1

BAHAGIAN A (SOALAN STRUKTUR) [40 Markah] Jawab semua soalan 1 Perjanjian Hudaibiyah dimeterai pada tahun 628M di antara orang Islam dengan orang Arab Quraisy telah membuka peluang kepada perkembangan Islam di Tanah Arab ( ms 131 – 133 ) Mengapakah Uthman bin Affan dipilih sebagai utusan di Hudaibiyah. i. ii. (b) ………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. (2 markah )

(a)

Nyatakan dua syarat yang terkandung dalam Perjanjian Hudaibiyah i. ii. …………………………………… ……………………………………………… …………………………………… ……………………………………………… ( 2 markah )

(c)

Namakan dua tokoh panglima Arab Quraisy yang memeluk Islam selepas perjanjian ini ditandatangani i. ii. …………………………………………………………………………………… …………………..………………………………………………………………… ( 2 markah ) oleh orang-orang Islam Madinah menerusi

(d)

Apakah faedah yang diperolehi Perjanjian Hudaibiyah ini? i. ii.

……………..……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ( 2 markah)

(e)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah Nabi Muhammad menandatangani Perjanjian Hudaibiyah walaupun dikatakan menguntungkan pihak Arab Quraisy? i. ii. ……………. ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….. ( 2 markah ) [ 10 Markah]

2

2. (a)

Zaman Gelap merupakan peringkat awal Zaman Pertengahan di Eropah. ( ms 215-216 ) Apakah peristiwa yang membawa kepada kemunculan Zaman Pertengahan di Eropah? ……..……………………… ……………………………………………………………. [1 Markah ] Senaraikan tiga peringkat Zaman Pertengahan. ii. …..........................................................................................................

(b)

ii. iii.
I

……...................................................................................................... . …........................................................................................................... [ 3 markah ]

Nyatakan dua ciri Zaman Gelap. i. ii. ………..……………………………………………………………………… ………..……………………………………………………………………… [2 Markah ]

(d)

Bagaimanakah bentuk hubungan antara golongan baron dengan petani pada Zaman Gelap. ii. ii. …..…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. [ 2 Markah ]

(e )

Mengapakah kegiatan perdagangan tidak dapat dilakukan secara meluas di Eropah pada Zaman Gelap i. ii. …………………..………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………… [2 Markah ]

[ 10 Markah]

3

3

Pembinaan negara bangsa di Barat seperti yang dilaksanakan di Italy dan Jerman adalah berbeza dengan pembentukan negara Islam Madinah oleh Nabi Muhammad s.a.w.
( ms 67 – 71 )

(a)

Berikan dua peristiwa penting yang berlaku di Barat yang telah mencetuskan idea negara bangsa i. ii. ….………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. [2 Markah]

(b)

Nyatakan dua taktik yang digunakan oleh Otto Von Bismarck untuk mencetuskan peperangan dalam menyatukan Jerman 1871. i. ii. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. [2 Markah]

(c)

Nyatakan dua amalan yang diwajarkan oleh Realpolitik untuk mencapai matlamat politik. i. ii. ………………………………………………………………………………….. .………………………………………………………………………………… [2 Markah]

(d)

Apakah langkah awal yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w semasa membentuk kerajaan Islam di Madinah?

i.
ii. (e)

……………………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………………… [2 Markah]

Pada pendapat anda, apakah amalan yang patut dicontohi bagi menjamin keutuhan bangsa dan negara kita? i. ii. ……………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………….. [2 Markah]

[ 10 Markah]

4

4.

PAKATAN MURNI

KEMERDEKAAN TANAH MELAYU 1957
( ms 119 – 123 )

(a)

Apakah maksud Pakatan Murni? ……......………………………………………………...…………………………… ......…………………………………………………………..............……………… [ 1 Markah ]

(b)

Nyatakan usaha-usaha mewujudkan Pakatan Murni Melayu. i. ii.

praperikatan di Tanah

………………….………………………………………………………… .…………………………………………………………………………… [ 2 Markah ]

c)

Namakan dua orang tokoh yang terbabit dalam kerjasama UMNO-MCA bagi menghadapi Pilihanraya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada bulan Februari 1952. i. ii UMNO MCA :………………………………………………………………. :……………………………………………………………… [2 Markah]

d)

Nyatakan manifesto Parti Perikatan bagi menghadapi Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) 1955? i ii iii ……………………………………………………………………………......... ..........……………………………………………………………………. ....... ………………………………………………………………………........ ....... [3 markah]

(e)

Apakah kesan daripada penubuhan Pakatan Murni kepada proses kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957? i. ii. ……………………………………………………………………..………....... ………………………………………………………………………………..... [ 2 Markah ] [ 10 Markah]

5
BAHAGIAN B [ 60 Markah } Arahan : Jawab tiga (3) soalan sahaja 5 Kerajaan agraria merupakan kerajaan yang muncul dalam tamadun awal di Asia Tenggara. (ms 75 – 77 ) Huraikan ciri-ciri kerajaan agraria. [ 8 Markah] (b) Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan agraria maju dalam bidang pertanian. [ 6 Markah] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan kebergantungan kerajaan maritim kepada kerajaan agraria? [ 6 Markah]

(a)

(c)

6

Undang-undang Tidak Bertulis

Adat Pepatih

Adat Temenggung
( ms 198 – 199 )

(a)

Jelaskan ciri-ciri Adat Perpatih yang diamalkan oleh orang Melayu Minangkabau di Negeri Sembilan dan Naning utara Melaka. [ 8 markah ] Jelaskan amalan Adat Temenggung dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional. [ 6 markah ] Nyatakan unsur-unsur Islam yang terdapat dalam Adat Pepatih dan Adat Temenggung. [ 6 markah]

(b)

(c)

6
7 Kejayaan British menjajah, tidak mematahkan semangat penduduk tempatan menjalankan gerakan nasionalisme sehingga Perang Dunia Kedua. (ms 46-56) Jelaskan peranan sistem pendidikan dalam membangkitkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu [ 4 Markah] (b) (c) Terangkan isu-isu yang diperjuangkan oleh Gerakan Islah [ 8 Markah ] Jelaskan mengenai Kesatuan Melayu Muda ( KMM ) di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua [ 8 markah ] Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 Ms 125 – 130 (a) Terangkan peranan yang telah dimainkan oleh Suruhanjaya Reid dalam merangka perlembagaan Tanah Melayu yang merdeka?. [ 8 markah ] Jelaskan kandungan yang terdapat dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. [ 6 markah ] Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, huraikan kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? [ 6 markah ] Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertubuhan-pertubuhan dunia terutama dalam memperjuangkan isu-isu antarabangsa. Ms 249 – 252 Nyatakan isu-isu yang telah diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) [ 6 markah ] Terangkan faedah yang diperoleh Malaysia apabila menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) [ 6 markah ] Huraikan langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi [ 8 Markah ]

(a)

8.

Suruhanjaya Reid

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu

(b)

(c)

9.

(a)

(b)

(c)

KERTAS SOALAN TAMAT

7
PERATURAN PEMARKAHAN SET 1
1. (a) F1 F2 F3 Sebab Uthman bin Affan dipilih sebagai utusan di Hudaibiyah. Uthman mempunyai ramai saudara mara di Makkah Uthman merupakan sahabat yang matang dan tua berbanding sahabat lain. Sifat Uthman yang lemah lembut dan bertolak ansur.

Mana-mana 2 X 1m = (2m)
1.(b) F1 F2 F3 F4 F5 Dua syarat yang terkandung dalam Perjanjian Hudaibiyah Bersetuju mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kabilah Arab yang lain bebas berpihak kepada orang Islam Madinah atau Quraisy Makkah. Orang Islam Madinah yang memihak ke Makkah tanpa kebenaran penjaganya tidak perlu dipulangkan. Orang Quraisy Makkah yang memihak ke Madinah tanpa kebenaran penjaganya perlu dipulangkan. Umat Islam hanya boleh mengerjakan umrah pada tahun berikutnya

Mana-mana 2 X 1m = (2m) 1.(c) F1 F2 F3 1.(d) F1 F2 F3 F4 F5 1.(e) F1 F2 F3 F4 F5 2.(a) F1 Dua tokoh panglima Arab Quraisy yang memeluk Islam selepas perjanjian ini ditandatangani Khalid bin al-Walid Amru bin al-As Uthman bin Talhah Mana-mana 2 X 1m = (2m) Kemudahan yang diperolehi oleh orang-orang Islam Madinah menerusi Perjanjian Hudaibiyah Berpeluang menunaikan haji Memberi kebebasan kepada orang Islam untuk masuk dan beribadat di Kaabah pada bila-bila masa Dakwah Islamiah dapat disebarkan secara aman Islam dapat dikembangkan dengan meluas Kehidupan orang Islam menjadi aman damai Mana-mana 2 X 1m = (2m) Sebab Nabi Muhammad menandatangani Perjanjian Hudaibiyah walaupun dikatakan menguntungkan pihak Arab Quraisy menunjukkan Islam menganjurkan perdamaian mewujudkan keamanan misi perjuangan dapat dilaksanakan Islam dapat dikembangkan dengan meluas strategi Nabi untuk masa depan Islam Mana-mana 2 X 1m = (2m) Peristiwa yang membawa kepada kemunculan Zaman Pertengahan di Eropah kejatuhan Tamadun Rom. Mana-mana 1 X 1m = (2m)

8
2.(b) F1 F2 F3 2.(c) F1 F2 F3 F4 2.(d) F1 F2 F3 F4 2.(e) F1 F2 F3 3.(a) F1 F2 F3 3.(b) F1 F2 F3 F4 F5 3.(c) F1 F2 F3 Peringkat Zaman Pertengahan peringkat awal (tahun 476-1050 M) peringkat kemuncak (tahun 1050-1300 M) peringkat akhir (tahun 1300 – 1450) Mana-mana 3 X 1m = (2m) Ciri Zaman Gelap pusat pemerintahan yang lemah kegiatan perdagangan yang terhad. kelembapan perkembangan ilmu pengetahuan. Gereja mengongkong kehidupan masyarakat. Mana-mana 2 X 1m = (2m) Bentuk hubungan antara golongan baron dengan petani pada Zaman Gelap Baron (tuan tanah ) memberi perlindungan kepada petani. petani membayar cukai yang tinggi kepada tuan tanah. menyerahkan tanah mereka kepada tuan tanah jika tidak mampu mereka terpaksa menjadi hamba Mana-mana 2 X 1m = (2m) Kegiatan perdagangan tidak dapat dilakukan secara meluas di Eropah pada Zaman Gelap Pantai Utara dan Barat Eropah diserang oleh orang gasar seperti Viking dan Magyar. Kawasan Meditteranean dikuasai oleh Orang Islam. Penggunaan mata wang yang terhad. Mana-mana 2 X 1m = (2m) Peristiwa penting yang berlaku di Barat yang telah mencetuskan idea negara bangsa Revolusi Inggeris 1688 Perang Kemerdekaan Amerika 1776 Revolusi Perancis 1789 Mana-mana 2 X 1m = (2m) Taktik yang digunakan oleh Otto Von Bismarck untuk. mencetuskan peperangan dalam usahanya menyatukan Jerman pada tahun 1871 tipu helah. pemalsuan dokumen. provokasi penipuan dan ugutan ugutan Mana-mana 2 X 1m = (2m) Amalan yang diwajarkan oleh Realpolitik untuk mencapai matlamat politik. tipu helah kekerasan bersenjata peperangan Mana-mana 2 X 1m = (2m)

9
3.(d) F1 F2 3.(e) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Langkah awal yang diambil oleh Nabi Muhammad s.a.w semasa membentuk kerajaan Islam di Madinah menyusun perlembagaan Membentuk kerajaan Islam Madianah Mana-mana 2 X 1m = (2m) Amalan yang patut dicontohi bagi menjamin keutuhan bangsa dan negara kita? Amalan kerjasama Pemuafakatan antara pemimpin dengan pemimpin Pemuafakatan antara pemimpin dengan rakyat Perundingan Pakatan Murni Tolak ansur Bijaksana Pemimpin yang berpandangan jauh Mana-mana 2 X 1m = (2m)

4.(a)
F1 F2

Makna Pakatan Murni kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan oleh semua kaum Mana-mana 1 X 1m = (1m)

4.(b)
F1 F2 F3 F4 F5

usaha-usaha mewujudkan Pakatan Murni praperikatan di Tanah Melayu. penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum membuka keahlian UMNO kepada bukan Melayu penubuhan IMP / Parti Kemerdekaan Malaysia penubuhan Persidangan Kebangsaan pada Februari 1953 menganjurkan Kovensyen Kebangsaan pelbagai parti politik Mana-mana 2 X 1m = (2m) tokoh yang terbabit dalam kerjasama UMNO Kuala Lumpur-MCA Selangor Dato Abdul Razak Yahya Ong Yoke Lin Mana-mana 2 X 1m = (2m)

4.(c)
F1 F2

4.(d)
F1 F2 F3 F4 F5

manifesto Parti Perikatan bagi menghadapi Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) 1955 Mencapai kemerdekaan dalam masa empat tahun Mewajibkan pendidikan Menjadikan perkhidmatan awam bercorak tempatan Menjaga hak asasi manusia Melindungi hak raja-raja Melayu Mana-mana 3 X 1m = (3m)

4.(e)
F1 F2

kesan daripada penubuhan Pakatan Murni kepada proses kemerdekaan Tanah Melayu menyatupadukan pelbagai kaum pembentukan parti Perikatan

10
F3 F4 F5 F6 F7 5.(a) F1 H1a C1a F2 H2a C1a F3 H3a H3b C1a C1b C1c F4 C4a F5 C5a C5b C5c F6 H6a C6a F7 C7a F8 H8a H8b C8a F9 H9a H9b C9a C9b 5. (b) F1 F2 F3 F4 disokong pelbagai kaum memenangi pilihan raya Majlis Bandaran memenangi pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan (MPP) pembentukan kabinet pertama Tanah Melayu Persetujuan British memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu Mana-mana 2 X 1m = (2m) Ciri-ciri kerajaan agraria kedudukan di kawasan pertanian yang subur berhampiran sungai kerajaan Dvaravati di Sungai Menam (Thailand) / Sungai Irrawaddy (Myanmar) / Sungai Merah (Vietnam) / Sungai Mekong (Kemboja,Laos dan Vietnam terletak di kawasan pedalaman di kawasan berbukit / di lereng tanah gunung berapi kerajaan Taruma di Tanah Tinggi Dieng (Indonesia) kegiatan ekonomi berasaskan pertanian tanaman utama ialah padi kawasan mendapat bekalan air mencukupi menanam padi sawah menanam padi huma di kawasan tanah tinggi/bukit tanaman sampingan jagung/pisang/keledek/sayur-sayuran menghasilkan pelbagai jenis rempah cengkih dan lada hitam mengumpul hasil hutan kayu gaharu/tanduk/gading/damar/kayu cendana/pelbagai jenis buah-buahan sarang burung dari gua diambil untuk tujuan perdagangan kegiatan menangkap ikan di sawah / paya / sungai mendapatkan kulit kura-kura / ikan menternak binatang lembu/ kerbau/ kambing dan ayam peringkat awal tujuan pertanian untuk tanaman sara diri lebihan hasil pertanian dipasarkan dibekalkan untuk memenuhi keperluan penduduk yang tidak terlibat dengan pertanian masyarakat bandar / penduduk kerajaan maritim mempunyai sistem saliran untuk memajukan perkembangan kawasan pertanian mendapatkan sumber daripada sungai dan tasik di Funan bersumber dari Sungai Mekong di Angkor bersumber Tasik Tonle Sap Mana-mana 8 X 1m = Maksimum 8 markah Faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan agraria maju dalam bidang pertanian sistem pengairan yang baik bersumber dari Tasik Tonle Sap peranan raja membina sistem pengairan kerajaan bertanggung jawab secara langsung dalam sistem pengairan yang baik

11
F5 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 5.(c) F1 H1a F2 H2a F3 H3a H3b H3c F4 H4a F5 H5a F6 H5a F7 H7a 6.(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 6.(b) F1 F2 F3 bersumber dari Tasik Tonle Sap kerajaan bertanggung jawab secara langsung dalam pengurusan sistem pengairan Raja Indravarman 1 membina sistem pengairan dan baray hasil padi dapat menampung keperluan beras kerajaan Angkor kedudukan berhampiran tasik Tonle Sap tanah yang subur iklim yang panas dan lembab sumber ikan air tawar dari tasik Tonle Sap Tasik Tonle Sap punca utama mengairi sawah padi Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah Kerajaan maritim bergantung kepada kerajaan agraria kerajaan agraria membekalkan tenaga kerja mencukupi kepada kerajaan maritim kerajaan Sailendra di Jawa Tengah mempunyai penduduk yang ramai kerajaan agraria membekalkan beras kepada kerajaan maritim beras menjadi dagangan utama antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim kerajaan agraria bergantung kepada kerajaan maritim untuk dapatkan barangan mewah barang mewah dari China dan India barang mewah menjadi sumber kekayaan dan keagungan kerajaan agraria barang mewah ialah tembikar/gelas dan manik dari China/tekstil dari India kerajaan agraria membekalkan bahan mentah kepada kerajaan maritim iaitu bahan makanan dan hasil hutan kepada kerajaan maritim kerajaan agraria membekalkan binatang kenderaan iaitu gajah untuk kenderaan raja diperoleh dari Burma dan Siam kerajaan agraria membekalkan bahan kayu kepada kerajaan maritim untuk membuat kapal kerajaan agraria membekalkankan tukang kayu dan tukang batu kerajaan maritim / Pegu di Burma mendapatkan tenaga tersebut daripada kerajaan agraria Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah ciri-ciri Adat Perpatih yang diamalkan di Negeri Sembilan dan Naning Utara Melaka Musyawarah menjadi asas dalam pentadbiran dan penyelesaian masalah Musyawarah dihadiri oleh perwakilan semua suku. Ahli suku tidak dibenarkan berkahwin dengan seseorang daripada suku yang sama. Setiap suku ini mempunyai ketua adat yang dipanggil Lembaga. ketua di pelbagai peringkat dilantik oleh kumpulan ketua daripada peringkat bawah anak buah memilih Buapak Buapak memilih Lembaga Lembaga memilih undang Undang memilih Yang Dipertuan Besar Pengasas Adat Perpatih ialah Datuk Perpatih Nan Sebatang berasal dari Pagar Ruyung. Adat Perpatih bersifat matrilineal iaitu lebih mengutamakan jurai / nasab keturunan ibu. Anak perempuan diberikan hak mewarisi harta. Mana-mana 8 X 1m = Maksimum 8 markah amalan Adat Temenggung dalam kehidupan masyarakat Melayu Adat Temenggung berasaskan patrilineal iaitu jurai keturunan bapa. Keturunan bapa lebih diutamakan darida jurai keturunan ibu. Pembahagian harta pusaka, anak lelaki diutamakan daripada anak perempuan.

12
F4 F5 F6 F7 F8 6.(c) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Bertepatan dengan hukum faraid dalam Islam. Dalam perkahwinan, seseorang individu bebas untuk berkahwin dengan pasangan pilihannya, asalkan tidak melanggar ketetapan hukum Islam. Jawatan pemimpin adalah diwarisi daripada bapa kepada anak lelaki. Sistem politik bersifat autokrasi. Kuasa politik berpusat pada Sultan yang memerintah. Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah unsur-unsur Islam yang dapat dikesan dalam Adat Perpatih dan Adat Temenggung amalan konsep musyawarah dalam pentadbiran / penyelesaian masalah. Amalan konsep gotong royong dan bantu membantu dalam kehidupan harian. Kerjasama erat merapatkan hubungan kemasyarakatan. seorang lelaki dan perempuan dari suku yang sama tidak dibenarkan berkahwin. Dalam Islam hak mewarisi harta diberikan kepada anak lelaki dan perempuan. Seorang lelaki dan wanita boleh berkahwin asalkan bukan muhrim. Adat temenggung pula mempunyai unsur Islam. disesuaikan dengan ajaran Islam mengikut mazhab Shafie Pembahagian harta pusaka mengutamakan anak lelaki./ hukum faraid Seorang lelaki dan wanita bebas berkahwin dengan pasangan yang disukai asalkan tidak melanggar syarak. Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah peranan sistem pendidikan dalam membangkitkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu pengenalan sistem pendidikan Inggeris dan sekolah Vernakular Melayu yang diperkenalkan pada akhir abad ke-19 telah melahirkan golongan intelek Melayu Golongan intelek Melayu ini mampu berfikir tentang kemajuan bangsanya menyedari sumbangan tenaga dan fikiran mereka untuk menyedarkan bangsa Melayu Mereka menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British Mana-mana 4 X 1m = Maksimum 4 markah

7.(a)
F1 F2 F3 F4 F5 F6

7.(b)
F1 H1a F2 H2a F3 H3a H3b F4 H4a F5 H5a H5b F6

Isu-isu yang diperjuangkan oleh Gerakan Islah
Menyampaikan idea dan menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia Gesaan orang Melayu untuk memajukan diri dalam bidang ekonomi/ pendidikan/ politik / sosial Menyematkan sikap mengkritik ke dalam fikiran orang Islam Mengkritik penjajah Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak berperanan dalam memajukan orang Melayu Menjalankan sistem pendidikan Islam meliputi pendidikan dunia dan akhirat Mendirikan madrasah melaksanakan pengajaran mata pelajaran Islam termasuklh fardu ain, ilmu hisab dan bahasa Inggeris Memberi peluang pendidikan kepada pelajar perempuan. Mana-mana 8 X 1m = Maksimum 8 markah

13
7.(c)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 8.(a) F1 H1a F2 H2a F3 H3a F4 F5 F6 F7 H7a H7b F8 H8a F9 H9a 8.(b) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Kesatuan Melayu Muda ( KMM ) Ditubuhkan pada tahun 1939 bercorak separa politik Pemimpinnya Ibrahim Hj. Yaakob Nama KMM diilhamkan oleh Sultan Djenain Objektifnya galak perpaduan di kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung Meningkatkan tahap pendidikan orang-orang Melayu Didaftarkan oleh Mustafa Husseinpada 1940 Penubuhannya bersifat politik berkerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu menjadi badan propaganda Jepun Membeli Warta Malaya Mengelilingi Tanah Melayu mencari sokongan tubuhkan cawangan bagi meluaskan propaganda menentang British tubuhkan Maahad II Ihya Assyariff, di Gunung Semanggol. jadi penyokong KMM / melatih kader-kader dikenali tentera semut untuk menentang British Mana-mana 8 X 1m = Maksimum 8 markah peranan yang telah dimainkan oleh Suruhanjaya Reid menyusun perlembagaan PTM yang merdeka mengenalpasti isu-isu yang dibangkitkan ke arah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan kerajaan yang kuat dan berkesan pemberian kuasa autonomi kepada kerajaan negeri dalam bidang tertentu memberi perhatian kepada kedudukan Raja-Raja Melayu memberi perhatian kepada hak istimewa orang Melayu memastikan pembentukan sebuah bangsa Persekutuan Tanah Melayu. menyelesaikan isu kerakyatan / jus soli yang menjadi tuntutan orang dagang yang tidak diterima oleh orang Melayu Terima dan kaji memorandum daripada semua pihak di Tanah Melayu Menerbit dan mencadangkan draf perlembagaan untuk diserahkan kepada kerajaan British Mana-mana 8 X 1m = Maksimum 8 markah kandungan yang terdapat dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan pemisahan kuasa persekutuan dengan kuasa negeri melalui Senarai Persekutan dan Senarai negeri Institusi raja menjadi Raja Berpelembagaan di peringkat negeri dan Negara tiga jenis kerakyatan iaitu secara Kuat Kuasa Undang-undang / Permohonan / Naturalisasi / prinsip jus soli diterima kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan

14
F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 8.(c) F1 H1a H1b F2 H2a H2b F3 H3a H3b F4 H4a H4b Tanah Simpan Melayu dikekalkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua Negara pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat negera diperingkat negeri Menteri Besar menjadi pelaksana Pentadbiran beliau dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan EXCO Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 pembentukan sebuah kerajaan demokrasi dibentuk dengan konsep Raja Berperlembagaan hasil persetujuan yang dicapai menerusi pakatan Murni Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan murni menyedari bahawa pakatan ini mewujudkan perpaduan antara kaum keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah memberi hak mutlak kepada penduduk tempatan mentadbir sebuah negara mengikut acuan sendiri setiap kaum berusaha melahirkan identiti masyarakat yang merdeka berasaskan pengalaman sejarah yang sama perbezaan warna kulit, agama, bahasa dan bangsa diketepikan Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah Isu-isu yang diperjuangkan oleh Malaysia dalam Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) mengelakkan campur tangan asing dalam hal ehwal sesebuah menghormati kedaulatan sesebuah negara. menyelesaikan sebarang pertelingkahan antara negara melalui perundingan dan persefahaman. menghormati hak asasi manusia. menyeru kepada PBB menyelesaikan isu Palestin Benua Antartika menjadi warisan dunia tanpa dimiliki oleh oleh manamana negara. menghapuskan dasar apartheid di Afrika Selatan Mewujudkan kerjasama sesama negara membangun menubukan Kumpulan G15 ahli kumpulan 16 membincangkan isu kerjasama politik negara anggota menghidup kembali NAM pernyataan bersama mengenai kedudukan Palestin. Deklarasi Kuala Lumpur bincangkan serangan Amerika Syarikat terhadap Iraq Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah Faedah-faedah yang diperoleh Malaysia menyertai Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) pinjaman kewangan daripada Bank Pembangunan Islam melaksana projek-projek pembangunan untuk kepentingan rakyat bantuan OIC dari segi pendidikan menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa / UIA tawaran biasiswa

9.(a) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 9.(b) F1 H1a F2 H2a F3

15
H3a F4 H4a F5 H5a 9.(c) F1 H1a C1a C1b F2 C2a F3 H3a C3a F4 H4a C4a F5 H5a H5b C5a F6 H6a C8a F7 H7a F8 H8a C8a F9 H9a C9a C9b C9c kepada pelajar-pelajar negara OIC yang belajar di UIAM penghormatan daripada negara-negara anggota kerana memperjuangkan hak dan kebajikan negara-negara Islam Mencadangkan penggunaan dinar emas dalam urusan perdagangan dan kegiatan ekonomi di kalangan negara-negara Islam Mana-mana 6 X 1m = Maksimum 6 markah Langkah yang diambil oleh Malaysia dalam menghadapi cabaran globalisasi menyediakan diri dengan mengikut arus perubahan semasa terutamanya dari segi Teknologi komunikasidan Maklumat (ICT) Menyediakan prasara untuk memajukan ICT Mempromosi penggunaan ICT kepada masyarakat Melancarkan projek Koridor Raya Multimedia(MSC) usaha-usaha mempersiapkan diri dengan pemasaran tanpa sempadan (PTS) Memulakan e-pendidikan / pemasaran tanpa sempadan / e-dagang / penyiaran digital Menyediakan peruntukan kewangan yang besar diberikan dalam usaha memajukan projek berasaskan ICT. sebanyak RM5.2 billion bagi projek berasaskan ICT Merapatkan jurang antara bandar dengan luar bandar. melalaui galakan perkembangan dan penggunaan ICT secara positif RM 1 billion daripa peruntukan diagih bagi program luar bandar Perlaksanaan ekonomi berlandas pengetahuan (k-ekonomi) meningkatkan mutu pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan memastikan rakyat negara ini memiliki pengetahuan dalam bidang ekonom dan teknologi melahirkan modal intelek dan pekerja berpengalaman Menggalakkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) menghasilkan inovasi baru yang menjadi penentu kejayaan k-ekonomi dengan menyediakan peruntukan yang besar Menggalakkan penciptaan baru / pendaftaran paten Galakkan rakyat supaya guna penemuan baru dalam usaha tingkatkan kemajuan Prasarana untuk pertumbuhan k-masyarakat membaiki dan memperkaya diri dengan pengetahuan agar dapat terus bersaing. terutamanya dalam bidang pendidikan membangunkan dan menyusun semula sistem pendidikan bertujuan mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan sentiasa memperbaiki serta memperkaya diri dengan pengetahuan Penubuhan sekolah wawasan bagi memupuk perpaduan penubuhan sekolah bestari yang dilengkapi prasarana ICT ubahsuai kurikulum ke arah melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan tinggi, bermotivasi dan berkemahiran tinggi. Mana-mana 8 X 1m = Maksimum 8 markah

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

16