4.

Merekod Pemerhatian Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik daripada apa yang diperhatikan berkaitan dengan perkembangan kebolehan, kemajuan, pengetahuan dan pencapaian murid yang ingin dinilai. Cara mengumpul dan merekodkan maklumat adalah melalui: i. senarai semak ii. anekdot iii. rekod berterusan Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan y pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu y soalan-soalan yang perlu difikirkan .. - kenapa pemerhatian itu dijalankan - apakah objektif yang hendak dicapai - apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting) - apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar, bahasa, tingkahlaku bermasalah, kesihatan «) - bagaimana merekod maklumat - siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..) - bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..) - apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian - terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan? - Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian -event sampling ± perlukan masa yang lama - time sampling ± masa yang pendek sahaja 2.1 Matlamat pemerhatian - Antara matlamat membuat pemerhatian : - sebagai satu latihan professional - pengalaman - mengenalpasti tingkah laku kank-kanak - membuat keputusan contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll - keberkesanan pengajaran dan pembelajaran y Objektif pemerhatian perlulah bersesuaian dengan persekitaran dan sumber

4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian y memilih kedudukan yang sesuai y membuat catatan 2.in distance ± present in the situation . mengesan pertuturan murid pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas. 2.participant observation ± terlibat dengan sample .Pendekatan pemerhatian y Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian : .3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian y sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak y personaliti pemerhati y pengaruh setting ± bahan .5 Ralat dalam pemerhatian y y y y y y y y y silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta) menambah maklumat yang tidak wujud keletihan dalam pemerhatian gangguan cth . persekitaran . ruang «dll 2. perihatin & sabar?) sikap bias ( biases) dalam pemerhatian kesesuaian tempat / situasi . bunyi dari persekitaran ketidak selesaaan personaliti pemerhati ( cth.jarak dekat ± cth .without being seen ± behind mirror .

kemahiran. Senarai Semak Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan.i.tingkah laku dapat diperhatikan . sikap dan kebolehan Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada .tingkah laku yang berlaku .kekerapan tingkah laku itu berlaku dengan menandakan ( /) atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak .

Guru bolehmenerangkan peristiwa. dan siapaseara objektif sesuatu kejadian yang berlaku. apa. Rekod Anekdot Rekod anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkahlaku murid yang dianggap penting. Rekod anekdot menerangkan secara fakta dimana. mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid membantu guru memahami perkembanagn murid dari semasa ke semasa ii. tarikh. ulasanguru dan cadangan atau tindakan guru. Kaedah Merekod Naratif / cerita Rekod anekdot íRekod anekdot adalah rekod mengenai satu sahaja peristiwa.REKOD ANEKDOT - - maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan. Oleh itu guru perlu sediakanbuku kecil atau helaian kertas dan diletakkan pada tempat yangmudah dicapai. peristiwa yang berlaku. tempat. masa. unik dan signifikan untuk direkodkan. bila dan di mana berlaku. tingkah laku atau insiden denganperkataan atau menggunakan gambar. Guru dapat mengambiltindakan susulan yang sesuai supaya dapat membantu murid tersebu . melalui pemerhatian terus mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran. Ia merupakan satu catatan ringkas yang merekod tentang satukejadian atau tingkahlaku yang penting sahaja. pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud pasa masa pemerhatian. bila. Maklumat yang perlu ada dalam rekod ialah namakanak-kanak. bagaimana. Anedot ditulis secara objektif menerangkan apa yang berlaku.

Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang. kemahiran menyelesaikan masalah dan kejayaan-kejayaan.Perkara-perkara yang ditulis dalam rekod anekdot ialah yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. pola interaksi sosial. .Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan.Mengenalpasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid .Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis Rekod Anekdot: . . .Tuliskan apa yang dilihat secara objektif .

jangka masa dan keterangan tentang tingkah laku . hati Kurang maklumat tentang kekerapan. Pemerhati akan menandakan tingkah laku yangdapat diperhatikan pada senarai semak. Kebaikan Banyak maklumat boleh direkod Tidakperlu dilengkapkan dalam sehari Boleh digunakan oleh sesiapa Keburukan Item senaraisemak terhad.Senarai semak Satu senarai perkembangan atau tingkahlaku disusun mengikut urutanperkembangan atau logik. perlu ditafsir berhati.

lukisan/kraf. Secara fizikal.Portfolio. hasil penulisan. Portfolio adalah satu himpunan bukti atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. Portolio mengandungi sampel kerja murid seperti. kemajuan dan kejayaan yang diperolehinya serta juga kejayaan yang diperolehi bersama rakan-rakan lain. kotak atau disket computer yang nyimpan bukti dan maklumat murid. gambar foto murid. usaha. sampel daripada aktiviti murid. dan senarai semak yang dibuat dari semasa ke semasa. portfolio merupakan satu fail. Portfolio menyediakan asas untuk penilaian dan panduan untuk pembelajaran dan perkembangan selanjutnya. Oleh itu penting jika portfolio ini dapat dikongsikan dengan ibu bapa murid yang mahu mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. Porfolio boleh menggambarkan secara lebih realistik tentang apa yang murid boleh buat daripada terlalu bergantung kepada penilaian secara ujian. Portfolio mempunyai tujuan untuk merekod pengalaman. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful