P. 1
ANALISIS KESALAHAN BAHASA

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

|Views: 721|Likes:
Published by Adila Adham

More info:

Published by: Adila Adham on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

ANALISIS KESALAHAN BAHASA Definisi kesalahan bahasa ialah kesalahan yang kerap kali dilakukan dalammembuat sesuatu ayat

. Kesalahan dari segi tatabahasa ini merangkumikesalahan pembentukan kata, penggabungan kata, penyusunan ayat, ejaan, dankesalahan-kesalahan kebahasaan lain seperti penggunaan kata kerja, katanama, dan yang seumpamanya. Subtopik di bawah akan memberi contoh-contoh kesalahan bahasa yang dapat dikenalpasti dari artikel ‘Hak Untuk Didengar’. ENGGUNAAN EJAAN Ejaan adalah salah satu daripada komponen penting dalampembentukan ayat bahasa Melayu. Perkataan-perkataan bahasa Melayuyang kadangkala dipinjam dari bahasa asing menyebabkan wujudnyakekeliruan dalam pembentukan ejaan. Selain itu, kesalahan ejaan jugamungkin berlaku akibat pecuaian penulis sehingga mengakibatkanmaksud sesuatu ayat itu terpesong atau tiada makna sama sekali. CONTOH KESALAHAN i) Aorang itu hendaklah diberi peluang menafikan,membuat komen, memperbetulkan atau membeladirinya. (Perenggan ketiga, muka surat pertama). ii) Mahkamah memutuskan bahawa pemohon memangberhak terhadap hak untuk di dengar, tetapi hak initelahpun diberikan kepadanya. (Perenggan keenam,muka surat keempat). 2.1.2AYAT BETUL i) Orang itu hendaklah diberi peluang menafikan,membuat komen, memperbetulkan atau membela dirinya

Selain itu.muka surat keempat). kata jamak juga merujuk kepada pengulangan kata bilanganyang membawa maksud jamak seperti para pemuda. Oleh kerana‘dengar’ merupakan kata kerja. 2. menurut Tatabahasa Dewan. 2. Berkenaan perkataan ‘didengar’. tetapi hak initelahpun diberikan kepadanya. Sesuatu kata yang sudah membawamaksud jamak juga tidak perlu diulang lagi. ii) … amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan berbagai-bagai jenis persoalan- . maka perkataan ‘didengar’tidak seharusnya dijarakkan.Kesalahan yang sama dikenalpasti di perenggankelapan. muka surat kedua dan perenggan kelapan.3 PENJELASAN Ejaan ‘aorang’ yang terdapat dalam artikel tersebutmenyebabkan ayat tersebut tidak mempunyai makna keranaperkataan ‘aorang’ tidak terdapat dalam kosa kata bahasa Melayu.perkataan ‘di’ dan perkataan selepasnya mestilah dijarakkansekiranya perkataan kedua menunjukkan arah. dihukum atau dikenakan satu tindakan ataukeputusan… (Perenggan ketiga. KATA JAMAK Kata jamak merujuk kepada kata yang membawa maksud banyak. dan pengulangankata adjektif seperti baik-baik.1.Mahkamah memutuskan bahawa pemohon memangberhak terhadap hak untuk didengar.2.1 CONTOH KESALAHAN i) Kaedah ini bermaksud bahawa sebelum seorang itudicela. muka surat pertama.

Seperti yang telahdijelaskan. . adalah jelas bahawa penulis ingin menggunakan katajamak ‘seseorang’ bagi menunjukkan mana-mana orang. dihukum atau dikenakan satu tindakan ataukeputusan… ii) … amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan pelbagai jenis persoalan… (atau) …amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan berbagai jenis persoalan… PENJELASAN Perkataan ‘seorang’ dalam contoh kesalahan pertamamenujukkan tunggal dan jika dilihat dalam konteks keseluruhanayat. tanda soal. Di samping itu. Tanda baca yang terdapat dalam tatabahasa bahasaMelayu termasuk tanda nokhtah. sesuatu kata yang sudah membawa maksud jamaktidak perlu diulang lagi. penggunaan kata jamak berbagai-bagai jugaadalah kurang tepat kerana perkataan yang seharusnyadigunakan ialah berbagai atau pelbagai. tanda seru.dan sebagainya.Contoh kesalahan kedua pula menunjukkan kesalahan penulisdalam membuat ayat berbentuk jamak.persoalan…(Perenggan keenam. tanda koma. Oleh itu. adalah menjadi satukesalahan untuk menggunakan perkataan persoalanpersoalandengan kewujudan kata jamak sebelumnya. muka surat pertama) AYAT BETUL i) Kaedah ini bermaksud bahawa sebelum seseorang itudicela. TANDA BACA Tanda baca merujuk kepada tanda-tanda yang terdapat di dalam ayatbertujuan membantu para pembaca untuk membaca sesuatu ayatdengan betul.

Hal inisewajarnya dielakkan bagi memastikan bahasa Melayu terus kukuh dalambidang perundangan dan bidang-bidang lain.3. analisis yang dilakukan juga dapat membuka mata semua pihak terutamanya para pelajar tentang peri pentingnya bahasa Melayu dipelajari dengan bersungguh-sungguh agar kesalahan-kesalahan tatabahasa yang telah dikenalpasti dapat dielakkan di kemudian hari . Kesalahan-kesalahan yang dijumpai dalam artikelperundangan ini menunjukkan bahawa walaupun bahasa Melayu ialah bahasakebangsaan.1 CONTOH KESALAHAN i) Dalam erti kata yang ringkas hak untuk didengar iniadalah satu cara untuk membela diri dari tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan pihak berkuasaawam yang menjejaskan seseorang individu. Selain itu. AYAT BETUL i) Dalam erti kata yang ringkas. ayat ini juga mungkin akan menimbulkanunsur ketaksaan sekiranya tanda koma tidak diletakkan. hak untuk didengar iniadalah satu cara untuk membela diri dari tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan pihak berkuasaawam yang menjejaskan seseorang individu. Selain itu. Tanda koma perlu diletakkanselepas perkataan ‘ringkas’ bagi menunjukkan tempatperhentian sebentar apabila ayat ini dibaca. Sekiranya tandakoma tidak diletakkan.3. 2. namun kesalahan-kesalahan tatabahasa tetap dilakukan. ayat ini akan menjadi satu ayat yangmeleret.2. KESIMPULAN Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan seharusnya bahasa inidimartabatkan dengan sewajarnya tidak kira dalam bidang perundangan ataubidang apa sekalipun.atau tempat perhentian sebentar.3 PENJELASAN Tanda koma diletakkan dalam sesuatu ayat sebagai tanda jeda.

Umumnya. Ayat tergantung.. Manakala Sepatutnya : Akan tetapi. Justeru itu. Tetapi. kata kerja ‘memberikan’ perlu diikuti oleh objek tidak bernyawa manakala ‘memberi’ diikuti objek bernyawa. memberi kasih sayang …… sepatutnya memberikan kasih sayang. … mempunyai banyak pilihan….. Objek mesti kata nama.manakala…….. Penggunaan kata hubung pada awal ayat sebagai penanda wacana : Namun. sepatutnya …. Malah. Namun begitu. ‘justeru’ ialah kata hubung yang membawa maksud ‘malahan’ atau ‘bahkan’. mempunyai pilihan yang banyak… . Tidak menyelitkan objek selepas kata kerja transitif. Pembetulan : …. ‘banyak’ ialah kata bilangan tidak tentu. Ini kerana …… sepatutnya Hal ini demikian kerana… 7. ‘bah’ membawa maksud ‘banjir’.(ditulis di dalam ayat) 3. ( Bak kata pepatah….) ditulis pada awal ayat. ‘banyak’ bukannya objek.1. 8. (ditulis untuk menghubungkan dua ayat) 2. Ini menunjukkan…. ……malah…. Kesalahan ejaan…bah kata peribahasa…... sepatutnya Hal/ Perkara ini menunjukkan…… 6. Ayat tergantung kerana tiada subjek.. sepatutnya …bak kata peribahasa. 5. (Penanda wacana) …. 4. …digunakan sebagai penanda wacana.bak kata pepatah….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->