4.

Merekod Pemerhatian Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik daripada apa yang diperhatikan berkaitan dengan perkembangan kebolehan, kemajuan, pengetahuan dan pencapaian murid yang ingin dinilai. Cara mengumpul dan merekodkan maklumat adalah melalui: i. senarai semak ii. anekdot iii. rekod berterusan Pemerhatian Sebagai Satu Cara Pengesanan y pemerhatian perlu dijalankan berasas matlamat tertentu y soalan-soalan yang perlu difikirkan .. - kenapa pemerhatian itu dijalankan - apakah objektif yang hendak dicapai - apakah situasi yang sesuai untuk mengumpul maklumat (setting) - apakah focus perkembangan yang hendak diperhatikan ( perkembanagn fizikal - motor halus, kasar, bahasa, tingkahlaku bermasalah, kesihatan «) - bagaimana merekod maklumat - siapa diperhatikan ( individu, kumpulan, beberapa kanak-kanak ..) - bagaimana maklumat hendak direkod ( senarai semak, rekod anekdot ..) - apa yang perlu dilakukan semasa membuat pemerhatian - terdapat perubahan tingkahlaku semasa diperhatikan? - Berapa lama masa diperlukan untuk membuat pemerhatian -event sampling ± perlukan masa yang lama - time sampling ± masa yang pendek sahaja 2.1 Matlamat pemerhatian - Antara matlamat membuat pemerhatian : - sebagai satu latihan professional - pengalaman - mengenalpasti tingkah laku kank-kanak - membuat keputusan contoh kesesuaian perabut dalam kelas, alat permainan, ruang dll - keberkesanan pengajaran dan pembelajaran y Objektif pemerhatian perlulah bersesuaian dengan persekitaran dan sumber

jarak dekat ± cth .without being seen ± behind mirror . mengesan pertuturan murid pemerhati perlu mencatat dan bersemuka dengan kanak-kanak untuk mengumpul maklumat dengan tepat dan jelas. 2.5 Ralat dalam pemerhatian y y y y y y y y y silap merekod peristiwa yang melibatkan tingkah laku tidak cekap mencatat maklumat ( tidak dilakukan serta merta) menambah maklumat yang tidak wujud keletihan dalam pemerhatian gangguan cth .4 Apa yang hendak dilakukan semasa membuat pemerhatian y memilih kedudukan yang sesuai y membuat catatan 2. perihatin & sabar?) sikap bias ( biases) dalam pemerhatian kesesuaian tempat / situasi .in distance ± present in the situation .participant observation ± terlibat dengan sample .Pendekatan pemerhatian y Terdapat pelbagai cara melakukan pemerhatian : .3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerhatian y sensitive dengan situasi dan keadaan emosi kanak-kanak y personaliti pemerhati y pengaruh setting ± bahan . ruang «dll 2. bunyi dari persekitaran ketidak selesaaan personaliti pemerhati ( cth. persekitaran .

tingkah laku dapat diperhatikan . Senarai Semak Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan. kemahiran.tingkah laku yang berlaku .kekerapan tingkah laku itu berlaku dengan menandakan ( /) atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak . sikap dan kebolehan Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada .i.

REKOD ANEKDOT - - maklumat murid di rekod secara berterusan mengikut tahap dan boleh disambung oleh guru lain. Maklumat yang perlu ada dalam rekod ialah namakanak-kanak. melalui pemerhatian terus mencatat tingkahlaku murid sama ada normal atau bermasalah catatan pemerhatian diasingkan dengan tafsiran. Guru dapat mengambiltindakan susulan yang sesuai supaya dapat membantu murid tersebu . Rekod anekdot menerangkan secara fakta dimana. tempat. Rekod Anekdot Rekod anekdot ialah satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau tingkahlaku murid yang dianggap penting. masa. tarikh. tingkah laku atau insiden denganperkataan atau menggunakan gambar. pemerhati hanya perlu memerhati dan mencatat tingkah laku murid yang wujud pasa masa pemerhatian. mencatat perubahan yang berlaku dalam tingkah laku murid membantu guru memahami perkembanagn murid dari semasa ke semasa ii. Ia merupakan satu catatan ringkas yang merekod tentang satukejadian atau tingkahlaku yang penting sahaja. bila. Kaedah Merekod Naratif / cerita Rekod anekdot íRekod anekdot adalah rekod mengenai satu sahaja peristiwa. bila dan di mana berlaku. peristiwa yang berlaku. bagaimana. ulasanguru dan cadangan atau tindakan guru. Guru bolehmenerangkan peristiwa. apa. Oleh itu guru perlu sediakanbuku kecil atau helaian kertas dan diletakkan pada tempat yangmudah dicapai. unik dan signifikan untuk direkodkan. dan siapaseara objektif sesuatu kejadian yang berlaku. Anedot ditulis secara objektif menerangkan apa yang berlaku. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami murid berkenaan.

Perkara-perkara yang ditulis dalam rekod anekdot ialah yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. kemahiran menyelesaikan masalah dan kejayaan-kejayaan. . pola interaksi sosial.Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis Rekod Anekdot: .Murid yang hendak diperhatikan tidak perlu ditentukan. . .Tuliskan apa yang dilihat secara objektif .Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.Mengenalpasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid .

Kebaikan Banyak maklumat boleh direkod Tidakperlu dilengkapkan dalam sehari Boleh digunakan oleh sesiapa Keburukan Item senaraisemak terhad. jangka masa dan keterangan tentang tingkah laku . perlu ditafsir berhati. hati Kurang maklumat tentang kekerapan. Pemerhati akan menandakan tingkah laku yangdapat diperhatikan pada senarai semak.Senarai semak Satu senarai perkembangan atau tingkahlaku disusun mengikut urutanperkembangan atau logik.

Portfolio. Portfolio adalah satu himpunan bukti atau keterangan yang terkumpul berkenaan dengan perkembangan dan kemajuan murid dalam jangka masa yang ditetapkan. Secara fizikal. Portfolio menyediakan asas untuk penilaian dan panduan untuk pembelajaran dan perkembangan selanjutnya. Oleh itu penting jika portfolio ini dapat dikongsikan dengan ibu bapa murid yang mahu mengetahui tentang perkembangan dan kemajuan anak mereka. Porfolio boleh menggambarkan secara lebih realistik tentang apa yang murid boleh buat daripada terlalu bergantung kepada penilaian secara ujian. dan senarai semak yang dibuat dari semasa ke semasa. gambar foto murid. hasil penulisan. Portolio mengandungi sampel kerja murid seperti. usaha. lukisan/kraf. Portfolio mempunyai tujuan untuk merekod pengalaman. portfolio merupakan satu fail. sampel daripada aktiviti murid. . kotak atau disket computer yang nyimpan bukti dan maklumat murid. kemajuan dan kejayaan yang diperolehinya serta juga kejayaan yang diperolehi bersama rakan-rakan lain.