J67

J68

J69

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan
kepada Allah pencipta segala makhluk. Selawat dan salam buat
baginda pembawa rahmat ke seluruh alam dan buat ahli
keluarga dan sahabat baginda yang tercinta serta umat Islam
seluruhnya.
Segala kesyukuran hanya berhak bagi Allah, kerana
dengan rahmat dan izin-Nya dapat penterjemah menyiapkan
terjemahan dan ulasan untuk sebuah risalah yang ringkas ini daripada
risalah–risalah yang dikumpulkan oleh Syeikh Muhammad
Nuruddin. Risalah ini adalah sebuah karangan ulama yang tersohor
iaitu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani. Beliau adalah
seorang ulama dari Makkah dan ramai daripada Ulama kita sekarang
adalah anak didik beliau.
Kandungannya serba sedikit membahaskan permasalahan
tasawuf dan juga Asya'irah. Penulisan ini bertujuan menjelaskan
keraguan yang berlaku terhadap pemahaman tasawuf dan akidah.
Bagi menjawab segala tohmahan yang dilemparkan oleh sesetengah
pihak terhadap hakikat tasawuf. Penulis mengemukakan hujah-hujah
dan kalam para salaf soleh tentang masalah ini secara ringkas dan
padat.
Perbahasan kedua pula membincangkan realiti sebenar
golongan Asya'irah dalam manhaj akidah serta para Ulama yang
berpegang dengan metodologi Asya’irah yang difitnah dengan
tuduhan yang tidak benar oleh pihak tertentu.
Pada kesempatan ini penterjemah mengucapkan jutaan
terima kasih dan penghargaan buat semua guru yang pernah
mendidik diri ini atas segala sokongan dan tunjuk ajar yang diberikan,

J70
terutamanya sama ada yang berada di Mesir atau di tanah air serta di
mana sahaja berada. Seterusnya buat kedua ibu bapa dan keluarga di
tanah air, atas sokongan dan galakan yang telah diberikan. Kemudian
buat teman–teman seperjuangan yang banyak membantu diri ini
dalam setiap urusan khususnya dalam usaha menterjemah risalah ini.
Penterjemah amat mengharapkan sebarang teguran dan
pandangan serta tunjuk ajar bagi memantapkan lagi kefahaman kita
semua terhadap ilmu dan turath ulama silam. Pihak penterjemah
memohon berbanyak kemaafan atas kekurangan usaha ini dan semoga
kita semua mendapat inayat dan petunjuk daripada Allah.
Akhir kalam, marilah kita sama-sama berusaha bagi
meningkatkan motivasi dan kefahaman serta amalan kita
terhadap ilmu. Semoga Allah menerima segala usaha dan
amalan kita. Penterjemah amat berharap agar kita semua
mendapat manfaat daripada khazanah ilmu yang ditinggalkan
oleh para ulama.

Wassalam.

Mohammad Nassrul bin Abdul Shomad
Toob el-Ramly, Hayyu Asyir,
Madinah Nasr, Kaherah, Mesir.

8.33 malam,
18 Syawal 1428 H
29 Oktober 2007 M


J7J

J72
..-..| ~..| .| ...
_.. ...... . _.i· . .,:.| -.iL.| ... ...:.|
-..| .... . .i-- ..| .,.-.. .-.·..|, ..|.-| .-i.
....· ..|.-.| ., .,.., ...,:.| ., i... _:.| -...|, :
_.. ... · |... .- _... ., ..·. .. :v· .

...- .-. _... ....| ...-.| ..--.|, ....| .
_... . .|.-.| .,......, .i-| :...·, ...:.| :....
.. .... .. ...., . _-.. .. _-.. ..:..| ...- -.
-v.: _.... ¸...- ..,-, .. _.-:... . .. . ...:.|
...... .. ...v:, ...L- _ ..·....| .. ....| ...-
..-.·,, .-.-. _:. ....· . ,..| _.|.:, .-.-| :
.· ..-| ...·, . ....-| ...·, . .... .. _.....| .
...·, ._....-.| ...·, . _.:.| _,. ..·, . _..|
_.-| . .

J73
..>,i| ¸~,i| .| ...

uewasa lnl Lasawuf
1
serlna dlzallml dan
mendapaL pelbaaal Lohmahan. Panva seaellnLlr saha[a
vana mampu menellLl secara adll bahkan slkap
keLerlaluan dan bladab sebahaalan darlpada mereka
men[adlkan Lasawuf Lermasuk dl anLara slfaL-slfaL
Lercela dan buruk vana menaauaurkan kelavakan
men[adl saksl serLa menahllanakan slfaL o'Jolob
2
(Lldak
faslq). Sehlnaaa dlkaLakan: Sl fulan Lldak tbloob dan
Lldak boleh dlLerlma rlwavaLnva. Apablla dlpersoalkan,
kenapa? Maka dl[awab, kerana bellau adalah seorana
Ahll Sufl.

Apa vana pellk dan menahalrankan apablla klLa
perhaLlkan LerdapaL seaellnLlr aolonaan vana mencela
Lasawuf dan [elas menenLana malah bermusuh
Lerhadap penaamalnva dan [uaa vana serlna
menalnakarl melakukan perkara vana dllakukan Ahll
1asawuf dan berucap denaan ucapan Ahll 1asawuf,
kemudlan Lanpa seaan sllu memeLlk kalam dan kaLa-
kaLa Lokoh-Lokoh sufl dl dalam ucapan dan khuLbah
mereka dl aLas mlmbar !umaaL serLa bolokob penaa[lan.
Salah seorana darlpada mereka berucap denaan penuh
banaaa dan anakuh: 8erkaLa Al-ludhall bln lvadh
3
,
berkaLa a[-!unald
4
, berkaLa Pasan Al-8asrl
3
, berkaLa Sahl
AL-1usLarl
6
, berkaLa Al-Muhaslbl
7
, berkaLa 8lshru al-
Pafl
8
.

J74
.....:|, .....L·|, .....:.| .....| ...- .....-,
..|.·|... ...-:... .....:.| ...::, . ........, .....|.·,
-| _.,- ..-| _.| v.· . .,i.¸:, .,.·..., .-..-|,
· _..-. ,| _.., · _-.· .

..- ....| ....| ....| -v: _..| :| ...-| .·,
_...| :| ..| . ....-, ....:.| :.:| .. ..,.v:
.-|..| :. . _...-| .,.·.. ..-.. ...v.,| .-..|
- .- :...,.· . .... -:.| . -:.| ..-. :|
.... .. .,L. . ¸.,|, ..| . ..-:. . .

...-| -..,| ..· : .. ..,.... ..,i: _.L.|
.| .... ...| _.:·| . .| ¸i-| -..., .:... ....|,
:. . .:...i .., . ...i. ..-.:.. ..,i: .|-| _.i
_-..:.|, ...| _.:..|

J75


kesemua mereka lLu merupakan lmam-lmam,
paksl, Llana, Lonaaak dan blnaan Lasawuf. klLab-klLab
Lasawuf dlban[lrl denaan ucapan-ucapan, klsah-klsah,
moral dan kesempurnaan mereka. Sava Lldak pasLl
adakah dla Lldak menaeLahul aLau senaa[a berpura-pura
Lldak Lahu, buLa aLau senaa[a meme[amkan maLa?

Aku suka menukllkan ucapan ulama vana
merupakan Llana Lasawuf dan ahllnva. Aku lnaln
membawa ucapan mereka LenLana svarlaL lslam, supava
klLa menaeLahul pendlrlan mereka vana sebenar. lnl
merupakan saLu kewa[lpan kerana lnaln menaenal
seseorana Lldak boleh Lldak kecuall darl dlrlnva sendlrl.
Manusla merupakan sebalk-balknva unLuk men[elaskan
pandanaannva sendlrl dan vana pallna dlpercaval dalam
men[elaskan apa vana Lerkanduna dl dalam haLlnva.

Al-lmam Al-!unald pernah berkaLa: "5emoo
joloo (meoojo Allob) tetbolooo tetboJop mokblok
melolokoo meteko vooo meoolkotl jejok loookob
kosolollob Joo meoototl 5oooobovo setto tetop
betoJo Jl jolooovo. lol ketooo joloo-joloo kebolkoo lto
kesemooovo tetboko kepoJo booloJo Joo meteko vooo
meoolkot setto meoototl booloJo ."
J76
-... .|. ...· . .| ..· _..L...| .... ..| :| ..-,
...-.. : .,.: ..· _...| .... _| .L.. _:- ... |...·
...· . ........ .... : |...· .......· ...· ..· _.-....
.i.. 1, .... ..| ...· .i...| .-. .·|.. _..· .-..|
..·, ...i. : .... .|.| . ..| . :..|.. .. |.-
.| ....... .. ...... ... . ....|. :.:. ..:· .
_.....|, ....,.| .
_.| :...| ,. ..· : ...| -v.:.| |.. : ..-
..|, _.i..| -., _.i-| . _...-:.| ...-, _....:.| ,.
.| ....- ..-..:. _.-, .. . .-.| ...v. . _
.:.., ...|,|, ...-·|, .·v-| .
_L...| _.| ..· : :..-. ..v·. ..| ...:.| :
.i::.. ., . ..., ... ..:·.-. ... •.L. . _..| .-,
.i.€ ., ....|, ..::.| .-.• ..i. ..... .i. _ i...
.:.| .| -.‚ .:.| .:- . ... .

J77
Abu ?azld al-8usLhaml
9
-·_= =' _.·- pernah suaLu
keLlka berblcara bersama sahabaL-sahabaLnva, ºAvuh
kallan, banaklLlah supava klLa sama-sama peral mellhaL
hal keadaan sl fulan vana menalsvLlharkan dlrlnva
sebaaal wall." 8ellau berkaLa laal, ºseLelah kaml sampal,
sl fulan LersebuL dalam per[alanan menu[u ke mas[ld
lalu meludah ke arah klblaL." Maka Abu ?azld pun
berpallna dan Lldak memberl salam kepadanva lalu
berkaLa: ´loloo lol bokoolob moooslo vooo boleb
Jlpetcovol Jolom meooomolkoo oJob-oJob vooo Jlojot
oleb kosolollob . booolmooo Jlo boleb Jlpetcovol
Jeoooo Jokwoooovo vooo telob meocopol mottobot
kewolloo Joo 5lJJlo
10

Zunnun al-Mlsrl
11
pernah berkaLa: "1oplk
petblcotooo 1osowof oJo empot, clotokoo Allob.
membeocl seJlklt
12
. meoolkot petlotob vooo Jltotookoo
oleb Allob. Joo tokot Jlpollookoo JotlpoJo blJovob.
Aototo tooJo seotooo vooo meoclotol Allob lto oJolob
meoolkotl kekoslb Allob Jotl soJot okblok.
petbootoo. petlotob Joo coto blJopovo".
As-Slrlvv as-SaqaLhl
13
berkaLa: ´1osowof
lto koto oomo kepoJo tloo peooettloo. lettomo, cobovo
moktlfotovo tlJok memoJomkoo cobovo wotokovo.
keJoo, tlJok betblcoto Jeoooo llmo botlo vooo
meovolobl zoblt ol-Ootoo Joo os-5oooob. ketloo,
kotomot vooo Jlkotolokoo kepoJoovo tlJok
meoJotoooovo melokokoo petkoto-petkoto vooo
Jlbotomkoo oleb Allob."

J78
_.-| ..-| . . . ..| ..· : ƒ...| ..|
_ ...· -...| _ : ·..|.·| _. .| .-· 1 _..| . . ..
.i· : ..· . .| ... .. . : .:...-, _:.... ........
-, .:-..., _-..i. _.-|, _..-.. .:.‚, ..|.
|...| .„... .-i. _..| .- |.- . _:.. .
_..L....| _... . ...i . .... ..| ..· : ....
....., . _.:.| .... _...:. :| _.-. .| .|.| :| ..…
..i· .. . .....| : 1, . |..- .| .|..| :| _ „..† ...:
.| ... ..|.. | ... ..|..| ..i· . ....| ...-... .| :
,| .|...| _.:i..:.| _..| . _:- .....| .... _...: _.-.,
i..- .
.....| ....·, : ... _..L.| _..- _| .....L. ....
_.:- . ... |,.-. v.· . .|...| _ _.... _:- ...|.:.|
_.,..|, ....| .... ..,.· ..: |,.L.. .,..-| ‡..-,
.-..| .|.|, .

J79
Abu nasr 8lshr al-Pafl pernah berdlaloa
berLemu denaan 8asulullah , u[ar bellau: Aku pernah
bermlmpl berLemu 8asulullah , lalu baalnda bersabda
kepadaku, ºWahal 8lshr! 1ahukah enakau apakah sebab
Allah meleblhkanmu darlpada sahabaL-sahabaLmu?"
Aku men[awab: º1ldak wahal 8asulullah." Maka
8asulullah pun bersabda, ´nol lol ketooo eookoo
seotloso meoolkotl sooobko. betkblJmot kepoJo otooo-
otooo vooo soleb. membetl ooslbot kepoJo sooJoto-
sooJotomo. setto clotokoo poto sobobot Joo obll
kelootooko. lollob vooo meovebobkoo eookoo sompol
kepoJo mottobot otooo-otooo obtot
14
."

Abu ?azld bln 1halfur bln 'lsa al 8usLhaml
berkaLa: ´Ako petoob tetJetlk ootok memoboo kepoJo
Allob sopovo meocobot kelooloooko tetboJop mokoooo
Joo woolto. kemoJloo oko tetflklt mooo moooklo oko
memloto sesooto vooo tlJok petoob Jlpoboo oleb
kosolollob . lootos oko poo tlJok memoboo
seJemlkloo kepoJo Allob. lolo Allob memellboto
keloolooo oofsoko tetboJop woolto seblooookoo oko
tlJok membezokoo oototo woolto Joo JloJloo.´

u[ar bellau laal: ´Ilkoloo komo mellbot seotooo
lelokl vooo Jlkotolokoo kotomob vooo boovok sebloooo
boleb tetbooo Jl oJoto. jooooo komo tetpeJovo.
5ebloooolob komo mellbot peoJltlooovo ketlko
meloksoookoo petlotob Joo meoloooolkoo lotooooo
setto memellboto botosoo
15
Joo meloksoookoo svotlot".


J80
_.||...| ...L. .. ~..| ... :¸.i. ..· : ¸..
.| .... _.·| v· . ....| -...| .:. . .::..| _.i· _ .·,
....·, . .....|, ..::.| ˆ _... ..-.:. : .. _| ....
_.i· .
_|..-| _..| . .~| .-| ..| ..· : _... ..
.| ... ... ,...| v. v.. _i.. .,· .
..| ..· .|..-| ..i. . ... .- : :... 1 ..
. ..i|..- .,:.. 1, . ....|, ..::... .·, _: _ ...-·|
..-..| :|... _ ..-. v· .
..‚ . ...-| .....| ..| ..· : :|...| ‡.· 1 .
....i. :. . ....| |..- _ .. _.:.. . ‰..-| .::. 1,
....|, ..::... .... .
....| ..·, : -... ...::.| ....|. ..... |..- ...
.| ... ‰..-. ..:. |.- ...i., . ....|, .J8J
8erkaLa Abu Sulalman Abdurrahman bln
'ALhlvvah ad-uaranl
16
: ´AJo kolo oko mempetoleb
sesooto vooo ooeb (betopo blkmob) Jl Jolom botlko.
Ako tlJok okoo meoetlmo sesooto JotlpoJoovo kecooll
Jeoooo Jlsettol Joo soksl vooo oJll, ol-kltob Joo os-
5oooob". ucapan bellau: ...menerlma sesuaLu
darlpadanva lalLu darlpada haLlnva.

8erkaLa Abul Pasan Ahmad bln Abll Pawarl
17

: ´5eslopo vooo betomol toopo meoolkotl soooob
kosolollob moko omolooovo solob (botol
omolooovo)".

Abu Pafs umar bln Salamah Al- Paddad
18

berpesan: ´5eslopo vooo tlJok meolmbooo omolooovo
poJo setlop wokto Jeoooo ol-kltob Joo os-5oooob Joo
tlJok meovolobkoo llotosoo botl. moko jooooolob
eookoo letokkooovo Jl kolooooo Abll 5ofl."

Abul Caslm al-!unald bln Muhammad berkaLa:
´5eslopo vooo tlJok meoobofoz ol-Ootoo Joo tlJok
meoolls ol-noJls. moko Jlo tlJok okoo Jllkotl Jolom llmo
kesofloo. lol ketooo llmo koml (tosowof) tetlkot Jeoooo
ol-kltob Joo os-5oooob."

kaLanva laal: ´Ioloo koml lol (joloo sofl) tetlkot
Jeoooo Jolll-Jolll ol-kltob Joo os-5oooob. AJopoo llmo
koml (tosowof) lol tetbloo JotlpoJo boJls-boJls
kosolollob ."


J82
_-| _..¸.| . ..-. :¸·. ..| ..· : .-. ..,
... .. .....· ..:. ..| ...| _.. ..-| :¸·. _.| . ..
...·, . ..... :¸·. ..| Š:.· : .-..L.| _ . _... ... .....|
i...| _ .¸: ..v. .
...| ..·, : -|,., . ...| .-. .| .. ..-..|
.....| .. ..-..|, . ....| .-..• -,..., .:.. ,.....
. ....-|, -|-... _.-. .| ....,| .. ..-..|, . .i-.|
-. _-.| .. ..-..|, :|.-,| .. ..-..|, . ¸i-| .
........ ...,-| .. ..-..|, . ¸.| :. 1 .. ..| -|,..
.~..| .
...| ..· : ¸L. v-·, ..· .... . ....| ..| .

¸.L. v.-·, ...· ..... .. _...| ..| ., . ..:-..
_.-. .| ..· . ....... : |,.:Œ ..-.L. :|, ..•| .
J83
8erkaLa Abu Csman Sald bln lsmall al-Plrl
19

: Apablla berubah keadaan Abu Csman lalu sl anak
Lldak berpuas haLl. Lalu sl anak menaovakkan ba[u,
maka Abu Csman membuka maLanva
20
. 8ellau berkaLa:
"5eotlosolob Jeoooo os-5oooob. wobol oookko. opo
vooo Jl zoblt lto metopokoo petooJo kesempotoooo
botlo (jooooo meovolobl bokom)."
kaLanva laal: ´8etJomploo Jeoooo Allob lto
Jeoooo oJob vooo bolk Joo seotloso meoooooookoo-
Nvo. Moookolo betJomploo Jeoooo kosolollob polo
oJolob Jeoooo meoolkotl soooobovo Joo meooomolkoo
llmo zoblt
21
(bokom svotok). 5emeototo meoJomplool
poto woll Allob oJolob Jeoooo meoobotmotl Joo
betkblJmot kepoJo meteko. MeoJomplool kelootoo
oJolob Jeoooo okblok vooo mollo. MeoJomplool
temoo-temoo polo oJolob Jeoooo meoooembltokoo
meteko selool mooo tlJok membowo kepoJo Joso.
MeoJomplool oolooooo jobll polo oJolob Jeoooo
meoJookoo setto meoooslbl meteko."
kaLanva laal: ´5eslopo vooo soooob memetlotob
Jl Jolom Jltlovo somo oJo petkotooo otoo petbootoo
moko Jlo tlJok okoo keloot Jotl llJobovo kecooll
blkmob. 5eslopo vooo bowo oofso memetlotob Jl Jolom
Jltlovo somo oJo poJo petblcotooo Joo petbootoo
moko tlJok okoo keloot Jotl petblcotoooovo kecooll
blJ´ob.´ llrman Allah 1aala vana bermaksud: ºJoo jlko
komo toot kepoJoovo oescovo komo betoleb blJovob
petoojok.´ [Surah an-nur: 34}J84
....| ...‚ . .~| .-| ..| ..· _ : ..:.| ..
v.· _...| ..i-.| ..- .. ..-.Ž ...- .| .. _...
... .... .
.| ..| ..· . _.....:.| ,.-.. .. ..: |. : ..
. .|.,:..| .. ..... ...|, . -.-.| . .. •
...., . .....| ,..... ..-.•, . ..·|..| -,|.. ..i.. ...,
_:| .... .:.|.· .. •L• 1 .v-| .
...L. .. _,.. . ..‚ . .~| ..-.| ..| ..·
_...| : .... ...i· .| ... .-...| .|.| .... -..| .
....-| ..-..:. -.... ... _L.|, . .·.-.| . ....|,| _
.·v-|, . ...-·|, .
...| ..·, : .„.... _ ...ii.· .... .i‘.. ... _:
1 :.· . .i-.| ...„ ...· 1 :..· . ...:-| :|... _.· ..·
... .’..· ..v·.| .“|..| ..- _ ..· 1 :.· . ..-.:...
:.L.:.| .-, .

J85
Abul Pasan Ahmad bln Muhammad an-nurl
22

berkaLa: ´8otooo slopo vooo komo llbot Jlo
betJoo kepoJo Allob Jolom keoJooo meooelootkooovo
Jotl botos svotok moko jooooolob komo Jekotlovo.´

Abul lawarls shah bln Su[ak al-karmanl
23

berkaLa: ´5eslopo vooo meoooJokkoo pooJoooooovo
JotlpoJo petkoto-petkoto botom. meooboo Jltlovo
JotlpoJo svobwot. seotloso meooblosl botloovo Jeoooo
motooobob Joo Jllkotl lootooovo Jeoooo meoolkotl
soooob setto meojooo Jltlovo Jeoooo mokoooo vooo
bolol. oescovo fltosot
24
tlJok okoo tetsolob".

Abul Abbas Ahmad 8ln Muhammad 8ln Sahl 8ln
ALho al-Adaml
23
berkaLa: "5eslopo vooo seotloso
meooomolkoo oJob-oJob vooo Jltetopkoo oleb svotlot.
oescovo Allob okoo meoetoool botlovo Jeoooo oot
moktlfot
26
Joo meoootolokooovo kemoJoboo Jolom
meoolkotl soooob Nobl poJo petlotob-petlotob
booloJo. tlookob loko Joo kepetlboJlooovo".

u[ar bellau laal: "5etlop koll komo Jltoovo Jeoooo
sesooto petsooloo. moko jowoblob betpooJokoo llmo
vooo beoot. Ilko komo tlJok meoemol jowopoo. moko
cotllob peovelesolooovo betJosotkoo blkmob. Ilko tlJok.
pettlmboookoolob Jeoooo tooblJ. Ilko komo tlJok
temokooovo poJo J tempot lol. moko lempotkoo
mosolob lto ke wojob 5voltoo
27
".


J86

|....| _.|..-..| ..~ ..| ..·, : ¸...i ..i. ..
_| ¸...L.| .. _.... ., . .:.i. ..i. _,. _.-. ¸-|
.....| .-..:. .| _.-. .| ..|.·|, ...-·|, ..|.-| _ .
_.·..| .,|. .. ..-|..| _.-.| ..| ..·, : ...v.
.... .-..:., .:..i .·.| .| ..‚ .
”.....| ..:• ..· : .....- -|.:.| _ ....| ..|
. –..:.|
.|.| ‡..-, ......| .. —,.-|, . :|.-,| ...-,
.... . ,.| .
.„.... .. .| .... ...‚ ..| ..· : ..-| ..... 1
. ....·
..-| _:.. 1, . ...| ....:. _.-. .| .v:.| .| .|...|
.:,| .| ...| ....:. ,..... :.. :| .J87


Abu Pamzah al-8aahdadl Al-8azzar
28

berkaLa: "5eslopo vooo meooetobol joloo Allob . moko
Allob okoo moJob joloo meoojo-Nvo. 1loJo petoojok
ootok meoojo joloo Allob melolokoo meoolkotl
kosolollob Jolom seoeoop keoJooo. petbootoo Joo
petkotooo booloJo."

Abu lshak lbrahlm bln uaud ar-8oqql
29

berkaLa: "Aototo tooJo boklkot keclotooo kepoJo Allob
oJolob meoootomokoo kepotoboo kepoJo-Nvo Joo
meoolkotl jejok loookob Nobl ."

Mlmsvad Ad-ulnawarl
30
berkaLa: "AJob
seotooo peoootot oJolob seotloso meojooo kebotmotoo
poto ulomo. kblJmot temoo-temoo Joo meooelokkoo
Jltl JotlpoJo sebob-sebob keJoolooo setto meojooo
oJob-oJob svotok ke otos Jltlovo".

Abu Muhammad Abdullah bln Manazll
31

berkaLa: "1loJo seotooo poo vooo melololkoo soto
kewojlpoo Jotl kewojlpoo-kewojlpoo melolokoo Allob
okoo tlmpokoo bolo ke otosovo Jeoooo melololkoo
5oooob-soooob. 1loJo seotooo poo vooo Jlbolo Jeoooo
melololkoo 5oooob melolokoo Jlkbootltl okoo Jlbolo
Jeoooo blJo'b."J88
.,.t;Y| .:.:>
., . ....:.| .-.. _.i..| ....| . ·: _,†
., .....-.| ..| _ .,:...i ., ....:.| .- . :.·.-.
_,..... .,..... ,| .v...| _| .,.... :| -..| ,.:.
.| .... _ ..-,|, ...| . .
_,-| |.-, ...-, _..˜ ... ....:.| .-...
™ ....| _-| š , ..i,-| .-. |..• _.:- .,i..: ..::.
_-† ™ ....:.| š ...., . .v...| _-| ..|.i .“
...:, · .v..| _-|, :¸.,| _-| _. :... ..: _.|
· ...,-| .-, ...:-.| .v• _., ....| _-| _. _,...
:..:€ ..: .:. .. _..-..: _.i..| _--.·|
.,.t;Y| : .| -v.| ...| .- _.i..| .¸i. . _.
....| ¸.i|, .,.-., .| _.:. .,.i. ›. ...|
-v..|, ....| _-| .¸i. ....,- .- .,.i., .,i.· .
...:-.| :..-i _ |..·, ...| _“.·.| .,.¸i. .


J89
Realiti Asya'irah

Sesunaauhnva maslh ramal dl kalanaan umaL
lslam vana maslh Lldak menaenall mazhab Asva'lrah dan
Lldak Lahu slapakah mereka lLu Asva'lrah
32
, [uaa Lldak
pernah menaenal meLodoloal Asva'lrah dl dalam Akldah.
Sebahaalan darlpada umaL lslam ada vana Lldak merasa
LakuL menLohmah aolonaan Asva'lrah denaan Luduhan
sesaL dan keluar darlpada aaama serLa Luduhan Lldak
percava denaan slfaL-slfaL Allah.
ke[ahllan menaenal mazhab Asva'lrah men[adl
sebab berpecahnva kesaLuan Ahll Sunnah
33
dan
keadaan mereka men[adl kucar-kaclr sehlnaaa aolonaan
vana [ahll lnl menvlfaLkan Asva'lrah Leraolona darlpada
aolonaan vana sesaL. Aku Lldak Lahu baaalmana boleh
dlsamakan anLara aolonaan vana berlman dan aolonaan
vana sesaL? 8aaalmana boleh men[adl seLaraf anLara
Ahll Sunnah dan pelampau Mu'Lazllah
34
lalLu aolonaan
al-!ahmlvvah? llrman Allah vana bermaksud: ºlotot
kob koml (betloko tlJok oJll. Jeoooo) meojoJlkoo
otooo-otooo lslom (vooo toot). somo sepettl otooo-
otooo vooo betJoso (vooo kofot lookot)?´ [al-Calam: 33}

Asva'lrah: "Meteko metopokoo tokob-tokob lmom vooo
meoJopot petoojok tetJltl JotlpoJo ulomo koom
Mosllmlo vooo llmo meteko memeoobl tlmot Joo botot
Joo omot meoolktltof keleblboo Joo llmo meteko.
Metekolob olomo Abll 5oooob Joo jooo metopokoo
ulomo kepoJo ulomo Abll 5oooob vooo seotloso betJltl
teoob meooookls fobomoo sesot Mo'tozllob".

J90
...... ..| -v..,| –..: .,... ...· ...| .- :
™ ....| ....| .....:.|, ....| -..i. ...| .¸i-.|,
...| š ..|..| ..-| _,.:..| .
.. ....|, ...,...|, _...-.| ...|.i .,|
-v...,| –.:..: -v....| ......| ™ ...-- ... ...~|
_.v..-.| š ..:: .-.. .|.. v. _..-.| –.: ™ Š:.·
| _..-..| -œ . _... š . ....::, .-...| _.-.:|
.¸i-.| . .-| ... _.-:.. .
....| _-| .¸i. –.:, ™ _,...| -..,| š .-...
.,:...| ........| .-...., . .i.... Š.-... -œ
.-..| _.-:| .
.....| –....:, .-..... _....i...| -.....,| .
... ™ :|...| -.:-. ...-| š .-..| _.-:| .
..:, -v...,| –. ™ _...:..| ...-- ...| š .-....
..:: ™ ....:.| .|·| . .-|,..| š .-..| _.-:| .


J9J
Merekalah aolonaan vana dlslfaLkan oleh
Svelkhul lslam lbn 1almlvah
33
dalam suaLu
kenvaLaannva dl dalam klLab "ol-lotowo" [llld keempaL:
"ulomo-olomo oJolob oolooooo pembelo llmo-llmo
ooomo. 5emeototo oolooooo Asvo'ltob oJolob pembelo
osoloJJlo´

Colonaan Asva'lrah Lerdlrl darlpada kelompok
besar ulama Padls, leqah dan 1afslr seperLl Svelkhul
lslam Ahmad bln Pa[ar al-Asqolanl
36
vana
merupakan auru kepada ulama Padls Lanpa dapaL
dlsanakal laal dan [uaa penaarana klLab "lotbol 8otl
svotob 5oblb 8okbotl". 8ellau bermazhab Asva'lrah dan
klLabnva senLlasa men[adl ru[ukan ulama.

AnLaranva laal adalah auru kepada ulama Ahll
Sunnah lmam an-nawawl
37
, penaarana klLab
"5votob 5oblb Mosllm" dan karanaan-karanaan vana
masvhur. 8ellau [uaa bermazhab Asva'lrah.

Curu kepada ulama 1afslr al-lmam al-CurLhubl
38

penaarana "ol-Ioml' ll Abkom ol-Ootoo" [uaa
bermazhab Asva'lrah.

uemlklan [uaa halnva Svelkhul lslam lbnu Pa[ar
al-PalLaml
39
, penulls klLab "oz-2owojlt o'o lotltofll
kobolt". 8ellau [uaa bermazhab Asva'lrah.J92
...:„ ..·.| .--| -..,| ‰..-|, ....| –.:,
.-..| _.-:| _....| .
-..,|, _.v..-.| -..,|, _.v·...| .:. ..| -..,|,
.-.. _.-..| :..- ..|, _....| -..,|, _....|
_.,.:.| .-.. _.- .| -..,|, . i.-.| .-..| ...
–.| _...:.| -.i. _ ... ...| . ...- _: ....:.| .
_..-.| . -v..| ...- ..-. :| ...| ..,
..-| ... _... ....:.| ...| . . ..,...|, ...|,
...| _“.·.| .¸i-.| .‘.,| . _ .|.i• _| ..-:-|,
.,.-., .| _.:. .,.i. ›. .. :| .-|..| . :|
i-.| _-. _...| ..-. :|, ...-.. _..-| ... .
_i...| ... .-.œ |...- ...| _...|, .¸i-.| .
-v..| .
-v..| ...¸i. .... :| ...· _-.. - _|,
· .v..|, ž..... _-...| ..·v.|, .

J93
8ealLu [uaa keadaannva denaan Curu kepada
ulama leqah dan Padls, al-lmam al-Pu[[ah aL-1habL
Zakarla al-Ansorl
40
. 8ellau bermazhab Asva'lrah.

lmam Abu 8akr al-8aqlllanl
41
, lmam al-
Asqolanl , lmam an-nasafl
42
, lmam ash-
Sharblnl
43
, Abu Pavvan an-nahwl
44

penaarana Lafslr "ol-8obtol Moblt", lmam lbnu !uzal
43

penulls klLab "ot-1osbll fl oloml ot-1oozll" dan
laln-laln laal. kesemua mereka adalah lmam-lmam
Asva'lrah.

!lka klLa mahu menahlLuna Lokoh-Lokoh Ahll
Padls, Ahll 1afslr dan Ahll leqah vana Lerdlrl darlpada
ulama Asva'lrah, nescava sukar unLuk dlhlLuna dan
memerlukan karanaan vana pan[ana baal menvebuL
nama-nama ulama vana dlseaanl vana mana kellmuan
mereka memenuhl Llmur dan baraL. Sesunaauhnva
men[adl kewa[lpan menaemballkan sesuaLu vana lndah
kepada pemlllknva dan memperkenalkan keleblhan
kepada Ahll llmu dan mereka vana dlberl keleblhan.
Mereka lnllah para ulama dan Lokoh-Lokoh
cendeklawan vana Lelah ber[asa besar berkhldmaL
kepada svarlaL penahulu seaala 8asul.

kebalkan apa laal vana dlharapkan pada dlrl klLa
[lka klLa melemparkan Luduhan kepada ulama-ulama
dan salaf as-Soleh
46
denaan penvelewenaan dan
kesesaLan?


J94


..:-. ..: |.| .,..i. . ...:... ...i. .| Š:.. ..:,
· -v.,| ¸..i . ž...|, .|.-..| .,.· .
..·| _..| : . -.| .¸i. _. .-.. _-
™ ....:..| š .| -v.,| –.: .. -.· ¸. -... . ..·..-.|,
.....| ....| ...- . _,...| -..,|, _.v..-.| .-- .
.| .…..-. :v.i-| :....,| :|.- _-· ¸: ..,L.|
· :|.“..|, .~....
¸,.... ..:· – ....:.| ...., – .v....
· ...- -.i. . .-.-. -.,
. .v“ . |...: |.| .,.. -.i-.| .-|. ..:·
.| .~ .. .| -..,| ..· .·, : .. .i-.| |.- :|
.-|. .. |,.L..· .:... :, .

J95
8aaalmana Allah akan membuka plnLu (llham)
unLuk klLa menaambll manfaaL darlpada llmu mereka
[lka klLa menaanaaap mereka aolonaan vana
menvelewena dan Leraellnclr darl landasan lslam?


Aku beranl kaLakan: Adakah wu[ud darl kalanaan
pemeaana l[azah kedokLoran dan cerdlk pandal pada
harl lnl vana mampu unLuk menvumbanakan [asa
seperLl mana vana Lelah dllakukan oleh dua Lokoh lmam
lnl, Svelkhul lslam lbnu Pa[ar al-Asqolanl dan lmam an-
nawawl -semoaa Allah mellmpahkan rahmaL dan reda-
nva kepada mereka berdua- deml khldmaL kepada
Sunnah vana sucl lnl?


Maka, baaalmana klLa boleh menuduh mereka
berdua - dan seluruh ulama' Asva'lrah - denaan
Luduhan sesaL sedanakan klLa memerlukan llmu
mereka?


8aaalmana klLa hendak menaambll llmu darlpada
mereka vana berada dl dalam kesesaLan? lmam lbnu
Slrln
47
pernah berkaLa: "llmo lol oJolob
sebobooloo JotlpoJo ooomo. moko petbotlkoolob
JotlpoJo slopo komo meooombll ooomo komo."J96

.-.| .... :| _.:. :.: ¸·| : .| .,~ .,|
....| _.,|. _ |,|L-|· |,.,:-| . :| _,.| :.:, . .
. .v..|, ž..... .,.... :| ... . .i..| |.- |.:i..
..¸-|, ....| _-| . .-.. . . ..-., .
_.i...|, _.v..-.|, _,...| -..,| :. 1 |.|,
_....| ...:„, _.:..|, _„|..| .-..|, _.v·...|,
|.| ..-...| _-.L·, . .¸i-.| ....,- . .-•, |...:. 1
· :.| ....| _-| .- .· ..¸-|, ....| _-| .
_..- _ _i..-.| _:, .....| _: ..iŸ ...| _.|
..‚ ..| _ .| |..:. :| ...v.,| .....| _ ....-.,
..‚ ..|· . .,..,.· ..-|, .,.¸i. .i-| -...· _| -.
·, .-.· ...¸i-. ..-. 1 |.| - ., .....| .,i. .

J97
Adalah Lerleblh balk mereka vana menenLana
(Asva'lrah) menvaLakan: "5esungguhnya mereka
Asya'|rah ber|[t|had dan tersa|ah da|am
mentakw||kan s|fat-s|fat (A||ah). 5epatutnya mereka
t|dak meng|kut [a|an (Asya|'rah) |n| dar|pada k|ta
me|emparkan mereka dengan tuduhan
penye|ewengan dan kesesatan serta k|ta akan marah
apab||a ada yang mengkategor|kan mereka sebaga|
Ah|| 5unah wa| Iamaah".

!lka lmam an-nawawl, al-Asqolanl, al-CurLubl, al-
8aqlllanl, al-lakhrur 8azl
48
, al-PalLaml, Zakarlva al-
Ansorl dan selaln mereka darlpada ulama-ulama besar
dan pakar dalam bldana maslna-maslna vana Lldak ada
Landlnaannva, bukan Ahll Sunnah wal !amaah, maka
slapa laal?

Sesunaauhnva aku menveru denaan penuh
kelkhlasan kepada para dal'e dan mereka vana ber[uana
dalam medan dakwah aaar senLlasa berLakwa kepada
Allah dalam menvaLakan sesuaLu LenLana urusan umaL
nabl Muhammad LeruLamanva vana berkalLan
denaan ulama' dan lukaha' vana Lerbllana. umaL nabl
Muhammad akan senLlasa berada dalam kebalkan
sehlnaaa harl klamaL dan Llada kebalkan vana akan
dlcapal [lka klLa Lldak menaenal kedudukan dan
keleblhan para ulama'.

J98

BIBLIOGRAFI

1) Al-Curan Al-karlm ceLakan uarul Salam, Caherah -
CeLakan perLama ( Lanpa Larlkh )
2) 1afslr Abl Suud oleh al-Chodl Abl Suud al-Panafl, ceLakan
uarulflkr Lubnan. CeLakan perLama 2001/1421. 1a'llq
Shelkh Muhammad Sudhl Pasan Pallaq.
3) Al-Curan dan Ler[emahannva dalam 8ahasa Malavsla
ceLakan ÞusLaka AnLara Sdn 8hd, Malavsla - CeLakan
kedua ( 1998 )
4) AL-1aqrlraL As-Sanlah Svarah Manzumah Al-8alqunlvvah
oleh Shelkh Pasan Muhammad al-MashaL - MakLabah
Al-Caherah, Caherah. CeLakan ke 11 ( 2004/1424 )
3) Svarah Al-Manzumah Al-8alqunlvvah fll MusLalahul hadls
oleh Shelkh Abdullah Slra[uddln, uarul lalah - Palab -
1anpa Larlkh.
6) nuzhaLun nazar fl Svarhl nukhbaLul llkar oleh lbnu Pa[ar
al-Asqalanl, uarul Salam, Caherah, ceLakan perLama (
2006/1427 ).
7) Al-larqu balnal llraq oleh Abdul Caher bln 1ahlr al-
8aahdadl, uarul 1holae, Caherah - Lanpa Larlkh. 1ahqlq
oleh Shelkh Muhammad Muhvlddln Abdul Pamld.
8) Ahlus Sunnah al-Asval'rah oleh Pamad as-Slnan dan
lauzl al-An[arl, uarul uhlak, kuwalL. CeLakan perLama
2006/1420.
9) AL-1afslr wal Mufasslrun oleh ur Muhammad Pusln az-
Zahabl, MakLabah al-Wahbah, Caherah. CeLakan ke-8
2003/1424.
10) 1uhfaLul Murld ala !auharaLll 1auhld oleh lmam al-8a[url.
CeLakan uarul Salam, kaherah - ceLakan perLama
2002/1422. 1ahqlq Shelkh All !umaah.

J99
11) 1aqrlbul Wusul lla llmll usul oleh lmam lbnu !uzalv.
CeLakan oleh Muhaqqlq klLab - ur Muhammad al-
MukhLar al-SvanqlLl, Madlnah Munawwarah. CeLakan
kedua 2002b/1423.
12) 1abaqaL as-Suflah oleh Abu Abdur 8ahman al-Sulaml,
MakLabah al-khan[l, Caherah. CeLakan ke 3 1997/ 1418.
1ahqlq Shelkh nuruddln Svarlbah.
13) Ar- 8lsalah Al-khusvalrlvvah oleh lmam Abdul karlm bln
Pawazln bersama svarah oleh Shelkhul lslam Al-Ansorl,
uarul Salam, Caherah. CeLakan kedua 2003/1423.
14) SlfaLul mukmln wal mu"mlnah oleh Zunun al Mlsrl, uarul
8asvalr al lslamlvvah, 8elruL ceLakan perLama 2002 /
1423, Lahqlq svelkh 8omzl ulmashqlah.
13) klLab Arbaln fll Svuvukh as-Suflvvah oleh lmam Al-Mallnl,
uarul al-8asvalr al-lalamlvvah, 8elruL. CeLakan perLama
1997/1417. 1ahqlq ur Amlr Pasan Sobrl.
16) 8lsalah al-MusLarsvldln oleh lmam al-ParlLh al-Muhaslbl,
uarul Salam, Caherah. CeLakan ke 10 2000/1421. 1ahqlq
Shelkh Abdul laLah Abu Chudah.
17) 8usLanul Arlfln oleh lmam an-nawawl, uarul 8asvalr al-
lslamlvvah, 8elruL. CeLakan ke 3 1999/1420. 1a'llq oleh
Shelkh Muhammad al-Pa[[ar.
18) Paqalq a'n aL-1asawauf oleh Shelkh Abdul Cadlr bln lsa,
uarul lrfan Palaq, ceLakan vana ke-11 2002/1421.
19) Al-Manha[ul Cawlm, oleh lbnul Pa[ar Al-PalLaml, uarul
Mlnha[, !eddah. CeLakan perLama 2006/1427 Lahqlq
Cushol Al-Pallaq.
20) 1anwlr 8asolrll Muqallldln fl Manaqlbl al-A'mmaLl al-
Mu[Lahldln oleh Mar'e al-karml, uarul lbnu Pazm.
CeLakan perLama 1998/1419. 1ahqlq Shelkh Abdullah al-
kandarl.

200

21) lahrasul laharls wal ALhbaL oleh Shelkh Abdul Pavv al-
kaLLanl, uarul Chorbl al-lslaml, 8elruL. CeLakan kedua
1982/1402. 1ahqlq oleh ur Pasan Abbas.
22) Al-A'lam (qamus Lara[lm) oleh khalruddln Az-Zlrlkll uarul
llml lll Malavlln, 8elruL, ceLakan ke-8, 1989.
23) Mu'[am as-Slhah, oleh lmam al-!auharl uarul Ma'rlfah,
8elruL ceLakan perLama 2003/1426 oleh l'nalvah oleh
Shelkh khalll Shehal
24) MukhLar as-Sehah oleh Zalnuddln ar-8ozl,uarul Salam,
kaherah, ceLakan perLama 2007/1428
23) Camus Al mlsbah Al Munlr oleh A'lamah Al favuml, uarul
llkr, 8elruL ceLakan perLama 2003/ 1423-1426.
20J

CATATAN HUJUNG

1 11 1
Berkata Syeikhul Islam Zakaria al-Ansori: "Tasawuf adalah satu ilmu
yang memperkenalkan hal penyucian jiwa, memurnikan akhlak dan
menyucikan zahir batin bagi mencapai kebahagiaan yang kekal abadi".
Imam Al- Junaid menyatakan: "Tasawuf adalah menghiasi diri dengan
setiap akhlak yang mulia dan meninggalkan setiap akhlak yang tercela".
Berkata pengarang kitab Kashfu az-Zunun, Haj Khalifah: "Tasawuf
adalah satu ilmu yang menerangkan cara yang digunakan oleh manusia
"ahli kamal" untuk menuju kebahagiaan". -Haqaiq an at-Tasawwuf
m/s 17-18.-

2 22 2
A’dalah A’dalah A’dalah A’dalah: Sifat yang wajib ada bagi perawi yang Muslim, mukalaf
yang tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kefasiqan
dan dosa kecil yang berterusan dan juga selamat daripada perkara-
perkara yang menjatuhkan maruah.
-Syarah Manzhumah al-Baiquniah oleh Abdullah Sirajuddin m/s 39-

3 33 3
Al Al Al Al- -- -Fudhail bin Iyadh: Fudhail bin Iyadh: Fudhail bin Iyadh: Fudhail bin Iyadh: Beliau dilahirkan di Samarkhan dan
membesar di Abiward. Berasal dari Khurasan dan meninggal dunia di
Makkah pada bulan Muharam tahun 187 H. Beliau pernah berkata:
Sesungguhnya aku apabila melakukan maksiat terhadap Allah, maka
aku dapat melihat (kesan dosa ku) melalui tingkah laku keldai dan
khadamku.
-ar-Risalah al-Qusyairiyyah oleh m/s 11-12-.

4 44 4
Al Al Al Al- -- -Junaid: Junaid: Junaid: Junaid: Nama beliau ialah Al-Junaid bin Muhammad,
merupakan penghulu ahli tasawuf, berasal dari Nahawan dan lahir di
Iraq. Merupakan seorang yang faqih mazhab Abu Thaur dan
dibenarkan berfatwa pada umur 20 tahun. Antara gurunya ialah Al-
Haris al-Muhasibi dan as-sirry as-saqati. Beliau meninggal dunia pada
tahun 297 H.

202

-Tobaqot as-Sufiyyah m/s155-156-

5 55 5
Al Hasan al Al Hasan al Al Hasan al Al Hasan al- -- -Basri: Basri: Basri: Basri: Beliau adalah Abu Said Al-Hasan bin Yasar Al-
Basri hamba kepada Zaid bin Thabit dan ibunya hamba Ummu
Salamah. Merupakan Imam bagi penduduk Basra dan tokoh ilmuan
Islam di zaman beliau. Dilahirkan 2 tahun sebelum pemerintahan
Umar Al-Khatab berakhir. Juga pernah mendengar khutbah
Othman Affan serta menyaksikan peristiwa yang menyayat hati
dalam sejarah Islam tentang pengepungan Othman . Meninggal
dunia pada tahun 10 H bersamaan 100 hari sebelum kewafatan Ibnu
Sirin.
-nota kaki al-Farqu baina al-Firoq m/s 24-

6 66 6
Sahlu at Tustari: Sahlu at Tustari: Sahlu at Tustari: Sahlu at Tustari: Adalah Abu Muhammad bin Abdullah at Tustari,
merupakan seorang yang sangat warak dan ahli sufi yang mempunyai
karamah. Bertemu dengan Zunnun al Misri di Makkah ketika
menunaikan haji. Meninggal dunia pada tahun 283 H, dan riwayat
lain 273 H.
(ar-Risalah al Qusyairiyyah m/s 18)

7 77 7
Al Muhasibi: Al Muhasibi: Al Muhasibi: Al Muhasibi: Adalah Abu Abdillah Al Haris bin Asad Al Muhasibi.
Ahli Sufi yang sangat alim, warak, berasal dari Basrah dan merupakan
guru kepada ulama Baghdad di zamannya serta pengarang kitab yang
masyhur "ar ria'yah". Beliau mewarisi harta ayahnya sebanyak 70 ribu
dirham tetapi beliau tidak mengambil sedikit pun daripadanya kerana
dikatakan ayahnya adalah seorang berfahaman Qadariyah. Oleh sebab
itu, beliau tidak mengambil warisan tersebut kerana kewarakannya.
Meninggal dunia tahun 243 H di Baghdad.
(Rujukan Tabaqat as-Sufiyah karangan Abu Abdurrahman as sulami)
m/s 56.


203

8 88 8
Bisyru al Hafi: Bisyru al Hafi: Bisyru al Hafi: Bisyru al Hafi: Adalah Abu Nasr Bisyru bin al Haris. Dilahirkan
pada 150 H dan meninggal dunia pada Rabiulakhir tahun 226 H
pada riwayat lain 227 H. Seorang Ahli Hadis dan Ulama besar di
Baghdad. Beliau digelar al-Hafi kerana tidak memakai kasut. Belajar
daripada ramai Ulama besar seperti Imam Abdullah bin al-Mubarak,
Malik bin Anas dan al-Fudhail bin I’yadh. Antara anak didik beliau
ialah Imam Ahmad dan Siriy as-saqathi.
(Rujukan al-Ulama al-Uzzab oleh Syeikh Abdul Fattah Abu
Ghuddah) m/s49-53

9 99 9
Abu Yazid al Bustami: Abu Yazid al Bustami: Abu Yazid al Bustami: Abu Yazid al Bustami: Adalah Thaifur bin Sarusan. Datuknya
adalah seorang majusi, kemudian memeluk Islam. Beliau adalah
seorang yang amat zuhud, abid dan menjadi ikutan manusia.
Meninggal dunia pada tahun 261 H pada riwayat lain 234 H. Beliau
pernah ditanya dengan apakah engkau diberi keupayaan untuk
beribadah? Maka beliau berkata: dengan pertolongan Allah. Jika
kamu benar-benar mengenali-Nya.
( Tobaqot as-Sufiyyah m/s 67)

10 10 10 10
Beza makam Wali dan Siddiq:
Wali Wali Wali Wali adalah mereka yang dijaga dan dipelihara oleh Allah dan
sentiasa berada dalam petunjuk dan taufiq serta ketaatan.
(Bustanul A’rifin m/s 167)
Siddiq Siddiq Siddiq Siddiq adalah mereka yang benar dalam segala perkataan, perbuatan
dan hati. Darjat Siddiq merupakan darjat kedua selepas darjat
Kenabian seperti disebutkan pada ayat 69 Surah an-Nisa'

11 11 11 11
Dzunun al Dzunun al Dzunun al Dzunun al- -- -Misri: Misri: Misri: Misri:. Beliau adalah Abu Faidh Thauban bin Ibrahim
Al-Ikhmimi. Dikenali dengan panggilan Dzun Al-Misri. Dilahirkan
pada akhir zaman pemerintahan al-Mansur sekitar tahun 158 H.
Belajar hadis dan ilmu daripada ramai guru seperti Imam Malik bin
Anas, Sufian bin Uyainah, Laith bin Saad, Fudail bin Aiyad dan lain-

204

lain. Beliau adalah seorang yang fasih lagi bijaksana dan meninggal
dunia pada tahun 245 H di Ghiza, Mesir pada umurnya 90 tahun.
(Rujukan Sifatul Mukmin Wal Mukminat m/s 9-1

12 12 12 12
Sedikit : Perkara dunia yang tidak bermanfaat.

13 13 13 13
Sirri As Sirri As Sirri As Sirri As- -- -Saqati: Saqati: Saqati: Saqati: Beliau adalah Abu Hassan Sirri bin Al-Mungalath
As-Saqathi dan merupakan bapa saudara sebelah ibu kepada Imam Al-
Junaid serta gurunya. Bersahabat dengan Ma’ruf Al-Karkhi. Beliau
adalah Ulama pertama yang membahaskan dan membincangkan
masalah Tauhid serta Ilmu hakikat di Bahgdad. Beliau juga adalah
guru kepada kebanyakan Ulama di Baghdad pada ketika itu.
Meninggal dunia pada tahun 281 H.
(Rujukan kitab Tobaqot as-Sufiah m/s 48)

14 14 14 14
Abrar: Abrar: Abrar: Abrar: Kata jama’ kepada Barrun yang bermaksud orang yang baik
dan yang mendapat keistimewaan di sisi Allah.

15 15 15 15
Batasan: Dari segi bahasa adalah pemisah atau tegahan. Istilahnya:
Iaitu perkara-perkara yang ditegah oleh Allah daripada melanggarnya
seperti hak perwarisan.

16 16 16 16
Abu Sulaiman Abdurrahman bin A'tiyyah ad Abu Sulaiman Abdurrahman bin A'tiyyah ad Abu Sulaiman Abdurrahman bin A'tiyyah ad Abu Sulaiman Abdurrahman bin A'tiyyah ad- -- -Darani: Darani: Darani: Darani: Berasal
dari perkampungan Daran di Damsyik. Meninggal dunia pada tahun
215 H. Pernah berkata "Sebaik–baik amal menyalahi hawa nafsu."
Katanya lagi: "Apabila dunia telah menetap di hati seseorang, maka
akhirat akan hilang daripadanya."
(Ar-Risalah al-Qusyairiah) m/s 19

17 17 17 17
Abul Has Abul Has Abul Has Abul Hasan Ahmad bin Abil Hawari (Maimun): an Ahmad bin Abil Hawari (Maimun): an Ahmad bin Abil Hawari (Maimun): an Ahmad bin Abil Hawari (Maimun): Berasal dari
Damsyik bersahabat dengan Abu Sulaiman Ad-Darani dan lain-lain
Ulama seperti Sufian bin Uyainah. Ayah dan anaknya serta

205

saudaranya juga merupakan golongan yang wara’ dan zuhud.
Meninggal dunia pada tahun 230 H.
(rujukan Tobaqot As-Sufiah m/s 98 & 99)

18 18 18 18
Abu Hafs Omar bin Maslamah Al Abu Hafs Omar bin Maslamah Al Abu Hafs Omar bin Maslamah Al Abu Hafs Omar bin Maslamah Al- -- -Haddad. Haddad. Haddad. Haddad. Berasal dari Bandar
Naisabur, jalan menuju ke Bukhara. Beliau merupakan seorang
Ulama Sufi yang masyhur dan meninggal dunia pada tahun 260 H.
(Rujukan Ar-Risalah Al-Qusyairiah m/s 21)

19 19 19 19
Abu Othman Said bin Ismail al Abu Othman Said bin Ismail al Abu Othman Said bin Ismail al Abu Othman Said bin Ismail al- -- -Hiri Hiri Hiri Hiri menetap di Naisabur dari
daerah Rayy. Sahabatnya Shah al-Karmani dan Yahya bin Muaz ar-
Razi. Beliau pergi belajar dengan Abu Haafsal-Haddad dan tinggal
bersamanya dan Abu Hafs menikahkan anak perempuannya dengan
beliau. Meninggal dunia pada tahun 298 hijrah.
(ar Risalah Al –Qusyairiyyah m/s 24).

20 20 20 20
Sebahagian daripada ahli sufi suka memejamkan mata ketika
bertafakur kepada Allah.

21 21 21 21
Ilmu Zahir di sini bermaksud ilmu Syariah yang berkaitan dengan
perbuatan manusia.

22 22 22 22
Abu Husain Ahmad bin Muhammad an Abu Husain Ahmad bin Muhammad an Abu Husain Ahmad bin Muhammad an Abu Husain Ahmad bin Muhammad an- -- -Nuri. Nuri. Nuri. Nuri. Beliau dilahirkan
di Baghdad dan dibesarkan di sana. Berasal dari Khurasan. Dikenali
dengan Ibnu Al-Baghawi. Merupakan antara Ulama yang hebat pada
zamannya. Mengamalkan Tarikat yang baik dan menggunakan budi
bahasa yang indah dan lunak. Bersahabat dengan Sirri As-Saqoti dan
Ahmad Ibnu Hawari. Meninggal dunia pada tahun 295 H.
( Tobaqat as- Sufiah m/s 164, Risalah Al-Qusyairiyyah m/s 25)

23 23 23 23
Abul Fawaris Shah bin Syuja’ Al Abul Fawaris Shah bin Syuja’ Al Abul Fawaris Shah bin Syuja’ Al Abul Fawaris Shah bin Syuja’ Al- -- -Karmi: Karmi: Karmi: Karmi: Beliau berketurunan
bangsawan dan bersahabat dengan Abu Turab An-Nakhsyabi dan

206

Abu Ubai Al-Busri. Merupakan pemuda yang mempunyai pengaruh
yang besar dan meninggal dunia sebelum tahun 300 H.
(ar-Risalah Al-Qusyairiyyah m/s 27)

24 24 24 24
Firasat Firasat Firasat Firasat: Ilmu yang dikurniakan secara langsung oleh Allah
kepada orang yang soleh dan kuat imannya sehingga dapat
mengetahui perkara yang terselindung.
(ar Risalah Al –Qusyairiyyah m/s 127 ).

25 25 25 25
Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Ato’ Al Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Ato’ Al Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Ato’ Al Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Sahl bin Ato’ Al- -- -
Adami Adami Adami Adami merupakan tokoh Ulama tasawuf yang terkenal dan
bersahabat dengan al-Junaid dan Ibrahim Al-Maristani. Mempunyai
kefahaman yang tinggi dalam memahami makna Al-Quran dan
meninggal dunia pada tahun 309 atau 310 hijrah.
(ar Risalah Al –Qusyairiyyah m/s 29.)

26 26 26 26
Makrifat Makrifat Makrifat Makrifat: Mengenali Allah dengan nama-nama-Nya dan sifat-
sifat-Nya kemudian membenarkan apa sahaja yang datang daripada
Allah dalam kehidupannya seterusnya menyucikan diri daripada
akhlak yang tercela.
(ar Risalah Al-Qusyairiyyah m/s 168)

27 27 27 27
Hal ini bermaksud adalah menghapuskan was-was syaitan dan
mengetepikan segala gangguan dengan yakin.

28 28 28 28
Abu Hamzah Al Abu Hamzah Al Abu Hamzah Al Abu Hamzah Al- -- -Baghdadi Al Baghdadi Al Baghdadi Al Baghdadi Al- -- -Bazar. Bazar. Bazar. Bazar. Tergolong daripada sahabat
Sirri As-Saqoti. Seorang ulama besar Qiraat. Merupakan sufi yang
sezaman dengan Al-Junaid. Meninggal dunia pada tahun 289 hijrah.
(ar Risalah Al-Qusyairiyyah) m/s 30.

29 29 29 29
Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar Abu Ishaq Ibrahim bin Daud Ar- -- -Roqqi. Roqqi. Roqqi. Roqqi. Tergolong daripada
Ulama besar Syam dan juga sahabat al-Junaid dan hidup sehingga
tahun 326 Hijrah.

207

30 30 30 30
Mimsyad Ad Mimsyad Ad Mimsyad Ad Mimsyad Ad- -- -Dinawari Dinawari Dinawari Dinawari merupakan ulama besar tasawuf dan
menyumbang jasa yang besar dalam dunia kesufian dan mempunyai
pengaruh yang besar. Meninggal dunia pada tahun 299 Hijrah.
(ar Risalah Al-Qusyairiyyah) m/s 31.

31 31 31 31
Abu Muhammad Abdullah bin Manazil. Abu Muhammad Abdullah bin Manazil. Abu Muhammad Abdullah bin Manazil. Abu Muhammad Abdullah bin Manazil. Seorang Ulama sufi dan
hadis. Mengarang dalam ilmu hadis. Juga bersahabat dengan
Hamdun Al-Qossor. Meninggal dunia di Naisabur pada tahun 329
atau 330 hijrah.
(ar Risalah al Qushairiyyah) m/s 32.

32 32 32 32
Asya'irah dinisbahkan kepada mereka yang mengikut panduan yang
dibawa oleh Imam Abul Hasan Al-Asy’ri dalam akidah bukan dengan
secara taklid tetapi dengan mengikut petunjuk seperti yang
dinisbahkan kepada Imam Abu Hanifah, Imam Syafie, Imam Malik
dan juga Imam Ahmad dalam masalah Fiqh.
( Rujukan Ahlus Sunnah Al-Asya’irah) m/s 34.

33 33 33 33
Pengertian perkataan Ahli Sunnah adalah mereka yang mengikut
petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah , para Sahabat dan Salaf
Soleh seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika
menceritakan bahawa umatnya akan berpecah kepada 73 golongan.
Golongan yang akan selamat adalah mereka yang berada di atas jalan
baginda dan para sahabat.
(Ahlus Sunnah al-Asyai’rah) m/s 80.

34 34 34 34
Al Al Al Al- -- -Mu’tazilah: Mu’tazilah: Mu’tazilah: Mu’tazilah: Adalah satu golongan daripada pecahan fahaman
akidah yang disebarkan oleh Wasil bin Ato’ yang mengasingkan diri
daripada Ulama masyhur dengan dakwaannya bahawa fasiq itu
daripada umat Islam yang bukan dari golongan orang mukmin dan
bukan dari golongan kafir. Perkataan "i'tazala" bermaksud
mengasingkan diri maka para pengikut digelar MU’TAZILAH.
( rujukan Al-farqu Baina Firaq) m/s 24.

208

35 35 35 35
Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: beliau adalah Taqiyuddin Abul
Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam al-Harrani.
Dilahirkan pada Rabiul Awal tahun 661 Hijrah di Harran. Pakar
dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya Feqah, Tafsir, Hadis dan
Ulum Hadis. Antara anak muridnya yang terkenal adalah az-Zahabi,
Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir dan ramai lagi. Karangannya sangat
banyak sehingga hampir mencapai 350 buah karangan. Meninggal
dunia di dalam penjara pada tahun 728 hijrah ketika berumur 67
tahun dan tidak berkahwin.
(Rujukan al-Ulama al-U’zab) m/s 164-179.

36 36 36 36
Ibnu Hajar al Ibnu Hajar al Ibnu Hajar al Ibnu Hajar al- -- -Asqolan Asqolan Asqolan Asqolani: i: i: i: Beliau adalah Ahmad bin Ali bin
Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Kinani al-Misri
al-Syafie. Digelar Syihabuddin dan juga lebih dikenali dengan Ibnu
Hajar al-Asqolani. Pakar dalam bidang ilmu terutamanya hadith,
sejarah dan lainnya. Dilahirkan pada bulan Sya'ban tahun 773
Hijrah. Berasal dari Asqolan, Palestin. Beliau sangat suka mengkaji
kitab hadith dan tarikh. Antara gurunya yang paling masyhur ialah al-
Hafidz al-I'raqi. Beliau mengarang pelbagai kitab terutamanya
"Fathul Bari syarah Shahih Bukhari". Meninggal dunia pada tahun
852 hijrah.
(Rujukan Nuzhatul Nazor Fi Syarhi Nukhbatil Fiqar) m/s 5-7.

37 37 37 37
Imam Nawawi: Imam Nawawi: Imam Nawawi: Imam Nawawi: Beliau adalah Abu Zakariya an-Nawawi as-Syafie.
Dilahirkan pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah. Seorang
Ulama yang sangat bersungguh dalam menuntut ilmu, mengajar dan
menyebarkan ilmu serta mengarang pelbagai kitab. Beliau belajar
sebanyak 12 kitab setiap hari dan dikurniakan ingatan yang sangat
kuat. Antara sifat peribadinya adalah warak, tawaduk, mengambil
berat dengan waktu. Berguru dengan Abdul Aziz bin Muhammad,
Zainuddin bin Abu Daim dan lain-lain. Meninggal di Nawa pada
tahun 676 Hijrah ketika umurnya 45 tahun dengan tinggalan mutiara

209

ilmu yang berharga seperti "al-Azkar", "al-Majmu’ Syarah Muhazzab",
"Riyad as-Solihin" dan lain-lain.
(Rujukan al-Ulama al-‘Uzzab) m/s 146-152.

38 38 38 38
Al Al Al Al- -- -Qurtubi: Qurtubi: Qurtubi: Qurtubi: Beliau adalah al-Imam Abu Abdillah, Muhammad bin
Ahmad bin Abu Bakar bin Farh al-Ansori al-Kharaji al-Andalusi al-
Qurtubi. Beliau merupakan seorang Ulama yang soleh lagi arif serta
zuhud. Kehidupannya dipenuhi dengan urusan akhirat dan kesibukan
mencari ilmu dan beribadat serta mengarang pelbagai jenis kitab.
Antaranya adalah "al-Jami’ Li Ahkam al-Quran" dan "at-Tazkirah".
Meninggal pada bulan Syawal tahun 671 Hijrah.
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz m/s 336.

39 39 39 39
Ibnu Hajar Al Ibnu Hajar Al Ibnu Hajar Al Ibnu Hajar Al- -- -Haitami: Haitami: Haitami: Haitami: Beliau adalah Syeikh A'llamah Al-Faqih
Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar
Al-Haitami. Beliau dilahirkan di Mahal Abi Hatim pada bulan Rejab
akhir tahun 909 Hijrah. Beliau juga berguru dengan Syeikh Al-Islam
Zakaria Al-Ansori, Al-Imam Zainuddin Abdul Haq serta ulama-
ulama yang lain. Pernah belajar di Jami’ Azhar dan meninggal dunia
pada 23 Rejab 978 Hijrah.
(Rujukan Al-Manhajul Qowim) m/s 21-29.

40 40 40 40
Zakaria al Zakaria al Zakaria al Zakaria al- -- -Ansori: Ansori: Ansori: Ansori: Beliau adalah Zakaria bin Muhammad bin
Ahmad bin Zakaria al-Ansori as-Saniki al-Misr as-Syafie. Dilahirkan
di Sanikah, timur Mesir pada tahun 823 Hijrah. Beliau belajar
dengan Ulama yang terkenal di Kaherah. Mengarang beberapa kitab
antaranya "Tuhfatul Bari Ala Shohih Bukhari", "Fath ar-Rahman" dan
lain-lain. Wafat pada tahun 926 hijrah.
( Rujukan al-A’lam) juz 3 m/s 46.

41 41 41 41
Al Al Al Al- -- -Baqillani: Baqillani: Baqillani: Baqillani: Muhammad bin at-Toyyib bin Jaafar digelar Abu
Bakar. Dilahirkan pada tahun 358 Hijrah di Basrah dan menetap di
Baghdad dan merupakan antara ulama besar Asya’irah. Beliau seorang

2J0

yang pakar dalam mengistinbat hukum dan petah menjawab
persoalan yang diajukan. Kitabnya "I’jaz al-Quran" dan "Manakib
Aimmah". Meninggal dunia di Baghdad pada tahun 407 hijrah,
(Rujukan al-A’lam) juz 6 m/s 176.

42 42 42 42
An An An An- -- -Nasafi: Nasafi: Nasafi: Nasafi: Beliau adalah Abul Barakat Abdullah bin Ahmad bin
Mahmud an-Nasafi al-Hanafi. Seorang ulama yang zuhud, mu’tabar
dan mempunyai kepakaran yang tiada tandingan pada zaman beliau.
Pakar usul fiqh, hadith, tafsir dan banyak lagi. Kitabnya yang
termasyur adalah "Madarikul Tanzil" atau dikenali dengan tafsir an-
Nasafi. Kembali ke rahmatullah pada 701 Hijrah.
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 216.

43 43 43 43
Syarbini: Syarbini: Syarbini: Syarbini: Beliau adalah al-Imam Muhammad bin Muhammad as-
Syarbini as-Syafie al-Khatib. Menuntut ilmu dari Ulama-ulama,
antaranya Shihabuddin ar-Ramly dan lain lagi. Beliau seorang yang
wara, soleh, alim, zuhud dan kuat beribadah. Antara kitab yang
terkenal ialah "Mugni Muhtaj" dan "al-Iqna’". Meninggal dunia pada
Syaaban tahun 977 Hijrah.
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 240-241.

44 44 44 44
Abu Hayyan an Abu Hayyan an Abu Hayyan an Abu Hayyan an- -- -Nahwi: Nahwi: Nahwi: Nahwi: Beliau adalah Athiruddin Abu Abdillah
Muhammad bin Yusof bin Ali bin Yusof bin Hayyan an-Andalusi al-
Gharnati al-Hayyani. Lebih dikenali sebagai Abu Hayyan. Dilahirkan
pada tahun 654 Hijrah. Beliau adalah seorang ulama yang pakar
dalam ilmu Qiraat. Beliau banyak mengarang syair dan dalam masa
yang sama mempunyai keilmuan yang tinggi dalam nahu dan sorf,
tafsir dan sejarah para ulama. Dikatakan beliau adalah dari mazhab
Zohiri kemudian mengikut mazhab as-Syafie. Mengarang dalam
pelbagai bidang ilmu terutamanya dalam ilmu Qiraat dan bahasa
arab. Kembali ke rahmatullah pada tahun 745 Hijrah semasa di
Mesir.
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 225-226.

2JJ

45 45 45 45
Ibnu Juzai: Ibnu Juzai: Ibnu Juzai: Ibnu Juzai: Beliau adalah Muhammad bin Muhammad bin Yusof
bin Ahmar Maaruf. Dilahirkan di Ngarnatah semasa kerajaan Bani
Ahmar. Merupakan seorang ulama yang suka belajar dari ulama-
ulama yang termasyhur pada zaman beliau. Gurunya ramai antaranya
Abu Jaafar bin az-Zubair, Ibnu Rusyd al-Fahri dan lain-lain. Antara
kitab karangan beliau yang terkenal adalah "at-Tashil Li Ulum at-
Tanzil Fi Tafsir al-Quran". Meninggal pada waktu Dhuha Isnin
bulan Jamadilawal tahun 741 hijrah.
(Rujukan Taqribul Wusul Li Ilmi Usul) m/s 11-49.

46 46 46 46
Salafus s Salafus s Salafus s Salafus soleh: oleh: oleh: oleh: golongan yang berada tiga kurun pertama selepas
kewafatan Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan oleh Baginda
dalam Hadith yang bermaksud sebaik-baik kurun ialah kurun aku,
kemudian yang menyusul seterusnya yang datang selepas itu.

47 47 47 47
Ibnu Sirin: Ibnu Sirin: Ibnu Sirin: Ibnu Sirin: Muhammad bin Sirin Maula Anas bin Malik belajar
dan meriwayatkan hadis daripada Zaid bin Thabit, Abu Hurairah,
Imran bin Husoin dan Anas bin Malik. Hisyam bin Hassan pernah
berkata: Ibnu Sirin sempat bersama 30 orang sahabat. Thabit,
Qotadah, Abdullah bin Aun, Jarir bin Hazim dan Al-Auzaie serta
ramai lagi pernah meriwayatkan hadith daripada beliau. Beliau adalah
seorang yang paling benar yang pernah aku temui. Beliau adalah seorang
ahli takwil mimpi yang terkenal. Meninggal pada tahun 110 Hijrah.
(Tanwir Basair al Muqallidin) m/s 33.

48 48 48 48
Al Al Al Al- -- -Fakhrur ar Fakhrur ar Fakhrur ar Fakhrur ar- -- -Razi Razi Razi Razi: Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin
Omar bin al-Husain at-Tamimi ar-Razi dan digelar Fakhruddin dan
terkenal dengan Ibnu Khatib as-Syafie. Dilahirkan pada tahun 554
Hijrah. Beliau adalah ahli tafsir, ilmu kalam, ilmu-ilmu yang
berkaitan dengan akal dan ilmu Lughah. Mengarang kitab "Mafatihul
Ghaib" dan kitab lain di dalam pelbagai bidang ilmu. Kembali ke
rahmatullah pada tahun 606 Hijrah di Bandar Rayy.
(Rujukan at-Tafsir Wal Mufassirun) juz 1 m/s 206.