AQIDAH

1. Pengertian Aqidah Akidah Secara Etimologi Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Aqidah secara Syara’ Yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir serta kepada Qadar yang baik dan yang buruk. Syari’at terbagi menjadi 2 : • I’tiqadiyah I’tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti kepercayaan terhadap rububiyah allah, dan kewajiban beribadah kepada-Nya. Hal ini disebut ashliyah (pokok agama). • Amaliyah Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti shalat, zakat, puasa, dll. Bagian ini disebut far’iyah (cabang agama) karena ia dibangun atas dasar I’tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya I’tiqadiyah. Maka aqidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal.

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-kahfi : 110) 1. Pembagian Aqidah Aqidah terbagi menjadi dua bagian 1: a. Aqidah PokokAqidah pokok adalah butir-butir Aqidah yang disepakati para ulama menjadi aqidah islam. Penolakan salah satu butirnya berarti keluar dari islam. • Allah pencipta alam raya • Allah maha esa

1 Abdul Hafidz dkk, Risalah Akidah. Halaman 2.

f. Penolakan salah satu butirnya tidak berarti keluar dari islam.a. sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh allah. Taqlid buta. sekalipun itu benar. Sumber-sumber Aqidah Aqidah adalah taufiqiyah. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan ayat-ayat allah yang terhampar dijagat taya ini (ayatayat kauniyah) dan ayat-ayat allah yang tertuang dalam kitab-Nya (ayat-ayat Qur’aniyah). karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. Karena kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan islam. Kebodohan terhadap aqidah shahihah. c. tidak bias diterapkan kecuali dengan dalil syar’i. b. atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Karena itu sumbernya hanya terbatas pada AlQur’an dan As-Sunnah. Sebab-sebab penyimpangan aqidah shahihah : a. g. • Allah menciptakan alam sejak qadim atau sebaliknya • Rasul-rasul berjumlah 25 orang 1. dan mencampakkan apa yang menyalahinya. baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan. Penyimpangan Aqidah dan Cara penanggulangannya Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. dan janganlah kamu berceraiberai…. Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali dan orang-orang shaleh serta mengangkat mereka diatas derajat yangs semestinya. Artinya. sekalipun itu bathil. IMAN . d. tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya.. e. Aqidah cabang Aqidah cabang adalah butir-butir aqidah yang tidak disepakati oleh para ulama menjadi aqidah pokok islam. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari penghargaan yang benar (menurut islam). dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Allah berfirman : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah.” (ali-imran 103) 2. Ta’ashshub (fanatic) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya.

cinta sahabat.”2 Arti iman dalam Al-Qur’an maksudnya membenarkan dengan penuh Keyakinan bahwa Allah SWT. dan Mengamalkan dengan anggot badan. mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambaNya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas.1. Cabang iman yang paling terendah adalah menghilangkan ketidaknyamanan orang lain. seperti akhlak yang baik. Risalah Akidah. Dasar iman a. Dan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah yang Ia firmankan dengan sebenarnya. bermurah hati. tetaplah beriman kepada allah dan rasul-nya dan kepada kitab yang allah turunkan kepada rasul-nya. Dalam surat an-nisa : 136 dijelaskan : “wahai orang-orang yang beriman. Halaman 3. Arti Iman dalam Hadits maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. rasul-rasulnya. Cabang iman yang paling utama adalah tauhid b. . yaitu : a. 2 Abdul Hafidz dkk. sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman. cinta Rasul. sabar. : “membenarkan dengan hati. Janji allah bagi orang yang beriman 1. malaikat-malaikatnya. Barangsiapa yang kafir kepada allah.” 2. kitab-kitabnya. rasa malu dan sebagainya. Rasullallah menyebutkan hal-hal lain sebagai iman. dan hari kemudian.” Rasulullah tidak menyebutkan cabang-cabang iman secara keseluruhan tetapi hanya menyebutkan yang paling utama dan yang paling rendah. serta kitab yang allah turunkan sebelumnya. mengikrarkan dengan lisan. yang paling utama adalah ucapan “laa ilaahaillallahu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan. Pengertian Iman Secara bahasa Secara istilah : pembenaran hati. Cabang-cabang iman Dalam hadist riwayat muslim menjelaskan : “iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih. Perintah allah b.

Percaya kepada malaikat-Nya c. Takut akan azab-Nya g. Selalu berharap akan rahmat-Nya h. 1. Contohnya berbuat dosa tanpa meyakini kehalalannya. dan kadang lemah. Percaya akan kitab-kitab-Nya d. Syarat kesempurnaan iman a. kadang kuat. Pengakuan (iqrar) secara lisan b. Iman berkait dengan hijrah dan perjuangan. c. dll. Iman tidak sekedar diucapkan. Kemaksiatan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari iman. Contoh : fir’aun yang mengingkari ajaran yang dibawa nabi musa as. Pengaruh kemaksiatan terhadap iman a. b. Pokok kesempurnaan iman a. 1. b. Membenci musuh-musuh-Nya f. Pembenaran (tashdiq) dalam hati c. cinta kepada sesame muslim. Praktik (amal) dalam kehidupan sehari-hari serta mengikuti ijma’ sahabat yang empat. Iman tidak stabil. 1. 1. Mengindahkan dan mengerjakan perintah-Nya i.c. tapi memperburuk dan mengurangi iman. tetapi memerlukan pembuktian dalam menjalankan serangkaian ujian dan cobaan. Memperhatikan dan menjauhi larangan-Nya TAUHID . Hakikat iman a. Mencintai nabi dan rasul-Nya e. Diantara kedua itu ada cabang-cabang iman lain seperti cinta rasulullah. Kemaksiatan yang berdampak pada keluarnya seseorang dari iman yaitu kemaksiatan yang dilakukan karena ingkar atau mendustakan. Mencintai Allah SWT b.

Tujuan pokok mempelajari ilmu ini adalah agar dapat mencapai ma’rifat kepada allah swt dan rasul-Nya. Tauhid asmaa’ wa sifat. sifatsifatNya.org/wiki/Tauhid#Kedudukan_Tauhid_dalam_Islam . berasal dari kata wahid artinya esa/satu/tunggal. "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu". "Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang menegakkan keadilan. Halaman 1.1. qurban. Hal ini adalah merupakan aqidah atau pegangan hati yang tak mudah dipengaruhi oleh zhan (dugaan) dan syak (keraguan) dan itulah yang disebut iman kepada Allah SWT. raja’ (pengharapan). yaitu mengesakan allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk hidup. Tauhid uluhiyyah Tauhid uluhiyyah adalah meng-esakan allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyari’atkan seperti doa. Dja’Far Sabran. Risalah Tuhid. dan inabah (kembali/taubat). dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadist serta perenungan dan pemikiran tahap alam semesta dengan tujuan untuk mengisi hati dengan keyakinan atas adanya Allah SWT yang maha esa. raghabah (senang). Jalan yang ditempuh untuk ini adalah dengan mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu tauhid. rahbah (takut). Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Imran : 18). b. Yang dimaksud dengan meng-esakan yaitu mengesakan Allah SWT. nazar. 4 http://id. tawakkal.wikipedia.H. takut. 3 K. Pengertian tauhid Arti kata tauhid adalah meng-esakan. baik zat-Nya. yaitu beriman kepada nama-nama allah dan sifat-sifatnya c. Pembagian tauhid Tauhid dibagi menjadi 3 yaitu :4 a. Tauhid rububiyah. dan asma-asma-Nya. Para malaikat dan orang orang yang berilmu (juga menyatakan demikian).3 2.

yaitu "Laa ilaha illallah. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia... 5 http://id.. niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam.Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām.. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur’an.ISLAM “sesungguhnya agama yang (diridhai) di sisi allah hanyalah islam.wikipedia. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya allah sangat cepat hisab-Nya” (QS. Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m. kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan. Dalam beberapa ayat. menyerah atau tunduk. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku.5 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"). berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). menuruti perintah-Nya. dan menghindari politheisme. Muhammadur Rasulullah" — yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhanlebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Karena kedengkian (yang ada) diantara mereka.org/wiki/Islam ." Dengan demikian.Ali’imran [3]:19) Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): ". Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah dating pengetahuan kepada mereka. dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya. Muhammad adalah utusan Allah". yaitu bermaksud "untuk menerima.

6 “orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. kufur artinya menutupi. Macam-macam kufur besar adalah sebagai berikut : • Kufur karena mendustakan • Kufur karena enggan dan sombong • Kufur karena ragu • Kufur karena berpaling • Kufur karena nifaq (munafik) a. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan didalam al-qur’an dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur. dan iman kepada takdir yang baik 6 http://www.com/cetak. Jenis kufur a.Al’bayinah :1) 2. dan dan kufur tersebut adalah kufur amali. sedangkan menurut terminology syariat. iman kepada hari akhir.php?id=1451 . baik dengan mendustakannya maupun tidak. Kufur besar Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama islam. iman kepada para malaikat-Nya. kalau mendustakan berarti menentang dan menolak.pdmbontang. iman kepada para rasul-Nya. Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari pada kufur sekedar kufur. atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya adalah kufur nikmat. Pengertian kufur Arti Kufur Secara etimologi. Kufur kecil Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama islam. iman kepada kitab-kitab-Nya. Prinsip Akidah Islam Aqidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah. kufur artinya ingkar terhadap Allah swt.KUFUR 1. Perbedaannya. tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya.

akan tetapi sesunggunya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah.7 Allah berfirman dalam kitab suci-Nya. Etika islam adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai 7 http://www. Allah berfirman. dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk." [Al-Qomar: 49-50] Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam sunnahnya sebagai jawaban terhadap malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman.or. Pengertian etika islam Etika adalah usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. " Artinya : Iman adalah engkau mengimani Allah. hari kemudian. Dalam soal takdir. "Artinya : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. kitab-kitab.id/content/747/slash/0 .Al’Qalam. nabi-nabi ." [Hadits Riwayat Muslim] ETIKA ISLAM Allah swt berfirman : “dan sesungguhnya kamu (diciptakan) atas perangai yang besar (terpuji)” (QS. kitab-kitab-Nya.dan yang buruk. para malaikat-Nya. malaikatmalaikat. para rasul-Nya." [Al-Baqarah: 177]. 68 :4) 1. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. "Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. hari kemudian. dan perintah Kami hanyalah sesuatu menurut ukuran.almanhaj.

dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. manusia dengan alam semesta. Etika islam dan aqidah memiliki hubungan yang sangat erat. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dengna pengalaman keberagaman seseorang. perilaku secara normative. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan. 2. bahkan islam mementingkan akhlak.apa yna baik dan apa yna buruk berkenaan dengan perilaku manusia sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah. berupaya menelaah dan mempelajarinya. • ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Maka islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fithrah dengan menghadirkan kedamaian keadilan dan kejujuran.mediamuslim.8 8 www. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya.info . yaitu dalam bentuk manusia dengan tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan. dan sangat berkaitan. Hubungan aqidah dan etika islam Dalil yang menjelaskan akhlak islam cerminan aqidah islam yang berhubungan dengan aqidah dan etika islam. Etika dalam islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan yang agung yang bukan saja berisikan sikap. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. Aqidah merupakan syarat sah dari suatu amal sehingga apabila aqidah seseorang buruk maka buruklah etika dari orang tersebut. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. “Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak yang agung” (Al qalam : 4).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful