AQIDAH

1. Pengertian Aqidah Akidah Secara Etimologi Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Aqidah secara Syara’ Yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir serta kepada Qadar yang baik dan yang buruk. Syari’at terbagi menjadi 2 : • I’tiqadiyah I’tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti kepercayaan terhadap rububiyah allah, dan kewajiban beribadah kepada-Nya. Hal ini disebut ashliyah (pokok agama). • Amaliyah Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti shalat, zakat, puasa, dll. Bagian ini disebut far’iyah (cabang agama) karena ia dibangun atas dasar I’tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya I’tiqadiyah. Maka aqidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal.

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-kahfi : 110) 1. Pembagian Aqidah Aqidah terbagi menjadi dua bagian 1: a. Aqidah PokokAqidah pokok adalah butir-butir Aqidah yang disepakati para ulama menjadi aqidah islam. Penolakan salah satu butirnya berarti keluar dari islam. • Allah pencipta alam raya • Allah maha esa

1 Abdul Hafidz dkk, Risalah Akidah. Halaman 2.

Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Aqidah cabang Aqidah cabang adalah butir-butir aqidah yang tidak disepakati oleh para ulama menjadi aqidah pokok islam. Taqlid buta. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. sekalipun itu benar. Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali dan orang-orang shaleh serta mengangkat mereka diatas derajat yangs semestinya. IMAN . Sebab-sebab penyimpangan aqidah shahihah : a. atau karena kurangnya perhatian terhadapnya.” (ali-imran 103) 2. f. d. Artinya. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan ayat-ayat allah yang terhampar dijagat taya ini (ayatayat kauniyah) dan ayat-ayat allah yang tertuang dalam kitab-Nya (ayat-ayat Qur’aniyah). baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan.. g. e. c. dan mencampakkan apa yang menyalahinya. tidak bias diterapkan kecuali dengan dalil syar’i. sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh allah. Allah berfirman : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah. Penolakan salah satu butirnya tidak berarti keluar dari islam.a. • Allah menciptakan alam sejak qadim atau sebaliknya • Rasul-rasul berjumlah 25 orang 1. b. sekalipun itu bathil. tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Ta’ashshub (fanatic) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya. karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari penghargaan yang benar (menurut islam). Kebodohan terhadap aqidah shahihah. dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Karena itu sumbernya hanya terbatas pada AlQur’an dan As-Sunnah. Penyimpangan Aqidah dan Cara penanggulangannya Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Sumber-sumber Aqidah Aqidah adalah taufiqiyah. dan janganlah kamu berceraiberai…. Karena kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan islam.

2 Abdul Hafidz dkk. mengikrarkan dengan lisan. Dan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah yang Ia firmankan dengan sebenarnya. rasa malu dan sebagainya. Risalah Akidah.”2 Arti iman dalam Al-Qur’an maksudnya membenarkan dengan penuh Keyakinan bahwa Allah SWT. sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman. yaitu : a. malaikat-malaikatnya. dan hari kemudian. kitab-kitabnya. serta kitab yang allah turunkan sebelumnya. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.” Rasulullah tidak menyebutkan cabang-cabang iman secara keseluruhan tetapi hanya menyebutkan yang paling utama dan yang paling rendah. bermurah hati. mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambaNya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Perintah allah b. seperti akhlak yang baik. sabar. Cabang iman yang paling utama adalah tauhid b. Janji allah bagi orang yang beriman 1. cinta Rasul. Barangsiapa yang kafir kepada allah. . Arti Iman dalam Hadits maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin. dan Mengamalkan dengan anggot badan.” 2. rasul-rasulnya. tetaplah beriman kepada allah dan rasul-nya dan kepada kitab yang allah turunkan kepada rasul-nya.1. : “membenarkan dengan hati. Halaman 3. yang paling utama adalah ucapan “laa ilaahaillallahu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan. Cabang iman yang paling terendah adalah menghilangkan ketidaknyamanan orang lain. Cabang-cabang iman Dalam hadist riwayat muslim menjelaskan : “iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih. Dasar iman a. Rasullallah menyebutkan hal-hal lain sebagai iman. Pengertian Iman Secara bahasa Secara istilah : pembenaran hati. Dalam surat an-nisa : 136 dijelaskan : “wahai orang-orang yang beriman. cinta sahabat.

1. Pembenaran (tashdiq) dalam hati c. Kemaksiatan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari iman. Contoh : fir’aun yang mengingkari ajaran yang dibawa nabi musa as. Hakikat iman a. Mencintai nabi dan rasul-Nya e. Percaya kepada malaikat-Nya c. dan kadang lemah. 1. Diantara kedua itu ada cabang-cabang iman lain seperti cinta rasulullah. Membenci musuh-musuh-Nya f. b. c. 1. Contohnya berbuat dosa tanpa meyakini kehalalannya. Pengakuan (iqrar) secara lisan b. Praktik (amal) dalam kehidupan sehari-hari serta mengikuti ijma’ sahabat yang empat. Iman tidak stabil. Iman berkait dengan hijrah dan perjuangan. b. Selalu berharap akan rahmat-Nya h. 1. kadang kuat. Memperhatikan dan menjauhi larangan-Nya TAUHID . Pengaruh kemaksiatan terhadap iman a. Iman tidak sekedar diucapkan. Percaya akan kitab-kitab-Nya d. Mencintai Allah SWT b. cinta kepada sesame muslim. Mengindahkan dan mengerjakan perintah-Nya i. Takut akan azab-Nya g. Pokok kesempurnaan iman a. Kemaksiatan yang berdampak pada keluarnya seseorang dari iman yaitu kemaksiatan yang dilakukan karena ingkar atau mendustakan.c. Syarat kesempurnaan iman a. tapi memperburuk dan mengurangi iman. dll. tetapi memerlukan pembuktian dalam menjalankan serangkaian ujian dan cobaan.

dan inabah (kembali/taubat). qurban.H. Halaman 1. Tauhid uluhiyyah Tauhid uluhiyyah adalah meng-esakan allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyari’atkan seperti doa.3 2. 4 http://id. yaitu mengesakan allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk hidup. Hal ini adalah merupakan aqidah atau pegangan hati yang tak mudah dipengaruhi oleh zhan (dugaan) dan syak (keraguan) dan itulah yang disebut iman kepada Allah SWT. Risalah Tuhid. "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu". berasal dari kata wahid artinya esa/satu/tunggal.wikipedia. Tujuan pokok mempelajari ilmu ini adalah agar dapat mencapai ma’rifat kepada allah swt dan rasul-Nya. takut. Yang dimaksud dengan meng-esakan yaitu mengesakan Allah SWT. raghabah (senang). baik zat-Nya. Dja’Far Sabran. Pengertian tauhid Arti kata tauhid adalah meng-esakan. dan asma-asma-Nya. b. rahbah (takut). nazar.org/wiki/Tauhid#Kedudukan_Tauhid_dalam_Islam . Jalan yang ditempuh untuk ini adalah dengan mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu tauhid.1. yaitu beriman kepada nama-nama allah dan sifat-sifatnya c. sifatsifatNya. Pembagian tauhid Tauhid dibagi menjadi 3 yaitu :4 a. Para malaikat dan orang orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tauhid asmaa’ wa sifat. raja’ (pengharapan). Tauhid rububiyah. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Imran : 18). "Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang menegakkan keadilan. tawakkal. dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadist serta perenungan dan pemikiran tahap alam semesta dengan tujuan untuk mengisi hati dengan keyakinan atas adanya Allah SWT yang maha esa. 3 K.

niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya). Dalam beberapa ayat." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhanlebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan.. Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m. dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya. 5 http://id. menuruti perintah-Nya.Ali’imran [3]:19) Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia.5 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian")." Dengan demikian. Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan. menyerah atau tunduk. Muhammad adalah utusan Allah". yaitu bermaksud "untuk menerima.. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur’an. dan menghindari politheisme. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya allah sangat cepat hisab-Nya” (QS.. kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Karena kedengkian (yang ada) diantara mereka.Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): ". Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini. Muhammadur Rasulullah" — yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah.org/wiki/Islam .. dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama.ISLAM “sesungguhnya agama yang (diridhai) di sisi allah hanyalah islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah dating pengetahuan kepada mereka.wikipedia. yaitu "Laa ilaha illallah.

kalau mendustakan berarti menentang dan menolak.Al’bayinah :1) 2. iman kepada kitab-kitab-Nya. baik dengan mendustakannya maupun tidak. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan didalam al-qur’an dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur. Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari pada kufur sekedar kufur. Perbedaannya.com/cetak. dan iman kepada takdir yang baik 6 http://www.6 “orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. Kufur besar Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama islam. dan dan kufur tersebut adalah kufur amali. tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya. Jenis kufur a. Contohnya adalah kufur nikmat.KUFUR 1.pdmbontang. Macam-macam kufur besar adalah sebagai berikut : • Kufur karena mendustakan • Kufur karena enggan dan sombong • Kufur karena ragu • Kufur karena berpaling • Kufur karena nifaq (munafik) a. iman kepada hari akhir. kufur artinya menutupi. sedangkan menurut terminology syariat.php?id=1451 . iman kepada para malaikat-Nya. kufur artinya ingkar terhadap Allah swt. atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip Akidah Islam Aqidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah. tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Pengertian kufur Arti Kufur Secara etimologi. iman kepada para rasul-Nya. Kufur kecil Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama islam.

7 Allah berfirman dalam kitab suci-Nya. 68 :4) 1. Allah berfirman. dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata.dan yang buruk. "Artinya : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. kitab-kitab.Al’Qalam. Pengertian etika islam Etika adalah usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. para rasul-Nya. Dalam soal takdir. " Artinya : Iman adalah engkau mengimani Allah. Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.id/content/747/slash/0 . hari kemudian.or. kitab-kitab-Nya. para malaikat-Nya. "Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian. dan perintah Kami hanyalah sesuatu menurut ukuran." [Hadits Riwayat Muslim] ETIKA ISLAM Allah swt berfirman : “dan sesungguhnya kamu (diciptakan) atas perangai yang besar (terpuji)” (QS.almanhaj. akan tetapi sesunggunya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah. hari kemudian." [Al-Qomar: 49-50] Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam sunnahnya sebagai jawaban terhadap malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. Etika islam adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai 7 http://www. nabi-nabi ." [Al-Baqarah: 177]. malaikatmalaikat.

berupaya menelaah dan mempelajarinya. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini.mediamuslim. Aqidah merupakan syarat sah dari suatu amal sehingga apabila aqidah seseorang buruk maka buruklah etika dari orang tersebut.info . dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dengna pengalaman keberagaman seseorang. “Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak yang agung” (Al qalam : 4). dan sangat berkaitan. Etika islam dan aqidah memiliki hubungan yang sangat erat. Etika dalam islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan yang agung yang bukan saja berisikan sikap. bahkan islam mementingkan akhlak. Maka islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fithrah dengan menghadirkan kedamaian keadilan dan kejujuran. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan. manusia dengan alam semesta.apa yna baik dan apa yna buruk berkenaan dengan perilaku manusia sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah.8 8 www. Hubungan aqidah dan etika islam Dalil yang menjelaskan akhlak islam cerminan aqidah islam yang berhubungan dengan aqidah dan etika islam. yaitu dalam bentuk manusia dengan tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan. • ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. perilaku secara normative. 2. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak.