AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

adat. 2. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . Baik.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Dilakukan dengan sedar dan niat. tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. Melakukannya dengan sengaja. segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. Buruk. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. sama ada hubungan dengan Allah. hubungan sesama manusia. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. ekonomi. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. politik. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. B. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. hubungan dengan alam sekitar. semuanya mengandungi nilai akhlak. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu. apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a.aliran di dalam memahami akhlak. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila. b. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A. Oleh itu. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini.

menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. salah. pada sesuatu masa dan tempat tertentu. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). kehendak. membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. masyarakat. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. masyarakat. 2. .seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. tatasusila dan budi pekerti. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. Oleh itu. membina insaniyyah. budi pekerti dan perangai. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). atau buruk. subjektif dan temporal. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. suasana dan tempat. baik. Secara harfiahnya. komprehensif dan sempurna. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. tentang ketinggian budi dan rohaniah. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. pada sesuatu kumpulan. perangai dan sebagainya. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. perangai. Islam sebagai agama yang syumul. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. Nilai-nilaian bersifat relative. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang.. perilaku. tingkah laku. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat.

c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Oleh itu. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri. (AlQalam:4). di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina .W. Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. moral dan etika. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim.A. 7 3. akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk.

A. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. warna kulit. 5. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. tempat. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. pangkat. jasmaniyyah danaqliyyah. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut.W. 8 4. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Wahai Rasulullah. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang.tamadun di muka bumi ini. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. dan masa.

Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. bermasam muka dan marah. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. . SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam. Dalam hal ini. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang.sederhana. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. 6. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. Akibat daripada perbuatan itu. Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi). Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia. Janganlah mencari berita buruk. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat. berhasad dengki.

Bila akhlaknya telah lenyap. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. berbicara benar dan sebagainya. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Sebagai seorang guru pula. maka lenyap pulalah bangsa itu". Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. *As-syajaah (berani). Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶.*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. sabar dan rida dengan kesengsaraan. *Al-hilm (lambat marah). senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. *Al-iffah (pemaaf). Jelasnya. berani mempertahankan agama. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . baik alam realiti mahupun alam ghaib. yaitu bijaksana. dan beragama Islam.

Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG.´ `Dengan jalan sabar¶. khauf (takut kemurkaan Allah). adil. mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa. Justeru. mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah. sabar. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. syukur. bersyukur. menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. amanah. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). jujur. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah). ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . minum dan jimak. Inilah pendapat Qatadah. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan.

w. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka. kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati. Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu).´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya.´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini.w.. Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶. As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat. Inilah pendapat Ibn Abbas. Kerana itu Rasulullah s. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil. Mujahid dan Jumhur. Dengan sebab itu.a.dimaksudkan dengan sabar yang khusus. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran. thabit dalam sunah Rasulullah s.a. Justeru. al-Hasan. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar.´ . menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. Justeru. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. di samping roh. Dan apabila disandarkan kepada solat. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan). Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham. apabila Baginda merasa gusar.

tidak ada juga alasan dan pelepasan.w. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya. Qarun dan Ubai bin Khalaf. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk. katanya: Telah bersabda Rasulullah s. di samping takut terhadap hukuman dan balasan.a. Dan Rasulullah s.´ (Riwayat Muslim). yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja. Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in. dan kalau kerana ketuanya.a. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat. sedekah dan sabar. takut kepada Allah. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya.a. tiadalah cahaya baginya. Haman.w. baginya cahaya. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya. Cahaya Setelah Rasulullah s. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya.: ³Suci itu sebahagian iman. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. pasti ia membebankan. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat.a.a. Sabar itu sinaran. maka dia bersama Firaun. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan kalau dilakukannya sekalipun. begitu juga dengan tasbih. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya. dan mewajibkan baginya segala arahan.w. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu.w. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r.´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir. maka ia bersama Haman. Selepas Rasulullah s. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya.

sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. kecuali puasa. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah. jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Bagaimana sulit sekalipun.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa.a.benda atau wang ringgit. Tetapi antara sifat sabar itu. adalah dhiya¶.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya. As-Sabr kata Rasulullah s. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. Amin.a. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. makanannya dan minumannya kerana Aku. Setelah itu diterangkan sifat sabar. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas.w. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang. Kalau tidak. solat dan juga bersifat khusyuk. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. Sementara itu. Misalnya ibadat puasa. tanda imannya masih kuat. . Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. Dan kerana ini Rasulullah s. Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan.w. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja.

yang membenci kerana Allah. Jadi. maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. 3. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. Pendek kata.2. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. sedekah. padahal sebaliknya. keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas.µ (Surah al-Zumar. puasa. maka dikatakan dusta. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. juga ada pada perbuatan. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid. haji dan sebagainya. ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan. tetapi kalau tidak. maka dikatakan benar/jujur. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu. sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Kejujuran itu ada pada ucapan. Antaranya.

orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. rezekinya lancar-lancar saja. Sebaliknya. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab. timbangan keimanan. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. Dengan kejujurannya.´ (Q. kecuali kejujurannya (kebenarannya). jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. ketaatan kepada Allah. merupakan sifat orang yang munafik. Allah berfirman. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka. Karena itu. dan berbuat bajik kepada sesama.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. Maka. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik. beliau bersabda. maka akan terhapus keberkahannya.´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain.Nabi. kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau. . Yang jelas.S. dusta. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. sedangkan lawannya. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Imam Ibnul Qayyim berkata. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka.

Temannya sendiripun tidak merasa aman. Itulah keberuntungan yang paling besar. bertakwalah kepada Allah. Barang siapa jujur dalam berbicara. dicintai.S. memberi. memerintah (kepada yang ma¶ruh). µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. puasanya. zakatnya.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. menjawab. hajinya. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. baik dalam salatnya. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya.akan dapat menyelamatkannya. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. dihormati dan dipercaya. sebiji sawipun tidak akan dipercaya. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. ³Hai orang-orang yang beriman. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur.´ (Q. mengambil. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. terhadap hartanya dan keluarganya. hukumnya adil. Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. Muhammad:21) . maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur.S. Di antara mereka ada yang gugur. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah. berdzikir. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya.´ (Q. diamnya. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. Sementara pendusta.´ (Q. memujinya. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati.¶´ (Q. muamalahnya mendatangkan manfaat. Seorang yang beriman dan jujur. membaca. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya.S. kejujurannya ±dengan izin Allah. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. apalagi musuh atau lawannya. melainkan orang lain senang dengannya. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut. hak-hak dan juga rahasia-rahasia.S. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. Berbeda dengan pendusta. melarang (dari yang mungkar).

Terkadang benar.´ (Q. dan seorang dermawan. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Allah menilai ketiganya telah berdusta. Contohnya seperti ucapan seseorang.¶ Maka.Nabi bersabda. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). yaitu seorang mujahid. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. (mendatangkan) keraguan.S. sebagaimana firman Allah. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat.´ (Q. maka akan merusakkan kejujuran niat. maka di antara mereka ada yang gugur. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya. Jujur dalam kedudukan agama. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. dan berpaling.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. maka Allah akan berfirman. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Allah berfirman.´ Maka yang seperti ini adalah tekad. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta. seorang qari¶. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. dalam rasa cinta dan tawakkal. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. . Ini kembali kepada keikhlasan. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan.S. Jujur dalam ucapan. mereka kikir dengan karunia itu. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia. sesungguhnya kejujuran. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan.

bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan. mereka itulah orang-orang yang benar. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. Jika mereka beribadat. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. tetapi di tempat lainnya sebaliknya. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. 4.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. Ada kalanya lemah.S. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.´ (Q. Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam. Pada waktu kuat. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . Bagi mencapai tujuan tersebut. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas. dan tidak senang orang lain mengetahuinya. ada kalanya pula menjadi kuat.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.

maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah. Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan.membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. Setelah melakukannya. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah . dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. kehidupannya tidak seimbang." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. tentu akan menjadi begini dan begitu. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan. kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. mereka berdiri dengan malas. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani.

Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. maka Allah pun murka kepadanya. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya. Kembalilah kepada Tuhan. Barangsiapa reda menerima ujian itu.ditentukan oleh Allah sendiri. lagi reda di sisi Tuhanmu. kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya.mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). mereka itulah sebaik-baik makhluk.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 . . mereka diuji. maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. Allah reda pula kepadanya. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa.

Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). y . bahkan juga atas orang-orang kafir. walaupun dia kafir. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58).Sifat adil : : . . (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: . maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia. maka hendaklah kamu berlaku adil. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. dan kedua tangannya adalah kanan. «Berlaku adillah. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. y y Perkataan: . karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . perbuatan atau yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil." 5.

suudzaan (berprasangka buruk). Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. nifaq (munafik). baik dengan ungkapanungkapannya. melainkan dengan sifat adil. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. ujub. sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). tanpa kata-kata walaupun dia kafir). y Perkataan: . y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. hasud.yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. . Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. dengki. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini. sombong.

Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. keluarga. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. e. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). 2. Masuk Neraka e. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Mencelakakan orang lain f. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. pertengkaran. b. Meresahkan orang lain i. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Merusak pahala ibadah c. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. masyarakat. bahkan pasti membawa akibat buruk. 4. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a. maka akan muncul perselisihan. b. c. Menyebabkan buta hati g. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Tidak percaya kepada qadha dan qadar. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. ia merasa iri. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. . memaki.´ (HR. berdusta.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. bahkan sampai pembunuhan. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. misalnya sikap tidak senang. atau orang lain. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a. dan mengumpat. Kurang percaya diri c. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. 3. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. Mengikuti ajakan syetan h. Apabila segumpal daging itu baik. permusuhan. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. d. Membawa pada perbuatan maksiat.

maka agama akan hancur. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. bukan sekedar pencukur rambut. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. senang jika orang lain mendapat musibah. 2. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. Dailami) .´ (HR. berbohong. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. yaitu benci-membenci dan dengki. Dialah pencukur agama. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki.´ (HR. disebabkan oleh enam perkara. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. Yaitu : 1. f. rakus. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Turmudzi) Saudaraku. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. Para ulama karena hasudnya.´ (HR. Para tokoh. Sifat kikir yang berlebihan c. 1. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Definisi Dengki. menjelek-jelekkan. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri.´ (HR. marah. Thabrani) b. Thabrani). jika sifat ini tidak dihindari. Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. apapun namanya. menjatuhkan nama baik orang lain. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. e.´ (HR. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya. Oleh karena itu. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. Para pedagang karena kecurangannya 5. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. 3. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. sebagaimana api memakan kayu bakar. b. karena kesombongannya 4. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Penguasa karena ke zalimannya 2. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit. Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. bahkan menjadi musuhnya. Cinta dunia dan sejenisnya. Mencelakakan orang lain c. permusuhan. dan zalim. d.d.

c. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. c. b. b. Sombong d. Masuk Neraka 3. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. menumpahkan darah orang ini. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan. Sehingga dalam bahasa Arab iri. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Lemahnya iman. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. Menghilangkan amal perbuatan baik. jika dibiarkan tumbuh. c. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. Permusuhan dan Kemarahan. tetapi ia telah mencaci maki orang lain.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. f. menuduh orang ini. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. Penyebab Penyakit Hasud. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. b. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. ‡ Hasud.´ (HR. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Menjauhi semua penyebabnya. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. Mudah diprovokasi orang lain. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Mencelakakan orang lain. Muslim) Dengan demikian. antara lain : a. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. yaitu hasud. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. f. bahwa iri. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. e. Tamak dan rakus dunia. kemudian dia dilempar kedalam Neraka. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. Kemudian. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi. e. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. puasa dan zakat. 1. Mewaspadai bahayanya. d. 2.´ (HR. bila termakan hasutan. . iri hati akan berubah menjadi kedengkian. Selalu berdzikir. e. d. 4. Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. Ilmu dan amal. memakan harta orang lain. dan memukul orang ini. c. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. f. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam.4. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. b.

Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. saya sudahi dulu tulisan saya ini. diumpat. Maka hilanglah kebahagiaan hidup. Misalnya hati merasa. Hendak banyak. pendendam. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Ia menjadi seorang yang pemarah. Hendak pangkat. Boleh mencetuskan pecah ukhwah. jawatan. tidak pandai-pandai juga. tidak ada pangkat atau harta. pujian tapi tidak dapat-dapat. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. Terima kasih atas segala perhatian. dapat sikit.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dihina. Mengamalkan ajaran agama. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. pecah belah. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. ditumpas dan dicabut. rasa dendam. difitnah. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. Saudaraku sesama muslim. rasa ingin hinakan orang itu semula. Hendak pandai. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat.´ (An Nisaa¶: 78) . Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. ia akan jadi lebih parah lagi. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. dapat begian. Katalah kita hendak begian. Ini sangat merbahaya. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai. Hati rasa marah. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain.d. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. * Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab.

Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. Ia boleh bertindak merampas. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. Tentulah ini berdosa. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. Rasa hati di waktu itu rakus. merogol. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. hakikatnya daripada Allah. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. Yakni rasa bermegah-megah. menipu. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. lebih pangkat. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. 3. lebih pandai.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. 2.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. Kalau tidak. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. lebih cantik. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. yang tersembunyi. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu. terasa hairankan diri. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. krisis. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. tegang dan jatuh-menjatuhkan. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Waktu itu hati terasa istimewa. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. Bila dikesan ada rasa tamak. berzina. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. mencuri. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. Tuhan yang Maha Adil itu. rasuah. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. rasa diri superman atau superwoman. kita tidak bersyukur. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. lebih harta. Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. gelojoh dan ganas. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. bergaduh dan akhirnya berperang. hilang kasih sayang dan benci-membenci. merompak. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. wal¶iyazubillah. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak. Rasa tamak dan haloba menyerang hati.

Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Cuma waktu kecil ia tidak subur. taati dan takuti. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. dia sembahyang. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar.mujahadatunnafsi. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. patuhi. lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. cuma jual atau beli arak. gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. maka dia taat dan patuh. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). Ertinya. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. Kalau disuburkan rasa takut ini. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. Maha Menganugerah. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. . Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. wal¶iyazubillah. Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. Katalah dia tidak minum arak. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. puasa. lebih kaya. 4. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. Maha Pemberi. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. sudah tentu tidak diketahui. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. Contohnya. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Ini termasuk syirik khafi. Bila takut menguasai diri. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. lebih berpangkat.

Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya. Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti.Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati). Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. Ia yang akan merasai nikmat atau azab. Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Roh inilah yang mukalaf. Yakni hakikat manusia itu sendiri. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful