AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. ekonomi. Baik. b. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral. segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. hubungan dengan alam sekitar. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini.aliran di dalam memahami akhlak. politik. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. Melakukannya dengan sengaja. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. semuanya mengandungi nilai akhlak. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. adat. B. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. sama ada hubungan dengan Allah. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. Buruk. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. Dilakukan dengan sedar dan niat. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. 2.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. hubungan sesama manusia. Oleh itu. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral.

moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. membina insaniyyah. perilaku. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. 2. atau buruk. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar.. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. Islam sebagai agama yang syumul. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. tatasusila dan budi pekerti. masyarakat. suasana dan tempat. baik. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. budi pekerti dan perangai. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. Nilai-nilaian bersifat relative.seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. tingkah laku. subjektif dan temporal. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). perangai dan sebagainya. komprehensif dan sempurna. salah. Secara harfiahnya. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. perangai. pada sesuatu kumpulan. kehendak. tentang ketinggian budi dan rohaniah. Oleh itu. . masyarakat.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat.

Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. Oleh itu. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. moral dan etika. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini.W. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. 7 3. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina . Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya.A. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri. (AlQalam:4). iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri.

jasmaniyyah danaqliyyah. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. 8 4. tempat. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia.W. 5. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. baik alam realiti mahupun alam ghaib. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. dan masa. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. pangkat. warna kulit. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam.A. Wahai Rasulullah. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya.tamadun di muka bumi ini. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri.

bermasam muka dan marah. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. 6. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat. Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. berhasad dengki. Janganlah mencari berita buruk. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. . SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi). Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. Dalam hal ini. Akibat daripada perbuatan itu. Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat.sederhana. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah.

*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Sebagai seorang guru pula. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. dan beragama Islam. baik alam realiti mahupun alam ghaib. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. berani mempertahankan agama. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Bila akhlaknya telah lenyap. *Al-iffah (pemaaf). berbicara benar dan sebagainya. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. sabar dan rida dengan kesengsaraan. Jelasnya. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. maka lenyap pulalah bangsa itu". *Al-hilm (lambat marah). Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . *As-syajaah (berani). yaitu bijaksana. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia.

minum dan jimak. Inilah pendapat Qatadah. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. syukur. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah). seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. jujur. sabar.´ `Dengan jalan sabar¶.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . tawadhu (merendahkan diri sesama muslim).perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. amanah. bersyukur. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. khauf (takut kemurkaan Allah). adil. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. Justeru. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu.

´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. Mujahid dan Jumhur.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu). Pertama: Bahawa ia bermaksud solat. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar. As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Dengan sebab itu. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah.w.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. Kerana itu Rasulullah s. Inilah pendapat Ibn Abbas. apabila Baginda merasa gusar. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman. Dan apabila disandarkan kepada solat. Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong. al-Hasan. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan). bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶.a.´ . Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi.w. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil.. Justeru. Justeru.´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini. thabit dalam sunah Rasulullah s.a.dimaksudkan dengan sabar yang khusus. di samping roh. kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia.

Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun.w.w.: ³Suci itu sebahagian iman.w. pasti ia membebankan. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan. tiadalah cahaya baginya. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat. dan mewajibkan baginya segala arahan. Selepas Rasulullah s. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi.a. Haman. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu. Cahaya Setelah Rasulullah s. Dan kalau dilakukannya sekalipun. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya. sedekah dan sabar. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. baginya cahaya. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat. maka ia bersama Haman. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. Sabar itu sinaran.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in.a. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya. maka dia bersama Firaun. tidak ada juga alasan dan pelepasan.a. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya. katanya: Telah bersabda Rasulullah s. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. dan kalau kerana ketuanya.a. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk.a. dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. takut kepada Allah. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r. begitu juga dengan tasbih.w.´ (Riwayat Muslim). Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. Dan Rasulullah s. Qarun dan Ubai bin Khalaf. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya.

³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. Kalau tidak. makanannya dan minumannya kerana Aku.w. tanda imannya masih kuat. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar.w.a. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. As-Sabr kata Rasulullah s. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. Misalnya ibadat puasa. Bagaimana sulit sekalipun. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. . Dan kerana ini Rasulullah s. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh.a. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. Setelah itu diterangkan sifat sabar. Sementara itu. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. Amin. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah.benda atau wang ringgit. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. adalah dhiya¶. Tetapi antara sifat sabar itu. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa. kecuali puasa. solat dan juga bersifat khusyuk. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah.

ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. sedekah. juga ada pada perbuatan. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. maka dikatakan dusta. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. Pendek kata. padahal sebaliknya. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas. Jadi. 3. haji dan sebagainya. puasa. yang membenci kerana Allah. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. maka dikatakan benar/jujur. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. Kejujuran itu ada pada ucapan. Antaranya. tetapi kalau tidak.2. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat.µ (Surah al-Zumar. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya.

S. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. merupakan sifat orang yang munafik. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. ketaatan kepada Allah. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. Allah berfirman. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. dan berbuat bajik kepada sesama. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. kecuali kejujurannya (kebenarannya). dusta. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. maka akan terhapus keberkahannya. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. Karena itu. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. sedangkan lawannya. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. Sebaliknya.Nabi. Yang jelas. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab.´ (Q. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik.´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain. beliau bersabda. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. rezekinya lancar-lancar saja. Dengan kejujurannya. Imam Ibnul Qayyim berkata. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. Maka. timbangan keimanan. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. . mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

zakatnya. mengambil. hajinya. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. diamnya. Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. Muhammad:21) . Sementara pendusta.´ (Q. Temannya sendiripun tidak merasa aman.S. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. dihormati dan dipercaya. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.akan dapat menyelamatkannya. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta. memujinya. baik dalam salatnya. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur. Barang siapa jujur dalam berbicara. berdzikir. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama. Di antara mereka ada yang gugur. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. apalagi musuh atau lawannya. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. puasanya.S. hukumnya adil.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. Berbeda dengan pendusta.¶´ (Q. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. melarang (dari yang mungkar). Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang paling besar. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah.´ (Q. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. ³Hai orang-orang yang beriman.´ (Q. kejujurannya ±dengan izin Allah. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. Seorang yang beriman dan jujur. menjawab. memerintah (kepada yang ma¶ruh). Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. membaca. memberi.S. terhadap hartanya dan keluarganya. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). dicintai. melainkan orang lain senang dengannya. muamalahnya mendatangkan manfaat. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. bertakwalah kepada Allah.S.

´ Maka yang seperti ini adalah tekad.´ (Q. seorang qari¶. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya. Allah berfirman.Nabi bersabda. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Ini kembali kepada keikhlasan. sesungguhnya kejujuran. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. (mendatangkan) keraguan. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. dan seorang dermawan. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. mereka kikir dengan karunia itu. maka Allah akan berfirman. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh.S.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak.´ (Q. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. dan berpaling.S. Terkadang benar. Jujur dalam ucapan. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). maka di antara mereka ada yang gugur. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. yaitu seorang mujahid. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. maka akan merusakkan kejujuran niat. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. sebagaimana firman Allah. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia. Allah menilai ketiganya telah berdusta.¶ Maka. . Contohnya seperti ucapan seseorang. dalam rasa cinta dan tawakkal. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Jujur dalam kedudukan agama.

tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. 4. Pada waktu kuat. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Jika mereka beribadat. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . ada kalanya pula menjadi kuat.´ (Q. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. Bagi mencapai tujuan tersebut. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. Ada kalanya lemah.S. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. dan tidak senang orang lain mengetahuinya. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. mereka itulah orang-orang yang benar.

Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. tentu akan menjadi begini dan begitu." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani.membiarkan mereka dalam keadaan munafik. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. Setelah melakukannya. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah . kehidupannya tidak seimbang. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). mereka berdiri dengan malas.

sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta. . lagi reda di sisi Tuhanmu. mereka diuji. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang.ditentukan oleh Allah sendiri. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Allah reda pula kepadanya. maka Allah pun murka kepadanya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum. Barangsiapa reda menerima ujian itu.mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. mereka itulah sebaik-baik makhluk. maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 . Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Kembalilah kepada Tuhan. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya.

karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . dan kedua tangannya adalah kanan. bahkan juga atas orang-orang kafir. (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: . kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. perbuatan atau yang lainnya. di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat.Sifat adil : : . di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan." 5. «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58). di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. y y Perkataan: . Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. maka hendaklah kamu berlaku adil. walaupun dia kafir. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. «Berlaku adillah. y . Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. . juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152).

y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. melainkan dengan sifat adil. sombong. nifaq (munafik). (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini. hasud. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. y Perkataan: . Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). suudzaan (berprasangka buruk). baik dengan ungkapanungkapannya. Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. tanpa kata-kata walaupun dia kafir).yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. ujub. dengki. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. . supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)".

Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. maka akan muncul perselisihan. Mengikuti ajakan syetan h. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. dan mengumpat. Apabila segumpal daging itu baik. keluarga. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. b. berdusta. Mencelakakan orang lain f. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. atau orang lain. b. bahkan pasti membawa akibat buruk. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. 3. c. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. permusuhan. d. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a.´ (HR. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. e. Masuk Neraka e. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. 2. 4. Meresahkan orang lain i. memaki. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. Merusak pahala ibadah c. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. . Membawa pada perbuatan maksiat. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. masyarakat. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. bahkan sampai pembunuhan. misalnya sikap tidak senang. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Kurang percaya diri c. pertengkaran. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Menyebabkan buta hati g. ia merasa iri.

Thabrani) b. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. e. Turmudzi) Saudaraku. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. b. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. menjelek-jelekkan. disebabkan oleh enam perkara. sebagaimana api memakan kayu bakar. 2. menjatuhkan nama baik orang lain. Sifat kikir yang berlebihan c. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e.´ (HR. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Dailami) . Orang-orang awam karena kebodohannya 6. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. jika sifat ini tidak dihindari. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. f. Mencelakakan orang lain c. karena kesombongannya 4. bahkan menjadi musuhnya. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. maka agama akan hancur. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Definisi Dengki. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya.´ (HR.´ (HR. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Para ulama karena hasudnya. d. dan zalim. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya.´ (HR. 3. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Penguasa karena ke zalimannya 2. Para tokoh. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. yaitu benci-membenci dan dengki. Para pedagang karena kecurangannya 5. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. bukan sekedar pencukur rambut. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. apapun namanya. marah. Yaitu : 1. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. ditambah hal-hal sebagai berikut : a.´ (HR. Thabrani). berbohong. Dialah pencukur agama. permusuhan. 1. senang jika orang lain mendapat musibah. Oleh karena itu. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya.d. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). rakus. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. Cinta dunia dan sejenisnya.

´ (HR. b. yaitu hasud. Mudah diprovokasi orang lain.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. e. menumpahkan darah orang ini. c. jika dibiarkan tumbuh. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. Kemudian. 2. Menjauhi semua penyebabnya. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. ‡ Hasud. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. c. menuduh orang ini. antara lain : a. c. Muslim) Dengan demikian. . Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. bahwa iri. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. f. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. Sombong d. Lemahnya iman. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Mencelakakan orang lain. b. memakan harta orang lain. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Ilmu dan amal. Tamak dan rakus dunia. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Menghilangkan amal perbuatan baik. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. dan memukul orang ini. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. e. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. bila termakan hasutan. Selalu berdzikir. Masuk Neraka 3.4. f.´ (HR. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. b. Permusuhan dan Kemarahan. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. b. Penyebab Penyakit Hasud. puasa dan zakat. f. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. e. 1. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. c. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. d. 4. d. Mewaspadai bahayanya.

sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). Terima kasih atas segala perhatian. pecah belah. dihina.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. Katalah kita hendak begian. difitnah. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab.´ (An Nisaa¶: 78) . Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. tidak pandai-pandai juga. Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. dapat begian. rasa ingin hinakan orang itu semula. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah.d. Hendak pangkat. jawatan. pendendam. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Saudaraku sesama muslim. ia akan jadi lebih parah lagi. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. Hendak pandai. pujian tapi tidak dapat-dapat. Ia menjadi seorang yang pemarah. diumpat. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai. ditumpas dan dicabut. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. Misalnya hati merasa. tidak ada pangkat atau harta. Hendak banyak. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. dapat sikit. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. Hati rasa marah. rasa dendam. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Mengamalkan ajaran agama. Maka hilanglah kebahagiaan hidup. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. Ini sangat merbahaya.

Bila dikesan ada rasa tamak. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. yang tersembunyi. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. krisis. menipu. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. Rasa hati di waktu itu rakus. Waktu itu hati terasa istimewa. Ia boleh bertindak merampas. 3. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. Tuhan yang Maha Adil itu. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. Tentulah ini berdosa. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. berzina. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. Yakni rasa bermegah-megah. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. wal¶iyazubillah. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. terasa hairankan diri. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. Kalau tidak. hakikatnya daripada Allah. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. 2. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. gelojoh dan ganas. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . rasuah. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. lebih pangkat. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. kita tidak bersyukur. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. rasa diri superman atau superwoman. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. lebih pandai.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. lebih harta.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. bergaduh dan akhirnya berperang. merompak. hilang kasih sayang dan benci-membenci. lebih cantik. merogol. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. tegang dan jatuh-menjatuhkan. mencuri.

dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. lebih berpangkat. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. Cuma waktu kecil ia tidak subur. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. patuhi. lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. maka dia taat dan patuh. Bila takut menguasai diri. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. Sifat keji ini tersangat merbahaya. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. Maha Menganugerah. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. 4. Kalau disuburkan rasa takut ini. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. Katalah dia tidak minum arak. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. . lebih kaya. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar.mujahadatunnafsi. Maha Pemberi. gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. Ini termasuk syirik khafi. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. wal¶iyazubillah. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. taati dan takuti. puasa. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). cuma jual atau beli arak. dia sembahyang. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. sudah tentu tidak diketahui. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. Contohnya. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. Ertinya.

yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan. Roh inilah juga yang akan ke Syurga .Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Yakni hakikat manusia itu sendiri. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya. Roh inilah yang mukalaf.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful