Definisi pemimpin menurut para ahli dan dalam beberapa kamus modern diantaranya : 1.

Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999) Menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Miftha Thoha dalam bukunya Prilaku Organisasi (1983 : 255) Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. 3. Kartini Kartono (1994 . 33) Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kclebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. 4. C. N. Cooley (1902) Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

Pemimpin adalah individu dalam sesuatu kelompok masyarakat atau organisasi yang diberikan tanggungjawab mengarah dan menyearas aktiviti untuk mencapai matlamat orgganisasi atau kumpulan seperti yang telah ditetapkan. .

Secara umumnya ada tiga gaya kepimpinan iaitu: a) autocratic leadership ± memiliki kuasa penuh ke atas organisasi b) democratic leadership ± melibatkan penyertaan ahli-ahlinya dalam membuat keputusan c) laissez faire leadership.‡ Seseorang pemimpin mempunyai gaya kepimpinan yang berbeza.kebebasan sepenuhnya kepada orang bawahannya untuk bertindak dan membuat keputusan .

Teori Kepimpinan Karismatik > kepimpinan seseorang ketua banyak dipengaruhi oleh sifat keperibadian yang ada pada pemimpin itu. . > kebolehan seseorang pemimpin untuk memobilasasikan dan meneruskan aktiviti masyarakat melalui gabungan tindakan-tindakan serta sifat-sifat peribadi yang khusus seperti sabar. tabah dan pintar. intelek. > Nadler dan Tushman telah membahagikan kriteria kepimpinan kepada tiga komponen : a) Pemimpin Berwawasan b) Pemimpin bertenaga c) Pemimpin berkebolehan > individu yang berupaya mendegar. berkongi dan memahami perasaan dan masalah ahli-ahli dalam masyarakat. berani.

iaitu : a) perhatian dan penekanan terhadap tgas untuk mencapai matlamat organisasi atau pertubuhan (task orientation). perlakuan antara kedua-duanya. b) perhatian dan penekanan terhadap perhubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahan (human relations orientation). > terdapat dua corak perlakuan pemimpin yang mempengaruhi orang bawahan atau pengikutnya. > perlakuan pemimpin boleh membari kesan kepada kepuasan hati pengikut dalam melaksanakan tugas. .Teori Kepimpinan Perhubungan Kemanusiaan > boleh mempengaruhi kelakuan.

Teori Kepimpinan Y > menjelaskan : a) melihat pekerjaan itu sebagai suatu yang semula jadi. Teori Kepimpinan Mengikut Situasi > cara memimpin yang berbeza mengikut keadaan yang berbaza. b) memang mencari dan mahukan tanggunjawab kerana ia membawa kepuasan kepada dirinya. . c) tidak mempunyai motivas untuk menjayakan matlamatt organisasi d) hanya mahu bekerja kerana irangsang oleh keperluan psikologi dan keperluan keselamatan mereka sahaja. b) tidak mempunyai cita-cita dan tidak mahu memikul tanggungjawab. mereka ini lebih suka diarah dan dikawal.Teori kepimpinan X > cuba mengendalikan : a) ahli sesebuah organisasi atau pertubuhan secara semula jadi dan akan mengelak ddaripada bekerja kecuali dipaksa.