A. MENULIS PENGENALAN: . 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja.

(tidak boleh ada perkataan ‘dan’ dalam pengenalan. . 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan . 3. Contoh: Contoh 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat di negara kita. Jawapan pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah di negara kita. . Contoh 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan bandar tersebut. . Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar. . Contoh 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. . Contoh 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada negara. Contoh 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. .

Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak. . . B. MENULIS ISI TERSURAT: . 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata seperti yang terdapat dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan, maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam 1 ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. (selain itu, juga, malah, dan sebagainya) . 8. Contoh penggunaan ayat: . Contoh 1: Rumusan dengan ayat yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) . -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di bandar. . Contoh 2 : Rumusan dengan ayat yang kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) . -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. . 9. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undangundang. Betul : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Betul : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. . 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. " . Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. . Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. . Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. . "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." . Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. . Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. . "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " .

Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat. . . C. MENULIS ISI TERSIRAT: . 1. Isi mesti berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. 2. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. 3. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga, jangan ambil sebagai isi anda. 4. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. 5. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang, bahagian isi ini perlu ditambah. 6. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) . 7. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersirat : - Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Perhatikan - isi ini tiada di petikan atas!) . Contoh 2 : Tulis rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. . Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. (Isi ini mesti anda fikir sendiri dan tiada dalam petikan!) . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. . "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat." .

Isi tersirat : - Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. (Lihat! Isi yang ditulis ini mesti tiada dalam petikan di atas tadi.) . Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan caracara untuk mencegahnya. . Isi tersirat : - Untuk mengatasi masalah ini, langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anakanak memilih makanan yang seimbang. (Jawapan ini mesti merujuk kunci kata kedua soalan dan mestilah tiada dalam petikan.) . . D. MENULIS PENUTUP / ULASAN: . 1. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. "siapa harus bertindak" ii. "apa tindakan perlu dibuat" iii. "tujuan tindakan itu dibuat dikaitkan dengan soalan" 2. Ayat mesti mengandungi salah satu perkataan berikut: i. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. supaya / agar 3. Ayat seharusnya berbunyi begini : . Contoh 1 : Kesimpulannya, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan). . Contoh 2 : Oleh itu, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan asal rumusan). . 4. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: . Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. . Ulasan rumusan: Kesimpulannya, kerajaan dan masyarakat (siapa bertindak) harus berganding bahu ( apa tindakan) agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi (tujuan tindakan yang

. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. institusi –institusi pengajian tinggi. Bagaimanapun. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. Ulasan rumusan: Oleh itu. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan peribadi. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam . LATIHAN 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. pusat beli – belah dan sebagainya. Sebenarnya. internet boleh mendatangkan pelbagai keburukan jika disalahgunakan. pejabat. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. sekolah. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri pernah meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Selain itu. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah tiada sempadan. Pada kebiasaannya.dikaitkan dengan soalan). . Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. . para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar.

kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak.masyarakat yang berbilang kaum. Apa yang penting. kemunculan internet juga banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. budaya . gosip. Menurut kajian. Persoalan yang timbul ialah adakah tujuan mereka merokok ini sekadar untuk membuktikan status. agama. Perbuatan seperti ini akan menjatuhkan maruah individu tersebut dan keluarganya. LATIHAN 2 Baca petikan di bawah ini dengan teliti. tahap kesihatan mereka akan terjejas. Jelaslah bahawa masalah ini semakin menggusarkan dan harus dipandang serius oeh semua pihak. glamour dan personaliti atau sebagai lambang kebebasan ? Atau mungkinkah juga tabiat ini berlaku disebabkan perokok ingin melepaskan tekanan atau kekusutan yang melanda hidup? Walau apapun alasan . Selain itu. Usaha kerajaan dalam membendung budaya merokok ini harus dipandang positif oleh semua pihak. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Penyebaran artikel. Suatu ketika dahulu. khabar – khabar angin. isu – isu sensitif seperti agama. jantina atau status seseorang. seseorang yang terlalu lama meluncuri internet. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. Bagi pengguna yang berkunjung ke kafe siber. Melalui internet kita dapat memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. akan terus meluncuri internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kemudian tulis satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membendung budaya merokok dan punca-punca budaya tersebut semakin berleluasa. tabiat merokok dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan. Budaya ini seolah-olah sudah sinonim dalam masyarakat kita tanpa mengira pangkat. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Industri tembakau pula secara berterusan meraih keuntungan berlipat ganda walaupun pelbagai usaha menyekat tabiat buruk itu telah dilaksanakan. Walaubagaimanapun. telefon dan sebagainya. terutama ibu bapa. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan Dewasa ini. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet.

tekanan darah tinggi.yang dikemukakan oleh perokok. Buat satu rumusan tentang kesan-kesan obesiti dan punca-punca yang menyebabkannya. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Kempen anti merokok yang dilancarkan baru-baru ini dengan tema ‘Tak Nak Setiap Sedutan Membawa Padah’ diharap menjadi satu wadah efektif dalam menyedarkan perokok dan bakal perokok tentang keburukan penggunaan rokok. namun barah ini tidak boleh dibiarkan merebak dalam kalangan remaja termasuk pelajar sekolah rendah. peranan ibu bapa amat penting dalam memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh oleh budaya rokok.. Kerajaan juga telah menandatangani satu Rangka Kerja Konvensyen Mengenai Kawalan Tembakau. strok. Tabiat ini tidak dipandang hina oleh masyarakat kerana telah dianggap perkara biasa dalam kehidupan. Justeru. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Kebanyakan orang yang gemuk juga berisiko untuk mengalami masalah jiwa akibat keinginan melampau untuk kurus. Kegemukan atau obesiti boleh mengakibatkan penyakit jantung. anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi membuktikan komitmen kerajaan untuk mengubah tabiat merokok rakyat Malaysia. LATIHAN 3 Baca petikan berikut dengan teliti. Walaupun strategi-strategi yang dilakukan oleh kerajaan tidak dipandang serius oleh perokok-perokok tegar. Orang yang gemuk mengalami masalah untuk mendapatkan pakaian yang bersesuaian dan juga sukar untuk berfesyen. Kadar cukai rokok telah dinaikkan atas cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia demi menyedarkan rakyat seluruh dunia tentang keburukan merokok. Pelbagai pendekatan telah diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani isu ini. sekurang-kurangnya kerajaan mungkin berjaya mengurangkan jumlah perokok baru terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Selain itu. . Secara amnya. tabiat mereka ini ibarat membunuh diri secara perlahan kerana ternyata banyak kesan buruk akan timbul terhadap kesihatan. pendekatan memujuk perokok agar berfikir sebelum merokok dilakukan melalui pemaparan foto kesan-kesan buruk akibat merokok di kotak rokok. obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. diabetis dan kanser. Obesiti juga memburukkan penampilan seseorang.

ibu kunyit dapat membantu wanita yang baru bersalin untuk membersihkan dan mengecutkan rahim. Hal ini adakalanya benar kerana dalam pergerakan orang yang mengalami obesiti agak terbatas. kunyit dikenali sebagai Jiang Huang dan Yu Jin. Bagi mengekalkan berat badan. berkebun. Elakkan daripada meninggalkan waktu makan untuk berdiet kerana jika meninggalkan satu waktu makan. Mereka sering dilabelkan sebagai pemalas dan dianggap kurang efektif dalam melakukan kerja. seorang itu hendaklah memakan pelbagai jenis makanan. lelah . kunyit banyak terdapat di kawasan – kawasan tropika dan negara asal yang dikenal pasti bagi tumbuhan ini ialah India. Elakkan makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi. kunyit sinonim dengan panggilan Kurkum. kegemukan mungkin memberi kesan ke atas kandungan memandangkan tekanan darah akan meningkat dan bayi mungkin terpaksa dilahirkan melalui pembedahan. demam kuning. Masalah kegemukan ini lebih ketara meninggalkan kesan terhadap golongan wanita. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. LATIHAN 4 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang khasiat kunyit dalam bidang perubatan dan masakan. Di antara waktu makan utama. mengemas rumah dan sebagainya. Di negara China. Jika mengandung. Kita juga harus menjaga waktu makan iaitu makan mengikut waktu tetapi jangan makan terlalu banyak pada setiap waktu makan. makan buah sebagai snek. Mereka juga menggunakan kunyit bersama – sama lada hitam untuk memanaskan badan.Diskriminasi terhadap orang yang mengalami obesiti juga berlaku terutamanya dalam bidang kerjaya. kunyit turut digunakan dalam perubatan tradisional. Sebagai sejenis tumbuhan herba. aktiviti fizikal juga perlu ditingkatkan. Kuantiti makanan seperti nasi hendaklah mengikut keperluan. Perubatan tradisional turut menggunakan kunyit untuk mengubati penyakit seperti darah tinggi. cirit – birit. batuk. Selain menjadi rempah ratus dan penyedap dalam masakan. Hal ini memang ada kebenarannya kerana kalau kita perhatikan. Masyarakat Indonesia pula memanggil kunyit sebagai Indian Saffraon. Curcuma dan Kunir. Selain daripada menjaga pemakanan. Tumbuhan ini mempunyai pelbagai nama. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu. kunyit sememangnya banyak mempunyai khasiat. anda akan merasa terlalu lapar pada waktu makan yang seterusnya dan kita berpotensi untuk makan berlebihan. Mengikut catatan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara berterusan atau terkumpul iaitu 10 minit setiap sesi sehingga mencapai jumlah 30 minit. Kunyit merupakan sejenis tumbuhan tradisi yang berasal daripada keluarga Zingiberaceace. masyarakat India kebanyakannya menggunakan tumbuhan tersebut terutama sekali sebagai ramuan dalam masakan. Perjalanan haid mungkin terganggu yang seterusnya akan memberi kesan terhadap tahap kesuburan wanita. Jadikan hidup anda lebih aktif dengan melakukan aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana sekurang-kurangnya 30 minit sehari seperti menaiki tangga. Kurangkan makan makanan bergoreng dan berminyak dan gantikan minuman manis dengan yang kurang manis seperti air kosong dan jus buah-buahan. Bagi masyarakat Arab.

jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.dan sebagainya. akan dapat dihilangkan dengan cara menyapu kunyit yang telah ditumbuk pada bahagian yang tertentu. Kunyit juga dipercayai dapat mengubati penyakit seperti sakit perut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk kunyit hingga lumat dan seterusnya ditampal pada bahagian yang luka. penduduknya menggunakan kunyit untuk menghilangkan kesan bisa akibat dipatuk oleh ular tedung. kunyit dapat melancarkan peredaran darah manusia dengan cara menjadikan kunyit sebagai bahan minuman. kunyit telah digunakan sejak beratus – ratus tahun dahulu sebagai bahan perubatan. Melaka Hari Ini. Bukan itu sahaja. 20 Julai 2006) Soalan 2: Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. kunyit yang dicampur dengan kapur dipercayai dapat mengatasinya dengan cara menyapukannya pada bahagian yang berkurap. Bagi bayi yang menghidap penyakit kulit susu. Di negara China. Kecergasan ibu – ibu selepas bersalin dapat dipulihkan dengan cara mengisar kunyit dan pegaga kemudian airnya diminum. (3 markah) (iii)Walaupun kunyit dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. malah cara ini dapat menghilangkan keputihan dalam kalangan kaum wanita. selain dapat mengurangkan rasa gatal pada mata. Kita berharap agar para penyelidik akan terus melakukan penyelidikan terhadap tumbuhan tersebut dan seterusnya kunyit dijadikan ubat penyakit kronik yang mujarab. (i)Apakah yang dimaksudkan dengan frasa penawar penyakit kronik yang mujarab? (2 markah) (ii)Nyatakan beberapa keistimewaan yang terdapat pada tumbuhan seperti kunyit. Bagi seseorang yang mengalami rasa lebam dan darah beku. Menurut pengamal perubatan tradisional negara China. Di Thailand. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kunyit Kaya dengan Pelbagai Khasiat Boleh diperoleh. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat yang terdapat dalam kunyit. asma.namun sambutan masyarakat masih kurang. Kunyit bersifat analgesik dipercayai dapat menyembuhkan luka serta dapat mengurangkan kesakitan. Perubatan tradisional India turut menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan herba yang amat mujarab sebagai pencuci di samping dapat mengubati penyakit kulit atau gatal – gatal.Pada pendapat anda mengapakah hal ini demikian?(4 markah) . Caranya adalah dengan menumbuk kunyit sehingga lumat dan kemudiannya ditapis untuk diminum.

pelajar dididik tentang kepentingan dan cara pengurusan masa dengan lebih baik kerana seperti yang kita sedia maklum. penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum amat mendukacitakan. Namun begitu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kokurikulum negara yang dibentuk berdasarkan kehendak sukatan pelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah merupakan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang banyak manfaatnya kepada pelajar. kerana pelajar tidak sedar akan faedah yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum. Pandu Puteri pelajar dituntut supaya sentiasa menepati dan menghargai masa. Dalam pasukan unit beruniform seperti Pengakap. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang aktif dan kreatif. Dalam hal ini. Dalam hal ini. masa itu amat berharga bak kata pepatah. emosi.LATIHAN 5 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan kesannya dari segi kesihatan. bahkan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. rohani dan intelek. sejak belakangan ini. Kadet Polis. masa itu emas. Seseorang pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum akan dapat menggunakan masanya dengan aktiviti yang lebih berfaedah. .

penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akan dapat menyemai minat dan hobi mereka. bekerjasama dan tolong . Dalam pasukan Kadet Polis. pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum sentiasa berfikiran positif di samping memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Aktiviti kokurikulum juga mampu membentuk disiplin dan sahsiah diri pelajar yang kuat. (i)Berikan maksud rangkai kata masa itu emas. seks rambang.menolong antara satu sama lain. Datuk Abdul Malik Maidin yang telah berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. jujur. penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum mampu melahirkan pelajar cemerlang yang mempunyai pencapaian seimbang antara akademik dengan aktiviti kokurikulum. Ibu bapa yang rapat dengan pelajar perlu menyokong penglibatan anak –anak mereka dengan aktiviti kokurikulum. bekerjasama. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.(2 markah) (ii)Bagaimanakah aktiviti kokurikulum itu dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar?3 markah) (iii)Pada pendapat anda.Aktiviti kokurikulum yang disertai pelajar dapat mengasah bakat pelajar untuk lebih yakin dan berani dalam menghadapi cabaran luar yang kian mencabar . Selain itu. dan sebagainya. Demikian juga halnya dengan guru – guru. kekemasan pakaian. Selain itu. nilai – nilai berani. Dalam kegiatan kokurikulum. pengurusan dan seterusnya kaedah berorganisasi. Pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial seperti merokok. aspek sahsiah. Dewan Siswa. semua pihak perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif. setia kawan. perpaduan dalam aktiviti kokurikulum dapat disemai melalui semangat muafakat. menghidu gam. Hal ini demikian kerana. Pelajar yang minat mengambil gambar akan menyertai Kelab Fotografi. bersemangat. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Faedah – faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum. Untuk menyedarkan pelajar tentang kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum. Lihat sahaja nama – nama seperti Datuk Azhar Mansur. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum turut memperoleh satu nilai tambah kerana kemahiran ini bukan diperoleh melalui pengajaran di dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah. April 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. disiplin amat dititikberatkan. mengambil dadah. peranan mereka dalam usaha menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum tidak kurang pentingnya. mengapakah pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum?(4 markah) . melepak. Keadaan seperti ini mampu membina daya kepimpinan. Di samping itu. pelajar yang gemar mengembara dan mendaki akan menyertai Kelab Kembara. rajin banyak diterapkan.

Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi misalnya. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan sendiri. Bagaimanapun. pusat beli – belah dan sebagainya. . Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. institusi –institusi pengajian tinggi. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya tanpa sempadan. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah terlalu kecil.LATIHAN 6 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. pejabat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. sekolah.

internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam masyarakat yang berbilang kaum. Pada kebiasaannya. Berita Harian. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. Selain itu.Sebenarnya. khabar – khabar angin. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. bagaimanakah internet dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar?(4 markah) . jika internet disalahgunakan boleh mendatangkan pelbagai keburukan.(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Apa yang penting. (i)Berikan maksud rangkai kata jaringan telekomunikasi secara maya. 2 Ogos 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. akan menjatuhkan maruah individu dan keluarganya. seseorang yang terlalu lama melayari internet boleh menjejaskan tahap kesihatan mereka. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. Suatu ketika dahulu. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Kabinet Mahu Blog Internet Dipantau. Melalui internet kita boleh memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. telefon dan sebagainya. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. Selain itu. Walau bagaimanapun. isu – isu sensitif seperti agama. Penyebaran artikel. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. Bagi pengguna yang berkunjung ke “cyber café”. akan terus melayari internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. Menurut kajian. Perbuatan seperti ini. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. kemunculan internet banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. gosip.(2 markah) (ii)Nyatakan isu – isu sensitif yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita.

Ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan misalnya. ramai pelajar yang membaca kerana desakan peperiksaan. pelajar membaca satu halaman buku setiap tahun. mengira dan menulis. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dorongan daripada . Memang kita akui.LATIHAN 7 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah – langkah menanam minat membaca dalam kalangan pelajar dan faedahnya. Secara puratanya. Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat dipupuk oleh ibu bapa dengan cara menunjukkan model yang baik kepada anak – anak. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pembacaan para pelajar masih lemah. Sehubungan dengan itu. tabiat membaca ini tidak diteruskan. semua pihak harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memupuk minat membaca khususnya dalam kalangan pelajar. ibu bapa juga perlu menyediakan bilik bacaan atau perpustakaan mini dan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang sesuai dengan peringkat umur mereka. Apabila peperiksaan telah tamat. Selain itu. guru hendaklah menekankan kemahiran asas iaitu membaca. Sikap ibu bapa yang sering membaca buku di hadapan anak – anak menyebabkan anak – anak mencontohi ibu bapa mereka. guru turut memainkan peranan dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Selain ibu bapa. Amalan membaca dalam kalangan pelajar di negara ini berada pada tahap yang cukup membimbangkan.

18-2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. Kerajaan misalnya. semua pihak haruslah bekerjasama untuk menanam minat membaca dalam kalangan pelajar. pelajar yang muncul juara perlu diberi ganjaran sebagai motivasi agar terus membaca. “melentur buluh biar dari rebungnya”. Peribahasa Melayu ada mengatakan. Bagaimanakah hal ini boleh dilakukan?(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Kempen – kempen yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang faedah membaca perlu dipergiatkan dari semasa ke semasa. pelajar digalakkan membaca buku – buku yang berunsur ilmiah. Pihak sekolah juga boleh menyediakan “Medan Membaca” atau mewajibkan pelajar membuat ulasan terhadap sebuah buku yang mereka baca pada hari perhimpunan sekolah. jadi kesempatan ini mereka gunakan untuk duduk di pondok bacaan sambil membaca buku. Pertandingan perbahasan. Selain itu. BIL. penubuhan lebih banyak perpustakaan di tempat – tempat yang lebih strategik perlu disegerakan. minat membaca dalam kalangan pelajar hendaklah ditekankan di peringkat awal lagi. Kesimpulannya. Semasa di perpustakaan. membuat rujukan atau menyiapkan kerja – kerja sekolah yang belum selesai. Penggunaan kata – kata yang menarik seperti “Membaca jambatan ilmu”. buku – buku cerita mampu menyemai minat pelajar. Perpustakan bergerak juga perlu disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. “Hidup membaca. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. pidato dan bercerita di peringkat sekolah. boleh mengurangkan cukai import bahan bacaan bermutu yang diimport dari negara luar. Pihak kerajaan turut berperanan dalam menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar.guru supaya pelajar berkunjung ke perpustakaan sangat penting. Oleh itu. ketika waktu rehat. Melalui pertandingan ini.(2 markah) (ii)Ibu bapa boleh menyemai minat membaca dalam kalangan anak – anak. (i)Berikan maksud rangkai kata melentur buluh biar dari rebungnya. hidup bahagia’’ mampu merangsang minat pelajar untuk membaca. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Semua pihak Membantu Kanak – kanak Membaca: Pendidik. turut menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. sesetengah pelajar tidak ke kantin. Usaha ini penting kerana pelajar berasa bahawa membaca itu menyeronokkan. Pembinaan pondok – pondok bacaan di kawasan sekolah yang dilengkapi dengan bahan – bahan bacaan seperti surat khabar lama. Sebagai contoh. mengapakah minat membaca dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan?(4 markah) .

LATIHAN 8 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buruk penggunaan kad kredit dan cara-cara mengawal penggunaan kad kredit. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. banyak yang perlu mereka bayar kepada bank. Keadaan menjadi lebih meruncing dengan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. . kad kredit ialah kemudahan pembayaran pendahuluan iaitu beli dahulu dan bayar kemudian. Harus diingat. Jika pemegang kad kredit berbelanja besar. Orang ramai seharusnya menggunakan kad kredit dengan penuh berhemah agar mereka tidak menghadapi beban hutang yang boleh menjurus ke arah muflis. Kad kredit seakan-akan menjadi lesen untuk tunduk kepada nafsu kebendaan sehinggakan konsep pengguna rasional ditolak ke tepi. Rakyat sentiasa diingatkan supaya bijak menggunakan wang dan mengatur perbelanjaan mereka. bukan untuk bermegah dan boros. Bank Negara memberi amaran bahawa sudah wujud semacam pergantungan generasi muda terhadap kad kredit dalam melayan kehendak diri yang tiada berkesudahan. Rakyat mempunyai kuasa membeli tetapi ada kalanya timbul masalah apabila mereka membeli barang yang tidak perlu atau secara membazir.

15 April. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran.9 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. Di samping itu.Kempen dan perang harga yang dilancarkan oleh syarikat pengeluar dan pasar raya ada ketikanya membangkitkan keghairahan pemegang kad kredit untuk berbelanja. iaitu meningkat 13. Kecenderungan berhutang yang keterlaluan dan kes mahkamah yang membabitkan pemegang kad kredit boleh menjejaskan imej negara yang cuba bersaing sebagai pusat kewangan serantau. 2006) LATIHAN 9 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faedahfaedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. khususnya pengguna muda. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. Kegagalan melangsaikan hutang kad kredit tentunya membebankan institusi kewangan yang berkenaan. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. Pemegang kad kredit tidak terkecuali dalam hal ini. jiran . agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Dalam hal ini. bukan mencetuskan masalah-masalah lain. Oleh itu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti.2 ribu juta menerusi kad kredit. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. kedua-dua pihak kerugian iaitu pengguna mungkin diisytihar muflis dan institusi kewangan terpaksa melupuskan hutang mereka. contohnya kos perhubungan dan guaman. kini sudah banyak syarikat mengedar risalah 'potongan harga' dan 'harga runtuh' dari rumah ke rumah. Salah satu ciri masyarakat maju ialah kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan terhadap baik buruk sesuatu perkara. Kad kredit seharusnya kekal sebagai kemudahan untuk berbelanja. Berita Harian. Statistik tahun 2005 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membelanjakan RM45. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan kutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Kelonggaran syarat pemilikan kad kredit meningkatkan jumlah pemegang "wang plastik" itu. Selain memaparkan iklan di akhbar dan televisyen. (Diubahsuaikan daripada Kad Kredit Bukan Sumber Berbelanja Besar oleh Zainuddin Ayip. pendidikan.

Kesimpulannya. saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak? (4 markah) . Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. Utusan Malaysia. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kejiranan. oleh Ahmad Tarmizi Zakaria. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. Tanpa perpaduan. jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga sendiri. Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. ‘sediakan payung sebelum hujan’. Gejala sosial seperti khalwat. penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. bak kata pepatah. maka lambat-laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan.yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Cara Kekalkan Hubungan Baik. negara akan berada dalam keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Sekiranya hal ini diabaikan. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Jun 2003) SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN i) Apakah maksud rangkai kata menjamin keselamatan setempat dalam petikan di atas? (2 markah) Mengapakah perpaduan penting dalam kehidupan berjiran? (4 markah) ii) iii) Pada pendapat anda.

udara yang bersih penting untuk pernafasan manusia. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar yang berkualiti. pengurusan projek-projek pembangunan negara yang melibatkan alam sekitar hendaklah dirancang dengan teliti. manusia harus tahu mengawal kegiatan- . Sebaliknya. Jadi. Alam sekitar yang berkualiti ialah alam sekitar yang dapat memberi keselesaan hidup dan memenuhi kesemua keperluan hidupan dengan baik. Air sungai yang dicemari dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat hidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian. seperti menangkap ikan dan membalak telah merubah alam semula jadi di sekeliling kita. haiwan dan tumbuhan-tumbuhan. pencemaran udara akan menyebabkan sistem respirasi diserang penyakit. Selama ini kita dapati kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan alam sekitar. Pemeliharaan alam sekitar adalah penting demi warisan generasi akan datang. Oleh itu.RUMUSAN 10 Baca petikan di bawah dengan teliti. Contohnya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Bagi mengatasi masalah pencemaran tersebut. semua undang-undang berkaitan alam sekitar perlu dikuatkuasakan sepenuhnya dengan serta-merta.

Manakala sisa toksik yang tidak boleh diolah perlu dibakar. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan dunia sejagat. kawasan hutan juga perlu dikekalkan. Semangat ini sering dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Semangat patriotik ini perlu disematkan dengan kukuh dalam kalangan generasi muda. Seiring dengan itu. Kemudahan infrastruktur di negara kita semakin membanggakan. Kita akan berasa bangga apabila lagu kebangsaan dimainkan dan Jalur Gemilang dikibarkan atau apabila negara mencapai kemajuan dalam sesuatu bidang juga kejayaan di arena antarabangsa. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Begitu juga halnya dengan industri yang berasaskan pertanian dan pengilangan yang tidak diuruskan dengan baik telah menghasilkan sisa toksik yang berbahaya serta mendatangkan risiko tinggi kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. mereka mungkin kurang memahami pahit getir perjuangan untuk mendapatkan . dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti ditanam. Pihak berkuasa mesti mensyaratkan pemulihan kawasan hijau dilaksanakan sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan. iaitu semangat kenegaraan bagi membina dan membangunkan negara. Hal ini demikian kerana mereka tidak terlibat dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan negara yang pernah dilakukan oleh negarawan kita beberapa dekad yang lalu. Tegas diri ini ditonjolkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Semangat patriotik ini dapat menanamkan rasa tegas diri dalam diri anak-anak muda. Di samping itu. Satu peraturan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat. pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuh-tumbuhan. Contoh yang paling ketara ialah sambutan Hari Kebangsaan yang seharusnya dihayati oleh generasi ini. orang ramai tidak lagi dapat menikmati keindahan alam sekitar. Selain ghairah meneroka hutan untuk mngejar pemodenan. Walau bagaimanapun dalam pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan lebuh raya. semangat patriotik mampu meningkatkan daya juang dan jati diri serta berupaya membangunkan dan memajukan diri sendiri. Jika langkah pemuliharaan tidak disegerakan. Semangat patriotik ialah perasaan cinta akan tanah air. Semangat patriotik dapat menjadikan generasi muda memperkukuh pembangunan negara yang telah diasaskan oleh generasi terdahulu. Tuntasnya. pewartaan hutan simpan hendaklah diperbanyak bukan sahaja untuk mengekalkan keseimbangan suhu malah sebagai kawasan tadahan hujan. alam sekitar haruslah diutamakan dalam sebarang aktiviti manusia. Berita Harian 2006) RUMUSAN 11 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan pudarnya penghayatan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan halangan melaksanakannya. (Dipetik dan diubahsuai daripada “Kualiti Alam Sekitar: Tahukah anda peranan alam sekitar yang berkualiti?” oleh Nasron Sira Rahim. keluarga serta masyarakat. pemeliharaan alam sekitar tidak harus diabaikan. Oleh itu. Pendek kata.kegiatan yang dilakukan oleh mereka bagi mengekalkan keseimbangan ekologi alam sekitar.

berdiri sama tinggi. Kempen ini dijalankan bagi tempoh masa lima tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2010. tanpa mengira kaum dan dalam apa jua situasi. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 ms 165 – 166) RUMUSAN 12 Baca petikan di bawah dengan teliti. Dewasa ini kita menghadapi satu senario. Semangat patriotik dapat mencorakkan dan meningkatkan komitmen penduduk pelbagai etnik. Perdana Menteri menyatakan bahawa sebelum amalan ini terhakis seharusnya peranan kendiri. kita agak kurang bermasalah kerana generasi muda hari ini nampaknya lebih erat hubungannya walaupun mereka berasal daripada pelbagai kaum.kemerdekaan tersebut. Ibu bapa harus menyemai sikap berbudi bahasa yang tinggi kepada anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. kita akan terus menjadi hamba atau orang suruhan kuasa lain. lumba haram dan sebagainya. Semangat patriotik ini perlu dijadikan landasan bagi meningkatkan kesetiaan terhadap negara. semangat patriotik mesti ditanamkan dalam generasi muda kita kerana semangat ini menyentuh soal maruah. pembangunan. kesedaran tentang pentingnya kemerdekaan negara dalam hubungan tidak terlalu bergantung pada negara lain amat perlu. Hal ini demikian kerana tanpa kebebasan membuat keputusan sendiri dalam hala tuju pembangunan negara. dan masyarakat amat penting untuk membugarkan budaya berbudi bahasa. keluarga. Mereka tentunya sedar akan tanggungjawab dan peranan yang perlu dipikul oleh mereka sebagai peneraju masyarakat masa hadapan. iaitu pada 11 Januari 2005. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. martabat. Kita juga akan mudah diperalatkan oleh negara lain untuk mencapai sesuatu agenda mereka. Semangat patriotisme ini bertujuan membentuk generasi muda yang kental dari segi fizikal dan minda. Kedudukan kumpulan etnik ini dalam pelbagai bidang kehidupan juga nampaknya sudah agak setanding seperti peribahasa duduk sama rendah. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat dan kekangankekangannya. Hal ini kerana remaja sering dikaitkan dengan gejala sosial seperti pergaulan bebas. Perlakuan mereka sudah melanggar adab dan tatasusila yang menjadi norma dalam masyarakat. Anak muda yang tebal semangat patriotiknya tidak akan tergamak terlibat dalam gejala sosial. Dalam konteks budaya. Ini membolehkan generasi kini mengukuhkan jati diri dan semangat kenegaraan bagi membendung perkembangan gejala sosial untuk meruntuhkan akhlak dan akidah. Ungkapan infrastruktur kelas pertama dan mentaliti kelas ketiga tepat menggambarkan kerisauan masyarakat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. Pada masa inilah masyarakat harus mempunyai keupayaan . iaitu sifat-sifat luhur dan kesantunan budi bahasa yang semakin terhakis sedangkan dulu hal ini menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Akhirnya. lepak. dan menanam sikap serta tanggungjawab bersama bagi menjayakan wawasan dan cita-cita negara. identiti dan kesejahteraan hidup pada masa hadapan. kerajaan telah mengorak langkah yang bijaksana. perpaduan perlu ditunjukkan dalam bentuk perlakuan hidup seharian. Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni Peringkat Kebangsaan. Hal ini demikian kerana wawasan budaya kebangsaan nampaknya mempunyai kesan yang positif dalam kalangan mereka. Peranan institusi keluarga tidak boleh dikesisikan. Dalam hal ini. Semangat ini juga amat perlu bagi mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara serta hubungan antara kaum. Ekoran itu. Namun demikian. Ini dapat memupuk amalan perkongsian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Para ibu bapa perlu mengambil sikap bersungguh-sungguh apabila memberi didikan kepada anak-anak.

Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. masyarakat menyambut baik jika syarikat pengangkutan awam seperti bas. sebanyak 519 kes penyakit kolera dengan 10 kematian telah berlaku di negara kita pada tahun 2001. pengendali makanan mesti memastikan makanan dan alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan dalam keadaan yang bersih. rohani.untuk menegur perlakuan remaja dengan cara berhemah agar mereka dapat menerima teguran dengan sebaik-baiknya. institusi pendidikan formal. sedia memohon maaf. Tugas ini haruslah disambut baik oleh para pendidik kendatipun mereka menanggung beban tugas yang banyak. Oleh sebab itu. Dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya. khususnya budi bahasa dapat diibaratkan seperti seorang manusia tanpa roh. dan LRT menggunakan kenderaan mereka sebagai platform untuk mendidik masyarakat ke arah merealisasikan nilai-nilai berbudi bahasa dengan melekatkan pelbagai iklan dan cogan kata pada kenderaan awam. Dewan Siswa. Kebanyakan penyakit yang berbahaya seperti kolera. Tugas guru pula semakin mencabar bukan sahaja menghabiskan sukatan pelajaran. dan tifoid merebak kerana pencemaran makanan dan minuman oleh kuman. bertegur sapa.469 kes telah berlaku pada tahun 2001 . Makanan dan minuman yang tercemar bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan seseorang. dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. monorel. Kita tidak mahu generasi akan datang menjadi masyarakat yang tidak berbudi bahasa dan lupa akan adat yang selama ini diamalkan oleh masyarakat Melayu. malah juga boleh menyebabkan maut. Diubahsuaikan daripada Berbudi Bahasa Amalan Hidup Kita oleh Tuan Ismail Tuan Muhammad. sebanyak 5. masyarakat hari ini lebih menekankan aspek materialisme. malah guru harus menjadi suri teladan kepada anak didik mereka. Februari 2008 RUMUSAN 13 Baca petikan di bawah dengan teliti. Jumlah kes ini telah menurun berbanding dengan tahun 1998. Menurut Kementerian Kesihatan. Jadi warga pendidik hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan pelajar. membiasakan diri memberi salam atau ucap selamat dan bantu-membantu ibarat berat sama dipikul. sekali gus meminggirkan nilai moral seperti berbudi bahasa. iaitu sekolah bertanggungjawab untuk melahirkaan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menjaga kebersihan makanan dan kesan daripada langkah-langkah tersebut. Bagi kes keracunan makanan pula. cirit-birit. teksi. Ibu bapa dan guru-guru sepatutnya berganding bahu dengan masyarakat dalam memainkan peranan membentuk peribadi anakanak kerana remaja diibaratkan seperti sehelai kain putih yang mudah menerima dan seterusnya mengamalkan nilai budi bahasa yang terpuji. emosi. iaitu sebanyak 1. Hal ini demikian kerana kurang kesedaran dalam kalangan pengendali makanan dan pengguna. para remaja perlu sentiasa menggunakan tutur kata yang sopan. Selain itu. mempunyai fiil yang halus dan budi pekerti yang mulia. Sebagai konklusi. masyarakat yang maju tanpa nilai-nilai moral. Semua pihak harus menggemblengkan tenaga bersama-sama menyahut kempen kerajaan agar amalan berbudi bahasa yang menjadi amalan tradisi nenek moyang kita tidak luput ditelan arus globalisasi yang begitu hebat. ringan sama dijinjing. Seterusnya. Hal ini demikian kerana pembangunan fizikal seharusnya seiring dengan pembangunan insan.304 kes dengan 19 kematian.

ERL yang mampu bergerak dengan kelajuan maksimum 160 kilometer sejam tetap mengagumkan. Melalui perkhidmatan ini. Antara usaha yang telah dijalankan termasuklah melaksanakan peraturan kebersihan makanan yang bertujuan untuk mengawal kualiti dan kebersihan makanan. Meskipun bukan kereta api laju bertaraf tren peluru di Jepun atau tren di Perancis yang boleh memecut sehingga melebihi 300 kilometer sejam. . Dalam tempoh yang sama kes tifoid telah menurun daripada 811 kes kepada 610 kes. Penurunan ini menggambarkan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan makanan telah meningkat. muka surat 202) RUMUSAN 14 Baca petikan di bawah dengan teliti. usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan peri pentingnya menjaga kebersihan makanan dan persekitaran selaras dengan slogan Negara Bersih Rakyat Sihat.berbanding dengan 8. Mahathir Mohamad.640 kes pada tahun 1999. Penguatkuasaan undang-undang semata-mata tidak berkesan jika tahap kesedaran masyarakat masih rendah. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5. Kementerian Kesihatan perlu mengeluarkan sijil Sistem Kepastian Keselamatan Makanan (SKKM). Hal ini mungkin disebabkan peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan atau kerana keberkesanan penguatkuasaan oleh pihak penguatkuasa kesihatan. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan pengangkutan moden dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna. Namun begitu setiap individu harus lebih berwaspada semasa memilih makanan di gerai atau restoran. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Projek ERL dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri kita. maka kemudahan untuk penumpang pesawat membuat pendaftaran masuk disediakan di Terminal Udara Dalam Bandaraya Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur City Air Terminal (KL CAT). Kesedaran masyarakat tentang kebersihan sangat penting. untuk memastikan bahawa Malaysia dapat bersaing dalam kepesatan ekonomi. Selaras dengan hasrat perkhidmatan ERL yang berpegang pada konsep ”Lapangan Terbang Dalam Bandar Raya”. Tun Dr. Untuk tujuan ini. SKKM mula diperkenalkan pada tahun 1977. Operasi Express Rail Link (ERL) KLIA Ekspres melakar satu lagi sejarah pemodenan sistem pengangkutan negara dan standard industri kereta api rantau ini. Oleh itu. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kebersihan di premis-premis perniagaan makanan.

kamera pengawasan digunakan bagi merekod transaksi beg dan merakamkan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab yang mungkin membuka atau mencuri beg-beg berkenaan. Perpaduan merupakan pemangkin dalam mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan sesebuah negara. Tren berhawa dingin ini dilengkapkan dengan kerusi empuk yang selesa dan tempat bagasi yang lebih luas. perjalanan KLIA Ekspres yang membawa penumpang dari KL CAT ke KLIA hanya mengambil masa yang pendek. Melalui konsep ini juga. Perjalanannya hanya memakan masa selama 28 minit dan kekerapan perkhidmatannya ialah 15 minit sekali. kita harus menghargai segala yang diperoleh selama ini dan melipatgandakan usaha bagi meningkat perpaduan kaum. Bagasi penumpang kapal terbang dari Stesen Sentral Kuala Lumpur atau KLIA diangkut dengan alat pengangkut di dalam stesen terminal dan kontena kereta api dengan dipantau oleh sistem pengurusan bagasi. Dalam usaha untuk memastikan perpaduan dapat dikekalkan. . (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5. Suatu ikatan perpaduan yang erat perlu dijalin demi mewujudkan sebuah negara yang maju dengan memberi tumpuan kepada konsep pembangunan komuniti tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kemasyarakatan.kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah mengekalkan perpaduan kaum dan kesan-kesannya. Konsep ini memberikan penekanan kepada elemen masa sebagai faktor utama pengurusan kerja yang efisien. semangat ini hendaklah dipraktikkan sejak bangku sekolah lagi. Dalam konteks ini.00 sehala. perkhidmatan ERL menjanjikan keselesaan dan keselamatan yang maksimum. Selain itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Oleh itu. semangat ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian demi menjamin keutuhan ekonomi dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Malaysia bagi mengekalkan kemerdekaan dan keamanan. perpaduan dan kerjasama berkait rapat. Hal ini penting untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. muka surat 61) RUMUSAN 15 Baca petikan di bawah dengan teliti.penumpang tidak perlu lagi melakukan pendaftaran masuk di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kerana urusan itu dapat dilakukan di KL CAT. Untuk meningkatkan keselamatan bagasi. Dengan ini keselamatan bagasi penumpang adalah terjamin. Dengan kadar tambang RM 35. Jepun dan Perancis. Kemudahan yang disediakan dan kelajuan maksimum yang terdapat pada tren tersebut meletakkan KLIA Ekspres sama taraf dengan tren di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. satu sistem yang dikenal sebagai Sistem pengendalian Bagasi secara automatik disediakan. Untuk memastikan urusan perkhidmatan bagasi penumpang beroperasi dengan cekap.

Kita juga mestilah menghormati undang-undang negara ini supaya kehidupan kita lebih harmoni.bahasa. pecah semua.halaman 97-99 ) RUMUSAN 16 Baca petikan di bawah dengan teliti. Panjang rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. Andai kata perpaduan di negara tergugat. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. MyKad merupakan satu daripada tujuh aplikasi perdana yang dibangunkan di bawah Koridor Raya Multimedia.Selain itu dapat mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa berurus niaga.malahan juga ciptaan yang menjadi kebanggaan negara kita. Sesungguhnya perpaduan akan menjadi realiti jika setiap warga sedar akan tanggungjawab dan peranan masing-masing serta sedia menyahut cabaran untuk berubah sesuai dalam era globalisasi. Sesuai dengan namanya.pecah sebiji.rakyat Malaysia perlu menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di negara ini agar keamanan negara dapat dikecapi. Sememangnya perpaduan amat penting dalam apa-apa situasi sekalipun sama ada ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah.Di samping itu . maka MyKad menggabungkan beberapa dokumen peribadi seperti kad pengenalan.semasa berurusan dengan pejabat-pejabat . lesen memandu.kemudian buat satu rumusan tentang kelebihankelebihan penggunaan MyKad dalam urusan harian dan kekangannya. Oleh itu prinsip hormat-menghormati ini sangat penting untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup di negara kita.kita mestilah mematuhi undang-undang.budaya dan sebagainya. Untuk mengelakkan ketegangan kaum pula. malah harus meliputi segala perkara yang melibatkan kepentingan bersama khususnya dan kepentingan negara amnya. Perpaduan yang perlu disuburkan dalam kalangan rakyat tidak harus terhad kepada aspek tertentu seperti perpaduan kaum. Secara mudahnya. Seterusnya. dapat menggunakan MyKad sebagai kad ATM atau sebagai alat urus niaga e-dagang. akan terjadilah seperti maksud peribahasa”Ibarat telur sesangkak. Kad Pintar Pelbagai guna Kerajaan (KPPK) atau sekarang ini dikenal juga dengan nama MyKad bukan sahaja yang pertama di dunia. walaupun di mana-mana kita berada di Malaysia ini. MyKad ialah penggunaan lebih daripada satu kad dalam sekeping kad. setiap kaum di negara ini mestilah menghormati kaum yang lain baik dari segi agama.maklumat pasport antarabangsa. MEPS tunai dan capaian prasarana kekunci awam Sehubungan perkara di atas.

Penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa ini akan mempromosikan negara kita ke seantero dunia.. Projek KPPK ini telah mula dilancarkan pada 2001 dan pelancarannya ke seluruh negara pada 2002. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Antara kejohanan yang pernah dianjurkan termasuklah Sukan Komanvel ke-XVI pada tahun 1998. Jika kesan cap jari itu sama seperti yang dipaparkan dalam cip makro yang terdapat pada permukaan kad tersebut. Pelaksanaan KPPK ini merupakan satu titik sejarah negara dalam usaha menerokai dunia multimedia kerana Malaysia bukan sahaja menjadi negara pertama menggunakan kad pintar di dunia. kejohanan Sukan Lumba Basikal Le Tour d’Langkawi . pemilik kad hanya dikehendaki meninggalkan kesan cap jari pada permukaan pengimbas kad di samping memasukkan kad ke dalam alat pembaca kad.halaman 232-233 ) RUMUSAN 17 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa dan langkah-langkah meningkatkan mutu penganjuran sukan tersebut . Kejohanan Hoki Piala Dunia 2002. malahan menjadi negara pencipta kad pintar pelbagai guna yang tercanggih. Kejohanan Perlumbaan Kereta Formula 1 sejak 1999 dan banyak lagi. Kejayaan kita mencipta kad pintar seperti ini meletakkan negara kita setaraf dengan negara maju. Hal ini akan menyebabkan . Malaysia telah mendapat pengiktirafan untuk menganjurkan pelbagai kejohanan yang bertaraf antarabangsa.Teknologi cip dan biometriks yang yang digunakan pada kad pintar mampu meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna khususnya dari segi keselamatannya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya banyak mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada negara. Setiap kejohahan yang dijalankan biasanya disiarkan secara langsung melalui siaran televisyen ke seluruh dunia. Untuk tujuan urusan yang diperlukan. maka kad berkenaan dianggap sah dan urusan yang selanjutnya boleh diteruskan. malahan kepada rakyat juga.kerajaan atau swasta kerana pengisian borang secara konvensional tidak diperlukan lagi.Penciptaan kad seperti ini juga akan menjadi perintis teknologi terunggul di rantau ini dan pada mata dunia. Kejohanan Bot Laju Formula 1 (F1). Ciri-ciri keselamatan tersebut melindungi pemiliknya daripada sebarang pemalsuan dan penyalahgunaan kad Agensi-agensi yang terbabit akan menggunakan alat pembaca mudah alih yang direka khas untuk mengesan maklumat pemegang kad bagi tujuan pengesahan. Sejak akhir-akhir ini. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5.

penonton yang menyaksikan sesuatu kejohanan itu akan datang lebih awal. seramik. dan batik. kehadiran pelancong juga dapat memajukan industri perhotelan. Amanah Saham Bumiputra (ASB). Mereka sudah tentu akan terpikat dengan keunikan dan kecantikan flora dan fauna di negara kita. . Hal yan demikian. rakyat digalakkan merebut peluang melabur dalam skim amanah demi jaminan masa hadapan terutama golongan remaja . Amanah saham ialah suatu bentuk pelaburan terkumpul yang membenarkan pelabur yang mempunyai matlamat serupa mengumpulkan dana masing-masing untuk dilaburkan dalam satu portfolio sekuriti yang diuruskan oleh para pengurus dana profesional. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Ting. Oleh itu. Di samping menyaksikan pertandingan. negara juga sebenarnya berjaya berjaya menjanakan ekonominya . mereka akan menceritakan pengalaman yang diperoleh kepada ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain. Secara tidak langsung industri kraf tangan ini akan berkembang maju. dan peralatan sukan yang bertaraf dunia menjadi kayu ukur semasa membuat persediaan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. Mereka juga akan tertarik dengan keunikan hasil kraf tangan rakyat negara ini seperti anyaman . kemudahan menjalankan latihan secara berpusat. kehadiran penonton yang menyaksikan kejohanan ini juga akan merancakkan aktiviti pelancongan di negara kita. pelbagai skim amanah saham telah diwujudkan di negara kita sama ada yang dianjurkan pihak kerajaan mahupun pihak swasta. pihak penganjur akan mengadakan promosi dengan pelbagai cara untuk menarik kehadiran penonton. hasil kraf tangan negara ini telah diperkenal ke negara-negara lain melalui penganjuran sukan tersebut. Semua dana yang diwujudkan merupakan satu pelaburan yang baik untuk melatih rakyat menyimpan sambil melabur. Amanah Saham Wawasan (ASW) dan banyak lagi. Skim amanah saham yang dianjurkan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi yang menyeluruh dalam kalangan ahli masyarakat. sebelum kejohanan berlangsung. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penganjuran temasya sukan peringkat antarabangsa membuktikan bahawa negara kita mampu menyaingi negara-negara lain terutamanya dari segi kemudahan infrastruktur dan penyediaan prasarana sukan . Kebiasaannya. Stadium sukan. Kehadiran pelancong semasa temasya sukan ini berlangsung membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pertukaran wang asing. Selain itu. Selain meningkatkan industri pelancongan. Selain itu. Di samping kejayaan negara menyediakan kemudahan dan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. Apabila mereka kembali ke negara asal. 5. Antara skim amanah saham yang popular di negara kita termasuklah skim Amanah Saham Nasional (ASN). Hal yang demikian. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. mereka juga berkesempatan untuk menikmati keindahan dan keunikan flora dan fauna di negara kita. Secara tidak langsung.penduduk di negara-negara lain yang juga merupakan peminat setia sesuatu jenis sukan itu akan mengetahui kedudukan negara Malaysia. muka surat 219) RUMUSAN 18 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan melabur dalam Saham Amanah dan usaha-usaha mengalakkan rakyat melabur. kita dapat mempromosikan negara.

Menerusi dana ini. rakyat juga akan dapat membantu kerajaan dalam usaha membangunkan negara ini ke arah yang lebih pesat. pihak kerajaan memberikan peluang kepada rakyat untuk sama-sama berkongsi dan menikmati kemakmuran ekonomi negara . Perpaduan nasional penting kepada sesebuah negara demi menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menangani masalah ponteng sekolah dan kekangan untuk menanganinya. (Dipetik dan diubah suai daripada buku teks Ting 5. ms 176) RUMUSAN 19 Baca petikan di bawah dengan teliti. Kejayaan dana ini bergantung kepada kesungguhan rakyat untuk sama-sama mengorak langkah menyahut seruan kerajaan yang menginginkan negara mencapai kemajuan setanding dengan negara-negara luar. Ibu bapa tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka hanya kepada guru semata-mata. sekolah dan negara secara keseluruhannya. Secara tidak langsung. institusi kewangan negara juga bertambah kukuh lantaran sikap rakyat yang suka menyimpan. penglibatan semua kaum dalam pelaburan saham amanah dapat merapatkan jurang perbezaan sumber pendapatan antara kaum yang agak ketara pada masa ini seterusnya mewujudkan satu usaha yang lebih mantap ke arah pembentukan perpaduan nasional selaras dengan matlamat Wawasan 2020. rakyat telah sama-sama menyokong usaha kerajaan supaya tidak membazir dan seterusnya bersama-sama membangunkan negara. Sebaliknya. Perlakuan begini jika tidak dibendung akan mendatangkan masalah kepada ibu bapa. Masalah ini tidak boleh ditangani oleh satu pihak sahaja tetapi memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Pengalaman lalu apabila negara kita dilanda kegawatan ekonomi telah menjadikan rakyat semakin matang dan sedar akan kepentingan sesuatu aktiviti pelaburan demi kesejahteraan masa depan. Pihak ibu bapa pula disarankan supaya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah jika gejala sebegini rupa dilaporkan kepada mereka. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Rakyat diberi peluang dan kemudahan pinjaman melalui institusi kewangan untuk melabur dalam skim amanah saham. ibu bapa perlulah mengawasi kegiatan luar anak-anak secara menyeluruh agar mereka tidak akan terjebak dengan . Melalui penyertaan skim ini. Sikap rakyat yang suka melabur ini menunjukkan mereka telah sedar bahawa apa-apa yang telah dikecapi selama ini sebenarnya merupakan satu usaha ke arah menjamin masa depan mereka. Pihak sekolah harus sentiasa berhubung rapat dengan pihak ibu bapa apabila mereka mendapati pelajar yang berkenaan tidak hadir ke sekolah selama beberapa hari. Dengan simpanan yang besar. Selain itu. Gejala ponteng sekolah boleh mengakibatkan pelajar terjerumus ke dalam gejala sosial yang lain pula.

ahli keluarga atau rakan-rakan mereka. tidak mahu dianggap keanakanakan dan berlagak seperti orang dewasa. .kegiatan yang boleh merosakkan mentaliti dan sikap anak masing-masing. Antara punca pelajar ponteng sekolah ialah pelajar tidak minat datang ke sekolah. Lazimnya mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain. Ibu bapa boleh membantu pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat tersebut dengan bertanya kepada anak-anak mereka. Kejadian buli tidak harus dipandang ringan. Pihak sekolah mestilah menggunakan pendekatan mesra pelajar bagi menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka) RUMUSAN 20 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan perbuatan buli terhadap mangsanya. Dalam hal ini. Dalam hal ini. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. guru hendaklah bersifat terbuka dan tidak terus menghukum pelajar secara terburu-buru. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. Guru-guru haruslah mendapatkan maklumat punca pelajar tidak minat untuk datang ke sekolah. Peningkatan kes ponteng dalam kalangan pelajar sekolah menengah atau rendah adalah disebabkan oleh perubahan psikologi dari kanak-kanak ke alam remaja. Pihak sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar haruslah berperanan sepenuhnya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli. seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. ibu bapa tidak sepatutnya mengharapkan guru sahaja kerana mereka juga mempunyai beberapa tanggungjawab lain yang perlu dijalankan di sekolah. malah ada pelajar yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Hal ini bukan perkara yang remeh-temeh atau tingkah laku yang disifatkan oleh banyak pihak sebagai “suka-suka” dan “gurauan budak-budak” semata-mata. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Pernah dilaporkan berlaku di luar negara. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan melalui kegiatan kokurikulum ataupun kegiatan akademik secara menyeluruh. Pihak sekolah sepatutya merancang sesuatu aktiviti yang menarik bagi menimbulkan minat pelajar untuk datang ke sekolah. Anak-anak berada bersama guru-guru hanyalah di sekolah dalam tempoh lebih kurang 8 jam manakala selebihnya anak-anak akan bersama ibu bapa. Mereka sedang mencari identiti diri.

Suradi Salim. Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi. Kewujudannya telah dikesan sejak ribuan tahun yang lalu dan masalah ini berlaku dalam semua masyarakat sejak manusia mengenal erti peradaban dan membina ketamadunan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menangani Masalah Buli di Sekolah. Dewan Siswa. Rasuah bukanlah suatu fenomena baru yang wujud dalam masyarakat moden.Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. dipukul dan sebagainya. Melakukan sesuatu untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain sering kali akan membawa padah yang sangat buruk bukan sahaja kepada diri sendiri. oleh Haji Samat Buang. duit kopi. duit bawah meja dan makan suap. Dalam masyarakat kita. Perbuatan dan amalan ini dilakukan secara sembunyi dan rahsia dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang ataupun dua pihak. rasuah juga dikenali sebagai sogokan. Pelajar-pelajar sekolah perlu menyedari bahawa nyawa dan kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Malah pemerhati buli juga berasa bimbang akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. malah keluarga. Kejadian yang menimpa rakannya menyebabkan murid berkenaan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. Rasuah selalunya mengandungi unsur-unsur penipuan yang melibatkan masyarakat umum dan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara sedar bertujuan untuk mendapat keuntungan. . Jika dibiarkan. malah takut diugut. Mangsa bukan saja takut ke sekolah. Ogos 2005) RUMUSAN 21 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berlakunya rasuah dalam masyarakat . Profesor Dr. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Sebenarnya terdapat banyak faktor berlakunya amalan rasuah ataupun korupsi. Universiti Malaya (UM). Fakulti Pendidikan. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. Faktor utama ialah kelemahan kepimpinan dalam sesuatu institusi yang berkaitan. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling.

kilang. Ramai juga orang yang memikirkan penggunaan bahasa Melayu sekarang agak terjejas. apatah lagi untuk mendahulukan bahasa Melayu. sering dibuat dalam bahasa Inggeris tanpa penggunaan dwibahasa. Keadaan ini berlaku kerana keuntungan yang diperoleh daripada kegiatan rasuah itu adalah jauh lebih besar berbanding risiko yang bakal dihadapi. tetapi amalan itu tidak dapat dibanteras sehingga ke akar umbi. Lihat sahaja di sekeliling kita. Di sesetengah negara. malah di mana-mana sahaja. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rasuah: Penyakit Sosial Sepanjang Zaman. Malahan mereka yang didapati melakukan rasuah dikenakan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan tersebut. oleh Haslina Hassan. Rasuah juga berleluasa kerana longgarnya kawalan dan pengawasan serta tindakan yang kurang tegas. Mac 2004) RUMUSAN 22 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian tulis satu rumusan tentang sebabsebab yang boleh menghakis kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Yang menyedihkan lagi. Minda. ramai yang sanggup melakukannya kerana kesalahan rasuah sukar untuk dibuktikan berbanding kesalahan jenayah yang lain. Keadaan ini terjadi kerana sikap fanatik yang berlebihan apabila kerajaan mula menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris. Oleh sebab itu. Sebenarnya mereka yang bersikap demikian terbabas daripada dasar sebenar kerajaan tentang penggunaan bahasa Inggeris. pengumuman di pasar raya. Selain itu. rasuah berlaku disebabkan pemahaman bahawa perbuatan itu bukan satu kesalahan tetapi lebih merupakan ganjaran atas bantuan atau perkhidmatan yang diberikan. ada kalanya pihak tertentu yang membuat ucapan dalam program awam menggunakan bahasa Inggeris atau diselang seli dengan bahasa Inggeris sedangkan khalayaknya seratus peratus rakyat tempatan. tempat hiburan. pesalah rasuah dikenakan hukuman yang berat seperti penjara. Rasuah juga berlaku apabila kemiskinan menjadi dominan dalam kehidupan. iaitu menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris untuk tujuan . amalan rasuah di negara-negara dunia ketiga didapati lebih serius berbanding negara-negara maju.Selain itu.

Selain menjadi habitat hidupan flora dan fauna. kemudian buat satu rumusan tentang pentingnya hutan kepada masyarakat. Februari 2004) RUMUSAN 23 Baca petikan di bawah dengan teliti. Fenomena yang berlaku sekarang kerana rasa hormat akan bahasa rasmi negara sudah mula terhakis dan penggunaannya sudah tidak menjadi penting lagi. walaupun untuk bidang bukan teknikal. Karim. Akibatnya sudah pasti kedudukan bahasa Melayu tergugat dan dikhuatiri bahasa Melayu mungkin hilang ditelan zaman. bukan setakat kayu bakau sahaja. Fungsi perangkap karbon atau penyimpanan . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. gejala tidak sihat ini akan terus menular dengan cepat dan meluas tanpa keupayaan sesiapa pun untuk membendungnya. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Tanggungjawab Melestarikan Budaya oleh Ab. Sebaliknya bahasa Melayu seolah-olah digunakan secara terpaksa. menjana aktiviti ekonomi serta pendapatan eksport negara. Aliran perkhidmatan alam sekitar yang dibekalkan oleh sumber hutan termasuklah fungsi penyimpanan atau tadahan air. hutan juga menawarkan hasil bukan kayu kayan. Hal ini lebih menyedihkan apabila beberapa institusi pengajian tinggi turut meminggirkan bahasa Melayu dalam pengajian. Di samping hasil kayu kayan. Hutan mempunyai pelbagai fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat setempat dan sejagat. Pelita Bahasa. Tumbuh-tumbuhan seperti Tongkat Ali. hutan juga membekalkan pelbagai aliran perkhidmatan alam sekitar yang penting. Dasar kerajaan itu telah disahut hingga boleh menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jikalau penggunaan bahasa Inggeris di tempat awam dan di majlis rasmi atau tidak rasmi ini tidak dibendung. Kacip Fatimah mempunyai keupayaan perubatan tradisional yang tinggi dan dipercayaai sangat berkhasiat kepada manusia. Halim Ab. Hutan kini dilihat sebagai satu sumber yang menawarkan pelbagai fungsi alam sekitar yang penting. kawalan banjir dan perangkap karbon.melahirkan penggunaan berkomunikasi dan penguasaan ilmu.

Dewan Siswa. Pesisir pantai dan muaranya yang berlumpur membantu hidupan akuatik seperti ikan. Rakyat Malaysia kini semakin menghargai landskap desa atau pertanian yang kebanyakan menepati konsep ciri-ciri landskap alam semula jadi. taman di dalam sekolah dan taman di kawasan perumahan dengan tujuan sebagai kawasan riadah. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang dilaksanakan di negara kita merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta. September 2002) RUMUSAN 24 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kerajaan mewajibkan Program Latihan Khidmat Negara bagi golongan remaja. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau swasta untuk menghijaukan kawasan-kawasan bandar atau kilangkilang. udang. Oleh itu.karbon penting dari segi kawalan suhu atau cuaca setempat dan global. kerang. . Perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan di beberapa buah negara lain kerana menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial. Kesedaran tentang pentingnya hutan dan suasana kehijauan dan persekitaran semula jadi haruslah dipupuk ke dalam sanubari masyarakat bandar dan desa. ketam. Perkhidmatan alam sekitar lain ialah fungsi hutan dari segi sumber rekreasi berasaskan alam semula jadi atau pelancongan seperti Taman Negara dan Taman Kinabalu serta Lembah Danum di Sabah. kepah. Akar-akar pokok di hutan paya bakau berfungsi untuk menguatkan struktur tanah di kawasan pantai. kasih dan sayang akan negara. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Hutan: Khazanah Alam yang harus dipelihara. Di kawasan hutan baru. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. keaslian desa dan hutan-hutan ini perlu dipertahankan agar tidak ditelan oleh arus pembangunan atau perbandaran. para remaja boleh diberi penerangan dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan sejarah. dan sotong membiak. Misalnya membina taman di bandar. budaya dan ekonomi. Melalui program ini. Haiwan seperti kelawar yang banyak membiak di hutan paya bakau menjadi agen pendebungaan yang baik kepada pokok-pokok durian di kawasan sekitarnya. Hutan paya bakau juga merupakan agen pengawalan hakisan pantai yang penting. hidupan-hidupan akuatik dapat membiak dengan baik.

Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Melalui program ini. Kelantan. remaja daripada berbilang kaum. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Program Latihan Khidmat Negara Pelaksanaan Secara 3 Dalam 1 oleh Haji Samat b. khidmat bakti kepada masyarakat dan bekerja dengan badan bukan kerajaan (NGO) untuk memupuk perpaduan dan menanam nilai-nilai murni dalam jiwa para remaja. Februari 2004) RUMUSAN 25 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang masalahmasalah untuk membangunkan penduduk di luar bandar. Strategi tersebut juga diwujudkan ekoran pengurangan peratusan penduduk luar bandar di negeri kurang maju seperti Kedah. Para pelajar akan belajar berkawat. meningkatkan pendapatan dan produktiviti serta mengatasi masalah kemiskinan bagi membaiki status ekonomi penduduk luar bandar. Dewan Siswa. Perlis. Program ini secara tidak langsung dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan yang menguji ketahanan mental dan fizikal. kursus bina semangat. Program ini yang melibatkan pelbagai kaum bertujuan untuk memperkukuh intergrasi nasional. merentas halangan dan kegiatan sukan. para pelajar didedahkan dengan kemahiran kepimpinan dan ikhtiar hidup. dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. . Buang. Strategi ini turut mengambil kira isu dan cabaran baru yang wujud dalam pembangunan luar bandar yang terbit daripada senario dan realiti baru yang dipengaruhi oleh suasana persekitaran dalam dan luar negara. Melalui asas latihan ketenteraan ini. Selain itu. aktiviti gotong-royong. Rukun Negara. kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Program-program yang dilaksanakan dalam PLKN meliputi modulmodul tertentu iaitu latihan fizikal. Sarawak dan Sabah berbanding dengan negerinegeri yang maju.perlembagaan. tempur tanpa senjata. kursus bina perwatakan dan khidmat kemasyarakatan. Dasar dan strategi ini dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan. Dasar dan strategi pembangunan luar bandar (PLB) ialah pendekatan bersepadu untuk mewujudkan peluang pekerjaan. pertolongan cemas. Terengganu. masa lapang selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dapat diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan mendisiplinkan diri dengan jadual aktiviti yang ditentukan. PLKN juga bertindak sebagai mekanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. Semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyambut seruan kerajaan dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara kerana banyak faedah yang dapat diperoleh daripadanya. Aktiviti khidmat sosial pula membolehkan para remaja melibatkan diri dalam agensi awam.

.Guru tidak perlu mengadakan program tertentu untuk mengembalikan keyakinan diri pelajar-pelajar ini. Ismail Md. Negeri-negeri ini juga mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi terutamanya di luar bandar. Sungguhpun strategi dan program PLB yang dilaksanakan oleh kerajaan telah banyak menyumbang kepada kejayaan dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). Fenomena kadar peningkatan usia penduduk luar bandar telah berlaku di kalangan penanam padi. namun matlamat rancangan ini tidak dicapai sepenuhnya. Keadaan ini disebabkan antara lainnya penduduk kurang mahir dalam bidang teknologi di samping kekurangan asas ekonomi yang mapan. sosial. jurang antara bandar dan luar bandar sukar dikurangkan daripada pelbagai dimensi baik dari segi ekonomi. peneroka Felda dan masyarakat kampung tradisional yang memberikan kesan produktiviti guna tenaga. Perindustrian yang berorientasikan eksport juga memberikan tumpuan pada pembangunan di kawasan bandar. proses penghijrahan dari luar bandar ke bandar turut mengubah struktur umur penduduk luar bandar yang mengakibatkan peningkatan peratusan penduduk warga tua. Salleh. Sehubungan dengan itu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Cabaran Pembangunan Luar Bandar dalam Millenium Baru oleh Dr. Sebahagian daripada rancangan dan projek yang dilaksanakan bagi memajukan kawasan luar bandar lebih dinikmati faedahnya oleh penduduk kawasan bandar. Julai 2003) RUMUSAN 26 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan guru untuk membantu pelajar yang hilang keyakinan diri. Antara cabaran yang harus ditempuhi oleh para pendidik apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang atau tidak ada keyakinan diri adalah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kebolehan atau keupayaan mereka. pendidikan atau budaya. Keyakinan diri yang tinggi dan positif pula akan menjadi tangga kejayaan sesebuah sekolah. Keyakinan diri mempengaruhi apa-apa sahaja yang dilakukan oleh seseorang pelajar.Pada masa yang sama terdapat kadar migrasi yang agak tinggi dari negeri yang kurang maju ke negeri yang maju. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Sektor pertanian dan sektor utama yang lain merupakan penyumbang utama pada keluaran dalam negara kasar (KDNK) bagi negeri yang kurang maju. rangsangan serta sokongan moral yang berterusan. Guru perlu menyemai semangat itu dengan memberikan galakan. Struktur ekonomi negeri tersebut tidak banyak berubah berbanding dengan struktur yang terdapat sejak beberapa dekad yang lalu. tanpa penempatan industri di luar bandar serta pemupukan industri kecil dan sederhana. Berita Minggu. Fenomena ini turut mempertingkatkan pergantungan ekonomi luar bandar terutamanya sektor pertanian terhadap buruh asing. Selain mengakibatkan wujudnya kekosongan di kawasan luar bandar. Hal ini demikian kerana guru biasanya memberikan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar hampir setiap hari secara tidak formal di dalam bilik darjah.

diusahakan menggunakan idea. Melalui inovasi dan kreativiti. kaedah baru dapat dilaksanakan dalam memenuhi . Kita boleh melihat kepentingan inovasi dalam penciptaan telegraf elektromagnetik pada tahun 1832. keyakinan dirinya akan terbina sedikit demi sedikit dan dapat mengembalikan kepercayaan mereka tehadap keupayaan mereka menghadapi cabaran terutama dalam bidang akademik. pemikiran dan kemampuan akal serta segala kemudahan di sekitar bagi menghasilkan penemuan atau produk atau memberi nilai tambah bagi manfaat sosial. Guru dapat membantu pelajar melihat sendiri kekuatan dan kelebihan diri. Luangkan sedikit masa untuk berbual-bual dengannya mengenai hobinya. Kebanyakan pelajar tahu membezakan antara pujian yang ikhlas dengan pujian yang dibuat-buat. Guru perlu mencari jalan supaya pelajar ini dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya yang lain dalam aktiviti kelas. Guru terlalu cepat memberitahu ibu bapa apabila anak-anak mereka terlibat dalam apa-apa masalah sebaliknya terlepas pandang untuk menghubungi ibu bapa apabila anak-anak mereka menempa kejayaan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tindakan ini amat bermakna kepada pelajar berkenaan. Ia membolehkan orang ramai berkomunikasi dengan cepat dan efektif. Inovasi akan memberi manfaat dari segi ekonomi dengan mengkomersialkan produk. Dengan ini. Inovasi juga memberi keperluan pelanggan dan masyarakat dalam perkara seperti perkhidmatan penyampaian yang cepat dan cekap. Guru perlu memberi latihan atau kerja rumah yang sesuai dengan kebolehannya agar dia dapat menikmati kejayaan dalam apa-apa perkara yang dilakukannya.2005) RUMUSAN 27 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan inovasi dan langkah-langkah untuk membantu inovasi. Inovasi merupakan hasil daripada kreativiti dan ia penting kerana beberapa sebab.Guru perlu menunjukkan minat terhadap apa-apa yang mampu dilakukan oleh pelajar dengan baik. kenal pasti beberapa pelajar yang agak peramah dan minta mereka ‘menemani’ pelajar berkenaan pada waktu rehat. Beri peluang pelajar tersebut untuk bercakap mengenai sesuatu yang mudah di hadapan kelas. Libatkan mereka dalam kerja berkumpulan atau. Jangan biarkan pelajar ini terpinggir. Beritahu pelajar bahawa kejayaan yang dicapainya telah dimaklumkan kepada ibu bapa mereka. Produk yang dijangka banyak menonjol pada masa akan datang lebih tertumpu kepada bahan yang mesra alam. Guru juga boleh membantu pelajar ini berasa dirinya penting dengan memberikan tugasan bilik darjah yang penting kepada pelajar berkenaan seperti meminta dia menghantarkan sesuatu ke pejabat atau menjadi ketua kebersihan kelas. sukan dan sebagainya. Memberikan komen yang membina sebagai penghargaan dianggap oleh pelajar sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Bil 16. Berikan dia peluang untuk menunjukkan keupayaannya di hadapan kawan-kawan. Pendidik. Bermula daripada penggunaan kod Morse kini kita beralih ke telefon mudah alih. Inovasi boleh membawa kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi ditakrifkan sebagai apa-apa aktiviti yang dilaksanakan. Guru juga perlu menunjukkan keyakinan bahawa pelajar itu akan dapat meningkatkan lagi keupayaannya dan membaiki segala kelemahan dirinya. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pengurusan Bilik Darjah Membantu Pelajar Yang Hilang Keyakinan Diri’.

kehendak pelanggan dan pengguna. seorang warga Amerika Syarikat mencipta kanta diperbuat daripada plastik yang hanya menutup bahagian konea mata. Secara tidak langsung. Walaupun begitu kita tidak boleh menghukum para guru dengan sewenang-wenangnya. Ini menunjukkan inovasi dapat meningkatkan persaingan negara. telefon bimbit direka cipta untuk berkomunikasi tetapi inovasi ke atasnya telah dilakukan membolehkan penambahan ciri-ciri lain yang menarik perhatian pembeli dan melariskan jualan. Estidotmy. Sesuatu perkara yang berlaku pasti ada puncanya. Peningkatan persaingan global turut menguji keupayaan negara untuk memperkenalkan produk baru dan proses-proses. Dalam keadaan seperti itu. Kanta lekap pertama dicipta oleh seorang saintis Switzerland pada tahun 1888. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata menjana kekayaan dan keuntungan berdasarkan petikan di atas. Semuanya ini memerlukan inovasi dan kreativiti. Ia sebenarnya merupakan buah fikir artis terkenal Itali. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Memupuk Kreativit Mencambah Inovasii’. Mungkin guru ada masalah dengan kerjanya atau masalah di rumah. Kreativiti menjadi asas kepada inovasi tetapi bukan sebaliknya. lebih baik para pelajar mendiamkan diri dan tidak mencari pasal. Kreativiti bukan semestinya bakat semula jadi kerana ia boleh digilap. Guru bertindak agresif kerana ingin mengawal keadaan kelas yang kadang-kadang riuh rendah seperti di pasar. Fenomena ini tidak boleh dipandang ringan. apakah kekangan yang dihadapi oleh individu untuk menghasilkan inovasi mereka. Ia perlu seiring dengan kemajuan dan keperluan negara. 26 Oktober 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Sistem pendidikan masa kini semakin mencabar. Sifat kreatif inilah yang membawa kepada penghasilan ciptaan terbaru. Pada tahun 1947. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan masalah pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ini menyebabkan sebahagian guru berasa tertekan dengan beban kerja tetapi guru tidak boleh mengambil cuti beberapa hari dengan alasan ada tekanan kerja. Inovasi juga dapat membuka pasaran tempatan dan global. Leonardo da Vinci. [2 markah] [2 markah] [4 markah] RUMUSAN 28 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca guru bertindak agresif terhadap para pelajar dan kesannya kepada pelajar. Dengan beberapa kepentingan dan perlunya inovasi dihasilkan dalam masyarakat . Lagipun jumlah pelajar di dalam kelas terlalu ramai. Ini juga akan menjana kekayaan dan keuntungan industri negara. maka budaya kreativiti perlu digalakkan. Mengapakah kreativiti penting kepada inovasi? Pada pendapat anda. Ini penting untuk pembangunan produk yang akan membawa kepada peningkatan permintaan dan menggalakkan pelaburan pekerjaan. sukar bagi guru . Oleh itu guru perlu menyediakan bahan-bahan pengajaran dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya dia tidak tercicir. Sebagai contoh. Idea untuk mencipta sebuah kanta kecil yang boleh digunakan di mata telah difikirkan oleh para saintis dan bijak pandai sejak kurun ke-16. Sejak akhir-akhir ini media massa kerap memaparkan kes guru bertindak kasar atau agresif terhadap pelajar.

Biasanya guru memberi peringatan atau amaran terlebih dahulu. Bil 16. Timbul pelbagai rungutan dan alasan daripada pelajar apabila bercakap tentang sastera. kesabaran ini kerap dicabar oleh tindakan yang berbentuk provokasi daripada pelajarpelajar. hanya orang yang marah dan tidak berfikir panjang sahaja yang akan bertindak agresif. Kesimpulannya. Namun. Sekiranya guru dapat bertenang apabila menghadapi situasi yang tegang itu. tetapi pihak pelajar juga sepatutnya memandang serius apabila guru memberi amaran atau arahan. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata tindakan yang berbentuk provokasi berdasarkan petikan di atas. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi situasi yang tegang itu? Sebagai pelajar. Ada kalanya lebih baik guru beredar sahaja dari situasi yang sangat mencabar kesabaran itu untuk mencari ketenangan.2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pandangan Pelajar: Mengapakah Guru Bertindak Agresif’. Guru bertindak agresif apabila arahan dan amarannyan tidak diendahkan. Arus globalisasi yang berlaku turut merubah pandangan pelajar terhadap sastera. guru berkenaan pun mengotakan ‘janjinya’ itu. Guru kadang-kadang terlepas cakap dan mungkin berasa malu untuk menarik balik kata-katanya. Jarangjarang guru bertindak agresif secara melulu atau spontan. Hal juga berpunca daripada sikap pelajar yang kurang sopan. Memang tindakan guru kadang-kadang agak keterlaluan. pelajar hari ini tetap memandang rendah terhadap dunia sastera. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah memperkenalkan Komponen Sastera (KOMSAS) dalam pendidikan Bahasa Melayu kepada pelajar sekolah menengah. Pendidik. semua pelajar peringkat menengah wajib mengikuti KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah. Walau bagaimanapun.mengawal kelas. Mereka lebih rela menghafal formula sains daripada membaca bait-bait puisi. Mulai tahun tersebut juga. Apabila terdapat pelajar yang melanggar peraturan. Pendedahan kepada dunia sastera menjadi landasan kepada pelajar untuk menghayati dan seterusnya menghargai sastera. Mungkin guru tersebut berasa hukuman yang pihak berkenaan berikan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu lalu menghukumnya lagi. Ada guru yang tidak ambil kisah apabila pelajar bising. Dalam ledakan teknologi maklumat kini. tentulah guru boleh berfikir dengan lebih rasional. tidak menghormati guru. Pelajar kerap kali terlupa bahawa terdapat banyak guru di sekolah dan guru-guru itu pula berlainan perangainya. ada juga yang akan menegur dan ada juga yang menangis apabila keadaan kelas tidak terkawal. Selain itu mereka juga berpendapat peluang melayakkan . biadab dan melawan cakap guru. Keguruan merupakan profesion yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Salah satu sebab guru bertindak agresif adalah kerana berasa tidak puas hati dengan bentuk hukuman daripada pihak guru disiplin atau pihak pengurusan. yang mengecewakan. bagaimanakah anda dapat membantu mengatasi masalah guru yang bertindak agresif ini? [4 markah] [2 markah] [3 markah] RUMUSAN 29 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang faktor-faktor pelajar tidak berminat mengambil mata pelajaran sastera dan akibatnya Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Pada tahun 2002. Pelajar yang melakukan salah laku tidak seharusnya dibiarkan sahaja. lebih matang dan lebih tepat dalam tindakannya. rata-rata pelajar menyatakan subjek Sastera tidak menjanjikan masa depan yang cerah berbanding dengan subjek lain.

kebanyakan pelajar hari ini tidak mempunyai minat untuk membaca bahan bacaan yang serius. apakah faedah-faedah yang diperolehi dengan mengambil mata pelajaran sastera. Tidak kurang juga yang menganggap bahawa sastera itu sebagai perkara yang terlalu sukar untuk difahami. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. “Pelajar dan Sastera”. Disebabkan faktor tersebut. secara tidak disedari menutup laluan yang telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. Tambahan pula. tanyalah selera”. Terdapat produk kelangsingan badan di pasaran yang mempunyai beberapa kesan negatif. dan seterusnya tanpa ragu-ragu menyatakan bahawa sastera merupakan subjek yang begitu susah. Budaya kurang membaca dalam masyarakat juga mendorong pelajar meminggirkan sastera. Mereka belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata tanpa cuba untuk mendalaminya. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . mereka mengambil subjek sastera walaupun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui makna sebenarnya sastera. Antaranya ialah produk yang merangsang peningkatan jumlah air kencing yang dikenali sebagai diuretik. (i) Berikan maksud rangkai kata persepsi yang berlainan juga berlaku [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar mengambil mata pelajaran Sastera? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. Pelbagai pandangan dan tanggapan negatif yang diberikan oleh pelajar terhadap sastera. Selain itu persekitaran merupakan faktor yang membantu menanam minat pelajar akan sastera. Mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran sastera. Penggunaan selebriti untuk memperkatakan keberkesanan produk juga memikat hati pembeli. memberatkan fikiran. terpulanglah kepada pelajar sama ada hendak menggunakan laluan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dengan sepenuhnya atau bak kata pepatah. Penyingkiran bahan ini juga boleh . Dengan penggunaan produk ini. November. Malah promosi produk ini amat kerap dipaparkan melalui media massa. 2005). Tunas Cipta. penurunan berat badan belaku disebabkan oleh penurunan dalam jumlah air dan potasium yang terkandung dalam badan. Kekurangan potasium menyebabkan kelemahan otot termasuk otot jantung. Hal ini disebabkan kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam bidang sastera agak terhad berbanding dengan subjek lain. Persepsi yang berlainan juga berlaku terhadap subjek Sastera apabila segelintir daripada pelajar menganggap sastera merupakan mata pelajaran yang senang atau mudah untuk lulus dalam peperiksaan. Mereka menganggap. Yang paling penting. Kini. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. oleh Norhafiza Abu Seman. mereka tidak perlu bertungkus lumus untuk mempelajari mata pelajaran Sastera. Kelangsungan fenomena ini mengundang kebanjiran pelbagai produk melangsingkan badan. [4 markah] RUMUSAN 30 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang keburukan produk kelangsingan badan terhadap kesihatan dan langkah-langkah untuk mengurangkan penggunaannya. “tepuk dada. kesedaran diri pelajar sendiri dalam memupuk minat akan sastera.diri untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menjadi tipis jika mereka mengambil subjek Sastera. Produk sebegini begitu kuat pengaruhnya kepada pengguna kerana keberkesanan strategi promosi yang dilakukan oleh pengeluarnya. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Masalah obesiti atau kegemukan sekarang menjadi fenomena sejagat.

Kekurangan air dalam tubuh juga menyebabkan dihidrasi yang turut membahayakan kesihatan. Memang selama ini pun banyak usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik aspek ini. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Oleh itu. Apa yang membimbangkan produk ini turut mengganggu kadar denyutan jantung yang akhirnya akan mengakibatkan penyakit jantung yang kronik. Sekiranya dibiarkan berpanjangan keadaan ini akan membawa kepada permasalahan psikologi. Biasanya produk ini mengandungi dadah terbitan seperti adernalin. Untuk mencapai hasrat ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengaturkan beberapa strategi untuk memartabatkan profesion keguruan. Malah produk jenis ini juga boleh menyebabkan rasa keresahan. Produk kelangsingan badan yang paling popular ialah produk yang boleh mengurangkan selera makan. 2005). oleh Siti Balkis Budin. Produk kelangsingan tubuh jenis ini menyebabkan rasa loya.mengakibatkan kecelaruan pemikiran. “Bahaya Produk Kelangsingan Badan”. Tujuannya amat mudah iaitu untuk menjadikan profesion keguruan mempunyai skim yang menarik dan dengan . Terdapat juga laporan yang menunjukkan kesan produk kelangsingan ini terhadap kerosakan hati penggunanya. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan “Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilngan”. muntah. Di samping itu terdapat juga produk kesihatan yang meningkatkan kekerapan membuang air besar. Sebenarnya kaedah yang terbaik dalam menurunkan berat badan ialah dengan mengawal selera makan serta mengamalkan senaman yang berterusan. Oktober. Hal ini demikian kerana kebanyakan dadah yang diambil ini masuk ke dalam aliran darah serta akhirnya akan dimetabolismekan di dalam hati. kekeringan mulut dan rasa dahaga. Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan untuk memastikan hasrat ini tercapai. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Mungkin yang paling mudah antara startegistrategi ini adalah menambah baik Skim Perkihdmatan Pendidikan. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata kelangsungan fenomena ini dalam petikan di atas? [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan produk kelangsingan badan mendapat sambutan daripada pengguna? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. bagaimanakah masyarakat dapat menjaga kesihatan diri? [4 markah] RUMUSAN 31 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang usaha-usaha yang dijalankan untuk memartabatkan profesion keguruan dan kepentingannya kepada guruguru . Dewan Masyarakat. yang mengakibatkan kehilangan vitamin dan mineral dalam tubuh. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Kekerapan ini mengakibatkan penggunanya mendapat cirit-birit. individu yang menggunakan produk ini dinasihatkan menghentikan penggunaannya bagi mengelakkan kesan yang memudaratkan. begitulah tema hari guru pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. sukar tidur (insomnia) dan mudah marah. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu berusaha bersungguhsungguh untuk melahirkan generasi yang mengutamakan kualiti dalam setiap pekerjaan mereka. fenfluramin. produk ini juga menghalang fungsi normal usus bagi menghasilkan najis yang normal. Cirit-birit yang berterusan menghalang penyerapan zat makanan yang sempurna. norepinefrin atau norpseudoepinefrin. Ini kerana. Kaedah ini tidak memberikan permasalahan kepada kesihatan dan jika diamalkan secara berterusan nescaya membolehkan seseorang mempunyai bentuk badan yang menarik.

KPM telah mengarahkan agar beban kerja guru dikaji. Untuk memastikan guru dapat memberikan perkhidmatan berkualiti. LHDN juga mahu meningkatkan jumlah pembayar cukai melalui pendidikan pembayaran cukai. 2005). Strategi seterusnya adalah dengan meningkatkan rasa bangga dan keyakinan guru terhadap profesion mereka. KPM akan memastikan penempatan guru bersesuaian dengan kehendak diri guru tersebut. merenung kembali Profesion Keguruan di Malaysia”. Bagi mengurangkan tekanan dan memastikan kualiti kerja guru tidak terjejas. Sebelum ini ramai tenaga kerja LHDN digunakan untuk menjalankan kerja- . Dengan itu KPM berura-ura untuk merealisasikan penaikan taraf maktab perguruan kepada institusi yang bertaraf universiti. Oleh itu prestasi mereka dalam kerjaya tersebut kurang memuaskan malah dikatakan memilih dan tidak mahu ditempatkan di kawasan pedalaman. Dengan cara ini tekanan yang dihadapi guru dapat dikurangkan. Usaha ini juga dapat menawarkan tempat kepada pelajar martikulasi yang berminat untuk menjadi guru tetapi terhalang oleh jumlah tempat yang mampu disediakan oleh IPTA. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mula memperkenal Sistem Taksiran Sendiri (STS) bagi mewajibkan kira-kira tiga juta pembayar cukai individu membuat taksiran dan menentukan sendiri jumlah cukai yang perlu dibayar. Ini kerana mereka dikatakan memilih profesion ini sebagai pilihan terakhir. Walau bagaimanapun KPM menghadapi cabaran kerana membuka laluan kepada graduan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). barulah pandangan masyarakat terhadap guru akan berubah. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Strategi ini bukanlah sukar. Melalui perubahan dalaman dan pembetulan kendiri ini. Selain itu KPM juga berusaha untuk mempertimbangkan permohonan pertukaran guru dengan lebih mudah. Melalui program ini setidak-tidaknya pelajar cemerlang yang benar-benar berminat telah dikenal pasti sejak selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai. Dengan ini guru dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas hakiki mereka iaitu mengajar dan mendidik. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. oleh Siti Balkis Budin. Dalam hal ini pujian harus diberikan kepada KPM sekarang yang berusaha mendapatkan calon terbaik melalui Program Pelajar Cemerlang dan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL). Sistem ini diperkenalkan sebagai satu usaha meningkatkan kutipan cukai. Begitu juga pelbagai aspek percukaian lain yang kadang-kadang dianggap rumit. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berura-ura untuk merealisasikan dalam petikan di atas. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . KPM juga berusaha untuk menambah bilangan guru yang berkelulusan ijazah. Walau bagaimanapun ramai orang tidak memahami STS dan merasakan ianya satu beban dan menyukarkan. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerima graduan Kursus Lepasan Ijazah (KPLI)? [3 markah] (iii) Pada pandapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh seorang guru supaya mereka dipandang tinggi oleh masyarakat? [4 markah] RUMUSAN 32 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tujuan Sistem Taksiran Sendiri (STS) yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan ke mana hasil cukai negara dibelanjakan. Mulai tahun 2005.itu dapat menarik calon yang berkualiti untuk menyertai profesion ini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dewan Masyarakat. Diharapkan. Dengan usaha ini KPM dapat mengawal kualiti dan ciri guru yang hendak dihasilkan. Melalui sistem ini LHDN menjangkakan tahap pematuhan pembayaran cukai dalam kalangan pembayar cukai akan meningkat. namun ia menuntut kesatuan fikiran dan tindakan warga guru. Diharapkan langkah tersebut akan mengembalikan penghormatan masyarakat terhadap profesion keguruan. Oktober. kehadiran guru yang berkualiti dapat memertabatkan profesion keguruan. Sehubungan dengan itu.

mengapakah sesetengah individu yang sepatutnya membayar cukai tidak berbuat demikian? [ 4 markah] RUMUSAN 33 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah memperkasa sekolah kebangsaan dan halangannya. Apa yang penting melalui sistem STS ini. Maka kewujudan tiga buah sekolah berlainan . LHDN juga akan terus memperbaiki mutu kerja kakitangan sedia ada dan menyediakan unit penerangan percukaian kepada pembayar cukai. Melalui kaedah STS ini juga pihak LHDN berharap dapat meningkatkan kemampuan menjejaki pembayar cukai yang culas selain dapat meringankan beban menjejaki individu yang ingkar hingga ke rumah atau menulis surat amaran. adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mengambil tahu mengenainya.kerja taksiran. Jika mereka hanya berinteraksi sewaktu di kantin atau di padang sekolah. Pelbagai faedah akan dinikmati rakyat jika semua pihak sama-sama melaksanakan tanggungjawab membayar cukai. Proses pengintergrasian kaum memang wajar dimulakan daripada peringkat sekolah lagi. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Jika kita tidak dapat merasai faedahnya sekarang mungkin faedahnya akan dirasai oleh anak cucu kita pada masa akan datang. Jika mereka tidak tahu atau tidak faham berhubung potongan cukai tersebut. Semua pembayar cukai harus menghantar borang bayaran cukai mereka. tetapi kita bagaikan masih tercari-cari apakah ramuan yang terbaik untuk menghasilkan generasi yang diharapkan? Sekolah Wawasan umpamanya merupakan satu usaha yang baik. kepada logo Mesra. agak mustahil mereka dapat berkongsi aspirasi yang sama. Membantu dan Memuaskan dalam melaksanakan amanah yang digalas. namun mampukah dengan hanya berkongsi padang atau kantin sekolah berjaya merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum? Jika proses ini berlaku dalam dua bangunan yang berbeza. Usaha-usaha mengutip cukai akan diberi keutamaan bukan lagi mentafsir cukai. Setiap pembayar cukai pasti akan faham tanggungjawab mereka dan mereka akan terus melunaskan kewajipan penting ini setiap tahun. (Diubahsuai daripada. “Hasil dijangka meningkat melalui STS”. orang ramai akan membuat bayaran tanpa banyak alasan. semangat kekitaan tidak akan wujud sebagai satu entiti. sebaliknya secara berasingan. keadaan ini sebenarnya merugikan. 27 Mac 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Taksiran Sendiri (STS)? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Jika LHDN dapat mendidik orang ramai mengenai pembayaran cukai melalui tafsiran sendiri maka kita dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga. Mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang ingkar membayar cukai merupakan jalan terakhir memastikan sumber kewangan kerajaan ini tidak tiris.Ahad. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Sementara itu pihak LHDN pula akan berpegang. Berita Minggu. Semua ini membantu LHDN mengurangkan kos operasi yang semakin meningkat.

jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.aliran dalam satu kawasan seperti konsep Sekolah Wawasan dilihat sukar untuk mencapai matlamat perpaduan. (Diubahsuai daripada ‘Perkasakan Sekolah Kebangsaan’. Belajar dalam satu kelas dan dalam satu sekolah yang sama adalah kuncinya. Faktor-faktor inilah yang menjadikan sekolah kebangsaan di pandang rendah. di sekolah-sekolah kebangsaan. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dianggap nadi utama menghasilkan insan atau pelajar yang berilmu. India. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. gas asli 21%. Memang sudah tertanam di dasar setiap minda kita bahawa sekolah adalah tempat untuk menimba seberapa banyak ilmu. Tenaga pengajar yang berkualiti teras kecemerlangan sesebuah sekolah. Minyak merupakan pembekal tenaga terbesar di dunia iaitu sebanyak 36% diikuti oleh arang batu 23%. serba kekurangan. Menyediakan tenaga pengajar yang bertaraf dunia di sekolah-sekolah kebangsaan merupakan strategi penting. Antara bahan api alternatif yang dikenal pasti adalah biodiesel. kokurikulum dan sahsiah pelajar sekolah kebangsaan sentiasa tinggi. bahan api alternatif diperlukan bagi mengurangkan masalah-masalah tersebut. Utusan Malaysia. Justeru sekolah kebangsaan haruslah menekankan aspek tersebut agar lebih diyakini oleh semua lapisan masyarakat. mudah dihubungi dan berdekatan dengan pelbagai kemudahan. daif harus dihapuskan. atau kaum-kaum lain berada dalam satu kelas untuk mengikuti mata pelajaran yang diwajibkan. penggunaannya telah menimbulkan pelbagai masalah. Oleh itu. Selasa 15 Mac 2005 ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. bukan dalam satu kawasan sekolah tetapi kelas atau bangunan yang berasingan. Pelbagai kemudahan di sekolah kebangsaan mesti ditingkatkan setanding atau lebih baik berbanding sekolah jenis kebangsaan. Imej nasional tersebut mampu mengurangkan prasangka negatif. Keadaan ini sudah tentu akan dapat menarik minat pelajar pelbagai kaum untuk belajar di sekolah kebangsaan dan seterusnya menjadi pewaris perpaduan pada masa depan. Cina. Separuh daripada jumlah minyak yang digunakan adalah untuk kenderaan pengangkutan. Hilangkah identiti sesuatu kaum itu jika ia dikongsi dan diberi peluang kepada kaum lain untuk menghayatinya? Biarkan pelajar-pelajar Melayu diberi peluang mempelajari mata pelajaran yang selama ini ditawarkan di SJK Cina atau SJK Tamil. Lokasi sesebuah sekolah antara faktor yang boleh mempengaruhi ibu bapa menghantar anakanak mereka belajar di sana. Walaupun petroleum merupakan pembekal tenaga yang paling efisien. Hal ini demikian untuk menjamin prestasi akademik. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah kemampuan Sekolah Wawasan merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum dipersoalkan? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda mengapakah masyarakat Malaysia perlu bersatu padu? [ 4 markah ] RUMUSAN 34 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan menggunakan biodiesel dan usaha-usaha meningkatkan penggunaannya. Persepsi kemudahan di sekolah kebangsaan yang selalunya usang. . Justeru proses memperkasakan sekolah kebangsaan agar sifatnya menjadi lebih nasional dilihat sebagai sesuatu yang amat wajar. dan lain-lain. Langkah seterusnya yang boleh diambil adalah menawarkan semua mata pelajaran yang diajar di SJK Cina dan SJK Tamil. Sekolah kebangsaan haruslah dibina di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan tempat kediaman. Bahan api biodiesel semakin mendapat perhatian kerana selain mesra alam dan sumbernya pula boleh diperbaharui. Biarkan para pelajar Melayu.

contonya minyak kacang soya di Amerika Syarikat. iaitu buli secara langsung dan buli secara tidak langsung. Biodiesel didapati tidak mengandungi sulfur. menendang dan sebagainya. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Justeru kerana dihasilkan daripada sumber bahan-bahan organik semula jadi menyebabkan biodiesel mudah terurai. Buli secara langsung termasuklah aksi mengugut. apakah masalah meningkatkan penggunaan bahan api biodiesel ? RUMUSAN 35 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buli dan usaha-usaha mengatasi masalah buli di sekolah. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. mengacau dengan kata-kata. minyak rapeseed di Eropah dan minyak sawit di Malaysia.Pencemaran udara daripada asap kenderaan merupakan satu masalah besar dan semakin membimbangkan. Samasamalah kita meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel demi menyelamatkan alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. Buli secara tidak langsung seperti mengejek. maka tiada pencemaran sulfur dioksida. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berupaya melarut sisa mendapan [ 2 markah ] Apakah kesan pencemaran akibat daripada pembakaran bahan api petroleum? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Campuran biodiesel dan diesel petrol didapati sesuai digunakan dalam kereta-kereta moden tanpa perlu mengubah suai enjin kenderaan. Karbon dioksida yang dikeluarkan akan dikitar semula melalui proses fotosintesis selanjutnya. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli secara tidak langsung. diketawakan dan gosip-gosip liar. Perbuatan buli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. Maka tiada sebarang kos tambahan diperlukan. Biodiesel juga berupaya melarut sisa mendapan diesel petrol yang terdapat dalam enjin dan sekaligus membersihkannya. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis. Sumber membuat biodiesel berbeza-beza mengikut negara. Gas-gas karbon dioksida. Pelajar lelaki lebih yang dihadapi dalam usaha [ 4 markah] . Sifatnya yang sedemikian menjadikan biodiesel antara pilihan bijak menyelamatkan alam sekitar dan seterusnya nyawa manusia. karbon monoksida. ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Sejumlah 21% daripada gas karbon dioksida yang dibebaskan berpunca daripada asap kenderaan. Debu dalam asap kenderaan sebenarnya berpunca daripada pembakaran bahan api yang tidak lengekap. menumbuk. (Diubah suai daripada ‘Bahan api bio’ Utusan Malaysia. menyepak. Penggunaan biodiesel boleh meningkatkan kecekapan pembakaran dan seterusnya mengurangkan pencemaran debu. sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dikeluarkan daripada pembakaran bahan api petroleum menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia dan hujan asid selain boleh mengancam kesihatan manusia. Pembakaran biodisel juga tidak mengeluarkan karbon dioksida berlebihan. Rabu 28 Disember 2005.

Ancaman dadah meragut beribu-ribu nyawa anak muda. [ 3 markah ] Pada pendapat anda. Ancaman yang dibawa oleh dadah kepada masyarakat dan negara menyebabkan kerajaan Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara. tetapi rakan sekelasnya yang menyaksikan perbuatan itu walaupun mereka tidak dibuli. Oleh itu. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Suradi Salim. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Mangsa juga takut ke sekolah. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. Ogos 2005. Jika dibiarkan. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Malaysia menggunakan pelbagai pendekatan untuk membanteras penagihan dadah yang menjadi ancaman kepada bangsa dan negara. (i) (ii) (iii) Berikan maksud rangkai kata gosip-gosip liar. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. (Diubahsuai daripada ‘Menangani masalah buli di sekolah’Dewan Siswa. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Sedangkan selama ini emosi mangsa telah lama ‘cedera’ akibat perbuatan pembuli atau mereka yang tidak begitu mengendahkan aduannya. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Atasi segera masalah berkenaan supaya pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Dari segi undang-undang. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Universiti Malaya. jumlah penagih dadah di negara ini semakin meningkat. Namun. Falkulti Pendidikan. Sebetulnya. Profesor Dr. Malaysia melaksanakan undang-undang yang keras dan tidak bertolak ansur . perasaan ‘takut’ yang luar biasa ini amat memeritkan.banyak terbabit dalam kes buli berbanding pelajar perempuan. Pelajar tingkatan empat didapati paling sedikit terbabit dalam kes buli berbanding pelajar tingkatan rendah yang lain. [ 2 markah ] Takrifkan dengan jelas fenomena buli di kalangan pelajar. mengapakah ramai pelajar terbabit dalam kes-kes buli di sekolah? [ 4 markah ] RUMUSAN 36 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah membanteras penyalahgunaan dadah dan kepentingannya kepada negara . berpendapat bahawa mangsa buli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Sebaliknya pembuli berasa seronok kerana dapat membuli mangsanya. semua pihak perlu berkerjasama bagi menangani masalah yang semakin meruncing dan berbahaya ini. Mangsa buli juga akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan ahli keluarga.

Bagaimanakah caranya masyarakat dapat dididik untuk membenci dadah. Seharusnya usaha-usaha yang dijalankan mendatangkan kesan dan hasil yang positif. badan bukan kerajaan hinggalah pemimpin politik. kaunselor. Iklan dan filem yang berkesan berkait dengan keburukan dan penagihan dadah perlu disiarkan dalam media massa untuk menimbulkan kesedaran kepada orang ramai. Khutbah atau ceramah di masjid. peminat mula memasang impian untuk melihat skuad ini mengangkat kembali maruah bola sepak tempatan di peringkat antarabangsa seperti tahun 70-an dan 80-an. Berikan maksud rangkai kata menggunakan pelbagai pendekatan berdasarkan petikan di atas. Hal ini termasuklah menguatkuasakan Akta Penagih Dadah 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Kempen kesedaran perlu ditanam di peringkat sekolah terutama memasukkan isu dan kesan penagihan dadah ke dalam sukatan kurikulum sekolah. Pada pendapat anda. Dadah terus menjadi ancaman yang kritikal kepada masa depan Malaysia. Lebih jauh daripada itu. [3 markah ] iii.terhadap ancaman dadah. Oktober 2004) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. i. Antaranya ialah dengan memaparkan kesan buruk dadah. Masyarakat perlu dididik dan diberi kesedaran supaya sentiasa membenci dadah. Bidang pendidikan juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam mendepani masalah dadah ini. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Pendidikan untuk menimbulkan keinsafan serta kebencian terhadap dadah perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat. Malangnya realiti yang berlaku amat mengecewakan. skuad ini tewas 0-2 kepada pasukan Bosnia yang . Kejayaan skuad bola sepak negara bawah 23 tahun menumpaskan Thailand dalam Kejohanan Pesta Bola Sepak Merdeka baru-baru ini memberikan harapan baru kepada peminatpeminat bola sepak tempatan. tindakan undang-undang terhadap penagih dan pengedar dadah dan sebagainya. kesengsaraan hidup disebabkan dadah. Usaha membanteras penagihan dadah merupakan usaha jangka panjang dan melibatkan pelbagai agensi seperti polis. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Malangnya pada peringkat separuh akhir. [ 4 markah ] RUMUSAN 37 Baca petikan di bawah dengan teliti. pegawai perubatan. gereja dan rumah ibadat perlu juga memberi perhatian kepada isu berkaitan ancaman dadah sebagai musuh utama masyarakat dan negara. Pengawalan yang lebih ketat juga dilakukan di lokasi yang strategik termasuk lapangan terbang antarabangsa. (Diubahsuaikan daripada rencana Penagihan Dadah: Merenung Kegagalan oleh Abdul Rahim Abdul Rashid. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk memajukan sukan bola sepak negara dan faedah-faedahnya. Kemenangan ini berjaya membina keyakinan seterusnya meningkatkan moral pemain-pemain sebelum turun bertarung dalam Sukan SEA September ini. Semua bentuk dadah yang dibawa masuk untuk tujuan perubatan dikawal ketat oleh agen antinarkotik dan agen antidadah negara. sempadan negara. apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu menagih dadah. Dewan Masyarakat. [ 2 markah ] ii. yang mengenakan hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah sekiranya jumlah dadah melebihi had 3 kilogram. Program pembangunan belia dan pembangunan komuniti wajar diperluas dan aktif dengan mengetengahkan agenda yang berkaitan dengan kehidupan yang sihat dan bebas daripada ancaman dadah. kawasan perairan dan pelabuhan.

saiz badan dan kekuatan pemain-pemain boleh membantu kekuatan pemain-pemain kita. Akhirnya. Pada peringkat umur sebegini. Pesta tersebut memberi peluang kepada siswazah untuk mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan. Berikan maksud rangkai kata mempunyai rekod yang memberangsangkan berdasarkan petikan di atas. ketangkasan. Kita perlu mengkaji kemajuan pasukan bola sepak Jepun. Jumlah pemain yang dihantar perlu dipertingkat bilangannya dan meliputi kesemua posisi. ii. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda i. Pemain-pemain ini akan sentiasa terdedah dengan corak permainan. teknik-teknik yang diajar lebih mudah dan cepat dikuasai. Dewan Masyarakat. pengalaman. Oleh hal yang demikian. Hal-hal seperti pemakanan dan bantuan perlu diselidik. pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan perancangan jangka panjang yang tersusun dan berterusan untuk membentuk pasukan bola sepak yang bertaraf dunia. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.menyerlahkan segala kelemahan pemain-pemain dari segi kekuatan fizikal. Kebanyakan siswazah tidak memahami prospek pekerjaan yang dipohon sehingga menyebabkan mereka gagal dalam temu duga. Seterusnya. Kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menganjurkan Pesta Kerjaya untuk siswazah menganggur pada 7 April 2005. Saiz fizikal juga perlu diambil kira memandangkan persaingan pada peringkat tertinggi menuntut ciri ini. Permainan bola sepak tidak boleh dipisahkan daripada disiplin sains. Cina atau pun jiran terdekat. pemain-pemain yang berpotensi perlu dihantar berlatih di negara-negara Eropah. pihak-pihak tertentu perlu sentiasa melakukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam menyediakan pemain-pemain yang berkualiti. perkilangan. Zulkifli Yusof. Di Eropah. Oktober 2002) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan sendiri. teknik. Pemilihan pemain-pemain yang berbakat perlu dilakukan seawal umur tujuh tahun. Kajian yang dijalankan oleh Persekutuan Pengeluar Malaysia (FMM) baru-baru ini mendapati bahawa peratus pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Aspek mental juga perlu dititikberatkan untuk melahirkan skuad bertaraf dunia. taktik dan kemahiran-kemahiran yang terkini. pemain-pemain dihimpunkan di suatu tempat dan dilatih dengan cara ala ketenteraan untuk menguatkan aspek fizikal. Jurulatih dari luar negara yang mempunyai rekod yang memberangsangkan perlu diambil untuk mengajar teknik-teknik asas yang perlu dikuasai oleh pemain-pemain. iii. Thailand yang begitu cepat meningkat dan menduduki kedudukan yang lebih atas daripada kita. (Dipetik daripada Surat Pembaca. Pengambilan pakar-pakar dalam bidang yang dinyatakan perlu dilakukan. mengapakah mutu sukan bola sepak negara kini semakin merosot ? [ 4 markah] RUMUSAN 38 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor siswazah menganggur dan kesannya kepada negara. kepulangan pemain-pemain ini akan membantu memantapkan pasukan negara. di atas. [ 2 markah Bagaimana disiplin sains dapat membantu memajukan sukan bola sepak negara? [ 3 markah ] Pada pendapat anda. dikaji dan diperkenalkan. pembinaan dan perkhidmatan. kosentrasi dalam permainan dan kegagalan menangani tekanan. Sering kali juga diuar-uarkan oleh banyak pihak bahawa penguasaan . Seterusnya. Oleh sebab itu.

penguasaan bahasa Inggeris yang baik tidak dinafikan merupakan aset yang penting bagi seseorang siswazah apabila melangkah ke dunia pekerjaan. Orang yang ditegur akan mengatakan bahawa orang yang menegurnya senghaja mencari fasal dengannya. Jelas bahawa bahasa Inggeris diletakkan sebagai asas yang penting oleh majikan dalam menemu duga seseorang calon bagi sesuatu jawatan.bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan siswazah menyebabkan mereka gagal mendapatkan pekerjaan. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah? [3 markah ] iii. Dewan Masyarakat. Biar siapa pun diri kita yang penting ialah perlunya berkomunikasi. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa maju di dunia ialah budaya menegur. Namun. Teguran yang diberi semestinya tidak boleh menimbulkan perselisihan. [2 markah ] ii. Terdapat juga faktor lain seperti mobiliti kerana siswazah masih terikat dengan tempat kelahiran dan tidak mahu keluar mencari kerja di tempat lain. Apabila seseorang menegur. Siswazah seharusnya merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) bagi menumpukan penyediaan kemahiran yang lebih tinggi selain mendedahkan siswazah kepada suasana dunia pekerjaan. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang dibina sejak merdeka dahulu meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Kegiatan kokurikulum merupakan pemangkin untuk siswazah meningkatkan motivasi selepas mereka tamat belajar. Sekiranya anda seorang siswazah menganggur. apakah yang anda akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? [ 4 markah ] RUMUSAN 39 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang ciri-ciri membuat teguran yang baik dan faedah-faedah membuat teguran.Julai 2005) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Ketidaksamaan antara dasar pendidikan dengan dasar majikan ini menimbulkan masalah pengangguran yang cukup membingungkan. Budaya menegur bererti budaya yang menggalakkan anggota budaya itu menegur antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperbaik keadaan. manakala 32 peratus mendapati kebanyakan siswazah mengharapkan gaji serta ganjaran yang lumayan. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana: Mengapakan Siswazah Menganggur. kira-kira 26 peratus siswazah ini dikatakan tidak berketerampilan dan memiliki personaliti yang kurang menarik. i. Berikan maksud rangkai kata cukup membingungkan seperti dalam petikan di atas. jawab-jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Budaya menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti yang membentuk perpaduan sosial dalam sistem (budaya) perhubungan sosial Melayu. siswazah di negara ini bukan sahaja lemah penguasaan bahasa Inggeris malah tidak mempunyai keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan khalayak. tetapi faktor kemahiran komunikasi tidak wajar dikesampingkan. Kesimpulannya. teguran tersebut mestilah bertujuan untuk menasihati orang. Sekiranya teguran yang diberi itu mengakibatkan pergaduhan. Usaha lain yang dapat membantu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah adalah dengan mempelbagaikan kegiatan kokurikulum di institusi pengajian tinggi (IPT). tetapi kelemahan kemahiran berkomunikasi merupakan satu lagi faktor yang perlu diteliti. maka sia-sialah tujuan teguran tersebut. Faktor ini ada rasionalnya memandangkan pekerjaan di sektor swasta memerlukan pengetahuan bahasa Inggeris yang tinggi kerana mereka berurusan dengan syarikat antarabangsa. oleh Puteri Roslinda Abdul Wahid. Lazimnya tomahan ini berlaku . Selain itu. Penglibatan siswazah dalam sesuatu sektor ekonomi juga harus dikembangkan. Menurut kajian yang dilakukan terhadap 3300 orang pengurus sumber manusia pelbagai syarikat di Malaysia mendapati 56 peratus siswazah yang datang temu duga di syarikat mereka lemah berbahasa Inggeris. Tidak dinafikan bahawa bahasa Inggeris penting sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Hakikatnya.

2005).sekiranya orang yang ditegur tidak dapat menerima teguran tersebut. i. ii. Ini disebabkan oleh budaya menegur tidak lagi menjadi panduan bersama untuk memajukan bangsa mereka. Antara tindakan jangka panjang kerajaan dalam usaha ini ialah memperkenalkan semula mata pelajaran Pendidikan Sivik dan . Oleh itu teguran yang baik mestilah ada ciri-ciri interaksi antara kedua-dua pihak. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Seterusnya ketika membuat teguran sikap ‘baling batu sembunyi tangan’ seharusnya dihindarkan. “Budaya Menegur”. Kecemerlangan bangsa Melayu dalam apa-apa juga bidang bergantung pada banyak faktor. Berikan maksud rangkai kata lazimnya tomahan ini dalam petikan di atas. tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu. Tidak berlaku proses tegur-menegur sekiranya pihak yang menegur bersikap bahawa hanya pendapatnya sahaja yang betul. Antaranya ialah faktor amalan menegur dalam budaya Melayu. Amalan menegur dalam masyarakat Melayu semestinya dilakukan secara halus dan bertatatertib. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Melalui proses ini. Masyarakat ini akan menganggap pandangan begitu boleh menjejaskan keputusan yang sudah dibuat oleh pihak yang berkuasa. pihak yang menegur pun dapat belajar daripada pihak yang ditegur. Dewan Masyarakat. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. sehingga kesannya dapat meresap ke dalam jiwa orang yang menjadi sasaran. Ini bukan bermakna orang yang menegur tidak berani atau lemah. Walaupun pelbagai kisah gemilang mewarnai pencapaian negara terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik. Dengan kata lain teguran dalam kalangan masyarakat Melayu adalah dalam bentuk kiasan dan sindiran. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi permasalahan sosial dan kesan gejala sosial kepada masyarakat. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . April. Fenomena ini mendorong pelbagai pihak berusaha bersungguh-sungguh untuk merangka dasar . iii. [2 markah] Apakah yang akan berlaku skiranya amalan mengumpat dibenarkan dalam sesebuah masyarakat? [3 markah] Pada pendapat anda. apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya teguran dibuat secara tidak berhemah? [4 markah] RUMUSAN 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. Lazimnya keadaan ini akan menyaksikan pandangan kritis tetapi membina tidak digalakkan. Teguran mestilah dibuat secara bersemuka antara yang menegur dan yang ditegur. Perbuatan menegur secara kasar dan biadab perlu dielakkan. Kalau sesebuah masyarakat anggotanya lebih suka mengumpat dan mengutuk. Amalan ini sebenarnya sudah lama wujud dalam budaya Melayu. Tidak berguna kalau orang yang menegur lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikannya. Amalan mengumpat tidak seharusnnya wujud dalam budaya menegur. strategi dan tindakan untuk menanganinya. hal ini merupakan tanda-tanda bahawa amalan menegur tidak digalakkan dalam masyarakat tersebut. oleh Hassan Ahmad. Oleh sebab itu orang yang menegur itu mestilah mempunyai kelayakan ilmu dan moral yang dapat diteladani oleh pihak yang ditegur. Namun agak menyedihkan apabila akhir-akhir ini orang Melayu mengetahui terdapat banyak masalah yang boleh merosakkan masa depan bangsa mereka. Cara ini membolehkan penerima teguran dapat menerimanya dengan hati terbuka. namun dalam bidang sosial lebih banyak lakaran suram yang terpahat lantaran meningkatnya pelbagai kes jenayah dan gejala sosial yang cukup rencam sifatnya. Namun teguran secara berhemah akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan.

Oleh yang demikian kerajaan perlu mengawal pertambahan penduduk bandar secara mendadak yang boleh menyumbang kepada masalah setinggan dan kemiskinan bandar. segala usaha dan pemikiran harus digembleng untuk mencari kaedah dan formula bagi menangani jenayah terkutuk ini. oleh Zamri Misman. Selain daripada usaha pencegahan melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Dewan Masyarakat. Oleh yang demikian pihak berkuasa mesti merangka dasar pengurusan bandar di negara ini secara bijaksana termasuklah melaksanakan sepenuhnya konsep bandar selamat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. faktor hukuman juga seharusnya diberi perhatian oleh pihak kerajaan. bebas daripada kemusnahan dan malapetaka dan penduduk bebas daripada kemerosotan sosial dan moral. Dasar strategik ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja tetapi meliputi semua peringkat usia. [2 markah] Apakah kebaikan-kebaikan daripada pelaksanaan konsep bandar selamat? [3 markah] Pada pendapat anda. ada pihak yang mencadangkan pewujudan konsep bandar dan pekan selamat. Konsep ini berkemungkinan dapat dilaksanakan apabila mendapat restu kerajaan. Januari 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Tetapi jika tanggapan ini diambil kira. Apabila terlaksanannya konsep ini bandar akan bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan nyawa. adalah diharapkan tidak akan ada kelompok yang akan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara kerana kelompok yang terpinggir inilah yang selalunya cenderung untuk bertingkah laku secara negatif. Dalam usaha memerangi kemelut sosial yang kian meruncing terutamanya di bandar-bandar. kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara (DSN) dijangka dapat menggerakkan tenaga pelbagai sektor dalam menangani isu sosial. Konsep ini mampu menjadikan sesebuah bandar itu bebas daripada sebarang ancaman fizikal. Jenayah dan kemelut sosial juga amat sinonim dengan kemiskinan dan setinggan. Faktor yang tidak kurang pentingnya. Mungkin agak keterlaluan jika dikatakan bahawa setiap wanita tanpa mengira umur atau kedudukan perlu beranggapan bahawa mereka mungkin pada bila-bila masa sahaja akan menjadi mangsa jenayah seks. Di samping itu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menggalas Cabaran Sosial Negara. Selain itu. . Dengan cara ini. Ini kerana hukuman yang lebih berat menjadikan mereka yang ingin melakukan kesalahan “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. sosial dan mental yang boleh mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. yang seharusnya diberikan perhatian ialah peningkatan penduduk bandar yang berterusan yang dianggap boleh mengundang lebih banyak masalah jenayah dan sosial. (i) ( ii ) ( iii ) Jelaskan maksud lakaran suram yang terpahat dalam petikan tersebut. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi jenayah seks dan kesan jenayah tersebut kepada mangsa dan masyarakat.Kewarganegaraan (FSK) kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. mengapakah undang-undang yang sedia ada tidak berupaya mengurangkan perlakuan jenayah dan gejala sosial di negara ini? [4 markah] RUMUSAN 41 Baca petikan di bawah dengan teliti. komitmen ahli masyarakat untuk sekurang-kurangnya melaporkan kegiatan jenayah dan gejala sosial di persekitaran mereka merupakan satu usaha yang patut disanjung tinggi.

Selain itu. maka sebarang tindakan untuk menghapuskan salah satu daripada faktor-faktor tersebut perlu dicegah. Sesetengah pelajar kurang senang dengan teguran dan nasihat guru tentang sikap mereka. perspektif yang lebih positif terhadap seks disebarkan dengan mengkaji semula kaedah dan matlamat pendidikan seks yang sedia ada. Tetapi perlu diingat. Malah ada yang sanggup melabelkan guru-guru berkenaan sebagai cerewet. sementara yang selebihnya diabaikan. Golongan pelajar ini tidak menyedari bahawa sikap mereka memainkan peranan penting menentukan sama ada berjaya atau gagalnya mereka dalam pelajaran. aspek pertama yang memerlukan kajian dan rumusan segera ialah kurikulum pendidikan seks sedia ada itu sendiri. Langkah-langkah untuk memantau aktiviti remaja yang merupakan anak-anak atau jiran mereka merupakan sumbangan paling berharga ke arah pembasmian yang dimaksudkan. Oleh yang demikian ada beberapa sikap yang perlu disemai dan disuburkan dalam diri pelajar agar mereka berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran. . Tindakan undang-undang tanpa kompromi untuk membanteras pengedaran dan penjualan bahan-bahan lucah sememangnya wajar dialu-alukan dan disokong. i ii Jelaskan maksud keterbukaan tetapi terkawal dalam petikan tersebut. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Membanteras Jenayah Seks Dengan Bijaksana. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dewan Masyarakat. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. merupakan satu kaedah yang mesti diambil kira di samping mengurangkan had umur pengenaan hukuman kerana selama ini mereka yang berumur bawah18 tahun tertakluk kepada undang-undang juvana yang lebih ringan hukumannya. Namun yang lebih baik ialah kesedaran untuk “ berfikir dua kali” itu adalah kesedaran yang datang dari dalam diri sendiri. Para remaja itu sendiri pula. Memperuntukkan hukuman yang lebih berat dari segi undang-undang agar mereka yang ingin melakukan jenayah seks ini “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. kemudian buat satu rumusan tentang sikap yang perlu ada pada pelajar yang ingin cemerlang dalam pelajaran dan cara-cara menyemai sikap positif tersebut. apah faktor-faktor jenayah seks di negara ini belum berjaya dikurangkan?[4 markah] RUMUSAN 42 Baca petikan berikut dengan teliti. oleh Ramlan Abd. sikap keterbukaan yang terkawal dalam membincangkan isu-isu seks mesti dilakukan. tindakan ini tidak akan memberi impak jangka panjang yang berkesan sekiranya faktor-faktor lain yang mendorong kepada jenayah seks ini tidak tidak dibanteras sama. Ini kerana. Para ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya perlu menggembleng tenaga dan fikiran ke arah membasmi perlakuan jenayah seks ini. September 2001) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas.Oleh sebab faktor-faktor yang mendorong perlakuan jenayah seks itu saling berkaitan. Sehubungan itu. [2 markah] Mengapakah kurikulum pendidikan seks sedia ada perlu dikaji dan dirumus semula? [3 markah] iii Pada pendapat anda. Untuk itu pendidikan memainkan peranan penting khususnya pendidikan informal melalui aktiviti kemasyarakatan. perlu memantapkan disiplin kendiri dan memantapkan harga diri. fungsi seks sebagai unsur kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta sebagai faktor yang meneruskan kelangsungan kehidupan bermoral memang kurang dibincangkan apatah lagi sebagai unsur yang mampu mencetuskan kegawatan sosial memang tidak diketengahkan. Hal ini pastinya tidak akan menghasilkan impak yang diharap-harapkan. pembacaan dan pergaulan. Wahab. Sudah sampai masanya.

Usaha ini mesti dilakukan pada sebelah petang. i ii Jelaskan maksud diburu rasa bersalah dalam petikan tersebut. malam. pelajar perlu cukup tidur dan meluangkan sedikit masa untuk bersenam dan beriadah. Fokus. Selain itu pelajar juga mesti menjaga kesihatan tubuh badan kerana dengan tubuh yang sihat. Sebab itu pelajar mesti bijak memilih rakan sebaya agar mereka tidak mempengaruhi pelajar ke arah yang merugikan. Menyedari hakikat bahawa banyak ilmu dan maklumat dapat diperolehi terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dapat dikuasai jika sesaorang itu menguasai bahasa Inggeris. para pelajar akan lebih mudah untuk menerima isi pelajaran dengan berkesan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Sikap Mempengaruhi Akademik Pelajar. Hal ini demikian kerana pelajar yang selalu ponteng akan akan diburu rasa bersalah dan takut kepada guru dan berasa sukar mengikuti pengajaran guru kerana ketinggalan pelajaran terdahulu. Selain itu para pelajar mestilah sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk belajar. Kejayaan pelajar juga banyak bergantung kepada sejauh mana pelajar tersebut membuat rujukan untuk mencari isi-isi pelajaran sendiri sebagai tambahan kepada apa yang telah diberikan oleh guru. setiap pelajar mestilah melupakan sebarang masalah dan sentiasa menenangkan fikiran semasa guru sedang mengajar. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ini kerana dengan berbekalkan serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan dipelajari. cuti hujung minggu atau pada musim cuti persekolahan. bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di dunia tidak dapat dinafikan peranannya dan kepentingannya. Dengan cara ini juga para pelajar akan lebih yakin ketika mengemukakan pendapat dan berminat untuk mengetahui isi-isi pelajaran yang lebih mencabar. Namun demikian pergaulan dan berkawan mesti memberi manfaat yang baik. [2 markah] Apakah kebaikan sekiranya pelajar mempunyai serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan diajar oleh guru? [3 markah] iii Huraikan pendapat anda tentang ungkapan ”Minda yang cerdas berpunca daripada tubuh yang sihat”[4 markah] RUMUSAN 43 Baca petikan di bawah dengan teliti. Menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan kepada penuturnya. Jun 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kita perlu menguasai Bahasa Inggeris dan langkah-langkah menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris. tidak boleh tidak setiap orang khususnya pelajar harus menguasai . Memang tidak dapat dinafikan. Kebiasaannya pelajar yang suka menangguhkan tugasan yang diberi akan menghasilkan tugasan yang rendah mutunya kerana dibuat dalam keadaan tergesagesa. Setiap pelajar juga mesti menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Dalam konteks ini. Untuk itu.Mendahului senarai terpenting dari segi sikap ini ialah setiap pelajar tanpa sebarang alasan mesti menghadiri kelas setiap hari. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. para pelajar memerlukan pergaulan. Persedian rapi juga membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam proses pengajaran guru dengan cara bertanya atau mengemukakan pendapat. Dari segi mental pula. pelajar akan lebih mudah memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

Tanpa menafikan kepentingan dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. menguasai bahasa Inggeris untuk lulus peperiksaan memang merupakan sesuatu yang sentiasa berlegar dalam fikiran mereka tetapi yang lebih menyedarkan mereka tentang kepentingan bahasa Inggeris ialah apabila mereka melangkah ke menara gading atau menceburi dunia pekerjaan kelak. kepentingan bahasa Inggeris akan lebih terasa.bahasa ini. Jika mereka tidak memahami bahasa tersebut sudah tentulah sukar untuk mempersembahkan penulisan mahupun hasil kajian yang bermutu. Bagi seorang pelajar. Kita harus berinteraksi dalam bahasa tersebut. Kita juga tentunya tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan seperjuangan di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris menerusi internet. Julai 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan soalan 1. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kepentingan Menguasai Bahasa Inggeris . Selain itu. Bagi pelajar yang ingin mendapat markah yang baik dalam tugasan yang dibuat. apabila kita melayari internet untuk mendapatkan maklumat. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh sesaorang yang tidak menguasai bahasa Inggeris apabila melayari internet? [3 markah] Pada pendapat anda. Tambah menyulitkan lagi apabila kuliah dan kursus-kursus tertentu disampaikan oleh pensyarah dalam bahasa Inggeris. Keadaan ini berterusan apabila kita berhubung dengan “pelanggan” terutamanya yang datang dari luar Negara. Apabila kita mula melangkah ke pasaran kerja pula. apakah faktor yang menyebakan sesaorang itu sukar menguasai bahasa Inggeris?[4 markah] . para pelajar perlu berfikiran positif untuk memahirkan diri menguasai bahasa Inggeris ini. tetapi bilangannya amat sedikit. Bukannya tiada langsung rujukan dalam bahasa Melayu. Keadaan ini sudah tentulah meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan yang tentunya tidak baik dari segi produktiviti mahupun emosi. Bermula daripada temuduga untuk mendapatkan kerja lagi keadaan ini sudah dapat dirasakan. mereka perlulah membuat banyak rujukan yang tertulis dalam bahasa Inggeris. Lebih penting lagi. Kita perlu menerima hakikat bahawa sebahagian besar buku-buku rujukan dan bahan pengajian di universiti adalah dalam bahasa Inggeris. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. kegagalan menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan menimbulkan perasaan rendah diri. kita dengan akan mendapati arahan-arahan untuk mendapatkan maklumat itu ditulis dalam bahasa Inggeris dan begitu banyak maklumat dari ribuan sumber ditulis dalam bahasa Inggeris. Ini kerana kebanyakan temuduga untuk memohon kerja terutamnya dalam sektor swasta kebanyakannya dijalankan dalam bahasa Inggeris. lengkap dan menyeluruh. i ii iii Jelaskan maksud sentiasa berlegar dalam fikiran dalam petikan tersebut. editor Fokus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful