PENDAHULUAN 1.

1 Sejarah Penggubalan Pelan Integriti Nasional dan Penubuhan Institut Integriti Malaysia Usaha gerakan pemantapan integriti secara holistik di Malaysia telah dimulakan pada tahun 2004 dengan penggubalan Pelan Integriti Nasional (PIN) dan penubuhan Institut Integriti Malaysia (IIM). Ia adalah bertitik tolak daripada Kajian Persepsi Awam Terhada p Rasuah di Malaysia yang telah dijalankan pada tahun 2002 oleh sekumpulan lima orang pakar sains sosial dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan seorang pakar daripada Universiti Utara Malaysia (UUM). Kajian ini melibatkan di antara 7000 hingga 8000 responden daripada pelbagai sektor masyarakat. Dapatan kajian ini telah dibentangkan pada 31 Mac 2003 di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kabinet Mengenai Keutuhan Pengurusan Kerajaan (JKKMKPK) yang telah dipengerusikan oleh YAB Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri ketika itu. Laporan ini antara lain memperakukan tentang perlunya sebuah pelan integriti yang bersifat holistik bagi menangani isu integriti masyarakat dan negara. Di samping itu, laporan ini juga telah memperakukan tentang keperluan penubuhan sebuah institusi khusus bagi tujuan mengkoordinasikan pelaksanaan pelan integriti tersebut. Berdasarkan perakuan-perakuan berkenaan, YAB Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi pada 5 November 2003 telah mengisytiharkan bahawa kerajaan akan menggubal dan melancarkan PIN dan menubuhkan IIM. Selaras dengan pengisytiharan tersebut, pelancaran PIN dan penubuhan IIM telah dibuat pada 23 April 2004. Selain itu, tanggal 5 November setiap tahun telah disytiharkan sebagai Hari Integriti Nasional.

3

Penggubalan PIN serta penubuhan IIM adalah merupakan suatu usaha penting bagi menggembleng seluruh jentera kerajaan, swasta dan segenap lapisan masyarakat dalam suatu gerakan nasional yang terancang, sistematik, bersepadu dan berterusan ke arah pembangunan sebuah negara yang berteraskan nilai murni dan integriti yang tinggi. 1.2 Program Gerakan Pemantapan Integriti Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia Program gerakan pemantapan integriti di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telahpun dilaksanakan secara berterusan, berdasarkan kepada Sasaran Keutamaan Tekad 2008 yang telah digariskan oleh PIN iaitu:

(i)

Mengurangkan gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan;

(ii)

Meningkatkan

kecekapan

dalam

sistem

penyampaian

perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi; (iii) (iv) (v) Meningkatkan tadbir urus korporat dan etika perniagaan; Memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan Meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan lima sasaran keutamaan yang telah digariskan bagi fasa pertama pelaksanaan PIN dan dilaksanakan pada tahun 2004 terancang dan meluas.

2008, program

gerakan pemantapan integriti di peringkat KPM telah dilaksanakan secara serius,

Keseriusan pihak KPM melaksanakan usaha-usaha gerakan pemantapan integriti secara meluas di peringkat Kementerian dapat dilihat melalui penubuhan
4

5

Unit PIN di bawah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia pada 1 Januari 2007. Penubuhan unit ini telah membolehkan pelbagai program gerakan pemantapan integriti di peringkat Kementerian khususnya kepada warga pendidik dilaksanakan.

Di bawah Rancangan Malaysia ke-9 yang antara lain menitikberatkan agenda bagi memperkukuhkan modal insan, usaha pemantapan integriti secara menyeluruh di peringkat Kementerian telah dilaksanakan pada tahun 2007 melalui program Seminar Integriti Warga Pendidik (SIWP) peringkat Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dengan kerjasama IIM. Program SIWP ini dilaksanakan bertujuan bagi mencapai objektif-objektif berikut: (i) Meningkatkan tahap kesedaran serta kefahaman warga pendidik mengenai PIN; (ii) Meningkatkan komitmen warga pendidik mengenai peranan mereka dalam memperkukuhkan integ riti keluarga, masyarakat dan komuniti; dan (iii) Memupuk amalan membudayakan integriti dalam pekerjaan dan kehidupan seharian.

Pada tahun 2008, program ini telah diperluaskan ke peringkat Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) terpilih dan semua Institut Pendidikan Guru (IPG). Berdasarkan kepada kejayaan pelaksanaan program ini pada tahun-tahun sebelumnya, program SIWP telah diteruskan pelaksanaannya pada tahun 2009 ke 21 PPD terpilih, 27 IPG dan 9 Kolej Matrikulasi di seluruh Malaysia. Sebanyak 58 SIWP yang meliputi 69 institusi (36 PPD, 28 IPG, 3 Kolej Matrikulasi dan 2 Kolej MARA) akan dilaksanakan pada tahun 2010 dengan peruntukan dibiayai sepenuhnya oleh pihak IIM disebabkan masalah kekangan peruntukan di peringkat Kementerian.
6

Selain daripada program SIWP yang dilaksanakan di peringkat JPN, PPD, IPG dan Kolej Matrikulasi, Unit PIN juga turut melaksanakan Bengkel Pengurusan Integriti dengan kerjasama agensi-agensi luar seperti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan IIM, di samping pelbagai program pemantapan integriti bagi memenuhi Tekad 2008, PIN.

Di samping itu, Unit PIN juga turut melaksanakan program-program Islam Hadhari yang telah dirangka oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dengan bantuan pegawai kader post JAKIM yang telah ditempatkan di bawah Unit ini. Pelbagai program telah dilaksanakan secara menyeluruh di peringkat Kementerian seperti Bengkel Bina Insan (Jati Diri Hadhari), program „Masih Ada Yang Sayang‟ dan ceramah Penerapan Nilai-Nilai Islam (PNI) sempena hari kebesaran/executive talk .

2.0 PELAN INTEGRITI ORGANISASI, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2.1

Keperluan Penggubalan Pelan Integriti Organisasi

Fasa pertama pelaksanaan PIN yang telah dilaksanakan pada tahun 2004-2008 telah dinilai keberkesanannya oleh pihak IIM. Laporan TEKAD 2008 telah dibentangkan kepada umum bagi meneliti sejauh mana kejayaan usaha kerajaan untuk mempertingkatkan nilai, etika dan integriti masyarakat di Malaysia. Berdasarkan laporan Tekad 2008 tersebut, kerajaan telah memutuskan bahawa ketetapan lima sasaran Tekad 2008 tersebut akan diteruskan pada fasa kedua (2009-2013) dan dikenali sebagai Tekad Integriti dengan sasaran ketetapan seperti berikut:

7

(i)

memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, secara menyeluruh dan berkesan;

(ii)

meningkatkan kecekapan dan sistem penyampaian perkhidmatan awam dan mengatasi kerenah birokrasi;

(iii)

meningkatkan tadbir urus korporat, etika perniagaan dan tanggungjawab sosial korporat;

(iv) (v)

memantapkan institusi keluarga dan komuniti; dan meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan pelaksanaan Tekad Integriti tersebut, pihak KPM telah memutuskan supaya satu Pelan Integriti Organisasi (PIO), KPM digubal dengan mengambil kira semangat dan aspirasi PIN yang telah digubal oleh kerajaan dan disesuaikan pelaksanaannya di peringkat Kementerian. Mengambil kira bahawa kumpulan sasaran di Kementerian terdiri daripada tiga kumpulan utama iaitu murid, warga pendidik dan bukan guru, maka sasaran keutamaan, strategi pelaksanaan dan pelan tindakan yang digubal haruslah mengambil kira kepentingan ketiga-tiga kumpulan sasaran tersebut.

2.2 TEKAD Integriti KPM - Sasaran Keutamaan Pelan Integriti Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia PIO Kementerian adalah penting di dalam memastikan gerakan pemantapan integriti di peringkat KPM berjalan lancar, mencapai matlamatnya dan memenuhi keperluan ketiga-tiga kumpulan sasarannya.

8

Dalam hubungan ini, PIO Kementerian telah disusun berdasarkan empat sasaran keutamaan yang dikenali sebagai TEKAD Integriti KPM sasaran-sasaran berikut: (i) (ii) Memupuk keterampilan dan keperibadian mulia murid; Melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mend idik anak bangsa; (iii) Memerangi gejala rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa secara berkesan di semua peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah; dan (iv) Meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga Kementerian. meliputi

9

10 8

11

1.1

Kepentingan Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti “Modal insan yang berkualiti adalah satu kemestian, bukan lagi satu kemewahan. Kerajaan dan rakyat harus bersama-sama mempunyai tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dengan penuh komitmen. Pendidikan dan latihan kemahiran berkualiti yang berterusan juga akan memastikan modal insan negara kekal relevan dengan kehendak industri dan pasaran serta mampu berdepan dengan cabaran dan suasana antarabangsa yang kian meningkat”.
<$% 1 Lto’ 6I{i Abdull ah Haji Ahmad Badawi

Perdana Menteri Malaysia (Perutusan Hari Pekerja, 1 Mei 2006)

Murid adalah merupakan modal insan negara. Oleh yang demikian, murid yang berketerampilan dan berkeperibadian mulia adalah penting dalam memastikan pembangunan sesebuah negara. Dalam hubungan ini, pendidikan memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan mulia, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan yang ingin dilahirkan perlu mampu untuk berfikir secara kritis dan kreatif, berkemahiran menyelesaikan masalah, berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru, mempunyai ketahanan serta kebolehan untuk berhadapan dengan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah.

Oleh yang demikian, adalah menjadi tugas Kementerian untuk menyediakan generasi muda Malaysia dengan peluang yang luas bagi

12

memperkembangkan potensi diri, melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan membentuk ciri-ciri keperibadian dan perspektif hidup yang membolehkan mereka berjaya dalam kehidupan. Ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu:
3bC2i2iNDC 2i D Dlaysia adalah suatu usaha berterusan ke

3

arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan n bilDlDil 1.2 Strategi Pelaksanaan/Pelan Tindakan Bagi Memupuk Keterampilan dan Keperibadian Mulia Murid Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi memupuk keterampilan dan keperibadian mulia murid adalah berdasarkan fokus-fokus berikut: (i) Memantapkan kurikulum; (ii) Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan; (iii) Melatih murid supaya menguasai kemahiran, berketerampilan dan berperibadi mulia; (i) (i) (ii) Memantapkan program kokurikulum dan sukan; Memperkukuhkan disiplin murid; dan Memantapkan perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin murid.
13

BIL 1.

FOKUS Memantapkan kurikulum

STRATEGI PELAKSANAA N Pengajaran dan Pembelajar an (P&P) dalam bilik darjah yang berkesan oleh guru Meningka tkan keberkes anan P&P guru

PELAN TINDAKAN Mengemask ini kurikulum sekolah mengikut perkemban gan semasa (dalam tempoh 5 hingga 7 Memantapka n P&P guru

AKTI VITI Kursus Orientasi Kepada Jurulatih Utama, Guru, Pegawai JPN, PPD, IPG, Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM), Buku Teks dan Nazir Kursus P&P kepada guru

KUMPUL PELAKSAN A AN SASARA BPK/JPN Guru

INDIKAT OR Peratus guru yang didedah kan kepada kurikulum baru

2.

Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan

Murid

BPSH BPI LP M JNJ K BP G JP N BTP

Peratus an peningk atan murid dalam peperiks aan awam Purata bilangan buku yang dibaca seorang

Memupuk budaya cintakan ilmu pengetahua

Menggalakkan tabiat membaca

- Program Nilam - Kempen Mari Membaca

Murid

15

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAN TINDAKAN PELAKSANAA N Memperoleh ilmu pengetahuan melalui pelbagai sumber/medium Menggiatkan penerbitan dan penterjemahan pelbagai jenis bahan bacaan dalam bentuk bercetak dan bukan

AKTI VITI

- internet - program lawatan program integrasi Penerbitan dan penterjemahan bahan bacaan

KUMPULA N SASARAN Murid/ Komu niti

PELAKSANA

INDIKATO R

Sekolah/Ibu bapa/ Komuniti

Bahagi an/ Jabatan

ITNM/DBP

Peratusa n peningka tan kadar literasi Purata bilangan bahan bacaan yang dihasilkan

17

Meningkatkan usaha bagi menyediak an pendidikan Islam yang berkualiti

Memperkas a pelaksanaa n Pendidikan Islam

Pelaksanaan Program j-QAF (Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain) Pelaksanaan STAM (Sijil Tinggi Agama Malaysia)

Murid

BPI/BPK/LPM

Pencapaian murid dari segi kuantitatif dan kualitiatif

18

BIL

FOKUS

3.

Melatih murid supaya menguasai kemahiran, berketerampila n dan berperibadi mulia

STRATEGI PELAKSANAA N Melengkapkan diri murid dengan pelbagai jenis

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

kemahiran hard dan soft skills

Membina kemahiran berkomunikas i merentas kurikulum dan kokurikulum dengan memperbanyak aktiviti literasi dan hands-on

-Pertandingan berteraskan sains dan matematik seperti Forum Murid, Karnival Pendidikan, Program Pertukaran Murid dan Program Homestay Program Integrasi Murid (RIMUP)

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN BPSH/ Murid BPSBPS K/

INDIKATO R

BSSK/ BPTV/ Pentadbi ran sekolah

Bilangan penyertaan dan pencapaia n murid

Membina penampilan diri yang positif

Menjalankan program/aktivi ti bina diri

- Aktiviti pembentukan karakter (character building) - Aktiviti kerja pasukan (team building ) - Program kepemimpinan murid
19

Murid

BPSH/ BPSBPS K/ BPI/ Pentadbi ran sekolah

Bilanga n penyert aan murid Keberkesa nan aktiviti melalui

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N Memupuk murid supaya menghayati dan mengamalka n nilai-nilai murni,

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Meningkatkan program yang berunsur pembangunan insan

Ceramah, seminar, motivasi dan yang berunsur pembangunan insan Program pemantapan sahsiah

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN BPSH/ Murid BPSBPS K/ BPI/

INDIKATO R

Bilanga n murid Keberkesa nan aktiviti (dengan melalui penggun aan instrume n) - Bilangan penyertaan murid Keberkesa nan aktiviti (dengan melalui penggun aan instrume n)

Pentadbi ran sekolah

budi bahasa dan

Menjalankan programprogram kerja amal dalam masyarakat

- program gotong royong - program lawatan ke rumah orang tua/anak- anak - program yatim kemasyarakatan sekolah

Murid

BPSH/ BPSBPSK/ BSSK/ Pentadbi ran sekolah

20

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N Memastikan sekolah memberi penekanan kepada

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Menekanka n penghayata n 3K

- programprogram 3K di sekolah

keselamatan, kebersihandan kesihatan(3K) murid. 4. Memantapkan program kokurikulum dan sukan Penambahba ikan aktiviti kokurikulum dan sukan Satu murid satu sukan Memastikan murid menyertai aktiviti kokurikulum - Hari Sukan Sekolah - Kejohanan sukan peringkat sekolah/daerah/ negeri/ kebangsaan/ antarabangsa - Penglibatan aktif murid dalam Program kejurulatihan dan kepengadilan
21

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN BPSH/ Murid BPSBPS K/ Pentadbi ran sekolah

INDIKATO R

Murid

BSSK/sekolah

Peratusan sekolah yang mencapai 80 peratus dalam penilaian 3K Peratus pengliba tan murid dalam sukan Peratus murid yang menyertai kokurikulu m secara Bilangan jurulatih yang bertaulia h

Menambah jurulatih yang bertauliah dalam kokurikulum/su kan

Guru

BPSBPS K/ BSSK

BIL

FOKUS

5.

Memperkukuhkan disiplin murid

STRATEGI PELAKSANAA N Pemantauan dan pengesanan keskes jenayah, disiplin dan salah laku

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Penubuhan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin Murid dan Sekretariat Tetap menangani gejala salah laku murid

-Penubuhan Jawatankuasa Induk di setiap sekolah -Menggerakkan Jawatankuasa Bertindak menangani isuisu di sekolah -Kolokium Kelab Pencegahan Jenayah Peringkat Kebangsaan -Program Jati Diri -Program kaunseling

KUMPULA PELAKSANA INDIKATO R N SASARAN BPSH / Murid & - Bilangan Ibu BPSBPS kes yang bapa K diselesaikan

Bilangan murid yang terlibat dalam kes jenayah, disiplin dan salah laku

22

BIL

FOKUS

6.

Memantapkan perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin murid

STRATEGI PELAKSANAA N Pemantauan sekolahsekolah yang menghadapi masalah disiplin Mempelbag aikan saluran aduan

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

teru s

Menugaskan flying squads turun ke sekolah-sekolah yang bermasalah disiplin Memantapkan saluran aduan terus melalui talian terus (hotline ), email, faksimili dan khidmat pesanan ringkas (short

Aktiviti pemantauan oleh flying squads

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN BPSH/ Murid BPSBPS K

INDIKATO R

-Saluran aduan melalui emel: adudisiplin@moe. gov.my -Menjalin kerjasama dengan penduduk setempat melalui „ Hari

Pentadbi ran Sekolah & Pendudu k Setemp at

BPSH/ BPSBPS K/ Pentadbi ran Sekolah

Penguran gan bilangan sekolahs ekolah yang bermasal Masa ah yang diambil bagi mempro ses aduan

23

1

Sasaran 2: MELAHIRKAN WARGA PENDIDIK YANG BERINTEGRITI DAN BERUPAYA MENDIDIK ANAK BANGSA 2.1 Warga Pendidik Sebagai Profesion Paling Dipercayai Rakyat Malaysia Institut Perniagaan Beretika Malaysia (Business Ethics Institute of Malaysia) telah menjalankan „Kajian Mengenai Siapa Yang Paling Dipercayai oleh Rakyat Malaysia‟ (Who do Malaysians Trust Most) pada tahun 2005. Kajian yang telah dijalankan ke atas 2,074 responden ini menunjukkan bahawa daripada lima belas jenis pekerjaan yang disenaraikan, warga pendidik/guru menduduki tangga kedua teratas sebagai pekerjaan yang paling dipercayai oleh rakyat Malaysia.

24

Sebagai antara profesion yang paling dipercayai oleh rakyat Malaysia, maka adalah penting bagi Kementerian bagi memastikan kepercayaan yang diberikan itu tidak digugat oleh perlakuan-perlakuan tidak berintegriti warga pendidik. Oleh yang demikian, adalah penting bagi warga Kementerian memastikan usaha-usaha yang bersepadu dan terancang dilaksanakan bagi memastikan warga pendidik di Malaysia adalah merupakan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa.

2.2

Pengiktirafan Warga Pendidik Sebagai Duta Integriti Kerjaya perguruan adalah berbeza berbanding kerjaya profesional yang

lain di mana guru adalah merupakan ejen sosialisasi masyarakat untuk menginsankan individu dan mewujudkan masyarakat bertamadun. Dalam hubungan ini, PIN telah mensasarkan warga pendidik sebagai „duta integriti‟ iaitu kelompok yang dilihat berupaya bagi menyebar luaskan integriti kepada masyarakat secara umumnya. Selain itu, profesion perguruan yang dilihat oleh masyarakat sebagai profesion yang berintegriti tinggi dan menjadi role model kepada murid juga adalah merupakan antara sebab utama pemilihan warga pendidik sebagai duta integriti oleh IIM. Sehubungan itu, pelbagai program pemantapan integriti telah dilaksanakan kepada warga pendidik, antaranya program SIWP yang telah dijalankan mulai tahun 2007 oleh IIM dengan kerjasama KPM di peringkat JPN, PPD, IPG, dan Kolej Matrikulasi di seluruh Malaysia. Program yang diadakan secara berterusan dan meluas ini diharapkan berupaya membentuk warga pendidik yang berintegriti. Adalah menjadi hasrat agar warga pendidik yang terlibat secara langsung dalam program berkenaan dapat menyebar luaskan mesej integriti kepada rakan sejawat dan murid-muridnya.

25

2.3 Strategi Pelaksanaan/Pelan Tindakan Bagi Melahirkan Warga Pendidik Yang Berintegriti dan Berupaya Mendidik Anak Bangsa Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi melahirkan warga pendidik yang berintegriti dan berupaya mendidik anak bangsa adalah berdasarkan fokus-fokus berikut: (i) (ii) (iii) Melahirkan warga pendidik yang berintegriti; Meningkatkan kualiti warga pendidik; dan Membudayakan integriti
26

di

kalangan

guru

pelatih.

SASARAN 2: MELAHIRKAN WARGA PENDIDIK YANG BERINTEGRITI DAN BERUPAYA MENDIDIK ANAK BANGSA BIL FOKUS STRATEGI PELAKSANAA N Meningkatka n kefahaman warga pendidik mengenai kepentingan integriti PELAN TINDAKAN Program pemantapan integriti di kalangan warga pendidik AKTI VITI Seminar Integriti Warga Pendidik dengan kerjasama IIM Bengkel Pembangunan Individu dan Organisasi Berintegriti dengan kerjasama IIM Bengkel Menjalankan Pengurusan kajian tahap kefahaman integriti warga Kursus Khas pendidik Guru Pendidikan Islam KUMPUL AN SASARA Warg a Pendi dik PELAKSA NA BPSM INDIKATOR

1.

Melahirkan warga pendidik yang berintegriti

Peningkatan tahap kefahaman warga pendidik berdasar kan penilaian dan pemanta uan

Warg a Pendi dik Warga Pendidi k (Guru Pendidi kan Islam)

BPPDP

BPI

27

Hasil kajian tahap kefahaman integriti Pengurangan warga kadar penyalahgu naan kuasa dan penyelewe ngan

28

BIL

FOKUS

2.

Meningkatkan kualiti warga pendidik

STRATEGI PELAKSANAA N Memastikan warga pendidik mempunyai watak pendidik

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Programprogram kecintaan terhadap profesion perguruan

Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) Intervensi KIA2M Pengsiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) Program „Guru Angkat‟ dalam kalangan guru (antara guru baru dan guru cemerlang)

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN BPG/IPG Guru pelatih

INDIKATOR

Pensyar ah IPG Warg a Warga Pendidi k Baru & Warga Pendidi k Warg a Pendi dik

Penilaian dan pemanta uan program

Sekolah

Menilai Tahap Integriti Setiap Warga Pendidik

Instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

Memasukkan kriteria integriti dalam menilai kualiti Warga Pendidik

JNJK

Tahap keberkesan an program melalui penilaian dan Analisa pemantaua peratus pencapaian warga pendidik dalam penilaian

29

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Menilai guru secara berkala

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN JNJK Warga Pendidi k berprest asi rendah

INDIKATOR

Bilangan Penilaian yang dilaksanakan Bilangan tindakan susulan yang diambil Bilangan Program Kesedaran Tatatertib yang diadakan

Mengadakan Pemantauan Guru dari Kes Salah Laku dan Tatatertib

Mengadakan Program Kesedaran Tatatertib dengan memberi pendedahan mengenai peraturanperaturan yang

Warg a Pendi dik

Semua Bahagi an /Jabat an

30

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N Proses pengambilan guruguru yang lebih ketat

PELAN TINDAKAN

Kriteria pengambilan guru-guru diperketatkan dengan menitik beratkan aspek integriti dengan penambahbaik an sistem dan prosedur kerja MS ISO 9001:2008

KUMPULA PELAKSAN A N Pengambilan calon SASARAN BPG Bakal guru melalui beberapa proses tapisan iaitu Ujian MTest, temuduga, pemilihan dan pendaftaran. Setiap proses dikendalikan oleh panel dan Bahagian Pengarah

AKTI VITI

INDIKATOR

Pengurangan aduan mengenai guru yang tidak berkualiti

Pendidikan Guru (BPG.

Pemberian biasiswa Persekutuan Perguruan Program Ijazah Pertama di IPTA kepada calon yang memenuhi syaratsyarat 2.75 ditetapkan yang ke atas, lulus ujian INSAK dan lulus ujian temuduga
31

BT

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N Peningkatan tahap profesionalis me

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

3.

Membudayakan integriti di kalangan guru pelatih

Membudaya kan etika dan integriti dalam semua aspek menjalankan tugas dan tanggungja wab dalam organisasi.

Programprogram pembangunan dan profesionalism e mengikut bidang dilaksanakan Pembudaya an Integriti di dalam kurikulum latihan

Kursus Peningkatan Profesionalism e Kursus Dalam Perkhidmatan 1. Dilaksanakan dalam Kurikulum Bina Insan Guru selama 6 semester dengan berpandukan modul-modul (Buku Panduan Perlaksanaan Bina Insan Guru) tertentu bagi setiap semester: a. Aktiviti Perkhem ahan b. Aktiviti Gotong Royong / khidmat masyaraka t
32

KUMPULA N SASARAN Warg a Pendi dik

PELAKSAN A

INDIKATOR

BPG I PG Semua Bahagi an/ Jabata n BPG

Bilangan program Profesionalis me yang dilaksanakan

Guru Pelatih

Pelaksan aan penilaian dan pemanta uan Kurikulu m

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Program Kursus Ijazah (KPLI) yang memasukkan tajuk-tajuk yang a. Guru Sebagai Satu Profesion (4 jam) yang mengand Konsep Profesio nal dan Profesio
-

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN

INDIKATOR

nal Kod Profesion Etika alis ma Perguruan Malaysia
-

33

Akauntabiliti terhada p sekolah , tingkahl aku murid, profesion

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

KUMPULA PELAKSANA N b.Guru dan Alam SASARAN Pendidika n (2 jam)

AKTI VITI

INDIKATOR

3. Dilaksanakan dalam Kurikulum Program Sarjana Muda Pendidikan Rendah (PISMP) Kurikulum Pengajian Profesional Asas Kepimpinan dan Perkembangan Kredit) merupakan kursus teras.Konsep a.Kod Etika dan Akauntabliti Keguruan b. Isu-isu Etika Guru c. Pengurusan Kewangan d. Peranan Guru Sekolah Rendah e. Kepimpinan 4.Perlaksanaan Sambutan Hari Guru/Bulan
34

35

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

KUMPULA PELAKSANA N Kemerdekaan/Bula SASARAN Bahasa Kembara Merdeka Koir Kemerdekaan Pesta Pantun Sambutan Hari Guru IPG,BPG dan Kebangsaan
-

AKTI VITI

INDIKATOR

36

3

Sasaran 3: MEMERANGI GEJALA RASUAH, PENYELEWENGAN DAN SALAH GUNA KUASA SECARA BER KESAN DI SEMUA PERINGKAT KEMENTERIAN, JABATAN PELAJARAN NEGERI, PEJABAT PELAJARAN DAERAH DAN SEKOLAH 3.1 Persepsi Gejala Rasuah di Malaysia Kajian Persepsi Awam Terhadap Rasuah di Malaysia yang telah

dikoordinasikan oleh pihak SPRM dan dijalankan oleh lima orang pakar sains sosial tempatan daripada UKM dan seorang pakar daripada UUM telah dilaksanakan pada tahun 2002. Hasil dapatan kajian ini mendapati bahawa rata-rata responden mempunyai persepsi bahawa integriti kebanyakan sektor awam adalah tercemar. Dari segi kesanggupan dan kesediaan kakitangan kerajaan bekerjasama untuk membanteras rasuah, hanya 31.1 peratus sahaja bersedia untuk membuat laporan mengenai kegiatan rasuah. Hasil kajian juga mendapati, kategorikategori bahagian yang berkemungkinan terlibat dengan rasuah adalah seperti berikut:

• • • •

15.1 peratus 12.1 peratus 9.8 peratus 8.9 peratus

-

Bahagian Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Bahagian Kewangan / Audit Bahagian Projek / Kontrak

Hasil dapatan kajian inilah yang menjadi titik tolak kepada penggubalan PIN dan penubuhan IIM. Antara masalah utama masyarakat di Malaysia adalah mereka lebih terikat kepada persepsi atau tanggapan umum berhubung sesuatu perkara. Ini adalah selaras dengan kata-kata YAB Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, mantan Perdana Menteri Malaysia yang menyatakan bahawa “we’re

37

plaque by a perception problem

”.

Demikian jugalah halnya dengan isu dan

masalah rasuah di Malaysia di mana walaupun telah banyak usaha, strategi dan program dijalankan bagi memerangi gejala rasuah, namun masalah rasuah masih lagi dipersepsikan sebagai masih serius. Ini adalah berdasarkan jumlah siasatan, tangkapan dan pertuduhan kes-kes rasuah yang semakin meningkat. Berhubung perkara ini, terdapat beberapa persepsi yang telah dibuat oleh masyarakat umum, antaranya: (i) perangkaan rasuah meningkat kerana gejala rasuah seolah-olah diterima oleh sesetengah pihak dalam menjalankan urusan seharian; (ii) (iii) (iv) kurangnya keberkesanan mekanisme penguatkuasaan; undang-undang dan peraturan sedia ada tidak mencukupi; dan langkah-langkah pendidikan, pencegahan dan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap rasuah masih rendah dan kurang berkesan. Walaubagaimanapun, dari sudut pandangan lain, terdapat pihak yang menyatakan bahawa meningkatnya jumlah maklumat dan aduan, siasatan, pendakwaan dan sabitan adalah kerana kejayaan pendekatan pendidikan, kesedaran dan pencegahan yang mana telah membuka kesedaran umum untuk melaporkan insiden-insiden rasuah. Jenayah rasuah berlaku secara sembunyi di antara dua pihak berkepentingan, manakala penyelewengan dan salah guna kuasa pula secara umumnya dilakukan secara bersendirian. Ketiga-tiga salah laku ini perlu dibendung memandangkan ianya berupaya menjadi penyumbang utama kepada krisis nilai sesebuah masyarakat dan meruntuhkan sistem pentadbiran sesebuah kerajaan.

38

3.2 Definisi dan Peruntukan Undang-Undang Yang Berkaitan P.G. Osborne mendefinisikan bribery dan corruption sebagai giving or offering any reward to any person to influence his conduct or the receipt of such reward . Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 tidak mendefinisikan secara terperinci frasa rasuah, namun Seksyen 3, Akta terbabit mendefinisikan suapan sebagai: (i) wang, derma, alang, pinjaman, fi, hadiah, cagaran berharga,harta atau kepentingan mengenai harta, iaitu apa-apa jenis harta, sama ada alih atau tak alih, faedah kewangan, atau apa-apa manfaat seumpama itu yang lain; (ii) apa-apa jawatan, kebesaran, pekerjaan, kontrak pekerjaan atau perkhidmatan, dan apa-apa perjanj ian untuk memberikan pekerjaan atau memberikan perkhidmatan atas apa-apa sifat; (iii) apa-apa bayaran, pelepasan, penunaian atau penyelesaian apaapa pinjaman, obligasi atau liabiliti lain, sama ada keseluruhannya atau sebahagian daripadanya; (iv) apa-apa jenis balasan berharga, apa-apa diskaun, komisen, rebat, bonus, potongan atau peratusan; (v) apa-apa perbuatan menahan diri daripada menuntut apa-apa wang atau nilai wang atau benda berharga; (vi) apa-apa jenis perkhidmatan atau pertolongan lain,termasuk perlindungan daripada apa-apa penalti atau ketidakupayaan yang dikenakan atau yang dikhuatiri atau daripada apa-apa tindakan

39

atau prosiding yang bersifat tatatertib, sivil atau jenayah, sama ada atau tidak sudah dimulakan, dan termasuk penggunaan atau menahan diri daripada menggunakan apa-apa hak atau apa-apa kuasa atau kewajipan rasmi; dan (vii) apa-apa tawaran, aku janji atau janji, sama ada bersyarat atau tidak bersyarat, untuk memberikan suapan mengikut pengertian mana-mana perenggan (a) hingga (f) Seksyen 16 23, Akta yang sama juga menjelaskan secara terperinci

mengenai kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. 3.3 Sistem Penyampaian dan Tadbir Urus Terbaik Di Dalam Sektor Awam Bagi Tujuan Membanteras Rasuah Tadbir urus terbaik adalah penting bagi memastikan sistem penyampaian perkhidmatan awam yang cemerlang dapat di capai. Konsep tadbir urus secara menyeluruh termaktub dalam Perlembagaan Malaysia, Rukun Negara dan prinsip-prinsip Islam Hadhari. Beberapa prinsip tadbir urus yang terbaik telah diserapkan ke dalam pelbagai arahan sektor awam, antaranya: (i) Arahan YAB Perdana Menteri Bil.1 Tahun 1998 yang bertujuan

mengukuhkan integriti sektor awam melalui penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan di peringkat persekutuan, negeri dan daerah bagi mencegah rasuah, amalan salah guna kuasa dan penyelewengan di kalangan pegawai awam. Arahan ini telah dipinda melalui Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 2009 yang mensyaratkan penubuhan Jawatankuasa Keutuhan Tadbir Urus (JKTU) di peringkat Persekutuan dan Negeri sebagai

40

pengukuhan kepada Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan yang telah digerakkan semenjak tahun 1998. (ii) Surat KSN PMS(S) Bil.18114 bertarikh 17 Disember 2007 bertajuk Penubuhan Pasukan Petugas Kha Mengurangkan Kerenah Birokrasi s Bagi yang mengarahkan supaya

satu petugas di peringkat Kementerian ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Menteri berkenaan, bertujuan untuk mengurangkan kerenah birokrasi bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam serta menghapuskan rasuah. (iii) Pelan Integriti Nasional (2004) yang antara lain mensasarkan

peningkatan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awam melalui dwi objektif pengukuhan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang terbaik di samping peningkatan integriti pengurusan dan pentadbiran perkhidmatan awam. Tadbir urus yang terbaik sektor awam adalah berteraskan kepada empat prinsip iaitu integriti, akauntabiliti, pengamanahan dan pengawasan (stewardship ) dan ketelusan. Oleh yang demikian, prinsip tadbir urus yang terbaik adalah penting terutamanya di dalam gerakan pebanterasan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa di peringkat Kementerian, di samping meningkatkan sistem penyampaian Kementerian. 3.4 Ger akan Pemantapan Integriti Yang Telah Dilaksanakan di Peringkat Kementerian Berhubung Gejala Rasuah, Penyelewengan dan Salahguna Kuasa Program gerakan pemantapan integriti yang telah dilaksanakan di peringkat Kementerian adalah berupa program-program ceramah, bengkel dan

41

program bual bicara yang telah dilaksanakan dengan kerjasama SPRM dan IIM dengan mengambil kira warga pendidik dan bukan guru sebagai sasarannya. Selain itu, kawalan-kawalan dalaman yang telah dilaksanakan oleh setiap bahag ian dan jabatan di bawah Kementerian juga bertindak sebagai salah satu kaedah bagi mencegah atau menutup ruang serta peluang yang menjadi punca kepada berlakunya rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan lain-lain kelemahan pengurusan di semua peringkat pelaksanaan operasi Kementerian.

3.5 Strategi Pelaksanaan/Pelan Tindakan bagi Memerangi Gejala Rasuah, Penyelewengan dan Salah Guna Kuasa Secara Berkesan di semua Peringkat Kementerian, JPN, PPD dan sekolah Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi meme sekolah adalah berdasarkan fokus-fokus berikut: (i) memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa; (ii) (iii) (i) menjadikan integriti sebagai budaya Kementerian; memantapkan sistem aduan Kementerian; rangi rasuah,

penyelewengan dan salah guna kuasa di peringkat Kementerian, JPN, PPD dan

memantapkan sistem penyampaian Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa; dan

(i)

memantapkan tadbir urus yang terbaik di peringkat Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa.

42

SASARAN 3: MEMERANGI GEJALA RASUAH, PENYELEWENGAN DAN SA LAH GUNA KUASA SECARA BERKESAN DI SEMUA PERINGKAT KEMENTERIAN, JPN, PPD DAN SEKOLAH BIL FOKUS STRATEGI PELAKSANAA N Meningkatk an kefahaman warga KPM mengenai kepentinga n memerangi rasuah, penyelewe ngan dan salah guna kuasa PELAN TINDAKAN Menjalankan sekurangkurangnya satu bengkel/cera mah/ seminar/ for um/ kempen kesedaran pembanteras an rasuah, penyelewenga n dan salah guna kuasa setiap tahun di peringkat Kementerian, JPN, PPD dan AKTI VITI - Bengkel Pengurusan Integriti dengan kerjasama SPRM / IIM Ceramah ceramah /program bual bicara integriti dengan kerjasama SPRM, IIM, Jabatan Penjara Malaysia dan Polis Di Raja Malaysia. - Kempen „ Warga Berintegriti, Warga Cemerlang ‟ dengan
43

1.

Memerangi rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

KUMPUL AN SASARA Warga KPM

PELAKSAN A BPS M

INDIKATO R Keberkesa nan program berdasark an penilaian tahap kefahama n

Semua Bahagian/ Jabatan di KPM

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N Konsep punitif di atas kesalahan rasuah, penyelewen gan dan salah guna kuasa di kalangan warga KPM

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Tindakan tatatertib ke atas pegawai/kakitan gan yangmelakukan kesalahan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

Perakuan keskes tatatertib oleh Ketua Jabatan atas salah laku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

KUMPULA PELAKSANA INDIKATO R N SASARAN BPSM/JP Ketua Peratus kes– Jabatan N kes / warga tatatertib KPM terhada p pegawai / kakitang an yang melaku kan kesalah an

Meningkatka n kefahaman Ketua Jabatan dan warga KPM akan kepentingan mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawai/kakit

Ceramahceramah tatatertib

Ketua Jabatan/ Warga KPM

BPSM/JP N

Bilangan keskes tatatertib pegawai/k akita ngan yang melakuka n kesalaha n rasuah,

44

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAN TINDAKAN PELAKSANAA N salah guna kuasa.

AKTI VITI

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN

INDIKATOR

2.

Menjadikan integriti sebagai budaya Kementerian

Memberikan pendedahan akan kepentingan budaya integriti

3.

Memantapkan sistem aduan Kementerian

Saluran aduan dalaman/a wam yang mantap

Penganjuran Hari Integriti peringkat Kementerian/ Bahagian/JPN / PPD dan sekolah setiap tahun serta pengisiannya berdasarkan garis panduan Memusatkan pelbagai saluran aduan dalaman dan awam

Sambutan Hari Integriti di peringkat Kementerian/Bah agian/ JPN/PPD dan sekolah Mengisytiharka n tema berunsurkan integriti setiap tahun Pengurusan aduan secara berpusat dan bersepadu Hari Bertemu Pelanggan di peringkat Kementerian
45

Warga Semua KPM Bahagian/ JPN/PPD dan sekolah

oleh Ketua Jabatan yang mempun Inisiatifinisiatif Bahagian/ JPN/PPD dan sekolah dalam membuday akan integriti Laporan menge Peratus aduan yang dapat diambil tindakan dalam tempoh masa yang

Warga Unit KPM Komunikasi Korporat (UKK)

BIL

4.

STRATEGI PELAN TINDAKAN PELAKSANAA N Memantapkan Pemantapan Penggunaan sistem aplikasi sistem penyampaian penyampaian digital/atas Kementerian bagi talian bagi bagi tujuan menutup peluang ketelusan menggantikan rasuah, sistem penyelewengan Menguran pengurusan dan salah guna gkan secara manual kuasa pengguna an elemen subjektif/ budibicara dalam membuat

FOKUS

AKTI VITI

Penggunaan sistem eSPKB dan ePerolehan oleh semua Pusat Tanggungjawab Sistem Pemantauan Projek II (SPPII) Sistem Pengurusan Aset Alih Kerajaan (SPA) digunakan untuk urusan penerimaan, pendaftaran, Sistem Semakan dan Pembayaran Balik Pinjaman Pendidikan Secara Online
46

KUMPULA N SASARAN Semua Bahagi an/ Jabatan

PELAKSANA

INDIKATO R

Semua Bahagian/ Jabatan

Peningka tan bilangan penggun aan dan keberkesa nan sistem penyampaia n

keputusan

Peminja m Tabung Pinjama n Pendidi kan

BT

Jumlah kutipan balik pinjaman tahun 2009 adalah

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Proses penurunan kuasa yang jelas, didokumenka n dan dikemaskini

Penurunan kuasa diturunkan secara bertulis mengikut had kuasa yang telah ditetapkan pegawai Pengemaskinian dilaksanakan berdasarkan keperluan -Melaksanakan penambahbaikan ke atas dasar, perundangan dan peraturan Kementerian, Jabatan/Agensi yang dapat mempertingkatka n kawalan terhadap -Melaksanakan penambahbaikan dalam sistem dan Kementerian, prosedur kerja Jabatan dan Agensi untuk
47

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN Semua Semua Bahagian/ Bahagi Jabatan an/ Jabata n

INDIKATO R

Dokumen penuru nan kuasa

Penambahbaika n bagi mengurangkan kerenah birokrasi

Semua Semua Bahagian Bahagian/ Jabatan / Jabatan

Bilangan penambahbaikan yang dibuat oleh Bahagia n/ Jabatan

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Pemantapan proses kerja bagi meningkatka n kecekapan menjamin akauntabiliti awam ke tahap yang lebih tinggi

mempertingkatk an kecekapan, akauntabiliti, mengurangkan kerenah birokrasi serta menutup peluang bagi perlakuan Memperkemask Penyediaan Garis proses an kerja Panduan supaya teratur Pengurusan dan standard Kewangan KPM serta dapat mempertingkatk Penyediaan Garis an Panduan pematuhan Pengurusan kepada Perolehan dan pekeliling dan Aset KPM peraturan Penyediaan yang Sumber Manusia KPM Penyediaan Garis Panduan Pengurusan KPM Perolehan ICT Penyediaan Senarai Semak Pengurusan berdasarkan teguran 48

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN

INDIKATO R

Warga KPM

Semua Penguranga n Bahagian/Jabat teguran an audit dan Pencapai pengiktirafa n

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

5.

Memantapkan tadbir urus yang terbaik di peringkat Kementerian bagi menutup peluang rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa

Memastikan jentera pentadbiran setiap organisasi ditadbir dengan efisyen, efektif dan berintegriti tinggi

Memanta pkan pentadbir an organisas i

Penganjuran kursuskursus berkaitan pengurusan sumber manusia, kewangan, perolehan dan aset, serta projek Memperkukuhka n visi, misi, objektif organisasi. Menyediakan Manual Prosedur Kerja dan mempamerkan carta aliran kerja supaya diketahui umum. Memperkemaskini kan kod etika dan piagam pelanggan
49

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN

INDIKATO R

Semua Bahagi an/ Jabatan

Semua Bahagian/ Jabatan

Bilangan aduan yang berulang berkurang an

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Penggunaan Senarai Tugas Harian secara berterusan di peringkat Pelaporan/pemant auan status kewangan bulanan di setiap Penguatkuasaan bahagian pusingan kerja di semua peringkat Kementerian mengikut pekeliling yang berkuatkuasa Menyediakan perancangan penempatan yang berasaskan kepada kompetensi dan kesesuaian fungsi tugas (talent manageme nt) Mengadakan perbincangan secara untuk terbuka pemilihan pegawai yang bersesuaian dengan keperluan perjawatan

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN

INDIKATOR

Memantapkan pengurusan sumber manusia supaya sentiasa sistematik dan terancang

Pegawai/ kakitanga n Bahagian/ Jabatan

BPSM Semua Bahagian/Jabat an

Indeks Kepuasan Pekerja (Staff Satisfaction Index - SSI) Pelaporan Audit Nilai

50

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Melaksanakan Inventori Sahsiah Keguruan kepada bakal warga pendidik Menyediakan struktur organisasi dan perjawatan yang mantap Anggaran Belanja Mengurus (Perjawatan) Tahunan Penstrukturan semula organisasi Mewujudkan check and balance dan organisasi sokongan bagi mengelakkan pergantungan kepada seorang Pemantapan Perkongsian tugasan dan maklumat

KUMPULA PELAKSANA INDIKATOR N SASARAN BPSM Bakal Indeks Warga Kepuasa Pendidik n Pekerja (Staff Satisfacti on Index - SSI)

Pegaw ai/ kakitan gan Bahagi an/ Jabata n/ IPG/ sekolah Pegaw ai/ kakitan gan Bahagi an/ Jabata n

BPSM

Pelaporan Sistem penyamp aian yang lebih cekap Indeks Kepuasa n Pekerja (Staff

BPSM Peringkat Bahagian/Jab atan

Penguranga n teguran audit

51

52

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N Menambahb aik penyampaia n di bahagian hadapan

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Memastikan amalan “No Wrong Door Policy ” dijadikan teras dalam hubungan perkhidmatan awam dan pelanggan

Talian Khidmat Pelanggan KPM Menyediakan pegawai pengganti sekiranya pegawai meja

KUMPULA N SASARAN Semua Bahagi an/ Jabata n

PELAKSANA

INDIKATO R

BHEK/UK K Semua Bahagian/ Jabatan

Bilangan aduan yang berulang berkurang an

53

4

Sasaran 4: Meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga Kementerian 4.1 Takrif kesejahteraan dan kualiti hidup masyarakat Laporan Kualiti Hidup Malaysia 1999 yang telah dikeluarkan oleh Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri mendefinisikan kualiti hidup sebagai kemajuan diri, gaya hidup sihat, akses dan kebebasan memperoleh ilmu pengetahuan serta taraf kehidupan yang melebihi keperluan asas dan memenuhi keperluan psikologi untuk mencapai tahap kesejahteraan sosial standing dengan aspirasi negara. Kesejahteraan masyarakat pula didefinisikan sebagai keharmonian masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan seperti integrasi kaum, kejiranan, hormat menghormati dan saling bantu membantu. Secara ringkasnya, kualiti hidup berkait rapat dengan kesejahteraan masyarakat. Kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah matlamat utama pembangunan negara. Pengamalan nilai-nilai murni dan integriti dalam kalangan masyarakat secara berterusan berupaya membantu meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan matlamat pembangunan kerajaan. Peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi memastikan nikmat pembangunan dikecapi oleh setiap lapisan masyarakat. Pengabaian nilainilai murni dan integriti di kalangan individu mengakibatkan penurunan kualiti hidup individu itu sendiri dan seterusnya menjejaskan usaha kerajaan untuk mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Mengambil kira konsep ini, PIO telah mensasarkan peningkatan kualiti hidup dan kesejahteraan warga Kementerian sebagai sasaran kedua. Ini adalah kerana, hanya dengan kualiti hidup yang baik dan kesejahteraan

54

warga Kementerian berupaya melahirkan warga Kementerian yang berintegriti 4.2 Usaha-usaha gerakan pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat yang telah dilaksanakan di perin gkat Kementerian Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 yang merupakan dokumen perancangan pembangunan pendidikan yang bersepadu, komprehensif dan menyeluruh telah menggariskan beberapa strategi dan pelan tindakan yang berkaitan dengan usaha-usaha pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat di bawah Teras 1, PIPP iaitu „Membina Negara Bangsa‟. Strategi -strategi yang berkaitan adalah: (i) Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional; dan (ii) Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Had hari; Ini menunjukkan bahawa, gerakan pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat di peringkat KPM telah dilaksanakan secara serius. Selain itu, pelbagai program kemasyarakatan juga telah dilaksanakan di peringkat Kementerian bagi memastikan warga KPM tidak terdiri daripada mereka yang bersifat individualistik. Program-program ini akan diteruskan dari masa ke semasa bagi menjamin pemantapan kualiti hidup dan kesejahteraan warga KPM.

55

4.3 Strategi

Pelaksanaan/Pelan

Tindakan

Bagi

Meningkatkan

Kesejahteraan dan Kualiti Hidup Warga Kementerian. Strategi Pelaksanaan dan Pelan Tindakan bagi meningkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan warga Kementerian adalah berdasarkan fokus-fokus berikut: (i) (ii) Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional; Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Had hari; (iii) (i) (i) Memupuk semangat bermasyarakat dan kekitaan; Membantu warga KPM yang bermasalah; Menggalakkan program “Pembelajaran Seumur Hidup”, dan Islam

(ii)

Pembangunan inovasi bagi kemajuan kerjaya serta pencapaian diri

56

SASARAN 4: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITI HIDUP WARGA KEMENTERIAN BIL STRATEGI PELAKSANAA N Memantapkan Meningkatkan perpaduan negara tahap dan integrasi kesedaran nasional dan kefahaman warga KPM supaya menghor mati Perlembag aan Persekutu Meningka tkan semangat patriotis me FOKUS PELAN TINDAKAN Mengadakan program berkaitan Perlembag aan Persekutu an AKTI VITI KUMPUL AN SASARA Warga KPM Pendidik Murid Ibu bapa PELAKSAN A -BPSM -BPSH -BPSBPS K -Pentadbi ran Sekolah -Setiap Bahagian/Jab atan Warga KPM Pendidik Murid Ibu bapa -BSSK -BPSH -BPSBPS K -Pentadbi ran Sekolah -Setiap Bahagian/Jab atan INDIKATO R Peningka tan tahap kesedaran dan kefahama n peserta melalui borang soal selidik Peningka tan tahap kesedaran patriotism e peserta melalui borang soal selidik

1.

Mengadakan program bagi tujuan meningkatkan semangat patriotisme di kalangan warga KPM

- Seminar/forum di peringkat Kementerian berhubung kepentingan Perlembagaan Persekutuan dengan kerjasama agensi luar seperti Biro Tata Negara (BTN) - menggiatkan aktiviti Kelab Rukun Negara -Memperbanyakk an program berkonsepkan patriotisme melalui aktiviti kokurikulum - Menyebarkan maklumat dan
57

58

BIL

FOKUS

2.

Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari

STRATEGI PELAKSANAA N Mempelbaga ikan aktiviti untuk membimbin g pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari dalam pembentuka n pemikiran dan kehidupan

PELAN TINDAKAN

Mengadakan seminar, ceramah dan kursus

KUMPULA PELAKSANA N -Bengkel Tasawwur SASARAN BPSM/BPI Warga Islam KPM

AKTI VITI

INDIKATO R

- Bengkel Bina Insan (Jati Diri Hadhari) dengan kerjasama Institut Latihan Islam Malaysia (ILIM) - Bengkel Bina Taqwa (Jati Diri Hadhari) dengan kerjasama ILIM - Program Penerapan Nilai-Nilai Islam (PNI) - Sambutan Harihari Kebesaran Kempen-kempen kualiti hidup: i) Kempen budi bahasa ii) Kempen berjimat
59

Peningka tan tahap keseda ran pesert a terhadap pendekat an Islam Hadhari

Meningkatkan kualiti hidup dari aspek penghay atan kehidupa

Pelaksanaa n program/ke mpen untuk meningkatkan kualiti hidup

Guru Pega wai dan kakitan gan KPM

Semua Bahagian/JPN/ PPD dan sekolah

Penilaian keberkesa nan kempen melalui borang ulasan/ko

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

makanan halal dan berkhasiat

KUMPULA N SASARAN

PELAKSANA

INDIKATO R

Hubungan mesra warga KPM

60

BIL

FOKUS

3.

Memupuk semangat bermasyaraka t dan kekitaan

STRATEGI PELAKSANAA N Mengurangka n sikap mementingk an diri di kalangan warga KPM

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Mengadaka n programprogram kemasyarak atan (psikososial)

Bengkel Pengurusan Integriti Keluarga dan Komuniti - Program „Masih Ada Yang Sayang‟ ke rumah anak-anak yatim, rumah orang-orang tua, warga KPM yang sakit kronik dan lain-lain Agensi Bukan Kerajaan yang memerlukan - Ceramahceramah dengan kerjasama Agensi Bukan Kerajaan seperti PENGASIH dan Malaysian Aids
61

KUMPULA PELAKSANA N SASARAN BPSM Setiap Warga KPM Bahagian/Jab atan

INDIKATO R

Penilaian keberkesa nan program melalui tinjauan secara lisan

BIL

FOKUS

4.

Membantu warga KPM yang bermasalah

STRATEGI PELAKSANAA N Membantu meningkat kan penghayata n dan pengetahu an Menyediaka n platform kepada warga yang bermasalah untuk dibantu

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Mempertingka tkan pelaksanaan program penghayatan di kalangan murid Islam Memberikan (orang asli dan khidmat kaunseling kepada warga KPM yang bermasalah

Program Bil Hal

KUMPULA PELAKSANA INDIKATOR N SASARAN BPI Murid Bilanga orang n asli/saud penyert ara baru aan dalam program

- Khidmat kaunseling kepada pegawai/kakitang an KPM yang datang secara sukarela - Khidmat kaunseling kepada pegawai/kakitang an yang dirujuk oleh Ketua Jabatan - Programprogram motivasi kepada
62

Warga KPM

BPsK

Penguran gan masalah salah laku di kalangan warga KPM

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

5.

Menggalakkan program “Pembelajaran Seumur Hidup”

Menyediakan dana tajaan kepada bakal pendidik dan pendidik Menyediak an kemudahan cuti belajar kepada pendidik

Memberik an penajaan pengajian dan cuti belajar kepada pendidik untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Pertama, Sarjana dan Kedoktoran

KPM yang bermasalah mengikut - Pemberian kategori biasiswa Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) dan cuti belajar bergaji penuh kepada pendidik untuk melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana dan Kedoktoran - Pemberian pinjaman pelajaran kepada warga pendidik untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah pertama di Open University
63

KUMPULA N SASARAN

PELAKSANA INDIKATOR

Warg a Pendi dik

BT

Jumlah pemberian biasiswa HLP dan Cuti Belajar Bergaji Penuh kepada pendidik pada tahun 2009 adalah sebanyak 353 tempat / tawaran

Bakal Pendi dik

Jumlah pember ian biasisw

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

AKTI VITI

Pembelajar an seumur hidup melalui kaedah latihan (training ) Pembelaja ran seumur hidup melalui kaedah pembelaja ran (learning )

Pelan Operasi Latihan (POL)

Program Penghantaran Pelajar Cemerlang dan Program Berkembar B.Ed - Pelaksanaan TESL Pelan Operasi Latihan (POL) di peringkat Kementerian

KUMPULA PELAKSAN A N SASARAN

INDIKATOR

tempat / tawaran

Warga BPSM KPM

Program pembelajaran organisasi (learning organization )

Kursus fungsional seperti kursus kewangan dan perakaunan, kursus perkhidmatan seperti kursus fail dan rekod Kursus generic seperti etika sosial dan perkhidmatan
64

Warga Setiap KPM Bahagian/Jab atan

Peratusan warga KPM yang memenuhi dasar KPM mengikuti latihan 7 hari setahun Penilaian keberkesa nan program melalui soal selidik

65

BIL

FOKUS

STRATEGI PELAKSANAA N

PELAN TINDAKAN

KUMPULA N Awam/Wacana Ilmu SASARAN

AKTI VITI

PELAKSANA INDIKATO R

Wacana Bersama Tokoh Pendidikan Islam Pembacaan buku dan pembentangan Anugerah Inovasi KPM

6.

Pembangunan inovasi bagi kemajuan kerjaya serta pencapaian diri

Menggalakk an inisiatif inovasi di kalangan warga KPM

Pengiktirafan bagi pembangun an pendidikan dan inovasi

Warga KPM

BPSM

Konvensyen Inovasi Pendidikan Islam

Warga Pendidi k (Guru Pendidi kan Islam)

BPI

Bilangan penghasil an inovasi yang diiktiraf oleh agensi/pih ak yang berkuasa

66