P. 1
Sifat mahmudah

Sifat mahmudah

|Views: 2,563|Likes:
Published by Dzul Din

More info:

Published by: Dzul Din on Dec 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

AKHLAK DAN MORAL 1. AKHLAK 1.

1 DEFINISI AKHLAK Mengikut Kamus Dewan terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, mentakrifkan akhlak sebagai budi pekerti, kelakuan, watak, pengetahuan berkaitan kelakuan dan tingkah laku manusia dan sebagainya sama ada baik atau jahat. Manakala perkataan akhlak menurut Bahasa ialah: Perkataan akhlak berasal daripada perkataan (al-akhlaaku) iaitu kata jama¶ daripada perkataan (alkhuluqu) bererti tabiat,kelakuan, perangai, tingkahlaku, matuah, adat kebiasaan, malah ia juga bereti agama itu sendiri. . Perkataan (al-khulq) ini di dalam AlQuran hanya terdapat pada dua tempat sahaja, antaranya ialah: Dan bahawa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia. (Al-Qalam:4). Sementara perkataan (al-khalqu) bererti kejadian, ciptaan, dan juga bermaksud kejadian yang indah dan baik. Apabila dirujuk kepada kejadian manusia, ia bermaksud struktur tubuh yang badannya yang indah dan seimbang. Jika dirujuk kepada kejadian alam semesta, ia juga membawa erti kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat. Di dalam Al-Quran terdapat 52 perkataan (Al-khalqu) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam sarwajagat dan lain-lain kejadian. Antara lain firman Allah subhaanahu wa taaala: Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang belayar di laut membawa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia menghidupkan bumi sesudah matinya (kering), dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 1 yang memikirkan.Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (Iaitu) orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan siasia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka. (AliImran:190). Manakala pengertian akhlak dari segi istilah pula ialah sifat yang tertanam di dalam diri yang dapat mengeluarkan sesuatu perbuatan dengan senang dan mudah tanpa pemikiran, penelitian dan paksaan. Ibn Miskawaih, ahli falsafah Islam yang terkenal mentakrifkan akhlak itu sebagaikeadaan jiwa yang mendorong ke arah melahirkan perbuatan tanpa pemikiran dan penelitian. Imam Ghazali RadiAllahuanhu mengatakan: akhlak ialah suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan-perbuatan dengan

senang tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Apabila perbuatan yang terkeluar itu baik dan terpuji menurut syarak dan akal, perbuatan itu dinamakan akhlak yang mulia. Sebaliknya apabila terkeluar perbuatan yang buruk, ia dinamakan akhlak yang buruk. 1.2 PENGERTIAN AKHLAK MENURUT ISLAM Islam mempunyai dua sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Keduadua sumber itulah juga yang menjadi sumber akhlak Islamiyyah. Prinsip-prinsip dan kaedah ilmu akhlak Islam semuanya didasarkan kepada wahyu yang bersifat mutlak dan tepat neraca timbangannya. Apabila melihat perbahasan bidang akhlak Islamiyyah sebagai satu ilmu berdasarkan kepada dua sumber yang mutlak ini, dapatlah dirumuskan definisinya seperti berikut: Satu ilmu yang membahaskan tatanilai, hukum-hukum dan prinsip-prinsip tertentu bagi mengenalpasti sifat-sifat keutamaan untuk dihayati dan diamalkan 2 dan mengenalpasti sifat-sifat tercela untuk dijauhi dengan tujuan membersihkan jiwa berasaskan wahyu Ilahi bagi mencapai keredhaan Allah (Ridwaanullah). Manakala akhlak pula dapatlah kita rumuskan sebagai satu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsipprinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan zahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan Allah, manusia sesama manusia, manusia dengan haiwan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar. 1.3 SKOP DAN RUANG LINGKUP AKHLAK DALAM ISLAM Dalam hidup ini ada dua nilai yang menentukan perbuatan manusia iaitu nilai baik dan buruk (good and bad), betul dan salah (true and false). Penilaian ini berlaku dalam semua lapangan kehidupan manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan baik dan buruk, betul dan salah, benar dan palsu itu? Apakah alat pengukur yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk, betul atau salah, benar atau palsu? Persoalan-persoalan inilah yang akan dijawab oleh ilmu akhlak. Matlamat hidup manusia berbeza antara individu dengan individu lain. Ada yang menjadikan kebendaan, harta benda sebagai matlamat yang diburu dalam kehidupan. Ada pula yang menjadikan kebesaran ataupun kekuasaan, ada yang mencari nama dan kemasyhuran. Ada juga yang berusaha mencai ilmu pengetahuan dan ada pula golongan yang memandang remeh terhadap kehidupan tersebut, sebaliknya bersifat zuhud di dunia; memadai dengan kehidupan yang sederhana. Mereka lebih menumpukan peningkatan rohaniyyah dengan mementingkan persoalan hidup akhirat. 3 Perbezaan pandangan inilah yang meneyebabkan timbulnya beberapa

tidak dalam keadaan lupa atau bersalah. b.Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. dan juga menerangkan sesuatu yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini. 2. semuanya mengandungi nilai akhlak. Buruk. kebiasaan masyarakat dan agama bagi membantu menilai tingkahlaku . apa yang patut dan apa yang tidak patut dilakukan oleh seseorang. Persoalan-persoalan inilah yang menjadi skop perbahasan ilmu akhlak. tidak dapat dijadikan sebagai matlamat terakhir atau tertinggi yang seharusnya dicapai oleh manusia. Dilakukan dengan sedar dan niat. Melakukannya dengan sengaja. iaitu ilmu yang menerangkan tentang baik dan buruk. Apabila sesuatu perilaku atau perbuatan manusia itu selaras dengan neraca timbangan tersebut. adat. Segala tindakan manusia baik yang berupa peribadi mahupun bersifat sosial. hubungan dengan diri sendiri dan sebagainya. hubungan dengan alam sekitar. B. Nilai akhlak yang buruk akan diberikan balasan siksa. Ilmu ini juga cuba menerangkan matlamat yang seharusnya dituju oleh manusia dan juga menggariskan jalan-jalan yang seharusnya dilalui untuk melaksanakan sesuatu dalam hidup ini. Oleh itu. Jelaslah bahawa fungsi akhlak ialah mengkaji dan meneliti aspek perilaku dan perbuatan manusia. Semua yang berlaku pada manusia bersifat tidak iradi (bukan dengan ikhtiar) seperti pernafasan. detik jantung dan sebagainya tidak termasuk dalam skop ilmu akhlak. itulah yang dikatakan baik dan sebaliknya yang tidak selaras dengan ukuran tersebut itulah yang dikatakan buruk atau jahat dan sebagainya. politik. ekonomi.Moral terbahagi kepada dua iaitu: : a. Segala tindakan manusia yang dilakukan secara sedar dan dengan ikhtiar. segala tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai baik. Semua pandangan ini apabila diteliti dengan saksama. Jadi tidaklah boleh diberi nilai atau hukuman ke atas perkara ini sebagai baik atau buruk. Dilakukan denganikhtiar sendiri. Kemoralan merupakan sesuatu yang berkait dengan peraturanperaturan masyarakat yang diwujudkan di luar kawalan individu (Dorothy Emmet. tentulah di sebalik pandangan atau perbezaan ituada satu matlamat hakiki yang wajib dituntut oleh manusia. Tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika sama ada baik atau buruk dinamakan moral. MORAL Seterusnya saya akan menerangkan definisi moral. tingkah laku yang dikenal pasti oleh etika sebagai buruk. Ia menilai dari segi baik atau buruknya perbuatan itu.aliran di dalam memahami akhlak. sama ada hubungan dengan Allah. kebudayaan dan sebagainya mengandungi nilai akhlak yang diambil kira dan dipertanggungjawabkan kepada kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya. Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana berikut: 4 A. hubungan sesama manusia. Baik.1979) mengatakan bahawa manusia bergantung kepada tatasusila.

. Islam telah menggariskan beberapa prinsip utama.Ilmu Hikmah dan Ilmu Tahdhib Al-Akhlak (Ilmu Penceriaan Akhlak). pada sesuatu masa dan tempat tertentu. subjektif dan temporal. 2.2 PERBEZAAN DI ANTARA AKHLAK DAN MORAL Menurut istilah. Jika dihubungkan ilmu ini dengan agama. masyarakat. menjadikan akhlak sebagai satu cabang yang asasi dalam program hidup individu. atau buruk. malah ia merupakan tuntutan wajib bagi setiap orang. Dictionary of Education menyatakan bahawa moral ialah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat. suasana dan tempat. Kedua-dua istilah ini adalah bermaksud tatasusila. perangai dan sebagainya. Islam sebagai agama yang syumul. Sebagaimana maksud hadis : Rasulullah telah ditanya oleh seseorang: ³Siapakah orang mukmin yang paling afdhal mempunyai kelebihan imannya? Jawab baginda: Orang yang paling baik akhlaknya´. Untuk mencapai cita-cita pembinaan akhlak dan rohaniah manusia. ia mungkin berubah menurut sesuatu lingkungan pemikiran. moral berasal daripada bahasa latin iaitu moralis atau mores iaitu jamak kepada perkataan mos yang bererti kebiasaan iaitu perbuatan. ia juga dinamakan Ilmu Al-Suluk (Ilmu Tingkah Laku). membentuk tingkah laku dan mengarahkan individu ke arah kebaikan dan ketinggian di samping mengingakan bahaya-bahaya keburukan dan kejahatan supaya masing-masing berusaha menjauhkan diri daripada terjebak dengan pengaruh-pengaruh sifat negatif. kedua-dua istilah tersebut dapatlah disamakan dengan istilah akhlak daripada bahasa Arab yang membawa erti perangai. perangai. tatasusila dan budi pekerti. Ia merupakan tindakan lahiriyyah manusia dalam hubungan sesama manusia berdasarkan kepada pemikiran dan pandangan sesuatu kumpulan.seseorang Akhlak dalam Islam menjadi penghubung yang erat dengan fenomena keimanan seseorang Islam. antaranya lainnya ialah: 6 a) Beriman kepada Allah b) Membenarkan risalah Muhammadiyyah dan mengamalkannya serta menjadikannya uswah hasanah. tidak menjadi salah jika kita menamakan ilmu ini sebagai Ilmu Aqliyy. perilaku. masyarakat. pada sesuatu kumpulan. budi pekerti dan perangai. pendapat atau perbuatan secara layak dapat dikatakan benar. membina insaniyyah. Ilmu akhlak berusaha membina dan memupuk rohaniah manusia. Oleh kerana ilmu akhlak ini menyentuh tentang tingkah laku manusia. kehendak. . Nilai-nilaian bersifat relative. baik. 5 Manakala perkataan etika pula berasal daripada bahasa Yunani ethikos daripada ethos yang juga membawa erti adapt kebiasaan. tentang ketinggian budi dan rohaniah. salah atau betulnya sesuatu perbuatan manusia. komprehensif dan sempurna. salah. Secara harfiahnya. tingkah laku. Oleh itu. peraturan dan norma-norma yang mengukur tentang baik buruknya.

Sekarang dapat dilihat persamaan antara ilmu akhlak.W. Serta sedaya upaya mungkin menghindarkan diri dari sifat-sifat dan gejala negatif. pandangan dan amlan ke arah yang positif sesuai denganprinsip-prinsip tersebut. Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia itu. (AlQalam:4). etika dengan pertimbangan akal fikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang umum berlaku dalam masyarakat. Risalah itu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dimanifestasikan oleh perbuatan dan cara hidup Rasulullah sendiri. Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina . akhlak yang terbaik ialah seperti yang terdapat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keran sifat-sifat dan perangai yang terdapat pada dirinya adalah sifat-sifat yang terpuji dan merupakan uswah hasanah. Dasar akhlak Islamiah yang terkandung didalam risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad S. AKHLAK YANG AGUNG Bagi seorang Muslim.c) Membenarkan Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah beserta dengan mengamalkan dan berakhlak dengan perintah dan arahan kedua-duanya. Dengan ahklak yang baik juga Umat Islam pada hari ini mungkin akan menjadi contoh dan ikutan bagi penganut-penganut agama lain untuk mereka mendekat kan diri dengan Islam dan inilah sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah kepada umatnya agar sentiasa menjaga kesyumulan Islam itu sendiri.A. Perbezaannya pula terletak pada ukuran masing-masing. Iaitu contoh tauladan terbaik bagi seluruh kaum Muslimin. Apa yang penting ialah seseorang itu ialah sentiasa berhati-hati dalam menjalani hidup dengan mengarahkan pemikiran. d) Niat baik dan benar dalam melaksanakan tingkah laku yang baik e) Sentiasa prihatin terhadap hukum halal haram f) Berusaha mencari ilmu yang bermanfaat g)Keadilan syarak h) Beriman dengan kebangkitan dan hari akhirat Demikianlah beberapa prinsip utama yang wajib dijadikan sebagai tempat berpijak bagi seseorang Muslim dalam kehidupan ini. Prinsip-prinsip tersebut jelas kepada kita merangkumi semua aspek rohaniyyah dan jasmaniyyah yang bersifat mutlak dan tepat penilaiannya. iaitu menetukan hukum atau nilai perbuatan manusia dengan keputusan baik atau buruk. Oleh itu. bagi mencapai akhlak yang mulia dan diredhai oleh Allah seseorang itu wajib beramal dan berpegang kepada prinsip-prinsip tersebut. 7 3. Allah subhaanahu wa taaala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran sebagaimana firmanNya: Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak agung. Perilaku dan cara hidup Rasulullah ini menjadi ikutan dan tauladan untuk kesempurnaan hidup manusia sama ada dari segi jasmani mahupun rohani. di mana ilmu akhlak dalam menilai perbuatan manusia menurut ukuran Al-Quran dan As-Sunnah. moral dan etika.

A. bukan untuk mengawal kebebasan peribadi seseorang. KESYUMULAN AKHLAK ISLAM Ciri khas akhlak Islam ialah kelengkapan dan luas bidangnya yang meliputi semua aspek perbuatan manusia sama ada mengenai dirinya. warna kulit. Bersifat sederhana dan seimbang: tuntutan akhlak dalam Islam adalah . CIRI-CIRI AKHLAK ISLAMIAH Antara cirri-ciri akhlak Islamiyyah ialah: Bersifat mutlak dan menyeluruh: Akhlak Islamiyyah bersifat mutlak. Wahai Rasulullah. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Asas keimanan kepada Allah adalah sendi-sendi aqidah Islam.tamadun di muka bumi ini. Akhlak Islam tidak mengakui sebarang pemecahan di dalam menetapkan penilaian ini. pangkat.W. Ia menetapkan satu neraca terhadap seluruh tindak tanduk manusia. akhlak Islamiyyah adalah merangkumi semuaaspek kemanusiaan rohaniyyah. Tidak ada suatu pun perbuatan manusia yang terkeluar dan tidak diatur oleh peraturan akhlak Islam. merumuskan kedudukan akhklak sebagai: Sesungguhnya aku dibangkitkan/diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Besarnya kedudukan akhlak Islam hinggakan hadis-hadis Rasulullah S. tidak boleh dipinda atau diubahsuai. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan menjangkau aspek alam. sesuai dengan semua tuntutan naluri dalam usaha mengawal sifat-sifat yang tercela (sifat-sifat mazmumah) untuk kesempurnaan insan. dan masa. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. 9 Melengkapkan dan menyempurnakan tuntutan: Ditinjau dari sudut kejadian manusia yang dibekalkan dengan pelbagai naluri. 5. jasmaniyyah danaqliyyah. dikenakan kepada seluruh individu tanpa mengira keturunan. Jelas di sini bahawa binaan akhlak yang mulia sebenarnya hanya dapat tegak di atas aqidah yang sahih dan syumul. Kesyumulan akhlak Islam ialah ia tidak berpisah dengan semua bidangbidang kehidupan manusia. 8 4. manakala asa akhlak yang terbina di sekitar usaha dan amal untuk memenuhi segala tuntutan yang terkandung dalam sendi-sendi tersebut. orang lain atau yang berkaitan dengan perseorangan atau kemasyarakatan dan kenegaraan. Sesunnguhnya orang yang paling baik akhlaknya ialah orang yang paling baik Deennya. tempat. Sedangkan sesuatu perbuatan yang pada zahirnya dianggap sebagai akhlak yang mulia tidak dapat teguh dan kekal sekiranya tidak ditegakkan di atas asas aqidah. apakah Deen itu? Baginda menjawab ³ ahklak yang baik´.

bermasam muka dan marah. Ertinya untuk mencapai suatu matlamat. *Al-zuhd (tidak mementingkan duniawi). orang yang mengambil kesempatan berbuat demikian perlu mengadakan bukti kukuh dan munasabah bagi membuktikan kebenarannya. perlaksanakan akhlak Islamiyyah meliputi suruhan dan larangan dengan tidak boleh mengutamakan atau mengabaikan mana-mana aspek tersebut. Islam tidak menerima falsafah: Matlamat tidak menghalalkan cara. Perbuatan bersangka buruk terhadap orang lain timbul daripada perasaan tidak puas hati dan dengki khianat. Dalam hal ini. Ia bukan dengan mengada-adakan cerita yang dibawa dari mulut ke mulut untuk dijadikan modal menyebarkan wasangka buruk dan tuduhan palsu kepada seseorang. Mereka sanggup menghancurkan maruah orang lain dengan menolak segala pertimbangan dan rasional akal yang dianugerahkan Allah kerana diri dikuasai nafsu marah dan dengki khianat berpanjangan. Mencakupi suruhan dan larangan: Bagi kebaikan manusia. dan antara kehidupan dunia dan akhirat sesuai dengan tabii manusia itu sendiri. cara perlaksanaannya mestilah bersih menurut tata cara Islam.´ (Riwayat Bukhari dan Muslim) 10 Dalam hadis itu. 6. Keseimbangan: Akhlak dalam Islam membawa kesinambungan bagi tuntutan realiti hidup antara rohaniyyah dan jasmaniyyah serta aqliyyah. Akibat daripada perbuatan itu. Mereka ingin membuktikan tuduhan yang dibuat adalah benar dan orang kena fitnah pula ingin membuktikan dia tidak bersalah. Baginda mengingatkan umatnya agar sentiasa menjauhi diri daripada terjerumus ke dalam perbuatan keji.sederhana. Bersih dalam perlaksanaan: Untuk mencapai kebaikan. eloklah beramal dengan beberapa ciri sifat mahmudah seperti disarankan Imam al-Ghazali iaitu: *Al-qanaah (cukup dengan apa yang diberikan). Bagi mengelakkan diri terbabit dengan sifat keji itu. Ia melambangkan betapa rendahnya moral si pelaku. perasaan dendam akan terus berpanjangan antara yang menuduh dan yang kena tuduh. berhasad dengki. tidak membebankan sehingga menjadi pasif dan tidak pula membiarkan sehingga menimbulkan bahaya dan kerosakan. Janganlah mencari berita buruk. . kesabaran menjadi asas utama bagi mengelakkan hal yang lebih besar melanda manusia. Kesan perbuatan itu membawa kepada berlakunya budaya penyebaran surat layang dan fitnah memfitnah dalam masyarakat. SIFAT MAHMUDAH Rasulullah SAW bersabda bermaksud: ³Awasilah diri kamu daripada berburuk sangka kerana perbuatan itu adalah satu pembohongan besar. akhlak Islmaiyyah memerintah supaya cara dan metod perlaksanaan sesuatu perbuatan dan tindakan itu hendaklah dengan cara yang baik dan saluran yang benar yang telah ditetapkan oleh akhlak Islamiyyah. sebaliknya jadikanlah diri kamu semua bersaudara mara. Kalau pun sesuatu tuduhan itu ada kebenarannya.

*Al-hilm (lambat marah). ia merangkumi sifat-sifat seperti berbakti pada keluarga dan negara. 12 Sifat mahmudah Akhlak yang mulia. menurut Imam Ghazali ada 4 perkara. berbicara benar dan sebagainya. Masyarakat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia adalah penggerak ke arah pembinaan tamadun dan kejayaan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wataala. adalah menjadi amanah dan tanggungjawab bagi kita untuk mengajar anak-anak didik kita tentang nilai dan akhlak yang baik dan mulia bagi membentuk masyarakat madani selaras dengan konsep µBaldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur¶. Syauqi Bei: "Hanya saja bangsa itu kekal selama berakhlak. memelihara diri dari sesuatu yang tidak baik. kita hendaklah sentiasa mengamalkan segala sifat-sifat mahmudah dan sentiasa menjadikan akhlak Rasulullah sebagai ikutan bagi kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan seharian. Seperti kata pepatah seorang penyair Mesir. Oleh kerana kelemahan akal dan keterbatasan dalam menjangkau aspek alam. Sebagai seorang guru pula. Sebagai mahkluk ciptaan Allah. keberanian (menundukkan kekuatan hawa nafsu) dan bersifat adil.*Kitmanus-sir (menyimpan rahsia). *As-syajaah (berani). maka lenyap pulalah bangsa itu". yaitu bijaksana. *Al-iffah (pemaaf). Bila akhlaknya telah lenyap. senantiasa bersyukur dan berterima kasih. hidup bermasyarakat dan bersilaturahim. baik alam realiti mahupun alam ghaib. Jelasnya. akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala . dan beragama Islam. Di sinilah letaknya peranan risalah yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk membentuk satu dasar akhlak yang mulia dan bersifat mutlak untuk keperluan seluruh manusia. Akhlak yang mulia yaitu akhlak yang diridai oleh Allah SWT . Allah telah membekalkan manusia dengan persediaan semulajadi iaitu dengan berbagaibagai naluri dan akal fikiran serta dihiasi pula dengan berbagai-bagai ilmu pengetahuan yang boleh menjadi pedoman hidup demi kepentingan membina tamadun di muka bumi ini. Allah menurunkan wahyuNya sebagai hidayah mutlak untuk digunakan oleh manusia dalam membina kehidupan dan tamadun serasi dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. berani mempertahankan agama. sabar dan rida dengan kesengsaraan. 11 Untuk mencapai tahap kesempurnaan peribadi yang mulia ini.

iaitu dengan menanggung segala masyaqqah (kesusahan) dan segala kesukaran terhadap jiwa daripada segala taklif syarak. amanah. seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 yang artinya ³Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia. Kedua: Bersabar dalam meninggalkan segala maksiat. DAN SESUNGGUHNYA SEMBAHYANG ITU AMATLAH BERAT KECUALI KEPADA ORANGORANG YANG KHUSYUK. ialah kamu mintalah pertolongan dengan menghalang jiwamu daripada mengikut nafsu syahwat dan hanya melakukan ketaatan.´ `Dengan jalan sabar¶.perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Al-Imam al-Baghawi di dalam tafsirnya. adil. Ketiga: Bersabar dengan tidak berebut jawatan. Dan manusia diperintahkan untuk bersabar di sini dengan tiga pendapat: Pertama: Bersabar dalam menunaikan segala fardu dan kewajipan. Ia ditujukan kepada Ahli Kitab. Orang yang bersabar yang menahan dirinya daripada sesuatu perkara. 1 Sabar AN MINTALAH PERTOLONGAN (KEPADA ALLAH) DENGAN JALAN SABAR DAN MENGERJAKAN SEMBAHYANG. Sebab itu Imam Mujahid menafsirkan sabar di sini dengan maksud puasa.´ Beliau juga berkata: ³Sabar di sini tidak . mencegah diri kita untuk mendekati yang ma¶ruf dan menjauhi yang munkar. menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah´ 5 contoh Akhlak Mahmudah Akhlak-akhlak baik (mahmudah) meliputi : ikhlas. Sedangkan as-Syaukani melalui tafsirnya. (Surah al-Baqarah ayat 45) Firman Allah Taala `Dan mintalah pertolongan (kepada Allah)¶. dinamakan orang yang berpuasa sebagai orang yang bersabar kerana menahan dirinya daripada makan. sabar. Imam Ibn al-Jauzi di dalam Zad al-Masir berkata: ³Asal perkataan sabar ialah menahan. minum dan jimak. tawadhu (merendahkan diri sesama muslim). Inilah pendapat Ibn Abbas dan Muqatil. Inilah pendapat Qatadah. Justeru. dan ada pendapat yang mengatakan bahawa maksudnya ialah meminta akhirat. jujur. di samping menghalang daripada terkena perkara yang menyakitkan. Ma`alim at-Tanzil berkata: ³Iaitu segala bala yang terkena ke atasmu. Roja¶ (mengharapkan keridhaan Allah). iaitu mintalah pertolongan atas segala urusan kamu. bersyukur. syukur. Fath al-Qadir berkata: ³Yang dimaksudkan di sini. khauf (takut kemurkaan Allah). mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah.

kamu dapati jiwa yang mempunyai bekalan lebih `mahal¶ daripada segala mata benda dunia. Justeru. Dan sentiasalah pancaran seperti ini berlaku pada setiap orang yang beriman. al-Hasan. Baginda akan segera menunaikan solat kerana ia merupakan hubungan yang kukuh lagi mantap dengan Tuhannya di mana roh akan sampai dengan wahyu dan ilham. menambahkan bantuan ketika terputusnya dan lain-lain. Pertama: Bahawa ia bermaksud solat. Syed Qutb menyebut dalam Fi Zilal al-Quran: ³Perkataan `minta tolong dengan sabar¶ banyak diulang-ulang kerana ia merupakan bekalan yang semestinya wujud dalam pertembungan dengan sebarang masyaqqah. Hubungan yang berlangsung merupakan kekuatan kepada hati.´ Tiang Begitu juga dengan `Dan mengerjakan sembahyang¶. bersabda: ³Puasa sebagai perisai dari neraka. Sedangkan kesan solat menghasilkan apa yang sepatutnya. yang menafikan selainnya berdasarkan faedah adanya `alif¶ dan `lam¶ pada permulaan perkataan sabar daripada kesemua jenis sabar. iaitu dengan solat yang menjadi tiang seri kepada agama. apabila Baginda merasa gusar. Dan apabila disandarkan kepada solat..w. Mujahid dan Jumhur. Justeru. yang menghendaki bekalan untuk jalannya dan boleh menghilangkan dahaganya dalam suasana yang panas. di samping roh. Ketiga: Ia bermaksud Kaabah dan kiblat kerana apabila disebut solat ia menunjukkan ke arah kiblat seperti yang disebut oleh ad-Dhahhaq daripada Ibn Abbas dan Muqatil.a. Syed Qutb berkata: ³Sesungguhnya solat merupakan perhubungan dan pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Inilah pendapat Ibn Abbas. Dengan sebab itu.´ Betapa besarnya solat sehingga Allah menutup ayat dengan kenyataan-Nya ³Dan sesungguhnya (sembahyang itu). Dan sesungguhnya didahulukan puasa (sabar) daripada solat kerana kesan puasa menghilangkan segala yang tidak sepatutnya. thabit dalam sunah Rasulullah s. Inilah pendapat Muhammad Ibn al-Qasim an-Nahwi.´ Sedangkan firman Allah pula: ³Sesungguhnya solat dapat mencegah daripada akhlak yang keji dan kemungkaran.´ Al-Fakhr ar-Razi berkata: ³Yang dimaksudkan dengan sabar ialah puasa.´ Ibn al-Jauzi berkata: ³Terdapat tiga pandangan ulama berhubung ganti nama pada ayat ini.w.dimaksudkan dengan sabar yang khusus.a. As-Samarqandi dalam Bahr al-`Ulum berkata: ³Minta tolong dengan sabar dalam menunaikan segala fardu dan dengan membanyakkan solat dalam menghapuskan segala dosa. sudah tentu bercahaya hati dengan segala nur makrifah Allah. Kerana itu Rasulullah s.´ . Kedua: Iaitu pertolongan sebagaimana pada awalnya disebut kalimah meminta tolong. penafian hendaklah didahulukan daripada pengisbatan (penetapan).

´ Empat orang yang disebut itu adalah ketua orang-orang kafir. dia akan bersama Ubai bin Khalaf. Baginda menerangkan lagi berhubung sembahyang. menerangkan tentang kesucian dan pujian yang memenuhi timbangan.w. pernah menerangkan: ³Bahawa sesiapa yang memelihara sembahyang. maka diterangkan pula: Bahawa sedekah. maka ia bersama Haman. Qarun dan Ubai bin Khalaf. Mereka yang benar-benar tawaduk dan tenang yang menjadikan jiwa-jiwa mereka bersih semata-mata kerana Allah sahaja. pasti ia membebankan.a. berharap sesuatu yang ada di sisi-Nya. alasan dan pelepasan pada Hari Kiamat. takut kepada Allah. Haman. Selepas Rasulullah s.: ³Suci itu sebahagian iman. lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Suci Al-Imam an-Nawawi memasukkan dalam Matan al-Arba`in. dan kalau kerana ketuanya.´ Iaitu cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya.`Amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk¶. Dan Rasulullah s. Jika dia meninggalkannya kerana kerajaan atau kekuasaannya. Dan kalau dilakukannya sekalipun. yang dapat mendirikan solat dengan sebaikbaiknya. dan Alhamdulillah memenuhi timbangan.´ (Riwayat Muslim). baginya cahaya. iaitu terujinya iman dan terbukti keterangan dan dalil adanya zakat harta . Subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruang antara langit dan bumi. cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dunia dan akhirat. Oleh kerana itu sekiranya dia meninggalkannya kerana perniagaannya.a. Di antara lain katanya: ³Bahawa sembahyang itu adalah cahaya.w. mengatakan bahawa sembahyang adalah cahaya. dan orang yang meninggalkan sembahyang adalah bersama mereka. Cahaya Setelah Rasulullah s. sebaliknya tiada sembahyang tiada cahaya. begitu juga dengan tasbih. dan pada Hari Kiamat dia bersama Firaun. Taisir al-Karim ar-Rahman: ³Dan sesungguhnya ia adalah jalan yang mudah ke atas mereka kerana khusyuk. boleh melapangkan dadanya kerana sentiasa bermuraqabah untuk mendapatkan pahala. tidak ada juga alasan dan pelepasan. Syeikh Abdur Rahman as-Sa¶di berkata di dalam tafsirnya.a.a. sedekah dan sabar. maka dia bersama Firaun. Sekalian manusia itu pada waktu pagi ada orang yang menjual dirinya. dan mewajibkan baginya segala arahan.w.a. di samping takut terhadap hukuman dan balasan. Sabar itu sinaran. al-Quran itu hujah (dalil) bagimu dan atasmu. Berlainan pula dengan mereka yang tidak bersifat khusyuk. Kalau ditinggalkannya kerana harta-bendanya maka ia bersama Qarun. Dan sesiapa yang tidak memeliharanya. tiadalah cahaya baginya. katanya: Telah bersabda Rasulullah s.w. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik alHarith bin `Asim al-Asy`ari r. sudah tentu tiada pendorong ke arah kebaikan dan kebajikan. Sembahyang itu cahaya dan sedekah itu keterangan.

Sabar yang terpuji adalah sabar mengerjakan taat kepada Allah. Misalnya ibadat puasa.benda atau wang ringgit. Ia lebih utama daripada sabar atas segala takdir yang amat susah dan menggelisahkan perasaan. Sementara itu. Sekiranya seseorang dapat mengeluarkan zakatnya dengan ikhlas. Kalau tidak. Padanya didapati sifat-sifat: * Sabar mengerjakan taat kepada Allah. Bagaimana sulit sekalipun.´ (Hadis marfu¶ dengan sanad yang daif). As-Sabr kata Rasulullah s. Amin. Dan kerana ini Rasulullah s. kecuali puasa. sebagaimana yang diterangkan pada hadis daripada Saidina Ali yang bermaksud: ³Sesungguhnya sabar atas sesuatu maksiat dituliskan kerananya untuk seorang hamba sebanyak tiga ratus darjat. menjauhi segala maksiat yang dilarang-Nya dan sabar atas segala takdir-Nya. Tetapi antara sifat sabar itu.w.ni kerana dia meninggalkan syahwatnya. tanda imannya masih kuat. makanannya dan minumannya kerana Aku. ertinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh. ³Bahawa tiap-tiap amal anak Adam adalah baginya. itulah alamat kekurangannya tetapi dia tidak merasakannya. Ini kerana orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya kerana Allah. satu-satunya mata benda yang sangat-sangat dicintai oleh seseorang.a.w. dan sesungguhnya sabar (menahan diri) daripada segala maksiat dituliskan kepadanya sembilan ratus darjat. Setelah itu diterangkan sifat sabar. Sabar ertinya tahan menempuh sesuatu yang sukar. Semoga Allah menggolongkan kita semua termasuk di kalangan orang-orang mukmin yang bersifat meminta tolong dengan sabar. Dan sesungguhnya sabar atas sesuatu ketaatan dituliskan kerananya enam ratus darjat. adalah dhiya¶. * Sabar daripada melakukan maksiat kepada-Nya.a. Kerana sesungguhnya puasa adalah bagi-Ku dan Akulah pula yang akan membalasnya. maka sifat sabar kerana mengerjakannya dengan taat dan meninggalkan maksiat adalah sabar yang lebih utama. ada pula tiga macam sifat sabar yang terhimpun pada suatu ibadat. sesuai dengan maksud hadis yang menegaskan. * Sabar atas segala takdir kesusahan lapar dan dahaga selama puasa. . jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar. Apa yang dirasanya ialah kekurangan harta benda atau wang ringgit yang dikeluarkan zakatnya saja. menamakan bulan puasa sebagai `bulan sabar¶. solat dan juga bersifat khusyuk.

ayat 2) Rasulullah tidak ketinggalan untuk memperlihatkan kepada kita akan kepentingan sifat ikhlas dibajai dalam sanubari Muslim lewat sabdanya yang bermaksud: ´Bahawa sesungguhnya segala amalan itu tergantung atas niat. kita dapati betapa ciri keikhlasan adalah ciri utama bagi perhiasan peribadi Muslim yang bertakwa. kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi. maka dikatakan benar/jujur. 3. padahal sebaliknya. Hal yang sama berlaku juga pada pelaku bid¶ah. oleh itu hendaklah engkau menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. Kejujuran itu ada pada ucapan. sifat ikhlas KHLAS adalah antara sifat terpuji yang menghiasi peribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah dan keikhlasan jugalah yang menjadi asas penilaian di sisi Allah sama ada amalan yang dilaksanakan oleh setiap Muslim diterima Allah ataupun sebaliknya. Pendek kata. Sesungguhnya bagi seseorang itu di atas apa yang dia niatkan.2. keikhlasan menjadi penentu kepada kejayaan atau kebahagiaan Muslim di dunia dan akhirat. tetapi kalau tidak. yang memberi kerana Allah dan yang menahan diri pun kerana Allah. Perlu disedari bahawa sifat ikhlas ini tidak hanya perlu diserlahkan ketika pelaksanaan amalan ibadat seperti solat. maka dikatakan dusta. maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasul-Nya. firman Allah bermaksud: Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran. maka dia sesungguhnya telah mencapai kesempurnaan imannya. yang membenci kerana Allah. haji dan sebagainya. tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. sedekah.Sifat jujur Definisi Jujur Jujur artinya keselarasan antara yang terucap dengan kenyataannya. Seorang yang berbuat riya¶ tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan. Jika ditinjau rangkaian ayat suci al-Quran. dapat disimpulkan betapa keikhlasan memainkan peranan yang penting dalam menentukan penerimaan satu amalan di sisi Allah. malahan niat yang ikhlas akan meningkatkan mutu amalan yang dianggap keduniaan semata-mata dan menjadikannya sebagai satu ibadat yang diberi ganjaran pahala kerananya.µ (Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi) Dari sini jelas bahawa sifat ikhlas ini amat penting disemai dan dibajai di setiap hati Muslim dalam semua lapangan hidup agar dia dapat menempatkan dirinya di kalangan hamba Allah yang bertakwa. secara lahiriah tampak sebagai seorang pengikut . Antaranya. Maka sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga seorang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid.µ (Surah al-Zumar. dan juga sesiapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang hendak dikahwininya. maka hijrahnya itu terpulang kepada niatnya dari penghijrahannya itu.µ (Hadis riwayat Bukhari) Berdasarkan nas-nas suci di atas. Yang lebih penting lagi ialah keikhlasan menjadi bukti kepada kesempurnaan dan ketulusan iman Muslim kepada Allah sebagaimana sabda Rasulullah yang bermaksud: ´Sesiapa yang mencintai kerana Allah. puasa. juga ada pada perbuatan.

kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman.´ (QS al-Maidah:119) ³Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya. Dengan kejujurannya. ³Iman asasnya adalah kejujuran (kebenaran) dan nifaq asasnya adalah kedustaan. Kejujuran senantiasa mendatangkan berkah. Karena itu. ketaatan kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim berkata.S.´ Dalam kehidupan sehari-hari ±dan ini merupakan bukti yang nyata± kita dapati seorang yang jujur dalam bermuamalah dengan orang lain. timbangan keimanan. seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan. ³Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebajikan. kecuali kejujurannya (kebenarannya). maka akan terhapus keberkahannya. Seandainya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang diperjualbelikan. tetapi hakikatnya dia menyelisihi beliau.´ Kebajikan adalah segala sesuatu yang meliputi makna kebaikan. ³Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. sebagaimana dijelaskan oleh Nabi. dusta. Sifat jujur merupakan tanda sempurnanya keislaman. karena merasa tenang bersamanya dan ikut mendapatkan kemulian dan nama yang baik. Dengan begitu sempurnalah baginya kebahagian dunia dan akherat. orang lain berlomba-lomba datang untuk bermuamalah dengannya. dan juga tanda kesempurnaan bagi si pemilik sifat tersebut. Yang jelas. . dan berbuat bajik kepada sesama. jika mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan. mereka itulah orang-orang yang bertakwa. rezekinya lancar-lancar saja. sedangkan lawannya. orang yang jujur akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Sebaliknya. Allah berfirman. mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. az-Zumar:33) Keutamaan Jujur Nabi menganjurkan umatnya untuk selalu jujur karena kejujuran merupakan dasar akhlak mulia yang akan mengarahkan pemiliknya kepada akhlak tersebut. Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkannya dari azab. beliau bersabda. merupakan sifat orang yang munafik.´ (Q. Maka. sebagaimana disitir dalam hadist yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam dari Nabi. ³Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orangorang yang benar kebenaran mereka.Nabi.

zakatnya. dihormati dan dipercaya. Berbeda dengan pendusta. Jikapun terkadang diharapkan kejujurannya itupun tidak mendatangkan ketenangan dan kepercayaan. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.akan dapat menyelamatkannya. Tidak berharap dengan perbuatannya melainkan kepada Allah.S. tidak menghendaki dengan kebaikannya tipu daya ataupun khiyanat. memberi. baik dalam salatnya.¶´ (Q. sebagaimana firman-firman Allah yang berikut. maka ia disisi Allah dan sekalian manusia dikatakan sebagai orang yang jujur. Menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak mempedulikan celaan para pencela dalam kejujurannya. diamnya. terhadap hartanya dan keluarganya.´ (Q. niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. dan pembicaraannya semuanya hanya untuk Allah semata. membaca. Temannya sendiripun tidak merasa aman. Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). mengambil. berdzikir. memerintah (kepada yang ma¶ruh). Barang siapa jujur dalam berbicara. al-Ahzab:23) ³Tetapi jikalau mereka benar (imannya) terhadap Allah. apalagi musuh atau lawannya. muamalahnya mendatangkan manfaat. menjawab. kejujurannya ±dengan izin Allah. Dan tidaklah seseorang bergaul dengannya melainkan merasa aman dan percaya pada dirinya. Dengan kejujuran maka sah-lah perjanjian dan tenanglah hati.Tidaklah kita dapati seorang yang jujur. Kalau kemudian melakukan kesalahan atau kekeliruan.´ (Q.S. dicintai. Berapa banyak ayat dan hadist yang menganjurkan untuk jujur dan benar. bertakwalah kepada Allah. Muhammad:21) . Tidak menuntut balasan ataupun rasa terima kasih kecuali kepada Allah. hak-hak dan juga rahasia-rahasia. Orang yang jujur diberi amanah baik berupa harta. puasanya. hajinya. µIni adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar kebenaran mereka. Seorang yang beriman dan jujur.S. melarang (dari yang mungkar). pemegang wasiat bagi orang yang sudah meninggal dan sebagai pemelihara harta simpanan yang akan ditunaikan kepada orang yang berhak. Kesaksiaannya merupakan kebenaran. Itulah keberuntungan yang paling besar. Alangkah indahnya ucapan seorang yang jujur.S.´ (Q. Sementara pendusta. hukumnya adil. melainkan orang lain senang dengannya. Di antara mereka ada yang gugur. dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. at-Taubah:119) ³Allah berfirman. tidak berdusta dan tidak mengucapkan kecuali kebaikan. memujinya. majlisnya memberikan barakah karena jauh dari riya¶ mencari nama. Maka dia adalah penjaga amanah bagi orang yang masih hidup. alMaidah:119) ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. ³Hai orang-orang yang beriman. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap-Nya. dan alangkah buruknya perkataan seorang pendusta. Baik teman maupun lawan merasa tentram dengannya. sebiji sawipun tidak akan dipercaya.

Dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya). (mendatangkan) keraguan. mereka kikir dengan karunia itu. yaitu seorang mujahid. Jujur dalam kedudukan agama. yaitu seimbang antara lahiriah dan batin. Contohnya seperti ucapan seseorang. al-Ahzab:23) Dalam ayat yang lain. tetapi adakalanya juga ragu-ragu atau dusta. sesungguhnya kejujuran. sebagaimana firman Allah.S. Perkara-perkara ini mempunyai landasan yang kuat.´ (Q. dan berpaling. dalam rasa cinta dan tawakkal. dan pelakunya bisa dikatakan sebagai pendusta.´ (Q. Kalau suatu amal tercampuri dengan kepentingan dunia. ³Jika sama antara batin seorang hamba dengan lahiriahnya. aku akan membelanjakan semuanya di jalan Allah. Terkadang benar. (mendatangkan) ketenangan dan kebohongan. maka akan merusakkan kejujuran niat. sebagaimana dikatakan oleh Mutharrif. hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dengan amal batin. pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Jujur dalam ucapan. dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran). Allah menilai ketiganya telah berdusta.¶ Maka. . dan seorang dermawan. µSesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami. setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya.´ Maka yang seperti ini adalah tekad. ³Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. bukan pada perbuatan mereka tetapi pada niat dan maksud mereka. sebagaimana jujur dalam rasa takut dan pengharapan. Kalau seseorang menjadi sempurna dengan kejujurannya maka akan dikatakan orang ini adalah benar dan jujur. seorang qari¶.S. ³Jikalau Allah memberikan kepadaku harta. ³Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. µInilah hambaku yang benar/jujur¶´. maka di antara mereka ada yang gugur. Benar/jujur dalam ucapan merupakan jenis kejujuran yang paling tampak dan terang di antara macam-macam kejujuran. dan akan tampak kalau dipahami hakikat dan tujuannya.Nabi bersabda. Jujur dalam tekad dan memenuhi janji. tidak berkata kecuali dengan benar dan jujur. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi. Wajib bagi seorang hamba menjaga lisannya. Hal ini sebagaimana firman Allah: ³Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah.´ Macam-Macam Kejujuran Jujur dalam niat dan kehendak. at-Taubah:75-76) Jujur dalam perbuatan. Allah berfirman. sebagaimana kisah tiga orang yang dihadapkan kepada Allah. maka Allah akan berfirman. Ini kembali kepada keikhlasan.

Reda merupakan antara sifat mulia yang amat dituntut dalam Islam. Terkadang pada kondisi tertentu dia jujur. mereka itulah orang-orang yang benar. Salah satu tanda kejujuran adalah menyembunyikan ketaatan dan kesusahan. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah An-Nisaa' ayat 142 yang tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap agama Allah dengan perbuatan pura-pura beriman sedang mereka kafir pada batinnya. ada kalanya pula menjadi kuat. dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka dengan . tetapi di tempat lainnya sebaliknya. Ada kalanya lemah. Dan jujur pada setiap kedudukan (kondisi) sangatlah berat. 4. Jika mereka beribadat. seseorang itu memerlukan ada sifat reda terhadap ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wataala.³Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.´ (Q. Itulah yang dapat melahirkan keimanan dan ketakwaan dalam diri seseorang. bukan benar-benar ikhlas dan reda kerana Allah Subhanahu Wataala. dan tidak senang orang lain mengetahuinya.S. Inilah tanda cinta dan mahabbah hambahamba-Nya yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wataala. tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-Nya dengan senang hati. Islam adalah agama yang sempurna yang membimbing dan mendidik umatnya supaya melakukan kebaikan agar hidup sempurna dan bahagia serta selamat baik di dunia mahupun di akhirat. tanpa merasa terpaksa atau dipaksa. Tidak mungkin seseorang manggapai kedudukan ini hingga dia memahami hakikatnya secara sempurna. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat. Setiap kedudukan (kondisi) mempunyai keadaannya sendiri-sendiri. maka mereka melakukan ibadat itu bukan kerana Allah Subhanahu Wataala. Pada waktu kuat. Bagi mencapai tujuan tersebut. al-Hujurat:15) Realisasi perkara-perkara ini membutuhkan kerja keras. Sifat reda pada kelazimannya hanya dimiliki oleh orang yang beriman dan tidak dimiliki oleh orang-orang munafik kerana orang munafik menentang ketetapan Allah Subhanahu Wataala. tetapi dilakukan hanya kerana terpaksa dan berpura-pura serta menunjuk-nunjuk. Kita sebagai umat Islam hendaklah reda menerima hukum-hukum Allah iaitu menerima segala yang telah ditetapkan dalam Islam dengan penuh ikhlas.SIFAT REDhA MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. maka dikatakan sebagai seorang yang jujur.

kerana itulah yang ditakdirkan Allah untuk kita. hanya bersyukur di kala senang dan menerima nikmat tetapi akan kecewa dan tidak sabar ketika dalam kesusahan dan menerima musibah. maka agama Islam telah memberikan kita jalan mengatasinya iaitu dengan mengerjakan Sembahyang Istiharah bagi mendapat pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala." Percaya kepada qadak dan qadar adalah salah satu dari Rukun Iman yang enam yang wajib diimani." (Hadis riwayat Al-Imam Muslim). Mereka hanya bertujuan riyak memperlihatkan sembahyangnya kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang yang beriman dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang melainkan sedikit sekali. Tetapi berkatalah: Ini adalah takdir Allah dan apa sahaja yang dikehendaki oleh-Nya tentu Dia melaksanakan-Nya. Setelah melakukannya. Mereka pula apabila berdiri hendak sembahyang. Tetapi lain halnya dengan manusia yang tidak beriman. kehidupannya tidak seimbang. mereka berdiri dengan malas. kita hendaklah reda terhadap apa jua hasil yang kita dapat. Jika memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya dan jika ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya." Jika seseorang menghadapi kebimbangan dalam sesuatu urusan atau pekerjaan kerana hatinya merasa ragu-ragu sama ada mahu melakukannya atau tidak dan merasa bimbang terhadap hasil yang akan diperolehinya adakah bermanfaat ataupun tidak. janganlah berkata sesuatu yang menandakan rasa tidak puas hati dan tidak reda jika yang diharapkan tidak tercapai dan dimakbulkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang bermaksud: "Dari Suhibul Raumi Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Betapa ajaibnya orang-orang yang beriman itu. Rezeki yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-Nya adalah .membiarkan mereka dalam keadaan munafik. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin. dan beriman dengannya itu termasuklah reda yakni rela menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wataala baik berupa nikmat mahupun berupa musibah. Sesungguhnya semua perkara adalah baik bagi mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang bermaksud: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Jikalau engkau terkena oleh sesuatu musibah. sedangkan mukmin sejati tetap menerima qadak dan qadar Allah Subhanahu Wataala dengan lapang dada dan senang hati. maka janganlah engkau berkata: Andai kata saya mengerjakan begini. sebab sesungguhnya ucapan andai kata itu membuka pintu godaan syaitan. tentu akan menjadi begini dan begitu.

maka kita juga akan memperolehi keredaan dari Allah. Kembalilah kepada Tuhan.8 tafsirannya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih. Allah reda akan mereka dan mereka pun reda (serta syukur) akan nikmat pemberian-Nya. .mu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan. Barangsiapa reda menerima ujian itu.ditentukan oleh Allah sendiri. Akan tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan jiwa. Jadikanlah diri kita insan yang benar-benar beriman dan bertakwa. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hamba-Ku yang berbahagia. mereka itulah sebaik-baik makhluk. ada yang banyak dan mewah dan ada yang sedikit dan susah yang perlu disyukuri dan diredai dan diterima dengan hati terbuka. lagi reda di sisi Tuhanmu. sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Dan barangsiapa yang marah (tidak reda). kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 yang tafsiranya: "Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang." (Hadis riwayat AlImam At-Tarmizi). mereka diuji. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang tafsirannya: "Dari Abu Hurairah Radiallahuanhu. Dan keredaan Allah Subhanahu Wataala itulah sebenar-benar nikmat yang agung dan mulia dan merupakan kunci kebahagiaan sejati. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah Syurga Adnin (tempat tinggal yang tetap) yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. mudah-mudahan kita mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Akhirnya marilah kita sama-sama membersihkan jiwa kita dengan sentiasa reda dalam apa jua keadaan apatah lagi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wataala. Allah reda pula kepadanya. Dan masuklah ke dalam Syurga-Ku. maka Allah pun murka kepadanya. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Bayyinah ayat 7 ." Sesungguhnya jika kita bersikap reda terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala. patuh dan tunduk ke atas perintah dan larangan-Nya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: "Dari Anas Radiallahuanhu ia berkata: Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bila Allah cinta kepada suatu kaum. Itulah kekayaan rohani yang tinggi nilai dan harganya.

Dari ¶Abdillah bin ¶Amr bin ¶Ash Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu berkata: Bersabda Rasulullah Shalallahu¶alaihi wassalam: Sesungguhnya mereka-mereka yang berbuat adil di sisi Allah Ta·ala. dari tangan kanan Allah ArRahman ¶Azza wa Jalla. di dalamnya menunjukkan pujian atas keumuman sifat adil. . bahkan juga atas orang-orang kafir. juga terhadap orang-orang yang mereka pimpin. Dan apabila sifat adil itu sudah lazim atas keluarganya maka akan lebih utama lagi jika sifat adil itu diperlakukan atas orang lain dari kaum muslimin. perbuatan atau yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menghukumi sesuatu bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. y . walaupun dia kafir. y y Perkataan: . Dan kedua tangan Allah Ta·ala adalah kanan. di dalamnya menunjukkan bahwa keadilan adalah cahaya di dunia ini dan sesuatu yang Perkataan: akan menyenangkan bagi seorang yang manghakimi dan dihakimi. di dalamnya menunjukkan adanya penetapan bahwa Allah ¶Azza wa Jalla mempunyai dua tangan." 5. karena adil itu lebih dekat kepada takwa« (QS Al-Maa·idah:8) y Perkataan: . Dan balasan atas seseorang yang berbuat adil adalah cahaya di akhirat. (Dikeluarkan oleh Imam Muslim Rahimahullahu) Faidah-faidah yang bisa diambil dari hadits di atas adalah: y Perkataan: . kendatipun ia adalah kerabatmu« (QS Al-An·Aam:152). di dalamnya menunjukkan bahwa sifat adil akan mengangkat seseorang yang menghiasi diri dengannya. Di dunia ia akan diangkat dengan keridhaan Allah ¶Azza wa Jalla dan di akhirat ia akan diangkat ke atas mimbar-mimbar dari cahaya. di dalamnya menunjukkan keumuman sifat adil atas setiap orang. Karena sesungguhnya do·a mereka (orang-orang . «Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka berhukumlah dengan adil« (QS An-Nisaa·:58). baik itu keadilan Perkataan: dalam ucapan. Bersabda Rasulullah: Takutlah kalian atas do·anya orang-orang yang terdzalimi. sebagaimana firman-NYA: «Dan apabila kamu berkata. kelak mereka akan berada di atas mimbar dari cahaya. maka kelak di akhirat ia akan mendapatkan kegelapan. dan kedua tangannya adalah kanan. «Berlaku adillah. maka hendaklah kamu berlaku adil.Sifat adil : : . Sebagaimana kebalikan darinya yaitu berbuat dzalim saat di dunia.

y Penegasan atas apa-apa yang datang dari alquran bahwa sebaik-baik pekerja adalah yang kuat dan bisa dipercaya. supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)". Dan yang demikian menjadi penyebab terhasilkannya taufiq Allah Ta·ala. Dan bahwasanya tidak mungkin seseorang yang diberikan amanah akan bisa menunaikannya. y Perkataan: . perbuatan-perbuatannya maupun tulisan-tulisan pena mereka dalam segala keadaannya. tanpa kata-kata walaupun dia kafir).yang terdzalimi) tidak ada penghalangnya (Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadits Anas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhu. orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini. y y Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia tidak mampu dalam bidang itu. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya sifat adil itu lazimnya berlaku atas setiap orang. dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. ujub. akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri. Peringatan bagi seseorang untuk tidak menguasai suatu perkara yang dia lemah dan tidak bisa amanah dalam bidang tersebut y Bahwasanya wajib atas du·at-du·at kebaikan untuk melazimi sifat adil ini. sehingga akan menyebabkan bersinarnya hati-hati dan langkah-langkah mereka. yang asalnya dalam hadits-hadits Bukhari-Muslim dari hadits Ibnu ¶Abbas Radhiyallahu Ta·ala ¶anhuma. sombong. baik dengan ungkapanungkapannya. Sifat mazmudah Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. dan tidaklah Rabbmu sekali-kali akan berbuat dzalim. sebagaimana firman-Nya berikut: «karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya« (QS Al-Qashash:26). Dan tidaklah seseorang melampaui batas melainkan pada hakikatnya ia mendzalimi dirinya sendiri. menunjukkan kesesuaian sifat adil dan amanah. melainkan dengan sifat adil. Dan Allah Ta·ala akan meninggikan kedudukannya di dunia dan akhirat. yang menepiskan kelemahan dan sifat khianat. Maka keadilan ini tidak akan bisa melainkan dari seseorang yang memiliki kekuatan. suudzaan (berprasangka buruk). dengki. sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti: "Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. nifaq (munafik). hasud. .

4. Menimbulkan ketidaktentraman dalam diri. Akibat dari sifat iri tersebut antara lain : a. memaki. sebab orang yang iri tidak bisa lepas dari perbuatan menyinggung. Qabil merasa dengki sehingga ia membunuh adiknya sendiri. Masuk Neraka e. dan mengumpat. sehingga wajar apabila suatu saat Allah memberi nikmat kepada seseorang dan tidak memberikannya kepada orang lain. Menumbuhkan kesadaran didalam diri bahwa kenikmatan itu pemberian Allah SWT. buruklah seluruhnya Ketahuilah olehmu bahwa segumpal daging itu adalah kalbu (hati). 2. Sikap ini kemudian menimbulkan prilaku yang tidak baik terhadap orang lain. b. Apabila segumpal daging itu baik. keluarga. Bukhari) Pernah dengar kisah putra Nabi Adam as yang bernama Qabil dan Habil ? Qabil adalah sosok manusia pertama didunia yang terkena penyakit hati (madzmumah). bahkan sampai pembunuhan. atau orang lain. Mengikuti ajakan syetan h. Akibat (berbahayanya) sifat Iri : Sifat iri tidak pernah membawa kepada kebaikan. maka akan muncul perselisihan. wabil khusus didalam kita yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan 1427 H ini : ‡ Penyakit hati antara lain disebabkan karena ada perasaan iri : 1. Kemudian ketika ternyata kurban Habil yang diterima. Kemudian Qabil protes kepada ayahnya sehingga akhirnya Nabi Adam as menyuruh kedua anaknya itu untuk berkurban dengan catatan siapa yang kurbannya diterima oleh Allah SWT maka dialah yang berhak mengawini Iqlima. permusuhan. . Ketika ia hendak dikawinkan dengan saudara kembar Habil yang tidak cantik. Kurang percaya diri c. masyarakat. Meresahkan orang lain i. d. Sebab-sebab Timbulnya sifat Iri : Kalau kita cermati dari kisah Qabil dan Habil. Pengertian Iri : Iri adalah sikap kurang senang melihat orang lain mendapat kebaikan atau keberuntungan. Tidak percaya kepada qadha dan qadar. ia merasa iri. Cara menghindari sifat Iri : Diantara cara-cara menghindari sifat iri sebagai berikut : a.5 akhlak mazmumah ‡ Bersabda Rasulullah SAW : ³Ketahuilah. sementara saudara kembarnya sendiri (Qabil) yang cantik yang bernama Iqlima akan dikawinkan dengan Habil. Kurang mensyukurui nikmat Allah d. kita dapat melihat bahwa sifat iri ini muncul karena : a.´ (HR. seluruhnya baik dan apabila daging itu buruk. misalnya sikap tidak senang. seperti yang terjadi pada kisah Qobil dan Habil. pertengkaran. Kita tentu tidak ingin menjadi pengikut Qabil bukan? Untuk itu mari kita mulai mempersiapkan diri menghadapi penyakit hati. didalam tubuh manusia ada segumpal daging. Mencelakakan orang lain f. Menyebabkan buta hati g. Merasa kesal dan sedih tanpa ada manfaatnya bahkan bisa dibarengi dosa. 3. Adanya rasa sombong didalam diri seseorang b. sehingga terhindar dari perasaan benci dan tidak senang apabila orang lain mendapatkan keberuntungan (kesenangan). Merusak pahala ibadah c. Menimbulkan perselisihan dan perpecahan j. b. c. Jika perasaan ini dibiarkan tumbuh didalam hati. bahkan pasti membawa akibat buruk. Membawa pada perbuatan maksiat. Tidak merasa cukup terhadap sesuatu yang telah dimilikinya. berdusta. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan masyarakat k. Menjalin persaudaraan dengan orang lain. Penyakit hati yang diderita oleh Qabil telah menobatkan dirinya menjadi manusia pertama didunia yang melakukan kejahatan yaitu membunuh. sikap tidak ramah terhadap orang yang kepadanya kita iri atau menyebarkan isu-isu yang tidak baik. e. Membiasakan diri bersyukur kepada Allah SWT dan merasa cukup terhadap segala sesuatu yang telah diterimanya.

Hanya saja sifat dengki sudah dalam bentuk perbuatan yang berupa kemarahan. pasti mendatangkan bahaya bagi orang yang dihinggapinya. jika sifat ini tidak dihindari. Oleh karena itu. sebagaimana api memakan kayu bakar. ‡ Nabi SAW Bersabda : ³Ada 6 (enam) kelompok orang yang akan masuk Neraka sebelum dihisab amalnya. Para pedagang karena kecurangannya 5. tatanan dan hukum yang ada tidak akan berguna. Mendorong untuk berbuat maksiat seperti menggunjing. 2. yaitu benci-membenci dan dengki. Demikian juga penyakit hati yang dibawa oleh penyakit dengki ini antara lain sebagai berikut : a. Yaitu : 1. 1. Definisi Dengki. sehingga penyebab dari iri juga merupakan penyebab dari penyakit iri. Turmudzi) Saudaraku. Penguasa karena ke zalimannya 2. ‡ Bersabda Rasulullah SAW ³Bukanlah dari golonganku orang yang memiliki kedengkian. Hadist yang pertama menjelaskan bahwa dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Merugikan diri sendiri dan orang lain d. Orang-orang awam karena kebodohannya 6. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Orang yang terkena sifat ini bersikap serakah. menjelek-jelekkan. Thabrani) b. bukan sekedar pencukur rambut. bahkan agama tidak lagi dijadikan pedoman hidup. serta merasa senang kalau orang lain mendapat musibah. Merasa sakit jika orang lain memiliki kelebihan e. maka agama akan hancur. ia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya.´ (HR. tatanan kehidupan bermasyarakat akan kacau dan rusak. marah. ‡ Rasulullah SAW bersabda : ³Manusia akan senantiasa mampu berbuat kebajikan selama tidak saling hasud satu sama lain. Tidak beriman kepada qadha dan qadar. Para tokoh.d. Dailami) . permusuhan. e.´ (HR. menjatuhkan nama baik orang lain. Dialah pencukur agama. karena kesombongannya 4. Bahaya Penyakit Dengki Semua penyakit.´ (HR. Orang Arab (atau ras lainnya) yang fanatik dengan kesukuannya 3. Tidak akan diakui sebagai umat Rasulullah SAW dan tidak akan mendapat syafaatnya pada hari Kiamat nanti. Membiasakan diri ikut merasa senang apabila orang lain mendapat keuntungan (kesenangan). Dengki artinya merasa tidak senang jika orang lain mendapatkan kenikmatan dan berusaha agar kenikmatan tersebut cepat berakhir dan berpindah kepada dirinya. rakus. senang jika orang lain mendapat musibah. Disini jelas bahwa dengki itu suatu hal yang berlawanan dengan kebaikan. Sifat kikir yang berlebihan c. Kalah bersaing dalam merebut simpati orang atau dalam usaha. Abu Daud) ‡ Dan Nabi SAW juga bersabda : ³Menimpa kepadamu suatu penyakit umat-umat sebelum kamu. Cinta dunia dan sejenisnya.´ (HR. dan zalim. bahkan tidak segan-segan berbuat aniaya (zalim) terhadap sesamanya yang mendapatkan kenikmatan agar cepat kenikmatan itu berpindah kepada dirinya. 3. Sifat dengki ini berkaitan dengan sifat iri. Mencelakakan orang lain c. apapun namanya. bahkan menjadi musuhnya. ‡ Penyakit hati disebabkan karena perasaan dengki. Setentang sikap buruk yang namanya dengki ini. berbohong. b. Masuk Neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. f. Para ulama karena hasudnya. karena sibuk memikirkan bagaimana cara mencelakakan orang lain.´ (HR. Thabrani). d. Kebutaan hati dalam menerima kebenaran. Penyakit Dengki Diatas sudah dijelaskan bahwa penyakit dengki berpangkal dari iri dan marah. simak Hadist tersebut ini : ‡ Bersabda Nabi SAW : ³Dengki itu memakan kebaikan. disebabkan oleh enam perkara. Sedangkan Hadist yang kedua menjelaskan bahwa jika suatu masyarakat telah terjangkiti penyakit dengki.

Jadilah orang yang mempunyai pendirian tidak mudah di provokasi. f. karena mencemarkan nama baik dan merendahkan derajat seseorang dan juga karena mempublikasikan hal-hal jelek yang sebenarnya harus ditutupi.´ (HR. kemudian dia dilempar kedalam Neraka.´ Lalu Rasulullah SAW bersabda : ³Sesungguhnya orang yang paling pailit dari umatku ialah orang yang datang pada hari Kiamat kelak dengan membawa shalat. Meruntuhkan sendi-sendi persatuan dan kerukunan dalam masyarakat. 2. Mencelakakan orang lain. tetapi ia telah mencaci maki orang lain. Pengertian Hasud Hasud adalah sikap suka menghasud dan mengadu domba terhadap sesama. Menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Pada mulanya iri yaitu perasaan tidak suka terhadap kenikmatan yang dimiliki orang lain. Mudah diprovokasi orang lain. Mempererat tali persaudaraan sehingga terjalin kerukunan dan persaudaraan. b. f. b. ‡ Nabi SAW pernah bersabda : ³Jauhilah sifat hasad. menumpahkan darah orang ini. Saudaraku (sidang pembaca) tahukah antum. dengki dan hasud mempunyai arti kata yang sama yaitu hasad. menuduh orang ini. ditambah hal-hal sebagai berikut : a. Perbuatan iri dapat menghancurkan persatuan dan persaudaraan. Akibat Penyakit Hasud Penyakit hasud adalah penyakit hati sama berbahanya dengan penyakit iri dan dendam. karena sesungguhnya hasad itu dapat memakan (menghabiskan) kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Muslim) Dengan demikian. Orang yang bertetangga dan bersaudara dapat bertengkar dan berselisih bahkan sampai pecah. Selalu berdzikir. e. Sombong d. Lemahnya iman. c. dengki dan hasud itu adalah suatu penyakit. Apabila amal kebaikannya habis sebelum dilunasi semua dosa-dosanya. Menghasud adalah tindakan yang jahat dan menyesatkan.´ (HR. Sikap tidak rela orang lain lebih baik darinya. Ilmu dan amal. ‡ Hasud. jika dibiarkan tumbuh. 1. Menghilangkan amal perbuatan baik. Permusuhan dan Kemarahan. 4. e. cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut : a. dan memukul orang ini. puasa dan zakat. d. bahwa iri. Penyebab Penyakit Hasud. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : ³Tahukah kalian orang yang muflis (pailit/bangkrut) itu? Para Sahabat menjawab :´Orang yang tidak mempunyai harta sama sekali. c. b. Penyakit kedengkian jika dibiarkan terus akan berubah menjadi penyakit yang lebih buruk lagi. Menumbuhkan kesadaran bahwa permusuhan dan kemarahan akan membawa petaka dan kesengsaraan baik lahir maupun bathin. Kemudian. antara lain : a. b. sehingga hati merasa dekat dengan Allah SWT. . iri hati akan berubah menjadi kedengkian. kalau kita rinci akibat penyakit hasud ini kurang lebih sebagai berikut : a.4. Maka orang-orang yang telah dianiaya ini diberi kebaikannya. Menjauhi semua penyebabnya. Abu Daud) ‡ Dan Bersabda Rasulullah SAW : ³Dari Abu Hurairah ra. c. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana Cara Menghindari Penyakit Dengki ? Adapun cara yang bisa ditempuh untuk menghindari penyakit dengki. f. maka diambillah kesalahankesalahan orang-orang (yang pernah dianiaya) dan ditumpahkan semuanya kepada dia. Saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Mewaspadai bahayanya. yaitu hasud. d. memakan harta orang lain. c. Membiasakan diri untuk memberikan dukungan positif terhadap apa yang dialami saudara kita. Penyebab penyakit hasud tidak jauh berbeda dengan penyakit iri dan dendam. Tamak dan rakus dunia. bila termakan hasutan. Masuk Neraka 3. e. Bagaimana Cara Menghilangkan Penyakit Hasud? Untuk menghilangkan penyakit ini. Sehingga putuslah persaudaraan mereka. Sehingga dalam bahasa Arab iri.

* Terasa tidak senang atau kecewa apabila orang-orang yang dikasihi membuat ragam atau tidak bertanggungjawab.d. Mengamalkan ajaran agama. * Terasa tidak senang bila diuji dengan sakit atau kematian orang yang dikasihi. Umpamanya: * Terasa tidak senang bila dikata nista. Hendak pandai. CONTOH SIFAT-SIFAT MAZMUMAH: 1. dapat sikit. Sama ada ujian-ujian itu berbentuk lahiriah atau maknawiah (batiniah). jawatan. Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ia akan jadi lebih parah lagi. tidak pandai-pandai juga. tentu saja kesemuanya ini tidak terlepas dari sebuah keinginan yaitu nilai-nilai islam menjadi kian dapat tersebar luaskan. rasa dendam. tidak ada pangkat atau harta.´ Bila rasa tidak senang ini disuburkan. pujian tapi tidak dapat-dapat. Katalah kita hendak begian. ³Bagaimana nanti kalau aku sakit? Bagaimana kalau aku miskin? Kalau aku tak kahwin? Kalau aku tak dapat anak? Kalau aku tak ada rumah? Kalau tak ada kebun selepas pencen? Dan macam-macam hajat yang tak tercapai. diumpat. sekali lagi saya berharap semoga dakwah (lewat tulisan) ini dapat menjadi penawar yang menyejukkan dan menjadi sebagai tambahan ilmu bagi sidang pembaca. rasa ingin hinakan orang itu semula. Terima kasih atas segala perhatian. Sebab itu dalam Islam disuruh redha dengan ketentuan Allah. Maka hilanglah kebahagiaan hidup. tidak senang dan putus asa hingga timbul akhlak-akhlak yang buruk atau perbuatanperbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk yang merosakkan dirinya dan masyarakat. Hendak pangkat. difitnah. dapat begian. Hati makin susah sebelum susah yang sebenarnya menimpa. Ia menjadi seorang yang pemarah. ditumpas dan dicabut. huru-hara dan pergaduhan dalam masyarakat. Misalnya hati merasa. Hendak banyak. Rasa tidak senang (berdendam) Benih-benih mazmumah rasa tidak senang atau tidak redha atau berdendam dapat dikesan ada dalam hati di waktu kita diuji atau ditimpa bala. ia boleh membawa kepada iri hati atau hasad dengki pada orang lain. Dia tidak akan senang melihat ada orang yang dapat lebih nikmat atau lebih senang daripadanya. Untuk membendungnya ingatlah perintahperintah Allah SWT. Setelah dikesan adanya rasa tidak senang atau tidak redha dengan ketentuan Allah ini mestilah dikikisbuangkan. Dia sentiasa keluh-kesah atau gelisah bila berhadapan dengan sebarang ujian atau kesusahan. saya sudahi dulu tulisan saya ini. Jika sifat-sifat ini tidak dibuang dan dibendung sebaliknya disuburkan. Saudaraku sesama muslim. Terasa tidak senang atau tidak redha dengan takdir Allah. Hati rasa marah. Ini dapat dikesan bila kehendakkehendak atau hajat-hajat hati tidak tercapai.´ (An Nisaa¶: 78) . Boleh mencetuskan pecah ukhwah. pecah belah. Firman-Nya dalam Al Quran: Maksudnya: ³Hendaklah kamu katakan semua itu datang daripada Allah. Ini sangat merbahaya. pendendam. Barangkali kalau didorong sifat keji ini akan timbul bimbang terhadap masa depan. * Terasa tidak senang atau menderita bila tidak ada duit. Sifat tidak redha ini sangat dibenci Allah dan Rasul serta seluruh manusia. dihina.

menipu. Ia boleh bertindak merampas. wal¶iyazubillah. Dia tidak peduli sama ada menyusahkan orang lain atau tidak. Walau apa cara sekalipun dia akan usahakan untuk memilikinya tanpa mengira halal atau haram. Yakni timbul rasa ingin menunjuk-nunjuk. Tentulah ini berdosa. Ia ada hikmahnya yang tersendiri. Sebenarnya ada rahsia yang kita tidak tahu. lebih cantik. yang mana bererti kita tidak senang dengan Allah. Iri hati kalau nikmat itu dipunyai oleh orang lain. Pokoknya dia dapat walau apa cara sekalipun. berzina. Itulah penzaliman terhadap diri yang kita lakukan setiap saat. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dikikisbuangkan. lebih bijak dan lain-lain kelebihan lagi. rasa hebat diri dan suka menghina orang lain. Yang mana ia merupakan pakaian Allah SWT yang tidak dibolehkan bersekutu pada mana-mana makhluk-Nya. lebih harta. gelojoh dan ganas. Sifat keji ini bila didapati wujud dalam hati. kita tidak bersyukur. mencuri. ia hendaklah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses . Ini kerana sifat sombong atau takabur atau membesarkan diri sangat dimurkai Allah. Kalau tidak. hilang kasih sayang dan benci-membenci. Mungkin kalau kita dapat apa yang kita kehendaki. Boleh jadi ada orang lain pula yang hasad dengki dengan apa yang kita dapat itu. Yakni rasa bermegah-megah. 2. Rasa tamak atau bakhil Benih rasa tamak ini dapat dikesan ada di hati bila kita melihat atau ternampak nikmat. merogol. merompak. Sifat keji ini tersangat merbahaya. bergaduh dan akhirnya berperang. Tuhan yang Maha Adil itu. Bila rasa tidak senang ertinya kita kufur dengan nikmat. Seterusnya bila disuburkan lagi berubah kepada sifat keji yang lain pula iaitu sifat sombong. Waktu itu hati terasa istimewa. Masyarakat jadi haru-biru dan porak-peranda serta hilang kebahagiaan dan keamanan. rasa diri superman atau superwoman. Rasa tamak dan haloba menyerang hati. Bila dikesan ada rasa tamak. Bila didorong lagi sifat keji ini akan menjadi sifat riyak. yang tersembunyi. lebih pandai. Bukankah itu membahayakan diri kita? Kalau kita sedar hakikat ini tentulah kita rasa bertuah dengan apa yang ada atau apa yang Allah berikan. krisis. hakikatnya daripada Allah. tegang dan jatuh-menjatuhkan. lebih pangkat. Waktu itu rasa hendak memiliki nikmat itu untuk jadi hak milik sendiri. rasuah. 3.´ (Yusuf: 87) Ingatlah setiap perkara yang berlaku sama ada baik atau buruk. maka mestilah ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi. untuk kebaikan dan manfaatnya pada diri kita kalau kita pandai menerimanya. Rasa ujub Benih rasa ujub ini dapat dikesan bila kita dapat nikmat lebih sama ada lebih ilmu.Maksudnya: ³Janganlah kamu berputus asa daripada nikmat Allah. Walaupun tidak memenuhi hajat kita namun tidaklah sampai rasa tidak senang. terasa hairankan diri. Penyakit ini perlu ditumpaskan dari awal lagi. Sombong ini boleh menimbulkan hilang ukhwah. ia akan menjadi dosa dan menerjunkan kita ke Neraka. Rasa hati di waktu itu rakus. Akhirnya bergaduh dan timbul perpecahan. Melanggar hak asasi kemanusiaan atau tidak.

Ia mengakibatkan orang ini sanggup melanggar syariat Allah dan Rasul serta menafikan kuasa Allah. Hanya empat sifat mazmumah saja yang kita kaji secara terperinci di sini. Oleh itu benih-benih sifat mazmumah dalam hati ini mesti dikenal pasti di awal-awal lagi. 4. Katalah dia tidak minum arak. sifat-sifat jahat ini mesti ditumpaskan dan dikikisbuangkan melalui proses mujahadatunnafsi (yang akan kita bincangkan dalam bab akan datang). Allah telah mendidik kita agar hanya pada-Nya kita wajib takut dan menghinakan diri. Allah-lah yang muassir (memberi bekas). gagah dan berkuasa tapi hakikatnya semua makhluk itu tetap dalam genggaman Allah SWT. dia sudah mentuhankan makhluk atau mentuhankan manusia. dia akan hilang kebebasan dan kemerdekaan diri. Ertinya. Contohnya. Oleh itu sifat keji ini hendaklah dihapus dan ditumpaskan daripada bersarang di hati kita. Tetapi dia tetap lemah dan tetap dalam kuasa Tuhan yang Maha Berkuasa. . Barulah sifat mazmumah ini dapat dikekang dan dikosongkan. cuma jual atau beli arak. lebih berpengaruh atau yang berbudi padanya dan lainlain lagi. Allah-lah yang mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Dengan menggunakan teropong mata hati dengan dibantu oleh ilmunya. Kalaupun makhluk itu kuat atau berkuasa. Ertinya dia lebih takutkan arahan manusia melebihi suruhan Allah SWT. Rasakanlah Allah Maha Berkuasa. Perlu diingat juga bahawa sifat-sifat yang jahat ini semuanya sudah wujud bersama lahirnya tubuh kasar. Kikiskanlah dengan menanam rasa takut hanya pada Allah. hanya kerana dia diberi nikmat yang lebih sedikit saja daripada orang lain. Rasa-rasa itu tidak perlu dipelajari dan tidak ada guru yang mengajarinya. Maha Menganugerah. Ini kerana Allah-lah yang Maha Mencipta. maka dia taat dan patuh. Rasa takut Benih rasa takut dapat dikesan wujud dalam hati bila berhadapan dengan makhluk yang lebih berkuasa. wal¶iyazubillah. Terjebak dengan mentuhankan makhluk tanpa sedar. dia sembahyang. Sifat keji ini tersangat merbahaya. Ini termasuk syirik khafi. tetapi kerana µtuan¶nya memberinya gaji. Boleh jadi rasa takut ini juga disebabkan oleh inferiority complex dengan makhluk. Yang Menghidupkan dan Yang Mematikan. tidak lebih besar dan tidak memberi bekas apa-apa. Maha Besar dan Allah-lah Maha Kuat dan Maha Gagah daripada segala-galanya. Allah-lah yang menentukan nasib makhluk. puasa. Ia sangat dibenci dan menjadi musuh Allah dan Rasul-Nya serta seluruh manusia. Semua makhluk ini sama-sama lemah di sisi Tuhan yang Maha Perkasa itu. patuhi. lebih berpangkat.mujahadatunnafsi. Kemudaratannya bukan setakat di dunia bahkan di Akhirat akan dicampak ke Neraka. Selain-Nya semuanya tidak lebih gagah. Cuma waktu kecil ia tidak subur. Kalau perkara ini tidak dikaji dan diteliti. Walaupun makhluk itu lahirnya kita nampak besar dan hebat. Tetapi ia ikut dewasa bersama dewasanya tubuh kasar. tanpa sedar dia akan menganggap makhluk lebih berkuasa daripada Tuhan. naik haji tetapi tunduk dengan µtuan¶nya bila disuruh jual atau beli atau minum arak. taati dan takuti. Walhal dia tahu perbuatan ini jelas melanggar syariat Allah. Bila takut menguasai diri. yang akhirnya sifat mahmudah dapat diisi dalam hati. Maha Pemberi. Walaupun mulutnya mengatakan Allah-lah yang berkuasa tetapi pada realitinya makhluklah tempat dia rujuk. Kalau disuburkan rasa takut ini. sudah tentu tidak diketahui. yang merupakan sebahagian daripada sifatsifat mazmumah yang banyak itu. lebih kaya.

Roh inilah yang mukalaf. Barulah manusia itu kembali kepada hakikat dirinya. Ia yang akan merasai nikmat atau azab. yang mahmudahnya dapat disuburkan dan yang mazmumahnya dapat dihapuskan. Roh inilah juga yang akan ke Syurga . Supaya setelah kedua-duanya dikesan. Yakni hakikat manusia itu sendiri. Roh ini dikekalkan untuk ditanya dan dipertanggungjawabkan di Akhirat nanti. Ini kerana nilai diri manusia itu adalah pada sifat roh (hati)nya. Ia jadi penentu yang mencorak kehidupannya dan manusia seluruhnya.Di sinilah pentingnya mengkaji dan mengesan sifat-sifat roh (hati).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->