Penyelidikan Ilmiah/ Saintifik Maksud penyelidikan : Tuckman (1999): Penyelidikan adalah cara sistematik bagi mwndapatkan jawapan untuk

sesuatu soalan. Kerlinger (1964) Penyelidikan saintifik adalah penyiasatan sistematik terkawal, bercorak empirikal dan kritikal mengenai perhubungan di kalangan fenomena

Ahmad Mahdzan (1992): Penyelidikan adalah usaha-usaha bagi mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan tentang sesuatu masalah.

Oleh itu boleh dirumuskan penyelidikan adalah satu usaha untuk menyelesaikan sesuatu masalah khusus secara sistematik, terkawal, intensif dalam pengumpulan data secara saintifik bagi menambahkan ilmu pengetahuan terkini dalam sesuatu bidang Tujuan Penyelidikan 1. Penyelidikan dapat membantu manusia mencari makna dan kebenaran tentang fenomena dunia. Kebenaran boleh terhasil daripada penyelidikan yang baik (sistemmatik, saintifik dan dinamik) (Mohd Najib 1999). 2. Melalui penyelidikan juga kita dapat mengekploitasikan sumber kemanusiaan (sikap, kemahiran, ilmu, kecerdasan dan amalan), membuat inovatif atau mereka cipta sesuatu yang baru bagi tujuan memudahkan kehidupan manusia atau mengesahkan sesuatu yang dianggap benar/ tidak oleh seseorang atau kumpulan manusia . 3. Menjadi tuntutan agama mencari kebenaran, (Al-Quran Surah Yunus, 36) “Dan kebanyakan mereka, tidak menurut melaiankan sesuatu sangkaan sahaja, (pada hal)sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran(iktikad). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang mereka lakukan”.

Ciri-ciri Penyelidikan saintifik/ ilmiah ( dalam Rusinah Joned 2002) 1. Penyelidikan sebagai proses yang saintifik iaitu sesuatu penyelidikan itu perlu proses yang teratur, tersusun, dan mempunyai langkah-langkah yang harus dipatuhi.

1

2. Sesuatu penyelidikan mestilah berorientasikan maslah. Penyelidikan hanya dilakukan jika penyelidik merasakan wujud masalah dan menjadi keperluan untuk dikaji maslah tersebut bagi menyelesaikannya. 3. Penyelidikan berbentuk empirikal iaitu kajian tersebut adalah merupakan kombinasi antara pengalaman dan pengetahuan yang dilakukan mengikut kaedah-kaedah tertentu (Simon 1969)

2

METODOLOGI Bagaimana? Siapa? Dan Bila? Kaedah/ Prosedur Sampelan dan populasi Tempat penyelidikan Instrumentasi Jangkamasa 4. Mengapa menjalankan penyelidikan Pengenalan/Latar belakang masalah Pengenalan kepada isu secara umum dan ikuti perbincangan berkaitan maslah yang dikaji secara khusus. PENDAHULUAN Kenapa. Mengapa masalh itu perlu dikaji Tujuan kajian/penyelidikan Apakah soalan yang hendak diuji Jangkaan penyelidik terhadap hasil kajian Apakah kekangankekangan yang dihadapi oleh oleh seseorang pengkaji bila menjalankan kajian Beri penjelasan sesuatu konsep atau istilah Sorotan yang berkaitan dengan isu yang dikaji atau ada landasan empirikL. Perbincangan dan Pendahuluan 3 . Apa masalah yanh hendak dikaji 2. Ada sorotan yang mungkin menyokong atau berbeza dalan hasil dapatan yang hendak dikaji Cara bagaimana Siapa yang dikaji Dimana dikaji Apakah alat yang digunakan untuk mendaptkan data kuantitatif/ kualitatif Bila masa dijalankan/ sertakan jadual penyelidikan Maklumbalas ringkasan metodologi dan proses Jadual dan graf tentang sampel Jadual dan graf merujuk kepada populasi Nyatakan ringkasan Pernyataan masalah Objektif kajian/ penyelidikan dibuat Persoalan kajian Hipotesis kajian Batasan kajian Definisi Istilah/takrifan sesuatu konsep/ penting dalam sesuatu kajian 2.Contoh Jadual Ringkas Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan/ Proposal 1. Keputusan Pendahuluan Keputusan deskriptif Keputusan Inferensi 5. SOROTAN KAJIAN/ TINJAUAN LITERATUR 3. 1.

Cadanagn pada pihakpihak tertentu 4 .kesimpulan Perbincangan hasil dapatan Kesimpulan Cadangan latarbelakang masalah. prosedur dan keputusan dalam bab 4. Membincangkan keputusan denagn membuat implikasi berdasarkan sorotan penulisan Sintesis dan penilaian Cadangan penyelidikan akan datang.

*Perlu diingat pelajar perlu terus membincangkan apa yang hendak dikaji secara umum tanpa membincangkan senario yang besar secara panjang lebar tetapi senario yang berkaitan apa yang hendak dikaji. Pada kebiasaannya bila membuat pernyataan masalah atau mencari masalah yang di kaji seseorang individu wajar menanyakan beberapa soalan. Latar belakang masalah. MENGAPA/ KENAPA IA PERLU DIKAJI? 3. APAKAH BATASAN -BATASAN YANG PERLU DIHADAPI? 5 . KEPADA SIAPA KAJIAN ITU RELEVAN? 5. 1. Membuat pernyataan masalah Masalah yang hendak dikaji boleh di peroleh melalui pengalaman. APAKAH BATASAN -BATASAN YANG DIHADAPI? Dari segi permasalahan yang hendak dikaji. terdapat pelbagai bidang yang boleh dibuat kajian.Proses membina permasalahan kajian atau pernyataan masalah. KEPADA SIAPA KAJIAN ITU RELEVAN? 5. pemerhatian ataupun bacaan. BOLEHKAH IA DI KAJI? 6. Dalam konteks sekolah menengah bidang-bidang yang boleh dibuat kajian adalah seperti berikut. APA PENTINGNYA KAJIAN ITU? 4. BOLEHKAH IA DI KAJI? 6. APA YANG HENDAK DI KAJI? 2. APA YANG HENDAK DI KAJI? 2. (LIHAT LAMPIRAN YANG DIBERI) Cuba kenal pasti masalah dan jawab soalan-soalan berikut: 1. MENGAPA/ KENAPA IA PERLU DIKAJI? 3. Dalam bahagian ini seseorang pelajar wajar terus membincangkan subjek yang hendak dikaji atau senario yang berkaitan dengan masalah yang dikaji secara umum. APA PENTINGNYA KAJIAN ITU? 4.

kita memulakan sub topik ini dengan ”Objektif kajian ini ialah” 1. Adakah terdapat pertalian di antara makanan ringan (kentang goreng dan keropok ikan) tersebut dengan penyakit? 3. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan vitamin? Jenis vitamin? 2. Contoh: 1. Mengetahui adakah pertalian antara makanan ringan tertentu (kentang goreng dan keropok ikan) dengan penyakit tertentu 3. Mengetahui jenis vitamin yang terdapat dalam 2 jenis makanan ringan misalnya (kentang goreng dan keropok ikan) 2. Apakah maksud penyakit? Kumpulan penyakit ke atau jenis penyakit.Objektif kajian. Mengetahui kesan makanan ringan misalnya (kentang goreng dan keropok ikan) Ke atas penyakit tertentu Persoalan / Soalan Kajian (berkaitan dengan objektif kajian). Contohnya: 1. Objektif kajian adalah ”Apakah yang hendak dicapai dalam sesuatu kajian”. Apakah maksud kentang goreng? kentang goreng yang macam mana? Yang dikeluarkan oleh individu atau syarikat dibuat sendiri atau kilang dan lainlain. Apakah jenis vitamin yang terdapat dalam makanan ringan (kentang goreng dan keropok ikan) tersebut? 2. penyakit apa? 6 . Adakah terdapat kesan yang signifikan jenis makanan ringan dengan penyakit tertentu? Definisi Istilah/Definisi Operasi Definisi istilah atau definisi operasi bermaksud pengkaji memberikan maksud sesuatu istilah yang digunakan dalam konteks kajiannya. Persoalan kajian yang dibina harus merujuk objektif kajian yang hendak dicapai. ”Pada kebiasaannya.

Penyelidikan saintifik bersifat empirik iaitu perlu ada eviden tentang pernyataan-pernyataan yang dibuat melalui analisis data dan maklumat yang dikumpul untuk membuktikan suatu hipotesis atau teori. Walaubagaimana pun. c) Kesahihan Kebolehan suatu instrumen untuk mengukur pembolehubah tertentu. Pengenalan Penyelidikan saintifik adalah penyelidikan yang dijalankan secara tersusun. semua pengukuran terdapat ralat (error). pembaris meter hanya sesuai untuk mengukur panjang dan tidak sesuai untuk mengukur suhu. Penyelidikan saintifik melibatkan : a) pengukuran b) kebolehpercayaan (reliability) c) kesahihan (validity) d) kawalan pembolehubah e) kerawakan (randomization) sampel f) generalisasi hasil kajian a) Pengukuran Proses memberi nilai kepada pembolehubah untuk membolehkan pengkaji membuat analisis data dan seterusnya dapat membuat kesimpulan bagi penyelidikan yang dilakukan. Semakin kecil ralat yang diperolehi. sistematik dan mempunyai pembolehubah yang terkawal. Oleh itu pembaris mempunyai kesahihan yang tinggi apabila 7 .*Pendefinisian istilah yang tepat akan memudahkan seseorang pengkaji itu mengkaji dan mengukurnya PENYELIDIKAN SAINTIFIK 1. semakin tinggi kebolehpercayaan alat ukur (instrumen) yang digunakan. Contoh instrumen kajian ialah soal selidik. b) Kebolehpercayaan Ciri-ciri pengukuran yang dapat memberi nilai atau gambaran yang sama apabila diuji pada sampel yang berlainan. Contoh.

Bagi melihat keberkesanan baja organik ke atas penghasilan buah naga. Satu pokok lain diberikan baja. Pengkaji perlu mengenalpasti instrumen yang digunakan mempuyai kesahihan yang tinggi untuk mengukur suatu pembolehubah supaya data yang diperoleh lebih tepat. f) Generalisasi hasil kajian Biasanya diperoleh di akhir kajian yang memberi gambaran sama ada kesimpulan kajian yang dihasilkan dapat mewakili (representatif) kepada kumpulan sampel atau populasi yang berlainan. Kemudian mengkategorikan pembolehubahpembolehubah tersebut mengikut kajian yang akan dijalankan. 8 . pengkaji perlu membuat satu ekperimen kawalan untuk melihat kesan sebenar keatas eksperimen tersebut. Pembolehubah boleh dibahagikan kepada pembolehubah manipulasi (manipulated variable). pembolehubah bergerak balas (responding variable) dan pembolehubah yang dimalarkan (fixed variable).digunakan untuk mengukur panjang dan mempunyai kesahihan yang sangat rendah jika digunakan untuk mengukur suhu. Pengkaji yang ingin membuat kajian tentang keberkesanan baja organik kepada penghasilan buah naga di Air Paabas perlu mengenal pasti dahulu pembolehubahpembolehubah yang terlibat. Kemudian pengkaji akan bandingkan penghasilan buah naga dari kedua-dua pokok tersebut. d) Kawalan pembolehubah Konsep asas penyelidikan saintifik yang lebih bersifat kajian berbentuk eksperimen. e) Kerawakan sampel Teknik pemilihan sampel secara rawak berasaskan semua sampel mempunyai kemungkinan yang sama untuk dimasukkan dalam kumpulan eksperimen atau kumpulan kawalan. Pemilihan sampel yang baik secara rawak dapat menghasilkan suatu kajian yang representatif kepada satu populasi di mana kajian dilakukan. Hasil kajian yang dilakukan boleh dibuat generalisasi yang baik jika perkara-perkara di atas telah diambil kira sepangjang kajian itu berjalan atau dilakukan. kita perlu ada sebatang pokok buah naga yang tidak diberi baja organik. Bagi semua penyelidikan saintifik berbentuk eksperimen.

dapat diuji. Hipotesis yang baik mempunyai ciri seperti berikut : i) ii) iii) dinyatakan mengikut perkara yang hendak diteroka oleh pengkaji. diukur dan dibuat perbandingan. Penyelidikan yang baik biasanya mempunyai beberapa hipotesis untuk dibuktikan kebenarannya. definisi secara operasi . eviden dan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah tentang suatu fenomena. c) Hipotesis Perumusan jawapan sementara tentang suatu permasalahan dan berusaha untuk mencari untuk mencari jawapan yang sebenarnya melalui eksperimen. jelas. Teori dalam penyelidikan saintifik dapat mengurangkan kekeliruan semasa hendak membuat kajian b) Pernyataan masalah Pernyataan yang bertujuan untuk mengwujudkan satu keadaan yang menggerakkan seseorang untuk menyelesaikan dan membahaskannya. Teori yang baik hanya ada satu idea utama yang mudah untuk difahami dan ia merupakan dsasar penyelidikan saintifik. Keperluan Penyelidikan Saintifik Penyelidikan saintifik memerlukan beberapa perkara seperti : a) teori b) pernyataan masalah c) hipotesis d) Bantuan dan peralatan e) Bebas daripada bias a) Teori Penyelidikan saintifik memerlukan teori yang melibatkan konsep. pernyataan masalah perlu dilakukan secara lebih kritis. sederhana dan terbatas. 9 .2. Oleh itu.

d) Bantuan dan peralatan Penyelidik perlu mendapatkan pelbagai bantuan dari pakar luar dan peralatan yang canggih untuk mendapat keputusan yang lebih tepat. Tujuan penyelidikan ialah untuk mencari kebenaran. Perkara ini mungkin memerlukan sedikit perancangan yang lebih teratur untuk mendapatkan data. Oleh itu penyelidik perlu mempunyai sifat ikhlas dan tidak bias (berat sebelah) semasa hendak membuat kajian atau membuat keputusan. 10 . e) Bebas daripada bias Penyelidikan memerlukan kebebasan mental dan materai untuk membuat kajian. Sebagai seorang penyelidik ia harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dikaji.

Contoh Penyelidikan Saintifik 11 .

tinjauan juga boleh dilakukan melalui media elektronik dalam laman-laman web dalam internet. Kajian yang berkaitan berdasarkan sesuatu tajuk penyelidikan Manakala untuk kajian yang berkaitan. sekurang-kurangnya terdapat tiga gaya penulisan: 1. Tinjauan literatur amat penting kerana ia dapat memberikan idea dan hala tuju mengenai penyelidikan yang akan dilakukan. Tinjauan literatur tajuk hampir sama dalam negeri 6. tesis. Tinjauan literatur bidang sama dalam negeri 4. Buku dan jurnal dirujuk boleh didapati di perpustakaan. Tinjauan literatur tajuk hampir sama luar negeri 7. jurnal. Tinjauan literatur bidang hampir sama luar negeri 12 . 3. Tinjauan literatur tajuk sama luar negeri 3. Pemecahan subtopik berasaskan pembolehubah-pembolehubah yang terlibat dalam penyelidikan berkenaan. atau 2. Kerangka teori (Theoritical framework) 2. dan surat khabar. Selain daripada bahan bercetak. Umumnya ia ditulis mengikut susunan subtopik tertentu mengikut minat dan kaedah yang dipegang oleh seseorang pengkaji.PENGENALAN Tinjauan literatur ialah mengkaji hasil karya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tinjauan literatur tajuk sama dalam negeri 2. maka. Tinjauan ini dilakukan berpandukan kepada bahan-bahan bercetak seperti buku. Terdapat dua komponen utama dalam tinjauan literatur : 1. Tinjauan literatur bidang sama luar negeri 5. Tinjauan literatur bidang hampir sama dalam negeri 8. Pemecahan subtopik mengikut objektif kajian Jika penulisan berdasarkan pemecahan sub-topik kepada kajian dalam dan luar negeri. senarai susunan keutamaan adalah seperti berikut : 1. Pemecahan subtopik kepada kajian dalam negeri dan luar negeri.

membina hipotesis kajian 7. Memang kaedah ini amat baik dan berguna. 4. 5. Ini bermakna. mengumpul maklumat mengenai kerja-kerja penyelidikan yang telah dibuat. mengenalpasti masalah sebenar 6. memberi idea mengenai pembolehubah 2. Sesetengah orang lebih cenderung memulakan pencarian mereka dengan menggunakan komputer (on-line database). mengetahui status kajian itu diluar. • • Bagaimana dan di mana kita harus bermula? Apakah strategi yang paling sesuai digunakan untuk mencari literatur yang relevan? • Apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang telah sedia ada di perpustakaan untuk kemudahan pencarian? Terdapat banyak strategi yang telah digunakan oleh para pengkaji. seseorang yang langsung tiada pengetahuan asas tentang sesuatu topik tertentu akan mempunyai titik permulaan dan urutan yang berbeza dengan mereka yang telah biasa dan mahir. kerana ia banyak bergantung kepada pengkalan data yang disediakan.TUJUAN 1. memperolehi makna dan hubungan antara pembolehubah-pembolehubah. 3. 13 . Ini disebabkan oleh proses pencarian maklumat banyak bergantung kepada pengetahuan dan kemahiran sedia ada pada seseorang. namun ianya mempunyai beberapa kelemahan yang perlu disedari: 1. merancang metodologi yang sesuai STRATEGI PENCARIAN LITERATUR (LITERATURE SEARCH STRATEGY) Kerja-kerja yang berkaitan dengan pencarian kajian literatur boleh menjadi sesuatu yang menggembirakan atau membosankan. Hanya rujukan terkini yang boleh didapati melalui pencarian berkomputer. tetapi tiada satu pun yang terbaik untuk semua orang.

sumber sekunder (secondary sources) seperti buku dan ensaiklopedia. encyclopedias Primary sources – Firsthand source of data in research. merupakan titik permulaan yang baik dalam proses pencarian maklumat kerana ia dapat memberi gambaran yang lebih luas tentang sesuatu masalah atau topik yang ingin dikaji. Dissertation or theses abstracts. 14 .2. Seterusnya. Eg: Journals. Bagi sesetengah orang. the original study. sumber primer (primary sources) digunakan untuk mengukuh dan memantapkan sesuatu idea atau dapatan yang diperolehi sebelumnya. Secondary sources – sources of data in research in which an author has evaluated and summarized previous research. Sukar mendapatkan latar belakang dan overview yang lebih luas (broad overview) tentang sesuatu masalah daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh individu-individu tertentu. Eg: text books.

katakan seorang pengkaji ingin menyiasat perbezaan pengetahuan matematik dan amalan pengajaran di antara guru berpengalaman dan guru baru. Antara persoalan yang boleh ditimbulkan ialah: Sejauh manakah tahap pengetahuan matematik yang dimiliki oleh guru berpengalaman dan guru baru? 15 . kita boleh tentukan persoalan dan objektif kajian.ENAM LANGKAH DALAM PENCARIAN LITERATUR (SIX STEPS IN THE LITERATURE SEARCH) • • Tulis pernyataan masalah Rujuk sumber sekunder (secondary sources) o o Ensaiklopedia Research reviews • • Tentukan descriptors Akses sumber preliminary (preliminary sources) o o o o o Abstrak Indeks Bibliografi Sistem maklumat perpustakaan Pencarian berkomputer Adjusting the scope of the search Obtaining the primary sources Personal computer o • • Perkhidmatan lain di perpustakaan Baca dan rekod literatur Tulis sorotan literatur (i) Menulis pernyataan masalah (Write the problem statement ) Pernyataan masalah perlu ditulis dengan lengkap (complete) dan jitu (concise). Daripada pernyataan masalah. Sebagai contoh.

Antara contoh research review ialah: Review Of Educational Research. Sumber sekunder seperti buku dan ensaiklopedia akan membantu apabila seseorang pengkaji memiliki pengetahuan yang amat terhad tentang topik yang ingin dikaji. pengarang juga telah membuat penerangan yang kritikal dan mensistesiskannya dalam ringkasan yang bersepadu. dll. (ii) Rujuk sumber sekunder ( Consult secondary sources ) Langkah ini akan membantu kita mendapatkan overview bagi sesuatu topik. Encyclopedian Of Educational Research.Adakah tahap pengetahuan matematik mempengaruhi amalan pengajaran ? Apakah sumber pengetahuan matematik bagi seseorang guru ? Persoalan-persoalan ini akan membantu pengkaji menjuruskan pencarian literatur yang benar-benar relevan dan menyeluruh. Annual Review Of Psychology. Walau bagaimanapun ianya boleh diabaikan jika pengkaji telah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perkara tersebut. Ianya akan memberi maklumat latar belakang dan gambaran yang lebih luas hasil penelitian terhadap ringkasan beberapa kajian terdahulu. • Pengumpulan literatur terkini dalam research review telah disediakan oleh mereka yang pakar dan berpengetahuan tinggi. Contoh ensaiklopedia ialah. Encyclopedia Of Physical Education. • Selain daripada koleksi literatur. 16 . • Pengarang (reviewer) selalunya mencadangkan bidang-bidang yang memerlukan kajian lanjutan. Handbook Of Research On Teaching. dll Research Review – Research review adalah sumber maklumat yang terbaik kerana. Psychological Review. Antara sumber sekunder yang terkenal ialah : Ensaiklopedia – Ensaiklopedia menyediakan satu gambaran keseluruhan bagi sesuatu maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian dan ringkasan pengetahuan tentang sesuatu bidang.

Antara contoh indek yang digunakan secara meluas dalam penyelidikan pendidikan ialah seperti. subject matter knowledge. Ianya merupakan sumber maklumat yang amat bernilai. “Education Index”. “PsycINFO2”. Terdapat juga judul-judul yang meliputi buku-buku.umi. expert teacher. “Resources in Education”. 17 . penerbitan rasmi. Descriptor major seperti ‘mathematics expert teacher’ akan menjuruskan lagi hasil pencarian. teaching practices. Antara sumber abstrak yang terbesar ialah.(iii) Tentukan descriptors (Determine descriptors) Descriptors adalah terma-terma yang boleh membantu untuk meneroka sumber yang berkaitan dengan sesuatu topik. dan filem. antara descriptors yang jelas ialah. dan “Current Index to Journals in Education”. PCK (Pedagogical Content Knowledge). yang mana mengandungi abstrak bagi disertasi daripada kebanyakan kolej dan universiti di Amerika Syarikat. Kebanyakan bahan abstrak dan indeks mengandungi makalah jurnal dan kertas kerja persidangan.askeric. “Social Science Index”. “Physical Education Index”. ERIC1 (http://www.com/cresearch/main). dan “Current Content3”.org). “Dissertation Abstracts International” (http://wwwlib. classroom practices. Descriptors boleh diklasifikasikan sebagai major dan minor. dsb. (iv) Mencari sumber preliminary (Search preliminary sources) Biasanya kita menggunakan sumber preliminary untuk mendapatkan sumber primer. mathematical knowledge. Untuk contoh kajian: An Investigation Of Pedagogical Content Knowledge And Teaching Practices Among Experienced And Novice Mathematics Teachers. Indeks – Beberapa indeks menyediakan rujukan kepada majalah dan artikel jurnal yang berkaitan dengan sesuatu topik khusus. khususnya pencarian melalui komputer. Abstrak – Abstrak ialah ringkasan yang padat (concise summary) bagi sesuatu hasil kajian. Sumber preliminary biasanya terdiri daripada abstrak dan indeks. khususnya kepada para pengkaji. Sebahagian daripada pengkalan data (database) mempunyai descriptors yang tersendiri untuk sesuatu topik. professional knowledge. “Psychological Abstracts”.

Sebahagian daripada bibliografi adalah beranotasi (annotated). bergantung kepada bagaimana maklumat itu disenaraikan. nama jurnal. Perlu diingat bahawa seseorang pengkaji tidak wajar mengambil atau mencatat bulat-bulat mana-mana rujukan yang terdapat dalam sesuatu buku atau artikel.org ] 2 PsycINFO – A computer search in the field of behavior science. Semuanya mengandungi nama penulis. ERIC.1 ERIC (Educational Resources Information Center) is the world's largest source of educational information. • Penulis sebelumnya mungkin memperolehi dapatan kajian yang terkeluar dan berbeza daripada maksud penulis asal atau fahaman kita sendiri. tanpa membacanya sendiri. dan maklumat penerbitan. Ini akan dapat meyakinkan kita bahawa sumber-sumber berkenaan benar-benar wujud dan kandungannya relevan dengan topik kajian. tajuk buku / artikel. Ingatlah bahawa : • Penulis sebelumnya mungkin cuai dan memetik sumber atau sumber-sumber yang tidak betul. Terdapat dalam berbagai bentuk. PsycINFO selects key words and lists appropriate titles. Department of Education. is supported by the U. and the National Library of Education.askeric. contains the table of contents of journals published recently within a general content area and divides journals by subarea. 18 .S. established in 1966. with more than 1 million abstracts of documents and journal articles on education research and practice. Bibliografi – Bibliografi menyenaraikan buku-buku dan artikel berkenaan sesuatu topik. iaitu mempunyai penerangan ringkas tentang nature dan skop sesuatu artikel atau buku. Office of Educational Research and Improvement. It also corresponds to the printed indexes Resources in Education (RIE) and Current Index to Journals in Education (CIJE) [http://www. published by the Institute for Science Information. 3 Current contents – This small weekly magazine. identifying authors and journals.

judul buku. Pengkalan data yang besar (seperti ProQuest dan EBSCOHost) perlu dilanggan (subcribe).TelNet ) / “Virtual Integrated Library System” ( VTLS ). “Annotated Bibliography on Movement Education”. dan efisen.com). “Completed Research in Health”. “Physical Education”. Pencarian berkomputer secara on-line memerlukan kemahiran berikut: • • Penyelarasan (adjusting) skop pencarian dengan menggunakan “boolean”. Newsgroup. interlibrary loan. Pencarian berkomputer – Kemudahan perkhidmatan komputer telah memberi sumbangan besar kepada bidang penyelidikan. Dapatkan kata nama (username) dan kata laluan (password) daripada 19 . Selain daripada perkhidmatan yang biasa (seperti katalog. Status dan kedudukan buku-buku yang dikehendaki akan dapat diketahui dengan mudah dan cepat.google. khususnya dalam mencari kajian literatur. Antara sistem yang digunakan oleh kebanyakan perpustakaan universiti ialah “On-line Public Access Catalog” ( OPAC . Hampir semua perpustakaan universiti pada hari ini telah menggunakan sistem pengkalan data berkomputer dan berada dalam talian (on-line) serta boleh diakses di mana-mana.Antara contoh koleksi bibliografi ialah. efektif. dll Sistem maklumat perpustakaan – Penggunaan kad katalog yang mengandungi maklumat penulis dan subjek sudah dianggap ketinggalan zaman. Ianya menjadikan pencarian lebih sistematik. kebanyakan perpustakaan universiti menyediakan koleksi CD-ROM terkini dalam pelbagai bidang dan langganan-langganan terbaru dengan beberapa pengkalan data secara on-line. manakala beberapa terbitan lain boleh diakses secara percuma. e-group. OPAC. menyimpan (save) dan edit fail (artikel yang dipaparkan) • Menggunakan kemudahan Internet seperti search engine (eg: www. dan sebagainya. atau nombor panggilan. Perkhidmatan lain di perpustakaan – Perkhidmatan yang boleh didapati di perpustakaan bergantung kepada institusi di mana anda berada. Memilih artikel berkaitan dari sumber primer. dan sebagainya). Kita boleh memilih sama ada ingin membuat pencarian dengan berdasarkan nama pengarang. Pencarian boleh dibuat sama ada secara on-line atau dengan menggunakan CD-ROM. Terdapat beberapa pengkalan data (database) yang boleh diakses melalui komputer peribadi sama ada di sekolah atau di rumah. FTP.

Ulasan dan abstrak yang baik umumnya mengandungi sekurang-kurangnya lima bahagian utama: 1. untuk akses masuk ke pengkalan data atau jurnal tertentu. (v) Membaca dan merekod literatur (Read and record the liteature) Setelah literatur yang berkaitan dibaca dan difahami. dan maklumat penerbitan) dan membuat ulasan serta abstrak bagi setiap literatur yang terpilih. maka ianya perlu direkod.com/downloadreq. maklumat utama. ulasan dan abstrak boleh dikumpul dengan menggunakan perisian berkomputer. Perekodan melibatkan proses menulis maklumat utama (spt: penulis.htm). Kaedah ini akan menjadikan segala kerja kita lebih mudah. Kajian literatur biasanya mengandungi tiga bahagian utama: • • • Pengenalan (Introduction) Isi (Body) Ringkasan dan kesimpulan (summary and conclusions) 20 . Sebahagian daripada pengkalan data dan e-journal adalah untuk akses dalaman sahaja (accessible in campus only). judul artikel/buku. dibaca dan difahami sepenuhnya. Perbincangan dan kesimpulan Selain daripada mengguna kad-kad yang bersaiz 5” x 3”. nama buku/jurnal. Tujuan dan hipotesis kajian 3. sistematik dan terkini.biblioscape. Metodologi o o o o Reka bentuk kajian Persampelan Instrumen Analisis statistik 4.Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM) di universiti-universiti berkenaan. (vi) Menulis kajian literatur (Write the literature riview) Setelah semua bahan literatur dikumpul. Contohnya: Biblio Reference Manager (http://www. Tajuk kajian 2. proses menulis boleh bermula. Dapatan kajian 5.

1 Menyatakan masalah yang hendak diselesaikan dengan jelas 1.3 1. MENGENAL PASTI DAN MENGANALISIS MASALAH BIL KRITERIA 1.) Kata kunci Pengumpulan Data Kaedah pengumpulan data: disarankan mengumpul data melalui soal selidik sekurang-kurangnya 5 soalan yang berkaitan dengan masalah yang dikenalpasti (soalan mesti dilampirkan) perlu menyatakan tarikh. Setiap pernyataan masalah mesti ada: i.2 Mengumpul data/maklumat yang berkaitan dengan masalah 1.masa. Perlu menggunakan kata kunci untuk menerangkan situasi yang menjurus kepada penyelesaian masalah: Contoh kata kunci: Susah/lambat/bahaya/sakit/penat/membazir tenaga/tidak tepat/tidak tahanlasak 3. 2.lokasi bilangan responden sekurang-kurangnya 30 orang sediakna jadual hasil soal selidik bagi setiap soalan Huraian Data Pelajar perlu menghuraikan data yng diperolehi bagi setiap soalan samada dalm bentuk peratusan carta graf Rumusan Data Rumusan mesti dapat menyokong masalah yang dikenalpasti dinyatakan dalam bentuk peratusan atau bilangan : contohnya : seramai 80% responden mengatakan tangan mereka tercedera sewaktu mengupas durian Peringatan : pelajar jangan sekali-kali menyatakan alat yang hendak dihasilkan dalam bahagian ini 21 .KEMAHIRAN AKADEMIK KAEDAH PENYELIDIKAN SAINTIFIK REKA CIPTA 1. Terangkan situasi dan keperluan orang yang terlibat untuk menunjukan masalah yang timbul.) Situasi masalah ii.4 Menghuraikan data / maklumat dengan tepat Merumus masalah dengan jelas Sumber data / maklumat dinyatakan Borang soal selidik berkaitan Dapat menghubungkait antara data / maklumat dan masalah Pernyataan Masalah 1.

2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua (2) reka ciptaan dan menerangkan tentang kelebihan fungsi dan kelemahan fungsi sumber rujukan itu. Menyenarai maklumat yang diperolehi dari teori-teori yang dianalisis 4. Setiap sumber rujukan dan data yang diambil mesti ada kaitan dengan penyelesaian masalah yang telah dikenal pasti. MEMBUAT PENYELIDIKAN DAN PENYIASATAN BERHUBUNG DENGAN REKA CIPTA BIL KRITERIA 2.1 Mengumpulkan data atau maklumat reka ciptaan yang sedia ada (inovasi) ATAU Mengumpul data/maklumat mengenai reka ciptaan yang baru (penemuan baru) Nyatakan sumber data: Maklumat / bahan bacaan / media cetak / media elektronik / pengalaman sendiri / pengalaman orang lain / soal selidik / temubual 2. 3.2.4 Membuat rumusan daripada hasil dapatan dengan jelas Produk Sedia Ada 1. Membuat rumusan yang menyokong kepada pembinaan produk baru bagi mengatasi masalah yang telah dikenalpasti.2 Menganalisis fungsi reka ciptaan yang sedia ada dengan jelas (inovasi) ATAU Menganalisis teori-teori yang menerangkan fungsi berkaitan (penemuan baru) Menyenaraikan hasil dapatan daripada maklumat yang diperolehi Wajib menyenaraikan sekurang-kurangnya dua reka ciptaan dari segi kelemahan dan kekuatan fungsi (untuk inovasi sahaja) 2. Penemuan Baru 1. contoh : Geseran/tekanan/gravity/apungan/sejatan/Tegangan/putaran/memontum dan lain-lain. Mengumpul teori-teori mengenai penemuan baru 2. 22 . 4. Menganalisis fungsi reka ciptaan yang telah dikenal pasti 3. Menganalisis teori-teori mengenai penemuan baru dengan menaplikasi teori / prinsip hukum alam.3 2. Membuat rumusan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dikenalpasti.

3 3.3. Pelajar dikehendaki :• Menyenaraikan sekurang-krangnya 2 idea yang berlainan cara penyelesaian. Pelajar perlu menunjukkan hasil penyataan gabungan itu dalam bentuk lakaran berlabel.2 4. Membuat Perbandingan Dari Segi Kefungsian Idea − Sekurang-kurangnya dua idea dari segi kekuatan dan kelemahan fungsi − Boleh dinyatakan dalam bentuk jadual atau lakaran berlabel. Mencipta dan mereka bentuk reka ciptaan BIL 4.1 KRITERIA Menghasilkan lakaran perkembangan reka bentuk yang berlabel Mempamerkan gambaran awal reka ciptaan yang berlabel Menghasilkan lakaran reka bentuk sebenar secara terperinci Mengaplikasi rupa bentuk sebenar secara lukisan “rendering” 23 Menghasilkan ilustrasi melalui pandangan perspektif 4.1 Mengenal pasti dua kaedah atau prinsip yang berbeza dan menghasilkan idea dalam bentuk lakaran berlabel 3. 2. • Menerangkan fungsi idea secara ringkas dan jelas. MENJANA DAN MEMBENTUK BERBAGAI-BAGAI IDEA KE ARAH PENYELESAIAN MASALAH BIL KRITERIA 3. • Menjana setiap idea dengan lakaran belabel.4 Lakaran berlabel dan berdimensi Menghasilkan ilustrasi berwarna . 4.3 4. Langkah-langkah Penghasilan • Menyatakan prinsip/idea/konsep/hukum am/hukum alam/sifat tabii dll. Bila disebut gabungan. 3.2 Menjana idea melalui lakaran perkembangan 3. Sekurang-kurangnya dua idea dijana Sekurang-kurangnya dua idea darisegi kekuatan dan kelemahan fungsi. ianya mestilah melibatkan lebih daripada 1 idea.4 Mensintesis idea dengan menunjukkan hasil gabungan dalm bentuk lakaran berlabel Membuat perbandingan dari segi kefungsian idea yang digunakan berbeza dengan alat sedia ada. Sintesis Idea (Gabungan Idea) 1. • Bagaimana prinsip/idea/konsep/hukum am/hukum alam/sifat tabii dll berfungsi dalm menyelesaikan masalah. Contoh : Saya menggabungkan Idea 1 iaitu pengisaran dengan Idea 2 iaitu putaran kerana dirasakan pengisaran dan purata dapat menghancur serta melupuskan kertas.

kuantiti/unit serta anggaran kos bagi setiap bahan 3. (TAK PERLU DIWARNA) Menghasilkan Lakaran Reka Bentuk Sebenar Secara Terperinci Lakaran berlabel dan berdimensi TAK PERLU DIWARNA Mengaplikasi Rupa Bentuk Sebenar Secara Lukisan Menghasilkan ilistrasi berwarna 5. 3. suiz.1 Menyediakan rekod kerja (diari) dan carta alir kerja individu 5.2 Menyenaraikan bahan / komponen yang sesuai untuk pembinaan reka ciptaan Menganggarkan kos pembinaan reka ciptaan Memilih sistem dan fungsi yang berpotensi dan berseuaian dengan reka bentuk reka ciptaan Carta alir menggunakan simbol yang betul 5.4 1. Ukuran dalm dan luar produk tidak dikira sebagai label. motor. SEKURANG-KURANGNYA 2 LAKARAN BERLABEL Gambaran Awal Reka Bentuk Pelajar perlu mempamerkan gambaran awal rekciptaan dalm bentuk 3 dimensi dengan lakaran yang dilabelkan. Rekod Kerja dan Carta Alir Menulis maklumat mengenai semua kerja-kerja penghasilan folio dan artifak kedalam Jadual Rekod Kerja Menyediakan carta alir kerja individu dengan menggunakan simbol yang betul Kesalahan Umum : • Jadual Kerja tiada pengesahan guru pembimbing • Carta alir menggunakan simbol yang salah • Pengisian maklumat dalam carta alir tidak menerangkan kerja individu yang dilaksanakan Bahan 1.3 5. Menyebutkan semua bahan termasuk komponen tambahan. Perancangan pembinaan reka ciptaan BIL KRITERIA 5. 2. Menyenaraikan semua bahan/ komponen yang digunakan dalam penghasilan prototaip. Pelajar perlu juga menghasilkan lakaran dengan beberapa peringkat perkembangan sehingga terhasilnya gambaran awal rekaciptaan. penutup dll. Bahan kitar semula atau guna semula atau percuma perlu juga dianggarkan kosnya ( nilai skrap ) 24 . Contoh label seperti tangkai. saiz. susun atur serta menerangkan pada bahagian yang difikirkan perlu. 2.Lakaran Perkembangan Reka Bentuk Pelajar perlu melakar perkembangan rekabentuk dan aspek seperti rekabentuk.

2. Sekurang-kurangnya 2 langkah pembinaan Peralatan Kerja Pembinaan • Menyenaraikan Peralatan • Menerangkan Kegunaan Spesifikasi Artifak dan Bahan 1. dan lain-lain. Spesifikasi sekurang-kurangnya 2 kategori contohnya: • Saiz/ukuran/dimensi • had kemampuan • komponen • sumber tenaga Mencadangkan Pengubahsuaian Model/Prototaip Dari segi proses/kaedah/bahan 25 .4 Mencadangkan pengubahsuaian model berfungsi / prototaip Langkah-Langkah Pembinaan Artifak 1. Kos pembinaan ialah kos untuk membina satu unit produk. Kesalahan Umum • Kos upah dan sampingan tidak dimasukkan Memilih Sistem dan Fungsi yang Berpotensi dan Bersesuaian dengan Reka Bentuk Reka Ciptaan Contoh : sistem hidrolik. tuas dll 6. Komponen kos pembinaan ialah. Pembinaan reka ciptaan BIL KRITERIA 6. Lakaran kerja pembinaan yang penting mesti dilakarkan dengan berlabel mengikut turutan kerja contohnya cara mengimpal.2 Menyenaraikan peralatan kerja pembinaan 6.1 Menghuraikan langkah-langkah pembinaan reka ciptaan dengan lakaran berlabel 6. electromagnet. memotong.Kos Pembinaan 1. Kos bahan. kos upah dan Kos sampingan 2.3 Menyatakan spesifikasi reka ciptaan -Fungsi -Saiz -Had kemampuan -Dan lain-lain (mana-mana dua) Cadangan dari segi proses/ kaedah / bahan 6. 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful