BAB 1 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI

OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya boleh: 1. Mentakrifkan konsep komunikasi. 2. Menjelaskan perkembangan bidang komunikasi di Barat dan Malaysia. 3. Membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. 1.1 PENGENALAN

Dalam bab ini kita akan membincangkan perkembangan dan pembangunan bidang komunikasi yang menjadi salah satu cabang bidang ilmu serta semakin mendapat perhatian. Bidang komunikasi menjadi semakin penting kerana kebanyakan perkara yang dilakukan memerlukan kita berkomunikasi. Kita tidak boleh hidup tanpa komunikasi. Cuba bayangkan apa akan berlaku apabila kita kehilangan orang yang disayangi seperti ibu bapa tetapi kita tidak meluahkan perasaan sedih melalui komunikasi. Jika keadaan ini berterusan maka perasaan tersebut akan mengganggu fikiran kita dan sukar untuk menerima hakikat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Komunikasi penting dalam kehidupan kita sama ada kita sebagai individu, ahli keluarga, anggota masyarakat, pekerja sebuah organisasi dan rakyat sebuah negara. Justeru untuk memperkasakan diri sebagai individu, ahli keluarga, ahli organisasi dan sebagai pemimpin, seseorang itu perlu memahami proses komunikasi. Ini penting kerana ia dapat meningkatkan komunikasi dalam diri kita supaya kita dapat menjadi komunikator yang baik demi kecemerlangan diri kita sendiri, keluarga, organisasi mahupun negara. Ilmu pengetahuan mengenai teori komunikasi akan membantu kita membuat perancangan terhadap sesuatu situasi dan kita cuba menyelesaikannya sehingga menghasilkan kejayaan. Tidak kira sama ada dalam pelbagai situasi seperti hubungan majikan dengan pekerja,

1

pembuatan keputusan oleh pemimpin terhadap sesuatu dasar, sepasang suami isteri yang menghadapi krisis rumah tangga dan lain-lain lagi, ada teori-teori komunikasi tertentu untuk menerangkannya. 1.2 TAKRIF KOMUNIKASI

Komunikasi ditakrifkan sebagai satu proses sistematik yang terjadi apabila individu berinteraksi dengan simbol dan melalui simbol untuk mencipta dan mentafsir makna. Menurut Dance (1976) konsep komunikasi mempunyai tiga tahap yang berbeza seperti berikut: 1. Tahap pemerhatian (level observation)

Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit. Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio dan kurier, tetapi definisi ini agak terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan tertentu. 2. Tahap tujuan/niat (intentionality)

Komunikasi ialah keadaan sumber menyalurkan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Setiap proses komunikasi perlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber (Miller, 1966). Komunikasi juga sebagai proses mewujudkan persamaan antara dua orang atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang (Gode, 1959). 3. Pertimbangan normatif (normative judgement)

Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi. Menurut Hoben (1954) komunikasi merupakan pertukaran secara lisan sesuatu idea atau pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawa pertukaran idea atau pandangan tersebut telah berjaya dilaksanakan. Manakala Berelson dan Steiner (1964) berpendapat bahawa komunikasi ialah proses pemancaran maklumat. Namun begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima atau difahami atau sebaliknya. Berdasarkan tahap definisi komunikasi yang dibincangkan dapat disimpulkan bahawa komunikasi itu sesuatu yang luas, mempunyai tujuan
2

dan kesan ataupun sebaliknya. Selalunya proses komunikasi adalah kompleks dan berubah mengikut situasi. Oleh itu, ada kalanya kita dapati komunikasi sebenarnya bukanlah ‘ya’ ataupun ‘tidak’, ‘hitam’ ataupun ‘putih’ tetapi berada dalam suatu kontinum yang wujud antara definisi yang luas, tidak bertujuan dan tidak mempunyai apa-apa kesan dan bergerak kepada satu penghujung lagi iaitu definisi yang sempit, bertujuan dan mempunyai kesan. Ini digambarkan dalam Rajah 1.1.
Rajah 1.1 Perbandingan Tiga Tahap Definisi Komunikasi Definisi Komunikasi Definisi Komunikasi

Sempit Bertujuan Ada kesan

Agak luas Bertujuan Tiada kesan

Luas Tidak bertujuan Tiada kesan

Menurut Littlejohn (1996) perbahasan mengenai definisi komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Jadual 1.1.
Jadual 1.1 Perlakuan Berkaitan Komunikasi

Perlakuan Penerima Tidak terima

Perlakuan Tanpa Tujuan (Simptom) 1A perlakuan dengan simptom tidak ditanggap 1B simptom yang ditanggap secara tidak sengaja

Perlakuan dengan Tujuan Bukan verbal 2A mesej bukan verbal yang tidak ditanggap 2B mesej bukan verbal secara tidak sengaja Verbal 3A mesej verbal tidak ditanggap 3B mesej verbal secara tidak sengaja

Terima secara tidak sengaja

Beri perhatian

1C 2C 3C simptom yang diberi mesej bukan verbal mesej verbal Sumber: Littlejohn. (1996) perhatian yang diberi yang diberi perhatian perhatian

Sumber: Littlejohn. (1996).

3

anda melambai. kawan anda bertanya “Bosankah awak dengar cerita saya?”. Anda hantar surat. anak anda tahu anda bercakap dengannya tapi dia tidak beri perhatian kepada apa yang anda cakapkan. Anda menguap.4. secara sedar atau tidak (lihat Rajah 1.2 Model Penyampai – Penerima (Motley. Rajah 1. Anda memberi penerangan kepada sekumpulan pelajar yang berminat mendengar perkara yang anda cakapkan. Lantaran agak sukar untuk menentukan niat atau tujuan komunikator. maka menurut Clevenger perlakuan komunikasi. Andersen (1991) berpendapat bahawa komunikasi melibatkan perlakuan yang memberi makna kepada orang lain. Mengikut Motley (1990) komunikasi dihadkan kepada mesej yang secara sedar ditujukan kepada orang lain dan diterima oleh mereka (lihat Rajah 1. Sementara itu.1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Anda menguap. kawan anda tidak nampak. Mesej bukan verbal tidak diterima. kawan anda tidak terima. Anda menguap dan kawan anda nampak. Anda memarahi anak anda kerana tidak mengemas bilik. Daripada senarai perlakuan yang dibincangkan yang mana satu boleh dikatakan sebagai perlakuan komunikasi?. Rakan anda minta maaf sebab tidak melambai kembali kerana tidak sedar anda melambai kepadanya. tetapi tiada respons pada masa itu. tiada siapa nampak. Clevenger (1991) sependapat dengan Motley (1990) yang menyatakan komunikasi merupakan mesej yang dihantar dan diterima secara sedar dengan niat.2). Hanya selepas itu baru kawan anda tahu yang anda bosan dengan perkara yang diceritakan. 1990) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 .3). Anda melambai kawan anda kembali. perlu meliputi kedua-dua pemberian dan penerimaan mesej seperti Rajah 1.

Perspektif ini akan disentuh lebih lanjut dalam Bab 3.3 Model Penyampai (Andersen. (1996). 1991) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Rajah 1. definisi komunikasi perlu dinilai berdasarkan setakat mana para penyelidik dapat mencapai tujuan penyelidikan mereka dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Oleh itu.3 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI Dalam bahagian ini kita akan membincangkan bagaimana bidang komunikasi berkembang.Rajah 1.4 Model Perlakuan Komunikasi (Clevenger. Perspektif yang berbeza menjadikan penyelidik membuat pelbagai persoalan dan membuat penyelidikan berlainan. Kita akan meninjau perkembangan bidang komunikasi di Barat dan kemudian diikuti perkembangan bidang ini di Malaysia. Saya harap anda akan jelas dan mendapat gambaran sebenarnya definisi komunikasi. Sudut pandangan berbeza ini disebut sebagai perspektif. Kejelasan dan kefahaman anda penting bagi membolehkan anda mengikuti perbincangan seterusnya. Bolehkah anda mendefinisikan komunikasi dari perspektif anda sendiri? 1. Terdapat perbezaan antara pandangan sarjana mengenai definisi komunikasi. 5 . 1991) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Sumber: Littlejohn.

pada tahun 1953 terdapat lebih 200 universiti dan kolej di Amerika Syarikat yang mengasingkan Jabatan Pengucapan dengan Jabatan Bahasa Inggeris. (b) Era Komunikasi dan Sains Sosial (1930 – 1960): Kesan Media Menurut Griffin (1997) peringkat kedua ialah era kebangkitan empat orang sarjana yang digelar ‘bapa penyelidikan komunikasi’. Pengasingan ini menunjukkan bahawa pengucapan awam menjadi semakin penting.1 Perkembangan di Barat Bidang komunikasi merupakan antara salah satu bidang pengajian yang semakin mendapat perhatian. Plato. Kursus yang ditawarkan menekankan panduan praktik dalam mempengaruhi penerima melalui hebahan awam (public address). 6 . Mereka terdiri daripada Harold Lasswell . Komunikasi mula menjadi tumpuan dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi seperti radio. Guru-guru menggunakan tulisan zaman Greek dan Rome sebagai bahan rujukan. Penekanan utama ialah analisis dan apresiasi sebagai strategi yang digunakan oleh perucap untuk menyampaikan idea kepada para pendengar. drama. telefon.3. debat dan perbincangan meja bulat. satelit. kepada siapa. Cicero dan Quantilian merupakan sumber bahan pengajian dalam hebahan awam. interpretasi lisan. dengan kesan apa. Namun begitu. Menurut Lasswell proses komunikasi mengandungi empat unsur – siapa berkata apa. Menurut Griffin (1997) zaman perkembangan komunikasi di Barat boleh dibahagikan kepada beberapa era tertentu: (a) Era Awal (1900 – 1950): Kebangkitan Retorik Guru-guru yang mengajar pengucapan menjadi ahli Jabatan Bahasa Inggeris lebih menekankan persembahan lisan.1. Kritik retorik antara aktiviti yang relevan pada masa itu. Mereka dipandang rendah berbanding orang yang mempelajari dan mengajar kesusasteraan. melalui saluran mana. Aristotle.ahli sains politik membuat analisis propaganda Nazi untuk mengenal pasti kesan terhadap pendengar. Schramm (1963) telah menamakan empat orang sarjana yang menggunakan pendekatan sains perlakuan untuk mengkaji kesan mesej pembujukan terhadap audien yang ramai. Ucapan sebagai elemen komunikasi kepada penerima khusus. televisyen. rangkaian komputer dan politik dunia.

Paul Lazarsfeld – pakar sosiologi yang menubuhkan Bureau of Applied Social Research atau Biro Penyelidikan Sosial Gunaan di Universiti Columbia untuk mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan dan sektor perniagaan. Pada tahun 1950 sekumpulan penyelidik komunikasi membentuk satu pertubuhan komunikasi yang dikenali kini sebagai International 7 . sains politik. beliau telah mengkaji prejudis dan bagaimana kumpulan mempengaruhi ahli dalam kumpulan.Kurt Lewin – ahli psikologi sosial dan beliau menolak kepimpinan autoritorian. Pada akhir tahun 1960-an Schramm telah menubuhkan program Ijazah Kedoktoran (Ph. Schramm (1963) sendiri telah membentuk satu disiplin komunikasi untuk menyokong bidang sains sosial yang sedia ada iaitu psikologi. Dengan sumbangan beliau. Dengan penubuhan Institut Penyelidikan Komunikasi ini taraf pengajian komunikasi dapat ditingkatkan dan program yang sama telah dibentuk di Universiti Stanford. ekonomi dan antropologi. Seorang ahli sains sosial di Universiti Chicago iaitu Bernard Berelson (1959) menganggap penyelidikan komunikasi semakin malap kerana kesemua pengasas yang dikenal pasti oleh Schramm telah bersara. Beliau menguji kesan pembujukan terhadap kredibiliti sumber dan juga susunan hujah dalam mesej.d) pertama dalam bidang komunikasi massa di Universiti of Iowa. ahli akademik muda dan terlatih dalam bidang sains sosial tidak dapat menerima kenyataan berkenaan sebagai kebenaran. Beliau menjalankan penyelidikan radio yang menjadi perintis kajian tinjauan dan teknik kumpulan fokus untuk melihat impak penyiaran terhadap emosi. Namun. iaitu pengasas bidang komunikasi yang tulen kerana beliau dari bidang kewartawanan. (c) Era Revolusi Empirik (1950 – 1970): Teori dalam Tabung Uji Sekitar tahun 1950-an wujud Jabatan Pengucapan yang menawarkan kursus retorik yang mengandaikan ucapan pembujukan hanya memerlukan perucap yang beretika dan hujah yang disampaikan ialah logik. Justeru. Mereka menguji kesahihan kenyataan ini dengan mengukur perubahan sikap. sosiologi. Schramm yang mempunyai pendidikan dalam bidang bahasa Inggeris merupakan jurnalis yang berjaya. Beliau juga menubuhkan Institut Penyelidikan Komunikasi. meninggal dunia atau meninggalkan penyelidikan komunikasi. Schramm dianggap sebagai bapa komunikasi. Oleh itu. Karl Hovland – ahli penyelidik psikologi meminati kajian tentang perubahan sikap.

membentuk kepercayaan. (d) Era Pergolakan 60-an (1960 – 1970): Asas Pelancaran Komunikasi antara Perseorangan Sekitar tahun ini perkembangan bidang komunikasi dipengaruhi peristiwa yang berlaku di Amerika Syarikat. hippi. Keadaan ini memberi kesan kepada bidang komunikasi. Beatles. demonstrasi di kampus-kampus. Marthin Luther King. budaya dadah. 8 (i) . Perubahan orientasi bidang komunikasi berlaku apabila Shahnon dan Weaver (1949) mengasaskan model linear komunikasi dan David Berlo (1960) memudahkan model kepada empat bahagian asas iaitu Sumber Mesej Saluran Penerima Model SMCR merupakan satu cara piawai untuk melihat proses komunikasi. Sebagai contoh komunikasi antara perseorangan diperkenalkan menggantikan pidato umum.F.Kennedy dan adiknya Robert. Para pensyarah di universiti menganggap pengucapan awam sebagai ketinggalan zaman dan jabatan-jabatan komunikasi berubah secara radikal. (iv) Jabatan-jabatan komunikasi antara perseorangan dan media menjadi semakin penting. kebanyakan jabatan di universiti menukar nama dengan menambah perkataan komunikasi. revolusi seks. Walaupun retorik menjadi kurang penting tetapi ia tidak hilang dan muncul kaedah baru untuk membuat analisis retorik. Apa yang dinyatakan kurang penting berbanding bagaimana ia dituturkan dan kesannya terhadap orang lain. Ekoran daripada perkembangan yang memberangsangkan. (ii) Para profesor menukar haluan dengan mengajar kursus komunikasi bukan verbal. Liputan kursus ialah pada interaksi yang tertumpu kepada ciri-ciri individu. mengatasi konflik dan isu-isu berkaitan. penglibatan Amerika Syarikat di Vietnam. hak asasi. Pada era ini pelbagai isu timbul seperti isu konfrantasi. dan Malcom X. Jr. pendedahan kendiri (selfexposure). Halangan menjadi lebih penting berbanding kandungan mesej. Perkembangan ini termasuklah: Komunikasi antara perseorangan menggantikan pidato umum. pembunuhan J. (iii) Fokus komunikasi bertukar daripada menerangkan kebenaran kepada menunjukkan kesetiaan kepada pasangan.Communication Association (ICA). rusuhan di bandar-bandar.

Sifat teknologi komunikasi membolehkan individu berkomunikasi antara satu sama lain. komunikasi verbal dan mengatasi konflik. harga diri (self esteem). Penyelidik dinamika kumpulan pula menguji ciriciri dan gaya kepimpinan. filem dan muzik popular mempunyai pengaruh dalam membentuk budaya umum. Dalam artikel tersebut ucapan awam tidak mempunyai kaitan dengan ucapan yang disediakan dengan rapi dan tidak diterima akal.(e) Era Retorik Baru (1965 – 1980) Edwin Black (1965) mengemukakan cara baru menganalisis ucapan. manakala penyelidik komunikasi massa cuba menguji ciri-ciri dan kesan keganasan program televisyen. Sekitar lewat 1970-an perkembangan profesional pengucapan di Amerika Syarikat berbeza daripada Sarjana di Eropah yang menggunakan analisis Marxis untuk melihat peranan media dalam membentuk nilai masyarakat. (f) Era Pencarian Model Sejagat (1970 – 1980) Berbeza dengan sarjana retorik yang cuba membuat kepelbagaian. saintis komunikasi cuba membuat penyatuan. Dalam komunikasi massa pula didapati televisyen. Mereka dalam bidang pembujukan pula cuba mendapat jawapan kepada persoalan “Apakah faktor kredibiliti sumber?”. Pandangan sarjana Eropah itu membantu para sarjana komunikasi Amerika Syarikat mendapatkan maklumat untuk terus bertelagah dengan sarjana di Eropah. Dalam bidang pidato umpamanya. Para sarjana berpendapat bahawa hasutan sosial dan komunikasi bukan verbal memainkan peranan penting dalam penerimaan mesej. penyelidik menekankan sebab berlaku kekhuatiran bercakap. Dengan itu para penyelidik komunikasi mengejar impian 9 . Menurut Kuhn (1970) sains yang matang memerlukan model yang mantap tetapi ahli sains sosial dalam bidang komunikasi belum mencapai tahap tersebut. tidak hanya memberi hiburan semata-mata. Ini bermakna teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan dan agen perubahan masyarakat. Mereka mengkritik kajian media oleh Amerika Syarikat yang katanya bebas tetapi sebenarnya menyokong kuasa ekonomi dan politik. Pada masa yang sama. Fokus penyelidikan bidang komunikasi ialah menemui suatu teori besar kerana ia penting dalam proses komunikasi. Burgess (1968) telah menerbitkan artikel seperti The Rhetoric of Black Power dan The Rhetoric of Confrontation oleh Scott dan Smith (1969). Menurut McLuhan (1967) media ialah mesej (the medium is the message). kajian komunikasi antara perseorangan meliputi pendedahan kendiri (self exposure).

Lebih banyak kajian menggunakan kaedah etnografi iaitu tumpuan penganalisis media ialah terhadap bagaimana mesej ditafsirkan oleh setiap penonton berbanding kajian sebelumnya yang tertumpu kepada kandungan mesej TV. Walau bagaimanapun. Penubuhan lebih banyak Jabatan Komunikasi dan bidang pengkhususan. Perpecahan dalam pengajian komunikasi sekitar 1990-an. menyebabkan ramai pelajar berminat mengikuti kursus komunikasi antara perseorangan dan massa. Daripada kandungan jurnal tersebut didapati lima aliran dalam pengajian komunikasi iaitu (i) Minat yang meningkat dalam penyelidikan interpretif (untuk memahami dan memberi interpretasi) terutama kajian tentang budaya dan kritik feminis yang cuba mengutarakan ketidakseimbangan kuasa. pengurusan konflik periklanan dan perhubungan awam menjadi trend pada masa ini dan menyebabkan lebih ramai pelajar yang mengikuti bidang tersebut. Antaranya ialah Communication Theory. (g) Era Pergolakan dalam Bidang (1980 – kini) Griffin menggunakan perkataan ‘pergolakan’ bagi menggambarkan percubaan untuk mengkaji pencampuran idea dan tenaga kreatif serta tekanan yang berlaku dalam bidang komunikasi masa kini. Rumusan penyelidikan yang dijalankan oleh para penyelidik komunikasi ialah seperti Handbook of Interpersonal Communication dan Handbook of Organizational Communication. kebanyakan buku yang ditulis sekitar 1970-an memberi gambaran model proses komunikasi. ia merugikan kerana antara model dihasilkan itu tiada satu pun yang dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang proses komunikasi. Penyelidikan komunikasi juga berkembang selari dengan perkembangan bidang penyelidikan umum kerana bidang ilmu memerlukan proses penyelidikan untuk berkembang. 10 (ii) (iii) (iv) (v) . persahabatan dan kekeluargaan. Dalam usaha mengetahui faktor yang berkaitan dengan pembentukan mesej dan interpretasi. Language and Social Interaction dan The Journal of Social and Relationships.untuk mendapatkan model komunikasi yang boleh diterima umum sebagai menggambarkan proses komunikasi. Menumpu kepada fenomena percintaan. Percubaan untuk menembusi minda dengan membentuk model struktur mental dan proses kognitif yang menjadi panduan kepada perlakuan komunikasi. Perkembangan bidang komunikasi keorganisasian. Banyak jurnal diterbitkan yang memuatkan artikel berasaskan penyelidikan. kemahiran kepimpinan.

Ini dapat dibuktikan dengan tertubuhnya beberapa institusi yang bersifat profesional berhubung komunikasi. Sebelum mencapai kemerdekaan. Fasa kedua yang bermula selepas Malaysia mencapai kemerdekaan memperlihatkan bidang komunikasi menjadi semakin berkembang dan mula mendapat perhatian. Pada fasa ini.2 Perkembangan di Malaysia Bidang komunikasi di Malaysia berkembang dengan pesat dan berperingkat-peringkat. Selain itu. 2002).3. Perpindahan ini telah menjana sektor baru iaitu media cetak negara ini. Pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an keperluan latihan secara formal bagi ilmu komunikasi diperluaskan (Syed Arabi. 11 . Menurut Syed Arabi (2002) sejarah dan perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia dapat ditinjau menerusi empat fasa. Latihan serta profesion dalam penyiaran radio.Bolehkan anda bezakan ciri-ciri setiap era berkenaan? 1. ilmu yang merupakan amalan komunikasi mula memperlihatkan bidang-bidang baru selain bidang kewartawanan dan penyiaran. sekitar tahun 1970-an pula bidang komunikasi di Malaysia berkembang lagi dengan wujudnya bidang penyiaran. media cetak khususnya surat khabar memainkan peranan penting dalam masyarakat untuk memupuk semangat kebangsaan (Mohd Safar. Pada tahun 1971 pula memperlihatkan tertubuhnya Institut Perhubungan Awam Malaysia dan penubuhan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak pada tahun 1972 untuk memberi latihan dalam bidang penyiaran dan media elektronik. Fasa ketiga pula telah menyaksikan anjakan paradigma dalam bidang komunikasi negara. Salah satu titik awal perkembangan tersebut dalam fasa ini ialah apabila operasi persuratkhabaran berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur. 1996). perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia banyak dipengaruhi oleh faktor keperluan industri media dan komunikasi negara. Dari segi pengajian komunikasi dalam era ini tidak wujud secara formal. Pada peringkat awal. Di peringkat ini peranan komunikasi ialah untuk politik dan sosioekonomi. bidang komunikasi di Malaysia dipengaruhi oleh bidang kewartawanan. Namun begitu. televisyen dan agensi berita mula digandingkan dengan bidang periklanan dan perhubungan awam. Antara institusi yang dimaksudkan ialah Berita Nasional Malayisa (BERNAMA) pada tahun 1968 yang memfokus terhadap hal-ehwal kewartawanan.

2. 8. 6.2 Sejarah Penubuhan Program Pengajian Komunikasi IPTA Malaysia Universiti Penubuhan Tahun 1. 9. maka bidang komunikasi di Malaysia 12 . 3.Pertengahan tahun 1970-an merupakan tahap kemunculan komunikasi sebagai satu bidang pengajian formal. Institut Teknologi MARA (Universiti Teknologi MARA) Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Malaya Universiti Pertanian Malaysia (Universiti Putra Malaysia) Universiti Sains Malaysia Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Universiti Sarawak Malaysia Universiti Sabah Malaysia Universiti Utara Malaysia 1972 1975 1976 1979 1984 1990 1993 1994 1999 Fasa terakhir iaitu yang keempat bermula sekitar 1980-an telah menunjukkan perkembangan pesat dan meluas dalam bidang komunikasi di samping pengajian. Jadual 1. 2. Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan institusi pengajian tinggi awam yang pertama menawarkan pengajian komunikasi dan diikuti dengan universiti-universiti awam lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1. komunikasi menjadi semakin signifikan apabila ia berjaya muncul sebagai salah satu bidang komersial. Sebaliknya. Seiring dengan perkembangan sosioekonomi negara. 7. bidang komunikasi pada fasa ini lebih bersifat terbuka tetapi masih tertumpu kepada komunikasi massa khususnya penyiaran dan kewartawanan. Hakikatnya pendidikan komunikasi pada fasa ini tidak terhad kepada para pengamal media sahaja sebagaimana fasa-fasa sebelum ini. Pada fasa ini juga menyaksikan penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi yang menawarkan bidang komunikasi massa khususnya sebagai satu program pengajian. Namun. Pada peringkat awal hampir keseluruhan pusat pengajian tinggi awam di Malaysia menawarkan pengajian komunikasi massa. 4. 5. senario 1990-an dengan berkembangnya bidang perniagaan.

ekonomi dan juga sains tulen seperti kejuruteraan dan elektronik (Rogers. Oleh itu. isyarat dan bahasa diikuti dengan penulisan. Boleh dikatakan hampir kesemua bidang komunikasi hari ini turut menjadi teknologi komunikasi sebagai komponen ilmu bersama. jadikan persoalanpersoalan ini sebagai perangsang pembelajaran anda dalam topik perkembangan bidang komunikasi ini. Pada peringkat awalnya perbincangan komunikasi berkisar tentang simbol. proses dan perantaraan yang digunakan. sosiologi. ia banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang sains sosial yang lain seperti psikologi. Saya berharap anda mendapat gambaran mengenai kronologi perkembangan bidang komunikasi di Barat dan Malaysia. Mungkin juga anda dapat menyenaraikan badan atau institusi penyelidikan komunikasi yang ada di Barat dan Malaysia atau mungkin anda berminat mendapat maklumat penubuhan Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden. Hasil penelitian terhadap bidang-bidang sains sosial yang lain didapati beberapa teori utama bidang berkaitan telah menyumbang kepada kerangka ilmu komunikasi. Malah kini. Universiti Utara Malaysia.4 KOMUNIKASI SEBAGAI DISIPLIN SAINS SOSIAL Bidang komunikasi bukan satu perkara yang baru. komunikasi korporat. Justeru itu. teknologi komunikasi merupakan komponen pengajian komunikasi yang semakin penting dan popular. Manusia zaman kuno sudah pun berkomunikasi. 1994). Namun yang membezakan penelitian terhadap ilmu komunikasi banyak berkaitan dengan cara. politik. Teori Evolusi oleh Darwin akhirnya telah mencetuskan idea dan penelitian terhadap komunikasi bukan lisan. teknologi komunikasi dan telekomunikasi di universiti-universiti awam. Bidang ini terus berkembang seiring dengan kemunculan peralatan-peralatan berkomunikasi dan media massa. Bolehkan anda namakan tokoh-tokoh kewartawanan yang ternama di Malaysia? 1. Manakala teori Freud iaitu Teori Psikoanalitik pula 13 . Sebagai contoh. jika ditinjau latar belakang ilmu komunikasi pada peringkat awalnya.telah memperlihatkan kemunculan bidang-bidang baru seperti komunikasi keorganisasian. periklanan. Bidang teknologi komunikasi tidak muncul sebagai satu aliran yang tersendiri. Saya pasti anda dapat memperoleh maklumat yang lebih terperinci bagaimana perkembangan berlaku dalam sektor pengamal komunikasi pula. Dengan erti kata lain ianya bersifat interdisiplin.

Selepas tahun 1960-an barulah horizon komunikasi ini diterima luas mencakupi komunikasi antara budaya. teknologi komunikasi. komunikasi pembangunan. 14 . Tidak menghairankan jika dikatakan bidang komunikasi ialah bidang baru. pemujukan. Tidak menghairankan jika ada yang berpendapat bahawa komunikasi merupakan satu bidang yang agak baru. kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang. tidak menghairankan jika pengajian komunikasi sering kali disinonimkan dengan ilmu media massa. Dalam pada itu. periklanan. Ini kerana pengajian media massa merupakan antara bidang pelopor yang telah menjadikan pengajian komunikasi popular serta terkenal. maka idea utamanya secara tidak langsung juga turut tenggelam. Pada ketika itu kajian dan bidang komunikasi amat menumpukan kepada soal-soal kewartawanan seiring dengan keperluan dan senario semasa. komunikasi organisasi. Menurut Rogers (1994). Mungkin anda mempunyai pandangan mengenai topik ini. Schramm yang sering dikenali sebagai tokoh dan bapa komunikasi telah memperkenalkan program komunikasi massa pertama dunia pada tahun 1943 semasa beliau menjadi Pengarah Iowa Journalism School. Daripada kupasan tersebut. Hal ini berlaku kerana komunikasi sering memerlukan bidang lain bagi menyokong penjelasannya. telekomunikasi dan sebagainya. Hasil daripada inisiatif beliau maka muncullah pusat-pusat pengajian ilmu komunikasi baru di universiti-universiti Amerika Syarikat. ia banyak dikaitkan dengan ilmuilmu lain yang lebih kelihatan dominan. Justeru itu. perhubungan awam. komunikasi sebagai satu bidang ilmu yang dikendalikan oleh institusi pengajian tinggi mula diperkenalkan oleh Schramm. Usaha Schramm dikatakan sebagai pencetus kepada pengajian ilmu komunikasi secara formal dan di peringkat pengajian tinggi serata dunia. Saya harap anda mendapat gambaran mengenai ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sains sosial.dibuktikan telah menyumbang kepada kerangka pengajian ilmu pemujukan yang dipelopori oleh Carl Hovland. Ilmu komunikasi mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain. Oleh yang demikian. nyata bahawa bidang komunikasi merupakan satu ilmu yang mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain. Senaraikan pandangan anda dan simpan. Teori Kritikal oleh Karl Marx pula membantu bidang kajian kesan media dari politik-ekonomi komunikasi.

SOALAN DALAM TEKS

1. 2.

Huraikan tiga tahap mengenai konsep komunikasi. Perkembangan bidang komunikasi boleh dibahagikan kepada beberapa era. Bezakan era awal kebangkitan retorik dan era retorik baru.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Adakah anda bersetuju bahawa ilmu komunikasi ialah ilmu sains sosial?. Beri sebab pilihan anda.

Griffin, E. (1997). A first look at communication theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Littlejohn, S.W. (1996). Theories of human communication (5th ed). New York: Wadsworth. 1.5 RUMUSAN

Bab ini memberi gambaran mengenai definisi komunikasi. Ia membincangkan elemen-elemen yang berkait dengan komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi turut dimuatkan dalam bab ini. Ia merangkumi perkembangan komunikasi di Barat dan Malaysia. Selain itu, topik bab ini juga menerangkan ilmu komunikasi sebagai disiplin sains sosial. Bab seterusnya akan membincangkan konsep, peranan dan proses pembentukan teori dalam penyelidikan komunikasi. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. Nyatakan empat orang sarjana barat yang digelar ‘bapa penyelidikan komunikasi’. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan bidang komunikasi di Malaysia?
15

3.

Bincangkan pengaruh bidang sains sosial yang lain terhadap pengajian komunikasi. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS

1.

(a)

Tahap pemerhatian (level observation)

Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit. Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio dan kurier, tetapi definisi ini agak terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan tertentu. (b) Tahap tujuan/niat (intentionality) Komunikasi ialah keadaan sumber menyalurkan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Setiap proses komunikasi perlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber. Komunikasi juga sebagai proses menyatakan persamaan antara dua orang atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang. (c) Pertimbangan normatif (normative judgement)

Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran secara lisan dan sesuatu idea atau pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawa pertukaran idea atau pandangan tersebut telah berjaya dilaksanakan. Komunikasi juga ialah proses pemancaran maklumat. Namun begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima atau difahami atau sebaliknya. 2. Perbandingan era awal kebangkitan retorik dan retorik baru Era Awal (1900 – 1950) Kebangkitan Retorik Guru-guru yang mengajar pengucapan menjadi ahli Jabatan Bahasa Inggeris lebih menekankan persembahan lisan. Mereka dipandang
16

rendah berbanding orang yang mempelajari dan mengajar kesusasteraan. Namun begitu pada 1953 terdapat lebih 200 universiti dan kolej di Amerika Syarikat yang mengasingkan Jabatan Pengucapan dengan Jabatan Bahasa Inggeris. Pengasingan ini menunjukkan bahawa pengucapan awam menjadi semakin penting. Kursus yang ditawarkan menekankan panduan praktik dalam mempengaruhi penerima melalui hebahan awam (public address), interpretasi lisan, drama, debat dan perbincangan meja bulat. Guruguru menggunakan tulisan zaman Greek dan Rome sebagai bahan rujukan. Plato, Aristotle, Cicero dan Quantilian merupakan sumber bahan pengajian dalam hebahan awam. Kritik retorik antara aktiviti yang relevan pada masa itu. Ucapan sebagai elemen komunikasi kepada penerima khusus. Penekanan utama ialah analisis dan apresiasi sebagai strategi yang digunakan oleh perucap untuk menyampaikan idea kepada para pendengar. Era Retorik Baru Edwin Black telah mengemukakan cara baru menganalisis ucapan. Burgess telah menerbitkan artikel seperti The Rhetoric of Black Power dan The Rhetoric of Confrontation oleh Scott dan Smith. Dalam artikel tersebut ucapan awam tidak mempunyai kaitan dengan ucapan yang disediakan dengan rapi dan tidak diterima akal. Para sarjana berpendapat bahawa hasutan sosial dan komunikasi bukan verbal memainkan peranan penting dalam penerimaan mesej. Dalam komunikasi massa pula didapati televisyen, filem dan muzik popular mempunyai pengaruh dalam membentuk budaya umum, tidak hanya memberi hiburan semata-mata. Menurut McLuhan media ialah mesej (the medium is the message). Ini bermakna teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan dan agen perubahan masyarakat. Sifat teknologi komunikasi membolehkan individu berkomunikasi antara satu sama lain. Sekitar lewat 1970-an perkembangan profesional pengucapan di Amerika Syarikat berbeza daripada Sarjana di Eropah yang menggunakan analisis Marxis untuk melihat peranan media dalam membentuk nilai masyarakat. Mereka mengkritik kajian media oleh Amerika Syarikat yang katanya bebas tetapi sebenarnya menyokong kuasa ekonomi dan politik. Pandangan sarjana Eropah itu membantu para sarjana komunikasi Amerika Syarikat mendapatkan maklumat untuk terus bertelagah dengan mereka di Eropah.

17

BAB 2 TEORI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. penerangan. 2. Para saintis yakin bahawa apabila sesuatu kebenaran ditemui. 4. Saintis berpendapat bahawa teori yang baik sebagai mencerminkan alam semula jadi dan sebagai model realiti yang tidak akan berubah sehingga keadaan berubah. Justeru. 19 . Mentakrifkan makna teori.2 TAKRIFAN TEORI Apakah yang dimaksudkan dengan teori? Teori didefinisikan sebagai suatu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut sudut pandangan tertentu. Ia juga merupakan kenyataan yang mengandungi konsep untuk memerihal. sentuhan. menerang. perbezaan teori. rasa dan bau. ia akan diiktiraf sebagai kebenaran sepanjang zaman. Ia menggabungkan penemuan dan membina satu cabang ilmu yang kolektif mengenai bagaimana dunia berfungsi. anda akan boleh: 1.1 PENGENALAN Dalam bab ini kita akan membincangkan pembangunan dan peranan teori dalam penyelidikan komunikasi. 3. serta membina semula sesuatu penjelasan tentang fenomena yang diamati (Cragan dan Shields. fungsi teori serta proses pembentukan teori. 2. Mengenal pasti proses penyelidikan dan pembentukan teori. meramal atau memahami dan mengawal. Membandingkan teori. konsep dan model. penilaian dan ramalan yang sama. 1998). Mereka juga berpendapat bahawa teori memberi penerangan dan hubungan berkenaan konsep yang berbeza dan tidak semua teori mampu memberi penjelasan. pendengaran. Para saintis mengandaikan bahawa teori ialah kebenaran dan berhubung kait dengan lima deria iaitu penglihatan. konsep dan model. Membezakan teori induktif dan deduktif. bab ini akan menerangkan takrifan teori. 2.

Bolehkah anda kemukakan beberapa andaian yang boleh dijadikan teori sebagai panduan untuk anda menjalani kehidupan seharian.3 PERBANDINGAN TEORI. KONSEP DAN MODEL Menurut Syed Arabi (1998) teori mempunyai beberapa peranan dan ciri. 2. Saya harap anda mendapat gambaran mengenai takrifan teori. takrifan dan definisi yang berkait dan memberi gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Mungkin anda mempunyai pandangan lain mengenai definisi teori. Anda boleh senaraikan definisi teori mengikut pandangan anda dan ia akan dibincangkan bersama saya di perjumpaan akan datang. (iv) Pengawalan penyelidikan − Teori mendorong seseorang penyelidik membuat sesuatu bentuk kajian. Antara peranan teori ialah Penerangan − Suatu teori yang baik dapat menerangkan sebab berlakunya sesuatu fenomena. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. Manakala Kerlinger (1973) berpendapat bahawa teori ialah himpunan konsep. maka penyelidik tersebut akan menjauhkan diri daripada melakukan kajian atau cuba memperkenalkan konsep lain (i) 20 .Menurut Griffin (1997) teori merupakan peta kebenaran bagi jawapan sementara yang dibentuk berdasarkan persoalan mengenai sesuatu fenomena. seorang penyelidik dapat menerangkan kaitan antara dua atau lebih konsep. Dengan menggunakan teori yang relevan. (ii) Penjelasan − Teori dapat menjelaskan sebab wujudnya sesuatu fenomena dengan menyatakan konsep yang terdapat dalam teori berkenaan. Jika sesuatu teori tidak dapat dipertahankan lagi. (iii) Ramalan − Jika sekiranya kita mendapati berlaku suatu fenomena dan dapat pula memperincikan beberapa konsep dalam fenomena tersebut maka kita boleh meramalkan bahawa fenomena tersebut akan berlaku pada masa depan andainya terdapat konsep yang berkenaan dalam teori kita.

Lebih terperinci sesuatu teori. membentuk dan memahami situasi. Konsep merupakan pernyatan yang dapat menjelaskan ciri sesuatu perkara. media massa seperti televisyen. Suatu teori yang baik bermakna ia telah diuji dan sentiasa pula akan diuji. Jika sesuatu teori bercanggah dengan teori lain. Sumber ialah lokasi atau tempat yang berlaku ketika proses komunikasi. jurucakap organisasi akan dikenali sebagai sumber. Penerima merupakan individu. 2002). menjelaskan atau meramalkan berlakunya sesuatu fenomena. Oleh itu. sebilangan kecil manusia. (iii) Teori perlu dinyatakan dengan mudah. Malahan ia membantu. mesej. Ini bermakna pertalian antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam teori itu tidak berubah daripada satu kajian lain yang bertujuan menerangkan. penerima. konsep ialah satu bentuk pernyataan atau takrifan. teori ialah suatu kenyataan yang tidak muktamad kerana ia sentiasa diuji. (iv) Teori hendaklah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. Penerima lazimnya bukan hanya mereka yang mendengar ungkapan sumber atau menyaksikan perlakuannya malah mereka yang boleh (i) 21 . sekelompok manusia atau khalayak yang ramai. Dalam situasi krisis misalnya. Konsep dalam komunikasi mengandungi elemen seperti sumber. Bergantung pada jenis komunikasi. surat khabar dan sebagainya menjadi sumber bagi khalayak memperoleh maklumat.dalam usaha memastikan teori tersebut. ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada penjelasan. gangguan dan persekitaran. maklum balas. (ii) Bagi menerangkan fenomena yang sama tidak seharusnya berlaku percanggahan antara satu teori dengan teori yang lain. saluran. kumpulan atau orang ramai yang merupakan sasaran mesej (Narimah dan Saodah. Sementara itu. penerima boleh terdiri daripada seorang manusia. maka lebih tinggi kemungkinan teori itu diterima oleh para ahli sains sosial. kumpulan atau sesiapa sahaja yang memulakan komunikasi dengan membentuk mesej. Jika teori dinyatakan sebagai telah diuji maka sarjana akan lebih berminat untuk memperincikan konsep terdapat dalam teori tersebut. Teori juga mempunyai ciri-ciri tertentu. radio. sempurna dan jelas tentang sesuatu. Ia melibatkan sama ada individu. Antara cirinya ialah Teori merupakan suatu kenyataan yang bersifat tetap dan konsisten. Contohnya.

Contohnya. kaunselor memberikan khidmat nasihat kepada remaja yang bermasalah. Mesej pula merupakan gagasan idea dan perasaan yang dikongsi bersama antara sumber dan penerima. Mesej yang disampaikan secara tersurat sering digunakan ketika memberi penerangan dan penjelasan seperti di bilik darjah. 1993 (dalam Devito. jika di tempat kerja. dewan kuliah dan mahkamah. wartawan menulis artikel di akhbar dan lain-lain lagi. Bahasa badan turut digunakan untuk menyampaikan mesej. Lazimnya. badan. Mesej bukan hanya boleh terbentuk dalam keadaan lisan tetapi juga bukan lisan seperti bahasa isyarat dan bahasa badan. rakan sekerja atau pihak pengurusan. Mesej yang disampaikan mengikut situasi dan keperluan khalayak. Saluran merupakan usaha sumber menghantar mesejnya yang sudah diolah.bertindak balas terhadap mesej yang disalurkannya. Ia bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap maksud sesuatu mesej. asap digunakan oleh kaum Red Indian di Amerika dan lain-lain lagi. Namun begitu. 2000). hasil kajian menunjukkan 93 peratus daripada mesej disampaikan secara bukan lisan manakala hanya tujuh peratus sahaja melalui lisan. pantun dan sebagainya. Misalnya komunikasi organisasi. Acap kali juga mesej disalurkan secara bukan lisan seperti menulis surat pekeliling. pihak pengurusan akan menyalurkan mesej dalam bentuk lisan seperti mengeluarkan arahan dalam perhimpunan dan sebagainya. Mesej tersirat memerlukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuat interpretasi makna. Mesej berada dalam dua keadaan iaitu secara tersurat dan tersirat. sedih. pergerakan tangan. Simbol yang telah diolah akan diungkapkan jika sumber mahu menyampaikan mesejnya secara lisan. surat 22 . dicatatkan jika sekiranya mesej mahu disampaikan dalam bentuk lukisan. Sebagai contoh melalui mimik muka seseorang. Bahasa isyarat seperti pukulan beduk menandakan waktu sembahyang bagi orang Islam. Selain itu. mesej tersirat banyak digunakan oleh sasterawan dalam penghasilan syair. gembira. Menurut Amundson. kita dapat menilai sama ada individu berkenaan sedang marah. seorang guru menyampaikan informasi mengenai pengajaran kepada pelajar. penerima boleh terdiri daripada staf atau pekerja. pergerakan mata dan penggunaan ruang juga menunjukkan mesej tertentu. gaya berpakaian. digayakan jika mahu disampaikan melalui tarian atau digambarkan sekiranya mahu disampaikan secara visual. sakit dan sebagainya. Mesej boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk dan tujuan.

Gangguan pula melibatkan apa sahaja yang terdapat dalam persekitaran yang menggugat penghantaran dan penerimaan mesej. Maklum balas daripada penerima dirangka untuk meneruskan aliran maklumat antara kedua-dua belah pihak. Gangguan fizikal biasanya datang dari alam sekeliling komunikator seperti bunyi bising enjin kenderaan. Penerima akan membuat tafsiran atau kesimpulan sendiri berdasarkan andaian. perbincangan di bilik mesyuarat dan sebagainya. 2003). Tanpa maklum balas komunikasi mungkin akan terhenti atau rosak. tidak dapat dinafikan 23 . mel elektronik dan sebagainya. terutama apabila penerima tidak mendapat maklumat yang cukup. Dalam proses komunikasi. Namun. teknologi komputer. Misalnya. Dengan kata lain maklum balas ialah maklumat yang diberi oleh penerima kepada sumber berdasarkan mesej yang telah diterimanya. alat pandang dengar serta perabot yang selesa membolehkan mesej disampaikan tanpa gangguan terutamanya gangguan fizikal. Kedua-dua pihak komunikator hendaklah bekerja keras mengatasi gangguan ini. mikrofon. bunyi mesin. bunyi alat pendingin hawa. seorang pensyarah memberi pengajaran di dewan kuliah. Antaranya kemudahan hawa dingin. Dalam erti kata lain proses komunikasi tidak boleh berlaku dalam keadaan vakum. Kerap kali andaian begini tersasar dan tidak memenuhi apa yang dihasratkan oleh sumber. Umpamanya sumber hendaklah bercakap lebih kuat dan penerima hendaklah memberi sepenuh tumpuan kepada ungkapan sumber. menganggap mesej tidak mustahak dan sebagainya. Gangguan terbahagi kepada dua iaitu gangguan fizikal dan gangguan psikologikal. memo. Komunikator juga boleh memilih untuk menyampaikan mesejnya secara bersemuka seperti dalam perbincangan. Persekitaran ialah tempat sesuatu komunikasi berlaku. menonton televisyen di restoran. Apabila sumber menerima maklum balas.arahan. jentera dan sebagainya. berkhayal. Seseorang individu sentiasa melakukan proses komunikasi dalam persekitarannya. Maklum balas ialah tindak balas atau respons penerima terhadap mesej yang diterimanya. persekitaran membantu kepada pembentukan komunikasi berkesan. Sebagai contoh. penasihatan dan kaunseling (Abdul Mua’ti. suara orang lain berbual. Gangguan psikologikal pula terdapat dalam minda komunikator sendiri seperti tidak mampu memberikan tumpuan fikiran. dia akan menggunakan maklumat itu untuk memandu ungkapan atau perlakuan seterusnya. perjalanan program seminar memerlukan penyediaan kelengkapan dan peralatan yang lengkap.

2. Dalam erti kata lain. 2. Oleh itu. 1990). sumber harus memilih persekitaran yang selesa bagi khalayak untuk menerima dan memahami mesej yang disampaikan.4. Bagi konsep model pula. Kesemua ini dipersembahkan dalam bentuk rajah. Cuba lakarkan model proses komunikasi yang berlaku dalam kursus yang sedang anda ikuti. Sesuatu model memberi tumpuan pada struktur atau kandungan dalam sesuatu fenomena atau konsep dan perkaitan antaranya. dalam kelas. proses dan peranan pendekatan induktif dan deduktif dalam pembentukan teori. 24 .4 PENDEKATAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Bahagian ini berhubung kait dengan pendekatan induktif dan deduktif. Kadang kala istilah “model” digunakan secara bertukar ganti dengan “teori” (Bell. menaiki kereta dan lain-lain lagi. Kedua-duanya ialah cara untuk menjelaskan kerangka konsep (conceptual framework). Pemerhatian seumpama ini boleh menghasilkan persoalan kajian yang berasaskan logik induktif.kadang kala berlakunya gangguan dalam persekitaran yang dipilih oleh sumber.1 Pendekatan Induktif Pendekatan induktif ialah satu proses logik yang memberi penjelasan umum berdasarkan pemerhatian spesifik. pendekatan induktif ialah berdasarkan kepada pemerhatian terhadap sesuatu kes menggambarkan sesuatu teori atau set prinsip. Namun model sering kali menggunakan analogi untuk menggambarkan sesuatu fenomena secara visual atau grafik. 2004). model bertujuan membantu menjelaskan dan menfokus pada isu-isu penting mengenai sesuatu fenomena yang dikaji. Contoh persoalan kajian yang dihasilkan berasaskan model indukti ialah penyelidik mendapati bahawa remaja kerap menggunakan Short Messaging Service (SMS) di mana-mana sama ada di perpustakaan. ia ialah satu gambaran simbolik mengenai sesuatu fenomena atau satu rajah mengenai teori atau kerangka konsep. Penerangan meliputi definisi. Ini membuatkan penyelidik tertanya-tanya mengapa remaja menggunakan SMS? Berapa kerap remaja menggunakan SMS?. semasa berjalan. Dalam pendekatan induktif penyelidik bermula dengan satu set dapatan kajian atau hasil kajian dari sesebuah penyelidikan dan berusaha untuk membangunkan satu penjelasan teoritikal daripada hasil tersebut (Baxter dan Babbie. Oleh itu.

Rajah 2. Sebagai contoh. Setelah menjalankan kajian penyelidik mendapati bahawa 80 peratus daripada pekerja menggunakan komunikasi ketika menjalankan tugas.Pendekatan induktif ialah penyelidik mencari satu kes dan memerhatikan perkaitannya. kemudian akan membentuk strategi penyelidikan dan mengumpul data untuk menguji teori tersebut. Ciri-ciri deduktif menggariskan wujudnya satu pola yang boleh diandaikan secara logik atau berasaskan teori pemerhatian ke pola yang diandaikan itu akan diuji. dapatan kajian itu akan digeneralisasikan pada satu populasi yang besar. 25 . sama ada ia wujud ataupun tidak.1 menggambarkan perkaitan antara pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan deduktif pula menggunakan satu proses logik yang bermula dengan kesimpulan yang umum dan membuat ramalan berdasarkan pengujian terhadap pemerhatian yang spesifik.2 Pendekatan Deduktif Dalam pendekatan deduktif. Selepas data dikumpulkan.4. Akhir sekali penyelidik akan membentuk satu teori yang umum untuk menjelaskan perkaitan dalam semua kes yang telah diperhatikan. Jika penyelidik mengandaikan bahawa lebih daripada separuh pekerja menggunakan komunikasi supaya kerja menjadi efektif berdasarkan pada data itu. Dengan itu penyelidik akan mengumpul data mengenai sesuatu kes dan menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan data yang diperoleh. 2. andaikan seorang majikan ingin mengetahui peratusan pekerjanya yang menggunakan komunikasi ketika menjalankan tugas. Seterusnya penyelidik akan memerhatikan perkaitan yang serupa itu dalam beberapa kes yang lain. maka penyelidik telah menggunakan logik deduktif dalam membuat kesimpulan terhadap data itu. Persoalan kajian dihasilkan berasaskan pada model deduktif (iaitu pengetahuan mengenai prinsip umum) membolehkan penyelidik membuat ramalan atau menggunakannya pada satu-satu kes yang spesifik. Ini bererti dalam pendekatan deduktif. Ia bermula daripada persoalan umum kepada pernyataan yang khusus. Dengan yang demikian penyelidikan berkenaan ialah berdasarkan pada teori atau hipotesis. penyelidik akan memulakan proses penyelidikan dengan sesebuah teori mengenai sesuatu tingkah laku. penyelidik akan memulakan kajiannya dengan menguji sesuatu teori untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian.

26 . “Adakah fenomena yang berlaku memberi kesan?”. Menurut Littlejohn (1996) yang bersetuju dengan pandangan Miller dan Nicholson (1976) iaitu seseorang yang ingin menjalankan penyelidikan perlu bertanya soalan-soalan seperti. Oleh itu. “Kenapa komunikasi di tempat kerja penting?” “Apakah hubungan komunikasi berkesan dengan pengurusan pentadbiran dalam organisasi?”. yang digunakan oleh para sarjana bagi mencari jawapan kepada persoalan komunikasi atau fenomena lain yang berkaitan.Rajah 2.1 Perkaitan antara Induktif dan Deduktif Teori Induktif Deduktif Pengumpulan data Penyelidik Induktif (Bermula dengan data) Deduktif (Bermula dengan teori) Fikirkan tentang fenomena komunikasi masyarakat Malaysia kini. Menurut Miller dan Nicholson (1976) setiap proses penyelidikan dimulakan dengan pertanyaan soalan-soalan. Penyelidikan yang dijalankan dapat menjawab soalan dengan cara teratur dan sistematik. 2. “Adakah perkara tadi tepat?” Sebagai contoh.5 PROSES PENYELIDIKAN DAN PEMBENTUKAN TEORI Anda harus ingat bahawa penyelidikan ialah suatu susunan pengalaman secara sistematik. Apakah teori-teori yang boleh dibina berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif. elok kita lihat apakah proses penyelidikan yang kita perlu lalui bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan fenomena komunikasi. “Apakah fenomena tersebut?” “Bagaimana harus kita namakan sesuatu fenomena?” atau bertanya soalan-soalan berkaitan dengan nilai estetika perkara yang kita perhatikan seperti.

Peringkat kedua proses penyelidikan ialah pemerhatian iaitu melihat secara objektif perkara yang dikaji. Kaedah pemerhatian yang digunakan berbeza mengikut kesesuaian kajian yang dijalankan oleh penyelidik. Ada yang berminat mengkaji rekod dan artifak, ada yang melibatkan diri dalam pemerhatian, ada yang menggunakan peralatan dan uji kaji yang terkawal, dan ada yang membuat kajian tinjauan menggunakan soal selidik atau borang temu bual. Semua kaedah yang digunakan dirancang bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan yang dibentuk pada tahap pertama. Contoh, membuat soal selidik dan edar kepada pasangan yang mendirikan rumah tangga untuk mengetahui keberkesanan komunikasi dalam mengekalkan keharmonian rumah tangga. Peringkat ketiga ialah membentuk jawapan. Pada peringkat ini, para penyelidik cuba memberi definisi, menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Contohnya, hasil kajian yang dianalisis menunjukkan kerap berkomunikasi dan berbincang antara pasangan menjadikan hubungan lebih intim. Kaitan antara tiga peringkat dalam proses penyelidikan ini dapat dilihat seperti dalam Rajah 2.2. Rajah 2.2 menunjukkan setiap peringkat berkait dengan peringkatperingkat lain dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Pemerhatian merangsang persoalan-persoalan baru. Teori pula dapat dicabar oleh pemerhatian dan persoalan. Teori juga dapat menjurus pada persoalan-persoalan baru dan sebahagian pemerhatian dikenal pasti sebagai teori. Ini dapat dilihat daripada proses pembentukan teori.
Rajah 2.2 Peringkat dalam Proses Penyelidikan Persoalan

Teori

Pemerhatian

Suatu teori ialah persoalan atau kenyataan sementara berkenaan sesuatu fenomena komunikasi yang perlu kita uji sebelum mendapat jawapan. Selepas suatu teori dibentuk, teori masih lagi diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Proses menguji teori ialah proses penyelidikan. Tanpa penyelidikan kita tidak dapat membentuk teori yang mantap dan umum bagi menerangkan pelbagai aspek komunikasi.

27

Saya harap anda mendapat gambaran mengenai proses penyelidikan dan pembentukan teori. Ia penting kerana dalam penyelidikan teori memainkan peranan penting. Teori mempunyai hubung kait dalam penyelidikan. SOALAN DALAM TEKS

1. Apakah yang dimaksudkan dengan teori? 2. Apakah ciri-ciri teori? 3. Bagaimanakah teori dibentuk dalam penyelidikan? Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Pada pendapat anda, adakah teori diperlukan dalam sesebuah penyelidikan?

Griffin, E. (1997). A first look at communication theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Littlejohn, S.W. (1996). Theories of human communication (5th ed.). New York: Wadsworth. 2.6 RUMUSAN

Bab ini telah menjelaskan definisi dan peranan teori. Teori menerangkan, mengawal, membina semula sesuatu penjelasan mengenai fenomena. Dalam proses penyelidikan, peranan teori diperlukan. Terdapat tiga peringkat dalam proses penyelidikan. Antaranya ialah mengemukakan soalan, membuat pemerhatian atau mengumpul data dan akhirnya membuat penjelasan, pertimbangan atau menghasilkan teori. Diharapkan perbincangan dalam bab ini dapat membantu anda untuk mengikuti Bab 3 dan seterusnya yang membincangkan secara terperinci mengenai pendekatan teori komunikasi dari segi strukturalisme, fungsionalisme, kritikal dan budaya.

28

SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 3. Apakah fungsi teori? Bincangkan elemen-elemen komunikasi yang wujud dalam proses komunikasi. Bandingkan pendekatan indukti dan deduktif dalam penyelidikan. Semak jawapan anda di akhir bab ini.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Teori didefinisikan sebagai suatu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut sudut pandangan tertentu. Ia juga kenyataan yang mengandungi konsep untuk memerihal, menerang, meramal atau memahami dan mengawal serta membina semula sesuatu penjelasan tentang fenomena yang diamati. Teori merupakan peta kebenaran bagi jawapan sementara yang dibentuk berdasarkan persoalan mengenai sesuatu fenomena. Malah teori merupakan himpunan konsep, takrifan dan definisi yang berkait dan memberikan gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. 2. Ciri-ciri teori Teori merupakan suatu kenyataan yang bersifat tetap dan konsisten. Ini bermakna pertalian antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam teori itu tidak berubah daripada satu kajian lain yang bertujuan menerangkan, menjelaskan atau meramalkan berlakunya sesuatu fenomena. (ii) Bagi menerangkan fenomena yang sama tidak seharusnya berlaku percanggahan antara satu teori dengan teori yang lain. Jika sesuatu teori bercanggah dengan teori lain, ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada penjelasan. (iii) Teori perlu dinyatakan dengan mudah, sempurna dan jelas tentang sesuatu. Lebih terperinci sesuatu teori, maka lebih tinggi kemungkinan teori itu diterima oleh para ahli sains sosial.
29

(i)

(iv) Teori hendaklah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. Pemerhatian merangsang persoalan-persoalan baru. Suatu teori ialah persoalan atau kenyataan sementara berkenaan sesuatu fenomena komunikasi yang perlu kita uji sebelum mendapat jawapan. teori ialah suatu kenyataan yang tidak muktamad kerana ia sentiasa diuji. Teori juga dapat menjurus kepada persoalan-persoalan baru dan sebahagian pemerhatian dikenal pasti sebagai teori. para penyelidik cuba memberi definisi. Tanpa penyelidikan kita tidak dapat membentuk teori yang mantap dan umum bagi menerangkan pelbagai aspek komunikasi. 3. Proses menguji teori ialah proses penyelidikan. Penyelidikan yang dijalankan dapat menjawab soalan dengan cara teratur dan sistematik. Pada peringkat ini. menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Teori pula dapat dicabar oleh pemerhatian dan persoalan. teori masih lagi diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Ini dapat dilihat daripada proses pembentukan teori. Peringkat dalam Proses Penyelidikan Persoalan Teori 30 Pemerhatian . Peringkat ketiga ialah membentuk jawapan. Kaedah kajian yang digunakan perlu dirancang bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan yang dibentuk pada tahap pertama. Kaedah pemerhatian yang digunakan berbeza mengikut kesesuaian penyelidikan. Peringkat kedua proses penyelidikan ialah pemerhatian iaitu melihat secara objektif perkara yang dikaji. Oleh itu. Kaitan antara tiga peringkat dalam proses penyelidikan ini dapat dilihat seperti berikut: Menerusi rajah yang dipaparkan setiap peringkat berkait dengan peringkat-peringkat lain dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Selepas suatu teori dibentuk. Proses pembentukan teori dalam penyelidikan Peringkat pertama dalam proses penyelidikan dimulakan dengan bertanya soalan. Suatu teori yang baik bermakna ia telah diuji dan sentiasa pula akan diuji.

3. 4. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab satu. 5. Dalam bab dua khususnya anda telah didedahkan dengan proses pembentukan sesuatu teori. Menjelaskan kesan setiap pendekatan tersebut terhadap pembentukan teori-teori komunikasi. 3. bab ini akan membincangkan tentang beberapa pendekatan pemikiran atau paradigma yang membentuk sesuatu teori. anda pastinya sudah mempunyai kefahaman yang baik tentang apa itu teori komunikasi. anda seharusnya boleh: 1. hal ini wujud kerana manusia atau kehidupan ini adalah dinamik dan sentiasa berubah. Membezakan fokus setiap pendekatan tersebut. Menerangkan ciri-ciri setiap pendekatan teori komunikasi. 3. untuk memantapkan pemahaman anda terhadap apa yang telah dipelajari dan juga menyediakan pemahaman yang lebih jelas bagi bab seterusnya.1 PENGENALAN Berdasarkan dua bab terdahulu. Menjelaskan peranan pendekatan pemikiran terhadap pembentukan teori. Pada ketika tertentu. bukan sahaja teori baru yang tercipta malah teori yang terdahulu juga mungkin dirombak dan diolah semula. Memandangkan kehidupan berubah maka 31 . Ringkasnya bab ini akan menjelaskan kepada anda kenapa ada begitu banyak teori dan juga mengapa adakalanya sesuatu fenomena itu ada pelbagai teori yang menjelaskannya. 2.BAB 3 PENDEKATAN PEMIKIRAN TEORI KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini.2 APAKAH PENDEKATAN PEMIKIRAN? Teori bukan merupakan satu yang statik dan tetap. Mengenal pasti lima pendekatan atau paradigma yang menghasilkan teori. Walau bagaimanapun.

zaman remaja anda dan kini zaman dewasa anda. Dengan memahami pendekatan pemikiran atau paradigma. maka ia dapat memberi kefahaman yang lebih mantap terhadap usaha memahami sesuatu teori.teori juga turut berubah. matlamat dan juga kaedah menyelidik dalam menghasilkan sesuatu teori. Tradisi keintelektualan (paradigma) sebenarnya mempengaruhi nilai. Kebiasaannya perubahan itu pula adakala bukan sesuatu yang baru tetapi ia merupakan satu pengubahsuaian terhadap perkara yang terdahulu. Sandaran atau asas tersebutlah yang dimaksudkan dengan pendekatan pemikiran atau paradigma.1. Dalam pada itu pula cara dan kaedah yang akan kita gunakan untuk mencari jawapan kepada persoalan tersebut merupakan satu perkara yang cukup penting. Teori merupakan satu aktviti yang melibatkan proses mencari jawapan dan memahami sesuatu perkara. Paradigma menyediakan suatu cara umum dalam meneliti serta memahami aktiviti komunikasi. West dan Turner (2003) mentakrifkan pendekatan pemikiran atau paradigma sebagai suatu tradisi keintelektualan yang memandu atau mendasari sesuatu idea. Apakah cara berpakaian atau perkara yang anda tuturkan sama saja pada setiap zaman tersebut. Sementara teori pula ialah suatu penjelasan yang khusus terhadap tingkah laku komunikasi tertentu. Hakikatnya cara atau kaedah yang digunakan pastinya akan memberi kesan terhadap jawapan itu kelak. Manusia sebenarnya terlibat dalam mencari jawapan apabila ada usaha untuk mengetahui atau mencari kebenaran tentang apa yang berlaku. Mungkin juga anda tertanya-tanya apakah paradigma itu dimaksudkan sebagai suatu definisi terhadap sesuatu perkara. ada asas atau sandaran tertentu yang membimbing kenyataan atau perbuatan anda. sangat penting untuk anda memahami paradigma yang mendasari teori yang bakal anda pelajari dan amalkan. Cuba anda imbau kembali zaman kanak-kanak anda. Pendekatan pemikiran merujuk kepada cara atau kaedah dalam memahami dan menjelaskan sesuatu perkara. Apakah paradigma boleh diertikan sebagai latar belakang sesuatu teori? Sesuatu paradigma 32 . Perkara inilah yang menjadi topik perbincangan dalam bab ini. Perkaitan antara teori dan paradigma dapat divisualkan menerusi Rajah 3. Justeru itu. Hakikatnya perubahan dan perbezaan yang terbentuk itu digerakkan atau disandarkan terhadap sesuatu asas. Sebenarnya apabila anda menjelaskan atau melakukan sesuatu perkara.

Rajah 3. Ketiga-tiga inilah yang menjadikan kelainan antara paradigma yang ada. Kata Kuhn lagi. paradigma akan mengambil masa untuk menjadi satu aliran pemikiran yang kukuh. Sesuatu paradigma kebiasaannya kukuh dan bertahan untuk satu jangka waktu tertentu. Setiap pendekatan mempunyai falsafah atau nilai yang tersendiri. Paradigma dalam konteks disiplin komunikasi boleh dikategorikan dalam dua bentuk iaitu pendekatan awal dan pendekatan kontemporari. Pertama. ada yang menggunakan sudu. Keduanya paradigma menjelaskan kepada kita persoalan bagaimana dan proses dalam menjelaskan sesuatu fenomena itu. apakah betul masyarakat boleh dikawal melalui kawalan terhadap media. ada yang menggunakan tangan. paradigma menjelaskan tentang persoalan realiti yang wujud iaitu pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekeliling kita. satu paradigma itu akan digantikan dengan paradigma lain apabila wujud penemuan atau idea baru yang dapat memberikan pemahaman terhadap sesuatu fenomena.menjelaskan proses dan prinsip memahami sesuatu perkara. Menurut Thomas Kuhn (1970). Umpamanya cara kita makan. Oleh yang demikian. Jadi kita menjelaskan sesuatu perkara itu dengan nilai yang berbeza. Sebagai contoh kita hendak mengukur kekayaan.1 Perkaitan Teori dan Paradigma PARADIGMA TEORI Apabila anda membaca setiap jenis paradigma yang akan dibincangkan nanti. Terakhir ialah nilai yang dipegang oleh sesuatu paradigma. segolongan orang lain berpandangan harus diukur dengan harta benda yang dimiliki dan ada kumpulan lain mengatakan mesti diukur dengan berapa jumlah saham. 33 . paradigama bukan satu tetapi banyak. cuba kenal pasti tiga perkara asas dalam paradigma yang dibincangkan sebentar tadi. Paradigma juga berubah apabila wujud aliran pemikiran yang baru sesuai dengan perubahan semasa. Ada yang berpendapat kita perlu ukur dengan jumlah wang tunai yang ada. Misalnya. chopstick dan sebagainya.

Sebagaimana senarai di sebelah, pendekatan awal merujuk kepada pendekatan i dan ii. Manakala pendekatan kontemporari pula merujuk kepada pendekatan iii, iv dan v. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Pendekatan strukturalis. Pendekatan tingkah laku. Pendekatan sistem. Pendekatan budaya. Pendekatan kritikal.

Dalam disiplin komunikasi, teori-teori komunikasi dikatakan bermula dengan pemikiran tentang proses maklumat menerusi pemikiran sibernetik (West dan Turner, 2003). Pemikiran tersebut menjelaskan model unggul komunikasi iaitu komunikasi sehala. Ia juga dikenali sebagai pendekatan strukturalis. Seterusnya pendekatan strukturalis mempunyai kesinambungan dengan pendekatan tingkah laku. Pendekatan-pendekatan seterusnya pula memperlihat kerangka pemikiran yang agak berbeza dengan dua pendekatan awal. 3.3 PENDEKATAN STRUKTURALIS

Revolusi industri lewat abad ke-19 merupakan titik tolak penting dalam sejarah dunia. Revolusi itu bukan sahaja mencetuskan era baru ekonomi masyarakat tetapi juga cara kehidupan dan seterusnya cara manusia berfikir. Sebelum revolusi tersebut, masyarakat hidup dalam satu sistem yang tidak begitu kompleks. Setiap aktiviti manusia tidak melibatkan kegiatan yang bersifat besar-besaran. Dari segi kegiatan ekonomi, manusia melakukan aktiviti secara bersendirian atau kecil-kecilan. Organisasi pada ketika itu tidak mempunyai tumpuan terlalu khusus dan cara yang digunakan tidak melibatkan sumber-sumber yang pelbagai. Pada era revolusi industri, organisasi beroperasi secara berskala besar dan berorientasikan mesin. Wujudnya cara-cara khusus dan peranan khusus setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh yang demikian idea-idea tentang kaedah terbaik menyusun dan mengatur organisasi menjadi aspek penting setiap pemikiran ketika itu. Begitulah juga halnya dengan pemikiran proses komunikasi pada masa itu. Komunikasi dilihat sebagai satu proses khusus yang melibatkan dua pihak dalam mempengaruhi khalayak atau penerima. Pendekatan klasik dikenal pasti sebagai salah satu hasil akibat revolusi industri.

34

3.3.1

Ciri Pendekatan Strukturalis

Pendekatan ini yang juga dikenali sebagai pendekatan klasik (Miller, 2003), menjadikan mesin sebagai metafora dalam membicarakan pemikiran-pemikirannya. Dalam konteks komunikasi kepengurusan, Henri Fayol, Max Weber dan Frederick Taylor merupakan antara tokoh yang banyak mempengaruhi aliran pemikiran ini. Tokoh-tokoh tersebut banyak membicarakan pengurusan yang berjaya dalam era pengeluaran secara massa. Pemikiran strukturalis memberi penekanan terhadap aspek mengurus masyarakat atau organisasi sebagai satu proses mencapai matlamat. Apa saja yang dilakukan perlu menjurus ke arah membentuk hasil yang diimpikan. Untuk memahami idea-idea Fayol, Weber dan Taylor dengan baik, anda disaran merujuk halaman 6-16 buku Miller, K. (2003). Organizational communication: Approaches and processes (3rd ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Sebagai contoh, setiap perlakuan komunikasi dalam sesuatu masyarakat adalah bertujuan untuk mencapai matlamat menjadikan masyarakat itu mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kegiatan komunikasi ialah untuk memastikan wujud kestabilan dalam masyarakat. Dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab mengurus masyarakat seperti kerajaan akan memastikan proses serta bentuk komunikasi itu menyumbang kepada keadaan yang stabil dalam masyarakat. Dalam 50 dekad dahulu, semua maklumat dan proses menyampai maklumat dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Segala maklumat dan penglibatan aktiviti mendidik pembangunan masyarakat datangnya daripada kerajaan. Masyarakat hanya berfungsi sebagai penerima. Semua aktiviti pembangunan oleh kerajaan akan dikomunikasikan oleh satu pihak seperti Jabatan Penerangan menerusi radio dan televisyen. Hampir semua media kepada masyarakat dikawal oleh kerajaan. Paradigma tersebut jelas menunjukkan bahawa wujud peranan tertentu agensi kerajaan dalam menyampaikan maklumat. Begitu juga halnya dalam sesebuah organisasi. Pihak pengurusan bertanggungjawab bagi merancang dan melaksanakan proses komunikasi yang akhirnya dapat menjamin matlamat organisasi tersebut tercapai. Para pengurus perlu membentuk kaedah dan peranan setiap ahli organisasi dalam berkomunikasi. Dengan cara yang sedemikian maka setiap ahli akan berkomunikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.

35

Menerusi kedua-dua contoh yang dibincangkan sebentar tadi, pendekatan strukturalis secara umumnya memperlihat idea bagaimana sesuatu sistem diurus supaya sistem tersebut stabil. Antara ciri penting pendekatan ini ialah (i) Pengkhususan (specialization). (ii) Pemiawaian (standardization). (iii) Boleh diramal (predictable). (a) Pengkhususan

Dalam organisasi terbentuknya bahagian-bahagian tertentu. Kesemua bahagian tersebut pula sebenarnya berangkai dan mempunyai pertalian antara satu sama lain. Namun demikian setiap bahagian tersebut mempunyai fungsi dan peranan tertentu bagi memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Diyakini dengan wujudnya pengkhususan maka perjalanan organisasi lebih teratur. Individu pula boleh menjadi lebih produktif kerana pengkhusus menjadikan mereka semakin cekap. (b) Pemiawaian Aspek kedua yang membentuk pendekatan ini ialah pemiawaian. Dengan adanya piawaian atau satu kayu ukur terhadap bahagian-bahagian organisasi, maka bahagian tersebut boleh ditukar ganti terhadap manamana organisasi lain. Dari segi komunikasi, fungsi televisyen dalam masyarakat di Malaysia umpamanya sama sahaja dalam masyarakat di Singapura. Oleh yang demikian fungsi televisyen antara Malaysia dan Singapura boleh ditukar ganti apabila diperlukan. (c) Boleh diramal

Sebagaimana yang dimetaforakan, pendekatan ini diumpamakan sebagai satu mesin. Sifat mesin boleh diramal. Apa saja yang menjadi input sudah boleh dijangkakan hasilnya. Hal ini berlaku kerana ada peraturan yang mengawal dan memandu input tersebut demi mancapai matlamatnya. Peraturan dilihat sebagai satu proses yang boleh dijangkakan hasilnya berdasarkan cara-cara ia dilaksanakan. 3.3.2 Komunikasi dalam Paradigma Strukturalis

Berasaskan perbincangan terdahulu, terdapat beberapa prinsip penting yang dikaitkan dengan paradigma strukturalis. Jika anda telah membaca teks di halaman 6 hingga 16 buku Miller (2003), anda akan mendapati beberapa prinsip penting tersebut. Ciri-ciri pendekatan ini secara lebih
36

Antara teori yang dimaksudkan ialah seperti Teori Peluru Ajaib. 37 . Daripada idea paradigma ini maka model kerangka komunikasi disifatkan sebagai model yang tidak kompleks. Individu bawahan atau khalayak difokuskan sebagai objek yang perlu dikawal bagi menjamin matlamat organisasi tercapai. dan sikap (khususnya kepentingan pengikut terhadap organisasi). Justeru itu.1 yang meliputi kandungan komunikasi iaitu arah aliran komunikasi. kawalan). teori-teori yang muncul ketika era paradigma ini dominan ialah teori-teori yang bersifat komunikasi sehala dan lebih tertumpu kepada penjelasan terhadap komunikator. kuasa (autoriti. Untuk itu perbincangan komunikasi lebih tertumpu terhadap peranan dan fungsi yang harus dimainkan oleh komunikator atau penyampai agar penerima dapat memahaminya dengan betul. lebih tertumpu kepada bentuk tulisan dan menekankan ciri-ciri formal. Bagi memastikan bahawa prinsip-prinsip tersebut berlaku maka proses komunikasi memainkan peranan besar terhadap organisasi. idea-idea atau teori-teori dalam era paradigma strukturalis ini cenderung mengupas persoalan apa dan bagaimana komunikator perlu bertindak. tahap-tahap pekerja. Selain itu. Teori Pemimpin Pendapat dan pelbagai lagi.khusus menunjukkan bahawa paradigma strukturalis memberi penekanan terhadap struktur organisasi (seperti hierarki. kepentingan kuasa yang sah). saluran komunikasi dan bentuk komunikasi. Jadual 3. Penekanan atau idea komunikasi berdasarkan paradigma ini dikenal pasti sebagaimana dalam Jadual 3. bentuk pekerjaan (pengkhususan dan reka bentuk saintifik). Sementara khalayak pula disifatkan sebagai pasif yakni kebiasaannya bertingkah laku hanya sebagai penerima sahaja. Jika anda meneliti. Teori Strukturalis Fungsionalis. Manakala dari segi tugasan pula meliputi komunikasi atas iaitu pihak superior kepada pihak subordinat. teori komunikasi yang awal banyak tertumpu terhadap teori komunikasi massa dan teori komunikasi bersifat sehala dalam membentuk mesej.1 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Strukturalis Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan Komunikasi atas ke bawah Komunikasi tulisan Formal Amalan dan penjelasan tingkah laku komunikasi dalam paradigma ini banyak berkisar kepada persoalan mewujudkan pengurusan organisasi yang cekap dan berkesan.

Organizational communication: Approaches and processes (3rd ed. Ingatkah lagi anda nama beberapa pemikir dalam pendekatan sebelum ini? Sementara itu Abraham Maslow. (2003). Pendekatan tingkah laku kognitif ini merupakan satu kesinambungan paradigma yang terdahulu. Kajian tersebut yang diketuai oleh Elton Mayo berminat untuk mengetahui apakah perubahan persekitaran kerja organisasi boleh mengakibatkan produktiviti yang lebih baik.4 PENDEKATAN TINGKAH LAKU Sesuatu paradigma seperti yang dinyatakan seawal bab ini bersifat tidak statistik. Pada asasnya kajian Mayo ini kelihatan tidak begitu berbeza dengan idea para sarjana dalam paradigma strukturalis. anda disaran merujuk halaman 30-37 buku Miller. Sebagaimana juga pendekatan yang terdahulu. terdapat beberapa pemikir yang mendasari asas pendekatan tersebut. (a) Perhatian Dalam apa juga aktiviti pekerjaan atau produktiviti. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. 3. Manusia harus dilayan sebagai individu yang 38 .1 Ciri Pendekatan Tingkah Laku Paradigma ini dikesan muncul hasil satu penyelidikan yang dikenali sebagai kajian Hawthorne. McGregor dan Herzberg dengan mendalam. Paradigma ini dikatakan begitu dominan sekitar tahun 1930-an hingga 1960-an. nilai kemanusiaan perlu diberi perhatian. Ia berubah mengikut persekitaran dan idea-idea pemikir pada satu-satu masa. Sebaliknya Mayo cuba membuktikan bahawa faktor kemanusiaan dalam persekitaran kerja berperanan besar dalam mempengaruhi produktiviti bukannya faktor ganjaran kewangan semata-mata. Douglas McGregor dan Frederick Herzberg ialah antara tokoh yang dikaitkan dengan pendekatan ini.4. Untuk memahami idea-idea Maslow. Tokoh-tokoh tersebut mewakili pemikir yang membincangkan sistem organisasi yang memberi penekanan terhadap aspek kemanusiaan dalam idea-idea mereka.3.). interaksi sosial dan pencapaian individu. Namun begitu Mayo tidak berminat dengan apa yang dikemukakan oleh paradigma strukturalis sebagai mempengaruhi produktiviti. Antara ciri pendekatan ini ialah penekanan terhadap faktor kemanusiaan iaitu perhatian. Begitu juga dengan paradigma strukturalis yang bertahan hampir 40 dekad sebelum muncul satu lagi pendekatan pemikiran baru yang dikenali sebagai pendekatan tingkah laku (behaviourist) atau hubungan manusia (human relations). K.

Hubungan dan jaringan sesuatu sistem itu menurut paradigma ini menjadi kukuh bukan kerana struktur tetapi ikatan kemanusiaan yang wujud. bukan prosedur atau peraturan yang akan menentukan kejayaannya. arah aliran komunikasi.berperasaan dan bukannya sebagai mesin. arah aliran komunikasi dan bentuk komunikasi.2 menunjukkan kandungan komunikasi. saluran dan bentuk komunikasi.4. Oleh itu. arah aliran komunikasi lebih menumpukan kepada komunikasi menegak dan komunikasi mendatar. 39 .2. Untuk itu bagi menggerakkan sesebuah organisasi. Jadual 3. Sebaliknya proses ke arah mencapai matlamat itu perlulah menerapkan amalan yang memaparkan perhatian seperti sokongan dan motivasi kendiri ahli-ahli. Interaksi yang wujud juga akan membentuk pemahaman dan perkongsian maklumat (pengurangan ketidakpastian) yang akhirnya menjadikan setiap ahli di setiap peringkat faham dan tahu tindakan yang harus diambil bagi melancarkan aktiviti organisasi. penghargaan dari segi pencapaian. Idea komunikasi berdasarkan pendekatan ini diringkaskan menerusi Jadual 3. ruang memberi pendapat. (b) Interaksi sosial Hubungan sesama ahli daripada pelbagai peringkat ialah satu keperluan. menekankan saluran bersemuka dan berbentuk tidak formal. pengaruh atau kesan pendekatan ini boleh diteliti menerusi kerangka yang sama seperti kandungan komunikasi. Keperluan kendiri merupakan satu aspek penting untuk dicapai individu kerana dengan mencapainya maka individu boleh mendapat kepuasan. bukan kepuasan yang berbentuk material atau kewangan. (c) Pencapaian individu Kepada para pemikir pendekatan ini. Pencapaian individu merujuk kepada kepuasan kemanusiaan. sesuatu sistem itu menjadi semakin kukuh. masyarakat dan sistem. terlibat dalam proses buat keputusan dan galakan maklum balas daripada ahli organisasi atau masyarakat merupakan amalan yang dapat membantu pencapaian individu.2 Komunikasi dalam Pendekatan Tingkah Laku Sebagaimana juga kupasan pendekatan strukturalis. 3. mereka percaya bahawa individu sebenarnya mempunyai keperluan atau kehendak yang perlu dipenuhinya. Dengan mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Dari segi tugasan dan hal sosial pula.

Justeru itu. Untuk menggalakkan penglibatan ahli-ahli dalam sesuatu sistem atau organisasi.2 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Tingkah Laku Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan dan hal sosial Komunikasi menegak komunikasi mendatar Komunikasi bersemuka Tidak formal dan Dalam pendekatan tingkah laku. Sebagaimana menurut Maslow. Kandungan komunikasi yang bersifat sosial dikenali sebagai komunikasi penyelenggaraan yang (maintenance communication) berfungsi untuk mempertahankan kualiti hubungan.Jadual 3. komunikasi dilihat berperanan dalam mewujudkan iklim persekitaran yang menggalakkan interaksi semua pihak. Dengan cara yang sedemikian para ahli di dalam organisasi tidak disifatkan hanya sebagai mesin. terdapat kepuasan yang berbentuk bukan fizikal diperlukan oleh individu. Pemikiran ini telah secara langsung mengubah tanggapan bahawa model komunikasi bukan sehala tetapi wujud keadaan timbal balik. daripada pihak bawahan kepada pihak atasan dan aliran sesama peringkat perlu berlaku. arah aliran daripada pihak atasan kepada pihak bawahan. Pembentukan interaksi sosial bukan sahaja dapat mewujudkan jalinan hubungan malah ia juga dapat menyumbang kepada kepuasan individu. Malah kepuasan sosial merupakan prasyarat penting yang perlu dicapai sebelum kepuasan-kepuasan lain dicari. Pernahkah anda berasa gembira atau bersemangat untuk bekerja apabila ketua anda memuji-muji kerja anda? Adakah anda bermotivasi apabila ketua anda mengalualukan dan menerima cadangan anda dalam menyelesaikan sesuatu perkara? Sebagai usaha mewujudkan jalinan hubungan yang baik antara semua pihak. komunikasi berkisar kepada aspek-aspek sosial penting kepada individu sebagai motivasi dan kepuasan kerja. Untuk itu. interaksi tidak harus dihadkan. Malah untuk membentuk perasaan kerja yang baik interaksi daripada semua peringkat harus digalakkan. Malah kandungan komunikasi turut menyentuh hal-hal sosial pihak terlibat. Penerima juga memerlukan komunikasi yakni melakukan maklum balas terhadap 40 . interaksi antara pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin tidak terhad kepada aspek kerja semata-mata. Kepuasan tersebut dapat dicapai menerusi hubungan sosial.

media terbaik ialah media yang mengandungi mesej dan perasaan jelas. Memandangkan paradigma ini meletakkan asas hubungan sosial sebagai satu aspek penting maka aktiviti komunikasi memerlukan saluran yang interaktif. Jika anda rujuk Rajah 3. Untuk itu komunikasi bersemuka merupakan saluran utama menurut paradigma ini berbanding komunikasi bertulis. komunikasi perlu berlaku dalam keadaan bukan formal.2 didapati bahawa media yang begitu kaya dari segi keupayaan mewakili mesej dan perasaan ialah media bersemuka. Manakala media berbentuk tulisan mempunyai tahap kekayaan perwakilan yang rendah. Untuk itu keadaan tidak formal merupakan 41 . penerima atau khalayak bukan bersifat pasif semata-mata sebaliknya mereka juga aktif.2 Kekayaan Media Tinggi Bersemuka Telefon Telekonferen E-mel Nota Peribadi Surat/Memo Pengucapan Awam Laporan bertulis Rendah Buletin Bagi menyokong ciri-ciri paradigma ini. Untuk itu paradigma ini telah menghasilkan model dan teori komunikasi baru yang menjelaskan bahawa proses komunikasi bersifat timbal balik atau komunikasi dua hala. Rajah 3. Ini bermakna saluran atau media yang digunakan perlu mampu memaparkan dan mewakili aspirasi atau perasaan individu terlibat. Kuantiti interaksi pula akan menjadi lebih sekiranya komunikasi boleh berlaku pada bilabila masa dan di mana-mana. Dengan berbuat demikian komunikator dan komuniken berjaya mewujudkan interaksi yang lebih baik. Hubungan sosial dan hubungan kepuasan dengan organisasi akan tercapai jika banyak interaksi berlaku. Dalam komunikasi. Ternyata di sini bahawa dalam sesuatu model komunikasi.komunikator.

Dua pendekatan terdahulu memberi tumpuan yang besar terhadap individu iaitu cara bagaimana mereka perlu bertingkah laku. 42 . Dengan erti kata yang lain pendekatan ini mengupas interaksi dalam organisasi dalam bentuk lebih besar seperti sebuah keluarga. media memainkan peranan penting.situasi terbaik untuk berlakunya lebih banyak interaksi. Media yang baik ialah media yang boleh mewakili mesej dan perasaan. Menerusi paradigma ini ia telah menyumbang kepada pemikiranpemikiran baru kerangka teori komunikasi. Apakah perbezaan dalam asas pemikiran pendekatan strukturalis dengan pendekatan tingkah laku? Semak jawapan anda di akhir bab ini. SOALAN DALAM TEKS 1. Proses komunikasi tidak lagi difahami sebagaimana paradigma klasikal yakni bersifat sehala. Selain itu. pendekatan ini melihat organisasi bukan sebagai satu bahagian tertentu tetapi sebagai organisma kompleks yang mesti berinteraksi. Teori-teori berasaskan paradigma ini memberi tumpuan terhadap komunikasi yang berupaya mewujudkan hubungan yang baik dalam bertingkah laku. Idea ini secara tidak langsung telah mengasaskan beberapa teori seperti Teori Kekayaan Media. sebuah kumpulan kecil atau kumpulan yang lebih besar seperti sebuah organisasi (West dan Turner. Pendekatan ini agak berbeza dengan pendekatanpendekatan terdahulu. Komunikasi perlu difahami sebagai satu yang dinamik dan berubah dari masa ke masa. Salah satu cara mengurangkan jurang dan status tersebut ialah dengan meningkatkan komunikasi tidak formal seperti makan bersama dengan ahli organisasi. mendapatkan pandangan pihak bawahan tanpa menunggu mesyuarat dan perbincangan secara spontan. Proses komunikasi juga bersifat dua hala. Sementara pendekatan ini pula memfokus terhadap sistem pemikiran individu. Teori Kesalingan Pendapat dan Teori Pemusatan Simbolik. 3. 2003). Jika pihak atasan atau pihak yang berkuasa dapat melonggarkan status-quo mereka maka ini mengecilkan jurang dengan pihak bawahan.5 PENDEKATAN SISTEM Tidak seperti dua pendekatan awal.

Berhierarki (hierarchy). Hubungan antara bahagian-bahagian tersebut sebenarnya yang membentuk sistem.1 Ciri Pendekatan Sistem Pendekatan sistem percaya bahawa hubungan dalam organisasi tidak wujud dalam satu sifat yang universal. Saling bergantungan (interdependence). Katz dan Kahn mengatakan organisasi sebagai sebuah sistem kompleks terbuka yang memerlukan interaksi antara komponen-komponen dan persekitaran sekelilingnya. Oleh itu. Menyeluruh Dalam pendekatan sistem. Pada tahun 1966 menerusi karya mereka iaitu The Social Psychology of Organizations. dalam menonjolkan imej baik UUM bukan sahaja tugas bahagian perhubungan awam. ada faktor atau keadaan tertentu yang menyumbang kepada tingkah laku organisasi. Detik 1960an dan 1970-an telah memaparkan bahawa pendekatan ini begitu dominan dalam disiplin ilmu komunikasi. organisasi perlu dilihat sebagai satu yang menyeluruh. Umpamanya. ia perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan organisasi tersebut.Dikatakan bahawa pendekatan sistem bertitik tolak dari bidang biologi dan kejuruteraan. Katz dan Kahn merupakan antara tokoh yang sinonim dengan pemikiran ini. setiap ahli atau bahagian-bahagian dalam sesuatu sistem itu saling bergantungan. Sistem ialah keseluruhan bukannya hanya bahagian-bahagian tertentu. 3. tetapi pelajar serta kakitangan UUM keseluruhannya terlibat dalam menggerakkan imej UUM tersebut. sifat menyeluruh ialah ciri asasnya. Equifinality. Oleh itu. Para pemikir pendekatan ini menyatakan bahawa setiap elemen dalam organisasi bersifat tidak bersendirian tetapi wujud sebagai satu entiti. Pemikiran sistem bersandarkan kepada beberapa ciri iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) Menyeluruh (wholeness). Sebaliknya apabila sebuah organisasi mahupun masyarakat dikaji. Sempadan (boundries). Maklum balas (feedback). Kesemua bahagian saling 43 . masyarakat atau organisasi tidak boleh dinilai atau dianalisis berdasarkan komponen-komponen tertentu seperti individu atau bahagian-bahagian tertentu. Organisasi berinteraksi dengan pelbagai corak dengan didasari oleh keadaan persekitarannya. Menurut kerangka pemikiran sistem.5. (b) Saling bergantungan Seperti yang dinyatakan di atas.

Sempadan tersebut akan menentukan arah aliran komunikasi dan maklumat dalam organisasi. Maklum balas ialah satu proses maklumat kritikal yang disalurkan bagi membantu elemen-elemen organisasi yang saling bergantungan. maka organisasi cenderung menerima input-input daripada persekitaran.3 menunjukkan bagaimana maklum balas memberi kesan terhadap input dan hasil. Sekiranya berlaku perubahan terhadap mana-mana bahagian atau individu maka ia akan memberi impak terhadap bahagian lain dan seterusnya keseluruhan sistem tersebut. Ilustrasi dalam Rajah 3. elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut dikatakan sebagai kompleks. Sebagai contoh dalam sesebuah universiti wujud bahagian-bahagian besar seperti fakulti. (d) Sempadan Ciri pendekatan sistem seterusnya ialah wujudnya sempadan dalam sesebuah organisasi atau masyarakat. Oleh yang demikian maka sudah pasti setiap bahagian atau elemen mempunyai kaedah yang tersendiri untuk mencapai matlamatnya. Pencapaian matlamat tidak seharusnya mengikut kaedah-kaedah tertentu sahaja. Jika sempadan yang dibina bersifat terbuka. Hierarki yang wujud pula boleh memberi implikasi baik mahupun tidak baik terhadap sistem. Manakala di setiap fakulti pula ada lapisan sistem lagi seperti jabatan-jabatan. maklum balas merupakan mekanisme penting sebagai penyeimbang dalam organisasi. maka organisasi dapat menilai kedudukannya.memberi kesan terhadap bahagian lain. (c) Hierarki Setiap sistem dikatakan mempunyai lapisan atau tahap-tahap tertentu. Dengan adanya maklum balas. 44 . Sebaliknya jika sempadan organisasi ialah rigid atau tertutup maka keupayaan maklumat dan komunikasi untuk mengalir masuk atau keluar adalah kurang. Justeru itu. Ini kerana dalam sesebuah sistem. Dengan demikian sempadan yang diwujudkan boleh memberi kesan secara langsung terhadap sistem tersebut. (e) Maklum balas Sesebuah sistem yang berjaya mempunyai kestabilan. (f) Equifinality Pendekatan sistem mempunyai andaian bahawa matlamat sesebuah organisasi atau masyarakat boleh dicapai melalui kaedah yang pelbagai. Keadaan ini pastinya menunjukkan bahawa wujudnya lapisan atau subsistem dalam satu sistem besar yang menggambarkan hierarki.

maklum balas.3). pendekatan ini telah mengajak kita untuk memikirkan aspek 45 . mementingkan penggunaan saluran komunikasi bersemuka atau telefon dan berbentuk formal atau tidak formal.5.3 Pendekatan Sistem MAKLUM BALAS INPUT PEMPROSESAN MAKLUMAT HASIL MAKLUM BALAS 3. Jadual 3. Di samping itu. Teori-teori komunikasi berdasarkan pendekatan ini tidak menjelaskan tentang individu sebaliknya menjelaskan tentang organisasi secara keseluruhan. saluran komunikasi dan bentuk komunikasi. telefon Formal dan tidak formal Berdasarkan pendekatan ini idea-idea komunikasi boleh ditinjau menerusi Jadual 3. Manakala dari tugasan. Organisasi menurut pandangan pemikir pendekatan sistem ialah satu himpunan bahagianbahagian yang berhierarki. maklum balas dan hal sosial pula menekankan kepada kedua-dua jenis komunikasi menegak dan mendatar.3 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Sistem Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan. pendekatan ini juga membuka ruang bagi mengkaji komunikasi dari sudut luar organisasi. Persekitaran luar seperti yang dibincangkan mempunyai impak terhadap organisasi. Kandungan komunikasi masih lagi menumpukan kepada arah aliran komunikasi. Teori-teori menurut pendekatan ini berusaha membuat penjelasan berhubung bagaimana komunikasi perlu dipraktikkan bagi mewujudkan keseimbangan dalam organisasi (Jadual 3. saling bergantungan dan boleh disesuaikan dengan satu sama lain atau dengan persekitarannya. Justeru itu.Rajah 3. hal sosial Komunikasi menegak dan komunikasi mendatar Komunikasi bersemuka.3.2 Komunikasi dalam Pendekatan Sistem Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai satu kaedah mengkaji komunikasi secara menyeluruh.

Pendekatan kali ini dikesan mempunyai asas dan pertalian pemikiran dengan bidang antropologi. Pendekatan budaya sebenarnya satu usaha untuk memahami kualiti yang ada pada organisasi dan bagaimana kualiti tersebut membina sesebuah organisasi. simbol dan perilaku. paradigma budaya ini mula menjadi asas kajian yang popular melalui karya Terrence Deal dan Allen Kennedy yang bertajuk Corporate culture: The rites and rituals of corporate Life pada tahun 1982. kita sering mengkaji sesuatu permasalahan itu daripada dalaman organisasi sahaja? Benarkah aspek persekitaran luar organisasi juga turut menyumbang kepada permasalahan tersebut? 3. Karl Weick umpamanya merupakan tokoh yang membicarakan komunikasi menurut pendekatan ini melalui Teori Organisasi Weick. HP dan ASUS apakah yang terbayang dalam kotak pemikiran kita? Sudah tentu ketiga-tiga nama tadi kita kaitkan dengan komputer.komunikasi secara holistik dan bukannya hanya merujuk kepada individu atau kumpulan tertentu sahaja. organisasi akan diibaratkan sebagai suatu budaya. Pada bahagian ini pula.1 Ciri Pendekatan Budaya Budaya merujuk kepada corak yang dikongsi bersama oleh sesebuah kumpulan menerusi pembelajaran untuk membentuk intergrasi dan juga menyelesaikan permasalahan. 3. Sebenarnya perkaitan ketiga-tiga nama tersebut dengan produk komputer merupakan hasil pendekatan budaya dalam menerap sesuatu pemahaman kepada kita. 46 . Nilai yang disokong. Apabila kita sebut tentang DELL. Mari kita renungkan keadaan persekitaran kita. Adakah anda bersetuju bahawa dalam urusan kerja seharian. Menurut Miller (2003). Terdapat tiga tahap dalam pembentukan budaya sebagaimana menurut Schein (1992) iaitu (i) (ii) (iii) Artifak. Keupayaan ahli-ahli membentuk pasukan dalam organisasi dipengaruhi oleh budaya.6. Menerusi pendekatan ini organisasi dianalisis sebagai suatu nilai.6 PENDEKATAN BUDAYA Sebentar tadi kita telah membicarakan beberapa yang mengumpama organisasi sebagai mesin dan organisasi sebagai sebuah sistem. Andaian-andaian asas.

Petanda-petanda budaya agak jelas pada tahap ini. Petandapetanda tersebut merupakan satu manifestasi oleh ahli-ahli organisasi terhadap organisasi tersebut. Kita berupaya membezakan satu organisasi dengan organisasi yang lain berdasarkan petanda-petanda tersebut. Misalnya. Model tersebut umpama sebiji bawang yakni bahagian yang penting terselindung berbanding dengan bahagian yang kurang penting.(a) Artifak Budaya dalam organisasi boleh dikenal pasti sama ada menerusi objekobjek fizikal mahupun perilaku sosial. Cuba anda teliti Model Budaya Organisasi dalam Rajah 3. Dalam hal ini pihak pengurusanlah yang memainkan peranan besar dalam membina dan membentuk nilai agar ahli-ahli organisasi mengamalkannya. Sementara itu perilaku komunikasi juga boleh menjadi sandaran ukuran budaya organisasi. Jika ini berlaku. Ini kerana ia menjadi amalan dan terserap dalam perilaku manusia secara langsung. gaya pembuatan keputusan. Antara yang boleh dijadikan petanda bagi menggambarkan budaya ialah pakaian. Artifak merupakan tahap budaya yang boleh dikenal pasti secara zahir. bermakna nilai tersebut bukannya budaya yang dikongsi secara bersama. Kebiasaannya nilai tidak dipunyai oleh organisasi tetapi nilai dimiliki oleh individu. Nilai ialah pemaparan penerimaan atau perkara yang harus berlaku. reka bentuk bangunan. Anda akan mendapati bahawa ciri budaya yang ketiga ini tersembunyi sifatnya berbanding dengan ciri-ciri yang lain. teknologi yang digunakan. Adakalanya nilai yang dipegang berbeza daripada tingkah laku.4. 47 . corak bermesyuarat. (c) Andaian-andaian asas Ciri ketiga budaya iaitu andaian-andaian asas sebenarnya merupakan aspek terpenting. dokumen-dokumen bertulis dan pelbagai lagi. situasi ahli dan juga jaringan interaksi merupakan antara artifak dalam bentuk perilaku. Perkara ini walaupun disifatkan sebagai asas utama tetapi ia tidak disedari. Apakah panggilan (gelaran) tenaga pengajar di sekolah sama seperti panggilan tenaga pengajar di universiti? Kenapa anda berkata demikian? (b) Nilai yang disokong Tahap kedua dalam budaya merujuk kepada nilai individu dan kumpulan yang dibentuk. Ini menunjukkan bahawa pendekatan budaya berupaya menjelaskan tentang sesuatu organisasi secara mendalam tidak hanya sekadar apa yang kelihatan.

2 Komunikasi dalam Pendekatan Budaya Menerusi perbincangan di atas. Jelasnya budaya merupakan satu yang boleh dibentuk dan dikomunikasikan. 48 . Perilaku atau budaya sebenarnya merupakan satu subbudaya semasa yang wujud untuk membentuk keharmonian atau persaingan. Mempunyai budaya yang betul merupakan faktor penyumbang terhadap kejayaan sesuatu organisasi.4 Model Budaya Organisasi Tahap 1 : Artifak dan Perilaku Tahap 2: Nilai Tahap 3: Andaian Asas 3. Pendekatan ini telah mempengaruhi ahli-ahli komunikasi untuk memahami organisasi melalui pemaparan-pemaparan yang ditonjolkan. pendekatan ini menggambarkan bahawa organisasi merupakan sesuatu yang kompleks.6.Rajah 3. Ahli-ahli dalam organisasi pula berupaya untuk menerima dan mengadaptasi sesuatu budaya dalam keadaan tertentu. Organisasi perlu dikaji bukan sekadar perkara yang dapat dilihat dengan mata kasar tetapi juga perkara-perkara yang tersembunyi. Budaya terhasil menerusi interaksi-interaksi antara ahliahli organisasi. Hakikatnya perkara yang tidak dapat dilihat secara kasar merupakan asas sebenar atau budaya sebenar organisasi. Pendekatan ini turut memberi kefahaman bahawa budaya boleh berubah mengikut keadaan persekitaran.

7 PENDEKATAN KRITIKAL Fenomena masyarakat tidak boleh dikesan hanya melalui kelompokkelompok kumpulan semata-mata. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.7. pendekatan kritikal secara umumnya menganggap organisasi sebagai sebuah medan dominasi antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang diperintah. Berdasarkan Pendekatan Budaya. (2002). Untuk memahami lebih mendalam pemikiran Marx yang mendasari pendekatan ini. 3. Untuk itu apa saja yang dihasilkan kepada masyarakat sebenarnya merupakan penentu keadaan masyarakat (Littlejohn. 2002). kawalan produk media. terdapat beberapa ciri yang mendasari pendekatan ini. S. ideologi dan pembebasan. Pendekatan kritikal cenderung mengkaji perilaku masyarakat sebagai satu aturan sosial oleh kuasa mahupun penindasan terhadap masyarakat. 3. Kupasan serta pemikiran tentang sosial masyarakat perlu ditinjau menerusi kaedah yang lebih luas.). anda disaran membaca halaman 207-232. 49 .W.1 Ciri Pendekatan Kritikal Sebagaimana juga pendekatan-pendekatan lain. Theories of human communication (7th ed.SOALAN DALAM TEKS 2. Berbeza dengan perbincangan pendekatan-pendekatan sebelum ini. gender. boleh atau tidak jika kita menjadikan pakaian seragam dalam organisasi sebagai satu kajian komunikasi? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Asas pemikiran ini ialah organisasi atau sistem sosial biasanya bertujuan untuk mengekalkan status-quo golongan tertentu. Littlejohn. Idea-idea pemikiran boleh dikesan menerusi pemikiranpemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Perbincangan menerusi pendekatan ini melibatkan persoalan-persoalan seperti ideologi dan kesedaran sosial. Antaranya ialah peresapan kuasa.

Produkproduk media dikatakan sebagai satu subbudaya golongan berkuasa dan juga sebagai agenda tersembunyi. Wanita juga seringkali dipaparkan sebagai individu yang kurang upaya dalam mengurus dan memimpin organisasi. pada masa kini kuasa boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. ideologi bukan merupakan satu konsep yang neutral. 50 . Dengan mengawal struktur organisasi maka sesuatu golongan itu mempunyai kawalan terhadapnya. Namun.(a) Peresapan kuasa Kuasa merupakan satu perbincangan yang cukup signifikan dalam pendekatan ini. Para sarjana pendekatan ini mendakwa bahawa kuasa merupakan satu pembentukan kehidupan organisasi. Ciri kuasa begitu penting kerana ia dikaitkan dengan kawalan dan dominasi dalam ekonomi dan sosial. Perbincangan berhubung perkara ini menyimpulkan bahawa pemaparan gender telah membentuk diskriminasi dalam organisasi. Sebaliknya ia mempunyai perkaitan dengan sistem kuasa dan dominasi. Dikatakan bahawa aliran Femenin percaya wujud usaha untuk memaparkan pemahaman dalam hubungan gender. Pendekatan ini percaya bahawa struktur dalam masyarakat atau organisasi sebenarnya membentuk kuasa. Apabila sesuatu ideologi bertujuan mempengaruhi struktur dan sistem organisasi. wanita seringkali disalahkan atau dijadikan sebagai faktor penyebab dalam kes gangguan seksual. matlamatnya sama yakni mengawal dan mendominasi masyarakat. Sebagai contoh. Ideologi ialah satu usaha membentuk pemikiran tertentu dengan hasrat mengawal sesebuah organisasi. (b) Kawalan produk media Idea klasik Marxis beranggapan bahawa golongan kapitalis mempunyai kawalan terhadap saluran dan cara penghasilan produk media. (c) Gender Pendekatan kritikal prihatin terhadap pemaparan gender. Ketidakseimbangan keadaan tersebut pula boleh menghasilkan konflik antara pihak-pihak tertentu. Kuasa secara tradisinya merujuk kepada kekuatan fizikal. Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan masyarakat atau ahli-ahli organisasi mempunyai sikap bias terhadap sesuatu jantina. (d) Ideologi Menurut pemikiran kritikal. maka individu akan kehilangan tempat bersuara atau dikongkong. Namun.

Namun demikian jika sekiranya ahli organisasi sedar akan proses itu. Teori-teori seperti Marx Theory of Media. ia dapat memberi penjelasan awal kenapa ada beberapa teori 51 . Selain itu. Oleh yang demikian komunikasi itu sendiri merupakan satu wadah mengekal status quo golongan tertentu. Komunikasi bukan sekadar penyaluran mesej tetapi ia juga ialah matlamat serta sumber kuasa. Para sarjana kritikal telah menyediakan asas meneliti tindakan sosial dari sudut individu. Pendekatan ini merupakan satu proses melahirkan kesedaran dan ketahanan diri. ini dapat membantu anda memahami asas sesuatu teori.8 RUMUSAN Menerusi bab ini anda telah diberi penjelasan tentang apa dan bagaimana sesuatu teori itu menjelaskan fenomena-fenomena yang berlaku. ada juga yang merujuk sistem sebagai asas perbincangannya. Secara keseluruhannya terdapat lima pendekatan yang menjadi asas kewujudan sesuatu teori. Kepelbagaian fokus telah menyumbang kepada penjelasan sesuatu fenomena komunikasi dari sudut-sudut yang berbeza.2 Komunikasi dalam Pendekatan Kritikal Pendekatan kritikal telah menyediakan pemikiran dan memberi fokus terhadap isu-isu pemilikan dan kawalan media massa.(e) Pembebasan Matlamat utama pendekatan kritikal ialah membebaskan manusia daripada tradisi. Hegemoni Media dan Penentuan Agenda yang berasaskan pendekatan ini berusaha menjelaskan kepada kita bagaimana komunikasi harus dilihat sebagai satu proses pergelutan kuasa sama ada kuasa politik mahupun kuasa ekonomi. Ada pendekatan yang menjadikan individu sebagai kerangka pemikiran. Setiap pendekatan tersebut mempunyai fokusnya tersendiri. kumpulan.7. hubungan kuasa dan pelbagai halangan yang tidak diperlukan. Pemikiran-pemikiran yang berasaskan paradigma ini menyediakan kerangka menganalisis masyarakat dari aspek komunikasi sebagai kuasa. 3. 3. mereka berupaya mewujudkan keseimbangan kuasa dalam organisasi. Dengan mengkaji keadaan-keadaan sosial ia mampu memberi gambaran berhubung kuasa dan penguasaan yang berlaku terhadap masyarakat. ideologi. Para pemikir kritikal juga percaya bahawa pengukuhan kedudukan golongan yang mendominasi sering kali diperkukuhkan melalui proses komunikasi. Dengan memahami pendekatan atau paradigma yang membentuk teori komunikasi. Dipercayai apa yang berlaku dalam organisasi merupakan proses menyokong kepentingan pengurusan. institusi dan juga sistem masyarakat.

Boleh. ini menjadikan kita berupaya menilai sesuatu perkara dengan lebih menyeluruh. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 2. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Nyatakan DUA perkara yang membezakan satu paradigma dengan paradigma yang lain. Realitinya manusia mempunyai pelbagai cara dan melihat sesuatu kejadian menerusi sudut yang berbeza. 52 . pendekatan manakah yang paling sesuai? Semak jawapan anda di akhir modul ini.bagi mengupas sesuatu fenomena. Jika kita merujuk Model Budaya pakaian seragam ialah pengenalpastian budaya pada Tahap Pertama iaitu sebagai artifak. Lagipun ia merupakan satu objek yang mudah dikenal pasti. Manakala pendekatan tingkah laku pula menjadikan individu atau aspek kemanusiaan sebagai teras perbincangannya. Jika kita hendak menjelaskan tentang kepentingan hubungan pengurus dengan pekerja bawahan. Jelaskan kenapa artifak tidak boleh dijadikan rujukan utama budaya sesuatu organisasi. 3. Dengan memahami kepelbagaian pendekatan. Perbezaan pendekatan sebenarnya menyumbang kepada pemahaman yang lebih luas. Pendekatan strukturalis meletakkan struktur atau reka bentuk organisasi sebagai fokus perbincangannya.

4. anda seharusnya boleh: 1. komunikasi berbeza daripada kefahaman dan komunikasi ialah kontekstual. Saya huraikan setiap satu konsep yang dikemukakan oleh Zaremba (2003) iaitu 53 . Konsep-konsep berkenaan meliputi ciri-ciri proses komunikasi iaitu komunikasi bukan proses sehala. komunikasi boleh bertujuan dan boleh juga tidak bertujuan. dan komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Mentakrifkan konsep komunikasi. Zaremba (2003) berpandangan bahawa komunikasi merupakan proses bukan linear (nonlinear process). 2. komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Saya percaya anda telah mendapat gambaran awal berkaitan dengan konsep-konsep asas dalam bidang komunikasi dalam kursus Pengantar Komunikasi yang telah anda ikuiti sebelum ini. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan.1 PENGENALAN Dalam bab ini. komunikasi boleh bertujuan dan tidak bertujuan. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. komunikasi dipengaruhi oleh perspektif etika. 3. 4. Antaranya. Membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. anda akan mempelajari tentang konsep-konsep yang terdapat dalam bidang komunikasi.2 KONSEP-KONSEP KOMUNIKASI Sarjana-sarjana dalam bidang komunikasi mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. komunikasi ialah sesuatu yang tidak boleh diulang.BAB 4 KONSEP-KONSEP KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. Menjelaskan setiap ciri yang terdapat dalam konsep komunikasi. komunikasi irreversible.

Misalnya. perasaan bosan anda terhadap penyampaian penceramah berkenaan menyebabkan anda melihat waktu. Laswell menghujahkan bahawa komunikasi boleh dianalisis melalui kajian dari sudut “Who says what to whom in which channel with what effect”. pensyarah menyampaikan kuliah secara berterusan hingga tamat waktu kuliah tanpa mengemukakan sebarang soalan kepada pelajar untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dikuliahkan. Persembahan penceramah berkenaan misalnya adalah lemah. Penceramah perasan tindakan anda dan mengubah rentak ceramah beliau untuk menjadikannya lebih menarik. Setiap satu tindakan komunikasi bukanlah terjadi dengan sendirinya. Meskipun Laswell tidak bertujuan agar model yang dikemukakan oleh beliau ditakrifkan berdasarkan kepada konsep sehala atau tidak sehala. Tindakan hasil daripada proses komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang terhasil atau reaksi masa kini yang terhasil akibat kejadian yang telah berlaku di masa lampau. Andaian komunikasi sebagai satu proses sehala ialah maklum balas daripada penerima terhadap sumber tidak diambil kira dalam model berkenaan.1 Komunikasi ialah Proses Bukan Linear (Communication is a Nonlinear Process) Harold Lasswell merupakan seorang teoris yang mengemukakan model yang digunakan untuk mengkaji komunikasi. Proses komunikasi terhenti sehingga penerima menerima maklumat yang disampaikan oleh sumber. Tingkah laku (act) komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang terasing. penyampaian mesej kabur dan tajuk tidak menarik.4.2. penceramah perasan dan kemudian melakukan perubahan pada pola 54 . Contohnya. tetapi model yang dikemukakan oleh beliau menggambarkan bahawa komunikasi mengalir sehala sehingga sampai kepada penerima. Masalah berkaitan dengan model ini ialah andaian bahawa komunikasi merupakan satu proses linear atau sehala. Andaikan bahawa anda sedang mendengar suatu ceramah. Anda merasa bosan dan mencuri melihat masa ceramah berkenaan akan berakhir. Komunikasi harus difahami sebagai suatu proses iaitu proses yang berlaku apabila kita berkomunikasi. Tindakan penceramah untuk menukarkan rentak ceramah beliau merupakan hasil daripada perbuatan anda melihat masa. Mana-mana tingkah laku komunikasi merupakan sebahagian daripada proses. Komunikasi dalam proses ini bukanlah merupakan suatu yang berlaku secara serta-merta. Penggunaan perkataan beliau adalah kompleks. Terdapat sarjana yang menggunakan istilah ‘proses’ untuk menerangkan tentang komunikasi dan menganggap komunikasi bukannya tingkah laku (act).

Ini bererti apa yang telah terkeluar daripada mulut anda tidak dapat dipadam. Misalnya.3 Komunikasi ialah Sesuatu yang Tidak Boleh Diulang (Communication is Irreversible) Mesej yang telah dihantar tidak dapat dipadamkan kembali. Bolehkan anda fikirkan suatu situasi yang berubah akibat daripada tindakan komunikasi anda. 4.penyampaian mesej.2 Komunikasi Boleh Bertujuan atau Tidak Betujuan (Communication Can be Intentional or Unintentional) Mesej boleh disampaikan walaupun kita tidak bertujuan untuk menyampaikannya. Kadangkala wujud masalah-masalah tertentu yang menyebabkan komunikasi berlaku secara tidak jelas. Misalnya. Walau bagaimanapun. Apa yang digambarkan di sini ialah kakitangan organisasi mestilah berkomunikasi bagi membolehkan mereka berjaya. Berbeza dengan komputer kerana mempunyai kunci yang membolehkan kita memadamkan huruf atau perkataan yang salah ditaip tetapi manusia tidak dapat melakukan demikian. rakan sekerja kita yang mungkin seringkali datang lewat untuk mesyuarat. Ciri ini kadangkala menyebabkan kita masih boleh mengingati semula mesej yang telah kita dengar semasa kita masih kanak-kanak. 4. masalah yang dihadapi dari segi cara penyampaian mesej. Mereka mungkin tidak berniat untuk berkomunikasi bahawa mereka sebenarnya malas atau tidak sistematik. Mungkin kita juga turut mendengar perkataan seperti “Saya tidak bermaksud untuk melukakan hati anda” atau “Saya tidak berniat demikian”. lapangan pengalaman yang tidak dikongsi bersama dan sebagainya. terdapat ahli mesyuarat yang mengaitkan antara lewat dengan kurangnya profesionalisme dan kurangnya rasa menghormati rakan lain yang datang lebih awal atau datang tepat pada waktunya.2. mesej berkenaan telah dikomunikasikan. Ahli mesyuarat yang datang lewat mungkin tidak bertujuan untuk menunjukkan kepada ahli-ahli yang lain tentang masalah disiplin yang dihadapi tetapi secara tidak langsung atau tanpa tujuan tertentu.2. Semuanya ini berlaku sebagai satu proses yang saling bertindak balas antara satu dengan lain bagi membolehkan proses komunikasi berjalan dengan lancar. 55 . Ada orang yang berkata “Saya tarik kembali apa yang telah saya katakan” tetapi sebenarnya perkara ini gagal memadamkan apa yang telah dikatakan atau hati yang telah dilukakan akibat daripada apa yang dikatakan. tafsiran.

Sehubungan itu. 4. Contohnya.Mesej yang sama yang telah dituturkan juga tidak dapat diulang dengan cara yang benar-benar sama atau tepat. Mesej lisan bererti perkataan digunakan untuk membawa makna. jika seorang pekerja menghantar mesej kepada penyelia beliau tetapi penyelia beliau tidak membaca mesej berkenaan. Akan terdapat penambahan dan pengulangan tertentu atau perbezaan apabila anda diminta untuk mengulangi sesuatu yang telah dikatakan dengan cara yang benar-benar sama. Penggunaan warna dalam buletin dan bahasa isyarat yang digunakan oleh penceramah merupakan contoh komunikasi tanpa lisan yang membawa makna kepada penerima.4 Komunikasi Merupakan Fenomena yang Berorientasikan Penerima Ciri ini merujuk kepada andaian bahawa komunikasi berlaku apabila mesej diterima dan bukannya apabila mesej dihantar. apabila anda berbual dengan rakan anda. Dalam erti kata yang lain mesej yang diterima merupakan mesej yang dikomunikasikan. Kebanyakan aktiviti komunikasi ini bergantung kepada penggunaan komunikasi lisan. Misalnya. reka letak dan sebagainya merupakan elemen-elemen komunikasi tanpa lisan yang menggambarkan sesuatu kepada penerima. Tingkah laku menghantar mesej tidak bererti bahawa komunikasi telah beraku dalam erti kata yang sebenarnya. Pekerja yang mempunyai pejabat yang lebih luas dianggap 56 .2. Sebaliknya. Mana-mana mesej sama ada diucap atau dibaca dengan menggunakan perkataan mengandungi mesej lisan. Penggunaan warna.5 Komunikasi Berlaku Secara Lisan dan Bukan Lisan Komunikasi melibatkan kedua-dua mesej lisan dan bukan lisan. Terdapat beberapa kategori komunikasi tanpa lisan yang mempengaruhi komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu (a) Proxemics Merujuk kepada ruang dan jarak serta pengaruh ruang terhadap komunikasi. tindakan penerima terhadap mesej yang telah disampaikan kepada beliau penting dalam mengukur keberkesanan sesuatu mesej setelah mesej berkenaan dikomunikasikan oleh sumber. bermesyuarat.2. Begitu juga penggunaan isyarat-isyarat seperti isyarat jalan raya yang perlu difahami maknanya oleh pengguna jalan raya. komunikasi bukan lisan tidak menggunakan perkataan untuk membawa mesej kepada penerima. urusan jual beli dan sebagainya. ini bererti proses komunikasi tidak berlaku. 4. saiz huruf.

Seperti juga komunikasi tanpa lisan yang lain. Ini menggambarkan kepada kita bahawa beliau merupakan seseorang yang profesional dan peka kepada kehendak kita. Dengan itu. jarak antara cawangan berkemungkinan akan mempengaruhi komunikasi yang berlaku antara ibu pejabat dan cawangan. (b) Kinesics Merujuk kepada pergerakan anggota badan. Jika sesebuah organisasi mempunyai beberapa cawangan. Apakah perasaan anda? Bagaimanakah anda mentafsirkan tingkah laku penerima berkenaan. Mengangkat ibu jari ke atas. Besar kemungkinan proses komunikasi kurang lancar kerana jarak yang jauh tidak memungkinkan komunikasi bersemuka digunakan secara intensif. Bayangkan sekiranya anda mendengar ceramah. Artifak turut menggambarkan ciri peribadi anda. (d) Artifak Artifak merujuk kepada benda yang dihasilkan oleh manusia. pakaian dan perhiasan merupakan artifak. lambaian tangan merupakan contoh-contoh kepada tingkah laku kinesics. Sehubungan ini. Terdapat pergerakan badan yang menjadi pengganti kepada bahasa lisan dan dikenali sebagai emblems. menuding jari telunjuk. jarak merupakan faktor komunikasi tanpa lisan yang menjadi penghalang kepada kelancaran proses komunikai. seseorang calon akan memastikan bahawa beliau berpakaian kemas dan menarik bagi menggambarkan penampilan yang positif. emblems tergantung kepada konteks dan budaya untuk ditakrifkan. semasa menghadiri sesuatu proses temu duga. (e) Oculesics Merujuk kepada kontak mata atau hubungan mata dan apa yang dikomunikasikan.sebagai lebih penting berbanding dengan mereka yang ditempatkan dalam pejabat yang lebih kecil. penceramah berkenaan tidak memandang sasaran sebaliknya menumpukan perhatian kepada benda-benda lain yang terdapat di sekeliling bilik. Misalnya. (c ) Chronemics Faktor komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan masa. Kita merasa kagum dengan kebolehan seseorang menepati masa. Haptics (f) 57 . Apakah implikasi terhadap mesej yang disampaikan?.

4.6 Komunikasi Dipengaruhi oleh Budaya 58 . (h) Paralanguage Dikenali juga sebagai vocalics iaitu merujuk kepada nada suara. (i) Ciri-ciri fizikal Sebagai tambahan kepada artifak seperti pakaian dan perhiasan. Paralingual berperanan sebagai pengukuh kepada komunikasi lisan. kecantikan dan sebagainya. bau. saiz dan sentuhan yang menyumbang kepada makna dalam berkomunikasi. pegangan dan sebagainya yang dilakukan oleh sumber dan penerima. Perbincangan berkaitan dengan ciri-ciri komunikasi tanpa lisan menggambarkan kepada kita bahawa komunikasi tanpa lisan pada hakikatnya bukan hanya merupakan pergerakan badan. Tinggi.Merupakan komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan sentuhan. ciri-ciri fizikal boleh membawa maklumat tertentu yang akan ditafsirkan oleh penerima. penekanan yang diberikan kepada perkataan dan sebagainya ketika seseorang itu berkomunikasi. Contoh sentuhan ialah seperti berjabat tangan. rendah. Contoh bau ialah seperti asap rokok. (g) Olfactics Jika anda membuat tanggapan tentang seseorang berdasarkan haruman pewangi yang dipakai oleh beliau. Komunikasi tanpa lisan merangkumi nada suara. sabun dan sebagainya yang menunjukkan kepada anda tahap kebersihan yang diamalkan atau jenama yang digunakan oleh seseorang. Nyatakan contoh-contoh komunikasi tanpa lisan bagi setiap ciri yang telah dikemukakan. pewangi. ini merujuk kepada olfactics. Contohnya. tarikan fizikal merupakan antara contoh ciriciri fizikal yang dikaitkan dengan ketampanan. pakaian.2. seseorang yang sedang marah akan meninggikan suara dan dalam masa yang sama muka beliau bertukar menjadi merah padam.

4. masyarakat Barat lebih dikenali sebagai masyarakat yang berterus-terang apabila berkomunikasi manakala masyarat Timur berkomunikasi secara tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu mesej. Budaya boleh mempengaruhi komunikasi dari segi cara kita berkomunikasi serta cara mentafsirkan sesuatu mesej. Misalnya. memahami budaya masyarakat lain penting untuk membolehkan kita menjadi komunikator yang berkesan apabila terlibat dalam proses komunikasi yang melibatkan individu yang datang dari budaya yang berbeza.7 Komunikasi Dipengaruhi oleh Perspektif Etika Etika merupakan garis panduan tentang tatacara kita bertingkah laku. Tingkah laku dan tindakan kita dipengaruhi oleh budaya.Budaya dan proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam hidup kita.2. cara kita berkomunikasi dengan orang tua haruslah menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri. Lantaran komunikasi turut dipengaruhi oleh persepsi. Etika turut merupakan perkara utama dalam mempengaruhi kita berkomunikasi.2. Etika turut menjadi pegangan kita dalam membezakan tingkah laku yang benar dan salah. Contohnya. Perbezaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi mewujudkan bidang komunikasi yang dikenali sebagai komunikasi antara budaya. Lantaran itu. agama. Pegangan anda terhadap etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi komunikasi anda terhadap penerima. Dua orang komunikasi yang terlibat dalam bidang perniagaan mungkin cuba mencari kesefahaman bersama tentang satu kontrak yang baru tetapi gagal 59 . tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu mesej turut dipengaruhi oleh budaya kita. Etika penting kerana etika turut mempengaruhi kredibiliti ketika kita berkomunikasi dan iklim komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi. Misalnya. Nilai kesopanan dan budi bahasa yang telah diterapkan dalam diri kita berperanan dalam membentuk cara kita berkomunikasi. adalah penting untuk kita mengingati betapa budaya boleh berperanan dalam proses kita mentafsirkan sesuatu mesej yang telah dikomunikasikan kepada kita. Etika boleh ditinjau daripada beberapa perspektif seperti perspektif ekonomi. anda takut untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang kerana takut akan melukakan hati penerima atau bimbang implikasi daripada mengatakan sesuatu yang benar. rasionaliti dan sebagainya.8 Komunikasi Berbeza daripada Kefahaman Kegagalan untuk menemui titik kesefahaman bersama tidak bererti proses komunikasi tidak berlaku secara efisien. Dalam masa yang sama anda menyedari bahawa berbohong adalah salah dari segi etika dan menyalahi ajaran agama. Di samping itu. Apakah tindakan anda? 4.

(c) Komunikasi kumpulan Mesyuarat kumpulan merupakan komunikasi yang sering berlaku dalam organisasi.9 Komunikasi adalah Kontekstual Komunikasi berlaku dan ditakrifkan dalam konteks tertentu. mengandaikan bahawa proses komunikasi berkesan yang berlaku hanya dapat diukur dari segi kefahaman semata-mata adalah tidak tepat. komunikasi kumpulan terdiri daripada tiga hingga 15 orang.berbuat demikian. 4. proses komunikasi yang berlaku menyebabkan mereka mungkin telah saling memahami kedudukan antara satu sama lain dengan lebih baik. Interaksi ini mungkin berlaku dalam bentuk formal seperti temu duga kenaikan pangkat atau informal seperti dua orang rakan sekerja sedang berbual semasa rehat. Sehubungan itu.2. anda sedang melakukan proses komunikasi intrapersonal. Secara umumnya. Kefahaman ini akan mempengaruhi proses komunikasi yang mungkin akan berlaku antara mereka pada masa akan datang. Meskipun mereka gagal berbuat demikian. komunikasi teknologi amat dipraktikkan. Mengatakan perkataan ‘tolong’ dengan nada suara yang kasar dan marah berbeza dengan menggunakan perkataan yang sama iaitu ‘tolong’ secara lemah lembut dan bersopan membawa implikasi yang berbeza. Mesyuarat boleh berlaku tanpa berada di waktu dan tempat yang sama. (d) Komunikasi publik 60 . (b) Komunikasi diadik Merujuk kepada interaksi interpersonal antara dua orang. Telekonferens merupakan salah satu media komunikasi. Komunikasi diadik merupakan proses pertukaran maklumat yang sering digunakan dalam komunikasi organisasi. Dalam konteks organisasi dewasa ini. Proses komunikasi yang berlaku boleh ditinjau dari konteks yang berbeza merangkumi: (a) Komunikasi intrapersonal Dalam erti kata mudah. Perkataan yang sama digunakan dalam konteks yang berbeza mungkin akan membawa kepada pengertian yang berbeza. Apabila anda sedang memikirkan tentang sesuatu yang dikuliahkan atau apa yang akan anda kata atau tulis kepada orang lain. berkomunikasi dengan diri anda sendiri.

(e) Komunikasi massa Melibatkan penyaluran mesej kepada sasaran yang besar jumlahnya dan tidak dikenali. radio dan akhbar. 2. Maklum balas bagi komunikasi massa lambat berlaku. Semak jawapan anda di akhir bab ini. melibatkan kesan yang melebihi kefahaman semata-mata dan melibatkan konteks tertentu. Komunikasi merupakan proses dua hala. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. SOALAN DALAM TEKS 1. bab ini telah membincangkan tentang konsepkonsep yang terlibat dalam mendefinisikan komunikasi. Contoh komunikasi massa ialah penyaluran maklumat melalui televisyen. 2. Bolehkan anda kemukakan contoh bagi setiap ciri komunikasi yang dikemukakan? 4. Bincangkan apa yang dimaksudkan sebagai komunikasi berlaku secara kontekstual? Apakah yang dimaksudkan sebagai komunikasi bukanlah merupakan proses sehala? 61 . dipengaruhi oleh budaya. Bincangkan konsep-konsep komunikasi.Merupakan proses komunikasi yang melibatkan sasaran yang ramai tetapi masih boleh dikenal pasti seperti Naib Canselor memberikan taklimat kepada pelajar-pelajar baru universiti semasa minggu suai kenal. Huraikan ciri-ciri komunikasi tanpa lisan.3 RUMUSAN Secara keseluruhannya.

). Proses komunikasi terhenti sehingga penerima menerima maklumat yang disampaikan oleh sumber. komunikasi boleh bertujuan dan boleh juga tidak bertujuan. Contohnya. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. (2003). (a) Komunikasi ialah proses bukan (Communication is a nonlinear process) linear Harold Lasswell merupakan seorang teoris yang mengemukakan model yang digunakan untuk mengkaji komunikasi.W. pensyarah menyampaikan kuliah secara berterusan hingga tamat waktu kuliah tanpa mengemukakan sebarang soalan kepada pelajar untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dikuliahkan. Zaremba (2003) berpandangan bahawa komunikasi merupakan proses bukan linear (nonlinear process). komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. Sarjana-sarjana dalam bidang komunikasi mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. Theories of human communication (7th ed. Meskipun Laswell tidak bertujuan agar model yang dikemukakan oleh beliau ditakrifkan berdasarkan kepada konsep sehala atau 62 . Littlejohn. A. S. Organizational communication: Foundations for business management. Laswell menghujahkan bahawa komunikasi boleh dianalisis melalui kajian dari sudut “Who says what to whom (in which channel) with what effect. Zaremba. dan komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. J. (2002).Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. komunikasi irrevisible. Antaranya. Thomson: Australia.” Masalah berkaitan dengan model ini ialah andaian bahawa komunikasi merupakan satu proses linear atau sehala. Andaian komunikasi sebagai satu proses sehala ialah maklum balas daripada penerima terhadap sumber tidak diambil kira dalam model berkenaan.

rakan sekerja kita yang mungkin seringkali datang lewat untuk mesyuarat. Komunikasi dalam proses ini bukanlah merupakan suatu yang berlaku secara serta-merta. Setiap satu tindakan komunikasi bukanlah terjadi dengan sendirinya.tidak sehala. Mana-mana tingkah laku komunikasi merupakan sebahagian daripada proses. Penggunaan perkataan beliau adalah kompleks. (b) Komunikasi boleh bertujuan atau tidak betujuan (Communication can be intentional or unintentional) Mesej boleh disampaikan walaupun kita tidak bertujuan untuk menyampaikannya. Walau bagaimanapun. penyampaian mesej kabur dan tajuk tidak menarik. penceramah perasan dan kemudian melakukan perubahan pada pola penyampaian mesej. Tindakan penceramah untuk menukarkan rentak ceramah beliau merupakan hasil daripada perbuatan anda melihat masa. Penceramah perasan tindakan anda dan mengubah rentak ceramah beliau untuk menjadikannya lebih menarik. Persembahan penceramah berkenaan misalnya adalah lemah. Komunikasi harus difahami sebagai suatu proses iaitu proses yang berlaku apabila kita berkomunikasi. Misalnya. Semuanya ini berlaku sebagai satu proses yang saling bertindak balas antara satu dengan lain bagi membolehkan proses komunikasi berjalan dengan lancar. Mereka mungkin tidak berniat untuk berkomunikasi bahawa mereka sebenarnya malas atau tidak sistematik. terdapat ahli mesyuarat yang mengaitkan antara lewat dengan kurangnya profesionalisme dan kurangnya rasa menghormati rakan lain yang datang lebih awal atau datang tepat pada waktunya. perasaan bosan anda terhadap penyampaian penceramah berkenaan menyebabkan anda melihat waktu. Tindakan hasil daripada proses komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang terhasil atau reaksi masa kini yang terhasil akibat kejadian yang telah berlaku di masa lampau. Misalnya. tetapi model yang dikemukakan oleh beliau menggambarkan bahawa komunikasi mengalir sehala sehingga sampai kepada penerima. Andaikan bahawa anda sedang mendengar suatu ceramah. Anda merasa bosan dan mencuri melihat masa ceramah berkenaan akan berakhir. Tingkah laku (act) komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang terasing. Terdapat sarjana yang menggunakan istilah ‘proses’ untuk menerangkan tentang komunikasi dan menganggap komunikasi bukannya tingkah laku (act). Ahli mesyuarat yang datang lewat mungkin tidak bertujuan untuk 63 .

Ini bererti apa yang telah terkeluar daripada mulut anda tidak dapat dipadam. tafsiran. (c ) Komunikasi ialah sesuatu yang tidak boleh diulang (Communication is irreversible) Mesej yang telah dihantar tidak dapat dipadamkan kembali. Ada orang yang berkata “Saya tarik kembali apa yang telah saya katakan” tetapi sebenarnya perkara ini gagal memadamkan apa yang telah dikatakan atau hati yang telah dilukakan akibat daripada apa yang dikatakan. Mesej yang sama yang telah dituturkan juga tidak dapat diulang dengan cara yang benar-benar sama atau tepat. jika seorang pekerja menghantar mesej kepada penyelia beliau tetapi penyelia beliau tidak membaca mesej berkenaan. masalah yang dihadapi dari segi cara penyampaian mesej. ini bererti proses komunikasi tidak 64 . mesej berkenaan telah dikomunikasikan. Misalnya. Kadangkala wujud masalah-masalah tertentu yang menyebabkan komunikasi berlaku secara tidak jelas. Ciri ini kadangkala menyebabkan kita masih boleh mengingati semula mesej yang telah kita dengar semasa kita masih kanak-kanak. Tingkah laku menghantar mesej tidak bererti bahawa komunikasi telah beraku dalam erti kata yang sebenarnya. Misalnya.menunjukkan kepada ahli-ahli yang lain tentang masalah disiplin yang dihadapi tetapi secara tidak langsung atau tanpa tujuan tertentu. lapangan pengalaman yang tidak dikongsi bersama dan sebagainya. Berbeza dengan komputer kerana mempunyai kunci yang membolehkan kita memadamkan huruf atau perkataan yang salah ditaip tetapi manusia tidak dapat melakukan demikian. Apa yang digambarkan di sini ialah kakitangan organisasi mestilah berkomunikasi bagi membolehkan mereka berjaya. (d) Komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima Ciri ini merujuk kepada andaian bahawa komunikasi berlaku apabila mesej diterima dan bukannya apabila mesej dihantar. Akan terdapat penambahan dan pengulangan tertentu atau perbezaan apabila anda diminta untuk mengulangi sesuatu yang telah dikatakan dengan cara yang benar-benar sama. Mungkin kita juga turut mendengar perkataan seperti “Saya tidak bermaksud untuk melukakan hati anda” atau “Saya tidak berniat demikian’. Dalam erti kata yang lain mesej yang diterima merupakan mesej yang dikomunikasikan.

apabila anda berbual dengan rakan anda. Nilai kesopanan dan budi bahasa yang telah diterapkan dalam diri kita berperanan dalam membentuk cara kita berkomunikasi. Mana-mana mesej sama ada diucap atau dibaca dengan menggunakan perkataan mengadungi mesej lisan. (f) Komunikasi dipengaruhi oleh budaya Budaya dan proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam hidup kita. Di samping itu. tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu mesej turut dipengaruhi oleh budaya kita. Budaya boleh mempengaruhi komunikasi dari segi cara kita berkomunikasi serta cara mentafsirkan sesuatu mesej. bermesyuarat.berlaku. Penggunaan warna. Sebaliknya. Penggunaan warna dalam buletin dan bahasa isyarat yang digunakan oleh penceramah merupakan contoh komunikasi tanpa lisan yang membawa makna kepada penerima. Sehubungan itu. Begitu juga penggunaan isyarat-isyarat seperti isyarat jalan raya yang perlu difahami maknanya oleh pengguna jalan raya. Lantaran komunikasi turut dipengaruhi oleh persepsi. saiz huruf. Contohnya. adalah penting untuk kita mengingati betapa budaya boleh berperanan dalam proses kita mentafsirkan sesuatu mesej yang telah dikomunikasikan kepada kita. cara kita berkomunikasi dengan orang tua haruslah menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri. Mesej lisan bererti perkataan digunakan untuk membawa makna. reka letak dan sebagainya merupakan elemen-elemen komunikasi tanpa lisan yang menggambarkan sesuatu kepada penerima. urusan jual beli dan sebagainya. tindakan penerima terhadap mesej yang telah disampaikan kepada beliau penting dalam mengukur keberkesanan sesuatu mesej setelah mesej berkenaan dikomunikasikan oleh sumber. Kebanyakan aktiviti komunikasi ini bergantung kepada penggunaan komunikasi lisan. (e) Komunikasi berlaku secara lisan dan bukan lisan Komunikasi melibatkan kedua-dua mesej lisan dan bukan lisan. Contohnya. Misalnya. komunikasi bukan lisan tidak menggunakan perkataan untuk membawa mesej kepada penerima. masyarakat Barat lebih dikenali sebagai masyarakat yang berterus-terang apabila 65 . Tingkah laku dan tindakan kita dipengaruhi oleh budaya.

Terdapat beberapa kategori komunikasi tanpa lisan yang mempengaruhi komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu (a) Proxemics Merujuk kepada ruang dan jarak serta pengaruh ruang terhadap komunikasi. Etika boleh ditinjau daripada beberapa perspektif seperti perspektif ekonomi. Lantara itu. Etika penting kerana etika turut mempengaruhi kredibiliti ketika kita berkomunikasi dan iklim komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi. agama. 66 . Sehubungan ini. Jika sesebuah organisasi mempunyai beberapa cawangan. Besar kemungkinan proses komunikasi kurang lancar kerana jarak yang jauh tidak memungkinkan komunikasi bersemuka digunakan secara intensif. (g) Komunikasi dipengaruhi oleh perspektif etika Etika merupakan garis panduan tentang tatacara kita bertingkah laku. Pekerja yang mempunyai pejabat yang lebih luas dianggap sebagai lebih penting berbanding dengan mereka yang ditempatkan dalam pejabat yang lebih kecil. Perbezaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi mewujudkan bidang komunikasi yang dikenali sebagai komunikasi antara budaya. jarak merupakan faktor komunikasi tanpa lisan yang menjadi penghalang kepada kelancaran proses komunikai. anda takut untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang kerana takut akan melukakan hati penerima atau bimbang implikasi daripada mengatakan sesuatu yang benar. rasionaliti dan sebagainya. Dalam masa yang sama anda menyedari bahawa berbohong adalah salah dari segi etika dan menyalahi ajaran agama. Apakah tindakan anda? 2. jarak antara cawangan berkemungkinan akan mempengaruhi komunikasi yang berlaku antara ibu pejabat dan cawangan.berkomunikasi manakala masyarat Timur berkomunikasi secara tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu mesej. Etika turut menjadi pegangan kita dalam membezakan tingkah laku yang benar dan salah. Etika turut merupakan perkara utama dalam mempengaruhi kita berkomunikasi. Misalnya. memahami budaya masyarakat lain penting untuk membolehkan kita menjadi komunikator yang berkesan apabila terlibat dalam proses komunikasi yang melibatkan individu yang datang dari budaya yang berbeza. Pegangan anda terhadap etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi komunikasi anda terhadap penerima.

(f) Haptics Merupakan komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan sentuhan. Bayangkan sekiranya anda mendengar ceramah. pencermah berkenaan tidak memandang sasaran sebaliknya menumpukan perhatian kepada benda-benda lain yang terdapat di sekeliling bilik. seseorang calon akan memastikan bahawa beliau berpakaian kemas dan menarik bagi menggambarkan penampilan yang positif. Mengangkat ibu jari ke atas. lambaian tangan merupakan contoh-contoh kepada tingkah laku kinesics. Dengan itu. (g) Olfactics 67 . Seperti juga komunikasi tanpa lisan yang lain. Terdapat pergerakan badan yang menjadi pengganti kepada bahasa lisan dan dikenali sebagai emblems. Kita merasa kagum dengan kebolehan seseorang menepati masa. Apakah perasaan anda? Bagaimanakah anda mentafsirkan tingkah laku penerima berkenaan? Apakah implikasi terhadap mesej yang disampaikan?. (d) Artifak Artifak merujuk kepada benda yang dihasilkan oleh manusia. (e) Oculesics Merujuk kepada kontak mata atau hubungan mata dan apa yang dikomunikasikan. Artifak turut menggambarkan ciri peribadi anda. Misalnya. pakaian dan perhiasan merupakan artifak. semasa menghadiri sesuatu proses temu duga. Ini menggambarkan kepada kita bahawa beliau merupakan seseorang yang profesional dan peka kepada kehendak kita. Contoh sentuhan ialah seperti berjabat tangan. pegangan dan sebagainya yang dilakukan oleh sumber dan penerima.(b) Kinesics Merujuk kepada pergerakan anggota badan. (c) Chronemics Faktor komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan masa. menuding jari telunjuk. emblems tergantung kepada konteks dan budaya untuk ditakrifkan.

sabun dan sebagainya yang menunjukkan kepada anda tahap kebersihan yang diamalkan atau jenama yang digunakan oleh seseorang. pewangi. kecantikan dan sebagainya. ini merujuk kepada olfactics. (i) Ciri-ciri fizikal Sebagai tambahan kepada artifak seperti pakaian dan perhiasan. Paralingual berperanan sebagai pengukuh kepada komunikasi lisan. seseorang yang sedang marah akan meninggikan suara dan dalam masa yang sama muka beliau bertukar menjadi merah padam. penekanan yang diberikan kepada perkataan dan sebagainya ketika seseorang itu berkomunikasi. (h) Paralanguage Dikenali juga sebagai vocalics iaitu merujuk kepada nada suara.Jika anda membuat tanggapan tentang seseorang berdasarkan haruman pewangi yang dipakai oleh beliau. rendah. Contoh bau ialah seperti asap rokok. tarikan fizikal merupakan antara contoh ciri-ciri fizikal yang dikaitkan dengan ketampanan. ciri-ciri fizikal boleh membawa maklumat tertentu yang akan ditafsirkan oleh penerima. Contohnya. Tinggi. 68 .

5. Kemudian. Model secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. iaitu sama ada secara sehala ataupun dua hala. Memberi definisi model. 3. ia juga menggambarkan hubungan yang terbina antara kedua-dua belah pihak penyampai dan penerima tadi.1 PENGENALAN Memahami pengertian dan proses komunikasi menjadi lebih mudah sekiranya kita memahami model-model komunikasi. Menjelaskan fungsi elemen-elemen yang terlibat. kertas mahupun udara. 5. Keseluruhan bab akan memfokus kepada penjelasan dan penghuraian model-model umum komunikasi secara praktikal dan sesuai dengan kehidupan harian kita. Model-model komunikasi yang dipersembahkan dalam bab ini menggambarkan proses komunikasi sosial yang berbentuk sehala dan dua hala. 69 . Model-model ini membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku. mel elektronik. 2. Menyatakan kepentingan model.BAB 5 MODEL-MODEL KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. Tumpuan juga adalah kepada pemahaman terhadap proses yang terlibat dalam sesuatu model berkenaan dan bagaimana peranannya dalam pembinaan teori bagi membantu kita memahami tingkah laku komunikasi manusia. Menjelaskan elemen-elemen yang terlibat dalam model komunikasi. 4. Kerangka model komunikasi terdiri daripada beberapa elemen penting yang terlibat dalam proses penghantaran mesej kepada individu atau kumpulan individu yang lain. anda seharusnya boleh: 1. Menyenaraikan model-model komunikasi. terdapat ‘medium’ sebagai perantara penyampaian maklumat seperti telefon. selain penyampai dan penerima. Contohnya dalam sebuah model proses komunikasi.

dapat kita nyatakan bahawa model komunikasi ialah gambaran tentang simbol dan struktur peraturan yang terlibat dalam proses penyampaian mesej yang wujud. Namun. model komunikasi awal yang menerangkan bagaimana proses komunikasi berlaku adalah lebih mudah. naratif atau fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses tersebut.Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang digambarkan menggunakan pendekatan matematik. Model peringkat awalan ini merumuskan bahawa keberkesanan komunikasi bergantung kepada keupayaan sumber mempengaruhi penerima untuk menerima idea yang disampaikan. mesej. Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. (i) (ii) 5. Pengaruh sumber ini akan diterima oleh penerima yang mempunyai sikap 70 . Oleh itu. maklum balas dan gangguan. Beliau mendapat ilham tentang model ini apabila mengkaji tentang perbicaraan kes di mahkamah. saluran. penerima. (ii) Saluran (cara mesej tersebut dihantar keluar).2 MODEL KOMUNIKASI AWAL Binaan model komunikasi umum biasanya melibatkan enam elemen utama iaitu sumber. Model komunikasi peringkat awal ini dipelopori oleh Aristotle dan dinamakan Model Aristotalian. dapat kita fahami bahawa fungsi model ini ialah untuk Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku. Ia terdiri daripada tiga elemen saja. iaitu (i) Sumber (pihak yang menghantar mesej). (v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi. Model ini tidak membincangkan elemen maklum balas. (iii) Penerima (pihak yang menerima mesej tersebut dan seharusnya menggunakan mesej tersebut). (iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau dua hala. (iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi seterusnya. maka ia lebih dikenali sebagai model komunikasi sehala. Daripada penjelasan tentang apakah komunikasi itu tadi.

seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya itu mengunci pintu. 71 . “Berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan. “Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima. Contohnya. Rajah 5. Rajah 5. si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh oleh ibunya. Tindak balas daripada mesej yang diterima itu tadi.2 Model Lasswell • • • • • Siapa? Berkata apa? Melalui saluran mana? Kepada siapa? Apakah kesannya? Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima. dan David Berlo. “Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai. “Melalui saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej tersebut. Selain Aristotle tokoh-tokoh awal yang mempelopori model komunikasi sehala ini ialah Harold Lasswell. Claude Shannon dan Warren Weaver.yang pasif dan menerima apa saja mesej yang disampaikan sumber.1 Model Komunikasi Awal SALURAN SUMBER (a) Model Lasswell (1948) PENERIMA Daripada model komunikasi awal ini Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar.

Contoh-contoh gangguan ialah seperti bunyi bising. Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan maksud. Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’ perjalanan mesej. Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah sehala antara sumber dan penerima. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik. Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam bentuk grafik.Berikan contoh yang membayangkan aktiviti komunikasi yang digambarkan dalam Model Lasswell.3 Model Shannon dan Weaver Transmiter Mesej enkod hantar Isyarat saluran terima isyarat Receiver dekod mesej Sumber maklumat Destination Sumber gangguan Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen penting iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) Sumber bermaklumat yang akan menghasilkan mesej. (b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 ) Kemudiannya. Rajah 5. Sumber menterjemahkan (enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbol-simbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih. memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir. Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbolsimbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi. merasa tidak sihat dan sebagainya. Penerima. kerosakan pada saluran. 72 . yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir. Saluran yang membawa simbol atau isyarat. Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat. Hasil pentafsiran mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi. Destinasi iaitu tempat di mana mesej sampai. Gangguan yang wujud akan menjejaskan keberkesanan proses komunikasi.

Model Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej. Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama lain. struktur. kandungan dan gaya penyampaian mesej. pengetahuan. mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej. Transmiter ialah set telefon. sistem sosial dan budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan unsur. Rajah 5.Budaya Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran komunikasi. sikap. 73 . gangguan talian.Pengetahuan . Contohnya. Sekiranya penerima mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasi. Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan pancaindera sumber dan penerima.Kemahiran komunikasi . Signal ialah elektrik di dalamnya.Sistem Sosial .Sistem sosial . maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran. kod. sikap.Sikap . Begitu juga halnya dengan penerima mesej. pengetahuan. kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasi. sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi. ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur.Gaya Saluran Lihat Dengar Sentuh Hidu Rasa Penerima .Kemahiran komunikasi .Untuk membantu pemahaman para pelajar. Gangguan boleh terjadi pada bunyi. model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon: (i) (ii) (iii) (iv) (c) Saluran ialah wayar telefon. Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan. Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap elemen komunikasi yang wujud.Pengetahuan .Sikap .Struktur .4 Model Berlo Sumber .Budaya Mesej .Unsur . Maksudnya di sini. sikap. Model Berlo (1960) Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh David Berlo (1960).Kod . struktur. sistem sosial dan budaya sumber berkenaan. kod.Kandungan .

3 MODEL KOMUNIKASI DUA HALA Para sarjana pada awal tahun 1950-an seperti Osgood (1954) Schramm (1954) dan Dance (1955) mendapati bahawa proses komunikasi sebenar lebih kompleks dan bukan linear (non-linear) dengan mengambil kira tindak balas yang berlaku antara sumber dan penerima. Posisi sumber dan penerima itu sentiasa silih berganti. tahap pengetahuan. Contohnya. Menurut Schramm peratusan persamaan ini akan menentukan tingkat interaksi menjadi lebih berkesan kerana wujud pemahaman yang sama. persekitaran dan lain-lain akan meluaskan kawasan yang tertindan. Contohnya seperti dua orang individu yang sedang berbual-bual. Keadaan ini akan menjadi daya rangsangan kepada proses komunikasi yang lebih berkesan. Para pensyarah perlu mengemukakan soalan-soalan agar dapat “memasuki” ruangan yang bertindan dalam lapang rujuk agar dapat mencari titik 74 . Persamaan pengalaman. pada tahun pertama. Menurut Model Berlo ini lagi. pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna. De Fleur telah mengenal pasti hal ini dan menambah tindak balas kepada model awal itu tadi. para pelajar komunikasi rata-rata tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang bidang komunikasi.pengetahuan. Sumber (S) Penerima (R) (a) Model Schramm (1954) Schramm menerangkan proses komunikasi antara manusia dengan mengemukakan gambar rajah tindanan pada lapang rujuk (frames of reference). Model-model dua hala ini menekankan pemahaman bersama dan konsensus serta beranggapan bahawa proses komunikasi ini ialah satu proses yang berterusan dalam bentuk ‘helix’. 5. sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai. kebarangkalian mesej itu berkesan amat tinggi.

5 Model Schramm A Sumber (enkod) B Penerima (dekod) Persamaan wujud Schramm seterusnya mengembangkan lagi model lapang rujuknya ini dengan memperkenalkan elemen maklum balas dan peranan antara dua manusia dalam proses komunikasi. Dengan ini. Rajah 5. Rajah 5. Menurut model kedua Schramm ini sumber dan penerima saling silih berganti memainkan peranan sebagai sumber (enkoder) dan penerima (dekoder) mesej. pensyarah akan mula menerangkan dengan lebih lanjut tentang bidang komunikasi ini dan subbidang-subbidang yang ada. Bertitik tolak dari sini. Proses komunikasi berkesan apabila wujud persamaan pentafsiran maksud (enkod dan dekod) terhadap isyarat yang diterima.persamaan yang wujud. ruangan yang tertindan tadi akan diluaskan dan persamaan yang wujud akan menjadi lebih banyak.6 Model Pentafsiran Maksud Schramm Mesej Sumber (enkod) Penerima (dekod) Mesej Penerima (dekod) Sumber (enkod) 75 .

Rajah 5. Osgood menambah kepada model linear tersebut dengan andaian seterusnya iaitu proses pentafsiran maksud akan dimaklumbalaskan oleh penerima kepada sumber pertama tadi. Seterusnya.7 Model Osgood Maklum Balas Sumber maklumat Perutusan Gangguan Penyebar Penerima Destinasi Perutusan Individu akan berfungsi sebagai penerima dan destinasi dalam proses komunikasi ini.Dalam model ini. Pada pendapat anda. penerima memilih dan mencipta (enkod) simbol-simbol dan bertindak sebagai sumber untuk menghantar mesej (sebagai tindak balas ). apakah persamaan paling minimum yang wujud antara dua individu? (b) Model Osgood (1954) Model Osgood (1954) juga merupakan sebuah model komunikasi dua hala. Proses ini akan berpusing sehingga proses interaksi ditamatkan. Sumber asal akan menerima dan kini bertindak sebagai penerima dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol yang dihantar. Model Osgood ini juga mengandaikan bahawa proses pentafsiran maksud berlaku semasa mesej disampaikan oleh sumber. Schramm menerangkan bahawa sumber akan memilih dan mencipta (enkod) simbol-simbol (mesej) untuk dihantar kepada penerima. Osgood juga menyatakan bahawa komunikasi ialah satu proses interaksi berterusan antara dua individu yang terlibat dan hanya 76 . Andaian ini menyokong andaian oleh Berlo dan Schramm. Model ini memberi keutamaan kepada proses pentafsiran maksud. Penerima akan memecahkan (dekod) simbol-simbol tadi dan mentafsir maksud. Kemudian. Osgood mengandaikan bahawa proses komunikasi bukanlah hanya sebagai satu proses penghantaran mesej daripada sumber kepada penerima tetapi juga melibatkan penukaran mesej antara penerima dengan sumber.

Apabila terdapat perubahan sosial atau konflik. Punca pergantungan kedua ialah kestabilan sosial. media dan sistem sosial yang lebih luas. Tujuan utama model pemasaran terarah ini ialah bagi mengelakkan sasaran yang terpesong. komunikasi tidak lancar dan kempen yang tidak mengenali keperluan sebenar khalayak. Sarjana komunikasi pada era ini melihat keberkesanan mesej komunikasi juga ditentukan oleh sistem sosial. pembaziran daripada pelbagai sudut dapat dikurangkan. Penentuan kelompok ini pula akan digunakan bagi membangunkan strategi campuran pemasaran barangan atau perkhidmatan tertentu bagi setiap kelompok yang telah dikenal pasti. Andaiannya ialah media mempunyai pelbagai fungsi dan khalayak melihat fungsi-fungsi media ini pada tahaptahap yang berlainan. maka khalayak akan lebih bergantung kepada media sebagai sumber informasi. Antara model yang termasuk pada zaman ini ialah Model Pergantungan yang dipelopori oleh Ball Rokeach dan De Fleur. Kini. Ciri-ciri model berkenaan ialah 1. sarjana komunikasi mula beralih kepada model-model yang mempunyai kecenderungan kepada khalayak (audience centered models) dengan andaian mesej yang berkesan akan berjaya menukar tingkah laku. Sekiranya perkara ini dapat dilakukan. Model pemasaran terarah menerangkan bagaimana kita boleh memperoleh khalayak sasaran yang lebih tepat. persekitaran dan iklim yang terlibat. Pemasaran terarah (Targeted marketing) Pemasaran Terarah ialah proses untuk mengenal pasti kelompokkelompok tertentu yang menjadi sasaran pemasaran. sikap dan pengetahuan penerima. (c) Model Komunikasi Kontemporari Era 1970-an dan 1980-an merekodkan pengaruh persekitaran dan sistem sosial dalam model-model yang dibentuk.akan terhenti apabila kedua-dua belah pihak berpuas hati dengan pencapaian persefahaman terhadap apa yang dikomunikasikan. 77 . Antara model ini ialah Pemasaran Terarah (Targeted marketing) dan Pemasaran sosial (Social marketing). Model ini mengutarakan kekuatan hubungan antara khalayak.

Model-model terbaru ini memberi penekanan kepada persembahan mesej agar menepati cita rasa dan kehendak khalayak. 3. kita dapati bahawa perkembangan model komunikasi diiringi dengan penambahan elemen-elemen dalam model-model komunikasi tersebut. Pemasaran sosial juga dikenali sebagai social cause marketing atau public issue marketing. Ia memanfaatkan konsep segmentasi pasaran. Apakah yang dikatakan model komunikasi? Apakah fungsi model komunikasi? Huraikan tiga model komunikasi awal. Pemasaran sosial (Social marketing) Menurut Kotler (1982). kemudahan. pemasaran sosial (sosial marketing) ialah pelaksanaan dan pengendalian program yang berusaha meningkatkan penerimaan terhadap idea sosial atau penyebab sosial di kalangan kelompok sasaran.4 RUMUSAN Daripada pelajaran yang telah kita lalui di sepanjang bab ini. iaitu pengaruh persekitaraan. penyelidikan pengguna. Pada pendapat anda. Perkara penting dalam konsep pemasaran sosial ialah pemasaran yang tidak bermatlamatkan keuntungan malah mengutamakan kepada pengguna atau khalayak sasaran. sistem sosial serta sejauh mana sesuatu mesej itu berjaya memenuhi cita rasa dan kehendak khalayak. 78 . insentif dan teori pertukaran untuk memaksimumkan tindak balas di kalangan sasaran. pengembangan konsep komunikasi. SOALAN DALAM TEKS 1. 2. Contoh yang paling mudah dan kerap kita saksikan ialah pemasaran terhadap perkhidmatan kesihatan oleh kerajaan.2. para sarjana semakin memikirkan ciri-ciri yang menyumbang kepada keberkesanan mesej selain daripada ciri pada elemen utama. Secara vertikalnya pula. apakah persamaan paling minimum yang wujud antara dua individu? 5. Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Model-model ini membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku. (iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi seterusnya. Model komunikasi awal (a) Model Lasswell ( 1948 ) 2. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Berdasarkan fahaman anda. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang digambarkan menggunakan pendekatan matematik. bincangkan perkaitan antara elemenelemen dalam model komunikasi umum. Fungsi Model Komunikasi ialah untuk (i) Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku. 2. naratif atau fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses tersebut. 3. Model komunikasi secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar iaitu 79 . Pilih satu model komunikasi dua hala yang telah anda pelajari. (v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi. (ii) Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. kaitkan dengan situasi persekitaran anda. (iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau dua hala.

“melalui saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej tersebut. Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah sehala antara sumber dan penerima. Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi. Model Shannon dan Weaver Transmitter Mesej Enkod Receiver Destination Mesej Sumber maklumat Hantar Saluran Isyarat Terima Isyarat Dekod Sumber gangguan Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen penting iaitu 80 . Sumber menterjemahkan (enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbolsimbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih. (b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 ) Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam bentuk grafik. “Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai.Siapa? Berkata apa? Melalui saluran mana? Kepada siapa? Apakah kesannya? Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik. si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh oleh ibunya. tindak balas daripada mesej yang di terima itu tadi. Hasil pentafsiran mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi. Contohnya. “Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima. Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan maksud. maka. “berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan. seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya itu mengunci pintu.

Signal ialah elektrik di dalamnya. Model Berlo (1960) Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh David Berlo (1960). sikap. tempat di mana mesej sampai. yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir. (iii) Saluran yang membawa simbol atau isyarat. (iv) Penerima.Sistem sosial . gangguan talian.Kemahiran komunikasi .Pengetahuan .Sikap . pengetahuan. kod. Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan 81 . Model Berlo Sumber . kandungan dan gaya penyampaian mesej.Kandungan . Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama lain. Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan.Pengetahuan . mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej. sistem sosial dan budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan unsur.Budaya Mesej .Sikap .(i) (ii) Sumber bermaklumat. Model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon: (i) (ii) (iii) (iv) (c) Saluran ialah wayar telefon. Transmitter ialah set telefon. struktur. Gangguan boleh terjadi pada bunyi. (v) Destinasi.Struktur . memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir.Sistem Sosial .Kemahiran komunikasi . Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’ perjalanan mesej. yang akan menghasilkan mesej. Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap elemen komunikasi yang wujud.Budaya Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran komunikasi.Gaya Saluran Lihat Dengar Sentuh Hidu Rasa Penerima .Kod . Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat.Unsur .

pengetahuan. ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur. kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasinya.pancaindera sumber dan penerima. 82 . Menurut Model Berlo ini lagi. sistem sosial dan budaya sumber berkenaan. struktur. sikap. kod. Model Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej. sikap. sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai kebarangkalian mesej itu berkesan adalah amat tinggi. Sekiranya. Begitu juga halnya dengan penerima mesej. Contohnya. pengetahuan. maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran. pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna. sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasinya yang tinggi. Maksudnya di sini. penerima mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasinya.

Memahami teori-teori asas komunikasi. Setiap teori komunikasi memberi penjelasan dan perhubungan berkenaan konsep yang berbeza-beza. Ciri-ciri teori asas ini ialah ia tidak mempunyai had masa iaitu ia 83 . 6. 6. anda seharusnya boleh: 1. Ia menjelaskan interaksi dalam berkomunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia. Teori Pengucapan Awam dan lain-lain. 3. 4. Bab-bab sebelum ini telah mendedahkan anda kepada pelbagai aspek yang berkaitan dengan teori komunikasi. Menyenarai dan menghuraikan teori-teori asas komunikasi. Menggunakan teori-teori asas komunikasi untuk menerangkan konsep asas interaksi manusia. mendefinisikan teori sebagai satu kenyataan yang mengandungi konsepkonsep dan perkaitan antaranya yang membolehkan seseorang memahami. 2.BAB 6 TEORI-TEORI ASAS KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini.2 TEORI-TEORI ASAS KOMUNIKASI Teori-teori asas komunikasi digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas berkomunikasi. membuat ramalan dan membuat kawalan fenomena. terdapat beberapa pengkategorian teori yang dibuat oleh para sarjana. menjelas. kita imbas kembali pengertian teori. Cragan dan Shields (1998). Sesebuah teori komunikasi mungkin tidak mampu untuk menjelaskan semua fenomena komunikasi yang berlaku atau sesetengahnya hanya spesifik kepada sesuatu fenomena sahaja seperti teori-teori khas komunikasi iaitu Teori Menjalankan Temu Bual. menilai. Oleh itu.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan tentang teori-teori asas dalam bidang komunikasi. Memahami ciri-ciri teori asas komunikasi. menerang. 5. Teori Pemasaran Sosial. Sebelum itu. Membezakan teori-teori asas komunikasi dengan teori-teori lain dalam komunikasi.

iaitu mempunyai pengertian yang kabur dan pelbagai. Tokoh-tokoh Teori Semantik Umum ini berpendapat adalah tidak mustahil untuk mencipta simbol yang dapat difahami bersama dan tidak menyebabkan timbulnya kekeliruan. Maksud bergantung kepada konteks kerana maksud akan berubah dengan berubahnya konteks. Ketiga-tiga ciri simbol ini berpotensi untuk menyampaikan sesuatu mesej dengan berkesan ataupun mungkin juga akan mencipta kekeliruan dan salah tanggapan terhadap maksud simbol berkenaan. Dengan ini. Teori Kognitif Disonan. Teori Semantik Umum memberi fokus kepada bahasa sebagai simbol.I. Teori Informasi. not in words). C. S. Hayakawa dan Alfred Korzybski. Mereka percaya bahawa kunci utama pemahaman ialah konteks. Simbol ialah abstrak.1 Teori Semantik Umum Teori Semantik Umum terhasil daripada kajian-kajian awal yang dibuat tentang penggunaan perkataan (verbal) sebagai simbol utama yang digunakan ketika berkomunikasi.boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada masa dulu. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini ialah I. iaitu maksudnya berubah mengikut budaya masyarakat setempat. sekarang dan meramal fenomena akan datang. timbullah aksium komunikasi yang popular iaitu “maksud terletak pada diri individu bukan perkataan” (Meaning are in people. Sekiranya kekeliruan berlaku.K. Pengurusan Koordinasi Makna dan Teori Himpunan Tindakan. Andaian teori ini ialah kekeliruan dan salah faham dapat dielakkan jika kita memahami bagaimana perkataan sebagai simbol utama berkomunikasi digunakan. Oleh itu.2. perbalahan mungkin wujud. Kajian-kajian mereka dilaksanakan untuk mengkaji bagaimana penggunaan perkataan-perkataan ini boleh menyebabkan kekeliruan maksud dalam berkomunikasi.A. komunikasi dapat diperbaiki. Teori-teori asas komunikasi yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah Teori Semantik Umum. Richards. 84 . Teori Perantaraan Makna. Ogden. Simbol kabur. 6. Simbol ini pula mempunyai ciri-ciri yang penting seperti: (i) (ii) (iii) Simbol ialah arbitrari. Teori Interaksi Perlambangan.

Oleh itu. Shannon agak tidak berminat untuk melihat aspek semantik sesuatu mesej atau kesan pragmatiknya kepada pendengar. Shannon sendiri pada mulanya tidak pasti potensi teorinya ini dalam menggambarkan masalah semantik dan pragmatik komunikasi interpersonal. Penjelasan dan terjemahan Weaver yang mudah difahami telah menarik minat ahli-ahli komunikasi. 85 . sama ada “keroncong atau jazz. Weaver mengandaikan otak manusia sebagai sumber informasi. sasaran awal teorinya ialah untuk memaksimumkan kapasiti talian dan meminimumkan gangguan. Dalam aplikasinya terhadap interaksi interpersonal. “isyarat” ataupun yang kita kenali sebagai “simbol”. Penerimaan isyarat bergantung kepada kebolehan pendengar dengan mesej tadi mengalir daripada telinga ke otak.2 Teori Informasi Menjelang akhir 1940-an muncul seorang saintis bernama Claude Shannon yang telah membangunkan teori matematikal transmisi isyarat. Weaver telah berjaya menguatkan kepercayaan ahli komunikasi kemanusiaan bahawa teori matematikal informasi Shannon ini mudah diaplikasikan. Shannon ialah seorang jurutera telefon. information loss. Esei Weaver menyimpulkan bahawa apa jua masalah komunikasi dapat diselesaikan dengan mengurangkan kehilangan informasi.Berapa kerapkah anda berhadapan dengan masalah komunikasi yang diakibatkan oleh perbezaan pengertian terhadap perkataan dan simbol? 6.message fidelity. Beliau tidak mengambil kira sama ada talian atau saluran tersebut membawa “rentak” apa. multiple channels. suara sebagai transmiter. asas kepada apa jua masalah yang dihadapi dan simplistik. Terdapat banyak istilah komunikasi yang digunakan kini berasal daripada pandangan Shannon dan Weaver seperti . Seorang eksekutif di Rockefeller Foundation dan Sloan Kattering Institute on Cancer Research iaitu Warren Weaver telah menulis satu esei interpretif yang mengetengahkan Teori Informasi ini sebagai sebuah teori yang mempunyai skop yang umum. pop atau rock”.2. source credibility dan feedback. gangguan sebagai kekurangan pada diri individu ketika berkomunikasi seperti sakit kerongkong dan sebagainya ataupun bunyi bising yang melatari perbualan. Teori yang dikemukakan oleh beliau berkecenderungan melihat masalah teknikal penghantaran “bunyi”.

Lantaran Shannon membentuk satu teori teknikal. Andaian keduanya ialah gangguan ialah musuh informasi. bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi lain yang kedengaran atau statik dalam talian. kedua-dua ahli teori ini berkongsi matlamat yang sama iaitu memaksimumkan kadar maklumat yang dapat disampaikan melalui sistem yang dibina. Bagi Shannon dan Weaver. Oleh itu. pergerakan visual yang keterlaluan dan boleh mengganggu konsentrasi. Ia ialah apa saja yang tidak dirancang oleh sumber. andaian pertama dalam teori ini ialah berkaitan dengan aspek teknikal sesuatu mesej. maka pengertian “informasi” yang digunakan juga ialah teknikal. Sehubungan itu. Katakanlah seorang bapa dan anaknya berumur tujuh tahun sedang berkelah di tepi pantai pada satu petang yang redup. 6. tiba-tiba kedengaran bunyi guruh di langit dan orang menjerit “guruh!”. suara yang tidak jelas. Informasi bagi Shannon bererti peluang untuk mengurangkan ketidakpastian. gangguan dianggap sebagai sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran membawa informasi daripada transmitter kepada penerima. Apabila diaplikasikan kepada situasi komunikasi interpersonal. Chanles Osgood ialah seorang profesor dalam bidang psikologi dan komunikasi daripada University of Illinois. Shannon percaya bahawa lebih tinggi medan kebebasan memilih mesej oleh individu. Walau bagaimanapun. Untuk memudahkan anda memahami Teori Osgood ini. Menurut Osgood. Antara kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ialah teori ini tidak lengkap kerana ia hanya menggambarkan komunikasi sebagai aliran informasi sehala. semuanya ialah gangguan.2. maka lebih sukarlah untuk diramalkan penerimaan. cuba anda bayangkan individu tertentu dalam sesuatu situasi. si 86 . Teori Informasi ini seolah-olah mengetepikan faktor manusia dalam proses komunikasi interpersonal. teori ini telah menjadikan manusia seolah-olah tidak beremosi dan pasif.3 Teori Perantaraan Makna [Mediational Theory of Meaning (MTM)] Teori seterusnya yang akan kita pelajari ialah Teori Perantaraan Makna (MTM) yang dipelopori oleh Chanles Osgood (1950). Kebisingan atau gangguan ini termasuklah tulisan yang comot. Menurut Janet Barelas yang mengkaji kes-kes komunikasi equivocal.Manakala Shannon menumpukan bahagian teknikal seperti mampukah sistem telefon berfungsi dengan berkesan agar mesej dapat disampaikan? Weaver melihat kepada hubungan sumber destinasi (apa yang terjadi antara keduanya).

Penggabungan kejadian tersebut ialah fenomena semula jadi yang berlaku hampir pada setiap masa sekiranya berlaku guruh di langit. Selaras dengan Teori Perantaraan yang memberi fokus kepada tindak balas. Bunyi guruh tidak akan mencederakan pendengaran tetapi kilat mungkin meragut nyawa. Oleh itu. perkataan digunakan untuk menggambarkan perasaan (konotasi) berbanding deskripsi (denotasi). lidah dan kulit kita dengan pengalaman-pengalaman lepas yang pernah kita lalui. Daripada pengalamannya melihat guruh di langit. persepsi berlaku. Si bapa akan berteriak kepada anaknya agar naik ke pantai dan dalam masa yang sama dia menarik lengan anaknya dan berlari mencari tempat berteduh. Osgood telah mencipta teknik kelainan semantik untuk membezakan maksud perkataan pada setiap manusia. si bapa akan memanggil anaknya bersedia untuk pulang. Tahap pertama yang asas ialah Tahap Sensasi Awal (Raw Sensational Level). Proses persepsi ini mengintegrasikan input pancaindera kita seperti mata. telinga. Bunyi guruh yang kuat ini tidak memberi apa-apa maksud pada tahap S-R. si bapa telah membina satu sangkaan bahawa guruh di langit akan diikuti dengan angin yang kuat. Osgood mengandaikan semua manusia biasa tahu maksud “guruh”. keadaan ini memberi gambaran aksi yang memerlukan tenaga yang tinggi.bapa akan memproses maklumat tentang kejadian guruh di langit dan suara itu pada tiga tahap kompleksiti yang berlainan. perkataan melambangkan sesuatu tingkah laku sebagai proses perantara. kilat dan hujan akan turun. ia cuma gambaran apa yang sedang berlaku. Proses perantaraan (mediated) ini ialah lebih kompleks daripada tahap sensasi dan persepsi. hidung. Menurut Osgood lagi. Keadaan ini ialah tindak balas Stimulus-Respons (S-R) klasik. Dalam keadaan ini tindak balas refleksi bukan hanya gambaran apa yang sedang berlaku tetapi apa yang kita sangka (expect) akan berlaku. Bagaimana manusia bertindak balas terhadapnya? Bagaimana “rasa”nya? Osgood mendapati hanya tiga 87 . Teori ini mengandaikan bahawa dalam situasi tadi. Ia menggambarkan apa yang ditunjukkan (signify). pengalaman setiap individu yang berbeza mungkin mengakibatkan tindakan yang berbeza apabila berlaku guruh di langit. Setiap satu tahap ini akan mempengaruhi tingkah laku si bapa tadi. Pada tahap kedua. Si bapa mendengar guruh di langit dan merasakan tindak balas refleksi terhadap otot diperutnya. Tahap ketiga. ialah Tahap Gambaran (Representational). Menurut Osgood.

Menurut Festinger. Osgood telah mencipta teori pengertian tiga tahap. Manusia sentiasa mencari dan memberi alasan terhadap apa yang diperlakukannya atau sebab mereka mengambil tindakan sedemikian. Kedua. Usaha memujuk perlu dilakukan agar keadaan ini berubah dan perlakuan serta kepercayaannya menjadi selari. Namun. sekiranya anak anda tadi menerima permainan yang anda tawarkan sebagai ganti tanpa persetujuan. sekurang-kurangnya teori ini melengkapkan sebahagian teori-teori pengertian. Pertama. anda telah menawarkannya sebuah permainan yang lain sebagai ganti. Berikan contoh yang pernah berlaku dalam hidup anda yang menerangkan tentang teori Perantara Makna. Teori Kognitif Disonan (Cognitive Dissonance Theory) 6. Contohnya. Sekiranya hal ini berlaku. anak anda inginkan sebuah robot permainan yang mahal harganya. stimulasi dalaman dienkod kepada tindak balas terhadap perkataan yang didengari tadi. Maka.4 Teori asas seterusnya dipelopori oleh Leon Festinger (1957) yang berasaskan bidang psikologi iaitu teori tentang cara pemikiran manusia. Pada masa ini. Terdapat juga sarjana yang mempersoalkan sama ada dengan meletakkan perkataan dalam ruang semantik benar-benar dapat mengukur pengertian. tentulah anak anda akan meradang dan anda mulai memberi alasan-alasan supaya anak anda ini menerima tawaran yang anda buat.dimensi diperlukan untuk melihat pengertian terhadap sesuatu kejadian.2. maka ketegangan mental atau disonan kognitif sedang dialami. Osgood menyatakan bahawa untuk menerangkan pengertian setiap individu terhadap sesuatu kejadian adalah sangat kompleks. Akhirnya. Tahap Sensasi Awal iaitu apabila perkataan “guruh” masuk ke saraf sensori. Tawaran-tawaran yang anda kemukakan ini merupakan dorongan agar kognitif anak anda itu menerima dan menukar fikirannya bahawa dia juga akan mendapat keseronokan dengan mainan yang anda tawarkan kepadanya. 88 . pengertian tadi diperkembangkan melalui penggabungan input pancaindera terhadap perkara yang dilihat. malah lebih baik. Kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ialah idea menggunakan pengukuran kuantitatif terhadap “pengertian” dikatakan terlalu bercitacita tinggi. ini bermaksud perlakuannya tidak menyamai apa yang dia percaya. Dapatan ini diperolehi setelah melakukan analisis fakta terhadap kajiannya. didekod dan dikenal pasti sebagai petanda kepada sesuatu.

Sebaliknya aspekaspek negatif pilihannya dan aspek-aspek positif pilihan yang tidak dipilih ialah disonan dengan kognitif individu tersebut. Ia melibatkan penggunaan paksaan atau “pembujukan kuat” seperti perjanjian memberi ganjaran untuk merangsang seseorang melakukan sesuatu. Wujud disonan apabila individu yang menerima paksaan itu tadi tidak mahu patuh pada arahan dan hanya melakukannya kerana terpaksa. maka individu itu akan cuba mencari justifikasi mengapa satu-satu pilihan dibuat. Persoalan yang timbul dalam diri anda ialah bagaimana disonan wujud? Disonan akan wujud dalam keadaan seseorang itu apabila beliau (i) Mendedahkan diri kepada informasi-informasi yang baru. 3. Disonan tidak akan wujud sekiranya kita tidak mempunyai apa-apa pilihan yang lain untuk dibandingkan. 1. Aspek-aspek positif pilihan yang dipilih dan aspekaspek pilihan yang ditolak ini ialah konsonan terhadap kognitif. Contohnya. Apabila hal ini berlaku. Dalam usaha mengelakkan perasaan disonan ini. individu tadi akan cuba mengelak dan mencari informasi-informasi yang konsonan. Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan Festinger menggelar hal ini sebagai “kepatuhan yang dipaksa”. (iii) Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan. seorang pelajar bernama Othman yang mengikuti kursus di sebuah universiti terpaksa mengambil kursus tersebut kerana perjanjian 89 . (ii) Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik. Maka disonan wujud dalam situasi ini iaitu individu tersebut memilih aspek-aspek positif alternatif yang dipilih dan mengenal pasti aspek-aspek negatif pilihan yang ditolak. menukar kepercayaan mereka agar bersesuaian dengan tindakan dan mendapatkan pandangan lain setelah membuat keputusan yang sukar. manusia akan mengelak daripada menerima pandangan yang bertentangan dengan pandangan mereka.Teori ini menghujahkan bahawa pengalaman disonan (atau kepercayaan dan tindakan) amat dibenci dan manusia akan cuba mengelakkannya. Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik Apabila wujud pilihan-pilihan yang sama menarik. Mendedahkan diri kepada informasi yang baru Pendedahan kepada informasi yang baru yang bertentangan dengan kognitif akan menyebabkan wujudnya disonan. 2. Ia dipercayai dan selaras dengan kognitif dari segi logik.

6.yang telah ditandatanganinya dengan penaja. Bagaimana individu lain 90 . Tingkah laku Othman mengambil kursus tersebut bertentangan dengan kognitifnya. Kritikan terhadap teori ialah berkaitan dengan Teori Kognitif Disonan ini dikatakan terlalu kompleks dan persepsi kendiri lebih mudah difahami (Daryl Bem). Mead menyenaraikan beberapa konsep penting dalam teori ini iaitu minda (mind) yang didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai maksud sosial sepunya. Berdasarkan kepada perbincangan di atas menunjukkan penggunaan disonan ialah motivasi yang mendorong seseorang individu itu memikirkan semula sikap dan tingkah lakunya. Perubahan hasil teknik pembujukan ini dikatakan tidak akan kekal lama. Mempunyai minda di sini bermaksud mampu berbahasa dan mempelajari makna yang dilekatkan kepada sesuatu perkataan mengikut konteks komunitinya. Tahap disonan yang betul akan memberi sokongan kepada individu untuk menukar pendapat dan tingkah lakunya. Taktik tekanan mungkin berhasil dilaksanakan sekiranya ia dilakukan pada tahap yang betul.2. Kemampuan ini diperoleh apabila individu berupaya menggunakan bahasa dan mempelajari maksud sosial yang dikaitkan kepada bahasa. Tekanan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tindakan menjadi paksaan. Lebih banyak disonan. seseorang itu mungkin akan memikirkan semula tingkah lakunya dan bertindak mengubahnya (cara pengelakan disonan) kedua. Individu itu akan cuba melihat dan menilai semula kepercayaan dan nilai yang mereka pegang dengan mengalami semula disonan pada tahap tertentu.5 Teori Interaksi Perlambangan (Symbolic Interactionism) Teori Interaksi Perlambangan yang dipelopori oleh George Herbert Mead (1969) ialah teori yang menjelaskan simbol sebagai asas pembentukan identiti seseorang dan corak kehidupan sosialnya. maka lebih hebat intensiti individu itu bertindak untuk mengurangkan disonan dan berlakulah pengelakan situasi. Perubahan yang mungkin berlaku ialah pertama. bergantung kepada jenis elemen kognitif yang terlibat dan jumlah konteks kognitif. Othman sebenarnya tidak berminat dengan kursus berkenaan. Disonan boleh mengakibatkan dua kesan terhadap individu yang mengalaminya. teori ini amat besar sumbangannya terhadap bidang pemujukan. Namun. menolak pendapat baru justifikasi-justifikasi lain untuk mengukuhkan pegangannya. Konsep kedua ialah konsep kendiri iaitu kemampuan untuk merenungi diri sendiri daripada perspektif individu lain.

Oleh itu. Maksud tercipta daripada pengalaman seseorang individu itu berinteraksi dengan orang lain dan persekitarannya. Keempat ialah konsep ‘mengambil peranan’. Sekiranya diri anda dapat berfungsi seperti mana konsepkonsep yang diterangkan dalam Teori Interaksi Perlambangan ini. Oleh itu. ‘Aku’ mewakili bahagian diri yang bertindak kreatif. Terdapat dua kumpulan dalam konsep keempat ini iaitu particular others iaitu orang-orang yang rapat dengan kita seperti ibu bapa. kritis dan sentiasa bertugas memantau apa yang dilakukan oleh bahagian diri ‘aku’ tadi. bahagian ‘saya’ dan ‘aku’ saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain menjadikan individu itu lebih unik. agaknya berapa banyakkah masalah sosial diri anda yang dapat anda atasi? 91 . kreatif dan berbeza daripada orang lain.menganggap kita dikatakan memberi kesan kepada konsep kendiri dan tingkah laku kita. pasangan hidup. Kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ia dikatakan tidak mempunyai konsep yang kukuh sebagai landasan. Kritikan yang ketiga ialah mengenai harga diri individu yang tidak diambil kira dalam andaian teori. Ia didefinisikan sebagai proses menghayati perseptif orang lain dan melihat pengalaman sendiri daripada pandangan mereka. Ketiga ialah konsep Aku dan Saya (I and Me) didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk menjadi objek dan subjek untuk diri sendiri. Maksud yang dicipta ialah berdasarkan pengalaman dan perasaan. spontan. Generalized others ialah orang-orang lain dalam persekitaran sosial kita. Sifatnya yang luas dan umum menjadikannya kabur. analisis. mengikut naluri dan kurang memberi perhatian kepada peraturan dan kekangan sosial. dapat disimpulkan bahawa teori ini menerangkan individu mencipta maksud melalui (i) (ii) (iii) Tindakan berlaku berdasarkan pemahaman atau maksud yang ada padanya. kejadian dan perseptif orang lain yang mempengaruhi individu tersebut. Oleh itu. Hal ini bermaksud kita boleh menjadi pelaku dan pemerhati kepada apa yang kita sendiri lakukan. maksud adalah sosial. Sementara ‘Saya’ pula mewakili bahagian diri individu yang lebih sedar kepada peraturan. rakan karib dan lain-lain.

Menurut teori ini. W. merupakan kaedah yang penting untuk memahami maksud. menggunakan peraturan-peraturan untuk membuat keputusan yang betul tentang tindakan yang perlu diambil. Andaian asas teori ini ialah secara umumnya teori CMM mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri. tindak balas atau perlakuan. Setiap individu ini juga akan menghasilkan sistem interpersonal yang membantu menerangkan tindakan dan tindak balas. Pearce dan Cronen percaya bahawa teori ini amat berfaedah kepada kehidupan harian kita. para pelajar harus ingat bahawa tujuan kita mempelajari teori-teori asas ini ialah agar kita memahami apa perkara asas yang berlaku apabila kita berinteraksi sesama manusia.2. iaitu manusia mempunyai matlamat terhadap apa yang mereka fikirkan perlu dan mulia.6 Pengurusan Koordinasi Makna (CMM) (Coordinated Management of Meaning) Teori asas komunikasi seterusnya yang akan kita bincangkan ialah Teori Penyelarasan Pengurusan Makna yang dipelopori oleh Pearce dan Cronen (1980). Pada lewat 1970-an. Digunakan untuk menjelaskan situasi atau mesej. Kita tidak semestinya bersetuju dengan kesemua teori-teori ini. tetapi ia ialah alat memahami situasi yang berlaku dalam realiti kehidupan. Mereka bertindak dalam lingkungan pemahaman. Pearce dan Cronen menggunakan istilah making social worlds untuk menerangkan CMM. dua individu yang berinteraksi akan mencipta maksud terhadap perbualan mereka. Teori Interaksi Simbolik dan Teori Sistem.6. CMM dibina berdasarkan dua kaedah iaitu kaedah konstitutif. Koordinasi menjadi sukar apabila dua individu melihat sesuatu perkara itu dengan cara berlainan. Teori ini berkaitan dengan beberapa teori lain seperti Teori Pengucapan. begitu juga apabila mereka benci dan takutkan sesuatu. Kaedah kedua ialah kaedah regulative iaitu kaedah yang penting untuk menentukan tindakan. Sebelum itu. Individu dalam sesebuah situasi sosial akan cuba memahami perkara-perkara yang sedang berlaku dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengenal pasti sesuatu. Barnett Pearce dan Vernon Cronen telah membangunkan CMM. 92 . Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan berharap dapat menguruskan sesuatu konflik dengan baik.

Kita akan lebih memahami diri kita dan orang lain dengan menyedari apa yang diucapkan dan bagaimana sesuatu itu diucapkan. Begitu juga kita memberi kesan kepada pihak lain melalui interaksi kita dengannya. (iii) Misteri digunakan untuk mengingatkan kita bahawa terdapat banyak lagi perkara di dalam dunia ini selain apa yang dapat kita lihat. Kritikan terhadap teori ini ialah Teori CMM dikatakan satu teori makro interaksi manusia yang lahir daripada pemikir-pemikir komunikasi perucapan. Koordinasi ini akhirnya membina bentuk-bentuk aktiviti oleh lebih pelbagai individu. Dua lapangan dilihat untuk mencapai pemahaman terhadap manusia meliputi (i) (ii) Melihat komunikasi daripada pandangan peserta interaksi. koherans dan misteri iaitu Koordinasi menjuruskan perhatian kita kepada cara tindakan disatukan untuk menghasilkan bentuk. Oleh itu. Teori CMM mengandaikan realiti dicipta bukan ditemui. Bentuk-bentuk ini disatukan menjadi acara dalam dunia sosial kehidupan kita. Hal ini dapat mencipta maksud dan fungsi selain hanya menyampaikan informasi. CMM mengiktiraf percakapan ialah proses sosialisasi. 93 (i) . Semua individu yang bercita-cita mengurangkan ciri kehidupan ini ialah satu kesilapan. (ii) Koherans mengarahkan perhatian kita kepada cerita yang kita sampaikan yang menyebabkan cerita itu tadi lebih bermakna. misteri mendorong kita berfikir bahawa dunia ini lebih besar daripada cerita-cerita yang kita sampaikan dan dengar. Tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada kesan yang diterima daripada pihak lain. Kedua. CMM menerangkan bahawa kita bercerita pelbagai perkara secara individu ataupun kolektif. Terdapat pelbagai ketegangan yang berlaku yang menjadikan dunia sosial ini lebih mudah difahami sepanjang kita berhubung (koordinat) dengan pihak lain.CMM mencadangkan tiga cara mengaplikasikan perspektif komunikasi kepada aktiviti dunia sosial (social worlds) iaitu koordinasi. Teori CMM mengkaji keseluruhan interaksi secara holistik. Hal ini secara konstan akan mencipta persepsi terhadap dunia sosial kita. Individu-individu yang berinteraksi akan mengkoordinasikan tindakan agar memberi kesan seperti yang diinginkan dan akhirnya kedua-dua belah pihak dapat mengambil bahagian dengan selesa.

Tanggapan kita mungkin berlainan. Mengikut perspektif ini. teori ini mesti dinilai berdasarkan kriteria interpretif. Namun begitu. koordinasi dan misteri dalam interaksi. Teori ini dibina dalam perspektif ilmu kemanusiaan. Teori CMM turut menekankan aspek kemanusiaan yang merangkumi maksud serta cara berinteraksi dengan menggunakan koherans. namun komunikasi masih boleh terus berlaku dengan syarat kedua-dua belah pihak faham mereka datang daripada latar belakang yang berbeza dan mereka akan mencari titik persamaan yang memenuhi keperluan mereka. Kekuatan teori ini ialah ia memberi satu pengalaman dan pemahaman baru kita terhadap aktiviti manusia dalam perbualan.7 Teori Himpunan Tindakan yang dipelopori oleh John Greene (1984) menerangkan perubahan dalam proses mental individu dalam menghasilkan mesej yang akhirnya didengari khalayak. Secara khususnya Greene cuba menggambarkan hubungan antara apa yang kita tahu dengan tindakan yang berlaku. Teori CMM gagal untuk memberi fokus utama terhadap perkara terpenting dalam interaksi komunikasi. Namun. Ia tidak menerangkan atau membuat ramalan bagaimana teori ini boleh memberi kesan terhadap kejadian akan datang atau situasi komunikasi masa depan. Teori Himpunan Tindakan (Action Assembly Theory) (iv) 6.2. kelemahan yang ketara pada teori ini ialah (i) (ii) (iii) Ia telah menggunakan istilah yang terlalu banyak. Pearce dan Cronan cuba untuk membuatkan orang lain faham teori ini daripada pandangan mereka. Sebagai seorang pensyarah dalam bidang komunikasi di Purdue University.Teori CMM ini dikatakan telah berjaya membantu menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi berbanding Teori Informasi Shannon dan Weaver yang telah kita pelajari sebelum ini. 94 . kemajuan yang dicapai ini tidak mendapat sokongan para sarjana komunikasi kerana keraguan standard saintifik dan kebolehujiannya. Greene berminat untuk melihat bagaimana manusia menghimpunkan tindakan verbal iaitu bagaimana kita membuat perancangan untuk mengeluarkan ucapan. Minatnya ialah terhadap hasil akhir yang dikeluarkan oleh minda manusia. iaitu bagaimana pemikiran ditukar kepada tindakan. Teori CMM memberi fokus kepada situasi semasa (now). Kita dapat menyedari bahawa tingkah laku kita ialah hasil andaian tentang bagaimana kita membuat tanggapan terhadap individuindividu lain.

kini ia menjadi tugas minda bagi membantu menarik laluan bersama sebagai gambaran output. sesetengah rekod-rekod prosedur yang terpendam ini ialah ia kurang dilatih dan diaktifkan. semakin kuatlah apa yang diperolehi.Teori ini mengambil kira bagaimana cara individu itu membezakan antara mendapatkan informasi dan menggunakannya. Proses ini dilabelkan sebagai proses pengaktifan (activation). Setiap satu peraturan ini disimpan dalam fikiran kerana sekurangkurangnya sekali pada masa lampau individu itu menyedari kaitan antara apa yang beliau inginkan dengan tindakan yang diambil. Greene percaya bahawa pencarian maklumat ini bukanlah dibuat secara rawak. kepercayaan dan sebagainya yang berpotensi di bawah tahap sedar. Oleh itu. Gambaran ouput ini ialah pelan tindakan yang terpecah kepada tingkah laku sebenar. Oleh itu. Fikiran manusia adalah sistematik dan proses pemilihan yang dijangkakan berlaku ialah sesetengah rekod-rekod prosedur diaktifkan dan sesetengahnya pula ialah pasif. pembinaan tindakan-tindakan kita ialah daripada rekod-rekod prosedur yang disimpan dalam kotak hitam mental memori jangka panjang. ia tidak memaklumkan kapasiti pemprosesan berpusat. terutamanya pada jangka masa terkini. Analogi ini dikatakan tidak praktikal pada masa pemilihan dibuat secara sedar. 95 . Matlamat rekod prosedur boleh melibatkan tindakan. perasaan. Penghasilan tingkah laku menurut teori ini melibatkan dua proses penting iaitu (i) (ii) Cara mendapatkan elemen-elemen prosedur yang sebaik-baiknya daripada memori jangka panjang. Mengapa sesetengah rekod-rekod prosedur ini tidak dapat diaktifkan? Menurut teori ini sesetengah rekod-rekod prosedur ini tidak diaktifkan kerana pengaktifan ialah proses yang wujud di bawah tahap sedar. Teori Himpunan Tindakan ini menyatakan bahawa lebih banyak rekodrekod prosedur diamalkan. Menurut teori ini. Teori ini mengatakan bahawa himpunan rekod-rekod prosedur yang telah diaktifkan ialah gambaran output terhadap tindakan yang perlu diambil. Penyatuan elemen-elemen ini untuk membentuk output sebagai mewakili tindakan yang akan diambil. Terdapat tiga perkara dalam pelan tindakan ini: (i) Hierarkinya yang semakin spesifik sedikit demi sedikit daripada atas ke bawah.

Greene mengakhiri bahawa teorinya ini terlalu komplikated dan sukar diuji. Teori Himpunan Tindakan ini dikritik kerana membuat andaian tentang proses kognitif. Sesuatu unit itu diaktifkan di tahap di mana sesuatu situasi ia terbentuk sepadan dengan suasana persekitaran matlamat kita sekarang. Proses Menghimpunkan Gambaran Output diandaikan oleh Teori Himpunan Tindakan melibatkan penglibatan memori jangka panjang kita yang mengandungi berjuta rekod-rekod prosedur yang menjalinkan tindak balas lepas dengan akibatnya. manusia sering tidak belajar daripada apa yang pernah dialami sebelum ini. Contohnya seperti cogan kata yang memberi semangat kepada pekerja. Greene menjelaskan bahawa tiada ‘pengganti’ kepada persediaan yang lengkap sebelum berucap. Namun kenyataannya. Teori ini juga mengandaikan bahawa manusia belajar daripada apa yang telah berlaku daripada konsep rekod-rekod prosedurnya. Oleh itu. Cogan kata ini akan menyebabkan wujudnya tindakan yang selari dengan kehendak pihak atasan oleh para pekerja. pengucap akan mempunyai masa untuk memberi perhatian kepada khalayak dan maklum balas yang ditunjukkan. Beliau mengukur jangka masa senyap seseorang pengucap apabila ingin memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan dan juga ketidakfasihan yang wujud ketika memberi jawapan untuk menentukan tahap pemprosesan mental. Namun. Tindakan pada tahap horizontal yang sama hanya boleh dirancang dalam satu masa. pemilihan perkara dalam cogan kata berkenaan menyumbang kepada pencapaian matlamat sosial di kalangan pekerja seperti yang dikehendaki oleh pihak atasan organisasi. Greene menjalankan kajian berkaitan pengucapan. teori ini dikatakan tidak mencipta landasan baru. Hal ini kerana beliau bimbang teori yang terlalu mudah tidak akan menggambarkan proses minda yang kompleks. Kepelbagaian tahap kekuatan bergantung kepada seberapa kerap kita menggunakannya. Secara tidak disedari.(ii) (iii) Matlamat sosial mempraktikkan kawalan atas ke bawah. Sekiranya pengucap telah menghimpun perkataan dan tindakan sebelum berucap. ramai pelajar- 96 . Teori ini yang mendakwa latihan dan persediaan akan menyebabkan kefasihan ialah perkara yang telah dibuktikan sebelum ini.

Huraikan apakah yang dimaksudkan dengan Penyelarasan Pengurusan Pengertian (CMM)? 5. Pentafsiran ini pula bergantung kepada banyak aspek yang agak berbeza daripada seorang pengkaji kepada yang lain. Maksud yang tercipta bergantung kepada diri individu dan bukannya perkataan.3 RUMUSAN Dalam Bab 6 ini kita telah mengikuti penerangan mengenai teori-teori asas komunikasi. Apakah definisi istilah informasi yang digunakan oleh Shannon dan Weaver? 3. linguistik. Sekiranya diri anda dapat berfungsi seperti mana konsepkonsep yang diterangkan dalam Teori Interaksi Perlambangan ini. Teori-teori asas komunikasi ini terhasil daripada pelbagai bidang seperti sosiologi. Apakah yang dimaksudkan dengan teori-teori asas komunikasi? 2. Kajian-kajian yang dilakukan banyak tertumpu kepada bagaimana maksud tercipta dan bagaimana ia diterjemahkan kepada tingkah laku manusia. psikologi dan lain-lain. Apakah yang boleh dilakukan apabila berlaku ketidakselarasan kepercayaan dan kelakuan mengikut Teori Kognitif Disonan? Semak jawapan anda di akhir bab ini. 97 . SOALAN DALAM TEKS 1. Apakah andaian-andaian Teori Informasi ini? 4. Teori-teori asas ini memberi fokus kepada komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal yang berlaku.pelajarnya yang berusaha memahami idea Greene ini membuat kesimpulan bahawa ideanya ini mencecah hal sebenarnya terjadi dalam proses minda manusia. agaknya berapa banyakkah masalah sosial diri anda yang dapat anda atasi? 6. iaitu bagaimana manusia itu membuat tafsiran terhadap simbol-simbol yang diterima.

maka pengertian “informasi” yang digunakan juga ialah teknikal. sekarang dan meramal fenomena akan datang. bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi lain yang kedengaran atau statik dalam talian. 2. Huraikan bagaimana simbol menjadi asas pembentukan diri individu yang diperkatakan oleh Teori Interaksi Perlambangan dan Teori Kognitif Disonan. 98 . Oleh itu. Teori-teori asas komunikasi digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas berkomunikasi. maka lebih sukarlah untuk diramalkan penerimaan. semuanya ialah gangguan. 2. Andaian-andaian mengenai Teori Informasi ini ialah pertama lebih tinggi medan kebebasan memilih mesej oleh seseorang individu. 3. Ia adalah apa saja yang tidak dirancang oleh sumber. Ia menjelaskan interaksi dalam berkomunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia. Informasi bagi Shannon bererti peluang untuk mengurangkan ketidakpastian. suara yang tidak jelas. Bandingkan andaian-andaian yang dibuat oleh Teori Pengurusan Koordinasi Makna (CMM) dan Teori Perantaraan Makna (MTM) dalam membentuk tindak balas individu.SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Bagi kedua-dua Shannon dan Weaver. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. pergerakan visual yang keterlaluan dan boleh mengganggu konsentrasi. gangguan dianggap sebagai sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran membawa informasi daripada transmitter kepada penerima. Kebisingan atau gangguan ini termasuklah tulisan yang comot. Andaian keduanya ialah gangguan ialah musuh informasi. Shannon membentuk satu teori teknikal. Ciri-ciri teori asas ini ialah ia tidak mempunyai had masa iaitu ia boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada masa dulu. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1.

Mereka bertindak dalam lingkungan pemahaman. Pearce dan Cronen percaya bahawa teori ini amat berfaedah kepada kehidupan harian kita. CMM dibina berdasarkan dua kaedah: (i) (ii) Kaedah konstitutif iaitu kaedah yang penting untuk memahami maksud. Individu-individu yang berinteraksi akan mengkoordinasikan tindakan agar memberi kesan seperti yang diinginkan dan akhirnya kedua-dua belah pihak dapat mengambil bahagian dengan selesa. Tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada kesan yang diterima daripada pihak lain. Pada lewat 1970-an. Teori Interaksi Simbolik dan Teori Sistem. menggunakan peraturan-peraturan untuk membuat keputusan yang betul tentang tindakan yang perlu diambil. Individu dalam sesebuah situasi sosial akan cuba memahami perkara-perkara yang sedang berlaku dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengenal pasti sesuatu. Teori CMM mengkaji keseluruhan interaksi secara holistik. iaitu manusia mempunyai matlamat terhadap apa yang mereka fikirkan perlu dan mulia. begitu juga apabila mereka benci dan takutkan sesuatu. Pearce dan Cronen menggunakan istilah making social worlds untuk menerangkan CMM. Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan berharap dapat menguruskan sesuatu konflik dengan baik.4. Barnett Pearce dan Vernon Cronen telah membangunkan CMM. W. 99 . Secara umumnya teori CMM mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri. tindak balas atau perlakuan. Teori ini berkaitan dengan beberapa teori lain seperti Teori Pengucapan. dua individu yang berinteraksi akan mencipta maksud terhadap perbualan mereka. Menurut teori ini. Digunakan untuk menjelaskan situasi atau mesej. Kaedah regulatif iaitu kaedah yang penting untuk menentukan tindakan. Begitu juga kita memberi kesan kepada pihak lain melalui interaksi kita dengannya. Teori CMM mengandaikan realiti dicipta bukan dijumpai. Koordinasi menjadi sukar apabila dua individu melihat sesuatu perkara itu dengan cara berlainan. Setiap individu ini juga akan menghasilkan sistem interpersonal yang membantu menerangkan tindakan dan tindak balas.

Sebaliknya aspek-aspek negatif pilihannya dan aspek-aspek positif pilihan yang tidak dipilih ialah disonan dengan kognitif individu tersebut. Ia melibatkan penggunaan paksaan atau “pembujukan kuat” seperti perjanjian memberi ganjaran untuk merangsang seseorang melakukan sesuatu. Ia dipercayai dan selaras dengan kognitif dari segi logik. individu tadi akan cuba mengelak dan mencari informasi-informasi yang konsonan. Perkara yang boleh dilakukan apabila berlaku ketidakselarasan kepercayaan dan kelakuan mengikut Teori Kognitif Disonan ialah (a) Mendedahkan diri kepada informasi yang baru Pendedahan kepada informasi yang baru yang bertentangan dengan kognitif akan menyebabkan wujudnya disonan. Aspek-aspek positif pilihan yang dipilih dan aspek-aspek pilihan yang ditolak ini ialah konsonan terhadap kognitif. Apabila hal ini berlaku. Maka disonan wujud dalam situasi ini iaitu individu tersebut memilih aspek-aspek positif alternatif yang dipilih dan mengenal pasti aspek-aspek negatif pilihan yang ditolak. Disonan tidak akan wujud sekiranya kita tidak mempunyai apaapa pilihan yang lain untuk dibandingkan. maka seseorang individu itu akan cuba mencari justifikasi mengapa satu-satu pilihan dibuat. (c) Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan Festinger menggelar hal ini sebagai “kepatuhan yang dipaksa”.5. (b) Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik Apabila wujud pilihan-pilihan yang sama menarik. 100 .

Biasanya komunikasi interpersonal ini wujud apabila adanya persefahaman. jika anda mempunyai seorang kawan atau teman sebilik di asrama kenapa anda boleh mengekalkan hubungan dengan kawan tersebut? Biasanya hubungan tersebut boleh terjalin dengan baik dan berkekalan kerana anda boleh berinteraksi antara satu sama lain. Ini bertepatan dengan apa yang diutarakan oleh Adler et al. Mendefinisikan teori-teori yang terdapat dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. 7. boleh berkongsi keyakinan dan masalah. Menurut Beebe. keserasian. hubungan yang intim. 4. Menggunakan ilmu komunikasi interpersonal dalam kehidupan seharian pelajar. Mengenal pasti kebolehan komunikasi interpersonal di kalangan pelajar. 2.1 PENGENALAN Dalam bab ini anda akan diberikan penjelasan makna Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antara Perseorangan. 3. Inilah yang dikatakan hubungan komunikasi interpersonal yang positif. 5. anda seharusnya boleh: 1. kecintaan yang mendalam dan rasa tidak boleh berpisah dengan seseorang. Contohnya. komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan saling pengaruh-mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi tersebut. Membincangkan definisi teori-teori komunikasi interpersonal tersebut. Dalam hal ini ianya melibatkan rasa mesra.BAB 7 KOMUNIKASI INTERPERSONAL OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Beebe dan Redmond (1999). wujudnya sikap tolong-menolong dan sebagainya. (1999) bahawa komunikasi interpersonal bolehlah dianggap sebagai satu proses transaksi berterusan 101 . Menjelaskan kaedah-kaedah dan contoh-contoh komunikasi interpersonal yang biasanya menjadi amalan seseorang.

bahasa dan pemikiran. Menurut Griffin (2000) terdapat sepuluh teori yang boleh dikategorikan dalam Teori Komunikasi Interpersonal. Beliau telah memperjelaskan mengenai kesan komunikasi antara manusia. komunikasi interpersonal berlaku apabila terdapat sekurang-kurangnya dua individu berkomunikasi secara bersemuka dan terdapat maklum balas yang cepat. Lazimnya manusia membuat interpretasi terhadap sesuatu perkara berdasarkan sumber yang dianggap relevan hasil daripada interaksi dan penerimaan masyarakat. iaitu makna. Teori Melampaui Jangkaan (Expectancy Violations Theory). Teori Pengkaburan Interpersonal (Interpersonal Deception Theory). Kritikan Konstruktivisme (Constructivism). Jelasnya. Masyarakat umumnya telah mengetahui bahawa lampu merah menandakan seseorang pemandu perlu berhenti dan ini menunjukkan berlakunya interaksi simbol antara lampu tersebut dengan manusia. Perhubungan Dialek (Relational Dialectics) dan Teori Keadilan Sosial (Social Judgement Theory). Manusia juga memahami sesuatu melalui pengalaman serta peranan simbol yang membentuk masyarakat tersebut. Setelah disenaraikan beberapa teori dalam Teori Komunikasi Interpersonal. maka kini anda akan diperjelaskan kepada setiap teori tersebut. iaitu Interaksi Simbol (Symbolic Interactionism). Contohnya. Pengurusan Koordinasi Makna (Coordinated Management of Meaning).dan biasanya melibatkan mereka yang berada pada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan melalui pertukaran mesej antara mereka. Teori Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty ReductionTheory). 7. Ketiga-tiga prinsip ini memberikan rumusan terhadap diri dan sistem masyarakat dalam komuniti yang lebih besar. Pandangan Interaksi (Interaction View).2 TEORI INTERAKSI SIMBOL (SYMBOLIC INTERACTIONISM) Teori Interaksi Simbol ini telah diperkenalkan oleh George Herbert Mead (1934). terdapat tiga prinsip utama teori ini. mengapa anda memberhentikan kereta anda apabila lampu merah menyala di persimpangan yang terdapat lampu isyarat? Lampu merah tersebut seolah-olah berinteraksi dengan anda. Menurut George Herbert Mead (1934) lagi. Kehidupan manusia banyak bergantung kepada interaksi sosial yang biasa dialaminya. 102 . biasanya manusia membuat keputusan secara subjektif melalui apa yang difahaminya. Teori Penembusan Sosial (Social Penetration Theory). Pada pendapat beliau.

Mereka akan menundukkan kepala apabila bertemu dengan orang yang lebih tua bagi menandakan rasa hormat mereka. Contohnya. kasar. Begitu juga kalau sebaliknya. Mereka berasa puas apabila dapat menggunakan dialek tersebut ketika berinteraksi sesama mereka. jika sebuah kereta dengan lajunya tiba-tiba telah memotong kereta anda sedangkan terdapat kereta lain di hadapan sehingga anda terbabas untuk mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Tingkah laku tersebut berupaya membentuk makna atau tanda kepada diri seseorang dan apa yang difikirkannya. Ini semua memperlihatkan bahawa komunikasi interpersonal dicernakan melalui proses interaksi simbol ini. benci. Kita ambil contoh masyarakat Jepun. jika sedih anda akan menangis atau kelihatan sugul sahaja. Pemikiran juga mempunyai perkaitan dengan komunikasi interpersonal kerana manusia suka membuat interpretasi terhadap apa yang dikomunikasikan. Jika anda suka umpamanya. suka dan sebagainya. Selalunya apa yang terdapat dalam minda akan terpancul keluar melalui perbuatan. pasti anda akan tertawa atau senyum. Kemungkinan anda akan melakukan reaksi di luar kawalan seperti secara spontan mengeluarkan penumbuk melalui tingkap kereta menandakan anda marah dengan sikap biadap pemandu tadi. pasti bahasa yang digunakan agak kasar seperti “Keluar! Keluar! Keluar! Saya benci awak!”. Bahasa yang digunakan oleh seseorang dapat menggambarkan komunikasi interpersonal yang terdapat dalam dirinya. Interaksi simbol ini jelas memberi makna kepada komunikasi interpersonal seseorang itu. 103 . Mereka akan menggunakan bahasa atau dialek Kelantan bila berkomunikasi. Cuba anda interpretasikan tindakan rakan sebelah anda jika anda merampas pensil di tangannya semasa dia sedang menulis. geram. Bahasa yang digunakan juga merupakan sumber makna kerana apa yang terkeluar daripada mulut anda yang membentuk bahasa akan memperlihatkan sikap dan sifat anda sama ada lembut. Bagi mereka berinteraksi dengan menggunakan dialek Kelantan tersebut dapat menonjolkan simbol persabahatan yang kukuh dan intim antara mereka. Malah masyarakat Melayu juga diajar bersopan dengan membongkokkan badan ketika berjalan melintasi hadapan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat kepada mereka.Makna yang diberikan oleh seseorang itu biasanya berdasarkan tindaktanduk atau tingkah laku seseorang itu daripada persepsi masyarakat. Kita ambil contoh kalau pelajar dari Kelantan bertemu dengan pelajar Kelantan lain di depan pintu kuliah. Malah bahasa juga dapat memperlihatkan masyarakat sekitarnya. Kalau anda marah.

Cuba anda nasihatkan rakan anda tentang betapa pentingnya menuntut ilmu? Apakah reaksi beliau terhadap nasihat anda itu? 104 . Ini bergantung juga kepada keakraban hubungan antara seseorang itu dan akhirnya akan menghasilkan tindakan. Barnett Pearce dan Linda Harris (1979) yang menyatakan bahawa interaksi seseorang itu lazimnya dapat memperlihatkan personaliti dan pengaruh sosial seseorang. Sikap serius dan tegas ini memperlihatkan disiplin yang mereka terima selama ini melalui latihan dan pembentukan kendiri sebagai anggota keselamatan.7. Contoh lain.3 PENGURUSAN KOORDINASI MAKNA (COODINATED MANAGEMENT OF MEANING) Teori ini telah diperkenalkan oleh Vernon Cronen. Adakalanya cara penyampaian lebih penting daripada isi kandungan yang ingin disampaikan. Seorang anak umpamanya. Pengalaman dan latihan yang diperolehi manusia untuk berinteraksi biasanya akan mempengaruhi caranya melakukan komunikasi interpersonal. Dalam teori pengurusan koordinasi makna ini selalunya bermula dengan proses persepsi seseorang terhadap orang lain. Jelasnya. tetapi kemudian memberikan ransangan dan motivasi kepada anaknya supaya lebih tekun lagi mengulang kaji pelajaran agar menjadi pelajar yang berjaya. Teori pengurusan koordinasi makna ini lebih menekankan komunikasi interpersonal yang berpusatkan cara bagaimana seseorang itu berkomunikasi. seorang pegawai polis yang menjawab panggilan telefon. seorang ayah yang baik akan memuji anaknya walaupun mendapat markah rendah dalam kelas. Pembinaan peribadi dan proses komunikasi seseorang yang baik dapat membentuk satu kesatuan matlamat yang membolehkan manusia hidup aman dan sejahtera.Contohnya. terpengaruh dengan setiap apa yang dituturkan oleh seorang ibu atau bapanya kerana proses pengurusan makna kedua-dua ibu bapa tersebut amat bererti dalam diri mereka. pangkatnya dan dengan siapa kita ingin berurusan melalui telefon. pengurusan koordinasi makna ini dapat membentuk sikap dan cara seseorang itu melakukan komunikasi interpersonalnya. Biasanya persepsi tersebut bergantung kepada sifat kendiri seseorang itu sama ada positif atau negatif. Biasanya dengan tegas beliau akan memberitahu nama.

S. Beebe dan Redmond (1999)? Bagaimana komunikasi interpersonal boleh berlaku? Siapakah yang menyebutkan bahawa komunikasi interpersonal merupakan satu proses transaksi yang berterusan dan biasanya melibatkan mereka yang berada pada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan melalui pertukaran mesej antara mereka? Semak jawapan anda di akhir bab ini. mesra atau tidak mesra bergantung kepada non-verbal yang wujud dalam bentuk jarak. A. 3. Canada: Wadsworth. Beliau percaya bahawa zon yang dibina oleh seseorang ketika berkomunikasi akan memberi makna hubungan antara mereka. 7. Interpersonal Littlejohn. S. (1992).4 TEORI JANGKAAN MELAMPAU VIOLATIONS THEORY) (EXPECTANCY Teori jangkaan melampau ini telah diperkenalkan oleh Judee Burgoon (1986) yang memperjelaskan mengenai proses ruang. Belmout: Wadsworth. saiz dan bentuk komunikasi seseorang itu yang dapat memperlihatkan keintiman mereka. communication. Theories of human communication. Bagi beliau apabila sesuatu perkara yang ingin dibincangkan melibatkan sama ada formal atau tidak formal. maka kedua-dua mereka yang berkomunikasi itu dapat dianggap sangat rapat hubungannya. jarak. Jarak ini mungkin berlaku apabila pasangan 105 .W. jika berlaku jarak perbualan seseorang itu antara 0 hingga 18 inci. Apakah makna komunikasi interpersonal menurut pendapat Beebe. & Jensen. Contohnya.SOALAN DALAM TEKS 1. konteks mata dan kerapatan badan mereka yang berinteraksi tersebut. 2. (2002). Trenholm.

Mereka pada dasarnya berkomunikasi dengan jujur. merahsiakan dan mengelirukan. Dalam melaksanakan komunikasi interpersonal bentuk ini.kekasih sedang berbual mesra atau pasangan suami-isteri atau mungkin juga seorang ibu sedang berbisik sesuatu kepada anaknya. Dalam hal ini terdapat tiga strategi penipuan komunikasi yang biasa berlaku. Jarak ini selalu berlaku apabila ada sesi ceramah dan biasanya penceramah dengan penonton berada pada situasi ini ketika dalam sebuah dewan. maka reaksi tersebut sedikit sebanyak memberikan implikasi negatif bahawa anda tidak jujur untuk berkomunikasi dan tidak yakin dengan apa yang anda ingin tutur atau ucapkan. Jelasnya. Proses interaksi ini mungkin berlaku antara seorang sahabat dengan sahabat baiknya atau antara ketua dengan pekerja yang sama jantina.5 TEORI PENGKABURAN INTERPERSONAL (INTERPERSONAL DECEPTION THEORY) Teori Pengkaburan Interpersonal ini telah dipopularkan oleh David Buller dan Judee Burgoon (1996) yang mendapati ramai manusia dalam banyak situasi tidak bersikap jujur ketika berkomunikasi. Manakala jarak antara 4 kaki hingga 10 kaki dianggap sebagai jarak sosial. Begitu juga dengan konteks mata yang dilakukan akan memberikan jangkaan terhadap komunikasi interpersonal yang wujud. menurut David Buller dan Judee Burgoon (1996) wujudnya komunikasi dua hala antara 106 . Mereka mungkin sedang berbincang mengenai gerai makan yang akan dijunjungi waktu tengah hari nanti atau tentang teman wanita mereka yang bermasalah. Cuba anda masuk dalam lif dan terus memerhatikan setiap orang dalam lif tersebut. Apa yang akan berlaku? 7. tetapi pada hakikatnya ada tujuan atau mesej tertentu di sebalik kegiatan komunikasi yang dijalankan. Jarak ini mungkin berlaku apabila terdapatnya perbincangan atau sesi mesyuarat antara ketua dengan pekerjanya dalam sebuah bilik mesyuarat yang berbentuk formal. cara seseorang itu mengadakan konteks mata juga penting dan ianya dapat memperlihatkan reaksi seseorang. iaitu pemalsuan. Manakala bagi jarak antara 18 inci hingga 4 kaki. Manakala jarak 10 kaki ke atas merupakan jarak publik. jarak interaksi seseorang itu dapat memberikan interpretasi terhadap keintiman hubungan seseorang. Jika anda ditemu duga dan anda takut untuk bertentang mata dengan mereka yang menemu duga anda. Selain itu. dianggap sebagai jarak personal.

Ada isu yang dipalsukan kebenarannya semata-mata kerana dia “bias” kepada pemerintah. Contohnya. Kedua-dua sahabat ini dianggap melakukan pengkaburan interpersonal semasa berkomunikasi. 107 . hujah yang digunakan oleh seorang sahabat yang pro kepada pemerintah sering tidak berlandas atau bersandarkan sumber yang tidak pasti kebenarannya atau sumber yang tidak diiktiraf kewibawaannya. Pujian yang diberikan kepada tokoh politik tertentu terlalu tinggi sehingga tidak munasabah pada logik akal. jika seorang bekas isteri yang telah diceraikan oleh suaminya bersikap tidak ambil kisah atau tertawa ketika menceritakan peceraiannya. seorang lelaki yang bertali leher dan kelihatan segak dengan kereta mewah telah menawarkan program atau skim cepat kaya. jika berlaku perbincangan antara dua orang sahabat tentang politik negara. Contohnya. tetapi daripada air mukanya dapat memperlihatkan ketidakjujurannya semasa bertutur. Ramai penduduk kampung yang tertarik dengan komunikasi interpersonalnya lalu menjual harta untuk sama-sama mengikuti skim cepat kaya tersebut. Ini bermakna. UUM yang diberikan kepadanya? Lihatlah kejujuran beliau ketika mengeluarkan kata-katanya. Manakala seorang sahabat lain terlalu anti pemerintah. Contohnya. seorang pekerja yang datang lambat ke tempat kerja akan mencipta pelbagai alasan agar tidak dimarahi oleh ketuanya. Contohnya.komunikator dan komunikan. Apa yang dibicarakan semuanya bersifat negatif kepada tokoh-tokoh tertentu tanpa sebarang sandaran yang kukuh. Adakalanya komunikasi interpersonal berbentuk pengkaburan berlaku apabila seseorang cuba merahsiakan sesuatu peristiwa atau insiden yang berlaku. beliau cuba menyembunyikan kesedihan yang dialaminya. Tanya rakan anda sama ada dia faham atau tidak isi kandungan modul Teori Komunikasi UPJJ. Tetapi apa yang berlaku ialah penipuan dan inilah yang mengelirukan mereka yang terlibat dalam skim tersebut. Terdapat juga kekaburan interpersonal apabila sesuatu interaksi yang berlaku tidak menggambarkan perkara sebenarnya. wujud pula apa yang dikatakan komunikasi mengkaburkan yang berbentuk pemalsuan. Biasanya mereka yang berinteraksi ini cuba mempengaruhi antara satu sama lain dan semasa berlakunya komunikasi antara mereka inilah. merahsiakan dan mengelirukan. Terdapat juga manusia bila menghadapi sesuatu masalah bertindak dengan melakukan penipuan bagi melepaskan diri.

J. maka sikap kemarahannya akan ditonjolkan hasil daripada apa yang tersimpan dalam mindanya. Dalam teori ini konsep utamanya ialah personaliti diri seperti bawang besar yang mempunyai lapisan luar atau kulit yang nipis. Ini 108 . J.7 TEORI PENEMBUSAN SOSIAL (SOSIAL PENETRATION THEORY) Teori Penembusan Sosial telah diutarakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor (1973) dengan menjelaskan. Seorang ketua dalam organisasi akan memberikan arahan kerja kepada pekerja sokongannya apabila dia memikirkan kepentingan kerja tersebut bagi meningkatkan prestasi organisasi. O’ Keefe dan Daniel. Teguran anda mungkin tidak akan dilayani kerana dia meniru disebabkan tidak mempunyai masa untuk membuat tugasan tersebut. O’Keefe dan Daniel. O’ Keefe (1982).7. Itulah jalan paling mudah yang terfikir oleh beliau. O’Keefe (1982) ini telah mengguna pakai Walter Crockett Role Category Questionnaire (RCQ) yang diperkenalkan oleh Crockett W. Bagaimana perasaan anda sekiranya sahabat anda tiba-tiba mengkriti anda kerana menceritakan kisah teman wanitanya kepada rakan yang lain? 7. Barbara. jika seseorang itu marah. Rakan anda juga mungkin membayangkan bahawa anda juga mungkin akan bertindak sedemikian sekiranya berada di tempatnya. Contohnya. Matlamat komunikasi interpersonal akan mencapai kejayaan sekiranya perilaku pengamal bersikap terbuka dan jujur semasa berkomunikasi. Teori konstruktivisme oleh Jesse Delia. Barbara.6 TEORI KONSTRUKTIVISME (CONSTRUCTIVISM) Teori ini dipelopori oleh Jesse Delia. dengan mengutarakan alat pengukuran bagi memperoleh keputusan tentang komunikasi interpersonal yang disebut sebagai get inside your head. diikuti dengan lapisan-lapisan lain yang semakin ke dalam semakin kuat dan padat. Begitu juga jika anda memberikan kritikan terhadap rakan sekuliah anda yang meniru tugasan rakan lain untuk memudahkan kerja beliau. Hasil arahan kerja tersebut. proses komunikasi interpersonal bertujuan untuk berkongsi maklumat antara seseorang. J. J. akan berlaku pula maklum balas atau kritikan sama ada positif atau negatif daripada para pekerja hasil yang terdapat dalam minda mereka. H (1965) sebagai asas mendapat keputusan terhadap komunikasi interpersonal. Menurut Griffin (2000) setiap yang dikomunikasikan ialah apa yang terdapat dalam minda seseorang penutur itu.

sikap ego dalam dirinya dan mungkin kisah putus tunangnya. sombong dan kurang sopan. maka semakin kita mengetahui isi hati kenalan kita itu. Lebih banyak seseorang itu mengetahui tentang pasangan mereka. Kemudian berlakunya pendedahan kendiri dengan memahami cita-cita. wujud hasil hubungan pada awalnya. Adam telah mengajak Ali ke rumahnya yang terletak di Changlon. kisah Adam seorang pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) telah berkenalan dengan Ali rakan sebiliknya yang berasal dari Kuala Lumpur.bermakna. kemudian timbul kepuasan hubungan dan seterusnya timbul kestabilan hubungan. Proses terakhir yang mungkin berlaku ialah kebalikan tembusan yang merupakan proses menarik diri daripada satu lapisan kesatu lapisan seperti dilalui pada peringkat tembusan. Semasa berada di rumah Adam. Oleh kerana rasa kesian kepada Ali yang agak keseorangan. Ini bermakna. semakin lama kita berkenalan atau melakukan komunikasi interpersonal. kebaikan sifat atau keburukan peribadinya. cita-cita. Ali telah bertindak kurang sopan dengan pergi ke dapur mencari makanan dan membuka TV dengan kuat sekali sedangkan dalam rumah itu bapa Adam sedang bersembahyang. seperti kisah keluarganya yang porak-peranda hasil perceraian ibu bapanya. maka komunikasi akan menjadi bertambah peribadi. tetapi menjadi lambat setelah sampai ke lapisan yang lebih tengah. Berikan tiga cadangan kebaikan dan kelemahan teori ini berdasarkan pengalaman anda membentuk hubungan dengan rakan anda. Tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal. Pendedahan kendiri Ali dianalisis oleh Adam dengan melihat hasil perbuatan Ali. Tetapi bila diselidiki dalam jiwanya terdapat perasaan yang tidak disenangi oleh Adam. Ini bererti. Lazimnya tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal perkenalan. tetapi menjadi lebih susah hingga ke lapisan tengahnya. Mungkin rakan akan tidak lagi bertegur sapa dengan anda atau melarikan diri bila bertembung dengan anda. Biasanya perkara luaran lebih kerap diceritakan kepada teman baru seperti kursus yang diambil. asal mereka dan minat. 109 . Contoh. sekiranya kita telah lama mengenali rakan atau sahabat kita. maka semakin kita mengetahui kegemaran. Pada pendapat anda adakah Adam akan mengajak Ali ke rumahnya lagi? Bolehkah Ali terus menjadi sahabat Adam? Daripada contoh di atas. didapati Ali kelihatan sebagai seorang pelajar dari bandar yang bersikap ego. jadual hariannya dan kelemahan peribadinya. Pada luarannya didapati Ali seorang pelajar yang sama dengan pelajar lain.

110 Aksiom 3: Aksiom 4: Aksiom 5: Aksiom 6: . Teori ini mempunyai banyak aksiom yang merupakan kenyataan yang diterima sebagai benar tanpa perlu melalui proses pengujian. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi. Kekurangan ketidakpastian menyebabkan bertambahnya komunikasi bukan verbal. perlakuan pencarian maklumat akan meningkat. Apabila tahap komunikasi bukan verbal meningkat. Apabila berlaku persamaan antara individu. Biasanya apabila kita berkomunikasi dengan seseorang. iaitu ketidakpastian perlakuan yang boleh diselesaikan melalui prosedur tertentu dan ketidakpastian kognitif yang boleh diatasi dengan mencari maklumat.8 TEORI PENGURANGAN KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY REDUCTION THEORY) Teori ini dipopularkan oleh Charles Berger (1987) dengan memberikan fokus terhadap penggunaan komunikasi manusia bagi memperoleh pengetahuan selain membentuk kesefahaman antara satu sama lain apabila berkomunikasi.7. Sekiranya berlaku ketidaksamaan. menyebabkan kemesraan berkurangan. maka tahap ketidakpastian akan berkurangan. ia akan meningkatkan ketidakpastian. pencarian maklumat berkurangan. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi dalam hubungan. maka kita akan berasa tidak pasti dan biasanya berlaku dua jenis ketidakpastian. Oleh itu. Dalam teori ini menyebutkan bahawa jika kita pertama kali bertemu dan berkomunikasi dengan seseorang. Apabila tahap ketidakpastian tinggi. ia akan mengurangkan ketidakpastian. teori ini juga kadang-kadang disebut sebagai Teori Aksiomatik. dari mana asalnya. kenapa dia berjumpa dengan kita dan persoalan lain yang timbul dalam fikiran kita. akan menghasilkan kadar timbal balik yang tinggi. iaitu Aksiom 1: Aksiom 2: Apabila tahap komunikasi verbal antara seseorang yang baru sahaja berkenalan meningkat. Tahap ketidakpastian rendah akan menghasilkan kadar timbal balik yang rendah. Apabila tahap ketidakpastian berkurangan. maka tahap ketidakpastian berkurangan. kita sebenarnya berpotensi menyelidiki siapa dia. Terdapat tujuh aksiom yang yang telah diperkenalkan oleh Berger (1987).

Jelasnya. Cuba anda kaitkan setiap aksiom di atas dengan hubungan anda bersama rakan sekuliah anda sejak bertemu dengannya. (ii) Nilai insentif – kita mengetahui bahawa dia mempunyai nilai yang kita inginkan. Untuk menerangkan hubungan antara individu dalam pendekatan interaksi ini. UUM dalam bidang komunikasi. sahabat kita itu adik kepada salah seorang pensyarah di Jabatan Komunikasi yang mempunyai banyak buku rujukan untuk memudahkan kita untuk membuat tugasan nanti. 7. Contoh. Bagi memahami teori pengurangan ketidakpastian ini Griffin (2000) telah mengutarakan pandangan tentang proses pencarian maklumat dalam membentuk hubungan. Terdapat tiga perkara yang mendorong seseorang itu mencari maklumat. tiga prinsip telah diutarakan oleh Paul Watzlawick. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). Janet Beavin dan Don Jackson (1967). iaitu (i) Kita tidak boleh tidak berkomunikasi – walaupun kita tidak begitu bersetuju dengan ibu kerana mengkritik pakaian kita dan tidak 111 . Contohnya. Kita akan berpeluang bertemu kerana kebetulan dia dari tempat yang sama. Anda ingin tahu kenapa dia berkelakuan begitu. Mereka menjelaskan tentang proses membentuk serta mengekalkan hubungan antara perseorangan. (iii) Devian – kenalan anda itu agak berbeza dengan kenalan lain kerana setiap kali bertemu dia akan resah untuk berbicara.9 PENDEKATAN VIEW ) INTERKASI (THE (i) INTERACTION Pendekatan Interaksi ini telah diutarakan oleh Paul Watzlawick. kenalan kita sama-sama mengikuti kursus PJJ. memandang tempat lain bila bercakap dan selalu melarikan diri bila bertembung dengan anda.Aksiom 7: Apabila tahap ketidakpastian yang akan menyebabkan kita kurang meminati seseorang itu. iaitu Pengharapan interaksi pada masa depan – apabila kita akan berjumpa dan berinteraksi dengan individu berkenaan pada masa depan. manakala kurangnya ketidakpastian akan menyebabkan kita lebih menyukainya. teori pengurangan ketidakpastian ini mungkin memberikan anda pandangan baru mengenai proses pembentukan hubungan dalam komunikasi antara perseorangan dan seterusnya meningkatkan lagi jalinan hubungan anda dengan sahabat anda.

Isterinya Datin Zainon seorang Profesor di Universiti Utara Malaysia. Apa yang menjadi masalah ialah anak mereka Adam yang belajar dalam Tingkatan 4 ialah pelajar yang sangat degil. Contohnya. Mereka mempunyai tiga orang anak. anda memberi sejambak bunga kepada pensyarah sempena Hari Guru. Manakala Adam membuat alasan bahawa dia tertekan dalam keluarga kerana semuanya sibuk dengan kerja sendiri tanpa mengambil berat tentang 112 . lantas melakukan interaksi dengan Pegawai Polis. Selalunya dalam komunikasi lisan metakomunikasi ialah nada suara. tetapi kita tetap memberikan mesej bahawa kita ada masalah. Begitu juga dengan Alijah yang sering bergaduh dengan Adam di rumah. Manakala Aminah pula sibuk dengan kerja-kerja kursus di universiti tanpa menghiraukan apa yang telah berlaku terhadap adiknya. (iii) Komunikasi sama dengan isi kandungan membentuk hubungan – apabila seseorang berkomunikasi. iaitu Aminah yang sulung. Alijah yang tengah dan Adam yang bongsu. Kandungan pula ialah isi mesej dan hubungan ialah bagaimana mesej disampaikan. Datuk Syed terpaksa menjaga identitinya sebagai tokoh korporat. Aminah sibuk sebagai pelajar Tahun Tiga di Universiti Selatan Malaysia. Manakala Datin Zainon pula terlalu menjaga statusnya sebagai Profesor dan hubungannya yang bersifat komplementari sebagai ibu dengan membohongi pihak sekolah. Satu hari Adam telah ditangkap polis kerana disyaki terlibat dengan perlumbaan haram. manakala komunikasi verbal adalah digital. Datuk Syed menganggap itu sebagai proses biasa sebagai pelajar yang kian remaja. tetapi bahasa yang anda gunakan nadanya agak kasar. dia cuba mengadakan hubungan yang menerangkan kandungan atau disebut metakomunikasi. Datuk Syed telah menghubungi seorang Pegawai Polis agar anaknya dilepaskan. air muka dan pergerakan badan yang mempunyai makna. Dalam situasi ini pemberian sejambak bunga itu ialah komunikasi analogik dan ucapan selamat dengan nada yang kasar itu ialah komunikasi digital. Manakala Datin Zainon pula bertindak menghantar surat kepada pihak sekolah mengatakan Adam selalu sakit dan tidak boleh hadir ke sekolah. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori pendekatan interaksi ini. (ii) Manusia berkomunikasi secara digital dan analogik – komunikasi bukan verbal adalah analogik. Apabila pihak sekolah menghubungi Datuk Syed mengenai tingkah laku anaknya Adam. Manakala Alijah pelajar Tingkatan 6 yang aktif di sekolah. anda bolehlah mengikuti kisah berikut: Datuk Syed merupakan seorang tokoh korporat yang disegani. selalu bergaduh dan ponteng sekolah. Ertinya komunikasi tetap berlaku. penekanan terhadap perkataan.mahu berkomunikasi dengannya.

iaitu dengan mempengaruhi orang lain bersama-sama dengan kita. Begitulah yang sepatutnya berlaku kepada keluarga Datuk Syed. Teori ini membicarakan hubungan yang selari dengan sistem setiakawan dan kekeluargaan. Teori ini lebih menekankan perasaan kesepakatan atau kesamaertian dan pembentukan kesefahaman antara satu sama lain.dirinya. bagi mendapatkan interaksi yang baik. Perbincangan mengenai pendekatan interaksi ini membolehkan kita lebih memahami betapa pentingnya interaksi antara perseorangan dalam keluarga. apabila dua pasangan kekasih berbicara. Hubungan yang berbentuk saling memberi dan menerima perlu berlaku sekiranya ingin membentuk hubungan yang baik antara seseorang itu. Adakalanya rasional dialek ini dapat memperlihatkan keutuhan perhubungan seseorang mengikut daerah atau persekitarannya. Lazimnya rasional dialek yang diucapkan mempunyai hubungan intim dengan seseorang. Kita boleh membentuk sesuatu keputusan tetapi tidak boleh memaksa seseorang itu menerima keputusan yang telah kita buat. nasihat memberikan kerjasama dan membentuk kesefahaman. Namun. Ini bermakna.10 RASIONAL DIALEK (RATIONAL DIALECTICS) Rasional dialek ini diketengahkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery (1976) yang mengutarakan keakraban komunikasi dengan status hubungan seseorang itu.Begitu juga seorang suami yang sedang berbicara dengan isterinya. Cuba anda fikirkan kenapa ibu anda selalu menyebelahi adik anda dalam setiap perkara. jika 113 . semua pihak perlu berperanan untuk saling berkomunikasi antara perseorangan dalam bentuk teguran. Terdapat beberapa bentuk kawalan yang boleh dilakukan. pastinya menampakkan kemesraan yang menyeronokkan. Oleh itu. ada kalanya berlaku kegagalan semasa berkomunikasi tersebut. walaupun adik anda bersalah? 7. Adam terlalu bebas untuk berbuat apa sahaja kerana kurangnya interaksi di kalangan keluarga dan apa yang dilakukan selalu mendapat pembelaan daripada ibu bapanya. Biasanya kepercayaan yang dibina bagi membentuk rasional dialek ini bergantung kepada pertimbangan yang diberikan oleh seseorang sama ada ingin bersama-sama dengan kita atau sebaliknya. Terdapat pelbagai masalah yang berlaku dalam keluarga dan kesemua ini berpunca daripada pendekatan interaksi yang kurang memuaskan dan kalau berlaku interaksipun biasanya berbentuk negatif atau kegagalan berkomunikasi. Contohnya. pendekatan interaksi penting dalam membentuk komunikasi interpersonal yang baik antara seseorang dengan seseorang yang lain. Contohnya.

Menurut Muzafer Sherif dan Carl Hovland (1961) apabila seseorang mendapat. maka pastinya anda akan memeluk sahabat itu dan berbicara dengannya kisah silam yang mengimbas kembali nostalgia ketika zaman persekolahan dahulu. Pastinya anda rasa sungguh senang semasa berinteraksi. maka mereka lebih selesa menggunakan bahasa tersebut apabila berbicara. Teori Keadilan Sosial ini mempunyai hubungan dengan psikologi. komunikasi interpersonal dalam rasional dialek bergantung kepada persamaan pengertian antara komunikatorkomunikator yang berhubung dan sejauh mana mereka dapat menyatukan kesefahaman mereka mengenai sesuatu perkara yang diperbincangkan serta wujud keserasian perhubungan tersebut. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang rapat antara kita dengan sahabat yang terlibat dalam interaksi tersebut. maka sudah pasti mereka lebih mesra menggunakan dialek Negeri Sembilan mereka. Sekiranya sesuatu berita atau komunikasi yang diterima itu tidak sehaluan dengan sikap dan personaliti seseorang itu. Apakah yang anda akan lakukan ketika itu? 7. mereka biasanya gemar membuat penghukuman tanpa mengambil kira mesej sebenar atau akibat daripada interpertasi yang dilakukannya. jika anda bertemu dengan seorang kawan sebilik semasa berada di asrama dahulu dalam satu kursus atau bengkel. Hubungan yang selari antara komunikasi interpersonal dengan rasional dialek ini memang tidak dapat dipisahkan kerana melibatkan persoalan status hubungan antara seseorang itu. tibatiba anda terserempak dengan bekas guru sekolah anda yang anda minati cara pengajarannya. hubungan yang erat mahupun hubungan yang mulai renggang antara seseorang dengan seseorang yang lain. Sedang anda membeli-belah bersama sahabat anda. Contohnya. maka biasanya keadilan sosial tidak akan wujud dan penghukuman yang diberikan ialah negatif dan begitulah 114 . menerima atau memperoleh mesej.seorang pelajar dari Negeri Sembilan bertemu dengan seorang pelajar lain dari Negeri Sembilan juga. Rasional dialek juga melibatkan sikap keterbukaan atau tertutup. Ini bermakna.11 TEORI KEADILAN SOSIAL (SOSIAL JUDGMENT THEORY) Teori Keadilan Sosial ini telah diperkenalkan oleh Muzafer Sherif dan Carl Hovland (1961). kepastian dan juga ketidakpastian. Begitu juga jika pelajar berketurunan Boyan apabila bertemu kaum kerabatnya yang boleh berbicara bahasa Boyan. gelak ketawa dan mungkin menangis apabila kisah sedih dibualkan.

• Jika anda berpuas hati bahawa komunikasi anda itu berkemungkinan berjaya. Sekiranya. Dalam hal ini empat prinsip telah dinyatakan. ada kemungkinan juga komunikasi tersebut akan gagal. 115 (i) . (iv) Semakin banyak komunikasi dilakukan. Akhirnya.sebaliknya jika berita yang diterima bersesuaian dengan diri seseorang. • Jika komunikasi cenderung untuk berjaya sebagaimana yang dirancang. (iii) Biasanya. ia mestilah berkeadaan sebagaimana yang tidak dirancang. Keadilan sosial selalu berlaku apabila sudut pandangan seseorang terhadap sesuatu perkara atau kejadian itu melibatkan komunikasi yang memihak kepada majoriti masyarakat. (v) Dalam komunikasi. maka boomerang effect atau kesan kezaliman akan berlaku. ia mungkin akan gagal. tidak mustahak tentang sesuatu perkara itu berlaku. jika melibatkan perasaan ego dalam diri seseorang. maka tindakan memulau atau seseorang itu tidak akan memberikan komitmen yang bersunguh-sungguh. (ii) Jika mesej boleh difahami dalam berbagai-bagai cara. Kita mungkin mempunyai dua dunia yang sama. maklumat yang diterima tidak sehaluan dengan penerima atau tidak dipersetujui. Menurut teori keadilan sosial ini. Malah Osmo Wiio (1978) ada mengutarakan enam kegagalan berkomunikasi. tetapi lebih dipertikaikan bagaimana perkara itu boleh berlaku. maka akan berlaku rasa tidak puas hati dan seterusnya mereka bertindak untuk menolak segala maklumat yang diberikan. ia pasti gagal. iaitu dunia khayalan media massa dan dunia seharian yang jarang sekali kedua-dua dunia ini bertemu. iaitu Komunikasi biasanya gagal kecuali nasib. ada orang lain yang lebih mengetahui daripada apa yang anda maksudkan dengan mesej anda itu. ia akan difahami dalam cara yang begitu dan begini dan ini banyak mendatangkan mudarat. biasanya mesej yang diterima akan dipersepsikan mengikut kehendak dan sikap penerima maklumat tersebut. • Jika komunikasi tidak boleh gagal. iaitu • Jika komunikasi akan gagal. maka pujian akan diberikan. Ego manusia yang menyebabkan ketidakadilan sosial tersebut berlaku. bila kita berkomunikasi. Jika maklumat yang diterima bertentangan dengan naluri atau kehendak penerima. maka semakin sukar komunikasi itu untuk berjaya atau overload communication.

12 RUMUSAN Sebagai rumusan dalam bab ini. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Apakah komunikasi interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. tetapi amat mustahil untuk kita menarik balik kata-kata yang telah kita luahkan. Apakah perasaan anda apabila bertemu dengan seorang kawan lama andayang anda dapati beliau baru sahaja dibebaskan dari penjara? 7. Jelas sekali.(vi) Mustahak sesuatu butiran berita itu adalah berkait rapat secara songsang dengan jarak dua kali ganda. konteks situasi melibatkan persekitaran fizikal dan konteks budaya yang melibatkan unsur-unsur budaya yang mempengaruhi proses interaksi. para pelajar telah diberikan pengetahuan mengenai sepuluh teori yang terdapat dalam Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antara Perseorangan. berita sahabat anda Ahmad bertumbuk dengan jirannya lebih mustahak bagi anda berbanding dengan berita sepuluh ribu orang terbunuh dalam banjir di India. semuanya melibatkan komunikasi. kuasa. Terangkan kenapa teori komunikasi interpersonal penting? Kenapa personaliti diri seseorang itu biasanya disamakan seperti lapisan kulit bawang? Pendedahan kendiri penting dalam Teori Tembusan Sosial. Konteks hubungan melibatkan tahap kepercayaan. tahap pendedahan kendiri dan pengalaman mengenai diri masing-masing. Jelaskan proses pendedahan diri dalam teori ini. Teori Pengurangan Ketidakpastian dikenali juga sebagai Teori Aksiomatik. Contohnya. Apa juga yang kita lakukan sama ada bercakap. 3. kawalan. iaitu dari segi psikologi yang melibatkan keinginan. personaliti. Biasanya komunikasi interpersonal ini tidak boleh ditarik balik. 2. Seterusnya. kita tidak dapat mengelak daripada berkomunikasi. berdiam diri atau bergerak. 4. Walaupun kita boleh meminta maaf. keperluan. Mengapa? 116 . Dalam komunikasi interpersonal ini ada yang bersifat kontekstual dan terdapat empat bentuk konteksnya yang utama. konsep kendiri dan nilai kendiri kepada kedua-dua mereka yang terlibat dalam komunikasi antara perseorangan ini. nilai.

5. 3. Kata-kata tersebut diutarakan oleh Adler. boleh berkongsi keyakinan dan masalah. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). 2. wujudnya sikap tolong-menolong dan sebagainya. keserasian. kecintaan yang mendalam dan rasa tidak boleh berpisah dengan seseorang. hubungan yang intim. 117 . komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan mereka pula saling mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi tersebut. Menurut Beebe. Beebe dan Redmond (1999). JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Nyatakan tiga prinsip dalam pendekatan interaksi oleh Paul Watzlawick. Biasanya komunikasi interpersonal ini wujud apabila adanya persefahaman. Dalam hal ini ia melibatkan rasa mesra. Rosenteld dan Towne (1999).

Mengenal pasti proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Membincangkan definisi komunikasi kumpulan kecil. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa. 2. Dalam sesebuah kumpulan setiap ahli mempunyai peranan masing-masing bagi menentukan visi dan matlamat kumpulan tercapai. newsletter dan sebagainya. Di samping itu.1 PENGENALAN Dalam bab ini anda akan diperjelaskan tentang teori dan makna komunikasi kumpulan. Lazimnya. Setiausaha. Kumpulan dibina atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu. Menjelaskan maksud pemikiran kelompok atau groupthink. Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai struktur yang rasmi dan ketua boleh dipilih daripada 119 . Begitu juga Jawatankuasa Promosi yang bertanggungjawab mempromosikan sesuatu barangan keluaran sesebuah organisasi. Memahami komunikasi kepemimpinan dan kepengikutan. Biasanya kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas. Mendefisikan konsep komunikasi kumpulan. 5. kumpulan mengandungi lebih daripada dua orang dan wujud bersama dalam jangka masa tertentu. iaitu jawatan seperti Pengerusi. anda seharusnya boleh: 1. 3. kumpulan formal juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu. 8. 4. iaitu kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. mengelola dan mengambil sebarang tindakan untuk merealisasikan matlamat organisasi mereka.BAB 8 KOMUNIKASI KUMPULAN OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Kumpulan sebenarnya boleh diwujudkan dalam sesebuah organisasi seperti pembentukan Jawatankuasa Penerbitan yang bertanggungjawab menguruskan sesuatu hasil penerbitan seperti buku cenderamata. Menurut Devito (1997). kumpulan merupakan himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama. Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua. Ini bermakna jawatankuasa tadi merupakan satu kumpulan yang bertanggungjawab untuk merancang.

Terdapat kumpulan yang mempunyai ahli yang sama tahap dan ada kumpulan yang mempunyai ahli yang berbilang status.2 KOMUNIKASI KUMPULAN Dalam kehidupan seharian. maka kita sering dituntut untuk melaksanakan sesuatu projek atau urusan semasa bekerja. Mungkin ini berlaku kerana komunikasi telah menjadi perkara biasa sehingga tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Ini merupakan satu andaian yang agak berbahaya kerana pendengar mungkin tidak berminat untuk mendengar atau tidak mahu menerima apa yang kita tuturkan. kita tidak boleh tidak berkomunikasi dalam kumpulan. masalah dan isu keberkesanan kumpulan masih menjadi topik perbincangan. Ketika kita bercakap. Dalam bab ini kita akan membincangkan konsep komunikasi dengan memberikan penekanan kepada faktor-faktor yang perlu diberikan perhatian yang sewajarnya bagi menjayakan komunikasi dalam kumpulan. Malah kita dituntut untuk bersama-sama dalam banyak hal seperti semasa di tempat kerja atau di rumah. Atas kelebihan berkumpulanlah. 1999). Cuba anda terangkan faedah kumpulan perbincangan untuk membuat atau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah? 8.3 KOMUNIKASI KUMPULAN KECIL Menurut Napier dan Gershenfeld (1993) komunikasi kumpulan kecil berlaku apabila lima hingga tujuh orang berbincang dan ia bergantung kepada kepada tugasan dan matlamat kumpulan tersebut. Tugas utama kumpulan ialah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Walau apapun sifat atau bentuk sesuatu kumpulan itu. Pemilihan ketua sering berubah mengikut masa dan tugas. Walaupun berkomunikasi merupakan perkara utama semasa berkumpulan. Biasanya.kalangan ahli. Tubbs (1998) mendefinisi komunikasi kumpulan kecil ialah proses setiap anggota kumpulan bertukar dan berkongsi maklumat sama ada secara 120 . maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi. Sebenarnya. kewujudan kumpulan menuntut setiap anggota organisasi berkomunikasi bagi menjaga dan memelihara persahabatan antara mereka. 8. komunikasi merupakan suatu proses yang dinamik dan menuntut pengamalnya berusaha untuk menjayakannya. peranan dan tanggungjawab setiap ahli amat mustahak (Ezhar Tamam.

Wahles dan Watson (1995). 121 (iv) (v) (vi) . Antaranya (i) (ii) (iii) Dengan berkumpulan kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan. tetapi juga daya ingatan serta berpeluang untuk berbincang dan bertanya sesuatu yang kurang difahami. Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta bertukar-tukar pendapat dengan jayanya. Oleh itu. Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya seseorang pelajar belajar dalam bentuk kumpulan. Penglibatan dalam kumpulan memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan sosial dan dapat mengenali lebih ramai orang serta boleh berbangga sekiranya dapat memberikan sumbangan kepada kumpulan. dalam komunikasi kumpulan sering berlaku pengaruh majoriti dan pengaruh minoriti. lazimnya interaksi di kalangan ahli organisasi menjadi bertambah kompleks dengan pertambahan jumlah ahli baru dalam kumpulan tersebut. Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan daya kreativiti perseorangan. komunikasi kumpulan kecil dapat dibezakan dengan komunikasi lain dalam tiga perkara. Ketiga. Kedua. Buat satu pemetaan tentang peranan setiap individu yang terlibat dalam kumpulan tersebut termasuk anda. Dengan berkumpulan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah atau teknik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Fikirkan satu kumpulan kerja yang pernah anda sertai. iaitu komunikasi kumpulan terdapat kesan pemerhati yang dapat mempengaruhi kandungan dan cara mereka berkomunikasi. komunikasi kumpulan kecil merupakan interaksi bersemuka antara individu yang berkongsi maklumat dan merasakan mereka sebagai ahli kumpulan yang saling bergantung antara satu sama lain. bilangan merupakan faktor penting dalam hal membuat keputusan.lisan atau bukan lisan untuk mempengaruhi antara satu sama lain. Menurut Ezhar Tamam (1999) terdapat beberapa kelebihan jika bekerja secara berkumpulan berbanding dengan bekerja secara bersendirian. Manakala Beebe dan Masterson (1994) pula berpendapat. Komunikasi kumpulan kecil ini mempunyai banyak kelebihan. Bukan sahaja kefahaman meningkat. Menurut Barker. Lebih banyak alternatif yang boleh dikenal pasti apabila berfikir secara kumpulan.

Setelah mengadakan mesyuarat dan meneliti segala aspek. setiap ahli yang terlibat dalam mesyuarat perlu berperanan dan berkomunikasi untuk mengambil sesuatu keputusan. Mengapa perkara sedemikian berlaku? Adakah proses komunikasi dalam kumpulan sudah tidak berkesan? Mungkinkah ahli dalam organisasi tersebut tidak mengetahui peranan masing-masing dalam sesuatu kumpulan? Bagi mengenal pasti mengapa sesuatu keputusan dalam kumpulan itu tidak memberi hasil keputusan yang baik. Walau bagaimanapun. Sama-sama kita fikirkan situasi ini.4 PEMIKIRAN KELOMPOK (GROUPTHINK) Satu lagi bentuk pendekatan komunikasi kumpulan ialah Pemikiran Kelompok atau Groupthink. Justeru itu. untuk mendapatkan keputusan terbaik. maka kumpulan tersebut telah mencadangkan kepada pihak pengurusan tertinggi organisasi agar membeli 300 unit komputer yang berharga RM5. dalam proses membuat keputusan ini sering kali berlaku perkara negatif yang menghalang keputusan yang memuaskan. Kumpulan ICTU ini telah bermesyuarat bagi mendapatkan maklumat yang mempunyai perkaitan dengan pembekalan. perogolan yang berleluasa. Randy Hirokawa dan Dennis Gouran menyebut bahawa interaksi kumpulan memberi kesan yang positif dalam membuat keputusan. Kumpulan dalam konteks organisasi biasanya terlibat dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. khususnya komputer dalam organisasi mereka.kes Ombak Tsunami yang melanda dan banyak lagi kes-kes semasa yang memerlukan pemikiran kelompok ini. Janis (1982) merupakan sarjana awal yang telah memperkenalkan satu teori atau pendekatan pemikiran kelompok atau groupthink. Ketua Unit Pengeluaran dan beberapa orang daripada bahagian teknikal. Dalam organisasi X satu jawatankuasa telah dibentuk bagi mengkaji penggunaan teknologi komunikasi.000 seunit untuk dibekalkan kepada sebahagian daripada anggota atau pegawai dalam organisasi yang kritikal 122 .8. Ketua Unit Perkhidmatan. Mungkin juga kes pengkorporatan. Menurut Griffin (2000). Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Pembangunan Manusia. keruntuhan moral remaja. masalah penyalahgunaan dadah dan sebagainya dapat dilihat sebagai masalah pemikiran kelompok atau groupthink kerana beberapa situasi lain yang dihadapi selepas berlakunya peristiwa tersebut. Beberapa contoh yang boleh dikaitkan dengan pemikiran kelompok ialah kes-kes yang berlaku seperti kes kemusnahan Pusat Dagangan Dunia di Amerika Syarikat. Anggota lain yang terlibat ialah Ketua Unit Kewangan. nasihat daripada pakar komputer dan sistem maklumat. Bolehlah kita namakan kumpulan yang bertanggungjawab tersebut sebagai ICTU.

maka dijangkakan para pekerja juga akan menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik. Biasanya apabila kumpulan yang terlibat dalam membuat keputusan membuat andaian bahawa setiap kritikan daripada luar terhadap segala cadangan baik pada pemikiran mereka dihalang. Mengapa perkara ini berlaku? Apakah yang terjadi kepada Jawatankuasa ICTU dalam organisasi X itu? Mungkin pelbagai jawapan boleh diberikan terhadap kes di atas. Jelasnya kumpulan Jawatankuasa ICTU telah membuat tindakan yang sewajarnya kerana bagi mereka dengan membelanjakan lebih RM1 juta apabila organisasi menghadapi ketidakpuasan hati di kalangan pekerja merupakan satu tindakan yang bijak pada kumpulan ICTU ini. tetapi pelaburan tersebut tidak memenuhi harapan daripada pihak pengurusan tertinggi. Apabila pembekal telah membekalkan komputer tersebut dengan pelaburan yang begitu banyak. Sebagai percubaan ada di kalangan pihak pengurusan atasan bersetuju supaya organisasi hanya membeli 50 unit dahulu. Melihat mereka yang berada di luar sebagai stereotaip. maka itu dianggap cuba menggagalkan sesuatu yang baik. Cuba kita lihat proses yang mungkin telah berlaku dalam kumpulan Jawatankuasa ICTU dalam organisasi X tersebut. pembelian komputer tersebut tidak membantu peningkatan pengeluaran organisasi. Berlakunya self-censorship yang membawa maksud kita sendiri yang menjadi penapis terhadap pandangan kita sendiri. Kumpulan ICTU mungkin telah merasakan bahawa keputusan mereka boleh 123 (ii) (iii) (iv) (v) . Keputusan rasional secara berkumpulan telah berlaku. tetapi dalam situasi ini mereka membuat keputusan yang rasional kerana jika sistem komputer dalam organisasi mereka semakin canggih dan dipertingkatkan. iaitu (i) Gambaran bahawa kumpulan ICTU tidak mungkin membuat kesilapan disebabkan kumpulan tersebut dianggotai oleh setiap bahagian yang terlibat dalam pengurusan organisasi X dan mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing.memerlukan komputer tersebut. tetapi apa yang jelasnya keputusan yang telah dibuat tidak tepat. Walaupun organisasi X mempunyai polisi bahawa pekerja yang mempunyai tahap kepuasan yang tinggi akan meningkatkan produktiviti. Semua ahli kumpulan ICTU bersetuju dengan rasional pendapat tersebut. tetapi telah menjadi masalah kepada pekerja. Mungkin juga pemikiran kelompok telah berlaku semasa keputusan dibuat dan beberapa perkara boleh dikenal pasti untuk memperlihatkan pemikiran kelompok telah berlaku. 300 unit komputer tetap dibeli kerana organisasi boleh menjimatkan kos dengan diskaun 15 peratus yang diberikan oleh pembekal sekiranya membuat pesanan melebihi 100 unit. Namun.

Namun. Apa yang ingin diketengahkan dalam kes ini ialah tanda-tanda biasa yang dapat dilihat dalam kumpulan apabila sesuatu keputusan dibuat. Bagi kumpulan tersebut pandangan para pekerja yang terlibat dalam penggunaan komputer tersebut tidak diambil kira kerana kumpulan sendiri telah menolak bahawa perkara tersebut sebagai satu masalah. Situasi ini berlaku tetapi bahagian kewangan kurang bersetuju dengan keputusan yang dibuat. Situasi ini wujud apabila kumpulan cuba menunjukkan bahawa mereka bersatu dan bersepakat dalam keputusan yang mereka lakukan. apabila pihak lain bersetuju. Dengan kata lain. Ceritakan kepada rakan sekumpulan anda bagaimana anda pernah menjadi pemikiran kelompok untuk membincangkan sesuatu isu dalam persatuan anda semasa di sekolah dahulu? 124 . namun demi menjaga perasaan atau reputasi mereka yang terlibat sebagai ahli kumpulan. maka ini memperlihatkan ada tandatanda pemikiran kelompok atau groupthink telah berlaku. Dia akan muncul dengan sendirinya di kalangan ahli kumpulan bagi mempertahan dan menyokong apa sahaja cadangan yang dibuat oleh ketua. Walaupun kedapatan unsur-unsur kurang bersetuju atau kurang yakin mengenai keputusan yang dicapai. maka mereka menolak perasaan sendiri supaya keputusan yang dibuat seolah-olah sebulat suara. Jika perkara seumpama ini berlaku. Gambaran yang lebih jelas mendapati semua ahli kumpulan sebulat suara bersetuju dengan keputusan yang diambil. maka mereka berdiam diri supaya memberikan gambaran semua pihak bersetuju. Selain itu. Tekanan kepada mereka yang kurang bersetuju.(vi) (vii) (viii) jadi tidak membawa implikasi seperti yang diharapkan. tiada berlakunya bangkangan terhadap apa juga keputusan yang dibuat. tetapi beliau tidak menyuarakan pandangannya kerana khuatir akan diberikan tekanan dan ada juga alternatif yang diberikan agar pekerja yang tidak berprestasi baik walaupun mempunyai komputer dikurangkan gaji mereka. Ketua Unit Perkhidmatan juga kurang faham kenapa pembelian komputer itu penting dan dipesan begitu banyak. Terdapat individu yang melantik diri mereka sebagai pengawal kepada ketua atau mindguard. Walaupun Ketua Unit Kewangan kurang bersetuju dengan perbelanjaan yang begitu banyak.

Manakala kegagalan kumpulan untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan kerana mungkin kumpulan tersebut gagal meneliti secara mendalam tentang sesuatu masalah itu. Bagi masalah kreatif dan inovatif pula ialah masalah yang berkaitan dengan usaha bagi meningkatkan prestasi sesuatu situasi atau sistem. Bagi menyelesaikan masalah kumpulan.SOALAN DALAM TEKS 1. mereka perlu mengakui bahawa wujudnya masalah dan berusaha untuk mengatasinya. keputusan perlu dibuat. 125 . Penyelesaian masalah merupakan proses mencari jawapan kepada masalah dan hambatan-hambatan yang berkaitan. Masalah rutin ialah masalah biasa yang kerap berlaku dan perlu diselesaikan dengan segera. Terangkan dua bentuk kumpulan yang biasa wujud dalam sesebuah organisasi? 3. masalah bukan rutin dan masalah kreatif atau inovatif. Kedapatan kumpulan yang bijak dan boleh menyelesaikan masalah sama ada masalah rutin atau masalah bukan rutin atau masalah inovatif. Nyatakan satu kelebihan bila berada dalam kumpulan? 4. Apakah peranan pemikiran kelompok atau groupthink? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Menurut Beebe dan Masterson (1994) masalah boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Masalah jenis ini memerlukan kaedah-kaedah tertentu untuk mengatasinya. Manakala masalah bukan rutin ialah masalah yang timbul apabila sesuatu itu menyeleweng daripada sepatutnya dan punca masalah tidak diketahui. Biasanya masalah rutin merupakan masalah yang telah diketahui dan cara penyelesaiannya mungkin mudah. Menurut Ezhar Tamam (1999) dalam penyelesaian masalah kumpulan. 8. Apakah makna kumpulan ? 2.5 PENYELESAIAN KEPUTUSAN MASALAH DAN MEMBUAT Setiap kumpulan mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. iaitu masalah rutin. Apakah yang menyebabkan perbezaan keupayaan ini? Mungkin ia mempunyai perkaitan dengan pengetahuan dan amalan prosedur dalam penyelesaian masalah tersebut.

Manakala masalah sikap merupakan masalah yang melibatkan pertimbangan nilai yang berbentuk subjektif. iaitu masalah fakta. Fasa ini juga berperanan mempengaruhi fikiran anggota lain supaya menerima pendapat mereka. simptomsimptom. iaitu orientasi. kemunculan dan pengukuhan. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan berfungsi yang berperanan memberikan ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah secara berkesan bukannya kerana mereka bertingkah laku seperti yang sepatutnya. (1995). Fasa orientasi. kesan. submasalah dan kriteria memilih alternatif. Pendekatan berfungsi menurut Hirokawa dan Pace (1983) ialah 126 . Masalah fakta memerlukan fakta untuk mengatasinya. konflik. Anggota kumpulan akan mula memberikan pendapat mereka. Terdapat empat fasa dalam proses penyelesaian masalah kumpulan. kecuali jika ada faktor-faktor luar dibawa masuk secara terancang. Fisher (1980) mengutarakan pendekatan deskriptif untuk menyelesaikan masalah. kumpulan perlu menganalisis masalah tersebut dari sudut punca. Manakala fasa konflik ialah lanjutan daripada fasa orientasi. iaitu masalah yang berstruktur dan masalah yang tidak berstruktur. peringkat awal dan lebih berbentuk pengenalan serta penyesuaian diri. iaitu mengenal pasti masalah. Masalah polisi dan tindakan ialah masalah yang dapat diselesaikan melalui mesyuarat dan perbincangan. Kumpulan perlu bersepakat mengenai skop masalah yang dihadapi. Menurut Barker et al. Fasa terakhir ialah fasa pengukuhan yang bersikap atau bersemangat kesatuan serta kepaduan. Pengetahuan dan pengalaman kumpulan membantu proses penyelesaian masalah. Biasanya dalam mengatasi masalah terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. melicin serta mempercepatkan tempoh kumpulan menempuh fasa-fasa penyelesaian masalah kumpulan. Di samping itu. Masalah yang tidak berstruktur merupakan masalah kumpulan yang kurang bermaklumat dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Pada fasa ini ahliahli kumpulan perlu mempunyai perasaan yang positif terhadap ahli-ahli lain serta keputusan yang akan diambil. Kemudian fasa kemunculan pula yang berperanan untuk menentukan titik persamaan dan pertemuan di kalangan ahli kumpulan. Bagi beliau. masalah sikap dan masalah polisi serta tindakan.VanGundy (1981) pula telah mengkategorikan masalah kepada dua sahaja. masalah dibahagikan kepada tiga. dalam keadaan biasa kumpulan melalui proses normal untuk mengatasi masalah. mendefinisi masalah dan menganalisis masalah tersebut.

kumpulan dapat mencari jalan penyelesaian pada masalah. tetapi hendaklah diberikan masa perbincangan yang mencukupi. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan preskriptif yang memberi fokus kepada agenda dan teknik khusus yang boleh diamalkan oleh kumpulan dalam menyelesaikan masalah. maka secara tidak formal mungkin kepakaran ahli tersebut boleh digunakan untuk membuat keputusan. Mencari dan menggunakan bukti-bukti secara berkesan dalam membuat kesimpulan. Kumpulan perlu mencari seberapa banyak alternatif yang boleh. Pendekatan preskriptif juga boleh memberi panduan kepada kumpulan bagaimana menstrukturkan perbincangan. iaitu komunikasi yang tidak menyusahkan. Dengan mengamalkan cara dan teknik yang disyorkan dengan betul. Penyelesaian masalah akan memudahkan untuk membuat keputusan kerana menurut Brillhart dan Galanes (1992). Menilai kembali pandangan yang dikemukakan oleh orang lain. Ikut kata pakar dalam kumpulan Kemungkinan dalam kumpulan mempunyai kepakaran tentang sesuatu isu. 127 . Berhenti atau rehat seketika apabila kumpulan merasa letih atau mengalami kebuntuan. Mengumpul dan menggunakan data yang sesuai untuk dikaji masalah dan bukannya bersandar pada buah fikiran sahaja. Membuat kenyataan atau komunikasi yang berkualiti. Perbincangan perlulah spesifik dan jangan terkeluar daripada tajuk atau isu yang diperbincangkan. tetapi juga perasaan orang lain. Kumpulan perlu terbuka kepada pandangan dan hujah minoriti. Menurut VanGundy (1995) banyak teknik untuk menstrukturkan proses penyelesaian masalah. Antaranya 1. Menilai kembali pilihan dan keputusan sama ada memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam membuat keputusan dan pilihan. Beliau menegaskan bahawa kajian mendapati keberkesanan kumpulan menyelesaikan masalah meningkat apabila kumpulan menstrukturkan proses penyelesaian masalah tersebut.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) Melihat masalah daripada pelbagai sudut dan ruang lingkup yang amat luas. Sensitif terhadap bukan sahaja pada hal tugasan. mesej yang mudah difahami dan idea yang bernas. terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan dalam membuat keputusan.

berpengetahuan atau pakar untuk membincangkan alternatif-alternatif penyelesaian. Kaedah ini juga sama seperti suara majoriti dan suara minoriti yang boleh diambil terima dalam membuat keputusan. Kaedah ini hanya digunakan sekiranya kumpulan berada dalam keadaan terdesak atau menemui kebuntuan. Ketua akan membuat keputusan berdasarkan cadangan ahli dan pertimbangan peribadi serta berharap keputusan yang diambil adalah terbaik. Untuk tidak menimbulkan masalah. Alternatif-alternatif yang pengkelasannya tertinggi diambil sebagai pilihan. Mengikut kata pakar daripada luar kumpulan Kaedah ini sesuai sekiranya tiada anggota dalam kumpulan yang berkebolehan. 7. Ahli yang tidak menyokong (sekiranya ada) mungkin tidak akan membantah. Suara majoriti boleh diambil secara undi terbuka atau sulit. Cara rawak Kaedah ini tidak disyorkan kerana tidak melibatkan pertimbangan yang teliti dan sistematik. 3. 5. Purata kedudukan dan pengkelasan alternatif Kumpulan boleh membuat keputusan dengan meminta setiap anggota membuat keutamaan (kedudukan atau pengkelasan) terhadap alternatifalternatif dan kemudian mendapatkan purata kedudukan atau pengkelasan bagi setiap alternatif. 4. Suara majoriti Kaedah ini biasa digunakan dan keputusan mengikut suara majoriti lebih berkesan. Ikut kata ketua Kaedah ini melibatkan ketua mendapatkan pandangan ahli kumpulan. kumpulan perlu menyediakan masa yang mencukupi bagi perbincangan. Keputusan secara konsensus selalunya tidak mempunyai masalah pelaksanaan.2. Kaedah konsesus Keputusan secara konsesus akan tercapai apabila majoriti anggota menyokong alternatif yang dicadangkan. jika ada ahli yang tidak bersetuju akan menimbulkan masalah. 6. Namun. 128 . Mungkin kaedah ini terdapat kelemahannya iaitu tidak mengambil kesempatan kelebihan perbincangan dan muafakat.

Bertanggungjawab memberi penjelasan yang boleh memberikan kepuasan kepada ahli dalam kumpulan.Cuba anda terangkan kenapa seseorang itu memilih atau menyokong sesuatu keputusan? 8. Tugas-tugas formal termasuklah memberi arahan. menyelaras dan menilai aktiviti-aktiviti kumpulan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Memberi maklumat yang benar-benar diperlukan oleh ahli dalam kumpulan. kemunculan atau lain-lain cara dan diiktiraf sebagai lebih berwibawa.6 KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DAN KEPENGIKUTAN Sesuatu kumpulan itu tidak akan dapat berfungsi dengan sempurna sekiranya tidak wujud kepemimpinan yang berkesan walaupun kumpulan tersebut kaya dengan sumber-sumber dan anggota-anggota yang berkemahiran teknikal. Komunikasi kepemimpinan merupakan stail. Menggalakkan ahli kumpulan menyampaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan tugas harian mereka. menyelaras. mengarah. (1995) menyebut bahawa kepemimpinan sebagai satu kemahiran komunikasi yang menggerakkan kumpulan ke arah pencapaian matlamat dan kesejahteraan kumpulan. Barker et al. Menjadi pendengar yang baik untuk mendengar rintihan dan keluhan ahli kumpulan. taklimat. Maklum balas dan cadangan ahli dalam kumpulan perlu didengar ketika membuat keputusan. pengundian. kaedah dan strategi komunikasi yang digunakan oleh para pemimpin semasa menjalankan peranan serta tugas formal dan tidak formal mereka. cara gaya. membimbing.Yusof (1988) ialah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Peluang diberikan kepada ahli untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat mereka. Menyatakan apa sahaja yang mereka maksud. 129 . memberi teguran. Pemimpin ialah seseorang yang digelar melalui pelantikan. Terdapat beberapa sifat komunikasi kepemimpinan yang telah dikenal pasti. Antara sifat-sifat tersebut menurut Mohd. mendapatkan maklum balas dan sebagainya. menggerak. maka persoalan mengenai pemimpin dan kepemimpinan tidak boleh diambil mudah. Biasanya kepemimpinan selalu dihubungkaitkan dengan kemajuan dan produktiviti ahli dalam kumpulan. Kepemimpinan juga ditafsirkan sebagai proses merancang.

3. Jika ingin mengetahui sejauh mana kehebatan seseorang pemimpin. pengikut wajib menyokong dan melaksanakan wawasan yang benar dan Ini bermakna. Oleh itu. moral dan Jelasnya. Taat kepada kedudukan dan bukannya kepada orang Pengikut mematuhi sesuatu arahan itu kerana arahan itu datangnya daripada ketua. maka sudah tentu akan menjejaskan prestasi kumpulan dan organisasi. tidak kira siapa yang menjadi ketua itu. Pengikut memainkan peranan yang berkesan untuk membantu pemimpin dan seterusnya menyumbang secara bermakna kepada keberkesanan kumpulan. 2. Biasanya. pengikut perlu diarahkan tidak bercanggah bertentangan dengan agama. terdapat beberapa prinsip yang perlu diamalkan untuk menjadi pengikut yang baik iaitu 1. 130 . tetapi pengikut mematuhi ketua sematamata kerana tanggungjawab. Sekiranya prinsip ini dipegang oleh pengikut. 4. Pengikut juga mestilah mengetahui dan mengamalkan prinsip-prinsip kepengikutan yang tepat dan jelas. menjadi tanggungjawab pengikut untuk membantu serta memudahkan pemimpin menjalankan fungsinya dengan berkesan. maka lihatlah kepada pengikutnya. Menurut Ezhar Tamam (1994). maka berpeganglah kepada prinsip ketua itu kerana ini penting bagi menjamin kesinambungan. Taat kepada ketua selagi tidak menyalahi lunas-lunas yang sebenar mengikuti seseorang ketua selagi apa yang dengan peraturan organisasi. Tidak dilakukan sebagai satu tanggungjawab Pengikut mematuhi ketua bukannya dengan niat untuk menyenangkan hati atau mengambil hati ketua. Sekiranya seseorang pengikut tidak memberikan kerjasama. pengikutlah yang akan menentukan sama ada pengaruh pemimpin tersebut berkesan atau tidak. Berpegang kepada prinsip dan bukannya pada personaliti Apabila bergerak dalam sesuatu kumpulan. maka ketaatan itu bukanlah suatu perkara yang berat dan membebankan. Keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada kualiti pengikutnya. mengambil sikap tidak ambil peduli terhadap ketuanya. membantu pemimpin dalam bermoral.Manakala kepengikutan pula merupakan satu aspek yang amat penting bila berbicara mengenai kepemimpinan.

kestabilan dan kemantapan kumpulan. Pendapat yang dikemukakan ada kalanya diterima dan ada kalanya ditolak. Setiap ahli berhak untuk mengeluarkan pendapat masing-masing asalkan pendapat tersebut logik dan mengikut lunas-lunas yang bertepatan. 9. Bagi menjaga hubungan dalam kumpulan. Interaksi yang dilakukan bukan untuk menang. Namun. riak dan bermegah-megah sekiranya pandangan dan pendapat anda sebagai pengikut diterima. 6. Menegakkan yang benar dan memerangi yang batil Prinsip ini bukan sahaja menjelaskan tujuan sebenar komunikasi. Oleh itu. jika pendapat anda sebagai pengikut ditolak janganlah pula merasa kecewa dan berkecil hati. taat kepada 131 . bukan untuk menunjuk. Oleh itu. sombong. ia merupakan adab bagi pengikut untuk mengikut keputusan tersebut dan jangan menimbulkan sikap pemberontakan dan sabotaj terhadap segala keputusan yang telah dipersetujui ramai. lazimnya mudah untuk mematuhi arahan ketua apabila ada kepentingan diri sendiri. 5. tetapi lebih untuk mencari kebenaran bagi kumpulan dan organisasi. Namun. perselisihan merupakan perkara biasa dalam sesebuah kumpulan. Sekiranya pengikut hanya berpegang kepada personaliti. setiap pengikut mestilah menghormati pandangan dan pendapat ahli lain. Bersama dengan kumpulan Pengikut perlu bersama-sama dengan kumpulan dan mengikut keputusan kumpulan walaupun keputusan tersebut tidak disukai. tetapi juga menjadikan komunikasi lebih mulia dan dihargai. 8. Jangan pula berasa bangga. keputusan kumpulan ialah hasil perbincangan ahli-ahli yang ramai. Tidak bangga apabila pendapat diterima Pengikut bertanggungjawab untuk memberi buah fikiran yang bernas. Taat masa senang dan masa susah Sebagai pengikut. Sebaliknya sukar untuk melaksanakan sesuatu arahan sekiranya memerlukan pengorbanan. bukan untuk kepentingan diri. bukan untuk mengampu. 7. maka kemungkinan kumpulan akan lemah dan hilang arah sekiranya pemimpin tersebut tidak lagi menjadi ketua. Oleh itu. Hormati perbezaan Manusia mempunyai perbezaan pandangan dan pendapat.

7 RUMUSAN Diharapkan semoga para pelajar telah memahami apa yang dikatakan kumpulan dan pembentukan kumpulan. penelitian dan pengalaman anda. Minta persetujuan ketua sebelum melakukan sesuatu Sebagai pengikut yang setia. Selain itu. komunikasi dalam kumpulan dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh badan manusia. Ini bermakna. Sebenarnya maju atau mundurnya sesebuah kumpulan itu bergantung kepada amalan komunikasi mereka. tetapi juga kepada kumpulan. Idea merupakan eleman yang sangat penting dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan sama ada pada peringkat analisis masalah ataupun mencari alternatif-alternatif dalam penyelesaian masalah.pemimpin tidak hanya kepada perkara-perkara yang dirasakan seronok sahaja. komunikator dapat mengurangkan ketidakselesaan dan ketidakpastian apabila bekerja dalam kumpulan. perlulah terlebih dahulu memaklum dan mendapat restu daripada ketua. sebelum melakukan sesuatu langkah penting. kerjasama dan sokongan ahli lain dalam kumpulan mudah diperoleh sekiranya pihak ketua telah memberikan persetujuan. Dengan memahami bagaimana kumpulan kecil berfungsi. Komunikasi kumpulan ialah eleman asas yang dapat menyatukan seluruh anggota atau ahli dalam sesebuah kumpulan itu untuk menjadi lebih mantap dan kuat bagi mencapai matlamat kumpulan. 10. Komunikasi berbentuk pemikiran kelompok atau groupthink sangat penting dalam menjayakan sesebuah kumpulan kerana ini dapat menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. Manakala komunikasi 132 . apakah ciri-ciri pemimpin yang baik dan berkesan? 8. Berdasarkan pemahaman. Bekerja dalam kumpulan merupakan proses pengalaman yang kompleks. Amalan ini amat penting kerana ianya dapat memanfaatkan bukan sahaja untuk diri seseorang itu. Kumpulan kecil merupakan satu bentuk kumpulan yang berguna bagi pembangunan sesebuah kumpulan. tetapi perlu menyeluruh dalam segenap aspek untuk kebajikan kumpulan atau organisasi. tetapi amat menarik. Idea akan diperoleh dengan berfikir secara rasional dan kreatif. Ini boleh diperoleh sekiranya dapat diwujudkan pemikir kelompok atau groupthink yang dinamik dalam sesebuah kumpulan.

SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Kumpulan merupakan himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Communicatiing in group (2nd ed. Bincangkan. Taat perkara pokok dalam prinsip kepengikutan kerana ini dapat membentuk satu wadah yang dipunyai bersama serta mengutuhkan sesebuah kumpulan. 2. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Kepemimpinan merupakan proses menerajui sebuah kumpulan atau kesanggupan untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk ahli dalam kumpulan. 4. apakah nasihat anda kepada syarikat tersebut untuk meningkatkan kesepaduan kumpulan? Terangkan kaedah-kaedah membuat keputusan dalam kumpulan? Bekerja dalam kumpulan bagi meneliti kemungkinan sesuatu alternatif dipilih untuk menyelesaikan sesuatu masalah ialah perkara penting dalam pemikiran kelompok atau groupthink. Muhd. 3. (1998). Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. (1999). kumpulan mengandungi lebih daripada dua orang yang wujud 133 . Mansur Abdullah. Kenal pasti satu kumpulan yang pernah anda anggotai.kepemimpinan dan kepengikutan ialah asas dalam kumpulan kerana jatuh bangunnya sesebuah kumpulan bergantung kepada pemimpin dan pengikut yang berada dalam kumpulan tersebut. Joann Keyton.). Jelaskan mengapa anda menganggotai kumpulan tersebut? Sekiranya anda dilantik sebagai jururunding kepada sebuah syarikat. 5. Kenal pasti lima faktor yang boleh menyebabkan kegagalan usaha seorang ketua dalam menggerakkan kumpulannya. Lazimnya. Komunikasi dalam pengurusan. Boston: Graw Hill.

(v) Penglibatan dalam kumpulan memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan sosial kerana dapat mengenali lebih ramai orang serta boleh berbangga sekiranya dapat memberikan sumbangan kepada kumpulan. Kelebihan berada dalam kumpulan: (i) Dengan berkumpulan ini kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan. Walau bagaimanapun. Di samping itu. 4. Lebih banyak alternatif yang boleh dikenal pasti apabila berfikir secara berkumpulan. Bukan sahaja kefahaman meningkat. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa. (iii) Dengan berkumpulan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah atau teknik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua.bersama dalam jangka masa tertentu. (iv) Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya seseorang pelajar belajar dalam bentuk kumpulan. Biasanya kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas. Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta bertukar-tukar pendapat dengan jayanya. Pemikiran kelompok atau groupthink merupakan proses interaksi kumpulan yang memberikan kesan positif dalam membuat keputusan. 134 . (ii) Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan daya kreativiti perseorangan. kumpulan tersebut sering kali berlaku perkara negatif yang menghalang keputusan yang memuaskan. semasa proses membuat keputusan ini. iaitu jawatan seperti Pengerusi. Kumpulan dibina atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu. Pemilihan ketua sering berubah mengikut masa dan tugas. iaitu kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. tetapi juga daya ingatan serta berpeluang untuk berbincang dan bertanya sesuatu yang kurang difahami. Dalam sesuatu kumpulan setiap ahli mempunyai peranan masingmasing bagi menentukan visi dan matlamat kumpulan tercapai. Setiausaha. kumpulan formal biasanya mempunyai peraturan-peraturan tertentu. 3. 2. Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai struktur yang rasmi dan ketua boleh dipilih daripada kalangan ahli.

BAB 9 TEORI KOMUNIKASI ORGANISASI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian komunikasi organisasi. Bidang komunikasi organisasi berteraskan kepada dua konsep utama iaitu komunikasi dan organisasi. pendekatan sumber manusia dan pendekatan hubungan manusia. serta “Puan” mewakili rasa hormat terhadap status atau kedudukan seseorang dalam sesebuah organisasi. Carta organisasi merupakan perlambangan kepada struktur hierarki yang berlaku oleh sesebuah organisasi dan mempengaruhi proses komunikasi yang 135 . Simbolik ialah proses transaksional yang mewakili tahap perlambangan yang tertentu. anda seharusnya boleh: 1. organisasi ialah kolektiviti sosial yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang dikoordinasi bagi tujuan mencapai matlamat individu dan kolektif (matlamat bersama). Secara umumnya. Komunikasi memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. penggunaan perkataan seperti “Encik”. 9. “Tuan”. Menerangkan tentang andaian-andaian komunikasi yang diaplikasikan dalam setiap pendekatan. 3. struktur organisasi dibentuk bagi membolehkan kakitangan organisasi saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam konteks persekitaran organisasi yang lebih luas. anda akan mempelajari tentang teori-teori dalam bidang komunikasi organisasi. Melalui koordinasi terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk mencapai matlamat sesebuah koordinasi. Menghuraikan pendekatan klasik. Perlambangan dalam konteks ini ialah proses komunikasi mempunyai tahap abstrak yang tertentu. Proses transaksional ialah komunikasi melibatkan dua atau lebih kakitangan organisasi berinteraksi dalam persekitaran organisasi. Misalnya.1 PENGENALAN Dalam bab ini. Menjelaskan andaian-andaian yang terdapat dalam teori-teori komunikasi organisasi. 2. Komunikasi merupakan suatu proses transaksional dan simbolik.

Beliau merupakan seorang Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.diamalkan dalam organisasi berkenaan. Pendekatan klasik merangkumi Teori Pengurusan Klasik yang dikemukakan oleh Henri Fayol. koordinasi (coordination). tiga pendekatan berkaitan dengan teori komunikasi organisasi yang disentuh dalam bab ini iaitu Pendekatan Klasik. ‘order’ dan ‘span of control’. dan kawalan (control). 9. Prinsip pengurusan pula terdiri daripada ‘scalar chain’. Pendekatan Hubungan Manusia dan Pendekatan Sumber Manusia. Teori Motivasi-Hygience oleh Herzberg. Terdapat tiga teori yang dibincangkan dalam setiap pendekatan. 9. Kita akan membincangkan setiap satu teori-teori berkenaan dan andaian-andaian berkaitan komunikasi organisasi bagi setiap pendekatan. Fayol dianggap sebagai “bapa kepada teori pengurusan moden”. ‘division of labor’. Perancangan melibatkan keupayaan 136 . Terdapat teori-teori yang dikemukakan bagi memahami andaian-andaian berkaitan dengan proses komunikasi yang berlaku dalam sesebuah organisasi.2. Teori Sistem IV oleh Likert dan Teori Z oleh William Ouchi. unity of direction’. Teori-teori yang tergolong dalam pendekatan klasik ini kemudiannya berkembang membentuk pelbagai teori yang lain.2 PENDEKATAN KLASIK Pendekatan klasik merupakan himpunan teori-teori terawal yang membincangkan andaian-andaian berkaitan komunikasi dalam sesebuah organisasi. Manakala Teori Grid Pengurusan oleh Blake dan Mounton. serta Teori X dan Teori Y oleh McGregor.1 Teori Pengurusan Klasik (Henri Fayol’s Theory of Classical Management) Teori ini mula diperkenalkan oleh Henri Fayol. Sehubungan ini. Dua ciri utama yang diperkenalkan oleh beliau apabila memperkatakan tentang pengurusan organisasi ialah ‘elemen-elemen pengurusan’ dan ‘prinsipprinsip pengurusan’. penyusunan (organizing). arahan (command). mempelajari bidang komunikasi bererti memahami interaksi antara kakitangan organisasi dalam konteks organisasi. ‘unity of command’. Teori Birokrasi oleh Max Weber dan Teori Pengurusan Saintifik oleh Frederick Taylor. Elemen-elemen pengurusan terdiri daripada perancangan (planning). Sehubungan itu. Teori-teori yang tergolong dalam pendekatan Hubungan Manusia ialah Teori Hierarki Keperluan Maslow. Sekarang kita teliti setiap satu elemen yang terdapat dalam pengurusan yang dikemukakan oleh Fayol.

Manakala koordinasi pula merupakan penyelarasan aktiviti yang dilakukan secara berasingan dalam sesebuah organisasi bagi mencapai kesepaduan. Unity of direction Prinsip ini mencadangkan bahawa aktiviti-aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama harus diletakkan di bawah penyeliaan seorang penyelia. 2. kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. Fayol (1949) percaya bahawa perancangan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dapat membantu penggunaan sumber-sumber organisasi dan memilih kaedah terbaik untuk mencapai matlamat organisasi. Prinsip berkaitan dengan struktur organisasi ialah andaianandaian tentang bagaimana aspek yang berbeza dalam sesebuah organisasi patut diuruskan. Penyusunan merupakan keupayaan pihak pengurusan sesebuah organisasi untuk menyusun sumber manusia dan melakukan penilaian terhadap pretasi kerja sumber manusia berkenaan. Arahan merupakan elemen yang digunakan oleh pihak pengurusan organisasi dalam menetapkan tugas kepada kakitangan demi mencapai matlamat organisasi. kita teliti pula ciri-ciri yang terdapat dalam prinsip pengurusan. Unity of command Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan sepatutnya diarah untuk melaksanakan sesuatu tugas oleh hanya seorang penyelia. Division of labor 137 . Seterusnya. 4.meramal masa depan oleh pihak pengurusan organisasi bagi menentukan cara terbaik untuk mencapai matlamat organisasi. 3. Prinsip pengurusan pula melibatkan aspek-aspek berkitan dengan struktur organisasi. Scalar chain Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus disusun dalam hierarki vertikal dan komunikasi harus dihadkan kepada aliran berbentuk vertial (aliran ke atas dan ke bawah berdasarkan carta organisasi). Enam ciri berkaitan dengan struktur organisasi ialah 1. Pengawalan pula melibatkan penyelarasan antara matlamat dan aktiviti kakitangan serta organisasi bagi memastikan organisasi berfungsi seperti yang ditetapkan.

2. Disiplin (discipline) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan organisasi sepatutnya taat kepada peraturan organisasi dan pihak pengurus.Prinsip ini mencadangkan bahawa matlamat kerja hanya boleh dicapai jika kakitangan organisasi diberi tugas yang terhad dari segi pengkhususan kerja. Pemusatan (Centralization) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi menjadi paling efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan terhadap buat putusan dan aktiviti kakitangan organisasi. Order Prinsip ini mencadangkan supaya terdapat tempoh pelantikan bagi setiap kakitangan dan tugas dalam organisasi. 3. Walau bagaimanapun. ciri-ciri peribadi pengurus dan faktor-faktor kakitangan boleh mempengaruhi tahap pemusatan kuasa yang optimum. Fayol secara umumnya mencadangkan bilangan 20-30 orang kakitangan pada pengurusan tahap pertama dan enam orang kakitangan bagi pengurusan yang lebih atas. 5. Span of control Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus akan menjadi paling berkesan jika mereka hanya mengawal sebilangan kakitangan tertentu. Prinsip ini turut mencadangkan bahawa tanggungjawab mesti selaras dengan autoriti atau kekuasaan. Dari segi ganjaran. Prinsip ini melibatkan enam ciri iaitu 1. Fayol mencadangkan ciri-ciri berikut berkaitan dengan ganjaran yang berpatutan bagi kakitangan organisasi: 138 . Kekuasaan dan tanggungjawab (authority and responsibility) Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman. Prinsip seterusnya berkaitan dengan pengurusan kuasa dalam organisasi. 6. Fayol mempercayai bahawa faktor-faktor kontingensi seperti saiz firma.

1.

Pampasan kakitangan (renumeration of personnel)

Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan harus diberi ganjaran dalam bentuk gaji dan faedah yang bersesuaian. 2. Persamaan (Equity)

Prinsip ini mencadangkan bahawa dalam konteks memberikan pampasan kakitangan harus dilayan secara adil. Prinsip ini berasaskan kepada andaian bahawa motivasi utama kakitangan ialah kewangan dan prestasi kerja diukur berdasarkan kepada jumlah pampasan yang diterima daripada organisasi. 3. Jaminan tempoh perkhidmatan (Tenure stability)

Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus memberikan jaminan dalam bentuk tempoh masa tertentu bagi membolehkan kakitangan mencapai prestasi yang maksimum. Dengan ini, Fayol mencadangkan bahawa kakitangan diberikan ganjaran dalam organisasi dan kakitangan mengetahui bahawa mereka mempunyai jaminan kerja dan ganjaran dalam bentuk kewangan setelah penilaian dilakukan secara adil. Prinsip Tingkah Laku Organisasi: Fayol mengemukakan tiga prinsip berkaitan dengan tingkah laku dan sikap kakitangan organisasi iaitu 1. Penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi (Subordination of individual interest to general interest)

Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi hanya menjadi berkesan apabila kepentingan secara menyeluruh mengatasi kepentingan individu. Berdasarkan kepada prinsip ini kakitangan mesti mengutamakan matlamat organisasi melebihi keperluan individu. 2. Inisiatif (Initiative)

Prinsip ini mencadangkan supaya pengurus harus meletakkan nilai dan matlamat kepada kakitangan dan mengarahkan kakitangan supaya berusaha sepenuhnya untuk memenuhi matlamat organisasi. Esprit de corps 3.

139

Prinsip ini mencadangkan bahawa semangat kerja ialah “Three Musketeers” iaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Berdasarkan kepada perbincangan berkaitan teori yang dikemukakan oleh Fayol, didapati bahawa Fayol telah mengemukakan idea-idea yang berkaitan dengan pengurusan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam menguruskan sesebuah organisasi. Bahagian seterusnya membincangkan tentang Teori Birokrasi oleh Max Weber. Adakah ciri-ciri yang dikemukakan oleh Fayol masih diamalkan oleh organisasi masa kini? 9.2.2 Teori Birokrasi (Max Weber’s Theory of Bureaucracy)

Teori komunikasi kedua dalam konteks teori-teori pengurusan kelasik ialah teori yang dikemukakan oleh Max Weber yang merupakan seorang ahli sosiologi German. Meskipun Fayol dan Weber hidup dalam abad yang sama tetapi teori yang dikemukakan oleh Weber amat berbeza dengan teori yang dikemukakan oleh Fayol. Dalam Teori Birokrasi yang dikemukakan oleh Weber, Weber mengemukakan ciri-ciri organisasi iaitu birokrasi. Weber percaya bahawa pertama, birokrasi beroperasi dalam konteks hierarki yang jelas. Kedua, Weber melihat birokrasi dicirikan sebagai pembahagian tenaga buruh. Ketiga, Weber percaya bahawa birokrasi dicirikan oleh pemusatan dalam membuat keputusan dan kekuasaan. Ketiga-tiga ciri ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan dalam Teori Pengurusan Klasik oleh Fayol. Sebagai tambahan kepada ciri-ciri hierarki, pembahagian tenaga buruh dan pemusatan, Weber menekankan bahawa birokrasi secara relatifnya merupakan sistem tertutup. Sistem tertutup bererti birokrasi yang diamalkan oleh sesebuah organisasi akan mencuba seboleh mungkin untuk mengelakkan daripada pengaruh persekitaran luaran yang boleh mengganggu perjalanan organisasi. Weber juga menekankan tentang kepentingan peraturan bagi membolehkan organisasi berfungsi dengan sempurna. Weber percaya bahawa peraturan secara rasional perlu wujud. Di samping itu, perlu wujud peraturan bagi segala kontigensi dalam organisasi. Peraturan perlu ditulis dengan jelas. Salah satu andaian penting dalam teori yang dikemukakan oleh Weber ialah fungsi kekuasaan (functioning of authority). Weber melihat pelaksanaan birokrasi ialah berasaskan kepada autoriti, kuasa dan disiplin. Beliau

140

mencadangkan kewujudan autoriti berdasarkan kepada tiga andaian asas iaitu autoriti tradisional, autoriti karismatik dan autoriti rasionalperundangan. Setiap satu jenis autoriti dibincangkan seperti berikut: 1. Autoriti tradisional

Berasaskan kepada kepercayaan tentang kedudukan hierarki tertentu dalam struktur organisasi. Misalnya, pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia ialah berdasarkan kepada tradisi lama pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Dalam organisasi tertentu, sesetengah ketua atau pihak pengurusan tertinggi dalam organisasi mempunyai autoriti berlandaskan tradisi berbanding dengan kebolehan sebenar, tindakan atau tingkah laku. Kerapkalinya, organisasi sebegini merupakan organsasi yang diwarisi turun-temurun atau lebih kepada organisasi yang dimiliki oleh keluarga. 2. Autoriti karismatik

Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada personaliti dan keupayaan untuk menarik sokongan pengikut dan berinteraksi dengan pengikut. Autoriti karismatik ialah dalam konteks individu mempunyai pengikut dan memperoleh ketaatan daripada pengikut melalui kuasa dan personaliti beliau. 3. Autoriti berdasarkan rasional perundangan (rational-legal authority)

Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada pelaksanaan peraturan yang terbina daripada maklumat dan kepakaran. Menurut Weber, setiap kuasa berlandaskan kepada perundangan dan rasional. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang adalah sah selagi ia selaras dengan norma. Ketaatan kakitangan ialah terhadap norma atau peraturan yang diamalkan. Bagi ketiga-tiga jenis autoriti atau kekuasaan ini, menurut Weber, autoriti berasaskan perundangan merupakan jenis kuasa yang mendominasi organisasi. Birokrasi merupakan satu sistem tertutup yang dikawal oleh autoriti kekuasaan perundangan atau peraturan yang diamalkan oleh sesebuah negara atau organisasi. Adakah birokrasi masih lagi diamalkan dalam pengurusan organisasi masa kini?

141

Sistem pembelajaran lama menekankan bahawa kemahiran bekerja diperoleh melalui warisan dari satu generasi ke satu generasi. Setelah cara terbaik ditetapkan. (iv) Terdapat perbezaan tugas antara pengurusan dan pekerja. pengurus organisasi merupakan individu yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja berfikir. Menurut Taylor. (ii) Pemilihan kakitangan yang sesuai untuk melakukan kerja − Taylor percaya bahawa kakitangan harus dipilih secara saintifik dan dilatih untuk melakukan kerja. Taylor menumpukan kepada fungsi organisasi pada tahap mikro. merancang dan mengurus organisasi.9. Taylor merupakan seorang ahli prniagaan Amerika Syarikat. Ini kerana prestasi kerja kakitangan akan mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi.3 Teori Pengurusan Saintifik (Frederick Taylor’s Theory of Scientific Management) Teori ketiga dan terakhir yang diklasifikasikan di bawah andaian Pendekatan Klasik ialah teori yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor pada awal kurun ke-20. Teori Pengurusan Saintifik merupakan salah satu kaedah saintifik untuk menentukan cara terbaik bagi melakukan sesuatu kerja. Empat ciri atau komponen utama dalam Teori Pengurusan Saintifik yang dikemukakan oleh Taylor ialah Terdapat satu cara yang terbaik untuk melakukan setiap kerja (there is one best way to do every job) − Sistem ini bertentangan dengan sistem pembelajaran lama. Taylor tidak menekankan struktur organisasi tetapi terhadap hubungan antara pengurus dan kakitangan dan kawalan terhadap kakitangan semasa bekerja. Berdasarkan kepada andaian-andaian yang dikemukakan. Cara terbaik untuk melaksanakan sesuatu kerja yang telah dikenal pasti kemudiannya akan diajar kepada semua kakitangan organisasi untuk dilaksanakan. kakitangan dipilih untuk melaksanakan tugas berkenaan dan dilatih menggunakan kaedah yang sesuai dengan kajian 142 (i) .2. (iii) Kepentingan latihan seperti yang dicadangkan dalam kajian penyelaras antara masa dan aktiviti. aspek kritikal bagi melaksanakan sistem dalam menentukan cara yang paling efisien ialah berasaskan masa yang diambil oleh kakitangan bagi mencapai tugas yang ditetapkan. Dengan itu. Pihak buruh pula melaksanakan apa yang dirancang dan diarah oleh pengurus. Taylor percaya bahawa cara terbaik untuk melakukan sesuatu kerja boleh dikenal pasti melalui kajian berkaitan masa dan aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk. Kita bincangkan komponen-komponen yang terdapat dalam teori berkenaan.

Walau bagaimanapun.masa dan aktiviti. Weber menekankan kepada peraturan dan kepentingannya dijelaskan dalam bentuk tulisan. saluran bertulis dan juga melalui perantara seperti berkomunikasi melalui telefon dan komputer. kenyataan bahawa “mempunyai hanya satu cara yang terbaik” bagi melakukan setiap kerja dalam andaian teori pengurusan saintifik membawa kepada kepentingan arahan kerja ditulis dalam bentuk tulisan. Apakah jenis pekerjaan yang masih mengamalkan ciri yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain? 9. Ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi klasik dapat dilihat dari segi arah aliran komunikasi. Taylor dan Fayol mempunyai pandangan yang sama. aliran komunikasi yang paling mustahak ialah aliran vertikal (mendatar) mengikut aliran hierarki. komunikasi tentang tugas kurang dititikberatkan. penekanan kepada peraturan dan prosedur yang jelas bagi membolehkan 143 . Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Fayol. Misalnya. Misalnya. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. Organisasi berfungsi melalui mengekalkan jarak hubungan antara kakitangan dan pekerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja dan pengurus bertanggungjawab untuk berfikir dan mengurus. Hanya terdapat sedikit maklum balas daripada pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan atasan.3 ANDAIAN BERKAITAN PENDEKATAN KLASIK KOMUNIKASI DALAM Dalam organisasi klasik. (a) Arah aliran komunikasi Pada hakikatnya wujud pelbagai arah aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi seperti komunikasi ke atas dan ke bawah iaitu pengurus berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. saluran komunikasi dan stail komunikasi. Fayol membenarkan sedikit fleksibiliti dari segi komunikasi horizontal berbanding dengan Weber dan Taylor. Ringkasnya. Teori-teori klasik mengandaikan bahawa saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan. Kebanyakan proses komunikasi ialah komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan. (b) Saluran komunikasi Pelbagai saluran boleh digunakan untuk berkomunikasi misalnya saluran bersemuka. Weber dan Taylor.

peraturan dan penilaian prestasi. pelbagai kajian dijalankan di Western Electronic Company Hawthorne Plant di Illinois. keperluan ini boleh 144 . Frederick Herzberg dan Douglas McGregor. Kajian-kajian ini dikenali sebagai kajian Hawthorne.organisasi berfungsi dengan berkesan membolehkan kita mengandaikan pergantungan yang besar kepada komunikasi berbentuk tulisan dalam bentuk arahan.4 PENDEKATAN HUBUNGAN MANUSIA Dari tahun 1924 higga tahun 1933. tempat tinggal dan tidur. penyataan misi. Mengapakah komunikasi kurang dipentingkan dalam pendekatan klasik? 9. Terdapat lima keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh manusia iaitu 1. Hasil kajian menunjukkan produktiviti meningkat sering kali dikaitkan dengan perubahan keadaan kerja serta faktor-faktor sosial dan keperluan emosi pekerja. Pemilihan perbendaharaan kata dan penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik. minuman. penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kakitangan pengurusan dan kakitangan bawahan. Keperluan fisiologikal Merupakan keperluan tubuh badan manusia seperti makanan. Kajian Hawthorne bertindak selaku katalis kepada perubahan teori organisasi daripada teori-teori klasik kepada pendekatan hubungan manusia. Misalnya. 9. Bahagian seterusnya akan memerihalkan tentang teori berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.1 Teori Hierarki Keperluan Maslow Abraham Maslow mengemukakan Theori Hierarki Keperluan dengan andaian bahawa manusia dimotivasi oleh keperluan asas. Mayo dan rakan-rakannya berminat untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam persekitaran kerja akan mendatangkan kesan terhadap produktiviti pekerja kilang. Dalam konteks organisasi. (c) Gaya komunikasi Pendekatan klasik mengandaikan stail komunikasi lebih kepada berbentuk formal.4. Pendekatan Hubungan Manusia mula menekankan peranan komunikasi terutamanya komunikasi tidak formal dan komunikasi kumpulan. Kajian pertama diterajui oleh Elton Mayo dari University Harvard.

2. Keperluan kepada pencapaian kendiri Merupakan bentuk kerja yang membolehkan individu melaksanakan tanggungjawab dan kreativiti di tempat kerja. Tiga ciri pertama dikenali sebagai keperluan asas terendah dan dua keperluan teratas ialah keperluan tertinggi. Organisasi boleh melaksanakan dasar tertentu dalam memenuhi keperluankeperluan ini di kalangan kakitangan. 4. Apakah keperluan-keperluan anda pada setiap tahap yang diandaikan dalam Teori Hierarki Keperluan oleh Maslow? 145 .dipenuhi melalui pemberian gaji bagi membeli makanan dan pakaian serta keperluan fizikal lain. keperluan ini dapat dipenuhi melalui pemberian gaji yang membolehkan kakitangan mendapatkan perlindungan dan kesihatan. Esteem luaran pula boleh dipenuhi melalui rasa pencapaian dan keyakinan. Keperluan harga diri Perlu memenuhi rasa pencapaian dan peningkatan. Dalam konteks organisasi. Dalam konteks organisasi. Keperluan ini boleh dipenuhi oleh organisasi melalui pembentukan hubungan sosial dengan rakan sekerja dan pihak pengurusan. 5. Esteem dalaman boleh dipenuhi melalui pemberian tugas yang mencabar serta peluang kepada kakitangan untuk mencapai dan cemerlang dalam melaksanakan tugas berkenaan. Esteem dalaman iaitu boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. Keperluan keselamatan Termasuk keperluan untuk bebas daripada bahaya dan ancaman persekitaran. 3. Harga diri boleh dibahagikan kepada esteem dalaman dan esteem luaran. Teori yang dikemukakan oleh Maslow ini memberikan contoh jelas tentang prinsip hubungan manusia dan kemungkinan dilaksanakan dalam konteks organisasi. keperluan eksternal boleh dipenuhi melalui struktur ganjaran dan pampasan. Keperluan afiliasi Dirujuk sebagai keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang iaitu memberi dan menerima dalam konteks hubungan sesama manusia.

4. Situasi 1 Keadaan kerja individu yang mempunyai kedua-dua faktor hygiene (persekitaran kerja yang bersih.2 Teori Motivasi-Hygience Teori Motivasi-Hygience diperkenalkan oleh Herzberg dibina pada awal tahun 1950-an dan diperkukuhkan pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Situasi ini dianggap sebagai mencabar bercampur dengan persekitaran kerja yang teruk. 146 . Pekerja berkemungkinan akan merasa gembira dan tidak gembira dalam masa yang sama. Pekerja boleh gembira dan boleh juga tidak gembira. Dalam keadaan ini. 3. Situasi 3 Keadaan kerja yang mempunyai faktor motivasi tetapi tiada faktor hygiene. Beliau mencadangkan bahawa faktor motivasi boleh wujud tanpa faktor hygiene dan faktor hygiene boleh wujud tanpa faktor motivasi. Situasi 2 Keadaan kerja yang mempunyai faktor hygiene tetapi tiada faktor motivasi.9. Teori ini dibina oleh Herzberg berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan tentang kepuasan kerja dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. pekerja boleh merasa gembira dan berpuasa hati serta dalam masa yang sama merasa tidak gembira dan tidak berpuas hati. 1. Misalnya. 2. Berikut dikemukakan empat situasi untuk kita fikirkan bersama tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja di kalangan kakitangan organisasi. tanggungjawab dan peluang kenaikan pangkat. gaji yang baik dan penyelia yang kompeten) dan faktor-faktor motivasi seperti kerja yang mencabar. Andaian asas teori yang dikemukakan oleh beliau ialah terdapat ciri-ciri tertentu di tempat kerja yang membuatkan pekerja berpuas hati dan tidak berpuas hati. seorang pekerja yang bekerja dalam persekitaran kerja yang baik dan penyelia yang cekap tetapi tugasnya membosankan dan menjalankan tugas yang sama secara berulang-ulang. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja berpuas hati dikenali sebagai faktor pemotivasi and faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan bekerja dikenali sebagai faktor hygiene.

Dalam hal yang berkaitan dengan manusia selaku pekerja. Herzberg mengandaikan bahawa pekerja yang hadir bekerja ialah mereka yang gembira dan bermotivasi manakala pekerja yang tidak hadir bekerja merupakan pekerja yang tidak gembira dan merasa tertekan. Berdasarkan kepada situasi-situasi yang diberikan. pengurus yang mengamalkan Teori X dipengaruhi oleh andaian bahawa: (i) (ii) Pengurus bertanggungjawab untuk menguruskan elemen-elemen produktiviti seperti wang. teori Y pula mewakili andaian-andaian yang positif tentang kakitangan sesebuah organisasi. pekerja perlulah dipujuk. pengurusan organisasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan usaha pekerja. Purata pekerja bekerja ialah bekerja sesedikit yang mungkin. Teori X mewakili persepsi negatif pengurus tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. memotivasikan pekerja. Teori X dan Teori Y mewakili pelbagai andaian berkaitan fungsi pengurusan sesebuah organisasi yang menjadi panduan kepada pengurus. Sebaliknya. Situasi 4 Kerja yang tidak dicirikan dengan faktor-faktor hygiene dan faktor motivasi.4. bahan dan manusia dalam konteks yang bermatlamatkan ekonomi. Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Ini kerana pekerja yang sama melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang. Memberikan arahan merupakan tugas pihak pengurusan.4. Pihak pengurus perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti organisasi kerana pekerja adalah pasif dan mungkin melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak organisasi. Dengan itu. Mernurut McGregor. 147 (iii) (iv) . Mengapakah tahap kegembiraan pekerja berbeza-beza berdasarkan setiap situasi yang dikemukakan? 9. dikawal dan aktiviti mereka mestilah diarah. mengawal tindakan pekerja dan mengubahsuai tingkah laku pekerja selaras dengan keperluan dan kehendak organisasi.3 Teori X dan Teori Y Teori X dan teori Y merupakan teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia. dihukum.

Teori X mengandaikan bahawa daya usaha yang kukuh perlu dilakukan oleh pengurus untuk memotivasikan pekerja yang secara asasnya tidak bermotivasi. Teori Y mengandaikan bahawa: (i) (ii) Daya usaha fizikal dan mental untuk bekerja secara semula jadinya sama seperti bermain dan berehat. (iii) (iv) (v) Dengan itu. Potensi intelektual manusia perlu digunakan sepenuhnya. Beliau percaya bahawa pengurus harus mengkonseptualisasikan pekerja sebagai dimotivasikan oleh keperluan hierarki tertinggi seperti yang dicadangkan oleh Maslow dan berupaya untuk bekerja sendiri. pengurus yang berpegang kepada Teori Y pula mengandaikan bahawa pekerja amat bermotivasi untuk memenuhi keperluan kepada pencapaian dan self-fulfillment dan menjadi tugas pengurus untuk merangsang keinginan semula jadi pekerja yang pintar dan bermotivasi ini. McGregor menegaskan bahawa kebanyakan pengurus organisasi berpegang kepada andaian di atas walaupun pada hakikatnya andaian itu tidak benar. Secara semula jadinya mereka menolak perubahan. Sebaliknya. Faktor luaran dan ancaman kepada hukuman bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan daya usaha pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi. Pada pandangan anda. Lebih mementingkan diri sendiri yang mungkin bertentangan sama sekali dengan kehendak organisasi. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah organisasi secara kreatif ada di mana-mana dan pada setiap pekerja. Ganjaran yang paling signifikan seperti kepuasan terhadap ego dan penghargaan kendiri boeh merangsang usaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. tidak gemar mengambil tanggungjawab dan lebih gemar diarah. adakah penyelia terdekat anda mengamalkan Teori X atau Teori Y dalam menguruskan kakitangannya? 148 .(v) (vi) (vii) (viii) Pekerja kurang bercita-cita. Ini digambarkan dalam Teori Y. Tidak begitu pintar. Secara puratanya manusia tidak hanya boleh menerima tanggungjawab tetapi turut mencari tanggungjawab.

5 (a) KOMUNIKASI DALAM PENDEKATAN HUBUNGAN MANUSIA Kandungan komunikasi Dalam konteks pendekatan hubungan manusia. Komunikasi horizontal adalah mustahak. Tambahan lagi. Jenis komunikasi yang diamalkan ialah maintenance communication. 149 . McGregor yang menekankan tentang keupayaan kakitangan untuk memenuhi pencapaian dan kecemerlangan di tempat kerja mencadangkan bahawa interaksi di kalangan kakitangan sama pentingnya dengan komunikasi ke bawah dalam mencapai matlamat organisasi. komunikasi yang berkaitan dengan tugas tetapi bertujuan untuk mengekalkan kualiti hubungan manusia diamalkan. (b) Arah aliran komunikasi Dalam pengurusan organisasi klasik. komunikasi selalunya dicirikan dengan bentuk vertikal dan ke bawah. keperluan kepada interaksi sosial mestilah terlebih dahulu dipenuhi sebelum bergerak kepada keperluan seterusnya iaitu esteem dan self-actualization. Dengan itu. Komunikasi adalah lebih kepada berbentuk tidak formal. Menurut Maslow. Pendekatan hubungan manusia tidak menafikan kepentingan komunikasi dalam bentuk ini tetapi arah aliran komunikasi tidak dihadkan kepada hanya bentuk ke bawah sahaja. pendekatan hubungan kemanusiaan ini bertujuan untuk mengurangkan perbezaan status antara pengurus dan kakitangan bawahan sebagai salah satu cara untuk memenuhi keperluan sosial.9. (c) Saluran komunikasi Dalam organisasi klasik. Manakala. pendekatan kemanusiaan menitikberatkan interaksi interpersonal. Ini dibuktikan berdasarkan kepada Teori Maslow yang menekankan kepentingan keperluan afiliasi yang boleh dipenuhi melalui tolak ansur dalam interaksi sosial. penekanan yang diberikan oleh pendekatan kemanusiaan adalah organisasi sosial dan memenuhi keperluan afiliasi. komunikasi sosial penting di tempat kerja. Jumlah kandungan mesej dan komunikasi yang berbentuk emosi dan kandungan sosial adalah mustahak dalam konteks hubungan komunikasi antara pengurusan atasan dan pekerja sesebuah organisasi. (d) Gaya komunikasi Lantaran. Misalnya. penekanan saluran diberikan kepada saluran komunikasi dalam bentuk tulisan.

dan hanya melakukan usaha yang minimum. Andaian asas ialah kepimpinan akan menjadi lebih berkesan jika pemimpin menitikberatkan manusia dan pengeluaran secara serentak. 2. Teori-teori berkenaan ialah Teori Grid Pengurusan (Blake and Mouton’s Managerial Grid). Blake dan Mouton mengemukakan lima jenis stail pengurusan iaitu 1.1 Teori Grid Pengurusan Robert Blake dan Jane Mouton membina Grid Pengurusan yang kini dikenali sebagai Grid Kepimpinan. Ini membawa kepada pendekatan seterusnya iaitu pendekatan sumber manusia. Authority-compliance 3. Pengurus dalam kategori ini meletakkan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang menitikberatkan persahabatan dan hubungan kemanusiaan. 150 . Pengurus dalam kategori ini tidak menitikberatkan organisasi dan pekerja.6 PENDEKATAN SUMBER MANUSIA Meeskipun pendekatan hubungan manusia dilihat sebagai salah satu alternatif kepada pendekatan klasik.Adakah terdapat perbezaan dari segi andaian berkaitan komunikasi dari segi pendekatan klasik dan pendekatan hubungan manusia? 9. terdapat kritikan-kritikan yang dikemukakan terhadap teori berkenaan. Blake dan Moutin membentuk grid yang menggambarkan perhatian yang perlu diberikan kepada manusia dan pengeluaran dari tinggi ke rendah. Antaranya ialah andaian-andaian berkaitan dengan teori ini boleh digunakan secara manipulatif. Grid kepimpinan merupakan pengukuran untuk meningkatkan latihan yang sering diberikan kepada pengurus bagi mempertingkatkan gaya kepimpinan serta merangsang kepuasan dan kreativiti pekerja. Sistem IV (System IV) dan Teori Z (Theory Z). Country club management Dicirikan oleh tinggi perhatian diberikan terhadap manusia dan rendah perhatian terhadap pengeluaran. Berdasarkan kepada kedudukan dalam grid.6. 9. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengurus boleh ditempatkan dalam grid ini berdasarkan pada tahap perhatian yang diberikan kepada kedua-dua aspek berkenaan. Impoverished management Tahap perhatian yang diberikan terhadap manusia dan pengeluaran adalah rendah.

ia hampir sama dengan Sistem 1 kecuali tidak memasukkan matlamat mengeksploitasi pekerja. Likert percaya bahawa setiap bentuk organisasi berkenaan adalah berbeza dari segi faktor-faktor motivasi. penetapan matlamat. Middle-of-the road management Stail pengurus yang menitikberatkan kemanusiaan dan pengeluaran. Teori yang dikemukakan oleh Likert mengandaikan bahawa terdapat pelbagai bentuk organisasi yang mempunyai kesan yang berbeza terhadap matlamat individu dan organisasi. Exploitive Authoritative Organization termasuklah kesemua aspek pengurusan negatif yang diandaikan oleh pendekatan klasik dan saintifik.2 Sistem IV Grid pengurusan yang dikemukakan oleh Robert Blake dan Jane Mouton berkaitan dengan bagaimana pengurus mengaplikasikan stail kepimpinan untuk memaksimumkan potensi sumber manusia dalam sesebuah organisasi. Pelopor kepada teori ini ialah Rensis Likert. 4. Teori seterusnya iaitu Sistem IV bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bentuk organisasi yang bersesuaian dengan pergerakan kemanusiaan yang ideal. struktur pengaruh dan prestasi. kawalan. Apakah gaya pengurusan organisasi anda? yang diamalkan dalam 9.6. buat putusan oleh pihak atasan. Sistem 1 dikenali sebagai Exploitive Authoritative Organization yang mengandaikan bahawa motivasi didorong oleh ancaman dan ketakutan. Pengurus akan meletakkan keseluruhan usaha untuk menyusun atur semua komponen di tempat kerja bagi memaksimumkan kecekapan untuk mencapai matlamat organisasi. Beliau mengemukakan empat bentuk organisasi yang dilabelkan sebagai Sistem 1 hingga Sistem IV. arahan diberikan dan kawalan oleh pihak atasan. Sistem II dikenali sebagai Benevolent Authoritative Organization. buat putusan. stail pengurusan dalam 151 . Walau bagaimanapun. penetapan matlamat melalui arahan dan kawalan oleh pihak atasan. komunikasi yang terhad. komunikasi ke bawah dan tidak tepat. Organisasi jenis ini dicirikan oleh inovasi melalui ganjaran ekonomi dan ego. Dalam banyak hal. komunikasi. buat putusan oleh pihak atasan.Tinggi perhatian terhadap pengeluaran dan rendah perhatian terhadap hubungan manusia.

sebelum keputusan dibuat. Dalam konteks organisasi ini. Ouchi menghujahkan bahawa perbezaan corak pengurusan antara syarikatsyarikat Amerika Syarikat dan syarikat Jepun ialah kerana budaya kebangsaan yang berbeza.6. Kawalan dilakukan pada setiap tahap organisasi dan bentuk komunikasi ialah ke atas. Sumbangan setiap ahli dalam organisasi amat dihargai dan ganjaran diberikan kepada kakitangan untuk memenuhi setiap keperluan. Ouchi tidak mencadangkan bahawa syarikat Amerika Syarikat harus bertukar mengamalkan pengurusan Jepun tetapi beliau berhujah bahawa perbezaan budaya menyebabkan sesetengah bentuk pengurusan tertentu 152 . Matlamat ditetapkan selepas perbincangan dilakukan dan terdapat komunikasi yang berlaku secara atas dan bawah mengikuti aliran hierarki yang diamalkan oleh organisasi. Walau bagaimanapun. Ouchi menganalisis secara perbandingan syarikat-syarikat Amerika Syarikat dan Jepun. Sistem III ialah consultative organization yang amat berbeza daripada Sistem I dan Sistem II. Sistem IV ialah sistem penglibatan (participative organization). iaitu keputusan dilakukan oleh setiap ahli dalam organisasi dan matlamat ditetapkan sepenuhnya oleh kumpulan kerja. Keempat-empat sistem ini menggambarkan peralihan daripada pengurusan klasik dan saintifik kepada organisasi yang memberikan penghargaan dan sumbangan terhadap penglibatan kakitangan. Likert mempercayai bahawa organisasi mementingkan sumber manusia (Sistem IV) dan bukan hanya tingkah laku pengurusan. ke bawah dan mendatar. Misalnya.3 Teori Z William Ouchi mencadangkan Teori Z berdasarkan kepada pengurusan yang diamalkan di organisasi-organisasi Jepun. Apakah jenis organisasi yang mengamalkan ciri-ciri pengurusan yang diandaikan dalam Sistem IV? 9. budaya kolektivis yang diamalkan oleh syarikat Jepun menghasilkan organisasi yang menekankan kepada buat putusan bersama dan tanggungjawab bersama manakala budaya Amerika Syarikat pula ialah apabila buat putusan dan tanggungjawab individu lebih diberikan penekanan. keputusan dan kawalan masih dilakukan oleh pihak atasan.bentuk ini lebih kepada berbentuk autoritatif iaitu pihak pengurus mempercayai bahawa ini merupakan sistem terbaik untuk semua pekerja. Beliau turut menekankan kepentingan struktur yang menggalakkan penglibatan dan prestasi pekerja yang dikenali sebagai Linking Pin. kakitangan akan dirujuk terlebih dahulu dan pandangan mereka diambil kira.

saluran komunikasi dan stail komunikasi. iaitu interaksi tentang idea baru. (a) Kandungan komunikasi Komunikasi yang dipraktikkan lebih kepada komunikasi inovatif (innovation communication). horizontal dan diagonal. (c) Saluran komunikasi 153 . matlamat ialah untuk menggalakkan aliran komunikasi merentasi hierarki organisasi meliputi komunikasi ke atas. (b) Arah aliran komunikasi Dari segi arah aliran komunikasi. Kedua-dua bentuk komunikasi horizontal dan vertikal digalakkan bagi memenuhi kepuasan dalam berkomunikasi sesebuah organisasi.tidak sesuai diaplikasikan.7 KOMUNIKASI MANUSIA DALAM PENDEKATAN SUMBER Pendekatan sumber manusia mengiktiraf peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi. aliran komunikasi didominasi oleh aliran ke bawah tetapi dalam konteks pendekatan sumber manusia.1 Perbezaan antara Teori J dan Teori A Jenis J Pekerjaan untuk seumur hidup Penilaian dan kenaikan pangkat yang lambat Kerjaya yang tidak terlalu khusus Mekanisme kawalan implisit Keputusan dibuat secara kolektif Tanggungjawab bersama Menitikberatkan keseluruhan organisasi Jenis A Pekerjaan jangka pendek Penilaian dan kenaikan pangkat berterusan Kerjaya yang khusus Mekanisme kawalan yang eksplisit Keputusan dibuat secara individu Tanggungjawab individu Menitikberatkan bahagian 9. arah aliran komunikasi. bagaimana sesuatu kerja boleh dilaksanakan dengan baik. hasil baru yang boleh dijana oleh organisasi. Jadual 9. Dalam pendekatan kemanusiaan. Wujud prinsip-prinsip pengurusan tertentu yang boleh diaplikasikan di organisasi yang berbeza. Aspek-aspek yang dibincangkan di sini ialah kandungan komunikasi. cara penstrukturan organisasi yang berbeza dan sebagainya.

jabatan. universiti sebagai sebuah organisasi. (a) Susunan hierarkikal Komponen sistem tersusun dalam bentuk yang sangat kompleks yang melibatkan subsistem dan supersistem. Hierarki dalam konteks ini berbeza dengan pendekatan klasik iaitu 154 .1 Komponen-Komponen Sistem Pada tahap yang paling asas. penting untuk diteliti bagaimana bahagianbahagian ini disusun dan fungsi setiap bahagian berkenaan. Dalam sistem biologi.8 PENDEKATAN SISTEM Pendekatan seterusnya yang akan dibincangkan ialah berkaitan dengan pendekatan sistem iaitu suatu pendekatan yang agak berbeza berbanding dengan pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia. (d) Gaya komunikasi Stail komunikasi yang ditekankan ialah komunikasi yang berbentuk maklumat (informative communication). 9. sistem merupakan komponen-komponen. Ini kerana maklumat merupakan input penting yang akan membantu kakitangan organisasi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan lebih sempurna dan berkesan.8. Dalam organisasi. 9. saling pergantungan dan permeability. seterusnya bagaimana konsep ini boleh diaplikasikan dalam konteks komunikasi organisasi. sistem termasuklah kakitangan dan jabatan-jabatan yang membentuk organisasi. Subsistem ini mengandungi kumpulan kerja dan individu.Dalam komunikasi yang menitikberatkan hubungan kemanusiaan. Tiga konsep yang mencirikan komponen dalam sistem ialah susunan hierarkikal. Misalnya. pusat dan institut. Universiti terdiri daripada fakulti. Fikirkan contoh-contoh budaya yang berbeza antara masyarakat Malaysia dan masyarakat barat. komunikasi bersemuka ditekankan kerana ciri sosial aspek komunikasi dan memenuhi keperluan tertinggi. Tugas pertama pakar-pakar atau pengkaji teori yang berkaitan dengan sistem ialah untuk meneliti komponen yang bersesuaian dan merangkumi sistem. Setelah komponen-komponen dalam sistem dikenal pasti. Terlebih dahulu kita akan meneliti apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep asas dan sistem. komponen termasuklah sel-sel dan organ-organ.

A first look at communication theory (3rd ed. Organisasi sebagai satu sistem amat bergantung antara satu sama lain. Griffin. 3. 155 . Misalnya.).W. hierarki dikaitkan dengan penelitian iaitu sistem ialah gabungan subsistem dan ia merupakan bahagian daripada supersistem yang lebih besar. pihak fakulti bergantung kepada Jabatan Bendahari untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi membolehkan fakulti berfungsi dan melaksanakan urusan seharian. S.). (b) Saling Pergantungan Merupakan konsep kedua yang mencirikan komponen sistem iaitu saling pergantungan. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Theories of human communication (7th ed. Bincangkan teori-teori yang terdapat dalam pendekatan klasik. Lantaran itu. (2002).hierarki dikaitkan dengan autoriti. tidak ada satu komponen pun dalam sesebuah organisasi yang boleh berfungsi dengan lancar tanpa bantuan yang aktif daripada bahagian sistem yang lain. Saling pergantungan merujuk kepada fungsi pergantungan satu komponen dengan komponen yang lain. E. (1997). dalam konteks pengurusan universiti. Littlejohn. Tahap permeability ialah pelbagai dari satu sistem ke sistem yang lain iaitu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Semak jawapan anda di akhir bab ini. Dalam konteks pendekatan sistem. 2. Apakah pendekatan komunikasi yang diandaikan dalam teori-teori pendekatan klasik? Huraikan teori-teori yang dikemukakan pendekatan hubungan manusia. New York: McGraw-Hill. SOALAN DALAM TEKS 1. (c) Permeability Merupakan sempadan yang membenarkan maklumat dan bahan-bahan untuk mengalir ke dalam dan ke luar organisasi.

Boston: McGraw Hill. Apakah andaian-andaian tentang komunikasi yang dikemukakan dalam pendekatan klasik. Teori yang terdapat dalam pendekatan klasik ialah Teori Pengurusan Klasik. (2001). J.9 RUMUSAN Secara keseluruhannya bab ini telah menghuraikan tentang teori-teori komunikasi organisasi. (a) Teori Pengurusan Klasik Teori ini mula diperkenalkan oleh Henri Fayol. arahan (command).Miller. Organizational communication: Approaches and processe (3rd ed. 2. (2003). pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia. Miner. 9. Hindsdale: The Dryden Press. Communication theories: Perspectives. Theories of organizational behavior. B. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia? Huraikan ciri-ciri yang terdapat dalam pendekatan sistem. K. dan kawalan 156 . koordinasi (coordination). processes and contexts. (1980). Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Elemen-elemen pengurusan terdiri daripada perancangan (planning). Miller. Teori Birokrasi dan Teori Pengurusan Saintifik. Tiga pendekatan boleh digunakan apabila membincangkan tentang komunikasi organisasi iaitu pendekatan klasik. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. K. Setiap pendekatan berkenaan mempunyai andaian-andaian yang tersendiri berkaitan peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi. penyusunan (organizing).) Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.

4.(control). unity of direction’. Fayol secara umumnya mencadangkan bilangan 20-30 157 . kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. Prinsip pengurusan pula terdiri daripada ‘scalar chain’. 3. Unity of direction Prinsip ini mencadangkan bahawa aktiviti-aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama harus diletakkan di bawah penyeliaan seorang penyelia. Span of control Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus akan menjadi paling berkesan jika mereka hanya mengawal sebilangan tertentu kakitangan. Unity of command Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan sepatutnya diarah untuk melaksanakan sesuatu tugas oleh hanya seorang penyelia. ‘order’ dan span of control’. 6. Prinsip berkaitan dengan struktur organisasi ialah andaian-andaian tentang bagaimana aspek yang berbeza dalam sesebuah organisasi patut diuruskan. 2. 5. Enam ciri berkaitan dengan struktur organisasi ialah 1. Division of labor Prinsip ini mencadangkan bahawa matlamat kerja hanya boleh dicapai jika kakitangan organisasi diberikan tugas yang terhad dari segi pengkhususan kerja. Order Prinsip ini mencadangkan supaya terdapat tempoh pelantikan bagi setiap kakitangan dan tugas dalam organisasi. Prinsip pengurusan melibatkan aspek-aspek berkaitan dengan struktur organisasi. ‘division of labor’. Scalar chain Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus disusun dalam hierarki vertikal dan komunikasi harus dihadkan kepada aliran berbentuk vertial (aliran ke atas dan ke bawah berdasarkan carta organisasi). ‘unity of command’.

Pampasan kakitangan (Renumeration of personnel) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan harus diberikan ganjaran dalam bentuk gaji dan faedah yang bersesuaian. Kekuasaan responsibility) dan tanggungjawab (Authority and Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman. Prinsip ini berasaskan kepada andaian bahawa motivasi utama kakitangan ialah kewangan dan prestasi 158 .orang kakitangan pada pengurusan tahap pertama dan enam orang kakitangan bagi pengurusan yang lebih atas. Disiplin (Discipline) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan organisasi sepatutnya taat kepada peraturan organisasi dan pihak pengurus. 2. 2. Prinsip ini melibatkan enam ciri iaitu 1. Prinsip ini turut mencadangkan bahawa tanggungjawab mesti selaras dengan autoriti atau kekuasaan. Fayol mencadangkan ciri-ciri berikut berkaitan dengan ganjaran yang berpatutan bagi kakitangan organisasi: 1. 3. Dari segi ganjaran. Walau bagaimanapun. Prinsip seterusnya berkaitan dengan pengurusan kuasa di dalam organisasi. ciri-ciri peribadi pengurus dan faktor-faktor kakitangan boleh mempengaruhi tahap pemusatan kuasa yang optimum. Fayol mempercayai bahawa faktor-faktor kontigensi seperti saiz firma. Pemusatan (Centralization) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi menjadi paling efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan terhadap buat putusan dan aktiviti kakitangan organisasi. Persamaan (Equity) Prinsip ini mencadangkan bahawa dalam konteks memberikan pampasan kakitangan harus dilayan secara adil.

Inisiatif (Initiative) Prinsip ini mencadangkan supaya pengurus harus meletakkan nilai dan matlamat kepada kakitangan dan mengarahkan kakitangan supaya berusaha sepenuhnya untuk memenuhi matlamat organisasi.kerja diukur berdasarkan kepada jumlah pampasan yang diterima dari organisasi. Setiap satu jenis autoriti dibincangkan di bawah: 1. dan autoriti rasionalperundangan. 2. (b) Teori Birokrasi (Max Weber’s Theory of Bureaucracy) Salah satu andaian penting dalam teori yang dikemukakan oleh Weber ialah fungsi kekuasaan (functioning of authority). 3. Autoriti tradisional 159 . Prinsip Tingkah Laku Organisasi: Fayol mengemukakan tiga prinsip berkaitan dengan tingkah laku dan sikap kakitangan organisasi iaitu 1. Beliau mencadangkan kewujudan autoriti berdasarkan kepada tiga andaian asas iaitu autoriti tradisional. kuasa dan disiplin. 3. Berdasarkan kepada prinsip ini kakitangan mesti mengutamakan matlamat organisasi melebihi keperluan individu. Esprit de corps Prinsip ini mencadangkan bahawa semangat kerja ialah “Three Musketeers” iaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi (Subordination of individual interest to general interest) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi hanya menjadi berkesan apabila kepentingan secara menyeluruh mengatasi kepentingan individu. Jaminan tempoh perkhidmatan (Tenure stability) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus memberikan jaminan dalam bentuk tempoh masa tertentu bagi membolehkan kakitangan mencapai prestasi yang maksimum. autoriti karismatik. Weber melihat pelaksanaan birokrasi adalah berasaskan kepada autoriti.

Autoriti berdasarkan rasional perundangan (Rational-legal authority) Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada pelaksanaan peraturan yang terbina daripada maklumat dan kepakaran.Berasaskan kepada kepercayaan tentang kedudukan hierarki tertentu di dalam struktur organisasi. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang sah selagi ianya selaras dengan norma. Menurut Taylor. Misalnya. (ii) Pemilihan kakitangan yang sesuai untuk melakukan kerja − Taylor percaya bahawa kakitangan harus dipilih secara saintifik dan dilatih untuk melakukan kerja. pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia adalah berdasarkan kepada tradisi lama pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Ini kerana prestasi kerja kakitangan akan mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi. Ketaatan kakitangan ialah terhadap norma atau peraturan yang diamalkan. Taylor percaya bahawa cara terbaik untuk melakukan sesuatu kerja boleh dikenal pasti melalui kajian berkaitan masa dan aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk. (iv) Terdapat perbezaan tugas antara pengurusan dan pekerja. 3. Sistem pembelajaran lama menekankan bahawa kemahiran bekerja diperoleh melalui warisan daripada satu generasi ke satu generasi. Autoriti karismatik Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada personaliti dan keupayaan untuk menarik sokongan pengikut dan berinteraksi dengan pengikut. setiap kuasa berlandaskan kepada perundangan dan rasional. Menurut Weber. 2. (iii) Kepentingan latihan seperti yang dicadangkan dalam kajian penyelaras antara masa dan aktiviti. Autoriti karismatik ialah dalam konteks individu mempunyai pengikut dan memperoleh ketaatan daripada pengikut melalui kuasa dan personaliti beliau. merancang dan mengurus 160 (i) . pengurus organisasi merupakan individu yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja berfikir. (c) Scientific Management) Teori Pengurusan Saintifik (Frederick Taylor’s Theory of Empat ciri atau komponen utama dalam Teori Pengurusan Saintifik yang dikemukakan oleh Taylor ialah Terdapat satu cara yang terbaik untuk melakukan setiap kerja (There is one best way to do every job) − Sistem ini bertentangan dengan sistem pembelajaran lama.

Ringkasnya. Fayol membenarkan sedikit fleksibiliti dari segi komunikasi horizontal berbanding dengan Weber dan Taylor. Dalam organisasi klasik. Walau bagaimanapun. aliran komunikasi yang paling mustahak ialah aliran vertikal (mendatar) mengikut aliran hierarki. (c) Stail komunikasi 161 . peraturan dan penilaian prestasi. Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Fayol. (b) Saluran komunikasi Pelbagai saluran boleh digunakan untuk berkomunikasi misalnya saluran bersemuka. (a) Arah aliran komunikasi Pada hakikatnya wujud pelbagai arah aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi seperti komunikasi ke atas dan ke bawah iaitu pengurus berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. Kebanyakan proses komunikasi ialah komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan.organisasi. pernyataan misi. Hanya terdapat sedikit maklum balas daripada pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan atasan. kenyataan bahawa ‘mempunyai hanya satu cara yang terbaik’ bagi melakukan setiap kerja dalam andaian teori pengurusan saintifik membawa kepada kepentingan arahan kerja ditulis dalam bentuk tulisan. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. saluran komunikasi dan stail komunikasi. penekanan kepada peraturan dan prosedur yang jelas bagi membolehkan organisasi berfungsi dengan berkesan membolehkan kita mengandaikan pergantungan yang besar kepada komunikasi berbentuk tulisan dalam bentuk arahan. Weber dan Taylor. Taylor dan Fayol mempunyai pandangan yang sama. Pihak buruh pula melaksanakan apa yang dirancang dan diarah oleh pengurus. 2. komunikasi tentang tugas kurang dititikberatkan. Ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi klasik dapat dilihat dari segi arah aliran komunikasi. Weber menekankan kepada peraturan dan kepentingannya dijelaskan dalam bentuk tulisan. dan juga melalui perantara seperti berkomunikasi melalui telefon dan komputer. Misalnya. Teori-teori klasik mengandaikan bahawa saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan. Misalnya. saluran bertulis.

Keperluan ini boleh dipenuhi oleh organisasi melalui pembentukan hubungan sosial dengan rakan sekerja dan pihak pengurusan. Harga diri boleh dibahagikan kepada esteem dalaman dan esteem luaran. Dalam konteks organisasi. Misalnya. Dalam konteks organisasi. minuman. Keperluan keselamatan Termasuk keperluan untuk bebas daripada bahaya dan ancaman persekitaran. Keperluan fisiologikal Merupakan keperluan tubuh badan manusia seperti makanan. Esteem luaran pula boleh dipenuhi melalui rasa pencapaian dan keyakinan. keperluan ini boleh dipenuhi melalui pemberian gaji bagi membeli makanan dan pakaian serta keperluan fizikal lain. Terdapat lima keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh manusia iaitu 1. 4. Teori Hierarki Keperluan Maslow Abraham Maslow mengemukakan Teori Hierarki Keperluan dengan andaian bahawa manusia dimotivasi oleh keperluan asas. Teori yang tergolong dalam pendekatan hubungan kemanusiaan dikemukakan oleh Abraham Maslow. tempat tinggal dan tidur. Pemilihan perbendaharaan kata dan penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik. Dalam konteks 162 . Frederick Herzberg dan Douglas McGregor. Esteem dalaman boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. 2. 3. 3. Keperluan harga diri Perlu memenuhi rasa pencapaian dan peningkatan. penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kakitangan pengurusan dan kakitangan bawahan. keperluan ini dapat dipenuhi melalui pemberian gaji yang membolehkan kakitangan mendapat perlindungan dan kesihatan.Pendekatan klasik mengandaikan stail komunikasi lebih kepada berbentuk formal. Keperluan afiliasi Dirujuk sebagai keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang iaitu memberi dan menerima dalam konteks hubungan sesama manusia.

Berikut dikemukakan empat situasi untuk kita fikirkan bersama tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja di kalangan kakitangan organisasi. Esteem dalaman boleh dipenuhi melalui memberikan tugas yang mencabar serta peluang kepada kakitangan untuk mencapai kecemerlangan dalam melaksanakan tugas berkenaan. 2. keperluan eksternal boleh dipenuhi melalui struktur ganjaran dan pampasan. Situasi 2 Keadaan kerja yang mempunyai faktor hygiene tetapi tiada faktor motivasi. tanggungjawab dan peluang kenaikan pangkat. 3. 1. gaji yang baik dan penyelia yang kompeten) dan faktor-faktor motivasi seperti kerja yang mencabar. Dalam keadaan ini.organisasi. Situasi 3 Keadaan kerja yang mempunyai faktor motivasi tetapi tiada faktor hygiene. Teori Motivasi-Hygience oleh Herzberg Andaian asas teori yang dikemukakan oleh beliau ialah terdapat ciri-ciri tertentu di tempat kerja yang membuatkan pekerja berpuas hati dan tidak berpuas hati. 5. Pekerja boleh gembira dan boleh juga tidak gembira. Beliau mencadangkan bahawa faktor motivasi boleh wujud tanpa faktor hygiene dan faktor hygiene boleh wujud tanpa faktor motivasi. Keperluan kepada pencapaian kendiri Merupakan bentuk kerja yang membolehkan individu melaksanakan tanggungjawab dan kreativiti di tempat kerja. Misalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja berpuas hati dikenali sebagai faktor pemotivasi dan faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan bekerja dikenali sebagai faktor hygiene. Situasi 1 Keadaan kerja individu yang mempunyai kedua-dua faktor hygiene (persekitaran kerja yang bersih. Situasi ini dianggap sebagai mencabar bercampur dengan persekitaran 163 . seorang pekerja yang bekerja dalam persekitaran kerja yang baik dan penyelia yang cekap tetapi tugasnya membosankan dan menjalankan tugas yang sama secara berulang-ulang. pekerja boleh merasa gembira dan berpuasa hati serta dalam masa yang sama merasa tidak gembira dan tidak berpuas hati.

tidak gemar mengambil tanggungjawab dan lebih gemar diarah. bahan dan manusia dalam konteks yang bermatlamatkan ekonomi. pengurus yang mengamalkan Teori X dipengaruhi oleh andaian bahawa: (i) (ii) Pengurus bertanggungjawab untuk menguruskan elemen-elemen produktiviti seperti wang. Pekerja kurang bercita-cita. 4. Tidak begitu pintar. Teori X mewakili persepsi negatif pengurus tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. Purata pekerja bekerja ialah bekerja sesedikit yang mungkin. Lebih mementingkan diri sendiri yang mungkin bertentangan sama sekali dengan kehendak organisasi. Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. dihukum. Memberikan arahan merupakan tugas pihak pengurusan. Situasi 4 Kerja yang tidak dicirikan dengan faktor-faktor hygiene dan faktor motivasi. mengawal tindakan pekerja dan mengubahsuai tingkah laku pekerja selaras dengan keperluan dan kehendak organisasi. Secara semula jadinya mereka menolak perubahan. memotivasikan pekerja. dikawal dan aktiviti mereka mestilah diarah. Pihak pengurus perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti organisasi kerana pekerja adalah pasif dan mungkin melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak organisasi. Dengan itu. pekerja perlulah dipujuk.kerja yang teruk. Pekerja berkemungkinan akan merasa gembira dan tidak gembira dalam masa yang sama. Teori Y pula mewakili andaian-andaian yang positif tentang kakitangan sesebuah organisasi. Ini kerana pekerja yang sama melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang. 164 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) . Sebaliknya. Teori X dan Teori Y oleh McGregor Teori X dan teori Y merupakan teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia. Teori X dan Teori Y mewakili pelbagai andaian berkaitan fungsi pengurusan sesebuah organisasi yang menjadi panduan kepada pengurus. pengurusan organisasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan usaha pekerja. Dalam hal yang berkaitan dengan manusia selaku pekerja. Mernurut McGregor.

(i) 165 .McGregor menegaskan bahawa kebanyakan pengurus organisasi berpegang kepada andaian di atas walaupun pada hakikatnya andaian itu tidak benar. Teori Y mengandaikan bahawa: Daya usaha fizikal dan mental untuk bekerja secara semula jadinya sama seperti bermain dan berehat. (iii) Secara puratanya manusia tidak hanya boleh menerima tanggungjawab tetapi turut mencari tanggungjawab. Teori X mengandaikan bahawa daya usaha yang kukuh perlu dilakukan oleh pengurus untuk memotivasikan pekerja yang secara asasnya tidak bermotivasi. Beliau percaya bahawa pengurus harus mengkonseptualisasikan pekerja sebagai dimotivasikan oleh keperluan hierarki tertinggi seperti yang dicadangkan oleh Maslow dan berupaya untuk bekerja sendiri. Ini digambarkan dalam Teori Y. (ii) Faktor luaran dan ancaman kepada hukuman bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan daya usaha pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi. Sebaliknya. (iv) Keupayaan untuk menyelesaikan masalah organisasi secara kreatif ada di mana-mana dan pada setiap pekerja. (v) Potensi intelektual manusia perlu digunakan sepenuhnya. Dengan itu. pengurus yang berpegang kepada Teori Y pula mengandaikan bahawa pekerja amat bermotivasi untuk memenuhi keperluan kepada pencapaian dan self-fulfillment dan menjadi tugas pengurus untuk merangsang keinginan semula jadi pekerja yang pintar dan bermotivasi ini. Ganjaran yang paling signifikan seperti kepuasan terhadap ego dan penghargaan kendiri boeh merangsang usaha ke arah pencapaian matlamat organisasi.

Perkembangan dan perubahan terhadap manusia dapat dijelaskan dengan pelbagai teori sama ada teori-teori psikologi. 2. politik. bidang komunikasi massa banyak menyumbang kepada pembentukan atau fokus terhadap komunikasi pembangunan. Membincangkan kritikan dan kerelevanan setiap teori yang dibincangkan dalam teori komunikasi pembangunan. 1999). sosiologi. Ini kerana komunikasi massa lebih bertumpu kepada aspek media seperti kewartawanan. Menurut Mohd Baharudin dan Mohd Khairie (2003). Membincangkan aplikasi setiap teori yang dibincangkan dalam teori komunikasi pembangunan dengan kehidupan manusia. antropologi. dan strategi komunikasi untuk memperbaiki keadaan kemanusiaan dan kehidupan. anda seharusnya boleh: 1. Media sebagai alat yang bersifat massa dianggap dapat mempengaruhi dan memberi kesan terhadap 167 . proses. penyiaran dan penerbitan. penting bagi pelajar memahami serba sedikit tentang bidang komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan merupakan satu bidang komunikasi berhubung penggunaan media. Walaupun ada teori yang menjelaskan bahawa manusia berubah secara evolusi namun sarjana yakin bahawa proses pembelajaran sosial dan pembudayaan merupakan faktor besar dalam menjelaskan perubahan masyarakat (Littlejohn. Teori-teori tersebut menjelaskan bahawa tingkah laku masyarakat pada umumnya dapat dibentuk dan dididik. 10.1 PENGENALAN Sebagai pengenalan kepada bab ini. Manakala komunikasi pembangunan tidak hanya menumpukan kepada penggunaan media semata-mata tetapi juga melibatkan komunikasi kemanusiaan sebagai proses mempercepatkan perubahan sosial masyarakat (Mohd Baharudin & Mohd Khairie. Memerihalkan beberapa teori komunikasi pembangunan. 2003). ekonomi dan sebagainya. perancangan.BAB 10 TEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. 3.

Mari kita imbau kembali sejarah kemasukan internet ke Malaysia. Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory). dalam bab ini. Unsur-unsur tersebut ialah (i) Suatu inovasi. Internet hanya mula dibawa masuk ke Malaysia pada awal 1980-an oleh Dr.usaha-usaha membangunkan masyarakat. 10. (ii) Dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu. pelajar perlu mengetahui bahawa terdapat empat unsur-unsur utama dalam difusi inovasi. Menerusi media. barangan baru pengguna atau teknik-teknik baru berkembang di kalangan berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan dilaksanakan oleh penguna-penggunanya. teknologi baru. juga merupakan faktor yang mendorong masyarakat menggunakan internet sebagimana yang berlaku pada masa sekarang. Sebagai contoh inovasi ialah internet. teori-teori tersebut ialah Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory). Universiti Malaya. Faktor masa iaitu setelah lebih 20 tahun internet dibawa masuk ke Malaysia. Difusi inovasi juga berhubung dengan bagaimana sesuatu idea. Masyarakat telah didedahkan dengan inovasi ini melalui pelbagai saluran komunikasi termasuk saluran fizikal dan saluran kemanusiaan sehingga mereka membuat keputusan untuk menggunakan internet secara meluas sebagaimana pada hari ini. difusi inovasi merupakan konsep asas yang menjadi kerangka pemikiran dalam membicara komunikasi pembangunan.2 Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory) Teori Difusi Inovasi merupakan satu teori yang telah dipelopori oleh Rogers (1995). 168 . Untuk pengetahuan pelajar. pelbagai pemikiran dan teknologi baru dapat disebarkan dan seterusnya memotivasikan masyarakat ke arah perubahan serta pembangunan (Mohd Baharudin & Mohd Khairie. 2003). Tetapi sejauh mana masyarakat sedar tentang inovasi ini pada masa itu berbanding pada masa sekarang? Semua ini berkaitan juga dengan difusi inovasi. Dr. Mohamed pada awalnya telah berusaha membuat pelbagai eksperimen dan cuba membangunkan satu sistem jaringan maklumat untuk kegunaan tempatan. Sehubungan itu. (iii) Mengikut tempoh masa. kita akan membincangkan tiga teori yang berkaitan dengan teori komunikasi pembangunan. dan Teori Lingkaran Senyap (Spiral of Silence Theory). Untuk pengetahuan semua pelajar. Mohamed Awang Lah yang pada ketika itu merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. Sehubungan contoh di atas.

para pelajar tentunya telah mengetahui bahawa jangka masa tertentu diperlukan semasa Proses Keputusan-Inovasi. melaksanakan 169 . membentuk sikap terhadap inovasi. Sistem sosial juga boleh mempengaruhi difusi inovasi. 1995). (d) Sistem sosial Sebuah sistem sosial ialah satu populasi individu yang saling berhubungan dan terlibat secara bersama untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai sesuatu matlamat. teknik. membuat keputusan untuk menerima atau menolak. (b) Saluran komunikasi Difusi ialah proses inovasi itu tersebar daripada sumbernya (pencipta) kepada penerima. unsur-unsur tersebut ialah seperti berikut: (a) Suatu inovasi Suatu inovasi ialah suatu idea. (c) Mengikut tempoh masa Jangka masa tertentu diperlukan semasa Proses Keputusan-Inovasi. Mesej-mesej sampai daripada seorang individu kepada individu yang lain melalui saluran komunikasi seperti media massa atau komunikasi interpersonal. melaksanakan inovasi dan akhirnya mengesahkan keputusan yang telah dibuat. membuat keputusan untuk menerima atau menolak. amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang individu atau sesebuah sistem sosial. Jika norma-norma sebuah sistem sosial itu bersifat menyokong inovasi dan pemimpin pendapat mereka juga menerima sesuatu inovasi tersebut. maka individu lain dalam sistem tersebut akan turut mengikuti tindakan mereka. Proses pembuatan keputusan pemerimaan inovasi ini ialah satu proses mental dan ia bermula daripada individu menerima pengetahuan tentang inovasi. Secara terperincinya. Proses pembuatan keputusan penerimaan inovasi ini ialah satu proses mental dan ia bermula daripada individu menerima pengetahuan tentang inovasi.(iv) Di kalangan ahli-ahli sebuah sistem sosial (Rogers.1 Proses Pembuatan Keputusan Seperti yang telah dinyatakan di atas. membentuk sikap terhadap inovasi.2. 10.

Kelebihan relatif Kelebihan yang relatif bagi teknologi baru ialah darjah ukuran setakat mana peralatan baru ini dianggap lebih baik berbanding daripada peralatan yang sedia ada. Kelebihan relatif ini boleh diukur melalui dua jenis kelebihan iaitu dari segi kelebihan eknomi (wang dan daya saing) dan juga kelebihan sosial (meningkatkan status dan kuasa). lebih efisien kerana dapat menyimpan dan menghantar maklumat dengan lebih cepat berbanding mesin taip. (b) Pembujukan Pada peringkat individu membentuk sikap untuk menyukai sesuatu inovasi. dan akhirnya mengesahkan keputusan yang telah dibuat. Untuk pengetahuan pelajar. Lima sifat inovasi ialah 1. lebih terdedah kepada media massa. terdapat lima peringkat utama yang terlibat (Rajah 10.1). maka kemungkinan teknologi komputer lebih diterima pakai berbanding mesin taip. mempunyai jaringan komunikasi interpersonal yang baik dan mempunyai lebih banyak hubungan dengan agen perubahan. Menurut Rogers (1995). Oleh itu. mempunyai pelbagai bentuk format untuk menulis laporan. sekiranya teknologi komputer dianggap sebagai lebih mudah digunakan untuk menaip dan menyunting teks. mempunyai status sosial yang tinggi.inovasi. Saluran media massa amat penting pada peringkat ini kerana ia berkesan untuk membentuk pengetahuan tentang inovasi. Sebagai contoh. 170 . seseorang individu dikatakan akan sentiasa mencari maklumat di berbagai-bagai peringkat untuk mengurangkan ketidakpastian terhadap sesuatu inovasi semasa Proses KeputusanInovasi berlaku. Ciri-ciri sesuatu inovasi akan menentukan kadar penerimaannya. peringkat-peringkat tersebut ialah (a) Pengetahuan Pada peringkat ini individu mula terdedah tentang kewujudan inovasi dan mula mengetahui tentang fungsi inovasi tersebut. dalam proses Proses Keputusan-Inovasi pula. Individu yang lebih awal menerima pendedahan biasanya terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi.

4. maka tidak ramailah individu yang akan menggunakannya. pengalaman lalu dan keperluan semasa. 3. Keselarasan Keselarasan ialah darjah ukuran setakat mana inovasi atau perubahan itu selaras dengan nilai-nilai yang sedia ada. Kesulitan Kesulitan ialah darjah ukuran setakat mana teknologi baru itu secara relatifnya dianggap susah untuk difahami dan susah untuk menggunakannya.2. Penilaian individu terhadap sesuatu inovasi yang sedang beliau pertimbangkan untuk diterima bukan berasaskan penyelidikan saintifik oleh pakar tetapi biasanya melalui penilaian subjektif oleh rakan-rakan berdekatan yang telah menerima sesuatu inovasi. Saluran komunikasi antara perseorangan amat penting pada peringkat pembujukan ini kerana ia lebih berkesan untuk membentuk dan mengubah sikap terhadap inovasi yang secara langsung boleh mempengaruhi keputusan menerima atau menolak inovasi. Sebagai contoh. Rakan-rakan yang berdekatan ini bukan setakat menjadi model sosial tetapi juga merupakan lingkaran sokongan kepada seseorang untuk meniru tingkah laku menggunakan inovasi yang sama. sekiranya teknologi komputer serasi dengan keperluan melaksanakan kerja dalam organisai. Sebagai contoh. sekiranya teknologi komputer dianggap terlalu kompleks. Kebolehcubaan Kebolehcubaan ialah darjah ukuran iaitu teknologi baru tersebut boleh dieksperimen untuk tujuan pengujian. 171 . 5. Ujian ini akan dapat mengurangkan ketidakpastian dan seterusnya akan dapat meningkatkan tahap penerimaan. Kebolehlihatan Kebolehlihatan pula ialah darjah ukuran setakat mana operasi dan hasil daripada teknologi baru itu boleh dilihat untuk dibuat penelitian atau penilaian oleh pengguna inovasi. maka lebih tinggilah tahap penerimaan dan penggunaannya.

Apakah ciri-ciri internet yang boleh dijadikan contoh bagi setiap peringkat yang dibincangkan. individu yang pada awalnya menolak sesuatu inovasi itu akan mula menjadi pengguna pada akhirnya (penerimaan terkemudian) jika didapati inovasi itu berkesan atau akan terus menolak penggunaannya (penolakan berterusan).2 Kategori Penerima Teknologi Untuk pengetahuan pelajar.(c) Keputusan Pada peringkat ini individu membuat keputusan sama ada menerima atau menolak sesuatu inovasi.2. penerima awal (early adopters). (d) Pelaksanaan Pada peringkat ini pula individu telah menerima inovasi dan sedang mengguna serta melaksanakannya. majoriti penerima awal (early majority). individu yang telah mengguna dan melaksanakan inovasi akan membuat keputusan sama ada untuk terus menggunakannya jika ia bersesuaian dan berkesan (penerimaan berterusan) atau menghentikan penggunaannya jika didapati inovasi tersebut berkeadaan sebaliknya (penghentian). 172 . Rogers (1995) menyatakan bahawa terdapat lima kategori penerimaan individu terhadap inovasi. majoriti penerima terkemudian (late majority). Sementara penerima awal. sentiasa mencari idea baru dan lebih kosmopolitan dalam hubungannya dengan rakan sebaya. biasanya terdiri daripada individu tempatan yang dihormati dan merupakan pemimpin pendapat dalam sistem sosial. Lima kategori tersebut ialah inovator. Golongan inovator menurut Rogers (1995) ialah mereka yang sentiasa bersifat berani mencuba. dan penerima yang paling lewat (laggards). (e) Pengesahan Pada peringkat pengesahan. 10. Perkara sebaliknya juga boleh berlaku pada peringkat ini.

2.1 Model Peringkat dalam Proses Keputusan-Inovasi (Rogers. 4. (1995). Kelebihan relatif Keselarasan Kesulitan Kebolehcubaan Kebolehlihatan 2. 3. 4.Rajah 10. Amalan terdahulu Keperluan/masalah yang dialami Pembaharuan Norma-norama sistem sosial I PENGETAHUAN II PEMBUJUKAN III KEPUTUSAN IV PELAKSANAAN V PENGESAHAN 173 Ciri-Ciri Unit Pembuat Keputusan Ciri-Ciri Inovasi 1. Ciri-ciri sosioekonomi Pemboleh ubah personaliti Tingkah laku komunikasi 1. 2. PENERIMAAN Penerimaan Berterusan Penerimaan Terkemudian Penghentian 1. 5. 173 . PENOLAKAN Penolakan Berterusan Sumber: Rogers. E. 1995) SALURAN KOMUNIKASI KEADAAN TERDAHULU 1. M. 2. 3. 3.

Impak tersebut ialah (i) Impak yang diingini dan tidak diingini. menurut Rogers (1991) lagi. E.2 Jenis Angkubah Utama dalam Penyelidikan Penerimaan. Rajah 10. 2. Menurut Rogers (1991). Impak yang diingini membantu individu atau sebuah sistem sosial berfungsi dengan lebih berkesan.10. Lain-lain Sumber: Rogers.Ciri Individu 1. Sebaliknya impak yang tidak 174 . Impak yang diingini ialah kesan fungsi sesebuah inovasi individu atau sistem sosial. (1995). kajian tentang teknologi komunikasi telah meluaskan penyelidikan resapan inovasi dengan memasukkan penyelidikan tentang hubungan yang digambarkan oleh anak panah #2 (yang menunjukkan hasil yang berkaitan dengan penggunaan) dan anak panah #3 (yang menunjukkan faktor yang berkaitan dengan kesan sosial media baru). # 1 Penerimaan Media Baru 1. 3. (iii) Impak yang dijangka dan tidak dijangka. terdapat tiga impak yang berlaku kepada individu atau sebuah sistem sosial akibat penerimaan atau penolakan sesebuah inovasi. Jumlah yang digunakan Kepelbagaian penggunaannya Lain-lain # 3 Kesan Sosial 1. Penggunaan dan Kesan Sosial Teknologi Komunikasi Ciri. Bagaimanapun. Kedudukan sosioekonomi Tingkah laku komunikasi Angkubah personaliti 2. M. Produktiviti (pengeluaran yang bertambah baik) 2. Ketidaksamarataan yang lebih besar antara yang kaya informasi dengan yang miskin informasi. (ii) Impak langsung dan tidak langsung.2 sebagai anak panah #1 (angkubah yang berkaitan dengan penerimaan individu terhadap teknologi). 3.3 Model Resapan Inovasi Rogers (1995) menyatakan bahawa kebanyakan penyelidik yang mengikuti model klasik resapan inovasi hanya melihat perhubungan yang digambarkan dalam Rajah 10. 2.2. 3. Penerimaan berbanding penolakan Sifat inovatif (sejak dari awal menerima) # 2 Penggunaan Media Baru 1.

Sementara itu. Namun begitu. berikut merupakan antara kritikan-kritikan yang dibuat terhadap Teori Difusi Inovasi (i) Teori ini dibentuk daripada perspektif agen perubahan eksternal dan superior yang dikatakan amat berkuasa dan berpengaruh dalam mempromosi serta mengubah tingkah laku serta penerimaan individu lain. Teori atau model ini menggambarkan satu paradigma yang dominan terhadap hubungan antara komunikasi dan pembangunan yang dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai tidak lagi relevan. Untuk pengetahuan pelajar. individu menghadapi persaingan yang hebat dalam kehidupan dan perlu mempunyai jati diri sendiri daripada mengikuti apa yang dikehendaki oleh agen perubahan di sekeliling dirinya. Malah ini juga diakui oleh Everette M. impak tidak langsung adalah perubahan akibat impak langsung sesuatu inovasi. Namun begitu. teori ini juga telah banyak digunakan dalam kajian-kajian komunikasi sehingga ia mengukuhkan lagi Teori Difusi Inovasi. Terutamanya pada masa sekarang. 1976) bahawa paradigma dominan yang dicadangkannya telah ketinggalan dan tidak lagi relevan. Sedangkan pada hakikatnya. Teori Difusi Inovasi merupakan satu teori yang terhasil melalui banyak pengalaman dalam aplikasi media massa dan agen-agen perubahan lain bagi tujuan perubahan terancang. teori ini relatifnya lebih bersifat preskriptif yang mana pada keadaan sebenar ia mungkin tidak tepat. individu sendiri mampu mengubah kehendak beliau atau juga lebih mengetahui apa yang beliau perlukan berbanding orang lain. istilah ‘diingini’ dan ‘tidak diingini’ adalah sama dengan kesan positif atau kesan negatif dalam konteks ini. pada hakikatnya penerimaan 175 (ii) .diingini ialah kesan tidak berfungsi inovasi terhadap individu atau sistem sosial. impak yang dijangka ialah perubahan yang disebabkan sesuatu inovasi yang dikenali dan dikehendaki oleh ahli dalam sistem sosial tetapi impak yang tidak dijangka ialah perubahan yang tidak dikehendaki atau dikenali.2. Selain itu. Teori ini juga dikatakan menyamai model linear yang menetapkan kesemua aspek perancangan diambil kira dalam memperkenalkan sesuatu inovasi baru. Impak langsung pula bermaksud perubahan pada individu atau sistem sosial yang berlaku kerana tindak balas serta-merta kepada sesebuah inovasi. 10. Menurut Rogers (1991). Rogers sebagai pengubal teori ini (Rogers.4 Kritikan dan Kerelevanan Teori Difusi Inovasi Menurut McQuail dan Windahl (1981). Manakala.

176 . Boston: McGraw-Hill. W. M. Severin. Griffin. methods. Pengantar komunikasi. W. Mohd Baharudin Othman & Mohd Khairie Ahmad. New York: The Free Press. 2.inovasi ialah satu proses yang mungkin dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang mungkin tidak terfikir semasa perancangan awal. J. (2003). SOALAN DALAM TEKS 1. A first look at communication theory (4th ed.). & Tankard JR. Ini kerana tidak mustahil sekiranya individu menerima sesuatu teknologi kerana prestij dan meniru gaya orang lain sekalipun mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit mengenai teknologi tersebut. Inc. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. D. A. Communication models: For the study of mass communications. (iv) Dalam kehidupan sebenar. New York: Addison Wesley Longman.). banyak kebarangkalian dan unsur-unsur peluang yang lain yang mempengaruhi pembuatan keputusan oleh individu. Siapakah yang telah menggubal Teori Difusi Inovasi? Mengapa beliau membina teori ini? Nyatakan empat unsur inovasi? Semak jawapan anda di akhir bab ini. (1981). (2000). Rogers. and uses in the mass media (5th ed. & Windahl. E. S. (1995). (2000). Diffusion of innovation (4th ed. Communication theories: Origins. J. New York: Longman. (iii) Didapati bahawa pembujukan dan perubahan sikap hanya wujud di peringkat pengetahuan dan keputusan sahaja sedangkan ia tidak seharusnya menjadi demikian.). McQuail. E.

3 TEORI PENENTUAN AGENDA Pelajar perlu mengetahui bahawa Teori Penentuan Agenda merupakan teori yang cuba menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat. 10. Antara Teori Penentuan Agenda yang bertepatan untuk dibincangkan ialah Teori Penentuan Agenda yang dinyatakan oleh McCombs dan Shaw (1972.1 Kritikan dan Kerelevanan Teori Penentuan Agenda Kritikan utama bagi Teori Penentuan Agenda ini ialah terdapat ketidakpastian terhadap kesan langsung media ke atas agenda peribadi individu iaitu sama ada penentuan agenda akan berkesan melalui pengarah interpersonal individu atau sebaliknya. Sebagai contoh. khalayak juga sebenarnya belajar tentang betapa pentingnya sesuatu isu atau topik yang kerap ditekankan oleh pihak media. Perhatian dan penekanan pihak media yang menentukan agenda untuk dipertontonkan kepada khalayak akan menyebabkan khalayak bukan sahaja mengetahui tentang isu terbabit tetapi akan menilai bahawa isu tersebut sangat penting. apabila calon yang bertanding membincangkan tentang sesuatu isu. Merujuk kepada Rajah 10. Menurut McQuail dan Windahl (1981). 1976). Banyak kajian lepas telah membuktikan bahawa maklumat yang kerap muncul atau diketengahkan oleh media akan memberi kesan kepada masyarakat. McCombs dan Shaw (1976) menyatakan bahawa khalayak tidak hanya belajar daripada isu-isu awam dan semua perkara melalui media. kita dapat melihat bahawa apabila pihak media memberi perhatian kepada isu X1 dan X6. dalam satu-satu kempen pilihan raya. Perbezaan kesan ini 177 .3.3. pihak media akan menentukan isu mana yang akan diberikan perhatian.10. Hipotesis penentuan agenda telah membuktikan satu hubungan mengenai kesan pendapat dengan aspek pembelajaran kerana didapati bahawa masyarakat belajar dan mengetahui tentang sesuatu isu dan bagaimana mereka mengandaikan kepentingan setiap isu tersebut. terdapat banyak hipotesis yang telah dibentuk untuk menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat dan salah satu yang paling kerap digunakan ialah tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi khalayak dengan memberi tumpuan kepada sesetengah isu dan mengabaikan sesetengah isu yang lain. publik atau masyarakat akan mempunyai persepsi bahawa isu X1 dan X6 adalah lebih penting berbanding isu-isu lain. pelajar perlu memahami bahawa aspek pembelajaran lebih ditekankan berbanding aspek perubahan sikap dan perubahan pendapat dalam mengenal pasti kesan media massa terhadap masyarakat. Di sini.

D. Agenda ini boleh jadi agenda individu atau kumpulan atau juga agenda institusi sama ada dari parti politik atau pihak kerajaan. & Windahl. Apakah maksud penentuan agenda? 4. Semak jawapan anda di akhir bab ini. S.boleh dikaji dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Kritikan kedua ialah mengenai perbezaan agenda yang terlibat. (1981).3 Model Penentuan Agenda: Isu yang Lebih Diberikan Tumpuan oleh Pihak Media akan Dinilai sebagai Lebih Penting oleh Khalayak (Publik) Isu X1 X2 X3 X4 X5 X6 Perbezaan Tumpuan Media Persepsi Publik Terhadap Isu X1 X2 X3 X4 X5 X6 McQuail. Sumber: SOALAN DALAM TEKS 3. Ini merupakan aspek yang penting bagi mengenal pasti kesan media terhadap masyarakat atau individu. 178 . Rajah 10. Penentuan agenda seringkali dikaitkan dengan kempen pilihan raya dan politik. Adakah ia sesuai dengan konteks kempen pilihan raya di Malaysia? Bandingkan dengan konteks pilihan raya di Amerika Syarikat.

Communication theories: Origins.4 TEORI LINGKARAN SENYAP (SPIRAL OF SILENCE THEORY) Untuk pengetahuan para pelajar. 10.Anda dikehendaki berfikir sejenak tentang berita-berita yang disiarkan di stesen-stesen televisyen utama seperti TV3. D. A first look at communication theory (4th ed. Menurut Noelle-Neuman. (2000). majalah. and uses in the mass media (5th ed. E. Pendekatan ini menganalisis data di peringkat masyarakat dan bukannya di peringkat individu seperti dalam kajian penentuan agenda. W. A. Dalam perbincangan mengenai Teori Lingkaran Senyap ini. S. J. tiga ciri media massa iaitu kumulasi (cumulation). Kesan konsonan dapat mengatasi masalah pendedahan terpilih kerana individu tidak boleh memilih sebarang mesej lain dan ia mengemukakan 179 . Communication models: For the study of mass communications. Teori ini diasaskan oleh seorang profesor sosiologi Jerman iaitu Elisabeth Noelle-Neuman pada tahun 1974. Konsonan pula merujuk kepada gambaran bersepadu tentang sesuatu kejadian atau isu yang boleh dikembangkan dan sering kali dikongsi oleh pelbagai akhbar. NTV7 dan RTM1. New York: Longman. beliau juga menolak perspektif yang menyatakan kesan minimum media massa kerana terdapat situasi-situasi tertentu apabila media massa sememangnya berkuasa dan berpengaruh. rangkaian televisyen dan media lain. Boston: McGraw-Hill.). J. (2000). methods. McQuail. & Tankard JR. Secara tidak langsung. & Windahl. W. (1981). Severin. New York: Addison Wesley Longman. Teori Lingkaran Senyap merupakan teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pendapat publik dibentuk atau dibangunkan. Noelle-Neuman telah menyatakan bahawa media massa berpengaruh terhadap pendapat publik tetapi kuasa ini tidak dinilai begitu penting atau tiada kesan kerana sebelum ini begitu kurang penyelidikan yang dijalankan. Inc. ubiquity dan konsonan (consonance) apabila digabungkan memberi kesan hebat terhadap pembentukan pendapat publik.). Adakah ia juga menekankan aspek penentuan agenda? Adakah ia agenda individu atau agenda institusi? Griffin.

lebih ramai orang akan merasakan bahawa sesuatu sudut pandangan itu tidak diwakili dan ia menjadi semakin sepi dan terpinggir. sekiranya individu merasakan bahawa pendirian dirinya berada dalam kelompok majoriti.4. Perkara ini berlaku memandangkan media massa merupakan sebahagian daripada sistem yang digunakan oleh individu untuk memperoleh maklumat tentang persekitarannya. Individu juga akan bertindak balas seperti biasa kepada tekanan pendapat yang dihebahkan kepada umum iaitu yang diterbitkan oleh media massa. Untuk menjawab persoalan di luar ruang lingkup peribadinya. Media massa memberi kesan terhadap lingkaran senyap ini mengikut tiga cara iaitu Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang lebih dominan. (iii) Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang boleh diucapkan di khalayak ramai tanpa berasa takut diri mereka disisihkan. Apabila sesuatu isu kontroversi berbangkit.gambaran bahawa kebanyakan individu melihat sesuatu isu itu mengikut apa yang dikemukakan oleh media massa kerana media menonjolkan perkara dan perspektif yang sama dan secara kolektifnya mereka menekankan perkara yang sama.1 Kerelevanan Teori Lingkaran Senyap Media massa dalam hal ini memainkan peranan penting sebab ia menjadi sumber untuk orang ramai mencari taburan pendapat umum. Semakin individu berdiam diri. individu akan cenderung untuk berdiam diri. Oleh itu. Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang semakin banyak diterima. individu akan membentuk gambaran tentang taburan pendapat umum dan seterusnya cuba menentukan apakah pendapat umum itu berubah ke arah bersetuju dengan pendapat dan pendirian mereka. Begitu juga sekiranya pendapat umum telah berubah sebagaimana pendirian dirinya. individu juga cenderung untuk terus berdiam diri terhadap sesuatu isu yang berbangkit. (i) (ii) 180 . 10. Satu lagi faktor yang berpengaruh ialah lingkaran senyap. individu akan bergantung sepenuhnya kepada media massa untuk mendapatkan fakta dan membuat penilaian tentang sesuatu pendapat umum.

SOALAN DALAM TEKS 5. J.). Teori Lingkaran Senyap memberikan tiga ciri media massa dan tiga cara media memberikan kesan kepada fenomena lingkaran 181 . SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. J. Inc. & Windahl. and uses in the mass media (5th ed. Masyarakat merupakan entiti yang aktif dan sentiasa menggunakan media massa untuk mencari maklumat dan membangunkan kelompok masyarakat dan diri mereka sendiri. E. Griffin. 6. A first look at communication theory (4th ed. Boston: McGraw-Hill. McQuail. D. & Tankard JR. 2.5 RUMUSAN Daripada perbincangan mengenai ketiga-tiga teori. dapat disimpulkan bahawa dalam komunikasi pembangunan. methods. (2000).). S. Severin. (1981). Communication theories: Origins. 10. Mengapa individu mengambil tindakan untuk senyap apabila muncul sesuatu isu? Siapakah tokoh yang bertanggungjawab mengemukakan Teori Lingkaran Senyap? Mengapa? Semak jawapan anda di akhir bab ini. W. Bincangkan dengan menggunakan pendekatan Teori Penentuan Agenda. media massa termasuklah teknologi komunikasi amat penting sebagai agen perubahan kepada masyarakat. W. New York: Addison Wesley Longman. Program berita di televisyen mampu membentuk pemikiran penonton. (2000). Communication models: For the study of mass communications. A. New York: Longman.

sekiranya mereka merasakan bahawa pendirian meraka berada dalam kelompok majoriti. Individu mengambil tindakan untuk senyap terhadap sesuatu isu kerana ia dipengaruhi oleh faktor lingkaran senyap. 5. Mengikut tempoh masa. mereka juga cenderung untuk terus berdiam diri terhadap sesuatu isu yang 182 4. Nyatakan kesemuanya. Agak kurang sesuai dalam kontek kempen pilihan raya di Malaysia kerana tiada satu pun parti politik dibenarkan untuk memancing undi di media-media yang sedia ada. Teori Difusi Inovasi ialah satu teori yang telah dipelopori oleh Rogers (1995). mereka akan cenderung untuk mendiamkan diri. . teknologi baru. Keadaan ini amat berbeza di Amerika Syarikat. Terdapat empat unsur-unsur utama dalam difusi inovasi.senyap. 2. Faktor ini menyatakan bahawa apabila sesuatu isu kontroversi berbangkit. Oleh itu. Dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu. Di kalangan ahli-ahli sebuah sistem sosial. Penentuan Agenda menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat dan salah satu yang paling kerap digunakan ialah tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi khalayak dengan memberi tumpuan kepada sesetengah isu dan mengabaikan sesetengah isu yang lain. barangan baru pengguna atau teknik-teknik baru berkembang di kalangan berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan dilaksanakan oleh pengunapenggunanya. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) 3. Ini kerana Difusi Inovasi berhubung dengan bagaimana sesuatu idea. Nyatakan lima kelompok penerima teknologi menurut Rogers. Begitu juga sekiranya pendapat umum telah berubah sebagaimana pendirian mereka. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. individu akan membentuk gambaran tentang taburan pendapat umum dan seterusnya cuba menentukan apakah pendapat umum itu berubah ke arah bersetuju dengan pendapat dan pendirian mereka. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Suatu inovasi.

Ini disebabkan pada pendapat Noelle-Neuman media massa berpengaruh terhadap pendapat publik tetapi kuasa ini tidak dinilai begitu penting atau tiada kesan kerana sebelum ini begitu kurang penyelidikan yang dijalankan. 183 .berbangkit. Teori Lingkaran Senyap merupakan satu teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pendapat publik dibentuk atau dibangunkan. Teori ini diasaskan oleh seorang profesor sosiologi Jerman iaitu Elisabeth Noelle-Neuman pada tahun 1974. lebih banyak orang akan merasakan bahawa sesuatu sudut pandangan itu tidak diwakili dan ia menjadi semakin senyap. Semakin mereka berdiam diri. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful