Pengertian Talak Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan.

Talak merupakan sesuatu yang disyar¶iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur¶an dan al-Hadits serta ijma¶. Hikmah Talak Dari uraian bab-bab sebelumnya kita mengetahui beberapa perhatian Islam terhadap usrah muslimah (keluarga muslimah) dan keselamatanya serta terhadap damainya kehidupan di dalamnya dan kita juga melihat metodemetode terapi yang Islam syari¶atkan untuk mengatasi segala perpecahan yang muncul di tengah usrah muslimah, baik disebabkan oleh salah satu suami isteri atau oleh keduanya. Hanya saja, terkadang ¶ilaj (terapi dan upaya penyelesaian) tidak bisa efektif lagi karena perpecahannya sudah parah dan persengketaanya sudah memuncak, sehingga pada saat itu mesti di tempuh ¶ilaj yang lebih, yaitu talak. Orang yang mencermati hukum-hukum yang terkandung dalam masalah talak akan kian kuat, menurutnya perhatian Islam terhadap institusi rumah tangga dan keinginan Islam demi kekalnya hubungan baik antara suami isteri. Karena itu, tatkala Islam membolehkan talak, ia tidak menjadikan kesempatan menjatuhkan talak hanya sekali yang kemudian hubugan kedua suami isteri terputus begitu saja selama-lamanya, tidak demikian, namun memberlakukannya sampai beberapa kali. Allah SWT berfirman, ´Talak (yang dapat di rujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan orang yang ma¶ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.´ (Al-Baqarah:229). Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, talak pertama atau talak kedua, maka ia tidak berhak baginya untuk mengusir isterinya dari rumahnya sebelum berakhir masa idahnya, bahkan sang isteri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Hal itu disebabkan Islam sangat menginginkan segera hilangnya amarah yang menyulut api perceraian. Kemudian Islam menganjurkan agar kehidupan harmonis rumah tangga, bisa segera pulih kembali seperti semula, dan inilah yang disebutkan Rabb kita dalam firman-Nya, ´Hai Nabi jika kamu menceraikan isteriisterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.´ (Ath-Thalaq: 1) Yaitu barang kali pihak suami menyesal atas keputusan mentalak isterinya, dan Allah Ta¶ala menjadikan di dalam kalbunya keinginan kuat untuk rujuk (kembali) kepadanya sehingga yang demikian lebih mudah dan lebih gampang untuk proses rujuk.

Klasifikasi Talak 1. Talak dilihat dari Segi Lafadz

maka engkau ditalak. Talak Dilihat dari Sudut Ta¶liq dan Tanjiz Redaksi talak adakalanya berbentuk Munajazah dan adakalanya berbentuk mu¶allaqah. Tatkala puteri al-Jaun menikah dengan Rasulullah saw. sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Adapun talak mu¶allaq. Dengan redaksi talak di atas maka tidak terjadi talak. ´Ada tiga hal yang sungguh-sungguh. ia mengatakan. ´Sekedar menjauhinya. bahwa Rasulullah saw pernah mengirim utusan menemui Ka¶ab (agar menyampaikan pesan Beliau kepadanya). Nasa¶i VI:150). Dari Ka¶ab bin Malik r. beliau bersabda. ´¶Auudzubillahi minka (aku berlindung kepada Allah darimu).´ Kemudian Ka¶ab berkata. 2.a. Misalnya. ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya. karena mereka tidak ikut bersama beliau pada waktu perang Tabuk. jadi serius dan gurauannya jadi serius (juga) : nikah.´ (Shahih: Shahih Nasa¶i no:3199. kepada isterinya. Muslim IV:1120 no:2769. . ´Engkau telah tertalak dan dijatuhi talak. ¶Hendaklah engkau menjauhi isterimu!´ Kemudian Ka¶ab bertanya. Hukum talak munajazah ini terjadi sejak itu juga. Maka kemudian beliau bersabda kepadanya. ´Saya harus mentalaknya. dan jika tidak maka tidak terjadi talak. kecuali diiringi dengan niat. dan semisalnya. Talak sharih ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diharapkan. Maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya. ´Kembalilah engkau kepada keluargamu. Kesimpulan ini didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah r. Redaksi talak munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak. Hukum talak mu¶allaq ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat.a. dan beliau (kemudian) mendekatinya. ataukah apa yang harus aku lakukan?´ Jawab Beliau. karena itu hendaklah engkau bergabung dengan keluargamu. Dan semua kalimat yang berasal dari lafazh thalaq. ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. Dengan redaksi talak di atas.´(Muttafaqun ¶alaih: Fathul Bari III: 113 no:4418. Fathul Bari IX:356 no:5254. Talak kinayah. jatuhlah talak.a. ia berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat. baik bergurau.Talak ditinjau dari segi lafadz terbagi menjadi talak sharih (yang dinyatakan secara tegas) dan talak kinayah(dengan sindiran). talak. Dari Aisyah r. dari Nabi saw. jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Misalnya.. yaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Jadi apabila sang suami menyertai ucapan itu dengan niat talak maka jatuhlah talak. dan rujuk. Misalnya ´Hendaklah engkau kembali kepada keluargamu´. dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. ketika ia dan dua rekannya tidak bicara oleh Nabi saw. ´Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung. berkata.´ (Hasan: Irwa-ul Ghalil no:1826 dan Tirmidzi II:328 no:1195). ¶Aunul Ma¶bud VI:285 no:2187 dan Nasa¶i VI:152). Misalnya: ia berkata kepada isterinya : ¶Engkau tertalak¶. main-main ataupun tanpa niat.

maka ia diperintahkan untuk rujuk kepada isterinya kemudian meneruskan perkawinannya hingga suci. maka ia wajib membayar kafarah sumpah. dan jika terjadi. maka tetap jatuh satu talaknya.a. Adapun dalil tentang jatuhnya talak bid¶i ialah riwayat Imam Bukhari: Dari Sa¶id Jubir dari Ibnu Umar ra.´ (At-Thalaq:1). engkau ditalak. Muslim IOI:1093 no:1471. Kemudian haidh lagi. Namun jika itu adalah talak raj¶i. atau pada saat suci namun ia telah mencampurinya ketika itu atau menjatuhkan talak tiga kali ucap. maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa. pada saat isterinya sedang suci dari darah haidh yang mana pada saat tersebut ia belum mencampurinya.. ´Ia (isteriku) terhitung untukku satu talak. engkau ditalak. 3.´ (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:128 dan Fathul Bari IX no:5253). ´Talak yang dapat dirujuk dua kali. Hukum talak ini adalah haram. Al-hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari IX:353 menulis sebagai berikut : . Jadi. Lalu jika berkehendak ia boleh menceraikannya sebelum ia diceraikan. dan Nasa¶i VI:138).´ (Muttafaqun ¶alaih: Fathul Bari IX:482 no:5332. Nabi saw menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut : Ketika Ibnu Umar menjatuhkan talak pada isterinya yang sedang haidh. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi. Adapun talak bid¶i ialah talak yang bertentangan dengan ketentuan syari¶at. ia berkata. Misalnya seorang suami mentalak isterinya ketika ia dalam keadaan haidh. lalu haidh kembali dan kemudian suci dari haidh yang kedua. : Engkau ditalak tiga atau engkau ditalak. maka ucapan itu adalah sumpah. Talak Dilihat dari Segi Argumentasi Ditilik dari sisi ini talak terbagi kepada talak sunni dan talak bid¶i Adapun yang dimaksud talak sunni ialah seorang suami menceraikan isterinya yang sudah pernah dicampurinya sekali talak. adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya. Dan kemudian kalau ia mau teruskanlah ikatan pernikahannya. maka Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw lalu beliau menjawab. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan do¶a yang ma¶ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. ´Perintahkan anakmu supaya ruju¶ (kembali) kepada isterinya itu kemudian teruskanlah pernikahan tersebut hingga ia suci dari haidh. Contoh. ceraikanlah sebelum mencampurinya. Sebagaimana yang Nabi saw perintahkan kepada Ibnu Umar r.´ (Al-Baqarah:229).Adapun manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak mu¶allaq. maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar. Allah SWT berfirman. jika seorang suami mentalak isterinya yang sedang haidh. ´Hai Nabi apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu. lalu suci kedua kalinya. dan pelakunya berdosa. ¶Aunul Ma¶bud VI:227 no:2165 dan lafazh ini adalah riwayat Imam Abu Daud. dan jika ia menghendaki. atau dalam satu majlis.

maka jawab Beliau. padahal di yang meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah marah atas perbuatannya itu? Bagaimana mungkin ia tidak mengajak beliau musyawarah mengenai apa yang ia lakukan dalam kisah itu?´ Lebih lanjut al-Hafizh mengatakan.´ Ibnu Abi Dzi¶b meriwayatkan (lagi) dari Hanzhalah bin Abi Sufyan bahwa ia pernah mendengar Salim meriwayatkan dari bapaknya. Dan manakala Ibnu Umar menginformasikan. Ibnu Wahib meriwayatkan: Dari Ibnu Abi Dzi¶b bahwa Naf¶i pernah menginformasikan kepadanya bahwa Ibnu Umar r. Pendapat Umar ini adalah ijtihad dia sendiri yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan menurut pandangannya. Abu Bakar dan beberapa tahun pada masa khalifah Umar talak tiga. dan yang menjadi pegangan para sahabat beliau pada masa Beliau dan pada masa khalifah Beliau. atau dalam satu majelis. ´Sesungguhnya orang-orang benar terburu-buru dalam memutuskan urusan (thalak) ini. yang dahululnya mereka sangat hati-hati. ´Itu talak satu´ (sanadnya Shahih Irwa-ul Ghalil VII:134 dan Daruquthani IV:9 no:24). pernah mencerai isterinya yang sedang haidh.. ´Talak pada periode Rasulullah saw. ´Itu talak satu.´Sesungguhnya Nabi saw. bahwa pihak yang menganggap jatuh talak satu dari Ibnu Umar itu. yang memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada isterinya dan beliau pulalah yang membimbingnya mengenai apa yang hendak ia lakukan bila ia ingin mentalak isterinya setelah suci dari haidh yang kedua. ´Daruquthni meriwayatkan dari jalu Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi¶b dan Ibnu Abi Ishaq keduanya dari Naf¶i: Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw. 4.´ (Muslom II: 1099 no:1472). bahwa ia telah menjatuhkan talak satu pada isterinya itu maka kemungkinan. maka jatuh satu berdasar riwayat Imam Muslim: Dari Ibnu Abbas ra. karena dalam kisah ini banyak perintah isyarat yang menunjuka kepada. Maka kalau kami berlakukan mereka. namun tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah saw. Beliau bersabda. Talak Tiga Adapun seorang suami yang mencerai isterinya dengan talak tiga dengan satu kalimat. bersabda. Talak Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk . Kemudian Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. jatuhnya talak satu itu. Kemudian Umar bin Khattab ra berkata. (sekaligus) jatuh satu. Bagaimana mungkin bisea dikhayalkan bahwa Abdullah bin Umar dalam kasus ini mengerjakan sesuatu berdasar rasional semata. ´Dalam Musnadnya. Beliau saw.´ Kemudian Ibnu Abi Dzi¶b dalam hadits ini meriwayatkan dari Nabi saw. ia berkata. maka (bagi kita) untuk mengikuti nash ini. Lebih lanjut al-Hafizh mengatakan. ´Perintahkanlah dia supaya ruju¶ kepada isterinya. Selesai. lalu diberlakukanlah hal itu atas mereka. selain Nabi adalah kemungkinan yang amat sangat jauh. kemudian teruskanlah pernikahannya hingga isterinya suci. dari Nabi saw tentang pernyataan itu.a. Dan ini adalah (yang sudah jelas) dalam permasalahan yang diperselisihkan.

hlm. Wanita yang dijatuhi talak raj¶i suami berhak untuk rujuk dan dia berstatus sebagai isteri yang sah selama dalam masa iddah. Allah SWT berfirman. 627 . Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz. . Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti (berakhirnya masa iddah) itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka AsSunnah). ´Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru¶. dan bagi suami berhak untuk rujuk kepadanya pada waktu kapan saja selama dalam massa iddah dan tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isteri dan tidak pula izin dari walinya. Talak raj¶i adalah talak isteri yang sudah didukhul (dicampuri) tanpa menerima pengembalian mahar dari isteri dan sebagai talak pertama atau talak kedua. ´Talak (yang dirujuki) dua klia. Talak bain terbagi dua.´ (Al-Baqarah:229).635. Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi. Allah SWT befirman. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma¶ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.´ (Al-Baqarah:228).Talak terbagi menjadi dua yaitu talak raj¶i (suami berhak untuk rujuk) dan talak bain (tak ada lagi hak suami untuk rujuk kepada isterinya). yakni bainunah shughra dan bainunah kubra. atau AlWajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah. terj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful