4.

Merekod Pemerhatian Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik daripada apa yang diperhatikan berkaitan dengan perkembangan kebolehan, kemajuan, pengetahuan dan pencapaian murid yang ingin dinilai. Cara mengumpul dan merekodkan maklumat adalah melalui: i. senarai semak ii. anekdot iii. rekod berterusan Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan y pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu y soalan-soalan yang perlu difikirkan .. - kenapa pemerhatian itu dijalankan - apakah objektif yang hendak dicapai - apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting) - apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar, bahasa, tingkahlaku bermasalah, kesihatan «) - bagaimana merekod maklumat - siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..) - bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..) - apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian - terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan? - Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian -event sampling ± perlukan masa yang lama - time sampling ± masa yang pendek sahaja 2.1 Matlamat pemerhatian - Antara matlamat membuat pemerhatian : - sebagai satu latihan professional - pengalaman - mengenalpasti tingkah laku kank-kanak - membuat keputusan contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll - keberkesanan pengajaran dan pembelajaran y Objektif pemerhatian perlulah bersesuaian dengan persekitaran dan sumber

2.4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian y memilih kedudukan yang sesuai y membuat catatan 2. perihatin & sabar?) sikap bias ( biases) dalam pemerhatian kesesuaian tempat / situasi .without being seen ± behind mirror .Pendekatan pemerhatian y Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian : . persekitaran . bunyi dari persekitaran ketidak selesaaan personaliti pemerhati ( cth. ruang «dll 2.jarak dekat ± cth .3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian y sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak y personaliti pemerhati y pengaruh setting ± bahan . mengesan pertuturan murid pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas.in distance ± present in the situation .participant observation ± terlibat dengan sample .5 Ralat dalam pemerhatian y y y y y y y y y silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta) menambah maklumat yang tidak wujud keletihan dalam pemerhatian gangguan cth .

kemahiran.i.tingkah laku dapat diperhatikan . Senarai Semak Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan.kekerapan tingkah laku itu berlaku dengan menandakan ( /) atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak .tingkah laku yang berlaku . sikap dan kebolehan Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada .

bila dan di mana berlaku. Ia merupakan satu catatan ringkas yang merekod tentang satukejadian atau tingkahlaku yang penting sahaja. bila. melalui pemerhatian terus mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran. Guru dapat mengambiltindakan susulan yang sesuai supaya dapat membantu murid tersebu . Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan. Rekod Anekdot Rekod anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkahlaku murid yang dianggap penting. mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid membantu guru memahami perkembanagn murid dari semasa ke semasa ii. ulasanguru dan cadangan atau tindakan guru. Anedot ditulis secara objektif menerangkan apa yang berlaku. dan siapaseara objektif sesuatu kejadian yang berlaku. unik dan signifikan untuk direkodkan. peristiwa yang berlaku. masa.REKOD ANEKDOT - - maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain. Rekod anekdot menerangkan secara fakta dimana. apa. Maklumat yang perlu ada dalam rekod ialah namakanak-kanak. pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud pasa masa pemerhatian. tempat. tingkah laku atau insiden denganperkataan atau menggunakan gambar. Guru bolehmenerangkan peristiwa. tarikh. Kaedah Merekod Naratif / cerita Rekod anekdot íRekod anekdot adalah rekod mengenai satu sahaja peristiwa. bagaimana. Oleh itu guru perlu sediakanbuku kecil atau helaian kertas dan diletakkan pada tempat yangmudah dicapai.

pola interaksi sosial.Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang. kemahiran menyelesaikan masalah dan kejayaan-kejayaan. .Tuliskan apa yang dilihat secara objektif .Perkara-perkara yang ditulis dalam rekod anekdot ialah yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi.Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis Rekod Anekdot: .Mengenalpasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid . .Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan. .

hati Kurang maklumat tentang kekerapan. Kebaikan Banyak maklumat boleh direkod Tidakperlu dilengkapkan dalam sehari Boleh digunakan oleh sesiapa Keburukan Item senaraisemak terhad. Pemerhati akan menandakan tingkah laku yangdapat diperhatikan pada senarai semak.Senarai semak Satu senarai perkembangan atau tingkahlaku disusun mengikut urutanperkembangan atau logik. jangka masa dan keterangan tentang tingkah laku . perlu ditafsir berhati.

gambar foto murid. Porfolio boleh menggambarkan secara lebih realistik tentang apa yang murid boleh buat daripada terlalu bergantung kepada penilaian secara ujian. Portfolio mempunyai tujuan untuk merekod pengalaman. lukisan/kraf. usaha. Portolio mengandungi sampel kerja murid seperti. Oleh itu penting jika portfolio ini dapat dikongsikan dengan ibu bapa murid yang mahu mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. Portfolio menyediakan asas untuk penilaian dan panduan untuk pembelajaran dan perkembangan selanjutnya. . dan senarai semak yang dibuat dari semasa ke semasa. hasil penulisan. sampel daripada aktiviti murid. portfolio merupakan satu fail. kemajuan dan kejayaan yang diperolehinya serta juga kejayaan yang diperolehi bersama rakan-rakan lain. Secara fizikal. Portfolio adalah satu himpunan bukti atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. kotak atau disket computer yang nyimpan bukti dan maklumat murid.Portfolio.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful