LAMPIRAN A AKTA TANAH ( GSA ) 1960 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN Bil : ( ) Tahun 2006 Negeri : Nama Rancangan : Diterima

oleh saya pada hari ini tahun 2004 pukul ________ pagi / petang. Surat menyurat Bil : ( ) 3222/1-7-2 Pt.1 …………………………. Pengurus _______ haribulan ________

Tuan, Saya/kami memohon tanah yang butir-butir mengenainya dibawah ini dan lakarnya ada dikembarkan bersama-sama, bagi maksud mendirikan dua unit rumah kakitangan Felda Technoplant Sdn Bhd :- 1. Rumah Pengurus 2. Rumah Penolong Pengurus 2. Saya/kami memiliki …………………….. ekar tanah Rancangan …………………………………… seperti dibawah ini : Negeri Hakmilik TIADA Jenis Tanaman didalam

Luas Di Tanam

3. Nama/nama penuh, saya/kami ialah : Nama : No. K/P : Alamat : Jengka 20

Nombor

Kad

Pengenalan

dan

alamat

Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd Pejabat Felda Technoplant Sdn Bhd

26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur.

adalah saya/kami menurut perintah. jalan. jalan keretapi. Alamat untuk menghantar apa-apa surat kepada saya mengenai permohonan ini ialah : Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd Jengka 20 26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur Tuan. ……………………………… Kepada: Pengurus Felda Tanjung Jengka 20 26400 Bandar Jengka Pahang BUTIR-BUTIR MENGENAI TANAH YANG DIPOHON Mukim : Chenor : Tempat : Felda Jengka 20 Luas mengikut kiraan : ½’ Ekar Kakitangan Jauh dari Bandar. sungai atau pantai yang hampir sekali : Nombor Bahagian ( Jika ada ) Sempadan : Utara : Rumah Selatan : Kawasan Ladang Barat : Rumah Kakitangan Timur : Rumah Kakitangan LAKAR TANAH DIKEMBARKAN Di lampiran .-14.

satu untuk fail Pengarah Kawasan dan satu lagi untuk Ibu Pejabat ) Kepada : Pengarah Tanah Wisma Felda Jalan Perumahan Gurney 54000 Kuala Lumpur Melalui Pengurus Besar Wilayah Felda Wilayah Jengka 26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur PERMOHONAN TANAH DALAM KAWASAN PERKAMPUNGAN Seksyen 7 ( 3 ) atau Seksyen 8 Akta Tanah ( GSA ) 1960 Dimajukan bersama-sama ini satu permohonan tanah bagi didapatkan persetujuan daripada pihak yang berkenaan. ( Salinan Sijil Pendaftaran dan Undang-Undang Kecil sesuatu Badan hendaklah dikepilkan bersama -3– .- 2– LAMPIRAN B LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN ( FELDA ) Laporan Pengurus Di atas Permohonan Tanah Pekeliling Tanah 19 / 76 ( Bagi diisi dalam TIGA salinan. Butir-butir pemohon dan lain-lain perkara diatas permohonan ini adalah seperti berikut : 1. K/Pengenalan / Pendaftaran 700736-W ( c ) Alamat : Pejabat Felda Technoplant Sdn Bhd Jengka 20 26400 Bandar Jengka . Pahang. satu untuk fail rancangan. Butir-butir Pemohon (a) Nama Peneroka/Badan/Jabatan Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd ( b ) Bil.

Permohonan dlm Buku Pendaftaran Permohonan ( d ) Tarikh peta di Pej. Rancangan ditandakan oleh Pengurus ( e ) Adakah ada permohonan yang lebih awal daripada ini kerana tanah yang sama. Lot ( sekiranya telah diukur halus ) ( c ) Luas : ± ½’ ekar ( d ) Nyatakan samada tanah ini telah digunakan oleh pemohon : .2. Fail rancangan untuk permohonan ini ( c ) Bil. 5. Pelan tanah yang dipohon ( Sekiranya terletak dalam kawasan perkampungan ) ( a ) telah dipersetujui olih Felda kerana Rancangan ini ______________ ( b ) tersebut Permohonan menurut / tidak menurut Pelan Rancangan diatas ( c ) Pelan tanah yang dipohon adalah seperti dibawah ini : Pelan dilampirkan. sungai lain kegunaan awam. Butir-butir yang dipohon ( a ) Kegunaan: Membina 2 unit Rumah Kakitangan Felda Technoplant ( b ) Bil. Sila beri butir-butir : Bilangan Pelan Perancang Bandar dan Kampung yang : Tiada (i) atau lain- . Lain-lain kenyataan mengenai permohonan Adakah tanah ini berhampiran dengan jalanraya.Belum 4. Butir-butir Permohonan ( a ) Tarikh diterima di rancangan ( b ) Bil. 3.

8.000.00 ( iii ) Sekiranya untuk perniagaan apakah jenis barang-barang yang akan diperniagakan di bangunan itu. RM 180.Tanah yang di pohon ini adalah kawasan kosong di kawasan perumahan kakitangan Felda ( ii ) Adakah tanah ini kelak akan digunakan kerana pembinaan jalanraya atau sesuatu tujuan awam seperti padang sekolah. Akuan Pengurus dan sebab-sebab diatas akuan itu. Lain-lain kenyataan mengenai pemohon ( sekiranya pemohon ialah seorang peneroka atau sesuatu Badan ) ( i ) cukai dan dipohon. Tiada 6. Tiada 7. Rumah yang akan dibina adalah untuk didiami oleh Pengurus dan Penolong Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd. Boleh ( ii ) Berapakah anggaran perbelanjaan pembinaan bangunan yang akan didirikan itu. Tiada ( iv ) Siapa yang akan menjalankan perniagaan itu dan berapa orang. balairaya dan sebagainya. …………………………………………………………………………………… Adakah pemohon berkebolehan membayar harga tanah. belanja ukur dan memajukan tanah sebagaimana yang -4kemungkinan bahawa . Lain-lain kenyataan yang difikir perlu untuk mendapatkan kelulusan.

Tarikh dan bilangan gazet di bawah : Seksyen 4 Akta …………………………………… Tanah ( GSA penerima ) 1960 . ULASAN PENGURUS BESAR WILAYAH ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… ( ) Tarikh : ) UNTUK KEGUNAAN IBU PEJABAT SAHAJA 1. Lain-lain ( nyatakan ). 2.…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ( Pengurus Tarikh : ……………………… -5Dikembarkan : 1. Tarikh …………………………………………………………………. Salinan Borang + Permohonan dan peta. 2. 3. ( + Borang Permohonan Asal ini hendaklah disimpan dalam fail Rancangan ). Salinan Sijil Pendaftaran dan Salinan Undang-undang kecil ( sekiranya permohonan ialah sebuah Badan ).

Seksyen 5 Akta Tanah ( …………………………………… Seksyen 6 Akta Tanah ( …………………………………… 3.. Akta Tanah ( GSA ) 1960. ………… GSA GSA bawah ) ) 1960 1960 seksyen …………………………… ( ) PEGAWAI PENTADBIR TANAH FELDA . Permohonan bagi dilakukan di …………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful