AQIDAH

1. Pengertian Aqidah Akidah Secara Etimologi Aqidah berasal dari kata ‘aqd yang berarti pengikatan. Aqidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran kepada sesuatu. Aqidah secara Syara’ Yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan kepada hari akhir serta kepada Qadar yang baik dan yang buruk. Syari’at terbagi menjadi 2 : • I’tiqadiyah I’tiqadiyah adalah hal-hal yang tidak berhubungan dengan tata cara amal seperti kepercayaan terhadap rububiyah allah, dan kewajiban beribadah kepada-Nya. Hal ini disebut ashliyah (pokok agama). • Amaliyah Amaliyah adalah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal. Seperti shalat, zakat, puasa, dll. Bagian ini disebut far’iyah (cabang agama) karena ia dibangun atas dasar I’tiqadiyah. Benar dan rusaknya amaliyah tergantung dari benar dan rusaknya I’tiqadiyah. Maka aqidah yang benar adalah fundamen bagi bangunan agama serta merupakan syarat sahnya amal.

"Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa." Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (Al-kahfi : 110) 1. Pembagian Aqidah Aqidah terbagi menjadi dua bagian 1: a. Aqidah PokokAqidah pokok adalah butir-butir Aqidah yang disepakati para ulama menjadi aqidah islam. Penolakan salah satu butirnya berarti keluar dari islam. • Allah pencipta alam raya • Allah maha esa

1 Abdul Hafidz dkk, Risalah Akidah. Halaman 2.

• Allah menciptakan alam sejak qadim atau sebaliknya • Rasul-rasul berjumlah 25 orang 1. dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah aqidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki seberapa jauh kebenarannya. Kebodohan terhadap aqidah shahihah. Karena itu sumbernya hanya terbatas pada AlQur’an dan As-Sunnah. Karena kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan islam.. Penyimpangan Aqidah dan Cara penanggulangannya Penyimpangan dari aqidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. e. karena tidak mau mempelajari dan mengajarkannya. sekalipun itu benar. tidak bias diterapkan kecuali dengan dalil syar’i. Aqidah cabang Aqidah cabang adalah butir-butir aqidah yang tidak disepakati oleh para ulama menjadi aqidah pokok islam. Penolakan salah satu butirnya tidak berarti keluar dari islam. c. sehingga meyakini pada diri mereka sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh allah. Taqlid buta. f.” (ali-imran 103) 2. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari penghargaan yang benar (menurut islam). d. sekalipun itu bathil. IMAN . Ta’ashshub (fanatic) kepada sesuatu yang diwarisi dari bapak dan nenek moyangnya. g. Allah berfirman : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah. Karena aqidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Artinya. tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. dan mencampakkan apa yang menyalahinya. baik berupa mendatangkan kemanfaatan maupun menolak kemudharatan. b. atau karena kurangnya perhatian terhadapnya. Ghaflah (lalai) terhadap perenungan ayat-ayat allah yang terhampar dijagat taya ini (ayatayat kauniyah) dan ayat-ayat allah yang tertuang dalam kitab-Nya (ayat-ayat Qur’aniyah). Ghuluw (berlebihan) dalam mencintai para wali dan orang-orang shaleh serta mengangkat mereka diatas derajat yangs semestinya. Sebab-sebab penyimpangan aqidah shahihah : a. Sumber-sumber Aqidah Aqidah adalah taufiqiyah. dan janganlah kamu berceraiberai….a.

malaikat-malaikatnya. yang paling utama adalah ucapan “laa ilaahaillallahu” dan yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan (kotoran) dari tengah jalan. kitab-kitabnya. dan Mengamalkan dengan anggot badan. tetaplah beriman kepada allah dan rasul-nya dan kepada kitab yang allah turunkan kepada rasul-nya.1. . sedangkan rasa malu itu (juga) salah satu cabang dari iman. dan hari kemudian. Dasar iman a. Janji allah bagi orang yang beriman 1. Risalah Akidah. Rasullallah menyebutkan hal-hal lain sebagai iman. cinta Rasul. serta kitab yang allah turunkan sebelumnya. Dan bahwa Al-Qur’an adalah kalam Allah yang Ia firmankan dengan sebenarnya. Cabang iman yang paling utama adalah tauhid b.” 2. mengikrarkan dengan lisan. rasul-rasulnya. Dalam surat an-nisa : 136 dijelaskan : “wahai orang-orang yang beriman. Perintah allah b. Cabang iman yang paling terendah adalah menghilangkan ketidaknyamanan orang lain. 2 Abdul Hafidz dkk. rasa malu dan sebagainya. Halaman 3. seperti akhlak yang baik. sabar. cinta sahabat. yaitu : a. Cabang-cabang iman Dalam hadist riwayat muslim menjelaskan : “iman itu tujuh puluh cabang lebih atau enam puluh cabang lebih.” Rasulullah tidak menyebutkan cabang-cabang iman secara keseluruhan tetapi hanya menyebutkan yang paling utama dan yang paling rendah. Pengertian Iman Secara bahasa Secara istilah : pembenaran hati. maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambaNya dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas. Arti Iman dalam Hadits maksudnya iman yang merupakan pembenaran batin. Barangsiapa yang kafir kepada allah.”2 Arti iman dalam Al-Qur’an maksudnya membenarkan dengan penuh Keyakinan bahwa Allah SWT. bermurah hati. : “membenarkan dengan hati.

dan kadang lemah. Iman berkait dengan hijrah dan perjuangan. Pengaruh kemaksiatan terhadap iman a. Praktik (amal) dalam kehidupan sehari-hari serta mengikuti ijma’ sahabat yang empat. Mencintai Allah SWT b. cinta kepada sesame muslim. Iman tidak stabil. Membenci musuh-musuh-Nya f. Percaya kepada malaikat-Nya c. Takut akan azab-Nya g. Pokok kesempurnaan iman a. Kemaksiatan yang berdampak pada keluarnya seseorang dari iman yaitu kemaksiatan yang dilakukan karena ingkar atau mendustakan. 1. Pembenaran (tashdiq) dalam hati c. Percaya akan kitab-kitab-Nya d. Kemaksiatan yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari iman. 1. Diantara kedua itu ada cabang-cabang iman lain seperti cinta rasulullah. Memperhatikan dan menjauhi larangan-Nya TAUHID . dll. tapi memperburuk dan mengurangi iman. kadang kuat. Hakikat iman a. Mengindahkan dan mengerjakan perintah-Nya i. tetapi memerlukan pembuktian dalam menjalankan serangkaian ujian dan cobaan. Syarat kesempurnaan iman a. Pengakuan (iqrar) secara lisan b.c. Mencintai nabi dan rasul-Nya e. 1. c. Selalu berharap akan rahmat-Nya h. Contohnya berbuat dosa tanpa meyakini kehalalannya. b. Iman tidak sekedar diucapkan. b. Contoh : fir’aun yang mengingkari ajaran yang dibawa nabi musa as. 1.

dasarnya adalah Al-Qur’an dan Hadist serta perenungan dan pemikiran tahap alam semesta dengan tujuan untuk mengisi hati dengan keyakinan atas adanya Allah SWT yang maha esa. b. "Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang menegakkan keadilan.1. nazar. baik zat-Nya. Para malaikat dan orang orang yang berilmu (juga menyatakan demikian). Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Imran : 18).3 2. raghabah (senang). Tauhid rububiyah. yaitu beriman kepada nama-nama allah dan sifat-sifatnya c. 4 http://id. Jalan yang ditempuh untuk ini adalah dengan mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang disebut ilmu tauhid. Pembagian tauhid Tauhid dibagi menjadi 3 yaitu :4 a. sifatsifatNya.wikipedia. rahbah (takut). tawakkal. yaitu mengesakan allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk hidup. 3 K. Tauhid asmaa’ wa sifat. Yang dimaksud dengan meng-esakan yaitu mengesakan Allah SWT. dan inabah (kembali/taubat). Tauhid uluhiyyah Tauhid uluhiyyah adalah meng-esakan allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat taqarrub yang disyari’atkan seperti doa. takut. Tujuan pokok mempelajari ilmu ini adalah agar dapat mencapai ma’rifat kepada allah swt dan rasul-Nya. Pengertian tauhid Arti kata tauhid adalah meng-esakan.org/wiki/Tauhid#Kedudukan_Tauhid_dalam_Islam . raja’ (pengharapan). Dja’Far Sabran. Halaman 1. Hal ini adalah merupakan aqidah atau pegangan hati yang tak mudah dipengaruhi oleh zhan (dugaan) dan syak (keraguan) dan itulah yang disebut iman kepada Allah SWT. dan asma-asma-Nya. Risalah Tuhid. "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu". qurban. berasal dari kata wahid artinya esa/satu/tunggal.H.

Muhammad adalah utusan Allah". dan menghindari politheisme. dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku. Dalam beberapa ayat. menyerah atau tunduk. yaitu "Laa ilaha illallah. kata tersebut berarti “orang yang berserah diri kepada Allah" dalam bahasa Indonesia.org/wiki/Islam . Muhammadur Rasulullah" — yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah.5 Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah shahādatāin ("dua kalimat persaksian"). menuruti perintah-Nya. 5 http://id.wikipedia. berarti ia sudah dapat dianggap sebagai seorang Muslim atau mualaf (orang yang baru masuk Islam dari kepercayaan lamanya).Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untukmu agamamu.. dan penganutnya harus menunjukkan ini dengan menyembah-Nya.. dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. dan didapat dari tatabahasa bahasa Arab Aslama." Dengan demikian. yaitu bermaksud "untuk menerima. Islam berarti penerimaan dari dan penundukan kepada Tuhan.." Ayat lain menghubungkan Islām dan dīn (lazimnya diterjemahkan sebagai "agama"): ". Karena kedengkian (yang ada) diantara mereka. Kata 'Muslim' (sebutan bagi pemeluk agama Islam) juga berhubungan dengan kata Islām. Perkataan ini memberikan beberapa maksud dari al-Qur’an. Kata Islam merupakan penyataan kata nama yang berasal dari akar triliteral s-l-m.ISLAM “sesungguhnya agama yang (diridhai) di sisi allah hanyalah islam. niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Adapun bila seseorang meyakini dan kemudian mengucapkan dua kalimat persaksian ini." Namun masih ada yang lain yang menggambarkan Islam itu sebagai perbuatan kembali kepada Tuhanlebih dari hanya penyataan pengesahan keimanan. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi al-kitab kecuali sesudah dating pengetahuan kepada mereka. kualitas Islam sebagai kepercayaan ditegaskan: "Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk.Ali’imran [3]:19) Secara etimologis kata Islam diturunkan dari akar kata yang sama dengan kata salām yang berarti “damai”. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat allah maka sesungguhnya allah sangat cepat hisab-Nya” (QS..

Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan didalam al-qur’an dan as-sunnah sebagai dosa-dosa kufur. sedangkan menurut terminology syariat.php?id=1451 . atau tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.6 “orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahawa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata” (QS. iman kepada hari akhir. iman kepada para rasul-Nya. tetapi kalau tidak mendustakan artinya hanya sekedar tidak iman dan tidak percaya. Kufur kecil Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama islam. Contohnya adalah kufur nikmat. baik dengan mendustakannya maupun tidak.Al’bayinah :1) 2. Macam-macam kufur besar adalah sebagai berikut : • Kufur karena mendustakan • Kufur karena enggan dan sombong • Kufur karena ragu • Kufur karena berpaling • Kufur karena nifaq (munafik) a.com/cetak. Perbedaannya. kufur artinya ingkar terhadap Allah swt. kalau mendustakan berarti menentang dan menolak. Jenis kufur a. iman kepada kitab-kitab-Nya. kufur artinya menutupi.KUFUR 1. dan iman kepada takdir yang baik 6 http://www. iman kepada para malaikat-Nya.pdmbontang. Kufur besar Kufur besar dapat mengeluarkan seseorang dari agama islam. Pengertian kufur Arti Kufur Secara etimologi. dan dan kufur tersebut adalah kufur amali. tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Prinsip Akidah Islam Aqidah Islam dasarnya adalah iman kepada Allah. Dengan demikian kufur yang disertai pendustaan itu lebih berat dari pada kufur sekedar kufur.

Dasar-dasar ini telah ditunjukkan oleh Kitabullah dan sunnah rasul-Nya Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. para rasul-Nya. "Artinya : Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian.Al’Qalam. "Artinya : Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. dan mengimani takdir yang baik dan yang buruk. dan perintah Kami hanyalah sesuatu menurut ukuran. Allah berfirman. dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata." [Al-Baqarah: 177]. nabi-nabi . Dalam soal takdir. akan tetapi sesunggunya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah.or. kitab-kitab-Nya.almanhaj. hari kemudian. 68 :4) 1. hari kemudian. Pengertian etika islam Etika adalah usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik." [Hadits Riwayat Muslim] ETIKA ISLAM Allah swt berfirman : “dan sesungguhnya kamu (diciptakan) atas perangai yang besar (terpuji)” (QS.dan yang buruk. Etika islam adalah suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai 7 http://www. para malaikat-Nya. malaikatmalaikat.7 Allah berfirman dalam kitab suci-Nya. " Artinya : Iman adalah engkau mengimani Allah.id/content/747/slash/0 ." [Al-Qomar: 49-50] Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam juga bersabda dalam sunnahnya sebagai jawaban terhadap malaikat Jibril ketika bertanya tentang iman. kitab-kitab.

• ISLAM MENGUTAMAKAN AKHLAK Mungkin banyak diantara kita kurang memperhatikan masalah akhlak. Islam bukanlah agama yang mengabaikan akhlak. “Sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berakhlak yang agung” (Al qalam : 4). Di satu sisi kita mengutamakan tauhid yang memang merupakan perkara pokok/inti agama ini. dan sebaliknya bila seorang muwahhid memiliki akhlak yang buruk berarti lemah tauhidnya. Tauhid merupakan realisasi akhlak seorang hamba terhadap Allah dan ini merupakan pokok inti akhlak seorang hamba. berupaya menelaah dan mempelajarinya. dan sangat berkaitan. Etika dalam islam adalah sebagai perangkat nilai yang tidak terhingga dan yang agung yang bukan saja berisikan sikap. Etika islam dan aqidah memiliki hubungan yang sangat erat.apa yna baik dan apa yna buruk berkenaan dengan perilaku manusia sesuai dengan Al-quran dan As-sunnah. 2. perilaku secara normative. Seharusnya ucapan-ucapan seperti ini ataupun yang semisal dengan ini menjadi cambuk bagi kita untuk mengoreksi diri dan membenahi akhlak.mediamuslim. Aqidah merupakan syarat sah dari suatu amal sehingga apabila aqidah seseorang buruk maka buruklah etika dari orang tersebut.info . Seorang yang bertauhid dan baik akhlaknya berarti ia adalah sebaik-baik manusia. Dan akhlak mempunyai hubungan yang erat. Yang perlu diingat bahwa tauhid sebagai sisi pokok/inti islam yang memang seharusnya kita utamakan. Etika sebagai fitrah akan sangat tergantung pada pemahaman dengna pengalaman keberagaman seseorang. namun disisi lain dalam masalah akhlak kurang diperhatikan. Maka islam menganjurkan kepada manusia untuk menjunjung tinggi etika sebagai fithrah dengan menghadirkan kedamaian keadilan dan kejujuran. namun tidak berarti mengabaikan perkara penyempurnaannya. manusia dengan alam semesta. Hubungan aqidah dan etika islam Dalil yang menjelaskan akhlak islam cerminan aqidah islam yang berhubungan dengan aqidah dan etika islam. yaitu dalam bentuk manusia dengan tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan (iman) melainkan wujud hubungan manusia terhadap tuhan. Semakin sempurna tauhid seseorang maka semakin baik akhlaknya. bahkan islam mementingkan akhlak.8 8 www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful