AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. Oleh itu. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. b. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral. Dilakukan denganikhtiar sendiri. 2. B. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak.aliran di dalam memahami akhlak. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Dilakukan dengan sedar dan niat. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. semuanya mengandungi nilai akhlak. hubungan dengan alam sekitar. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. sama ada hubungan dengan Allah. tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. Baik. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. adat. Melakukannya dengan sengaja. Buruk. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. ekonomi. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. hubungan sesama manusia. politik.

masyarakat. perangai. subjektif dan temporal. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. tatasusila dan budi pekerti. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. perilaku. masyarakat. suasana dan tempat. komprehensif dan sempurna. baik. . kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. budi pekerti dan perangai. Oleh itu. perangai dan sebagainya. salah. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. membina insaniyyah. 2. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. pada sesuatu kumpulan. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy.. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. kehendak. Secara harfiahnya. atau buruk.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. tentang ketinggian budi dan rohaniah. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. Nilai-nilaian bersifat relative.seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. tingkah laku. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. Islam sebagai agama yang syumul. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan.

Oleh itu. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk.A. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri.W. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. 7 3. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. (AlQalam:4). moral dan etika. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina .

bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. tempat. 5.A. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. jasmaniyyah danaqliyyah.tamadun di muka bumi ini. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam. dan masa. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. pangkat. warna kulit. Wahai Rasulullah.W. 8 4. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia.

orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Dalam hal ini. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. bermasam muka dan marah. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. 6. Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu.sederhana. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi). berhasad dengki. Janganlah mencari berita buruk. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. Akibat daripada perbuatan itu. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. . Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan.

adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. berani mempertahankan agama. menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. yaitu bijaksana.*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . maka lenyap pulalah bangsa itu". Jelasnya. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. sabar dan rida dengan kesengsaraan. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. *Al-iffah (pemaaf). berbicara benar dan sebagainya. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Sebagai seorang guru pula. *Al-hilm (lambat marah). Bila akhlaknya telah lenyap. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. dan beragama Islam. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. *As-syajaah (berani). senantiasa bersyukur dan berterima kasih. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir.

tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). bersyukur.´ `Dengan jalan sabar¶. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu. seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. Inilah pendapat Qatadah. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. amanah.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Justeru. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan. jujur. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. adil. khauf (takut kemurkaan Allah). minum dan jimak. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . sabar. menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas. Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah). syukur.

Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong. thabit dalam sunah Rasulullah s. kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. Dan apabila disandarkan kepada solat.´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran. apabila Baginda merasa gusar.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶.a. Justeru. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama.a.w. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya.´ . As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa. Dengan sebab itu.dimaksudkan dengan sabar yang khusus. Justeru. Kerana itu Rasulullah s. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka. di samping roh. Mujahid dan Jumhur. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil. Inilah pendapat Ibn Abbas. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham.w. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu). penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan). al-Hasan.´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat.. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar.

a. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat. pasti ia membebankan. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk.w. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya.a. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan. Dan Rasulullah s. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. maka dia bersama Firaun. Qarun dan Ubai bin Khalaf. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. katanya: Telah bersabda Rasulullah s. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. dan mewajibkan baginya segala arahan. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya. baginya cahaya. begitu juga dengan tasbih. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya.a. tidak ada juga alasan dan pelepasan. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya.w. Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. Haman. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir.´ (Riwayat Muslim). Sabar itu sinaran. takut kepada Allah. maka ia bersama Haman.w. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya.a. dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r. Dan kalau dilakukannya sekalipun.w.a.: ³Suci itu sebahagian iman. tiadalah cahaya baginya. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . dan kalau kerana ketuanya. Selepas Rasulullah s. Cahaya Setelah Rasulullah s. sedekah dan sabar. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in.

Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. Bagaimana sulit sekalipun. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. Misalnya ibadat puasa. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. solat dan juga bersifat khusyuk. makanannya dan minumannya kerana Aku. . Kalau tidak. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah.a.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). adalah dhiya¶. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya.a. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. As-Sabr kata Rasulullah s. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. kecuali puasa. tanda imannya masih kuat.w. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. Setelah itu diterangkan sifat sabar.w. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. Tetapi antara sifat sabar itu.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh. Dan kerana ini Rasulullah s. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. Amin. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan.benda atau wang ringgit. Sementara itu.

dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. Pendek kata. Kejujuran itu ada pada ucapan. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya. padahal sebaliknya. maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. Jadi. yang membenci kerana Allah. tetapi kalau tidak.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas. maka dikatakan benar/jujur. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. juga ada pada perbuatan. puasa. 3. Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. maka dikatakan dusta. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. Antaranya. keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. sedekah. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya).µ (Surah al-Zumar. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. haji dan sebagainya.2. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah.

orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. dan berbuat bajik kepada sesama. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. kecuali kejujurannya (kebenarannya). seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. ketaatan kepada Allah.Nabi.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. sedangkan lawannya. Sebaliknya. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab. Dengan kejujurannya. Karena itu. merupakan sifat orang yang munafik. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. Maka. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain.S.´ (Q. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. Imam Ibnul Qayyim berkata. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. dusta. Yang jelas. . sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. maka akan terhapus keberkahannya. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. rezekinya lancar-lancar saja. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat.´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain. beliau bersabda. timbangan keimanan. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik.

Itulah keberuntungan yang paling besar.´ (Q. Berbeda dengan pendusta. Seorang yang beriman dan jujur. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). hajinya. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. apalagi musuh atau lawannya. memerintah (kepada yang ma¶ruh).´ (Q. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. menjawab. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta.S. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. Temannya sendiripun tidak merasa aman. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. ³Hai orang-orang yang beriman.S. mengambil. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur.S. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. muamalahnya mendatangkan manfaat. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. terhadap hartanya dan keluarganya. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. melarang (dari yang mungkar). Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur. memujinya. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. kejujurannya ±dengan izin Allah.¶´ (Q. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. berdzikir. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut.´ (Q. bertakwalah kepada Allah. melainkan orang lain senang dengannya. baik dalam salatnya. membaca. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. puasanya. Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. dihormati dan dipercaya. zakatnya. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan. memberi. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. Muhammad:21) . Sementara pendusta.akan dapat menyelamatkannya. dicintai. Barang siapa jujur dalam berbicara. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati. hukumnya adil. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Di antara mereka ada yang gugur. diamnya.S. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.

´ (Q. Ini kembali kepada keikhlasan. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. .¶ Maka. Allah menilai ketiganya telah berdusta. yaitu seorang mujahid. dalam rasa cinta dan tawakkal. Contohnya seperti ucapan seseorang. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. seorang qari¶. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah.Nabi bersabda. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. maka Allah akan berfirman.S. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). dan berpaling. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran.S. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. Allah berfirman. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan. dan seorang dermawan. Jujur dalam kedudukan agama. Jujur dalam ucapan. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin.´ (Q. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. (mendatangkan) keraguan. maka akan merusakkan kejujuran niat. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. mereka kikir dengan karunia itu. Terkadang benar. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia. sebagaimana firman Allah. maka di antara mereka ada yang gugur. sesungguhnya kejujuran. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya).´ Maka yang seperti ini adalah tekad.

tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. 4. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. ada kalanya pula menjadi kuat.´ (Q. Bagi mencapai tujuan tersebut. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. dan tidak senang orang lain mengetahuinya. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat.S. Pada waktu kuat. Ada kalanya lemah. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. mereka itulah orang-orang yang benar. Jika mereka beribadat. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati.

membiarkan mereka dalam keadaan munafik. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Setelah melakukannya. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. tentu akan menjadi begini dan begitu. Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. kehidupannya tidak seimbang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah ." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. mereka berdiri dengan malas." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan.

mereka diuji. Kembalilah kepada Tuhan. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. Barangsiapa reda menerima ujian itu.ditentukan oleh Allah sendiri. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu. Allah reda pula kepadanya. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya.mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 . .8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya. Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta. maka Allah pun murka kepadanya. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya. lagi reda di sisi Tuhanmu. mereka itulah sebaik-baik makhluk.

(Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: ." 5. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. perbuatan atau yang lainnya. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. dan kedua tangannya adalah kanan. karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . bahkan juga atas orang-orang kafir. baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin.Sifat adil : : . Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58). kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. . y y Perkataan: . di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. walaupun dia kafir. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. «Berlaku adillah. y . maka hendaklah kamu berlaku adil.

Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). suudzaan (berprasangka buruk). Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. hasud. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. melainkan dengan sifat adil. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. ujub. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini. sombong. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. dengki. .yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. baik dengan ungkapanungkapannya. y Perkataan: . sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. tanpa kata-kata walaupun dia kafir). Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. nifaq (munafik).

4. Meresahkan orang lain i. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. ia merasa iri. 2. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Menyebabkan buta hati g. d. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. atau orang lain. b. Apabila segumpal daging itu baik. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. permusuhan. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. . Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Mengikuti ajakan syetan h. Merusak pahala ibadah c. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. maka akan muncul perselisihan. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. keluarga.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. c. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung.´ (HR. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. misalnya sikap tidak senang. berdusta. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. Kurang percaya diri c. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Masuk Neraka e. memaki. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. e. masyarakat. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. 3. Membawa pada perbuatan maksiat. bahkan sampai pembunuhan. bahkan pasti membawa akibat buruk. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. pertengkaran. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. b. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Mencelakakan orang lain f. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. dan mengumpat.

Cinta dunia dan sejenisnya. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. Turmudzi) Saudaraku. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. apapun namanya. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Mencelakakan orang lain c.´ (HR. bahkan menjadi musuhnya. bukan sekedar pencukur rambut. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. Para tokoh. Thabrani). Merugikan diri sendiri dan orang lain d. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. disebabkan oleh enam perkara. 2. Sifat kikir yang berlebihan c. rakus. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. permusuhan. Para ulama karena hasudnya. Oleh karena itu.d. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. menjelek-jelekkan.´ (HR. marah. Yaitu : 1. menjatuhkan nama baik orang lain. Dailami) . maka agama akan hancur. d. senang jika orang lain mendapat musibah. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. dan zalim. Dialah pencukur agama. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. berbohong. Definisi Dengki. sebagaimana api memakan kayu bakar. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. Thabrani) b. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. jika sifat ini tidak dihindari. f. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3.´ (HR. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. b. Penguasa karena ke zalimannya 2. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. karena kesombongannya 4.´ (HR. Para pedagang karena kecurangannya 5.´ (HR. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. 3. yaitu benci-membenci dan dengki. 1. e. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing.

Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Mudah diprovokasi orang lain. f. c. e. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. menumpahkan darah orang ini. Menghilangkan amal perbuatan baik. f. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Selalu berdzikir. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. c. b. ‡ Hasud. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. memakan harta orang lain. Masuk Neraka 3. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Tamak dan rakus dunia. puasa dan zakat. b. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. d. Lemahnya iman. Ilmu dan amal. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. d. b. 2. menuduh orang ini. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. yaitu hasud. b. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT.´ (HR. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Mewaspadai bahayanya. c. antara lain : a. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. dan memukul orang ini. Kemudian. Penyebab Penyakit Hasud. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. c. 4. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Menjauhi semua penyebabnya. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Sombong d. bahwa iri. Muslim) Dengan demikian.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat.4. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. e. f. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Permusuhan dan Kemarahan. . Sehingga putuslah persaudaraan mereka. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam.´ (HR. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. bila termakan hasutan. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. jika dibiarkan tumbuh. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. 1. e. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. Mencelakakan orang lain. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a.

tidak ada pangkat atau harta. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. rasa ingin hinakan orang itu semula. pecah belah. ia akan jadi lebih parah lagi. Hendak pandai. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. Ia menjadi seorang yang pemarah. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. jawatan. dapat begian. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. ditumpas dan dicabut. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab. dapat sikit. saya sudahi dulu tulisan saya ini. pendendam. difitnah. Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. pujian tapi tidak dapat-dapat. Katalah kita hendak begian. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. Hati rasa marah. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. Misalnya hati merasa. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. Hendak pangkat. rasa dendam. tidak pandai-pandai juga. Saudaraku sesama muslim. Maka hilanglah kebahagiaan hidup.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. Ini sangat merbahaya. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai.´ (An Nisaa¶: 78) . Mengamalkan ajaran agama. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Terima kasih atas segala perhatian. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). Hendak banyak. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. diumpat. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai.d. dihina.

rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. lebih pandai. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu. merogol.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. wal¶iyazubillah. hilang kasih sayang dan benci-membenci. krisis. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. Sifat keji ini tersangat merbahaya. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. berzina. rasa diri superman atau superwoman. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. lebih pangkat. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. merompak. yang tersembunyi. Tentulah ini berdosa. kita tidak bersyukur. Tuhan yang Maha Adil itu. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. Waktu itu hati terasa istimewa. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. lebih cantik. Kalau tidak. Ia boleh bertindak merampas. Yakni rasa bermegah-megah. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. menipu. bergaduh dan akhirnya berperang. mencuri. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. tegang dan jatuh-menjatuhkan. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. 3. gelojoh dan ganas. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. rasuah. hakikatnya daripada Allah. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . Rasa hati di waktu itu rakus. 2. Bila dikesan ada rasa tamak. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. terasa hairankan diri. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. lebih harta. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong.

Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. 4. lebih kaya. patuhi. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri.mujahadatunnafsi. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. Maha Menganugerah. cuma jual atau beli arak. Katalah dia tidak minum arak. lebih berpangkat. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. taati dan takuti. Bila takut menguasai diri. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. puasa. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. Cuma waktu kecil ia tidak subur. Ertinya. Maha Pemberi. dia sembahyang. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. maka dia taat dan patuh. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. Kalau disuburkan rasa takut ini. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. sudah tentu tidak diketahui. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. wal¶iyazubillah. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. Contohnya. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. Ini termasuk syirik khafi. . Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan.

Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Roh inilah yang mukalaf. Yakni hakikat manusia itu sendiri. Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. Supaya setelah kedua-duanya dikesan. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan. Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful