SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN

PENGENALAN Terdapat dua bentuk ujian yang diberikan kepada pelajar iaitu ujian di dalam bentuk kertas objektif dan ujian dalam bentuk esei. Kedua-dua bentuk ujian tadi memerlukan semakan jawapan yang berbeza. Hal ini kerana, bentuk ujian di dalam kertas objektif perlu di jawab di dalam kertas OMR manakala ujian berbentuk esei perlu dijawab secara bertulis oleh pelajar. Bagi jawapan di dalam soalan objektif adalah mudah bagi guru memeriksa iaitu dengan cara menebuk kertas jawapan µmaster¶ dan seterusnya menanda pada skrip jawapan pelajar. Bagi yang menggunakan kertas jawapan OMR pula adalah lebih mudah dengan hanya memproses melalui mesin khusus memproses kertas jawapan OMR. Sebaliknya soalan esei atau karangan pula memerlukan guru memeriksa dengan teliti dan tidak boleh disemak oleh sesiapa sahaja berbanding dengan skrip jawapan objektif. Lazimnya pemeriksaan skrip jawapan esei memerlukan guru -guru yang pakar dalam sesuatu mata pelajaran berkenaan. Pemarkahan soalan berbentuk esei atau karangan adalah boleh dijadikan alat pengukuran yang berkesan jika dilengkapkan dengan peraturan memberi markah (PMM). Namun PMM perlulah diperiksa oleh pemeriksa yang cekap dan ada penyelarasan antara pemeriksa. Hal ini kerana, kecekapan dan keselarasan pemeriksa adalah perkara mesti, jika ujian itu ialah ujian pencapaian dan pemeriksanya lebih seorang. PMM juga adalah salah satu perkara mesti bagi soalan esei walaupun pemeriksanya hanya seorang. Selain itu, memeriksa kertas berbentuk esei terdapat berbagai faktor diluar dan di dalam diri si pemeriksa itu sentiasa sahaja mempengaruhi kebolehpercayaan pemarkahan. Memeriksa skrip jawapan bagi soalan esei atau karangan merupakan proses mengukur dan menilai di mana memerlukan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam pemarkahan jawapan karangan atau esei berkait rapat dengan tujuan dan tugasan soalan. Kriteria tersebut terbahagi kepada tiga iaitu kriteria isi kandungan, kriteria pengolahan dan kriteria proses. Kriteria
1

Walaubagaimanapun. ketekalan. dan kreativiti dalam teknik penulisan. fakta dan idea secara logik dan matang serta penggunaan bahasa yang tepat Kriteria . keaslian. yang terakhir adalah kriteria proses iaitu merujuk kepada aspek ketepatan. PMM perlu disediakan. kelengkapan. Hal ini kerana ujian sumatif contohnya Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) telah disediakan PMM oleh pihak yang bertanggungjawab. 2 . Bagi kriteria pengolahan adalah merujuk kepada kemahiran menghuraikan maklumat.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN kandungan yang merujuk kepada penguasaan maklumat dan fakta yang berkaitan mengikut kehendak soalan. kemunasabahan.

Ini bermakna bahawa jika unsur-unsur tiga kriteria tersebut banyak terdapat dalam jawapan pelajar.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 1 : APAKAH MAKSUD ISTILAH ANALITIK DAN HOLISTIK? a) Pemarkahan Analitik Pemarkahan analitik merujuk kepada pemarkahan jawapan berbentuk esei secara lebih terperinci yang mana markah diberi berdasarkan kriteria yang lebih terperinci. Ia mengandungi nilai isi kandungan. Kaedah pemarkahan analitik bermaksud kaedah memberi markah secara point iaitu ia memerlukan skema pemarkahan yang terperinci dan setiap unit jawapan diberi perhatian dan pemberatan. Pemarkahan analitik juga dikelaskan kepada enam peringkat markah iaitu dari 0 sehingga 6 tetapi ia adalah lebih terperinci dengan setiap peringkat dipecahkan pula kepada 5 bahagian setiap satu. Dalam kaedah ini. 3 . markah diperuntukkan kepada unsur-unsur penting yang merangkumi kriteria kandungan. maka tinggilah markah yang akan diberikan kepada pelajar. pengelolaan dan proses yang lebih khusus. pengolahan dan proses itu dikesan dan diberi markah secara berasingan. Berikut merupakan contoh skema pemarkahan secara analtitik yang digunakan oleh guru semasa menanda kertas peperiksaan pelajar. Pemarkahan analitik memberikan perhatian bukan sahaja kepada unsur isi atau idea utama tetapi juga kepada organisasi dan kesepaduan unsur-unsur berkenanan.

Terdapat gangguan tetapi tidak menonjol. Perbendahraan kata terbatas. lambat dan di tergagapgagap 0 Hanya boleh Bertutur bertutur sepatah hanya dua kata beberapa patah kata 4 . jelas tetapi dipengaruhi Boleh keseluruhannya dialek atau memberikan masih jelas dari bahasa ibunda. Terdapat Daya Ada kesilapan kesilapan sebutan kefahaman bahasa yang yang ketara atau sederhana. kriteria. sesuai dan menarik. membawa makna yang jelas dan tepat Terdapat Faham Ada kesilapan kesilapan sebutan dengan baik tetapi tidak yang tidak serius tetapi masih serius. Terdapat minimum. gerak balas segi makna tetapi agak lambat dan kurang tepat Terdapat banyak Daya Terdapat kesilapan sebutan kefahaman kesilapan yang yang ketara atau yang amat banyak dan dipengaruhi lemah. terdapat kesilapan dalam penggunaan tatabahasa dalam ayat Tidak lancar. kelemahan yang kurang ketara. Hanya Lambat banyak sekali boleh menyebut memberikan kesilapan sahaja gerak balas sehingga dan tidak petuturan amat tepat sukar difahami Langsung tidak Tidak faham Tidak dapat menyebut langsung menguasai dengan betul langsung Luas dan terdapat Lancar dan kesilapan tetapi masih ada kurang ketara. 5 4 3 2 1 Sebutan baku. Ada gangguan dan penyampaian kurang menarik Terbatas.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Markah Sebutan Kefahaman Tatabahasa Perbendaharaan Kelancaraan kata Luas dan Lancar dan menepati konteks gaya yang penggunaan. Faham Guna tidak ada dengan tepat tatabahasa pengaruh dialek dan cepat. dengan tepat atau bahasa Gerak balas dalam ayatibunda tepat dan ayat dan pantas. menunjukkan dialek atau Lambat penguasaan bahasa ibunda memberikan yang agak yang nyata gerak balas minimum dan kurang tepat Sebutan yang Lemah. Ayat tidak masih jelas dan memenuhi bermakna. Terdapat kesilapan penggunaan sana sini Amat sukar bertutur. Perbendaharaan kata kurang meluas tapi masih boleh menggunakan dengan betul Sederhana.

Pemeriksaan secara holistik memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan. Pemarkahan holistik boleh dikelaskan kepada enam kriteria berdasarkan dari markah 0 sehingga 6. Skema ini sesuai bagi pemarkahan soalan berbentuk esei yang markahnya diberi berdasarkan kepada impresi.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN b) Pemarkahan Holistik Pemarkahan holistik ialah skema yang disediakan secara umum sebagai panduan untuk memberi markah kepada jawapan pelajar. Pemarkahan secara holistik memerlukan pemeriksa membaca terlebih dahulu jawapan secara keseluruhan dan kemudian mengelas pencapaian mengikut kelompok pencapaian sebelum menganggar markah keseluruhan bagi sesuatu soalan. Di sini terdapat contoh bagaimana skema pemarkahan holistik ditentukan oleh guru : Markah 5 Kriteria Cemerlang ± menguasai semua objektif serta dapat berhujah dengan baik dan berkesan 4 Baik ± menguasai kebanyakan objektif dan dapat memberikan hujah dengan dan berkesan 3 Memuaskan ± hampir sebahagian objektif dan memberikan hujah dengan memuaskan 2 1 0 Lemah ± menguasai sebahagian kecil objektif dan hujah adalah lemah Kurang memuaskan ± belum menguasai sebarang objektif dan hujah adalah lemah Gagal ± gagal memberikan sebarang jawapan dan hujah amat lemah 5 . Pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan.

berdasarkan kriteria kandungan. Memberikan gred kepada skrip jawapan mengikut kumpulan berdasarkan peratusan pelajar yang telah dipertimbangkan untuk setiap gred. jika ada. dan kriteria proses. C. y y y y Menentukan berapa peratus pelajar yang patut diberi gred A. Kaedah Ordinal: Sekiranya pemarkahan secara holistik dibuat dengan menggunakan kaedah ordinal. y Pemeriksa dikehendaki membaca skrip kali ketiga untuk membuat pengubahsuaian. gred A = Cemerlang. D = Gagal. pemeriksa perlu mengikuti langkahlangkah yang berikut: y Menentukan skema pemarkahan terlebih dahulu sama ada menggunakan markah atau gred. Misalnya. y Pemeriksa dikehendaki membaca skrip jawapan pelajar sekali lalu untuk memperoleh gambaran setinggi mana tahap jawapan pelajar. B. kriteria pengolahan. C = Lulus. 6 . Gred berdasarkan kriteria kandungan. B= Kepujian. dan kriteria proses. D dan E sebagainya. pemeriksa perlu mengikuti langkah-langkah yang berikut: Memeriksa setiap skrip jawapan pelajar secara keseluruhan. pada gred-gred yang telah diberikan.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Kaedah yang lazim digunakan untuk pemarkahan holistik ialah kaedah ordinal dan nominal. kriteria pengolahan. iaitu prestasi terbaik diletakkan di atas dan prestasi terburuk diletakkan di bawah. y Pemeriksa kemudian dikehendaki membaca skrip kali kedua untuk menetapkan gred yang difikirkan sesuai diberikan kepada skrip tersebut berdasarkan skema pemarkahan yang disediakan. Kaedah Nominal: Dalam pemarkahan yang menggunakan kaedah nominal. Menyusun skrip-skrip jawapan pelajar mengikut prestasinya.

SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 2: BEZAKAN ANTARA PENILAIAN HOLISTIK DAN ANALITIK? Berikut adalah jadual yang menunjukkan perbezaan antara pemarkahan analitik dan pemarkahan holistik.C.B. 7/10 A.D.E atau pangkat 1-5 (Cemerlang ± gagal) Bergantung kepada kemahiran pemeriksa tahap Bentuk markah Masa Panjang 7 . pengolahan dan Apa sahaja aspek baik yang proses terdapat di dalam jawapan Peperiksaan Awam (peperiksaan Soalan biasa) pengkonsepsian Skala Interval Skema pemarkahan dihuraikan secara terperinci (meningkatkan keobjektifan dan kebolehpercayaan) boleh disediakan secara bertulis Berstruktur iaitu setiap soalan diperuntukkan markah tertentu secara terperinci berbentuk Skala Pemarkahan Penyelarasan pemarkahan Skala Nominal dan skala Ordinal Mesyuarat penyelelarasan oleh ketua pemeriksa dan pemeriksa berkenaan diperlukan Bentuk soalan Sesuai untuk soalan karangan atau esei. Jawapan tidak semestinya seragam dan berstruktur seragam seperti skema yang disediakan dimana sesuatu esei memberikan pelbagai bentuk luahan pemahaman pelajar Secara pecahan eg. Perkara Skema Pemarkahan Pemarkahan Analitik Pemarkahan Holistik Kriteria pemeriksa Unsur-unsur penting dalam jawapan Kegunaan Sangat terperinci berdasarkan Sangat subjektif (Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di andaian bahawa pelajar dalam jawapan mempunyai pandangan menyeluruh ke atas keseluruhan soalan) Semua guru boleh menggunakan Hanya guru yang berpengalaman teknik ini termasuk yang kurang dan menguasai bidang pengalaman berkenaanmampu menggunakan teknik ini Kandungan. Bentuk jawapan Perlu dijawab secara terperinci.

(3 x 2 markah = 6markah) Kriteria proses c) Keaslian cadangan yang dikemukakan. Punca pencemaran bunyi. (2 x 3 markah = 6 markah) 8 . (1 markah x 3 fakta = 3 markah) Kriteria pengolahan b) Punca pencemaran air.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Contoh Skema Pemarkahan Analitik berbanding Holistik. Contoh Kaedah Pemarkahan Analitik Nyatakan tiga jenis pencemaran. udara dan bunyi. Skema pemarkahan Kriteria kandungan a) Pencemaran air. Punca pencemaran udara. Cadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasai masalah tersebut.

SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Gred / Markah Kriteria Taarif Tepat Gred A (75% -100%) Gred B (60% -74%) Gred C (40% -59%) Gred D (30% -39%) Gred E (0 -29%) Kurang difahami Tidak difahami langsung Kurang tepat Masih tepat Masih lancar Bahasa Lancar. bersih Ciri Jawapan Isi Cukup Huraian Jelas mencukupi Pengolahan dan Susunan yang teratur dan kemas Hampir cukup Tedapat beberapa Isi kurang kesalahan tatabahasa tetapi masih dimaafkan Ada kesalahan yang Terpesong sipi tak dapat dimaafkan Agak jelas dan Susunan mencukupi teratur tapi kurang kemas Kurang jelas Tiada keseragaman Tidak teratur dan tidak seragam Kesalahan yang Terpesong sama Tiada huraian Tiada olahan banyak dan kelam sekali atau tidak jelas atau tidak kabut sama sekali seragam sama sekali Tidak jelas 9 .

Penguasaan bahasa dan kosa kata kurang cekap. Isinya terpesong sama sekali. Keragaman struktur ayat agak sedikit. Pengolahannya agak lemah dan kurang teratur. Isinya cukup dan pengolahannya agak menarik. Penguasaan bahasanya lemah dengan susunan ayat yang kelam kabut dan kesalahan kosa kata yang banyak. Bahasa lancar dan bersih daripada segala aspek kesalahan. Takrif terhadap tajuk karangan tidak difahami langsung.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Contoh Skema Pemarkahan Holistik. Hujah sangat logis dan memperlihatkan ciri-ciri kematangan fikiran. Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih kurang tepat. Gred A (75% -100%) Gred B (60% -74%) y y y y y y y y y y y y Gred C (40% -59%) Gred D (30% -39%) Gred E (0 -29%) y y y 10 . Terdapat keragaman struktur ayat dengan susunan yang sangat menarik. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang tidak dapat dimaafkan. ada yang sesuai dan ada yang tidak. Gred / Markah y y y y y Ciri Jawapan Takrif yang tepat terhadap tajuk karangan yang dipilih. Kosa kata agak terhad. Takrif terhadap tajuk karangan yang dipilih masih tepat. Bahasa memuaskan. Isinya terpesong sipi. Masih terdapat ciri-ciri kematangan fikiran dalarn penulisan. Tiada keragaman struktur ayat. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang dapat dimaafkan. Isinya cukup dan berkembang dengan contoh yang sesuai. Isinya kurang. Pengolahannya tidak teratur. Takrif terhadap tajuk karangan kurang difaharni.

Ini bermaksud. Di samping itu juga. pengolahan bahasa dan sebagainya. Kelebihan yang lain ialah pemeriksaan holistik ini dapat menilai jawapan secara keseluruhan dalam aspek penguasaan pengetahuan serta dapat menilai kemahiran yang lain terutamanya kemahiran aras tinggi seperti kebolehan mengolah idea dan membuat rumusan tentang sesuatu perkara atau keadaan. Kelebihan yang terakhir ialah pemeriksa mengikhtiraf dan memberi ganjaran kepada pelajar yang memberi jawapan secara kreatif dan inovatif. Selain itu. pemeriksaan skrip jawapan dibuat oleh lebih daripada seorang pemeriksa dan juga pemarkahan dibandingkan antara pemeriksa dalam kumpulan untuk memastikan bahawa setiap pemeriksa memberi markah yang sama antara mereka. Antara kebaikan pemarkahan holistik adalah pelajar bebas memberikan jawapan asalkan tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. pemeriksa dapat menilai dan memberi markah sekiranya pelajar memberi idea yang yang di luar jangkaan pemeriksa dan idea tersebut dapat di terima dan tidak menyeleweng dari kehendak soalan.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 3: APAKAH KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PEMARKAHAN HOLISTIK? a) Kebaikan pemarkahan secara holistik. pemeriksaan skrip jawapan tidak mengambil masa yang panjang kerana pemeriksaan dibuat secara umum tanpa memberi penekanan pada aspek isi kandungan. pemeriksa boleh memberikan markah selagi jawapan pelajar tidak menyeleweng daripada kehendak soalan. Ini bermaksud. 11 .

SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN b) Kelemahan pemarkahan secara holistik. Ini kerana setiap pemeriksa mempunyai pengalaman. Kelemahan yang terakhir ialah Kesan halo dan kesan horn akan berlaku apabila pemeriksa dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang latar belakang pelajar. Oleh sebab itu. Ini kerana. gaya dan lain-lain. Pemeriksa mudah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak relevan seperti bentuk tulisan dan kekemasan skrip jawapan. pemarkahan holistik adalah pemarkahan secara umum tanpa memberi perhatian kepada aspek khusus penulisan karangan seperti isi. 12 . mesyuarat penyelarasan perlu diadakan untuk memastikan setiap pemeriksa memberi markah serta memeriksa secara seragam dan sama di antara satu sama lain. Pemarkahan holistik juga kurang objektif. Selain itu. Sebaliknya kesan horn pula merujuk kepada keadaan satu jawapan baik diberi markah yang rendah kerana jawapan itu datangnya daripada calon yang dianggap kurang berkebolehan. Kesilapan bahasa adalah minimum. pemeriksaan secara menyeluruh di lakukan di mana skima jawapan tidak disediakan secara terperinci dan cara ini amat subjektif kerana pemeriksa perlu membaca kritikal untuk menyemak jawapan pelajar. pengetahuan serta idea masing-masing dalam menentukan markah pelajar. dalam pemarkahan holistik. tatabahasa. Cara ini lebih sesuai digunakan untuk menilai penulisan pelajar di pusat pengajian tinggi kerana pelajar di IPT sepatutnya sudah menguasai kemahiran menulis. Antara kelemahan pemarkahan holistik adalah pemeriksaan secara holistik ini memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai bidang atau mata pelajaran berkenaan sebagai pemeriksa. Kesan halo merujuk kepada situasi pemeriksa memberikan markah tinggi untuk satu jawapan yang sederhana atau kurang baik kerana calon dikenalinya sebagai pelajar yang cergas. terdapat kemungkinan perselisihan dalam memberikan markah antara pemeriksa dan sukar hendak dijelaskan. Di samping itu juga.

imbuhan. Selain itu. Namun. 13 . tanda baca dan ejaan. Guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan prestasi pelajar dan menyampaikan maklumat ini kepada pelajar. cara pemarkahan ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian pelajar tinggi atau rendah. Justeru. sebahagian daripada markah penuh boleh diberikan kepada pelajar. pemeriksa yang kurang mahir akan dapat mempelajari bagaimana untuk menilai sesebuah karangan yang baik. Pemarkahan secara analitik juga memberikan gambaran yang jelas tentang asas taburan markah.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN SOALAN 4: APAKAH KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMARKAHAN ANALITIK? a) Kelebihan Pemarkahan Analitik Skrip jawapan pemarkahan secara analitik boleh diperiksa oleh pemeriksa baru yang kurang berpengalaman memeriksa dan yang tidak begitu menguasai bidang berkenaan. Jika jawapan yang diberikan oleh pelajar adalah di luar skrip jawapan. Melalui kaedah pemarkahan secara analitik. skrip jawapan yang menggunakan kaedah analitik memadai diperiksa sekali sahaja oleh pemeriksa. maka pemeriksa tidak akan memberikan markah untuk jawapan tersebut. jika jawapan pelajar tidak te pat sepenuhnya. kurang tepat atau tidak betul. Contohnya. sesebuah karangan dibahagikan pemarkahannya mengikut isi. Hal ini demikian kerana pemarkahan diberikan adalah berdasarkan skrip jawapan. tugas pemeriksa menjadi lebih mudah kerana skema pemarkahan atau skrip jawapan yang disediakan adalah terperinci dan jelas. Ini kerana pemarkahan diberi berdasarkan kepada skrip jawapan yang telah disediakan. Pelajar juga akan dapat melihat serta menilai di mana dan apa kelemahan mereka dengan jelas dengan menggunakan pemarkahan secara analitik. Pemarkahan secara analitik memperincikan bidang pemarkahan sesebuah karangan. Oleh sebab itu. Skema pemarkahan yang terperinci juga memudahkan proses pemberian markah dengan tepat. perbendaharaan kata. Pemeriksatidak perlu mengambil masa yang lama untuk menimbang jawapan pelajar sama ada tepat.

mereka dapat memperbaikinya untuk menjamin kecemerlangan dalam bidang penulisan kelak. Pemarkahan secara analitik yang menekankan aspek kemahiran penulisan adalah pemarkahan bagi subjek bahasa dan tidak diperlukan bagi subjek lain. secara 14 . gaya bahasa dan lain-lain. Terdapat beberapa kelemahan dalam kaedah pemarkahan analitik. Pemarkahan secara analitik lebih objektif dan ketekalannya dapat dikekalkan sekiranya pemeriksa menjalankan tugas dengan teliti. kaedah pemarkahan secara analitik melibatkan pemeriksaan yang dilakukan secara fakta dan kurang memberi penekanan pada kemahiran penulisan. b) Kelemahan Pemarkahan Analitik. Kemahiran penulisan merujuk kepada aspek khusus penulisan iaitu isi.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN Mereka berupaya untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. Hal ini akan memberikan sedikit tekanan kepada pemeriksa untuk memeriksa kertas jawapan pelajar-pelajar kerana pemarkahan secara analitik memerlukan pemeriksa untuk membandingkan jawapan pelajar dengan skrip jawapan satu persatu. tatabahasa. Di antaranya ialah pengambilan masa yang agak lama untuk memeriksa setiap skrip jawapan terutamanya apabila bilangan calon terlalu ramai. maka keobjektifan dan kebolehpercayaan sesuatu pemarkahan dapat ditent kan oleh u pemeriksa. Justeru. Keobjektifan pemarkahan boleh ditingkatkan dengan menentukan berapakah markah yang akan diberi kepada pelbagai jenis jawapan yang kurang tepat. Dengan itu barulah markah dapat diberikan kepada pelajar mengikut jawapan yang diberikan oleh mereka. Pemarkahan secara analitik hanya memberi penekanan kepada fakta atau jawapan secara terperinci semata-mata. Selain itu. Apabila penekanan hanya diberikan kepada fakta semata-mata. Dengan adanya penyediaan skema jawapan yang terperinci dengan menyenaraikan fakta yang dikehendaki dan pembahagian markah yang sepatutnya.

Dalam pemarkahan secara analitik. Apabila hal sedemikian berlaku maka pelajar cenderung untuk mendapat skor yang rendah bagi soalan esei atau subjektif 15 . pemeriksaan boleh bersifat negatif kerana apabila pelajar membuat kesilapan dalam sesuatu aspek. tatabahasa dan sebagainya apabila menjawab soalan berbentuk esei. Mereka juga tidak akan mengambil kira aspek kemahiran penulisan dalam penulisan karangan mereka seperti penggunaan peribahasa. gaya bahasa yang menarik.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN tidak langsung akan menyebabkan pelajar hanya terlalu bergantung kepada skima jawapan dalam mengulangkaji pelajaran. maka markah yang diperuntukkan untuk aspek tersebut akan ditolak.

masa.SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN KESIMPULAN Pemarkahan holistik dan pemarkahan analitik mempunyai banyak perbezaan terutama dari segi skema pemarkahan. bentuk jawapan. Selain daripada itu kaedah gabungan membolehkan perhatian diberi kepada aspek perincian fakta dan pengolahan jawapan. pemarkahan holistik dan pemarkahan analitik mempunyai kebaikan dan kelemahan yang tersendiri. Di samping itu. bentuk soalan dan lain-lain. Dalam menggunakan kaedah gabungan yang dipanggil pemarkahan elektik. Penambahbaikan dapat dijalankan dengan menggunakan kedua-dua kaedah analitik dan holistic. 16 . di mana contoh jawapan hendaklah disediakan semasa membina soalan kerana ini dapat membantu menentukan ketepatan fakta.

scribd.edu.pdf?cidReq=NEWLECTRR1 17 .upm.my/eSATRIA/courses/NEWLECTRR1/document/pengujian .SGDK 4013 PENTAKSIRAN PEMBELAJARAN RUJUKAN y y y y Kaedah Pemarkahan Skrip Jawapan http://www.com/doc/6938792/PEMARKAHAN-KARANGAN Modul Asas Pengajaran dan Pembelajaran Pensyarah Baru IPTA http://cadenet._pengukuran_dan_penilaian.