LAMPIRAN A AKTA TANAH ( GSA ) 1960 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN Bil : ( ) Tahun 2006 Negeri : Nama Rancangan : Diterima

oleh saya pada hari ini tahun 2004 pukul ________ pagi / petang. Surat menyurat Bil : ( ) 3222/1-7-2 Pt.1 …………………………. Pengurus _______ haribulan ________

Tuan, Saya/kami memohon tanah yang butir-butir mengenainya dibawah ini dan lakarnya ada dikembarkan bersama-sama, bagi maksud mendirikan dua unit rumah kakitangan Felda Technoplant Sdn Bhd :- 1. Rumah Pengurus 2. Rumah Penolong Pengurus 2. Saya/kami memiliki …………………….. ekar tanah Rancangan …………………………………… seperti dibawah ini : Negeri Hakmilik TIADA Jenis Tanaman didalam

Luas Di Tanam

3. Nama/nama penuh, saya/kami ialah : Nama : No. K/P : Alamat : Jengka 20

Nombor

Kad

Pengenalan

dan

alamat

Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd Pejabat Felda Technoplant Sdn Bhd

26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur.

-14. ……………………………… Kepada: Pengurus Felda Tanjung Jengka 20 26400 Bandar Jengka Pahang BUTIR-BUTIR MENGENAI TANAH YANG DIPOHON Mukim : Chenor : Tempat : Felda Jengka 20 Luas mengikut kiraan : ½’ Ekar Kakitangan Jauh dari Bandar. jalan. Alamat untuk menghantar apa-apa surat kepada saya mengenai permohonan ini ialah : Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd Jengka 20 26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur Tuan. jalan keretapi. adalah saya/kami menurut perintah. sungai atau pantai yang hampir sekali : Nombor Bahagian ( Jika ada ) Sempadan : Utara : Rumah Selatan : Kawasan Ladang Barat : Rumah Kakitangan Timur : Rumah Kakitangan LAKAR TANAH DIKEMBARKAN Di lampiran .

Pahang. satu untuk fail rancangan.- 2– LAMPIRAN B LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN ( FELDA ) Laporan Pengurus Di atas Permohonan Tanah Pekeliling Tanah 19 / 76 ( Bagi diisi dalam TIGA salinan. K/Pengenalan / Pendaftaran 700736-W ( c ) Alamat : Pejabat Felda Technoplant Sdn Bhd Jengka 20 26400 Bandar Jengka . Butir-butir Pemohon (a) Nama Peneroka/Badan/Jabatan Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd ( b ) Bil. satu untuk fail Pengarah Kawasan dan satu lagi untuk Ibu Pejabat ) Kepada : Pengarah Tanah Wisma Felda Jalan Perumahan Gurney 54000 Kuala Lumpur Melalui Pengurus Besar Wilayah Felda Wilayah Jengka 26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur PERMOHONAN TANAH DALAM KAWASAN PERKAMPUNGAN Seksyen 7 ( 3 ) atau Seksyen 8 Akta Tanah ( GSA ) 1960 Dimajukan bersama-sama ini satu permohonan tanah bagi didapatkan persetujuan daripada pihak yang berkenaan. Butir-butir pemohon dan lain-lain perkara diatas permohonan ini adalah seperti berikut : 1. ( Salinan Sijil Pendaftaran dan Undang-Undang Kecil sesuatu Badan hendaklah dikepilkan bersama -3– .

Sila beri butir-butir : Bilangan Pelan Perancang Bandar dan Kampung yang : Tiada (i) atau lain- . Lain-lain kenyataan mengenai permohonan Adakah tanah ini berhampiran dengan jalanraya. sungai lain kegunaan awam. Fail rancangan untuk permohonan ini ( c ) Bil. Butir-butir Permohonan ( a ) Tarikh diterima di rancangan ( b ) Bil. 3. Permohonan dlm Buku Pendaftaran Permohonan ( d ) Tarikh peta di Pej. Rancangan ditandakan oleh Pengurus ( e ) Adakah ada permohonan yang lebih awal daripada ini kerana tanah yang sama.Belum 4. Pelan tanah yang dipohon ( Sekiranya terletak dalam kawasan perkampungan ) ( a ) telah dipersetujui olih Felda kerana Rancangan ini ______________ ( b ) tersebut Permohonan menurut / tidak menurut Pelan Rancangan diatas ( c ) Pelan tanah yang dipohon adalah seperti dibawah ini : Pelan dilampirkan.2. 5. Lot ( sekiranya telah diukur halus ) ( c ) Luas : ± ½’ ekar ( d ) Nyatakan samada tanah ini telah digunakan oleh pemohon : . Butir-butir yang dipohon ( a ) Kegunaan: Membina 2 unit Rumah Kakitangan Felda Technoplant ( b ) Bil.

Rumah yang akan dibina adalah untuk didiami oleh Pengurus dan Penolong Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd. Lain-lain kenyataan mengenai pemohon ( sekiranya pemohon ialah seorang peneroka atau sesuatu Badan ) ( i ) cukai dan dipohon. Tiada ( iv ) Siapa yang akan menjalankan perniagaan itu dan berapa orang. belanja ukur dan memajukan tanah sebagaimana yang -4kemungkinan bahawa .Tanah yang di pohon ini adalah kawasan kosong di kawasan perumahan kakitangan Felda ( ii ) Adakah tanah ini kelak akan digunakan kerana pembinaan jalanraya atau sesuatu tujuan awam seperti padang sekolah. RM 180. Lain-lain kenyataan yang difikir perlu untuk mendapatkan kelulusan. balairaya dan sebagainya.00 ( iii ) Sekiranya untuk perniagaan apakah jenis barang-barang yang akan diperniagakan di bangunan itu. 8. …………………………………………………………………………………… Adakah pemohon berkebolehan membayar harga tanah.000. Boleh ( ii ) Berapakah anggaran perbelanjaan pembinaan bangunan yang akan didirikan itu. Akuan Pengurus dan sebab-sebab diatas akuan itu. Tiada 6. Tiada 7.

Lain-lain ( nyatakan ). 2. Salinan Borang + Permohonan dan peta. ( + Borang Permohonan Asal ini hendaklah disimpan dalam fail Rancangan ).…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ( Pengurus Tarikh : ……………………… -5Dikembarkan : 1. 3. ULASAN PENGURUS BESAR WILAYAH ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… ( ) Tarikh : ) UNTUK KEGUNAAN IBU PEJABAT SAHAJA 1. Salinan Sijil Pendaftaran dan Salinan Undang-undang kecil ( sekiranya permohonan ialah sebuah Badan ). 2. Tarikh dan bilangan gazet di bawah : Seksyen 4 Akta …………………………………… Tanah ( GSA penerima ) 1960 . Tarikh ………………………………………………………………….

Seksyen 5 Akta Tanah ( …………………………………… Seksyen 6 Akta Tanah ( …………………………………… 3. ………… GSA GSA bawah ) ) 1960 1960 seksyen …………………………… ( ) PEGAWAI PENTADBIR TANAH FELDA . Permohonan bagi dilakukan di ……………………………. Akta Tanah ( GSA ) 1960..