KUMPULAN 11

Rekod Pengajaran Harian (RPH) Nama Guru: Abg. Rahabidin b. Abg. Sulaiman /Samsuddin b. Kadiron Bidang/Tema: SEJARAH DAN KITA Jangka masa: 40 minit

Tingkatan/Kumpulan: 1 Alfa Tajuk Pelajaran: Sumber Sejarah Ringkasan Pelajaran • Pengertian Sumber • Jenis-jenis sumber Hasil Pembelajaran: Memahami Kemahiran Sejarah

Aras: 1.3 Mentakrif dan memberi contoh sumber sejarah 2.2 Memberi contoh peristiwa-peristiwa sejarah. 3.2 Mengelaskan sumber sejarah

Objektif : Di akhir pelajaran pelajar-pelajar dapat : i. Mentakrif maksud sumber dengan tepat serta memberi beberapa contoh sumber sejarah. ii. Menyata dan menjelaskan contoh peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan sumber Pengetahuan Perlu Ada : 1. Pelajar telah memahami definisi dan ciri-ciri sejarah. 2. Pelajar telah mengetahui tempat-tempat tertentu untuk mencari sumber seperti perpustakaan, arkib, muzium dan lain-lain. Isi Kandungan i. Definisi sumber ii. Jenis-jenis dan contoh sumber iii. Tafsiran sumber iv. Contoh-contoh peristiwa bersejarah Nilai Murni/Unsur Patriotisme Menghargai tinggalan sejarah dan sejarah negara kita. Bahan Bantu Belajar i. Power point ii. Buku teks sejarah tingkatan Satu iii. Teks artikel iv. Lembaran Kerja

Generatif iv. Mentaksir ii. Visual iii. Berpusatkan kepada pelajar Prosedur Pelaksanaan: Elemen Pembelajaran Bestari Catatan .KUMPULAN 11 Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari : i.

Pelajar bergerak dalam kumpulan. KB. jenis-jenis sumber. contoh-contoh sumber. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada pelajar. Pelajar dibimbing untuk mencatat maklumat hasil pemerhatian mereka terhadap gambar. Guru menyoal dan pelajar memberi respon iii. LEMBARA KERJA Langkah 2 (10 minit) i.KUMPULAN 11 Set Induksi (5 minit) i. Secara rawak pelajar dipilih untuk menyatakan yang manakah sumber pertama atau sumber kedua iv. Guru menggunaka slaid power point untuk menunjukkan beberapa gambar kepada pelajar iii. Guru meminta pelajar berbincang tentang definisi sumber. Guru mempamerkan peta. GAMBAR ii. Guru meminta pelajar menyatakan contoh-contoh lain sumber sejarah. KF. • • • • Lembaran Kerja dan gambar melalui power point. LANGKAH – LANGKAH PERKEMBANGAN Langkah 1 (10 minit) i. iv. ii. ICT KPS/Meneroka bukti dan membuat imaginasi (secara visual) Bahan dari tayangan slide melalui teknik ‘hyperlink’ Direktif Pemerhatian Mediatif Mengenalpasti . tafsiran sumber dan satu contoh peristiwa sejarah • • Kolaboratif ICT Kad Arahan Aktiviti dan Power Point. gambar artifak. Dua atau tiga orang pelajar diminta untuk menyatakan hasil catatan mereka. ii.

Guru mengadakan kuiz ringkas bagi menguji dan memastikan penguasaan pelajar tentang tajuk yang dipelajari. Refleksi KBKK Soal jawab . ARAHAN AKTIVITI Langkah 3 (12 minit) i. Penutup (3 minit) Guru membimbing pelajar merumus isi pelajaran.KUMPULAN 11 bagi negara Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful