PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP

)
1.0 PENGENALAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian adalah satu program latihan perguruan praperkhidmatan untuk melatih bakal guru dalam pelbagai bidang khusus untuk pendidikan sekolah rendah. Kursus Penyelidikan Tindakan I dalam program ini adalah bertujuan melahirkan guru-guru yang mempunyai kemahiran dan keterampilan menyediakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan sebagai wahana meningkatkan profesionalisme guru. Amalan Penyelidikan Tindakan dalam kalangan guru akan memberikan impak yang positif kepada perubahan yang terancang ke arah peningkatan amalan pedagogi dan inovasi dalam kalangan guru. Penyelidikan Tindakan juga boleh membina keupayaan intelek yang dapat membantu guru melihat proses pengajaran dan pembelajaran sebagai sesuatu yang dinamik dan berkembang sejajar dengan perkembangan ilmu keguruan dan pendidikan.

2.0 RASIONAL Proforma Kursus Penyelidikan Tindakan I PISMP memberikan penekanan khusus kepada usaha untuk melahirkan pelajar yang berkeupayaan dan berketrampilan mempraktikkan kemahiran penyelidikan yang diperolehi. Usaha bagi mengekalkan tahap penguasaan kemahiran dan pengetahuan perlu dinilai dari masa ke semasa secara sistematik. Penilaian Kerja Kursus adalah satu kaedah yang sesuai digunakan dalam usaha mengekalkan tahap dan pencapaian pelajar sepanjang pengajian di IPG. Justeru, Panduan Pentaksiran Penyelidikan Tindakan I ini disediakan sebagai satu garis panduan pelaksanaan dan pentaksiran Kerja Kursus berbentuk Projek (Kertas cadangan Kajian Tindakan) bagi memastikan pelajar-pelajar mencapai tahap penguasaan kemahiran yang diperlukan dalam merancang kertas cadangan Kajian Tindakan. Melalui panduan ini juga diharapkan, pentaksiran Penyelidikan Tindakan I dapat dilaksanakan dengan sistematik serta meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran tersebut.

3.0 OBJEKTIF PANDUAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I 3.1 3.2 3.3 3.4 Menyeragamkan proses pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Menyediakan instrumen pentaksiran kertas cadangan Penyelidikan Tindakan Meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pentaksiran yang dilaksanakan. Sebagai dokumen rujukan dan panduan dalam pengurusan pentaksiran dan penilaian, serta kawalan mutu dan keselamatan.

4.0

STRUKTUR PENTAKSIRAN Struktur Pentaksiran Penyelidikan Tindakan l Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)
BI L 1. KERJA KURSUS KURSUS KOD KREDIT PEP PROJEK Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Melayu Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah (Kaedah) BMM3113 3 (3+0) 50% 50% KKP AMALI CATATAN

2.

BAM3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

3.

BCN3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

4.

BTM3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

5.

PIM3113

3 (3+0)

50%

50%

-

-

6.

PJM3116

3 (3+0)

50%

50%

-

-

PKD3115 3 (3+0) 50% 50% - - 16. PKB3113 3 (3+0) 50% 50% - - 15. PSV3113 3 (3+0) 50% 50% - - 10. MZU3122 3 (3+0) 50% 50% - - 11. SCE3113 3 (3+0) 50% 50% - - 13. PKL3115 3 (3+0) 50% 50% - - 17. PSS3113 3 (3+0) 50% 50% - - 9. 8. PKP3115 3 (3+0) 50% 50% - - Jadual I : Kursus-kursus yang melibatkan pentaksiran Penyelidikan Tindakan l . RBT3113 3 (3+0) 50% 50% - - 14. MTE3113 3 (3+0) 50% 50% - - 12.BI L KERJA KURSUS KURSUS KOD KREDIT PEP PROJEK Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Prasekolah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Action Research l – Primary Mathematics (Methodology) Action Research l – Primary Science (Methodology) Penyelidikan Tindakan l – Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) Penyelidikan Tindakan l – Pendidikan Khas Masalah Pemulihan (Kaedah) PRA3113 3 (3+0) 50% 50% KKP AMALI CATATAN 7.

0 PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN PENYELIDIKAN TINDAKAN I 5. 5.1 Panduan pelaksanaan pentaksiran Penyelidikan Tindakan I ini digunapakai untuk semua kursus major berdasarkan hasil pembelajaran yang terkandung dalam proforma kursus major.5.4 Seorang pensyarah (Penyelia) membimbing dan menilai sekumpulan pelajar antara 1 hingga 5 orang guru pelatih Pentaksiran menggunakan skala pemarkahan seperti yang ditetapkan dalam rubrik pemarkahan kursus yang berkenaan Markah dari setiap aspek yang dinilai hendaklah digabungkan dalam satu borang rumusan. Pengiraan markah akhir dalam borang rumusan adalah berasaskan kiraan peratus.2 6.2 6. Sehubungan itu guru pelatih perlu mengaitkan fokus kajian mereka kepada major masing-masing.1 6.3 6. .0 PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 6. Kerja Kursus bagi Kursus Penyelidikan Tindakan I ini adalah berbentuk projek yang telah diselaraskan bentuk dan format penulisan Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan untuk semua kursus major.

0 PANDUAN FORMAT PENULISAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN • • • Nama penyelidik Nama Institusi / Sekolah Isi Kandungan PENDAHULUAN Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu / Refleksi sorotan Litratur FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN KUMPULAN SASARAN PELAKSANAAN KAJIAN • • • Perancangan langkah-langkah tindakan Perancangan cara mengumpul data Perancangan cara menganalisis data PERANCANGAN PELAKSANAAN TINDAKAN • • • • Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan Kos Kajian Senarai Rujukan Lampiran .7.

nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid WAJARAN 50% 2.0 PENDAHULUAN Refleksi pengalaman yang lalu / Refleksi Sorotan Literatur MARKAH 10 PETUNJUK PRESTASI Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus amat berkesan Membincangkan secara mendalam andaian.0 SPESIFIKASI PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN BIL 1 BENTUK TUGASAN Kertas Cadangan Kajian Tindakan KRITERIA PENTAKSIRAN 1.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Analisis Masalah 25 .8.

0 KUMPULAN SASARAN .BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI dengan amat baik dan jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: • Kebolehtadbiran • Kepentingan • Kebolehgunaan • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan WAJARAN 5 3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN 5 4.

3 Perancangan Cara Menganalisis Data 5 Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas 5.4 Perancangan Pelaksanaan .0 TINDAKAN YANG DICADANGKAN 5.1 Perancangan Tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik • ciri-ciri unik yang lain 10 5.BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI • pencapaian tindakan WAJARAN 10 5.2 Perancangan Cara Mengumpul Data 10 5.

0 TINJAUAN LITERATUR .BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN • • Tindakan Jadual pelaksanaan Kos kajian MARKAH 10 PETUNJUK PRESTASI Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci Menghubungkait artikel-artikel WAJARAN 6.

Sahsiah 10 Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Mengamalkan etika . Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang.BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang betul (sistem APA) WAJARAN 2. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan.

0 RUBRIK PENTAKSIRAN 9.BIL BENTUK TUGASAN KRITERIA PENTAKSIRAN MARKAH PETUNJUK PRESTASI penyelidikan WAJARAN JUMLAH 100 9.1 Rubrik Pentaksiran Kertas Cadangan Penyelidikan Tindakan .

nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan (5-6) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara kurang jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara kurang berkesan Membincangkan secara kurang jelas andaian.Asp ek Kriteria (9-10) 1.0 Menghurai PENDAHULU pengalaman P&P AN yang berkaitan Refleksi dengan fokus kajian pengalama amat jelas n yang lalu / Refleksi Menilai kembali Sorotan pengalaman P&P Literatur yang berkaitan dengan fokus amat (10 berkesan markah) Membincangkan secara mendalam andaian. nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara tidak terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH . nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara kurang jelas terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan (4 -0) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara tidak jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara tidak berkesan Membincangkan secara tidak jelas andaian. nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara amat terperinci jurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan (7-8) Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian jelas Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus berkesan Membincangkan andaian.

0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATIN AN Tinjauan dan Analisis Masalah (25 markah) (9-10) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat baik dan jelas (7-8) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan baik dan jelas (5-6) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan kurang baik dan kurang jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 3 daripada 6 kriteria berikut: • Kebolehtadbir an • Kepentingan • Kebolehgunaa n • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan kurang jelas (4 -0) Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid secara tidak baik dan tidak jelas Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 2 daripada 6 kriteria berikut: • Kebolehtadbir an • Kepentingan • Kebolehgunaa n • kawalan • kolaborasi • kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan secara tidak jelas CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH Dapat menilai Dapat menilai pemilihan fokus pemilihan fokus berdasarkan 4 berdasarkan kriteria daripada 6 kriteria berikut: berikut: • Kebolehtadbir • Kebolehtadbira an n • Kepentingan • Kepentingan • Kebolehgunaa • Kebolehgunaan n • kawalan • kawalan • kolaborasi • kolaborasi • kerelevanan • kerelevanan kepada sekolah kepada sekolah Menyatakan fokus Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas kajian dan peluang penambahbaikan dengan jelas .Asp ek Kriteria 2.

0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN (5 markah) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian (7-8) Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara terperinci (5-6) Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara kurang jelas (4 -0) Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara tidak jelas CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan Soalan kajian relevan dengan objektif kajian (4) Pernyataan objektif kajian tindakan dapat dinyatakan dengan kurang jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan Soalan kajian kurang relevan dengan objektif kajian (3) Pernyataan objektif kajian tindakan tidak dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut • fokus • tindakan • pencapaian tindakan Soalan kajian tidak relevan dengan objektif kajian (5) (1-2) .Asp ek Kriteria (9-10) Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wujud secara amat terperinci 3.

2 Perancanga n .0 KUMPULAN SASARAN (5 markah) (9-10) Memerihalkan ciriciri respoden secara terperinci semua perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik • ciri-ciri unik yang lain (7-8) Memerihalkan ciri-ciri respoden secara terperinci 4 perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain (5-6) Memerihalkan ciriciri respoden secara terperinci 3 perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik • ciri-ciri unik yang lain (4 -0) Memerihalkan ciriciri respoden secara terperinci 2 perkara berikut: • bilangan • jantina • nama kelas / jawatan • prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH 5.Asp ek Kriteria 4.1 Perancangan Tindakan (10 markah) Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amat jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan amat jelas Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan kurang jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan kurang jelas Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) secara tidak jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan secara tidak jelas 5.0 TINDAKAN YANG DICADANGK AN 5.

Asp ek Kriteria Cara Mengumpul Data (10 markah) (9-10) Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data amat tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan amat baik (7-8) Merancang kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan dengan terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan dengan baik (5-6) Merancang kaedah pengumpulan data yang kurang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara kurang terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data kurang tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan secara kurang baik (4 -0) Merancang kaedah pengumpulan data secara tidak sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dijelaskan secara tidak terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data tidak tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data tidak dijelaskan dengan baik CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH (10 markah) 5.4 Perancanga n Pelaksanaa n Tindakan • Jadual pelaksan aan • Kos kajian Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan hampir Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara kurang lengkap Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara tidak .3 Perancanga n Cara Menganalisi s Data 5.

0 TINJAUAN LITERATUR (10 markah) Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara kurang jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang kurang sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 3 sumber kajian lepas yang kurang tepat dan kurang releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang kurang betul .Asp ek Kriteria (9-10) (5 markah) (7-8) lengkap Menyediakan anggaran kos kajian Menyediakan dengan amat anggaran kos kajian terperinci dengan amat terperinci Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan amat jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang amat sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti dengan jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurang-kurangnya 4 sumber kajian lepas yang tepat dan releven Penulisan rujukan dan bibliografi hampir betul (sistem (5-6) Menyediakan anggaran kos kajian secara kurang terperinci (4 -0) lengkap Menyediakan anggaran kos kajian secara tidak terperinci Menghubungkait artikel-artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenal pasti secara tidak jelas Penggunaan sedutan kata (Quotation) yang tidak sesuai Sorotan kajian tindakan mengandungi sekurangkurangnya 3 sumber kajian lepas yang tidak tepat dan tidak releven Penulisan rujukan dan bibliografi yang tidak betul (sistem CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH 6.

Menunjukkan komitmen yang baik dalam menyelesaikan tugasan. Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang. Sangat kurang menunjukkan penglibatan. Menunjukkan tahap penglibatan yang memuaskan. Menunjukkan tahap penglibatan yang baik. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan. Tidak menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan tugasan.Asp ek Kriteria (9-10) betul (sistem APA) (7-8) APA) (5-6) (sistem APA) (4 -0) APA) CEMERLANG BAIK SEDERHANA LEMAH SAHSIAH (10 markah) Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Mengamalkan etika penyelidikan Bertindakbalas secara negative terhadap komen atau kritikan. Mengamalkan etika penyelidikan Menunjukkan sikap kurang terbuka dalam menerima komen atau kritikan. Menunjukkan komitmen yang memuaskan dalam menyelesaikan tugasan. Mengamalkan etika penyelidikan . Mengamalkan etika penyelidikan Menunjukkan tindakbalas yang positif terhadap komen atau kritikan.

10.2 Tidak mencapai markah 40% ke atas 10.2.2 10. 10.2.2.1.4 Pelajar dikehendaki mengulang pentaksiran tersebut pada tarikh yang ditetapkan.3 10.1 10.1 Pelajar lulus 10. 10.1 Tidak Melengkap dan Menyempurnakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l 10.0 SYARAT LULUS PENTAKSIRAN KERTAS CADANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN 10.1.1.2.3 Pelajar yang tidak melengkap dan menyempurnakan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l dikehendaki mengulang. .2 Kehadiran 100% dalam pengajaran dan pembelajaran Pelajar wajib menghasilkan kertas cadangan Penyelidikan Tindakan l dengan lengkap mengikut format dan kriteria yang ditetapkan Mencapai markah keseluruhan sekurang-kurangnya 40% Pelajar Gagal 10.5 Pelajar yang lulus pentaksiran ulangan hanya diberi gred lulus sahaja.2.

2 11.2. . maklumat dan data hendaklah diuruskan oleh Ketua Unit Peperiksaan dan Penilaian IPGM.11. 11.2.1.1 Kawalan Mutu 11. Instrumen pentaksiran yang digunakan oleh pensyarah adalah dokumen terhad.2 Pengurusan Keselamatan Dokumen 11.1 Pentaksiran Kerja Kursus ini wajib dimoderasikan 11.0 KAWALAN KESELAMATAN 11.1. Instrumen.1 11.2.3 Maklumat dan data tentang seseorang pelajar adalah dokumen terhad.3 Pemantauan akan dilakukan oleh pihak Bahagian Pendidikan Guru dari semasa ke semasa untuk mendapatkan maklum balas tentang pentaksiran yang dilaksanakan 11.2.1. Pentaksiran kerja kursus ini hendaklah menggunakan instrumen yang telah disediakan.

PERLIS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN MIZAN. PERLIS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM. BESUT TERENGGANU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS. PERLIS 2 TUAN HAJI HADI B MOHAMAD 3 EN ABU BAKAR B MOHAMAD RASHID 4 Dr ISMAIL B ABAS 5 EN PUTRA ABDUL RAHMAN B IBRAHIM 6 PN HJH SOFIAH BT ZAKARIA .AHLI PANEL PENGGUBALAN BIL 1 NAMA Dr CHOW FOOK MENG IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS. KEDAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS. SELANGOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN.

KUALA LUMPUR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS. SELANGOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS. KEDAH 8 CIK HJH NOOR HAYATI BT MOHAMED 9 EN KAHAR B AHMAD 10 UST AINON BT WAZIR 11 EN YUSRI B HUSSAIN 12 PN JESMA BT ISMAIL 13 EN CHONG BENG HOOI 14 EN TAMIL MARAN A/L BADRAM . PERLIS INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. KEDAH INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM. KUALA LUMPUR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM. MELAKA INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS. KUALA LUMPUR INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS.BIL 7 NAMA Dr YASMIN BT HUSSAIN IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PEREMPUAN MELAYU.

KUALA LUMPUR 16 EN MOHD YUSOF B SAAD 15.BIL 15 NAMA CIK FRAULEIN LIPUN ANGKING IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG. SARAWAK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU.0 PENYELARAS BIL 1 NAMA DATIN Dr HJH FOWZIA BT OSMAN BPG UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU UNIT PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU 2 PN RADZIAH BT MUHAMMAD .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful