Sekolah Menengah Kebangsaan CONVENT BUTTERWOTH

KERJA KURSUS GEOGRAFI

TAJUK:

Komposisi penduduk dan kaitannya dengan jenis pekerjaan di taman sikap, Seberang Jaya, pulau pinang dan perbandingan dengan Thailand (Bangkok)
NAMA: SARAH AMILIA ONG KELAS: 2CERGAS SEKOLAH: S.M.K CONVENT BUTTERWOTH NAMA GURU GEOGRAFI: Cik Anira bt Anim

Penghargaaan

Saya bersyukur kepada tuhan kerana izin-Nya saya dapat menyiapkan kerja kursus ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih saya kepada kedua-dua ibu-bapa saya yang tidak jemu-jemu membantu dan memberi dorongan kepada saya selama ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada guru Geografi saya iaitu Cik Amirah bt Anim. Beliau telah banyak memberi tunjuk ajar, panduan, nasihat, serta bimbingan sepanjang tempoh kajian dijalankan. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang juga banyak membantu saya membuat tijauan, membuat rujukan, dan sama-sama menyiapkan kerja kursus geografi ini. Tidak ketinggalan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang banyak memberi bantuan serta kebenaran untuk menjalankan kerja kursus ini. Selain itu, Saya mengucapkan terima kasih kepada penduduk Taman Siakap yang memberi kerjasama yang baik semasa sesi temu bual dijalankan. Akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut menjayakan kerja kursus saya ini. Sekian, terima kasih

Pendahuluan

Saya Sarah Amilia Ong dari tingkatan 2 cergas di SMK CONVENT BUTTERWOTH.Tujuan saya menjalan kajian ini adalah bagi

memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran Geografi untuk PMR yang mewajibkan setiap pelajar menjalankan kerja kursus Geografi.

Tajuk kajian saya ialah Komposisi Penduduk dan Kaitannya dengan Jenis Perkerjaan di Taman Siakap, Seberang Jaya dan Perbandingan dengan Thailand Bangkok. Saya telah menjalankan kajian tentang komposisi penduduk di sebahagian kawasan perumahan Taman Siakap. Saya juga menjalankan temu bual tentang jenis pekerjaaan penduduk di kawasan kajian.

Melalui kajian dijalankan, Saya mempelajari kaedah merekod data dan mempersembahkan data dalam bentuk jadual dan graf. Saya juga dapat mengenal pasti komposisi penduduk di kawasan kajian, dan juga jenis pekerjaan penduduk. Saya berbangga dengan penduduk yang berbilang kaum di kawasan kediaman saya

Sekian terima kasih,

Objektif Kajian
Objektif kajian saya ialah:

a) Mengenal pasti komposisi penduduk di kawasan kajian dari segi jentina dan kaum (b) Mengkaji jenis-jenis pekerjaan penduduk di kawasan kajian. c) Merekod dan mempersembahkan maklumat dan data dalam bentuk jadual dan graf, dan peta lakar. d ) Menyatakan kaitan antara komposisi penduduk dengan jenis pekerjaan di kawasan kajian.

Kawasan Kajian
Kawasan kajian saya merupakan sebahagian daripada kawasan perumahan Taman Siakap terletak kira-kira 3.0 kilometer dari pusat bandar seberang jaya. Lihat peta 1 yang menunjukkan Bandar seberang jaya dan peta 2 menunjukkan Taman Siakap, Seberang Jaya. Kawasan kajian terletak di utara Sekolah Menengah kebangsaan convent butterworth, Butterworth. Luas kawasan Taman Siakap ialah satu kilometer persegi. Terdapat kira-kira 560 buah rumah di taman ini terletak di kawasan yang rata. Ada sebuah anak sungai yang menjadi sempadan anatara kawasan chai leng park dan seberang jaya.

Saya memilih Taman siakap ini kerana kawasan ini unik dan ia telah dibahagikan sempadan antara Seberang Jaya dan Chai Leng Park. Penduduknya pula belbagai kaum dan saling tolong menolong antara satu sama lain. Di samping itu, sekolah saya terletak 5.3 kilometer dari rumah saya.

Kaedah Kajian
Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk menyiapkan kerja kursus ini. Antaranya ialah: • • • • Kaedah Pemerhatian Kaedah Temu Bual Soal selidik rujukan

1.Kaedah Pemerhatian
-Pemerhatian telah dilakukan untuk mengenal pasti komposisi penduduk dan mengikut kaum dan jentina.

2. Kaedah Temu Bual
-Saya telah menemu bual beberapa 20 orang penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Tujuannya untuk memperoleh maklumat tentang jenis pekerjaan mereka.

3. Soal Selidik
-saya telah soal selidik tentang komposisi penduduk dan kaitannya dengan jenis pekerjaan di thailand (bangkok)

4. Rujukan
-saya telah membuat beberapa rujukan tentang komposisi penduduk di thailand dan pekerjaannya

Hasil Kajian
Jadual 1 menunjukkan komposisi penduduk di Taman Siakap. Penduduk di kawasan kajian ini terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina, India. Saya mendapati jumlah penduduk di taman siakap (berdasarkan 20 buah rumah terpilih) ialah 75 orang Bilangan kaum melayu berjumlah 30 orang, iaitu 32 peratus daripada jumlah penduduk. Bilangan kaum cina ialah 20 orang atau 23.8 peratus daripada jumlah penduduk. Bilangan kaum india pula ialah 16 orang iaitu 18.5 peratus

daripada jumlah penduduk. Bilangan kaum lain berjumlah 5 orang, atau 5.5 peratus daripada jumlah penduduk.

Jumlah

Jantina

Melayu 9 21 30 8

Cina

India 7 9 16

Lain-lain 1 4 5

Jumlah 25 52 77

Lelaki Perempuan Jumlah (Peratus)

18 26

Berpandukan Graf 1, didapati penduduk di Taman siakap terdiri daripada tiga kaum yang utama, iaitu Melayu, cina dan India. Lebih separuh daripada jumlah penduduk terdiri daripada kaum Melayu. Kaum kedua besar ialah cina diikuti oleh india dan lain lain. Secara kesuluruh, bilangan wanita lebih ramai daripada lelak,i khususnya di kalangan kaum melayu dan cina. Bilangan perempuan india melebihi bilangan lelaki cina seramai 4 orang. Bagi kaum Melayu pula, bilangan permpuan bilangan perempuan melebihi bilangan lelaki seramai 2 orang. Bilangan lelaki india dan bilangan perempuan india pula adalah sama.

Jenis Pekerjaan

Bilangan mengikut kaum Melay u Cina India lainlain Jumlah

Guru Perniaga Doktor Accountan t (Bank) Inspektor (Polis)

2 1

1 6 1 1

1 1

Pensyarah Pengurus Syarikat Penguam Jurutera 2 6 1 3

Jumlah

8

7

3

1

12

Lampiran A

Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth, 12300 Butterworth, Pulau Pinang Borang Temu Bual
1. Nama Murid:____________________________________ 2. Tingkatan 3. Tarikh 4. Kawasan kajian :____________________________________ :____________________________________ :____________________________________

5. Nama Respoden :_________________________________ 6. Jantina :_____________________________________ Melayu

7. Kaum (pangkah dalam petak berkenaan):

Cina India Lain-lain 8. Bilangan Penghuni:_________________________________ 9. Jenis Pekerjaan :__________________________________

10. Bilangan yang bekerja:______________________________

Lampiran B Surat Kebenaran Sekolah ______________________________________________
Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth, 12300 Butterworth, Pulau Pinang.
______________________________________________________________ Tarikh:26 August 2010
KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

Tuan/Puan
Kajian Geografi Tempatan (KGT)

Perkara di atas dirujuk: 2. Adalah dimaklumkan bahawa Sarah Amilia Ong (No. K/P 960309-07-5384) adalah murid Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth, Butterworth. Murid ini dikehendaki menjalankan kerja lapang untuk memenuhi kehendak Sukatan Pelajaran Geografi KBSM di Tingkatan 2. 3. Pihak sekolah ingin meminta jasa baik tuan/puan untuk membenarkan murid ini menjalankan temu bual dan memperoleh maklumat berkenaan daripada pihak tuan/puan.

Sekian, Terima Kasih. “BERKHIMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah,

………………………………………… ( Puan Chew Saw Hwa ) Pengetua, SMK CONVENT BUTTERWOTH 12100 Butterwoth, Pulau pinang

Lampiran C

Surat Kebenaran Ibu Bapa
______________________________________________________________ Muhd Syafiq Nor Ong 7, lorong siakap 16, Taman Siakap 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang. ______________________________________________________________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Convent Butterworth 12300 Butterworth, Pulau Pinang. Tuan, Menjalankan Kerja Lapangan Merujuk Perkara di atas Saya Muhd Syafiq Nor Ong, membenarkan anak saya, Sarah amilia Ong murid daripada tingkatan 2 cergas, Untuk menjalankan kerja lapangan bagi memenuhi sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan 2 2. Saya faham semasa menjalankan kerja lapangan ini, jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak saya, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah.

Sekian Terima kasih. Yang Benar, ………………………………. (Muhd Syafiq Nor Ong)

Rumusan

Kajian yang telah saya jalankan menunjukkan Taman Siakap mempunyai komposisi penduduk yang berbilang kaum berbading dengan Bangkok Thailand. Tiga kaum yang utama di taman Siakap ialah Melayu, Cina dan India. Secara am, bilangan penduduk perempuan lebih ramai daripada lelaki sama dengan Bangkok (Thailand). Keduadua taman dan tempat ialah sama kerana semua penduduk Bekerja dalam bidang perkhimatan atau perniagaan. Kedudukan kedudukan kwasan kajian yang menghampiri dengan bandar membolehkan penduduk di taman Siakap kebanyakan penduduk pergi ke tempat kerja dengan mudah. Penduduk juga dapat menikmati kemudahan-kemudahan awam yang telah disediakan kepada kita.

Rujukan
1.Buku Teks Geografi tingkatan 2
Pengarang :Lim Jin Choon Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Ratnam Karuppiah Servai Percetakan: RINA SDN.BHD

2.. INTERNET
http://maps.google.com http://en.wikipedia.org/wiki/Bangkok