KESALAHAN..........................-->PEMBETULAN i) *Kebanyakkan........................... kebanyakan ii) *berkerjasama............................bekerjasama iii) *kadang-kala..............................kadangkala iv) *penyalah gunaan..................

....penyalahgunaan v) * Disamping itu............................Di samping itu vi) *kerosakkan...............................kerosakan vii) *anti-merokok...........................antimerokok viii) *serious...................................... serius ix) *terguris........................................tergores x) *seringkali .....................................sering kali xi) *biadap.........................................biadab xii) *television....................................televisyen xiii) *penguatkuasa............................penguat kuasa xiv) *dairi ............................................diari xv) *barang kali...................................barangkali xvi) *mengulangkaji.............................mengulang kaji xvii) *menyosalsiasat...........................menyoal siasat xviii) *bersatu-padu............................bersatu padu xix) *ibu-bapa......................................ibu bapa xx) *pasca kemerdekaan...................pascakemerdekaan PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN · Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu · Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda k ita telah . · Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. K eadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. · Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan denga n pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kit a acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetus kan oleh rakyat kita sendiri. · Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini · Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN · Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraika n dengan terperinci demi kebaikan bersama. · Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masa lah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama. · Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drasti k dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara k ita ini. · Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan penda pat yang menyatakan . · Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · · · · · Kita dapat menyaksikan betapa Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana Lazimnya, dalam keadaan Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah Pada hemat saya

· · · · · · · · · ·

Pada pandangan saya Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa Sebagaimana yang kita ketahui Sebagaimana yang kita maklumi Sejak awal lagi Sejak kebelakangan ini Selain itu, pada masa ini juga Seperti yang telah dinyatakan Umum mengetahui bahawa Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bagi sesetengah orang Begitu juga dengan Begitu juga halnya dengan Bertitik tolak daripada itu Bukan itu sahaja Dalam hal ini Dalam konteks ini .. Dalam zaman yang serba canggih ini Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa Dengan adanya Dengan berbuat demikian Dengan perkataan lain .. Disebabkan hal itu Disebabkan keistimewaan inilah kita .. Hal ini berlaku disebabkan Hal ini penting dalam Hal ini serupa dengan Hal yang serupa berlaku apabila Ini disebabkan Ini membuktikan bahawa Ini menggambarkan bahawa Ini secara tidak langsung akan Ini semua meninggalkan kesan kerana Ini tentu sekali membuatkan Jadi kita perlu Jadi kita hendaklah Keadaan ini tentunya Lantaran itu sehingga kini Kesemua ini menyumbang kepada Kita mengakui hakikat bahawa Kita sering menonton di kaca televisyen Kita sering membaca di dada-dada akhbar Memandangkan keadaan yang sedemikian Namun sejak kebelakangan ini Oleh itu, bolehlah dikatakan Secara logiknya masa yang Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita Keadaan ini seharusnya boleh Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini Kendatipun demikian, kita masih Yang paling nyata ialah Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan

· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian enunjukkan bahawa sebanyak PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · · · · · · Sebagai contohnya Biar kita lihat Biar kita ambil contoh Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah Sebagai analoginya, Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

.. pada tahun

m

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN · · · · · · · · a · Intihanya, Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas Konklusinya, Dengan ini diharapkan Bukan itu sahaja Mudah-mudahan perkara ini Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sam dituruni, insyallah perkara ini akan Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis. Yang Arif lagi bijaksana, panel penilai dan rakan-rakan yang dihormati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah Ke Arah Memupuk Mina t Membaca dalam Kalangan Masyarakat . Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya, beberapa hari yang lepas, saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk menga jar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. Daerah terakhir yang saya ku njungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. Di setiap daerah, saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar, siapakah yang membaca surat khabar p ada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah, tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca, mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang m elanda negara. Inilah gambaran budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. Oleh itu, tidak hairanlah jika, Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa pura ta membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. Keadaan ini am at menyedihkan, tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan p emimpin masa depan, maka usaha-usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pad a hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh se mua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Pada pendapat saya, pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya mem baca dalam kalangan masyarakat. Sebelum ini, banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. Malahan, Kampung Buku di Langkawi yang dihar apkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca, dilaporkan terbia r dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membin anya. Oleh itu, kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak p ada tahun lepas, yang mahu menjadikan Malaysia sebagai Negara Pembaca perlulah dis

suatu gerakan besar-be saran perlulah dilakukan supaya. media massa turut memainkan perana n yang penting. United Kingdom. saya yakin dan percaya. membua t penyelidikan dan melakukan penemuan baru. Toko-toko buku pu la akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada r ak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. tuan-tua n dan puan-puan? Maknanya. I buy books. If any is left. lending library atau circul ating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. When I have money. apalah salahnya jik a kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembl eng tenaga. Tuan-tuan dan puan-puan. Pad a tahun 2004. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbuda ya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. mereka ada wang. jika kita boleh menciplak ba nyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. Selain dasar dan polisi kerajaan. perpustakaan desa dan p erpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke s eluruh ceruk rantau. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. masyarakat kita. jel as bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. I buy food. membaca itu amat penting buat santapan minda. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna henda klah dibangunkan. TV UK. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terha dap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu.ambut baik oleh semua pihak. Oleh itu. tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu. di samping mendapat keuntungan. dan sebagainya. tuan-tuan dan puan-puan. Negara Pembaca yang dihasratkan ialah negara yang buk an sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. Sela in syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterj emahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. Hampi r setiap rumah. terbudaya untuk merancang perb elanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian . Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita. Cara nya mudah sahaja. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. Bagi yang berkemampuan sedikit. bukan sahaja suka membaca malah berupaya un tuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. membantu masyarakat kita m embudayakan membaca. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. sedangkan kepentingan m akanan datang kemudian. orang ram ai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. Di Amerika Syarikat. sebagai langkah yang ke-4. radio. Oleh itu. Erasmus melebihutamakan buku. mempunyai radio dan televisyen. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu progra m untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom. seper ti TV. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. Pada masa yang sama. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. pihak swasta dan orang persendirian juga b oleh membangunkan perpustakaan. mal ahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. Tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan. misalnya BBC 1. dengan tere alisasinya hasrat ini. iaitu dengan menj adikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar. malah melanggan Astro. Oleh itu. Apakah maknanya kata-kata itu. Tuan-tuan dan puan-puan. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bah an bacaan. maka terealisasilah juga Dasar Buku Negara yang berhasrat u ntuk menjadikan masyarakat Malaysia. Selain kerajaan. akan terluna slah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk buday a membaca. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. Selain itu. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. Erasmus Mundus. .

Sejak mesi n Gutenberg dicipta pada 1450. Diharapkan dengan cara ini. setiap hari. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi ana k-anak untuk membaca. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. keselamatan dan ketenteraman di negara ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Oleh i tu. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi p emangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. saya yakin dan p ercaya. anak-anak boleh dibacakan be d time story sebelum mereka tidur. sekitar 1. ialah peranan ibu bapa. belikan buku-buku ceri ta yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. marilah sama-sama kita menyema i budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu mewujudkan masyaraka t yang maju dan progresif. Sebenarnya. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik d engan mengamalkan tabiat membaca. Keamanan tidak akan tercapai kalau kita tidak mempunyai suasana yang baik dan jika tidak wujud perpaduan. malah perlu menja di suri teladan. Sistem pentadbiran kita itu menjadikan n egara kita ini selamat. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. Sekian. penyuburan sikap suka membaca perl u dipupuk sejak kecil lagi. Tuan-tuan dan puan-puan. menghayati dan menghargai keam anan yang dinikmati di negara ini. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. Akhirnya. @Keselamatan dan keamanan yang terdapat di negara kita ini telah diusahakan oleh pemerintah dengan penuh tanggungjawab.5 juta judul baru menemui pembaca.buku. Ini berm akna. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala mel entur buluh biarlah dari rebungnya. Mereka perlu meningkatkan semangat kejiranan dan persaudaraan. begitu banyak ilmu ya ng ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. kita ak an ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. Bertepat an dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara. Oleh itu. pemulihan untuk menjadi aman semula bukan suat . Kalau kita tidak berusaha mempertahankan keamanan. inilah modalnya untu k kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebag aimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. melihat atau menikmati buku sec ara bercerita. Jika ini dilaksanakan. Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi. dan aman. @Keamanan dan ketenteraman inilah yang hendak kita pertahankan.000 tahun! Malah. setiap hari. terima kasih. Menjelang usi a remaja pula. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja. Oleh itu. Keamanan dan ketenteraman ini pula menjadikan negara kita lebih maju jika dibandingkan dengan sesetengah negara sedang membang un. Se kiranya negara menjadi huru hara. negara akan menjadi kacau bilau dan huru hara . Sebagai permulaan.. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca ole h mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. bukan fatamorgana semata-mata. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. anda pe rlu hidup 250. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasi kan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. Berdasarkan kajian. kerana konsep kejiranan mampu membawa dan mengekalkan keamanan . pada setiap tahun. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. @Rakyat harus menghargai dan mensyukuri keamanan. Apabila usia bertambah. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang wal aupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. SEMANGAT KEJIRANAN @Rakyat Malaysia keseluruhannya perlu mensyukuri. an da memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna.

bermusuh-musuhan dan sifat-sifat negatif lain yang b oleh membawa kepada perpecahan. tegur-menegur. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang akan menambahkan pengetahuan dan mem beri manfaat kepada kita. @Peranan jiran amat penting dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebu ah negara. Kerana itu.u perkara yang mudah untuk dilaksanakan. bantu membantu.Kita akan lebih mengenali jiran apabila b erkunjung atau menziarahinya. Kehidupan yang mendapat keberkatan adalah kehidupan yang sentiasa dike lilingi dengan kebaikan dan kesejahteraan serta jauh daripada anasir kerosakan d an kebinasaan. sehinggaka n seseorang itu merasakan dirinya begitu lemah jika tanpa berjiran. Jika kita dapat benar-benar mengamalkan semangat kejiranan akan timbullah sifat bersih hati dalam kalangan masyarakat. Melalui persaudaraan dan semangat kejiranan. samseng dan sebagainya. a tau ukhuwah.perkara yang meragukan. Ini dapat dilakukan sama ada melalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. Impian mempunyai jiran yang baik tidak akan terlaksana sekiranya kita sendiri belum menjadi seorang jiran yang baik terlebih dahulu. Suatu nilai yang paling utama dianjurkan oleh Islam i alah persaudaraan dan kejiranan ada hubung kaitnya dengan dengan persaudaraan. @Semangat kejiranan dan persaudaraan yang akrab juga akan dapat menghilangkan pe rasaan iri hati.Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupak an contoh ampuh untuk dijadikan iktibar. Kekuatan hubungan kejiranan yang sempurna dan ha rmoni mengukuhkan ikatan kasih sayang yang kadangkala melebihi daripada keluarga sendiri. REMAJA : PENGISIAN & PENGHAYATAN KEMERDEKAAN Pengenalan . Gejala-gejala sosi al seperti bersekedudukan. Aktiviti bergotong-royong membersih kan kawasan kampung dan sebagainya sememangnya dapat memupuk dan meyemai hubunga n baik dan semangat kejiranan.Konsep kejiranan dan persaudaraan ini adalah sebahagian daripada perkara y ang dianjurkan oleh Islam.Kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabil a kita atau mereka sanggup mengetepikan kesenangan dan kerehatan diri semata-mat a untuk membantu jiran pada masa diperlukan. ingat-mengingati. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada mas a kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. percaya m empercayai dan perkongsian bijak antara mereka. @Jiran ialah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. @Jiran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi. Kita hendaklah membiasakan diri bertanya khabar dan kesihatan diri serta anak-anak jiran dapat menjadi penghubun g kepada amalan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman sesama jiran a pabila ditimpa masalah atau kesulitan yang akhirnya memberi jalan penyelesaian k epada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. @Konsep kejiranan serta konsep persaudaraan memang cukup menarik dan mesti dikek alkan.jir an ialah orang yang paling dekat untuk memohon pertolongan pada saat kita ditimp a bencana atau musibah. hingga timbul suatu kekuatan dalam ka langan rakyat untuk tolong-menolong. sayang menyayangi. dapat diwujudkan rasa kasih . @Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian. berdengki. @Kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan da n menghidupkan semangat hidup berjiran. Walau sebesar ma na sekalipun gelombang perubahan yang melanda masyarakat kita namun semangat kej iranan tetap menjadi keutamaan. berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika ji ran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkan kepada pihak berwajib s etiap kali menyedari berlaku perkara.

Dalam dunia globalisasi dan ledakan era teknologi maklumat. Anak-anak muda alaf baru hanya mengenal merdeka dari kaca mata sejarah. semangat patriotisme amat penting seperti yang sering disebut melalui sabda Rasulullah. Penghargaan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana tanpa diberi pemahaman yang jelas pasti kemerdekaan ini akan tinggal sejarah. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang sentiasa subur dengan e lemen-elemen positif yang mampu untuk membentuk gambaran kehidupan secara lebih baik. siapa dia Datuk Bahaman. kita perlu mengajar erti kemerdekaan ini bukan dari aspek konteks sejarah nya sahaja. kekangan besar mereka adalah mo dus operandi untuk memimpin golongan muda terutama golongan pelajar agar menghar gai kemerdekaan. Kefahaman tentang merdeka itu hanya diberi sekadar kulit dan material . (sekadar menyebut beberapa na ma). Dasar perjuangan mereka yang sebenarnya perlu disemat dalam dada para remaj a terutama pelajar-pelajar sekolah. Merdeka jiwa maknanya satu proses kebebasan daripada belenggu ser ta anasir yang mengongkong pemikiran. Golongan lama boleh memikirkan metodologi yang berkesan supaya anak-anak pascame rdeka ini tidak akan hanya pandai menyebut merdeka tetapi tidak langsung menjiwa i erti kemerdekaan sebenarnya. Kemelut sosial ini yang menjadi barah besar rakyat di negara ini harus dihadapi dengan penuh persediaan . Kemerdek aan yang dicapai tidak dilihat daripada perspektif pengorbanan. maruah diri dan perpaduan.Kecintaan kepada negara ini haruslah disemai perta manya. `kasihkan watan itu sebahagian daripada iman'.PATRIOTISME sering kali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terha dap negaranya sendiri. punca penentangannya. Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amala nnya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kep ada negara. budaya kerja dan segala yang berkaitan den gan ilmu pengetahuan. Kepercayaan kita akan perjuangan mereka ini bukan sahaja dari aspek personaliti semata-mata tetapi lebih daripada itu. Episod-episod perjuangan dari segi susur gal ur yang berlaku pada ketika itu. kita sering kali dibelenggu oleh pelbagai isu nasional termasuklah masalah so sial yang tidak putus-putus.Konteks kecintaan ini ada hubung kaitny a dengan agama dan iman seseorang. Ini adalah landasan perjuangan yang tidak putus-putus yang akhirnya membaw a kepada hasil yang amat besar dan berkesan. Budaya kasih akan negara. cara penentangan berlaku dan alasan-alasan penentangan perlu kita telusuri. Sikap sebegini tidak perlu tunggu semata-mata ketika hampirnya saat merayakan kemerdekaan teta pi sebaliknya haruslah secara berterusan. Datuk Maharajalela. sejak di bangku sekolah lagi melalui aktiviti-aktiviti persekolahan yang memfokuskan program dan aktiviti menanam sikap kasih akan negara. Sebab itu program-program patriotisme dan akt iviti harus digiatkan sama ada di dalam atau di luar sekolah agar budaya ini tid ak hanya jadi siulan semata-mata. s eorang ulama besar Patani pernah mengingatkan kita bahawa mempertahankan negara daripada penjajahan ataupun tekanan kuasa asing adalah fardu ain. Mereka harus dididik dengan jelas tentang rasionalnya mereka h arus memahami makna merdeka dan bagaimana mereka harus membuktikan kesetiaan dan kasih mereka akan negara secara jelas dan benar. seki ranya erti merdeka tidak ditanam sedalam-dalamnyaPemahaman dan falsafah merdeka harus diterjemah dengan makna dan interpretasi yang jelas khususnya dalam memimp in generasi muda. Membebaskan Diri Daripada Belenggu Masalah Sosial Walaupun telah 51 tahun kita merdeka dengan pelbagai kejayaan gemilang yang kita peroleh. seperti kita hanya mengenal siapa dia Tunku Abdul Rahman. Tun Abd. dengan kemajuan yang semakin pesat serta kemakmuran yang semakin melat a. Ketiga. cinta akan kedamaian dan keazaman untuk menghancurka n segala anasir buruk yang hendak menghancurkan negara pasti tidak berlaku. R azak. kefahaman remaja bahawa kemerdekaan yang paling utama pada ketika dan sa at ini idalah merdeka jiwa daripada segala bentuk penjajahan sama ada material a tau spiritual. Kedua. Apabila negara semakin maju serta mencapai segala bentuk kemajuan material. Syeikh Daud Abdullah al-Fatani. Ini merupakan kaedah yang har us disentuh untuk dijelaskan kepada anak muda. .

PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH Pengenalan Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan k ecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. tenang dan selesa penting ke arah tercapainya visi dan misi sekolah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. #Menyediakan kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu. #Menceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan. Suasana dan persekitaran sekolah yang bersih. rohani . w akaf diskusi dan laluan pelajar dengan lebih banyak. cantik. Perancangan Strategik Program Keceriaan #Mengenal pasti kawasan sekolah dan kelas yang perlu diperindah dan diceriakan. #Menjadikan kawasan sekolah selesa dan kondusif hingga mendorong sikap dan motiv asi positif pembelajaran dalam kalangan pelajar. #Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pelbagai kemudahan dan prasarana di kawasan sekolah. kokurikulum dan sahsiah warganya yang berteras kan ilmu. Program keceriaan sekolah mempunyai matlamat untuk mewujudkan sebuah sekolah yan g mempunyai persekitaran yang bersih. Cintailah Sekolah Kita dan sebagainya dalam kala ngan warga sekolah. Mempunyai jiwa dan akal yang bersih hasil daripada pendidikan serta tarbiah yang sebenar-benarnya. Objektif Program Keceriaan Sekolah #Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis. #Mewujudkan kerjasama antara warga sekolah.Mempunyai iklim sekolah yang ceria. #Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria . gerak kerja yang pantas serta melakukan tindakan mengikut tatasusila yang be rlandaskan nilai-nilai yang baik. #Mewujudkan dana keceriaan sekolah daripada pelbagai pihak.Manusia yang merdeka jiwanya adalah orang yang mempunyai akal fikiran yang posit if. dan mempunyai kemudahan yan g mencukupi untuk pelajar iaitu selaras dengan visi kebanyakan sekolah iaitu bag i mencapai kegemilangan akademik. #Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap atau menghayati slogan seperti Sekolahku Rumahku . iman dan amal. Keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah adalah penting bagi meningkatkan mutu p endidikan . ceria. Jiwa merdeka juga ada hubung kaitnya dengan membebaskan diri daripada belenggu k ebendaan. Kejayaan negara dan bangsa disambut dengan penuh rasa insaf dan yakin melalui us aha dan pengorbanan serta gerak kerja yang sebenarnya. ceria. #Meminta nasihat dan bantuan daripada konsultan atau pihak luar yang lain yang b erpengalaman bagi meningkatkan keceriaan landskap kawasan sekolah. . #Membahagikan tugas menceriakan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan ber uniform. #Memupuk sikap bertanggungjawab pelajar dan seluruh warga sekolah terhadap kewuj udan #institusi pendidikan mereka. Golongan yang merdeka jiw anya juga adalah mereka yang sentiasa positif dalam melakukan kerjanya demi kema juan dan kemakmuran negara. Maknanya golongan yang merdeka jiwa adalah mereka yang tidak mudah dib eli dengan wang ringgit dan tidak semudahnya dibuai dengan nilai dan kemewahan d unia. Orang seperti ini yang ingin kita lahirkan. tenteram amat perlu bagi me ningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emos i. tempat istirahat .jasmani dan intelek. #Memberi tumpuan kepada kawasan padang yang perlu diceriakan dan meningkatkan ke mudahan untuk keselesaan pelajar.

#Menambah kerusi batu di tempat-tempat yang sesuai bagi tempat rehat pelajar. 6. 3K juga memberikan ruang kepada para pelajar untuk berinteraksi sesama mereka melalui kerja-kerja yang dilakukan di luar bilik darjah menyediakan taman dan l andskap di kawasan sekitar sekolah. membina kolam dan air terjun dan m embina laluan berbumbung di kawasan taman dan membina taman herba baru. Untuk mencapai tujuan ini. memb ina arca di kawasan taman.membina papan kenyataan berinformasi di setiap taman. #Menjaga kesuburan pokok bunga supaya kelihatan segar. Kebersihan dan Keindahan Ala m Sekitar Sekolah telah diadakan selama lebih 18 tahun sejak tahun 1991.Melaluinya para pelajar dapat mengenal pasti potensi dan keupayaan mereka sebagai pemimpin selain membentuk disiplin diri apa . #Mengadakan kempen keceriaan secara berterusan termasuk aktiviti gotong royong m embersih kawasan sekolah dalam kalangan warga sekolah seperti kempen sumbangan p okok dalam kalangan warga sekolah. sek olah mestilah memastikan bahawa bilik darjah atau kelas sentiasa dalam keadaan y ang bersih dan ceria. Program ini dapat menjana keinginan pihak sekolah untuk terus meningkatkan ke majuan sekolah kerana melalui 3K. emosi. 5. mengecat pasu bunga. 2. #Menambahkan bilangan pokok bunga yang sesuai untuk memperindah kawasan sekolah.membina menara jam. #Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama da n pertandingan yang sihat antara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlanga n dalam akademik dan disiplin pelajar . #Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatk an dari masa ke masa. tapak pelupusan dan kawasa n pembersihan dengan lebih baik. 7. Program ini telah memberi impak yang besar terhadap pembangunan pendidikan di sekolah-s ekolah di seluruh negara. sosial d teknikal. pertandingan bilik darjah bersi h dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar senti asa berada dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran de ngan baik. Sekolah-sekolah lebih ceria dan selamat malah kadar kemalangan di kawasan sek olah juga amat berkurangan. 4. en ri an Terdapat sekolah yang memberi tumpuan kepada aspek keselamatan sebagai kompon utama Program 3K. Keceriaan Bilik Darjah Atau Kelas #Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana dalam bilik darjah. emosi. Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendi dikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasma ni. kes vandalisme b erkurang dan prestasi akademik meningkat. Program 3K atau Program Peningkatan Keselamatan. mereka berpeluang menilai kedudukan dan pencap aian sekolah berkenaan. Untuk mencapai kecemerlangan . Kerja berpasukan dalam kalangan warga kerja sekolah dan kepimpinan pengetua t elah membuahkan hasil dengan meningkatnya prestasi kecemerlangan pendidikan di s ekolah-sekolah berkenaan. rohani dan intelek.#Membaiki dan menceriakan kawasan pembuangan sampah . PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH 1. Program ini telah mengubah budaya warga sekolah dan masyarakat setempat kepad a budaya yang lebih baik apabila kadar ponteng sekolah menurun. tiang larit dan sebagainya di kawasan sekolah. 3. Rasional polisi keselamatan diperkenalkan ialah untuk membe pendedahan kepada warga sekolah mengenai keselamatan fizikal.

mengejek. guru dan guru besar dapat berinteraksi dalam suasana ya ng lebih mesra sekali gus menjalin hubungan baik antara mereka dan memudahkan pe laksanaan segala urusan berkaitan pendidikan di sekolah itu. Melalui 3K . Mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan. Te punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar y ang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli in i merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya dari pada terbabit dalam kes buli ini. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sema kin gusar. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Dengan itu. Memang tidak boleh dinafikan bahawa de wasa ini. Mereka sanggup berbuat demikian h anya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada o rang lain. Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan sepe rti memeras ugut. 2009 April 03 Kejadian Buli Satu Fenomena Sosial Buli semakin berleluasa di sekolah kita. ibu bapa. Huraikan punca-punca tercetusnya masalah ini dan langkah-langkah untuk menangani nya. Jika kawan-ka wannya merupakan pembuli. menghina. kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam k dan semakin serius masalahnya. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawa nnya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. rdapat beberapa kes buli ini. Bak kata pepatah tiada penyakit yang tiada penyembuhnya . Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:38 4 ulasan Jumaat. Pengawasan yang longgar d i sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. Di samping itu.Antar anya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah h arus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral. masyarakat dan lain-lain lagi . Menurut kajian. Selain itu. Ibu bapa yang selal u sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. 8. kerajaan. menumbuk. Pendidikan S ivik dan sebagainya. ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin ka pada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. pelajar. Jika tidak kerana angin masakan po Oleh itu. memaki dan sebagainya yang dilak ukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah seta mpuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. alangan pelajar kok bergoyang . Sumber : Blog Cikgu Shuhaimi Sulaiman. . Pendidikan Islam.bila dilantik mengetuai sesuatu projek. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbaga i pihak seperti pihak sekolah.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini.

anak rintih . Contohn ya. sedangkan mereka j uga sering mengejek. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Penceg ah Jenayah di sekolah dengan aktif. impian negara kita yang ingin m . Para pelajar yang ternampak kes buli itu b erlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepa da pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mun gkin demi kesejahteraan sekolah. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti.Selain itu. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membe ndung kemelut ini. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dal am usaha untuk membendung gejala ini. pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan nya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. selagi masalah ini masih berleluasa. Jika kes ini ibicarakan. ceramah atau kempen seperti kempen anti-buli juga boleh diadakan sec ara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelaj ar agar menjauhi diri daripada gejala buli. J anganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja. ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan seng et . jika kawannya minat membaca buku. Tambahan pula. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentias a melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. menghina orang dan sebagainya. Natijahnya. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya p elajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan in formasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. Aktiviti seperti kuiz tentang kes bu li juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lim a sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mer eka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam k es buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pela jar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. Di samping itu. Namun begitu. ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mer eka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Pihak sekolah harus mengenakan huk uman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan i tu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi me ngatasinya bersama-sama. di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerj a. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-a nak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tang gapan anak mereka. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa pelajar juga bukan sebalik masih tidak d lagi. Manakala. Bak kata pepatah bapa borek. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruh i dan membaca bersama-sama. Selain itu.

Tiada tercapai hanya berkata. Terbang bangau sepanjang hari. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat ya ng membinasakan iaitu. lebih tinggi rasuah yang ada. tetapi a dalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. pemudi tiang negara . Hal ini kerana para pela jar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa d epan. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga aka n tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. 02. faham dua menjadi satu. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. 13. 19. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha un tuk mengejar impian hari esok.elahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebag ai khayalan sahaja. Sabda Rasulullah s. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala ra suah. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. 22. Siapa yang banyak bicara. KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. ~Horne 04. Oleh itu. Bak kata peribahasa Melayu pemuda harapan bangsa. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. tekun pembawa dekat. 09. Semoga berkat daya usaha yang gigih. Secara umumnya. 21. 16. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya." 18. banyak pula salahnya. Berunding cerdik dengan pandai. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka mero sakkan madu. 05. Kalau hidup ingin merdeka. (surah Al-Baqarah:214) 20. ke tasik jua akhirnya dicari. lalu di belanjakan bukan pada tempatnya atau. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manus ia yang jujur. ~Usman Awang 06. (Hamka). 15.sebaik-baik bekal ialah takwa. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. siapa yang banyak salah. lebih kurang kemerdekaan yan g dimiliki. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya." ~Surah al-Hajj:77 07. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. hartanya akan diambil secara paksa oleh pe . "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. baik kaya ialah kaya hati. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. maju kita.seburuk-buruk buta i alah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. " ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangs aan) 11.a. bererti dia tidak warak. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia. 14. Melemparkan jauh jiwa hamba. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. ~Davey Jo hn Schwartz 10. hil anglah harga dirinya. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseo rang." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. Ke muka maju sekata . asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Sabar penghilang penat. siapa yang hilang harga dirinya. 03. Kekitaan yang erat tiada yang berat. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangan i masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh d engan onak duri ini. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. ~ Saidina Ali Abu Tal ib 17.

24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. . mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang -mendukung kebenaran yang kita sepakati -mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni -mengambil langkah sederap -menghirup udara hasil kemerdekaan -mengikut acuan sendiri -mengundang kontroversi -menjadi cerucuk utama pembangunan -menjulang negara ke puncak jagat -menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi -menyambut gamitan menara impian -menyebabkan imej negara tercalar -menyediakan kursus dan latihan yang relevan -menyembunyikan masalah utama masyarakat -mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran -mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan -milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi -muafakat merupakan inti kepada perpaduan -negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat -nilai keinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat -pandangan pro dan kontra yang dipaparkan -pelbagai cabaran yang bakal menghambat -pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat -pembentukan masyarakat sakinah -pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini -pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini -perlu dibaja kembali -perubahan yang diharap masih belum menjelma -petanda kehancuran generasi -pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditep is -kita perlu mengorak langkah -kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini -komitmen menyeluruh agensi yang terlibat -kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu -Masalahnya.SAIDINA ABU BAKAR 23. 25. ajar menjadi suluh hati. kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik -makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan -mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu -manifestasi kesanggupan bangsa -manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa -masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan -masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi -masalah sosial dan susila yang meruncing -masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit -masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan -melangkah dengan seribu kekuatan . hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digu nakan untuk kejahatan atau. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. Tunjuk menjadi telaga budi. Kes ihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yan g hilang sekali hilang akan terus hilang.nguasa yang zalim atau. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh.

dengan itu . Tempat: berhampiran dengan. bersahsiah mulia dan berilmu -membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan -membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah -membetulkan ketidaktepatan fakta -membimbing mereka memenuhi impian -membina impian masa depan yang lebih gemilang -membongkar kepincangan -membuktikan sensitiviti. selepas. bersebelahan dengan. Rumusan: rumusannya. ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesat uan dan perpautan yang lengkap. fasal. Penyataan semula: iaitu. dengan kata lain. tambahan lagi. di samping 2. justeru itu. yakni. ibarat. selepas itu. seperti yang diterangkan 4. bak kata. dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun beru cap.-melontarkan soalan yang cukup penting -melupakan cita-cita yang lebih luhur -membangunkan generasi yang berketerampilan. hujah. kemudian daripada itu. Urutan : pertama. kesimpulannya. 2009 Februari 01 PENANDA WACANA Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi memper talikan sesuatu idea. Contoh: contohnya. ketika. umpama. Tambahan : dan. sebagai kesimpulan. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tep at. seperti. akhirnya 8. kedua. sebab itu. serta. macam. kepekaan dan keprihatinan mereka -mempengaruhi minda generasi muda -mempertahankan perasaan saling bersefahaman -mempertingkat dan memperteguh kefahaman -mempraktikkan elemen tolak ansur -memudaratkan kesejahteraan rakyat -menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung -menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama -menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak -menampilkan wajah baru yang disulami tekad -menangkis tuduhan yang tidak berasas -mencapai tahap yang mencemaskan -mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini -mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya -mendapat perhatian dan liputan media massa -mendepani masa depan yang tidak menentu Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 14:10 2 ulasan Ahad. akhir kata. seterusnya. bagai. lambat-laun. Sebab dan kesan: oleh itu. seter usnya. lantaran. selanjutnya. akhirnya 3. lama-kelama an. jadi. semasa. kemudian. Contoh penanda wacana seperti berikut: 1. kemudian. pada mulanya. sebagai p enyimpul kata 6. tambahan pula. laksana. sebagai 5. bertentangan dengan 7. Waktu : apabila. lagi.

Bandingan: seperti juga. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. Selain i tu. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah d ihubungi. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di se kolah memang tepat. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghanta . Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. Seterusnya. telefo n bimbit. Soalnya. telefon bimbitlah yang pali ng biasa digunakan. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. Kesannya. pastilah. adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. 2009 mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. tentulah. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. Perkhidmatan ini lebih menjima tkan masa dan wang. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbi t termasuklah murid-murid sekolah rendah. serupa dengan. pelbagai alat teknologi seperti komputer. Oleh itu. sebaliknya. Selain itu. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibe narkan. sewajarnya. bertentangan dengan 11. Sebagai ak ibatnya.9. Pertentangan : tetapi. walau bagaimanapun. Maka. Semasa ujian. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemud ahan kita. peralatan teknologi yang c anggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakuka n oleh manusia. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. apabila terdapat deringan telefon bimbit. ia itu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu. Ringkasnya. Oleh itu. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan a khirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. mereka ak an mengakibatkan banyak masalah disiplin. sungguhpun. sememan gnya Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 01:14 0 ulasan Sabtu.Pengesahan: sebenarnya. 2009 Januari 31 LARANGAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DI SEKOLAH Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekola h Januari 23. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. Dengan adanya telefon bimbit. pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. Sehubungan itu. mere ka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana den gan kemudahan telefon bimbit. sesungguhnya. Setelah mempunyai telefon bimbit. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangg uan. pihak sekola h pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajara n terganggu. bukan lagi menggunaka n perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmata n ini. sama juga dengan 10. namun beg itu. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbi t juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain ya ng mempunyai telefon bimbit. sesuai dengan. Ole h itu.

Jadi. Melalui perbincangan saya di atas. Oleh itu. dengan mengguna kan telefon bimbit. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-k lip video yang tidak senonoh. masyarakat bukan sahaja menyampah melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadualnya tetapi juga keg agalan mereka untuk menjaga tahap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam mereka. Mencegah itu lebih daripada merawat. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. Selain itu. Bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku. Kadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam te rutama LRT agak kurang dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pen gangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. Keadaan ini menyebabkan penjalanan penumpang te . Mengikut kajian. adal ah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti keran a telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video terse but dengan rakan. Sudah pasti dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangku tan awam kita ialah harganya yang mahal. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. 2009 mindabahasa Rangkaian pengangkutan awam di negara kita meliputi pengangkutan bas. Selain itu. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. antara monorel dengan LRT atau antara bas dengan monorel. Kalau anda sering menggunakan pengangkutan awam sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan. kini para pelajar masih dalam proses t umbesaran. Contohnya. telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang a kan menjejaskan kesihatan. Oleh itu. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. Kadar tambang terutama teksi dan LRT di anggap oleh masyarakat sebagai agak mahal untuk mereka gunakan dengan kerap sist em pengangkutan itu. Tambahan pula. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam terutama bas tidak boleh diharap terutama jadual perjalanannya yang menyebabkan masyarakat s ukar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. Sis tem Transit Tren Ringan (LRT) dan monorel. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih in i terhadap para pelajar. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. Tuntasnya. Dipetik daripada : Blog Minda bahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:38 0 ulasan ISU PENGANGKUTAN AWAM Contoh Karangan Pelajar : Isu Pengangkutan Awam Januari 24. pelbagai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami untuk menangani masalah yang sudah berlanjutan agak lama ini.r mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. M asalah penjagaan bas. Memang sudah ada banyak usaha yang di lakukan untuk menyatukan semua perkhidmatan ini tetapi kejayaannya masih jauh la gi. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. kemelut utama ini harus dise lesaikan oleh kerajaan jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan LRT. LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori ini kerana penyelenggaraan yang tidak menyeluruh. kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan sistem pengangkutan aw am yang tidak cekap. teksi. Dengan telefon bimbit yang cangg ih. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pe lajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Hakikat ini haruslah diberikan per hatian oleh setiap pihak. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia m uda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. Maka.

Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan. dan lain-lain lagi. Sesungguhnya. Tidak dinafikan bukan semua program TV realiti hanya menghidangkan persembahan h iburan. Cum a yang kurang elok apabila kebanyakan program TV realiti di negara kita mengguna kan SMS bagi menentukan pemenangnya. tetapi juga melarat hingga soal mencari menantu. malah fungsi perkhidmatan ini semakin meluas. Dipetik daripada : Blog Mindabahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:36 0 ulasan Selasa. pihak kerajaan harus membuat tindakan drastik menangani isu ini. perakam video kamera. Itu lah hakikat yang terpaksa diterima apabila dewasa ini pelbagai syarikat telekomu nikasi berlumba¬lumba menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka . golongan remaja beg itu alpa dan tertarik dengan perkembangan ini yang dilihat sebagai suatu budaya dan trend anak muda yang sudah semestinya harus dimiliki. masalah pengangkutan awam ini memang banyak tetapi rumit untuk di selesaikan. nada dering. Si kap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej negatif kepada semua peker ja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. 2009 Januari 27 SISTEM MAKLUMAT RINGKAS (SMS) Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya KECANGGIHAN dan kemajuan dalam teknologi komunikasi hari ini telah banyak mengub ah gaya hidup dengan memanfaatkan kemudahan yang tidak wujud sebelum ini. Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas bagi mengatasi kemelut ini. Maka. Bluetooth (teknologi tanpa wayar). Tidak cukup dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Dalam hal ini. malah syarikat pengeluar telefo n jugs tidak ketinggalan mewarnai kemajuan teknologi dengan menawarkan paparan s krin besar dan kualiti gambar. Lantaran itu. pelbagai jenis program televisyen (TV) realiti muncul dal am dunia hiburan tempatan. Sering kali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan awam di jalan raya yang d ibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ini. sudah pasti keadaan ini dian ggap merumitkan kehidupan masyarakat. Ketika masyarakat semakin gusar dengan mutu perkhidmatan pengangkuta n awam.rganggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan awam yang lain pula. Mereka terpaksa membayar SMS pada kadar harga yang tin . Antaranya termasuk perkhidmatan SMS (khidmat pesanan ringkas). Revolu si teknologi komunikasi sudah menjadi kebiasaan bagi segenap masyarakat Malaysia sehingga evolusi senyap yang berlaku kadangkala langsung tidak kita sedari. pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja merek a seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. Sistem pesanan ringkas ataupun SMS (Short Message Service) kini bukan lagi sekad ar perkhidmatan yang ditawarkan melalui telefon bimbit untuk mengirim atau mener ima pesanan pendek. para pengundi SMS secara imp lisit telah dipergunakan. dan bermacam-macam lagi. Sejak beberapa tahun belakangan ini. satu sistem tiket yang bersepadu har us dihasilkan oleh kerajaan dengan segera sebelum kemelut ini menjadi semakin ru mit untuk diselesaikan. MMS (khidmat pe sanan multimedia). Kesimpulannya. program TV realiti turut diperluas dalam usaha bagi melahirkan usahawan dan gari serta gariah membaca al-Quran. semua peker ja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk memastikan mereka lebih mesr a pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan. PDA (telefon p embantu peribadi digital). Selain itu. Malah. Fenomena ini bukan setakat bertumpu kepada bidang nya nyian semata-mata. Tetapi ada antaranya yang boleh memberi manfaatkepada para penonton.

Itulah antara konsep yang diamalkan menerusi Rakan Cop atau Raka n Potis yang berorientasikan masyarakat menerusi perkongsian bijak dan memberi p eluang orang ramai agar memainkan peranan aktif dan positif dalam memerangi jena yah bersama-sama pihak polis. Jika SMS biasa mengenakan caj sekitar 20 sen melalui sekali kiriman. Kepentingan SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhub ung denganrakan¬rakan. Kenyataan yang biasa anda dengari seperti "segalanya di hujung jari anda" membuk tikan hakikat ini. Sistem Maklumat Murid ( . Peningkatan penggunaan SMS turut diluahkan oleh K etua Pergerakan Puteri UMNO. Tegasnya. Melalui sistem berkenaan.241 pada 2004 dan m enurun lagi kepada 19. Kalau mereka ternampak kejadian jenayah seperti mencuri.695 pada 2005. maklumat peribadi murid a kan dapat diakses dengan mudah oleh guru melalui komputer dan segala urusan meny ampaikan maklumat kepada ibu bapa dapat diselesaikan dalam masa beberapa minit m elalui telefon mudah alih mereka. rakyat Malaysia berbelanja berbilion ringgit untuk menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) terutamanya yang melibatkan rancangan televisyen berbentuk hiburan bukannya satu permasalahan yang boleh dipandang enteng oleh semua pihak . Timbalan Perdana Menteri.571 pada 2003 kepada 21.3 peratus untuk tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini demikian kerana sekiranya dimanfaat sepenuhnya. com Sdn. rakyat negara ini kh ususnya pengguna telefon bimbit menghantar lebih 11. kini Rakan Cop setelah diperluas ke seluru h negara semakin ketara peranannya dalam membanteras jenayah. Budaya penggunaan SMS turut tempias di peringkat sekolah. Hal ini amat mudah kerana mereka cuma perlu menghantarkan SMS kepada polis dan tidak perlu lagi untuk membuat panggilan atau ke balai polis untuk mem buat aduan. Fasa pertama melibatkan data-data daripada tiga aplikasi. Ibu dan bapa terutamanya yang sibu k bekerja mungkin tidak mempunyai masa yang banyak untuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. SMS merupakan alat komunikasi yang paling cepat dan cekap unt uk memaklumkan kepada agensi-agensi penguat kuasa seperti polis mengenai kejadia n jenayah. Caj yang dikenakan kepada ibu bapa untuk menggunakan SMS Sekolah ada lah minimum iaitu cuma RM3 sebulan.7 bilion SMS yang menyaksika n peningkatan sebanyak 4. Difahamkan dari Januari hingga Mac 2007. Aplikasi itu merupakan satu langkah ke hadapan dalam pembestarian sekolah kerana merupakan sebahagian daripada sistem pengurus an sekolah. tetapi ada dalam kalangan stesen TV yang mengena kan caj bayaran hingga 65 sen bagi setiap kiriman atau undian yang dilakukan. Datuk Seri Najib Tun Razak mahu orang ramai menggunaka n SMS bagi melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai masalah sosial seperti kes rogol dan jenayah. Kecanggihan teknologi pada masa kini sebenarnya mampu menyu mbangkan sesuatu yang SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhubung denga n rakan-rakan. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah yang le bih besar mungkin tidak pernah anda fikirkan selama ini.dan rogol mereka terus membuat laporan melalui SMS yang dikenal sebag ai "DAPAT" atau talian 32728 yang merupakan nombor SMS berpusat sebagai mata dan telinga polis. Projek perkhidmatan SMS Sekolah oleh MyPress to dilaksanakan dalam dua fasa. Pada masa kini ramai i bu bapa mempunyai telefon bimbit masing¬masing. Tetapi. iaitu Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM). Kerajaan harus mengekang permasalahan ini sebelum menjadi parah kerana secara langsung unsur-unsur penghantaran SMS ini menggalakkan pembaziran dan pemborosan secara keterlaluan.ggi untuk menentukan pemenang program itu. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah y ang lebih besar. Datuk Noraini Ahmad pada Perhimpunan Agung parti it u pada tahun lalu. Fenomena penggunaan SMS dalam program-program TV realiti dilihat semakin meluas dan hal ini amat menggawatkan. Sekolah-sekolah diselu ruh negara dipelawa untuk menggunakan aplikasi SMS Sekolah yang dibangunkan oleh MyPressto. Indeks jenayah ber jaya mengalami penurunan daripada 24. Bhd. boleh m enjadi alat berkesan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang paling selamat untuk didiami. Aplikasi yang menggunakan teknologi SMS itu akan dapat memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa. penderaan k anak-kanak.

keputusan ujian.Jabatan Tenaga Kerja kementerian itu menyediakan pelbagai maklumat jawatan kosong sama ada di sektor awam mahupun swasta. khabar angin dan palsu bo leh ditahan di bawah Seksyen 28 Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Penyebaran mesej yang menyentuh sensitiviti agama misalnya boleh mencetuskan p erbalahan antara kaum dan ketegangan. Da tuk Seri Dr. kebenarannya. Isu agama ialah isu sensitif dan tidak boleh dipermainkan kerana mudah mendapat perhatian orang ramai untuk disebarkan kepada penerima lain. Selain itu. sebelum dihantar semula ke no mbor berkenaan. Fasa kedua pula melibatkan sistem SSDM. dan takwi m aktiviti. disiplin. p enerima SMS juga perlu memastikan kesahihan sesuatu berita yang diterima agar ti dak terperangkap dengan berita berunsur fitnah sekali gus turut memanjangkan ber ita yang diragr. Perkhidmatan yang dikendalikan o leh Bursa Buruh Elektronik(ELX). Data daripada tiga aplik asi tersebut akan membolehkan sistem menyalurkan maklumat melalui SMS kepada pen jaga berkaitan kehadiran. Bagi golongan pencari pekerjaan.elx. P erkhidmatan itu merupakan antara usaha kerajaan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga manusia. sebanyak 49 pendud . orang ramai hany a perlu menaip ELX MENU dan hantar kepada 32255 sebagai pendaftaran. SMS Sekolah mampu memberikan jawatan dan mengisi keperluan tersebut dengan membo lehkan mereka mendapat maklumat terus daripada pihak Sekolah tentang status keha diran anak-anak ke Sekolah. Selepas itu . Hal ini kerana jika kita perhatikan penyebaran maklumat mela lui SMS amat mudah untuk dijadikan alat penyebar maklumat yang menyangkut pelbag ai isu hangat termasuk isu agama. my untuk keterangan lanjut. maklumat yang dih antar ialah kehadiran.SMM). Berdasarkan maklumat dalam laman web ELX. Sepanjang tempoh pelaksanaan fasa kedua. mereka boleh melayari laman web ELX iaitu www. Mana-mana individu yang dida pati bertanggungjawab menyebarkan SMS berunsur fitnah. Sehubungan dengan halitu. dan latihan pelajar. Untuk menggunakan perkhidmatan itu.15 sen dan caj premium sebanyak RM0. setiap SMS akan dikenakan caj kepad a syarikat telekomunikasi sebanyak RM0. Datuk Seri Najib mengarahkan pihak polis supaya menjalankan Sias atan untuk mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyebar mesej melalui SMS itu. Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas ke atas individu terbabit yang menyebark an mesej tersebut melalui SMS kerana perbuatan mereka amat berbahaya. Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS). memo.go v. Oleh itu. perhimpunan haram. dan sebagainya yang semakin berleluasa dan membimbangkan . Dalam kes yanf terdahulu. dan mengurangkan pergantungan negara kepada pekerja asing.30. aktiviti kokurikulum dan makluman p enting yang lain daripada pihak Sekolah.mohr. Fong Chan Onn. serta lokasi untuk diisi. serta kegelisahan rakyat di dalam negara. Sejak akhir-akhir ini. disiplin. Selain itu. serta memo. Kementerian Sumber Manusia telah pun melancarkan perkhidmatan mencar i pekerjaan menggunakan SMS yang membolehkan orang ramai mengetahui maklumat men genai jawatan kosong dalam tempoh yang singkat. keputusan peperiksaan. Dalam dunia era globalisasi kini amat malang bagi kita sekiranya kemajuan teknol ogi disalahgunakan. pengguna akan menerima satu set data maklumat peribadi. ada bang kes penipunan melalui penyebarai SMS yang tidak diundang datang k telefon pengguna. Beberapa fungsi sistem telah bertambah menj adikan sistem itu lebih mesra pengguna dan dimanfaat sepenuhnya oleh pelanggan. di samping merupakan satu mekanisme bagi mengatasi masala h pengangguran. Sistem Ma klumat Integrasi Pelajar (ISIS). berbaur perkauman. Ketua Polis Negara (KPN). latihan. penambahbaikan antara muka juga telah dilakukan oleh MyPressto.my atau laman web kementerian iaitu www. jenis jawatan yang dic ari. Tan Sri Musa Hassan turut memberi am aran dan mengenakan tindakan terhadap mereka yang cuba menggugat keselamatan dan ketenteraman negara menerusi penyebaran SMS palsu. Pelanc aran perkhidmatan berkenaan dilakukan oleh Menteri Sumber Manusia ketika itu. Orang ramai akan dimaklumkan menerusi SMS sekiranya ada kekosong an jawatan yang sesuai dengan maklumat permohonan yang telah dihantar sebelum in i. Dalam fasa itu. dan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS). khabar a ngin atau berita palsu. kelayakan yang ada.gov. EMIS dan SMM.

dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. serta lebih menjimatkan untuk berhubung antara satu sama yang lain. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersi Negeri. dan efektif. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang meruj uk kepada inisiatif. Maxis (tujuh) dan CELCOM empat.uk Kuala Terengganu mengalami kerugian kira-kira RM200.5 juta warga Malaysia. ba hkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. Dengan kata lain. ringkas. ikhtiar. pentern akan.w. pengeluaran. Sebagai pengguna kits perlu bijak menggunakan apa¬apa sahaja kecanggihan yang ada dalam industri teknologi komunikasi dan maklumat berdasarka n kepentingannya dan bukan untuk hiburan semata-mata bagi mengelakkan pembaziran . kegiatan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan men . Usahawan bertanggungjawa b dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian. Hal ini selaras dengan pendekatan Is lam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri. jumlah kes berkenaan yang dilaporkan pads tahun l epas meningkat sebanyak 3 kes berbanding tahun sebelumnya. Kesimpulan Secara tuntas. piha k kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata -mata untuk melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan. Kebanyakan mangsa yan g ditipu melibatkan peraduan Akademi Fantasia 4 (AF4) dan penipuan war menggunak an nama kerajaan Honf Kong. Suspek kemudian mengarahkan mangsa memasukkan sejumlah wang ke dalam satu n ombor akaun sebelum menunggu panggilan daripada Suspek bagi menuntut wang yang d imenangi. atau perkhidmatan. serta tidak ketinggalan syarikat gergasi seperti Petronas. iaitu de ngan menghantar SMS mendakwa penerima memenangi hadiah yang bernilai ribuan ring git. sekali gus mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterok ainya. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:36 0 ulasan PEMBANGUNAN USAHAWAN : USAHA DAN PELUANG Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya. Supritendan Mohd. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudaya kan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. Antaranya kerajaan menyediakan banya k bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional. Bank Pembangu nan. MENURUT Kamus Dewan. dan kerja. Peni puan menggunakan nama Petronas pula sebanyak 21 kes manakala satu kes SMS berkai tan kerajaan Hong Kong. dan mewujudkan pasaran. usahawan pula ialah orang yang me libatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan. Sebanyak 16 kes dilaporkan oleh m angsa yang ditipu melalui SMS daripada AF4. Modus operandi penjenayah terbabit cukup mudah. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. merancang.a. serta memikul tanggungjawab u ntuk mencapai sesuatu matlamat. Adnan Abdullah berkata. Walau bagaimanapun syarikat¬syarikat telekomunikasi di negara ini diminta supaya membantu kerajaan memantau kegiatan pihak yang tidak bertanggungjawab dan menya lahgunakan teknologi komunikasi bagi tujuan membendung aktiviti tidak bermoral. serta sanggup meng hadapi risiko. Oleh itu. budaya SMS mahupun MMS kini merupakan cars berkomunikasi yang pal ing mudah. serta Industri Kecil dan Sederhana. Amanah Ikhtiar Malaysia. Pelbagai cara digunakan oleh penjenayah berkenaan yang mendakwa kononnya mereka daripada syarikat-syarikat telekomunikasi seperti Celcom dan Maxis. Sementara itu. mengatur.000 akibat tertipu dengan tawaran hadiah bernilai berpuluh-puluh ribu ringgit yang diterima melalui SMS S epanjang tahun lepas. usahawan ialah orang yan g berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif).

Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang m ajoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejay aan. infrastruktur asas. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masi ng. Oleh itu. Menterinya berkata. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kese daran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpo tensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. Bagi tujuan itu. dan animasi. penternak. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada den gan kerajaan atau swasta.Sebagaicontoh. bioteknologi. minyak dan gas. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyedia kan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk m emberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran p roduk halal. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. p ihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. Timbalan Perdana Menteri. cumber air. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan sl ogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. bidang perubatan. Mere ka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. beliau berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan ke rajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggand akan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berday a tahan. Secara tidak langsung. . Datuk Seri Naj ib Tun Razak. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kep akaran teknologi yang mereka miliki. Selain itu. pinjaman kewangan. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebole han dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Lantaran itu. Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007. kerajaan juga amat memandang serius bidang p ertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. aeroangkasa. serta potensi yang b esar kepada pembangunan ekonomi negara.erajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerja an untuk rakyat. wajar m enjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya sain g hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Di samping itu. pemimpin nombor dua negara. kerajaan menawarkan p akej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usah awan akuakultur.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bag i menambah pendapatan masing-masing. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan leb ih 10. Tan Sri Muhyidd in Yassin berkata. pelancongan. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat un tuk berubah.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan y ang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. logistik. Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kew angan lain. dan pertanian moden. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan s ebanyak 3. Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyed iakan tapak penternakan.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam b idang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah da n menara gading lagi. dan peluang pasa ran ke luar atau dalam negara. Se hubungan dengan itu. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana p ada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara.

Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk membe ri galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjay a pilihan. Bank Pembangunan. Menteri Pengajian Tinggi. pertanian . Kuwait. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Menurutnya. dan pinjaman. jualan langsung. teknologi. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). iai tu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti nega ra Eropah seperti United Kingdom. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya. Jordan. Bank Rakyat. dan Emiriah Arab Bers atu. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk baka l usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan.000 tan met rik bernilai RM1.000 tan metrik dengan nilai k ira-kira RM6. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan peng eluaran sedunia sebanyak 2.000 hektar dijangka d ibangunkan menjelang 2010.200 hektar dengan 35. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash kelua ran sebanyak sejuta tan metrik pada 2005. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi be sar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Bagi segi pengeluarannya pula.5 peratus setahun bermula 2006. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dim ajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Selain itu. Tidak cukup dengan itu.Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203. Melalui pendedahan sebegini mereka t idak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. telekomunikasi. Belgium. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit. Kaum wanita merupakan tu lang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. serta Kanada manakala negar a Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi. Program murni ini turu tsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek ya ng lain. Tilapia meru pakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedun ia sebanyak 2. iaitu 25 peratus merup akan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. ikan air tawar. perkhidmatan. Amerika Utara. para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangka n kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. penyumbang terbesar hash penge luaran tersebutialah kerang¬kerangan.3 bilion tahun lalu. melalui ma ta pelajaran itu. kosmeti k. mulai semester Julai tahun lalu. Ma ra. dan Yayasan Te kun Nasional. pel uang pembiayaan.3 juta tan metrik pada tahun 2005. serta pembabitan mereka se . Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunk an dengan akuakultur ialah seluas 330. dan udang. insurans. Bank SME. para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi us ahawan. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran k eusahawanan. francais. Perancis.3 bilion. Mata pelajaran ini hanya asas da n diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdika ri dengan meneroka setiap peluang yang ada. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur me lalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teru ja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perda gangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bi dang keusahawanan. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru b erjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. tekstil. Semasa lat ihan amali keusahawanan. sehinggalah kepada sektor automotif. dijangka berkembang sebany ak 21. Kerajaan berkemungkina n mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahaw an supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu.3 juta tan metrik pada tahun 2005.

kempen kesedaran dan termasuk penguatkuasaan dijalankan merupakan antara prakarsa kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa selamat ketika berada di jalan raya. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar ne gara. Usahawan wanita digesa bersikap le bih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk me reka sehingga peringkat antarabangsa. Semakin banyak kau m wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniaga an. Secara tuntas. tapi peluan g yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. KEMALANGAN JALAN RAYA ISU nahas atau kemalangan dan kematian di jalan raya sudah menjadi masalah negar a yang Bering menghantui kits setiap hari. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mere ka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pe lbagai agensi berkaitan. Malah. profesional. Mudahmudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. serta latihan pekerjaan. ma lah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Bagi para us ahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bi dang. Ops Statik. da n makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata.makin ketara dalam bidang ekonomi. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). Selain kerajaan par a usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi pel uang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. pakaian. Manakala. meningkatkan kemakmuran ekonomi negar a. Oleh itu. Sebenarnya pelbagai modus operandi telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya khususnya pada musim peraya an. Ops Sikap. penggunaan helikopter untuk memantau perge rakan kenderaan. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Ops Pacak. apa yang dilihat ialah masih ba nyak jumlah kemalangan dicatatkan dan nahas jalan raya kini menjadi ancaman nomb or satu di Malaysia yang semakin menggawatkan lebih-lebih lagi dengan penambahan . peperiksaan. dan korporat. tetapi kerugian modal insan yang besar kepada negara Seti ap nyawa yang hilang akibat kemalangan jalan raya merupakan kerugian kepada nega ra kerana banyak wang dan perbelanjaan telah dikeluarkan ke atas mereka bagi tuj uan persekolahan. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang d ipasarkan. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha k e arah meningkatkan taraf dan kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. pengedaran poster. di samping mempunyai visi dan misi untuk Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:30 0 ulasan KEMALANGAN JALAN RAYA Artikel Asal Milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin daripada pemilik asal artikel tersebut. terus berusaha. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Kemalangan jalan raya yang banyak ber laku pada musim perayaan khususnya bukan sahaja satu kerugian kepada keluarga ma ngsa dan rakan¬rakannya. Ops Sikap yang telah diadakan seja k beberapa tahun kebelakangan ini misalnya lebih menumpukan kepada Sikap penggun a jalan raya yang menjadi faktor kemalangan dan peningkatan kadar kematian di ja lan raya terutamanya pada musim perayaan. Namun.

mereka akan melakukan apa¬apa sahaja. 4. Lantar an itu. kerajaan tiada mahu langsung kemalangan jalan raya pada musim perayaan walaupun ramai menganggapnya mustahil. Km. Hal ini jugs seolah¬olahnya merupakan kenyataan beramaran bahawa sekiranya seseo rang mahukan sesuatu. cawangan traf ik Polis Diraja Malaysia (PDRM) memanjangkan idea pembinaannya yang dicetuskan P erdana Menteri dan diluluskan Kabinet ke jalan Persekutuan berdasarkan statistik kadar kemalangan yang agak tinggi di situ. "Tiada apa yang mustahil di dalam dunia ini. Da tuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata. Km. Seksyen 57 Jalan Kota Tinggi-Sungai Rengit. 29. Ketua Polis Negara. Tumpuan projek pembinaan lorong khas itu akan diberikan kepada jalan raya yan g dikenal pasti sebagai kawasan Bering berlaku kemalangan. projek yang dijangka siap da lam tempoh dua tahun itu membabitkan pembinaan lorong motosikal sejauh 323 kilom eter dengan kos kira¬kira RM140 juta. Sabah. 81 Jala n Jerangau¬Jabor. Slogan "Anda Mampu Mengubahnya" memang tepat sebagai peringatan kepada semua pengguna j alan raya. Km. Berdasarkan itu. Senarai lokasi menara pemerhati poli s selain di Ayer Keroh ialah di Km. selain mengambil kesempatan menguji kemampuan kenderaan masing-masing me mecut. pihak kerajaan akan membina lorong khas motosikal dijalan-jalan Persekut uan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak bagi mengurangkan kadar kema langan jalan raya yang banyak melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Perdana Menteri. Samy Vellu berkata. 62 Jalan Gua Musang. Dengan kehadiran polis trafik yang dapat dil ihat dari jarak jauh oleh pengguna jalan raya di semua menara berkenaan akan mem beri kesedaran dan mengingatkan pengguna supaya memandu dengan lebih berhemah da n bertimbang rasa. Angka kematian bukan sahaja tidak pernah menurun malah pemandu-pemandu semakin rakus menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk b enumbs. Menara tinjau polis Enam belas menara pemerhati polis beroperasi di seluruh negara bermula penghujun g Jun tahun ini dalam usaha pihak berkuasa untuk mengurangkan kadar kemalangan j alan raya terutama kemalangan maut. Memang Ops Sikap itu membantu kerana tanpa Ops Sikap.5 Jalan Kuala Lumpur-Ip oh." Pepatah Melayu ini sangat sino nim dengan sesiapa sahaja yang bertekad untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan .8 Jalan Tuaran. iaitu sebany ak 60 peratus daripada keseluruhan jumlah kes kemalangan yang direkodkan. Km. sekiranya dal am keadaan terpaksa boleh melakukan sesuatu yang luar biasa.jumlah kenderaan saban tahun. Datuk Seri S. Km. tetapi pemandu itu sendiri tidak mahu mengubah sikap mereka sendiri. Km. Km. Usaha mensifarkan kemalangan jalan raya bukanlah impian pihak kerajaan semata-ma ta. dan Km. iaitu jalan raya yang dibina dan diselenggarakan oleh Kerajaan Persekutua n. Projek ini akan dibina di jalan-jalan Persek utuan. Persoalannya takkan sehingga kita terpaksa mengharapkan Ops Sikap sepanjang tah un. Perangkaan nahasjalan raya pada tahun lepas menunjukkan sebanyak 3. Menurutnya . tumpuan yang lebih diberikan kepada p enunggang dan pembonceng motosikal kerana peratusnya sangat tinggi. 184 Jalan Johor Bahar u-Seremban. 51 Jalan Alor Star¬Butterworth. Km. 33 Jalan Kuala Terengganu¬Kuantan. ki ta tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi yang akan mati di atasjalan raya. Me nteri Kerja Raya.Kuala K rai. Km. Km. Manusia. Laluan motosikal di seluruh negara Tidak dinafi kan bahawa setiap kali Ops Sikap diadakan. Tan Sri Musa Hassan berkata.693 penunggang dan pembonceng moto sikal meninggal dunia dengan jumlah kes kematian paling tinggi berlaku di jalan- . 36 Jalan Kuan tan¬Kemaman.3 Jalan Klang¬Teluk Intan. 30 Jalan Kuching¬Serian. 85. tiga buah menara itu yang dibin a oleh Projek Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) Berhad sebelum ini telah terbukti P rogram Pendidikan Keselamatan lalan Raya (PPK1R) dapat membantu memberi kesedaran dan p anda arah uMuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi b erkesan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. 83 Jalan Gua Musang-Kuala Krai. 40 Jalan Sibu-Bintulu.keadaan "nahas sifar" ini boleh dicapai kerana kajian menunjukkan kebanyakan ke malangan jalan raya disebabkan oleh faktor manusia dan bukannya faktor kenderaan atau jalan tidak elok. 15 Jalan Tampin¬Segamat. Jelutong Expressway. Km.

sukarelawan dan belia juga diharapkan akan menjadi pemangkin bagi merealisa sikan hasrat murni kerajaan dan seluruh warganegara. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PPKJR) yang telah diperkenalkan di 7. Kerajaan yakin dengan adanya lorong khas itu dapat mengurangkan kadar nahas di negara ini khususnya kes-kes kemalan gan maut. Unit Kamer a Pengawasan Bergerak telah diwujudkan untuk memantau pemandu dan pengguna jalan raya yang memandu dengan laju dan tidak mematuhi lampu isyarat. Pemasangan kamera itu yang akan dilaksa nakan dalam tiga fasa sehingga 2010.000 kematian setiap tahun dan mengakibatkan negara kerugian kira-kira RM9 bilio n setiap tahun. Tidak ada yang tidak kena de ngan kempen atau ops yang dilancarkan setakat ini. Kempen Keselamatan Jalan Raya bukanlah untuk m enyusahkan. ahli politik.jalan Persekutuan. Selagi JPJ tidak menghidupkan semula sistem itu. Melalui pendidikan sahaja . badan profesio nal. dan barisan tidak memerlukan kita berpendidikan tinggi dan tidak pula menjatuhkan apa-apa juga nil ai baik yang ada dalam diri kita. pihaknya tidak dapat menguatkuasakan penggunaan kaedah berkenaan yang dilihat sebagai kaedah terbaik menangani masalah peningkatan kemalangan jalan raya. Melalui kaedah yang diperkenalkan di bawa h Sistem Keselamatan Jalan Raya (KEJARA) pada 1997 itu. pemandu secara umumnya hanya mematuhi peraturan atau bersikap hipokrit apabila ada kelibat polis dan bukan k erana sikap untuk keselamatan jalan raya. kaedah pem berian mata 'demerit' itu mampu mengurangkan masalah kemalangan jalan raya keran a lesen pemandu yang kerap melakukan kesalahan jalan raya tidak dibenarkan diper baharui.tetapi memberi faedah kepada pengguna. Sebenarnya.316 kes. Di bawah fasa k . s erta papan-papan tanda amaran adalah sebagai panduan bagi memelihara keselamatan jalan raya untuk semua pemandu. pendidik. Menurutnya di Paris. Pada awal tahun ini. Anvar memberitahu. Dengan kata lain. Malah. 601 sekolah rendah terpilih akan dapat membantu memberi kesedaran dan pandu arah untuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman ketika itu. Senior Asisten Komis ioner (SAC) II Nooryah Md. Begitu j uga dengan terlaksananya program keselamatan jalan raya melalui komuniti yang me mbabitkan majikan. langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan ialah melalui pendidikan. Segala peraturan jalan raya. arahan. sistem pemberian mata demerit bagi setiap kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh pemandu itu terbukti mampu meng urangkan jumlah kemalangan jalan raya. ketua agama. iaitu sebanyak 1. Di bawah fasa pertama dan kedua. Sistem tersebut berupaya beroperasi dengan baik sekiranya diselenggarakan dengan betul. kesediaan untuk mematuhi peraturan. sikap pemandu yang tida k mematuhi undang-undang jalan raya dan tidak mempedulikan kenderaan lain merupa kan punca peningkatan kemalangan. serta terbukti sistem demerit berkesan dalam mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya pada musim perayaan. sikap pemandu di Malaysia ini berupaya diperbetul. Ketua Polis Negara. Analisis dalam beberapa Ops Sikap sebelum ini mendapati. Tan Sri Musa Hassan baru-baru ini mahu kaedah pemberian mata 'demerit' kepada pesalah jalan raya dihidupkan semula bagi memastikan pemandu k enderaan yang banyak menerima saman disenaraihitamkan. serta Shah Alam. pemimpin. Peraturan jalan raya sepatutnya dipatu hiatas dasarsedartentang kebaikannya dan bukan takut daripada disaman pihak berk uasa. cuma pemandu di Malaysia ini perlu diberikan pendidikan. jumlah kematian akibat kemalangan hanya 50 orang setahun dan hal ini amat memeranjatka n. rekod pesalah diwujudkan melalui notis saman berkaitan dengan kesalahan terjadual dan mata 'demerit' aka n dikira. Selain usaha pihak kerajaan mengekang kemalangan jalan raya. barangkali seawal mungkin. Pemasangan Kamera Sistem Penguatkuasaan Autotmatik Automatik (AES) yang antaranya berfungsi sebagai perangkap had laju dan merakam pelbagai kesalahan trafik akan dipasang di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan da n sekitar Kuala Lumpur. PDRM meminta supaya Jabatan Pengangkutan Jalan (JP J) menghidupkan kembali kaedah pemberian mata "demerit" kepada pesalah jalan ray a bagi membendung jumlah kemalangan maut yang semakin serius sehingga mencecah 6 .

Pengguna pe rlu menganggap sasaran menurunkan statistik kemalangan jalan raya ke peringkat s ifar merupakan satu tuntutan sosial. pihak polis atau penguat kuasa memang sentiasa berusaha sedaya-up aya untuk mengekang kemalangan daripada terns bertambah. beberapa kawasan dipilih untuk fasa pertama AES sebelum diperluas ke seluruh negara. Salim Parlan berkata. kakak. guru dan sebagainya menjadi l ebih akrab kerana telefon bimbit mempunyai kelebihan yang tidak mungkin dapat di capai oleh perbualan tradisi kita. Anggota JPJ yang bertugas di pusat kawalan itu nanti akan memproses gambar yang diterima itu bagi mengenal pasti identiti dan alamat pemandu. Projek lain pula membabitkan p rogram dalam pendidikan. kejuruteraan. Jelaskan. AES akan diletakkan di lor ong-lorong kenderaan awam di Kuala Lumpur. Keadaan ini menyebabkan ramai yang men ganggap telefon bimbit sudah menjadi satu pembaziran tetapi ada yang masih menya njung kepentingan telefon bimbit ini. sekali gus mengurangkan kemalangan jalan raya dan kematian akibat na has itu. Kemudahan berhubung juga mengelakkan pelba gai masalah seperti aspek keselamatan. Sistem itu terbukti berkesan dalam mendisiplinkan pemandu dan pengguna jalan raya. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:25 0 ulasan TELEFON BIMBIT Telefon bimbit merupakan alat komunikasi penting dalam era globalisasi ini terut ama kepada golongan remaja. Telefon bimbit sudah menjadi satu bentuk perhiasan diri yang harus dimiliki oleh semua remaja. kamera pengawasan akan mengawasi aspek kesalahan lalu limas yang lain sep erti memotong di garisan berkembar dan menggunakan lorong kecemasan. Amerika Syarikat. dan K orea Selatan telah lama menggunakan Sistem ini dalam usaha mendisiplinkan pemandu dan pengguna. Konsep sistem pesanan ringkas (SMS) yang unik bersama-sama dengan ikon dan lagu atau irama menjadikan penggunaan teknologi in i untuk berinteraksi begitu romantik. . China. Tegasnya. H ubungan antaa ibu bapa. Namun. adik. Penggunaan telefon bimbit yang begitu meluas ini tel ah membuktikan bahawa teknologi ini penting kepada remaja dan impak negatif yang timbul. abang. Melalui AES. Usaha mensifarkan nahas jalan raya tidak ki ra sama ada sempena perayaan mahupun di luar musim perayaan bukanlah suatu perka ra yang mustahil. Penguatkuasaan. kawan. Pengarah Penguat Kuala JPJ. lampu-lampu isyarat di seluruh Shah A lam dan juga di kawalan perangkap had laju di Lebuh Raya Utara Selatan. dan perlindungan alam sek itar. Lantaran itu.etiga. Kecanggihan telefon bimbit sering menarik minat remaja sehingga a da yang sanggup menahan lapar atau bekerja ketika cuti sekolah semata-mata untuk mendapat telefon bimbit yang lebih baik. Jadi. apakah kebaikan-kebaikan tel efon bimbit kepada remaja? Satu kebaikan memiliki telefon bimbit ini ialah kemudahan untuk berkomunikasi. setiap pengguna haruslah mempunyai komitmen yang per lu ditunaikan setiap kali berada di jalan raya. tidak membuang masa untuk menunggu dan me ndapat ketepatan tentang sesuatu perkara yang sering menimbulkan masaalah kepada remaja kini. soal keselamatan di jalan rays adalah tanggungjawab setiap individu sebagai pengguna jalan raya dan bukannya tanggungjawab pihak berkuasa atau kerajaan semata-mata. telefon bimbit memang membawa kebaikan kepada remaja dalam a spek komunikasi. AES iala h antara empat projek yang dicadangkan kementerian itu di bawah Pelan Induk Kese lamatan Jalan Raya selama lima tahun (2006-2010). kamera mengawasi setiap pergerakan kenderaan dan mencatat kelajuan dan makl umat itu dihubungkan ke pusat kawalan untuk mengenal pasti kenderaan yang melaku kan kesalahan lain lintas. Negara-negara seperti Australia. Fasa pertama AES ak an mula digunakan menjelang musim perayaan tahun ini. Secara tuntas. Pemasangan sistem yang dilaksanakan oleh JPJ itu bertujuan memastikan pengguna jalan raya s entiasa mematuhi undang-undang lalu limas dan sebagai bukti pendakwaan. Eropah.

telefon bimbit mampu menyebabkan remaja mengalami masaah kewangan yan g serius. Akibatnya. masalah jenayah kolar putih ini turut merebak lantaran sikap masyara . telefon bimbit harus dikawal penggunaannya terutama kepada remaja. Lan taran itu. Jela slah. Ibu bapa harus menegur dan memarahi anak mereka yang keterlaluan menggunakan tek nologi ini. Faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah mengatasinya Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. Masyarakat menganggap masaah rasuah ini bermaha rajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus terutama dalam as pek pemberian tender dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengamb il kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Mungkin remaja harus lebih bijak da lam kemelut ini supaya mereka terus dihormati oleh masyarakat Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:21 0 ulasan RASUAH : PUNCA DAN CARA MENGATASI Karangan Rasuah. Keti adaan sistem pemantauan yang berkesan telah menyebabkan ramai kaki tangan awam y ang terangsang untuk melakukan jenayah yang keji ini. S emakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan perseps i masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesua tu terutama dalam aspek ekonomi. punca dan langkah yang ef ektif untuk menanganinya. telefon bimbit yan g mempunyai pelbagai guna ini penting dalam memastikan remaja kita menjadi remaj a berinformasi. banyak pelajar akan terjejas prestasi pelajarannya kerana penggunaan telefon bimbit. lagu dan data peribadi. Mereka juga sering menghabiskan masa dengan membuat SMS atau berbual sehingga melupakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar iaitu belajar. Jelaslah. Keadaan ini mungkin membawa mereka terpaksa mencari w ang dan ada yang terpaksa beralih ke arah cara yang negatif seperti mencuri. Konklusinya. Sudah pasti impak yang paling banyak dipaparkan ialah penggunaan telefon bimbit ini menyebabkan kos hidup remaja bertambah. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Teknologi ini memudahkan pelbagai maklumat disalurk an seperti berita. penggunaan telefon bimbit menyebabkan remaja tidak memberi tumpua n dalam aspek pendidikan mereka. Selain itu. fenomena sosial ini mempunyai pelbagai imlikasi. Maklumat ini berguna kepada remaja ke rana melalui penggunaan yang betul semua maklumat ini dapat memastikan remaja me mahami sesuatu atau melakukan sesuatu dengan betul. Sikap suka menggunakan telefon ini u ntuk berhubung memastikan kos turut bertambah dan penggunaan telefon yang sebegi ni menyebabkan remaja tidak nampak penggunaan kosnya sehinggalah mereka terpaksa membayar bil telefon itu. masalah ini berl eluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam sistem tadbiran awam negara kita. Namun dalam masa yang sama penggunaan telefon bimbit in turut member i sat dimensi baru kepada hubungan keluarga. Tambahan pula. Punca yang ketara tentang gejala ini sering dikaitkan dengan masalah ketelusan s istem pentadbiran kerajaan kita.Kebaikan kedua ialah telefon bimbit ini menjadi satu bentuk penyampaian informas i yang pelbagai dan menarik. Ada remaja terutama yang masih belajar mengguna kan telefon bimbit di dalam kelas ketika guru mengajar tanpa segan silu. Jelaslah.

Jadi . Mungkin konsep mencegah daripada mengubatinya lebih berkesan dalam memas tikan rasuah terus berkubur dalam tempat yang sepatutnya. Semua imej at au aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan a tau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. Bukan sahaja kurangnya pemahaman tentang masalah ini yang membawa penularan geja la sosial ini tetapi masalah ini turut mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan un dang-undang yang dikatakan lemah dalam sistem perundangan negara kita tentang is u rasuah ini. semua faktor dan langkah mengatasi kemelut sosial ini harus ditelit i dan dipantau oleh semua pihak dengan berkesan. pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begit u mudah dan berkesan. Persepsi sedemikian menye babkan mereka menganggap tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah itu sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dimalukan oleh sesiapa sahaja. mendakwa dan menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. Usaha kerajaan untuk menakutkan pesalah rasuah dan masyarakat boleh dicapai mene rusi satu kempen iklan yang efektif. Sesungguhnya. Maka. Tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada p esalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka t elah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. Ada kalan gan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang h arus dan telah dialami oleh semua negara di dunia ini. Kelewatan untuk mengatasi masalah ini mampu menjadikan nega ra kita satu negara yang begitu sukar untuk dipercayai dan diuruskan pada masa h adapan. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah a kan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat aw alnya. Semua konsep yang baik dijel askan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Rakyat masih beranggapan bahawa masih ada pihakpihak tertentu yang mengambil rasuah tetapi mereka tidak di bawa ke muka pengadi lan yang menimbulkan rasa tidak ppercaya rakyat akan keikhlasan kerajaan menanga ni isu ini. kelemahan dalam sistem kehakiman menjatuhkan huku man yang setimpal dengan kesalahan rasuah di negara ini telah memberi satu panda ngan salah tentang rasuah ini kepada masyarakat kita. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggu nakan media massa secara holistik iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet un tuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepa da pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana mereka se dar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang mereka ambil itu setelah kelu ar dari penjara. Sesungguhnya. tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat tanpa memilih bulu akan memberi petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima huk uman yang setimpal dan menakutkan mereka untuk melakukan jenayah ini. Seterusnya. Konklusinya. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehi dupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. . kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam p eperangan memerangi amalan rasuah ini. Perubahan paradigm masyarakat t erhadap rasuah perlu berlaku terlibat dahulu jika masalah ini hendak diatasi hin gga ke akar umbinya. Ringkasnya.kat kita yang tidak peka dengan polemik masalah ini secara terperinci. ku rangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah ini menyebabkan masalah ini menular secara pantas dalam masyarakat kita terutama yang tinggal di bandar-ban dar besar. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini? Su dah pasti tindakan awal ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam mena ngani kemelut ini dengan menahan.

Jadi. ada ban yak tindakan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan permainan ini terus wujud dalam minda masyarakat kita. Langkah ini memastikan berlakunya keseinambungan da lam memainkan permainan yang semakin dilupakan lantaran tiadanya tunjuk ajar yan g tepat tentang permainan tersebut. Pada pendapat anda. Konklusinya. . permainan tradisional boleh dikekalkan jika semua langkah-langkah y ang dijelaskan di atas itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Peribahan 'tepu k dada tanya selera' sesuai menjadi renungan kita semua kerana jika kita masih l eka mungkin permainan ini akan terus terkubur. Pemahaman ini kemudiannya akan dijelmakan dalam bentuk masyarakat cuba mengekalkan dan memainkan permainan ini sekerap mungkin dalam hidup mereka. pihak sekolah wajib menjadikan perma inan ini sebagai satu aktiviti sekolah yang penting untuk disertai oleh pelajar. permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarak at itu untuk satu tempoh yang tertentu seperti dalam kes masyarakat kita permain an gasing. Kekerapan bermain permaina n ini berupaya untuk mewujudkan satu kesedaran yang hakiki terhadap permainan bu daya mereka ini. pihak kerajaan boleh memajukan permainan ini dengan turut menyediakan jurulatih yang terlatih di setiap gelanggang yang t elah disediakan itu. Selain itu. Kesedaran yang dipupuk sejak awal in mampu memberi impak yang mendalam dalam jiwa seseorang pelajar seh inggalah mereka memasuki alam dewasa. Oleh itu.Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Berkaitan dengan pembinaan gelanggang. Kewujudan gelanggang ini memberi peluang kepada semua lapisan m asyarakat untuk bersama-sama menikmati permainan ini. permainan warisan budaya ini akan terus dimainkan jika ada jurulatih yang bertauliah untuk mengajar masyarakat kit a. Malah. Jelaslah. Langkah awal yang boleh dilakukan dalam menangani isu ini ialah kerajaan menyedi akan lebih banyak tempat-tempat atau gelanggang untuk memudahkan rakyat memainka n permainan ini. permainan tradisional ini boleh dikekalkan jika pihak berkuasa mengadakan promosi yang berkesan tentangnya menerusi media massa. Pemingg iran permainan tradisional ini turut diketengahkan oleh media massa yang sering menyiarkan rungutan penggiat budaya yang menganggap masyarakat belia di negara i ni sudah tidak lagi memandang tinggi permainan budaya sendiri. Sesungguhnya. Tindakan ini mema stikan pelajar kita terdedah dengan jenis-jenis permainan tradisiona sejak muda lagi dan memahami kepentingan mengekalkan permainan ini. Masalah yang timb ul ialah pihak berkuasa tidak mempunyai keinginan politik yang bersungguh-sunggu h untuk menjayakan projek sebegini. perlukan usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permaina n-permainan tradisional? Apakah definisi permainan tradisional? Sebenarnya menurut Kamus Dewan. Penayangan iklan yang be rsesuaian seperti menjelaskan aspek kepentingan permainan ini boleh menimbulkan kesedaran dalam diri masyarakat. Masyarakat kita masih lagi memainkan permainan ini tetapi semakin lama semakin dipinggirkan terutama oleh masyarakat muda di negara ini yang terlalu mengutamakan permainan moden. wau dan dam menjadi permainan tradisional. pembinaan gelanggang yang cukup oleh pihak berwenang mampu memberi nafas baru kepada keseinambungan permainan warisan budaya ini. Oleh itu. pihak sekolah boleh menjadikan permainan tradisional ni sebagai sala h satu bentuk aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar. promosi yang sesuai dan kena kepada sasaran me mberi satu dimensi baru pada permainan ini untuk terus hidup dan berkembang dala m masyarakat moden kita. Kewujudan jurulatih ini memastikan masyarakat menerima lati han yang tepat tentang sesuatu permainan itu dan berupaya mengajarkan ilmu itu k epada anak-anak mereka pula. Kelesuan minat pihak berkuasa dalam aspek in i bakal menyaksikan permainan tradisional ini semakin dilupakan.

Tambahan pula. penulis perlu membaca dengan bany ak terutama ketika mereka sedang mencari bahan penulisan mereka. perkara. penulis yang suka berjalan sudah pasti mempunyai banyak ilham untuk menulis terutama tentang kehidupan kemanusiaan. Jelasah. seseorang itu memerlukan masa yan g panjang untuk menguasainya. Membaca dan penulis merupakan satu i katan yang tidak boleh ditukar ganti. Kesimpulannya. Jadi. apakah perkara yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi penulis ya ng berjaya? Untuk menjadi penulis yang berjaya sudah pasti seseeorang itu perlu banyak menul is terutama aspek penulisan yang diminatinya. Penulis sering dianggap manusia yang bijak dan unik kerana berupaya menerangkan sesuatu aspek kehidupan. sikap suka berdiskusi memastikan penulis itu mampu untuk melihat sesuatu tajuk penulisan mereka dengan lebih baik. Kerjaya sebagai penulis dikatakan satu kerjaya yang glamor terutama kalau hasil penulisannya berupaya dijual dengan banyak. Malah. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman . masih ramai y ang menganggap kerja menulis mudah dan tidak perlu satu masa yang panjang untuk menguasainya. seseorang yang ingin menjadi penulis per lulah banyak menulis tanpa ada perasaan jemu. Perbincangan ini berupaya menghasilkan satu kefahaman yang sejati tentang taju k yang sedang ditulis oleh penulis itu. suka membaca dan m embuat renungan tentang kehidupan dengan lebih kritis. penulis juga harus banyak membaca terutama pembacaan yang berbent uk akademik atau bersesuaian dengan penulisan mereka. Oleh itu. cara pembaca memahami karya dan mungkin cara mendapatkan ilham untuk menulis. Selain itu. Lantaran itu.Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:07 3 ulasan CARA-CARA MENJADI PENULIS YANG BAIK Nyatakan cara-cara untuk menjadi seorang penulis yang baik.P engalaman yang diperoleh menerusi aktiviti berjalan atau mengembara ini berupaya menjadikan penulis lebih matang dan faham tindakan manusia terhadap sesuatu mas alah yang timbul. Penulis juga seperti kerjaya lain yang memerlukan seseorang itu untuk selalu berlatih sebelum berupaya menguasai a spek penulisan dengan baik. penulis yang berjaya ialah penulis yang rajin. lama-lama menjadi kain membukti kan bahawa untuk menjadi penulis yang berjaya. Sikap media massa yang sering menayangkan kejayaan seseorang penulis turut menjadikan kehidupan penulis menja di buruan media massa terutama akhbar yang mementingkan berita sensasi. Keadaan ini membolehkan penulis memiliki banyak pengalama n tentang kehidupan terutama perkara yang boleh menjadi topik penulisan mereka. Latihan demi latihan ini memberikan penulis satu gam baran sebenar tentang cara menulis. Namun. sikap penulis yang baik juga banyak bergantung kepada sikap yang suka men gembara atau berjalan. Maka. Pembacaan memberikan merek a lebih banyak kefahaman tentang teknik penulisan penulis lain dan juga menajamk an minda mereka terhadap sesuatu topik itu. peristiwa atau apa-apa dengan mudah tetapi ber kesan. Sikap penulis yang peka t erhadap sesuatu perkara menjadikan diri mereka begitu unik. Peribahasa 'sehari selembar benang. penulis juga harus memiliki sikap suka berbincang dengan orang lain tentang sesuatu perkara terutama bahan yang akan dijadikan asas penulisan mereka . Sikap menerima pandangan membina atau kr itikan orang lain menjadikan penulis itu lebih berjaya dan matang dalam penulisa nnya.

remajal ah yang akan menjadi warisan hutan negara kita. Kerajaan boleh mengenakan syarat ba hawa setiap pokok yang ditebang harus diganti dengan dua atau tiga batang pokok. Ker ajaan pula memang mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan hutan negara t erus wujud dalam tempoh 100 tahun akan datang dengan melakukan pelbagai langkah drastik. Langkah ini boleh dilanjutkan dengan menjalankan kempen kesedaran terutama dalam kalangan remaja. Pesalah turut dimaklumkan kesalahannya di dalam media massa untu k memberi peringatan kepada masyarakat. Jelaskan langkah-langkah yang mampu diambil oleh kerajaan dalam menangani kemelu t ini. Sikap tegas dan telus kerajaan dalam mel aksanakan undang-undang memberi impak yang ketara dalam usaha menangani kemusnah an hutan. Tindakan ini dipanjangkan terhadap hukuman kepada pesalah yang memusnahkan hutan negara. Kesimpulannya. tindakan yang paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan h utan sebagai Taman Negara dan Hutan Simpan Kekal. Sememangnya hutan negara sedang mengalami proses kemusnahan yang mahu hebat. Selain itu. kerajaan boleh mewajibkan semua pokok yang ditebang atas sebarang aktivit i ekonomi seperti projek perumahan. Cuma.Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:05 0 ulasan Tema 7 . Usah kita semua menuding jari tanpa mahu menerima atau mengakui kesila . Langkah ini akan menyebabkan semua ahli perniagaan berfikir dua kali sebelum be rsetuju untuk menjalankan sebarang projek atau berhati-hati dalam tindakan merek a menebang pokok yang berada di dalam kawasan projek mereka. Kawasan hutan yang terlalu luas agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil bilangannya. pembalakan. masalah hutan negara memang serius dan semua pihak harus bertangg ungjawab. hidupannya dan impak sampingan nya seperti kejadian banjir serta tanah runtuh. Pihak kerajaan seharusnya menjalakan kempen di sekolah-sekolah dengan menerangkan peri pentingnya hutan dalam ekosistem kita terutama ketika d unia sedang mengalami perubahan cuaca global ini. satelit dan heli kopter untuk tujuan pengawasan turut memudahkan kerja kerana kawasan hutan negar a memang luas. Pelbagai usaha telah dilakukan tetapi masih gagal. Peruntukan undang-undang turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah tidak ternilai negara it u. Tindakan secara undang-undang ini memastikan kawasan hutan itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk me nebangnya demi mengaut keuntungan jangka pendek. masyarakat masih belum men yedari dan mengambil pengajaran daripada berita-berita yang menyedihkan ini. Remaja yang sudah memahaminya akan lebih bijak bertindak apabila mereka menjadi dewasa atau terlibat dalam pro jek pembangunan yang memerlukan satu kawasan hutan dimusnahkan. pasukan penguatkuasa terutama renjer hutan harus ditambah jumlahnya. Hukuman yang dikenakan haruslah lebih berat yang melibatkan hukuman pen jara dan denda. Set iap hari akhbar akan menyiarkan kemusnahan hutan.Biolembangan ( Buku Teks T5) Hutan negara kita semakin pupus lantaran sikap sesetengah masyarakat yang menjal ankan aktiviti pembalakan terutama secara haram. Sebenarnya. dan pembinaan empangan diganti s ecepat mungkin dalam kuantiti yang tertentu. Penggunaan teknologi seperti kapal terbang. Pengawasan yang cekap mampu memastikan kawasan hutan belantara ki ta tidak dicerobohi begitu mudah. Malah. Lagipun.

R umah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas .pan yang telah berlaku. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman http://azman-duniaku. Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Tanpa kerjasama semua teruta ma masyarakat. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga e mas ini. Namun. Interaksi ini turut memberi remaja sat u peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api.com/ Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:59 0 ulasan USAHA MENGHARGAI WARGA TUA Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik. berhampiran taman. Jadi. Selain itu. Langkah ini turut menjadikan kehidupan merek a lebih menarik dan tidak membosankan. Maka. Reka ben tuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. kerajaan perlulah mengada kan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas.blogspot. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak warga emas ini. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesi hatan negara yang semakin baik. Ruma h yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua y ang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. . kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan perc uma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang. kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidup an harian. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keh idupan warga tua semakin baik. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Warga emas turut berpeluang untuk menggun akan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Aktiviti beramah mesra dengan ge nerasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu l angkah awal. langkah ini mamp u memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. Lantaran itu. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencar i jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidu pan dengan lebih baik. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. hutan kita pasti akan lenyap. Dalam perkhid matan kesihatan. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menj ana pendapatan kepada warga emas ini. Malah. Wa rga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berla ku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyaraka t. Semua pihak harus duduk semeja dan mencari jalan untuk m enyelesaikan kemelut yang memang sukar diatasi ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful