P. 1
Pengertian Talak

Pengertian Talak

|Views: 304|Likes:
Published by skyerbarja4693

More info:

Published by: skyerbarja4693 on Jan 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Pengertian Talak Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan.

Talak merupakan sesuatu yang disyar¶iatkan. Dan yang menjadi dasarnya adalah Al-Qur¶an dan al-Hadits serta ijma¶. Hikmah Talak Dari uraian bab-bab sebelumnya kita mengetahui beberapa perhatian Islam terhadap usrah muslimah (keluarga muslimah) dan keselamatanya serta terhadap damainya kehidupan di dalamnya dan kita juga melihat metodemetode terapi yang Islam syari¶atkan untuk mengatasi segala perpecahan yang muncul di tengah usrah muslimah, baik disebabkan oleh salah satu suami isteri atau oleh keduanya. Hanya saja, terkadang ¶ilaj (terapi dan upaya penyelesaian) tidak bisa efektif lagi karena perpecahannya sudah parah dan persengketaanya sudah memuncak, sehingga pada saat itu mesti di tempuh ¶ilaj yang lebih, yaitu talak. Orang yang mencermati hukum-hukum yang terkandung dalam masalah talak akan kian kuat, menurutnya perhatian Islam terhadap institusi rumah tangga dan keinginan Islam demi kekalnya hubungan baik antara suami isteri. Karena itu, tatkala Islam membolehkan talak, ia tidak menjadikan kesempatan menjatuhkan talak hanya sekali yang kemudian hubugan kedua suami isteri terputus begitu saja selama-lamanya, tidak demikian, namun memberlakukannya sampai beberapa kali. Allah SWT berfirman, ´Talak (yang dapat di rujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan orang yang ma¶ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.´ (Al-Baqarah:229). Apabila seorang laki-laki mentalak isterinya, talak pertama atau talak kedua, maka ia tidak berhak baginya untuk mengusir isterinya dari rumahnya sebelum berakhir masa idahnya, bahkan sang isteri tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin dari suaminya. Hal itu disebabkan Islam sangat menginginkan segera hilangnya amarah yang menyulut api perceraian. Kemudian Islam menganjurkan agar kehidupan harmonis rumah tangga, bisa segera pulih kembali seperti semula, dan inilah yang disebutkan Rabb kita dalam firman-Nya, ´Hai Nabi jika kamu menceraikan isteriisterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.´ (Ath-Thalaq: 1) Yaitu barang kali pihak suami menyesal atas keputusan mentalak isterinya, dan Allah Ta¶ala menjadikan di dalam kalbunya keinginan kuat untuk rujuk (kembali) kepadanya sehingga yang demikian lebih mudah dan lebih gampang untuk proses rujuk.

Klasifikasi Talak 1. Talak dilihat dari Segi Lafadz

karena itu hendaklah engkau bergabung dengan keluargamu. ´¶Auudzubillahi minka (aku berlindung kepada Allah darimu). beliau bersabda. ´Engkau telah tertalak dan dijatuhi talak. dan beliau (kemudian) mendekatinya. Talak kinayah.´ (Hasan: Irwa-ul Ghalil no:1826 dan Tirmidzi II:328 no:1195). kepada isterinya. Hukum talak mu¶allaq ini apabila dia bermaksud hendak menjatuhkan talak ketika terpenuhinya syarat. jadi serius dan gurauannya jadi serius (juga) : nikah. ¶Hendaklah engkau menjauhi isterimu!´ Kemudian Ka¶ab bertanya. Nasa¶i VI:150). dari Nabi saw. ketika ia dan dua rekannya tidak bicara oleh Nabi saw. Misalnya ´Hendaklah engkau kembali kepada keluargamu´. Misalnya. ataukah apa yang harus aku lakukan?´ Jawab Beliau. ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat sasarannya. Redaksi talak munajazah ialah pernyataan talak yang sejak dikeluarkannya pernyataan tersebut pengucap bermaksud untuk mentalak. ´Sekedar menjauhinya. ´Sungguh engkau telah berlindung kepada Dzat Yang Maha Agung. Muslim IV:1120 no:2769.´ (Shahih: Shahih Nasa¶i no:3199. Dengan redaksi talak di atas. . ´Ada tiga hal yang sungguh-sungguh. bahwa Rasulullah saw pernah mengirim utusan menemui Ka¶ab (agar menyampaikan pesan Beliau kepadanya). 2.. ´Saya harus mentalaknya. Fathul Bari IX:356 no:5254. Adapun talak mu¶allaq. ia mengatakan. maka engkau ditalak.a.Talak ditinjau dari segi lafadz terbagi menjadi talak sharih (yang dinyatakan secara tegas) dan talak kinayah(dengan sindiran). dan semisalnya. sehingga ketika itu juga jatuhlah talak. Jadi apabila sang suami menyertai ucapan itu dengan niat talak maka jatuhlah talak. main-main ataupun tanpa niat. ialah redaksi talak yang mengandung arti talak dan lainnya. yaitu seorang suami menjadikan jatuhnya talak bergantung pada syarat. Dari Ka¶ab bin Malik r. Dengan redaksi talak di atas maka tidak terjadi talak. berkata. Misalnya: ia berkata kepada isterinya : ¶Engkau tertalak¶. karena mereka tidak ikut bersama beliau pada waktu perang Tabuk. jangan sekali-kali engkau mendekatinya. Talak sharih ialah talak yang difahami dari makna perkataan ketika diharapkan. Hukum talak munajazah ini terjadi sejak itu juga. ia berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat. Maka kemudian beliau bersabda kepadanya.a. Kesimpulan ini didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah r. talak. Maka jatuh talaknya sebagaimana yang diinginkannya. Dari Aisyah r. dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain.´ Kemudian Ka¶ab berkata. Dan semua kalimat yang berasal dari lafazh thalaq. dan rujuk. jatuhlah talak. Tatkala puteri al-Jaun menikah dengan Rasulullah saw. Talak Dilihat dari Sudut Ta¶liq dan Tanjiz Redaksi talak adakalanya berbentuk Munajazah dan adakalanya berbentuk mu¶allaqah. dan jika tidak maka tidak terjadi talak. baik bergurau. ´Kembalilah engkau kepada keluargamu.a.´(Muttafaqun ¶alaih: Fathul Bari III: 113 no:4418. ¶Aunul Ma¶bud VI:285 no:2187 dan Nasa¶i VI:152). kecuali diiringi dengan niat. Misalnya.

ia berkata. pada saat isterinya sedang suci dari darah haidh yang mana pada saat tersebut ia belum mencampurinya. Talak Dilihat dari Segi Argumentasi Ditilik dari sisi ini talak terbagi kepada talak sunni dan talak bid¶i Adapun yang dimaksud talak sunni ialah seorang suami menceraikan isterinya yang sudah pernah dicampurinya sekali talak. Kemudian haidh lagi. ´Perintahkan anakmu supaya ruju¶ (kembali) kepada isterinya itu kemudian teruskanlah pernikahan tersebut hingga ia suci dari haidh. ´Talak yang dapat dirujuk dua kali.´ (Al-Baqarah:229). Namun jika itu adalah talak raj¶i. maka ia diperintahkan untuk rujuk kepada isterinya kemudian meneruskan perkawinannya hingga suci. dan Nasa¶i VI:138).. lalu haidh kembali dan kemudian suci dari haidh yang kedua. lalu suci kedua kalinya. atau pada saat suci namun ia telah mencampurinya ketika itu atau menjatuhkan talak tiga kali ucap.´ (Muttafaqun ¶alaih: Fathul Bari IX:482 no:5332. Muslim IOI:1093 no:1471. Adapun talak bid¶i ialah talak yang bertentangan dengan ketentuan syari¶at.´ (At-Thalaq:1). engkau ditalak. Hukum talak ini adalah haram.Adapun manakala yang dimaksud oleh sang suami dengan talak mu¶allaq. ´Hai Nabi apabila kamu akan menceraikan isteri-isterimu. Dan kemudian kalau ia mau teruskanlah ikatan pernikahannya. Nabi saw menjelaskan maksud ayat di atas sebagai berikut : Ketika Ibnu Umar menjatuhkan talak pada isterinya yang sedang haidh. maka Umar bin Khattab menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah saw lalu beliau menjawab. : Engkau ditalak tiga atau engkau ditalak. Sebagaimana yang Nabi saw perintahkan kepada Ibnu Umar r. engkau ditalak.a. adalah untuk menganjurkan (agar sang isteri) melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau yang semisalnya. Jadi. maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya yang wajar. dan jika ia menghendaki. maka ia wajib membayar kafarah sumpah. maka sang suami tidak terkena kewajiban apa-apa. Adapun dalil tentang jatuhnya talak bid¶i ialah riwayat Imam Bukhari: Dari Sa¶id Jubir dari Ibnu Umar ra. Al-hafizh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari IX:353 menulis sebagai berikut : . 3. dan jika terjadi. jika seorang suami mentalak isterinya yang sedang haidh. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan do¶a yang ma¶ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. ¶Aunul Ma¶bud VI:227 no:2165 dan lafazh ini adalah riwayat Imam Abu Daud. maka ucapan itu adalah sumpah. Contoh. Misalnya seorang suami mentalak isterinya ketika ia dalam keadaan haidh. maka tetap jatuh satu talaknya. Lalu jika berkehendak ia boleh menceraikannya sebelum ia diceraikan. ceraikanlah sebelum mencampurinya. Allah SWT berfirman. Jika apa yang dijadikan bahan sumpah itu tidak terjadi. atau dalam satu majlis. ´Ia (isteriku) terhitung untukku satu talak. dan pelakunya berdosa.´ (Shahih: Irwa-ul Ghalil no:128 dan Fathul Bari IX no:5253).

´Itu talak satu. ´Talak pada periode Rasulullah saw. bersabda. Kemudian Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah saw. Lebih lanjut al-Hafizh mengatakan. bahwa pihak yang menganggap jatuh talak satu dari Ibnu Umar itu. jatuhnya talak satu itu.´ Kemudian Ibnu Abi Dzi¶b dalam hadits ini meriwayatkan dari Nabi saw. yang memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada isterinya dan beliau pulalah yang membimbingnya mengenai apa yang hendak ia lakukan bila ia ingin mentalak isterinya setelah suci dari haidh yang kedua. Abu Bakar dan beberapa tahun pada masa khalifah Umar talak tiga. ´Daruquthni meriwayatkan dari jalu Yazid bin Harun dari Ibnu Abi Dzi¶b dan Ibnu Abi Ishaq keduanya dari Naf¶i: Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw. lalu diberlakukanlah hal itu atas mereka. Bagaimana mungkin bisea dikhayalkan bahwa Abdullah bin Umar dalam kasus ini mengerjakan sesuatu berdasar rasional semata. padahal di yang meriwayatkan bahwa Nabi saw pernah marah atas perbuatannya itu? Bagaimana mungkin ia tidak mengajak beliau musyawarah mengenai apa yang ia lakukan dalam kisah itu?´ Lebih lanjut al-Hafizh mengatakan. Selesai. ia berkata.´Sesungguhnya Nabi saw. maka jawab Beliau. dan yang menjadi pegangan para sahabat beliau pada masa Beliau dan pada masa khalifah Beliau. Dan ini adalah (yang sudah jelas) dalam permasalahan yang diperselisihkan. Dan manakala Ibnu Umar menginformasikan. karena dalam kisah ini banyak perintah isyarat yang menunjuka kepada. 4. dari Nabi saw tentang pernyataan itu. Beliau saw. selain Nabi adalah kemungkinan yang amat sangat jauh.´ (Muslom II: 1099 no:1472). maka (bagi kita) untuk mengikuti nash ini. atau dalam satu majelis. ´Itu talak satu´ (sanadnya Shahih Irwa-ul Ghalil VII:134 dan Daruquthani IV:9 no:24).a. yang dahululnya mereka sangat hati-hati.´ Ibnu Abi Dzi¶b meriwayatkan (lagi) dari Hanzhalah bin Abi Sufyan bahwa ia pernah mendengar Salim meriwayatkan dari bapaknya. Pendapat Umar ini adalah ijtihad dia sendiri yang tujuannya demi terwujudnya kemaslahatan menurut pandangannya. Kemudian Umar bin Khattab ra berkata. ´Dalam Musnadnya. (sekaligus) jatuh satu. bahwa ia telah menjatuhkan talak satu pada isterinya itu maka kemungkinan. Ibnu Wahib meriwayatkan: Dari Ibnu Abi Dzi¶b bahwa Naf¶i pernah menginformasikan kepadanya bahwa Ibnu Umar r. ´Perintahkanlah dia supaya ruju¶ kepada isterinya. pernah mencerai isterinya yang sedang haidh. namun tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah saw. kemudian teruskanlah pernikahannya hingga isterinya suci. Talak Tiga Adapun seorang suami yang mencerai isterinya dengan talak tiga dengan satu kalimat. ´Sesungguhnya orang-orang benar terburu-buru dalam memutuskan urusan (thalak) ini. Beliau bersabda. Talak Ditinjau dari Segi Boleh Tidaknya Rujuk .. Maka kalau kami berlakukan mereka. maka jatuh satu berdasar riwayat Imam Muslim: Dari Ibnu Abbas ra.

Talak terbagi menjadi dua yaitu talak raj¶i (suami berhak untuk rujuk) dan talak bain (tak ada lagi hak suami untuk rujuk kepada isterinya). atau AlWajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah. 627 .´ (Al-Baqarah:229). Talak bain terbagi dua. Allah SWT befirman. Talak raj¶i adalah talak isteri yang sudah didukhul (dicampuri) tanpa menerima pengembalian mahar dari isteri dan sebagai talak pertama atau talak kedua.635. hlm. Tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. yakni bainunah shughra dan bainunah kubra. Allah SWT berfirman. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma¶ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. ´Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru¶. ´Talak (yang dirujuki) dua klia. . Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti (berakhirnya masa iddah) itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi. Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka AsSunnah).´ (Al-Baqarah:228). dan bagi suami berhak untuk rujuk kepadanya pada waktu kapan saja selama dalam massa iddah dan tidak dipersyaratkan harus mendapat ridha dari pihak isteri dan tidak pula izin dari walinya. Wanita yang dijatuhi talak raj¶i suami berhak untuk rujuk dan dia berstatus sebagai isteri yang sah selama dalam masa iddah. terj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->