1.0 Pengenalan.

Teori peralihan demografi telah diperkenalkan pada 1929 oleh Warren Thompson sebelum dikembangkan oleh Frank Notestein pada tahun 1945, seorang ahli demografi Amerika untuk menunjukkan bahawa pola khas angka kematian dan tingkat kelahiran yang jatuh adalah disebabkan perubahan dalam hidup yang lebih baik dalam sesebuah negara dan biasanya dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (William P. & Mary Ann Chunningam, 2006). Terdapat empat peringkat dalam teori peralihan demografi. Ramai ahli demografi seperti Burgdorfer, Blaker, Simon serta Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memberikan pandangan yang berbeza -beza tentang tahap-tahap pertumbuhan penduduk seperti yang dikatakan dalam teori peralihan demografi ini. Kita dapat melihat tahap -tahap pertumbuhan penduduk seperti rajah di bawah. Rajah 1: Model peralihan Demografi

Sumber:

http://geographyfieldwork.com/DemographicTransition.htm

1

Perubahan dalam setiap peringkat peralihan demografi adalah disebabkan oleh perubahan kadar kematian dan kelahiran penduduk. Penurunan dalam kadar kelahiran biasanya disebabkan oleh penurunan kadar kesuburan wanita yang dipengaruhi oleh pendidikan dan kerjaya. Contohnya, seseorang wanita yang berkerjaya akan lebih mengutamakan pekerjaan berbanding perkahwinan dan seterusnya menyebabkan

kemungkinan untuk mendapatkan anak yang ramai kurang. Manakala, penurunan dalam kadar kematian pula adalah disebabkan oleh peningkatan dalam taraf hidup, pendidikan dan kesihatan yang menyebabkan penduduk mempunyai umur yang lebih panjang (P.K Jauhri, 2006). 2.0 Konsep dan definisi. Terdapat banyak konsep dan definisi telah diberikan oleh para ilmuan mengenai konsep dan definisi peralihan demografi ini. Menurut Michael Bradshaw (2002), demografi merupakan kajian mengenai populasi manusia yang dikaji dari segi aspek jumlah, taburan, pertumbuhan dan penurunan jumlah serta pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Manakala, peralihan demografi pula merujuk kepada proses di mana jumlah penduduk di negara miskin berubah daripada jumlah kelahiran dan kematian yang tinggi mendahului angka kematian dan kelahiran yang rendah di negara-negara yang kaya ketika peningkatan jumlah penduduk berlaku dengan cepat. H.J. de Blij dan Alexander B. Murphy (2003) pula mendefinisikan peralihan demografi sebagai model multistage yang diilhamkan daripada Revolusi Perindustrian yang pesat di Barat. Kadar kelahiran dan kematian yang tinggi diikuti dengan kadar kematian yang jatuh secara mendadak menghasilkan keuntungan bersih penduduk yang besar, hal ini diikuti oleh konvergensi kadar kelahiran dan kadar kematian pada tahap yang rendah secara keseluruhan.

2

Peralihan demografi juga dapat didefinisikan sebagai model pertukaran ekonomi dan budaya yang menjelaskan penurunan kadar kelahiran dan kematian yang berlaku di negara negara barat kerana negara mereka menjadi negara -negara industri. Teori peralihan demografi juga menjelaskan penurunan kadar kelahiran dan kematian se ara semulajadi dengan

penurunan kadar kematian serta pengurangan jumlah keluarga yang besar kerana ibu bapa lebh i memilih kualiti daripada kuantiti anak-anak mereka ( Jay Withgott & S ott Brennan, 2007).

3.0 Idea-idea utama teori peralihan demografi. Menurut P.K Jauhri (2006), setiap negara mempunyai perbezaan dalam peringkat peralihan demografi. Hal ini adalah disebabkan oleh perbezaan budaya dan adat resam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain selain disebabkan oleh faktor pertumbuh n ekonomi a yang berbeza. Keempat-empat peringkat dalam model peralihan demografi mempunyai

perbezaan dan bergantung kepada negara yang mewakili setiap peringkat tersebut, seperti: Rajah 2: Piramid penduduk setiap peringkat dalam peralihan demografi.

Sumber: http://www.wikinomics.com

3

3.1 Peringkat pertama Pada peringkat ini, kadar kelahiran semulajadi adalah rendah disebabkan oleh kadar kelahiran dan kematian yang tinggi. Antara faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku adalah seperti kekurangan perancangan keluarga yang mana bagi golongan petani, memiliki keluarga yang besar dikatakan amat penting bagi membantu ibu bapa apabila anak-anak besar kelak. Tahap dan taraf kesihatan yang rendah menyebabkan kadar kematian yang tinggi. Selain itu, bekalan makanan juga kurang mencukupi dan pengangguran dalam kalangan penduduk juga berleluasa ( Jay Withgott & Scott Brennan, 2007). Menurut Bradshaw (2002) pula, kesemua negara berada pada peringkat ini sehingga pada tahun 1800-an, ketika negara-negara Barat sedang beralih kepada peringkat keempat dan perbandaran berada pada peringkat permulaan. Sistem ekonomi pada masa ini juga bergantung kepada sektor pertanian dan sektor primer yang lain. Pada masa ini juga, kanak-kanak turut menjadi pekerja tambahan untuk menampung keperluan hidup keluarga. Penduduk dalam tahap pra-industri juga tidak akan mengalami banyak pertumbuhan, yang menjelaskan punca populasi manusia relatif stabil ketika masa Neolitik sehingga revolusi industri. 3.2 Peringkat kedua. Menurut John C. Caldwell & Bruce Caldwell (2006), kadar kelahiran yang tinggi dan kadar kematian yang rendah pada peringkat ini menyebabkan perkembangan penduduk secara semulajadi bermula. Perancangan keluarga yang kurang menyebabkan kadar kelahiran adalah tinggi ( melebihi 30 orang per 1000 orang) manakala kemajuan dalam bidang perubatan dan bekalan makanan yang mencukupi menyebabkan kadar kematian berkurangan dan hal ini menyebabkan

4

kadar pertumbuhan semulajadi meningkat. Kadar kelahiran juga mula jatuh tetapi belum mempunyai kadar kejatuhan yang sama dengan kedar kematian. Selain daripada itu, pada peringkat ini proses perbandaran dan perindustrian juga baru bermula di samping pembaharuan dan penerapan teknologi mula diperkenalkan walaupun pada peringkat ini sektor ekonomi masih bergantung kepada sektor tradisional. Kesemua negara-negara ketiga berada dalam peringkat ini, misalnya Myanmar, Kemboja, Pakistan dan India. 3.3 Peringkat ketiga. Peringkat ini biasanya merujuk kepada negara-negara yang sedang berusaha memajukan sektor perindustrianya seperti Thailand, Fillipina dan juga negara kita sendiri, Malaysia. Pertumbuhan semulajadi penduduk pada peringkat ini berlaku dengan pesat melalui penurunan kadar kelahiran dan kematian yang tinggi. Penduduk mula mengamalkan perancangan keluarga yang meyebabkan sai keluarga menjadi semakin kecil. Selain itu, taraf kesihatan dan bekalan makanan yang mencukupi meyebabkan kadar kematian jatuh, manakala kemudahan dan penjagaan kesihatan menyebabkan penduduk mempunyai jangka hayat yang lebih panjang. Selain itu, penggunaan mesin juga telah menggantikan manusia dalam sektor ekonomi dan status kaum wanita juga mula berubah pada peringkat ini yang melalui perubahan yang baik dalam sistem pendidikan. Perbandaran, modenisasi dan perindustrian juga menjadi semakin kompleks dan mengambil alih peranan sektor tradisional (H.J. de Blij dan Alexander B. Murphy, 2003). Menurut Jay Withgott & Scott Brennan (2007) pula, dari segi ekonomi, kanak-kanak juga dikatakan kurang berharga kerana tidak dapat membantu keluarga dalam mencari keperluan makanan seperti ketika pada peringkat pertama.

5

3.4 Peringkat keempat Peringkat biasanya dikaitkan dengan negara-negara yang telah mencapai negara maju seperti Amerika Syarikat, Jepun dan Sweden. Pada peringkat ini, negaranegara yang terlibat mempunyai kadar kelahiran dan kematian yang rendah serta mempunyai taraf hidup yang tinggi dan sosioekonomi yang tinggi seterusnya menyumbang kepada penurunan kadar kelahiran dan menurunkan kadar kematian melalui peningkatan kesihatan dan kemudahan perubatan (John C. Caldwell & Bruce Caldwell, 2006). Rajah di bawah menunjukkan perubahan demografi penduduk dalam salah sebuah negara maju, iaitu Sweden. Dalam rajah di bawah, kadar kematian yang diwakili oleh garisan merah menurun selari dengan kadar kelahiran yang diwakili oleh garisan biru. Rajah 3: Perubahan Demografi bagi Negara Sweden.

Sumber: www.wikipedia.com

6

Selain daripada itu, terdapat ahli demografi yang menyimpulkan bahawa berbanding dengan negara yang sedang membangun, negara-negara maju berada pada penghujung peralihan demografi dan nisbah tanggungan rendah yang mana ianya berlaku apabila bilangan orang dewasa melebihi kanak-kanak. Piramid pertumbuhan umur jantina pada peringkat ini juga berbentuk empat segi bujur yang biasanya melambangkan taraf sesebuah negara melalui taburan penduduk mengikut peringkat umur disesebuah negara. 4.0 Perubahan demografi penduduk Malaysia dan kaitannya dengan peralihan demografi Malaysia yang merupakan antara negara membangun yang merupakan salah sebuah negara yang berada pada tahap ketiga dalam peralihan demografi. Berbanding dengan negaranegara yang berada pada peringkat kedua, terdapat beberapa ciri-ciri penduduk yang menggolongkan Malaysia dalam peringkat ketiga dalam peralihan demografi. Antaranya adalah pertumbuhan penduduk semulajadi yang rendah, penumpuan ekonomi dalam sektor perindustrian, dan juga peningkatan taraf sosioekonomi yang lebih baik. 4.1 Pertumbuhan semulajadi penduduk yang rendah Peningkatan penduduk melalui proses pertambahan semulajadi ini adalah berkait rapat dengan peningkatan dalam kualiti kehidupan penduduk. Misalnya, ekoran dari pembangunan pesat ekonomi dan sosial negara telah memberi kesan ke atas kadar fertiliti dan mortaliti penduduk di negara ini. Kadar penurunan fertiliti yang menurun adalah disebabkan oleh penglibatan wanita dalam pelbagai karier pekerjaan yang menyebabkan wanita akan lebih mementingkan kerjaya berbanding dengan perkahwinan. Penurunan mortaliti pula disebabkan oleh peningkatan taraf dan

7

penjagaan kesihatan dalam kalangan penduduk ( Syed Abdul Razak dan Mustafa Omar, 2008) Rajah 4: Taburan Penduduk Malaysia Mengikut Kumpulan Umur Pada Tahun 2006-2010

Sumber: www.statistics.gov.my 4.2 Tumpuan ekonomi dalam sektor perindustrian Pembangunan pesat ekonomi dan sosial negara telah memberi kesan ke atas kadar fertiliti dan mortaliti penduduk di negara ini. Pada masa kini, sektor perindustrian mula mendominasi ekonomi dan menggantikan sektor pertanian yang meletakkan Malaysia sebagai negara membangun dan berada pada peringkat ketiga dalam peralihan demografi. Hal ini berbeza dengan ekonomi Malaysia selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 yang bergantung kepada sektor pertanian atau primer. Hal ini menyebabkan peratus penduduk yang berkerja selain dalam sektor pertanian amat rendah dan kadar pengangguran masih tinggi dalam tempoh tersebut.

8

Ketika berada dalam era sektor pertanian, kadar fertiliti yang tinggi adalah disebabkan oleh kurangnya perancangan keluarga dan pendidikan yang rendah dalam kalangan wanita. Kekurangan perancangan keluarga menyebabkan kebanyakkan saiz keluarga yang besar dan kekurangan pendidikan dalam kalangan wanita menyebabkan banyak wanita berkahwin pada usia yang muda dan seterusnya menyumbangkepada peningkatan kadar fertiliti penduduk dan hal ini berbeza dengan wanita yang berada pada era perindustrian di negara kita. 4.3 Pembangunan dan taraf sosioekonomi yang tinggi. Menurut Syed Abdul Razak dan Mustafa Omar, (2008), pembangunan dan peningkatan dalam taraf sosioekonomi turut menyumbang kepada perubahan demografi di negara kita. Pembangunan yang dipengaruhi oleh kadar ekonomi negara akan menyediakan pelbagai jenis pekerjaan dan mampu memberikan peluang kepada rakyat untuk memperbaiki taraf hidup. Peningkatan dalam taraf hidup akan menjadikan rakyat lebih berpeluang untuk mendapatkan keperluan hidup yang pelbagai seperti pendidikan, kesihatan dan juga perkhidmatan yang lain. Rajah 5: Jumlah Penduduk Yang Mendapat Pendidikan Formal Bagi Semenanjung
Malaysia,Sabah dan Sarawak, 1981-2005
1981 1990 P 1,520,699 1,280,159 97,485 143,055 L 1,798,390 1,445,446 176,619 176,325 P 1,749,757 1,413,925 165,887 169,945 L 2,480,611 2,017,249 236,465 226,897 2000 P 2,441,866 1,990,212 229,553 222,101 L 2,697,925 2,203,772 243,983 250,170 2005 P 2,657,234 2,169,098 240,942 247,194

Wilayah
M¶sia S¶jung Sabah S¶wak

L 1,618,400 1,345,769 112,132 160,499

Sumber: Buletin Perangkaan Sosial 2005 ,Jabatan Perangkaan Malaysia

 

10

5.0 Kesimpulan Faktor-faktor populasi perlu diambil kira dalam perancangan pembangunan dalam mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.

11

Bibliografi Jauhri P.K, (2005). Encyclopaedia of Resource Geography. New Delhi: Anmol Publication Pvt. Ltd. John C. Caldwell & Bruce Caldwell, (2006). Demographic transition theory: Netherlands. Springer Michael Bradshaw, (2002).World Regional Geography: Updated 2nd Ed: New York. McGraw Hill H.J de Blij & Alexander B. Murphy, 2003. Human Geography: Culture, society and space: 7th Ed: New York. John Wiley & Sons,Inc. William P. Chunningham & Mary Ann Chunningham, ( 2006). Principles of environmental science inquiry & application: 3rd Edition. McGraw Hill. Syed Abdul Razak dan Mustafa Omar, (2008). Pengalaman Perubahan Keluarga dan Tingkat Fertiliti di Malaysia: Satu Analisis Dari Aspek Demografi. Diperoleh pada 27 Ogos 2010 daripada http://portalfsss.um.edu.my Demographic Transition Theory, diperoleh pada 25 Ogos 2010 daripada www.wikipedia.com Penduduk, diperoleh pada 29 Ogos 2010 daripada http://www.statistics.gov.my

12