A. MENULIS PENGENALAN: . 1. Tulis dan ubah perkataan daripada kunci kata soalan pertama sahaja.

(tidak boleh ada perkataan ‘dan’ dalam pengenalan. . 2. Mengubah maksud perkataan kunci kata pertama soalan: * faktor = punca = sebab = penyebab = perkara yang mempengaruhi * langkah = inisiatif = cara = kaedah = tindakan * kesan = implikasi = kebaikan = keburukan = kesan positif = kesan negatif * ciri = sifat = bentuk * masalah = halangan = cabaran = kekangan . 3. Contoh: Contoh 1. Rumuskan langkah-langkah mengatasi hakisan tanah dan faedahnya kepada masyarakat di negara kita. Jawapan pengenalan rumusan : Rencana membincangkan cara-cara mengatasi hakisan tanah di negara kita. . Contoh 2. Buat satu rumusan tentang faktor yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar dan implikasinya kepada pembangunan di kawasan bandar tersebut. . Pengenalan rumusan : Petikan membincangkan punca-punca yang menyebabkan berlakunya banjir kilat di kawasan bandar. . Contoh 3. Rumuskan ciri-ciri yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang dan langkah melahirkan pelajar cemerlang. Panjang rumusan hendaklah tidak lebih 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana membincangkan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri seorang pelajar cemerlang. . Contoh 4. Baca petikan di bawah dan buat satu rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukan sektor pertanian negara. Panjang karangan mestilah tidak melebihi 120 patah perkataan. . Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan faedah sektor pertanian kepada negara. Contoh 5. Buat satu rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan cara-cara untuk mencegahnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. .

Pengenalan rumusan : Rencana tersebut membincangkan kesan negatif makanan ringan kepada kanak-kanak. . . B. MENULIS ISI TERSURAT: . 1. Isi jawapan berdasarkan kunci kata soalan yang pertama. (gunakan kunci kata seperti yang terdapat dalam soalan. Jangan ubah) 2. Isi hanya yang terdapat dalam petikan sahaja. 3. Beri maksimum 6 isi. (Jumlah isi tersurat dan tersirat ialah 8 isi) 4. Jika kurang isi tersurat, jangan panik. Tambah isi tersirat anda. 5. Jika jumlah perkataan masih kurang 120 perkataan, anda digalakkan tambah isi tersurat. 6. Pastikan, maksimum 2 isi dalam satu ayat. SEBAIK-BAIKNYA 1 isi dalam 1 ayat. 7. Gunakan penanda wacana untuk menggabungkan setiap ayat. (selain itu, juga, malah, dan sebagainya) . 8. Contoh penggunaan ayat: . Contoh 1: Rumusan dengan ayat yang baik.(Katakanlah faktor banjir kilat) . -Faktor utama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang tersumbat. -Selain itu, faktor yang lain termasuklah kurangnya kadar serapan air di kawasan bandar. -Sementara itu, hujan lebat yang berterusan juga turut menjadi faktor fenomena tersebut. -Terdapat juga faktor kurangnya sistem perangkap sampah di kawasan sungai berhampiran. -Di samping itu, kekurangan tumbuhan di bandar menyebabkan banjir kilat terjadi. -Faktor penyebab yang terakhir ialah hakisan tanah yang dihasilkan oleh pembinaan di bandar. . Contoh 2 : Rumusan dengan ayat yang kurang baik. (akan ditolak 1 markah bahasa) . -Faktor pertama yang menyebabkan banjir kilat ialah keadaan longkang yang sempit. -Faktor kedua ialah kurangnya kadar serapan di kawasan bandar. -Faktor ketiga ialah hujan lebat yang berterusan di bandar. -Faktor keempat ialah kekurangan tumbuhan di bandar. -Faktor terakhir ialah hakisan tanah dari kawasan pembinaan. . 9. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) Salah : Langkah mengatasinya ialah kerajaan harus menguatkuasakankan undangundang. Betul : Langkah mengatasinya ialah kerajaan menguatkuasakan undang-undang.

. Salah : Selain itu, kerajaan harus mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. Betul : Selain itu kerajaan mengenakan denda yang tinggi kepada pesalah trafik. . 10. Contoh : Contoh 1 :Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat. " . Isi tersurat : -Faktor yang menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya ialah sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba. . Contoh 2 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersurat : - Selain itu, kesan kemajuan teknologi kepada negara ialah tugas yang dijalankan oleh orang ramai menjadi lebih mudah. . Contoh 3 : Rumuskan ciri-ciri tanaman kontan di negara kita dan kepentingannya. . "Antara tanaman kontan tersebut termasuklah getah dan kelapa sawit. Tanaman ini banyak ditanam di sini kerana tanah lateritnya yang subur. Hasil tanaman ini adalah digunakan untuk jualan yang memberi keuntungan kepada negara." . Isi tersurat : - Ciri-ciri pertanian kontan yang lain termasuklah digunakan sebagai jualan bagi memberi keuntungan kepada negara. . Contoh 4 : Rumuskan kesan negatif kafe siber dalam kalangan remaja dan langkah mengatasinya. . "Umum mengetahui perkembangan kafe siber begitu pesat sehingga seperti cendawan tumbuh. Banyak pihak berpendapat bahawa perkembangan ini amat wajar bagi meningkatkan kemajuan IT dalam kalangan penduduk. Namun segelintir kecil menentangnya dengan alasan bahawa tempat ini akan menjadi tempat berkembangnya gejala sosial dalam kalangan remaja. " .

Isi tersurat : - Kesan negatif yang terakhir ialah kafe siber akan menjadi tempat berkembangnya masalah sosial dalam kalangan masyarakat. . . C. MENULIS ISI TERSIRAT: . 1. Isi mesti berdasarkan kunci kata soalan yang kedua. 2. Isi bahagian ini perlu anda fikir sendiri dan bukan diambil dari petikan juga. 3. Jika isi tersirat yang anda fikirkan sudah ada dalam petikan juga, jangan ambil sebagai isi anda. 4. Penggunaan ayat dan penanda wacana adalah sama dengan isi tersurat. 5. Jumlah minimum ialah 2 isi tetapi jika isi tersurat kurang, bahagian isi ini perlu ditambah. 6. JANGAN gunakan perkataan ‘harus/ patut/ mesti/ wajib/ hendaklah/ wajarlah’ dan lain-lain yang berbentuk cadangan. (Tiada markah diberi jika perkataan ini digunakan) . 7. Contoh : Contoh 1 : Rumuskan kesan-kesan kemajuan teknologi kepada negara dan masalah yang dihadapi. . "Banyak kemajuan tercapai apabila manusia memperkenalkan sains dan teknologi. Pelbagai jenis ciptaan turut dihasilkan sehingga menyebabkan tugas yang dilaksanakan oleh orang ramai menjadi lebih mudah." . Isi tersirat : - Masalah yang dihadapi dalam menyebarkan kemajuan teknologi ialah kekurangan pakar yang mampu memberi perkhidmatan dalam bidang ini kerana masih baru di negara kita. (Perhatikan - isi ini tiada di petikan atas!) . Contoh 2 : Tulis rumusan tentang kepentingan sektor pertanian kepada negara kita dan langkah untuk memajukannya. . Isi tersirat : -Langkah untuk memajukan sektor pertanian yang seterusnya ialah kerajaan memberi kemudahan subsidi baja kepada para petani. (Isi ini mesti anda fikir sendiri dan tiada dalam petikan!) . Contoh 3 : Rumuskan faktor kemalangan jalan raya dan langkah mengatasinya. . "Kemalangan jalan raya kerap berlaku di lebuh raya. Hal ini telah banyak menyebabkan kehilangan nyawa dan kerugian harta benda. Kejadian seperti ini perlu dibendung dan sikap orang ramai menjadikan jalan raya sebagai tempat berlumba-lumba harus disekat." .

Isi tersirat : - Langkah mengatasi kemalangan jalan raya yang terakhir adalah dengan menguatkuasakan undang-undang jalan raya kepada pemandu yang menyalahi peraturan di jalan raya. (Lihat! Isi yang ditulis ini mesti tiada dalam petikan di atas tadi.) . Contoh 4 : Rumusan tentang keburukan makanan ringan kepada kanak-kanak dan caracara untuk mencegahnya. . Isi tersirat : - Untuk mengatasi masalah ini, langkah lain ialah ibu bapa memberi didikan agar anakanak memilih makanan yang seimbang. (Jawapan ini mesti merujuk kunci kata kedua soalan dan mestilah tiada dalam petikan.) . . D. MENULIS PENUTUP / ULASAN: . 1. 3 aspek perlu ditulis iaitu: i. "siapa harus bertindak" ii. "apa tindakan perlu dibuat" iii. "tujuan tindakan itu dibuat dikaitkan dengan soalan" 2. Ayat mesti mengandungi salah satu perkataan berikut: i. Kesimpulannya / Oleh itu / Justeru / Maka / Jadi ii. harus / patutlah / mestilah / wajarlah / harus / patut iii. supaya / agar 3. Ayat seharusnya berbunyi begini : . Contoh 1 : Kesimpulannya, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan). . Contoh 2 : Oleh itu, (siapa bertindak) harus (apa tindakan) agar (tujuan tindakan yang dikaitkan dengan soalan asal rumusan). . 4. Contoh jawapan ulasan rumusan anda: . Contoh 1 : Rumuskan faktor penyalahgunaan dadah dan langkah membanterasnya. . Ulasan rumusan: Kesimpulannya, kerajaan dan masyarakat (siapa bertindak) harus berganding bahu ( apa tindakan) agar masalah penyalahgunaan dadah dapat diatasi (tujuan tindakan yang

LATIHAN 1 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya. Contoh 4 : Rumuskan faedah penggunaan Bahasa Inggeris dalam sains dan matematik serta permasalahannya. Pada kebiasaannya. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. para pelajar haruslah menggunakan bahasa Inggeris dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut agar mutu bahasa Inggeris mereka dapat dipertingkatkan. Contoh 3 : Rumuskan inisiatif untuk menggalakkan pelajar membaca dan masalah yang dihadapi. Ulasan rumusan: Kesimpulannya. pejabat. Contoh 2 : Buat rumusan tentang ciri makanan seimbang dan kebaikan makanan tersebut. . Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sendiri pernah meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet.dikaitkan dengan soalan). Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. institusi –institusi pengajian tinggi. internet boleh mendatangkan pelbagai keburukan jika disalahgunakan. Sebenarnya. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya. pusat beli – belah dan sebagainya. Selain itu. Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. ibu bapa harus mendidik anak-anak mereka agar bijak memilih makanan yang seimbang. Bagaimanapun. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan peribadi. sekolah. . . para pelajar patut bijak memilih buku yang dibaca agar mendapat pengetahuan yang berfaedah. Ulasan rumusan: Oleh hal yang demikian. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam . Ulasan rumusan: Oleh itu. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah tiada sempadan.

Industri tembakau pula secara berterusan meraih keuntungan berlipat ganda walaupun pelbagai usaha menyekat tabiat buruk itu telah dilaksanakan. budaya . Menurut kajian. Bagi pengguna yang berkunjung ke kafe siber. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Apa yang penting. gosip. Usaha kerajaan dalam membendung budaya merokok ini harus dipandang positif oleh semua pihak. khabar – khabar angin. Jelaslah bahawa masalah ini semakin menggusarkan dan harus dipandang serius oeh semua pihak. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan Dewasa ini. Walaubagaimanapun. Melalui internet kita dapat memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. tabiat merokok dalam kalangan pelbagai lapisan masyarakat semakin membimbangkan. Kemudian tulis satu rumusan tentang usaha-usaha untuk membendung budaya merokok dan punca-punca budaya tersebut semakin berleluasa.masyarakat yang berbilang kaum. Budaya ini seolah-olah sudah sinonim dalam masyarakat kita tanpa mengira pangkat. jantina atau status seseorang. LATIHAN 2 Baca petikan di bawah ini dengan teliti. telefon dan sebagainya. Penyebaran artikel. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. tahap kesihatan mereka akan terjejas. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. Selain itu. agama. Suatu ketika dahulu. seseorang yang terlalu lama meluncuri internet. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Persoalan yang timbul ialah adakah tujuan mereka merokok ini sekadar untuk membuktikan status. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. akan terus meluncuri internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Perbuatan seperti ini akan menjatuhkan maruah individu tersebut dan keluarganya. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. isu – isu sensitif seperti agama. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. terutama ibu bapa. kemunculan internet juga banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. glamour dan personaliti atau sebagai lambang kebebasan ? Atau mungkinkah juga tabiat ini berlaku disebabkan perokok ingin melepaskan tekanan atau kekusutan yang melanda hidup? Walau apapun alasan . Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet.

diabetis dan kanser. Obesiti juga memburukkan penampilan seseorang. Buat satu rumusan tentang kesan-kesan obesiti dan punca-punca yang menyebabkannya. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain itu. Secara amnya. Kebanyakan orang yang gemuk juga berisiko untuk mengalami masalah jiwa akibat keinginan melampau untuk kurus. sekurang-kurangnya kerajaan mungkin berjaya mengurangkan jumlah perokok baru terutamanya dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Tabiat ini tidak dipandang hina oleh masyarakat kerana telah dianggap perkara biasa dalam kehidupan. LATIHAN 3 Baca petikan berikut dengan teliti. Justeru. Kegemukan atau obesiti boleh mengakibatkan penyakit jantung.. strok. Pelbagai pendekatan telah diambil oleh pihak kerajaan dalam usaha menangani isu ini. Kempen anti merokok yang dilancarkan baru-baru ini dengan tema ‘Tak Nak Setiap Sedutan Membawa Padah’ diharap menjadi satu wadah efektif dalam menyedarkan perokok dan bakal perokok tentang keburukan penggunaan rokok. namun barah ini tidak boleh dibiarkan merebak dalam kalangan remaja termasuk pelajar sekolah rendah. pendekatan memujuk perokok agar berfikir sebelum merokok dilakukan melalui pemaparan foto kesan-kesan buruk akibat merokok di kotak rokok. peranan ibu bapa amat penting dalam memantau kegiatan anak-anak mereka supaya tidak terpengaruh oleh budaya rokok. Kadar cukai rokok telah dinaikkan atas cadangan Pertubuhan Kesihatan Sedunia demi menyedarkan rakyat seluruh dunia tentang keburukan merokok. Obesiti kini dianggap sebagai satu penyakit dan terjadi apabila tisu-tisu lemak menjadi keterlaluan. obesiti merupakan pengumpulan lemak berlebihan yang menimbun di dalam badan seseorang. . Walaupun strategi-strategi yang dilakukan oleh kerajaan tidak dipandang serius oleh perokok-perokok tegar. tabiat mereka ini ibarat membunuh diri secara perlahan kerana ternyata banyak kesan buruk akan timbul terhadap kesihatan. Orang yang gemuk mengalami masalah untuk mendapatkan pakaian yang bersesuaian dan juga sukar untuk berfesyen.yang dikemukakan oleh perokok. Kerajaan juga telah menandatangani satu Rangka Kerja Konvensyen Mengenai Kawalan Tembakau. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. tekanan darah tinggi. anjuran Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu bagi membuktikan komitmen kerajaan untuk mengubah tabiat merokok rakyat Malaysia.

Menurut kepercayaan masyarakat Melayu. Bagi masyarakat Arab. aktiviti fizikal juga perlu ditingkatkan. masyarakat India kebanyakannya menggunakan tumbuhan tersebut terutama sekali sebagai ramuan dalam masakan. berkebun. Kuantiti makanan seperti nasi hendaklah mengikut keperluan. cirit – birit. seorang itu hendaklah memakan pelbagai jenis makanan. Selain daripada menjaga pemakanan. Tumbuhan ini mempunyai pelbagai nama. Mereka sering dilabelkan sebagai pemalas dan dianggap kurang efektif dalam melakukan kerja. kunyit sememangnya banyak mempunyai khasiat. Kunyit merupakan sejenis tumbuhan tradisi yang berasal daripada keluarga Zingiberaceace. Kurangkan makan makanan bergoreng dan berminyak dan gantikan minuman manis dengan yang kurang manis seperti air kosong dan jus buah-buahan. anda akan merasa terlalu lapar pada waktu makan yang seterusnya dan kita berpotensi untuk makan berlebihan. Aktiviti ini boleh dilakukan secara berterusan atau terkumpul iaitu 10 minit setiap sesi sehingga mencapai jumlah 30 minit. Masyarakat Indonesia pula memanggil kunyit sebagai Indian Saffraon. kunyit dikenali sebagai Jiang Huang dan Yu Jin. Jadikan hidup anda lebih aktif dengan melakukan aktiviti fizikal yang berintensiti sederhana sekurang-kurangnya 30 minit sehari seperti menaiki tangga. Masalah kegemukan ini lebih ketara meninggalkan kesan terhadap golongan wanita. Jika mengandung. Sebagai sejenis tumbuhan herba. ibu kunyit dapat membantu wanita yang baru bersalin untuk membersihkan dan mengecutkan rahim. kunyit turut digunakan dalam perubatan tradisional. Selain menjadi rempah ratus dan penyedap dalam masakan. lelah . Elakkan daripada meninggalkan waktu makan untuk berdiet kerana jika meninggalkan satu waktu makan. kunyit sinonim dengan panggilan Kurkum. Di negara China. Elakkan makan terlalu banyak makanan berkalori tinggi. Di antara waktu makan utama. Kita juga harus menjaga waktu makan iaitu makan mengikut waktu tetapi jangan makan terlalu banyak pada setiap waktu makan. Hal ini adakalanya benar kerana dalam pergerakan orang yang mengalami obesiti agak terbatas. Hal ini memang ada kebenarannya kerana kalau kita perhatikan. Mereka juga menggunakan kunyit bersama – sama lada hitam untuk memanaskan badan. Perubatan tradisional turut menggunakan kunyit untuk mengubati penyakit seperti darah tinggi. Curcuma dan Kunir. makan buah sebagai snek.Diskriminasi terhadap orang yang mengalami obesiti juga berlaku terutamanya dalam bidang kerjaya. kunyit banyak terdapat di kawasan – kawasan tropika dan negara asal yang dikenal pasti bagi tumbuhan ini ialah India. Bagi mengekalkan berat badan. LATIHAN 4 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang khasiat kunyit dalam bidang perubatan dan masakan. mengemas rumah dan sebagainya. Mengikut catatan. Perjalanan haid mungkin terganggu yang seterusnya akan memberi kesan terhadap tahap kesuburan wanita. demam kuning. kegemukan mungkin memberi kesan ke atas kandungan memandangkan tekanan darah akan meningkat dan bayi mungkin terpaksa dilahirkan melalui pembedahan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. batuk.

Kunyit bersifat analgesik dipercayai dapat menyembuhkan luka serta dapat mengurangkan kesakitan. Caranya adalah dengan menumbuk kunyit sehingga lumat dan kemudiannya ditapis untuk diminum.Pada pendapat anda mengapakah hal ini demikian?(4 markah) . asma. penduduknya menggunakan kunyit untuk menghilangkan kesan bisa akibat dipatuk oleh ular tedung. selain dapat mengurangkan rasa gatal pada mata. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. kunyit yang dicampur dengan kapur dipercayai dapat mengatasinya dengan cara menyapukannya pada bahagian yang berkurap. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menumbuk kunyit hingga lumat dan seterusnya ditampal pada bahagian yang luka.namun sambutan masyarakat masih kurang. kunyit telah digunakan sejak beratus – ratus tahun dahulu sebagai bahan perubatan. kunyit dapat melancarkan peredaran darah manusia dengan cara menjadikan kunyit sebagai bahan minuman. Kunyit juga dipercayai dapat mengubati penyakit seperti sakit perut. (i)Apakah yang dimaksudkan dengan frasa penawar penyakit kronik yang mujarab? (2 markah) (ii)Nyatakan beberapa keistimewaan yang terdapat pada tumbuhan seperti kunyit. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kunyit Kaya dengan Pelbagai Khasiat Boleh diperoleh. Di Thailand.dan sebagainya. Bagi bayi yang menghidap penyakit kulit susu. Di negara China. 20 Julai 2006) Soalan 2: Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. Melaka Hari Ini. Bagi seseorang yang mengalami rasa lebam dan darah beku. malah cara ini dapat menghilangkan keputihan dalam kalangan kaum wanita. Kita berharap agar para penyelidik akan terus melakukan penyelidikan terhadap tumbuhan tersebut dan seterusnya kunyit dijadikan ubat penyakit kronik yang mujarab. Bukan itu sahaja. Kecergasan ibu – ibu selepas bersalin dapat dipulihkan dengan cara mengisar kunyit dan pegaga kemudian airnya diminum. (3 markah) (iii)Walaupun kunyit dapat menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Perubatan tradisional India turut menggunakan kunyit sebagai salah satu bahan herba yang amat mujarab sebagai pencuci di samping dapat mengubati penyakit kulit atau gatal – gatal. akan dapat dihilangkan dengan cara menyapu kunyit yang telah ditumbuk pada bahagian yang tertentu. Sebenarnya masih banyak lagi khasiat yang terdapat dalam kunyit. Menurut pengamal perubatan tradisional negara China.

emosi. Pandu Puteri pelajar dituntut supaya sentiasa menepati dan menghargai masa. masa itu emas. Kadet Polis. Dalam pasukan unit beruniform seperti Pengakap. . penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum amat mendukacitakan. Dalam hal ini. Aktiviti tersebut bukan sahaja dapat melahirkan pelajar yang aktif dan kreatif. masa itu amat berharga bak kata pepatah. pelajar dididik tentang kepentingan dan cara pengurusan masa dengan lebih baik kerana seperti yang kita sedia maklum. Kokurikulum negara yang dibentuk berdasarkan kehendak sukatan pelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dan Menengah merupakan salah satu aktiviti luar bilik darjah yang banyak manfaatnya kepada pelajar. Seseorang pelajar yang melibatkan diri dengan aktiviti kokurikulum akan dapat menggunakan masanya dengan aktiviti yang lebih berfaedah. sejak belakangan ini. rohani dan intelek. Dalam hal ini. kerana pelajar tidak sedar akan faedah yang diperoleh daripada kegiatan kokurikulum. bahkan mampu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.LATIHAN 5 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah menyertai kegiatan kokurikulum dan kesannya dari segi kesihatan. Namun begitu.

dan sebagainya. melepak. mengambil dadah. Dalam kegiatan kokurikulum. Dalam pasukan Kadet Polis. April 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. seks rambang. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Di samping itu. penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum akan dapat menyemai minat dan hobi mereka. Untuk menyedarkan pelajar tentang kebaikan menyertai aktiviti kokurikulum. bekerjasama. Pelajar yang aktif dalam aktiviti kokurikulum turut memperoleh satu nilai tambah kerana kemahiran ini bukan diperoleh melalui pengajaran di dalam bilik darjah tetapi di luar bilik darjah. pengurusan dan seterusnya kaedah berorganisasi. setia kawan.(2 markah) (ii)Bagaimanakah aktiviti kokurikulum itu dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar?3 markah) (iii)Pada pendapat anda. perpaduan dalam aktiviti kokurikulum dapat disemai melalui semangat muafakat. Pelajar yang minat mengambil gambar akan menyertai Kelab Fotografi.Aktiviti kokurikulum yang disertai pelajar dapat mengasah bakat pelajar untuk lebih yakin dan berani dalam menghadapi cabaran luar yang kian mencabar . Datuk Abdul Malik Maidin yang telah berjaya mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. semua pihak perlulah mengambil langkah yang lebih proaktif. Selain itu. peranan mereka dalam usaha menarik minat pelajar menyertai aktiviti kokurikulum tidak kurang pentingnya. pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum sentiasa berfikiran positif di samping memanfaatkan masa dengan aktiviti yang lebih berfaedah. (i)Berikan maksud rangkai kata masa itu emas. bersemangat. Aktiviti kokurikulum juga mampu membentuk disiplin dan sahsiah diri pelajar yang kuat.menolong antara satu sama lain. Lihat sahaja nama – nama seperti Datuk Azhar Mansur. Demikian juga halnya dengan guru – guru. aspek sahsiah. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Faedah – faedah Menyertai Aktiviti Kokurikulum. Pelajar yang aktif dalam kegiatan kokurikulum tidak mudah terpengaruh dengan gejala sosial seperti merokok. mengapakah pelajar kurang berminat untuk menyertai aktiviti kokurikulum?(4 markah) . Hal ini demikian kerana. Dewan Siswa. menghidu gam. rajin banyak diterapkan. penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum mampu melahirkan pelajar cemerlang yang mempunyai pencapaian seimbang antara akademik dengan aktiviti kokurikulum. pelajar yang gemar mengembara dan mendaki akan menyertai Kelab Kembara. kekemasan pakaian. disiplin amat dititikberatkan. Selain itu. bekerjasama dan tolong . jujur. Ibu bapa yang rapat dengan pelajar perlu menyokong penglibatan anak –anak mereka dengan aktiviti kokurikulum. nilai – nilai berani. Keadaan seperti ini mampu membina daya kepimpinan.

Kemudahan tersebut boleh diperoleh sama ada di rumah. Perkembangan teknologi tersebut begitu cepat dan pantas sehinggakan dunia ini seolah – olah terlalu kecil. meminta pihak polis menahan dan menyoal siasat mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakan kemudahan internet. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Internet sudah sinonim dengan rakyat negara kita. institusi –institusi pengajian tinggi. Salah satu daripada rangkaian teknologi maklumat yang tidak asing bagi kita ialah internet iaitu jaringan telekomunikasi secara maya tanpa sempadan. pusat beli – belah dan sebagainya. sekolah. perkembangan tersebut telah mendapat teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak kerana ada golongan tertentu cuba menyalahgunakan kemudahan internet untuk kepentingan sendiri. Bagaimanapun. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi misalnya. pejabat. Perkembangan komunikasi khususnya dalam bidang teknologi maklumat (IT) sememangnya telah membawa perubahan secara menyeluruh kepada cara hidup kita. .LATIHAN 6 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang keburukan internet dalam masyarakat dan langkah langkah mengatasinya.

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Kabinet Mahu Blog Internet Dipantau. Ketagihan dalam internet turut mewujudkan masyarakat yang antisosial. Suatu ketika dahulu. jika internet disalahgunakan boleh mendatangkan pelbagai keburukan. Penyebaran perkara yang tidak betul ini akan mencetuskan kekacauan sehingga memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. 2 Ogos 2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas. penggunaan internet tanpa kawalan telah meningkatkan kos penyelenggaraan. (i)Berikan maksud rangkai kata jaringan telekomunikasi secara maya. isu – isu sensitif seperti agama. Selain itu. telefon dan sebagainya.(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Menurut kajian. kita telah dikejutkan dengan berita penyebaran gambar – gambar lucah yang melibatkan rakyat tempatan. Perbuatan seperti ini. Melalui internet kita boleh memperoleh banyak maklumat dan mengetahui perkembangan dunia luar. seseorang yang terlalu lama melayari internet boleh menjejaskan tahap kesihatan mereka. mereka terpaksa membayar sewa antara RM4 hingga RM5 sejam. kebanyakan laporan yang dikeluarkan melalui internet adalah berasaskan khabar angin dan tuduhan liar. Terdapat sesetengah pihak menggunakan internet untuk memburuk – burukkan serta menabur fitnah terhadap individu lain sehingga menyebabkan maruah dan reputasi seseorang itu tercemar. kita sebagai pengguna haruslah menjadi pengguna internet yang bijak. akan menjatuhkan maruah individu dan keluarganya. Pengguna internet terpaksa menjelaskan bil – bil internet. Berita Harian. bagaimanakah internet dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar?(4 markah) . gosip. Penyebaran artikel. Bagi pengguna yang berkunjung ke “cyber café”. kemunculan internet banyak mendatangkan kebaikan kepada manusia. Walau bagaimanapun. internet juga boleh menimbulkan sentimen perkauman dalam masyarakat yang berbilang kaum. khabar – khabar angin. akan terus melayari internet sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk melakukan pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Perkara ini berlaku kerana mereka tidak cukup tidur dan makan tidak mengikut waktu. Hal ini terjadi demikian kerana seseorang yang ketagih dengan internet. Pada kebiasaannya. hak istimewa orang Melayu misalnya akan merenggangkan hubungan antara kaum di negara kita. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Selain itu. Apa yang penting.(2 markah) (ii)Nyatakan isu – isu sensitif yang boleh menjejaskan hubungan antara kaum di negara kita.Sebenarnya.

Minat membaca dalam kalangan pelajar dapat dipupuk oleh ibu bapa dengan cara menunjukkan model yang baik kepada anak – anak. guru hendaklah menekankan kemahiran asas iaitu membaca.LATIHAN 7 Baca petikan di bawah ini dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah – langkah menanam minat membaca dalam kalangan pelajar dan faedahnya. mengira dan menulis. Secara puratanya. ramai pelajar yang membaca kerana desakan peperiksaan. Selain ibu bapa. Memang kita akui. guru turut memainkan peranan dalam usaha memupuk minat membaca dalam kalangan pelajar. semua pihak harus bertanggungjawab dan berusaha untuk memupuk minat membaca khususnya dalam kalangan pelajar. Selain itu. ibu bapa juga perlu menyediakan bilik bacaan atau perpustakaan mini dan menyediakan pelbagai bahan bacaan yang sesuai dengan peringkat umur mereka. Sehubungan dengan itu. pelajar membaca satu halaman buku setiap tahun. Amalan membaca dalam kalangan pelajar di negara ini berada pada tahap yang cukup membimbangkan. Apabila peperiksaan telah tamat. Sikap ibu bapa yang sering membaca buku di hadapan anak – anak menyebabkan anak – anak mencontohi ibu bapa mereka. tabiat membaca ini tidak diteruskan. Ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan misalnya. Dorongan daripada . Hal ini menunjukkan bahawa tahap pembacaan para pelajar masih lemah. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

Semasa di perpustakaan. buku – buku cerita mampu menyemai minat pelajar. Kesimpulannya. Kerajaan misalnya. turut menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. Pembinaan pondok – pondok bacaan di kawasan sekolah yang dilengkapi dengan bahan – bahan bacaan seperti surat khabar lama. pidato dan bercerita di peringkat sekolah. 18-2006) Soalan 2:Pemahaman Soalan 2(a): Petikan Umum Berdasarkan petikan Soalan 1 di atas.guru supaya pelajar berkunjung ke perpustakaan sangat penting. (i)Berikan maksud rangkai kata melentur buluh biar dari rebungnya. penubuhan lebih banyak perpustakaan di tempat – tempat yang lebih strategik perlu disegerakan. Peribahasa Melayu ada mengatakan. semua pihak haruslah bekerjasama untuk menanam minat membaca dalam kalangan pelajar. Perpustakan bergerak juga perlu disediakan oleh kerajaan untuk kemudahan pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman atau luar bandar. Penggunaan kata – kata yang menarik seperti “Membaca jambatan ilmu”. Usaha ini penting kerana pelajar berasa bahawa membaca itu menyeronokkan. Oleh itu. Bagaimanakah hal ini boleh dilakukan?(3 markah) (iii)Pada pendapat anda. Pihak sekolah juga boleh menyediakan “Medan Membaca” atau mewajibkan pelajar membuat ulasan terhadap sebuah buku yang mereka baca pada hari perhimpunan sekolah. mengapakah minat membaca dalam kalangan pelajar masih berada pada tahap yang kurang memberangsangkan?(4 markah) . membuat rujukan atau menyiapkan kerja – kerja sekolah yang belum selesai. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada: Semua pihak Membantu Kanak – kanak Membaca: Pendidik. Melalui pertandingan ini. Pertandingan perbahasan.(2 markah) (ii)Ibu bapa boleh menyemai minat membaca dalam kalangan anak – anak. BIL. minat membaca dalam kalangan pelajar hendaklah ditekankan di peringkat awal lagi. Selain itu. “melentur buluh biar dari rebungnya”. ketika waktu rehat. jawab soalan – soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. hidup bahagia’’ mampu merangsang minat pelajar untuk membaca. pelajar digalakkan membaca buku – buku yang berunsur ilmiah. jadi kesempatan ini mereka gunakan untuk duduk di pondok bacaan sambil membaca buku. pelajar yang muncul juara perlu diberi ganjaran sebagai motivasi agar terus membaca. Kempen – kempen yang dapat memberi kesedaran kepada pelajar tentang faedah membaca perlu dipergiatkan dari semasa ke semasa. “Hidup membaca. Sebagai contoh. Pihak kerajaan turut berperanan dalam menyemai minat membaca dalam kalangan pelajar. sesetengah pelajar tidak ke kantin. boleh mengurangkan cukai import bahan bacaan bermutu yang diimport dari negara luar.

Jika pemegang kad kredit berbelanja besar. bukan untuk bermegah dan boros.LATIHAN 8 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buruk penggunaan kad kredit dan cara-cara mengawal penggunaan kad kredit. Rakyat sentiasa diingatkan supaya bijak menggunakan wang dan mengatur perbelanjaan mereka. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Harus diingat. . banyak yang perlu mereka bayar kepada bank. Kad kredit seakan-akan menjadi lesen untuk tunduk kepada nafsu kebendaan sehinggakan konsep pengguna rasional ditolak ke tepi. Keadaan menjadi lebih meruncing dengan penggunaan kad kredit yang tidak terkawal. Rakyat mempunyai kuasa membeli tetapi ada kalanya timbul masalah apabila mereka membeli barang yang tidak perlu atau secara membazir. Bank Negara memberi amaran bahawa sudah wujud semacam pergantungan generasi muda terhadap kad kredit dalam melayan kehendak diri yang tiada berkesudahan. kad kredit ialah kemudahan pembayaran pendahuluan iaitu beli dahulu dan bayar kemudian. Orang ramai seharusnya menggunakan kad kredit dengan penuh berhemah agar mereka tidak menghadapi beban hutang yang boleh menjurus ke arah muflis.

Statistik tahun 2005 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia membelanjakan RM45. Oleh itu. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Kempen dan perang harga yang dilancarkan oleh syarikat pengeluar dan pasar raya ada ketikanya membangkitkan keghairahan pemegang kad kredit untuk berbelanja. Jiran yang berbeza latar belakang pekerjaan. Segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketahui oleh jiran. Dalam hal ini. khususnya pengguna muda. Pemegang kad kredit tidak terkecuali dalam hal ini. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak-saudara. iaitu meningkat 13. (Diubahsuaikan daripada Kad Kredit Bukan Sumber Berbelanja Besar oleh Zainuddin Ayip. bukan mencetuskan masalah-masalah lain. kini sudah banyak syarikat mengedar risalah 'potongan harga' dan 'harga runtuh' dari rumah ke rumah. Salah satu ciri masyarakat maju ialah kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan terhadap baik buruk sesuatu perkara. pendidikan. Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Kemakmuran sesebuah negara amat bergantung pada kemantapan dan kutuhan hubungan dalam setiap lapisan masyarakat. Hubungan yang erat antara jiran dalam masyarakat merupakan ciri masyarakat yang berkualiti. 15 April. Kad kredit seharusnya kekal sebagai kemudahan untuk berbelanja. Kelonggaran syarat pemilikan kad kredit meningkatkan jumlah pemegang "wang plastik" itu. 2006) LATIHAN 9 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang faedahfaedah hidup berjiran dan cara-cara memupuk semangat kejiranan. Kecenderungan berhutang yang keterlaluan dan kes mahkamah yang membabitkan pemegang kad kredit boleh menjejaskan imej negara yang cuba bersaing sebagai pusat kewangan serantau.9 peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. Kegagalan melangsaikan hutang kad kredit tentunya membebankan institusi kewangan yang berkenaan.2 ribu juta menerusi kad kredit. Semangat kejiranan dapat memainkan peranan yang amat penting dalam menjana kehidupan setempat yang aman dan harmoni. jiran merupakan orang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Selain memaparkan iklan di akhbar dan televisyen. kedua-dua pihak kerugian iaitu pengguna mungkin diisytihar muflis dan institusi kewangan terpaksa melupuskan hutang mereka. Berita Harian. Di samping itu. agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. jiran . contohnya kos perhubungan dan guaman. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama.

oleh Ahmad Tarmizi Zakaria. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keprihatinan sesama jiran. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga sendiri. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. bak kata pepatah. Kesimpulannya. negara akan berada dalam keadaan kucar-kacir dan masyarakat tidak lagi dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Perpaduan dapat dilahirkan melalui hubungan baik sesama jiran. Hanya negara yang makmur dan sejahtera sahaja yang akan dapat meneruskan agenda pembangunan yang lebih gemilang pada masa akan datang. Jiran yang hidup dalam suasana bekerjasama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. ‘sediakan payung sebelum hujan’. Cara Kekalkan Hubungan Baik. maka lambat-laun akan tercetuslah bibit-bibit permusuhan yang akhirnya membawa kepada perbalahan dan perpecahan. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. Gejala sosial seperti khalwat. Sekiranya hal ini diabaikan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Kejiranan. penyalahgunaan dadah dan budaya samseng. saling mempercayai dan mengamalkan perkongsian pintar sesama mereka. Utusan Malaysia. Tanpa perpaduan. jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. apakah peranan ibu bapa dalam menerapkan semangat kejiranan dalam diri anak-anak? (4 markah) . Perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara.yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian. Jiran yang baik ialah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. penderaan kanak-kanak dan kes-kes jenayah dapat dibendung jika jiran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkannya kepada pihak berkuasa. Jun 2003) SOALAN PEMAHAMAN PETIKAN i) Apakah maksud rangkai kata menjamin keselamatan setempat dalam petikan di atas? (2 markah) Mengapakah perpaduan penting dalam kehidupan berjiran? (4 markah) ii) iii) Pada pendapat anda.

Pemeliharaan alam sekitar adalah penting demi warisan generasi akan datang. haiwan dan tumbuhan-tumbuhan. Contohnya. manusia harus tahu mengawal kegiatan- . semua undang-undang berkaitan alam sekitar perlu dikuatkuasakan sepenuhnya dengan serta-merta. Oleh itu. pencemaran udara akan menyebabkan sistem respirasi diserang penyakit. Selama ini kita dapati kegiatan-kegiatan ekonomi yang melibatkan alam sekitar. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Alam sekitar yang berkualiti ialah alam sekitar yang dapat memberi keselesaan hidup dan memenuhi kesemua keperluan hidupan dengan baik. Bagi mengatasi masalah pencemaran tersebut. Jadi. udara yang bersih penting untuk pernafasan manusia. pengurusan projek-projek pembangunan negara yang melibatkan alam sekitar hendaklah dirancang dengan teliti. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah pemeliharaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar yang berkualiti. Air sungai yang dicemari dengan sisa kilang dan kawasan perlombongan pula merosakkan habitat hidupan akuatik dan seterusnya mengakibatkan kematian. Sebaliknya.RUMUSAN 10 Baca petikan di bawah dengan teliti. seperti menangkap ikan dan membalak telah merubah alam semula jadi di sekeliling kita.

Contoh yang paling ketara ialah sambutan Hari Kebangsaan yang seharusnya dihayati oleh generasi ini. Manakala sisa toksik yang tidak boleh diolah perlu dibakar. Begitu juga halnya dengan industri yang berasaskan pertanian dan pengilangan yang tidak diuruskan dengan baik telah menghasilkan sisa toksik yang berbahaya serta mendatangkan risiko tinggi kepada kesihatan manusia dan alam sekitar. mereka mungkin kurang memahami pahit getir perjuangan untuk mendapatkan . Kemudahan infrastruktur di negara kita semakin membanggakan. Alam sekitar dengan keseimbangan ekologinya yang unik tidak harus dikorbankan demi kepentingan dunia sejagat. pembukaan tanah untuk projek perumahan dan pembandaran perlu disertakan dengan pelan penanaman tumbuh-tumbuhan. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Semangat patriotik ini perlu disematkan dengan kukuh dalam kalangan generasi muda. Hal ini demikian kerana mereka tidak terlibat dalam perjuangan memperoleh kemerdekaan negara yang pernah dilakukan oleh negarawan kita beberapa dekad yang lalu. Satu peraturan bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 menghendaki semua industri mengolah air buangan untuk mengasingkan bahan pencemar ke paras yang selamat.kegiatan yang dilakukan oleh mereka bagi mengekalkan keseimbangan ekologi alam sekitar. Semangat patriotik ini dapat menanamkan rasa tegas diri dalam diri anak-anak muda. pemeliharaan alam sekitar tidak harus diabaikan. alam sekitar haruslah diutamakan dalam sebarang aktiviti manusia. orang ramai tidak lagi dapat menikmati keindahan alam sekitar. Selain ghairah meneroka hutan untuk mngejar pemodenan. iaitu semangat kenegaraan bagi membina dan membangunkan negara. Walau bagaimanapun dalam pembinaan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan lebuh raya. Oleh itu. Jika langkah pemuliharaan tidak disegerakan. Berita Harian 2006) RUMUSAN 11 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan pudarnya penghayatan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda dan halangan melaksanakannya. Tuntasnya. Semangat ini sering dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Tegas diri ini ditonjolkan sama ada secara langsung atau tidak langsung. dikitar semula atau dihapuskan dengan cara yang selamat seperti ditanam. (Dipetik dan diubahsuai daripada “Kualiti Alam Sekitar: Tahukah anda peranan alam sekitar yang berkualiti?” oleh Nasron Sira Rahim. Kita akan berasa bangga apabila lagu kebangsaan dimainkan dan Jalur Gemilang dikibarkan atau apabila negara mencapai kemajuan dalam sesuatu bidang juga kejayaan di arena antarabangsa. Seiring dengan itu. Pendek kata. Pihak berkuasa mesti mensyaratkan pemulihan kawasan hijau dilaksanakan sebelum sesuatu projek pembangunan diluluskan. pewartaan hutan simpan hendaklah diperbanyak bukan sahaja untuk mengekalkan keseimbangan suhu malah sebagai kawasan tadahan hujan. Semangat patriotik ialah perasaan cinta akan tanah air. keluarga serta masyarakat. semangat patriotik mampu meningkatkan daya juang dan jati diri serta berupaya membangunkan dan memajukan diri sendiri. kawasan hutan juga perlu dikekalkan. Semangat patriotik dapat menjadikan generasi muda memperkukuh pembangunan negara yang telah diasaskan oleh generasi terdahulu. Di samping itu.

Perlakuan mereka sudah melanggar adab dan tatasusila yang menjadi norma dalam masyarakat.kemerdekaan tersebut. Ekoran itu. kita akan terus menjadi hamba atau orang suruhan kuasa lain. Perdana Menteri Malaysia telah melancarkan Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni Peringkat Kebangsaan. Peranan institusi keluarga tidak boleh dikesisikan. Para ibu bapa perlu mengambil sikap bersungguh-sungguh apabila memberi didikan kepada anak-anak. Hal ini kerana remaja sering dikaitkan dengan gejala sosial seperti pergaulan bebas. semangat patriotik mesti ditanamkan dalam generasi muda kita kerana semangat ini menyentuh soal maruah. kita agak kurang bermasalah kerana generasi muda hari ini nampaknya lebih erat hubungannya walaupun mereka berasal daripada pelbagai kaum. Mereka tentunya sedar akan tanggungjawab dan peranan yang perlu dipikul oleh mereka sebagai peneraju masyarakat masa hadapan. lepak. perpaduan perlu ditunjukkan dalam bentuk perlakuan hidup seharian. keluarga. Ibu bapa harus menyemai sikap berbudi bahasa yang tinggi kepada anak-anak kerana bagaimana acuan begitulah kuihnya. Akhirnya. kesedaran tentang pentingnya kemerdekaan negara dalam hubungan tidak terlalu bergantung pada negara lain amat perlu. Hal ini demikian kerana wawasan budaya kebangsaan nampaknya mempunyai kesan yang positif dalam kalangan mereka. dan menanam sikap serta tanggungjawab bersama bagi menjayakan wawasan dan cita-cita negara. iaitu sifat-sifat luhur dan kesantunan budi bahasa yang semakin terhakis sedangkan dulu hal ini menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Ini membolehkan generasi kini mengukuhkan jati diri dan semangat kenegaraan bagi membendung perkembangan gejala sosial untuk meruntuhkan akhlak dan akidah. Dewasa ini kita menghadapi satu senario. Dalam hal ini. lumba haram dan sebagainya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. martabat. tanpa mengira kaum dan dalam apa jua situasi. Ungkapan infrastruktur kelas pertama dan mentaliti kelas ketiga tepat menggambarkan kerisauan masyarakat Malaysia tentang keadaan negara pada masa ini. Dalam konteks budaya. Ini dapat memupuk amalan perkongsian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. kerajaan telah mengorak langkah yang bijaksana. Semangat patriotik dapat mencorakkan dan meningkatkan komitmen penduduk pelbagai etnik. Semangat patriotik ini perlu dijadikan landasan bagi meningkatkan kesetiaan terhadap negara. identiti dan kesejahteraan hidup pada masa hadapan. iaitu pada 11 Januari 2005. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha membudayakan amalan berbudi bahasa dalam kalangan masyarakat dan kekangankekangannya. Semangat patriotisme ini bertujuan membentuk generasi muda yang kental dari segi fizikal dan minda. Kita juga akan mudah diperalatkan oleh negara lain untuk mencapai sesuatu agenda mereka. Namun demikian. Anak muda yang tebal semangat patriotiknya tidak akan tergamak terlibat dalam gejala sosial. Perdana Menteri menyatakan bahawa sebelum amalan ini terhakis seharusnya peranan kendiri. Hal ini demikian kerana tanpa kebebasan membuat keputusan sendiri dalam hala tuju pembangunan negara. Kedudukan kumpulan etnik ini dalam pelbagai bidang kehidupan juga nampaknya sudah agak setanding seperti peribahasa duduk sama rendah. Kempen ini dijalankan bagi tempoh masa lima tahun dari tahun 2005 hingga tahun 2010. dan masyarakat amat penting untuk membugarkan budaya berbudi bahasa. Semangat ini juga amat perlu bagi mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara serta hubungan antara kaum. pembangunan. berdiri sama tinggi. Pada masa inilah masyarakat harus mempunyai keupayaan . ( Dipetik dan diubahsuaikan daripada buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 ms 165 – 166) RUMUSAN 12 Baca petikan di bawah dengan teliti.

sebanyak 519 kes penyakit kolera dengan 10 kematian telah berlaku di negara kita pada tahun 2001. teksi.469 kes telah berlaku pada tahun 2001 . dan tifoid merebak kerana pencemaran makanan dan minuman oleh kuman. emosi. Kebanyakan penyakit yang berbahaya seperti kolera. Jumlah kes ini telah menurun berbanding dengan tahun 1998. bertegur sapa. iaitu sebanyak 1. masyarakat hari ini lebih menekankan aspek materialisme. Februari 2008 RUMUSAN 13 Baca petikan di bawah dengan teliti. ringan sama dijinjing. Hal ini demikian kerana kurang kesedaran dalam kalangan pengendali makanan dan pengguna. malah guru harus menjadi suri teladan kepada anak didik mereka. pengendali makanan mesti memastikan makanan dan alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan dalam keadaan yang bersih. Hal ini demikian kerana pembangunan fizikal seharusnya seiring dengan pembangunan insan. Selain itu. Menurut Kementerian Kesihatan. masyarakat yang maju tanpa nilai-nilai moral. malah juga boleh menyebabkan maut. institusi pendidikan formal. Bagi kes keracunan makanan pula. dan LRT menggunakan kenderaan mereka sebagai platform untuk mendidik masyarakat ke arah merealisasikan nilai-nilai berbudi bahasa dengan melekatkan pelbagai iklan dan cogan kata pada kenderaan awam. Semua pihak harus menggemblengkan tenaga bersama-sama menyahut kempen kerajaan agar amalan berbudi bahasa yang menjadi amalan tradisi nenek moyang kita tidak luput ditelan arus globalisasi yang begitu hebat.untuk menegur perlakuan remaja dengan cara berhemah agar mereka dapat menerima teguran dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya. Tugas guru pula semakin mencabar bukan sahaja menghabiskan sukatan pelajaran. monorel. membiasakan diri memberi salam atau ucap selamat dan bantu-membantu ibarat berat sama dipikul. sedia memohon maaf. dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menjaga kebersihan makanan dan kesan daripada langkah-langkah tersebut. cirit-birit. sekali gus meminggirkan nilai moral seperti berbudi bahasa. Dewan Siswa. Diubahsuaikan daripada Berbudi Bahasa Amalan Hidup Kita oleh Tuan Ismail Tuan Muhammad. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tugas ini haruslah disambut baik oleh para pendidik kendatipun mereka menanggung beban tugas yang banyak. Makanan dan minuman yang tercemar bukan sahaja boleh menjejaskan kesihatan seseorang. sebanyak 5. Dalam kehidupan bermasyarakat.304 kes dengan 19 kematian. Oleh sebab itu. Kita tidak mahu generasi akan datang menjadi masyarakat yang tidak berbudi bahasa dan lupa akan adat yang selama ini diamalkan oleh masyarakat Melayu. para remaja perlu sentiasa menggunakan tutur kata yang sopan. rohani. Sebagai konklusi. Jadi warga pendidik hendaklah menggunakan bahasa yang sopan apabila berinteraksi dengan pelajar. iaitu sekolah bertanggungjawab untuk melahirkaan pelajar yang seimbang dari segi jasmani. mempunyai fiil yang halus dan budi pekerti yang mulia. masyarakat menyambut baik jika syarikat pengangkutan awam seperti bas. Ibu bapa dan guru-guru sepatutnya berganding bahu dengan masyarakat dalam memainkan peranan membentuk peribadi anakanak kerana remaja diibaratkan seperti sehelai kain putih yang mudah menerima dan seterusnya mengamalkan nilai budi bahasa yang terpuji. Seterusnya. khususnya budi bahasa dapat diibaratkan seperti seorang manusia tanpa roh.

640 kes pada tahun 1999. Melalui perkhidmatan ini. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan pengangkutan moden dan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna. Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti makanan dan kebersihan di premis-premis perniagaan makanan. Kesedaran masyarakat tentang kebersihan sangat penting. Namun begitu setiap individu harus lebih berwaspada semasa memilih makanan di gerai atau restoran. Untuk tujuan ini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. ERL yang mampu bergerak dengan kelajuan maksimum 160 kilometer sejam tetap mengagumkan. Selaras dengan hasrat perkhidmatan ERL yang berpegang pada konsep ”Lapangan Terbang Dalam Bandar Raya”. muka surat 202) RUMUSAN 14 Baca petikan di bawah dengan teliti. untuk memastikan bahawa Malaysia dapat bersaing dalam kepesatan ekonomi. maka kemudahan untuk penumpang pesawat membuat pendaftaran masuk disediakan di Terminal Udara Dalam Bandaraya Kuala Lumpur atau Kuala Lumpur City Air Terminal (KL CAT). Meskipun bukan kereta api laju bertaraf tren peluru di Jepun atau tren di Perancis yang boleh memecut sehingga melebihi 300 kilometer sejam. Dalam tempoh yang sama kes tifoid telah menurun daripada 811 kes kepada 610 kes. . Oleh itu. usaha yang berterusan perlu dilakukan untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan peri pentingnya menjaga kebersihan makanan dan persekitaran selaras dengan slogan Negara Bersih Rakyat Sihat. Penurunan ini menggambarkan bahawa tahap kesihatan dan kebersihan makanan telah meningkat. Projek ERL dicetuskan oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri kita. SKKM mula diperkenalkan pada tahun 1977. Operasi Express Rail Link (ERL) KLIA Ekspres melakar satu lagi sejarah pemodenan sistem pengangkutan negara dan standard industri kereta api rantau ini. Mahathir Mohamad. Kementerian Kesihatan perlu mengeluarkan sijil Sistem Kepastian Keselamatan Makanan (SKKM). Hal ini mungkin disebabkan peningkatan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan atau kerana keberkesanan penguatkuasaan oleh pihak penguatkuasa kesihatan. Penguatkuasaan undang-undang semata-mata tidak berkesan jika tahap kesedaran masyarakat masih rendah.berbanding dengan 8. Antara usaha yang telah dijalankan termasuklah melaksanakan peraturan kebersihan makanan yang bertujuan untuk mengawal kualiti dan kebersihan makanan. Tun Dr. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5.

Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Perpaduan merupakan pemangkin dalam mewujudkan kestabilan sosial dan pembangunan sesebuah negara. Dalam konteks ini. Perjalanannya hanya memakan masa selama 28 minit dan kekerapan perkhidmatannya ialah 15 minit sekali. Kemudahan yang disediakan dan kelajuan maksimum yang terdapat pada tren tersebut meletakkan KLIA Ekspres sama taraf dengan tren di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Untuk meningkatkan keselamatan bagasi.kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah mengekalkan perpaduan kaum dan kesan-kesannya. semangat ini perlu diamalkan dalam kehidupan seharian demi menjamin keutuhan ekonomi dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Malaysia bagi mengekalkan kemerdekaan dan keamanan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripadaBuku Teks Tingkatan 5. Konsep ini memberikan penekanan kepada elemen masa sebagai faktor utama pengurusan kerja yang efisien. Untuk memastikan urusan perkhidmatan bagasi penumpang beroperasi dengan cekap. Tren berhawa dingin ini dilengkapkan dengan kerusi empuk yang selesa dan tempat bagasi yang lebih luas. satu sistem yang dikenal sebagai Sistem pengendalian Bagasi secara automatik disediakan. Bagasi penumpang kapal terbang dari Stesen Sentral Kuala Lumpur atau KLIA diangkut dengan alat pengangkut di dalam stesen terminal dan kontena kereta api dengan dipantau oleh sistem pengurusan bagasi.penumpang tidak perlu lagi melakukan pendaftaran masuk di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kerana urusan itu dapat dilakukan di KL CAT. Dalam usaha untuk memastikan perpaduan dapat dikekalkan. semangat ini hendaklah dipraktikkan sejak bangku sekolah lagi. Hal ini penting untuk mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Selain itu. kamera pengawasan digunakan bagi merekod transaksi beg dan merakamkan perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab yang mungkin membuka atau mencuri beg-beg berkenaan. perkhidmatan ERL menjanjikan keselesaan dan keselamatan yang maksimum. perjalanan KLIA Ekspres yang membawa penumpang dari KL CAT ke KLIA hanya mengambil masa yang pendek. muka surat 61) RUMUSAN 15 Baca petikan di bawah dengan teliti. Suatu ikatan perpaduan yang erat perlu dijalin demi mewujudkan sebuah negara yang maju dengan memberi tumpuan kepada konsep pembangunan komuniti tanpa mengabaikan nilai-nilai murni kemasyarakatan. .00 sehala. kita harus menghargai segala yang diperoleh selama ini dan melipatgandakan usaha bagi meningkat perpaduan kaum. Dengan ini keselamatan bagasi penumpang adalah terjamin. Melalui konsep ini juga. Jepun dan Perancis. Oleh itu. perpaduan dan kerjasama berkait rapat. Dengan kadar tambang RM 35.

kita mestilah mematuhi undang-undang. Kita juga mestilah menghormati undang-undang negara ini supaya kehidupan kita lebih harmoni.malahan juga ciptaan yang menjadi kebanggaan negara kita. akan terjadilah seperti maksud peribahasa”Ibarat telur sesangkak. Secara mudahnya. pecah semua.rakyat Malaysia perlu menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mewujudkan perpaduan di negara ini agar keamanan negara dapat dikecapi. MEPS tunai dan capaian prasarana kekunci awam Sehubungan perkara di atas. Sesuai dengan namanya.kemudian buat satu rumusan tentang kelebihankelebihan penggunaan MyKad dalam urusan harian dan kekangannya. Seterusnya. setiap kaum di negara ini mestilah menghormati kaum yang lain baik dari segi agama. malah harus meliputi segala perkara yang melibatkan kepentingan bersama khususnya dan kepentingan negara amnya. Perpaduan yang perlu disuburkan dalam kalangan rakyat tidak harus terhad kepada aspek tertentu seperti perpaduan kaum. Sememangnya perpaduan amat penting dalam apa-apa situasi sekalipun sama ada ketika senang dan lebih-lebih lagi ketika susah. MyKad ialah penggunaan lebih daripada satu kad dalam sekeping kad. MyKad merupakan satu daripada tujuh aplikasi perdana yang dibangunkan di bawah Koridor Raya Multimedia. maka MyKad menggabungkan beberapa dokumen peribadi seperti kad pengenalan.Selain itu dapat mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa berurus niaga.halaman 97-99 ) RUMUSAN 16 Baca petikan di bawah dengan teliti.pecah sebiji. Andai kata perpaduan di negara tergugat. Panjang rumusan anda tidak melebihi 120 patah perkataan.Di samping itu . walaupun di mana-mana kita berada di Malaysia ini. Untuk mengelakkan ketegangan kaum pula. Kad Pintar Pelbagai guna Kerajaan (KPPK) atau sekarang ini dikenal juga dengan nama MyKad bukan sahaja yang pertama di dunia.budaya dan sebagainya. dapat menggunakan MyKad sebagai kad ATM atau sebagai alat urus niaga e-dagang.semasa berurusan dengan pejabat-pejabat .maklumat pasport antarabangsa. lesen memandu. Oleh itu prinsip hormat-menghormati ini sangat penting untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan hidup di negara kita. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. Sesungguhnya perpaduan akan menjadi realiti jika setiap warga sedar akan tanggungjawab dan peranan masing-masing serta sedia menyahut cabaran untuk berubah sesuai dalam era globalisasi.bahasa.

maka kad berkenaan dianggap sah dan urusan yang selanjutnya boleh diteruskan. Untuk tujuan urusan yang diperlukan. Kejohanan Perlumbaan Kereta Formula 1 sejak 1999 dan banyak lagi. Pelaksanaan KPPK ini merupakan satu titik sejarah negara dalam usaha menerokai dunia multimedia kerana Malaysia bukan sahaja menjadi negara pertama menggunakan kad pintar di dunia. Kejayaan kita mencipta kad pintar seperti ini meletakkan negara kita setaraf dengan negara maju. Antara kejohanan yang pernah dianjurkan termasuklah Sukan Komanvel ke-XVI pada tahun 1998. Kejohanan Hoki Piala Dunia 2002. Jika kesan cap jari itu sama seperti yang dipaparkan dalam cip makro yang terdapat pada permukaan kad tersebut. pemilik kad hanya dikehendaki meninggalkan kesan cap jari pada permukaan pengimbas kad di samping memasukkan kad ke dalam alat pembaca kad. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya banyak mendatangkan manfaat bukan sahaja kepada negara.halaman 232-233 ) RUMUSAN 17 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan menganjurkan sukan bertaraf antarabangsa dan langkah-langkah meningkatkan mutu penganjuran sukan tersebut . Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Penganjuran sukan yang bertaraf antarabangsa ini akan mempromosikan negara kita ke seantero dunia.kerajaan atau swasta kerana pengisian borang secara konvensional tidak diperlukan lagi. kejohanan Sukan Lumba Basikal Le Tour d’Langkawi . Sejak akhir-akhir ini.. malahan menjadi negara pencipta kad pintar pelbagai guna yang tercanggih. Malaysia telah mendapat pengiktirafan untuk menganjurkan pelbagai kejohanan yang bertaraf antarabangsa. ( Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks tingkatan 5. Setiap kejohahan yang dijalankan biasanya disiarkan secara langsung melalui siaran televisyen ke seluruh dunia. Ciri-ciri keselamatan tersebut melindungi pemiliknya daripada sebarang pemalsuan dan penyalahgunaan kad Agensi-agensi yang terbabit akan menggunakan alat pembaca mudah alih yang direka khas untuk mengesan maklumat pemegang kad bagi tujuan pengesahan. Hal ini akan menyebabkan .Penciptaan kad seperti ini juga akan menjadi perintis teknologi terunggul di rantau ini dan pada mata dunia.Teknologi cip dan biometriks yang yang digunakan pada kad pintar mampu meningkatkan keyakinan yang tinggi dalam kalangan pengguna khususnya dari segi keselamatannya. Projek KPPK ini telah mula dilancarkan pada 2001 dan pelancarannya ke seluruh negara pada 2002. Kejohanan Bot Laju Formula 1 (F1). malahan kepada rakyat juga.

Selain meningkatkan industri pelancongan. Mereka sudah tentu akan terpikat dengan keunikan dan kecantikan flora dan fauna di negara kita. . Oleh itu. Antara skim amanah saham yang popular di negara kita termasuklah skim Amanah Saham Nasional (ASN). Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah kata. Di samping kejayaan negara menyediakan kemudahan dan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. kemudahan menjalankan latihan secara berpusat. Amanah Saham Wawasan (ASW) dan banyak lagi. Di samping menyaksikan pertandingan. Skim amanah saham yang dianjurkan ini bertujuan untuk meningkatkan tahap sosioekonomi yang menyeluruh dalam kalangan ahli masyarakat. pihak penganjur akan mengadakan promosi dengan pelbagai cara untuk menarik kehadiran penonton. Selain itu. muka surat 219) RUMUSAN 18 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan melabur dalam Saham Amanah dan usaha-usaha mengalakkan rakyat melabur. kehadiran pelancong juga dapat memajukan industri perhotelan. kehadiran penonton yang menyaksikan kejohanan ini juga akan merancakkan aktiviti pelancongan di negara kita. pelbagai skim amanah saham telah diwujudkan di negara kita sama ada yang dianjurkan pihak kerajaan mahupun pihak swasta. Amanah Saham Bumiputra (ASB). Stadium sukan. Kebiasaannya. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Ting.penduduk di negara-negara lain yang juga merupakan peminat setia sesuatu jenis sukan itu akan mengetahui kedudukan negara Malaysia. Semua dana yang diwujudkan merupakan satu pelaburan yang baik untuk melatih rakyat menyimpan sambil melabur. Hal yan demikian. dan peralatan sukan yang bertaraf dunia menjadi kayu ukur semasa membuat persediaan menganjurkan sukan di peringkat antarabangsa. mereka akan menceritakan pengalaman yang diperoleh kepada ahli keluarga atau rakan-rakan yang lain. Mereka juga akan tertarik dengan keunikan hasil kraf tangan rakyat negara ini seperti anyaman . Kehadiran pelancong semasa temasya sukan ini berlangsung membantu meningkatkan pendapatan negara melalui pertukaran wang asing. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung industri kraf tangan ini akan berkembang maju. seramik. rakyat digalakkan merebut peluang melabur dalam skim amanah demi jaminan masa hadapan terutama golongan remaja . Apabila mereka kembali ke negara asal. Hal yang demikian. Selain itu. kita dapat mempromosikan negara. dan batik. negara juga sebenarnya berjaya berjaya menjanakan ekonominya . Amanah saham ialah suatu bentuk pelaburan terkumpul yang membenarkan pelabur yang mempunyai matlamat serupa mengumpulkan dana masing-masing untuk dilaburkan dalam satu portfolio sekuriti yang diuruskan oleh para pengurus dana profesional. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penganjuran temasya sukan peringkat antarabangsa membuktikan bahawa negara kita mampu menyaingi negara-negara lain terutamanya dari segi kemudahan infrastruktur dan penyediaan prasarana sukan . hasil kraf tangan negara ini telah diperkenal ke negara-negara lain melalui penganjuran sukan tersebut. 5. sebelum kejohanan berlangsung. penonton yang menyaksikan sesuatu kejohanan itu akan datang lebih awal. mereka juga berkesempatan untuk menikmati keindahan dan keunikan flora dan fauna di negara kita.

Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. sekolah dan negara secara keseluruhannya. Melalui penyertaan skim ini. Pihak sekolah harus sentiasa berhubung rapat dengan pihak ibu bapa apabila mereka mendapati pelajar yang berkenaan tidak hadir ke sekolah selama beberapa hari. Ibu bapa tidak seharusnya melepaskan tanggungjawab mendidik anak-anak mereka hanya kepada guru semata-mata. Masalah ini tidak boleh ditangani oleh satu pihak sahaja tetapi memerlukan kerjasama dari pelbagai pihak.Menerusi dana ini. rakyat telah sama-sama menyokong usaha kerajaan supaya tidak membazir dan seterusnya bersama-sama membangunkan negara. Sikap rakyat yang suka melabur ini menunjukkan mereka telah sedar bahawa apa-apa yang telah dikecapi selama ini sebenarnya merupakan satu usaha ke arah menjamin masa depan mereka. penglibatan semua kaum dalam pelaburan saham amanah dapat merapatkan jurang perbezaan sumber pendapatan antara kaum yang agak ketara pada masa ini seterusnya mewujudkan satu usaha yang lebih mantap ke arah pembentukan perpaduan nasional selaras dengan matlamat Wawasan 2020. pihak kerajaan memberikan peluang kepada rakyat untuk sama-sama berkongsi dan menikmati kemakmuran ekonomi negara . Dengan simpanan yang besar. (Dipetik dan diubah suai daripada buku teks Ting 5. Sebaliknya. rakyat juga akan dapat membantu kerajaan dalam usaha membangunkan negara ini ke arah yang lebih pesat. Gejala ponteng sekolah boleh mengakibatkan pelajar terjerumus ke dalam gejala sosial yang lain pula. Pihak ibu bapa pula disarankan supaya sentiasa memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah jika gejala sebegini rupa dilaporkan kepada mereka. Rakyat diberi peluang dan kemudahan pinjaman melalui institusi kewangan untuk melabur dalam skim amanah saham. kemudian buat satu rumusan tentang langkahlangkah menangani masalah ponteng sekolah dan kekangan untuk menanganinya. Pengalaman lalu apabila negara kita dilanda kegawatan ekonomi telah menjadikan rakyat semakin matang dan sedar akan kepentingan sesuatu aktiviti pelaburan demi kesejahteraan masa depan. Secara tidak langsung. Selain itu. Perpaduan nasional penting kepada sesebuah negara demi menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga akan tanah air. ms 176) RUMUSAN 19 Baca petikan di bawah dengan teliti. institusi kewangan negara juga bertambah kukuh lantaran sikap rakyat yang suka menyimpan. Kejayaan dana ini bergantung kepada kesungguhan rakyat untuk sama-sama mengorak langkah menyahut seruan kerajaan yang menginginkan negara mencapai kemajuan setanding dengan negara-negara luar. Perlakuan begini jika tidak dibendung akan mendatangkan masalah kepada ibu bapa. ibu bapa perlulah mengawasi kegiatan luar anak-anak secara menyeluruh agar mereka tidak akan terjebak dengan .

Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. Guru-guru haruslah mendapatkan maklumat punca pelajar tidak minat untuk datang ke sekolah. Antara punca pelajar ponteng sekolah ialah pelajar tidak minat datang ke sekolah. Pihak sekolah sepatutya merancang sesuatu aktiviti yang menarik bagi menimbulkan minat pelajar untuk datang ke sekolah. seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Hal ini bukan perkara yang remeh-temeh atau tingkah laku yang disifatkan oleh banyak pihak sebagai “suka-suka” dan “gurauan budak-budak” semata-mata. Anak-anak berada bersama guru-guru hanyalah di sekolah dalam tempoh lebih kurang 8 jam manakala selebihnya anak-anak akan bersama ibu bapa. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli. Kejadian buli tidak harus dipandang ringan. Pihak sekolah mestilah menggunakan pendekatan mesra pelajar bagi menarik minat mereka untuk datang ke sekolah. Ibu bapa boleh membantu pihak sekolah untuk mendapatkan maklumat tersebut dengan bertanya kepada anak-anak mereka. (Dipetik dan diubahsuai daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 4.kegiatan yang boleh merosakkan mentaliti dan sikap anak masing-masing. Dalam hal ini. Dalam hal ini. Aktiviti seperti ini boleh dijalankan melalui kegiatan kokurikulum ataupun kegiatan akademik secara menyeluruh. Lazimnya mangsa buli akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain. malah ada pelajar yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. . ibu bapa tidak sepatutnya mengharapkan guru sahaja kerana mereka juga mempunyai beberapa tanggungjawab lain yang perlu dijalankan di sekolah. Peningkatan kes ponteng dalam kalangan pelajar sekolah menengah atau rendah adalah disebabkan oleh perubahan psikologi dari kanak-kanak ke alam remaja. ahli keluarga atau rakan-rakan mereka. Pernah dilaporkan berlaku di luar negara. guru hendaklah bersifat terbuka dan tidak terus menghukum pelajar secara terburu-buru. Pihak sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni di kalangan pelajar haruslah berperanan sepenuhnya dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar. Perbuatan membuli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. tidak mahu dianggap keanakanakan dan berlagak seperti orang dewasa. Mereka sedang mencari identiti diri. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Dewan Bahasa dan Pustaka) RUMUSAN 20 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kesan perbuatan buli terhadap mangsanya.

Dalam masyarakat kita. Malah pemerhati buli juga berasa bimbang akan diancam oleh pembuli dan menjadi mangsa seterusnya. malah takut diugut. berpendapat bahawa mangsa yang dibuli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Kewujudannya telah dikesan sejak ribuan tahun yang lalu dan masalah ini berlaku dalam semua masyarakat sejak manusia mengenal erti peradaban dan membina ketamadunan. rasuah juga dikenali sebagai sogokan. Profesor Dr. Pelajar-pelajar sekolah perlu menyedari bahawa nyawa dan kehidupan adalah sesuatu yang sangat berharga. Fakulti Pendidikan. oleh Haji Samat Buang. duit kopi. Rasuah bukanlah suatu fenomena baru yang wujud dalam masyarakat moden. Melakukan sesuatu untuk membahayakan diri sendiri dan orang lain sering kali akan membawa padah yang sangat buruk bukan sahaja kepada diri sendiri. duit bawah meja dan makan suap. Dewan Siswa. Faktor utama ialah kelemahan kepimpinan dalam sesuatu institusi yang berkaitan. Pemerhati tingkah laku buli akan turut mengalami gangguan emosi. Jika dibiarkan. malah keluarga. Rasuah selalunya mengandungi unsur-unsur penipuan yang melibatkan masyarakat umum dan pelanggaran undang-undang yang dilakukan secara sedar bertujuan untuk mendapat keuntungan. Perbuatan dan amalan ini dilakukan secara sembunyi dan rahsia dengan melibatkan sekurang-kurangnya dua orang ataupun dua pihak. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. Mangsa bukan saja takut ke sekolah. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Sebenarnya terdapat banyak faktor berlakunya amalan rasuah ataupun korupsi. . Universiti Malaya (UM). dipukul dan sebagainya. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. tetapi kepada rakan sekelasnya yang menyaksikan perlakuan itu walaupun mereka tidak dibuli. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menangani Masalah Buli di Sekolah. Suradi Salim. Ogos 2005) RUMUSAN 21 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca berlakunya rasuah dalam masyarakat .Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Kejadian yang menimpa rakannya menyebabkan murid berkenaan merasakan persekitaran sekolah tidak lagi selamat.

Keadaan ini terjadi kerana sikap fanatik yang berlebihan apabila kerajaan mula menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris. Keadaan ini berlaku kerana keuntungan yang diperoleh daripada kegiatan rasuah itu adalah jauh lebih besar berbanding risiko yang bakal dihadapi. Mac 2004) RUMUSAN 22 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian tulis satu rumusan tentang sebabsebab yang boleh menghakis kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara.Selain itu. malah di mana-mana sahaja. Lihat sahaja di sekeliling kita. Malahan mereka yang didapati melakukan rasuah dikenakan hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan tersebut. amalan rasuah di negara-negara dunia ketiga didapati lebih serius berbanding negara-negara maju. iaitu menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris untuk tujuan . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Rasuah: Penyakit Sosial Sepanjang Zaman. rasuah berlaku disebabkan pemahaman bahawa perbuatan itu bukan satu kesalahan tetapi lebih merupakan ganjaran atas bantuan atau perkhidmatan yang diberikan. Rasuah juga berleluasa kerana longgarnya kawalan dan pengawasan serta tindakan yang kurang tegas. pengumuman di pasar raya. tetapi amalan itu tidak dapat dibanteras sehingga ke akar umbi. sering dibuat dalam bahasa Inggeris tanpa penggunaan dwibahasa. Selain itu. tempat hiburan. pesalah rasuah dikenakan hukuman yang berat seperti penjara. Di sesetengah negara. kilang. Rasuah juga berlaku apabila kemiskinan menjadi dominan dalam kehidupan. oleh Haslina Hassan. apatah lagi untuk mendahulukan bahasa Melayu. Minda. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 90 patah perkataan. Yang menyedihkan lagi. Oleh sebab itu. Ramai juga orang yang memikirkan penggunaan bahasa Melayu sekarang agak terjejas. Sebenarnya mereka yang bersikap demikian terbabas daripada dasar sebenar kerajaan tentang penggunaan bahasa Inggeris. ramai yang sanggup melakukannya kerana kesalahan rasuah sukar untuk dibuktikan berbanding kesalahan jenayah yang lain. ada kalanya pihak tertentu yang membuat ucapan dalam program awam menggunakan bahasa Inggeris atau diselang seli dengan bahasa Inggeris sedangkan khalayaknya seratus peratus rakyat tempatan.

hutan juga membekalkan pelbagai aliran perkhidmatan alam sekitar yang penting. Karim. Tumbuh-tumbuhan seperti Tongkat Ali. kawalan banjir dan perangkap karbon. Akibatnya sudah pasti kedudukan bahasa Melayu tergugat dan dikhuatiri bahasa Melayu mungkin hilang ditelan zaman. Hutan mempunyai pelbagai fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat setempat dan sejagat. Fungsi perangkap karbon atau penyimpanan . (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Tanggungjawab Melestarikan Budaya oleh Ab. Jikalau penggunaan bahasa Inggeris di tempat awam dan di majlis rasmi atau tidak rasmi ini tidak dibendung. Sebaliknya bahasa Melayu seolah-olah digunakan secara terpaksa. Dasar kerajaan itu telah disahut hingga boleh menjejaskan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Februari 2004) RUMUSAN 23 Baca petikan di bawah dengan teliti. Hutan kini dilihat sebagai satu sumber yang menawarkan pelbagai fungsi alam sekitar yang penting. Fenomena yang berlaku sekarang kerana rasa hormat akan bahasa rasmi negara sudah mula terhakis dan penggunaannya sudah tidak menjadi penting lagi. walaupun untuk bidang bukan teknikal. menjana aktiviti ekonomi serta pendapatan eksport negara. Selain menjadi habitat hidupan flora dan fauna. Di samping hasil kayu kayan. gejala tidak sihat ini akan terus menular dengan cepat dan meluas tanpa keupayaan sesiapa pun untuk membendungnya. Kacip Fatimah mempunyai keupayaan perubatan tradisional yang tinggi dan dipercayaai sangat berkhasiat kepada manusia. Halim Ab. kemudian buat satu rumusan tentang pentingnya hutan kepada masyarakat. Hal ini lebih menyedihkan apabila beberapa institusi pengajian tinggi turut meminggirkan bahasa Melayu dalam pengajian. hutan juga menawarkan hasil bukan kayu kayan. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Pelita Bahasa. Aliran perkhidmatan alam sekitar yang dibekalkan oleh sumber hutan termasuklah fungsi penyimpanan atau tadahan air.melahirkan penggunaan berkomunikasi dan penguasaan ilmu. bukan setakat kayu bakau sahaja.

kerang. budaya dan ekonomi. hidupan-hidupan akuatik dapat membiak dengan baik. Oleh itu. keaslian desa dan hutan-hutan ini perlu dipertahankan agar tidak ditelan oleh arus pembangunan atau perbandaran. Melalui program ini. Misalnya membina taman di bandar. kepah. . para remaja boleh diberi penerangan dalam pelbagai aspek yang berkaitan dengan sejarah. Akar-akar pokok di hutan paya bakau berfungsi untuk menguatkan struktur tanah di kawasan pantai. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk menyemai nilai-nilai patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja pada hari ini. taman di dalam sekolah dan taman di kawasan perumahan dengan tujuan sebagai kawasan riadah. udang. Haiwan seperti kelawar yang banyak membiak di hutan paya bakau menjadi agen pendebungaan yang baik kepada pokok-pokok durian di kawasan sekitarnya. Di kawasan hutan baru. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana Hutan: Khazanah Alam yang harus dipelihara. dan sotong membiak. September 2002) RUMUSAN 24 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kerajaan mewajibkan Program Latihan Khidmat Negara bagi golongan remaja. Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) yang dilaksanakan di negara kita merupakan gabungan daripada latihan ketenteraan dan penanaman nilai-nilai patriotik kepada generasi muda ke arah cinta. Hutan paya bakau juga merupakan agen pengawalan hakisan pantai yang penting. ketam. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan atau swasta untuk menghijaukan kawasan-kawasan bandar atau kilangkilang. Pesisir pantai dan muaranya yang berlumpur membantu hidupan akuatik seperti ikan. Rakyat Malaysia kini semakin menghargai landskap desa atau pertanian yang kebanyakan menepati konsep ciri-ciri landskap alam semula jadi. Perkhidmatan alam sekitar lain ialah fungsi hutan dari segi sumber rekreasi berasaskan alam semula jadi atau pelancongan seperti Taman Negara dan Taman Kinabalu serta Lembah Danum di Sabah.karbon penting dari segi kawalan suhu atau cuaca setempat dan global. Program ini berbeza daripada kerahan tenaga yang dilaksanakan di beberapa buah negara lain kerana menggunakan modul dan acuan kita sendiri yang disesuaikan dengan keadaan sosial. Kesedaran tentang pentingnya hutan dan suasana kehijauan dan persekitaran semula jadi haruslah dipupuk ke dalam sanubari masyarakat bandar dan desa. kasih dan sayang akan negara. Perubahan masa dan cara hidup pada masa kini menjadikan mereka leka sehingga tidak tahu erti kesusahan dan penderitaan hidup generasi sebelum merdeka. Dewan Siswa.

para pelajar didedahkan dengan kemahiran kepimpinan dan ikhtiar hidup. remaja daripada berbilang kaum. dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. Dewan Siswa. Program-program yang dilaksanakan dalam PLKN meliputi modulmodul tertentu iaitu latihan fizikal. kebudayaan dan agama dapat dihimpunkan dalam satu wadah bagi menyuburkan semangat perpaduan kaum. Sarawak dan Sabah berbanding dengan negerinegeri yang maju. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Program Latihan Khidmat Negara Pelaksanaan Secara 3 Dalam 1 oleh Haji Samat b. Melalui asas latihan ketenteraan ini. merentas halangan dan kegiatan sukan. aktiviti gotong-royong. Strategi tersebut juga diwujudkan ekoran pengurangan peratusan penduduk luar bandar di negeri kurang maju seperti Kedah. Panjangnya rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan. Dasar dan strategi ini dilaksanakan sejak negara mencapai kemerdekaan. Program ini yang melibatkan pelbagai kaum bertujuan untuk memperkukuh intergrasi nasional. Selain itu. khidmat bakti kepada masyarakat dan bekerja dengan badan bukan kerajaan (NGO) untuk memupuk perpaduan dan menanam nilai-nilai murni dalam jiwa para remaja. masa lapang selepas tamat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dapat diisi dengan kegiatan yang berfaedah dan mendisiplinkan diri dengan jadual aktiviti yang ditentukan. Program ini secara tidak langsung dapat mematangkan fikiran mereka setelah menjalani latihan yang menguji ketahanan mental dan fizikal. kursus bina perwatakan dan khidmat kemasyarakatan.perlembagaan. Aktiviti khidmat sosial pula membolehkan para remaja melibatkan diri dalam agensi awam. Buang. Melalui program ini. PLKN juga bertindak sebagai mekanisme bagi pembentukan disiplin diri remaja. Perlis. Kelantan. Dasar dan strategi pembangunan luar bandar (PLB) ialah pendekatan bersepadu untuk mewujudkan peluang pekerjaan. tempur tanpa senjata. kursus bina semangat. Rukun Negara. Para pelajar akan belajar berkawat. pertolongan cemas. Februari 2004) RUMUSAN 25 Baca petikan di bawah ini dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang masalahmasalah untuk membangunkan penduduk di luar bandar. meningkatkan pendapatan dan produktiviti serta mengatasi masalah kemiskinan bagi membaiki status ekonomi penduduk luar bandar. Terengganu. Strategi ini turut mengambil kira isu dan cabaran baru yang wujud dalam pembangunan luar bandar yang terbit daripada senario dan realiti baru yang dipengaruhi oleh suasana persekitaran dalam dan luar negara. . Semua pihak khususnya para remaja dan ibu bapa perlu menyambut seruan kerajaan dengan menyertai Program Latihan Khidmat Negara kerana banyak faedah yang dapat diperoleh daripadanya.

Guru perlu menyemai semangat itu dengan memberikan galakan. Perindustrian yang berorientasikan eksport juga memberikan tumpuan pada pembangunan di kawasan bandar. Salleh. Sektor pertanian dan sektor utama yang lain merupakan penyumbang utama pada keluaran dalam negara kasar (KDNK) bagi negeri yang kurang maju. . sosial. Keyakinan diri yang tinggi dan positif pula akan menjadi tangga kejayaan sesebuah sekolah. Keyakinan diri mempengaruhi apa-apa sahaja yang dilakukan oleh seseorang pelajar. peneroka Felda dan masyarakat kampung tradisional yang memberikan kesan produktiviti guna tenaga. Antara cabaran yang harus ditempuhi oleh para pendidik apabila berhadapan dengan pelajar yang kurang atau tidak ada keyakinan diri adalah untuk mengembalikan kepercayaan terhadap kebolehan atau keupayaan mereka. proses penghijrahan dari luar bandar ke bandar turut mengubah struktur umur penduduk luar bandar yang mengakibatkan peningkatan peratusan penduduk warga tua. Struktur ekonomi negeri tersebut tidak banyak berubah berbanding dengan struktur yang terdapat sejak beberapa dekad yang lalu. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Cabaran Pembangunan Luar Bandar dalam Millenium Baru oleh Dr. namun matlamat rancangan ini tidak dicapai sepenuhnya.Guru tidak perlu mengadakan program tertentu untuk mengembalikan keyakinan diri pelajar-pelajar ini. tanpa penempatan industri di luar bandar serta pemupukan industri kecil dan sederhana. Sehubungan dengan itu. pendidikan atau budaya. rangsangan serta sokongan moral yang berterusan. Keadaan ini disebabkan antara lainnya penduduk kurang mahir dalam bidang teknologi di samping kekurangan asas ekonomi yang mapan. Hal ini demikian kerana guru biasanya memberikan motivasi untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar hampir setiap hari secara tidak formal di dalam bilik darjah. Berita Minggu. Julai 2003) RUMUSAN 26 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang peranan guru untuk membantu pelajar yang hilang keyakinan diri. Negeri-negeri ini juga mempunyai kadar kemiskinan yang tinggi terutamanya di luar bandar. Fenomena ini turut mempertingkatkan pergantungan ekonomi luar bandar terutamanya sektor pertanian terhadap buruh asing. Ismail Md. Selain mengakibatkan wujudnya kekosongan di kawasan luar bandar. Sebahagian daripada rancangan dan projek yang dilaksanakan bagi memajukan kawasan luar bandar lebih dinikmati faedahnya oleh penduduk kawasan bandar. Sungguhpun strategi dan program PLB yang dilaksanakan oleh kerajaan telah banyak menyumbang kepada kejayaan dalam meningkatkan kualiti hidup penduduk luar bandar dalam tempoh Dasar Ekonomi Baru (DEB). jurang antara bandar dan luar bandar sukar dikurangkan daripada pelbagai dimensi baik dari segi ekonomi.Pada masa yang sama terdapat kadar migrasi yang agak tinggi dari negeri yang kurang maju ke negeri yang maju. Fenomena kadar peningkatan usia penduduk luar bandar telah berlaku di kalangan penanam padi. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 100 patah perkataan.

Guru perlu menunjukkan minat terhadap apa-apa yang mampu dilakukan oleh pelajar dengan baik. diusahakan menggunakan idea. Melalui inovasi dan kreativiti. Inovasi boleh membawa kepada peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. Guru juga boleh membantu pelajar ini berasa dirinya penting dengan memberikan tugasan bilik darjah yang penting kepada pelajar berkenaan seperti meminta dia menghantarkan sesuatu ke pejabat atau menjadi ketua kebersihan kelas. Guru terlalu cepat memberitahu ibu bapa apabila anak-anak mereka terlibat dalam apa-apa masalah sebaliknya terlepas pandang untuk menghubungi ibu bapa apabila anak-anak mereka menempa kejayaan. Luangkan sedikit masa untuk berbual-bual dengannya mengenai hobinya. Guru juga perlu menunjukkan keyakinan bahawa pelajar itu akan dapat meningkatkan lagi keupayaannya dan membaiki segala kelemahan dirinya. kaedah baru dapat dilaksanakan dalam memenuhi . Kita boleh melihat kepentingan inovasi dalam penciptaan telegraf elektromagnetik pada tahun 1832. Inovasi merupakan hasil daripada kreativiti dan ia penting kerana beberapa sebab. keyakinan dirinya akan terbina sedikit demi sedikit dan dapat mengembalikan kepercayaan mereka tehadap keupayaan mereka menghadapi cabaran terutama dalam bidang akademik. Beritahu pelajar bahawa kejayaan yang dicapainya telah dimaklumkan kepada ibu bapa mereka. Guru perlu memberi latihan atau kerja rumah yang sesuai dengan kebolehannya agar dia dapat menikmati kejayaan dalam apa-apa perkara yang dilakukannya. Bil 16. Bermula daripada penggunaan kod Morse kini kita beralih ke telefon mudah alih. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Tindakan ini amat bermakna kepada pelajar berkenaan. Beri peluang pelajar tersebut untuk bercakap mengenai sesuatu yang mudah di hadapan kelas. Jangan biarkan pelajar ini terpinggir. Guru perlu mencari jalan supaya pelajar ini dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya yang lain dalam aktiviti kelas.2005) RUMUSAN 27 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan inovasi dan langkah-langkah untuk membantu inovasi. Inovasi akan memberi manfaat dari segi ekonomi dengan mengkomersialkan produk. sukan dan sebagainya. Berikan dia peluang untuk menunjukkan keupayaannya di hadapan kawan-kawan. Inovasi ditakrifkan sebagai apa-apa aktiviti yang dilaksanakan. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pengurusan Bilik Darjah Membantu Pelajar Yang Hilang Keyakinan Diri’. Inovasi juga memberi keperluan pelanggan dan masyarakat dalam perkara seperti perkhidmatan penyampaian yang cepat dan cekap. Kebanyakan pelajar tahu membezakan antara pujian yang ikhlas dengan pujian yang dibuat-buat. kenal pasti beberapa pelajar yang agak peramah dan minta mereka ‘menemani’ pelajar berkenaan pada waktu rehat. Dengan ini. Memberikan komen yang membina sebagai penghargaan dianggap oleh pelajar sebagai sesuatu yang sangat bermakna. Pendidik. Produk yang dijangka banyak menonjol pada masa akan datang lebih tertumpu kepada bahan yang mesra alam. pemikiran dan kemampuan akal serta segala kemudahan di sekitar bagi menghasilkan penemuan atau produk atau memberi nilai tambah bagi manfaat sosial. Ia membolehkan orang ramai berkomunikasi dengan cepat dan efektif. Libatkan mereka dalam kerja berkumpulan atau. Guru dapat membantu pelajar melihat sendiri kekuatan dan kelebihan diri.

Leonardo da Vinci. Semuanya ini memerlukan inovasi dan kreativiti. Secara tidak langsung. Dalam keadaan seperti itu. maka budaya kreativiti perlu digalakkan. Dengan beberapa kepentingan dan perlunya inovasi dihasilkan dalam masyarakat . Lagipun jumlah pelajar di dalam kelas terlalu ramai. apakah kekangan yang dihadapi oleh individu untuk menghasilkan inovasi mereka. sukar bagi guru . Ini penting untuk pembangunan produk yang akan membawa kepada peningkatan permintaan dan menggalakkan pelaburan pekerjaan. Mungkin guru ada masalah dengan kerjanya atau masalah di rumah. Estidotmy. Ia sebenarnya merupakan buah fikir artis terkenal Itali. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Memupuk Kreativit Mencambah Inovasii’. Sifat kreatif inilah yang membawa kepada penghasilan ciptaan terbaru. Ini menyebabkan sebahagian guru berasa tertekan dengan beban kerja tetapi guru tidak boleh mengambil cuti beberapa hari dengan alasan ada tekanan kerja. Sesuatu perkara yang berlaku pasti ada puncanya. Walaupun begitu kita tidak boleh menghukum para guru dengan sewenang-wenangnya. Inovasi juga dapat membuka pasaran tempatan dan global. Idea untuk mencipta sebuah kanta kecil yang boleh digunakan di mata telah difikirkan oleh para saintis dan bijak pandai sejak kurun ke-16.kehendak pelanggan dan pengguna. seorang warga Amerika Syarikat mencipta kanta diperbuat daripada plastik yang hanya menutup bahagian konea mata. telefon bimbit direka cipta untuk berkomunikasi tetapi inovasi ke atasnya telah dilakukan membolehkan penambahan ciri-ciri lain yang menarik perhatian pembeli dan melariskan jualan. Pada tahun 1947. Mengapakah kreativiti penting kepada inovasi? Pada pendapat anda. ia dapat meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan masalah pengangguran serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Fenomena ini tidak boleh dipandang ringan. Ini menunjukkan inovasi dapat meningkatkan persaingan negara. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Sistem pendidikan masa kini semakin mencabar. 26 Oktober 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Ia perlu seiring dengan kemajuan dan keperluan negara. Sejak akhir-akhir ini media massa kerap memaparkan kes guru bertindak kasar atau agresif terhadap pelajar. lebih baik para pelajar mendiamkan diri dan tidak mencari pasal. Sebagai contoh. [2 markah] [2 markah] [4 markah] RUMUSAN 28 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca guru bertindak agresif terhadap para pelajar dan kesannya kepada pelajar. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata menjana kekayaan dan keuntungan berdasarkan petikan di atas. Oleh itu guru perlu menyediakan bahan-bahan pengajaran dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan supaya dia tidak tercicir. Kreativiti menjadi asas kepada inovasi tetapi bukan sebaliknya. Ini juga akan menjana kekayaan dan keuntungan industri negara. Peningkatan persaingan global turut menguji keupayaan negara untuk memperkenalkan produk baru dan proses-proses. Kanta lekap pertama dicipta oleh seorang saintis Switzerland pada tahun 1888. Guru bertindak agresif kerana ingin mengawal keadaan kelas yang kadang-kadang riuh rendah seperti di pasar. Kreativiti bukan semestinya bakat semula jadi kerana ia boleh digilap.

pelajar hari ini tetap memandang rendah terhadap dunia sastera. lebih matang dan lebih tepat dalam tindakannya. Ada kalanya lebih baik guru beredar sahaja dari situasi yang sangat mencabar kesabaran itu untuk mencari ketenangan. Mungkin guru tersebut berasa hukuman yang pihak berkenaan berikan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelajar itu lalu menghukumnya lagi. Salah satu sebab guru bertindak agresif adalah kerana berasa tidak puas hati dengan bentuk hukuman daripada pihak guru disiplin atau pihak pengurusan. Kesimpulannya. Biasanya guru memberi peringatan atau amaran terlebih dahulu. Timbul pelbagai rungutan dan alasan daripada pelajar apabila bercakap tentang sastera. Bil 16.2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Guru kadang-kadang terlepas cakap dan mungkin berasa malu untuk menarik balik kata-katanya. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana ‘Pandangan Pelajar: Mengapakah Guru Bertindak Agresif’. Sekiranya guru dapat bertenang apabila menghadapi situasi yang tegang itu. kesabaran ini kerap dicabar oleh tindakan yang berbentuk provokasi daripada pelajarpelajar. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam menghadapi situasi yang tegang itu? Sebagai pelajar.mengawal kelas. tetapi pihak pelajar juga sepatutnya memandang serius apabila guru memberi amaran atau arahan. tidak menghormati guru. guru berkenaan pun mengotakan ‘janjinya’ itu. bagaimanakah anda dapat membantu mengatasi masalah guru yang bertindak agresif ini? [4 markah] [2 markah] [3 markah] RUMUSAN 29 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang faktor-faktor pelajar tidak berminat mengambil mata pelajaran sastera dan akibatnya Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Pada tahun 2002. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri (i) (ii) (iii) Huraikan maksud rangkai kata tindakan yang berbentuk provokasi berdasarkan petikan di atas. Jarangjarang guru bertindak agresif secara melulu atau spontan. biadab dan melawan cakap guru. ada juga yang akan menegur dan ada juga yang menangis apabila keadaan kelas tidak terkawal. Dalam ledakan teknologi maklumat kini. hanya orang yang marah dan tidak berfikir panjang sahaja yang akan bertindak agresif. Apabila terdapat pelajar yang melanggar peraturan. Pendidik. yang mengecewakan. semua pelajar peringkat menengah wajib mengikuti KOMSAS dalam subjek Bahasa Melayu di sekolah. Mereka lebih rela menghafal formula sains daripada membaca bait-bait puisi. Hal juga berpunca daripada sikap pelajar yang kurang sopan. tentulah guru boleh berfikir dengan lebih rasional. Walau bagaimanapun. rata-rata pelajar menyatakan subjek Sastera tidak menjanjikan masa depan yang cerah berbanding dengan subjek lain. Ada guru yang tidak ambil kisah apabila pelajar bising. Selain itu mereka juga berpendapat peluang melayakkan . Arus globalisasi yang berlaku turut merubah pandangan pelajar terhadap sastera. Mulai tahun tersebut juga. Guru bertindak agresif apabila arahan dan amarannyan tidak diendahkan. Pelajar yang melakukan salah laku tidak seharusnya dibiarkan sahaja. Pelajar kerap kali terlupa bahawa terdapat banyak guru di sekolah dan guru-guru itu pula berlainan perangainya. Pendedahan kepada dunia sastera menjadi landasan kepada pelajar untuk menghayati dan seterusnya menghargai sastera. Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah memperkenalkan Komponen Sastera (KOMSAS) dalam pendidikan Bahasa Melayu kepada pelajar sekolah menengah. Memang tindakan guru kadang-kadang agak keterlaluan. Keguruan merupakan profesion yang memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Namun.

(Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Dengan penggunaan produk ini. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . Yang paling penting. Mereka beranggapan bahawa pembacaan yang berterusan diperlukan untuk menguasai dan mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran sastera. penurunan berat badan belaku disebabkan oleh penurunan dalam jumlah air dan potasium yang terkandung dalam badan. Kini. (i) Berikan maksud rangkai kata persepsi yang berlainan juga berlaku [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar mengambil mata pelajaran Sastera? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. kesedaran diri pelajar sendiri dalam memupuk minat akan sastera.diri untuk memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) menjadi tipis jika mereka mengambil subjek Sastera. November. terpulanglah kepada pelajar sama ada hendak menggunakan laluan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dengan sepenuhnya atau bak kata pepatah. Kelangsungan fenomena ini mengundang kebanjiran pelbagai produk melangsingkan badan. Produk sebegini begitu kuat pengaruhnya kepada pengguna kerana keberkesanan strategi promosi yang dilakukan oleh pengeluarnya. [4 markah] RUMUSAN 30 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang keburukan produk kelangsingan badan terhadap kesihatan dan langkah-langkah untuk mengurangkan penggunaannya. Persepsi yang berlainan juga berlaku terhadap subjek Sastera apabila segelintir daripada pelajar menganggap sastera merupakan mata pelajaran yang senang atau mudah untuk lulus dalam peperiksaan. Mereka belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan semata-mata tanpa cuba untuk mendalaminya. Mereka menganggap. Hal ini disebabkan kursus yang ditawarkan dan peluang berkhidmat dalam bidang sastera agak terhad berbanding dengan subjek lain. mereka tidak perlu bertungkus lumus untuk mempelajari mata pelajaran Sastera. Malah promosi produk ini amat kerap dipaparkan melalui media massa. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Masalah obesiti atau kegemukan sekarang menjadi fenomena sejagat. oleh Norhafiza Abu Seman. tanyalah selera”. “Pelajar dan Sastera”. 2005). Penggunaan selebriti untuk memperkatakan keberkesanan produk juga memikat hati pembeli. dan seterusnya tanpa ragu-ragu menyatakan bahawa sastera merupakan subjek yang begitu susah. Tunas Cipta. Tidak kurang juga yang menganggap bahawa sastera itu sebagai perkara yang terlalu sukar untuk difahami. Disebabkan faktor tersebut. mereka mengambil subjek sastera walaupun pada hakikatnya mereka tidak mengetahui makna sebenarnya sastera. Pelbagai pandangan dan tanggapan negatif yang diberikan oleh pelajar terhadap sastera. apakah faedah-faedah yang diperolehi dengan mengambil mata pelajaran sastera. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Terdapat produk kelangsingan badan di pasaran yang mempunyai beberapa kesan negatif. memberatkan fikiran. “tepuk dada. Budaya kurang membaca dalam masyarakat juga mendorong pelajar meminggirkan sastera. Tambahan pula. kebanyakan pelajar hari ini tidak mempunyai minat untuk membaca bahan bacaan yang serius. secara tidak disedari menutup laluan yang telah dibuka oleh Kementerian Pendidikan kepada mereka. Antaranya ialah produk yang merangsang peningkatan jumlah air kencing yang dikenali sebagai diuretik. Selain itu persekitaran merupakan faktor yang membantu menanam minat pelajar akan sastera. Kekurangan potasium menyebabkan kelemahan otot termasuk otot jantung. Penyingkiran bahan ini juga boleh .

Mungkin yang paling mudah antara startegistrategi ini adalah menambah baik Skim Perkihdmatan Pendidikan. bagaimanakah masyarakat dapat menjaga kesihatan diri? [4 markah] RUMUSAN 31 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang usaha-usaha yang dijalankan untuk memartabatkan profesion keguruan dan kepentingannya kepada guruguru . “Bahaya Produk Kelangsingan Badan”. Tujuannya amat mudah iaitu untuk menjadikan profesion keguruan mempunyai skim yang menarik dan dengan . (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. Cirit-birit yang berterusan menghalang penyerapan zat makanan yang sempurna. Terdapat juga laporan yang menunjukkan kesan produk kelangsingan ini terhadap kerosakan hati penggunanya. Oktober. Dewan Masyarakat. Guru merupakan golongan yang berada di barisan paling hadapan untuk memastikan hasrat ini tercapai. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . norepinefrin atau norpseudoepinefrin. Hal ini demikian kerana kebanyakan dadah yang diambil ini masuk ke dalam aliran darah serta akhirnya akan dimetabolismekan di dalam hati. Di samping itu terdapat juga produk kesihatan yang meningkatkan kekerapan membuang air besar. produk ini juga menghalang fungsi normal usus bagi menghasilkan najis yang normal. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan “Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilngan”. Biasanya produk ini mengandungi dadah terbitan seperti adernalin. Oleh itu. Produk kelangsingan tubuh jenis ini menyebabkan rasa loya. Memang selama ini pun banyak usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik aspek ini. individu yang menggunakan produk ini dinasihatkan menghentikan penggunaannya bagi mengelakkan kesan yang memudaratkan. Untuk mencapai hasrat ini Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengaturkan beberapa strategi untuk memartabatkan profesion keguruan. Sekiranya dibiarkan berpanjangan keadaan ini akan membawa kepada permasalahan psikologi. Produk kelangsingan badan yang paling popular ialah produk yang boleh mengurangkan selera makan. kekeringan mulut dan rasa dahaga. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata kelangsungan fenomena ini dalam petikan di atas? [2 markah] (ii) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan produk kelangsingan badan mendapat sambutan daripada pengguna? [3 markah] (iii) Pada pendapat anda. fenfluramin. muntah. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) perlu berusaha bersungguhsungguh untuk melahirkan generasi yang mengutamakan kualiti dalam setiap pekerjaan mereka. Sebenarnya kaedah yang terbaik dalam menurunkan berat badan ialah dengan mengawal selera makan serta mengamalkan senaman yang berterusan. Ini kerana. oleh Siti Balkis Budin. yang mengakibatkan kehilangan vitamin dan mineral dalam tubuh. begitulah tema hari guru pada tahun lepas dan tahun sebelumnya. sukar tidur (insomnia) dan mudah marah. Kaedah ini tidak memberikan permasalahan kepada kesihatan dan jika diamalkan secara berterusan nescaya membolehkan seseorang mempunyai bentuk badan yang menarik. 2005). Kekerapan ini mengakibatkan penggunanya mendapat cirit-birit. Apa yang membimbangkan produk ini turut mengganggu kadar denyutan jantung yang akhirnya akan mengakibatkan penyakit jantung yang kronik. Malah produk jenis ini juga boleh menyebabkan rasa keresahan.mengakibatkan kecelaruan pemikiran. Kekurangan air dalam tubuh juga menyebabkan dihidrasi yang turut membahayakan kesihatan.

Melalui program ini setidak-tidaknya pelajar cemerlang yang benar-benar berminat telah dikenal pasti sejak selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. 2005). Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) mula memperkenal Sistem Taksiran Sendiri (STS) bagi mewajibkan kira-kira tiga juta pembayar cukai individu membuat taksiran dan menentukan sendiri jumlah cukai yang perlu dibayar. Oktober. Walau bagaimanapun KPM menghadapi cabaran kerana membuka laluan kepada graduan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI). Dengan usaha ini KPM dapat mengawal kualiti dan ciri guru yang hendak dihasilkan. Begitu juga pelbagai aspek percukaian lain yang kadang-kadang dianggap rumit. Selain itu KPM juga berusaha untuk mempertimbangkan permohonan pertukaran guru dengan lebih mudah. kehadiran guru yang berkualiti dapat memertabatkan profesion keguruan. Usaha ini juga dapat menawarkan tempat kepada pelajar martikulasi yang berminat untuk menjadi guru tetapi terhalang oleh jumlah tempat yang mampu disediakan oleh IPTA. Dengan itu KPM berura-ura untuk merealisasikan penaikan taraf maktab perguruan kepada institusi yang bertaraf universiti. Sebelum ini ramai tenaga kerja LHDN digunakan untuk menjalankan kerja- . jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. merenung kembali Profesion Keguruan di Malaysia”. LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai. Strategi seterusnya adalah dengan meningkatkan rasa bangga dan keyakinan guru terhadap profesion mereka. namun ia menuntut kesatuan fikiran dan tindakan warga guru. Untuk memastikan guru dapat memberikan perkhidmatan berkualiti. KPM akan memastikan penempatan guru bersesuaian dengan kehendak diri guru tersebut. Dewan Masyarakat. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam menerima graduan Kursus Lepasan Ijazah (KPLI)? [3 markah] (iii) Pada pandapat anda apakah yang perlu dilakukan oleh seorang guru supaya mereka dipandang tinggi oleh masyarakat? [4 markah] RUMUSAN 32 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang tujuan Sistem Taksiran Sendiri (STS) yang diperkenalkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan ke mana hasil cukai negara dibelanjakan. Diharapkan. Mulai tahun 2005. Strategi ini bukanlah sukar. barulah pandangan masyarakat terhadap guru akan berubah. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . KPM telah mengarahkan agar beban kerja guru dikaji. Dengan cara ini tekanan yang dihadapi guru dapat dikurangkan. KPM juga berusaha untuk menambah bilangan guru yang berkelulusan ijazah. Bagi mengurangkan tekanan dan memastikan kualiti kerja guru tidak terjejas. Sehubungan dengan itu. oleh Siti Balkis Budin. Oleh itu prestasi mereka dalam kerjaya tersebut kurang memuaskan malah dikatakan memilih dan tidak mahu ditempatkan di kawasan pedalaman. LHDN juga mahu meningkatkan jumlah pembayar cukai melalui pendidikan pembayaran cukai. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berura-ura untuk merealisasikan dalam petikan di atas. Diharapkan langkah tersebut akan mengembalikan penghormatan masyarakat terhadap profesion keguruan.itu dapat menarik calon yang berkualiti untuk menyertai profesion ini. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dalam hal ini pujian harus diberikan kepada KPM sekarang yang berusaha mendapatkan calon terbaik melalui Program Pelajar Cemerlang dan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL). Melalui sistem ini LHDN menjangkakan tahap pematuhan pembayaran cukai dalam kalangan pembayar cukai akan meningkat. Walau bagaimanapun ramai orang tidak memahami STS dan merasakan ianya satu beban dan menyukarkan. Melalui perubahan dalaman dan pembetulan kendiri ini. Ini kerana mereka dikatakan memilih profesion ini sebagai pilihan terakhir. Sistem ini diperkenalkan sebagai satu usaha meningkatkan kutipan cukai. Dengan ini guru dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada tugas hakiki mereka iaitu mengajar dan mendidik.

Melalui kaedah STS ini juga pihak LHDN berharap dapat meningkatkan kemampuan menjejaki pembayar cukai yang culas selain dapat meringankan beban menjejaki individu yang ingkar hingga ke rumah atau menulis surat amaran. (Diubahsuai daripada. agak mustahil mereka dapat berkongsi aspirasi yang sama.Ahad. “Hasil dijangka meningkat melalui STS”. Berita Minggu. semangat kekitaan tidak akan wujud sebagai satu entiti. Proses pengintergrasian kaum memang wajar dimulakan daripada peringkat sekolah lagi. namun mampukah dengan hanya berkongsi padang atau kantin sekolah berjaya merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum? Jika proses ini berlaku dalam dua bangunan yang berbeza. Jika mereka tidak tahu atau tidak faham berhubung potongan cukai tersebut. Usaha-usaha mengutip cukai akan diberi keutamaan bukan lagi mentafsir cukai. Mengambil tindakan undang-undang kepada mereka yang ingkar membayar cukai merupakan jalan terakhir memastikan sumber kewangan kerajaan ini tidak tiris. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sistem Taksiran Sendiri (STS)? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah LHDN mengambil pelbagai inisiatif menerangkan mengenai STS kepada pembayar cukai? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Sementara itu pihak LHDN pula akan berpegang. Pelbagai faedah akan dinikmati rakyat jika semua pihak sama-sama melaksanakan tanggungjawab membayar cukai. Jika LHDN dapat mendidik orang ramai mengenai pembayaran cukai melalui tafsiran sendiri maka kita dapat mengurangkan penggunaan sumber tenaga. Setiap pembayar cukai pasti akan faham tanggungjawab mereka dan mereka akan terus melunaskan kewajipan penting ini setiap tahun. kepada logo Mesra. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. keadaan ini sebenarnya merugikan. adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mengambil tahu mengenainya. Membantu dan Memuaskan dalam melaksanakan amanah yang digalas. sebaliknya secara berasingan. tetapi kita bagaikan masih tercari-cari apakah ramuan yang terbaik untuk menghasilkan generasi yang diharapkan? Sekolah Wawasan umpamanya merupakan satu usaha yang baik. Semua ini membantu LHDN mengurangkan kos operasi yang semakin meningkat. Semua pembayar cukai harus menghantar borang bayaran cukai mereka. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri.kerja taksiran. Jika mereka hanya berinteraksi sewaktu di kantin atau di padang sekolah. Maka kewujudan tiga buah sekolah berlainan . LHDN juga akan terus memperbaiki mutu kerja kakitangan sedia ada dan menyediakan unit penerangan percukaian kepada pembayar cukai. orang ramai akan membuat bayaran tanpa banyak alasan. Jika kita tidak dapat merasai faedahnya sekarang mungkin faedahnya akan dirasai oleh anak cucu kita pada masa akan datang. mengapakah sesetengah individu yang sepatutnya membayar cukai tidak berbuat demikian? [ 4 markah] RUMUSAN 33 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang langkah memperkasa sekolah kebangsaan dan halangannya. Apa yang penting melalui sistem STS ini. 27 Mac 2005) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas.

bahan api alternatif diperlukan bagi mengurangkan masalah-masalah tersebut. Lokasi sesebuah sekolah antara faktor yang boleh mempengaruhi ibu bapa menghantar anakanak mereka belajar di sana. Cina. dan lain-lain. Minyak merupakan pembekal tenaga terbesar di dunia iaitu sebanyak 36% diikuti oleh arang batu 23%. Bahan api biodiesel semakin mendapat perhatian kerana selain mesra alam dan sumbernya pula boleh diperbaharui. Pelbagai kemudahan di sekolah kebangsaan mesti ditingkatkan setanding atau lebih baik berbanding sekolah jenis kebangsaan. Separuh daripada jumlah minyak yang digunakan adalah untuk kenderaan pengangkutan. . Utusan Malaysia. Menyediakan tenaga pengajar yang bertaraf dunia di sekolah-sekolah kebangsaan merupakan strategi penting. kokurikulum dan sahsiah pelajar sekolah kebangsaan sentiasa tinggi. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dianggap nadi utama menghasilkan insan atau pelajar yang berilmu. Faktor-faktor inilah yang menjadikan sekolah kebangsaan di pandang rendah. Belajar dalam satu kelas dan dalam satu sekolah yang sama adalah kuncinya. Antara bahan api alternatif yang dikenal pasti adalah biodiesel. Keadaan ini sudah tentu akan dapat menarik minat pelajar pelbagai kaum untuk belajar di sekolah kebangsaan dan seterusnya menjadi pewaris perpaduan pada masa depan. di sekolah-sekolah kebangsaan. Memang sudah tertanam di dasar setiap minda kita bahawa sekolah adalah tempat untuk menimba seberapa banyak ilmu. Justeru proses memperkasakan sekolah kebangsaan agar sifatnya menjadi lebih nasional dilihat sebagai sesuatu yang amat wajar. Biarkan para pelajar Melayu. (i) Apakah yang dimaksudkan dengan Sekolah Wawasan? [ 2 markah ] (ii) Mengapakah kemampuan Sekolah Wawasan merapatkan hubungan antara para pelajar berlainan kaum dipersoalkan? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda mengapakah masyarakat Malaysia perlu bersatu padu? [ 4 markah ] RUMUSAN 34 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kebaikan menggunakan biodiesel dan usaha-usaha meningkatkan penggunaannya. India. Hal ini demikian untuk menjamin prestasi akademik. Justeru sekolah kebangsaan haruslah menekankan aspek tersebut agar lebih diyakini oleh semua lapisan masyarakat. Sekolah kebangsaan haruslah dibina di lokasi yang strategik seperti berhampiran dengan tempat kediaman. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. gas asli 21%. Oleh itu. mudah dihubungi dan berdekatan dengan pelbagai kemudahan. atau kaum-kaum lain berada dalam satu kelas untuk mengikuti mata pelajaran yang diwajibkan. bukan dalam satu kawasan sekolah tetapi kelas atau bangunan yang berasingan. Imej nasional tersebut mampu mengurangkan prasangka negatif. Selasa 15 Mac 2005 ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Persepsi kemudahan di sekolah kebangsaan yang selalunya usang. Hilangkah identiti sesuatu kaum itu jika ia dikongsi dan diberi peluang kepada kaum lain untuk menghayatinya? Biarkan pelajar-pelajar Melayu diberi peluang mempelajari mata pelajaran yang selama ini ditawarkan di SJK Cina atau SJK Tamil.aliran dalam satu kawasan seperti konsep Sekolah Wawasan dilihat sukar untuk mencapai matlamat perpaduan. Tenaga pengajar yang berkualiti teras kecemerlangan sesebuah sekolah. serba kekurangan. (Diubahsuai daripada ‘Perkasakan Sekolah Kebangsaan’. penggunaannya telah menimbulkan pelbagai masalah. daif harus dihapuskan. Langkah seterusnya yang boleh diambil adalah menawarkan semua mata pelajaran yang diajar di SJK Cina dan SJK Tamil. Walaupun petroleum merupakan pembekal tenaga yang paling efisien.

apakah masalah meningkatkan penggunaan bahan api biodiesel ? RUMUSAN 35 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian buat satu rumusan tentang kesan-kesan buli dan usaha-usaha mengatasi masalah buli di sekolah. Sejumlah 21% daripada gas karbon dioksida yang dibebaskan berpunca daripada asap kenderaan. minyak rapeseed di Eropah dan minyak sawit di Malaysia. (i) (ii) Berikan maksud rangkai kata berupaya melarut sisa mendapan [ 2 markah ] Apakah kesan pencemaran akibat daripada pembakaran bahan api petroleum? [ 3 markah ] (iii) Pada pendapat anda. Perbuatan buli diertikan sebagai mengasari orang yang lemah dengan tujuan atau maksud untuk menunjukkan kekuatan. menyepak. iaitu buli secara langsung dan buli secara tidak langsung. Biodiesel didapati tidak mengandungi sulfur. karbon monoksida. Fenomena buli dapat dikategorikan kepada dua jenis. maka tiada pencemaran sulfur dioksida. Biodiesel juga berupaya melarut sisa mendapan diesel petrol yang terdapat dalam enjin dan sekaligus membersihkannya. contonya minyak kacang soya di Amerika Syarikat. Rabu 28 Disember 2005. Sumber membuat biodiesel berbeza-beza mengikut negara. Samasamalah kita meningkatkan penggunaan bahan bakar biodiesel demi menyelamatkan alam sekitar dan kesejahteraan generasi akan datang. diketawakan dan gosip-gosip liar. Campuran biodiesel dan diesel petrol didapati sesuai digunakan dalam kereta-kereta moden tanpa perlu mengubah suai enjin kenderaan. (Diubah suai daripada ‘Bahan api bio’ Utusan Malaysia. Gas-gas karbon dioksida.Pencemaran udara daripada asap kenderaan merupakan satu masalah besar dan semakin membimbangkan. mengacau dengan kata-kata. menendang dan sebagainya. Karbon dioksida yang dikeluarkan akan dikitar semula melalui proses fotosintesis selanjutnya. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Pelajar lelaki lebih yang dihadapi dalam usaha [ 4 markah] . ) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Penggunaan biodiesel boleh meningkatkan kecekapan pembakaran dan seterusnya mengurangkan pencemaran debu. Pembakaran biodisel juga tidak mengeluarkan karbon dioksida berlebihan. Sifatnya yang sedemikian menjadikan biodiesel antara pilihan bijak menyelamatkan alam sekitar dan seterusnya nyawa manusia. sulfur dioksida dan nitrogen oksida yang dikeluarkan daripada pembakaran bahan api petroleum menyebabkan berlakunya peningkatan suhu dunia dan hujan asid selain boleh mengancam kesihatan manusia. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Lebih 80 peratus pelajar mengakui pernah terlibat dalam kes buli secara tidak langsung. Justeru kerana dihasilkan daripada sumber bahan-bahan organik semula jadi menyebabkan biodiesel mudah terurai. menumbuk. Buli secara tidak langsung seperti mengejek. Maka tiada sebarang kos tambahan diperlukan. Buli secara langsung termasuklah aksi mengugut. Debu dalam asap kenderaan sebenarnya berpunca daripada pembakaran bahan api yang tidak lengekap.

Falkulti Pendidikan. Masalah ini hanya dapat dikesan apabila menjadi serius sehingga berlaku kecederaan fizikal. Jika dibiarkan. jumlah penagih dadah di negara ini semakin meningkat. Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia dan Pensyarah Jabatan Pendidikan Psikologi dan Kaunseling. Sebetulnya. [ 2 markah ] Takrifkan dengan jelas fenomena buli di kalangan pelajar. Pelajar tingkatan empat didapati paling sedikit terbabit dalam kes buli berbanding pelajar tingkatan rendah yang lain. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Universiti Malaya. berpendapat bahawa mangsa buli akan merobah personaliti mereka menjadi seorang yang penakut. Malaysia melaksanakan undang-undang yang keras dan tidak bertolak ansur . Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. tetapi rakan sekelasnya yang menyaksikan perbuatan itu walaupun mereka tidak dibuli. malah ada yang membunuh rakannya kerana tidak tahan dibuli. akan membentuk peribadi individu terbabit menjadi lemah dan kurang keyakinan diri. Oleh itu. Ancaman dadah meragut beribu-ribu nyawa anak muda. Tingkah laku buli bukan sahaja boleh menimbulkan ketakutan kepada mangsanya. Mangsa juga takut ke sekolah. Suradi Salim. Atasi segera masalah berkenaan supaya pelajar dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran.banyak terbabit dalam kes buli berbanding pelajar perempuan. Ancaman yang dibawa oleh dadah kepada masyarakat dan negara menyebabkan kerajaan Malaysia mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu negara. Mangsa buli akan mengalami kesan negatif dalam jangka panjang. Malaysia menggunakan pelbagai pendekatan untuk membanteras penagihan dadah yang menjadi ancaman kepada bangsa dan negara. Profesor Dr. mengapakah ramai pelajar terbabit dalam kes-kes buli di sekolah? [ 4 markah ] RUMUSAN 36 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah membanteras penyalahgunaan dadah dan kepentingannya kepada negara . Dari segi undang-undang. (i) (ii) (iii) Berikan maksud rangkai kata gosip-gosip liar. perasaan ‘takut’ yang luar biasa ini amat memeritkan. semua pihak perlu berkerjasama bagi menangani masalah yang semakin meruncing dan berbahaya ini. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Sebaliknya pembuli berasa seronok kerana dapat membuli mangsanya. (Diubahsuai daripada ‘Menangani masalah buli di sekolah’Dewan Siswa. Mangsa buli juga akan menjadi seorang dewasa yang terlalu emosional sehingga menjejaskan hubungannya dengan orang lain dan ahli keluarga. malah boleh menyebabkan kejadian bunuh diri. [ 3 markah ] Pada pendapat anda. Sedangkan selama ini emosi mangsa telah lama ‘cedera’ akibat perbuatan pembuli atau mereka yang tidak begitu mengendahkan aduannya. Di luar negara seorang murid membunuh diri kerana diejek gemuk dan berambut kerinting. Akibat ketakutan yang amat sangat inilah menyebabkan mereka tidak akan mengadu kepada guru atau ibu bapa. Namun. Ogos 2005.

tindakan undang-undang terhadap penagih dan pengedar dadah dan sebagainya. gereja dan rumah ibadat perlu juga memberi perhatian kepada isu berkaitan ancaman dadah sebagai musuh utama masyarakat dan negara. Berikan maksud rangkai kata menggunakan pelbagai pendekatan berdasarkan petikan di atas. Pada pendapat anda. Seharusnya usaha-usaha yang dijalankan mendatangkan kesan dan hasil yang positif. (Diubahsuaikan daripada rencana Penagihan Dadah: Merenung Kegagalan oleh Abdul Rahim Abdul Rashid. peminat mula memasang impian untuk melihat skuad ini mengangkat kembali maruah bola sepak tempatan di peringkat antarabangsa seperti tahun 70-an dan 80-an. Iklan dan filem yang berkesan berkait dengan keburukan dan penagihan dadah perlu disiarkan dalam media massa untuk menimbulkan kesedaran kepada orang ramai. Hal ini termasuklah menguatkuasakan Akta Penagih Dadah 1983 dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Dadah terus menjadi ancaman yang kritikal kepada masa depan Malaysia. Lebih jauh daripada itu. Malangnya pada peringkat separuh akhir. yang mengenakan hukuman mati mandatori ke atas pengedar dadah sekiranya jumlah dadah melebihi had 3 kilogram. kesengsaraan hidup disebabkan dadah. pegawai perubatan. [3 markah ] iii. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 perkataan. Usaha membanteras penagihan dadah merupakan usaha jangka panjang dan melibatkan pelbagai agensi seperti polis. Malangnya realiti yang berlaku amat mengecewakan. Masyarakat perlu dididik dan diberi kesedaran supaya sentiasa membenci dadah. Pengawalan yang lebih ketat juga dilakukan di lokasi yang strategik termasuk lapangan terbang antarabangsa. kemudian buat satu rumusan tentang usaha-usaha untuk memajukan sukan bola sepak negara dan faedah-faedahnya. Bagaimanakah caranya masyarakat dapat dididik untuk membenci dadah. kaunselor. Khutbah atau ceramah di masjid. skuad ini tewas 0-2 kepada pasukan Bosnia yang . Kejayaan skuad bola sepak negara bawah 23 tahun menumpaskan Thailand dalam Kejohanan Pesta Bola Sepak Merdeka baru-baru ini memberikan harapan baru kepada peminatpeminat bola sepak tempatan.terhadap ancaman dadah. jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Program pembangunan belia dan pembangunan komuniti wajar diperluas dan aktif dengan mengetengahkan agenda yang berkaitan dengan kehidupan yang sihat dan bebas daripada ancaman dadah. Bidang pendidikan juga mempunyai peranan yang tersendiri dalam mendepani masalah dadah ini. sempadan negara. [ 2 markah ] ii. i. apakah punca-punca yang menyebabkan seseorang itu menagih dadah. Kempen kesedaran perlu ditanam di peringkat sekolah terutama memasukkan isu dan kesan penagihan dadah ke dalam sukatan kurikulum sekolah. Pendidikan untuk menimbulkan keinsafan serta kebencian terhadap dadah perlu dipertingkat dalam kalangan masyarakat. [ 4 markah ] RUMUSAN 37 Baca petikan di bawah dengan teliti. kawasan perairan dan pelabuhan. Dewan Masyarakat. badan bukan kerajaan hinggalah pemimpin politik. Kemenangan ini berjaya membina keyakinan seterusnya meningkatkan moral pemain-pemain sebelum turun bertarung dalam Sukan SEA September ini. Semua bentuk dadah yang dibawa masuk untuk tujuan perubatan dikawal ketat oleh agen antinarkotik dan agen antidadah negara. Oktober 2004) Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Antaranya ialah dengan memaparkan kesan buruk dadah.

[ 2 markah Bagaimana disiplin sains dapat membantu memajukan sukan bola sepak negara? [ 3 markah ] Pada pendapat anda. kosentrasi dalam permainan dan kegagalan menangani tekanan. Kerajaan di bawah Kementerian Sumber Manusia telah menganjurkan Pesta Kerjaya untuk siswazah menganggur pada 7 April 2005. pemain-pemain yang berpotensi perlu dihantar berlatih di negara-negara Eropah. pemain-pemain dihimpunkan di suatu tempat dan dilatih dengan cara ala ketenteraan untuk menguatkan aspek fizikal. pihak yang bertanggungjawab perlu melakukan perancangan jangka panjang yang tersusun dan berterusan untuk membentuk pasukan bola sepak yang bertaraf dunia. Saiz fizikal juga perlu diambil kira memandangkan persaingan pada peringkat tertinggi menuntut ciri ini. di atas. Jumlah pemain yang dihantar perlu dipertingkat bilangannya dan meliputi kesemua posisi. perkilangan. taktik dan kemahiran-kemahiran yang terkini. Dewan Masyarakat. ketangkasan. Kebanyakan siswazah tidak memahami prospek pekerjaan yang dipohon sehingga menyebabkan mereka gagal dalam temu duga. (Dipetik daripada Surat Pembaca. iii. pihak-pihak tertentu perlu sentiasa melakukan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) dalam menyediakan pemain-pemain yang berkualiti.menyerlahkan segala kelemahan pemain-pemain dari segi kekuatan fizikal. pengalaman. Sering kali juga diuar-uarkan oleh banyak pihak bahawa penguasaan . saiz badan dan kekuatan pemain-pemain boleh membantu kekuatan pemain-pemain kita. kepulangan pemain-pemain ini akan membantu memantapkan pasukan negara. Thailand yang begitu cepat meningkat dan menduduki kedudukan yang lebih atas daripada kita. Oleh hal yang demikian. Seterusnya. Akhirnya. mengapakah mutu sukan bola sepak negara kini semakin merosot ? [ 4 markah] RUMUSAN 38 Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faktor-faktor siswazah menganggur dan kesannya kepada negara. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda i. teknik. Jurulatih dari luar negara yang mempunyai rekod yang memberangsangkan perlu diambil untuk mengajar teknik-teknik asas yang perlu dikuasai oleh pemain-pemain. Permainan bola sepak tidak boleh dipisahkan daripada disiplin sains. Hal-hal seperti pemakanan dan bantuan perlu diselidik. Pesta tersebut memberi peluang kepada siswazah untuk mendapatkan pekerjaan terutama dalam sektor pembuatan. Kajian yang dijalankan oleh Persekutuan Pengeluar Malaysia (FMM) baru-baru ini mendapati bahawa peratus pengangguran di kalangan siswazah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Aspek mental juga perlu dititikberatkan untuk melahirkan skuad bertaraf dunia. ii. Zulkifli Yusof. Panjang rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. teknik-teknik yang diajar lebih mudah dan cepat dikuasai. Kita perlu mengkaji kemajuan pasukan bola sepak Jepun. Pengambilan pakar-pakar dalam bidang yang dinyatakan perlu dilakukan. Berikan maksud rangkai kata mempunyai rekod yang memberangsangkan berdasarkan petikan di atas. dikaji dan diperkenalkan. Di Eropah. pembinaan dan perkhidmatan. Pemain-pemain ini akan sentiasa terdedah dengan corak permainan. Oktober 2002) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan sendiri. Oleh sebab itu. Seterusnya. Cina atau pun jiran terdekat. Pada peringkat umur sebegini. Pemilihan pemain-pemain yang berbakat perlu dilakukan seawal umur tujuh tahun.

tetapi kelemahan kemahiran berkomunikasi merupakan satu lagi faktor yang perlu diteliti. Menurut kajian yang dilakukan terhadap 3300 orang pengurus sumber manusia pelbagai syarikat di Malaysia mendapati 56 peratus siswazah yang datang temu duga di syarikat mereka lemah berbahasa Inggeris. siswazah di negara ini bukan sahaja lemah penguasaan bahasa Inggeris malah tidak mempunyai keyakinan diri apabila berkomunikasi dengan khalayak. Usaha lain yang dapat membantu mengurangkan masalah pengangguran dalam kalangan siswazah adalah dengan mempelbagaikan kegiatan kokurikulum di institusi pengajian tinggi (IPT).bahasa Inggeris yang lemah dalam kalangan siswazah menyebabkan mereka gagal mendapatkan pekerjaan.Julai 2005) Soalan 2 (a) : Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Panjang rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan Salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa maju di dunia ialah budaya menegur. Faktor ini ada rasionalnya memandangkan pekerjaan di sektor swasta memerlukan pengetahuan bahasa Inggeris yang tinggi kerana mereka berurusan dengan syarikat antarabangsa. teguran tersebut mestilah bertujuan untuk menasihati orang. Namun. Kesimpulannya. Biar siapa pun diri kita yang penting ialah perlunya berkomunikasi. Apakah usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan siswazah? [3 markah ] iii. Orang yang ditegur akan mengatakan bahawa orang yang menegurnya senghaja mencari fasal dengannya. Budaya menegur bererti budaya yang menggalakkan anggota budaya itu menegur antara satu sama lain dengan tujuan untuk memperbaik keadaan. Lazimnya tomahan ini berlaku . jawab-jawab soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. tetapi faktor kemahiran komunikasi tidak wajar dikesampingkan. Sekiranya anda seorang siswazah menganggur. oleh Puteri Roslinda Abdul Wahid. penguasaan bahasa Inggeris yang baik tidak dinafikan merupakan aset yang penting bagi seseorang siswazah apabila melangkah ke dunia pekerjaan. i. maka sia-sialah tujuan teguran tersebut. Selain itu. Tidak dinafikan bahawa bahasa Inggeris penting sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Budaya menegur dapat dikaitkan dengan kehidupan berkomuniti yang membentuk perpaduan sosial dalam sistem (budaya) perhubungan sosial Melayu. Jelas bahawa bahasa Inggeris diletakkan sebagai asas yang penting oleh majikan dalam menemu duga seseorang calon bagi sesuatu jawatan. apakah yang anda akan lakukan untuk mengatasi masalah ini? [ 4 markah ] RUMUSAN 39 Baca petikan di bawah dengan teliti kemudian tuliskan rumusan tentang ciri-ciri membuat teguran yang baik dan faedah-faedah membuat teguran. [2 markah ] ii. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana: Mengapakan Siswazah Menganggur. Teguran yang diberi semestinya tidak boleh menimbulkan perselisihan. Sekiranya teguran yang diberi itu mengakibatkan pergaduhan. Ketidaksamaan antara dasar pendidikan dengan dasar majikan ini menimbulkan masalah pengangguran yang cukup membingungkan. Sistem Pendidikan Kebangsaan yang dibina sejak merdeka dahulu meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama. Terdapat juga faktor lain seperti mobiliti kerana siswazah masih terikat dengan tempat kelahiran dan tidak mahu keluar mencari kerja di tempat lain. manakala 32 peratus mendapati kebanyakan siswazah mengharapkan gaji serta ganjaran yang lumayan. kira-kira 26 peratus siswazah ini dikatakan tidak berketerampilan dan memiliki personaliti yang kurang menarik. Berikan maksud rangkai kata cukup membingungkan seperti dalam petikan di atas. Apabila seseorang menegur. Dewan Masyarakat. Siswazah seharusnya merebut peluang yang disediakan oleh kerajaan dalam Skim Latihan Siswazah Menganggur (SLSM) bagi menumpukan penyediaan kemahiran yang lebih tinggi selain mendedahkan siswazah kepada suasana dunia pekerjaan. Hakikatnya. Penglibatan siswazah dalam sesuatu sektor ekonomi juga harus dikembangkan. Kegiatan kokurikulum merupakan pemangkin untuk siswazah meningkatkan motivasi selepas mereka tamat belajar.

Lazimnya keadaan ini akan menyaksikan pandangan kritis tetapi membina tidak digalakkan. Fenomena ini mendorong pelbagai pihak berusaha bersungguh-sungguh untuk merangka dasar . oleh Hassan Ahmad. sehingga kesannya dapat meresap ke dalam jiwa orang yang menjadi sasaran. strategi dan tindakan untuk menanganinya. Kalau sesebuah masyarakat anggotanya lebih suka mengumpat dan mengutuk. Seterusnya ketika membuat teguran sikap ‘baling batu sembunyi tangan’ seharusnya dihindarkan. [2 markah] Apakah yang akan berlaku skiranya amalan mengumpat dibenarkan dalam sesebuah masyarakat? [3 markah] Pada pendapat anda. iii. (Dipetik dan diubahsuai daripada rencana. tetapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu. Perbuatan menegur secara kasar dan biadab perlu dielakkan. Antaranya ialah faktor amalan menegur dalam budaya Melayu. pihak yang menegur pun dapat belajar daripada pihak yang ditegur. ii. Oleh sebab itu orang yang menegur itu mestilah mempunyai kelayakan ilmu dan moral yang dapat diteladani oleh pihak yang ditegur. Amalan mengumpat tidak seharusnnya wujud dalam budaya menegur. namun dalam bidang sosial lebih banyak lakaran suram yang terpahat lantaran meningkatnya pelbagai kes jenayah dan gejala sosial yang cukup rencam sifatnya. Dewan Masyarakat. Melalui proses ini. Antara tindakan jangka panjang kerajaan dalam usaha ini ialah memperkenalkan semula mata pelajaran Pendidikan Sivik dan . Amalan menegur dalam masyarakat Melayu semestinya dilakukan secara halus dan bertatatertib. Tidak berguna kalau orang yang menegur lebih banyak menimbulkan masalah daripada menyelesaikannya. Dengan kata lain teguran dalam kalangan masyarakat Melayu adalah dalam bentuk kiasan dan sindiran. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi permasalahan sosial dan kesan gejala sosial kepada masyarakat. Walaupun pelbagai kisah gemilang mewarnai pencapaian negara terutamanya dalam bidang ekonomi dan politik. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Cara ini membolehkan penerima teguran dapat menerimanya dengan hati terbuka. jawab soalan-soalan berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri. Ini bukan bermakna orang yang menegur tidak berani atau lemah. Oleh itu teguran yang baik mestilah ada ciri-ciri interaksi antara kedua-dua pihak. hal ini merupakan tanda-tanda bahawa amalan menegur tidak digalakkan dalam masyarakat tersebut. Ini disebabkan oleh budaya menegur tidak lagi menjadi panduan bersama untuk memajukan bangsa mereka. Teguran mestilah dibuat secara bersemuka antara yang menegur dan yang ditegur. i. Berikan maksud rangkai kata lazimnya tomahan ini dalam petikan di atas. Tidak berlaku proses tegur-menegur sekiranya pihak yang menegur bersikap bahawa hanya pendapatnya sahaja yang betul.sekiranya orang yang ditegur tidak dapat menerima teguran tersebut. apakah kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya teguran dibuat secara tidak berhemah? [4 markah] RUMUSAN 40 Baca petikan di bawah dengan teliti. Amalan ini sebenarnya sudah lama wujud dalam budaya Melayu. 2005). Namun teguran secara berhemah akan membawa lebih banyak kebaikan daripada keburukan. “Budaya Menegur”. Kecemerlangan bangsa Melayu dalam apa-apa juga bidang bergantung pada banyak faktor. Soalan 2 (a) Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . April. Namun agak menyedihkan apabila akhir-akhir ini orang Melayu mengetahui terdapat banyak masalah yang boleh merosakkan masa depan bangsa mereka. Masyarakat ini akan menganggap pandangan begitu boleh menjejaskan keputusan yang sudah dibuat oleh pihak yang berkuasa.

faktor hukuman juga seharusnya diberi perhatian oleh pihak kerajaan. yang seharusnya diberikan perhatian ialah peningkatan penduduk bandar yang berterusan yang dianggap boleh mengundang lebih banyak masalah jenayah dan sosial. Mungkin agak keterlaluan jika dikatakan bahawa setiap wanita tanpa mengira umur atau kedudukan perlu beranggapan bahawa mereka mungkin pada bila-bila masa sahaja akan menjadi mangsa jenayah seks. komitmen ahli masyarakat untuk sekurang-kurangnya melaporkan kegiatan jenayah dan gejala sosial di persekitaran mereka merupakan satu usaha yang patut disanjung tinggi. Faktor yang tidak kurang pentingnya. Jenayah dan kemelut sosial juga amat sinonim dengan kemiskinan dan setinggan. [2 markah] Apakah kebaikan-kebaikan daripada pelaksanaan konsep bandar selamat? [3 markah] Pada pendapat anda. segala usaha dan pemikiran harus digembleng untuk mencari kaedah dan formula bagi menangani jenayah terkutuk ini. Dengan cara ini. Konsep ini berkemungkinan dapat dilaksanakan apabila mendapat restu kerajaan. Dalam usaha memerangi kemelut sosial yang kian meruncing terutamanya di bandar-bandar. adalah diharapkan tidak akan ada kelompok yang akan terpinggir daripada arus perdana pembangunan negara kerana kelompok yang terpinggir inilah yang selalunya cenderung untuk bertingkah laku secara negatif. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Kewarganegaraan (FSK) kepada pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Oleh yang demikian pihak berkuasa mesti merangka dasar pengurusan bandar di negara ini secara bijaksana termasuklah melaksanakan sepenuhnya konsep bandar selamat. mengapakah undang-undang yang sedia ada tidak berupaya mengurangkan perlakuan jenayah dan gejala sosial di negara ini? [4 markah] RUMUSAN 41 Baca petikan di bawah dengan teliti. Dewan Masyarakat. kerajaan juga telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara (DSN) dijangka dapat menggerakkan tenaga pelbagai sektor dalam menangani isu sosial. Apabila terlaksanannya konsep ini bandar akan bebas daripada keganasan yang merosakkan harta benda dan nyawa. Ini kerana hukuman yang lebih berat menjadikan mereka yang ingin melakukan kesalahan “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. Dasar strategik ini bukan sahaja disasarkan kepada golongan remaja tetapi meliputi semua peringkat usia. Di samping itu. Tetapi jika tanggapan ini diambil kira. Selain daripada usaha pencegahan melalui penguatkuasaan undang-undang sedia ada. Selain itu. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Oleh yang demikian kerajaan perlu mengawal pertambahan penduduk bandar secara mendadak yang boleh menyumbang kepada masalah setinggan dan kemiskinan bandar. kemudian buat satu rumusan tentang langkah-langkah mengatasi jenayah seks dan kesan jenayah tersebut kepada mangsa dan masyarakat. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Menggalas Cabaran Sosial Negara. bebas daripada kemusnahan dan malapetaka dan penduduk bebas daripada kemerosotan sosial dan moral. oleh Zamri Misman. sosial dan mental yang boleh mengganggu kesejahteraan penduduk setempat. Konsep ini mampu menjadikan sesebuah bandar itu bebas daripada sebarang ancaman fizikal. Januari 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas . ada pihak yang mencadangkan pewujudan konsep bandar dan pekan selamat. . (i) ( ii ) ( iii ) Jelaskan maksud lakaran suram yang terpahat dalam petikan tersebut.

sikap keterbukaan yang terkawal dalam membincangkan isu-isu seks mesti dilakukan. sementara yang selebihnya diabaikan. [2 markah] Mengapakah kurikulum pendidikan seks sedia ada perlu dikaji dan dirumus semula? [3 markah] iii Pada pendapat anda. maka sebarang tindakan untuk menghapuskan salah satu daripada faktor-faktor tersebut perlu dicegah. . perspektif yang lebih positif terhadap seks disebarkan dengan mengkaji semula kaedah dan matlamat pendidikan seks yang sedia ada. Sudah sampai masanya. pembacaan dan pergaulan. Tetapi perlu diingat. Sehubungan itu. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. apah faktor-faktor jenayah seks di negara ini belum berjaya dikurangkan?[4 markah] RUMUSAN 42 Baca petikan berikut dengan teliti. Golongan pelajar ini tidak menyedari bahawa sikap mereka memainkan peranan penting menentukan sama ada berjaya atau gagalnya mereka dalam pelajaran. Para ibu bapa dan masyarakat keseluruhannya perlu menggembleng tenaga dan fikiran ke arah membasmi perlakuan jenayah seks ini.Oleh sebab faktor-faktor yang mendorong perlakuan jenayah seks itu saling berkaitan. Para remaja itu sendiri pula. merupakan satu kaedah yang mesti diambil kira di samping mengurangkan had umur pengenaan hukuman kerana selama ini mereka yang berumur bawah18 tahun tertakluk kepada undang-undang juvana yang lebih ringan hukumannya. oleh Ramlan Abd. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Membanteras Jenayah Seks Dengan Bijaksana. Oleh yang demikian ada beberapa sikap yang perlu disemai dan disuburkan dalam diri pelajar agar mereka berjaya dengan cemerlang dalam pelajaran. Langkah-langkah untuk memantau aktiviti remaja yang merupakan anak-anak atau jiran mereka merupakan sumbangan paling berharga ke arah pembasmian yang dimaksudkan. tindakan ini tidak akan memberi impak jangka panjang yang berkesan sekiranya faktor-faktor lain yang mendorong kepada jenayah seks ini tidak tidak dibanteras sama. Wahab. aspek pertama yang memerlukan kajian dan rumusan segera ialah kurikulum pendidikan seks sedia ada itu sendiri. Malah ada yang sanggup melabelkan guru-guru berkenaan sebagai cerewet. Hal ini pastinya tidak akan menghasilkan impak yang diharap-harapkan. Ini kerana. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Tindakan undang-undang tanpa kompromi untuk membanteras pengedaran dan penjualan bahan-bahan lucah sememangnya wajar dialu-alukan dan disokong. i ii Jelaskan maksud keterbukaan tetapi terkawal dalam petikan tersebut. Sesetengah pelajar kurang senang dengan teguran dan nasihat guru tentang sikap mereka. Namun yang lebih baik ialah kesedaran untuk “ berfikir dua kali” itu adalah kesedaran yang datang dari dalam diri sendiri. Memperuntukkan hukuman yang lebih berat dari segi undang-undang agar mereka yang ingin melakukan jenayah seks ini “berfikir dua kali” sebelum melakukannya. Selain itu. kemudian buat satu rumusan tentang sikap yang perlu ada pada pelajar yang ingin cemerlang dalam pelajaran dan cara-cara menyemai sikap positif tersebut. September 2001) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Dewan Masyarakat. fungsi seks sebagai unsur kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga serta sebagai faktor yang meneruskan kelangsungan kehidupan bermoral memang kurang dibincangkan apatah lagi sebagai unsur yang mampu mencetuskan kegawatan sosial memang tidak diketengahkan. Untuk itu pendidikan memainkan peranan penting khususnya pendidikan informal melalui aktiviti kemasyarakatan. perlu memantapkan disiplin kendiri dan memantapkan harga diri.

pelajar perlu cukup tidur dan meluangkan sedikit masa untuk bersenam dan beriadah. setiap pelajar mestilah melupakan sebarang masalah dan sentiasa menenangkan fikiran semasa guru sedang mengajar. Memang tidak dapat dinafikan. Kejayaan pelajar juga banyak bergantung kepada sejauh mana pelajar tersebut membuat rujukan untuk mencari isi-isi pelajaran sendiri sebagai tambahan kepada apa yang telah diberikan oleh guru. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. cuti hujung minggu atau pada musim cuti persekolahan. Setiap pelajar juga mesti menyiapkan segala tugasan yang diberikan oleh guru mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Menyedari hakikat bahawa banyak ilmu dan maklumat dapat diperolehi terutamanya dalam bidang sains dan teknologi dapat dikuasai jika sesaorang itu menguasai bahasa Inggeris. Panjang rumusan anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Menguasai lebih daripada satu bahasa merupakan satu kelebihan kepada penuturnya. para pelajar memerlukan pergaulan.Mendahului senarai terpenting dari segi sikap ini ialah setiap pelajar tanpa sebarang alasan mesti menghadiri kelas setiap hari. kemudian buat satu rumusan tentang sebab-sebab kita perlu menguasai Bahasa Inggeris dan langkah-langkah menggalakkan penguasaan bahasa Inggeris. para pelajar akan lebih mudah untuk menerima isi pelajaran dengan berkesan. Untuk itu. Persedian rapi juga membolehkan pelajar mengambil bahagian dalam proses pengajaran guru dengan cara bertanya atau mengemukakan pendapat. Selain itu pelajar juga mesti menjaga kesihatan tubuh badan kerana dengan tubuh yang sihat. pelajar akan lebih mudah memahami dan menerima isi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Usaha ini mesti dilakukan pada sebelah petang. i ii Jelaskan maksud diburu rasa bersalah dalam petikan tersebut. Fokus. Hal ini demikian kerana pelajar yang selalu ponteng akan akan diburu rasa bersalah dan takut kepada guru dan berasa sukar mengikuti pengajaran guru kerana ketinggalan pelajaran terdahulu. Kebiasaannya pelajar yang suka menangguhkan tugasan yang diberi akan menghasilkan tugasan yang rendah mutunya kerana dibuat dalam keadaan tergesagesa. Selain itu para pelajar mestilah sentiasa dalam keadaan siap sedia untuk belajar. tidak boleh tidak setiap orang khususnya pelajar harus menguasai . malam. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Sikap Mempengaruhi Akademik Pelajar. Jun 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan di atas. Dengan cara ini juga para pelajar akan lebih yakin ketika mengemukakan pendapat dan berminat untuk mengetahui isi-isi pelajaran yang lebih mencabar. Namun demikian pergaulan dan berkawan mesti memberi manfaat yang baik. Dari segi mental pula. Ini kerana dengan berbekalkan serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan dipelajari. [2 markah] Apakah kebaikan sekiranya pelajar mempunyai serba sedikit pengetahuan tentang tajuk yang akan diajar oleh guru? [3 markah] iii Huraikan pendapat anda tentang ungkapan ”Minda yang cerdas berpunca daripada tubuh yang sihat”[4 markah] RUMUSAN 43 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sebab itu pelajar mesti bijak memilih rakan sebaya agar mereka tidak mempengaruhi pelajar ke arah yang merugikan. Dalam konteks ini. bahasa Inggeris sebagai bahasa utama di dunia tidak dapat dinafikan peranannya dan kepentingannya.

Ini kerana kebanyakan temuduga untuk memohon kerja terutamnya dalam sektor swasta kebanyakannya dijalankan dalam bahasa Inggeris. kita dengan akan mendapati arahan-arahan untuk mendapatkan maklumat itu ditulis dalam bahasa Inggeris dan begitu banyak maklumat dari ribuan sumber ditulis dalam bahasa Inggeris. tetapi bilangannya amat sedikit. i ii iii Jelaskan maksud sentiasa berlegar dalam fikiran dalam petikan tersebut. Bagi pelajar yang ingin mendapat markah yang baik dalam tugasan yang dibuat.bahasa ini. Kita juga tentunya tidak berpeluang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan seperjuangan di luar negara yang menggunakan bahasa Inggeris menerusi internet. kegagalan menguasai bahasa Inggeris dengan baik akan menimbulkan perasaan rendah diri. Lebih penting lagi. Selain itu. para pelajar perlu berfikiran positif untuk memahirkan diri menguasai bahasa Inggeris ini. Keadaan ini berterusan apabila kita berhubung dengan “pelanggan” terutamanya yang datang dari luar Negara. Julai 2005) Soalan 2 ( a ) : Pemahaman Petikan Umum Berdasarkan petikan soalan 1. Kita harus berinteraksi dalam bahasa tersebut. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada rencana Kepentingan Menguasai Bahasa Inggeris . Tanpa menafikan kepentingan dan kedudukan bahasa Melayu di negara ini. Jika mereka tidak memahami bahasa tersebut sudah tentulah sukar untuk mempersembahkan penulisan mahupun hasil kajian yang bermutu. menguasai bahasa Inggeris untuk lulus peperiksaan memang merupakan sesuatu yang sentiasa berlegar dalam fikiran mereka tetapi yang lebih menyedarkan mereka tentang kepentingan bahasa Inggeris ialah apabila mereka melangkah ke menara gading atau menceburi dunia pekerjaan kelak. Kita perlu menerima hakikat bahawa sebahagian besar buku-buku rujukan dan bahan pengajian di universiti adalah dalam bahasa Inggeris. apabila kita melayari internet untuk mendapatkan maklumat. kepentingan bahasa Inggeris akan lebih terasa. Bagi seorang pelajar. Bermula daripada temuduga untuk mendapatkan kerja lagi keadaan ini sudah dapat dirasakan. apakah faktor yang menyebakan sesaorang itu sukar menguasai bahasa Inggeris?[4 markah] . Keadaan ini sudah tentulah meninggalkan kesan psikologi yang berpanjangan yang tentunya tidak baik dari segi produktiviti mahupun emosi. [2 markah] Apakah masalah yang dihadapi oleh sesaorang yang tidak menguasai bahasa Inggeris apabila melayari internet? [3 markah] Pada pendapat anda. editor Fokus. lengkap dan menyeluruh. mereka perlulah membuat banyak rujukan yang tertulis dalam bahasa Inggeris. jawab soalan-soalan berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Bukannya tiada langsung rujukan dalam bahasa Melayu. Tambah menyulitkan lagi apabila kuliah dan kursus-kursus tertentu disampaikan oleh pensyarah dalam bahasa Inggeris. Apabila kita mula melangkah ke pasaran kerja pula.