AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. 2. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. ekonomi. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. sama ada hubungan dengan Allah. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. semuanya mengandungi nilai akhlak. Baik. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. hubungan sesama manusia. b. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Dilakukan dengan sedar dan niat. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. hubungan dengan alam sekitar. B. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. Melakukannya dengan sengaja. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. adat. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. Buruk.aliran di dalam memahami akhlak. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. politik. Oleh itu.

pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Oleh itu. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). perilaku. perangai. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. Nilai-nilaian bersifat relative. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. tatasusila dan budi pekerti. baik. perangai dan sebagainya. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. Secara harfiahnya. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. Islam sebagai agama yang syumul. masyarakat. 2. pada sesuatu kumpulan. komprehensif dan sempurna. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. subjektif dan temporal. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. suasana dan tempat. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. membina insaniyyah. . salah. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. atau buruk. budi pekerti dan perangai.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). tentang ketinggian budi dan rohaniah. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. tingkah laku. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan.. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia.seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. kehendak. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. masyarakat.

pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina . bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. 7 3. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. moral dan etika. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim. (AlQalam:4). Oleh itu. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak.W. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini.A.

Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. warna kulit. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. pangkat. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya.tamadun di muka bumi ini. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut.A. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. 5. Wahai Rasulullah. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. jasmaniyyah danaqliyyah. dan masa. 8 4. tempat. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam.W. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri.

Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi).sederhana. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. 6. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. berhasad dengki. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Janganlah mencari berita buruk. Akibat daripada perbuatan itu. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat. Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). . Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. bermasam muka dan marah. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. Dalam hal ini. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia.

dan beragama Islam. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. berani mempertahankan agama. berbicara benar dan sebagainya. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. *As-syajaah (berani). Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. baik alam realiti mahupun alam ghaib. menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. maka lenyap pulalah bangsa itu". *Al-hilm (lambat marah).*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). yaitu bijaksana. senantiasa bersyukur dan berterima kasih. *Al-iffah (pemaaf). Jelasnya. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. sabar dan rida dengan kesengsaraan. Sebagai seorang guru pula. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. Bila akhlaknya telah lenyap. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Sebagai mahkluk ciptaan Allah.

menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. Inilah pendapat Qatadah. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu. syukur.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. jujur. sabar. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan. khauf (takut kemurkaan Allah). Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶.´ `Dengan jalan sabar¶. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. Justeru. amanah. minum dan jimak. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah).´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. bersyukur. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. adil.

kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia.w. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. thabit dalam sunah Rasulullah s.a. al-Hasan. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar. di samping roh. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka. Justeru. Mujahid dan Jumhur.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah.a. apabila Baginda merasa gusar. Inilah pendapat Ibn Abbas. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman.w.´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. Justeru. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama. Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan). Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu).dimaksudkan dengan sabar yang khusus. Dengan sebab itu. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya.´ .´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. Kerana itu Rasulullah s. Dan apabila disandarkan kepada solat. Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong. As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa.. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya.

dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. sedekah dan sabar.a. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. begitu juga dengan tasbih. Qarun dan Ubai bin Khalaf.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. Dan Rasulullah s. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r. baginya cahaya. takut kepada Allah. tiadalah cahaya baginya. tidak ada juga alasan dan pelepasan. maka ia bersama Haman. Haman. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya.a. Selepas Rasulullah s. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja.´ (Riwayat Muslim). lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. dan mewajibkan baginya segala arahan. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya. Sabar itu sinaran. Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang.a. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala.a. dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya.a. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat. dan kalau kerana ketuanya. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. Cahaya Setelah Rasulullah s. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat.w. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya.w. maka dia bersama Firaun. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan. katanya: Telah bersabda Rasulullah s.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya.w. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk.: ³Suci itu sebahagian iman.w. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya. pasti ia membebankan. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . Dan kalau dilakukannya sekalipun.

itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. .w. Bagaimana sulit sekalipun. ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. Dan kerana ini Rasulullah s. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat.a. Amin. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. Kalau tidak.w. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah. adalah dhiya¶. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa. kecuali puasa. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). Sementara itu. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar.benda atau wang ringgit. makanannya dan minumannya kerana Aku. Tetapi antara sifat sabar itu. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. tanda imannya masih kuat. Misalnya ibadat puasa. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya. As-Sabr kata Rasulullah s. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah. solat dan juga bersifat khusyuk. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. Setelah itu diterangkan sifat sabar. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh.a.

2. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Jadi. dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. padahal sebaliknya.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Antaranya. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. puasa. Pendek kata. Kejujuran itu ada pada ucapan. maka dikatakan dusta. keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas. tetapi kalau tidak. maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya.µ (Surah al-Zumar. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. juga ada pada perbuatan. 3. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. sedekah. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . maka dikatakan benar/jujur. yang membenci kerana Allah. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya. haji dan sebagainya.

Dengan kejujurannya.Nabi. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. Sebaliknya. Yang jelas. Allah berfirman. . mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab.S. dusta. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. sedangkan lawannya. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah.´ (Q. kecuali kejujurannya (kebenarannya).´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain. Imam Ibnul Qayyim berkata. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. Maka. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. timbangan keimanan. Karena itu. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. maka akan terhapus keberkahannya. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. dan berbuat bajik kepada sesama. merupakan sifat orang yang munafik. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. ketaatan kepada Allah. beliau bersabda. rezekinya lancar-lancar saja.

Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. Di antara mereka ada yang gugur.´ (Q. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. terhadap hartanya dan keluarganya. ³Hai orang-orang yang beriman.¶´ (Q. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. dihormati dan dipercaya. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. Muhammad:21) .S. berdzikir. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.S.S.´ (Q. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). melainkan orang lain senang dengannya. baik dalam salatnya. memujinya.akan dapat menyelamatkannya. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Seorang yang beriman dan jujur. mengambil. apalagi musuh atau lawannya. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur. diamnya. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta. membaca. muamalahnya mendatangkan manfaat. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan.´ (Q. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. Temannya sendiripun tidak merasa aman. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berbeda dengan pendusta. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. kejujurannya ±dengan izin Allah. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. memerintah (kepada yang ma¶ruh). menjawab. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. puasanya. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. bertakwalah kepada Allah. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. Barang siapa jujur dalam berbicara. Itulah keberuntungan yang paling besar. hajinya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama. memberi. zakatnya. dicintai.S. melarang (dari yang mungkar). niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. Sementara pendusta. hukumnya adil.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut. at-Taubah:119) ³Allah berfirman.

hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. seorang qari¶.´ (Q. Terkadang benar. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. (mendatangkan) keraguan. . sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah. dan seorang dermawan. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. Allah berfirman. dan berpaling. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.¶ Maka. yaitu seorang mujahid.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. maka di antara mereka ada yang gugur. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji.S. Contohnya seperti ucapan seseorang. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. Jujur dalam ucapan. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. Jujur dalam kedudukan agama. sebagaimana firman Allah.S. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Allah menilai ketiganya telah berdusta. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. mereka kikir dengan karunia itu. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan. maka akan merusakkan kejujuran niat. sesungguhnya kejujuran. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. Ini kembali kepada keikhlasan. dalam rasa cinta dan tawakkal. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran).´ Maka yang seperti ini adalah tekad. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya.´ (Q. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. maka Allah akan berfirman.Nabi bersabda. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin.

Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam.S. Pada waktu kuat. dan tidak senang orang lain mengetahuinya.´ (Q. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. mereka itulah orang-orang yang benar. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. Jika mereka beribadat. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. ada kalanya pula menjadi kuat. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. Bagi mencapai tujuan tersebut. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. Ada kalanya lemah. tanpa merasa terpaksa atau dipaksa.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. 4.

kehidupannya tidak seimbang. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. tentu akan menjadi begini dan begitu. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah . Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya.membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. mereka berdiri dengan malas. Setelah melakukannya. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati.

sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta. lagi reda di sisi Tuhanmu. Allah reda pula kepadanya. . Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya. mereka itulah sebaik-baik makhluk. mereka diuji.mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. maka Allah pun murka kepadanya. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya.ditentukan oleh Allah sendiri. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. Barangsiapa reda menerima ujian itu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 . Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Kembalilah kepada Tuhan.

Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: . bahkan juga atas orang-orang kafir. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. maka hendaklah kamu berlaku adil. perbuatan atau yang lainnya. «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58). karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: .Sifat adil : : . baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. y . walaupun dia kafir. Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. «Berlaku adillah. di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. ." 5. sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. y y Perkataan: . Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. dan kedua tangannya adalah kanan.

y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia.yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. y Perkataan: . Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. suudzaan (berprasangka buruk). dengki. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. baik dengan ungkapanungkapannya. . sombong. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. ujub. sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). tanpa kata-kata walaupun dia kafir). Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. nifaq (munafik). y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. hasud. Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". melainkan dengan sifat adil. Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini.

sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. memaki. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. permusuhan. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. 4. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. d. atau orang lain. bahkan pasti membawa akibat buruk. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Kurang percaya diri c. 3. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k.´ (HR. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. 2. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. . Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Menyebabkan buta hati g. bahkan sampai pembunuhan. Merusak pahala ibadah c. Mengikuti ajakan syetan h. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. masyarakat. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. ia merasa iri. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. b. c. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. Mencelakakan orang lain f. misalnya sikap tidak senang. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Masuk Neraka e. e. dan mengumpat. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. Apabila segumpal daging itu baik. maka akan muncul perselisihan. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Meresahkan orang lain i. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. keluarga. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. berdusta. Membawa pada perbuatan maksiat. b. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). pertengkaran.

Mencelakakan orang lain c. Turmudzi) Saudaraku. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Cinta dunia dan sejenisnya. Para ulama karena hasudnya. Definisi Dengki. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. maka agama akan hancur. Para pedagang karena kecurangannya 5. dan zalim. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. Penguasa karena ke zalimannya 2. Dailami) . Thabrani). senang jika orang lain mendapat musibah. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. Oleh karena itu.´ (HR. bahkan menjadi musuhnya. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. e. apapun namanya. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. f. 1. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya.´ (HR. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. berbohong. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. permusuhan. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain.´ (HR. 2. menjatuhkan nama baik orang lain.´ (HR. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. menjelek-jelekkan. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan.´ (HR. sebagaimana api memakan kayu bakar. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. rakus. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Para tokoh. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. Thabrani) b. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. disebabkan oleh enam perkara. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. yaitu benci-membenci dan dengki. Dialah pencukur agama. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. bukan sekedar pencukur rambut.d. Sifat kikir yang berlebihan c. d. 3. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. karena kesombongannya 4. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. b. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. marah. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Yaitu : 1. jika sifat ini tidak dihindari.

Permusuhan dan Kemarahan. e. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. c. f. Selalu berdzikir. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. antara lain : a. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. Sombong d. 4. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. d. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. e. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Kemudian.´ (HR. c. b. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. c. Muslim) Dengan demikian. Penyebab Penyakit Hasud. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mewaspadai bahayanya. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. dan memukul orang ini. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Mudah diprovokasi orang lain. iri hati akan berubah menjadi kedengkian. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Tamak dan rakus dunia. puasa dan zakat. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. . 2. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. f.4. 1. Mencelakakan orang lain. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. Menghilangkan amal perbuatan baik. memakan harta orang lain. menumpahkan darah orang ini. Merugikan diri sendiri dan orang lain. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Masuk Neraka 3. b. f. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. ‡ Hasud. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. c. bila termakan hasutan. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. jika dibiarkan tumbuh.´ (HR. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sehingga putuslah persaudaraan mereka.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. yaitu hasud. Menjauhi semua penyebabnya. Ilmu dan amal. b. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. e. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. d. menuduh orang ini. b. bahwa iri. Lemahnya iman.

Maka hilanglah kebahagiaan hidup. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. rasa dendam. difitnah. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. tidak pandai-pandai juga. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab. ditumpas dan dicabut. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. pendendam. diumpat. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. ia akan jadi lebih parah lagi. Ini sangat merbahaya. jawatan. Hati rasa marah. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. dihina. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. pecah belah.d. tidak ada pangkat atau harta. Saudaraku sesama muslim. Mengamalkan ajaran agama. dapat begian. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. dapat sikit. rasa ingin hinakan orang itu semula. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. Katalah kita hendak begian. Hendak pangkat. saya sudahi dulu tulisan saya ini.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. Terima kasih atas segala perhatian. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. Misalnya hati merasa. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. Ia menjadi seorang yang pemarah. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. Hendak pandai. Hendak banyak. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. pujian tapi tidak dapat-dapat.´ (An Nisaa¶: 78) . ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai.

Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. tegang dan jatuh-menjatuhkan. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. bergaduh dan akhirnya berperang. Yakni rasa bermegah-megah. rasa diri superman atau superwoman. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. krisis. menipu. Kalau tidak. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. Rasa hati di waktu itu rakus. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. lebih pandai. terasa hairankan diri. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. rasuah. lebih harta. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. 2. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. wal¶iyazubillah. Waktu itu hati terasa istimewa. lebih cantik. gelojoh dan ganas. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. kita tidak bersyukur. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. Tuhan yang Maha Adil itu. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. Bila dikesan ada rasa tamak. yang tersembunyi. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. merogol. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. lebih pangkat. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. Ia boleh bertindak merampas. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. hilang kasih sayang dan benci-membenci. berzina. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. merompak. hakikatnya daripada Allah. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. mencuri. 3. Tentulah ini berdosa.

lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. Ini termasuk syirik khafi. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Bila takut menguasai diri. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. puasa. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. patuhi. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. Kalau disuburkan rasa takut ini. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. dia sembahyang. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. lebih berpangkat. lebih kaya. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Cuma waktu kecil ia tidak subur. Contohnya. Maha Pemberi. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. 4. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. . taati dan takuti. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. maka dia taat dan patuh. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. sudah tentu tidak diketahui. Ertinya. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. cuma jual atau beli arak. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). wal¶iyazubillah. Katalah dia tidak minum arak. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. Maha Menganugerah. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak.mujahadatunnafsi.

Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. Roh inilah yang mukalaf. Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan. Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Yakni hakikat manusia itu sendiri.