EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657

EDU 5044 ± Change In Pedagogy Final Exam 1st Semester 2010/2011 Mohd Mohshen bin Jaamat (GS24657)

Soalan : Dengan menganalisis beberapa buah negara (sekurang-kurangnya 5) dan membandingkannya dengan Malaysia, a) Huraikan fasa-fasa perubahan dalam pendidikan . b) Nyatakan faktor-faktor yang berkait dengan fasa perubahan tersebut. c) Apakah yang perlu dipelajari Malaysia kita sekiranya perubahan dalam pendidikan ingin dilaksanakan.

a)

Fasa-fasa perubahan dalam pendidikan

Dasar pendidikan adalah dasar yang terpenting di dalam pembinaan modal insan sesebuah negara, yang menjadi penentu kemajuan dan masa depan sesebuah negara. Dasar pendidikan juga pada asasnya adalah dasar yang dinamik yang senantiasa berubah mengikut kesesuaian budaya, ekonomi dan kemajuan teknologi. Namun begitu perubahan dasar pendidikan kebiasaannya tidak berlaku secara terlalu drastik, sebaliknya berperingkat-peringkat berdasarkan beberapa fasa. Fasa-fasa perubahan dalam pendidikan pula berbeza di antara sebuah negara dengan negara yang lain berdasarkan perbezaan dasar pemerintah dan halatuju negara yang ditetapkan mereka. Singapura Singapura adalah negara jiran Malaysia yang mengalami beberapa fasa perubahan dalam dasar pendidikannya dalam tempoh sedekad. Sistem pendidikan di Singapura tidak menetapkan dasar pendidikan wajib kepada rakyatnya, namun begitu hampir kesemua kanak 1

di antara tahun 1992-1995. Fasa seterusnya di dalam tempoh ini adalah pengagihan kuasa (decentralise) pentadbiran kepada sekolah. di mana pengetua sekolah diberi kuasa untuk memperuntukkan masa kurikulum yang fleksibel. Ledakan teknologi maklumat dan komunikasi serta globalisasi yang melanda dunia sekali lagi menganjak sistem pendidikan Singapura ke fasa yang seterusnya. Singapura mengalami beberapa fasa perubahan yang melibatkan sistem pendidikan mereka di mana penetapan aliran (streaming) bermula selepas tahun keempat di sekolah rendah. para pelajarnya di asingkan mengikut aliran akademik ataupun vokasional selepas persekolahan di peringkat menengah. di mana kurikulum bagi kedua-dua aliran akademik dan teknikal memberi fokus kepada penjanaan proses berfikir di kalangan pelajar. Namun begitu. Di antara tahun 1996-2001 matapelajaran teknologi maklumat (IT) diperkenalkan di semua peringkat sekolah. Sebelum berlakunya fasa perubahan pendidikan di Singapura. Pelajar yang rendah pencapaian akademik akan menduduki peperiksaan yang berorentasikan kemahiran teknikal.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 kanak di sana mengikuti persekolahan dari umur 6 tahun. yang disesuaikan mengikut potensi sebenar pelajar berdasarkan teori kepelbagaian kecerdasan oleh Gardner. Perubahan fasa ini juga mengakibatkan sistem pentaksiran sekolah dan sistem penilaian pencapaian pelajar berubah kepada sistem yang lebih dinamik. Ledakan teknologi maklumat ini juga mendorong Singapura memberi penekanan semula terhadap pendidikan 2 . iaitu 6 tahun pendidikan di sekolah rendah dan 4 tahun pendidikan menengah. Sistem pendidikan di Singapura juga melibatkan 10 tahun persekolahan. Penekanan terhadap kandungan kurikulum dikurangkan sebaliknya penekanan diberikan terhadap pembentukan pemikiran kritis dan kreatif di kalangan pelajar. Di dalam fasa ini juga sekolah mempunyai autonomi sendiri untuk mendapatkan dana tambahan bagi menampung proses perkembangan kurikulumnya.

rakyat Taiwan semakin berani besuara mendesak kerajaan mengambil langkah ke arah pembaharuan sistem pendidikan. Matlamat inilah yang membawa Taiwan melangkah ke beberapa fasa perubahan di dalam dasar pendidikannya. Pada tahun 1946. di mana dasar Pembaharuan Terbuka (Open to Reform) diperkenalkan. kolej dan pendidikan teknikal-vokasional yang memberi manfaat besar terhadap perkembangan ekonomi dan semangat nasionalisme Taiwan. µPelan 5 Tahun Pertama untuk Penubuhan dan Pembangunan Pendidikan Kebangsaan¶ telah dilancarkan yang menyasarkan 6 tahun pendidikan wajib sekolah rendah bagi murid berumur 6 hingga 12 tahun. Dengan bermulanya zaman pengagihan kuasa (decentralisation) dan demokrasi terbuka. di samping meningkatkan lagi kuasa autonomi yang dimiliki oleh pengetua sekolah. Sekolah menengah sebelum tahun 1968 di Taiwan terbahagi kepada dua iaitu sekolah tinggi umum yang berorentasikan persiapan prakemasukan ke kolej dan sekolah tinggi vokasional yang berorentasikan pasaran buruh. Taiwan Dasar µPendidikan Kebangsaan¶ di Taiwan bermatlamat untuk menanam kesedaran kebangsaan seterusnya menyumbang ke arah pembangunan ekonomi. Keadaan ini telah membawa Taiwan memasuki fasa pembaharuan sistem pendidikan secara besar-besaran yang melibatkan pembaharuan kurikulum sekolah rendah dan menengah. Dasar 6 tahun pendidikan wajib ini diteruskan selama 21 tahun. Perkembangan yang pesat ini telah membawa pendidikan di Taiwan memasuki fasa perubahan seterusnya selepas tahun 1987.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 kewarganegaraan bagi menyemarakkan kembali semangat cintakan negara. Perubahan fasa pendidikan ini telah merangsang percambahan bilangan universiti. serta pembaharuan pendidikan vokasional di mana sistem lesen vokasional 3 . sebelum pada tahun 1967 dasar ini memasuki fasa perubahan seterusnya iaitu dilanjutkan kepada 9 tahun pendidikan wajib.

Thailand Dasar pendidikan di Thailand adalah berasaskan keperluan mendesak untuk merangsang pertumbuhan ekonomi disamping memelihara warisan budaya. yang kemudiannya dasar ini menjadi wawasan pendidikan Taiwan selepas tahun 1994. Pertambahan ini pula membawa kepada penubuhan dasar pendidikan sepanjang hayat pada tahun 1988. Sebelum tahun 1990. Malang sekali. perubahan pendidikan telah terkebelakang berbanding penekanan terhadap agenda politik. Fasa perubahan pendidikan di Thailand dapat dinilai melalui dua program utama yang dilakukan dalam tempoh sedekad iaitu program The Basic and Occupational Education and Training (BOET) dan Pembaharuan Pendidikan Kementerian Pendidikan (MOE¶s Reform) 1996. menyebabkan pencapaian pendidikan di dalam kebanyakan matapelajaran ketinggalan jauh berbanding negara Asia lain yang setara dengannya. Namun begitu selepas tahun 1993. di mana Kementerian Pendidikan berkuasa penuh di dalam membuat keputusan dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan. menengah dan vokasional tersebut pula merangsang pertambahan bilangan universiti dan kolej secara drastik dari 39 ke 78 buah di seluruh Taiwan bagi menampung keperluan. manakala hanya segelintir golongan elit sahaja yang menerima pendidikan melebihi 6 tahun. Pembangunan pemikiran kreatif dan kritis di dalam pendidikan serta pendidikan sepanjang hayat di dalam pendidikan hanya diberi penekanan selepas tahun 1995. Perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan rendah. namun implementasi terhadap dasar ini terlalu perlahan. perubahan pendidikan di Thailand memasuki fasa baru di mana pendidikan asas dilanjutkan selama 9 tahun sebelum dilanjutkan lagi sehingga 12 tahun pada tahun 1996.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 diperkenalkan. Dasar pendidikan di Thailand sebelum fasa pembaharuan adalah pemusatan kuasa. 4 . pendidikan asas di Thailand hanya bertujuan untuk membekalkan generasi muda dengan kemahiran asas.

Pembaharuan ini akhirnya menjadi rangka perubahan pendidikan Thailand sehingga hari ini. Proses pembaharuan dan perubahan ini membawa pendidikan Thailand ke fasa yang baru di mana terdapat empat agenda utama yang ditekankan iaitu insfrastruktur asas. kurikulum dan pentadbiran sekolah.000 buah sekolah yang terhasil daripada program BOET yang hanya melibatkan 100 buah sekolah sahaja. yang bermula pada tahun 1993 sehingga 1998. pendidikan di Thailand telah mengalami perubahan yang ketara dari pemusatan kuasa (centralization) kepada pengagihan kuasa (decentralization). Pembaharuan Pendidikan Kementerian Pendidikan (MOE¶s Reform) 1996 adalah projek berskala besar melibatkan 20. BOET merupakan projek eksperimen yang melibatkan sekolah terpilih di beberapa daerah sahaja. guru. Secara umumnya.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 The Basic and Occupational Education and Training (BOET) adalah program eksperimen yang direka khas untuk menyatukan bahagian -bahagian di dalam Kementerian Pendidikan di dalam satu sistem yang tersusun. Kumpulan yang terlibat di dalam program BOET ini mengikuti lawatan sambil belajar ke beberapa negara seperti Amerika Syarikat. yang bertujuan membangunkan satu rekabentuk pembaharuan pendidikan yang akan memperbaiki kualiti pendidikan asas mahupun pendidikan lanjutan. kesan daripada peningkatan tahap pendidikan. Australia dan New Zealand untuk menambahkan lagi pengetahuan mereka terhadap pengihan kuasa (decentralization) dalam pendidikan. BOET bukanlah perubahan pendidikan Thailand yang berskala besar. Kesan yang akhirnya menimbulkan kesedaran yang lebih 5 . Sekolah yang terlibat di dalam program BOET ini dikehendaki menubuhkan satu jawatankuasa yang bertanggungjawab menggubal plan penambahbaikan sekolah. namun ia menjadi asas kepada pembuat dasar pendidikan untuk menggabungkan pelajaran-pelajaraan yang mereka dapati daripada program ini untuk menghasilkan perubahan berskala besar yang digerakkan oleh Kementeria n Pendidikan pada tahun 1996.

guru dan ibubapa) untuk terlibat secara langsung di dalam membuat keputusan. Sistem pendidikan Hong Kong pada ketika itu berkembang dengan cepat bagi memenuhi keperluan perkembangan pesat ekonominya. Fasa gelombang pertama ini menekankan campurtangan kerajaan di dalam meningkatkan sumber input. meningkatkan sumber input bagi menambah keberkesanan pendidikan. Sekitar tahun 1990-an. Hong Kong berubah dari sebuah negara yang lebih banyak menumpukan pembangunan ekonomi perindustrian dan tenaga buruh kepada sebuah yang menjadi negara pusat kewangan dan perniagaan antarabangsa. di mana dasar pendidikannya dibentuk semata-mata bagi memenuhi permintaan tenaga kerja. Fasa gelombang kedua pembaharuan pendidikan di Hong Kong pula menggunakan pendekatan bawah ke atas (bottom-up) yang juga lebih dikenali sebagai pendekatan penambahbaikan berasaskan sekolah. Hong kong melangkah positif setapak ke hadapan di mana pengetahuan dan kajian ilmiah menjadi asas penting di dalam proses membuat 6 . Gelombang pembaharuan yang pertama merujuk kepada pendekatan atas ke bawah (top-down). Perubahan corak ekonomi ini telah membawa kepada perubahan sistem pendidikan yang lebih menekankan kualiti berbanding kuantiti. Hong Kong Fasa perlaksanaan pendidikan wajib untuk sekolah rendah dan menengah di Hong Kong bermula sekitar tahun 1970-an.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 mendalam di kalangan individu yang terlibat secara langsung di dalam dunia pendidikan (pengetua. di mana kementerian menetapkan satu dasar bagi mengatasi masalah di semua sekolah. Secara umumnya fasa-fasa perubahan pendidikan di Hong Kong terbahagi kepada gelombang pembaharuan pertama dan gelombang pembaharuan kedua. di samping memberi fokus yang sederhana terhadap beberapa aspek di dalam amalan pendidikan.

Kawalan Kementerian Pendidikan ke atas sekolah-sekolah dikurangkan dan Lembaga Pendidikan Daerah dimansuhkan. Fasa perubahan ini bermula pada tahun 1989 di mana pentadbiran pendidikan di agihkan (decentralize) kepada sekolah-sekolah. Pengalaman perubahan pendidikan tempatan dan antarabangsa juga menjadi tajuk perbincangan sebelum sesuatu perubahan dasar pendidikan diputuskan. Lembaga pemegang amanah mempunyai kuasa autonomi di dalam pengurusan sekolah. Sistem persekolahan di fasa ini beroperasi di dalam mengikut garis panduan berpusat termasuklah kurikulum kebangsaan. dan New Zealand Qualifications Authority yang memantau kualiti pendidikan di sekolah-sekolah. oleh ibubapa sekolah terbabit. di mana setiap sekolah ditadbir oleh lembaga pemegang amanah (board of trustees). Pada tahun 1990. membuat keputusan dan menentukan piagam sekolah masingmasing. Sistem pendaftaran mengikut zon 7 . garis panduan berpusat ini adalah umum dan luas di mana lembaga pemegang amanah berkuasa mentafsir dan melaksanakannya mengikut tahap yang ditentukan oleh mereka sendiri. Lembaga pemegang amanah ini terdiri daripada 5 orang wakil ibubapa. persaingan di antara sekolah semakin meningkat sehingga membawa pendidikan New Zealand ke fasa seterusnya. sekolah menerima peruntukan dana secara langsung daripada Kementerian Pendidikan.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 keputusan. New Zealand Pendidikan di New Zealand memberikan contoh yang terbaik tentang kesan pengagihan kuasa (decentralization) di dalam pendidikan. Manakala beberapa agensi baru ditubuhkan iaitu Education Review Office (ERO) yang berperanan memantau keberkesanan operasi sekolah. Namun begitu. pengetua sekolah. Di dalam fasa pengagihan kuasa (decentralization) ini. wakil kakitangan dan wakil pelajar sekolah (melibatkan sekolah menengah sahaja) yang dipilih .

perubahan pendidikan ini menyebabkan mereka semakin jauh ketinggalan kebelakang. yang menekankan matlamat pendidikan kebangsaan. Terdapat beberapa kesan daripada fasa pengagihan kuasa (decentralization) pentadbiran ke sekolah. Malaysia Pendidikan di Tanah Melayu pada zaman penjajahan dipengaruhi oleh penjajah Inggeris yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. Di mana fasa pendidikan awal Tanah Melayu. pendidikan plural (plural educatin al system) terbahagi kepada empat aliran iaitu pendidikan 8 . Namun begitu. Beban kerja guru dan pengetua khususnya semakin bertambah. di mana dana bagi sekolah yang µkaya-aset¶ dikurangkan manakala dana bagi sekolah yang µku rang-aset¶ ditambah bagi merapatkan jurang pendidikan di antara kawasan sosio-ekonomi yang berbeza. kurikulum kebangsaan dan garis panduan pentadbiran kebangsaan. Pada tahun 1993. Kebanyakan sekolah mula memperkenalkan program pendidikan kemahiran sosial dan pendekatan penyelesaian masalah. Garis panduan Pendidikan Kebangsaan diwartakan.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 dimansuhkan dan ibubapa diberi kuasa yang lebih untuk memilih sekolah yang sesuai untuk anak-anak mereka. Di antaranya adalah semakin lama sistem pentadbiran berasaskan sekolah ini di laksanakan. dan mereka (lembaga pemegang amanah) menumpukan lebih banyak masa ke arah meningkat dana sekolah. bagi sekolah di kawasan sosio-ekonomi rendah yang majoritinya didiami etnik pribumi Maori. semakin lembaga pemegang amanah mendapati bahawa dana kerajaan tidak mencukupi. Keadaan ini memaksa kerajaan mengubah sistem dana sekolah. Dana sekolah daripada kerajaan adalah berdasarkan formula perkapita pelajar. Persaingan di antara sekolah meningkat dengan ketara seiring dengan penambahan kuasa ibubapa memilih sekolah untuk anak-anak mereka. dan terdapat penurunan moral di kalangan mereka yang berasakan bahawa kerajaan dan masyarakat kurang memberi sokongan di dalam mengurangkan beban kerja mereka.

manakala Thailand pula daripada 6 tahun kepada 12 tahun. Taiwan melakukan perubahan dasar pendidikan wajib dari 6 tahun kepada 9 tahun.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 Melayu. Pembentukan sistem pendidikan yang menekankan semangat kebangsaan ini sama seperti dasar pendidikan di Taiwan ketika pemerintahan Koumintang (KMT). Laporan Razak pada tahun 1957. bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama dan pembentukan kurikulum yang berorientasikan persekitaran dan sosio-budaya Malaysia. tetapi berbeza dengan Singapura yang tidak menetapkan dasar pendidikan wajib. beberapa kajian dan laporan pendidikan telah dibentangkan seperti Laporan Barnes dan Laporan Fen Wu. Selepas pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971. Laporan Rahman Talib (1960) dan Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) membawa pendidikan Malaysia memasuki fasa yang baru iaitu ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. pendidikan Tamil dan pendidikan Inggeris. Dasar persekolahan wajib ini sama seperti negara Taiwan dan Thailand. Dasar Pendidikan Kebangsaan pada fasa tersebut menekankan tiga aspek penting iaitu pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan. Dasar Pembangunan Nasional pada tahun 1991 pula membawa pendidikan di Malaysia kepada fasa perubahan yang seterusnya. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Fokus pendidikan pasca Dasar 9 . Pembentukan aliran teknik dan vokasional ini sama seperti di Singapura dan Taiwan. Namun begitu Singapura telah membuat perubahan pengagihan aliran (streaming) pelajar ke aliran vokasional sewal akhir tahun ke 4 sekolah rendah. Sebelum Tanah Melayu memperoleh kemerdekaan. pendidikan Cina. pendidikan di Malaysia memasuki fasa perubahan seterusnya di mana pendidikan wajib selama 11 tahun diperkenalkan. Pembentukan kurikulum teknik dan vokasional natijah daripada Laporan Rahman Talib membawa pendidikan di Malaysi memasuki fasa yang baru. berbanding Malaysia dan Taiwan yang hanya melakukan streaming selepas persekolahan menengah rendah.

Berbanding dengan New Zealand yang memberi fokus kepada pendidikan penduduk pribumi Maori. Penekanan terhadap perkembangan ICT ini adalah serupa dengan penekanan dalam perubahan fasa pendidikan di Singapura dan Hong Kong. Bagi memenuhi permintaan guna tenaga kerja mahir selepas pelancaran Multimedia Super Corridor (MSC). fasa pendidikan di Malaysi bergerak setapak ke hadapan. Pendidikan ICT diperkenalkan bermula dari sekolah rendah lagi melalui sistem pengajaran merentas kurikulumnya seperti ICT Learning (ICTL) for English bagi matapelajaran Bahasa Inggeris. Sepertimana Hong Kong yang menekankan pendidikan ICT bagi memenuhi permintaan tenaga kerja mahir di bidang perdagangan antarabangsa dan kewangan. b) Faktor-faktor berkaitan fasa perubahan dalam pendidikan Perubahan di dalam pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkait rapat dengan dunia pendidikan. Selepas Malaysia melancarkan misi nasional Wawasan 2020. Malaysia pula menekankan pendidikan ICT bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir bagi Multimedia Super Corridor (MSC) yang dilancarkannya. sekolah jenis kebangsaan Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil sehingga hari ini. disamping meningkatkan penggunaan sains dan teknologi. Malaysia juga turut memberi fokus pembangunan masayrakat orang asli di pendalaman semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak. pendidikan di Malaysia memberi tumpuan penuh kepada pendidikan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Malaysia masih lagi mengekalkan keharmornian pendidikan mereka dengan kewujudan sekolah kebangsaan.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 Pembangunan Nasional adalah untuk merapatkan jurang pendidikan masayarakat bandar dan luar bandar. Walaupun mengalami fasa perubahan pendidikan yang berbeza bagi setiap 10 . Berbeza dengan Thailand yang menghapuskan sistem persekolahan aliran Cina.

Boleh dikatakan bahawa pertumbuhan ekonomi Singapura yang pesat sebagai pusat perdagangan antarabangsa dan pusat pemindahan teknologi mendorong perubahan di dalam fasa pendidikannya. Oleh yang demikian perubahan 11 . namun setiap negara tersebut sekurang-kurangnya berkongsi satu faktor perubahan pendidikan yang sama. Dengan tercetusnya Perang Saudara Cina di antara Parti Komunis Cina dan Koumintang (KMT). kurikulumnya diubah dengan memasukkan elemen pemikiran kritis dan kreatif. menyebabkan dasar pendidikan Singapura kembali menekankan pendidikan kewarganegaraan di era millenium. Bagi memastikan warganegara Singapura mampu bersaing dengan masyarakat antarabangsa di dalam era ICT. Taiwan Perubahan pendidikan di Taiwan pula kebanyakannya dipengaruhi oleh satu faktor yang utama iaitu politik. Singapura Terhadap hubungan yang rapat di anatara pembangunan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi di Singapura. memaksa Koumintang berundur ke Taiwan dan menubuhkan satu parti tunggal yang memerintah secara autoritarian. Ledakan teknologi komunikasi dan informasi (ICT) yang melanda dunia menjelang abad millenium turut menjadi faktor utama perubahan fasa pendidikan Singapura selepas tahun 1996.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 negara. Perubahan ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan guna tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan perkembangan ekonomi Singapura. Faktor ekonomi inilah yang mempengaruhi penetapan aliran (streaming) sama ada aliran akademik ataupun vokasional pelajar diubah kepada seawal penghujung tahun ke 4 sekolah rendah. Kurikulum digubah bagi memenuhi keperluan kemahiran ICT di kalangan pelajar. Kebimbangan tentang akan terhakisnya jatidiri kewarganegaraan Singapura yang wujud akibat perkembangan pesat dunia teknologi pula.

Walaupun anjakan dari sistem pemerintahan autoritarian kepada demokrasi ini kelihatan amat sukar. Thailand Seperti beberapa negara yang lain. Suara rakyat mula di dengari pemerintah untuk mengambil satu langkah besar ke arah pembaharuan dan perubahan sistem pendidikan Taiwan. memberi mandat yang lebih besar kepada rakyat untuk bersuara. Penggubalan kurikulum sekolah tinggi vokasional dan perkembangan kolej teknikal-vokasional yang pesat adalah merupakan kesan daripada faktor ini. namun kesedaran rakyat untuk terlibat secara langsung di dalam perubahan pendidikan menunjukkan peningkatan. Keinginan pemerintah Taiwan untuk menyaingi kuasa ekonomi Tanah Besar China juga memberi kesan yang besar terhadap perubahan pendidikannya. pendidikan wajib hanya ditetapkan selama 6 tahun sahaja di aman hanya golongan elit kelas atas dan kerabat diraja sahaja yang berpeluang menikmati 12 . juruteknik kelas pertengahan dan semi-profesional.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 pendidikan di Taiwan lebih banyak tertumpu kepada menanamkan semangat kebangsaan Taiwan. ekonomi Taiwan mendapat banyak manfaat dengan pertambahan bilangan tenaga kerja mahir . politik juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan pendidikan di Thailand. Ini membawa maksud. Sebelum tahun 1990. pendidikan Thailand pada fasa sebelum perubahan lebih banyak tertumpu ke arah menanamkan semangat kebangsaan dan kecintaan kepada raja. Perubahan politik dari pemerintahan bersifat autoritarian Koumintang ke arah menghampiri sistem demokrasi selepas tahun 1986. perubahan pendidikan di Taiwan banyak dipengaruhi oleh faktor sejarah politik dan perkembangan ekonomi. Dalam tempoh fasa perubahan pendidikan ini. Sebagai sebuah negara yang tidak pernah dijajah dan mengamalkan pemerintahan mutlak diraja.

13 . Hong Kong berubah dari wilayah pelabuhan antarabangsa dan ekonomi perindustrian kepada pusat perdagangan dan kewangan antarabangsa. Keadaan ini menyebabkan Thailand ketinggalan jauh kebelakang di dalam reformasi pendidikannya berbanding negara Asia yang lain. pentadbiran. Rasa tidak puashati di kalangan rakyat akibat ketidakadilan ini telah membawa kepada Revolusi Thai pada tahun 1939 yang menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. Desakan rakyat dan revolusi ini juga mendorong kepada perlaksanaan dua program perubahan pendidikan yang utama di Thailand iatu BOET dan MOE¶s Reform selepas tahun 1996. Hong Kong masih mengekalkan status autonominya di dalam beberapa bidang. Sebagai sebuah wilayah yang mempunyai kuasa autonomi yang sangat tinggi.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 pendidikan melebihi 6 tahun. Penguasaan orang berbangsa Cina terhadap ekonomi Thailand juga menimbulkan rasa tidak puashati sehingga membawa kepada pembubaran akhbar dan sekolah Cina. Hong Kong Perkembangan politik juga dilihat sebagai faktor yang mempengaruhi perubahan pendidikan di Hong Kong. Sebagai sebuah wilayah milik Tanah Besar China yang berada di bawah pentadbiran British. Walaupun selepas berlaku penyerahan semula wilayah Hong Kong oleh kerajaan british kepada kerajaan China pada tahun 1997. Hong Kong berkuasa di dalam menentukana matawang. Pertambahan bilangan golongan intelek yang berpendidikan barat juga telah membawa kepada desakan perubahan pendidikan Thailand. sistem perundangan bahkan sistem pendidikannya sendiri. sehingga dasar persekolahan wajib ditukar kepada 9 tahun dan kemudiannya 12 tahun pada tahun 1996. Perkembangan ekonomi kapitalis Hong Kong berlaku dengan pesat sehingga jauh meninggalkan Tanah Besar China.

14 . Pendidikan di Hong Kong berganjak dari tumpuan terhadap kuantiti kepada kualiti bagi menghasilkan tenaga kerja mahir yang berkesan di dalam memantapkan lagi kemajuan ekonominya. New Zealand Perubahan pendidkan di New Zealand selepas tahun 1989 adalah dipengaruhi oleh reformasi sektor awam pada tahun 1984 ketika Parti Buruh menjadi kerajaan. Sebagai kuasa ekonomi serta pusat perdagangan dan kewangan antarabangsa. kurikulum kebangsaan dan garis panduan pentadbiran kebangsaan. Selepas tahun 1997. kerajaan hong Kong melancarkan inisiatif untk pendidikan dan pendidikan sepanjang hayat bagi memenuhi keperluan kemahiran ICT di kalangan rakyat. Pada tahun 1993. Keadaan ini membawa kepada kebanyakan sekolah mula memperkenalkan program pendidikan kemahiran sosial dan pendekatan penyelesaian masalah. Perubahan ini memberi fokus kepada pengagihan kuasa (decentralization) dan pentadbiran berautonomi bukan sahaja di dalam sektor pendidikan bahkan beberapa sektor awam yang lain. dasar pendidikan Hong Kong tidak terkecuali dari dipengaruhi oleh faktor perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT). Walaupun tiada sebarang perubahan yang besar-besaran terhadap sistem pengagihan kuasa pentadbiran (decentralization) sekolah. Faktor politik sekali lagi dilihat sebagai faktor utama perubahan dasar pendidikan di New Zealand sebagaimana negaranegara yang lain. Sehubungan dengan itu. penekanan diberi terhadap matlamat pendidikan kebangsaan. kajian ilmiah menjadi semakin penting di sisi pemerintah untuk membuat keputusan dan dasar yang penting di dalam perubahan sistem pendidikan di Hong Kong.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 Perkembangan ekonomi Hong Kong yang pesat membawa kepada perubahan dasar pendidikannya. ketika kerajaan Parti Nasionalis memerintah. Garis panduan Pendidikan Kebangsaan diwartakan.

Suku kaum Maori rata-ratanya mendiami wilayah yang rendah aktiviti sosio-ekonominya. Berbeza juga dengan Taiwan yang menyelitkan unsur ketidak puashatian terhadap kesan Perang Saudara Cina di dalam pendidikan kewarganegaraannya. Faktor etnik dan matlamat merapatkan jurang pendidikan antar kaum yang a dipraktikkan Malaysia mempunyai persamaan dengan New Zealand yang memberi fokus kepada penduduk pribumi Maori. Malaysia Sepertimana negara-negara yang telah dinyatakan di atas. perubahan pendidikan di Malaysia juga tidak terkecuali dari fakro utamanya iaitu politik. di mana dana kerajaan bagi sekolah yang µkaya -aset¶ dikurangkan manakala dana bagi sekolah yang µkurang-aset¶ ditambah bagi merapatkan jurang pendidikan di antara kawasan sosio-ekonomi yang berbeza.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 Faktor sosial dan perbezaan etnik juga merupakan isu yang sangat berkait rapat dengan perubahan pendidikan di New Zealand. Keadaan ini membawa kepada perubahan sistem dana sekolah. Berbeza dengan Hong Kong yang menjadi µanak emas¶ kepada penjajahan British. pendidikan kewarganegaraan di Malaysia semangat kekitaan dan kebersamaan masyarakat majmuk. pendidikan di Malaysia menekankan tentang kepentingan memahami sejarah bagaimana penjajahan telah melebar luaskan jurang sosio-ekonomi masyarakat majmuk di Tanah Melayu zaman dahulu. Kesan dari penjajahan yang mengamalkan dasar pecah dan perintah. perubahan pendidikan Malaysia pasca kemerdekaan memberi penekanan terhadap pemupukan semangat kebangsaan di kalangan rakyat berbilang kaum. Bangsa Maori iaitu penduduk pribumi New Zealand seringkali menjadi mangsa dan ketinggalan dalam pelbagai perubahan negara sama ada ekonomi mahupun pendidikan. Malaysia dan Thailand pula mempunyai perubahan pendidikan yang hampir sama dari sudut penekanan terhadap kesetiaan kepada sistem beraja. Namun berbeza dengan Thailand yang menghapuskan 15 .

Malaysia perlu belajar dari Singapura yang berjaya mengimplementasikan kemahiran berfikir secara kritis 16 . sedangkan kurikulum. Ketiga-tiga negara ini mempunyai persamaan dari sudut matlamat pendidikan ICT iaitu untuk membekalkan rakyat dengan kemahiran ICT yang sewajarnya bagi menangani kesan globalisasi dunia. Jemaah Nazir dan Pejabat Pelajaran Daerah masih memegang kuasa pentadbiran di dalam membuat keputusan dasar dan menentukan halatuju pendidikan di sekolah. dana. Malaysia berjaya menangai perbezaan pendidikan masyarakat majmuk dengan baik. piagam pendidikan di Malaysia masih lagi ditentukan oleh kementerian. Berbeza dengan New Zealand yang mengamalkan dasar pengagihan kuasa (decentralization). Singapura dan Hong Kong. Malaysia masih lagi mengamalkan dasar pemusatan kuasa (centralization) di dalam hampir kesemua dasarnya termasuk pendidikan.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 sekolah aliran Cina akibat rasa tidak puashati rakyat terhadap penguasaan ekonomi ban gsa Cina. c) Perkara yang perlu dipelajari Malaysia di dalam perubahan dalam pendidikan Terdapat banyak perkara yang perlu dipelajari oleh Malaysia di dalam membuat perubahan di dalam pendidikan berdasarkan perbandingan dengan negara-negara di atas. Faktor ekonomi adalah jelas mempengaruhi perubahan pendidikan di Malaysia melalui pelancaran Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan Dasar Pembangunan Nasional. Kuasa pentadbiran sekolah masih lagi terhad di dalam bidang pengurusan sahaja. Kurikulum di semua peringkat sentiasa digubal bagi disesuaikan mengikut pasaran kerja semasa. Taiwan. Perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) menjadi faktor perubahan pendidikan di Malaysia. pentadbiran. Kementerian melalui beberapa agensinya seperti Jabatan Pelajaran Negeri-negeri. Thailand dan Hong Kong perubahan di dalam pendidikan di Malaysia juga bertujuan memenuhi permintaan tenaga kerja mahir bagi menampung kepesatan perkembangan ekonomi. Sepertimana Singapura.

Walaupun Malaysia juga mempunyai sejarah perubahan sistem pendidikan berperingkat dari zaman Laporan Razak sehingga zaman Wawasan 2020. namun kesungguhannya melaksanakan pembaharuan secara berperingkat wajar dicontohi. Satu perkara yang perlu dipelajari oleh Malaysia adalah perubahan dalam pendidikan memerlukan usaha yang berperingkat sepertimana di Thailand. Hong Kong adalah contoh terbaik sebagai sebuah negara yang mementingkan kajian ilmiah dan pengalaman perubahan pendidikan antarabangsa di dalam menetapkan apa-apa 17 .000 buah sekolah. Bermula dengan program BOET yang berskala kecil iaitu melibatkan 100 buah sekolah eksperimen sahaja. Penambahan universiti dan kolej universiti di Taiwan yang menekankan penguasaan kemahiran berbanding pencapaian teori akademik. Taiwan mendapat banyak manfaat dengan pertambahan bilangan tenaga kerja mahir . Justeru. Kejayaan Taiwan di dalam pembangunan pendidikan teknik dan vokasionalnya perlua dipelajari oleh Malaysia. membawa kepada kejayaan ini. Malaysia perlu membuat penilaian semula pendidikan teknik dan vokasional bukan sahaja di peringkat sekolah menengah sahaja. namun kegopohan melaksanakan dasar Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris (PPSMI) perlu dijadikan iktibar. juruteknik kelas pertengahan dan semi-profesional kesan kurikulum teknik dan vokasionalnya. bahkan mempunyai kesinambungan sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Walaupun tidak dinafikan bahawa Malaysia tu menanamkan rut kemahiran pemikiran kritis dan kreatif melalui sistem KBSR dan KBSM. namun keberkesanannya masih boleh dipertikaikan memandangkan iklim pendidikan di Malaysia yang masih berorentasikan peperiksaan sepenuhnya.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 dan kreatif dengan berkesan sehingga rakyatnya begitu mudah mendapatkan tempat di pasaran kerja negara lain. Walaupun Thailand ketinggalan kebelakang dari sudut perubahan pendidikannya. Thailand kemudian mempertingkatkan perubahan pendidikannya melalui MOE¶s Reform 1996 yang melibatkan 22.

Netherlands: Swets & Zeitlinger. Y. Malaysia perlu belajar dari New Zealand tentang pelaksanaan dasar pengagihan kuasa (decentralization) ke sekolah. Impact of education reforms 1989-1999. T. Selaku negara yang masih tebal dengan amalan pemusatan kuasa (centralization). Walaupun dasar decentralization New Zealand ini mempunyai kelemahannya tersendiri. (2008). Lisse. & Cheng. Bagi menghasilkan keberkesanan perubahan pendidikan yang efisien.nz 18 . Charting the progress: influences that have shaped education in the Asian Pacific region. Perkembangan ekonominya yang pesat mendorong Hong Kong berubah dari mementingkan kuantiti kepada kualiti pendidikannya yang berdasarkan kajian ilmiah. Retrieved October 31. namun kejayaan New Zealand meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat di dalam pendidikan wajar dicontohi. (2000). C. C. Wylie.EDU 5044 ± Change In Pedagogy st Final Exam 1 Semester 2010/2011 GS24657 keputusan dan perubahan berkaitan pendidikan.nzcer. Bibliografi Townsend.org. Prinsip pendidikan µno one size fit all¶ yang di amalkan New Zealand perlu menjadi rujukan Malaysia sekiranya hendak berubah ke arah decentralization di dalam pendidikan. pemerintah di Malaysia perlu lebih memberi lebih banyak perhatian terhadap kajian-kajian ilmiah sebelum menetapkan sesuatu dasar berkaitan pendidikan. 2010 from the World Wide Web: http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful