KESALAHAN..........................-->PEMBETULAN i) *Kebanyakkan........................... kebanyakan ii) *berkerjasama............................bekerjasama iii) *kadang-kala..............................kadangkala iv) *penyalah gunaan..................

....penyalahgunaan v) * Disamping itu............................Di samping itu vi) *kerosakkan...............................kerosakan vii) *anti-merokok...........................antimerokok viii) *serious...................................... serius ix) *terguris........................................tergores x) *seringkali .....................................sering kali xi) *biadap.........................................biadab xii) *television....................................televisyen xiii) *penguatkuasa............................penguat kuasa xiv) *dairi ............................................diari xv) *barang kali...................................barangkali xvi) *mengulangkaji.............................mengulang kaji xvii) *menyosalsiasat...........................menyoal siasat xviii) *bersatu-padu............................bersatu padu xix) *ibu-bapa......................................ibu bapa xx) *pasca kemerdekaan...................pascakemerdekaan PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN · Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu · Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda k ita telah . · Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. K eadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat. · Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan denga n pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kit a acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetus kan oleh rakyat kita sendiri. · Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini · Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN · Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraika n dengan terperinci demi kebaikan bersama. · Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masa lah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama. · Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drasti k dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara k ita ini. · Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan penda pat yang menyatakan . · Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi. PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN · · · · · Kita dapat menyaksikan betapa Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana Lazimnya, dalam keadaan Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah Pada hemat saya

· · · · · · · · · ·

Pada pandangan saya Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa Sebagaimana yang kita ketahui Sebagaimana yang kita maklumi Sejak awal lagi Sejak kebelakangan ini Selain itu, pada masa ini juga Seperti yang telah dinyatakan Umum mengetahui bahawa Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Bagi sesetengah orang Begitu juga dengan Begitu juga halnya dengan Bertitik tolak daripada itu Bukan itu sahaja Dalam hal ini Dalam konteks ini .. Dalam zaman yang serba canggih ini Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa Dengan adanya Dengan berbuat demikian Dengan perkataan lain .. Disebabkan hal itu Disebabkan keistimewaan inilah kita .. Hal ini berlaku disebabkan Hal ini penting dalam Hal ini serupa dengan Hal yang serupa berlaku apabila Ini disebabkan Ini membuktikan bahawa Ini menggambarkan bahawa Ini secara tidak langsung akan Ini semua meninggalkan kesan kerana Ini tentu sekali membuatkan Jadi kita perlu Jadi kita hendaklah Keadaan ini tentunya Lantaran itu sehingga kini Kesemua ini menyumbang kepada Kita mengakui hakikat bahawa Kita sering menonton di kaca televisyen Kita sering membaca di dada-dada akhbar Memandangkan keadaan yang sedemikian Namun sejak kebelakangan ini Oleh itu, bolehlah dikatakan Secara logiknya masa yang Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita Keadaan ini seharusnya boleh Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini Kendatipun demikian, kita masih Yang paling nyata ialah Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK · Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan

· Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian enunjukkan bahawa sebanyak PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH · · · · · · Sebagai contohnya Biar kita lihat Biar kita ambil contoh Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah Sebagai analoginya, Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

.. pada tahun

m

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN · · · · · · · · a · Intihanya, Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas Konklusinya, Dengan ini diharapkan Bukan itu sahaja Mudah-mudahan perkara ini Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sam dituruni, insyallah perkara ini akan Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama-sama

Terima kasih, Tuan Pengerusi Majlis. Yang Arif lagi bijaksana, panel penilai dan rakan-rakan yang dihormati. Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk syarahan yang menjadi pilihan saya pada pagi ini ialah Ke Arah Memupuk Mina t Membaca dalam Kalangan Masyarakat . Mengapakah saya memilih tajuk ini dan apakah yang ingin saya kupas daripada tajuk ini? Sebenarnya, beberapa hari yang lepas, saya baru selesai mengikuti jerayawara ke lima buah daerah di Johor untuk menga jar pelajar mengaplikaskan maklumat dalam karangan. Daerah terakhir yang saya ku njungi ialah daerah Pasir Gudang iaitu pada 3 Julai yang lalu. Di setiap daerah, saya akan bertanya kepada pelajar-pelajar, siapakah yang membaca surat khabar p ada setiap hari? Tuan-tuan dan puan-puan tahu apakah jawapannya? Jawapannya amat mendukacitakan. Daripada lebih 100 orang peserta di setiap daerah, tidak sampai 10 orang yang membaca surat khabar pada setiap hari! Kalaupun ada yang membaca, mereka akan hanya membaca ruangan tertentu seperti ruangan sukan atau hiburan. Mereka juga tidak mengetahui nama-nama pemimpin negara apalagi isu semasa yang m elanda negara. Inilah gambaran budaya membaca masyarakat kita yang sebenar. Oleh itu, tidak hairanlah jika, Perpustakaan Negara Malaysia mengumumkan bahawa pura ta membaca setiap rakyat Malaysia hanyalah dua buah buku setahun. Keadaan ini am at menyedihkan, tetapi itulah hakikatnya! Oleh sebab remaja hari ini merupakan p emimpin masa depan, maka usaha-usaha untuk memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat perlu dilakukan oleh semua pihak. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pad a hari ini saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh se mua pihak untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan, Pada pendapat saya, pihak kerajaan perlu lebih agresif dalam menyemai budaya mem baca dalam kalangan masyarakat. Sebelum ini, banyak usaha dijalankan namun tahap pembacaan masyarakat masih rendah. Malahan, Kampung Buku di Langkawi yang dihar apkan dapat menjadi daya tarikan untuk memupuk budaya membaca, dilaporkan terbia r dan tidak dimanfaatkan walaupun jutaan ringgit telah dibelanjakan untuk membin anya. Oleh itu, kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak p ada tahun lepas, yang mahu menjadikan Malaysia sebagai Negara Pembaca perlulah dis

pihak swasta dan orang persendirian juga b oleh membangunkan perpustakaan. dengan tere alisasinya hasrat ini. Kerajaan boleh membangunkan perpustakaan di tempat-tempat yang menjadi tumpuan ramai dan mudah dikunjungi. Erasmus melebihutamakan buku. apalah salahnya jik a kita menciplak idea yang sangat membina ini? Jika semua pihak swasta menggembl eng tenaga. sebagai langkah yang ke-4. jel as bahawa pembinaan prasarana yang banyak dan meluas. radio. Oleh itu. United Kingdom. membua t penyelidikan dan melakukan penemuan baru. If any is left. Di Amerika Syarikat. di samping mendapat keuntungan. Pada Erasmus dan juga sebilangan besar masyarakat negara maju yang lain. malah melanggan Astro. sedangkan kepentingan m akanan datang kemudian. mereka telah mengadakan program BigRead yang merupakan satu progra m untuk mencari 100 buah buku paling popular di United Kingdom. tuan-tuan dan puan-puan. kita perlulah memperuntukkan sejumlah wang untuk membeli bah an bacaan. Yang terpenting ialah program ini telah dilakukan secara bersepadu oleh pihak-pihak media. seorang tokoh akademik terkenal pernah berkata. When I have money. Oleh itu. Tuan-tuan dan puan-puan. TV UK. lending library atau circul ating library ini dibangunkan dan dijadikan sumber perniagaan. terbudaya untuk merancang perb elanjaan dengan lebih bijak dengan memperuntukkan sejumlah wang untuk pembelian . membantu masyarakat kita m embudayakan membaca. Cara ini umpama carta muzik di kaca TV kita. iaitu dengan menj adikannya sebagai perpustakaan pinjaman berbayar. Pad a tahun 2004. seper ti TV. membaca itu amat penting buat santapan minda. maka terealisasilah juga Dasar Buku Negara yang berhasrat u ntuk menjadikan masyarakat Malaysia. telah menyiarkan program yang mengulas 100 buah buku yang tersenarai pada setiap minggu. Sela in syarikat penerbitan menerbitkan banyak judul menarik dan mengusahakan penterj emahan buku-buku yang berkualiti dari negara. Masyarakat kita bukannya tidak mempunyai wang. dan sebagainya. Oleh itu. akan terluna slah satu daripada tanggungjawab sosial mereka kepada negara iaitu memupuk buday a membaca. Oleh itu. . Bagi yang berkemampuan sedikit. Inilah yang dikatakan situasi menang-menang. Selain itu. orang ram ai akan mengundi buku-buku kegemaran mereka menerusi Internet. jika kita boleh menciplak ba nyak program tv realiti berbentuk hiburan dari negara Barat. bukan sahaja suka membaca malah berupaya un tuk menghasilkan dan menerbitkan banyak buku yang sesuai dan berkualiti. Cuma mereka tidak terbudaya untuk memperuntukkan sejumlah wang bagi membeli buku. Toko-toko buku pu la akan menjual buku yang tersenarai itu dengan melabel dan meletakkannya pada r ak-rak khas yang tercetak BigRead di muka depannya. Erasmus Mundus. saya yakin dan percaya. Cara nya mudah sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan. Selain kerajaan. misalnya BBC 1. Apakah maknanya kata-kata itu. Hampi r setiap rumah. mereka ada wang. Negara Pembaca yang dihasratkan ialah negara yang buk an sahaja memiliki rakyat yang suka membaca dan berasaskan ilmu pengetahuan. masyarakat kita. Tuan-tuan dan puan-puan. media massa turut memainkan perana n yang penting. I buy food. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan untuk memupuk masyarakat membaca.ambut baik oleh semua pihak. perpustakaan desa dan p erpustakaan bergerak juga perlu diperbanyak supaya gerakan ini dapat sampai ke s eluruh ceruk rantau. mal ahan diharapkan agar rakyat mempunyai kemampuan berterusan untuk belajar. I buy books. prasarana yang sesuai dan mesra pengguna henda klah dibangunkan. Internet dan juga usaha sama dengan beberapa buah kedai buku. suatu gerakan besar-be saran perlulah dilakukan supaya. tuan-tua n dan puan-puan? Maknanya. mereka tidak lokek untuk berbelanja bagi memiliki produk penjagaan diri dan kesihatan. Pada masa yang sama. Usaha ini telah pelopori oleh William Rind sejak tahun 1762 dan telah mendatangkan impak yang amat besar terha dap pembudayaan membaca dalam kalangan rakyat Amerika selepas itu. merupakan sebuah negara yang sememangnya berbuda ya membaca dan keadaan itu bukanlah sesuatu yang terbina dalam sekelip mata. Selain dasar dan polisi kerajaan. mempunyai radio dan televisyen. Tuan-tuan dan puan-puan. tuan-tuan dan puan-puan.

Ini berm akna. ajaklah anak-anak berbincang tentang bahan bacaan yang dibaca ole h mereka atau yang dibaca oleh ibu bapa. belikan buku-buku ceri ta yang menarik dan berwarna-warni untuk menarik perhatian mereka. Tuan-tuan dan puan-puan. jika anda berhasrat untuk membaca semua buku itu. Akhirnya. Jika ini dilaksanakan. anak-anak ini akan terus menghargai buku dan ilmu seterusnya merealisasi kan gagasan pembelajaran sepanjang hayat. Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi. anak-anak boleh dibacakan be d time story sebelum mereka tidur. @Keamanan dan ketenteraman inilah yang hendak kita pertahankan.buku. kita ak an ketinggalan dan menjadi masyarakat seperti katak di bawah tempurung. malah perlu menja di suri teladan. penyuburan sikap suka membaca perl u dipupuk sejak kecil lagi. sebanyak 50 juta judul buku telah diterbitkan di planet bumi. Tuan-tuan dan puan-puan. kita akan dapat melahirkan masyarakat yang wal aupun tidak kaya tetapi berminda kelas pertama. Mereka mestilah terlebih dahulu menunjukkan teladan yang baik d engan mengamalkan tabiat membaca. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi p emangkin kepada hasrat negara untuk mewujudkan masyarakat berminda kelas pertama yang mampu menggegarkan dunia dengan tahap keilmuan yang tinggi. bukan fatamorgana semata-mata. Keamanan dan ketenteraman ini pula menjadikan negara kita lebih maju jika dibandingkan dengan sesetengah negara sedang membang un. @Keselamatan dan keamanan yang terdapat di negara kita ini telah diusahakan oleh pemerintah dengan penuh tanggungjawab. inilah modalnya untu k kita menjadi negara yang maju dan kaya menjelang tahun 2020 ataupun 2058 sebag aimana yang disasarkan oleh Perdana Menteri kita. melihat atau menikmati buku sec ara bercerita. Sebenarnya. Sekian. marilah sama-sama kita menyema i budaya membaca supaya cabaran Wawasan 2020 yang ke-6 iaitu mewujudkan masyaraka t yang maju dan progresif. setiap hari. Tahukah anda berapa judul buku yang menyaksikan matahari setiap hari? Setiap 30 saat. Sistem pentadbiran kita itu menjadikan n egara kita ini selamat. Apabila usia bertambah. dan aman.. Menjelang usi a remaja pula. Kalau kita tidak berusaha mempertahankan keamanan. pemulihan untuk menjadi aman semula bukan suat . Ibu bapa bukan sahaja menjadi penggalak. Sejak mesi n Gutenberg dicipta pada 1450. Diharapkan dengan cara ini. sekitar 1. terima kasih. anda pe rlu hidup 250.000 tahun! Malah. Bagaimana acuan begitulah kuihnya manakala mel entur buluh biarlah dari rebungnya. jika tidak disemaikan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. keselamatan dan ketenteraman di negara ini.5 juta judul baru menemui pembaca. seharusnya mereka sudah dibiasakan dengan buku sama ada memegang. 80 hingga 88% ibu bapa dapat mempengaruhi ana k-anak untuk membaca. sekitar 4000 buku baru diterbitkan di seluruh dunia. @Rakyat harus menghargai dan mensyukuri keamanan. Oleh itu. kalau pun anda hanya membaca judulnya sahaja. Oleh itu. SEMANGAT KEJIRANAN @Rakyat Malaysia keseluruhannya perlu mensyukuri. Sebagai permulaan. begitu banyak ilmu ya ng ditemukan lantaran ilmu tersebut semakin berkembang dari hari ke hari. Sebelum kanak-kanak boleh membaca. negara akan menjadi kacau bilau dan huru hara . Keamanan tidak akan tercapai kalau kita tidak mempunyai suasana yang baik dan jika tidak wujud perpaduan. Berdasarkan kajian. pada setiap tahun. saya yakin dan p ercaya. setiap hari. an da memerlukan masa selama 15 tahun! Bermakna. Se kiranya negara menjadi huru hara. Oleh i tu. menghayati dan menghargai keam anan yang dinikmati di negara ini. ialah peranan ibu bapa. Mereka perlu meningkatkan semangat kejiranan dan persaudaraan. kerana konsep kejiranan mampu membawa dan mengekalkan keamanan . Bertepat an dengan bulan Julai iaitu Bulan Membaca Negara.

Konsep kejiranan dan persaudaraan ini adalah sebahagian daripada perkara y ang dianjurkan oleh Islam. hingga timbul suatu kekuatan dalam ka langan rakyat untuk tolong-menolong. Kita hendaklah membiasakan diri bertanya khabar dan kesihatan diri serta anak-anak jiran dapat menjadi penghubun g kepada amalan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman sesama jiran a pabila ditimpa masalah atau kesulitan yang akhirnya memberi jalan penyelesaian k epada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Aktiviti bergotong-royong membersih kan kawasan kampung dan sebagainya sememangnya dapat memupuk dan meyemai hubunga n baik dan semangat kejiranan. @Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasan setempat daripada ancaman kecurian. @Konsep kejiranan serta konsep persaudaraan memang cukup menarik dan mesti dikek alkan. @Kita perlu meluangkan masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan da n menghidupkan semangat hidup berjiran. Walau sebesar ma na sekalipun gelombang perubahan yang melanda masyarakat kita namun semangat kej iranan tetap menjadi keutamaan. sehinggaka n seseorang itu merasakan dirinya begitu lemah jika tanpa berjiran. ingat-mengingati. Kekuatan hubungan kejiranan yang sempurna dan ha rmoni mengukuhkan ikatan kasih sayang yang kadangkala melebihi daripada keluarga sendiri. Impian mempunyai jiran yang baik tidak akan terlaksana sekiranya kita sendiri belum menjadi seorang jiran yang baik terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan sama ada melalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang akan menambahkan pengetahuan dan mem beri manfaat kepada kita. Gejala-gejala sosi al seperti bersekedudukan. Melalui persaudaraan dan semangat kejiranan.Kita akan lebih mengenali jiran apabila b erkunjung atau menziarahinya.Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupak an contoh ampuh untuk dijadikan iktibar. bermusuh-musuhan dan sifat-sifat negatif lain yang b oleh membawa kepada perpecahan. @Peranan jiran amat penting dalam menentukan kemakmuran dan kesejahteraan sesebu ah negara. REMAJA : PENGISIAN & PENGHAYATAN KEMERDEKAAN Pengenalan . berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika ji ran memainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkan kepada pihak berwajib s etiap kali menyedari berlaku perkara. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada mas a kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. @Semangat kejiranan dan persaudaraan yang akrab juga akan dapat menghilangkan pe rasaan iri hati. Kehidupan yang mendapat keberkatan adalah kehidupan yang sentiasa dike lilingi dengan kebaikan dan kesejahteraan serta jauh daripada anasir kerosakan d an kebinasaan. dapat diwujudkan rasa kasih . percaya m empercayai dan perkongsian bijak antara mereka. a tau ukhuwah. Kerana itu.perkara yang meragukan. @Jiran ialah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. berdengki. bantu membantu. Suatu nilai yang paling utama dianjurkan oleh Islam i alah persaudaraan dan kejiranan ada hubung kaitnya dengan dengan persaudaraan.jir an ialah orang yang paling dekat untuk memohon pertolongan pada saat kita ditimp a bencana atau musibah. samseng dan sebagainya. Jika kita dapat benar-benar mengamalkan semangat kejiranan akan timbullah sifat bersih hati dalam kalangan masyarakat.u perkara yang mudah untuk dilaksanakan. tegur-menegur.Kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabil a kita atau mereka sanggup mengetepikan kesenangan dan kerehatan diri semata-mat a untuk membantu jiran pada masa diperlukan. sayang menyayangi. @Jiran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi.

Golongan lama boleh memikirkan metodologi yang berkesan supaya anak-anak pascame rdeka ini tidak akan hanya pandai menyebut merdeka tetapi tidak langsung menjiwa i erti kemerdekaan sebenarnya. Syeikh Daud Abdullah al-Fatani. punca penentangannya. s eorang ulama besar Patani pernah mengingatkan kita bahawa mempertahankan negara daripada penjajahan ataupun tekanan kuasa asing adalah fardu ain. maruah diri dan perpaduan. R azak. kita sering kali dibelenggu oleh pelbagai isu nasional termasuklah masalah so sial yang tidak putus-putus. Kedua. dengan kemajuan yang semakin pesat serta kemakmuran yang semakin melat a. Ini merupakan kaedah yang har us disentuh untuk dijelaskan kepada anak muda. Ini adalah landasan perjuangan yang tidak putus-putus yang akhirnya membaw a kepada hasil yang amat besar dan berkesan. kekangan besar mereka adalah mo dus operandi untuk memimpin golongan muda terutama golongan pelajar agar menghar gai kemerdekaan. Tun Abd. Kemelut sosial ini yang menjadi barah besar rakyat di negara ini harus dihadapi dengan penuh persediaan . . semangat patriotisme amat penting seperti yang sering disebut melalui sabda Rasulullah. seki ranya erti merdeka tidak ditanam sedalam-dalamnyaPemahaman dan falsafah merdeka harus diterjemah dengan makna dan interpretasi yang jelas khususnya dalam memimp in generasi muda. Mereka harus dididik dengan jelas tentang rasionalnya mereka h arus memahami makna merdeka dan bagaimana mereka harus membuktikan kesetiaan dan kasih mereka akan negara secara jelas dan benar. seperti kita hanya mengenal siapa dia Tunku Abdul Rahman.PATRIOTISME sering kali dikaitkan dengan kesetiaan dan kecintaan seseorang terha dap negaranya sendiri. Episod-episod perjuangan dari segi susur gal ur yang berlaku pada ketika itu. Penghargaan ini adalah satu perkara yang sangat penting kerana tanpa diberi pemahaman yang jelas pasti kemerdekaan ini akan tinggal sejarah. Kepercayaan kita akan perjuangan mereka ini bukan sahaja dari aspek personaliti semata-mata tetapi lebih daripada itu.Konteks kecintaan ini ada hubung kaitny a dengan agama dan iman seseorang. Budaya kasih akan negara. Apabila negara semakin maju serta mencapai segala bentuk kemajuan material. Sebab itu program-program patriotisme dan akt iviti harus digiatkan sama ada di dalam atau di luar sekolah agar budaya ini tid ak hanya jadi siulan semata-mata. Sikap sebegini tidak perlu tunggu semata-mata ketika hampirnya saat merayakan kemerdekaan teta pi sebaliknya haruslah secara berterusan. `kasihkan watan itu sebahagian daripada iman'. (sekadar menyebut beberapa na ma). kita perlu mengajar erti kemerdekaan ini bukan dari aspek konteks sejarah nya sahaja. Seseorang itu dianggap patriot apabila tindakan dan amala nnya menepati ciri-ciri patriotisme yang berteraskan kecintaan dan kesetiaan kep ada negara.Kecintaan kepada negara ini haruslah disemai perta manya. Datuk Maharajalela. Dasar perjuangan mereka yang sebenarnya perlu disemat dalam dada para remaj a terutama pelajar-pelajar sekolah. Ketiga. kefahaman remaja bahawa kemerdekaan yang paling utama pada ketika dan sa at ini idalah merdeka jiwa daripada segala bentuk penjajahan sama ada material a tau spiritual. siapa dia Datuk Bahaman. Membebaskan Diri Daripada Belenggu Masalah Sosial Walaupun telah 51 tahun kita merdeka dengan pelbagai kejayaan gemilang yang kita peroleh. Anak-anak muda alaf baru hanya mengenal merdeka dari kaca mata sejarah. Merdeka jiwa maknanya satu proses kebebasan daripada belenggu ser ta anasir yang mengongkong pemikiran. sejak di bangku sekolah lagi melalui aktiviti-aktiviti persekolahan yang memfokuskan program dan aktiviti menanam sikap kasih akan negara. Kemerdek aan yang dicapai tidak dilihat daripada perspektif pengorbanan. Dalam dunia globalisasi dan ledakan era teknologi maklumat. cinta akan kedamaian dan keazaman untuk menghancurka n segala anasir buruk yang hendak menghancurkan negara pasti tidak berlaku. Jiwa yang merdeka adalah jiwa yang sentiasa subur dengan e lemen-elemen positif yang mampu untuk membentuk gambaran kehidupan secara lebih baik. cara penentangan berlaku dan alasan-alasan penentangan perlu kita telusuri. budaya kerja dan segala yang berkaitan den gan ilmu pengetahuan. Kefahaman tentang merdeka itu hanya diberi sekadar kulit dan material .

Orang seperti ini yang ingin kita lahirkan. Maknanya golongan yang merdeka jiwa adalah mereka yang tidak mudah dib eli dengan wang ringgit dan tidak semudahnya dibuai dengan nilai dan kemewahan d unia. #Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap atau menghayati slogan seperti Sekolahku Rumahku . #Menjadikan kawasan sekolah selesa dan kondusif hingga mendorong sikap dan motiv asi positif pembelajaran dalam kalangan pelajar.jasmani dan intelek. tenang dan selesa penting ke arah tercapainya visi dan misi sekolah serta Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kokurikulum dan sahsiah warganya yang berteras kan ilmu. dan mempunyai kemudahan yan g mencukupi untuk pelajar iaitu selaras dengan visi kebanyakan sekolah iaitu bag i mencapai kegemilangan akademik. iman dan amal. #Meminta nasihat dan bantuan daripada konsultan atau pihak luar yang lain yang b erpengalaman bagi meningkatkan keceriaan landskap kawasan sekolah. Cintailah Sekolah Kita dan sebagainya dalam kala ngan warga sekolah. ceria. rohani . #Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria . Golongan yang merdeka jiw anya juga adalah mereka yang sentiasa positif dalam melakukan kerjanya demi kema juan dan kemakmuran negara. tempat istirahat .Mempunyai iklim sekolah yang ceria. gerak kerja yang pantas serta melakukan tindakan mengikut tatasusila yang be rlandaskan nilai-nilai yang baik. #Menceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan. Jiwa merdeka juga ada hubung kaitnya dengan membebaskan diri daripada belenggu k ebendaan. Suasana dan persekitaran sekolah yang bersih. #Mewujudkan dana keceriaan sekolah daripada pelbagai pihak. #Mewujudkan kerjasama antara warga sekolah. #Membahagikan tugas menceriakan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan ber uniform. w akaf diskusi dan laluan pelajar dengan lebih banyak. tenteram amat perlu bagi me ningkatkan keselesaan pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi emos i. #Memupuk sikap bertanggungjawab pelajar dan seluruh warga sekolah terhadap kewuj udan #institusi pendidikan mereka. #Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pelbagai kemudahan dan prasarana di kawasan sekolah. Program keceriaan sekolah mempunyai matlamat untuk mewujudkan sebuah sekolah yan g mempunyai persekitaran yang bersih. #Menyediakan kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu. Mempunyai jiwa dan akal yang bersih hasil daripada pendidikan serta tarbiah yang sebenar-benarnya. Objektif Program Keceriaan Sekolah #Mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis. PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH Pengenalan Persekitaran sekolah yang ceria dan bersih memberi keselesaan dan mengambarkan k ecintaan serta kerjasama yang tinggi dalam kalangan warga sekolah. . cantik. #Memberi tumpuan kepada kawasan padang yang perlu diceriakan dan meningkatkan ke mudahan untuk keselesaan pelajar. Perancangan Strategik Program Keceriaan #Mengenal pasti kawasan sekolah dan kelas yang perlu diperindah dan diceriakan. ceria. Keceriaan dan kebersihan kawasan sekolah adalah penting bagi meningkatkan mutu p endidikan . Kejayaan negara dan bangsa disambut dengan penuh rasa insaf dan yakin melalui us aha dan pengorbanan serta gerak kerja yang sebenarnya.Manusia yang merdeka jiwanya adalah orang yang mempunyai akal fikiran yang posit if.

membina kolam dan air terjun dan m embina laluan berbumbung di kawasan taman dan membina taman herba baru. PROGRAM KECERIAAN SEKOLAH 1. #Menambah kerusi batu di tempat-tempat yang sesuai bagi tempat rehat pelajar. mengecat pasu bunga. Program 3K atau Program Peningkatan Keselamatan. en ri an Terdapat sekolah yang memberi tumpuan kepada aspek keselamatan sebagai kompon utama Program 3K. #Suasana pembelajaran yang sentiasa bersih dan ceria hasil daripada kerjasama da n pertandingan yang sihat antara pelajar tentunya akan menghasilkan kecemerlanga n dalam akademik dan disiplin pelajar . Sekolah-sekolah lebih ceria dan selamat malah kadar kemalangan di kawasan sek olah juga amat berkurangan. mereka berpeluang menilai kedudukan dan pencap aian sekolah berkenaan. kes vandalisme b erkurang dan prestasi akademik meningkat. 6. Program ini telah memberi impak yang besar terhadap pembangunan pendidikan di sekolah-s ekolah di seluruh negara. Untuk mencapai kecemerlangan . Program ini telah mengubah budaya warga sekolah dan masyarakat setempat kepad a budaya yang lebih baik apabila kadar ponteng sekolah menurun. Kerja berpasukan dalam kalangan warga kerja sekolah dan kepimpinan pengetua t elah membuahkan hasil dengan meningkatnya prestasi kecemerlangan pendidikan di s ekolah-sekolah berkenaan. tiang larit dan sebagainya di kawasan sekolah. Ini adalah sejajar dengan Falsafah Pendi dikan Negara yang mementingkan penghasilan pelajar yang seimbang dari segi jasma ni. Rasional polisi keselamatan diperkenalkan ialah untuk membe pendedahan kepada warga sekolah mengenai keselamatan fizikal. memb ina arca di kawasan taman. Program ini dapat menjana keinginan pihak sekolah untuk terus meningkatkan ke majuan sekolah kerana melalui 3K. rohani dan intelek. sek olah mestilah memastikan bahawa bilik darjah atau kelas sentiasa dalam keadaan y ang bersih dan ceria. 3. 5. 4. tapak pelupusan dan kawasa n pembersihan dengan lebih baik. emosi.Melaluinya para pelajar dapat mengenal pasti potensi dan keupayaan mereka sebagai pemimpin selain membentuk disiplin diri apa . pertandingan bilik darjah bersi h dan ceria amat sesuai diadakan secara berterusan bagi memastikan pelajar senti asa berada dalam keadaan yang selesa dan seterusnya dapat mengikuti pelajaran de ngan baik. #Kebersihan dan keceriaan bilik darjah seharusnya dikekalkan malah dipertingkatk an dari masa ke masa. Untuk mencapai tujuan ini. Kebersihan dan Keindahan Ala m Sekitar Sekolah telah diadakan selama lebih 18 tahun sejak tahun 1991. #Menjaga kesuburan pokok bunga supaya kelihatan segar. Keceriaan Bilik Darjah Atau Kelas #Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah adalah berkait rapat dengan iklim dan suasana dalam bilik darjah. emosi. #Mengadakan kempen keceriaan secara berterusan termasuk aktiviti gotong royong m embersih kawasan sekolah dalam kalangan warga sekolah seperti kempen sumbangan p okok dalam kalangan warga sekolah. 2.membina menara jam.membina papan kenyataan berinformasi di setiap taman. sosial d teknikal.#Membaiki dan menceriakan kawasan pembuangan sampah . 3K juga memberikan ruang kepada para pelajar untuk berinteraksi sesama mereka melalui kerja-kerja yang dilakukan di luar bilik darjah menyediakan taman dan l andskap di kawasan sekitar sekolah. 7. #Menambahkan bilangan pokok bunga yang sesuai untuk memperindah kawasan sekolah.

menghina.Antar anya ialah pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah h arus menitikberatkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti Pendidikan Moral. menumbuk. setiap masalah yang berlaku tentu mempunyai puncanya. Huraikan punca-punca tercetusnya masalah ini dan langkah-langkah untuk menangani nya. rdapat beberapa kes buli ini. Ibu bapa yang selal u sibuk mencari duit dan bersikap materialistik telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak mereka. kerajaan. Mereka semakin ketandusan nilai kemanusiaan. ibu bapa. alangan pelajar kok bergoyang . kes buli ini menjadi semakin meningkat pada setiap tahun dalam k dan semakin serius masalahnya. Di samping itu. Hal ini telah mencapai satu tahap yang amat merimaskan dan membimbangkan pelbaga i pihak seperti pihak sekolah. Bak kata pepatah tiada penyakit yang tiada penyembuhnya . Pendidikan S ivik dan sebagainya. pelajar tersebut juga akan terikut-ikut perbuatan kawa nnya supaya dapat diterima oleh ahli-ahli kumpulannya. guru dan guru besar dapat berinteraksi dalam suasana ya ng lebih mesra sekali gus menjalin hubungan baik antara mereka dan memudahkan pe laksanaan segala urusan berkaitan pendidikan di sekolah itu. .bila dilantik mengetuai sesuatu projek. kes buli yang berlaku di sekolah semakin berleluasa dan menjadi-jadi. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sema kin gusar. Te punca yang telah dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah Antaranya ialah kekurangan penghayatan nilai-nilai agama yang ada pada pelajar y ang sanggup melibatkan dirinya dalam kes buli.Terdapat pelbagai langkah drastik yang boleh dijalankan untuk membendung dan membanteras kemelut ini. masyarakat dan lain-lain lagi . Jika tidak kerana angin masakan po Oleh itu. Dengan itu. 8. Jika kawan-ka wannya merupakan pembuli. ibu bapa yang kurang memberikan belaian kasih sayang dan prihatin ka pada anak juga menjadi antara puncanya kes buli ini berlaku. mengejek. Memang tidak boleh dinafikan bahawa de wasa ini. memaki dan sebagainya yang dilak ukan oleh seseorang terhadap pemangsanya. 2009 April 03 Kejadian Buli Satu Fenomena Sosial Buli semakin berleluasa di sekolah kita. Menurut kajian. pelajar. Pengawasan yang longgar d i sekolah juga menjadi puncanya kerana telah memberi peluang kepada pelajar yang ingin menjalankan pembulian mereka terhadap pelajar lain. Mereka sanggup berbuat demikian h anya untuk mendapatkan perhatian orang lain dan menunjukkan kekuatannya kepada o rang lain. Pendidikan Islam. Melalui 3K . Selain itu. pelajar akan menyedari bahawa perbuatan buli in i merupakan satu kesalahan dan pelajar juga didedahkan dengan pelbagai maklumat tentang kesan buruk daripada perbuatan membuli dan cara-cara mengelakkannya dari pada terbabit dalam kes buli ini. para pelajar yang masih berumur setahun jagung dan berdarah seta mpuk pinang ini mudah terpengaruh dengan tindakan rakan sebayanya. Sumber : Blog Cikgu Shuhaimi Sulaiman. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:38 4 ulasan Jumaat. Apakah itu kes buli? Kes buli membawa maksud masalah yang meliputi kegiatan sepe rti memeras ugut.

ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belaian kasih sayang yang sepenuhnya kepada mer eka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa pelajar juga bukan sebalik masih tidak d lagi. Bak kata pepatah bapa borek. Para pelajar yang ternampak kes buli itu b erlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepa da pihak sekolah dengan segera agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mun gkin demi kesejahteraan sekolah. menghina orang dan sebagainya. pihak sekolah juga perlu sentiasa memastikan bahawa pengawasan di setiap pelosok kawasan sekolah seperti di belakang bangunan sekolah dan kaki lim a sekolah yang sunyi diperketat supaya tidak memberi sebarang peluang kepada mer eka yang mempunyai keinginan untuk membuli mangsanya. pihak sekolah yang telah menerima laporan aduan daripada harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan nya dengan menutup kes itu dengan sesuka hati sahaja. para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dal am usaha untuk membendung gejala ini. Selain itu. anak rintih . J anganlah ibu bapa berlakuan baik di hadapan anak-anak sahaja.Selain itu. maka pelajar tersebut juga akan dipengaruh i dan membaca bersama-sama. Aktiviti seperti kuiz tentang kes bu li juga boleh dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif dalam menangani masalah kes buli ini. Manakala. Pihak sekolah harus mengenakan huk uman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan i tu lagi dan juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Natijahnya. Ibu bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya agar sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah yang dihadapi kepada mereka bagi me ngatasinya bersama-sama. Hal ini kerana para pelajar akan memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang cara-cara mencegah masalah kes buli sekiranya p elajar menjadi pemangsa dalam kes itu dan para pelajar juga boleh menyebarkan in formasi yang diperoleh itu kepada rakan-rakan yang lain agar semua pelajar tahu akannya. impian negara kita yang ingin m . Perkara ini sama juga jika kawan pelajar itu sentias a melibatkan diri dalam kes buli di sekolah. Langkah yang lain ialah para pelajar juga harus pandai memilih kawan kerana para pelajar biasanya juga akan mudah terpengaruh dengan perbuatan kawannya. Di samping itu. Pihak sekolah juga boleh menggalakkan para pelajar supaya menyertai Kelab Penceg ah Jenayah di sekolah dengan aktif. perbuatan ibu bapa adalah sentiasa betul dan patut diikuti. Tambahan pula. selagi masalah ini masih berleluasa. Namun begitu. di samping mengejarkan kebendaan dalam kehidupan dan sibuk bekerj a. ceramah atau kempen seperti kempen anti-buli juga boleh diadakan sec ara berterusan di setiap sekolah dari semasa ke semasa bagi menyedari para pelaj ar agar menjauhi diri daripada gejala buli. sedangkan mereka j uga sering mengejek. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-a nak mereka supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka kerana pada tang gapan anak mereka. Contohn ya. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki melibatkan diri dalam k es buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pela jar tersebut dan mendapatkan jalan keluarnya. ketam mengajar anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan seng et . Jika kes ini ibicarakan. ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membe ndung kemelut ini. jika kawannya minat membaca buku.

22. 21. Sabda Rasulullah s. ~Davey Jo hn Schwartz 10. Sabar penghilang penat. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan gejala ra suah. (surah Al-Baqarah:214) 20. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. tetapi a dalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian ilmu seseo rang. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan bukanlah manus ia yang jujur. "Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan. 16. " ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangs aan) 11. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu menjadi perbualan penduduk langit. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai. Bak kata peribahasa Melayu pemuda harapan bangsa.elahirkan satu bangsa yang bermartabat mulia dan berdaya maju akan tinggal sebag ai khayalan sahaja. Siapa yang banyak bicara. dan hanya Allah sajalah tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18 08. bererti dia tidak warak." ~Profesor Diraja Ungku Aziz 12. siapa yang hilang harga dirinya. 14. lebih kurang kemerdekaan yan g dimiliki. hartanya akan diambil secara paksa oleh pe . Ke muka maju sekata .sebaik-baik bekal ialah takwa. 19. Kekitaan yang erat tiada yang berat. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. maju kita. Kalau hidup ingin merdeka.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti cuka mero sakkan madu. 05. ~ Saidina Ali Abu Tal ib 17. Hal ini kerana para pela jar merupakan aset negara yang penting dan akan menerajui negara ini pada masa d epan. Tiada tercapai hanya berkata. pemudi tiang negara . 15. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali berusaha un tuk mengejar impian hari esok. kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di persada dunia. dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya. semua pihak haruslah sehilir semudik dan sehati sejiwa dalam usaha menangan i masalah kes buli ini walaupun kita terpaksa mengharungi liku-liku yang penuh d engan onak duri ini." 18. sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. faham dua menjadi satu.seburuk-buruk buta i alah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta. baik kaya ialah kaya hati. Oleh itu. bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju. 09. Semoga berkat daya usaha yang gigih. ~Horne 04. asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji kamu. (Hamka). 03. Berunding cerdik dengan pandai. Hasrat negara kita yang ingin mencapai Wawasan 2020 juga aka n tinggal sebagai angan-angan Mat Jenin semata-matanya.a. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat kemenangan. lebih tinggi rasuah yang ada. Secara umumnya. lalu di belanjakan bukan pada tempatnya atau. hil anglah harga dirinya. Terbang bangau sepanjang hari. 13. banyak pula salahnya. Melemparkan jauh jiwa hamba. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik. KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN 01. ke tasik jua akhirnya dicari. ~Usman Awang 06. siapa yang banyak salah. 02." ~Surah al-Hajj:77 07. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat sifat ya ng membinasakan iaitu. tekun pembawa dekat.

ajar menjadi suluh hati. dibaling dengan batu dibalas dengan buah. 25. hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digu nakan untuk kejahatan atau. Kes ihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yan g hilang sekali hilang akan terus hilang. adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. mendepani realiti baru dunia yang pantas berubah dan berkembang -mendukung kebenaran yang kita sepakati -mengamalkan sikap dan perwatakan yang murni -mengambil langkah sederap -menghirup udara hasil kemerdekaan -mengikut acuan sendiri -mengundang kontroversi -menjadi cerucuk utama pembangunan -menjulang negara ke puncak jagat -menuntut setiap anak watan mengotakan aspirasi -menyambut gamitan menara impian -menyebabkan imej negara tercalar -menyediakan kursus dan latihan yang relevan -menyembunyikan masalah utama masyarakat -mereka lebih cenderung kepada keseronokan dan berpeleseran -mewujudkan masyarakat yang bermaklumat dan berpengetahuan -milineum baru ini pasti sahaja sarat dengan muatan cabaran reformasi -muafakat merupakan inti kepada perpaduan -negara kita akan bersih daripada unsur sosial yang tidak sihat -nilai keinsanan yang syumul -nilai-nilai material semakin memberkas dan meluas dalam masyarakat -pandangan pro dan kontra yang dipaparkan -pelbagai cabaran yang bakal menghambat -pelbagai masalah sosial sedang menghinggapi masyarakat -pembentukan masyarakat sakinah -pembudayaan ilmu perlu dipupuk dan dibajai oleh generasi muda masa kini -pendedahan oleh pihak media massa menghangatkan senario ini -perlu dibaja kembali -perubahan yang diharap masih belum menjelma -petanda kehancuran generasi -pewujudan masyarakat madani-propaganda negatif terhadap negara kita dapat ditep is -kita perlu mengorak langkah -kita tidak wajar hanya akur dengan arus yang songsang ini -komitmen menyeluruh agensi yang terlibat -kongkongan yang selama ini dianggap membelenggu -Masalahnya. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat. 24. Tunjuk menjadi telaga budi.SAIDINA ABU BAKAR 23. kita mahu memberi pendapat tetapi tidak rela dikritik -makmur dari segi ekonomi tetapi muflis nilai kekeluargaan -mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu -manifestasi kesanggupan bangsa -manusia bukanlah `haiwan robotik yang tidak mempunyai rasa dan jiwa -masa depan menjanjikan cabaran di luar jangkaan -masalah putusnya komunikasi dan jurang generasi -masalah sosial dan susila yang meruncing -masih terbelenggu dengan cara berfikir yang sempit -masyarakat yang naif dengan mata kebendaan yang melalaikan -melangkah dengan seribu kekuatan . Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-sungguh. .nguasa yang zalim atau.

Sebab dan kesan: oleh itu. kemudian. yakni. lama-kelama an. umpama. bagai. Contoh: contohnya. kemudian. tambahan pula. justeru itu. akhirnya 3. tambahan lagi. ia akan menyebabkan seluruh kandungan wacana berkenaan tidak mempunyai kesat uan dan perpautan yang lengkap. akhirnya 8. selanjutnya. Seandainya sesuatu wacana berkenaan tidak mempunyai penanda wacana yang tep at. macam. selepas. sebagai 5. Rumusan: rumusannya. bersahsiah mulia dan berilmu -membebaskan mereka daripada belenggu kejahilan dan kegelapan -membenam budaya hedonistik yang tidak berfaedah -membetulkan ketidaktepatan fakta -membimbing mereka memenuhi impian -membina impian masa depan yang lebih gemilang -membongkar kepincangan -membuktikan sensitiviti. semasa. ibarat. selepas itu. seterusnya. bertentangan dengan 7. sebagai p enyimpul kata 6. di samping 2. 2009 Februari 01 PENANDA WACANA Penanda wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang berfungsi memper talikan sesuatu idea. Urutan : pertama. seperti yang diterangkan 4. hujah. sebagai kesimpulan. kepekaan dan keprihatinan mereka -mempengaruhi minda generasi muda -mempertahankan perasaan saling bersefahaman -mempertingkat dan memperteguh kefahaman -mempraktikkan elemen tolak ansur -memudaratkan kesejahteraan rakyat -menabur bakti kepada mereka yang kurang beruntung -menaburkan nilai kebendaan yang tidak bertahan lama -menagih komitmen dan pengertian serius semua pihak -menampilkan wajah baru yang disulami tekad -menangkis tuduhan yang tidak berasas -mencapai tahap yang mencemaskan -mencerminkan dengan jelas akan hakikat ini -mencerminkan generasi yang muflis dan tercabut daripada akar tradisinya -mendapat perhatian dan liputan media massa -mendepani masa depan yang tidak menentu Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 14:10 2 ulasan Ahad. Penyataan semula: iaitu. bak kata. lambat-laun. lagi.-melontarkan soalan yang cukup penting -melupakan cita-cita yang lebih luhur -membangunkan generasi yang berketerampilan. lantaran. Contoh penanda wacana seperti berikut: 1. dan pandangan seseorang semasa menulis ataupun beru cap. Waktu : apabila. kedua. ketika. seter usnya. serta. pada mulanya. kesimpulannya. laksana. Tambahan : dan. dengan kata lain. Tempat: berhampiran dengan. jadi. dengan itu . akhir kata. sebab itu. kemudian daripada itu. bersebelahan dengan. seperti. fasal.

kita dapat menghantar berita dengan telefon bimbit. Mereka berasa rendah diri dan tidak puas hati dan a khirnya mereka mungkin mencuri telefon bimbit orang lain. kita dapat melihat banyak murid yang mempunyai telefon bimbi t termasuklah murid-murid sekolah rendah. Perkhidmatan ini lebih menjima tkan masa dan wang.9. pelbagai alat teknologi seperti komputer. Dengan adanya telefon bimbit. Sebagai ak ibatnya. Soalnya. sewajarnya. Mereka akan menunjuk-nunjukkan telefon yang dibelikan oleh ibu bapa mereka. namun beg itu. peralatan teknologi yang c anggih dapat membantu manusia membuat sesuatu kerja yang tidak termampu dilakuka n oleh manusia. apabila terdapat deringan telefon bimbit. Semasa ujian. sikap materialistik wujud dalam diri pelajar yang masih berusia muda itu. pengendali telefon bimbit juga memperkenalkan perkhidmatan mesej pendek. pihak sekola h pula terpaksa menguruskan kes kecurian sehingga menyebabkan proses pembelajara n terganggu. kamera serta pemain muzik juga telah dipasangkan pada telefon bimbit. sebaliknya.Pengesahan: sebenarnya. 2009 mindabahasa Teknologi yang canggih telah membantu manusia untuk melaksanakan pelbagai urusan dan menjadikan negara kita semakin maju. ia itu menjadi pegawai penyiasat kecurian telefon bimbit? Selain itu. serupa dengan. mere ka dapat membuat apa-apa sahaja serta dapat pergi ke mana-mana sahaja kerana den gan kemudahan telefon bimbit. Oleh itu. pastilah. Maka. Bandingan: seperti juga. satelit dan sebagainya telah dicipta dari semasa ke semasa untuk kemud ahan kita. Apabila pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah. Selain i tu. telefon bimbitlah yang pali ng biasa digunakan. mudah sahaja hendak menghubungi mereka. bukan lagi menggunaka n perkhidmatan pos yang lambat dan berkos tinggi. Telefon bimbit juga semakin canggih hingga boleh melayari laman web dan juga menggunakan perkhidmatan 3G. sememan gnya Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 01:14 0 ulasan Sabtu. Seterusnya. telefo n bimbit. adakah patut kita membebankan guru dengan beban baharu. Pertentangan : tetapi. Antara alat canggih yang telah dicipta oleh manusia. sesuai dengan. Setelah mempunyai telefon bimbit. 2009 Januari 31 LARANGAN PENGGUNAAN TELEFON BIMBIT DI SEKOLAH Contoh Karangan Pelajar : Kewajaran Larangan Penggunaan Telefon Bimbit di Sekola h Januari 23. bertentangan dengan 11. sungguhpun. kita dapat menghubungi sesiapa sahaja walau di mana-mana pun hatta berada di tempat yang sangat jauh. Ringkasnya. banyak orang menggunakan telefon untuk perkhidmata n ini. banyak murid akan membawa telefon bimbit ke sekolah walaupun tidak dibe narkan. sama juga dengan 10. Selain itu. Pelajar yang tidak mempunyai telefon bimbi t juga akan berasa tersisih kerana tidak ada teman berbual seperti kawan lain ya ng mempunyai telefon bimbit. Oleh itu. Langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar di se kolah memang tepat. Kebanyakan ibu bapa membeli telefon bimbit untuk anak-anak mereka kerana mudah d ihubungi. walau bagaimanapun. proses pembelajaran dan pengajaran akan mengalami gangg uan. pelajar tidak dapat menumpukan perhatian semasa guru sedang mengajar kerana mereka akan bermain dengan telefon bimbit. Sehubungan itu. sesungguhnya. mereka ak an mengakibatkan banyak masalah disiplin. Ole h itu. pelajar juga boleh menggunakan telefon bimbit untuk menghanta . Kesannya. tentulah.

Kalau anda sering menggunakan pengangkutan awam sudah pasti anda akan menghadapi masalah untuk menukar sistem pengangkutan. LRT dan teksi turut dikatakan termasuk dalam kategori ini kerana penyelenggaraan yang tidak menyeluruh. Maka. Melalui perbincangan saya di atas. 2009 mindabahasa Rangkaian pengangkutan awam di negara kita meliputi pengangkutan bas. Tuntasnya. Hakikat ini haruslah diberikan per hatian oleh setiap pihak. Janganlah apabila kesihatan sudah terjejas. Dengan telefon bimbit yang cangg ih. Mengikut kajian. pihak lain pula dipersalahkan sedangkan mereka sudah diingatkan berkali-kali tentang kesan gelombang telefon itu. Mereka akan berkongsi gambar atau klip video terse but dengan rakan. adal ah lebih baik para pelajar menggunakan telefon bimbit apabila dewasa nanti keran a telefon bimbit memerlukan kos penggunaan yang tinggi. langkah kerajaan melarang penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pe lajar di sekolah sememangnya merupakan langkah yang bijak. Kadar tambang terutama teksi dan LRT di anggap oleh masyarakat sebagai agak mahal untuk mereka gunakan dengan kerap sist em pengangkutan itu. Selain itu. Memang sudah ada banyak usaha yang di lakukan untuk menyatukan semua perkhidmatan ini tetapi kejayaannya masih jauh la gi. antara monorel dengan LRT atau antara bas dengan monorel. Telefon bimbit tidak sesuai digunakan oleh murid-murid yang berusia m uda kerana akan menjejaskan kesihatan mereka. kemelut utama ini harus dise lesaikan oleh kerajaan jika mereka mahu melihat rakyat negara ini berduyun-duyun menggunakan LRT. Tambahan pula. Sudah pasti dilema utama yang dihadapi oleh masyarakat terhadap sistem pengangku tan awam kita ialah harganya yang mahal. pelajar-pelajar dapat memuat turun gambar-gambar atau klip-k lip video yang tidak senonoh. Jadi. kini para pelajar masih dalam proses t umbesaran. masyarakat bukan sahaja menyampah melihat kegagalan pengangkutan awam mematuhi jadualnya tetapi juga keg agalan mereka untuk menjaga tahap kualiti perkhidmatan pengangkutan awam mereka. kemelut pengangkutan awam ini turut dikaitkan sistem pengangkutan aw am yang tidak cekap. pelbagai kemelut yang melanda sistem pengangkutan awam negara kita harus difahami untuk menangani masalah yang sudah berlanjutan agak lama ini. teksi. Keadaan ini menyebabkan penjalanan penumpang te . Selain itu. Mencegah itu lebih daripada merawat. Gejala seperti ini tidak patut berlaku di sesebuah sekolah. pelajar akan mudah tepengaruh dengan gejala tidak sihat. Bagi mengelakkan perkara-perkara tersebut berlaku. telefon bimbit akan mengeluarkan sejenis gelombang bunyi yang a kan menjejaskan kesihatan. Sis tem Transit Tren Ringan (LRT) dan monorel. Kadaan ini menyebabkan jumlah pengguna pengangkutan awam te rutama LRT agak kurang dan tidak menyeluruh seperti mereka hanya menggunakan pen gangkutan awam hanya untuk ke pejabat sahaja. Oleh itu.r mesej berbentuk jawapan kepada rakan yang lain. Perkara ini adalah amat tidak berakhlak dan tidak adil terhadap pelajar lain. mereka dapat mengambil gambar serta mendengar lagu kegemaran mereka. M asalah penjagaan bas. Dipetik daripada : Blog Minda bahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:38 0 ulasan ISU PENGANGKUTAN AWAM Contoh Karangan Pelajar : Isu Pengangkutan Awam Januari 24. Contohnya. Oleh itu. dengan mengguna kan telefon bimbit. Masyarakat menganggap sistem pengangkutan awam terutama bas tidak boleh diharap terutama jadual perjalanannya yang menyebabkan masyarakat s ukar untuk merancang dan menjangka tempoh perjalanan yang bakal mereka hadapi. kita dapat mengetahui impak penggunaan sebuah alat yang canggih in i terhadap para pelajar.

Sistem pesanan ringkas ataupun SMS (Short Message Service) kini bukan lagi sekad ar perkhidmatan yang ditawarkan melalui telefon bimbit untuk mengirim atau mener ima pesanan pendek. Mereka terpaksa membayar SMS pada kadar harga yang tin . Malah. dan lain-lain lagi. Sering kali masyarakat mengadu kerakusan pemandu pengangkutan awam di jalan raya yang d ibuktikan oleh meningkatkan kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ini. Tidak dinafikan bukan semua program TV realiti hanya menghidangkan persembahan h iburan. Revolu si teknologi komunikasi sudah menjadi kebiasaan bagi segenap masyarakat Malaysia sehingga evolusi senyap yang berlaku kadangkala langsung tidak kita sedari. MMS (khidmat pe sanan multimedia). Sejak beberapa tahun belakangan ini. Dipetik daripada : Blog Mindabahasa Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 20:36 0 ulasan Selasa. Ketika masyarakat semakin gusar dengan mutu perkhidmatan pengangkuta n awam. Si kap tidak prihatin mereka ini telah memberi satu imej negatif kepada semua peker ja yang bekerja dalam sistem pengangkutan awam negara. golongan remaja beg itu alpa dan tertarik dengan perkembangan ini yang dilihat sebagai suatu budaya dan trend anak muda yang sudah semestinya harus dimiliki. pihak kerajaan harus membuat tindakan drastik menangani isu ini. malah fungsi perkhidmatan ini semakin meluas. dan bermacam-macam lagi. Fenomena ini bukan setakat bertumpu kepada bidang nya nyian semata-mata. sudah pasti keadaan ini dian ggap merumitkan kehidupan masyarakat.rganggu kerana terpaksa beratur untuk membeli tiket sebelum menaiki pengangkutan awam yang lain pula. Dalam hal ini. Selain itu. nada dering. Kesimpulannya. Sesungguhnya. Maka. Itu lah hakikat yang terpaksa diterima apabila dewasa ini pelbagai syarikat telekomu nikasi berlumba¬lumba menawarkan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan mereka . program TV realiti turut diperluas dalam usaha bagi melahirkan usahawan dan gari serta gariah membaca al-Quran. perakam video kamera. Bluetooth (teknologi tanpa wayar). masalah pengangkutan awam ini memang banyak tetapi rumit untuk di selesaikan. Dalam era globalisasi yang mengutamakan kepantasan. pelbagai jenis program televisyen (TV) realiti muncul dal am dunia hiburan tempatan. Antaranya termasuk perkhidmatan SMS (khidmat pesanan ringkas). Lantaran itu. satu sistem tiket yang bersepadu har us dihasilkan oleh kerajaan dengan segera sebelum kemelut ini menjadi semakin ru mit untuk diselesaikan. Tetapi ada antaranya yang boleh memberi manfaatkepada para penonton. malah syarikat pengeluar telefo n jugs tidak ketinggalan mewarnai kemajuan teknologi dengan menawarkan paparan s krin besar dan kualiti gambar. 2009 Januari 27 SISTEM MAKLUMAT RINGKAS (SMS) Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya KECANGGIHAN dan kemajuan dalam teknologi komunikasi hari ini telah banyak mengub ah gaya hidup dengan memanfaatkan kemudahan yang tidak wujud sebelum ini. pengangkutan awam turut terjejas akibat tindakan segelintir pekerja merek a seperti pemandu teksi dan pemandu bas yang tidak sopan ketika memandu. Tidak cukup dengan perkhidmatan yang ditawarkan. tetapi juga melarat hingga soal mencari menantu. semua peker ja pengangkutan awam harus diberi satu kursus untuk memastikan mereka lebih mesr a pelanggan dan bukannya dibenci oleh pelanggan. Cum a yang kurang elok apabila kebanyakan program TV realiti di negara kita mengguna kan SMS bagi menentukan pemenangnya. para pengundi SMS secara imp lisit telah dipergunakan. PDA (telefon p embantu peribadi digital). Mungkin sudah sampai masanya kerajaan bertindak tegas bagi mengatasi kemelut ini.

Sekolah-sekolah diselu ruh negara dipelawa untuk menggunakan aplikasi SMS Sekolah yang dibangunkan oleh MyPressto. Sistem Maklumat Murid ( . Kecanggihan teknologi pada masa kini sebenarnya mampu menyu mbangkan sesuatu yang SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhubung denga n rakan-rakan. Aplikasi itu merupakan satu langkah ke hadapan dalam pembestarian sekolah kerana merupakan sebahagian daripada sistem pengurus an sekolah. Difahamkan dari Januari hingga Mac 2007. Kepentingan SMS hari ini digunakan bukan sekadar untuk berhub ung denganrakan¬rakan. Bhd. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah yang le bih besar mungkin tidak pernah anda fikirkan selama ini. Indeks jenayah ber jaya mengalami penurunan daripada 24. Kalau mereka ternampak kejadian jenayah seperti mencuri. penderaan k anak-kanak. Caj yang dikenakan kepada ibu bapa untuk menggunakan SMS Sekolah ada lah minimum iaitu cuma RM3 sebulan.7 bilion SMS yang menyaksika n peningkatan sebanyak 4.ggi untuk menentukan pemenang program itu. Timbalan Perdana Menteri.dan rogol mereka terus membuat laporan melalui SMS yang dikenal sebag ai "DAPAT" atau talian 32728 yang merupakan nombor SMS berpusat sebagai mata dan telinga polis. SMS merupakan alat komunikasi yang paling cepat dan cekap unt uk memaklumkan kepada agensi-agensi penguat kuasa seperti polis mengenai kejadia n jenayah. rakyat negara ini kh ususnya pengguna telefon bimbit menghantar lebih 11. Pada masa kini ramai i bu bapa mempunyai telefon bimbit masing¬masing. Budaya penggunaan SMS turut tempias di peringkat sekolah. Melalui sistem berkenaan.3 peratus untuk tempoh yang sama pada tahun sebelumnya.241 pada 2004 dan m enurun lagi kepada 19. com Sdn. rakyat Malaysia berbelanja berbilion ringgit untuk menghantar khidmat pesanan ringkas (SMS) terutamanya yang melibatkan rancangan televisyen berbentuk hiburan bukannya satu permasalahan yang boleh dipandang enteng oleh semua pihak . Kenyataan yang biasa anda dengari seperti "segalanya di hujung jari anda" membuk tikan hakikat ini. kini Rakan Cop setelah diperluas ke seluru h negara semakin ketara peranannya dalam membanteras jenayah. maklumat peribadi murid a kan dapat diakses dengan mudah oleh guru melalui komputer dan segala urusan meny ampaikan maklumat kepada ibu bapa dapat diselesaikan dalam masa beberapa minit m elalui telefon mudah alih mereka. boleh m enjadi alat berkesan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang paling selamat untuk didiami. Peningkatan penggunaan SMS turut diluahkan oleh K etua Pergerakan Puteri UMNO. Hal ini amat mudah kerana mereka cuma perlu menghantarkan SMS kepada polis dan tidak perlu lagi untuk membuat panggilan atau ke balai polis untuk mem buat aduan. Jika SMS biasa mengenakan caj sekitar 20 sen melalui sekali kiriman. Kerajaan harus mengekang permasalahan ini sebelum menjadi parah kerana secara langsung unsur-unsur penghantaran SMS ini menggalakkan pembaziran dan pemborosan secara keterlaluan. Fenomena penggunaan SMS dalam program-program TV realiti dilihat semakin meluas dan hal ini amat menggawatkan. Datuk Noraini Ahmad pada Perhimpunan Agung parti it u pada tahun lalu. tetapi merupakan teknologi maklumat yang mempunyai faedah y ang lebih besar. iaitu Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM). Aplikasi yang menggunakan teknologi SMS itu akan dapat memudahkan komunikasi antara pihak sekolah dan ibu bapa.571 pada 2003 kepada 21. Projek perkhidmatan SMS Sekolah oleh MyPress to dilaksanakan dalam dua fasa. Tetapi. Tegasnya. Fasa pertama melibatkan data-data daripada tiga aplikasi. tetapi ada dalam kalangan stesen TV yang mengena kan caj bayaran hingga 65 sen bagi setiap kiriman atau undian yang dilakukan. Ibu dan bapa terutamanya yang sibu k bekerja mungkin tidak mempunyai masa yang banyak untuk mengikuti perkembangan anak-anak mereka di sekolah.695 pada 2005. Hal ini demikian kerana sekiranya dimanfaat sepenuhnya. Itulah antara konsep yang diamalkan menerusi Rakan Cop atau Raka n Potis yang berorientasikan masyarakat menerusi perkongsian bijak dan memberi p eluang orang ramai agar memainkan peranan aktif dan positif dalam memerangi jena yah bersama-sama pihak polis. Datuk Seri Najib Tun Razak mahu orang ramai menggunaka n SMS bagi melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai masalah sosial seperti kes rogol dan jenayah.

P erkhidmatan itu merupakan antara usaha kerajaan untuk mengoptimumkan penggunaan sumber tenaga manusia. Perkhidmatan yang dikendalikan o leh Bursa Buruh Elektronik(ELX). Kerajaan perlu mengambil tindakan tegas ke atas individu terbabit yang menyebark an mesej tersebut melalui SMS kerana perbuatan mereka amat berbahaya. Datuk Seri Najib mengarahkan pihak polis supaya menjalankan Sias atan untuk mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab menyebar mesej melalui SMS itu. serta lokasi untuk diisi. serta kegelisahan rakyat di dalam negara. Sepanjang tempoh pelaksanaan fasa kedua. Fong Chan Onn.mohr.15 sen dan caj premium sebanyak RM0.my atau laman web kementerian iaitu www. latihan.Jabatan Tenaga Kerja kementerian itu menyediakan pelbagai maklumat jawatan kosong sama ada di sektor awam mahupun swasta. Ketua Polis Negara (KPN). Isu agama ialah isu sensitif dan tidak boleh dipermainkan kerana mudah mendapat perhatian orang ramai untuk disebarkan kepada penerima lain. dan mengurangkan pergantungan negara kepada pekerja asing. orang ramai hany a perlu menaip ELX MENU dan hantar kepada 32255 sebagai pendaftaran. khabar a ngin atau berita palsu.30. Sejak akhir-akhir ini. Dalam fasa itu. Mana-mana individu yang dida pati bertanggungjawab menyebarkan SMS berunsur fitnah.gov. aktiviti kokurikulum dan makluman p enting yang lain daripada pihak Sekolah. EMIS dan SMM.elx. disiplin. Kementerian Sumber Manusia telah pun melancarkan perkhidmatan mencar i pekerjaan menggunakan SMS yang membolehkan orang ramai mengetahui maklumat men genai jawatan kosong dalam tempoh yang singkat. sebanyak 49 pendud . Sehubungan dengan halitu. sebelum dihantar semula ke no mbor berkenaan. p enerima SMS juga perlu memastikan kesahihan sesuatu berita yang diterima agar ti dak terperangkap dengan berita berunsur fitnah sekali gus turut memanjangkan ber ita yang diragr. kelayakan yang ada.go v. jenis jawatan yang dic ari. Untuk menggunakan perkhidmatan itu. Penyebaran mesej yang menyentuh sensitiviti agama misalnya boleh mencetuskan p erbalahan antara kaum dan ketegangan. keputusan ujian. khabar angin dan palsu bo leh ditahan di bawah Seksyen 28 Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA). Da tuk Seri Dr. perhimpunan haram. setiap SMS akan dikenakan caj kepad a syarikat telekomunikasi sebanyak RM0. Fasa kedua pula melibatkan sistem SSDM.SMM). di samping merupakan satu mekanisme bagi mengatasi masala h pengangguran. ada bang kes penipunan melalui penyebarai SMS yang tidak diundang datang k telefon pengguna. Dalam kes yanf terdahulu. penambahbaikan antara muka juga telah dilakukan oleh MyPressto. serta memo. Tan Sri Musa Hassan turut memberi am aran dan mengenakan tindakan terhadap mereka yang cuba menggugat keselamatan dan ketenteraman negara menerusi penyebaran SMS palsu. Selain itu. berbaur perkauman. my untuk keterangan lanjut. Beberapa fungsi sistem telah bertambah menj adikan sistem itu lebih mesra pengguna dan dimanfaat sepenuhnya oleh pelanggan. dan takwi m aktiviti. maklumat yang dih antar ialah kehadiran. Sistem Ma klumat Integrasi Pelajar (ISIS). Bagi golongan pencari pekerjaan. Dalam dunia era globalisasi kini amat malang bagi kita sekiranya kemajuan teknol ogi disalahgunakan. dan sebagainya yang semakin berleluasa dan membimbangkan . Selepas itu . disiplin. keputusan peperiksaan. dan Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS). Selain itu. SMS Sekolah mampu memberikan jawatan dan mengisi keperluan tersebut dengan membo lehkan mereka mendapat maklumat terus daripada pihak Sekolah tentang status keha diran anak-anak ke Sekolah. Berdasarkan maklumat dalam laman web ELX. dan latihan pelajar. Oleh itu. mereka boleh melayari laman web ELX iaitu www. memo. Orang ramai akan dimaklumkan menerusi SMS sekiranya ada kekosong an jawatan yang sesuai dengan maklumat permohonan yang telah dihantar sebelum in i. pengguna akan menerima satu set data maklumat peribadi. Hal ini kerana jika kita perhatikan penyebaran maklumat mela lui SMS amat mudah untuk dijadikan alat penyebar maklumat yang menyangkut pelbag ai isu hangat termasuk isu agama. kebenarannya. Pelanc aran perkhidmatan berkenaan dilakukan oleh Menteri Sumber Manusia ketika itu. Sistem Pengurusan Sekolah Bestari (SSMS). Data daripada tiga aplik asi tersebut akan membolehkan sistem menyalurkan maklumat melalui SMS kepada pen jaga berkaitan kehadiran.

Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:36 0 ulasan PEMBANGUNAN USAHAWAN : USAHA DAN PELUANG Artikel asal milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin pemilik asal karya. dan juga merupakan fardu kifayah bagi umat Islam. Walau bagaimanapun syarikat¬syarikat telekomunikasi di negara ini diminta supaya membantu kerajaan memantau kegiatan pihak yang tidak bertanggungjawab dan menya lahgunakan teknologi komunikasi bagi tujuan membendung aktiviti tidak bermoral. serta tidak ketinggalan syarikat gergasi seperti Petronas. budaya SMS mahupun MMS kini merupakan cars berkomunikasi yang pal ing mudah. Kebanyakan mangsa yan g ditipu melibatkan peraduan Akademi Fantasia 4 (AF4) dan penipuan war menggunak an nama kerajaan Honf Kong. Dasar kerajaan ialah menggalakkan rakyat berdikari dan men . Suspek kemudian mengarahkan mangsa memasukkan sejumlah wang ke dalam satu n ombor akaun sebelum menunggu panggilan daripada Suspek bagi menuntut wang yang d imenangi. Dengan kata lain. Pelbagai cara digunakan oleh penjenayah berkenaan yang mendakwa kononnya mereka daripada syarikat-syarikat telekomunikasi seperti Celcom dan Maxis. Hal ini selaras dengan pendekatan Is lam Hadhari yang menjadi dasar Pembangunan negara dalam era pemerintahan Perdana Menteri. Antaranya kerajaan menyediakan banya k bantuan seperti Yayasan Tekun Nasional. Kesimpulan Secara tuntas. mengatur. merancang. Peni puan menggunakan nama Petronas pula sebanyak 21 kes manakala satu kes SMS berkai tan kerajaan Hong Kong. Amanah Ikhtiar Malaysia. pengeluaran. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) kerajaan menyasarkan untuk membudaya kan semangat keusahawanan dalam kalangan 1. serta memikul tanggungjawab u ntuk mencapai sesuatu matlamat. Sebanyak 16 kes dilaporkan oleh m angsa yang ditipu melalui SMS daripada AF4. serta Industri Kecil dan Sederhana. atau perkhidmatan. dan kerja. sekali gus mempertahankan daya maju perniagaan yang telah diterok ainya. dan efektif. Bidang keusahawanan bukan sahaja bidang yang amat dituntut oleh Islam. kegiatan. Sementara itu.a.5 juta warga Malaysia. Sebagai pengguna kits perlu bijak menggunakan apa¬apa sahaja kecanggihan yang ada dalam industri teknologi komunikasi dan maklumat berdasarka n kepentingannya dan bukan untuk hiburan semata-mata bagi mengelakkan pembaziran . dan mencipta sesuatu yang lebih baik (inovatif).000 akibat tertipu dengan tawaran hadiah bernilai berpuluh-puluh ribu ringgit yang diterima melalui SMS S epanjang tahun lepas. keusahawanan berasal daripada kata dasar "usaha" yang meruj uk kepada inisiatif. Supritendan Mohd. usahawan pula ialah orang yang me libatkan diri dalam sesuatu perniagaan atau perusahaan. jumlah kes berkenaan yang dilaporkan pads tahun l epas meningkat sebanyak 3 kes berbanding tahun sebelumnya. ringkas. ikhtiar. ba hkan merupakan sunnah para nabi dan sahabat Rasulullah s. dan mewujudkan pasaran. Usahawan bertanggungjawa b dalam mengusahakan sesuatu perusahaan sama ada dalam bidang pertanian.uk Kuala Terengganu mengalami kerugian kira-kira RM200. Oleh itu. piha k kerajaan sentiasa memberi penekanan terhadap aspek Pembangunan usahawan semata -mata untuk melahirkan lebih banyak golongan usahawan dalam pelbagai bidang agar mereka dapat memajukan diri tanpa batasan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. pentern akan. Adnan Abdullah berkata. di samping membimbing mereka yang ingin memuakan perniagaan. Modus operandi penjenayah terbabit cukup mudah. serta sanggup meng hadapi risiko. serta lebih menjimatkan untuk berhubung antara satu sama yang lain. usahawan ialah orang yan g berusaha membuat sesuatu yang baru (kreatif). Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersi Negeri.w. MENURUT Kamus Dewan. iaitu de ngan menghantar SMS mendakwa penerima memenangi hadiah yang bernilai ribuan ring git. Bank Pembangu nan. Maxis (tujuh) dan CELCOM empat.

dan talian komunikasi manakala pinjaman disediakan oleh Bank Pertanian dengan kerjasama beberapa institusi kew angan lain. para usahawan tempatan dapat merebut peluang keemasan ini untuk m emberanikan diri meneroka bidang-bidang perniagaan baharu termasuk pengeluaran p roduk halal. aeroangkasa. Oleh itu. dalam bidang usahawan tani kerajaan menjangkakan leb ih 10. dan peluang pasa ran ke luar atau dalam negara. Dengan adanya budaya wiraswasta ini juga telah membuatkan 50 GLC yang m ajoritinya diterajui pengurusan dan profesional bumiputera berjaya menempa kejay aan. p ihaknya telah memperuntukkan sebanyak RM34 juta bagi membantu pengusaha¬pengusaha kecil di luar Bandar mengembangkan perniagaan masing¬masing agar terns berkembang dan berdaya saing. Timbalan Perdana Menteri. pemimpin nombor dua negara. Secara tidak langsung. Bagi tujuan itu. Infrastruktur asas dalam pakej ini termasuk jalan raya. pelancongan. pinjaman kewangan. iaitu bekerja sendiri dan tidak mengharapkan pekerjaan sama ada den gan kerajaan atau swasta. Tan Sri Muhyidd in Yassin berkata.400 pengusaha kecil untuk mengusahakan pelbagai aktiviti asas tani bag i menambah pendapatan masing-masing. Bagi membuktikan kesungguhan dan komitmen yang berterusan.turut menyeru rakyat negara ini terus terlibat secara aktif dalam b idang ekonomi termasuk meningkatkan budaya wiraswasta sejak di bangku sekolah da n menara gading lagi. Lantaran itu. Keadaan ini berlaku berikutan terdapat kese daran yang tinggi dalam kalangan masyarakat tani yang menyedari bidang itu berpo tensi besar untuk berkembang dan memberikan pulangan lumayan. beliau berharap semua pihak khususnya syarikat berkaitan ke rajaan (GLC) akan terns melaksanakan tanggungjawab sosial bagi membantu menggand akan usahawan Melayu termasuklah wiraswasta wanita yang berdaya saing dan berday a tahan. dan animasi. Di samping itu. Datuk Seri Naj ib Tun Razak. Pihak swasta yang berminat mengusahakannya hanya perlu menyuntik kep akaran teknologi yang mereka miliki. Mereka yang berminat hanya perlu mengusahakannya dengan kepakaran serta teknologi yang dimiliki masing-masi ng. dasar itu memerlukan kesediaan rakyat un tuk berubah. Sebanyak 39 kawasan disediakan di bawah konsep Zon Industri Akuakultur (AIZ) untuk tujuan berkenaan yang dimulakan penghujung tahun 2007. logistik. Mere ka juga boleh menceburkan diri dalam bidang kewangan Islam. bidang perubatan. Selain itu. Hal ini sinonim dan bertepatan dengan sl ogan yang Bering diuar¬uarkan kerajaan melalui media massa iaitu 'Pertanian adalah Perniagaan'. melalui pakej tersebut kerajaan akan menyed iakan tapak penternakan. Konsep wiraswasta yang bermaksud orang bijak dan berkebole han dalam mengusahakan perniagaan serta perdagangan secara profesional merupakan langkah yang dapat merapatkan jurang ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Rakyat tidak boleh terus mengharapkan majikan menyedia kan pekerjaan kerana pada masa ini terlalu banyak orang yang memiliki kelulusan tinggi. . minyak dan gas.erajui perniagaan kerana dapat membantu menyediakan lebih banyak peluang pekerja an untuk rakyat.000 usahawan tani baharu dapat dilahirkan dalam RMK-9 berikutan sambutan y ang menggalakkan dalam kalangan masyarakat petani. Kesemua pemohon telah menjadi usahawan tani yang berdaya sain g hingga berjaya menembusi pasaran antarabangsa. pada tahun 2007 sahaja pihaknya telah meluluskan permohonan s ebanyak 3. kerajaan menawarkan p akej bernilai RM2 bilion kepada mana-mana pihak yang berminat untuk menjadi usah awan akuakultur.Sebagaicontoh. kerajaan akan terus menggalakkan masyarakat supaya menceburi bidang ini kerana p ada masa yang sama mereka membantu negara dalam mengurangkan kadar pengangguran dan membangunkan negara. kerajaan juga amat memandang serius bidang p ertanian sebagai Industri yang penting dan mempunyai impak. Ribuan siswazah lulusan universiti atau yang makan gaji dengan syarikat. serta potensi yang b esar kepada pembangunan ekonomi negara. infrastruktur asas. dan pertanian moden. bioteknologi. penternak. cumber air. wajar m enjadi usahawan yang mampu meneroka bidang-bidang ini setelah mendapat ilmu dan latihan yang cukup. Menterinya berkata. dan nelayan untuk menjadi usahawan tani. Kita mahu mereka juga menjadi bos dan tidak sekadar kuli. Se hubungan dengan itu.

Jordan. Melalui pendedahan sebegini mereka t idak lagi terlalu bergantung kepada kerajaan untuk mencari pekerjaan. Perbadanan Nasional Berhad (PNS). Tilapia meru pakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan pengeluaran sedun ia sebanyak 2. Bagi segi pengeluarannya pula. Menteri Pengajian Tinggi.000 hektar dijangka d ibangunkan menjelang 2010. Datuk Mustapa Mohamed berkata. Menurutnya. perkhidmatan. iaitu 25 peratus merup akan teori manakala selebihnya latihan amali di beberapa syarikat dalam pelbagai bidang khususnya industri kecil dan sederhana. Program murni ini turu tsokongan padu daripada semua agensi McCD terutama UDA Holdings. Bank SME. Amerika Utara. ikan air tawar. pertanian . Tidak cukup dengan itu. tekstil. iai tu Amerika Syarikatdan Kanada merupakan pengimport terbesar tilapia diikuti nega ra Eropah seperti United Kingdom. mulai semester Julai tahun lalu. Bidang keusahawanan kini diceburi bukan sahaja lelaki. para pelajar akan didedahkan dengan asas-asas untuk menjadi us ahawan. Selain itu.3 bilion tahun lalu. Semasa lat ihan amali keusahawanan. Hal ini selari dengan visi kerajaan untuk melahirkan Masyarakat Perda gangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) yang berdaya wing dan mampu meneroka kekayaan-kekayaan baru. serta sokongan berterusan dalam pelbagai aspek ya ng lain. setiap agensi menawarkan perkhidmatan terbaik untuk baka l usahawan dengan menyediakan pusat serenti yang meliputi khidmat bimbingan. telekomunikasi.5 peratus setahun bermula 2006. dan pinjaman. Tilapia merupakan ternakan ikan air tawar kedua popular selepas kap dengan peng eluaran sedunia sebanyak 2.Industri akuakultur di negara ini menghasilkan keluaran sebanyak 203.000 tan metrik dengan nilai k ira-kira RM6. Kejayaan McCD sebagai kementerian yang bertanggungjawab membudayakan bi dang keusahawanan. melalui ma ta pelajaran itu. Penganjuran Gerak Usahawan yang konsisten sejak tahun 2005 merupakan terjemahan hasrat Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia (MeCD) untuk membe ri galakan kepada orang ramai menjadikan bidang keusahawanan sebagai satu kerjay a pilihan. Mata pelajaran ini hanya asas da n diwajibkan kepada semua pelajar IPTA supaya minda mereka terbuka untuk berdika ri dengan meneroka setiap peluang yang ada. insurans. menyediakan bimbingan dan sokongan berterusan dapat diukur me lalui minat rakyat terutama golongan muda dan siswazah yang kini tidak lagi teru ja untuk "makan gaji" tetapi sudah bersedia menjadi "tuan" untuk diri sendiri. serta pembabitan mereka se . dijangka berkembang sebany ak 21. Kawasan-kawasan berpotensi untuk dibangunk an dengan akuakultur ialah seluas 330. semua pelajar baharu yang mendaftar di institusi pengajian tinggi awam (IPTA) diwajibkan mengambil mata pelajaran k eusahawanan. Bank Pembangunan. Melalui Gerak Usahawan berpuluh¬puluh ribu usahawan baru b erjaya dibangunkan dalam pelbagai bidang daripada pemakanan dan minuman. teknologi. francais. dan Emiriah Arab Bers atu. Kerajaan berkemungkina n mempertimbangkan untuk membantu pelajar yang dilihat berpotensi menjadi usahaw an supaya mereka mampu mencapai kejayaan cemerlang datam bidang itu. dan Yayasan Te kun Nasional. dan udang. para pelajar dikehendaki menyediakan serta membentangka n kertas kerja dan membuat permohonan dengan syarikat-syarikat terlibat tentang jenis atau bentuk perniagaan yang hendak mereka jalankan. serta Kanada manakala negar a Timur Tengah antaranya ialah Arab Saudi. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi besar untuk dim ajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat. Pada 2010 sasaran jumlah pengeluaran akuakultur adalah sebanyak 662. jualan langsung. Ma ra.200 hektar dengan 35.3 juta tan metrik pada tahun 2005. Kuwait. penyumbang terbesar hash penge luaran tersebutialah kerang¬kerangan. Belgium. Bank Rakyat. Penternakan ikan tilapia dilihat mempunyai potensi be sar untuk dimajukan di negara ini berdasarkan permintaan yang semakin meningkat.3 juta tan metrik pada tahun 2005. Kaum wanita merupakan tu lang belakang kepada pembangunan keluarga dan negara. Perancis. pel uang pembiayaan. kosmeti k. Mata pelajaran tersebut mempunyai dua jam kredit. sehinggalah kepada sektor automotif. tetapi juga wanita malah ada antara mereka yang muncul sebagai usahawan berjaya.000 tan met rik bernilai RM1.3 bilion. China pula ialah pengeksportdan pengeluarterbesar tilapia dengan hash kelua ran sebanyak sejuta tan metrik pada 2005.

penggunaan helikopter untuk memantau perge rakan kenderaan. sekali gus memanfaatkan sumber manusia secara optimum. Oleh itu. pakaian. Ops Sikap yang telah diadakan seja k beberapa tahun kebelakangan ini misalnya lebih menumpukan kepada Sikap penggun a jalan raya yang menjadi faktor kemalangan dan peningkatan kadar kematian di ja lan raya terutamanya pada musim perayaan. Datuk Seri Rafidah Aziz berkata. mereka perlu memikirkan agar pelbagai barangan termasuk kraf tangan. di samping mempunyai visi dan misi untuk Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:30 0 ulasan KEMALANGAN JALAN RAYA Artikel Asal Milik Tuan Hj Samat Buang Disiarkan dengan izin daripada pemilik asal artikel tersebut. Bagi para us ahawan pula mereka pula sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bi dang. Semakin banyak kau m wanita yang melibatkan diri dalam bidang keusahawanan dan menjalankan perniaga an. apa yang dilihat ialah masih ba nyak jumlah kemalangan dicatatkan dan nahas jalan raya kini menjadi ancaman nomb or satu di Malaysia yang semakin menggawatkan lebih-lebih lagi dengan penambahan . dan korporat. da n makanan keluaran mereka dapat memasuki pasaran lebih luas. meningkatkan kemakmuran ekonomi negar a. tapi peluan g yang dapat disediakan oleh kerajaan amat terhad. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. ma lah setanding dengan kaum lelaki termasuk bidang keusahawanan.makin ketara dalam bidang ekonomi. terus berusaha. serta latihan pekerjaan. menembusi pasaran peringkat antarabangsa. Kemalangan jalan raya yang banyak ber laku pada musim perayaan khususnya bukan sahaja satu kerugian kepada keluarga ma ngsa dan rakan¬rakannya. Secara tuntas. Ops Pacak. Bagi memudahkan mendapat sokongan dan bantuan mere ka juga perlu membuat rangkaian dan hubungan perniagaan yang strategik dengan pe lbagai agensi berkaitan. Namun. Usahawan wanita digesa bersikap le bih agresif memajukan perniagaan dengan meletakkan matlamat memasarkan produk me reka sehingga peringkat antarabangsa. keinginan untuk berniaga semakin hari semakin banyak. Mudahmudahan dengan usaha untuk menjanakan pembangunan usahawan di negara kita dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Ops Sikap. Perkembangan sihat ini merupakan satu tanda positif dan jelas menunjukkan wanita semakin prihatin dengan kemajuan diri. Sebenarnya pelbagai modus operandi telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya khususnya pada musim peraya an. profesional. Ops Statik. tetapi kerugian modal insan yang besar kepada negara Seti ap nyawa yang hilang akibat kemalangan jalan raya merupakan kerugian kepada nega ra kerana banyak wang dan perbelanjaan telah dikeluarkan ke atas mereka bagi tuj uan persekolahan. Manakala. peperiksaan. mereka juga perlu memastikan setiap produk yang dikeluarkan bermutu dan mampu mendapat Sijil Piawaian Antarabangsa (ISO). Malah. kempen kesedaran dan termasuk penguatkuasaan dijalankan merupakan antara prakarsa kerajaan untuk memastikan rakyat Malaysia sentiasa selamat ketika berada di jalan raya. baik secara kecil-kecilan mahupun besar¬besaran di dalam negeri dan di luar ne gara. Selain kerajaan par a usahawan yang telah berjaya diharap dapat membantu kerajaan dengan memberi pel uang kepada mereka yang ingin menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. dan mementingkan kualiti barangan atau perkhidmatan yang d ipasarkan. Langkah itu penting kerana kerajaan sentiasa berusaha k e arah meningkatkan taraf dan kedudukan wanita supaya bukan sahaja dihormati. KEMALANGAN JALAN RAYA ISU nahas atau kemalangan dan kematian di jalan raya sudah menjadi masalah negar a yang Bering menghantui kits setiap hari. pengedaran poster.

projek yang dijangka siap da lam tempoh dua tahun itu membabitkan pembinaan lorong motosikal sejauh 323 kilom eter dengan kos kira¬kira RM140 juta. Seksyen 57 Jalan Kota Tinggi-Sungai Rengit.693 penunggang dan pembonceng moto sikal meninggal dunia dengan jumlah kes kematian paling tinggi berlaku di jalan- .jumlah kenderaan saban tahun. Memang Ops Sikap itu membantu kerana tanpa Ops Sikap. Da tuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata. 184 Jalan Johor Bahar u-Seremban. iaitu jalan raya yang dibina dan diselenggarakan oleh Kerajaan Persekutua n. mereka akan melakukan apa¬apa sahaja. cawangan traf ik Polis Diraja Malaysia (PDRM) memanjangkan idea pembinaannya yang dicetuskan P erdana Menteri dan diluluskan Kabinet ke jalan Persekutuan berdasarkan statistik kadar kemalangan yang agak tinggi di situ. Projek ini akan dibina di jalan-jalan Persek utuan. Km. 30 Jalan Kuching¬Serian." Pepatah Melayu ini sangat sino nim dengan sesiapa sahaja yang bertekad untuk melakukan sesuatu di luar jangkaan . Dengan kehadiran polis trafik yang dapat dil ihat dari jarak jauh oleh pengguna jalan raya di semua menara berkenaan akan mem beri kesedaran dan mengingatkan pengguna supaya memandu dengan lebih berhemah da n bertimbang rasa. Perangkaan nahasjalan raya pada tahun lepas menunjukkan sebanyak 3. Lantar an itu. Jelutong Expressway. Km. Tan Sri Musa Hassan berkata. tumpuan yang lebih diberikan kepada p enunggang dan pembonceng motosikal kerana peratusnya sangat tinggi. pihak kerajaan akan membina lorong khas motosikal dijalan-jalan Persekut uan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak bagi mengurangkan kadar kema langan jalan raya yang banyak melibatkan penunggang dan pembonceng motosikal. Km. tiga buah menara itu yang dibin a oleh Projek Lebuhraya Utara-Selatan (PLUS) Berhad sebelum ini telah terbukti P rogram Pendidikan Keselamatan lalan Raya (PPK1R) dapat membantu memberi kesedaran dan p anda arah uMuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi b erkesan mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Slogan "Anda Mampu Mengubahnya" memang tepat sebagai peringatan kepada semua pengguna j alan raya. 15 Jalan Tampin¬Segamat. Hal ini jugs seolah¬olahnya merupakan kenyataan beramaran bahawa sekiranya seseo rang mahukan sesuatu. Me nteri Kerja Raya. 51 Jalan Alor Star¬Butterworth. Persoalannya takkan sehingga kita terpaksa mengharapkan Ops Sikap sepanjang tah un. 85.8 Jalan Tuaran. 29. 62 Jalan Gua Musang. Km. Ketua Polis Negara. 40 Jalan Sibu-Bintulu. iaitu sebany ak 60 peratus daripada keseluruhan jumlah kes kemalangan yang direkodkan. Datuk Seri S. Berdasarkan itu. 81 Jala n Jerangau¬Jabor. tetapi pemandu itu sendiri tidak mahu mengubah sikap mereka sendiri. Km. Perdana Menteri. Manusia. selain mengambil kesempatan menguji kemampuan kenderaan masing-masing me mecut. Sabah. Angka kematian bukan sahaja tidak pernah menurun malah pemandu-pemandu semakin rakus menjadikan jalan raya sebagai tempat untuk b enumbs. Km. "Tiada apa yang mustahil di dalam dunia ini. Tumpuan projek pembinaan lorong khas itu akan diberikan kepada jalan raya yan g dikenal pasti sebagai kawasan Bering berlaku kemalangan. Km. ki ta tidak dapat membayangkan betapa banyak lagi yang akan mati di atasjalan raya. Laluan motosikal di seluruh negara Tidak dinafi kan bahawa setiap kali Ops Sikap diadakan. Km. 36 Jalan Kuan tan¬Kemaman.keadaan "nahas sifar" ini boleh dicapai kerana kajian menunjukkan kebanyakan ke malangan jalan raya disebabkan oleh faktor manusia dan bukannya faktor kenderaan atau jalan tidak elok. 83 Jalan Gua Musang-Kuala Krai. dan Km.5 Jalan Kuala Lumpur-Ip oh. Km. sekiranya dal am keadaan terpaksa boleh melakukan sesuatu yang luar biasa.3 Jalan Klang¬Teluk Intan.Kuala K rai. kerajaan tiada mahu langsung kemalangan jalan raya pada musim perayaan walaupun ramai menganggapnya mustahil. 33 Jalan Kuala Terengganu¬Kuantan. Senarai lokasi menara pemerhati poli s selain di Ayer Keroh ialah di Km. Samy Vellu berkata. Km. Menara tinjau polis Enam belas menara pemerhati polis beroperasi di seluruh negara bermula penghujun g Jun tahun ini dalam usaha pihak berkuasa untuk mengurangkan kadar kemalangan j alan raya terutama kemalangan maut. 4. Menurutnya . Km. Usaha mensifarkan kemalangan jalan raya bukanlah impian pihak kerajaan semata-ma ta.

dan barisan tidak memerlukan kita berpendidikan tinggi dan tidak pula menjatuhkan apa-apa juga nil ai baik yang ada dalam diri kita. Tan Sri Musa Hassan baru-baru ini mahu kaedah pemberian mata 'demerit' kepada pesalah jalan raya dihidupkan semula bagi memastikan pemandu k enderaan yang banyak menerima saman disenaraihitamkan. serta Shah Alam. sikap pemandu di Malaysia ini berupaya diperbetul. Menurutnya di Paris. Pemasangan kamera itu yang akan dilaksa nakan dalam tiga fasa sehingga 2010. pemandu secara umumnya hanya mematuhi peraturan atau bersikap hipokrit apabila ada kelibat polis dan bukan k erana sikap untuk keselamatan jalan raya. Malah. ketua agama. Analisis dalam beberapa Ops Sikap sebelum ini mendapati. Peraturan jalan raya sepatutnya dipatu hiatas dasarsedartentang kebaikannya dan bukan takut daripada disaman pihak berk uasa. Senior Asisten Komis ioner (SAC) II Nooryah Md. Pada awal tahun ini. pemimpin. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman ketika itu. Melalui kaedah yang diperkenalkan di bawa h Sistem Keselamatan Jalan Raya (KEJARA) pada 1997 itu. Selagi JPJ tidak menghidupkan semula sistem itu. Anvar memberitahu. Unit Kamer a Pengawasan Bergerak telah diwujudkan untuk memantau pemandu dan pengguna jalan raya yang memandu dengan laju dan tidak mematuhi lampu isyarat.316 kes. sikap pemandu yang tida k mematuhi undang-undang jalan raya dan tidak mempedulikan kenderaan lain merupa kan punca peningkatan kemalangan. Di bawah fasa k . iaitu sebanyak 1.000 kematian setiap tahun dan mengakibatkan negara kerugian kira-kira RM9 bilio n setiap tahun. s erta papan-papan tanda amaran adalah sebagai panduan bagi memelihara keselamatan jalan raya untuk semua pemandu. pendidik. Segala peraturan jalan raya. Kempen Keselamatan Jalan Raya bukanlah untuk m enyusahkan. Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PPKJR) yang telah diperkenalkan di 7. 601 sekolah rendah terpilih akan dapat membantu memberi kesedaran dan pandu arah untuk menjadi pemandu yang berhemah di peringkat yang lebih awal lagi. Pemasangan Kamera Sistem Penguatkuasaan Autotmatik Automatik (AES) yang antaranya berfungsi sebagai perangkap had laju dan merakam pelbagai kesalahan trafik akan dipasang di sepanjang Lebuh Raya Utara Selatan da n sekitar Kuala Lumpur. badan profesio nal. Melalui pendidikan sahaja . langkah yang paling tepat untuk dilaksanakan ialah melalui pendidikan. rekod pesalah diwujudkan melalui notis saman berkaitan dengan kesalahan terjadual dan mata 'demerit' aka n dikira. sukarelawan dan belia juga diharapkan akan menjadi pemangkin bagi merealisa sikan hasrat murni kerajaan dan seluruh warganegara. kesediaan untuk mematuhi peraturan. Di bawah fasa pertama dan kedua. pihaknya tidak dapat menguatkuasakan penggunaan kaedah berkenaan yang dilihat sebagai kaedah terbaik menangani masalah peningkatan kemalangan jalan raya. Sistem tersebut berupaya beroperasi dengan baik sekiranya diselenggarakan dengan betul. serta terbukti sistem demerit berkesan dalam mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya pada musim perayaan. Ketua Polis Negara. Tidak ada yang tidak kena de ngan kempen atau ops yang dilancarkan setakat ini. Kerajaan yakin dengan adanya lorong khas itu dapat mengurangkan kadar nahas di negara ini khususnya kes-kes kemalan gan maut. ahli politik. Dengan kata lain. PDRM meminta supaya Jabatan Pengangkutan Jalan (JP J) menghidupkan kembali kaedah pemberian mata "demerit" kepada pesalah jalan ray a bagi membendung jumlah kemalangan maut yang semakin serius sehingga mencecah 6 .tetapi memberi faedah kepada pengguna. kaedah pem berian mata 'demerit' itu mampu mengurangkan masalah kemalangan jalan raya keran a lesen pemandu yang kerap melakukan kesalahan jalan raya tidak dibenarkan diper baharui. Begitu j uga dengan terlaksananya program keselamatan jalan raya melalui komuniti yang me mbabitkan majikan. barangkali seawal mungkin. jumlah kematian akibat kemalangan hanya 50 orang setahun dan hal ini amat memeranjatka n.jalan Persekutuan. sistem pemberian mata demerit bagi setiap kesalahan jalan raya yang dilakukan oleh pemandu itu terbukti mampu meng urangkan jumlah kemalangan jalan raya. cuma pemandu di Malaysia ini perlu diberikan pendidikan. arahan. Selain usaha pihak kerajaan mengekang kemalangan jalan raya. Sebenarnya.

beberapa kawasan dipilih untuk fasa pertama AES sebelum diperluas ke seluruh negara. abang. AES iala h antara empat projek yang dicadangkan kementerian itu di bawah Pelan Induk Kese lamatan Jalan Raya selama lima tahun (2006-2010). kawan. soal keselamatan di jalan rays adalah tanggungjawab setiap individu sebagai pengguna jalan raya dan bukannya tanggungjawab pihak berkuasa atau kerajaan semata-mata. Melalui AES. . Eropah. Sistem itu terbukti berkesan dalam mendisiplinkan pemandu dan pengguna jalan raya. Pemasangan sistem yang dilaksanakan oleh JPJ itu bertujuan memastikan pengguna jalan raya s entiasa mematuhi undang-undang lalu limas dan sebagai bukti pendakwaan. kejuruteraan. Lantaran itu. Kecanggihan telefon bimbit sering menarik minat remaja sehingga a da yang sanggup menahan lapar atau bekerja ketika cuti sekolah semata-mata untuk mendapat telefon bimbit yang lebih baik. lampu-lampu isyarat di seluruh Shah A lam dan juga di kawalan perangkap had laju di Lebuh Raya Utara Selatan. telefon bimbit memang membawa kebaikan kepada remaja dalam a spek komunikasi. adik. Jelaskan. Keadaan ini menyebabkan ramai yang men ganggap telefon bimbit sudah menjadi satu pembaziran tetapi ada yang masih menya njung kepentingan telefon bimbit ini. kakak. Salim Parlan berkata. dan K orea Selatan telah lama menggunakan Sistem ini dalam usaha mendisiplinkan pemandu dan pengguna. Amerika Syarikat. Negara-negara seperti Australia. apakah kebaikan-kebaikan tel efon bimbit kepada remaja? Satu kebaikan memiliki telefon bimbit ini ialah kemudahan untuk berkomunikasi. guru dan sebagainya menjadi l ebih akrab kerana telefon bimbit mempunyai kelebihan yang tidak mungkin dapat di capai oleh perbualan tradisi kita. Pengarah Penguat Kuala JPJ. Jadi. Tegasnya. Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:25 0 ulasan TELEFON BIMBIT Telefon bimbit merupakan alat komunikasi penting dalam era globalisasi ini terut ama kepada golongan remaja. China. dan perlindungan alam sek itar. AES akan diletakkan di lor ong-lorong kenderaan awam di Kuala Lumpur. Usaha mensifarkan nahas jalan raya tidak ki ra sama ada sempena perayaan mahupun di luar musim perayaan bukanlah suatu perka ra yang mustahil. H ubungan antaa ibu bapa. Pengguna pe rlu menganggap sasaran menurunkan statistik kemalangan jalan raya ke peringkat s ifar merupakan satu tuntutan sosial. sekali gus mengurangkan kemalangan jalan raya dan kematian akibat na has itu. Konsep sistem pesanan ringkas (SMS) yang unik bersama-sama dengan ikon dan lagu atau irama menjadikan penggunaan teknologi in i untuk berinteraksi begitu romantik. tidak membuang masa untuk menunggu dan me ndapat ketepatan tentang sesuatu perkara yang sering menimbulkan masaalah kepada remaja kini. pihak polis atau penguat kuasa memang sentiasa berusaha sedaya-up aya untuk mengekang kemalangan daripada terns bertambah. Penggunaan telefon bimbit yang begitu meluas ini tel ah membuktikan bahawa teknologi ini penting kepada remaja dan impak negatif yang timbul.etiga. setiap pengguna haruslah mempunyai komitmen yang per lu ditunaikan setiap kali berada di jalan raya. Telefon bimbit sudah menjadi satu bentuk perhiasan diri yang harus dimiliki oleh semua remaja. Penguatkuasaan. Kemudahan berhubung juga mengelakkan pelba gai masalah seperti aspek keselamatan. Secara tuntas. kamera pengawasan akan mengawasi aspek kesalahan lalu limas yang lain sep erti memotong di garisan berkembar dan menggunakan lorong kecemasan. Namun. Fasa pertama AES ak an mula digunakan menjelang musim perayaan tahun ini. Projek lain pula membabitkan p rogram dalam pendidikan. Anggota JPJ yang bertugas di pusat kawalan itu nanti akan memproses gambar yang diterima itu bagi mengenal pasti identiti dan alamat pemandu. kamera mengawasi setiap pergerakan kenderaan dan mencatat kelajuan dan makl umat itu dihubungkan ke pusat kawalan untuk mengenal pasti kenderaan yang melaku kan kesalahan lain lintas.

telefon bimbit harus dikawal penggunaannya terutama kepada remaja.Kebaikan kedua ialah telefon bimbit ini menjadi satu bentuk penyampaian informas i yang pelbagai dan menarik. Ibu bapa harus menegur dan memarahi anak mereka yang keterlaluan menggunakan tek nologi ini. Akibatnya. Mereka juga sering menghabiskan masa dengan membuat SMS atau berbual sehingga melupakan tanggung jawab mereka sebagai pelajar iaitu belajar. penggunaan telefon bimbit menyebabkan remaja tidak memberi tumpua n dalam aspek pendidikan mereka. Tambahan pula. Konklusinya. Sikap suka menggunakan telefon ini u ntuk berhubung memastikan kos turut bertambah dan penggunaan telefon yang sebegi ni menyebabkan remaja tidak nampak penggunaan kosnya sehinggalah mereka terpaksa membayar bil telefon itu. Jela slah. Jelaslah. masalah ini berl eluasa apabila tiadanya satu ketelusan dalam sistem tadbiran awam negara kita. Selain itu. Namun dalam masa yang sama penggunaan telefon bimbit in turut member i sat dimensi baru kepada hubungan keluarga. punca dan langkah yang ef ektif untuk menanganinya. Teknologi ini memudahkan pelbagai maklumat disalurk an seperti berita. Maklumat ini berguna kepada remaja ke rana melalui penggunaan yang betul semua maklumat ini dapat memastikan remaja me mahami sesuatu atau melakukan sesuatu dengan betul. S emakin tinggi kadar rasuah di sesebuah negara itu maka semakin rendahkan perseps i masyarakat luar terhada kemampuan rakyat negara terbabit untuk melakukan sesua tu terutama dalam aspek ekonomi. Keadaan ini mungkin membawa mereka terpaksa mencari w ang dan ada yang terpaksa beralih ke arah cara yang negatif seperti mencuri. fenomena sosial ini mempunyai pelbagai imlikasi. Faktor-faktor penyebab dan langkah-langkah mengatasinya Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah tumbuk rusuk atau makan suap dan konotasi ini membawa maksud yang negatif kepada imej sesebuah masyarakat itu. masalah jenayah kolar putih ini turut merebak lantaran sikap masyara . banyak pelajar akan terjejas prestasi pelajarannya kerana penggunaan telefon bimbit. Media massaa turut menyiarkan pelbagai kes yang melibatkan pegawai kerajaan berprofil tinggi yang terlibat dalam amalan rasuah ini sebagai bukti betapa masalah ini semakin menular dalam masyarakat kita. Punca yang ketara tentang gejala ini sering dikaitkan dengan masalah ketelusan s istem pentadbiran kerajaan kita. Keti adaan sistem pemantauan yang berkesan telah menyebabkan ramai kaki tangan awam y ang terangsang untuk melakukan jenayah yang keji ini. Ada remaja terutama yang masih belajar mengguna kan telefon bimbit di dalam kelas ketika guru mengajar tanpa segan silu. Jelaslah. Masyarakat menganggap masaah rasuah ini bermaha rajalela kerana kerajaan tidak memiliki satu sistem yang telus terutama dalam as pek pemberian tender dan projek lain yang menyebabkan ramai pekerja awam mengamb il kesempatan daripada kelemahan itu untuk mengambil wang secara haram ini. telefon bimbit yan g mempunyai pelbagai guna ini penting dalam memastikan remaja kita menjadi remaj a berinformasi. Sudah pasti impak yang paling banyak dipaparkan ialah penggunaan telefon bimbit ini menyebabkan kos hidup remaja bertambah. telefon bimbit mampu menyebabkan remaja mengalami masaah kewangan yan g serius. lagu dan data peribadi. Mungkin remaja harus lebih bijak da lam kemelut ini supaya mereka terus dihormati oleh masyarakat Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 23:21 0 ulasan RASUAH : PUNCA DAN CARA MENGATASI Karangan Rasuah. Lan taran itu.

Tindakan mahkamah mengenakan hukuman yang dianggap ringan kepada p esalah-pesalah rasuah berbanding dengan jumlah rasuah yang diambil oleh mereka t elah memberikan satu pandangan negatif terhadap keupayaan sistem kehakiman kita untuk menangani isu ini. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah rasuah ini? Su dah pasti tindakan awal ialah kerajaan membuktikan kesungguhan mereka dalam mena ngani kemelut ini dengan menahan. . Ringkasnya. Maka. pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begit u mudah dan berkesan. Ada kalan gan masyarakat yang menganggap masalah ini merupakan asam garam kehidupan yang h arus dan telah dialami oleh semua negara di dunia ini. Usaha kerajaan untuk menakutkan pesalah rasuah dan masyarakat boleh dicapai mene rusi satu kempen iklan yang efektif. Kesungguhan kerajaan mendakwa atau menyeret mereka ini ke mahkamah a kan memberi satu peringatan agar mereka tidak mengambil rasuah pada peringkat aw alnya. Sesungguhnya. Konklusinya. Semua imej at au aksi yang dipaparkan melalui iklan itu mestilah berupaya meninggalkan kesan a tau menjadikan masyarakat berfikir dua kali sebelum mereka menerima rasuah. ku rangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah rasuah ini menyebabkan masalah ini menular secara pantas dalam masyarakat kita terutama yang tinggal di bandar-ban dar besar. Semua konsep yang baik dijel askan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. semua faktor dan langkah mengatasi kemelut sosial ini harus ditelit i dan dipantau oleh semua pihak dengan berkesan. Rakyat masih beranggapan bahawa masih ada pihakpihak tertentu yang mengambil rasuah tetapi mereka tidak di bawa ke muka pengadi lan yang menimbulkan rasa tidak ppercaya rakyat akan keikhlasan kerajaan menanga ni isu ini. Bukan sahaja kurangnya pemahaman tentang masalah ini yang membawa penularan geja la sosial ini tetapi masalah ini turut mempunyai kaitan dengan penguatkuasaan un dang-undang yang dikatakan lemah dalam sistem perundangan negara kita tentang is u rasuah ini. mendakwa dan menghukum pesalah-pesalah rasuah tanpa mengira kedudukan mereka. Usaha menerapkan konsep murni sebegini perlu dilakukan pada peringkat awal kehi dupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. kempen yang begitu mudah tetapi berkesan menjadi satu wahana yang baik dalam p eperangan memerangi amalan rasuah ini. kelemahan dalam sistem kehakiman menjatuhkan huku man yang setimpal dengan kesalahan rasuah di negara ini telah memberi satu panda ngan salah tentang rasuah ini kepada masyarakat kita.kat kita yang tidak peka dengan polemik masalah ini secara terperinci. Hukuman yang ringan ini dikatakan menjadi motivasi kepa da pihak-pihak tertentu untuk mengambil risiko melakukan rasuah kerana mereka se dar mereka masih mampu menikmati hasil rasuah yang mereka ambil itu setelah kelu ar dari penjara. Seterusnya. Persepsi sedemikian menye babkan mereka menganggap tindakan mengambil rasuah dan memberi rasuah itu sudah menjadi satu kebiasaan yang tidak pernah dimalukan oleh sesiapa sahaja. Sesungguhnya. penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Kempen yang dilancarkan itu mestilah menggu nakan media massa secara holistik iaitu daripada akhbar hinggalah ke internet un tuk memastikan semua khalayak masyarakat menerima kempen tersebut. Kelewatan untuk mengatasi masalah ini mampu menjadikan nega ra kita satu negara yang begitu sukar untuk dipercayai dan diuruskan pada masa h adapan. Mungkin konsep mencegah daripada mengubatinya lebih berkesan dalam memas tikan rasuah terus berkubur dalam tempat yang sepatutnya. Jadi . Perubahan paradigm masyarakat t erhadap rasuah perlu berlaku terlibat dahulu jika masalah ini hendak diatasi hin gga ke akar umbinya. tindakan tegas kerajaan mendakwa semua pihak yang terlibat tanpa memilih bulu akan memberi petanda bahawa pengamal rasuah akan menerima huk uman yang setimpal dan menakutkan mereka untuk melakukan jenayah ini.

Kekerapan bermain permaina n ini berupaya untuk mewujudkan satu kesedaran yang hakiki terhadap permainan bu daya mereka ini. Jelaslah. Berkaitan dengan pembinaan gelanggang. Masalah yang timb ul ialah pihak berkuasa tidak mempunyai keinginan politik yang bersungguh-sunggu h untuk menjayakan projek sebegini. permainan warisan budaya ini akan terus dimainkan jika ada jurulatih yang bertauliah untuk mengajar masyarakat kit a. Tindakan ini mema stikan pelajar kita terdedah dengan jenis-jenis permainan tradisiona sejak muda lagi dan memahami kepentingan mengekalkan permainan ini. Kelesuan minat pihak berkuasa dalam aspek in i bakal menyaksikan permainan tradisional ini semakin dilupakan. Selain itu. wau dan dam menjadi permainan tradisional. Pada pendapat anda. Langkah ini memastikan berlakunya keseinambungan da lam memainkan permainan yang semakin dilupakan lantaran tiadanya tunjuk ajar yan g tepat tentang permainan tersebut. pembinaan gelanggang yang cukup oleh pihak berwenang mampu memberi nafas baru kepada keseinambungan permainan warisan budaya ini. Konklusinya. Masyarakat kita masih lagi memainkan permainan ini tetapi semakin lama semakin dipinggirkan terutama oleh masyarakat muda di negara ini yang terlalu mengutamakan permainan moden. pihak sekolah wajib menjadikan perma inan ini sebagai satu aktiviti sekolah yang penting untuk disertai oleh pelajar. Kewujudan gelanggang ini memberi peluang kepada semua lapisan m asyarakat untuk bersama-sama menikmati permainan ini. pihak kerajaan boleh memajukan permainan ini dengan turut menyediakan jurulatih yang terlatih di setiap gelanggang yang t elah disediakan itu. Malah. Oleh itu. Langkah awal yang boleh dilakukan dalam menangani isu ini ialah kerajaan menyedi akan lebih banyak tempat-tempat atau gelanggang untuk memudahkan rakyat memainka n permainan ini. Jadi. Penayangan iklan yang be rsesuaian seperti menjelaskan aspek kepentingan permainan ini boleh menimbulkan kesedaran dalam diri masyarakat. Peribahan 'tepu k dada tanya selera' sesuai menjadi renungan kita semua kerana jika kita masih l eka mungkin permainan ini akan terus terkubur. Kewujudan jurulatih ini memastikan masyarakat menerima lati han yang tepat tentang sesuatu permainan itu dan berupaya mengajarkan ilmu itu k epada anak-anak mereka pula. permainan tradisional merujuk permainan budaya yang sudah diamalkan oleh sesuatu masyarak at itu untuk satu tempoh yang tertentu seperti dalam kes masyarakat kita permain an gasing.Permainan tradisional semakin dipinggirkan pada zaman ini. Kesedaran yang dipupuk sejak awal in mampu memberi impak yang mendalam dalam jiwa seseorang pelajar seh inggalah mereka memasuki alam dewasa. Oleh itu. . pihak sekolah boleh menjadikan permainan tradisional ni sebagai sala h satu bentuk aktiviti kokurikulum yang disertai oleh pelajar. perlukan usaha-usaha dilakukan untuk mempertahankan permaina n-permainan tradisional? Apakah definisi permainan tradisional? Sebenarnya menurut Kamus Dewan. Sesungguhnya. permainan tradisional ini boleh dikekalkan jika pihak berkuasa mengadakan promosi yang berkesan tentangnya menerusi media massa. promosi yang sesuai dan kena kepada sasaran me mberi satu dimensi baru pada permainan ini untuk terus hidup dan berkembang dala m masyarakat moden kita. permainan tradisional boleh dikekalkan jika semua langkah-langkah y ang dijelaskan di atas itu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. ada ban yak tindakan yang boleh dilaksanakan untuk memastikan permainan ini terus wujud dalam minda masyarakat kita. Pemingg iran permainan tradisional ini turut diketengahkan oleh media massa yang sering menyiarkan rungutan penggiat budaya yang menganggap masyarakat belia di negara i ni sudah tidak lagi memandang tinggi permainan budaya sendiri. Pemahaman ini kemudiannya akan dijelmakan dalam bentuk masyarakat cuba mengekalkan dan memainkan permainan ini sekerap mungkin dalam hidup mereka.

Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman . Perbincangan ini berupaya menghasilkan satu kefahaman yang sejati tentang taju k yang sedang ditulis oleh penulis itu. Jelasah. Kesimpulannya. Penulis sering dianggap manusia yang bijak dan unik kerana berupaya menerangkan sesuatu aspek kehidupan. penulis juga harus memiliki sikap suka berbincang dengan orang lain tentang sesuatu perkara terutama bahan yang akan dijadikan asas penulisan mereka .P engalaman yang diperoleh menerusi aktiviti berjalan atau mengembara ini berupaya menjadikan penulis lebih matang dan faham tindakan manusia terhadap sesuatu mas alah yang timbul. Sikap menerima pandangan membina atau kr itikan orang lain menjadikan penulis itu lebih berjaya dan matang dalam penulisa nnya. suka membaca dan m embuat renungan tentang kehidupan dengan lebih kritis. sikap suka berdiskusi memastikan penulis itu mampu untuk melihat sesuatu tajuk penulisan mereka dengan lebih baik. Malah. apakah perkara yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi penulis ya ng berjaya? Untuk menjadi penulis yang berjaya sudah pasti seseeorang itu perlu banyak menul is terutama aspek penulisan yang diminatinya. Pembacaan memberikan merek a lebih banyak kefahaman tentang teknik penulisan penulis lain dan juga menajamk an minda mereka terhadap sesuatu topik itu. Namun. Oleh itu. Penulis juga seperti kerjaya lain yang memerlukan seseorang itu untuk selalu berlatih sebelum berupaya menguasai a spek penulisan dengan baik. Latihan demi latihan ini memberikan penulis satu gam baran sebenar tentang cara menulis. seseorang yang ingin menjadi penulis per lulah banyak menulis tanpa ada perasaan jemu. perkara. Maka. Jadi. Tambahan pula. Keadaan ini membolehkan penulis memiliki banyak pengalama n tentang kehidupan terutama perkara yang boleh menjadi topik penulisan mereka. seseorang itu memerlukan masa yan g panjang untuk menguasainya. peristiwa atau apa-apa dengan mudah tetapi ber kesan. Peribahasa 'sehari selembar benang. penulis perlu membaca dengan bany ak terutama ketika mereka sedang mencari bahan penulisan mereka. penulis yang suka berjalan sudah pasti mempunyai banyak ilham untuk menulis terutama tentang kehidupan kemanusiaan. penulis yang berjaya ialah penulis yang rajin.Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:07 3 ulasan CARA-CARA MENJADI PENULIS YANG BAIK Nyatakan cara-cara untuk menjadi seorang penulis yang baik. lama-lama menjadi kain membukti kan bahawa untuk menjadi penulis yang berjaya. Lantaran itu. Sikap penulis yang peka t erhadap sesuatu perkara menjadikan diri mereka begitu unik. Sikap media massa yang sering menayangkan kejayaan seseorang penulis turut menjadikan kehidupan penulis menja di buruan media massa terutama akhbar yang mementingkan berita sensasi. Selain itu. cara pembaca memahami karya dan mungkin cara mendapatkan ilham untuk menulis. Membaca dan penulis merupakan satu i katan yang tidak boleh ditukar ganti. sikap penulis yang baik juga banyak bergantung kepada sikap yang suka men gembara atau berjalan. Kerjaya sebagai penulis dikatakan satu kerjaya yang glamor terutama kalau hasil penulisannya berupaya dijual dengan banyak. masih ramai y ang menganggap kerja menulis mudah dan tidak perlu satu masa yang panjang untuk menguasainya. penulis juga harus banyak membaca terutama pembacaan yang berbent uk akademik atau bersesuaian dengan penulisan mereka.

Pengawasan yang cekap mampu memastikan kawasan hutan belantara ki ta tidak dicerobohi begitu mudah. Jelaskan langkah-langkah yang mampu diambil oleh kerajaan dalam menangani kemelu t ini. Cuma. kerajaan boleh mewajibkan semua pokok yang ditebang atas sebarang aktivit i ekonomi seperti projek perumahan. Remaja yang sudah memahaminya akan lebih bijak bertindak apabila mereka menjadi dewasa atau terlibat dalam pro jek pembangunan yang memerlukan satu kawasan hutan dimusnahkan. Peruntukan undang-undang turut memberi satu peringatan yang jelas bahawa kerajaan memang serius dalam usahanya untuk mengawal kemusnahan hutan yang merupakan khazanah tidak ternilai negara it u. Lagipun. Tindakan secara undang-undang ini memastikan kawasan hutan itu akan terus terpelihara tanpa ada usaha untuk me nebangnya demi mengaut keuntungan jangka pendek. Kawasan hutan yang terlalu luas agak sukar untuk dipantau oleh kaki tangan yang kecil bilangannya. Penggunaan teknologi seperti kapal terbang. Sememangnya hutan negara sedang mengalami proses kemusnahan yang mahu hebat. masyarakat masih belum men yedari dan mengambil pengajaran daripada berita-berita yang menyedihkan ini. masalah hutan negara memang serius dan semua pihak harus bertangg ungjawab. Malah. Hukuman yang dikenakan haruslah lebih berat yang melibatkan hukuman pen jara dan denda. Kerajaan boleh mengenakan syarat ba hawa setiap pokok yang ditebang harus diganti dengan dua atau tiga batang pokok. hidupannya dan impak sampingan nya seperti kejadian banjir serta tanah runtuh. pembalakan. tindakan yang paling mudah ialah kerajaan mewartakan semua kawasan h utan sebagai Taman Negara dan Hutan Simpan Kekal. Langkah ini boleh dilanjutkan dengan menjalankan kempen kesedaran terutama dalam kalangan remaja. Set iap hari akhbar akan menyiarkan kemusnahan hutan. Langkah ini akan menyebabkan semua ahli perniagaan berfikir dua kali sebelum be rsetuju untuk menjalankan sebarang projek atau berhati-hati dalam tindakan merek a menebang pokok yang berada di dalam kawasan projek mereka. dan pembinaan empangan diganti s ecepat mungkin dalam kuantiti yang tertentu.Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 22:05 0 ulasan Tema 7 . Sebenarnya. Usah kita semua menuding jari tanpa mahu menerima atau mengakui kesila . Tindakan ini dipanjangkan terhadap hukuman kepada pesalah yang memusnahkan hutan negara. Sikap tegas dan telus kerajaan dalam mel aksanakan undang-undang memberi impak yang ketara dalam usaha menangani kemusnah an hutan. Selain itu. remajal ah yang akan menjadi warisan hutan negara kita. Pelbagai usaha telah dilakukan tetapi masih gagal. Pesalah turut dimaklumkan kesalahannya di dalam media massa untu k memberi peringatan kepada masyarakat. satelit dan heli kopter untuk tujuan pengawasan turut memudahkan kerja kerana kawasan hutan negar a memang luas. pasukan penguatkuasa terutama renjer hutan harus ditambah jumlahnya. Ker ajaan pula memang mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan hutan negara t erus wujud dalam tempoh 100 tahun akan datang dengan melakukan pelbagai langkah drastik.Biolembangan ( Buku Teks T5) Hutan negara kita semakin pupus lantaran sikap sesetengah masyarakat yang menjal ankan aktiviti pembalakan terutama secara haram. Kesimpulannya. Pihak kerajaan seharusnya menjalakan kempen di sekolah-sekolah dengan menerangkan peri pentingnya hutan dalam ekosistem kita terutama ketika d unia sedang mengalami perubahan cuaca global ini.

Maka. laut atau dilengkapi kemudahan kesihatan yang lengkap. Tanpa kerjasama semua teruta ma masyarakat. Kita harus menjaga warga emas setelah mereka menjaga kita selama ini. berhampiran taman. hutan kita pasti akan lenyap. Cuma jumlah yang banyak ini telah menimbulkan pelbagai masalah pula. Namun. R umah yang dibina mestilah sesuai dengan mereka yang memerlukan kawasan yang luas . . kerajaan harus mengadakan satu majlis khas atau tarikh untuk warga e mas ini. Ruma h yang disediakan ini harus secara percuma dan didiami oleh beberapa warga tua y ang lain untuk menjadikan suasana di rumah itu lebih ceria dan menarik. kerajaan harus menyediakan lebih banyak rumah khas untuk warga tua ini. Warga emas turut berpeluang untuk menggun akan idea mereka ke arah sesuatu yang lebih bermakna. Semua pihak harus duduk semeja dan mencari jalan untuk m enyelesaikan kemelut yang memang sukar diatasi ini. Dalam perkhid matan kesihatan. Reka ben tuk rumah tersebut haruslah moden dan tidak nampak membosankan. Wa rga emas mampu memberi nasihat dan pandangan terhadap sesuatu perkara yang berla ku kerana mereka telah mengalami semua perkara yang bakal dialami oleh masyaraka t. Apakah langkah-langkah yang mampu kita lakukan dalam isu ini? Kerajaan seharusnya memberi mereka lebih banyak insentif dalam menjalani kehidup an harian. Warga emas mempunyai satu pengalaman yang mampu dipelajari oleh semua orang.com/ Dicatat oleh Cikgu Abd Razak Bin Hassan di 21:59 0 ulasan USAHA MENGHARGAI WARGA TUA Warga tua semakin ramai di negara ini ekoran tahap kesihatan negara yang semakin baik.blogspot. Lantaran itu. keadaan ini turut menyebabkan kita terdesak untuk mencar i jalan membantu golongan ini semakin ramai supaya mereka mampu menikmati kehidu pan dengan lebih baik. langkah ini mamp u memberi keselesaan hidup kepada warga emas ini. Begitu juga dengan pengangkutan udara dan kereta api. Interaksi ini turut memberi remaja sat u peluang mendengar pengalaman yang dialami oleh warga emas. Selain itu. Dipetik daripada : Blog Cikgu Azman http://azman-duniaku. Jadi. kerajaan perlulah mengada kan pelbagai aktiviti yang bercorak warga emas. Malah. Aktiviti beramah mesra dengan ge nerasi muda harus dijalankan terutama untuk memberi kesedaran betapa warga emas dan muda saling memerlukan antara mereka. Semua aktiviti yang dijalankan mestilah bersesuaian dengan keadaan fizikal warga emas. kerajaan perlu mengadakan program bercorak ekonomi yang mampu menj ana pendapatan kepada warga emas ini. Pada hari yang sudah diumumkan cuti umum itu. Pendapatan itu pula boleh disalurkan untuk kepentingan warga tersebut. Tambang separuh harga untuk pengangkutan awam negara merupakan satu l angkah awal. kerajaan seharusnya memberikan potongan harga atau rawatan perc uma kepada golongan ini dalam penyakit-penyakit tertentu. warga emas seharusnya dibelai dan dihormati oleh semua lapisan masyarakat.pan yang telah berlaku. Nyatakan langkah-langkah yang patut dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keh idupan warga tua semakin baik. Warga emas merupakan golongan yang semakin ramai di negara ini kerana tahap kesi hatan negara yang semakin baik. Langkah ini turut menjadikan kehidupan merek a lebih menarik dan tidak membosankan. Jadi tidak hairanlah kalau kita sering ternampak warga emas ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful