AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Buruk. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A. Baik. hubungan sesama manusia. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. hubungan dengan alam sekitar. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. B.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. Dilakukan denganikhtiar sendiri. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. semuanya mengandungi nilai akhlak. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. 2. politik. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. adat. Dilakukan dengan sedar dan niat. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. b. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. Melakukannya dengan sengaja.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia.aliran di dalam memahami akhlak. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. ekonomi. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. sama ada hubungan dengan Allah. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Oleh itu. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak.

Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. perangai dan sebagainya. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. suasana dan tempat. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Islam sebagai agama yang syumul. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. salah. Secara harfiahnya.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. pada sesuatu kumpulan. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. komprehensif dan sempurna. tatasusila dan budi pekerti. kehendak. . perangai. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´.. tingkah laku. 2. masyarakat. membina insaniyyah. tentang ketinggian budi dan rohaniah. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. budi pekerti dan perangai. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku).seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. Oleh itu. baik. atau buruk. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. Nilai-nilaian bersifat relative. perilaku.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. subjektif dan temporal. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. masyarakat. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia.

Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. 7 3. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah.W. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri.A. moral dan etika. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina . etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. (AlQalam:4). Oleh itu. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk.

Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam.A. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. 5. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. dan masa. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. jasmaniyyah danaqliyyah. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. tempat. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Wahai Rasulullah. 8 4. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. warna kulit. pangkat.W.tamadun di muka bumi ini. baik alam realiti mahupun alam ghaib. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah .

Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. . Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. Akibat daripada perbuatan itu. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi). orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. Dalam hal ini. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. 6. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. berhasad dengki. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara.sederhana. Janganlah mencari berita buruk. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. bermasam muka dan marah. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat.

senantiasa bersyukur dan berterima kasih. dan beragama Islam. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak.*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . sabar dan rida dengan kesengsaraan. *As-syajaah (berani). Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. *Al-hilm (lambat marah). menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. *Al-iffah (pemaaf). maka lenyap pulalah bangsa itu". berani mempertahankan agama. yaitu bijaksana. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. baik alam realiti mahupun alam ghaib. adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Bila akhlaknya telah lenyap. Jelasnya. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. berbicara benar dan sebagainya. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Sebagai seorang guru pula.

menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah). Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. khauf (takut kemurkaan Allah). (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. syukur. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. amanah. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. adil. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. sabar. Inilah pendapat Qatadah. Justeru. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. minum dan jimak. bersyukur. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini.´ `Dengan jalan sabar¶. iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . jujur. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu.

As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama.. di samping roh. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman.´ .´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini. Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong.´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. al-Hasan. Dan apabila disandarkan kepada solat.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar. thabit dalam sunah Rasulullah s. Justeru. Kerana itu Rasulullah s. Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi. apabila Baginda merasa gusar. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain. Justeru.a. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan).w. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. Dengan sebab itu. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Mujahid dan Jumhur.dimaksudkan dengan sabar yang khusus. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu). Inilah pendapat Ibn Abbas. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya. kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia.a.w. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas.

a. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan.a.a.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala. katanya: Telah bersabda Rasulullah s. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya.a. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r.w. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu. Sabar itu sinaran.w. dan mewajibkan baginya segala arahan.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. maka dia bersama Firaun. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . sedekah dan sabar.w. maka ia bersama Haman. Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya. tidak ada juga alasan dan pelepasan. tiadalah cahaya baginya. begitu juga dengan tasbih. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya. Dan kalau dilakukannya sekalipun.´ (Riwayat Muslim). Haman. baginya cahaya.a. pasti ia membebankan. Cahaya Setelah Rasulullah s. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah.: ³Suci itu sebahagian iman. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. Dan Rasulullah s. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya. takut kepada Allah. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat.w. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. Selepas Rasulullah s. Qarun dan Ubai bin Khalaf. dan kalau kerana ketuanya. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya.

Misalnya ibadat puasa. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah. solat dan juga bersifat khusyuk. Bagaimana sulit sekalipun. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat.a. Amin. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. .´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). adalah dhiya¶. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. tanda imannya masih kuat. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. makanannya dan minumannya kerana Aku. As-Sabr kata Rasulullah s. Setelah itu diterangkan sifat sabar. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. Tetapi antara sifat sabar itu. Kalau tidak.w. kecuali puasa. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh.benda atau wang ringgit. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. Dan kerana ini Rasulullah s. ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. Sementara itu.a. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah.w.

keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. yang membenci kerana Allah. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. padahal sebaliknya. maka dikatakan benar/jujur. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. puasa. ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. 3.2. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. Pendek kata. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. Jadi. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. Kejujuran itu ada pada ucapan. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. maka dikatakan dusta. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. Antaranya. Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat. haji dan sebagainya. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas.µ (Surah al-Zumar. juga ada pada perbuatan. sedekah. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . tetapi kalau tidak.

beliau bersabda. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab. Sebaliknya. timbangan keimanan. Karena itu. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. kecuali kejujurannya (kebenarannya). merupakan sifat orang yang munafik. Imam Ibnul Qayyim berkata. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. dan berbuat bajik kepada sesama. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. rezekinya lancar-lancar saja. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. Allah berfirman.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. Yang jelas. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dengan kejujurannya. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik. Maka. dusta.´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain.Nabi. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi.´ (Q. sedangkan lawannya. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. . maka akan terhapus keberkahannya. ketaatan kepada Allah.S.

¶´ (Q. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. dihormati dan dipercaya. ³Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah. Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. kejujurannya ±dengan izin Allah. memerintah (kepada yang ma¶ruh). melarang (dari yang mungkar). Seorang yang beriman dan jujur. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). membaca. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan.S. mengambil. memujinya. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama. Itulah keberuntungan yang paling besar. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. terhadap hartanya dan keluarganya. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. melainkan orang lain senang dengannya. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta.akan dapat menyelamatkannya. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. menjawab. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. baik dalam salatnya.S. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati. zakatnya. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Berbeda dengan pendusta. muamalahnya mendatangkan manfaat. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. apalagi musuh atau lawannya. berdzikir. puasanya. hukumnya adil. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. diamnya. memberi. Di antara mereka ada yang gugur. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. Temannya sendiripun tidak merasa aman. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Muhammad:21) . al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. Sementara pendusta. Barang siapa jujur dalam berbicara.´ (Q.S. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.S.´ (Q. hajinya. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. dicintai.´ (Q. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur.

´ (Q. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan. Ini kembali kepada keikhlasan. dan seorang dermawan.¶ Maka. Terkadang benar. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. maka di antara mereka ada yang gugur. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. yaitu seorang mujahid. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin.S. (mendatangkan) keraguan. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin. dan berpaling. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Allah berfirman. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. Jujur dalam ucapan. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia.S. maka akan merusakkan kejujuran niat. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. maka Allah akan berfirman. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. sebagaimana firman Allah. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami.´ (Q. . Contohnya seperti ucapan seseorang. seorang qari¶. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran).Nabi bersabda. sesungguhnya kejujuran.´ Maka yang seperti ini adalah tekad. mereka kikir dengan karunia itu. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. dalam rasa cinta dan tawakkal. Allah menilai ketiganya telah berdusta. Jujur dalam kedudukan agama. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya.

mereka itulah orang-orang yang benar. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. dan tidak senang orang lain mengetahuinya.´ (Q. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. Pada waktu kuat. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Bagi mencapai tujuan tersebut. ada kalanya pula menjadi kuat. Ada kalanya lemah. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. 4. Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam.S. tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. Jika mereka beribadat. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan.

Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati.membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah . tentu akan menjadi begini dan begitu. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah. Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Setelah melakukannya. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. kehidupannya tidak seimbang. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. mereka berdiri dengan malas. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini.

mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. Kembalilah kepada Tuhan. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 . Barangsiapa reda menerima ujian itu. mereka itulah sebaik-baik makhluk. maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. lagi reda di sisi Tuhanmu. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia.ditentukan oleh Allah sendiri. kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah reda pula kepadanya. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. maka Allah pun murka kepadanya." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. . Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. mereka diuji. sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa.

Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. y . perbuatan atau yang lainnya. baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla." 5. maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. y y Perkataan: . Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. «Berlaku adillah. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . walaupun dia kafir. maka hendaklah kamu berlaku adil. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58). kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). bahkan juga atas orang-orang kafir. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: .Sifat adil : : . Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. dan kedua tangannya adalah kanan. . Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi.

yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. y Perkataan: . sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". baik dengan ungkapanungkapannya. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. tanpa kata-kata walaupun dia kafir). akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. suudzaan (berprasangka buruk). Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini.yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. sombong. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. melainkan dengan sifat adil. . dengki. sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. nifaq (munafik). hasud. ujub. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah.

Apabila segumpal daging itu baik. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. e. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah).5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Kurang percaya diri c. Mengikuti ajakan syetan h. masyarakat. 3. permusuhan. keluarga. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Mencelakakan orang lain f. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. . pertengkaran. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. maka akan muncul perselisihan.´ (HR. b. 4. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. berdusta. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. 2. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. misalnya sikap tidak senang. atau orang lain. dan mengumpat. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. bahkan sampai pembunuhan. d. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Meresahkan orang lain i. ia merasa iri. Membawa pada perbuatan maksiat. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). bahkan pasti membawa akibat buruk. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Merusak pahala ibadah c. memaki. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Masuk Neraka e. b. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Menyebabkan buta hati g. c.

Turmudzi) Saudaraku. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. b. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. Cinta dunia dan sejenisnya. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Dialah pencukur agama.´ (HR. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. berbohong. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. Sifat kikir yang berlebihan c. yaitu benci-membenci dan dengki. d. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Dailami) . bukan sekedar pencukur rambut. Thabrani) b. permusuhan. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. menjatuhkan nama baik orang lain. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. marah. jika sifat ini tidak dihindari. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. sebagaimana api memakan kayu bakar. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. 3. senang jika orang lain mendapat musibah. f. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Para pedagang karena kecurangannya 5. apapun namanya. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain.´ (HR. maka agama akan hancur. 2.´ (HR. Definisi Dengki. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Yaitu : 1. karena kesombongannya 4. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. disebabkan oleh enam perkara.d. Para tokoh. 1.´ (HR. e. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. rakus. Oleh karena itu. Penguasa karena ke zalimannya 2. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. bahkan menjadi musuhnya. Mencelakakan orang lain c. menjelek-jelekkan. Para ulama karena hasudnya. Thabrani). Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. dan zalim.´ (HR.

Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. b. Lemahnya iman. c. f. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. Selalu berdzikir. Sombong d. Penyebab Penyakit Hasud. e. f. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. . Mudah diprovokasi orang lain. Mewaspadai bahayanya. dan memukul orang ini. Menjauhi semua penyebabnya. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. yaitu hasud. Permusuhan dan Kemarahan. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. Masuk Neraka 3. b. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. d. antara lain : a.´ (HR. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali.4. Menghilangkan amal perbuatan baik. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. puasa dan zakat. d. jika dibiarkan tumbuh. memakan harta orang lain. Tamak dan rakus dunia. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. c. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. 4. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. ‡ Hasud. menuduh orang ini. menumpahkan darah orang ini. f. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. c. bahwa iri. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan.´ (HR. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Mencelakakan orang lain.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. b. 1. Ilmu dan amal. 2. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Kemudian. Merugikan diri sendiri dan orang lain. bila termakan hasutan. e. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. e. Muslim) Dengan demikian. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. c. b.

tidak pandai-pandai juga. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. diumpat. pujian tapi tidak dapat-dapat. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. Saudaraku sesama muslim. dapat sikit. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Hendak pangkat. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. pendendam.´ (An Nisaa¶: 78) . dapat begian. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. dihina. Ia menjadi seorang yang pemarah. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. difitnah. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. tidak ada pangkat atau harta. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. Ini sangat merbahaya. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rasa dendam. Hati rasa marah. pecah belah. Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. Maka hilanglah kebahagiaan hidup.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. Mengamalkan ajaran agama. Hendak pandai.d. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Misalnya hati merasa. jawatan. rasa ingin hinakan orang itu semula. Katalah kita hendak begian. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. ditumpas dan dicabut. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab. ia akan jadi lebih parah lagi. Hendak banyak.

krisis. gelojoh dan ganas. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. mencuri. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. lebih pangkat. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. menipu. Waktu itu hati terasa istimewa. rasuah. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. terasa hairankan diri. Tentulah ini berdosa. Tuhan yang Maha Adil itu. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. 2. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. hakikatnya daripada Allah. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. Sifat keji ini tersangat merbahaya. 3. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. berzina. rasa diri superman atau superwoman. lebih cantik. Rasa hati di waktu itu rakus. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. tegang dan jatuh-menjatuhkan. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. lebih harta. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. lebih pandai. bergaduh dan akhirnya berperang. Kalau tidak. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. Ia boleh bertindak merampas. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. merompak. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. yang tersembunyi. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. Bila dikesan ada rasa tamak. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. hilang kasih sayang dan benci-membenci. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. kita tidak bersyukur. merogol. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. wal¶iyazubillah. Yakni rasa bermegah-megah.

patuhi. . Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. Bila takut menguasai diri. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. dia sembahyang. lebih berpangkat. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. Contohnya. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. Kalau disuburkan rasa takut ini. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. Katalah dia tidak minum arak. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. sudah tentu tidak diketahui. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. lebih kaya. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. wal¶iyazubillah. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). Cuma waktu kecil ia tidak subur. lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. puasa. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. 4. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. Ertinya. taati dan takuti. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. Maha Menganugerah. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. maka dia taat dan patuh. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. Ini termasuk syirik khafi. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. cuma jual atau beli arak.mujahadatunnafsi. Maha Pemberi. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT.

Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya. Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya.Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan. Yakni hakikat manusia itu sendiri. Roh inilah yang mukalaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful