Falsafah Pendidikan Negara

1.0

Pendahuluan

Pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan cadangan-cadangan yang terkandung dalam Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960 seperti yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Dari semasa ke semasa peranan dan matlamat pendidikan tersebut di sesuaikan mengikut keprluan rancangan-rancangan pembangunan lima tahun negara.

Bagi mencapai matlamat pembangunan negara dan menghasilkan tenaga rakyat untuk keperluan pembangunan negara, pelaksanaan sistem pendidikan ini telah ditumpukan kepada keutamaan-keutamaan tertentu mengikut keadaan semasa. Dalam hubungan ini berbagai-bagai kemajuan telah dicapai selaras dengan keperluan dan perkembangan negara yang sedang membangun.

Mulai tahun-tahun 80-an, sistem pendidikan di Malaysia perlu pula melihat peranannya dalam konteks yang lebih luas, dengan menumpukan kepada pembentukan satu bangsa Malaysia yang lebih berdaya maju, berdaya saing, dinamik dan berjaya. Ia adalah asas ke arah mencerminkan hasrat dan cita-cita pendidikan Malaysia bagi membentuk insan yang sempurna serta memenuhi keperluan kecemerlangan pendidikan.

Matlamat Pendidikan Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan seperti berikut: . langkah untuk mengubal Falsafah Pendidikan yang mencerminkan cita-cita dan idealisme yang hendak diperjuangkan oleh rakyat negara ini melalui proses pendidikan memang dinanti-nantikan. Sistem Pendidikan Kebangsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip Rukunegara yang turut menegaskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. 4. Laporan Jawatankuasa Mangkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. Oleh itu. Akta Pelajaran 1961. pertimbangan-pertimbangan yang teliti perlu dilakukan dengan merujuk kepada perkara-perkara berikut: 1. Laporan Rahman Talib. Rukunegara. Prinsip-prinsip Pendidikan 6. hasrat dan matlamat pendidikan negara telah dicerminkan dalam Penyata Razak. Keperluan menyatakan Falsafah Pendidikan Negara secara tersurat telah lama disedari. 3.1. 5. Dalam konteks pembangunan negara. Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979.1 Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Dalam sistem Pendidikan kebangsaan yang diamalkan sebelum ini Falsafah Pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. 2. Dengan itu. Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Walau bagaimanapun.

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi petensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek. . Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat. Bertanggungjawab kepada diri. Berilmu pengetahuan. agama dan negara. Memiliki sahsiah diri yang seimbang dan bersepadu. emosi. Insan yang baik memiliki serta menghayati cirri-ciri berikut: 1. Percaya dan patuh kepada Tuhan. 5. jasmani dan sahsiah berdasarkan kepercayaaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. Berpandukan pada Falsafah Pendidikan Negara. ditegaskan sekali bahawasanya. Pernyataan falsafah ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik dan berjiwa bersih berdasarkan kepercayaan. Berakhlak mulia. 4. berakhlak mulia. 3. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna Falsafah Pendidikan Negara berhasrat untu melahirkan insan yang berpegang teguh kepada kepercayaan dan agama masing-masing. matlamat pendidikan ialah ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna. 2.

Menyeluruh dan bersepadu. emosi dan sahsiah. 3. Falsafah Pendidikan Negara mempunyai matlamat yang jelas iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepada kekuatan yang ada pada intelek. Unsur-unsur Penting dalam Falsafah Pendidikan Negara: 1. Memperkembangkan potensi individu. rohani.1. 2. jasmani. Unsur rohani dan emosi 4. 6. Insan yang seimbang. Di samping itu. Unsur jasmani. Kepercayaan kepada Tuhan. Sahsiah. Unsur intelek. Menjadi warganegara Malaysia yang baik. . terdapat juga unsur-unsur lain yang menyokong pada keseluruhan kemantapan Falsafah Pendidikan Negara.2 Unsur-unsur Penting dalam Falsafah Pendidikan Negara Sebagaimana yang telah diterangkan. 7. 8. 9. 5.

terdapat pandangan yang menyifatkan bahawa pendidikan umum itu sebagai lebih akademik berbanding pendidikan teknik dan vokasional. Falsafah Pendidikan Negara yang sedang berjalan ini. terdapat suatu teori pembelajaran yang dikenali dengan ‘Teori Disiplin Mental’.10. membolehkan guru-guru dan ibubapa memahami kehendak dasar kerajaan untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. Rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan. ibubapa dan guru-guru iaitu pembimbing utama senang mengawal dan membawa pelajar ke matlamat yang sebenar. Kesimpulannya. 2. para pendidik menganggap pendidikan teknik dan vokasional sebagai suatu bentuk latihan dan bukan pendidikan.0 Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan teknik dan vokasional merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan. Di negara-negara Barat. berjiwa murni dan seimbang setiap segi. Sebelum abad ke-20. Bimbingan peringkat awal ini penting agar pelajar-pelajar yang keluar dari alam persekolahan akan menjadi masyarakat yang berkemahiran dan boleh membangunkan masyarakat yang berbilang bangsa dan negara Malaysia. Malahan pada abad ke-19. Dengan adanya fahaman tersebut. .

Keperluan masyarakat dalam hal ini dapat dipenuhi dengan melahirkan satu kumpulan pekerja mahir manakala keperluan individu pula boleh dipenuhi dengan . bahawa pelajaran akademik seperti Geografi. Pendidikan vokasional harus dilihat dari sudut menyokong pelaksanaan dasardasar ekonomi dan perancangan sosial untuk mencapai matlamat sosio-ekonomi. Pendidikan vokasional dapat memenuhi kehendak-kehendak individu dan negara peluang-peluang pekerjaan. Negara-negara membangun sentiasa menganggap pendidikan vokasional sebagai satu sistem pendidikan yang boleh menyelesaikan beberapa masalah sosio-ekonomi negara. Sejarah dan Matematik boleh memperkembangkan keupayaan mental seseorang. Satu program pendidikan vokasioanal yang baik harus dirancang dan dirangka untuk memenuhi keperluan latihan kemahiran bagi masyarakat dan keperluan individu dalam masyarakat itu. Walaupun pandangan yang sempit terhadap pendidikan teknik dan vokasional itu kini telah berubah.yang memerlukan tenaga pekerja mahir. Maka dapatlah di negara-negara Eropah sekolah-sekolah elit yang member fokus terhadap matapelajaran akademi semata-mata. namun perdebatan mengenainya berlarutan sehingga ke hari ini.Teori ini menegaskan. Akibatnya perancang-perancang pendidikan sering menghadapi dilema sama ada hendak mengutamakan pendidikan umum atau pendidikan teknik dan vokasional. dan berpotensi untuk menghasilkan pemimpin-peminpin negara serta memegang jawatan-jawatan professional.

tabiat kerja dan tanggungjawab dalam diri pelajar supaya dapat digunakan dengan lebih berfaedah dan produktif. . 3. 2.2 Objektif Dalam perbincangan di atas telah dipersetujui sistem pendidikan vokasional harus memenuhi dua keperluan iaitu: a. 2. kefahaman. Membentuk kemahiran. sikap. kebolehan.1 Tujuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Tujuan Pendidikan Teknik dan Vokasional ialah: 1.mewujudkan satu saluran bagi mereka untuk menjadi produktif. Keperluan masyarakat/ negara. Membantu mengembangkan petensi pelajar dan memperbaiki lagi taraf hidup mereka dengan cara meluaskan alam kecerdasan sambil memperbaiki kemahiran dan pengetahuan. 2. Membantu mempercepatkan proses pembagunan dan mempertingkatkan daya pengeluaran sektor perindustrian dengan memberi sumbangan guna tenaga untuk menjadikan industri lebh proaktif. berdikari dan ahli masyarakat yang boleh menyumbang kepada masyarakat amnya dan negara khsusnya.

b. berdikari dan boleh menyumbang dan juga mendapat menjadi rakyat yang memenuhi kehendakkehendak diri. Untuk membantu memenuhi keperluan ekonomi/masyarakat/negara dapat mewujudkan satu kumpulan pekerja yang terlatih. a. . untuk menjamin keperluan latihan kemahiran masyarakat. Disediakan untuk memenuhi keperluan individu itu dalam masyarakat tersebut. Keperluan indvidu dalam masyarakat. b. Individu I. Masyarakat/Negara I. program pendidikan vokasional harus mempunyai dua objektif: 1. produktif da mahir. Sesuai dengan kehendak masyarakat/ negara dan disediakan. II. Untuk mempertingkatkan kualiti hidup manusia dalam kelompok masyarakat dengan membantu mereka supaya menjadi produktif. 2. Mengadakan latihan awal bagi setiap individu supaya mereka berpeluang memilih kerjaya masing-masing. Dengan itu.

2.2 Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan Vokasional: sebarang pendidikan mana-mana peringkat yang cuba menyediakan manusia untuk kerjaya-kerjaya tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Sebarang bentuk pendidikan yang dirancang khas dengan tujuan utama untuk menyediakan manusia dalam bidang pekerjaan sosialyang berfaedah yang tidak memerlukan sekeping ijazah yang membantu pekerja-pekerja mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran mereka supaya dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kelayakan ijazah. kejuruteraan.II. Mengadakan latihan untuk mengemaskinikan kemahiran-kemahiran pekerja yang ingin meneruskan kerjaya dalam bidang masing.4 Cara Penyampaian Pendidikan Vokasional . Mewujudkan peluang latihan semula bagi pekerja-pekerja yang ingin menukar kerja mereka atas sebab-sebab peribadi dan pekerjaan lapuk. 2. Mereka melengkapkan diri dengan profesion-profesion seperti perubatan. undang-undang dan kursus-kursus pengajian tinggi yang lain boleh dikategorikan dalam pendidikan vokasional. III.

b. Kursus Separuh Masa Melakukan latihan di sebelah petang atau malam dalam jangka masa yang singkat. Kursus Sepenuh Masa Latihan dalam bilik darjah. fleksibel. 2. 3. bengkel.Pendidikan vokasional boleh disampaikan dalam dua cara iaitu: a. Untuk mendapatkan latihan kemahiran. . Kursus seperti ini boleh diperkenalkan kepada orang ramai bagi tujuan berikut: 1. boleh berfikir dengan kreatif dan mempunyai nilai-nilai murni yang akan menjadi sumbangan ke arah menjayakan hasrat negara untuk meningkatkan produktiviti dan memajukan ekonomi negara. makmal atau bekerja sambil belajar atau tempoh sandaran yang disertai dengan latihan. 4. Mendapatkan kemahiran sebagai satu hobi. Kesimpulan yang dapat dibuat bahawa kurikulum pendidikan teknik dan vokasional dapat menghasilkan pekerja yang berkemahiran. Menambah peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Meningkatkan kemahiran pekerjaan yang disandang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful