P. 1
Sifat mahmudah

Sifat mahmudah

|Views: 2,551|Likes:
Published by Dzul Din

More info:

Published by: Dzul Din on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. b. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. adat. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. Dilakukan denganikhtiar sendiri. B. Melakukannya dengan sengaja. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. 2. politik. hubungan sesama manusia. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk.aliran di dalam memahami akhlak. hubungan dengan alam sekitar. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Baik. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Buruk.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Oleh itu. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. semuanya mengandungi nilai akhlak. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. sama ada hubungan dengan Allah. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. Dilakukan dengan sedar dan niat. ekonomi.

antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. komprehensif dan sempurna. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. perangai. masyarakat. pada sesuatu kumpulan. 2. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. Oleh itu. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Secara harfiahnya.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). baik.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat.seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. masyarakat. budi pekerti dan perangai. . subjektif dan temporal.. Islam sebagai agama yang syumul. tingkah laku. Nilai-nilaian bersifat relative. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. tentang ketinggian budi dan rohaniah. perilaku. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. suasana dan tempat. kehendak. membina insaniyyah. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. perangai dan sebagainya. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. salah. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. atau buruk. tatasusila dan budi pekerti. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku).

Oleh itu. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya.A. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri. moral dan etika. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. 7 3. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. (AlQalam:4). Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina . Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin.W. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat.

Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. baik alam realiti mahupun alam ghaib. pangkat. dan masa. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. Wahai Rasulullah. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan.tamadun di muka bumi ini. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri.A.W. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. 8 4. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. 5. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . jasmaniyyah danaqliyyah. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. warna kulit. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. tempat. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.

. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Akibat daripada perbuatan itu. Dalam hal ini. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi). 6. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. Janganlah mencari berita buruk. Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut.sederhana. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. berhasad dengki. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. bermasam muka dan marah.

Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. sabar dan rida dengan kesengsaraan. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. *Al-hilm (lambat marah). *Al-iffah (pemaaf). Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. berbicara benar dan sebagainya. Jelasnya. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. berani mempertahankan agama. menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. *As-syajaah (berani). Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. yaitu bijaksana. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. senantiasa bersyukur dan berterima kasih. maka lenyap pulalah bangsa itu". Bila akhlaknya telah lenyap. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak.*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Sebagai seorang guru pula. dan beragama Islam. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil.

sabar. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. Justeru. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. minum dan jimak. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. jujur. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. Inilah pendapat Qatadah. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. khauf (takut kemurkaan Allah). adil. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah). Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). amanah.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu. bersyukur. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan. syukur. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak .´ `Dengan jalan sabar¶. menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas.

´ .´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu). Justeru. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat.dimaksudkan dengan sabar yang khusus.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran. Dengan sebab itu.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶.a. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. al-Hasan. Justeru. apabila Baginda merasa gusar.´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. Mujahid dan Jumhur. Dan apabila disandarkan kepada solat. Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong. kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil.. Kerana itu Rasulullah s. thabit dalam sunah Rasulullah s. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa.w. Inilah pendapat Ibn Abbas. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan). Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman. Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi.a.w.´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar. di samping roh.

w.a. katanya: Telah bersabda Rasulullah s. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir.: ³Suci itu sebahagian iman. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r. Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang.a. Dan Rasulullah s. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan.a. maka dia bersama Firaun. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan.´ (Riwayat Muslim). dan mewajibkan baginya segala arahan. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in. dan kalau kerana ketuanya. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang. Cahaya Setelah Rasulullah s.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya. begitu juga dengan tasbih. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. sedekah dan sabar.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat.w. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. Dan kalau dilakukannya sekalipun. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. maka ia bersama Haman. Selepas Rasulullah s. baginya cahaya. Qarun dan Ubai bin Khalaf. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. Haman. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya.a. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya. Sabar itu sinaran. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat. tiadalah cahaya baginya. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan. takut kepada Allah.w. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk. pasti ia membebankan. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu.w.a. tidak ada juga alasan dan pelepasan.

adalah dhiya¶. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. Misalnya ibadat puasa. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh.w. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah.w.a. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya. kecuali puasa. Tetapi antara sifat sabar itu.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. . * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. Setelah itu diterangkan sifat sabar. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. Sementara itu. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. As-Sabr kata Rasulullah s.a.benda atau wang ringgit. Amin. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. Bagaimana sulit sekalipun. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. solat dan juga bersifat khusyuk. Kalau tidak. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. Dan kerana ini Rasulullah s. tanda imannya masih kuat. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. makanannya dan minumannya kerana Aku.

keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran.2.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. juga ada pada perbuatan. ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. yang membenci kerana Allah. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. Antaranya. Pendek kata. haji dan sebagainya. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. sedekah. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat. Kejujuran itu ada pada ucapan. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. padahal sebaliknya. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran.µ (Surah al-Zumar. maka dikatakan benar/jujur. tetapi kalau tidak. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya. maka dikatakan dusta. Jadi. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. puasa. maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. 3. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya.

Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. Allah berfirman. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. ketaatan kepada Allah. . Maka. dan berbuat bajik kepada sesama.Nabi. Sebaliknya. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. Imam Ibnul Qayyim berkata. beliau bersabda. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. maka akan terhapus keberkahannya.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. Karena itu. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. kecuali kejujurannya (kebenarannya).´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain.´ (Q. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab. rezekinya lancar-lancar saja. merupakan sifat orang yang munafik. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. timbangan keimanan. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut.S. Dengan kejujurannya. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik. sedangkan lawannya. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. dusta. Yang jelas. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat.

tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan.´ (Q. terhadap hartanya dan keluarganya. ³Hai orang-orang yang beriman. Temannya sendiripun tidak merasa aman. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. hajinya. melainkan orang lain senang dengannya. memberi. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. melarang (dari yang mungkar). Berbeda dengan pendusta. Muhammad:21) . Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar.´ (Q.´ (Q. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. menjawab. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. memerintah (kepada yang ma¶ruh). Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. Sementara pendusta. Seorang yang beriman dan jujur. hukumnya adil. dicintai. dihormati dan dipercaya. Di antara mereka ada yang gugur. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. puasanya. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. muamalahnya mendatangkan manfaat.akan dapat menyelamatkannya.¶´ (Q. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Itulah keberuntungan yang paling besar. baik dalam salatnya. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah.S. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. diamnya.S. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut.S. zakatnya. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur. memujinya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. apalagi musuh atau lawannya. bertakwalah kepada Allah. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. kejujurannya ±dengan izin Allah. mengambil. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah. membaca. berdzikir. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama.S. Barang siapa jujur dalam berbicara. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta.

Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. maka di antara mereka ada yang gugur. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami.´ Maka yang seperti ini adalah tekad.S. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur.S. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya. dan seorang dermawan. maka Allah akan berfirman. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. sesungguhnya kejujuran. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. yaitu seorang mujahid. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. . pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. dan berpaling.¶ Maka. seorang qari¶. Jujur dalam ucapan. dalam rasa cinta dan tawakkal. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat. Jujur dalam kedudukan agama. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). sebagaimana firman Allah.´ (Q. Allah berfirman. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Terkadang benar. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. (mendatangkan) keraguan. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia.´ (Q. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Ini kembali kepada keikhlasan. maka akan merusakkan kejujuran niat. Allah menilai ketiganya telah berdusta. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah.Nabi bersabda.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Contohnya seperti ucapan seseorang. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. mereka kikir dengan karunia itu.

Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. ada kalanya pula menjadi kuat. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. mereka itulah orang-orang yang benar. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat.S. Ada kalanya lemah. Jika mereka beribadat. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. Bagi mencapai tujuan tersebut. Pada waktu kuat. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. 4. dan tidak senang orang lain mengetahuinya.´ (Q.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat.

maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. tentu akan menjadi begini dan begitu. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah . sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman.membiarkan mereka dalam keadaan munafik. kehidupannya tidak seimbang. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani. Setelah melakukannya. Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. mereka berdiri dengan malas." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah.

mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. mereka itulah sebaik-baik makhluk. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya.ditentukan oleh Allah sendiri.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta. mereka diuji. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. lagi reda di sisi Tuhanmu. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). Barangsiapa reda menerima ujian itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang. maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya.mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. maka Allah pun murka kepadanya. Allah reda pula kepadanya. Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 ." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. . Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum. Kembalilah kepada Tuhan. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa.

di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin.Sifat adil : : ." 5. Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . maka hendaklah kamu berlaku adil. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. «Berlaku adillah. maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. dan kedua tangannya adalah kanan. baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. . di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. y y Perkataan: . dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. y . walaupun dia kafir. bahkan juga atas orang-orang kafir. Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58). (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: . perbuatan atau yang lainnya.

orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. . Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. nifaq (munafik). Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. sombong. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. tanpa kata-kata walaupun dia kafir). suudzaan (berprasangka buruk). menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. melainkan dengan sifat adil. dengki. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini. Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. ujub. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. baik dengan ungkapanungkapannya. hasud. y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia.yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. y Perkataan: . sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka.

3. Merusak pahala ibadah c. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. dan mengumpat. Mencelakakan orang lain f. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). d. memaki. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. Mengikuti ajakan syetan h. Masuk Neraka e. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. b. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. . sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. maka akan muncul perselisihan. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. e. Tidak percaya kepada qadha dan qadar.´ (HR. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. 4. Menyebabkan buta hati g. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. ia merasa iri. Kurang percaya diri c. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. pertengkaran. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. berdusta. masyarakat. permusuhan. c. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). b.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. Membawa pada perbuatan maksiat. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. Meresahkan orang lain i. Apabila segumpal daging itu baik. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. atau orang lain. bahkan sampai pembunuhan. bahkan pasti membawa akibat buruk. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. misalnya sikap tidak senang. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). keluarga. 2. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil.

ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. karena kesombongannya 4.´ (HR. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. 1. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. menjatuhkan nama baik orang lain. Definisi Dengki. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. dan zalim. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Para pedagang karena kecurangannya 5.´ (HR. sebagaimana api memakan kayu bakar. Oleh karena itu. marah. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Yaitu : 1. rakus.d. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. 2.´ (HR. yaitu benci-membenci dan dengki. Para tokoh. 3. f. menjelek-jelekkan. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. bahkan menjadi musuhnya. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Dialah pencukur agama. Thabrani) b. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. apapun namanya. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. Sifat kikir yang berlebihan c. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. Para ulama karena hasudnya. Thabrani). senang jika orang lain mendapat musibah. Cinta dunia dan sejenisnya. bukan sekedar pencukur rambut. Dailami) . Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. maka agama akan hancur. e. d. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. b. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Turmudzi) Saudaraku. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Penguasa karena ke zalimannya 2.´ (HR. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. berbohong. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan.´ (HR. permusuhan. jika sifat ini tidak dihindari. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. Mencelakakan orang lain c. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. disebabkan oleh enam perkara. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah.

Sehingga putuslah persaudaraan mereka. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. jika dibiarkan tumbuh. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. c. Menghilangkan amal perbuatan baik. Mencelakakan orang lain. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. puasa dan zakat.´ (HR. f. 4. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.´ (HR. memakan harta orang lain. menuduh orang ini. Lemahnya iman. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Mewaspadai bahayanya. Tamak dan rakus dunia.4. e. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. 1. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. b. f. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. b. ‡ Hasud. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. yaitu hasud. Menjauhi semua penyebabnya. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. e. b. dan memukul orang ini. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Permusuhan dan Kemarahan. antara lain : a. e. Kemudian. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. c. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. b. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. c. . 2. Mudah diprovokasi orang lain. bahwa iri. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. Selalu berdzikir. d. Ilmu dan amal. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. d. bila termakan hasutan. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. menumpahkan darah orang ini. Masuk Neraka 3. Muslim) Dengan demikian. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. Penyebab Penyakit Hasud. c. f. Sombong d.

Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. Katalah kita hendak begian. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab. Terima kasih atas segala perhatian. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. ditumpas dan dicabut. pendendam. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. pujian tapi tidak dapat-dapat. rasa ingin hinakan orang itu semula. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. ia akan jadi lebih parah lagi. pecah belah.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. rasa dendam. diumpat. dihina. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengamalkan ajaran agama. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. difitnah. Ini sangat merbahaya. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. Hendak pangkat. dapat begian. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. dapat sikit. Hendak banyak. Saudaraku sesama muslim. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. tidak pandai-pandai juga. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). Ia menjadi seorang yang pemarah. Hati rasa marah.´ (An Nisaa¶: 78) . Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. Maka hilanglah kebahagiaan hidup.d. tidak ada pangkat atau harta. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Misalnya hati merasa. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. jawatan. Hendak pandai.

Bila dikesan ada rasa tamak. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . merogol. berzina. menipu. hilang kasih sayang dan benci-membenci. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. wal¶iyazubillah. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. rasa diri superman atau superwoman. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu. Rasa hati di waktu itu rakus. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. lebih harta. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. kita tidak bersyukur. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. tegang dan jatuh-menjatuhkan. yang tersembunyi. mencuri. lebih cantik. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. gelojoh dan ganas. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. Sifat keji ini tersangat merbahaya. terasa hairankan diri. Yakni rasa bermegah-megah. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. 3. hakikatnya daripada Allah. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. lebih pangkat. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. krisis. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. Ia boleh bertindak merampas. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. Tuhan yang Maha Adil itu. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. lebih pandai. Tentulah ini berdosa. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. Waktu itu hati terasa istimewa. Kalau tidak. rasuah. 2. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. bergaduh dan akhirnya berperang.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. merompak.

Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. Ertinya. Ini termasuk syirik khafi. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. puasa. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). Katalah dia tidak minum arak. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. Sifat keji ini tersangat merbahaya. taati dan takuti. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. 4. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. Maha Pemberi. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. lebih berpangkat. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. lebih kaya. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. maka dia taat dan patuh. sudah tentu tidak diketahui. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. patuhi. dia sembahyang.mujahadatunnafsi. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. wal¶iyazubillah. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. Contohnya. Maha Menganugerah. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. . Kalau disuburkan rasa takut ini. cuma jual atau beli arak. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. Cuma waktu kecil ia tidak subur. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. Bila takut menguasai diri. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi.

Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan. Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Yakni hakikat manusia itu sendiri. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya. Roh inilah yang mukalaf.Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->