A. MENULIS PENGENALAN: . 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja.

(tidak boleh ada perkataan ‘dan’ dalam pengenalan. . 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan . 3. Contoh: Contoh 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat di negara kita. Jawapan pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah di negara kita. . Contoh 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan bandar tersebut. . Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar. . Contoh 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. . Contoh 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada negara. Contoh 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. .

Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak. . . B. MENULIS ISI TERSURAT: . 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata seperti yang terdapat dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan, maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam 1 ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. (selain itu, juga, malah, dan sebagainya) . 8. Contoh penggunaan ayat: . Contoh 1: Rumusan dengan ayat yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) . -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di bandar. . Contoh 2 : Rumusan dengan ayat yang kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) . -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. . 9. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undangundang. Betul : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Betul : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. . 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. " . Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. . Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. . Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. . "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." . Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. . Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. . "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " .

Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat. . . C. MENULIS ISI TERSIRAT: . 1. Isi mesti berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. 2. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. 3. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga, jangan ambil sebagai isi anda. 4. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. 5. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang, bahagian isi ini perlu ditambah. 6. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) . 7. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersirat : - Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Perhatikan - isi ini tiada di petikan atas!) . Contoh 2 : Tulis rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. . Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. (Isi ini mesti anda fikir sendiri dan tiada dalam petikan!) . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. . "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat." .

Isi tersirat : - Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. (Lihat! Isi yang ditulis ini mesti tiada dalam petikan di atas tadi.) . Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan caracara untuk mencegahnya. . Isi tersirat : - Untuk mengatasi masalah ini, langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anakanak memilih makanan yang seimbang. (Jawapan ini mesti merujuk kunci kata kedua soalan dan mestilah tiada dalam petikan.) . . D. MENULIS PENUTUP / ULASAN: . 1. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. "siapa harus bertindak" ii. "apa tindakan perlu dibuat" iii. "tujuan tindakan itu dibuat dikaitkan dengan soalan" 2. Ayat mesti mengandungi salah satu perkataan berikut: i. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. supaya / agar 3. Ayat seharusnya berbunyi begini : . Contoh 1 : Kesimpulannya, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan). . Contoh 2 : Oleh itu, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan asal rumusan). . 4. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: . Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. . Ulasan rumusan: Kesimpulannya, kerajaan dan masyarakat (siapa bertindak) harus berganding bahu ( apa tindakan) agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi (tujuan tindakan yang

Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. Sebenarnya. Pada kebiasaannya. internet boleh mendatangkan pelbagai keburukan jika disalahgunakan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. pejabat. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. . Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah tiada sempadan. . Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya. para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. pusat beli – belah dan sebagainya. institusi –institusi pengajian tinggi. Ulasan rumusan: Oleh itu. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. LATIHAN 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam . sekolah. Selain itu. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri pernah meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. Bagaimanapun. .dikaitkan dengan soalan). Ulasan rumusan: Kesimpulannya. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan peribadi.

terutama ibu bapa. Suatu ketika dahulu. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. Kemudian tulis satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membendung budaya merokok dan punca-punca budaya tersebut semakin berleluasa. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. kemunculan internet juga banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Industri tembakau pula secara berterusan meraih keuntungan berlipat ganda walaupun pelbagai usaha menyekat tabiat buruk itu telah dilaksanakan. Usaha kerajaan dalam membendung budaya merokok ini harus dipandang positif oleh semua pihak. Selain itu. akan terus meluncuri internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Penyebaran artikel. Budaya ini seolah-olah sudah sinonim dalam masyarakat kita tanpa mengira pangkat. tabiat merokok dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. budaya . seseorang yang terlalu lama meluncuri internet. gosip. Perbuatan seperti ini akan menjatuhkan maruah individu tersebut dan keluarganya. agama. Persoalan yang timbul ialah adakah tujuan mereka merokok ini sekadar untuk membuktikan status. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. Walaubagaimanapun. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan Dewasa ini. Bagi pengguna yang berkunjung ke kafe siber. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. telefon dan sebagainya. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial.masyarakat yang berbilang kaum. isu – isu sensitif seperti agama. Melalui internet kita dapat memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. Jelaslah bahawa masalah ini semakin menggusarkan dan harus dipandang serius oeh semua pihak. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. jantina atau status seseorang. Apa yang penting. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. glamour dan personaliti atau sebagai lambang kebebasan ? Atau mungkinkah juga tabiat ini berlaku disebabkan perokok ingin melepaskan tekanan atau kekusutan yang melanda hidup? Walau apapun alasan . tahap kesihatan mereka akan terjejas. LATIHAN 2 Baca petikan di bawah ini dengan teliti. khabar – khabar angin. Menurut kajian.

diabetis dan kanser. strok. Selain itu. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Orang yang gemuk mengalami masalah untuk mendapatkan pakaian yang bersesuaian dan juga sukar untuk berfesyen. sekurang-kurangnya kerajaan mungkin berjaya mengurangkan jumlah perokok baru terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah rendah. obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. Justeru. Tabiat ini tidak dipandang hina oleh masyarakat kerana telah dianggap perkara biasa dalam kehidupan. Pelbagai pendekatan telah diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani isu ini. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Buat satu rumusan tentang kesan-kesan obesiti dan punca-punca yang menyebabkannya.. Kebanyakan orang yang gemuk juga berisiko untuk mengalami masalah jiwa akibat keinginan melampau untuk kurus.yang dikemukakan oleh perokok. pendekatan memujuk perokok agar berfikir sebelum merokok dilakukan melalui pemaparan foto kesan-kesan buruk akibat merokok di kotak rokok. . Kadar cukai rokok telah dinaikkan atas cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia demi menyedarkan rakyat seluruh dunia tentang keburukan merokok. Secara amnya. Obesiti juga memburukkan penampilan seseorang. Kerajaan juga telah menandatangani satu Rangka Kerja Konvensyen Mengenai Kawalan Tembakau. Kegemukan atau obesiti boleh mengakibatkan penyakit jantung. Walaupun strategi-strategi yang dilakukan oleh kerajaan tidak dipandang serius oleh perokok-perokok tegar. tabiat mereka ini ibarat membunuh diri secara perlahan kerana ternyata banyak kesan buruk akan timbul terhadap kesihatan. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. Kempen anti merokok yang dilancarkan baru-baru ini dengan tema ‘Tak Nak Setiap Sedutan Membawa Padah’ diharap menjadi satu wadah efektif dalam menyedarkan perokok dan bakal perokok tentang keburukan penggunaan rokok. LATIHAN 3 Baca petikan berikut dengan teliti. peranan ibu bapa amat penting dalam memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh oleh budaya rokok. namun barah ini tidak boleh dibiarkan merebak dalam kalangan remaja termasuk pelajar sekolah rendah. anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi membuktikan komitmen kerajaan untuk mengubah tabiat merokok rakyat Malaysia. tekanan darah tinggi.

Selain daripada menjaga pemakanan. Perubatan tradisional turut menggunakan kunyit untuk mengubati penyakit seperti darah tinggi. Jadikan hidup anda lebih aktif dengan melakukan aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana sekurang-kurangnya 30 minit sehari seperti menaiki tangga. Curcuma dan Kunir. lelah . kunyit banyak terdapat di kawasan – kawasan tropika dan negara asal yang dikenal pasti bagi tumbuhan ini ialah India. anda akan merasa terlalu lapar pada waktu makan yang seterusnya dan kita berpotensi untuk makan berlebihan. Masyarakat Indonesia pula memanggil kunyit sebagai Indian Saffraon. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu.Diskriminasi terhadap orang yang mengalami obesiti juga berlaku terutamanya dalam bidang kerjaya. kunyit sinonim dengan panggilan Kurkum. seorang itu hendaklah memakan pelbagai jenis makanan. kunyit turut digunakan dalam perubatan tradisional. Sebagai sejenis tumbuhan herba. Kunyit merupakan sejenis tumbuhan tradisi yang berasal daripada keluarga Zingiberaceace. LATIHAN 4 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang khasiat kunyit dalam bidang perubatan dan masakan. batuk. demam kuning. Elakkan daripada meninggalkan waktu makan untuk berdiet kerana jika meninggalkan satu waktu makan. Kurangkan makan makanan bergoreng dan berminyak dan gantikan minuman manis dengan yang kurang manis seperti air kosong dan jus buah-buahan. Mengikut catatan. kunyit dikenali sebagai Jiang Huang dan Yu Jin. berkebun. Di antara waktu makan utama. makan buah sebagai snek. Masalah kegemukan ini lebih ketara meninggalkan kesan terhadap golongan wanita. Jika mengandung. kegemukan mungkin memberi kesan ke atas kandungan memandangkan tekanan darah akan meningkat dan bayi mungkin terpaksa dilahirkan melalui pembedahan. Hal ini adakalanya benar kerana dalam pergerakan orang yang mengalami obesiti agak terbatas. Kita juga harus menjaga waktu makan iaitu makan mengikut waktu tetapi jangan makan terlalu banyak pada setiap waktu makan. Tumbuhan ini mempunyai pelbagai nama. Elakkan makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi. Hal ini memang ada kebenarannya kerana kalau kita perhatikan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara berterusan atau terkumpul iaitu 10 minit setiap sesi sehingga mencapai jumlah 30 minit. masyarakat India kebanyakannya menggunakan tumbuhan tersebut terutama sekali sebagai ramuan dalam masakan. aktiviti fizikal juga perlu ditingkatkan. Mereka juga menggunakan kunyit bersama – sama lada hitam untuk memanaskan badan. Bagi masyarakat Arab. cirit – birit. kunyit sememangnya banyak mempunyai khasiat. Perjalanan haid mungkin terganggu yang seterusnya akan memberi kesan terhadap tahap kesuburan wanita. ibu kunyit dapat membantu wanita yang baru bersalin untuk membersihkan dan mengecutkan rahim. Di negara China. Kuantiti makanan seperti nasi hendaklah mengikut keperluan. Mereka sering dilabelkan sebagai pemalas dan dianggap kurang efektif dalam melakukan kerja. Bagi mengekalkan berat badan. Selain menjadi rempah ratus dan penyedap dalam masakan. mengemas rumah dan sebagainya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Menurut pengamal perubatan tradisional negara China.dan sebagainya.namun sambutan masyarakat masih kurang. (i)Apakah yang dimaksudkan dengan frasa penawar penyakit kronik yang mujarab? (2 markah) (ii)Nyatakan beberapa keistimewaan yang terdapat pada tumbuhan seperti kunyit. Di negara China. malah cara ini dapat menghilangkan keputihan dalam kalangan kaum wanita. Kunyit bersifat analgesik dipercayai dapat menyembuhkan luka serta dapat mengurangkan kesakitan. asma. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat yang terdapat dalam kunyit. Bagi seseorang yang mengalami rasa lebam dan darah beku. Kecergasan ibu – ibu selepas bersalin dapat dipulihkan dengan cara mengisar kunyit dan pegaga kemudian airnya diminum. Kita berharap agar para penyelidik akan terus melakukan penyelidikan terhadap tumbuhan tersebut dan seterusnya kunyit dijadikan ubat penyakit kronik yang mujarab.Pada pendapat anda mengapakah hal ini demikian?(4 markah) . penduduknya menggunakan kunyit untuk menghilangkan kesan bisa akibat dipatuk oleh ular tedung. Caranya adalah dengan menumbuk kunyit sehingga lumat dan kemudiannya ditapis untuk diminum. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kunyit Kaya dengan Pelbagai Khasiat Boleh diperoleh. Di Thailand. Perubatan tradisional India turut menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan herba yang amat mujarab sebagai pencuci di samping dapat mengubati penyakit kulit atau gatal – gatal. 20 Julai 2006) Soalan 2: Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. Bukan itu sahaja. Bagi bayi yang menghidap penyakit kulit susu. Kunyit juga dipercayai dapat mengubati penyakit seperti sakit perut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk kunyit hingga lumat dan seterusnya ditampal pada bahagian yang luka. akan dapat dihilangkan dengan cara menyapu kunyit yang telah ditumbuk pada bahagian yang tertentu. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. selain dapat mengurangkan rasa gatal pada mata. (3 markah) (iii)Walaupun kunyit dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. kunyit dapat melancarkan peredaran darah manusia dengan cara menjadikan kunyit sebagai bahan minuman. kunyit yang dicampur dengan kapur dipercayai dapat mengatasinya dengan cara menyapukannya pada bahagian yang berkurap. kunyit telah digunakan sejak beratus – ratus tahun dahulu sebagai bahan perubatan. Melaka Hari Ini.

pelajar dididik tentang kepentingan dan cara pengurusan masa dengan lebih baik kerana seperti yang kita sedia maklum. masa itu amat berharga bak kata pepatah. Seseorang pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum akan dapat menggunakan masanya dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Dalam hal ini. masa itu emas. penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum amat mendukacitakan.LATIHAN 5 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan kesannya dari segi kesihatan. Namun begitu. bahkan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. sejak belakangan ini. Dalam hal ini. Kadet Polis. rohani dan intelek. Kokurikulum negara yang dibentuk berdasarkan kehendak sukatan pelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah merupakan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang banyak manfaatnya kepada pelajar. Pandu Puteri pelajar dituntut supaya sentiasa menepati dan menghargai masa. Dalam pasukan unit beruniform seperti Pengakap. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang aktif dan kreatif. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. emosi. kerana pelajar tidak sedar akan faedah yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum. .

Untuk menyedarkan pelajar tentang kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum. bekerjasama. menghidu gam. Dewan Siswa. melepak. disiplin amat dititikberatkan. (i)Berikan maksud rangkai kata masa itu emas. Aktiviti kokurikulum juga mampu membentuk disiplin dan sahsiah diri pelajar yang kuat. Selain itu. bersemangat. Datuk Abdul Malik Maidin yang telah berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. dan sebagainya. Keadaan seperti ini mampu membina daya kepimpinan.menolong antara satu sama lain.(2 markah) (ii)Bagaimanakah aktiviti kokurikulum itu dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar?3 markah) (iii)Pada pendapat anda. semua pihak perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif. Lihat sahaja nama – nama seperti Datuk Azhar Mansur. pelajar yang gemar mengembara dan mendaki akan menyertai Kelab Kembara.Aktiviti kokurikulum yang disertai pelajar dapat mengasah bakat pelajar untuk lebih yakin dan berani dalam menghadapi cabaran luar yang kian mencabar . Hal ini demikian kerana. jujur. aspek sahsiah. perpaduan dalam aktiviti kokurikulum dapat disemai melalui semangat muafakat. Dalam kegiatan kokurikulum. Pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial seperti merokok. rajin banyak diterapkan. mengapakah pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum?(4 markah) . jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. kekemasan pakaian. Dalam pasukan Kadet Polis. Pelajar yang minat mengambil gambar akan menyertai Kelab Fotografi. April 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. mengambil dadah. peranan mereka dalam usaha menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum tidak kurang pentingnya. pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum sentiasa berfikiran positif di samping memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih berfaedah. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum turut memperoleh satu nilai tambah kerana kemahiran ini bukan diperoleh melalui pengajaran di dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah. penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum mampu melahirkan pelajar cemerlang yang mempunyai pencapaian seimbang antara akademik dengan aktiviti kokurikulum. Di samping itu. setia kawan. Demikian juga halnya dengan guru – guru. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Faedah – faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum. pengurusan dan seterusnya kaedah berorganisasi. nilai – nilai berani. Selain itu. Ibu bapa yang rapat dengan pelajar perlu menyokong penglibatan anak –anak mereka dengan aktiviti kokurikulum. seks rambang. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akan dapat menyemai minat dan hobi mereka. bekerjasama dan tolong .

Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. sekolah. meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. . institusi –institusi pengajian tinggi. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan sendiri. Bagaimanapun. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. pusat beli – belah dan sebagainya.LATIHAN 6 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi misalnya. pejabat. Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya tanpa sempadan. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah terlalu kecil.

Melalui internet kita boleh memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. Walau bagaimanapun. gosip. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. Pada kebiasaannya. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. Bagi pengguna yang berkunjung ke “cyber café”. Berita Harian. (i)Berikan maksud rangkai kata jaringan telekomunikasi secara maya. Apa yang penting. Penyebaran artikel. Suatu ketika dahulu. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. 2 Ogos 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. bagaimanakah internet dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar?(4 markah) . telefon dan sebagainya.(2 markah) (ii)Nyatakan isu – isu sensitif yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita. Perbuatan seperti ini. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. akan terus melayari internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar.Sebenarnya. khabar – khabar angin. isu – isu sensitif seperti agama. jika internet disalahgunakan boleh mendatangkan pelbagai keburukan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Kabinet Mahu Blog Internet Dipantau. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam masyarakat yang berbilang kaum. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. akan menjatuhkan maruah individu dan keluarganya. Menurut kajian.(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Selain itu. seseorang yang terlalu lama melayari internet boleh menjejaskan tahap kesihatan mereka. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. kemunculan internet banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. Selain itu. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam.

Secara puratanya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.LATIHAN 7 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah – langkah menanam minat membaca dalam kalangan pelajar dan faedahnya. pelajar membaca satu halaman buku setiap tahun. Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat dipupuk oleh ibu bapa dengan cara menunjukkan model yang baik kepada anak – anak. guru turut memainkan peranan dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. Sehubungan dengan itu. mengira dan menulis. semua pihak harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memupuk minat membaca khususnya dalam kalangan pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa tahap pembacaan para pelajar masih lemah. Sikap ibu bapa yang sering membaca buku di hadapan anak – anak menyebabkan anak – anak mencontohi ibu bapa mereka. ramai pelajar yang membaca kerana desakan peperiksaan. Apabila peperiksaan telah tamat. guru hendaklah menekankan kemahiran asas iaitu membaca. Selain ibu bapa. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan misalnya. ibu bapa juga perlu menyediakan bilik bacaan atau perpustakaan mini dan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang sesuai dengan peringkat umur mereka. Amalan membaca dalam kalangan pelajar di negara ini berada pada tahap yang cukup membimbangkan. Dorongan daripada . Selain itu. Memang kita akui. tabiat membaca ini tidak diteruskan.

guru supaya pelajar berkunjung ke perpustakaan sangat penting. penubuhan lebih banyak perpustakaan di tempat – tempat yang lebih strategik perlu disegerakan. sesetengah pelajar tidak ke kantin. Kesimpulannya. jadi kesempatan ini mereka gunakan untuk duduk di pondok bacaan sambil membaca buku. turut menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. Peribahasa Melayu ada mengatakan. buku – buku cerita mampu menyemai minat pelajar. “melentur buluh biar dari rebungnya”. BIL. Melalui pertandingan ini. pelajar yang muncul juara perlu diberi ganjaran sebagai motivasi agar terus membaca. Kerajaan misalnya. pelajar digalakkan membaca buku – buku yang berunsur ilmiah. semua pihak haruslah bekerjasama untuk menanam minat membaca dalam kalangan pelajar. (i)Berikan maksud rangkai kata melentur buluh biar dari rebungnya. hidup bahagia’’ mampu merangsang minat pelajar untuk membaca. Bagaimanakah hal ini boleh dilakukan?(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. 18-2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Semua pihak Membantu Kanak – kanak Membaca: Pendidik. Selain itu. Pembinaan pondok – pondok bacaan di kawasan sekolah yang dilengkapi dengan bahan – bahan bacaan seperti surat khabar lama. Usaha ini penting kerana pelajar berasa bahawa membaca itu menyeronokkan. Oleh itu. pidato dan bercerita di peringkat sekolah. Penggunaan kata – kata yang menarik seperti “Membaca jambatan ilmu”. Sebagai contoh. minat membaca dalam kalangan pelajar hendaklah ditekankan di peringkat awal lagi. “Hidup membaca. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. ketika waktu rehat. membuat rujukan atau menyiapkan kerja – kerja sekolah yang belum selesai. Pihak kerajaan turut berperanan dalam menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. Perpustakan bergerak juga perlu disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. mengapakah minat membaca dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan?(4 markah) .(2 markah) (ii)Ibu bapa boleh menyemai minat membaca dalam kalangan anak – anak. boleh mengurangkan cukai import bahan bacaan bermutu yang diimport dari negara luar. Kempen – kempen yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang faedah membaca perlu dipergiatkan dari semasa ke semasa. Semasa di perpustakaan. Pihak sekolah juga boleh menyediakan “Medan Membaca” atau mewajibkan pelajar membuat ulasan terhadap sebuah buku yang mereka baca pada hari perhimpunan sekolah. Pertandingan perbahasan.

. kad kredit ialah kemudahan pembayaran pendahuluan iaitu beli dahulu dan bayar kemudian. Rakyat sentiasa diingatkan supaya bijak menggunakan wang dan mengatur perbelanjaan mereka. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Keadaan menjadi lebih meruncing dengan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Harus diingat. bukan untuk bermegah dan boros. Bank Negara memberi amaran bahawa sudah wujud semacam pergantungan generasi muda terhadap kad kredit dalam melayan kehendak diri yang tiada berkesudahan. Kad kredit seakan-akan menjadi lesen untuk tunduk kepada nafsu kebendaan sehinggakan konsep pengguna rasional ditolak ke tepi. Rakyat mempunyai kuasa membeli tetapi ada kalanya timbul masalah apabila mereka membeli barang yang tidak perlu atau secara membazir. banyak yang perlu mereka bayar kepada bank. Orang ramai seharusnya menggunakan kad kredit dengan penuh berhemah agar mereka tidak menghadapi beban hutang yang boleh menjurus ke arah muflis.LATIHAN 8 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buruk penggunaan kad kredit dan cara-cara mengawal penggunaan kad kredit. Jika pemegang kad kredit berbelanja besar.

Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti. Oleh itu. Selain memaparkan iklan di akhbar dan televisyen. 15 April. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. Kecenderungan berhutang yang keterlaluan dan kes mahkamah yang membabitkan pemegang kad kredit boleh menjejaskan imej negara yang cuba bersaing sebagai pusat kewangan serantau. jiran . agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita.2 ribu juta menerusi kad kredit. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. khususnya pengguna muda. Pemegang kad kredit tidak terkecuali dalam hal ini. iaitu meningkat 13. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. Kad kredit seharusnya kekal sebagai kemudahan untuk berbelanja. Salah satu ciri masyarakat maju ialah kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan terhadap baik buruk sesuatu perkara. Di samping itu. kini sudah banyak syarikat mengedar risalah 'potongan harga' dan 'harga runtuh' dari rumah ke rumah. Kegagalan melangsaikan hutang kad kredit tentunya membebankan institusi kewangan yang berkenaan.9 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan kutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Statistik tahun 2005 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membelanjakan RM45. 2006) LATIHAN 9 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faedahfaedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Berita Harian. Dalam hal ini. Kelonggaran syarat pemilikan kad kredit meningkatkan jumlah pemegang "wang plastik" itu. pendidikan. kedua-dua pihak kerugian iaitu pengguna mungkin diisytihar muflis dan institusi kewangan terpaksa melupuskan hutang mereka. (Diubahsuaikan daripada Kad Kredit Bukan Sumber Berbelanja Besar oleh Zainuddin Ayip. bukan mencetuskan masalah-masalah lain.Kempen dan perang harga yang dilancarkan oleh syarikat pengeluar dan pasar raya ada ketikanya membangkitkan keghairahan pemegang kad kredit untuk berbelanja. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. contohnya kos perhubungan dan guaman.

‘sediakan payung sebelum hujan’. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga sendiri. Gejala sosial seperti khalwat.yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. Tanpa perpaduan. negara akan berada dalam keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kejiranan. apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak? (4 markah) . Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. Jun 2003) SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN i) Apakah maksud rangkai kata menjamin keselamatan setempat dalam petikan di atas? (2 markah) Mengapakah perpaduan penting dalam kehidupan berjiran? (4 markah) ii) iii) Pada pendapat anda. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Kesimpulannya. Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Sekiranya hal ini diabaikan. Utusan Malaysia. oleh Ahmad Tarmizi Zakaria. Cara Kekalkan Hubungan Baik. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. maka lambat-laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan. bak kata pepatah.

Oleh itu. Sebaliknya. Alam sekitar yang berkualiti ialah alam sekitar yang dapat memberi keselesaan hidup dan memenuhi kesemua keperluan hidupan dengan baik. Jadi.RUMUSAN 10 Baca petikan di bawah dengan teliti. pengurusan projek-projek pembangunan negara yang melibatkan alam sekitar hendaklah dirancang dengan teliti. haiwan dan tumbuhan-tumbuhan. pencemaran udara akan menyebabkan sistem respirasi diserang penyakit. Air sungai yang dicemari dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat hidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian. Selama ini kita dapati kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan alam sekitar. semua undang-undang berkaitan alam sekitar perlu dikuatkuasakan sepenuhnya dengan serta-merta. Contohnya. udara yang bersih penting untuk pernafasan manusia. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar yang berkualiti. manusia harus tahu mengawal kegiatan- . Pemeliharaan alam sekitar adalah penting demi warisan generasi akan datang. seperti menangkap ikan dan membalak telah merubah alam semula jadi di sekeliling kita. Bagi mengatasi masalah pencemaran tersebut.

mereka mungkin kurang memahami pahit getir perjuangan untuk mendapatkan . semangat patriotik mampu meningkatkan daya juang dan jati diri serta berupaya membangunkan dan memajukan diri sendiri. alam sekitar haruslah diutamakan dalam sebarang aktiviti manusia. Berita Harian 2006) RUMUSAN 11 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan pudarnya penghayatan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan halangan melaksanakannya. Semangat patriotik ini perlu disematkan dengan kukuh dalam kalangan generasi muda. Semangat ini sering dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Hal ini demikian kerana mereka tidak terlibat dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan negara yang pernah dilakukan oleh negarawan kita beberapa dekad yang lalu. pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuh-tumbuhan. Begitu juga halnya dengan industri yang berasaskan pertanian dan pengilangan yang tidak diuruskan dengan baik telah menghasilkan sisa toksik yang berbahaya serta mendatangkan risiko tinggi kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. Contoh yang paling ketara ialah sambutan Hari Kebangsaan yang seharusnya dihayati oleh generasi ini. Oleh itu. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan dunia sejagat. Selain ghairah meneroka hutan untuk mngejar pemodenan. Jika langkah pemuliharaan tidak disegerakan. Pendek kata. Satu peraturan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat. orang ramai tidak lagi dapat menikmati keindahan alam sekitar. Semangat patriotik dapat menjadikan generasi muda memperkukuh pembangunan negara yang telah diasaskan oleh generasi terdahulu. kawasan hutan juga perlu dikekalkan. Walau bagaimanapun dalam pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan lebuh raya. keluarga serta masyarakat. (Dipetik dan diubahsuai daripada “Kualiti Alam Sekitar: Tahukah anda peranan alam sekitar yang berkualiti?” oleh Nasron Sira Rahim. Di samping itu. Pihak berkuasa mesti mensyaratkan pemulihan kawasan hijau dilaksanakan sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan. Tuntasnya.kegiatan yang dilakukan oleh mereka bagi mengekalkan keseimbangan ekologi alam sekitar. iaitu semangat kenegaraan bagi membina dan membangunkan negara. Semangat patriotik ialah perasaan cinta akan tanah air. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kemudahan infrastruktur di negara kita semakin membanggakan. dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti ditanam. Semangat patriotik ini dapat menanamkan rasa tegas diri dalam diri anak-anak muda. pewartaan hutan simpan hendaklah diperbanyak bukan sahaja untuk mengekalkan keseimbangan suhu malah sebagai kawasan tadahan hujan. pemeliharaan alam sekitar tidak harus diabaikan. Tegas diri ini ditonjolkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Seiring dengan itu. Kita akan berasa bangga apabila lagu kebangsaan dimainkan dan Jalur Gemilang dikibarkan atau apabila negara mencapai kemajuan dalam sesuatu bidang juga kejayaan di arena antarabangsa. Manakala sisa toksik yang tidak boleh diolah perlu dibakar.

Semangat patriotisme ini bertujuan membentuk generasi muda yang kental dari segi fizikal dan minda. tanpa mengira kaum dan dalam apa jua situasi. Dalam konteks budaya. Hal ini demikian kerana tanpa kebebasan membuat keputusan sendiri dalam hala tuju pembangunan negara. Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni Peringkat Kebangsaan. Para ibu bapa perlu mengambil sikap bersungguh-sungguh apabila memberi didikan kepada anak-anak. keluarga. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat dan kekangankekangannya. dan menanam sikap serta tanggungjawab bersama bagi menjayakan wawasan dan cita-cita negara. Kempen ini dijalankan bagi tempoh masa lima tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2010. Ini membolehkan generasi kini mengukuhkan jati diri dan semangat kenegaraan bagi membendung perkembangan gejala sosial untuk meruntuhkan akhlak dan akidah. lumba haram dan sebagainya. Perlakuan mereka sudah melanggar adab dan tatasusila yang menjadi norma dalam masyarakat. Akhirnya. Semangat ini juga amat perlu bagi mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara serta hubungan antara kaum. Kita juga akan mudah diperalatkan oleh negara lain untuk mencapai sesuatu agenda mereka. Ekoran itu. iaitu sifat-sifat luhur dan kesantunan budi bahasa yang semakin terhakis sedangkan dulu hal ini menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. semangat patriotik mesti ditanamkan dalam generasi muda kita kerana semangat ini menyentuh soal maruah. Ini dapat memupuk amalan perkongsian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. iaitu pada 11 Januari 2005. Peranan institusi keluarga tidak boleh dikesisikan. perpaduan perlu ditunjukkan dalam bentuk perlakuan hidup seharian. Pada masa inilah masyarakat harus mempunyai keupayaan . kesedaran tentang pentingnya kemerdekaan negara dalam hubungan tidak terlalu bergantung pada negara lain amat perlu. Anak muda yang tebal semangat patriotiknya tidak akan tergamak terlibat dalam gejala sosial. Ungkapan infrastruktur kelas pertama dan mentaliti kelas ketiga tepat menggambarkan kerisauan masyarakat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. dan masyarakat amat penting untuk membugarkan budaya berbudi bahasa. Hal ini kerana remaja sering dikaitkan dengan gejala sosial seperti pergaulan bebas. kerajaan telah mengorak langkah yang bijaksana. Ibu bapa harus menyemai sikap berbudi bahasa yang tinggi kepada anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. kita agak kurang bermasalah kerana generasi muda hari ini nampaknya lebih erat hubungannya walaupun mereka berasal daripada pelbagai kaum. kita akan terus menjadi hamba atau orang suruhan kuasa lain. ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 ms 165 – 166) RUMUSAN 12 Baca petikan di bawah dengan teliti. Dalam hal ini. berdiri sama tinggi. martabat. identiti dan kesejahteraan hidup pada masa hadapan. lepak. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dewasa ini kita menghadapi satu senario. pembangunan. Kedudukan kumpulan etnik ini dalam pelbagai bidang kehidupan juga nampaknya sudah agak setanding seperti peribahasa duduk sama rendah. Perdana Menteri menyatakan bahawa sebelum amalan ini terhakis seharusnya peranan kendiri. Namun demikian. Hal ini demikian kerana wawasan budaya kebangsaan nampaknya mempunyai kesan yang positif dalam kalangan mereka. Mereka tentunya sedar akan tanggungjawab dan peranan yang perlu dipikul oleh mereka sebagai peneraju masyarakat masa hadapan. Semangat patriotik dapat mencorakkan dan meningkatkan komitmen penduduk pelbagai etnik. Semangat patriotik ini perlu dijadikan landasan bagi meningkatkan kesetiaan terhadap negara.kemerdekaan tersebut.

Kita tidak mahu generasi akan datang menjadi masyarakat yang tidak berbudi bahasa dan lupa akan adat yang selama ini diamalkan oleh masyarakat Melayu. sedia memohon maaf. Menurut Kementerian Kesihatan. emosi. dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. sebanyak 5. pengendali makanan mesti memastikan makanan dan alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan dalam keadaan yang bersih. Ibu bapa dan guru-guru sepatutnya berganding bahu dengan masyarakat dalam memainkan peranan membentuk peribadi anakanak kerana remaja diibaratkan seperti sehelai kain putih yang mudah menerima dan seterusnya mengamalkan nilai budi bahasa yang terpuji. rohani. Jumlah kes ini telah menurun berbanding dengan tahun 1998. Hal ini demikian kerana pembangunan fizikal seharusnya seiring dengan pembangunan insan. masyarakat menyambut baik jika syarikat pengangkutan awam seperti bas. Hal ini demikian kerana kurang kesedaran dalam kalangan pengendali makanan dan pengguna. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menjaga kebersihan makanan dan kesan daripada langkah-langkah tersebut. Diubahsuaikan daripada Berbudi Bahasa Amalan Hidup Kita oleh Tuan Ismail Tuan Muhammad. iaitu sebanyak 1. khususnya budi bahasa dapat diibaratkan seperti seorang manusia tanpa roh. cirit-birit. para remaja perlu sentiasa menggunakan tutur kata yang sopan. teksi. Tugas ini haruslah disambut baik oleh para pendidik kendatipun mereka menanggung beban tugas yang banyak. membiasakan diri memberi salam atau ucap selamat dan bantu-membantu ibarat berat sama dipikul. Bagi kes keracunan makanan pula. ringan sama dijinjing. dan LRT menggunakan kenderaan mereka sebagai platform untuk mendidik masyarakat ke arah merealisasikan nilai-nilai berbudi bahasa dengan melekatkan pelbagai iklan dan cogan kata pada kenderaan awam.304 kes dengan 19 kematian. dan tifoid merebak kerana pencemaran makanan dan minuman oleh kuman. Februari 2008 RUMUSAN 13 Baca petikan di bawah dengan teliti. sebanyak 519 kes penyakit kolera dengan 10 kematian telah berlaku di negara kita pada tahun 2001. malah juga boleh menyebabkan maut. Sebaliknya. Kebanyakan penyakit yang berbahaya seperti kolera. monorel. Jadi warga pendidik hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan pelajar. Dewan Siswa. sekali gus meminggirkan nilai moral seperti berbudi bahasa. masyarakat yang maju tanpa nilai-nilai moral. Semua pihak harus menggemblengkan tenaga bersama-sama menyahut kempen kerajaan agar amalan berbudi bahasa yang menjadi amalan tradisi nenek moyang kita tidak luput ditelan arus globalisasi yang begitu hebat. iaitu sekolah bertanggungjawab untuk melahirkaan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. bertegur sapa.469 kes telah berlaku pada tahun 2001 . Tugas guru pula semakin mencabar bukan sahaja menghabiskan sukatan pelajaran. institusi pendidikan formal. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dalam kehidupan bermasyarakat. Makanan dan minuman yang tercemar bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan seseorang. malah guru harus menjadi suri teladan kepada anak didik mereka. masyarakat hari ini lebih menekankan aspek materialisme. mempunyai fiil yang halus dan budi pekerti yang mulia. Sebagai konklusi. Seterusnya. Selain itu. Oleh sebab itu.untuk menegur perlakuan remaja dengan cara berhemah agar mereka dapat menerima teguran dengan sebaik-baiknya.

SKKM mula diperkenalkan pada tahun 1977. Melalui perkhidmatan ini. Meskipun bukan kereta api laju bertaraf tren peluru di Jepun atau tren di Perancis yang boleh memecut sehingga melebihi 300 kilometer sejam.640 kes pada tahun 1999. Dalam tempoh yang sama kes tifoid telah menurun daripada 811 kes kepada 610 kes. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kebersihan di premis-premis perniagaan makanan. untuk memastikan bahawa Malaysia dapat bersaing dalam kepesatan ekonomi. Penguatkuasaan undang-undang semata-mata tidak berkesan jika tahap kesedaran masyarakat masih rendah. maka kemudahan untuk penumpang pesawat membuat pendaftaran masuk disediakan di Terminal Udara Dalam Bandaraya Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur City Air Terminal (KL CAT). Penurunan ini menggambarkan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan makanan telah meningkat. Kementerian Kesihatan perlu mengeluarkan sijil Sistem Kepastian Keselamatan Makanan (SKKM). usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan peri pentingnya menjaga kebersihan makanan dan persekitaran selaras dengan slogan Negara Bersih Rakyat Sihat. Untuk tujuan ini. muka surat 202) RUMUSAN 14 Baca petikan di bawah dengan teliti.berbanding dengan 8. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan pengangkutan moden dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna. Hal ini mungkin disebabkan peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan atau kerana keberkesanan penguatkuasaan oleh pihak penguatkuasa kesihatan. Tun Dr. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Antara usaha yang telah dijalankan termasuklah melaksanakan peraturan kebersihan makanan yang bertujuan untuk mengawal kualiti dan kebersihan makanan. . Operasi Express Rail Link (ERL) KLIA Ekspres melakar satu lagi sejarah pemodenan sistem pengangkutan negara dan standard industri kereta api rantau ini. ERL yang mampu bergerak dengan kelajuan maksimum 160 kilometer sejam tetap mengagumkan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5. Mahathir Mohamad. Projek ERL dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri kita. Namun begitu setiap individu harus lebih berwaspada semasa memilih makanan di gerai atau restoran. Selaras dengan hasrat perkhidmatan ERL yang berpegang pada konsep ”Lapangan Terbang Dalam Bandar Raya”. Kesedaran masyarakat tentang kebersihan sangat penting. Oleh itu.

Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. perpaduan dan kerjasama berkait rapat. Dalam konteks ini. Hal ini penting untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Konsep ini memberikan penekanan kepada elemen masa sebagai faktor utama pengurusan kerja yang efisien.kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah mengekalkan perpaduan kaum dan kesan-kesannya. Perjalanannya hanya memakan masa selama 28 minit dan kekerapan perkhidmatannya ialah 15 minit sekali. Tren berhawa dingin ini dilengkapkan dengan kerusi empuk yang selesa dan tempat bagasi yang lebih luas. Melalui konsep ini juga. Dengan ini keselamatan bagasi penumpang adalah terjamin. satu sistem yang dikenal sebagai Sistem pengendalian Bagasi secara automatik disediakan. Selain itu. Perpaduan merupakan pemangkin dalam mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan sesebuah negara. Bagasi penumpang kapal terbang dari Stesen Sentral Kuala Lumpur atau KLIA diangkut dengan alat pengangkut di dalam stesen terminal dan kontena kereta api dengan dipantau oleh sistem pengurusan bagasi. Dalam usaha untuk memastikan perpaduan dapat dikekalkan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5.penumpang tidak perlu lagi melakukan pendaftaran masuk di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kerana urusan itu dapat dilakukan di KL CAT. Untuk memastikan urusan perkhidmatan bagasi penumpang beroperasi dengan cekap. Oleh itu. Jepun dan Perancis. Untuk meningkatkan keselamatan bagasi.00 sehala. muka surat 61) RUMUSAN 15 Baca petikan di bawah dengan teliti. . Kemudahan yang disediakan dan kelajuan maksimum yang terdapat pada tren tersebut meletakkan KLIA Ekspres sama taraf dengan tren di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. kita harus menghargai segala yang diperoleh selama ini dan melipatgandakan usaha bagi meningkat perpaduan kaum. Suatu ikatan perpaduan yang erat perlu dijalin demi mewujudkan sebuah negara yang maju dengan memberi tumpuan kepada konsep pembangunan komuniti tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kemasyarakatan. kamera pengawasan digunakan bagi merekod transaksi beg dan merakamkan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab yang mungkin membuka atau mencuri beg-beg berkenaan. perjalanan KLIA Ekspres yang membawa penumpang dari KL CAT ke KLIA hanya mengambil masa yang pendek. perkhidmatan ERL menjanjikan keselesaan dan keselamatan yang maksimum. Dengan kadar tambang RM 35. semangat ini hendaklah dipraktikkan sejak bangku sekolah lagi. semangat ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian demi menjamin keutuhan ekonomi dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Malaysia bagi mengekalkan kemerdekaan dan keamanan.

walaupun di mana-mana kita berada di Malaysia ini. Panjang rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. Untuk mengelakkan ketegangan kaum pula. Sesuai dengan namanya. pecah semua.halaman 97-99 ) RUMUSAN 16 Baca petikan di bawah dengan teliti.maklumat pasport antarabangsa. malah harus meliputi segala perkara yang melibatkan kepentingan bersama khususnya dan kepentingan negara amnya. akan terjadilah seperti maksud peribahasa”Ibarat telur sesangkak. Secara mudahnya.pecah sebiji. dapat menggunakan MyKad sebagai kad ATM atau sebagai alat urus niaga e-dagang.bahasa. lesen memandu.kita mestilah mematuhi undang-undang. maka MyKad menggabungkan beberapa dokumen peribadi seperti kad pengenalan. Kad Pintar Pelbagai guna Kerajaan (KPPK) atau sekarang ini dikenal juga dengan nama MyKad bukan sahaja yang pertama di dunia. MyKad ialah penggunaan lebih daripada satu kad dalam sekeping kad. Andai kata perpaduan di negara tergugat.budaya dan sebagainya.semasa berurusan dengan pejabat-pejabat .malahan juga ciptaan yang menjadi kebanggaan negara kita.Selain itu dapat mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa berurus niaga. Seterusnya. Oleh itu prinsip hormat-menghormati ini sangat penting untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup di negara kita. Perpaduan yang perlu disuburkan dalam kalangan rakyat tidak harus terhad kepada aspek tertentu seperti perpaduan kaum. MEPS tunai dan capaian prasarana kekunci awam Sehubungan perkara di atas. Kita juga mestilah menghormati undang-undang negara ini supaya kehidupan kita lebih harmoni. Sememangnya perpaduan amat penting dalam apa-apa situasi sekalipun sama ada ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. MyKad merupakan satu daripada tujuh aplikasi perdana yang dibangunkan di bawah Koridor Raya Multimedia.kemudian buat satu rumusan tentang kelebihankelebihan penggunaan MyKad dalam urusan harian dan kekangannya.rakyat Malaysia perlu menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di negara ini agar keamanan negara dapat dikecapi.Di samping itu . setiap kaum di negara ini mestilah menghormati kaum yang lain baik dari segi agama. Sesungguhnya perpaduan akan menjadi realiti jika setiap warga sedar akan tanggungjawab dan peranan masing-masing serta sedia menyahut cabaran untuk berubah sesuai dalam era globalisasi.

maka kad berkenaan dianggap sah dan urusan yang selanjutnya boleh diteruskan. Untuk tujuan urusan yang diperlukan. Penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa ini akan mempromosikan negara kita ke seantero dunia. Malaysia telah mendapat pengiktirafan untuk menganjurkan pelbagai kejohanan yang bertaraf antarabangsa. Kejohanan Hoki Piala Dunia 2002.kerajaan atau swasta kerana pengisian borang secara konvensional tidak diperlukan lagi. Ciri-ciri keselamatan tersebut melindungi pemiliknya daripada sebarang pemalsuan dan penyalahgunaan kad Agensi-agensi yang terbabit akan menggunakan alat pembaca mudah alih yang direka khas untuk mengesan maklumat pemegang kad bagi tujuan pengesahan. malahan menjadi negara pencipta kad pintar pelbagai guna yang tercanggih. Pelaksanaan KPPK ini merupakan satu titik sejarah negara dalam usaha menerokai dunia multimedia kerana Malaysia bukan sahaja menjadi negara pertama menggunakan kad pintar di dunia. Kejayaan kita mencipta kad pintar seperti ini meletakkan negara kita setaraf dengan negara maju. Jika kesan cap jari itu sama seperti yang dipaparkan dalam cip makro yang terdapat pada permukaan kad tersebut. Setiap kejohahan yang dijalankan biasanya disiarkan secara langsung melalui siaran televisyen ke seluruh dunia. Kejohanan Bot Laju Formula 1 (F1). kejohanan Sukan Lumba Basikal Le Tour d’Langkawi . Kejohanan Perlumbaan Kereta Formula 1 sejak 1999 dan banyak lagi.. Projek KPPK ini telah mula dilancarkan pada 2001 dan pelancarannya ke seluruh negara pada 2002. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata.Teknologi cip dan biometriks yang yang digunakan pada kad pintar mampu meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna khususnya dari segi keselamatannya. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya banyak mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada negara. malahan kepada rakyat juga. Hal ini akan menyebabkan . Sejak akhir-akhir ini.Penciptaan kad seperti ini juga akan menjadi perintis teknologi terunggul di rantau ini dan pada mata dunia.halaman 232-233 ) RUMUSAN 17 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa dan langkah-langkah meningkatkan mutu penganjuran sukan tersebut . pemilik kad hanya dikehendaki meninggalkan kesan cap jari pada permukaan pengimbas kad di samping memasukkan kad ke dalam alat pembaca kad. Antara kejohanan yang pernah dianjurkan termasuklah Sukan Komanvel ke-XVI pada tahun 1998.

. Kebiasaannya. Di samping menyaksikan pertandingan. kita dapat mempromosikan negara. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Ting. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Hal yang demikian. pihak penganjur akan mengadakan promosi dengan pelbagai cara untuk menarik kehadiran penonton. hasil kraf tangan negara ini telah diperkenal ke negara-negara lain melalui penganjuran sukan tersebut. penonton yang menyaksikan sesuatu kejohanan itu akan datang lebih awal. Stadium sukan. Semua dana yang diwujudkan merupakan satu pelaburan yang baik untuk melatih rakyat menyimpan sambil melabur. sebelum kejohanan berlangsung. Amanah Saham Wawasan (ASW) dan banyak lagi. mereka akan menceritakan pengalaman yang diperoleh kepada ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain. Amanah saham ialah suatu bentuk pelaburan terkumpul yang membenarkan pelabur yang mempunyai matlamat serupa mengumpulkan dana masing-masing untuk dilaburkan dalam satu portfolio sekuriti yang diuruskan oleh para pengurus dana profesional. Hal yan demikian. Di samping kejayaan negara menyediakan kemudahan dan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. dan batik. dan peralatan sukan yang bertaraf dunia menjadi kayu ukur semasa membuat persediaan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. seramik. Mereka sudah tentu akan terpikat dengan keunikan dan kecantikan flora dan fauna di negara kita. Oleh itu. 5. kehadiran pelancong juga dapat memajukan industri perhotelan. Selain itu. muka surat 219) RUMUSAN 18 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan melabur dalam Saham Amanah dan usaha-usaha mengalakkan rakyat melabur. negara juga sebenarnya berjaya berjaya menjanakan ekonominya . kehadiran penonton yang menyaksikan kejohanan ini juga akan merancakkan aktiviti pelancongan di negara kita.penduduk di negara-negara lain yang juga merupakan peminat setia sesuatu jenis sukan itu akan mengetahui kedudukan negara Malaysia. Selain itu. Secara tidak langsung. Antara skim amanah saham yang popular di negara kita termasuklah skim Amanah Saham Nasional (ASN). Selain meningkatkan industri pelancongan. Kehadiran pelancong semasa temasya sukan ini berlangsung membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pertukaran wang asing. pelbagai skim amanah saham telah diwujudkan di negara kita sama ada yang dianjurkan pihak kerajaan mahupun pihak swasta. Mereka juga akan tertarik dengan keunikan hasil kraf tangan rakyat negara ini seperti anyaman . Skim amanah saham yang dianjurkan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi yang menyeluruh dalam kalangan ahli masyarakat. kemudahan menjalankan latihan secara berpusat. Apabila mereka kembali ke negara asal. Secara tidak langsung industri kraf tangan ini akan berkembang maju. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penganjuran temasya sukan peringkat antarabangsa membuktikan bahawa negara kita mampu menyaingi negara-negara lain terutamanya dari segi kemudahan infrastruktur dan penyediaan prasarana sukan . rakyat digalakkan merebut peluang melabur dalam skim amanah demi jaminan masa hadapan terutama golongan remaja . mereka juga berkesempatan untuk menikmati keindahan dan keunikan flora dan fauna di negara kita. Amanah Saham Bumiputra (ASB).

ibu bapa perlulah mengawasi kegiatan luar anak-anak secara menyeluruh agar mereka tidak akan terjebak dengan . pihak kerajaan memberikan peluang kepada rakyat untuk sama-sama berkongsi dan menikmati kemakmuran ekonomi negara . penglibatan semua kaum dalam pelaburan saham amanah dapat merapatkan jurang perbezaan sumber pendapatan antara kaum yang agak ketara pada masa ini seterusnya mewujudkan satu usaha yang lebih mantap ke arah pembentukan perpaduan nasional selaras dengan matlamat Wawasan 2020. rakyat juga akan dapat membantu kerajaan dalam usaha membangunkan negara ini ke arah yang lebih pesat. Ibu bapa tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka hanya kepada guru semata-mata. Dengan simpanan yang besar. Masalah ini tidak boleh ditangani oleh satu pihak sahaja tetapi memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menangani masalah ponteng sekolah dan kekangan untuk menanganinya. Pihak sekolah harus sentiasa berhubung rapat dengan pihak ibu bapa apabila mereka mendapati pelajar yang berkenaan tidak hadir ke sekolah selama beberapa hari. Gejala ponteng sekolah boleh mengakibatkan pelajar terjerumus ke dalam gejala sosial yang lain pula. Sikap rakyat yang suka melabur ini menunjukkan mereka telah sedar bahawa apa-apa yang telah dikecapi selama ini sebenarnya merupakan satu usaha ke arah menjamin masa depan mereka. ms 176) RUMUSAN 19 Baca petikan di bawah dengan teliti. Perlakuan begini jika tidak dibendung akan mendatangkan masalah kepada ibu bapa. (Dipetik dan diubah suai daripada buku teks Ting 5. Pengalaman lalu apabila negara kita dilanda kegawatan ekonomi telah menjadikan rakyat semakin matang dan sedar akan kepentingan sesuatu aktiviti pelaburan demi kesejahteraan masa depan. Secara tidak langsung. Kejayaan dana ini bergantung kepada kesungguhan rakyat untuk sama-sama mengorak langkah menyahut seruan kerajaan yang menginginkan negara mencapai kemajuan setanding dengan negara-negara luar. rakyat telah sama-sama menyokong usaha kerajaan supaya tidak membazir dan seterusnya bersama-sama membangunkan negara. Melalui penyertaan skim ini. Pihak ibu bapa pula disarankan supaya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah jika gejala sebegini rupa dilaporkan kepada mereka. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. sekolah dan negara secara keseluruhannya.Menerusi dana ini. institusi kewangan negara juga bertambah kukuh lantaran sikap rakyat yang suka menyimpan. Selain itu. Sebaliknya. Perpaduan nasional penting kepada sesebuah negara demi menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. Rakyat diberi peluang dan kemudahan pinjaman melalui institusi kewangan untuk melabur dalam skim amanah saham.

Pihak sekolah mestilah menggunakan pendekatan mesra pelajar bagi menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. Lazimnya mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain. Ibu bapa boleh membantu pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat tersebut dengan bertanya kepada anak-anak mereka. malah ada pelajar yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. Mereka sedang mencari identiti diri. Hal ini bukan perkara yang remeh-temeh atau tingkah laku yang disifatkan oleh banyak pihak sebagai “suka-suka” dan “gurauan budak-budak” semata-mata. . Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan melalui kegiatan kokurikulum ataupun kegiatan akademik secara menyeluruh. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli. Peningkatan kes ponteng dalam kalangan pelajar sekolah menengah atau rendah adalah disebabkan oleh perubahan psikologi dari kanak-kanak ke alam remaja. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. Pernah dilaporkan berlaku di luar negara. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Anak-anak berada bersama guru-guru hanyalah di sekolah dalam tempoh lebih kurang 8 jam manakala selebihnya anak-anak akan bersama ibu bapa.kegiatan yang boleh merosakkan mentaliti dan sikap anak masing-masing. seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Dalam hal ini. Guru-guru haruslah mendapatkan maklumat punca pelajar tidak minat untuk datang ke sekolah. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4. Dalam hal ini. Antara punca pelajar ponteng sekolah ialah pelajar tidak minat datang ke sekolah. ahli keluarga atau rakan-rakan mereka. Kejadian buli tidak harus dipandang ringan. ibu bapa tidak sepatutnya mengharapkan guru sahaja kerana mereka juga mempunyai beberapa tanggungjawab lain yang perlu dijalankan di sekolah. tidak mahu dianggap keanakanakan dan berlagak seperti orang dewasa. Pihak sekolah sepatutya merancang sesuatu aktiviti yang menarik bagi menimbulkan minat pelajar untuk datang ke sekolah. Dewan Bahasa dan Pustaka) RUMUSAN 20 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan perbuatan buli terhadap mangsanya. guru hendaklah bersifat terbuka dan tidak terus menghukum pelajar secara terburu-buru. Pihak sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar haruslah berperanan sepenuhnya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar.

Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. Dalam masyarakat kita. Perbuatan dan amalan ini dilakukan secara sembunyi dan rahsia dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang ataupun dua pihak. malah keluarga. Ogos 2005) RUMUSAN 21 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berlakunya rasuah dalam masyarakat .Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Faktor utama ialah kelemahan kepimpinan dalam sesuatu institusi yang berkaitan. duit kopi. Universiti Malaya (UM). akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Dewan Siswa. Kewujudannya telah dikesan sejak ribuan tahun yang lalu dan masalah ini berlaku dalam semua masyarakat sejak manusia mengenal erti peradaban dan membina ketamadunan. Rasuah bukanlah suatu fenomena baru yang wujud dalam masyarakat moden. duit bawah meja dan makan suap. Pelajar-pelajar sekolah perlu menyedari bahawa nyawa dan kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. rasuah juga dikenali sebagai sogokan. dipukul dan sebagainya. Malah pemerhati buli juga berasa bimbang akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. malah takut diugut. Profesor Dr. Sebenarnya terdapat banyak faktor berlakunya amalan rasuah ataupun korupsi. oleh Haji Samat Buang. Mangsa bukan saja takut ke sekolah. Rasuah selalunya mengandungi unsur-unsur penipuan yang melibatkan masyarakat umum dan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara sedar bertujuan untuk mendapat keuntungan. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. Kejadian yang menimpa rakannya menyebabkan murid berkenaan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Jika dibiarkan. . berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Fakulti Pendidikan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menangani Masalah Buli di Sekolah. Melakukan sesuatu untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain sering kali akan membawa padah yang sangat buruk bukan sahaja kepada diri sendiri. Suradi Salim.

pengumuman di pasar raya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Keadaan ini berlaku kerana keuntungan yang diperoleh daripada kegiatan rasuah itu adalah jauh lebih besar berbanding risiko yang bakal dihadapi. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rasuah: Penyakit Sosial Sepanjang Zaman. ramai yang sanggup melakukannya kerana kesalahan rasuah sukar untuk dibuktikan berbanding kesalahan jenayah yang lain. Malahan mereka yang didapati melakukan rasuah dikenakan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan tersebut. Sebenarnya mereka yang bersikap demikian terbabas daripada dasar sebenar kerajaan tentang penggunaan bahasa Inggeris. Oleh sebab itu. amalan rasuah di negara-negara dunia ketiga didapati lebih serius berbanding negara-negara maju. apatah lagi untuk mendahulukan bahasa Melayu. Keadaan ini terjadi kerana sikap fanatik yang berlebihan apabila kerajaan mula menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris. Rasuah juga berlaku apabila kemiskinan menjadi dominan dalam kehidupan.Selain itu. Selain itu. Minda. Di sesetengah negara. Lihat sahaja di sekeliling kita. pesalah rasuah dikenakan hukuman yang berat seperti penjara. sering dibuat dalam bahasa Inggeris tanpa penggunaan dwibahasa. rasuah berlaku disebabkan pemahaman bahawa perbuatan itu bukan satu kesalahan tetapi lebih merupakan ganjaran atas bantuan atau perkhidmatan yang diberikan. malah di mana-mana sahaja. ada kalanya pihak tertentu yang membuat ucapan dalam program awam menggunakan bahasa Inggeris atau diselang seli dengan bahasa Inggeris sedangkan khalayaknya seratus peratus rakyat tempatan. kilang. tetapi amalan itu tidak dapat dibanteras sehingga ke akar umbi. oleh Haslina Hassan. Rasuah juga berleluasa kerana longgarnya kawalan dan pengawasan serta tindakan yang kurang tegas. Yang menyedihkan lagi. Mac 2004) RUMUSAN 22 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian tulis satu rumusan tentang sebabsebab yang boleh menghakis kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Ramai juga orang yang memikirkan penggunaan bahasa Melayu sekarang agak terjejas. tempat hiburan. iaitu menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris untuk tujuan .

menjana aktiviti ekonomi serta pendapatan eksport negara. Fungsi perangkap karbon atau penyimpanan . Hutan kini dilihat sebagai satu sumber yang menawarkan pelbagai fungsi alam sekitar yang penting.melahirkan penggunaan berkomunikasi dan penguasaan ilmu. Februari 2004) RUMUSAN 23 Baca petikan di bawah dengan teliti. kawalan banjir dan perangkap karbon. Selain menjadi habitat hidupan flora dan fauna. kemudian buat satu rumusan tentang pentingnya hutan kepada masyarakat. Halim Ab. Di samping hasil kayu kayan. Aliran perkhidmatan alam sekitar yang dibekalkan oleh sumber hutan termasuklah fungsi penyimpanan atau tadahan air. bukan setakat kayu bakau sahaja. hutan juga menawarkan hasil bukan kayu kayan. Pelita Bahasa. Tumbuh-tumbuhan seperti Tongkat Ali. Kacip Fatimah mempunyai keupayaan perubatan tradisional yang tinggi dan dipercayaai sangat berkhasiat kepada manusia. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Tanggungjawab Melestarikan Budaya oleh Ab. Akibatnya sudah pasti kedudukan bahasa Melayu tergugat dan dikhuatiri bahasa Melayu mungkin hilang ditelan zaman. Sebaliknya bahasa Melayu seolah-olah digunakan secara terpaksa. Dasar kerajaan itu telah disahut hingga boleh menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. walaupun untuk bidang bukan teknikal. gejala tidak sihat ini akan terus menular dengan cepat dan meluas tanpa keupayaan sesiapa pun untuk membendungnya. Hal ini lebih menyedihkan apabila beberapa institusi pengajian tinggi turut meminggirkan bahasa Melayu dalam pengajian. Jikalau penggunaan bahasa Inggeris di tempat awam dan di majlis rasmi atau tidak rasmi ini tidak dibendung. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Fenomena yang berlaku sekarang kerana rasa hormat akan bahasa rasmi negara sudah mula terhakis dan penggunaannya sudah tidak menjadi penting lagi. Hutan mempunyai pelbagai fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat setempat dan sejagat. Karim. hutan juga membekalkan pelbagai aliran perkhidmatan alam sekitar yang penting.

Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan di beberapa buah negara lain kerana menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial. Perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Melalui program ini. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Hutan: Khazanah Alam yang harus dipelihara. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. ketam. Di kawasan hutan baru. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. dan sotong membiak. kepah. kasih dan sayang akan negara. Perkhidmatan alam sekitar lain ialah fungsi hutan dari segi sumber rekreasi berasaskan alam semula jadi atau pelancongan seperti Taman Negara dan Taman Kinabalu serta Lembah Danum di Sabah. Pesisir pantai dan muaranya yang berlumpur membantu hidupan akuatik seperti ikan. Akar-akar pokok di hutan paya bakau berfungsi untuk menguatkan struktur tanah di kawasan pantai. Oleh itu. para remaja boleh diberi penerangan dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan sejarah.karbon penting dari segi kawalan suhu atau cuaca setempat dan global. taman di dalam sekolah dan taman di kawasan perumahan dengan tujuan sebagai kawasan riadah. kerang. Misalnya membina taman di bandar. Dewan Siswa. Rakyat Malaysia kini semakin menghargai landskap desa atau pertanian yang kebanyakan menepati konsep ciri-ciri landskap alam semula jadi. udang. Haiwan seperti kelawar yang banyak membiak di hutan paya bakau menjadi agen pendebungaan yang baik kepada pokok-pokok durian di kawasan sekitarnya. Hutan paya bakau juga merupakan agen pengawalan hakisan pantai yang penting. hidupan-hidupan akuatik dapat membiak dengan baik. keaslian desa dan hutan-hutan ini perlu dipertahankan agar tidak ditelan oleh arus pembangunan atau perbandaran. . September 2002) RUMUSAN 24 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kerajaan mewajibkan Program Latihan Khidmat Negara bagi golongan remaja. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau swasta untuk menghijaukan kawasan-kawasan bandar atau kilangkilang. Kesedaran tentang pentingnya hutan dan suasana kehijauan dan persekitaran semula jadi haruslah dipupuk ke dalam sanubari masyarakat bandar dan desa. budaya dan ekonomi. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang dilaksanakan di negara kita merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta.

Dasar dan strategi pembangunan luar bandar (PLB) ialah pendekatan bersepadu untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Dasar dan strategi ini dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan. kursus bina semangat. Sarawak dan Sabah berbanding dengan negerinegeri yang maju. Strategi tersebut juga diwujudkan ekoran pengurangan peratusan penduduk luar bandar di negeri kurang maju seperti Kedah. Kelantan. khidmat bakti kepada masyarakat dan bekerja dengan badan bukan kerajaan (NGO) untuk memupuk perpaduan dan menanam nilai-nilai murni dalam jiwa para remaja. Melalui program ini. pertolongan cemas. dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Strategi ini turut mengambil kira isu dan cabaran baru yang wujud dalam pembangunan luar bandar yang terbit daripada senario dan realiti baru yang dipengaruhi oleh suasana persekitaran dalam dan luar negara. para pelajar didedahkan dengan kemahiran kepimpinan dan ikhtiar hidup. tempur tanpa senjata. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. aktiviti gotong-royong. Aktiviti khidmat sosial pula membolehkan para remaja melibatkan diri dalam agensi awam. Dewan Siswa. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Program Latihan Khidmat Negara Pelaksanaan Secara 3 Dalam 1 oleh Haji Samat b. Semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyambut seruan kerajaan dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara kerana banyak faedah yang dapat diperoleh daripadanya. Para pelajar akan belajar berkawat. masa lapang selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dapat diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan mendisiplinkan diri dengan jadual aktiviti yang ditentukan. Selain itu. Program ini yang melibatkan pelbagai kaum bertujuan untuk memperkukuh intergrasi nasional. merentas halangan dan kegiatan sukan. Perlis. meningkatkan pendapatan dan produktiviti serta mengatasi masalah kemiskinan bagi membaiki status ekonomi penduduk luar bandar. . PLKN juga bertindak sebagai mekanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. Program-program yang dilaksanakan dalam PLKN meliputi modulmodul tertentu iaitu latihan fizikal. Program ini secara tidak langsung dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan yang menguji ketahanan mental dan fizikal. Februari 2004) RUMUSAN 25 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang masalahmasalah untuk membangunkan penduduk di luar bandar. Rukun Negara. Melalui asas latihan ketenteraan ini. Terengganu. Buang. kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum.perlembagaan. kursus bina perwatakan dan khidmat kemasyarakatan. remaja daripada berbilang kaum.

Antara cabaran yang harus ditempuhi oleh para pendidik apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang atau tidak ada keyakinan diri adalah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kebolehan atau keupayaan mereka. Struktur ekonomi negeri tersebut tidak banyak berubah berbanding dengan struktur yang terdapat sejak beberapa dekad yang lalu. Selain mengakibatkan wujudnya kekosongan di kawasan luar bandar. Sebahagian daripada rancangan dan projek yang dilaksanakan bagi memajukan kawasan luar bandar lebih dinikmati faedahnya oleh penduduk kawasan bandar. Guru perlu menyemai semangat itu dengan memberikan galakan. jurang antara bandar dan luar bandar sukar dikurangkan daripada pelbagai dimensi baik dari segi ekonomi. Berita Minggu. . peneroka Felda dan masyarakat kampung tradisional yang memberikan kesan produktiviti guna tenaga. Negeri-negeri ini juga mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi terutamanya di luar bandar. Fenomena kadar peningkatan usia penduduk luar bandar telah berlaku di kalangan penanam padi. tanpa penempatan industri di luar bandar serta pemupukan industri kecil dan sederhana. Sehubungan dengan itu. Sungguhpun strategi dan program PLB yang dilaksanakan oleh kerajaan telah banyak menyumbang kepada kejayaan dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Cabaran Pembangunan Luar Bandar dalam Millenium Baru oleh Dr. Julai 2003) RUMUSAN 26 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan guru untuk membantu pelajar yang hilang keyakinan diri. namun matlamat rancangan ini tidak dicapai sepenuhnya. pendidikan atau budaya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Perindustrian yang berorientasikan eksport juga memberikan tumpuan pada pembangunan di kawasan bandar. Salleh. Hal ini demikian kerana guru biasanya memberikan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar hampir setiap hari secara tidak formal di dalam bilik darjah. Keyakinan diri yang tinggi dan positif pula akan menjadi tangga kejayaan sesebuah sekolah. Sektor pertanian dan sektor utama yang lain merupakan penyumbang utama pada keluaran dalam negara kasar (KDNK) bagi negeri yang kurang maju.Pada masa yang sama terdapat kadar migrasi yang agak tinggi dari negeri yang kurang maju ke negeri yang maju. Ismail Md. Keyakinan diri mempengaruhi apa-apa sahaja yang dilakukan oleh seseorang pelajar. Fenomena ini turut mempertingkatkan pergantungan ekonomi luar bandar terutamanya sektor pertanian terhadap buruh asing. proses penghijrahan dari luar bandar ke bandar turut mengubah struktur umur penduduk luar bandar yang mengakibatkan peningkatan peratusan penduduk warga tua. sosial. Keadaan ini disebabkan antara lainnya penduduk kurang mahir dalam bidang teknologi di samping kekurangan asas ekonomi yang mapan.Guru tidak perlu mengadakan program tertentu untuk mengembalikan keyakinan diri pelajar-pelajar ini. rangsangan serta sokongan moral yang berterusan.

Guru perlu mencari jalan supaya pelajar ini dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya yang lain dalam aktiviti kelas. Inovasi boleh membawa kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. pemikiran dan kemampuan akal serta segala kemudahan di sekitar bagi menghasilkan penemuan atau produk atau memberi nilai tambah bagi manfaat sosial. Guru juga boleh membantu pelajar ini berasa dirinya penting dengan memberikan tugasan bilik darjah yang penting kepada pelajar berkenaan seperti meminta dia menghantarkan sesuatu ke pejabat atau menjadi ketua kebersihan kelas. kenal pasti beberapa pelajar yang agak peramah dan minta mereka ‘menemani’ pelajar berkenaan pada waktu rehat. Tindakan ini amat bermakna kepada pelajar berkenaan. Libatkan mereka dalam kerja berkumpulan atau. keyakinan dirinya akan terbina sedikit demi sedikit dan dapat mengembalikan kepercayaan mereka tehadap keupayaan mereka menghadapi cabaran terutama dalam bidang akademik. Produk yang dijangka banyak menonjol pada masa akan datang lebih tertumpu kepada bahan yang mesra alam. Jangan biarkan pelajar ini terpinggir. Inovasi akan memberi manfaat dari segi ekonomi dengan mengkomersialkan produk. Guru perlu memberi latihan atau kerja rumah yang sesuai dengan kebolehannya agar dia dapat menikmati kejayaan dalam apa-apa perkara yang dilakukannya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Ia membolehkan orang ramai berkomunikasi dengan cepat dan efektif. Dengan ini.2005) RUMUSAN 27 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan inovasi dan langkah-langkah untuk membantu inovasi. diusahakan menggunakan idea. Pendidik. sukan dan sebagainya. Memberikan komen yang membina sebagai penghargaan dianggap oleh pelajar sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Kita boleh melihat kepentingan inovasi dalam penciptaan telegraf elektromagnetik pada tahun 1832. Beri peluang pelajar tersebut untuk bercakap mengenai sesuatu yang mudah di hadapan kelas. Guru terlalu cepat memberitahu ibu bapa apabila anak-anak mereka terlibat dalam apa-apa masalah sebaliknya terlepas pandang untuk menghubungi ibu bapa apabila anak-anak mereka menempa kejayaan. Melalui inovasi dan kreativiti. Beritahu pelajar bahawa kejayaan yang dicapainya telah dimaklumkan kepada ibu bapa mereka. Berikan dia peluang untuk menunjukkan keupayaannya di hadapan kawan-kawan. kaedah baru dapat dilaksanakan dalam memenuhi . Luangkan sedikit masa untuk berbual-bual dengannya mengenai hobinya. Guru dapat membantu pelajar melihat sendiri kekuatan dan kelebihan diri. Bermula daripada penggunaan kod Morse kini kita beralih ke telefon mudah alih. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pengurusan Bilik Darjah Membantu Pelajar Yang Hilang Keyakinan Diri’. Guru juga perlu menunjukkan keyakinan bahawa pelajar itu akan dapat meningkatkan lagi keupayaannya dan membaiki segala kelemahan dirinya. Inovasi ditakrifkan sebagai apa-apa aktiviti yang dilaksanakan. Bil 16. Inovasi juga memberi keperluan pelanggan dan masyarakat dalam perkara seperti perkhidmatan penyampaian yang cepat dan cekap. Kebanyakan pelajar tahu membezakan antara pujian yang ikhlas dengan pujian yang dibuat-buat.Guru perlu menunjukkan minat terhadap apa-apa yang mampu dilakukan oleh pelajar dengan baik. Inovasi merupakan hasil daripada kreativiti dan ia penting kerana beberapa sebab.

Ini juga akan menjana kekayaan dan keuntungan industri negara. Dengan beberapa kepentingan dan perlunya inovasi dihasilkan dalam masyarakat . Leonardo da Vinci. Sistem pendidikan masa kini semakin mencabar. Pada tahun 1947. Inovasi juga dapat membuka pasaran tempatan dan global. Kreativiti bukan semestinya bakat semula jadi kerana ia boleh digilap. Sifat kreatif inilah yang membawa kepada penghasilan ciptaan terbaru. sukar bagi guru . Guru bertindak agresif kerana ingin mengawal keadaan kelas yang kadang-kadang riuh rendah seperti di pasar. ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan masalah pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semuanya ini memerlukan inovasi dan kreativiti. Sebagai contoh. Ia perlu seiring dengan kemajuan dan keperluan negara. Ini penting untuk pembangunan produk yang akan membawa kepada peningkatan permintaan dan menggalakkan pelaburan pekerjaan. Sejak akhir-akhir ini media massa kerap memaparkan kes guru bertindak kasar atau agresif terhadap pelajar. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Memupuk Kreativit Mencambah Inovasii’.kehendak pelanggan dan pengguna. Secara tidak langsung. telefon bimbit direka cipta untuk berkomunikasi tetapi inovasi ke atasnya telah dilakukan membolehkan penambahan ciri-ciri lain yang menarik perhatian pembeli dan melariskan jualan. Dalam keadaan seperti itu. Lagipun jumlah pelajar di dalam kelas terlalu ramai. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata menjana kekayaan dan keuntungan berdasarkan petikan di atas. Peningkatan persaingan global turut menguji keupayaan negara untuk memperkenalkan produk baru dan proses-proses. Kreativiti menjadi asas kepada inovasi tetapi bukan sebaliknya. Sesuatu perkara yang berlaku pasti ada puncanya. Mungkin guru ada masalah dengan kerjanya atau masalah di rumah. maka budaya kreativiti perlu digalakkan. [2 markah] [2 markah] [4 markah] RUMUSAN 28 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca guru bertindak agresif terhadap para pelajar dan kesannya kepada pelajar. Ia sebenarnya merupakan buah fikir artis terkenal Itali. apakah kekangan yang dihadapi oleh individu untuk menghasilkan inovasi mereka. Estidotmy. 26 Oktober 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Walaupun begitu kita tidak boleh menghukum para guru dengan sewenang-wenangnya. Oleh itu guru perlu menyediakan bahan-bahan pengajaran dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya dia tidak tercicir. Idea untuk mencipta sebuah kanta kecil yang boleh digunakan di mata telah difikirkan oleh para saintis dan bijak pandai sejak kurun ke-16. Ini menunjukkan inovasi dapat meningkatkan persaingan negara. Kanta lekap pertama dicipta oleh seorang saintis Switzerland pada tahun 1888. Ini menyebabkan sebahagian guru berasa tertekan dengan beban kerja tetapi guru tidak boleh mengambil cuti beberapa hari dengan alasan ada tekanan kerja. seorang warga Amerika Syarikat mencipta kanta diperbuat daripada plastik yang hanya menutup bahagian konea mata. Fenomena ini tidak boleh dipandang ringan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Mengapakah kreativiti penting kepada inovasi? Pada pendapat anda. lebih baik para pelajar mendiamkan diri dan tidak mencari pasal.

Mereka lebih rela menghafal formula sains daripada membaca bait-bait puisi. bagaimanakah anda dapat membantu mengatasi masalah guru yang bertindak agresif ini? [4 markah] [2 markah] [3 markah] RUMUSAN 29 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang faktor-faktor pelajar tidak berminat mengambil mata pelajaran sastera dan akibatnya Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Pada tahun 2002. hanya orang yang marah dan tidak berfikir panjang sahaja yang akan bertindak agresif. Dalam ledakan teknologi maklumat kini. Keguruan merupakan profesion yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Pendedahan kepada dunia sastera menjadi landasan kepada pelajar untuk menghayati dan seterusnya menghargai sastera.2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Hal juga berpunca daripada sikap pelajar yang kurang sopan. Jarangjarang guru bertindak agresif secara melulu atau spontan. tetapi pihak pelajar juga sepatutnya memandang serius apabila guru memberi amaran atau arahan. tentulah guru boleh berfikir dengan lebih rasional. Salah satu sebab guru bertindak agresif adalah kerana berasa tidak puas hati dengan bentuk hukuman daripada pihak guru disiplin atau pihak pengurusan. Memang tindakan guru kadang-kadang agak keterlaluan. Guru kadang-kadang terlepas cakap dan mungkin berasa malu untuk menarik balik kata-katanya. kesabaran ini kerap dicabar oleh tindakan yang berbentuk provokasi daripada pelajarpelajar. Guru bertindak agresif apabila arahan dan amarannyan tidak diendahkan. Mungkin guru tersebut berasa hukuman yang pihak berkenaan berikan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu lalu menghukumnya lagi. Ada kalanya lebih baik guru beredar sahaja dari situasi yang sangat mencabar kesabaran itu untuk mencari ketenangan. pelajar hari ini tetap memandang rendah terhadap dunia sastera. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi situasi yang tegang itu? Sebagai pelajar. Arus globalisasi yang berlaku turut merubah pandangan pelajar terhadap sastera. Ada guru yang tidak ambil kisah apabila pelajar bising. guru berkenaan pun mengotakan ‘janjinya’ itu. Sekiranya guru dapat bertenang apabila menghadapi situasi yang tegang itu. Walau bagaimanapun.mengawal kelas. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah memperkenalkan Komponen Sastera (KOMSAS) dalam pendidikan Bahasa Melayu kepada pelajar sekolah menengah. Biasanya guru memberi peringatan atau amaran terlebih dahulu. rata-rata pelajar menyatakan subjek Sastera tidak menjanjikan masa depan yang cerah berbanding dengan subjek lain. Pelajar kerap kali terlupa bahawa terdapat banyak guru di sekolah dan guru-guru itu pula berlainan perangainya. Selain itu mereka juga berpendapat peluang melayakkan . semua pelajar peringkat menengah wajib mengikuti KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah. ada juga yang akan menegur dan ada juga yang menangis apabila keadaan kelas tidak terkawal. tidak menghormati guru. lebih matang dan lebih tepat dalam tindakannya. Bil 16. Namun. Pelajar yang melakukan salah laku tidak seharusnya dibiarkan sahaja. biadab dan melawan cakap guru. Pendidik. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pandangan Pelajar: Mengapakah Guru Bertindak Agresif’. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata tindakan yang berbentuk provokasi berdasarkan petikan di atas. Apabila terdapat pelajar yang melanggar peraturan. Mulai tahun tersebut juga. Kesimpulannya. yang mengecewakan. Timbul pelbagai rungutan dan alasan daripada pelajar apabila bercakap tentang sastera.

kebanyakan pelajar hari ini tidak mempunyai minat untuk membaca bahan bacaan yang serius. kesedaran diri pelajar sendiri dalam memupuk minat akan sastera. secara tidak disedari menutup laluan yang telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. Hal ini disebabkan kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam bidang sastera agak terhad berbanding dengan subjek lain. tanyalah selera”. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Antaranya ialah produk yang merangsang peningkatan jumlah air kencing yang dikenali sebagai diuretik. Persepsi yang berlainan juga berlaku terhadap subjek Sastera apabila segelintir daripada pelajar menganggap sastera merupakan mata pelajaran yang senang atau mudah untuk lulus dalam peperiksaan. Yang paling penting. Mereka belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata tanpa cuba untuk mendalaminya. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Masalah obesiti atau kegemukan sekarang menjadi fenomena sejagat. “Pelajar dan Sastera”. 2005). “tepuk dada. Mereka menganggap. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana.diri untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menjadi tipis jika mereka mengambil subjek Sastera. memberatkan fikiran. oleh Norhafiza Abu Seman. Dengan penggunaan produk ini. Kelangsungan fenomena ini mengundang kebanjiran pelbagai produk melangsingkan badan. Malah promosi produk ini amat kerap dipaparkan melalui media massa. terpulanglah kepada pelajar sama ada hendak menggunakan laluan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dengan sepenuhnya atau bak kata pepatah. penurunan berat badan belaku disebabkan oleh penurunan dalam jumlah air dan potasium yang terkandung dalam badan. Produk sebegini begitu kuat pengaruhnya kepada pengguna kerana keberkesanan strategi promosi yang dilakukan oleh pengeluarnya. Penggunaan selebriti untuk memperkatakan keberkesanan produk juga memikat hati pembeli. Mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran sastera. Selain itu persekitaran merupakan faktor yang membantu menanam minat pelajar akan sastera. November. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Terdapat produk kelangsingan badan di pasaran yang mempunyai beberapa kesan negatif. [4 markah] RUMUSAN 30 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang keburukan produk kelangsingan badan terhadap kesihatan dan langkah-langkah untuk mengurangkan penggunaannya. (i) Berikan maksud rangkai kata persepsi yang berlainan juga berlaku [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar mengambil mata pelajaran Sastera? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. Pelbagai pandangan dan tanggapan negatif yang diberikan oleh pelajar terhadap sastera. mereka mengambil subjek sastera walaupun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui makna sebenarnya sastera. Tidak kurang juga yang menganggap bahawa sastera itu sebagai perkara yang terlalu sukar untuk difahami. Kini. Tunas Cipta. Kekurangan potasium menyebabkan kelemahan otot termasuk otot jantung. apakah faedah-faedah yang diperolehi dengan mengambil mata pelajaran sastera. dan seterusnya tanpa ragu-ragu menyatakan bahawa sastera merupakan subjek yang begitu susah. Penyingkiran bahan ini juga boleh . mereka tidak perlu bertungkus lumus untuk mempelajari mata pelajaran Sastera. Disebabkan faktor tersebut. Budaya kurang membaca dalam masyarakat juga mendorong pelajar meminggirkan sastera. Tambahan pula.

Mungkin yang paling mudah antara startegistrategi ini adalah menambah baik Skim Perkihdmatan Pendidikan. Sebenarnya kaedah yang terbaik dalam menurunkan berat badan ialah dengan mengawal selera makan serta mengamalkan senaman yang berterusan. muntah. Ini kerana. Produk kelangsingan badan yang paling popular ialah produk yang boleh mengurangkan selera makan. Sekiranya dibiarkan berpanjangan keadaan ini akan membawa kepada permasalahan psikologi. individu yang menggunakan produk ini dinasihatkan menghentikan penggunaannya bagi mengelakkan kesan yang memudaratkan. Kaedah ini tidak memberikan permasalahan kepada kesihatan dan jika diamalkan secara berterusan nescaya membolehkan seseorang mempunyai bentuk badan yang menarik. Malah produk jenis ini juga boleh menyebabkan rasa keresahan. Cirit-birit yang berterusan menghalang penyerapan zat makanan yang sempurna. yang mengakibatkan kehilangan vitamin dan mineral dalam tubuh. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.mengakibatkan kecelaruan pemikiran. Biasanya produk ini mengandungi dadah terbitan seperti adernalin. Produk kelangsingan tubuh jenis ini menyebabkan rasa loya. Kekurangan air dalam tubuh juga menyebabkan dihidrasi yang turut membahayakan kesihatan. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan “Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilngan”. oleh Siti Balkis Budin. produk ini juga menghalang fungsi normal usus bagi menghasilkan najis yang normal. Tujuannya amat mudah iaitu untuk menjadikan profesion keguruan mempunyai skim yang menarik dan dengan . begitulah tema hari guru pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. Memang selama ini pun banyak usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik aspek ini. 2005). (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Dewan Masyarakat. “Bahaya Produk Kelangsingan Badan”. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata kelangsungan fenomena ini dalam petikan di atas? [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan produk kelangsingan badan mendapat sambutan daripada pengguna? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. bagaimanakah masyarakat dapat menjaga kesihatan diri? [4 markah] RUMUSAN 31 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang usaha-usaha yang dijalankan untuk memartabatkan profesion keguruan dan kepentingannya kepada guruguru . Hal ini demikian kerana kebanyakan dadah yang diambil ini masuk ke dalam aliran darah serta akhirnya akan dimetabolismekan di dalam hati. Kekerapan ini mengakibatkan penggunanya mendapat cirit-birit. norepinefrin atau norpseudoepinefrin. fenfluramin. Oktober. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Oleh itu. Untuk mencapai hasrat ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengaturkan beberapa strategi untuk memartabatkan profesion keguruan. Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan untuk memastikan hasrat ini tercapai. Terdapat juga laporan yang menunjukkan kesan produk kelangsingan ini terhadap kerosakan hati penggunanya. sukar tidur (insomnia) dan mudah marah. Di samping itu terdapat juga produk kesihatan yang meningkatkan kekerapan membuang air besar. Apa yang membimbangkan produk ini turut mengganggu kadar denyutan jantung yang akhirnya akan mengakibatkan penyakit jantung yang kronik. kekeringan mulut dan rasa dahaga. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu berusaha bersungguhsungguh untuk melahirkan generasi yang mengutamakan kualiti dalam setiap pekerjaan mereka.

KPM telah mengarahkan agar beban kerja guru dikaji. Sistem ini diperkenalkan sebagai satu usaha meningkatkan kutipan cukai. Ini kerana mereka dikatakan memilih profesion ini sebagai pilihan terakhir. Oleh itu prestasi mereka dalam kerjaya tersebut kurang memuaskan malah dikatakan memilih dan tidak mahu ditempatkan di kawasan pedalaman. Strategi ini bukanlah sukar. Strategi seterusnya adalah dengan meningkatkan rasa bangga dan keyakinan guru terhadap profesion mereka. Melalui sistem ini LHDN menjangkakan tahap pematuhan pembayaran cukai dalam kalangan pembayar cukai akan meningkat. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Selain itu KPM juga berusaha untuk mempertimbangkan permohonan pertukaran guru dengan lebih mudah. Mulai tahun 2005. Diharapkan. Walau bagaimanapun KPM menghadapi cabaran kerana membuka laluan kepada graduan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Sehubungan dengan itu. Oktober. namun ia menuntut kesatuan fikiran dan tindakan warga guru. Sebelum ini ramai tenaga kerja LHDN digunakan untuk menjalankan kerja- . Diharapkan langkah tersebut akan mengembalikan penghormatan masyarakat terhadap profesion keguruan. Untuk memastikan guru dapat memberikan perkhidmatan berkualiti. KPM akan memastikan penempatan guru bersesuaian dengan kehendak diri guru tersebut. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Walau bagaimanapun ramai orang tidak memahami STS dan merasakan ianya satu beban dan menyukarkan. Dengan cara ini tekanan yang dihadapi guru dapat dikurangkan. 2005). KPM juga berusaha untuk menambah bilangan guru yang berkelulusan ijazah. Dewan Masyarakat. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berura-ura untuk merealisasikan dalam petikan di atas. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerima graduan Kursus Lepasan Ijazah (KPLI)? [3 markah] (iii) Pada pandapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh seorang guru supaya mereka dipandang tinggi oleh masyarakat? [4 markah] RUMUSAN 32 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tujuan Sistem Taksiran Sendiri (STS) yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan ke mana hasil cukai negara dibelanjakan. Dalam hal ini pujian harus diberikan kepada KPM sekarang yang berusaha mendapatkan calon terbaik melalui Program Pelajar Cemerlang dan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL). Dengan itu KPM berura-ura untuk merealisasikan penaikan taraf maktab perguruan kepada institusi yang bertaraf universiti. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . merenung kembali Profesion Keguruan di Malaysia”. kehadiran guru yang berkualiti dapat memertabatkan profesion keguruan. Melalui program ini setidak-tidaknya pelajar cemerlang yang benar-benar berminat telah dikenal pasti sejak selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mula memperkenal Sistem Taksiran Sendiri (STS) bagi mewajibkan kira-kira tiga juta pembayar cukai individu membuat taksiran dan menentukan sendiri jumlah cukai yang perlu dibayar. Begitu juga pelbagai aspek percukaian lain yang kadang-kadang dianggap rumit. Dengan usaha ini KPM dapat mengawal kualiti dan ciri guru yang hendak dihasilkan. barulah pandangan masyarakat terhadap guru akan berubah. Dengan ini guru dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas hakiki mereka iaitu mengajar dan mendidik. LHDN juga mahu meningkatkan jumlah pembayar cukai melalui pendidikan pembayaran cukai. Melalui perubahan dalaman dan pembetulan kendiri ini. oleh Siti Balkis Budin. Bagi mengurangkan tekanan dan memastikan kualiti kerja guru tidak terjejas. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Usaha ini juga dapat menawarkan tempat kepada pelajar martikulasi yang berminat untuk menjadi guru tetapi terhalang oleh jumlah tempat yang mampu disediakan oleh IPTA.itu dapat menarik calon yang berkualiti untuk menyertai profesion ini. LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai.

mengapakah sesetengah individu yang sepatutnya membayar cukai tidak berbuat demikian? [ 4 markah] RUMUSAN 33 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah memperkasa sekolah kebangsaan dan halangannya. semangat kekitaan tidak akan wujud sebagai satu entiti.kerja taksiran. Jika mereka tidak tahu atau tidak faham berhubung potongan cukai tersebut. Pelbagai faedah akan dinikmati rakyat jika semua pihak sama-sama melaksanakan tanggungjawab membayar cukai. Jika mereka hanya berinteraksi sewaktu di kantin atau di padang sekolah. adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mengambil tahu mengenainya. 27 Mac 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Maka kewujudan tiga buah sekolah berlainan . Jika LHDN dapat mendidik orang ramai mengenai pembayaran cukai melalui tafsiran sendiri maka kita dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga. Semua pembayar cukai harus menghantar borang bayaran cukai mereka. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Proses pengintergrasian kaum memang wajar dimulakan daripada peringkat sekolah lagi. Semua ini membantu LHDN mengurangkan kos operasi yang semakin meningkat. (Diubahsuai daripada. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. “Hasil dijangka meningkat melalui STS”. keadaan ini sebenarnya merugikan. Apa yang penting melalui sistem STS ini.Ahad. Usaha-usaha mengutip cukai akan diberi keutamaan bukan lagi mentafsir cukai. agak mustahil mereka dapat berkongsi aspirasi yang sama. kepada logo Mesra. Setiap pembayar cukai pasti akan faham tanggungjawab mereka dan mereka akan terus melunaskan kewajipan penting ini setiap tahun. Berita Minggu. namun mampukah dengan hanya berkongsi padang atau kantin sekolah berjaya merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum? Jika proses ini berlaku dalam dua bangunan yang berbeza. tetapi kita bagaikan masih tercari-cari apakah ramuan yang terbaik untuk menghasilkan generasi yang diharapkan? Sekolah Wawasan umpamanya merupakan satu usaha yang baik. Mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang ingkar membayar cukai merupakan jalan terakhir memastikan sumber kewangan kerajaan ini tidak tiris. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Taksiran Sendiri (STS)? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. sebaliknya secara berasingan. Melalui kaedah STS ini juga pihak LHDN berharap dapat meningkatkan kemampuan menjejaki pembayar cukai yang culas selain dapat meringankan beban menjejaki individu yang ingkar hingga ke rumah atau menulis surat amaran. Membantu dan Memuaskan dalam melaksanakan amanah yang digalas. orang ramai akan membuat bayaran tanpa banyak alasan. Sementara itu pihak LHDN pula akan berpegang. Jika kita tidak dapat merasai faedahnya sekarang mungkin faedahnya akan dirasai oleh anak cucu kita pada masa akan datang. LHDN juga akan terus memperbaiki mutu kerja kakitangan sedia ada dan menyediakan unit penerangan percukaian kepada pembayar cukai.

Keadaan ini sudah tentu akan dapat menarik minat pelajar pelbagai kaum untuk belajar di sekolah kebangsaan dan seterusnya menjadi pewaris perpaduan pada masa depan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Lokasi sesebuah sekolah antara faktor yang boleh mempengaruhi ibu bapa menghantar anakanak mereka belajar di sana. Separuh daripada jumlah minyak yang digunakan adalah untuk kenderaan pengangkutan. Biarkan para pelajar Melayu. Bahan api biodiesel semakin mendapat perhatian kerana selain mesra alam dan sumbernya pula boleh diperbaharui. Faktor-faktor inilah yang menjadikan sekolah kebangsaan di pandang rendah. Utusan Malaysia. Memang sudah tertanam di dasar setiap minda kita bahawa sekolah adalah tempat untuk menimba seberapa banyak ilmu. serba kekurangan. Cina. Hilangkah identiti sesuatu kaum itu jika ia dikongsi dan diberi peluang kepada kaum lain untuk menghayatinya? Biarkan pelajar-pelajar Melayu diberi peluang mempelajari mata pelajaran yang selama ini ditawarkan di SJK Cina atau SJK Tamil. Justeru proses memperkasakan sekolah kebangsaan agar sifatnya menjadi lebih nasional dilihat sebagai sesuatu yang amat wajar. Langkah seterusnya yang boleh diambil adalah menawarkan semua mata pelajaran yang diajar di SJK Cina dan SJK Tamil. mudah dihubungi dan berdekatan dengan pelbagai kemudahan. Walaupun petroleum merupakan pembekal tenaga yang paling efisien. kokurikulum dan sahsiah pelajar sekolah kebangsaan sentiasa tinggi. Minyak merupakan pembekal tenaga terbesar di dunia iaitu sebanyak 36% diikuti oleh arang batu 23%. Antara bahan api alternatif yang dikenal pasti adalah biodiesel. Pelbagai kemudahan di sekolah kebangsaan mesti ditingkatkan setanding atau lebih baik berbanding sekolah jenis kebangsaan. (Diubahsuai daripada ‘Perkasakan Sekolah Kebangsaan’. Sekolah kebangsaan haruslah dibina di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan tempat kediaman. Menyediakan tenaga pengajar yang bertaraf dunia di sekolah-sekolah kebangsaan merupakan strategi penting. Hal ini demikian untuk menjamin prestasi akademik. Justeru sekolah kebangsaan haruslah menekankan aspek tersebut agar lebih diyakini oleh semua lapisan masyarakat.aliran dalam satu kawasan seperti konsep Sekolah Wawasan dilihat sukar untuk mencapai matlamat perpaduan. Belajar dalam satu kelas dan dalam satu sekolah yang sama adalah kuncinya. Selasa 15 Mac 2005 ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. bahan api alternatif diperlukan bagi mengurangkan masalah-masalah tersebut. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. dan lain-lain. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dianggap nadi utama menghasilkan insan atau pelajar yang berilmu. India. penggunaannya telah menimbulkan pelbagai masalah. . Imej nasional tersebut mampu mengurangkan prasangka negatif. Persepsi kemudahan di sekolah kebangsaan yang selalunya usang. atau kaum-kaum lain berada dalam satu kelas untuk mengikuti mata pelajaran yang diwajibkan. di sekolah-sekolah kebangsaan. bukan dalam satu kawasan sekolah tetapi kelas atau bangunan yang berasingan. gas asli 21%. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah kemampuan Sekolah Wawasan merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum dipersoalkan? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda mengapakah masyarakat Malaysia perlu bersatu padu? [ 4 markah ] RUMUSAN 34 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan menggunakan biodiesel dan usaha-usaha meningkatkan penggunaannya. daif harus dihapuskan. Tenaga pengajar yang berkualiti teras kecemerlangan sesebuah sekolah. Oleh itu.

Campuran biodiesel dan diesel petrol didapati sesuai digunakan dalam kereta-kereta moden tanpa perlu mengubah suai enjin kenderaan. ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Sifatnya yang sedemikian menjadikan biodiesel antara pilihan bijak menyelamatkan alam sekitar dan seterusnya nyawa manusia. Karbon dioksida yang dikeluarkan akan dikitar semula melalui proses fotosintesis selanjutnya. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli secara tidak langsung. (Diubah suai daripada ‘Bahan api bio’ Utusan Malaysia. karbon monoksida. Biodiesel didapati tidak mengandungi sulfur. apakah masalah meningkatkan penggunaan bahan api biodiesel ? RUMUSAN 35 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buli dan usaha-usaha mengatasi masalah buli di sekolah. Maka tiada sebarang kos tambahan diperlukan. Sejumlah 21% daripada gas karbon dioksida yang dibebaskan berpunca daripada asap kenderaan. Biodiesel juga berupaya melarut sisa mendapan diesel petrol yang terdapat dalam enjin dan sekaligus membersihkannya. menyepak. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Gas-gas karbon dioksida. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berupaya melarut sisa mendapan [ 2 markah ] Apakah kesan pencemaran akibat daripada pembakaran bahan api petroleum? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Rabu 28 Disember 2005. Sumber membuat biodiesel berbeza-beza mengikut negara. Samasamalah kita meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel demi menyelamatkan alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. diketawakan dan gosip-gosip liar.Pencemaran udara daripada asap kenderaan merupakan satu masalah besar dan semakin membimbangkan. maka tiada pencemaran sulfur dioksida. menumbuk. Buli secara langsung termasuklah aksi mengugut. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis. iaitu buli secara langsung dan buli secara tidak langsung. menendang dan sebagainya. contonya minyak kacang soya di Amerika Syarikat. Pembakaran biodisel juga tidak mengeluarkan karbon dioksida berlebihan. mengacau dengan kata-kata. minyak rapeseed di Eropah dan minyak sawit di Malaysia. Debu dalam asap kenderaan sebenarnya berpunca daripada pembakaran bahan api yang tidak lengekap. Pelajar lelaki lebih yang dihadapi dalam usaha [ 4 markah] . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Penggunaan biodiesel boleh meningkatkan kecekapan pembakaran dan seterusnya mengurangkan pencemaran debu. sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dikeluarkan daripada pembakaran bahan api petroleum menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia dan hujan asid selain boleh mengancam kesihatan manusia. Justeru kerana dihasilkan daripada sumber bahan-bahan organik semula jadi menyebabkan biodiesel mudah terurai. Perbuatan buli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. Buli secara tidak langsung seperti mengejek.

Sedangkan selama ini emosi mangsa telah lama ‘cedera’ akibat perbuatan pembuli atau mereka yang tidak begitu mengendahkan aduannya. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Suradi Salim. (Diubahsuai daripada ‘Menangani masalah buli di sekolah’Dewan Siswa. Sebaliknya pembuli berasa seronok kerana dapat membuli mangsanya. Jika dibiarkan. Namun. Mangsa juga takut ke sekolah. Profesor Dr. Malaysia menggunakan pelbagai pendekatan untuk membanteras penagihan dadah yang menjadi ancaman kepada bangsa dan negara. Mangsa buli juga akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan ahli keluarga. Falkulti Pendidikan. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Malaysia melaksanakan undang-undang yang keras dan tidak bertolak ansur .banyak terbabit dalam kes buli berbanding pelajar perempuan. Sebetulnya. Atasi segera masalah berkenaan supaya pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. [ 3 markah ] Pada pendapat anda. Ogos 2005. Dari segi undang-undang. jumlah penagih dadah di negara ini semakin meningkat. Universiti Malaya. berpendapat bahawa mangsa buli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. tetapi rakan sekelasnya yang menyaksikan perbuatan itu walaupun mereka tidak dibuli. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. perasaan ‘takut’ yang luar biasa ini amat memeritkan. Pelajar tingkatan empat didapati paling sedikit terbabit dalam kes buli berbanding pelajar tingkatan rendah yang lain. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. Ancaman dadah meragut beribu-ribu nyawa anak muda. (i) (ii) (iii) Berikan maksud rangkai kata gosip-gosip liar. Ancaman yang dibawa oleh dadah kepada masyarakat dan negara menyebabkan kerajaan Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Oleh itu. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. [ 2 markah ] Takrifkan dengan jelas fenomena buli di kalangan pelajar. mengapakah ramai pelajar terbabit dalam kes-kes buli di sekolah? [ 4 markah ] RUMUSAN 36 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah membanteras penyalahgunaan dadah dan kepentingannya kepada negara . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. semua pihak perlu berkerjasama bagi menangani masalah yang semakin meruncing dan berbahaya ini. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri.

peminat mula memasang impian untuk melihat skuad ini mengangkat kembali maruah bola sepak tempatan di peringkat antarabangsa seperti tahun 70-an dan 80-an. Antaranya ialah dengan memaparkan kesan buruk dadah. [3 markah ] iii. Semua bentuk dadah yang dibawa masuk untuk tujuan perubatan dikawal ketat oleh agen antinarkotik dan agen antidadah negara. kawasan perairan dan pelabuhan. Kempen kesedaran perlu ditanam di peringkat sekolah terutama memasukkan isu dan kesan penagihan dadah ke dalam sukatan kurikulum sekolah.terhadap ancaman dadah. Masyarakat perlu dididik dan diberi kesedaran supaya sentiasa membenci dadah. Malangnya realiti yang berlaku amat mengecewakan. Oktober 2004) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. badan bukan kerajaan hinggalah pemimpin politik. Hal ini termasuklah menguatkuasakan Akta Penagih Dadah 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. kesengsaraan hidup disebabkan dadah. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu menagih dadah. Bagaimanakah caranya masyarakat dapat dididik untuk membenci dadah. Kejayaan skuad bola sepak negara bawah 23 tahun menumpaskan Thailand dalam Kejohanan Pesta Bola Sepak Merdeka baru-baru ini memberikan harapan baru kepada peminatpeminat bola sepak tempatan. sempadan negara. Bidang pendidikan juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam mendepani masalah dadah ini. Dewan Masyarakat. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk memajukan sukan bola sepak negara dan faedah-faedahnya. Seharusnya usaha-usaha yang dijalankan mendatangkan kesan dan hasil yang positif. Dadah terus menjadi ancaman yang kritikal kepada masa depan Malaysia. Program pembangunan belia dan pembangunan komuniti wajar diperluas dan aktif dengan mengetengahkan agenda yang berkaitan dengan kehidupan yang sihat dan bebas daripada ancaman dadah. Malangnya pada peringkat separuh akhir. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. gereja dan rumah ibadat perlu juga memberi perhatian kepada isu berkaitan ancaman dadah sebagai musuh utama masyarakat dan negara. Pengawalan yang lebih ketat juga dilakukan di lokasi yang strategik termasuk lapangan terbang antarabangsa. Iklan dan filem yang berkesan berkait dengan keburukan dan penagihan dadah perlu disiarkan dalam media massa untuk menimbulkan kesedaran kepada orang ramai. pegawai perubatan. yang mengenakan hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah sekiranya jumlah dadah melebihi had 3 kilogram. tindakan undang-undang terhadap penagih dan pengedar dadah dan sebagainya. skuad ini tewas 0-2 kepada pasukan Bosnia yang . Pendidikan untuk menimbulkan keinsafan serta kebencian terhadap dadah perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat. (Diubahsuaikan daripada rencana Penagihan Dadah: Merenung Kegagalan oleh Abdul Rahim Abdul Rashid. Berikan maksud rangkai kata menggunakan pelbagai pendekatan berdasarkan petikan di atas. kaunselor. [ 4 markah ] RUMUSAN 37 Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemenangan ini berjaya membina keyakinan seterusnya meningkatkan moral pemain-pemain sebelum turun bertarung dalam Sukan SEA September ini. [ 2 markah ] ii. Pada pendapat anda. Lebih jauh daripada itu. Usaha membanteras penagihan dadah merupakan usaha jangka panjang dan melibatkan pelbagai agensi seperti polis. i. Khutbah atau ceramah di masjid.

mengapakah mutu sukan bola sepak negara kini semakin merosot ? [ 4 markah] RUMUSAN 38 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor siswazah menganggur dan kesannya kepada negara. Pemilihan pemain-pemain yang berbakat perlu dilakukan seawal umur tujuh tahun. Thailand yang begitu cepat meningkat dan menduduki kedudukan yang lebih atas daripada kita. Zulkifli Yusof. pengalaman. Aspek mental juga perlu dititikberatkan untuk melahirkan skuad bertaraf dunia. Cina atau pun jiran terdekat. Akhirnya. [ 2 markah Bagaimana disiplin sains dapat membantu memajukan sukan bola sepak negara? [ 3 markah ] Pada pendapat anda. Saiz fizikal juga perlu diambil kira memandangkan persaingan pada peringkat tertinggi menuntut ciri ini. Pada peringkat umur sebegini. taktik dan kemahiran-kemahiran yang terkini. pemain-pemain yang berpotensi perlu dihantar berlatih di negara-negara Eropah. pemain-pemain dihimpunkan di suatu tempat dan dilatih dengan cara ala ketenteraan untuk menguatkan aspek fizikal. teknik-teknik yang diajar lebih mudah dan cepat dikuasai. Oleh hal yang demikian. Seterusnya.menyerlahkan segala kelemahan pemain-pemain dari segi kekuatan fizikal. Oktober 2002) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan sendiri. Kita perlu mengkaji kemajuan pasukan bola sepak Jepun. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kajian yang dijalankan oleh Persekutuan Pengeluar Malaysia (FMM) baru-baru ini mendapati bahawa peratus pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menganjurkan Pesta Kerjaya untuk siswazah menganggur pada 7 April 2005. perkilangan. Oleh sebab itu. iii. Pengambilan pakar-pakar dalam bidang yang dinyatakan perlu dilakukan. Kebanyakan siswazah tidak memahami prospek pekerjaan yang dipohon sehingga menyebabkan mereka gagal dalam temu duga. Pesta tersebut memberi peluang kepada siswazah untuk mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan. saiz badan dan kekuatan pemain-pemain boleh membantu kekuatan pemain-pemain kita. Hal-hal seperti pemakanan dan bantuan perlu diselidik. ketangkasan. Seterusnya. dikaji dan diperkenalkan. Jumlah pemain yang dihantar perlu dipertingkat bilangannya dan meliputi kesemua posisi. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda i. pihak-pihak tertentu perlu sentiasa melakukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam menyediakan pemain-pemain yang berkualiti. ii. kosentrasi dalam permainan dan kegagalan menangani tekanan. Jurulatih dari luar negara yang mempunyai rekod yang memberangsangkan perlu diambil untuk mengajar teknik-teknik asas yang perlu dikuasai oleh pemain-pemain. pembinaan dan perkhidmatan. (Dipetik daripada Surat Pembaca. Sering kali juga diuar-uarkan oleh banyak pihak bahawa penguasaan . kepulangan pemain-pemain ini akan membantu memantapkan pasukan negara. Pemain-pemain ini akan sentiasa terdedah dengan corak permainan. Permainan bola sepak tidak boleh dipisahkan daripada disiplin sains. teknik. di atas. pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan perancangan jangka panjang yang tersusun dan berterusan untuk membentuk pasukan bola sepak yang bertaraf dunia. Di Eropah. Berikan maksud rangkai kata mempunyai rekod yang memberangsangkan berdasarkan petikan di atas. Dewan Masyarakat.

Tidak dinafikan bahawa bahasa Inggeris penting sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Kegiatan kokurikulum merupakan pemangkin untuk siswazah meningkatkan motivasi selepas mereka tamat belajar. Terdapat juga faktor lain seperti mobiliti kerana siswazah masih terikat dengan tempat kelahiran dan tidak mahu keluar mencari kerja di tempat lain. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa maju di dunia ialah budaya menegur. maka sia-sialah tujuan teguran tersebut. Faktor ini ada rasionalnya memandangkan pekerjaan di sektor swasta memerlukan pengetahuan bahasa Inggeris yang tinggi kerana mereka berurusan dengan syarikat antarabangsa. Sekiranya anda seorang siswazah menganggur. Sekiranya teguran yang diberi itu mengakibatkan pergaduhan. Budaya menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti yang membentuk perpaduan sosial dalam sistem (budaya) perhubungan sosial Melayu.bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan siswazah menyebabkan mereka gagal mendapatkan pekerjaan. Biar siapa pun diri kita yang penting ialah perlunya berkomunikasi. Menurut kajian yang dilakukan terhadap 3300 orang pengurus sumber manusia pelbagai syarikat di Malaysia mendapati 56 peratus siswazah yang datang temu duga di syarikat mereka lemah berbahasa Inggeris. Siswazah seharusnya merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) bagi menumpukan penyediaan kemahiran yang lebih tinggi selain mendedahkan siswazah kepada suasana dunia pekerjaan. [2 markah ] ii. Usaha lain yang dapat membantu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah adalah dengan mempelbagaikan kegiatan kokurikulum di institusi pengajian tinggi (IPT). Budaya menegur bererti budaya yang menggalakkan anggota budaya itu menegur antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperbaik keadaan. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah? [3 markah ] iii. tetapi kelemahan kemahiran berkomunikasi merupakan satu lagi faktor yang perlu diteliti. Orang yang ditegur akan mengatakan bahawa orang yang menegurnya senghaja mencari fasal dengannya. Apabila seseorang menegur. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana: Mengapakan Siswazah Menganggur. oleh Puteri Roslinda Abdul Wahid. Berikan maksud rangkai kata cukup membingungkan seperti dalam petikan di atas. tetapi faktor kemahiran komunikasi tidak wajar dikesampingkan. Dewan Masyarakat. Ketidaksamaan antara dasar pendidikan dengan dasar majikan ini menimbulkan masalah pengangguran yang cukup membingungkan. Jelas bahawa bahasa Inggeris diletakkan sebagai asas yang penting oleh majikan dalam menemu duga seseorang calon bagi sesuatu jawatan. Kesimpulannya. Penglibatan siswazah dalam sesuatu sektor ekonomi juga harus dikembangkan.Julai 2005) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. siswazah di negara ini bukan sahaja lemah penguasaan bahasa Inggeris malah tidak mempunyai keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan khalayak. apakah yang anda akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? [ 4 markah ] RUMUSAN 39 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang ciri-ciri membuat teguran yang baik dan faedah-faedah membuat teguran. jawab-jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang dibina sejak merdeka dahulu meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Selain itu. Lazimnya tomahan ini berlaku . teguran tersebut mestilah bertujuan untuk menasihati orang. Namun. kira-kira 26 peratus siswazah ini dikatakan tidak berketerampilan dan memiliki personaliti yang kurang menarik. Hakikatnya. penguasaan bahasa Inggeris yang baik tidak dinafikan merupakan aset yang penting bagi seseorang siswazah apabila melangkah ke dunia pekerjaan. Teguran yang diberi semestinya tidak boleh menimbulkan perselisihan. i. manakala 32 peratus mendapati kebanyakan siswazah mengharapkan gaji serta ganjaran yang lumayan.

Tidak berguna kalau orang yang menegur lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikannya. Oleh itu teguran yang baik mestilah ada ciri-ciri interaksi antara kedua-dua pihak. Masyarakat ini akan menganggap pandangan begitu boleh menjejaskan keputusan yang sudah dibuat oleh pihak yang berkuasa. Melalui proses ini. Perbuatan menegur secara kasar dan biadab perlu dielakkan. Amalan menegur dalam masyarakat Melayu semestinya dilakukan secara halus dan bertatatertib. Cara ini membolehkan penerima teguran dapat menerimanya dengan hati terbuka. ii. Lazimnya keadaan ini akan menyaksikan pandangan kritis tetapi membina tidak digalakkan. i. Antaranya ialah faktor amalan menegur dalam budaya Melayu. pihak yang menegur pun dapat belajar daripada pihak yang ditegur. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Namun teguran secara berhemah akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. Kalau sesebuah masyarakat anggotanya lebih suka mengumpat dan mengutuk. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi permasalahan sosial dan kesan gejala sosial kepada masyarakat. Berikan maksud rangkai kata lazimnya tomahan ini dalam petikan di atas. Oleh sebab itu orang yang menegur itu mestilah mempunyai kelayakan ilmu dan moral yang dapat diteladani oleh pihak yang ditegur.sekiranya orang yang ditegur tidak dapat menerima teguran tersebut. Ini disebabkan oleh budaya menegur tidak lagi menjadi panduan bersama untuk memajukan bangsa mereka. hal ini merupakan tanda-tanda bahawa amalan menegur tidak digalakkan dalam masyarakat tersebut. Walaupun pelbagai kisah gemilang mewarnai pencapaian negara terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik. Amalan ini sebenarnya sudah lama wujud dalam budaya Melayu. iii. Tidak berlaku proses tegur-menegur sekiranya pihak yang menegur bersikap bahawa hanya pendapatnya sahaja yang betul. Kecemerlangan bangsa Melayu dalam apa-apa juga bidang bergantung pada banyak faktor. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dewan Masyarakat. “Budaya Menegur”. strategi dan tindakan untuk menanganinya. tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu. namun dalam bidang sosial lebih banyak lakaran suram yang terpahat lantaran meningkatnya pelbagai kes jenayah dan gejala sosial yang cukup rencam sifatnya. oleh Hassan Ahmad. April. Fenomena ini mendorong pelbagai pihak berusaha bersungguh-sungguh untuk merangka dasar . sehingga kesannya dapat meresap ke dalam jiwa orang yang menjadi sasaran. Dengan kata lain teguran dalam kalangan masyarakat Melayu adalah dalam bentuk kiasan dan sindiran. [2 markah] Apakah yang akan berlaku skiranya amalan mengumpat dibenarkan dalam sesebuah masyarakat? [3 markah] Pada pendapat anda. Namun agak menyedihkan apabila akhir-akhir ini orang Melayu mengetahui terdapat banyak masalah yang boleh merosakkan masa depan bangsa mereka. Seterusnya ketika membuat teguran sikap ‘baling batu sembunyi tangan’ seharusnya dihindarkan. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Amalan mengumpat tidak seharusnnya wujud dalam budaya menegur. Teguran mestilah dibuat secara bersemuka antara yang menegur dan yang ditegur. 2005). Antara tindakan jangka panjang kerajaan dalam usaha ini ialah memperkenalkan semula mata pelajaran Pendidikan Sivik dan . Ini bukan bermakna orang yang menegur tidak berani atau lemah. apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya teguran dibuat secara tidak berhemah? [4 markah] RUMUSAN 40 Baca petikan di bawah dengan teliti.

jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Dasar strategik ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja tetapi meliputi semua peringkat usia.Kewarganegaraan (FSK) kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Mungkin agak keterlaluan jika dikatakan bahawa setiap wanita tanpa mengira umur atau kedudukan perlu beranggapan bahawa mereka mungkin pada bila-bila masa sahaja akan menjadi mangsa jenayah seks. Selain itu. sosial dan mental yang boleh mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi jenayah seks dan kesan jenayah tersebut kepada mangsa dan masyarakat. kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara (DSN) dijangka dapat menggerakkan tenaga pelbagai sektor dalam menangani isu sosial. Oleh yang demikian kerajaan perlu mengawal pertambahan penduduk bandar secara mendadak yang boleh menyumbang kepada masalah setinggan dan kemiskinan bandar. Dengan cara ini. Dewan Masyarakat. yang seharusnya diberikan perhatian ialah peningkatan penduduk bandar yang berterusan yang dianggap boleh mengundang lebih banyak masalah jenayah dan sosial. komitmen ahli masyarakat untuk sekurang-kurangnya melaporkan kegiatan jenayah dan gejala sosial di persekitaran mereka merupakan satu usaha yang patut disanjung tinggi. adalah diharapkan tidak akan ada kelompok yang akan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara kerana kelompok yang terpinggir inilah yang selalunya cenderung untuk bertingkah laku secara negatif. Di samping itu. Konsep ini berkemungkinan dapat dilaksanakan apabila mendapat restu kerajaan. . Faktor yang tidak kurang pentingnya. ada pihak yang mencadangkan pewujudan konsep bandar dan pekan selamat. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. segala usaha dan pemikiran harus digembleng untuk mencari kaedah dan formula bagi menangani jenayah terkutuk ini. Dalam usaha memerangi kemelut sosial yang kian meruncing terutamanya di bandar-bandar. Januari 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Apabila terlaksanannya konsep ini bandar akan bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan nyawa. [2 markah] Apakah kebaikan-kebaikan daripada pelaksanaan konsep bandar selamat? [3 markah] Pada pendapat anda. bebas daripada kemusnahan dan malapetaka dan penduduk bebas daripada kemerosotan sosial dan moral. Ini kerana hukuman yang lebih berat menjadikan mereka yang ingin melakukan kesalahan “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. Oleh yang demikian pihak berkuasa mesti merangka dasar pengurusan bandar di negara ini secara bijaksana termasuklah melaksanakan sepenuhnya konsep bandar selamat. Konsep ini mampu menjadikan sesebuah bandar itu bebas daripada sebarang ancaman fizikal. Tetapi jika tanggapan ini diambil kira. Jenayah dan kemelut sosial juga amat sinonim dengan kemiskinan dan setinggan. mengapakah undang-undang yang sedia ada tidak berupaya mengurangkan perlakuan jenayah dan gejala sosial di negara ini? [4 markah] RUMUSAN 41 Baca petikan di bawah dengan teliti. Selain daripada usaha pencegahan melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menggalas Cabaran Sosial Negara. faktor hukuman juga seharusnya diberi perhatian oleh pihak kerajaan. (i) ( ii ) ( iii ) Jelaskan maksud lakaran suram yang terpahat dalam petikan tersebut. oleh Zamri Misman.

. Sesetengah pelajar kurang senang dengan teguran dan nasihat guru tentang sikap mereka. sikap keterbukaan yang terkawal dalam membincangkan isu-isu seks mesti dilakukan. Sudah sampai masanya. Dewan Masyarakat. Memperuntukkan hukuman yang lebih berat dari segi undang-undang agar mereka yang ingin melakukan jenayah seks ini “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. Para ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya perlu menggembleng tenaga dan fikiran ke arah membasmi perlakuan jenayah seks ini. perspektif yang lebih positif terhadap seks disebarkan dengan mengkaji semula kaedah dan matlamat pendidikan seks yang sedia ada. Tindakan undang-undang tanpa kompromi untuk membanteras pengedaran dan penjualan bahan-bahan lucah sememangnya wajar dialu-alukan dan disokong. Tetapi perlu diingat. maka sebarang tindakan untuk menghapuskan salah satu daripada faktor-faktor tersebut perlu dicegah. kemudian buat satu rumusan tentang sikap yang perlu ada pada pelajar yang ingin cemerlang dalam pelajaran dan cara-cara menyemai sikap positif tersebut. Para remaja itu sendiri pula. September 2001) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. tindakan ini tidak akan memberi impak jangka panjang yang berkesan sekiranya faktor-faktor lain yang mendorong kepada jenayah seks ini tidak tidak dibanteras sama. fungsi seks sebagai unsur kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta sebagai faktor yang meneruskan kelangsungan kehidupan bermoral memang kurang dibincangkan apatah lagi sebagai unsur yang mampu mencetuskan kegawatan sosial memang tidak diketengahkan. Untuk itu pendidikan memainkan peranan penting khususnya pendidikan informal melalui aktiviti kemasyarakatan. Hal ini pastinya tidak akan menghasilkan impak yang diharap-harapkan. Selain itu. [2 markah] Mengapakah kurikulum pendidikan seks sedia ada perlu dikaji dan dirumus semula? [3 markah] iii Pada pendapat anda.Oleh sebab faktor-faktor yang mendorong perlakuan jenayah seks itu saling berkaitan. Ini kerana. pembacaan dan pergaulan. sementara yang selebihnya diabaikan. Golongan pelajar ini tidak menyedari bahawa sikap mereka memainkan peranan penting menentukan sama ada berjaya atau gagalnya mereka dalam pelajaran. Namun yang lebih baik ialah kesedaran untuk “ berfikir dua kali” itu adalah kesedaran yang datang dari dalam diri sendiri. Malah ada yang sanggup melabelkan guru-guru berkenaan sebagai cerewet. Langkah-langkah untuk memantau aktiviti remaja yang merupakan anak-anak atau jiran mereka merupakan sumbangan paling berharga ke arah pembasmian yang dimaksudkan. perlu memantapkan disiplin kendiri dan memantapkan harga diri. oleh Ramlan Abd. i ii Jelaskan maksud keterbukaan tetapi terkawal dalam petikan tersebut. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. merupakan satu kaedah yang mesti diambil kira di samping mengurangkan had umur pengenaan hukuman kerana selama ini mereka yang berumur bawah18 tahun tertakluk kepada undang-undang juvana yang lebih ringan hukumannya. aspek pertama yang memerlukan kajian dan rumusan segera ialah kurikulum pendidikan seks sedia ada itu sendiri. Oleh yang demikian ada beberapa sikap yang perlu disemai dan disuburkan dalam diri pelajar agar mereka berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Membanteras Jenayah Seks Dengan Bijaksana. Wahab. apah faktor-faktor jenayah seks di negara ini belum berjaya dikurangkan?[4 markah] RUMUSAN 42 Baca petikan berikut dengan teliti. Sehubungan itu.

bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di dunia tidak dapat dinafikan peranannya dan kepentingannya. Kejayaan pelajar juga banyak bergantung kepada sejauh mana pelajar tersebut membuat rujukan untuk mencari isi-isi pelajaran sendiri sebagai tambahan kepada apa yang telah diberikan oleh guru. setiap pelajar mestilah melupakan sebarang masalah dan sentiasa menenangkan fikiran semasa guru sedang mengajar. Setiap pelajar juga mesti menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan kepada penuturnya. Dengan cara ini juga para pelajar akan lebih yakin ketika mengemukakan pendapat dan berminat untuk mengetahui isi-isi pelajaran yang lebih mencabar. malam. Sebab itu pelajar mesti bijak memilih rakan sebaya agar mereka tidak mempengaruhi pelajar ke arah yang merugikan. tidak boleh tidak setiap orang khususnya pelajar harus menguasai . Memang tidak dapat dinafikan. Kebiasaannya pelajar yang suka menangguhkan tugasan yang diberi akan menghasilkan tugasan yang rendah mutunya kerana dibuat dalam keadaan tergesagesa. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. pelajar perlu cukup tidur dan meluangkan sedikit masa untuk bersenam dan beriadah. Ini kerana dengan berbekalkan serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan dipelajari. i ii Jelaskan maksud diburu rasa bersalah dalam petikan tersebut. cuti hujung minggu atau pada musim cuti persekolahan. Selain itu para pelajar mestilah sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk belajar. para pelajar memerlukan pergaulan. Usaha ini mesti dilakukan pada sebelah petang. Persedian rapi juga membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam proses pengajaran guru dengan cara bertanya atau mengemukakan pendapat. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Sikap Mempengaruhi Akademik Pelajar. [2 markah] Apakah kebaikan sekiranya pelajar mempunyai serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan diajar oleh guru? [3 markah] iii Huraikan pendapat anda tentang ungkapan ”Minda yang cerdas berpunca daripada tubuh yang sihat”[4 markah] RUMUSAN 43 Baca petikan di bawah dengan teliti. Jun 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Dari segi mental pula. Menyedari hakikat bahawa banyak ilmu dan maklumat dapat diperolehi terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dapat dikuasai jika sesaorang itu menguasai bahasa Inggeris. Selain itu pelajar juga mesti menjaga kesihatan tubuh badan kerana dengan tubuh yang sihat. Namun demikian pergaulan dan berkawan mesti memberi manfaat yang baik. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini demikian kerana pelajar yang selalu ponteng akan akan diburu rasa bersalah dan takut kepada guru dan berasa sukar mengikuti pengajaran guru kerana ketinggalan pelajaran terdahulu. Untuk itu.Mendahului senarai terpenting dari segi sikap ini ialah setiap pelajar tanpa sebarang alasan mesti menghadiri kelas setiap hari. Dalam konteks ini. kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kita perlu menguasai Bahasa Inggeris dan langkah-langkah menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris. para pelajar akan lebih mudah untuk menerima isi pelajaran dengan berkesan. Fokus. pelajar akan lebih mudah memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

tetapi bilangannya amat sedikit. Bukannya tiada langsung rujukan dalam bahasa Melayu. Kita juga tentunya tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan seperjuangan di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris menerusi internet. Bermula daripada temuduga untuk mendapatkan kerja lagi keadaan ini sudah dapat dirasakan. menguasai bahasa Inggeris untuk lulus peperiksaan memang merupakan sesuatu yang sentiasa berlegar dalam fikiran mereka tetapi yang lebih menyedarkan mereka tentang kepentingan bahasa Inggeris ialah apabila mereka melangkah ke menara gading atau menceburi dunia pekerjaan kelak. Keadaan ini berterusan apabila kita berhubung dengan “pelanggan” terutamanya yang datang dari luar Negara. Tambah menyulitkan lagi apabila kuliah dan kursus-kursus tertentu disampaikan oleh pensyarah dalam bahasa Inggeris. i ii iii Jelaskan maksud sentiasa berlegar dalam fikiran dalam petikan tersebut. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kepentingan Menguasai Bahasa Inggeris . Bagi pelajar yang ingin mendapat markah yang baik dalam tugasan yang dibuat. Keadaan ini sudah tentulah meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan yang tentunya tidak baik dari segi produktiviti mahupun emosi. lengkap dan menyeluruh. apabila kita melayari internet untuk mendapatkan maklumat. apakah faktor yang menyebakan sesaorang itu sukar menguasai bahasa Inggeris?[4 markah] . Ini kerana kebanyakan temuduga untuk memohon kerja terutamnya dalam sektor swasta kebanyakannya dijalankan dalam bahasa Inggeris. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh sesaorang yang tidak menguasai bahasa Inggeris apabila melayari internet? [3 markah] Pada pendapat anda.bahasa ini. mereka perlulah membuat banyak rujukan yang tertulis dalam bahasa Inggeris. Lebih penting lagi. para pelajar perlu berfikiran positif untuk memahirkan diri menguasai bahasa Inggeris ini. kegagalan menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan menimbulkan perasaan rendah diri. Apabila kita mula melangkah ke pasaran kerja pula. Julai 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan soalan 1. Selain itu. Bagi seorang pelajar. editor Fokus. kepentingan bahasa Inggeris akan lebih terasa. Kita perlu menerima hakikat bahawa sebahagian besar buku-buku rujukan dan bahan pengajian di universiti adalah dalam bahasa Inggeris. Kita harus berinteraksi dalam bahasa tersebut. kita dengan akan mendapati arahan-arahan untuk mendapatkan maklumat itu ditulis dalam bahasa Inggeris dan begitu banyak maklumat dari ribuan sumber ditulis dalam bahasa Inggeris. Tanpa menafikan kepentingan dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jika mereka tidak memahami bahasa tersebut sudah tentulah sukar untuk mempersembahkan penulisan mahupun hasil kajian yang bermutu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful