RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH PENDAHULUAN Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ) julung-julung kali ditawarkan di Malaysia

oleh Universiti Sains Malaysia pada tahun 1971 dengan penawaran Rancangan Ijazah Sarjana Muda Sastera dan Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan. Pada tahun 1973 Rancangan Sarjana Muda Sains pula ditawarkan diikuti dengan Rancangan Sains Pemulihan pada tahun 1978. Pada tahun-tahun berikutnya pemantapan proses pengajaran-pembelajaran (P&P) secara jarak jauh telah dilakukan dengan memperkenalkan pelbagai sistem yang bersesuaian dengan RPJJ. Antara sistem yang diperkenalkan ialah sistem pengurusan RPJJ secara berpusat dan berdikari melalui penubuhan Pusat Pengajian Luar Kampus yang kemudiannya dinaiktaraf menjadi Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh, pewujudan kumpulan pensyarah teras penuh masa khusus untuk RPJJ, penggunaan modul kendiri sebagai bahan asas P&P, pelaksanaan mod pengajian secara jarak jauh sepenuhnya tanpa keperluan menjalani tahun akhir di dalam kampus, pengenalan telesidang audio, telesidang audiografik, telesidang video, video streaming dan portal e-pembelajaran. Pemantapan proses P&P dan juga pengurusan RPJJ disusuli dengan penawaran rancangan pengajian baru pada pertengahan tahun 90’an. Tiga rancangan baru yang ditawarkan itu ialah Rancangan Sarjana Muda Kejuruteraan pada tahun 1994, Rancangan Sarjana Muda Pendidikan pada tahun 1995 dan Rancangan Sarjana Muda Pengurusan pada tahun 1997. Seperti rancangan-rancangan yang sebelumnya, kesemua rancangan yang ditawarkan adalah setara dengan rancangan yang diikuti oleh pelajar dalam kampus. Rancangan Sarjana Muda Pendidikan dan Sarjana Muda Kejuruteraan tidak ditawarkan mulai tahun 2000. Sidang akademik bermula pada bulan Julai dan berakhir pada bulan April tahun berikutnya. Jangkamasa pengajian rancangan peringkat ijazah ialah 4 tahun (minimum) hingga 12 tahun (maksimum). Pelajar yang berjaya memenuhi semua syarat pengijazahan akan dianugerahkan satu daripada ijazah Sarjana Muda berikut: 1. 2. 3. 4. Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan (Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Kepujian)

Sejak menawarkan rancangan pengajian sepenuhnya secara jarak jauh mulai sidang akademik 1992/93, Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PPPJJ) telah menghasilkan seramai 15,272 orang siswazah iaitu 6462 dalam bidang Ilmu Kemanusiaan, 3909 dalam bidang Sains Kemasyarakatan, 1643 dalam bidang Sains, 1577 dalam bidang Pendidikan, 375 dalam bidang Kejuruteraan dan 1306 dalam bidang Pengurusan.

-1-

OBJEKTIF Objektif RPJJ adalah untuk: • • • • • • • • membolehkan pelajar dewasa yang tidak mendapat peluang mengikuti pendidikan tinggi dapat mengikuti hingga memperolehi kelayakan ijazah; mengurangkan jurang peluang mendapatkan pendidikan tinggi antara kaum di negara ini; membawa pendidikan tinggi ke kawasan yang kurang maju daripada segi ekonomi; mempertingkatkan lagi daya pengeluaran pekerja-pekerja terlatih; memajukan daya pengeluaran pekerja yang telah mempunyai pekerjaan dengan mengemaskinikan pengetahuan dan kebolehan mereka; menawarkan satu program yang lebih menarik kepada kalangan ahli masyarakat yang sedang bekerja; mengenengahkan program yang mempunyai daya saing kepada program-program jarak jauh (atau yang seumpamanya) yang ditawarkan di tempat lain; memanfaatkan dan mencerminkan kemajuan teknologi dan kemajuan lain yang berkait dengan pengajaran dan pembelajaran jarak jauh di USM.

RANCANGAN IJAZAH YANG DITAWARKAN Rancangan Ijazah yang ditawarkan oleh USM melalui PPPJJ ialah: (i) Sarjana Muda Sastera dengan Kepujian Pengkhususan utama (major) yang boleh diikuti di bawah rancangan pengajian ini ialah bidang Sejarah, Kesusasteraan atau Geografi. Pengkhususan kecil (minor) yang boleh diikuti ialah dalam bidang Ekonomi, Sains Politik, Antropologi-Sosiologi, Sejarah, Geografi, Kesusasteraan, Biologi, Fizik, Matematik, Kimia atau Pengurusan. (ii) Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dengan Kepujian Pengkhususan utama (major) yang boleh diikuti di bawah rancangan pengajian ini ialah bidang Ekonomi, Sains Politik atau Antropologi-Sosiologi. Pengkhususan kecil (minor) yang boleh diikuti ialah dalam bidang Ekonomi, Sains Politik, AntropologiSosiologi, Sejarah, Geografi, Kesusasteraan, Biologi, Fizik, Matematik, Kimia atau Pengurusan. (iii) Sarjana Muda Sains dengan Kepujian Pengkhususan utama (major) yang boleh diikuti di bawah rancangan pengajian ini ialah bidang Biologi, Kimia, Fizik atau Matematik. Pengkhususan kecil (minor) ialah dalam bidang Sejarah, Geografi, Kesusasteraan, Antropologi-Sosiologi, Ekonomi, Sains Politik, Biologi, Kimia, Fizik, Matematik atau Pengurusan. -2-

Mulai Sidang Akademik 2006/2007, pengajaran dan pembelajaran bagi kursuskursus Sains dan Matematik dilaksanakan sepenuhnya dalam Bahasa Inggeris. (iv) Sarjana Muda Pengurusan dengan Kepujian Rancangan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan merupakan pengajian pengurusan yang merangkumi kursus-kursus dalam bidang kewangan, perakaunan, pemasaran, pengurusan operasi, pengurusan sumber manusia dan pengurusan organisasi. Pelajar akan berpeluang membuat pengkhususan dalam bidang Kewangan, Organisasi dan Pemasaran pada tahun-tahun tiga dan empat. Bidang minor yang boleh diikuti ialah Sains Politik, Antropologi-Sosiologi, Ekonomi atau Matematik. JANGKA MASA PENGAJIAN Jangka masa minimum bagi menamatkan pengajian untuk kesemua Rancangan Pengajian ialah 4 tahun dan maksimum 12 tahun. Mereka yang mempunyai Diploma yang diiktiraf dengan PNGK yang baik boleh diberikan pengecualian unit beberapa kursus dan akan dikaji kes demi kes. SISTEM PENGAJIAN Sistem pengajian menentukan kaedah pelajar mengikuti pengajian. (i) (ii) (iii) (iv) Pelajar USM yang berdaftar dengan PPPJJ akan mengikuti pengajian secara jarak jauh secara keseluruhannya. Pelajar tidak dibenarkan menukar rancangan pengajian. Pelajar yang mendaftar buat pertama kali diwajibkan menghadiri Orientasi. Tawaran akan ditarik balik jika pelajar tidak menghadirinya. Pelajar diwajibkan mengikuti Kursus Intensif di kampus Induk USM, selama 2-3 minggu bagi setiap sidang akademik. Mereka yang tidak menghadiri Kursus Intensif tidak akan dibenarkan menduduki Peperiksaan Akhir. Tarikh Kursus Intensif yang muktamad akan diberitahu kepada pelajar kemudian. Pelajar diwajibkan memilih satu bidang Major dan satu bidang Minor. Kedatangan ke kelas amali Sains di Pusat Wilayah bagi pelajar sains adalah wajib sementara kehadiran ke kelas sidang video boleh dikecualikan dalam keadaan luar biasa (dengan kebenaran daripada Dekan PPPJJ). Pelajar dikehendaki mendaftar sebilangan kursus bagi setiap sidang akademik mengikut pola-pola tertentu.

(v) (vi)

(vii)

(viii) Pelajar yang gagal (F) dalam sesuatu kursus selepas sidang akademik berakhir perlu mengulang kursus berkenaan pada sidang akademik berikutnya. (ix) Pelajar yang telah lulus kursus dengan gred C dan ke atas TIDAK DIBENARKAN mengulang kursus tersebut.

-3-

(x) (xi) Pelajar dibenarkan menangguh pengajian selama tidak lebih daripada 3 sidang akademik berturut-turut.00 20.00 100.776.00 1. d. pelajar akan dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian mengikut rancangan pengajian masing-masing. lain-lain yuran dikecualikan.00 1. YURAN 1. d.00 330. Yuran Kursus Yuran Modul Yuran Kegiatan Pelajar Yuran Penginapan (semasa Kursus Intensif) Yuran Peperiksaan JUMLAH (B) JUMLAH (A) + (B) * Tertakluk kepada perubahan IK SK 770. e.00 300.00 50.00 1.00 100.00 400. YURAN BERULANG a. Yuran Pengajian* Jenis Yuran Pengajian 1.00 50.00 100. lain-lain yuran dikecualikan. b.00 330.00 330.00 640.746. hanya yuran tidak berulang sahaja dikenakan.00 Sains (RM) SK/IK (RM) Pengurusan (RM) ** Pelajar Sabah dan Sarawak dikecualikan Ilmu Kemanusiaan Sains Kemasyarakatan Pelajar yang menangguh pengajian dalam tempoh dua minggu daripada tarikh pendaftaran.00 100.00 50. e.00 84.00 12.00 50.00 100.516.446.00 100.00 1. YURAN TIDAK BERULANG a.00 800.00 1.00 20.00 60.00 50. Yuran Pendaftaran Yuran Kad Pintar Yuran Alumni Yuran Suaikenal Yuran Penginapan** (semasa Suaikenal) JUMLAH (A) 2. Penangguhan yang dibuat dua minggu selepas tarikh pendaftaran sebelum Kursus Intensif akan dikenakan hanya yuran tidak berulang dan separuh yuran pengajian.00 12. b. Setelah memenuhi keperluan tempoh minimum pengajian (peringkat ijazah) dan keperluan-keperluan pengijazahan (keperluan akademik).00 100.00 50. f.00 20.00 84.00 12. c.00 400.00 60.00 84. Yuran Pengajian c.00 60.186.00 100.00 1. -4- .00 100.416.

pembayaran boleh dilakukan secara pindahan tunai (FPX). Pastikan anda mempunyai kemudahan akaun pembankan internet untuk menggunakan FBX. Yuran Lewat Yuran lewat sebanyak RM50. Pelajar yang mendaftar hanya kursus yang diulang dalam sesuatu sidang akademik tidak dikenakan yuran modul. 6.00 setiap satu ansuran dikenakan jika bayaran dibuat selepas tarikh yang ditetapkan. Yuran 3.kad kredit.RM50.2. .sila dapatkan kembali satu salinan borang pembayaran yang lengkap dicetak dengan maklumat bayaran dari bank untuk simpanan pelajar.00 Denda bagi gugur/tambah kursus .my (PROFILE – MY ACCOUNT – IRECORD – PENYATA KEWANGAN – CETAK) . -5- . Penangguhan selepas Kursus Intensif bermula akan dikenakan keseluruhan yuran pengajian. lebihan ini akan dikreditkan ke dalam akaun pelajar. Yuran Penginapan Semasa Kursus Intensif di Kampus Induk Pelajar-pelajar dikenakan yuran penginapan semasa Kursus Intensif. Boleh menggunakan kad VISA/MASTERCARD dari manamana bank.RM5. Kredit Sekiranya yuran yang dibayar melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Jabatan Bendahari iaitu melalui pekeliling.00 7.sila cetak dua (2) salinan slip pembayaran melalui laman sesawang: http://healthycampus. tersebut mesti dijelaskan bersama-sama dengan yuran pengajian. Tarikh akhir menjelaskan yuran secara dua ansuran ini akan dimaklumkan oleh Seksyen Hasil dan Kewangan Pelajar.bawa kedua-dua slip pembayaran tersebut ke kaunter cawangan CIMB berdekatan untuk urusan pembayaran .RM50. Kaedah Bayaran Yuran (i) Tunai di kaunter Bank CIMB . Tarikh Akhir Menjelaskan Yuran Pelajar diberi bayaran ansuran dua kali sahaja untuk satu sidang akademik. (ii) Pembayaran secara atas talian (e-PAYMENT) .00 Denda bagi kelewatan mendaftar kursus . 5. Denda (i) (ii) (iii) Denda bagi kehilangan Slip Peperiksaan/SEMGRED . 4.usm.

BAGI PELAJAR TAHUN 1 YURAN-YURAN BERKENAAN HENDAKLAH DIJELASKAN SEBELUM ATAU PADA TARIKH YANG TELAH DITETAPKAN DALAM SURAT TAWARAN KEMASUKAN RPJJ. struktur kurikulum setiap Rancangan Ijazah yang ditawarkan dibahagikan kepada Kursus Teras. (b) Kursus Bahasa Inggeris (4 unit) Empat (4) unit Kursus Bahasa Inggeris adalah wajib dan akan dikira terhadap pengijazahan. JUL 301/2 – Bahasa Malaysia III Kursus Bahasa Malaysia III hanya untuk pelajar warga emas yang tidak mendapat kepujian Bahasa Malaysia di peringkat SPM sahaja. Kursus ini bernilai 4 unit. Setiap kursus perlu lulus dengan gred C dan ke atas. sama ada di luar daripada Rancangan Pengajian ataupun di dalam Rancangan Pengajian masing-masing berdasarkan kepada bungkusan yang telah ditetapkan. Kursus yang memperkuatkan major.8. NASIHAT DAN BIMBINGAN AM Pengkelasan Kursus (a) Di bawah Sistem Pengajian Empat Tahun Milinium (SPETM). Kursus Minor.: 04-6533888 Ext: 3770/3771/3773/3777. Pertanyaan Pertanyaan tentang yuran boleh dibuat melalui Telefon No. Kursus Universiti terdiri daripada kursus-kursus berikut: (a) Kursus Bahasa Malaysia (2 unit) JUL 401/2 – Bahasa Malaysia IV. Bungkusan bagi sesuatu pengkhususan mengandungi kursus Teras dan Elektif. Kursus Elektif dan Kursus Universiti. -6- Minor - Elektif Kursus Universiti - . Pelajar dibenarkan mengambil Minor daripada mana-mana bidang Minor yang ditawarkan oleh PPPJJ. Definisi kursus-kursus tersebut adalah seperti berikut: Teras Kursus Teras merupakan bungkusan kursus wajib yang melambangkan pengkhususan sesuatu bidang. Dua (2) unit kursus Bahasa Malaysia adalah wajib dan akan dikira terhadap pengijazahan. Perlu lulus dengan gred C dan ke atas.

Syarat Kemasukan Kursus Bahasa Inggeris Pelajar diwajibkan mengambil MUET semasa dalam tempoh pengajian. MUET (Band 1/2/3 . Pelajar yang belum mengambil peperiksaan MUET diminta untuk mengambil peperiksaan tersebut sebelum berijazah. MUET (Band 5 .Skor 0-179) Kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (2 unit) JUT 101/2 – Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TISA) Perlu lulus dengan gred C dan ke atas. Pelajar tidak dibenarkan berijazah sekiranya tidak mempunyai keputusan MUET. (e) Kokurikulum (3 unit) JUJ 103/3 . Keperluan mengambil kursus Bahasa Inggeris bergantung kepada keputusan MUET seperti berikut: Bil Kelayakan Bahasa Inggeris Kursus Yang Perlu Diambil JUE 100/2 – Preparatory English JUE 200/2 – English I JUE 300/2 – English II 2.Pendidikan Jarak Jauh dan Literasi Komputer (f) Kursus Kemahiran (2 unit) JUS 101/2 – Teras Keusahawanan Perlu lulus dengan gred C dan ke atas.Skor 220-259) (Band 6 . (d) Hubungan Etnik (2 unit) JUH 101/2 – Hubungan Etnik Perlu lulus dengan gred C dan ke atas.Skor 260-300) (c) JUE 200/2 – English I JUE 300/2 – English II JUE 300/2 – English II JUE 402/2 – Writing for Professional Purposes Status Kursus Prasyarat (Tiada Unit) Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib Wajib 1.Skor 180-219) 3. MUET (Band 4 . -7- .

(c) Portal E-Pembelajaran Portal E-Pembelajaran disediakan untuk pelajar mengakses maklumat pembelajaran dan juga berinteraksi dengan pensyarah dan rakan sekelas. Ianya adalah kelas perbincangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar dalam mempelajari pelajaran mereka di pusat-pusat wilayah. Alamat portal E-Pembelajaran: http://el. peperiksaan berterusan dan membuat rujukan di perpustakaan. pelajar akan dibekalkan dengan modul sebagai bahan pembelajaran yang utama.usm.AKTIVITI PEMBELAJARAN Pada keseluruhannya. Kelas sidang video bukanlah untuk penyampaian kuliah. Aktiviti kursus intensif termasuklah kuliah. Semua pelajar dikehendaki hadir di Kampus Induk di Pulau Pinang. aktiviti pembelajaran adalah terdiri daripada: (a) Pembelajaran kendiri melalui bahan yang ditulis khas (modul) atau buku teks terpilih. Fizik dan Kimia yang mempunyai komponen amali. (f) Kursus Intensif Kursus Intensif akan diadakan selama 2-3 minggu pada bulan November/Disember. Oleh yang demikian. Kelas amali akan dijalankan di Pusat-Pusat Wilayah yang berkenaan dan juga di kampus USM semasa Kursus Intensif. (e) Peperiksaan Berterusan dan/atau Tugasan. pelajar juga dikehendaki menyelesaikan tugasan dan/atau menduduki peperiksaan berterusan yang dijalankan semasa Kursus Intensif. pelajar mestilah menyediakan diri terlebih dahulu sebelum datang ke kelas sidang video. -8- (b) . Kelas Sidang Video Kelas sidang video interaktif dikendalikan sendiri oleh pensyarah di PPPJJ melalui perkhidmatan sidang video (kecuali pelajar Sabah dan Sarawak yang dapat melihat rakaman melalui internet ataupun menonton siaran sehala juga melalui internet). Semasa dalam pengajian. (g) Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir diadakan pada bulan April di beberapa tempat di seluruh Malaysia yang ditetapkan sebagai Pusat Peperiksaan untuk pelajar-pelajar PPPJJ. Pada umumnya.my/pppjj (d) Kelas Amali Terdapat banyak kursus Biologi. amali. tutorial.

Men. Wira Jaya 31350 Ipoh. Johor Sek. Sains Kemasyarakatan dan Pengurusan. Agama Arau Jalan Syed Hassan 02600 Arau. Sabah Sek. Kubang Kerian. Pulau Pinang Kolej Sultan Abdul Hamid Jalan Langgar. Keb. USM telah menubuhkan 12 buah Pusat Wilayah untuk Rancangan Sains. Pahang Kolej Datu Patinggi Abang Hj. Keb. Keb. Perak Sek. Men. Kelantan Sek. Peti Surat 10548 88000 Kota Kinabalu. Perlis -9- 05 - Johor Bahru - 06 07 - Melaka Kota Bharu - 08 09 10 11 12 - Kuantan Kuching Kota Kinabalu Kuala Terengganu Arau - . Sultan Sulaiman 20400 Kuala Terengganu. Men. Abdillah Petra Jaya. Taman Desa Skudai 81300 Skudai. Men. Kedah Sek. Sarawak Maktab Sabah. Tinggi Melaka Jalan Chan Koon Cheng. (Jabatan Pendidikan Perubatan) 16150 Kota Bharu. Keb. 05460 Alor Setar. Men. Terengganu Sek. Kod 01 02 03 04 Pusat Wilayah Pulau Pinang Alor Setar Ipoh Kuala Lumpur Lokasi Universiti Sains Malaysia 11800 USM. Men. Taman Desa Skudai Jalan Sejahtera 16. Keb. Sultan Abu Bakar Jalan Beserah. Men. Bandar Tun Razak 56000 Kuala Lumpur Sek.PUSAT WILAYAH Pusat Wilayah merupakan "pusat saraf" di mana kebanyakan kegiatan pengajaranpembelajaran PPPJJ dijalankan sepanjang sidang akademik. Keb. 93050 Kuching. Sains Selangor Jalan Yacob Latif. 25300 Kuantan. 75000 Melaka Kampus Kesihatan. Ilmu Kemanusiaan.

Perkhidmatan ini amnya adalah untuk pelajar yang tinggal di kawasan pendalaman yang tidak berupaya untuk mendapatkan kemudahan lain.00 sebagai cagaran. Keb. Men. Men. (ii) Untuk meminjam buku-buku Perpustakaan Universiti Sains Malaysia dari Perpustakaan-perpustakaan Pusat Wilayah. Taman Desa Skudai 81300 Skudai. Peranan utama seorang Pengurus Pusat Wilayah ialah berkhidmat sebagai orang perantaraan antara Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh USM dengan pihak Pusat Wilayah. Kedah Perpustakaan Pusat Wilayah Ipoh Sek. . Mereka boleh meminjam buku terus dari Perpustakaan Universiti melalui pos dengan mengirimkan terlebih dahulu wang pos sebanyak RM20. 75000 Melaka 2. 3. (i) Perkhidmatan Pinjaman Melalui Pos. Perak Perpustakaan Pusat Wilayah Kuala Lumpur Sek. Keb. Johor Perpustakaan Pusat Wilayah Melaka Sek. Wira Jaya 31350 Ipoh. Bandar Tun Razak 56000 Kuala Lumpur Perpustakaan Pusat Wilayah Johor Bahru Sek. KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN Perpustakaan Universiti Sains Malaysia mengadakan berbagai perkhidmatan untuk pelajar Rancangan Pengajian Jarak Jauh.Tiap-tiap Pusat Wilayah adalah di bawah kelolaan seorang Pengurus Pusat Wilayah (PPW). 5. Men. Men. 4. Taman Desa Skudai Jalan Sejahtera 16. Perpustakaan Pusat Wilayah Alor Star Kolej Sultan Abdul Hamid Jalan Langgar. Koleksi Buku-buku PPPJJ ditempatkan di: 1. pelajar dari semua pusat wilayah dibenarkan meminjam buku daripada koleksi Jarak Jauh di Perpustakaan Universiti Sains Malaysia. Keb. Tinggi Melaka Jalan Chan Koon Cheng. Walau bagaimanapun.10 - . peraturan khas telah dibuat. Pengajar Sambilan dan Persatuan Mahasiswa Jarak Jauh yang bermastautin di wilayah berkenaan serta sebagai kaunselor kepada pelajar-pelajar. 05460 Alor Setar. Sains Selangor Jalan Yacob Latif.

Keb. 25300 Kuantan. Kelantan Perpustakaan Pusat Wilayah Kota Kinabalu Maktab Sabah. Sultan Abu Bakar Jalan Beserah. Peti Surat 10548 88806 Kota Kinabalu. Men. Agama Arau Jalan Syed Hassan 02600 Arau. Terengganu Perpustakaan Perubatan Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian. 11800 USM. Men. . Untuk mendapatkan kemudahan ini. Men. Keb. 16150 Kota Bharu. Sultan Sulaiman 20400 Kuala Terengganu. Sabah Perpustakaan Pusat Wilayah Kuching Kolej Datu Patinggi Abang Hj. Kuching.11 - . 10. Pahang Perpustakaan Pusat Wilayah Kuala Terengganu Sek. Semasa kursus intensif semua pelajar amat digalakkan menggunakan semaksimum mungkin kemudahan yang disediakan di perpustakaan ini. 9. 11.00 sebagai cagaran dan semua bayaran fotokopi dan pos akan dikenakan kepada pelajar berkenaan. Pelajar perlu mengirimkan wang pos sebanyak RM20. (iii) Perpustakaan Hamzah Sendut 1.6. (iv) Perkhidmatan fotokopi untuk artikel dan bab-bab tertentu daripada buku boleh dipohon daripada Perpustakaan Universiti. Pulau Pinang. Universiti Sains Malaysia Pelajar boleh menggunakan koleksi Rancangan Pengajian Jarak Jauh dan kemudahan lain apabila mereka datang ke Perpustakaan Hamzah Sendut 1 USM ini. pelajar dinasihatkan supaya menulis terus kepada Perpustakaan Universiti Sains Malaysia (Bahagian Koleksi Jarak Jauh). Keb. 8. Perlis 7. Abdillah 93050 Petra Jaya. Perpustakaan Pusat Wilayah Kuantan Sek. Sarawak Perpustakaan Pusat Wilayah Arau Sek. Pelajar boleh meminjam buku dari mana-mana perpustakaan pusat wilayah dan mengembalikan semula buku tersebut ke pusat wilayah yang berkenaan.

1 unit . Unit yang diberikan berdasarkan skop kurikulum dan beban kerja pelajar dalam kursus yang berkenaan itu.sekurang-kurangnya 40 jam masa pembelajaran bagi setiap Sidang Akademik. MAKLUMAT PENDAFTARAN KURSUS (a) Aktiviti Pendaftaran Kursus PPPJJ memerlukan semua pelajar mendaftar kursus setiap sidang akademik. Untuk berijazah. pelajar hendaklah berbincang dengan pengerusi rancangan bagi menentukan kursus-kursus yang harus didaftarkan untuk sesuatu sidang akademik. (b) Unit Kredit Terkumpul Unit yang telah didaftarkan dan lulus dikenali sebagai kredit. Pelajar diingatkan bahawa pendaftaran kursus merupakan pendaftaran yang rasmi dan muktamad. Pendaftaran dibuat setelah pelajar memperolehi keputusan peperiksaan akhir (kecuali pelajar tahun 1 yang perlu mendaftar semasa kursus orientasi). . pelajar mesti mengumpulkan jumlah kredit yang ditetapkan bergantung kepada rancangan pengajian masing-masing.SISTEM AKADEMIK Takrifan (a) Unit Tiap-tiap kursus diberi nilai yang dikenali sebagai UNIT. Pelajar dinasihatkan menggunakan masa bergantung kepada unit sesuatu kursus. Sebelum mendaftar kursus. perkara-perkara berikut perlu diberi penelitian untuk mengelakkan kesilapan yang boleh menimbulkan kesulitan: Kod Kursus Nilai Unit Kursus Kod Jenis Kursus Prasyarat Kursus Syarat Pusat Pengajian Unit Minimum dan Maksimum yang boleh didaftarkan Pelajar perlu membuat perancangan untuk keseluruhan tempoh pengajian bagi memudahkan pendaftaran kursus-kursus dalam sesuatu sidang akademik.12 - . Oleh itu.

Kursus Universiti ------------------------------------------------------------------------------------------------Y Kursus Audit yang diambil semata-mata untuk menambahkan pengetahuan Kursus khas yang mesti mencapai sekurang-kurangnya gred ‘C’ [Lulus]. Z - Prestasi/gred dalam kursus tidak diambil kira dalam pengiraan markah keseluruhan serta jumlah unit terhadap keperluan pengijazahan.13 - .Senarai kursus yang akan ditawarkan beserta borang pendaftaran kursus untuk sidang akademik berikutnya akan diedarkan sebelum pendaftaran kursus pada bulan Mei.Kursus Minor U . Pelajar-pelajar hendaklah merujuk senarai itu untuk memilih dan mendapatkan maklumat mengenai kursus untuk tujuan pendaftaran. Kursus yang didaftar untuk memenuhi keperluan struktur-struktur Rancangan Pengajian dibahagikan mengikut jenis-jenis seperti berikut: T .Kursus Elektif M . (c) Unit Minimum dan Maksimum Yang Boleh Didaftarkan Setiap Sidang Akademik Pendaftaran Kursus Pelajar Bertaraf Lulus Jumlah unit yang dibenarkan untuk setiap pelajar mendaftar adalah seperti berikut: Rancangan Sains/Ilmu Kemanusiaan/ Sains Kemasyarakatan Pengurusan Minimum 10 10 Maksimum 25 34 . Borang Pendaftaran Kursus yang telah diisi hendaklah dihantar terus kepada PPPJJ mengikut tarikh yang ditetapkan. (b) Klasifikasi Jenis Kursus Pelajar dibenarkan mendaftar sesuatu kursus sekiranya memenuhi prasyarat bagi kursus tersebut [jika ada].Kursus Teras E . sebelum dibenarkan mengambil kursus peringkat lebih tinggi [sebagai Prasyarat].

14 - .(i) Had maksimum ini termasuk unit kursus-kursus yang diulang dan kursus JUE 100. Had minimum dan maksimum ini adalah muktamad. kedua. (d) Penarafan Tahun Pengajian Pelajar Pelajar-pelajar [mengikut Rancangan Pengajian yang berkenaan] disamatarafkan sebagai pelajar tahun pertama. jika nilai PNGK ialah 2. ketiga dan keempat berdasarkan jumlah kredit yang telah dikumpulkan seperti berikut: Rancangan Pengajian (Jumlah Kredit Untuk Berijazah) Sains/Ilmu Kemanusiaan/ Sains Kemasyarakatan (100 unit) Pengurusan (136 unit) Taraf Tahun Berasaskan Jumlah Kredit Terkumpul Pertama Kedua Ketiga Keempat 0 – 24 0 – 34 25 – 50 35 . T2. Walau bagaimanapun bagi pelajar tahun 2 ke atas bagi pelajar yang mempunyai PNG/PNGK yang baik dibenarkan mendaftar maksimum 30 unit kecuali pelajar Pengurusan dibenarkan mendaftar maksimum sehingga 38 unit.99 dan ke bawah.68 51 – 69 69 – 102 70 103 .00 dan ke atas.Taraf tertahan dikenakan kepada pelajar-pelajar yang memperolehi PNG 1. (ii) Pendaftaran Kursus Pelajar Bertaraf “Tertahan” Pendaftaran kursus pada sesuatu sidang akademik oleh pelajar yang berada pada tahap “Tertahan” dihadkan seperti berikut: Taraf Akademik Tertahan I [T1] Tertahan II [T2] Unit Maksimum 16 unit 12 unit Taraf Tertahan . pelajar dibenarkan meneruskan pengajian dan taraf dikekalkan sebagai T2. Walau bagaimanapun Dekan boleh membenarkan pelajar mendaftar jumlah unit yang kurang daripada had minimum hanya bagi pelajar yang telah melebihi tempoh minimum bermastautin. FO) tidak akan dibenarkan meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Walau bagaimanapun. Dekan tidak boleh melonggarkan ketetapan ini. Seseorang pelajar yang berada dalam taraf tertahan tiga sidang akademik berturut-turut (T1.

Pelajar dinasihati supaya menyemak maklumat tersebut dan sekiranya perlu dikemaskinikan. alamat kecemasan dan alamat tetap. Walau bagaimanapun. pertimbangan boleh diberikan seperti berikut: (i) (ii) Pengguguran kursus hanya dibenarkan sehingga 31 Julai tahun berkenaan tanpa denda. Permohonan untuk menggugur kursus selepas hari ke-4 kursus intensif tidak akan dipertimbangkan. (h) Penangguhan Pengajian Memandangkan pelajar mengikuti pengajian bukan secara sepenuh masa dan kerana terdapatnya tuntutan-tuntutan pekerjaan dan peribadi (diri sendiri dan . Kemudahan untuk menggugurkan kursus tidak boleh disalahgunakan. tutorial dan amali dan tidak melaksanakan kerjakursus. Pelajar yang sedemikian akan dihalang menduduki peperiksaan akhir dan diberi gred ‘X’. pelajar hendaklah berbuat demikian melalui borang-borang tertentu yang dapat diperoleh di Pusat Pengajian atau di Unit Pemprosesan Data & Rekod [Aras 1].(e) Slip Pengesahan Kursus Slip Pengesahan Kursus yang diberikan selepas pendaftaran kursus hendaklah disemak dengan teliti untuk memastikan tiada kesilapan. Dekan/Timbalan Dekan Akademik mempunyai hak untuk tidak memperakukan pelajar menggugurkan kursus sekiranya pelajar tidak serius terhadap kursus yang diambil seperti gagal menghadiri kuliah. Sebarang kesilapan mengenai pendaftaran kursus mesti dimaklumkan kepada PPPJJ dengan serta merta dalam tempoh aktiviti pendaftaran kursus. Bangunan Canselori. Pelajar juga digalakkan untuk memberi nombor telefon/telefon bimbit terkini supaya dapat dihubungi dengan cepat jika terdapat keperluan.15 - . (f) Pengguguran Kursus Pengguguran kursus tanpa sebarang alasan yang munasabah tidak dibenarkan selepas selesai aktiviti pendaftaran kursus.00 untuk setiap permohonan. Pelajar bertanggungjawab sendiri untuk mengemaskinikan alamat sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam alamat penggal. Pengguguran kursus selepas 31 Julai tahun berkenaan dan sebelum hari ke-4 kursus intensif dengan alasan-alasan yang kukuh mesti diluluskan oleh Dekan/Timbalan Dekan Akademik Pusat Pengajian dan pelajar akan didenda RM50. Borang Gugur/Tambah Kursus mesti diisi oleh pelajar dan ditandatangani oleh Dekan/Timbalan Dekan Akademik dan disampaikan kepada Unit Peperiksaan. (iii) (iv) (v) (g) Pengemaskinian Rekod Akademik Maklumat rekod akademik terkini dicetak dalam dokumen “CANGRED”.

Tarikh penentuan permulaan penangguhan pengajian (tujuan penetapan yuran) ialah sama dengan tarikh penerimaan Borang Penangguhan Pengajian. Pelajar yang menangguh pengajian dan tidak terhutang yuran akan secara automatik dijadikan pelajar Aktif pada sidang akademik berikutnya. kemudahan Penangguhan Pengajian akan dipertimbangkan dengan saksama. Mereka akan diberikan taraf Tidak Aktif (dengan penalti ataupun tanpa penalti tertakluk kepada alasan yang diberikan. Pelajar yang mendapat gred ‘X’ dan ‘F*’ tidak dibenarkan mengambil peperiksaan KSCP. 2. Pelajar boleh menangguh pengajian atas sebab-sebab tertentu. Jumlah penangguhan pengajian tidak terbatas sekiranya pelajar tidak menangguh pengajian tiga kali berturut-turut. 5. 3. Pelajar boleh memohon penangguhan pengajian untuk sidang berkenaan pada bila-bila masa sebelum 1 Mac tahun berkenaan.16 - . Pelajar yang menangguh pengajian selama tiga sidang akademik berturutturut dan telah menjelaskan kesemua yuran akan dijadikan pelajar Aktif pada sidang akademik berikutnya. . tertakluk kepada jumlah tahun penangguhan pengajian tidak melebih tiga sidang akademik berturut-turut.keluarga). 8. Borang yang telah diisi dan disertai dengan dokumen-dokumen sokongan mestilah dikembalikan kepada: Dekan Pusat Pengajian Pendidikan Jarak Jauh 11800 Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang (i) Kursus Semasa Cuti Panjang (KSCP) Kursus Semasa Cuti Panjang hanya ditawarkan kepada pelajar tahun akhir yang akan berijazah dan memerlukan tidak lebih daripada tiga (3) kursus. kecuali jika beliau memohon untuk menangguh pengajian seterusnya. Peperiksaan KSCP hanya akan diadakan di Kampus Induk USM di Pulau Pinang. Kota Kinabalu dan Kuching. Dengan penalti bermakna tahun penangguhan pengajian tersebut diambil kira ke dalam bilangan maksimum jangkamasa pengajian). Permohonan mestilah menggunakan "Borang Permohonan Untuk Penangguhan Pengajian Jarak Jauh" yang boleh diperolehi daripada PPPJJ. 4. 7. 1. 6. Pelajar yang menangguh pengajian dan terhutang yuran akan secara automatik diberi taraf pelajar Tidak Aktif dan diberikan penangguhan pengajian untuk sidang akademik berikutnya. Pelajar dibenarkan menangguh pengajian selama tiga sidang akademik berturut-turut.

17 - . Makna huruf/angka dalam kod tersebut adalah seperti berikut: A B C 1 2 3 / 4 Nilai unit kursus Bilangan siri kursus Jenis kursus: 0 = Kursus Asas 1-7 = Kursus Teras 8-9 = Projek/Amali/Lapangan Kecuali Pengurusan Peringkat Kursus: 1 = Tahun 1 2 = Tahun 2 3 = Tahun 3 4 = Tahun 4 Bidang Kursus: A = Antropologi/Sosiologi B = Biologi E = Ekonomi/Bahasa Inggeris F = Fizik G = Geografi J = Pusat K = Kimia/Kesusasteraan M = Matematik L = Bahasa Melayu P = Sains Politik/Pengurusan T = Tamaddun W/P = Pengurusan I = Sains M = Ilmu Kemanusiaan K = Sains Kemasyarakatan T/F/R/O = Pengurusan U = Kursus Universiti J = Jarak Jauh .KOD KURSUS Setiap kursus yang ditawarkan dilambangkan dengan suatu kod berbentuk ABC 123/4.

tutorial dan Sidang Video dan tidak menyempurnakan keperluan komponen kerja kursus. Pelajar juga boleh dihalang mengambil peperiksaan akhir jika tidak menjelaskan yuran pengajian. ujian. Penilaian kerja kursus boleh mengandungi aspek-aspek seperti penglibatan dalam tutorial. esei. Setiap pelajar mestilah terlebih dahulu menjelaskan semua yuran dan juga memenuhi syarat keperluan kuliah/tutorial/sidang video/amali dan keperluan-keperluan lain bagi setiap kursus sebelum layak menduduki peperiksaan akhir bagi kursus-kursus yang didaftarkan. Tempoh Peperiksaan Akhir Kursus Yang Bernilai 2 unit 2 unit 3 unit atau lebih 3 unit atau lebih Tempoh Peperiksaan 1 jam untuk kerja kursus melebihi 40% 2 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah 2 jam untuk kerja kursus melebihi 40% 3 jam untuk kerja kursus 40% dan ke bawah Penghalangan Peperiksaan Pelajar boleh dihalang daripada menduduki Peperiksaan Akhir jika tidak memenuhi keperluan kursus seperti tidak hadir kuliah. Sistem Purata Nilai Gred Prestasi pelajar dalam sesuatu kursus dinilai mengikut skala berikut: . projek dan tugasan.SISTEM PEPERIKSAAN Peperiksaan akhir diadakan pada akhir setiap sidang akademik. Kursus yang dihalang akan diberi gred ‘X’. Penilaian kursus ditentukan berdasarkan prinsip penilaian secara berterusan daripada komponen kerja kursus dan peperiksaan akhir.18 - . Pelajar mesti menduduki peperiksaan bagi kursus-kursus yang didaftarkan semasa pendaftaran kursus.

33 2.67 3.67 2. Pelajar yang dapat gred ‘C’ dan ke atas tidak dibenarkan mengulangi kursus.00 Pelajar yang mendapat gred ‘C-‘ dan ke bawah boleh memperbaiki nilai grednya dengan mengulangi kursus itu pada sidang akademik berikutnya.33 3.00 0.19 - .00 2.67 1.67 0. Pencapaian dalam sesuatu sidang akademik dikira berdasarkan Purata Nilai Gred [PNG] yang diperoleh daripada semua kursus yang didaftarkan pada sidang akademik tersebut. . PNG ialah ukuran untuk menentukan pencapaian Taraf Akademik pelajar bagi sesuatu sidang akademik.00 3.00 1. PNGK ialah Purata Nilai Gred Kumulatif yang dikumpulkan oleh pelajar daripada satu sidang akademik ke satu sidang akademik pengajiannya.Gred A AB+ B BC+ C CD+ D DF Nilai Gred 4.33 1.

99 PNGK  Jumlah NG terkumpul 43.65   Jumlah bil.67 3.33 2.32 5.32 8.99  2.00 2.99 5.00 3.99 40.34 43. unit terkumpul 20  18 38  2.66  2. . dibahagi dengan jumlah bilangan unit yang didaftarkan.00 2.01 8.28 18 Unit 3 4 4 4 3 18 Gred (G) D C+ C BB+ Nilai Gred (NG) 1.Contoh kiraan PNG dan PNGK: Peperiksaan Akhir Sidang Akademik 2009/2010 Kursus ABC XX1 ABC XX2 BCD XX3 CDE XX4 EFG XX5 EFG XX6 JUMLAH PNG  Unit 4 4 3 4 3 2 20 43.67 2. PNGK dikira sebagai jumlah nilai gred terkumpul bagi semua kursus yang diambil.66 Peperiksaan Akhir Sidang Akademik 2010/2011 Kursus ABC XX7 ABB XX8 BBC XX9 BCB X10 XYZ XX1 JUMLAH PNG  40.00 10.33 1.20 - .18 20 Gred (G) B C+ CC D+ B- Nilai Gred (NG) 3.00 2.99 84.23 Dalam contoh di atas.33 Jumlah NG 3.00 9.00 9.00 1.68 9.33 2.67 Jumlah NG 12.66  40.

Calon-calon yang tidak menulis Angka Giliran atau tersilap menulis Angka Giliran di buku jawapan/borang OMR. Kesilapan membaca jadual waktu tidak diterima sebagai alasan untuk gagal menghadiri peperiksaan. Angka Giliran hendaklah ditulis dengan menggunakan ejaan dan juga angka seperti `Satu Kosong Kosong Kosong Satu' [10001]. tempat dan susunan tempat duduk untuk kertas-kertas peperiksaan masing-masing. . Setelah dibenarkan calon hendaklah mengambil tempat duduk dengan senyap dan teratur. Biasanya calon-calon dibenarkan masuk sepuluh minit sebelum peperiksaan bermula. Calon-calon dinasihatkan supaya sentiasa melihat papan-papan kenyataan jika terdapat sebarang pindaan terhadap jadual waktu peperiksaan. [Calon akan diberi Gred F* dan tidak di benar mengambil peperiksaan Kursus Semasa Cuti Panjang/Tambahan]. Selepas berada di tempat masing-masing calon-calon dikehendaki : [a] mengisi Borang Kehadiran dan meletakannya di atas meja di sudut sebelah kanan. 3. jika ada. Calon-calon yang tidak mempunyai Slip Peperiksaan tidak dibenarkan masuk sehingga kelayakannya untuk mengambil peperiksaan itu dibuktikan. Calon-calon mestilah tiba tepat pada waktu peperiksaan dan membawa Kad Pengenalan. Borang Kehadiran akan dipungut oleh PengawasPengawas. 2. Pindaan seperti itu. 6. skrip jawapan berkenaan tidak akan diperiksa oleh pemeriksa dan calon-calon tidak akan menerima sebarang markah. Slip peperiksaan adalah dokumen rasmi Universiti dan calon tidak dibenarkan menulis pada mana-mana bahagian di atas slip peperiksaan. Calon-calon mesti mengambil perhatian yang teliti tentang jadual waktu peperiksaan dari segi tarikh.Arahan/Peraturan Peperiksaan 1.21 - . Kad Daftar Pelajar dan Slip Peperiksaan masing-masing. 4. Calon-calon yang tidak mempunyai Kad Pengenalan akan dikehendaki meyakinkan Ketua Pengawas/Pengawas yang bertugas di Dewan Peperiksaan berkenaan dengan pengenalan diri mereka. Calon tidak akan di benar mengambil peperiksaan bagi kursus yang tidak tercatat di dalam Slip Peperiksaan. masa. akan dicetak di atas kertas biru dan dipaparkan di papan kenyataan di Pusat-pusat Peperiksaan. Caloncalon mesti menulis Angka Giliran dengan angka sahaja di atas semua kertas jawapan yang digunakan. Calon yang hadir lewat lebih dari setengah jam tidak dibenarkan masuk ke Dewan Peperiksaan. Di atas kulit buku jawapan. Calon-calon dilarang menulis nama mereka di atas buku/kertas jawapan. Calon-calon tidak dibenarkan masuk ke Dewan Peperiksaan sehingga Pengawas yang bertugas memberi isyarat untuk berbuat demikian. Calon-calon diingatkan supaya menyimpan Kad Pengenalan dan Slip Peperiksaan mereka selepas disemak. [b] meletak Kad Pengenalan dan Slip Peperiksaan di atas Borang Kehadiran yang telah dilengkapkan. 5.

beliau mestilah mengangkat tangan. Semua kertas jawapan sama ada digunakan atau belum mestilah ditinggalkan di Dewan Peperiksaan. semua calon hendaklah berhenti menulis. 10. 12. Calon-calon tidak dibenarkan berhubung di antara satu dengan lain semasa peperiksaan. telefon bimbit. kertas dokumen. Jika calon ingin berhubung dengan Pengawas. Calon-calon tidak dibenarkan membawa keluar buku jawapan dan/atau kertas jawapan dari Dewan Peperiksaan. 15. Calon-calon adalah bertanggungjawab untuk mengikat buku jawapan [jika perlu] dan terus berada di tempat masing-masing sehingga skrip jawapan dikutip oleh Ketua Pengawas/Pengawas dan calon-calon hanya dibenarkan keluar dari Dewan Peperiksaan setelah dimaklumkan oleh Ketua Pengawas/Pengawas. dokumen-dokumen. 13.22 - . tidak seorang calon pun dibenarkan meninggalkan Dewan Peperiksaan lima belas minit sebelum tamat peperiksaan. Sebaik sahaja isyarat ini diberikan. sama ada melalui percakapan atau cara yang lain. 9.7. kotak geometri atau bekas lain. gambar-gambar atau sebarang bahan yang telah dibenarkan oleh Dekan/Pengarah di atas nasihat pemeriksa atau Majlis Pemeriksa. Buku Jawapan Tambahan akan dibekalkan kepada calon-calon jika diminta. Semasa berada di tempat peperiksaan. nota atau gambar. Calon-calon tidak dibenarkan merokok di dalam Dewan Peperiksaan semasa peperiksaan. Calon-calon diingatkan supaya meneliti dan mematuhi segala arahan yang tercatat di atas kulit buku jawapan. dompet. 11. kecuali bahan-bahan yang dibenarkan oleh pemeriksa tidak boleh dibawa masuk atau dibawa keluar oleh calon dari tempat peperiksaan. kertas-kertas. pensel dan alat tulis lain yang dibenarkan sahaja. 14. kotak pensel. Calon-calon yang jatuh sakit semasa peperiksaan sedang berlangsung mestilah melaporkannya kepada Pengawas yang bertugas di Dewan Peperiksaan dengan secepat mungkin. Calon-calon hanya dibenarkan meninggalkan tempat peperiksaan selepas setengah jam peperiksaan bermula. penggunaan Kamus Elektronik semasa peperiksaan adalah dilarang. Sila ambil perhatian. . calon boleh menerima daripada Pengawas buku-buku. Ketua Pengawas/Pengawas yang bertugas akan memberi isyarat yang nyata dan jelas untuk menandakan bahawa peperiksaan telah tamat. Calon-calon hanya boleh membawa masuk pen. 8. Mesin kira boleh dibawa masuk tanpa sarungnya jika dibenarkan oleh pemeriksa. Walau bagaimanapun. Catatan kasar mestilah dibuat di atas kertas jawapan sahaja. Calon-calon tidak dibenarkan membawa masuk ke dalam Dewan Peperiksaan sebarang jenis beg. Buku.

Sebarang pertanyaan berhubung dengan peperiksaan akhir pelajar dinasihatkan berhubung terus kepada: . 18. Pusat Sejahtera [Pusat Perubatan dan Pergigian] Universiti Sains Malaysia atau hospital/klinik kerajaan. Bagi calon-calon yang mengalami masalah kesihatan.usm. Pusat Peperiksaan Wilayah 1. Pusat-pusat peperiksaan untuk Peperiksaan Akhir adalah seperti berikut: Kod 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 2.16. akan dianggap gagal di dalam keseluruhan peperiksaan dan boleh dikeluarkan daripada Senarai Pelajar Berdaftar Universiti. 19.htm.23 - .my/portalreg/bpa/peperiksaan. Calon-calon yang gagal menghadiri kesemua kertas peperiksaan tanpa sebab yang dapat diterima oleh Majlis Peperiksaan Universiti ataupun tanpa kelulusan pihak Universiti terlebih dahulu. Sila rujuk portal PPPJJ atau laman web Unit Peperiksaan: http://registry. 17. tindakan disiplin yang sewajarnya akan diambil terhadap calon yang berkenaan. Jika seseorang calon disyaki meniru/menipu ia boleh disingkir dari Universiti. Calon-calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan bagi mana-mana kertas yang didaftarkannya hendaklah memberi sebab-sebab mengapa mereka gagal menghadiri peperiksaan [secara bertulis] kepada Pendaftar [melalui Ketua Penolong Pendaftar (Unit Peperiksaan)]. Jika seseorang calon didapati meniru/menipu ataupun mempunyai bahan-bahan yang tidak dibenarkan untuk dibawa ke dalam Dewan Peperiksaan semasa peperiksaan diadakan. sila dapatkan nasihat Pengarah. Pusat Peperiksaan Akhir Alor Setar USM (Kampus Induk) Ipoh Kuala Lumpur Melaka Johor Bahru Kota Bharu Kuala Terengganu Kuantan Kota Kinabalu Kuching Sibu Klang Miri Tempat peperiksaan akhir dan alamat lengkap akan diberitahu kepada calon sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum peperiksaan akhir bermula.

4310/4311 Pelajar hanya dibenarkan mengambil peperiksaan di Pusat Peperiksaan seperti mana yang dinyatakan dalam slip peperiksaan masing-masing sahaja. Setiap pelajar perlu mempunyai SLIP PEPERIKSAAN untuk menduduki peperiksaan. Unit Peperiksaan dengan menyertakan maklumat penuh seperti nama. Pengguguran kursus hanya dibenarkan selewat-lewatnya hari keempat Kursus Intensif bermula. Pengesahan Pendaftaran Kursus. nombor matrik. Permohonan hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Penolong Pendaftar.Ketua Penolong Pendaftar Unit Peperiksaan Bahagian Pengurusan Akademik Jabatan Pendaftar Universiti Sains Malaysia 11800 USM.my].24 - . Antara maklumat penting yang tertera di atas slip peperiksaan ialah maklumat-maklumat kursus yang didaftarkan untuk peperiksaan dan nama Pusat Peperiksaan Akhir calon berdaftar. pusat peperiksaan akhir dan alasan serta bukti yang kukuh untuk pertukaran pusat peperiksaan. Pusat Peperiksaan dan Alamat Surat-Menyurat Satu aktiviti yang diwajibkan bagi pelajar jarak jauh semasa menghadiri kursus intensif di kampus USM ialah pemilihan pusat peperiksaan dan penyemakan alamat surat menyurat. Pengeluaran Slip Peperiksaan Semua pelajar diwajibkan mencetak slip peperiksaan masing-masing melalui portal Kampus Sejahtera [http://healthycampus. Pelajar RPJJ yang tidak mempunyai slip peperiksaan tidak dibenarkan memasuki dewan peperiksaan. Sebarang permohonan untuk pertukaran pusat peperiksaan hanya akan dibenarkan sebelum bulan Januari bagi Sidang Akademik tersebut. 3479/3121/3069/3074 04-657 3409 Talian Bilik Operasi: 04-653 3888 samb.usm. Berhubung dengan Pendaftaran Kursus. Pulau Pinang Talian telefon: Telefaks: 3. . Perlu diingatkan bahawa calon-calon hanya dibenarkan menduduki peperiksaan di Pusat Peperiksaan Akhir yang tertera di atas slip peperiksaan akhir calon sahaja. Pelajar dinasihatkan meneliti dan menyemak maklumat-maklumat di atas sebelum menandatangani borang berkenaan. pelajar mesti menyemak dengan teliti kod dan jenis kursus yang didaftarkan pada sidang semasa. alamat. rancangan pengajian. 04-653 3888 samb.

Dikenakan tindakan disiplin oleh Majlis Peperiksaan Universiti. (ii) dan (iii) di atas boleh dihalang daripada mengambil peperiksaan. Jadual Waktu Peperiksaan Akhir (i) (ii) Tarikh peperiksaan akhir akan diumumkan oleh pihak Unit Peperiksaan dalam portal Kampus Sejahtera [http://healthycampus. Pelajar-pelajar yang disahkan oleh Jabatan Bendahari telah menjelaskan yuran pengajian dan tidak mempunyai hutang dengan Universiti.usm. (d) Sekatan (Penalti) Ke Atas Kursus Yang Diberi Gred X (i) (ii) Tidak dibenarkan mengambil peperiksaan tambahan atau KSCP.my]. .Kelayakan Mengambil Peperiksaan (a) Syarat-Syarat (i) (ii) (iii) Pelajar dibenarkan mengambil peperiksaan bagi kursus-kursus yang dinyatakan di atas slip peperiksaan sahaja. Pelajar akan diberi amaran dan boleh ditamatkan pengajian. (b) Keputusan Peperiksaan Bagi Kursus-Kursus Yang Dihalang: (i) (ii) (iii) (c) Gred untuk komponen kerja kursus = Gred X Gred untuk komponen peperiksaan = Gred X Gred untuk Penilaian Akhir (FA) = Gred X Pengiraan PNG dan PNGK Kursus yang diberi Gred X akan diambilkira dalam pengiraan PNG dan PNGK. Kursus yang dijadualkan melebihi 4 kali berturutan tanpa selang masa (4 in a row).25 - . Sila ambil perhatian bahawa pelajar-pelajar yang tidak memenuhi perkara (i). Nilai PNG adalah untuk menentukan taraf akademik pelajar pada sidang berkenaan dan nilai PNGK adalah untuk menentukan keperluan pelajar untuk berijazah. Pelajar dibenarkan membuat bantahan terhadap Jadual Waktu Peperiksaan Akhir sekiranya berlaku kes-kes berikut: (a) (b) Pertindihan masa bagi kursus yang didaftar. Pelajar-pelajar yang disahkan oleh Dekan Pusat Pengajian telah menyempurnakan tugasan/kerja kursus dengan memuaskan.

my] selewatlewatnya 2 minggu sebelum peperiksaan akhir bermula. . Semua surat tunjuk sebab perlu dihantar kepada: Ketua Penolong Pendaftar Unit Peperiksaan Bahagian Pengurusan Akademik Jabatan Pendaftar Universiti Sains Malaysia 11800 USM. (iv) Pindaan Jadual Waktu Peperiksaan Akhir dan Pusat-Pusat Peperiksaan Akhir. Pulau Pinang Alasan yang dikemukakan akan ditimbang dan diperakukan seperti berikut: (i) Bagi alasan yang diterima oleh Majlis Peperiksaan Universiti.26 - . TAKP SLJW THTA ADT Tidak Ambil Slip [Kad] Peperiksaan Silap Lihat Jadual Waktu Tidak Hadir Tanpa Alasan Alasan Ditolak Oleh Majlis Peperiksaan Universiti (ii) Gred F* akan diambilkira di dalam pengiraan PNG dan PNGK dan calon tidak dibenarkan menduduki Peperiksaan Tambahan/KSCP. Calon-calon yang gagal menduduki peperiksaan sesuatu kursus atas sebab-sebab berikut akan diberi Gred F*. Sebarang pindaan Jadual Waktu Peperiksaan dan Pusat-Pusat Peperiksaan Akhir akan dimaklumkan kepada pelajar melalui portal Kampus Sejahtera [http://healthycampus. Disahkan oleh Dekan Pusat Pengajian. Walau bagaimanapun pindaan tidak dapat dilakukan sekiranya terdapat konstrain dari segi kapasiti dewan. calon akan diberi Gred DK [Dengan Kebenaran].usm.(c) Atas permintaan pelajar. Permohonan perlu memenuhi kriteria berikut: (i) (iii) Persetujuan pensyarah yang menyelaras dan mengajar kursus tersebut. Penalti Tidak Menduduki Peperiksaan Calon yang tidak menghadiri peperiksaan untuk mana-mana kursus perlu mengemukakan alasan secara bertulis berserta dengan dokumen yang sah [Sijil Cuti Sakit hendaklah dikeluarkan oleh Pusat Sejahtera (Pusat Perubatan dan Pergigian USM) atau hospital/klinik kerajaan] dalam tempoh 7 HARI selepas peperiksaan kertas berkenaan dijalankan. pertindihan kursus dan "4 in a row". Gred DK akan dikecualikan di dalam pengiraan PNG dan PNGK.

Bayaran itu hendaklah dibuat di atas nama Bendahari. seseorang pelajar yang ingin memohon keputusan peperiksaannya disemak semula akan dikenakan bayaran sebanyak RM25. Mereka juga perlu mengulangi semula keseluruhan komponen kerja kursus kecuali amali (bagi pelajar Sains sahaja dan tidak melebihi tiga sidang akademik berturut-turut) dan dikehendaki hadir di kelas-kelas sidang video. Penyemakan Semula Kertas Peperiksaan Sekiranya seorang pelajar benar-benar ragu terhadap keputusan peperiksaannya. Mengikut peraturan Universiti.Peperiksaan Tambahan/KSCP (i) (ii) Perlu diingatkan bahawa Peperiksaan Tambahan/KSCP hanya ditawarkan kepada pelajar-pelajar tahun akhir yang akan berijazah sahaja.27 - . Semua rayuan mesti dibuat secara bertulis dan dialamatkan kepada: Ketua Penolong Pendaftar Unit Peperiksaan Bahagian Pengurusan Akademik Jabatan Pendaftar Universiti Sains Malaysia 11800 USM. Pendaftaran. Perlu dimaklumkan bahawa penyemakan semula ini akan hanya melibatkan pengesahan sama ada skrip jawapan telah disemak dan diberi markah secara konsisten dan penghitungan jumlah markah adalah betul. semua rayuan hendaklah diterima oleh Unit Peperiksaan dalam masa empat minggu selepas keputusan rasmi peperiksaan dikeluarkan. Universiti Sains Malaysia dan dimajukan kepada Unit Peperiksaan untuk diproseskan selanjutnya. Alamat. Rayuan yang diterima selepas daripada jangkamasa tersebut tidak akan dipertimbangkan. Mengulangi Kursus Pelajar yang gagal dalam mana-mana kursus perlu mengulangi kursus-kursus yang mereka gagal pada Sidang Akademik berikutnya. beliau boleh merayu supaya pihak Universiti menyemak semula keputusan peperiksaan bagi kertas tertentu. Kursus.00 bagi setiap kertas peperiksaan. Peperiksaan Akhir serta kod dan tajuk kertas yang berkenaan. Angka Giliran. Pelajar tahun akhir yang mendapat Gred X dan F* tidak dibenarkan mengambil Peperiksaan Tambahan/KSCP. Pulau Pinang Rayuan perlu mengandungi Nama Penuh. maka bayaran yang dikenakan itu dapat dituntut kembali dengan mengemukakan resit asal. Tahun Pengajian. Sebagai syarat. Sekiranya penyemakan semula telah menghasilkan pindaan kepada markah dan gred. Skrip jawapan tersebut tidak akan dinilai/diperiksa semula. . No. Pelajar berkenaan terpaksa mengulang kursus berkenaan pada sidang akademik berikutnya. tertakluk kepada unit maksimum yang dibenarkan.

00 dan ke atas.25). Memandangkan PNGK dan PNGK(AT) minimum untuk berijazah ialah 2. jika nilai PNGK ialah 2. yang menyebabkan pelajar tersebut tidak lagi sesuai untuk meneruskan pengajiannya di Universiti ini. Keputusan Peperiksaan  Keputusan Provisional [lulus/gagal] melalui talian Teleakademik: [600-83-7899] lazimnya diumumkan selepas Majlis Pemeriksa Pusat Pengajian bersidang dan dijangka satu bulan selepas peperiksaan. Tidak Hadir Peperiksaan Tanpa Alasan.Walau bagaimanapun. termasuk alasan perubatan. pelajar dibenarkan meneruskan pengajian dan taraf dikekalkan sebagai T2. FO) tidak akan dibenarkan meneruskan pengajiannya di Universiti ini.00. Walau bagaimanapun. Dengan tiada prasangka kepada syarat di atas serta syarat-syarat peperiksaan yang sedia ada.50 dan ke atas) maka pelajar mungkin tidak perlu mengulang kursus yang mempunyai gred C.00.ke D-. Alasan Tidak Hadir Peperiksaan yang ditolak).ke D. Sebaliknya jika PNGK tidak baik (contohnya kurang daripada 2. Taraf Tertahan . Taraf Akademik Taraf Lulus . pelajar dinasihati agar merancang secara jangka panjang sama ada mereka mahu mengulang/tidak mengulang kursus-kursus yang mereka mendapat gred C.ke D-.99 dan ke bawah.Taraf tertahan dikenakan kepada pelajar-pelajar yang memperoleh PNG 1. dikhuatirkan pada tahun-tahun yang berikutnya apabila pelajar itu mendapat gred C. pelajar disarankan mengulang kursus-kursus yang mereka dapat C.00. Hubungan Etnik dan Teras Keusahawanan perlu diulang secara otomatik sekiranya gred yang didapati kurang daripada C).untuk kursuskursus lain. di dalam rekod akademiknya masih ditunjukkan bilangan seseorang pelajar itu mengulang bagi sesuatu kursus.00 dan ke atas dalam peperiksaan sesuatu sidang akademik akan diberi taraf LULUS dan dibenarkan meneruskan pengajian dalam sidang akademik yang berikutnya. (Walau bagaimanapun kursus TITAS. Majlis Peperiksaan Universiti juga boleh menamatkan pengajian seseorang pelajar atas sebab-sebab tertentu (Tidak Mendaftar Kursus. maka terdapat kemungkinan PNGK akan menurun sehingga kurang daripada 2. maka pelajar perlu mengulang kembali kursus-kursus berkaitan sehinggalah PNGK dapat dinaikkan semula ke paras melebihi 2. Majlis Peperiksaan Universiti mempunyai kuasa mutlak untuk memberhentikan pengajian seseorang pelajar jika prestasi dan kemajuannya dianggap tidak memuaskan berpandu pada bilangan minimum unit kredit terkumpul sejajar dengan bilangan sidang akademik yang dihabiskan oleh seseorang pelajar. Bahasa Malaysia.Seseorang pelajar yang berjaya mendapat PNG 2. . T2. Jika didapati PNGK sudah baik (contohnya 2. Jika tidak. Seseorang pelajar yang berada dalam taraf tertahan tiga sidang akademik berturut-turut (T1.ke D-. Tidak Mengambil Kad Peperiksaan. Bahasa Inggeris. Jika itu berlaku.28 - .

Bahasa Inggeris. Memperoleh PNGK 2.29 - . Pelajar perlu mengumpulkan hanya sejumlah baki kredit tertentu bagi tujuan pengijazahan. Mendaftar sekurang-kurangnya 3 kursus berbahasa Inggeris bagi pelajar rancangan Ilmu Kemanusiaan. Pencapaian minimum pada peringkat diploma yang boleh dipertimbangkan untuk pengecualian ialah sekurang-kurangnya gred C. Jumlah pengecualian sidang akademik adalah tidak melebihi 1 sidang akademik. (c) (d) (e) (f) Pengecualian Kredit Pengecualian kredit ialah sejumlah kredit yang diberikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di USM yang dikecualikan daripada keperluan pengijazahan.00 ke atas untuk keseluruhan rancangan. Keputusan penuh [gred] melalui talian Teleakademik: 600-83-7899 diumumkan selepas Majlis Peperiksaan Universiti bersidang dan dijangka 2 minggu selepas keputusan Provisional. Kursus peringkat diploma boleh digabungkan (meliputi satu atau lebih) bagi mendapatkan pengecualian untuk satu kursus di peringkat universiti. Kelulusan atau gred kursus yang dikumpulkan atau diperoleh di USM sahaja yang diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) bagi tujuan pengijazahan. TITAS dan Teras Keusahawanan. Keputusan Rasmi [Semgred] diposkan kepada pelajar selepas sebulan keputusan penuh diumumkan melalui Teleakademik. Memperoleh PNGK 2. Syarat pengecualian kredit diambil kira adalah seperti berikut: Bagi Pelajar Lepasan Diploma Daripada IPT Awam dan IPT Swasta Yang Diiktiraf (i) (ii) (iii) (iv) Kursus peringkat ijazah pertama USM yang dipohon untuk mendapatkan pengecualian kredit hendaklah kursus yang setara dengan peringkat diploma. Minor. Elektif.00 ke atas untuk komponen Teras. Sains Kemasyarakatan dan Pengurusan. Menepati semua keperluan kredit bagi program pengajian.00 untuk kursus-kursus Bahasa Malaysia. Mencapai minimum gred C atau nilai gred 2. seperti bilangan kredit keseluruhan dan bilangan kredit untuk setiap komponen pengajian [Teras.  Syarat Pengijazahan Pelajar mesti memenuhi syarat-syarat berikut untuk berijazah: (a) (b) Memenuhi syarat minimum tempoh bermastautin. dan Keperluan Universiti]. .

Pemindahan Kredit Pemindahan kredit ialah pengiktirafan sejumlah unit yang diperoleh oleh pelajar USM yang mengikuti kursus di sesebuah IPTA lain dalam tempoh pengajiannya di USM.Bagi Pelajar Dari IPTA/IPTS Yang Diiktirafkan Sama Ada Dari Dalam Atau Luar Negara Yang Memohon Melanjutkan Pengajian Di USM Dalam Peringkat Pengajian Yang Sama (i) (ii) Kursus yang telah diikuti di IPTA/IPTS terdahulu adalah setara dengan kursus yang diikuti di USM. Kursus yang boleh dipindahkan hanyalah kursus-kursus yang mempunyai bilangan unit yang sama atau lebih. pemindahan unit boleh diperakukan dengan menggabungkan beberapa kursus. Gred bagi kursus yang digabungkan tersebut akan diambil kira dalam pengiraan Purata Nilai Gred Kumulatif. Jumlah maksimum pengecualian kredit tidak melebih 1/3 daripada jumlah keperluan unit pengijazahan. Bilangan maksimum unit yang boleh dipindahkan tidak melebihi satu pertiga daripada keseluruhan bilangan unit pengajian. Pemindahan kredit daripada IPTA lain hanya boleh dilakukan sekali sahaja bagi semua IPTA. Jumlah Pengecualian Sidang Akademik Pengecualian sidang akademik bergantung pada jumlah pengecualian unit seperti berikut: Program 4 tahun Keperluan Unit Pengijazahan 100 – 105 *(136) Jumlah Unit Dikecualikan <24 *(27) ≥24 *(27) Jumlah Sidang Akademik dikecualikan Tiada 1 * dalam kurungan untuk rancangan Pengurusan. Bagi kursus yang setara tetapi unitnya kurang. kecuali mendapat kebenaran khas Dekan bagi pelajar yang mendaftar kurang daripada unit minimum. Syarat yang ditetapkan ialah: (i) Pemindahan kredit hanya dipertimbangkan bagi unit yang diperoleh daripada kursus di IPTA lain yang setara dengan kursus yang ditawarkan oleh program berkenaan kecuali kursus elektif atau opsyen. Pelajar yang telah memohon dan diluluskan pemindahan kredit tidak dibenarkan membatalkan kelulusan tersebut setelah keputusan peperiksaan diperoleh.30 - (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) . Pelajar dikehendaki mendaftar kursus di IPTA lain tidak kurang daripada jumlah unit minimum serta tidak melebihi unit maksimum yang ditetapkan mengikut program pengajian mereka. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful