[GEOGRAFI PENDUDUK] 1.

0 PENGENALAN

2010

Buku yang berjudul ³ An Essay of Population´ telah membincangkan secara mendalam tentang teori Malthus yang telah dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Beliau merupakan salah seorang ahli sarjana yang berpengaruh dalam ekonomi politik dan demografi. Dalam esei ini, beliau telah membincangkan secara meluas tentang teorinya yang berkaitan dengan kependudukan di muka bumi ini. Dalam esei ini, Malthus telah memberi idea tentang makanan dan kependudukan yang mula diterbitkan pada tahun 1798. Kewujudan teori ini adalah berasaskan kepada kejadian bencana dan kemelaratan yang menimpa negara England pada masa tersebut. jika kita mendalami dengan lebih terperinci mengenai teori Malthus, sememangnya bumi kita semakin mengalami kekurangan sumber sama ada sumber air, makanan, tanah dan sebagainya sedangkan pertumbuhan atau pembiakan manusia semakin bertambah dengan cepat. Terdapat banyak perkara yang telah dibincangkan oleh Thomas Robert Malthus dalam teorinya iaitu mengenai empat perkara penting yang diusulkan dalam teori Malthus. Antaranya ialah makanan penting dalam kewujudan manusia, kuasa manusia lebih besar daripada kuasa bumi untuk mendapatkan sumber, emosi yang kuat antara jantina dan penduduk akan bertambah secara geometri manakala makanan bertambah mengikut nisbah aritmetik. Selain itu, teori Malthus dalam bukunya ³ An Essay of Population ³ juga telah memberi usul tentang beberapa cara untuk menghalang pertumbuhan penduduk.

1|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK] 2.0 IDEA-IDEA PENTING DALAM TEORI MALTHUS

2010

2.1 Penduduk bertambah secara geometri manakala makanan bertambah mengikut nisbah aritmetik Dalam esei ini, Malthus telah menyatakan bahawa ³ penduduk, jika tidak dikawal akan bertambah mengikut geometri manakala saradiri akan bertambah mengikut nisbah aritmetik ³.Dalam konteks yang lebih mudah, pertambahan penduduk adalah bertambah dengan dengan cepat iaitu secara geometri ( 1,2,4,8,16,32«), manakala makanan pula bertambah secara perlahan-lahan iaitu secara aritmetik (1,2,3,4,5,6«). Berdasarkan kepada penyataan daripada Malthus, penduduk perlu dikawal bagi mengelakkan pertumbuhan yang pesat supaya bekalan makanan yang ada mampu menampung kehidupan manusia yang ada pada masa akan datang. Malthus berpendapat sedemikian ekoran daripada tekanan penduduk yang pernah terjadi dimana penduduk Eropah ramai yang miskin pada masa itu. Menurut Charles L. Harper (2008) yang menyatakan bahawa pertambahan penduduk dunia dan pertumbuhan dalam industri akan meningkatkan permintaan terhadap makanan dengan lebih cepat yang akan menurukan tingkat upah dan peningkatan terhadap makanan import. Pemikiran klasikal ekonomi berpendapat bahawa terdapat batasan-batasan terhadap perluasan pertanian yang akan menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja dan sumber input terbatas. Kenyataan ini jelas menunjukkan bahawa pertumbuhan penduduk tidak mampu diikuti oleh pertumbuhan dalam makanan. Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan makanan tidak mampu bergerak secara seiringan.

2|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK]

2010

Pada masa tertentu, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat perlu dihentikan dengan secepat yang mungkin. Keadaan ini perlu sama ada bagi memastikan sekatan terhadap pengembangan pertumbuhan dalam peralihan demografi atau memastikan keseimbangan antara penduduk dengan sumber daya dapat dibentuk dengan lebih dramatik (Arthur, Judith dan Jerome, 1985). Seperti yang kita tahu, pertambahan penduduk akan berlaku secara cepat dan impak kepada pertambahan penduduk ini akan berlaku pada masa akan datang dimana pada suatu ketika nanti semua bekalan makanan menjadi semakin berkurangan akibat pertambahan penduduk yang tidak dikawal. Malthus juga berpendapat bahawa ekonomi tidak dapat meningkatkan bekalan makanan kerana terdapat keterbatasan terhadap bekalan tanah. Oleh itu, Malthus juga berpendapat jumlah penduduk dapat dikawal dengan mengekang pertumbuhan penduduk melalui dua cara iaitu menekankan kelahiran (preventive checks) dan melalui proses kematian (positif checks). Melalui kelahiran, ppengekangan terhadap nafsu seks perlu dilakukan. Manakala, melalui proses kematian pula, terdapat dua cara iaitu dengan cara kekejaman seperti pembunuhan dan kesengsaraan seperti adanya penyakit, kebuluran, bencana alam dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk yang berlaku ndi buka bumi ini dapat ditunjukkan dalam rajah di bawah yang menerangkan bagaimana penduduk dunia dan benua-benua utama bertambah pada masa dahulu dan pada masa akan datang. Dengan itru, rajah 1 merupakan rajah pertumbuhan penduduk dunia yang telah dibentuk melalui model-model pertumbuhan penduduk ringkas dalam Model Pertumbuhan Malthusian dan model logistik.

3|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK]

2010

Rajah 1: Pertumbuhan penduduk zaman dahulu dan unjuran penduduk pada zaman akan datang mengikut benua. (sumber:http://ms.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_penduduk)

4|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK] 2.2 Makanan penting bagi kewujudan manusia Selain daripada itu,

2010

perkara penting yang lain yang boleh dirumuskan dalam teori

Malthus adalah makanan penting bagi kewujudan manusia. Kita semua tahu bahawa makanan sememangnya penting dalam pertumbuhan manusia bagi menampung kehidupan seharian mereka. Oleh itu, penduduk amat bergantung kepada sumber makanan bagi meneruskan kehidupan di samping membantu dalam pertumbuhan penduduk. Secara umumnya, makanan yang ada di muka bumi ini adalah terlalu terhad jika dibandingkan dengan penduduk dunia yang semakin hari semakin bertambah. Setiap penduduk yang ada di muka bumi ini pasti akan melakukan permintaan terhadap makanan bagi manampung kehidupan dimana makanan merupakan asas penting untuk terus hidup. Sekiranya pertumbuhan makanan adalah lebih cepat melebihi keperluan penduduk, maka penduduk mampu bertambah dengan cepat. selain itu, Malthus juga berfikiran bahwa jika makanan dapat dtingkatkan, maka pertumbuhan penduduk akan meningkat dengan cepat. Menurut Katimah Rostam, Malthus berpendapat bahawa masalah kekurangan makanan boleh menjadi penghalang utama proses pertumbuhan penduduk yang pesat di dunia, khususnya di negara-negara yang sedang membangun. Walau bagaimanapun, andaian bahawa penduduk yang kekurangan makanan boleh menahan keberahian jantina, melambatkan perkahwinan atau mengurangkan jumlah anak. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa pertumbuhan makanan amat penting dalam meningkatkan pertumbuhan penduduk di dunia kerana setiap mahluk di buka bumi amat bergantung sepenuhnya dengan sumber makanan.

5|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK]

2010

2.3 Kuasa yang ada pada manusia lebih besar daripada kuasa bumi untuk mengeluarkan saradiri manusia Dalam konteks ini, manusia mempunyai kuasa yang lebih besar dalam pertumbuhan manusia. Hal ini adalah disebabkan oleh hubungan antara jantina yang amat kuat yang tidak mampu dicegah dan seterusnya menyebabkan kadar kelahiran penduduk dunia menjadi tinggi. Sedangkan makanan pula tidak mampu mengikuti pertumbuhan penduduk yang hanya mampu bertambah secara berderet. Pendek kata, bumi tidak mampu menghasilkan makanan yang banyak yang boleh disediakan untuk bekalan manusia yang bertambah dengan cepat. Oleh itu, manusia dikatakan mempunyai kuasa yang tinggi jika dibandingkan dengan kuasa yang ada pada bumi. Secara realitinya, manusia memerlukan makanan sebagai sumber makanan untuk terus hidup. Pertumbuhan penduduk yang pesat yang berlaku di atas bumi ini telah menyebabkan berlakunya permintaan yang tinggi terhadap bekalan makanan, sedangkan menurut Malthus, makanan adalah terhad pengeluarannya. Kuasa yang tinggi yang terletak pada manusia adalah apabila manusia tidak mampu mengawal emosi antara jantina yang merupakan salah satu kuasa manusia dalam mempercepatkan pertumbuhan penduduk. Manakala kuasa yang ada pada bumi tidak sekuat kuasa manusia kerana bumi tidak mampu menghasilkan bekalan makanan yang cukup seiringan dengan pertumbuhan penduduk di dunia.

6|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK] 2.4 Emosi yang kuat antara jantina sangat penting

2010

Dalam teori Malthus, emosi yang kuat antara jantina juga merupakan salah satu perkara yang penting yang turut diulaskan oleh beliau dalam teorinya. Dalam bahasa yang lebih mudah, Malthus berpendapat bahawa pertumbuhan penduduk yang cepat ini adalah disebabkan oleh hubungan kelamin antara jantina iaitu lelaki dan perempuan tidak dapat dihentikan. Ekoran daripada hubungan yang kuat antara jantina, maka kadar kelahiran adalah tinggi dan ini akan menyebabkan kadar pertumbuhan penduduk juga menjadi tinggi. Secara umumnya, pertumbuhan penduduk yang pesat mempunyai hubungkait yang kuat dengan hubungan seksual antara lelaki dan perempuan. Oleh itu, Malthus cuba mencadang mengenai penyekatan terhadap pertumbuhan penduduk di dunia melalui penyekatan kelahiran (preventive checks). Namun begitu, kadar kelahiran dalam kalangan masyarakat amat sukar dihentikan ekoran daripada hubungan yang kuat tersebut. Lebihan penduduk akan berlaku di sesuatu tempat sekiranya penduduk tidak dapat mengawal perkahwinan dan peningkatan dalam jumlah keluarga (Charles L. Harper, 2008). Sekiranya pertumbuhan penduduk tidak mampu dikawal, maka hal ini akan menyebabkan berlakunya masalah dalam bekalan makanan iaitu kekurangan makanan sedangkan pertumbuhan penduduk adalah semakin meningkat. Pendek kata, pertumbuhan penduduk yang pesat ini tidak dapat diikuti oleh pertumbuhan dalam bekalan makanan.

7|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK] 3.0

2010

FAKTOR YANG MENEKAN PERKEMBANGAN PENDUDUK Dalam teori ini, Malthus telah menekankan dua cara yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk supaya penduduk dapat keluar dari masalah kekurangan

makanan. Beliau memberi cadangan bahawa pertumbuhan penduduk dapat dikawal melalui dua cara iaitu melalui pencegahan kelahiran (preventive checks) dan melalui proses kematian (positif checks) yang dibahagi kepada dua cara iaitu dengan kekejaman dan kesengsaraan (Charles L. harper, 2008). Melalui pencegahan kelahiran ini, perempuan dengan lelaki harus mempunyai pengekangan diri. Hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan harus dicegah bagi memastikan supaya pencegahan terhadap kadar kelahiran dapat dilakukan. Bagi Malthus, pencegahan kelahiran yang dapat diterima hanya apabila seseorang individu mampu mengekalkan keperawanan dan menangguhkan perkahwinan. Dalam hal ini, Malthus tidak bersetuju sekiranya berlaku kaedah penguguran bagi mencegah kelahiran. Manakala melalui proses kematian yang dianggap kejam berlaku apabila adanya pembunuhan mahupun peperangan. Kematian yang dianggap sengsara pula adalah seperti wabak penyakit, kebuluran dan sebagainya. proses ini adalah bertujuan untuk mengimbangkan pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan makanan yang dikatakan bahawa pertumbuhan penduduk adalah lebih cepat daripada pertumbuhan makanan.

8|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK] 4.0 SOKONGAN DAN KRITIKAN

2010

Sejak teori Malthus ini diperkenalkan, ia amat berpengaruh kepada semua penduduk, banyak yang dapat menerima pendapat Malthus. Namun pada suatu masa pula, ada juga yang menolak pendapat Malthus atas beberapa sebab yang boleh dianggap munasabah. Kelompok yang dapat menerima dan menyokong pendapat Malthus, mereka dikenali sebagai kelompok Neo-Malthusian. Manakala, bagi yang mengkritik dan tidak sependapat dengan teori Malthus pula dianggap sebagai aliran Marxist yang dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Berdasarkan teori ini, salah sseorang tokoh yang telah menyokong teori Malthus ialah E.A Wrigley yang telah menfokuskan penelitiannya terhadap teori Malthus pada ekonomi Inggeris dan sejarah penduduk. Bagi yang menentang pendapat Malthus pula yang dikenali sebagai aliran Marxist dengan mengkritik pendapat Malthus bahawa Malthus tidak memperhitungkan kemajuan-kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi, terutamanya dalam bidang pertanian. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka produktiviti manusia utuk menghasilkan bahan makanan akan meningkat dan manusia mampu menghasilkan makanan dalam kuantiti yang lebih banyak. Selain daripada itu, Malthus juga tidak memperhitungkan usaha pencegahan kelahiran yang ada pada masa kini. Menurut Marl (Wee,1992) yang menyatakan bahawa teori Malthus ini bersifat abstrak, beliau telah mengabaikan faktor seperti perkembangan kekuatan produktif dalam penghasilan bahan makanan yang dikatakan adanya perbaikan dalam teknologi pertanian dan mengabaikan uasah yang ada dalam pencegahan kelahiran (Denny D. Tjahjadi,2009).

9|P a ge

[GEOGRAFI PENDUDUK] 5.0 PENUTUP

2010

Secara kesimpulannya, teori Malthus merupakan salah satu teori yang amat dikenali ramai sejak ia mula diterbitkan pada tahun 1798. Berdasarkan kepada teori tersebut, dapat disimpulkan bahawa Malthus telah menekankan bahawa pertumbuhan penduduk adalah lebih lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan dalam sumber makanan. keadaan ini telah menyebabkan penduduk perlu bersasing bagi mendapatkan bekalan makanan yang menurut Malthus pengeluarannya adalah terhad. Hal ini ekoran daripada hubungan kelamin diantara lelaki dan perempuan sangat kuat sehingga menyebabkan pertumbuhan penduduk sukar untuk dikawal. Dengan kata lain, kuasa yang ada pada manusia adalah lebih kuat daripada kuasa yang ada pada bumi untuk menghasilkan makanan. Oleh itu, Malthus mencadangkan dua cara untuk mengurangkan pertumbuhan penduduk supaya dapat diikuti oleh pertumbuhan bekalan makanan. namun begitu, terdapat banyak perkara yang tidak diambilkira oleh Malthus mengenai teorinya, oleh itu terdapat sesetenggah pihak yang kurang bersetuju dengan pandangan Malthus. Banyak perkara telah diambilkira bagi mengkritik pendapat Malthus ini seperti perkembangan teknologi, perkembangan idea yang berkaitan dengan pencegahan kelahiran dan sebagainya.

10 | P a g e