BAB 1 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI

OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya boleh: 1. Mentakrifkan konsep komunikasi. 2. Menjelaskan perkembangan bidang komunikasi di Barat dan Malaysia. 3. Membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. 1.1 PENGENALAN

Dalam bab ini kita akan membincangkan perkembangan dan pembangunan bidang komunikasi yang menjadi salah satu cabang bidang ilmu serta semakin mendapat perhatian. Bidang komunikasi menjadi semakin penting kerana kebanyakan perkara yang dilakukan memerlukan kita berkomunikasi. Kita tidak boleh hidup tanpa komunikasi. Cuba bayangkan apa akan berlaku apabila kita kehilangan orang yang disayangi seperti ibu bapa tetapi kita tidak meluahkan perasaan sedih melalui komunikasi. Jika keadaan ini berterusan maka perasaan tersebut akan mengganggu fikiran kita dan sukar untuk menerima hakikat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Komunikasi penting dalam kehidupan kita sama ada kita sebagai individu, ahli keluarga, anggota masyarakat, pekerja sebuah organisasi dan rakyat sebuah negara. Justeru untuk memperkasakan diri sebagai individu, ahli keluarga, ahli organisasi dan sebagai pemimpin, seseorang itu perlu memahami proses komunikasi. Ini penting kerana ia dapat meningkatkan komunikasi dalam diri kita supaya kita dapat menjadi komunikator yang baik demi kecemerlangan diri kita sendiri, keluarga, organisasi mahupun negara. Ilmu pengetahuan mengenai teori komunikasi akan membantu kita membuat perancangan terhadap sesuatu situasi dan kita cuba menyelesaikannya sehingga menghasilkan kejayaan. Tidak kira sama ada dalam pelbagai situasi seperti hubungan majikan dengan pekerja,

1

pembuatan keputusan oleh pemimpin terhadap sesuatu dasar, sepasang suami isteri yang menghadapi krisis rumah tangga dan lain-lain lagi, ada teori-teori komunikasi tertentu untuk menerangkannya. 1.2 TAKRIF KOMUNIKASI

Komunikasi ditakrifkan sebagai satu proses sistematik yang terjadi apabila individu berinteraksi dengan simbol dan melalui simbol untuk mencipta dan mentafsir makna. Menurut Dance (1976) konsep komunikasi mempunyai tiga tahap yang berbeza seperti berikut: 1. Tahap pemerhatian (level observation)

Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit. Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio dan kurier, tetapi definisi ini agak terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan tertentu. 2. Tahap tujuan/niat (intentionality)

Komunikasi ialah keadaan sumber menyalurkan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Setiap proses komunikasi perlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber (Miller, 1966). Komunikasi juga sebagai proses mewujudkan persamaan antara dua orang atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang (Gode, 1959). 3. Pertimbangan normatif (normative judgement)

Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi. Menurut Hoben (1954) komunikasi merupakan pertukaran secara lisan sesuatu idea atau pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawa pertukaran idea atau pandangan tersebut telah berjaya dilaksanakan. Manakala Berelson dan Steiner (1964) berpendapat bahawa komunikasi ialah proses pemancaran maklumat. Namun begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima atau difahami atau sebaliknya. Berdasarkan tahap definisi komunikasi yang dibincangkan dapat disimpulkan bahawa komunikasi itu sesuatu yang luas, mempunyai tujuan
2

dan kesan ataupun sebaliknya. Selalunya proses komunikasi adalah kompleks dan berubah mengikut situasi. Oleh itu, ada kalanya kita dapati komunikasi sebenarnya bukanlah ‘ya’ ataupun ‘tidak’, ‘hitam’ ataupun ‘putih’ tetapi berada dalam suatu kontinum yang wujud antara definisi yang luas, tidak bertujuan dan tidak mempunyai apa-apa kesan dan bergerak kepada satu penghujung lagi iaitu definisi yang sempit, bertujuan dan mempunyai kesan. Ini digambarkan dalam Rajah 1.1.
Rajah 1.1 Perbandingan Tiga Tahap Definisi Komunikasi Definisi Komunikasi Definisi Komunikasi

Sempit Bertujuan Ada kesan

Agak luas Bertujuan Tiada kesan

Luas Tidak bertujuan Tiada kesan

Menurut Littlejohn (1996) perbahasan mengenai definisi komunikasi boleh dikategorikan seperti dalam Jadual 1.1.
Jadual 1.1 Perlakuan Berkaitan Komunikasi

Perlakuan Penerima Tidak terima

Perlakuan Tanpa Tujuan (Simptom) 1A perlakuan dengan simptom tidak ditanggap 1B simptom yang ditanggap secara tidak sengaja

Perlakuan dengan Tujuan Bukan verbal 2A mesej bukan verbal yang tidak ditanggap 2B mesej bukan verbal secara tidak sengaja Verbal 3A mesej verbal tidak ditanggap 3B mesej verbal secara tidak sengaja

Terima secara tidak sengaja

Beri perhatian

1C 2C 3C simptom yang diberi mesej bukan verbal mesej verbal Sumber: Littlejohn. (1996) perhatian yang diberi yang diberi perhatian perhatian

Sumber: Littlejohn. (1996).

3

kawan anda tidak nampak. Andersen (1991) berpendapat bahawa komunikasi melibatkan perlakuan yang memberi makna kepada orang lain. maka menurut Clevenger perlakuan komunikasi. Rajah 1. Anda memarahi anak anda kerana tidak mengemas bilik. Mengikut Motley (1990) komunikasi dihadkan kepada mesej yang secara sedar ditujukan kepada orang lain dan diterima oleh mereka (lihat Rajah 1. tetapi tiada respons pada masa itu. Clevenger (1991) sependapat dengan Motley (1990) yang menyatakan komunikasi merupakan mesej yang dihantar dan diterima secara sedar dengan niat. anak anda tahu anda bercakap dengannya tapi dia tidak beri perhatian kepada apa yang anda cakapkan.2 Model Penyampai – Penerima (Motley. kawan anda tidak terima.3). Anda menguap.1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Anda menguap. Anda hantar surat. secara sedar atau tidak (lihat Rajah 1. Hanya selepas itu baru kawan anda tahu yang anda bosan dengan perkara yang diceritakan. perlu meliputi kedua-dua pemberian dan penerimaan mesej seperti Rajah 1. Mesej bukan verbal tidak diterima. Sementara itu. Lantaran agak sukar untuk menentukan niat atau tujuan komunikator. 1990) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 4 . tiada siapa nampak. anda melambai.4. Anda menguap dan kawan anda nampak. Rakan anda minta maaf sebab tidak melambai kembali kerana tidak sedar anda melambai kepadanya. Anda melambai kawan anda kembali. Anda memberi penerangan kepada sekumpulan pelajar yang berminat mendengar perkara yang anda cakapkan.2). Daripada senarai perlakuan yang dibincangkan yang mana satu boleh dikatakan sebagai perlakuan komunikasi?. kawan anda bertanya “Bosankah awak dengar cerita saya?”.

Kejelasan dan kefahaman anda penting bagi membolehkan anda mengikuti perbincangan seterusnya.4 Model Perlakuan Komunikasi (Clevenger. 1991) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Rajah 1.3 PERKEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI Dalam bahagian ini kita akan membincangkan bagaimana bidang komunikasi berkembang. Terdapat perbezaan antara pandangan sarjana mengenai definisi komunikasi. Kita akan meninjau perkembangan bidang komunikasi di Barat dan kemudian diikuti perkembangan bidang ini di Malaysia. Perspektif ini akan disentuh lebih lanjut dalam Bab 3. definisi komunikasi perlu dinilai berdasarkan setakat mana para penyelidik dapat mencapai tujuan penyelidikan mereka dan menjawab persoalan-persoalan yang timbul. 5 . Saya harap anda akan jelas dan mendapat gambaran sebenarnya definisi komunikasi. Bolehkah anda mendefinisikan komunikasi dari perspektif anda sendiri? 1. Sudut pandangan berbeza ini disebut sebagai perspektif. 1991) 1A 1B 1C 2A 2B 2C 3A 3B 3C Sumber: Littlejohn. Oleh itu.Rajah 1. Perspektif yang berbeza menjadikan penyelidik membuat pelbagai persoalan dan membuat penyelidikan berlainan. (1996).3 Model Penyampai (Andersen.

rangkaian komputer dan politik dunia.ahli sains politik membuat analisis propaganda Nazi untuk mengenal pasti kesan terhadap pendengar. dengan kesan apa. Guru-guru menggunakan tulisan zaman Greek dan Rome sebagai bahan rujukan. Pengasingan ini menunjukkan bahawa pengucapan awam menjadi semakin penting. interpretasi lisan. Plato. Kritik retorik antara aktiviti yang relevan pada masa itu.3. Mereka dipandang rendah berbanding orang yang mempelajari dan mengajar kesusasteraan. 6 . Aristotle.1 Perkembangan di Barat Bidang komunikasi merupakan antara salah satu bidang pengajian yang semakin mendapat perhatian. (b) Era Komunikasi dan Sains Sosial (1930 – 1960): Kesan Media Menurut Griffin (1997) peringkat kedua ialah era kebangkitan empat orang sarjana yang digelar ‘bapa penyelidikan komunikasi’. Penekanan utama ialah analisis dan apresiasi sebagai strategi yang digunakan oleh perucap untuk menyampaikan idea kepada para pendengar. satelit. telefon. pada tahun 1953 terdapat lebih 200 universiti dan kolej di Amerika Syarikat yang mengasingkan Jabatan Pengucapan dengan Jabatan Bahasa Inggeris. televisyen. melalui saluran mana. Ucapan sebagai elemen komunikasi kepada penerima khusus. drama. Menurut Griffin (1997) zaman perkembangan komunikasi di Barat boleh dibahagikan kepada beberapa era tertentu: (a) Era Awal (1900 – 1950): Kebangkitan Retorik Guru-guru yang mengajar pengucapan menjadi ahli Jabatan Bahasa Inggeris lebih menekankan persembahan lisan. Menurut Lasswell proses komunikasi mengandungi empat unsur – siapa berkata apa. kepada siapa. Schramm (1963) telah menamakan empat orang sarjana yang menggunakan pendekatan sains perlakuan untuk mengkaji kesan mesej pembujukan terhadap audien yang ramai.1. Cicero dan Quantilian merupakan sumber bahan pengajian dalam hebahan awam. Komunikasi mula menjadi tumpuan dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi seperti radio. Namun begitu. debat dan perbincangan meja bulat. Kursus yang ditawarkan menekankan panduan praktik dalam mempengaruhi penerima melalui hebahan awam (public address). Mereka terdiri daripada Harold Lasswell .

meninggal dunia atau meninggalkan penyelidikan komunikasi. Dengan penubuhan Institut Penyelidikan Komunikasi ini taraf pengajian komunikasi dapat ditingkatkan dan program yang sama telah dibentuk di Universiti Stanford. ahli akademik muda dan terlatih dalam bidang sains sosial tidak dapat menerima kenyataan berkenaan sebagai kebenaran. Seorang ahli sains sosial di Universiti Chicago iaitu Bernard Berelson (1959) menganggap penyelidikan komunikasi semakin malap kerana kesemua pengasas yang dikenal pasti oleh Schramm telah bersara. Beliau menjalankan penyelidikan radio yang menjadi perintis kajian tinjauan dan teknik kumpulan fokus untuk melihat impak penyiaran terhadap emosi. (c) Era Revolusi Empirik (1950 – 1970): Teori dalam Tabung Uji Sekitar tahun 1950-an wujud Jabatan Pengucapan yang menawarkan kursus retorik yang mengandaikan ucapan pembujukan hanya memerlukan perucap yang beretika dan hujah yang disampaikan ialah logik. beliau telah mengkaji prejudis dan bagaimana kumpulan mempengaruhi ahli dalam kumpulan. ekonomi dan antropologi. Pada akhir tahun 1960-an Schramm telah menubuhkan program Ijazah Kedoktoran (Ph. sosiologi. Dengan sumbangan beliau. Namun. Schramm dianggap sebagai bapa komunikasi. Paul Lazarsfeld – pakar sosiologi yang menubuhkan Bureau of Applied Social Research atau Biro Penyelidikan Sosial Gunaan di Universiti Columbia untuk mendapat bantuan kewangan daripada kerajaan dan sektor perniagaan. Oleh itu. Schramm yang mempunyai pendidikan dalam bidang bahasa Inggeris merupakan jurnalis yang berjaya. iaitu pengasas bidang komunikasi yang tulen kerana beliau dari bidang kewartawanan. Mereka menguji kesahihan kenyataan ini dengan mengukur perubahan sikap. Beliau menguji kesan pembujukan terhadap kredibiliti sumber dan juga susunan hujah dalam mesej. Schramm (1963) sendiri telah membentuk satu disiplin komunikasi untuk menyokong bidang sains sosial yang sedia ada iaitu psikologi. sains politik. Karl Hovland – ahli penyelidik psikologi meminati kajian tentang perubahan sikap. Pada tahun 1950 sekumpulan penyelidik komunikasi membentuk satu pertubuhan komunikasi yang dikenali kini sebagai International 7 .Kurt Lewin – ahli psikologi sosial dan beliau menolak kepimpinan autoritorian. Justeru. Beliau juga menubuhkan Institut Penyelidikan Komunikasi.d) pertama dalam bidang komunikasi massa di Universiti of Iowa.

(iv) Jabatan-jabatan komunikasi antara perseorangan dan media menjadi semakin penting. Walaupun retorik menjadi kurang penting tetapi ia tidak hilang dan muncul kaedah baru untuk membuat analisis retorik. Apa yang dinyatakan kurang penting berbanding bagaimana ia dituturkan dan kesannya terhadap orang lain. (d) Era Pergolakan 60-an (1960 – 1970): Asas Pelancaran Komunikasi antara Perseorangan Sekitar tahun ini perkembangan bidang komunikasi dipengaruhi peristiwa yang berlaku di Amerika Syarikat. Para pensyarah di universiti menganggap pengucapan awam sebagai ketinggalan zaman dan jabatan-jabatan komunikasi berubah secara radikal.F. hippi.Communication Association (ICA). kebanyakan jabatan di universiti menukar nama dengan menambah perkataan komunikasi. 8 (i) . (iii) Fokus komunikasi bertukar daripada menerangkan kebenaran kepada menunjukkan kesetiaan kepada pasangan. (ii) Para profesor menukar haluan dengan mengajar kursus komunikasi bukan verbal. Perkembangan ini termasuklah: Komunikasi antara perseorangan menggantikan pidato umum. Liputan kursus ialah pada interaksi yang tertumpu kepada ciri-ciri individu. membentuk kepercayaan. Halangan menjadi lebih penting berbanding kandungan mesej. Jr. demonstrasi di kampus-kampus. penglibatan Amerika Syarikat di Vietnam. Beatles. Sebagai contoh komunikasi antara perseorangan diperkenalkan menggantikan pidato umum. pembunuhan J.Kennedy dan adiknya Robert. pendedahan kendiri (selfexposure). dan Malcom X. Perubahan orientasi bidang komunikasi berlaku apabila Shahnon dan Weaver (1949) mengasaskan model linear komunikasi dan David Berlo (1960) memudahkan model kepada empat bahagian asas iaitu Sumber Mesej Saluran Penerima Model SMCR merupakan satu cara piawai untuk melihat proses komunikasi. Pada era ini pelbagai isu timbul seperti isu konfrantasi. mengatasi konflik dan isu-isu berkaitan. Keadaan ini memberi kesan kepada bidang komunikasi. rusuhan di bandar-bandar. Ekoran daripada perkembangan yang memberangsangkan. budaya dadah. revolusi seks. Marthin Luther King. hak asasi.

Dengan itu para penyelidik komunikasi mengejar impian 9 . Mereka dalam bidang pembujukan pula cuba mendapat jawapan kepada persoalan “Apakah faktor kredibiliti sumber?”. Burgess (1968) telah menerbitkan artikel seperti The Rhetoric of Black Power dan The Rhetoric of Confrontation oleh Scott dan Smith (1969). manakala penyelidik komunikasi massa cuba menguji ciri-ciri dan kesan keganasan program televisyen. penyelidik menekankan sebab berlaku kekhuatiran bercakap. kajian komunikasi antara perseorangan meliputi pendedahan kendiri (self exposure). Menurut Kuhn (1970) sains yang matang memerlukan model yang mantap tetapi ahli sains sosial dalam bidang komunikasi belum mencapai tahap tersebut. Para sarjana berpendapat bahawa hasutan sosial dan komunikasi bukan verbal memainkan peranan penting dalam penerimaan mesej. saintis komunikasi cuba membuat penyatuan. Pandangan sarjana Eropah itu membantu para sarjana komunikasi Amerika Syarikat mendapatkan maklumat untuk terus bertelagah dengan sarjana di Eropah. (f) Era Pencarian Model Sejagat (1970 – 1980) Berbeza dengan sarjana retorik yang cuba membuat kepelbagaian. Ini bermakna teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan dan agen perubahan masyarakat. tidak hanya memberi hiburan semata-mata. komunikasi verbal dan mengatasi konflik.(e) Era Retorik Baru (1965 – 1980) Edwin Black (1965) mengemukakan cara baru menganalisis ucapan. Dalam bidang pidato umpamanya. Sekitar lewat 1970-an perkembangan profesional pengucapan di Amerika Syarikat berbeza daripada Sarjana di Eropah yang menggunakan analisis Marxis untuk melihat peranan media dalam membentuk nilai masyarakat. Penyelidik dinamika kumpulan pula menguji ciriciri dan gaya kepimpinan. Sifat teknologi komunikasi membolehkan individu berkomunikasi antara satu sama lain. Mereka mengkritik kajian media oleh Amerika Syarikat yang katanya bebas tetapi sebenarnya menyokong kuasa ekonomi dan politik. Fokus penyelidikan bidang komunikasi ialah menemui suatu teori besar kerana ia penting dalam proses komunikasi. Dalam komunikasi massa pula didapati televisyen. Pada masa yang sama. Dalam artikel tersebut ucapan awam tidak mempunyai kaitan dengan ucapan yang disediakan dengan rapi dan tidak diterima akal. harga diri (self esteem). Menurut McLuhan (1967) media ialah mesej (the medium is the message). filem dan muzik popular mempunyai pengaruh dalam membentuk budaya umum.

Percubaan untuk menembusi minda dengan membentuk model struktur mental dan proses kognitif yang menjadi panduan kepada perlakuan komunikasi. Dalam usaha mengetahui faktor yang berkaitan dengan pembentukan mesej dan interpretasi. (g) Era Pergolakan dalam Bidang (1980 – kini) Griffin menggunakan perkataan ‘pergolakan’ bagi menggambarkan percubaan untuk mengkaji pencampuran idea dan tenaga kreatif serta tekanan yang berlaku dalam bidang komunikasi masa kini. Perkembangan bidang komunikasi keorganisasian. pengurusan konflik periklanan dan perhubungan awam menjadi trend pada masa ini dan menyebabkan lebih ramai pelajar yang mengikuti bidang tersebut. Perpecahan dalam pengajian komunikasi sekitar 1990-an. kebanyakan buku yang ditulis sekitar 1970-an memberi gambaran model proses komunikasi. Menumpu kepada fenomena percintaan. Penubuhan lebih banyak Jabatan Komunikasi dan bidang pengkhususan. kemahiran kepimpinan. Language and Social Interaction dan The Journal of Social and Relationships. Rumusan penyelidikan yang dijalankan oleh para penyelidik komunikasi ialah seperti Handbook of Interpersonal Communication dan Handbook of Organizational Communication. Walau bagaimanapun. Penyelidikan komunikasi juga berkembang selari dengan perkembangan bidang penyelidikan umum kerana bidang ilmu memerlukan proses penyelidikan untuk berkembang. persahabatan dan kekeluargaan. Daripada kandungan jurnal tersebut didapati lima aliran dalam pengajian komunikasi iaitu (i) Minat yang meningkat dalam penyelidikan interpretif (untuk memahami dan memberi interpretasi) terutama kajian tentang budaya dan kritik feminis yang cuba mengutarakan ketidakseimbangan kuasa. Banyak jurnal diterbitkan yang memuatkan artikel berasaskan penyelidikan. menyebabkan ramai pelajar berminat mengikuti kursus komunikasi antara perseorangan dan massa. 10 (ii) (iii) (iv) (v) .untuk mendapatkan model komunikasi yang boleh diterima umum sebagai menggambarkan proses komunikasi. Lebih banyak kajian menggunakan kaedah etnografi iaitu tumpuan penganalisis media ialah terhadap bagaimana mesej ditafsirkan oleh setiap penonton berbanding kajian sebelumnya yang tertumpu kepada kandungan mesej TV. Antaranya ialah Communication Theory. ia merugikan kerana antara model dihasilkan itu tiada satu pun yang dapat memberi gambaran secara menyeluruh tentang proses komunikasi.

bidang komunikasi di Malaysia dipengaruhi oleh bidang kewartawanan.2 Perkembangan di Malaysia Bidang komunikasi di Malaysia berkembang dengan pesat dan berperingkat-peringkat. Latihan serta profesion dalam penyiaran radio. Fasa ketiga pula telah menyaksikan anjakan paradigma dalam bidang komunikasi negara. Namun begitu. Perpindahan ini telah menjana sektor baru iaitu media cetak negara ini. Di peringkat ini peranan komunikasi ialah untuk politik dan sosioekonomi. Antara institusi yang dimaksudkan ialah Berita Nasional Malayisa (BERNAMA) pada tahun 1968 yang memfokus terhadap hal-ehwal kewartawanan. Sebelum mencapai kemerdekaan. Salah satu titik awal perkembangan tersebut dalam fasa ini ialah apabila operasi persuratkhabaran berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur. Pada peringkat awal.Bolehkan anda bezakan ciri-ciri setiap era berkenaan? 1. Selain itu. Dari segi pengajian komunikasi dalam era ini tidak wujud secara formal. 11 . Ini dapat dibuktikan dengan tertubuhnya beberapa institusi yang bersifat profesional berhubung komunikasi. perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia banyak dipengaruhi oleh faktor keperluan industri media dan komunikasi negara. Pada sekitar tahun 1960-an dan 1970-an keperluan latihan secara formal bagi ilmu komunikasi diperluaskan (Syed Arabi. Pada fasa ini. sekitar tahun 1970-an pula bidang komunikasi di Malaysia berkembang lagi dengan wujudnya bidang penyiaran. Pada tahun 1971 pula memperlihatkan tertubuhnya Institut Perhubungan Awam Malaysia dan penubuhan Institut Penyiaran Tun Abdul Razak pada tahun 1972 untuk memberi latihan dalam bidang penyiaran dan media elektronik. ilmu yang merupakan amalan komunikasi mula memperlihatkan bidang-bidang baru selain bidang kewartawanan dan penyiaran. Fasa kedua yang bermula selepas Malaysia mencapai kemerdekaan memperlihatkan bidang komunikasi menjadi semakin berkembang dan mula mendapat perhatian. Menurut Syed Arabi (2002) sejarah dan perkembangan pengajian komunikasi di Malaysia dapat ditinjau menerusi empat fasa. 1996). media cetak khususnya surat khabar memainkan peranan penting dalam masyarakat untuk memupuk semangat kebangsaan (Mohd Safar.3. 2002). televisyen dan agensi berita mula digandingkan dengan bidang periklanan dan perhubungan awam.

komunikasi menjadi semakin signifikan apabila ia berjaya muncul sebagai salah satu bidang komersial.Pertengahan tahun 1970-an merupakan tahap kemunculan komunikasi sebagai satu bidang pengajian formal. Hakikatnya pendidikan komunikasi pada fasa ini tidak terhad kepada para pengamal media sahaja sebagaimana fasa-fasa sebelum ini. 4. 3. Pada peringkat awal hampir keseluruhan pusat pengajian tinggi awam di Malaysia menawarkan pengajian komunikasi massa. bidang komunikasi pada fasa ini lebih bersifat terbuka tetapi masih tertumpu kepada komunikasi massa khususnya penyiaran dan kewartawanan. 8. Seiring dengan perkembangan sosioekonomi negara. Universiti Teknologi MARA (UiTM) merupakan institusi pengajian tinggi awam yang pertama menawarkan pengajian komunikasi dan diikuti dengan universiti-universiti awam lain sebagaimana yang dinyatakan dalam Jadual 1.2 Sejarah Penubuhan Program Pengajian Komunikasi IPTA Malaysia Universiti Penubuhan Tahun 1. 5. Institut Teknologi MARA (Universiti Teknologi MARA) Universiti Kebangsaan Malaysia Universiti Malaya Universiti Pertanian Malaysia (Universiti Putra Malaysia) Universiti Sains Malaysia Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Universiti Sarawak Malaysia Universiti Sabah Malaysia Universiti Utara Malaysia 1972 1975 1976 1979 1984 1990 1993 1994 1999 Fasa terakhir iaitu yang keempat bermula sekitar 1980-an telah menunjukkan perkembangan pesat dan meluas dalam bidang komunikasi di samping pengajian. Pada fasa ini juga menyaksikan penubuhan beberapa institusi pengajian tinggi yang menawarkan bidang komunikasi massa khususnya sebagai satu program pengajian. senario 1990-an dengan berkembangnya bidang perniagaan.2. Jadual 1. 2. 6. maka bidang komunikasi di Malaysia 12 . Sebaliknya. Namun. 7. 9.

jika ditinjau latar belakang ilmu komunikasi pada peringkat awalnya. komunikasi korporat. Bidang teknologi komunikasi tidak muncul sebagai satu aliran yang tersendiri. Mungkin juga anda dapat menyenaraikan badan atau institusi penyelidikan komunikasi yang ada di Barat dan Malaysia atau mungkin anda berminat mendapat maklumat penubuhan Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden. Universiti Utara Malaysia. Sebagai contoh. sosiologi. 1994). Bolehkan anda namakan tokoh-tokoh kewartawanan yang ternama di Malaysia? 1. Hasil penelitian terhadap bidang-bidang sains sosial yang lain didapati beberapa teori utama bidang berkaitan telah menyumbang kepada kerangka ilmu komunikasi. Teori Evolusi oleh Darwin akhirnya telah mencetuskan idea dan penelitian terhadap komunikasi bukan lisan. Boleh dikatakan hampir kesemua bidang komunikasi hari ini turut menjadi teknologi komunikasi sebagai komponen ilmu bersama. Pada peringkat awalnya perbincangan komunikasi berkisar tentang simbol. Justeru itu. Saya berharap anda mendapat gambaran mengenai kronologi perkembangan bidang komunikasi di Barat dan Malaysia. Oleh itu. proses dan perantaraan yang digunakan. Dengan erti kata lain ianya bersifat interdisiplin. ia banyak dipengaruhi oleh bidang-bidang sains sosial yang lain seperti psikologi. teknologi komunikasi dan telekomunikasi di universiti-universiti awam. Manakala teori Freud iaitu Teori Psikoanalitik pula 13 . Malah kini. ekonomi dan juga sains tulen seperti kejuruteraan dan elektronik (Rogers. politik. periklanan. Manusia zaman kuno sudah pun berkomunikasi. Bidang ini terus berkembang seiring dengan kemunculan peralatan-peralatan berkomunikasi dan media massa. Saya pasti anda dapat memperoleh maklumat yang lebih terperinci bagaimana perkembangan berlaku dalam sektor pengamal komunikasi pula.4 KOMUNIKASI SEBAGAI DISIPLIN SAINS SOSIAL Bidang komunikasi bukan satu perkara yang baru. isyarat dan bahasa diikuti dengan penulisan. Namun yang membezakan penelitian terhadap ilmu komunikasi banyak berkaitan dengan cara.telah memperlihatkan kemunculan bidang-bidang baru seperti komunikasi keorganisasian. jadikan persoalanpersoalan ini sebagai perangsang pembelajaran anda dalam topik perkembangan bidang komunikasi ini. teknologi komunikasi merupakan komponen pengajian komunikasi yang semakin penting dan popular.

kita akan bincangkan pada perjumpaan akan datang. Schramm yang sering dikenali sebagai tokoh dan bapa komunikasi telah memperkenalkan program komunikasi massa pertama dunia pada tahun 1943 semasa beliau menjadi Pengarah Iowa Journalism School. ia banyak dikaitkan dengan ilmuilmu lain yang lebih kelihatan dominan. Daripada kupasan tersebut. Justeru itu. pemujukan. 14 . Pada ketika itu kajian dan bidang komunikasi amat menumpukan kepada soal-soal kewartawanan seiring dengan keperluan dan senario semasa. teknologi komunikasi. periklanan. komunikasi sebagai satu bidang ilmu yang dikendalikan oleh institusi pengajian tinggi mula diperkenalkan oleh Schramm. komunikasi organisasi. Dalam pada itu. telekomunikasi dan sebagainya. komunikasi pembangunan. Saya harap anda mendapat gambaran mengenai ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu sains sosial. tidak menghairankan jika pengajian komunikasi sering kali disinonimkan dengan ilmu media massa. perhubungan awam. Selepas tahun 1960-an barulah horizon komunikasi ini diterima luas mencakupi komunikasi antara budaya. Ini kerana pengajian media massa merupakan antara bidang pelopor yang telah menjadikan pengajian komunikasi popular serta terkenal. Menurut Rogers (1994). Ilmu komunikasi mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain.dibuktikan telah menyumbang kepada kerangka pengajian ilmu pemujukan yang dipelopori oleh Carl Hovland. Oleh yang demikian. Teori Kritikal oleh Karl Marx pula membantu bidang kajian kesan media dari politik-ekonomi komunikasi. Tidak menghairankan jika ada yang berpendapat bahawa komunikasi merupakan satu bidang yang agak baru. Mungkin anda mempunyai pandangan mengenai topik ini. Senaraikan pandangan anda dan simpan. Hasil daripada inisiatif beliau maka muncullah pusat-pusat pengajian ilmu komunikasi baru di universiti-universiti Amerika Syarikat. maka idea utamanya secara tidak langsung juga turut tenggelam. Hal ini berlaku kerana komunikasi sering memerlukan bidang lain bagi menyokong penjelasannya. Usaha Schramm dikatakan sebagai pencetus kepada pengajian ilmu komunikasi secara formal dan di peringkat pengajian tinggi serata dunia. Tidak menghairankan jika dikatakan bidang komunikasi ialah bidang baru. nyata bahawa bidang komunikasi merupakan satu ilmu yang mempunyai hubung kait dengan ilmu-ilmu sains sosial yang lain.

SOALAN DALAM TEKS

1. 2.

Huraikan tiga tahap mengenai konsep komunikasi. Perkembangan bidang komunikasi boleh dibahagikan kepada beberapa era. Bezakan era awal kebangkitan retorik dan era retorik baru.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Adakah anda bersetuju bahawa ilmu komunikasi ialah ilmu sains sosial?. Beri sebab pilihan anda.

Griffin, E. (1997). A first look at communication theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Littlejohn, S.W. (1996). Theories of human communication (5th ed). New York: Wadsworth. 1.5 RUMUSAN

Bab ini memberi gambaran mengenai definisi komunikasi. Ia membincangkan elemen-elemen yang berkait dengan komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi turut dimuatkan dalam bab ini. Ia merangkumi perkembangan komunikasi di Barat dan Malaysia. Selain itu, topik bab ini juga menerangkan ilmu komunikasi sebagai disiplin sains sosial. Bab seterusnya akan membincangkan konsep, peranan dan proses pembentukan teori dalam penyelidikan komunikasi. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. Nyatakan empat orang sarjana barat yang digelar ‘bapa penyelidikan komunikasi’. Apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan bidang komunikasi di Malaysia?
15

3.

Bincangkan pengaruh bidang sains sosial yang lain terhadap pengajian komunikasi. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS

1.

(a)

Tahap pemerhatian (level observation)

Tahap ini mengandaikan bahawa terdapat definisi komunikasi luas dan sempit. Secara umum, definisi komunikasi ialah proses merapatkan hubungan yang terasing di dunia ini (Ruesch, 1957). American College Dictionary (1964) mendefinisikan komunikasi sebagai kaedah penghantaran mesej oleh tentera, arahan menggunakan telefon, telegraf, radio dan kurier, tetapi definisi ini agak terhad maksudnya kepada kaedah penghantaran mesej menggunakan peralatan tertentu. (b) Tahap tujuan/niat (intentionality) Komunikasi ialah keadaan sumber menyalurkan mesej kepada penerima untuk mempengaruhi perlakuan penerima. Setiap proses komunikasi perlu mempunyai tujuan atau niat oleh sumber. Komunikasi juga sebagai proses menyatakan persamaan antara dua orang atau lebih, sesuatu yang dikuasai oleh seseorang atau beberapa orang. (c) Pertimbangan normatif (normative judgement)

Tahap ini melihat sama ada takrifan komunikasi mempunyai kenyataan yang menyebut tentang kejayaan ataupun ketepatan proses komunikasi. Komunikasi merupakan pertukaran secara lisan dan sesuatu idea atau pandangan. Definisi ini mengandaikan bahawa pertukaran idea atau pandangan tersebut telah berjaya dilaksanakan. Komunikasi juga ialah proses pemancaran maklumat. Namun begitu, definisi ini tidak menyebut sama ada maklumat yang disalurkan diterima atau difahami atau sebaliknya. 2. Perbandingan era awal kebangkitan retorik dan retorik baru Era Awal (1900 – 1950) Kebangkitan Retorik Guru-guru yang mengajar pengucapan menjadi ahli Jabatan Bahasa Inggeris lebih menekankan persembahan lisan. Mereka dipandang
16

rendah berbanding orang yang mempelajari dan mengajar kesusasteraan. Namun begitu pada 1953 terdapat lebih 200 universiti dan kolej di Amerika Syarikat yang mengasingkan Jabatan Pengucapan dengan Jabatan Bahasa Inggeris. Pengasingan ini menunjukkan bahawa pengucapan awam menjadi semakin penting. Kursus yang ditawarkan menekankan panduan praktik dalam mempengaruhi penerima melalui hebahan awam (public address), interpretasi lisan, drama, debat dan perbincangan meja bulat. Guruguru menggunakan tulisan zaman Greek dan Rome sebagai bahan rujukan. Plato, Aristotle, Cicero dan Quantilian merupakan sumber bahan pengajian dalam hebahan awam. Kritik retorik antara aktiviti yang relevan pada masa itu. Ucapan sebagai elemen komunikasi kepada penerima khusus. Penekanan utama ialah analisis dan apresiasi sebagai strategi yang digunakan oleh perucap untuk menyampaikan idea kepada para pendengar. Era Retorik Baru Edwin Black telah mengemukakan cara baru menganalisis ucapan. Burgess telah menerbitkan artikel seperti The Rhetoric of Black Power dan The Rhetoric of Confrontation oleh Scott dan Smith. Dalam artikel tersebut ucapan awam tidak mempunyai kaitan dengan ucapan yang disediakan dengan rapi dan tidak diterima akal. Para sarjana berpendapat bahawa hasutan sosial dan komunikasi bukan verbal memainkan peranan penting dalam penerimaan mesej. Dalam komunikasi massa pula didapati televisyen, filem dan muzik popular mempunyai pengaruh dalam membentuk budaya umum, tidak hanya memberi hiburan semata-mata. Menurut McLuhan media ialah mesej (the medium is the message). Ini bermakna teknologi komunikasi mempengaruhi perkembangan dan agen perubahan masyarakat. Sifat teknologi komunikasi membolehkan individu berkomunikasi antara satu sama lain. Sekitar lewat 1970-an perkembangan profesional pengucapan di Amerika Syarikat berbeza daripada Sarjana di Eropah yang menggunakan analisis Marxis untuk melihat peranan media dalam membentuk nilai masyarakat. Mereka mengkritik kajian media oleh Amerika Syarikat yang katanya bebas tetapi sebenarnya menyokong kuasa ekonomi dan politik. Pandangan sarjana Eropah itu membantu para sarjana komunikasi Amerika Syarikat mendapatkan maklumat untuk terus bertelagah dengan mereka di Eropah.

17

fungsi teori serta proses pembentukan teori. bab ini akan menerangkan takrifan teori. serta membina semula sesuatu penjelasan tentang fenomena yang diamati (Cragan dan Shields. 19 . meramal atau memahami dan mengawal. Ia juga merupakan kenyataan yang mengandungi konsep untuk memerihal. menerang. anda akan boleh: 1. Membezakan teori induktif dan deduktif. perbezaan teori. 2.2 TAKRIFAN TEORI Apakah yang dimaksudkan dengan teori? Teori didefinisikan sebagai suatu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut sudut pandangan tertentu. konsep dan model. Para saintis mengandaikan bahawa teori ialah kebenaran dan berhubung kait dengan lima deria iaitu penglihatan. Ia menggabungkan penemuan dan membina satu cabang ilmu yang kolektif mengenai bagaimana dunia berfungsi. Justeru. pendengaran. konsep dan model. 2. Saintis berpendapat bahawa teori yang baik sebagai mencerminkan alam semula jadi dan sebagai model realiti yang tidak akan berubah sehingga keadaan berubah. ia akan diiktiraf sebagai kebenaran sepanjang zaman. 1998). Mentakrifkan makna teori. penerangan. sentuhan. Membandingkan teori. 4. Mereka juga berpendapat bahawa teori memberi penerangan dan hubungan berkenaan konsep yang berbeza dan tidak semua teori mampu memberi penjelasan. Mengenal pasti proses penyelidikan dan pembentukan teori.BAB 2 TEORI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini.1 PENGENALAN Dalam bab ini kita akan membincangkan pembangunan dan peranan teori dalam penyelidikan komunikasi. rasa dan bau. penilaian dan ramalan yang sama. 2. Para saintis yakin bahawa apabila sesuatu kebenaran ditemui. 3.

3 PERBANDINGAN TEORI. Dengan menggunakan teori yang relevan. Manakala Kerlinger (1973) berpendapat bahawa teori ialah himpunan konsep. (ii) Penjelasan − Teori dapat menjelaskan sebab wujudnya sesuatu fenomena dengan menyatakan konsep yang terdapat dalam teori berkenaan. (iv) Pengawalan penyelidikan − Teori mendorong seseorang penyelidik membuat sesuatu bentuk kajian. (iii) Ramalan − Jika sekiranya kita mendapati berlaku suatu fenomena dan dapat pula memperincikan beberapa konsep dalam fenomena tersebut maka kita boleh meramalkan bahawa fenomena tersebut akan berlaku pada masa depan andainya terdapat konsep yang berkenaan dalam teori kita. Anda boleh senaraikan definisi teori mengikut pandangan anda dan ia akan dibincangkan bersama saya di perjumpaan akan datang. Saya harap anda mendapat gambaran mengenai takrifan teori. seorang penyelidik dapat menerangkan kaitan antara dua atau lebih konsep. takrifan dan definisi yang berkait dan memberi gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Mungkin anda mempunyai pandangan lain mengenai definisi teori. Bolehkah anda kemukakan beberapa andaian yang boleh dijadikan teori sebagai panduan untuk anda menjalani kehidupan seharian. maka penyelidik tersebut akan menjauhkan diri daripada melakukan kajian atau cuba memperkenalkan konsep lain (i) 20 . Antara peranan teori ialah Penerangan − Suatu teori yang baik dapat menerangkan sebab berlakunya sesuatu fenomena. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. KONSEP DAN MODEL Menurut Syed Arabi (1998) teori mempunyai beberapa peranan dan ciri. Jika sesuatu teori tidak dapat dipertahankan lagi. 2.Menurut Griffin (1997) teori merupakan peta kebenaran bagi jawapan sementara yang dibentuk berdasarkan persoalan mengenai sesuatu fenomena.

Bergantung pada jenis komunikasi. Antara cirinya ialah Teori merupakan suatu kenyataan yang bersifat tetap dan konsisten. membentuk dan memahami situasi. penerima boleh terdiri daripada seorang manusia. Contohnya. surat khabar dan sebagainya menjadi sumber bagi khalayak memperoleh maklumat. ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada penjelasan. Suatu teori yang baik bermakna ia telah diuji dan sentiasa pula akan diuji. Teori juga mempunyai ciri-ciri tertentu. Malahan ia membantu. Ia melibatkan sama ada individu. sempurna dan jelas tentang sesuatu. Sementara itu. Ini bermakna pertalian antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam teori itu tidak berubah daripada satu kajian lain yang bertujuan menerangkan. konsep ialah satu bentuk pernyataan atau takrifan. Penerima lazimnya bukan hanya mereka yang mendengar ungkapan sumber atau menyaksikan perlakuannya malah mereka yang boleh (i) 21 . Lebih terperinci sesuatu teori. penerima. teori ialah suatu kenyataan yang tidak muktamad kerana ia sentiasa diuji. sebilangan kecil manusia. mesej. Oleh itu. Jika teori dinyatakan sebagai telah diuji maka sarjana akan lebih berminat untuk memperincikan konsep terdapat dalam teori tersebut. gangguan dan persekitaran. Penerima merupakan individu. Dalam situasi krisis misalnya. sekelompok manusia atau khalayak yang ramai. Konsep merupakan pernyatan yang dapat menjelaskan ciri sesuatu perkara. (ii) Bagi menerangkan fenomena yang sama tidak seharusnya berlaku percanggahan antara satu teori dengan teori yang lain. kumpulan atau sesiapa sahaja yang memulakan komunikasi dengan membentuk mesej. menjelaskan atau meramalkan berlakunya sesuatu fenomena. (iv) Teori hendaklah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. kumpulan atau orang ramai yang merupakan sasaran mesej (Narimah dan Saodah. saluran. jurucakap organisasi akan dikenali sebagai sumber. Sumber ialah lokasi atau tempat yang berlaku ketika proses komunikasi. 2002). Konsep dalam komunikasi mengandungi elemen seperti sumber. radio.dalam usaha memastikan teori tersebut. media massa seperti televisyen. (iii) Teori perlu dinyatakan dengan mudah. maklum balas. maka lebih tinggi kemungkinan teori itu diterima oleh para ahli sains sosial. Jika sesuatu teori bercanggah dengan teori lain.

rakan sekerja atau pihak pengurusan. Bahasa badan turut digunakan untuk menyampaikan mesej. Ia bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap maksud sesuatu mesej. asap digunakan oleh kaum Red Indian di Amerika dan lain-lain lagi. seorang guru menyampaikan informasi mengenai pengajaran kepada pelajar. gaya berpakaian. penerima boleh terdiri daripada staf atau pekerja.bertindak balas terhadap mesej yang disalurkannya. dewan kuliah dan mahkamah. Simbol yang telah diolah akan diungkapkan jika sumber mahu menyampaikan mesejnya secara lisan. Contohnya. Menurut Amundson. Misalnya komunikasi organisasi. 1993 (dalam Devito. surat 22 . Mesej boleh disampaikan dalam pelbagai bentuk dan tujuan. kaunselor memberikan khidmat nasihat kepada remaja yang bermasalah. kita dapat menilai sama ada individu berkenaan sedang marah. Saluran merupakan usaha sumber menghantar mesejnya yang sudah diolah. Acap kali juga mesej disalurkan secara bukan lisan seperti menulis surat pekeliling. sakit dan sebagainya. pihak pengurusan akan menyalurkan mesej dalam bentuk lisan seperti mengeluarkan arahan dalam perhimpunan dan sebagainya. badan. pergerakan tangan. Mesej yang disampaikan secara tersurat sering digunakan ketika memberi penerangan dan penjelasan seperti di bilik darjah. pantun dan sebagainya. dicatatkan jika sekiranya mesej mahu disampaikan dalam bentuk lukisan. digayakan jika mahu disampaikan melalui tarian atau digambarkan sekiranya mahu disampaikan secara visual. gembira. Mesej tersirat memerlukan penelitian terlebih dahulu sebelum membuat interpretasi makna. mesej tersirat banyak digunakan oleh sasterawan dalam penghasilan syair. Namun begitu. Mesej bukan hanya boleh terbentuk dalam keadaan lisan tetapi juga bukan lisan seperti bahasa isyarat dan bahasa badan. Mesej berada dalam dua keadaan iaitu secara tersurat dan tersirat. Bahasa isyarat seperti pukulan beduk menandakan waktu sembahyang bagi orang Islam. wartawan menulis artikel di akhbar dan lain-lain lagi. Mesej yang disampaikan mengikut situasi dan keperluan khalayak. jika di tempat kerja. Selain itu. sedih. 2000). pergerakan mata dan penggunaan ruang juga menunjukkan mesej tertentu. Sebagai contoh melalui mimik muka seseorang. hasil kajian menunjukkan 93 peratus daripada mesej disampaikan secara bukan lisan manakala hanya tujuh peratus sahaja melalui lisan. Lazimnya. Mesej pula merupakan gagasan idea dan perasaan yang dikongsi bersama antara sumber dan penerima.

Namun. Tanpa maklum balas komunikasi mungkin akan terhenti atau rosak. Dalam proses komunikasi. Antaranya kemudahan hawa dingin. Kedua-dua pihak komunikator hendaklah bekerja keras mengatasi gangguan ini. teknologi komputer. perbincangan di bilik mesyuarat dan sebagainya. mel elektronik dan sebagainya. alat pandang dengar serta perabot yang selesa membolehkan mesej disampaikan tanpa gangguan terutamanya gangguan fizikal. Maklum balas daripada penerima dirangka untuk meneruskan aliran maklumat antara kedua-dua belah pihak. bunyi mesin. terutama apabila penerima tidak mendapat maklumat yang cukup. berkhayal. Gangguan pula melibatkan apa sahaja yang terdapat dalam persekitaran yang menggugat penghantaran dan penerimaan mesej. 2003).arahan. Kerap kali andaian begini tersasar dan tidak memenuhi apa yang dihasratkan oleh sumber. Gangguan psikologikal pula terdapat dalam minda komunikator sendiri seperti tidak mampu memberikan tumpuan fikiran. Gangguan fizikal biasanya datang dari alam sekeliling komunikator seperti bunyi bising enjin kenderaan. Persekitaran ialah tempat sesuatu komunikasi berlaku. Gangguan terbahagi kepada dua iaitu gangguan fizikal dan gangguan psikologikal. bunyi alat pendingin hawa. perjalanan program seminar memerlukan penyediaan kelengkapan dan peralatan yang lengkap. Dengan kata lain maklum balas ialah maklumat yang diberi oleh penerima kepada sumber berdasarkan mesej yang telah diterimanya. suara orang lain berbual. Dalam erti kata lain proses komunikasi tidak boleh berlaku dalam keadaan vakum. mikrofon. Misalnya. menganggap mesej tidak mustahak dan sebagainya. tidak dapat dinafikan 23 . Seseorang individu sentiasa melakukan proses komunikasi dalam persekitarannya. Apabila sumber menerima maklum balas. Maklum balas ialah tindak balas atau respons penerima terhadap mesej yang diterimanya. penasihatan dan kaunseling (Abdul Mua’ti. Penerima akan membuat tafsiran atau kesimpulan sendiri berdasarkan andaian. memo. dia akan menggunakan maklumat itu untuk memandu ungkapan atau perlakuan seterusnya. Umpamanya sumber hendaklah bercakap lebih kuat dan penerima hendaklah memberi sepenuh tumpuan kepada ungkapan sumber. Sebagai contoh. jentera dan sebagainya. menonton televisyen di restoran. seorang pensyarah memberi pengajaran di dewan kuliah. persekitaran membantu kepada pembentukan komunikasi berkesan. Komunikator juga boleh memilih untuk menyampaikan mesejnya secara bersemuka seperti dalam perbincangan.

proses dan peranan pendekatan induktif dan deduktif dalam pembentukan teori. Oleh itu. semasa berjalan.1 Pendekatan Induktif Pendekatan induktif ialah satu proses logik yang memberi penjelasan umum berdasarkan pemerhatian spesifik. Namun model sering kali menggunakan analogi untuk menggambarkan sesuatu fenomena secara visual atau grafik. Bagi konsep model pula. menaiki kereta dan lain-lain lagi. model bertujuan membantu menjelaskan dan menfokus pada isu-isu penting mengenai sesuatu fenomena yang dikaji. Contoh persoalan kajian yang dihasilkan berasaskan model indukti ialah penyelidik mendapati bahawa remaja kerap menggunakan Short Messaging Service (SMS) di mana-mana sama ada di perpustakaan. Kadang kala istilah “model” digunakan secara bertukar ganti dengan “teori” (Bell. dalam kelas. sumber harus memilih persekitaran yang selesa bagi khalayak untuk menerima dan memahami mesej yang disampaikan. Cuba lakarkan model proses komunikasi yang berlaku dalam kursus yang sedang anda ikuti. Sesuatu model memberi tumpuan pada struktur atau kandungan dalam sesuatu fenomena atau konsep dan perkaitan antaranya. 24 . ia ialah satu gambaran simbolik mengenai sesuatu fenomena atau satu rajah mengenai teori atau kerangka konsep. Oleh itu. Penerangan meliputi definisi. Ini membuatkan penyelidik tertanya-tanya mengapa remaja menggunakan SMS? Berapa kerap remaja menggunakan SMS?. pendekatan induktif ialah berdasarkan kepada pemerhatian terhadap sesuatu kes menggambarkan sesuatu teori atau set prinsip. Kesemua ini dipersembahkan dalam bentuk rajah. 2004). 1990). Pemerhatian seumpama ini boleh menghasilkan persoalan kajian yang berasaskan logik induktif.kadang kala berlakunya gangguan dalam persekitaran yang dipilih oleh sumber. Dalam pendekatan induktif penyelidik bermula dengan satu set dapatan kajian atau hasil kajian dari sesebuah penyelidikan dan berusaha untuk membangunkan satu penjelasan teoritikal daripada hasil tersebut (Baxter dan Babbie. Kedua-duanya ialah cara untuk menjelaskan kerangka konsep (conceptual framework). 2. 2.4. Dalam erti kata lain.4 PENDEKATAN INDUKTIF DAN DEDUKTIF Bahagian ini berhubung kait dengan pendekatan induktif dan deduktif.

Sebagai contoh. Ia bermula daripada persoalan umum kepada pernyataan yang khusus. penyelidik akan memulakan kajiannya dengan menguji sesuatu teori untuk menjelaskan sesuatu pemerhatian. sama ada ia wujud ataupun tidak. Jika penyelidik mengandaikan bahawa lebih daripada separuh pekerja menggunakan komunikasi supaya kerja menjadi efektif berdasarkan pada data itu. Dengan yang demikian penyelidikan berkenaan ialah berdasarkan pada teori atau hipotesis. Akhir sekali penyelidik akan membentuk satu teori yang umum untuk menjelaskan perkaitan dalam semua kes yang telah diperhatikan. Dengan itu penyelidik akan mengumpul data mengenai sesuatu kes dan menggunakan teori tersebut untuk menjelaskan data yang diperoleh.2 Pendekatan Deduktif Dalam pendekatan deduktif. Rajah 2. dapatan kajian itu akan digeneralisasikan pada satu populasi yang besar. penyelidik akan memulakan proses penyelidikan dengan sesebuah teori mengenai sesuatu tingkah laku. Ciri-ciri deduktif menggariskan wujudnya satu pola yang boleh diandaikan secara logik atau berasaskan teori pemerhatian ke pola yang diandaikan itu akan diuji. Persoalan kajian dihasilkan berasaskan pada model deduktif (iaitu pengetahuan mengenai prinsip umum) membolehkan penyelidik membuat ramalan atau menggunakannya pada satu-satu kes yang spesifik. andaikan seorang majikan ingin mengetahui peratusan pekerjanya yang menggunakan komunikasi ketika menjalankan tugas.1 menggambarkan perkaitan antara pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan deduktif pula menggunakan satu proses logik yang bermula dengan kesimpulan yang umum dan membuat ramalan berdasarkan pengujian terhadap pemerhatian yang spesifik. kemudian akan membentuk strategi penyelidikan dan mengumpul data untuk menguji teori tersebut. 25 . 2. Selepas data dikumpulkan. Seterusnya penyelidik akan memerhatikan perkaitan yang serupa itu dalam beberapa kes yang lain.Pendekatan induktif ialah penyelidik mencari satu kes dan memerhatikan perkaitannya. Setelah menjalankan kajian penyelidik mendapati bahawa 80 peratus daripada pekerja menggunakan komunikasi ketika menjalankan tugas.4. Ini bererti dalam pendekatan deduktif. maka penyelidik telah menggunakan logik deduktif dalam membuat kesimpulan terhadap data itu.

Rajah 2. 26 . “Adakah fenomena yang berlaku memberi kesan?”. Apakah teori-teori yang boleh dibina berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif. Penyelidikan yang dijalankan dapat menjawab soalan dengan cara teratur dan sistematik. “Kenapa komunikasi di tempat kerja penting?” “Apakah hubungan komunikasi berkesan dengan pengurusan pentadbiran dalam organisasi?”. “Apakah fenomena tersebut?” “Bagaimana harus kita namakan sesuatu fenomena?” atau bertanya soalan-soalan berkaitan dengan nilai estetika perkara yang kita perhatikan seperti.5 PROSES PENYELIDIKAN DAN PEMBENTUKAN TEORI Anda harus ingat bahawa penyelidikan ialah suatu susunan pengalaman secara sistematik. 2. elok kita lihat apakah proses penyelidikan yang kita perlu lalui bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan fenomena komunikasi. Menurut Littlejohn (1996) yang bersetuju dengan pandangan Miller dan Nicholson (1976) iaitu seseorang yang ingin menjalankan penyelidikan perlu bertanya soalan-soalan seperti. Oleh itu. Menurut Miller dan Nicholson (1976) setiap proses penyelidikan dimulakan dengan pertanyaan soalan-soalan. yang digunakan oleh para sarjana bagi mencari jawapan kepada persoalan komunikasi atau fenomena lain yang berkaitan.1 Perkaitan antara Induktif dan Deduktif Teori Induktif Deduktif Pengumpulan data Penyelidik Induktif (Bermula dengan data) Deduktif (Bermula dengan teori) Fikirkan tentang fenomena komunikasi masyarakat Malaysia kini. “Adakah perkara tadi tepat?” Sebagai contoh.

Peringkat kedua proses penyelidikan ialah pemerhatian iaitu melihat secara objektif perkara yang dikaji. Kaedah pemerhatian yang digunakan berbeza mengikut kesesuaian kajian yang dijalankan oleh penyelidik. Ada yang berminat mengkaji rekod dan artifak, ada yang melibatkan diri dalam pemerhatian, ada yang menggunakan peralatan dan uji kaji yang terkawal, dan ada yang membuat kajian tinjauan menggunakan soal selidik atau borang temu bual. Semua kaedah yang digunakan dirancang bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan yang dibentuk pada tahap pertama. Contoh, membuat soal selidik dan edar kepada pasangan yang mendirikan rumah tangga untuk mengetahui keberkesanan komunikasi dalam mengekalkan keharmonian rumah tangga. Peringkat ketiga ialah membentuk jawapan. Pada peringkat ini, para penyelidik cuba memberi definisi, menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Contohnya, hasil kajian yang dianalisis menunjukkan kerap berkomunikasi dan berbincang antara pasangan menjadikan hubungan lebih intim. Kaitan antara tiga peringkat dalam proses penyelidikan ini dapat dilihat seperti dalam Rajah 2.2. Rajah 2.2 menunjukkan setiap peringkat berkait dengan peringkatperingkat lain dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Pemerhatian merangsang persoalan-persoalan baru. Teori pula dapat dicabar oleh pemerhatian dan persoalan. Teori juga dapat menjurus pada persoalan-persoalan baru dan sebahagian pemerhatian dikenal pasti sebagai teori. Ini dapat dilihat daripada proses pembentukan teori.
Rajah 2.2 Peringkat dalam Proses Penyelidikan Persoalan

Teori

Pemerhatian

Suatu teori ialah persoalan atau kenyataan sementara berkenaan sesuatu fenomena komunikasi yang perlu kita uji sebelum mendapat jawapan. Selepas suatu teori dibentuk, teori masih lagi diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Proses menguji teori ialah proses penyelidikan. Tanpa penyelidikan kita tidak dapat membentuk teori yang mantap dan umum bagi menerangkan pelbagai aspek komunikasi.

27

Saya harap anda mendapat gambaran mengenai proses penyelidikan dan pembentukan teori. Ia penting kerana dalam penyelidikan teori memainkan peranan penting. Teori mempunyai hubung kait dalam penyelidikan. SOALAN DALAM TEKS

1. Apakah yang dimaksudkan dengan teori? 2. Apakah ciri-ciri teori? 3. Bagaimanakah teori dibentuk dalam penyelidikan? Semak jawapan anda di akhir bab ini.

Pada pendapat anda, adakah teori diperlukan dalam sesebuah penyelidikan?

Griffin, E. (1997). A first look at communication theory (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. Littlejohn, S.W. (1996). Theories of human communication (5th ed.). New York: Wadsworth. 2.6 RUMUSAN

Bab ini telah menjelaskan definisi dan peranan teori. Teori menerangkan, mengawal, membina semula sesuatu penjelasan mengenai fenomena. Dalam proses penyelidikan, peranan teori diperlukan. Terdapat tiga peringkat dalam proses penyelidikan. Antaranya ialah mengemukakan soalan, membuat pemerhatian atau mengumpul data dan akhirnya membuat penjelasan, pertimbangan atau menghasilkan teori. Diharapkan perbincangan dalam bab ini dapat membantu anda untuk mengikuti Bab 3 dan seterusnya yang membincangkan secara terperinci mengenai pendekatan teori komunikasi dari segi strukturalisme, fungsionalisme, kritikal dan budaya.

28

SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. 3. Apakah fungsi teori? Bincangkan elemen-elemen komunikasi yang wujud dalam proses komunikasi. Bandingkan pendekatan indukti dan deduktif dalam penyelidikan. Semak jawapan anda di akhir bab ini.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Teori didefinisikan sebagai suatu konstruksi manusia menerangkan fenomena mengikut sudut pandangan tertentu. Ia juga kenyataan yang mengandungi konsep untuk memerihal, menerang, meramal atau memahami dan mengawal serta membina semula sesuatu penjelasan tentang fenomena yang diamati. Teori merupakan peta kebenaran bagi jawapan sementara yang dibentuk berdasarkan persoalan mengenai sesuatu fenomena. Malah teori merupakan himpunan konsep, takrifan dan definisi yang berkait dan memberikan gambaran secara sistematik mengenai fenomena dengan menjelaskan hubungan antara pemboleh ubah. Tujuannya ialah untuk menerangkan dan meramalkan fenomena tersebut. 2. Ciri-ciri teori Teori merupakan suatu kenyataan yang bersifat tetap dan konsisten. Ini bermakna pertalian antara pemboleh ubah yang dinyatakan dalam teori itu tidak berubah daripada satu kajian lain yang bertujuan menerangkan, menjelaskan atau meramalkan berlakunya sesuatu fenomena. (ii) Bagi menerangkan fenomena yang sama tidak seharusnya berlaku percanggahan antara satu teori dengan teori yang lain. Jika sesuatu teori bercanggah dengan teori lain, ini akan menimbulkan lebih banyak persoalan daripada penjelasan. (iii) Teori perlu dinyatakan dengan mudah, sempurna dan jelas tentang sesuatu. Lebih terperinci sesuatu teori, maka lebih tinggi kemungkinan teori itu diterima oleh para ahli sains sosial.
29

(i)

(iv) Teori hendaklah mengandungi konsep yang membolehkan pengkaji membuat ujian. Pemerhatian merangsang persoalan-persoalan baru. Suatu teori ialah persoalan atau kenyataan sementara berkenaan sesuatu fenomena komunikasi yang perlu kita uji sebelum mendapat jawapan. Peringkat dalam Proses Penyelidikan Persoalan Teori 30 Pemerhatian . Tanpa penyelidikan kita tidak dapat membentuk teori yang mantap dan umum bagi menerangkan pelbagai aspek komunikasi. Kaedah kajian yang digunakan perlu dirancang bagi mendapatkan jawapan kepada persoalan yang dibentuk pada tahap pertama. Teori pula dapat dicabar oleh pemerhatian dan persoalan. Suatu teori yang baik bermakna ia telah diuji dan sentiasa pula akan diuji. Proses menguji teori ialah proses penyelidikan. teori masih lagi diuji sehingga kepastian dapat dibuat. Kaedah pemerhatian yang digunakan berbeza mengikut kesesuaian penyelidikan. para penyelidik cuba memberi definisi. teori ialah suatu kenyataan yang tidak muktamad kerana ia sentiasa diuji. Oleh itu. Pada peringkat ini. menerang dan menjelaskan bagi membuat pertimbangan. Peringkat kedua proses penyelidikan ialah pemerhatian iaitu melihat secara objektif perkara yang dikaji. Ini dapat dilihat daripada proses pembentukan teori. Peringkat ketiga ialah membentuk jawapan. 3. Selepas suatu teori dibentuk. Proses pembentukan teori dalam penyelidikan Peringkat pertama dalam proses penyelidikan dimulakan dengan bertanya soalan. Kaitan antara tiga peringkat dalam proses penyelidikan ini dapat dilihat seperti berikut: Menerusi rajah yang dipaparkan setiap peringkat berkait dengan peringkat-peringkat lain dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Penyelidikan yang dijalankan dapat menjawab soalan dengan cara teratur dan sistematik. Teori juga dapat menjurus kepada persoalan-persoalan baru dan sebahagian pemerhatian dikenal pasti sebagai teori.

2. 3. Ringkasnya bab ini akan menjelaskan kepada anda kenapa ada begitu banyak teori dan juga mengapa adakalanya sesuatu fenomena itu ada pelbagai teori yang menjelaskannya. 5.1 PENGENALAN Berdasarkan dua bab terdahulu. Menjelaskan peranan pendekatan pemikiran terhadap pembentukan teori. Dalam bab dua khususnya anda telah didedahkan dengan proses pembentukan sesuatu teori. Menjelaskan kesan setiap pendekatan tersebut terhadap pembentukan teori-teori komunikasi. Memandangkan kehidupan berubah maka 31 . bab ini akan membincangkan tentang beberapa pendekatan pemikiran atau paradigma yang membentuk sesuatu teori. anda pastinya sudah mempunyai kefahaman yang baik tentang apa itu teori komunikasi. anda seharusnya boleh: 1. 3. hal ini wujud kerana manusia atau kehidupan ini adalah dinamik dan sentiasa berubah. 3.2 APAKAH PENDEKATAN PEMIKIRAN? Teori bukan merupakan satu yang statik dan tetap. Sebagaimana yang dijelaskan dalam bab satu. 4. untuk memantapkan pemahaman anda terhadap apa yang telah dipelajari dan juga menyediakan pemahaman yang lebih jelas bagi bab seterusnya. Pada ketika tertentu. Menerangkan ciri-ciri setiap pendekatan teori komunikasi. Mengenal pasti lima pendekatan atau paradigma yang menghasilkan teori. Membezakan fokus setiap pendekatan tersebut. Walau bagaimanapun.BAB 3 PENDEKATAN PEMIKIRAN TEORI KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. bukan sahaja teori baru yang tercipta malah teori yang terdahulu juga mungkin dirombak dan diolah semula.

West dan Turner (2003) mentakrifkan pendekatan pemikiran atau paradigma sebagai suatu tradisi keintelektualan yang memandu atau mendasari sesuatu idea. Paradigma menyediakan suatu cara umum dalam meneliti serta memahami aktiviti komunikasi. Sementara teori pula ialah suatu penjelasan yang khusus terhadap tingkah laku komunikasi tertentu. ada asas atau sandaran tertentu yang membimbing kenyataan atau perbuatan anda. sangat penting untuk anda memahami paradigma yang mendasari teori yang bakal anda pelajari dan amalkan. Hakikatnya cara atau kaedah yang digunakan pastinya akan memberi kesan terhadap jawapan itu kelak. Manusia sebenarnya terlibat dalam mencari jawapan apabila ada usaha untuk mengetahui atau mencari kebenaran tentang apa yang berlaku.1. Apakah cara berpakaian atau perkara yang anda tuturkan sama saja pada setiap zaman tersebut. Apakah paradigma boleh diertikan sebagai latar belakang sesuatu teori? Sesuatu paradigma 32 .teori juga turut berubah. matlamat dan juga kaedah menyelidik dalam menghasilkan sesuatu teori. maka ia dapat memberi kefahaman yang lebih mantap terhadap usaha memahami sesuatu teori. Perkaitan antara teori dan paradigma dapat divisualkan menerusi Rajah 3. Dalam pada itu pula cara dan kaedah yang akan kita gunakan untuk mencari jawapan kepada persoalan tersebut merupakan satu perkara yang cukup penting. Perkara inilah yang menjadi topik perbincangan dalam bab ini. Cuba anda imbau kembali zaman kanak-kanak anda. Pendekatan pemikiran merujuk kepada cara atau kaedah dalam memahami dan menjelaskan sesuatu perkara. Mungkin juga anda tertanya-tanya apakah paradigma itu dimaksudkan sebagai suatu definisi terhadap sesuatu perkara. Hakikatnya perubahan dan perbezaan yang terbentuk itu digerakkan atau disandarkan terhadap sesuatu asas. Justeru itu. zaman remaja anda dan kini zaman dewasa anda. Kebiasaannya perubahan itu pula adakala bukan sesuatu yang baru tetapi ia merupakan satu pengubahsuaian terhadap perkara yang terdahulu. Sandaran atau asas tersebutlah yang dimaksudkan dengan pendekatan pemikiran atau paradigma. Tradisi keintelektualan (paradigma) sebenarnya mempengaruhi nilai. Sebenarnya apabila anda menjelaskan atau melakukan sesuatu perkara. Teori merupakan satu aktviti yang melibatkan proses mencari jawapan dan memahami sesuatu perkara. Dengan memahami pendekatan pemikiran atau paradigma.

Paradigma juga berubah apabila wujud aliran pemikiran yang baru sesuai dengan perubahan semasa. Oleh yang demikian. Sebagai contoh kita hendak mengukur kekayaan. paradigma akan mengambil masa untuk menjadi satu aliran pemikiran yang kukuh. Menurut Thomas Kuhn (1970). Kata Kuhn lagi. Keduanya paradigma menjelaskan kepada kita persoalan bagaimana dan proses dalam menjelaskan sesuatu fenomena itu. paradigma menjelaskan tentang persoalan realiti yang wujud iaitu pengetahuan-pengetahuan yang ada di sekeliling kita. Paradigma dalam konteks disiplin komunikasi boleh dikategorikan dalam dua bentuk iaitu pendekatan awal dan pendekatan kontemporari. Setiap pendekatan mempunyai falsafah atau nilai yang tersendiri. Terakhir ialah nilai yang dipegang oleh sesuatu paradigma. Rajah 3. segolongan orang lain berpandangan harus diukur dengan harta benda yang dimiliki dan ada kumpulan lain mengatakan mesti diukur dengan berapa jumlah saham. chopstick dan sebagainya. Pertama.menjelaskan proses dan prinsip memahami sesuatu perkara. apakah betul masyarakat boleh dikawal melalui kawalan terhadap media. Ketiga-tiga inilah yang menjadikan kelainan antara paradigma yang ada.1 Perkaitan Teori dan Paradigma PARADIGMA TEORI Apabila anda membaca setiap jenis paradigma yang akan dibincangkan nanti. Sesuatu paradigma kebiasaannya kukuh dan bertahan untuk satu jangka waktu tertentu. paradigama bukan satu tetapi banyak. ada yang menggunakan tangan. Jadi kita menjelaskan sesuatu perkara itu dengan nilai yang berbeza. satu paradigma itu akan digantikan dengan paradigma lain apabila wujud penemuan atau idea baru yang dapat memberikan pemahaman terhadap sesuatu fenomena. Ada yang berpendapat kita perlu ukur dengan jumlah wang tunai yang ada. Umpamanya cara kita makan. cuba kenal pasti tiga perkara asas dalam paradigma yang dibincangkan sebentar tadi. ada yang menggunakan sudu. Misalnya. 33 .

Sebagaimana senarai di sebelah, pendekatan awal merujuk kepada pendekatan i dan ii. Manakala pendekatan kontemporari pula merujuk kepada pendekatan iii, iv dan v. (i) (ii) (iii) (iv) (v) Pendekatan strukturalis. Pendekatan tingkah laku. Pendekatan sistem. Pendekatan budaya. Pendekatan kritikal.

Dalam disiplin komunikasi, teori-teori komunikasi dikatakan bermula dengan pemikiran tentang proses maklumat menerusi pemikiran sibernetik (West dan Turner, 2003). Pemikiran tersebut menjelaskan model unggul komunikasi iaitu komunikasi sehala. Ia juga dikenali sebagai pendekatan strukturalis. Seterusnya pendekatan strukturalis mempunyai kesinambungan dengan pendekatan tingkah laku. Pendekatan-pendekatan seterusnya pula memperlihat kerangka pemikiran yang agak berbeza dengan dua pendekatan awal. 3.3 PENDEKATAN STRUKTURALIS

Revolusi industri lewat abad ke-19 merupakan titik tolak penting dalam sejarah dunia. Revolusi itu bukan sahaja mencetuskan era baru ekonomi masyarakat tetapi juga cara kehidupan dan seterusnya cara manusia berfikir. Sebelum revolusi tersebut, masyarakat hidup dalam satu sistem yang tidak begitu kompleks. Setiap aktiviti manusia tidak melibatkan kegiatan yang bersifat besar-besaran. Dari segi kegiatan ekonomi, manusia melakukan aktiviti secara bersendirian atau kecil-kecilan. Organisasi pada ketika itu tidak mempunyai tumpuan terlalu khusus dan cara yang digunakan tidak melibatkan sumber-sumber yang pelbagai. Pada era revolusi industri, organisasi beroperasi secara berskala besar dan berorientasikan mesin. Wujudnya cara-cara khusus dan peranan khusus setiap individu yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Oleh yang demikian idea-idea tentang kaedah terbaik menyusun dan mengatur organisasi menjadi aspek penting setiap pemikiran ketika itu. Begitulah juga halnya dengan pemikiran proses komunikasi pada masa itu. Komunikasi dilihat sebagai satu proses khusus yang melibatkan dua pihak dalam mempengaruhi khalayak atau penerima. Pendekatan klasik dikenal pasti sebagai salah satu hasil akibat revolusi industri.

34

3.3.1

Ciri Pendekatan Strukturalis

Pendekatan ini yang juga dikenali sebagai pendekatan klasik (Miller, 2003), menjadikan mesin sebagai metafora dalam membicarakan pemikiran-pemikirannya. Dalam konteks komunikasi kepengurusan, Henri Fayol, Max Weber dan Frederick Taylor merupakan antara tokoh yang banyak mempengaruhi aliran pemikiran ini. Tokoh-tokoh tersebut banyak membicarakan pengurusan yang berjaya dalam era pengeluaran secara massa. Pemikiran strukturalis memberi penekanan terhadap aspek mengurus masyarakat atau organisasi sebagai satu proses mencapai matlamat. Apa saja yang dilakukan perlu menjurus ke arah membentuk hasil yang diimpikan. Untuk memahami idea-idea Fayol, Weber dan Taylor dengan baik, anda disaran merujuk halaman 6-16 buku Miller, K. (2003). Organizational communication: Approaches and processes (3rd ed.). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Sebagai contoh, setiap perlakuan komunikasi dalam sesuatu masyarakat adalah bertujuan untuk mencapai matlamat menjadikan masyarakat itu mempunyai kehidupan yang lebih baik. Kegiatan komunikasi ialah untuk memastikan wujud kestabilan dalam masyarakat. Dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab mengurus masyarakat seperti kerajaan akan memastikan proses serta bentuk komunikasi itu menyumbang kepada keadaan yang stabil dalam masyarakat. Dalam 50 dekad dahulu, semua maklumat dan proses menyampai maklumat dikawal sepenuhnya oleh kerajaan. Segala maklumat dan penglibatan aktiviti mendidik pembangunan masyarakat datangnya daripada kerajaan. Masyarakat hanya berfungsi sebagai penerima. Semua aktiviti pembangunan oleh kerajaan akan dikomunikasikan oleh satu pihak seperti Jabatan Penerangan menerusi radio dan televisyen. Hampir semua media kepada masyarakat dikawal oleh kerajaan. Paradigma tersebut jelas menunjukkan bahawa wujud peranan tertentu agensi kerajaan dalam menyampaikan maklumat. Begitu juga halnya dalam sesebuah organisasi. Pihak pengurusan bertanggungjawab bagi merancang dan melaksanakan proses komunikasi yang akhirnya dapat menjamin matlamat organisasi tersebut tercapai. Para pengurus perlu membentuk kaedah dan peranan setiap ahli organisasi dalam berkomunikasi. Dengan cara yang sedemikian maka setiap ahli akan berkomunikasi sesuai dengan fungsi masing-masing.

35

Menerusi kedua-dua contoh yang dibincangkan sebentar tadi, pendekatan strukturalis secara umumnya memperlihat idea bagaimana sesuatu sistem diurus supaya sistem tersebut stabil. Antara ciri penting pendekatan ini ialah (i) Pengkhususan (specialization). (ii) Pemiawaian (standardization). (iii) Boleh diramal (predictable). (a) Pengkhususan

Dalam organisasi terbentuknya bahagian-bahagian tertentu. Kesemua bahagian tersebut pula sebenarnya berangkai dan mempunyai pertalian antara satu sama lain. Namun demikian setiap bahagian tersebut mempunyai fungsi dan peranan tertentu bagi memastikan operasi organisasi berjalan dengan lancar. Diyakini dengan wujudnya pengkhususan maka perjalanan organisasi lebih teratur. Individu pula boleh menjadi lebih produktif kerana pengkhusus menjadikan mereka semakin cekap. (b) Pemiawaian Aspek kedua yang membentuk pendekatan ini ialah pemiawaian. Dengan adanya piawaian atau satu kayu ukur terhadap bahagian-bahagian organisasi, maka bahagian tersebut boleh ditukar ganti terhadap manamana organisasi lain. Dari segi komunikasi, fungsi televisyen dalam masyarakat di Malaysia umpamanya sama sahaja dalam masyarakat di Singapura. Oleh yang demikian fungsi televisyen antara Malaysia dan Singapura boleh ditukar ganti apabila diperlukan. (c) Boleh diramal

Sebagaimana yang dimetaforakan, pendekatan ini diumpamakan sebagai satu mesin. Sifat mesin boleh diramal. Apa saja yang menjadi input sudah boleh dijangkakan hasilnya. Hal ini berlaku kerana ada peraturan yang mengawal dan memandu input tersebut demi mancapai matlamatnya. Peraturan dilihat sebagai satu proses yang boleh dijangkakan hasilnya berdasarkan cara-cara ia dilaksanakan. 3.3.2 Komunikasi dalam Paradigma Strukturalis

Berasaskan perbincangan terdahulu, terdapat beberapa prinsip penting yang dikaitkan dengan paradigma strukturalis. Jika anda telah membaca teks di halaman 6 hingga 16 buku Miller (2003), anda akan mendapati beberapa prinsip penting tersebut. Ciri-ciri pendekatan ini secara lebih
36

khusus menunjukkan bahawa paradigma strukturalis memberi penekanan terhadap struktur organisasi (seperti hierarki. saluran komunikasi dan bentuk komunikasi. Jika anda meneliti. Penekanan atau idea komunikasi berdasarkan paradigma ini dikenal pasti sebagaimana dalam Jadual 3. Manakala dari segi tugasan pula meliputi komunikasi atas iaitu pihak superior kepada pihak subordinat. Teori Strukturalis Fungsionalis. Teori Pemimpin Pendapat dan pelbagai lagi. kepentingan kuasa yang sah). kawalan). Antara teori yang dimaksudkan ialah seperti Teori Peluru Ajaib. tahap-tahap pekerja. teori-teori yang muncul ketika era paradigma ini dominan ialah teori-teori yang bersifat komunikasi sehala dan lebih tertumpu kepada penjelasan terhadap komunikator. Sementara khalayak pula disifatkan sebagai pasif yakni kebiasaannya bertingkah laku hanya sebagai penerima sahaja. Bagi memastikan bahawa prinsip-prinsip tersebut berlaku maka proses komunikasi memainkan peranan besar terhadap organisasi. Justeru itu. Daripada idea paradigma ini maka model kerangka komunikasi disifatkan sebagai model yang tidak kompleks. 37 .1 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Strukturalis Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan Komunikasi atas ke bawah Komunikasi tulisan Formal Amalan dan penjelasan tingkah laku komunikasi dalam paradigma ini banyak berkisar kepada persoalan mewujudkan pengurusan organisasi yang cekap dan berkesan. Individu bawahan atau khalayak difokuskan sebagai objek yang perlu dikawal bagi menjamin matlamat organisasi tercapai. Untuk itu perbincangan komunikasi lebih tertumpu terhadap peranan dan fungsi yang harus dimainkan oleh komunikator atau penyampai agar penerima dapat memahaminya dengan betul. dan sikap (khususnya kepentingan pengikut terhadap organisasi). bentuk pekerjaan (pengkhususan dan reka bentuk saintifik).1 yang meliputi kandungan komunikasi iaitu arah aliran komunikasi. Jadual 3. teori komunikasi yang awal banyak tertumpu terhadap teori komunikasi massa dan teori komunikasi bersifat sehala dalam membentuk mesej. Selain itu. lebih tertumpu kepada bentuk tulisan dan menekankan ciri-ciri formal. idea-idea atau teori-teori dalam era paradigma strukturalis ini cenderung mengupas persoalan apa dan bagaimana komunikator perlu bertindak. kuasa (autoriti.

Douglas McGregor dan Frederick Herzberg ialah antara tokoh yang dikaitkan dengan pendekatan ini. Ingatkah lagi anda nama beberapa pemikir dalam pendekatan sebelum ini? Sementara itu Abraham Maslow.).4 PENDEKATAN TINGKAH LAKU Sesuatu paradigma seperti yang dinyatakan seawal bab ini bersifat tidak statistik. nilai kemanusiaan perlu diberi perhatian. McGregor dan Herzberg dengan mendalam.4. Pada asasnya kajian Mayo ini kelihatan tidak begitu berbeza dengan idea para sarjana dalam paradigma strukturalis. Pendekatan tingkah laku kognitif ini merupakan satu kesinambungan paradigma yang terdahulu. (a) Perhatian Dalam apa juga aktiviti pekerjaan atau produktiviti.1 Ciri Pendekatan Tingkah Laku Paradigma ini dikesan muncul hasil satu penyelidikan yang dikenali sebagai kajian Hawthorne. Antara ciri pendekatan ini ialah penekanan terhadap faktor kemanusiaan iaitu perhatian. K. Manusia harus dilayan sebagai individu yang 38 . Untuk memahami idea-idea Maslow. Organizational communication: Approaches and processes (3rd ed. anda disaran merujuk halaman 30-37 buku Miller. interaksi sosial dan pencapaian individu. Ia berubah mengikut persekitaran dan idea-idea pemikir pada satu-satu masa. Tokoh-tokoh tersebut mewakili pemikir yang membincangkan sistem organisasi yang memberi penekanan terhadap aspek kemanusiaan dalam idea-idea mereka. terdapat beberapa pemikir yang mendasari asas pendekatan tersebut. Kajian tersebut yang diketuai oleh Elton Mayo berminat untuk mengetahui apakah perubahan persekitaran kerja organisasi boleh mengakibatkan produktiviti yang lebih baik. Sebaliknya Mayo cuba membuktikan bahawa faktor kemanusiaan dalam persekitaran kerja berperanan besar dalam mempengaruhi produktiviti bukannya faktor ganjaran kewangan semata-mata.3. (2003). Paradigma ini dikatakan begitu dominan sekitar tahun 1930-an hingga 1960-an. Sebagaimana juga pendekatan yang terdahulu. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Namun begitu Mayo tidak berminat dengan apa yang dikemukakan oleh paradigma strukturalis sebagai mempengaruhi produktiviti. 3. Begitu juga dengan paradigma strukturalis yang bertahan hampir 40 dekad sebelum muncul satu lagi pendekatan pemikiran baru yang dikenali sebagai pendekatan tingkah laku (behaviourist) atau hubungan manusia (human relations).

saluran dan bentuk komunikasi. terlibat dalam proses buat keputusan dan galakan maklum balas daripada ahli organisasi atau masyarakat merupakan amalan yang dapat membantu pencapaian individu. Keperluan kendiri merupakan satu aspek penting untuk dicapai individu kerana dengan mencapainya maka individu boleh mendapat kepuasan. Dengan mewujudkan hubungan antara satu sama lain. sesuatu sistem itu menjadi semakin kukuh. arah aliran komunikasi dan bentuk komunikasi. arah aliran komunikasi. masyarakat dan sistem. bukan kepuasan yang berbentuk material atau kewangan. Oleh itu. mereka percaya bahawa individu sebenarnya mempunyai keperluan atau kehendak yang perlu dipenuhinya. menekankan saluran bersemuka dan berbentuk tidak formal. Dari segi tugasan dan hal sosial pula. (c) Pencapaian individu Kepada para pemikir pendekatan ini. ruang memberi pendapat. Untuk itu bagi menggerakkan sesebuah organisasi. Sebaliknya proses ke arah mencapai matlamat itu perlulah menerapkan amalan yang memaparkan perhatian seperti sokongan dan motivasi kendiri ahli-ahli. penghargaan dari segi pencapaian.2 Komunikasi dalam Pendekatan Tingkah Laku Sebagaimana juga kupasan pendekatan strukturalis.4. Idea komunikasi berdasarkan pendekatan ini diringkaskan menerusi Jadual 3. Interaksi yang wujud juga akan membentuk pemahaman dan perkongsian maklumat (pengurangan ketidakpastian) yang akhirnya menjadikan setiap ahli di setiap peringkat faham dan tahu tindakan yang harus diambil bagi melancarkan aktiviti organisasi. (b) Interaksi sosial Hubungan sesama ahli daripada pelbagai peringkat ialah satu keperluan. pengaruh atau kesan pendekatan ini boleh diteliti menerusi kerangka yang sama seperti kandungan komunikasi.2. 3. arah aliran komunikasi lebih menumpukan kepada komunikasi menegak dan komunikasi mendatar.berperasaan dan bukannya sebagai mesin. bukan prosedur atau peraturan yang akan menentukan kejayaannya. Pencapaian individu merujuk kepada kepuasan kemanusiaan. Hubungan dan jaringan sesuatu sistem itu menurut paradigma ini menjadi kukuh bukan kerana struktur tetapi ikatan kemanusiaan yang wujud.2 menunjukkan kandungan komunikasi. 39 . Jadual 3.

komunikasi berkisar kepada aspek-aspek sosial penting kepada individu sebagai motivasi dan kepuasan kerja. Dengan cara yang sedemikian para ahli di dalam organisasi tidak disifatkan hanya sebagai mesin. interaksi tidak harus dihadkan.2 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Tingkah Laku Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan dan hal sosial Komunikasi menegak komunikasi mendatar Komunikasi bersemuka Tidak formal dan Dalam pendekatan tingkah laku. Untuk menggalakkan penglibatan ahli-ahli dalam sesuatu sistem atau organisasi. Untuk itu. Pernahkah anda berasa gembira atau bersemangat untuk bekerja apabila ketua anda memuji-muji kerja anda? Adakah anda bermotivasi apabila ketua anda mengalualukan dan menerima cadangan anda dalam menyelesaikan sesuatu perkara? Sebagai usaha mewujudkan jalinan hubungan yang baik antara semua pihak. Malah kandungan komunikasi turut menyentuh hal-hal sosial pihak terlibat. Malah kepuasan sosial merupakan prasyarat penting yang perlu dicapai sebelum kepuasan-kepuasan lain dicari. Malah untuk membentuk perasaan kerja yang baik interaksi daripada semua peringkat harus digalakkan. Kandungan komunikasi yang bersifat sosial dikenali sebagai komunikasi penyelenggaraan yang (maintenance communication) berfungsi untuk mempertahankan kualiti hubungan. terdapat kepuasan yang berbentuk bukan fizikal diperlukan oleh individu. Pembentukan interaksi sosial bukan sahaja dapat mewujudkan jalinan hubungan malah ia juga dapat menyumbang kepada kepuasan individu. Kepuasan tersebut dapat dicapai menerusi hubungan sosial. Justeru itu. interaksi antara pihak yang memimpin dan pihak yang dipimpin tidak terhad kepada aspek kerja semata-mata. komunikasi dilihat berperanan dalam mewujudkan iklim persekitaran yang menggalakkan interaksi semua pihak. arah aliran daripada pihak atasan kepada pihak bawahan. Pemikiran ini telah secara langsung mengubah tanggapan bahawa model komunikasi bukan sehala tetapi wujud keadaan timbal balik. Sebagaimana menurut Maslow. daripada pihak bawahan kepada pihak atasan dan aliran sesama peringkat perlu berlaku.Jadual 3. Penerima juga memerlukan komunikasi yakni melakukan maklum balas terhadap 40 .

media terbaik ialah media yang mengandungi mesej dan perasaan jelas. Ini bermakna saluran atau media yang digunakan perlu mampu memaparkan dan mewakili aspirasi atau perasaan individu terlibat. Untuk itu keadaan tidak formal merupakan 41 .komunikator. Dalam komunikasi. Ternyata di sini bahawa dalam sesuatu model komunikasi. Dengan berbuat demikian komunikator dan komuniken berjaya mewujudkan interaksi yang lebih baik.2 didapati bahawa media yang begitu kaya dari segi keupayaan mewakili mesej dan perasaan ialah media bersemuka.2 Kekayaan Media Tinggi Bersemuka Telefon Telekonferen E-mel Nota Peribadi Surat/Memo Pengucapan Awam Laporan bertulis Rendah Buletin Bagi menyokong ciri-ciri paradigma ini. Untuk itu paradigma ini telah menghasilkan model dan teori komunikasi baru yang menjelaskan bahawa proses komunikasi bersifat timbal balik atau komunikasi dua hala. Rajah 3. Kuantiti interaksi pula akan menjadi lebih sekiranya komunikasi boleh berlaku pada bilabila masa dan di mana-mana. Untuk itu komunikasi bersemuka merupakan saluran utama menurut paradigma ini berbanding komunikasi bertulis. Manakala media berbentuk tulisan mempunyai tahap kekayaan perwakilan yang rendah. komunikasi perlu berlaku dalam keadaan bukan formal. Hubungan sosial dan hubungan kepuasan dengan organisasi akan tercapai jika banyak interaksi berlaku. Memandangkan paradigma ini meletakkan asas hubungan sosial sebagai satu aspek penting maka aktiviti komunikasi memerlukan saluran yang interaktif. Jika anda rujuk Rajah 3. penerima atau khalayak bukan bersifat pasif semata-mata sebaliknya mereka juga aktif.

3. mendapatkan pandangan pihak bawahan tanpa menunggu mesyuarat dan perbincangan secara spontan. Idea ini secara tidak langsung telah mengasaskan beberapa teori seperti Teori Kekayaan Media. media memainkan peranan penting. 42 . Selain itu. Menerusi paradigma ini ia telah menyumbang kepada pemikiranpemikiran baru kerangka teori komunikasi. Salah satu cara mengurangkan jurang dan status tersebut ialah dengan meningkatkan komunikasi tidak formal seperti makan bersama dengan ahli organisasi. Komunikasi perlu difahami sebagai satu yang dinamik dan berubah dari masa ke masa. sebuah kumpulan kecil atau kumpulan yang lebih besar seperti sebuah organisasi (West dan Turner. Pendekatan ini agak berbeza dengan pendekatanpendekatan terdahulu. Sementara pendekatan ini pula memfokus terhadap sistem pemikiran individu. Proses komunikasi juga bersifat dua hala. Teori-teori berasaskan paradigma ini memberi tumpuan terhadap komunikasi yang berupaya mewujudkan hubungan yang baik dalam bertingkah laku. Apakah perbezaan dalam asas pemikiran pendekatan strukturalis dengan pendekatan tingkah laku? Semak jawapan anda di akhir bab ini. 2003). Teori Kesalingan Pendapat dan Teori Pemusatan Simbolik. pendekatan ini melihat organisasi bukan sebagai satu bahagian tertentu tetapi sebagai organisma kompleks yang mesti berinteraksi. Dengan erti kata yang lain pendekatan ini mengupas interaksi dalam organisasi dalam bentuk lebih besar seperti sebuah keluarga.5 PENDEKATAN SISTEM Tidak seperti dua pendekatan awal. Jika pihak atasan atau pihak yang berkuasa dapat melonggarkan status-quo mereka maka ini mengecilkan jurang dengan pihak bawahan. Proses komunikasi tidak lagi difahami sebagaimana paradigma klasikal yakni bersifat sehala. Dua pendekatan terdahulu memberi tumpuan yang besar terhadap individu iaitu cara bagaimana mereka perlu bertingkah laku.situasi terbaik untuk berlakunya lebih banyak interaksi. Media yang baik ialah media yang boleh mewakili mesej dan perasaan. SOALAN DALAM TEKS 1.

sifat menyeluruh ialah ciri asasnya. Berhierarki (hierarchy). setiap ahli atau bahagian-bahagian dalam sesuatu sistem itu saling bergantungan.5. Sistem ialah keseluruhan bukannya hanya bahagian-bahagian tertentu. Katz dan Kahn merupakan antara tokoh yang sinonim dengan pemikiran ini. Oleh itu. Menurut kerangka pemikiran sistem. Organisasi berinteraksi dengan pelbagai corak dengan didasari oleh keadaan persekitarannya. Kesemua bahagian saling 43 . ada faktor atau keadaan tertentu yang menyumbang kepada tingkah laku organisasi. dalam menonjolkan imej baik UUM bukan sahaja tugas bahagian perhubungan awam. (b) Saling bergantungan Seperti yang dinyatakan di atas. Pada tahun 1966 menerusi karya mereka iaitu The Social Psychology of Organizations. Umpamanya. Katz dan Kahn mengatakan organisasi sebagai sebuah sistem kompleks terbuka yang memerlukan interaksi antara komponen-komponen dan persekitaran sekelilingnya. Oleh itu. Menyeluruh Dalam pendekatan sistem. 3. Saling bergantungan (interdependence). Sempadan (boundries). tetapi pelajar serta kakitangan UUM keseluruhannya terlibat dalam menggerakkan imej UUM tersebut. ia perlu dianalisis berdasarkan keseluruhan organisasi tersebut.1 Ciri Pendekatan Sistem Pendekatan sistem percaya bahawa hubungan dalam organisasi tidak wujud dalam satu sifat yang universal. Maklum balas (feedback). Pemikiran sistem bersandarkan kepada beberapa ciri iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (a) Menyeluruh (wholeness). organisasi perlu dilihat sebagai satu yang menyeluruh.Dikatakan bahawa pendekatan sistem bertitik tolak dari bidang biologi dan kejuruteraan. masyarakat atau organisasi tidak boleh dinilai atau dianalisis berdasarkan komponen-komponen tertentu seperti individu atau bahagian-bahagian tertentu. Equifinality. Para pemikir pendekatan ini menyatakan bahawa setiap elemen dalam organisasi bersifat tidak bersendirian tetapi wujud sebagai satu entiti. Sebaliknya apabila sebuah organisasi mahupun masyarakat dikaji. Detik 1960an dan 1970-an telah memaparkan bahawa pendekatan ini begitu dominan dalam disiplin ilmu komunikasi. Hubungan antara bahagian-bahagian tersebut sebenarnya yang membentuk sistem.

Hierarki yang wujud pula boleh memberi implikasi baik mahupun tidak baik terhadap sistem. Dengan demikian sempadan yang diwujudkan boleh memberi kesan secara langsung terhadap sistem tersebut.memberi kesan terhadap bahagian lain. maka organisasi cenderung menerima input-input daripada persekitaran. Jika sempadan yang dibina bersifat terbuka. Sebaliknya jika sempadan organisasi ialah rigid atau tertutup maka keupayaan maklumat dan komunikasi untuk mengalir masuk atau keluar adalah kurang. (d) Sempadan Ciri pendekatan sistem seterusnya ialah wujudnya sempadan dalam sesebuah organisasi atau masyarakat. Keadaan ini pastinya menunjukkan bahawa wujudnya lapisan atau subsistem dalam satu sistem besar yang menggambarkan hierarki. Manakala di setiap fakulti pula ada lapisan sistem lagi seperti jabatan-jabatan. maklum balas merupakan mekanisme penting sebagai penyeimbang dalam organisasi. Sebagai contoh dalam sesebuah universiti wujud bahagian-bahagian besar seperti fakulti. Sekiranya berlaku perubahan terhadap mana-mana bahagian atau individu maka ia akan memberi impak terhadap bahagian lain dan seterusnya keseluruhan sistem tersebut. Dengan adanya maklum balas. elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut dikatakan sebagai kompleks. Ini kerana dalam sesebuah sistem. Sempadan tersebut akan menentukan arah aliran komunikasi dan maklumat dalam organisasi. Maklum balas ialah satu proses maklumat kritikal yang disalurkan bagi membantu elemen-elemen organisasi yang saling bergantungan. 44 . maka organisasi dapat menilai kedudukannya. Justeru itu. Oleh yang demikian maka sudah pasti setiap bahagian atau elemen mempunyai kaedah yang tersendiri untuk mencapai matlamatnya. Pencapaian matlamat tidak seharusnya mengikut kaedah-kaedah tertentu sahaja. Ilustrasi dalam Rajah 3. (e) Maklum balas Sesebuah sistem yang berjaya mempunyai kestabilan.3 menunjukkan bagaimana maklum balas memberi kesan terhadap input dan hasil. (f) Equifinality Pendekatan sistem mempunyai andaian bahawa matlamat sesebuah organisasi atau masyarakat boleh dicapai melalui kaedah yang pelbagai. (c) Hierarki Setiap sistem dikatakan mempunyai lapisan atau tahap-tahap tertentu.

Jadual 3.3.Rajah 3. pendekatan ini juga membuka ruang bagi mengkaji komunikasi dari sudut luar organisasi. Manakala dari tugasan. maklum balas.3 Ciri Komunikasi dalam Pendekatan Sistem Kandungan komunikasi Arah aliran komunikasi Saluran komunikasi Bentuk komunikasi Tugasan. mementingkan penggunaan saluran komunikasi bersemuka atau telefon dan berbentuk formal atau tidak formal.2 Komunikasi dalam Pendekatan Sistem Pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai satu kaedah mengkaji komunikasi secara menyeluruh. hal sosial Komunikasi menegak dan komunikasi mendatar Komunikasi bersemuka. Di samping itu. Persekitaran luar seperti yang dibincangkan mempunyai impak terhadap organisasi.3). telefon Formal dan tidak formal Berdasarkan pendekatan ini idea-idea komunikasi boleh ditinjau menerusi Jadual 3. Kandungan komunikasi masih lagi menumpukan kepada arah aliran komunikasi. saling bergantungan dan boleh disesuaikan dengan satu sama lain atau dengan persekitarannya. Teori-teori komunikasi berdasarkan pendekatan ini tidak menjelaskan tentang individu sebaliknya menjelaskan tentang organisasi secara keseluruhan. maklum balas dan hal sosial pula menekankan kepada kedua-dua jenis komunikasi menegak dan mendatar.3 Pendekatan Sistem MAKLUM BALAS INPUT PEMPROSESAN MAKLUMAT HASIL MAKLUM BALAS 3. Justeru itu. Teori-teori menurut pendekatan ini berusaha membuat penjelasan berhubung bagaimana komunikasi perlu dipraktikkan bagi mewujudkan keseimbangan dalam organisasi (Jadual 3. saluran komunikasi dan bentuk komunikasi.5. Organisasi menurut pandangan pemikir pendekatan sistem ialah satu himpunan bahagianbahagian yang berhierarki. pendekatan ini telah mengajak kita untuk memikirkan aspek 45 .

kita sering mengkaji sesuatu permasalahan itu daripada dalaman organisasi sahaja? Benarkah aspek persekitaran luar organisasi juga turut menyumbang kepada permasalahan tersebut? 3. HP dan ASUS apakah yang terbayang dalam kotak pemikiran kita? Sudah tentu ketiga-tiga nama tadi kita kaitkan dengan komputer. Pendekatan budaya sebenarnya satu usaha untuk memahami kualiti yang ada pada organisasi dan bagaimana kualiti tersebut membina sesebuah organisasi. simbol dan perilaku.6. Karl Weick umpamanya merupakan tokoh yang membicarakan komunikasi menurut pendekatan ini melalui Teori Organisasi Weick. Mari kita renungkan keadaan persekitaran kita.komunikasi secara holistik dan bukannya hanya merujuk kepada individu atau kumpulan tertentu sahaja. Sebenarnya perkaitan ketiga-tiga nama tersebut dengan produk komputer merupakan hasil pendekatan budaya dalam menerap sesuatu pemahaman kepada kita. paradigma budaya ini mula menjadi asas kajian yang popular melalui karya Terrence Deal dan Allen Kennedy yang bertajuk Corporate culture: The rites and rituals of corporate Life pada tahun 1982. Terdapat tiga tahap dalam pembentukan budaya sebagaimana menurut Schein (1992) iaitu (i) (ii) (iii) Artifak. Menurut Miller (2003). organisasi akan diibaratkan sebagai suatu budaya. Menerusi pendekatan ini organisasi dianalisis sebagai suatu nilai. Apabila kita sebut tentang DELL. Pendekatan kali ini dikesan mempunyai asas dan pertalian pemikiran dengan bidang antropologi. Andaian-andaian asas.1 Ciri Pendekatan Budaya Budaya merujuk kepada corak yang dikongsi bersama oleh sesebuah kumpulan menerusi pembelajaran untuk membentuk intergrasi dan juga menyelesaikan permasalahan. Adakah anda bersetuju bahawa dalam urusan kerja seharian. 3. 46 .6 PENDEKATAN BUDAYA Sebentar tadi kita telah membicarakan beberapa yang mengumpama organisasi sebagai mesin dan organisasi sebagai sebuah sistem. Nilai yang disokong. Pada bahagian ini pula. Keupayaan ahli-ahli membentuk pasukan dalam organisasi dipengaruhi oleh budaya.

Sementara itu perilaku komunikasi juga boleh menjadi sandaran ukuran budaya organisasi. Ini menunjukkan bahawa pendekatan budaya berupaya menjelaskan tentang sesuatu organisasi secara mendalam tidak hanya sekadar apa yang kelihatan. Antara yang boleh dijadikan petanda bagi menggambarkan budaya ialah pakaian. Jika ini berlaku. Petandapetanda tersebut merupakan satu manifestasi oleh ahli-ahli organisasi terhadap organisasi tersebut. 47 . gaya pembuatan keputusan. corak bermesyuarat.(a) Artifak Budaya dalam organisasi boleh dikenal pasti sama ada menerusi objekobjek fizikal mahupun perilaku sosial. situasi ahli dan juga jaringan interaksi merupakan antara artifak dalam bentuk perilaku. Cuba anda teliti Model Budaya Organisasi dalam Rajah 3. Adakalanya nilai yang dipegang berbeza daripada tingkah laku. Petanda-petanda budaya agak jelas pada tahap ini. (c) Andaian-andaian asas Ciri ketiga budaya iaitu andaian-andaian asas sebenarnya merupakan aspek terpenting. reka bentuk bangunan. Nilai ialah pemaparan penerimaan atau perkara yang harus berlaku. bermakna nilai tersebut bukannya budaya yang dikongsi secara bersama. Artifak merupakan tahap budaya yang boleh dikenal pasti secara zahir. Kebiasaannya nilai tidak dipunyai oleh organisasi tetapi nilai dimiliki oleh individu. Ini kerana ia menjadi amalan dan terserap dalam perilaku manusia secara langsung. Kita berupaya membezakan satu organisasi dengan organisasi yang lain berdasarkan petanda-petanda tersebut. dokumen-dokumen bertulis dan pelbagai lagi.4. Dalam hal ini pihak pengurusanlah yang memainkan peranan besar dalam membina dan membentuk nilai agar ahli-ahli organisasi mengamalkannya. Apakah panggilan (gelaran) tenaga pengajar di sekolah sama seperti panggilan tenaga pengajar di universiti? Kenapa anda berkata demikian? (b) Nilai yang disokong Tahap kedua dalam budaya merujuk kepada nilai individu dan kumpulan yang dibentuk. teknologi yang digunakan. Perkara ini walaupun disifatkan sebagai asas utama tetapi ia tidak disedari. Anda akan mendapati bahawa ciri budaya yang ketiga ini tersembunyi sifatnya berbanding dengan ciri-ciri yang lain. Misalnya. Model tersebut umpama sebiji bawang yakni bahagian yang penting terselindung berbanding dengan bahagian yang kurang penting.

Mempunyai budaya yang betul merupakan faktor penyumbang terhadap kejayaan sesuatu organisasi.6. Pendekatan ini turut memberi kefahaman bahawa budaya boleh berubah mengikut keadaan persekitaran. Jelasnya budaya merupakan satu yang boleh dibentuk dan dikomunikasikan.4 Model Budaya Organisasi Tahap 1 : Artifak dan Perilaku Tahap 2: Nilai Tahap 3: Andaian Asas 3.Rajah 3. Budaya terhasil menerusi interaksi-interaksi antara ahliahli organisasi. Hakikatnya perkara yang tidak dapat dilihat secara kasar merupakan asas sebenar atau budaya sebenar organisasi. pendekatan ini menggambarkan bahawa organisasi merupakan sesuatu yang kompleks. Perilaku atau budaya sebenarnya merupakan satu subbudaya semasa yang wujud untuk membentuk keharmonian atau persaingan. Pendekatan ini telah mempengaruhi ahli-ahli komunikasi untuk memahami organisasi melalui pemaparan-pemaparan yang ditonjolkan.2 Komunikasi dalam Pendekatan Budaya Menerusi perbincangan di atas. Organisasi perlu dikaji bukan sekadar perkara yang dapat dilihat dengan mata kasar tetapi juga perkara-perkara yang tersembunyi. 48 . Ahli-ahli dalam organisasi pula berupaya untuk menerima dan mengadaptasi sesuatu budaya dalam keadaan tertentu.

Untuk itu apa saja yang dihasilkan kepada masyarakat sebenarnya merupakan penentu keadaan masyarakat (Littlejohn. gender. Untuk memahami lebih mendalam pemikiran Marx yang mendasari pendekatan ini. 2002). Pendekatan kritikal cenderung mengkaji perilaku masyarakat sebagai satu aturan sosial oleh kuasa mahupun penindasan terhadap masyarakat. Berdasarkan Pendekatan Budaya.7. terdapat beberapa ciri yang mendasari pendekatan ini. anda disaran membaca halaman 207-232. 3. boleh atau tidak jika kita menjadikan pakaian seragam dalam organisasi sebagai satu kajian komunikasi? Semak jawapan anda di akhir bab ini.1 Ciri Pendekatan Kritikal Sebagaimana juga pendekatan-pendekatan lain. Idea-idea pemikiran boleh dikesan menerusi pemikiranpemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels. Asas pemikiran ini ialah organisasi atau sistem sosial biasanya bertujuan untuk mengekalkan status-quo golongan tertentu.7 PENDEKATAN KRITIKAL Fenomena masyarakat tidak boleh dikesan hanya melalui kelompokkelompok kumpulan semata-mata.W. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. S. 49 . Theories of human communication (7th ed. (2002). Kupasan serta pemikiran tentang sosial masyarakat perlu ditinjau menerusi kaedah yang lebih luas. pendekatan kritikal secara umumnya menganggap organisasi sebagai sebuah medan dominasi antara pihak yang berkuasa dengan pihak yang diperintah. 3. Berbeza dengan perbincangan pendekatan-pendekatan sebelum ini. Antaranya ialah peresapan kuasa. ideologi dan pembebasan. Littlejohn.SOALAN DALAM TEKS 2. Perbincangan menerusi pendekatan ini melibatkan persoalan-persoalan seperti ideologi dan kesedaran sosial. kawalan produk media.).

(b) Kawalan produk media Idea klasik Marxis beranggapan bahawa golongan kapitalis mempunyai kawalan terhadap saluran dan cara penghasilan produk media.(a) Peresapan kuasa Kuasa merupakan satu perbincangan yang cukup signifikan dalam pendekatan ini. Namun. ideologi bukan merupakan satu konsep yang neutral. wanita seringkali disalahkan atau dijadikan sebagai faktor penyebab dalam kes gangguan seksual. Ideologi ialah satu usaha membentuk pemikiran tertentu dengan hasrat mengawal sesebuah organisasi. 50 . Ciri kuasa begitu penting kerana ia dikaitkan dengan kawalan dan dominasi dalam ekonomi dan sosial. Pendekatan ini percaya bahawa struktur dalam masyarakat atau organisasi sebenarnya membentuk kuasa. Keadaan-keadaan tersebut menyebabkan masyarakat atau ahli-ahli organisasi mempunyai sikap bias terhadap sesuatu jantina. Kuasa secara tradisinya merujuk kepada kekuatan fizikal. Sebaliknya ia mempunyai perkaitan dengan sistem kuasa dan dominasi. pada masa kini kuasa boleh terdiri daripada pelbagai bentuk. Sebagai contoh. Produkproduk media dikatakan sebagai satu subbudaya golongan berkuasa dan juga sebagai agenda tersembunyi. (c) Gender Pendekatan kritikal prihatin terhadap pemaparan gender. Dengan mengawal struktur organisasi maka sesuatu golongan itu mempunyai kawalan terhadapnya. maka individu akan kehilangan tempat bersuara atau dikongkong. Perbincangan berhubung perkara ini menyimpulkan bahawa pemaparan gender telah membentuk diskriminasi dalam organisasi. Wanita juga seringkali dipaparkan sebagai individu yang kurang upaya dalam mengurus dan memimpin organisasi. Para sarjana pendekatan ini mendakwa bahawa kuasa merupakan satu pembentukan kehidupan organisasi. Namun. (d) Ideologi Menurut pemikiran kritikal. Apabila sesuatu ideologi bertujuan mempengaruhi struktur dan sistem organisasi. Dikatakan bahawa aliran Femenin percaya wujud usaha untuk memaparkan pemahaman dalam hubungan gender. matlamatnya sama yakni mengawal dan mendominasi masyarakat. Ketidakseimbangan keadaan tersebut pula boleh menghasilkan konflik antara pihak-pihak tertentu.

Namun demikian jika sekiranya ahli organisasi sedar akan proses itu. Pemikiran-pemikiran yang berasaskan paradigma ini menyediakan kerangka menganalisis masyarakat dari aspek komunikasi sebagai kuasa. 3. Kepelbagaian fokus telah menyumbang kepada penjelasan sesuatu fenomena komunikasi dari sudut-sudut yang berbeza. Pendekatan ini merupakan satu proses melahirkan kesedaran dan ketahanan diri.(e) Pembebasan Matlamat utama pendekatan kritikal ialah membebaskan manusia daripada tradisi. hubungan kuasa dan pelbagai halangan yang tidak diperlukan. 3. Setiap pendekatan tersebut mempunyai fokusnya tersendiri. kumpulan. Ada pendekatan yang menjadikan individu sebagai kerangka pemikiran. Secara keseluruhannya terdapat lima pendekatan yang menjadi asas kewujudan sesuatu teori. Dipercayai apa yang berlaku dalam organisasi merupakan proses menyokong kepentingan pengurusan. ia dapat memberi penjelasan awal kenapa ada beberapa teori 51 .2 Komunikasi dalam Pendekatan Kritikal Pendekatan kritikal telah menyediakan pemikiran dan memberi fokus terhadap isu-isu pemilikan dan kawalan media massa. Hegemoni Media dan Penentuan Agenda yang berasaskan pendekatan ini berusaha menjelaskan kepada kita bagaimana komunikasi harus dilihat sebagai satu proses pergelutan kuasa sama ada kuasa politik mahupun kuasa ekonomi. Dengan memahami pendekatan atau paradigma yang membentuk teori komunikasi. ini dapat membantu anda memahami asas sesuatu teori. Selain itu. Oleh yang demikian komunikasi itu sendiri merupakan satu wadah mengekal status quo golongan tertentu. ideologi. Dengan mengkaji keadaan-keadaan sosial ia mampu memberi gambaran berhubung kuasa dan penguasaan yang berlaku terhadap masyarakat. Para sarjana kritikal telah menyediakan asas meneliti tindakan sosial dari sudut individu. Para pemikir kritikal juga percaya bahawa pengukuhan kedudukan golongan yang mendominasi sering kali diperkukuhkan melalui proses komunikasi. Teori-teori seperti Marx Theory of Media. institusi dan juga sistem masyarakat.7. mereka berupaya mewujudkan keseimbangan kuasa dalam organisasi.8 RUMUSAN Menerusi bab ini anda telah diberi penjelasan tentang apa dan bagaimana sesuatu teori itu menjelaskan fenomena-fenomena yang berlaku. Komunikasi bukan sekadar penyaluran mesej tetapi ia juga ialah matlamat serta sumber kuasa. ada juga yang merujuk sistem sebagai asas perbincangannya.

Jelaskan kenapa artifak tidak boleh dijadikan rujukan utama budaya sesuatu organisasi. Boleh. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Realitinya manusia mempunyai pelbagai cara dan melihat sesuatu kejadian menerusi sudut yang berbeza. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Manakala pendekatan tingkah laku pula menjadikan individu atau aspek kemanusiaan sebagai teras perbincangannya. ini menjadikan kita berupaya menilai sesuatu perkara dengan lebih menyeluruh. Lagipun ia merupakan satu objek yang mudah dikenal pasti. Pendekatan strukturalis meletakkan struktur atau reka bentuk organisasi sebagai fokus perbincangannya.bagi mengupas sesuatu fenomena. Perbezaan pendekatan sebenarnya menyumbang kepada pemahaman yang lebih luas. Nyatakan DUA perkara yang membezakan satu paradigma dengan paradigma yang lain. 2. 3. 2. pendekatan manakah yang paling sesuai? Semak jawapan anda di akhir modul ini. 52 . Jika kita hendak menjelaskan tentang kepentingan hubungan pengurus dengan pekerja bawahan. Jika kita merujuk Model Budaya pakaian seragam ialah pengenalpastian budaya pada Tahap Pertama iaitu sebagai artifak. Dengan memahami kepelbagaian pendekatan.

Membincangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu sains sosial. Antaranya. komunikasi boleh bertujuan dan tidak bertujuan. dan komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Menjelaskan setiap ciri yang terdapat dalam konsep komunikasi. anda seharusnya boleh: 1. komunikasi irreversible. komunikasi dipengaruhi oleh budaya. Mentakrifkan konsep komunikasi.2 KONSEP-KONSEP KOMUNIKASI Sarjana-sarjana dalam bidang komunikasi mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. 4. 2. komunikasi berbeza daripada kefahaman dan komunikasi ialah kontekstual. Zaremba (2003) berpandangan bahawa komunikasi merupakan proses bukan linear (nonlinear process). komunikasi dipengaruhi oleh perspektif etika. 4. Saya huraikan setiap satu konsep yang dikemukakan oleh Zaremba (2003) iaitu 53 . anda akan mempelajari tentang konsep-konsep yang terdapat dalam bidang komunikasi. komunikasi ialah sesuatu yang tidak boleh diulang. 3.1 PENGENALAN Dalam bab ini. komunikasi boleh bertujuan dan boleh juga tidak bertujuan. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. Saya percaya anda telah mendapat gambaran awal berkaitan dengan konsep-konsep asas dalam bidang komunikasi dalam kursus Pengantar Komunikasi yang telah anda ikuiti sebelum ini. Konsep-konsep berkenaan meliputi ciri-ciri proses komunikasi iaitu komunikasi bukan proses sehala. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima.BAB 4 KONSEP-KONSEP KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan.

Penceramah perasan tindakan anda dan mengubah rentak ceramah beliau untuk menjadikannya lebih menarik. Komunikasi dalam proses ini bukanlah merupakan suatu yang berlaku secara serta-merta. Setiap satu tindakan komunikasi bukanlah terjadi dengan sendirinya. Tindakan hasil daripada proses komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang terhasil atau reaksi masa kini yang terhasil akibat kejadian yang telah berlaku di masa lampau. perasaan bosan anda terhadap penyampaian penceramah berkenaan menyebabkan anda melihat waktu. penyampaian mesej kabur dan tajuk tidak menarik. Andaikan bahawa anda sedang mendengar suatu ceramah. Contohnya. pensyarah menyampaikan kuliah secara berterusan hingga tamat waktu kuliah tanpa mengemukakan sebarang soalan kepada pelajar untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dikuliahkan. Misalnya. Andaian komunikasi sebagai satu proses sehala ialah maklum balas daripada penerima terhadap sumber tidak diambil kira dalam model berkenaan. tetapi model yang dikemukakan oleh beliau menggambarkan bahawa komunikasi mengalir sehala sehingga sampai kepada penerima. penceramah perasan dan kemudian melakukan perubahan pada pola 54 .2. Penggunaan perkataan beliau adalah kompleks. Tindakan penceramah untuk menukarkan rentak ceramah beliau merupakan hasil daripada perbuatan anda melihat masa.4. Komunikasi harus difahami sebagai suatu proses iaitu proses yang berlaku apabila kita berkomunikasi. Laswell menghujahkan bahawa komunikasi boleh dianalisis melalui kajian dari sudut “Who says what to whom in which channel with what effect”. Masalah berkaitan dengan model ini ialah andaian bahawa komunikasi merupakan satu proses linear atau sehala.1 Komunikasi ialah Proses Bukan Linear (Communication is a Nonlinear Process) Harold Lasswell merupakan seorang teoris yang mengemukakan model yang digunakan untuk mengkaji komunikasi. Mana-mana tingkah laku komunikasi merupakan sebahagian daripada proses. Meskipun Laswell tidak bertujuan agar model yang dikemukakan oleh beliau ditakrifkan berdasarkan kepada konsep sehala atau tidak sehala. Proses komunikasi terhenti sehingga penerima menerima maklumat yang disampaikan oleh sumber. Anda merasa bosan dan mencuri melihat masa ceramah berkenaan akan berakhir. Tingkah laku (act) komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang terasing. Terdapat sarjana yang menggunakan istilah ‘proses’ untuk menerangkan tentang komunikasi dan menganggap komunikasi bukannya tingkah laku (act). Persembahan penceramah berkenaan misalnya adalah lemah.

3 Komunikasi ialah Sesuatu yang Tidak Boleh Diulang (Communication is Irreversible) Mesej yang telah dihantar tidak dapat dipadamkan kembali. Semuanya ini berlaku sebagai satu proses yang saling bertindak balas antara satu dengan lain bagi membolehkan proses komunikasi berjalan dengan lancar. masalah yang dihadapi dari segi cara penyampaian mesej.penyampaian mesej. Misalnya. Ini bererti apa yang telah terkeluar daripada mulut anda tidak dapat dipadam. Bolehkan anda fikirkan suatu situasi yang berubah akibat daripada tindakan komunikasi anda. mesej berkenaan telah dikomunikasikan. Mungkin kita juga turut mendengar perkataan seperti “Saya tidak bermaksud untuk melukakan hati anda” atau “Saya tidak berniat demikian”. Mereka mungkin tidak berniat untuk berkomunikasi bahawa mereka sebenarnya malas atau tidak sistematik. 4. Berbeza dengan komputer kerana mempunyai kunci yang membolehkan kita memadamkan huruf atau perkataan yang salah ditaip tetapi manusia tidak dapat melakukan demikian. rakan sekerja kita yang mungkin seringkali datang lewat untuk mesyuarat. lapangan pengalaman yang tidak dikongsi bersama dan sebagainya. Kadangkala wujud masalah-masalah tertentu yang menyebabkan komunikasi berlaku secara tidak jelas. 55 . Ciri ini kadangkala menyebabkan kita masih boleh mengingati semula mesej yang telah kita dengar semasa kita masih kanak-kanak. tafsiran.2. Walau bagaimanapun. 4. Ahli mesyuarat yang datang lewat mungkin tidak bertujuan untuk menunjukkan kepada ahli-ahli yang lain tentang masalah disiplin yang dihadapi tetapi secara tidak langsung atau tanpa tujuan tertentu. Ada orang yang berkata “Saya tarik kembali apa yang telah saya katakan” tetapi sebenarnya perkara ini gagal memadamkan apa yang telah dikatakan atau hati yang telah dilukakan akibat daripada apa yang dikatakan.2 Komunikasi Boleh Bertujuan atau Tidak Betujuan (Communication Can be Intentional or Unintentional) Mesej boleh disampaikan walaupun kita tidak bertujuan untuk menyampaikannya.2. Apa yang digambarkan di sini ialah kakitangan organisasi mestilah berkomunikasi bagi membolehkan mereka berjaya. Misalnya. terdapat ahli mesyuarat yang mengaitkan antara lewat dengan kurangnya profesionalisme dan kurangnya rasa menghormati rakan lain yang datang lebih awal atau datang tepat pada waktunya.

Terdapat beberapa kategori komunikasi tanpa lisan yang mempengaruhi komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu (a) Proxemics Merujuk kepada ruang dan jarak serta pengaruh ruang terhadap komunikasi.2. Misalnya. ini bererti proses komunikasi tidak berlaku. Penggunaan warna dalam buletin dan bahasa isyarat yang digunakan oleh penceramah merupakan contoh komunikasi tanpa lisan yang membawa makna kepada penerima. jika seorang pekerja menghantar mesej kepada penyelia beliau tetapi penyelia beliau tidak membaca mesej berkenaan. Mana-mana mesej sama ada diucap atau dibaca dengan menggunakan perkataan mengandungi mesej lisan. bermesyuarat. reka letak dan sebagainya merupakan elemen-elemen komunikasi tanpa lisan yang menggambarkan sesuatu kepada penerima. urusan jual beli dan sebagainya.4 Komunikasi Merupakan Fenomena yang Berorientasikan Penerima Ciri ini merujuk kepada andaian bahawa komunikasi berlaku apabila mesej diterima dan bukannya apabila mesej dihantar. Dalam erti kata yang lain mesej yang diterima merupakan mesej yang dikomunikasikan. Penggunaan warna. Begitu juga penggunaan isyarat-isyarat seperti isyarat jalan raya yang perlu difahami maknanya oleh pengguna jalan raya. 4. apabila anda berbual dengan rakan anda. Sebaliknya. Kebanyakan aktiviti komunikasi ini bergantung kepada penggunaan komunikasi lisan. Contohnya. Sehubungan itu.Mesej yang sama yang telah dituturkan juga tidak dapat diulang dengan cara yang benar-benar sama atau tepat.5 Komunikasi Berlaku Secara Lisan dan Bukan Lisan Komunikasi melibatkan kedua-dua mesej lisan dan bukan lisan. Pekerja yang mempunyai pejabat yang lebih luas dianggap 56 . 4. Tingkah laku menghantar mesej tidak bererti bahawa komunikasi telah beraku dalam erti kata yang sebenarnya. tindakan penerima terhadap mesej yang telah disampaikan kepada beliau penting dalam mengukur keberkesanan sesuatu mesej setelah mesej berkenaan dikomunikasikan oleh sumber. saiz huruf.2. Mesej lisan bererti perkataan digunakan untuk membawa makna. Akan terdapat penambahan dan pengulangan tertentu atau perbezaan apabila anda diminta untuk mengulangi sesuatu yang telah dikatakan dengan cara yang benar-benar sama. komunikasi bukan lisan tidak menggunakan perkataan untuk membawa mesej kepada penerima.

penceramah berkenaan tidak memandang sasaran sebaliknya menumpukan perhatian kepada benda-benda lain yang terdapat di sekeliling bilik. Seperti juga komunikasi tanpa lisan yang lain. Apakah implikasi terhadap mesej yang disampaikan?. lambaian tangan merupakan contoh-contoh kepada tingkah laku kinesics. (b) Kinesics Merujuk kepada pergerakan anggota badan. Misalnya. pakaian dan perhiasan merupakan artifak. (d) Artifak Artifak merujuk kepada benda yang dihasilkan oleh manusia. seseorang calon akan memastikan bahawa beliau berpakaian kemas dan menarik bagi menggambarkan penampilan yang positif. Haptics (f) 57 . Bayangkan sekiranya anda mendengar ceramah. Apakah perasaan anda? Bagaimanakah anda mentafsirkan tingkah laku penerima berkenaan. emblems tergantung kepada konteks dan budaya untuk ditakrifkan. jarak antara cawangan berkemungkinan akan mempengaruhi komunikasi yang berlaku antara ibu pejabat dan cawangan. Kita merasa kagum dengan kebolehan seseorang menepati masa. Sehubungan ini. Artifak turut menggambarkan ciri peribadi anda. Terdapat pergerakan badan yang menjadi pengganti kepada bahasa lisan dan dikenali sebagai emblems. Jika sesebuah organisasi mempunyai beberapa cawangan.sebagai lebih penting berbanding dengan mereka yang ditempatkan dalam pejabat yang lebih kecil. semasa menghadiri sesuatu proses temu duga. menuding jari telunjuk. jarak merupakan faktor komunikasi tanpa lisan yang menjadi penghalang kepada kelancaran proses komunikai. Dengan itu. Mengangkat ibu jari ke atas. (c ) Chronemics Faktor komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan masa. (e) Oculesics Merujuk kepada kontak mata atau hubungan mata dan apa yang dikomunikasikan. Ini menggambarkan kepada kita bahawa beliau merupakan seseorang yang profesional dan peka kepada kehendak kita. Besar kemungkinan proses komunikasi kurang lancar kerana jarak yang jauh tidak memungkinkan komunikasi bersemuka digunakan secara intensif.

penekanan yang diberikan kepada perkataan dan sebagainya ketika seseorang itu berkomunikasi. pegangan dan sebagainya yang dilakukan oleh sumber dan penerima. Contoh bau ialah seperti asap rokok. pewangi.6 Komunikasi Dipengaruhi oleh Budaya 58 . saiz dan sentuhan yang menyumbang kepada makna dalam berkomunikasi. pakaian. bau. ciri-ciri fizikal boleh membawa maklumat tertentu yang akan ditafsirkan oleh penerima.2. Paralingual berperanan sebagai pengukuh kepada komunikasi lisan. tarikan fizikal merupakan antara contoh ciriciri fizikal yang dikaitkan dengan ketampanan. (h) Paralanguage Dikenali juga sebagai vocalics iaitu merujuk kepada nada suara. 4. sabun dan sebagainya yang menunjukkan kepada anda tahap kebersihan yang diamalkan atau jenama yang digunakan oleh seseorang. (i) Ciri-ciri fizikal Sebagai tambahan kepada artifak seperti pakaian dan perhiasan. Perbincangan berkaitan dengan ciri-ciri komunikasi tanpa lisan menggambarkan kepada kita bahawa komunikasi tanpa lisan pada hakikatnya bukan hanya merupakan pergerakan badan. rendah.Merupakan komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan sentuhan. kecantikan dan sebagainya. ini merujuk kepada olfactics. Contoh sentuhan ialah seperti berjabat tangan. (g) Olfactics Jika anda membuat tanggapan tentang seseorang berdasarkan haruman pewangi yang dipakai oleh beliau. Tinggi. seseorang yang sedang marah akan meninggikan suara dan dalam masa yang sama muka beliau bertukar menjadi merah padam. Contohnya. Komunikasi tanpa lisan merangkumi nada suara. Nyatakan contoh-contoh komunikasi tanpa lisan bagi setiap ciri yang telah dikemukakan.

Budaya dan proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam hidup kita. Perbezaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi mewujudkan bidang komunikasi yang dikenali sebagai komunikasi antara budaya. Etika boleh ditinjau daripada beberapa perspektif seperti perspektif ekonomi. Nilai kesopanan dan budi bahasa yang telah diterapkan dalam diri kita berperanan dalam membentuk cara kita berkomunikasi. Lantaran itu. Dua orang komunikasi yang terlibat dalam bidang perniagaan mungkin cuba mencari kesefahaman bersama tentang satu kontrak yang baru tetapi gagal 59 . Pegangan anda terhadap etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi komunikasi anda terhadap penerima. Misalnya. Budaya boleh mempengaruhi komunikasi dari segi cara kita berkomunikasi serta cara mentafsirkan sesuatu mesej. Lantaran komunikasi turut dipengaruhi oleh persepsi. Contohnya. Etika turut merupakan perkara utama dalam mempengaruhi kita berkomunikasi. memahami budaya masyarakat lain penting untuk membolehkan kita menjadi komunikator yang berkesan apabila terlibat dalam proses komunikasi yang melibatkan individu yang datang dari budaya yang berbeza. 4. Dalam masa yang sama anda menyedari bahawa berbohong adalah salah dari segi etika dan menyalahi ajaran agama. anda takut untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang kerana takut akan melukakan hati penerima atau bimbang implikasi daripada mengatakan sesuatu yang benar. Misalnya. masyarakat Barat lebih dikenali sebagai masyarakat yang berterus-terang apabila berkomunikasi manakala masyarat Timur berkomunikasi secara tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu mesej. tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu mesej turut dipengaruhi oleh budaya kita.8 Komunikasi Berbeza daripada Kefahaman Kegagalan untuk menemui titik kesefahaman bersama tidak bererti proses komunikasi tidak berlaku secara efisien.2. rasionaliti dan sebagainya. Apakah tindakan anda? 4. Tingkah laku dan tindakan kita dipengaruhi oleh budaya.2. Etika penting kerana etika turut mempengaruhi kredibiliti ketika kita berkomunikasi dan iklim komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi. Etika turut menjadi pegangan kita dalam membezakan tingkah laku yang benar dan salah. cara kita berkomunikasi dengan orang tua haruslah menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri.7 Komunikasi Dipengaruhi oleh Perspektif Etika Etika merupakan garis panduan tentang tatacara kita bertingkah laku. agama. adalah penting untuk kita mengingati betapa budaya boleh berperanan dalam proses kita mentafsirkan sesuatu mesej yang telah dikomunikasikan kepada kita. Di samping itu.

berbuat demikian. mengandaikan bahawa proses komunikasi berkesan yang berlaku hanya dapat diukur dari segi kefahaman semata-mata adalah tidak tepat. Apabila anda sedang memikirkan tentang sesuatu yang dikuliahkan atau apa yang akan anda kata atau tulis kepada orang lain.9 Komunikasi adalah Kontekstual Komunikasi berlaku dan ditakrifkan dalam konteks tertentu. Telekonferens merupakan salah satu media komunikasi. Interaksi ini mungkin berlaku dalam bentuk formal seperti temu duga kenaikan pangkat atau informal seperti dua orang rakan sekerja sedang berbual semasa rehat. Secara umumnya. komunikasi kumpulan terdiri daripada tiga hingga 15 orang. Perkataan yang sama digunakan dalam konteks yang berbeza mungkin akan membawa kepada pengertian yang berbeza. Mesyuarat boleh berlaku tanpa berada di waktu dan tempat yang sama. (d) Komunikasi publik 60 . Dalam konteks organisasi dewasa ini. (c) Komunikasi kumpulan Mesyuarat kumpulan merupakan komunikasi yang sering berlaku dalam organisasi. Mengatakan perkataan ‘tolong’ dengan nada suara yang kasar dan marah berbeza dengan menggunakan perkataan yang sama iaitu ‘tolong’ secara lemah lembut dan bersopan membawa implikasi yang berbeza. berkomunikasi dengan diri anda sendiri. Kefahaman ini akan mempengaruhi proses komunikasi yang mungkin akan berlaku antara mereka pada masa akan datang. 4. Meskipun mereka gagal berbuat demikian. Sehubungan itu. Komunikasi diadik merupakan proses pertukaran maklumat yang sering digunakan dalam komunikasi organisasi. anda sedang melakukan proses komunikasi intrapersonal. proses komunikasi yang berlaku menyebabkan mereka mungkin telah saling memahami kedudukan antara satu sama lain dengan lebih baik. (b) Komunikasi diadik Merujuk kepada interaksi interpersonal antara dua orang. komunikasi teknologi amat dipraktikkan.2. Proses komunikasi yang berlaku boleh ditinjau dari konteks yang berbeza merangkumi: (a) Komunikasi intrapersonal Dalam erti kata mudah.

3 RUMUSAN Secara keseluruhannya. Bincangkan apa yang dimaksudkan sebagai komunikasi berlaku secara kontekstual? Apakah yang dimaksudkan sebagai komunikasi bukanlah merupakan proses sehala? 61 . Maklum balas bagi komunikasi massa lambat berlaku. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 2. melibatkan kesan yang melebihi kefahaman semata-mata dan melibatkan konteks tertentu. Bolehkan anda kemukakan contoh bagi setiap ciri komunikasi yang dikemukakan? 4. 2. Bincangkan konsep-konsep komunikasi. Huraikan ciri-ciri komunikasi tanpa lisan. dipengaruhi oleh budaya. bab ini telah membincangkan tentang konsepkonsep yang terlibat dalam mendefinisikan komunikasi. SOALAN DALAM TEKS 1. Semak jawapan anda di akhir bab ini. (e) Komunikasi massa Melibatkan penyaluran mesej kepada sasaran yang besar jumlahnya dan tidak dikenali. Komunikasi merupakan proses dua hala. radio dan akhbar. Contoh komunikasi massa ialah penyaluran maklumat melalui televisyen.Merupakan proses komunikasi yang melibatkan sasaran yang ramai tetapi masih boleh dikenal pasti seperti Naib Canselor memberikan taklimat kepada pelajar-pelajar baru universiti semasa minggu suai kenal.

Antaranya.W. Littlejohn. Zaremba. Contohnya. J. Laswell menghujahkan bahawa komunikasi boleh dianalisis melalui kajian dari sudut “Who says what to whom (in which channel) with what effect. komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima. (a) Komunikasi ialah proses bukan (Communication is a nonlinear process) linear Harold Lasswell merupakan seorang teoris yang mengemukakan model yang digunakan untuk mengkaji komunikasi. Sarjana-sarjana dalam bidang komunikasi mempunyai pandangan tersendiri berkaitan dengan elemen-elemen yang terdapat dalam komunikasi. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Zaremba (2003) berpandangan bahawa komunikasi merupakan proses bukan linear (nonlinear process). (2002). Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Andaian komunikasi sebagai satu proses sehala ialah maklum balas daripada penerima terhadap sumber tidak diambil kira dalam model berkenaan. Proses komunikasi terhenti sehingga penerima menerima maklumat yang disampaikan oleh sumber. komunikasi irrevisible. (2003). dan komunikasi boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Thomson: Australia. komunikasi boleh bertujuan dan boleh juga tidak bertujuan. Theories of human communication (7th ed. S.). Organizational communication: Foundations for business management.” Masalah berkaitan dengan model ini ialah andaian bahawa komunikasi merupakan satu proses linear atau sehala. Meskipun Laswell tidak bertujuan agar model yang dikemukakan oleh beliau ditakrifkan berdasarkan kepada konsep sehala atau 62 . pensyarah menyampaikan kuliah secara berterusan hingga tamat waktu kuliah tanpa mengemukakan sebarang soalan kepada pelajar untuk memastikan tahap kefahaman pelajar terhadap apa yang telah dikuliahkan. A.

terdapat ahli mesyuarat yang mengaitkan antara lewat dengan kurangnya profesionalisme dan kurangnya rasa menghormati rakan lain yang datang lebih awal atau datang tepat pada waktunya. Tindakan hasil daripada proses komunikasi harus dilihat sebagai sesuatu yang terhasil atau reaksi masa kini yang terhasil akibat kejadian yang telah berlaku di masa lampau. Misalnya. Andaikan bahawa anda sedang mendengar suatu ceramah. Misalnya. Komunikasi dalam proses ini bukanlah merupakan suatu yang berlaku secara serta-merta. Walau bagaimanapun. Terdapat sarjana yang menggunakan istilah ‘proses’ untuk menerangkan tentang komunikasi dan menganggap komunikasi bukannya tingkah laku (act). Tingkah laku (act) komunikasi digambarkan sebagai sesuatu yang terasing. Mereka mungkin tidak berniat untuk berkomunikasi bahawa mereka sebenarnya malas atau tidak sistematik. Penceramah perasan tindakan anda dan mengubah rentak ceramah beliau untuk menjadikannya lebih menarik.tidak sehala. rakan sekerja kita yang mungkin seringkali datang lewat untuk mesyuarat. Komunikasi harus difahami sebagai suatu proses iaitu proses yang berlaku apabila kita berkomunikasi. (b) Komunikasi boleh bertujuan atau tidak betujuan (Communication can be intentional or unintentional) Mesej boleh disampaikan walaupun kita tidak bertujuan untuk menyampaikannya. Setiap satu tindakan komunikasi bukanlah terjadi dengan sendirinya. Mana-mana tingkah laku komunikasi merupakan sebahagian daripada proses. penyampaian mesej kabur dan tajuk tidak menarik. Tindakan penceramah untuk menukarkan rentak ceramah beliau merupakan hasil daripada perbuatan anda melihat masa. Semuanya ini berlaku sebagai satu proses yang saling bertindak balas antara satu dengan lain bagi membolehkan proses komunikasi berjalan dengan lancar. Ahli mesyuarat yang datang lewat mungkin tidak bertujuan untuk 63 . Penggunaan perkataan beliau adalah kompleks. tetapi model yang dikemukakan oleh beliau menggambarkan bahawa komunikasi mengalir sehala sehingga sampai kepada penerima. Persembahan penceramah berkenaan misalnya adalah lemah. perasaan bosan anda terhadap penyampaian penceramah berkenaan menyebabkan anda melihat waktu. penceramah perasan dan kemudian melakukan perubahan pada pola penyampaian mesej. Anda merasa bosan dan mencuri melihat masa ceramah berkenaan akan berakhir.

Akan terdapat penambahan dan pengulangan tertentu atau perbezaan apabila anda diminta untuk mengulangi sesuatu yang telah dikatakan dengan cara yang benar-benar sama. jika seorang pekerja menghantar mesej kepada penyelia beliau tetapi penyelia beliau tidak membaca mesej berkenaan. Mesej yang sama yang telah dituturkan juga tidak dapat diulang dengan cara yang benar-benar sama atau tepat. lapangan pengalaman yang tidak dikongsi bersama dan sebagainya. Misalnya. Dalam erti kata yang lain mesej yang diterima merupakan mesej yang dikomunikasikan. tafsiran.menunjukkan kepada ahli-ahli yang lain tentang masalah disiplin yang dihadapi tetapi secara tidak langsung atau tanpa tujuan tertentu. (c ) Komunikasi ialah sesuatu yang tidak boleh diulang (Communication is irreversible) Mesej yang telah dihantar tidak dapat dipadamkan kembali. Kadangkala wujud masalah-masalah tertentu yang menyebabkan komunikasi berlaku secara tidak jelas. Berbeza dengan komputer kerana mempunyai kunci yang membolehkan kita memadamkan huruf atau perkataan yang salah ditaip tetapi manusia tidak dapat melakukan demikian. (d) Komunikasi merupakan fenomena yang berorientasikan penerima Ciri ini merujuk kepada andaian bahawa komunikasi berlaku apabila mesej diterima dan bukannya apabila mesej dihantar. Ini bererti apa yang telah terkeluar daripada mulut anda tidak dapat dipadam. Tingkah laku menghantar mesej tidak bererti bahawa komunikasi telah beraku dalam erti kata yang sebenarnya. mesej berkenaan telah dikomunikasikan. Ciri ini kadangkala menyebabkan kita masih boleh mengingati semula mesej yang telah kita dengar semasa kita masih kanak-kanak. ini bererti proses komunikasi tidak 64 . masalah yang dihadapi dari segi cara penyampaian mesej. Mungkin kita juga turut mendengar perkataan seperti “Saya tidak bermaksud untuk melukakan hati anda” atau “Saya tidak berniat demikian’. Ada orang yang berkata “Saya tarik kembali apa yang telah saya katakan” tetapi sebenarnya perkara ini gagal memadamkan apa yang telah dikatakan atau hati yang telah dilukakan akibat daripada apa yang dikatakan. Apa yang digambarkan di sini ialah kakitangan organisasi mestilah berkomunikasi bagi membolehkan mereka berjaya. Misalnya.

Contohnya. Begitu juga penggunaan isyarat-isyarat seperti isyarat jalan raya yang perlu difahami maknanya oleh pengguna jalan raya. Sebaliknya. bermesyuarat. (f) Komunikasi dipengaruhi oleh budaya Budaya dan proses sosialisasi memainkan peranan penting dalam hidup kita. Contohnya. Penggunaan warna dalam buletin dan bahasa isyarat yang digunakan oleh penceramah merupakan contoh komunikasi tanpa lisan yang membawa makna kepada penerima. Budaya boleh mempengaruhi komunikasi dari segi cara kita berkomunikasi serta cara mentafsirkan sesuatu mesej. Kebanyakan aktiviti komunikasi ini bergantung kepada penggunaan komunikasi lisan. Sehubungan itu. Di samping itu. komunikasi bukan lisan tidak menggunakan perkataan untuk membawa mesej kepada penerima. masyarakat Barat lebih dikenali sebagai masyarakat yang berterus-terang apabila 65 . urusan jual beli dan sebagainya. cara kita berkomunikasi dengan orang tua haruslah menggunakan nada suara yang lembut dan merendah diri. Mesej lisan bererti perkataan digunakan untuk membawa makna. saiz huruf. tindakan penerima terhadap mesej yang telah disampaikan kepada beliau penting dalam mengukur keberkesanan sesuatu mesej setelah mesej berkenaan dikomunikasikan oleh sumber. Mana-mana mesej sama ada diucap atau dibaca dengan menggunakan perkataan mengadungi mesej lisan. Lantaran komunikasi turut dipengaruhi oleh persepsi. Misalnya. reka letak dan sebagainya merupakan elemen-elemen komunikasi tanpa lisan yang menggambarkan sesuatu kepada penerima. apabila anda berbual dengan rakan anda. Penggunaan warna. (e) Komunikasi berlaku secara lisan dan bukan lisan Komunikasi melibatkan kedua-dua mesej lisan dan bukan lisan. tafsiran yang diberikan terhadap sesuatu mesej turut dipengaruhi oleh budaya kita. Tingkah laku dan tindakan kita dipengaruhi oleh budaya. adalah penting untuk kita mengingati betapa budaya boleh berperanan dalam proses kita mentafsirkan sesuatu mesej yang telah dikomunikasikan kepada kita.berlaku. Nilai kesopanan dan budi bahasa yang telah diterapkan dalam diri kita berperanan dalam membentuk cara kita berkomunikasi.

anda takut untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang seseorang kerana takut akan melukakan hati penerima atau bimbang implikasi daripada mengatakan sesuatu yang benar. memahami budaya masyarakat lain penting untuk membolehkan kita menjadi komunikator yang berkesan apabila terlibat dalam proses komunikasi yang melibatkan individu yang datang dari budaya yang berbeza. Pekerja yang mempunyai pejabat yang lebih luas dianggap sebagai lebih penting berbanding dengan mereka yang ditempatkan dalam pejabat yang lebih kecil. jarak merupakan faktor komunikasi tanpa lisan yang menjadi penghalang kepada kelancaran proses komunikai. Apakah tindakan anda? 2. Pegangan anda terhadap etika dalam berkomunikasi akan mempengaruhi komunikasi anda terhadap penerima. Lantara itu. Jika sesebuah organisasi mempunyai beberapa cawangan. Etika boleh ditinjau daripada beberapa perspektif seperti perspektif ekonomi. Etika turut merupakan perkara utama dalam mempengaruhi kita berkomunikasi. Besar kemungkinan proses komunikasi kurang lancar kerana jarak yang jauh tidak memungkinkan komunikasi bersemuka digunakan secara intensif. Sehubungan ini. Dalam masa yang sama anda menyedari bahawa berbohong adalah salah dari segi etika dan menyalahi ajaran agama. Etika turut menjadi pegangan kita dalam membezakan tingkah laku yang benar dan salah. (g) Komunikasi dipengaruhi oleh perspektif etika Etika merupakan garis panduan tentang tatacara kita bertingkah laku. 66 . Perbezaan budaya dan implikasinya terhadap komunikasi mewujudkan bidang komunikasi yang dikenali sebagai komunikasi antara budaya. agama. rasionaliti dan sebagainya. Misalnya. Etika penting kerana etika turut mempengaruhi kredibiliti ketika kita berkomunikasi dan iklim komunikasi yang wujud dalam sesebuah organisasi. Terdapat beberapa kategori komunikasi tanpa lisan yang mempengaruhi komunikasi dalam sesebuah organisasi iaitu (a) Proxemics Merujuk kepada ruang dan jarak serta pengaruh ruang terhadap komunikasi. jarak antara cawangan berkemungkinan akan mempengaruhi komunikasi yang berlaku antara ibu pejabat dan cawangan.berkomunikasi manakala masyarat Timur berkomunikasi secara tidak langsung dalam menyampaikan sesuatu mesej.

Misalnya. seseorang calon akan memastikan bahawa beliau berpakaian kemas dan menarik bagi menggambarkan penampilan yang positif. pencermah berkenaan tidak memandang sasaran sebaliknya menumpukan perhatian kepada benda-benda lain yang terdapat di sekeliling bilik. Terdapat pergerakan badan yang menjadi pengganti kepada bahasa lisan dan dikenali sebagai emblems. Ini menggambarkan kepada kita bahawa beliau merupakan seseorang yang profesional dan peka kepada kehendak kita. Artifak turut menggambarkan ciri peribadi anda. (f) Haptics Merupakan komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan sentuhan. (c) Chronemics Faktor komunikasi tanpa lisan yang berkaitan dengan masa. lambaian tangan merupakan contoh-contoh kepada tingkah laku kinesics. emblems tergantung kepada konteks dan budaya untuk ditakrifkan. Kita merasa kagum dengan kebolehan seseorang menepati masa. Contoh sentuhan ialah seperti berjabat tangan. menuding jari telunjuk. Apakah perasaan anda? Bagaimanakah anda mentafsirkan tingkah laku penerima berkenaan? Apakah implikasi terhadap mesej yang disampaikan?. (g) Olfactics 67 . (e) Oculesics Merujuk kepada kontak mata atau hubungan mata dan apa yang dikomunikasikan. Mengangkat ibu jari ke atas. Dengan itu. pakaian dan perhiasan merupakan artifak. pegangan dan sebagainya yang dilakukan oleh sumber dan penerima. Bayangkan sekiranya anda mendengar ceramah. Seperti juga komunikasi tanpa lisan yang lain. (d) Artifak Artifak merujuk kepada benda yang dihasilkan oleh manusia. semasa menghadiri sesuatu proses temu duga.(b) Kinesics Merujuk kepada pergerakan anggota badan.

rendah. ini merujuk kepada olfactics. seseorang yang sedang marah akan meninggikan suara dan dalam masa yang sama muka beliau bertukar menjadi merah padam. kecantikan dan sebagainya. (h) Paralanguage Dikenali juga sebagai vocalics iaitu merujuk kepada nada suara. tarikan fizikal merupakan antara contoh ciri-ciri fizikal yang dikaitkan dengan ketampanan. pewangi. (i) Ciri-ciri fizikal Sebagai tambahan kepada artifak seperti pakaian dan perhiasan. Contohnya. 68 . Contoh bau ialah seperti asap rokok. sabun dan sebagainya yang menunjukkan kepada anda tahap kebersihan yang diamalkan atau jenama yang digunakan oleh seseorang. ciri-ciri fizikal boleh membawa maklumat tertentu yang akan ditafsirkan oleh penerima.Jika anda membuat tanggapan tentang seseorang berdasarkan haruman pewangi yang dipakai oleh beliau. penekanan yang diberikan kepada perkataan dan sebagainya ketika seseorang itu berkomunikasi. Tinggi. Paralingual berperanan sebagai pengukuh kepada komunikasi lisan.

2. Contohnya dalam sebuah model proses komunikasi. Kemudian. 5. Kerangka model komunikasi terdiri daripada beberapa elemen penting yang terlibat dalam proses penghantaran mesej kepada individu atau kumpulan individu yang lain. Model-model komunikasi yang dipersembahkan dalam bab ini menggambarkan proses komunikasi sosial yang berbentuk sehala dan dua hala. ia juga menggambarkan hubungan yang terbina antara kedua-dua belah pihak penyampai dan penerima tadi. 4. Menjelaskan fungsi elemen-elemen yang terlibat. kertas mahupun udara. Model secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. Menyenaraikan model-model komunikasi.1 PENGENALAN Memahami pengertian dan proses komunikasi menjadi lebih mudah sekiranya kita memahami model-model komunikasi. Menyatakan kepentingan model. Memberi definisi model.BAB 5 MODEL-MODEL KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Selepas mempelajari bab ini. Menjelaskan elemen-elemen yang terlibat dalam model komunikasi. terdapat ‘medium’ sebagai perantara penyampaian maklumat seperti telefon. 3. Model-model ini membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku. mel elektronik. iaitu sama ada secara sehala ataupun dua hala. 5. Tumpuan juga adalah kepada pemahaman terhadap proses yang terlibat dalam sesuatu model berkenaan dan bagaimana peranannya dalam pembinaan teori bagi membantu kita memahami tingkah laku komunikasi manusia. anda seharusnya boleh: 1. 69 . Keseluruhan bab akan memfokus kepada penjelasan dan penghuraian model-model umum komunikasi secara praktikal dan sesuai dengan kehidupan harian kita. selain penyampai dan penerima.

2 MODEL KOMUNIKASI AWAL Binaan model komunikasi umum biasanya melibatkan enam elemen utama iaitu sumber. dapat kita nyatakan bahawa model komunikasi ialah gambaran tentang simbol dan struktur peraturan yang terlibat dalam proses penyampaian mesej yang wujud. Pengaruh sumber ini akan diterima oleh penerima yang mempunyai sikap 70 . Beliau mendapat ilham tentang model ini apabila mengkaji tentang perbicaraan kes di mahkamah. (i) (ii) 5. (iii) Penerima (pihak yang menerima mesej tersebut dan seharusnya menggunakan mesej tersebut). Ia terdiri daripada tiga elemen saja. model komunikasi awal yang menerangkan bagaimana proses komunikasi berlaku adalah lebih mudah. (ii) Saluran (cara mesej tersebut dihantar keluar). Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. (iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau dua hala. penerima. Model komunikasi peringkat awal ini dipelopori oleh Aristotle dan dinamakan Model Aristotalian. naratif atau fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses tersebut. Model peringkat awalan ini merumuskan bahawa keberkesanan komunikasi bergantung kepada keupayaan sumber mempengaruhi penerima untuk menerima idea yang disampaikan.Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang digambarkan menggunakan pendekatan matematik. maklum balas dan gangguan. Namun. (v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi. saluran. (iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi seterusnya. maka ia lebih dikenali sebagai model komunikasi sehala. mesej. iaitu (i) Sumber (pihak yang menghantar mesej). dapat kita fahami bahawa fungsi model ini ialah untuk Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku. Daripada penjelasan tentang apakah komunikasi itu tadi. Model ini tidak membincangkan elemen maklum balas. Oleh itu.

“Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima. 71 . Rajah 5. Rajah 5. “Berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan. si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh oleh ibunya. dan David Berlo. Claude Shannon dan Warren Weaver. “Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai. seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya itu mengunci pintu. Selain Aristotle tokoh-tokoh awal yang mempelopori model komunikasi sehala ini ialah Harold Lasswell. Tindak balas daripada mesej yang diterima itu tadi.yang pasif dan menerima apa saja mesej yang disampaikan sumber. Contohnya. “Melalui saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej tersebut.2 Model Lasswell • • • • • Siapa? Berkata apa? Melalui saluran mana? Kepada siapa? Apakah kesannya? Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima.1 Model Komunikasi Awal SALURAN SUMBER (a) Model Lasswell (1948) PENERIMA Daripada model komunikasi awal ini Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar.

Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat. Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam bentuk grafik. Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbolsimbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi.3 Model Shannon dan Weaver Transmiter Mesej enkod hantar Isyarat saluran terima isyarat Receiver dekod mesej Sumber maklumat Destination Sumber gangguan Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen penting iaitu (i) (ii) (iii) (iv) (v) Sumber bermaklumat yang akan menghasilkan mesej. 72 . Gangguan yang wujud akan menjejaskan keberkesanan proses komunikasi.Berikan contoh yang membayangkan aktiviti komunikasi yang digambarkan dalam Model Lasswell. yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir. memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir. Rajah 5. Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah sehala antara sumber dan penerima. Saluran yang membawa simbol atau isyarat. Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan maksud. (b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 ) Kemudiannya. Destinasi iaitu tempat di mana mesej sampai. Contoh-contoh gangguan ialah seperti bunyi bising. Penerima. Sumber menterjemahkan (enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbol-simbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik. Hasil pentafsiran mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi. merasa tidak sihat dan sebagainya. Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’ perjalanan mesej. kerosakan pada saluran.

Gangguan boleh terjadi pada bunyi.Kod . kandungan dan gaya penyampaian mesej. pengetahuan. kod. Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan. Transmiter ialah set telefon.Pengetahuan .Budaya Mesej . mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej. model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon: (i) (ii) (iii) (iv) (c) Saluran ialah wayar telefon. sikap. struktur. sikap. sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasi yang tinggi.Sistem Sosial . Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan pancaindera sumber dan penerima. 73 . ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur. Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap elemen komunikasi yang wujud.Kandungan . maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran.Sistem sosial . sistem sosial dan budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan unsur. pengetahuan. Sekiranya penerima mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasi. gangguan talian. Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama lain.4 Model Berlo Sumber . Contohnya. kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasi.Kemahiran komunikasi .Sikap . Model Berlo (1960) Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh David Berlo (1960).Gaya Saluran Lihat Dengar Sentuh Hidu Rasa Penerima . Begitu juga halnya dengan penerima mesej.Struktur .Untuk membantu pemahaman para pelajar.Kemahiran komunikasi .Sikap . struktur.Pengetahuan . Model Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej.Unsur . kod. Maksudnya di sini.Budaya Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran komunikasi. sistem sosial dan budaya sumber berkenaan. Signal ialah elektrik di dalamnya. sikap. Rajah 5.

Contohnya seperti dua orang individu yang sedang berbual-bual. Model-model dua hala ini menekankan pemahaman bersama dan konsensus serta beranggapan bahawa proses komunikasi ini ialah satu proses yang berterusan dalam bentuk ‘helix’. Persamaan pengalaman. Keadaan ini akan menjadi daya rangsangan kepada proses komunikasi yang lebih berkesan.pengetahuan. Sumber (S) Penerima (R) (a) Model Schramm (1954) Schramm menerangkan proses komunikasi antara manusia dengan mengemukakan gambar rajah tindanan pada lapang rujuk (frames of reference). Posisi sumber dan penerima itu sentiasa silih berganti. Para pensyarah perlu mengemukakan soalan-soalan agar dapat “memasuki” ruangan yang bertindan dalam lapang rujuk agar dapat mencari titik 74 . Menurut Schramm peratusan persamaan ini akan menentukan tingkat interaksi menjadi lebih berkesan kerana wujud pemahaman yang sama. pada tahun pertama. Contohnya. para pelajar komunikasi rata-rata tidak mempunyai pengetahuan yang luas tentang bidang komunikasi. kebarangkalian mesej itu berkesan amat tinggi. Menurut Model Berlo ini lagi. De Fleur telah mengenal pasti hal ini dan menambah tindak balas kepada model awal itu tadi. 5. persekitaran dan lain-lain akan meluaskan kawasan yang tertindan. pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna. tahap pengetahuan. sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai.3 MODEL KOMUNIKASI DUA HALA Para sarjana pada awal tahun 1950-an seperti Osgood (1954) Schramm (1954) dan Dance (1955) mendapati bahawa proses komunikasi sebenar lebih kompleks dan bukan linear (non-linear) dengan mengambil kira tindak balas yang berlaku antara sumber dan penerima.

pensyarah akan mula menerangkan dengan lebih lanjut tentang bidang komunikasi ini dan subbidang-subbidang yang ada.5 Model Schramm A Sumber (enkod) B Penerima (dekod) Persamaan wujud Schramm seterusnya mengembangkan lagi model lapang rujuknya ini dengan memperkenalkan elemen maklum balas dan peranan antara dua manusia dalam proses komunikasi.6 Model Pentafsiran Maksud Schramm Mesej Sumber (enkod) Penerima (dekod) Mesej Penerima (dekod) Sumber (enkod) 75 . ruangan yang tertindan tadi akan diluaskan dan persamaan yang wujud akan menjadi lebih banyak. Dengan ini. Proses komunikasi berkesan apabila wujud persamaan pentafsiran maksud (enkod dan dekod) terhadap isyarat yang diterima. Rajah 5. Rajah 5. Menurut model kedua Schramm ini sumber dan penerima saling silih berganti memainkan peranan sebagai sumber (enkoder) dan penerima (dekoder) mesej. Bertitik tolak dari sini.persamaan yang wujud.

apakah persamaan paling minimum yang wujud antara dua individu? (b) Model Osgood (1954) Model Osgood (1954) juga merupakan sebuah model komunikasi dua hala.Dalam model ini. Proses ini akan berpusing sehingga proses interaksi ditamatkan. Osgood juga menyatakan bahawa komunikasi ialah satu proses interaksi berterusan antara dua individu yang terlibat dan hanya 76 . Penerima akan memecahkan (dekod) simbol-simbol tadi dan mentafsir maksud. Seterusnya. Osgood menambah kepada model linear tersebut dengan andaian seterusnya iaitu proses pentafsiran maksud akan dimaklumbalaskan oleh penerima kepada sumber pertama tadi. Sumber asal akan menerima dan kini bertindak sebagai penerima dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol yang dihantar. Schramm menerangkan bahawa sumber akan memilih dan mencipta (enkod) simbol-simbol (mesej) untuk dihantar kepada penerima.7 Model Osgood Maklum Balas Sumber maklumat Perutusan Gangguan Penyebar Penerima Destinasi Perutusan Individu akan berfungsi sebagai penerima dan destinasi dalam proses komunikasi ini. Pada pendapat anda. Model ini memberi keutamaan kepada proses pentafsiran maksud. Osgood mengandaikan bahawa proses komunikasi bukanlah hanya sebagai satu proses penghantaran mesej daripada sumber kepada penerima tetapi juga melibatkan penukaran mesej antara penerima dengan sumber. Model Osgood ini juga mengandaikan bahawa proses pentafsiran maksud berlaku semasa mesej disampaikan oleh sumber. Kemudian. Rajah 5. Andaian ini menyokong andaian oleh Berlo dan Schramm. penerima memilih dan mencipta (enkod) simbol-simbol dan bertindak sebagai sumber untuk menghantar mesej (sebagai tindak balas ).

Pemasaran terarah (Targeted marketing) Pemasaran Terarah ialah proses untuk mengenal pasti kelompokkelompok tertentu yang menjadi sasaran pemasaran. Tujuan utama model pemasaran terarah ini ialah bagi mengelakkan sasaran yang terpesong. persekitaran dan iklim yang terlibat. Andaiannya ialah media mempunyai pelbagai fungsi dan khalayak melihat fungsi-fungsi media ini pada tahaptahap yang berlainan. Model pemasaran terarah menerangkan bagaimana kita boleh memperoleh khalayak sasaran yang lebih tepat. (c) Model Komunikasi Kontemporari Era 1970-an dan 1980-an merekodkan pengaruh persekitaran dan sistem sosial dalam model-model yang dibentuk.akan terhenti apabila kedua-dua belah pihak berpuas hati dengan pencapaian persefahaman terhadap apa yang dikomunikasikan. Model ini mengutarakan kekuatan hubungan antara khalayak. Kini. Antara model yang termasuk pada zaman ini ialah Model Pergantungan yang dipelopori oleh Ball Rokeach dan De Fleur. sarjana komunikasi mula beralih kepada model-model yang mempunyai kecenderungan kepada khalayak (audience centered models) dengan andaian mesej yang berkesan akan berjaya menukar tingkah laku. Penentuan kelompok ini pula akan digunakan bagi membangunkan strategi campuran pemasaran barangan atau perkhidmatan tertentu bagi setiap kelompok yang telah dikenal pasti. 77 . Ciri-ciri model berkenaan ialah 1. Sekiranya perkara ini dapat dilakukan. media dan sistem sosial yang lebih luas. Antara model ini ialah Pemasaran Terarah (Targeted marketing) dan Pemasaran sosial (Social marketing). pembaziran daripada pelbagai sudut dapat dikurangkan. Sarjana komunikasi pada era ini melihat keberkesanan mesej komunikasi juga ditentukan oleh sistem sosial. komunikasi tidak lancar dan kempen yang tidak mengenali keperluan sebenar khalayak. sikap dan pengetahuan penerima. Punca pergantungan kedua ialah kestabilan sosial. maka khalayak akan lebih bergantung kepada media sebagai sumber informasi. Apabila terdapat perubahan sosial atau konflik.

penyelidikan pengguna. para sarjana semakin memikirkan ciri-ciri yang menyumbang kepada keberkesanan mesej selain daripada ciri pada elemen utama. Pemasaran sosial juga dikenali sebagai social cause marketing atau public issue marketing. Perkara penting dalam konsep pemasaran sosial ialah pemasaran yang tidak bermatlamatkan keuntungan malah mengutamakan kepada pengguna atau khalayak sasaran. SOALAN DALAM TEKS 1. iaitu pengaruh persekitaraan. Pemasaran sosial (Social marketing) Menurut Kotler (1982). Apakah yang dikatakan model komunikasi? Apakah fungsi model komunikasi? Huraikan tiga model komunikasi awal. Pada pendapat anda. 3. Ia memanfaatkan konsep segmentasi pasaran.2. pemasaran sosial (sosial marketing) ialah pelaksanaan dan pengendalian program yang berusaha meningkatkan penerimaan terhadap idea sosial atau penyebab sosial di kalangan kelompok sasaran. pengembangan konsep komunikasi. sistem sosial serta sejauh mana sesuatu mesej itu berjaya memenuhi cita rasa dan kehendak khalayak. Secara vertikalnya pula. 2. kemudahan. Contoh yang paling mudah dan kerap kita saksikan ialah pemasaran terhadap perkhidmatan kesihatan oleh kerajaan. apakah persamaan paling minimum yang wujud antara dua individu? 5. kita dapati bahawa perkembangan model komunikasi diiringi dengan penambahan elemen-elemen dalam model-model komunikasi tersebut. insentif dan teori pertukaran untuk memaksimumkan tindak balas di kalangan sasaran. Semak jawapan anda di akhir bab ini. 78 .4 RUMUSAN Daripada pelajaran yang telah kita lalui di sepanjang bab ini. Model-model terbaru ini memberi penekanan kepada persembahan mesej agar menepati cita rasa dan kehendak khalayak.

Berdasarkan fahaman anda. 3. (v) Membantu dalam mencadangkan strategi-strategi komunikasi. Pilih satu model komunikasi dua hala yang telah anda pelajari. (iii) Sama ada proses komunikasi yang berlaku berstruktur sehala atau dua hala. Lasswell mengembangkannya dengan membentuk soalan-soalan umum seperti pembinaan berita oleh wartawan-wartawan akhbar iaitu 79 . (iv) Menjadi asas dalam pembentukan teori-teori komunikasi seterusnya. kaitkan dengan situasi persekitaran anda. naratif atau fizikal yang bertujuan membantu memerihalkan aliran mesej (sehala ataupun dua hala) serta gangguan-gangguan yang mungkin wujud dalam proses tersebut. Model komunikasi secara umumnya ialah sebuah diagram yang mudah bagi menggambarkan sesuatu proses. bincangkan perkaitan antara elemenelemen dalam model komunikasi umum. Model komunikasi awal (a) Model Lasswell ( 1948 ) 2. 2. (ii) Sumbangan elemen-elemen yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Bidang komunikasi melihat model sebagai satu bentuk proses yang digambarkan menggunakan pendekatan matematik. Model-model ini membantu kita memahami dengan mudah proses yang berlaku. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Fungsi Model Komunikasi ialah untuk (i) Memudahkan kita memahami proses komunikasi yang berlaku.

(b) Model Shannon dan Weaver ( 1949 ) Shannon dan Weaver (1949) telah melakarkan proses ini dalam bentuk grafik. Sumber menterjemahkan (enkod) mesej yang hendak disampaikan dalam bentuk simbolsimbol atau isyarat untuk disampaikan kepada penerima melalui saluran tertentu yang dipilih. “melalui saluran mana?” merujuk kepada saluran yang dipilih untuk menyampaikan mesej tersebut. maka. “Siapa?” di sini merujuk kepada sumber maklumat iaitu penyampai. Model ini mengandaikan wujud gangguan dalam proses tersebut yang mungkin akan menjejaskan maksud. seorang ibu yang sedang berada di tempat kerja menelefon anaknya yang tinggal di rumah dan menyuruh anaknya itu mengunci pintu. tindak balas daripada mesej yang di terima itu tadi. Model Shannon dan Weaver Transmitter Mesej Enkod Receiver Destination Mesej Sumber maklumat Hantar Saluran Isyarat Terima Isyarat Dekod Sumber gangguan Ringkasnya model Shannon dan Weaver ini mengandungi lima elemen penting iaitu 80 . Mesej itu tadi akan diterima oleh penerima yang akan mentafsir dengan memecahkan (dekod) simbol-simbol atau isyarat tadi semasa proses transformasi. Ia bersifat linear dengan andaian bahawa proses komunikasi adalah sehala antara sumber dan penerima. Hasil pentafsiran mesej oleh penerima akan sampai kepada destinasi. “Apakah kesannya” merujuk kepada tindak balas yang berlaku terhadap mesej yang diterima. Contohnya.Siapa? Berkata apa? Melalui saluran mana? Kepada siapa? Apakah kesannya? Model Lasswell ini dianggap istimewa kerana ia memasukkan elemen kesan ke atas khalayak terhadap mesej yang telah diterima. si anak pun pergi mengunci pintu seperti yang disuruh oleh ibunya. “berkata apa?” merujuk kepada mesej yang disampaikan. Model ini dibentuk berdasarkan model elektronik.

Model Berlo Sumber .Kemahiran komunikasi .Sistem Sosial . (iii) Saluran yang membawa simbol atau isyarat.Sistem sosial .Sikap .Pengetahuan . Model Shannon dan Weaver ini sekiranya diperihalkan kepada interaksi melalui telefon: (i) (ii) (iii) (iv) (c) Saluran ialah wayar telefon. Elemen keenam iaitu gangguan ialah faktor yang ‘mengganggu’ perjalanan mesej.(i) (ii) Sumber bermaklumat. (v) Destinasi. kandungan dan gaya penyampaian mesej. pengetahuan. Transmitter ialah set telefon. tempat di mana mesej sampai.Kemahiran komunikasi .Kandungan . memecah (dekod) simbol atau isyarat dan mentafsir.Unsur . Manakala pemilihan saluran bergantung kepada kesediaan 81 .Budaya Menurut Berlo keberkesanan mesej bergantung kepada tahap kemahiran komunikasi. Model Berlo ini menekankan ciri-ciri pada setiap elemen komunikasi yang wujud. yang mungkin menyebabkan mesej disalah tafsir. Model Berlo (1960) Sebuah lagi model komunikasi berbentuk linear diketengahkan oleh David Berlo (1960). mahupun kekurangan pada sumber atau penerima mesej. Signal ialah elektrik di dalamnya. Gangguan boleh terjadi pada bunyi.Kod . Andaian model Berlo ini ialah setiap elemen mempunyai kekuatan tersendiri serta saling berkaitan.Gaya Saluran Lihat Dengar Sentuh Hidu Rasa Penerima . Ciri-ciri ini mempunyai pengaruh yang tersendiri dalam memberi maksud serta saling berkait antara satu sama lain.Sikap . sistem sosial dan budaya sumber serta penerima dalam memilih dan menentukan unsur. struktur.Pengetahuan .Struktur . gangguan talian.Budaya Mesej . yang akan menghasilkan mesej. kod. sikap. Transmiter menukar (enkod) mesej kepada simbol atau isyarat. (iv) Penerima.

pemilihan saluran perlu mengambil kira kebolehan pancaindera penerima agar mesej dapat diterima dengan sempurna. ciri-ciri mesej yang dipilih iaitu dari segi unsur. Menurut Model Berlo ini lagi. pengetahuan. penerima mempunyai ciri-ciri yang baik dari segi kemahiran komunikasinya. kod. Sekiranya.pancaindera sumber dan penerima. Model Berlo juga menekankan maksud bergantung kepada kebolehan penerima mentafsir mesej. sikap. sistem sosial dan budaya yang hampir menyamai penyampai kebarangkalian mesej itu berkesan adalah amat tinggi. 82 . sistem sosial dan budaya sumber berkenaan. sikap. Maksudnya di sini. Contohnya. sekiranya seseorang itu mempunyai kemahiran komunikasinya yang tinggi. pengetahuan. Begitu juga halnya dengan penerima mesej. maka ciri-ciri mesej yang dipilih akan lebih menepati sasaran. struktur. kandungan dan gaya bergantung kepada ciri-ciri sumber yang menyampaikan mesej iaitu dari segi kemahiran komunikasinya.

menerang. 3. 6. Sebelum itu. membuat ramalan dan membuat kawalan fenomena. Ia menjelaskan interaksi dalam berkomunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia.1 PENGENALAN Bab ini membincangkan tentang teori-teori asas dalam bidang komunikasi. Memahami teori-teori asas komunikasi. Memahami ciri-ciri teori asas komunikasi. menjelas. terdapat beberapa pengkategorian teori yang dibuat oleh para sarjana. 2. Setiap teori komunikasi memberi penjelasan dan perhubungan berkenaan konsep yang berbeza-beza. Ciri-ciri teori asas ini ialah ia tidak mempunyai had masa iaitu ia 83 . Bab-bab sebelum ini telah mendedahkan anda kepada pelbagai aspek yang berkaitan dengan teori komunikasi.BAB 6 TEORI-TEORI ASAS KOMUNIKASI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. kita imbas kembali pengertian teori. Sesebuah teori komunikasi mungkin tidak mampu untuk menjelaskan semua fenomena komunikasi yang berlaku atau sesetengahnya hanya spesifik kepada sesuatu fenomena sahaja seperti teori-teori khas komunikasi iaitu Teori Menjalankan Temu Bual. mendefinisikan teori sebagai satu kenyataan yang mengandungi konsepkonsep dan perkaitan antaranya yang membolehkan seseorang memahami. anda seharusnya boleh: 1. Oleh itu. Cragan dan Shields (1998). 4. menilai. Teori Pengucapan Awam dan lain-lain. 5. Menyenarai dan menghuraikan teori-teori asas komunikasi. Membezakan teori-teori asas komunikasi dengan teori-teori lain dalam komunikasi. 6.2 TEORI-TEORI ASAS KOMUNIKASI Teori-teori asas komunikasi digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas berkomunikasi. Teori Pemasaran Sosial. Menggunakan teori-teori asas komunikasi untuk menerangkan konsep asas interaksi manusia.

Ogden. Kajian-kajian mereka dilaksanakan untuk mengkaji bagaimana penggunaan perkataan-perkataan ini boleh menyebabkan kekeliruan maksud dalam berkomunikasi. Simbol ialah abstrak. timbullah aksium komunikasi yang popular iaitu “maksud terletak pada diri individu bukan perkataan” (Meaning are in people. Andaian teori ini ialah kekeliruan dan salah faham dapat dielakkan jika kita memahami bagaimana perkataan sebagai simbol utama berkomunikasi digunakan. komunikasi dapat diperbaiki. 84 . S.A. Teori Perantaraan Makna. Tokoh-tokoh Teori Semantik Umum ini berpendapat adalah tidak mustahil untuk mencipta simbol yang dapat difahami bersama dan tidak menyebabkan timbulnya kekeliruan. C. Sekiranya kekeliruan berlaku.K. Teori Informasi. Hayakawa dan Alfred Korzybski. Dengan ini.2. Teori-teori asas komunikasi yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah Teori Semantik Umum. Oleh itu. not in words). perbalahan mungkin wujud. Teori Kognitif Disonan.boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada masa dulu. iaitu maksudnya berubah mengikut budaya masyarakat setempat. Simbol ini pula mempunyai ciri-ciri yang penting seperti: (i) (ii) (iii) Simbol ialah arbitrari.I. Teori Semantik Umum memberi fokus kepada bahasa sebagai simbol. Teori Interaksi Perlambangan. 6.1 Teori Semantik Umum Teori Semantik Umum terhasil daripada kajian-kajian awal yang dibuat tentang penggunaan perkataan (verbal) sebagai simbol utama yang digunakan ketika berkomunikasi. Maksud bergantung kepada konteks kerana maksud akan berubah dengan berubahnya konteks. Simbol kabur. iaitu mempunyai pengertian yang kabur dan pelbagai. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam mengetengahkan teori ini ialah I. Ketiga-tiga ciri simbol ini berpotensi untuk menyampaikan sesuatu mesej dengan berkesan ataupun mungkin juga akan mencipta kekeliruan dan salah tanggapan terhadap maksud simbol berkenaan. Richards. sekarang dan meramal fenomena akan datang. Pengurusan Koordinasi Makna dan Teori Himpunan Tindakan. Mereka percaya bahawa kunci utama pemahaman ialah konteks.

sasaran awal teorinya ialah untuk memaksimumkan kapasiti talian dan meminimumkan gangguan. Beliau tidak mengambil kira sama ada talian atau saluran tersebut membawa “rentak” apa. Dalam aplikasinya terhadap interaksi interpersonal. Weaver mengandaikan otak manusia sebagai sumber informasi. Seorang eksekutif di Rockefeller Foundation dan Sloan Kattering Institute on Cancer Research iaitu Warren Weaver telah menulis satu esei interpretif yang mengetengahkan Teori Informasi ini sebagai sebuah teori yang mempunyai skop yang umum. gangguan sebagai kekurangan pada diri individu ketika berkomunikasi seperti sakit kerongkong dan sebagainya ataupun bunyi bising yang melatari perbualan. information loss. Penjelasan dan terjemahan Weaver yang mudah difahami telah menarik minat ahli-ahli komunikasi.2.message fidelity. pop atau rock”. 85 . Shannon ialah seorang jurutera telefon. sama ada “keroncong atau jazz. Esei Weaver menyimpulkan bahawa apa jua masalah komunikasi dapat diselesaikan dengan mengurangkan kehilangan informasi. Shannon agak tidak berminat untuk melihat aspek semantik sesuatu mesej atau kesan pragmatiknya kepada pendengar. source credibility dan feedback.2 Teori Informasi Menjelang akhir 1940-an muncul seorang saintis bernama Claude Shannon yang telah membangunkan teori matematikal transmisi isyarat.Berapa kerapkah anda berhadapan dengan masalah komunikasi yang diakibatkan oleh perbezaan pengertian terhadap perkataan dan simbol? 6. Weaver telah berjaya menguatkan kepercayaan ahli komunikasi kemanusiaan bahawa teori matematikal informasi Shannon ini mudah diaplikasikan. suara sebagai transmiter. asas kepada apa jua masalah yang dihadapi dan simplistik. Shannon sendiri pada mulanya tidak pasti potensi teorinya ini dalam menggambarkan masalah semantik dan pragmatik komunikasi interpersonal. Penerimaan isyarat bergantung kepada kebolehan pendengar dengan mesej tadi mengalir daripada telinga ke otak. Terdapat banyak istilah komunikasi yang digunakan kini berasal daripada pandangan Shannon dan Weaver seperti . multiple channels. Teori yang dikemukakan oleh beliau berkecenderungan melihat masalah teknikal penghantaran “bunyi”. “isyarat” ataupun yang kita kenali sebagai “simbol”. Oleh itu.

teori ini telah menjadikan manusia seolah-olah tidak beremosi dan pasif. Oleh itu. Andaian keduanya ialah gangguan ialah musuh informasi. Untuk memudahkan anda memahami Teori Osgood ini. bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi lain yang kedengaran atau statik dalam talian. pergerakan visual yang keterlaluan dan boleh mengganggu konsentrasi. gangguan dianggap sebagai sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran membawa informasi daripada transmitter kepada penerima. suara yang tidak jelas. Kebisingan atau gangguan ini termasuklah tulisan yang comot. Katakanlah seorang bapa dan anaknya berumur tujuh tahun sedang berkelah di tepi pantai pada satu petang yang redup. Menurut Janet Barelas yang mengkaji kes-kes komunikasi equivocal. cuba anda bayangkan individu tertentu dalam sesuatu situasi. Ia ialah apa saja yang tidak dirancang oleh sumber. Bagi Shannon dan Weaver. Menurut Osgood. Informasi bagi Shannon bererti peluang untuk mengurangkan ketidakpastian. si 86 . Lantaran Shannon membentuk satu teori teknikal. Walau bagaimanapun. Chanles Osgood ialah seorang profesor dalam bidang psikologi dan komunikasi daripada University of Illinois. kedua-dua ahli teori ini berkongsi matlamat yang sama iaitu memaksimumkan kadar maklumat yang dapat disampaikan melalui sistem yang dibina. maka lebih sukarlah untuk diramalkan penerimaan. Antara kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ialah teori ini tidak lengkap kerana ia hanya menggambarkan komunikasi sebagai aliran informasi sehala.2. tiba-tiba kedengaran bunyi guruh di langit dan orang menjerit “guruh!”. 6.Manakala Shannon menumpukan bahagian teknikal seperti mampukah sistem telefon berfungsi dengan berkesan agar mesej dapat disampaikan? Weaver melihat kepada hubungan sumber destinasi (apa yang terjadi antara keduanya).3 Teori Perantaraan Makna [Mediational Theory of Meaning (MTM)] Teori seterusnya yang akan kita pelajari ialah Teori Perantaraan Makna (MTM) yang dipelopori oleh Chanles Osgood (1950). andaian pertama dalam teori ini ialah berkaitan dengan aspek teknikal sesuatu mesej. Sehubungan itu. Apabila diaplikasikan kepada situasi komunikasi interpersonal. Shannon percaya bahawa lebih tinggi medan kebebasan memilih mesej oleh individu. maka pengertian “informasi” yang digunakan juga ialah teknikal. semuanya ialah gangguan. Teori Informasi ini seolah-olah mengetepikan faktor manusia dalam proses komunikasi interpersonal.

Setiap satu tahap ini akan mempengaruhi tingkah laku si bapa tadi.bapa akan memproses maklumat tentang kejadian guruh di langit dan suara itu pada tiga tahap kompleksiti yang berlainan. pengalaman setiap individu yang berbeza mungkin mengakibatkan tindakan yang berbeza apabila berlaku guruh di langit. si bapa akan memanggil anaknya bersedia untuk pulang. Tahap ketiga. hidung. Si bapa akan berteriak kepada anaknya agar naik ke pantai dan dalam masa yang sama dia menarik lengan anaknya dan berlari mencari tempat berteduh. Teori ini mengandaikan bahawa dalam situasi tadi. Penggabungan kejadian tersebut ialah fenomena semula jadi yang berlaku hampir pada setiap masa sekiranya berlaku guruh di langit. lidah dan kulit kita dengan pengalaman-pengalaman lepas yang pernah kita lalui. ia cuma gambaran apa yang sedang berlaku. Bunyi guruh yang kuat ini tidak memberi apa-apa maksud pada tahap S-R. Oleh itu. Menurut Osgood. Osgood mengandaikan semua manusia biasa tahu maksud “guruh”. Bunyi guruh tidak akan mencederakan pendengaran tetapi kilat mungkin meragut nyawa. perkataan melambangkan sesuatu tingkah laku sebagai proses perantara. Selaras dengan Teori Perantaraan yang memberi fokus kepada tindak balas. Keadaan ini ialah tindak balas Stimulus-Respons (S-R) klasik. keadaan ini memberi gambaran aksi yang memerlukan tenaga yang tinggi. Osgood telah mencipta teknik kelainan semantik untuk membezakan maksud perkataan pada setiap manusia. Si bapa mendengar guruh di langit dan merasakan tindak balas refleksi terhadap otot diperutnya. perkataan digunakan untuk menggambarkan perasaan (konotasi) berbanding deskripsi (denotasi). Proses persepsi ini mengintegrasikan input pancaindera kita seperti mata. Menurut Osgood lagi. Bagaimana manusia bertindak balas terhadapnya? Bagaimana “rasa”nya? Osgood mendapati hanya tiga 87 . Proses perantaraan (mediated) ini ialah lebih kompleks daripada tahap sensasi dan persepsi. si bapa telah membina satu sangkaan bahawa guruh di langit akan diikuti dengan angin yang kuat. Dalam keadaan ini tindak balas refleksi bukan hanya gambaran apa yang sedang berlaku tetapi apa yang kita sangka (expect) akan berlaku. Daripada pengalamannya melihat guruh di langit. Tahap pertama yang asas ialah Tahap Sensasi Awal (Raw Sensational Level). kilat dan hujan akan turun. telinga. ialah Tahap Gambaran (Representational). persepsi berlaku. Pada tahap kedua. Ia menggambarkan apa yang ditunjukkan (signify).

Kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ialah idea menggunakan pengukuran kuantitatif terhadap “pengertian” dikatakan terlalu bercitacita tinggi. Pada masa ini. sekiranya anak anda tadi menerima permainan yang anda tawarkan sebagai ganti tanpa persetujuan. anak anda inginkan sebuah robot permainan yang mahal harganya. Maka. Usaha memujuk perlu dilakukan agar keadaan ini berubah dan perlakuan serta kepercayaannya menjadi selari. Dapatan ini diperolehi setelah melakukan analisis fakta terhadap kajiannya.4 Teori asas seterusnya dipelopori oleh Leon Festinger (1957) yang berasaskan bidang psikologi iaitu teori tentang cara pemikiran manusia. pengertian tadi diperkembangkan melalui penggabungan input pancaindera terhadap perkara yang dilihat. Kedua. Pertama. Menurut Festinger. Manusia sentiasa mencari dan memberi alasan terhadap apa yang diperlakukannya atau sebab mereka mengambil tindakan sedemikian. Akhirnya. tentulah anak anda akan meradang dan anda mulai memberi alasan-alasan supaya anak anda ini menerima tawaran yang anda buat. Sekiranya hal ini berlaku. Tahap Sensasi Awal iaitu apabila perkataan “guruh” masuk ke saraf sensori. Contohnya. ini bermaksud perlakuannya tidak menyamai apa yang dia percaya.2. Tawaran-tawaran yang anda kemukakan ini merupakan dorongan agar kognitif anak anda itu menerima dan menukar fikirannya bahawa dia juga akan mendapat keseronokan dengan mainan yang anda tawarkan kepadanya. Berikan contoh yang pernah berlaku dalam hidup anda yang menerangkan tentang teori Perantara Makna. maka ketegangan mental atau disonan kognitif sedang dialami.dimensi diperlukan untuk melihat pengertian terhadap sesuatu kejadian. malah lebih baik. Osgood menyatakan bahawa untuk menerangkan pengertian setiap individu terhadap sesuatu kejadian adalah sangat kompleks. Terdapat juga sarjana yang mempersoalkan sama ada dengan meletakkan perkataan dalam ruang semantik benar-benar dapat mengukur pengertian. anda telah menawarkannya sebuah permainan yang lain sebagai ganti. didekod dan dikenal pasti sebagai petanda kepada sesuatu. stimulasi dalaman dienkod kepada tindak balas terhadap perkataan yang didengari tadi. Namun. 88 . Teori Kognitif Disonan (Cognitive Dissonance Theory) 6. Osgood telah mencipta teori pengertian tiga tahap. sekurang-kurangnya teori ini melengkapkan sebahagian teori-teori pengertian.

2. Dalam usaha mengelakkan perasaan disonan ini. Apabila hal ini berlaku. 1. individu tadi akan cuba mengelak dan mencari informasi-informasi yang konsonan. Ia melibatkan penggunaan paksaan atau “pembujukan kuat” seperti perjanjian memberi ganjaran untuk merangsang seseorang melakukan sesuatu. Maka disonan wujud dalam situasi ini iaitu individu tersebut memilih aspek-aspek positif alternatif yang dipilih dan mengenal pasti aspek-aspek negatif pilihan yang ditolak. menukar kepercayaan mereka agar bersesuaian dengan tindakan dan mendapatkan pandangan lain setelah membuat keputusan yang sukar.Teori ini menghujahkan bahawa pengalaman disonan (atau kepercayaan dan tindakan) amat dibenci dan manusia akan cuba mengelakkannya. Mendedahkan diri kepada informasi yang baru Pendedahan kepada informasi yang baru yang bertentangan dengan kognitif akan menyebabkan wujudnya disonan. manusia akan mengelak daripada menerima pandangan yang bertentangan dengan pandangan mereka. maka individu itu akan cuba mencari justifikasi mengapa satu-satu pilihan dibuat. Disonan tidak akan wujud sekiranya kita tidak mempunyai apa-apa pilihan yang lain untuk dibandingkan. Wujud disonan apabila individu yang menerima paksaan itu tadi tidak mahu patuh pada arahan dan hanya melakukannya kerana terpaksa. Sebaliknya aspekaspek negatif pilihannya dan aspek-aspek positif pilihan yang tidak dipilih ialah disonan dengan kognitif individu tersebut. Aspek-aspek positif pilihan yang dipilih dan aspekaspek pilihan yang ditolak ini ialah konsonan terhadap kognitif. Contohnya. (ii) Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik. (iii) Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan. Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik Apabila wujud pilihan-pilihan yang sama menarik. seorang pelajar bernama Othman yang mengikuti kursus di sebuah universiti terpaksa mengambil kursus tersebut kerana perjanjian 89 . Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan Festinger menggelar hal ini sebagai “kepatuhan yang dipaksa”. Ia dipercayai dan selaras dengan kognitif dari segi logik. 3. Persoalan yang timbul dalam diri anda ialah bagaimana disonan wujud? Disonan akan wujud dalam keadaan seseorang itu apabila beliau (i) Mendedahkan diri kepada informasi-informasi yang baru.

Konsep kedua ialah konsep kendiri iaitu kemampuan untuk merenungi diri sendiri daripada perspektif individu lain. bergantung kepada jenis elemen kognitif yang terlibat dan jumlah konteks kognitif. Individu itu akan cuba melihat dan menilai semula kepercayaan dan nilai yang mereka pegang dengan mengalami semula disonan pada tahap tertentu. Tahap disonan yang betul akan memberi sokongan kepada individu untuk menukar pendapat dan tingkah lakunya.yang telah ditandatanganinya dengan penaja. Taktik tekanan mungkin berhasil dilaksanakan sekiranya ia dilakukan pada tahap yang betul. 6. Lebih banyak disonan. Perubahan yang mungkin berlaku ialah pertama. Perubahan hasil teknik pembujukan ini dikatakan tidak akan kekal lama. teori ini amat besar sumbangannya terhadap bidang pemujukan. Berdasarkan kepada perbincangan di atas menunjukkan penggunaan disonan ialah motivasi yang mendorong seseorang individu itu memikirkan semula sikap dan tingkah lakunya.2. Tingkah laku Othman mengambil kursus tersebut bertentangan dengan kognitifnya. menolak pendapat baru justifikasi-justifikasi lain untuk mengukuhkan pegangannya. maka lebih hebat intensiti individu itu bertindak untuk mengurangkan disonan dan berlakulah pengelakan situasi. Bagaimana individu lain 90 . Disonan boleh mengakibatkan dua kesan terhadap individu yang mengalaminya. Othman sebenarnya tidak berminat dengan kursus berkenaan. seseorang itu mungkin akan memikirkan semula tingkah lakunya dan bertindak mengubahnya (cara pengelakan disonan) kedua. Namun. Mead menyenaraikan beberapa konsep penting dalam teori ini iaitu minda (mind) yang didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai maksud sosial sepunya. Mempunyai minda di sini bermaksud mampu berbahasa dan mempelajari makna yang dilekatkan kepada sesuatu perkataan mengikut konteks komunitinya. Kemampuan ini diperoleh apabila individu berupaya menggunakan bahasa dan mempelajari maksud sosial yang dikaitkan kepada bahasa.5 Teori Interaksi Perlambangan (Symbolic Interactionism) Teori Interaksi Perlambangan yang dipelopori oleh George Herbert Mead (1969) ialah teori yang menjelaskan simbol sebagai asas pembentukan identiti seseorang dan corak kehidupan sosialnya. Tekanan yang terlalu tinggi akan menyebabkan tindakan menjadi paksaan. Kritikan terhadap teori ialah berkaitan dengan Teori Kognitif Disonan ini dikatakan terlalu kompleks dan persepsi kendiri lebih mudah difahami (Daryl Bem).

Generalized others ialah orang-orang lain dalam persekitaran sosial kita. Hal ini bermaksud kita boleh menjadi pelaku dan pemerhati kepada apa yang kita sendiri lakukan. Oleh itu. kritis dan sentiasa bertugas memantau apa yang dilakukan oleh bahagian diri ‘aku’ tadi. Ketiga ialah konsep Aku dan Saya (I and Me) didefinisikan sebagai keupayaan individu untuk menjadi objek dan subjek untuk diri sendiri. Maksud yang dicipta ialah berdasarkan pengalaman dan perasaan. dapat disimpulkan bahawa teori ini menerangkan individu mencipta maksud melalui (i) (ii) (iii) Tindakan berlaku berdasarkan pemahaman atau maksud yang ada padanya. Oleh itu. Kritikan yang ketiga ialah mengenai harga diri individu yang tidak diambil kira dalam andaian teori. ‘Aku’ mewakili bahagian diri yang bertindak kreatif. Kritikan yang dikemukakan terhadap teori ini ia dikatakan tidak mempunyai konsep yang kukuh sebagai landasan.menganggap kita dikatakan memberi kesan kepada konsep kendiri dan tingkah laku kita. Keempat ialah konsep ‘mengambil peranan’. rakan karib dan lain-lain. pasangan hidup. Sifatnya yang luas dan umum menjadikannya kabur. kreatif dan berbeza daripada orang lain. spontan. Sekiranya diri anda dapat berfungsi seperti mana konsepkonsep yang diterangkan dalam Teori Interaksi Perlambangan ini. mengikut naluri dan kurang memberi perhatian kepada peraturan dan kekangan sosial. maksud adalah sosial. bahagian ‘saya’ dan ‘aku’ saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain menjadikan individu itu lebih unik. Oleh itu. kejadian dan perseptif orang lain yang mempengaruhi individu tersebut. analisis. agaknya berapa banyakkah masalah sosial diri anda yang dapat anda atasi? 91 . Ia didefinisikan sebagai proses menghayati perseptif orang lain dan melihat pengalaman sendiri daripada pandangan mereka. Maksud tercipta daripada pengalaman seseorang individu itu berinteraksi dengan orang lain dan persekitarannya. Terdapat dua kumpulan dalam konsep keempat ini iaitu particular others iaitu orang-orang yang rapat dengan kita seperti ibu bapa. Sementara ‘Saya’ pula mewakili bahagian diri individu yang lebih sedar kepada peraturan.

menggunakan peraturan-peraturan untuk membuat keputusan yang betul tentang tindakan yang perlu diambil.6.6 Pengurusan Koordinasi Makna (CMM) (Coordinated Management of Meaning) Teori asas komunikasi seterusnya yang akan kita bincangkan ialah Teori Penyelarasan Pengurusan Makna yang dipelopori oleh Pearce dan Cronen (1980). Teori Interaksi Simbolik dan Teori Sistem. iaitu manusia mempunyai matlamat terhadap apa yang mereka fikirkan perlu dan mulia. W. begitu juga apabila mereka benci dan takutkan sesuatu. Pearce dan Cronen percaya bahawa teori ini amat berfaedah kepada kehidupan harian kita. Menurut teori ini. dua individu yang berinteraksi akan mencipta maksud terhadap perbualan mereka. Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan berharap dapat menguruskan sesuatu konflik dengan baik. Pada lewat 1970-an. Kaedah kedua ialah kaedah regulative iaitu kaedah yang penting untuk menentukan tindakan. 92 . Teori ini berkaitan dengan beberapa teori lain seperti Teori Pengucapan. para pelajar harus ingat bahawa tujuan kita mempelajari teori-teori asas ini ialah agar kita memahami apa perkara asas yang berlaku apabila kita berinteraksi sesama manusia. Andaian asas teori ini ialah secara umumnya teori CMM mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri. Mereka bertindak dalam lingkungan pemahaman. Barnett Pearce dan Vernon Cronen telah membangunkan CMM. tetapi ia ialah alat memahami situasi yang berlaku dalam realiti kehidupan. Pearce dan Cronen menggunakan istilah making social worlds untuk menerangkan CMM. Individu dalam sesebuah situasi sosial akan cuba memahami perkara-perkara yang sedang berlaku dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengenal pasti sesuatu. Koordinasi menjadi sukar apabila dua individu melihat sesuatu perkara itu dengan cara berlainan. Sebelum itu. Kita tidak semestinya bersetuju dengan kesemua teori-teori ini. CMM dibina berdasarkan dua kaedah iaitu kaedah konstitutif. tindak balas atau perlakuan. Setiap individu ini juga akan menghasilkan sistem interpersonal yang membantu menerangkan tindakan dan tindak balas. Digunakan untuk menjelaskan situasi atau mesej. merupakan kaedah yang penting untuk memahami maksud.2.

Individu-individu yang berinteraksi akan mengkoordinasikan tindakan agar memberi kesan seperti yang diinginkan dan akhirnya kedua-dua belah pihak dapat mengambil bahagian dengan selesa. CMM mengiktiraf percakapan ialah proses sosialisasi. Semua individu yang bercita-cita mengurangkan ciri kehidupan ini ialah satu kesilapan. Dua lapangan dilihat untuk mencapai pemahaman terhadap manusia meliputi (i) (ii) Melihat komunikasi daripada pandangan peserta interaksi. koherans dan misteri iaitu Koordinasi menjuruskan perhatian kita kepada cara tindakan disatukan untuk menghasilkan bentuk. Tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada kesan yang diterima daripada pihak lain. Kita akan lebih memahami diri kita dan orang lain dengan menyedari apa yang diucapkan dan bagaimana sesuatu itu diucapkan. CMM menerangkan bahawa kita bercerita pelbagai perkara secara individu ataupun kolektif. Begitu juga kita memberi kesan kepada pihak lain melalui interaksi kita dengannya.CMM mencadangkan tiga cara mengaplikasikan perspektif komunikasi kepada aktiviti dunia sosial (social worlds) iaitu koordinasi. Teori CMM mengkaji keseluruhan interaksi secara holistik. Oleh itu. 93 (i) . Kritikan terhadap teori ini ialah Teori CMM dikatakan satu teori makro interaksi manusia yang lahir daripada pemikir-pemikir komunikasi perucapan. misteri mendorong kita berfikir bahawa dunia ini lebih besar daripada cerita-cerita yang kita sampaikan dan dengar. (iii) Misteri digunakan untuk mengingatkan kita bahawa terdapat banyak lagi perkara di dalam dunia ini selain apa yang dapat kita lihat. Hal ini dapat mencipta maksud dan fungsi selain hanya menyampaikan informasi. Kedua. Koordinasi ini akhirnya membina bentuk-bentuk aktiviti oleh lebih pelbagai individu. (ii) Koherans mengarahkan perhatian kita kepada cerita yang kita sampaikan yang menyebabkan cerita itu tadi lebih bermakna. Hal ini secara konstan akan mencipta persepsi terhadap dunia sosial kita. Teori CMM mengandaikan realiti dicipta bukan ditemui. Terdapat pelbagai ketegangan yang berlaku yang menjadikan dunia sosial ini lebih mudah difahami sepanjang kita berhubung (koordinat) dengan pihak lain. Bentuk-bentuk ini disatukan menjadi acara dalam dunia sosial kehidupan kita.

Minatnya ialah terhadap hasil akhir yang dikeluarkan oleh minda manusia. koordinasi dan misteri dalam interaksi. Tanggapan kita mungkin berlainan. Pearce dan Cronan cuba untuk membuatkan orang lain faham teori ini daripada pandangan mereka. kemajuan yang dicapai ini tidak mendapat sokongan para sarjana komunikasi kerana keraguan standard saintifik dan kebolehujiannya.Teori CMM ini dikatakan telah berjaya membantu menjelaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi berbanding Teori Informasi Shannon dan Weaver yang telah kita pelajari sebelum ini. iaitu bagaimana pemikiran ditukar kepada tindakan. Teori CMM turut menekankan aspek kemanusiaan yang merangkumi maksud serta cara berinteraksi dengan menggunakan koherans. kelemahan yang ketara pada teori ini ialah (i) (ii) (iii) Ia telah menggunakan istilah yang terlalu banyak. Namun begitu. Mengikut perspektif ini. Teori ini dibina dalam perspektif ilmu kemanusiaan.2. Sebagai seorang pensyarah dalam bidang komunikasi di Purdue University. Teori CMM gagal untuk memberi fokus utama terhadap perkara terpenting dalam interaksi komunikasi. teori ini mesti dinilai berdasarkan kriteria interpretif. Kita dapat menyedari bahawa tingkah laku kita ialah hasil andaian tentang bagaimana kita membuat tanggapan terhadap individuindividu lain. Greene berminat untuk melihat bagaimana manusia menghimpunkan tindakan verbal iaitu bagaimana kita membuat perancangan untuk mengeluarkan ucapan.7 Teori Himpunan Tindakan yang dipelopori oleh John Greene (1984) menerangkan perubahan dalam proses mental individu dalam menghasilkan mesej yang akhirnya didengari khalayak. Secara khususnya Greene cuba menggambarkan hubungan antara apa yang kita tahu dengan tindakan yang berlaku. Kekuatan teori ini ialah ia memberi satu pengalaman dan pemahaman baru kita terhadap aktiviti manusia dalam perbualan. Teori Himpunan Tindakan (Action Assembly Theory) (iv) 6. namun komunikasi masih boleh terus berlaku dengan syarat kedua-dua belah pihak faham mereka datang daripada latar belakang yang berbeza dan mereka akan mencari titik persamaan yang memenuhi keperluan mereka. Teori CMM memberi fokus kepada situasi semasa (now). 94 . Namun. Ia tidak menerangkan atau membuat ramalan bagaimana teori ini boleh memberi kesan terhadap kejadian akan datang atau situasi komunikasi masa depan.

kepercayaan dan sebagainya yang berpotensi di bawah tahap sedar.Teori ini mengambil kira bagaimana cara individu itu membezakan antara mendapatkan informasi dan menggunakannya. Matlamat rekod prosedur boleh melibatkan tindakan. Menurut teori ini. Greene percaya bahawa pencarian maklumat ini bukanlah dibuat secara rawak. kini ia menjadi tugas minda bagi membantu menarik laluan bersama sebagai gambaran output. ia tidak memaklumkan kapasiti pemprosesan berpusat. Fikiran manusia adalah sistematik dan proses pemilihan yang dijangkakan berlaku ialah sesetengah rekod-rekod prosedur diaktifkan dan sesetengahnya pula ialah pasif. sesetengah rekod-rekod prosedur yang terpendam ini ialah ia kurang dilatih dan diaktifkan. Penghasilan tingkah laku menurut teori ini melibatkan dua proses penting iaitu (i) (ii) Cara mendapatkan elemen-elemen prosedur yang sebaik-baiknya daripada memori jangka panjang. Mengapa sesetengah rekod-rekod prosedur ini tidak dapat diaktifkan? Menurut teori ini sesetengah rekod-rekod prosedur ini tidak diaktifkan kerana pengaktifan ialah proses yang wujud di bawah tahap sedar. Proses ini dilabelkan sebagai proses pengaktifan (activation). Setiap satu peraturan ini disimpan dalam fikiran kerana sekurangkurangnya sekali pada masa lampau individu itu menyedari kaitan antara apa yang beliau inginkan dengan tindakan yang diambil. Analogi ini dikatakan tidak praktikal pada masa pemilihan dibuat secara sedar. Teori Himpunan Tindakan ini menyatakan bahawa lebih banyak rekodrekod prosedur diamalkan. Terdapat tiga perkara dalam pelan tindakan ini: (i) Hierarkinya yang semakin spesifik sedikit demi sedikit daripada atas ke bawah. Penyatuan elemen-elemen ini untuk membentuk output sebagai mewakili tindakan yang akan diambil. terutamanya pada jangka masa terkini. perasaan. 95 . Oleh itu. pembinaan tindakan-tindakan kita ialah daripada rekod-rekod prosedur yang disimpan dalam kotak hitam mental memori jangka panjang. Teori ini mengatakan bahawa himpunan rekod-rekod prosedur yang telah diaktifkan ialah gambaran output terhadap tindakan yang perlu diambil. Gambaran ouput ini ialah pelan tindakan yang terpecah kepada tingkah laku sebenar. Oleh itu. semakin kuatlah apa yang diperolehi.

(ii) (iii) Matlamat sosial mempraktikkan kawalan atas ke bawah. Greene menjelaskan bahawa tiada ‘pengganti’ kepada persediaan yang lengkap sebelum berucap. Secara tidak disedari. Kepelbagaian tahap kekuatan bergantung kepada seberapa kerap kita menggunakannya. Teori Himpunan Tindakan ini dikritik kerana membuat andaian tentang proses kognitif. Tindakan pada tahap horizontal yang sama hanya boleh dirancang dalam satu masa. manusia sering tidak belajar daripada apa yang pernah dialami sebelum ini. Namun kenyataannya. Contohnya seperti cogan kata yang memberi semangat kepada pekerja. Oleh itu. pemilihan perkara dalam cogan kata berkenaan menyumbang kepada pencapaian matlamat sosial di kalangan pekerja seperti yang dikehendaki oleh pihak atasan organisasi. Teori ini juga mengandaikan bahawa manusia belajar daripada apa yang telah berlaku daripada konsep rekod-rekod prosedurnya. Greene mengakhiri bahawa teorinya ini terlalu komplikated dan sukar diuji. Sesuatu unit itu diaktifkan di tahap di mana sesuatu situasi ia terbentuk sepadan dengan suasana persekitaran matlamat kita sekarang. teori ini dikatakan tidak mencipta landasan baru. Teori ini yang mendakwa latihan dan persediaan akan menyebabkan kefasihan ialah perkara yang telah dibuktikan sebelum ini. Sekiranya pengucap telah menghimpun perkataan dan tindakan sebelum berucap. Greene menjalankan kajian berkaitan pengucapan. Beliau mengukur jangka masa senyap seseorang pengucap apabila ingin memberi jawapan kepada soalan yang dikemukakan dan juga ketidakfasihan yang wujud ketika memberi jawapan untuk menentukan tahap pemprosesan mental. Proses Menghimpunkan Gambaran Output diandaikan oleh Teori Himpunan Tindakan melibatkan penglibatan memori jangka panjang kita yang mengandungi berjuta rekod-rekod prosedur yang menjalinkan tindak balas lepas dengan akibatnya. Namun. pengucap akan mempunyai masa untuk memberi perhatian kepada khalayak dan maklum balas yang ditunjukkan. ramai pelajar- 96 . Hal ini kerana beliau bimbang teori yang terlalu mudah tidak akan menggambarkan proses minda yang kompleks. Cogan kata ini akan menyebabkan wujudnya tindakan yang selari dengan kehendak pihak atasan oleh para pekerja.

linguistik.pelajarnya yang berusaha memahami idea Greene ini membuat kesimpulan bahawa ideanya ini mencecah hal sebenarnya terjadi dalam proses minda manusia. Apakah andaian-andaian Teori Informasi ini? 4.3 RUMUSAN Dalam Bab 6 ini kita telah mengikuti penerangan mengenai teori-teori asas komunikasi. Teori-teori asas ini memberi fokus kepada komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal yang berlaku. Huraikan apakah yang dimaksudkan dengan Penyelarasan Pengurusan Pengertian (CMM)? 5. SOALAN DALAM TEKS 1. Apakah yang dimaksudkan dengan teori-teori asas komunikasi? 2. Sekiranya diri anda dapat berfungsi seperti mana konsepkonsep yang diterangkan dalam Teori Interaksi Perlambangan ini. Pentafsiran ini pula bergantung kepada banyak aspek yang agak berbeza daripada seorang pengkaji kepada yang lain. agaknya berapa banyakkah masalah sosial diri anda yang dapat anda atasi? 6. psikologi dan lain-lain. iaitu bagaimana manusia itu membuat tafsiran terhadap simbol-simbol yang diterima. Apakah yang boleh dilakukan apabila berlaku ketidakselarasan kepercayaan dan kelakuan mengikut Teori Kognitif Disonan? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Teori-teori asas komunikasi ini terhasil daripada pelbagai bidang seperti sosiologi. 97 . Apakah definisi istilah informasi yang digunakan oleh Shannon dan Weaver? 3. Maksud yang tercipta bergantung kepada diri individu dan bukannya perkataan. Kajian-kajian yang dilakukan banyak tertumpu kepada bagaimana maksud tercipta dan bagaimana ia diterjemahkan kepada tingkah laku manusia.

Ciri-ciri teori asas ini ialah ia tidak mempunyai had masa iaitu ia boleh menerangkan fenomena yang berlaku pada masa dulu. Ia adalah apa saja yang tidak dirancang oleh sumber. pergerakan visual yang keterlaluan dan boleh mengganggu konsentrasi. Andaian-andaian mengenai Teori Informasi ini ialah pertama lebih tinggi medan kebebasan memilih mesej oleh seseorang individu. maka pengertian “informasi” yang digunakan juga ialah teknikal. Shannon membentuk satu teori teknikal. Oleh itu.SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Bandingkan andaian-andaian yang dibuat oleh Teori Pengurusan Koordinasi Makna (CMM) dan Teori Perantaraan Makna (MTM) dalam membentuk tindak balas individu. Huraikan bagaimana simbol menjadi asas pembentukan diri individu yang diperkatakan oleh Teori Interaksi Perlambangan dan Teori Kognitif Disonan. Andaian keduanya ialah gangguan ialah musuh informasi. suara yang tidak jelas. gangguan dianggap sebagai sesuatu yang boleh menyekat keupayaan saluran membawa informasi daripada transmitter kepada penerima. semuanya ialah gangguan. Ia menjelaskan interaksi dalam berkomunikasi yang asas bagi menerangkan perlakuan manusia. 2. 2. sekarang dan meramal fenomena akan datang. 3. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Teori-teori asas komunikasi digunakan untuk menerangkan dan mengenal pasti konsep-konsep asas berkomunikasi. 98 . bunyi bising yang mengganggu lebih daripada hanya bunyi lain yang kedengaran atau statik dalam talian. maka lebih sukarlah untuk diramalkan penerimaan. Informasi bagi Shannon bererti peluang untuk mengurangkan ketidakpastian. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Bagi kedua-dua Shannon dan Weaver. Kebisingan atau gangguan ini termasuklah tulisan yang comot.

Individu dalam sesebuah situasi sosial akan cuba memahami perkara-perkara yang sedang berlaku dan menggunakan peraturan-peraturan tertentu untuk mengenal pasti sesuatu. 99 . Pearce dan Cronen percaya bahawa teori ini amat berfaedah kepada kehidupan harian kita. Teori ini berkaitan dengan beberapa teori lain seperti Teori Pengucapan. tindak balas atau perlakuan. Teori CMM mengkaji keseluruhan interaksi secara holistik. iaitu manusia mempunyai matlamat terhadap apa yang mereka fikirkan perlu dan mulia. CMM dibina berdasarkan dua kaedah: (i) (ii) Kaedah konstitutif iaitu kaedah yang penting untuk memahami maksud. Mereka bertindak dalam lingkungan pemahaman. Teori Interaksi Simbolik dan Teori Sistem. Teori CMM mengandaikan realiti dicipta bukan dijumpai. Individu-individu yang berinteraksi akan mengkoordinasikan tindakan agar memberi kesan seperti yang diinginkan dan akhirnya kedua-dua belah pihak dapat mengambil bahagian dengan selesa. Secara umumnya teori CMM mengatakan bahawa individu yang terlibat dalam sesuatu perbualan akan membina realiti sosial mereka sendiri. Mereka ingin mencapai sesuatu dalam hidup dan berharap dapat menguruskan sesuatu konflik dengan baik. Digunakan untuk menjelaskan situasi atau mesej. dua individu yang berinteraksi akan mencipta maksud terhadap perbualan mereka. begitu juga apabila mereka benci dan takutkan sesuatu. W. Menurut teori ini. Barnett Pearce dan Vernon Cronen telah membangunkan CMM. Kaedah regulatif iaitu kaedah yang penting untuk menentukan tindakan. Setiap individu ini juga akan menghasilkan sistem interpersonal yang membantu menerangkan tindakan dan tindak balas. Begitu juga kita memberi kesan kepada pihak lain melalui interaksi kita dengannya. Pearce dan Cronen menggunakan istilah making social worlds untuk menerangkan CMM. Koordinasi menjadi sukar apabila dua individu melihat sesuatu perkara itu dengan cara berlainan. Tindakan yang dilaksanakan bergantung kepada kesan yang diterima daripada pihak lain.4. menggunakan peraturan-peraturan untuk membuat keputusan yang betul tentang tindakan yang perlu diambil. Pada lewat 1970-an.

maka seseorang individu itu akan cuba mencari justifikasi mengapa satu-satu pilihan dibuat.5. Perkara yang boleh dilakukan apabila berlaku ketidakselarasan kepercayaan dan kelakuan mengikut Teori Kognitif Disonan ialah (a) Mendedahkan diri kepada informasi yang baru Pendedahan kepada informasi yang baru yang bertentangan dengan kognitif akan menyebabkan wujudnya disonan. individu tadi akan cuba mengelak dan mencari informasi-informasi yang konsonan. Ia dipercayai dan selaras dengan kognitif dari segi logik. Apabila hal ini berlaku. Maka disonan wujud dalam situasi ini iaitu individu tersebut memilih aspek-aspek positif alternatif yang dipilih dan mengenal pasti aspek-aspek negatif pilihan yang ditolak. 100 . Ia melibatkan penggunaan paksaan atau “pembujukan kuat” seperti perjanjian memberi ganjaran untuk merangsang seseorang melakukan sesuatu. (b) Wujudnya pilihan-pilihan yang menarik Apabila wujud pilihan-pilihan yang sama menarik. (c) Induksi kepada sikap atau tingkah laku yang bertentangan Festinger menggelar hal ini sebagai “kepatuhan yang dipaksa”. Disonan tidak akan wujud sekiranya kita tidak mempunyai apaapa pilihan yang lain untuk dibandingkan. Sebaliknya aspek-aspek negatif pilihannya dan aspek-aspek positif pilihan yang tidak dipilih ialah disonan dengan kognitif individu tersebut. Aspek-aspek positif pilihan yang dipilih dan aspek-aspek pilihan yang ditolak ini ialah konsonan terhadap kognitif.

Biasanya komunikasi interpersonal ini wujud apabila adanya persefahaman. 2. (1999) bahawa komunikasi interpersonal bolehlah dianggap sebagai satu proses transaksi berterusan 101 . 3. 4. Inilah yang dikatakan hubungan komunikasi interpersonal yang positif. Menggunakan ilmu komunikasi interpersonal dalam kehidupan seharian pelajar. Membincangkan definisi teori-teori komunikasi interpersonal tersebut. Ini bertepatan dengan apa yang diutarakan oleh Adler et al. anda seharusnya boleh: 1. wujudnya sikap tolong-menolong dan sebagainya. jika anda mempunyai seorang kawan atau teman sebilik di asrama kenapa anda boleh mengekalkan hubungan dengan kawan tersebut? Biasanya hubungan tersebut boleh terjalin dengan baik dan berkekalan kerana anda boleh berinteraksi antara satu sama lain. Menjelaskan kaedah-kaedah dan contoh-contoh komunikasi interpersonal yang biasanya menjadi amalan seseorang. Dalam hal ini ianya melibatkan rasa mesra. Beebe dan Redmond (1999). Contohnya. hubungan yang intim. 7. Mendefinisikan teori-teori yang terdapat dalam komunikasi interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. 5.BAB 7 KOMUNIKASI INTERPERSONAL OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Mengenal pasti kebolehan komunikasi interpersonal di kalangan pelajar. komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan saling pengaruh-mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi tersebut. boleh berkongsi keyakinan dan masalah. keserasian.1 PENGENALAN Dalam bab ini anda akan diberikan penjelasan makna Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antara Perseorangan. kecintaan yang mendalam dan rasa tidak boleh berpisah dengan seseorang. Menurut Beebe.

dan biasanya melibatkan mereka yang berada pada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan melalui pertukaran mesej antara mereka. Jelasnya. iaitu Interaksi Simbol (Symbolic Interactionism). Manusia juga memahami sesuatu melalui pengalaman serta peranan simbol yang membentuk masyarakat tersebut. Teori Penembusan Sosial (Social Penetration Theory). Setelah disenaraikan beberapa teori dalam Teori Komunikasi Interpersonal. terdapat tiga prinsip utama teori ini. bahasa dan pemikiran. Perhubungan Dialek (Relational Dialectics) dan Teori Keadilan Sosial (Social Judgement Theory). Lazimnya manusia membuat interpretasi terhadap sesuatu perkara berdasarkan sumber yang dianggap relevan hasil daripada interaksi dan penerimaan masyarakat. 7. Pandangan Interaksi (Interaction View). Menurut George Herbert Mead (1934) lagi. komunikasi interpersonal berlaku apabila terdapat sekurang-kurangnya dua individu berkomunikasi secara bersemuka dan terdapat maklum balas yang cepat. mengapa anda memberhentikan kereta anda apabila lampu merah menyala di persimpangan yang terdapat lampu isyarat? Lampu merah tersebut seolah-olah berinteraksi dengan anda. iaitu makna. Teori Melampaui Jangkaan (Expectancy Violations Theory). Teori Pengkaburan Interpersonal (Interpersonal Deception Theory). 102 . biasanya manusia membuat keputusan secara subjektif melalui apa yang difahaminya. maka kini anda akan diperjelaskan kepada setiap teori tersebut. Pengurusan Koordinasi Makna (Coordinated Management of Meaning). Masyarakat umumnya telah mengetahui bahawa lampu merah menandakan seseorang pemandu perlu berhenti dan ini menunjukkan berlakunya interaksi simbol antara lampu tersebut dengan manusia. Menurut Griffin (2000) terdapat sepuluh teori yang boleh dikategorikan dalam Teori Komunikasi Interpersonal. Kritikan Konstruktivisme (Constructivism). Kehidupan manusia banyak bergantung kepada interaksi sosial yang biasa dialaminya. Beliau telah memperjelaskan mengenai kesan komunikasi antara manusia. Contohnya. Teori Pengurangan Ketidakpastian (Uncertainty ReductionTheory). Ketiga-tiga prinsip ini memberikan rumusan terhadap diri dan sistem masyarakat dalam komuniti yang lebih besar.2 TEORI INTERAKSI SIMBOL (SYMBOLIC INTERACTIONISM) Teori Interaksi Simbol ini telah diperkenalkan oleh George Herbert Mead (1934). Pada pendapat beliau.

Kita ambil contoh kalau pelajar dari Kelantan bertemu dengan pelajar Kelantan lain di depan pintu kuliah. Selalunya apa yang terdapat dalam minda akan terpancul keluar melalui perbuatan. suka dan sebagainya. Tingkah laku tersebut berupaya membentuk makna atau tanda kepada diri seseorang dan apa yang difikirkannya. benci. Mereka akan menundukkan kepala apabila bertemu dengan orang yang lebih tua bagi menandakan rasa hormat mereka. Begitu juga kalau sebaliknya. Malah masyarakat Melayu juga diajar bersopan dengan membongkokkan badan ketika berjalan melintasi hadapan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat kepada mereka. kasar. Cuba anda interpretasikan tindakan rakan sebelah anda jika anda merampas pensil di tangannya semasa dia sedang menulis. Mereka akan menggunakan bahasa atau dialek Kelantan bila berkomunikasi. jika sebuah kereta dengan lajunya tiba-tiba telah memotong kereta anda sedangkan terdapat kereta lain di hadapan sehingga anda terbabas untuk mengelakkan dari berlakunya kemalangan. Contohnya. 103 . Bahasa yang digunakan oleh seseorang dapat menggambarkan komunikasi interpersonal yang terdapat dalam dirinya. Malah bahasa juga dapat memperlihatkan masyarakat sekitarnya. Kita ambil contoh masyarakat Jepun. Interaksi simbol ini jelas memberi makna kepada komunikasi interpersonal seseorang itu.Makna yang diberikan oleh seseorang itu biasanya berdasarkan tindaktanduk atau tingkah laku seseorang itu daripada persepsi masyarakat. jika sedih anda akan menangis atau kelihatan sugul sahaja. Ini semua memperlihatkan bahawa komunikasi interpersonal dicernakan melalui proses interaksi simbol ini. Bahasa yang digunakan juga merupakan sumber makna kerana apa yang terkeluar daripada mulut anda yang membentuk bahasa akan memperlihatkan sikap dan sifat anda sama ada lembut. Bagi mereka berinteraksi dengan menggunakan dialek Kelantan tersebut dapat menonjolkan simbol persabahatan yang kukuh dan intim antara mereka. Kemungkinan anda akan melakukan reaksi di luar kawalan seperti secara spontan mengeluarkan penumbuk melalui tingkap kereta menandakan anda marah dengan sikap biadap pemandu tadi. Pemikiran juga mempunyai perkaitan dengan komunikasi interpersonal kerana manusia suka membuat interpretasi terhadap apa yang dikomunikasikan. Jika anda suka umpamanya. pasti anda akan tertawa atau senyum. pasti bahasa yang digunakan agak kasar seperti “Keluar! Keluar! Keluar! Saya benci awak!”. Kalau anda marah. Mereka berasa puas apabila dapat menggunakan dialek tersebut ketika berinteraksi sesama mereka. geram.

Teori pengurusan koordinasi makna ini lebih menekankan komunikasi interpersonal yang berpusatkan cara bagaimana seseorang itu berkomunikasi. pengurusan koordinasi makna ini dapat membentuk sikap dan cara seseorang itu melakukan komunikasi interpersonalnya. Biasanya persepsi tersebut bergantung kepada sifat kendiri seseorang itu sama ada positif atau negatif. Pembinaan peribadi dan proses komunikasi seseorang yang baik dapat membentuk satu kesatuan matlamat yang membolehkan manusia hidup aman dan sejahtera. terpengaruh dengan setiap apa yang dituturkan oleh seorang ibu atau bapanya kerana proses pengurusan makna kedua-dua ibu bapa tersebut amat bererti dalam diri mereka. Contoh lain. Pengalaman dan latihan yang diperolehi manusia untuk berinteraksi biasanya akan mempengaruhi caranya melakukan komunikasi interpersonal. Dalam teori pengurusan koordinasi makna ini selalunya bermula dengan proses persepsi seseorang terhadap orang lain. Barnett Pearce dan Linda Harris (1979) yang menyatakan bahawa interaksi seseorang itu lazimnya dapat memperlihatkan personaliti dan pengaruh sosial seseorang. Biasanya dengan tegas beliau akan memberitahu nama. tetapi kemudian memberikan ransangan dan motivasi kepada anaknya supaya lebih tekun lagi mengulang kaji pelajaran agar menjadi pelajar yang berjaya. Ini bergantung juga kepada keakraban hubungan antara seseorang itu dan akhirnya akan menghasilkan tindakan. Seorang anak umpamanya.Contohnya. Sikap serius dan tegas ini memperlihatkan disiplin yang mereka terima selama ini melalui latihan dan pembentukan kendiri sebagai anggota keselamatan. seorang pegawai polis yang menjawab panggilan telefon. pangkatnya dan dengan siapa kita ingin berurusan melalui telefon. Jelasnya. seorang ayah yang baik akan memuji anaknya walaupun mendapat markah rendah dalam kelas.7.3 PENGURUSAN KOORDINASI MAKNA (COODINATED MANAGEMENT OF MEANING) Teori ini telah diperkenalkan oleh Vernon Cronen. Cuba anda nasihatkan rakan anda tentang betapa pentingnya menuntut ilmu? Apakah reaksi beliau terhadap nasihat anda itu? 104 . Adakalanya cara penyampaian lebih penting daripada isi kandungan yang ingin disampaikan.

konteks mata dan kerapatan badan mereka yang berinteraksi tersebut. A. (1992).4 TEORI JANGKAAN MELAMPAU VIOLATIONS THEORY) (EXPECTANCY Teori jangkaan melampau ini telah diperkenalkan oleh Judee Burgoon (1986) yang memperjelaskan mengenai proses ruang. 7. Beebe dan Redmond (1999)? Bagaimana komunikasi interpersonal boleh berlaku? Siapakah yang menyebutkan bahawa komunikasi interpersonal merupakan satu proses transaksi yang berterusan dan biasanya melibatkan mereka yang berada pada suatu suasana yang sama pengertian serta boleh mewujudkan hubungan melalui pertukaran mesej antara mereka? Semak jawapan anda di akhir bab ini. maka kedua-dua mereka yang berkomunikasi itu dapat dianggap sangat rapat hubungannya. communication.W. Trenholm. (2002). S. Contohnya. Apakah makna komunikasi interpersonal menurut pendapat Beebe. S. 3. saiz dan bentuk komunikasi seseorang itu yang dapat memperlihatkan keintiman mereka. jika berlaku jarak perbualan seseorang itu antara 0 hingga 18 inci. mesra atau tidak mesra bergantung kepada non-verbal yang wujud dalam bentuk jarak. jarak. Theories of human communication. & Jensen.SOALAN DALAM TEKS 1. Jarak ini mungkin berlaku apabila pasangan 105 . Canada: Wadsworth. Interpersonal Littlejohn. Bagi beliau apabila sesuatu perkara yang ingin dibincangkan melibatkan sama ada formal atau tidak formal. Beliau percaya bahawa zon yang dibina oleh seseorang ketika berkomunikasi akan memberi makna hubungan antara mereka. Belmout: Wadsworth. 2.

Jarak ini mungkin berlaku apabila terdapatnya perbincangan atau sesi mesyuarat antara ketua dengan pekerjanya dalam sebuah bilik mesyuarat yang berbentuk formal. iaitu pemalsuan. Begitu juga dengan konteks mata yang dilakukan akan memberikan jangkaan terhadap komunikasi interpersonal yang wujud. jarak interaksi seseorang itu dapat memberikan interpretasi terhadap keintiman hubungan seseorang. Jika anda ditemu duga dan anda takut untuk bertentang mata dengan mereka yang menemu duga anda. Mereka pada dasarnya berkomunikasi dengan jujur. Manakala jarak 10 kaki ke atas merupakan jarak publik.kekasih sedang berbual mesra atau pasangan suami-isteri atau mungkin juga seorang ibu sedang berbisik sesuatu kepada anaknya. menurut David Buller dan Judee Burgoon (1996) wujudnya komunikasi dua hala antara 106 . Apa yang akan berlaku? 7. tetapi pada hakikatnya ada tujuan atau mesej tertentu di sebalik kegiatan komunikasi yang dijalankan. Cuba anda masuk dalam lif dan terus memerhatikan setiap orang dalam lif tersebut. Manakala jarak antara 4 kaki hingga 10 kaki dianggap sebagai jarak sosial. merahsiakan dan mengelirukan. Mereka mungkin sedang berbincang mengenai gerai makan yang akan dijunjungi waktu tengah hari nanti atau tentang teman wanita mereka yang bermasalah. Selain itu. Jelasnya. Dalam hal ini terdapat tiga strategi penipuan komunikasi yang biasa berlaku. cara seseorang itu mengadakan konteks mata juga penting dan ianya dapat memperlihatkan reaksi seseorang. Manakala bagi jarak antara 18 inci hingga 4 kaki. Jarak ini selalu berlaku apabila ada sesi ceramah dan biasanya penceramah dengan penonton berada pada situasi ini ketika dalam sebuah dewan. Proses interaksi ini mungkin berlaku antara seorang sahabat dengan sahabat baiknya atau antara ketua dengan pekerja yang sama jantina.5 TEORI PENGKABURAN INTERPERSONAL (INTERPERSONAL DECEPTION THEORY) Teori Pengkaburan Interpersonal ini telah dipopularkan oleh David Buller dan Judee Burgoon (1996) yang mendapati ramai manusia dalam banyak situasi tidak bersikap jujur ketika berkomunikasi. Dalam melaksanakan komunikasi interpersonal bentuk ini. maka reaksi tersebut sedikit sebanyak memberikan implikasi negatif bahawa anda tidak jujur untuk berkomunikasi dan tidak yakin dengan apa yang anda ingin tutur atau ucapkan. dianggap sebagai jarak personal.

Adakalanya komunikasi interpersonal berbentuk pengkaburan berlaku apabila seseorang cuba merahsiakan sesuatu peristiwa atau insiden yang berlaku. hujah yang digunakan oleh seorang sahabat yang pro kepada pemerintah sering tidak berlandas atau bersandarkan sumber yang tidak pasti kebenarannya atau sumber yang tidak diiktiraf kewibawaannya. Manakala seorang sahabat lain terlalu anti pemerintah. tetapi daripada air mukanya dapat memperlihatkan ketidakjujurannya semasa bertutur. merahsiakan dan mengelirukan. Tanya rakan anda sama ada dia faham atau tidak isi kandungan modul Teori Komunikasi UPJJ. Ramai penduduk kampung yang tertarik dengan komunikasi interpersonalnya lalu menjual harta untuk sama-sama mengikuti skim cepat kaya tersebut. wujud pula apa yang dikatakan komunikasi mengkaburkan yang berbentuk pemalsuan. Contohnya. Ada isu yang dipalsukan kebenarannya semata-mata kerana dia “bias” kepada pemerintah.komunikator dan komunikan. Terdapat juga manusia bila menghadapi sesuatu masalah bertindak dengan melakukan penipuan bagi melepaskan diri. Terdapat juga kekaburan interpersonal apabila sesuatu interaksi yang berlaku tidak menggambarkan perkara sebenarnya. seorang pekerja yang datang lambat ke tempat kerja akan mencipta pelbagai alasan agar tidak dimarahi oleh ketuanya. Apa yang dibicarakan semuanya bersifat negatif kepada tokoh-tokoh tertentu tanpa sebarang sandaran yang kukuh. seorang lelaki yang bertali leher dan kelihatan segak dengan kereta mewah telah menawarkan program atau skim cepat kaya. Contohnya. Ini bermakna. Tetapi apa yang berlaku ialah penipuan dan inilah yang mengelirukan mereka yang terlibat dalam skim tersebut. jika berlaku perbincangan antara dua orang sahabat tentang politik negara. Contohnya. 107 . Biasanya mereka yang berinteraksi ini cuba mempengaruhi antara satu sama lain dan semasa berlakunya komunikasi antara mereka inilah. beliau cuba menyembunyikan kesedihan yang dialaminya. Kedua-dua sahabat ini dianggap melakukan pengkaburan interpersonal semasa berkomunikasi. UUM yang diberikan kepadanya? Lihatlah kejujuran beliau ketika mengeluarkan kata-katanya. Pujian yang diberikan kepada tokoh politik tertentu terlalu tinggi sehingga tidak munasabah pada logik akal. Contohnya. jika seorang bekas isteri yang telah diceraikan oleh suaminya bersikap tidak ambil kisah atau tertawa ketika menceritakan peceraiannya.

Itulah jalan paling mudah yang terfikir oleh beliau. Barbara.7 TEORI PENEMBUSAN SOSIAL (SOSIAL PENETRATION THEORY) Teori Penembusan Sosial telah diutarakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor (1973) dengan menjelaskan. proses komunikasi interpersonal bertujuan untuk berkongsi maklumat antara seseorang. Dalam teori ini konsep utamanya ialah personaliti diri seperti bawang besar yang mempunyai lapisan luar atau kulit yang nipis. J. O’ Keefe (1982). J. Contohnya. J. Matlamat komunikasi interpersonal akan mencapai kejayaan sekiranya perilaku pengamal bersikap terbuka dan jujur semasa berkomunikasi. Rakan anda juga mungkin membayangkan bahawa anda juga mungkin akan bertindak sedemikian sekiranya berada di tempatnya. Begitu juga jika anda memberikan kritikan terhadap rakan sekuliah anda yang meniru tugasan rakan lain untuk memudahkan kerja beliau. Bagaimana perasaan anda sekiranya sahabat anda tiba-tiba mengkriti anda kerana menceritakan kisah teman wanitanya kepada rakan yang lain? 7. Ini 108 . O’Keefe dan Daniel. O’ Keefe dan Daniel. Menurut Griffin (2000) setiap yang dikomunikasikan ialah apa yang terdapat dalam minda seseorang penutur itu. J.7. Teori konstruktivisme oleh Jesse Delia. H (1965) sebagai asas mendapat keputusan terhadap komunikasi interpersonal. jika seseorang itu marah. Seorang ketua dalam organisasi akan memberikan arahan kerja kepada pekerja sokongannya apabila dia memikirkan kepentingan kerja tersebut bagi meningkatkan prestasi organisasi. O’Keefe (1982) ini telah mengguna pakai Walter Crockett Role Category Questionnaire (RCQ) yang diperkenalkan oleh Crockett W. maka sikap kemarahannya akan ditonjolkan hasil daripada apa yang tersimpan dalam mindanya. Hasil arahan kerja tersebut.6 TEORI KONSTRUKTIVISME (CONSTRUCTIVISM) Teori ini dipelopori oleh Jesse Delia. diikuti dengan lapisan-lapisan lain yang semakin ke dalam semakin kuat dan padat. akan berlaku pula maklum balas atau kritikan sama ada positif atau negatif daripada para pekerja hasil yang terdapat dalam minda mereka. Teguran anda mungkin tidak akan dilayani kerana dia meniru disebabkan tidak mempunyai masa untuk membuat tugasan tersebut. dengan mengutarakan alat pengukuran bagi memperoleh keputusan tentang komunikasi interpersonal yang disebut sebagai get inside your head. Barbara.

Pendedahan kendiri Ali dianalisis oleh Adam dengan melihat hasil perbuatan Ali. Ini bererti. Berikan tiga cadangan kebaikan dan kelemahan teori ini berdasarkan pengalaman anda membentuk hubungan dengan rakan anda.bermakna. Adam telah mengajak Ali ke rumahnya yang terletak di Changlon. maka komunikasi akan menjadi bertambah peribadi. tetapi menjadi lambat setelah sampai ke lapisan yang lebih tengah. Oleh kerana rasa kesian kepada Ali yang agak keseorangan. maka semakin kita mengetahui kegemaran. Kemudian berlakunya pendedahan kendiri dengan memahami cita-cita. jadual hariannya dan kelemahan peribadinya. Ali telah bertindak kurang sopan dengan pergi ke dapur mencari makanan dan membuka TV dengan kuat sekali sedangkan dalam rumah itu bapa Adam sedang bersembahyang. Proses terakhir yang mungkin berlaku ialah kebalikan tembusan yang merupakan proses menarik diri daripada satu lapisan kesatu lapisan seperti dilalui pada peringkat tembusan. sekiranya kita telah lama mengenali rakan atau sahabat kita. Tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal. seperti kisah keluarganya yang porak-peranda hasil perceraian ibu bapanya. Mungkin rakan akan tidak lagi bertegur sapa dengan anda atau melarikan diri bila bertembung dengan anda. sikap ego dalam dirinya dan mungkin kisah putus tunangnya. Tetapi bila diselidiki dalam jiwanya terdapat perasaan yang tidak disenangi oleh Adam. Biasanya perkara luaran lebih kerap diceritakan kepada teman baru seperti kursus yang diambil. Lebih banyak seseorang itu mengetahui tentang pasangan mereka. cita-cita. Semasa berada di rumah Adam. Pada luarannya didapati Ali seorang pelajar yang sama dengan pelajar lain. wujud hasil hubungan pada awalnya. kemudian timbul kepuasan hubungan dan seterusnya timbul kestabilan hubungan. sombong dan kurang sopan. Pada pendapat anda adakah Adam akan mengajak Ali ke rumahnya lagi? Bolehkah Ali terus menjadi sahabat Adam? Daripada contoh di atas. kisah Adam seorang pelajar Universiti Utara Malaysia (UUM) telah berkenalan dengan Ali rakan sebiliknya yang berasal dari Kuala Lumpur. maka semakin kita mengetahui isi hati kenalan kita itu. Contoh. Ini bermakna. didapati Ali kelihatan sebagai seorang pelajar dari bandar yang bersikap ego. kebaikan sifat atau keburukan peribadinya. semakin lama kita berkenalan atau melakukan komunikasi interpersonal. Lazimnya tembusan berlaku dengan cepat pada peringkat awal perkenalan. 109 . tetapi menjadi lebih susah hingga ke lapisan tengahnya. asal mereka dan minat.

perlakuan pencarian maklumat akan meningkat. kita sebenarnya berpotensi menyelidiki siapa dia. Apabila tahap komunikasi bukan verbal meningkat. Oleh itu. Terdapat tujuh aksiom yang yang telah diperkenalkan oleh Berger (1987). iaitu ketidakpastian perlakuan yang boleh diselesaikan melalui prosedur tertentu dan ketidakpastian kognitif yang boleh diatasi dengan mencari maklumat. Biasanya apabila kita berkomunikasi dengan seseorang. dari mana asalnya. maka tahap ketidakpastian akan berkurangan. maka tahap ketidakpastian berkurangan. Apabila tahap ketidakpastian tinggi. 110 Aksiom 3: Aksiom 4: Aksiom 5: Aksiom 6: . teori ini juga kadang-kadang disebut sebagai Teori Aksiomatik. pencarian maklumat berkurangan. ia akan mengurangkan ketidakpastian. Teori ini mempunyai banyak aksiom yang merupakan kenyataan yang diterima sebagai benar tanpa perlu melalui proses pengujian. Dalam teori ini menyebutkan bahawa jika kita pertama kali bertemu dan berkomunikasi dengan seseorang. Kekurangan ketidakpastian menyebabkan bertambahnya komunikasi bukan verbal. akan menghasilkan kadar timbal balik yang tinggi. Apabila tahap ketidakpastian berkurangan. Apabila berlaku persamaan antara individu. maka kita akan berasa tidak pasti dan biasanya berlaku dua jenis ketidakpastian. menyebabkan kemesraan berkurangan.7. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi. Apabila tahap ketidakpastian yang tinggi dalam hubungan. iaitu Aksiom 1: Aksiom 2: Apabila tahap komunikasi verbal antara seseorang yang baru sahaja berkenalan meningkat. kenapa dia berjumpa dengan kita dan persoalan lain yang timbul dalam fikiran kita.8 TEORI PENGURANGAN KETIDAKPASTIAN (UNCERTAINTY REDUCTION THEORY) Teori ini dipopularkan oleh Charles Berger (1987) dengan memberikan fokus terhadap penggunaan komunikasi manusia bagi memperoleh pengetahuan selain membentuk kesefahaman antara satu sama lain apabila berkomunikasi. ia akan meningkatkan ketidakpastian. Sekiranya berlaku ketidaksamaan. Tahap ketidakpastian rendah akan menghasilkan kadar timbal balik yang rendah.

(ii) Nilai insentif – kita mengetahui bahawa dia mempunyai nilai yang kita inginkan.Aksiom 7: Apabila tahap ketidakpastian yang akan menyebabkan kita kurang meminati seseorang itu. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). kenalan kita sama-sama mengikuti kursus PJJ. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). Mereka menjelaskan tentang proses membentuk serta mengekalkan hubungan antara perseorangan. teori pengurangan ketidakpastian ini mungkin memberikan anda pandangan baru mengenai proses pembentukan hubungan dalam komunikasi antara perseorangan dan seterusnya meningkatkan lagi jalinan hubungan anda dengan sahabat anda. Cuba anda kaitkan setiap aksiom di atas dengan hubungan anda bersama rakan sekuliah anda sejak bertemu dengannya. iaitu (i) Kita tidak boleh tidak berkomunikasi – walaupun kita tidak begitu bersetuju dengan ibu kerana mengkritik pakaian kita dan tidak 111 . 7. iaitu Pengharapan interaksi pada masa depan – apabila kita akan berjumpa dan berinteraksi dengan individu berkenaan pada masa depan. manakala kurangnya ketidakpastian akan menyebabkan kita lebih menyukainya. Bagi memahami teori pengurangan ketidakpastian ini Griffin (2000) telah mengutarakan pandangan tentang proses pencarian maklumat dalam membentuk hubungan. Contoh. Kita akan berpeluang bertemu kerana kebetulan dia dari tempat yang sama. Terdapat tiga perkara yang mendorong seseorang itu mencari maklumat. sahabat kita itu adik kepada salah seorang pensyarah di Jabatan Komunikasi yang mempunyai banyak buku rujukan untuk memudahkan kita untuk membuat tugasan nanti. Untuk menerangkan hubungan antara individu dalam pendekatan interaksi ini. tiga prinsip telah diutarakan oleh Paul Watzlawick.9 PENDEKATAN VIEW ) INTERKASI (THE (i) INTERACTION Pendekatan Interaksi ini telah diutarakan oleh Paul Watzlawick. (iii) Devian – kenalan anda itu agak berbeza dengan kenalan lain kerana setiap kali bertemu dia akan resah untuk berbicara. UUM dalam bidang komunikasi. Contohnya. memandang tempat lain bila bercakap dan selalu melarikan diri bila bertembung dengan anda. Anda ingin tahu kenapa dia berkelakuan begitu. Jelasnya.

Manakala Alijah pelajar Tingkatan 6 yang aktif di sekolah. anda bolehlah mengikuti kisah berikut: Datuk Syed merupakan seorang tokoh korporat yang disegani. Datuk Syed telah menghubungi seorang Pegawai Polis agar anaknya dilepaskan. Manakala Datin Zainon pula terlalu menjaga statusnya sebagai Profesor dan hubungannya yang bersifat komplementari sebagai ibu dengan membohongi pihak sekolah. (ii) Manusia berkomunikasi secara digital dan analogik – komunikasi bukan verbal adalah analogik. manakala komunikasi verbal adalah digital. Apabila pihak sekolah menghubungi Datuk Syed mengenai tingkah laku anaknya Adam. air muka dan pergerakan badan yang mempunyai makna. Contohnya. Selalunya dalam komunikasi lisan metakomunikasi ialah nada suara. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai teori pendekatan interaksi ini. Aminah sibuk sebagai pelajar Tahun Tiga di Universiti Selatan Malaysia. Isterinya Datin Zainon seorang Profesor di Universiti Utara Malaysia. Satu hari Adam telah ditangkap polis kerana disyaki terlibat dengan perlumbaan haram. Dalam situasi ini pemberian sejambak bunga itu ialah komunikasi analogik dan ucapan selamat dengan nada yang kasar itu ialah komunikasi digital. Manakala Aminah pula sibuk dengan kerja-kerja kursus di universiti tanpa menghiraukan apa yang telah berlaku terhadap adiknya. Datuk Syed terpaksa menjaga identitinya sebagai tokoh korporat. Begitu juga dengan Alijah yang sering bergaduh dengan Adam di rumah. dia cuba mengadakan hubungan yang menerangkan kandungan atau disebut metakomunikasi. (iii) Komunikasi sama dengan isi kandungan membentuk hubungan – apabila seseorang berkomunikasi. Alijah yang tengah dan Adam yang bongsu. iaitu Aminah yang sulung. Datuk Syed menganggap itu sebagai proses biasa sebagai pelajar yang kian remaja.mahu berkomunikasi dengannya. anda memberi sejambak bunga kepada pensyarah sempena Hari Guru. tetapi bahasa yang anda gunakan nadanya agak kasar. selalu bergaduh dan ponteng sekolah. Apa yang menjadi masalah ialah anak mereka Adam yang belajar dalam Tingkatan 4 ialah pelajar yang sangat degil. Manakala Adam membuat alasan bahawa dia tertekan dalam keluarga kerana semuanya sibuk dengan kerja sendiri tanpa mengambil berat tentang 112 . tetapi kita tetap memberikan mesej bahawa kita ada masalah. lantas melakukan interaksi dengan Pegawai Polis. Kandungan pula ialah isi mesej dan hubungan ialah bagaimana mesej disampaikan. Mereka mempunyai tiga orang anak. penekanan terhadap perkataan. Ertinya komunikasi tetap berlaku. Manakala Datin Zainon pula bertindak menghantar surat kepada pihak sekolah mengatakan Adam selalu sakit dan tidak boleh hadir ke sekolah.

walaupun adik anda bersalah? 7. Begitulah yang sepatutnya berlaku kepada keluarga Datuk Syed. Terdapat beberapa bentuk kawalan yang boleh dilakukan. Teori ini membicarakan hubungan yang selari dengan sistem setiakawan dan kekeluargaan.10 RASIONAL DIALEK (RATIONAL DIALECTICS) Rasional dialek ini diketengahkan oleh Leslie Baxter dan Barbara Montgomery (1976) yang mengutarakan keakraban komunikasi dengan status hubungan seseorang itu. Terdapat pelbagai masalah yang berlaku dalam keluarga dan kesemua ini berpunca daripada pendekatan interaksi yang kurang memuaskan dan kalau berlaku interaksipun biasanya berbentuk negatif atau kegagalan berkomunikasi. Biasanya kepercayaan yang dibina bagi membentuk rasional dialek ini bergantung kepada pertimbangan yang diberikan oleh seseorang sama ada ingin bersama-sama dengan kita atau sebaliknya. Perbincangan mengenai pendekatan interaksi ini membolehkan kita lebih memahami betapa pentingnya interaksi antara perseorangan dalam keluarga. ada kalanya berlaku kegagalan semasa berkomunikasi tersebut. Kita boleh membentuk sesuatu keputusan tetapi tidak boleh memaksa seseorang itu menerima keputusan yang telah kita buat.dirinya. Teori ini lebih menekankan perasaan kesepakatan atau kesamaertian dan pembentukan kesefahaman antara satu sama lain. pastinya menampakkan kemesraan yang menyeronokkan. Contohnya. nasihat memberikan kerjasama dan membentuk kesefahaman. bagi mendapatkan interaksi yang baik. Oleh itu. Cuba anda fikirkan kenapa ibu anda selalu menyebelahi adik anda dalam setiap perkara. semua pihak perlu berperanan untuk saling berkomunikasi antara perseorangan dalam bentuk teguran.Begitu juga seorang suami yang sedang berbicara dengan isterinya. Adam terlalu bebas untuk berbuat apa sahaja kerana kurangnya interaksi di kalangan keluarga dan apa yang dilakukan selalu mendapat pembelaan daripada ibu bapanya. Adakalanya rasional dialek ini dapat memperlihatkan keutuhan perhubungan seseorang mengikut daerah atau persekitarannya. Namun. pendekatan interaksi penting dalam membentuk komunikasi interpersonal yang baik antara seseorang dengan seseorang yang lain. apabila dua pasangan kekasih berbicara. iaitu dengan mempengaruhi orang lain bersama-sama dengan kita. Lazimnya rasional dialek yang diucapkan mempunyai hubungan intim dengan seseorang. jika 113 . Hubungan yang berbentuk saling memberi dan menerima perlu berlaku sekiranya ingin membentuk hubungan yang baik antara seseorang itu. Contohnya. Ini bermakna.

maka pastinya anda akan memeluk sahabat itu dan berbicara dengannya kisah silam yang mengimbas kembali nostalgia ketika zaman persekolahan dahulu. Apakah yang anda akan lakukan ketika itu? 7. jika anda bertemu dengan seorang kawan sebilik semasa berada di asrama dahulu dalam satu kursus atau bengkel. Ini bermakna. Pastinya anda rasa sungguh senang semasa berinteraksi. Sekiranya sesuatu berita atau komunikasi yang diterima itu tidak sehaluan dengan sikap dan personaliti seseorang itu.seorang pelajar dari Negeri Sembilan bertemu dengan seorang pelajar lain dari Negeri Sembilan juga. Rasional dialek juga melibatkan sikap keterbukaan atau tertutup. Ini menunjukkan terdapat hubungan yang rapat antara kita dengan sahabat yang terlibat dalam interaksi tersebut. kepastian dan juga ketidakpastian. mereka biasanya gemar membuat penghukuman tanpa mengambil kira mesej sebenar atau akibat daripada interpertasi yang dilakukannya. komunikasi interpersonal dalam rasional dialek bergantung kepada persamaan pengertian antara komunikatorkomunikator yang berhubung dan sejauh mana mereka dapat menyatukan kesefahaman mereka mengenai sesuatu perkara yang diperbincangkan serta wujud keserasian perhubungan tersebut. Menurut Muzafer Sherif dan Carl Hovland (1961) apabila seseorang mendapat. maka mereka lebih selesa menggunakan bahasa tersebut apabila berbicara. maka biasanya keadilan sosial tidak akan wujud dan penghukuman yang diberikan ialah negatif dan begitulah 114 .11 TEORI KEADILAN SOSIAL (SOSIAL JUDGMENT THEORY) Teori Keadilan Sosial ini telah diperkenalkan oleh Muzafer Sherif dan Carl Hovland (1961). tibatiba anda terserempak dengan bekas guru sekolah anda yang anda minati cara pengajarannya. Hubungan yang selari antara komunikasi interpersonal dengan rasional dialek ini memang tidak dapat dipisahkan kerana melibatkan persoalan status hubungan antara seseorang itu. Begitu juga jika pelajar berketurunan Boyan apabila bertemu kaum kerabatnya yang boleh berbicara bahasa Boyan. maka sudah pasti mereka lebih mesra menggunakan dialek Negeri Sembilan mereka. gelak ketawa dan mungkin menangis apabila kisah sedih dibualkan. menerima atau memperoleh mesej. Sedang anda membeli-belah bersama sahabat anda. Teori Keadilan Sosial ini mempunyai hubungan dengan psikologi. hubungan yang erat mahupun hubungan yang mulai renggang antara seseorang dengan seseorang yang lain. Contohnya.

Dalam hal ini empat prinsip telah dinyatakan. Jika maklumat yang diterima bertentangan dengan naluri atau kehendak penerima. iaitu • Jika komunikasi akan gagal. iaitu Komunikasi biasanya gagal kecuali nasib. Akhirnya. Keadilan sosial selalu berlaku apabila sudut pandangan seseorang terhadap sesuatu perkara atau kejadian itu melibatkan komunikasi yang memihak kepada majoriti masyarakat. maka semakin sukar komunikasi itu untuk berjaya atau overload communication. ia mungkin akan gagal. tidak mustahak tentang sesuatu perkara itu berlaku. bila kita berkomunikasi. Ego manusia yang menyebabkan ketidakadilan sosial tersebut berlaku. maka pujian akan diberikan.sebaliknya jika berita yang diterima bersesuaian dengan diri seseorang. • Jika komunikasi tidak boleh gagal. Malah Osmo Wiio (1978) ada mengutarakan enam kegagalan berkomunikasi. tetapi lebih dipertikaikan bagaimana perkara itu boleh berlaku. (iii) Biasanya. maklumat yang diterima tidak sehaluan dengan penerima atau tidak dipersetujui. (v) Dalam komunikasi. maka akan berlaku rasa tidak puas hati dan seterusnya mereka bertindak untuk menolak segala maklumat yang diberikan. ia pasti gagal. • Jika anda berpuas hati bahawa komunikasi anda itu berkemungkinan berjaya. ia akan difahami dalam cara yang begitu dan begini dan ini banyak mendatangkan mudarat. ia mestilah berkeadaan sebagaimana yang tidak dirancang. Sekiranya. biasanya mesej yang diterima akan dipersepsikan mengikut kehendak dan sikap penerima maklumat tersebut. (iv) Semakin banyak komunikasi dilakukan. Menurut teori keadilan sosial ini. • Jika komunikasi cenderung untuk berjaya sebagaimana yang dirancang. 115 (i) . ada kemungkinan juga komunikasi tersebut akan gagal. (ii) Jika mesej boleh difahami dalam berbagai-bagai cara. jika melibatkan perasaan ego dalam diri seseorang. maka tindakan memulau atau seseorang itu tidak akan memberikan komitmen yang bersunguh-sungguh. iaitu dunia khayalan media massa dan dunia seharian yang jarang sekali kedua-dua dunia ini bertemu. Kita mungkin mempunyai dua dunia yang sama. maka boomerang effect atau kesan kezaliman akan berlaku. ada orang lain yang lebih mengetahui daripada apa yang anda maksudkan dengan mesej anda itu.

Dalam komunikasi interpersonal ini ada yang bersifat kontekstual dan terdapat empat bentuk konteksnya yang utama. tetapi amat mustahil untuk kita menarik balik kata-kata yang telah kita luahkan. Apa juga yang kita lakukan sama ada bercakap. keperluan. Jelaskan proses pendedahan diri dalam teori ini. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. 3.12 RUMUSAN Sebagai rumusan dalam bab ini. iaitu dari segi psikologi yang melibatkan keinginan. 2. konsep kendiri dan nilai kendiri kepada kedua-dua mereka yang terlibat dalam komunikasi antara perseorangan ini.(vi) Mustahak sesuatu butiran berita itu adalah berkait rapat secara songsang dengan jarak dua kali ganda. Seterusnya. Teori Pengurangan Ketidakpastian dikenali juga sebagai Teori Aksiomatik. nilai. Apakah perasaan anda apabila bertemu dengan seorang kawan lama andayang anda dapati beliau baru sahaja dibebaskan dari penjara? 7. 4. semuanya melibatkan komunikasi. Contohnya. personaliti. Walaupun kita boleh meminta maaf. kuasa. para pelajar telah diberikan pengetahuan mengenai sepuluh teori yang terdapat dalam Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi antara Perseorangan. kita tidak dapat mengelak daripada berkomunikasi. berdiam diri atau bergerak. Mengapa? 116 . konteks situasi melibatkan persekitaran fizikal dan konteks budaya yang melibatkan unsur-unsur budaya yang mempengaruhi proses interaksi. Apakah komunikasi interpersonal atau komunikasi antara perseorangan. Jelas sekali. tahap pendedahan kendiri dan pengalaman mengenai diri masing-masing. kawalan. berita sahabat anda Ahmad bertumbuk dengan jirannya lebih mustahak bagi anda berbanding dengan berita sepuluh ribu orang terbunuh dalam banjir di India. Terangkan kenapa teori komunikasi interpersonal penting? Kenapa personaliti diri seseorang itu biasanya disamakan seperti lapisan kulit bawang? Pendedahan kendiri penting dalam Teori Tembusan Sosial. Konteks hubungan melibatkan tahap kepercayaan. Biasanya komunikasi interpersonal ini tidak boleh ditarik balik.

boleh berkongsi keyakinan dan masalah. Dalam hal ini ia melibatkan rasa mesra. 3. keserasian. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. 2. Biasanya komunikasi interpersonal ini wujud apabila adanya persefahaman. Beebe dan Redmond (1999). Rosenteld dan Towne (1999).5. Kata-kata tersebut diutarakan oleh Adler. Janet Beavin dan Don Jackson (1967). Nyatakan tiga prinsip dalam pendekatan interaksi oleh Paul Watzlawick. Menurut Beebe. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. wujudnya sikap tolong-menolong dan sebagainya. hubungan yang intim. komunikasi interpersonal akan berlaku apabila seseorang melakukan interaksi secara serentak dengan orang lain dan mereka pula saling mempengaruhi dengan tujuan mengendalikan proses interaksi tersebut. 117 . kecintaan yang mendalam dan rasa tidak boleh berpisah dengan seseorang.

Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua. 5. 2. Lazimnya. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa.1 PENGENALAN Dalam bab ini anda akan diperjelaskan tentang teori dan makna komunikasi kumpulan. Membincangkan definisi komunikasi kumpulan kecil. anda seharusnya boleh: 1. Mendefisikan konsep komunikasi kumpulan. Memahami komunikasi kepemimpinan dan kepengikutan. Biasanya kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas. newsletter dan sebagainya. Kumpulan dibina atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu. kumpulan mengandungi lebih daripada dua orang dan wujud bersama dalam jangka masa tertentu. iaitu kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. mengelola dan mengambil sebarang tindakan untuk merealisasikan matlamat organisasi mereka. kumpulan merupakan himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama. 8. Di samping itu. Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai struktur yang rasmi dan ketua boleh dipilih daripada 119 . Begitu juga Jawatankuasa Promosi yang bertanggungjawab mempromosikan sesuatu barangan keluaran sesebuah organisasi. iaitu jawatan seperti Pengerusi. Ini bermakna jawatankuasa tadi merupakan satu kumpulan yang bertanggungjawab untuk merancang. Mengenal pasti proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan.BAB 8 KOMUNIKASI KUMPULAN OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. Dalam sesebuah kumpulan setiap ahli mempunyai peranan masing-masing bagi menentukan visi dan matlamat kumpulan tercapai. Setiausaha. 4. 3. Menurut Devito (1997). kumpulan formal juga mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Kumpulan sebenarnya boleh diwujudkan dalam sesebuah organisasi seperti pembentukan Jawatankuasa Penerbitan yang bertanggungjawab menguruskan sesuatu hasil penerbitan seperti buku cenderamata. Menjelaskan maksud pemikiran kelompok atau groupthink.

peranan dan tanggungjawab setiap ahli amat mustahak (Ezhar Tamam. 8. Dalam bab ini kita akan membincangkan konsep komunikasi dengan memberikan penekanan kepada faktor-faktor yang perlu diberikan perhatian yang sewajarnya bagi menjayakan komunikasi dalam kumpulan. kita tidak boleh tidak berkomunikasi dalam kumpulan. Ketika kita bercakap. maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi. Mungkin ini berlaku kerana komunikasi telah menjadi perkara biasa sehingga tidak diberikan perhatian yang sewajarnya.kalangan ahli. Pemilihan ketua sering berubah mengikut masa dan tugas. Malah kita dituntut untuk bersama-sama dalam banyak hal seperti semasa di tempat kerja atau di rumah. kewujudan kumpulan menuntut setiap anggota organisasi berkomunikasi bagi menjaga dan memelihara persahabatan antara mereka. Tugas utama kumpulan ialah menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. maka kita sering dituntut untuk melaksanakan sesuatu projek atau urusan semasa bekerja. Terdapat kumpulan yang mempunyai ahli yang sama tahap dan ada kumpulan yang mempunyai ahli yang berbilang status.3 KOMUNIKASI KUMPULAN KECIL Menurut Napier dan Gershenfeld (1993) komunikasi kumpulan kecil berlaku apabila lima hingga tujuh orang berbincang dan ia bergantung kepada kepada tugasan dan matlamat kumpulan tersebut. Biasanya.2 KOMUNIKASI KUMPULAN Dalam kehidupan seharian. Walaupun berkomunikasi merupakan perkara utama semasa berkumpulan. Cuba anda terangkan faedah kumpulan perbincangan untuk membuat atau menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah? 8. Ini merupakan satu andaian yang agak berbahaya kerana pendengar mungkin tidak berminat untuk mendengar atau tidak mahu menerima apa yang kita tuturkan. Tubbs (1998) mendefinisi komunikasi kumpulan kecil ialah proses setiap anggota kumpulan bertukar dan berkongsi maklumat sama ada secara 120 . komunikasi merupakan suatu proses yang dinamik dan menuntut pengamalnya berusaha untuk menjayakannya. Atas kelebihan berkumpulanlah. Walau apapun sifat atau bentuk sesuatu kumpulan itu. Sebenarnya. masalah dan isu keberkesanan kumpulan masih menjadi topik perbincangan. 1999).

Buat satu pemetaan tentang peranan setiap individu yang terlibat dalam kumpulan tersebut termasuk anda. Bukan sahaja kefahaman meningkat. Komunikasi kumpulan kecil ini mempunyai banyak kelebihan. Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta bertukar-tukar pendapat dengan jayanya. lazimnya interaksi di kalangan ahli organisasi menjadi bertambah kompleks dengan pertambahan jumlah ahli baru dalam kumpulan tersebut. Lebih banyak alternatif yang boleh dikenal pasti apabila berfikir secara kumpulan. komunikasi kumpulan kecil merupakan interaksi bersemuka antara individu yang berkongsi maklumat dan merasakan mereka sebagai ahli kumpulan yang saling bergantung antara satu sama lain. Penglibatan dalam kumpulan memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan sosial dan dapat mengenali lebih ramai orang serta boleh berbangga sekiranya dapat memberikan sumbangan kepada kumpulan. Wahles dan Watson (1995). Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya seseorang pelajar belajar dalam bentuk kumpulan. Fikirkan satu kumpulan kerja yang pernah anda sertai. Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan daya kreativiti perseorangan. dalam komunikasi kumpulan sering berlaku pengaruh majoriti dan pengaruh minoriti. Menurut Ezhar Tamam (1999) terdapat beberapa kelebihan jika bekerja secara berkumpulan berbanding dengan bekerja secara bersendirian. Ketiga.lisan atau bukan lisan untuk mempengaruhi antara satu sama lain. komunikasi kumpulan kecil dapat dibezakan dengan komunikasi lain dalam tiga perkara. tetapi juga daya ingatan serta berpeluang untuk berbincang dan bertanya sesuatu yang kurang difahami. Antaranya (i) (ii) (iii) Dengan berkumpulan kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan. 121 (iv) (v) (vi) . Oleh itu. Menurut Barker. Dengan berkumpulan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah atau teknik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. Manakala Beebe dan Masterson (1994) pula berpendapat. iaitu komunikasi kumpulan terdapat kesan pemerhati yang dapat mempengaruhi kandungan dan cara mereka berkomunikasi. bilangan merupakan faktor penting dalam hal membuat keputusan. Kedua.

Ketua Unit Perkhidmatan. Randy Hirokawa dan Dennis Gouran menyebut bahawa interaksi kumpulan memberi kesan yang positif dalam membuat keputusan. Kumpulan ICTU ini telah bermesyuarat bagi mendapatkan maklumat yang mempunyai perkaitan dengan pembekalan. dalam proses membuat keputusan ini sering kali berlaku perkara negatif yang menghalang keputusan yang memuaskan. untuk mendapatkan keputusan terbaik.4 PEMIKIRAN KELOMPOK (GROUPTHINK) Satu lagi bentuk pendekatan komunikasi kumpulan ialah Pemikiran Kelompok atau Groupthink. Mungkin juga kes pengkorporatan. Ketua Unit Pengeluaran dan beberapa orang daripada bahagian teknikal. nasihat daripada pakar komputer dan sistem maklumat.kes Ombak Tsunami yang melanda dan banyak lagi kes-kes semasa yang memerlukan pemikiran kelompok ini. maka kumpulan tersebut telah mencadangkan kepada pihak pengurusan tertinggi organisasi agar membeli 300 unit komputer yang berharga RM5. Justeru itu. setiap ahli yang terlibat dalam mesyuarat perlu berperanan dan berkomunikasi untuk mengambil sesuatu keputusan. Kumpulan dalam konteks organisasi biasanya terlibat dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Beberapa contoh yang boleh dikaitkan dengan pemikiran kelompok ialah kes-kes yang berlaku seperti kes kemusnahan Pusat Dagangan Dunia di Amerika Syarikat. Jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Pengarah Bahagian Pembangunan Manusia. Setelah mengadakan mesyuarat dan meneliti segala aspek. Mengapa perkara sedemikian berlaku? Adakah proses komunikasi dalam kumpulan sudah tidak berkesan? Mungkinkah ahli dalam organisasi tersebut tidak mengetahui peranan masing-masing dalam sesuatu kumpulan? Bagi mengenal pasti mengapa sesuatu keputusan dalam kumpulan itu tidak memberi hasil keputusan yang baik. masalah penyalahgunaan dadah dan sebagainya dapat dilihat sebagai masalah pemikiran kelompok atau groupthink kerana beberapa situasi lain yang dihadapi selepas berlakunya peristiwa tersebut. Bolehlah kita namakan kumpulan yang bertanggungjawab tersebut sebagai ICTU. Walau bagaimanapun. Anggota lain yang terlibat ialah Ketua Unit Kewangan. khususnya komputer dalam organisasi mereka. keruntuhan moral remaja. Janis (1982) merupakan sarjana awal yang telah memperkenalkan satu teori atau pendekatan pemikiran kelompok atau groupthink. perogolan yang berleluasa. Menurut Griffin (2000).8.000 seunit untuk dibekalkan kepada sebahagian daripada anggota atau pegawai dalam organisasi yang kritikal 122 . Sama-sama kita fikirkan situasi ini. Dalam organisasi X satu jawatankuasa telah dibentuk bagi mengkaji penggunaan teknologi komunikasi.

Mungkin juga pemikiran kelompok telah berlaku semasa keputusan dibuat dan beberapa perkara boleh dikenal pasti untuk memperlihatkan pemikiran kelompok telah berlaku. 300 unit komputer tetap dibeli kerana organisasi boleh menjimatkan kos dengan diskaun 15 peratus yang diberikan oleh pembekal sekiranya membuat pesanan melebihi 100 unit. Apabila pembekal telah membekalkan komputer tersebut dengan pelaburan yang begitu banyak. tetapi pelaburan tersebut tidak memenuhi harapan daripada pihak pengurusan tertinggi. Kumpulan ICTU mungkin telah merasakan bahawa keputusan mereka boleh 123 (ii) (iii) (iv) (v) . Walaupun organisasi X mempunyai polisi bahawa pekerja yang mempunyai tahap kepuasan yang tinggi akan meningkatkan produktiviti. tetapi telah menjadi masalah kepada pekerja. maka itu dianggap cuba menggagalkan sesuatu yang baik. Biasanya apabila kumpulan yang terlibat dalam membuat keputusan membuat andaian bahawa setiap kritikan daripada luar terhadap segala cadangan baik pada pemikiran mereka dihalang. Melihat mereka yang berada di luar sebagai stereotaip. Sebagai percubaan ada di kalangan pihak pengurusan atasan bersetuju supaya organisasi hanya membeli 50 unit dahulu. tetapi dalam situasi ini mereka membuat keputusan yang rasional kerana jika sistem komputer dalam organisasi mereka semakin canggih dan dipertingkatkan. pembelian komputer tersebut tidak membantu peningkatan pengeluaran organisasi. Berlakunya self-censorship yang membawa maksud kita sendiri yang menjadi penapis terhadap pandangan kita sendiri. Namun. Keputusan rasional secara berkumpulan telah berlaku.memerlukan komputer tersebut. Semua ahli kumpulan ICTU bersetuju dengan rasional pendapat tersebut. Jelasnya kumpulan Jawatankuasa ICTU telah membuat tindakan yang sewajarnya kerana bagi mereka dengan membelanjakan lebih RM1 juta apabila organisasi menghadapi ketidakpuasan hati di kalangan pekerja merupakan satu tindakan yang bijak pada kumpulan ICTU ini. iaitu (i) Gambaran bahawa kumpulan ICTU tidak mungkin membuat kesilapan disebabkan kumpulan tersebut dianggotai oleh setiap bahagian yang terlibat dalam pengurusan organisasi X dan mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing. maka dijangkakan para pekerja juga akan menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik. tetapi apa yang jelasnya keputusan yang telah dibuat tidak tepat. Cuba kita lihat proses yang mungkin telah berlaku dalam kumpulan Jawatankuasa ICTU dalam organisasi X tersebut. Mengapa perkara ini berlaku? Apakah yang terjadi kepada Jawatankuasa ICTU dalam organisasi X itu? Mungkin pelbagai jawapan boleh diberikan terhadap kes di atas.

Dia akan muncul dengan sendirinya di kalangan ahli kumpulan bagi mempertahan dan menyokong apa sahaja cadangan yang dibuat oleh ketua. tetapi beliau tidak menyuarakan pandangannya kerana khuatir akan diberikan tekanan dan ada juga alternatif yang diberikan agar pekerja yang tidak berprestasi baik walaupun mempunyai komputer dikurangkan gaji mereka.(vi) (vii) (viii) jadi tidak membawa implikasi seperti yang diharapkan. namun demi menjaga perasaan atau reputasi mereka yang terlibat sebagai ahli kumpulan. maka mereka berdiam diri supaya memberikan gambaran semua pihak bersetuju. Gambaran yang lebih jelas mendapati semua ahli kumpulan sebulat suara bersetuju dengan keputusan yang diambil. Selain itu. Terdapat individu yang melantik diri mereka sebagai pengawal kepada ketua atau mindguard. Situasi ini wujud apabila kumpulan cuba menunjukkan bahawa mereka bersatu dan bersepakat dalam keputusan yang mereka lakukan. Apa yang ingin diketengahkan dalam kes ini ialah tanda-tanda biasa yang dapat dilihat dalam kumpulan apabila sesuatu keputusan dibuat. maka mereka menolak perasaan sendiri supaya keputusan yang dibuat seolah-olah sebulat suara. Dengan kata lain. Walaupun kedapatan unsur-unsur kurang bersetuju atau kurang yakin mengenai keputusan yang dicapai. Jika perkara seumpama ini berlaku. Ketua Unit Perkhidmatan juga kurang faham kenapa pembelian komputer itu penting dan dipesan begitu banyak. Namun. Tekanan kepada mereka yang kurang bersetuju. maka ini memperlihatkan ada tandatanda pemikiran kelompok atau groupthink telah berlaku. Bagi kumpulan tersebut pandangan para pekerja yang terlibat dalam penggunaan komputer tersebut tidak diambil kira kerana kumpulan sendiri telah menolak bahawa perkara tersebut sebagai satu masalah. Walaupun Ketua Unit Kewangan kurang bersetuju dengan perbelanjaan yang begitu banyak. tiada berlakunya bangkangan terhadap apa juga keputusan yang dibuat. apabila pihak lain bersetuju. Ceritakan kepada rakan sekumpulan anda bagaimana anda pernah menjadi pemikiran kelompok untuk membincangkan sesuatu isu dalam persatuan anda semasa di sekolah dahulu? 124 . Situasi ini berlaku tetapi bahagian kewangan kurang bersetuju dengan keputusan yang dibuat.

mereka perlu mengakui bahawa wujudnya masalah dan berusaha untuk mengatasinya. Masalah jenis ini memerlukan kaedah-kaedah tertentu untuk mengatasinya. Bagi masalah kreatif dan inovatif pula ialah masalah yang berkaitan dengan usaha bagi meningkatkan prestasi sesuatu situasi atau sistem. Kedapatan kumpulan yang bijak dan boleh menyelesaikan masalah sama ada masalah rutin atau masalah bukan rutin atau masalah inovatif. masalah bukan rutin dan masalah kreatif atau inovatif.5 PENYELESAIAN KEPUTUSAN MASALAH DAN MEMBUAT Setiap kumpulan mempunyai masalah yang perlu diselesaikan. Terangkan dua bentuk kumpulan yang biasa wujud dalam sesebuah organisasi? 3. keputusan perlu dibuat. Apakah peranan pemikiran kelompok atau groupthink? Semak jawapan anda di akhir bab ini. Masalah rutin ialah masalah biasa yang kerap berlaku dan perlu diselesaikan dengan segera. 125 . Manakala masalah bukan rutin ialah masalah yang timbul apabila sesuatu itu menyeleweng daripada sepatutnya dan punca masalah tidak diketahui. Nyatakan satu kelebihan bila berada dalam kumpulan? 4. Bagi menyelesaikan masalah kumpulan. 8. Apakah makna kumpulan ? 2. Biasanya masalah rutin merupakan masalah yang telah diketahui dan cara penyelesaiannya mungkin mudah. Apakah yang menyebabkan perbezaan keupayaan ini? Mungkin ia mempunyai perkaitan dengan pengetahuan dan amalan prosedur dalam penyelesaian masalah tersebut. iaitu masalah rutin. Menurut Ezhar Tamam (1999) dalam penyelesaian masalah kumpulan. Manakala kegagalan kumpulan untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan kerana mungkin kumpulan tersebut gagal meneliti secara mendalam tentang sesuatu masalah itu.SOALAN DALAM TEKS 1. Menurut Beebe dan Masterson (1994) masalah boleh dibahagikan kepada tiga kategori. Penyelesaian masalah merupakan proses mencari jawapan kepada masalah dan hambatan-hambatan yang berkaitan.

masalah dibahagikan kepada tiga. kumpulan perlu menganalisis masalah tersebut dari sudut punca. simptomsimptom. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan berfungsi yang berperanan memberikan ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah secara berkesan bukannya kerana mereka bertingkah laku seperti yang sepatutnya.VanGundy (1981) pula telah mengkategorikan masalah kepada dua sahaja. Pada fasa ini ahliahli kumpulan perlu mempunyai perasaan yang positif terhadap ahli-ahli lain serta keputusan yang akan diambil. Biasanya dalam mengatasi masalah terdapat beberapa langkah yang boleh diambil. Kumpulan perlu bersepakat mengenai skop masalah yang dihadapi. Pendekatan berfungsi menurut Hirokawa dan Pace (1983) ialah 126 . iaitu mengenal pasti masalah. kesan. mendefinisi masalah dan menganalisis masalah tersebut. peringkat awal dan lebih berbentuk pengenalan serta penyesuaian diri. Fasa terakhir ialah fasa pengukuhan yang bersikap atau bersemangat kesatuan serta kepaduan. (1995). iaitu masalah yang berstruktur dan masalah yang tidak berstruktur. konflik. submasalah dan kriteria memilih alternatif. kecuali jika ada faktor-faktor luar dibawa masuk secara terancang. kemunculan dan pengukuhan. Di samping itu. masalah sikap dan masalah polisi serta tindakan. Fasa ini juga berperanan mempengaruhi fikiran anggota lain supaya menerima pendapat mereka. Anggota kumpulan akan mula memberikan pendapat mereka. dalam keadaan biasa kumpulan melalui proses normal untuk mengatasi masalah. Fasa orientasi. Masalah yang tidak berstruktur merupakan masalah kumpulan yang kurang bermaklumat dan menghadapi ketidakpastian yang tinggi. Menurut Barker et al. Masalah polisi dan tindakan ialah masalah yang dapat diselesaikan melalui mesyuarat dan perbincangan. Masalah fakta memerlukan fakta untuk mengatasinya. iaitu orientasi. Kemudian fasa kemunculan pula yang berperanan untuk menentukan titik persamaan dan pertemuan di kalangan ahli kumpulan. Bagi beliau. Fisher (1980) mengutarakan pendekatan deskriptif untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan dan pengalaman kumpulan membantu proses penyelesaian masalah. iaitu masalah fakta. Terdapat empat fasa dalam proses penyelesaian masalah kumpulan. melicin serta mempercepatkan tempoh kumpulan menempuh fasa-fasa penyelesaian masalah kumpulan. Manakala masalah sikap merupakan masalah yang melibatkan pertimbangan nilai yang berbentuk subjektif. Manakala fasa konflik ialah lanjutan daripada fasa orientasi.

Antaranya 1. Menilai kembali pilihan dan keputusan sama ada memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam membuat keputusan dan pilihan. Menurut VanGundy (1995) banyak teknik untuk menstrukturkan proses penyelesaian masalah. mesej yang mudah difahami dan idea yang bernas. Kumpulan perlu terbuka kepada pandangan dan hujah minoriti. tetapi juga perasaan orang lain. Kumpulan perlu mencari seberapa banyak alternatif yang boleh. terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan oleh kumpulan dalam membuat keputusan. kumpulan dapat mencari jalan penyelesaian pada masalah. Perbincangan perlulah spesifik dan jangan terkeluar daripada tajuk atau isu yang diperbincangkan. Beliau menegaskan bahawa kajian mendapati keberkesanan kumpulan menyelesaikan masalah meningkat apabila kumpulan menstrukturkan proses penyelesaian masalah tersebut. Berhenti atau rehat seketika apabila kumpulan merasa letih atau mengalami kebuntuan. maka secara tidak formal mungkin kepakaran ahli tersebut boleh digunakan untuk membuat keputusan. Mencari dan menggunakan bukti-bukti secara berkesan dalam membuat kesimpulan. Penyelesaian masalah akan memudahkan untuk membuat keputusan kerana menurut Brillhart dan Galanes (1992). Dengan mengamalkan cara dan teknik yang disyorkan dengan betul. iaitu komunikasi yang tidak menyusahkan. Ikut kata pakar dalam kumpulan Kemungkinan dalam kumpulan mempunyai kepakaran tentang sesuatu isu. Menilai kembali pandangan yang dikemukakan oleh orang lain. tetapi hendaklah diberikan masa perbincangan yang mencukupi. Pendekatan seterusnya ialah pendekatan preskriptif yang memberi fokus kepada agenda dan teknik khusus yang boleh diamalkan oleh kumpulan dalam menyelesaikan masalah.(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) Melihat masalah daripada pelbagai sudut dan ruang lingkup yang amat luas. Sensitif terhadap bukan sahaja pada hal tugasan. Membuat kenyataan atau komunikasi yang berkualiti. 127 . Pendekatan preskriptif juga boleh memberi panduan kepada kumpulan bagaimana menstrukturkan perbincangan. Mengumpul dan menggunakan data yang sesuai untuk dikaji masalah dan bukannya bersandar pada buah fikiran sahaja.

Suara majoriti Kaedah ini biasa digunakan dan keputusan mengikut suara majoriti lebih berkesan. Keputusan secara konsensus selalunya tidak mempunyai masalah pelaksanaan. 6. jika ada ahli yang tidak bersetuju akan menimbulkan masalah. Untuk tidak menimbulkan masalah.2. Ikut kata ketua Kaedah ini melibatkan ketua mendapatkan pandangan ahli kumpulan. Ahli yang tidak menyokong (sekiranya ada) mungkin tidak akan membantah. berpengetahuan atau pakar untuk membincangkan alternatif-alternatif penyelesaian. 3. Cara rawak Kaedah ini tidak disyorkan kerana tidak melibatkan pertimbangan yang teliti dan sistematik. Alternatif-alternatif yang pengkelasannya tertinggi diambil sebagai pilihan. Kaedah ini hanya digunakan sekiranya kumpulan berada dalam keadaan terdesak atau menemui kebuntuan. 5. Kaedah ini juga sama seperti suara majoriti dan suara minoriti yang boleh diambil terima dalam membuat keputusan. 4. 128 . Mengikut kata pakar daripada luar kumpulan Kaedah ini sesuai sekiranya tiada anggota dalam kumpulan yang berkebolehan. Namun. Suara majoriti boleh diambil secara undi terbuka atau sulit. Mungkin kaedah ini terdapat kelemahannya iaitu tidak mengambil kesempatan kelebihan perbincangan dan muafakat. Kaedah konsesus Keputusan secara konsesus akan tercapai apabila majoriti anggota menyokong alternatif yang dicadangkan. Ketua akan membuat keputusan berdasarkan cadangan ahli dan pertimbangan peribadi serta berharap keputusan yang diambil adalah terbaik. Purata kedudukan dan pengkelasan alternatif Kumpulan boleh membuat keputusan dengan meminta setiap anggota membuat keutamaan (kedudukan atau pengkelasan) terhadap alternatifalternatif dan kemudian mendapatkan purata kedudukan atau pengkelasan bagi setiap alternatif. kumpulan perlu menyediakan masa yang mencukupi bagi perbincangan. 7.

Maklum balas dan cadangan ahli dalam kumpulan perlu didengar ketika membuat keputusan. Komunikasi kepemimpinan merupakan stail. Biasanya kepemimpinan selalu dihubungkaitkan dengan kemajuan dan produktiviti ahli dalam kumpulan. Memberi maklumat yang benar-benar diperlukan oleh ahli dalam kumpulan. maka persoalan mengenai pemimpin dan kepemimpinan tidak boleh diambil mudah. cara gaya. kemunculan atau lain-lain cara dan diiktiraf sebagai lebih berwibawa. memberi teguran. Terdapat beberapa sifat komunikasi kepemimpinan yang telah dikenal pasti. Kepemimpinan juga ditafsirkan sebagai proses merancang. kaedah dan strategi komunikasi yang digunakan oleh para pemimpin semasa menjalankan peranan serta tugas formal dan tidak formal mereka. mengarah. pengundian. menggerak. membimbing. 129 . Antara sifat-sifat tersebut menurut Mohd. Tugas-tugas formal termasuklah memberi arahan. menyelaras dan menilai aktiviti-aktiviti kumpulan dalam melaksanakan sesuatu tugas. Menyatakan apa sahaja yang mereka maksud.Yusof (1988) ialah (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Peluang diberikan kepada ahli untuk mengeluarkan pandangan dan pendapat mereka. taklimat. Barker et al.6 KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DAN KEPENGIKUTAN Sesuatu kumpulan itu tidak akan dapat berfungsi dengan sempurna sekiranya tidak wujud kepemimpinan yang berkesan walaupun kumpulan tersebut kaya dengan sumber-sumber dan anggota-anggota yang berkemahiran teknikal. Menggalakkan ahli kumpulan menyampaikan sebarang masalah yang berkaitan dengan tugas harian mereka. mendapatkan maklum balas dan sebagainya.Cuba anda terangkan kenapa seseorang itu memilih atau menyokong sesuatu keputusan? 8. (1995) menyebut bahawa kepemimpinan sebagai satu kemahiran komunikasi yang menggerakkan kumpulan ke arah pencapaian matlamat dan kesejahteraan kumpulan. menyelaras. Pemimpin ialah seseorang yang digelar melalui pelantikan. Menjadi pendengar yang baik untuk mendengar rintihan dan keluhan ahli kumpulan. Bertanggungjawab memberi penjelasan yang boleh memberikan kepuasan kepada ahli dalam kumpulan.

maka ketaatan itu bukanlah suatu perkara yang berat dan membebankan. maka lihatlah kepada pengikutnya. Sekiranya prinsip ini dipegang oleh pengikut. Pengikut memainkan peranan yang berkesan untuk membantu pemimpin dan seterusnya menyumbang secara bermakna kepada keberkesanan kumpulan. Biasanya. 130 . pengikutlah yang akan menentukan sama ada pengaruh pemimpin tersebut berkesan atau tidak.Manakala kepengikutan pula merupakan satu aspek yang amat penting bila berbicara mengenai kepemimpinan. 2. maka berpeganglah kepada prinsip ketua itu kerana ini penting bagi menjamin kesinambungan. Pengikut juga mestilah mengetahui dan mengamalkan prinsip-prinsip kepengikutan yang tepat dan jelas. pengikut perlu diarahkan tidak bercanggah bertentangan dengan agama. moral dan Jelasnya. 4. menjadi tanggungjawab pengikut untuk membantu serta memudahkan pemimpin menjalankan fungsinya dengan berkesan. Tidak dilakukan sebagai satu tanggungjawab Pengikut mematuhi ketua bukannya dengan niat untuk menyenangkan hati atau mengambil hati ketua. Taat kepada ketua selagi tidak menyalahi lunas-lunas yang sebenar mengikuti seseorang ketua selagi apa yang dengan peraturan organisasi. mengambil sikap tidak ambil peduli terhadap ketuanya. tetapi pengikut mematuhi ketua sematamata kerana tanggungjawab. 3. membantu pemimpin dalam bermoral. Berpegang kepada prinsip dan bukannya pada personaliti Apabila bergerak dalam sesuatu kumpulan. pengikut wajib menyokong dan melaksanakan wawasan yang benar dan Ini bermakna. maka sudah tentu akan menjejaskan prestasi kumpulan dan organisasi. Menurut Ezhar Tamam (1994). Keberkesanan seseorang pemimpin bergantung kepada kualiti pengikutnya. Taat kepada kedudukan dan bukannya kepada orang Pengikut mematuhi sesuatu arahan itu kerana arahan itu datangnya daripada ketua. Sekiranya seseorang pengikut tidak memberikan kerjasama. terdapat beberapa prinsip yang perlu diamalkan untuk menjadi pengikut yang baik iaitu 1. Oleh itu. Jika ingin mengetahui sejauh mana kehebatan seseorang pemimpin. tidak kira siapa yang menjadi ketua itu.

bukan untuk mengampu. bukan untuk kepentingan diri. Pendapat yang dikemukakan ada kalanya diterima dan ada kalanya ditolak. Jangan pula berasa bangga. riak dan bermegah-megah sekiranya pandangan dan pendapat anda sebagai pengikut diterima. jika pendapat anda sebagai pengikut ditolak janganlah pula merasa kecewa dan berkecil hati. Taat masa senang dan masa susah Sebagai pengikut. 6. Bagi menjaga hubungan dalam kumpulan. Oleh itu. Oleh itu. Bersama dengan kumpulan Pengikut perlu bersama-sama dengan kumpulan dan mengikut keputusan kumpulan walaupun keputusan tersebut tidak disukai.kestabilan dan kemantapan kumpulan. ia merupakan adab bagi pengikut untuk mengikut keputusan tersebut dan jangan menimbulkan sikap pemberontakan dan sabotaj terhadap segala keputusan yang telah dipersetujui ramai. taat kepada 131 . Namun. tetapi juga menjadikan komunikasi lebih mulia dan dihargai. bukan untuk menunjuk. Interaksi yang dilakukan bukan untuk menang. tetapi lebih untuk mencari kebenaran bagi kumpulan dan organisasi. Tidak bangga apabila pendapat diterima Pengikut bertanggungjawab untuk memberi buah fikiran yang bernas. 7. lazimnya mudah untuk mematuhi arahan ketua apabila ada kepentingan diri sendiri. Menegakkan yang benar dan memerangi yang batil Prinsip ini bukan sahaja menjelaskan tujuan sebenar komunikasi. 8. Sebaliknya sukar untuk melaksanakan sesuatu arahan sekiranya memerlukan pengorbanan. Namun. setiap pengikut mestilah menghormati pandangan dan pendapat ahli lain. 5. sombong. Setiap ahli berhak untuk mengeluarkan pendapat masing-masing asalkan pendapat tersebut logik dan mengikut lunas-lunas yang bertepatan. Hormati perbezaan Manusia mempunyai perbezaan pandangan dan pendapat. maka kemungkinan kumpulan akan lemah dan hilang arah sekiranya pemimpin tersebut tidak lagi menjadi ketua. keputusan kumpulan ialah hasil perbincangan ahli-ahli yang ramai. Oleh itu. 9. perselisihan merupakan perkara biasa dalam sesebuah kumpulan. Sekiranya pengikut hanya berpegang kepada personaliti.

Minta persetujuan ketua sebelum melakukan sesuatu Sebagai pengikut yang setia. penelitian dan pengalaman anda. Manakala komunikasi 132 . Sebenarnya maju atau mundurnya sesebuah kumpulan itu bergantung kepada amalan komunikasi mereka. komunikator dapat mengurangkan ketidakselesaan dan ketidakpastian apabila bekerja dalam kumpulan. Bekerja dalam kumpulan merupakan proses pengalaman yang kompleks. Idea merupakan eleman yang sangat penting dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan sama ada pada peringkat analisis masalah ataupun mencari alternatif-alternatif dalam penyelesaian masalah. perlulah terlebih dahulu memaklum dan mendapat restu daripada ketua. kerjasama dan sokongan ahli lain dalam kumpulan mudah diperoleh sekiranya pihak ketua telah memberikan persetujuan. sebelum melakukan sesuatu langkah penting. Idea akan diperoleh dengan berfikir secara rasional dan kreatif. Dengan memahami bagaimana kumpulan kecil berfungsi. komunikasi dalam kumpulan dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh badan manusia. Ini bermakna. Berdasarkan pemahaman. Kumpulan kecil merupakan satu bentuk kumpulan yang berguna bagi pembangunan sesebuah kumpulan. apakah ciri-ciri pemimpin yang baik dan berkesan? 8. Komunikasi kumpulan ialah eleman asas yang dapat menyatukan seluruh anggota atau ahli dalam sesebuah kumpulan itu untuk menjadi lebih mantap dan kuat bagi mencapai matlamat kumpulan. Selain itu. tetapi juga kepada kumpulan. Komunikasi berbentuk pemikiran kelompok atau groupthink sangat penting dalam menjayakan sesebuah kumpulan kerana ini dapat menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. Ini boleh diperoleh sekiranya dapat diwujudkan pemikir kelompok atau groupthink yang dinamik dalam sesebuah kumpulan. 10.7 RUMUSAN Diharapkan semoga para pelajar telah memahami apa yang dikatakan kumpulan dan pembentukan kumpulan.pemimpin tidak hanya kepada perkara-perkara yang dirasakan seronok sahaja. Amalan ini amat penting kerana ianya dapat memanfaatkan bukan sahaja untuk diri seseorang itu. tetapi amat menarik. tetapi perlu menyeluruh dalam segenap aspek untuk kebajikan kumpulan atau organisasi.

5. Communicatiing in group (2nd ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Lazimnya. Joann Keyton. 3. Boston: Graw Hill. Kenal pasti satu kumpulan yang pernah anda anggotai. Komunikasi dalam pengurusan. Bincangkan. Taat perkara pokok dalam prinsip kepengikutan kerana ini dapat membentuk satu wadah yang dipunyai bersama serta mengutuhkan sesebuah kumpulan. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Kumpulan merupakan himpunan individu yang berstruktur dan berinteraksi bagi mencapai matlamat yang sama. 2. 4.). (1999).kepemimpinan dan kepengikutan ialah asas dalam kumpulan kerana jatuh bangunnya sesebuah kumpulan bergantung kepada pemimpin dan pengikut yang berada dalam kumpulan tersebut. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. kumpulan mengandungi lebih daripada dua orang yang wujud 133 . Kenal pasti lima faktor yang boleh menyebabkan kegagalan usaha seorang ketua dalam menggerakkan kumpulannya. apakah nasihat anda kepada syarikat tersebut untuk meningkatkan kesepaduan kumpulan? Terangkan kaedah-kaedah membuat keputusan dalam kumpulan? Bekerja dalam kumpulan bagi meneliti kemungkinan sesuatu alternatif dipilih untuk menyelesaikan sesuatu masalah ialah perkara penting dalam pemikiran kelompok atau groupthink. Jelaskan mengapa anda menganggotai kumpulan tersebut? Sekiranya anda dilantik sebagai jururunding kepada sebuah syarikat. Kepemimpinan merupakan proses menerajui sebuah kumpulan atau kesanggupan untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk ahli dalam kumpulan. Muhd. (1998). Mansur Abdullah.

Manakala kumpulan tidak formal pula tidak mempunyai struktur yang rasmi dan ketua boleh dipilih daripada kalangan ahli. Bukan sahaja kefahaman meningkat. 134 . (iv) Pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya seseorang pelajar belajar dalam bentuk kumpulan. Biasanya kumpulan formal mempunyai struktur yang jelas. Di samping itu. Pemilihan ketua sering berubah mengikut masa dan tugas. Pemikiran kelompok atau groupthink merupakan proses interaksi kumpulan yang memberikan kesan positif dalam membuat keputusan. 4. Konsep berkumpulan juga membolehkan ahli kumpulan berkongsi maklumat serta bertukar-tukar pendapat dengan jayanya. 3. 2.bersama dalam jangka masa tertentu. Kelebihan berada dalam kumpulan: (i) Dengan berkumpulan ini kita akan memperoleh banyak maklumat dan pandangan. semasa proses membuat keputusan ini. Bendahari dan Ahli Jawatankuasa. Lebih banyak alternatif yang boleh dikenal pasti apabila berfikir secara berkumpulan. kumpulan formal biasanya mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Setiausaha. (v) Penglibatan dalam kumpulan memberikan kepuasan kerana ia membolehkan kita memenuhi keperluan sosial kerana dapat mengenali lebih ramai orang serta boleh berbangga sekiranya dapat memberikan sumbangan kepada kumpulan. Kumpulan boleh dibahagikan kepada dua. iaitu kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. Kumpulan dibina atas persetujuan ahli-ahli kumpulan berdasarkan norma-norma tertentu. (iii) Dengan berkumpulan kita boleh menggunakan pelbagai kaedah atau teknik untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif. kumpulan tersebut sering kali berlaku perkara negatif yang menghalang keputusan yang memuaskan. iaitu jawatan seperti Pengerusi. Walau bagaimanapun. Dalam sesuatu kumpulan setiap ahli mempunyai peranan masingmasing bagi menentukan visi dan matlamat kumpulan tercapai. tetapi juga daya ingatan serta berpeluang untuk berbincang dan bertanya sesuatu yang kurang difahami. (ii) Kumpulan biasanya mempunyai daya kritis dan kreatif yang lebih baik jika dibandingkan dengan daya kreativiti perseorangan.

penggunaan perkataan seperti “Encik”. Carta organisasi merupakan perlambangan kepada struktur hierarki yang berlaku oleh sesebuah organisasi dan mempengaruhi proses komunikasi yang 135 . 9.BAB 9 TEORI KOMUNIKASI ORGANISASI OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. anda seharusnya boleh: 1. Menghuraikan pendekatan klasik. Komunikasi merupakan suatu proses transaksional dan simbolik. serta “Puan” mewakili rasa hormat terhadap status atau kedudukan seseorang dalam sesebuah organisasi. Misalnya. Perlambangan dalam konteks ini ialah proses komunikasi mempunyai tahap abstrak yang tertentu. struktur organisasi dibentuk bagi membolehkan kakitangan organisasi saling bantu-membantu antara satu sama lain dalam konteks persekitaran organisasi yang lebih luas. 3. pendekatan sumber manusia dan pendekatan hubungan manusia. organisasi ialah kolektiviti sosial yang melibatkan aktiviti-aktiviti yang dikoordinasi bagi tujuan mencapai matlamat individu dan kolektif (matlamat bersama). Terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian komunikasi organisasi. Simbolik ialah proses transaksional yang mewakili tahap perlambangan yang tertentu. Komunikasi memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi. Menjelaskan andaian-andaian yang terdapat dalam teori-teori komunikasi organisasi. Menerangkan tentang andaian-andaian komunikasi yang diaplikasikan dalam setiap pendekatan. Bidang komunikasi organisasi berteraskan kepada dua konsep utama iaitu komunikasi dan organisasi. “Tuan”.1 PENGENALAN Dalam bab ini. Proses transaksional ialah komunikasi melibatkan dua atau lebih kakitangan organisasi berinteraksi dalam persekitaran organisasi. Melalui koordinasi terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan untuk mencapai matlamat sesebuah koordinasi. 2. anda akan mempelajari tentang teori-teori dalam bidang komunikasi organisasi. Secara umumnya.

9. dan kawalan (control). arahan (command). unity of direction’.1 Teori Pengurusan Klasik (Henri Fayol’s Theory of Classical Management) Teori ini mula diperkenalkan oleh Henri Fayol. Kita akan membincangkan setiap satu teori-teori berkenaan dan andaian-andaian berkaitan komunikasi organisasi bagi setiap pendekatan. 9. mempelajari bidang komunikasi bererti memahami interaksi antara kakitangan organisasi dalam konteks organisasi. Elemen-elemen pengurusan terdiri daripada perancangan (planning). serta Teori X dan Teori Y oleh McGregor.2 PENDEKATAN KLASIK Pendekatan klasik merupakan himpunan teori-teori terawal yang membincangkan andaian-andaian berkaitan komunikasi dalam sesebuah organisasi. ‘unity of command’. Teori-teori yang tergolong dalam pendekatan Hubungan Manusia ialah Teori Hierarki Keperluan Maslow. Terdapat tiga teori yang dibincangkan dalam setiap pendekatan. Teori-teori yang tergolong dalam pendekatan klasik ini kemudiannya berkembang membentuk pelbagai teori yang lain. Dua ciri utama yang diperkenalkan oleh beliau apabila memperkatakan tentang pengurusan organisasi ialah ‘elemen-elemen pengurusan’ dan ‘prinsipprinsip pengurusan’. Sehubungan ini. Sehubungan itu. Manakala Teori Grid Pengurusan oleh Blake dan Mounton. Teori Birokrasi oleh Max Weber dan Teori Pengurusan Saintifik oleh Frederick Taylor. Beliau merupakan seorang Perancis yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perancangan melibatkan keupayaan 136 . Pendekatan klasik merangkumi Teori Pengurusan Klasik yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Teori Sistem IV oleh Likert dan Teori Z oleh William Ouchi. Teori Motivasi-Hygience oleh Herzberg.2. penyusunan (organizing). Sekarang kita teliti setiap satu elemen yang terdapat dalam pengurusan yang dikemukakan oleh Fayol. Fayol dianggap sebagai “bapa kepada teori pengurusan moden”. ‘order’ dan ‘span of control’. tiga pendekatan berkaitan dengan teori komunikasi organisasi yang disentuh dalam bab ini iaitu Pendekatan Klasik.diamalkan dalam organisasi berkenaan. Pendekatan Hubungan Manusia dan Pendekatan Sumber Manusia. koordinasi (coordination). Prinsip pengurusan pula terdiri daripada ‘scalar chain’. ‘division of labor’. Terdapat teori-teori yang dikemukakan bagi memahami andaian-andaian berkaitan dengan proses komunikasi yang berlaku dalam sesebuah organisasi.

Pengawalan pula melibatkan penyelarasan antara matlamat dan aktiviti kakitangan serta organisasi bagi memastikan organisasi berfungsi seperti yang ditetapkan. 3. Seterusnya. Division of labor 137 . 2. Penyusunan merupakan keupayaan pihak pengurusan sesebuah organisasi untuk menyusun sumber manusia dan melakukan penilaian terhadap pretasi kerja sumber manusia berkenaan. Prinsip berkaitan dengan struktur organisasi ialah andaianandaian tentang bagaimana aspek yang berbeza dalam sesebuah organisasi patut diuruskan. Scalar chain Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus disusun dalam hierarki vertikal dan komunikasi harus dihadkan kepada aliran berbentuk vertial (aliran ke atas dan ke bawah berdasarkan carta organisasi). Arahan merupakan elemen yang digunakan oleh pihak pengurusan organisasi dalam menetapkan tugas kepada kakitangan demi mencapai matlamat organisasi. 4. Enam ciri berkaitan dengan struktur organisasi ialah 1. Unity of direction Prinsip ini mencadangkan bahawa aktiviti-aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama harus diletakkan di bawah penyeliaan seorang penyelia. kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. Fayol (1949) percaya bahawa perancangan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dapat membantu penggunaan sumber-sumber organisasi dan memilih kaedah terbaik untuk mencapai matlamat organisasi.meramal masa depan oleh pihak pengurusan organisasi bagi menentukan cara terbaik untuk mencapai matlamat organisasi. kita teliti pula ciri-ciri yang terdapat dalam prinsip pengurusan. Unity of command Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan sepatutnya diarah untuk melaksanakan sesuatu tugas oleh hanya seorang penyelia. Prinsip pengurusan pula melibatkan aspek-aspek berkitan dengan struktur organisasi. Manakala koordinasi pula merupakan penyelarasan aktiviti yang dilakukan secara berasingan dalam sesebuah organisasi bagi mencapai kesepaduan.

6. Kekuasaan dan tanggungjawab (authority and responsibility) Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman. Prinsip ini melibatkan enam ciri iaitu 1. Fayol mencadangkan ciri-ciri berikut berkaitan dengan ganjaran yang berpatutan bagi kakitangan organisasi: 138 . Disiplin (discipline) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan organisasi sepatutnya taat kepada peraturan organisasi dan pihak pengurus. Prinsip ini turut mencadangkan bahawa tanggungjawab mesti selaras dengan autoriti atau kekuasaan. 2. Dari segi ganjaran. Walau bagaimanapun. Pemusatan (Centralization) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi menjadi paling efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan terhadap buat putusan dan aktiviti kakitangan organisasi. Fayol mempercayai bahawa faktor-faktor kontingensi seperti saiz firma. Span of control Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus akan menjadi paling berkesan jika mereka hanya mengawal sebilangan kakitangan tertentu. Prinsip seterusnya berkaitan dengan pengurusan kuasa dalam organisasi.Prinsip ini mencadangkan bahawa matlamat kerja hanya boleh dicapai jika kakitangan organisasi diberi tugas yang terhad dari segi pengkhususan kerja. ciri-ciri peribadi pengurus dan faktor-faktor kakitangan boleh mempengaruhi tahap pemusatan kuasa yang optimum. Order Prinsip ini mencadangkan supaya terdapat tempoh pelantikan bagi setiap kakitangan dan tugas dalam organisasi. 3. Fayol secara umumnya mencadangkan bilangan 20-30 orang kakitangan pada pengurusan tahap pertama dan enam orang kakitangan bagi pengurusan yang lebih atas. 5.

1.

Pampasan kakitangan (renumeration of personnel)

Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan harus diberi ganjaran dalam bentuk gaji dan faedah yang bersesuaian. 2. Persamaan (Equity)

Prinsip ini mencadangkan bahawa dalam konteks memberikan pampasan kakitangan harus dilayan secara adil. Prinsip ini berasaskan kepada andaian bahawa motivasi utama kakitangan ialah kewangan dan prestasi kerja diukur berdasarkan kepada jumlah pampasan yang diterima daripada organisasi. 3. Jaminan tempoh perkhidmatan (Tenure stability)

Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus memberikan jaminan dalam bentuk tempoh masa tertentu bagi membolehkan kakitangan mencapai prestasi yang maksimum. Dengan ini, Fayol mencadangkan bahawa kakitangan diberikan ganjaran dalam organisasi dan kakitangan mengetahui bahawa mereka mempunyai jaminan kerja dan ganjaran dalam bentuk kewangan setelah penilaian dilakukan secara adil. Prinsip Tingkah Laku Organisasi: Fayol mengemukakan tiga prinsip berkaitan dengan tingkah laku dan sikap kakitangan organisasi iaitu 1. Penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi (Subordination of individual interest to general interest)

Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi hanya menjadi berkesan apabila kepentingan secara menyeluruh mengatasi kepentingan individu. Berdasarkan kepada prinsip ini kakitangan mesti mengutamakan matlamat organisasi melebihi keperluan individu. 2. Inisiatif (Initiative)

Prinsip ini mencadangkan supaya pengurus harus meletakkan nilai dan matlamat kepada kakitangan dan mengarahkan kakitangan supaya berusaha sepenuhnya untuk memenuhi matlamat organisasi. Esprit de corps 3.

139

Prinsip ini mencadangkan bahawa semangat kerja ialah “Three Musketeers” iaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Berdasarkan kepada perbincangan berkaitan teori yang dikemukakan oleh Fayol, didapati bahawa Fayol telah mengemukakan idea-idea yang berkaitan dengan pengurusan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam menguruskan sesebuah organisasi. Bahagian seterusnya membincangkan tentang Teori Birokrasi oleh Max Weber. Adakah ciri-ciri yang dikemukakan oleh Fayol masih diamalkan oleh organisasi masa kini? 9.2.2 Teori Birokrasi (Max Weber’s Theory of Bureaucracy)

Teori komunikasi kedua dalam konteks teori-teori pengurusan kelasik ialah teori yang dikemukakan oleh Max Weber yang merupakan seorang ahli sosiologi German. Meskipun Fayol dan Weber hidup dalam abad yang sama tetapi teori yang dikemukakan oleh Weber amat berbeza dengan teori yang dikemukakan oleh Fayol. Dalam Teori Birokrasi yang dikemukakan oleh Weber, Weber mengemukakan ciri-ciri organisasi iaitu birokrasi. Weber percaya bahawa pertama, birokrasi beroperasi dalam konteks hierarki yang jelas. Kedua, Weber melihat birokrasi dicirikan sebagai pembahagian tenaga buruh. Ketiga, Weber percaya bahawa birokrasi dicirikan oleh pemusatan dalam membuat keputusan dan kekuasaan. Ketiga-tiga ciri ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan dalam Teori Pengurusan Klasik oleh Fayol. Sebagai tambahan kepada ciri-ciri hierarki, pembahagian tenaga buruh dan pemusatan, Weber menekankan bahawa birokrasi secara relatifnya merupakan sistem tertutup. Sistem tertutup bererti birokrasi yang diamalkan oleh sesebuah organisasi akan mencuba seboleh mungkin untuk mengelakkan daripada pengaruh persekitaran luaran yang boleh mengganggu perjalanan organisasi. Weber juga menekankan tentang kepentingan peraturan bagi membolehkan organisasi berfungsi dengan sempurna. Weber percaya bahawa peraturan secara rasional perlu wujud. Di samping itu, perlu wujud peraturan bagi segala kontigensi dalam organisasi. Peraturan perlu ditulis dengan jelas. Salah satu andaian penting dalam teori yang dikemukakan oleh Weber ialah fungsi kekuasaan (functioning of authority). Weber melihat pelaksanaan birokrasi ialah berasaskan kepada autoriti, kuasa dan disiplin. Beliau

140

mencadangkan kewujudan autoriti berdasarkan kepada tiga andaian asas iaitu autoriti tradisional, autoriti karismatik dan autoriti rasionalperundangan. Setiap satu jenis autoriti dibincangkan seperti berikut: 1. Autoriti tradisional

Berasaskan kepada kepercayaan tentang kedudukan hierarki tertentu dalam struktur organisasi. Misalnya, pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia ialah berdasarkan kepada tradisi lama pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Dalam organisasi tertentu, sesetengah ketua atau pihak pengurusan tertinggi dalam organisasi mempunyai autoriti berlandaskan tradisi berbanding dengan kebolehan sebenar, tindakan atau tingkah laku. Kerapkalinya, organisasi sebegini merupakan organsasi yang diwarisi turun-temurun atau lebih kepada organisasi yang dimiliki oleh keluarga. 2. Autoriti karismatik

Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada personaliti dan keupayaan untuk menarik sokongan pengikut dan berinteraksi dengan pengikut. Autoriti karismatik ialah dalam konteks individu mempunyai pengikut dan memperoleh ketaatan daripada pengikut melalui kuasa dan personaliti beliau. 3. Autoriti berdasarkan rasional perundangan (rational-legal authority)

Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada pelaksanaan peraturan yang terbina daripada maklumat dan kepakaran. Menurut Weber, setiap kuasa berlandaskan kepada perundangan dan rasional. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang adalah sah selagi ia selaras dengan norma. Ketaatan kakitangan ialah terhadap norma atau peraturan yang diamalkan. Bagi ketiga-tiga jenis autoriti atau kekuasaan ini, menurut Weber, autoriti berasaskan perundangan merupakan jenis kuasa yang mendominasi organisasi. Birokrasi merupakan satu sistem tertutup yang dikawal oleh autoriti kekuasaan perundangan atau peraturan yang diamalkan oleh sesebuah negara atau organisasi. Adakah birokrasi masih lagi diamalkan dalam pengurusan organisasi masa kini?

141

Berdasarkan kepada andaian-andaian yang dikemukakan. Teori Pengurusan Saintifik merupakan salah satu kaedah saintifik untuk menentukan cara terbaik bagi melakukan sesuatu kerja. Dengan itu. merancang dan mengurus organisasi.2. pengurus organisasi merupakan individu yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja berfikir. Empat ciri atau komponen utama dalam Teori Pengurusan Saintifik yang dikemukakan oleh Taylor ialah Terdapat satu cara yang terbaik untuk melakukan setiap kerja (there is one best way to do every job) − Sistem ini bertentangan dengan sistem pembelajaran lama. aspek kritikal bagi melaksanakan sistem dalam menentukan cara yang paling efisien ialah berasaskan masa yang diambil oleh kakitangan bagi mencapai tugas yang ditetapkan. Taylor merupakan seorang ahli prniagaan Amerika Syarikat. (iv) Terdapat perbezaan tugas antara pengurusan dan pekerja. Kita bincangkan komponen-komponen yang terdapat dalam teori berkenaan. (ii) Pemilihan kakitangan yang sesuai untuk melakukan kerja − Taylor percaya bahawa kakitangan harus dipilih secara saintifik dan dilatih untuk melakukan kerja. Ini kerana prestasi kerja kakitangan akan mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi. Taylor tidak menekankan struktur organisasi tetapi terhadap hubungan antara pengurus dan kakitangan dan kawalan terhadap kakitangan semasa bekerja. Cara terbaik untuk melaksanakan sesuatu kerja yang telah dikenal pasti kemudiannya akan diajar kepada semua kakitangan organisasi untuk dilaksanakan. Taylor percaya bahawa cara terbaik untuk melakukan sesuatu kerja boleh dikenal pasti melalui kajian berkaitan masa dan aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk. kakitangan dipilih untuk melaksanakan tugas berkenaan dan dilatih menggunakan kaedah yang sesuai dengan kajian 142 (i) . (iii) Kepentingan latihan seperti yang dicadangkan dalam kajian penyelaras antara masa dan aktiviti. Menurut Taylor. Taylor menumpukan kepada fungsi organisasi pada tahap mikro.3 Teori Pengurusan Saintifik (Frederick Taylor’s Theory of Scientific Management) Teori ketiga dan terakhir yang diklasifikasikan di bawah andaian Pendekatan Klasik ialah teori yang diperkenalkan oleh Frederick Taylor pada awal kurun ke-20. Sistem pembelajaran lama menekankan bahawa kemahiran bekerja diperoleh melalui warisan dari satu generasi ke satu generasi.9. Setelah cara terbaik ditetapkan. Pihak buruh pula melaksanakan apa yang dirancang dan diarah oleh pengurus.

Misalnya. Kebanyakan proses komunikasi ialah komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan. Apakah jenis pekerjaan yang masih mengamalkan ciri yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain? 9. Organisasi berfungsi melalui mengekalkan jarak hubungan antara kakitangan dan pekerja yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja dan pengurus bertanggungjawab untuk berfikir dan mengurus. Taylor dan Fayol mempunyai pandangan yang sama. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. komunikasi tentang tugas kurang dititikberatkan. (a) Arah aliran komunikasi Pada hakikatnya wujud pelbagai arah aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi seperti komunikasi ke atas dan ke bawah iaitu pengurus berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. Fayol membenarkan sedikit fleksibiliti dari segi komunikasi horizontal berbanding dengan Weber dan Taylor. Ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi klasik dapat dilihat dari segi arah aliran komunikasi. saluran bertulis dan juga melalui perantara seperti berkomunikasi melalui telefon dan komputer. penekanan kepada peraturan dan prosedur yang jelas bagi membolehkan 143 .masa dan aktiviti. Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Fayol. Teori-teori klasik mengandaikan bahawa saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan. Weber dan Taylor. saluran komunikasi dan stail komunikasi. aliran komunikasi yang paling mustahak ialah aliran vertikal (mendatar) mengikut aliran hierarki. Misalnya. Walau bagaimanapun. kenyataan bahawa “mempunyai hanya satu cara yang terbaik” bagi melakukan setiap kerja dalam andaian teori pengurusan saintifik membawa kepada kepentingan arahan kerja ditulis dalam bentuk tulisan. Ringkasnya. Hanya terdapat sedikit maklum balas daripada pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan atasan.3 ANDAIAN BERKAITAN PENDEKATAN KLASIK KOMUNIKASI DALAM Dalam organisasi klasik. (b) Saluran komunikasi Pelbagai saluran boleh digunakan untuk berkomunikasi misalnya saluran bersemuka. Weber menekankan kepada peraturan dan kepentingannya dijelaskan dalam bentuk tulisan.

pelbagai kajian dijalankan di Western Electronic Company Hawthorne Plant di Illinois. (c) Gaya komunikasi Pendekatan klasik mengandaikan stail komunikasi lebih kepada berbentuk formal. penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kakitangan pengurusan dan kakitangan bawahan. Bahagian seterusnya akan memerihalkan tentang teori berkaitan dengan hubungan kemanusiaan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow.4 PENDEKATAN HUBUNGAN MANUSIA Dari tahun 1924 higga tahun 1933.organisasi berfungsi dengan berkesan membolehkan kita mengandaikan pergantungan yang besar kepada komunikasi berbentuk tulisan dalam bentuk arahan. Hasil kajian menunjukkan produktiviti meningkat sering kali dikaitkan dengan perubahan keadaan kerja serta faktor-faktor sosial dan keperluan emosi pekerja. Misalnya. Dalam konteks organisasi. Kajian pertama diterajui oleh Elton Mayo dari University Harvard. 9. Frederick Herzberg dan Douglas McGregor. peraturan dan penilaian prestasi. tempat tinggal dan tidur. penyataan misi. Kajian Hawthorne bertindak selaku katalis kepada perubahan teori organisasi daripada teori-teori klasik kepada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan Hubungan Manusia mula menekankan peranan komunikasi terutamanya komunikasi tidak formal dan komunikasi kumpulan.1 Teori Hierarki Keperluan Maslow Abraham Maslow mengemukakan Theori Hierarki Keperluan dengan andaian bahawa manusia dimotivasi oleh keperluan asas. Mayo dan rakan-rakannya berminat untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam persekitaran kerja akan mendatangkan kesan terhadap produktiviti pekerja kilang. keperluan ini boleh 144 . Kajian-kajian ini dikenali sebagai kajian Hawthorne. Mengapakah komunikasi kurang dipentingkan dalam pendekatan klasik? 9. Terdapat lima keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh manusia iaitu 1. minuman. Keperluan fisiologikal Merupakan keperluan tubuh badan manusia seperti makanan. Pemilihan perbendaharaan kata dan penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik.4.

keperluan eksternal boleh dipenuhi melalui struktur ganjaran dan pampasan. Keperluan keselamatan Termasuk keperluan untuk bebas daripada bahaya dan ancaman persekitaran. 3. Harga diri boleh dibahagikan kepada esteem dalaman dan esteem luaran. Apakah keperluan-keperluan anda pada setiap tahap yang diandaikan dalam Teori Hierarki Keperluan oleh Maslow? 145 . Dalam konteks organisasi. Esteem dalaman iaitu boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. Esteem dalaman boleh dipenuhi melalui pemberian tugas yang mencabar serta peluang kepada kakitangan untuk mencapai dan cemerlang dalam melaksanakan tugas berkenaan. Keperluan ini boleh dipenuhi oleh organisasi melalui pembentukan hubungan sosial dengan rakan sekerja dan pihak pengurusan. Keperluan harga diri Perlu memenuhi rasa pencapaian dan peningkatan. 4. Dalam konteks organisasi. 5. Organisasi boleh melaksanakan dasar tertentu dalam memenuhi keperluankeperluan ini di kalangan kakitangan. Esteem luaran pula boleh dipenuhi melalui rasa pencapaian dan keyakinan. Tiga ciri pertama dikenali sebagai keperluan asas terendah dan dua keperluan teratas ialah keperluan tertinggi. Keperluan kepada pencapaian kendiri Merupakan bentuk kerja yang membolehkan individu melaksanakan tanggungjawab dan kreativiti di tempat kerja. Teori yang dikemukakan oleh Maslow ini memberikan contoh jelas tentang prinsip hubungan manusia dan kemungkinan dilaksanakan dalam konteks organisasi.dipenuhi melalui pemberian gaji bagi membeli makanan dan pakaian serta keperluan fizikal lain. 2. Keperluan afiliasi Dirujuk sebagai keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang iaitu memberi dan menerima dalam konteks hubungan sesama manusia. keperluan ini dapat dipenuhi melalui pemberian gaji yang membolehkan kakitangan mendapatkan perlindungan dan kesihatan.

Situasi ini dianggap sebagai mencabar bercampur dengan persekitaran kerja yang teruk. Berikut dikemukakan empat situasi untuk kita fikirkan bersama tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja di kalangan kakitangan organisasi. Andaian asas teori yang dikemukakan oleh beliau ialah terdapat ciri-ciri tertentu di tempat kerja yang membuatkan pekerja berpuas hati dan tidak berpuas hati.9. 3. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja berpuas hati dikenali sebagai faktor pemotivasi and faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan bekerja dikenali sebagai faktor hygiene. gaji yang baik dan penyelia yang kompeten) dan faktor-faktor motivasi seperti kerja yang mencabar. seorang pekerja yang bekerja dalam persekitaran kerja yang baik dan penyelia yang cekap tetapi tugasnya membosankan dan menjalankan tugas yang sama secara berulang-ulang. Situasi 1 Keadaan kerja individu yang mempunyai kedua-dua faktor hygiene (persekitaran kerja yang bersih. Pekerja boleh gembira dan boleh juga tidak gembira. Misalnya. Situasi 3 Keadaan kerja yang mempunyai faktor motivasi tetapi tiada faktor hygiene. pekerja boleh merasa gembira dan berpuasa hati serta dalam masa yang sama merasa tidak gembira dan tidak berpuas hati. Pekerja berkemungkinan akan merasa gembira dan tidak gembira dalam masa yang sama. 2.2 Teori Motivasi-Hygience Teori Motivasi-Hygience diperkenalkan oleh Herzberg dibina pada awal tahun 1950-an dan diperkukuhkan pada tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. tanggungjawab dan peluang kenaikan pangkat. 1. Situasi 2 Keadaan kerja yang mempunyai faktor hygiene tetapi tiada faktor motivasi. Dalam keadaan ini. 146 . Teori ini dibina oleh Herzberg berdasarkan kepada kajian-kajian yang telah dijalankan tentang kepuasan kerja dan faktor-faktor yang menyumbang kepada kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja. Beliau mencadangkan bahawa faktor motivasi boleh wujud tanpa faktor hygiene dan faktor hygiene boleh wujud tanpa faktor motivasi.4.

4. dikawal dan aktiviti mereka mestilah diarah. Dalam hal yang berkaitan dengan manusia selaku pekerja. dihukum. Dengan itu. Teori X dan Teori Y mewakili pelbagai andaian berkaitan fungsi pengurusan sesebuah organisasi yang menjadi panduan kepada pengurus.4. Berdasarkan kepada situasi-situasi yang diberikan. Herzberg mengandaikan bahawa pekerja yang hadir bekerja ialah mereka yang gembira dan bermotivasi manakala pekerja yang tidak hadir bekerja merupakan pekerja yang tidak gembira dan merasa tertekan. pengurusan organisasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan usaha pekerja. 147 (iii) (iv) . Mernurut McGregor. bahan dan manusia dalam konteks yang bermatlamatkan ekonomi. teori Y pula mewakili andaian-andaian yang positif tentang kakitangan sesebuah organisasi. Pihak pengurus perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti organisasi kerana pekerja adalah pasif dan mungkin melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak organisasi. Teori X mewakili persepsi negatif pengurus tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. pengurus yang mengamalkan Teori X dipengaruhi oleh andaian bahawa: (i) (ii) Pengurus bertanggungjawab untuk menguruskan elemen-elemen produktiviti seperti wang.3 Teori X dan Teori Y Teori X dan teori Y merupakan teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia. Ini kerana pekerja yang sama melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang. Memberikan arahan merupakan tugas pihak pengurusan. pekerja perlulah dipujuk. Mengapakah tahap kegembiraan pekerja berbeza-beza berdasarkan setiap situasi yang dikemukakan? 9. Purata pekerja bekerja ialah bekerja sesedikit yang mungkin. memotivasikan pekerja. Situasi 4 Kerja yang tidak dicirikan dengan faktor-faktor hygiene dan faktor motivasi. Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. mengawal tindakan pekerja dan mengubahsuai tingkah laku pekerja selaras dengan keperluan dan kehendak organisasi. Sebaliknya.

Sebaliknya. Tidak begitu pintar. Potensi intelektual manusia perlu digunakan sepenuhnya. Lebih mementingkan diri sendiri yang mungkin bertentangan sama sekali dengan kehendak organisasi. Ganjaran yang paling signifikan seperti kepuasan terhadap ego dan penghargaan kendiri boeh merangsang usaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Pada pandangan anda. Beliau percaya bahawa pengurus harus mengkonseptualisasikan pekerja sebagai dimotivasikan oleh keperluan hierarki tertinggi seperti yang dicadangkan oleh Maslow dan berupaya untuk bekerja sendiri. Keupayaan untuk menyelesaikan masalah organisasi secara kreatif ada di mana-mana dan pada setiap pekerja. Teori Y mengandaikan bahawa: (i) (ii) Daya usaha fizikal dan mental untuk bekerja secara semula jadinya sama seperti bermain dan berehat. Teori X mengandaikan bahawa daya usaha yang kukuh perlu dilakukan oleh pengurus untuk memotivasikan pekerja yang secara asasnya tidak bermotivasi. pengurus yang berpegang kepada Teori Y pula mengandaikan bahawa pekerja amat bermotivasi untuk memenuhi keperluan kepada pencapaian dan self-fulfillment dan menjadi tugas pengurus untuk merangsang keinginan semula jadi pekerja yang pintar dan bermotivasi ini. Ini digambarkan dalam Teori Y.(v) (vi) (vii) (viii) Pekerja kurang bercita-cita. Faktor luaran dan ancaman kepada hukuman bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan daya usaha pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi. McGregor menegaskan bahawa kebanyakan pengurus organisasi berpegang kepada andaian di atas walaupun pada hakikatnya andaian itu tidak benar. Secara puratanya manusia tidak hanya boleh menerima tanggungjawab tetapi turut mencari tanggungjawab. (iii) (iv) (v) Dengan itu. tidak gemar mengambil tanggungjawab dan lebih gemar diarah. Secara semula jadinya mereka menolak perubahan. adakah penyelia terdekat anda mengamalkan Teori X atau Teori Y dalam menguruskan kakitangannya? 148 .

9. pendekatan hubungan kemanusiaan ini bertujuan untuk mengurangkan perbezaan status antara pengurus dan kakitangan bawahan sebagai salah satu cara untuk memenuhi keperluan sosial. Menurut Maslow. McGregor yang menekankan tentang keupayaan kakitangan untuk memenuhi pencapaian dan kecemerlangan di tempat kerja mencadangkan bahawa interaksi di kalangan kakitangan sama pentingnya dengan komunikasi ke bawah dalam mencapai matlamat organisasi. Ini dibuktikan berdasarkan kepada Teori Maslow yang menekankan kepentingan keperluan afiliasi yang boleh dipenuhi melalui tolak ansur dalam interaksi sosial. Manakala. Dengan itu. 149 . (c) Saluran komunikasi Dalam organisasi klasik. Komunikasi adalah lebih kepada berbentuk tidak formal. penekanan saluran diberikan kepada saluran komunikasi dalam bentuk tulisan. Pendekatan hubungan manusia tidak menafikan kepentingan komunikasi dalam bentuk ini tetapi arah aliran komunikasi tidak dihadkan kepada hanya bentuk ke bawah sahaja. komunikasi sosial penting di tempat kerja. (b) Arah aliran komunikasi Dalam pengurusan organisasi klasik. komunikasi yang berkaitan dengan tugas tetapi bertujuan untuk mengekalkan kualiti hubungan manusia diamalkan. (d) Gaya komunikasi Lantaran. Tambahan lagi.5 (a) KOMUNIKASI DALAM PENDEKATAN HUBUNGAN MANUSIA Kandungan komunikasi Dalam konteks pendekatan hubungan manusia. pendekatan kemanusiaan menitikberatkan interaksi interpersonal. penekanan yang diberikan oleh pendekatan kemanusiaan adalah organisasi sosial dan memenuhi keperluan afiliasi. Jenis komunikasi yang diamalkan ialah maintenance communication. Misalnya. Komunikasi horizontal adalah mustahak. keperluan kepada interaksi sosial mestilah terlebih dahulu dipenuhi sebelum bergerak kepada keperluan seterusnya iaitu esteem dan self-actualization. komunikasi selalunya dicirikan dengan bentuk vertikal dan ke bawah. Jumlah kandungan mesej dan komunikasi yang berbentuk emosi dan kandungan sosial adalah mustahak dalam konteks hubungan komunikasi antara pengurusan atasan dan pekerja sesebuah organisasi.

Teori-teori berkenaan ialah Teori Grid Pengurusan (Blake and Mouton’s Managerial Grid). dan hanya melakukan usaha yang minimum. Antaranya ialah andaian-andaian berkaitan dengan teori ini boleh digunakan secara manipulatif. 9.Adakah terdapat perbezaan dari segi andaian berkaitan komunikasi dari segi pendekatan klasik dan pendekatan hubungan manusia? 9. Pengurus dalam kategori ini tidak menitikberatkan organisasi dan pekerja. Authority-compliance 3. Ini membawa kepada pendekatan seterusnya iaitu pendekatan sumber manusia. terdapat kritikan-kritikan yang dikemukakan terhadap teori berkenaan.1 Teori Grid Pengurusan Robert Blake dan Jane Mouton membina Grid Pengurusan yang kini dikenali sebagai Grid Kepimpinan. 2.6.6 PENDEKATAN SUMBER MANUSIA Meeskipun pendekatan hubungan manusia dilihat sebagai salah satu alternatif kepada pendekatan klasik. Blake dan Moutin membentuk grid yang menggambarkan perhatian yang perlu diberikan kepada manusia dan pengeluaran dari tinggi ke rendah. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengurus boleh ditempatkan dalam grid ini berdasarkan pada tahap perhatian yang diberikan kepada kedua-dua aspek berkenaan. Andaian asas ialah kepimpinan akan menjadi lebih berkesan jika pemimpin menitikberatkan manusia dan pengeluaran secara serentak. Grid kepimpinan merupakan pengukuran untuk meningkatkan latihan yang sering diberikan kepada pengurus bagi mempertingkatkan gaya kepimpinan serta merangsang kepuasan dan kreativiti pekerja. Country club management Dicirikan oleh tinggi perhatian diberikan terhadap manusia dan rendah perhatian terhadap pengeluaran. Impoverished management Tahap perhatian yang diberikan terhadap manusia dan pengeluaran adalah rendah. Blake dan Mouton mengemukakan lima jenis stail pengurusan iaitu 1. 150 . Sistem IV (System IV) dan Teori Z (Theory Z). Pengurus dalam kategori ini meletakkan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang menitikberatkan persahabatan dan hubungan kemanusiaan. Berdasarkan kepada kedudukan dalam grid.

6. Organisasi jenis ini dicirikan oleh inovasi melalui ganjaran ekonomi dan ego. Pengurus akan meletakkan keseluruhan usaha untuk menyusun atur semua komponen di tempat kerja bagi memaksimumkan kecekapan untuk mencapai matlamat organisasi. komunikasi ke bawah dan tidak tepat. Teori seterusnya iaitu Sistem IV bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci tentang bentuk organisasi yang bersesuaian dengan pergerakan kemanusiaan yang ideal. buat putusan. struktur pengaruh dan prestasi. ia hampir sama dengan Sistem 1 kecuali tidak memasukkan matlamat mengeksploitasi pekerja.Tinggi perhatian terhadap pengeluaran dan rendah perhatian terhadap hubungan manusia. Dalam banyak hal. Sistem 1 dikenali sebagai Exploitive Authoritative Organization yang mengandaikan bahawa motivasi didorong oleh ancaman dan ketakutan. Pelopor kepada teori ini ialah Rensis Likert. komunikasi. Apakah gaya pengurusan organisasi anda? yang diamalkan dalam 9. buat putusan oleh pihak atasan.2 Sistem IV Grid pengurusan yang dikemukakan oleh Robert Blake dan Jane Mouton berkaitan dengan bagaimana pengurus mengaplikasikan stail kepimpinan untuk memaksimumkan potensi sumber manusia dalam sesebuah organisasi. komunikasi yang terhad. Likert percaya bahawa setiap bentuk organisasi berkenaan adalah berbeza dari segi faktor-faktor motivasi. arahan diberikan dan kawalan oleh pihak atasan. penetapan matlamat melalui arahan dan kawalan oleh pihak atasan. penetapan matlamat. Walau bagaimanapun. buat putusan oleh pihak atasan. Middle-of-the road management Stail pengurus yang menitikberatkan kemanusiaan dan pengeluaran. stail pengurusan dalam 151 . kawalan. 4. Teori yang dikemukakan oleh Likert mengandaikan bahawa terdapat pelbagai bentuk organisasi yang mempunyai kesan yang berbeza terhadap matlamat individu dan organisasi. Sistem II dikenali sebagai Benevolent Authoritative Organization. Beliau mengemukakan empat bentuk organisasi yang dilabelkan sebagai Sistem 1 hingga Sistem IV. Exploitive Authoritative Organization termasuklah kesemua aspek pengurusan negatif yang diandaikan oleh pendekatan klasik dan saintifik.

iaitu keputusan dilakukan oleh setiap ahli dalam organisasi dan matlamat ditetapkan sepenuhnya oleh kumpulan kerja. Likert mempercayai bahawa organisasi mementingkan sumber manusia (Sistem IV) dan bukan hanya tingkah laku pengurusan.bentuk ini lebih kepada berbentuk autoritatif iaitu pihak pengurus mempercayai bahawa ini merupakan sistem terbaik untuk semua pekerja. Ouchi menganalisis secara perbandingan syarikat-syarikat Amerika Syarikat dan Jepun. Misalnya. Sistem III ialah consultative organization yang amat berbeza daripada Sistem I dan Sistem II. Kawalan dilakukan pada setiap tahap organisasi dan bentuk komunikasi ialah ke atas. Keempat-empat sistem ini menggambarkan peralihan daripada pengurusan klasik dan saintifik kepada organisasi yang memberikan penghargaan dan sumbangan terhadap penglibatan kakitangan. Sistem IV ialah sistem penglibatan (participative organization). budaya kolektivis yang diamalkan oleh syarikat Jepun menghasilkan organisasi yang menekankan kepada buat putusan bersama dan tanggungjawab bersama manakala budaya Amerika Syarikat pula ialah apabila buat putusan dan tanggungjawab individu lebih diberikan penekanan. Matlamat ditetapkan selepas perbincangan dilakukan dan terdapat komunikasi yang berlaku secara atas dan bawah mengikuti aliran hierarki yang diamalkan oleh organisasi. Apakah jenis organisasi yang mengamalkan ciri-ciri pengurusan yang diandaikan dalam Sistem IV? 9. keputusan dan kawalan masih dilakukan oleh pihak atasan. Ouchi tidak mencadangkan bahawa syarikat Amerika Syarikat harus bertukar mengamalkan pengurusan Jepun tetapi beliau berhujah bahawa perbezaan budaya menyebabkan sesetengah bentuk pengurusan tertentu 152 . kakitangan akan dirujuk terlebih dahulu dan pandangan mereka diambil kira.3 Teori Z William Ouchi mencadangkan Teori Z berdasarkan kepada pengurusan yang diamalkan di organisasi-organisasi Jepun. Ouchi menghujahkan bahawa perbezaan corak pengurusan antara syarikatsyarikat Amerika Syarikat dan syarikat Jepun ialah kerana budaya kebangsaan yang berbeza.6. Walau bagaimanapun. Sumbangan setiap ahli dalam organisasi amat dihargai dan ganjaran diberikan kepada kakitangan untuk memenuhi setiap keperluan. Beliau turut menekankan kepentingan struktur yang menggalakkan penglibatan dan prestasi pekerja yang dikenali sebagai Linking Pin. Dalam konteks organisasi ini. sebelum keputusan dibuat. ke bawah dan mendatar.

(b) Arah aliran komunikasi Dari segi arah aliran komunikasi. Kedua-dua bentuk komunikasi horizontal dan vertikal digalakkan bagi memenuhi kepuasan dalam berkomunikasi sesebuah organisasi. Aspek-aspek yang dibincangkan di sini ialah kandungan komunikasi. matlamat ialah untuk menggalakkan aliran komunikasi merentasi hierarki organisasi meliputi komunikasi ke atas.7 KOMUNIKASI MANUSIA DALAM PENDEKATAN SUMBER Pendekatan sumber manusia mengiktiraf peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi. (a) Kandungan komunikasi Komunikasi yang dipraktikkan lebih kepada komunikasi inovatif (innovation communication). iaitu interaksi tentang idea baru. cara penstrukturan organisasi yang berbeza dan sebagainya. hasil baru yang boleh dijana oleh organisasi.1 Perbezaan antara Teori J dan Teori A Jenis J Pekerjaan untuk seumur hidup Penilaian dan kenaikan pangkat yang lambat Kerjaya yang tidak terlalu khusus Mekanisme kawalan implisit Keputusan dibuat secara kolektif Tanggungjawab bersama Menitikberatkan keseluruhan organisasi Jenis A Pekerjaan jangka pendek Penilaian dan kenaikan pangkat berterusan Kerjaya yang khusus Mekanisme kawalan yang eksplisit Keputusan dibuat secara individu Tanggungjawab individu Menitikberatkan bahagian 9. Wujud prinsip-prinsip pengurusan tertentu yang boleh diaplikasikan di organisasi yang berbeza. horizontal dan diagonal.tidak sesuai diaplikasikan. Jadual 9. aliran komunikasi didominasi oleh aliran ke bawah tetapi dalam konteks pendekatan sumber manusia. Dalam pendekatan kemanusiaan. arah aliran komunikasi. (c) Saluran komunikasi 153 . saluran komunikasi dan stail komunikasi. bagaimana sesuatu kerja boleh dilaksanakan dengan baik.

Misalnya.1 Komponen-Komponen Sistem Pada tahap yang paling asas. Terlebih dahulu kita akan meneliti apa yang dimaksudkan dengan konsep-konsep asas dan sistem. pusat dan institut. Dalam organisasi. komponen termasuklah sel-sel dan organ-organ. saling pergantungan dan permeability. Universiti terdiri daripada fakulti. jabatan. sistem termasuklah kakitangan dan jabatan-jabatan yang membentuk organisasi. Tugas pertama pakar-pakar atau pengkaji teori yang berkaitan dengan sistem ialah untuk meneliti komponen yang bersesuaian dan merangkumi sistem. Subsistem ini mengandungi kumpulan kerja dan individu. 9.Dalam komunikasi yang menitikberatkan hubungan kemanusiaan.8. Dalam sistem biologi. (a) Susunan hierarkikal Komponen sistem tersusun dalam bentuk yang sangat kompleks yang melibatkan subsistem dan supersistem. Setelah komponen-komponen dalam sistem dikenal pasti. komunikasi bersemuka ditekankan kerana ciri sosial aspek komunikasi dan memenuhi keperluan tertinggi. (d) Gaya komunikasi Stail komunikasi yang ditekankan ialah komunikasi yang berbentuk maklumat (informative communication). sistem merupakan komponen-komponen. 9. Tiga konsep yang mencirikan komponen dalam sistem ialah susunan hierarkikal. Ini kerana maklumat merupakan input penting yang akan membantu kakitangan organisasi melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan lebih sempurna dan berkesan.8 PENDEKATAN SISTEM Pendekatan seterusnya yang akan dibincangkan ialah berkaitan dengan pendekatan sistem iaitu suatu pendekatan yang agak berbeza berbanding dengan pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia. universiti sebagai sebuah organisasi. seterusnya bagaimana konsep ini boleh diaplikasikan dalam konteks komunikasi organisasi. Hierarki dalam konteks ini berbeza dengan pendekatan klasik iaitu 154 . penting untuk diteliti bagaimana bahagianbahagian ini disusun dan fungsi setiap bahagian berkenaan. Fikirkan contoh-contoh budaya yang berbeza antara masyarakat Malaysia dan masyarakat barat.

Littlejohn. pihak fakulti bergantung kepada Jabatan Bendahari untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi membolehkan fakulti berfungsi dan melaksanakan urusan seharian. Griffin. Semak jawapan anda di akhir bab ini. (2002). (c) Permeability Merupakan sempadan yang membenarkan maklumat dan bahan-bahan untuk mengalir ke dalam dan ke luar organisasi.). (b) Saling Pergantungan Merupakan konsep kedua yang mencirikan komponen sistem iaitu saling pergantungan.hierarki dikaitkan dengan autoriti. Lantaran itu. Misalnya. 155 . E. Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. Dalam konteks pendekatan sistem. A first look at communication theory (3rd ed. 2. 3. SOALAN DALAM TEKS 1. Tahap permeability ialah pelbagai dari satu sistem ke sistem yang lain iaitu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. S. Saling pergantungan merujuk kepada fungsi pergantungan satu komponen dengan komponen yang lain. Apakah pendekatan komunikasi yang diandaikan dalam teori-teori pendekatan klasik? Huraikan teori-teori yang dikemukakan pendekatan hubungan manusia.).W. tidak ada satu komponen pun dalam sesebuah organisasi yang boleh berfungsi dengan lancar tanpa bantuan yang aktif daripada bahagian sistem yang lain. Bincangkan teori-teori yang terdapat dalam pendekatan klasik. (1997). hierarki dikaitkan dengan penelitian iaitu sistem ialah gabungan subsistem dan ia merupakan bahagian daripada supersistem yang lebih besar. dalam konteks pengurusan universiti. Theories of human communication (7th ed. Organisasi sebagai satu sistem amat bergantung antara satu sama lain. New York: McGraw-Hill.

(1980).) Belmont: Wadsworth/Thomson Learning. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Hindsdale: The Dryden Press. J. penyusunan (organizing). Teori Birokrasi dan Teori Pengurusan Saintifik. (2003). JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. arahan (command). koordinasi (coordination). Elemen-elemen pengurusan terdiri daripada perancangan (planning).Miller. Tiga pendekatan boleh digunakan apabila membincangkan tentang komunikasi organisasi iaitu pendekatan klasik. 2. Miner. K. Miller. dan kawalan 156 . B. Teori yang terdapat dalam pendekatan klasik ialah Teori Pengurusan Klasik. Apakah andaian-andaian tentang komunikasi yang dikemukakan dalam pendekatan klasik. processes and contexts. Setiap pendekatan berkenaan mempunyai andaian-andaian yang tersendiri berkaitan peranan komunikasi dalam sesebuah organisasi. Theories of organizational behavior. K. 9. pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia? Huraikan ciri-ciri yang terdapat dalam pendekatan sistem. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. (a) Teori Pengurusan Klasik Teori ini mula diperkenalkan oleh Henri Fayol. pendekatan hubungan manusia dan pendekatan sumber manusia. Communication theories: Perspectives. Boston: McGraw Hill. (2001).9 RUMUSAN Secara keseluruhannya bab ini telah menghuraikan tentang teori-teori komunikasi organisasi. Organizational communication: Approaches and processe (3rd ed.

3. Unity of command Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan sepatutnya diarah untuk melaksanakan sesuatu tugas oleh hanya seorang penyelia. 4. Order Prinsip ini mencadangkan supaya terdapat tempoh pelantikan bagi setiap kakitangan dan tugas dalam organisasi. Enam ciri berkaitan dengan struktur organisasi ialah 1. 5. ‘division of labor’. 2. ‘unity of command’. ‘order’ dan span of control’. kuasa dalam organisasi dan tingkah laku organisasi. 6. unity of direction’. Prinsip pengurusan melibatkan aspek-aspek berkaitan dengan struktur organisasi. Fayol secara umumnya mencadangkan bilangan 20-30 157 . Prinsip berkaitan dengan struktur organisasi ialah andaian-andaian tentang bagaimana aspek yang berbeza dalam sesebuah organisasi patut diuruskan. Division of labor Prinsip ini mencadangkan bahawa matlamat kerja hanya boleh dicapai jika kakitangan organisasi diberikan tugas yang terhad dari segi pengkhususan kerja. Scalar chain Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus disusun dalam hierarki vertikal dan komunikasi harus dihadkan kepada aliran berbentuk vertial (aliran ke atas dan ke bawah berdasarkan carta organisasi). Unity of direction Prinsip ini mencadangkan bahawa aktiviti-aktiviti yang mempunyai matlamat yang sama harus diletakkan di bawah penyeliaan seorang penyelia.(control). Span of control Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus akan menjadi paling berkesan jika mereka hanya mengawal sebilangan tertentu kakitangan. Prinsip pengurusan pula terdiri daripada ‘scalar chain’.

Prinsip ini melibatkan enam ciri iaitu 1. Pampasan kakitangan (Renumeration of personnel) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan harus diberikan ganjaran dalam bentuk gaji dan faedah yang bersesuaian. 2. Prinsip ini turut mencadangkan bahawa tanggungjawab mesti selaras dengan autoriti atau kekuasaan. 2. Pemusatan (Centralization) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi menjadi paling efektif apabila pengurusan pusat mempunyai kawalan terhadap buat putusan dan aktiviti kakitangan organisasi.orang kakitangan pada pengurusan tahap pertama dan enam orang kakitangan bagi pengurusan yang lebih atas. Kekuasaan responsibility) dan tanggungjawab (Authority and Prinsip ini mencadangkan bahawa pengurus memperoleh tanggungjawab yang datangnya daripada kedudukan dalam organisasi dan ciri-ciri peribadi mereka seperti kepintaran dan pengalaman. 3. Prinsip seterusnya berkaitan dengan pengurusan kuasa di dalam organisasi. Prinsip ini berasaskan kepada andaian bahawa motivasi utama kakitangan ialah kewangan dan prestasi 158 . Fayol mempercayai bahawa faktor-faktor kontigensi seperti saiz firma. Disiplin (Discipline) Prinsip ini mencadangkan bahawa kakitangan organisasi sepatutnya taat kepada peraturan organisasi dan pihak pengurus. Dari segi ganjaran. ciri-ciri peribadi pengurus dan faktor-faktor kakitangan boleh mempengaruhi tahap pemusatan kuasa yang optimum. Walau bagaimanapun. Fayol mencadangkan ciri-ciri berikut berkaitan dengan ganjaran yang berpatutan bagi kakitangan organisasi: 1. Persamaan (Equity) Prinsip ini mencadangkan bahawa dalam konteks memberikan pampasan kakitangan harus dilayan secara adil.

Berdasarkan kepada prinsip ini kakitangan mesti mengutamakan matlamat organisasi melebihi keperluan individu. 3. dan autoriti rasionalperundangan. Beliau mencadangkan kewujudan autoriti berdasarkan kepada tiga andaian asas iaitu autoriti tradisional. Weber melihat pelaksanaan birokrasi adalah berasaskan kepada autoriti. (b) Teori Birokrasi (Max Weber’s Theory of Bureaucracy) Salah satu andaian penting dalam teori yang dikemukakan oleh Weber ialah fungsi kekuasaan (functioning of authority). Jaminan tempoh perkhidmatan (Tenure stability) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi harus memberikan jaminan dalam bentuk tempoh masa tertentu bagi membolehkan kakitangan mencapai prestasi yang maksimum. Setiap satu jenis autoriti dibincangkan di bawah: 1. Prinsip Tingkah Laku Organisasi: Fayol mengemukakan tiga prinsip berkaitan dengan tingkah laku dan sikap kakitangan organisasi iaitu 1. Esprit de corps Prinsip ini mencadangkan bahawa semangat kerja ialah “Three Musketeers” iaitu satu untuk semua dan semua untuk satu. Penyelarasan antara keperluan individu dan keperluan umum organisasi (Subordination of individual interest to general interest) Prinsip ini mencadangkan bahawa organisasi hanya menjadi berkesan apabila kepentingan secara menyeluruh mengatasi kepentingan individu. 3. Autoriti tradisional 159 . 2. kuasa dan disiplin. Inisiatif (Initiative) Prinsip ini mencadangkan supaya pengurus harus meletakkan nilai dan matlamat kepada kakitangan dan mengarahkan kakitangan supaya berusaha sepenuhnya untuk memenuhi matlamat organisasi.kerja diukur berdasarkan kepada jumlah pampasan yang diterima dari organisasi. autoriti karismatik.

Ketaatan kakitangan ialah terhadap norma atau peraturan yang diamalkan. 3. pengurus organisasi merupakan individu yang paling sesuai untuk melakukan kerja-kerja berfikir. merancang dan mengurus 160 (i) . Taylor percaya bahawa cara terbaik untuk melakukan sesuatu kerja boleh dikenal pasti melalui kajian berkaitan masa dan aktiviti untuk menghasilkan sesuatu produk. (iii) Kepentingan latihan seperti yang dicadangkan dalam kajian penyelaras antara masa dan aktiviti. Menurut Weber. (ii) Pemilihan kakitangan yang sesuai untuk melakukan kerja − Taylor percaya bahawa kakitangan harus dipilih secara saintifik dan dilatih untuk melakukan kerja. Ini kerana prestasi kerja kakitangan akan mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi. Kuasa yang dimiliki oleh seseorang sah selagi ianya selaras dengan norma. setiap kuasa berlandaskan kepada perundangan dan rasional. (c) Scientific Management) Teori Pengurusan Saintifik (Frederick Taylor’s Theory of Empat ciri atau komponen utama dalam Teori Pengurusan Saintifik yang dikemukakan oleh Taylor ialah Terdapat satu cara yang terbaik untuk melakukan setiap kerja (There is one best way to do every job) − Sistem ini bertentangan dengan sistem pembelajaran lama. Misalnya. Menurut Taylor. Sistem pembelajaran lama menekankan bahawa kemahiran bekerja diperoleh melalui warisan daripada satu generasi ke satu generasi. Autoriti berdasarkan rasional perundangan (Rational-legal authority) Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada pelaksanaan peraturan yang terbina daripada maklumat dan kepakaran.Berasaskan kepada kepercayaan tentang kedudukan hierarki tertentu di dalam struktur organisasi. Autoriti karismatik ialah dalam konteks individu mempunyai pengikut dan memperoleh ketaatan daripada pengikut melalui kuasa dan personaliti beliau. 2. (iv) Terdapat perbezaan tugas antara pengurusan dan pekerja. pemerintahan beraja yang diamalkan di Malaysia adalah berdasarkan kepada tradisi lama pemerintahan beraja yang diamalkan oleh masyarakat Melayu. Autoriti karismatik Merupakan kuasa yang berdasarkan kepada personaliti dan keupayaan untuk menarik sokongan pengikut dan berinteraksi dengan pengikut.

aliran komunikasi yang paling mustahak ialah aliran vertikal (mendatar) mengikut aliran hierarki. penekanan kepada peraturan dan prosedur yang jelas bagi membolehkan organisasi berfungsi dengan berkesan membolehkan kita mengandaikan pergantungan yang besar kepada komunikasi berbentuk tulisan dalam bentuk arahan. Misalnya. Fayol membenarkan sedikit fleksibiliti dari segi komunikasi horizontal berbanding dengan Weber dan Taylor. komunikasi tentang tugas kurang dititikberatkan. Ringkasnya. Teori-teori klasik mengandaikan bahawa saluran bertulis merupakan saluran yang paling kerap digunakan. dan juga melalui perantara seperti berkomunikasi melalui telefon dan komputer. 2. Kebanyakan proses komunikasi ialah komunikasi ke bawah dalam bentuk arahan dan peraturan. Weber dan Taylor. Ciri-ciri komunikasi dalam konteks pengurusan organisasi klasik dapat dilihat dari segi arah aliran komunikasi. Walau bagaimanapun. saluran komunikasi dan stail komunikasi. Weber menekankan kepada peraturan dan kepentingannya dijelaskan dalam bentuk tulisan. (a) Arah aliran komunikasi Pada hakikatnya wujud pelbagai arah aliran komunikasi dalam sesebuah organisasi seperti komunikasi ke atas dan ke bawah iaitu pengurus berkomunikasi dengan subordinat dan sebaliknya. Taylor dan Fayol mempunyai pandangan yang sama. pernyataan misi. kenyataan bahawa ‘mempunyai hanya satu cara yang terbaik’ bagi melakukan setiap kerja dalam andaian teori pengurusan saintifik membawa kepada kepentingan arahan kerja ditulis dalam bentuk tulisan. Hanya terdapat sedikit maklum balas daripada pihak pengurusan bawahan kepada pihak pengurusan atasan. Pihak buruh pula melaksanakan apa yang dirancang dan diarah oleh pengurus. (c) Stail komunikasi 161 . saluran bertulis. Ini dapat dibuktikan berdasarkan kepada beberapa andaian yang dikemukakan. (b) Saluran komunikasi Pelbagai saluran boleh digunakan untuk berkomunikasi misalnya saluran bersemuka. Dalam teori klasik yang dikemukakan oleh Fayol. Dalam organisasi klasik. peraturan dan penilaian prestasi. Misalnya.organisasi.

3. Esteem dalaman boleh dicapai melalui pengiktirafan dan perhatian. tempat tinggal dan tidur. 3. Teori yang tergolong dalam pendekatan hubungan kemanusiaan dikemukakan oleh Abraham Maslow. Esteem luaran pula boleh dipenuhi melalui rasa pencapaian dan keyakinan. Keperluan keselamatan Termasuk keperluan untuk bebas daripada bahaya dan ancaman persekitaran. minuman. Dalam konteks organisasi. Misalnya. Dalam konteks 162 . Keperluan ini boleh dipenuhi oleh organisasi melalui pembentukan hubungan sosial dengan rakan sekerja dan pihak pengurusan. 4. Frederick Herzberg dan Douglas McGregor. 2. Teori Hierarki Keperluan Maslow Abraham Maslow mengemukakan Teori Hierarki Keperluan dengan andaian bahawa manusia dimotivasi oleh keperluan asas. penggunaan pangkat atau gelaran bagi membezakan kakitangan pengurusan dan kakitangan bawahan. Keperluan fisiologikal Merupakan keperluan tubuh badan manusia seperti makanan.Pendekatan klasik mengandaikan stail komunikasi lebih kepada berbentuk formal. Pemilihan perbendaharaan kata dan penggunaan bahasa yang standard juga merupakan ciri komunikasi dalam pendekatan klasik. Keperluan afiliasi Dirujuk sebagai keperluan kepada rasa dipunyai atau keperluan kasih sayang iaitu memberi dan menerima dalam konteks hubungan sesama manusia. keperluan ini dapat dipenuhi melalui pemberian gaji yang membolehkan kakitangan mendapat perlindungan dan kesihatan. keperluan ini boleh dipenuhi melalui pemberian gaji bagi membeli makanan dan pakaian serta keperluan fizikal lain. Harga diri boleh dibahagikan kepada esteem dalaman dan esteem luaran. Dalam konteks organisasi. Keperluan harga diri Perlu memenuhi rasa pencapaian dan peningkatan. Terdapat lima keperluan asas yang perlu dipenuhi oleh manusia iaitu 1.

Pekerja boleh gembira dan boleh juga tidak gembira. gaji yang baik dan penyelia yang kompeten) dan faktor-faktor motivasi seperti kerja yang mencabar. tanggungjawab dan peluang kenaikan pangkat. Teori Motivasi-Hygience oleh Herzberg Andaian asas teori yang dikemukakan oleh beliau ialah terdapat ciri-ciri tertentu di tempat kerja yang membuatkan pekerja berpuas hati dan tidak berpuas hati. Dalam keadaan ini. 5. Situasi 1 Keadaan kerja individu yang mempunyai kedua-dua faktor hygiene (persekitaran kerja yang bersih. pekerja boleh merasa gembira dan berpuasa hati serta dalam masa yang sama merasa tidak gembira dan tidak berpuas hati. 1. Berikut dikemukakan empat situasi untuk kita fikirkan bersama tentang kepuasan dan ketidakpuasan dalam bekerja di kalangan kakitangan organisasi. keperluan eksternal boleh dipenuhi melalui struktur ganjaran dan pampasan. Situasi ini dianggap sebagai mencabar bercampur dengan persekitaran 163 . Misalnya. Faktor-faktor yang menyebabkan pekerja berpuas hati dikenali sebagai faktor pemotivasi dan faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan bekerja dikenali sebagai faktor hygiene.organisasi. Situasi 2 Keadaan kerja yang mempunyai faktor hygiene tetapi tiada faktor motivasi. Situasi 3 Keadaan kerja yang mempunyai faktor motivasi tetapi tiada faktor hygiene. Beliau mencadangkan bahawa faktor motivasi boleh wujud tanpa faktor hygiene dan faktor hygiene boleh wujud tanpa faktor motivasi. Keperluan kepada pencapaian kendiri Merupakan bentuk kerja yang membolehkan individu melaksanakan tanggungjawab dan kreativiti di tempat kerja. Esteem dalaman boleh dipenuhi melalui memberikan tugas yang mencabar serta peluang kepada kakitangan untuk mencapai kecemerlangan dalam melaksanakan tugas berkenaan. 2. seorang pekerja yang bekerja dalam persekitaran kerja yang baik dan penyelia yang cekap tetapi tugasnya membosankan dan menjalankan tugas yang sama secara berulang-ulang. 3.

Pihak pengurus perlu terlibat secara aktif dalam aktiviti organisasi kerana pekerja adalah pasif dan mungkin melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak organisasi. Memberikan arahan merupakan tugas pihak pengurusan. Secara semula jadinya mereka menolak perubahan. Dalam hal yang berkaitan dengan manusia selaku pekerja. Purata pekerja bekerja ialah bekerja sesedikit yang mungkin. pengurusan organisasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan usaha pekerja. Dengan itu. Teori X dan Teori Y oleh McGregor Teori X dan teori Y merupakan teori terakhir yang diklasifikasikan di bawah pendekatan hubungan manusia. mengawal tindakan pekerja dan mengubahsuai tingkah laku pekerja selaras dengan keperluan dan kehendak organisasi. memotivasikan pekerja. 4. tidak gemar mengambil tanggungjawab dan lebih gemar diarah. pekerja perlulah dipujuk. pengurus yang mengamalkan Teori X dipengaruhi oleh andaian bahawa: (i) (ii) Pengurus bertanggungjawab untuk menguruskan elemen-elemen produktiviti seperti wang. Teori X dan Teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Pekerja berkemungkinan akan merasa gembira dan tidak gembira dalam masa yang sama. Ini kerana pekerja yang sama melakukan tugas yang sama secara berulang-ulang. Teori Y pula mewakili andaian-andaian yang positif tentang kakitangan sesebuah organisasi. Tidak begitu pintar. 164 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) . Teori X mewakili persepsi negatif pengurus tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. Mernurut McGregor. Teori X dan Teori Y mewakili pelbagai andaian berkaitan fungsi pengurusan sesebuah organisasi yang menjadi panduan kepada pengurus. Sebaliknya. Situasi 4 Kerja yang tidak dicirikan dengan faktor-faktor hygiene dan faktor motivasi. dikawal dan aktiviti mereka mestilah diarah. Pekerja kurang bercita-cita. dihukum. Lebih mementingkan diri sendiri yang mungkin bertentangan sama sekali dengan kehendak organisasi. bahan dan manusia dalam konteks yang bermatlamatkan ekonomi.kerja yang teruk.

Teori Y mengandaikan bahawa: Daya usaha fizikal dan mental untuk bekerja secara semula jadinya sama seperti bermain dan berehat. (v) Potensi intelektual manusia perlu digunakan sepenuhnya. pengurus yang berpegang kepada Teori Y pula mengandaikan bahawa pekerja amat bermotivasi untuk memenuhi keperluan kepada pencapaian dan self-fulfillment dan menjadi tugas pengurus untuk merangsang keinginan semula jadi pekerja yang pintar dan bermotivasi ini. (iv) Keupayaan untuk menyelesaikan masalah organisasi secara kreatif ada di mana-mana dan pada setiap pekerja. Teori X mengandaikan bahawa daya usaha yang kukuh perlu dilakukan oleh pengurus untuk memotivasikan pekerja yang secara asasnya tidak bermotivasi. Ini digambarkan dalam Teori Y. (i) 165 . (iii) Secara puratanya manusia tidak hanya boleh menerima tanggungjawab tetapi turut mencari tanggungjawab. Ganjaran yang paling signifikan seperti kepuasan terhadap ego dan penghargaan kendiri boeh merangsang usaha ke arah pencapaian matlamat organisasi. Beliau percaya bahawa pengurus harus mengkonseptualisasikan pekerja sebagai dimotivasikan oleh keperluan hierarki tertinggi seperti yang dicadangkan oleh Maslow dan berupaya untuk bekerja sendiri.McGregor menegaskan bahawa kebanyakan pengurus organisasi berpegang kepada andaian di atas walaupun pada hakikatnya andaian itu tidak benar. Dengan itu. Sebaliknya. (ii) Faktor luaran dan ancaman kepada hukuman bukanlah merupakan satu-satunya cara untuk menggerakkan daya usaha pekerja ke arah mencapai matlamat organisasi.

Perkembangan dan perubahan terhadap manusia dapat dijelaskan dengan pelbagai teori sama ada teori-teori psikologi. Membincangkan kritikan dan kerelevanan setiap teori yang dibincangkan dalam teori komunikasi pembangunan. 10. Komunikasi pembangunan merupakan satu bidang komunikasi berhubung penggunaan media. 1999). anda seharusnya boleh: 1. perancangan.BAB 10 TEORI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN OBJEKTIF BAB Setelah mempelajari bab ini. penyiaran dan penerbitan.1 PENGENALAN Sebagai pengenalan kepada bab ini. proses. bidang komunikasi massa banyak menyumbang kepada pembentukan atau fokus terhadap komunikasi pembangunan. Manakala komunikasi pembangunan tidak hanya menumpukan kepada penggunaan media semata-mata tetapi juga melibatkan komunikasi kemanusiaan sebagai proses mempercepatkan perubahan sosial masyarakat (Mohd Baharudin & Mohd Khairie. Media sebagai alat yang bersifat massa dianggap dapat mempengaruhi dan memberi kesan terhadap 167 . Ini kerana komunikasi massa lebih bertumpu kepada aspek media seperti kewartawanan. sosiologi. politik. antropologi. Menurut Mohd Baharudin dan Mohd Khairie (2003). 2003). 3. Membincangkan aplikasi setiap teori yang dibincangkan dalam teori komunikasi pembangunan dengan kehidupan manusia. Memerihalkan beberapa teori komunikasi pembangunan. Teori-teori tersebut menjelaskan bahawa tingkah laku masyarakat pada umumnya dapat dibentuk dan dididik. penting bagi pelajar memahami serba sedikit tentang bidang komunikasi pembangunan. dan strategi komunikasi untuk memperbaiki keadaan kemanusiaan dan kehidupan. ekonomi dan sebagainya. Walaupun ada teori yang menjelaskan bahawa manusia berubah secara evolusi namun sarjana yakin bahawa proses pembelajaran sosial dan pembudayaan merupakan faktor besar dalam menjelaskan perubahan masyarakat (Littlejohn. 2.

teori-teori tersebut ialah Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory). barangan baru pengguna atau teknik-teknik baru berkembang di kalangan berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan dilaksanakan oleh penguna-penggunanya. difusi inovasi merupakan konsep asas yang menjadi kerangka pemikiran dalam membicara komunikasi pembangunan. pelbagai pemikiran dan teknologi baru dapat disebarkan dan seterusnya memotivasikan masyarakat ke arah perubahan serta pembangunan (Mohd Baharudin & Mohd Khairie. Teori Penentuan Agenda (Agenda Setting Theory).2 Teori Difusi Inovasi (Diffusion of Innovation Theory) Teori Difusi Inovasi merupakan satu teori yang telah dipelopori oleh Rogers (1995). Faktor masa iaitu setelah lebih 20 tahun internet dibawa masuk ke Malaysia. 10. pelajar perlu mengetahui bahawa terdapat empat unsur-unsur utama dalam difusi inovasi. Untuk pengetahuan pelajar. Menerusi media. teknologi baru.usaha-usaha membangunkan masyarakat. Sebagai contoh inovasi ialah internet. juga merupakan faktor yang mendorong masyarakat menggunakan internet sebagimana yang berlaku pada masa sekarang. Sehubungan itu. Masyarakat telah didedahkan dengan inovasi ini melalui pelbagai saluran komunikasi termasuk saluran fizikal dan saluran kemanusiaan sehingga mereka membuat keputusan untuk menggunakan internet secara meluas sebagaimana pada hari ini. Mohamed Awang Lah yang pada ketika itu merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. dalam bab ini. Unsur-unsur tersebut ialah (i) Suatu inovasi. 168 . 2003). Tetapi sejauh mana masyarakat sedar tentang inovasi ini pada masa itu berbanding pada masa sekarang? Semua ini berkaitan juga dengan difusi inovasi. Mari kita imbau kembali sejarah kemasukan internet ke Malaysia. (iii) Mengikut tempoh masa. Internet hanya mula dibawa masuk ke Malaysia pada awal 1980-an oleh Dr. Untuk pengetahuan semua pelajar. Dr. Universiti Malaya. Mohamed pada awalnya telah berusaha membuat pelbagai eksperimen dan cuba membangunkan satu sistem jaringan maklumat untuk kegunaan tempatan. dan Teori Lingkaran Senyap (Spiral of Silence Theory). (ii) Dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu. kita akan membincangkan tiga teori yang berkaitan dengan teori komunikasi pembangunan. Sehubungan contoh di atas. Difusi inovasi juga berhubung dengan bagaimana sesuatu idea.

(iv) Di kalangan ahli-ahli sebuah sistem sosial (Rogers. membuat keputusan untuk menerima atau menolak. melaksanakan 169 . (d) Sistem sosial Sebuah sistem sosial ialah satu populasi individu yang saling berhubungan dan terlibat secara bersama untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai sesuatu matlamat. membentuk sikap terhadap inovasi.2. Mesej-mesej sampai daripada seorang individu kepada individu yang lain melalui saluran komunikasi seperti media massa atau komunikasi interpersonal. 1995).1 Proses Pembuatan Keputusan Seperti yang telah dinyatakan di atas. (c) Mengikut tempoh masa Jangka masa tertentu diperlukan semasa Proses Keputusan-Inovasi. unsur-unsur tersebut ialah seperti berikut: (a) Suatu inovasi Suatu inovasi ialah suatu idea. maka individu lain dalam sistem tersebut akan turut mengikuti tindakan mereka. Secara terperincinya. Sistem sosial juga boleh mempengaruhi difusi inovasi. Proses pembuatan keputusan pemerimaan inovasi ini ialah satu proses mental dan ia bermula daripada individu menerima pengetahuan tentang inovasi. melaksanakan inovasi dan akhirnya mengesahkan keputusan yang telah dibuat. 10. amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang individu atau sesebuah sistem sosial. para pelajar tentunya telah mengetahui bahawa jangka masa tertentu diperlukan semasa Proses Keputusan-Inovasi. teknik. membentuk sikap terhadap inovasi. (b) Saluran komunikasi Difusi ialah proses inovasi itu tersebar daripada sumbernya (pencipta) kepada penerima. Proses pembuatan keputusan penerimaan inovasi ini ialah satu proses mental dan ia bermula daripada individu menerima pengetahuan tentang inovasi. membuat keputusan untuk menerima atau menolak. Jika norma-norma sebuah sistem sosial itu bersifat menyokong inovasi dan pemimpin pendapat mereka juga menerima sesuatu inovasi tersebut.

seseorang individu dikatakan akan sentiasa mencari maklumat di berbagai-bagai peringkat untuk mengurangkan ketidakpastian terhadap sesuatu inovasi semasa Proses KeputusanInovasi berlaku. dan akhirnya mengesahkan keputusan yang telah dibuat. mempunyai jaringan komunikasi interpersonal yang baik dan mempunyai lebih banyak hubungan dengan agen perubahan. 170 . terdapat lima peringkat utama yang terlibat (Rajah 10. sekiranya teknologi komputer dianggap sebagai lebih mudah digunakan untuk menaip dan menyunting teks. Individu yang lebih awal menerima pendedahan biasanya terdiri daripada mereka yang berpendidikan tinggi. Oleh itu. dalam proses Proses Keputusan-Inovasi pula. lebih terdedah kepada media massa. peringkat-peringkat tersebut ialah (a) Pengetahuan Pada peringkat ini individu mula terdedah tentang kewujudan inovasi dan mula mengetahui tentang fungsi inovasi tersebut. Kelebihan relatif ini boleh diukur melalui dua jenis kelebihan iaitu dari segi kelebihan eknomi (wang dan daya saing) dan juga kelebihan sosial (meningkatkan status dan kuasa). Saluran media massa amat penting pada peringkat ini kerana ia berkesan untuk membentuk pengetahuan tentang inovasi. lebih efisien kerana dapat menyimpan dan menghantar maklumat dengan lebih cepat berbanding mesin taip. Menurut Rogers (1995). (b) Pembujukan Pada peringkat individu membentuk sikap untuk menyukai sesuatu inovasi. Kelebihan relatif Kelebihan yang relatif bagi teknologi baru ialah darjah ukuran setakat mana peralatan baru ini dianggap lebih baik berbanding daripada peralatan yang sedia ada. Ciri-ciri sesuatu inovasi akan menentukan kadar penerimaannya. Untuk pengetahuan pelajar. Lima sifat inovasi ialah 1. Sebagai contoh.inovasi. mempunyai status sosial yang tinggi. maka kemungkinan teknologi komputer lebih diterima pakai berbanding mesin taip. mempunyai pelbagai bentuk format untuk menulis laporan.1).

maka lebih tinggilah tahap penerimaan dan penggunaannya. Saluran komunikasi antara perseorangan amat penting pada peringkat pembujukan ini kerana ia lebih berkesan untuk membentuk dan mengubah sikap terhadap inovasi yang secara langsung boleh mempengaruhi keputusan menerima atau menolak inovasi. Kesulitan Kesulitan ialah darjah ukuran setakat mana teknologi baru itu secara relatifnya dianggap susah untuk difahami dan susah untuk menggunakannya. Penilaian individu terhadap sesuatu inovasi yang sedang beliau pertimbangkan untuk diterima bukan berasaskan penyelidikan saintifik oleh pakar tetapi biasanya melalui penilaian subjektif oleh rakan-rakan berdekatan yang telah menerima sesuatu inovasi. Ujian ini akan dapat mengurangkan ketidakpastian dan seterusnya akan dapat meningkatkan tahap penerimaan. pengalaman lalu dan keperluan semasa. Sebagai contoh. 171 . Keselarasan Keselarasan ialah darjah ukuran setakat mana inovasi atau perubahan itu selaras dengan nilai-nilai yang sedia ada. 5. sekiranya teknologi komputer dianggap terlalu kompleks. Rakan-rakan yang berdekatan ini bukan setakat menjadi model sosial tetapi juga merupakan lingkaran sokongan kepada seseorang untuk meniru tingkah laku menggunakan inovasi yang sama. 3. Sebagai contoh. 4. sekiranya teknologi komputer serasi dengan keperluan melaksanakan kerja dalam organisai. Kebolehlihatan Kebolehlihatan pula ialah darjah ukuran setakat mana operasi dan hasil daripada teknologi baru itu boleh dilihat untuk dibuat penelitian atau penilaian oleh pengguna inovasi.2. Kebolehcubaan Kebolehcubaan ialah darjah ukuran iaitu teknologi baru tersebut boleh dieksperimen untuk tujuan pengujian. maka tidak ramailah individu yang akan menggunakannya.

majoriti penerima terkemudian (late majority). (e) Pengesahan Pada peringkat pengesahan. Lima kategori tersebut ialah inovator. dan penerima yang paling lewat (laggards). Golongan inovator menurut Rogers (1995) ialah mereka yang sentiasa bersifat berani mencuba. biasanya terdiri daripada individu tempatan yang dihormati dan merupakan pemimpin pendapat dalam sistem sosial. 10.2 Kategori Penerima Teknologi Untuk pengetahuan pelajar. majoriti penerima awal (early majority). Perkara sebaliknya juga boleh berlaku pada peringkat ini. 172 .(c) Keputusan Pada peringkat ini individu membuat keputusan sama ada menerima atau menolak sesuatu inovasi. Rogers (1995) menyatakan bahawa terdapat lima kategori penerimaan individu terhadap inovasi. individu yang telah mengguna dan melaksanakan inovasi akan membuat keputusan sama ada untuk terus menggunakannya jika ia bersesuaian dan berkesan (penerimaan berterusan) atau menghentikan penggunaannya jika didapati inovasi tersebut berkeadaan sebaliknya (penghentian). penerima awal (early adopters). (d) Pelaksanaan Pada peringkat ini pula individu telah menerima inovasi dan sedang mengguna serta melaksanakannya.2. Apakah ciri-ciri internet yang boleh dijadikan contoh bagi setiap peringkat yang dibincangkan. Sementara penerima awal. individu yang pada awalnya menolak sesuatu inovasi itu akan mula menjadi pengguna pada akhirnya (penerimaan terkemudian) jika didapati inovasi itu berkesan atau akan terus menolak penggunaannya (penolakan berterusan). sentiasa mencari idea baru dan lebih kosmopolitan dalam hubungannya dengan rakan sebaya.

Ciri-ciri sosioekonomi Pemboleh ubah personaliti Tingkah laku komunikasi 1. 2. 2. PENOLAKAN Penolakan Berterusan Sumber: Rogers. 5. 1995) SALURAN KOMUNIKASI KEADAAN TERDAHULU 1. E. 4. 3. 4. Amalan terdahulu Keperluan/masalah yang dialami Pembaharuan Norma-norama sistem sosial I PENGETAHUAN II PEMBUJUKAN III KEPUTUSAN IV PELAKSANAAN V PENGESAHAN 173 Ciri-Ciri Unit Pembuat Keputusan Ciri-Ciri Inovasi 1.1 Model Peringkat dalam Proses Keputusan-Inovasi (Rogers. 2. 173 . 3. 3. (1995). Kelebihan relatif Keselarasan Kesulitan Kebolehcubaan Kebolehlihatan 2. M.Rajah 10. PENERIMAAN Penerimaan Berterusan Penerimaan Terkemudian Penghentian 1.

Sebaliknya impak yang tidak 174 . (1995). Ketidaksamarataan yang lebih besar antara yang kaya informasi dengan yang miskin informasi.10. Kedudukan sosioekonomi Tingkah laku komunikasi Angkubah personaliti 2. 2. Penerimaan berbanding penolakan Sifat inovatif (sejak dari awal menerima) # 2 Penggunaan Media Baru 1. # 1 Penerimaan Media Baru 1. Impak yang diingini ialah kesan fungsi sesebuah inovasi individu atau sistem sosial. M. 3. Produktiviti (pengeluaran yang bertambah baik) 2. menurut Rogers (1991) lagi. Rajah 10. Bagaimanapun. E. terdapat tiga impak yang berlaku kepada individu atau sebuah sistem sosial akibat penerimaan atau penolakan sesebuah inovasi.3 Model Resapan Inovasi Rogers (1995) menyatakan bahawa kebanyakan penyelidik yang mengikuti model klasik resapan inovasi hanya melihat perhubungan yang digambarkan dalam Rajah 10. Menurut Rogers (1991). Jumlah yang digunakan Kepelbagaian penggunaannya Lain-lain # 3 Kesan Sosial 1. Impak tersebut ialah (i) Impak yang diingini dan tidak diingini.2. 3.2 Jenis Angkubah Utama dalam Penyelidikan Penerimaan. Penggunaan dan Kesan Sosial Teknologi Komunikasi Ciri. (iii) Impak yang dijangka dan tidak dijangka. 3. Impak yang diingini membantu individu atau sebuah sistem sosial berfungsi dengan lebih berkesan.2 sebagai anak panah #1 (angkubah yang berkaitan dengan penerimaan individu terhadap teknologi). Lain-lain Sumber: Rogers.Ciri Individu 1. 2. kajian tentang teknologi komunikasi telah meluaskan penyelidikan resapan inovasi dengan memasukkan penyelidikan tentang hubungan yang digambarkan oleh anak panah #2 (yang menunjukkan hasil yang berkaitan dengan penggunaan) dan anak panah #3 (yang menunjukkan faktor yang berkaitan dengan kesan sosial media baru). (ii) Impak langsung dan tidak langsung.

Teori atau model ini menggambarkan satu paradigma yang dominan terhadap hubungan antara komunikasi dan pembangunan yang dipercayai oleh sesetengah pihak sebagai tidak lagi relevan. impak tidak langsung adalah perubahan akibat impak langsung sesuatu inovasi. teori ini relatifnya lebih bersifat preskriptif yang mana pada keadaan sebenar ia mungkin tidak tepat. berikut merupakan antara kritikan-kritikan yang dibuat terhadap Teori Difusi Inovasi (i) Teori ini dibentuk daripada perspektif agen perubahan eksternal dan superior yang dikatakan amat berkuasa dan berpengaruh dalam mempromosi serta mengubah tingkah laku serta penerimaan individu lain. Manakala. impak yang dijangka ialah perubahan yang disebabkan sesuatu inovasi yang dikenali dan dikehendaki oleh ahli dalam sistem sosial tetapi impak yang tidak dijangka ialah perubahan yang tidak dikehendaki atau dikenali. Untuk pengetahuan pelajar. Impak langsung pula bermaksud perubahan pada individu atau sistem sosial yang berlaku kerana tindak balas serta-merta kepada sesebuah inovasi. Namun begitu.4 Kritikan dan Kerelevanan Teori Difusi Inovasi Menurut McQuail dan Windahl (1981). Menurut Rogers (1991). Selain itu. istilah ‘diingini’ dan ‘tidak diingini’ adalah sama dengan kesan positif atau kesan negatif dalam konteks ini. Teori Difusi Inovasi merupakan satu teori yang terhasil melalui banyak pengalaman dalam aplikasi media massa dan agen-agen perubahan lain bagi tujuan perubahan terancang. Malah ini juga diakui oleh Everette M. Namun begitu. Terutamanya pada masa sekarang.diingini ialah kesan tidak berfungsi inovasi terhadap individu atau sistem sosial. 10. Rogers sebagai pengubal teori ini (Rogers. Sementara itu. individu menghadapi persaingan yang hebat dalam kehidupan dan perlu mempunyai jati diri sendiri daripada mengikuti apa yang dikehendaki oleh agen perubahan di sekeliling dirinya.2. 1976) bahawa paradigma dominan yang dicadangkannya telah ketinggalan dan tidak lagi relevan. Sedangkan pada hakikatnya. individu sendiri mampu mengubah kehendak beliau atau juga lebih mengetahui apa yang beliau perlukan berbanding orang lain. teori ini juga telah banyak digunakan dalam kajian-kajian komunikasi sehingga ia mengukuhkan lagi Teori Difusi Inovasi. pada hakikatnya penerimaan 175 (ii) . Teori ini juga dikatakan menyamai model linear yang menetapkan kesemua aspek perancangan diambil kira dalam memperkenalkan sesuatu inovasi baru.

McQuail. J. A first look at communication theory (4th ed. Siapakah yang telah menggubal Teori Difusi Inovasi? Mengapa beliau membina teori ini? Nyatakan empat unsur inovasi? Semak jawapan anda di akhir bab ini.). M. and uses in the mass media (5th ed. A. New York: Longman. (iii) Didapati bahawa pembujukan dan perubahan sikap hanya wujud di peringkat pengetahuan dan keputusan sahaja sedangkan ia tidak seharusnya menjadi demikian. S. & Tankard JR. 2. Inc. banyak kebarangkalian dan unsur-unsur peluang yang lain yang mempengaruhi pembuatan keputusan oleh individu. Griffin.). E. E. Boston: McGraw-Hill. (1981). Rogers. Diffusion of innovation (4th ed. Communication models: For the study of mass communications. Severin.inovasi ialah satu proses yang mungkin dipengaruhi oleh faktorfaktor lain yang mungkin tidak terfikir semasa perancangan awal. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. (1995). Communication theories: Origins. methods. New York: The Free Press. New York: Addison Wesley Longman. & Windahl. (iv) Dalam kehidupan sebenar. (2003). (2000). SOALAN DALAM TEKS 1. (2000).). Ini kerana tidak mustahil sekiranya individu menerima sesuatu teknologi kerana prestij dan meniru gaya orang lain sekalipun mereka mempunyai pengetahuan yang sedikit mengenai teknologi tersebut. D. W. Mohd Baharudin Othman & Mohd Khairie Ahmad. 176 . W. Pengantar komunikasi. J.

3. McCombs dan Shaw (1976) menyatakan bahawa khalayak tidak hanya belajar daripada isu-isu awam dan semua perkara melalui media. Banyak kajian lepas telah membuktikan bahawa maklumat yang kerap muncul atau diketengahkan oleh media akan memberi kesan kepada masyarakat. 10.3. Hipotesis penentuan agenda telah membuktikan satu hubungan mengenai kesan pendapat dengan aspek pembelajaran kerana didapati bahawa masyarakat belajar dan mengetahui tentang sesuatu isu dan bagaimana mereka mengandaikan kepentingan setiap isu tersebut. Di sini. apabila calon yang bertanding membincangkan tentang sesuatu isu. Sebagai contoh. kita dapat melihat bahawa apabila pihak media memberi perhatian kepada isu X1 dan X6. 1976). Perbezaan kesan ini 177 . dalam satu-satu kempen pilihan raya. publik atau masyarakat akan mempunyai persepsi bahawa isu X1 dan X6 adalah lebih penting berbanding isu-isu lain.1 Kritikan dan Kerelevanan Teori Penentuan Agenda Kritikan utama bagi Teori Penentuan Agenda ini ialah terdapat ketidakpastian terhadap kesan langsung media ke atas agenda peribadi individu iaitu sama ada penentuan agenda akan berkesan melalui pengarah interpersonal individu atau sebaliknya. Merujuk kepada Rajah 10.3 TEORI PENENTUAN AGENDA Pelajar perlu mengetahui bahawa Teori Penentuan Agenda merupakan teori yang cuba menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat. Perhatian dan penekanan pihak media yang menentukan agenda untuk dipertontonkan kepada khalayak akan menyebabkan khalayak bukan sahaja mengetahui tentang isu terbabit tetapi akan menilai bahawa isu tersebut sangat penting. khalayak juga sebenarnya belajar tentang betapa pentingnya sesuatu isu atau topik yang kerap ditekankan oleh pihak media. pelajar perlu memahami bahawa aspek pembelajaran lebih ditekankan berbanding aspek perubahan sikap dan perubahan pendapat dalam mengenal pasti kesan media massa terhadap masyarakat. Menurut McQuail dan Windahl (1981).10. pihak media akan menentukan isu mana yang akan diberikan perhatian. Antara Teori Penentuan Agenda yang bertepatan untuk dibincangkan ialah Teori Penentuan Agenda yang dinyatakan oleh McCombs dan Shaw (1972. terdapat banyak hipotesis yang telah dibentuk untuk menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat dan salah satu yang paling kerap digunakan ialah tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi khalayak dengan memberi tumpuan kepada sesetengah isu dan mengabaikan sesetengah isu yang lain.

Semak jawapan anda di akhir bab ini. Kritikan kedua ialah mengenai perbezaan agenda yang terlibat. Agenda ini boleh jadi agenda individu atau kumpulan atau juga agenda institusi sama ada dari parti politik atau pihak kerajaan. Sumber: SOALAN DALAM TEKS 3. Ini merupakan aspek yang penting bagi mengenal pasti kesan media terhadap masyarakat atau individu. D.3 Model Penentuan Agenda: Isu yang Lebih Diberikan Tumpuan oleh Pihak Media akan Dinilai sebagai Lebih Penting oleh Khalayak (Publik) Isu X1 X2 X3 X4 X5 X6 Perbezaan Tumpuan Media Persepsi Publik Terhadap Isu X1 X2 X3 X4 X5 X6 McQuail. 178 . (1981). S. & Windahl. Adakah ia sesuai dengan konteks kempen pilihan raya di Malaysia? Bandingkan dengan konteks pilihan raya di Amerika Syarikat. Apakah maksud penentuan agenda? 4. Penentuan agenda seringkali dikaitkan dengan kempen pilihan raya dan politik.boleh dikaji dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Rajah 10.

Severin. D. 10. Communication theories: Origins. Teori Lingkaran Senyap merupakan teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pendapat publik dibentuk atau dibangunkan. W. Noelle-Neuman telah menyatakan bahawa media massa berpengaruh terhadap pendapat publik tetapi kuasa ini tidak dinilai begitu penting atau tiada kesan kerana sebelum ini begitu kurang penyelidikan yang dijalankan. Teori ini diasaskan oleh seorang profesor sosiologi Jerman iaitu Elisabeth Noelle-Neuman pada tahun 1974. Secara tidak langsung.4 TEORI LINGKARAN SENYAP (SPIRAL OF SILENCE THEORY) Untuk pengetahuan para pelajar. S. New York: Addison Wesley Longman. rangkaian televisyen dan media lain. Boston: McGraw-Hill. McQuail. Menurut Noelle-Neuman. J. New York: Longman. (1981).). ubiquity dan konsonan (consonance) apabila digabungkan memberi kesan hebat terhadap pembentukan pendapat publik. A. Adakah ia juga menekankan aspek penentuan agenda? Adakah ia agenda individu atau agenda institusi? Griffin. Inc.Anda dikehendaki berfikir sejenak tentang berita-berita yang disiarkan di stesen-stesen televisyen utama seperti TV3. W. & Windahl. Dalam perbincangan mengenai Teori Lingkaran Senyap ini. Kesan konsonan dapat mengatasi masalah pendedahan terpilih kerana individu tidak boleh memilih sebarang mesej lain dan ia mengemukakan 179 . J. majalah. & Tankard JR. E. Konsonan pula merujuk kepada gambaran bersepadu tentang sesuatu kejadian atau isu yang boleh dikembangkan dan sering kali dikongsi oleh pelbagai akhbar. NTV7 dan RTM1. Communication models: For the study of mass communications. methods. Pendekatan ini menganalisis data di peringkat masyarakat dan bukannya di peringkat individu seperti dalam kajian penentuan agenda. tiga ciri media massa iaitu kumulasi (cumulation). beliau juga menolak perspektif yang menyatakan kesan minimum media massa kerana terdapat situasi-situasi tertentu apabila media massa sememangnya berkuasa dan berpengaruh. (2000). (2000).). and uses in the mass media (5th ed. A first look at communication theory (4th ed.

Semakin individu berdiam diri. Satu lagi faktor yang berpengaruh ialah lingkaran senyap. (i) (ii) 180 .4. individu akan bergantung sepenuhnya kepada media massa untuk mendapatkan fakta dan membuat penilaian tentang sesuatu pendapat umum. Untuk menjawab persoalan di luar ruang lingkup peribadinya. sekiranya individu merasakan bahawa pendirian dirinya berada dalam kelompok majoriti. 10. individu akan cenderung untuk berdiam diri. (iii) Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang boleh diucapkan di khalayak ramai tanpa berasa takut diri mereka disisihkan. Media massa memberi kesan terhadap lingkaran senyap ini mengikut tiga cara iaitu Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang lebih dominan.1 Kerelevanan Teori Lingkaran Senyap Media massa dalam hal ini memainkan peranan penting sebab ia menjadi sumber untuk orang ramai mencari taburan pendapat umum. Oleh itu. Begitu juga sekiranya pendapat umum telah berubah sebagaimana pendirian dirinya.gambaran bahawa kebanyakan individu melihat sesuatu isu itu mengikut apa yang dikemukakan oleh media massa kerana media menonjolkan perkara dan perspektif yang sama dan secara kolektifnya mereka menekankan perkara yang sama. Apabila sesuatu isu kontroversi berbangkit. individu juga cenderung untuk terus berdiam diri terhadap sesuatu isu yang berbangkit. Ia membentuk gambaran tentang pendapat yang semakin banyak diterima. lebih ramai orang akan merasakan bahawa sesuatu sudut pandangan itu tidak diwakili dan ia menjadi semakin sepi dan terpinggir. Individu juga akan bertindak balas seperti biasa kepada tekanan pendapat yang dihebahkan kepada umum iaitu yang diterbitkan oleh media massa. individu akan membentuk gambaran tentang taburan pendapat umum dan seterusnya cuba menentukan apakah pendapat umum itu berubah ke arah bersetuju dengan pendapat dan pendirian mereka. Perkara ini berlaku memandangkan media massa merupakan sebahagian daripada sistem yang digunakan oleh individu untuk memperoleh maklumat tentang persekitarannya.

). J. and uses in the mass media (5th ed. D.). Program berita di televisyen mampu membentuk pemikiran penonton. SOALAN PENILAIAN KENDIRI 1. Griffin. 10. (2000).SOALAN DALAM TEKS 5. Inc. Teori Lingkaran Senyap memberikan tiga ciri media massa dan tiga cara media memberikan kesan kepada fenomena lingkaran 181 . J. methods. Masyarakat merupakan entiti yang aktif dan sentiasa menggunakan media massa untuk mencari maklumat dan membangunkan kelompok masyarakat dan diri mereka sendiri. dapat disimpulkan bahawa dalam komunikasi pembangunan. Boston: McGraw-Hill. & Tankard JR. & Windahl. Mengapa individu mengambil tindakan untuk senyap apabila muncul sesuatu isu? Siapakah tokoh yang bertanggungjawab mengemukakan Teori Lingkaran Senyap? Mengapa? Semak jawapan anda di akhir bab ini. 6. McQuail. W. Communication theories: Origins. Communication models: For the study of mass communications. E. A. Severin. A first look at communication theory (4th ed. S. Bincangkan dengan menggunakan pendekatan Teori Penentuan Agenda. New York: Longman. New York: Addison Wesley Longman.5 RUMUSAN Daripada perbincangan mengenai ketiga-tiga teori. media massa termasuklah teknologi komunikasi amat penting sebagai agen perubahan kepada masyarakat. (1981). (2000). 2. W.

Begitu juga sekiranya pendapat umum telah berubah sebagaimana pendirian mereka. Ini kerana Difusi Inovasi berhubung dengan bagaimana sesuatu idea. . mereka akan cenderung untuk mendiamkan diri. Oleh itu. Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini. Agak kurang sesuai dalam kontek kempen pilihan raya di Malaysia kerana tiada satu pun parti politik dibenarkan untuk memancing undi di media-media yang sedia ada. iaitu (i) (ii) (iii) (iv) 3. Mengikut tempoh masa. Terdapat empat unsur-unsur utama dalam difusi inovasi. barangan baru pengguna atau teknik-teknik baru berkembang di kalangan berbagai-bagai khalayak sehingga diterima dan dilaksanakan oleh pengunapenggunanya. 2. Teori Difusi Inovasi ialah satu teori yang telah dipelopori oleh Rogers (1995). Faktor ini menyatakan bahawa apabila sesuatu isu kontroversi berbangkit. mereka juga cenderung untuk terus berdiam diri terhadap sesuatu isu yang 182 4. Di kalangan ahli-ahli sebuah sistem sosial. 5.senyap. Penentuan Agenda menerangkan tentang kesan media massa terhadap masyarakat dan salah satu yang paling kerap digunakan ialah tentang bagaimana media massa dapat mempengaruhi khalayak dengan memberi tumpuan kepada sesetengah isu dan mengabaikan sesetengah isu yang lain. teknologi baru. sekiranya mereka merasakan bahawa pendirian meraka berada dalam kelompok majoriti. JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS 1. Keadaan ini amat berbeza di Amerika Syarikat. Suatu inovasi. Dihubungkan melalui saluran-saluran tertentu. Nyatakan kesemuanya. individu akan membentuk gambaran tentang taburan pendapat umum dan seterusnya cuba menentukan apakah pendapat umum itu berubah ke arah bersetuju dengan pendapat dan pendirian mereka. Nyatakan lima kelompok penerima teknologi menurut Rogers. Individu mengambil tindakan untuk senyap terhadap sesuatu isu kerana ia dipengaruhi oleh faktor lingkaran senyap.

Teori ini diasaskan oleh seorang profesor sosiologi Jerman iaitu Elisabeth Noelle-Neuman pada tahun 1974. 6. Semakin mereka berdiam diri. Teori Lingkaran Senyap merupakan satu teori yang digunakan untuk menjawab persoalan tentang bagaimana pendapat publik dibentuk atau dibangunkan. lebih banyak orang akan merasakan bahawa sesuatu sudut pandangan itu tidak diwakili dan ia menjadi semakin senyap. 183 . Ini disebabkan pada pendapat Noelle-Neuman media massa berpengaruh terhadap pendapat publik tetapi kuasa ini tidak dinilai begitu penting atau tiada kesan kerana sebelum ini begitu kurang penyelidikan yang dijalankan.berbangkit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful