Falsafah Pendidikan Negara

1.0

Pendahuluan

Pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia adalah berdasarkan cadangan-cadangan yang terkandung dalam Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960 seperti yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961. Dari semasa ke semasa peranan dan matlamat pendidikan tersebut di sesuaikan mengikut keprluan rancangan-rancangan pembangunan lima tahun negara.

Bagi mencapai matlamat pembangunan negara dan menghasilkan tenaga rakyat untuk keperluan pembangunan negara, pelaksanaan sistem pendidikan ini telah ditumpukan kepada keutamaan-keutamaan tertentu mengikut keadaan semasa. Dalam hubungan ini berbagai-bagai kemajuan telah dicapai selaras dengan keperluan dan perkembangan negara yang sedang membangun.

Mulai tahun-tahun 80-an, sistem pendidikan di Malaysia perlu pula melihat peranannya dalam konteks yang lebih luas, dengan menumpukan kepada pembentukan satu bangsa Malaysia yang lebih berdaya maju, berdaya saing, dinamik dan berjaya. Ia adalah asas ke arah mencerminkan hasrat dan cita-cita pendidikan Malaysia bagi membentuk insan yang sempurna serta memenuhi keperluan kecemerlangan pendidikan.

1. Laporan Rahman Talib. Walau bagaimanapun. pertimbangan-pertimbangan yang teliti perlu dilakukan dengan merujuk kepada perkara-perkara berikut: 1. Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960.1 Pembentukan Falsafah Pendidikan Negara Dalam sistem Pendidikan kebangsaan yang diamalkan sebelum ini Falsafah Pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. 3. Dalam konteks pembangunan negara. Rukunegara. Oleh itu. 2. Keperluan menyatakan Falsafah Pendidikan Negara secara tersurat telah lama disedari. Akta Pelajaran 1961. Sistem Pendidikan Kebangsaan ini dikaitkan pula dengan prinsip-prinsip Rukunegara yang turut menegaskan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. 5. Prinsip-prinsip Pendidikan 6. Dengan itu. 4. Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979. langkah untuk mengubal Falsafah Pendidikan yang mencerminkan cita-cita dan idealisme yang hendak diperjuangkan oleh rakyat negara ini melalui proses pendidikan memang dinanti-nantikan. Laporan Jawatankuasa Mangkaji Semula Pelaksanaan Dasar Pelajaran Kebangsaan 1979. Matlamat Pendidikan Selaras dengan hasrat dan cita-cita ini Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan seperti berikut: . hasrat dan matlamat pendidikan negara telah dicerminkan dalam Penyata Razak.

Pernyataan falsafah ini menegaskan bahawa sistem pendidikan negara memberi penekanan kepada perkembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu ke arah melahirkan insan yang baik dan berjiwa bersih berdasarkan kepercayaan. 4. Berakhlak mulia. Berilmu pengetahuan. 3. agama dan negara. keyakinan serta kepatuhan kepada Tuhan. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. emosi. 5. 2. ditegaskan sekali bahawasanya. jasmani dan sahsiah berdasarkan kepercayaaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Bertanggungjawab kepada diri. Memiliki sahsiah diri yang seimbang dan bersepadu. masyarakat. rohani. Insan yang baik memiliki serta menghayati cirri-ciri berikut: 1. berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi petensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Ini bermakna Falsafah Pendidikan Negara berhasrat untu melahirkan insan yang berpegang teguh kepada kepercayaan dan agama masing-masing. Percaya dan patuh kepada Tuhan. Berpandukan pada Falsafah Pendidikan Negara. matlamat pendidikan ialah ke arah melahirkan insan yang baik dan sempurna. .

5. Unsur jasmani. Unsur-unsur Penting dalam Falsafah Pendidikan Negara: 1. 6. terdapat juga unsur-unsur lain yang menyokong pada keseluruhan kemantapan Falsafah Pendidikan Negara. 3. 9. 7. Memperkembangkan potensi individu. Di samping itu.2 Unsur-unsur Penting dalam Falsafah Pendidikan Negara Sebagaimana yang telah diterangkan. Menyeluruh dan bersepadu. 2. Menjadi warganegara Malaysia yang baik. Insan yang seimbang. Unsur intelek. Kepercayaan kepada Tuhan. emosi dan sahsiah. jasmani. Sahsiah. 8.1. rohani. . Unsur rohani dan emosi 4. Falsafah Pendidikan Negara mempunyai matlamat yang jelas iaitu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis berdasarkan kepada kekuatan yang ada pada intelek.

Falsafah Pendidikan Negara yang sedang berjalan ini. Di negara-negara Barat. Rakyat Malaysia yang boleh memberi sumbangan. . Kesimpulannya. para pendidik menganggap pendidikan teknik dan vokasional sebagai suatu bentuk latihan dan bukan pendidikan. 2. Sebelum abad ke-20. ibubapa dan guru-guru iaitu pembimbing utama senang mengawal dan membawa pelajar ke matlamat yang sebenar.0 Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan teknik dan vokasional merupakan satu konsep yang baru dalam sistem pendidikan. Malahan pada abad ke-19. membolehkan guru-guru dan ibubapa memahami kehendak dasar kerajaan untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab. terdapat pandangan yang menyifatkan bahawa pendidikan umum itu sebagai lebih akademik berbanding pendidikan teknik dan vokasional. terdapat suatu teori pembelajaran yang dikenali dengan ‘Teori Disiplin Mental’. Dengan adanya fahaman tersebut.10. Bimbingan peringkat awal ini penting agar pelajar-pelajar yang keluar dari alam persekolahan akan menjadi masyarakat yang berkemahiran dan boleh membangunkan masyarakat yang berbilang bangsa dan negara Malaysia. berjiwa murni dan seimbang setiap segi.

yang memerlukan tenaga pekerja mahir. Sejarah dan Matematik boleh memperkembangkan keupayaan mental seseorang. Akibatnya perancang-perancang pendidikan sering menghadapi dilema sama ada hendak mengutamakan pendidikan umum atau pendidikan teknik dan vokasional. Pendidikan vokasional dapat memenuhi kehendak-kehendak individu dan negara peluang-peluang pekerjaan. Walaupun pandangan yang sempit terhadap pendidikan teknik dan vokasional itu kini telah berubah. Negara-negara membangun sentiasa menganggap pendidikan vokasional sebagai satu sistem pendidikan yang boleh menyelesaikan beberapa masalah sosio-ekonomi negara. namun perdebatan mengenainya berlarutan sehingga ke hari ini. bahawa pelajaran akademik seperti Geografi. dan berpotensi untuk menghasilkan pemimpin-peminpin negara serta memegang jawatan-jawatan professional.Teori ini menegaskan. Pendidikan vokasional harus dilihat dari sudut menyokong pelaksanaan dasardasar ekonomi dan perancangan sosial untuk mencapai matlamat sosio-ekonomi. Satu program pendidikan vokasioanal yang baik harus dirancang dan dirangka untuk memenuhi keperluan latihan kemahiran bagi masyarakat dan keperluan individu dalam masyarakat itu. Maka dapatlah di negara-negara Eropah sekolah-sekolah elit yang member fokus terhadap matapelajaran akademi semata-mata. Keperluan masyarakat dalam hal ini dapat dipenuhi dengan melahirkan satu kumpulan pekerja mahir manakala keperluan individu pula boleh dipenuhi dengan .

Membantu mengembangkan petensi pelajar dan memperbaiki lagi taraf hidup mereka dengan cara meluaskan alam kecerdasan sambil memperbaiki kemahiran dan pengetahuan. Keperluan masyarakat/ negara. Membentuk kemahiran. tabiat kerja dan tanggungjawab dalam diri pelajar supaya dapat digunakan dengan lebih berfaedah dan produktif.mewujudkan satu saluran bagi mereka untuk menjadi produktif. berdikari dan ahli masyarakat yang boleh menyumbang kepada masyarakat amnya dan negara khsusnya. Membantu mempercepatkan proses pembagunan dan mempertingkatkan daya pengeluaran sektor perindustrian dengan memberi sumbangan guna tenaga untuk menjadikan industri lebh proaktif. kebolehan. 2. 3. sikap. . 2. 2.2 Objektif Dalam perbincangan di atas telah dipersetujui sistem pendidikan vokasional harus memenuhi dua keperluan iaitu: a.1 Tujuan Pendidikan Teknik dan Vokasional Tujuan Pendidikan Teknik dan Vokasional ialah: 1. kefahaman.

2. Individu I. Dengan itu. . II. Untuk membantu memenuhi keperluan ekonomi/masyarakat/negara dapat mewujudkan satu kumpulan pekerja yang terlatih. b. Masyarakat/Negara I.b. Mengadakan latihan awal bagi setiap individu supaya mereka berpeluang memilih kerjaya masing-masing. Untuk mempertingkatkan kualiti hidup manusia dalam kelompok masyarakat dengan membantu mereka supaya menjadi produktif. Keperluan indvidu dalam masyarakat. Sesuai dengan kehendak masyarakat/ negara dan disediakan. produktif da mahir. berdikari dan boleh menyumbang dan juga mendapat menjadi rakyat yang memenuhi kehendakkehendak diri. program pendidikan vokasional harus mempunyai dua objektif: 1. a. untuk menjamin keperluan latihan kemahiran masyarakat. Disediakan untuk memenuhi keperluan individu itu dalam masyarakat tersebut.

2. 2. undang-undang dan kursus-kursus pengajian tinggi yang lain boleh dikategorikan dalam pendidikan vokasional.2 Falsafah Pendidikan Teknik dan Vokasional Pendidikan Vokasional: sebarang pendidikan mana-mana peringkat yang cuba menyediakan manusia untuk kerjaya-kerjaya tertentu dalam bidang-bidang tertentu. Mengadakan latihan untuk mengemaskinikan kemahiran-kemahiran pekerja yang ingin meneruskan kerjaya dalam bidang masing. Sebarang bentuk pendidikan yang dirancang khas dengan tujuan utama untuk menyediakan manusia dalam bidang pekerjaan sosialyang berfaedah yang tidak memerlukan sekeping ijazah yang membantu pekerja-pekerja mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran mereka supaya dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kelayakan ijazah.II. kejuruteraan. Mereka melengkapkan diri dengan profesion-profesion seperti perubatan. Mewujudkan peluang latihan semula bagi pekerja-pekerja yang ingin menukar kerja mereka atas sebab-sebab peribadi dan pekerjaan lapuk.4 Cara Penyampaian Pendidikan Vokasional . III.

Mendapatkan kemahiran sebagai satu hobi. 3. . Kesimpulan yang dapat dibuat bahawa kurikulum pendidikan teknik dan vokasional dapat menghasilkan pekerja yang berkemahiran. 4. Kursus Sepenuh Masa Latihan dalam bilik darjah.Pendidikan vokasional boleh disampaikan dalam dua cara iaitu: a. Kursus Separuh Masa Melakukan latihan di sebelah petang atau malam dalam jangka masa yang singkat. Meningkatkan kemahiran pekerjaan yang disandang. fleksibel. Menambah peluang untuk mendapatkan pekerjaan. bengkel. 2. b. Kursus seperti ini boleh diperkenalkan kepada orang ramai bagi tujuan berikut: 1. Untuk mendapatkan latihan kemahiran. makmal atau bekerja sambil belajar atau tempoh sandaran yang disertai dengan latihan. boleh berfikir dengan kreatif dan mempunyai nilai-nilai murni yang akan menjadi sumbangan ke arah menjayakan hasrat negara untuk meningkatkan produktiviti dan memajukan ekonomi negara.