P. 1
Makalah Khalifah Abu Bakar Ash

Makalah Khalifah Abu Bakar Ash

|Views: 1,376|Likes:
Published by deprotunisba

More info:

Published by: deprotunisba on Jan 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Rodliyah

Disusun oleh : Devianti Sri Eli Lestari Fikri Jupri (10060308082) (10060308083) (10060308097) Farmasi C

JURUSAN FARMASI FAKULTAS MATEMATIKA dan ILMU PENGETAHUAN ALAM 1431 H / 2010 M UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah Swt. yang Maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu, dengan karunia-Nya kita masih dapat menghirup nafas di dunia yang sebentar ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terhaturkan kepada seutama-utama tauladan manusia, Rosullullah Muhammad saw. Alhamdulillaahirobbil aalamiin, bagi-Nya lah segala puji di dunia dan di akhirat, bagiNya lah segala penentuan dan hanya pada-Nya lah kita dikembalikan. Dan karena kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini berjudul ³Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq´. Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah ³Pendidikan Agama Islam tentang Sejarah Islam´. Selain itu makalah ini berisikan informasi mengenai biografi dan prestasi Abu Bakar Ash-Shiddiq. Walaupun banyak kesulitan dan hambatan dalam menyelesaikan makalah, Alhamdulillah karena kehendak-Nya makalah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari makalah ini jauh dari sempurna, kritik dan saran tentunya sangat penu lis harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amien.

Wassalamu¶alaikum wr.wb Bandung, 5 Desember 2010

Penulis

.3 1.4 Istri-istri dan anak-anaknya«««««««««««««««««««.6 PEMBAHASAN«««««««««««««««««««««««««««......DAFTAR ISI KATA PENGANTAR «««««««««««««««««««««««««.ii PENDAHULUAN«««««««««««««««««««««««««««.2 1.3 Keislamannya««««««««««««««««««««««««.2 1.2 1.4 HAMBATAN YANG DIHADAPI KHALIFAH«««««««««««««««.i DAFTAR ISI«««««««««««««««««««««««««««««..2 Karakter Fisik dan Ahlaknya««««««««««««««««««.. DAFTAR PUSTAKA«««««««««««««««««««««««««« ..1 Nasabnya««««««««««««««««««««««««««.7 KESIMPULAN««««««««««««««««««««««««««««.1 BIOGRAFI KHALIFAH««««««««««««««««««««««««.3 PRESTASI KHALIFAH««««««««««««««««««««««««..

Sebagai kahlifah pertama.PENDAHULUAN Sejarah adalah suatu rujukan saat kita akan membangun masa depan. sistem pemerintahan. tidak mau membayar zakat dan mengaku diri sebagai nabi). Sehingga orang cenderung berjalan tanpa tujuan dan mungkin mengulangi kesalahan yang pernah ada dimasa lalu. Karena peristiwa yang terjadi sungguh beragam. Disinilah sejarah berfungsi sebagai cerminan bahwa dimasa silam telah terjadi sebuah kisah yang patut kita pelajari untuk merancang masa depan. Dari mulai cara pengangkatan sebagai khalifah. kadang orang malas untuk melihat sejarah. . AbuBakar dihadapkan pada keadaan masyarakat sepeninggal Muhammad SAW. Abu bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama dalam Khulafa alRasyidin. penulis merasa tertarik untuk membahas sedikit mengenai Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Seraya bersumpah dengan tegas ia menyatakan akan memerangi semua golongan yang menyimpang dari kebenaran (orang-orang yang murtad. kelihatan kebesaran jiwa dan ketabahan batinnya. Dengan munculnya permasalahan tersebut. pengelolaan administrasi. Meski terjadi perbedaan pendapat tentang tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi kesulitan yang memuncak tersebut. Khulafa al-Rasyidun sebagai sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad kiranya pantas untuk dijadikan sebagai rujukan saat kita akan melaksanakan sesuatu dimasa depan. Namun. hubungan sosial kemasyaratan dan lain sebagainya.

µ Aisyah menerangkan karakter bapaknya. Adapun akhlaknya. bersifat wara¶ dan jauh dari segala syubhat. seialu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting. kecil pinggang (sehingga kainnya seialu turun dari pinggangnya). beliau terkenal dengan kebaikan. hitam matanya. keberanian. penyabar memiliki azimah (keinginan keras). berkening lebar. ³Beliau berkulit putih. wajahnya seialu berkeringat.1 Nasabnya Nama Abu bakar ash-Shiddiq ra. zuhud terhadap dunia. Dan pada masa jahiliyyah Abu Bakar ash-Shiddiq ra.BIOGRAFI KHALIFAH 1. tidak bisa bersaja¶ dan seialu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun katam. Dan ibunya adalah Ummu al-Khair Salma binti Shakhr bin Amir bin Ka¶ab bin Sa¶ad bin Taim. digelari Atiq. tipis kedua pelipisnya. serta lembut dan ramah. 1.2 Karakter Fisik dan Ahlaknya Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus. Imam Thabari menye-butkan19 dari jalur Ibnu Luhai¶ah bahwa anak-anak dari Abu Quhafah tiga orang. pertama Atiq (Abu Bakar). Ayahnya diberi kuniyah (sebutan panggilan) Abu Quhafah. . Akan diterang-kan kelak secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini. sebenarnya adalah Abdullah bin Usman bin Amir bin Amru bin Ka¶ab bin Sa¶ad bin Taim bin Murrah bin Ka¶ab bin Lu¶ai bin Ghalib bin Fihr17 al-Qurasy at-Taimi. paling mengerti dengan garis keturunan Arab dan berita-berita mereka. sangat bertawakkal kepada Allah dan yakin dengan segala janjiNya.18 Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. berkulit putih20.´21 Begitulah karakter fisik beliau. kedua Mu¶taq dan ketiga Utaiq. selalu mengharapkan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah. banyak toleransi. kokoh pendirian. kurus. Bertemu nasabnya dengan Nabi saw pada kakeknya Murrah bin Ka¶ab bin Lu¶ai. faqih. semoga Allah meridhainya.

Di awal keislamannya beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40. Beliau juga menikahi . Penaklukan kota Makkah. beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah. Beliau juga menikahi Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah. dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan µAisyah ra.3 Keislamannya Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar. adapun dari golongan anak -anak. seperti Bilal ra.22 Dengan keislamannya maka masuk mengikutinya tokoh-tokoh besar yang masyhur sepérti Abdurrahman bin Auf. dan Talhah bin Ubaidil-lah ra.1. Hunain maupun peperangan di Tabuk.000 dirham. dan sebelumnya Asma¶ diperisteri oleh Ja¶far bin Abi Thalib. baik perang Badar. Usman bin Affan. Khandaq. Di samping itu beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah saw. d kelahiran an tersebut terjadi pada waktu haji Wada¶ di Dzul Hulaifah.4 Istri-istri dan anak-anaknya Abu Bakar pernah menikahi Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin As¶ad pada masa Jahiliyyah dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma¶. Ternyata keislaman Abu Bakar ra. selama di Makkah. Ali yang pertama kali memeluk Islam. Sa¶ad bin Abi Waqqas. 1. sementara Zaid bin Haritsah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Beliau juga menikahi Asma¶ binti Umais bin Ma¶add bin Taim alKhats¶amiyyah. paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya. Uhud. walaupun Khadijah lebih dahulu masuk Islam daripadanya. bahkan dialah yang mengiringi beliau ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hij-rah hingga sampai di kota Madinah. Zubair bin Awwam. Beliau selalu mengiringi Rasulullah saw. karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhan-nya dalam berdakwah.

Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani al-Haris bin alKhazraj. . dan beliau masih terus berdiam dengannya di suatu tempat yang disebut dengan as-Sunuh 24 hingga Rasulullah saw. Abu bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting putrinya. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kaltsum setelah wafatnya Rasulullah saw. wafat dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw.

dari Nabi shalallohu alaihi wa sallam. Beliau bersabda: (( : )) ³Ada tiga orang yang tidak akan Alloh tolak doany a. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu. pertama. Baihaqi. Banyak sekali prestasi gemilang yang telah beliau toreh-kan dalam sejarah umat ini. Beliau radhiallohu anhu tercatat sebagai se-orang khalifah yang bisa dijadikan panutan oleh para pe-megang kekuasaan atau siapapun yang mendapatkan ama-nat untuk mengatur urusan kaum Muslimin. beliau bersabda: (( « : )) ³Tujuh orang yang akan Alloh naungi dalam naung -an-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan -Nya. dari Nabi shalallohu alaihi wa sallam.´ (HR. seorang pemimpin yang adil«.´ (HR. al-Bukhari) Bahkan para pemimpin yang adil merupakan orang-orang yang tidak akan tertolak doanya. beliaulah yang ber-tugas dan bertanggung jawab terhadap seluruh negeri Is-lam dan wilayah kekhalifahannya sepeninggal Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. Karena hanya para pemimpin yang mampu berbuat adillah yang akan dapat memasuki surga Alloh subhanahu wa ta¶ala dan akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari-Nya. yaitu: (1) orang yang banyak berdzikir kepada Alloh.PRESTASI KHALIIFAH Setelah Abu Bakar radhiallohu anhu dibai¶at oleh kaum Mukminin sebagai Khalifah pertama bagi umat ini. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu. dihasankan al-Albani) . (2) doa orang yang terzhalimi. dan (3) seorang pemim-pin yang adil.

gigitlah ia dengan gigi geraham. b. sebagaimana yang disabdakan oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam ketika beliau memberi-kan nasehat kepada para sahabat dengan nasehat yang telah membuat air mata mengucur dan membuat jiwa bergetar: . tetap mendengar dan taat walaupun yang me-mimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. .´ (HR. c.Di samping hal itu. kemudian )) . Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diadaadakan. Melanjutkan misi pasukan yang dipimpin Usamah radhiallohu anhu yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam sebelum wafat. karena sesungguhnya ia merupakan kesesat-an. (( ³Saya berwasiat kepada kalian agar bertaqwa kepada Alloh. karena sesungguhnya barangsiapa yang hidup di an -tara kalian akan melihat banyak perbedaan. Barangsiapa yang mendapati hal itu dari kalian. kaum Muslimin memang diperintah-kan untuk mengikuti Sunnah para khulafa¶ur rasyidin yang salah satu dari mereka adalah Abu Bakar radhiallohu anhu. maka berpeganglah dengan Sunnahku dan Sunnah khulafa¶ur rasyidin yang telah mendapatkan petun-juk. Instruksinya agar jenazah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam diurus hingga selesai dikebumikan. at-Tirmi-dzi dan ia berkata: hasan shahih) Di antara kegemilangan paling tinggi yang telah beliau raih dalam masa kepemimpinannya adalah: a. Kebijakannya dalam menyatukan persepsi seluruh sa-habat untuk memerangi kaum murtad dengan segala persiapannya ke arah itu.

Perintah beliau radhiallohu anhu agar mengumpulkan al-Qur¶an. baik yang ditulis di kulit-kulit. Abu Bakar ashShiddiq memerintahkan Zaid bin Tsabit agar mengum-pulkan al-Qur¶an dari berbagai tempat penulisan. dedaunan. Peristiwa itu terjadi setelah para Qari¶ (penghafal al-Qur¶an) banyak yang terbunuh dalam peperangan Yamamah. sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Shahih al Bukhari. maupun yang dihafal dalam dada kaum Muslimin. orang yang paling kasih sayang terhadap kami dan yang paling lemah lembut kepada kami. ³Pada tahun 12 H.instruksinya untuk memerangi seluruh kelompok yang murtad di wilayah masing-masing. beliau adalah sebaik-baik Khalifah.´ .´. Kegemilangan beliau juga nampak dari pernyataan µAbdulloh bin Ja¶far radhiallohu anhu yang berkata: ³Saat Abu Bakar me-mimpin kami. Ibnu Katsir rahimahulloh berkata. d.

beliau juga membeli budak yang berasal dari kalangan kaum muslimin. sehingga dia merelakan seluruh hartanya untuk diinfakkan sehingga dalam riwayat diceritakan : bahwa beliau memiliki uang sebanyak 40 ribu Dirham yang diinfakkan dijalan Allah. . namun imannya tetap tegar dan teguh. kemudian beliau melepasnya dan memerdekakannya.HAMBATAN YANG DIHADAPI KHALIFAH Abu Bakar sering menghadapi penyiksaan dan intimidasi dari kaum musyrikin. bahkan menjadi pendukung agama melalui hartanya dan segala sesuatu yang beliau miliki.

namun Rasulullah saw menyuruh beliau untuk bersabar. karena beliau sangat mengetahui kebenaran nabi saw dan kejujurannya. sedangkan ibunya bernama Ummul Khair. dan beliau merupakan seseorang yang terhormat dan hafal tentang keturunan suku-suku Quraisy. kecuali Abu Bakar. Tholhah bin Ubaidillah. Nabi saw pernah bersabda : ³Tidak ada seseorang yang aku serukan masuk Islam ada dalam dirinya ada rasa keraguan. beliau sama sekali tidak merasa ragu saat saya ingatkan kepadanya dan tidak ada keraguan didalamnya´. sehingga dengan hal tersebut Rasulullah saw memberikan pujian kepada beliau dengan bersabda: Sekiranya saya boleh mengambil seseorang untuk dijadikan (khalil) teman dekat. Sa¶ad bin Abi Waqqash. Beliau lahir di kota Mekkah setelah dua tahun setengah dari lahirnya Rasulullah saw. maka Abu Bakar mengajak Rasulullah saw pergi ke Ka¶bah. (Ibnu Hisyam). beliau terus berjihad menyebarkan da¶wah Islam. ketidak pasitan dan penuh pertimbangan.PEMBAHASAN Beliau bernama Abu Bakar ±semoga Allah meridloinya-. Az-Zubair bin Awwam. maka Abu Bakar senang mengisi dunia seluruhnya dengan sinar yang baru. Salma binti Shar. Abu Bakar berjuang bersama Rasulullah saw. sedangkan nama asli beliau dimasa jahiliyah adalah Abdul Ka¶bah bin Utsman bin Amir. maka aku akan memilih Abu Bakar. Abdur Rahman bin Auf ±semoga Allah meridloi mereka semua. lalu Rasulullah memberinya nama Abdullah. Dan semenjak Abu Bakar mengikrarkan keislamannya. mempublikasikan Rasulullah saw dihadapan pemuka Quraisy. memberikan pengarahan kepada kaum musyrikin saat itu. dan da¶wah yang disampaikan Rasulullah saw kepada Islam tanpa ragu beliau segera mengikuti dan menganutnya. sehingga melaluinya masuk lima sahabat yang dijanjikan masuk ke dalam surga. tapi setelah beliau . seorang pedagang yang memiliki perangai yang sangat mulia. (Al-Bukhari). mereka adalah : Utsman bin Affan. lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar merupakan seseorang yang jujur dan dekat kepada Rasulullah saw. Pada Awalnya da¶wah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi. tapi beliau adalah saudaraku dan sahabatku´.

saat beliau sampai pada suatu tempat yang jauhnya seperti menempuh perjalanan selama 5 malam. namun setelah beliau siuman beliau malah bertanya tentang keadaan Rasulullah saw sehingga dirinya merasa tenang. maka beliaupun segera pergi untuk menemui Rasulullah saw. dia berkata kepada Abu Bakar : ³Mau pergi kemana wahai Abu Bakar ? Abu Bakar berkata : ³Saya diusir oleh kaum saya maka sayapun pergi meninggalkannya agar saya dapat leluasa menyembah Tuhan saya´. sehingga pergilah Abu Bakar ke Ka¶bah dan berpidato dihadapan manusia menyeru kepada kaum musyrikin untuk mendengarkan Rasulullah saw. maka Abu Bakarpun melakukan hijrah ke Negeri Habsyah. namun saat beliau akan berbicara. dan berkata : temui teman kamu sekarang juga. maka beliau mendapati Rasulullah saw sedang sholat di Ka¶bah. Ibnu Ad-Dagnah berkata lagi : ³Orang seperti kamu tidak boleh terusir dan diusir. Abu Bakar juga berusaha menjadi tameng dan penopang Rasulullah saw dengan sekuat tenaganya.mendesaknya akhirnya Rasulullah saw menyetujuinya. Suatu ketika. orang-orang musyrikin menghantamnya dari berbagai penjuru dan memukulnya hingga hampir saja mereka membunuhnya. saya adalah tetanggamu (yang akan melindungimu). maka secepat mungkin Abu Bakar mendorong Uqbah dari Rasulullah saw dan berkata : apakah kamu ingin membunuh seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah ?! akhirnya kaum musyrikin mengerumuninya dan memukulinya hingga pingsan. beliau sangat senang dan bergembira sekali. . disaat beliau duduk-duduk diemperan rumahnya. sedang dihadapannya sudah ada Uqbah bin Abi Mu¶ith sedang mencekik leher Rasulullah saw dengan kain. beliau bertemu dengan Ibnu Ad-Dagnah salah seorang dari pemuka Makkah. semenjak saat itu beliau dijuluki sebagai orang pertama yang berani berpidato menyeru kepada Allah. dan setelah beliau kembali siuman pertama kali yang diucapkan melalui lidahnya adalah : Apa yang sedang di perbuat Rasulullah saw ? Abu Bakar selalu berjuang bersama Nabi saw dan menanggung siksaan yang dihadapinya dalam menyebarkan Islam. dan ketika dikabarkan bahwa Rasulullah saw dalam keadaan baikbaik saja. datang seseorang dengan tergesa-gesa. sampai pada akhirnya Rasulullah saw mengijinkan para sahabatnya untuk melakukan Hijrah ke Habsyah.

sering menangis saat sedang membaca Al-Qur¶an. akhirnya mereka mengutus seseorang untuk menemui Ibnu Ad-Dagnah. Setelah itu Abu Bakar sering menghadapi penyiksaan dan intimidasi dari keum musyrikin. namun saat beliau membaca Al-Qur an para wanita dan anakanak dari kalangan musyrikin mengintipnya dan mendengarkan bacaannya. Maka Ibnu AdDagnahpun pergi menemui Abu Bakar dan berkata kepadanya : saya berikan pilihan kepadamu. Maka beliaupun akhirnya kembali bersama Ibnu Ad-Dagnah. setelah mereka sampai kepada ibnu Ad-Dagnah. mereka berkata : sesungguhnya kami telah membiarkan Abu Bakar tinggal bersamamu agar dia dapat beribadah kepada Tuhannya didalam rumahnya. namun imannya tetap tegar dan teguh. Akhirnya beliaupun menyembah (melakukan ibadahnya) dirumahnya sendiri. setelah itu dengan penuh keparcayaan diri dan yakin Abu Bakar berkata : saya pilih melepas dari tanggunganmu. lalu beliau berkata kepada kaum Quraisy : ³Sesungguhnya Abu Bakar tidak boleh diusir dan terusir´ mereka berkata kepadanya : ³Suruhlah dia menyembah Tuhannya di rumahnya sehingga tidak menyakiti perasaan kami. maka penduduk Mekkahpun menjadi berang dan merasa khawatir kembali. dan sembahlah Tuhanmu di negrimu´. sehingga dia . Lalu beliau berfikir ingin membangun sebuah masjid diteras rumahnya agar bisa sholat didalamnya dan membaca Al-Qur an. karena saya tidak ingin mendengar dari kalangan Arab saya menyimpan seseorang yang suka melanggar (perjanjian kepadanya). karena kami khawatir dia dapat menyebarkan fitnah terhadap anak-anak perempuan kami´. kemudian malakukan shalat dan membaca Al-Qur¶an didalamnya. maka dia harus mengikuti perkataanmu atau diusir saja dia. namun dia telah melanggarnya sehingga dia membuat masjid dipelataran rumahnya. bahkan menjadi pendukung agama melalui hartanya dan segala sesuatu yang beliau miliki. apakah engkau mau menuruti permintaan kaum Quraisy atau engkau tinggalkan hidup dibawah perlindunganku. jangan disebar luaskan. dan mereka sangat tertarik sekali.kembalilah. dan saya lebih rela dibawah perlindungan Allah. kami sangat khawatir dia menyebarkan fitnah kepada anak -anak perempuan dan lelaki kami. Abu Bakar sendiri memang memiliki hati yang lembut.

padahal kami butuh waktu sampai sebulan agar bisa sampai ke Baitul Maqdis ? kemudian mereka segera pergi menemui Abu Bakar. dan melihat demikian Rasulullah saw berkata : Adakah sesuatu yang engkau sisakan untuk keluarga kamu ? beliau berkata : Saya tinggalkan mereka Allah dan Rasul-Nya. maka Abu Bakar langsung membawa seluruh hartanya kemudian memberikannya kepada Rasulullah saw. Dan saat perang terjadi ketika Rasulullah saw memobilisasi sahabatnya untuk menginfakkan dan menyumbangkan hartanya. lalu Rasulullah saw berkata kepadanya : adakah sesuatu yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ? Umar menjawab : Ya. dua calon mati syahid´. setengah dari harta saya. beliau juga membeli budak yang berasal dari kalangan kaum muslimin. (Al-Bukhari). Rasulullah saw menceritakan kepada umat bahwa beliau telah melakukan perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsha. (Al-Bukhari) Saat terjadi peristiwa Isra dan Mi¶raj. tidak ada yang membebani engkau disini kecuali Nabi. seorang yang shiddiq. Kemudian ditanya lagi : dari kalangan laki-laki ? beliau berkata : Bapaknya. kaum musyrikin mencemoohkannya sambil berkata : bagaimana mungkin ini bisa terjadi. kemudian beliau melepasnya dan memerdekakannya. suatu hari Nabi saw ditanya : Siapakah seseorang yang paling engkau cintai ? beliau berkata : Aisyah. kemudian naik menuju langit yang ketujuh. Ketika Umar mendengar apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar beliau berkata : ³Demi Allah saya tidak akan pernah bisa mengungguli Abu Bakar´. (At-Turmudzi) Abu Bakar juga sangat mencintai Rasulullah saw. kemudian datanglah Umar dengan membawa setengah dari hartanya. dan menceritakan akan hal tersebut : bahwa sahabat Kamu mengklaim telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis ! Abu Bakar menjawab : .merelakan seluruh hartanya untuk diinfakkan sehingga dalam riwayat diceritakan : bahwa beliau memiliki uang sebanyak 40 ribu Dirham yang diinfakkan dijalan Allah. lalu Rasulullah saw bersabda : ³Diamlah engkau wahai Uhud. Umar dan utsman ±semoga Allah meridlai keduanya-. maka gunung uhudpun bergetar. Suatu hari beliau pernah menaiki gunung Uhud bersama Rasulullah saw. sebagaimana Rasulullah saw juga sangat mencintainya.

maka kita akan terlihat. (Al-Bukhari) . karena beliau disisi kami memiliki tangan yang Allah akan menggantinya yang lebih baik di hari Kiamat´. kalau saja mereka melihat kebawah kaki mereka. (Al-Bukhari) Abu Bakar juga selalu mengikuti peperangan bersama Rasulullah saw dan tidak pernah ketinggalan walaupun sekali. Saat Allah SWT mengijinkan kepada Rasulullah saw untuk Hijrah.jika beliau telah berkata demikian jelas merupakan kebenaran. Abu Bakar sangat khawatir dan cemas terhadap Rasulullah saw. dan saat kaum musyrikin berdiri di depan lubang gua. (At-Turmudzi). Lalu Abu Bakarpun berkata : ³Salah satu dari baju saya tidak akan digunakan kecuali saya telah berjanji melaksanakan sabda tersebut´. sungguh saya mempercayainya terhadap berita langit (wahyu) yang datang kepadanya. tinggal di Gua Tsur selam tiga hari. maka Rasulullah saw berkata kepadanya : ³Apa pendapat kamu wahai Abu Bakar dengan dua orang dan yang ketiga adalah Allah´. Rasulullah saw memilih beliau untuk menjadi teman dan pendampingnya dalam melakukan hijrah. sehingga Rasulullah saw memberikan kabar gembira kepadanya dengan Surga. maka Allah tidak akan melihatnya dihari Kiamat´. dan berkata : wahai Rasulullah. suatu hari beliau mendengar Rasulullah saw bersabda : ³Barangsiapa yang menjulurkan bajunya karena sombong. beliau bersabda : ³Tidak seorangpun diantara kita memiliki tangan yang menyamai apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar. dan Rasulullah saw sangat mengenal kepribadian beliau. Rasulullah sawpun berkata kepadanya : ³Sesungguhnya yang kamu lakukan itu bukanlah termasuk katagori sombong´.(IbnuHisyam) Sebagaimana Abu Bakar juga selalu menjadi penolong dan pendukung Rasulullah saw disaat beliau mendapatkan pertentangan dari kaum muslimin saat terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Beliau juga sangat antusias dan hati-hati dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Maka semenjak itulah Rasulullah saw menjulukinya dengan Ash-shidiq (orang yang bersifat jujur dan benar).

Setelah beliau dipercaya menjadi khalifah. Setelah Rasulullah saw meninggal dunia. (Muttaqun µalaih).Beliau juga orang yang paling takut kepada Allah. beliau pernah berkata : ³Sekiranya salah satu dari kaki saya masuk surga lalu yang lainnya di luar. karena Allah SWT telah berfirman : ³Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. beliau berdiri dan menyampaikan pidato pertamanya : ³Wahai sekalian manusia. maka Abu Bakar maju dan masuk kerumah Rasulullah saw dan membuka kain yang menutupi wajahnya yang mulia. dan barangsiapa diantara kalian yang menyembah Allah maka selamanya Allah Hidup dan tidak pernah mati. kenapa tidak ? padahal Rasulullah saw pernah menyuruhnya menggantikan beliau dalam memutuskan perkara kaum muslimin saat baliau dalam keadaan sakit dan sekarat. Umar berdiri dihadapan mereka dan mengancam bagi siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah saw telah meninggal akan dipenggal lehernya. ketahuilah barangsiapa diantara kalian yang m enyembah Muhammad saw maka sesungguhnya beliau telah meninggal. (Ali Imran : 144) Setelah itu para pemuka kaum muslimin bergegas menuju tempat pertemuan untuk menetapkan siapa yang akan menggantikan Rasulullah saw. beliau bersabda : ³Perintahkan Abu Bakar untuk memimpin sholat kepada jamaah´. dan berkata kepada mereka : ³Wahai sekalian manusia. Lalu beliaupun keluar menuju kumpulan manusia. sebagian sahabat berkumpul disinggasana Rasulullah saw dan mengemukakan pandangan bahwa mereka tida k percaya akan kepergian Rasulullah saw. Allah akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur´. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik kebelakang (murtad) ? Barang siapa berbalik kebelakang. beliau berkata : ³Sungguh harum kematian dan kehidupan engkau wahai Rasulullah´. saya belum merasa aman akan lepas dari murka Allah (Adzab). akhirnya kaum muslimin saat itu bersepakat membai¶at Abu Bakar sabagai khalifah setelah kaum muhajirin dan Anshor merasa puas dengan keputusan bahwa Abu Bakar adalah seorang yang cocok menjadi kahlifah setelah Rasulullah saw. sungguh saya telah diberikan amanah . maka ia tidak akan merugikan Allah sedikitpun.

saya tidak akan menaiki kendaraan dan engkau jangan turun dari kendaraan. namun jika melakukan kesalahan maka luruskanlah. Maka dia berkata : ³Demi Allah. dengan mewasiatkan kepada tentaranya agar jangan membunuh orang yang sudah tua. dan beliau ikut langsung mengiringi pasukan. orang yang beribadah dirumah ibadah dan jangan membakar tanaman dan menebang pepohonan. seekor kuda.memimpin kalian semua dan aku bukanlah orang yang terbaik diantara kalian. tidaklah suatu kaum meninggalkan kewajiban jihad kecuali Allah akan hinakan mereka. dimana beliau berjalan kaki sedangkan Usamah diatas menaiki kendarannya. maka saya akan memerangi mereka´. jika aku melakukan kebaikan maka tolonglah aku. Abu Bakar bersikeras memformulasi pasukan seperti yang berjalan di zaman Rasulullah saw. sedangkan orang yang kuat diantara kalian lemah disisiku sampai aku dapat mengambil hak darinya insya Allah. taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Khalifah Abu Bakar menugaskan prajurit yang dipimpin Usamah bin Zaid untuk menyerang Romawi. kenapa saya tidak berani menyentuhkan kaki saya dibumi menuju jalan Allah´. sudikah engkau naik kendaraan ini atau saya turun´. lalu Usamah berkata kepada khalifah Abu Bakar : ³Wahai khalifah. dan saat Rasulullah saw meninggal dunia. Selama kekhilafahannya Abu Bakar telah memerangi kaum murtad dan pembangkang membayar zakat. Dan dalam peperangan beliau selalu mengajarkan adab berperang. . sebagaimana Rasulullah saw telah memberikan mandat ke Usamah bin Zaid untuk menjadi komandan perang walaupun umurnya masih relatif muda. dan tidaklah tersebar kemaksiatan dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan mereka bencana. orang yang lemah diantara kalian akan kuat disisiku hingga aku dapat menghilangkan bebannya insya Allah. sedang dusta adalah khianat. beliau berkata : ³Demi Allah sekiranya mereka mencegah saya seikat unta yang mana mereka menunaikan perintah Allah di aat s Rasulullah saw hidup. kejujuran merupakan amanah. anak kecil dan wanita. namun jika saya menyimpang kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada taat kepadaku atas kalian´.

Beliau meninggalkan beberapa anak . Muhammad. Dan diantara prestasi yang dilakukan dalam masa kekhilafahannya adalah beliau pernah memerintahkan untuk menyusun kembali Al-Qur¶an dan menulisnya setelah banyaknya dari kalangan para huffadz yang syahid. sedangkan umurnya baru 63 tahun. Aisyah. Abu Bakar radhiallohu anhu memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Di antara keutamaan-keutamaannya adalah: a. dan dikebumikan disamping jenazah Rasulullah saw. Dan beliau juga banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah saw berjumlah lebih dari seratus hadits. Seandainya aku boleh menjadikan kekasih sejati selain Robbku. Tidaklah terdapat pintu masjid ke-cuali ditutup. Akan tetapi hubunganku dengan-nya hanyalah sebagai saudara seiman dan kecinta-an kepadanya. Sahabat yang paling dicintai oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. Dari µAmr bin al-µAsh radhiallohu anhu bahwa Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam meng-utusnya untuk memimpin pasukan dalam perang Dzatus Salasil. Adapun yang memandikan jenazah beliau adalah istrinya sendiri yaitu Asma bin Umais sesuai dengan wasiatnya. tahun 3 Hijriyyah.´ (HR. Abdullah. kecuali pintu Abu Bakar. lalu aku . Ummi Kultsum ±semoga Allah meridloi semuanya.Khalifah Abu Bakar juga pernah mengirim pasukan ke negeri Syam. al-Bukhari) b. Paling berjasa dalam membela dakwah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. tanggal 22 Jumadil Akhir. Asma. Abdul Rahman. Iraq hingga akhirnya seluruh penduduknya memeluk agama Islam. maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Khalifah Abu Bakar meninggal pada malam Selasa. Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: )) (( ³Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar.

¶. Sayapun menjawab. .¶ (HR. µAku tinggalkan untuk mereka Alloh dan Rosul-Nya. Lalu datanglah Abu Bakar radhiallohu anhu dengan membawa semua yang ia miliki. µSiapakah orang yang paling engkau cintai?¶.¶. maka beliau menjawab: . Lalu saya bergumam. Sayapun berkata. Dan kemudian beliau menyebut beberapa orang lagi.´. : .¶. Akhirnya saya mendatangi Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam dengan membawa separuh hartaku. Ia menjawab. dan berkatalah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam kepadanya: ³Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?´. kalau suatu hari saya mampu mendahuluinya. µSeparuhnya lagi. )) : )) : . µHari ini saya akan mendahului Abu Bakar. µUmar bin al-Khaththab radhiallohu anhu berkata: : : (( . Beliau berkata: ³Kemudian µUmar bin al-Khaththab. Maka Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bertanya kepada saya: ³Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?´. Abu Dawud dihasankan al-Albani) .(( )) : . aku bertanya lagi.mendatangi beliau dan bertanya kepada Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. dan saat itu kebetulan saya memiliki sejumlah harta. µAku tidak akan pernah bisa mendahuluimu dalam hal apapun. ³Pada suatu hari Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk bershadaqah.(( )) . ke-mudian siapa lagi?´. ³µAisyah´. (HR. Selalu terdepan dalam setiap kebaikan. µDari kalangan laki -laki?¶. al-Bukhari dan Muslim) c.(( )) : .(( : . Lalu beliau menjawab: ³Bapaknya (yakni Abu Bakar)´.

maka beliau shalallohu alaihi wa sallam bersabda: (( )) ³Tenanglah Uhud.´ (QS. (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah) sedang ia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada da-lam gua. wahai Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam.´ (QS. ³Dan kelak akan dijauhkan dari neraka itu orang yang paling bertakwa.Dari riwayat tersebut para ulama tafsir menyatakan bah-wa yang dimaksud dalam firman Alloh subhanahu wa ta¶ala berikut ini ada-lah dirinya. at-Taubah (9): 40) Disebutkan dalam sirah. yaitu orang yang menafkahkan hartanya (di jalan Alloh) untuk membersihkan diri-nya. di waktu ia berkata kepada temannya: ³Ja-nganlah kamu berduka cita. bahwa sesampainya mereka berdua di depan gua Tsur. saat itu tiba-tiba gunung Uhud berguncang. bahwa Anas bin Malik radhiallohu anhu menceritakan kepada mereka bahwa Nabi shalallohu alaihi wa sallam menaiki gunung Uhud bersama Abu Bakar. maka sesungguhnya Alloh telah menolongnya. Sahabat yang dijuluki oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam sebagai ash-shiddiq yaitu orang yang paling jujur lagi terpercaya. Abu Bakar radhiallohu anhu berkata: ³Demi Alloh. Dari Qatadah radhiallohu anhu. janganlah engkau masuk ke dalam gua ini sebelum aku masuk Sahabat yang menjadi pendamping Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam saat beliau diburu oleh orang-orang kafir Quraisy. µUmar dan µUtsman. sesungguhnya Alloh beserta kita. al-Bukhari) e. berfirman: ³Jikalau kalian tidak menolongnya (Muhammad).´ (HR. karena sesungguhnya yang ber -ada di atasmu adalah seorang Nabi. Allah subhanahu wa ta¶ala . al-Lail [92]: 17-18) d. yaitu Abu Bakar as-Shiddiq radhiallohu anhu. Shiddiq dan dua orang yang syahid.

: . Nabi shalallohu alaihi wa sallam pun me. ia berkata bahwa: Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bertanya: . : . beliau merebahkan kepa-lanya di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubang dekat tempat duduk-nya.(( )) )) . Setelah mengambil tempat di dalam gua. Abu Bakar radhiallohu anhu menjawab. : )) : )) : . karena takut akan mengganggu tidur Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. µSaya. Lalu Nabi shalallohu alaihi wa sallam bertanya kembali: ³Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengiringi je-nazah?´.(( ³Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?´.(( . Kemudian Ro-sululloh shalallohu alaihi wa sallam meludahi bagian yang digigit tersebut sehingga hilang rasa sakitnya.(( : . Namun ia tidak berani bergerak. wahai Abu Bakar?´. Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam pun terbangun dan bertanya: ³Apa yang terjadi denganmu. Lalu Abu Bakar radhiallohu anhu memasuki gua dengan me-nyingkirkan kotoran dan sampah yang menghalanginya.(( )) : . f. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu. Abu Bakar menjawab: ³Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Dengan menahan sakit. karena ia khawatir akan keluar binatang tertentu yang da-pat melukai Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam. asal tidak ada musibah yang me-nimpamu. aku digigit binatang´.¶. Lalu ia merobek mantel yang ia kenakan menjadi dua bagian guna menutup lubang dan celah yang ada di dalam gua. Sahabat yang paling bersemangat dalam mengerjakan amal kebajikan.terlebih dahulu. maka beliau pun masuk ke dalam gua. Abu Bakar radhiallohu anhu menjawab. : . akhirnya air matanya menetes ke wajah beliau. Setelah ia merasa bahwa kondisi-nya telah aman. Jika di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya. Abu Bakar radhiallohu anhu berkata kepada beliau: ³Ma-suklah!´. µSaya.¶. biarkanlah saya yang terkena terlebih dahulu.

Beliau adalah sahabat Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam yang paling utama. kemudian µUtsman bin µAffan. Akupun khawatir jika beliau menyebutkan µUtsman setelah mereka berdua. Khalifah yang keempat. ) ³Saya pernah bertanya kepada ayahku (µAli bin Abi Thalib radhiallohu anhu). Muslim) g. kemudian µUmar bin al-Khathab. : . µSaya. al-Bukhari) Penilaian para sahabat tersebut juga dibenarkan oleh µAli bin Abi Thalib radhiallohu anhu.´.´ (HR. Rosul shalallohu alaihi wa sallam pun berta-nya kembali: ³Siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sakit?´.lanjutkan pertanyaannya dan berkata: ³Siapa di antara kalian yang telah memberi makan kepada orang miskin?´. Ia menjawab. Beliau menjawab: ³Abu Bakar. Saya bertanya lagi. Muham-mad bin al-Hanafiyyah (salah seorang putera µAli radhiallohu anhu ) ber-kata: . maka beliau menjawab: ³Kemudian µUmar. µKemudian eng-kau.¶.´ (HR. ³Kemudian siapa?´. Abu Bakar radhiallohu anhu kemudian menjawab. maka aku katakan. Mendengar itu semua Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: ³Ti-daklah semua hal tadi terkumpul dalam diri seseorang.¶.¶.´. µSiapakah manusia terbaik setelah Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam?´. Abu Bakar radhiallohu anhu menjawab lagi. maka kami memilih Abu Bakar. ( : : : . µAku hanyalah salah seorang dari kaum Muslimin. kecuali ia akan masuk surga. µSaya.´ (HR. Dari µAbdullah bin µUmar radhiallohu anhu ia berkata: ³Dahulu kami memilih manusia yang terbaik pada zaman Nabi shalallohu alaihi wa sallam. al-Bukhari) .

Keutamaan Abu Bakar radhiallohu anhu juga diakui oleh para sahabat lain yang hidup sezaman dengannya. ³Barangsiapa yang meng-anggap aku lebih utama dari pada Abu Bakar dan µUmar. Mereka semua memuji dan mencintainya. Ketika Abu Bakar radhiallohu anhu wafat dan telah dikafani. generasi yang datang setelah para sahabat. semuanya mencintainya. al-Baihaqi rahimahulloh meriwayatkan dalam Syu¶ab al-Iman dari µUmar bin al-Khaththab radhiallohu anhu bahwa ia berkata. seraya berkata.´ h. ³Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh pendu-duk bumi. )) . maka aku akan mencambuknya seperti orang yang melem-parkan tuduhan dusta (yaitu dicambuk sebanyak 80 kali). Mendapatkan kabar gembira bahwa ia akan memasuki surga dari ke delapan pintunya. niscaya akan lebih berat iman Abu Bakar ash-Shiddiq!´. ialah yang menemani Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam ketika di gua Tsur. Ialah pendampingnya ketika beliau hijrah. µAli radhiallohu anhu juga pernah berkata. dan ialah yang disuruh oleh Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam untuk mengimami shalat sementara kaum Muslimin yang lain sebagai mak-mumnya. Dari Abu Hurairah radhiallohu anhu bahwa Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam bersabda: .´. µAli bin Abi Thalib radhiallohu anhu masuk untuk menengoknya. Demikian pula para tabi¶in. ³Tidak ada seroangpun yang menghadap Allah dengan ki-tab catatan amal yang lebih aku sukai dari orang ini. : .´ asy-Sya¶bi rahimahulloh (seorang imam di kalangan tabi¶in) ber-kata: ³Allah telah mengkhususkan Abu Bakar dengan empat perkara yang tidak Dia berikan kepada seorang pun di antara hamba-hamba-Nya: Dia menyebutnya dengan ash-Shiddiq dan tidak seorang pun yang digelari ashShiddiq selainnya.

´ (HR.´ Lalu Abu Bakar radhiallohu anhu berkata: ³Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rosululloh. Barangsiapa yang termasuk dari ahli jihad. ia akan dipanggil dari pintu shalat. ia akan dipanggil dari pintu jihad. al-Bukhari dan Muslim) . atau dinar dan dirham. ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. µWahai hamba Alloh. ia akan di-panggil dari pintu ar-Rayyan. Barangsiapa yang ter-masuk dari ahli shodaqoh. dan saya berharap engkau termasuk orang yang dipanggil dari seluruh pintu tersebut. lalu adakah yang dipanggil dari seluruh pintu?´ Rosululloh shalallohu alaihi wa sallam menjawab: ³Ada. Barangsiapa yang termasuk ahli puasa. Barangsiapa termasuk dari ahli shalat. atau sepasang yang lainnya) di jalan Alloh. ia akan dipanggil dari pintu shodaqoh.: (( ³Barangsiapa yang menafkahkan sepasang (yakni sepasang kuda. inilah ke-baikan. cukuplah seseorang dipang-gil dari salah satu pintu tersebut.

. Oleh karena peristiwa yang terjadi sungguh beragam. dilakukan musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di Madinah. yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam. Abu Bakar sebagai sahabat-sahabat yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad kiranya pantas untuk dijadikan sebagai rujukan saat kita akan melaksanakan sesuatu dimasa depan. namun banyak juga prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar. dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya. Abu Bakar diberi gelar Ash-Shiddiq karena selalu membenarkan perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Segera setelah kematian Rasulullah SAW (632). Selama menjalani kekhalifahan ada hambatan yang dihadapi. banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang pertama karena selama masa sakit Rasulullah SAW saat menjelang ajalnya.KESIMPULAN Kesimpulan yang dapat kita ambil dari paparan diatas adalah bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama dalam Khulafa al-Rasyidin setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW.

Dalam hbis.Sahabat nabi saw Abubakar ash-shiddiq.com diakses pada tanggal 4 Desember 2010 Anonimb. Dalam artikel.wordpress.wordpress.Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq ra. Dalam hasimpci.DAFTAR PUSTAKA Anonima.com diakses pada tanggal 4 Desember 2010 Anonimc.2008.Biografi Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiallohuanhu bag2.2010.bukusaku.2008.net diakses pada tanggal 4 Desember 2010 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->