BAB 1 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI

OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya boleh: 1. Mentakrifkan konsep komunikasi. 2. Menjelaskan perkembangan bidang komunikasi di Barat dan Malaysia. 3. Membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. 1.1 PENGENALAN

Dalam bab ini kita akan membincangkan perkembangan dan pembangunan bidang komunikasi yang menjadi salah satu cabang bidang ilmu serta semakin mendapat perhatian. Bidang komunikasi menjadi semakin penting kerana kebanyakan perkara yang dilakukan memerlukan kita berkomunikasi. Kita tidak boleh hidup tanpa komunikasi. Cuba bayangkan apa akan berlaku apabila kita kehilangan orang yang disayangi seperti ibu bapa tetapi kita tidak meluahkan perasaan sedih melalui komunikasi. Jika keadaan ini berterusan maka perasaan tersebut akan mengganggu fikiran kita dan sukar untuk menerima hakikat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Komunikasi penting dalam kehidupan kita sama ada kita sebagai individu, ahli keluarga, anggota masyarakat, pekerja sebuah organisasi dan rakyat sebuah negara. Justeru untuk memperkasakan diri sebagai individu, ahli keluarga, ahli organisasi dan sebagai pemimpin, seseorang itu perlu memahami proses komunikasi. Ini penting kerana ia dapat meningkatkan komunikasi dalam diri kita supaya kita dapat menjadi komunikator yang baik demi kecemerlangan diri kita sendiri, keluarga, organisasi mahupun negara. Ilmu pengetahuan mengenai teori komunikasi akan membantu kita membuat perancangan terhadap sesuatu situasi dan kita cuba menyelesaikannya sehingga menghasilkan kejayaan. Tidak kira sama ada dalam pelbagai situasi seperti hubungan majikan dengan pekerja,

1

pembuatan keputusan oleh pemimpin terhadap sesuatu dasar, sepasang suami isteri yang menghadapi krisis rumah tangga dan lain-lain lagi, ada teori-teori komunikasi tertentu untuk menerangkannya. 1.2 TAKRIF KOMUNIKASI

Komunikasi ditakrifkan sebagai satu proses sistematik yang terjadi apabila individu berinteraksi dengan simbol dan melalui simbol untuk mencipta dan mentafsir makna. Menurut Dance (1976) konsep komunikasi mempunyai tiga tahap yang berbeza seperti berikut: 1. Tahap pemerhatian (level observation)

Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit. Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio dan kurier, tetapi definisi ini agak terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan tertentu. 2. Tahap tujuan/niat (intentionality)

Komunikasi ialah keadaan sumber menyalurkan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Setiap proses komunikasi perlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber (Miller, 1966). Komunikasi juga sebagai proses mewujudkan persamaan antara dua orang atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang (Gode, 1959). 3. Pertimbangan normatif (normative judgement)

Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi. Menurut Hoben (1954) komunikasi merupakan pertukaran secara lisan sesuatu idea atau pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawa pertukaran idea atau pandangan tersebut telah berjaya dilaksanakan. Manakala Berelson dan Steiner (1964) berpendapat bahawa komunikasi ialah proses pemancaran maklumat. Namun begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima atau difahami atau sebaliknya. Berdasarkan tahap definisi komunikasi yang dibincangkan dapat disimpulkan bahawa komunikasi itu sesuatu yang luas, mempunyai tujuan
2

dan kesan ataupun sebaliknya. Selalunya proses komunikasi adalah kompleks dan berubah mengikut situasi. Oleh itu, ada kalanya kita dapati komunikasi sebenarnya bukanlah ‘ya’ ataupun ‘tidak’, ‘hitam’ ataupun ‘putih’ tetapi berada dalam suatu kontinum yang wujud antara definisi yang luas, tidak bertujuan dan tidak mempunyai apa-apa kesan dan bergerak kepada satu penghujung lagi iaitu definisi yang sempit, bertujuan dan mempunyai kesan. Ini digambarkan dalam Rajah 1.1.
Rajah 1.1 Perbandingan Tiga Tahap Definisi Komunikasi Definisi Komunikasi Definisi Komunikasi

Sempit Bertujuan Ada kesan

Agak luas Bertujuan Tiada kesan

Luas Tidak bertujuan Tiada kesan

Menurut Littlejohn (1996) perbahasan mengenai definisi komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Jadual 1.1.
Jadual 1.1 Perlakuan Berkaitan Komunikasi

Perlakuan Penerima Tidak terima

Perlakuan Tanpa Tujuan (Simptom) 1A perlakuan dengan simptom tidak ditanggap 1B simptom yang ditanggap secara tidak sengaja

Perlakuan dengan Tujuan Bukan verbal 2A mesej bukan verbal yang tidak ditanggap 2B mesej bukan verbal secara tidak sengaja Verbal 3A mesej verbal tidak ditanggap 3B mesej verbal secara tidak sengaja

Terima secara tidak sengaja

Beri perhatian

1C 2C 3C simptom yang diberi mesej bukan verbal mesej verbal Sumber: Littlejohn. (1996) perhatian yang diberi yang diberi perhatian perhatian

Sumber: Littlejohn. (1996).

3

2 Model Penyampai – Penerima (Motley. Anda memarahi anak anda kerana tidak mengemas bilik. anda melambai. maka menurut Clevenger perlakuan komunikasi. Clevenger (1991) sependapat dengan Motley (1990) yang menyatakan komunikasi merupakan mesej yang dihantar dan diterima secara sedar dengan niat. Rajah 1. kawan anda bertanya “Bosankah awak dengar cerita saya?”. Anda memberi penerangan kepada sekumpulan pelajar yang berminat mendengar perkara yang anda cakapkan.4. kawan anda tidak nampak. Mesej bukan verbal tidak diterima. Anda menguap dan kawan anda nampak. Rakan anda minta maaf sebab tidak melambai kembali kerana tidak sedar anda melambai kepadanya.1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Anda menguap. Andersen (1991) berpendapat bahawa komunikasi melibatkan perlakuan yang memberi makna kepada orang lain. Daripada senarai perlakuan yang dibincangkan yang mana satu boleh dikatakan sebagai perlakuan komunikasi?. Sementara itu. kawan anda tidak terima. Hanya selepas itu baru kawan anda tahu yang anda bosan dengan perkara yang diceritakan. tiada siapa nampak. Lantaran agak sukar untuk menentukan niat atau tujuan komunikator. perlu meliputi kedua-dua pemberian dan penerimaan mesej seperti Rajah 1.3). Anda melambai kawan anda kembali.2). Anda menguap. secara sedar atau tidak (lihat Rajah 1. Mengikut Motley (1990) komunikasi dihadkan kepada mesej yang secara sedar ditujukan kepada orang lain dan diterima oleh mereka (lihat Rajah 1. anak anda tahu anda bercakap dengannya tapi dia tidak beri perhatian kepada apa yang anda cakapkan. 1990) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 . tetapi tiada respons pada masa itu. Anda hantar surat.

5 . Kejelasan dan kefahaman anda penting bagi membolehkan anda mengikuti perbincangan seterusnya.3 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI Dalam bahagian ini kita akan membincangkan bagaimana bidang komunikasi berkembang. Perspektif ini akan disentuh lebih lanjut dalam Bab 3. Kita akan meninjau perkembangan bidang komunikasi di Barat dan kemudian diikuti perkembangan bidang ini di Malaysia. Oleh itu. Sudut pandangan berbeza ini disebut sebagai perspektif. 1991) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Rajah 1. Bolehkah anda mendefinisikan komunikasi dari perspektif anda sendiri? 1. 1991) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Sumber: Littlejohn. definisi komunikasi perlu dinilai berdasarkan setakat mana para penyelidik dapat mencapai tujuan penyelidikan mereka dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul. Perspektif yang berbeza menjadikan penyelidik membuat pelbagai persoalan dan membuat penyelidikan berlainan. Saya harap anda akan jelas dan mendapat gambaran sebenarnya definisi komunikasi.Rajah 1. Terdapat perbezaan antara pandangan sarjana mengenai definisi komunikasi.3 Model Penyampai (Andersen. (1996).4 Model Perlakuan Komunikasi (Clevenger.

Komunikasi mula menjadi tumpuan dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi seperti radio. dengan kesan apa. drama. Penekanan utama ialah analisis dan apresiasi sebagai strategi yang digunakan oleh perucap untuk menyampaikan idea kepada para pendengar. Guru-guru menggunakan tulisan zaman Greek dan Rome sebagai bahan rujukan. Mereka dipandang rendah berbanding orang yang mempelajari dan mengajar kesusasteraan.1.ahli sains politik membuat analisis propaganda Nazi untuk mengenal pasti kesan terhadap pendengar. Menurut Griffin (1997) zaman perkembangan komunikasi di Barat boleh dibahagikan kepada beberapa era tertentu: (a) Era Awal (1900 – 1950): Kebangkitan Retorik Guru-guru yang mengajar pengucapan menjadi ahli Jabatan Bahasa Inggeris lebih menekankan persembahan lisan. (b) Era Komunikasi dan Sains Sosial (1930 – 1960): Kesan Media Menurut Griffin (1997) peringkat kedua ialah era kebangkitan empat orang sarjana yang digelar ‘bapa penyelidikan komunikasi’. televisyen. Schramm (1963) telah menamakan empat orang sarjana yang menggunakan pendekatan sains perlakuan untuk mengkaji kesan mesej pembujukan terhadap audien yang ramai. Cicero dan Quantilian merupakan sumber bahan pengajian dalam hebahan awam. Ucapan sebagai elemen komunikasi kepada penerima khusus. Mereka terdiri daripada Harold Lasswell . Aristotle. 6 . satelit. telefon.1 Perkembangan di Barat Bidang komunikasi merupakan antara salah satu bidang pengajian yang semakin mendapat perhatian. Menurut Lasswell proses komunikasi mengandungi empat unsur – siapa berkata apa. Namun begitu. Kritik retorik antara aktiviti yang relevan pada masa itu.3. kepada siapa. interpretasi lisan. pada tahun 1953 terdapat lebih 200 universiti dan kolej di Amerika Syarikat yang mengasingkan Jabatan Pengucapan dengan Jabatan Bahasa Inggeris. rangkaian komputer dan politik dunia. melalui saluran mana. Plato. debat dan perbincangan meja bulat. Kursus yang ditawarkan menekankan panduan praktik dalam mempengaruhi penerima melalui hebahan awam (public address). Pengasingan ini menunjukkan bahawa pengucapan awam menjadi semakin penting.

Justeru. Seorang ahli sains sosial di Universiti Chicago iaitu Bernard Berelson (1959) menganggap penyelidikan komunikasi semakin malap kerana kesemua pengasas yang dikenal pasti oleh Schramm telah bersara. Schramm yang mempunyai pendidikan dalam bidang bahasa Inggeris merupakan jurnalis yang berjaya. Beliau menjalankan penyelidikan radio yang menjadi perintis kajian tinjauan dan teknik kumpulan fokus untuk melihat impak penyiaran terhadap emosi. Beliau menguji kesan pembujukan terhadap kredibiliti sumber dan juga susunan hujah dalam mesej. iaitu pengasas bidang komunikasi yang tulen kerana beliau dari bidang kewartawanan. ekonomi dan antropologi. meninggal dunia atau meninggalkan penyelidikan komunikasi.Kurt Lewin – ahli psikologi sosial dan beliau menolak kepimpinan autoritorian. Namun. Dengan sumbangan beliau. (c) Era Revolusi Empirik (1950 – 1970): Teori dalam Tabung Uji Sekitar tahun 1950-an wujud Jabatan Pengucapan yang menawarkan kursus retorik yang mengandaikan ucapan pembujukan hanya memerlukan perucap yang beretika dan hujah yang disampaikan ialah logik. Schramm dianggap sebagai bapa komunikasi. sosiologi. beliau telah mengkaji prejudis dan bagaimana kumpulan mempengaruhi ahli dalam kumpulan. Paul Lazarsfeld – pakar sosiologi yang menubuhkan Bureau of Applied Social Research atau Biro Penyelidikan Sosial Gunaan di Universiti Columbia untuk mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan dan sektor perniagaan. Schramm (1963) sendiri telah membentuk satu disiplin komunikasi untuk menyokong bidang sains sosial yang sedia ada iaitu psikologi. Beliau juga menubuhkan Institut Penyelidikan Komunikasi. Dengan penubuhan Institut Penyelidikan Komunikasi ini taraf pengajian komunikasi dapat ditingkatkan dan program yang sama telah dibentuk di Universiti Stanford. sains politik. Pada tahun 1950 sekumpulan penyelidik komunikasi membentuk satu pertubuhan komunikasi yang dikenali kini sebagai International 7 . Mereka menguji kesahihan kenyataan ini dengan mengukur perubahan sikap. Karl Hovland – ahli penyelidik psikologi meminati kajian tentang perubahan sikap.d) pertama dalam bidang komunikasi massa di Universiti of Iowa. ahli akademik muda dan terlatih dalam bidang sains sosial tidak dapat menerima kenyataan berkenaan sebagai kebenaran. Pada akhir tahun 1960-an Schramm telah menubuhkan program Ijazah Kedoktoran (Ph. Oleh itu.

Apa yang dinyatakan kurang penting berbanding bagaimana ia dituturkan dan kesannya terhadap orang lain. Walaupun retorik menjadi kurang penting tetapi ia tidak hilang dan muncul kaedah baru untuk membuat analisis retorik. Para pensyarah di universiti menganggap pengucapan awam sebagai ketinggalan zaman dan jabatan-jabatan komunikasi berubah secara radikal. Jr. penglibatan Amerika Syarikat di Vietnam. demonstrasi di kampus-kampus. Marthin Luther King. dan Malcom X. revolusi seks. pendedahan kendiri (selfexposure). 8 (i) .Kennedy dan adiknya Robert. hippi. Beatles. Perkembangan ini termasuklah: Komunikasi antara perseorangan menggantikan pidato umum. Perubahan orientasi bidang komunikasi berlaku apabila Shahnon dan Weaver (1949) mengasaskan model linear komunikasi dan David Berlo (1960) memudahkan model kepada empat bahagian asas iaitu Sumber Mesej Saluran Penerima Model SMCR merupakan satu cara piawai untuk melihat proses komunikasi. kebanyakan jabatan di universiti menukar nama dengan menambah perkataan komunikasi. Sebagai contoh komunikasi antara perseorangan diperkenalkan menggantikan pidato umum. Keadaan ini memberi kesan kepada bidang komunikasi. membentuk kepercayaan. rusuhan di bandar-bandar. Pada era ini pelbagai isu timbul seperti isu konfrantasi. Halangan menjadi lebih penting berbanding kandungan mesej.F. (ii) Para profesor menukar haluan dengan mengajar kursus komunikasi bukan verbal. pembunuhan J. (iii) Fokus komunikasi bertukar daripada menerangkan kebenaran kepada menunjukkan kesetiaan kepada pasangan. (d) Era Pergolakan 60-an (1960 – 1970): Asas Pelancaran Komunikasi antara Perseorangan Sekitar tahun ini perkembangan bidang komunikasi dipengaruhi peristiwa yang berlaku di Amerika Syarikat. budaya dadah.Communication Association (ICA). hak asasi. (iv) Jabatan-jabatan komunikasi antara perseorangan dan media menjadi semakin penting. Ekoran daripada perkembangan yang memberangsangkan. Liputan kursus ialah pada interaksi yang tertumpu kepada ciri-ciri individu. mengatasi konflik dan isu-isu berkaitan.

Penyelidik dinamika kumpulan pula menguji ciriciri dan gaya kepimpinan. Menurut McLuhan (1967) media ialah mesej (the medium is the message). komunikasi verbal dan mengatasi konflik. Mereka dalam bidang pembujukan pula cuba mendapat jawapan kepada persoalan “Apakah faktor kredibiliti sumber?”. Para sarjana berpendapat bahawa hasutan sosial dan komunikasi bukan verbal memainkan peranan penting dalam penerimaan mesej. Fokus penyelidikan bidang komunikasi ialah menemui suatu teori besar kerana ia penting dalam proses komunikasi. penyelidik menekankan sebab berlaku kekhuatiran bercakap. filem dan muzik popular mempunyai pengaruh dalam membentuk budaya umum. Sekitar lewat 1970-an perkembangan profesional pengucapan di Amerika Syarikat berbeza daripada Sarjana di Eropah yang menggunakan analisis Marxis untuk melihat peranan media dalam membentuk nilai masyarakat. Dengan itu para penyelidik komunikasi mengejar impian 9 . Burgess (1968) telah menerbitkan artikel seperti The Rhetoric of Black Power dan The Rhetoric of Confrontation oleh Scott dan Smith (1969). Pandangan sarjana Eropah itu membantu para sarjana komunikasi Amerika Syarikat mendapatkan maklumat untuk terus bertelagah dengan sarjana di Eropah. Ini bermakna teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan dan agen perubahan masyarakat. harga diri (self esteem). Menurut Kuhn (1970) sains yang matang memerlukan model yang mantap tetapi ahli sains sosial dalam bidang komunikasi belum mencapai tahap tersebut. tidak hanya memberi hiburan semata-mata. Pada masa yang sama. Dalam komunikasi massa pula didapati televisyen. Mereka mengkritik kajian media oleh Amerika Syarikat yang katanya bebas tetapi sebenarnya menyokong kuasa ekonomi dan politik. manakala penyelidik komunikasi massa cuba menguji ciri-ciri dan kesan keganasan program televisyen. (f) Era Pencarian Model Sejagat (1970 – 1980) Berbeza dengan sarjana retorik yang cuba membuat kepelbagaian. kajian komunikasi antara perseorangan meliputi pendedahan kendiri (self exposure). saintis komunikasi cuba membuat penyatuan. Dalam artikel tersebut ucapan awam tidak mempunyai kaitan dengan ucapan yang disediakan dengan rapi dan tidak diterima akal.(e) Era Retorik Baru (1965 – 1980) Edwin Black (1965) mengemukakan cara baru menganalisis ucapan. Dalam bidang pidato umpamanya. Sifat teknologi komunikasi membolehkan individu berkomunikasi antara satu sama lain.

Dalam usaha mengetahui faktor yang berkaitan dengan pembentukan mesej dan interpretasi. Perpecahan dalam pengajian komunikasi sekitar 1990-an. Daripada kandungan jurnal tersebut didapati lima aliran dalam pengajian komunikasi iaitu (i) Minat yang meningkat dalam penyelidikan interpretif (untuk memahami dan memberi interpretasi) terutama kajian tentang budaya dan kritik feminis yang cuba mengutarakan ketidakseimbangan kuasa. menyebabkan ramai pelajar berminat mengikuti kursus komunikasi antara perseorangan dan massa. Antaranya ialah Communication Theory. Percubaan untuk menembusi minda dengan membentuk model struktur mental dan proses kognitif yang menjadi panduan kepada perlakuan komunikasi. kebanyakan buku yang ditulis sekitar 1970-an memberi gambaran model proses komunikasi. Penubuhan lebih banyak Jabatan Komunikasi dan bidang pengkhususan. Penyelidikan komunikasi juga berkembang selari dengan perkembangan bidang penyelidikan umum kerana bidang ilmu memerlukan proses penyelidikan untuk berkembang. kemahiran kepimpinan. (g) Era Pergolakan dalam Bidang (1980 – kini) Griffin menggunakan perkataan ‘pergolakan’ bagi menggambarkan percubaan untuk mengkaji pencampuran idea dan tenaga kreatif serta tekanan yang berlaku dalam bidang komunikasi masa kini. persahabatan dan kekeluargaan. Perkembangan bidang komunikasi keorganisasian. 10 (ii) (iii) (iv) (v) .untuk mendapatkan model komunikasi yang boleh diterima umum sebagai menggambarkan proses komunikasi. ia merugikan kerana antara model dihasilkan itu tiada satu pun yang dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang proses komunikasi. Menumpu kepada fenomena percintaan. Walau bagaimanapun. Lebih banyak kajian menggunakan kaedah etnografi iaitu tumpuan penganalisis media ialah terhadap bagaimana mesej ditafsirkan oleh setiap penonton berbanding kajian sebelumnya yang tertumpu kepada kandungan mesej TV. Banyak jurnal diterbitkan yang memuatkan artikel berasaskan penyelidikan. Rumusan penyelidikan yang dijalankan oleh para penyelidik komunikasi ialah seperti Handbook of Interpersonal Communication dan Handbook of Organizational Communication. Language and Social Interaction dan The Journal of Social and Relationships. pengurusan konflik periklanan dan perhubungan awam menjadi trend pada masa ini dan menyebabkan lebih ramai pelajar yang mengikuti bidang tersebut.

Di peringkat ini peranan komunikasi ialah untuk politik dan sosioekonomi. Salah satu titik awal perkembangan tersebut dalam fasa ini ialah apabila operasi persuratkhabaran berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur. Pada peringkat awal. Pada tahun 1971 pula memperlihatkan tertubuhnya Institut Perhubungan Awam Malaysia dan penubuhan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak pada tahun 1972 untuk memberi latihan dalam bidang penyiaran dan media elektronik. Sebelum mencapai kemerdekaan. Selain itu. bidang komunikasi di Malaysia dipengaruhi oleh bidang kewartawanan. 2002).2 Perkembangan di Malaysia Bidang komunikasi di Malaysia berkembang dengan pesat dan berperingkat-peringkat. Ini dapat dibuktikan dengan tertubuhnya beberapa institusi yang bersifat profesional berhubung komunikasi. perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia banyak dipengaruhi oleh faktor keperluan industri media dan komunikasi negara. Pada fasa ini. Fasa ketiga pula telah menyaksikan anjakan paradigma dalam bidang komunikasi negara. Latihan serta profesion dalam penyiaran radio.Bolehkan anda bezakan ciri-ciri setiap era berkenaan? 1. Namun begitu. televisyen dan agensi berita mula digandingkan dengan bidang periklanan dan perhubungan awam. media cetak khususnya surat khabar memainkan peranan penting dalam masyarakat untuk memupuk semangat kebangsaan (Mohd Safar. ilmu yang merupakan amalan komunikasi mula memperlihatkan bidang-bidang baru selain bidang kewartawanan dan penyiaran. 11 . Menurut Syed Arabi (2002) sejarah dan perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia dapat ditinjau menerusi empat fasa. Fasa kedua yang bermula selepas Malaysia mencapai kemerdekaan memperlihatkan bidang komunikasi menjadi semakin berkembang dan mula mendapat perhatian. sekitar tahun 1970-an pula bidang komunikasi di Malaysia berkembang lagi dengan wujudnya bidang penyiaran. Pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an keperluan latihan secara formal bagi ilmu komunikasi diperluaskan (Syed Arabi.3. Antara institusi yang dimaksudkan ialah Berita Nasional Malayisa (BERNAMA) pada tahun 1968 yang memfokus terhadap hal-ehwal kewartawanan. Dari segi pengajian komunikasi dalam era ini tidak wujud secara formal. Perpindahan ini telah menjana sektor baru iaitu media cetak negara ini. 1996).

Pada peringkat awal hampir keseluruhan pusat pengajian tinggi awam di Malaysia menawarkan pengajian komunikasi massa. Hakikatnya pendidikan komunikasi pada fasa ini tidak terhad kepada para pengamal media sahaja sebagaimana fasa-fasa sebelum ini. Institut Teknologi MARA (Universiti Teknologi MARA) Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Malaya Universiti Pertanian Malaysia (Universiti Putra Malaysia) Universiti Sains Malaysia Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Universiti Sarawak Malaysia Universiti Sabah Malaysia Universiti Utara Malaysia 1972 1975 1976 1979 1984 1990 1993 1994 1999 Fasa terakhir iaitu yang keempat bermula sekitar 1980-an telah menunjukkan perkembangan pesat dan meluas dalam bidang komunikasi di samping pengajian. 9. Jadual 1. Pada fasa ini juga menyaksikan penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi yang menawarkan bidang komunikasi massa khususnya sebagai satu program pengajian. 7.Pertengahan tahun 1970-an merupakan tahap kemunculan komunikasi sebagai satu bidang pengajian formal. bidang komunikasi pada fasa ini lebih bersifat terbuka tetapi masih tertumpu kepada komunikasi massa khususnya penyiaran dan kewartawanan. 5. 2. Seiring dengan perkembangan sosioekonomi negara. 3. 4. maka bidang komunikasi di Malaysia 12 .2.2 Sejarah Penubuhan Program Pengajian Komunikasi IPTA Malaysia Universiti Penubuhan Tahun 1. Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan institusi pengajian tinggi awam yang pertama menawarkan pengajian komunikasi dan diikuti dengan universiti-universiti awam lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1. senario 1990-an dengan berkembangnya bidang perniagaan. komunikasi menjadi semakin signifikan apabila ia berjaya muncul sebagai salah satu bidang komersial. 8. 6. Sebaliknya. Namun.

Mungkin juga anda dapat menyenaraikan badan atau institusi penyelidikan komunikasi yang ada di Barat dan Malaysia atau mungkin anda berminat mendapat maklumat penubuhan Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden. proses dan perantaraan yang digunakan. ia banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang sains sosial yang lain seperti psikologi.telah memperlihatkan kemunculan bidang-bidang baru seperti komunikasi keorganisasian. Manakala teori Freud iaitu Teori Psikoanalitik pula 13 .4 KOMUNIKASI SEBAGAI DISIPLIN SAINS SOSIAL Bidang komunikasi bukan satu perkara yang baru. Manusia zaman kuno sudah pun berkomunikasi. Teori Evolusi oleh Darwin akhirnya telah mencetuskan idea dan penelitian terhadap komunikasi bukan lisan. Justeru itu. Bidang teknologi komunikasi tidak muncul sebagai satu aliran yang tersendiri. Oleh itu. Dengan erti kata lain ianya bersifat interdisiplin. 1994). Malah kini. politik. Bidang ini terus berkembang seiring dengan kemunculan peralatan-peralatan berkomunikasi dan media massa. jika ditinjau latar belakang ilmu komunikasi pada peringkat awalnya. Boleh dikatakan hampir kesemua bidang komunikasi hari ini turut menjadi teknologi komunikasi sebagai komponen ilmu bersama. periklanan. Sebagai contoh. ekonomi dan juga sains tulen seperti kejuruteraan dan elektronik (Rogers. sosiologi. Namun yang membezakan penelitian terhadap ilmu komunikasi banyak berkaitan dengan cara. komunikasi korporat. teknologi komunikasi dan telekomunikasi di universiti-universiti awam. Universiti Utara Malaysia. Saya pasti anda dapat memperoleh maklumat yang lebih terperinci bagaimana perkembangan berlaku dalam sektor pengamal komunikasi pula. Bolehkan anda namakan tokoh-tokoh kewartawanan yang ternama di Malaysia? 1. isyarat dan bahasa diikuti dengan penulisan. Hasil penelitian terhadap bidang-bidang sains sosial yang lain didapati beberapa teori utama bidang berkaitan telah menyumbang kepada kerangka ilmu komunikasi. Pada peringkat awalnya perbincangan komunikasi berkisar tentang simbol. Saya berharap anda mendapat gambaran mengenai kronologi perkembangan bidang komunikasi di Barat dan Malaysia. jadikan persoalanpersoalan ini sebagai perangsang pembelajaran anda dalam topik perkembangan bidang komunikasi ini. teknologi komunikasi merupakan komponen pengajian komunikasi yang semakin penting dan popular.

kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang. Mungkin anda mempunyai pandangan mengenai topik ini. Teori Kritikal oleh Karl Marx pula membantu bidang kajian kesan media dari politik-ekonomi komunikasi. Justeru itu. perhubungan awam. Dalam pada itu. Schramm yang sering dikenali sebagai tokoh dan bapa komunikasi telah memperkenalkan program komunikasi massa pertama dunia pada tahun 1943 semasa beliau menjadi Pengarah Iowa Journalism School. Oleh yang demikian. telekomunikasi dan sebagainya. 14 . Daripada kupasan tersebut. Hasil daripada inisiatif beliau maka muncullah pusat-pusat pengajian ilmu komunikasi baru di universiti-universiti Amerika Syarikat. komunikasi organisasi. Ilmu komunikasi mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain. Hal ini berlaku kerana komunikasi sering memerlukan bidang lain bagi menyokong penjelasannya. Senaraikan pandangan anda dan simpan. Saya harap anda mendapat gambaran mengenai ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sains sosial. ia banyak dikaitkan dengan ilmuilmu lain yang lebih kelihatan dominan. teknologi komunikasi. maka idea utamanya secara tidak langsung juga turut tenggelam. komunikasi pembangunan.dibuktikan telah menyumbang kepada kerangka pengajian ilmu pemujukan yang dipelopori oleh Carl Hovland. komunikasi sebagai satu bidang ilmu yang dikendalikan oleh institusi pengajian tinggi mula diperkenalkan oleh Schramm. nyata bahawa bidang komunikasi merupakan satu ilmu yang mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain. Selepas tahun 1960-an barulah horizon komunikasi ini diterima luas mencakupi komunikasi antara budaya. Menurut Rogers (1994). Tidak menghairankan jika dikatakan bidang komunikasi ialah bidang baru. tidak menghairankan jika pengajian komunikasi sering kali disinonimkan dengan ilmu media massa. Pada ketika itu kajian dan bidang komunikasi amat menumpukan kepada soal-soal kewartawanan seiring dengan keperluan dan senario semasa. Usaha Schramm dikatakan sebagai pencetus kepada pengajian ilmu komunikasi secara formal dan di peringkat pengajian tinggi serata dunia. periklanan. Ini kerana pengajian media massa merupakan antara bidang pelopor yang telah menjadikan pengajian komunikasi popular serta terkenal. pemujukan. Tidak menghairankan jika ada yang berpendapat bahawa komunikasi merupakan satu bidang yang agak baru.

SOALAN DALAM TEKS

1. 2.

Huraikan tiga tahap mengenai konsep komunikasi. Perkembangan bidang komunikasi boleh dibahagikan kepada beberapa era. Bezakan era awal kebangkitan retorik dan era retorik baru.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Adakah anda bersetuju bahawa ilmu komunikasi ialah ilmu sains sosial?. Beri sebab pilihan anda.

Griffin, E. (1997). A first look at communication theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Littlejohn, S.W. (1996). Theories of human communication (5th ed). New York: Wadsworth. 1.5 RUMUSAN

Bab ini memberi gambaran mengenai definisi komunikasi. Ia membincangkan elemen-elemen yang berkait dengan komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi turut dimuatkan dalam bab ini. Ia merangkumi perkembangan komunikasi di Barat dan Malaysia. Selain itu, topik bab ini juga menerangkan ilmu komunikasi sebagai disiplin sains sosial. Bab seterusnya akan membincangkan konsep, peranan dan proses pembentukan teori dalam penyelidikan komunikasi. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. Nyatakan empat orang sarjana barat yang digelar ‘bapa penyelidikan komunikasi’. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan bidang komunikasi di Malaysia?
15

3.

Bincangkan pengaruh bidang sains sosial yang lain terhadap pengajian komunikasi. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS

1.

(a)

Tahap pemerhatian (level observation)

Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit. Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio dan kurier, tetapi definisi ini agak terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan tertentu. (b) Tahap tujuan/niat (intentionality) Komunikasi ialah keadaan sumber menyalurkan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Setiap proses komunikasi perlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber. Komunikasi juga sebagai proses menyatakan persamaan antara dua orang atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang. (c) Pertimbangan normatif (normative judgement)

Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran secara lisan dan sesuatu idea atau pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawa pertukaran idea atau pandangan tersebut telah berjaya dilaksanakan. Komunikasi juga ialah proses pemancaran maklumat. Namun begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima atau difahami atau sebaliknya. 2. Perbandingan era awal kebangkitan retorik dan retorik baru Era Awal (1900 – 1950) Kebangkitan Retorik Guru-guru yang mengajar pengucapan menjadi ahli Jabatan Bahasa Inggeris lebih menekankan persembahan lisan. Mereka dipandang
16

rendah berbanding orang yang mempelajari dan mengajar kesusasteraan. Namun begitu pada 1953 terdapat lebih 200 universiti dan kolej di Amerika Syarikat yang mengasingkan Jabatan Pengucapan dengan Jabatan Bahasa Inggeris. Pengasingan ini menunjukkan bahawa pengucapan awam menjadi semakin penting. Kursus yang ditawarkan menekankan panduan praktik dalam mempengaruhi penerima melalui hebahan awam (public address), interpretasi lisan, drama, debat dan perbincangan meja bulat. Guruguru menggunakan tulisan zaman Greek dan Rome sebagai bahan rujukan. Plato, Aristotle, Cicero dan Quantilian merupakan sumber bahan pengajian dalam hebahan awam. Kritik retorik antara aktiviti yang relevan pada masa itu. Ucapan sebagai elemen komunikasi kepada penerima khusus. Penekanan utama ialah analisis dan apresiasi sebagai strategi yang digunakan oleh perucap untuk menyampaikan idea kepada para pendengar. Era Retorik Baru Edwin Black telah mengemukakan cara baru menganalisis ucapan. Burgess telah menerbitkan artikel seperti The Rhetoric of Black Power dan The Rhetoric of Confrontation oleh Scott dan Smith. Dalam artikel tersebut ucapan awam tidak mempunyai kaitan dengan ucapan yang disediakan dengan rapi dan tidak diterima akal. Para sarjana berpendapat bahawa hasutan sosial dan komunikasi bukan verbal memainkan peranan penting dalam penerimaan mesej. Dalam komunikasi massa pula didapati televisyen, filem dan muzik popular mempunyai pengaruh dalam membentuk budaya umum, tidak hanya memberi hiburan semata-mata. Menurut McLuhan media ialah mesej (the medium is the message). Ini bermakna teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan dan agen perubahan masyarakat. Sifat teknologi komunikasi membolehkan individu berkomunikasi antara satu sama lain. Sekitar lewat 1970-an perkembangan profesional pengucapan di Amerika Syarikat berbeza daripada Sarjana di Eropah yang menggunakan analisis Marxis untuk melihat peranan media dalam membentuk nilai masyarakat. Mereka mengkritik kajian media oleh Amerika Syarikat yang katanya bebas tetapi sebenarnya menyokong kuasa ekonomi dan politik. Pandangan sarjana Eropah itu membantu para sarjana komunikasi Amerika Syarikat mendapatkan maklumat untuk terus bertelagah dengan mereka di Eropah.

17

2. Mereka juga berpendapat bahawa teori memberi penerangan dan hubungan berkenaan konsep yang berbeza dan tidak semua teori mampu memberi penjelasan. ia akan diiktiraf sebagai kebenaran sepanjang zaman. 2. 19 . Para saintis mengandaikan bahawa teori ialah kebenaran dan berhubung kait dengan lima deria iaitu penglihatan. pendengaran. 4. Ia juga merupakan kenyataan yang mengandungi konsep untuk memerihal. bab ini akan menerangkan takrifan teori. Para saintis yakin bahawa apabila sesuatu kebenaran ditemui. 3. Saintis berpendapat bahawa teori yang baik sebagai mencerminkan alam semula jadi dan sebagai model realiti yang tidak akan berubah sehingga keadaan berubah. Justeru. perbezaan teori.1 PENGENALAN Dalam bab ini kita akan membincangkan pembangunan dan peranan teori dalam penyelidikan komunikasi.BAB 2 TEORI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. meramal atau memahami dan mengawal. anda akan boleh: 1. rasa dan bau. 2. Mentakrifkan makna teori. konsep dan model. 1998). konsep dan model. fungsi teori serta proses pembentukan teori. Membezakan teori induktif dan deduktif. penilaian dan ramalan yang sama. Membandingkan teori. sentuhan. Ia menggabungkan penemuan dan membina satu cabang ilmu yang kolektif mengenai bagaimana dunia berfungsi. Mengenal pasti proses penyelidikan dan pembentukan teori. penerangan. menerang. serta membina semula sesuatu penjelasan tentang fenomena yang diamati (Cragan dan Shields.2 TAKRIFAN TEORI Apakah yang dimaksudkan dengan teori? Teori didefinisikan sebagai suatu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut sudut pandangan tertentu.

2. Bolehkah anda kemukakan beberapa andaian yang boleh dijadikan teori sebagai panduan untuk anda menjalani kehidupan seharian. (iii) Ramalan − Jika sekiranya kita mendapati berlaku suatu fenomena dan dapat pula memperincikan beberapa konsep dalam fenomena tersebut maka kita boleh meramalkan bahawa fenomena tersebut akan berlaku pada masa depan andainya terdapat konsep yang berkenaan dalam teori kita. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. maka penyelidik tersebut akan menjauhkan diri daripada melakukan kajian atau cuba memperkenalkan konsep lain (i) 20 . seorang penyelidik dapat menerangkan kaitan antara dua atau lebih konsep.Menurut Griffin (1997) teori merupakan peta kebenaran bagi jawapan sementara yang dibentuk berdasarkan persoalan mengenai sesuatu fenomena. KONSEP DAN MODEL Menurut Syed Arabi (1998) teori mempunyai beberapa peranan dan ciri. Saya harap anda mendapat gambaran mengenai takrifan teori.3 PERBANDINGAN TEORI. Anda boleh senaraikan definisi teori mengikut pandangan anda dan ia akan dibincangkan bersama saya di perjumpaan akan datang. Antara peranan teori ialah Penerangan − Suatu teori yang baik dapat menerangkan sebab berlakunya sesuatu fenomena. takrifan dan definisi yang berkait dan memberi gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Mungkin anda mempunyai pandangan lain mengenai definisi teori. Jika sesuatu teori tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan menggunakan teori yang relevan. Manakala Kerlinger (1973) berpendapat bahawa teori ialah himpunan konsep. (iv) Pengawalan penyelidikan − Teori mendorong seseorang penyelidik membuat sesuatu bentuk kajian. (ii) Penjelasan − Teori dapat menjelaskan sebab wujudnya sesuatu fenomena dengan menyatakan konsep yang terdapat dalam teori berkenaan.

Ia melibatkan sama ada individu. radio. Dalam situasi krisis misalnya. Jika sesuatu teori bercanggah dengan teori lain. Konsep merupakan pernyatan yang dapat menjelaskan ciri sesuatu perkara. 2002). Oleh itu. Sementara itu. penerima boleh terdiri daripada seorang manusia. mesej. Teori juga mempunyai ciri-ciri tertentu. membentuk dan memahami situasi. surat khabar dan sebagainya menjadi sumber bagi khalayak memperoleh maklumat. Lebih terperinci sesuatu teori. sebilangan kecil manusia. (iv) Teori hendaklah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. Konsep dalam komunikasi mengandungi elemen seperti sumber. Sumber ialah lokasi atau tempat yang berlaku ketika proses komunikasi. jurucakap organisasi akan dikenali sebagai sumber. Ini bermakna pertalian antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam teori itu tidak berubah daripada satu kajian lain yang bertujuan menerangkan. Antara cirinya ialah Teori merupakan suatu kenyataan yang bersifat tetap dan konsisten. Penerima merupakan individu. saluran. ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada penjelasan. Suatu teori yang baik bermakna ia telah diuji dan sentiasa pula akan diuji. sempurna dan jelas tentang sesuatu. Jika teori dinyatakan sebagai telah diuji maka sarjana akan lebih berminat untuk memperincikan konsep terdapat dalam teori tersebut. teori ialah suatu kenyataan yang tidak muktamad kerana ia sentiasa diuji. maklum balas. (ii) Bagi menerangkan fenomena yang sama tidak seharusnya berlaku percanggahan antara satu teori dengan teori yang lain. kumpulan atau orang ramai yang merupakan sasaran mesej (Narimah dan Saodah. kumpulan atau sesiapa sahaja yang memulakan komunikasi dengan membentuk mesej. Contohnya.dalam usaha memastikan teori tersebut. menjelaskan atau meramalkan berlakunya sesuatu fenomena. penerima. maka lebih tinggi kemungkinan teori itu diterima oleh para ahli sains sosial. sekelompok manusia atau khalayak yang ramai. (iii) Teori perlu dinyatakan dengan mudah. gangguan dan persekitaran. Penerima lazimnya bukan hanya mereka yang mendengar ungkapan sumber atau menyaksikan perlakuannya malah mereka yang boleh (i) 21 . Bergantung pada jenis komunikasi. konsep ialah satu bentuk pernyataan atau takrifan. media massa seperti televisyen. Malahan ia membantu.

gaya berpakaian. Mesej pula merupakan gagasan idea dan perasaan yang dikongsi bersama antara sumber dan penerima. pantun dan sebagainya. sakit dan sebagainya. surat 22 . pihak pengurusan akan menyalurkan mesej dalam bentuk lisan seperti mengeluarkan arahan dalam perhimpunan dan sebagainya. penerima boleh terdiri daripada staf atau pekerja. jika di tempat kerja. Namun begitu. Saluran merupakan usaha sumber menghantar mesejnya yang sudah diolah. kaunselor memberikan khidmat nasihat kepada remaja yang bermasalah. wartawan menulis artikel di akhbar dan lain-lain lagi. 2000). Mesej yang disampaikan secara tersurat sering digunakan ketika memberi penerangan dan penjelasan seperti di bilik darjah. Menurut Amundson. Sebagai contoh melalui mimik muka seseorang. Selain itu. 1993 (dalam Devito.bertindak balas terhadap mesej yang disalurkannya. dewan kuliah dan mahkamah. Lazimnya. pergerakan mata dan penggunaan ruang juga menunjukkan mesej tertentu. Acap kali juga mesej disalurkan secara bukan lisan seperti menulis surat pekeliling. sedih. Contohnya. Bahasa badan turut digunakan untuk menyampaikan mesej. Misalnya komunikasi organisasi. rakan sekerja atau pihak pengurusan. asap digunakan oleh kaum Red Indian di Amerika dan lain-lain lagi. dicatatkan jika sekiranya mesej mahu disampaikan dalam bentuk lukisan. Bahasa isyarat seperti pukulan beduk menandakan waktu sembahyang bagi orang Islam. digayakan jika mahu disampaikan melalui tarian atau digambarkan sekiranya mahu disampaikan secara visual. Simbol yang telah diolah akan diungkapkan jika sumber mahu menyampaikan mesejnya secara lisan. seorang guru menyampaikan informasi mengenai pengajaran kepada pelajar. Mesej yang disampaikan mengikut situasi dan keperluan khalayak. Mesej boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk dan tujuan. gembira. Mesej berada dalam dua keadaan iaitu secara tersurat dan tersirat. kita dapat menilai sama ada individu berkenaan sedang marah. Mesej bukan hanya boleh terbentuk dalam keadaan lisan tetapi juga bukan lisan seperti bahasa isyarat dan bahasa badan. badan. Ia bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap maksud sesuatu mesej. hasil kajian menunjukkan 93 peratus daripada mesej disampaikan secara bukan lisan manakala hanya tujuh peratus sahaja melalui lisan. Mesej tersirat memerlukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuat interpretasi makna. mesej tersirat banyak digunakan oleh sasterawan dalam penghasilan syair. pergerakan tangan.

menganggap mesej tidak mustahak dan sebagainya. perjalanan program seminar memerlukan penyediaan kelengkapan dan peralatan yang lengkap. Umpamanya sumber hendaklah bercakap lebih kuat dan penerima hendaklah memberi sepenuh tumpuan kepada ungkapan sumber. Tanpa maklum balas komunikasi mungkin akan terhenti atau rosak. Maklum balas ialah tindak balas atau respons penerima terhadap mesej yang diterimanya. Sebagai contoh. menonton televisyen di restoran. Gangguan fizikal biasanya datang dari alam sekeliling komunikator seperti bunyi bising enjin kenderaan. Persekitaran ialah tempat sesuatu komunikasi berlaku. dia akan menggunakan maklumat itu untuk memandu ungkapan atau perlakuan seterusnya. Gangguan terbahagi kepada dua iaitu gangguan fizikal dan gangguan psikologikal. Dalam proses komunikasi. persekitaran membantu kepada pembentukan komunikasi berkesan. terutama apabila penerima tidak mendapat maklumat yang cukup. Dengan kata lain maklum balas ialah maklumat yang diberi oleh penerima kepada sumber berdasarkan mesej yang telah diterimanya. mikrofon. Gangguan pula melibatkan apa sahaja yang terdapat dalam persekitaran yang menggugat penghantaran dan penerimaan mesej. bunyi mesin. seorang pensyarah memberi pengajaran di dewan kuliah. jentera dan sebagainya. tidak dapat dinafikan 23 . Namun. teknologi komputer. bunyi alat pendingin hawa.arahan. Seseorang individu sentiasa melakukan proses komunikasi dalam persekitarannya. 2003). Antaranya kemudahan hawa dingin. perbincangan di bilik mesyuarat dan sebagainya. Apabila sumber menerima maklum balas. memo. mel elektronik dan sebagainya. Kerap kali andaian begini tersasar dan tidak memenuhi apa yang dihasratkan oleh sumber. Dalam erti kata lain proses komunikasi tidak boleh berlaku dalam keadaan vakum. Gangguan psikologikal pula terdapat dalam minda komunikator sendiri seperti tidak mampu memberikan tumpuan fikiran. alat pandang dengar serta perabot yang selesa membolehkan mesej disampaikan tanpa gangguan terutamanya gangguan fizikal. Komunikator juga boleh memilih untuk menyampaikan mesejnya secara bersemuka seperti dalam perbincangan. suara orang lain berbual. Maklum balas daripada penerima dirangka untuk meneruskan aliran maklumat antara kedua-dua belah pihak. Penerima akan membuat tafsiran atau kesimpulan sendiri berdasarkan andaian. Misalnya. Kedua-dua pihak komunikator hendaklah bekerja keras mengatasi gangguan ini. penasihatan dan kaunseling (Abdul Mua’ti. berkhayal.

Oleh itu. Cuba lakarkan model proses komunikasi yang berlaku dalam kursus yang sedang anda ikuti. Namun model sering kali menggunakan analogi untuk menggambarkan sesuatu fenomena secara visual atau grafik. ia ialah satu gambaran simbolik mengenai sesuatu fenomena atau satu rajah mengenai teori atau kerangka konsep. Kadang kala istilah “model” digunakan secara bertukar ganti dengan “teori” (Bell. Pemerhatian seumpama ini boleh menghasilkan persoalan kajian yang berasaskan logik induktif. pendekatan induktif ialah berdasarkan kepada pemerhatian terhadap sesuatu kes menggambarkan sesuatu teori atau set prinsip. model bertujuan membantu menjelaskan dan menfokus pada isu-isu penting mengenai sesuatu fenomena yang dikaji. 2004). Dalam pendekatan induktif penyelidik bermula dengan satu set dapatan kajian atau hasil kajian dari sesebuah penyelidikan dan berusaha untuk membangunkan satu penjelasan teoritikal daripada hasil tersebut (Baxter dan Babbie.1 Pendekatan Induktif Pendekatan induktif ialah satu proses logik yang memberi penjelasan umum berdasarkan pemerhatian spesifik. dalam kelas. 2. Kesemua ini dipersembahkan dalam bentuk rajah. Kedua-duanya ialah cara untuk menjelaskan kerangka konsep (conceptual framework). Sesuatu model memberi tumpuan pada struktur atau kandungan dalam sesuatu fenomena atau konsep dan perkaitan antaranya.4. Contoh persoalan kajian yang dihasilkan berasaskan model indukti ialah penyelidik mendapati bahawa remaja kerap menggunakan Short Messaging Service (SMS) di mana-mana sama ada di perpustakaan. 2. proses dan peranan pendekatan induktif dan deduktif dalam pembentukan teori. menaiki kereta dan lain-lain lagi. 1990). Bagi konsep model pula. sumber harus memilih persekitaran yang selesa bagi khalayak untuk menerima dan memahami mesej yang disampaikan. 24 . Penerangan meliputi definisi. Dalam erti kata lain. Oleh itu. Ini membuatkan penyelidik tertanya-tanya mengapa remaja menggunakan SMS? Berapa kerap remaja menggunakan SMS?.kadang kala berlakunya gangguan dalam persekitaran yang dipilih oleh sumber.4 PENDEKATAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Bahagian ini berhubung kait dengan pendekatan induktif dan deduktif. semasa berjalan.

andaikan seorang majikan ingin mengetahui peratusan pekerjanya yang menggunakan komunikasi ketika menjalankan tugas. Ia bermula daripada persoalan umum kepada pernyataan yang khusus. dapatan kajian itu akan digeneralisasikan pada satu populasi yang besar. Sebagai contoh. Akhir sekali penyelidik akan membentuk satu teori yang umum untuk menjelaskan perkaitan dalam semua kes yang telah diperhatikan. maka penyelidik telah menggunakan logik deduktif dalam membuat kesimpulan terhadap data itu. Persoalan kajian dihasilkan berasaskan pada model deduktif (iaitu pengetahuan mengenai prinsip umum) membolehkan penyelidik membuat ramalan atau menggunakannya pada satu-satu kes yang spesifik. Ciri-ciri deduktif menggariskan wujudnya satu pola yang boleh diandaikan secara logik atau berasaskan teori pemerhatian ke pola yang diandaikan itu akan diuji. Ini bererti dalam pendekatan deduktif. kemudian akan membentuk strategi penyelidikan dan mengumpul data untuk menguji teori tersebut. Pendekatan deduktif pula menggunakan satu proses logik yang bermula dengan kesimpulan yang umum dan membuat ramalan berdasarkan pengujian terhadap pemerhatian yang spesifik. sama ada ia wujud ataupun tidak. Jika penyelidik mengandaikan bahawa lebih daripada separuh pekerja menggunakan komunikasi supaya kerja menjadi efektif berdasarkan pada data itu.Pendekatan induktif ialah penyelidik mencari satu kes dan memerhatikan perkaitannya. penyelidik akan memulakan kajiannya dengan menguji sesuatu teori untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian.4. penyelidik akan memulakan proses penyelidikan dengan sesebuah teori mengenai sesuatu tingkah laku. 25 . Selepas data dikumpulkan. Setelah menjalankan kajian penyelidik mendapati bahawa 80 peratus daripada pekerja menggunakan komunikasi ketika menjalankan tugas.1 menggambarkan perkaitan antara pendekatan induktif dan deduktif. Rajah 2. Dengan itu penyelidik akan mengumpul data mengenai sesuatu kes dan menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan data yang diperoleh.2 Pendekatan Deduktif Dalam pendekatan deduktif. Dengan yang demikian penyelidikan berkenaan ialah berdasarkan pada teori atau hipotesis. 2. Seterusnya penyelidik akan memerhatikan perkaitan yang serupa itu dalam beberapa kes yang lain.

1 Perkaitan antara Induktif dan Deduktif Teori Induktif Deduktif Pengumpulan data Penyelidik Induktif (Bermula dengan data) Deduktif (Bermula dengan teori) Fikirkan tentang fenomena komunikasi masyarakat Malaysia kini. “Apakah fenomena tersebut?” “Bagaimana harus kita namakan sesuatu fenomena?” atau bertanya soalan-soalan berkaitan dengan nilai estetika perkara yang kita perhatikan seperti. “Adakah perkara tadi tepat?” Sebagai contoh. Penyelidikan yang dijalankan dapat menjawab soalan dengan cara teratur dan sistematik.5 PROSES PENYELIDIKAN DAN PEMBENTUKAN TEORI Anda harus ingat bahawa penyelidikan ialah suatu susunan pengalaman secara sistematik. “Adakah fenomena yang berlaku memberi kesan?”. yang digunakan oleh para sarjana bagi mencari jawapan kepada persoalan komunikasi atau fenomena lain yang berkaitan. Apakah teori-teori yang boleh dibina berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif. Menurut Miller dan Nicholson (1976) setiap proses penyelidikan dimulakan dengan pertanyaan soalan-soalan. Menurut Littlejohn (1996) yang bersetuju dengan pandangan Miller dan Nicholson (1976) iaitu seseorang yang ingin menjalankan penyelidikan perlu bertanya soalan-soalan seperti. Oleh itu. 26 . 2. “Kenapa komunikasi di tempat kerja penting?” “Apakah hubungan komunikasi berkesan dengan pengurusan pentadbiran dalam organisasi?”. elok kita lihat apakah proses penyelidikan yang kita perlu lalui bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan fenomena komunikasi.Rajah 2.

Peringkat kedua proses penyelidikan ialah pemerhatian iaitu melihat secara objektif perkara yang dikaji. Kaedah pemerhatian yang digunakan berbeza mengikut kesesuaian kajian yang dijalankan oleh penyelidik. Ada yang berminat mengkaji rekod dan artifak, ada yang melibatkan diri dalam pemerhatian, ada yang menggunakan peralatan dan uji kaji yang terkawal, dan ada yang membuat kajian tinjauan menggunakan soal selidik atau borang temu bual. Semua kaedah yang digunakan dirancang bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan yang dibentuk pada tahap pertama. Contoh, membuat soal selidik dan edar kepada pasangan yang mendirikan rumah tangga untuk mengetahui keberkesanan komunikasi dalam mengekalkan keharmonian rumah tangga. Peringkat ketiga ialah membentuk jawapan. Pada peringkat ini, para penyelidik cuba memberi definisi, menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Contohnya, hasil kajian yang dianalisis menunjukkan kerap berkomunikasi dan berbincang antara pasangan menjadikan hubungan lebih intim. Kaitan antara tiga peringkat dalam proses penyelidikan ini dapat dilihat seperti dalam Rajah 2.2. Rajah 2.2 menunjukkan setiap peringkat berkait dengan peringkatperingkat lain dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Pemerhatian merangsang persoalan-persoalan baru. Teori pula dapat dicabar oleh pemerhatian dan persoalan. Teori juga dapat menjurus pada persoalan-persoalan baru dan sebahagian pemerhatian dikenal pasti sebagai teori. Ini dapat dilihat daripada proses pembentukan teori.
Rajah 2.2 Peringkat dalam Proses Penyelidikan Persoalan

Teori

Pemerhatian

Suatu teori ialah persoalan atau kenyataan sementara berkenaan sesuatu fenomena komunikasi yang perlu kita uji sebelum mendapat jawapan. Selepas suatu teori dibentuk, teori masih lagi diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Proses menguji teori ialah proses penyelidikan. Tanpa penyelidikan kita tidak dapat membentuk teori yang mantap dan umum bagi menerangkan pelbagai aspek komunikasi.

27

Saya harap anda mendapat gambaran mengenai proses penyelidikan dan pembentukan teori. Ia penting kerana dalam penyelidikan teori memainkan peranan penting. Teori mempunyai hubung kait dalam penyelidikan. SOALAN DALAM TEKS

1. Apakah yang dimaksudkan dengan teori? 2. Apakah ciri-ciri teori? 3. Bagaimanakah teori dibentuk dalam penyelidikan? Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Pada pendapat anda, adakah teori diperlukan dalam sesebuah penyelidikan?

Griffin, E. (1997). A first look at communication theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Littlejohn, S.W. (1996). Theories of human communication (5th ed.). New York: Wadsworth. 2.6 RUMUSAN

Bab ini telah menjelaskan definisi dan peranan teori. Teori menerangkan, mengawal, membina semula sesuatu penjelasan mengenai fenomena. Dalam proses penyelidikan, peranan teori diperlukan. Terdapat tiga peringkat dalam proses penyelidikan. Antaranya ialah mengemukakan soalan, membuat pemerhatian atau mengumpul data dan akhirnya membuat penjelasan, pertimbangan atau menghasilkan teori. Diharapkan perbincangan dalam bab ini dapat membantu anda untuk mengikuti Bab 3 dan seterusnya yang membincangkan secara terperinci mengenai pendekatan teori komunikasi dari segi strukturalisme, fungsionalisme, kritikal dan budaya.

28

SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 3. Apakah fungsi teori? Bincangkan elemen-elemen komunikasi yang wujud dalam proses komunikasi. Bandingkan pendekatan indukti dan deduktif dalam penyelidikan. Semak jawapan anda di akhir bab ini.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Teori didefinisikan sebagai suatu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut sudut pandangan tertentu. Ia juga kenyataan yang mengandungi konsep untuk memerihal, menerang, meramal atau memahami dan mengawal serta membina semula sesuatu penjelasan tentang fenomena yang diamati. Teori merupakan peta kebenaran bagi jawapan sementara yang dibentuk berdasarkan persoalan mengenai sesuatu fenomena. Malah teori merupakan himpunan konsep, takrifan dan definisi yang berkait dan memberikan gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. 2. Ciri-ciri teori Teori merupakan suatu kenyataan yang bersifat tetap dan konsisten. Ini bermakna pertalian antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam teori itu tidak berubah daripada satu kajian lain yang bertujuan menerangkan, menjelaskan atau meramalkan berlakunya sesuatu fenomena. (ii) Bagi menerangkan fenomena yang sama tidak seharusnya berlaku percanggahan antara satu teori dengan teori yang lain. Jika sesuatu teori bercanggah dengan teori lain, ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada penjelasan. (iii) Teori perlu dinyatakan dengan mudah, sempurna dan jelas tentang sesuatu. Lebih terperinci sesuatu teori, maka lebih tinggi kemungkinan teori itu diterima oleh para ahli sains sosial.
29

(i)

Selepas suatu teori dibentuk. Proses menguji teori ialah proses penyelidikan. Oleh itu. Suatu teori ialah persoalan atau kenyataan sementara berkenaan sesuatu fenomena komunikasi yang perlu kita uji sebelum mendapat jawapan. menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Suatu teori yang baik bermakna ia telah diuji dan sentiasa pula akan diuji. Peringkat ketiga ialah membentuk jawapan. Peringkat dalam Proses Penyelidikan Persoalan Teori 30 Pemerhatian . 3. teori masih lagi diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Ini dapat dilihat daripada proses pembentukan teori. Teori juga dapat menjurus kepada persoalan-persoalan baru dan sebahagian pemerhatian dikenal pasti sebagai teori. Proses pembentukan teori dalam penyelidikan Peringkat pertama dalam proses penyelidikan dimulakan dengan bertanya soalan. teori ialah suatu kenyataan yang tidak muktamad kerana ia sentiasa diuji. para penyelidik cuba memberi definisi. Teori pula dapat dicabar oleh pemerhatian dan persoalan. Tanpa penyelidikan kita tidak dapat membentuk teori yang mantap dan umum bagi menerangkan pelbagai aspek komunikasi. Kaitan antara tiga peringkat dalam proses penyelidikan ini dapat dilihat seperti berikut: Menerusi rajah yang dipaparkan setiap peringkat berkait dengan peringkat-peringkat lain dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Penyelidikan yang dijalankan dapat menjawab soalan dengan cara teratur dan sistematik.(iv) Teori hendaklah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. Kaedah pemerhatian yang digunakan berbeza mengikut kesesuaian penyelidikan. Pemerhatian merangsang persoalan-persoalan baru. Kaedah kajian yang digunakan perlu dirancang bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan yang dibentuk pada tahap pertama. Pada peringkat ini. Peringkat kedua proses penyelidikan ialah pemerhatian iaitu melihat secara objektif perkara yang dikaji.

hal ini wujud kerana manusia atau kehidupan ini adalah dinamik dan sentiasa berubah. anda pastinya sudah mempunyai kefahaman yang baik tentang apa itu teori komunikasi. bukan sahaja teori baru yang tercipta malah teori yang terdahulu juga mungkin dirombak dan diolah semula. 2.2 APAKAH PENDEKATAN PEMIKIRAN? Teori bukan merupakan satu yang statik dan tetap. Menjelaskan peranan pendekatan pemikiran terhadap pembentukan teori. Ringkasnya bab ini akan menjelaskan kepada anda kenapa ada begitu banyak teori dan juga mengapa adakalanya sesuatu fenomena itu ada pelbagai teori yang menjelaskannya. Membezakan fokus setiap pendekatan tersebut. Walau bagaimanapun. Memandangkan kehidupan berubah maka 31 . 3.BAB 3 PENDEKATAN PEMIKIRAN TEORI KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. untuk memantapkan pemahaman anda terhadap apa yang telah dipelajari dan juga menyediakan pemahaman yang lebih jelas bagi bab seterusnya. anda seharusnya boleh: 1. bab ini akan membincangkan tentang beberapa pendekatan pemikiran atau paradigma yang membentuk sesuatu teori. Pada ketika tertentu. 4.1 PENGENALAN Berdasarkan dua bab terdahulu. Menjelaskan kesan setiap pendekatan tersebut terhadap pembentukan teori-teori komunikasi. 5. Menerangkan ciri-ciri setiap pendekatan teori komunikasi. 3. Mengenal pasti lima pendekatan atau paradigma yang menghasilkan teori. Dalam bab dua khususnya anda telah didedahkan dengan proses pembentukan sesuatu teori. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab satu. 3.

West dan Turner (2003) mentakrifkan pendekatan pemikiran atau paradigma sebagai suatu tradisi keintelektualan yang memandu atau mendasari sesuatu idea. Sementara teori pula ialah suatu penjelasan yang khusus terhadap tingkah laku komunikasi tertentu. Paradigma menyediakan suatu cara umum dalam meneliti serta memahami aktiviti komunikasi. Dengan memahami pendekatan pemikiran atau paradigma. zaman remaja anda dan kini zaman dewasa anda. Tradisi keintelektualan (paradigma) sebenarnya mempengaruhi nilai. Hakikatnya cara atau kaedah yang digunakan pastinya akan memberi kesan terhadap jawapan itu kelak. ada asas atau sandaran tertentu yang membimbing kenyataan atau perbuatan anda. Justeru itu. Kebiasaannya perubahan itu pula adakala bukan sesuatu yang baru tetapi ia merupakan satu pengubahsuaian terhadap perkara yang terdahulu. Dalam pada itu pula cara dan kaedah yang akan kita gunakan untuk mencari jawapan kepada persoalan tersebut merupakan satu perkara yang cukup penting.teori juga turut berubah. Cuba anda imbau kembali zaman kanak-kanak anda. Apakah cara berpakaian atau perkara yang anda tuturkan sama saja pada setiap zaman tersebut.1. maka ia dapat memberi kefahaman yang lebih mantap terhadap usaha memahami sesuatu teori. Manusia sebenarnya terlibat dalam mencari jawapan apabila ada usaha untuk mengetahui atau mencari kebenaran tentang apa yang berlaku. Apakah paradigma boleh diertikan sebagai latar belakang sesuatu teori? Sesuatu paradigma 32 . Teori merupakan satu aktviti yang melibatkan proses mencari jawapan dan memahami sesuatu perkara. Hakikatnya perubahan dan perbezaan yang terbentuk itu digerakkan atau disandarkan terhadap sesuatu asas. Mungkin juga anda tertanya-tanya apakah paradigma itu dimaksudkan sebagai suatu definisi terhadap sesuatu perkara. Sandaran atau asas tersebutlah yang dimaksudkan dengan pendekatan pemikiran atau paradigma. Perkaitan antara teori dan paradigma dapat divisualkan menerusi Rajah 3. Sebenarnya apabila anda menjelaskan atau melakukan sesuatu perkara. Pendekatan pemikiran merujuk kepada cara atau kaedah dalam memahami dan menjelaskan sesuatu perkara. sangat penting untuk anda memahami paradigma yang mendasari teori yang bakal anda pelajari dan amalkan. Perkara inilah yang menjadi topik perbincangan dalam bab ini. matlamat dan juga kaedah menyelidik dalam menghasilkan sesuatu teori.

Pertama. Rajah 3. segolongan orang lain berpandangan harus diukur dengan harta benda yang dimiliki dan ada kumpulan lain mengatakan mesti diukur dengan berapa jumlah saham. Keduanya paradigma menjelaskan kepada kita persoalan bagaimana dan proses dalam menjelaskan sesuatu fenomena itu. Setiap pendekatan mempunyai falsafah atau nilai yang tersendiri. paradigama bukan satu tetapi banyak. Umpamanya cara kita makan. Ketiga-tiga inilah yang menjadikan kelainan antara paradigma yang ada. ada yang menggunakan tangan. Misalnya. Paradigma juga berubah apabila wujud aliran pemikiran yang baru sesuai dengan perubahan semasa. paradigma menjelaskan tentang persoalan realiti yang wujud iaitu pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekeliling kita.1 Perkaitan Teori dan Paradigma PARADIGMA TEORI Apabila anda membaca setiap jenis paradigma yang akan dibincangkan nanti. cuba kenal pasti tiga perkara asas dalam paradigma yang dibincangkan sebentar tadi. Sebagai contoh kita hendak mengukur kekayaan. Oleh yang demikian. Menurut Thomas Kuhn (1970). Terakhir ialah nilai yang dipegang oleh sesuatu paradigma. Paradigma dalam konteks disiplin komunikasi boleh dikategorikan dalam dua bentuk iaitu pendekatan awal dan pendekatan kontemporari. ada yang menggunakan sudu. satu paradigma itu akan digantikan dengan paradigma lain apabila wujud penemuan atau idea baru yang dapat memberikan pemahaman terhadap sesuatu fenomena. chopstick dan sebagainya. apakah betul masyarakat boleh dikawal melalui kawalan terhadap media. Jadi kita menjelaskan sesuatu perkara itu dengan nilai yang berbeza. 33 . Sesuatu paradigma kebiasaannya kukuh dan bertahan untuk satu jangka waktu tertentu. paradigma akan mengambil masa untuk menjadi satu aliran pemikiran yang kukuh. Kata Kuhn lagi. Ada yang berpendapat kita perlu ukur dengan jumlah wang tunai yang ada.menjelaskan proses dan prinsip memahami sesuatu perkara.

Sebagaimana senarai di sebelah, pendekatan awal merujuk kepada pendekatan i dan ii. Manakala pendekatan kontemporari pula merujuk kepada pendekatan iii, iv dan v. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Pendekatan strukturalis. Pendekatan tingkah laku. Pendekatan sistem. Pendekatan budaya. Pendekatan kritikal.

Dalam disiplin komunikasi, teori-teori komunikasi dikatakan bermula dengan pemikiran tentang proses maklumat menerusi pemikiran sibernetik (West dan Turner, 2003). Pemikiran tersebut menjelaskan model unggul komunikasi iaitu komunikasi sehala. Ia juga dikenali sebagai pendekatan strukturalis. Seterusnya pendekatan strukturalis mempunyai kesinambungan dengan pendekatan tingkah laku. Pendekatan-pendekatan seterusnya pula memperlihat kerangka pemikiran yang agak berbeza dengan dua pendekatan awal. 3.3 PENDEKATAN STRUKTURALIS

Revolusi industri lewat abad ke-19 merupakan titik tolak penting dalam sejarah dunia. Revolusi itu bukan sahaja mencetuskan era baru ekonomi masyarakat tetapi juga cara kehidupan dan seterusnya cara manusia berfikir. Sebelum revolusi tersebut, masyarakat hidup dalam satu sistem yang tidak begitu kompleks. Setiap aktiviti manusia tidak melibatkan kegiatan yang bersifat besar-besaran. Dari segi kegiatan ekonomi, manusia melakukan aktiviti secara bersendirian atau kecil-kecilan. Organisasi pada ketika itu tidak mempunyai tumpuan terlalu khusus dan cara yang digunakan tidak melibatkan sumber-sumber yang pelbagai. Pada era revolusi industri, organisasi beroperasi secara berskala besar dan berorientasikan mesin. Wujudnya cara-cara khusus dan peranan khusus setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh yang demikian idea-idea tentang kaedah terbaik menyusun dan mengatur organisasi menjadi aspek penting setiap pemikiran ketika itu. Begitulah juga halnya dengan pemikiran proses komunikasi pada masa itu. Komunikasi dilihat sebagai satu proses khusus yang melibatkan dua pihak dalam mempengaruhi khalayak atau penerima. Pendekatan klasik dikenal pasti sebagai salah satu hasil akibat revolusi industri.

34

3.3.1

Ciri Pendekatan Strukturalis

Pendekatan ini yang juga dikenali sebagai pendekatan klasik (Miller, 2003), menjadikan mesin sebagai metafora dalam membicarakan pemikiran-pemikirannya. Dalam konteks komunikasi kepengurusan, Henri Fayol, Max Weber dan Frederick Taylor merupakan antara tokoh yang banyak mempengaruhi aliran pemikiran ini. Tokoh-tokoh tersebut banyak membicarakan pengurusan yang berjaya dalam era pengeluaran secara massa. Pemikiran strukturalis memberi penekanan terhadap aspek mengurus masyarakat atau organisasi sebagai satu proses mencapai matlamat. Apa saja yang dilakukan perlu menjurus ke arah membentuk hasil yang diimpikan. Untuk memahami idea-idea Fayol, Weber dan Taylor dengan baik, anda disaran merujuk halaman 6-16 buku Miller, K. (2003). Organizational communication: Approaches and processes (3rd ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Sebagai contoh, setiap perlakuan komunikasi dalam sesuatu masyarakat adalah bertujuan untuk mencapai matlamat menjadikan masyarakat itu mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kegiatan komunikasi ialah untuk memastikan wujud kestabilan dalam masyarakat. Dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab mengurus masyarakat seperti kerajaan akan memastikan proses serta bentuk komunikasi itu menyumbang kepada keadaan yang stabil dalam masyarakat. Dalam 50 dekad dahulu, semua maklumat dan proses menyampai maklumat dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Segala maklumat dan penglibatan aktiviti mendidik pembangunan masyarakat datangnya daripada kerajaan. Masyarakat hanya berfungsi sebagai penerima. Semua aktiviti pembangunan oleh kerajaan akan dikomunikasikan oleh satu pihak seperti Jabatan Penerangan menerusi radio dan televisyen. Hampir semua media kepada masyarakat dikawal oleh kerajaan. Paradigma tersebut jelas menunjukkan bahawa wujud peranan tertentu agensi kerajaan dalam menyampaikan maklumat. Begitu juga halnya dalam sesebuah organisasi. Pihak pengurusan bertanggungjawab bagi merancang dan melaksanakan proses komunikasi yang akhirnya dapat menjamin matlamat organisasi tersebut tercapai. Para pengurus perlu membentuk kaedah dan peranan setiap ahli organisasi dalam berkomunikasi. Dengan cara yang sedemikian maka setiap ahli akan berkomunikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.

35

Menerusi kedua-dua contoh yang dibincangkan sebentar tadi, pendekatan strukturalis secara umumnya memperlihat idea bagaimana sesuatu sistem diurus supaya sistem tersebut stabil. Antara ciri penting pendekatan ini ialah (i) Pengkhususan (specialization). (ii) Pemiawaian (standardization). (iii) Boleh diramal (predictable). (a) Pengkhususan

Dalam organisasi terbentuknya bahagian-bahagian tertentu. Kesemua bahagian tersebut pula sebenarnya berangkai dan mempunyai pertalian antara satu sama lain. Namun demikian setiap bahagian tersebut mempunyai fungsi dan peranan tertentu bagi memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Diyakini dengan wujudnya pengkhususan maka perjalanan organisasi lebih teratur. Individu pula boleh menjadi lebih produktif kerana pengkhusus menjadikan mereka semakin cekap. (b) Pemiawaian Aspek kedua yang membentuk pendekatan ini ialah pemiawaian. Dengan adanya piawaian atau satu kayu ukur terhadap bahagian-bahagian organisasi, maka bahagian tersebut boleh ditukar ganti terhadap manamana organisasi lain. Dari segi komunikasi, fungsi televisyen dalam masyarakat di Malaysia umpamanya sama sahaja dalam masyarakat di Singapura. Oleh yang demikian fungsi televisyen antara Malaysia dan Singapura boleh ditukar ganti apabila diperlukan. (c) Boleh diramal

Sebagaimana yang dimetaforakan, pendekatan ini diumpamakan sebagai satu mesin. Sifat mesin boleh diramal. Apa saja yang menjadi input sudah boleh dijangkakan hasilnya. Hal ini berlaku kerana ada peraturan yang mengawal dan memandu input tersebut demi mancapai matlamatnya. Peraturan dilihat sebagai satu proses yang boleh dijangkakan hasilnya berdasarkan cara-cara ia dilaksanakan. 3.3.2 Komunikasi dalam Paradigma Strukturalis

Berasaskan perbincangan terdahulu, terdapat beberapa prinsip penting yang dikaitkan dengan paradigma strukturalis. Jika anda telah membaca teks di halaman 6 hingga 16 buku Miller (2003), anda akan mendapati beberapa prinsip penting tersebut. Ciri-ciri pendekatan ini secara lebih
36

Antara teori yang dimaksudkan ialah seperti Teori Peluru Ajaib. Teori Strukturalis Fungsionalis. kepentingan kuasa yang sah). bentuk pekerjaan (pengkhususan dan reka bentuk saintifik). Daripada idea paradigma ini maka model kerangka komunikasi disifatkan sebagai model yang tidak kompleks. Jika anda meneliti. idea-idea atau teori-teori dalam era paradigma strukturalis ini cenderung mengupas persoalan apa dan bagaimana komunikator perlu bertindak. saluran komunikasi dan bentuk komunikasi. Justeru itu. teori-teori yang muncul ketika era paradigma ini dominan ialah teori-teori yang bersifat komunikasi sehala dan lebih tertumpu kepada penjelasan terhadap komunikator. Bagi memastikan bahawa prinsip-prinsip tersebut berlaku maka proses komunikasi memainkan peranan besar terhadap organisasi. Sementara khalayak pula disifatkan sebagai pasif yakni kebiasaannya bertingkah laku hanya sebagai penerima sahaja. kawalan). Selain itu.1 yang meliputi kandungan komunikasi iaitu arah aliran komunikasi.1 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Strukturalis Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan Komunikasi atas ke bawah Komunikasi tulisan Formal Amalan dan penjelasan tingkah laku komunikasi dalam paradigma ini banyak berkisar kepada persoalan mewujudkan pengurusan organisasi yang cekap dan berkesan. kuasa (autoriti. 37 .khusus menunjukkan bahawa paradigma strukturalis memberi penekanan terhadap struktur organisasi (seperti hierarki. dan sikap (khususnya kepentingan pengikut terhadap organisasi). Jadual 3. Individu bawahan atau khalayak difokuskan sebagai objek yang perlu dikawal bagi menjamin matlamat organisasi tercapai. Penekanan atau idea komunikasi berdasarkan paradigma ini dikenal pasti sebagaimana dalam Jadual 3. lebih tertumpu kepada bentuk tulisan dan menekankan ciri-ciri formal. teori komunikasi yang awal banyak tertumpu terhadap teori komunikasi massa dan teori komunikasi bersifat sehala dalam membentuk mesej. Manakala dari segi tugasan pula meliputi komunikasi atas iaitu pihak superior kepada pihak subordinat. tahap-tahap pekerja. Untuk itu perbincangan komunikasi lebih tertumpu terhadap peranan dan fungsi yang harus dimainkan oleh komunikator atau penyampai agar penerima dapat memahaminya dengan betul. Teori Pemimpin Pendapat dan pelbagai lagi.

Ingatkah lagi anda nama beberapa pemikir dalam pendekatan sebelum ini? Sementara itu Abraham Maslow. Ia berubah mengikut persekitaran dan idea-idea pemikir pada satu-satu masa. Sebaliknya Mayo cuba membuktikan bahawa faktor kemanusiaan dalam persekitaran kerja berperanan besar dalam mempengaruhi produktiviti bukannya faktor ganjaran kewangan semata-mata.3. terdapat beberapa pemikir yang mendasari asas pendekatan tersebut.4. K. Kajian tersebut yang diketuai oleh Elton Mayo berminat untuk mengetahui apakah perubahan persekitaran kerja organisasi boleh mengakibatkan produktiviti yang lebih baik. Pada asasnya kajian Mayo ini kelihatan tidak begitu berbeza dengan idea para sarjana dalam paradigma strukturalis. anda disaran merujuk halaman 30-37 buku Miller. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.4 PENDEKATAN TINGKAH LAKU Sesuatu paradigma seperti yang dinyatakan seawal bab ini bersifat tidak statistik. 3. Tokoh-tokoh tersebut mewakili pemikir yang membincangkan sistem organisasi yang memberi penekanan terhadap aspek kemanusiaan dalam idea-idea mereka. nilai kemanusiaan perlu diberi perhatian. McGregor dan Herzberg dengan mendalam. (2003). Organizational communication: Approaches and processes (3rd ed.1 Ciri Pendekatan Tingkah Laku Paradigma ini dikesan muncul hasil satu penyelidikan yang dikenali sebagai kajian Hawthorne. Sebagaimana juga pendekatan yang terdahulu. Namun begitu Mayo tidak berminat dengan apa yang dikemukakan oleh paradigma strukturalis sebagai mempengaruhi produktiviti. (a) Perhatian Dalam apa juga aktiviti pekerjaan atau produktiviti.). Pendekatan tingkah laku kognitif ini merupakan satu kesinambungan paradigma yang terdahulu. interaksi sosial dan pencapaian individu. Manusia harus dilayan sebagai individu yang 38 . Antara ciri pendekatan ini ialah penekanan terhadap faktor kemanusiaan iaitu perhatian. Douglas McGregor dan Frederick Herzberg ialah antara tokoh yang dikaitkan dengan pendekatan ini. Paradigma ini dikatakan begitu dominan sekitar tahun 1930-an hingga 1960-an. Begitu juga dengan paradigma strukturalis yang bertahan hampir 40 dekad sebelum muncul satu lagi pendekatan pemikiran baru yang dikenali sebagai pendekatan tingkah laku (behaviourist) atau hubungan manusia (human relations). Untuk memahami idea-idea Maslow.

bukan prosedur atau peraturan yang akan menentukan kejayaannya. Interaksi yang wujud juga akan membentuk pemahaman dan perkongsian maklumat (pengurangan ketidakpastian) yang akhirnya menjadikan setiap ahli di setiap peringkat faham dan tahu tindakan yang harus diambil bagi melancarkan aktiviti organisasi.2 menunjukkan kandungan komunikasi. pengaruh atau kesan pendekatan ini boleh diteliti menerusi kerangka yang sama seperti kandungan komunikasi. Oleh itu. masyarakat dan sistem. Dengan mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Hubungan dan jaringan sesuatu sistem itu menurut paradigma ini menjadi kukuh bukan kerana struktur tetapi ikatan kemanusiaan yang wujud. penghargaan dari segi pencapaian. arah aliran komunikasi lebih menumpukan kepada komunikasi menegak dan komunikasi mendatar. Jadual 3. mereka percaya bahawa individu sebenarnya mempunyai keperluan atau kehendak yang perlu dipenuhinya. Sebaliknya proses ke arah mencapai matlamat itu perlulah menerapkan amalan yang memaparkan perhatian seperti sokongan dan motivasi kendiri ahli-ahli. terlibat dalam proses buat keputusan dan galakan maklum balas daripada ahli organisasi atau masyarakat merupakan amalan yang dapat membantu pencapaian individu. Keperluan kendiri merupakan satu aspek penting untuk dicapai individu kerana dengan mencapainya maka individu boleh mendapat kepuasan. (b) Interaksi sosial Hubungan sesama ahli daripada pelbagai peringkat ialah satu keperluan. Idea komunikasi berdasarkan pendekatan ini diringkaskan menerusi Jadual 3. arah aliran komunikasi dan bentuk komunikasi. (c) Pencapaian individu Kepada para pemikir pendekatan ini. Untuk itu bagi menggerakkan sesebuah organisasi. 39 .2 Komunikasi dalam Pendekatan Tingkah Laku Sebagaimana juga kupasan pendekatan strukturalis. bukan kepuasan yang berbentuk material atau kewangan. menekankan saluran bersemuka dan berbentuk tidak formal. sesuatu sistem itu menjadi semakin kukuh. Pencapaian individu merujuk kepada kepuasan kemanusiaan.berperasaan dan bukannya sebagai mesin. Dari segi tugasan dan hal sosial pula.2. saluran dan bentuk komunikasi.4. 3. arah aliran komunikasi. ruang memberi pendapat.

Justeru itu. Malah untuk membentuk perasaan kerja yang baik interaksi daripada semua peringkat harus digalakkan. Dengan cara yang sedemikian para ahli di dalam organisasi tidak disifatkan hanya sebagai mesin. Malah kepuasan sosial merupakan prasyarat penting yang perlu dicapai sebelum kepuasan-kepuasan lain dicari. Untuk itu. Malah kandungan komunikasi turut menyentuh hal-hal sosial pihak terlibat. Penerima juga memerlukan komunikasi yakni melakukan maklum balas terhadap 40 .2 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Tingkah Laku Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan dan hal sosial Komunikasi menegak komunikasi mendatar Komunikasi bersemuka Tidak formal dan Dalam pendekatan tingkah laku.Jadual 3. terdapat kepuasan yang berbentuk bukan fizikal diperlukan oleh individu. daripada pihak bawahan kepada pihak atasan dan aliran sesama peringkat perlu berlaku. Sebagaimana menurut Maslow. Untuk menggalakkan penglibatan ahli-ahli dalam sesuatu sistem atau organisasi. Pemikiran ini telah secara langsung mengubah tanggapan bahawa model komunikasi bukan sehala tetapi wujud keadaan timbal balik. komunikasi berkisar kepada aspek-aspek sosial penting kepada individu sebagai motivasi dan kepuasan kerja. interaksi antara pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin tidak terhad kepada aspek kerja semata-mata. komunikasi dilihat berperanan dalam mewujudkan iklim persekitaran yang menggalakkan interaksi semua pihak. arah aliran daripada pihak atasan kepada pihak bawahan. Pernahkah anda berasa gembira atau bersemangat untuk bekerja apabila ketua anda memuji-muji kerja anda? Adakah anda bermotivasi apabila ketua anda mengalualukan dan menerima cadangan anda dalam menyelesaikan sesuatu perkara? Sebagai usaha mewujudkan jalinan hubungan yang baik antara semua pihak. Pembentukan interaksi sosial bukan sahaja dapat mewujudkan jalinan hubungan malah ia juga dapat menyumbang kepada kepuasan individu. Kepuasan tersebut dapat dicapai menerusi hubungan sosial. interaksi tidak harus dihadkan. Kandungan komunikasi yang bersifat sosial dikenali sebagai komunikasi penyelenggaraan yang (maintenance communication) berfungsi untuk mempertahankan kualiti hubungan.

Ternyata di sini bahawa dalam sesuatu model komunikasi. Kuantiti interaksi pula akan menjadi lebih sekiranya komunikasi boleh berlaku pada bilabila masa dan di mana-mana. penerima atau khalayak bukan bersifat pasif semata-mata sebaliknya mereka juga aktif.2 didapati bahawa media yang begitu kaya dari segi keupayaan mewakili mesej dan perasaan ialah media bersemuka. Jika anda rujuk Rajah 3. Hubungan sosial dan hubungan kepuasan dengan organisasi akan tercapai jika banyak interaksi berlaku. Rajah 3. Untuk itu paradigma ini telah menghasilkan model dan teori komunikasi baru yang menjelaskan bahawa proses komunikasi bersifat timbal balik atau komunikasi dua hala. Manakala media berbentuk tulisan mempunyai tahap kekayaan perwakilan yang rendah. media terbaik ialah media yang mengandungi mesej dan perasaan jelas. Untuk itu komunikasi bersemuka merupakan saluran utama menurut paradigma ini berbanding komunikasi bertulis.komunikator.2 Kekayaan Media Tinggi Bersemuka Telefon Telekonferen E-mel Nota Peribadi Surat/Memo Pengucapan Awam Laporan bertulis Rendah Buletin Bagi menyokong ciri-ciri paradigma ini. Memandangkan paradigma ini meletakkan asas hubungan sosial sebagai satu aspek penting maka aktiviti komunikasi memerlukan saluran yang interaktif. Dalam komunikasi. Untuk itu keadaan tidak formal merupakan 41 . komunikasi perlu berlaku dalam keadaan bukan formal. Dengan berbuat demikian komunikator dan komuniken berjaya mewujudkan interaksi yang lebih baik. Ini bermakna saluran atau media yang digunakan perlu mampu memaparkan dan mewakili aspirasi atau perasaan individu terlibat.

Teori-teori berasaskan paradigma ini memberi tumpuan terhadap komunikasi yang berupaya mewujudkan hubungan yang baik dalam bertingkah laku. Selain itu. Idea ini secara tidak langsung telah mengasaskan beberapa teori seperti Teori Kekayaan Media. Media yang baik ialah media yang boleh mewakili mesej dan perasaan. Pendekatan ini agak berbeza dengan pendekatanpendekatan terdahulu. Teori Kesalingan Pendapat dan Teori Pemusatan Simbolik. 42 . Dengan erti kata yang lain pendekatan ini mengupas interaksi dalam organisasi dalam bentuk lebih besar seperti sebuah keluarga. Jika pihak atasan atau pihak yang berkuasa dapat melonggarkan status-quo mereka maka ini mengecilkan jurang dengan pihak bawahan. 3. sebuah kumpulan kecil atau kumpulan yang lebih besar seperti sebuah organisasi (West dan Turner. media memainkan peranan penting.situasi terbaik untuk berlakunya lebih banyak interaksi. Menerusi paradigma ini ia telah menyumbang kepada pemikiranpemikiran baru kerangka teori komunikasi. Sementara pendekatan ini pula memfokus terhadap sistem pemikiran individu. 2003). Komunikasi perlu difahami sebagai satu yang dinamik dan berubah dari masa ke masa. Proses komunikasi tidak lagi difahami sebagaimana paradigma klasikal yakni bersifat sehala. SOALAN DALAM TEKS 1. pendekatan ini melihat organisasi bukan sebagai satu bahagian tertentu tetapi sebagai organisma kompleks yang mesti berinteraksi. Proses komunikasi juga bersifat dua hala. Apakah perbezaan dalam asas pemikiran pendekatan strukturalis dengan pendekatan tingkah laku? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Dua pendekatan terdahulu memberi tumpuan yang besar terhadap individu iaitu cara bagaimana mereka perlu bertingkah laku. Salah satu cara mengurangkan jurang dan status tersebut ialah dengan meningkatkan komunikasi tidak formal seperti makan bersama dengan ahli organisasi.5 PENDEKATAN SISTEM Tidak seperti dua pendekatan awal. mendapatkan pandangan pihak bawahan tanpa menunggu mesyuarat dan perbincangan secara spontan.

Maklum balas (feedback). Umpamanya. Katz dan Kahn merupakan antara tokoh yang sinonim dengan pemikiran ini. Pada tahun 1966 menerusi karya mereka iaitu The Social Psychology of Organizations. 3. Organisasi berinteraksi dengan pelbagai corak dengan didasari oleh keadaan persekitarannya. organisasi perlu dilihat sebagai satu yang menyeluruh. Hubungan antara bahagian-bahagian tersebut sebenarnya yang membentuk sistem. sifat menyeluruh ialah ciri asasnya. Equifinality. masyarakat atau organisasi tidak boleh dinilai atau dianalisis berdasarkan komponen-komponen tertentu seperti individu atau bahagian-bahagian tertentu. setiap ahli atau bahagian-bahagian dalam sesuatu sistem itu saling bergantungan. Saling bergantungan (interdependence). Sebaliknya apabila sebuah organisasi mahupun masyarakat dikaji. Detik 1960an dan 1970-an telah memaparkan bahawa pendekatan ini begitu dominan dalam disiplin ilmu komunikasi. Menyeluruh Dalam pendekatan sistem. Pemikiran sistem bersandarkan kepada beberapa ciri iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) Menyeluruh (wholeness).1 Ciri Pendekatan Sistem Pendekatan sistem percaya bahawa hubungan dalam organisasi tidak wujud dalam satu sifat yang universal. ada faktor atau keadaan tertentu yang menyumbang kepada tingkah laku organisasi.5. (b) Saling bergantungan Seperti yang dinyatakan di atas. ia perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan organisasi tersebut. Para pemikir pendekatan ini menyatakan bahawa setiap elemen dalam organisasi bersifat tidak bersendirian tetapi wujud sebagai satu entiti. Oleh itu. tetapi pelajar serta kakitangan UUM keseluruhannya terlibat dalam menggerakkan imej UUM tersebut. Oleh itu. Katz dan Kahn mengatakan organisasi sebagai sebuah sistem kompleks terbuka yang memerlukan interaksi antara komponen-komponen dan persekitaran sekelilingnya. Menurut kerangka pemikiran sistem. Berhierarki (hierarchy). Kesemua bahagian saling 43 . Sempadan (boundries). Sistem ialah keseluruhan bukannya hanya bahagian-bahagian tertentu.Dikatakan bahawa pendekatan sistem bertitik tolak dari bidang biologi dan kejuruteraan. dalam menonjolkan imej baik UUM bukan sahaja tugas bahagian perhubungan awam.

(d) Sempadan Ciri pendekatan sistem seterusnya ialah wujudnya sempadan dalam sesebuah organisasi atau masyarakat. maka organisasi dapat menilai kedudukannya. (c) Hierarki Setiap sistem dikatakan mempunyai lapisan atau tahap-tahap tertentu. 44 . Justeru itu. Hierarki yang wujud pula boleh memberi implikasi baik mahupun tidak baik terhadap sistem. (e) Maklum balas Sesebuah sistem yang berjaya mempunyai kestabilan. Ini kerana dalam sesebuah sistem. Keadaan ini pastinya menunjukkan bahawa wujudnya lapisan atau subsistem dalam satu sistem besar yang menggambarkan hierarki. Pencapaian matlamat tidak seharusnya mengikut kaedah-kaedah tertentu sahaja. Sempadan tersebut akan menentukan arah aliran komunikasi dan maklumat dalam organisasi.3 menunjukkan bagaimana maklum balas memberi kesan terhadap input dan hasil. maka organisasi cenderung menerima input-input daripada persekitaran. Sebaliknya jika sempadan organisasi ialah rigid atau tertutup maka keupayaan maklumat dan komunikasi untuk mengalir masuk atau keluar adalah kurang. Maklum balas ialah satu proses maklumat kritikal yang disalurkan bagi membantu elemen-elemen organisasi yang saling bergantungan. Ilustrasi dalam Rajah 3. Jika sempadan yang dibina bersifat terbuka. (f) Equifinality Pendekatan sistem mempunyai andaian bahawa matlamat sesebuah organisasi atau masyarakat boleh dicapai melalui kaedah yang pelbagai. maklum balas merupakan mekanisme penting sebagai penyeimbang dalam organisasi.memberi kesan terhadap bahagian lain. elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut dikatakan sebagai kompleks. Sebagai contoh dalam sesebuah universiti wujud bahagian-bahagian besar seperti fakulti. Oleh yang demikian maka sudah pasti setiap bahagian atau elemen mempunyai kaedah yang tersendiri untuk mencapai matlamatnya. Sekiranya berlaku perubahan terhadap mana-mana bahagian atau individu maka ia akan memberi impak terhadap bahagian lain dan seterusnya keseluruhan sistem tersebut. Manakala di setiap fakulti pula ada lapisan sistem lagi seperti jabatan-jabatan. Dengan demikian sempadan yang diwujudkan boleh memberi kesan secara langsung terhadap sistem tersebut. Dengan adanya maklum balas.

Jadual 3.Rajah 3. Teori-teori menurut pendekatan ini berusaha membuat penjelasan berhubung bagaimana komunikasi perlu dipraktikkan bagi mewujudkan keseimbangan dalam organisasi (Jadual 3. mementingkan penggunaan saluran komunikasi bersemuka atau telefon dan berbentuk formal atau tidak formal.2 Komunikasi dalam Pendekatan Sistem Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai satu kaedah mengkaji komunikasi secara menyeluruh. Manakala dari tugasan.3 Pendekatan Sistem MAKLUM BALAS INPUT PEMPROSESAN MAKLUMAT HASIL MAKLUM BALAS 3. hal sosial Komunikasi menegak dan komunikasi mendatar Komunikasi bersemuka. Persekitaran luar seperti yang dibincangkan mempunyai impak terhadap organisasi. Di samping itu.3). saluran komunikasi dan bentuk komunikasi. Justeru itu.5. telefon Formal dan tidak formal Berdasarkan pendekatan ini idea-idea komunikasi boleh ditinjau menerusi Jadual 3. maklum balas dan hal sosial pula menekankan kepada kedua-dua jenis komunikasi menegak dan mendatar. maklum balas. Teori-teori komunikasi berdasarkan pendekatan ini tidak menjelaskan tentang individu sebaliknya menjelaskan tentang organisasi secara keseluruhan.3. pendekatan ini telah mengajak kita untuk memikirkan aspek 45 . pendekatan ini juga membuka ruang bagi mengkaji komunikasi dari sudut luar organisasi. Organisasi menurut pandangan pemikir pendekatan sistem ialah satu himpunan bahagianbahagian yang berhierarki.3 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Sistem Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan. Kandungan komunikasi masih lagi menumpukan kepada arah aliran komunikasi. saling bergantungan dan boleh disesuaikan dengan satu sama lain atau dengan persekitarannya.

simbol dan perilaku.komunikasi secara holistik dan bukannya hanya merujuk kepada individu atau kumpulan tertentu sahaja. Menurut Miller (2003). kita sering mengkaji sesuatu permasalahan itu daripada dalaman organisasi sahaja? Benarkah aspek persekitaran luar organisasi juga turut menyumbang kepada permasalahan tersebut? 3.6 PENDEKATAN BUDAYA Sebentar tadi kita telah membicarakan beberapa yang mengumpama organisasi sebagai mesin dan organisasi sebagai sebuah sistem. Adakah anda bersetuju bahawa dalam urusan kerja seharian.1 Ciri Pendekatan Budaya Budaya merujuk kepada corak yang dikongsi bersama oleh sesebuah kumpulan menerusi pembelajaran untuk membentuk intergrasi dan juga menyelesaikan permasalahan. Menerusi pendekatan ini organisasi dianalisis sebagai suatu nilai. Pendekatan kali ini dikesan mempunyai asas dan pertalian pemikiran dengan bidang antropologi. Pada bahagian ini pula. Nilai yang disokong. Pendekatan budaya sebenarnya satu usaha untuk memahami kualiti yang ada pada organisasi dan bagaimana kualiti tersebut membina sesebuah organisasi. paradigma budaya ini mula menjadi asas kajian yang popular melalui karya Terrence Deal dan Allen Kennedy yang bertajuk Corporate culture: The rites and rituals of corporate Life pada tahun 1982. Andaian-andaian asas. Sebenarnya perkaitan ketiga-tiga nama tersebut dengan produk komputer merupakan hasil pendekatan budaya dalam menerap sesuatu pemahaman kepada kita. Karl Weick umpamanya merupakan tokoh yang membicarakan komunikasi menurut pendekatan ini melalui Teori Organisasi Weick. Keupayaan ahli-ahli membentuk pasukan dalam organisasi dipengaruhi oleh budaya. Terdapat tiga tahap dalam pembentukan budaya sebagaimana menurut Schein (1992) iaitu (i) (ii) (iii) Artifak. organisasi akan diibaratkan sebagai suatu budaya.6. 46 . Mari kita renungkan keadaan persekitaran kita. Apabila kita sebut tentang DELL. HP dan ASUS apakah yang terbayang dalam kotak pemikiran kita? Sudah tentu ketiga-tiga nama tadi kita kaitkan dengan komputer. 3.

Sementara itu perilaku komunikasi juga boleh menjadi sandaran ukuran budaya organisasi. Antara yang boleh dijadikan petanda bagi menggambarkan budaya ialah pakaian. dokumen-dokumen bertulis dan pelbagai lagi. Anda akan mendapati bahawa ciri budaya yang ketiga ini tersembunyi sifatnya berbanding dengan ciri-ciri yang lain. Nilai ialah pemaparan penerimaan atau perkara yang harus berlaku.(a) Artifak Budaya dalam organisasi boleh dikenal pasti sama ada menerusi objekobjek fizikal mahupun perilaku sosial. Kebiasaannya nilai tidak dipunyai oleh organisasi tetapi nilai dimiliki oleh individu. Petanda-petanda budaya agak jelas pada tahap ini. Kita berupaya membezakan satu organisasi dengan organisasi yang lain berdasarkan petanda-petanda tersebut. Dalam hal ini pihak pengurusanlah yang memainkan peranan besar dalam membina dan membentuk nilai agar ahli-ahli organisasi mengamalkannya. teknologi yang digunakan. Ini kerana ia menjadi amalan dan terserap dalam perilaku manusia secara langsung. Misalnya. Petandapetanda tersebut merupakan satu manifestasi oleh ahli-ahli organisasi terhadap organisasi tersebut. Model tersebut umpama sebiji bawang yakni bahagian yang penting terselindung berbanding dengan bahagian yang kurang penting. Apakah panggilan (gelaran) tenaga pengajar di sekolah sama seperti panggilan tenaga pengajar di universiti? Kenapa anda berkata demikian? (b) Nilai yang disokong Tahap kedua dalam budaya merujuk kepada nilai individu dan kumpulan yang dibentuk. situasi ahli dan juga jaringan interaksi merupakan antara artifak dalam bentuk perilaku. reka bentuk bangunan. corak bermesyuarat. gaya pembuatan keputusan. (c) Andaian-andaian asas Ciri ketiga budaya iaitu andaian-andaian asas sebenarnya merupakan aspek terpenting. 47 .4. Ini menunjukkan bahawa pendekatan budaya berupaya menjelaskan tentang sesuatu organisasi secara mendalam tidak hanya sekadar apa yang kelihatan. Cuba anda teliti Model Budaya Organisasi dalam Rajah 3. bermakna nilai tersebut bukannya budaya yang dikongsi secara bersama. Artifak merupakan tahap budaya yang boleh dikenal pasti secara zahir. Adakalanya nilai yang dipegang berbeza daripada tingkah laku. Jika ini berlaku. Perkara ini walaupun disifatkan sebagai asas utama tetapi ia tidak disedari.

pendekatan ini menggambarkan bahawa organisasi merupakan sesuatu yang kompleks.Rajah 3. Jelasnya budaya merupakan satu yang boleh dibentuk dan dikomunikasikan. Budaya terhasil menerusi interaksi-interaksi antara ahliahli organisasi. Organisasi perlu dikaji bukan sekadar perkara yang dapat dilihat dengan mata kasar tetapi juga perkara-perkara yang tersembunyi. Ahli-ahli dalam organisasi pula berupaya untuk menerima dan mengadaptasi sesuatu budaya dalam keadaan tertentu. Pendekatan ini turut memberi kefahaman bahawa budaya boleh berubah mengikut keadaan persekitaran.6. Mempunyai budaya yang betul merupakan faktor penyumbang terhadap kejayaan sesuatu organisasi. Perilaku atau budaya sebenarnya merupakan satu subbudaya semasa yang wujud untuk membentuk keharmonian atau persaingan. Hakikatnya perkara yang tidak dapat dilihat secara kasar merupakan asas sebenar atau budaya sebenar organisasi.2 Komunikasi dalam Pendekatan Budaya Menerusi perbincangan di atas.4 Model Budaya Organisasi Tahap 1 : Artifak dan Perilaku Tahap 2: Nilai Tahap 3: Andaian Asas 3. Pendekatan ini telah mempengaruhi ahli-ahli komunikasi untuk memahami organisasi melalui pemaparan-pemaparan yang ditonjolkan. 48 .

W. Kupasan serta pemikiran tentang sosial masyarakat perlu ditinjau menerusi kaedah yang lebih luas. 3.). Perbincangan menerusi pendekatan ini melibatkan persoalan-persoalan seperti ideologi dan kesedaran sosial. pendekatan kritikal secara umumnya menganggap organisasi sebagai sebuah medan dominasi antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang diperintah. anda disaran membaca halaman 207-232. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.SOALAN DALAM TEKS 2. 3. Untuk memahami lebih mendalam pemikiran Marx yang mendasari pendekatan ini. Berdasarkan Pendekatan Budaya.1 Ciri Pendekatan Kritikal Sebagaimana juga pendekatan-pendekatan lain. Theories of human communication (7th ed.7. Littlejohn. Idea-idea pemikiran boleh dikesan menerusi pemikiranpemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. boleh atau tidak jika kita menjadikan pakaian seragam dalam organisasi sebagai satu kajian komunikasi? Semak jawapan anda di akhir bab ini.7 PENDEKATAN KRITIKAL Fenomena masyarakat tidak boleh dikesan hanya melalui kelompokkelompok kumpulan semata-mata. 2002). gender. S. Untuk itu apa saja yang dihasilkan kepada masyarakat sebenarnya merupakan penentu keadaan masyarakat (Littlejohn. Pendekatan kritikal cenderung mengkaji perilaku masyarakat sebagai satu aturan sosial oleh kuasa mahupun penindasan terhadap masyarakat. ideologi dan pembebasan. (2002). Berbeza dengan perbincangan pendekatan-pendekatan sebelum ini. Asas pemikiran ini ialah organisasi atau sistem sosial biasanya bertujuan untuk mengekalkan status-quo golongan tertentu. Antaranya ialah peresapan kuasa. terdapat beberapa ciri yang mendasari pendekatan ini. 49 . kawalan produk media.

Namun. Kuasa secara tradisinya merujuk kepada kekuatan fizikal. Sebaliknya ia mempunyai perkaitan dengan sistem kuasa dan dominasi. Sebagai contoh. wanita seringkali disalahkan atau dijadikan sebagai faktor penyebab dalam kes gangguan seksual. ideologi bukan merupakan satu konsep yang neutral. Produkproduk media dikatakan sebagai satu subbudaya golongan berkuasa dan juga sebagai agenda tersembunyi. Apabila sesuatu ideologi bertujuan mempengaruhi struktur dan sistem organisasi. Ketidakseimbangan keadaan tersebut pula boleh menghasilkan konflik antara pihak-pihak tertentu. Perbincangan berhubung perkara ini menyimpulkan bahawa pemaparan gender telah membentuk diskriminasi dalam organisasi. matlamatnya sama yakni mengawal dan mendominasi masyarakat. Ideologi ialah satu usaha membentuk pemikiran tertentu dengan hasrat mengawal sesebuah organisasi. Wanita juga seringkali dipaparkan sebagai individu yang kurang upaya dalam mengurus dan memimpin organisasi. Pendekatan ini percaya bahawa struktur dalam masyarakat atau organisasi sebenarnya membentuk kuasa. (d) Ideologi Menurut pemikiran kritikal. 50 . Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan masyarakat atau ahli-ahli organisasi mempunyai sikap bias terhadap sesuatu jantina. Para sarjana pendekatan ini mendakwa bahawa kuasa merupakan satu pembentukan kehidupan organisasi. Ciri kuasa begitu penting kerana ia dikaitkan dengan kawalan dan dominasi dalam ekonomi dan sosial. (b) Kawalan produk media Idea klasik Marxis beranggapan bahawa golongan kapitalis mempunyai kawalan terhadap saluran dan cara penghasilan produk media. pada masa kini kuasa boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Namun. Dengan mengawal struktur organisasi maka sesuatu golongan itu mempunyai kawalan terhadapnya. Dikatakan bahawa aliran Femenin percaya wujud usaha untuk memaparkan pemahaman dalam hubungan gender.(a) Peresapan kuasa Kuasa merupakan satu perbincangan yang cukup signifikan dalam pendekatan ini. (c) Gender Pendekatan kritikal prihatin terhadap pemaparan gender. maka individu akan kehilangan tempat bersuara atau dikongkong.

8 RUMUSAN Menerusi bab ini anda telah diberi penjelasan tentang apa dan bagaimana sesuatu teori itu menjelaskan fenomena-fenomena yang berlaku.7. kumpulan.(e) Pembebasan Matlamat utama pendekatan kritikal ialah membebaskan manusia daripada tradisi. Selain itu. Para sarjana kritikal telah menyediakan asas meneliti tindakan sosial dari sudut individu. Pendekatan ini merupakan satu proses melahirkan kesedaran dan ketahanan diri. institusi dan juga sistem masyarakat. Dengan mengkaji keadaan-keadaan sosial ia mampu memberi gambaran berhubung kuasa dan penguasaan yang berlaku terhadap masyarakat. Para pemikir kritikal juga percaya bahawa pengukuhan kedudukan golongan yang mendominasi sering kali diperkukuhkan melalui proses komunikasi. ini dapat membantu anda memahami asas sesuatu teori. 3. Teori-teori seperti Marx Theory of Media. Hegemoni Media dan Penentuan Agenda yang berasaskan pendekatan ini berusaha menjelaskan kepada kita bagaimana komunikasi harus dilihat sebagai satu proses pergelutan kuasa sama ada kuasa politik mahupun kuasa ekonomi. Komunikasi bukan sekadar penyaluran mesej tetapi ia juga ialah matlamat serta sumber kuasa. Secara keseluruhannya terdapat lima pendekatan yang menjadi asas kewujudan sesuatu teori. mereka berupaya mewujudkan keseimbangan kuasa dalam organisasi. hubungan kuasa dan pelbagai halangan yang tidak diperlukan.2 Komunikasi dalam Pendekatan Kritikal Pendekatan kritikal telah menyediakan pemikiran dan memberi fokus terhadap isu-isu pemilikan dan kawalan media massa. 3. Ada pendekatan yang menjadikan individu sebagai kerangka pemikiran. Dengan memahami pendekatan atau paradigma yang membentuk teori komunikasi. ideologi. Oleh yang demikian komunikasi itu sendiri merupakan satu wadah mengekal status quo golongan tertentu. Pemikiran-pemikiran yang berasaskan paradigma ini menyediakan kerangka menganalisis masyarakat dari aspek komunikasi sebagai kuasa. Kepelbagaian fokus telah menyumbang kepada penjelasan sesuatu fenomena komunikasi dari sudut-sudut yang berbeza. Setiap pendekatan tersebut mempunyai fokusnya tersendiri. ia dapat memberi penjelasan awal kenapa ada beberapa teori 51 . ada juga yang merujuk sistem sebagai asas perbincangannya. Namun demikian jika sekiranya ahli organisasi sedar akan proses itu. Dipercayai apa yang berlaku dalam organisasi merupakan proses menyokong kepentingan pengurusan.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Pendekatan strukturalis meletakkan struktur atau reka bentuk organisasi sebagai fokus perbincangannya. 52 . 3. Realitinya manusia mempunyai pelbagai cara dan melihat sesuatu kejadian menerusi sudut yang berbeza. Nyatakan DUA perkara yang membezakan satu paradigma dengan paradigma yang lain. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. ini menjadikan kita berupaya menilai sesuatu perkara dengan lebih menyeluruh. pendekatan manakah yang paling sesuai? Semak jawapan anda di akhir modul ini. Jika kita merujuk Model Budaya pakaian seragam ialah pengenalpastian budaya pada Tahap Pertama iaitu sebagai artifak. Jelaskan kenapa artifak tidak boleh dijadikan rujukan utama budaya sesuatu organisasi. Perbezaan pendekatan sebenarnya menyumbang kepada pemahaman yang lebih luas.bagi mengupas sesuatu fenomena. Manakala pendekatan tingkah laku pula menjadikan individu atau aspek kemanusiaan sebagai teras perbincangannya. Dengan memahami kepelbagaian pendekatan. 2. Boleh. Lagipun ia merupakan satu objek yang mudah dikenal pasti. 2. Jika kita hendak menjelaskan tentang kepentingan hubungan pengurus dengan pekerja bawahan.

komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. dan komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Saya huraikan setiap satu konsep yang dikemukakan oleh Zaremba (2003) iaitu 53 .BAB 4 KONSEP-KONSEP KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. Saya percaya anda telah mendapat gambaran awal berkaitan dengan konsep-konsep asas dalam bidang komunikasi dalam kursus Pengantar Komunikasi yang telah anda ikuiti sebelum ini. Zaremba (2003) berpandangan bahawa komunikasi merupakan proses bukan linear (nonlinear process). komunikasi berbeza daripada kefahaman dan komunikasi ialah kontekstual. komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. komunikasi irreversible. komunikasi boleh bertujuan dan boleh juga tidak bertujuan. Membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. komunikasi ialah sesuatu yang tidak boleh diulang. 4. 4. komunikasi dipengaruhi oleh perspektif etika. anda akan mempelajari tentang konsep-konsep yang terdapat dalam bidang komunikasi. Menjelaskan setiap ciri yang terdapat dalam konsep komunikasi. komunikasi boleh bertujuan dan tidak bertujuan. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. 3.1 PENGENALAN Dalam bab ini.2 KONSEP-KONSEP KOMUNIKASI Sarjana-sarjana dalam bidang komunikasi mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. anda seharusnya boleh: 1. Mentakrifkan konsep komunikasi. 2. komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Konsep-konsep berkenaan meliputi ciri-ciri proses komunikasi iaitu komunikasi bukan proses sehala. Antaranya.

Andaikan bahawa anda sedang mendengar suatu ceramah. Meskipun Laswell tidak bertujuan agar model yang dikemukakan oleh beliau ditakrifkan berdasarkan kepada konsep sehala atau tidak sehala. Contohnya.4. Proses komunikasi terhenti sehingga penerima menerima maklumat yang disampaikan oleh sumber.1 Komunikasi ialah Proses Bukan Linear (Communication is a Nonlinear Process) Harold Lasswell merupakan seorang teoris yang mengemukakan model yang digunakan untuk mengkaji komunikasi. Tindakan penceramah untuk menukarkan rentak ceramah beliau merupakan hasil daripada perbuatan anda melihat masa. Misalnya. Persembahan penceramah berkenaan misalnya adalah lemah.2. Mana-mana tingkah laku komunikasi merupakan sebahagian daripada proses. Komunikasi harus difahami sebagai suatu proses iaitu proses yang berlaku apabila kita berkomunikasi. Terdapat sarjana yang menggunakan istilah ‘proses’ untuk menerangkan tentang komunikasi dan menganggap komunikasi bukannya tingkah laku (act). Setiap satu tindakan komunikasi bukanlah terjadi dengan sendirinya. Penggunaan perkataan beliau adalah kompleks. Tingkah laku (act) komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang terasing. Penceramah perasan tindakan anda dan mengubah rentak ceramah beliau untuk menjadikannya lebih menarik. penyampaian mesej kabur dan tajuk tidak menarik. Masalah berkaitan dengan model ini ialah andaian bahawa komunikasi merupakan satu proses linear atau sehala. Anda merasa bosan dan mencuri melihat masa ceramah berkenaan akan berakhir. Laswell menghujahkan bahawa komunikasi boleh dianalisis melalui kajian dari sudut “Who says what to whom in which channel with what effect”. Tindakan hasil daripada proses komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang terhasil atau reaksi masa kini yang terhasil akibat kejadian yang telah berlaku di masa lampau. Andaian komunikasi sebagai satu proses sehala ialah maklum balas daripada penerima terhadap sumber tidak diambil kira dalam model berkenaan. perasaan bosan anda terhadap penyampaian penceramah berkenaan menyebabkan anda melihat waktu. penceramah perasan dan kemudian melakukan perubahan pada pola 54 . Komunikasi dalam proses ini bukanlah merupakan suatu yang berlaku secara serta-merta. pensyarah menyampaikan kuliah secara berterusan hingga tamat waktu kuliah tanpa mengemukakan sebarang soalan kepada pelajar untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dikuliahkan. tetapi model yang dikemukakan oleh beliau menggambarkan bahawa komunikasi mengalir sehala sehingga sampai kepada penerima.

Kadangkala wujud masalah-masalah tertentu yang menyebabkan komunikasi berlaku secara tidak jelas.2. Ada orang yang berkata “Saya tarik kembali apa yang telah saya katakan” tetapi sebenarnya perkara ini gagal memadamkan apa yang telah dikatakan atau hati yang telah dilukakan akibat daripada apa yang dikatakan. Mereka mungkin tidak berniat untuk berkomunikasi bahawa mereka sebenarnya malas atau tidak sistematik. masalah yang dihadapi dari segi cara penyampaian mesej. rakan sekerja kita yang mungkin seringkali datang lewat untuk mesyuarat.2 Komunikasi Boleh Bertujuan atau Tidak Betujuan (Communication Can be Intentional or Unintentional) Mesej boleh disampaikan walaupun kita tidak bertujuan untuk menyampaikannya. 4. lapangan pengalaman yang tidak dikongsi bersama dan sebagainya. Misalnya.penyampaian mesej. Berbeza dengan komputer kerana mempunyai kunci yang membolehkan kita memadamkan huruf atau perkataan yang salah ditaip tetapi manusia tidak dapat melakukan demikian. Walau bagaimanapun. tafsiran. Ahli mesyuarat yang datang lewat mungkin tidak bertujuan untuk menunjukkan kepada ahli-ahli yang lain tentang masalah disiplin yang dihadapi tetapi secara tidak langsung atau tanpa tujuan tertentu.2. 4.3 Komunikasi ialah Sesuatu yang Tidak Boleh Diulang (Communication is Irreversible) Mesej yang telah dihantar tidak dapat dipadamkan kembali. 55 . terdapat ahli mesyuarat yang mengaitkan antara lewat dengan kurangnya profesionalisme dan kurangnya rasa menghormati rakan lain yang datang lebih awal atau datang tepat pada waktunya. mesej berkenaan telah dikomunikasikan. Ini bererti apa yang telah terkeluar daripada mulut anda tidak dapat dipadam. Semuanya ini berlaku sebagai satu proses yang saling bertindak balas antara satu dengan lain bagi membolehkan proses komunikasi berjalan dengan lancar. Apa yang digambarkan di sini ialah kakitangan organisasi mestilah berkomunikasi bagi membolehkan mereka berjaya. Misalnya. Ciri ini kadangkala menyebabkan kita masih boleh mengingati semula mesej yang telah kita dengar semasa kita masih kanak-kanak. Bolehkan anda fikirkan suatu situasi yang berubah akibat daripada tindakan komunikasi anda. Mungkin kita juga turut mendengar perkataan seperti “Saya tidak bermaksud untuk melukakan hati anda” atau “Saya tidak berniat demikian”.

saiz huruf.5 Komunikasi Berlaku Secara Lisan dan Bukan Lisan Komunikasi melibatkan kedua-dua mesej lisan dan bukan lisan. tindakan penerima terhadap mesej yang telah disampaikan kepada beliau penting dalam mengukur keberkesanan sesuatu mesej setelah mesej berkenaan dikomunikasikan oleh sumber. bermesyuarat. Tingkah laku menghantar mesej tidak bererti bahawa komunikasi telah beraku dalam erti kata yang sebenarnya. 4. apabila anda berbual dengan rakan anda.2. Contohnya.4 Komunikasi Merupakan Fenomena yang Berorientasikan Penerima Ciri ini merujuk kepada andaian bahawa komunikasi berlaku apabila mesej diterima dan bukannya apabila mesej dihantar.2. Pekerja yang mempunyai pejabat yang lebih luas dianggap 56 . Akan terdapat penambahan dan pengulangan tertentu atau perbezaan apabila anda diminta untuk mengulangi sesuatu yang telah dikatakan dengan cara yang benar-benar sama. 4. Sehubungan itu.Mesej yang sama yang telah dituturkan juga tidak dapat diulang dengan cara yang benar-benar sama atau tepat. Mesej lisan bererti perkataan digunakan untuk membawa makna. Begitu juga penggunaan isyarat-isyarat seperti isyarat jalan raya yang perlu difahami maknanya oleh pengguna jalan raya. Penggunaan warna dalam buletin dan bahasa isyarat yang digunakan oleh penceramah merupakan contoh komunikasi tanpa lisan yang membawa makna kepada penerima. Kebanyakan aktiviti komunikasi ini bergantung kepada penggunaan komunikasi lisan. Dalam erti kata yang lain mesej yang diterima merupakan mesej yang dikomunikasikan. Sebaliknya. Penggunaan warna. Terdapat beberapa kategori komunikasi tanpa lisan yang mempengaruhi komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu (a) Proxemics Merujuk kepada ruang dan jarak serta pengaruh ruang terhadap komunikasi. reka letak dan sebagainya merupakan elemen-elemen komunikasi tanpa lisan yang menggambarkan sesuatu kepada penerima. Misalnya. ini bererti proses komunikasi tidak berlaku. Mana-mana mesej sama ada diucap atau dibaca dengan menggunakan perkataan mengandungi mesej lisan. urusan jual beli dan sebagainya. jika seorang pekerja menghantar mesej kepada penyelia beliau tetapi penyelia beliau tidak membaca mesej berkenaan. komunikasi bukan lisan tidak menggunakan perkataan untuk membawa mesej kepada penerima.

jarak antara cawangan berkemungkinan akan mempengaruhi komunikasi yang berlaku antara ibu pejabat dan cawangan. Apakah perasaan anda? Bagaimanakah anda mentafsirkan tingkah laku penerima berkenaan. Sehubungan ini. Haptics (f) 57 . Artifak turut menggambarkan ciri peribadi anda. (e) Oculesics Merujuk kepada kontak mata atau hubungan mata dan apa yang dikomunikasikan. lambaian tangan merupakan contoh-contoh kepada tingkah laku kinesics. semasa menghadiri sesuatu proses temu duga. Ini menggambarkan kepada kita bahawa beliau merupakan seseorang yang profesional dan peka kepada kehendak kita. Apakah implikasi terhadap mesej yang disampaikan?.sebagai lebih penting berbanding dengan mereka yang ditempatkan dalam pejabat yang lebih kecil. Seperti juga komunikasi tanpa lisan yang lain. (d) Artifak Artifak merujuk kepada benda yang dihasilkan oleh manusia. pakaian dan perhiasan merupakan artifak. jarak merupakan faktor komunikasi tanpa lisan yang menjadi penghalang kepada kelancaran proses komunikai. Misalnya. Mengangkat ibu jari ke atas. seseorang calon akan memastikan bahawa beliau berpakaian kemas dan menarik bagi menggambarkan penampilan yang positif. Dengan itu. Jika sesebuah organisasi mempunyai beberapa cawangan. Besar kemungkinan proses komunikasi kurang lancar kerana jarak yang jauh tidak memungkinkan komunikasi bersemuka digunakan secara intensif. Kita merasa kagum dengan kebolehan seseorang menepati masa. (c ) Chronemics Faktor komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan masa. penceramah berkenaan tidak memandang sasaran sebaliknya menumpukan perhatian kepada benda-benda lain yang terdapat di sekeliling bilik. emblems tergantung kepada konteks dan budaya untuk ditakrifkan. menuding jari telunjuk. (b) Kinesics Merujuk kepada pergerakan anggota badan. Terdapat pergerakan badan yang menjadi pengganti kepada bahasa lisan dan dikenali sebagai emblems. Bayangkan sekiranya anda mendengar ceramah.

bau. (i) Ciri-ciri fizikal Sebagai tambahan kepada artifak seperti pakaian dan perhiasan. Perbincangan berkaitan dengan ciri-ciri komunikasi tanpa lisan menggambarkan kepada kita bahawa komunikasi tanpa lisan pada hakikatnya bukan hanya merupakan pergerakan badan. penekanan yang diberikan kepada perkataan dan sebagainya ketika seseorang itu berkomunikasi. pegangan dan sebagainya yang dilakukan oleh sumber dan penerima. kecantikan dan sebagainya. ciri-ciri fizikal boleh membawa maklumat tertentu yang akan ditafsirkan oleh penerima.Merupakan komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan sentuhan. seseorang yang sedang marah akan meninggikan suara dan dalam masa yang sama muka beliau bertukar menjadi merah padam. rendah. Komunikasi tanpa lisan merangkumi nada suara. Nyatakan contoh-contoh komunikasi tanpa lisan bagi setiap ciri yang telah dikemukakan. Paralingual berperanan sebagai pengukuh kepada komunikasi lisan. Contohnya. pakaian. sabun dan sebagainya yang menunjukkan kepada anda tahap kebersihan yang diamalkan atau jenama yang digunakan oleh seseorang. 4. saiz dan sentuhan yang menyumbang kepada makna dalam berkomunikasi. tarikan fizikal merupakan antara contoh ciriciri fizikal yang dikaitkan dengan ketampanan. (h) Paralanguage Dikenali juga sebagai vocalics iaitu merujuk kepada nada suara. Contoh sentuhan ialah seperti berjabat tangan. (g) Olfactics Jika anda membuat tanggapan tentang seseorang berdasarkan haruman pewangi yang dipakai oleh beliau. pewangi. Contoh bau ialah seperti asap rokok.6 Komunikasi Dipengaruhi oleh Budaya 58 . Tinggi. ini merujuk kepada olfactics.2.

2. Etika boleh ditinjau daripada beberapa perspektif seperti perspektif ekonomi. Dua orang komunikasi yang terlibat dalam bidang perniagaan mungkin cuba mencari kesefahaman bersama tentang satu kontrak yang baru tetapi gagal 59 . Pegangan anda terhadap etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi komunikasi anda terhadap penerima.7 Komunikasi Dipengaruhi oleh Perspektif Etika Etika merupakan garis panduan tentang tatacara kita bertingkah laku. Etika turut menjadi pegangan kita dalam membezakan tingkah laku yang benar dan salah. adalah penting untuk kita mengingati betapa budaya boleh berperanan dalam proses kita mentafsirkan sesuatu mesej yang telah dikomunikasikan kepada kita. Lantaran komunikasi turut dipengaruhi oleh persepsi. Nilai kesopanan dan budi bahasa yang telah diterapkan dalam diri kita berperanan dalam membentuk cara kita berkomunikasi. Lantaran itu. Dalam masa yang sama anda menyedari bahawa berbohong adalah salah dari segi etika dan menyalahi ajaran agama. Etika turut merupakan perkara utama dalam mempengaruhi kita berkomunikasi.8 Komunikasi Berbeza daripada Kefahaman Kegagalan untuk menemui titik kesefahaman bersama tidak bererti proses komunikasi tidak berlaku secara efisien. Perbezaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi mewujudkan bidang komunikasi yang dikenali sebagai komunikasi antara budaya. Misalnya. Budaya boleh mempengaruhi komunikasi dari segi cara kita berkomunikasi serta cara mentafsirkan sesuatu mesej. Contohnya. anda takut untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang kerana takut akan melukakan hati penerima atau bimbang implikasi daripada mengatakan sesuatu yang benar. masyarakat Barat lebih dikenali sebagai masyarakat yang berterus-terang apabila berkomunikasi manakala masyarat Timur berkomunikasi secara tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu mesej. agama. Misalnya. Etika penting kerana etika turut mempengaruhi kredibiliti ketika kita berkomunikasi dan iklim komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi. memahami budaya masyarakat lain penting untuk membolehkan kita menjadi komunikator yang berkesan apabila terlibat dalam proses komunikasi yang melibatkan individu yang datang dari budaya yang berbeza. Apakah tindakan anda? 4. Di samping itu.2. rasionaliti dan sebagainya. cara kita berkomunikasi dengan orang tua haruslah menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri. Tingkah laku dan tindakan kita dipengaruhi oleh budaya. tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu mesej turut dipengaruhi oleh budaya kita. 4.Budaya dan proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam hidup kita.

komunikasi kumpulan terdiri daripada tiga hingga 15 orang.9 Komunikasi adalah Kontekstual Komunikasi berlaku dan ditakrifkan dalam konteks tertentu. Mesyuarat boleh berlaku tanpa berada di waktu dan tempat yang sama. Kefahaman ini akan mempengaruhi proses komunikasi yang mungkin akan berlaku antara mereka pada masa akan datang. Dalam konteks organisasi dewasa ini. Perkataan yang sama digunakan dalam konteks yang berbeza mungkin akan membawa kepada pengertian yang berbeza. (c) Komunikasi kumpulan Mesyuarat kumpulan merupakan komunikasi yang sering berlaku dalam organisasi. anda sedang melakukan proses komunikasi intrapersonal. Interaksi ini mungkin berlaku dalam bentuk formal seperti temu duga kenaikan pangkat atau informal seperti dua orang rakan sekerja sedang berbual semasa rehat. proses komunikasi yang berlaku menyebabkan mereka mungkin telah saling memahami kedudukan antara satu sama lain dengan lebih baik. Mengatakan perkataan ‘tolong’ dengan nada suara yang kasar dan marah berbeza dengan menggunakan perkataan yang sama iaitu ‘tolong’ secara lemah lembut dan bersopan membawa implikasi yang berbeza. Telekonferens merupakan salah satu media komunikasi. berkomunikasi dengan diri anda sendiri. Meskipun mereka gagal berbuat demikian. (d) Komunikasi publik 60 . komunikasi teknologi amat dipraktikkan. Secara umumnya. Proses komunikasi yang berlaku boleh ditinjau dari konteks yang berbeza merangkumi: (a) Komunikasi intrapersonal Dalam erti kata mudah. Komunikasi diadik merupakan proses pertukaran maklumat yang sering digunakan dalam komunikasi organisasi. 4. mengandaikan bahawa proses komunikasi berkesan yang berlaku hanya dapat diukur dari segi kefahaman semata-mata adalah tidak tepat. Sehubungan itu. (b) Komunikasi diadik Merujuk kepada interaksi interpersonal antara dua orang.berbuat demikian.2. Apabila anda sedang memikirkan tentang sesuatu yang dikuliahkan atau apa yang akan anda kata atau tulis kepada orang lain.

Semak jawapan anda di akhir bab ini. Bincangkan konsep-konsep komunikasi. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. bab ini telah membincangkan tentang konsepkonsep yang terlibat dalam mendefinisikan komunikasi.Merupakan proses komunikasi yang melibatkan sasaran yang ramai tetapi masih boleh dikenal pasti seperti Naib Canselor memberikan taklimat kepada pelajar-pelajar baru universiti semasa minggu suai kenal. 2. Komunikasi merupakan proses dua hala. dipengaruhi oleh budaya. Contoh komunikasi massa ialah penyaluran maklumat melalui televisyen. Bolehkan anda kemukakan contoh bagi setiap ciri komunikasi yang dikemukakan? 4. melibatkan kesan yang melebihi kefahaman semata-mata dan melibatkan konteks tertentu. (e) Komunikasi massa Melibatkan penyaluran mesej kepada sasaran yang besar jumlahnya dan tidak dikenali. 2. radio dan akhbar. SOALAN DALAM TEKS 1. Huraikan ciri-ciri komunikasi tanpa lisan.3 RUMUSAN Secara keseluruhannya. Maklum balas bagi komunikasi massa lambat berlaku. Bincangkan apa yang dimaksudkan sebagai komunikasi berlaku secara kontekstual? Apakah yang dimaksudkan sebagai komunikasi bukanlah merupakan proses sehala? 61 .

Proses komunikasi terhenti sehingga penerima menerima maklumat yang disampaikan oleh sumber. Theories of human communication (7th ed. A. J. Andaian komunikasi sebagai satu proses sehala ialah maklum balas daripada penerima terhadap sumber tidak diambil kira dalam model berkenaan. pensyarah menyampaikan kuliah secara berterusan hingga tamat waktu kuliah tanpa mengemukakan sebarang soalan kepada pelajar untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dikuliahkan. Contohnya.W. Antaranya. (a) Komunikasi ialah proses bukan (Communication is a nonlinear process) linear Harold Lasswell merupakan seorang teoris yang mengemukakan model yang digunakan untuk mengkaji komunikasi.Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Organizational communication: Foundations for business management. komunikasi irrevisible. Meskipun Laswell tidak bertujuan agar model yang dikemukakan oleh beliau ditakrifkan berdasarkan kepada konsep sehala atau 62 . Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.” Masalah berkaitan dengan model ini ialah andaian bahawa komunikasi merupakan satu proses linear atau sehala.). S. Laswell menghujahkan bahawa komunikasi boleh dianalisis melalui kajian dari sudut “Who says what to whom (in which channel) with what effect. komunikasi boleh bertujuan dan boleh juga tidak bertujuan. (2003). Zaremba. Littlejohn. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. (2002). Zaremba (2003) berpandangan bahawa komunikasi merupakan proses bukan linear (nonlinear process). Sarjana-sarjana dalam bidang komunikasi mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. Thomson: Australia. dan komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan.

Setiap satu tindakan komunikasi bukanlah terjadi dengan sendirinya. penceramah perasan dan kemudian melakukan perubahan pada pola penyampaian mesej. Penceramah perasan tindakan anda dan mengubah rentak ceramah beliau untuk menjadikannya lebih menarik. Andaikan bahawa anda sedang mendengar suatu ceramah. Penggunaan perkataan beliau adalah kompleks. penyampaian mesej kabur dan tajuk tidak menarik.tidak sehala. Ahli mesyuarat yang datang lewat mungkin tidak bertujuan untuk 63 . Tindakan hasil daripada proses komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang terhasil atau reaksi masa kini yang terhasil akibat kejadian yang telah berlaku di masa lampau. Komunikasi harus difahami sebagai suatu proses iaitu proses yang berlaku apabila kita berkomunikasi. Misalnya. (b) Komunikasi boleh bertujuan atau tidak betujuan (Communication can be intentional or unintentional) Mesej boleh disampaikan walaupun kita tidak bertujuan untuk menyampaikannya. terdapat ahli mesyuarat yang mengaitkan antara lewat dengan kurangnya profesionalisme dan kurangnya rasa menghormati rakan lain yang datang lebih awal atau datang tepat pada waktunya. Semuanya ini berlaku sebagai satu proses yang saling bertindak balas antara satu dengan lain bagi membolehkan proses komunikasi berjalan dengan lancar. rakan sekerja kita yang mungkin seringkali datang lewat untuk mesyuarat. Walau bagaimanapun. Persembahan penceramah berkenaan misalnya adalah lemah. Mereka mungkin tidak berniat untuk berkomunikasi bahawa mereka sebenarnya malas atau tidak sistematik. Anda merasa bosan dan mencuri melihat masa ceramah berkenaan akan berakhir. Terdapat sarjana yang menggunakan istilah ‘proses’ untuk menerangkan tentang komunikasi dan menganggap komunikasi bukannya tingkah laku (act). tetapi model yang dikemukakan oleh beliau menggambarkan bahawa komunikasi mengalir sehala sehingga sampai kepada penerima. Misalnya. Komunikasi dalam proses ini bukanlah merupakan suatu yang berlaku secara serta-merta. perasaan bosan anda terhadap penyampaian penceramah berkenaan menyebabkan anda melihat waktu. Tingkah laku (act) komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang terasing. Tindakan penceramah untuk menukarkan rentak ceramah beliau merupakan hasil daripada perbuatan anda melihat masa. Mana-mana tingkah laku komunikasi merupakan sebahagian daripada proses.

tafsiran. Ciri ini kadangkala menyebabkan kita masih boleh mengingati semula mesej yang telah kita dengar semasa kita masih kanak-kanak. mesej berkenaan telah dikomunikasikan. Ini bererti apa yang telah terkeluar daripada mulut anda tidak dapat dipadam. (c ) Komunikasi ialah sesuatu yang tidak boleh diulang (Communication is irreversible) Mesej yang telah dihantar tidak dapat dipadamkan kembali. Apa yang digambarkan di sini ialah kakitangan organisasi mestilah berkomunikasi bagi membolehkan mereka berjaya. Ada orang yang berkata “Saya tarik kembali apa yang telah saya katakan” tetapi sebenarnya perkara ini gagal memadamkan apa yang telah dikatakan atau hati yang telah dilukakan akibat daripada apa yang dikatakan. jika seorang pekerja menghantar mesej kepada penyelia beliau tetapi penyelia beliau tidak membaca mesej berkenaan. Mungkin kita juga turut mendengar perkataan seperti “Saya tidak bermaksud untuk melukakan hati anda” atau “Saya tidak berniat demikian’. Berbeza dengan komputer kerana mempunyai kunci yang membolehkan kita memadamkan huruf atau perkataan yang salah ditaip tetapi manusia tidak dapat melakukan demikian. Tingkah laku menghantar mesej tidak bererti bahawa komunikasi telah beraku dalam erti kata yang sebenarnya. masalah yang dihadapi dari segi cara penyampaian mesej. ini bererti proses komunikasi tidak 64 . Akan terdapat penambahan dan pengulangan tertentu atau perbezaan apabila anda diminta untuk mengulangi sesuatu yang telah dikatakan dengan cara yang benar-benar sama. Misalnya.menunjukkan kepada ahli-ahli yang lain tentang masalah disiplin yang dihadapi tetapi secara tidak langsung atau tanpa tujuan tertentu. Mesej yang sama yang telah dituturkan juga tidak dapat diulang dengan cara yang benar-benar sama atau tepat. Kadangkala wujud masalah-masalah tertentu yang menyebabkan komunikasi berlaku secara tidak jelas. Dalam erti kata yang lain mesej yang diterima merupakan mesej yang dikomunikasikan. Misalnya. lapangan pengalaman yang tidak dikongsi bersama dan sebagainya. (d) Komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima Ciri ini merujuk kepada andaian bahawa komunikasi berlaku apabila mesej diterima dan bukannya apabila mesej dihantar.

(f) Komunikasi dipengaruhi oleh budaya Budaya dan proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam hidup kita. Budaya boleh mempengaruhi komunikasi dari segi cara kita berkomunikasi serta cara mentafsirkan sesuatu mesej. Penggunaan warna dalam buletin dan bahasa isyarat yang digunakan oleh penceramah merupakan contoh komunikasi tanpa lisan yang membawa makna kepada penerima. reka letak dan sebagainya merupakan elemen-elemen komunikasi tanpa lisan yang menggambarkan sesuatu kepada penerima. Mesej lisan bererti perkataan digunakan untuk membawa makna. saiz huruf. Mana-mana mesej sama ada diucap atau dibaca dengan menggunakan perkataan mengadungi mesej lisan. tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu mesej turut dipengaruhi oleh budaya kita. Sehubungan itu. Di samping itu. Tingkah laku dan tindakan kita dipengaruhi oleh budaya.berlaku. Begitu juga penggunaan isyarat-isyarat seperti isyarat jalan raya yang perlu difahami maknanya oleh pengguna jalan raya. Kebanyakan aktiviti komunikasi ini bergantung kepada penggunaan komunikasi lisan. Penggunaan warna. urusan jual beli dan sebagainya. Lantaran komunikasi turut dipengaruhi oleh persepsi. cara kita berkomunikasi dengan orang tua haruslah menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri. bermesyuarat. komunikasi bukan lisan tidak menggunakan perkataan untuk membawa mesej kepada penerima. Contohnya. Sebaliknya. masyarakat Barat lebih dikenali sebagai masyarakat yang berterus-terang apabila 65 . Nilai kesopanan dan budi bahasa yang telah diterapkan dalam diri kita berperanan dalam membentuk cara kita berkomunikasi. apabila anda berbual dengan rakan anda. adalah penting untuk kita mengingati betapa budaya boleh berperanan dalam proses kita mentafsirkan sesuatu mesej yang telah dikomunikasikan kepada kita. Contohnya. tindakan penerima terhadap mesej yang telah disampaikan kepada beliau penting dalam mengukur keberkesanan sesuatu mesej setelah mesej berkenaan dikomunikasikan oleh sumber. (e) Komunikasi berlaku secara lisan dan bukan lisan Komunikasi melibatkan kedua-dua mesej lisan dan bukan lisan. Misalnya.

jarak merupakan faktor komunikasi tanpa lisan yang menjadi penghalang kepada kelancaran proses komunikai. Pekerja yang mempunyai pejabat yang lebih luas dianggap sebagai lebih penting berbanding dengan mereka yang ditempatkan dalam pejabat yang lebih kecil. Terdapat beberapa kategori komunikasi tanpa lisan yang mempengaruhi komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu (a) Proxemics Merujuk kepada ruang dan jarak serta pengaruh ruang terhadap komunikasi. 66 . rasionaliti dan sebagainya. (g) Komunikasi dipengaruhi oleh perspektif etika Etika merupakan garis panduan tentang tatacara kita bertingkah laku. anda takut untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang kerana takut akan melukakan hati penerima atau bimbang implikasi daripada mengatakan sesuatu yang benar. Perbezaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi mewujudkan bidang komunikasi yang dikenali sebagai komunikasi antara budaya. agama. Jika sesebuah organisasi mempunyai beberapa cawangan. Pegangan anda terhadap etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi komunikasi anda terhadap penerima. Besar kemungkinan proses komunikasi kurang lancar kerana jarak yang jauh tidak memungkinkan komunikasi bersemuka digunakan secara intensif. Lantara itu. Etika turut menjadi pegangan kita dalam membezakan tingkah laku yang benar dan salah. Apakah tindakan anda? 2. Misalnya. Etika turut merupakan perkara utama dalam mempengaruhi kita berkomunikasi. Etika boleh ditinjau daripada beberapa perspektif seperti perspektif ekonomi. memahami budaya masyarakat lain penting untuk membolehkan kita menjadi komunikator yang berkesan apabila terlibat dalam proses komunikasi yang melibatkan individu yang datang dari budaya yang berbeza. jarak antara cawangan berkemungkinan akan mempengaruhi komunikasi yang berlaku antara ibu pejabat dan cawangan. Sehubungan ini. Etika penting kerana etika turut mempengaruhi kredibiliti ketika kita berkomunikasi dan iklim komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi. Dalam masa yang sama anda menyedari bahawa berbohong adalah salah dari segi etika dan menyalahi ajaran agama.berkomunikasi manakala masyarat Timur berkomunikasi secara tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu mesej.

Seperti juga komunikasi tanpa lisan yang lain. (c) Chronemics Faktor komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan masa. seseorang calon akan memastikan bahawa beliau berpakaian kemas dan menarik bagi menggambarkan penampilan yang positif. Apakah perasaan anda? Bagaimanakah anda mentafsirkan tingkah laku penerima berkenaan? Apakah implikasi terhadap mesej yang disampaikan?. Dengan itu. emblems tergantung kepada konteks dan budaya untuk ditakrifkan. Ini menggambarkan kepada kita bahawa beliau merupakan seseorang yang profesional dan peka kepada kehendak kita. Terdapat pergerakan badan yang menjadi pengganti kepada bahasa lisan dan dikenali sebagai emblems. Misalnya. (f) Haptics Merupakan komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan sentuhan. Bayangkan sekiranya anda mendengar ceramah. pegangan dan sebagainya yang dilakukan oleh sumber dan penerima. (e) Oculesics Merujuk kepada kontak mata atau hubungan mata dan apa yang dikomunikasikan. (g) Olfactics 67 .(b) Kinesics Merujuk kepada pergerakan anggota badan. pakaian dan perhiasan merupakan artifak. semasa menghadiri sesuatu proses temu duga. Mengangkat ibu jari ke atas. menuding jari telunjuk. Artifak turut menggambarkan ciri peribadi anda. pencermah berkenaan tidak memandang sasaran sebaliknya menumpukan perhatian kepada benda-benda lain yang terdapat di sekeliling bilik. lambaian tangan merupakan contoh-contoh kepada tingkah laku kinesics. (d) Artifak Artifak merujuk kepada benda yang dihasilkan oleh manusia. Kita merasa kagum dengan kebolehan seseorang menepati masa. Contoh sentuhan ialah seperti berjabat tangan.

pewangi. penekanan yang diberikan kepada perkataan dan sebagainya ketika seseorang itu berkomunikasi. Paralingual berperanan sebagai pengukuh kepada komunikasi lisan. (i) Ciri-ciri fizikal Sebagai tambahan kepada artifak seperti pakaian dan perhiasan. ini merujuk kepada olfactics. Contohnya. ciri-ciri fizikal boleh membawa maklumat tertentu yang akan ditafsirkan oleh penerima. kecantikan dan sebagainya. (h) Paralanguage Dikenali juga sebagai vocalics iaitu merujuk kepada nada suara. tarikan fizikal merupakan antara contoh ciri-ciri fizikal yang dikaitkan dengan ketampanan. 68 . Tinggi. Contoh bau ialah seperti asap rokok. rendah. sabun dan sebagainya yang menunjukkan kepada anda tahap kebersihan yang diamalkan atau jenama yang digunakan oleh seseorang. seseorang yang sedang marah akan meninggikan suara dan dalam masa yang sama muka beliau bertukar menjadi merah padam.Jika anda membuat tanggapan tentang seseorang berdasarkan haruman pewangi yang dipakai oleh beliau.

Model-model ini membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku. kertas mahupun udara. Kerangka model komunikasi terdiri daripada beberapa elemen penting yang terlibat dalam proses penghantaran mesej kepada individu atau kumpulan individu yang lain. 2. Menyenaraikan model-model komunikasi.1 PENGENALAN Memahami pengertian dan proses komunikasi menjadi lebih mudah sekiranya kita memahami model-model komunikasi. Kemudian. 3. Keseluruhan bab akan memfokus kepada penjelasan dan penghuraian model-model umum komunikasi secara praktikal dan sesuai dengan kehidupan harian kita. Model-model komunikasi yang dipersembahkan dalam bab ini menggambarkan proses komunikasi sosial yang berbentuk sehala dan dua hala. 5. ia juga menggambarkan hubungan yang terbina antara kedua-dua belah pihak penyampai dan penerima tadi. Menyatakan kepentingan model. mel elektronik. 4. Menjelaskan fungsi elemen-elemen yang terlibat. 5. selain penyampai dan penerima. Memberi definisi model.BAB 5 MODEL-MODEL KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. terdapat ‘medium’ sebagai perantara penyampaian maklumat seperti telefon. anda seharusnya boleh: 1. Menjelaskan elemen-elemen yang terlibat dalam model komunikasi. Contohnya dalam sebuah model proses komunikasi. Tumpuan juga adalah kepada pemahaman terhadap proses yang terlibat dalam sesuatu model berkenaan dan bagaimana peranannya dalam pembinaan teori bagi membantu kita memahami tingkah laku komunikasi manusia. 69 . Model secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. iaitu sama ada secara sehala ataupun dua hala.

Oleh itu. Model peringkat awalan ini merumuskan bahawa keberkesanan komunikasi bergantung kepada keupayaan sumber mempengaruhi penerima untuk menerima idea yang disampaikan. (i) (ii) 5. Daripada penjelasan tentang apakah komunikasi itu tadi. (iii) Penerima (pihak yang menerima mesej tersebut dan seharusnya menggunakan mesej tersebut). Namun. penerima. naratif atau fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses tersebut. (iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau dua hala. (v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi. (iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi seterusnya.2 MODEL KOMUNIKASI AWAL Binaan model komunikasi umum biasanya melibatkan enam elemen utama iaitu sumber. dapat kita nyatakan bahawa model komunikasi ialah gambaran tentang simbol dan struktur peraturan yang terlibat dalam proses penyampaian mesej yang wujud. saluran. Ia terdiri daripada tiga elemen saja. iaitu (i) Sumber (pihak yang menghantar mesej). Model komunikasi peringkat awal ini dipelopori oleh Aristotle dan dinamakan Model Aristotalian. model komunikasi awal yang menerangkan bagaimana proses komunikasi berlaku adalah lebih mudah. Model ini tidak membincangkan elemen maklum balas. mesej. Pengaruh sumber ini akan diterima oleh penerima yang mempunyai sikap 70 . maka ia lebih dikenali sebagai model komunikasi sehala. Beliau mendapat ilham tentang model ini apabila mengkaji tentang perbicaraan kes di mahkamah. (ii) Saluran (cara mesej tersebut dihantar keluar).Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang digambarkan menggunakan pendekatan matematik. dapat kita fahami bahawa fungsi model ini ialah untuk Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku. Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. maklum balas dan gangguan.

seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya itu mengunci pintu. dan David Berlo. Claude Shannon dan Warren Weaver. “Melalui saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej tersebut. Selain Aristotle tokoh-tokoh awal yang mempelopori model komunikasi sehala ini ialah Harold Lasswell. “Berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan. “Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima. si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh oleh ibunya. “Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai.1 Model Komunikasi Awal SALURAN SUMBER (a) Model Lasswell (1948) PENERIMA Daripada model komunikasi awal ini Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar. Tindak balas daripada mesej yang diterima itu tadi.2 Model Lasswell • • • • • Siapa? Berkata apa? Melalui saluran mana? Kepada siapa? Apakah kesannya? Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima. Contohnya. Rajah 5. 71 .yang pasif dan menerima apa saja mesej yang disampaikan sumber. Rajah 5.

3 Model Shannon dan Weaver Transmiter Mesej enkod hantar Isyarat saluran terima isyarat Receiver dekod mesej Sumber maklumat Destination Sumber gangguan Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen penting iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) Sumber bermaklumat yang akan menghasilkan mesej. Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’ perjalanan mesej. yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir. Gangguan yang wujud akan menjejaskan keberkesanan proses komunikasi. memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir. Hasil pentafsiran mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi. (b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 ) Kemudiannya. Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah sehala antara sumber dan penerima. Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan maksud. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik. Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam bentuk grafik. Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat. Rajah 5. Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbolsimbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi. Sumber menterjemahkan (enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbol-simbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih.Berikan contoh yang membayangkan aktiviti komunikasi yang digambarkan dalam Model Lasswell. Destinasi iaitu tempat di mana mesej sampai. 72 . Penerima. Saluran yang membawa simbol atau isyarat. merasa tidak sihat dan sebagainya. Contoh-contoh gangguan ialah seperti bunyi bising. kerosakan pada saluran.

Model Berlo (1960) Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh David Berlo (1960). mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej. Contohnya.Sistem sosial . 73 .Untuk membantu pemahaman para pelajar.Kemahiran komunikasi . sistem sosial dan budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan unsur. model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon: (i) (ii) (iii) (iv) (c) Saluran ialah wayar telefon.Sikap . Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan. gangguan talian. Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan pancaindera sumber dan penerima. struktur.Kandungan . pengetahuan.Pengetahuan .Kemahiran komunikasi . Sekiranya penerima mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasi. sistem sosial dan budaya sumber berkenaan. sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi. Gangguan boleh terjadi pada bunyi. Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap elemen komunikasi yang wujud.Budaya Mesej . Maksudnya di sini.Sistem Sosial . Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama lain. maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran. sikap. sikap. ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur.4 Model Berlo Sumber . Model Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej. Signal ialah elektrik di dalamnya. kod. sikap. Transmiter ialah set telefon. pengetahuan. struktur.Kod .Struktur .Sikap .Budaya Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran komunikasi.Pengetahuan . Rajah 5.Unsur . Begitu juga halnya dengan penerima mesej.Gaya Saluran Lihat Dengar Sentuh Hidu Rasa Penerima . kandungan dan gaya penyampaian mesej. kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasi. kod.

Menurut Model Berlo ini lagi.3 MODEL KOMUNIKASI DUA HALA Para sarjana pada awal tahun 1950-an seperti Osgood (1954) Schramm (1954) dan Dance (1955) mendapati bahawa proses komunikasi sebenar lebih kompleks dan bukan linear (non-linear) dengan mengambil kira tindak balas yang berlaku antara sumber dan penerima. kebarangkalian mesej itu berkesan amat tinggi. pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna. Posisi sumber dan penerima itu sentiasa silih berganti. pada tahun pertama. persekitaran dan lain-lain akan meluaskan kawasan yang tertindan. tahap pengetahuan. Persamaan pengalaman. Model-model dua hala ini menekankan pemahaman bersama dan konsensus serta beranggapan bahawa proses komunikasi ini ialah satu proses yang berterusan dalam bentuk ‘helix’. Keadaan ini akan menjadi daya rangsangan kepada proses komunikasi yang lebih berkesan. sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai.pengetahuan. De Fleur telah mengenal pasti hal ini dan menambah tindak balas kepada model awal itu tadi. Menurut Schramm peratusan persamaan ini akan menentukan tingkat interaksi menjadi lebih berkesan kerana wujud pemahaman yang sama. Sumber (S) Penerima (R) (a) Model Schramm (1954) Schramm menerangkan proses komunikasi antara manusia dengan mengemukakan gambar rajah tindanan pada lapang rujuk (frames of reference). Contohnya. Para pensyarah perlu mengemukakan soalan-soalan agar dapat “memasuki” ruangan yang bertindan dalam lapang rujuk agar dapat mencari titik 74 . para pelajar komunikasi rata-rata tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang bidang komunikasi. 5. Contohnya seperti dua orang individu yang sedang berbual-bual.

Proses komunikasi berkesan apabila wujud persamaan pentafsiran maksud (enkod dan dekod) terhadap isyarat yang diterima. Menurut model kedua Schramm ini sumber dan penerima saling silih berganti memainkan peranan sebagai sumber (enkoder) dan penerima (dekoder) mesej.6 Model Pentafsiran Maksud Schramm Mesej Sumber (enkod) Penerima (dekod) Mesej Penerima (dekod) Sumber (enkod) 75 .persamaan yang wujud. pensyarah akan mula menerangkan dengan lebih lanjut tentang bidang komunikasi ini dan subbidang-subbidang yang ada. Rajah 5. Dengan ini.5 Model Schramm A Sumber (enkod) B Penerima (dekod) Persamaan wujud Schramm seterusnya mengembangkan lagi model lapang rujuknya ini dengan memperkenalkan elemen maklum balas dan peranan antara dua manusia dalam proses komunikasi. Bertitik tolak dari sini. ruangan yang tertindan tadi akan diluaskan dan persamaan yang wujud akan menjadi lebih banyak. Rajah 5.

Schramm menerangkan bahawa sumber akan memilih dan mencipta (enkod) simbol-simbol (mesej) untuk dihantar kepada penerima. apakah persamaan paling minimum yang wujud antara dua individu? (b) Model Osgood (1954) Model Osgood (1954) juga merupakan sebuah model komunikasi dua hala. Kemudian. penerima memilih dan mencipta (enkod) simbol-simbol dan bertindak sebagai sumber untuk menghantar mesej (sebagai tindak balas ). Seterusnya. Rajah 5. Andaian ini menyokong andaian oleh Berlo dan Schramm. Penerima akan memecahkan (dekod) simbol-simbol tadi dan mentafsir maksud. Osgood mengandaikan bahawa proses komunikasi bukanlah hanya sebagai satu proses penghantaran mesej daripada sumber kepada penerima tetapi juga melibatkan penukaran mesej antara penerima dengan sumber. Osgood juga menyatakan bahawa komunikasi ialah satu proses interaksi berterusan antara dua individu yang terlibat dan hanya 76 . Sumber asal akan menerima dan kini bertindak sebagai penerima dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol yang dihantar. Model ini memberi keutamaan kepada proses pentafsiran maksud. Model Osgood ini juga mengandaikan bahawa proses pentafsiran maksud berlaku semasa mesej disampaikan oleh sumber.7 Model Osgood Maklum Balas Sumber maklumat Perutusan Gangguan Penyebar Penerima Destinasi Perutusan Individu akan berfungsi sebagai penerima dan destinasi dalam proses komunikasi ini. Pada pendapat anda. Osgood menambah kepada model linear tersebut dengan andaian seterusnya iaitu proses pentafsiran maksud akan dimaklumbalaskan oleh penerima kepada sumber pertama tadi. Proses ini akan berpusing sehingga proses interaksi ditamatkan.Dalam model ini.

Ciri-ciri model berkenaan ialah 1. Sarjana komunikasi pada era ini melihat keberkesanan mesej komunikasi juga ditentukan oleh sistem sosial. media dan sistem sosial yang lebih luas. sarjana komunikasi mula beralih kepada model-model yang mempunyai kecenderungan kepada khalayak (audience centered models) dengan andaian mesej yang berkesan akan berjaya menukar tingkah laku. Sekiranya perkara ini dapat dilakukan.akan terhenti apabila kedua-dua belah pihak berpuas hati dengan pencapaian persefahaman terhadap apa yang dikomunikasikan. Model pemasaran terarah menerangkan bagaimana kita boleh memperoleh khalayak sasaran yang lebih tepat. persekitaran dan iklim yang terlibat. Antara model yang termasuk pada zaman ini ialah Model Pergantungan yang dipelopori oleh Ball Rokeach dan De Fleur. maka khalayak akan lebih bergantung kepada media sebagai sumber informasi. Pemasaran terarah (Targeted marketing) Pemasaran Terarah ialah proses untuk mengenal pasti kelompokkelompok tertentu yang menjadi sasaran pemasaran. Penentuan kelompok ini pula akan digunakan bagi membangunkan strategi campuran pemasaran barangan atau perkhidmatan tertentu bagi setiap kelompok yang telah dikenal pasti. Kini. Punca pergantungan kedua ialah kestabilan sosial. Andaiannya ialah media mempunyai pelbagai fungsi dan khalayak melihat fungsi-fungsi media ini pada tahaptahap yang berlainan. Antara model ini ialah Pemasaran Terarah (Targeted marketing) dan Pemasaran sosial (Social marketing). 77 . sikap dan pengetahuan penerima. pembaziran daripada pelbagai sudut dapat dikurangkan. komunikasi tidak lancar dan kempen yang tidak mengenali keperluan sebenar khalayak. Apabila terdapat perubahan sosial atau konflik. Model ini mengutarakan kekuatan hubungan antara khalayak. Tujuan utama model pemasaran terarah ini ialah bagi mengelakkan sasaran yang terpesong. (c) Model Komunikasi Kontemporari Era 1970-an dan 1980-an merekodkan pengaruh persekitaran dan sistem sosial dalam model-model yang dibentuk.

insentif dan teori pertukaran untuk memaksimumkan tindak balas di kalangan sasaran. pengembangan konsep komunikasi. Perkara penting dalam konsep pemasaran sosial ialah pemasaran yang tidak bermatlamatkan keuntungan malah mengutamakan kepada pengguna atau khalayak sasaran. penyelidikan pengguna. Ia memanfaatkan konsep segmentasi pasaran. para sarjana semakin memikirkan ciri-ciri yang menyumbang kepada keberkesanan mesej selain daripada ciri pada elemen utama. Contoh yang paling mudah dan kerap kita saksikan ialah pemasaran terhadap perkhidmatan kesihatan oleh kerajaan. pemasaran sosial (sosial marketing) ialah pelaksanaan dan pengendalian program yang berusaha meningkatkan penerimaan terhadap idea sosial atau penyebab sosial di kalangan kelompok sasaran. 2. Secara vertikalnya pula. sistem sosial serta sejauh mana sesuatu mesej itu berjaya memenuhi cita rasa dan kehendak khalayak. Semak jawapan anda di akhir bab ini. Pemasaran sosial juga dikenali sebagai social cause marketing atau public issue marketing. Pada pendapat anda. apakah persamaan paling minimum yang wujud antara dua individu? 5. kemudahan. Model-model terbaru ini memberi penekanan kepada persembahan mesej agar menepati cita rasa dan kehendak khalayak.4 RUMUSAN Daripada pelajaran yang telah kita lalui di sepanjang bab ini. iaitu pengaruh persekitaraan.2. 3. Pemasaran sosial (Social marketing) Menurut Kotler (1982). 78 . Apakah yang dikatakan model komunikasi? Apakah fungsi model komunikasi? Huraikan tiga model komunikasi awal. kita dapati bahawa perkembangan model komunikasi diiringi dengan penambahan elemen-elemen dalam model-model komunikasi tersebut. SOALAN DALAM TEKS 1.

Model komunikasi awal (a) Model Lasswell ( 1948 ) 2. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Fungsi Model Komunikasi ialah untuk (i) Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku. Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang digambarkan menggunakan pendekatan matematik. 3. Berdasarkan fahaman anda. Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar iaitu 79 . (v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi. Model komunikasi secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. Pilih satu model komunikasi dua hala yang telah anda pelajari. (iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi seterusnya. 2. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. bincangkan perkaitan antara elemenelemen dalam model komunikasi umum. (iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau dua hala.SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. naratif atau fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses tersebut. (ii) Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. kaitkan dengan situasi persekitaran anda. Model-model ini membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku.

Sumber menterjemahkan (enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbolsimbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih. (b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 ) Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam bentuk grafik. Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah sehala antara sumber dan penerima. “Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima. Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan maksud. Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi. Hasil pentafsiran mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik. Contohnya. si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh oleh ibunya. seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya itu mengunci pintu. “berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan. Model Shannon dan Weaver Transmitter Mesej Enkod Receiver Destination Mesej Sumber maklumat Hantar Saluran Isyarat Terima Isyarat Dekod Sumber gangguan Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen penting iaitu 80 . tindak balas daripada mesej yang di terima itu tadi. maka. “melalui saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej tersebut.Siapa? Berkata apa? Melalui saluran mana? Kepada siapa? Apakah kesannya? Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima. “Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai.

yang akan menghasilkan mesej. Model Berlo (1960) Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh David Berlo (1960).Unsur . kandungan dan gaya penyampaian mesej. kod. (v) Destinasi.(i) (ii) Sumber bermaklumat. pengetahuan. memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir.Sikap . tempat di mana mesej sampai. mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej. yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir. sikap.Kemahiran komunikasi . Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap elemen komunikasi yang wujud.Pengetahuan . Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat. Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan 81 .Kemahiran komunikasi . struktur.Sistem sosial .Kod . Signal ialah elektrik di dalamnya. (iv) Penerima. Transmitter ialah set telefon. Gangguan boleh terjadi pada bunyi.Pengetahuan .Sistem Sosial .Sikap . Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama lain. (iii) Saluran yang membawa simbol atau isyarat.Kandungan .Budaya Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran komunikasi.Struktur .Budaya Mesej . Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’ perjalanan mesej. gangguan talian. Model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon: (i) (ii) (iii) (iv) (c) Saluran ialah wayar telefon. Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan. sistem sosial dan budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan unsur.Gaya Saluran Lihat Dengar Sentuh Hidu Rasa Penerima . Model Berlo Sumber .

pengetahuan. Menurut Model Berlo ini lagi. Model Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej. struktur. Maksudnya di sini.pancaindera sumber dan penerima. sikap. sikap. sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasinya yang tinggi. pengetahuan. sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai kebarangkalian mesej itu berkesan adalah amat tinggi. Begitu juga halnya dengan penerima mesej. penerima mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasinya. Sekiranya. pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna. kod. ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur. maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran. Contohnya. kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasinya. sistem sosial dan budaya sumber berkenaan. 82 .

Bab-bab sebelum ini telah mendedahkan anda kepada pelbagai aspek yang berkaitan dengan teori komunikasi. Oleh itu. Setiap teori komunikasi memberi penjelasan dan perhubungan berkenaan konsep yang berbeza-beza.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan tentang teori-teori asas dalam bidang komunikasi. 3. Ciri-ciri teori asas ini ialah ia tidak mempunyai had masa iaitu ia 83 . Cragan dan Shields (1998). Menyenarai dan menghuraikan teori-teori asas komunikasi. menjelas. membuat ramalan dan membuat kawalan fenomena. Membezakan teori-teori asas komunikasi dengan teori-teori lain dalam komunikasi. terdapat beberapa pengkategorian teori yang dibuat oleh para sarjana.BAB 6 TEORI-TEORI ASAS KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini.2 TEORI-TEORI ASAS KOMUNIKASI Teori-teori asas komunikasi digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas berkomunikasi. 6. Memahami ciri-ciri teori asas komunikasi. Sebelum itu. Memahami teori-teori asas komunikasi. 4. 6. anda seharusnya boleh: 1. 2. 5. menerang. Teori Pengucapan Awam dan lain-lain. Sesebuah teori komunikasi mungkin tidak mampu untuk menjelaskan semua fenomena komunikasi yang berlaku atau sesetengahnya hanya spesifik kepada sesuatu fenomena sahaja seperti teori-teori khas komunikasi iaitu Teori Menjalankan Temu Bual. Menggunakan teori-teori asas komunikasi untuk menerangkan konsep asas interaksi manusia. mendefinisikan teori sebagai satu kenyataan yang mengandungi konsepkonsep dan perkaitan antaranya yang membolehkan seseorang memahami. menilai. Ia menjelaskan interaksi dalam berkomunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia. kita imbas kembali pengertian teori. Teori Pemasaran Sosial.

perbalahan mungkin wujud. Teori Perantaraan Makna. 84 . Sekiranya kekeliruan berlaku. Simbol kabur.1 Teori Semantik Umum Teori Semantik Umum terhasil daripada kajian-kajian awal yang dibuat tentang penggunaan perkataan (verbal) sebagai simbol utama yang digunakan ketika berkomunikasi. Teori Interaksi Perlambangan. Tokoh-tokoh Teori Semantik Umum ini berpendapat adalah tidak mustahil untuk mencipta simbol yang dapat difahami bersama dan tidak menyebabkan timbulnya kekeliruan. Ogden. sekarang dan meramal fenomena akan datang. timbullah aksium komunikasi yang popular iaitu “maksud terletak pada diri individu bukan perkataan” (Meaning are in people. Teori Informasi. Dengan ini. Pengurusan Koordinasi Makna dan Teori Himpunan Tindakan. Simbol ini pula mempunyai ciri-ciri yang penting seperti: (i) (ii) (iii) Simbol ialah arbitrari. Hayakawa dan Alfred Korzybski. Kajian-kajian mereka dilaksanakan untuk mengkaji bagaimana penggunaan perkataan-perkataan ini boleh menyebabkan kekeliruan maksud dalam berkomunikasi. not in words). Ketiga-tiga ciri simbol ini berpotensi untuk menyampaikan sesuatu mesej dengan berkesan ataupun mungkin juga akan mencipta kekeliruan dan salah tanggapan terhadap maksud simbol berkenaan. Andaian teori ini ialah kekeliruan dan salah faham dapat dielakkan jika kita memahami bagaimana perkataan sebagai simbol utama berkomunikasi digunakan. 6. Teori Semantik Umum memberi fokus kepada bahasa sebagai simbol.A. Richards. iaitu maksudnya berubah mengikut budaya masyarakat setempat. S. Simbol ialah abstrak.2. Teori-teori asas komunikasi yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah Teori Semantik Umum.K. C. Oleh itu. Maksud bergantung kepada konteks kerana maksud akan berubah dengan berubahnya konteks. iaitu mempunyai pengertian yang kabur dan pelbagai. Mereka percaya bahawa kunci utama pemahaman ialah konteks.boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada masa dulu. Teori Kognitif Disonan.I. komunikasi dapat diperbaiki. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini ialah I.

multiple channels. sasaran awal teorinya ialah untuk memaksimumkan kapasiti talian dan meminimumkan gangguan. Weaver mengandaikan otak manusia sebagai sumber informasi. Shannon ialah seorang jurutera telefon. Beliau tidak mengambil kira sama ada talian atau saluran tersebut membawa “rentak” apa. Penerimaan isyarat bergantung kepada kebolehan pendengar dengan mesej tadi mengalir daripada telinga ke otak. Penjelasan dan terjemahan Weaver yang mudah difahami telah menarik minat ahli-ahli komunikasi. “isyarat” ataupun yang kita kenali sebagai “simbol”. Seorang eksekutif di Rockefeller Foundation dan Sloan Kattering Institute on Cancer Research iaitu Warren Weaver telah menulis satu esei interpretif yang mengetengahkan Teori Informasi ini sebagai sebuah teori yang mempunyai skop yang umum.message fidelity. source credibility dan feedback. gangguan sebagai kekurangan pada diri individu ketika berkomunikasi seperti sakit kerongkong dan sebagainya ataupun bunyi bising yang melatari perbualan.Berapa kerapkah anda berhadapan dengan masalah komunikasi yang diakibatkan oleh perbezaan pengertian terhadap perkataan dan simbol? 6. Esei Weaver menyimpulkan bahawa apa jua masalah komunikasi dapat diselesaikan dengan mengurangkan kehilangan informasi. Oleh itu.2. Shannon sendiri pada mulanya tidak pasti potensi teorinya ini dalam menggambarkan masalah semantik dan pragmatik komunikasi interpersonal. 85 . suara sebagai transmiter. information loss. Weaver telah berjaya menguatkan kepercayaan ahli komunikasi kemanusiaan bahawa teori matematikal informasi Shannon ini mudah diaplikasikan. Terdapat banyak istilah komunikasi yang digunakan kini berasal daripada pandangan Shannon dan Weaver seperti . asas kepada apa jua masalah yang dihadapi dan simplistik. sama ada “keroncong atau jazz. Dalam aplikasinya terhadap interaksi interpersonal. Shannon agak tidak berminat untuk melihat aspek semantik sesuatu mesej atau kesan pragmatiknya kepada pendengar. Teori yang dikemukakan oleh beliau berkecenderungan melihat masalah teknikal penghantaran “bunyi”. pop atau rock”.2 Teori Informasi Menjelang akhir 1940-an muncul seorang saintis bernama Claude Shannon yang telah membangunkan teori matematikal transmisi isyarat.

Untuk memudahkan anda memahami Teori Osgood ini. Apabila diaplikasikan kepada situasi komunikasi interpersonal. si 86 . tiba-tiba kedengaran bunyi guruh di langit dan orang menjerit “guruh!”.2. semuanya ialah gangguan. pergerakan visual yang keterlaluan dan boleh mengganggu konsentrasi. teori ini telah menjadikan manusia seolah-olah tidak beremosi dan pasif. Menurut Janet Barelas yang mengkaji kes-kes komunikasi equivocal. Oleh itu. andaian pertama dalam teori ini ialah berkaitan dengan aspek teknikal sesuatu mesej. Bagi Shannon dan Weaver. maka pengertian “informasi” yang digunakan juga ialah teknikal.3 Teori Perantaraan Makna [Mediational Theory of Meaning (MTM)] Teori seterusnya yang akan kita pelajari ialah Teori Perantaraan Makna (MTM) yang dipelopori oleh Chanles Osgood (1950). bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi lain yang kedengaran atau statik dalam talian. Teori Informasi ini seolah-olah mengetepikan faktor manusia dalam proses komunikasi interpersonal. Chanles Osgood ialah seorang profesor dalam bidang psikologi dan komunikasi daripada University of Illinois. cuba anda bayangkan individu tertentu dalam sesuatu situasi. Walau bagaimanapun. Andaian keduanya ialah gangguan ialah musuh informasi. Shannon percaya bahawa lebih tinggi medan kebebasan memilih mesej oleh individu. suara yang tidak jelas. Sehubungan itu. Menurut Osgood. Antara kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ialah teori ini tidak lengkap kerana ia hanya menggambarkan komunikasi sebagai aliran informasi sehala. gangguan dianggap sebagai sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran membawa informasi daripada transmitter kepada penerima.Manakala Shannon menumpukan bahagian teknikal seperti mampukah sistem telefon berfungsi dengan berkesan agar mesej dapat disampaikan? Weaver melihat kepada hubungan sumber destinasi (apa yang terjadi antara keduanya). Lantaran Shannon membentuk satu teori teknikal. maka lebih sukarlah untuk diramalkan penerimaan. kedua-dua ahli teori ini berkongsi matlamat yang sama iaitu memaksimumkan kadar maklumat yang dapat disampaikan melalui sistem yang dibina. Kebisingan atau gangguan ini termasuklah tulisan yang comot. Informasi bagi Shannon bererti peluang untuk mengurangkan ketidakpastian. Katakanlah seorang bapa dan anaknya berumur tujuh tahun sedang berkelah di tepi pantai pada satu petang yang redup. Ia ialah apa saja yang tidak dirancang oleh sumber. 6.

Proses perantaraan (mediated) ini ialah lebih kompleks daripada tahap sensasi dan persepsi. Setiap satu tahap ini akan mempengaruhi tingkah laku si bapa tadi. Teori ini mengandaikan bahawa dalam situasi tadi. si bapa akan memanggil anaknya bersedia untuk pulang. Tahap pertama yang asas ialah Tahap Sensasi Awal (Raw Sensational Level). Osgood mengandaikan semua manusia biasa tahu maksud “guruh”. telinga. Ia menggambarkan apa yang ditunjukkan (signify). Si bapa akan berteriak kepada anaknya agar naik ke pantai dan dalam masa yang sama dia menarik lengan anaknya dan berlari mencari tempat berteduh. Menurut Osgood. persepsi berlaku. Oleh itu. Daripada pengalamannya melihat guruh di langit. ia cuma gambaran apa yang sedang berlaku. keadaan ini memberi gambaran aksi yang memerlukan tenaga yang tinggi. Bunyi guruh yang kuat ini tidak memberi apa-apa maksud pada tahap S-R. hidung. Tahap ketiga. Bunyi guruh tidak akan mencederakan pendengaran tetapi kilat mungkin meragut nyawa. Menurut Osgood lagi. pengalaman setiap individu yang berbeza mungkin mengakibatkan tindakan yang berbeza apabila berlaku guruh di langit. lidah dan kulit kita dengan pengalaman-pengalaman lepas yang pernah kita lalui. si bapa telah membina satu sangkaan bahawa guruh di langit akan diikuti dengan angin yang kuat. Keadaan ini ialah tindak balas Stimulus-Respons (S-R) klasik. Penggabungan kejadian tersebut ialah fenomena semula jadi yang berlaku hampir pada setiap masa sekiranya berlaku guruh di langit. Osgood telah mencipta teknik kelainan semantik untuk membezakan maksud perkataan pada setiap manusia. perkataan melambangkan sesuatu tingkah laku sebagai proses perantara. Dalam keadaan ini tindak balas refleksi bukan hanya gambaran apa yang sedang berlaku tetapi apa yang kita sangka (expect) akan berlaku. Si bapa mendengar guruh di langit dan merasakan tindak balas refleksi terhadap otot diperutnya. Proses persepsi ini mengintegrasikan input pancaindera kita seperti mata. Bagaimana manusia bertindak balas terhadapnya? Bagaimana “rasa”nya? Osgood mendapati hanya tiga 87 . Selaras dengan Teori Perantaraan yang memberi fokus kepada tindak balas. Pada tahap kedua. ialah Tahap Gambaran (Representational).bapa akan memproses maklumat tentang kejadian guruh di langit dan suara itu pada tiga tahap kompleksiti yang berlainan. perkataan digunakan untuk menggambarkan perasaan (konotasi) berbanding deskripsi (denotasi). kilat dan hujan akan turun.

malah lebih baik. Menurut Festinger. Akhirnya. didekod dan dikenal pasti sebagai petanda kepada sesuatu. Pada masa ini. tentulah anak anda akan meradang dan anda mulai memberi alasan-alasan supaya anak anda ini menerima tawaran yang anda buat. Dapatan ini diperolehi setelah melakukan analisis fakta terhadap kajiannya. stimulasi dalaman dienkod kepada tindak balas terhadap perkataan yang didengari tadi. anak anda inginkan sebuah robot permainan yang mahal harganya. pengertian tadi diperkembangkan melalui penggabungan input pancaindera terhadap perkara yang dilihat. Teori Kognitif Disonan (Cognitive Dissonance Theory) 6. sekiranya anak anda tadi menerima permainan yang anda tawarkan sebagai ganti tanpa persetujuan. Kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ialah idea menggunakan pengukuran kuantitatif terhadap “pengertian” dikatakan terlalu bercitacita tinggi. Terdapat juga sarjana yang mempersoalkan sama ada dengan meletakkan perkataan dalam ruang semantik benar-benar dapat mengukur pengertian.4 Teori asas seterusnya dipelopori oleh Leon Festinger (1957) yang berasaskan bidang psikologi iaitu teori tentang cara pemikiran manusia. Tahap Sensasi Awal iaitu apabila perkataan “guruh” masuk ke saraf sensori. anda telah menawarkannya sebuah permainan yang lain sebagai ganti. Namun. Tawaran-tawaran yang anda kemukakan ini merupakan dorongan agar kognitif anak anda itu menerima dan menukar fikirannya bahawa dia juga akan mendapat keseronokan dengan mainan yang anda tawarkan kepadanya. Usaha memujuk perlu dilakukan agar keadaan ini berubah dan perlakuan serta kepercayaannya menjadi selari. Manusia sentiasa mencari dan memberi alasan terhadap apa yang diperlakukannya atau sebab mereka mengambil tindakan sedemikian. Contohnya. Pertama. Osgood menyatakan bahawa untuk menerangkan pengertian setiap individu terhadap sesuatu kejadian adalah sangat kompleks. ini bermaksud perlakuannya tidak menyamai apa yang dia percaya. maka ketegangan mental atau disonan kognitif sedang dialami. 88 .2. sekurang-kurangnya teori ini melengkapkan sebahagian teori-teori pengertian. Osgood telah mencipta teori pengertian tiga tahap. Kedua. Sekiranya hal ini berlaku.dimensi diperlukan untuk melihat pengertian terhadap sesuatu kejadian. Maka. Berikan contoh yang pernah berlaku dalam hidup anda yang menerangkan tentang teori Perantara Makna.

individu tadi akan cuba mengelak dan mencari informasi-informasi yang konsonan. menukar kepercayaan mereka agar bersesuaian dengan tindakan dan mendapatkan pandangan lain setelah membuat keputusan yang sukar. maka individu itu akan cuba mencari justifikasi mengapa satu-satu pilihan dibuat. Ia dipercayai dan selaras dengan kognitif dari segi logik. Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik Apabila wujud pilihan-pilihan yang sama menarik. Dalam usaha mengelakkan perasaan disonan ini. Apabila hal ini berlaku.Teori ini menghujahkan bahawa pengalaman disonan (atau kepercayaan dan tindakan) amat dibenci dan manusia akan cuba mengelakkannya. seorang pelajar bernama Othman yang mengikuti kursus di sebuah universiti terpaksa mengambil kursus tersebut kerana perjanjian 89 . Contohnya. (ii) Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik. 2. Disonan tidak akan wujud sekiranya kita tidak mempunyai apa-apa pilihan yang lain untuk dibandingkan. Maka disonan wujud dalam situasi ini iaitu individu tersebut memilih aspek-aspek positif alternatif yang dipilih dan mengenal pasti aspek-aspek negatif pilihan yang ditolak. (iii) Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan. Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan Festinger menggelar hal ini sebagai “kepatuhan yang dipaksa”. manusia akan mengelak daripada menerima pandangan yang bertentangan dengan pandangan mereka. Ia melibatkan penggunaan paksaan atau “pembujukan kuat” seperti perjanjian memberi ganjaran untuk merangsang seseorang melakukan sesuatu. Sebaliknya aspekaspek negatif pilihannya dan aspek-aspek positif pilihan yang tidak dipilih ialah disonan dengan kognitif individu tersebut. 1. 3. Aspek-aspek positif pilihan yang dipilih dan aspekaspek pilihan yang ditolak ini ialah konsonan terhadap kognitif. Persoalan yang timbul dalam diri anda ialah bagaimana disonan wujud? Disonan akan wujud dalam keadaan seseorang itu apabila beliau (i) Mendedahkan diri kepada informasi-informasi yang baru. Mendedahkan diri kepada informasi yang baru Pendedahan kepada informasi yang baru yang bertentangan dengan kognitif akan menyebabkan wujudnya disonan. Wujud disonan apabila individu yang menerima paksaan itu tadi tidak mahu patuh pada arahan dan hanya melakukannya kerana terpaksa.

6. maka lebih hebat intensiti individu itu bertindak untuk mengurangkan disonan dan berlakulah pengelakan situasi. Perubahan hasil teknik pembujukan ini dikatakan tidak akan kekal lama. Mempunyai minda di sini bermaksud mampu berbahasa dan mempelajari makna yang dilekatkan kepada sesuatu perkataan mengikut konteks komunitinya. Konsep kedua ialah konsep kendiri iaitu kemampuan untuk merenungi diri sendiri daripada perspektif individu lain.2. menolak pendapat baru justifikasi-justifikasi lain untuk mengukuhkan pegangannya.5 Teori Interaksi Perlambangan (Symbolic Interactionism) Teori Interaksi Perlambangan yang dipelopori oleh George Herbert Mead (1969) ialah teori yang menjelaskan simbol sebagai asas pembentukan identiti seseorang dan corak kehidupan sosialnya. Taktik tekanan mungkin berhasil dilaksanakan sekiranya ia dilakukan pada tahap yang betul. Bagaimana individu lain 90 . Disonan boleh mengakibatkan dua kesan terhadap individu yang mengalaminya. Tingkah laku Othman mengambil kursus tersebut bertentangan dengan kognitifnya. Othman sebenarnya tidak berminat dengan kursus berkenaan. Perubahan yang mungkin berlaku ialah pertama. bergantung kepada jenis elemen kognitif yang terlibat dan jumlah konteks kognitif. Mead menyenaraikan beberapa konsep penting dalam teori ini iaitu minda (mind) yang didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai maksud sosial sepunya. teori ini amat besar sumbangannya terhadap bidang pemujukan. Individu itu akan cuba melihat dan menilai semula kepercayaan dan nilai yang mereka pegang dengan mengalami semula disonan pada tahap tertentu. Kemampuan ini diperoleh apabila individu berupaya menggunakan bahasa dan mempelajari maksud sosial yang dikaitkan kepada bahasa. Kritikan terhadap teori ialah berkaitan dengan Teori Kognitif Disonan ini dikatakan terlalu kompleks dan persepsi kendiri lebih mudah difahami (Daryl Bem). Namun. Tahap disonan yang betul akan memberi sokongan kepada individu untuk menukar pendapat dan tingkah lakunya. Berdasarkan kepada perbincangan di atas menunjukkan penggunaan disonan ialah motivasi yang mendorong seseorang individu itu memikirkan semula sikap dan tingkah lakunya. seseorang itu mungkin akan memikirkan semula tingkah lakunya dan bertindak mengubahnya (cara pengelakan disonan) kedua. Lebih banyak disonan. Tekanan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tindakan menjadi paksaan.yang telah ditandatanganinya dengan penaja.

Oleh itu. Sifatnya yang luas dan umum menjadikannya kabur. kejadian dan perseptif orang lain yang mempengaruhi individu tersebut. Hal ini bermaksud kita boleh menjadi pelaku dan pemerhati kepada apa yang kita sendiri lakukan. dapat disimpulkan bahawa teori ini menerangkan individu mencipta maksud melalui (i) (ii) (iii) Tindakan berlaku berdasarkan pemahaman atau maksud yang ada padanya. Oleh itu. Ia didefinisikan sebagai proses menghayati perseptif orang lain dan melihat pengalaman sendiri daripada pandangan mereka. analisis. rakan karib dan lain-lain. Kritikan yang ketiga ialah mengenai harga diri individu yang tidak diambil kira dalam andaian teori. Keempat ialah konsep ‘mengambil peranan’. bahagian ‘saya’ dan ‘aku’ saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain menjadikan individu itu lebih unik. Kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ia dikatakan tidak mempunyai konsep yang kukuh sebagai landasan. maksud adalah sosial. Sementara ‘Saya’ pula mewakili bahagian diri individu yang lebih sedar kepada peraturan. agaknya berapa banyakkah masalah sosial diri anda yang dapat anda atasi? 91 . spontan. Generalized others ialah orang-orang lain dalam persekitaran sosial kita. Maksud tercipta daripada pengalaman seseorang individu itu berinteraksi dengan orang lain dan persekitarannya. Terdapat dua kumpulan dalam konsep keempat ini iaitu particular others iaitu orang-orang yang rapat dengan kita seperti ibu bapa. Ketiga ialah konsep Aku dan Saya (I and Me) didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk menjadi objek dan subjek untuk diri sendiri. pasangan hidup. Sekiranya diri anda dapat berfungsi seperti mana konsepkonsep yang diterangkan dalam Teori Interaksi Perlambangan ini.menganggap kita dikatakan memberi kesan kepada konsep kendiri dan tingkah laku kita. kreatif dan berbeza daripada orang lain. mengikut naluri dan kurang memberi perhatian kepada peraturan dan kekangan sosial. kritis dan sentiasa bertugas memantau apa yang dilakukan oleh bahagian diri ‘aku’ tadi. ‘Aku’ mewakili bahagian diri yang bertindak kreatif. Oleh itu. Maksud yang dicipta ialah berdasarkan pengalaman dan perasaan.

Pada lewat 1970-an. Pearce dan Cronen percaya bahawa teori ini amat berfaedah kepada kehidupan harian kita. Mereka bertindak dalam lingkungan pemahaman. CMM dibina berdasarkan dua kaedah iaitu kaedah konstitutif. Teori Interaksi Simbolik dan Teori Sistem. iaitu manusia mempunyai matlamat terhadap apa yang mereka fikirkan perlu dan mulia. Andaian asas teori ini ialah secara umumnya teori CMM mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri. Kita tidak semestinya bersetuju dengan kesemua teori-teori ini.6. Digunakan untuk menjelaskan situasi atau mesej. 92 . Setiap individu ini juga akan menghasilkan sistem interpersonal yang membantu menerangkan tindakan dan tindak balas. Menurut teori ini. Pearce dan Cronen menggunakan istilah making social worlds untuk menerangkan CMM. dua individu yang berinteraksi akan mencipta maksud terhadap perbualan mereka. para pelajar harus ingat bahawa tujuan kita mempelajari teori-teori asas ini ialah agar kita memahami apa perkara asas yang berlaku apabila kita berinteraksi sesama manusia. Kaedah kedua ialah kaedah regulative iaitu kaedah yang penting untuk menentukan tindakan. Individu dalam sesebuah situasi sosial akan cuba memahami perkara-perkara yang sedang berlaku dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengenal pasti sesuatu. menggunakan peraturan-peraturan untuk membuat keputusan yang betul tentang tindakan yang perlu diambil. tetapi ia ialah alat memahami situasi yang berlaku dalam realiti kehidupan.6 Pengurusan Koordinasi Makna (CMM) (Coordinated Management of Meaning) Teori asas komunikasi seterusnya yang akan kita bincangkan ialah Teori Penyelarasan Pengurusan Makna yang dipelopori oleh Pearce dan Cronen (1980). begitu juga apabila mereka benci dan takutkan sesuatu. Teori ini berkaitan dengan beberapa teori lain seperti Teori Pengucapan. tindak balas atau perlakuan. Sebelum itu. Koordinasi menjadi sukar apabila dua individu melihat sesuatu perkara itu dengan cara berlainan. merupakan kaedah yang penting untuk memahami maksud. W. Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan berharap dapat menguruskan sesuatu konflik dengan baik.2. Barnett Pearce dan Vernon Cronen telah membangunkan CMM.

93 (i) . CMM mengiktiraf percakapan ialah proses sosialisasi. Koordinasi ini akhirnya membina bentuk-bentuk aktiviti oleh lebih pelbagai individu. Tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada kesan yang diterima daripada pihak lain. koherans dan misteri iaitu Koordinasi menjuruskan perhatian kita kepada cara tindakan disatukan untuk menghasilkan bentuk.CMM mencadangkan tiga cara mengaplikasikan perspektif komunikasi kepada aktiviti dunia sosial (social worlds) iaitu koordinasi. Kritikan terhadap teori ini ialah Teori CMM dikatakan satu teori makro interaksi manusia yang lahir daripada pemikir-pemikir komunikasi perucapan. Individu-individu yang berinteraksi akan mengkoordinasikan tindakan agar memberi kesan seperti yang diinginkan dan akhirnya kedua-dua belah pihak dapat mengambil bahagian dengan selesa. Hal ini secara konstan akan mencipta persepsi terhadap dunia sosial kita. misteri mendorong kita berfikir bahawa dunia ini lebih besar daripada cerita-cerita yang kita sampaikan dan dengar. Hal ini dapat mencipta maksud dan fungsi selain hanya menyampaikan informasi. Teori CMM mengkaji keseluruhan interaksi secara holistik. Semua individu yang bercita-cita mengurangkan ciri kehidupan ini ialah satu kesilapan. (ii) Koherans mengarahkan perhatian kita kepada cerita yang kita sampaikan yang menyebabkan cerita itu tadi lebih bermakna. Terdapat pelbagai ketegangan yang berlaku yang menjadikan dunia sosial ini lebih mudah difahami sepanjang kita berhubung (koordinat) dengan pihak lain. Dua lapangan dilihat untuk mencapai pemahaman terhadap manusia meliputi (i) (ii) Melihat komunikasi daripada pandangan peserta interaksi. Begitu juga kita memberi kesan kepada pihak lain melalui interaksi kita dengannya. Kedua. (iii) Misteri digunakan untuk mengingatkan kita bahawa terdapat banyak lagi perkara di dalam dunia ini selain apa yang dapat kita lihat. Oleh itu. Bentuk-bentuk ini disatukan menjadi acara dalam dunia sosial kehidupan kita. CMM menerangkan bahawa kita bercerita pelbagai perkara secara individu ataupun kolektif. Kita akan lebih memahami diri kita dan orang lain dengan menyedari apa yang diucapkan dan bagaimana sesuatu itu diucapkan. Teori CMM mengandaikan realiti dicipta bukan ditemui.

Mengikut perspektif ini. teori ini mesti dinilai berdasarkan kriteria interpretif. Teori CMM gagal untuk memberi fokus utama terhadap perkara terpenting dalam interaksi komunikasi. iaitu bagaimana pemikiran ditukar kepada tindakan. Kekuatan teori ini ialah ia memberi satu pengalaman dan pemahaman baru kita terhadap aktiviti manusia dalam perbualan. namun komunikasi masih boleh terus berlaku dengan syarat kedua-dua belah pihak faham mereka datang daripada latar belakang yang berbeza dan mereka akan mencari titik persamaan yang memenuhi keperluan mereka. Sebagai seorang pensyarah dalam bidang komunikasi di Purdue University. kemajuan yang dicapai ini tidak mendapat sokongan para sarjana komunikasi kerana keraguan standard saintifik dan kebolehujiannya. Kita dapat menyedari bahawa tingkah laku kita ialah hasil andaian tentang bagaimana kita membuat tanggapan terhadap individuindividu lain. Namun. Tanggapan kita mungkin berlainan. Minatnya ialah terhadap hasil akhir yang dikeluarkan oleh minda manusia. 94 . Teori CMM turut menekankan aspek kemanusiaan yang merangkumi maksud serta cara berinteraksi dengan menggunakan koherans. kelemahan yang ketara pada teori ini ialah (i) (ii) (iii) Ia telah menggunakan istilah yang terlalu banyak. Ia tidak menerangkan atau membuat ramalan bagaimana teori ini boleh memberi kesan terhadap kejadian akan datang atau situasi komunikasi masa depan. Teori ini dibina dalam perspektif ilmu kemanusiaan. Greene berminat untuk melihat bagaimana manusia menghimpunkan tindakan verbal iaitu bagaimana kita membuat perancangan untuk mengeluarkan ucapan.2.Teori CMM ini dikatakan telah berjaya membantu menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi berbanding Teori Informasi Shannon dan Weaver yang telah kita pelajari sebelum ini. Namun begitu. koordinasi dan misteri dalam interaksi. Teori Himpunan Tindakan (Action Assembly Theory) (iv) 6. Teori CMM memberi fokus kepada situasi semasa (now). Secara khususnya Greene cuba menggambarkan hubungan antara apa yang kita tahu dengan tindakan yang berlaku.7 Teori Himpunan Tindakan yang dipelopori oleh John Greene (1984) menerangkan perubahan dalam proses mental individu dalam menghasilkan mesej yang akhirnya didengari khalayak. Pearce dan Cronan cuba untuk membuatkan orang lain faham teori ini daripada pandangan mereka.

Proses ini dilabelkan sebagai proses pengaktifan (activation). sesetengah rekod-rekod prosedur yang terpendam ini ialah ia kurang dilatih dan diaktifkan. terutamanya pada jangka masa terkini. Penyatuan elemen-elemen ini untuk membentuk output sebagai mewakili tindakan yang akan diambil. 95 . Fikiran manusia adalah sistematik dan proses pemilihan yang dijangkakan berlaku ialah sesetengah rekod-rekod prosedur diaktifkan dan sesetengahnya pula ialah pasif. Mengapa sesetengah rekod-rekod prosedur ini tidak dapat diaktifkan? Menurut teori ini sesetengah rekod-rekod prosedur ini tidak diaktifkan kerana pengaktifan ialah proses yang wujud di bawah tahap sedar. semakin kuatlah apa yang diperolehi. pembinaan tindakan-tindakan kita ialah daripada rekod-rekod prosedur yang disimpan dalam kotak hitam mental memori jangka panjang. Teori ini mengatakan bahawa himpunan rekod-rekod prosedur yang telah diaktifkan ialah gambaran output terhadap tindakan yang perlu diambil. Gambaran ouput ini ialah pelan tindakan yang terpecah kepada tingkah laku sebenar. perasaan. Menurut teori ini. Teori Himpunan Tindakan ini menyatakan bahawa lebih banyak rekodrekod prosedur diamalkan. kepercayaan dan sebagainya yang berpotensi di bawah tahap sedar. Penghasilan tingkah laku menurut teori ini melibatkan dua proses penting iaitu (i) (ii) Cara mendapatkan elemen-elemen prosedur yang sebaik-baiknya daripada memori jangka panjang. Oleh itu. ia tidak memaklumkan kapasiti pemprosesan berpusat. Oleh itu. kini ia menjadi tugas minda bagi membantu menarik laluan bersama sebagai gambaran output. Matlamat rekod prosedur boleh melibatkan tindakan. Greene percaya bahawa pencarian maklumat ini bukanlah dibuat secara rawak. Terdapat tiga perkara dalam pelan tindakan ini: (i) Hierarkinya yang semakin spesifik sedikit demi sedikit daripada atas ke bawah. Setiap satu peraturan ini disimpan dalam fikiran kerana sekurangkurangnya sekali pada masa lampau individu itu menyedari kaitan antara apa yang beliau inginkan dengan tindakan yang diambil. Analogi ini dikatakan tidak praktikal pada masa pemilihan dibuat secara sedar.Teori ini mengambil kira bagaimana cara individu itu membezakan antara mendapatkan informasi dan menggunakannya.

Beliau mengukur jangka masa senyap seseorang pengucap apabila ingin memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan dan juga ketidakfasihan yang wujud ketika memberi jawapan untuk menentukan tahap pemprosesan mental. Greene mengakhiri bahawa teorinya ini terlalu komplikated dan sukar diuji. pengucap akan mempunyai masa untuk memberi perhatian kepada khalayak dan maklum balas yang ditunjukkan. Greene menjalankan kajian berkaitan pengucapan. manusia sering tidak belajar daripada apa yang pernah dialami sebelum ini. Hal ini kerana beliau bimbang teori yang terlalu mudah tidak akan menggambarkan proses minda yang kompleks. Teori Himpunan Tindakan ini dikritik kerana membuat andaian tentang proses kognitif.(ii) (iii) Matlamat sosial mempraktikkan kawalan atas ke bawah. Sekiranya pengucap telah menghimpun perkataan dan tindakan sebelum berucap. ramai pelajar- 96 . pemilihan perkara dalam cogan kata berkenaan menyumbang kepada pencapaian matlamat sosial di kalangan pekerja seperti yang dikehendaki oleh pihak atasan organisasi. Cogan kata ini akan menyebabkan wujudnya tindakan yang selari dengan kehendak pihak atasan oleh para pekerja. Sesuatu unit itu diaktifkan di tahap di mana sesuatu situasi ia terbentuk sepadan dengan suasana persekitaran matlamat kita sekarang. Teori ini yang mendakwa latihan dan persediaan akan menyebabkan kefasihan ialah perkara yang telah dibuktikan sebelum ini. Kepelbagaian tahap kekuatan bergantung kepada seberapa kerap kita menggunakannya. teori ini dikatakan tidak mencipta landasan baru. Tindakan pada tahap horizontal yang sama hanya boleh dirancang dalam satu masa. Namun kenyataannya. Namun. Oleh itu. Proses Menghimpunkan Gambaran Output diandaikan oleh Teori Himpunan Tindakan melibatkan penglibatan memori jangka panjang kita yang mengandungi berjuta rekod-rekod prosedur yang menjalinkan tindak balas lepas dengan akibatnya. Secara tidak disedari. Greene menjelaskan bahawa tiada ‘pengganti’ kepada persediaan yang lengkap sebelum berucap. Teori ini juga mengandaikan bahawa manusia belajar daripada apa yang telah berlaku daripada konsep rekod-rekod prosedurnya. Contohnya seperti cogan kata yang memberi semangat kepada pekerja.

3 RUMUSAN Dalam Bab 6 ini kita telah mengikuti penerangan mengenai teori-teori asas komunikasi. agaknya berapa banyakkah masalah sosial diri anda yang dapat anda atasi? 6. linguistik. Apakah definisi istilah informasi yang digunakan oleh Shannon dan Weaver? 3. SOALAN DALAM TEKS 1. Pentafsiran ini pula bergantung kepada banyak aspek yang agak berbeza daripada seorang pengkaji kepada yang lain. Sekiranya diri anda dapat berfungsi seperti mana konsepkonsep yang diterangkan dalam Teori Interaksi Perlambangan ini. 97 . Kajian-kajian yang dilakukan banyak tertumpu kepada bagaimana maksud tercipta dan bagaimana ia diterjemahkan kepada tingkah laku manusia. Apakah yang boleh dilakukan apabila berlaku ketidakselarasan kepercayaan dan kelakuan mengikut Teori Kognitif Disonan? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Teori-teori asas komunikasi ini terhasil daripada pelbagai bidang seperti sosiologi.pelajarnya yang berusaha memahami idea Greene ini membuat kesimpulan bahawa ideanya ini mencecah hal sebenarnya terjadi dalam proses minda manusia. Apakah andaian-andaian Teori Informasi ini? 4. Apakah yang dimaksudkan dengan teori-teori asas komunikasi? 2. Huraikan apakah yang dimaksudkan dengan Penyelarasan Pengurusan Pengertian (CMM)? 5. iaitu bagaimana manusia itu membuat tafsiran terhadap simbol-simbol yang diterima. Teori-teori asas ini memberi fokus kepada komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal yang berlaku. Maksud yang tercipta bergantung kepada diri individu dan bukannya perkataan. psikologi dan lain-lain.

bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi lain yang kedengaran atau statik dalam talian. gangguan dianggap sebagai sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran membawa informasi daripada transmitter kepada penerima. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Shannon membentuk satu teori teknikal. Andaian-andaian mengenai Teori Informasi ini ialah pertama lebih tinggi medan kebebasan memilih mesej oleh seseorang individu.SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Andaian keduanya ialah gangguan ialah musuh informasi. Huraikan bagaimana simbol menjadi asas pembentukan diri individu yang diperkatakan oleh Teori Interaksi Perlambangan dan Teori Kognitif Disonan. pergerakan visual yang keterlaluan dan boleh mengganggu konsentrasi. Ia adalah apa saja yang tidak dirancang oleh sumber. Bandingkan andaian-andaian yang dibuat oleh Teori Pengurusan Koordinasi Makna (CMM) dan Teori Perantaraan Makna (MTM) dalam membentuk tindak balas individu. 3. 2. Informasi bagi Shannon bererti peluang untuk mengurangkan ketidakpastian. Oleh itu. maka pengertian “informasi” yang digunakan juga ialah teknikal. maka lebih sukarlah untuk diramalkan penerimaan. 98 . Ia menjelaskan interaksi dalam berkomunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia. semuanya ialah gangguan. suara yang tidak jelas. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Teori-teori asas komunikasi digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas berkomunikasi. 2. sekarang dan meramal fenomena akan datang. Ciri-ciri teori asas ini ialah ia tidak mempunyai had masa iaitu ia boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada masa dulu. Bagi kedua-dua Shannon dan Weaver. Kebisingan atau gangguan ini termasuklah tulisan yang comot.

Individu dalam sesebuah situasi sosial akan cuba memahami perkara-perkara yang sedang berlaku dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengenal pasti sesuatu. Koordinasi menjadi sukar apabila dua individu melihat sesuatu perkara itu dengan cara berlainan. Teori Interaksi Simbolik dan Teori Sistem. Mereka bertindak dalam lingkungan pemahaman. Pada lewat 1970-an.4. 99 . Setiap individu ini juga akan menghasilkan sistem interpersonal yang membantu menerangkan tindakan dan tindak balas. W. Kaedah regulatif iaitu kaedah yang penting untuk menentukan tindakan. begitu juga apabila mereka benci dan takutkan sesuatu. Individu-individu yang berinteraksi akan mengkoordinasikan tindakan agar memberi kesan seperti yang diinginkan dan akhirnya kedua-dua belah pihak dapat mengambil bahagian dengan selesa. Digunakan untuk menjelaskan situasi atau mesej. Teori CMM mengandaikan realiti dicipta bukan dijumpai. Teori CMM mengkaji keseluruhan interaksi secara holistik. iaitu manusia mempunyai matlamat terhadap apa yang mereka fikirkan perlu dan mulia. Pearce dan Cronen percaya bahawa teori ini amat berfaedah kepada kehidupan harian kita. Tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada kesan yang diterima daripada pihak lain. Teori ini berkaitan dengan beberapa teori lain seperti Teori Pengucapan. Barnett Pearce dan Vernon Cronen telah membangunkan CMM. Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan berharap dapat menguruskan sesuatu konflik dengan baik. Menurut teori ini. Pearce dan Cronen menggunakan istilah making social worlds untuk menerangkan CMM. menggunakan peraturan-peraturan untuk membuat keputusan yang betul tentang tindakan yang perlu diambil. tindak balas atau perlakuan. CMM dibina berdasarkan dua kaedah: (i) (ii) Kaedah konstitutif iaitu kaedah yang penting untuk memahami maksud. Begitu juga kita memberi kesan kepada pihak lain melalui interaksi kita dengannya. dua individu yang berinteraksi akan mencipta maksud terhadap perbualan mereka. Secara umumnya teori CMM mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri.

Aspek-aspek positif pilihan yang dipilih dan aspek-aspek pilihan yang ditolak ini ialah konsonan terhadap kognitif. Disonan tidak akan wujud sekiranya kita tidak mempunyai apaapa pilihan yang lain untuk dibandingkan. Ia melibatkan penggunaan paksaan atau “pembujukan kuat” seperti perjanjian memberi ganjaran untuk merangsang seseorang melakukan sesuatu. Perkara yang boleh dilakukan apabila berlaku ketidakselarasan kepercayaan dan kelakuan mengikut Teori Kognitif Disonan ialah (a) Mendedahkan diri kepada informasi yang baru Pendedahan kepada informasi yang baru yang bertentangan dengan kognitif akan menyebabkan wujudnya disonan.5. (c) Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan Festinger menggelar hal ini sebagai “kepatuhan yang dipaksa”. 100 . Apabila hal ini berlaku. maka seseorang individu itu akan cuba mencari justifikasi mengapa satu-satu pilihan dibuat. Maka disonan wujud dalam situasi ini iaitu individu tersebut memilih aspek-aspek positif alternatif yang dipilih dan mengenal pasti aspek-aspek negatif pilihan yang ditolak. Sebaliknya aspek-aspek negatif pilihannya dan aspek-aspek positif pilihan yang tidak dipilih ialah disonan dengan kognitif individu tersebut. Ia dipercayai dan selaras dengan kognitif dari segi logik. individu tadi akan cuba mengelak dan mencari informasi-informasi yang konsonan. (b) Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik Apabila wujud pilihan-pilihan yang sama menarik.

Menjelaskan kaedah-kaedah dan contoh-contoh komunikasi interpersonal yang biasanya menjadi amalan seseorang. Biasanya komunikasi interpersonal ini wujud apabila adanya persefahaman.BAB 7 KOMUNIKASI INTERPERSONAL OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Mendefinisikan teori-teori yang terdapat dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. boleh berkongsi keyakinan dan masalah. Contohnya. (1999) bahawa komunikasi interpersonal bolehlah dianggap sebagai satu proses transaksi berterusan 101 . Menurut Beebe. 7. Menggunakan ilmu komunikasi interpersonal dalam kehidupan seharian pelajar. Membincangkan definisi teori-teori komunikasi interpersonal tersebut. Beebe dan Redmond (1999). Ini bertepatan dengan apa yang diutarakan oleh Adler et al. komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan saling pengaruh-mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi tersebut. Inilah yang dikatakan hubungan komunikasi interpersonal yang positif. 3. 4. anda seharusnya boleh: 1. keserasian. kecintaan yang mendalam dan rasa tidak boleh berpisah dengan seseorang. 2. Mengenal pasti kebolehan komunikasi interpersonal di kalangan pelajar. hubungan yang intim.1 PENGENALAN Dalam bab ini anda akan diberikan penjelasan makna Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antara Perseorangan. 5. Dalam hal ini ianya melibatkan rasa mesra. jika anda mempunyai seorang kawan atau teman sebilik di asrama kenapa anda boleh mengekalkan hubungan dengan kawan tersebut? Biasanya hubungan tersebut boleh terjalin dengan baik dan berkekalan kerana anda boleh berinteraksi antara satu sama lain. wujudnya sikap tolong-menolong dan sebagainya.

mengapa anda memberhentikan kereta anda apabila lampu merah menyala di persimpangan yang terdapat lampu isyarat? Lampu merah tersebut seolah-olah berinteraksi dengan anda. iaitu makna. iaitu Interaksi Simbol (Symbolic Interactionism). Masyarakat umumnya telah mengetahui bahawa lampu merah menandakan seseorang pemandu perlu berhenti dan ini menunjukkan berlakunya interaksi simbol antara lampu tersebut dengan manusia. Kehidupan manusia banyak bergantung kepada interaksi sosial yang biasa dialaminya. Pengurusan Koordinasi Makna (Coordinated Management of Meaning). Teori Pengkaburan Interpersonal (Interpersonal Deception Theory). Teori Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty ReductionTheory). maka kini anda akan diperjelaskan kepada setiap teori tersebut. Menurut George Herbert Mead (1934) lagi. Contohnya. Pandangan Interaksi (Interaction View). Perhubungan Dialek (Relational Dialectics) dan Teori Keadilan Sosial (Social Judgement Theory). Beliau telah memperjelaskan mengenai kesan komunikasi antara manusia. terdapat tiga prinsip utama teori ini. Teori Penembusan Sosial (Social Penetration Theory). Ketiga-tiga prinsip ini memberikan rumusan terhadap diri dan sistem masyarakat dalam komuniti yang lebih besar. Jelasnya. Kritikan Konstruktivisme (Constructivism). biasanya manusia membuat keputusan secara subjektif melalui apa yang difahaminya. Teori Melampaui Jangkaan (Expectancy Violations Theory). 102 . komunikasi interpersonal berlaku apabila terdapat sekurang-kurangnya dua individu berkomunikasi secara bersemuka dan terdapat maklum balas yang cepat. Setelah disenaraikan beberapa teori dalam Teori Komunikasi Interpersonal.dan biasanya melibatkan mereka yang berada pada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan melalui pertukaran mesej antara mereka. Menurut Griffin (2000) terdapat sepuluh teori yang boleh dikategorikan dalam Teori Komunikasi Interpersonal. Lazimnya manusia membuat interpretasi terhadap sesuatu perkara berdasarkan sumber yang dianggap relevan hasil daripada interaksi dan penerimaan masyarakat. Manusia juga memahami sesuatu melalui pengalaman serta peranan simbol yang membentuk masyarakat tersebut.2 TEORI INTERAKSI SIMBOL (SYMBOLIC INTERACTIONISM) Teori Interaksi Simbol ini telah diperkenalkan oleh George Herbert Mead (1934). 7. bahasa dan pemikiran. Pada pendapat beliau.

103 . Mereka akan menggunakan bahasa atau dialek Kelantan bila berkomunikasi. kasar. Bagi mereka berinteraksi dengan menggunakan dialek Kelantan tersebut dapat menonjolkan simbol persabahatan yang kukuh dan intim antara mereka. Tingkah laku tersebut berupaya membentuk makna atau tanda kepada diri seseorang dan apa yang difikirkannya. pasti anda akan tertawa atau senyum. Kita ambil contoh kalau pelajar dari Kelantan bertemu dengan pelajar Kelantan lain di depan pintu kuliah. Interaksi simbol ini jelas memberi makna kepada komunikasi interpersonal seseorang itu. suka dan sebagainya. jika sebuah kereta dengan lajunya tiba-tiba telah memotong kereta anda sedangkan terdapat kereta lain di hadapan sehingga anda terbabas untuk mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Begitu juga kalau sebaliknya. Bahasa yang digunakan oleh seseorang dapat menggambarkan komunikasi interpersonal yang terdapat dalam dirinya. pasti bahasa yang digunakan agak kasar seperti “Keluar! Keluar! Keluar! Saya benci awak!”. Mereka berasa puas apabila dapat menggunakan dialek tersebut ketika berinteraksi sesama mereka. Selalunya apa yang terdapat dalam minda akan terpancul keluar melalui perbuatan. Pemikiran juga mempunyai perkaitan dengan komunikasi interpersonal kerana manusia suka membuat interpretasi terhadap apa yang dikomunikasikan.Makna yang diberikan oleh seseorang itu biasanya berdasarkan tindaktanduk atau tingkah laku seseorang itu daripada persepsi masyarakat. jika sedih anda akan menangis atau kelihatan sugul sahaja. Kalau anda marah. benci. Mereka akan menundukkan kepala apabila bertemu dengan orang yang lebih tua bagi menandakan rasa hormat mereka. Cuba anda interpretasikan tindakan rakan sebelah anda jika anda merampas pensil di tangannya semasa dia sedang menulis. Bahasa yang digunakan juga merupakan sumber makna kerana apa yang terkeluar daripada mulut anda yang membentuk bahasa akan memperlihatkan sikap dan sifat anda sama ada lembut. geram. Kita ambil contoh masyarakat Jepun. Ini semua memperlihatkan bahawa komunikasi interpersonal dicernakan melalui proses interaksi simbol ini. Contohnya. Kemungkinan anda akan melakukan reaksi di luar kawalan seperti secara spontan mengeluarkan penumbuk melalui tingkap kereta menandakan anda marah dengan sikap biadap pemandu tadi. Jika anda suka umpamanya. Malah masyarakat Melayu juga diajar bersopan dengan membongkokkan badan ketika berjalan melintasi hadapan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat kepada mereka. Malah bahasa juga dapat memperlihatkan masyarakat sekitarnya.

7. Contoh lain. Ini bergantung juga kepada keakraban hubungan antara seseorang itu dan akhirnya akan menghasilkan tindakan. tetapi kemudian memberikan ransangan dan motivasi kepada anaknya supaya lebih tekun lagi mengulang kaji pelajaran agar menjadi pelajar yang berjaya. Jelasnya.Contohnya. Dalam teori pengurusan koordinasi makna ini selalunya bermula dengan proses persepsi seseorang terhadap orang lain. Teori pengurusan koordinasi makna ini lebih menekankan komunikasi interpersonal yang berpusatkan cara bagaimana seseorang itu berkomunikasi. pengurusan koordinasi makna ini dapat membentuk sikap dan cara seseorang itu melakukan komunikasi interpersonalnya. Pembinaan peribadi dan proses komunikasi seseorang yang baik dapat membentuk satu kesatuan matlamat yang membolehkan manusia hidup aman dan sejahtera. Pengalaman dan latihan yang diperolehi manusia untuk berinteraksi biasanya akan mempengaruhi caranya melakukan komunikasi interpersonal. Cuba anda nasihatkan rakan anda tentang betapa pentingnya menuntut ilmu? Apakah reaksi beliau terhadap nasihat anda itu? 104 . seorang ayah yang baik akan memuji anaknya walaupun mendapat markah rendah dalam kelas. terpengaruh dengan setiap apa yang dituturkan oleh seorang ibu atau bapanya kerana proses pengurusan makna kedua-dua ibu bapa tersebut amat bererti dalam diri mereka. Sikap serius dan tegas ini memperlihatkan disiplin yang mereka terima selama ini melalui latihan dan pembentukan kendiri sebagai anggota keselamatan. Biasanya persepsi tersebut bergantung kepada sifat kendiri seseorang itu sama ada positif atau negatif. pangkatnya dan dengan siapa kita ingin berurusan melalui telefon. Barnett Pearce dan Linda Harris (1979) yang menyatakan bahawa interaksi seseorang itu lazimnya dapat memperlihatkan personaliti dan pengaruh sosial seseorang. Adakalanya cara penyampaian lebih penting daripada isi kandungan yang ingin disampaikan. seorang pegawai polis yang menjawab panggilan telefon. Seorang anak umpamanya.3 PENGURUSAN KOORDINASI MAKNA (COODINATED MANAGEMENT OF MEANING) Teori ini telah diperkenalkan oleh Vernon Cronen. Biasanya dengan tegas beliau akan memberitahu nama.

konteks mata dan kerapatan badan mereka yang berinteraksi tersebut. Canada: Wadsworth. mesra atau tidak mesra bergantung kepada non-verbal yang wujud dalam bentuk jarak. Bagi beliau apabila sesuatu perkara yang ingin dibincangkan melibatkan sama ada formal atau tidak formal. saiz dan bentuk komunikasi seseorang itu yang dapat memperlihatkan keintiman mereka.4 TEORI JANGKAAN MELAMPAU VIOLATIONS THEORY) (EXPECTANCY Teori jangkaan melampau ini telah diperkenalkan oleh Judee Burgoon (1986) yang memperjelaskan mengenai proses ruang. Jarak ini mungkin berlaku apabila pasangan 105 . Interpersonal Littlejohn. Belmout: Wadsworth. Beliau percaya bahawa zon yang dibina oleh seseorang ketika berkomunikasi akan memberi makna hubungan antara mereka. Trenholm. jika berlaku jarak perbualan seseorang itu antara 0 hingga 18 inci. Contohnya. 3. 7. maka kedua-dua mereka yang berkomunikasi itu dapat dianggap sangat rapat hubungannya. & Jensen.SOALAN DALAM TEKS 1. jarak. S. communication. S. (2002). Theories of human communication. (1992). Beebe dan Redmond (1999)? Bagaimana komunikasi interpersonal boleh berlaku? Siapakah yang menyebutkan bahawa komunikasi interpersonal merupakan satu proses transaksi yang berterusan dan biasanya melibatkan mereka yang berada pada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan melalui pertukaran mesej antara mereka? Semak jawapan anda di akhir bab ini.W. 2. Apakah makna komunikasi interpersonal menurut pendapat Beebe. A.

Cuba anda masuk dalam lif dan terus memerhatikan setiap orang dalam lif tersebut. Jarak ini selalu berlaku apabila ada sesi ceramah dan biasanya penceramah dengan penonton berada pada situasi ini ketika dalam sebuah dewan. menurut David Buller dan Judee Burgoon (1996) wujudnya komunikasi dua hala antara 106 . iaitu pemalsuan. Manakala bagi jarak antara 18 inci hingga 4 kaki. Jarak ini mungkin berlaku apabila terdapatnya perbincangan atau sesi mesyuarat antara ketua dengan pekerjanya dalam sebuah bilik mesyuarat yang berbentuk formal. dianggap sebagai jarak personal. merahsiakan dan mengelirukan. Selain itu. Manakala jarak antara 4 kaki hingga 10 kaki dianggap sebagai jarak sosial. Dalam hal ini terdapat tiga strategi penipuan komunikasi yang biasa berlaku.5 TEORI PENGKABURAN INTERPERSONAL (INTERPERSONAL DECEPTION THEORY) Teori Pengkaburan Interpersonal ini telah dipopularkan oleh David Buller dan Judee Burgoon (1996) yang mendapati ramai manusia dalam banyak situasi tidak bersikap jujur ketika berkomunikasi. maka reaksi tersebut sedikit sebanyak memberikan implikasi negatif bahawa anda tidak jujur untuk berkomunikasi dan tidak yakin dengan apa yang anda ingin tutur atau ucapkan. Apa yang akan berlaku? 7. Begitu juga dengan konteks mata yang dilakukan akan memberikan jangkaan terhadap komunikasi interpersonal yang wujud. Mereka mungkin sedang berbincang mengenai gerai makan yang akan dijunjungi waktu tengah hari nanti atau tentang teman wanita mereka yang bermasalah. Jelasnya. cara seseorang itu mengadakan konteks mata juga penting dan ianya dapat memperlihatkan reaksi seseorang. Manakala jarak 10 kaki ke atas merupakan jarak publik. jarak interaksi seseorang itu dapat memberikan interpretasi terhadap keintiman hubungan seseorang. tetapi pada hakikatnya ada tujuan atau mesej tertentu di sebalik kegiatan komunikasi yang dijalankan. Jika anda ditemu duga dan anda takut untuk bertentang mata dengan mereka yang menemu duga anda. Proses interaksi ini mungkin berlaku antara seorang sahabat dengan sahabat baiknya atau antara ketua dengan pekerja yang sama jantina.kekasih sedang berbual mesra atau pasangan suami-isteri atau mungkin juga seorang ibu sedang berbisik sesuatu kepada anaknya. Dalam melaksanakan komunikasi interpersonal bentuk ini. Mereka pada dasarnya berkomunikasi dengan jujur.

seorang pekerja yang datang lambat ke tempat kerja akan mencipta pelbagai alasan agar tidak dimarahi oleh ketuanya. Contohnya. 107 . Biasanya mereka yang berinteraksi ini cuba mempengaruhi antara satu sama lain dan semasa berlakunya komunikasi antara mereka inilah. jika seorang bekas isteri yang telah diceraikan oleh suaminya bersikap tidak ambil kisah atau tertawa ketika menceritakan peceraiannya. Tanya rakan anda sama ada dia faham atau tidak isi kandungan modul Teori Komunikasi UPJJ. UUM yang diberikan kepadanya? Lihatlah kejujuran beliau ketika mengeluarkan kata-katanya. Pujian yang diberikan kepada tokoh politik tertentu terlalu tinggi sehingga tidak munasabah pada logik akal. Ramai penduduk kampung yang tertarik dengan komunikasi interpersonalnya lalu menjual harta untuk sama-sama mengikuti skim cepat kaya tersebut. beliau cuba menyembunyikan kesedihan yang dialaminya. merahsiakan dan mengelirukan. tetapi daripada air mukanya dapat memperlihatkan ketidakjujurannya semasa bertutur. Contohnya. Terdapat juga manusia bila menghadapi sesuatu masalah bertindak dengan melakukan penipuan bagi melepaskan diri.komunikator dan komunikan. Contohnya. Manakala seorang sahabat lain terlalu anti pemerintah. wujud pula apa yang dikatakan komunikasi mengkaburkan yang berbentuk pemalsuan. Tetapi apa yang berlaku ialah penipuan dan inilah yang mengelirukan mereka yang terlibat dalam skim tersebut. hujah yang digunakan oleh seorang sahabat yang pro kepada pemerintah sering tidak berlandas atau bersandarkan sumber yang tidak pasti kebenarannya atau sumber yang tidak diiktiraf kewibawaannya. Kedua-dua sahabat ini dianggap melakukan pengkaburan interpersonal semasa berkomunikasi. seorang lelaki yang bertali leher dan kelihatan segak dengan kereta mewah telah menawarkan program atau skim cepat kaya. jika berlaku perbincangan antara dua orang sahabat tentang politik negara. Apa yang dibicarakan semuanya bersifat negatif kepada tokoh-tokoh tertentu tanpa sebarang sandaran yang kukuh. Contohnya. Terdapat juga kekaburan interpersonal apabila sesuatu interaksi yang berlaku tidak menggambarkan perkara sebenarnya. Adakalanya komunikasi interpersonal berbentuk pengkaburan berlaku apabila seseorang cuba merahsiakan sesuatu peristiwa atau insiden yang berlaku. Ini bermakna. Ada isu yang dipalsukan kebenarannya semata-mata kerana dia “bias” kepada pemerintah.

O’ Keefe (1982).7 TEORI PENEMBUSAN SOSIAL (SOSIAL PENETRATION THEORY) Teori Penembusan Sosial telah diutarakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor (1973) dengan menjelaskan. Barbara. maka sikap kemarahannya akan ditonjolkan hasil daripada apa yang tersimpan dalam mindanya. Dalam teori ini konsep utamanya ialah personaliti diri seperti bawang besar yang mempunyai lapisan luar atau kulit yang nipis. akan berlaku pula maklum balas atau kritikan sama ada positif atau negatif daripada para pekerja hasil yang terdapat dalam minda mereka. Ini 108 . J. O’ Keefe dan Daniel. dengan mengutarakan alat pengukuran bagi memperoleh keputusan tentang komunikasi interpersonal yang disebut sebagai get inside your head. Barbara. J. Hasil arahan kerja tersebut. Contohnya. Teguran anda mungkin tidak akan dilayani kerana dia meniru disebabkan tidak mempunyai masa untuk membuat tugasan tersebut. Bagaimana perasaan anda sekiranya sahabat anda tiba-tiba mengkriti anda kerana menceritakan kisah teman wanitanya kepada rakan yang lain? 7. O’Keefe (1982) ini telah mengguna pakai Walter Crockett Role Category Questionnaire (RCQ) yang diperkenalkan oleh Crockett W. O’Keefe dan Daniel. Rakan anda juga mungkin membayangkan bahawa anda juga mungkin akan bertindak sedemikian sekiranya berada di tempatnya. jika seseorang itu marah. proses komunikasi interpersonal bertujuan untuk berkongsi maklumat antara seseorang. diikuti dengan lapisan-lapisan lain yang semakin ke dalam semakin kuat dan padat. Matlamat komunikasi interpersonal akan mencapai kejayaan sekiranya perilaku pengamal bersikap terbuka dan jujur semasa berkomunikasi.6 TEORI KONSTRUKTIVISME (CONSTRUCTIVISM) Teori ini dipelopori oleh Jesse Delia. Begitu juga jika anda memberikan kritikan terhadap rakan sekuliah anda yang meniru tugasan rakan lain untuk memudahkan kerja beliau. H (1965) sebagai asas mendapat keputusan terhadap komunikasi interpersonal. Seorang ketua dalam organisasi akan memberikan arahan kerja kepada pekerja sokongannya apabila dia memikirkan kepentingan kerja tersebut bagi meningkatkan prestasi organisasi. Menurut Griffin (2000) setiap yang dikomunikasikan ialah apa yang terdapat dalam minda seseorang penutur itu.7. J. Teori konstruktivisme oleh Jesse Delia. Itulah jalan paling mudah yang terfikir oleh beliau. J.

Lazimnya tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal perkenalan. wujud hasil hubungan pada awalnya. 109 . seperti kisah keluarganya yang porak-peranda hasil perceraian ibu bapanya. didapati Ali kelihatan sebagai seorang pelajar dari bandar yang bersikap ego. Tetapi bila diselidiki dalam jiwanya terdapat perasaan yang tidak disenangi oleh Adam. sikap ego dalam dirinya dan mungkin kisah putus tunangnya. Biasanya perkara luaran lebih kerap diceritakan kepada teman baru seperti kursus yang diambil. Ini bererti. semakin lama kita berkenalan atau melakukan komunikasi interpersonal. Ini bermakna. tetapi menjadi lambat setelah sampai ke lapisan yang lebih tengah. Adam telah mengajak Ali ke rumahnya yang terletak di Changlon.bermakna. maka semakin kita mengetahui kegemaran. Ali telah bertindak kurang sopan dengan pergi ke dapur mencari makanan dan membuka TV dengan kuat sekali sedangkan dalam rumah itu bapa Adam sedang bersembahyang. jadual hariannya dan kelemahan peribadinya. Lebih banyak seseorang itu mengetahui tentang pasangan mereka. sombong dan kurang sopan. maka komunikasi akan menjadi bertambah peribadi. maka semakin kita mengetahui isi hati kenalan kita itu. kemudian timbul kepuasan hubungan dan seterusnya timbul kestabilan hubungan. kebaikan sifat atau keburukan peribadinya. Oleh kerana rasa kesian kepada Ali yang agak keseorangan. tetapi menjadi lebih susah hingga ke lapisan tengahnya. Pada luarannya didapati Ali seorang pelajar yang sama dengan pelajar lain. Contoh. Semasa berada di rumah Adam. asal mereka dan minat. Pada pendapat anda adakah Adam akan mengajak Ali ke rumahnya lagi? Bolehkah Ali terus menjadi sahabat Adam? Daripada contoh di atas. Kemudian berlakunya pendedahan kendiri dengan memahami cita-cita. Proses terakhir yang mungkin berlaku ialah kebalikan tembusan yang merupakan proses menarik diri daripada satu lapisan kesatu lapisan seperti dilalui pada peringkat tembusan. Pendedahan kendiri Ali dianalisis oleh Adam dengan melihat hasil perbuatan Ali. sekiranya kita telah lama mengenali rakan atau sahabat kita. cita-cita. kisah Adam seorang pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) telah berkenalan dengan Ali rakan sebiliknya yang berasal dari Kuala Lumpur. Mungkin rakan akan tidak lagi bertegur sapa dengan anda atau melarikan diri bila bertembung dengan anda. Berikan tiga cadangan kebaikan dan kelemahan teori ini berdasarkan pengalaman anda membentuk hubungan dengan rakan anda. Tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal.

Kekurangan ketidakpastian menyebabkan bertambahnya komunikasi bukan verbal.8 TEORI PENGURANGAN KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY REDUCTION THEORY) Teori ini dipopularkan oleh Charles Berger (1987) dengan memberikan fokus terhadap penggunaan komunikasi manusia bagi memperoleh pengetahuan selain membentuk kesefahaman antara satu sama lain apabila berkomunikasi. Tahap ketidakpastian rendah akan menghasilkan kadar timbal balik yang rendah. Apabila berlaku persamaan antara individu. akan menghasilkan kadar timbal balik yang tinggi. iaitu Aksiom 1: Aksiom 2: Apabila tahap komunikasi verbal antara seseorang yang baru sahaja berkenalan meningkat. kita sebenarnya berpotensi menyelidiki siapa dia. Sekiranya berlaku ketidaksamaan. pencarian maklumat berkurangan. Apabila tahap komunikasi bukan verbal meningkat. Apabila tahap ketidakpastian tinggi. maka tahap ketidakpastian akan berkurangan. dari mana asalnya. Terdapat tujuh aksiom yang yang telah diperkenalkan oleh Berger (1987). ia akan meningkatkan ketidakpastian. ia akan mengurangkan ketidakpastian. iaitu ketidakpastian perlakuan yang boleh diselesaikan melalui prosedur tertentu dan ketidakpastian kognitif yang boleh diatasi dengan mencari maklumat. maka tahap ketidakpastian berkurangan. Biasanya apabila kita berkomunikasi dengan seseorang. Teori ini mempunyai banyak aksiom yang merupakan kenyataan yang diterima sebagai benar tanpa perlu melalui proses pengujian.7. kenapa dia berjumpa dengan kita dan persoalan lain yang timbul dalam fikiran kita. Apabila tahap ketidakpastian berkurangan. menyebabkan kemesraan berkurangan. perlakuan pencarian maklumat akan meningkat. Dalam teori ini menyebutkan bahawa jika kita pertama kali bertemu dan berkomunikasi dengan seseorang. teori ini juga kadang-kadang disebut sebagai Teori Aksiomatik. maka kita akan berasa tidak pasti dan biasanya berlaku dua jenis ketidakpastian. Oleh itu. 110 Aksiom 3: Aksiom 4: Aksiom 5: Aksiom 6: . Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi dalam hubungan.

manakala kurangnya ketidakpastian akan menyebabkan kita lebih menyukainya. Contohnya. iaitu (i) Kita tidak boleh tidak berkomunikasi – walaupun kita tidak begitu bersetuju dengan ibu kerana mengkritik pakaian kita dan tidak 111 .Aksiom 7: Apabila tahap ketidakpastian yang akan menyebabkan kita kurang meminati seseorang itu. Mereka menjelaskan tentang proses membentuk serta mengekalkan hubungan antara perseorangan. iaitu Pengharapan interaksi pada masa depan – apabila kita akan berjumpa dan berinteraksi dengan individu berkenaan pada masa depan. Untuk menerangkan hubungan antara individu dalam pendekatan interaksi ini. sahabat kita itu adik kepada salah seorang pensyarah di Jabatan Komunikasi yang mempunyai banyak buku rujukan untuk memudahkan kita untuk membuat tugasan nanti. Cuba anda kaitkan setiap aksiom di atas dengan hubungan anda bersama rakan sekuliah anda sejak bertemu dengannya. (ii) Nilai insentif – kita mengetahui bahawa dia mempunyai nilai yang kita inginkan. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). tiga prinsip telah diutarakan oleh Paul Watzlawick. Anda ingin tahu kenapa dia berkelakuan begitu. Kita akan berpeluang bertemu kerana kebetulan dia dari tempat yang sama.9 PENDEKATAN VIEW ) INTERKASI (THE (i) INTERACTION Pendekatan Interaksi ini telah diutarakan oleh Paul Watzlawick. Jelasnya. (iii) Devian – kenalan anda itu agak berbeza dengan kenalan lain kerana setiap kali bertemu dia akan resah untuk berbicara. memandang tempat lain bila bercakap dan selalu melarikan diri bila bertembung dengan anda. teori pengurangan ketidakpastian ini mungkin memberikan anda pandangan baru mengenai proses pembentukan hubungan dalam komunikasi antara perseorangan dan seterusnya meningkatkan lagi jalinan hubungan anda dengan sahabat anda. UUM dalam bidang komunikasi. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). 7. kenalan kita sama-sama mengikuti kursus PJJ. Contoh. Bagi memahami teori pengurangan ketidakpastian ini Griffin (2000) telah mengutarakan pandangan tentang proses pencarian maklumat dalam membentuk hubungan. Terdapat tiga perkara yang mendorong seseorang itu mencari maklumat.

Manakala Datin Zainon pula terlalu menjaga statusnya sebagai Profesor dan hubungannya yang bersifat komplementari sebagai ibu dengan membohongi pihak sekolah. Begitu juga dengan Alijah yang sering bergaduh dengan Adam di rumah. tetapi kita tetap memberikan mesej bahawa kita ada masalah. manakala komunikasi verbal adalah digital. Apa yang menjadi masalah ialah anak mereka Adam yang belajar dalam Tingkatan 4 ialah pelajar yang sangat degil. dia cuba mengadakan hubungan yang menerangkan kandungan atau disebut metakomunikasi. Satu hari Adam telah ditangkap polis kerana disyaki terlibat dengan perlumbaan haram. lantas melakukan interaksi dengan Pegawai Polis. air muka dan pergerakan badan yang mempunyai makna. tetapi bahasa yang anda gunakan nadanya agak kasar. anda memberi sejambak bunga kepada pensyarah sempena Hari Guru. Aminah sibuk sebagai pelajar Tahun Tiga di Universiti Selatan Malaysia. selalu bergaduh dan ponteng sekolah. Apabila pihak sekolah menghubungi Datuk Syed mengenai tingkah laku anaknya Adam. Manakala Alijah pelajar Tingkatan 6 yang aktif di sekolah. Datuk Syed telah menghubungi seorang Pegawai Polis agar anaknya dilepaskan. Contohnya. Dalam situasi ini pemberian sejambak bunga itu ialah komunikasi analogik dan ucapan selamat dengan nada yang kasar itu ialah komunikasi digital. (ii) Manusia berkomunikasi secara digital dan analogik – komunikasi bukan verbal adalah analogik. Manakala Adam membuat alasan bahawa dia tertekan dalam keluarga kerana semuanya sibuk dengan kerja sendiri tanpa mengambil berat tentang 112 . iaitu Aminah yang sulung. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori pendekatan interaksi ini. anda bolehlah mengikuti kisah berikut: Datuk Syed merupakan seorang tokoh korporat yang disegani. Isterinya Datin Zainon seorang Profesor di Universiti Utara Malaysia. penekanan terhadap perkataan. Datuk Syed terpaksa menjaga identitinya sebagai tokoh korporat. Alijah yang tengah dan Adam yang bongsu. Manakala Datin Zainon pula bertindak menghantar surat kepada pihak sekolah mengatakan Adam selalu sakit dan tidak boleh hadir ke sekolah. Kandungan pula ialah isi mesej dan hubungan ialah bagaimana mesej disampaikan. Selalunya dalam komunikasi lisan metakomunikasi ialah nada suara. (iii) Komunikasi sama dengan isi kandungan membentuk hubungan – apabila seseorang berkomunikasi. Ertinya komunikasi tetap berlaku. Manakala Aminah pula sibuk dengan kerja-kerja kursus di universiti tanpa menghiraukan apa yang telah berlaku terhadap adiknya.mahu berkomunikasi dengannya. Mereka mempunyai tiga orang anak. Datuk Syed menganggap itu sebagai proses biasa sebagai pelajar yang kian remaja.

Begitu juga seorang suami yang sedang berbicara dengan isterinya. Biasanya kepercayaan yang dibina bagi membentuk rasional dialek ini bergantung kepada pertimbangan yang diberikan oleh seseorang sama ada ingin bersama-sama dengan kita atau sebaliknya. Namun. Oleh itu. Perbincangan mengenai pendekatan interaksi ini membolehkan kita lebih memahami betapa pentingnya interaksi antara perseorangan dalam keluarga. iaitu dengan mempengaruhi orang lain bersama-sama dengan kita. ada kalanya berlaku kegagalan semasa berkomunikasi tersebut. Terdapat pelbagai masalah yang berlaku dalam keluarga dan kesemua ini berpunca daripada pendekatan interaksi yang kurang memuaskan dan kalau berlaku interaksipun biasanya berbentuk negatif atau kegagalan berkomunikasi. pendekatan interaksi penting dalam membentuk komunikasi interpersonal yang baik antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adakalanya rasional dialek ini dapat memperlihatkan keutuhan perhubungan seseorang mengikut daerah atau persekitarannya. Lazimnya rasional dialek yang diucapkan mempunyai hubungan intim dengan seseorang. pastinya menampakkan kemesraan yang menyeronokkan. Terdapat beberapa bentuk kawalan yang boleh dilakukan. Contohnya. Teori ini membicarakan hubungan yang selari dengan sistem setiakawan dan kekeluargaan. Kita boleh membentuk sesuatu keputusan tetapi tidak boleh memaksa seseorang itu menerima keputusan yang telah kita buat. Ini bermakna.dirinya. walaupun adik anda bersalah? 7. Contohnya. semua pihak perlu berperanan untuk saling berkomunikasi antara perseorangan dalam bentuk teguran. Adam terlalu bebas untuk berbuat apa sahaja kerana kurangnya interaksi di kalangan keluarga dan apa yang dilakukan selalu mendapat pembelaan daripada ibu bapanya. nasihat memberikan kerjasama dan membentuk kesefahaman.10 RASIONAL DIALEK (RATIONAL DIALECTICS) Rasional dialek ini diketengahkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery (1976) yang mengutarakan keakraban komunikasi dengan status hubungan seseorang itu. Begitulah yang sepatutnya berlaku kepada keluarga Datuk Syed. Cuba anda fikirkan kenapa ibu anda selalu menyebelahi adik anda dalam setiap perkara. jika 113 . apabila dua pasangan kekasih berbicara. Hubungan yang berbentuk saling memberi dan menerima perlu berlaku sekiranya ingin membentuk hubungan yang baik antara seseorang itu. Teori ini lebih menekankan perasaan kesepakatan atau kesamaertian dan pembentukan kesefahaman antara satu sama lain. bagi mendapatkan interaksi yang baik.

hubungan yang erat mahupun hubungan yang mulai renggang antara seseorang dengan seseorang yang lain.seorang pelajar dari Negeri Sembilan bertemu dengan seorang pelajar lain dari Negeri Sembilan juga. maka mereka lebih selesa menggunakan bahasa tersebut apabila berbicara. Ini bermakna. jika anda bertemu dengan seorang kawan sebilik semasa berada di asrama dahulu dalam satu kursus atau bengkel. menerima atau memperoleh mesej. Begitu juga jika pelajar berketurunan Boyan apabila bertemu kaum kerabatnya yang boleh berbicara bahasa Boyan. Rasional dialek juga melibatkan sikap keterbukaan atau tertutup.11 TEORI KEADILAN SOSIAL (SOSIAL JUDGMENT THEORY) Teori Keadilan Sosial ini telah diperkenalkan oleh Muzafer Sherif dan Carl Hovland (1961). Sedang anda membeli-belah bersama sahabat anda. Hubungan yang selari antara komunikasi interpersonal dengan rasional dialek ini memang tidak dapat dipisahkan kerana melibatkan persoalan status hubungan antara seseorang itu. maka pastinya anda akan memeluk sahabat itu dan berbicara dengannya kisah silam yang mengimbas kembali nostalgia ketika zaman persekolahan dahulu. maka sudah pasti mereka lebih mesra menggunakan dialek Negeri Sembilan mereka. Sekiranya sesuatu berita atau komunikasi yang diterima itu tidak sehaluan dengan sikap dan personaliti seseorang itu. kepastian dan juga ketidakpastian. Contohnya. Apakah yang anda akan lakukan ketika itu? 7. Pastinya anda rasa sungguh senang semasa berinteraksi. mereka biasanya gemar membuat penghukuman tanpa mengambil kira mesej sebenar atau akibat daripada interpertasi yang dilakukannya. Teori Keadilan Sosial ini mempunyai hubungan dengan psikologi. tibatiba anda terserempak dengan bekas guru sekolah anda yang anda minati cara pengajarannya. gelak ketawa dan mungkin menangis apabila kisah sedih dibualkan. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang rapat antara kita dengan sahabat yang terlibat dalam interaksi tersebut. Menurut Muzafer Sherif dan Carl Hovland (1961) apabila seseorang mendapat. komunikasi interpersonal dalam rasional dialek bergantung kepada persamaan pengertian antara komunikatorkomunikator yang berhubung dan sejauh mana mereka dapat menyatukan kesefahaman mereka mengenai sesuatu perkara yang diperbincangkan serta wujud keserasian perhubungan tersebut. maka biasanya keadilan sosial tidak akan wujud dan penghukuman yang diberikan ialah negatif dan begitulah 114 .

• Jika komunikasi cenderung untuk berjaya sebagaimana yang dirancang. Malah Osmo Wiio (1978) ada mengutarakan enam kegagalan berkomunikasi. Dalam hal ini empat prinsip telah dinyatakan. Akhirnya. • Jika komunikasi tidak boleh gagal. maka tindakan memulau atau seseorang itu tidak akan memberikan komitmen yang bersunguh-sungguh. ada kemungkinan juga komunikasi tersebut akan gagal. (ii) Jika mesej boleh difahami dalam berbagai-bagai cara.sebaliknya jika berita yang diterima bersesuaian dengan diri seseorang. Ego manusia yang menyebabkan ketidakadilan sosial tersebut berlaku. Menurut teori keadilan sosial ini. biasanya mesej yang diterima akan dipersepsikan mengikut kehendak dan sikap penerima maklumat tersebut. iaitu • Jika komunikasi akan gagal. ia mungkin akan gagal. • Jika anda berpuas hati bahawa komunikasi anda itu berkemungkinan berjaya. (iv) Semakin banyak komunikasi dilakukan. maka semakin sukar komunikasi itu untuk berjaya atau overload communication. Sekiranya. ia akan difahami dalam cara yang begitu dan begini dan ini banyak mendatangkan mudarat. (v) Dalam komunikasi. maklumat yang diterima tidak sehaluan dengan penerima atau tidak dipersetujui. maka boomerang effect atau kesan kezaliman akan berlaku. bila kita berkomunikasi. iaitu dunia khayalan media massa dan dunia seharian yang jarang sekali kedua-dua dunia ini bertemu. (iii) Biasanya. tetapi lebih dipertikaikan bagaimana perkara itu boleh berlaku. maka akan berlaku rasa tidak puas hati dan seterusnya mereka bertindak untuk menolak segala maklumat yang diberikan. ia mestilah berkeadaan sebagaimana yang tidak dirancang. ia pasti gagal. ada orang lain yang lebih mengetahui daripada apa yang anda maksudkan dengan mesej anda itu. Jika maklumat yang diterima bertentangan dengan naluri atau kehendak penerima. tidak mustahak tentang sesuatu perkara itu berlaku. Kita mungkin mempunyai dua dunia yang sama. iaitu Komunikasi biasanya gagal kecuali nasib. Keadilan sosial selalu berlaku apabila sudut pandangan seseorang terhadap sesuatu perkara atau kejadian itu melibatkan komunikasi yang memihak kepada majoriti masyarakat. 115 (i) . jika melibatkan perasaan ego dalam diri seseorang. maka pujian akan diberikan.

(vi) Mustahak sesuatu butiran berita itu adalah berkait rapat secara songsang dengan jarak dua kali ganda. Konteks hubungan melibatkan tahap kepercayaan. Walaupun kita boleh meminta maaf. Apa juga yang kita lakukan sama ada bercakap. Mengapa? 116 . Jelaskan proses pendedahan diri dalam teori ini. 2. kita tidak dapat mengelak daripada berkomunikasi. nilai. Teori Pengurangan Ketidakpastian dikenali juga sebagai Teori Aksiomatik. kuasa. Apakah perasaan anda apabila bertemu dengan seorang kawan lama andayang anda dapati beliau baru sahaja dibebaskan dari penjara? 7. konsep kendiri dan nilai kendiri kepada kedua-dua mereka yang terlibat dalam komunikasi antara perseorangan ini. para pelajar telah diberikan pengetahuan mengenai sepuluh teori yang terdapat dalam Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antara Perseorangan. kawalan. personaliti. Jelas sekali. berdiam diri atau bergerak. keperluan.12 RUMUSAN Sebagai rumusan dalam bab ini. iaitu dari segi psikologi yang melibatkan keinginan. tahap pendedahan kendiri dan pengalaman mengenai diri masing-masing. berita sahabat anda Ahmad bertumbuk dengan jirannya lebih mustahak bagi anda berbanding dengan berita sepuluh ribu orang terbunuh dalam banjir di India. Apakah komunikasi interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. konteks situasi melibatkan persekitaran fizikal dan konteks budaya yang melibatkan unsur-unsur budaya yang mempengaruhi proses interaksi. Terangkan kenapa teori komunikasi interpersonal penting? Kenapa personaliti diri seseorang itu biasanya disamakan seperti lapisan kulit bawang? Pendedahan kendiri penting dalam Teori Tembusan Sosial. 4. 3. Seterusnya. tetapi amat mustahil untuk kita menarik balik kata-kata yang telah kita luahkan. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Contohnya. Biasanya komunikasi interpersonal ini tidak boleh ditarik balik. Dalam komunikasi interpersonal ini ada yang bersifat kontekstual dan terdapat empat bentuk konteksnya yang utama. semuanya melibatkan komunikasi.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. wujudnya sikap tolong-menolong dan sebagainya. Dalam hal ini ia melibatkan rasa mesra. Biasanya komunikasi interpersonal ini wujud apabila adanya persefahaman. 2. komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan mereka pula saling mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi tersebut. kecintaan yang mendalam dan rasa tidak boleh berpisah dengan seseorang.5. Menurut Beebe. boleh berkongsi keyakinan dan masalah. keserasian. Rosenteld dan Towne (1999). Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Nyatakan tiga prinsip dalam pendekatan interaksi oleh Paul Watzlawick. Kata-kata tersebut diutarakan oleh Adler. 3. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). hubungan yang intim. Beebe dan Redmond (1999). 117 .

Biasanya kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas. newsletter dan sebagainya. kumpulan formal juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Mendefisikan konsep komunikasi kumpulan. Dalam sesebuah kumpulan setiap ahli mempunyai peranan masing-masing bagi menentukan visi dan matlamat kumpulan tercapai. Begitu juga Jawatankuasa Promosi yang bertanggungjawab mempromosikan sesuatu barangan keluaran sesebuah organisasi. kumpulan mengandungi lebih daripada dua orang dan wujud bersama dalam jangka masa tertentu. Ini bermakna jawatankuasa tadi merupakan satu kumpulan yang bertanggungjawab untuk merancang. Kumpulan sebenarnya boleh diwujudkan dalam sesebuah organisasi seperti pembentukan Jawatankuasa Penerbitan yang bertanggungjawab menguruskan sesuatu hasil penerbitan seperti buku cenderamata. Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua.BAB 8 KOMUNIKASI KUMPULAN OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa. iaitu kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. Lazimnya. Memahami komunikasi kepemimpinan dan kepengikutan. Kumpulan dibina atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu. 5. 3. mengelola dan mengambil sebarang tindakan untuk merealisasikan matlamat organisasi mereka. Setiausaha. 2.1 PENGENALAN Dalam bab ini anda akan diperjelaskan tentang teori dan makna komunikasi kumpulan. Mengenal pasti proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. anda seharusnya boleh: 1. Membincangkan definisi komunikasi kumpulan kecil. kumpulan merupakan himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama. Menurut Devito (1997). Menjelaskan maksud pemikiran kelompok atau groupthink. 4. Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai struktur yang rasmi dan ketua boleh dipilih daripada 119 . Di samping itu. iaitu jawatan seperti Pengerusi. 8.

Mungkin ini berlaku kerana komunikasi telah menjadi perkara biasa sehingga tidak diberikan perhatian yang sewajarnya. Terdapat kumpulan yang mempunyai ahli yang sama tahap dan ada kumpulan yang mempunyai ahli yang berbilang status. Cuba anda terangkan faedah kumpulan perbincangan untuk membuat atau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah? 8. kewujudan kumpulan menuntut setiap anggota organisasi berkomunikasi bagi menjaga dan memelihara persahabatan antara mereka. Malah kita dituntut untuk bersama-sama dalam banyak hal seperti semasa di tempat kerja atau di rumah. kita tidak boleh tidak berkomunikasi dalam kumpulan.2 KOMUNIKASI KUMPULAN Dalam kehidupan seharian. Tubbs (1998) mendefinisi komunikasi kumpulan kecil ialah proses setiap anggota kumpulan bertukar dan berkongsi maklumat sama ada secara 120 . Pemilihan ketua sering berubah mengikut masa dan tugas.3 KOMUNIKASI KUMPULAN KECIL Menurut Napier dan Gershenfeld (1993) komunikasi kumpulan kecil berlaku apabila lima hingga tujuh orang berbincang dan ia bergantung kepada kepada tugasan dan matlamat kumpulan tersebut. Atas kelebihan berkumpulanlah.kalangan ahli. Tugas utama kumpulan ialah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 8. Walau apapun sifat atau bentuk sesuatu kumpulan itu. maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi. masalah dan isu keberkesanan kumpulan masih menjadi topik perbincangan. Walaupun berkomunikasi merupakan perkara utama semasa berkumpulan. peranan dan tanggungjawab setiap ahli amat mustahak (Ezhar Tamam. Ini merupakan satu andaian yang agak berbahaya kerana pendengar mungkin tidak berminat untuk mendengar atau tidak mahu menerima apa yang kita tuturkan. komunikasi merupakan suatu proses yang dinamik dan menuntut pengamalnya berusaha untuk menjayakannya. Biasanya. 1999). Sebenarnya. maka kita sering dituntut untuk melaksanakan sesuatu projek atau urusan semasa bekerja. Ketika kita bercakap. Dalam bab ini kita akan membincangkan konsep komunikasi dengan memberikan penekanan kepada faktor-faktor yang perlu diberikan perhatian yang sewajarnya bagi menjayakan komunikasi dalam kumpulan.

dalam komunikasi kumpulan sering berlaku pengaruh majoriti dan pengaruh minoriti. Antaranya (i) (ii) (iii) Dengan berkumpulan kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan. Manakala Beebe dan Masterson (1994) pula berpendapat. Komunikasi kumpulan kecil ini mempunyai banyak kelebihan. Menurut Barker.lisan atau bukan lisan untuk mempengaruhi antara satu sama lain. iaitu komunikasi kumpulan terdapat kesan pemerhati yang dapat mempengaruhi kandungan dan cara mereka berkomunikasi. Penglibatan dalam kumpulan memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan sosial dan dapat mengenali lebih ramai orang serta boleh berbangga sekiranya dapat memberikan sumbangan kepada kumpulan. Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan daya kreativiti perseorangan. Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta bertukar-tukar pendapat dengan jayanya. Fikirkan satu kumpulan kerja yang pernah anda sertai. Menurut Ezhar Tamam (1999) terdapat beberapa kelebihan jika bekerja secara berkumpulan berbanding dengan bekerja secara bersendirian. Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya seseorang pelajar belajar dalam bentuk kumpulan. lazimnya interaksi di kalangan ahli organisasi menjadi bertambah kompleks dengan pertambahan jumlah ahli baru dalam kumpulan tersebut. tetapi juga daya ingatan serta berpeluang untuk berbincang dan bertanya sesuatu yang kurang difahami. Lebih banyak alternatif yang boleh dikenal pasti apabila berfikir secara kumpulan. komunikasi kumpulan kecil merupakan interaksi bersemuka antara individu yang berkongsi maklumat dan merasakan mereka sebagai ahli kumpulan yang saling bergantung antara satu sama lain. Wahles dan Watson (1995). Kedua. 121 (iv) (v) (vi) . komunikasi kumpulan kecil dapat dibezakan dengan komunikasi lain dalam tiga perkara. Buat satu pemetaan tentang peranan setiap individu yang terlibat dalam kumpulan tersebut termasuk anda. Bukan sahaja kefahaman meningkat. bilangan merupakan faktor penting dalam hal membuat keputusan. Dengan berkumpulan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah atau teknik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Oleh itu. Ketiga.

Ketua Unit Pengeluaran dan beberapa orang daripada bahagian teknikal. masalah penyalahgunaan dadah dan sebagainya dapat dilihat sebagai masalah pemikiran kelompok atau groupthink kerana beberapa situasi lain yang dihadapi selepas berlakunya peristiwa tersebut. untuk mendapatkan keputusan terbaik. Walau bagaimanapun. Dalam organisasi X satu jawatankuasa telah dibentuk bagi mengkaji penggunaan teknologi komunikasi. maka kumpulan tersebut telah mencadangkan kepada pihak pengurusan tertinggi organisasi agar membeli 300 unit komputer yang berharga RM5.8. Anggota lain yang terlibat ialah Ketua Unit Kewangan. khususnya komputer dalam organisasi mereka. Setelah mengadakan mesyuarat dan meneliti segala aspek. perogolan yang berleluasa.kes Ombak Tsunami yang melanda dan banyak lagi kes-kes semasa yang memerlukan pemikiran kelompok ini. Randy Hirokawa dan Dennis Gouran menyebut bahawa interaksi kumpulan memberi kesan yang positif dalam membuat keputusan. Bolehlah kita namakan kumpulan yang bertanggungjawab tersebut sebagai ICTU. Janis (1982) merupakan sarjana awal yang telah memperkenalkan satu teori atau pendekatan pemikiran kelompok atau groupthink. Menurut Griffin (2000). Mengapa perkara sedemikian berlaku? Adakah proses komunikasi dalam kumpulan sudah tidak berkesan? Mungkinkah ahli dalam organisasi tersebut tidak mengetahui peranan masing-masing dalam sesuatu kumpulan? Bagi mengenal pasti mengapa sesuatu keputusan dalam kumpulan itu tidak memberi hasil keputusan yang baik. Beberapa contoh yang boleh dikaitkan dengan pemikiran kelompok ialah kes-kes yang berlaku seperti kes kemusnahan Pusat Dagangan Dunia di Amerika Syarikat.4 PEMIKIRAN KELOMPOK (GROUPTHINK) Satu lagi bentuk pendekatan komunikasi kumpulan ialah Pemikiran Kelompok atau Groupthink. Kumpulan ICTU ini telah bermesyuarat bagi mendapatkan maklumat yang mempunyai perkaitan dengan pembekalan. Justeru itu. Mungkin juga kes pengkorporatan.000 seunit untuk dibekalkan kepada sebahagian daripada anggota atau pegawai dalam organisasi yang kritikal 122 . nasihat daripada pakar komputer dan sistem maklumat. Kumpulan dalam konteks organisasi biasanya terlibat dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. setiap ahli yang terlibat dalam mesyuarat perlu berperanan dan berkomunikasi untuk mengambil sesuatu keputusan. Ketua Unit Perkhidmatan. dalam proses membuat keputusan ini sering kali berlaku perkara negatif yang menghalang keputusan yang memuaskan. Sama-sama kita fikirkan situasi ini. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Pembangunan Manusia. keruntuhan moral remaja.

tetapi dalam situasi ini mereka membuat keputusan yang rasional kerana jika sistem komputer dalam organisasi mereka semakin canggih dan dipertingkatkan.memerlukan komputer tersebut. Berlakunya self-censorship yang membawa maksud kita sendiri yang menjadi penapis terhadap pandangan kita sendiri. Walaupun organisasi X mempunyai polisi bahawa pekerja yang mempunyai tahap kepuasan yang tinggi akan meningkatkan produktiviti. tetapi telah menjadi masalah kepada pekerja. Cuba kita lihat proses yang mungkin telah berlaku dalam kumpulan Jawatankuasa ICTU dalam organisasi X tersebut. maka dijangkakan para pekerja juga akan menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik. maka itu dianggap cuba menggagalkan sesuatu yang baik. tetapi apa yang jelasnya keputusan yang telah dibuat tidak tepat. Namun. 300 unit komputer tetap dibeli kerana organisasi boleh menjimatkan kos dengan diskaun 15 peratus yang diberikan oleh pembekal sekiranya membuat pesanan melebihi 100 unit. Mengapa perkara ini berlaku? Apakah yang terjadi kepada Jawatankuasa ICTU dalam organisasi X itu? Mungkin pelbagai jawapan boleh diberikan terhadap kes di atas. Keputusan rasional secara berkumpulan telah berlaku. iaitu (i) Gambaran bahawa kumpulan ICTU tidak mungkin membuat kesilapan disebabkan kumpulan tersebut dianggotai oleh setiap bahagian yang terlibat dalam pengurusan organisasi X dan mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing. Semua ahli kumpulan ICTU bersetuju dengan rasional pendapat tersebut. pembelian komputer tersebut tidak membantu peningkatan pengeluaran organisasi. Sebagai percubaan ada di kalangan pihak pengurusan atasan bersetuju supaya organisasi hanya membeli 50 unit dahulu. Biasanya apabila kumpulan yang terlibat dalam membuat keputusan membuat andaian bahawa setiap kritikan daripada luar terhadap segala cadangan baik pada pemikiran mereka dihalang. tetapi pelaburan tersebut tidak memenuhi harapan daripada pihak pengurusan tertinggi. Kumpulan ICTU mungkin telah merasakan bahawa keputusan mereka boleh 123 (ii) (iii) (iv) (v) . Melihat mereka yang berada di luar sebagai stereotaip. Jelasnya kumpulan Jawatankuasa ICTU telah membuat tindakan yang sewajarnya kerana bagi mereka dengan membelanjakan lebih RM1 juta apabila organisasi menghadapi ketidakpuasan hati di kalangan pekerja merupakan satu tindakan yang bijak pada kumpulan ICTU ini. Apabila pembekal telah membekalkan komputer tersebut dengan pelaburan yang begitu banyak. Mungkin juga pemikiran kelompok telah berlaku semasa keputusan dibuat dan beberapa perkara boleh dikenal pasti untuk memperlihatkan pemikiran kelompok telah berlaku.

Bagi kumpulan tersebut pandangan para pekerja yang terlibat dalam penggunaan komputer tersebut tidak diambil kira kerana kumpulan sendiri telah menolak bahawa perkara tersebut sebagai satu masalah. Ketua Unit Perkhidmatan juga kurang faham kenapa pembelian komputer itu penting dan dipesan begitu banyak. Jika perkara seumpama ini berlaku. Ceritakan kepada rakan sekumpulan anda bagaimana anda pernah menjadi pemikiran kelompok untuk membincangkan sesuatu isu dalam persatuan anda semasa di sekolah dahulu? 124 . tetapi beliau tidak menyuarakan pandangannya kerana khuatir akan diberikan tekanan dan ada juga alternatif yang diberikan agar pekerja yang tidak berprestasi baik walaupun mempunyai komputer dikurangkan gaji mereka. namun demi menjaga perasaan atau reputasi mereka yang terlibat sebagai ahli kumpulan. Dia akan muncul dengan sendirinya di kalangan ahli kumpulan bagi mempertahan dan menyokong apa sahaja cadangan yang dibuat oleh ketua. Namun. maka ini memperlihatkan ada tandatanda pemikiran kelompok atau groupthink telah berlaku. Selain itu. Tekanan kepada mereka yang kurang bersetuju. Situasi ini berlaku tetapi bahagian kewangan kurang bersetuju dengan keputusan yang dibuat. maka mereka berdiam diri supaya memberikan gambaran semua pihak bersetuju. apabila pihak lain bersetuju. maka mereka menolak perasaan sendiri supaya keputusan yang dibuat seolah-olah sebulat suara. Situasi ini wujud apabila kumpulan cuba menunjukkan bahawa mereka bersatu dan bersepakat dalam keputusan yang mereka lakukan. Walaupun Ketua Unit Kewangan kurang bersetuju dengan perbelanjaan yang begitu banyak. Terdapat individu yang melantik diri mereka sebagai pengawal kepada ketua atau mindguard. tiada berlakunya bangkangan terhadap apa juga keputusan yang dibuat. Gambaran yang lebih jelas mendapati semua ahli kumpulan sebulat suara bersetuju dengan keputusan yang diambil.(vi) (vii) (viii) jadi tidak membawa implikasi seperti yang diharapkan. Walaupun kedapatan unsur-unsur kurang bersetuju atau kurang yakin mengenai keputusan yang dicapai. Dengan kata lain. Apa yang ingin diketengahkan dalam kes ini ialah tanda-tanda biasa yang dapat dilihat dalam kumpulan apabila sesuatu keputusan dibuat.

Terangkan dua bentuk kumpulan yang biasa wujud dalam sesebuah organisasi? 3. Kedapatan kumpulan yang bijak dan boleh menyelesaikan masalah sama ada masalah rutin atau masalah bukan rutin atau masalah inovatif. Bagi menyelesaikan masalah kumpulan. Manakala kegagalan kumpulan untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan kerana mungkin kumpulan tersebut gagal meneliti secara mendalam tentang sesuatu masalah itu. Biasanya masalah rutin merupakan masalah yang telah diketahui dan cara penyelesaiannya mungkin mudah. keputusan perlu dibuat. Penyelesaian masalah merupakan proses mencari jawapan kepada masalah dan hambatan-hambatan yang berkaitan.5 PENYELESAIAN KEPUTUSAN MASALAH DAN MEMBUAT Setiap kumpulan mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. iaitu masalah rutin. mereka perlu mengakui bahawa wujudnya masalah dan berusaha untuk mengatasinya. Menurut Beebe dan Masterson (1994) masalah boleh dibahagikan kepada tiga kategori.SOALAN DALAM TEKS 1. Apakah peranan pemikiran kelompok atau groupthink? Semak jawapan anda di akhir bab ini. 8. masalah bukan rutin dan masalah kreatif atau inovatif. Nyatakan satu kelebihan bila berada dalam kumpulan? 4. Manakala masalah bukan rutin ialah masalah yang timbul apabila sesuatu itu menyeleweng daripada sepatutnya dan punca masalah tidak diketahui. Masalah rutin ialah masalah biasa yang kerap berlaku dan perlu diselesaikan dengan segera. 125 . Menurut Ezhar Tamam (1999) dalam penyelesaian masalah kumpulan. Apakah yang menyebabkan perbezaan keupayaan ini? Mungkin ia mempunyai perkaitan dengan pengetahuan dan amalan prosedur dalam penyelesaian masalah tersebut. Bagi masalah kreatif dan inovatif pula ialah masalah yang berkaitan dengan usaha bagi meningkatkan prestasi sesuatu situasi atau sistem. Apakah makna kumpulan ? 2. Masalah jenis ini memerlukan kaedah-kaedah tertentu untuk mengatasinya.

Fasa orientasi. Masalah fakta memerlukan fakta untuk mengatasinya. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan berfungsi yang berperanan memberikan ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah secara berkesan bukannya kerana mereka bertingkah laku seperti yang sepatutnya. Fasa terakhir ialah fasa pengukuhan yang bersikap atau bersemangat kesatuan serta kepaduan. iaitu masalah yang berstruktur dan masalah yang tidak berstruktur. Masalah polisi dan tindakan ialah masalah yang dapat diselesaikan melalui mesyuarat dan perbincangan. melicin serta mempercepatkan tempoh kumpulan menempuh fasa-fasa penyelesaian masalah kumpulan. Fisher (1980) mengutarakan pendekatan deskriptif untuk menyelesaikan masalah. Menurut Barker et al. Kumpulan perlu bersepakat mengenai skop masalah yang dihadapi. Fasa ini juga berperanan mempengaruhi fikiran anggota lain supaya menerima pendapat mereka. iaitu orientasi. iaitu masalah fakta. Pendekatan berfungsi menurut Hirokawa dan Pace (1983) ialah 126 . submasalah dan kriteria memilih alternatif. Bagi beliau. konflik. simptomsimptom. kecuali jika ada faktor-faktor luar dibawa masuk secara terancang. Pada fasa ini ahliahli kumpulan perlu mempunyai perasaan yang positif terhadap ahli-ahli lain serta keputusan yang akan diambil. kumpulan perlu menganalisis masalah tersebut dari sudut punca. Manakala masalah sikap merupakan masalah yang melibatkan pertimbangan nilai yang berbentuk subjektif. kesan. Kemudian fasa kemunculan pula yang berperanan untuk menentukan titik persamaan dan pertemuan di kalangan ahli kumpulan. Terdapat empat fasa dalam proses penyelesaian masalah kumpulan. (1995). Di samping itu. Manakala fasa konflik ialah lanjutan daripada fasa orientasi. Masalah yang tidak berstruktur merupakan masalah kumpulan yang kurang bermaklumat dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. peringkat awal dan lebih berbentuk pengenalan serta penyesuaian diri. Biasanya dalam mengatasi masalah terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. dalam keadaan biasa kumpulan melalui proses normal untuk mengatasi masalah.VanGundy (1981) pula telah mengkategorikan masalah kepada dua sahaja. masalah dibahagikan kepada tiga. Pengetahuan dan pengalaman kumpulan membantu proses penyelesaian masalah. masalah sikap dan masalah polisi serta tindakan. mendefinisi masalah dan menganalisis masalah tersebut. iaitu mengenal pasti masalah. kemunculan dan pengukuhan. Anggota kumpulan akan mula memberikan pendapat mereka.

iaitu komunikasi yang tidak menyusahkan. Sensitif terhadap bukan sahaja pada hal tugasan. Berhenti atau rehat seketika apabila kumpulan merasa letih atau mengalami kebuntuan. 127 . Pendekatan seterusnya ialah pendekatan preskriptif yang memberi fokus kepada agenda dan teknik khusus yang boleh diamalkan oleh kumpulan dalam menyelesaikan masalah. kumpulan dapat mencari jalan penyelesaian pada masalah. Menurut VanGundy (1995) banyak teknik untuk menstrukturkan proses penyelesaian masalah. Mencari dan menggunakan bukti-bukti secara berkesan dalam membuat kesimpulan. mesej yang mudah difahami dan idea yang bernas. Kumpulan perlu terbuka kepada pandangan dan hujah minoriti. Membuat kenyataan atau komunikasi yang berkualiti. Pendekatan preskriptif juga boleh memberi panduan kepada kumpulan bagaimana menstrukturkan perbincangan. Dengan mengamalkan cara dan teknik yang disyorkan dengan betul. Beliau menegaskan bahawa kajian mendapati keberkesanan kumpulan menyelesaikan masalah meningkat apabila kumpulan menstrukturkan proses penyelesaian masalah tersebut. Penyelesaian masalah akan memudahkan untuk membuat keputusan kerana menurut Brillhart dan Galanes (1992). Antaranya 1. Ikut kata pakar dalam kumpulan Kemungkinan dalam kumpulan mempunyai kepakaran tentang sesuatu isu. Perbincangan perlulah spesifik dan jangan terkeluar daripada tajuk atau isu yang diperbincangkan. Mengumpul dan menggunakan data yang sesuai untuk dikaji masalah dan bukannya bersandar pada buah fikiran sahaja. terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan dalam membuat keputusan. tetapi hendaklah diberikan masa perbincangan yang mencukupi. Menilai kembali pandangan yang dikemukakan oleh orang lain. Menilai kembali pilihan dan keputusan sama ada memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam membuat keputusan dan pilihan. maka secara tidak formal mungkin kepakaran ahli tersebut boleh digunakan untuk membuat keputusan. tetapi juga perasaan orang lain. Kumpulan perlu mencari seberapa banyak alternatif yang boleh.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) Melihat masalah daripada pelbagai sudut dan ruang lingkup yang amat luas.

Kaedah ini hanya digunakan sekiranya kumpulan berada dalam keadaan terdesak atau menemui kebuntuan. Keputusan secara konsensus selalunya tidak mempunyai masalah pelaksanaan. Mungkin kaedah ini terdapat kelemahannya iaitu tidak mengambil kesempatan kelebihan perbincangan dan muafakat. Purata kedudukan dan pengkelasan alternatif Kumpulan boleh membuat keputusan dengan meminta setiap anggota membuat keutamaan (kedudukan atau pengkelasan) terhadap alternatifalternatif dan kemudian mendapatkan purata kedudukan atau pengkelasan bagi setiap alternatif. kumpulan perlu menyediakan masa yang mencukupi bagi perbincangan. 3. Suara majoriti boleh diambil secara undi terbuka atau sulit.2. 6. berpengetahuan atau pakar untuk membincangkan alternatif-alternatif penyelesaian. Mengikut kata pakar daripada luar kumpulan Kaedah ini sesuai sekiranya tiada anggota dalam kumpulan yang berkebolehan. 7. Kaedah ini juga sama seperti suara majoriti dan suara minoriti yang boleh diambil terima dalam membuat keputusan. jika ada ahli yang tidak bersetuju akan menimbulkan masalah. Ikut kata ketua Kaedah ini melibatkan ketua mendapatkan pandangan ahli kumpulan. 128 . 5. 4. Kaedah konsesus Keputusan secara konsesus akan tercapai apabila majoriti anggota menyokong alternatif yang dicadangkan. Untuk tidak menimbulkan masalah. Alternatif-alternatif yang pengkelasannya tertinggi diambil sebagai pilihan. Ahli yang tidak menyokong (sekiranya ada) mungkin tidak akan membantah. Suara majoriti Kaedah ini biasa digunakan dan keputusan mengikut suara majoriti lebih berkesan. Cara rawak Kaedah ini tidak disyorkan kerana tidak melibatkan pertimbangan yang teliti dan sistematik. Namun. Ketua akan membuat keputusan berdasarkan cadangan ahli dan pertimbangan peribadi serta berharap keputusan yang diambil adalah terbaik.

Barker et al. menggerak. (1995) menyebut bahawa kepemimpinan sebagai satu kemahiran komunikasi yang menggerakkan kumpulan ke arah pencapaian matlamat dan kesejahteraan kumpulan. Tugas-tugas formal termasuklah memberi arahan. Kepemimpinan juga ditafsirkan sebagai proses merancang. Maklum balas dan cadangan ahli dalam kumpulan perlu didengar ketika membuat keputusan. cara gaya. Menggalakkan ahli kumpulan menyampaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan tugas harian mereka. kemunculan atau lain-lain cara dan diiktiraf sebagai lebih berwibawa.6 KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DAN KEPENGIKUTAN Sesuatu kumpulan itu tidak akan dapat berfungsi dengan sempurna sekiranya tidak wujud kepemimpinan yang berkesan walaupun kumpulan tersebut kaya dengan sumber-sumber dan anggota-anggota yang berkemahiran teknikal. Terdapat beberapa sifat komunikasi kepemimpinan yang telah dikenal pasti. kaedah dan strategi komunikasi yang digunakan oleh para pemimpin semasa menjalankan peranan serta tugas formal dan tidak formal mereka. Komunikasi kepemimpinan merupakan stail. 129 . Bertanggungjawab memberi penjelasan yang boleh memberikan kepuasan kepada ahli dalam kumpulan.Yusof (1988) ialah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Peluang diberikan kepada ahli untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat mereka. pengundian. menyelaras dan menilai aktiviti-aktiviti kumpulan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Menyatakan apa sahaja yang mereka maksud. menyelaras. Pemimpin ialah seseorang yang digelar melalui pelantikan. Memberi maklumat yang benar-benar diperlukan oleh ahli dalam kumpulan. memberi teguran.Cuba anda terangkan kenapa seseorang itu memilih atau menyokong sesuatu keputusan? 8. membimbing. taklimat. maka persoalan mengenai pemimpin dan kepemimpinan tidak boleh diambil mudah. mendapatkan maklum balas dan sebagainya. Antara sifat-sifat tersebut menurut Mohd. Biasanya kepemimpinan selalu dihubungkaitkan dengan kemajuan dan produktiviti ahli dalam kumpulan. Menjadi pendengar yang baik untuk mendengar rintihan dan keluhan ahli kumpulan. mengarah.

maka ketaatan itu bukanlah suatu perkara yang berat dan membebankan. 4. membantu pemimpin dalam bermoral. maka lihatlah kepada pengikutnya. 3. Sekiranya seseorang pengikut tidak memberikan kerjasama. Berpegang kepada prinsip dan bukannya pada personaliti Apabila bergerak dalam sesuatu kumpulan. Taat kepada ketua selagi tidak menyalahi lunas-lunas yang sebenar mengikuti seseorang ketua selagi apa yang dengan peraturan organisasi. Jika ingin mengetahui sejauh mana kehebatan seseorang pemimpin. Keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada kualiti pengikutnya. menjadi tanggungjawab pengikut untuk membantu serta memudahkan pemimpin menjalankan fungsinya dengan berkesan. Menurut Ezhar Tamam (1994). pengikutlah yang akan menentukan sama ada pengaruh pemimpin tersebut berkesan atau tidak. Taat kepada kedudukan dan bukannya kepada orang Pengikut mematuhi sesuatu arahan itu kerana arahan itu datangnya daripada ketua. tidak kira siapa yang menjadi ketua itu. Pengikut juga mestilah mengetahui dan mengamalkan prinsip-prinsip kepengikutan yang tepat dan jelas. Pengikut memainkan peranan yang berkesan untuk membantu pemimpin dan seterusnya menyumbang secara bermakna kepada keberkesanan kumpulan. maka sudah tentu akan menjejaskan prestasi kumpulan dan organisasi. Sekiranya prinsip ini dipegang oleh pengikut. pengikut perlu diarahkan tidak bercanggah bertentangan dengan agama.Manakala kepengikutan pula merupakan satu aspek yang amat penting bila berbicara mengenai kepemimpinan. maka berpeganglah kepada prinsip ketua itu kerana ini penting bagi menjamin kesinambungan. 2. Oleh itu. pengikut wajib menyokong dan melaksanakan wawasan yang benar dan Ini bermakna. moral dan Jelasnya. mengambil sikap tidak ambil peduli terhadap ketuanya. tetapi pengikut mematuhi ketua sematamata kerana tanggungjawab. 130 . Tidak dilakukan sebagai satu tanggungjawab Pengikut mematuhi ketua bukannya dengan niat untuk menyenangkan hati atau mengambil hati ketua. Biasanya. terdapat beberapa prinsip yang perlu diamalkan untuk menjadi pengikut yang baik iaitu 1.

7. bukan untuk menunjuk. riak dan bermegah-megah sekiranya pandangan dan pendapat anda sebagai pengikut diterima. taat kepada 131 . Namun. 8. 9. Namun. Oleh itu. Oleh itu. Sebaliknya sukar untuk melaksanakan sesuatu arahan sekiranya memerlukan pengorbanan. maka kemungkinan kumpulan akan lemah dan hilang arah sekiranya pemimpin tersebut tidak lagi menjadi ketua. 5. bukan untuk kepentingan diri. Interaksi yang dilakukan bukan untuk menang. Jangan pula berasa bangga. Tidak bangga apabila pendapat diterima Pengikut bertanggungjawab untuk memberi buah fikiran yang bernas. ia merupakan adab bagi pengikut untuk mengikut keputusan tersebut dan jangan menimbulkan sikap pemberontakan dan sabotaj terhadap segala keputusan yang telah dipersetujui ramai.kestabilan dan kemantapan kumpulan. Taat masa senang dan masa susah Sebagai pengikut. keputusan kumpulan ialah hasil perbincangan ahli-ahli yang ramai. Menegakkan yang benar dan memerangi yang batil Prinsip ini bukan sahaja menjelaskan tujuan sebenar komunikasi. Bersama dengan kumpulan Pengikut perlu bersama-sama dengan kumpulan dan mengikut keputusan kumpulan walaupun keputusan tersebut tidak disukai. sombong. Bagi menjaga hubungan dalam kumpulan. perselisihan merupakan perkara biasa dalam sesebuah kumpulan. Oleh itu. bukan untuk mengampu. setiap pengikut mestilah menghormati pandangan dan pendapat ahli lain. 6. tetapi lebih untuk mencari kebenaran bagi kumpulan dan organisasi. lazimnya mudah untuk mematuhi arahan ketua apabila ada kepentingan diri sendiri. Setiap ahli berhak untuk mengeluarkan pendapat masing-masing asalkan pendapat tersebut logik dan mengikut lunas-lunas yang bertepatan. jika pendapat anda sebagai pengikut ditolak janganlah pula merasa kecewa dan berkecil hati. Pendapat yang dikemukakan ada kalanya diterima dan ada kalanya ditolak. tetapi juga menjadikan komunikasi lebih mulia dan dihargai. Sekiranya pengikut hanya berpegang kepada personaliti. Hormati perbezaan Manusia mempunyai perbezaan pandangan dan pendapat.

tetapi juga kepada kumpulan. Minta persetujuan ketua sebelum melakukan sesuatu Sebagai pengikut yang setia. Selain itu. Idea akan diperoleh dengan berfikir secara rasional dan kreatif. komunikator dapat mengurangkan ketidakselesaan dan ketidakpastian apabila bekerja dalam kumpulan. Ini bermakna.pemimpin tidak hanya kepada perkara-perkara yang dirasakan seronok sahaja. Sebenarnya maju atau mundurnya sesebuah kumpulan itu bergantung kepada amalan komunikasi mereka. kerjasama dan sokongan ahli lain dalam kumpulan mudah diperoleh sekiranya pihak ketua telah memberikan persetujuan. Ini boleh diperoleh sekiranya dapat diwujudkan pemikir kelompok atau groupthink yang dinamik dalam sesebuah kumpulan. Idea merupakan eleman yang sangat penting dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan sama ada pada peringkat analisis masalah ataupun mencari alternatif-alternatif dalam penyelesaian masalah. Komunikasi kumpulan ialah eleman asas yang dapat menyatukan seluruh anggota atau ahli dalam sesebuah kumpulan itu untuk menjadi lebih mantap dan kuat bagi mencapai matlamat kumpulan. Dengan memahami bagaimana kumpulan kecil berfungsi. apakah ciri-ciri pemimpin yang baik dan berkesan? 8. penelitian dan pengalaman anda. tetapi amat menarik.7 RUMUSAN Diharapkan semoga para pelajar telah memahami apa yang dikatakan kumpulan dan pembentukan kumpulan. 10. Manakala komunikasi 132 . perlulah terlebih dahulu memaklum dan mendapat restu daripada ketua. Bekerja dalam kumpulan merupakan proses pengalaman yang kompleks. Amalan ini amat penting kerana ianya dapat memanfaatkan bukan sahaja untuk diri seseorang itu. Komunikasi berbentuk pemikiran kelompok atau groupthink sangat penting dalam menjayakan sesebuah kumpulan kerana ini dapat menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. komunikasi dalam kumpulan dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh badan manusia. Berdasarkan pemahaman. Kumpulan kecil merupakan satu bentuk kumpulan yang berguna bagi pembangunan sesebuah kumpulan. sebelum melakukan sesuatu langkah penting. tetapi perlu menyeluruh dalam segenap aspek untuk kebajikan kumpulan atau organisasi.

5. Communicatiing in group (2nd ed. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. 3. Muhd. kumpulan mengandungi lebih daripada dua orang yang wujud 133 . Lazimnya. Joann Keyton. Kenal pasti satu kumpulan yang pernah anda anggotai. Kenal pasti lima faktor yang boleh menyebabkan kegagalan usaha seorang ketua dalam menggerakkan kumpulannya. Boston: Graw Hill. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini.). (1999). Komunikasi dalam pengurusan. 2. (1998). Jelaskan mengapa anda menganggotai kumpulan tersebut? Sekiranya anda dilantik sebagai jururunding kepada sebuah syarikat. Kepemimpinan merupakan proses menerajui sebuah kumpulan atau kesanggupan untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk ahli dalam kumpulan. 4. Bincangkan.kepemimpinan dan kepengikutan ialah asas dalam kumpulan kerana jatuh bangunnya sesebuah kumpulan bergantung kepada pemimpin dan pengikut yang berada dalam kumpulan tersebut. apakah nasihat anda kepada syarikat tersebut untuk meningkatkan kesepaduan kumpulan? Terangkan kaedah-kaedah membuat keputusan dalam kumpulan? Bekerja dalam kumpulan bagi meneliti kemungkinan sesuatu alternatif dipilih untuk menyelesaikan sesuatu masalah ialah perkara penting dalam pemikiran kelompok atau groupthink. Mansur Abdullah. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Taat perkara pokok dalam prinsip kepengikutan kerana ini dapat membentuk satu wadah yang dipunyai bersama serta mengutuhkan sesebuah kumpulan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kumpulan merupakan himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama.

Kelebihan berada dalam kumpulan: (i) Dengan berkumpulan ini kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan. Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua. 134 . 3. Kumpulan dibina atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu. (v) Penglibatan dalam kumpulan memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan sosial kerana dapat mengenali lebih ramai orang serta boleh berbangga sekiranya dapat memberikan sumbangan kepada kumpulan. Biasanya kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas. 4. (iv) Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya seseorang pelajar belajar dalam bentuk kumpulan. Lebih banyak alternatif yang boleh dikenal pasti apabila berfikir secara berkumpulan. Setiausaha. semasa proses membuat keputusan ini. Walau bagaimanapun. iaitu kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. iaitu jawatan seperti Pengerusi. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa. (ii) Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan daya kreativiti perseorangan. Di samping itu. Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta bertukar-tukar pendapat dengan jayanya. 2. Pemikiran kelompok atau groupthink merupakan proses interaksi kumpulan yang memberikan kesan positif dalam membuat keputusan. Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai struktur yang rasmi dan ketua boleh dipilih daripada kalangan ahli. Pemilihan ketua sering berubah mengikut masa dan tugas. tetapi juga daya ingatan serta berpeluang untuk berbincang dan bertanya sesuatu yang kurang difahami. Bukan sahaja kefahaman meningkat. kumpulan tersebut sering kali berlaku perkara negatif yang menghalang keputusan yang memuaskan. kumpulan formal biasanya mempunyai peraturan-peraturan tertentu. (iii) Dengan berkumpulan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah atau teknik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Dalam sesuatu kumpulan setiap ahli mempunyai peranan masingmasing bagi menentukan visi dan matlamat kumpulan tercapai.bersama dalam jangka masa tertentu.

Terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian komunikasi organisasi.1 PENGENALAN Dalam bab ini. 2. Melalui koordinasi terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk mencapai matlamat sesebuah koordinasi. Simbolik ialah proses transaksional yang mewakili tahap perlambangan yang tertentu. 9. pendekatan sumber manusia dan pendekatan hubungan manusia. Menerangkan tentang andaian-andaian komunikasi yang diaplikasikan dalam setiap pendekatan. struktur organisasi dibentuk bagi membolehkan kakitangan organisasi saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam konteks persekitaran organisasi yang lebih luas. Carta organisasi merupakan perlambangan kepada struktur hierarki yang berlaku oleh sesebuah organisasi dan mempengaruhi proses komunikasi yang 135 . Menghuraikan pendekatan klasik. anda akan mempelajari tentang teori-teori dalam bidang komunikasi organisasi.BAB 9 TEORI KOMUNIKASI ORGANISASI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Komunikasi merupakan suatu proses transaksional dan simbolik. Bidang komunikasi organisasi berteraskan kepada dua konsep utama iaitu komunikasi dan organisasi. Menjelaskan andaian-andaian yang terdapat dalam teori-teori komunikasi organisasi. organisasi ialah kolektiviti sosial yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang dikoordinasi bagi tujuan mencapai matlamat individu dan kolektif (matlamat bersama). Misalnya. serta “Puan” mewakili rasa hormat terhadap status atau kedudukan seseorang dalam sesebuah organisasi. Perlambangan dalam konteks ini ialah proses komunikasi mempunyai tahap abstrak yang tertentu. Secara umumnya. Proses transaksional ialah komunikasi melibatkan dua atau lebih kakitangan organisasi berinteraksi dalam persekitaran organisasi. penggunaan perkataan seperti “Encik”. 3. “Tuan”. anda seharusnya boleh: 1. Komunikasi memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi.

2 PENDEKATAN KLASIK Pendekatan klasik merupakan himpunan teori-teori terawal yang membincangkan andaian-andaian berkaitan komunikasi dalam sesebuah organisasi. arahan (command). Sekarang kita teliti setiap satu elemen yang terdapat dalam pengurusan yang dikemukakan oleh Fayol. Sehubungan ini. penyusunan (organizing).diamalkan dalam organisasi berkenaan. ‘unity of command’. mempelajari bidang komunikasi bererti memahami interaksi antara kakitangan organisasi dalam konteks organisasi. Pendekatan Hubungan Manusia dan Pendekatan Sumber Manusia. Teori-teori yang tergolong dalam pendekatan Hubungan Manusia ialah Teori Hierarki Keperluan Maslow. Beliau merupakan seorang Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. koordinasi (coordination). Sehubungan itu. 9. Pendekatan klasik merangkumi Teori Pengurusan Klasik yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Terdapat tiga teori yang dibincangkan dalam setiap pendekatan. Prinsip pengurusan pula terdiri daripada ‘scalar chain’. Manakala Teori Grid Pengurusan oleh Blake dan Mounton. Teori Birokrasi oleh Max Weber dan Teori Pengurusan Saintifik oleh Frederick Taylor. 9. unity of direction’. Teori-teori yang tergolong dalam pendekatan klasik ini kemudiannya berkembang membentuk pelbagai teori yang lain.2. Dua ciri utama yang diperkenalkan oleh beliau apabila memperkatakan tentang pengurusan organisasi ialah ‘elemen-elemen pengurusan’ dan ‘prinsipprinsip pengurusan’. serta Teori X dan Teori Y oleh McGregor. Elemen-elemen pengurusan terdiri daripada perancangan (planning).1 Teori Pengurusan Klasik (Henri Fayol’s Theory of Classical Management) Teori ini mula diperkenalkan oleh Henri Fayol. dan kawalan (control). Teori Motivasi-Hygience oleh Herzberg. Kita akan membincangkan setiap satu teori-teori berkenaan dan andaian-andaian berkaitan komunikasi organisasi bagi setiap pendekatan. Perancangan melibatkan keupayaan 136 . tiga pendekatan berkaitan dengan teori komunikasi organisasi yang disentuh dalam bab ini iaitu Pendekatan Klasik. ‘order’ dan ‘span of control’. Terdapat teori-teori yang dikemukakan bagi memahami andaian-andaian berkaitan dengan proses komunikasi yang berlaku dalam sesebuah organisasi. ‘division of labor’. Fayol dianggap sebagai “bapa kepada teori pengurusan moden”. Teori Sistem IV oleh Likert dan Teori Z oleh William Ouchi.

Seterusnya. 2. Prinsip pengurusan pula melibatkan aspek-aspek berkitan dengan struktur organisasi. Penyusunan merupakan keupayaan pihak pengurusan sesebuah organisasi untuk menyusun sumber manusia dan melakukan penilaian terhadap pretasi kerja sumber manusia berkenaan. Division of labor 137 . kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. Prinsip berkaitan dengan struktur organisasi ialah andaianandaian tentang bagaimana aspek yang berbeza dalam sesebuah organisasi patut diuruskan. Arahan merupakan elemen yang digunakan oleh pihak pengurusan organisasi dalam menetapkan tugas kepada kakitangan demi mencapai matlamat organisasi. Manakala koordinasi pula merupakan penyelarasan aktiviti yang dilakukan secara berasingan dalam sesebuah organisasi bagi mencapai kesepaduan. 3. Fayol (1949) percaya bahawa perancangan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dapat membantu penggunaan sumber-sumber organisasi dan memilih kaedah terbaik untuk mencapai matlamat organisasi. 4. Pengawalan pula melibatkan penyelarasan antara matlamat dan aktiviti kakitangan serta organisasi bagi memastikan organisasi berfungsi seperti yang ditetapkan. Scalar chain Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus disusun dalam hierarki vertikal dan komunikasi harus dihadkan kepada aliran berbentuk vertial (aliran ke atas dan ke bawah berdasarkan carta organisasi).meramal masa depan oleh pihak pengurusan organisasi bagi menentukan cara terbaik untuk mencapai matlamat organisasi. Unity of command Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan sepatutnya diarah untuk melaksanakan sesuatu tugas oleh hanya seorang penyelia. kita teliti pula ciri-ciri yang terdapat dalam prinsip pengurusan. Enam ciri berkaitan dengan struktur organisasi ialah 1. Unity of direction Prinsip ini mencadangkan bahawa aktiviti-aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama harus diletakkan di bawah penyeliaan seorang penyelia.

Prinsip ini melibatkan enam ciri iaitu 1. Pemusatan (Centralization) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi menjadi paling efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan terhadap buat putusan dan aktiviti kakitangan organisasi. Span of control Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus akan menjadi paling berkesan jika mereka hanya mengawal sebilangan kakitangan tertentu. 5. ciri-ciri peribadi pengurus dan faktor-faktor kakitangan boleh mempengaruhi tahap pemusatan kuasa yang optimum. 2. Dari segi ganjaran. Fayol secara umumnya mencadangkan bilangan 20-30 orang kakitangan pada pengurusan tahap pertama dan enam orang kakitangan bagi pengurusan yang lebih atas. 3. Walau bagaimanapun.Prinsip ini mencadangkan bahawa matlamat kerja hanya boleh dicapai jika kakitangan organisasi diberi tugas yang terhad dari segi pengkhususan kerja. Prinsip seterusnya berkaitan dengan pengurusan kuasa dalam organisasi. Prinsip ini turut mencadangkan bahawa tanggungjawab mesti selaras dengan autoriti atau kekuasaan. Kekuasaan dan tanggungjawab (authority and responsibility) Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman. Fayol mempercayai bahawa faktor-faktor kontingensi seperti saiz firma. Disiplin (discipline) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan organisasi sepatutnya taat kepada peraturan organisasi dan pihak pengurus. Order Prinsip ini mencadangkan supaya terdapat tempoh pelantikan bagi setiap kakitangan dan tugas dalam organisasi. 6. Fayol mencadangkan ciri-ciri berikut berkaitan dengan ganjaran yang berpatutan bagi kakitangan organisasi: 138 .

1.

Pampasan kakitangan (renumeration of personnel)

Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan harus diberi ganjaran dalam bentuk gaji dan faedah yang bersesuaian. 2. Persamaan (Equity)

Prinsip ini mencadangkan bahawa dalam konteks memberikan pampasan kakitangan harus dilayan secara adil. Prinsip ini berasaskan kepada andaian bahawa motivasi utama kakitangan ialah kewangan dan prestasi kerja diukur berdasarkan kepada jumlah pampasan yang diterima daripada organisasi. 3. Jaminan tempoh perkhidmatan (Tenure stability)

Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus memberikan jaminan dalam bentuk tempoh masa tertentu bagi membolehkan kakitangan mencapai prestasi yang maksimum. Dengan ini, Fayol mencadangkan bahawa kakitangan diberikan ganjaran dalam organisasi dan kakitangan mengetahui bahawa mereka mempunyai jaminan kerja dan ganjaran dalam bentuk kewangan setelah penilaian dilakukan secara adil. Prinsip Tingkah Laku Organisasi: Fayol mengemukakan tiga prinsip berkaitan dengan tingkah laku dan sikap kakitangan organisasi iaitu 1. Penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi (Subordination of individual interest to general interest)

Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi hanya menjadi berkesan apabila kepentingan secara menyeluruh mengatasi kepentingan individu. Berdasarkan kepada prinsip ini kakitangan mesti mengutamakan matlamat organisasi melebihi keperluan individu. 2. Inisiatif (Initiative)

Prinsip ini mencadangkan supaya pengurus harus meletakkan nilai dan matlamat kepada kakitangan dan mengarahkan kakitangan supaya berusaha sepenuhnya untuk memenuhi matlamat organisasi. Esprit de corps 3.

139

Prinsip ini mencadangkan bahawa semangat kerja ialah “Three Musketeers” iaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Berdasarkan kepada perbincangan berkaitan teori yang dikemukakan oleh Fayol, didapati bahawa Fayol telah mengemukakan idea-idea yang berkaitan dengan pengurusan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam menguruskan sesebuah organisasi. Bahagian seterusnya membincangkan tentang Teori Birokrasi oleh Max Weber. Adakah ciri-ciri yang dikemukakan oleh Fayol masih diamalkan oleh organisasi masa kini? 9.2.2 Teori Birokrasi (Max Weber’s Theory of Bureaucracy)

Teori komunikasi kedua dalam konteks teori-teori pengurusan kelasik ialah teori yang dikemukakan oleh Max Weber yang merupakan seorang ahli sosiologi German. Meskipun Fayol dan Weber hidup dalam abad yang sama tetapi teori yang dikemukakan oleh Weber amat berbeza dengan teori yang dikemukakan oleh Fayol. Dalam Teori Birokrasi yang dikemukakan oleh Weber, Weber mengemukakan ciri-ciri organisasi iaitu birokrasi. Weber percaya bahawa pertama, birokrasi beroperasi dalam konteks hierarki yang jelas. Kedua, Weber melihat birokrasi dicirikan sebagai pembahagian tenaga buruh. Ketiga, Weber percaya bahawa birokrasi dicirikan oleh pemusatan dalam membuat keputusan dan kekuasaan. Ketiga-tiga ciri ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan dalam Teori Pengurusan Klasik oleh Fayol. Sebagai tambahan kepada ciri-ciri hierarki, pembahagian tenaga buruh dan pemusatan, Weber menekankan bahawa birokrasi secara relatifnya merupakan sistem tertutup. Sistem tertutup bererti birokrasi yang diamalkan oleh sesebuah organisasi akan mencuba seboleh mungkin untuk mengelakkan daripada pengaruh persekitaran luaran yang boleh mengganggu perjalanan organisasi. Weber juga menekankan tentang kepentingan peraturan bagi membolehkan organisasi berfungsi dengan sempurna. Weber percaya bahawa peraturan secara rasional perlu wujud. Di samping itu, perlu wujud peraturan bagi segala kontigensi dalam organisasi. Peraturan perlu ditulis dengan jelas. Salah satu andaian penting dalam teori yang dikemukakan oleh Weber ialah fungsi kekuasaan (functioning of authority). Weber melihat pelaksanaan birokrasi ialah berasaskan kepada autoriti, kuasa dan disiplin. Beliau

140

mencadangkan kewujudan autoriti berdasarkan kepada tiga andaian asas iaitu autoriti tradisional, autoriti karismatik dan autoriti rasionalperundangan. Setiap satu jenis autoriti dibincangkan seperti berikut: 1. Autoriti tradisional

Berasaskan kepada kepercayaan tentang kedudukan hierarki tertentu dalam struktur organisasi. Misalnya, pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia ialah berdasarkan kepada tradisi lama pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Dalam organisasi tertentu, sesetengah ketua atau pihak pengurusan tertinggi dalam organisasi mempunyai autoriti berlandaskan tradisi berbanding dengan kebolehan sebenar, tindakan atau tingkah laku. Kerapkalinya, organisasi sebegini merupakan organsasi yang diwarisi turun-temurun atau lebih kepada organisasi yang dimiliki oleh keluarga. 2. Autoriti karismatik

Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada personaliti dan keupayaan untuk menarik sokongan pengikut dan berinteraksi dengan pengikut. Autoriti karismatik ialah dalam konteks individu mempunyai pengikut dan memperoleh ketaatan daripada pengikut melalui kuasa dan personaliti beliau. 3. Autoriti berdasarkan rasional perundangan (rational-legal authority)

Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada pelaksanaan peraturan yang terbina daripada maklumat dan kepakaran. Menurut Weber, setiap kuasa berlandaskan kepada perundangan dan rasional. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang adalah sah selagi ia selaras dengan norma. Ketaatan kakitangan ialah terhadap norma atau peraturan yang diamalkan. Bagi ketiga-tiga jenis autoriti atau kekuasaan ini, menurut Weber, autoriti berasaskan perundangan merupakan jenis kuasa yang mendominasi organisasi. Birokrasi merupakan satu sistem tertutup yang dikawal oleh autoriti kekuasaan perundangan atau peraturan yang diamalkan oleh sesebuah negara atau organisasi. Adakah birokrasi masih lagi diamalkan dalam pengurusan organisasi masa kini?

141

Kita bincangkan komponen-komponen yang terdapat dalam teori berkenaan.2. Taylor menumpukan kepada fungsi organisasi pada tahap mikro. Taylor tidak menekankan struktur organisasi tetapi terhadap hubungan antara pengurus dan kakitangan dan kawalan terhadap kakitangan semasa bekerja. aspek kritikal bagi melaksanakan sistem dalam menentukan cara yang paling efisien ialah berasaskan masa yang diambil oleh kakitangan bagi mencapai tugas yang ditetapkan. (iii) Kepentingan latihan seperti yang dicadangkan dalam kajian penyelaras antara masa dan aktiviti. Berdasarkan kepada andaian-andaian yang dikemukakan. merancang dan mengurus organisasi. Ini kerana prestasi kerja kakitangan akan mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi.3 Teori Pengurusan Saintifik (Frederick Taylor’s Theory of Scientific Management) Teori ketiga dan terakhir yang diklasifikasikan di bawah andaian Pendekatan Klasik ialah teori yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor pada awal kurun ke-20. Pihak buruh pula melaksanakan apa yang dirancang dan diarah oleh pengurus. pengurus organisasi merupakan individu yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja berfikir. kakitangan dipilih untuk melaksanakan tugas berkenaan dan dilatih menggunakan kaedah yang sesuai dengan kajian 142 (i) . Taylor merupakan seorang ahli prniagaan Amerika Syarikat. Teori Pengurusan Saintifik merupakan salah satu kaedah saintifik untuk menentukan cara terbaik bagi melakukan sesuatu kerja. Setelah cara terbaik ditetapkan. Taylor percaya bahawa cara terbaik untuk melakukan sesuatu kerja boleh dikenal pasti melalui kajian berkaitan masa dan aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk. Cara terbaik untuk melaksanakan sesuatu kerja yang telah dikenal pasti kemudiannya akan diajar kepada semua kakitangan organisasi untuk dilaksanakan. (ii) Pemilihan kakitangan yang sesuai untuk melakukan kerja − Taylor percaya bahawa kakitangan harus dipilih secara saintifik dan dilatih untuk melakukan kerja.9. Menurut Taylor. Sistem pembelajaran lama menekankan bahawa kemahiran bekerja diperoleh melalui warisan dari satu generasi ke satu generasi. Dengan itu. (iv) Terdapat perbezaan tugas antara pengurusan dan pekerja. Empat ciri atau komponen utama dalam Teori Pengurusan Saintifik yang dikemukakan oleh Taylor ialah Terdapat satu cara yang terbaik untuk melakukan setiap kerja (there is one best way to do every job) − Sistem ini bertentangan dengan sistem pembelajaran lama.

Teori-teori klasik mengandaikan bahawa saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan. kenyataan bahawa “mempunyai hanya satu cara yang terbaik” bagi melakukan setiap kerja dalam andaian teori pengurusan saintifik membawa kepada kepentingan arahan kerja ditulis dalam bentuk tulisan. Kebanyakan proses komunikasi ialah komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan. Organisasi berfungsi melalui mengekalkan jarak hubungan antara kakitangan dan pekerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja dan pengurus bertanggungjawab untuk berfikir dan mengurus. (b) Saluran komunikasi Pelbagai saluran boleh digunakan untuk berkomunikasi misalnya saluran bersemuka. aliran komunikasi yang paling mustahak ialah aliran vertikal (mendatar) mengikut aliran hierarki. Ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi klasik dapat dilihat dari segi arah aliran komunikasi. (a) Arah aliran komunikasi Pada hakikatnya wujud pelbagai arah aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi seperti komunikasi ke atas dan ke bawah iaitu pengurus berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. Weber menekankan kepada peraturan dan kepentingannya dijelaskan dalam bentuk tulisan. Apakah jenis pekerjaan yang masih mengamalkan ciri yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain? 9. Weber dan Taylor. Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Fayol. Ringkasnya. Misalnya. penekanan kepada peraturan dan prosedur yang jelas bagi membolehkan 143 . saluran komunikasi dan stail komunikasi.masa dan aktiviti. Walau bagaimanapun. Taylor dan Fayol mempunyai pandangan yang sama. Fayol membenarkan sedikit fleksibiliti dari segi komunikasi horizontal berbanding dengan Weber dan Taylor. Misalnya. Hanya terdapat sedikit maklum balas daripada pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan atasan.3 ANDAIAN BERKAITAN PENDEKATAN KLASIK KOMUNIKASI DALAM Dalam organisasi klasik. saluran bertulis dan juga melalui perantara seperti berkomunikasi melalui telefon dan komputer. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. komunikasi tentang tugas kurang dititikberatkan.

1 Teori Hierarki Keperluan Maslow Abraham Maslow mengemukakan Theori Hierarki Keperluan dengan andaian bahawa manusia dimotivasi oleh keperluan asas. peraturan dan penilaian prestasi. Mayo dan rakan-rakannya berminat untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam persekitaran kerja akan mendatangkan kesan terhadap produktiviti pekerja kilang. Terdapat lima keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh manusia iaitu 1. (c) Gaya komunikasi Pendekatan klasik mengandaikan stail komunikasi lebih kepada berbentuk formal. Frederick Herzberg dan Douglas McGregor. keperluan ini boleh 144 .organisasi berfungsi dengan berkesan membolehkan kita mengandaikan pergantungan yang besar kepada komunikasi berbentuk tulisan dalam bentuk arahan. Kajian Hawthorne bertindak selaku katalis kepada perubahan teori organisasi daripada teori-teori klasik kepada pendekatan hubungan manusia. Pemilihan perbendaharaan kata dan penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik.4. Pendekatan Hubungan Manusia mula menekankan peranan komunikasi terutamanya komunikasi tidak formal dan komunikasi kumpulan. Keperluan fisiologikal Merupakan keperluan tubuh badan manusia seperti makanan.4 PENDEKATAN HUBUNGAN MANUSIA Dari tahun 1924 higga tahun 1933. minuman. pelbagai kajian dijalankan di Western Electronic Company Hawthorne Plant di Illinois. Kajian pertama diterajui oleh Elton Mayo dari University Harvard. penyataan misi. 9. Mengapakah komunikasi kurang dipentingkan dalam pendekatan klasik? 9. tempat tinggal dan tidur. Bahagian seterusnya akan memerihalkan tentang teori berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Dalam konteks organisasi. penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kakitangan pengurusan dan kakitangan bawahan. Misalnya. Hasil kajian menunjukkan produktiviti meningkat sering kali dikaitkan dengan perubahan keadaan kerja serta faktor-faktor sosial dan keperluan emosi pekerja. Kajian-kajian ini dikenali sebagai kajian Hawthorne.

Tiga ciri pertama dikenali sebagai keperluan asas terendah dan dua keperluan teratas ialah keperluan tertinggi. 4. Esteem luaran pula boleh dipenuhi melalui rasa pencapaian dan keyakinan. keperluan eksternal boleh dipenuhi melalui struktur ganjaran dan pampasan. Teori yang dikemukakan oleh Maslow ini memberikan contoh jelas tentang prinsip hubungan manusia dan kemungkinan dilaksanakan dalam konteks organisasi. keperluan ini dapat dipenuhi melalui pemberian gaji yang membolehkan kakitangan mendapatkan perlindungan dan kesihatan. Keperluan keselamatan Termasuk keperluan untuk bebas daripada bahaya dan ancaman persekitaran. Organisasi boleh melaksanakan dasar tertentu dalam memenuhi keperluankeperluan ini di kalangan kakitangan. Esteem dalaman iaitu boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. Apakah keperluan-keperluan anda pada setiap tahap yang diandaikan dalam Teori Hierarki Keperluan oleh Maslow? 145 .dipenuhi melalui pemberian gaji bagi membeli makanan dan pakaian serta keperluan fizikal lain. Esteem dalaman boleh dipenuhi melalui pemberian tugas yang mencabar serta peluang kepada kakitangan untuk mencapai dan cemerlang dalam melaksanakan tugas berkenaan. 5. Dalam konteks organisasi. Keperluan ini boleh dipenuhi oleh organisasi melalui pembentukan hubungan sosial dengan rakan sekerja dan pihak pengurusan. 2. 3. Keperluan kepada pencapaian kendiri Merupakan bentuk kerja yang membolehkan individu melaksanakan tanggungjawab dan kreativiti di tempat kerja. Keperluan afiliasi Dirujuk sebagai keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang iaitu memberi dan menerima dalam konteks hubungan sesama manusia. Keperluan harga diri Perlu memenuhi rasa pencapaian dan peningkatan. Harga diri boleh dibahagikan kepada esteem dalaman dan esteem luaran. Dalam konteks organisasi.

Misalnya. Berikut dikemukakan empat situasi untuk kita fikirkan bersama tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja di kalangan kakitangan organisasi. pekerja boleh merasa gembira dan berpuasa hati serta dalam masa yang sama merasa tidak gembira dan tidak berpuas hati. 1. Teori ini dibina oleh Herzberg berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan tentang kepuasan kerja dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja.4. tanggungjawab dan peluang kenaikan pangkat. Situasi 1 Keadaan kerja individu yang mempunyai kedua-dua faktor hygiene (persekitaran kerja yang bersih. Situasi ini dianggap sebagai mencabar bercampur dengan persekitaran kerja yang teruk.2 Teori Motivasi-Hygience Teori Motivasi-Hygience diperkenalkan oleh Herzberg dibina pada awal tahun 1950-an dan diperkukuhkan pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. 2. Pekerja berkemungkinan akan merasa gembira dan tidak gembira dalam masa yang sama. Situasi 3 Keadaan kerja yang mempunyai faktor motivasi tetapi tiada faktor hygiene. Dalam keadaan ini. Beliau mencadangkan bahawa faktor motivasi boleh wujud tanpa faktor hygiene dan faktor hygiene boleh wujud tanpa faktor motivasi. 3. gaji yang baik dan penyelia yang kompeten) dan faktor-faktor motivasi seperti kerja yang mencabar. 146 .9. Andaian asas teori yang dikemukakan oleh beliau ialah terdapat ciri-ciri tertentu di tempat kerja yang membuatkan pekerja berpuas hati dan tidak berpuas hati. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja berpuas hati dikenali sebagai faktor pemotivasi and faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan bekerja dikenali sebagai faktor hygiene. Situasi 2 Keadaan kerja yang mempunyai faktor hygiene tetapi tiada faktor motivasi. seorang pekerja yang bekerja dalam persekitaran kerja yang baik dan penyelia yang cekap tetapi tugasnya membosankan dan menjalankan tugas yang sama secara berulang-ulang. Pekerja boleh gembira dan boleh juga tidak gembira.

dikawal dan aktiviti mereka mestilah diarah.4. 147 (iii) (iv) . Teori X mewakili persepsi negatif pengurus tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. pengurusan organisasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan usaha pekerja. dihukum. pengurus yang mengamalkan Teori X dipengaruhi oleh andaian bahawa: (i) (ii) Pengurus bertanggungjawab untuk menguruskan elemen-elemen produktiviti seperti wang. Herzberg mengandaikan bahawa pekerja yang hadir bekerja ialah mereka yang gembira dan bermotivasi manakala pekerja yang tidak hadir bekerja merupakan pekerja yang tidak gembira dan merasa tertekan. mengawal tindakan pekerja dan mengubahsuai tingkah laku pekerja selaras dengan keperluan dan kehendak organisasi. Berdasarkan kepada situasi-situasi yang diberikan. Teori X dan Teori Y mewakili pelbagai andaian berkaitan fungsi pengurusan sesebuah organisasi yang menjadi panduan kepada pengurus. Dalam hal yang berkaitan dengan manusia selaku pekerja. Mengapakah tahap kegembiraan pekerja berbeza-beza berdasarkan setiap situasi yang dikemukakan? 9. Ini kerana pekerja yang sama melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang. Dengan itu. Pihak pengurus perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti organisasi kerana pekerja adalah pasif dan mungkin melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak organisasi. memotivasikan pekerja. Mernurut McGregor. Purata pekerja bekerja ialah bekerja sesedikit yang mungkin.3 Teori X dan Teori Y Teori X dan teori Y merupakan teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia. Sebaliknya.4. Memberikan arahan merupakan tugas pihak pengurusan. teori Y pula mewakili andaian-andaian yang positif tentang kakitangan sesebuah organisasi. bahan dan manusia dalam konteks yang bermatlamatkan ekonomi. Situasi 4 Kerja yang tidak dicirikan dengan faktor-faktor hygiene dan faktor motivasi. Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. pekerja perlulah dipujuk.

Ini digambarkan dalam Teori Y. pengurus yang berpegang kepada Teori Y pula mengandaikan bahawa pekerja amat bermotivasi untuk memenuhi keperluan kepada pencapaian dan self-fulfillment dan menjadi tugas pengurus untuk merangsang keinginan semula jadi pekerja yang pintar dan bermotivasi ini. Teori Y mengandaikan bahawa: (i) (ii) Daya usaha fizikal dan mental untuk bekerja secara semula jadinya sama seperti bermain dan berehat. Secara puratanya manusia tidak hanya boleh menerima tanggungjawab tetapi turut mencari tanggungjawab. adakah penyelia terdekat anda mengamalkan Teori X atau Teori Y dalam menguruskan kakitangannya? 148 . (iii) (iv) (v) Dengan itu. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah organisasi secara kreatif ada di mana-mana dan pada setiap pekerja. Beliau percaya bahawa pengurus harus mengkonseptualisasikan pekerja sebagai dimotivasikan oleh keperluan hierarki tertinggi seperti yang dicadangkan oleh Maslow dan berupaya untuk bekerja sendiri. Tidak begitu pintar. Lebih mementingkan diri sendiri yang mungkin bertentangan sama sekali dengan kehendak organisasi. McGregor menegaskan bahawa kebanyakan pengurus organisasi berpegang kepada andaian di atas walaupun pada hakikatnya andaian itu tidak benar.(v) (vi) (vii) (viii) Pekerja kurang bercita-cita. Ganjaran yang paling signifikan seperti kepuasan terhadap ego dan penghargaan kendiri boeh merangsang usaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Potensi intelektual manusia perlu digunakan sepenuhnya. Sebaliknya. Teori X mengandaikan bahawa daya usaha yang kukuh perlu dilakukan oleh pengurus untuk memotivasikan pekerja yang secara asasnya tidak bermotivasi. Pada pandangan anda. tidak gemar mengambil tanggungjawab dan lebih gemar diarah. Secara semula jadinya mereka menolak perubahan. Faktor luaran dan ancaman kepada hukuman bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan daya usaha pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi.

komunikasi yang berkaitan dengan tugas tetapi bertujuan untuk mengekalkan kualiti hubungan manusia diamalkan. keperluan kepada interaksi sosial mestilah terlebih dahulu dipenuhi sebelum bergerak kepada keperluan seterusnya iaitu esteem dan self-actualization.5 (a) KOMUNIKASI DALAM PENDEKATAN HUBUNGAN MANUSIA Kandungan komunikasi Dalam konteks pendekatan hubungan manusia. Tambahan lagi. 149 . Pendekatan hubungan manusia tidak menafikan kepentingan komunikasi dalam bentuk ini tetapi arah aliran komunikasi tidak dihadkan kepada hanya bentuk ke bawah sahaja. Menurut Maslow. pendekatan hubungan kemanusiaan ini bertujuan untuk mengurangkan perbezaan status antara pengurus dan kakitangan bawahan sebagai salah satu cara untuk memenuhi keperluan sosial. komunikasi selalunya dicirikan dengan bentuk vertikal dan ke bawah. (b) Arah aliran komunikasi Dalam pengurusan organisasi klasik. pendekatan kemanusiaan menitikberatkan interaksi interpersonal.9. Komunikasi adalah lebih kepada berbentuk tidak formal. penekanan yang diberikan oleh pendekatan kemanusiaan adalah organisasi sosial dan memenuhi keperluan afiliasi. komunikasi sosial penting di tempat kerja. McGregor yang menekankan tentang keupayaan kakitangan untuk memenuhi pencapaian dan kecemerlangan di tempat kerja mencadangkan bahawa interaksi di kalangan kakitangan sama pentingnya dengan komunikasi ke bawah dalam mencapai matlamat organisasi. Manakala. penekanan saluran diberikan kepada saluran komunikasi dalam bentuk tulisan. Dengan itu. (c) Saluran komunikasi Dalam organisasi klasik. Komunikasi horizontal adalah mustahak. Jumlah kandungan mesej dan komunikasi yang berbentuk emosi dan kandungan sosial adalah mustahak dalam konteks hubungan komunikasi antara pengurusan atasan dan pekerja sesebuah organisasi. Misalnya. Ini dibuktikan berdasarkan kepada Teori Maslow yang menekankan kepentingan keperluan afiliasi yang boleh dipenuhi melalui tolak ansur dalam interaksi sosial. Jenis komunikasi yang diamalkan ialah maintenance communication. (d) Gaya komunikasi Lantaran.

6. Berdasarkan kepada kedudukan dalam grid. Country club management Dicirikan oleh tinggi perhatian diberikan terhadap manusia dan rendah perhatian terhadap pengeluaran. Grid kepimpinan merupakan pengukuran untuk meningkatkan latihan yang sering diberikan kepada pengurus bagi mempertingkatkan gaya kepimpinan serta merangsang kepuasan dan kreativiti pekerja. 9. Sistem IV (System IV) dan Teori Z (Theory Z). Ini membawa kepada pendekatan seterusnya iaitu pendekatan sumber manusia. Teori-teori berkenaan ialah Teori Grid Pengurusan (Blake and Mouton’s Managerial Grid).1 Teori Grid Pengurusan Robert Blake dan Jane Mouton membina Grid Pengurusan yang kini dikenali sebagai Grid Kepimpinan. dan hanya melakukan usaha yang minimum. terdapat kritikan-kritikan yang dikemukakan terhadap teori berkenaan. Andaian asas ialah kepimpinan akan menjadi lebih berkesan jika pemimpin menitikberatkan manusia dan pengeluaran secara serentak.Adakah terdapat perbezaan dari segi andaian berkaitan komunikasi dari segi pendekatan klasik dan pendekatan hubungan manusia? 9. Authority-compliance 3. Pengurus dalam kategori ini tidak menitikberatkan organisasi dan pekerja. 150 . Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengurus boleh ditempatkan dalam grid ini berdasarkan pada tahap perhatian yang diberikan kepada kedua-dua aspek berkenaan. Impoverished management Tahap perhatian yang diberikan terhadap manusia dan pengeluaran adalah rendah. Blake dan Moutin membentuk grid yang menggambarkan perhatian yang perlu diberikan kepada manusia dan pengeluaran dari tinggi ke rendah.6 PENDEKATAN SUMBER MANUSIA Meeskipun pendekatan hubungan manusia dilihat sebagai salah satu alternatif kepada pendekatan klasik. Pengurus dalam kategori ini meletakkan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang menitikberatkan persahabatan dan hubungan kemanusiaan. Antaranya ialah andaian-andaian berkaitan dengan teori ini boleh digunakan secara manipulatif. 2. Blake dan Mouton mengemukakan lima jenis stail pengurusan iaitu 1.

Sistem 1 dikenali sebagai Exploitive Authoritative Organization yang mengandaikan bahawa motivasi didorong oleh ancaman dan ketakutan. penetapan matlamat melalui arahan dan kawalan oleh pihak atasan. komunikasi ke bawah dan tidak tepat. Pengurus akan meletakkan keseluruhan usaha untuk menyusun atur semua komponen di tempat kerja bagi memaksimumkan kecekapan untuk mencapai matlamat organisasi.Tinggi perhatian terhadap pengeluaran dan rendah perhatian terhadap hubungan manusia. komunikasi yang terhad. 4. stail pengurusan dalam 151 . Sistem II dikenali sebagai Benevolent Authoritative Organization. ia hampir sama dengan Sistem 1 kecuali tidak memasukkan matlamat mengeksploitasi pekerja. penetapan matlamat. Exploitive Authoritative Organization termasuklah kesemua aspek pengurusan negatif yang diandaikan oleh pendekatan klasik dan saintifik. Likert percaya bahawa setiap bentuk organisasi berkenaan adalah berbeza dari segi faktor-faktor motivasi. Teori seterusnya iaitu Sistem IV bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bentuk organisasi yang bersesuaian dengan pergerakan kemanusiaan yang ideal. Teori yang dikemukakan oleh Likert mengandaikan bahawa terdapat pelbagai bentuk organisasi yang mempunyai kesan yang berbeza terhadap matlamat individu dan organisasi. komunikasi. struktur pengaruh dan prestasi.6. Walau bagaimanapun.2 Sistem IV Grid pengurusan yang dikemukakan oleh Robert Blake dan Jane Mouton berkaitan dengan bagaimana pengurus mengaplikasikan stail kepimpinan untuk memaksimumkan potensi sumber manusia dalam sesebuah organisasi. buat putusan oleh pihak atasan. kawalan. Organisasi jenis ini dicirikan oleh inovasi melalui ganjaran ekonomi dan ego. Dalam banyak hal. Pelopor kepada teori ini ialah Rensis Likert. Beliau mengemukakan empat bentuk organisasi yang dilabelkan sebagai Sistem 1 hingga Sistem IV. buat putusan oleh pihak atasan. buat putusan. arahan diberikan dan kawalan oleh pihak atasan. Middle-of-the road management Stail pengurus yang menitikberatkan kemanusiaan dan pengeluaran. Apakah gaya pengurusan organisasi anda? yang diamalkan dalam 9.

Apakah jenis organisasi yang mengamalkan ciri-ciri pengurusan yang diandaikan dalam Sistem IV? 9. ke bawah dan mendatar. Sistem IV ialah sistem penglibatan (participative organization). Sumbangan setiap ahli dalam organisasi amat dihargai dan ganjaran diberikan kepada kakitangan untuk memenuhi setiap keperluan.bentuk ini lebih kepada berbentuk autoritatif iaitu pihak pengurus mempercayai bahawa ini merupakan sistem terbaik untuk semua pekerja. Ouchi menghujahkan bahawa perbezaan corak pengurusan antara syarikatsyarikat Amerika Syarikat dan syarikat Jepun ialah kerana budaya kebangsaan yang berbeza. Misalnya. Dalam konteks organisasi ini. sebelum keputusan dibuat.6. Walau bagaimanapun. Matlamat ditetapkan selepas perbincangan dilakukan dan terdapat komunikasi yang berlaku secara atas dan bawah mengikuti aliran hierarki yang diamalkan oleh organisasi.3 Teori Z William Ouchi mencadangkan Teori Z berdasarkan kepada pengurusan yang diamalkan di organisasi-organisasi Jepun. Keempat-empat sistem ini menggambarkan peralihan daripada pengurusan klasik dan saintifik kepada organisasi yang memberikan penghargaan dan sumbangan terhadap penglibatan kakitangan. Ouchi tidak mencadangkan bahawa syarikat Amerika Syarikat harus bertukar mengamalkan pengurusan Jepun tetapi beliau berhujah bahawa perbezaan budaya menyebabkan sesetengah bentuk pengurusan tertentu 152 . kakitangan akan dirujuk terlebih dahulu dan pandangan mereka diambil kira. iaitu keputusan dilakukan oleh setiap ahli dalam organisasi dan matlamat ditetapkan sepenuhnya oleh kumpulan kerja. Ouchi menganalisis secara perbandingan syarikat-syarikat Amerika Syarikat dan Jepun. Sistem III ialah consultative organization yang amat berbeza daripada Sistem I dan Sistem II. Beliau turut menekankan kepentingan struktur yang menggalakkan penglibatan dan prestasi pekerja yang dikenali sebagai Linking Pin. Likert mempercayai bahawa organisasi mementingkan sumber manusia (Sistem IV) dan bukan hanya tingkah laku pengurusan. Kawalan dilakukan pada setiap tahap organisasi dan bentuk komunikasi ialah ke atas. keputusan dan kawalan masih dilakukan oleh pihak atasan. budaya kolektivis yang diamalkan oleh syarikat Jepun menghasilkan organisasi yang menekankan kepada buat putusan bersama dan tanggungjawab bersama manakala budaya Amerika Syarikat pula ialah apabila buat putusan dan tanggungjawab individu lebih diberikan penekanan.

bagaimana sesuatu kerja boleh dilaksanakan dengan baik. saluran komunikasi dan stail komunikasi. (b) Arah aliran komunikasi Dari segi arah aliran komunikasi. Jadual 9. matlamat ialah untuk menggalakkan aliran komunikasi merentasi hierarki organisasi meliputi komunikasi ke atas. aliran komunikasi didominasi oleh aliran ke bawah tetapi dalam konteks pendekatan sumber manusia. Dalam pendekatan kemanusiaan.7 KOMUNIKASI MANUSIA DALAM PENDEKATAN SUMBER Pendekatan sumber manusia mengiktiraf peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi. cara penstrukturan organisasi yang berbeza dan sebagainya. (a) Kandungan komunikasi Komunikasi yang dipraktikkan lebih kepada komunikasi inovatif (innovation communication). Aspek-aspek yang dibincangkan di sini ialah kandungan komunikasi. Wujud prinsip-prinsip pengurusan tertentu yang boleh diaplikasikan di organisasi yang berbeza. (c) Saluran komunikasi 153 .tidak sesuai diaplikasikan. iaitu interaksi tentang idea baru.1 Perbezaan antara Teori J dan Teori A Jenis J Pekerjaan untuk seumur hidup Penilaian dan kenaikan pangkat yang lambat Kerjaya yang tidak terlalu khusus Mekanisme kawalan implisit Keputusan dibuat secara kolektif Tanggungjawab bersama Menitikberatkan keseluruhan organisasi Jenis A Pekerjaan jangka pendek Penilaian dan kenaikan pangkat berterusan Kerjaya yang khusus Mekanisme kawalan yang eksplisit Keputusan dibuat secara individu Tanggungjawab individu Menitikberatkan bahagian 9. hasil baru yang boleh dijana oleh organisasi. horizontal dan diagonal. arah aliran komunikasi. Kedua-dua bentuk komunikasi horizontal dan vertikal digalakkan bagi memenuhi kepuasan dalam berkomunikasi sesebuah organisasi.

Dalam organisasi. komunikasi bersemuka ditekankan kerana ciri sosial aspek komunikasi dan memenuhi keperluan tertinggi. sistem merupakan komponen-komponen. 9. sistem termasuklah kakitangan dan jabatan-jabatan yang membentuk organisasi. universiti sebagai sebuah organisasi. Subsistem ini mengandungi kumpulan kerja dan individu. Dalam sistem biologi. Misalnya. 9. Setelah komponen-komponen dalam sistem dikenal pasti. komponen termasuklah sel-sel dan organ-organ.Dalam komunikasi yang menitikberatkan hubungan kemanusiaan. Fikirkan contoh-contoh budaya yang berbeza antara masyarakat Malaysia dan masyarakat barat. Hierarki dalam konteks ini berbeza dengan pendekatan klasik iaitu 154 . (a) Susunan hierarkikal Komponen sistem tersusun dalam bentuk yang sangat kompleks yang melibatkan subsistem dan supersistem. jabatan. Universiti terdiri daripada fakulti. pusat dan institut. Tugas pertama pakar-pakar atau pengkaji teori yang berkaitan dengan sistem ialah untuk meneliti komponen yang bersesuaian dan merangkumi sistem. Ini kerana maklumat merupakan input penting yang akan membantu kakitangan organisasi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan lebih sempurna dan berkesan.8. (d) Gaya komunikasi Stail komunikasi yang ditekankan ialah komunikasi yang berbentuk maklumat (informative communication). seterusnya bagaimana konsep ini boleh diaplikasikan dalam konteks komunikasi organisasi.1 Komponen-Komponen Sistem Pada tahap yang paling asas. saling pergantungan dan permeability. Terlebih dahulu kita akan meneliti apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep asas dan sistem. Tiga konsep yang mencirikan komponen dalam sistem ialah susunan hierarkikal. penting untuk diteliti bagaimana bahagianbahagian ini disusun dan fungsi setiap bahagian berkenaan.8 PENDEKATAN SISTEM Pendekatan seterusnya yang akan dibincangkan ialah berkaitan dengan pendekatan sistem iaitu suatu pendekatan yang agak berbeza berbanding dengan pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia.

A first look at communication theory (3rd ed. 155 . SOALAN DALAM TEKS 1. Organisasi sebagai satu sistem amat bergantung antara satu sama lain. (1997). tidak ada satu komponen pun dalam sesebuah organisasi yang boleh berfungsi dengan lancar tanpa bantuan yang aktif daripada bahagian sistem yang lain. (b) Saling Pergantungan Merupakan konsep kedua yang mencirikan komponen sistem iaitu saling pergantungan. Semak jawapan anda di akhir bab ini. Theories of human communication (7th ed. hierarki dikaitkan dengan penelitian iaitu sistem ialah gabungan subsistem dan ia merupakan bahagian daripada supersistem yang lebih besar.hierarki dikaitkan dengan autoriti. Dalam konteks pendekatan sistem. Saling pergantungan merujuk kepada fungsi pergantungan satu komponen dengan komponen yang lain. Lantaran itu. Littlejohn. E. dalam konteks pengurusan universiti. New York: McGraw-Hill. 2. Griffin. S. 3.). Tahap permeability ialah pelbagai dari satu sistem ke sistem yang lain iaitu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. (2002). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. (c) Permeability Merupakan sempadan yang membenarkan maklumat dan bahan-bahan untuk mengalir ke dalam dan ke luar organisasi.W.). Misalnya. Apakah pendekatan komunikasi yang diandaikan dalam teori-teori pendekatan klasik? Huraikan teori-teori yang dikemukakan pendekatan hubungan manusia. Bincangkan teori-teori yang terdapat dalam pendekatan klasik. pihak fakulti bergantung kepada Jabatan Bendahari untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi membolehkan fakulti berfungsi dan melaksanakan urusan seharian.

(a) Teori Pengurusan Klasik Teori ini mula diperkenalkan oleh Henri Fayol. (2001). 2. Elemen-elemen pengurusan terdiri daripada perancangan (planning). JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1.Miller. Miner. J. penyusunan (organizing). koordinasi (coordination). Teori Birokrasi dan Teori Pengurusan Saintifik. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. arahan (command). pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia. Apakah andaian-andaian tentang komunikasi yang dikemukakan dalam pendekatan klasik. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. (2003). Communication theories: Perspectives. pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia? Huraikan ciri-ciri yang terdapat dalam pendekatan sistem. Boston: McGraw Hill. Theories of organizational behavior. B.9 RUMUSAN Secara keseluruhannya bab ini telah menghuraikan tentang teori-teori komunikasi organisasi. Setiap pendekatan berkenaan mempunyai andaian-andaian yang tersendiri berkaitan peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi. processes and contexts. K. Organizational communication: Approaches and processe (3rd ed. 9.) Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Tiga pendekatan boleh digunakan apabila membincangkan tentang komunikasi organisasi iaitu pendekatan klasik. K. Hindsdale: The Dryden Press. (1980). dan kawalan 156 . Teori yang terdapat dalam pendekatan klasik ialah Teori Pengurusan Klasik. Miller.

Fayol secara umumnya mencadangkan bilangan 20-30 157 .(control). Scalar chain Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus disusun dalam hierarki vertikal dan komunikasi harus dihadkan kepada aliran berbentuk vertial (aliran ke atas dan ke bawah berdasarkan carta organisasi). Unity of command Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan sepatutnya diarah untuk melaksanakan sesuatu tugas oleh hanya seorang penyelia. kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. 4. Prinsip berkaitan dengan struktur organisasi ialah andaian-andaian tentang bagaimana aspek yang berbeza dalam sesebuah organisasi patut diuruskan. Span of control Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus akan menjadi paling berkesan jika mereka hanya mengawal sebilangan tertentu kakitangan. Prinsip pengurusan pula terdiri daripada ‘scalar chain’. ‘division of labor’. Order Prinsip ini mencadangkan supaya terdapat tempoh pelantikan bagi setiap kakitangan dan tugas dalam organisasi. 6. Division of labor Prinsip ini mencadangkan bahawa matlamat kerja hanya boleh dicapai jika kakitangan organisasi diberikan tugas yang terhad dari segi pengkhususan kerja. unity of direction’. Enam ciri berkaitan dengan struktur organisasi ialah 1. 3. 5. Prinsip pengurusan melibatkan aspek-aspek berkaitan dengan struktur organisasi. 2. Unity of direction Prinsip ini mencadangkan bahawa aktiviti-aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama harus diletakkan di bawah penyeliaan seorang penyelia. ‘order’ dan span of control’. ‘unity of command’.

Walau bagaimanapun. Prinsip seterusnya berkaitan dengan pengurusan kuasa di dalam organisasi. Pemusatan (Centralization) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi menjadi paling efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan terhadap buat putusan dan aktiviti kakitangan organisasi. Persamaan (Equity) Prinsip ini mencadangkan bahawa dalam konteks memberikan pampasan kakitangan harus dilayan secara adil. ciri-ciri peribadi pengurus dan faktor-faktor kakitangan boleh mempengaruhi tahap pemusatan kuasa yang optimum. Prinsip ini berasaskan kepada andaian bahawa motivasi utama kakitangan ialah kewangan dan prestasi 158 . 2. Pampasan kakitangan (Renumeration of personnel) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan harus diberikan ganjaran dalam bentuk gaji dan faedah yang bersesuaian. Disiplin (Discipline) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan organisasi sepatutnya taat kepada peraturan organisasi dan pihak pengurus. Kekuasaan responsibility) dan tanggungjawab (Authority and Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman. 2. Prinsip ini melibatkan enam ciri iaitu 1. Prinsip ini turut mencadangkan bahawa tanggungjawab mesti selaras dengan autoriti atau kekuasaan.orang kakitangan pada pengurusan tahap pertama dan enam orang kakitangan bagi pengurusan yang lebih atas. Dari segi ganjaran. 3. Fayol mempercayai bahawa faktor-faktor kontigensi seperti saiz firma. Fayol mencadangkan ciri-ciri berikut berkaitan dengan ganjaran yang berpatutan bagi kakitangan organisasi: 1.

Prinsip Tingkah Laku Organisasi: Fayol mengemukakan tiga prinsip berkaitan dengan tingkah laku dan sikap kakitangan organisasi iaitu 1.kerja diukur berdasarkan kepada jumlah pampasan yang diterima dari organisasi. Inisiatif (Initiative) Prinsip ini mencadangkan supaya pengurus harus meletakkan nilai dan matlamat kepada kakitangan dan mengarahkan kakitangan supaya berusaha sepenuhnya untuk memenuhi matlamat organisasi. (b) Teori Birokrasi (Max Weber’s Theory of Bureaucracy) Salah satu andaian penting dalam teori yang dikemukakan oleh Weber ialah fungsi kekuasaan (functioning of authority). autoriti karismatik. Beliau mencadangkan kewujudan autoriti berdasarkan kepada tiga andaian asas iaitu autoriti tradisional. 2. Esprit de corps Prinsip ini mencadangkan bahawa semangat kerja ialah “Three Musketeers” iaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. 3. Berdasarkan kepada prinsip ini kakitangan mesti mengutamakan matlamat organisasi melebihi keperluan individu. Weber melihat pelaksanaan birokrasi adalah berasaskan kepada autoriti. Penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi (Subordination of individual interest to general interest) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi hanya menjadi berkesan apabila kepentingan secara menyeluruh mengatasi kepentingan individu. 3. kuasa dan disiplin. Setiap satu jenis autoriti dibincangkan di bawah: 1. dan autoriti rasionalperundangan. Jaminan tempoh perkhidmatan (Tenure stability) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus memberikan jaminan dalam bentuk tempoh masa tertentu bagi membolehkan kakitangan mencapai prestasi yang maksimum. Autoriti tradisional 159 .

Misalnya. Autoriti berdasarkan rasional perundangan (Rational-legal authority) Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada pelaksanaan peraturan yang terbina daripada maklumat dan kepakaran. Ketaatan kakitangan ialah terhadap norma atau peraturan yang diamalkan. 2. Menurut Taylor.Berasaskan kepada kepercayaan tentang kedudukan hierarki tertentu di dalam struktur organisasi. Ini kerana prestasi kerja kakitangan akan mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi. 3. Menurut Weber. pengurus organisasi merupakan individu yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja berfikir. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang sah selagi ianya selaras dengan norma. setiap kuasa berlandaskan kepada perundangan dan rasional. pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia adalah berdasarkan kepada tradisi lama pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. (ii) Pemilihan kakitangan yang sesuai untuk melakukan kerja − Taylor percaya bahawa kakitangan harus dipilih secara saintifik dan dilatih untuk melakukan kerja. Autoriti karismatik ialah dalam konteks individu mempunyai pengikut dan memperoleh ketaatan daripada pengikut melalui kuasa dan personaliti beliau. Taylor percaya bahawa cara terbaik untuk melakukan sesuatu kerja boleh dikenal pasti melalui kajian berkaitan masa dan aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk. Sistem pembelajaran lama menekankan bahawa kemahiran bekerja diperoleh melalui warisan daripada satu generasi ke satu generasi. (iv) Terdapat perbezaan tugas antara pengurusan dan pekerja. (c) Scientific Management) Teori Pengurusan Saintifik (Frederick Taylor’s Theory of Empat ciri atau komponen utama dalam Teori Pengurusan Saintifik yang dikemukakan oleh Taylor ialah Terdapat satu cara yang terbaik untuk melakukan setiap kerja (There is one best way to do every job) − Sistem ini bertentangan dengan sistem pembelajaran lama. merancang dan mengurus 160 (i) . Autoriti karismatik Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada personaliti dan keupayaan untuk menarik sokongan pengikut dan berinteraksi dengan pengikut. (iii) Kepentingan latihan seperti yang dicadangkan dalam kajian penyelaras antara masa dan aktiviti.

(c) Stail komunikasi 161 . Fayol membenarkan sedikit fleksibiliti dari segi komunikasi horizontal berbanding dengan Weber dan Taylor. (b) Saluran komunikasi Pelbagai saluran boleh digunakan untuk berkomunikasi misalnya saluran bersemuka. Kebanyakan proses komunikasi ialah komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan. Pihak buruh pula melaksanakan apa yang dirancang dan diarah oleh pengurus. penekanan kepada peraturan dan prosedur yang jelas bagi membolehkan organisasi berfungsi dengan berkesan membolehkan kita mengandaikan pergantungan yang besar kepada komunikasi berbentuk tulisan dalam bentuk arahan. pernyataan misi. Ringkasnya. Ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi klasik dapat dilihat dari segi arah aliran komunikasi. komunikasi tentang tugas kurang dititikberatkan. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. Hanya terdapat sedikit maklum balas daripada pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan atasan. Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Fayol. aliran komunikasi yang paling mustahak ialah aliran vertikal (mendatar) mengikut aliran hierarki. Teori-teori klasik mengandaikan bahawa saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan. (a) Arah aliran komunikasi Pada hakikatnya wujud pelbagai arah aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi seperti komunikasi ke atas dan ke bawah iaitu pengurus berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. Weber menekankan kepada peraturan dan kepentingannya dijelaskan dalam bentuk tulisan.organisasi. 2. Dalam organisasi klasik. kenyataan bahawa ‘mempunyai hanya satu cara yang terbaik’ bagi melakukan setiap kerja dalam andaian teori pengurusan saintifik membawa kepada kepentingan arahan kerja ditulis dalam bentuk tulisan. dan juga melalui perantara seperti berkomunikasi melalui telefon dan komputer. saluran bertulis. Walau bagaimanapun. Misalnya. Weber dan Taylor. Taylor dan Fayol mempunyai pandangan yang sama. Misalnya. saluran komunikasi dan stail komunikasi. peraturan dan penilaian prestasi.

keperluan ini boleh dipenuhi melalui pemberian gaji bagi membeli makanan dan pakaian serta keperluan fizikal lain. tempat tinggal dan tidur. Keperluan fisiologikal Merupakan keperluan tubuh badan manusia seperti makanan. Frederick Herzberg dan Douglas McGregor. Pemilihan perbendaharaan kata dan penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik. keperluan ini dapat dipenuhi melalui pemberian gaji yang membolehkan kakitangan mendapat perlindungan dan kesihatan. Dalam konteks 162 . Teori Hierarki Keperluan Maslow Abraham Maslow mengemukakan Teori Hierarki Keperluan dengan andaian bahawa manusia dimotivasi oleh keperluan asas.Pendekatan klasik mengandaikan stail komunikasi lebih kepada berbentuk formal. 3. 2. minuman. Dalam konteks organisasi. 3. Terdapat lima keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh manusia iaitu 1. Esteem luaran pula boleh dipenuhi melalui rasa pencapaian dan keyakinan. Keperluan keselamatan Termasuk keperluan untuk bebas daripada bahaya dan ancaman persekitaran. penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kakitangan pengurusan dan kakitangan bawahan. Teori yang tergolong dalam pendekatan hubungan kemanusiaan dikemukakan oleh Abraham Maslow. Esteem dalaman boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. Keperluan ini boleh dipenuhi oleh organisasi melalui pembentukan hubungan sosial dengan rakan sekerja dan pihak pengurusan. Keperluan afiliasi Dirujuk sebagai keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang iaitu memberi dan menerima dalam konteks hubungan sesama manusia. Keperluan harga diri Perlu memenuhi rasa pencapaian dan peningkatan. Misalnya. Harga diri boleh dibahagikan kepada esteem dalaman dan esteem luaran. Dalam konteks organisasi. 4.

Teori Motivasi-Hygience oleh Herzberg Andaian asas teori yang dikemukakan oleh beliau ialah terdapat ciri-ciri tertentu di tempat kerja yang membuatkan pekerja berpuas hati dan tidak berpuas hati. Keperluan kepada pencapaian kendiri Merupakan bentuk kerja yang membolehkan individu melaksanakan tanggungjawab dan kreativiti di tempat kerja. Dalam keadaan ini. 3. Esteem dalaman boleh dipenuhi melalui memberikan tugas yang mencabar serta peluang kepada kakitangan untuk mencapai kecemerlangan dalam melaksanakan tugas berkenaan. 2. pekerja boleh merasa gembira dan berpuasa hati serta dalam masa yang sama merasa tidak gembira dan tidak berpuas hati.organisasi. tanggungjawab dan peluang kenaikan pangkat. gaji yang baik dan penyelia yang kompeten) dan faktor-faktor motivasi seperti kerja yang mencabar. Misalnya. Beliau mencadangkan bahawa faktor motivasi boleh wujud tanpa faktor hygiene dan faktor hygiene boleh wujud tanpa faktor motivasi. Situasi 2 Keadaan kerja yang mempunyai faktor hygiene tetapi tiada faktor motivasi. Situasi ini dianggap sebagai mencabar bercampur dengan persekitaran 163 . Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja berpuas hati dikenali sebagai faktor pemotivasi dan faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan bekerja dikenali sebagai faktor hygiene. 1. Situasi 3 Keadaan kerja yang mempunyai faktor motivasi tetapi tiada faktor hygiene. seorang pekerja yang bekerja dalam persekitaran kerja yang baik dan penyelia yang cekap tetapi tugasnya membosankan dan menjalankan tugas yang sama secara berulang-ulang. Situasi 1 Keadaan kerja individu yang mempunyai kedua-dua faktor hygiene (persekitaran kerja yang bersih. 5. Berikut dikemukakan empat situasi untuk kita fikirkan bersama tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja di kalangan kakitangan organisasi. keperluan eksternal boleh dipenuhi melalui struktur ganjaran dan pampasan. Pekerja boleh gembira dan boleh juga tidak gembira.

Teori Y pula mewakili andaian-andaian yang positif tentang kakitangan sesebuah organisasi. tidak gemar mengambil tanggungjawab dan lebih gemar diarah. Sebaliknya. Teori X dan Teori Y mewakili pelbagai andaian berkaitan fungsi pengurusan sesebuah organisasi yang menjadi panduan kepada pengurus. Memberikan arahan merupakan tugas pihak pengurusan. Dengan itu. Secara semula jadinya mereka menolak perubahan. Purata pekerja bekerja ialah bekerja sesedikit yang mungkin. Teori X mewakili persepsi negatif pengurus tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. bahan dan manusia dalam konteks yang bermatlamatkan ekonomi. 164 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) . dihukum. memotivasikan pekerja. Situasi 4 Kerja yang tidak dicirikan dengan faktor-faktor hygiene dan faktor motivasi. Dalam hal yang berkaitan dengan manusia selaku pekerja. Ini kerana pekerja yang sama melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang. mengawal tindakan pekerja dan mengubahsuai tingkah laku pekerja selaras dengan keperluan dan kehendak organisasi. Teori X dan Teori Y oleh McGregor Teori X dan teori Y merupakan teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia. pekerja perlulah dipujuk. Pekerja berkemungkinan akan merasa gembira dan tidak gembira dalam masa yang sama. Pihak pengurus perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti organisasi kerana pekerja adalah pasif dan mungkin melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak organisasi.kerja yang teruk. dikawal dan aktiviti mereka mestilah diarah. 4. pengurus yang mengamalkan Teori X dipengaruhi oleh andaian bahawa: (i) (ii) Pengurus bertanggungjawab untuk menguruskan elemen-elemen produktiviti seperti wang. Pekerja kurang bercita-cita. Mernurut McGregor. pengurusan organisasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan usaha pekerja. Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Lebih mementingkan diri sendiri yang mungkin bertentangan sama sekali dengan kehendak organisasi. Tidak begitu pintar.

Dengan itu. (v) Potensi intelektual manusia perlu digunakan sepenuhnya. (iii) Secara puratanya manusia tidak hanya boleh menerima tanggungjawab tetapi turut mencari tanggungjawab. Beliau percaya bahawa pengurus harus mengkonseptualisasikan pekerja sebagai dimotivasikan oleh keperluan hierarki tertinggi seperti yang dicadangkan oleh Maslow dan berupaya untuk bekerja sendiri. Ini digambarkan dalam Teori Y. Teori Y mengandaikan bahawa: Daya usaha fizikal dan mental untuk bekerja secara semula jadinya sama seperti bermain dan berehat. Ganjaran yang paling signifikan seperti kepuasan terhadap ego dan penghargaan kendiri boeh merangsang usaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Teori X mengandaikan bahawa daya usaha yang kukuh perlu dilakukan oleh pengurus untuk memotivasikan pekerja yang secara asasnya tidak bermotivasi. (iv) Keupayaan untuk menyelesaikan masalah organisasi secara kreatif ada di mana-mana dan pada setiap pekerja. pengurus yang berpegang kepada Teori Y pula mengandaikan bahawa pekerja amat bermotivasi untuk memenuhi keperluan kepada pencapaian dan self-fulfillment dan menjadi tugas pengurus untuk merangsang keinginan semula jadi pekerja yang pintar dan bermotivasi ini. Sebaliknya.McGregor menegaskan bahawa kebanyakan pengurus organisasi berpegang kepada andaian di atas walaupun pada hakikatnya andaian itu tidak benar. (ii) Faktor luaran dan ancaman kepada hukuman bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan daya usaha pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi. (i) 165 .

penyiaran dan penerbitan. perancangan. antropologi. Perkembangan dan perubahan terhadap manusia dapat dijelaskan dengan pelbagai teori sama ada teori-teori psikologi. Ini kerana komunikasi massa lebih bertumpu kepada aspek media seperti kewartawanan. sosiologi. Menurut Mohd Baharudin dan Mohd Khairie (2003). dan strategi komunikasi untuk memperbaiki keadaan kemanusiaan dan kehidupan. Media sebagai alat yang bersifat massa dianggap dapat mempengaruhi dan memberi kesan terhadap 167 . proses. bidang komunikasi massa banyak menyumbang kepada pembentukan atau fokus terhadap komunikasi pembangunan. politik. penting bagi pelajar memahami serba sedikit tentang bidang komunikasi pembangunan. 2003).BAB 10 TEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. 1999). 2. Komunikasi pembangunan merupakan satu bidang komunikasi berhubung penggunaan media. Manakala komunikasi pembangunan tidak hanya menumpukan kepada penggunaan media semata-mata tetapi juga melibatkan komunikasi kemanusiaan sebagai proses mempercepatkan perubahan sosial masyarakat (Mohd Baharudin & Mohd Khairie. Membincangkan aplikasi setiap teori yang dibincangkan dalam teori komunikasi pembangunan dengan kehidupan manusia.1 PENGENALAN Sebagai pengenalan kepada bab ini. 10. anda seharusnya boleh: 1. ekonomi dan sebagainya. Memerihalkan beberapa teori komunikasi pembangunan. Membincangkan kritikan dan kerelevanan setiap teori yang dibincangkan dalam teori komunikasi pembangunan. 3. Teori-teori tersebut menjelaskan bahawa tingkah laku masyarakat pada umumnya dapat dibentuk dan dididik. Walaupun ada teori yang menjelaskan bahawa manusia berubah secara evolusi namun sarjana yakin bahawa proses pembelajaran sosial dan pembudayaan merupakan faktor besar dalam menjelaskan perubahan masyarakat (Littlejohn.

Sehubungan itu. Mohamed pada awalnya telah berusaha membuat pelbagai eksperimen dan cuba membangunkan satu sistem jaringan maklumat untuk kegunaan tempatan. teori-teori tersebut ialah Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory). 10. Universiti Malaya. 168 . Dr. barangan baru pengguna atau teknik-teknik baru berkembang di kalangan berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan dilaksanakan oleh penguna-penggunanya.2 Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory) Teori Difusi Inovasi merupakan satu teori yang telah dipelopori oleh Rogers (1995). Faktor masa iaitu setelah lebih 20 tahun internet dibawa masuk ke Malaysia. (ii) Dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu. Untuk pengetahuan semua pelajar. Untuk pengetahuan pelajar. Sebagai contoh inovasi ialah internet. juga merupakan faktor yang mendorong masyarakat menggunakan internet sebagimana yang berlaku pada masa sekarang. Difusi inovasi juga berhubung dengan bagaimana sesuatu idea. Mohamed Awang Lah yang pada ketika itu merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. difusi inovasi merupakan konsep asas yang menjadi kerangka pemikiran dalam membicara komunikasi pembangunan. Sehubungan contoh di atas.usaha-usaha membangunkan masyarakat. Unsur-unsur tersebut ialah (i) Suatu inovasi. Menerusi media. pelajar perlu mengetahui bahawa terdapat empat unsur-unsur utama dalam difusi inovasi. Internet hanya mula dibawa masuk ke Malaysia pada awal 1980-an oleh Dr. pelbagai pemikiran dan teknologi baru dapat disebarkan dan seterusnya memotivasikan masyarakat ke arah perubahan serta pembangunan (Mohd Baharudin & Mohd Khairie. teknologi baru. Masyarakat telah didedahkan dengan inovasi ini melalui pelbagai saluran komunikasi termasuk saluran fizikal dan saluran kemanusiaan sehingga mereka membuat keputusan untuk menggunakan internet secara meluas sebagaimana pada hari ini. dalam bab ini. Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory). (iii) Mengikut tempoh masa. Tetapi sejauh mana masyarakat sedar tentang inovasi ini pada masa itu berbanding pada masa sekarang? Semua ini berkaitan juga dengan difusi inovasi. Mari kita imbau kembali sejarah kemasukan internet ke Malaysia. kita akan membincangkan tiga teori yang berkaitan dengan teori komunikasi pembangunan. dan Teori Lingkaran Senyap (Spiral of Silence Theory). 2003).

(c) Mengikut tempoh masa Jangka masa tertentu diperlukan semasa Proses Keputusan-Inovasi. Proses pembuatan keputusan pemerimaan inovasi ini ialah satu proses mental dan ia bermula daripada individu menerima pengetahuan tentang inovasi. membuat keputusan untuk menerima atau menolak.(iv) Di kalangan ahli-ahli sebuah sistem sosial (Rogers. maka individu lain dalam sistem tersebut akan turut mengikuti tindakan mereka. membentuk sikap terhadap inovasi. Mesej-mesej sampai daripada seorang individu kepada individu yang lain melalui saluran komunikasi seperti media massa atau komunikasi interpersonal. (b) Saluran komunikasi Difusi ialah proses inovasi itu tersebar daripada sumbernya (pencipta) kepada penerima. membentuk sikap terhadap inovasi. unsur-unsur tersebut ialah seperti berikut: (a) Suatu inovasi Suatu inovasi ialah suatu idea. (d) Sistem sosial Sebuah sistem sosial ialah satu populasi individu yang saling berhubungan dan terlibat secara bersama untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai sesuatu matlamat. amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang individu atau sesebuah sistem sosial. para pelajar tentunya telah mengetahui bahawa jangka masa tertentu diperlukan semasa Proses Keputusan-Inovasi. Sistem sosial juga boleh mempengaruhi difusi inovasi. 10. 1995). teknik. membuat keputusan untuk menerima atau menolak. melaksanakan inovasi dan akhirnya mengesahkan keputusan yang telah dibuat. melaksanakan 169 .1 Proses Pembuatan Keputusan Seperti yang telah dinyatakan di atas.2. Jika norma-norma sebuah sistem sosial itu bersifat menyokong inovasi dan pemimpin pendapat mereka juga menerima sesuatu inovasi tersebut. Proses pembuatan keputusan penerimaan inovasi ini ialah satu proses mental dan ia bermula daripada individu menerima pengetahuan tentang inovasi. Secara terperincinya.

Menurut Rogers (1995). 170 . peringkat-peringkat tersebut ialah (a) Pengetahuan Pada peringkat ini individu mula terdedah tentang kewujudan inovasi dan mula mengetahui tentang fungsi inovasi tersebut. Individu yang lebih awal menerima pendedahan biasanya terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Ciri-ciri sesuatu inovasi akan menentukan kadar penerimaannya. lebih terdedah kepada media massa. lebih efisien kerana dapat menyimpan dan menghantar maklumat dengan lebih cepat berbanding mesin taip. mempunyai jaringan komunikasi interpersonal yang baik dan mempunyai lebih banyak hubungan dengan agen perubahan. mempunyai status sosial yang tinggi. Kelebihan relatif Kelebihan yang relatif bagi teknologi baru ialah darjah ukuran setakat mana peralatan baru ini dianggap lebih baik berbanding daripada peralatan yang sedia ada. Lima sifat inovasi ialah 1. dalam proses Proses Keputusan-Inovasi pula. Kelebihan relatif ini boleh diukur melalui dua jenis kelebihan iaitu dari segi kelebihan eknomi (wang dan daya saing) dan juga kelebihan sosial (meningkatkan status dan kuasa).1). Sebagai contoh. Untuk pengetahuan pelajar.inovasi. (b) Pembujukan Pada peringkat individu membentuk sikap untuk menyukai sesuatu inovasi. mempunyai pelbagai bentuk format untuk menulis laporan. Oleh itu. maka kemungkinan teknologi komputer lebih diterima pakai berbanding mesin taip. seseorang individu dikatakan akan sentiasa mencari maklumat di berbagai-bagai peringkat untuk mengurangkan ketidakpastian terhadap sesuatu inovasi semasa Proses KeputusanInovasi berlaku. dan akhirnya mengesahkan keputusan yang telah dibuat. Saluran media massa amat penting pada peringkat ini kerana ia berkesan untuk membentuk pengetahuan tentang inovasi. terdapat lima peringkat utama yang terlibat (Rajah 10. sekiranya teknologi komputer dianggap sebagai lebih mudah digunakan untuk menaip dan menyunting teks.

maka lebih tinggilah tahap penerimaan dan penggunaannya. 3. Ujian ini akan dapat mengurangkan ketidakpastian dan seterusnya akan dapat meningkatkan tahap penerimaan. Kebolehcubaan Kebolehcubaan ialah darjah ukuran iaitu teknologi baru tersebut boleh dieksperimen untuk tujuan pengujian. Kebolehlihatan Kebolehlihatan pula ialah darjah ukuran setakat mana operasi dan hasil daripada teknologi baru itu boleh dilihat untuk dibuat penelitian atau penilaian oleh pengguna inovasi. Penilaian individu terhadap sesuatu inovasi yang sedang beliau pertimbangkan untuk diterima bukan berasaskan penyelidikan saintifik oleh pakar tetapi biasanya melalui penilaian subjektif oleh rakan-rakan berdekatan yang telah menerima sesuatu inovasi. 4. Sebagai contoh. Rakan-rakan yang berdekatan ini bukan setakat menjadi model sosial tetapi juga merupakan lingkaran sokongan kepada seseorang untuk meniru tingkah laku menggunakan inovasi yang sama. Sebagai contoh. 5. Kesulitan Kesulitan ialah darjah ukuran setakat mana teknologi baru itu secara relatifnya dianggap susah untuk difahami dan susah untuk menggunakannya.2. sekiranya teknologi komputer dianggap terlalu kompleks. pengalaman lalu dan keperluan semasa. Keselarasan Keselarasan ialah darjah ukuran setakat mana inovasi atau perubahan itu selaras dengan nilai-nilai yang sedia ada. 171 . maka tidak ramailah individu yang akan menggunakannya. Saluran komunikasi antara perseorangan amat penting pada peringkat pembujukan ini kerana ia lebih berkesan untuk membentuk dan mengubah sikap terhadap inovasi yang secara langsung boleh mempengaruhi keputusan menerima atau menolak inovasi. sekiranya teknologi komputer serasi dengan keperluan melaksanakan kerja dalam organisai.

2 Kategori Penerima Teknologi Untuk pengetahuan pelajar.2. (e) Pengesahan Pada peringkat pengesahan. individu yang pada awalnya menolak sesuatu inovasi itu akan mula menjadi pengguna pada akhirnya (penerimaan terkemudian) jika didapati inovasi itu berkesan atau akan terus menolak penggunaannya (penolakan berterusan). Golongan inovator menurut Rogers (1995) ialah mereka yang sentiasa bersifat berani mencuba. penerima awal (early adopters). sentiasa mencari idea baru dan lebih kosmopolitan dalam hubungannya dengan rakan sebaya.(c) Keputusan Pada peringkat ini individu membuat keputusan sama ada menerima atau menolak sesuatu inovasi. 10. individu yang telah mengguna dan melaksanakan inovasi akan membuat keputusan sama ada untuk terus menggunakannya jika ia bersesuaian dan berkesan (penerimaan berterusan) atau menghentikan penggunaannya jika didapati inovasi tersebut berkeadaan sebaliknya (penghentian). Sementara penerima awal. (d) Pelaksanaan Pada peringkat ini pula individu telah menerima inovasi dan sedang mengguna serta melaksanakannya. Rogers (1995) menyatakan bahawa terdapat lima kategori penerimaan individu terhadap inovasi. dan penerima yang paling lewat (laggards). Apakah ciri-ciri internet yang boleh dijadikan contoh bagi setiap peringkat yang dibincangkan. Perkara sebaliknya juga boleh berlaku pada peringkat ini. biasanya terdiri daripada individu tempatan yang dihormati dan merupakan pemimpin pendapat dalam sistem sosial. 172 . Lima kategori tersebut ialah inovator. majoriti penerima awal (early majority). majoriti penerima terkemudian (late majority).

Kelebihan relatif Keselarasan Kesulitan Kebolehcubaan Kebolehlihatan 2. 2. PENERIMAAN Penerimaan Berterusan Penerimaan Terkemudian Penghentian 1. 5. M.Rajah 10. PENOLAKAN Penolakan Berterusan Sumber: Rogers. (1995). 173 . 2.1 Model Peringkat dalam Proses Keputusan-Inovasi (Rogers. 4. 4. 3. 3. Amalan terdahulu Keperluan/masalah yang dialami Pembaharuan Norma-norama sistem sosial I PENGETAHUAN II PEMBUJUKAN III KEPUTUSAN IV PELAKSANAAN V PENGESAHAN 173 Ciri-Ciri Unit Pembuat Keputusan Ciri-Ciri Inovasi 1. Ciri-ciri sosioekonomi Pemboleh ubah personaliti Tingkah laku komunikasi 1. 1995) SALURAN KOMUNIKASI KEADAAN TERDAHULU 1. 3. 2. E.

Impak yang diingini membantu individu atau sebuah sistem sosial berfungsi dengan lebih berkesan. 3. (ii) Impak langsung dan tidak langsung. Menurut Rogers (1991). 3.2 Jenis Angkubah Utama dalam Penyelidikan Penerimaan.2 sebagai anak panah #1 (angkubah yang berkaitan dengan penerimaan individu terhadap teknologi). Produktiviti (pengeluaran yang bertambah baik) 2. Kedudukan sosioekonomi Tingkah laku komunikasi Angkubah personaliti 2. menurut Rogers (1991) lagi. Penerimaan berbanding penolakan Sifat inovatif (sejak dari awal menerima) # 2 Penggunaan Media Baru 1.Ciri Individu 1. Rajah 10.2. Impak yang diingini ialah kesan fungsi sesebuah inovasi individu atau sistem sosial. 2.3 Model Resapan Inovasi Rogers (1995) menyatakan bahawa kebanyakan penyelidik yang mengikuti model klasik resapan inovasi hanya melihat perhubungan yang digambarkan dalam Rajah 10. Impak tersebut ialah (i) Impak yang diingini dan tidak diingini. Penggunaan dan Kesan Sosial Teknologi Komunikasi Ciri. terdapat tiga impak yang berlaku kepada individu atau sebuah sistem sosial akibat penerimaan atau penolakan sesebuah inovasi. Bagaimanapun. 2. # 1 Penerimaan Media Baru 1. Lain-lain Sumber: Rogers. Sebaliknya impak yang tidak 174 . (1995). Jumlah yang digunakan Kepelbagaian penggunaannya Lain-lain # 3 Kesan Sosial 1.10. E. Ketidaksamarataan yang lebih besar antara yang kaya informasi dengan yang miskin informasi. (iii) Impak yang dijangka dan tidak dijangka. 3. M. kajian tentang teknologi komunikasi telah meluaskan penyelidikan resapan inovasi dengan memasukkan penyelidikan tentang hubungan yang digambarkan oleh anak panah #2 (yang menunjukkan hasil yang berkaitan dengan penggunaan) dan anak panah #3 (yang menunjukkan faktor yang berkaitan dengan kesan sosial media baru).

Rogers sebagai pengubal teori ini (Rogers. Sementara itu.2. berikut merupakan antara kritikan-kritikan yang dibuat terhadap Teori Difusi Inovasi (i) Teori ini dibentuk daripada perspektif agen perubahan eksternal dan superior yang dikatakan amat berkuasa dan berpengaruh dalam mempromosi serta mengubah tingkah laku serta penerimaan individu lain. Selain itu. Teori atau model ini menggambarkan satu paradigma yang dominan terhadap hubungan antara komunikasi dan pembangunan yang dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai tidak lagi relevan. Sedangkan pada hakikatnya. Namun begitu. 10. impak tidak langsung adalah perubahan akibat impak langsung sesuatu inovasi. Terutamanya pada masa sekarang. Malah ini juga diakui oleh Everette M. Untuk pengetahuan pelajar. Teori ini juga dikatakan menyamai model linear yang menetapkan kesemua aspek perancangan diambil kira dalam memperkenalkan sesuatu inovasi baru. Manakala. individu menghadapi persaingan yang hebat dalam kehidupan dan perlu mempunyai jati diri sendiri daripada mengikuti apa yang dikehendaki oleh agen perubahan di sekeliling dirinya.diingini ialah kesan tidak berfungsi inovasi terhadap individu atau sistem sosial. teori ini relatifnya lebih bersifat preskriptif yang mana pada keadaan sebenar ia mungkin tidak tepat. istilah ‘diingini’ dan ‘tidak diingini’ adalah sama dengan kesan positif atau kesan negatif dalam konteks ini.4 Kritikan dan Kerelevanan Teori Difusi Inovasi Menurut McQuail dan Windahl (1981). individu sendiri mampu mengubah kehendak beliau atau juga lebih mengetahui apa yang beliau perlukan berbanding orang lain. 1976) bahawa paradigma dominan yang dicadangkannya telah ketinggalan dan tidak lagi relevan. Menurut Rogers (1991). pada hakikatnya penerimaan 175 (ii) . Impak langsung pula bermaksud perubahan pada individu atau sistem sosial yang berlaku kerana tindak balas serta-merta kepada sesebuah inovasi. Namun begitu. impak yang dijangka ialah perubahan yang disebabkan sesuatu inovasi yang dikenali dan dikehendaki oleh ahli dalam sistem sosial tetapi impak yang tidak dijangka ialah perubahan yang tidak dikehendaki atau dikenali. teori ini juga telah banyak digunakan dalam kajian-kajian komunikasi sehingga ia mengukuhkan lagi Teori Difusi Inovasi. Teori Difusi Inovasi merupakan satu teori yang terhasil melalui banyak pengalaman dalam aplikasi media massa dan agen-agen perubahan lain bagi tujuan perubahan terancang.

(1981). Diffusion of innovation (4th ed. & Windahl. 176 . (iv) Dalam kehidupan sebenar. and uses in the mass media (5th ed. (2003). New York: The Free Press. W. Communication theories: Origins. M. (1995). Mohd Baharudin Othman & Mohd Khairie Ahmad. E.inovasi ialah satu proses yang mungkin dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang mungkin tidak terfikir semasa perancangan awal.). (2000). SOALAN DALAM TEKS 1. D. Boston: McGraw-Hill. methods. S.). E. & Tankard JR. J. W. McQuail. New York: Longman. Severin. A first look at communication theory (4th ed. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Griffin. 2. (iii) Didapati bahawa pembujukan dan perubahan sikap hanya wujud di peringkat pengetahuan dan keputusan sahaja sedangkan ia tidak seharusnya menjadi demikian. banyak kebarangkalian dan unsur-unsur peluang yang lain yang mempengaruhi pembuatan keputusan oleh individu. (2000). Siapakah yang telah menggubal Teori Difusi Inovasi? Mengapa beliau membina teori ini? Nyatakan empat unsur inovasi? Semak jawapan anda di akhir bab ini. New York: Addison Wesley Longman. Inc. J. Rogers.). Communication models: For the study of mass communications. Ini kerana tidak mustahil sekiranya individu menerima sesuatu teknologi kerana prestij dan meniru gaya orang lain sekalipun mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit mengenai teknologi tersebut. Pengantar komunikasi. A.

Di sini. Banyak kajian lepas telah membuktikan bahawa maklumat yang kerap muncul atau diketengahkan oleh media akan memberi kesan kepada masyarakat. McCombs dan Shaw (1976) menyatakan bahawa khalayak tidak hanya belajar daripada isu-isu awam dan semua perkara melalui media. publik atau masyarakat akan mempunyai persepsi bahawa isu X1 dan X6 adalah lebih penting berbanding isu-isu lain. pihak media akan menentukan isu mana yang akan diberikan perhatian.3. dalam satu-satu kempen pilihan raya. Hipotesis penentuan agenda telah membuktikan satu hubungan mengenai kesan pendapat dengan aspek pembelajaran kerana didapati bahawa masyarakat belajar dan mengetahui tentang sesuatu isu dan bagaimana mereka mengandaikan kepentingan setiap isu tersebut. kita dapat melihat bahawa apabila pihak media memberi perhatian kepada isu X1 dan X6. 1976). Sebagai contoh.3. pelajar perlu memahami bahawa aspek pembelajaran lebih ditekankan berbanding aspek perubahan sikap dan perubahan pendapat dalam mengenal pasti kesan media massa terhadap masyarakat. apabila calon yang bertanding membincangkan tentang sesuatu isu. 10. Perhatian dan penekanan pihak media yang menentukan agenda untuk dipertontonkan kepada khalayak akan menyebabkan khalayak bukan sahaja mengetahui tentang isu terbabit tetapi akan menilai bahawa isu tersebut sangat penting. Perbezaan kesan ini 177 .1 Kritikan dan Kerelevanan Teori Penentuan Agenda Kritikan utama bagi Teori Penentuan Agenda ini ialah terdapat ketidakpastian terhadap kesan langsung media ke atas agenda peribadi individu iaitu sama ada penentuan agenda akan berkesan melalui pengarah interpersonal individu atau sebaliknya.3 TEORI PENENTUAN AGENDA Pelajar perlu mengetahui bahawa Teori Penentuan Agenda merupakan teori yang cuba menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat. terdapat banyak hipotesis yang telah dibentuk untuk menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat dan salah satu yang paling kerap digunakan ialah tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi khalayak dengan memberi tumpuan kepada sesetengah isu dan mengabaikan sesetengah isu yang lain. khalayak juga sebenarnya belajar tentang betapa pentingnya sesuatu isu atau topik yang kerap ditekankan oleh pihak media.10. Menurut McQuail dan Windahl (1981). Antara Teori Penentuan Agenda yang bertepatan untuk dibincangkan ialah Teori Penentuan Agenda yang dinyatakan oleh McCombs dan Shaw (1972. Merujuk kepada Rajah 10.

Penentuan agenda seringkali dikaitkan dengan kempen pilihan raya dan politik.3 Model Penentuan Agenda: Isu yang Lebih Diberikan Tumpuan oleh Pihak Media akan Dinilai sebagai Lebih Penting oleh Khalayak (Publik) Isu X1 X2 X3 X4 X5 X6 Perbezaan Tumpuan Media Persepsi Publik Terhadap Isu X1 X2 X3 X4 X5 X6 McQuail. Rajah 10. (1981).boleh dikaji dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Kritikan kedua ialah mengenai perbezaan agenda yang terlibat. Adakah ia sesuai dengan konteks kempen pilihan raya di Malaysia? Bandingkan dengan konteks pilihan raya di Amerika Syarikat. Semak jawapan anda di akhir bab ini. S. 178 . Sumber: SOALAN DALAM TEKS 3. D. Agenda ini boleh jadi agenda individu atau kumpulan atau juga agenda institusi sama ada dari parti politik atau pihak kerajaan. & Windahl. Apakah maksud penentuan agenda? 4. Ini merupakan aspek yang penting bagi mengenal pasti kesan media terhadap masyarakat atau individu.

methods.). Pendekatan ini menganalisis data di peringkat masyarakat dan bukannya di peringkat individu seperti dalam kajian penentuan agenda. Adakah ia juga menekankan aspek penentuan agenda? Adakah ia agenda individu atau agenda institusi? Griffin. & Tankard JR. W. Communication models: For the study of mass communications.). (1981). Secara tidak langsung. Communication theories: Origins. rangkaian televisyen dan media lain. beliau juga menolak perspektif yang menyatakan kesan minimum media massa kerana terdapat situasi-situasi tertentu apabila media massa sememangnya berkuasa dan berpengaruh. and uses in the mass media (5th ed. E. (2000). Noelle-Neuman telah menyatakan bahawa media massa berpengaruh terhadap pendapat publik tetapi kuasa ini tidak dinilai begitu penting atau tiada kesan kerana sebelum ini begitu kurang penyelidikan yang dijalankan. Inc. J. Menurut Noelle-Neuman. New York: Addison Wesley Longman. 10. Dalam perbincangan mengenai Teori Lingkaran Senyap ini. Konsonan pula merujuk kepada gambaran bersepadu tentang sesuatu kejadian atau isu yang boleh dikembangkan dan sering kali dikongsi oleh pelbagai akhbar. majalah. W. NTV7 dan RTM1. tiga ciri media massa iaitu kumulasi (cumulation). A first look at communication theory (4th ed. Teori Lingkaran Senyap merupakan teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pendapat publik dibentuk atau dibangunkan. New York: Longman. & Windahl. A. Teori ini diasaskan oleh seorang profesor sosiologi Jerman iaitu Elisabeth Noelle-Neuman pada tahun 1974. Severin. S. ubiquity dan konsonan (consonance) apabila digabungkan memberi kesan hebat terhadap pembentukan pendapat publik. Kesan konsonan dapat mengatasi masalah pendedahan terpilih kerana individu tidak boleh memilih sebarang mesej lain dan ia mengemukakan 179 .4 TEORI LINGKARAN SENYAP (SPIRAL OF SILENCE THEORY) Untuk pengetahuan para pelajar. D. J. McQuail. (2000). Boston: McGraw-Hill.Anda dikehendaki berfikir sejenak tentang berita-berita yang disiarkan di stesen-stesen televisyen utama seperti TV3.

individu akan bergantung sepenuhnya kepada media massa untuk mendapatkan fakta dan membuat penilaian tentang sesuatu pendapat umum. 10. Perkara ini berlaku memandangkan media massa merupakan sebahagian daripada sistem yang digunakan oleh individu untuk memperoleh maklumat tentang persekitarannya. Semakin individu berdiam diri. individu juga cenderung untuk terus berdiam diri terhadap sesuatu isu yang berbangkit. Untuk menjawab persoalan di luar ruang lingkup peribadinya. lebih ramai orang akan merasakan bahawa sesuatu sudut pandangan itu tidak diwakili dan ia menjadi semakin sepi dan terpinggir.4. Media massa memberi kesan terhadap lingkaran senyap ini mengikut tiga cara iaitu Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang lebih dominan. (i) (ii) 180 . Oleh itu. Individu juga akan bertindak balas seperti biasa kepada tekanan pendapat yang dihebahkan kepada umum iaitu yang diterbitkan oleh media massa. individu akan membentuk gambaran tentang taburan pendapat umum dan seterusnya cuba menentukan apakah pendapat umum itu berubah ke arah bersetuju dengan pendapat dan pendirian mereka. Apabila sesuatu isu kontroversi berbangkit. individu akan cenderung untuk berdiam diri.1 Kerelevanan Teori Lingkaran Senyap Media massa dalam hal ini memainkan peranan penting sebab ia menjadi sumber untuk orang ramai mencari taburan pendapat umum. Begitu juga sekiranya pendapat umum telah berubah sebagaimana pendirian dirinya. sekiranya individu merasakan bahawa pendirian dirinya berada dalam kelompok majoriti. (iii) Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang boleh diucapkan di khalayak ramai tanpa berasa takut diri mereka disisihkan. Satu lagi faktor yang berpengaruh ialah lingkaran senyap. Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang semakin banyak diterima.gambaran bahawa kebanyakan individu melihat sesuatu isu itu mengikut apa yang dikemukakan oleh media massa kerana media menonjolkan perkara dan perspektif yang sama dan secara kolektifnya mereka menekankan perkara yang sama.

(2000). 10. Inc. W.).SOALAN DALAM TEKS 5. McQuail. Mengapa individu mengambil tindakan untuk senyap apabila muncul sesuatu isu? Siapakah tokoh yang bertanggungjawab mengemukakan Teori Lingkaran Senyap? Mengapa? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Boston: McGraw-Hill. Communication theories: Origins. dapat disimpulkan bahawa dalam komunikasi pembangunan. & Windahl. 6. & Tankard JR.). Masyarakat merupakan entiti yang aktif dan sentiasa menggunakan media massa untuk mencari maklumat dan membangunkan kelompok masyarakat dan diri mereka sendiri. (2000). Severin. J. New York: Longman. methods. New York: Addison Wesley Longman. media massa termasuklah teknologi komunikasi amat penting sebagai agen perubahan kepada masyarakat. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Bincangkan dengan menggunakan pendekatan Teori Penentuan Agenda. Teori Lingkaran Senyap memberikan tiga ciri media massa dan tiga cara media memberikan kesan kepada fenomena lingkaran 181 . A first look at communication theory (4th ed. and uses in the mass media (5th ed. E.5 RUMUSAN Daripada perbincangan mengenai ketiga-tiga teori. D. Griffin. Program berita di televisyen mampu membentuk pemikiran penonton. (1981). S. 2. J. A. W. Communication models: For the study of mass communications.

sekiranya mereka merasakan bahawa pendirian meraka berada dalam kelompok majoriti. individu akan membentuk gambaran tentang taburan pendapat umum dan seterusnya cuba menentukan apakah pendapat umum itu berubah ke arah bersetuju dengan pendapat dan pendirian mereka.senyap. Mengikut tempoh masa. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Keadaan ini amat berbeza di Amerika Syarikat. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Di kalangan ahli-ahli sebuah sistem sosial. Nyatakan kesemuanya. 2. Teori Difusi Inovasi ialah satu teori yang telah dipelopori oleh Rogers (1995). Individu mengambil tindakan untuk senyap terhadap sesuatu isu kerana ia dipengaruhi oleh faktor lingkaran senyap. 5. Begitu juga sekiranya pendapat umum telah berubah sebagaimana pendirian mereka. Nyatakan lima kelompok penerima teknologi menurut Rogers. Oleh itu. teknologi baru. Ini kerana Difusi Inovasi berhubung dengan bagaimana sesuatu idea. Terdapat empat unsur-unsur utama dalam difusi inovasi. . Agak kurang sesuai dalam kontek kempen pilihan raya di Malaysia kerana tiada satu pun parti politik dibenarkan untuk memancing undi di media-media yang sedia ada. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) 3. mereka juga cenderung untuk terus berdiam diri terhadap sesuatu isu yang 182 4. barangan baru pengguna atau teknik-teknik baru berkembang di kalangan berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan dilaksanakan oleh pengunapenggunanya. Suatu inovasi. Penentuan Agenda menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat dan salah satu yang paling kerap digunakan ialah tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi khalayak dengan memberi tumpuan kepada sesetengah isu dan mengabaikan sesetengah isu yang lain. Dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu. Faktor ini menyatakan bahawa apabila sesuatu isu kontroversi berbangkit. mereka akan cenderung untuk mendiamkan diri.

lebih banyak orang akan merasakan bahawa sesuatu sudut pandangan itu tidak diwakili dan ia menjadi semakin senyap.berbangkit. 6. 183 . Semakin mereka berdiam diri. Teori Lingkaran Senyap merupakan satu teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pendapat publik dibentuk atau dibangunkan. Ini disebabkan pada pendapat Noelle-Neuman media massa berpengaruh terhadap pendapat publik tetapi kuasa ini tidak dinilai begitu penting atau tiada kesan kerana sebelum ini begitu kurang penyelidikan yang dijalankan. Teori ini diasaskan oleh seorang profesor sosiologi Jerman iaitu Elisabeth Noelle-Neuman pada tahun 1974.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful