A. MENULIS PENGENALAN: . 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja.

(tidak boleh ada perkataan ‘dan’ dalam pengenalan. . 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan . 3. Contoh: Contoh 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat di negara kita. Jawapan pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah di negara kita. . Contoh 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan bandar tersebut. . Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar. . Contoh 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. . Contoh 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada negara. Contoh 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. .

Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak. . . B. MENULIS ISI TERSURAT: . 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata seperti yang terdapat dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan, maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam 1 ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. (selain itu, juga, malah, dan sebagainya) . 8. Contoh penggunaan ayat: . Contoh 1: Rumusan dengan ayat yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) . -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di bandar. . Contoh 2 : Rumusan dengan ayat yang kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) . -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. . 9. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undangundang. Betul : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Betul : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. . 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. " . Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. . Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. . Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. . "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." . Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. . Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. . "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " .

Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat. . . C. MENULIS ISI TERSIRAT: . 1. Isi mesti berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. 2. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. 3. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga, jangan ambil sebagai isi anda. 4. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. 5. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang, bahagian isi ini perlu ditambah. 6. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) . 7. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersirat : - Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Perhatikan - isi ini tiada di petikan atas!) . Contoh 2 : Tulis rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. . Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. (Isi ini mesti anda fikir sendiri dan tiada dalam petikan!) . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. . "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat." .

Isi tersirat : - Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. (Lihat! Isi yang ditulis ini mesti tiada dalam petikan di atas tadi.) . Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan caracara untuk mencegahnya. . Isi tersirat : - Untuk mengatasi masalah ini, langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anakanak memilih makanan yang seimbang. (Jawapan ini mesti merujuk kunci kata kedua soalan dan mestilah tiada dalam petikan.) . . D. MENULIS PENUTUP / ULASAN: . 1. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. "siapa harus bertindak" ii. "apa tindakan perlu dibuat" iii. "tujuan tindakan itu dibuat dikaitkan dengan soalan" 2. Ayat mesti mengandungi salah satu perkataan berikut: i. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. supaya / agar 3. Ayat seharusnya berbunyi begini : . Contoh 1 : Kesimpulannya, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan). . Contoh 2 : Oleh itu, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan asal rumusan). . 4. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: . Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. . Ulasan rumusan: Kesimpulannya, kerajaan dan masyarakat (siapa bertindak) harus berganding bahu ( apa tindakan) agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi (tujuan tindakan yang

institusi –institusi pengajian tinggi. Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. internet boleh mendatangkan pelbagai keburukan jika disalahgunakan. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. Pada kebiasaannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. Bagaimanapun. pejabat. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. LATIHAN 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Ulasan rumusan: Oleh itu. . Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah tiada sempadan. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya. . Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. sekolah.dikaitkan dengan soalan). Sebenarnya. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri pernah meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. . internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam . Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. pusat beli – belah dan sebagainya. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan peribadi. Selain itu.

gosip. tahap kesihatan mereka akan terjejas. tabiat merokok dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan. Persoalan yang timbul ialah adakah tujuan mereka merokok ini sekadar untuk membuktikan status. Selain itu. Usaha kerajaan dalam membendung budaya merokok ini harus dipandang positif oleh semua pihak. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. telefon dan sebagainya. LATIHAN 2 Baca petikan di bawah ini dengan teliti.masyarakat yang berbilang kaum. Penyebaran artikel. Melalui internet kita dapat memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. Bagi pengguna yang berkunjung ke kafe siber. Budaya ini seolah-olah sudah sinonim dalam masyarakat kita tanpa mengira pangkat. Jelaslah bahawa masalah ini semakin menggusarkan dan harus dipandang serius oeh semua pihak. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. Apa yang penting. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. Kemudian tulis satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membendung budaya merokok dan punca-punca budaya tersebut semakin berleluasa. glamour dan personaliti atau sebagai lambang kebebasan ? Atau mungkinkah juga tabiat ini berlaku disebabkan perokok ingin melepaskan tekanan atau kekusutan yang melanda hidup? Walau apapun alasan . Walaubagaimanapun. Suatu ketika dahulu. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. seseorang yang terlalu lama meluncuri internet. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan Dewasa ini. Menurut kajian. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. isu – isu sensitif seperti agama. jantina atau status seseorang. Perbuatan seperti ini akan menjatuhkan maruah individu tersebut dan keluarganya. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. terutama ibu bapa. akan terus meluncuri internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Industri tembakau pula secara berterusan meraih keuntungan berlipat ganda walaupun pelbagai usaha menyekat tabiat buruk itu telah dilaksanakan. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. agama. kemunculan internet juga banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. khabar – khabar angin. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. budaya .

Kempen anti merokok yang dilancarkan baru-baru ini dengan tema ‘Tak Nak Setiap Sedutan Membawa Padah’ diharap menjadi satu wadah efektif dalam menyedarkan perokok dan bakal perokok tentang keburukan penggunaan rokok. Kerajaan juga telah menandatangani satu Rangka Kerja Konvensyen Mengenai Kawalan Tembakau. Secara amnya. pendekatan memujuk perokok agar berfikir sebelum merokok dilakukan melalui pemaparan foto kesan-kesan buruk akibat merokok di kotak rokok. namun barah ini tidak boleh dibiarkan merebak dalam kalangan remaja termasuk pelajar sekolah rendah. strok. Justeru. LATIHAN 3 Baca petikan berikut dengan teliti. Walaupun strategi-strategi yang dilakukan oleh kerajaan tidak dipandang serius oleh perokok-perokok tegar. tabiat mereka ini ibarat membunuh diri secara perlahan kerana ternyata banyak kesan buruk akan timbul terhadap kesihatan. Kegemukan atau obesiti boleh mengakibatkan penyakit jantung. anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi membuktikan komitmen kerajaan untuk mengubah tabiat merokok rakyat Malaysia. obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. . Orang yang gemuk mengalami masalah untuk mendapatkan pakaian yang bersesuaian dan juga sukar untuk berfesyen. sekurang-kurangnya kerajaan mungkin berjaya mengurangkan jumlah perokok baru terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Pelbagai pendekatan telah diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani isu ini. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. diabetis dan kanser. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain itu. Obesiti juga memburukkan penampilan seseorang.yang dikemukakan oleh perokok. peranan ibu bapa amat penting dalam memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh oleh budaya rokok. Buat satu rumusan tentang kesan-kesan obesiti dan punca-punca yang menyebabkannya.. Kebanyakan orang yang gemuk juga berisiko untuk mengalami masalah jiwa akibat keinginan melampau untuk kurus. tekanan darah tinggi. Kadar cukai rokok telah dinaikkan atas cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia demi menyedarkan rakyat seluruh dunia tentang keburukan merokok. Tabiat ini tidak dipandang hina oleh masyarakat kerana telah dianggap perkara biasa dalam kehidupan.

Selain daripada menjaga pemakanan. Kita juga harus menjaga waktu makan iaitu makan mengikut waktu tetapi jangan makan terlalu banyak pada setiap waktu makan. Mereka juga menggunakan kunyit bersama – sama lada hitam untuk memanaskan badan. makan buah sebagai snek. kunyit dikenali sebagai Jiang Huang dan Yu Jin. Perubatan tradisional turut menggunakan kunyit untuk mengubati penyakit seperti darah tinggi. Jika mengandung. kegemukan mungkin memberi kesan ke atas kandungan memandangkan tekanan darah akan meningkat dan bayi mungkin terpaksa dilahirkan melalui pembedahan. demam kuning.Diskriminasi terhadap orang yang mengalami obesiti juga berlaku terutamanya dalam bidang kerjaya. Kurangkan makan makanan bergoreng dan berminyak dan gantikan minuman manis dengan yang kurang manis seperti air kosong dan jus buah-buahan. Bagi mengekalkan berat badan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. lelah . Di negara China. Masyarakat Indonesia pula memanggil kunyit sebagai Indian Saffraon. kunyit turut digunakan dalam perubatan tradisional. Selain menjadi rempah ratus dan penyedap dalam masakan. Hal ini adakalanya benar kerana dalam pergerakan orang yang mengalami obesiti agak terbatas. berkebun. cirit – birit. Bagi masyarakat Arab. kunyit banyak terdapat di kawasan – kawasan tropika dan negara asal yang dikenal pasti bagi tumbuhan ini ialah India. kunyit sememangnya banyak mempunyai khasiat. Di antara waktu makan utama. Kuantiti makanan seperti nasi hendaklah mengikut keperluan. Mengikut catatan. masyarakat India kebanyakannya menggunakan tumbuhan tersebut terutama sekali sebagai ramuan dalam masakan. aktiviti fizikal juga perlu ditingkatkan. Hal ini memang ada kebenarannya kerana kalau kita perhatikan. mengemas rumah dan sebagainya. Mereka sering dilabelkan sebagai pemalas dan dianggap kurang efektif dalam melakukan kerja. kunyit sinonim dengan panggilan Kurkum. Tumbuhan ini mempunyai pelbagai nama. Curcuma dan Kunir. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu. Sebagai sejenis tumbuhan herba. seorang itu hendaklah memakan pelbagai jenis makanan. Perjalanan haid mungkin terganggu yang seterusnya akan memberi kesan terhadap tahap kesuburan wanita. anda akan merasa terlalu lapar pada waktu makan yang seterusnya dan kita berpotensi untuk makan berlebihan. batuk. Kunyit merupakan sejenis tumbuhan tradisi yang berasal daripada keluarga Zingiberaceace. Elakkan makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi. Aktiviti ini boleh dilakukan secara berterusan atau terkumpul iaitu 10 minit setiap sesi sehingga mencapai jumlah 30 minit. LATIHAN 4 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang khasiat kunyit dalam bidang perubatan dan masakan. ibu kunyit dapat membantu wanita yang baru bersalin untuk membersihkan dan mengecutkan rahim. Jadikan hidup anda lebih aktif dengan melakukan aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana sekurang-kurangnya 30 minit sehari seperti menaiki tangga. Elakkan daripada meninggalkan waktu makan untuk berdiet kerana jika meninggalkan satu waktu makan. Masalah kegemukan ini lebih ketara meninggalkan kesan terhadap golongan wanita.

akan dapat dihilangkan dengan cara menyapu kunyit yang telah ditumbuk pada bahagian yang tertentu. Di Thailand. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kunyit Kaya dengan Pelbagai Khasiat Boleh diperoleh. asma. Bagi bayi yang menghidap penyakit kulit susu. (i)Apakah yang dimaksudkan dengan frasa penawar penyakit kronik yang mujarab? (2 markah) (ii)Nyatakan beberapa keistimewaan yang terdapat pada tumbuhan seperti kunyit. penduduknya menggunakan kunyit untuk menghilangkan kesan bisa akibat dipatuk oleh ular tedung. kunyit dapat melancarkan peredaran darah manusia dengan cara menjadikan kunyit sebagai bahan minuman. selain dapat mengurangkan rasa gatal pada mata. malah cara ini dapat menghilangkan keputihan dalam kalangan kaum wanita.Pada pendapat anda mengapakah hal ini demikian?(4 markah) . Kunyit juga dipercayai dapat mengubati penyakit seperti sakit perut. Perubatan tradisional India turut menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan herba yang amat mujarab sebagai pencuci di samping dapat mengubati penyakit kulit atau gatal – gatal. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. (3 markah) (iii)Walaupun kunyit dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Caranya adalah dengan menumbuk kunyit sehingga lumat dan kemudiannya ditapis untuk diminum. Kunyit bersifat analgesik dipercayai dapat menyembuhkan luka serta dapat mengurangkan kesakitan. Melaka Hari Ini.namun sambutan masyarakat masih kurang. 20 Julai 2006) Soalan 2: Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk kunyit hingga lumat dan seterusnya ditampal pada bahagian yang luka. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat yang terdapat dalam kunyit. Bukan itu sahaja. kunyit yang dicampur dengan kapur dipercayai dapat mengatasinya dengan cara menyapukannya pada bahagian yang berkurap. kunyit telah digunakan sejak beratus – ratus tahun dahulu sebagai bahan perubatan. Kita berharap agar para penyelidik akan terus melakukan penyelidikan terhadap tumbuhan tersebut dan seterusnya kunyit dijadikan ubat penyakit kronik yang mujarab.dan sebagainya. Di negara China. Menurut pengamal perubatan tradisional negara China. Kecergasan ibu – ibu selepas bersalin dapat dipulihkan dengan cara mengisar kunyit dan pegaga kemudian airnya diminum. Bagi seseorang yang mengalami rasa lebam dan darah beku.

Kokurikulum negara yang dibentuk berdasarkan kehendak sukatan pelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah merupakan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang banyak manfaatnya kepada pelajar. Pandu Puteri pelajar dituntut supaya sentiasa menepati dan menghargai masa. masa itu amat berharga bak kata pepatah. Kadet Polis. bahkan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. . penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum amat mendukacitakan. sejak belakangan ini. Namun begitu. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang aktif dan kreatif. kerana pelajar tidak sedar akan faedah yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum. emosi. Dalam hal ini.LATIHAN 5 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan kesannya dari segi kesihatan. Seseorang pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum akan dapat menggunakan masanya dengan aktiviti yang lebih berfaedah. pelajar dididik tentang kepentingan dan cara pengurusan masa dengan lebih baik kerana seperti yang kita sedia maklum. Dalam pasukan unit beruniform seperti Pengakap. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. masa itu emas. rohani dan intelek. Dalam hal ini.

Pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial seperti merokok. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. April 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum turut memperoleh satu nilai tambah kerana kemahiran ini bukan diperoleh melalui pengajaran di dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah. pelajar yang gemar mengembara dan mendaki akan menyertai Kelab Kembara. jujur. perpaduan dalam aktiviti kokurikulum dapat disemai melalui semangat muafakat. mengambil dadah. Ibu bapa yang rapat dengan pelajar perlu menyokong penglibatan anak –anak mereka dengan aktiviti kokurikulum. Lihat sahaja nama – nama seperti Datuk Azhar Mansur. kekemasan pakaian. Pelajar yang minat mengambil gambar akan menyertai Kelab Fotografi. Keadaan seperti ini mampu membina daya kepimpinan. bersemangat. disiplin amat dititikberatkan. mengapakah pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum?(4 markah) . menghidu gam. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akan dapat menyemai minat dan hobi mereka. melepak. rajin banyak diterapkan. Selain itu. bekerjasama. Untuk menyedarkan pelajar tentang kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum. Selain itu. Di samping itu. (i)Berikan maksud rangkai kata masa itu emas. Dewan Siswa. Datuk Abdul Malik Maidin yang telah berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa.menolong antara satu sama lain. dan sebagainya. peranan mereka dalam usaha menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum tidak kurang pentingnya. Demikian juga halnya dengan guru – guru. seks rambang. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Faedah – faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum. semua pihak perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif. pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum sentiasa berfikiran positif di samping memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih berfaedah. bekerjasama dan tolong .(2 markah) (ii)Bagaimanakah aktiviti kokurikulum itu dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar?3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Aktiviti kokurikulum juga mampu membentuk disiplin dan sahsiah diri pelajar yang kuat. pengurusan dan seterusnya kaedah berorganisasi. nilai – nilai berani. aspek sahsiah. Hal ini demikian kerana. setia kawan. penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum mampu melahirkan pelajar cemerlang yang mempunyai pencapaian seimbang antara akademik dengan aktiviti kokurikulum. Dalam kegiatan kokurikulum.Aktiviti kokurikulum yang disertai pelajar dapat mengasah bakat pelajar untuk lebih yakin dan berani dalam menghadapi cabaran luar yang kian mencabar . Dalam pasukan Kadet Polis.

Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. sekolah. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya tanpa sempadan. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. .LATIHAN 6 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. Bagaimanapun. meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. pusat beli – belah dan sebagainya. institusi –institusi pengajian tinggi. pejabat. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah terlalu kecil. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi misalnya.

bagaimanakah internet dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar?(4 markah) . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Kabinet Mahu Blog Internet Dipantau. Berita Harian. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. kemunculan internet banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. Melalui internet kita boleh memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. Pada kebiasaannya. jika internet disalahgunakan boleh mendatangkan pelbagai keburukan. Bagi pengguna yang berkunjung ke “cyber café”. Menurut kajian. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam masyarakat yang berbilang kaum. 2 Ogos 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. (i)Berikan maksud rangkai kata jaringan telekomunikasi secara maya. Apa yang penting. isu – isu sensitif seperti agama.(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Selain itu. khabar – khabar angin. akan terus melayari internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar.(2 markah) (ii)Nyatakan isu – isu sensitif yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita. Selain itu. seseorang yang terlalu lama melayari internet boleh menjejaskan tahap kesihatan mereka.Sebenarnya. Perbuatan seperti ini. Walau bagaimanapun. Suatu ketika dahulu. gosip. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. akan menjatuhkan maruah individu dan keluarganya. telefon dan sebagainya. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. Penyebaran artikel. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak.

Selain itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat dipupuk oleh ibu bapa dengan cara menunjukkan model yang baik kepada anak – anak. Amalan membaca dalam kalangan pelajar di negara ini berada pada tahap yang cukup membimbangkan. pelajar membaca satu halaman buku setiap tahun. tabiat membaca ini tidak diteruskan. ibu bapa juga perlu menyediakan bilik bacaan atau perpustakaan mini dan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang sesuai dengan peringkat umur mereka.LATIHAN 7 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah – langkah menanam minat membaca dalam kalangan pelajar dan faedahnya. Sikap ibu bapa yang sering membaca buku di hadapan anak – anak menyebabkan anak – anak mencontohi ibu bapa mereka. Secara puratanya. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pembacaan para pelajar masih lemah. Apabila peperiksaan telah tamat. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan misalnya. mengira dan menulis. Memang kita akui. guru hendaklah menekankan kemahiran asas iaitu membaca. ramai pelajar yang membaca kerana desakan peperiksaan. guru turut memainkan peranan dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Selain ibu bapa. Sehubungan dengan itu. Dorongan daripada . semua pihak harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memupuk minat membaca khususnya dalam kalangan pelajar.

Penggunaan kata – kata yang menarik seperti “Membaca jambatan ilmu”. mengapakah minat membaca dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan?(4 markah) . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Semua pihak Membantu Kanak – kanak Membaca: Pendidik. Bagaimanakah hal ini boleh dilakukan?(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. “melentur buluh biar dari rebungnya”. Selain itu. Pertandingan perbahasan. Kerajaan misalnya.guru supaya pelajar berkunjung ke perpustakaan sangat penting. membuat rujukan atau menyiapkan kerja – kerja sekolah yang belum selesai. boleh mengurangkan cukai import bahan bacaan bermutu yang diimport dari negara luar. Pihak sekolah juga boleh menyediakan “Medan Membaca” atau mewajibkan pelajar membuat ulasan terhadap sebuah buku yang mereka baca pada hari perhimpunan sekolah. sesetengah pelajar tidak ke kantin. Kesimpulannya. hidup bahagia’’ mampu merangsang minat pelajar untuk membaca. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. penubuhan lebih banyak perpustakaan di tempat – tempat yang lebih strategik perlu disegerakan. Pembinaan pondok – pondok bacaan di kawasan sekolah yang dilengkapi dengan bahan – bahan bacaan seperti surat khabar lama. “Hidup membaca. Pihak kerajaan turut berperanan dalam menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. BIL. (i)Berikan maksud rangkai kata melentur buluh biar dari rebungnya. Sebagai contoh. Perpustakan bergerak juga perlu disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. Kempen – kempen yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang faedah membaca perlu dipergiatkan dari semasa ke semasa. 18-2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. pelajar yang muncul juara perlu diberi ganjaran sebagai motivasi agar terus membaca.(2 markah) (ii)Ibu bapa boleh menyemai minat membaca dalam kalangan anak – anak. ketika waktu rehat. Semasa di perpustakaan. pelajar digalakkan membaca buku – buku yang berunsur ilmiah. Melalui pertandingan ini. minat membaca dalam kalangan pelajar hendaklah ditekankan di peringkat awal lagi. buku – buku cerita mampu menyemai minat pelajar. turut menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. semua pihak haruslah bekerjasama untuk menanam minat membaca dalam kalangan pelajar. jadi kesempatan ini mereka gunakan untuk duduk di pondok bacaan sambil membaca buku. Usaha ini penting kerana pelajar berasa bahawa membaca itu menyeronokkan. Oleh itu. pidato dan bercerita di peringkat sekolah. Peribahasa Melayu ada mengatakan.

Rakyat mempunyai kuasa membeli tetapi ada kalanya timbul masalah apabila mereka membeli barang yang tidak perlu atau secara membazir. Kad kredit seakan-akan menjadi lesen untuk tunduk kepada nafsu kebendaan sehinggakan konsep pengguna rasional ditolak ke tepi. banyak yang perlu mereka bayar kepada bank. Bank Negara memberi amaran bahawa sudah wujud semacam pergantungan generasi muda terhadap kad kredit dalam melayan kehendak diri yang tiada berkesudahan. Jika pemegang kad kredit berbelanja besar. Orang ramai seharusnya menggunakan kad kredit dengan penuh berhemah agar mereka tidak menghadapi beban hutang yang boleh menjurus ke arah muflis. Harus diingat. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. kad kredit ialah kemudahan pembayaran pendahuluan iaitu beli dahulu dan bayar kemudian. bukan untuk bermegah dan boros.LATIHAN 8 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buruk penggunaan kad kredit dan cara-cara mengawal penggunaan kad kredit. Keadaan menjadi lebih meruncing dengan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Rakyat sentiasa diingatkan supaya bijak menggunakan wang dan mengatur perbelanjaan mereka. .

Kegagalan melangsaikan hutang kad kredit tentunya membebankan institusi kewangan yang berkenaan. Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan kutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Kad kredit seharusnya kekal sebagai kemudahan untuk berbelanja. contohnya kos perhubungan dan guaman.Kempen dan perang harga yang dilancarkan oleh syarikat pengeluar dan pasar raya ada ketikanya membangkitkan keghairahan pemegang kad kredit untuk berbelanja. 15 April. Selain memaparkan iklan di akhbar dan televisyen. pendidikan. Pemegang kad kredit tidak terkecuali dalam hal ini. jiran . Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. iaitu meningkat 13. Dalam hal ini. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. (Diubahsuaikan daripada Kad Kredit Bukan Sumber Berbelanja Besar oleh Zainuddin Ayip. Salah satu ciri masyarakat maju ialah kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan terhadap baik buruk sesuatu perkara. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti. Statistik tahun 2005 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membelanjakan RM45. Kecenderungan berhutang yang keterlaluan dan kes mahkamah yang membabitkan pemegang kad kredit boleh menjejaskan imej negara yang cuba bersaing sebagai pusat kewangan serantau. Kelonggaran syarat pemilikan kad kredit meningkatkan jumlah pemegang "wang plastik" itu.9 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. bukan mencetuskan masalah-masalah lain. Oleh itu. 2006) LATIHAN 9 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faedahfaedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. khususnya pengguna muda. Di samping itu. kini sudah banyak syarikat mengedar risalah 'potongan harga' dan 'harga runtuh' dari rumah ke rumah. kedua-dua pihak kerugian iaitu pengguna mungkin diisytihar muflis dan institusi kewangan terpaksa melupuskan hutang mereka. Berita Harian.2 ribu juta menerusi kad kredit. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama.

jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. Kesimpulannya. Cara Kekalkan Hubungan Baik. Sekiranya hal ini diabaikan. oleh Ahmad Tarmizi Zakaria. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. maka lambat-laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan. penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. Utusan Malaysia. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. ‘sediakan payung sebelum hujan’. Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga sendiri. negara akan berada dalam keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. bak kata pepatah. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak? (4 markah) . Tanpa perpaduan.yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kejiranan. Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. Jun 2003) SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN i) Apakah maksud rangkai kata menjamin keselamatan setempat dalam petikan di atas? (2 markah) Mengapakah perpaduan penting dalam kehidupan berjiran? (4 markah) ii) iii) Pada pendapat anda. Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. Gejala sosial seperti khalwat.

Sebaliknya. manusia harus tahu mengawal kegiatan- . Bagi mengatasi masalah pencemaran tersebut. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar yang berkualiti. Alam sekitar yang berkualiti ialah alam sekitar yang dapat memberi keselesaan hidup dan memenuhi kesemua keperluan hidupan dengan baik. Selama ini kita dapati kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan alam sekitar. seperti menangkap ikan dan membalak telah merubah alam semula jadi di sekeliling kita. Pemeliharaan alam sekitar adalah penting demi warisan generasi akan datang. haiwan dan tumbuhan-tumbuhan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. pencemaran udara akan menyebabkan sistem respirasi diserang penyakit. Air sungai yang dicemari dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat hidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian. pengurusan projek-projek pembangunan negara yang melibatkan alam sekitar hendaklah dirancang dengan teliti. Oleh itu. Jadi.RUMUSAN 10 Baca petikan di bawah dengan teliti. udara yang bersih penting untuk pernafasan manusia. semua undang-undang berkaitan alam sekitar perlu dikuatkuasakan sepenuhnya dengan serta-merta. Contohnya.

Tegas diri ini ditonjolkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Begitu juga halnya dengan industri yang berasaskan pertanian dan pengilangan yang tidak diuruskan dengan baik telah menghasilkan sisa toksik yang berbahaya serta mendatangkan risiko tinggi kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. orang ramai tidak lagi dapat menikmati keindahan alam sekitar. Contoh yang paling ketara ialah sambutan Hari Kebangsaan yang seharusnya dihayati oleh generasi ini. dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti ditanam. pewartaan hutan simpan hendaklah diperbanyak bukan sahaja untuk mengekalkan keseimbangan suhu malah sebagai kawasan tadahan hujan. Jika langkah pemuliharaan tidak disegerakan. Satu peraturan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat. Manakala sisa toksik yang tidak boleh diolah perlu dibakar. Kita akan berasa bangga apabila lagu kebangsaan dimainkan dan Jalur Gemilang dikibarkan atau apabila negara mencapai kemajuan dalam sesuatu bidang juga kejayaan di arena antarabangsa. Pendek kata. Tuntasnya. semangat patriotik mampu meningkatkan daya juang dan jati diri serta berupaya membangunkan dan memajukan diri sendiri. Walau bagaimanapun dalam pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan lebuh raya. (Dipetik dan diubahsuai daripada “Kualiti Alam Sekitar: Tahukah anda peranan alam sekitar yang berkualiti?” oleh Nasron Sira Rahim. Berita Harian 2006) RUMUSAN 11 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan pudarnya penghayatan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan halangan melaksanakannya. Semangat patriotik ini perlu disematkan dengan kukuh dalam kalangan generasi muda. kawasan hutan juga perlu dikekalkan. iaitu semangat kenegaraan bagi membina dan membangunkan negara. Hal ini demikian kerana mereka tidak terlibat dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan negara yang pernah dilakukan oleh negarawan kita beberapa dekad yang lalu. keluarga serta masyarakat. Pihak berkuasa mesti mensyaratkan pemulihan kawasan hijau dilaksanakan sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan dunia sejagat. Semangat patriotik dapat menjadikan generasi muda memperkukuh pembangunan negara yang telah diasaskan oleh generasi terdahulu. Seiring dengan itu. Di samping itu. pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuh-tumbuhan. Oleh itu. Semangat patriotik ialah perasaan cinta akan tanah air. Semangat ini sering dikaitkan dengan semangat nasionalisme. mereka mungkin kurang memahami pahit getir perjuangan untuk mendapatkan .kegiatan yang dilakukan oleh mereka bagi mengekalkan keseimbangan ekologi alam sekitar. alam sekitar haruslah diutamakan dalam sebarang aktiviti manusia. Kemudahan infrastruktur di negara kita semakin membanggakan. Selain ghairah meneroka hutan untuk mngejar pemodenan. Semangat patriotik ini dapat menanamkan rasa tegas diri dalam diri anak-anak muda. pemeliharaan alam sekitar tidak harus diabaikan.

lepak. Pada masa inilah masyarakat harus mempunyai keupayaan .kemerdekaan tersebut. lumba haram dan sebagainya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Peranan institusi keluarga tidak boleh dikesisikan. Kedudukan kumpulan etnik ini dalam pelbagai bidang kehidupan juga nampaknya sudah agak setanding seperti peribahasa duduk sama rendah. Ibu bapa harus menyemai sikap berbudi bahasa yang tinggi kepada anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Kempen ini dijalankan bagi tempoh masa lima tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Ungkapan infrastruktur kelas pertama dan mentaliti kelas ketiga tepat menggambarkan kerisauan masyarakat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. kerajaan telah mengorak langkah yang bijaksana. Semangat patriotisme ini bertujuan membentuk generasi muda yang kental dari segi fizikal dan minda. keluarga. Perlakuan mereka sudah melanggar adab dan tatasusila yang menjadi norma dalam masyarakat. Semangat patriotik dapat mencorakkan dan meningkatkan komitmen penduduk pelbagai etnik. Kita juga akan mudah diperalatkan oleh negara lain untuk mencapai sesuatu agenda mereka. dan masyarakat amat penting untuk membugarkan budaya berbudi bahasa. Semangat patriotik ini perlu dijadikan landasan bagi meningkatkan kesetiaan terhadap negara. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 ms 165 – 166) RUMUSAN 12 Baca petikan di bawah dengan teliti. semangat patriotik mesti ditanamkan dalam generasi muda kita kerana semangat ini menyentuh soal maruah. Para ibu bapa perlu mengambil sikap bersungguh-sungguh apabila memberi didikan kepada anak-anak. Hal ini demikian kerana wawasan budaya kebangsaan nampaknya mempunyai kesan yang positif dalam kalangan mereka. Semangat ini juga amat perlu bagi mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara serta hubungan antara kaum. iaitu pada 11 Januari 2005. Akhirnya. berdiri sama tinggi. Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni Peringkat Kebangsaan. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat dan kekangankekangannya. dan menanam sikap serta tanggungjawab bersama bagi menjayakan wawasan dan cita-cita negara. identiti dan kesejahteraan hidup pada masa hadapan. kesedaran tentang pentingnya kemerdekaan negara dalam hubungan tidak terlalu bergantung pada negara lain amat perlu. Ini dapat memupuk amalan perkongsian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Hal ini kerana remaja sering dikaitkan dengan gejala sosial seperti pergaulan bebas. Mereka tentunya sedar akan tanggungjawab dan peranan yang perlu dipikul oleh mereka sebagai peneraju masyarakat masa hadapan. Anak muda yang tebal semangat patriotiknya tidak akan tergamak terlibat dalam gejala sosial. Dalam hal ini. Ini membolehkan generasi kini mengukuhkan jati diri dan semangat kenegaraan bagi membendung perkembangan gejala sosial untuk meruntuhkan akhlak dan akidah. martabat. tanpa mengira kaum dan dalam apa jua situasi. kita agak kurang bermasalah kerana generasi muda hari ini nampaknya lebih erat hubungannya walaupun mereka berasal daripada pelbagai kaum. Namun demikian. Dalam konteks budaya. iaitu sifat-sifat luhur dan kesantunan budi bahasa yang semakin terhakis sedangkan dulu hal ini menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Perdana Menteri menyatakan bahawa sebelum amalan ini terhakis seharusnya peranan kendiri. Hal ini demikian kerana tanpa kebebasan membuat keputusan sendiri dalam hala tuju pembangunan negara. Ekoran itu. kita akan terus menjadi hamba atau orang suruhan kuasa lain. Dewasa ini kita menghadapi satu senario. perpaduan perlu ditunjukkan dalam bentuk perlakuan hidup seharian. pembangunan.

malah juga boleh menyebabkan maut. sebanyak 519 kes penyakit kolera dengan 10 kematian telah berlaku di negara kita pada tahun 2001. Oleh sebab itu. ringan sama dijinjing. sedia memohon maaf. Hal ini demikian kerana kurang kesedaran dalam kalangan pengendali makanan dan pengguna. pengendali makanan mesti memastikan makanan dan alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan dalam keadaan yang bersih. Semua pihak harus menggemblengkan tenaga bersama-sama menyahut kempen kerajaan agar amalan berbudi bahasa yang menjadi amalan tradisi nenek moyang kita tidak luput ditelan arus globalisasi yang begitu hebat. monorel.304 kes dengan 19 kematian. Dewan Siswa. masyarakat hari ini lebih menekankan aspek materialisme. bertegur sapa. mempunyai fiil yang halus dan budi pekerti yang mulia. malah guru harus menjadi suri teladan kepada anak didik mereka. Diubahsuaikan daripada Berbudi Bahasa Amalan Hidup Kita oleh Tuan Ismail Tuan Muhammad. Makanan dan minuman yang tercemar bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan seseorang. emosi. Kita tidak mahu generasi akan datang menjadi masyarakat yang tidak berbudi bahasa dan lupa akan adat yang selama ini diamalkan oleh masyarakat Melayu. Seterusnya. institusi pendidikan formal. sekali gus meminggirkan nilai moral seperti berbudi bahasa. Ibu bapa dan guru-guru sepatutnya berganding bahu dengan masyarakat dalam memainkan peranan membentuk peribadi anakanak kerana remaja diibaratkan seperti sehelai kain putih yang mudah menerima dan seterusnya mengamalkan nilai budi bahasa yang terpuji. Kebanyakan penyakit yang berbahaya seperti kolera. membiasakan diri memberi salam atau ucap selamat dan bantu-membantu ibarat berat sama dipikul. dan tifoid merebak kerana pencemaran makanan dan minuman oleh kuman. para remaja perlu sentiasa menggunakan tutur kata yang sopan. Jadi warga pendidik hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan pelajar. Sebagai konklusi. Dalam kehidupan bermasyarakat. iaitu sekolah bertanggungjawab untuk melahirkaan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. Menurut Kementerian Kesihatan. cirit-birit. Bagi kes keracunan makanan pula. dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jumlah kes ini telah menurun berbanding dengan tahun 1998. dan LRT menggunakan kenderaan mereka sebagai platform untuk mendidik masyarakat ke arah merealisasikan nilai-nilai berbudi bahasa dengan melekatkan pelbagai iklan dan cogan kata pada kenderaan awam. Selain itu. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menjaga kebersihan makanan dan kesan daripada langkah-langkah tersebut. masyarakat menyambut baik jika syarikat pengangkutan awam seperti bas. khususnya budi bahasa dapat diibaratkan seperti seorang manusia tanpa roh. Sebaliknya. sebanyak 5.469 kes telah berlaku pada tahun 2001 . Tugas ini haruslah disambut baik oleh para pendidik kendatipun mereka menanggung beban tugas yang banyak. rohani.untuk menegur perlakuan remaja dengan cara berhemah agar mereka dapat menerima teguran dengan sebaik-baiknya. iaitu sebanyak 1. Hal ini demikian kerana pembangunan fizikal seharusnya seiring dengan pembangunan insan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Februari 2008 RUMUSAN 13 Baca petikan di bawah dengan teliti. Tugas guru pula semakin mencabar bukan sahaja menghabiskan sukatan pelajaran. teksi. masyarakat yang maju tanpa nilai-nilai moral.

Projek ERL dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri kita. Untuk tujuan ini. maka kemudahan untuk penumpang pesawat membuat pendaftaran masuk disediakan di Terminal Udara Dalam Bandaraya Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur City Air Terminal (KL CAT). Operasi Express Rail Link (ERL) KLIA Ekspres melakar satu lagi sejarah pemodenan sistem pengangkutan negara dan standard industri kereta api rantau ini. Antara usaha yang telah dijalankan termasuklah melaksanakan peraturan kebersihan makanan yang bertujuan untuk mengawal kualiti dan kebersihan makanan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5. Hal ini mungkin disebabkan peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan atau kerana keberkesanan penguatkuasaan oleh pihak penguatkuasa kesihatan. Kesedaran masyarakat tentang kebersihan sangat penting. ERL yang mampu bergerak dengan kelajuan maksimum 160 kilometer sejam tetap mengagumkan. Selaras dengan hasrat perkhidmatan ERL yang berpegang pada konsep ”Lapangan Terbang Dalam Bandar Raya”. Meskipun bukan kereta api laju bertaraf tren peluru di Jepun atau tren di Perancis yang boleh memecut sehingga melebihi 300 kilometer sejam. . Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kebersihan di premis-premis perniagaan makanan. Tun Dr. untuk memastikan bahawa Malaysia dapat bersaing dalam kepesatan ekonomi. muka surat 202) RUMUSAN 14 Baca petikan di bawah dengan teliti.berbanding dengan 8. Dalam tempoh yang sama kes tifoid telah menurun daripada 811 kes kepada 610 kes.640 kes pada tahun 1999. SKKM mula diperkenalkan pada tahun 1977. Namun begitu setiap individu harus lebih berwaspada semasa memilih makanan di gerai atau restoran. Oleh itu. Melalui perkhidmatan ini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Mahathir Mohamad. Penurunan ini menggambarkan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan makanan telah meningkat. Kementerian Kesihatan perlu mengeluarkan sijil Sistem Kepastian Keselamatan Makanan (SKKM). Penguatkuasaan undang-undang semata-mata tidak berkesan jika tahap kesedaran masyarakat masih rendah. usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan peri pentingnya menjaga kebersihan makanan dan persekitaran selaras dengan slogan Negara Bersih Rakyat Sihat. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan pengangkutan moden dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna.

Selain itu. perkhidmatan ERL menjanjikan keselesaan dan keselamatan yang maksimum. kamera pengawasan digunakan bagi merekod transaksi beg dan merakamkan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab yang mungkin membuka atau mencuri beg-beg berkenaan. Hal ini penting untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Dalam usaha untuk memastikan perpaduan dapat dikekalkan. Bagasi penumpang kapal terbang dari Stesen Sentral Kuala Lumpur atau KLIA diangkut dengan alat pengangkut di dalam stesen terminal dan kontena kereta api dengan dipantau oleh sistem pengurusan bagasi. Melalui konsep ini juga. Konsep ini memberikan penekanan kepada elemen masa sebagai faktor utama pengurusan kerja yang efisien. perpaduan dan kerjasama berkait rapat. Oleh itu. Perjalanannya hanya memakan masa selama 28 minit dan kekerapan perkhidmatannya ialah 15 minit sekali. semangat ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian demi menjamin keutuhan ekonomi dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Malaysia bagi mengekalkan kemerdekaan dan keamanan. perjalanan KLIA Ekspres yang membawa penumpang dari KL CAT ke KLIA hanya mengambil masa yang pendek. Dengan ini keselamatan bagasi penumpang adalah terjamin. Dalam konteks ini. Kemudahan yang disediakan dan kelajuan maksimum yang terdapat pada tren tersebut meletakkan KLIA Ekspres sama taraf dengan tren di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Perpaduan merupakan pemangkin dalam mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan sesebuah negara. Suatu ikatan perpaduan yang erat perlu dijalin demi mewujudkan sebuah negara yang maju dengan memberi tumpuan kepada konsep pembangunan komuniti tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kemasyarakatan. Dengan kadar tambang RM 35. Untuk memastikan urusan perkhidmatan bagasi penumpang beroperasi dengan cekap.00 sehala.penumpang tidak perlu lagi melakukan pendaftaran masuk di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kerana urusan itu dapat dilakukan di KL CAT.kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah mengekalkan perpaduan kaum dan kesan-kesannya. Jepun dan Perancis. Untuk meningkatkan keselamatan bagasi. muka surat 61) RUMUSAN 15 Baca petikan di bawah dengan teliti. Tren berhawa dingin ini dilengkapkan dengan kerusi empuk yang selesa dan tempat bagasi yang lebih luas. satu sistem yang dikenal sebagai Sistem pengendalian Bagasi secara automatik disediakan. semangat ini hendaklah dipraktikkan sejak bangku sekolah lagi. . kita harus menghargai segala yang diperoleh selama ini dan melipatgandakan usaha bagi meningkat perpaduan kaum. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5.

Di samping itu .halaman 97-99 ) RUMUSAN 16 Baca petikan di bawah dengan teliti. Oleh itu prinsip hormat-menghormati ini sangat penting untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup di negara kita.rakyat Malaysia perlu menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di negara ini agar keamanan negara dapat dikecapi. Kita juga mestilah menghormati undang-undang negara ini supaya kehidupan kita lebih harmoni.Selain itu dapat mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa berurus niaga.kita mestilah mematuhi undang-undang. Andai kata perpaduan di negara tergugat. MyKad ialah penggunaan lebih daripada satu kad dalam sekeping kad. pecah semua.maklumat pasport antarabangsa. akan terjadilah seperti maksud peribahasa”Ibarat telur sesangkak.malahan juga ciptaan yang menjadi kebanggaan negara kita. Sesuai dengan namanya. Sesungguhnya perpaduan akan menjadi realiti jika setiap warga sedar akan tanggungjawab dan peranan masing-masing serta sedia menyahut cabaran untuk berubah sesuai dalam era globalisasi. Seterusnya. walaupun di mana-mana kita berada di Malaysia ini.semasa berurusan dengan pejabat-pejabat . Secara mudahnya. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. lesen memandu. Sememangnya perpaduan amat penting dalam apa-apa situasi sekalipun sama ada ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah. dapat menggunakan MyKad sebagai kad ATM atau sebagai alat urus niaga e-dagang. setiap kaum di negara ini mestilah menghormati kaum yang lain baik dari segi agama.kemudian buat satu rumusan tentang kelebihankelebihan penggunaan MyKad dalam urusan harian dan kekangannya. Kad Pintar Pelbagai guna Kerajaan (KPPK) atau sekarang ini dikenal juga dengan nama MyKad bukan sahaja yang pertama di dunia. maka MyKad menggabungkan beberapa dokumen peribadi seperti kad pengenalan.pecah sebiji. Panjang rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. MyKad merupakan satu daripada tujuh aplikasi perdana yang dibangunkan di bawah Koridor Raya Multimedia. Perpaduan yang perlu disuburkan dalam kalangan rakyat tidak harus terhad kepada aspek tertentu seperti perpaduan kaum. Untuk mengelakkan ketegangan kaum pula.budaya dan sebagainya.bahasa. malah harus meliputi segala perkara yang melibatkan kepentingan bersama khususnya dan kepentingan negara amnya. MEPS tunai dan capaian prasarana kekunci awam Sehubungan perkara di atas.

Kejohanan Bot Laju Formula 1 (F1). malahan menjadi negara pencipta kad pintar pelbagai guna yang tercanggih. kejohanan Sukan Lumba Basikal Le Tour d’Langkawi . Ciri-ciri keselamatan tersebut melindungi pemiliknya daripada sebarang pemalsuan dan penyalahgunaan kad Agensi-agensi yang terbabit akan menggunakan alat pembaca mudah alih yang direka khas untuk mengesan maklumat pemegang kad bagi tujuan pengesahan. Antara kejohanan yang pernah dianjurkan termasuklah Sukan Komanvel ke-XVI pada tahun 1998. Pelaksanaan KPPK ini merupakan satu titik sejarah negara dalam usaha menerokai dunia multimedia kerana Malaysia bukan sahaja menjadi negara pertama menggunakan kad pintar di dunia. Setiap kejohahan yang dijalankan biasanya disiarkan secara langsung melalui siaran televisyen ke seluruh dunia. Malaysia telah mendapat pengiktirafan untuk menganjurkan pelbagai kejohanan yang bertaraf antarabangsa. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya banyak mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada negara. Penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa ini akan mempromosikan negara kita ke seantero dunia. maka kad berkenaan dianggap sah dan urusan yang selanjutnya boleh diteruskan. Hal ini akan menyebabkan . Sejak akhir-akhir ini.Penciptaan kad seperti ini juga akan menjadi perintis teknologi terunggul di rantau ini dan pada mata dunia.. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. Kejayaan kita mencipta kad pintar seperti ini meletakkan negara kita setaraf dengan negara maju. Untuk tujuan urusan yang diperlukan. malahan kepada rakyat juga. pemilik kad hanya dikehendaki meninggalkan kesan cap jari pada permukaan pengimbas kad di samping memasukkan kad ke dalam alat pembaca kad.halaman 232-233 ) RUMUSAN 17 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa dan langkah-langkah meningkatkan mutu penganjuran sukan tersebut . Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Kejohanan Perlumbaan Kereta Formula 1 sejak 1999 dan banyak lagi. Jika kesan cap jari itu sama seperti yang dipaparkan dalam cip makro yang terdapat pada permukaan kad tersebut.Teknologi cip dan biometriks yang yang digunakan pada kad pintar mampu meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna khususnya dari segi keselamatannya. Projek KPPK ini telah mula dilancarkan pada 2001 dan pelancarannya ke seluruh negara pada 2002.kerajaan atau swasta kerana pengisian borang secara konvensional tidak diperlukan lagi. Kejohanan Hoki Piala Dunia 2002.

Secara tidak langsung. kita dapat mempromosikan negara. Amanah saham ialah suatu bentuk pelaburan terkumpul yang membenarkan pelabur yang mempunyai matlamat serupa mengumpulkan dana masing-masing untuk dilaburkan dalam satu portfolio sekuriti yang diuruskan oleh para pengurus dana profesional. Selain meningkatkan industri pelancongan.penduduk di negara-negara lain yang juga merupakan peminat setia sesuatu jenis sukan itu akan mengetahui kedudukan negara Malaysia. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penganjuran temasya sukan peringkat antarabangsa membuktikan bahawa negara kita mampu menyaingi negara-negara lain terutamanya dari segi kemudahan infrastruktur dan penyediaan prasarana sukan . Kehadiran pelancong semasa temasya sukan ini berlangsung membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pertukaran wang asing. . mereka akan menceritakan pengalaman yang diperoleh kepada ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain. Stadium sukan. kehadiran penonton yang menyaksikan kejohanan ini juga akan merancakkan aktiviti pelancongan di negara kita. dan peralatan sukan yang bertaraf dunia menjadi kayu ukur semasa membuat persediaan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. Kebiasaannya. Skim amanah saham yang dianjurkan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi yang menyeluruh dalam kalangan ahli masyarakat. Selain itu. Mereka juga akan tertarik dengan keunikan hasil kraf tangan rakyat negara ini seperti anyaman . Selain itu. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Ting. pihak penganjur akan mengadakan promosi dengan pelbagai cara untuk menarik kehadiran penonton. Di samping menyaksikan pertandingan. Di samping kejayaan negara menyediakan kemudahan dan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. Hal yang demikian. dan batik. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Oleh itu. Secara tidak langsung industri kraf tangan ini akan berkembang maju. Hal yan demikian. negara juga sebenarnya berjaya berjaya menjanakan ekonominya . penonton yang menyaksikan sesuatu kejohanan itu akan datang lebih awal. kehadiran pelancong juga dapat memajukan industri perhotelan. kemudahan menjalankan latihan secara berpusat. Amanah Saham Bumiputra (ASB). Mereka sudah tentu akan terpikat dengan keunikan dan kecantikan flora dan fauna di negara kita. hasil kraf tangan negara ini telah diperkenal ke negara-negara lain melalui penganjuran sukan tersebut. Antara skim amanah saham yang popular di negara kita termasuklah skim Amanah Saham Nasional (ASN). Semua dana yang diwujudkan merupakan satu pelaburan yang baik untuk melatih rakyat menyimpan sambil melabur. sebelum kejohanan berlangsung. Amanah Saham Wawasan (ASW) dan banyak lagi. muka surat 219) RUMUSAN 18 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan melabur dalam Saham Amanah dan usaha-usaha mengalakkan rakyat melabur. pelbagai skim amanah saham telah diwujudkan di negara kita sama ada yang dianjurkan pihak kerajaan mahupun pihak swasta. mereka juga berkesempatan untuk menikmati keindahan dan keunikan flora dan fauna di negara kita. Apabila mereka kembali ke negara asal. 5. seramik. rakyat digalakkan merebut peluang melabur dalam skim amanah demi jaminan masa hadapan terutama golongan remaja .

Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Masalah ini tidak boleh ditangani oleh satu pihak sahaja tetapi memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. Pihak ibu bapa pula disarankan supaya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah jika gejala sebegini rupa dilaporkan kepada mereka. Perpaduan nasional penting kepada sesebuah negara demi menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Secara tidak langsung. Kejayaan dana ini bergantung kepada kesungguhan rakyat untuk sama-sama mengorak langkah menyahut seruan kerajaan yang menginginkan negara mencapai kemajuan setanding dengan negara-negara luar. Selain itu. ms 176) RUMUSAN 19 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sikap rakyat yang suka melabur ini menunjukkan mereka telah sedar bahawa apa-apa yang telah dikecapi selama ini sebenarnya merupakan satu usaha ke arah menjamin masa depan mereka. Melalui penyertaan skim ini. Pihak sekolah harus sentiasa berhubung rapat dengan pihak ibu bapa apabila mereka mendapati pelajar yang berkenaan tidak hadir ke sekolah selama beberapa hari. Perlakuan begini jika tidak dibendung akan mendatangkan masalah kepada ibu bapa. penglibatan semua kaum dalam pelaburan saham amanah dapat merapatkan jurang perbezaan sumber pendapatan antara kaum yang agak ketara pada masa ini seterusnya mewujudkan satu usaha yang lebih mantap ke arah pembentukan perpaduan nasional selaras dengan matlamat Wawasan 2020. (Dipetik dan diubah suai daripada buku teks Ting 5. rakyat telah sama-sama menyokong usaha kerajaan supaya tidak membazir dan seterusnya bersama-sama membangunkan negara. Rakyat diberi peluang dan kemudahan pinjaman melalui institusi kewangan untuk melabur dalam skim amanah saham. pihak kerajaan memberikan peluang kepada rakyat untuk sama-sama berkongsi dan menikmati kemakmuran ekonomi negara . Pengalaman lalu apabila negara kita dilanda kegawatan ekonomi telah menjadikan rakyat semakin matang dan sedar akan kepentingan sesuatu aktiviti pelaburan demi kesejahteraan masa depan.Menerusi dana ini. Dengan simpanan yang besar. sekolah dan negara secara keseluruhannya. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menangani masalah ponteng sekolah dan kekangan untuk menanganinya. ibu bapa perlulah mengawasi kegiatan luar anak-anak secara menyeluruh agar mereka tidak akan terjebak dengan . Ibu bapa tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka hanya kepada guru semata-mata. Gejala ponteng sekolah boleh mengakibatkan pelajar terjerumus ke dalam gejala sosial yang lain pula. rakyat juga akan dapat membantu kerajaan dalam usaha membangunkan negara ini ke arah yang lebih pesat. Sebaliknya. institusi kewangan negara juga bertambah kukuh lantaran sikap rakyat yang suka menyimpan.

malah ada pelajar yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. Hal ini bukan perkara yang remeh-temeh atau tingkah laku yang disifatkan oleh banyak pihak sebagai “suka-suka” dan “gurauan budak-budak” semata-mata. Mereka sedang mencari identiti diri. Pihak sekolah mestilah menggunakan pendekatan mesra pelajar bagi menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. ahli keluarga atau rakan-rakan mereka. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Dalam hal ini. tidak mahu dianggap keanakanakan dan berlagak seperti orang dewasa. Dalam hal ini. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. Lazimnya mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain. ibu bapa tidak sepatutnya mengharapkan guru sahaja kerana mereka juga mempunyai beberapa tanggungjawab lain yang perlu dijalankan di sekolah. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan melalui kegiatan kokurikulum ataupun kegiatan akademik secara menyeluruh.kegiatan yang boleh merosakkan mentaliti dan sikap anak masing-masing. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. Dewan Bahasa dan Pustaka) RUMUSAN 20 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan perbuatan buli terhadap mangsanya. . Kejadian buli tidak harus dipandang ringan. Antara punca pelajar ponteng sekolah ialah pelajar tidak minat datang ke sekolah. seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Pernah dilaporkan berlaku di luar negara. Pihak sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar haruslah berperanan sepenuhnya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Anak-anak berada bersama guru-guru hanyalah di sekolah dalam tempoh lebih kurang 8 jam manakala selebihnya anak-anak akan bersama ibu bapa. Ibu bapa boleh membantu pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat tersebut dengan bertanya kepada anak-anak mereka. Peningkatan kes ponteng dalam kalangan pelajar sekolah menengah atau rendah adalah disebabkan oleh perubahan psikologi dari kanak-kanak ke alam remaja. guru hendaklah bersifat terbuka dan tidak terus menghukum pelajar secara terburu-buru. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli. Pihak sekolah sepatutya merancang sesuatu aktiviti yang menarik bagi menimbulkan minat pelajar untuk datang ke sekolah. Guru-guru haruslah mendapatkan maklumat punca pelajar tidak minat untuk datang ke sekolah.

Suradi Salim. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. Kejadian yang menimpa rakannya menyebabkan murid berkenaan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. duit kopi. Fakulti Pendidikan. Perbuatan dan amalan ini dilakukan secara sembunyi dan rahsia dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang ataupun dua pihak. malah keluarga. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Pelajar-pelajar sekolah perlu menyedari bahawa nyawa dan kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. rasuah juga dikenali sebagai sogokan. Kewujudannya telah dikesan sejak ribuan tahun yang lalu dan masalah ini berlaku dalam semua masyarakat sejak manusia mengenal erti peradaban dan membina ketamadunan. dipukul dan sebagainya. Sebenarnya terdapat banyak faktor berlakunya amalan rasuah ataupun korupsi. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. Rasuah selalunya mengandungi unsur-unsur penipuan yang melibatkan masyarakat umum dan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara sedar bertujuan untuk mendapat keuntungan. Faktor utama ialah kelemahan kepimpinan dalam sesuatu institusi yang berkaitan. Melakukan sesuatu untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain sering kali akan membawa padah yang sangat buruk bukan sahaja kepada diri sendiri. Jika dibiarkan. Universiti Malaya (UM). duit bawah meja dan makan suap.Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Dewan Siswa. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menangani Masalah Buli di Sekolah. Rasuah bukanlah suatu fenomena baru yang wujud dalam masyarakat moden. Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi. Malah pemerhati buli juga berasa bimbang akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. Ogos 2005) RUMUSAN 21 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berlakunya rasuah dalam masyarakat . malah takut diugut. . Profesor Dr. Mangsa bukan saja takut ke sekolah. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Dalam masyarakat kita. oleh Haji Samat Buang.

Mac 2004) RUMUSAN 22 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian tulis satu rumusan tentang sebabsebab yang boleh menghakis kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. tempat hiburan. Di sesetengah negara.Selain itu. amalan rasuah di negara-negara dunia ketiga didapati lebih serius berbanding negara-negara maju. Sebenarnya mereka yang bersikap demikian terbabas daripada dasar sebenar kerajaan tentang penggunaan bahasa Inggeris. pesalah rasuah dikenakan hukuman yang berat seperti penjara. Lihat sahaja di sekeliling kita. apatah lagi untuk mendahulukan bahasa Melayu. sering dibuat dalam bahasa Inggeris tanpa penggunaan dwibahasa. Selain itu. Rasuah juga berleluasa kerana longgarnya kawalan dan pengawasan serta tindakan yang kurang tegas. Yang menyedihkan lagi. tetapi amalan itu tidak dapat dibanteras sehingga ke akar umbi. malah di mana-mana sahaja. Malahan mereka yang didapati melakukan rasuah dikenakan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan tersebut. oleh Haslina Hassan. Oleh sebab itu. ramai yang sanggup melakukannya kerana kesalahan rasuah sukar untuk dibuktikan berbanding kesalahan jenayah yang lain. Minda. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. kilang. pengumuman di pasar raya. Rasuah juga berlaku apabila kemiskinan menjadi dominan dalam kehidupan. Ramai juga orang yang memikirkan penggunaan bahasa Melayu sekarang agak terjejas. Keadaan ini berlaku kerana keuntungan yang diperoleh daripada kegiatan rasuah itu adalah jauh lebih besar berbanding risiko yang bakal dihadapi. iaitu menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris untuk tujuan . rasuah berlaku disebabkan pemahaman bahawa perbuatan itu bukan satu kesalahan tetapi lebih merupakan ganjaran atas bantuan atau perkhidmatan yang diberikan. ada kalanya pihak tertentu yang membuat ucapan dalam program awam menggunakan bahasa Inggeris atau diselang seli dengan bahasa Inggeris sedangkan khalayaknya seratus peratus rakyat tempatan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rasuah: Penyakit Sosial Sepanjang Zaman. Keadaan ini terjadi kerana sikap fanatik yang berlebihan apabila kerajaan mula menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris.

Selain menjadi habitat hidupan flora dan fauna. Pelita Bahasa. Kacip Fatimah mempunyai keupayaan perubatan tradisional yang tinggi dan dipercayaai sangat berkhasiat kepada manusia. kemudian buat satu rumusan tentang pentingnya hutan kepada masyarakat. Halim Ab. Akibatnya sudah pasti kedudukan bahasa Melayu tergugat dan dikhuatiri bahasa Melayu mungkin hilang ditelan zaman. Hal ini lebih menyedihkan apabila beberapa institusi pengajian tinggi turut meminggirkan bahasa Melayu dalam pengajian. hutan juga menawarkan hasil bukan kayu kayan.melahirkan penggunaan berkomunikasi dan penguasaan ilmu. gejala tidak sihat ini akan terus menular dengan cepat dan meluas tanpa keupayaan sesiapa pun untuk membendungnya. Hutan kini dilihat sebagai satu sumber yang menawarkan pelbagai fungsi alam sekitar yang penting. Tumbuh-tumbuhan seperti Tongkat Ali. kawalan banjir dan perangkap karbon. menjana aktiviti ekonomi serta pendapatan eksport negara. Februari 2004) RUMUSAN 23 Baca petikan di bawah dengan teliti. Aliran perkhidmatan alam sekitar yang dibekalkan oleh sumber hutan termasuklah fungsi penyimpanan atau tadahan air. Dasar kerajaan itu telah disahut hingga boleh menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Fungsi perangkap karbon atau penyimpanan . Karim. Jikalau penggunaan bahasa Inggeris di tempat awam dan di majlis rasmi atau tidak rasmi ini tidak dibendung. bukan setakat kayu bakau sahaja. Di samping hasil kayu kayan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Fenomena yang berlaku sekarang kerana rasa hormat akan bahasa rasmi negara sudah mula terhakis dan penggunaannya sudah tidak menjadi penting lagi. Sebaliknya bahasa Melayu seolah-olah digunakan secara terpaksa. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Tanggungjawab Melestarikan Budaya oleh Ab. walaupun untuk bidang bukan teknikal. hutan juga membekalkan pelbagai aliran perkhidmatan alam sekitar yang penting. Hutan mempunyai pelbagai fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat setempat dan sejagat.

budaya dan ekonomi. Rakyat Malaysia kini semakin menghargai landskap desa atau pertanian yang kebanyakan menepati konsep ciri-ciri landskap alam semula jadi. para remaja boleh diberi penerangan dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan sejarah. Melalui program ini. kepah. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Hutan: Khazanah Alam yang harus dipelihara. hidupan-hidupan akuatik dapat membiak dengan baik. Perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. udang. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau swasta untuk menghijaukan kawasan-kawasan bandar atau kilangkilang. Hutan paya bakau juga merupakan agen pengawalan hakisan pantai yang penting. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. keaslian desa dan hutan-hutan ini perlu dipertahankan agar tidak ditelan oleh arus pembangunan atau perbandaran. Akar-akar pokok di hutan paya bakau berfungsi untuk menguatkan struktur tanah di kawasan pantai. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan di beberapa buah negara lain kerana menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial. Pesisir pantai dan muaranya yang berlumpur membantu hidupan akuatik seperti ikan. Haiwan seperti kelawar yang banyak membiak di hutan paya bakau menjadi agen pendebungaan yang baik kepada pokok-pokok durian di kawasan sekitarnya. ketam. Misalnya membina taman di bandar. kasih dan sayang akan negara. taman di dalam sekolah dan taman di kawasan perumahan dengan tujuan sebagai kawasan riadah. Dewan Siswa. kerang. Di kawasan hutan baru. Kesedaran tentang pentingnya hutan dan suasana kehijauan dan persekitaran semula jadi haruslah dipupuk ke dalam sanubari masyarakat bandar dan desa. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang dilaksanakan di negara kita merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta. .karbon penting dari segi kawalan suhu atau cuaca setempat dan global. dan sotong membiak. Oleh itu. September 2002) RUMUSAN 24 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kerajaan mewajibkan Program Latihan Khidmat Negara bagi golongan remaja. Perkhidmatan alam sekitar lain ialah fungsi hutan dari segi sumber rekreasi berasaskan alam semula jadi atau pelancongan seperti Taman Negara dan Taman Kinabalu serta Lembah Danum di Sabah.

Melalui program ini. PLKN juga bertindak sebagai mekanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. kursus bina semangat. . para pelajar didedahkan dengan kemahiran kepimpinan dan ikhtiar hidup. Program-program yang dilaksanakan dalam PLKN meliputi modulmodul tertentu iaitu latihan fizikal. Februari 2004) RUMUSAN 25 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang masalahmasalah untuk membangunkan penduduk di luar bandar. Program ini secara tidak langsung dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan yang menguji ketahanan mental dan fizikal. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Program Latihan Khidmat Negara Pelaksanaan Secara 3 Dalam 1 oleh Haji Samat b. Dasar dan strategi pembangunan luar bandar (PLB) ialah pendekatan bersepadu untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyambut seruan kerajaan dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara kerana banyak faedah yang dapat diperoleh daripadanya. Terengganu. dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Rukun Negara. merentas halangan dan kegiatan sukan. meningkatkan pendapatan dan produktiviti serta mengatasi masalah kemiskinan bagi membaiki status ekonomi penduduk luar bandar. pertolongan cemas. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Dewan Siswa. tempur tanpa senjata. Program ini yang melibatkan pelbagai kaum bertujuan untuk memperkukuh intergrasi nasional. aktiviti gotong-royong. Strategi ini turut mengambil kira isu dan cabaran baru yang wujud dalam pembangunan luar bandar yang terbit daripada senario dan realiti baru yang dipengaruhi oleh suasana persekitaran dalam dan luar negara. kursus bina perwatakan dan khidmat kemasyarakatan. Sarawak dan Sabah berbanding dengan negerinegeri yang maju. Aktiviti khidmat sosial pula membolehkan para remaja melibatkan diri dalam agensi awam. Melalui asas latihan ketenteraan ini. Kelantan. Perlis. Dasar dan strategi ini dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan. Para pelajar akan belajar berkawat. Buang. Strategi tersebut juga diwujudkan ekoran pengurangan peratusan penduduk luar bandar di negeri kurang maju seperti Kedah. remaja daripada berbilang kaum.perlembagaan. masa lapang selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dapat diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan mendisiplinkan diri dengan jadual aktiviti yang ditentukan. Selain itu. khidmat bakti kepada masyarakat dan bekerja dengan badan bukan kerajaan (NGO) untuk memupuk perpaduan dan menanam nilai-nilai murni dalam jiwa para remaja.

proses penghijrahan dari luar bandar ke bandar turut mengubah struktur umur penduduk luar bandar yang mengakibatkan peningkatan peratusan penduduk warga tua. Sehubungan dengan itu. Selain mengakibatkan wujudnya kekosongan di kawasan luar bandar. pendidikan atau budaya. rangsangan serta sokongan moral yang berterusan.Guru tidak perlu mengadakan program tertentu untuk mengembalikan keyakinan diri pelajar-pelajar ini. Struktur ekonomi negeri tersebut tidak banyak berubah berbanding dengan struktur yang terdapat sejak beberapa dekad yang lalu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Cabaran Pembangunan Luar Bandar dalam Millenium Baru oleh Dr. sosial. Hal ini demikian kerana guru biasanya memberikan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar hampir setiap hari secara tidak formal di dalam bilik darjah. jurang antara bandar dan luar bandar sukar dikurangkan daripada pelbagai dimensi baik dari segi ekonomi. Berita Minggu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Antara cabaran yang harus ditempuhi oleh para pendidik apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang atau tidak ada keyakinan diri adalah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kebolehan atau keupayaan mereka. Perindustrian yang berorientasikan eksport juga memberikan tumpuan pada pembangunan di kawasan bandar. Negeri-negeri ini juga mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi terutamanya di luar bandar. Fenomena ini turut mempertingkatkan pergantungan ekonomi luar bandar terutamanya sektor pertanian terhadap buruh asing. Guru perlu menyemai semangat itu dengan memberikan galakan. Keyakinan diri yang tinggi dan positif pula akan menjadi tangga kejayaan sesebuah sekolah. Sebahagian daripada rancangan dan projek yang dilaksanakan bagi memajukan kawasan luar bandar lebih dinikmati faedahnya oleh penduduk kawasan bandar. Keadaan ini disebabkan antara lainnya penduduk kurang mahir dalam bidang teknologi di samping kekurangan asas ekonomi yang mapan. Fenomena kadar peningkatan usia penduduk luar bandar telah berlaku di kalangan penanam padi. Salleh. Sektor pertanian dan sektor utama yang lain merupakan penyumbang utama pada keluaran dalam negara kasar (KDNK) bagi negeri yang kurang maju. .Pada masa yang sama terdapat kadar migrasi yang agak tinggi dari negeri yang kurang maju ke negeri yang maju. Ismail Md. namun matlamat rancangan ini tidak dicapai sepenuhnya. Keyakinan diri mempengaruhi apa-apa sahaja yang dilakukan oleh seseorang pelajar. Sungguhpun strategi dan program PLB yang dilaksanakan oleh kerajaan telah banyak menyumbang kepada kejayaan dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). tanpa penempatan industri di luar bandar serta pemupukan industri kecil dan sederhana. Julai 2003) RUMUSAN 26 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan guru untuk membantu pelajar yang hilang keyakinan diri. peneroka Felda dan masyarakat kampung tradisional yang memberikan kesan produktiviti guna tenaga.

Inovasi merupakan hasil daripada kreativiti dan ia penting kerana beberapa sebab. Inovasi ditakrifkan sebagai apa-apa aktiviti yang dilaksanakan. diusahakan menggunakan idea. Kita boleh melihat kepentingan inovasi dalam penciptaan telegraf elektromagnetik pada tahun 1832. Jangan biarkan pelajar ini terpinggir. kaedah baru dapat dilaksanakan dalam memenuhi . Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tindakan ini amat bermakna kepada pelajar berkenaan. Guru dapat membantu pelajar melihat sendiri kekuatan dan kelebihan diri. Guru juga boleh membantu pelajar ini berasa dirinya penting dengan memberikan tugasan bilik darjah yang penting kepada pelajar berkenaan seperti meminta dia menghantarkan sesuatu ke pejabat atau menjadi ketua kebersihan kelas. Memberikan komen yang membina sebagai penghargaan dianggap oleh pelajar sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Inovasi akan memberi manfaat dari segi ekonomi dengan mengkomersialkan produk. Ia membolehkan orang ramai berkomunikasi dengan cepat dan efektif. Dengan ini.2005) RUMUSAN 27 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan inovasi dan langkah-langkah untuk membantu inovasi. Kebanyakan pelajar tahu membezakan antara pujian yang ikhlas dengan pujian yang dibuat-buat. Bermula daripada penggunaan kod Morse kini kita beralih ke telefon mudah alih. Guru juga perlu menunjukkan keyakinan bahawa pelajar itu akan dapat meningkatkan lagi keupayaannya dan membaiki segala kelemahan dirinya. Luangkan sedikit masa untuk berbual-bual dengannya mengenai hobinya. Berikan dia peluang untuk menunjukkan keupayaannya di hadapan kawan-kawan. Melalui inovasi dan kreativiti. keyakinan dirinya akan terbina sedikit demi sedikit dan dapat mengembalikan kepercayaan mereka tehadap keupayaan mereka menghadapi cabaran terutama dalam bidang akademik. Beritahu pelajar bahawa kejayaan yang dicapainya telah dimaklumkan kepada ibu bapa mereka. Pendidik. Libatkan mereka dalam kerja berkumpulan atau. Guru terlalu cepat memberitahu ibu bapa apabila anak-anak mereka terlibat dalam apa-apa masalah sebaliknya terlepas pandang untuk menghubungi ibu bapa apabila anak-anak mereka menempa kejayaan. Guru perlu memberi latihan atau kerja rumah yang sesuai dengan kebolehannya agar dia dapat menikmati kejayaan dalam apa-apa perkara yang dilakukannya. kenal pasti beberapa pelajar yang agak peramah dan minta mereka ‘menemani’ pelajar berkenaan pada waktu rehat. pemikiran dan kemampuan akal serta segala kemudahan di sekitar bagi menghasilkan penemuan atau produk atau memberi nilai tambah bagi manfaat sosial. Guru perlu mencari jalan supaya pelajar ini dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya yang lain dalam aktiviti kelas. Beri peluang pelajar tersebut untuk bercakap mengenai sesuatu yang mudah di hadapan kelas.Guru perlu menunjukkan minat terhadap apa-apa yang mampu dilakukan oleh pelajar dengan baik. Bil 16. sukan dan sebagainya. Inovasi juga memberi keperluan pelanggan dan masyarakat dalam perkara seperti perkhidmatan penyampaian yang cepat dan cekap. Inovasi boleh membawa kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. Produk yang dijangka banyak menonjol pada masa akan datang lebih tertumpu kepada bahan yang mesra alam. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pengurusan Bilik Darjah Membantu Pelajar Yang Hilang Keyakinan Diri’.

Inovasi juga dapat membuka pasaran tempatan dan global. Kreativiti menjadi asas kepada inovasi tetapi bukan sebaliknya. Idea untuk mencipta sebuah kanta kecil yang boleh digunakan di mata telah difikirkan oleh para saintis dan bijak pandai sejak kurun ke-16. 26 Oktober 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Guru bertindak agresif kerana ingin mengawal keadaan kelas yang kadang-kadang riuh rendah seperti di pasar. lebih baik para pelajar mendiamkan diri dan tidak mencari pasal. Mungkin guru ada masalah dengan kerjanya atau masalah di rumah. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Ini menyebabkan sebahagian guru berasa tertekan dengan beban kerja tetapi guru tidak boleh mengambil cuti beberapa hari dengan alasan ada tekanan kerja. Walaupun begitu kita tidak boleh menghukum para guru dengan sewenang-wenangnya. Lagipun jumlah pelajar di dalam kelas terlalu ramai. Peningkatan persaingan global turut menguji keupayaan negara untuk memperkenalkan produk baru dan proses-proses. Ini juga akan menjana kekayaan dan keuntungan industri negara. sukar bagi guru . apakah kekangan yang dihadapi oleh individu untuk menghasilkan inovasi mereka. maka budaya kreativiti perlu digalakkan. Ini menunjukkan inovasi dapat meningkatkan persaingan negara. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Memupuk Kreativit Mencambah Inovasii’. Sistem pendidikan masa kini semakin mencabar. Dengan beberapa kepentingan dan perlunya inovasi dihasilkan dalam masyarakat . Sejak akhir-akhir ini media massa kerap memaparkan kes guru bertindak kasar atau agresif terhadap pelajar. ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan masalah pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh itu guru perlu menyediakan bahan-bahan pengajaran dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya dia tidak tercicir. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata menjana kekayaan dan keuntungan berdasarkan petikan di atas. Kanta lekap pertama dicipta oleh seorang saintis Switzerland pada tahun 1888. Ia sebenarnya merupakan buah fikir artis terkenal Itali. Estidotmy. Ia perlu seiring dengan kemajuan dan keperluan negara. Mengapakah kreativiti penting kepada inovasi? Pada pendapat anda. Sebagai contoh.kehendak pelanggan dan pengguna. Ini penting untuk pembangunan produk yang akan membawa kepada peningkatan permintaan dan menggalakkan pelaburan pekerjaan. telefon bimbit direka cipta untuk berkomunikasi tetapi inovasi ke atasnya telah dilakukan membolehkan penambahan ciri-ciri lain yang menarik perhatian pembeli dan melariskan jualan. Semuanya ini memerlukan inovasi dan kreativiti. Sifat kreatif inilah yang membawa kepada penghasilan ciptaan terbaru. Fenomena ini tidak boleh dipandang ringan. Kreativiti bukan semestinya bakat semula jadi kerana ia boleh digilap. Dalam keadaan seperti itu. Secara tidak langsung. Sesuatu perkara yang berlaku pasti ada puncanya. Pada tahun 1947. Leonardo da Vinci. [2 markah] [2 markah] [4 markah] RUMUSAN 28 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca guru bertindak agresif terhadap para pelajar dan kesannya kepada pelajar. seorang warga Amerika Syarikat mencipta kanta diperbuat daripada plastik yang hanya menutup bahagian konea mata.

kesabaran ini kerap dicabar oleh tindakan yang berbentuk provokasi daripada pelajarpelajar. hanya orang yang marah dan tidak berfikir panjang sahaja yang akan bertindak agresif. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah memperkenalkan Komponen Sastera (KOMSAS) dalam pendidikan Bahasa Melayu kepada pelajar sekolah menengah. Ada kalanya lebih baik guru beredar sahaja dari situasi yang sangat mencabar kesabaran itu untuk mencari ketenangan. pelajar hari ini tetap memandang rendah terhadap dunia sastera. ada juga yang akan menegur dan ada juga yang menangis apabila keadaan kelas tidak terkawal. Guru kadang-kadang terlepas cakap dan mungkin berasa malu untuk menarik balik kata-katanya. Mungkin guru tersebut berasa hukuman yang pihak berkenaan berikan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu lalu menghukumnya lagi. Pelajar kerap kali terlupa bahawa terdapat banyak guru di sekolah dan guru-guru itu pula berlainan perangainya. yang mengecewakan.mengawal kelas. Walau bagaimanapun. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi situasi yang tegang itu? Sebagai pelajar. Sekiranya guru dapat bertenang apabila menghadapi situasi yang tegang itu. semua pelajar peringkat menengah wajib mengikuti KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah. Guru bertindak agresif apabila arahan dan amarannyan tidak diendahkan. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata tindakan yang berbentuk provokasi berdasarkan petikan di atas. tidak menghormati guru. Keguruan merupakan profesion yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi.2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Biasanya guru memberi peringatan atau amaran terlebih dahulu. lebih matang dan lebih tepat dalam tindakannya. guru berkenaan pun mengotakan ‘janjinya’ itu. Mereka lebih rela menghafal formula sains daripada membaca bait-bait puisi. Kesimpulannya. Mulai tahun tersebut juga. Apabila terdapat pelajar yang melanggar peraturan. biadab dan melawan cakap guru. Pendidik. Dalam ledakan teknologi maklumat kini. Salah satu sebab guru bertindak agresif adalah kerana berasa tidak puas hati dengan bentuk hukuman daripada pihak guru disiplin atau pihak pengurusan. Pelajar yang melakukan salah laku tidak seharusnya dibiarkan sahaja. Ada guru yang tidak ambil kisah apabila pelajar bising. bagaimanakah anda dapat membantu mengatasi masalah guru yang bertindak agresif ini? [4 markah] [2 markah] [3 markah] RUMUSAN 29 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang faktor-faktor pelajar tidak berminat mengambil mata pelajaran sastera dan akibatnya Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Pada tahun 2002. Namun. Jarangjarang guru bertindak agresif secara melulu atau spontan. Bil 16. Memang tindakan guru kadang-kadang agak keterlaluan. Selain itu mereka juga berpendapat peluang melayakkan . rata-rata pelajar menyatakan subjek Sastera tidak menjanjikan masa depan yang cerah berbanding dengan subjek lain. tentulah guru boleh berfikir dengan lebih rasional. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pandangan Pelajar: Mengapakah Guru Bertindak Agresif’. Timbul pelbagai rungutan dan alasan daripada pelajar apabila bercakap tentang sastera. Hal juga berpunca daripada sikap pelajar yang kurang sopan. Pendedahan kepada dunia sastera menjadi landasan kepada pelajar untuk menghayati dan seterusnya menghargai sastera. tetapi pihak pelajar juga sepatutnya memandang serius apabila guru memberi amaran atau arahan. Arus globalisasi yang berlaku turut merubah pandangan pelajar terhadap sastera.

dan seterusnya tanpa ragu-ragu menyatakan bahawa sastera merupakan subjek yang begitu susah. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.diri untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menjadi tipis jika mereka mengambil subjek Sastera. kebanyakan pelajar hari ini tidak mempunyai minat untuk membaca bahan bacaan yang serius. [4 markah] RUMUSAN 30 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang keburukan produk kelangsingan badan terhadap kesihatan dan langkah-langkah untuk mengurangkan penggunaannya. Antaranya ialah produk yang merangsang peningkatan jumlah air kencing yang dikenali sebagai diuretik. Selain itu persekitaran merupakan faktor yang membantu menanam minat pelajar akan sastera. penurunan berat badan belaku disebabkan oleh penurunan dalam jumlah air dan potasium yang terkandung dalam badan. Malah promosi produk ini amat kerap dipaparkan melalui media massa. Tidak kurang juga yang menganggap bahawa sastera itu sebagai perkara yang terlalu sukar untuk difahami. Penggunaan selebriti untuk memperkatakan keberkesanan produk juga memikat hati pembeli. November. Kelangsungan fenomena ini mengundang kebanjiran pelbagai produk melangsingkan badan. Persepsi yang berlainan juga berlaku terhadap subjek Sastera apabila segelintir daripada pelajar menganggap sastera merupakan mata pelajaran yang senang atau mudah untuk lulus dalam peperiksaan. Yang paling penting. 2005). oleh Norhafiza Abu Seman. Mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran sastera. secara tidak disedari menutup laluan yang telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. apakah faedah-faedah yang diperolehi dengan mengambil mata pelajaran sastera. terpulanglah kepada pelajar sama ada hendak menggunakan laluan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dengan sepenuhnya atau bak kata pepatah. Hal ini disebabkan kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam bidang sastera agak terhad berbanding dengan subjek lain. mereka mengambil subjek sastera walaupun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui makna sebenarnya sastera. Penyingkiran bahan ini juga boleh . Budaya kurang membaca dalam masyarakat juga mendorong pelajar meminggirkan sastera. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Tunas Cipta. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . “Pelajar dan Sastera”. Dengan penggunaan produk ini. Mereka menganggap. Mereka belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata tanpa cuba untuk mendalaminya. tanyalah selera”. Terdapat produk kelangsingan badan di pasaran yang mempunyai beberapa kesan negatif. Disebabkan faktor tersebut. Kini. Kekurangan potasium menyebabkan kelemahan otot termasuk otot jantung. memberatkan fikiran. mereka tidak perlu bertungkus lumus untuk mempelajari mata pelajaran Sastera. Produk sebegini begitu kuat pengaruhnya kepada pengguna kerana keberkesanan strategi promosi yang dilakukan oleh pengeluarnya. “tepuk dada. Pelbagai pandangan dan tanggapan negatif yang diberikan oleh pelajar terhadap sastera. Tambahan pula. kesedaran diri pelajar sendiri dalam memupuk minat akan sastera. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Masalah obesiti atau kegemukan sekarang menjadi fenomena sejagat. (i) Berikan maksud rangkai kata persepsi yang berlainan juga berlaku [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar mengambil mata pelajaran Sastera? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda.

Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan “Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilngan”. muntah. sukar tidur (insomnia) dan mudah marah. Di samping itu terdapat juga produk kesihatan yang meningkatkan kekerapan membuang air besar. Dewan Masyarakat. yang mengakibatkan kehilangan vitamin dan mineral dalam tubuh. kekeringan mulut dan rasa dahaga. Sekiranya dibiarkan berpanjangan keadaan ini akan membawa kepada permasalahan psikologi. Ini kerana. Sebenarnya kaedah yang terbaik dalam menurunkan berat badan ialah dengan mengawal selera makan serta mengamalkan senaman yang berterusan. Produk kelangsingan badan yang paling popular ialah produk yang boleh mengurangkan selera makan. 2005). Oktober. “Bahaya Produk Kelangsingan Badan”. Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan untuk memastikan hasrat ini tercapai. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. produk ini juga menghalang fungsi normal usus bagi menghasilkan najis yang normal. Kekerapan ini mengakibatkan penggunanya mendapat cirit-birit. individu yang menggunakan produk ini dinasihatkan menghentikan penggunaannya bagi mengelakkan kesan yang memudaratkan. Mungkin yang paling mudah antara startegistrategi ini adalah menambah baik Skim Perkihdmatan Pendidikan. fenfluramin. Malah produk jenis ini juga boleh menyebabkan rasa keresahan. Tujuannya amat mudah iaitu untuk menjadikan profesion keguruan mempunyai skim yang menarik dan dengan . begitulah tema hari guru pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. norepinefrin atau norpseudoepinefrin. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. bagaimanakah masyarakat dapat menjaga kesihatan diri? [4 markah] RUMUSAN 31 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang usaha-usaha yang dijalankan untuk memartabatkan profesion keguruan dan kepentingannya kepada guruguru . Produk kelangsingan tubuh jenis ini menyebabkan rasa loya. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata kelangsungan fenomena ini dalam petikan di atas? [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan produk kelangsingan badan mendapat sambutan daripada pengguna? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. Kaedah ini tidak memberikan permasalahan kepada kesihatan dan jika diamalkan secara berterusan nescaya membolehkan seseorang mempunyai bentuk badan yang menarik. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu berusaha bersungguhsungguh untuk melahirkan generasi yang mengutamakan kualiti dalam setiap pekerjaan mereka. Apa yang membimbangkan produk ini turut mengganggu kadar denyutan jantung yang akhirnya akan mengakibatkan penyakit jantung yang kronik.mengakibatkan kecelaruan pemikiran. Biasanya produk ini mengandungi dadah terbitan seperti adernalin. Cirit-birit yang berterusan menghalang penyerapan zat makanan yang sempurna. Memang selama ini pun banyak usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik aspek ini. Oleh itu. Terdapat juga laporan yang menunjukkan kesan produk kelangsingan ini terhadap kerosakan hati penggunanya. Hal ini demikian kerana kebanyakan dadah yang diambil ini masuk ke dalam aliran darah serta akhirnya akan dimetabolismekan di dalam hati. Kekurangan air dalam tubuh juga menyebabkan dihidrasi yang turut membahayakan kesihatan. oleh Siti Balkis Budin. Untuk mencapai hasrat ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengaturkan beberapa strategi untuk memartabatkan profesion keguruan.

Untuk memastikan guru dapat memberikan perkhidmatan berkualiti. Strategi seterusnya adalah dengan meningkatkan rasa bangga dan keyakinan guru terhadap profesion mereka. merenung kembali Profesion Keguruan di Malaysia”. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Usaha ini juga dapat menawarkan tempat kepada pelajar martikulasi yang berminat untuk menjadi guru tetapi terhalang oleh jumlah tempat yang mampu disediakan oleh IPTA. Sehubungan dengan itu. kehadiran guru yang berkualiti dapat memertabatkan profesion keguruan. KPM telah mengarahkan agar beban kerja guru dikaji. KPM akan memastikan penempatan guru bersesuaian dengan kehendak diri guru tersebut. Ini kerana mereka dikatakan memilih profesion ini sebagai pilihan terakhir. Walau bagaimanapun ramai orang tidak memahami STS dan merasakan ianya satu beban dan menyukarkan. Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mula memperkenal Sistem Taksiran Sendiri (STS) bagi mewajibkan kira-kira tiga juta pembayar cukai individu membuat taksiran dan menentukan sendiri jumlah cukai yang perlu dibayar. Mulai tahun 2005. Oleh itu prestasi mereka dalam kerjaya tersebut kurang memuaskan malah dikatakan memilih dan tidak mahu ditempatkan di kawasan pedalaman. Diharapkan. KPM juga berusaha untuk menambah bilangan guru yang berkelulusan ijazah. LHDN juga mahu meningkatkan jumlah pembayar cukai melalui pendidikan pembayaran cukai. Sistem ini diperkenalkan sebagai satu usaha meningkatkan kutipan cukai. Dewan Masyarakat. Melalui perubahan dalaman dan pembetulan kendiri ini. Begitu juga pelbagai aspek percukaian lain yang kadang-kadang dianggap rumit. Melalui program ini setidak-tidaknya pelajar cemerlang yang benar-benar berminat telah dikenal pasti sejak selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Dengan ini guru dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas hakiki mereka iaitu mengajar dan mendidik. namun ia menuntut kesatuan fikiran dan tindakan warga guru. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Walau bagaimanapun KPM menghadapi cabaran kerana membuka laluan kepada graduan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). barulah pandangan masyarakat terhadap guru akan berubah. Diharapkan langkah tersebut akan mengembalikan penghormatan masyarakat terhadap profesion keguruan. Dalam hal ini pujian harus diberikan kepada KPM sekarang yang berusaha mendapatkan calon terbaik melalui Program Pelajar Cemerlang dan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL).itu dapat menarik calon yang berkualiti untuk menyertai profesion ini. Dengan usaha ini KPM dapat mengawal kualiti dan ciri guru yang hendak dihasilkan. Oktober. LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai. Dengan cara ini tekanan yang dihadapi guru dapat dikurangkan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Selain itu KPM juga berusaha untuk mempertimbangkan permohonan pertukaran guru dengan lebih mudah. 2005). oleh Siti Balkis Budin. Sebelum ini ramai tenaga kerja LHDN digunakan untuk menjalankan kerja- . (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berura-ura untuk merealisasikan dalam petikan di atas. Strategi ini bukanlah sukar. Bagi mengurangkan tekanan dan memastikan kualiti kerja guru tidak terjejas. Melalui sistem ini LHDN menjangkakan tahap pematuhan pembayaran cukai dalam kalangan pembayar cukai akan meningkat. Dengan itu KPM berura-ura untuk merealisasikan penaikan taraf maktab perguruan kepada institusi yang bertaraf universiti. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerima graduan Kursus Lepasan Ijazah (KPLI)? [3 markah] (iii) Pada pandapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh seorang guru supaya mereka dipandang tinggi oleh masyarakat? [4 markah] RUMUSAN 32 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tujuan Sistem Taksiran Sendiri (STS) yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan ke mana hasil cukai negara dibelanjakan.

Apa yang penting melalui sistem STS ini. Semua pembayar cukai harus menghantar borang bayaran cukai mereka. Semua ini membantu LHDN mengurangkan kos operasi yang semakin meningkat.Ahad. Maka kewujudan tiga buah sekolah berlainan . orang ramai akan membuat bayaran tanpa banyak alasan. semangat kekitaan tidak akan wujud sebagai satu entiti. namun mampukah dengan hanya berkongsi padang atau kantin sekolah berjaya merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum? Jika proses ini berlaku dalam dua bangunan yang berbeza. (Diubahsuai daripada. Usaha-usaha mengutip cukai akan diberi keutamaan bukan lagi mentafsir cukai. Jika mereka tidak tahu atau tidak faham berhubung potongan cukai tersebut. sebaliknya secara berasingan. Sementara itu pihak LHDN pula akan berpegang. Mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang ingkar membayar cukai merupakan jalan terakhir memastikan sumber kewangan kerajaan ini tidak tiris. Jika mereka hanya berinteraksi sewaktu di kantin atau di padang sekolah. tetapi kita bagaikan masih tercari-cari apakah ramuan yang terbaik untuk menghasilkan generasi yang diharapkan? Sekolah Wawasan umpamanya merupakan satu usaha yang baik. 27 Mac 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Jika kita tidak dapat merasai faedahnya sekarang mungkin faedahnya akan dirasai oleh anak cucu kita pada masa akan datang. adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mengambil tahu mengenainya. Jika LHDN dapat mendidik orang ramai mengenai pembayaran cukai melalui tafsiran sendiri maka kita dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga. Melalui kaedah STS ini juga pihak LHDN berharap dapat meningkatkan kemampuan menjejaki pembayar cukai yang culas selain dapat meringankan beban menjejaki individu yang ingkar hingga ke rumah atau menulis surat amaran. LHDN juga akan terus memperbaiki mutu kerja kakitangan sedia ada dan menyediakan unit penerangan percukaian kepada pembayar cukai. kepada logo Mesra. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. mengapakah sesetengah individu yang sepatutnya membayar cukai tidak berbuat demikian? [ 4 markah] RUMUSAN 33 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah memperkasa sekolah kebangsaan dan halangannya.kerja taksiran. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Membantu dan Memuaskan dalam melaksanakan amanah yang digalas. Pelbagai faedah akan dinikmati rakyat jika semua pihak sama-sama melaksanakan tanggungjawab membayar cukai. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Taksiran Sendiri (STS)? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Berita Minggu. keadaan ini sebenarnya merugikan. Proses pengintergrasian kaum memang wajar dimulakan daripada peringkat sekolah lagi. agak mustahil mereka dapat berkongsi aspirasi yang sama. “Hasil dijangka meningkat melalui STS”. Setiap pembayar cukai pasti akan faham tanggungjawab mereka dan mereka akan terus melunaskan kewajipan penting ini setiap tahun.

Separuh daripada jumlah minyak yang digunakan adalah untuk kenderaan pengangkutan. Sekolah kebangsaan haruslah dibina di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan tempat kediaman. Langkah seterusnya yang boleh diambil adalah menawarkan semua mata pelajaran yang diajar di SJK Cina dan SJK Tamil. Menyediakan tenaga pengajar yang bertaraf dunia di sekolah-sekolah kebangsaan merupakan strategi penting. Hal ini demikian untuk menjamin prestasi akademik. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.aliran dalam satu kawasan seperti konsep Sekolah Wawasan dilihat sukar untuk mencapai matlamat perpaduan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Oleh itu. kokurikulum dan sahsiah pelajar sekolah kebangsaan sentiasa tinggi. Cina. Walaupun petroleum merupakan pembekal tenaga yang paling efisien. (Diubahsuai daripada ‘Perkasakan Sekolah Kebangsaan’. Belajar dalam satu kelas dan dalam satu sekolah yang sama adalah kuncinya. Antara bahan api alternatif yang dikenal pasti adalah biodiesel. atau kaum-kaum lain berada dalam satu kelas untuk mengikuti mata pelajaran yang diwajibkan. Pelbagai kemudahan di sekolah kebangsaan mesti ditingkatkan setanding atau lebih baik berbanding sekolah jenis kebangsaan. Imej nasional tersebut mampu mengurangkan prasangka negatif. Lokasi sesebuah sekolah antara faktor yang boleh mempengaruhi ibu bapa menghantar anakanak mereka belajar di sana. Keadaan ini sudah tentu akan dapat menarik minat pelajar pelbagai kaum untuk belajar di sekolah kebangsaan dan seterusnya menjadi pewaris perpaduan pada masa depan. bukan dalam satu kawasan sekolah tetapi kelas atau bangunan yang berasingan. Memang sudah tertanam di dasar setiap minda kita bahawa sekolah adalah tempat untuk menimba seberapa banyak ilmu. Persepsi kemudahan di sekolah kebangsaan yang selalunya usang. daif harus dihapuskan. Hilangkah identiti sesuatu kaum itu jika ia dikongsi dan diberi peluang kepada kaum lain untuk menghayatinya? Biarkan pelajar-pelajar Melayu diberi peluang mempelajari mata pelajaran yang selama ini ditawarkan di SJK Cina atau SJK Tamil. Faktor-faktor inilah yang menjadikan sekolah kebangsaan di pandang rendah. Justeru sekolah kebangsaan haruslah menekankan aspek tersebut agar lebih diyakini oleh semua lapisan masyarakat. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah kemampuan Sekolah Wawasan merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum dipersoalkan? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda mengapakah masyarakat Malaysia perlu bersatu padu? [ 4 markah ] RUMUSAN 34 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan menggunakan biodiesel dan usaha-usaha meningkatkan penggunaannya. mudah dihubungi dan berdekatan dengan pelbagai kemudahan. Tenaga pengajar yang berkualiti teras kecemerlangan sesebuah sekolah. India. serba kekurangan. Biarkan para pelajar Melayu. penggunaannya telah menimbulkan pelbagai masalah. di sekolah-sekolah kebangsaan. bahan api alternatif diperlukan bagi mengurangkan masalah-masalah tersebut. Utusan Malaysia. Bahan api biodiesel semakin mendapat perhatian kerana selain mesra alam dan sumbernya pula boleh diperbaharui. dan lain-lain. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dianggap nadi utama menghasilkan insan atau pelajar yang berilmu. Justeru proses memperkasakan sekolah kebangsaan agar sifatnya menjadi lebih nasional dilihat sebagai sesuatu yang amat wajar. gas asli 21%. Minyak merupakan pembekal tenaga terbesar di dunia iaitu sebanyak 36% diikuti oleh arang batu 23%. Selasa 15 Mac 2005 ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. .

Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Pencemaran udara daripada asap kenderaan merupakan satu masalah besar dan semakin membimbangkan. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis. Justeru kerana dihasilkan daripada sumber bahan-bahan organik semula jadi menyebabkan biodiesel mudah terurai. Campuran biodiesel dan diesel petrol didapati sesuai digunakan dalam kereta-kereta moden tanpa perlu mengubah suai enjin kenderaan. menumbuk. minyak rapeseed di Eropah dan minyak sawit di Malaysia. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berupaya melarut sisa mendapan [ 2 markah ] Apakah kesan pencemaran akibat daripada pembakaran bahan api petroleum? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. apakah masalah meningkatkan penggunaan bahan api biodiesel ? RUMUSAN 35 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buli dan usaha-usaha mengatasi masalah buli di sekolah. Sifatnya yang sedemikian menjadikan biodiesel antara pilihan bijak menyelamatkan alam sekitar dan seterusnya nyawa manusia. (Diubah suai daripada ‘Bahan api bio’ Utusan Malaysia. menendang dan sebagainya. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Sumber membuat biodiesel berbeza-beza mengikut negara. Pelajar lelaki lebih yang dihadapi dalam usaha [ 4 markah] . Penggunaan biodiesel boleh meningkatkan kecekapan pembakaran dan seterusnya mengurangkan pencemaran debu. Perbuatan buli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dikeluarkan daripada pembakaran bahan api petroleum menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia dan hujan asid selain boleh mengancam kesihatan manusia. Buli secara langsung termasuklah aksi mengugut. Samasamalah kita meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel demi menyelamatkan alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. Biodiesel didapati tidak mengandungi sulfur. iaitu buli secara langsung dan buli secara tidak langsung. Biodiesel juga berupaya melarut sisa mendapan diesel petrol yang terdapat dalam enjin dan sekaligus membersihkannya. contonya minyak kacang soya di Amerika Syarikat. Debu dalam asap kenderaan sebenarnya berpunca daripada pembakaran bahan api yang tidak lengekap. mengacau dengan kata-kata. Rabu 28 Disember 2005. Buli secara tidak langsung seperti mengejek. karbon monoksida. diketawakan dan gosip-gosip liar. Gas-gas karbon dioksida. Sejumlah 21% daripada gas karbon dioksida yang dibebaskan berpunca daripada asap kenderaan. ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. menyepak. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli secara tidak langsung. Pembakaran biodisel juga tidak mengeluarkan karbon dioksida berlebihan. Karbon dioksida yang dikeluarkan akan dikitar semula melalui proses fotosintesis selanjutnya. maka tiada pencemaran sulfur dioksida. Maka tiada sebarang kos tambahan diperlukan.

Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. jumlah penagih dadah di negara ini semakin meningkat. Sedangkan selama ini emosi mangsa telah lama ‘cedera’ akibat perbuatan pembuli atau mereka yang tidak begitu mengendahkan aduannya. [ 3 markah ] Pada pendapat anda. Profesor Dr. Pelajar tingkatan empat didapati paling sedikit terbabit dalam kes buli berbanding pelajar tingkatan rendah yang lain. Suradi Salim. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. Oleh itu. Dari segi undang-undang. Namun. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Jika dibiarkan. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. tetapi rakan sekelasnya yang menyaksikan perbuatan itu walaupun mereka tidak dibuli.banyak terbabit dalam kes buli berbanding pelajar perempuan. Mangsa juga takut ke sekolah. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. mengapakah ramai pelajar terbabit dalam kes-kes buli di sekolah? [ 4 markah ] RUMUSAN 36 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah membanteras penyalahgunaan dadah dan kepentingannya kepada negara . Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Malaysia menggunakan pelbagai pendekatan untuk membanteras penagihan dadah yang menjadi ancaman kepada bangsa dan negara. Ogos 2005. Ancaman dadah meragut beribu-ribu nyawa anak muda. semua pihak perlu berkerjasama bagi menangani masalah yang semakin meruncing dan berbahaya ini. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. Universiti Malaya. Falkulti Pendidikan. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Atasi segera masalah berkenaan supaya pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. (i) (ii) (iii) Berikan maksud rangkai kata gosip-gosip liar. Mangsa buli juga akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan ahli keluarga. Ancaman yang dibawa oleh dadah kepada masyarakat dan negara menyebabkan kerajaan Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. perasaan ‘takut’ yang luar biasa ini amat memeritkan. Sebaliknya pembuli berasa seronok kerana dapat membuli mangsanya. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. (Diubahsuai daripada ‘Menangani masalah buli di sekolah’Dewan Siswa. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Sebetulnya. [ 2 markah ] Takrifkan dengan jelas fenomena buli di kalangan pelajar. berpendapat bahawa mangsa buli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Malaysia melaksanakan undang-undang yang keras dan tidak bertolak ansur . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan.

[3 markah ] iii. Program pembangunan belia dan pembangunan komuniti wajar diperluas dan aktif dengan mengetengahkan agenda yang berkaitan dengan kehidupan yang sihat dan bebas daripada ancaman dadah. peminat mula memasang impian untuk melihat skuad ini mengangkat kembali maruah bola sepak tempatan di peringkat antarabangsa seperti tahun 70-an dan 80-an. Bagaimanakah caranya masyarakat dapat dididik untuk membenci dadah. skuad ini tewas 0-2 kepada pasukan Bosnia yang . Masyarakat perlu dididik dan diberi kesedaran supaya sentiasa membenci dadah. Pendidikan untuk menimbulkan keinsafan serta kebencian terhadap dadah perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat. pegawai perubatan. Seharusnya usaha-usaha yang dijalankan mendatangkan kesan dan hasil yang positif. Iklan dan filem yang berkesan berkait dengan keburukan dan penagihan dadah perlu disiarkan dalam media massa untuk menimbulkan kesedaran kepada orang ramai.terhadap ancaman dadah. [ 4 markah ] RUMUSAN 37 Baca petikan di bawah dengan teliti. Oktober 2004) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. kawasan perairan dan pelabuhan. tindakan undang-undang terhadap penagih dan pengedar dadah dan sebagainya. (Diubahsuaikan daripada rencana Penagihan Dadah: Merenung Kegagalan oleh Abdul Rahim Abdul Rashid. Khutbah atau ceramah di masjid. Kejayaan skuad bola sepak negara bawah 23 tahun menumpaskan Thailand dalam Kejohanan Pesta Bola Sepak Merdeka baru-baru ini memberikan harapan baru kepada peminatpeminat bola sepak tempatan. Malangnya realiti yang berlaku amat mengecewakan. Semua bentuk dadah yang dibawa masuk untuk tujuan perubatan dikawal ketat oleh agen antinarkotik dan agen antidadah negara. Berikan maksud rangkai kata menggunakan pelbagai pendekatan berdasarkan petikan di atas. [ 2 markah ] ii. Kemenangan ini berjaya membina keyakinan seterusnya meningkatkan moral pemain-pemain sebelum turun bertarung dalam Sukan SEA September ini. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dewan Masyarakat. Hal ini termasuklah menguatkuasakan Akta Penagih Dadah 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. kesengsaraan hidup disebabkan dadah. Malangnya pada peringkat separuh akhir. Lebih jauh daripada itu. Bidang pendidikan juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam mendepani masalah dadah ini. Antaranya ialah dengan memaparkan kesan buruk dadah. i. apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu menagih dadah. kaunselor. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk memajukan sukan bola sepak negara dan faedah-faedahnya. Pengawalan yang lebih ketat juga dilakukan di lokasi yang strategik termasuk lapangan terbang antarabangsa. Usaha membanteras penagihan dadah merupakan usaha jangka panjang dan melibatkan pelbagai agensi seperti polis. Kempen kesedaran perlu ditanam di peringkat sekolah terutama memasukkan isu dan kesan penagihan dadah ke dalam sukatan kurikulum sekolah. Dadah terus menjadi ancaman yang kritikal kepada masa depan Malaysia. gereja dan rumah ibadat perlu juga memberi perhatian kepada isu berkaitan ancaman dadah sebagai musuh utama masyarakat dan negara. Pada pendapat anda. sempadan negara. yang mengenakan hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah sekiranya jumlah dadah melebihi had 3 kilogram. badan bukan kerajaan hinggalah pemimpin politik. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan.

Kajian yang dijalankan oleh Persekutuan Pengeluar Malaysia (FMM) baru-baru ini mendapati bahawa peratus pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat dari tahun ke tahun. iii. kepulangan pemain-pemain ini akan membantu memantapkan pasukan negara. Cina atau pun jiran terdekat. kosentrasi dalam permainan dan kegagalan menangani tekanan. pemain-pemain dihimpunkan di suatu tempat dan dilatih dengan cara ala ketenteraan untuk menguatkan aspek fizikal. Pengambilan pakar-pakar dalam bidang yang dinyatakan perlu dilakukan.menyerlahkan segala kelemahan pemain-pemain dari segi kekuatan fizikal. Pesta tersebut memberi peluang kepada siswazah untuk mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda i. dikaji dan diperkenalkan. Jurulatih dari luar negara yang mempunyai rekod yang memberangsangkan perlu diambil untuk mengajar teknik-teknik asas yang perlu dikuasai oleh pemain-pemain. Kebanyakan siswazah tidak memahami prospek pekerjaan yang dipohon sehingga menyebabkan mereka gagal dalam temu duga. pihak-pihak tertentu perlu sentiasa melakukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam menyediakan pemain-pemain yang berkualiti. Saiz fizikal juga perlu diambil kira memandangkan persaingan pada peringkat tertinggi menuntut ciri ini. di atas. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. pembinaan dan perkhidmatan. Akhirnya. teknik. pemain-pemain yang berpotensi perlu dihantar berlatih di negara-negara Eropah. Hal-hal seperti pemakanan dan bantuan perlu diselidik. Pada peringkat umur sebegini. Jumlah pemain yang dihantar perlu dipertingkat bilangannya dan meliputi kesemua posisi. Oktober 2002) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan sendiri. mengapakah mutu sukan bola sepak negara kini semakin merosot ? [ 4 markah] RUMUSAN 38 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor siswazah menganggur dan kesannya kepada negara. [ 2 markah Bagaimana disiplin sains dapat membantu memajukan sukan bola sepak negara? [ 3 markah ] Pada pendapat anda. perkilangan. Pemilihan pemain-pemain yang berbakat perlu dilakukan seawal umur tujuh tahun. Seterusnya. Dewan Masyarakat. Oleh sebab itu. taktik dan kemahiran-kemahiran yang terkini. Thailand yang begitu cepat meningkat dan menduduki kedudukan yang lebih atas daripada kita. Permainan bola sepak tidak boleh dipisahkan daripada disiplin sains. saiz badan dan kekuatan pemain-pemain boleh membantu kekuatan pemain-pemain kita. Zulkifli Yusof. Sering kali juga diuar-uarkan oleh banyak pihak bahawa penguasaan . (Dipetik daripada Surat Pembaca. pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan perancangan jangka panjang yang tersusun dan berterusan untuk membentuk pasukan bola sepak yang bertaraf dunia. Oleh hal yang demikian. pengalaman. Kita perlu mengkaji kemajuan pasukan bola sepak Jepun. ketangkasan. ii. Di Eropah. Kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menganjurkan Pesta Kerjaya untuk siswazah menganggur pada 7 April 2005. Aspek mental juga perlu dititikberatkan untuk melahirkan skuad bertaraf dunia. teknik-teknik yang diajar lebih mudah dan cepat dikuasai. Pemain-pemain ini akan sentiasa terdedah dengan corak permainan. Berikan maksud rangkai kata mempunyai rekod yang memberangsangkan berdasarkan petikan di atas. Seterusnya.

Budaya menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti yang membentuk perpaduan sosial dalam sistem (budaya) perhubungan sosial Melayu. Sekiranya anda seorang siswazah menganggur. kira-kira 26 peratus siswazah ini dikatakan tidak berketerampilan dan memiliki personaliti yang kurang menarik. tetapi kelemahan kemahiran berkomunikasi merupakan satu lagi faktor yang perlu diteliti. Biar siapa pun diri kita yang penting ialah perlunya berkomunikasi. Menurut kajian yang dilakukan terhadap 3300 orang pengurus sumber manusia pelbagai syarikat di Malaysia mendapati 56 peratus siswazah yang datang temu duga di syarikat mereka lemah berbahasa Inggeris.bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan siswazah menyebabkan mereka gagal mendapatkan pekerjaan. Budaya menegur bererti budaya yang menggalakkan anggota budaya itu menegur antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperbaik keadaan. Tidak dinafikan bahawa bahasa Inggeris penting sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. tetapi faktor kemahiran komunikasi tidak wajar dikesampingkan. Orang yang ditegur akan mengatakan bahawa orang yang menegurnya senghaja mencari fasal dengannya. apakah yang anda akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? [ 4 markah ] RUMUSAN 39 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang ciri-ciri membuat teguran yang baik dan faedah-faedah membuat teguran. Kesimpulannya. Siswazah seharusnya merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) bagi menumpukan penyediaan kemahiran yang lebih tinggi selain mendedahkan siswazah kepada suasana dunia pekerjaan. Penglibatan siswazah dalam sesuatu sektor ekonomi juga harus dikembangkan.Julai 2005) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah? [3 markah ] iii. Hakikatnya. i. Ketidaksamaan antara dasar pendidikan dengan dasar majikan ini menimbulkan masalah pengangguran yang cukup membingungkan. Kegiatan kokurikulum merupakan pemangkin untuk siswazah meningkatkan motivasi selepas mereka tamat belajar. Lazimnya tomahan ini berlaku . jawab-jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa maju di dunia ialah budaya menegur. Namun. siswazah di negara ini bukan sahaja lemah penguasaan bahasa Inggeris malah tidak mempunyai keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan khalayak. Selain itu. Faktor ini ada rasionalnya memandangkan pekerjaan di sektor swasta memerlukan pengetahuan bahasa Inggeris yang tinggi kerana mereka berurusan dengan syarikat antarabangsa. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang dibina sejak merdeka dahulu meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Teguran yang diberi semestinya tidak boleh menimbulkan perselisihan. Terdapat juga faktor lain seperti mobiliti kerana siswazah masih terikat dengan tempat kelahiran dan tidak mahu keluar mencari kerja di tempat lain. Usaha lain yang dapat membantu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah adalah dengan mempelbagaikan kegiatan kokurikulum di institusi pengajian tinggi (IPT). oleh Puteri Roslinda Abdul Wahid. maka sia-sialah tujuan teguran tersebut. teguran tersebut mestilah bertujuan untuk menasihati orang. Sekiranya teguran yang diberi itu mengakibatkan pergaduhan. manakala 32 peratus mendapati kebanyakan siswazah mengharapkan gaji serta ganjaran yang lumayan. [2 markah ] ii. Jelas bahawa bahasa Inggeris diletakkan sebagai asas yang penting oleh majikan dalam menemu duga seseorang calon bagi sesuatu jawatan. Berikan maksud rangkai kata cukup membingungkan seperti dalam petikan di atas. penguasaan bahasa Inggeris yang baik tidak dinafikan merupakan aset yang penting bagi seseorang siswazah apabila melangkah ke dunia pekerjaan. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana: Mengapakan Siswazah Menganggur. Dewan Masyarakat. Apabila seseorang menegur.

jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Namun agak menyedihkan apabila akhir-akhir ini orang Melayu mengetahui terdapat banyak masalah yang boleh merosakkan masa depan bangsa mereka. Cara ini membolehkan penerima teguran dapat menerimanya dengan hati terbuka. Seterusnya ketika membuat teguran sikap ‘baling batu sembunyi tangan’ seharusnya dihindarkan. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi permasalahan sosial dan kesan gejala sosial kepada masyarakat. namun dalam bidang sosial lebih banyak lakaran suram yang terpahat lantaran meningkatnya pelbagai kes jenayah dan gejala sosial yang cukup rencam sifatnya. Teguran mestilah dibuat secara bersemuka antara yang menegur dan yang ditegur. ii. Masyarakat ini akan menganggap pandangan begitu boleh menjejaskan keputusan yang sudah dibuat oleh pihak yang berkuasa. Kecemerlangan bangsa Melayu dalam apa-apa juga bidang bergantung pada banyak faktor. Amalan menegur dalam masyarakat Melayu semestinya dilakukan secara halus dan bertatatertib. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Namun teguran secara berhemah akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. [2 markah] Apakah yang akan berlaku skiranya amalan mengumpat dibenarkan dalam sesebuah masyarakat? [3 markah] Pada pendapat anda. Ini bukan bermakna orang yang menegur tidak berani atau lemah. Walaupun pelbagai kisah gemilang mewarnai pencapaian negara terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik. 2005). Amalan ini sebenarnya sudah lama wujud dalam budaya Melayu. oleh Hassan Ahmad. Amalan mengumpat tidak seharusnnya wujud dalam budaya menegur. Oleh sebab itu orang yang menegur itu mestilah mempunyai kelayakan ilmu dan moral yang dapat diteladani oleh pihak yang ditegur. Ini disebabkan oleh budaya menegur tidak lagi menjadi panduan bersama untuk memajukan bangsa mereka. Antaranya ialah faktor amalan menegur dalam budaya Melayu. Melalui proses ini. Tidak berlaku proses tegur-menegur sekiranya pihak yang menegur bersikap bahawa hanya pendapatnya sahaja yang betul. Kalau sesebuah masyarakat anggotanya lebih suka mengumpat dan mengutuk. i. Oleh itu teguran yang baik mestilah ada ciri-ciri interaksi antara kedua-dua pihak. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Antara tindakan jangka panjang kerajaan dalam usaha ini ialah memperkenalkan semula mata pelajaran Pendidikan Sivik dan . hal ini merupakan tanda-tanda bahawa amalan menegur tidak digalakkan dalam masyarakat tersebut. Tidak berguna kalau orang yang menegur lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikannya. apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya teguran dibuat secara tidak berhemah? [4 markah] RUMUSAN 40 Baca petikan di bawah dengan teliti.sekiranya orang yang ditegur tidak dapat menerima teguran tersebut. Perbuatan menegur secara kasar dan biadab perlu dielakkan. Berikan maksud rangkai kata lazimnya tomahan ini dalam petikan di atas. iii. tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu. Fenomena ini mendorong pelbagai pihak berusaha bersungguh-sungguh untuk merangka dasar . sehingga kesannya dapat meresap ke dalam jiwa orang yang menjadi sasaran. strategi dan tindakan untuk menanganinya. April. pihak yang menegur pun dapat belajar daripada pihak yang ditegur. “Budaya Menegur”. Lazimnya keadaan ini akan menyaksikan pandangan kritis tetapi membina tidak digalakkan. Dewan Masyarakat. Dengan kata lain teguran dalam kalangan masyarakat Melayu adalah dalam bentuk kiasan dan sindiran. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana.

Kewarganegaraan (FSK) kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Oleh yang demikian pihak berkuasa mesti merangka dasar pengurusan bandar di negara ini secara bijaksana termasuklah melaksanakan sepenuhnya konsep bandar selamat. Konsep ini berkemungkinan dapat dilaksanakan apabila mendapat restu kerajaan. Selain daripada usaha pencegahan melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Oleh yang demikian kerajaan perlu mengawal pertambahan penduduk bandar secara mendadak yang boleh menyumbang kepada masalah setinggan dan kemiskinan bandar. komitmen ahli masyarakat untuk sekurang-kurangnya melaporkan kegiatan jenayah dan gejala sosial di persekitaran mereka merupakan satu usaha yang patut disanjung tinggi. kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara (DSN) dijangka dapat menggerakkan tenaga pelbagai sektor dalam menangani isu sosial. Jenayah dan kemelut sosial juga amat sinonim dengan kemiskinan dan setinggan. [2 markah] Apakah kebaikan-kebaikan daripada pelaksanaan konsep bandar selamat? [3 markah] Pada pendapat anda. Selain itu. yang seharusnya diberikan perhatian ialah peningkatan penduduk bandar yang berterusan yang dianggap boleh mengundang lebih banyak masalah jenayah dan sosial. (i) ( ii ) ( iii ) Jelaskan maksud lakaran suram yang terpahat dalam petikan tersebut. Ini kerana hukuman yang lebih berat menjadikan mereka yang ingin melakukan kesalahan “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. Dewan Masyarakat. adalah diharapkan tidak akan ada kelompok yang akan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara kerana kelompok yang terpinggir inilah yang selalunya cenderung untuk bertingkah laku secara negatif. segala usaha dan pemikiran harus digembleng untuk mencari kaedah dan formula bagi menangani jenayah terkutuk ini. Faktor yang tidak kurang pentingnya. Konsep ini mampu menjadikan sesebuah bandar itu bebas daripada sebarang ancaman fizikal. Apabila terlaksanannya konsep ini bandar akan bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan nyawa. faktor hukuman juga seharusnya diberi perhatian oleh pihak kerajaan. Di samping itu. bebas daripada kemusnahan dan malapetaka dan penduduk bebas daripada kemerosotan sosial dan moral. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. . oleh Zamri Misman. Dalam usaha memerangi kemelut sosial yang kian meruncing terutamanya di bandar-bandar. Januari 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Dengan cara ini. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menggalas Cabaran Sosial Negara. ada pihak yang mencadangkan pewujudan konsep bandar dan pekan selamat. Mungkin agak keterlaluan jika dikatakan bahawa setiap wanita tanpa mengira umur atau kedudukan perlu beranggapan bahawa mereka mungkin pada bila-bila masa sahaja akan menjadi mangsa jenayah seks. sosial dan mental yang boleh mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. mengapakah undang-undang yang sedia ada tidak berupaya mengurangkan perlakuan jenayah dan gejala sosial di negara ini? [4 markah] RUMUSAN 41 Baca petikan di bawah dengan teliti. Dasar strategik ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja tetapi meliputi semua peringkat usia. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi jenayah seks dan kesan jenayah tersebut kepada mangsa dan masyarakat. Tetapi jika tanggapan ini diambil kira.

Oleh yang demikian ada beberapa sikap yang perlu disemai dan disuburkan dalam diri pelajar agar mereka berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran. sementara yang selebihnya diabaikan. i ii Jelaskan maksud keterbukaan tetapi terkawal dalam petikan tersebut. Ini kerana. apah faktor-faktor jenayah seks di negara ini belum berjaya dikurangkan?[4 markah] RUMUSAN 42 Baca petikan berikut dengan teliti. Para remaja itu sendiri pula. Para ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya perlu menggembleng tenaga dan fikiran ke arah membasmi perlakuan jenayah seks ini. maka sebarang tindakan untuk menghapuskan salah satu daripada faktor-faktor tersebut perlu dicegah. oleh Ramlan Abd. Namun yang lebih baik ialah kesedaran untuk “ berfikir dua kali” itu adalah kesedaran yang datang dari dalam diri sendiri. perlu memantapkan disiplin kendiri dan memantapkan harga diri. sikap keterbukaan yang terkawal dalam membincangkan isu-isu seks mesti dilakukan. pembacaan dan pergaulan. Golongan pelajar ini tidak menyedari bahawa sikap mereka memainkan peranan penting menentukan sama ada berjaya atau gagalnya mereka dalam pelajaran. Tindakan undang-undang tanpa kompromi untuk membanteras pengedaran dan penjualan bahan-bahan lucah sememangnya wajar dialu-alukan dan disokong. merupakan satu kaedah yang mesti diambil kira di samping mengurangkan had umur pengenaan hukuman kerana selama ini mereka yang berumur bawah18 tahun tertakluk kepada undang-undang juvana yang lebih ringan hukumannya. aspek pertama yang memerlukan kajian dan rumusan segera ialah kurikulum pendidikan seks sedia ada itu sendiri. Selain itu. Dewan Masyarakat. perspektif yang lebih positif terhadap seks disebarkan dengan mengkaji semula kaedah dan matlamat pendidikan seks yang sedia ada. kemudian buat satu rumusan tentang sikap yang perlu ada pada pelajar yang ingin cemerlang dalam pelajaran dan cara-cara menyemai sikap positif tersebut. Wahab. [2 markah] Mengapakah kurikulum pendidikan seks sedia ada perlu dikaji dan dirumus semula? [3 markah] iii Pada pendapat anda. Malah ada yang sanggup melabelkan guru-guru berkenaan sebagai cerewet. Memperuntukkan hukuman yang lebih berat dari segi undang-undang agar mereka yang ingin melakukan jenayah seks ini “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. tindakan ini tidak akan memberi impak jangka panjang yang berkesan sekiranya faktor-faktor lain yang mendorong kepada jenayah seks ini tidak tidak dibanteras sama. September 2001) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Hal ini pastinya tidak akan menghasilkan impak yang diharap-harapkan.Oleh sebab faktor-faktor yang mendorong perlakuan jenayah seks itu saling berkaitan. Sesetengah pelajar kurang senang dengan teguran dan nasihat guru tentang sikap mereka. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Membanteras Jenayah Seks Dengan Bijaksana. . Tetapi perlu diingat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Sudah sampai masanya. Sehubungan itu. Untuk itu pendidikan memainkan peranan penting khususnya pendidikan informal melalui aktiviti kemasyarakatan. fungsi seks sebagai unsur kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta sebagai faktor yang meneruskan kelangsungan kehidupan bermoral memang kurang dibincangkan apatah lagi sebagai unsur yang mampu mencetuskan kegawatan sosial memang tidak diketengahkan. Langkah-langkah untuk memantau aktiviti remaja yang merupakan anak-anak atau jiran mereka merupakan sumbangan paling berharga ke arah pembasmian yang dimaksudkan. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Mendahului senarai terpenting dari segi sikap ini ialah setiap pelajar tanpa sebarang alasan mesti menghadiri kelas setiap hari. kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kita perlu menguasai Bahasa Inggeris dan langkah-langkah menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris. Dari segi mental pula. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Sikap Mempengaruhi Akademik Pelajar. setiap pelajar mestilah melupakan sebarang masalah dan sentiasa menenangkan fikiran semasa guru sedang mengajar. para pelajar akan lebih mudah untuk menerima isi pelajaran dengan berkesan. Menyedari hakikat bahawa banyak ilmu dan maklumat dapat diperolehi terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dapat dikuasai jika sesaorang itu menguasai bahasa Inggeris. Dengan cara ini juga para pelajar akan lebih yakin ketika mengemukakan pendapat dan berminat untuk mengetahui isi-isi pelajaran yang lebih mencabar. Kebiasaannya pelajar yang suka menangguhkan tugasan yang diberi akan menghasilkan tugasan yang rendah mutunya kerana dibuat dalam keadaan tergesagesa. Persedian rapi juga membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam proses pengajaran guru dengan cara bertanya atau mengemukakan pendapat. Hal ini demikian kerana pelajar yang selalu ponteng akan akan diburu rasa bersalah dan takut kepada guru dan berasa sukar mengikuti pengajaran guru kerana ketinggalan pelajaran terdahulu. Menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan kepada penuturnya. pelajar perlu cukup tidur dan meluangkan sedikit masa untuk bersenam dan beriadah. Usaha ini mesti dilakukan pada sebelah petang. para pelajar memerlukan pergaulan. pelajar akan lebih mudah memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. tidak boleh tidak setiap orang khususnya pelajar harus menguasai . i ii Jelaskan maksud diburu rasa bersalah dalam petikan tersebut. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. cuti hujung minggu atau pada musim cuti persekolahan. Ini kerana dengan berbekalkan serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan dipelajari. Dalam konteks ini. Sebab itu pelajar mesti bijak memilih rakan sebaya agar mereka tidak mempengaruhi pelajar ke arah yang merugikan. Fokus. malam. Kejayaan pelajar juga banyak bergantung kepada sejauh mana pelajar tersebut membuat rujukan untuk mencari isi-isi pelajaran sendiri sebagai tambahan kepada apa yang telah diberikan oleh guru. Untuk itu. bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di dunia tidak dapat dinafikan peranannya dan kepentingannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Selain itu para pelajar mestilah sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk belajar. Jun 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Namun demikian pergaulan dan berkawan mesti memberi manfaat yang baik. Selain itu pelajar juga mesti menjaga kesihatan tubuh badan kerana dengan tubuh yang sihat. Setiap pelajar juga mesti menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru mengikut tempoh masa yang ditetapkan. [2 markah] Apakah kebaikan sekiranya pelajar mempunyai serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan diajar oleh guru? [3 markah] iii Huraikan pendapat anda tentang ungkapan ”Minda yang cerdas berpunca daripada tubuh yang sihat”[4 markah] RUMUSAN 43 Baca petikan di bawah dengan teliti. Memang tidak dapat dinafikan.

editor Fokus. Lebih penting lagi. i ii iii Jelaskan maksud sentiasa berlegar dalam fikiran dalam petikan tersebut. Jika mereka tidak memahami bahasa tersebut sudah tentulah sukar untuk mempersembahkan penulisan mahupun hasil kajian yang bermutu. apakah faktor yang menyebakan sesaorang itu sukar menguasai bahasa Inggeris?[4 markah] . para pelajar perlu berfikiran positif untuk memahirkan diri menguasai bahasa Inggeris ini. Bukannya tiada langsung rujukan dalam bahasa Melayu. Bagi seorang pelajar. Tambah menyulitkan lagi apabila kuliah dan kursus-kursus tertentu disampaikan oleh pensyarah dalam bahasa Inggeris. Bermula daripada temuduga untuk mendapatkan kerja lagi keadaan ini sudah dapat dirasakan. Ini kerana kebanyakan temuduga untuk memohon kerja terutamnya dalam sektor swasta kebanyakannya dijalankan dalam bahasa Inggeris. Tanpa menafikan kepentingan dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Kita juga tentunya tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan seperjuangan di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris menerusi internet. Keadaan ini berterusan apabila kita berhubung dengan “pelanggan” terutamanya yang datang dari luar Negara. lengkap dan menyeluruh. Keadaan ini sudah tentulah meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan yang tentunya tidak baik dari segi produktiviti mahupun emosi. apabila kita melayari internet untuk mendapatkan maklumat. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh sesaorang yang tidak menguasai bahasa Inggeris apabila melayari internet? [3 markah] Pada pendapat anda.bahasa ini. menguasai bahasa Inggeris untuk lulus peperiksaan memang merupakan sesuatu yang sentiasa berlegar dalam fikiran mereka tetapi yang lebih menyedarkan mereka tentang kepentingan bahasa Inggeris ialah apabila mereka melangkah ke menara gading atau menceburi dunia pekerjaan kelak. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Selain itu. Bagi pelajar yang ingin mendapat markah yang baik dalam tugasan yang dibuat. mereka perlulah membuat banyak rujukan yang tertulis dalam bahasa Inggeris. kita dengan akan mendapati arahan-arahan untuk mendapatkan maklumat itu ditulis dalam bahasa Inggeris dan begitu banyak maklumat dari ribuan sumber ditulis dalam bahasa Inggeris. Apabila kita mula melangkah ke pasaran kerja pula. Kita perlu menerima hakikat bahawa sebahagian besar buku-buku rujukan dan bahan pengajian di universiti adalah dalam bahasa Inggeris. tetapi bilangannya amat sedikit. Kita harus berinteraksi dalam bahasa tersebut. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kepentingan Menguasai Bahasa Inggeris . kepentingan bahasa Inggeris akan lebih terasa. Julai 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan soalan 1. kegagalan menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan menimbulkan perasaan rendah diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful