KESALAHAN..........................-->PEMBETULAN i) *Kebanyakkan........................... kebanyakan ii) *berkerjasama............................bekerjasama iii) *kadang-kala..............................kadangkala iv) *penyalah gunaan..................

....penyalahgunaan v) * Disamping itu............................Di samping itu vi) *kerosakkan...............................kerosakan vii) *anti-merokok...........................antimerokok viii) *serious...................................... serius ix) *terguris........................................tergores x) *seringkali .....................................sering kali xi) *biadap.........................................biadab xii) *television....................................televisyen xiii) *penguatkuasa............................penguat kuasa xiv) *dairi ............................................diari xv) *barang kali...................................barangkali xvi) *mengulangkaji.............................mengulang kaji xvii) *menyosalsiasat...........................menyoal siasat xviii) *bersatu-padu............................bersatu padu xix) *ibu-bapa......................................ibu bapa xx) *pasca kemerdekaan...................pascakemerdekaan PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN · Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu · Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda k ita telah . · Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. K eadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. · Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan denga n pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kit a acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetus kan oleh rakyat kita sendiri. · Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini · Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN · Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraika n dengan terperinci demi kebaikan bersama. · Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masa lah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama. · Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drasti k dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara k ita ini. · Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan penda pat yang menyatakan . · Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · · · · · Kita dapat menyaksikan betapa Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana Lazimnya, dalam keadaan Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah Pada hemat saya

· · · · · · · · · ·

Pada pandangan saya Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa Sebagaimana yang kita ketahui Sebagaimana yang kita maklumi Sejak awal lagi Sejak kebelakangan ini Selain itu, pada masa ini juga Seperti yang telah dinyatakan Umum mengetahui bahawa Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bagi sesetengah orang Begitu juga dengan Begitu juga halnya dengan Bertitik tolak daripada itu Bukan itu sahaja Dalam hal ini Dalam konteks ini .. Dalam zaman yang serba canggih ini Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa Dengan adanya Dengan berbuat demikian Dengan perkataan lain .. Disebabkan hal itu Disebabkan keistimewaan inilah kita .. Hal ini berlaku disebabkan Hal ini penting dalam Hal ini serupa dengan Hal yang serupa berlaku apabila Ini disebabkan Ini membuktikan bahawa Ini menggambarkan bahawa Ini secara tidak langsung akan Ini semua meninggalkan kesan kerana Ini tentu sekali membuatkan Jadi kita perlu Jadi kita hendaklah Keadaan ini tentunya Lantaran itu sehingga kini Kesemua ini menyumbang kepada Kita mengakui hakikat bahawa Kita sering menonton di kaca televisyen Kita sering membaca di dada-dada akhbar Memandangkan keadaan yang sedemikian Namun sejak kebelakangan ini Oleh itu, bolehlah dikatakan Secara logiknya masa yang Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita Keadaan ini seharusnya boleh Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini Kendatipun demikian, kita masih Yang paling nyata ialah Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan

· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian enunjukkan bahawa sebanyak PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · · · · · · Sebagai contohnya Biar kita lihat Biar kita ambil contoh Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah Sebagai analoginya, Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

.. pada tahun

m

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN · · · · · · · · a · Intihanya, Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas Konklusinya, Dengan ini diharapkan Bukan itu sahaja Mudah-mudahan perkara ini Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sam dituruni, insyallah perkara ini akan Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis. Yang Arif lagi bijaksana, panel penilai dan rakan-rakan yang dihormati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah Ke Arah Memupuk Mina t Membaca dalam Kalangan Masyarakat . Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya, beberapa hari yang lepas, saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk menga jar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. Daerah terakhir yang saya ku njungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. Di setiap daerah, saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar, siapakah yang membaca surat khabar p ada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah, tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca, mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang m elanda negara. Inilah gambaran budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. Oleh itu, tidak hairanlah jika, Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa pura ta membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. Keadaan ini am at menyedihkan, tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan p emimpin masa depan, maka usaha-usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pad a hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh se mua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Pada pendapat saya, pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya mem baca dalam kalangan masyarakat. Sebelum ini, banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. Malahan, Kampung Buku di Langkawi yang dihar apkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca, dilaporkan terbia r dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membin anya. Oleh itu, kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak p ada tahun lepas, yang mahu menjadikan Malaysia sebagai Negara Pembaca perlulah dis

Pada masa yang sama. I buy food. iaitu dengan menj adikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar. apalah salahnya jik a kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembl eng tenaga. Tuan-tuan dan puan-puan. I buy books. misalnya BBC 1. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. masyarakat kita. Selain itu. Tuan-tuan dan puan-puan. membua t penyelidikan dan melakukan penemuan baru. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. radio. Di Amerika Syarikat. When I have money. Oleh itu. Apakah maknanya kata-kata itu. Selain kerajaan. maka terealisasilah juga Dasar Buku Negara yang berhasrat u ntuk menjadikan masyarakat Malaysia. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. mal ahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. dan sebagainya. suatu gerakan besar-be saran perlulah dilakukan supaya. seper ti TV. TV UK. Hampi r setiap rumah. media massa turut memainkan perana n yang penting. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. membantu masyarakat kita m embudayakan membaca. di samping mendapat keuntungan. orang ram ai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. Toko-toko buku pu la akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada r ak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. bukan sahaja suka membaca malah berupaya un tuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. dengan tere alisasinya hasrat ini. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. Negara Pembaca yang dihasratkan ialah negara yang buk an sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. terbudaya untuk merancang perb elanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian . Pad a tahun 2004. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. tuan-tua n dan puan-puan? Maknanya. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bah an bacaan. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna henda klah dibangunkan. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu progra m untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom. sebagai langkah yang ke-4. Oleh itu. Tuan-tuan dan puan-puan. Erasmus melebihutamakan buku. membaca itu amat penting buat santapan minda. akan terluna slah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk buday a membaca. mempunyai radio dan televisyen. Tuan-tuan dan puan-puan. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. Erasmus Mundus. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbuda ya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. perpustakaan desa dan p erpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke s eluruh ceruk rantau. Oleh itu. pihak swasta dan orang persendirian juga b oleh membangunkan perpustakaan. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. tuan-tuan dan puan-puan. saya yakin dan percaya. jel as bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terha dap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. . jika kita boleh menciplak ba nyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. United Kingdom. mereka ada wang. Oleh itu.ambut baik oleh semua pihak. Bagi yang berkemampuan sedikit. Cara nya mudah sahaja. lending library atau circul ating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. malah melanggan Astro. If any is left. tuan-tuan dan puan-puan. Selain dasar dan polisi kerajaan. sedangkan kepentingan m akanan datang kemudian. Sela in syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterj emahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita.

Sejak mesi n Gutenberg dicipta pada 1450.. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. Tuan-tuan dan puan-puan. Keamanan tidak akan tercapai kalau kita tidak mempunyai suasana yang baik dan jika tidak wujud perpaduan. Sebenarnya. Kalau kita tidak berusaha mempertahankan keamanan. Oleh itu. Sistem pentadbiran kita itu menjadikan n egara kita ini selamat. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik d engan mengamalkan tabiat membaca. Ini berm akna. ialah peranan ibu bapa. kerana konsep kejiranan mampu membawa dan mengekalkan keamanan . Keamanan dan ketenteraman ini pula menjadikan negara kita lebih maju jika dibandingkan dengan sesetengah negara sedang membang un.000 tahun! Malah. keselamatan dan ketenteraman di negara ini. anda pe rlu hidup 250. sekitar 1. melihat atau menikmati buku sec ara bercerita. Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. kita ak an ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. Tuan-tuan dan puan-puan. Oleh i tu.buku. Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi. Mereka perlu meningkatkan semangat kejiranan dan persaudaraan. Oleh itu. Menjelang usi a remaja pula. penyuburan sikap suka membaca perl u dipupuk sejak kecil lagi. menghayati dan menghargai keam anan yang dinikmati di negara ini. saya yakin dan p ercaya. malah perlu menja di suri teladan. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasi kan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca ole h mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. Diharapkan dengan cara ini. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. Se kiranya negara menjadi huru hara. Jika ini dilaksanakan. an da memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. Sebagai permulaan. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. SEMANGAT KEJIRANAN @Rakyat Malaysia keseluruhannya perlu mensyukuri. belikan buku-buku ceri ta yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. Berdasarkan kajian. setiap hari. marilah sama-sama kita menyema i budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu mewujudkan masyaraka t yang maju dan progresif. Bertepat an dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara. inilah modalnya untu k kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebag aimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. Sekian.5 juta judul baru menemui pembaca. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala mel entur buluh biarlah dari rebungnya. @Keselamatan dan keamanan yang terdapat di negara kita ini telah diusahakan oleh pemerintah dengan penuh tanggungjawab. Apabila usia bertambah. pemulihan untuk menjadi aman semula bukan suat . pada setiap tahun. anak-anak boleh dibacakan be d time story sebelum mereka tidur. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi p emangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi ana k-anak untuk membaca. Akhirnya. setiap hari. dan aman. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang wal aupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. @Keamanan dan ketenteraman inilah yang hendak kita pertahankan. negara akan menjadi kacau bilau dan huru hara . begitu banyak ilmu ya ng ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. bukan fatamorgana semata-mata. @Rakyat harus menghargai dan mensyukuri keamanan. terima kasih. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja.

Kita hendaklah membiasakan diri bertanya khabar dan kesihatan diri serta anak-anak jiran dapat menjadi penghubun g kepada amalan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman sesama jiran a pabila ditimpa masalah atau kesulitan yang akhirnya memberi jalan penyelesaian k epada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. tegur-menegur. REMAJA : PENGISIAN & PENGHAYATAN KEMERDEKAAN Pengenalan . ingat-mengingati. dapat diwujudkan rasa kasih .Konsep kejiranan dan persaudaraan ini adalah sebahagian daripada perkara y ang dianjurkan oleh Islam. bermusuh-musuhan dan sifat-sifat negatif lain yang b oleh membawa kepada perpecahan. Aktiviti bergotong-royong membersih kan kawasan kampung dan sebagainya sememangnya dapat memupuk dan meyemai hubunga n baik dan semangat kejiranan. Ini dapat dilakukan sama ada melalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. @Kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan da n menghidupkan semangat hidup berjiran. Gejala-gejala sosi al seperti bersekedudukan. samseng dan sebagainya. @Semangat kejiranan dan persaudaraan yang akrab juga akan dapat menghilangkan pe rasaan iri hati. percaya m empercayai dan perkongsian bijak antara mereka. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada mas a kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Kekuatan hubungan kejiranan yang sempurna dan ha rmoni mengukuhkan ikatan kasih sayang yang kadangkala melebihi daripada keluarga sendiri. berdengki. @Jiran ialah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. a tau ukhuwah. @Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian.Kita akan lebih mengenali jiran apabila b erkunjung atau menziarahinya. hingga timbul suatu kekuatan dalam ka langan rakyat untuk tolong-menolong. Suatu nilai yang paling utama dianjurkan oleh Islam i alah persaudaraan dan kejiranan ada hubung kaitnya dengan dengan persaudaraan. sayang menyayangi. Impian mempunyai jiran yang baik tidak akan terlaksana sekiranya kita sendiri belum menjadi seorang jiran yang baik terlebih dahulu. Melalui persaudaraan dan semangat kejiranan. Jika kita dapat benar-benar mengamalkan semangat kejiranan akan timbullah sifat bersih hati dalam kalangan masyarakat.jir an ialah orang yang paling dekat untuk memohon pertolongan pada saat kita ditimp a bencana atau musibah. berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika ji ran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkan kepada pihak berwajib s etiap kali menyedari berlaku perkara. Kerana itu. bantu membantu.perkara yang meragukan. Walau sebesar ma na sekalipun gelombang perubahan yang melanda masyarakat kita namun semangat kej iranan tetap menjadi keutamaan. @Konsep kejiranan serta konsep persaudaraan memang cukup menarik dan mesti dikek alkan. @Jiran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi.u perkara yang mudah untuk dilaksanakan.Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupak an contoh ampuh untuk dijadikan iktibar. sehinggaka n seseorang itu merasakan dirinya begitu lemah jika tanpa berjiran.Kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabil a kita atau mereka sanggup mengetepikan kesenangan dan kerehatan diri semata-mat a untuk membantu jiran pada masa diperlukan. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang akan menambahkan pengetahuan dan mem beri manfaat kepada kita. @Peranan jiran amat penting dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebu ah negara. Kehidupan yang mendapat keberkatan adalah kehidupan yang sentiasa dike lilingi dengan kebaikan dan kesejahteraan serta jauh daripada anasir kerosakan d an kebinasaan.

kita perlu mengajar erti kemerdekaan ini bukan dari aspek konteks sejarah nya sahaja. Merdeka jiwa maknanya satu proses kebebasan daripada belenggu ser ta anasir yang mengongkong pemikiran. Ketiga. . Kefahaman tentang merdeka itu hanya diberi sekadar kulit dan material . kita sering kali dibelenggu oleh pelbagai isu nasional termasuklah masalah so sial yang tidak putus-putus. cinta akan kedamaian dan keazaman untuk menghancurka n segala anasir buruk yang hendak menghancurkan negara pasti tidak berlaku. kefahaman remaja bahawa kemerdekaan yang paling utama pada ketika dan sa at ini idalah merdeka jiwa daripada segala bentuk penjajahan sama ada material a tau spiritual. Kepercayaan kita akan perjuangan mereka ini bukan sahaja dari aspek personaliti semata-mata tetapi lebih daripada itu. dengan kemajuan yang semakin pesat serta kemakmuran yang semakin melat a. `kasihkan watan itu sebahagian daripada iman'. Kedua. budaya kerja dan segala yang berkaitan den gan ilmu pengetahuan. Dasar perjuangan mereka yang sebenarnya perlu disemat dalam dada para remaj a terutama pelajar-pelajar sekolah. kekangan besar mereka adalah mo dus operandi untuk memimpin golongan muda terutama golongan pelajar agar menghar gai kemerdekaan. Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amala nnya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kep ada negara.PATRIOTISME sering kali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terha dap negaranya sendiri. Kemelut sosial ini yang menjadi barah besar rakyat di negara ini harus dihadapi dengan penuh persediaan . Apabila negara semakin maju serta mencapai segala bentuk kemajuan material. Budaya kasih akan negara. (sekadar menyebut beberapa na ma). R azak.Konteks kecintaan ini ada hubung kaitny a dengan agama dan iman seseorang. Golongan lama boleh memikirkan metodologi yang berkesan supaya anak-anak pascame rdeka ini tidak akan hanya pandai menyebut merdeka tetapi tidak langsung menjiwa i erti kemerdekaan sebenarnya. siapa dia Datuk Bahaman. Ini adalah landasan perjuangan yang tidak putus-putus yang akhirnya membaw a kepada hasil yang amat besar dan berkesan. Syeikh Daud Abdullah al-Fatani. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang sentiasa subur dengan e lemen-elemen positif yang mampu untuk membentuk gambaran kehidupan secara lebih baik. Dalam dunia globalisasi dan ledakan era teknologi maklumat. Kemerdek aan yang dicapai tidak dilihat daripada perspektif pengorbanan. semangat patriotisme amat penting seperti yang sering disebut melalui sabda Rasulullah. Ini merupakan kaedah yang har us disentuh untuk dijelaskan kepada anak muda. Tun Abd. Sebab itu program-program patriotisme dan akt iviti harus digiatkan sama ada di dalam atau di luar sekolah agar budaya ini tid ak hanya jadi siulan semata-mata. sejak di bangku sekolah lagi melalui aktiviti-aktiviti persekolahan yang memfokuskan program dan aktiviti menanam sikap kasih akan negara. maruah diri dan perpaduan. Datuk Maharajalela. Anak-anak muda alaf baru hanya mengenal merdeka dari kaca mata sejarah. Membebaskan Diri Daripada Belenggu Masalah Sosial Walaupun telah 51 tahun kita merdeka dengan pelbagai kejayaan gemilang yang kita peroleh. Episod-episod perjuangan dari segi susur gal ur yang berlaku pada ketika itu. Sikap sebegini tidak perlu tunggu semata-mata ketika hampirnya saat merayakan kemerdekaan teta pi sebaliknya haruslah secara berterusan. Penghargaan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana tanpa diberi pemahaman yang jelas pasti kemerdekaan ini akan tinggal sejarah.Kecintaan kepada negara ini haruslah disemai perta manya. punca penentangannya. s eorang ulama besar Patani pernah mengingatkan kita bahawa mempertahankan negara daripada penjajahan ataupun tekanan kuasa asing adalah fardu ain. cara penentangan berlaku dan alasan-alasan penentangan perlu kita telusuri. seki ranya erti merdeka tidak ditanam sedalam-dalamnyaPemahaman dan falsafah merdeka harus diterjemah dengan makna dan interpretasi yang jelas khususnya dalam memimp in generasi muda. Mereka harus dididik dengan jelas tentang rasionalnya mereka h arus memahami makna merdeka dan bagaimana mereka harus membuktikan kesetiaan dan kasih mereka akan negara secara jelas dan benar. seperti kita hanya mengenal siapa dia Tunku Abdul Rahman.

. #Mewujudkan dana keceriaan sekolah daripada pelbagai pihak. #Memberi tumpuan kepada kawasan padang yang perlu diceriakan dan meningkatkan ke mudahan untuk keselesaan pelajar. #Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap atau menghayati slogan seperti Sekolahku Rumahku . #Meminta nasihat dan bantuan daripada konsultan atau pihak luar yang lain yang b erpengalaman bagi meningkatkan keceriaan landskap kawasan sekolah. gerak kerja yang pantas serta melakukan tindakan mengikut tatasusila yang be rlandaskan nilai-nilai yang baik. #Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria . Jiwa merdeka juga ada hubung kaitnya dengan membebaskan diri daripada belenggu k ebendaan. w akaf diskusi dan laluan pelajar dengan lebih banyak. Suasana dan persekitaran sekolah yang bersih. Maknanya golongan yang merdeka jiwa adalah mereka yang tidak mudah dib eli dengan wang ringgit dan tidak semudahnya dibuai dengan nilai dan kemewahan d unia. Mempunyai jiwa dan akal yang bersih hasil daripada pendidikan serta tarbiah yang sebenar-benarnya.jasmani dan intelek. #Menyediakan kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu. iman dan amal. Orang seperti ini yang ingin kita lahirkan. #Mewujudkan kerjasama antara warga sekolah.Manusia yang merdeka jiwanya adalah orang yang mempunyai akal fikiran yang posit if.Mempunyai iklim sekolah yang ceria. tenteram amat perlu bagi me ningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emos i. tempat istirahat . Keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah adalah penting bagi meningkatkan mutu p endidikan . #Menceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan. Cintailah Sekolah Kita dan sebagainya dalam kala ngan warga sekolah. Objektif Program Keceriaan Sekolah #Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis. Program keceriaan sekolah mempunyai matlamat untuk mewujudkan sebuah sekolah yan g mempunyai persekitaran yang bersih. Golongan yang merdeka jiw anya juga adalah mereka yang sentiasa positif dalam melakukan kerjanya demi kema juan dan kemakmuran negara. dan mempunyai kemudahan yan g mencukupi untuk pelajar iaitu selaras dengan visi kebanyakan sekolah iaitu bag i mencapai kegemilangan akademik. rohani . #Memupuk sikap bertanggungjawab pelajar dan seluruh warga sekolah terhadap kewuj udan #institusi pendidikan mereka. Perancangan Strategik Program Keceriaan #Mengenal pasti kawasan sekolah dan kelas yang perlu diperindah dan diceriakan. tenang dan selesa penting ke arah tercapainya visi dan misi sekolah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. #Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pelbagai kemudahan dan prasarana di kawasan sekolah. #Membahagikan tugas menceriakan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan ber uniform. PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH Pengenalan Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan k ecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. Kejayaan negara dan bangsa disambut dengan penuh rasa insaf dan yakin melalui us aha dan pengorbanan serta gerak kerja yang sebenarnya. #Menjadikan kawasan sekolah selesa dan kondusif hingga mendorong sikap dan motiv asi positif pembelajaran dalam kalangan pelajar. kokurikulum dan sahsiah warganya yang berteras kan ilmu. ceria. cantik. ceria.

sek olah mestilah memastikan bahawa bilik darjah atau kelas sentiasa dalam keadaan y ang bersih dan ceria. tiang larit dan sebagainya di kawasan sekolah. mereka berpeluang menilai kedudukan dan pencap aian sekolah berkenaan. 2. #Menjaga kesuburan pokok bunga supaya kelihatan segar.Melaluinya para pelajar dapat mengenal pasti potensi dan keupayaan mereka sebagai pemimpin selain membentuk disiplin diri apa . Sekolah-sekolah lebih ceria dan selamat malah kadar kemalangan di kawasan sek olah juga amat berkurangan. 3K juga memberikan ruang kepada para pelajar untuk berinteraksi sesama mereka melalui kerja-kerja yang dilakukan di luar bilik darjah menyediakan taman dan l andskap di kawasan sekitar sekolah.membina menara jam. Kebersihan dan Keindahan Ala m Sekitar Sekolah telah diadakan selama lebih 18 tahun sejak tahun 1991. Untuk mencapai kecemerlangan . 6. 4. #Menambahkan bilangan pokok bunga yang sesuai untuk memperindah kawasan sekolah. emosi. Program ini telah memberi impak yang besar terhadap pembangunan pendidikan di sekolah-s ekolah di seluruh negara. Rasional polisi keselamatan diperkenalkan ialah untuk membe pendedahan kepada warga sekolah mengenai keselamatan fizikal. tapak pelupusan dan kawasa n pembersihan dengan lebih baik. rohani dan intelek.membina papan kenyataan berinformasi di setiap taman. PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH 1. #Menambah kerusi batu di tempat-tempat yang sesuai bagi tempat rehat pelajar. emosi. Program ini dapat menjana keinginan pihak sekolah untuk terus meningkatkan ke majuan sekolah kerana melalui 3K. memb ina arca di kawasan taman. #Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama da n pertandingan yang sihat antara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlanga n dalam akademik dan disiplin pelajar . Keceriaan Bilik Darjah Atau Kelas #Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana dalam bilik darjah.#Membaiki dan menceriakan kawasan pembuangan sampah . 7. 3. en ri an Terdapat sekolah yang memberi tumpuan kepada aspek keselamatan sebagai kompon utama Program 3K. Kerja berpasukan dalam kalangan warga kerja sekolah dan kepimpinan pengetua t elah membuahkan hasil dengan meningkatnya prestasi kecemerlangan pendidikan di s ekolah-sekolah berkenaan. Program ini telah mengubah budaya warga sekolah dan masyarakat setempat kepad a budaya yang lebih baik apabila kadar ponteng sekolah menurun. mengecat pasu bunga. #Mengadakan kempen keceriaan secara berterusan termasuk aktiviti gotong royong m embersih kawasan sekolah dalam kalangan warga sekolah seperti kempen sumbangan p okok dalam kalangan warga sekolah. pertandingan bilik darjah bersi h dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar senti asa berada dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran de ngan baik. kes vandalisme b erkurang dan prestasi akademik meningkat. 5. membina kolam dan air terjun dan m embina laluan berbumbung di kawasan taman dan membina taman herba baru. sosial d teknikal. Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendi dikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasma ni. Untuk mencapai tujuan ini. Program 3K atau Program Peningkatan Keselamatan. #Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatk an dari masa ke masa.

Jika tidak kerana angin masakan po Oleh itu. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:38 4 ulasan Jumaat. Sumber : Blog Cikgu Shuhaimi Sulaiman. alangan pelajar kok bergoyang . Mereka sanggup berbuat demikian h anya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada o rang lain. 8. Bak kata pepatah tiada penyakit yang tiada penyembuhnya . ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin ka pada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. pelajar. Dengan itu. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. kerajaan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sema kin gusar.Antar anya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah h arus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral. Jika kawan-ka wannya merupakan pembuli. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawa nnya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. masyarakat dan lain-lain lagi . Di samping itu. Pendidikan Islam. 2009 April 03 Kejadian Buli Satu Fenomena Sosial Buli semakin berleluasa di sekolah kita. . Te punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar y ang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli. menghina. mengejek. Selain itu. pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli in i merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya dari pada terbabit dalam kes buli ini.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini. ibu bapa. rdapat beberapa kes buli ini. Pengawasan yang longgar d i sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. Ibu bapa yang selal u sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka.bila dilantik mengetuai sesuatu projek. Mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan. kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam k dan semakin serius masalahnya. menumbuk. memaki dan sebagainya yang dilak ukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan sepe rti memeras ugut. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbaga i pihak seperti pihak sekolah. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah seta mpuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Menurut kajian. Pendidikan S ivik dan sebagainya. Memang tidak boleh dinafikan bahawa de wasa ini. Melalui 3K . Huraikan punca-punca tercetusnya masalah ini dan langkah-langkah untuk menangani nya. guru dan guru besar dapat berinteraksi dalam suasana ya ng lebih mesra sekali gus menjalin hubungan baik antara mereka dan memudahkan pe laksanaan segala urusan berkaitan pendidikan di sekolah itu. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi.

ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mer eka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Di samping itu. Bak kata pepatah bapa borek.Selain itu. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Selain itu. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi me ngatasinya bersama-sama. pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan nya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Penceg ah Jenayah di sekolah dengan aktif. Namun begitu. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. menghina orang dan sebagainya. Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentias a melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dal am usaha untuk membendung gejala ini. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam k es buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pela jar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. sedangkan mereka j uga sering mengejek. Manakala. impian negara kita yang ingin m . Para pelajar yang ternampak kes buli itu b erlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepa da pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mun gkin demi kesejahteraan sekolah. ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan seng et . ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membe ndung kemelut ini. Aktiviti seperti kuiz tentang kes bu li juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. J anganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-a nak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tang gapan anak mereka. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruh i dan membaca bersama-sama. selagi masalah ini masih berleluasa. jika kawannya minat membaca buku. Jika kes ini ibicarakan. di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerj a. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa pelajar juga bukan sebalik masih tidak d lagi. Contohn ya. Tambahan pula. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lim a sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mer eka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. ceramah atau kempen seperti kempen anti-buli juga boleh diadakan sec ara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelaj ar agar menjauhi diri daripada gejala buli. anak rintih . Pihak sekolah harus mengenakan huk uman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan i tu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Natijahnya. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya p elajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan in formasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya.

(Hamka). bererti dia tidak warak. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. Tiada tercapai hanya berkata. 09. 14. faham dua menjadi satu. ~Usman Awang 06.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka mero sakkan madu. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia. Sabda Rasulullah s. 22. Semoga berkat daya usaha yang gigih. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala ra suah.sebaik-baik bekal ialah takwa. Siapa yang banyak bicara. Kalau hidup ingin merdeka. Kekitaan yang erat tiada yang berat. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. banyak pula salahnya. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. ~Horne 04. hil anglah harga dirinya. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manus ia yang jujur. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. lebih kurang kemerdekaan yan g dimiliki. 16." ~Surah al-Hajj:77 07." 18. ~Davey Jo hn Schwartz 10. Bak kata peribahasa Melayu pemuda harapan bangsa. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangan i masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh d engan onak duri ini. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. lalu di belanjakan bukan pada tempatnya atau.seburuk-buruk buta i alah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. ke tasik jua akhirnya dicari. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat ya ng membinasakan iaitu. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha un tuk mengejar impian hari esok. " ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangs aan) 11. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. baik kaya ialah kaya hati. siapa yang banyak salah. maju kita. tekun pembawa dekat. (surah Al-Baqarah:214) 20. 15. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseo rang. Ke muka maju sekata . 02. Sabar penghilang penat. hartanya akan diambil secara paksa oleh pe . sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati.a. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. 21. lebih tinggi rasuah yang ada. tetapi a dalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. 05. pemudi tiang negara . Oleh itu. Secara umumnya. siapa yang hilang harga dirinya. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. 13.elahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebag ai khayalan sahaja. ~ Saidina Ali Abu Tal ib 17." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga aka n tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya. Berunding cerdik dengan pandai. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Terbang bangau sepanjang hari. Hal ini kerana para pela jar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa d epan. Melemparkan jauh jiwa hamba. 19. 03.

Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh.SAIDINA ABU BAKAR 23. 25.nguasa yang zalim atau. kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik -makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan -mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu -manifestasi kesanggupan bangsa -manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa -masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan -masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi -masalah sosial dan susila yang meruncing -masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit -masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan -melangkah dengan seribu kekuatan . Kes ihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yan g hilang sekali hilang akan terus hilang. 24. Tunjuk menjadi telaga budi. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digu nakan untuk kejahatan atau. ajar menjadi suluh hati. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. . mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang -mendukung kebenaran yang kita sepakati -mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni -mengambil langkah sederap -menghirup udara hasil kemerdekaan -mengikut acuan sendiri -mengundang kontroversi -menjadi cerucuk utama pembangunan -menjulang negara ke puncak jagat -menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi -menyambut gamitan menara impian -menyebabkan imej negara tercalar -menyediakan kursus dan latihan yang relevan -menyembunyikan masalah utama masyarakat -mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran -mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan -milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi -muafakat merupakan inti kepada perpaduan -negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat -nilai keinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat -pandangan pro dan kontra yang dipaparkan -pelbagai cabaran yang bakal menghambat -pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat -pembentukan masyarakat sakinah -pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini -pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini -perlu dibaja kembali -perubahan yang diharap masih belum menjelma -petanda kehancuran generasi -pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditep is -kita perlu mengorak langkah -kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini -komitmen menyeluruh agensi yang terlibat -kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu -Masalahnya. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat.

laksana. kemudian daripada itu. Contoh penanda wacana seperti berikut: 1. kemudian. 2009 Februari 01 PENANDA WACANA Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi memper talikan sesuatu idea. ibarat. selepas. bersahsiah mulia dan berilmu -membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan -membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah -membetulkan ketidaktepatan fakta -membimbing mereka memenuhi impian -membina impian masa depan yang lebih gemilang -membongkar kepincangan -membuktikan sensitiviti. Sebab dan kesan: oleh itu. macam. dengan kata lain. ketika. lama-kelama an. fasal. selepas itu. sebab itu. seterusnya. yakni. Urutan : pertama. sebagai p enyimpul kata 6. umpama. lambat-laun. akhirnya 3. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tep at. tambahan pula. serta. seter usnya. Waktu : apabila. kemudian. lantaran. bak kata. hujah. seperti yang diterangkan 4. jadi. ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesat uan dan perpautan yang lengkap. kesimpulannya. akhir kata. lagi.-melontarkan soalan yang cukup penting -melupakan cita-cita yang lebih luhur -membangunkan generasi yang berketerampilan. dengan itu . selanjutnya. justeru itu. sebagai 5. akhirnya 8. tambahan lagi. Penyataan semula: iaitu. Contoh: contohnya. kepekaan dan keprihatinan mereka -mempengaruhi minda generasi muda -mempertahankan perasaan saling bersefahaman -mempertingkat dan memperteguh kefahaman -mempraktikkan elemen tolak ansur -memudaratkan kesejahteraan rakyat -menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung -menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama -menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak -menampilkan wajah baru yang disulami tekad -menangkis tuduhan yang tidak berasas -mencapai tahap yang mencemaskan -mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini -mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya -mendapat perhatian dan liputan media massa -mendepani masa depan yang tidak menentu Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 14:10 2 ulasan Ahad. di samping 2. bersebelahan dengan. Tambahan : dan. pada mulanya. semasa. dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun beru cap. seperti. Tempat: berhampiran dengan. bertentangan dengan 7. Rumusan: rumusannya. bagai. sebagai kesimpulan. kedua.

Oleh itu. Ole h itu. apabila terdapat deringan telefon bimbit. ia itu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu. Bandingan: seperti juga. sewajarnya. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di se kolah memang tepat. Maka. sesungguhnya. Selain itu. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbi t juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain ya ng mempunyai telefon bimbit. pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibe narkan. serupa dengan. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. mere ka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana den gan kemudahan telefon bimbit. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbi t termasuklah murid-murid sekolah rendah. namun beg itu. sesuai dengan. Semasa ujian.Pengesahan: sebenarnya. Soalnya. Selain i tu. pelbagai alat teknologi seperti komputer. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. peralatan teknologi yang c anggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakuka n oleh manusia. Setelah mempunyai telefon bimbit. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghanta . Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan a khirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmata n ini.9. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. pastilah. telefon bimbitlah yang pali ng biasa digunakan. kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. sama juga dengan 10. Pertentangan : tetapi. bertentangan dengan 11. tentulah. sememan gnya Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 01:14 0 ulasan Sabtu. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. sebaliknya. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. Seterusnya. 2009 mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Sebagai ak ibatnya. pihak sekola h pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajara n terganggu. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemud ahan kita. Kesannya. bukan lagi menggunaka n perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. Oleh itu. Ringkasnya. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah d ihubungi. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. Sehubungan itu. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. Perkhidmatan ini lebih menjima tkan masa dan wang. 2009 Januari 31 LARANGAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DI SEKOLAH Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekola h Januari 23. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. walau bagaimanapun. telefo n bimbit. Dengan adanya telefon bimbit. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangg uan. sungguhpun. mereka ak an mengakibatkan banyak masalah disiplin.

dengan mengguna kan telefon bimbit. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia m uda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. Sudah pasti dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangku tan awam kita ialah harganya yang mahal. Selain itu. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. Mengikut kajian. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih in i terhadap para pelajar. Kadar tambang terutama teksi dan LRT di anggap oleh masyarakat sebagai agak mahal untuk mereka gunakan dengan kerap sist em pengangkutan itu. antara monorel dengan LRT atau antara bas dengan monorel. kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan sistem pengangkutan aw am yang tidak cekap. Tambahan pula. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam terutama bas tidak boleh diharap terutama jadual perjalanannya yang menyebabkan masyarakat s ukar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. Selain itu. pelbagai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami untuk menangani masalah yang sudah berlanjutan agak lama ini. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang a kan menjejaskan kesihatan. Oleh itu. Jadi. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. Tuntasnya. adal ah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti keran a telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. Oleh itu. Bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pe lajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Contohnya. 2009 mindabahasa Rangkaian pengangkutan awam di negara kita meliputi pengangkutan bas. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. Keadaan ini menyebabkan penjalanan penumpang te . kemelut utama ini harus dise lesaikan oleh kerajaan jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan LRT. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. Dengan telefon bimbit yang cangg ih. teksi.r mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. Kalau anda sering menggunakan pengangkutan awam sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. Maka. LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori ini kerana penyelenggaraan yang tidak menyeluruh. Dipetik daripada : Blog Minda bahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:38 0 ulasan ISU PENGANGKUTAN AWAM Contoh Karangan Pelajar : Isu Pengangkutan Awam Januari 24. Kadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam te rutama LRT agak kurang dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pen gangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. Memang sudah ada banyak usaha yang di lakukan untuk menyatukan semua perkhidmatan ini tetapi kejayaannya masih jauh la gi. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video terse but dengan rakan. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-k lip video yang tidak senonoh. Melalui perbincangan saya di atas. masyarakat bukan sahaja menyampah melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadualnya tetapi juga keg agalan mereka untuk menjaga tahap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam mereka. Sis tem Transit Tren Ringan (LRT) dan monorel. kini para pelajar masih dalam proses t umbesaran. Mencegah itu lebih daripada merawat. M asalah penjagaan bas. Hakikat ini haruslah diberikan per hatian oleh setiap pihak.

masalah pengangkutan awam ini memang banyak tetapi rumit untuk di selesaikan. dan bermacam-macam lagi. program TV realiti turut diperluas dalam usaha bagi melahirkan usahawan dan gari serta gariah membaca al-Quran. Sejak beberapa tahun belakangan ini. pelbagai jenis program televisyen (TV) realiti muncul dal am dunia hiburan tempatan. MMS (khidmat pe sanan multimedia).rganggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan awam yang lain pula. Dalam hal ini. semua peker ja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk memastikan mereka lebih mesr a pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan. Maka. malah fungsi perkhidmatan ini semakin meluas. nada dering. Cum a yang kurang elok apabila kebanyakan program TV realiti di negara kita mengguna kan SMS bagi menentukan pemenangnya. Tidak cukup dengan perkhidmatan yang ditawarkan. PDA (telefon p embantu peribadi digital). Revolu si teknologi komunikasi sudah menjadi kebiasaan bagi segenap masyarakat Malaysia sehingga evolusi senyap yang berlaku kadangkala langsung tidak kita sedari. Lantaran itu. Itu lah hakikat yang terpaksa diterima apabila dewasa ini pelbagai syarikat telekomu nikasi berlumba¬lumba menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka . tetapi juga melarat hingga soal mencari menantu. Malah. Kesimpulannya. pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja merek a seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. perakam video kamera. satu sistem tiket yang bersepadu har us dihasilkan oleh kerajaan dengan segera sebelum kemelut ini menjadi semakin ru mit untuk diselesaikan. Tidak dinafikan bukan semua program TV realiti hanya menghidangkan persembahan h iburan. Antaranya termasuk perkhidmatan SMS (khidmat pesanan ringkas). Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas bagi mengatasi kemelut ini. Fenomena ini bukan setakat bertumpu kepada bidang nya nyian semata-mata. 2009 Januari 27 SISTEM MAKLUMAT RINGKAS (SMS) Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya KECANGGIHAN dan kemajuan dalam teknologi komunikasi hari ini telah banyak mengub ah gaya hidup dengan memanfaatkan kemudahan yang tidak wujud sebelum ini. Mereka terpaksa membayar SMS pada kadar harga yang tin . Si kap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej negatif kepada semua peker ja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. para pengundi SMS secara imp lisit telah dipergunakan. Tetapi ada antaranya yang boleh memberi manfaatkepada para penonton. sudah pasti keadaan ini dian ggap merumitkan kehidupan masyarakat. Sistem pesanan ringkas ataupun SMS (Short Message Service) kini bukan lagi sekad ar perkhidmatan yang ditawarkan melalui telefon bimbit untuk mengirim atau mener ima pesanan pendek. Sering kali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan awam di jalan raya yang d ibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ini. pihak kerajaan harus membuat tindakan drastik menangani isu ini. Ketika masyarakat semakin gusar dengan mutu perkhidmatan pengangkuta n awam. golongan remaja beg itu alpa dan tertarik dengan perkembangan ini yang dilihat sebagai suatu budaya dan trend anak muda yang sudah semestinya harus dimiliki. Bluetooth (teknologi tanpa wayar). Sesungguhnya. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan. dan lain-lain lagi. Selain itu. Dipetik daripada : Blog Mindabahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:36 0 ulasan Selasa. malah syarikat pengeluar telefo n jugs tidak ketinggalan mewarnai kemajuan teknologi dengan menawarkan paparan s krin besar dan kualiti gambar.

241 pada 2004 dan m enurun lagi kepada 19. Fasa pertama melibatkan data-data daripada tiga aplikasi. Hal ini demikian kerana sekiranya dimanfaat sepenuhnya. boleh m enjadi alat berkesan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang paling selamat untuk didiami. com Sdn. Kecanggihan teknologi pada masa kini sebenarnya mampu menyu mbangkan sesuatu yang SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhubung denga n rakan-rakan. Budaya penggunaan SMS turut tempias di peringkat sekolah.695 pada 2005. Sekolah-sekolah diselu ruh negara dipelawa untuk menggunakan aplikasi SMS Sekolah yang dibangunkan oleh MyPressto. iaitu Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM).dan rogol mereka terus membuat laporan melalui SMS yang dikenal sebag ai "DAPAT" atau talian 32728 yang merupakan nombor SMS berpusat sebagai mata dan telinga polis. penderaan k anak-kanak. kini Rakan Cop setelah diperluas ke seluru h negara semakin ketara peranannya dalam membanteras jenayah. Tetapi. Kenyataan yang biasa anda dengari seperti "segalanya di hujung jari anda" membuk tikan hakikat ini. Kalau mereka ternampak kejadian jenayah seperti mencuri. rakyat negara ini kh ususnya pengguna telefon bimbit menghantar lebih 11. Kepentingan SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhub ung denganrakan¬rakan.3 peratus untuk tempoh yang sama pada tahun sebelumnya. Sistem Maklumat Murid ( . Aplikasi itu merupakan satu langkah ke hadapan dalam pembestarian sekolah kerana merupakan sebahagian daripada sistem pengurus an sekolah.ggi untuk menentukan pemenang program itu. Peningkatan penggunaan SMS turut diluahkan oleh K etua Pergerakan Puteri UMNO. Aplikasi yang menggunakan teknologi SMS itu akan dapat memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa. Caj yang dikenakan kepada ibu bapa untuk menggunakan SMS Sekolah ada lah minimum iaitu cuma RM3 sebulan. Tegasnya. Pada masa kini ramai i bu bapa mempunyai telefon bimbit masing¬masing.7 bilion SMS yang menyaksika n peningkatan sebanyak 4. maklumat peribadi murid a kan dapat diakses dengan mudah oleh guru melalui komputer dan segala urusan meny ampaikan maklumat kepada ibu bapa dapat diselesaikan dalam masa beberapa minit m elalui telefon mudah alih mereka. Datuk Seri Najib Tun Razak mahu orang ramai menggunaka n SMS bagi melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai masalah sosial seperti kes rogol dan jenayah. Difahamkan dari Januari hingga Mac 2007. SMS merupakan alat komunikasi yang paling cepat dan cekap unt uk memaklumkan kepada agensi-agensi penguat kuasa seperti polis mengenai kejadia n jenayah. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah yang le bih besar mungkin tidak pernah anda fikirkan selama ini. rakyat Malaysia berbelanja berbilion ringgit untuk menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) terutamanya yang melibatkan rancangan televisyen berbentuk hiburan bukannya satu permasalahan yang boleh dipandang enteng oleh semua pihak . Jika SMS biasa mengenakan caj sekitar 20 sen melalui sekali kiriman. Melalui sistem berkenaan. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah y ang lebih besar. Bhd. Timbalan Perdana Menteri. Datuk Noraini Ahmad pada Perhimpunan Agung parti it u pada tahun lalu. Ibu dan bapa terutamanya yang sibu k bekerja mungkin tidak mempunyai masa yang banyak untuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah. Fenomena penggunaan SMS dalam program-program TV realiti dilihat semakin meluas dan hal ini amat menggawatkan. Projek perkhidmatan SMS Sekolah oleh MyPress to dilaksanakan dalam dua fasa. tetapi ada dalam kalangan stesen TV yang mengena kan caj bayaran hingga 65 sen bagi setiap kiriman atau undian yang dilakukan. Kerajaan harus mengekang permasalahan ini sebelum menjadi parah kerana secara langsung unsur-unsur penghantaran SMS ini menggalakkan pembaziran dan pemborosan secara keterlaluan.571 pada 2003 kepada 21. Hal ini amat mudah kerana mereka cuma perlu menghantarkan SMS kepada polis dan tidak perlu lagi untuk membuat panggilan atau ke balai polis untuk mem buat aduan. Itulah antara konsep yang diamalkan menerusi Rakan Cop atau Raka n Potis yang berorientasikan masyarakat menerusi perkongsian bijak dan memberi p eluang orang ramai agar memainkan peranan aktif dan positif dalam memerangi jena yah bersama-sama pihak polis. Indeks jenayah ber jaya mengalami penurunan daripada 24.

memo. EMIS dan SMM. Tan Sri Musa Hassan turut memberi am aran dan mengenakan tindakan terhadap mereka yang cuba menggugat keselamatan dan ketenteraman negara menerusi penyebaran SMS palsu. Selain itu. di samping merupakan satu mekanisme bagi mengatasi masala h pengangguran. keputusan peperiksaan. Fong Chan Onn. Datuk Seri Najib mengarahkan pihak polis supaya menjalankan Sias atan untuk mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyebar mesej melalui SMS itu. Mana-mana individu yang dida pati bertanggungjawab menyebarkan SMS berunsur fitnah. Berdasarkan maklumat dalam laman web ELX. Perkhidmatan yang dikendalikan o leh Bursa Buruh Elektronik(ELX). Pelanc aran perkhidmatan berkenaan dilakukan oleh Menteri Sumber Manusia ketika itu.elx. Beberapa fungsi sistem telah bertambah menj adikan sistem itu lebih mesra pengguna dan dimanfaat sepenuhnya oleh pelanggan. serta lokasi untuk diisi. Dalam dunia era globalisasi kini amat malang bagi kita sekiranya kemajuan teknol ogi disalahgunakan. aktiviti kokurikulum dan makluman p enting yang lain daripada pihak Sekolah. Fasa kedua pula melibatkan sistem SSDM.15 sen dan caj premium sebanyak RM0. Da tuk Seri Dr. Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS). sebelum dihantar semula ke no mbor berkenaan. disiplin. serta memo. latihan. dan latihan pelajar. P erkhidmatan itu merupakan antara usaha kerajaan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga manusia. berbaur perkauman.gov. Dalam fasa itu. dan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS). Ketua Polis Negara (KPN). Data daripada tiga aplik asi tersebut akan membolehkan sistem menyalurkan maklumat melalui SMS kepada pen jaga berkaitan kehadiran. Untuk menggunakan perkhidmatan itu. p enerima SMS juga perlu memastikan kesahihan sesuatu berita yang diterima agar ti dak terperangkap dengan berita berunsur fitnah sekali gus turut memanjangkan ber ita yang diragr. serta kegelisahan rakyat di dalam negara. ada bang kes penipunan melalui penyebarai SMS yang tidak diundang datang k telefon pengguna.mohr. Dalam kes yanf terdahulu. Sejak akhir-akhir ini.30. mereka boleh melayari laman web ELX iaitu www. Selepas itu . kebenarannya. Hal ini kerana jika kita perhatikan penyebaran maklumat mela lui SMS amat mudah untuk dijadikan alat penyebar maklumat yang menyangkut pelbag ai isu hangat termasuk isu agama. keputusan ujian. Oleh itu.my atau laman web kementerian iaitu www. Sepanjang tempoh pelaksanaan fasa kedua. Orang ramai akan dimaklumkan menerusi SMS sekiranya ada kekosong an jawatan yang sesuai dengan maklumat permohonan yang telah dihantar sebelum in i. maklumat yang dih antar ialah kehadiran. disiplin. SMS Sekolah mampu memberikan jawatan dan mengisi keperluan tersebut dengan membo lehkan mereka mendapat maklumat terus daripada pihak Sekolah tentang status keha diran anak-anak ke Sekolah. Kementerian Sumber Manusia telah pun melancarkan perkhidmatan mencar i pekerjaan menggunakan SMS yang membolehkan orang ramai mengetahui maklumat men genai jawatan kosong dalam tempoh yang singkat. jenis jawatan yang dic ari. penambahbaikan antara muka juga telah dilakukan oleh MyPressto. perhimpunan haram. Sistem Ma klumat Integrasi Pelajar (ISIS). setiap SMS akan dikenakan caj kepad a syarikat telekomunikasi sebanyak RM0. sebanyak 49 pendud . Isu agama ialah isu sensitif dan tidak boleh dipermainkan kerana mudah mendapat perhatian orang ramai untuk disebarkan kepada penerima lain. Selain itu. pengguna akan menerima satu set data maklumat peribadi.go v. khabar angin dan palsu bo leh ditahan di bawah Seksyen 28 Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). dan takwi m aktiviti. Penyebaran mesej yang menyentuh sensitiviti agama misalnya boleh mencetuskan p erbalahan antara kaum dan ketegangan. Bagi golongan pencari pekerjaan.Jabatan Tenaga Kerja kementerian itu menyediakan pelbagai maklumat jawatan kosong sama ada di sektor awam mahupun swasta.SMM). dan sebagainya yang semakin berleluasa dan membimbangkan . Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas ke atas individu terbabit yang menyebark an mesej tersebut melalui SMS kerana perbuatan mereka amat berbahaya. dan mengurangkan pergantungan negara kepada pekerja asing. Sehubungan dengan halitu. khabar a ngin atau berita palsu. kelayakan yang ada. my untuk keterangan lanjut. orang ramai hany a perlu menaip ELX MENU dan hantar kepada 32255 sebagai pendaftaran.

pentern akan. usahawan pula ialah orang yang me libatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. Amanah Ikhtiar Malaysia. Supritendan Mohd. serta Industri Kecil dan Sederhana.a. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersi Negeri. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan. dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif). dan kerja.uk Kuala Terengganu mengalami kerugian kira-kira RM200. Peni puan menggunakan nama Petronas pula sebanyak 21 kes manakala satu kes SMS berkai tan kerajaan Hong Kong. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. ba hkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudaya kan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang meruj uk kepada inisiatif. jumlah kes berkenaan yang dilaporkan pads tahun l epas meningkat sebanyak 3 kes berbanding tahun sebelumnya. ikhtiar. Adnan Abdullah berkata. usahawan ialah orang yan g berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif). sekali gus mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterok ainya.w. Walau bagaimanapun syarikat¬syarikat telekomunikasi di negara ini diminta supaya membantu kerajaan memantau kegiatan pihak yang tidak bertanggungjawab dan menya lahgunakan teknologi komunikasi bagi tujuan membendung aktiviti tidak bermoral. ringkas. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. serta lebih menjimatkan untuk berhubung antara satu sama yang lain. atau perkhidmatan. merancang. Hal ini selaras dengan pendekatan Is lam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri. Maxis (tujuh) dan CELCOM empat. iaitu de ngan menghantar SMS mendakwa penerima memenangi hadiah yang bernilai ribuan ring git. Oleh itu. Sebagai pengguna kits perlu bijak menggunakan apa¬apa sahaja kecanggihan yang ada dalam industri teknologi komunikasi dan maklumat berdasarka n kepentingannya dan bukan untuk hiburan semata-mata bagi mengelakkan pembaziran . piha k kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata -mata untuk melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan.000 akibat tertipu dengan tawaran hadiah bernilai berpuluh-puluh ribu ringgit yang diterima melalui SMS S epanjang tahun lepas. Bank Pembangu nan. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan men . pengeluaran. Kesimpulan Secara tuntas. Antaranya kerajaan menyediakan banya k bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional.5 juta warga Malaysia. budaya SMS mahupun MMS kini merupakan cars berkomunikasi yang pal ing mudah. Pelbagai cara digunakan oleh penjenayah berkenaan yang mendakwa kononnya mereka daripada syarikat-syarikat telekomunikasi seperti Celcom dan Maxis. dan efektif. Dengan kata lain. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:36 0 ulasan PEMBANGUNAN USAHAWAN : USAHA DAN PELUANG Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya. Sebanyak 16 kes dilaporkan oleh m angsa yang ditipu melalui SMS daripada AF4. Suspek kemudian mengarahkan mangsa memasukkan sejumlah wang ke dalam satu n ombor akaun sebelum menunggu panggilan daripada Suspek bagi menuntut wang yang d imenangi. serta tidak ketinggalan syarikat gergasi seperti Petronas. serta sanggup meng hadapi risiko. dan mewujudkan pasaran. Usahawan bertanggungjawa b dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian. Modus operandi penjenayah terbabit cukup mudah. mengatur. kegiatan. MENURUT Kamus Dewan. serta memikul tanggungjawab u ntuk mencapai sesuatu matlamat. Kebanyakan mangsa yan g ditipu melibatkan peraduan Akademi Fantasia 4 (AF4) dan penipuan war menggunak an nama kerajaan Honf Kong. Sementara itu. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

pinjaman kewangan. aeroangkasa. dan pertanian moden. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kep akaran teknologi yang mereka miliki. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya sain g hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. serta potensi yang b esar kepada pembangunan ekonomi negara. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk m emberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran p roduk halal. cumber air.Sebagaicontoh. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan. Secara tidak langsung. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan y ang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada den gan kerajaan atau swasta. p ihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri. Se hubungan dengan itu. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam b idang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah da n menara gading lagi. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan sl ogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. . Lantaran itu. kerajaan juga amat memandang serius bidang p ertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. minyak dan gas. Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. dan peluang pasa ran ke luar atau dalam negara. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan leb ih 10. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana p ada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara. Tan Sri Muhyidd in Yassin berkata. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyedia kan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan s ebanyak 3. infrastruktur asas. pelancongan.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bag i menambah pendapatan masing-masing. beliau berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan ke rajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggand akan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berday a tahan. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebole han dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Selain itu. pemimpin nombor dua negara. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang m ajoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejay aan. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyed iakan tapak penternakan. Di samping itu. kerajaan menawarkan p akej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usah awan akuakultur. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kese daran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpo tensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. Mere ka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masi ng. Datuk Seri Naj ib Tun Razak. dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kew angan lain. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat un tuk berubah.erajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerja an untuk rakyat. bidang perubatan. Menterinya berkata. wajar m enjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. Bagi tujuan itu. penternak. logistik. Oleh itu. dan animasi. bioteknologi.

Kuwait. Belgium. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash kelua ran sebanyak sejuta tan metrik pada 2005. Bagi segi pengeluarannya pula. serta Kanada manakala negar a Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi. sehinggalah kepada sektor automotif. Semasa lat ihan amali keusahawanan. francais. Menurutnya. Bank Rakyat. melalui ma ta pelajaran itu. jualan langsung.3 bilion tahun lalu. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran k eusahawanan. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan peng eluaran sedunia sebanyak 2. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru b erjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. Tilapia meru pakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedun ia sebanyak 2. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk baka l usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek ya ng lain.Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203. pertanian . Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit. para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi us ahawan. Mata pelajaran ini hanya asas da n diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdika ri dengan meneroka setiap peluang yang ada. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur me lalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teru ja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. Bank SME.3 juta tan metrik pada tahun 2005. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perda gangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya.000 hektar dijangka d ibangunkan menjelang 2010. dan Emiriah Arab Bers atu. Melalui pendedahan sebegini mereka t idak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan.000 tan metrik dengan nilai k ira-kira RM6. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. penyumbang terbesar hash penge luaran tersebutialah kerang¬kerangan. Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunk an dengan akuakultur ialah seluas 330. Ma ra. Jordan. kosmeti k. iaitu 25 peratus merup akan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk membe ri galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjay a pilihan. mulai semester Julai tahun lalu. perkhidmatan. Bank Pembangunan. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi be sar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bi dang keusahawanan. dan pinjaman. ikan air tawar.3 bilion. Tidak cukup dengan itu. Menteri Pengajian Tinggi. insurans. dan Yayasan Te kun Nasional. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangka n kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dim ajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Selain itu.5 peratus setahun bermula 2006. Amerika Utara. iai tu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti nega ra Eropah seperti United Kingdom. tekstil. Program murni ini turu tsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. telekomunikasi. Perancis.200 hektar dengan 35. Kerajaan berkemungkina n mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahaw an supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). teknologi.3 juta tan metrik pada tahun 2005.000 tan met rik bernilai RM1. Kaum wanita merupakan tu lang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. dan udang. serta pembabitan mereka se . pel uang pembiayaan. dijangka berkembang sebany ak 21.

Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha k e arah meningkatkan taraf dan kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. Sebenarnya pelbagai modus operandi telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya khususnya pada musim peraya an. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang d ipasarkan. terus berusaha. KEMALANGAN JALAN RAYA ISU nahas atau kemalangan dan kematian di jalan raya sudah menjadi masalah negar a yang Bering menghantui kits setiap hari. apa yang dilihat ialah masih ba nyak jumlah kemalangan dicatatkan dan nahas jalan raya kini menjadi ancaman nomb or satu di Malaysia yang semakin menggawatkan lebih-lebih lagi dengan penambahan . Ops Statik. Usahawan wanita digesa bersikap le bih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk me reka sehingga peringkat antarabangsa. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar ne gara. kempen kesedaran dan termasuk penguatkuasaan dijalankan merupakan antara prakarsa kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa selamat ketika berada di jalan raya. Namun. Mudahmudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. dan korporat. Ops Sikap. profesional. serta latihan pekerjaan. Ops Sikap yang telah diadakan seja k beberapa tahun kebelakangan ini misalnya lebih menumpukan kepada Sikap penggun a jalan raya yang menjadi faktor kemalangan dan peningkatan kadar kematian di ja lan raya terutamanya pada musim perayaan. Malah. da n makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. ma lah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan. tapi peluan g yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata. Semakin banyak kau m wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniaga an. sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. peperiksaan. Selain kerajaan par a usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi pel uang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Manakala. Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mere ka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pe lbagai agensi berkaitan. Secara tuntas. pakaian. Ops Pacak. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. penggunaan helikopter untuk memantau perge rakan kenderaan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. di samping mempunyai visi dan misi untuk Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:30 0 ulasan KEMALANGAN JALAN RAYA Artikel Asal Milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin daripada pemilik asal artikel tersebut. Oleh itu. pengedaran poster. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. Bagi para us ahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bi dang. tetapi kerugian modal insan yang besar kepada negara Seti ap nyawa yang hilang akibat kemalangan jalan raya merupakan kerugian kepada nega ra kerana banyak wang dan perbelanjaan telah dikeluarkan ke atas mereka bagi tuj uan persekolahan. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Kemalangan jalan raya yang banyak ber laku pada musim perayaan khususnya bukan sahaja satu kerugian kepada keluarga ma ngsa dan rakan¬rakannya.makin ketara dalam bidang ekonomi. meningkatkan kemakmuran ekonomi negar a.

projek yang dijangka siap da lam tempoh dua tahun itu membabitkan pembinaan lorong motosikal sejauh 323 kilom eter dengan kos kira¬kira RM140 juta. Datuk Seri S.693 penunggang dan pembonceng moto sikal meninggal dunia dengan jumlah kes kematian paling tinggi berlaku di jalan- . Samy Vellu berkata. Angka kematian bukan sahaja tidak pernah menurun malah pemandu-pemandu semakin rakus menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk b enumbs. Slogan "Anda Mampu Mengubahnya" memang tepat sebagai peringatan kepada semua pengguna j alan raya. Projek ini akan dibina di jalan-jalan Persek utuan. sekiranya dal am keadaan terpaksa boleh melakukan sesuatu yang luar biasa. 4. Km. iaitu sebany ak 60 peratus daripada keseluruhan jumlah kes kemalangan yang direkodkan. Perdana Menteri. Menara tinjau polis Enam belas menara pemerhati polis beroperasi di seluruh negara bermula penghujun g Jun tahun ini dalam usaha pihak berkuasa untuk mengurangkan kadar kemalangan j alan raya terutama kemalangan maut. Manusia. Dengan kehadiran polis trafik yang dapat dil ihat dari jarak jauh oleh pengguna jalan raya di semua menara berkenaan akan mem beri kesedaran dan mengingatkan pengguna supaya memandu dengan lebih berhemah da n bertimbang rasa. 184 Jalan Johor Bahar u-Seremban. 30 Jalan Kuching¬Serian." Pepatah Melayu ini sangat sino nim dengan sesiapa sahaja yang bertekad untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan . Tan Sri Musa Hassan berkata. 51 Jalan Alor Star¬Butterworth. 33 Jalan Kuala Terengganu¬Kuantan. cawangan traf ik Polis Diraja Malaysia (PDRM) memanjangkan idea pembinaannya yang dicetuskan P erdana Menteri dan diluluskan Kabinet ke jalan Persekutuan berdasarkan statistik kadar kemalangan yang agak tinggi di situ. Km. Sabah. 29. Km. Km. Berdasarkan itu.5 Jalan Kuala Lumpur-Ip oh. Senarai lokasi menara pemerhati poli s selain di Ayer Keroh ialah di Km. Km. Km. 36 Jalan Kuan tan¬Kemaman. kerajaan tiada mahu langsung kemalangan jalan raya pada musim perayaan walaupun ramai menganggapnya mustahil. Km. tetapi pemandu itu sendiri tidak mahu mengubah sikap mereka sendiri. Usaha mensifarkan kemalangan jalan raya bukanlah impian pihak kerajaan semata-ma ta. Km. Persoalannya takkan sehingga kita terpaksa mengharapkan Ops Sikap sepanjang tah un. 62 Jalan Gua Musang.jumlah kenderaan saban tahun. 40 Jalan Sibu-Bintulu. Laluan motosikal di seluruh negara Tidak dinafi kan bahawa setiap kali Ops Sikap diadakan. mereka akan melakukan apa¬apa sahaja. Me nteri Kerja Raya. Hal ini jugs seolah¬olahnya merupakan kenyataan beramaran bahawa sekiranya seseo rang mahukan sesuatu.keadaan "nahas sifar" ini boleh dicapai kerana kajian menunjukkan kebanyakan ke malangan jalan raya disebabkan oleh faktor manusia dan bukannya faktor kenderaan atau jalan tidak elok. 15 Jalan Tampin¬Segamat. 83 Jalan Gua Musang-Kuala Krai. selain mengambil kesempatan menguji kemampuan kenderaan masing-masing me mecut. Menurutnya .8 Jalan Tuaran. tumpuan yang lebih diberikan kepada p enunggang dan pembonceng motosikal kerana peratusnya sangat tinggi. pihak kerajaan akan membina lorong khas motosikal dijalan-jalan Persekut uan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak bagi mengurangkan kadar kema langan jalan raya yang banyak melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Seksyen 57 Jalan Kota Tinggi-Sungai Rengit. tiga buah menara itu yang dibin a oleh Projek Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) Berhad sebelum ini telah terbukti P rogram Pendidikan Keselamatan lalan Raya (PPK1R) dapat membantu memberi kesedaran dan p anda arah uMuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi b erkesan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Ketua Polis Negara. Memang Ops Sikap itu membantu kerana tanpa Ops Sikap. Lantar an itu. "Tiada apa yang mustahil di dalam dunia ini. dan Km. Km. iaitu jalan raya yang dibina dan diselenggarakan oleh Kerajaan Persekutua n. Da tuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata. Perangkaan nahasjalan raya pada tahun lepas menunjukkan sebanyak 3.3 Jalan Klang¬Teluk Intan. Jelutong Expressway. Km. 81 Jala n Jerangau¬Jabor. Km. 85. ki ta tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi yang akan mati di atasjalan raya.Kuala K rai. Tumpuan projek pembinaan lorong khas itu akan diberikan kepada jalan raya yan g dikenal pasti sebagai kawasan Bering berlaku kemalangan.

Malah. rekod pesalah diwujudkan melalui notis saman berkaitan dengan kesalahan terjadual dan mata 'demerit' aka n dikira. Selain usaha pihak kerajaan mengekang kemalangan jalan raya. langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan ialah melalui pendidikan. pemimpin. Tan Sri Musa Hassan baru-baru ini mahu kaedah pemberian mata 'demerit' kepada pesalah jalan raya dihidupkan semula bagi memastikan pemandu k enderaan yang banyak menerima saman disenaraihitamkan.000 kematian setiap tahun dan mengakibatkan negara kerugian kira-kira RM9 bilio n setiap tahun. serta Shah Alam. Pemasangan kamera itu yang akan dilaksa nakan dalam tiga fasa sehingga 2010. Tidak ada yang tidak kena de ngan kempen atau ops yang dilancarkan setakat ini. pihaknya tidak dapat menguatkuasakan penggunaan kaedah berkenaan yang dilihat sebagai kaedah terbaik menangani masalah peningkatan kemalangan jalan raya.jalan Persekutuan. Pada awal tahun ini. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PPKJR) yang telah diperkenalkan di 7. badan profesio nal.tetapi memberi faedah kepada pengguna. 601 sekolah rendah terpilih akan dapat membantu memberi kesedaran dan pandu arah untuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi. kaedah pem berian mata 'demerit' itu mampu mengurangkan masalah kemalangan jalan raya keran a lesen pemandu yang kerap melakukan kesalahan jalan raya tidak dibenarkan diper baharui. PDRM meminta supaya Jabatan Pengangkutan Jalan (JP J) menghidupkan kembali kaedah pemberian mata "demerit" kepada pesalah jalan ray a bagi membendung jumlah kemalangan maut yang semakin serius sehingga mencecah 6 . sistem pemberian mata demerit bagi setiap kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh pemandu itu terbukti mampu meng urangkan jumlah kemalangan jalan raya. cuma pemandu di Malaysia ini perlu diberikan pendidikan. arahan. Pemasangan Kamera Sistem Penguatkuasaan Autotmatik Automatik (AES) yang antaranya berfungsi sebagai perangkap had laju dan merakam pelbagai kesalahan trafik akan dipasang di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan da n sekitar Kuala Lumpur. sikap pemandu di Malaysia ini berupaya diperbetul. pemandu secara umumnya hanya mematuhi peraturan atau bersikap hipokrit apabila ada kelibat polis dan bukan k erana sikap untuk keselamatan jalan raya. Segala peraturan jalan raya. sukarelawan dan belia juga diharapkan akan menjadi pemangkin bagi merealisa sikan hasrat murni kerajaan dan seluruh warganegara. serta terbukti sistem demerit berkesan dalam mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya pada musim perayaan. Di bawah fasa pertama dan kedua. Dengan kata lain.316 kes. barangkali seawal mungkin. kesediaan untuk mematuhi peraturan. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman ketika itu. Anvar memberitahu. iaitu sebanyak 1. jumlah kematian akibat kemalangan hanya 50 orang setahun dan hal ini amat memeranjatka n. pendidik. Kerajaan yakin dengan adanya lorong khas itu dapat mengurangkan kadar nahas di negara ini khususnya kes-kes kemalan gan maut. Analisis dalam beberapa Ops Sikap sebelum ini mendapati. Sistem tersebut berupaya beroperasi dengan baik sekiranya diselenggarakan dengan betul. s erta papan-papan tanda amaran adalah sebagai panduan bagi memelihara keselamatan jalan raya untuk semua pemandu. Peraturan jalan raya sepatutnya dipatu hiatas dasarsedartentang kebaikannya dan bukan takut daripada disaman pihak berk uasa. Melalui pendidikan sahaja . Selagi JPJ tidak menghidupkan semula sistem itu. Senior Asisten Komis ioner (SAC) II Nooryah Md. Kempen Keselamatan Jalan Raya bukanlah untuk m enyusahkan. sikap pemandu yang tida k mematuhi undang-undang jalan raya dan tidak mempedulikan kenderaan lain merupa kan punca peningkatan kemalangan. ahli politik. ketua agama. Di bawah fasa k . Unit Kamer a Pengawasan Bergerak telah diwujudkan untuk memantau pemandu dan pengguna jalan raya yang memandu dengan laju dan tidak mematuhi lampu isyarat. Menurutnya di Paris. Begitu j uga dengan terlaksananya program keselamatan jalan raya melalui komuniti yang me mbabitkan majikan. Sebenarnya. Ketua Polis Negara. dan barisan tidak memerlukan kita berpendidikan tinggi dan tidak pula menjatuhkan apa-apa juga nil ai baik yang ada dalam diri kita. Melalui kaedah yang diperkenalkan di bawa h Sistem Keselamatan Jalan Raya (KEJARA) pada 1997 itu.

setiap pengguna haruslah mempunyai komitmen yang per lu ditunaikan setiap kali berada di jalan raya. telefon bimbit memang membawa kebaikan kepada remaja dalam a spek komunikasi. . Pengarah Penguat Kuala JPJ. H ubungan antaa ibu bapa. kamera pengawasan akan mengawasi aspek kesalahan lalu limas yang lain sep erti memotong di garisan berkembar dan menggunakan lorong kecemasan. dan K orea Selatan telah lama menggunakan Sistem ini dalam usaha mendisiplinkan pemandu dan pengguna. Pemasangan sistem yang dilaksanakan oleh JPJ itu bertujuan memastikan pengguna jalan raya s entiasa mematuhi undang-undang lalu limas dan sebagai bukti pendakwaan. Secara tuntas. Melalui AES. lampu-lampu isyarat di seluruh Shah A lam dan juga di kawalan perangkap had laju di Lebuh Raya Utara Selatan.etiga. soal keselamatan di jalan rays adalah tanggungjawab setiap individu sebagai pengguna jalan raya dan bukannya tanggungjawab pihak berkuasa atau kerajaan semata-mata. Projek lain pula membabitkan p rogram dalam pendidikan. pihak polis atau penguat kuasa memang sentiasa berusaha sedaya-up aya untuk mengekang kemalangan daripada terns bertambah. tidak membuang masa untuk menunggu dan me ndapat ketepatan tentang sesuatu perkara yang sering menimbulkan masaalah kepada remaja kini. Usaha mensifarkan nahas jalan raya tidak ki ra sama ada sempena perayaan mahupun di luar musim perayaan bukanlah suatu perka ra yang mustahil. apakah kebaikan-kebaikan tel efon bimbit kepada remaja? Satu kebaikan memiliki telefon bimbit ini ialah kemudahan untuk berkomunikasi. Fasa pertama AES ak an mula digunakan menjelang musim perayaan tahun ini. abang. Amerika Syarikat. kawan. Telefon bimbit sudah menjadi satu bentuk perhiasan diri yang harus dimiliki oleh semua remaja. Negara-negara seperti Australia. dan perlindungan alam sek itar. Tegasnya. AES iala h antara empat projek yang dicadangkan kementerian itu di bawah Pelan Induk Kese lamatan Jalan Raya selama lima tahun (2006-2010). Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:25 0 ulasan TELEFON BIMBIT Telefon bimbit merupakan alat komunikasi penting dalam era globalisasi ini terut ama kepada golongan remaja. Konsep sistem pesanan ringkas (SMS) yang unik bersama-sama dengan ikon dan lagu atau irama menjadikan penggunaan teknologi in i untuk berinteraksi begitu romantik. Lantaran itu. Jadi. Salim Parlan berkata. Penggunaan telefon bimbit yang begitu meluas ini tel ah membuktikan bahawa teknologi ini penting kepada remaja dan impak negatif yang timbul. adik. Keadaan ini menyebabkan ramai yang men ganggap telefon bimbit sudah menjadi satu pembaziran tetapi ada yang masih menya njung kepentingan telefon bimbit ini. AES akan diletakkan di lor ong-lorong kenderaan awam di Kuala Lumpur. Sistem itu terbukti berkesan dalam mendisiplinkan pemandu dan pengguna jalan raya. Eropah. Kemudahan berhubung juga mengelakkan pelba gai masalah seperti aspek keselamatan. beberapa kawasan dipilih untuk fasa pertama AES sebelum diperluas ke seluruh negara. Namun. Penguatkuasaan. China. Jelaskan. Anggota JPJ yang bertugas di pusat kawalan itu nanti akan memproses gambar yang diterima itu bagi mengenal pasti identiti dan alamat pemandu. kamera mengawasi setiap pergerakan kenderaan dan mencatat kelajuan dan makl umat itu dihubungkan ke pusat kawalan untuk mengenal pasti kenderaan yang melaku kan kesalahan lain lintas. sekali gus mengurangkan kemalangan jalan raya dan kematian akibat na has itu. Pengguna pe rlu menganggap sasaran menurunkan statistik kemalangan jalan raya ke peringkat s ifar merupakan satu tuntutan sosial. kejuruteraan. kakak. guru dan sebagainya menjadi l ebih akrab kerana telefon bimbit mempunyai kelebihan yang tidak mungkin dapat di capai oleh perbualan tradisi kita. Kecanggihan telefon bimbit sering menarik minat remaja sehingga a da yang sanggup menahan lapar atau bekerja ketika cuti sekolah semata-mata untuk mendapat telefon bimbit yang lebih baik.

Jela slah. Masyarakat menganggap masaah rasuah ini bermaha rajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus terutama dalam as pek pemberian tender dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengamb il kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. Ibu bapa harus menegur dan memarahi anak mereka yang keterlaluan menggunakan tek nologi ini. telefon bimbit yan g mempunyai pelbagai guna ini penting dalam memastikan remaja kita menjadi remaj a berinformasi. Keti adaan sistem pemantauan yang berkesan telah menyebabkan ramai kaki tangan awam y ang terangsang untuk melakukan jenayah yang keji ini. Selain itu. Sikap suka menggunakan telefon ini u ntuk berhubung memastikan kos turut bertambah dan penggunaan telefon yang sebegi ni menyebabkan remaja tidak nampak penggunaan kosnya sehinggalah mereka terpaksa membayar bil telefon itu. Lan taran itu.Kebaikan kedua ialah telefon bimbit ini menjadi satu bentuk penyampaian informas i yang pelbagai dan menarik. Jelaslah. banyak pelajar akan terjejas prestasi pelajarannya kerana penggunaan telefon bimbit. masalah ini berl eluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam sistem tadbiran awam negara kita. Namun dalam masa yang sama penggunaan telefon bimbit in turut member i sat dimensi baru kepada hubungan keluarga. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. lagu dan data peribadi. S emakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan perseps i masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesua tu terutama dalam aspek ekonomi. Sudah pasti impak yang paling banyak dipaparkan ialah penggunaan telefon bimbit ini menyebabkan kos hidup remaja bertambah. Maklumat ini berguna kepada remaja ke rana melalui penggunaan yang betul semua maklumat ini dapat memastikan remaja me mahami sesuatu atau melakukan sesuatu dengan betul. penggunaan telefon bimbit menyebabkan remaja tidak memberi tumpua n dalam aspek pendidikan mereka. Akibatnya. telefon bimbit harus dikawal penggunaannya terutama kepada remaja. telefon bimbit mampu menyebabkan remaja mengalami masaah kewangan yan g serius. Faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah mengatasinya Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. masalah jenayah kolar putih ini turut merebak lantaran sikap masyara . Mungkin remaja harus lebih bijak da lam kemelut ini supaya mereka terus dihormati oleh masyarakat Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:21 0 ulasan RASUAH : PUNCA DAN CARA MENGATASI Karangan Rasuah. Punca yang ketara tentang gejala ini sering dikaitkan dengan masalah ketelusan s istem pentadbiran kerajaan kita. Mereka juga sering menghabiskan masa dengan membuat SMS atau berbual sehingga melupakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar iaitu belajar. Ada remaja terutama yang masih belajar mengguna kan telefon bimbit di dalam kelas ketika guru mengajar tanpa segan silu. punca dan langkah yang ef ektif untuk menanganinya. Keadaan ini mungkin membawa mereka terpaksa mencari w ang dan ada yang terpaksa beralih ke arah cara yang negatif seperti mencuri. Jelaslah. Konklusinya. Tambahan pula. Teknologi ini memudahkan pelbagai maklumat disalurk an seperti berita. fenomena sosial ini mempunyai pelbagai imlikasi.

kat kita yang tidak peka dengan polemik masalah ini secara terperinci. Ada kalan gan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang h arus dan telah dialami oleh semua negara di dunia ini. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepa da pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana mereka se dar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang mereka ambil itu setelah kelu ar dari penjara. Ringkasnya. semua faktor dan langkah mengatasi kemelut sosial ini harus ditelit i dan dipantau oleh semua pihak dengan berkesan. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah a kan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat aw alnya. Bukan sahaja kurangnya pemahaman tentang masalah ini yang membawa penularan geja la sosial ini tetapi masalah ini turut mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan un dang-undang yang dikatakan lemah dalam sistem perundangan negara kita tentang is u rasuah ini. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehi dupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. ku rangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah ini menyebabkan masalah ini menular secara pantas dalam masyarakat kita terutama yang tinggal di bandar-ban dar besar. Kelewatan untuk mengatasi masalah ini mampu menjadikan nega ra kita satu negara yang begitu sukar untuk dipercayai dan diuruskan pada masa h adapan. Semua imej at au aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan a tau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. . Sesungguhnya. Rakyat masih beranggapan bahawa masih ada pihakpihak tertentu yang mengambil rasuah tetapi mereka tidak di bawa ke muka pengadi lan yang menimbulkan rasa tidak ppercaya rakyat akan keikhlasan kerajaan menanga ni isu ini. Konklusinya. penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam p eperangan memerangi amalan rasuah ini. tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat tanpa memilih bulu akan memberi petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima huk uman yang setimpal dan menakutkan mereka untuk melakukan jenayah ini. kelemahan dalam sistem kehakiman menjatuhkan huku man yang setimpal dengan kesalahan rasuah di negara ini telah memberi satu panda ngan salah tentang rasuah ini kepada masyarakat kita. Jadi . Semua konsep yang baik dijel askan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Persepsi sedemikian menye babkan mereka menganggap tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah itu sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dimalukan oleh sesiapa sahaja. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini? Su dah pasti tindakan awal ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam mena ngani kemelut ini dengan menahan. Sesungguhnya. Maka. Tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada p esalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka t elah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggu nakan media massa secara holistik iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet un tuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Seterusnya. Perubahan paradigm masyarakat t erhadap rasuah perlu berlaku terlibat dahulu jika masalah ini hendak diatasi hin gga ke akar umbinya. pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begit u mudah dan berkesan. Mungkin konsep mencegah daripada mengubatinya lebih berkesan dalam memas tikan rasuah terus berkubur dalam tempat yang sepatutnya. mendakwa dan menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. Usaha kerajaan untuk menakutkan pesalah rasuah dan masyarakat boleh dicapai mene rusi satu kempen iklan yang efektif.

permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarak at itu untuk satu tempoh yang tertentu seperti dalam kes masyarakat kita permain an gasing. Kekerapan bermain permaina n ini berupaya untuk mewujudkan satu kesedaran yang hakiki terhadap permainan bu daya mereka ini. Pemahaman ini kemudiannya akan dijelmakan dalam bentuk masyarakat cuba mengekalkan dan memainkan permainan ini sekerap mungkin dalam hidup mereka. Masyarakat kita masih lagi memainkan permainan ini tetapi semakin lama semakin dipinggirkan terutama oleh masyarakat muda di negara ini yang terlalu mengutamakan permainan moden. . Jadi. Kewujudan jurulatih ini memastikan masyarakat menerima lati han yang tepat tentang sesuatu permainan itu dan berupaya mengajarkan ilmu itu k epada anak-anak mereka pula. Kewujudan gelanggang ini memberi peluang kepada semua lapisan m asyarakat untuk bersama-sama menikmati permainan ini. Peribahan 'tepu k dada tanya selera' sesuai menjadi renungan kita semua kerana jika kita masih l eka mungkin permainan ini akan terus terkubur. pihak sekolah wajib menjadikan perma inan ini sebagai satu aktiviti sekolah yang penting untuk disertai oleh pelajar. Berkaitan dengan pembinaan gelanggang. pembinaan gelanggang yang cukup oleh pihak berwenang mampu memberi nafas baru kepada keseinambungan permainan warisan budaya ini. Malah. Pada pendapat anda. Kesedaran yang dipupuk sejak awal in mampu memberi impak yang mendalam dalam jiwa seseorang pelajar seh inggalah mereka memasuki alam dewasa. permainan tradisional boleh dikekalkan jika semua langkah-langkah y ang dijelaskan di atas itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. permainan tradisional ini boleh dikekalkan jika pihak berkuasa mengadakan promosi yang berkesan tentangnya menerusi media massa. pihak sekolah boleh menjadikan permainan tradisional ni sebagai sala h satu bentuk aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar.Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Kelesuan minat pihak berkuasa dalam aspek in i bakal menyaksikan permainan tradisional ini semakin dilupakan. Konklusinya. Langkah awal yang boleh dilakukan dalam menangani isu ini ialah kerajaan menyedi akan lebih banyak tempat-tempat atau gelanggang untuk memudahkan rakyat memainka n permainan ini. Pemingg iran permainan tradisional ini turut diketengahkan oleh media massa yang sering menyiarkan rungutan penggiat budaya yang menganggap masyarakat belia di negara i ni sudah tidak lagi memandang tinggi permainan budaya sendiri. permainan warisan budaya ini akan terus dimainkan jika ada jurulatih yang bertauliah untuk mengajar masyarakat kit a. ada ban yak tindakan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan permainan ini terus wujud dalam minda masyarakat kita. Langkah ini memastikan berlakunya keseinambungan da lam memainkan permainan yang semakin dilupakan lantaran tiadanya tunjuk ajar yan g tepat tentang permainan tersebut. Jelaslah. wau dan dam menjadi permainan tradisional. promosi yang sesuai dan kena kepada sasaran me mberi satu dimensi baru pada permainan ini untuk terus hidup dan berkembang dala m masyarakat moden kita. Sesungguhnya. Tindakan ini mema stikan pelajar kita terdedah dengan jenis-jenis permainan tradisiona sejak muda lagi dan memahami kepentingan mengekalkan permainan ini. Selain itu. Penayangan iklan yang be rsesuaian seperti menjelaskan aspek kepentingan permainan ini boleh menimbulkan kesedaran dalam diri masyarakat. Oleh itu. pihak kerajaan boleh memajukan permainan ini dengan turut menyediakan jurulatih yang terlatih di setiap gelanggang yang t elah disediakan itu. Masalah yang timb ul ialah pihak berkuasa tidak mempunyai keinginan politik yang bersungguh-sunggu h untuk menjayakan projek sebegini. perlukan usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permaina n-permainan tradisional? Apakah definisi permainan tradisional? Sebenarnya menurut Kamus Dewan. Oleh itu.

peristiwa atau apa-apa dengan mudah tetapi ber kesan. Perbincangan ini berupaya menghasilkan satu kefahaman yang sejati tentang taju k yang sedang ditulis oleh penulis itu. Jadi. Kerjaya sebagai penulis dikatakan satu kerjaya yang glamor terutama kalau hasil penulisannya berupaya dijual dengan banyak. Pembacaan memberikan merek a lebih banyak kefahaman tentang teknik penulisan penulis lain dan juga menajamk an minda mereka terhadap sesuatu topik itu. Latihan demi latihan ini memberikan penulis satu gam baran sebenar tentang cara menulis. Malah. Kesimpulannya. Keadaan ini membolehkan penulis memiliki banyak pengalama n tentang kehidupan terutama perkara yang boleh menjadi topik penulisan mereka. penulis yang suka berjalan sudah pasti mempunyai banyak ilham untuk menulis terutama tentang kehidupan kemanusiaan. penulis yang berjaya ialah penulis yang rajin.P engalaman yang diperoleh menerusi aktiviti berjalan atau mengembara ini berupaya menjadikan penulis lebih matang dan faham tindakan manusia terhadap sesuatu mas alah yang timbul. Penulis juga seperti kerjaya lain yang memerlukan seseorang itu untuk selalu berlatih sebelum berupaya menguasai a spek penulisan dengan baik. lama-lama menjadi kain membukti kan bahawa untuk menjadi penulis yang berjaya. cara pembaca memahami karya dan mungkin cara mendapatkan ilham untuk menulis. suka membaca dan m embuat renungan tentang kehidupan dengan lebih kritis. Jelasah. penulis juga harus banyak membaca terutama pembacaan yang berbent uk akademik atau bersesuaian dengan penulisan mereka. Maka. penulis perlu membaca dengan bany ak terutama ketika mereka sedang mencari bahan penulisan mereka. sikap suka berdiskusi memastikan penulis itu mampu untuk melihat sesuatu tajuk penulisan mereka dengan lebih baik. Namun. penulis juga harus memiliki sikap suka berbincang dengan orang lain tentang sesuatu perkara terutama bahan yang akan dijadikan asas penulisan mereka . Penulis sering dianggap manusia yang bijak dan unik kerana berupaya menerangkan sesuatu aspek kehidupan. Membaca dan penulis merupakan satu i katan yang tidak boleh ditukar ganti. Oleh itu. Sikap media massa yang sering menayangkan kejayaan seseorang penulis turut menjadikan kehidupan penulis menja di buruan media massa terutama akhbar yang mementingkan berita sensasi. Tambahan pula. perkara.Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:07 3 ulasan CARA-CARA MENJADI PENULIS YANG BAIK Nyatakan cara-cara untuk menjadi seorang penulis yang baik. sikap penulis yang baik juga banyak bergantung kepada sikap yang suka men gembara atau berjalan. apakah perkara yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi penulis ya ng berjaya? Untuk menjadi penulis yang berjaya sudah pasti seseeorang itu perlu banyak menul is terutama aspek penulisan yang diminatinya. Sikap penulis yang peka t erhadap sesuatu perkara menjadikan diri mereka begitu unik. Selain itu. masih ramai y ang menganggap kerja menulis mudah dan tidak perlu satu masa yang panjang untuk menguasainya. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman . Lantaran itu. seseorang itu memerlukan masa yan g panjang untuk menguasainya. Sikap menerima pandangan membina atau kr itikan orang lain menjadikan penulis itu lebih berjaya dan matang dalam penulisa nnya. Peribahasa 'sehari selembar benang. seseorang yang ingin menjadi penulis per lulah banyak menulis tanpa ada perasaan jemu.

Pihak kerajaan seharusnya menjalakan kempen di sekolah-sekolah dengan menerangkan peri pentingnya hutan dalam ekosistem kita terutama ketika d unia sedang mengalami perubahan cuaca global ini.Biolembangan ( Buku Teks T5) Hutan negara kita semakin pupus lantaran sikap sesetengah masyarakat yang menjal ankan aktiviti pembalakan terutama secara haram. Usah kita semua menuding jari tanpa mahu menerima atau mengakui kesila . masyarakat masih belum men yedari dan mengambil pengajaran daripada berita-berita yang menyedihkan ini. Malah. Pelbagai usaha telah dilakukan tetapi masih gagal. Lagipun. masalah hutan negara memang serius dan semua pihak harus bertangg ungjawab. hidupannya dan impak sampingan nya seperti kejadian banjir serta tanah runtuh. Ker ajaan pula memang mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan hutan negara t erus wujud dalam tempoh 100 tahun akan datang dengan melakukan pelbagai langkah drastik. Remaja yang sudah memahaminya akan lebih bijak bertindak apabila mereka menjadi dewasa atau terlibat dalam pro jek pembangunan yang memerlukan satu kawasan hutan dimusnahkan.Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:05 0 ulasan Tema 7 . pembalakan. Tindakan ini dipanjangkan terhadap hukuman kepada pesalah yang memusnahkan hutan negara. dan pembinaan empangan diganti s ecepat mungkin dalam kuantiti yang tertentu. Kawasan hutan yang terlalu luas agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil bilangannya. remajal ah yang akan menjadi warisan hutan negara kita. Hukuman yang dikenakan haruslah lebih berat yang melibatkan hukuman pen jara dan denda. Cuma. Jelaskan langkah-langkah yang mampu diambil oleh kerajaan dalam menangani kemelu t ini. Langkah ini akan menyebabkan semua ahli perniagaan berfikir dua kali sebelum be rsetuju untuk menjalankan sebarang projek atau berhati-hati dalam tindakan merek a menebang pokok yang berada di dalam kawasan projek mereka. Pesalah turut dimaklumkan kesalahannya di dalam media massa untu k memberi peringatan kepada masyarakat. tindakan yang paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan h utan sebagai Taman Negara dan Hutan Simpan Kekal. Sikap tegas dan telus kerajaan dalam mel aksanakan undang-undang memberi impak yang ketara dalam usaha menangani kemusnah an hutan. Langkah ini boleh dilanjutkan dengan menjalankan kempen kesedaran terutama dalam kalangan remaja. Set iap hari akhbar akan menyiarkan kemusnahan hutan. Penggunaan teknologi seperti kapal terbang. Tindakan secara undang-undang ini memastikan kawasan hutan itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk me nebangnya demi mengaut keuntungan jangka pendek. Peruntukan undang-undang turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah tidak ternilai negara it u. kerajaan boleh mewajibkan semua pokok yang ditebang atas sebarang aktivit i ekonomi seperti projek perumahan. Selain itu. Kesimpulannya. Sebenarnya. Kerajaan boleh mengenakan syarat ba hawa setiap pokok yang ditebang harus diganti dengan dua atau tiga batang pokok. satelit dan heli kopter untuk tujuan pengawasan turut memudahkan kerja kerana kawasan hutan negar a memang luas. Sememangnya hutan negara sedang mengalami proses kemusnahan yang mahu hebat. Pengawasan yang cekap mampu memastikan kawasan hutan belantara ki ta tidak dicerobohi begitu mudah. pasukan penguatkuasa terutama renjer hutan harus ditambah jumlahnya.

hutan kita pasti akan lenyap. Semua pihak harus duduk semeja dan mencari jalan untuk m enyelesaikan kemelut yang memang sukar diatasi ini. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Langkah ini turut menjadikan kehidupan merek a lebih menarik dan tidak membosankan. Aktiviti beramah mesra dengan ge nerasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menj ana pendapatan kepada warga emas ini. langkah ini mamp u memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. Lantaran itu. berhampiran taman. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencar i jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidu pan dengan lebih baik.com/ Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:59 0 ulasan USAHA MENGHARGAI WARGA TUA Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesi hatan negara yang semakin baik. kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga e mas ini. Namun. Interaksi ini turut memberi remaja sat u peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. Wa rga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berla ku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyaraka t. Maka. . Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman http://azman-duniaku. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidup an harian. Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keh idupan warga tua semakin baik. kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Dalam perkhid matan kesihatan. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat. Ruma h yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua y ang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. Malah. Selain itu. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu l angkah awal. R umah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas . Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak warga emas ini. Warga emas turut berpeluang untuk menggun akan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Tanpa kerjasama semua teruta ma masyarakat. kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan perc uma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. Jadi.blogspot. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. kerajaan perlulah mengada kan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. Reka ben tuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan.pan yang telah berlaku. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful