SULTAN MAHMUD II (PEMBAHARUAN DI KERAJAAN USMANI) Pembaharuan di kerajaan Usmani terjadi pada abad ke-19 dipelopori oleh raja bernama

Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785, beliau mempunyai didikan tradisional antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, Turki dan Persia. Beliau diangkat menjadi sultan pada tahun 1807 dan meninggal di tahun 1839. Bagian pertama dari masa kesultanannya ia disibukkan oleh peperangan dengan Rusia dan menundukkan daerah-daerah yang mempunyai kekuasaan otonomi besar. Peperangan dengan Rusia selesai pada tahun 1812 dan kekuasaan otonomi daerah akhirnya dapat ia perkecil kecuali kekuasaan Muhamad Ali Pasya di Mesir dan satu daerah otonomi lain di Eropa. Hal pertama yang menarik perhatiannya ialah pembaharuan di bidang militer. Di tahun 1826 ia membentuk suatu korp tentara baru yang diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhamad Ali Pasya dari Mesir. Ia menjauhi pemakaian pelatih-pelatih Eropa atau kristen yang di masa lampau mendapat tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembaharuan. Perwira-perwira tinggi Yaniseri menyetujui pembentukan korp baru itu mengadakan parade, Yeniseri berontak. Dengan mendapat restu dari Mufti Besar Kerajaan Usmani, sultan memberi perintah untuk mengepung Yeniseri yang sedang berontak dan memikuli Garnisun mereka dengan meriam. Pertumpahan darah terjadi dan lebih kurang seribu Yeniseri mati terbunuh. Tempat-tempat mereka selalu berkumpul dihancurkan danpenyokong-penyokong mereka dari golongan sipil ditangkapi. Tarekat Bektasyi, sebagai tarekat yang banyak mempunyai anggotanya dari kalangan Yeniseri dibubarkan. Kemudian Yeniseri sendiri dihapuskan. Dengan hilangnya Yeniseri, golongan ulama yang anti pembaharuan, juga sudah lemah kekuatannya. Sokongan dari Yeniseri dan Tarekat Bektasyi tiada lagi. Sokongan dari penduduk ibukota, yang selama ini dapat diperoleh melalui Yeniseridan Bektasyi, tidak mudah lagi dapat dibangkitkan. Usaha-usaha pembaharuan kerajaan Usmani abad ke-19, dengan demikian, mulai dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu mereka selalu mengasingkan diri dan menyerahkan soal mengurus rakyat kepada bawahan-bawahan.Sultan Mahmud II. Rakyat biasa ia anjurkan pula supaya meninggalkan pakaian tradisional dan menukarnya dengan pakaian barat. . dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat pada tradisi dan tidak segan-segan melanggar adat kebiasaan lama. Penyitaan Negara terhadap harta orang yang dibuang atau dihukum mati juga ia tiadakan. Hukuman bunuh untuk masa selanjutnya hanya dapat dikeluarkan oleh hakim. Kekuasaan kepala-kepala feodal untuk mengangkat pengganti dengan sekehendak hati juga ia hilangkan. Sultan-sultan sebelumnya menganggap diri mereka tinggi dan tidak pantas bergaul dengan rakyat. Tradisi aristokrasi ini dilanggar oleh Mahmud II. Kekuasaan-kekuasaan luar biasa yang menurut tradisi dimiliki oleh penguasa-penguasa Usmani ia batasi. ia hapuskan. Pakaian kerajaan yang ditentukan untuk sultan dan pakaian kebesaran yang biasa dipakai Menteri dan Pembesar-pembesar lain ia tukar dengan pakaian yang lebih sederhana. Menurut tadisi Kerajaan Usmani dikepalai oleh seorang Sultan yang mempunyai kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Tandatanda kebesaran hilang. Sebagai penguasa duniawi ia memakai titel Sultan dan sebagai kepala rohani umat Islam ia memakai gelar Khalifah. Dengan demikian Raja Usmani mempunyai dua bentuk kekuasaan. Menteri dan pembesar-pembesar Negara lainnya ia biasakan duduk bersama jika datang menghadap. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan Kerajaan Usmani. Kekuasaan Pasya atau Gubernur untuk menjatuhkan hukum mati dengan isyarat tangan. Ia mengambil sikap demokratis dan selalu muncul di muka umum untuk berbicara atau menggunting pita pada upacara-upacara resmi. kekuasaan memerintah negara dan kekuasaan menyiarkan dan membela Islam. Perubahan pakaian ini menghilangkan perbedaan status sosial yang nyata kelihatan pada pakaian tradisional. Timbulah anggapan mereka bukan manusia biasa dan pembesar-pembesar negara pun tidak berani duduk ketika menghadap Sultan.

Luar Negeri.Sebagai pengganti tidak langsung dari Nabi Muhammad SAW kedua kekuasaan ini dipandang datang kepada Sultan dari Tuhan. karena ia hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. tak dapat dilihat. Kedudukan Sadrazam sebagai pelaksana tunggal dihapuskan oleh Sultan Mahmud II dan sebagai gantinya ia adakan jabatan Perdana Menteri yang membawahi Menteri-menteri untuk Dalam Negeri. Dengan demikian rasa tanggung jawab kepada Tuhan dalam memerintah umat selalu pula hilang dari diri Sultan. Urusan agama diatur oleh syari’at dan urusan dunia diatur oleh hukum bukan syari’at . disamping hukum syari’ah diadakan pula hukum sekuler. Hukum sekuler ia serahkan kepada Dewan perancang hukum untuk mengaturnya. Yang terletak dibawah kekuasaan Syaikh Al-Islam hanya hukum syariah. Tetapi dalam sistim baru ini. Semua rakyat harus tunduk padanya. Di Tahun 1838 keluarlah ketentuan tentang kewajiban-kewajiban Hakim dan pegawai yang melalaikan kewajiban-kewajiban. Rakyat tak dapat meminta pertanggungan jawab dari Sultan. Juga ditentukan hukum terhadap perbuatan korupsi. Dikala Sultan berhalangan atau bepergian ia digantikan oleh Sadrazam dalam menjalankan tugas pemerintahan. dan yang tak kelihatan selalu dilupakan. Kekuasaan judikatif yang pada mulanya berada ditangan Sadrazam dipindahkan ke tangan Syaik Al-Islam. Keduanya tak mempunyai suara dalam soal pemerintahan dan hanya melaksanakan perintah Sultan. Sebagai wakil Sultan. Tuhan adalah suatu zat yang bersifat immateri. Sultan Mahmud II-lah yang pertama sekali di Kerajaan Usmani yang dengan tegas mengadakan perbedaan antara urusan agama dan urusan dunia. Kekuasaannya sudah jauh berkurang dari kekuasaan Sadrazam. Sadrazam mempunyai kekuasaan yang besar sekali. Perdana Menteri merupakan penguhubung antara para Menteri dengan Sultan. Sultan bersifat absolut dalam menjalankan pemerintah Kerajaan Usmani dan rakyat tak mempunyai suara dalam soal ini. Sadrazam untuk urusan pemerintahan dan Syaikh Al-Islam untuk urusan keagamaan. dan Pendidikan. Keuangan. Departemen-departemen yang mereka kepalai mempunyai kedudukan semi otonorn. Dalam melaksanakan kedua kekuasaan di atas Sultan dibantu oleh dua pegawai tinggi.

Kebiasaan ini membuat bertambah meningkatnya jumlah buta-huruf di Kerajaan usmani. Lulusan Madrasah banyak menereuskan pelajaran di sekolah-sekolah yang baru didirikan ini. Sultan Mahmud II sadar bahwa pendidikan madrasah tradisional ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman abad kesembilan belas. Di madrasah hanya diajarkan agama. Perubahan penting yang diadakan oleh Sultan Mahmud II dan yang kemudian mempunyai pengaruh besar perkembangan pembaharuan di Kerajaan Usmani ialah perubahan dalam bidang pendidikan. Di tahun 1838 Sekolah Kedokteran dan Sekolah Pembedahan digabungkan menjadi satu dengan nama Dar-ul Ulum-u Hikemiye ve Mekteb-i Tibbiye-i . Sebagai halnya di dunia Islam lain di zaman itu. Beberapa tokoh pembaharuan di masa berikutnya adalah keluaran dari kedua sekolah ini. Siswa untuk kedua sekolah itu dipilih dari lulusan madrasah yang bermutu tinggi. sejarah dan ilmu politik di samping bahasa Arab Sekolah Pengetahuan Umum mendidik siswa untuk menjadi pegawai-pegawai administrasi. madrasah merupakan satu-satunya lembaga pendidikan umum yang ada di Kerajaan Usmani. Mengadakan perubahan dalam kurikulum madrasah dengan menambahkan pengetahuan-pengetahuan umum ke dalamnya. sebagai halnya di dunia Islam lain pada waktu itu memang sulit. Pengetahuan umum tidak diajarkan. Sekolah Teknik. Di kedua sekolah itu diajarkan bahasa Perancis. ilmu bumi. ilmu ukur. Mekteb-i Ma’arif (Sekolah Pengetahuan Umum) dan Ulum-u Edebiye (Sekolah sastra). Di masa pemerintahannya orang juga telah kurang giat memasukkan anakanak mereka ke madrasah dan mengutamakan mengirim mereka belajar keterampilan secara praktis di perusahaan-perusahaan industri tangan. Untuk mengatasi problema ini Sultan Mahmud II mengeluarkan perintah supaya anak sampai umur dewasa jangan dihalangi masuk madrasah. Tiada lama sesudah itu Sultan Mahmud II mendirikan pula Sekolah Militer.yang dalam masa selanjutnya membawa kepada adanya hukum sekuler disamping hukum syari’at. Sekolah Kedokteran dan Sekolah Pembedahan. sedang sekolah yang kedua menyediakan penerjemah-penerjemah untuk keperluan Pemerintah. Madrasah tradisional tetap berjalan tetapi di sampingnya Sultan mendirikan dua sekolah pengetahuan umum.

falsafat. Arti yang terkandung dalam kedua nama surat kabar itu adalah daftar peristiwa. Hal ini mengejutkan bagi ulama Turki abad kesembilan belas.Sahane. Di Sekolah Kedokteran itu terdapat bukan hanya buku-buku tentang ilmuilmu kedokteran. Menurut faham fatalisme segala sesuatu telah ditentukan kehendak mutlak Tuhan dan mengadakan perubahan terhadap yang telah ditentukan itu berarti menentang kehendak mutlak Tuhan. Lambat laun mereka dipengaruhi oleh faham-faham Barat itu. pula artikel-artikel mengenai . Faham kada dan kadar serta faham kehendak mutlak Tuhan yang berlaku di waktu itu. Siswa-siwa yang telah membaca buku-buku Barat dan kenal pada ide hukum alam serta faham kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan mulai meninggalkan faham fatalisme tradisional itu. Di samping itu terdapat. Yang banyak jasanya dalam hal ini ialah Biro Penterjemahan yang pada mulanya didirikan untuk menerjemahkan korespondensi internasional Pemerintah Usmani. bertentangan dengan tujuan ilmu kedokteran. tidak lama kemudian timbullah pula di Kerajaan Usmani buku-buku dalam bahasa Turki mengenai ideide modern Barat. tetapi juga tentang ilmu alam. Sultan Mahmud II juga mengirim siswasiswa ke Eropa yang setelah kembali ke tanah air juga mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di Kerajaan Usmani. mendapat tentangan dari golongan ulama. maka itu adalah kehendak Tuhan. Sebagai halnya di Mesir zaman Muhammad Ali. tetapi yang disiarkan dalamnya bukan hanya pengumuman Pemerintah. Dengan membaca buku-buku serupa ini siswa memperoleh ide-ide modern yang berasal. dan sebagainya. dan mengobati orang sakit dengan maksud menghilangkan penyakit yang dikehendaki Tuhan berarti menentang kehendak Tuhan. Selain dari mendirikan sekolah. Pengetahuan kedokteran dalam bahasa Turki belum ada dan penerjemah dari Perancis ke Turki memakan waktu yang lama. Bahasa pengantar yang dipakai di Sekolah kedokteran dalam bentuk baru ini ialah Perancis. Kalau orang ditimpa penyakit. Sistem karantina pada waktu itu berdasar atas faham ini. Pada tahun 1831 Sultan Mahmud II mengeluarkan surat kabar resmi Takvim-i Vekayi. Sebagai diketahui Muhammad Ali memulai AlWaqa’i Al-Misriyah di tahun 1828. sedang siswasiswa telah mengetahui bahasa Perancis. dari Barat. Demikian juga suntikan cacar.

patriotisme dan pendidikan yang merata. Karena lebih luas kalangan pembacanya. Pembaharuan-pembaharuan yang diadakan Sultan Mahmud II di atasnya yang menjadi dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan selanjutnya di Kerajaan Usmani abad kesembilan belas dan Turki abad keduapuluh.ide-ide yang berasal dari Barat. menurut pendapatnya. didasarkan antara lain atas ilmu pengetahuan. Ia begitu tertarik kepada peradaban Barat sehingga ia tidak segan-segan mengkritik adat istiadat Timur dan sebaliknya itu memuja-muja Barat. . Salah satu redaktur surat kabar itu adalah Mustafa Sami yang telah pernah berkunjung ke Eropa. Takvim’i Vekayi lebih besar pengaruhnya ide-ide modern kepada masyarakat Turki. kemerdekaan dalam agama.