P. 1
Panduan Portfolio Praktikum

Panduan Portfolio Praktikum

|Views: 4,935|Likes:
Published by waney87

More info:

Published by: waney87 on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2015

pdf

text

original

SENARAI KANDUNGAN

PANDUAN PORTFOLIO
1. PORTFOLIO
2. KULIT PORTFOLIO
3. SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO PRAKTIKUM
4. BIODATA PELAJAR INSTITUT
5. TAKWIM SEKOLAH
6. BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM
7. REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN
8. BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN
9. RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM
10. LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM
11. LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN
12. JURNAL
13. REFLEKSI
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
1
Portfolio merupakan koleksi hasil kera !uru pelatih "an! #oleh mem#eri
!am#aran tentan! usaha !uru pelatih $an pen%apaiann"a $alam #i$an! tertentu
seperti #i$an! latihan men!aar&
'& Portfolio atau profil professional merupakan koleksi $okumen "an! mem#eri
!am#aran tentan! seoran! professional $ari se!i(
Pen!etahuan
Kemahiran
Pen!alaman
Kela"akan
)atlamat $an Pen%apaian
*& Satu #entuk searah pen%apaian pelaar "an! $i$okumentasikan $an
$iperkukuhkan $en!an #ukti+#ukti hasil keran"a $an kese$aran #aru
melalui penulisan reflektif& ,Shulman- '..*/&
3. Koleksi hasil usaha pelaar "an! mem#eri !am#aran tentan! proses atau
usaha+usaha "an! $ialankan serta pen%apaian n"a $i $alam perkara+
perkara tertentu& Ini termasuk pemilihan #ahan+ #ahan- isi kan$un!an- !aris
pan$uan pemilihan- kriteria $an #ukti refleksi ken$iri pelaar ,Arter an$
Paulson-'..0/
1& Koleksi artifek pen!alaman pem#elaaran "an! $ikumpulkan $alam satu
an!ka 2aktu tertentu& ,3alen%ia- 4i#ert 5 Affler#a%h-'..1/
TUJUAN PORTFOLIO:
'& )en$okumentasikan kemahiran $an pen!etahuan melalui pen!alaman
se2aktu praktikum
*& Se#a!ai lan$asan komunikasi antara pelaar- pens"arah pem#im#in! $an
!uru pem#im#in! untuk menilai prestasi pelaar "an! $iselia&
6& )em#eri peluan! pelaar men!analisis $an menilai perkem#an!an $an
arah pemikiran mereka&
1& )em#eri ruan! pelaar mem#uat refleksi $an menentukan matlamat
"an! $itetapkan sepanan! praktikum&
7& )aklum #alas tentan! ke#erkesanan pelaksanaan kurikulum sepanan!
praktikum&
8& Se#a!ai asas untuk mem#uat keputusan $an menetapkan matlamat
pen!aaran $an pem#elaaran&
9& Alternatif kepa$a penilaian #er#entuk pen!uian $an peperiksaan atau
penilaian sumatif&
:& )emperkem#an!kan $a"a kreati;iti melalui pen"e$iaan strate!i-
tin$akan $an i$ea $alam menin!katkan pen!aaran $an pem#elaaran&
CIRI-CIRI PORTFOLIO:
1. 4asil akhir portfolio mestilah menunukkan pelaar telah terli#at $en!an
reflek! ke"#!r!$
2. 4asil "an! #!%&'( e"#!r! )le* +el','r + men!har!ai usaha $an $iri
sen$iri&
6& Portfolio #er#e<a $en!an fol$er simpanan pelaar& )aklumat "an!
#ermakna $ari fol$er sahaa "an! perlu $imasukkan ke $alam portfolio&
1& )esti men!!am#arkan $en!an elasn"a akti;iti pelaar $ari su$ut
rasional- matlamat- pen!alaman- halatuu $an harapan&
2
PORTFOLI
5. )empun"ai -'(l'-'( .'"/ %er%e0' $ari masa ke semasa& Oleh itu
-e(! #!ke-'-k!"! e(!'+ -''$
8& =oleh mempun"ai #e#erapa tuuan pa$a satu masa tetapi ti$ak
#er%an!!ah&
9& )en!an$un!i maklumat "an! men!!am#arkan #erlakun"a kemauan
$an perkem#an!an $alam sesuatu perkara&
TANGGUNG JAWAB GURU PELATIH DALAM MEN1EDIAKAN PORTFOLIO:
'& )en"e$iakan portfolio "an! #ermakna $an kemas kini&
*& )en"erahkan portfolio kepa$a !uru pem#im#in! $an pens"arah
pem#im#in! untuk $isemak apa#ila $iminta sepanan! praktikum&
3. )en"iapkan Per".'(''" Pr)fe!)"'l se#elum $an selepas tamat
praktikum
PORTFOLIO 1ANG BERKUALITI:
'& Ber(r&k(&r #'" Ter&&"
Kemas men!ikut %ara- peraturan atau kate!ori "an! tertentu sama a$a
men!ikut kronolo!i- kate!ori- tahap kesukaran $an kepentin!an #ahan&
*& Me"&",&kk'" Pe"!"/k'('" Perke-%'"/'"
Perkem#an!an $ari aspek ko!nitif- psikomotor $an afektif& =ahan mesti
memperlihatkan proses men"e$iakann"a $ari $eraf a2al hin!!a hasil
akhirn"a&
6& B&k(! 1'"/ Pel','r Tel'* Me"er!-' B!-%!"/'"
Perlu $isertakan #ukti #er#entuk tan$atan!an- komen- %op $an tarikh
#im#in!an $iterima $aripa$a Pen!etua- Guru =esar- !uru pakar- !uru
pem#im#in! atau mana+mana pihak&
1& A#' B&k(! K)l'%)r'!
Tu!asan "an! $ilakukan meli#atkan pelaar $en!an pihak lain seperti rakan-
!uru pem#im#in!- !uru pakar- !uru kanan- pens"arah pem#im#in! atau
mana+mana pihak& =ukti #erupa a$ual kera harian- proek- perse$iaan
men!aar- kertas kera- A=)- kertas uian "an! $ialankan se%ara #ersama&
7& Me"/'"#&"/! B'".'k Pe"&l!'"2 C'('('" #'" K)-e" Reflek(!f
4asil $ari %etusan i$ea $an pemikiran reflektif pelaar& Pelaar sentiasa
men!amalkan refleksi ken$iri serta mem#uat analisis terha$ap semua
amalan $an tu!as se%ara sistematik&
9& Me"&",&kk'" B&k(! Ke-'*!r'" Berf!k!r Se3'r' Kr!(! #'" Kre'(!f
Dapat $ilihat melalui i$ea $an huah "an! tersusun- sama a$a $en!an atau
tanpa men!!unakan pen!urusan !rafik&
:& Me"/'"#&"/! B&k(! Pe"3'+'!'" Pre('! Pel','r
Semua #entuk penilaian sama a$a melalui #oran! penilaian "an! $iisi oleh
pens"arah- !uru pem#im#in! atau pen!urus sekolah&
Penilaian pen!aaran #erpasan!an atau apa #entuk penilaian rakan se#a"a
,senarai semak "an! $iisi oleh rakan pelaar/
Surat pen!har!aan- siil $an #ukti prestasi semuan"a $isimpan $alam
portfolio&
.& Me"/'"#&"/! B'*'" 1'"/ Ter+!l!* #'" Rele4e"
)en!an$un!i satu set #ahan #ukti pem#elaaran "an! terpilih se%ara teliti
sahaa #ukan semua apa "an! $ialankan&
3
=ahan mestilah "an! rele;en $en!an tu!asan $an spesifik&
'0& Me"/'"#&"/! B'*'" 1'"/ A&(e"(!k
Semua #ahan mesti "an! $i#uat sen$iri oleh pelaar #erasaskan situasi
se#enar #ukan $itiru atau $i%iplak&
4
P O R T F O L I O

PRAKTIKU) >
A)ALAN PROFESIONAL
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALA1SIA
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM
56555 SUNGAI PETANI2
KEDAH DARUL AMAN$
NAMA PELAJAR
KURSUS / PROGRAM
AMBILAN
NAMA SEKOLAH
MATA PELAJARAN MAJOR
MATA PELAJARAN MINOR
GURU PEMBIMBING
PRAKTIKUM
PENS1ARAH
PEMBIMBING MAJOR
PENS1ARAH
PEMBIMBING MINOR
: I71AN HA7WANI BINTI A7MI
: PISMP PRASEKOLAH
: JANUARI 8556
: SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI
LA1AR
: PRASEKOLAH
: PENDIDIKAN JASMANI
: PUAN AIDA 7ULIANA BT AWANG
: PUAN RAJMAH BT OTHMAN
: -
5

IPG KSAH

P O R T F O L I O P R A K T I K U M
6
P
O
R
T
F
O
L
I
O

P
R
A
K
T
I
K
U
M

/

A
M
A
L
A
N

P
R
O
F
E
S
I
O
N
A
L

SENARAI KANDUNGAN PORTOFLIO PRAKTIKUM
ADA 9/ :;
TIADA
9<:;
A
01 SENARAI KANDUNGAN PORTFOLIO
02 BORANG BIODATA
03 JADUAL WAKTU MENGAJAR
04 SUKATAN PELAJARAN
05 RANCANGAN SEMESTER (TAHUNAN
0! GARIS PANDUAN PRAKTIKUM " AMALAN PROFESIONAL
0# BORANG TAKWIM SEKOLAH
0$ BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM
0% BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM & PR1
10 BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN
11 BORANG MAKLUMBALAS PENGAJARAN BERPASANGAN
B
12 CARTA ORGANISASI SEKOLAH
13 'ISI DAN MISI SEKOLAH
14 PETA LOKASI ( PELAN SEKOLAH
15 SENARAI NAMA STAF (AKADEMIK ( SOKONGAN
1! PERATURAN)PERATURAN SEKOLAH
C
1# RANCANGAN AKTI'ITI KOKURIKULUM
1$ SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN
1% LAPORAN AKTI'ITI KOKURIKULUM
20 LAPORAN PROJEK " PERANAN LAIN
D
21 SENARAI DAN MAKLUMAT MURID (KELAS DIAJAR
22 REKOD PRESTASI " MARKAH UJIAN " PENILAIAN
23 KERTAS SOALAN UJIAN " LATIHAN " LEMBARAN KERJA
24 PENULISAN JURNAL

B I O D A T A P E L A J A R I N S T I T U T
PRAKTIKUM / AMALAN PROFESIONAL
7
Gamba
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
Nama Pelaar Institut
Nom#or Ka$
Pen!enalan
Kursus $an Am#ilan
Guru Pem#im#in!
Praktikum
)ata Pelaaran )aor
Pens"arah Pem#im#in!
)aor
)ata Pelaaran )inor
Pens"arah Pem#im#in!
)inor
Alamat Rumah
Alamat )en!inap
,Praktikum/

Nom#or Telefon ,hp/
Kaum
?antina
Status Perkah2inan
Kela"akan Aka$emik
Kela"akan+kela"akan
Lain
( I@AAN 4A@BANI =INTI A@)I
( :90.08+0*+7:'0
( PIS)P PRASEKOLA4 A)=ILAN ?ANUARI
*00:
( PUAN AIDA @ULIANA =T ABANG
( PRASEKOLA4
( PUAN RA?)A4 =T OT4)AN
( PENDIDIKAN ?AS)ANI
( PUAN RA?)A4 =T OT4)AN
( NO '*- KG SE=ERANG TELAGA )AS-
08100 POKOK SENA-
KEDA4&
( NO ':* ?ALAN =P? 6A>6
=ANDAR PUTERI ?AAA- KEDA4
( 0'.170*:01
( )ELAAU
( PERE)PUAN
( =ELU) =ERKA4BIN
( SP) ,*001/
( +

8
T A K B I ) S E K O L A 4
,PROGRA) PRAKTIKU) > A)ALAN PROFESIONAL/
N*+* P,-*.*/ I0123242
N5+65/ T,-,750 (89
N*+* K4/141 :*0 A+63-*0
N*+* S,;5-*8
N5+65/ T,-,750 S,;5-*8
<=====================..
<=====================.. <
=====================.. <
=====================.. <
=====================..
P,/8*23*0<
S!"a #$%aa!&a% 'a! ()*! )m)m / ()*! +$!#*!,a / ()*! -a%*! / ).!a% b)"a%a% a*a) +$%--a" /
+$!#*!,a #$+$*! /a! S)&a% Ta')%a% / a&*!0!*!1a&*!0!*! a#m! #$&2"a' 3a%- m$"!ba*&a% m)!41
m)!4 4a! &$"a#1&$"a# 3a%- 4!a.a 4a"am *$m+2' +a&*!&)m #a'a.a.
T*/3;8 H*/3 C423 " U.3*0 B4-*0*0 " P,/3123>* " A;23?323 S,;5-*8 C*2*2*0
Ta%4a*a%-a%
Nama P$"a.a I%#*!*)*
Ta%4a*a%-a% G)) 5$#a
Nama G)) 5$#a
Ta!&'
<....................................................................
<....................................................................
<.................................................................... <.................
...................................................
<....................................................................
Sa"!%a% 6 1. P2*72"!2 Pa&*!&)m
2. P$%#3aa' P$mb!mb!%- Ma.2
3. P$%#3aa' P$mb!mb!%- M!%2
9
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
=ORANG KE4ADIRAN PRAKTIKU) > amalan profesional B5/*0@ K

=ULAN(
N*+* K4/141
A+63-*0
T,+958 P/*;23;4+
<===================
<===================
<===================
N*+* S,;5-*8
A-*+*2 S,;5-*8
N5. T,-,750
<======================..
<======================..
<==============.
T*/3;8 A
TARIKH " HARIBULAN PERSEKOLAHAN
S3-* 2*0:* ;,8*:3/*0 :,0@*0 2*0:* ( " :3 :*-*+ /4*0@ B*0@ 6,/;,0**0.
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU 5
B3- N*+* M*.5/
(K
C*2*2*0 < ......................................................................................................................................................................................................................
===========================================================.
T*0:*2*0@*0
N*+* K,24* (K
T*/3;8
<==================.
<==================.
<==================.
T*0:*2*0@*0
N*+* G4/4 B,1*/
T*/3;8
<================..===.
<====================
<====================

C*2*2*0< 18 S$*!a+ ()*! m$#*!"a' 4!#$*a&a% 4$%-a% #a"!%a% #)a* a&)a% 42&*2 / #!.!" #a&!* 9M.:.8 a*a) #)a* &$b$%aa%.
28 52a%- &$'a4!a% !%! '$%4a&"a' 4!#$a'&a% &$+a4a KU Pa&*!&)m #$*$"a' 4!#a'&a% 2"$' P$%-))# S$&2"a' +a4a m!%--) +$*ama b)"a% b$!&)*%3a.
LAM)PT12)11
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
10
REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN
N*+* P,-*.*/
K4/141 :*0 A+63-*0
N*+* P,-*.*/
N*+* P*1*0@*0
P/*;23;4+
N*+* G4/4 P,+63+630@
<========================...
<========================...
<========================...
<========================.....
<========================.....
M@4
T*/3;8
:*0 H*/3 M*1*
M*2* P,-*.*/*0
( K,-*1 (T*840
T*0:*2*0@*0
P*1*0@*0
C*2*2*0
(G4/4 P,+63+630@
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D31,+*; 5-,8 G4/4 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
D31*8;*0 5-,8 P,01B*/*8 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
Sa"!%a% 6 1. P2*72"!2 Pa&*!&)m 9K$4)a14)a +a#a%-a% -)) +$"a*!'8
BORANG MAKLUMBALAS
11
PENGAJARAN BERPASANGAN
C*2*2*0
• S!"a 72&)#&a% +$m$'a*!a% a%4a *$'a4a+ #a*) a*a) 4)a a#+$&/&$ma'!a% #a'a.a
4a"am #$*!a+ #$#! +$%-a.aa% b$+a#a%-a%.
• S!"a ).)& a#+$&1a#+$& *$#$b)* 4a"am 52a%- 5!mb!%-a% PR 1
Kekuatan > Kele#ihan
P$a%(a%-a% / P$"a&#a%aa% S$#! P$%-a.aa% P$mb$"a.aa%
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
Kelemahan > Kekuran!an
P$a%(a%-a% / P$"a&#a%aa% S$#! P$%-a.aa% P$mb$"a.aa%
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..
Ca$an!an )en!atasi Kelemahan > Kekuran!an
9/a#!" +$b!%(a%-a%8
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
..
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;
D31,+*; 5-,8 G4/4 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
D31,+*; 5-,8 P,01B*/*8 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
RANCANGAN AKTI3ITI KOKURIKULU)
9S)&a% / U%!* 5$)%!72m / P$#a*)a%8
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
14
N*+* P,-*.*/ I0123242
K4/141 :*0 A+63-*0
J,031 K5;4/3;4-4+
G4/4 P,0*138*2 K5;4/3;4-4+
<........................................................................................
<........................................................................................
<........................................................................................
........................................................................................
M30@@4
(T*/3;8
T*.4; " A;23?323
T,+9*2 "
C*2*2*0
M 1

M$%3$4!a&a% Ra%(a%-a% A&*!0!*! K2&)!&)")m 5!"!& G))
M 2
M 3
M 4
M 5
M 6
M 7
M 8
M 9
M 10
M 11
M 12
D31,+*; 5-,8 G4/4 P,0*138*2<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
D31,+*; 5-,8 P,01B*/*8 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
LAPORAN AKTI3ITI KOKURIKULU)
(A19,; G :*-*+ B5/*0@ PR 2 < K5;4/3;4-4+
)in!!u Ke-
N*+* P,-*.*/
J,031 P,/1*24*0"S4;*0"U032 B,/40375/+
T*/3;8
M*1*
T,+9*2
<.............................................................................
<.............................................................................
<.............................................................................
<.............................................................................
<.............................................................................
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
15
N*+* G4/4 P,0*138*2 K5K4/3;4-4+
K,8*:3/*0 (L*+93/;*0 B5/*0@ K,8*:3/*0
<.............................................................................
<.............................................................................
=A4AGIAN A ( AKTI3ITI > KE)A4IRAN AANG DI?ALANKAN
9K$+!m+!%a%< K$+$%-))#a%< K$.))"a*!'a% 4a% K$+$-a,a!a%8
=S!"a "am+!&a% 42&)m$% #2&2%-a%< .!&a a4a>
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
=A4AGIAN = ( CATATAN REFLEKSI
9?!!#! 2"$' P$"a.a8
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
16
=A4AGIAN C ( =I)=INGAN
9O"$' G)) P$%a#!'a* / G)) P$mb!mb!%- / P$%#3aa' P$mb!mb!%-8
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
D31,+*; 5-,8 G4/4 P,0*138*2"P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
D31,+*; 5-,8 P,01B*/*8 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
LAPORAN PROJEK/AKTIVITI/PERANAN LAIN
9A#+$& / 4a"am 52a%- PR 2 6 5!mb!%-a%< P$%-))#a% @ P$%*a4b!a%8
L*95/*0 K, &
N*+* P,-*.*/
K4/141 :*0 A+63-*0
T*/3;8
T,+9*2
P/5.,; " A;23?323 " P,/*0*0
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC M*1* CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
17
=A4AGIAN A ( PERANAN AANG DI?ALANKAN
9S!"a "am+!&a% 42&)m$% #2&2%-a% #$+$*! &$*a# &$.a< m!%!* m$#3)aa*<
+$"a% *!%4a&a%< -amba 72*2< #)a* +$"a%*!&a%< "a+2a% &'a# +2.$&< #)a* +$%-'a-aa% 4""8
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
=A4AGIAN = ( CATATAN REFLEKSI
9?!!#! 2"$' +$"a.a #$"a+a# *ama* / #!a+ #$#)a*) +2.$& / a&*!0!*!8
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
18
=A4AGIAN C KO)EN > ULASAN > CATATAN
9?!!#! 2"$' G)) 5$#a / P$%2"2%- Ka%a% / G))8
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
D31,+*; 5-,8 938*; 1,;5-*8<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
D31,+*; 5-,8 P,01B*/*8 P,+63+630@<
T*0:*2*0@*0 <
N*+* <
T*/3;8 <
Satu #entuk %atatan #erterusan men!enai sesuatu peristi2a- masalah-
pen%apaian atau #i$an! "an! perlu $i#eri pekanan&
)erupakan reko$+reko$ refleksi $an akti;iti "an! $ilaksanakan oleh
pen"e$ia portfolio se%ara #erfokus tentan! apa "an! telah $ipelaari atau
$ialami $alam situasi se#enar&
JURNAL
D E77,E23?, .54/0*- 41, 2*;,1 23+,,
642 .54/0*-1 28*2 */, :50, >,--
9/5?3:, * 403F4, *0: ?*-4*6-,
75/+ 57 -,*/030@.G
(Baird, 1999:14)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
19
Ke/&"''" J&r"'l:
?urnal patut $i!unakan untuk mem#uat refleksi men!enai pemikiran-
perlakuan $an reaksi kita "an! emosional iaitu men!ikut perasaan men!enai
sesuatu peristi2a ataupun tin$akan "an! $iam#il "an! $ifikirkan perlu $i#uat
renun!an a!ar kita akan le#ih memahami peristi2a $an tin$akan kita itu&
Penulisan urnal se#a!ai satu #entuk %atatan #erterusan men!enai sesuatu
peristi2a- masalah- pen%apaian atau #i$an! "an! perlu $i#eri penekanan&
,ms& 7: =PG Okt& '.../
M'(l'-'(:
)atlamat penulisan urnal ialah menin!katkan kese$aran- keinsafan $iri
$an pemahaman kita men!enai apa "an! kita alami atau apa "an! telah kita
lakukan& ?usteru itu- %atatan kita haruslah uur $an #enar&
Pe"/!!'" J&r"'l:
• Persoalan+persoalan "an! menarik
• Pan$an!an "an! rele;an $an kritikal
• Kan$un!an #oleh $i#in%an! #ersama antara pens"arah pen"elia $an !uru
pem#im#in!
A+ek 1'"/ B)le* D!f)k&:
• Pen!aaran $an Pem#elaaran ,P5P/
• Profesion ke!uruan
• Pelaar > klien
• Iklim sekolah $an pen!urusan #ilik $arah
Me"/'+' D!+erl&k'":
 $apat mem#eri !am#aran men"eluruh tentan! seoran! profesional&
 )erupakan koleksi- DsnapshotsE tentan! pen%apaian !uru pelatih pa$a
satu+satu masa termasuk kekuatann"a- #i$an! "an! perlu $iusahakan-
harapan $an aspirasin"a
CONTOH FORMAT JURNAL (Minggu pertama sahaja)
B3-*0@*0 J4/0*-
M30@@4 P/*;23;4+
T*/3;8 P,/3123>* " K,.*:3*0
T*.4; J4/0*-
<
<
<
<
K,)1
1
......... 830@@* ........
M30@@4 P,/2*+* D3 SK ..........................
?!#$ma& 2"$' G)) P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
?!#$ma& 2"$' P$%#3aa' P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
20
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
FORMAT JURNAL (Minggu kedua dan seterusnya)
B3-*0@*0 J4/0*-
M30@@4 P/*;23;4+
T*/3;8 P,/3123>* " K,.*:3*0
T*.4; J4/0*-
<
<
<
<
K,)
(Anda boleh rujuk aspek-aspek di dalam Borang PR 1,
sesuatu peristia, isu, masalah, pen!apaian)
1. M*1*-*8 " P,/3123>*
2. A0*-3131
3. C*:*0@*0 T30:*;*0 S414-*0
4. T,+958 M*1* D*0 K,6,/;,1*0*0 T30:*;*0 S414-*0
?!#$ma& 2"$' G)) P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
?!#$ma& 2"$' P$%#3aa' P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
B3-*0@*0 J4/0*-
M30@@4 P/*;23;4+
T*/3;8 P,/3123>* " K,.*:3*0
T*.4; J4/0*-
6
6
6
6
K,)1
P,/2*+*
3 ) # M,3 200%
M30@@4 P,/2*+* D3 SK S,/3 K4*-*
Pa4a 'a! +$*ama< #a3a b$#ama +a#a%-a% +a&*!&)m m$"a+2 4!! &$+a4a E%(!& I#'a& 5!%
M2'4 K'a"!4< G)) 5$#a< SK S$! K)a"a< K2*a K)a"a M)4a. Kam! m$m+$&$%a"&a% 4!! 4a%
m$%3$a'&a% S)a* P$%-$%a"a% ?!! &$+a4a b$"!a). G)) 5$#a m$mb$! *a&"!ma* &$+a4a &am!
*$%*a%- +$"ba-a! +$&aa b$&a!*a% 4$%-a% #$&2"a'< *$ma#)&"a' 6
1 #$.aa'< +$a*)a%< 4!#!+"!% 4a% b)4a3a #$&2"a'A
1 #*)&*) 2-a%!#a#!< +$a%a% 4a% *a%--)%-.a,ab +$%-))# #$&2"a'< -)) +$%2"2%- &a%a%<
-)) 4!#!+"!%< -)) +a%!*!a< -)) &21&)!&)")m< -)) 4a.a'< -)) ma*a +$"a.aa% 4a% *)-a# #*a7
#2&2%-a%A
1 "a*a b$"a&a%- m)!4 4a% ma#3aa&a* #$*$m+a*A
1 *)-a# 4a% *a%--)%-.a,ab m)!4 4! #$&2"a'A
1 +$%-$"2"aa% a&*!0!*! &2&)!&)")m 4a% ma&")ma*1ma&")ma* "a!% 3a%- b$&a!*a%.
S$"$+a# ,a&*) $'a* &am! 4!+$&$%a"&a% &$+a4a -))1-)) 4a% #*a7 #2&2%-a%. S$"$+a# &am!
4!ba,a 2"$' G)) P$%2"2%- Ka%a% b$.a"a% 4! #$&$"!"!%- &a,a#a% #$&2"a' &am!+)% b$.)m+a 4$%-a%
E%(!& Ma"$& M2'amma4< -)) +$mb!mb!%- +a&*!&)m &am!. E%(!& Ma"$& M2'amma4 m$mb$!
b!mb!%-a% 4a% *)%.)& a.a &$+a4a &am! *$%*a%- .a4)a" ,a&*)< #)&a*a% +$"a.aa%< ')a!a% #)&a*a%
+$"a.aa%< +a%4)a% -)) 4a% a%(a%-a% #$m$#*$.
21
Pa4a 'a! &$4)a #a3a m$%3$4!a&a% Ra%(a%-a% S$m$#*$ 5a'a#a I%--$!# 4a% P$%4!4!&a%
S$%! B!#)a". Sa3a 4!a-!'&a% 4 ,a&*) ma*a +$"a.aa% 5a'a#a I%--$!# Ta')% 4A< 6 ,a&*) Ta')% 55
4a% 2 ,a&*) P$%4!4!&a% S$%! B!#)a" Ta')% 5A. Sa3a *!4a& m$%-'a4a+! ba%3a& ma#a"a' 4a"am
+$%3$4!aa% &$4)a14)a a%(a%-a% #$m$#*$ *$#$b)* &$a%a *$"a' m$%-'a4!! b$%-&$" +$%)"!#a%
a%(a%-a% +$%-a.aa% &$*!&a 4! !%#*!*)*. Tamba'a% +)"a< &am! 4!b$&a"&a% 2"$' +$%#3aa' ma*a
+$"a.aa% 4$%-a% 72ma* 4a% (2%*2' a%(a%-a% #$m$#*$< m!%--)a% 4a% a%(a%-a% +$%-a.aa%
'a!a%.
Pa4a 'a! &$*!-a #a3a 4!b$! +$")a%- 2"$' -)) +$mb!mb!%- m$mb)a* +$m$'a*!a%
+$%-a.aa%%3a. Sa3a ama* b$*$!ma &a#!' &$+a4a b$"!a) &$a%a m$"a")! &$#$m+a*a% *$#$b)* #a3a
*$"a' m$m+$2"$'! ba%3a& +$%-a"ama% *$)*ama%3a *$%*a%- (aa +$%-))#a% &$"a#< +$%--)%aa%
I:T 4a% +$%-))#a% a&*!0!*! &)m+)"a%. :!&-) Ma"$& M2'amma4 m$ma%-"a' #$2a%- -)) 3a%-
b$&$3a&!%a% *!%--! 4a% b$.a3a m$%a!& m!%a* m)!41m)!4%3a. :a*a*a% 3a%- #a3a b)a* #$ma#a #$#!
+$m$'a*!a% ama*"a' b$-)%a #$ba-a! ).)&a% #a3a.
Pa4a 'a! &$"!ma< #a3a m$%3$a'&a% Ra%(a%-a% S$m$#*$ 5a'a#a I%--$!# 4a% PSB &$+a4a
G)) 5$#a 4a% -)) +$mb!mb!%- )%*)& 4!#$ma&. S$"$+a# !*) #a3a ma#)& &$ 4a"am K$"a# 5A
b$#ama :!&-) Ca'3a< -)) P$%4!4!&a% S$%! B!#)a". Sa3a ama* &a-)m 4$%-a% &$b2"$'a% b$"!a)
4a"am m$%3am+a!&a% +$"a.aa%%3a. ?$%-a% (aa +$%3am+a!a% 3a%- m$%a!& 4a% ba&a*%3a 3a%-
ama* *!%--! 4a"am #$%! 0!#)a" *a& 'a!a%"a' m$%-a+a b$"!a) #$"a") 4!.$m+)* )%*)& m$%.a4! 7a#!"!*a*2
&)#)# PSB 4! +$!%-&a* 4a$a' K)a"a M)4a/Ca%.
S$"$+a# !*) #a3a m$mb)a* a%(a%-a% m!%--)a%< a%(a%-a% +$%-a.aa% 'a!a% 4a%
ba'a% #)mb$ +$%-a.aa% 4a% +$mb$"a.aa% 3a%- a&a% #a3a -)%a&a% 4a"am m!%--) &$4)a.
?!#$ma& 2"$' G)) P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
?!#$ma& 2"$' P$%#3aa' P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
B3-*0@*0 J4/0*-
M30@@4 P/*;23;4+
T*/3;8 P,/3123>* " K,.*:3*0
T*.4; J4/0*-
6
6
6
6
K,)2
K,:4*
10 ) 14 M,3 200%
M*1*-*8 P,0@4/41*0 M*1*
1. M*1*-*8 " P,/3123>*
/a! !%! 911 M$! 20098 #a3a *$"a' m$%-'a4a+! ma#a"a' +$%-))#a% ma#a 3a%- *$+a* #$ba-a!ma%a
3a%- *$"a' 4!a%(a%-&a%. T$4a+a* a&*!0!*! 3a%- *$"a' 4!a%(a%-&a% 4a"am +$%-a.aa% 4a%
+$mb$"a.aa% *!4a& 4a+a* 4!.a"a%&a% &$a%a *!4a& ()&)+ ma#a. /a" !%! m$%!mb)"&a% ma#a"a' ba-!
m$%(a+a! 2b.$&*!7< &')#)#%3a 2b.$&*!7 3a%- a&'! 4a"am +2#$# +$%-a.aa% 4a% +$mb$"a.aa% +a4a
'a!1'a! *$*$%*) .
2. A0*-3131
Ma#a"a' !%! *!mb)" &$a%a a&*!0!*! +$b!%(a%-a% #$(aa &)m+)"a% 3a%- *$"a' #a3a .a"a%&a% !*)
a4a &a"a%3a *$"a' m$"$b!'! ma#a 3a%- 4!*$*a+&a%. ?!4a+a*! +$"a.a1+$"a.a m$%-amb!" ma#a 3a%-
a-a& "ama )%*)& m$%3!a+&a% "a+2a% 'a#!" +$b!%(a%-a% 4a% #$ma#a m$"a+2&a% 'a#!"
+$b!%(a%-a%< *$4a+a* b$b$a+a 2a%- +$"a.a 3a%- *!4a& 4a+a* m$%$a%-&a%%3a 4$%-a% "a%(a
4a% ($+a*. ?! #am+!%- !*)< ma#a"a' ma#a !%! .)-a ,).)4 &$a%a -a%--)a% a&*!0!*!1a&*!0!*! #$&2"a'
#$+$*! +$'!m+)%a% 3a%- *$"a' m$%-amb!" ma#a 3a%- a-a& "ama #$'!%--a m$%-)a%-&a% ma#a
3a%- *$"a' 4!a%(a%-&a%.
3. C*:*0@*0 T30:*;*0 S414-*0
22
a. Sa3a +a*)* m$mba(a b)&)1b)&) 3a%- b$&a!*a% 4$%-a% +$a%(a%-a% ma#a 4a"am #$#)a*)
+2#$#
+$%-a.aa% 4a% +$mb$"a.aa% a-a 4a+a* m$%-))#&a% ma#a 4$%-a% "$b!' #$m+)%a.
b. Sa3a a&a% m$%3$4!a&a% +"a% A 4a% +"a% 5 +a4a ,a&*)1,a&*) *$*$%*) *$)*ama +a4a 'a!1'a!
3a%- *$"!ba* 4$%-a% +$'!m+)%a% #$&2"a' #)+a3a +2#$# +$%-a.aa% 4a% +$mb$"a.aa% 4a+a*
b$.a"a% "a%(a 4$%-a% ma#a 3a%- *$"a' 4!a%(a%-&a% .
(. 5a-! m$ma#*!&a% ba'a,a a&*!0!*! +$b!%(a%-a% #$(aa b$&)m+)"a% *!4a& m$"$b!'! ma#a 3a%-
*$"a' 4!*$*a+&a%< #a3a a&a% #$%*!a#a m$%-!%-a*&a% +$"a.a *$%*a%- ma#a 3a%- a4a 4a%
m$m!%*a ,a&!" ba-! #$*!a+ &)m+)"a% m$mb)a* "a+2a% 4a"am ma#a 3a%- *$"a' 4!*$*a+&a%.
S$&!a%3a +$b!%(a%-a% m$%3$%*)' *2+!& 3a%- #ama< #a3a a&a% m$m!"!' b$b$a+a 'a#!"
+$b!%(a%-a% 3a%- *$ba!& #a'a.a )%*)& 4!b$%*a%-&a% .
4. Sa3a a&a% m$%4a+a*&a% b!mb!%-a% 4a% %a#!'a* 4a!+a4a -)) 4a% +$%#3aa' +$mb!mb!%- 4!
#am+!%- b$b!%(a%- 4$%-a% a&a%1a&a% -)) +$"a*!'.
4. T,+958 M*1* D*0 K,6,/;,1*0*0 T30:*;*0 S414-*0
Sa3a a&a% ()ba m$%-a*a#! ma#a"a' !%! 4a"am *$m+2' #$m!%--) . P$%-))#a% ma#a 3a%- ba!&
a4a"a' +$") ba-! m$ma#*!&a% &$"a%(aa% +2#$# +$%-a.aa% 4a% +$mb$"a.aa%. S$&!a%3a ma#a"a'
!%! *!4a& 4a+a* 4!a*a#! #$($+a* m)%-&!% #)4a' *$%*) 2b.$&*!7 3a%- *$"a' 4!a%(a%-&a% *!4a& *$(a+a!
#$+$%)'%3a
?!#$ma& 2"$' G)) P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
?!#$ma& 2"$' P$%#3aa' P$mb!mb!%-
Ta%4a*a%-a% 6
Nama 6
Ta!&' 6
R,7-,;13 4a"am $*! &a*a "a!% b2"$' 4!#$b)* .)-a #$ba-a! /,040@*0 a*a) +48*1*6*8.
R,7-,;13 m$).)& &$+a4a +2#$# a*a) a&*!0!*! m$%-!%-a* &$mba"! +$%-a"ama% "a")<
m$m+$*!mba%- 4a% m$%!"a!&a%%3a )%*)& *).)a% 3a%- "$b!' ")a# *$ma#)& )%*)& m$a%(a%-
4a% m$"a&#a%a&a% "a%-&a'1"a%-&a' #)#)"a% ba-! m$m+$2"$' +$%-$*!a% ba) b$&a!*a%
4$%-a% +$%-a"ama% !*).
R$%)%-a% &$mba"! m$%-$%a! &$+)*)#a% a*a) *!%4a&a% 4a"am #!*)a#! #$b$%a a&a%
m$%-'a#!"&a% +$)ba'a% #!&a+< ama"a%< &$#$4aa% 4a% *!%-&a' "a&) 3a%- 4!)ba' #)a!
#$%4!! &$#a% 4a!+a4a $7"$&#! 3a%- 4!"a&)&a%.
K$#!m+)"a%%3a *).)a% $7"$&#! !a"a' 6*@3 +,0:*9*2 9,+*8*+*0 6*/4, 9,+6*3;*0
230:*;*0 :*0 9,0@4;48*0 *+*-*0.
REFLEKSI
Refleksi a$alah proses meneutralkan kem#ali se!ala
perasaaan ne!atif "an! men"elu#un!i pen!alaman "an!
$ilalui supa"a satu perspektif #aru $apat $ihasilkan
$aripa$a pen!alaman terse#ut sekali !us #era"a
men!u#ah tin!kahlaku $an tin$akan seseoran!&

Boud, 1985.
INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM, SG. PETANI, KEDAH.
23
O6.,;237 R,7-,;13<
• M$%-$%a"+a#*! &$&)a*a%/&$"$ma'a% 4a"am P@P
• M$a%(a%- #$*a m$%-amb!" *!%4a&a% #)#)"a% )%*)& m$mba!&! &$"$ma'a%
• M$%!%-&a*&a% &$ma'!a% &$-))a%
• P$%!"a!a% K$%4!! #$ba-a! b)4a3a &$.a
K,9,0230@*0 R,7-,;13<
• M$mb)a* +$%!"a!a% &$%4!!
• 5$7!&! #$(aa a%a"!*!&< &!*!# @ &$a*!7
• M$%-a%a"!#!# a&*!0!*! +$%-a.aa% +$mb$"a.aa% 4! #$&2"a'
• M$%(a! a"*$%a*!7 4a"am m$mb)a* &$+)*)#a%
• M$%(a! .a"a% +$%3$"$#a!a%
• M$%-)ba' *!%-&a' "a&)
• M$%!%-&a*&a% &$)+a3aa% GP m$%*a7#! ma&")ma*1ma&")ma* 4a!+a4a 4a*a 4$%-a%
"$b!' ($&a+ "a-!
P/* SB*/*2 M,+64*2 R,7-,;13<
 K,2,/64;**0
 m$"!'a* ma#a"a' 4a! #$m)a a#+$&
 m$%-amb!" &!a #$m)a ma&")ma* 3a%- 4!+$2"$' #$b$")m m$mb)a*
&$+)*)#a% +$%-a.aa%
 B,/2*0@@@40@.*>*6
 b$*a%--)%-.a,ab 4! a*a# &$.a3aa% 4a% #$-a"a &$-a-a"a%
Satu pemikiran se%ara men$alam untuk seseoran! itu
memikirkan atau merenun! semula situasi "an! telah $ilalui
untuk men!analisis apa "an! telah $ilakukan $an men!apa
$ilakukan se$emikian
Woolfolk, 1995
24
 K,/,-**0
 &2m!*m$% #$+$%)'%3a *$'a4a+ +$%-a.aa%
 a.!% m$%-a.a #$m)a m)!4
 4a+a* m$m$%)'! &$+$")a% +27$#!2%
T*8*9 P,04-31*0 R,7-,;13<
T a ' a + P $ * a m a 6
P E N U L I S A N D E S K R I P T I F
M $ " a + 2 & a % # $ # ) a * ) & $ . a 4 ! a % a * a ) + $ ! # * ! , a
3 a % - b $ " a & ) 4 ! 4 a " a m & $ " a #
T a ' a + K $ 4 ) a 6
P E N U L I S A N R E F L E K S I
D E S K R I K T I F
S $ b a b < a & ! b a * < . ) # * ! 7 ! & a # !
T a ' a + K $ * ! - a 6
D I A L O G
S $ b a b < a & ! b a * b $ ' ) . a '
4 $ % - a % 4 ! ! . ) # * ! 7 ! & a # !
4 a % * ! % 4 a & a %
KRITIKA
L
S,6*6, *;36*2, 6,/84.*8 :,0@*0
:3/3 1,0:3/3, +,0@*32;*0
9,/3123>* B*0@ 6,/-*;4 :,0@*0
9,@*0@*0, 9/30139 :*0 7*-1*7*8
1,/2* +,-*;1*0*;*0 230:*;*0
B*0@ 1,>*.*/0B*
T*8*9 B*0@ 9*-30@
3:,*-. P,/-4
:39/*;23;;*0 5-,8 @4/4
9,-*238
25
T*8*9 P,04-31*0 R,7-,;13 H*2250 ( S+328 (1%%5
CONTOH PENULISAN REFLEKSI DALAM BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR
(D3E*2*2 1,-,9*1 1,23*9 >*;24 9(9 :3 /4*0@ 6*>*8 RPH
C50258 P,04-31*0 R,7-,;13< T*8*9 P,/2*+* & D,1;/39237
• P$%-a.aa% *!4a& 4a+a* 4!*$)#&a% &$a%a #$ba'a-!a% +$"a.a "amba* 'a4! &$ &$"a#.
• La*!'a% &$ba&aa% #$&2"a' 4!.a"a%&a% +a4a ,a&*) +$%-a.aa%. K$"a# *$+a&#a
4!ba*a"&a%.
• P$"a.a m$%-a%*)& 4! 4a"am &$"a#.
• Ma#a +$%-a.aa% *!4a& m$%()&)+!. A&*!0!*! &$"a# *$+a&#a 4!*a%--)'&a% &$+a4a
+$%-a.aa% a&a% 4a*a%-.
C50258 P,04-31*0 R,7-,;13< T*8*9 K,:4* & R,7-,;13 D,1;/39237
• G)) m$%-a.a 4a"am ba'a#a I%--$!# m$%3$bab&a% +$"a.a &)a%- 7a'am a+a 3a%-
4!#am+a!&a% 2"$' -)). G)) #$+a*)*%3a ()ba m$%$a%-&a% #$#)a*) !#*!"a' 4a"am
5a'a#a M$"a3).
• T$4a+a* b$b$a+a 2a%- +$"a.a 3a%- m$mb)a* b!#!%- 4! 4a"am &$"a# 4a% *!4a&
m$%-'!a)&a% +$%-a.aa% -)). G)) b$*!%4a& m$ma%--!" %ama +$"a.a *$#$b)*
4a% b$*a%3a&a% #2a"a% 3a%- b$&a!*a%.
C50258 P,04-31*0 R,7-,;13< T*8*9 K,23@* & D3*-5@
C50258 1<
S$*$"a' b$b$a+a &a"! 4!#$"!a 2"$' -)) +$mb!mb!%- 4a% +$%3$"!a< #a3a 4a+a*!
&$"$ma'a% #a3a a4a"a' *!4a& b$)+a3a m$%3$4!a&a% 5a'a% 5a%*) M$%-a.a 3a%-
m$%a!& ...4a% mam+) m$%()%-&!" !4$a a,a" +$"a.a #$*a m$a%-#a%- 4a3a !%&)!!
+$"a.a. M$$&a m$mb$!&a% &2m$% 55M 3a%- #a3a -)%a&a% *!4a& 4a+a* m$mba%*)
m$"a%(a&a% +$%-a.aa% *2+!& +a4a 'a! !*). Sa3a a#a #a3a +a*)* *$!ma &!*!&a%
*$#$b)* #$(aa +2#!*!7. M24$" R$7"$&#! .)-a m$%$-a#&a% -)) 3a%- $7"$&#! +$")
b$#!&a+ *$b)&a 4a% m$%$!ma &!*!&a% 3a%- m$mb!%a. Ta+! #a3a *a& &$a*!7. Ta+!
*a&+$"a' m)%-&!% #a3a +$") b$b!%(a%- 4$%-a% a&a% 4a% m$"a3a! !%*$%$* m$%(a!
ba'a%1ba'a% 3a%- m$%a!& ba-! m$mba%*) #a3a m$%3$4!a&a% 55M 3a%- $7$&*!7.
C50258 2<
T$"a") ba%3a& &$"$ma'a% #a3a 4a"am +$%-a.aa% *$%*a%- +!%#!+ +a4)a% 4a3a 4a%
+!%#!+ "$a!a% 4a3a +a4a 'a! !%!. Sa3a *!4a& m$%3$4!a&a% (2%*2' #2a"a% )%*)&
+$"a.a m$%()ba. Sa3a *!4a& 4a+a* m$%)m+)&a% #a*) +$#a*) +$"a.a )%*)&
m$%.a,ab #2a"a%. A4a !#! 3a%- #a3a *$*!%--a". Sa3a &)a%- +$#$4!aa% m$%-$%a!
*a.)& 3a%- 4! a.a.
26
C50258 P,04-31*0 R,7-,;13< T*8*9 T,/230@@3 ) K/323;*-
Sa3a m$ma%- #$2a%- 3a%- *$-a# #$ma#a m$%-a.a. Sa3a *!4a& #)&a
&$*a,a #$ma#a m$%-a.a. Sa3a m$#*! +a#*!&a% +$"a.a m$mb$!&a% *)m+)a% 3a%-
#$+$%)'%3a #$ma#a #a3a m$%3am+a!&a% a&*!0!*! +$%-a.aa%. Sa3a a&a% m$maa'!
+$"a.a 3a%- *!4a& m$%-$%4a'&a% +$%-a.aa% #a3a.
Sa3a m$%--)%a&a% +$%4$&a*a% b$'a0!2)!#m$ a+ab!"a m$%-a.a &$a%a
#a3a !%-a* "a-! ma#a (!&-) #a3a m$%-a.a 7!D!& b$"!a) m$%--)%a&a% +$%4$&a*a%
3a%- #ama. ?a% 4$%-a% +$%4$&a*a% (!&-) *$#$b)* b$.a3a m$%4!4!& #a3a m$%.a4!
!%#a% 3a%- b$.a3a.
O"$' !*)< #a3a +$(a3a +$%4$&a*a% *$#$b)* a&a% 4a+a* m$mba%*) +$"a.a
m$m+$"a.a! 7!D!&. T$*a+!....#$*$"a' b$b$a+a m!%--)< #a3a 4a+a*! +$%4$&a*a% #a3a
!%! m$%3$bab&a% +$#*a#! +$"a.a 4a"am 7!D!& m$2#2* ... #a3a 4a' m)"a
m$%--$"aba'...*a&)* 4!+$#a"a'&a% 2"$' -)) +$mb!mb!%-...
K$m)4!a% #a3a ()ba m$"a&)&a% +$m!&!a% 4a% ama"a% $7"$&#! #$+$*! 3a%-
4!#aa%&a% ba)"a' #a3a *a') b$*a+a Da"!m%3a #a3a &$a%a *!4a& m$m$'a*!&a%
+$"a.a 3a%- m$m$")&a% +$%4$&a*a% 3a%- b$b$Da1b$Da a%*aa #a*) #ama "a!%.
Sa3a +$") )ba' +$%4$&a*a% +$%-a.aa% #a3a...Sa3a +$") +$ba%3a&a%
a&*!0!*! +$%-a.aa% 3a%- 4a+a* m$%--a"a&&a% +$"a.a b$7!&! #$*a b$)+a3a
m$%()%-&!" !4$a a,a" +$"a.a...
C50258)C50258 L*30<
1. P$%-a.aa% 'a! !%! b$.a"a% #$+$*! 4!a%(a%-. Ma#a 4a+a*
4!))#&a% 4$%-a% ba!&. M)!4 m$%3!a+&a% "a*!'a% 4a"am ,a&*)
4!*$*a+&a%. T$4a+a* 618 2a%- m)!4 4! ba!#a% b$"a&a%- -a-a"
m$%3!a+&a% "a*!'a% #$+$*! 4!aa'&a%. M$$&a ()ma m$%.a,ab
#2a"a% 1 4a% 6 #$(aa !%-&a#< #$4a%-&a% aa'a% #a3a !a"a'
m$%.a,ab 4$%-a% "$%-&a+ #2a"a% 2 '!%--a 6. M$$&a
m$mb$!*a') m$$&a *!4a& 7a'am 4a% *!4a& .$"a# b$')b)%-
aa'a% #a3a. A+ab!"a #a3a *a%3a &$+a4a m)!4 "a!%< *$4a+a*
b$b$a+a 2a%- "a-! m$mb$!*a') aa'a% #a3a m$ma%- &)a%-
.$"a#.
Sa3a 7!&! &$"$ma'a% #a3a 4a"am +$%-a.aa% 'a! !%! *$"a'
m$%3$bab&a% 2b.$&*!7 +$"a.aa% *!4a& *$(a+a! #$+$%)'%3a.
K$"$ma'a% !%! m$#*! #a3a a*a#! 4a"am +$%-a.aa% a&a% 4a*a%-.
2. P$%-a.aa% 'a! !%! b$m)"a 4$%-a% ba!& 4a% "a%(a. M)!4
#$m)a%3a *$"!ba* 4$%-a% #$2%2&. M$"!'a* &$#$2%2&a% m)!4<
b$b$a+a a&*!0!*! *amba'a% *$"a' #a3a .a"a%&a% )%*)& m$"!ba*&a%
#$m)a m)!4 #)+a3a b$"a&) a4!". K$m)4!a%%3a #a3a 4a+a*! ,a&*)
+$%-a.aa% #)4a' *ama* *a%+a #$m+a* m$mb)a* +$%)*)+. Sa3a
7!&! +$%-a.aa% #a3a 'a! !%! -a-a".
K$#!"a+a% #a3a !a"a' "a! 4a!+a4a +$a%(a%-a% a#a" +@+ #a3a.
Sa3a #$+a*)*%3a m$%-a,a" +$%-a.aa% #a3a 4a% *!4a& m$%amba'
a&*!0!*! #+2%*a%. U%*)& +$%-a.aa% a&a% 4a*a%-< #a3a m$#*!
m$%$%*)&a% a#+$& +$%-))#a% ma#a *!4a& *$aba!.
A9*H
M,0@*9*H
T30:*;*0 S414-*0
A9*H
27
M,0@*9*H
T30:*;*0 S414-*0
28

PORTFOLI
Portfolio merupakan koleksi hasil kerja guru pelatih yang boleh memberi gambaran tentang usaha guru pelatih dan pencapaiannya dalam bidang tertentu seperti bidang latihan mengajar. 1. Portfolio atau profil professional merupakan koleksi dokumen yang memberi gambaran tentang seorang professional dari segi: Pengetahuan Kemahiran Pengalaman Kelayakan Matlamat dan Pencapaian 2. Satu bentuk sejarah pencapaian pelajar yang didokumentasikan dan diperkukuhkan dengan bukti-bukti hasil kerjanya dan kesedaran baru melalui penulisan reflektif. (Shulman, 1992). Koleksi hasil usaha pelajar yang memberi gambaran tentang proses atau usaha-usaha yang dijalankan serta pencapaian nya di dalam perkaraperkara tertentu. Ini termasuk pemilihan bahan- bahan, isi kandungan, garis panduan pemilihan, kriteria dan bukti refleksi kendiri pelajar (Arter and Paulson,1990) Koleksi artifek pengalaman pembelajaran yang dikumpulkan dalam satu jangka waktu tertentu. (Valencia, Hibert & Afflerbach,1994)

3.

4.

TUJUAN PORTFOLIO: 1. Mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan melalui pengalaman sewaktu praktikum 2. Sebagai landasan komunikasi antara pelajar, pensyarah pembimbing dan guru pembimbing untuk menilai prestasi pelajar yang diselia. 3. Memberi peluang pelajar menganalisis dan menilai perkembangan dan arah pemikiran mereka. 4. Memberi ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat yang ditetapkan sepanjang praktikum. 5. Maklum balas tentang keberkesanan pelaksanaan kurikulum sepanjang praktikum. 6. Sebagai asas untuk membuat keputusan dan menetapkan matlamat pengajaran dan pembelajaran. 7. Alternatif kepada penilaian berbentuk pengujian dan peperiksaan atau penilaian sumatif. 8. Memperkembangkan daya kreativiti melalui penyediaan strategi, tindakan dan idea dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. CIRI-CIRI PORTFOLIO: 1. Hasil akhir portfolio mestilah menunjukkan pelajar telah terlibat dengan refleksi kendiri. 2. Hasil yang dibuat sendiri oleh pelajar - menghargai usaha dan diri sendiri. 3. Portfolio berbeza dengan folder simpanan pelajar. Maklumat yang bermakna dari folder sahaja yang perlu dimasukkan ke dalam portfolio. 4. Mesti menggambarkan dengan jelasnya aktiviti pelajar dari sudut rasional, matlamat, pengalaman, halatuju dan harapan. 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->