AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . ekonomi. hubungan dengan alam sekitar.aliran di dalam memahami akhlak. B. Baik. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. Dilakukan dengan sedar dan niat. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. sama ada hubungan dengan Allah. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. b. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. Oleh itu. hubungan sesama manusia. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. 2. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. Melakukannya dengan sengaja. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. semuanya mengandungi nilai akhlak. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. adat. Buruk. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. politik.

menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama.seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. Secara harfiahnya. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. tingkah laku. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. 2. kehendak. perilaku. tentang ketinggian budi dan rohaniah. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. masyarakat. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. perangai dan sebagainya. baik. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. subjektif dan temporal. perangai. masyarakat. budi pekerti dan perangai. membina insaniyyah. Oleh itu. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. Nilai-nilaian bersifat relative. . Islam sebagai agama yang syumul. pada sesuatu kumpulan. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. tatasusila dan budi pekerti. salah. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). suasana dan tempat. atau buruk. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. komprehensif dan sempurna..

etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina . Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Oleh itu.W. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk.A. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. (AlQalam:4). Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. moral dan etika. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri. 7 3.

Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. 8 4. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. warna kulit. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. 5. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia.A.W. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. Wahai Rasulullah. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. jasmaniyyah danaqliyyah. pangkat. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. dan masa. tempat. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. baik alam realiti mahupun alam ghaib.tamadun di muka bumi ini. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri.

berhasad dengki. . tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. 6. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. Dalam hal ini. Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. bermasam muka dan marah. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. Janganlah mencari berita buruk. Akibat daripada perbuatan itu. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut.sederhana. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi).´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji.

Bila akhlaknya telah lenyap. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. maka lenyap pulalah bangsa itu". *Al-iffah (pemaaf). Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. berani mempertahankan agama. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Jelasnya. sabar dan rida dengan kesengsaraan.*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. dan beragama Islam. berbicara benar dan sebagainya. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . baik alam realiti mahupun alam ghaib. yaitu bijaksana. *As-syajaah (berani). *Al-hilm (lambat marah). adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. Sebagai seorang guru pula. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. senantiasa bersyukur dan berterima kasih.

Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). adil. bersyukur. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara. amanah. mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. syukur. sabar. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. minum dan jimak. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah).´ `Dengan jalan sabar¶. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu. jujur. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. Justeru. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. khauf (takut kemurkaan Allah). Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. Inilah pendapat Qatadah.

a.´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar. apabila Baginda merasa gusar. Inilah pendapat Ibn Abbas. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain.dimaksudkan dengan sabar yang khusus. Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi.w.w. Dengan sebab itu. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. Justeru. Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu).´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran. al-Hasan. di samping roh. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa.a. Kerana itu Rasulullah s.. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah. Dan apabila disandarkan kepada solat. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya.´ . thabit dalam sunah Rasulullah s. Justeru. Mujahid dan Jumhur. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan).´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham.

al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya. maka ia bersama Haman. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. dan kalau kerana ketuanya. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat.: ³Suci itu sebahagian iman. maka dia bersama Firaun. tidak ada juga alasan dan pelepasan. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Sabar itu sinaran. dan mewajibkan baginya segala arahan. Cahaya Setelah Rasulullah s. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. sedekah dan sabar. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk.w. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya. tiadalah cahaya baginya.a. Dan kalau dilakukannya sekalipun. Qarun dan Ubai bin Khalaf. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang.w.w.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya.´ (Riwayat Muslim). Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala. Selepas Rasulullah s. katanya: Telah bersabda Rasulullah s. pasti ia membebankan. Haman. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. baginya cahaya. begitu juga dengan tasbih. Dan Rasulullah s. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka.w.a. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya.a.a. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. takut kepada Allah.a. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya.

ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. Kalau tidak.a. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. Amin. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. .benda atau wang ringgit. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. makanannya dan minumannya kerana Aku. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. As-Sabr kata Rasulullah s. tanda imannya masih kuat. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. Setelah itu diterangkan sifat sabar. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya.w. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya.a. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh. Dan kerana ini Rasulullah s. solat dan juga bersifat khusyuk. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah. adalah dhiya¶. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan. Misalnya ibadat puasa. Bagaimana sulit sekalipun.w.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. Tetapi antara sifat sabar itu. kecuali puasa.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. Sementara itu. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa.

Pendek kata. Kejujuran itu ada pada ucapan. tetapi kalau tidak. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran. Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). maka dikatakan benar/jujur. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. Jadi. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan.µ (Surah al-Zumar. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. haji dan sebagainya. padahal sebaliknya. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid.2. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya. ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. Antaranya. yang membenci kerana Allah. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. maka dikatakan dusta.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. sedekah. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. puasa. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. 3. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas. juga ada pada perbuatan.

kecuali kejujurannya (kebenarannya). ketaatan kepada Allah.´ (Q. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. merupakan sifat orang yang munafik. Sebaliknya.Nabi. Dengan kejujurannya.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan.´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Yang jelas. maka akan terhapus keberkahannya. Imam Ibnul Qayyim berkata. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Allah berfirman.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. rezekinya lancar-lancar saja. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. sedangkan lawannya. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. . Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. dan berbuat bajik kepada sesama. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. timbangan keimanan. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab. Karena itu. beliau bersabda. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. dusta. Maka.S. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi.

memerintah (kepada yang ma¶ruh).¶´ (Q. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). melarang (dari yang mungkar). Barang siapa jujur dalam berbicara. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. memberi. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan. dihormati dan dipercaya. mengambil.´ (Q. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. zakatnya. hajinya. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak.S. terhadap hartanya dan keluarganya.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. memujinya. hukumnya adil. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. membaca. muamalahnya mendatangkan manfaat. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta. apalagi musuh atau lawannya. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan.´ (Q. ³Hai orang-orang yang beriman. bertakwalah kepada Allah. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. Sementara pendusta. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. kejujurannya ±dengan izin Allah. puasanya. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur. Seorang yang beriman dan jujur. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. Temannya sendiripun tidak merasa aman.S. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur. berdzikir. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama.´ (Q. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. Berbeda dengan pendusta. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. dicintai. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati. diamnya.akan dapat menyelamatkannya. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. Muhammad:21) . Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. melainkan orang lain senang dengannya. Di antara mereka ada yang gugur.S. baik dalam salatnya. Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka.S. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. menjawab. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Itulah keberuntungan yang paling besar.

sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Jujur dalam kedudukan agama. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia.´ (Q. Jujur dalam ucapan. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan.´ (Q. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. (mendatangkan) keraguan. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. dan berpaling. Allah menilai ketiganya telah berdusta. Ini kembali kepada keikhlasan. yaitu seorang mujahid.S. dalam rasa cinta dan tawakkal. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Terkadang benar.¶ Maka. maka Allah akan berfirman. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi.S. dan seorang dermawan. maka di antara mereka ada yang gugur. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. sebagaimana firman Allah. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. . Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. seorang qari¶. Contohnya seperti ucapan seseorang. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta.Nabi bersabda. Allah berfirman. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´.´ Maka yang seperti ini adalah tekad. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. maka akan merusakkan kejujuran niat. mereka kikir dengan karunia itu. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. sesungguhnya kejujuran.

maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Pada waktu kuat. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat. mereka itulah orang-orang yang benar. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. ada kalanya pula menjadi kuat. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Bagi mencapai tujuan tersebut. Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam. 4.´ (Q. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. tanpa merasa terpaksa atau dipaksa.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Jika mereka beribadat. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala.S. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan. Ada kalanya lemah. dan tidak senang orang lain mengetahuinya.

janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak.membiarkan mereka dalam keadaan munafik. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. Setelah melakukannya. Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. kehidupannya tidak seimbang. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah ." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. tentu akan menjadi begini dan begitu. mereka berdiri dengan malas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah.

kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. lagi reda di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. .ditentukan oleh Allah sendiri." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah. mereka itulah sebaik-baik makhluk. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum. mereka diuji. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya. Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya. Allah reda pula kepadanya. Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. Kembalilah kepada Tuhan.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 .mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. Barangsiapa reda menerima ujian itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa. sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. maka Allah pun murka kepadanya. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya.

" 5. Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. walaupun dia kafir. (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: . di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. . maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. perbuatan atau yang lainnya. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. maka hendaklah kamu berlaku adil. di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. bahkan juga atas orang-orang kafir. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. y . y y Perkataan: . Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. dan kedua tangannya adalah kanan. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata.Sifat adil : : . «Berlaku adillah. «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58).

dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. melainkan dengan sifat adil. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. tanpa kata-kata walaupun dia kafir). y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya.yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. suudzaan (berprasangka buruk). baik dengan ungkapanungkapannya. . sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. sombong. y Perkataan: . sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). ujub. nifaq (munafik). Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. dengki. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini. y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. hasud.

berdusta. Menyebabkan buta hati g. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Meresahkan orang lain i. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. b. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. Mencelakakan orang lain f. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. e. atau orang lain. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. bahkan pasti membawa akibat buruk. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Apabila segumpal daging itu baik. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. didalam tubuh manusia ada segumpal daging.´ (HR. masyarakat. Membawa pada perbuatan maksiat. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. bahkan sampai pembunuhan. d. misalnya sikap tidak senang. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). dan mengumpat. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. keluarga. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. pertengkaran. b. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. 3. Masuk Neraka e. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. 4. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. . Merusak pahala ibadah c. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. c. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. permusuhan. Mengikuti ajakan syetan h. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Kurang percaya diri c. ia merasa iri. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. maka akan muncul perselisihan. 2. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. memaki. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Menjalin persaudaraan dengan orang lain.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah.

Penguasa karena ke zalimannya 2. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. 1. rakus. Yaitu : 1.´ (HR. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. disebabkan oleh enam perkara. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. apapun namanya. Oleh karena itu. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. yaitu benci-membenci dan dengki. sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. Para tokoh. bahkan menjadi musuhnya.d.´ (HR. Definisi Dengki.´ (HR. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. Thabrani). bukan sekedar pencukur rambut. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. d. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Dailami) . ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Cinta dunia dan sejenisnya. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. Sifat kikir yang berlebihan c. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian.´ (HR.´ (HR. karena kesombongannya 4. e. jika sifat ini tidak dihindari. maka agama akan hancur. Mencelakakan orang lain c. Dialah pencukur agama. menjatuhkan nama baik orang lain. Para ulama karena hasudnya. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. f. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Thabrani) b. b. berbohong. marah. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Para pedagang karena kecurangannya 5. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. 3. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. menjelek-jelekkan. senang jika orang lain mendapat musibah. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Turmudzi) Saudaraku. permusuhan. 2. dan zalim.

f.4. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. d. Sombong d. 1. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Menjauhi semua penyebabnya. Muslim) Dengan demikian. antara lain : a. b. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. memakan harta orang lain. e. b. Mewaspadai bahayanya. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. Tamak dan rakus dunia. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. menumpahkan darah orang ini. e. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Masuk Neraka 3. Sehingga dalam bahasa Arab iri. . Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. bahwa iri. c. Permusuhan dan Kemarahan. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Mencelakakan orang lain. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. c. Kemudian. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. Ilmu dan amal. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. d. f. jika dibiarkan tumbuh. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. c. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. menuduh orang ini. 2. Lemahnya iman. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. Mudah diprovokasi orang lain. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. yaitu hasud. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. puasa dan zakat. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. e. dan memukul orang ini. Sehingga putuslah persaudaraan mereka.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat.´ (HR. b. 4. Selalu berdzikir. Merugikan diri sendiri dan orang lain. bila termakan hasutan.´ (HR. ‡ Hasud. c. f. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. b. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Penyebab Penyakit Hasud. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. Menghilangkan amal perbuatan baik.

* Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. dapat sikit. Maka hilanglah kebahagiaan hidup. Saudaraku sesama muslim. pujian tapi tidak dapat-dapat. rasa dendam. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. Hendak pangkat. Mengamalkan ajaran agama. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. dihina. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. Hati rasa marah. tidak pandai-pandai juga. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Katalah kita hendak begian.d. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. pecah belah. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Ini sangat merbahaya. rasa ingin hinakan orang itu semula. dapat begian. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. Terima kasih atas segala perhatian. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. ditumpas dan dicabut. Hendak pandai. ia akan jadi lebih parah lagi. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). difitnah. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. Misalnya hati merasa. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. diumpat. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. pendendam.´ (An Nisaa¶: 78) . Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai. Ia menjadi seorang yang pemarah. tidak ada pangkat atau harta. jawatan. Hendak banyak. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa.

Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu. Bila dikesan ada rasa tamak. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. kita tidak bersyukur. rasuah.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. mencuri. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. merompak. lebih cantik. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. Tuhan yang Maha Adil itu. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. bergaduh dan akhirnya berperang. krisis. yang tersembunyi. hakikatnya daripada Allah. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. Tentulah ini berdosa. hilang kasih sayang dan benci-membenci. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. 3. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. Rasa hati di waktu itu rakus. 2. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. Ia boleh bertindak merampas. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. Kalau tidak. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. Waktu itu hati terasa istimewa. wal¶iyazubillah. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. rasa diri superman atau superwoman. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. terasa hairankan diri. lebih pangkat. merogol. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. menipu. berzina. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. lebih harta. lebih pandai. tegang dan jatuh-menjatuhkan. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. gelojoh dan ganas. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. Yakni rasa bermegah-megah. Sifat keji ini tersangat merbahaya.

maka dia taat dan patuh. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. dia sembahyang. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. sudah tentu tidak diketahui. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. Ini termasuk syirik khafi. puasa. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. lebih kaya. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). 4. gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. patuhi. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Maha Menganugerah. taati dan takuti. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. Maha Pemberi. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya.mujahadatunnafsi. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. Katalah dia tidak minum arak. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Kalau disuburkan rasa takut ini. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). Cuma waktu kecil ia tidak subur. Contohnya. . Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. wal¶iyazubillah. lebih berpangkat. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. Ertinya. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Bila takut menguasai diri. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. cuma jual atau beli arak.

Yakni hakikat manusia itu sendiri. Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. Roh inilah yang mukalaf. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya.Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful