P. 1
1_Sistem PTV Di Malaysia

1_Sistem PTV Di Malaysia

|Views: 117|Likes:
Published by SKull ZAi

More info:

Published by: SKull ZAi on Jan 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Falsafah Pendidikan Negara

1.0

Pendahuluan

Pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan cadangan-cadangan yang terkandung dalam Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960 seperti yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Dari semasa ke semasa peranan dan matlamat pendidikan tersebut di sesuaikan mengikut keprluan rancangan-rancangan pembangunan lima tahun negara.

Bagi mencapai matlamat pembangunan negara dan menghasilkan tenaga rakyat untuk keperluan pembangunan negara, pelaksanaan sistem pendidikan ini telah ditumpukan kepada keutamaan-keutamaan tertentu mengikut keadaan semasa. Dalam hubungan ini berbagai-bagai kemajuan telah dicapai selaras dengan keperluan dan perkembangan negara yang sedang membangun.

Mulai tahun-tahun 80-an, sistem pendidikan di Malaysia perlu pula melihat peranannya dalam konteks yang lebih luas, dengan menumpukan kepada pembentukan satu bangsa Malaysia yang lebih berdaya maju, berdaya saing, dinamik dan berjaya. Ia adalah asas ke arah mencerminkan hasrat dan cita-cita pendidikan Malaysia bagi membentuk insan yang sempurna serta memenuhi keperluan kecemerlangan pendidikan.

Akta Pelajaran 1961. Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. Keperluan menyatakan Falsafah Pendidikan Negara secara tersurat telah lama disedari. 4. Sistem Pendidikan Kebangsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip Rukunegara yang turut menegaskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Matlamat Pendidikan Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan seperti berikut: . Laporan Rahman Talib. 3. 5.1 Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Dalam sistem Pendidikan kebangsaan yang diamalkan sebelum ini Falsafah Pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Laporan Jawatankuasa Mangkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dengan itu. Rukunegara. hasrat dan matlamat pendidikan negara telah dicerminkan dalam Penyata Razak. Walau bagaimanapun. Dalam konteks pembangunan negara.1. 2. langkah untuk mengubal Falsafah Pendidikan yang mencerminkan cita-cita dan idealisme yang hendak diperjuangkan oleh rakyat negara ini melalui proses pendidikan memang dinanti-nantikan. pertimbangan-pertimbangan yang teliti perlu dilakukan dengan merujuk kepada perkara-perkara berikut: 1. Prinsip-prinsip Pendidikan 6. Oleh itu.

Bertanggungjawab kepada diri. Berpandukan pada Falsafah Pendidikan Negara. jasmani dan sahsiah berdasarkan kepercayaaan dan kepatuhan kepada Tuhan. 4. matlamat pendidikan ialah ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna. Berilmu pengetahuan. . Percaya dan patuh kepada Tuhan. Insan yang baik memiliki serta menghayati cirri-ciri berikut: 1. masyarakat. emosi. Berakhlak mulia. ditegaskan sekali bahawasanya. 5.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi petensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. Ini bermakna Falsafah Pendidikan Negara berhasrat untu melahirkan insan yang berpegang teguh kepada kepercayaan dan agama masing-masing. Memiliki sahsiah diri yang seimbang dan bersepadu. Pernyataan falsafah ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik dan berjiwa bersih berdasarkan kepercayaan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 3. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. agama dan negara. rohani. 2.

6. Insan yang seimbang. 9. Menyeluruh dan bersepadu. Sahsiah. 3. emosi dan sahsiah. terdapat juga unsur-unsur lain yang menyokong pada keseluruhan kemantapan Falsafah Pendidikan Negara.1. . Memperkembangkan potensi individu. rohani. Falsafah Pendidikan Negara mempunyai matlamat yang jelas iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepada kekuatan yang ada pada intelek. Unsur-unsur Penting dalam Falsafah Pendidikan Negara: 1. Unsur jasmani. Di samping itu. 2. Kepercayaan kepada Tuhan. 7. Unsur rohani dan emosi 4. jasmani. 5.2 Unsur-unsur Penting dalam Falsafah Pendidikan Negara Sebagaimana yang telah diterangkan. Menjadi warganegara Malaysia yang baik. 8. Unsur intelek.

. ibubapa dan guru-guru iaitu pembimbing utama senang mengawal dan membawa pelajar ke matlamat yang sebenar. Bimbingan peringkat awal ini penting agar pelajar-pelajar yang keluar dari alam persekolahan akan menjadi masyarakat yang berkemahiran dan boleh membangunkan masyarakat yang berbilang bangsa dan negara Malaysia. terdapat suatu teori pembelajaran yang dikenali dengan ‘Teori Disiplin Mental’. terdapat pandangan yang menyifatkan bahawa pendidikan umum itu sebagai lebih akademik berbanding pendidikan teknik dan vokasional. Sebelum abad ke-20. Rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan.10. Malahan pada abad ke-19. Dengan adanya fahaman tersebut. membolehkan guru-guru dan ibubapa memahami kehendak dasar kerajaan untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. Di negara-negara Barat. 2. berjiwa murni dan seimbang setiap segi. Falsafah Pendidikan Negara yang sedang berjalan ini.0 Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan teknik dan vokasional merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan. Kesimpulannya. para pendidik menganggap pendidikan teknik dan vokasional sebagai suatu bentuk latihan dan bukan pendidikan.

bahawa pelajaran akademik seperti Geografi. namun perdebatan mengenainya berlarutan sehingga ke hari ini. Keperluan masyarakat dalam hal ini dapat dipenuhi dengan melahirkan satu kumpulan pekerja mahir manakala keperluan individu pula boleh dipenuhi dengan . Satu program pendidikan vokasioanal yang baik harus dirancang dan dirangka untuk memenuhi keperluan latihan kemahiran bagi masyarakat dan keperluan individu dalam masyarakat itu.Teori ini menegaskan. Negara-negara membangun sentiasa menganggap pendidikan vokasional sebagai satu sistem pendidikan yang boleh menyelesaikan beberapa masalah sosio-ekonomi negara. Pendidikan vokasional dapat memenuhi kehendak-kehendak individu dan negara peluang-peluang pekerjaan. Sejarah dan Matematik boleh memperkembangkan keupayaan mental seseorang. dan berpotensi untuk menghasilkan pemimpin-peminpin negara serta memegang jawatan-jawatan professional. Maka dapatlah di negara-negara Eropah sekolah-sekolah elit yang member fokus terhadap matapelajaran akademi semata-mata. Akibatnya perancang-perancang pendidikan sering menghadapi dilema sama ada hendak mengutamakan pendidikan umum atau pendidikan teknik dan vokasional. Walaupun pandangan yang sempit terhadap pendidikan teknik dan vokasional itu kini telah berubah. Pendidikan vokasional harus dilihat dari sudut menyokong pelaksanaan dasardasar ekonomi dan perancangan sosial untuk mencapai matlamat sosio-ekonomi.yang memerlukan tenaga pekerja mahir.

tabiat kerja dan tanggungjawab dalam diri pelajar supaya dapat digunakan dengan lebih berfaedah dan produktif. 2. kefahaman. 2. 3. Membentuk kemahiran. Membantu mengembangkan petensi pelajar dan memperbaiki lagi taraf hidup mereka dengan cara meluaskan alam kecerdasan sambil memperbaiki kemahiran dan pengetahuan. Keperluan masyarakat/ negara. .1 Tujuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Tujuan Pendidikan Teknik dan Vokasional ialah: 1.mewujudkan satu saluran bagi mereka untuk menjadi produktif. berdikari dan ahli masyarakat yang boleh menyumbang kepada masyarakat amnya dan negara khsusnya.2 Objektif Dalam perbincangan di atas telah dipersetujui sistem pendidikan vokasional harus memenuhi dua keperluan iaitu: a. kebolehan. sikap. Membantu mempercepatkan proses pembagunan dan mempertingkatkan daya pengeluaran sektor perindustrian dengan memberi sumbangan guna tenaga untuk menjadikan industri lebh proaktif. 2.

Dengan itu. Sesuai dengan kehendak masyarakat/ negara dan disediakan. program pendidikan vokasional harus mempunyai dua objektif: 1. Mengadakan latihan awal bagi setiap individu supaya mereka berpeluang memilih kerjaya masing-masing. II.b. b. untuk menjamin keperluan latihan kemahiran masyarakat. berdikari dan boleh menyumbang dan juga mendapat menjadi rakyat yang memenuhi kehendakkehendak diri. Untuk membantu memenuhi keperluan ekonomi/masyarakat/negara dapat mewujudkan satu kumpulan pekerja yang terlatih. produktif da mahir. Individu I. a. . Keperluan indvidu dalam masyarakat. Untuk mempertingkatkan kualiti hidup manusia dalam kelompok masyarakat dengan membantu mereka supaya menjadi produktif. Masyarakat/Negara I. 2. Disediakan untuk memenuhi keperluan individu itu dalam masyarakat tersebut.

undang-undang dan kursus-kursus pengajian tinggi yang lain boleh dikategorikan dalam pendidikan vokasional. Mewujudkan peluang latihan semula bagi pekerja-pekerja yang ingin menukar kerja mereka atas sebab-sebab peribadi dan pekerjaan lapuk. 2. III.II.4 Cara Penyampaian Pendidikan Vokasional . 2. Mereka melengkapkan diri dengan profesion-profesion seperti perubatan. Mengadakan latihan untuk mengemaskinikan kemahiran-kemahiran pekerja yang ingin meneruskan kerjaya dalam bidang masing. Sebarang bentuk pendidikan yang dirancang khas dengan tujuan utama untuk menyediakan manusia dalam bidang pekerjaan sosialyang berfaedah yang tidak memerlukan sekeping ijazah yang membantu pekerja-pekerja mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran mereka supaya dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kelayakan ijazah.2 Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan Vokasional: sebarang pendidikan mana-mana peringkat yang cuba menyediakan manusia untuk kerjaya-kerjaya tertentu dalam bidang-bidang tertentu. kejuruteraan.

4. 3. Kursus seperti ini boleh diperkenalkan kepada orang ramai bagi tujuan berikut: 1. Meningkatkan kemahiran pekerjaan yang disandang.Pendidikan vokasional boleh disampaikan dalam dua cara iaitu: a. Untuk mendapatkan latihan kemahiran. boleh berfikir dengan kreatif dan mempunyai nilai-nilai murni yang akan menjadi sumbangan ke arah menjayakan hasrat negara untuk meningkatkan produktiviti dan memajukan ekonomi negara. Menambah peluang untuk mendapatkan pekerjaan. . bengkel. makmal atau bekerja sambil belajar atau tempoh sandaran yang disertai dengan latihan. Kursus Sepenuh Masa Latihan dalam bilik darjah. 2. b. Kesimpulan yang dapat dibuat bahawa kurikulum pendidikan teknik dan vokasional dapat menghasilkan pekerja yang berkemahiran. Mendapatkan kemahiran sebagai satu hobi. fleksibel. Kursus Separuh Masa Melakukan latihan di sebelah petang atau malam dalam jangka masa yang singkat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->