P. 1
ANALISIS KESALAHAN BAHASA

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

|Views: 725|Likes:
Published by Adila Adham

More info:

Published by: Adila Adham on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2013

pdf

text

original

ANALISIS KESALAHAN BAHASA Definisi kesalahan bahasa ialah kesalahan yang kerap kali dilakukan dalammembuat sesuatu ayat

. Kesalahan dari segi tatabahasa ini merangkumikesalahan pembentukan kata, penggabungan kata, penyusunan ayat, ejaan, dankesalahan-kesalahan kebahasaan lain seperti penggunaan kata kerja, katanama, dan yang seumpamanya. Subtopik di bawah akan memberi contoh-contoh kesalahan bahasa yang dapat dikenalpasti dari artikel ‘Hak Untuk Didengar’. ENGGUNAAN EJAAN Ejaan adalah salah satu daripada komponen penting dalampembentukan ayat bahasa Melayu. Perkataan-perkataan bahasa Melayuyang kadangkala dipinjam dari bahasa asing menyebabkan wujudnyakekeliruan dalam pembentukan ejaan. Selain itu, kesalahan ejaan jugamungkin berlaku akibat pecuaian penulis sehingga mengakibatkanmaksud sesuatu ayat itu terpesong atau tiada makna sama sekali. CONTOH KESALAHAN i) Aorang itu hendaklah diberi peluang menafikan,membuat komen, memperbetulkan atau membeladirinya. (Perenggan ketiga, muka surat pertama). ii) Mahkamah memutuskan bahawa pemohon memangberhak terhadap hak untuk di dengar, tetapi hak initelahpun diberikan kepadanya. (Perenggan keenam,muka surat keempat). 2.1.2AYAT BETUL i) Orang itu hendaklah diberi peluang menafikan,membuat komen, memperbetulkan atau membela dirinya

dihukum atau dikenakan satu tindakan ataukeputusan… (Perenggan ketiga. KATA JAMAK Kata jamak merujuk kepada kata yang membawa maksud banyak. maka perkataan ‘didengar’tidak seharusnya dijarakkan.Kesalahan yang sama dikenalpasti di perenggankelapan. tetapi hak initelahpun diberikan kepadanya.Mahkamah memutuskan bahawa pemohon memangberhak terhadap hak untuk didengar.Selain itu. Sesuatu kata yang sudah membawamaksud jamak juga tidak perlu diulang lagi. muka surat kedua dan perenggan kelapan. kata jamak juga merujuk kepada pengulangan kata bilanganyang membawa maksud jamak seperti para pemuda. ii) … amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan berbagai-bagai jenis persoalan- .2. Berkenaan perkataan ‘didengar’. Oleh kerana‘dengar’ merupakan kata kerja.perkataan ‘di’ dan perkataan selepasnya mestilah dijarakkansekiranya perkataan kedua menunjukkan arah.3 PENJELASAN Ejaan ‘aorang’ yang terdapat dalam artikel tersebutmenyebabkan ayat tersebut tidak mempunyai makna keranaperkataan ‘aorang’ tidak terdapat dalam kosa kata bahasa Melayu. muka surat pertama. 2. 2.1 CONTOH KESALAHAN i) Kaedah ini bermaksud bahawa sebelum seorang itudicela. dan pengulangankata adjektif seperti baik-baik.1. menurut Tatabahasa Dewan.muka surat keempat).

Tanda baca yang terdapat dalam tatabahasa bahasaMelayu termasuk tanda nokhtah. Di samping itu. muka surat pertama) AYAT BETUL i) Kaedah ini bermaksud bahawa sebelum seseorang itudicela. dihukum atau dikenakan satu tindakan ataukeputusan… ii) … amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan pelbagai jenis persoalan… (atau) …amalan memberikan kepada jabatan-jabatan ataupegawai-pegawai negeri kewajipan memutuskan ataumenimbangkan berbagai jenis persoalan… PENJELASAN Perkataan ‘seorang’ dalam contoh kesalahan pertamamenujukkan tunggal dan jika dilihat dalam konteks keseluruhanayat.dan sebagainya. penggunaan kata jamak berbagai-bagai jugaadalah kurang tepat kerana perkataan yang seharusnyadigunakan ialah berbagai atau pelbagai. adalah menjadi satukesalahan untuk menggunakan perkataan persoalanpersoalandengan kewujudan kata jamak sebelumnya. sesuatu kata yang sudah membawa maksud jamaktidak perlu diulang lagi. TANDA BACA Tanda baca merujuk kepada tanda-tanda yang terdapat di dalam ayatbertujuan membantu para pembaca untuk membaca sesuatu ayatdengan betul. adalah jelas bahawa penulis ingin menggunakan katajamak ‘seseorang’ bagi menunjukkan mana-mana orang. tanda koma.persoalan…(Perenggan keenam. .Contoh kesalahan kedua pula menunjukkan kesalahan penulisdalam membuat ayat berbentuk jamak. tanda soal. Seperti yang telahdijelaskan. tanda seru. Oleh itu.

3. AYAT BETUL i) Dalam erti kata yang ringkas.2. ayat ini juga mungkin akan menimbulkanunsur ketaksaan sekiranya tanda koma tidak diletakkan. Tanda koma perlu diletakkanselepas perkataan ‘ringkas’ bagi menunjukkan tempatperhentian sebentar apabila ayat ini dibaca. Sekiranya tandakoma tidak diletakkan.3.atau tempat perhentian sebentar. ayat ini akan menjadi satu ayat yangmeleret. analisis yang dilakukan juga dapat membuka mata semua pihak terutamanya para pelajar tentang peri pentingnya bahasa Melayu dipelajari dengan bersungguh-sungguh agar kesalahan-kesalahan tatabahasa yang telah dikenalpasti dapat dielakkan di kemudian hari . Hal inisewajarnya dielakkan bagi memastikan bahasa Melayu terus kukuh dalambidang perundangan dan bidang-bidang lain. Kesalahan-kesalahan yang dijumpai dalam artikelperundangan ini menunjukkan bahawa walaupun bahasa Melayu ialah bahasakebangsaan.1 CONTOH KESALAHAN i) Dalam erti kata yang ringkas hak untuk didengar iniadalah satu cara untuk membela diri dari tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan pihak berkuasaawam yang menjejaskan seseorang individu. Selain itu. namun kesalahan-kesalahan tatabahasa tetap dilakukan. 2. Selain itu. hak untuk didengar iniadalah satu cara untuk membela diri dari tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan pihak berkuasaawam yang menjejaskan seseorang individu.3 PENJELASAN Tanda koma diletakkan dalam sesuatu ayat sebagai tanda jeda. KESIMPULAN Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan seharusnya bahasa inidimartabatkan dengan sewajarnya tidak kira dalam bidang perundangan ataubidang apa sekalipun.

(Penanda wacana) …. Manakala Sepatutnya : Akan tetapi.. 5.) ditulis pada awal ayat.. Penggunaan kata hubung pada awal ayat sebagai penanda wacana : Namun. mempunyai pilihan yang banyak… . ( Bak kata pepatah….manakala……. ‘banyak’ ialah kata bilangan tidak tentu.. sepatutnya …bak kata peribahasa. ‘justeru’ ialah kata hubung yang membawa maksud ‘malahan’ atau ‘bahkan’. 4. Objek mesti kata nama. Tetapi. (ditulis untuk menghubungkan dua ayat) 2. Ini menunjukkan…. Malah. Umumnya. Tidak menyelitkan objek selepas kata kerja transitif. 8. …digunakan sebagai penanda wacana.. ……malah…. memberi kasih sayang …… sepatutnya memberikan kasih sayang. Justeru itu...1. Kesalahan ejaan…bah kata peribahasa…. Ayat tergantung kerana tiada subjek. ‘banyak’ bukannya objek. Namun begitu. sepatutnya Hal/ Perkara ini menunjukkan…… 6. sepatutnya …. Ini kerana …… sepatutnya Hal ini demikian kerana… 7. Ayat tergantung. … mempunyai banyak pilihan….(ditulis di dalam ayat) 3.bak kata pepatah…. Pembetulan : …. kata kerja ‘memberikan’ perlu diikuti oleh objek tidak bernyawa manakala ‘memberi’ diikuti objek bernyawa. ‘bah’ membawa maksud ‘banjir’.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->