LAMPIRAN A AKTA TANAH ( GSA ) 1960 PERMOHONAN TANAH KERAJAAN Bil : ( ) Tahun 2006 Negeri : Nama Rancangan : Diterima

oleh saya pada hari ini tahun 2004 pukul ________ pagi / petang. Surat menyurat Bil : ( ) 3222/1-7-2 Pt.1 …………………………. Pengurus _______ haribulan ________

Tuan, Saya/kami memohon tanah yang butir-butir mengenainya dibawah ini dan lakarnya ada dikembarkan bersama-sama, bagi maksud mendirikan dua unit rumah kakitangan Felda Technoplant Sdn Bhd :- 1. Rumah Pengurus 2. Rumah Penolong Pengurus 2. Saya/kami memiliki …………………….. ekar tanah Rancangan …………………………………… seperti dibawah ini : Negeri Hakmilik TIADA Jenis Tanaman didalam

Luas Di Tanam

3. Nama/nama penuh, saya/kami ialah : Nama : No. K/P : Alamat : Jengka 20

Nombor

Kad

Pengenalan

dan

alamat

Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd Pejabat Felda Technoplant Sdn Bhd

26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur.

……………………………… Kepada: Pengurus Felda Tanjung Jengka 20 26400 Bandar Jengka Pahang BUTIR-BUTIR MENGENAI TANAH YANG DIPOHON Mukim : Chenor : Tempat : Felda Jengka 20 Luas mengikut kiraan : ½’ Ekar Kakitangan Jauh dari Bandar.-14. jalan. adalah saya/kami menurut perintah. Alamat untuk menghantar apa-apa surat kepada saya mengenai permohonan ini ialah : Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd Jengka 20 26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur Tuan. sungai atau pantai yang hampir sekali : Nombor Bahagian ( Jika ada ) Sempadan : Utara : Rumah Selatan : Kawasan Ladang Barat : Rumah Kakitangan Timur : Rumah Kakitangan LAKAR TANAH DIKEMBARKAN Di lampiran . jalan keretapi.

satu untuk fail Pengarah Kawasan dan satu lagi untuk Ibu Pejabat ) Kepada : Pengarah Tanah Wisma Felda Jalan Perumahan Gurney 54000 Kuala Lumpur Melalui Pengurus Besar Wilayah Felda Wilayah Jengka 26400 Bandar Jengka Pahang Darul Makmur PERMOHONAN TANAH DALAM KAWASAN PERKAMPUNGAN Seksyen 7 ( 3 ) atau Seksyen 8 Akta Tanah ( GSA ) 1960 Dimajukan bersama-sama ini satu permohonan tanah bagi didapatkan persetujuan daripada pihak yang berkenaan. Butir-butir pemohon dan lain-lain perkara diatas permohonan ini adalah seperti berikut : 1.- 2– LAMPIRAN B LEMBAGA KEMAJUAN TANAH PERSEKUTUAN ( FELDA ) Laporan Pengurus Di atas Permohonan Tanah Pekeliling Tanah 19 / 76 ( Bagi diisi dalam TIGA salinan. Pahang. K/Pengenalan / Pendaftaran 700736-W ( c ) Alamat : Pejabat Felda Technoplant Sdn Bhd Jengka 20 26400 Bandar Jengka . ( Salinan Sijil Pendaftaran dan Undang-Undang Kecil sesuatu Badan hendaklah dikepilkan bersama -3– . satu untuk fail rancangan. Butir-butir Pemohon (a) Nama Peneroka/Badan/Jabatan Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd ( b ) Bil.

3. Lain-lain kenyataan mengenai permohonan Adakah tanah ini berhampiran dengan jalanraya. Butir-butir Permohonan ( a ) Tarikh diterima di rancangan ( b ) Bil. Lot ( sekiranya telah diukur halus ) ( c ) Luas : ± ½’ ekar ( d ) Nyatakan samada tanah ini telah digunakan oleh pemohon : .Belum 4. Rancangan ditandakan oleh Pengurus ( e ) Adakah ada permohonan yang lebih awal daripada ini kerana tanah yang sama. Sila beri butir-butir : Bilangan Pelan Perancang Bandar dan Kampung yang : Tiada (i) atau lain- . Butir-butir yang dipohon ( a ) Kegunaan: Membina 2 unit Rumah Kakitangan Felda Technoplant ( b ) Bil. Pelan tanah yang dipohon ( Sekiranya terletak dalam kawasan perkampungan ) ( a ) telah dipersetujui olih Felda kerana Rancangan ini ______________ ( b ) tersebut Permohonan menurut / tidak menurut Pelan Rancangan diatas ( c ) Pelan tanah yang dipohon adalah seperti dibawah ini : Pelan dilampirkan. sungai lain kegunaan awam. Fail rancangan untuk permohonan ini ( c ) Bil.2. Permohonan dlm Buku Pendaftaran Permohonan ( d ) Tarikh peta di Pej. 5.

belanja ukur dan memajukan tanah sebagaimana yang -4kemungkinan bahawa .000. Tiada 6. Tiada ( iv ) Siapa yang akan menjalankan perniagaan itu dan berapa orang. RM 180. Rumah yang akan dibina adalah untuk didiami oleh Pengurus dan Penolong Pengurus Felda Technoplant Sdn Bhd.Tanah yang di pohon ini adalah kawasan kosong di kawasan perumahan kakitangan Felda ( ii ) Adakah tanah ini kelak akan digunakan kerana pembinaan jalanraya atau sesuatu tujuan awam seperti padang sekolah.00 ( iii ) Sekiranya untuk perniagaan apakah jenis barang-barang yang akan diperniagakan di bangunan itu. …………………………………………………………………………………… Adakah pemohon berkebolehan membayar harga tanah. 8. Lain-lain kenyataan mengenai pemohon ( sekiranya pemohon ialah seorang peneroka atau sesuatu Badan ) ( i ) cukai dan dipohon. Lain-lain kenyataan yang difikir perlu untuk mendapatkan kelulusan. Boleh ( ii ) Berapakah anggaran perbelanjaan pembinaan bangunan yang akan didirikan itu. Akuan Pengurus dan sebab-sebab diatas akuan itu. balairaya dan sebagainya. Tiada 7.

Tarikh dan bilangan gazet di bawah : Seksyen 4 Akta …………………………………… Tanah ( GSA penerima ) 1960 . 3. Salinan Sijil Pendaftaran dan Salinan Undang-undang kecil ( sekiranya permohonan ialah sebuah Badan ). ULASAN PENGURUS BESAR WILAYAH ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………… ( ) Tarikh : ) UNTUK KEGUNAAN IBU PEJABAT SAHAJA 1. Tarikh …………………………………………………………………. Salinan Borang + Permohonan dan peta. 2. 2. Lain-lain ( nyatakan ). ( + Borang Permohonan Asal ini hendaklah disimpan dalam fail Rancangan ).…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ( Pengurus Tarikh : ……………………… -5Dikembarkan : 1.

Permohonan bagi dilakukan di ……………………………. ………… GSA GSA bawah ) ) 1960 1960 seksyen …………………………… ( ) PEGAWAI PENTADBIR TANAH FELDA . Akta Tanah ( GSA ) 1960..Seksyen 5 Akta Tanah ( …………………………………… Seksyen 6 Akta Tanah ( …………………………………… 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful