P. 1
36651459-KPLI-Sek-Pedalaman

36651459-KPLI-Sek-Pedalaman

|Views: 379|Likes:
Published by Rahim Sjaifuddin

More info:

Published by: Rahim Sjaifuddin on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2013

pdf

text

original

Falsafah Pendidikan Kebangsaan  Pendidikan  di  Malaysia  adalah  suatu  usaha  berterusan  ke  arah  memperkembangkan  lagi  potensi  individu  secara 

menyeluruh  dan  bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari  segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan  kepatuhan  kepada  Tuhan.  Usaha  ini  adalah  bagi  melahirkan  rakyat  Malaysia  yang  berilmu  pengetahuan,  berketerampilan,  berakhlak  mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan  mencapai kesejahteraan  diri  serta  memberi  sumbangan  terhadap  keharmonian  dan  kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 

Falsafah Pendidikan Guru  Guru  yang  berpekerti  mulia,  berpandangan  progresif  dan  saintifik,  bersedia  menjunjung  aspirasi  negara  serta  menyanjung  warisan  kebudayaan  negara,  menjamin  perkembangan  individu,  dan  memelihara  suatu  masyarakat  yang  bersatu  padu,  demokratik,  progresif, dan berdisiplin. 

Cetakan Pertama 2009 

Kementerian Pelajaran Malaysia 
Hak  cipta  terpelihara.  Kecuali  untuk  tujuan  pendidikan  yang  tidak  ada  kepentingan  komersial,  tidak  dibenarkan  sesiapa  mengeluarkan  atau  mengulang  mana­mana  bahagian  artikel,  ilustrasi  dan  kandungan  buku  ini  dalam apa­apa juga bentuk dan dengan apa­apa cara pun, sama ada secara  elektronik,  fotokopi,  mekanik,  rakaman  atau  cara  lain  sebelum  mendapat  izin  bertulis  daripada  Pengarah  Pendidikan  Guru,  Kementerian  Pelajaran  Malaysia.

Kandungan 

Muka Surat 

1.0  Pengenalan  2.0  Penggunaan Modul  2.1  2.2  2.3  2.4  Kandungan Modul  Objektif Modul  Sistem Penyampaian  Struktur Pelaksanaan Modul 

1  1  1  2  2  3  5  5 

3.0  Kandungan Pengetahuan / Kemahiran  Unit 1  Pengenalan kepada Kanak­kanak di Kawasan  Pedalaman  Pengurusan  Pedalaman  Tingkah  Laku  Kanak­kanak 

Unit 2 

25 

Unit 3 

Pengurusan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran  Kelas Bercantum  Kepelbagaian  Strategi  dalam  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  Pedagogi Bahasa Inggeris Sekolah Pedalaman  Pedagogi Sains Sekolah Pedalaman  Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman  Pentaksiran  dan  Penilaian  Terhadap  Pencapaian  Kanak­kanak Pedalaman 

36 

Unit 4 

50 

Unit 5  Unit 6  Unit 7  Unit 8  Unit 9 

60  85  96  115  131 

4.0  Jadual Pelaksanaan  Panel Penggubal Modul 

143  145

1.0 

PENGENALAN  Modul  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Kursus  Perguruan  Lepas  Ijazah  Sekolah  Rendah  (KPLI  SR)  Sekolah  Pedalaman  ini  merupakan  bahan  tambahan  (add  on)  kepada Sukatan Pelajaran KPLI SR sedia ada.  Sebagai  modul  pengajaran  dan  pembelajaran,  bahan  ini  dihasilkan  untuk  menjadi  garis  panduan  kepada  pensyarah  yang  mengajar  KPLI  SR  Ambilan  Jun  2009  di  semua  Institut  Pendidikan  Guru  Malaysia  yang  terlibat.    Di  samping  itu,  modul  ini  juga boleh menjadi salah satu sumber rujukan kepada pelajar apabila mereka berada  di  sekolah  pedalaman  bagi  membantu  mereka  melaksanakan  tugas  dengan  lebih  berkesan.  Kandungan  modul  pengajaran  dan  pembelajaran  ini  mengandungi  dua  komponen  iaitu Pengetahuan Kemahiran (Skills Knowledge) dan Tugasan/Latihan Pelajar. 

2.0 

PENGGUNAAN MODUL  2.1  Kandungan Modul  Modul pengajaran dan pembelajaran KPLI SR Sekolah Pedalaman ini terdiri  daripada 09 unit seperti yang berikut:  Unit 1  :  Pengenalan kepada Kanak­kanak Pedalaman  Unit 2  :  Pengurusan Tingkah Laku Kanak­Kanak Pedalaman.  Unit 3  :  Pengurusan  Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum  Unit 4  :  Kepelbagaian Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  Unit 5  :  Pedagogi Bahasa Melayu (Sekolah Pedalaman)  Unit 6  :  Pedagogi Bahasa Inggeris (Sekolah Pedalaman)  Unit 7  :  Pedagogi Matematik (Sekolah Pedalaman)  Unit 8  :  Pedagogi Sains (Sekolah Pedalaman)  :  Unit 9  Pentaksiran  dan  Penilaian  Terhadap  Pencapaian  Kanak­kanak  Pedalaman  Setiap pelajar yang mengikuti Program KPLI SR Sekolah Pedalaman Ambilan  Jun  2009  dikehendaki  mengikuti  semua  09  tajuk  yang  disediakan  di  dalam  modul ini, tanpa mengambil kira bidang pengkhususan dalam program  KPLI  SR yang sedang diikuti oleh mereka.

  Bahasa  Inggeris.  Membolehkan  pelajar  menguruskan  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  di  dalam  Kelas  Bercantum  jika  mereka  ditempatkan  di  Sekolah Kurang Murid (SKM).  v.  Membantu  pelajar  bertindak  atau  mengambil  langkah­langkah  secara  profesional dalam mengurus tingkah laku murid­murid pedalaman.  supaya  dapat  membantu  murid­murid  pedalaman  menguasai  Mata  Pelajaran  Teras  di  sekolah  (Bahasa  Melayu.  kreativiti  dan  inovatif  guru  dalam  pelaksanaan  pengajaran  dan  pembelajaran  bagi  mendorong  minat  murid­murid pedalaman supaya rajin ke sekolah dan bertambah motivasi  untuk belajar.  dan  seterusnya  mengambil  tindakan  susulan  bagi  memupuk/menggilap  potensi semula jadi yang ada pada kanak­kanak pedalaman tersebut. pensyarah akan melaksanakan aktiviti­aktiviti pengajaran­  pembelajaran seperti yang berikut: · · · · · Memberi definisi/menjelaskan konsep­konsep/istilah­istilah. 2  .  bahasa.  vi. Memberikan contoh­contoh yang relevan.  Latihan/tugasan  ini  perlu  dibentangkan  dalam  sesi  tutorial  untuk  diberi  peneguhan oleh pensyarah.  pengaruh persekitaran  dan  keperluan murid­murid/kanak­kanak pribumi di pedalaman. budaya.  iv. Melalui sesi ini pelajar lain juga akan mendapat  pengetahuan  tambahan melalui pemerhatian (observation). Mengaplikasikan/memberi  tunjuk  cara  pelaksanaan  aktiviti  pengajaran  dan pembelajaran sebenar di dalam bilik darjah.  iii. Membuat  hubung  kait  dengan  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  di  dalam bilik darjah.2  Objektif  Modul  Secara  keseluruhan  penyediaan  dan  penggunaan  modul  pengajaran  dan  pembelajaran  KPLI  SR  Sekolah  Pedalaman  ini  untuk  mencapai  objektif  kursus seperti yang berikut:  i.  ii. Menyampaikan idea utama dan idea sokongan berkaitan tajuk. iaitu: · Kuliah · Latihan kendiri/berkumpulan/tugasan · Tutorial/Pembentangan Latihan/tugasan  Dalam sesi kuliah. Matematik dan Sains).3  Sistem Penyampaian  Modul  ini  akan  dimanfaatkan  oleh  pensyarah  dan  pelajar  melalui  tiga  mode  penyampaian.  Meningkatkan  daya  inisiatif.2.  Memahami latar  belakang.  Latihan  kendiri/berkumpulan/tugasan  yang  diberikan  kepada  pelajar  pula  adalah  secara  terarah  (guided)  berdasarkan  templat/borang  pengurusan  grafik yang disediakan di dalam modul.  Membantu pelajar membuat pentaksiran dan penilaian secara bijak dan  tepat  terhadap  pencapaian/kebolehan  kanak­kanak  pedalaman.  Membekalkan  ilmu  pengetahuan  dan  kemahiran  kepada  bakal  guru  sekolah  pedalaman.  2.

 Struktur pelaksanaannya seperti di bawah:  Minggu 1:  Hari  I  II  III  IV  V  Modul  Pengenalan kepada Kanak­kanak Pedalaman  Pengurusan Tingkah Laku Kanak­kanak Pedalaman  Pengurusan Aktiviti P&P Kelas Bercantum  Kepelbagaian  Pembelajaran  Strategi  dalam  Pengajaran  dan  Jumlah  Jam  6 jam  6 jam  6 jam  6 jam  3 jam  27 jam Pentaksiran  dan  Penilaian  Terhadap  Pencapaian  Kanak­  kanak Pedalaman  Jumlah  3  . pensyarah membuat  rumusan  terhadap  hasil  tugasan  dan  penyertaan  pelajar  dalam  sesi  pembentangan  tersebut  dengan  membuat  catatan  pada  borang  yang  disediakan di bawah:  *Sila tanda X pada ruangan berkenaan  Bil  Nama Pelajar/Kumpulan  Tugasan  Penyertaan  Dalam  Sesi Pembentangan  Catatan: · Pada  akhir  kursus. · Sijil Penyertaan tersebut akan diberikan oleh IPG masing­masing.  pelajar  akan  diberi  Sijil  Penyertaan  sebagai  bukti  bahawa  mereka  telah  diberi  pendedahan  tentang  pengajaran  dan  pembelajaran Sekolah  Pedalaman  selama 10 hari  (02  minggu)  semasa  mengikuti program KPLI SR  di IPG.  2.4  Struktur Pelaksanaan Modul  Modul pengajaran dan pembelajaran ini akan digunakan dalam masa 10 hari  (02 minggu).Dalam sesi pembentangan tugasan/latihan oleh pelajar.

 (Membina item soalan)  Jumlah  · · Jumlah  Jam  6 jam  6 jam  6 jam  6 jam  3 jam  27 jam Jumlah keseluruhan = 54 jam Jadual  waktu  pelaksanaan  kursus  setiap  hari  dilampirkan  di  dalam  modul.Minggu 2:  Hari  I  II  III  IV  V  Modul  Pedagogi Bahasa Melayu (Sekolah Pedalaman)  Pedagogi Bahasa Inggeris (Sekolah Pedalaman)  Pedagogi Matematik (Sekolah Pedalaman)  Pedagogi Sains (Sekolah Pedalaman)  Sambungan  Pentaksiran  dan  Penilaian  Kanak­kanak  Pedalaman. 4  .

  Kemudahan asas yang tidak sempurna (tiada bekalan air paip. telefon awam dan kemudahan perubatan. moral.  Situasi  ini  mempengaruhi  motivasi  anak­anak  mereka  untuk pergi ke sekolah. bekalan elektrik)  dan;  ii. kesenian. undang­undang  dan  sebarang bentuk  keupayaan  dan  kebiasaan  yang  diperoleh  oleh  seseorang  sebagai  ahli  masyarakat.  Mereka  akan  hadir  ke  sekolah  pada  awal  tahun.1  Pengenalan kanak­kanak pedalaman  1.3.  kepercayaan. adat.  Kamus  Dewan  (2007:307)  mendefinisikan  istilah  pedalaman  sebagai  daerah  yang  jauh  dari  pantai  (yang  terletak  di  ceruk  pelosok  atau  di  hulu  negeri).  1.1  Konsep kawasan pedalaman  Setakat  ini.0  KANDUNGAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN  PENGENALAN KANAK­KANAK PEDALAMAN  UNIT 1:  1.  Ringkasnya.  berpindah  randah  dan  serba  serbi  kekurangan.  telefon  awam dan kemudahan perubatan).  kaum  Penan.  Kemudahan  asas  yang  tidak  sempurna  (tiada  pengangkutan  awam.  Contohnya. kanak­kanak yang hidup di pedalaman cukup berbeza dengan  kanak­kanak  yang  menetap  di  kawasan bandar atau  pinggir  bandar(Arshad:  2007). pengangkutan awam.  Perbezaan tersebut meliputi amalan seperti berikut:  i.  Status  kehidupan  kanak­kanak  pedalaman  bercorak  sara  diri. dapatlah dikatakan bahawa istilah pedalaman merujuk perihal kawasan  atau daerah yang terletak di ceruk pelosok atau di hulu negeri dan kurang atau tiada  mempunyai  kemudahan  asas  yang  sempurna  seperti  kemudahan  bekalan  air  paip.  budaya  bererti  sebagai  keseluruhan  yang  kompleks  yang  mengandungi  ilmu  pengetahuan.  bekalan elektrik.  Budaya  ‐  Taylor(1871.  Kanak­kanak  pedalaman  terikat  kuat  dengan  cara  hidup  dan  sistem  kepercayaan yang diamalkan oleh ibu bapa mereka. pengertian  istilah  ini  memberi  penekanan  kepada  aspek  tertentu.2  Siapa kanak­kanak pedalaman  Secara perbandingan.  tidak  ada  satu  huraian  yang  lengkap  atau  bersifat  menyeluruh  untuk  mentakrifkan istilah pedalaman dengan tepat.  tetapi  apabila  tiba  musim  menanam  padi  dan  menuai  mereka  tidak  hadir  ke  sekolah  dalam  tempoh  yang agak panjang. ‐  ‐  ‐  ‐  5  .1.  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1980 dan Pekeliling Perkhidmatan  Bilangan  9  Tahun  1991  pula  menyatakan  erti  pedalaman  berdasarkan  keperihalan  sesuatu kawasan yang mencakupi kriteria­kriteria seperti yang berikut:  i.  Kanak­kanak  pendalaman  sensitif  dengan  perkara  yang  berkait  dengan  keturunan  Ibu  bapa  dan  masyarakat  kanak­kanak  pedalaman  tidak  mempunyai  pendidikan  formal.  Shariff:  2002). Hampir sebahagian besar.  dalam  Abbas  Mohd.1.

 frasa dan ayat bahasa ibunda kanak­kanak pedalaman  mempunyai  makna  yang  berbeza  dengan  Bahasa  Melayu  khususnya  dari  segi makna budaya. Contohnya. bot. keperluan asas kurang lengkap dan sebagainya. Mereka hanya makan dan  minum  sekadar memenuhi keperluan  hidup.  Contohnya.1. 6  . Contohnya:  /lawa/  Bahasa Melayu baku  Dialek Sarawak  ‐  ­  ­  perihal cantik  sombong atau ego  Sensitiviti  perihal  penggunaan  bahasa  perlu  difahami  oleh  guru  agar  hubungan dengan kanak­kanak pedalaman dapat diperkukuhkan  iii. berjalan kaki dalam jarak jauh dan lain­lain.  kebiasaannya kanak­kanak pedalaman  mempunyai ciri­ciri seperti berikut:  i.  Terdapat kosa kata. bahasa yang kerap  digunakan oleh kanak­kanak pedalaman adalah bahasa ibunda atau dialek  setempat.  menulis dan mengira (3M)  ii.  Persekitaran  ‐  ‐  ‐  Lokasi  sekolah  jauh  dari  tempat  kediaman  mereka(kanak­kanak  pedalaman)  corak  perhubungan  ke  sekolah  agak  sukar.  menggunakan  perahu panjang.  ‐  ‐  ‐  1. bubur atau nasi bersama  garam.  Kanak­kanak tinggal di rumah yang kurang selesa.  Masalah buta huruf  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  sebahagian  besar  menghadapi  masalah  buta  huruf dan tidak mengenal huruf vokal dan konsonan dan fungsi setiap huruf  tersebut  iii. bilangan isi  rumah ramai.  Tahap  pencapaian  rendah  dalam  semua  mata  pelajaran  yang  diajarkan  di  sekolah  ‐  Kanak­kanak  pendalaman  tidak  menguasai  kemahiran  asas  membaca.  Menu makanan mereka tidak seimbang. Contohnya.  Kanak­kanak  pedalaman  menghadapi  masalah  kekurangan  zat  makanan.  Ketidakhadiran tanpa sebab ke sekolah  ‐  Catatan  kehadiran  kanak­kanak  pedalaman  ke  sekolah  merosot  dan  tidak  ada perubahan yang ketara dalam hal ini.ii.  Kanak­kanak pedalaman kurang terdedah dengan masyarakat luar.3  Ciri­ciri kanak­kanak di kawasan pedalaman  Menurut  Kamaruddin  Abu  Hassan  dan  Narendra  Kumar  Anopchand  (2009:3).  Bahasa  ‐  ‐  Dari segi komunikasi sama ada formal atau non formal.  Kanak­kanak  pedalaman  bermasalah  dalam  mendapatkan  sumber  air  bersih.

  Masalah Kemiskinan  ‐  Latar  belakang  ekonomi  keluarga  sangat  rendah  dan  di  bawah  paras  kemiskinan  menyebabkan  kanak­kanak  pedalaman  kekurangan  serba  serbi.  Ponteng dan tidak minat belajar  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  tiada  ada  sebarang  motivasi  untuk  mendorong  mereka hadir sekolah seperti murid­murid lain.2  Kepelbagaian ‘keperluan khas’ kanak­kanak di kawasan pedalaman  Murid­murid pedalaman seperti murid­murid yang lain terdiri daripada pelbagai tahap  kebolehan  dan  keupayaan  mereka  yang  boleh  dikembangkan  dan  dipertingkatkan  dari  semasa  ke  semasa. terdiri juga daripada  kanak­kanak yang bermasalah pembelajaran seperti berikut:  o  Disleksia  o  Hiperaktif  o  Autistik yang ringan  o  Sindrom down  o  Slow learner  o  Terencat akal  o  Gangguan emosi yang ringan  1. Keadaan ini menyebabkan mereka memiliki budaya pelupa.  vi.  Sangat pemalu  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  mempunyai  sifat  pemalu  yang  tebal.  Tidak mempunyai cita­cita  ‐  Kanak­kanak pedalaman tidak memahami dan tidak mempunyai kesedaran  terhadap kepentingan pelajaran dalam membaiki hidup mereka.  x.  Adalah perlu  sebagai  seorang guru  kita  perlu  mengetahui  dan menguasai beberapa aspek pengetahuan dan kemahiran dalam mendidik murid­  murid yang berkategori keperluan khas dan yang menghadapi masalah penguasaan  kemahiran asas membaca. 7  .  vii.  v.  Lambat menerima perubahan dan sukar dididik  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  tidak  mempunyai  cita­cita  hidup  yang  tinggi  dan  berpada dengan kehidupan yang sedia ada.  ix.  viii.  mereka tidak berkongsi masalah yang dihadapi dengan guru. menulis dan mengira.  Pelupa  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  tidak  menyimpan  maklumat  untuk  dijadikan  panduan hidup.  Bermasalah pembelajaran  ‐  Kanak­kanak pedalaman yang tercicir dalam pelajaran.  Oleh  itu.  Keciciran  ‐  Kanak­kanak  pedalaman  ketinggalan  dalam  semua  mata  pelajaran  dan  tidak mendapat kelulusan yang baik dalam peperiksaan.  xi.iv.

1.  Golongan  pelajar  yang  termasuk  dalam  pelajar  bermasalah pembelajaran adalah seperti berikut;  o  Hiperaktif  o  Autistik yang ringan  o  Sindrom down  o  Slow learner  o  Terencat akal  o  Gangguan emosi yang ringan  o  Multiple problem children  Sebagai  bakal  guru  berkemungkinan  terdapat  pelajar    di  dalam  kelas  yang  diajar  mempunyai  kategori  di  atas.  menulis.  Beberapa maklumat asas perlu diketahui untuk mengesan murid­murid yang  disyaki  mempunyai  masalah  atau  kecacatan  supaya  guru  boleh  mengambil  langkah  awal  bagi  menjalankan  program  pemulihan  dan  tindakan  susulan  terhadap  kanak­kanak  ini.  Kementerian  Pelajaran  Malaysia  (2003)  mendefinisikan  “murid  berkeperluan  khas  adalah  kanak­kanak  yang  mempunyai  masalah  kognitif  (kerencatan  akal)  yang  dianggap  boleh  diajar  (educable) dan boleh mendapat manfaat pendidikan formal.1  Definisi keperluan khas  Jabatan  Pendidikan  Khas. 8  .  dan  penulisan  yang  mengakibatkan  kurang  kebolehan  memikir.  bertutur.  Berikut  adalah  beberapa  contoh  senarai  semak  pengesanan kanak­kanak yang mempunyai ciri berkeperluan khas. Kategori kanak­  kanak bermasalah pembelajaran  di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia  adalah:  o  Sindrom Down  o  Austisme ringan  o  Hiperaktif (Attention Deficit­Hyperactivity Disorders /ADHD)  o  Terancat akal minimum  o  Kurang upaya dalam pembelajaran (Learning Disabilities)  o  Kurang upaya dalam pembelajaran khusus (Disleksia)  o  Pintar cerdas  Menurut  The  Individuals  with  Disabilities  Education  Act  (IDEA  1990)  menyatakan  pelajar  bermasalah  pembelajaran  adalah  pelajar  yang  menghadapi  masalah  khusus  dalam  satu  atau  lebih  proses  psikologi  yang  melibatkan  kefahaman  atau  penggunaan  pertuturan.  membaca.2.  Oleh  itu  perlu  bagi  seorang  guru  mempunyai  pengetahuan  atau  kemahiran  untuk  mengenal  pasti  dan  seterusnya membantu murid­murid ini .  mengeja  dan  mengira.

  Senarai semak Disleksia  Petunjuk  Pencapaian  yang rendah di  sekolah Masalah ingatan · · · · · · · Masalah membaca . mengeja atau menulis Kerja sekolah tidak menggambarkan  kebolehan sebenar Guru menjangka pencapaian yang tinggi  Sukar mengingati arahan Masalah  mempelajari kemahiran  bahasa  yang asas seperti abjad dan bunyi Sukar mengingati perkataan yang baru  dibaca Masalah mempelajari sesuatu yang  melibatkan urutan. seperti jadual darab  (multiplication tables) Sukar mengingati ejaan sesuatu perkataan  untuk tempoh lama Keliru dengan urutan huruf dan digit seperti  31.i. mengira dengan  menggunakan jari Menyalin dengan tidak tepat Kesalahan ejaan yang sama dan berulang  Masalah susah mendapat perkataan sesuai  semasa bercakap Masalah menyebut  perkataan yang  panjang seperti ‘penyelarasan” Masalah menyebut bunyi yang bergabung  seperti “sahsiah” Masalah mengenal pasti dan membaca  rhymes Masalah mengenal  pasti dan membaca  perkataan yang bermula dengan suku kata  yang dekat seperti  “bapa baca” Masalah mempelajari fonik Lebih lewat dari kanak­kanak lain Untuk  kemahiran bertutur Masalah struktur bahasa dalam penulisan  Lambat untuk mendapati perkaitan antar  bunyi dan huruf Mampu mengeja sesuatu perkataan secara  lisan tetapi tidak dapat menuliskan  perkataan tersebut Sukar menyampaikan idea secara bertulis Terjangkau atau terlebih perkataan dalam  penulisannya Membaca perkataan yang tidak ada pada  buku Pembacaan  yang kurang kelancaran dan  kelajuan yang tidak sesuai  Lambat mendapat kemahiran menulis 9  Catatan  · · · · · · · · · · Masalah  pertuturan dan  fonologikal · · · · · Masalah  menggabungkan  bahasa lisan  dan bahasa  bertulis · · · · Masalah visual · . pakar dan pakar Masalah matematik.

bergerak tanpa berfikir dan selalu  menjerit Melakukan banyak kesilapan cuai Hanya boleh bertumpu pada pembacaan  untuk jangka masa yang pendek Organisasi diri yang lemah. comot  dan daya menulis yang tidak sesuai Keliru dengan huruf kecil dan huruf besar Lambat menghabiskan kerja sekolah Koordinasi fizikal  yang lemah dan  pergerakan yang kekok Hilang baris semasa membaca Menulis huruf dan nombor secara terbalik  contoh “b” dan “d” Masalah semasa penulisan lama. selalu lupa  tentang mana letaknya sesuatu  Harga diri yang rendah mengenai kerja  sekolahnya Mengelakkan pembelajaran contohnya  “menghilangkan buku” Tidak menjangka dirinya akan berjaya. jadi  tidak bekerja bersungguh­sungguh Keberatan menerima bantuan dan nasihat  orang lain  Catatan  Masalah  tumpuan · · · · · · · · Masalah sosio­  emosi · · · · (Sumber :Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas) 10  .  tangan  mudah menjadi letih Postur yang tidak betul dan tidak stabil  semasa bekerja pada meja atau duduk di  lantai  Selalu berkhayal atau berangan dalam kelas Senang tertarik dengan rangsangan lain Didiagnostik bermasalah  Attention Deficit  Disorder Tidak boleh duduk diam.Petunjuk  motor  · · · · · · · · berbanding kanak­kanak lain Hasil kerja yang lemah. selalu merengek Bertindak mengikut gerak hati membuta tuli  (impulsif). tidak kemas.

  Senarai semak kanak­kanak pintar cerdas  Petunjuk  Perkembangan  awal  (maklumat  yang boleh  dikumpulkan  melalui temu  bual daripada  ibu bapa  /penjaga · · · · · · · · Kebolehan  kognitif yang  tinggi · · · Lebih responsif  pada peringkat bayi Boleh berjalan awal Boleh bercakap lebih awal Perkembangan bahasa yang maju pada  peringkat kanak­kanak Menguasai kemahiran membaca yang awal Kemahiran melukis yang maju berbanding  rakan sebaya Perkembangan pemahaman matematik yang  awal Guru prasekolah dan penjaga  menganggapnya sangat cerdik  Mendapat skor IQ yang melebihi 130 pada  ujian kecerdasan Mampu memahami konsep yang canggih dan  kompleks Meminati permainan rumit dan mencabar  seperti permainan catur dan komputer yang  tertentu Meminati permainan rumit dan mencabar Menggunakan dan memahami kosa kata yang  lebih canggih  Selalu bertanya soalan yang mencabar dan  inovatif Selalu membaca buku yang berdasarkan  fakta seperti ensiklopedia. ingin tahu yang mendalam Suka memahami sebab dan akibat sesuatu  perkara seperti bagaimana sebuah mesin  berfungsi Suka mencipta dan melakukan eksperimen  Menonjol dalam pemahaman pembacaan Menonjol dalam matematik Menonjol dalam bahasa bertulis  Kebolehan artistik yang luar biasa seperti  muzik.ii. menonton  dokumentari menunjukkan pemahaman yang matang dan  canggih Tidak mudah menerima jawapan yang  ringkas. seni dan tarian Pandai berjenaka Kebolehan bersukan yang luar biasa Kebolehan membina dan mereka cipta  contohnya semasa bermain blok Kemahiran kepimpinan yang luar biasa  Menghabiskan masa yang panjang untuk  aktiviti yang diminati 11  Catatan  · · Sifat ingin tahu · · · · · Perkembangan  akademik yang  menonjol Bakat yang  istimewa · · · · · · · · · · Gaya  pembelajaran .

  berjalan) 12  Catatan Catatan  . keberatan untuk  melakukan kesalahan · Keberatan melakukan tugasan pada peringkat  umurnya · Pencapaian yang tidak konsisten (pencapaian  yang tinggi di bawah guru tertentu dan  sebaliknya merosot di bawah bimbingan guru  yang lain)  Masalah emosi  · Memahami isu peringkat dewasa dan berasa  dan tingkah  kerisauan. lebih suka  bekerja bersendirian · Sukar difahami oleh kanak­kanak yang lain  Masalah  · Kadang­kadang bermasalah dalam  akademik pembacaan.Petunjuk  Menolak tugasan yang mudah dan ringkas Minat yang mendalam pada topik tertentu Memahami dan dapat menangani masalah  baru dengan cepat · Tidak suka kepada kerja yang berulang  seperti latih tubi · Tertarik kepada cabaran atau rangsangan  baru · Cenderung menyempurnakan tugasan mudah  yang diberi dengan cara yang kompleks · Menangani masalah dengan cara yang paling  pintas dan kreatif · Suka menjawab soalan matematik tanpa  merujuk operasi matematik  Masalah suai  · Mendapati rakan sebaya lebih  dengan rakan  mengecewakan. lebih suka bergaul dengan  sebaya kawan yang lebih dewasa · Lebih suka bersendirian. seperti isu keamanan dunia laku · Menjadi tidak sabar dengan rakan yang  lambat · Berdebat dengan orang dewasa dan selalu  ada jawapan yang tersendiri · Senang menjadi bosan dan tidak melibatkan  diri /mengganggu orang lain  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · · · iii. penulisan ataupun mengeja · Bermasalah dalam matematik · Tidak aktif · Jangkaan yang tinggi.  Senarai semak kerencatan intelek minimum  Petunjuk  Lambat dalam  perkembangan · · Lambat bercakap Perkembangan fizikal lebih lambat (duduk. seperti membaca  buku di perpustakaan seperti waktu rehat · Tidak suka bekerja kumpulan.

 program TV atau  aktiviti yang sesuai bagi kanak­kanak yang  lebih kecil Menjadi keliru dengan permainan yang sesuai  dengan peringkat umurnya Bertindak kasar atau bodoh dalam permainan  yang berorganisasi  Perkembangan bahasa yang mundur  berbanding dengan rakan lain Pergerakan yang kurang cekap (physically  clumsy) Masalah pendengaran atau penglihatan Ahli keluarga yang lain juga bermasalah  mental  Terlalu aktif dan sukar memberi bantuan dalam  kelas Mengelakkan kerja sekolah Terlalu bergantung kepada orang lain Memerlukan perhatian guru yang berlebihan Tertekan atau tidak suka bekerjasama dengan  orang lain apabila diberi tugasan Tidak bertanya untuk mendapatkan bantuan  apabila menghadapi masalah  Perkembangan akademik yang lambat  berbanding dengan rakan lain Mundur dalam pencapaian semua bidang  kurikulum Memerlukan tugasan dipecahkan kepada  bahagian yang lebih kecil Memerlukan banyak perulangan untuk  menguasai sesuatu kemahiran Memerlukan pengalaman yang konkrit dan  barang yang maujud Memerlukan pengajaran yang jelas dan  eksplisit Pemahaman pembacaan yang lemah 13  Catatan · · Masalah lain · · · · Masalah  dalam bilik  darjah · · · · · · Masalah  dalam  pembelajaran · · · · · · · . buku.Petunjuk  · Masalah sosial · · · · · · Tidak matang  dalam aktiviti  mainan dan  rekreasi · · Lambat menguasai kemahiran pengurusan diri  dengan sendiri (toilet training)  Sukar  berkawan dengan rakan sebaya Selalu diejek dan dibuli oleh rakan lain Tidak matang dalam aktiviti atau pergaulan  sosial Terlalu senang mempercayai atau mengikut  orang lain.walaupun  hanya kenalan biasa  Selalu bermain dengan kumpulan kawan yang  lebih muda Suka kepada mainan. senang ditipu Tidak pandai mengawal emosi Menganggap seseorang itu kawan .

 berdiri  terlalu dekat atau jauh  Tidak memahami perasaan orang lain Tidak berkongsi sesuatu yang dia minati dengan  orang lain Tidak rapat dengan orang lain. contohnya  mainan Tidak memahami mengambil giliran.  Senarai semak Autism  Petunjuk  Kurang  upaya dalam  komunikasi  bukan lisan · · · · · · · · Kurang  upaya dalam  empati sosial  dan emosi · · · · · · · Masalah  persahabatan · · · · · · · Masalah  memahami  tingkah laku  yang sesuai · · Kurang kontak mata untuk menyampaikan  perasaan Kurang memahami/memberi respon kepada  kontak mata Kurang menggunakan pergerakan fizikal atau  bahasa badan untuk menyampaikan maksudnya Tidak banyak menunjukkan mimik muka Susah memahami mimik muka orang lain Tidak kerap membalas senyuman kepada  orang lain Tidak begitu berminat dengan belaian kasih  sayang. contohnya  semasa bermain  Bercakap atau melakukan sesuatu yang tidak  sesuai secara sosial Tidak berasa segan dengan tingkah laku yang  tidak sesuai 14  Catatan Catatan  .Petunjuk  Susah memahami konsep yang abstrak Lukisan dan hasil kerja yang tidak matang Usaha yang tinggi tetapi tidak mencapai hasil  yang setimpal · Pencapaian semakin mundur ke belakang  berbanding rakan yang lain dengan peredaran  masa  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · · · iv. kecuali ahli  keluarganya sendiri Hanya rapat dengan satu atau dua ahli keluarga Tidak banyak menunjukkan kasih sayang Tidak mudah meniru tingkah laku orang lain Tidak memahami konsep sosial yang abstrak  “menjadi budak baik”  Tidak menyedari kehadiran orang lain Tidak cuba berkawan dengan orang lain Mencuba tetapi tidak berjaya dalam berkawan  dengan orang lain Tidak menyertai aktiviti permainan Sangat menyedari kehadiran orang asing Tidak memahami konsep berkongsi. pelukan dan lain­lain Susah menilai jarak sosial yang sesuai.

 tetapi tidak memberi respons yang  sesuai apabila diberitahu Susah menunggu giliran semasa berbual Mengulangi corak perbualan yang sama  berulang kali Suka meniru percakapan atau tingkah laku  orang lain Tidak memahami bahasa yang tersirat Tidak terlibat dalam main imaginatif Susah memahami ‘pantomime” (berlakon tanpa  bahasa)  Pergerakan yang berulang.  contohnya roti mesti dipotong dalam bentuk  empat segi Terlalu berminat dengan bahagian objek Berminat dengan objek yang berpusing atau  berkelip Aktiviti perulangan . kereta api dan lain­lain Tertangguh dengan perubahan kecil pada rutin Menegaskan rutin yang tidak semestinya perlu.  contohnya jadual ketibaan kereta api Kemahiran teknikal yang luar biasa.  menghentakkan kepala  Obsesi dengan objek atau topik yang tertentu. api. suhu  yang tinggi/rendah Mencederakan diri sendiri. contohnya  dalam muzik (walaupun kurang menunjukkan  ekspresi kreatif) 15  Catatan · · · Kemahiran  atau ingatan  spesifik yang  luar biasa · · .  contohnya kunci. tekstur dan rasa  yang tertentu Ketahanan yang tinggi kepada kesakitan.contohnya menyusun  mainan mengikut corak  tertentu secara  berulang­ulang  Ingatan luar biasa untuk maklumat tertentu. seperti  mengayunkan tangan Menggerakkan jari di depan mukanya. dan  merenunginya Koordinasi badan yang lemah Berjalan dengan pergerakan yang kaku Sangat sensitif dengan bau. contohnya menggigit.Petunjuk  · Kurang  upaya  komunikasi · · · · · · · · · · · · Mannerisme  fizikal yang  luar biasa · · · · · · · Minat yang  tidak fleksibel  dan terikat  dengan rutin · · · Menanyakan soalan yang eksplisit  contoh  “Adakah saya bercakap terlalu banyak ?”  Bahasa lisan yang lemah Perkembangan yang lambat dalam bahasa lisan Mengulangi apa yang baru diucapkan oleh  orang lain Mengulangi apa yang baru diucapkan olehnya  sendiri Menggunakan perkataan atau frasa yang pelik  dan tidak bermakna Mendengar.

 tertangguh  sehingga saat akhir Meja sekolah. almari berkunci dan beg  sekolah selalu  bercelaru dan tidak terurus  Benci menunggu Selalu bergegas dan terlewat Menjadi  tidak sabar dengan permainan dan  aktiviti yang memerlukan kesabaran Konsep masa yang lemah. seperti berpakaian dan  bersarapan Lambat memberi respons apabila ditanya atau  diminta melakukan sesuatu  Selalu kehilangan sesuatu yang diperlukan  untuk tugas atau aktiviti Selalu kehilangan sesuatu yang diperlukan  untuk tugas atau aktiviti Tidak boleh mengorganisasikan tugasan  sekolah yang diberikan seperti keliru dengan  apa yang perlu dilakukan dahulu Tidak merancang terlebih dahulu.(Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  v. melakukan sesuatu  terlalu  lama  Menyentuh barangan walaupun diberi amaran Bertindak dan bercakap sebelum berfikir Sering mengulangi kesalahan yang sama Menjerit dan bercakap dalam kelas semasa  pelajar sepatutnya mendengar atau menunggu  gilirannya Menyiapkan kerja dengan cepat dan  melakukan kesalahan  yang tidak  sepatutnya  berlaku Menyampuk apabila orang lain bercakap Kelihatan kesal dengan kesalahannya tetapi  mengulangi kesalahan yang sama selepas itu  Menjadi terlalu seronok dan hilang kawalan  semasa tidak mengikuti rutin 16  Catatan  · · · Organisasi diri  yang lemah · · · · · Ketidaksabaran · · · · Kawalan  terhadap  tingkah laku  impulsif · · · · · · · Senang  terangsang · .  Senarai semak Masalah Penumpuan dan Hiperaktif atau ADHD (Attention  Deficit Hyperactivity Disorder)  Petunjuk  Tumpuan  yang  lemah · · · · Selalu bermimpi siang atau seolah­olah dalam  dunia sendiri Tempoh tumpuan pendek Melupakan tugasan yang sepatutnya  dihabiskan (tertarik dengan aktiviti yang lain) Bercakap sesuatu yang tidak dijangka dan  tidak ada perkaitan dengan perbualan atau  tugas semasa Kadang­kadang dijangka bermasalah  pendengaran Mengambil masa yang terlalu panjang dengan  tugas harian.

 tidak berjenaka  atau terhibur dengan jenaka Nampak malas dan tidak mengendahkan apa  yang berlaku Tidak berminat dengan kejayaan di sekolah.  sukan dan aktiviti lain Sukar dihiburkan Menganggap semuanya tidak bermakna Selalu mengadu  Tidak suka menyertai aktiviti keluarga atau rakan  sebaya Terperuk di bilik bersendirian Tidak banyak kawan 17  Catatan Catatan  Kehilangan  minat dan  keceriaan Masalah  sosial . tidak boleh kalah dan cepat  menjadi marah  Ingatan yang  · Selalu tidak ingat arahan lemah · Susah belajar secara hafalan.  pergerakan tangan semasa bercakap · Sukar ditenangkan · Koordinasi dan pergerakan fizikal yang lemah  Masalah sosial · Tidak disukai kerana tingkah laku yang amat  aktif · Kanak­kanak lain tidak suka cara bermain dan  tingkah laku yang agresif · Susah bekerjasama dalam kumpulan seperti  mengambil giliran. seperti menjadi  marah atas sesuatu sebab yang remeh ­temeh  Aktiviti secara  · Selalu bergerak. nampaknya lebih bertenaga  fizikal berbanding dengan yang lain · Banyak pergerakan seperti bermain jari. seperti jadual  darab  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · vi.  Senarai semak kemurungan  Petunjuk  Perasaan  yang  negatif · · · · · · · · · · · · · · · · · · Mudah tersinggung perasaan dan sensitif Tidak suka kepada kebanyakan perkara Selalu mengadu berasa tertekan Selalu mengadu berasa bosan Kelihatan murung dan selalu sedih Kelihatan dingin dan tidak beremosi Panas baran dan cepat mengaduh Mudah menangis  Kehilangan minat dengan aktiviti yang disukai  sebelum ini Kehilangan perasaan kecindan.Petunjuk  Tidak boleh berhenti apabila bermain atau  berjenaka · Keletihan menjadikannya semakin liar · Sukar mengawal emosinya.

  Para  profesional  dan  ibu  bapa  akan  mengisi  maklumat  ini  untuk  mengenal  pasti  kecenderungan  individu  sama  ada  ianya  normal  atau  berbeza  atau  mengalami  gangguan  kecacatan.Petunjuk  Menganggap orang lain sengaja menjadikannya  marah · Kehadiran sekolah yang merosot · Menafikan masalah emosi sendiri  Bergantung  · Terlibat dalam aktiviti berisiko dengan rakan  kepada  seperti merokok rakan  · Mencabar disiplin yang ditetapkan orang dewasa. Berdasarkan  analisa  senarai  semak  itu. menunjukkan  pemikiran  kecenderungan memusnahkan diri sendiri.  sebaya seperti sengaja balik lewat malam · Memerlukan banyak perhatian orang dewasa. Senarai semak di atas  adalah  sebagai  contoh  instrumen    yang  boleh  digunakan  untuk  mengukur  tahap atau  kemampuan  kanak­kanak atau awal  remaja di  antara  umur  4­18  tahun. keganasan dan  bencana · Menyebut tentang membunuh diri  (Sumber: Pengesanan Kanak­kanak dengan Keperluan Khas)  · Catatan Senarai semak di atas dipilih berdasarkan kemungkinan terdapat kategori di  atas di  dalam  kelas perdana di kawasan pedalaman.  Setiap  kanak­kanak adalah  unik  dan  tersendiri. berita atau filem yang  berkaitan dengan kematian.  Penyeliaan  yang  berterusan  perlu  dijalankan  untuk  mendapat  respon  dan  tindak balas dari segi personaliti.  murid­murid    berkeperluan  khas  di  dalam  kelas  biasa dapat dibantu bagi menjalani proses pemulihan nanti.  mungkin dengan cara  menyalahi peraturan atau  mengganggu kelas  Corak  · Susah untuk tidur pemakanan  · Senang terjaga dari tidur dan tidur  · Tidur untuk masa yang terlalu panjang berubah · Makan dengan sedikit. tingkah laku dan persekitaran. kehilangan selera · Tidur pada bila –bila masa  Harga diri  · Tidak berminat/menjangka tentang kejayaan yang  · Sering menyatakan dirinya bodoh rendah · Sukar menerima kritikan · Mengatakan dirinya baik mati · Menganggap ibu bapa lebih suka kepada anak  yang lain · Rasa bersalah yang tidak perlu · Berasa kesal dengan perkara yang kecil  Dihantui  · Tingkah laku yang berisiko. 18  . Senarai semak ini akan membantu kita untuk lebih memahami kanak­  kanak tersebut berdasarkan kebolehan mereka.  yang  contohnya mengambil pil tidur berlebihan kerana  negatif dan  susah tidur tidak sihat · Tertarik dengan lagu. Kita harus  memerhati setiap  perkembangan  dan  cara  hidupnya.

  Ø  Pasif.  keperluan­keperluan  murid berprestasi rendah dapat dikenal pasti dan dipenuhi.  Justeru.  Ø  Lemah  gerakkan  motor­kasar  dan  halus.3  Pengenalan Murid­Murid Pemulihan  Pendidikan peringkat rendah ialah pendidikan yang bertujuan melahirkan insan yang  seimbang  serta  berkembang  secara  menyeluruh  dan  bersepadu  dari  segi  intelek.  Ø  Perasaan risau.  Program  sistem  menarik  keluar  (withdrawal)  telah  diperkenalkan.  Ø  Degil.  Ø  Perasaan  sedih.  Ø  Lemah / kurang interaksi dengan rakan.  Ø  Malas  Ø  Gelisah    dan    selalu    bergerak    di    dalam    darjah  serta mengganggu  kawan­kawan.  di  mana  murid­  murid  yang  belum  menguasai  kemahiran 3M  dikeluarkan  daripada  kelas  biasa  dan  dikumpulkan dalam kumpulan kecil untuk dipulihkan melalui program pemulihan khas  yang  dilaksanakan  oleh  guru  pemulihan  khas  bagi  mata  pelajaran  Bahasa  Melayu  dan Matematik. guru seharusnya mempunyai pengetahuan dan kemahiran  asas dalam mendidik murid­murid yang memerlukan pendidikan pemulihan.  Ø  Tumpuan  perhatian  terhad (masalah  penglihatan).  Ø  Perasaan    cepat    bosan    atau    jemu    terhadap  pelajaran.  rohani.1.  Ø  Tumbesaran  tubuh  badan  tidak  seimbang  (gemuk/kurus).  Berikut adalah ciri­ciri murid pemulihan dari beberapa aspek:  Aspek  Emosi  dan  Tingkah laku  Pemerhatian  Ø  Perasaan  rendah  diri. Oleh itu. emosi dan jasmani selaras dengan falsafah pendidikan negara.  Ø  Selalu  tidak  hadir  ke  sekolah  dengan  berbagai  bagai alasan.  Ø  Lemah  tubuh  badan  serta  kurang  zat  makanan. mereka  mungkin  gagal  memperoleh pendidikan  yang perlu  dan  potensi  mereka  terbenam.  pengalaman.  Ø  Kurang menjaga kebersihan diri. 19  Catatan  Sosial  Kesihatan  .    sakit  terlalu lama  dan  teruk.  Sekiranya  mereka  tidak diberi pengajaran  pemulihan.  Program  Pemulihan  Khas  mengutamakan prinsip  “menyelesaikan  masalah seawal  mungkin” agar  masalah ini  menjadi kronik sehingga ke tahap 2 atau peringkat persekolahan menengah rendah. Justeru.  hiba  atau  duka.  Ø  Gemar  menghisap  atau  menggigit  jari/kuku.  tidak  patuh  pada  peraturan­peraturan  dan  suka melawan.  Ø  Menangis ­ enggan  masuk  darjah.  Ø  Kesihatan    terganggu    seperti  selalu    sakit.  Ø  Perasaan  takut  akan  perkara­perkara  baru. Penguasaan  kemahiran  asas  3M  perlu  dikuasai  lebih  awal  bagi  membolehkan  murid­murid  berkomunikasi  dan menimba ilmu  pengetahuan.  Perbezaan  minat.  melalui  program  pemulihan  khas.  Ø  Hiperaktif.  bakat  dan  gaya  belajar  individu  mengakibatkan  segolongan  mereka  lebih  lambat  atau  ‘terkebelakang’  dalam  menguasai  sesuatu  kemahiran berbanding  rakan  sebayanya.

  Lemah  pendengaran  bunyi dan rentak.  Sukar    ambil    bahagian    dalam    permainan    dan  tidak  faham  undang­undang.  Perbendaharaan  kata  kurang.  saiz.  Rekod­rekod  prestasi  Rekod  kesihatan  Kerja­kerja  harian  murid  Laporan  Adab  Belajar ( LAB )  Melalui  pemerhatian  Kesimpulannya.  ii.  Kurang  keyakinan diri dan rangsangan.  Lemah  pemahaman.  Kesukaran    mengaitkan    pelajaran    yang    lama  dengan  yang  baru.  mental.  bakal  guru  yang  ditempatkan  di  kawasan  pedalaman  harus  mempunyai  asas  kemahiran  dalam  memberikan  pendidikan  yang  sebaik  mungkin  untuk murid perdana  dan murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran bagi  menyuburkan  emosi.  dan  intelek  terutama  bagi  murid­murid  yang  datang kawasan pendalaman.  Keliru  terhadap  konsep  ruang  dan  mencari  arah.Aspek  Kesediaan  Belajar  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Ø  Pemerhatian  Belum  bersedia  untuk  belajar.  Lemah  pergerakan  dan  perbuatan.  iv.  Tidak  kreatif. 20  . Seterusnya.  Tidak   kenal  perbezaan  bentuk.  sosial. bakal guru dapat memberi peluang atau  keseronokan  kepada  murid­murid  untuk  belajar  dan  merasa  gembira  di  atas  kejayaan dan kemajuan yang dicapai walau di mana mereka berada.  Melalui    perbincangan    dengan    guru    kelas    atau    guru    mata  pelajaran.  warna  dan  turutan.3.  Catatan  Pengamatan  1.1  Bagaimana mengenal pasti  murid­murid pemulihan  i.  vi.  Kurang  matang  –  IQ  tidak  seimbang  dengan  umur  hayat.  Tidak  dapat  menyelesaikan  masalah.  Tidak  boleh  mengingat  kembali.  Lemah  daya  pemikiran/ingatan.  v.  iii.  Lambat  mengkelaskan  benda.

4  Keciciran  3.6     Tidak minat belajar  3.1  Tahap  pencapaian  rendah  dalam  semua  mata  pelajaran  yang  diajarkan di sekolah  3.9  Pelupa  3.7   Tidak mempunyai cita­cita  3.5  Ponteng  3.  cadangkan  langkah­langkah  atau  tindakan  yang  sesuai  untuk  membantu  meningkatkan keupayaan kendiri mereka.  Tindakan atau langkah­langkah  membantu mengatasi masalah yang  dihadapi kanak­kanak pedalaman  Ciri­ciri kanak­kanak pedalaman  3.  menulis dan mengira (3M)  3.4  Tugasan  Tugasan 1  Setiap  kanak­kanak  pedalaman  mempunyai  potensi  diri  untuk  dibangunkan  dari  semasa  ke  semasa.10   Lambat menerima perubahan dan  sukar dididik 21  .3  Ketidakhadiran  tanpa  sebab  ke  sekolah  3.8    Sangat pemalu  3.  Berdasarkan  ciri­ciri  kanak­kanak  pedalaman  di  bawah.2  Masalah  tidak  menguasai  kemahiran  asas  membaca.1.

 Sebagai  seorang guru permulaan  yang  ditempatkan  di  sekolah  pedalaman.Tugasan 2  Masalah  ketidakhadiran  murid  pedalaman  ke  sekolah  telah  menjejaskan  proses  pengajaran  dan pembelajaran.  Bil.  anda  diminta  untuk  merancang  satu  pelan  operasi  untuk  mengubah senario di atas berdasarkan borang grafik yang disediakan. tidak patuh pada peraturan­  peraturan dan suka melawan · Pasif · Malas · Lemah/kurang berinteraksi dengan  rakan · Rasa ingin tahu yang tinggi 22  Aktiviti P&P .  Cikgu  Amin  mendapati  beberapa  orang  muridnya  menunjukkan  tingkah  laku  seperti  di  bawah.  Aktiviti  Petunjuk Prestasi  Peneraju  Tugasan 3  Cikgu  Amin  telah  mengajar  di  Tahun  2  Mawar  selama  satu  bulan.  Bincangkan  aktiviti  P&P  yang  sesuai  dan  berkesan  bagi membantu golongan pelajar ini.  Sepanjang  pengajarannya.  Tingkah laku yang dibantu  · Perasaan cepat bosan atau jemu  terhadap pelajaran · Perasaan takut akan perkara­perkara  baru · Degil.

  Seminar  Kebangsaan  Penyelidikan  Guru.  Seminar Pedagogi Peribumi Kebangsaan.  Mohd. Razhiyah.2009. Menjadi guru pendidikan khas.  Pengesanan  kanak­kanak  dengan  keperluan  khas. Kuala Lipis: Pahang.  H. Pelaksanaan program  KIA2M  sekolah angkat  pendidikan anak orang  asli  peribumi:  Satu  bicara profesional.104­476. Institut Pendidikan Guru Malaysia. EDN Media: Singapura.  K.Lee  Swanson.  anjuran  Bahagian  Pendidikan  Guru.  2006. Terengganu.  Kelantan  dan Institut Perguruan Sultan Mizan Besut. Kampus  Tengku Ampuan Afzan.L. 2004.  1990.P. Sharani Ahmad. Budaya dan Falsafah Orang Melayu.  Institut  Perguruan  Kota  Bharu.London: The Guilford Press  Individuals  with  Disabilities  Education  Act  Amendments.  Handbook  of  Learning  Disabilities.  Kuala  Lumpur:Universiti Malaya 23  .  2007. 2002. 2006.  Amalan  terbaik  melaksanakan  kelas  intervensi  awal  membaca  dan  menulis.Rujukan  Abbas Mohd.A.  Mohd. Shariff. Mengurus kanak­kanak yang susah belajar.Karen  R. Kuala Lumpur:  PTS Profesional Pub.  Rahman  Mahmud.  Sandiyao  Sebestian.  Washington  DC:US  Kamaruddin Abu Hassan dan Narendra Kumar a/l Anopchand. Kuala Lumpur: PTS Profesional Pub.2007.  Harris  &  Steve  Graham.  Kamal  Mohd  Ali  dan  Ab.

  prestasi.    Oleh  itu  tingkah  laku  boleh  diajar  dan  dipelajari  oleh  semua. secara sedar  atau separa sedar. Beaker (2001).    Sekiranya  tingkah  laku  boleh  dipelajari.  Al­Ghazali  mengklasifikasikan    tingkah  laku  manusia  bertujuan agama dan kemanusiaan.UNIT 2:  2.  Menurut Lewis M.  mengurangkan  tingkah  laku  yang  buruk  dan  mengekalkan  tingkah  laku  sasaran  melalui aktiviti  peneguhan  bagi  mencapai matlamat pengubahsuaian tingkah laku diingini.  dan  reaksi  yang  melibatkan otot­otot. kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ.  aksi.  bererti tingkah laku juga boleh diubah sebagaimana kata­kata orang tua dahulu kala;  “Rupa tidak boleh diubah tapi perangai (tingkah laku) masih boleh diubah.  keupayaan  atau  sikap.    Sekiranya  individu  itu  mempunyai  konsep  kendiri  yang  positif  maka  dia  berupaya  berinteraksi  dan  bertindak  dengan  lebih yakin. seperti:  §  §  §  §  kepelbagaian murid  persekitaran murid  tiada satu cara yang berkesan bagi semua murid  program  intervensi  berdasarkan  keperluan  dan  kehendak  murid  (meliputi  aspek  kognitif.”  Oleh itu. afektif dan psikomotor) 24  . tingkah laku adalah  sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak.  Manakala  Garry  Martin  &  Joseph  Pear(2003)  pula  menyatakan  bahawa    tingkah  laku  merangkumi  aktiviti.  Menurut ahli Teori Behaviorisme.  modifikasi  atau  pengubahsuaian  merupakan  satu  pendekatan  berstruktur  dan  bersistematik  bagi  meningkatkan  tingkah  laku  diingini.  bertindakbalas.  tindakan.  Tingkah laku manusia mempunyai ciri­ciri  §  berasaskan dorongan serta tujuan  §  berkaitan dengan perasaan dan kesedaran terhadap satu­satu situasi itu.  Carl  Rogers  (1999)  menekankan  bahawa  seseorang  individu  bertingkah  laku  mengikut  persepsi  diri  sendiri  dan  keadaan.  Merujuk  perspektif  Islam.  Konsep asas pengurusan tingkah laku meliputi perkara­perkara yang berikut:  §  §  §  §  perancangan yang rapi  tentukan individu atau kumpulan  teknik intervensi yang berkesan  penilaian secara objektif  Beberapa  perkara  perlu  diambil  kira  dengan  teliti  tentang  murid­murid  pedalaman  sebelum program pengurusan tingkah laku dilaksanakan.1  PENGURUSAN TINGKAH LAKU  Pengenalan  Tingkah laku adalah berbeza dan merupakan manifestasi fizikal sebarang sikap yang  berasaskan nilai­nilai tertentu. pembelajaran merupakan perubahan yang  secara  relatifnya  kekal  dalam  tingkah  laku.

  Lazimnya.  meminjam  buku  murid  lain.  §  Mengumpul data melalui pemerhatian dengan menggunakan alat seperti:  §  rekod berterusan  §  time sampling  §  soal selidik ibu bapa  §  temu bual  §  pengalaman sendiri atau orang lain  §  rujukan daripada artikel atau jurnal  iii.  Mengesan tingkah laku bermasalah  Ujian  pengesanan  perlu  dilaksanakan  supaya  dapat  mengenal  pasti  masalah  sebenar  yang  menyebabkan  seseorang  murid  itu  tidak  mencapai  objektif  pembelajaran serta menentukan tahap dan arah pembelajaran murid.  mengusik  murid lain dan sebagainya.  dalam  pemerhatian  anda  akan  melihat­lihat.  mendengar.Langkah­langkah Mengenal pasti Tingkah Laku  Tahukah anda apakah langkah­langkah mengenal pasti masalah tingkah laku murid?  Antara langkah yang perlu dilakukan guru adalah:  i.  Memerhati dan merekod  Untuk  mengkaji  dan  memahami  proses  yang  berlaku  dalam  bilik  darjah.  Melalui  pemerhatian.  Jenis­jenis ujian yang boleh dlaksanakan bagi membuat pilihan.  Mengenal pasti tingkah laku yang perlu diubah suai (berdasarkan keutamaan)  Terdapat  lima  langkah  perancangan  pengurusan  tingkah  laku  yang  perlu  dilakukan bagi mengenal pasti tingkah laku sasaran yang ingin diubah suai:  §  Kenal pasti tingkah laku sasaran yang ingin diubah suai secara spesifik  Contoh:  kurang tumpuan  §  Kumpul maklumat:  o  Bilakah tingkah laku itu berlaku?  o  Berapa kerap ia berlaku?  o  Dalam keadaan apa ia berlaku? 25  .  penilaian  rawatan  dan  mendapatkan  pengesahan  hipotesis  saintifik  ialah:  §  §  §  §  §  Ujian pencapaian  Ujian kecenderungan  Ujian minat  Ujian kecerdasan.  memerhati dan  bertanya  supaya  dapat  memahami sesuatu  yang berlaku dalam  bilik darjah. mengklasifikasi  keputusan.  anda  dapat  merapatkan  diri  dengan  murid  di  samping  memerhati  dan  mendengar  apa  yang  berlaku  dalam  kelas.  pemerhatian  merupakan  teknik  berkesan  untuk  digunakan  dalam  pengumpulan  data.  anda  dapat  menyaksikan  perlakuan  seperti  berjalan­jalan  dalam  kelas.  Dengan  kehadiran  dalam  kelas. dan  Ujian personaliti  ii.  mengetuk  meja  dengan  pensel.

  Analisis fungsional membantu guru membina andaian mengenai:  §  mengapa seseorang murid terlibat dalam tingkah laku tersebut  §  bila murid berkemungkinan besar menunjukkan tingkah laku tersebut  §  keadaan  apakah  yang  berkemungkinan  mengurangkan  tingkah  laku  tersebut  Terdapat 7 komponen penting dalam analisis fungsional.  Mengkaji punca tingkah laku bermasalah yang dikenal pasti  §  Tingkah laku bermasalah positif  Tingkah laku bermasalah positif  seperti rajin bertanya dan sifat ingin tahu  berlebihan  yang  boleh  menimbulkan  masalah  kepada  guru  dan  mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah 26  .  dan  sebagainya  serta tempoh masa keengganan mendengar arahan  tersebut)  §  Kenal pasti masa.o  Apa berlaku sebelum tingkah laku ditunjukkan?  o  Adakah  tingkah  laku  itu  selalu  berlaku  sewaktu  dia  bersendirian/semasa  di  bawah  penyeliaan  guru/  semasa  bersama orang lain?  §  Tafsir maklumat yang dikumpul  §  Analisis fungsional  Stephen  Starin  (2007)  mendefinisikan  analisis  fungsional  sebagai  satu  proses  mengenal  pasti  sebab  atau  fungsi  sesuatu  tingkah  laku  sebelum  membentuk  tindakan pemulihan yang sesuai. iaitu:  §  Definisi operasional yang jelas mengenai tingkah laku bermasalah  (Contoh:  William enggan mendengar arahan guru – klasifikasikan jenis  arahan  seperti  disuruh  diam.  iv. tempat dan keadaan di mana tingkah laku bermasalah  berlaku atau tidak berlaku  §  Kenal pasti faktor­faktor yang terjadi sebelum tingkah laku bermasalah itu  berlaku (antesedent)  §  Kenal  pasti  faktor­faktor  selepas  tingkah  laku  bermasalah  itu  berlaku  (konsekuens)  §  Menguji  antesedent dan konsekuens  tersebut bagi memerhati hubungan  kesan antesedent dan konsekuens tersebut dengan tingkah laku sasaran  §  Pembentukan  hipotesis  atau  andaian  terhadap  fungsi  atau  hubungan  antara  tingkah  laku  bermasalah  itu  dengan  persekitaran  seseorang  bagi  menghasilkan strategi intervensi  §  Pengumpulan  data  berterusan  bagi  memantau  atau  menyemak  semula  hubungan  fungsional  yang  diandaikan  dan/atau  strategi  intervensi  yang  dilaksanakan.  Buat penilaian terhadap rancangan dan usaha anda  vi.  diminta  membuat  latihan.  Rancang pengubahsuaian  §  peneguhan semerta  §  peneguhan bergantung kepada kekerapan ganjaran  §  peneguhan bergantung kepada perubahan tindakan lazim murid  §  peneguhan selepas beberapa bilangan gerakbalas yang berubah  v.

 ponteng dan sebagainya.  pergantungan  berlebihan.  2.2. kemurungan.2  Punca salah laku  Tingkah  laku  yang  ditunjukkan  oleh  kanak­kanak  berpunca  daripada  faktor­faktor  tertentu.  §  Enggan bekerjasama dengan rakan dalam aktiviti berkumpulan  Murid enggan bekerjasama dengan rakan dalam aktiviti kumpulan kerana  sikap mereka yang sukar difahami dan lebih suka bersendirian. masalah emosi serta kurang minat terhadap  pelajaran yang diajari guru.  letih.  tidak  menyiapkan  tugasan  pada masa yang ditetapkan dan merokok. pengasingan diri.  Merancang program intervensi yang sesuai  Contoh:  Program  Ekonomi  Token    bagi  menghapuskan  tingkah  laku  yang  tidak  diingini  seperti  ponteng  sekolah. iaitu:  §  §  §  §  §  §  §  §  §  persekitaran  tekanan psikologikal  ketakutan  dan fobia  peneguhan yang kurang sesuai  kemahiran komunikasi dan sosial yang terhad  kesukaran tugasan  aktiviti dan tahap rangsangan  kesihatan dan perubatan  jangkaan tingkah laku  2.§  Tingkah laku bermasalah negatif  Tingkah  laku  bermasalah  negatif  iaitu  tingkah  laku  yang  menimbulkan  masalah  kepada  dirinya  dan  orang  lain  seperti  disruptif  (mengganggu). 27  .  bahan  yang  digunakan  tidak  menarik  atau  sesuai  dengan tahap pencapaian serta minat murid  §  Mengganggu proses P&P  Murid  yang  bermasalah  tingkah  laku  akan  mengganggu  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  dengan  membuat  bising  serta  mengganggu rakan­rakan mereka atau tidur di dalam bilik darjah.1  Kesan­kesan salah laku terhadap pembelajaran  Kesan  masalah  tingkah  laku  terhadap  pembelajaran  adalah  seperti  yang  berikut:  §  Kurang tumpuan terhadap pengajaran guru  Murid  kurang  memberikan  tumpuan  terhadap  pengajaran  guru  kerana  tidak  berminat.  Roger  Stancliffe  telah  menyenaraikan  9  faktor  yang  dikaitkan  dengan  masalah tingkah laku kanak­kanak.  agresif.  §  Gagal menyiapkan tugasan yang diberi  Murid yang kurang motivasi dan bermasalah tingkah laku ini kerap gagal  menyiapkan  tugasan  atau  latihan  yang  diberikan  oleh  guru  dalam  bilik  darjah.  distruktif  (suka  merosakkan  harta  benda awam).  Hal ini  secara  tidak  langsung  akan  menjejaskan  suasana  pembelajaran  yang  kondusif.  §  Sukar memahami pengajaran guru  Murid  menghadapi  masalah  untuk  memahami  pengajaran  guru  kerana  keyakinan  diri yang rendah.  vii.

  peneguhan  (ganjaran  atau  dendaan)  yang  diberikan hendaklah sesuai dan berkesan serta dapat diterima oleh  murid.2.  mengetuk  meja  dengan  pensel.  guru  dapat  merapatkan  diri  dengan  murid  di  samping memerhati dan mendengar apa yang berlaku dalam kelas.  pemerhatian  merupakan  teknik  berkesan  untuk  digunakan  dalam pengumpulan data.  meningkatkan  prestaswi  atau  mengurangkan  tingkah  laku  bermasalah.  Melalui  pemerhatian.  jenis­jenis pemerhatian dan pengurusan tingkah laku.2  Jenis­jenis pemerhatian  Untuk  mengkaji  dan  memahami  proses  yang  berlaku  dalam  bilik  darjah. visual.  Dengan kehadiran dalam kelas.  mengusik  murid  lain  dan  sebagainya.  seperti  peneguhan. guru dapat menyaksikan perlakuan  seperti  berjalan­jalan  dalam  kelas.1  Prinsip peneguhan  Peneguhan  atau  pengukuhan  amat  penting  untuk  mengekalkan  minat.2.  Pemerhatian  boleh  dikategorikan  mengikut  tujuan  dan  aspek  penilaian seperti:  (i)  (ii)  (iii)  memerhati tanpa membuat tafsiran  memerhati perlakuan atau sikap yang dikenal pasti  memerhati  untuk  jangkamasa  tertentu  (jangka  pendek  dan  jangka panjang) 28  . Lazimnya.2.  penggetar  /  vibratory.2. memerhati dan bertanya untuk memahami  apa yang berlaku dalam bilik darjah.  meminjam  buku  murid  lain.  Terdapat  empat  jenis  peneguhan  yang  boleh  diberikan  kepada  murid­murid.2. mendengar. dalam pemerhatian guru akan  melihat­lihat.  wangian / oltofactory.  senyuman.  2.  beri  perhatian/kasih  sayang dan persahabatan)  Aktiviti  (lawatan/pertandingan  mewarna  /  teka  silang  kata/  menonton TV Pendidikan)  (ii)  (iii)  (iv)  2.    Justeru. auditori)  Peneguhan  Sosial  (pujian.2.2  Prinsip­prinsip asas mengurus tingkah laku  Mengurus  tingkah  laku  memerlukan  kemahiran    guru  yang  khusus  dalam  bidang  tersebut  berlandaskan  prinsip­prinsip  tertentu. iaitu:  (i)  Peneguhan  Ketara  (tangible)  seperti  makanan  /  minuman  /  barangan yang disukai murid  Peneguhan  Deria  (sentuhan  /  tactile.

  Misalnya.  (ii)  Mengurangkan Tingkah Laku  §  Penghapusan (extinction)  Memerhatikan  atau  menyekat  murid­murid  daripada  terus  melakukan  tingkah  laku  negatif  secara  beransur­ansur  dengan  menggantikannya dengan tingkah laku baru yang positif.  pensil  warna.  Guru  perlu  merancang  aktiviti  yang  berkesan  dan  menarik    minat  murid.  guru  boleh  membangkitkan  keinginan  murid  untuk    membuat  kemajuan  dalam  pembelajaran  melalui  aktiviti 29  .  Proses  perubahan  tingkah laku perlu dilakukan mengikut langkah yang telah ditetapkan seperti memilih  tingkah laku sasaran serta merekodkan data dan melaksanakan interevensi.  kerap menyudahkan latihan atau kerja rumah yang diberikan guru pada  masa  yang  ditetapkan  atau  menjaga  kebersihan  dan  bilik  darjah  hendaklah ditingkatkan lagi atau sekurang­kurangnya dikekalkan. guru perlu  memahami prinsip­prinsip pengurusan tingkah laku yang berikut:  (i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)  (vi)  (vii)  2.1  Strategi dan prosedur pengurusan tingkah laku  (i)  Meningkatkan Tingkah laku  Tingkah laku yang baik atau yang diingini seperti rajin datang  ke kelas.3.  2.3  Prinsip pengurusan tingkah laku  Dalam melaksanakan program pengurusan tingkah laku.2.2.  ketidak hadiran ke sekolah tanpa sebab.3  kebanyakan tingkah laku boleh dipelajari  semua tingkah laku adalah dirangsang secara khusus  tingkah laku boleh diajar dan diubah  matlamat perlu jelas dan khusus  program perlu secara individu  program  berbentuk  semasa  (tertumpu  kepada  masalah  tingkah laku semasa)  program berfokuskan persekitaran kanak­kanak  Strategi Pengurusan Tingkah Laku  Tingkahlaku  bermasalah  yang  ditunjukkan  oleh  murid  perlu  ditangani  segera  oleh  guru  dengan  merancang  program  interevensi  yang  sesuai.2.  dan  sebagainya sekiranya individu atau kumpulan murid dapat mengekalkan  sesuatu tingkah laku yang diingini guru.  piala  kehadiran  penuh  pada  akhir  tahun  (Anugerah  Majlis Kecemerlangan Sekolah).  cokelat.  Di  samping  itu. serta menjadikan murid sebagai ’model’  kepada murid­murid lain.  Guru  boleh  meningkatkan  tingkah  laku  ini  dengan  memberi  ganjaran  yang  berbentuk  pujian.  Guru juga boleh memberikan ganjaran dalam  bentuk  token  seperti  buah­buahan.

lakonan,  main  peranan,  simulasi  dan  sebagainya  dengan  berlatar  belakangkan persekitaran murid.  Kursus  motivasi  dan  kem  bina  semangat/jati  diri  juga  dapat  menghapuskan murid daripada terus melakukan tingkah laku negatif  seperti  ketidak  hadiran  ke  sekolah  tanpa  sebab,  sifat  pemalu  dan  mengasingkan  diri  serta  tidak  mahu  bekerjasama  dengan  rakan­  rakan lain dalam kumpulan.  §  Hukuman/dendaan  Contoh:  Murid  membuat  bising  di  dalam  kelas  (sama  ada  secara  individu  atau  kumpulan).    Guru  mengenakan hukuman tahan  kelas  (lambat  balik),  denda  fizikal,  atau  mengambil  balik  token/hak.  Proses  bagi  mengatasi  masalah  tingkah  laku  kebisingan  ialah  dengan  melakukan  kaedah  pemerhatian  dengan  mengikut  urutan  langkah­langkah yang berikut:  (i)  Melihat kekerapan tingkah laku kebisingan  (ii)  Tempoh masa (bila tingkah laku bermasalah dilakukan)  (iii)  Dengan siapa  (iv)  Penilaian  (v)  Penambah baikan (guru melaksanakan penambahbaikan atau  pengubahsuaian kaedah pengurusan tingkah laku murid)  Disensitisasi  Tindakan  secara  beransur­ansur  untuk  menghilangkan  rasa  gugup  atau  takut  yang  berlebihan  (takut  bercakap  di  depan  kelas,  fobia)  Murid diberikan latihan menghafal dialog atau bait­bait puisi (pantun,  seloka,  gurindam  dan  lain­lain)  serta  mengungkapkannya  di  hadapan  rakan­rakan  bagi  mengatasi  perasaan  fobia  atau  takut.  Latihan  secara  berulang  kali  atau  melalui  teater  pembaca  (teknik  menyebut perkataan dengan intonasi dan sebutan yang betul dalam  mata  pelajaran  bahasa)  juga  dapat  membantu  murid  mengatasi  kegugupan dalam pertuturan serta membina keyakinan diri mereka.  Overcorrection  Prosedur  yang  memerlukan  pelajar  memperbaiki  keadaan/kesalahan  yang  dilakukan  melebih  keadaan  sebelumnya.  Teknik  ini  sesuai  digunakan  sebagai  latih  tubi  bagi  memperbaiki  kesilapan  ejaan  atau  kemahiran  3M  (membaca,  menulis  dan  mengira murid) 

§ 

§ 

Cuba  anda  renungkan  cara­cara  mengurangkan  masalah  tingkah  laku  dalam  kalangan  murid anda di kawasan pedalaman

30 

Contoh: 

Masalah Tingkah  Laku  1.  Autisme 

Cara mengurangkan masalah tingkah laku 

1.  Menggunakan  kaedah  time  out  iaitu  membuat  pengasingan  di  satu  sudut  bilik  darjah  dalam  masa  10  minit yang masih boleh dipantau oleh guru kelas.  Contoh: Murid A tidak membuat latihan Matematik  2.  Pintar  Cerdas  dan  1.  Menggunakan  teknik  semasa  dengan  memberikan  Berbakat  ganjaran  berbentuk  positif  atau  menggunakan  kaedah  Ekonomi Token  2.  Contoh:  Murid  dapat  melengkapkan  aktiviti  pengayaan  bagi murid pintar cerdas dan berbakat  3.  Kanak­kanak  Cacat  Peranan Guru  Emosi  i.  Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa  Contoh: Mengadakan aktiviti kerjasama  Peranan Ibu Bapa  ii.  Ibu  bapa  meninjau  tingkah  laku  anak­anak  dalam  bentuk  gerak  balas  tertentu  setakat  yang  boleh  dibilang.  Contoh:  Berapa  kali  kanak­kanak  itu  memukul  adiknya  dalam  jangka masa tertentu.  Ibu bapa memberi ganjaran ke atas tingkah laku yang  diingini  dan  jangan  mudah  memberi  hukuman  terhadap tingkah laku yang tidak dikehendaki.  3.  Peranan Guru  i.  Proses kaunseling  ii.  Kem motivasi  iii.  Perkhemahan  iv.  Kolaboratif bersama ibu bapa  v.  Kolaboratif bersama rakan sejawat  vi.  BBM yang menarik  vii.  Kaedah P & P pelbagai  viii. Dorongan ibu bapa  i.  Semasa  di  dalam  kelas,  jauhkan  daripada  sebarang  gangguan dengan guru lain semasa waktu keluar.  ii.  Murid  dibawa  ke  bilik  lain  bagi  menyelesaikan  tugasan  dalam tempoh masa yang ditetapkan 

4.  Murid tidak  Bermotivasi  §  Malas  §  Tidak berminat  datang ke  sekolah  §  Lambat  menerima  perubahan  5.  ADHD 

2.3.2  Strategi pengurusan tingkah laku  mengikut model  Strategi  pengurusan  tingkah  laku  dilaksanakan  berasaskan  model  pengurusan  tingkah  laku  iaitu  biofizikal,  psikodinamik,  behavioral  dan  persekitaran  §  Biofizikal  Model ini menekankan bahawa punca tingkah laku adalah secara organik.  Model  ini  melihat  hubungan  antara  kecacatan  fizikal,  kekurangan  zat 31 

makanan,  dan  penyakit  dengan  tingkah  laku  individu.  Strategi  ini  menekankan peranan guru dalam intervensi biofizikal tersebut  §  Psikodinamik  Model  psikodinamik  melibatkan  teknik  kaunseling  seperti  temu  bual  dan  terapi reality, teknik media ekspresif seperti lakonan bebas, puppet, main  peranan,  pergerakan  kreatif,  tarian,  dan  aktiviti  fizikal.  Manakala  teknik  tingkah  laku  yang  dibuat  secara  terancang  (planned  ignore)  mengurangkan  ketegangan  melalui  gurauan  dan  sebagainya.  Model  psikodinamik  melihat  punca  tingkah  laku  manusia  daripada  faktor  dalaman  individu  itu  sendiri.  Melalui  perspektif  psikodinamik,  perkembangan  personaliti  terjadi  semasa  kanak­kanak  berkembang  melalui  siri  tingkat  perkembangan  psikoseksual  (oral  stage,  anal  stage,  phallic, latency, genital).  §  Behavioral  Punca  tingkah  laku  manusia  berlaku  di  luar  diri  manusia  di  dalam  persekitarannya.  Justeru  tingkah  laku  manusia  ditentukan  oleh  faktor  luaran  di  sekelilingya.  Pengurusan  tingkah  laku  berasaskan  model  ini  berteraskan  teori­teori  tingkah  laku  yang  melibatkan  rangsangan,  ganjaran dan sebagainya.  §  Persekitaran  Intervensi  tingkah  laku  berasaskan  model  ini  termasuklah  persekitaran  strategi  yang  berpusatkan  kanak­kanak,  berpusatkan  persekitaran,  berpusatkan. Pengaruh persekitaran terhadap tingkah laku manusia pada  masa  kini  sangat  ketara.  Ahli­ahli  mazhab  persekitaran  ini  menekankan  bahawa  mengasingkan  kanak­kanak  daripada  persekitaran  yang  boleh  menyebabkan berlakunya  tingkah laku itu  boleh mengelakkan fenomena  tingkah laku itu berlaku.  2.4  Tugasan  2.4.1  Anda diminta membuat rujukan tentang:  §  Definisi pengurusan tingkah laku yang  dilakukan oleh tokoh­tokoh  dalam  bidang behaviourisme, humanistik, dan sosial  §  Kajian  pengurusan  tingkah  laku  berasaskan  model  tingkah  laku  yang  berteraskan tiga elemen penting; rangsangan, tindak balas, kesan/akibat  2.4.2  Di  bawah  ini  diberikan  beberapa  contoh­contoh  tingkah  laku  yang  dominan  terdapat pada murid­murid di kawasan pendalaman. Anda dikehendaki yang  mencatat  tindakan  yang  sepatutnya  dilaksanakan  oleh  seorang  guru  bagi  menguruskan  tingkah  laku  tersebut.  Catat  tindakan  anda  di  dalam  ruangan  yang disediakan. Anda dikehendaki menyediakan jusifikasi yang menyokong  tindakan­tindakan yang anda cadangkan itu.

32 

Bil  1  2  3  4  5  Persekitaran tidak  mencabar minda  6  Kanak­kanak ADHD  Ibu bapa/guru tidak  dapat mengenal  pasti  murid  bermasalah  pembelajaran  7  Penampilan diri tidak  Ketidakupayaan  kemas  mendapatkan  kemudahan asas  yang terhad  8  Pergaulan yang  Rasa rendah diri  terbatas/tidak luas  9  Komunikasi terhad  Penguasaan bahasa  yang lemah  10  Adab makan tidak  Kurang pendidikan  teratur  & pendedahan etika  makan  2.  Pelaksanaan  pelan  tindakan  anda  hendaklah  merangkumi  aspek­  aspek berikut:  §  §  §  §  §  Perkara  Strategi  Tindakan  Penunjuk prestasi dan  Peneraju Tingkah laku yang  perlu diurus oleh  guru  Ibu bapa melibatkan  anak dalam aktiviti  menuai hasil  tanaman  Kerap ponteng  sekolah  Tidak menumpukan  perhatian dalam  kelas  Keupayaan  pemikiran yang tidak  berdaya saing  Tidak cerdas  Punca/sebab  Tenaga buruh  Tindakan  Justifikasi  tindakan  Jarak sekolah yang  jauh dari rumah  Kurang tumpuan  Kurang zat makanan  33  .  budaya  dan  pengaruh  persekitaran  bagi  membantu  anda  mengurus tingkah laku murid­murid anda.  tugas pertama  anda  adalah  mengenal  pasti murid­murid di bawah tanggungjawab anda dari segi  latar  belakang.4.3  Anda telah ditempatkan di  sebuah  sekolah pedalaman.  Sediakan  satu  prosedur  untuk  membantu  murid­murid  anda  supaya  dapat  menunjukkan tingkah laku yang diingini sebagai seorang murid sekolah yang  berkesan.

 2005.  Kuala Lumpur:  Open University Malaysia. Pendidikan khas untuk kanak­kanak istimewa. 1988. Dewan Bahasa dan  Pustaka.  2007.  Hamidah  Sulaiman.  Hasnah Udin. Mohamed. Bimbingan kanak­kanak luar  biasa. Kuala Lumpur  PTS Professional Publishing Sdn. ”Modul 1/3 Pengurusan tingkah laku. Bagaimana  mendekati dan mendidik kanak­kanak ADD/ADHD.A.Bhd. Kuala  Lumpur. Kuala Lumpur. 2007. 34  .” dalam Pendidikan  Pemulihan.  Sandra F.Rujukan:  Jamila  K. Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Sekolah Rendah) Mod Latihan Perguruan  Berasaskan Sekolah. 2007. Kuala Lumpur:  Kementerian Pendidikan Malaysia.  Bahagian Pendidikan Guru.Rief.    “Modul  HBSE2203  Pengurusan  Tingkah  Laku  Kanak­kanak  Berkeperluan Khas”. Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.

  Guru  mengajar  lebih  daripada  satu  tahun  persekolahan  kerana  peruntukan  guru mengikut bilangan kelas. bilangan guru  di sekolah­sekolah tersebut juga adalah sedikit dan dengan itu.  Murid­murid berbeza peringkat umur dan tahun persekolahan  Bilangan  murid  kurang  daripada  10  orang  dan  dengan  itu. 35  .  iv.1. Di samping itu.3  Ciri­ciri kelas bercantum  i.  iii.UNIT 3:  PENGURUSAN  AKTIVITI  PENGAJARAN  –  PEMBELAJARAN  KELAS  BERCANTUM  3.  Strategi pengajaran dan pembelajaran berbeza daripada kelas biasa.  tidak  membolehkan satu kelas biasa dibuka.  ii.  Kelas ini wujud di sekolah rendah sahaja.1.1.  3. perlu mengajar lebih  daripada satu kelas pada masa­masa tertentu.  Konsep  kelas  bercantum  merujuk  kepada  kelas­kelas  di  sekolah  rendah  yang  mengandungi  murid­murid  yang  umurnya hampir  sebaya;  misalnya  tahun  satu  dan  dua.1  Latar belakang dan konsep kelas bercantum  Setiap  murid  di  negara  ini  perlu  diberikan  peluang  untuk    memperoleh  pendidikan  selaras  dengan  pendemokrasian  pendidikan.  Sejarah  kelas  bercantum  telah  bermula  sejak  penjajahan  British  di  negara  ini  di  mana  ia  dikenali  sebagai  Multiple  Class  Teaching. tahun tiga dan empat serta tahun  lima dan enam.2  Definisi kelas bercantum  Kelas  yang  mana  seseorang  guru  mengajar  lebih  daripada  satu  kelas  yang  mempunyai  murid­murid  yang  berbeza  umur  dan  tahun  persekolahan  pada  masa  yang sama.  Walau bagaimanapun.  sekolah  kurang  murid tidak  boleh  ditutup oleh  kerana setiap  kanak­kanak di negara ini perlu diberikan akses kepada kemudahan persekolahan di  tempat yang berhampiran dengan kediaman mereka.  Bilangan murid di sekolah­  sekolah ini adalah minima dan tidak mencukupi untuk dijadikan sebuah kelas biasa.1  Pengenalan Kelas Bercantum  3. kelas bercantum diadakan.  Oleh  sebab  terdapat  banyak  sekolah  kurang murid di pedalaman.    Multiple  Class  Teaching  dijalankan  di  Lower  Primary  School  ketika  itu  oleh  sebab  keadaan  bilangan  guru  yang sangat minima dan kemudahan asas seperti bilik darjah dan papan tulis tidak  mencukupi.  v.  3.

  misalnya  darjah  satu  dan  dua  atau  darjah  dua  dan  tiga. kelas tidak perlu dicantum.  Sekolah­sekolah  di  pedalaman  mempunyai  hambatan  daripada  aspek  kemudahan  asas.  Umur  murid­murid  dalam  satu  kelas  bercantum  perlulah  hampir  sama  dan  dari  tahap  yang  sama.  3.  3. satu­satu kelas bercantum itu mempunyai murid­murid yang berlainan  umur  dan  pencapaian  akademik  yang  berbeza.2.1.2  Penyusunan Bilik Darjah Kelas Bercantum  Kerja­kerja  mengelola  dan  mengurus  kelas­kelas  bercantum  memerlukan  banyak  persediaan  dan  pendekatan  yang  mahir  daripada  pihak  guru.    Bagi  menjamin  wujudnya  suasana  pembelajaran  yang  menggalakkan  adalah  mustahak  bagi  guru  memberi  pertimbangan  sewajarnya  kepada  aspek  pengurusan  bilik  darjah.  Seelok­eloknya satu kelas bercantum tidak melebihi 20 orang murid.    Guru­guru  yang  mengajar di  kelas  bercantum  bolehlah 36  .3.  Kalau  enrolmen  tahun  /  darjah  berkenaan  ada  10  orang  murid  atau  lebih. kelas perlu dicantum.  v.    Maka  komposisi  dalam  kelas  bercantum hanya berlaku dalam situasi­situasi berikut:  i.2.  1988).  Kalau bilangan guru mencukupi.    Bilik­bilik  darjah  yang terdapat di sekolah­sekolah bukanlah dibina khas untuk mengajar murid­murid  dalam  situasi  “bercantum”.  Sehubungan  itu.  semua  murid  yang  tinggal  di  kawasan  pedalaman  mendapat peluang untuk bersekolah di tempat sendiri walaupun sekolah berkenaan  mempunyai bilangan murid yang terlalu sedikit.4  Kepentingan kelas bercantum  Kelas bercantum yang diwujudkan di sekolah­sekolah kurang murid khususnya dapat  mengatasi masalah bilangan  murid­muridnya tidak mencukupi untuk dijadikan satu  kelas  tunggal.  Oleh  yang  demikian.    Sebagaimana  kita  sedia maklum.  ii.  infrastruktur  dan  kewangan.  Walau bagaimanapun mungkin terdapat juga percantuman yang berlainan: misalnya  di sekolah­sekolah yang mana bilangan gurunya mencukupi.  iii.  kelas tidak perlu dicantum.  iv.1  Komposisi Dalam Kelas Bercantum  Kelas  bercantum  “sebagai  satu  bentuk  pengajaran  yang  mana  seorang  guru  mengajar murid­murid terdiri daripada beberapa gred atau lebih daripada satu gred  di  dalam  sebuah  bilik  darjah.  kelas  bercantum  boleh  meminimumkan  kekurangan  berkenaan  dengan  perkongsian  penggunaan  yang  maksimum. darjah satu dan darjah  enam  sengaja  tidak  dicantumkan  kerana  difikirkan  darjah  satu  itu  memerlukan  perhatian seorang guru khas untuk menanam pelajaran asas yang kukuh dan darjah  enam  pula  perlu  diberi  persediaan  yang  sistematik  untuk  menghadapi  Ujian  Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).  Kalau  bilangan  guru  tidak  mencukupi  dan  bilangan  murid  adalah  10  orang  atau kurang.2  PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN KELAS BERCANTUM  3.”  (UNESCO.

2.  Tikar / linolium  d.  Selain  daripada  itu.2.  Tempat penyimpan / pameran beroda. rehat. dan  ada masanya pula beliau menggabungkan kesemuanya.    Situasi  ini  memerlukan  guru  kelas  tersebut  mengajar dengan menggunakan pendekatan­pendekatan dan kaedah­kaedah yanlg  berbagai  corak  misalnya.  penyusunan  kerusi­meja  dalam  satu­satu  kelas  bercantum  itu  perlulah  diubahsuaikan  dengan  kaedah  pengajaran  yang  berbeza­beza  dan  yang  boleh  memberi  peluang  kepada  murid­murid  menyertai  berbagai­bagai  aktiviti  pembelajaran.3  Penyusunan Bilik Darjah Untuk Pengajaran­Pembelajaran  Satu­satu  kelas  bercantum  itu  mengandungi  murid­murid  yang  berlainan  umur  dan  pencapaian  akademik  yang  berbeza. permainan dan sebagainya.  rekod  murid  yang  teratur  dan  kemas  kini  hendaklah  disediakan.  Kerusi­meja  elok  disusun  semula  dari  semasa  ke  semasa  untuk  menyesuaikannya dengan situasi pengajaran­pembelajaran yang berlainan.  Oleh  yang  demikian.  Papan tulis bergerak.    Ini  juga  dapat  membantu guru  mengawal  semua  yang  berlaku dan memberi  panduan  dan  bimbingan kepada murid­murid bila perlu.  Dawai­dawai yang diregang untuk menggantung bahan­bahan / hasil  kerja murid  f.  Antara  lain rekod tersebut hendaklah menunjukkan: 37  .  perlulah  difikirkan  bahawa  contoh­  contoh ini tidaklah menyeluruh dan mungkin ada lagi penyusunan lebih sesuai yang  boleh  dipertimbangkan.  Sudut­sudut tertentu hendaklah disediakan untuk semua mata pelajaran dan  juga untuk aktiviti pemulihan.  Tujuan bahagian ini adalah  untuk memberi satu gambaran mengenai aspek­aspek pengelolaan dan pengurusan  kelas  bercantum  yang  dipertimbangan  supaya  boleh  menimbulkan  suasana  pengajaran­pembelajaran yang berkesan.menggunakan  kebijaksanaan  mereka  memikirkan  cara­cara  yang  sesuai  dan  praktikal bagi menyediakan bilik darjah kelas bercantum.  Papan flenal.  Beberapa  contoh  penyusunan  kerusi  meja  telah  diberi  dalam  Buku  Panduan  Guru  Kelas  Bercantum  PPK.  3.4  Penyimpanan Rekod  Dalam  situasi  kelas  bercantum  yang  mana  murid­murid  terlibat  dalam  aktiviti  yang  berlainan.    Dalam  penyusunan  bilik  darjah  beberapa  garis  panduan  bolehlah dirumuskan untuk panduan guru:  i)  Kerusi meja hendaklah disusun dengan sempurna supaya guru dapat melihat  murid­murid  dari  mana­mana  tempat  dalam  bilik  darjah.  c.  b.  e. bacaan.  ada  masanya  beliau  terpaksa  mengajar  murid­murid  secara kelas.  Bilik setor untuk penyimpanan barang.    Walau  bagaimanapun.  ii)  iii)  iv)  3. ada masanya secara kumpulan.  perlulah  difikirkan  juga  kemungkinan  mengadakan  kemudahan­kemudahan lain seperti :  a. ada masanya perlu diberi bimbingan  secara perseorangan.

  murid­murid  tidak  dapat  peluang  belajar  sepenuhnya.  iv.  kerana  tiap­tiap  murid  mempunyai  daya  tanggapan.  Pelajaran  seperti  matematik  dan  bahasa  amatlah  sesuai  diajar  mengikut  kumpulan ini.  Cara  pembahagian begini akan lebih cenderung membawa kepada bilangan murid­  murid  dalam  kumpulan  sederhana  adalah  lebih  ramai  daripada  murid­murid 38  .  Oleh  itu  murid­murid  di  bawah  jagaannya  lebih  sesuai  dibahagikan  kepada  kumpulan­kumpulan  kecil.  Di  sekolah­sekolah  yang  ada  kelas  bercantum  mungkin  terdapat  seorang  dua  guru  yang  tidak  terlatih.2   Kumpulan Sama Kebolehan  Kumpulan  yang  sama  kebolehan  ini  dikenali  sebagai  kumpulan  akademik.  3.3  PENGURUSAN KURIKULUM  3.3.1.  3.  minat  dan  konsentrasi  yang  berbeza­beza  walaupun  mereka  dalam  kumpulan  umur  yang  sebaya. Guru memerhati dan mencatat pencapaian murid­murid dalam  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  dan  kemudian  secara  berhati­hati  membahagikan  murid­murid  pada  kumpulan­kumpulan  tertentu.1.  imaginasi.  iii.  Dalam  situasi  pengajaran  secara  kelas.  Tujuan  bahagian  ini  adalah  untuk  memberi satu gambaran mengenai aspek­aspek pengelolaan kelas bercantum yang  perlu  dipertimbangkan  supaya  dapat  menimbulkan  suasana  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  berkesan. Ini  sudah  tentu  memerlukan  arahan­arahan  daripada  guru  darjah  setiap  masa  untuk  membolehkan  murid­murid  memahami  dan  mengikut  pengajarannya.  Prinsip­prinsip pecahan kepada kumpulan adalah seperti berikut:  i.  Dalam  keadaan  yang  demikian perlulah dipastikan kelas­kelas bercantum dipertanggungjawabkan kepada  guru­guru terlatih dan berpengalaman sahaja.  Kumpulan Sama Kebolehan  Kumpulan Pelbagai Kebolehan  Kumpulan Tahun Persekolahan  Kumpulan Sosial  Kumpulan Individu  3.1   Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum  Kebanyakan  kerja­kerja  di  sekolah  rendah  dijalankan  di  dalam  bilik  darjah  dan  kebanyakan masa belajar murid­murid dihabiskan bersama gurunya.i)  ii)  iii)  iv)  Kedudukan murid­murid dalam tiap­tiap kumpulan dan aktiviti­aktiviti yang  telah dikendalikan oleh kumpulan tersebut;  Aktiviti­aktiviti yang telah dikendalikan oleh murid­murid secara individu;  Rekod kemajuan murid­murid dalam bentuk markah dan / atau gred;  Rekod pemindahan murid­murid satu kumpulan ke satu kumpulan yang lain.3.  v.3.1  Pengelolaan Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum  Kerja­kerja  mengelola  kelas­kelas  bercantum  banyak  memerlukan    persediaan  dan  pendekatan  yang  mahir  daripada  pihak  guru.  Pembahagian  murid­murid  kepada  kumpulan­kumpulan  yang  lemah.  ii.

 ada  penulis dan ada  juga  yang  aktif  dalam  kerja­kerja  praktikal. CANTUMAN KELAS: CANTUMAN TAHUN2 DAN 3 KAEDAH KUMPULAN SAMA KEBOLEHAN  PAPAN TULIS Me Gu ja  ru SUDUT PEMBELAJARAN 3.dalam  kumpulan  cerdas  dan  lemah.3  Kumpulan Pelbagai Kebolehan  Kumpulan  ini  terdiri  daripada  murid­murid  yang  pelbagai  kebolehan.  Guru  hendaklah  lebih  menitikberatkan  keperluan kumpulan yang lemah ini.  ada  yang pandai  membaca.  Kalau  murid­murid dibahagikan mengikut kumpulan ini. ada  yang pandai  melukis. dalam tiap­tiap kumpulan itu  nanti terdiri daripada murid­murid yang berkebolehan dalam pelbagai aktiviti.  Murid  yang  cerdas  dapat 39  SUDUT PEMBELAJARAN A  B  SUDUT BACAAN C  SUDUT PAMERAN  PETUNJUK: ­ TAHUN 2 TAHUN 3 KUMPULANA  Tahun 2 dan 3yang  lambat  KUMPULANB  Tahun 2 dan 3yang  sederhana  KUMPULANC  Tahun 2 dan 3yang  cerdas .3.1.

  Sediakan  lembaran  kerja  untuk semua  kumpulan.  3. Setiap darjah ada kumpulan:  §  lambat  §  sederhana  §  cerdas  Guru  mengajar  mengikut  darjah  secara    bergilir.6  Kumpulan Individu  Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan  diri  dalam  aktiviti  pembelajaran.3.  Jenis­jenis  aktiviti  yang  dibuat  biasanya  termasuklah  permainan.1.  3.membantu  murid  yang  lambat.  Sesuai  bagi  kemahiran  yang berbeza.  Lembaran  kerja  pula disediakan mengikut kebolehan individu.  pelajaran  muzik.3.  3.1.  Guru  mengambil  kesempatan  untuk  membimbing secara individu.  drama  atau  pelajaran  bercorak  rekreasi dan kerehatan.1.  Biasanya  kumpulan  ini  dibentuk  untuk  menjalankan  satu­satu projek.5  Kumpulan Sosial  Kumpulan  ini  berbeza  dengan  Kumpulan  Aktiviti  dan  Kumpulan  Pelbagai  Kebolehan  kerana  kumpulan  ini  dibentuk  berdasarkan  kepada  penyesuaian  kanak­kanak  itu  sendiri.4  Kumpulan Tahun Persekolahan  Guru  mengajar  satu  tahun  tertentu.3.  Di  sini  kanak­kanak  diberi  peluang  memilih  kumpulan­kumpulannya  sendiri.3.  manakala  masa  yang  sama  kumpulan  tahun  persekolahan  lain  melakukan  kerja  sendiri.2  Rancangan Pengajaran Kelas Bercantum 40  .  Oleh itu  kumpulan  yang  mempunyai  pelbagai  kebolehan  dapat  menghasilkan  kerja  projek  yang  berjaya.  P e n g e n d a lia n K e la s K a e d a h K a e d a h D a r ja h // T a h u n T a h u n P s e c a rr a s e c a a e r s e k o la h a n G U R U g  u  r  u  m  s  e  c  a  r  a  e  n  g  a  j  a  r  b  e  r  g  i  l  i  r  T A H U N 2 T A H U N 3 k  u  m  p  u  l a  n  k  u  m  p  u  l a  n A B C A B C 3.

  GABUNGAN KEMAHIRAN DALAM  MATEMATIK  KEMAHIRAN NOMBOR YANG SAMA  Bil.  Sukatan  Pelajaran tersebut perlu diubahsuai supaya selaras dengan kehendak murid­  murid dalam kelas bercantum. (rujuk  Rancangan Pengajaran Harian)  Mata pelajaran dan tajuk yang sama boleh diajar serentak mengikut prinsip­  prinsip  kelas  bercantum.2.  Namun  jika  dua  tajuk berlainan terpaksa diajar pada satu masa.  Guru  yang  mengajar  kelas  bercantum  Tahun  4  dan  5  perlu  meneliti  isi  kandungan  sukatan pelajaran  bagi  kedua­dua  tahun  tersebut  dan  membuat  penyesuaian bagi setiap mata pelajaran supaya dapat diajar serentak.1    Pengubahsuaian Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran  Guru­guru yang terlibat dalam kelas bercantum perlu sedar sukatan pelajaran  yang  disediakan  oleh  PPK  adalah  untuk  kegunaan  kelas  biasa.  1  2  Tahun 1  Nombor 1­  Nombor 1  10  ­10  Tahun 2  Nombor  kurang 300  Tahun 3  Nombor  kurang 700  PENGGUNAAN MASA KAEDAH DARJAH / TAHUN PERSEKOLAHAN  MASA  TAHUN 2  TAHUN 3  15 minit  Guru Mengajar  Kerja sendiri  15 minit  Kerja sendiri  41  Guru Mengajar .3.3.  Guru  perlu  mengubahsuai  jadual  waktu  supaya  mata  pelajaran  berkenaan  dapat  diajar  dengan  serentak. kaedah pengajaran kumpulan  perlu dititikberatkan.

  Rancangan  Pengajaran Harian sangat penting kerana:  i.  ii.  ia sebagai satu rujukan persediaan pelajaran harian.  Rancangan  Pengajaran  Harian  terus  dianggap  sebagai  rujukan  penyediaan  pelajaran  harian  tetapi  lebih  menekankan  kepada  pendekatan  yang  menyeluruh dan saling berkaitan bagi kedua kelas yang dicantumkan.  dapat  menyemak  tugasan­tugasan  yang  sudah  atau  belum  selesai  dalam rancangan untuk setahun.  v.3.256/1961. 42  .2.  iii.  iv.2  Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Kelas Bercantum  Rancangan  Pengajaran  Harian  merupakan  satu rekod  yang  sangat  penting  bagi  guru  berdasarkan  surat  pekeliling  K.  ia  dapat  menentukan  kemajuan  sesuatu  kelas  dalam  pelbagai  mata  pelajaran.3.  ia sebagai panduan berkenaan kemajuan dan prestasi sesorang murid.P  Bil.  sebagai  panduan  dan  membantu  guru­guru  lain  yang  mengambil  alih  mengajar sesuatu darjah.

 dengan mengumpul semula.  Tahun 2  Murid dapat menambah sebarang nombor  2 digit & 1 digit  dalam lingkungan 50.  menambah  sebarang  dua  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  tanpa  mengumpul  semula  dan  hasil  tambahnya tidak lebih daripada 100.  Objektif KBKK  :  Menyusun atur digit nombor mengikut rumah  dalam  proses penambahan. teliti  Tahun 1  Murid dapat menambah sebarang nombor 2 digit & 1 digit  dalam lingkungan 50.  Tahun 2  Menambah sebarang dua nombor dua digit dan satu digit  dengan  mengumpul  semula  dan  hasil  tambahnya  tidak  lebih daripada 100. Nilai Murni  PSA  :  :  43  . tanpa mengumpul semula.  b.  Mengamalkan semangat bekerjasama.CONTOH  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  KELAS BERCANTUM  MATEMATIK  TAHUN 1 DAN 2  Mata Pelajaran  Cantuman Kelas  Bilangan murid  Masa  Kaedah  Tajuk  Kemahiran  :  :  :  :  :  :  :  MATEMATIK  Tahun 1 dan Tahun 2  Tahun 1 – 10 orang  Tahun 2 – 10 orang  60 minit  Kelas dan Tahun  Tambah dalam lingkungan 100  Tahun 1  Menambah sebarang dua nombor dua digit  dengan  satu  digit tanpa mengumpul semula dan hasil tambahnya tidak  lebih daripada 100.  Objekti  :  Pada akhir pembelajaran murid­murid dapat  a.  menambah  sebarang  dua  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  dengan  mengumpul  semula  dan  hasil  tambahnya tidak lebih daripada 100.

Aktiviti  Langkah  Tahun 1  Tahun 2  (Masa)  Set Induksi  Guru bersoaljawab dengan murid tentang  (5 minit)  (2  jumlah murid­murid Tahun 1  ii)  jumlah murid Tahun 2  iii)  jumlah keseluruhan murid Tahun 1 dan Tahun 2  (dengan cara membilang/guna operasi “+” dalam  bentuk lazim)  Catatan  Kaedah kelas  Langkah 1  (15 minit)  Guru menunjukkan bagaimana menambah sebarang dua  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  tanpa  mengumpul  semuladan hasil tambahnya tidak lebih daripada 100.  Guru beri 1 contoh serupa lagi.  Guru memilih murid secara rawak untuk membuat latihan  di papan tulis.  Contoh:  (3  63 + 5 =  //////////  //////////  //////////                      //////////  //////////                      //////////  //////////     +  ///// =     //////////  //////////                      //////////  //////////                      //////////  ////  /////////  Murid­murid  Tahun  1  dan  Tahun  2  belajar  bersama  secara  kelas. Berdasarkan  contoh  di  atas  guru  menunjukkan  cara  menulis dalam bentuk lazim  Pu   Sa  6       4                   6       4  +         5  atau  +          5  _______               _______  Guru menekankan setiap pengiraan dalam bentuk lazim  dimulakan dari rumah Sa.  1) 82 + 6              8      2  +        6  44  .

  kumpulan kebolehan  (20 minit)  Beri pengayaan  (lembaran kerja)  (lembaran kerja)  Guru semak bersama murid.  Penutup  (5 minit)  Guru menanyakan murid apakah yang dipelajari hari ini  untuk rumusan Kaedah darjah  Kaedah kelas  45  .  Pu  Sa  2    7             3     6  +       5  +        6  _______         ______  guru  ulang  dengan  contoh  serupa.______  2) 88 + 5  8      8  +         5  _______  Langkah II  (15 minit)  Murid­murid  membuat  Guru  mengajar  bagaimana  menambah  sebarang  dua  lembaran kerja  nombor  dua  digit  dan  satu  digit  dengan  mengumpul  semula.  hasil  tambah  tidak  lebih  daripada 100  contoh:  46 + 5 =  //////////                 //////////  //////////                 //////////  //////////   +  /////  = //////////  //////////                //////////  //////                   //////////  /  tunjuk  cara  pengiraan  dalam  bentuk lazim.  Langkah III  Guru  dan  murid  hasil  Murid  membuat  kerja  dalam  kerja bersama.

    Bahasa  Tamil  dan  Bahasa  Cina  bagi  SRJK.  Terdapat  juga  syarikat­syarikat  penerbitan  yang  menghasilkan  kad­kad  berkenaan untuk dijual ke sekolah­sekolah.  Bahasa  yang  digunakan  perlu  diselaraskan  dengan  kebolehan  murid­  murid.1  Garis  Panduan  Penyediaan  Bahan  Bantu  Mengajar  untuk  Kelas  Bercantum  i.  Sebaik­  baiknya hanya 5 mata pelajaran sehari.  Bahan­bahan boleh digunakan tanpa pengawasan guru.2.  3.  Kad kerja hendaklah diletakkan  di tempat  atau sudut  yang mudah diakses oleh murid­murid setiap masa.2  Jenis­jenis dan sumber bahan bantu mengajar  Antara bahan bantu mengajar yang boleh digunakan untuk kelas bercantum  ialah kad kerja. kit pembelajaran dan bahan­bahan pengajaran guru sendiri.  Kad kerja merupakan lembaran kerja yang disediakan dalam bentuk kad atau  kertas  yang  seragam  saiznya.  Bahasa Inggeris dan Sains.3  Bahan Bantu Mengajar Kelas Bercantum  Guru­guru yang mengajar kelas bercantum perlu menyediakan banyak bahan­bahan  bantu  mengajar  yang  sesuai  untuk  digunakan  dalam  kelas  bercantum.3  Pengurusan Jadual Waktu  Jadual  waktu  hendaklah  disusun  mengikut  masa  yang  diperuntukkan  untuk  sesuatu  mata  pelajaran.Bagi satu contoh penambahan dalam bentuk lazim  3. 46  .  Sebaik­baiknya  gabungan  2­3  waktu  untuk  satu  mata  pelajaran  secara  berterusan  terutama  mata  pelajaran  teras.  iv.  Guru  boleh  menyediakan  sendiri  atau  mendapatkan  bahan  tersebut  dari  Pusat  Kegiatan  Guru  sekiranya  ada.3.3.  Bahan­bahan  disediakan  secara  bersiri  yang  disusun  mengikut  turutan  supaya  murid  boleh  menggunakan  berdasarkan  kebolehan  dan  tahap  penguasaan masing­masing.3.  Jadual waktu disusun pada waktu yang sama bagi mata pelajaran yang sama  mengikut  kelas  yang  dicantumkan.  iii.3.  ii.    Hal  ini  penting kerana murid­murid boleh menggunakan bahan­bahan yang disediakan bila  guru mereka mengajar kelompok tahun persekolahan yang lain.  Matematik.3. (Rujuk Lampiran 6 : Jadual Waktu)  3.  Jadual  waktu  boleh  juga  disusun  bagi  mata  pelajaran  yang  berlainan  tetapi  pendekatan  dan  kaedah  pengajaran  guru perlu diubahsuai mengikut aktiviti yang hendak dikemukakan.3.  3.  Tumpuan  perlu  diberikan  kepada  mata  pelajaran  asas  iaitu  Bahasa  Melayu  bagi  SK/SRK.  Tajuk­tajuk  yang  dipilih  hendaklah  sesuai  dijadikan  bahan­bahan  pengajaran sendiri.

  gambar  slaid. Walau bagaimanapun.  bahasa  dan  lembaran  kerja  yang  bersesuaian  dengan kebolehan murid­murid mereka dan berpandukan sukatan pelajaran.  Pelajar hiperaktif  Tingkah laku yang lain 47  . guru perlu peka kepada aspek­aspek  seperti  tajuk  pengajaran.  d.  Selain  daripada  kedua­dua  bahan  bantu  di  atas. pelajar dikehendaki melaksanakan salah satu tugasan berikut:  Tugasan 1:  Antara bentuk tingkah laku adalah seperti berikut.  Bil. Catatkan hasil perbincangan anda seperti  grafik yang disediakan di bawah mengenai tindakan guru serta justifikasi tindakan.  pita  kaset.Kit  pembelajaran  terdiri  daripada  satu  kit  yang  mengandungi  kad­kad  kerja.  3.  4. guru­guru yang mengajar kelas  bercantum dapat mengenalpasti kekuatan dan kekurangan dalam proses pengajaran  dan pembelajaran mereka.  guru  juga  dapat  menggunakan inisiatif dan kreativiti masing­masing bagi menyediakan bahan  mereka sendiri.  Ujian­ujian formal untuk menguji pencapaian murid­murid berkenaan.  carta.  Berikut ialah cara­cara menilai murid­murid kelas bercantum ;  a.  3.  radas  dan  bahan­bahan  berkaitan. Sehubungan itu.  2.  Guru­guru  dapat  menggunakan  kit  ini  dengan  mudah  berdasarkan  modul  atau manual penggunaan yang disertakan.  c.  Kit  dibekalkan  oleh  syarikat­syarikat  tertentu  atau  agensi­agensi    kerajaan.  3.4  Tugasan / Latihan  Dalam kumpulan berdua.  b.  Semakan untuk tugasan kumpulan / individu boleh dlakukan dengan kerjasama  murid di dalam kelas.4  Penilaian  Penilaian  untuk  murid­murid  kelas  bercantum  adalah  penting  untuk  mengukur  pencapaian murid­murid berkenaan.  Bentuk tingkah laku di  dalam kelas bercantum  Murid  mengganggu  aktiviti  pengajaran–pembelajaran  kumpulan lain  Masalah kebisingan  Murid  tidak  bahagian  mengambil  Tindakan guru  Justifikasi  tindakan  1.3.  Ujian  diagnostik  yang  dapat  mengenalpasti  kelemahan/  penguasaan  murid­  murid.  Pemerhatian secara tidak langsung dalam bilik darjah.

  Anda  perlu  menyediakan  bahan  atau  sumber  pengajaran­  pembelajaran  yang  sesuai  untuk  kelas  tersebut.  Matematik KBSR dan Strategi Pengajaran: Siri Pendidikan  Perguruan Kumpulan Budiman sdn. Small Group Work in the Classroom. Kuala Lumpur.  Pedagogi 2.  Senaraikan  bahan  sumber  serta  contoh  yang  sesuai  untuk  pengajaran  topik  yang  anda  pilih  serta  cara  penggunaannya. Pusat Perkembangan  Kurikulum. Panduan Kelas Bercantum. Pengurusan Bilik Darjah Dalam Konteks Kelas Bercantum. (1989). (1989).  Asmah bt.  Kementerian Pelajaran malaysia. 48  .  (Curriculum Branch  Education Department of Western Australia).  Mok Soon Sang.  Nyatakan  dengan jelas langkah­langkah pengajaran dan pembelajaran serta alat ABM yang digunakan  untuk kelas tersebut. (1982).  RUJUKAN  Anthony Candia. Hj Ahmad. Kementerian Pelajaran Malaysia. bhd.  ____________ ( 1982). (1992). (1980 ­ pindaan.  Kementerian Pendidikan Malaysia.  Siri Pendidikan Guru Kurikulum Baru Sekolah Rendah. 1982).Tugasan 2:  Anda  akan  mengajar  satu  topik  untuk  mata  pelajaran  Bahasa  Melayu  kelas  bercantum  Tahun  4  dan  Tahun  5. Siri Pendidikan Logman.  Gunakan  contoh grafik berikut:  Jenis bahan P&P  Bahan untuk Tahun  Bahan untuk Tahun 5  4  dan  cara  Dan cara penggunaan  penggunaan  Tugasan 3:  Pelajar dikehendaki menyediakan satu Rancangan Pengajaran Harian (RPH) yang lengkap  untuk  sebuah  kelas  bercantum  untuk  murid­murid  dua  tahun  yang  berbeza. Jilid 5 ­ Pengurusan Bilik  Darjah. (1994).  Buku Panduan Khas Kelas Bercantum  Kurikulum Baru Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia.

  4.3  PBL  –  Meneroka  Isu  dan  Tajuk  untuk  Menyelesaikan  Masalah  Kehidupan  Sebenar dengan Merentasi Kurikulum Pelbagai Mata Pelajaran  Ø  Dalam  P&P  tradisional.  Ø  Pelajar  diminta  untuk  meneroka  sesuatu  tajuk  secara  mendalam    yang  berkaitan rapat dengan kehidupan sebenar  Ø  Menarik  minat  pelajar  kerana  pembelajaran  menyentuh  kehidupan  atau  pengalaman sebenar masing­masing  4.  4.Unit 4:  Kepelbagaian Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  4.  Dalam  PBL  proses  inkuiri  bermula  dengan  membentuk  soalan  pencetus  idea  yang  membantu    pelajar  menghasilkan  projek  secara  kolaboratif  merentasi  pelbagai mata pelajaran berdasarkan kurikulum yang ditetapkan.5  Kepentingan PBL  Ø  PBL  membantu  membina  kemahiran  berasaskan  pengetahuan  dan  masyarakat berteknologi tinggi  Kehidupan di abad ke­21 memerlukan pelajar memiliki kedua­dua kemahiran  iaitu  kemahiran  asas  (3M)  dan  kemahiran  era  digital  (kolaborasi.  ‘research  gathering’. 49  .4  PBL  –  Menggalakkan  Penerokaan  Isu­isu  Kompleks  secara  Intelektual  Melalui Tugasan yang Diberi  Ø  PBL Menggalakkan penguasaan pengetahuan secara autentik  Ø  Pelajar  meneroka  isu  /  masalah  à  menilai  maklumat  yang  diperoleh  à  membuat interpretasi à mensintesiskan maklumat secara bermakna.2  PBL ­ Pembelajaran Secara Mendalam dan Bermakna  Ø  PBL memberi peluang kepada pelajar untuk memperoleh pengamalan secara  hands­on melalui aktiviti:  o  Lawatan lapangan  o  Eksperimen  o  Penghasilan model  o  Penghasilan Poster  o  Persembahan multimedia  Ø  Pelajar juga diberi peluang untuk mempersembahkan hasilan masing­masing  melalui pelbagai cara.  mensintesiskan maklumat.  pelajar  mempelajari  sesuatu  secara  berasingan  berdasarkan mata pelajaran tertentu. menggunakan peralatan berteknologi tinggi).  menyelesaikan  masalah.  Ø  Dalam  PBL.  pengurusan  masa.1  PBL Berasaskan Kurikulum dan Sukatan Pelajaran  PBL  memainkan  peranan  penting  dalam  memenuhi  tuntutan  sukatan  pelajaran.  pembelajaran  berlaku  dengan  merentasi  kurikulum  pelbagai  mata pelajaran  Ø  Pelajar mempelajari sesuatu secara holistik.  4.  Apa itu Pembelajaran Berasaskan Projek (PBL)?  4.

 dan  sumber lain  Kebolehan untuk bekerja dan  berkomunikasi dengan ahli pasukan dan  pihak lain  Kebolehan untuk meneroka. mengira. mengumpul  dan memproses data dalam bentuk  maklumat dan membuat pembentangan  tentang keputusan  Kebolehan untuk bekerja dan  meningkatkan prestasi sistem organisasi. menyenggara. ruang.  menyelesaikan masalah. bahan.  mengguna.Ø  Kemahiran Abad ke­21  (oleh Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS)) · Tanggungjawab personal  dan sosial · Merancang. bertutur dan  mendengar  Kemahiran Berfikir:  kreativiti. penaakulan dan  mengetahui cara belajar  Kualiti Personel:  tanggungjawab. membuat keputusan.  sosial dan teknologi  Kebolehan untuk memilih secara efektif. bersosial. kewangan. integriti  Ø  Maklumat untuk mencapai Kemahiran Abad Ke­21  5 Kompetensi untuk Pekerja Produktif dan Efektif  Sumber  Kebolehan untuk merancang peruntukan  masa. dan penaakulan · Kemahiran  berkomunikasi  yang  mantap  untuk  memenuhi  keperluan  interpersonal dan persembahan · Kefahaman merentasi budaya · Membuat keputusan · Penggunaan teknologi  o  Bagaimana  o  Bila  o  Apa  Ø  Laporan SCANS – SCANS Workplace Know – How  5 Kompetensi  Sumber  Kemahiran Interpersonal  Maklumat  Sistem  Teknologi  Kualiti Kemahiran dan personal  Kemahiran Asas:  membaca. pengurusan diri.  penghargaan diri. menulis. berfikir secara kritis dan kreatif. dan membaik  pulih peralatan dan kemudahan Kemahiran Interpersonal  Maklumat  Sistem  Teknologi  50  .

  jantina.  organisasi  dan  teknologi yang terdapat dalam komuniti.  memimpin. dan bekerja secara harmoni dengan individu yang  berlainan latar belakang dan budaya.  pemikir  yang  kritis 51  .    Usaha  tersebut  memberi  peluang  kepada  pelajar  untuk  mengusai  kemahiran  interpersonal  dalam  situasi  pembelajaran  yang  diwujudkan.  c. dan sumber manusia  Aktiviti PBL:  Pelajar merancang aktiviti untuk setiap projek PBL. kewangan.  pelajar  dapat  memperoleh  kemahiran  dan  pengetahuan  menggunakan  sumber  yang  terhad  dalam  masa yang suntuk. berunding.  b. ruang.  Maklumat · Menggunakan  komputer  untuk  memproses  dan  menguruskan  maklumat · Memperoleh  dan  menilai  maklumat  à  membuat  interpretasi  à  mensintesiskan maklumat secara bermakna  Aktiviti PBL  Pelajar  menguasai  kemahiran  mengurus  maklumat  kehidupan  sebenar  melalui kitaran proses PBL:  Menerokai à Menyelesaikan à Mencipta à  Berkongsi.  Aktiviti PBL  Pelajar  bekerja  dalam  kumpulan  kecil.Ø  Kemahiran dan Keperluan SCANS  a.  Aktiviti PBL  PBL  memberi  penekanan  kepada  pembelajaran  secara  holistik  dan  pengalaman  kehidupan  sebenar  dalam  proses  P&P. mereka bentuk dan meningkatkan sistem.  d.    Guru  membahagikan  kumpulan  tersebut  mengikut  ciri­ciri  seperti  kaum. bahan.  memantau  dan  menambah baik prestasi.  Sumber  Peruntukan masa.  Sistem  Memahami  sistem  sosial.  Kemahiran Interpersonal  Bekerja  dalam  pasukan.  organisasi  dan  teknologi.  budaya.  dan  gaya  pembelajaran.  Ø  PBL dan penggunaan ICT  Kurikulum melalui PBL menggunakan ICT dalam konteks kehidupan sebenar  menggalakkan  pelajar  menjadi  pekerja  berpengetahuan.  Melalui pelaksanaan  aktiviti  mengikut  perancangan  projek  .    Guru  dan  pelajar  mendapat  pendedahan  dan  mempelajari  sistem  sosial.  mengajar  orang  lain.  melayan  pelanggan.

    PBL  bukan  sekadar  satu  cara  pembelajaran  juga  satu  cara  bekerja  sepasukan.  PBL menggalakkan ini berlaku melalui: · · · · · · Guru boleh menjalankan pelbagai peluang penilaian Pelajar  boleh  mempamerkan  kebolehan  mereka  melalui  tugasan  yang  diberikan Pelajar boleh mengaplikasikan kemahiran seperti melakukan penyelidikan Membina  kemahiran  bekerja  secara  kolaboratif  dan  sepasukan  dengan  rakan­rakan Guru lebih mengenali pelajar Membantu  guru  berkomunikasi  dalam  pelbagai  isu  secara  berkesan  dengan pelajar secara individu dan kumpulan.    Pelajar  akan  berusaha  memberikan  yang  terbaik  jika  melakukan sesuatu yang mereka minati. 52  .    Pelajar  mengambil  tanggungjawab  terhadap  pembelajaran  mereka  menyediakan  asas  untuk  mereka  bekerja  dengan pihak lain untuk masa depan.dan  pelajar  sepanjang  hayat.  perkembangan  dan  pencapaian  pelajar  didokumentasikan secara sistematik.  Ø  PBL menawarkan penilaian autentik  Melalui  penilaian  autentik.  Ø  PBL  menampung  perbezaan  pembelajaran mereka  pelajar  dan  kepelbagaian  gaya  Pelajar  mempunyai  gaya  pembelajaran  tersendiri  dan  belajar  berdasarkan  pengalaman  dan  latar  belakang  masing­masing.  Ø  PBL menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat  PBL menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat melalui: · · · PBL  dan  penggunaan  ICT  membolehkan  pembelajaran  berlaku  dengan  lebih meluas bukan hanya di sekolah; Pelajar menghayati budaya ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat; dan Guru membimbing pelajar mengurus pembelajaran mereka sebagai asas  pembelajaran sepanjang hayat  ICT membantu pelajar mencapai pakar dan kajian dari sumber primer dalam  usaha mereka memperoleh pengetahuan baru.    PBL  mengambil  kira  perbezaan  dalam  kalangan  pelajar  melalui  pelbagai  aktiviti  dalam  tugasan  yang  disediakan.

  namun faktor berikut mungkin relevan untuk membantu anda merancang. 53  .  jadual  sekolah.  Namun  guru yang berpengalaman lebih cenderung memilih tempoh enam minggu  atau lebih.  Kebanyakannya dilaksanakan dalam tempoh dua ke tiga minggu.    Skop  aktiviti  ditentukan  sebelum  projek  bermula  dan  berdasarkan  kesediaan  dan  pengalaman  pelajar. temu bual.  tempoh  sesuatu  projek  tidak  kurang  dari  satu  minggu. tahap kepakaran dan keselesaan anda.4.  Tiada satu panduan khusus untuk menjawab persoalan ini. tinjauan perpustakaan. · Guru  sering  bertanya  tentang  saiz  sesuatu  projek  yang  perlu  dilaksanakan.6  Prinsip Mereka Bentuk Projek  Ø  Menetapkan Hasil  Langkah­langkah merancang projek seperti berikut: · Membangunkan idea · Menentukan skop projek · Memilih standard (Sukatan Pelajaran) · Menggabungkan hasil serentak · Bekerja berdasarkan kriteria reka bentuk projek · Menyediakan persekitaran pembelajaran secara optima  Pertimbangan Sebelum Merancang Projek:  Skop Projek · Projek melibatkan kajian lapangan. dan  inkuiri  komuniti.  mata  pelajaran.  Tempoh · Secara  umum.

  Soalan Pencetus Idea ­  Mendalami sesuatu disiplin  atau tajuk · Bagaimanakah air sungai  kita boleh diminum dengan  selamat?  Soalan  ini  bukan  sekadar  memaksa  pelajar  memberi  fokus  kepada  pencemaran  alam  sekitar.  dan  inkuiri  komuniti.  dan  mempunyai  pelbagai  penyelesaian  sebagai  fokus  projek.  Soalan Pencetus Idea –  Terbuka (Open­Ended) · Adakah wajar syarikat rokok  menaja dalam bidang  54  .  Penglibatan Orang Dewasa · Projek  yang  berkesan  lazimnya  melibatkan  orang  dewasa.  Soalan Pencetus Idea ­  Provokatif · Adakah penggunaan bag  plastik menggambarkan  kesedaran seseorang  terhadap pencemaran alam  sekitar?  2.  Ø  Merangka Soalan Pencetus Idea  Apakah Soalan Pencetus Idea?  Berdasarkan  tema  atau  “idea  besar”  sesuatu  projek.  sebagai  rakan  kongsi  projek.    Projek  seumpama  ini  memerlukan  masa  yang  lebih  untuk  pelajar  membuat  persediaan  dan  penyelidikan.  pelajar  perlu  mengkaji  dan  mengusai  kriteria­kriteria  dalam  bidang saintifik.  Soalan  ini  memerlukan  pemeriksaan  yang  mendalam  sama  ada  memihak  atau  membantah  .  dan  fisiologi.  luas. 3.  Ciri­ciri Soalan Pencetus Idea · Provokatif · Soalan Terbuka (Open­Ended) · Mendalami sesuatu disiplin atau tajuk · Mencabar · Timbul dari delima kehidupan sebenar yang menarik minat pelajar · Selaras dengan kurikulum dan sukatan pelajar.  tetapi  juga  merangsang  mereka  mengemukakan  cadangan  penyelesaian  tentang  masalah  yang dihadapi  Soalan  ini  memerlukan  bukti  saintifik  dan  pertimbangan  profesional  berdasarkan  kriteria  dalam  bidang  biologi.  kimia.  Isu­isu · Terdapat  guru  yang  memilih  soalan  terbuka.  sediakan  soalan  pencetus  idea  dalam  bentuk  permasalahan  yang  tidak  mudah  diselesaikan  atau dijawab.  sama  ada  pakar  atau  wakil  komuniti.  tinjauan  perpustakaan. namun perancangan tambahan diperlukan.  1.    Penglibatan  orang  dewasa  boleh  menambahkan  kedalaman  dan  minat  terhadap  projek.Koleksi maklumat/data · Umumnya  pelajar  terlibat  aktif  di  lapangan  seperti  temu  bual.  Di  samping  itu.    Untuk  menjawab  soalan  ini.    Aktiviti­aktiviti  ini  memerlukan  masa  dan sering berlarutan.

  prinsip  utama  dan  perbendaharaan  kata  sesuatu  tajuk.  Soalan Pencetus Idea ­ Timbul  dari delima kehidupan sebenar  yang menarik minat pelajar · Bagaimana untuk  memastikan penguat kuasa  alam sekitar benar­benar  menjalankan tugas dengan  berkesan?  6.  Soalan Pencetus Idea ­ Selaras  dengan kurikulum dan sukatan  pelajar · Bagaimanakah aktiviti  manusia boleh  menyebabkan bencana  alam sekitar?  Ø  Merancang Penilaian  Penilaian dalam sesuatu projek perlu dirancang sebelum projek bermula.  Soalan  ini  menggalakkan  pelajar  untuk  meneliti  pelbagai  cadangan  hukuman  yang  berkesan  walaupun  akan  melibatkan  ahli  keluarga sendiri.    Namun  kemahiran  tidak  boleh  dinilai  melalui  ujian  bertulis  kerana  penguasaan  kemahiran  perlu  dipamerkan  melalui  tingkah  laku.    Adalah  penting  untuk  pelajar  menguasai  konsep. 55  Soalan 1  Soalan 2  .  atau  ujian.  Soalan  ini  menarik  perhatian  pelajar  terhadap  delima  dalam isu  penguatkuasaan  undang­undang  alam  sekitar  yang  tidak  berkesan  di  samping  mengemukakan  cadangan  untuk  mengatasi  masalah ini.sukan?  pelajar  juga  berpeluang  untuk  memberi  pendapat  berdasarkan  penaakulan sendiri.  Sejauh  manakah  pelajar  telah  menguasai  kemahiran  utama dalam projek?  Aspek kemahiran memainkan peranan yang penting dalam  menentukan  keberkesanan  sesuatu  projek.  4.    Penilaian  direka  bentuk  untuk  mengenal  pasti  sejauh  mana  pelajar  telah  melaksanakan  tugasan.  Amalan penilaian yang berkesan mempunyai ciri­ciri berikut: · Pelajar patut dimaklumkan tentang apa yang mereka perlu lakukan · Kriteria yang digunakan untuk menilai pencapaian pelajar  Sejauh  manakah  pelajar  menguasai  isi  kandungan  tajuk  projek?  Isi  kandungan  utama  boleh  dinilai  melalui  persembahan.  pameran.  Soalan Pencetus Idea ­  Mencabar · Apakah hukuman yang  setimpal untuk mencegah  tabiat merokok?  5.    Penilaian  pencapaian  atau  rubrik  digunakan  untuk  mengukur  kemahiran  yang  telah  dikuasai  dalam  sesuatu  projek.  Soalan  ini  membantu  pelajar  mencapai hasil pembelajaran yang  ditetapkan  dalam  kurikulum  mata  pelajaran Sains (Tahun 6) sekolah  rendah.

  Bahagian  ini  memberi  fokus  kepada  tugas  pemetaan  untuk  membantu  guru  menjadi  seorang perancang projek yang berkesan.Sejauh  mana  pelajar  mengaplikasikan  pengetahuan  dan  kemahiran dalam menyediakan hasil tugasan?  Dua aspek yang akan dinilai dalam projek: · Proses  o  Contoh:  menggunakan  rubrik  untuk  menilai  perkembangan projek · Hasil tugasan  o  Contoh:  bahan  bukti  atau  artifak  seperti  rekod  kajian.  memperuntukkan  masa.  dan  menyediakan  sumber.  Pemetaan  Projek  Struktur  Haha Tuju dan  Sokongan Rajah 2: Aspek Pemetaan Projek  Struktur:  Merancang  pengajaran  merupakan  amalan  biasa  bagi  seorang  guru.  dan  dokumen  lain  yang  menunjukkan  usaha  pelajar  dan  perkembangan  projek.  nota  temu­bual.  Perbezaan  di  antara  rancangan  mengajar  dan  pemetaan  projek  ialah  rancangan  mengajar  menekankan  hasil  pembelajaran.    Pemetaan  memainkan  peranan  penting  dalam  menentukan  keberkesanan projek.  Soalan 3  3 Langkah dalam Merancang Penilaian yang Berkesan: · · · Sesuaikan hasil tugasan dan pencapaian dengan hasil pembelajaran Tahu  apa  yang  hendak  dinilai  –  sediakan  kriteria  untuk  menilai  setiap  hasil dan pencapaian projek Menyediakan rubrik untuk menilai projek  Ø  Pemetaan Projek  Pemetaan  dalam  sesuatu  projek  merujuk  kepada  usaha­usaha  mengenal  pasti  keperluan  pengajaran  dan  pembelajaran.  Manakala  pemetaan  projek  yang  berdasarkan  reka  bentuk  UbD  mengikut  urutan  mengenal  pasti  hasil  pembelajaran à menetapkan bukti hasilan untuk dinilai à merancang aktiviti  P&P  56  . Pemetaan  projek  terdiri daripada dua aspek seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.    Guru  merancang  mengikut  urutan  menentukan  hasil pembelajaran à  merancang  aktiviti  P&P  dan  tugasan  à  menentukan  penilaian.  merancang  aktiviti.

57  .  Membiasakan  diri  dengan proses inkuiri di  samping  menstrukturkan  dan  membimbing  pelajar  melengkapkan  projek.    Kemahiran­kemahiran  tersebut dimantapkan melalui pengalaman. menentukan tempoh masa projek.  Guru  perlu  menyediakan  kit  pengurusan  untuk  menguruskan  PBL  supaya  projek  kekal  berfokus  dan  berjalan lancar.  Kemahiran Mengurus  Guru  perlu  memiliki  kemahiran  mengurus  supaya  boleh  merancang  dan  melaksanakan projek dengan berjaya. peranan guru berubah dari menyampaikan maklumat  kepada  menguruskan  proses  pembelajaran. dan  mengumpul sumber yang diperlukan untuk menyokong aktiviti P&P yang  kritikal dalam projek. Langkah penting dalam mengurus  projek: · Berkongsi matlamat projek dengan pelajar · Menggunakan kit penyelesaian masalah · Memantau projek · Merancang refleksi dan penilaian  Sebagai pemudah cara.  Langkah­langkah utama dalam menghasilkan perancangan projek yang  berkesan · Menguruskan tugasan dan aktiviti · Memulakan projek · Mengumpul sumber · Menyediakan Jadual Pelaksanaan  Ø  Mengurus Proses PBL  Pengurusan  berkesan  sesuatu  projek  membimbing  pelajar  mengurus  dan  bertanggungjawab terhadap kerja mereka. Kemahiran fasilitator diperlukan untuk  membantu  pelajar  melaksanakan  projek  sepanjang  proses  penemuan  dan  refleksi.Rancangan Mengajar  Pemetaan Projek (Reka Bentuk  UbD)  Mengenal pasti hasil  pembelajaran  Menentukan hasil pembelajaran  Merancang aktiviti P&P dan tugasan  Menetapkan bukti hasilan untuk  dinilai  Menentukan penilaian  Merancang aktiviti P&P  Hala Tuju dan Sokongan  Pemetaan membantu guru mengenal pasti kemahiran­kemahiran yang perlu  dikuasai dan ditunjukkan oleh pelajar.

  · Memurnikan Projek  Guru mungkin mempunyai projek yang telah dirancang dengan rapi dan teliti.  Rujukan:  McTighe.  Sama  pentingnya  melakukan  perkongsian  refleksi  dan  pendapat  di  akhir  projek  dalam kalangan pelajar. (2007).Washington. VA: Association for Supervision and Curriculum Development.  Oakland. (2004).  The Buck Institute for Education. J.  berkongsi  matlamat  projek  tersebut  dengan  pelajar. J.Apakah Pengurusan Berkesan?  Guru boleh memilih untuk membangunkan projek sendirian tanpa melibatkan  pelajar. Tucson. Understanding by design professional development  workbook. CA: Wilsted & Taylor. Alexandria. G. Ed. (2007). Sekiranya  guru  telah  merancang  sesuatu  projek  yang  baik.  Pelajar  diberi  pendedahan  bagaimana projek ini memberi manfaat kepada diri mereka. dan  komuniti.. sekolah. & Wiggins.). AZ: Author.).  Namun  pelajar  yang  terlibat  bersama  dalam  membangunkan  projek  mempunyai  keyakinan  diri  yang  tinggi  seperti  autonomi  dan  daya  tahan. (2005).  Berkongsi Matlamat Projek dengan Pelajar · Matlamat  projek  lebih  mudah  dicapai  sekiranya  projek  tersebut  mempunyai  kepentingan  dan  berkaitan  dengan  kehidupan  seharian  pelajar. & McTighe. Understanding by design (2  ed. (2003). G. Beyond the Three Rs: Voter Attitudes Toward  21st Century Skills. DC: Author.  nd  Wiggins. Alexandria.  namun  pelajar  boleh  memurnikan  perancangan  projek  berdasarkan  minat  mereka. VA:  Association for Supervision and Curriculum Development. 58  .  Lebih  baik  sekiranya  matlamat  projek  dikaitkan  dengan  masa  depan mereka.  Partnership for 21st Century Skills.  Salah  satu  strategi  berkesan  untuk  melibatkan  pelajar  ialah  berkongsi  matlamat  dan  konteks  projek  dengan  mereka  seawal  yang  mungkin.. Project based learning: A guide to standards­  focused project based learning for middle and high school teachers (2nd. Tough Choices or Tough Times:  The Report of the New Commission on the Skills of the American  Workforce.    Ini  boleh  dilakukan  melalui  perbincangan  atau  aktiviti  yang  sediakan.  National Center on Education and the Economy.

  Memandangkan  permasalahan  yang  dihadapi.1  Strategi.  Masalah  kemudahan  infrastruktur  kerap  dikaitkan  dengan  masalah  pembelajaran  murid­murid  di  daerah pedalaman.  Strategi  dalam  P&P  sekolah  pedalaman  perlu  dijuruskan  ke  arah  keberkesanan  proses  pengajaran  pembelajaran  di  sekolah  pedalaman  dengan  memberi  pertimbangan  kepada perkara­perkara berikut.1  PEDAGOGI BAHASA MELAYU SEKOLAH PEDALAMAN  Pengenalan  Pedagogi  Bahasa  Melayu  Sekolah  Pedalaman  bermaksud  Pendekatan  atau  kaedah  pengajaran  yang  disesuaikan dengan  murid­murid yang  belajar  bahasa  Melayu  di  daerah­  daerah  pedalaman.  maka adalah  perlu  guru­guru  pelatih  dalam  pelbagai  opsyen  yang  sedang  menuntut  di  IPGM  Sabah  dan  Sarawak  dibekalkan  ilmu  tambahan sebagai persediaan sebelum ditempatkan di sekolah pedalaman.  Sebagai bahasa rasmi dan bahasa pengantar di sekolah.  jauh  daripada  bandar­bandar  atau  pekan­pekan  yang  kemudahan  infrastruktur  terhad.  manakala  kemahiran  menulis  merupakan  kemahiran  bahasa  yang  sukar  dan  perlu  diajar  dengan  pendekatan  yang sesuai. · · · · · · Penentuan pendekatan berdasarkan objektif pengajaran Pemilihan kaedah dan teknik mengajar  berdasarkan pendekatan yang  ditentukan Menyusun pendekatan kaedah dan teknik mengajar Pengagihan masa setiap langkah Penggunaan bahan pelajaran mengikut keperluan kaedah dan teknik Pengurusan kelas mengikut pendekatan. mereka wajib menguasai bahasa  Melayu dengan baik.  Guru­guru  di  pedalaman  menghadapi  masalah  pengajaran  bahasa  Melayu  berpunca  daripada  guru  bukan  opsyen  mengajar  bidang  tersebut.  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran  Strategi merupakan rancangan sesuatu tindakan atau operasi yang  teratur.  5.  Pedalaman  bermaksud  daerah­daerah  yang  terpencil.  Strategi  pengajaran  dan  pembelajaran  sekolah  pedalaman  memberi  penekanan  kepada penguasaan  kemahiran­kemahiran asas bahasa iaitu: · · · Lisan (Mendengar dan bertutur) Membaca Menulis 59  . Guru­guru haruslah sedar bahawa kemahiran asas yang perlu diajar  dan  dikuasai  oleh  murid­murid  pedalaman  ialah  kemahiran  bertutur.UNIT 5:  5. Kaedah dan Teknik Pengajaran  a.  membaca dan menulis.  5.2  Aplikasi Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  Pedagogi  bahasa  Melayu  Sekolah  Pedalaman  perlu  diubahsuai bagi  memenuhi  keperluan  pembelajaran  dalam  ketiga­tiga  aspek  Kemahiran  Bahasa  Melayu  iaitu  kemahiran  Lisan. Pendekatan.  Kebanyakan  murid­murid  di  pedalaman pula adalah terdiri daripada mereka yang bukan penutur bahasa bahasa Melayu.2.

  Membaca:  Murid­murid  pedalaman  seharusnya  dapat  menguasai  bacaan  secara  mekanis  dengan cara dapat membunyikan sebutan vokal dan konsonan.  Anthony  (1963).  Pendekatan Pengajaran Pembelajaran  Mengikut Kamus Dewan (1998).  Murid­  murid perlu menguasai kemahiran pra tulisan dan penulisan mekanis. sebutan suku kata.Lisan (Mendengar dan bertutur)  Murid­murid sekolah pedalaman perlu dibimbing supaya dapat memahami apa yang  didengar  dan  memberi  maklum  balas/menjawab  dengan  betul  dan  tepat.  kaedah  merupakan  satu  set  siri  tindakan  guru  yang  sistematik  dengan  tujuan  mencapai  objektif  pelajaran  dalam  jangka  masa  yang  pendek.  Pendekatan untuk mengajar mendengar bertutur.  c.  Definisi Kaedah  Edward  M.  Secara  keseluruhannya.  Sewaktu  mereka  berlisan  atau  bertutur  mereka  sepatutnya  dapat  menggunakan  perbendaharaan kata yang tepat dengan sebutan yang betul.  b. konsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu.  Ini  adalah  sesuai  dengan  amalan  pedagogi  iaitu  belajar  daripada  dekat  kepada jauh dan daripada mudah kepada yang sukar. Kaedah ialah  satu  siri tindakan  guru  yang  sistematik  untuk  mencapai objektif  pelajaran  spesifik dalam  jangka  pendek. dan ayat dengan betul. membaca dan menulis  Pendekatan  mengajar  bahasa  Melayu  sekolah  pedalaman  perlulah  mengambil  kira  latar  belakang  kehidupan  murid­murid  di  sekolah  dan  alam  sekitar  perkampungan  mereka.  Kaedah mengajar bahasa melayu juga perlu disesuaikan mengikut keperluan murid­  murid di sekolah pedalaman.  frasa.  Kaedah  mengajar  ialah  cara  mendekati  sesuatu  objektif  pelajaran  dengan langkah­langkah penyampaian yang tersusun. pendekatan merupakan cara atau langkah­langkah  yang  diambil  bagi  memulakan dan  melaksanakan  sesuatu  tugas. berlandaskan  suatu pendekatan yang dipilih. terbentuk dalam satu set prosedur yang tersusun.  Kemahiran asas membaca ini boleh membantu kanak­  kanak pedalaman untuk membaca dan memahami ayat atau petikan yang diberikan.  Menulis:  Murid­murid  pedalaman perlu diajar  teknik  menulis dengan  cara  yang  betul  supaya  setiap  huruf  yang  ditulis  menunjukkan  konsonan  dan  vokal  yang  sebenar.  Kaedah Pengajaran Pembelajaran  Kaedah ialah cara atau peraturan untuk  melaksanakan  sesuatu.  Dengan  perkataan  lain pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan  untuk mencapai objektifnya.  Kaedah­kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa  Melayu yang boleh diaplikasikan adalah seperti berikut: 60  . misalnya objektif  pelajaran  yang  ditentukan  untuk  pengajaran  dan  pembelajaran.  Di dalam  konteks  pendidikan.  berpendapat  bahawa  kaedah  merujuk  kepada  satu  ikhtiar keseluruhan.

  klausa dan ayat dalam bahasa tempatan dan bahasa Melayu.1  Kemahiran Lisan  Konsep kemahiran mendengar  Proses melibatkan dua peringkat  i.  Teknik Pengajaran Pembelajaran  Teknik  mengajar  boleh  ditakrifkan  sebagai  kemahiran  atau  kecekapan  guru  digunakan  untuk  mengelola  dan  pelaksanaan  kaedah  mengajar  dalam  sesuatu  aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah pedalaman.3  Kemahiran Lisan.  guru­guru  haruslah  melaksanakan  aktiviti­aktiviti  fizikal. menyebut bahasa Melayu dengan bahasa tempatan.  5.  murid­murid  hendaklah  didedahkan  dengan  kemahiran  Pra  tulisan.  Peringkat  memahami  bunyi  bahasa  yang  bermakna  seperti  perkataan.  Peringkat menerima dan membezakan bunyi­bunyi bahasa yang  hampir  sama  Contohnya.  Antara teknik­teknik pengajaran ialah: · Teknik  simulasi:  main  peranan  dan  lakonan  antara  penduduk  kampung    dalam  aktiviti harian mereka.  ii.Kemahiran Lisan:  Kaedah Audio­Lingual  Kaedah Dengar dan Sebut  Kaedah Askar/tentera  Kaedah Oral­Aural (dengar tutur)  Kaedah terus  Kemahiran Membaca:  Kaedah Abjad  Kaedah Fonik  Kaedah Pandang Sebut  Kaedah Campuran  Kemahiran Menulis:  Dalam  kemahiran  menulis  di  sekolah  pedalaman.  Untuk  membolehkan  murid­murid  itu  mempunyai  kesediaan  menulis.    Kemahiran­kemahiran  dalam  penulisan  mekanis  dimulakan  apabila  murid­  murid telah melalui latihan intensif dalam kemahiran pra tulisan. 61  .  d.  frasa. · Teknik  lawatan  sambil  belajar  :  Melawat  kebun  atau  dusun  di  sekitar  kawasan  kampung.3. Membaca dan Menulis  5. · Teknik tunjuk cara : Demonstrasi berkaitan membuat pekerjaan seni pertukangan  dan anyaman kepada rakan · Teknik  perbincangan  :  Membincangkan  masalah­masalah  kampung  dengan  rakan­rakan · Teknik kerja kumpulan: perbincangan menyiapkan pekerjaan di kampung · Teknik penyelesaian masalah : masalah­masalah yang dihadapi semasa musim  kemarau atau musim banjir.

· Alat­alat mengajar moden seperti alat rakaman digunakan. budaya  masyarakat setempat. u sebagai o dalam pulau – pulou). c sebagai s dalam kacang –  kasang) dan masalah penyukuan seperti : karabau untuk suku kata kerbau. · Pelajar  diajar  untuk  menggunakan  bahasa  dan  bukan  diajar  tentang  pengetahuan bahasa. · Untuk memahami bunyi bahasa setempat .  5.  Prinsip­prinsip : · Bahasa adalah pertuturan bukan penulisan.  bahan dan teknologi.1  Kemahiran mendengar  Kemahiran mendengar dan bertutur sekolah pedalaman dibahagikan kepada  beberapa kaedah.  Peringkat Kedua · Pemahaman bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan. · Bahasa berbeza antara satu sama lain. · Bahasa ialah apa yang dipertuturkan oleh penutur natif. iaitu;  Kaedah Dengar  dan Sebut  Kaedah Askar / Tentera Kaedah Kemahiran  Mendengar dan  Bertutur  Kaedah Audio­  lingual  Kaedah Terus  Kaedah Oral /  Aural (dengar ­  tutur)  a. Contoh:  Murid­murid dari suku Dusun di Sabah kerap menyebut huruf z sebagai j dalam  (Zainal – Jainal).  Kaedah Audio­lingual  Pengenalan: · Kaedah ini berdasarkan kaedah terus dengan pembaharuan dari segi teknik.  seperti  fakta  dan  budaya  bahasa  setempat yang didengar serta bagaimana bahasa digunakan  o  Pengetahuan tentang bahasa tempatan berlakunya pertuturan yang didengar  dan pengetahuan tentang sistem bahasa. · Lebih mementingkan penggunaan bahasa daripada huraian bahasa. · Bahasa merupakan satu kebiasaan atau kelaziman.1. perlu memiliki unsur­unsur  kefahaman berikut:  o  Pengetahuan  yang  ada  pada  pendengar.3.Peringkat Pertama · Pelajar dapat menerima dan membezakan bunyi­bunyi bahasa yang hampir  sama bunyinya.  62  . pengalaman.

 bertutur.  guru  perlu  mengadakan  latihan  tubi  fonologi dan pola­pola ayat. · Setelah  menguasai  sebutan.Objektif: · Membolehkan  murid­murid  memperkembangkan  keempat­empat  kemahiran  bahasa iaitu  mendengar. · Guru  bahasa  harus  peka  tentang  aspek­aspek  gangguan  daripada  bahasa  ibunda dan dialek tempatan murid­murid pedalaman.  Prosedur Pengajaran seperti dalam langkah­langkah berikut: · Murid­murid  belajar  bertutur  dengan  betul  menurut  contoh  yang  diperdengarkan. · Dialog  yang  diperdengarkan  itu  perlu  dipelajari  oleh  murid­murid  melalui  proses meniru dan menghafal. · Murid­murid kemudian membaca dan menulis tentang perkara yang didengar  dan dibaca. · Pada  tahun  1964  Wilga  M. · Sesuai  untuk  murid­murid  pedalaman  kerana  pada  dasarnya  mereka  suka  meniru dan menghafal bahasa.  Pelaksanaan: · Pengajaran dan pembelajaran bahasa dijalankan secara lisan. murid­murid  dilatih  tubi untuk berdialog.  manakala  pada  tahap  kedua  adalah  untuk  latihan  membaca  dan  menulis  dan  hanya  dilakukan  apabila  murid  sudah  menguasai bahasa lisan.  dan  menulis  tetapi  keutamaan  lebih kepada kemahiran mendengar dan bertutur. · Bagi  mengatasi  gangguan  tersebut. 63  . · Mengadakan  aktiviti  bahasa  yang  sebenar­benarnya  sama  ada  bahasa  harian di sekolah. dan di rumah . · Membolehkan  murid­murid  memahami  kebudayaan  asing  melalui  amalan  bahasa.  Kaedah Dengar dan Sebut  Pengenalan: · Dicipta  berdasarkan  teori  bahasa  yang  berpendekatan  empirisis  yang  diutarakan oleh Leonard Bloomfield.  Aktiviti  latih tubi pola­pola ayat dijalankan selepas aktiviti berdialog. · Murid  diajar  dan  digalakkan  menggunakan  bahasa  dengan  betul  melalui  model atau contoh yang baik.  Pada tahap pertama kaedah ini adalah untuk melatih kefahaman mendengar dan  bertutur  dalam  bahasa  sasaran.  Rivers  telah  menjadikan  kaedah  tersebut  lebih  konkrit  dan  memasukkan  teori  Skinner  (khususnya  dalam  aspek  pelaziman  dan latihan) untuk membentuk perlakuan bahasa yang betul.  Kelebihan: · Kaedah ini  berjaya menghasilkan  murid­murid  yang  mahir  dalam  kemahiran  lisan bahasa Melayu.  membaca.  Cara Pelaksanaan di sekolah pedalaman: · Kaedah  ini  dimulakan  dengan  aktiviti  mendengar  dialog  dalam  bahasa  Melayu yang disampaikan oleh penutur natif.  b.

· Kaedah ini menjadikan pelajar­pelajar patuh mengikut atau meniru guru. · Ia menekankan ‘oral skill’ dan baik pada permulaan pelajaran.  baik  dalam  sebutan  mahupun dalam bidang memahami bahasa itu. · Objektif bagi kaedah ini ialah sebutan penutur jati bahasa itu. · Kaedah ini juga  membolehkan pelajar­pelajar untuk  memahami  kebudayaan  asing melalui pengalaman dalam bahasa.  menggunakan  soalan­soalan mudah.  Kaedah Oral – Aural (dengar – tutur)  Pengenalan · Kaedah  ini  menggunakan  dialog  untuk  dihafaz  dan  diikuti  ‘mimicry’  (ajukan). menyoal antara satu sama lain. kemahiran lisan adalah menjadi tumpuan utama.Kaedah ini bermula dengan sebutan lisan.  Kebaikan · Kaedah ini adalah kaedah ‘semula jadi’ atau ‘natural method’. · Kelas  dibahagikan  kepada  dua  dan  masing­masing  menyoal  di  antara  satu  sama lain. Pelajaran  hendaklah  mencapai  peringkat  kemahiran  bahasa  yang  sama  dengan  pengguna­pengguna  dan  penutur  jati  bahasa  itu. · Bahan  pita  rakaman  boleh  digunakan  sepenuhnya.  lebih­lebih  lagi  jika  gurunya bukan penutur jati bahasa yang diajar itu. menggunakan skrip.c.  Tujuan · Untuk  membolehkan  pelajar­pelajar  memperkembangkan  keempat­empat  kemahiran berbahasa (mendengar. membaca dan menulis). Tulisan tidak dipentingkan. · Kaedah ini menggunakan teori behavioris atau tanggapan bagaimana kanak­  kanak mempelajari bahasa mereka dengan cara semula jadi. · Menyediakan  kumpulan  10  orang. bertutur.  mendengar  pembacaan. 64  . · Kaedah ini amat sesuai untuk mengenalkan nahu dan perbendaharaan kata. mimik dan hafazan. · Kaedah yang digunakan adalah sama dengan kaedah terus di mana latih tubi  dipergunakan  dengan  sehabis­habisnya  melalui  instruktor  yang  terdiri  dari  penutur jati. · Penyelia  latih  tubi  berjalan  ke  tiap­tiap  kumpulan  dan  membetulkan  atau  membaiki bunyi setiap sebutan. · Latih  tubi  dan  dialog  dijalankan  dalam  cara  realistik  dengan  perhatian  terhadap intonasinya yang betul.  Kaedah Askar / Tentera  Pengenalan · Dalam kaedah ini.  d. · Senarai yang disediakan diulang beberapa kali secara beramai­ramai. · Pelajar berpasang­pasangan.  Cara Pelaksanaan di Sekolah Pedalaman: · Latih tubi.

  o  Sebutan  yang  betul  diutamakan  dan  oleh  kerana  itu  kaedah  ini  memerlukan pengetahuan ilmu fonetik.  Cara Pelaksanaan di Sekolah Pedalaman · Pelajaran bahasa dimulakan dengan cara menghubungkan murid­murid terus  kepada bahasa Melayu.  Asas Kaedah Terus · Perhubungan  secara  langsung  antara  perkataan  dengan  benda  atau  ayat  dengan fikiran atau di sebaliknya.  kemudian  murid­murid  diminta  menyebut  rangkai  kata  selepas  model sehingga sebutan mereka menjadi lancar. · Kalau  terdapat  kesalahan­kesalahan  yang  dilakukan.  o  Harus  mempelajari  sesuatu  yang  mudah  terlebih  dahulu  dan  kemudian  bergerak kepada yang lebih rumit.  o  Murid­murid dihubungkan terus dengan bahasa yang hendak diajar.  murid­murid  akan  diperbetulkan dan mereka diminta mengulang sebutan yang betul itu.  kemudian  dipecahkan  kepada beberapa kumpulan kecil. · Pengajaran  berpandukan  kepada    lunas­lunas  kanak­kanak  mempelajari  bahasa kandung mereka iaitu :  o  Mengutamakan  bahasa  lisan.  kemahiran  mendengar  harus  mendahului  kemahiran bertutur. · Di  peringkat  awal  mereka  berlatih  bersama­sama.  Kebaikan · Kaedah  ini  sangat  sesuai  untuk  mempelajari  bahasa  kerana  sifatnya  sama  dengan cara kanak­kanak menguasai bahasa kandung mereka. · Pengajaran secara terus memudahkan pencapaian tingkatan serta merta dan  murid­murid  dapat  menggunakan  bahasa  itu  secara  aktif  dan  seterusnya  membolehkan mereka cepat dapat bertutur dengan lancar dan fasih. · Pengajaran  harus  dikaitkan  dengan  pengalaman­pengalaman  yang  telah  sedia ada. · Membolehkan  kanak­kanak  menguasai  keempat­empat  kemahiran  berbahasa  itu  secara  berkesan  dan  membolehkan  mereka  menggunakan  bahasa yang dipelajari itu di dalam masyarakat berkenaan.  o  Harus mempelajari sesuatu secara keseluruhan.Cara Pelaksanaan di Sekolah Pedalaman: · Pelajaran dimulakan dengan dialog tertentu. · Harus  timbulkan  perasaan  ingin  tahu  kanak­kanak  melalui  soalan­soalan  yang telah dirancang.  Kaedah Terus  Pengenalan · Kaedah yang mengutamakan prinsip­prinsip psikologi kanak­kanak.  e.  o  Tidak  mempelajari  sebarang  undang­undang  tentang  bahasa  yang  hendak dipelajari. · Bila  murid­murid  telah  mencapai  kebolehan  untuk  menghasilkan  sesuatu  struktur.  baharulah  mereka  diberi  teks  yang  merupakan  kesimpulan  am  daripada pola­pola struktur yang telah diubah.  o  Ulangan dan Pengukuhan harus diperbanyakkan. 65  . · Guru  mendengar  sebutan  penutur  jati  atau  sebutannya  sendiri  melalui  pita  rakaman.

  o  Dengan menjelaskannya dalam ayat­ayat.  o  Mengaitkan perkataan­perkataan atau ayat­ayat dengan gambar.  rangkai  kata  dan  ayat  dalam  pertuturan · Bertujuan agar setiap butiran kata difahami dengan tepat dan betul · Dapat dicapai dengan banyak latihan mendengar.  vi.  o  Dengan menggunakan aksi atau lakonan.  Mendengar dengan beremosi · Murid  mahir dalam bahasa yang dituturkan · Mereka boleh mendengar.  Mendengar secara kritikal · Kemahiran mendengar tahap tinggi · Berupaya memilih dan menentukan perkara yang benar dan palsu 66  iii.  v.· Segala  makna  perkataan  yang  tidak  difahami  oleh  murid­murid  dijelaskan  oleh guru dengan cara berikut :  o  Mengaitkan perkataan atau ayat dengan benda yang sebenar.  o  Menggunakan perkataan seerti atau berlawan. lukisan atau sebagainya.  o  Memberi huraian atau cerita. · Murid­murid dapat menguasai sistem bahasa yang didengarnya.  Berpusatkan kefahaman makna secara terperinci  b. · Dilakukan melalui aktiviti mendengar secara kritis dan logis.  .  Menekankan latihan mendengar bahasa Melayu yang dituturkan  Latihan berpusatkan kefahaman · Mendengar arahan · Menjawab soalan kefahaman · Mendengar mendapatkan maklumat · Membuat ringkas · Menyelesaikan masalah  ii.  Mendengar Secara Ekstensif · Bertujuan meluaskan penguasaan keseluruhan bahasa Melayu.  Mendengar Secara Aktif · Mendengar dengan melakukan tindak balas dan bersifat dua hala.  Mendengar Secara Intensif · Dilakukan  melalui  latihan  dan  aktiviti  formal  dengan  pengawasan  guru. rajah­  rajah.  iv. memahami dan bertindak balas · Berlaku kerana ujaran itu membawa makna  Mendengar secara berhati­hati · Mendengar dengan teliti dan bersungguh­sungguh · Perlu  menumpukan  kepada  kata. · Dibahagikan kepada dua jenis;  a.  Peringkat mendengar bagi murid­murid sekolah pedalaman  i. · Mampu melatih murid memberi pandangan dan pendapat. · Tindak  balas  berlaku  mengikut  bentuk  dan  jenis  ujaran  yang  didengar.  f.

 membuat sesuatu dan sebagainya.  Kemahiran mendengar adalah latihan adalah kemahiran yang dianggap  dinamik dan aktif.  Setelah  muri­murid  dapat  mendengar  dan  menanggapi  apa  yang  didengar  baru  mereka  dibawa  mendengar  bahagian­bahagian tertentu lebih kursus dan terperinci.  Murid­murid  mempunyai  kebolehan  memahami  lebih  tinggi  berbanding  kemahiran  bertutur  atau  menulis. Latihan yang dirancang berteraskan sesuatu tugasan  yang  boleh  membawa  kepada  sesuatu  aktiviti  tertentu.  Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan bersama  kemahiran yang  lain.  Guru  perlu  berfikir  bagaimana  cara  membolehkan  murid  bertindak balas seperti aksi.  Sesetengah  murid  mungkin  memahami  sesuatu  petikan  tetapi  sukar  menjawab  soalan  yang  dikemukakan  dalam  ayat  yang gramatis. iaitu kemahiran lain yang lebih berkesan.  5.  Kemahiran  ini  dikaitkan  dengan  kemahiran  yang  lain  seperti  bertutur.  membaca  dan  menulis.  3.  menunjukkan aksi.  Pelbagai  tugasan  yang  mencabar  perlu  disediakan.  Fizikal  Jantina  Status Sosioekonomi  Gangguan Bunyi  Mental  h. sesuai serta memberi kesan yang lebih baik.  contohnya tugasan itu biar berupa beberapa masalah dan murid diminta 67  .  Pilih  aktiviti  yang menarik.  2.  Prinsip­prinsip pengajaran kemahiran mendengar  1.  Aktiviti  mendengar  diikuti  oleh  aktiviti  lain  seperti  melakukan  sesuatu.  Sebahagian  pula.  4.  2.  Pada  awal  pengajaran.  Kemahiran  mendengar  hendaklah  dijalankan  berperingkat­peringkat  dan  dirancang  dengan  baik.  5.  Guru  perlu  ingat  supaya  jangan  terlalu  ghairah  untuk  menjalankan  aktiviti  mendengar  sehingga  boleh  membebankan  murid.  murid  tidak  diminta  mendengar  sahaja  tanpa  memberitahu  apa  yang  didengar.  memahami  apa yang didengar tetapi tidak mengaitkan isi penting yang ada dalam  petikan.  Dapat  menentukan  kesahihan  fakta  dan  menyedari  kelemahan  bahasa Perlukan berfikir secara kritis dengan memberi latihan secara intensif  Mendengar dengan pengamatan · Berlaku  kepada  murid­murid  yang  mencapai  tahap  berfikir  secara  kritikal · Mendengar dengan berasaskan pengalaman · Ujaran perlu ada kaitan dengan pengalaman pendengar  g.· · vii.  Peruntukan  masa  yang  lebih  diberikan kepada aspek lisan.  4.  kemahiran  mendengar  haruslah  dijalankan  dengan  memberi  latihan  mendengar  secara  keseluruhan  dahulu.  3.  Faktor­Faktor Mempengaruhi Kemahiran Mendengar  1.  6.  Motivasi  adalah  penting  untuk  meningkat  minat  mendengar  dalam  kalangan  murid.

  Beberapa konsep pertuturan; · Pertuturan ialah gabungan bunyi­bunyi bahasa yang dilafazkan.  Konsep bertutur  Sebagai seorang guru haruslah melatih murid­murid di sekolah pedalaman untuk  berkomunikasi  dengan  baik.  Bertutur  ialah  kegiatan  melafazkan  bunyi­bunyi  yang  dilahirkan  daripada  alat­alat  sebutan  atau  dikenali  juga  sebagai  artikulator. · Individu  lebih  banyak  belajar  bertutur  melalui  pengalaman  daripada  kecerdasan  otaknya.1.  Bahan  seperti  ini  boleh  dijadikan  bahan  penggalak.  Arahan  dan  soalan  diberi  sebelum  murid  mendengar  supaya  mereka  menumpukan  sepenuh perhatian kepada apa yang diperlukan. · Aspek­aspek penting dalam kemahiran bertutur; 68  . · Pengucapan yang berunsur sosial dan bermoral.  Bertutur  merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa dan berlaku pada  peringkat produksi.  5.3. · Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek  fonologi.  8. · Kemahiran menyebut atau mengajuk bunyi dan suara.  Bahan  yang  digunakan  oleh  guru  untuk  mengukuhkan  kemahiran  mendengar  murid­murid  hendaklah  daripada  bahan  sedia  ada.mendengar  dan  menyelesaikannya. · Bercerita  sebagai  cara  untuk  menyampaikan  pengalaman  dan  perasaan  individu.  Guru  harus  memberi  peluang  kepada  murid  berlatih  mendengar  sebanyak­sebanyaknya untuk mewujudkan keyakinan. intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain. struktur.  Ini  sebagai  persediaan  murid–murid  menghadapi  masyarakat  luar  dan  berurusan  rasmi. Ia berlaku setelah si penutur itu  dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya.  Bertutur  merupakan  satu  cara  berkomunikasi  yang  kompleks  dan  melibatkan  proses  mental  yang  menggerakkan  alat  pertuturan  untuk  mengeluarkan  bunyi  bahasa  yang  bermakna.  Berikan    murid  soalan  terlebih  dahulu  sebelum  mereka  mendengar  rakaman  tersebut.  7.  9.2  Kemahiran Bertutur Di Sekolah Pedalaman  a.  Murid    berasa  puas  jika  dapat menggunakan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian  mereka. · Berita  dan  laporan  iaitu  kemahiran  melahirkan  semula  pengalaman  dan  pengamatan  secara lisan dalam struktur ayat dan frasa yang baik.  Tugasan  yang  berbentuk  latihan  kefahaman memerlukan murid menjawab soalan daripada petikan tidak  begitu digalakkan. · Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. · Perbincangan  dan  perbahasan  iaitu  kemahiran  mengeluarkan  pendapat  di  samping · mempertikaikan pendapat orang lain secara serentak.  Guru  hendaklah  mengelakkan  diri  daripada  menyoal  murid  setelah  mereka  mendengar  rakaman.

· Membuat ayat­ayat daripada gambar sekitar sekolah atau kampung.  guru  haruslah  memastikan  murid­murid  pedalaman  boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. · Menunjukkan  arah  tempat­tempat  menarik  di  sekeliling  mereka  dengan  mudah. persekitaran. · Memberi komen secara mudah.  Dalam  menguasai  kemahiran  tersebut. ibu bapa dan sebagainya. · Menyoal  dan  menjawab  soalan­soalan  berhubung  dengan  peribadi  seseorang · bersekolah. · Menyoal soalan­soalan mudah berdasarkan situasi tertentu. · Membina soalan untuk mencari maklumat berkaitan sekeliling mereka.(a) Sebutan  (b) Tekanan  (c) Mora (panjang­pendek)  (d) Jeda (persendian)  (e) Intonasi  (f) Nada  (g) Tatabahasa  (h) Kelancaran  (i) Kefasihan  (j) Laras bahasa  b.  intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. ibu bapa. · Bertutur secara bertatasusila dengan rakan dan orang di sekeliling mereka. · Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar bersiri · Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. · Memberi ucapan pendek dan mudah. · Menyoal untuk mendapatkan maklumat. · Membuat ayat­ayat mengenai diri sendiri.  Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid; · Menyebut dengan jelas perkataan bahasa Melayu standard.  c. rakan. guru.  Aktiviti bagi peringkat pertengahan: · Membuat deskripsi tentang objek atau gambar.  Tujuan bertutur  Kemahiran  bertutur  diajarkan  di  sekolah  pedalaman  untuk  membolehkan  murid  bertutur  dan  mengeluarkan  buah  fikiran  dengan  menggunakan  bahasa  yang  sesuai  dalam  pelbagai  keadaan  perhubungan  seperti  perbualan  dengan  rakan­  rakan. 69  . · Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan  situasi. · Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi berdasarkan perkara atau  peristiwa di sekitar mereka. · Memberi arahan. di rumah. · Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu.  Peringkat­Peringkat Kemahiran Bertutur  Aktiviti yang boleh dijalankan pada peringkat awal ialah: · Mengajuk perkataan dan ayat­ayat yang didengar. · Bertemu ramah dengan penduduk kampung. · Bertindak terhadap soalan­soalan mudah.

  Nyatakan teknik­teknik yang sesuai dan bahan bantu yang digunakan dalam  satu sesi pengajaran dan pembelajaran.g  hingga k. budi dan sebagainya.  dada.  5.l hingga p. kaedah abjad dan kaedah fonik.a.  1.3. · Setelah  murid  diperkenalkan  huruf  vokal  asas  a. dan r hingga z.  yang  susah  membaca. dahi. Perkataan­perkataan  dieja  mengikut  nama  hurufnya  dan  kemudian  disebut  perkataannya.Soalan Tugasan  Murid­murid  pedalaman  didapati  menghadapi  masalah  dalam  kemahiran  Lisan bahasa Melayu.  Nyatakan cara­cara memperbaikinya. · Menganal  dan  menghafal  huruf  kecil  dan  besar  serta  menghafal  nama­  namanya.  3.  4.  Terdapat  juga  ramai  kanak­kanak  yang  tidak  boleh  membaca. t.  Bagaimana mengesan daerah­daerah kelemahan lisan murid­murid?  2. Mengeja perkataan­perkataan itu. b. a. u = batu. iaitu secara huruf satu demi satu.  b. misalnya  disebut;  b. cucu. Kaedah ini disebut juga sebagai kaedah  huruf dan kaedah mengeja. misalnya:  ba  bi  bu  ca  ci  cu  da  di  du  ha  hi  hu  ja  ji  ju · · · Daripada  suku kata itu dibentuk perkataan mudah  seperti baca. babu.  Nyatakan  bahan  bantu  Mengajar  (BBM)  yang  sesuai  digunakan  dalam  pengajaran lisan (mendengar dan bertutur). 70  .i    dan  u  dan  daripadanya  dibentuk  suku  kata  untuk  membentuk  perkataan.  tidak  mahir  membaca  dan  tidak  suka  membaca.  iaitu  dengan  menggabungkan huruf­huruf konsonan.  Situasi  inilah  akan  menyulitkan  pengajaran  guru.  Kaedah Abjad · Kaedah  abjad  merupakan  satu  kaedah  yang  telah  lama  diamalkan  oleh  kebanyakkan guru bahasa di sekola. u = babu.  iaitu  huruf­huruf  kecil    a  hingga  f  .2  Kaedah Membaca Sekolah Pedalaman  Sesunggguhnya bukan semua kanak­kanak pedalaman dapat menguasai kemahiran  membaca  dengan  mudah.  Terdapat  pelbagai  kaedah  yang  boleh  digunakan  untuk  mengajar  kanak­kanak  pedalaman  membaca  antaranya  ialah; kaedah pandang dan sebut. · Mengikut kaedah ini murid­murid diperkenalkan dengan huruf­huruf yang ada  di  dalam  sistem  ejaan  bahasa  Melayu.  a.

 “kh”. u (uh) = tu  ba + tu = batu 71  .  Kaedah Fonik · Murid­murid diperkenalkan dengan bunyi huruf bukan nama huruf. Oleh kerana sistem ejaan  bahasa  Melayu  bersifat  fonemik. “susu” dan sebagainya.  mereka akan dapat menyebutnya dengan sebutan yang betul. i = budi  atau secara suku kata. iaitu  cu. · Gambar­gambar disediakan juga bagi kaedah ini dengan padanan huruf. lambang “S” diperkenalkan dengan bunyinya “sss”.  kemahiran  membaca  dalam  kalangan  murid­murid  diasaskan pada pengenalan huruf dan  suku kata. u. Apabila  mereka  sudah  menguasai  kemahiran  ini  dengan  baik. · Membunyikan  huruf­huruf  dahulu.  iaitu  setiap  huruf  atau  lambang  mewakili  satu  bunyi  yang  tertentu  dan  keadaannya  pula  tetap. “gh” dan “sy”.  lambang  “b”  dengan bunyi “beh” dan seterusnya. a (ah) = ba  t (teh). ci = cuci  ba. · Lambang­lambang itu tidak diperkenalkan bunyinya sahaja.  maka  apabila  murid­  murid bertemu dengan apa jua suku kata (gabungan beberapa bunyi/ huruf).  misalnya ba.  hanya  dilambangkan oleh huruf “e”. ca = baca  sa. · Menggabungkannya bunyi huruf­huruf yang lain untuk membentuk suku kata  dan perkataan.  lambang  “t”  dengan  bunyi  “teeh”. lambang  “a”  dengan  bunyi  “aaaa”.  · · b. Dengan  demikian  mereka  akan  boleh  membaca apa  sahaja  perkataan  atau  ayat­ayat  yang  dihadapkan  kepada  mereka  walaupun  mereka  tidak  memahami makna perkataan­perkataan. · Kanak­kanak  membunyikan  sukukata  yang diwakili  oleh  dua  lambang  bunyi  seperti “ng”. ya = saya · Kebaikannya  ialah. “ny”. · Begitu  juga  dengan  bunyi  [ә]  dan  [e]  yang  di  dalam  tulisan.  lepas  itu  menjadikannya  suku  kata  dan  akhirnya perkataan. tang. · Bunyi­bunyi itu kemudiannya dicantumkan menjadi suku kata dan perkataan. · Murid  pada  mulanya  diajarkan  dengan  bunyi­bunyi  yang  tidak  bermakna  tetapi  ia  boleh  menanamkan  asas  yang  kukuh  kepada  kanak­kanak  untuk  mengenali  bunyi­bunyi  yang  dilambangkan  oleh  huruf­huruf  dalam  sistem  ejaan.  misalnya “satu” (gabungan bunyi “sa” dan “tu”) “batu”. Misalnya.  masalah  membaca tidak lagi.b. · Sebagai contoh.  b (beh). · Membunyikan  suku  kata  dan  menyambungkan dengan suku  kata  yang lain. = batang. d.

Perkataan  ditulis  penuh adalah  difikirkan  lebih  bermakna  dari  pecahan  tiap­  tiap hurufnya. · Mencerakinkan perkataan menjadi suku kata. · Membaca ayat. · Walau bagaimanapun. · Kaedah  ini  timbul  sebagai  reaksi  kepada  kelemahan  kaedah  abjad. · Hanya  setelah  mereka  boleh  menyebut  perkataan. Perkataan seiring dengan gambar.  Cara menggunakan Teknik Pandang dan sebut. · Kemahiran  mengenal  lambang­lambang  yang  membentuk  perkataan  tidak  muncul dengan cepat. · Membolehkan kanak­kanak membaca perkataan­perkataan baharu walaupun  perkataan­perkataan itu di luar perbendaharaan kata mereka.  Kaedah ini mementingkan dua perkara: · Membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui  gambar.  Kaedah Pandang Sebut · · · · Dikenali sebagai kaedah “seluruh perkataan”. · Murid  cuba  mengenali  lambang­lambang  (abjad)  secara  keseluruhan.  barulah  mereka  mengenali  satu  demi  satu  akan  abjad­abjad  yang  membentuk perkataan­perkataan itu. Menjadi asas untuk mengajar murid­murid mula membaca. · Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.  rangkai  kata  atau  ayat.  Jadi. · Murid­murid  disuruh  menyebut  perkataan­perkataan  itu  dengan  mengenali  gambarnya sekali. Kanak­kanak membaca bukan berdasarkan lambang­  lambang  yang  membentuk  huruf  tetapi  berdasarkan  gambar.  murid­murid  memahami  apa  yang  mereka  baca  dan  ini  dapat  mengelakkan  mereka  daripada merasa bosan.  iaitu  lambang­lambang  yang  membentuk  sesuatu  perkataan  dan  untuk  boleh  membaca sebuah ayat pendek. kaedah ini ada juga kelemahannya.Kebaikannya · Membaca  dengan  kaedah ini  sesuai  dengan  bahasa  Malaysia kerana  suku­  suku kata yang hampir tetap bunyinya. · Murid­murid  cuba  mengenal  keseluruhan  lambang­lambang  itu  untuk  membaca.  yang  dianggap  tidak  bermakna  kerana  menekankan  penghafalan  huruf­huruf  dan  suku kata pada peringkat awal pembelajaran. 72  . · Mengenal  beberapa  puluh  ‘lambang  perkataan’  sebelum  boleh  membaca  ayat­ayat. · Kaedah  ini  dikatakan  lebih  bermakna  kerana  perkataan  yang  diperkenalkan  itu  secara  tersendiri  memang  bermakna. · Murid­murid diajar mengeja tiap­tiap perkataan.  c.  Dengan  kata  lain.  mereka  sebenarnya  menyebut  nama  gambar    (kerana  mereka  mengenali  benda  dalam gambar) bukan membaca apa yang tertulis mengenai gambar itu.  Cara pelaksanaan · Menyebut perkataan. · Murid diajar mengenal huruf­huruf.

· Selepas  kanak­kanak  menguasai  kecekapan  asas  ini. · Guru dapat melatih kanak­kanak membaca dengan sebutan dan rentak irama  ataupun alunan suara yang betul dari mulanya. · Tatacara pendekatan ini bolehlah dirajahkan seperti berikut:  KAEDAH PANDANG DAN SEBUT  (ayat/perkataan)  KAEDAH SUKU KATA  Kaedah Sokongan KAEDAH HURUF/ BUNYI  73  . Setelah mengecam. · Selepas itu barulah bacaan mekanis. · Seterusnya  kanak­kanak  diminta  mengecam  ayat­ayat  yang  pendek  dan  mudah  dengan  tidak  mengeja  satu­satu  perkataan  yang  terkandung  di  dalamnya.  kanak­kanak  akan  didedahkan  pada  bahan  bacaan. penekanan adalah pada bunyi huruf itu.  serta  bentuk­  bentuknya. · Pengulangan serta latih tubi perlu diperbanyakkan.  Kaedah Campuran · Kaedah campuran yang memberatkan cerakinan. · Melibatkan pendengaran dan penglihatan.  Kelebihannya · Sesuai dengan kehendak ilmu jiwa kanak­kanak kerana mereka mempelajari  sesuatu secara keseluruhan kepada bahagian kecil dan menarik minat murid­  murid.  Dengan  itu  kanak­kanak    dari  mula mendapat latihan memaham apa yang dibaca oleh mereka. · Kaedah suku kata dan kaedah bunyi juga diperlukan sebagai sokongan bagi  menguatkan  pengecaman  bunyi­bunyi  huruf  dan  suku  kata.Prosesnya · Mengecam  dan  mengenal  perkataan  dengan  memandang  keseluruhannya  dan  terus  menyebut  perkataan  itu. · Kegiatan pramembaca adalah diperlukan pada peringkat awal. dan digalakkan  selepas bunyinya dikuasai. dan  pengenalan kepada nama huruf dibuat secara tidak langsung. · Waktu  membunyikan  suku  kata  hanya  bunyi  huruf  konsonan  awal  sahaja  yang  ditekankan  dan  seterusnya  digabungkan  dengan  bunyi  vokal  yang  mengikutinya. · Kaedah  ini  dari  awal  mementingkan  makna.  iaitu  menguasai  kecekapan  yang  mudah  kepada mereka. seterusnya hingga menjadi perkataan. · Dalam  pengenalan huruf­huruf.  Pada  peringkat  permulaan.  d.  perkataan­  perkataan yang disampaikan mengikut kaedah ini disertakan dengan gambar. kanak­kanak diminta terus membaca.

7. in + tan  1.8. ny. · Pengecaman simbol huruf­huruf diberatkan melalui penggunaan kaedah suku  kata dan kaedah huruf/ bunyi untuk pengecaman yang lebih teliti.5.Ciri­ciri · Bahan yang akan dibaca harus difahami dan sebutannya dibetulkan.9.  guru  tunjukkan  kad­kad  perkataan  dan  minta  murid membacanya.2.  Dua suku kata:  1.3.8.8.2.3. · Tunjukkan kad­kad suku kata satu persatu bagi perkataan tadi. · Tunjukkan kad perkataan baju dan minta murid sebut perkataan itu. amboi  Pengelolaan · Tunjukkan  gambar  (baju)  dan  minta  murid  menamakan. un + tung  1.1. 74  .2. · Gandingkan  kad  perkataan  baju  pada  gambar  tadi. Laut.7.1.2.2. minta murid menyebut (membaca) kad perkataan itu. mem + ba + ca  1.6.9.9.5.1. Buih.1.6.  Dua suku kata terbuka: ba + ju  1.7.  Dua suku kata  1.4.  Suku kata campuran:  1.  Dua suku kata terbuka bermula dengan vokal: i + bu  1.  1. gh.  Begitulah seterusnya dengan perkataan­perkataan lain. · Tanpa  menggunakan  gambar.8. · Peraturan  berikut  adalah  sesuai  bagi  menentukan  prinsip  pemilihan  bahan  bacaan itu. ng.  dan  minta  murid  sebut  perkataan tersebut. Terbuka + tertutup: bu + lan  1.  Dua suku kata tertutup: sam + pah  1. kain  1.3.8. · Bahan bacaan diperingkatkan mengikut senang susah.4.1. pe + rem + pu + an  1. · Aktiviti pengukuhan yang mirip kepada bahan yang dibaca untuk setiap murid  dijalankan.1. me + nga + nga  1.  Tiga suku kata terbuka: ke + ru + si  1.6. me + lu + kis  1. perlu mengikut prinsip daripada senang kepada  susah.2.9.  Bahan · Daripada segi bahan bacaan. taat  1. kh: nya + nyi  1.  kemudian  berbual  mengenainya dengan menyerapkan isi pengetahuan daripada mata pelajaran  alam dan manusia. · Pemilihan  perkataan  dan  benda­benda  di  sekeliling  yang  diketahui  oleh  murid. ber + la + ri  1. Terbuka yang menggunakan sy.  Dua vokal berganding termasuk diftong:  1. Terbuka + tertutup: kha + mis  1. Tertutup + terbuka: lam + pu  1. em + pat  1.7.  Dua suku kata bermula dengan vokal:  1.3. · Ketepikan kad gambar. Main.3.8. · Seluruh perkataan didahulukan untuk mengaitkan lambang  dan konsep.3.

· Guru membaca dan murid­murid mengikut. j(jeh)  =  ba(ba). · Guru memandu murid membaca secara individu bergilir­gilir. · Guru  berbincang  dan  bersoal  jawap  dengan  murid­murid  tentang  isi  bacaan  untuk  menguji kefahaman mambaca mereka (dilakukan secara  lisan dan bertulis).  Cara Melaksanakan Bacaan Mekanis · Guru  memberikan  satu  petikan  dalam  satu  masa  khas  untuk  bacaan.  Bacaan Mekanis  Tujuan Bacaan Mekanis  Membolehkan  membaca  dengan  cekap  dan  pantas  dengan  sebutan  dan  intonasi  yang  betul  serta  jelas.  sesuai dengan kebolehan dan umur murid.  ii. 75  . · Guru membaca sebagai contoh dan murid mengikut. b(beh).· · · Gandingkan  suku  kata  ba  +  ju  pada  kad  perkataan  baju  dan  minta  murid  menyebutnya dengan meneliti persamaan perkataan itu. Tunjukkan  semula kad perkataan baju dan minta murid­murid membacanya. Selain itu untuk melatih murid­ murid supaya  boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya dan melatih murid­  murid membaca senyap dan pantas untuk mendapatkan pengetahuan. Pecahkan suku kata tadi pada huruf­huruf dengan menggunakan kad lain dan  minta kelas membunyikan huruf­huruf itu –  a(a). · Guru  memberi  satu  petikan  dalam  satu  masa  khas  untuk  bacaan  dgn  kebolehan dan umur murid. · Bersoal  jawap  dan  membantu  murid­murid  dengan  perkataan  dan  rangkai  kata  yang  susah  sama  ada  dari  segi  sebutan  atau  makna  perkataan itu.  Selain  itu.  Jenis­Jenis bacaan  i.  Membolehkan  murid  tahu  menggunakan  tanda­tanda  baca  serta  tahu  berhenti  pada  tempat­tempat  berhenti  yang  betul. Cantumkan dengan  segera dan minta murid­murid membacanya. · Guru membaca sebagai contoh dan murid­murid pula menyemak bacaan  guru.  membolehkan  murid  membaca  dengan  irama  bacaan  yang  betul. ju(ju)  sebut  ( baju)  e. · Bersoal  jawab  dan  membantu  murid­  murid  dengan  perkataan  rangkai  kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan itu. Seterusnya  membolehkan  murid  mencapai  kemahiran  dan  kecekapan  membaca mekanis/bersuara. u(u).  Bacaan Mentalis  Tujuan Bacaan Senyap  adalah untuk melatih murid­ murid supaya boleh  membaca dengan sendiri .

  Bilakah masanya guru boleh menggunakan Kaedah bacaan mekanis dan bacaan  Mentalis dalam pengajaran kemahiran membaca?  3. murid­murid di sekolah pedalaman juga tidak terkecuali  daripada  menghadapi  masalah  kemahiran  menulis.Cara Melaksanakan Bacaan Senyap · · Bacaan ini adalah bacaan untuk kefahaman Bahan­bahan  yang  diajar  mestilah  berperingkat­peringkat  daripada  bahan­  bahan  yang  sedikit  dan  senang  kepada  bahan­  bahan  yang  banyak dan susah Guru  memberi  dan  menentukan  bahan  bacaan.  menyusun  dan  mengembangkan  idea  ke  dalam ayat dan perenggan yang efektif.  menyatukan.  Kaedah Pandang Sebut  d.  Ia  merupakan  bahasa  yang  tersusun  yang berupa rangkai­rangkai kata dan ayat­ayat. 76  .  Kaedah Abjad  b.3  Kemahiran Menulis Sekolah Pedalaman  Selain kemahiran membaca.  Senaraikan tujuan­tujuan dalam pengajaran dan pembelajaran bacaan?  5.  · · Soalan Tugasan  1. Jika  tulisan itu dibunyikan semua ia dikatakan bahasa. pengalaman.  Sebagai  seorang  guru  yang  bertanggungjawab dan berdedikasi harus melatih muird­murid supaya mahir menulis  dengan cantik .  pendapat.3. kemas dan teratur. (1981) menyebut:  Proses  memilih.  Semasa  pelajaran  diadakan guru membantu dan membimbing murid­ murid yang lemah. Guru  bersoal  jawab  dan  membincangkan  perkataan  dan  rangkai  kata  yang susah. (1988:178):  Tulisan ialah bahasa yang bertulis dengan lambang­lambang bunyi. Tulisan ialah alat untuk  melahirkan  fikiran  dan  perasaan. perasaan.D.  Menurut Walshe. R.  Kaedah Campuran  2.  Kaedah fonik  c.  Nyatakan aktiviti­aktiviti pembelajaran membaca yang sesuai dengan kaedah­  kaedah pengajaran membaca berikut:  a.  Menurut Kamaruddin Hj Husin. maklumat dalam bentuk tulisan untuk berhubung  dengan orang lain atau dengan diri sendiri.  Menulis  ialah  proses  merakam  atau  menghasilkan  bahan  yang  berbentuk  idea.

  ii.  ü  Murid­murid diajar oleh guru mengenai sub­subkemahiran tersebut.  Membuat rangka kasar mengenai topik yang hendak ditulis. * Berdasarkan daripada pernyataan tersebut.  iv.  a.  kerja  penulisan  dalam  peringkat  ini  melibatkan  perkara­perkara berikut ;  i.  kerja  menulis  dengan  terperinci  berdasarkan  perancangan  / rangka isi yang telah dibuat.  Membina / mengembangkan isi / idea yang telah dirancang. it’s finding the perspective from which you’ll write about it. (1979:1):  Kita  menggunakan  simbol­simbol  grafik  semasa  menulis.  iv. Murid hendaklah menulis apa sahaja isi atau idea yanhg telah dirancang  atau dirangkakan tadi.  iii.  iii. Secara  ringkasnya.  1.  Perbincangan di dalam kelas.  2.  b.  Peringkat kedua : Menulis * * * Pada  peringkat  ini.Menurut Don Bryne.  Matlamat penulisan · Menulis dan megarang merupakan satu kemahiran.  ü  Untuk  menguji  kemahiran  menulis  dan  mengarang  murid  bagi  mengenal pasti masalah supaya kelemahan mereka dapat diperbaiki. Oleh itu matlamat utama  dalam penulisan adalah :  ü  Untuk mengenal pasti sub­sub kemahiran tersebut.  ‘Brainstorming’ atau sumbang saran berdasarkan isi sesuatu tajuk.  iaitu  penggunaan  huruf­huruf  atau  gabungan  huruf­huruf  yang  berkaitan  dengan lambang­lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. 77  .  Memberi tanda baca yang bersesuaian bagi memperjelaskan maksud.  Membentuk ayat yang jelas untuk mengambarkan isi / idea.  It  includes  whatever  goes  on  before  you  make  the  purposeful  effort to produce a first draft.  ii.  Peringkat pertama : Prapenulisan  Mengikut Wilma dan David Ebbitt (1978:5):  Prewriting  is  discovering  what  you  think  and  feel  about  your  subject.  ü  Untuk  melatih  dan  meningkatkan  kemahiran  murid  menulis  dan  mengarang.  Memberi bukti / alasan yang kukuh untuk menyokong kenyataan yang  dibuat. antara kegiatan prapenulisan  yang boleh dijalankan di dalam kelas ialah;  i.  Mencari pendekatan yang sesuai untuk menyampaikan isi / idea.  Peringkat­peringkat penulisan  Terdapat 3 peringkat dalam proses menulis atau mengarang.

· Bahasa tulisan haruslah sama dengan bacaan yang diajarkan kepada murid.  ii.  Peringkat latihan menulis. mereka boleh menulis dalam buku  latihan bergaris.  Aktiviti tersebut dapat dibentuk dalam pelbagai jenis sama ada dengan cara  membesarkan atau mengecilkan saiz. · Menguasai gerak tangan yang besar agar boleh menulis dengan selesa dan  sempurna. · Menyalin kembali huruf / bentuk. 78  . · Buku tulisan pada peringkat ini sebaiknya tidak mempunyai garisan. · Menggunting / membentuk huruf atau corak. murid digalakkan menyebut huruf dan membaca perkataan  itu.  iii.  ii. seperti: · Latihan membentuk corak.  Peringkat mendirikan asas. · Melakukan latihan kordinasi tangan dan mata. · Semasa menulis. · Latihan mewarna bentuk.  iii. · Membentuk huruf / bentuk dengan menggunakan tanah liat.  Peringkat mendirikan asas · Dijalankan serentak dengan pengajaran bacaan. · Apabila tulisan murid beransur baik.c. · Latihan membentuk atau melukis bentuk yang berkaitan dengan bulatan. serta dengan  kepantasan yang sesuai.  Latihan awal penulisan bagi murid­murid sekolah pedalaman  •  Latihan awal menulis di peringkat rendah perlu menekankan beberapa  aktiviti. seperti :  i.  Peringkat latihan menulis · Pada peringkat ini.  Peringkat menyediakan murid. · Latihan bentuk menyerong dan menegak.  Peringkat menyediakan murid  Peringkat ini memerlukan persediaan seperti: · Melakukan aktiviti pergerakan tangan. murid menulis ayat­ayat yang dicontohkan oleh guru. adunan tepung  dan sebagainya untuk melatih kordinasi tangan dan mata. · Murid diperkenalkan dengan lambang huruf yang bersesuai dengan gambar. menulis dengan kemas. dimensi dan susunan melalui aktiviti  seperti: · Menekap.  seterusnya menulis ayat pendek. · Melakukan latihan pergerakan mata. · Latihan ini bertujuan membolehkan murid menulis dengan jarak yang sesuai  dengan perkataan dalam ayat.  ü  Tulisan ini biasanya digunakan dalam surat menyurat. · Cara ini mempunyai kelebihannya.  Aktiviti latihan menulis boleh dilakukan dalam beberapa cara. iaitu;  ü  Ia lebih cepat ditulis.  ü  Keindividuan dalam tulisan mudah dilihat.  i. · Latihan melukis bentuk geometri dan mewarnakannya.

  perhubungan  dan  matlamat menerusi penulisan.  iii.  Karangan terkawal * Merupakan  karangan  peringkat  asas  /  pertama  yang  harus  dilalui  oleh  setiap murid. * Karangan  jenis  ini  menitikberatkan  kelancaran  dalam  penggunaan  bahasa  dan  mengeluarkan  fikiran  dengan  tidak  diganggu  oleh  soal  bahasa. * Menyediakan  kanak­kanak  dengan  pengetahuan  ini  supaya  dapat  memenuhi  kehendak  dan  hasrat  masyarakat  moden  khasnya  bagi  kepentingan diri sendiri dan orang lain  e.  Tujuan Mengajar Menulis Murid­murid Sekolah Pedalaman  1.  pengalaman  dan  perasaan.  ii.  Mengurangkan kesilapan yang dibuat oleh murid.d.  pengalaman. * Menyediakan kanak­kanak untuk menghadapi peperiksaan.  Murid  dipimpin  sedikit  demi  sedikit      ke arah  karangan bebas  yang  menitikberatkan  soal isi  dan  bahasa. * Menambah  dan  meluaskan  pengetahuan  dalam  perbendaharaan  kata. * Karangan  terkawal  ialah  segala  isi  dan  bahasanya  sedia  terkawal  oleh  guru.  perkembangan bahasa dan tulisan. * Membolehkan  kanak­kanak  mengeja  perkataan­perkataan  dengan  pantas  dan  menyusun ayat­ayat  dengan  betul  dan  boleh  difahami  oleh  pembaca. * Kanak­kanak  boleh  mengulangi  pelajarannya  menerusi  membaca  tulisan­tulisan  yang  tercatat  atau  membaca  buku­buku  luar  untuk  menambah lagi isi bacaannya.  2.  Tujuan Semerta * Untuk  mendirikan  asas  yang  kukuh  seperti  kanak­kanak  boleh  menulis  dengan baik.  murid  masih  diberikan  kawalan  walaupun  tidak  sepenuhnya. * Membina minat suka menulis atau mengarang. * Membolehkan  kanak­kanak  melahirkan  fikiran  dan  perasaan  dengan  sempurna dalam bentuk tulisan. cekap. dan pantas. * Antara tujuan karangan terkawal. * Susunannya dikawal ketat dan sedikit­sedikit dipimpim ke arah karangan  bebas.  Tujuan Lanjut * Untuk  meluaskan  pengetahuan. 79  .  Membolehkan  murid  menggunakan  bahasa  dengan  lancar  dan  mengeluarkan  fikirannya  dengan  tidak  diganggu  oleh  masalah­  masalah berbahasa.  Karangan separa terkawal * Pada  peringkat  ini.  2.  Jenis­jenis penulisan karangan  1.  Menjadi  asas  kepada  karangan  bebas. ialah;  i. * Dapat  memberikan  kepuasaan  jiwa  dalam  pemikiran.

Kegiatan pembelajaran yang sesuai dijalankan oleh guru untuk meningkatkan  kemahiran menulis di kalangan pelajar: 80  · · · · · .  logik. * Bentuk  karangan  bebas  ini  dapat  diperlihatkan  dalam  rajah  di  bawah;  f. dan argumentatif.  Contohnya. Membolehkan pelajar berkomunikasi secara bertulis dalam urusan rasmi atau  rakan sebaya untuk memenuhi pelbagai keperluan. * Di  peringkat  ini.  guru  membacakan  sebuah  karangan  pendek  yang  sedia  ditulis di papan hitam dan  kemudian murid­murid diminta menggantikan  beberapa  perkataan  yang  telah  dipadam  dengan  perkataan­perkataan  lain yang disediakan.  Kecekapan Berbahasa Untuk Latihan Menulis · Pelajar  dapat  melahirkan  secara  bertulis  fikirannya.  ii.  perasaan  dan  pengalaman  dengan  jelas. imaginatif.Tetapi  ada  kekecualian  bagi  mereka  yang  telah  menerima  latihan­latihan  yang  banyak  dan  dapat  memahami  sepenuhnya  cara  tersebut  pada peringkat terkawal dan separa terkawal.  Karangan bebas * Karangan  bebas  hanya  akan  dapat  dijalankan  setelah  murid­  murid  sudah  mula  boleh  menguasai  bahasa  yang  diajar  itu  dengan baik.  dan  menggunakan  tatabahasa  yang betul. dan  syarahan. * Jenis karangan ini diperluaskan lagi kepada beberapa bentuk dan  bentuk  ini  dibahagikan  kepada  lima  bahagian.  Contohnya. * Pada  peringkat  ini. Mengembangkan  daya  cipta  untuk  menulis  sesuatu  yang  kreatif  atau  kritis  seperti cerpen.  murid­murid  diberi  tajuk  umum  dan  mereka  diminta  untuk  terus  menumpukan  perhatian  kepada  apa  yang  hendak ditulis dan bukan lagi bagaimana hendak menulisnya. * Pada  peringkat  ini  juga. murid­murid menerima sedikit kawalan sahaja  dimana  seolah­olah  mereka  dipandu  dalam  membuat  karangan  tersebut. pandangan.  Karangan berpandu  * Pada peringkat ini.* Muird diberi peluang untuk menggunakan sedikit daya pemikiran mereka  untuk  memilih  perkataan  dan  menyesuaikannya  dengan  pengajaran  guru. Menghasilkan rumusan daripada pelbagai bahan prosa.  kemungkinan  murid­murid  akan  melakukan  kesalahan­kesalahan  yang  lebih  besar.Kemudian  murid­murid  diminta  menuliskan  semula  perenggan­perenggan  tersebut  berdasarkan  garis  panduan  atau  arahan yang diberi guru.  iaitu  karangan  bentuk naratif. perbahasan.  guru  membaca  sebuah  karangan  yang  sudah  disediakan. deskriptif. cerita imaginasi.  tersusun. kreatif.  guru  masih  memberikan  bimbingan  kepada  murid­murid.  i. Menterjemahkan  bahan  prosa  bahasa  tertentu  ke  dalam  bahasa  Malaysia  Baku dengan memelihara makna asalnya. perbincangan.

 dan sebagainya. Membuat rumusan daripada pelbagai bahan prosa. Latihan  yang  mencukupi  perlu  dijalankan  untuk  membolehkan  pelajar  membuat  ayat­ayat  yang  betul  untuk  melahirkan  fikiran  dan  perasaan  tertentu. Pelajar  mesti  diberi  latihan  yang  memadai  untuk  menulis  perenggan  yang  terdiri daripada urutan ayat yang teratur dan logik. mesej.  ceramah.  guru  patutlah  mendedahkan  mereka  kepada  karya  penulisan  yang  baik  daripada pelbagai sumber termasuk bahan yang ditulis oleh rakan sebaya. Menulis  karangan  berformat  (laporan.  Prinsip­prinsip Penulisan · Latihan  imlak  mestilah  diberi  penegasan  wajar  kerana  ia  memberi  latihan  bertulis yang  berguna kepada pelajar dengan memerlukan mereka menyalin  dengan tepat sesuatu yang telah dibaca oleh guru. Latihan  mengatur  semula  sebilangan  ayat  supaya  menjadi  satu  perengan  yang tersusun dan logik.  perbahasan. tanda bacaan dan imbuhan.  imbuhan)  dalam  sebuah  karangan. Penulisan surat biasa kepada ahli keluarga dan sahabat. Latihan  menyusun  semula  bahagian­bahagian  ayat  supaya  menjadi  ayat  yang betul tatabahasanya. Penulisan karangan bergambar sama ada berdasarkan sebuah gambar atau  satu gambar bersiri.  ejaan. Penulisan notis.  dan  syarikat  untuk  pelbagai tujuan. Untuk  membolehkan  pelajar  mengenal  hasil  penulisan  yang  bermutu  tinggi. Menulis rangka karangan yang tajuknya telah diberi. kad jemputan.  dan  sebagainya) berdasarkan tugas yang diberi.· · · · · · · · · · · · · · · Latihan  imlak (dictation) di mana pelajar dikehendaki menyalin dengan betul  ayat atau perenggan yang dipilih. Penulisan  karangan  pada  peringkat  awal  (menengah  rendah)  mestilah  bersifat  terpimpin  atau  terkawal  dalam  erti  kata  guru  memberi  bantuan  dari  segi perbendaharaan kata dan/atau kandungan. ucapan.  syarahan. Menterjemahkan petikan daripada bahasa tertentu ke bahasa Malaysia tanpa  menjejaskan makna asalnya. Penulisan  surat  biasa  kepada  guru.  tanda  bacaan. Latihan  menyempurnakan  ayat  atau  urutan  ayat  dengan  perkataan/frasa  yang paling sesuai dan tepat. Mengenal  teknik­teknik  untuk  menghasilkan  sebuah  karangan  yang  baik  termasuk teknik membuat pendahuluan. Guru mestilah menitikberatkan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar  termasuk kesalahan ejaan. · · · · · 81  .  g. dan kesimpulan. Latihan  mengenal  pasti  dan  membetulkan  kesalahan  (termasuk  perbendaharaan  kata.  jabatan  kerajaan. penyampaian. Menilai suatu karangan dari segi kekuatan dan kelemahannya.

Soalan Tugasan  1.  peringkat­peringkat.  berpandu.  Keadaan ini  adalah untuk mengelakkan bertambahnya bilangan  murid­  murid  yang  buta  huruf  apabila  tamat  persekolahan  peringkat  rendah. · Murid­murid dibahagi kepada tiga kumpulan iaitu cerdas. sederhana dan  lemah.  Pendidikan  pemulihan  ialah  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  untuk  membantu  murid­murid  sekolah  pedalaman yang menghadapi masalah pembelajaran.  Tujuan pemulihan · Membantu murid menghadapi masalah pembelajaran · Membantu murid menguasai kemahiran mengikut aktiviti · Layanan yang sesuai dengan kebolehan dan kognitif · Mengembangkan potensi dan minat murid · Peluang pendidikan yang sama dan aktiviti sosial yang baik · Menanam sikap positif serta keyakinan diri.  c.  Nyatakan  beberapa  aktiviti  penulisan mekanis kepada murid­murid yang telah bersedia untuk menulis.  Pendidikan Pemulihan dalam KBSR · Dalam Buku Panduan Asas KBSR.3. mereka  akan  ditempatkan  dalam  bilik  pemulihan  khas    dan  akan  menjalankan    aktiviti  pemulihan yang dirancang oleh guru pemulihan khas. · Murid mempunyai pelbagai perbezaan · Guru mengajar menggunakan kaedah keseluruhan kelas · Murid­murid tidak dapat menguasai kemahiran asas · Masalah pembelajaran diharap tidak berhimpun sehingga akhir persekolahan · Murid lemah memerlukan perhatian dan bimbingan · Program pemulihan harus disediakan bagi membantu menghadapi masalah  pembelajaran  b.  separa  terkawal. Pemulihan peringkat pertama  dijalankan dalam kelas biasa iaitu selepas kelemahan menguasai satu kemahiran  berbahasa  (focus  utama/sampingan)  dikesan  melalui  aktiviti  penilaian. · Semasa kumpulan cerdas dan sederhana menjalankan pengayaan kumpulan  lambat menjalankan aktiviti pemulihan dan akan dinilai semula · Murid yang berjaya dipulihkan akan diberi aktiviti/pelajaran seterusnya 82  .  a.  Bilakah  masanya  guru  mengajar  jenis­jenis  karangan tersebut kepada murid­murid?  5.  Terdapat  beberapa  cara  menulis  karangan  seperti  karangan  terkawal.  Sekiranya  murid itu masih gagal dalam pemulihan yang dijalankan dalam kelas  biasa.  Kemahiran  dalam  penulisan  mekanis  dimulakan  apabila  murid­murid  telah  melalui  latihan  intensif  dalam  kemahiran  pratulisan.4  Pendidikan Pemulihan Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  Pendidikan  pemulihan  perlu  diambil  perhatian  serius  oleh  guru­guru  di  sekolah  pedalaman.  Keadaan  ini  akan  membebankan  guru­guru  di  sekolah  menengah.  dan  bebas. berdikari · Meneruskan pembelajaran dalam persekolahan biasa.  3. guru disarankan merancang aktiviti P&P  berdasarkan kebolehan  dan perbezaan murid.  dan  latihan  awal  menulis  yang  perlu  diketahui oleh seseorang guru dalam pengajaran bahasa Melayu?  2.  Rasional pendidikan pemulihan di sekolah pedalaman.  Huraikan  matlamat.

 Asas Pedagogi 1 dalam Pengajaran Pembelajaran.  Kamaruddin Hj Husin.Perkaedahan Pengajaran bahasa Malaysia. Fajar Bakti  Sdn Bhd Petaling Jaya . Fajar  Bakti Sdn Bhd .(1994). Selangor. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa.edu.my/kecheng/malay/drafsukatan. Husin. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.htm 83  .Kumpulan  Budiman Sdn Bhd. menulis dan mengira.(1990). (1986). Siti Hajar Hj. (1987). 1996. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Abdul Aziz.  http://www. Kuala Lumpur:  Kumpulan Budiman Sdn Bhd.  Kamaruddin Hj Husin. Selangor. Bhd.djz. Abdul Aziz.  Kamaruddin Hj. Penguasaan Kemahiran  Menulis. membaca. Siti Hajar Hj.  Selangor: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. (1997).  Raminah Hj Sabran dan Rahim Syam.· · Murid yang masih belum menguasai kemahiran itu akan ditempatkan dalam  kelas pemulihan khas Dalam rancangan KBSR. Selangor.  Sumber Rujukan:  Juriah Long dan rakan­rakan. Pengajian Melayu 2.  Mok Song Sang. semua program pemulihan tertumpu kepada  kemahiran asas iaitu lisan.

………………………………………  ………………………………………………………………….…………………………  ………………….………………………………………………………………………  c)  What pedagogical  skills/knowledge  have  you  learnt/gained  while  undergoing  the teacher training programme?  List a few challenges that you encountered  while undergoing the practicum.  Technique: ……………………………………………………………………………  b)  What  is  “language”?  What  are  the  main  components/skills  of  the  English  Language that you are required to teach to pupils at the primary school level?  ………………………………………………….  ………………………………………………….……………………………………………………………………… 84  .………………………………………  ………………………………………………………………….  Method :……………………………………………………………………………….. You may use an example in your description:  Strategy: ………………………………………………………………………………  Approach: ……………………………………………………………………………..………………………  ……………………………………………………………….………………………………………………………………………  d)  Which area of the English Language was the most challenging to teach to the  pupils  during  the  practicum?    Which  pedagogical  skill/knowledge  did  you  apply to overcome that particular challenge?  ………………………………………………….1  An Introduction to the English Language Pedagogy for Schools in the Interior  Areas  6.…………………………  ………………….…………………………  ………………….………………………  ……………………………………………………………….………………………  ……………………………………………………………….  Group representatives share the contents of their discussion.………………………………………  ………………………………………………………………….UNIT 6:ENGLISH LANGUAGE PEDAGOGY FOR SCHOOLS IN THE INTERIOR AREAS  6.1  Reflection (Group work: 4 groups)  Each group is assigned a question and allowed three minutes discussion time.  a)  Describe the terms below.1.

  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  c)  List  some  advantages  of  teaching  in  the  interior/remote  areas  of  Sabah/Sarawak.  1.  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  d)  Suggest how you would prepare yourself personally and professionally should  you be posted to a remote school  Personal Preparation  1.  1.  3.  4.6.  4.  3. Professional Preparation  Rationale  85  .  b)  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………  Suggest some means to overcome these challenges.  4.  3.  2.  2.1.  2.2  Brainstorming  a)  List some challenges that you think you will encounter when you are posted  to  a  remote  school  in  the  interior  areas  of  Sabah/Sarawak  to  teach  the  English Language.  3.  4.  1.  2.

drill. reading aloud  The Integrated Language System  Listening  Writing  Integrated Language  System  Speaking  Reading Understanding Language  Language  is  a  symbolic  system  created  to  communicate  ideas. repetition.1.g.    Communication  is  successful  when  the  party  that  wants  to  convey  a  message  is  able  to  produce  the  necessary  symbolic codes for the message using the correct rules and  the receiving party can  understand the codes to get the message.  experiences. Inductive approach  Procedures  (teaching  steps/  stages  of  implementation:  teaching  models)  e.  Choosing  the  correct  approach  in  order  to  deliver  what  is  to  be  delivered to the pupils  e.  Strategy:  Approach:  Method:  Technique:  Manage all activities to achieve objectives.  The Communication Process  86  .  emotions  and  anything  else  wished  to  be  conveyed.3  Points to Ponder.g.6.

  be  non­threatening  (accommodating. social taboos  st  2.  Inability to apply pedagogical skills / Training did not prepare the teacher to face  the reality/challenges in the teaching profession  6.  Psychological factors: Intelligence and emotional health.  The majority of pupils are children with learning difficulties/pupils are not ready to  learn/pupils unable to bridge communication with teacher  Teaching in Different Communicational Contexts  The English syllabus for the special education programme for students with learning  difficulties  focuses  on  the  English  Language  usage  in  different  communicational  contexts. it  is essential that the language appropriate to the communicational situation will have  to  be  taught  to  the  pupils  first.    It  is  best  to  remember  that  input  precedes  output.  Teachers  can  source  for  ideas  from  any  books  on  the  teaching  of  the  English  Language.  Most  of  these  are  the  result  of  inadequate  mastery  of  the  skills  related  to  the  language  components.    These  situations  should be able to trigger pupils’ interest to speak the English Language.  Maslow’s hierarchy of self actualisation concept  7.  motivating.  encouraging.  therefore one must be equipped with the necessary language knowledge and skills in  order to be able to carry out any communicational task.  pupils’  mother tongue.  Code switching / Using the 1  language to teach English  3.  Inability to adapt to living conditions in the unfamiliar rural area leading to inability  to teach in the unfamiliar rural environment  5.  rewarding)  and  provide  plenty  of  room  for  success  (achievements  on  the  part  of  the  pupils).  Lack of resource & material.A  lot  of  children  with  learning  difficulties  often  have  problems  related  to  language.  Therefore it is essential that the teacher find out the cognitive and language 87  . no teacher support  4. Jais Sahok & Mat Nor Husin 1990)  Some  problems  faced  by  trained  teachers  teaching  in  the  remote  areas  in  Sabah/Sarawak  (Are these current issues? Are these problems the teacher’s or the pupil’s?)  1.  The  teacher  needs  to  provide  pupils  the  opportunity  to  acquire  language  via  language  activities in a pupil friendly environment.  Biological factors: Physical health and Neurological function  Environmental factors: Language formation and school practice  (Suggested reference: Pendidikan Pemulihan.  Language  activities  should  include  creative  and  practical  drills  to  help  the  pupils  to  acquire  language  items  therefore  enabling  them  to  use  the  language  appropriately  and relevant to situations.   This should contain elements of  fun.  Any idea/situation can be modified/adapted to suit/cater to the learner’s  needs.    In  general  pupils’  learning  are  affected  by  psychological.  Creating numerous situations that will allow pupils to speak the English Language is  a  task  that  a  capable  and  competent  teacher  can  accomplish.  Teachers teaching the English Language to these students have to create  situations  that  will  provide  the  platform  for  the  English  Language  to  be  used  appropriately to achieve the purpose of communication.  Lacking/Having  superficial  knowledge  of  pupils’  cultural  background.  However.  biological and environmental factors.

 “we just aren’t equipped to serve people like that”  STEREOTYPING  ­  Generalising  about  a  person  while  ignoring  presence  of  individual  difference. “my way is the best”  DISCRIMINATION  ­  Differential  treatment  of  an  individual  due  to  minority  status.  “we  know  what’s  best for you. e.e.g. e. be careful about interpreting the culturally  different student’s behaviour.    It  is  also  important  to  identify  the  belief  systems of both the student and teacher to spot blocks to communication.  actual  and  perceived.  It is important to be a  culturally  competent  communicator.  ETHNOCENTRISM  ­  inability to accept another’s culture world view.  CULTURALLY EFFECTIVE COMMUNICATION  Communication is an essential skill utilized by any teacher.  e. you do okay”  CULTURAL IMPOSITION  ­  Belief  that  everyone  should conform to  the  majority e.g. especially if unfamiliar with the culture  Notice and negotiate differences in understanding of teaching and  learning  Involve cultural resources as appropriate  Collaborate to develop objectives and educational strategies N  I  C  88  .g. if you don’t like it you can go elsewhere”  CONCEPTS RELATED TO BRIDGING CULTURAL DIFFERENCES (ETHNIC)  E  T  H  Everyone has a culture  Take time to collect relevant cultural information  Hold all judgements. i. “there’s no need to  worry about a person’s culture – if you’re a  sensitive teacher.ability  as  well  as  the  specific  needs  of  the  pupils  to  successfully  plan  teaching  strategies and activities.g.  “she’s  like  that  because  she’s  Asian  –  all  Asians  are  nonverbal”  CULTURAL BLINDNESS  ­  Differences are  ignored  and  one  proceeds  as  though    differences did not  exist.

  4.  2.  2.  1.  4.  3.  1.  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  d)  Suggest  some  language  activities  that  are  fun.  2.  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………… 89  .6.  3.2.  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  c)  Suggest ways to teach in schools labeled “SKM”(low enrolment schools)?  1.2  Pedagogical Application  6.g.  4.  2.  non­threatening  and  could  encourage pupils participation.  3. electrical appliances  1.  b)  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………  List  a few  teaching  aids  that would be  accessible in the  primary  school in  a  remote area e.1  Teaching & Learning Strategies (Group work)  a)  List a few teaching and learning strategies.

 brush my teeth. early in the morning. I am eating.1 Teaching and Learning Strategies  1.  He is walking (2X)  I can see him walking (2X)  She is reading (2X)  I can see her reading (2X)  It is raining (2X)  I  can see it’s raining (2X)  We are singing (2X)  I can see you’re singing (2X)  They are standing (2X)  I can see them standing (2X)  You are jumping (2X)  I can see I’m jumping (2X)  Noriza Ibrahim.2.3  Some examples of activities:  1.2.2.  Deductive approach / Deductive teaching strategies  6.  So can I.2.  3.3 Combined class: a means of teaching in “SKM” schools  (Adapted from  Asas  Pedagogi dalam  Pengajaran­Pembelajaran.  Songs / Action songs  2.e)  Suggest some activities for the teaching of the following:  Skill  Activities  Justification  Listening and  Speaking  Reading  Writing  Grammar  6.e.  This is the way I brush my teeth.  2.  Computers (Internet access i.2 Teaching aids accessible in the primary schools in some remote areas:  1. 90  .  Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE)  6.2. brush my teeth.2  Points to Ponder  6.  This is the way I comb my hair…. I can see you eating.  Can’t you see? Can’t you see?  I can see you eating.  Individual teaching (one­to­one)  3.  Group teaching  4.2. school net)  4.  This is the way I go to school……  Action Song: I Am Eating (to the tune of Are You Sleeping)  I am eating.  So can I.  Classroom teaching  2.2. Zaharim Yusof.  Inductive approach / Inductive teaching strategies  5.  Jazz chants  Action Song: This is the way  1.  Mok  Soon  Sang 1994)  6. This is the  way I brush my teeth.  Radio  2.2.  Television  3. Madiah Musa.

  There will be nine.  Take away one.  There will be eight.Ten Tiny Ants (to the tune of Enjit­Enjit Semut)  Ten tiny ants.  Take away one.  Take away one.  The durian tree  The rambutan tree  The mango tree  The soursop tree  The langsat tree  The banana tree  The grapefruit tree  The lemon tree  The papaya tree  The mangosteen tree  The longan tree  The guava tree  The starfruit tree  The orange tree  The lime tree  The pulasan tree  The bacang tree  The ciku tree  Siti Rosmizan Ibrahim.  Take away one.  There will be six.  Nine tiny ants.  By Saiful Adli & Muhamad Musa  The Coconut Tree (to the tune of Mulberry Bush)  Here we go round the coconut tree  The coconut tree  The coconut tree  Here we go round the coconut tree  Early in the morning.  Take away one.  Eight tiny ants.  There will be eight.  Seven tiny ants.  Take away one.  Five tiny ants.  There will be five.  Six tiny little ants  Go walking on a little branch. Yee Mei Ling 91  . Noraida Abdull Khalid.  There will be four. Sharifah Suliman.  Six tiny ants  Go walking on a little branch.  Six tiny ants.

  Saravanan. raining.  Thank you!  Have you eaten your breakfast?  Yes we have. Vejaya. raining  I got the flu  Couldn’t go to school  I got the flu  Couldn’t go to school  I went to bed  And slept instead  I went to bed  And slept instead  Soft dream . . soaking. soaking wet. Noor Shahira. . raining  Sweet dream . . .  Soft rain . Yong Yoke Lian 92  . . . . . raining  Sweet rain .  I had tosei and tea. . . dear children  How are you today?  How are you today?  We are fine today.Jazz Chant:  Dear Children  Dear children. Raining  It was raining raining raining hard  It was falling on the sun  It was falling on the stars  It was falling on my head  It was falling on my shoes  I got soaking wet  I got soaking wet  I got soaking. raining  Amiza. . raining. . raining. raining. .  What did you have for breakfast?  What did you have for breakfast?  I had bread with butter. . .  Raining. Tan Lee Lee. .  I had nasi lemak and coffee.

 but in rising every time we fall.  What’s Your Name?  Student A  What’s your name?  What’s your name?  My name is Dayang.  ( Rise to challenges.  Use the table below to present your assignment.  (Taken from New Songs & Jazz Chants © Malaysian Schools CfBT English Language Project  Curriculum Development Centre Ministry of Education and CfBT (M) Sdn Bhd)  The  ones who will be really happy are those who have sought and found how to  serve  ­ Albert Schweitzer  More man fail through lack of purpose than lack of talent  ­Billy Sunday  Our greatest glory is not in never falling.  You  may  apply  First  Steps  materials. I am. address problems) 93  .  You  may  use  the  LDOCE.I’m Going To School  I’m going to school tomorrow morning  I’m going to school tomorrow morning  With my friends  With my friends  I’m going to school tomorrow morning  With my friends  Rafedah Md Nayan. Siti Asmidah Abd Aziz & Norzaini Abd Kadir  .  Are you Dayang?  Yes.  You  may  refer  to  any  activity  as  a  teaching strategy.  State how English teachers  can  teach  without  having  to  code  switch  to  pupils’  first  language  to  define/explain/elaborate/demonstrate/exemplify/emphasize.  6.  Norhalizah Hussain & Dayang Saftuyah bt. Joseph to employ to teach English.  Yes. state the type of language activities that  would  be possible for Mr.    He  is  assigned  to  teach  in  a  remote  school  in  Sabah/Sarawak.  ­Oliver Goldsmith  Student B  My name is Dayang.  The area gets electricity supply via a generator that runs from 6am  to  10pm  daily. I am.3  Workshop (2 hours)  Mr. I am  So you’re Dayang?  Yes.  Joseph  is  from  Kuala  Lumpur.    Based  on  your  knowledge  of  areas  in  Sabah/Sarawak  where  only  general basic facilities are available. Awang Hidup.

 shy to  speak English  Strategy  Action  Ask question by providing  stimulus to trigger interest to  speak based on familiar  surroundings e.g.g.Scenario  e.  lizard. leaf.  environment) allow  pupils to relate  new language  experience with  existing  experiences. stone.  (Jean Piaget)  Motivate pupils  to speak  Presentation (2 hours)  Group presentation. leech  Justification  Pupils’ familiarity  with existing  surroundings  (culture.  Reserved  pupils.  Course participants assess the content of every presentation and give  feedback in the form of constructive comments or adding to ideas/ sharing of experience. 94  .

  Mencampurkan Benda  7.  Hidup  Tajuk  Diri Kita  Haiwan  Tumbuhan  Benda Hidup dan Benda Bukan  Benda Hidup  Tahap I  Dunia di Sekeliling  Kita  1.  prinsip  utama  kita  ialah  berasaskan  kepada  pengalaman  murid.  Tolak dan Tarik  8.  Terang dan gelap  4. hutan dan sistem  social serta budaya dan amalan biasa murid.UNIT 7: PEDAGOGI SAINS (SEKOLAH PEDALAMAN)  7.  Magnet  9. Serapan  12.  pemerhatian.  Pedagogi  pribumi  perlu  mempertimbangkan  tentang  sistem  dan  ilmu  yang  berasaskan warisan mereka (intellectual properties) seperti tanah. Spring  11.  2.  budaya    dan  persekitaran  mereka.  KPM  berusaha  untuk  memberi  peluang  pendidikan  kepada  semua  kanak­  kanak dan remaja.  Panjang dan Pendek  5.  3. Tanah  13.  Deria  2.1  Pengenalan Konsep Pedagogi Sains (Sekolah Pedalaman):  Sejajar  dengan  matlamat  negara  iaitu  “Pendidikan  untuk  Semua”  menjelang  tahun  2015.  Dalam  pengajaran  dan  pembelajaran  sains.  Elektrik  10.  Bahan Asli dan Bahan Sintetik 95  Tahap II  Menyiasat Alam  . Mencampurkan Bahan  1. Maka aktiviti pengajaran pembelajaran  mestilah bersifat konteksual dan disesuaikan dengan pengalaman murid setempat.  Pendidikan Sains Sekolah Rendah merangkumi aspek­aspek berikut:  i)  ii)  iii)  iv)  v)  vi)  Memberi pengetahuan dan konsep asas sains kepada murid;  Merangsang sikap ingin tahu murid sekolah pedalaman dan menanam minat  mereka terhadap alam sekeliling mereka;  Merangsang kreativiti murid;  Memberi peluang kepada murid dengan menggunakan kemahiran yang  dipelajari;  Untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah; dan  Menyedari keperluan untuk mencintai dan menjaga alam sekitar  Kurikulum Sains Sekolah Rendah  Tahap  Tema  1. Bumiputera di pedalaman  Sabah dan Sarawak juga tidak terus terpinggir daripada arus pendidikan global.  Bateri  6.  Tenggelam dan Terapung  3. Justeru itu orang Asli di Semenanjung.  4.

Tahap  Tema  Bahan  2.  Bumi.  Mesin Menyiasat Bumi  dan Alam Semesta  Menyiasat Dunia  Teknologi  96  .  Astronomi  1.  Menyiasat Alam  Kehidupan  1.  Kemandirian Hidupan  4.  6.  Perkembangan Teknologi  2.  Struktur Binaan  3.  8.  Tajuk  Pepejal.  3.  3. Bulan dan matahari  2.  Interaksi Antara Hidupan  1.  5.  5.  7. Cecair dan Gas  Asid dan Alkali  Pengaratan  Pengawetan Makanan  Pengurusan Bahan Buangan  Kuantiti Fizik  Kemagnetan  Elektrik  Haba  Cahaya  Bunyi  Tenaga  Daya dan Gerakan  Menyiasat Daya  dan Tenaga  1.  2.  Hidupan dan Proses Hidup  3.  4.  Kepelbagaian Hidupan Dalam  Alam  2.  Fenomena Alam  3.  4.

  Strategi P & P : Pembelajaran Berasaskan Budaya  Prosedur aktiviti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Pilih dan basuh bersih beras pulut.  Rendamkan pulut ke dalam air semalaman.  b)  Mengetahui faktor­faktor yang mempengaruhi hasil penapaian.(1biji ragi untuk 1 kg beras pulut)  Letak campuran di atas ke dalam sebuah bekas kedap udara yang tertutup  dan balutkan dengan kain.  Pengetahuan  sedia  ada  :  Murid­murid  telah  mempelajari  tentang  jenis­jenis  mikroorganisma dan ciri­ciri mikroorganisma  Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran.1  Kaedah dan Aktiviti Pengajaran Sains (Sekolah Pedalaman)  7.  Sejukkan pulut yang telah dimasak pada sebuah bekas/ talam.  beras  pulut.  Tabur dan gaulkan ragi sehingga sekata. nilai dan corak perlakuan murid di pedalaman.  talam. murid akan dapat:  a)  Melakukan proses penapaian.  Pengalaman  berasaskan  budaya  memainkan  peranan  penting dalam membentuk sikap.  bekas  kedap udara dan kain penutup.  Masak beras pulut tersebut.7.1  Pembelajaran Berasaskan Budaya  Pembelajaran Berasaskan Budaya merupakan salah satu kaedah P&P di mana  murid  didedahkan  dengan  aktiviti­aktiviti  yang  mempunyai  hubungan  langsung  dengan  budaya  mereka.1.2  Aplikasi Pedagogi Sains dan Sumber P&P  7.  seronok  dan  hormat  murid­murid  terhadap  budaya mereka. 97  .  contohnya  melalui  aktiviti  “hands­on”  atau  kerja  lapangan.2.  h)  Peram selama 2 hari pada suhu bilik (proses penapaian lengkap selepas 2  hari).  g)  Letakkan bekas di tempat yang gelap.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 5  Tema : Menyiasat Alam Kehidupan  Topik : Mikroorganisma  Sumber  P  &  P  :    Beberapa  biji  ragi.  Interaksi positif  antara  murid dengan  budaya  mereka pada peringkat awal akan  membantu  mewujudkan  rasa  takjub.  Melalui kaedah ini murid­murid juga berupaya mengalami sendiri dan seterusnya  meningkatkan  keupayaan  berfikir  serta  membuat  keputusan  yang  rasional  berdasarkan  apa  yang  dialami.2.  senduk  nasi.  c)  Mengetahui mikroorganisma juga berfaedah kepada manusia.

7.2.1.2 

Pembelajaran Berasaskan Pengalaman (Experiential Learning)  Pembelajaran  berasaskan  pengalaman  merupakan  salah  satu  kaedah  P&P  Sains  sekolah  rendah  di  mana  murid  belajar  melalui  pengalaman.  Mereka  didedahkan dengan aktiviti­aktiviti Sains yang sesuai dengan keupayaan mereka  bagi  meneroka  sendiri  alam  Sains.  Melalui  ‘Experiential  Learning’  murid­murid  berupaya  mengalami  sendiri  dan  seterusnya  meningkatkan  keupayaan  berfikir  dan  membuat  keputusan  yang  rasional  berdasarkan  apa  yang  dialami.  Antara  contoh pembelajaran melalui pengalaman ialah membuat aktiviti­aktiviti di tempat  yang  sebenar.  Contohnya  aktiviti  “hands­on”  atau  penjelajahan  aktif  (active  exploration) serta kerja lapangan (field trips).  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 5  Tema : Menyiasat Alam Kehidupan  Topik : Pembiakan Tumbuhan  Sumber P & P : Carta Kitaran Hidup Tumbuhan  Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari  pembiakan haiwan.  Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pelajaran, murid dapat:  a)  Menyatakan dengan betul cara bagaimana tumbuhan membiak  Strategi P & P : Pembelajaran Berasaskan Pengalaman  Prosedur aktiviti:  b)  Guru mengenal pasti tempat­tempat yang sesuai untuk dijadikan kerja  lapangan di kawasan / persekitaran sekolah  c)  Guru menyediakan lembaran kerja untuk murid menjawab semasa kerja  lapangan seperti Lembaran Kerja A.  d)  Guru membawa  murid melawat kawasan sekolah untuk mengenal pasti cara­  cara tumbuhan membiak seperti Bryophyllum, Begonia, pokok jagung, pokok  betik, pokok rambutan, pokok pisang, bunga, mengkuang, kangkung, tebu,  paku pakis, pokok ubi kayu, bunga seri pagi, lalang, rumput, ubi keladi, ubi  keledek dll.  e)  Murid menjawab soalan lembaran kerja selepas perbincangan seperti berikut: · Apakah nama tumbuhan ini? ( Guru mengambil gambar digital) · Sekiranya kita ingin menanam tumbuhan ini, bahagian manakah yang  harus kita gunakan? (Guru mengambil gambar bahagian yang  menjadi bahan pembiakan)  f)  Selepas balik ke bilik darjah guru menyemak jawapan bersama murid.  (Sekiranya ada LCD, guru boleh mengimbas kembali  gambar­gambar yang  diambil untuk pengukuhan)  g)  Guru membuat rumusan terhadap pelajaran. 98 

Lembaran Kerja A  Nama : _______________________________  Kelas :  _______________________________  Bilangan  Cara pembiakan tumbuhan  Tarikh: _________________  Contoh­contoh  a)   pokok durian  1  Menghasilkan biji benih  b) c)  a)  Bryophillum  2  Membiak melalui daun  b) 

a)  Tebu  3  Menggunakan  keratan batang  b) 

a) Paku –pakis  4  Menggunakan spora  b) 

a) Pokok pisang  5  Menggunakan sulur/anak pokok  b) 

a) Rumput  b) 99 

Menggunakan batang rayap 

a) Halia  7  Menggunakan batang bawah tanah  b) 

7.2.1.3 

Pembelajaran Koperatif  Pembelajaran  koperatif  ialah  pembelajaran  yang  melibatkan  kumpulan  murid  yang  bekerja  sama  bagi  mencapai  suatu  matlamat  atau  tujuan  bersama­sama  dalam  keadaan  yang  berstruktur.  Pembelajaran  koperatif  membolehkan  murid  pelbagai aras kecerdasan bekerja dalam  kumpulan kecil. Melalui  pembelajaran  koperatif,  murid  dapat  bekerjasama  dan    berkomunikasi  antara  satu  sama  lain  bagi  mencapai  matlamat  pembelajaran  yang  spesifik. Bagi murid­murid  sekolah  pedalaman,  guru  memberi  peluang  kepada  murid  untuk  memperkembangkan  kemahiran proses sains dan sikap dalam pembelajaran sains.  Bagi  menjayakan  pelaksanaan  pembelajaran  koperatif,  guru  perlu  memahami  dan menggalakkan lima unsur seperti berikut:  a)  Saling  bergantung  secara  positif  –  tiada  murid  yang  dapat  melengkapkan  tugasan melainkan bekerjasama bersama ahli  b)  Interaksi bersemuka – ahli­ahli kumpulan bekerjasama dalam kumpulan kecil.  c)  Bertanggungjawab  individu  –  setiap  ahli  kumpulan  bekerjasama  dalam  kumpulan kecil.  d)  Kemahiran  interpersonal  –  ahli­ahli  kumpulan  menggunakan  kemahiran  interpersonal melalui interaksi dan kumpulan yang berkesan.  e)  Pemprosesan kumpulan – membuat refleksi, rumusan dan membentang.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 5  Tema: Menyiasat Bumi dan Alam Semesta  Topik : Fasa Bulan  Sumber P & P : Carta Kitaran Fasa, Lembaran Kerja Fasa Bulan dan ciri­cirinya

100 

Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari  bahawa bulan memantulkan  cahaya  Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pelajaran, murid dapat:  a)  Menamakan 5 fasa bulan dengan betul  b)  Memadankan fasa bulan dengan ciri­ciri fasa bulan dengan betul  Strategi P & P : Pembelajaran Koperatif (Student Teams Achievement Division­  STAD)  Prosedur aktiviti:  a)  b)  c)  d)  e)  Murid membentuk kumpulan kecil yang heterogen  Carta Kitaran Fasa Bulan (Lembaran Kerja B) diedarkan kepada setiap  kumpulan.  Setiap ahli kumpulan akan mendapat sekurang­kurangnya satu nama  fasa bulan dalam sampul surat  Selepas perbincangan, ahli­ahli kumpulan meletakkan 8 nama fasa bulan  pada ruang­ruang yang disediakan dalam masa 10 minit.  Kumpulan tersebut akan membentangkan hasil dan guru akan menyemak  serta membetulkan nama fasa bulan tersebut. Setiap jawapan yang betul  akan diberi satu markah untuk kumpulan berkenaan.  Seterusnya setiap kumpulan diberi Lembaran Kerja C yang mengandungi  fasa bulan dan ciri­cirinya.  Setiap kumpulan akan membincang dan memadankan fasa bulan yang  disediakan pada ruang yang betul dan sepadan dengan ciri­ciri fasa bulan  tersebut.  Kumpulan tersebut akan membentangkan hasilnya dan guru akan  menyemak  serta membetulkan nama fasa bulan tersebut. Setiap  jawapan yang betul diberi dua markah untuk kumpulan berkenaan.  Jumlah markah kumpulan akan dicatat. Kumpulan yang mendapat  markah yang tertinggi akan menjadi pemenang.

f)  g) 

h) 

i) 

101 

Lembaran Kerja B  (Sila rujuk kepada Lampiran yang disertakan pada muka surat sebelah) 

C  A  H  A  Y  A

B

Gibbous Baru 

Gibbous Lama 

Bulan Sabit Baru 

Bulan Sabit Lama 

Anak bulan 

Bulan separa 

Bulan Purnama 

Bulan Separa Baru 

102 

Lebih kurang separuh Bulan  sebelah kanan yang nampak  Bulan telah beredar sebanyak satu  suku orbitnya.  KEJELASAN (VISIBILITI) Tidak dinampak · · Hanya bahagian kanan  sahaja dinampak  sebanyak 1­49% · · Hanya bahagian kanan  sahaja dinampak  sebanyak 50% · · Sebelah kanan bulan  boleh dilihat sebanyak 51­  99% · · · Berlaku dua minggu selepas anak  bulan.  103  .  Sebelah kiri Bulan nampak  sebanyak 50% · · Ini Fasa terakhir bulan sebelum  anak bulan muncul.Lembaran Kerja C  FASA BULAN  · · · CIRI CIRI  Bulan berada di antara Bumi dan  Matahari Bahagian gelap Bulan menghadap  Bumi Maka keadaan ini menyebabkan  bulan tidak kelihatan kecuali  menggunakan teleskop  Fasa ini adalah di antara Bulan  baru dan Bulan separa Bulan berbentuk sabit  Bahagian sabit sebelah kanan  sahaja nampak  Berlaku seminggu selepas anak  bulan. Bulan Sabit lama bermaksud bulan  Sebelah kiiri Bulan  nampak sebanyak 1­ 49% ini berkurangan dari segi saiz  sebelah kiri untuk membentuk  bulan sabit yang baru. Sepenuhnya dinampak Ini berlaku apabila Bumi.  Berlaku di antara Bulan separa dan  Bulan purnama Lebih daripada separuh Bahagian  Bulan menghadap Bumi adalah  terang. Separuh di sebelah kiri Bulan  adalah di antara Bumi. Bulan  dan Matahari adalah sebaris Bahagian terang Bulan menghadap  Bumi  · · Fasa ini adalah di antara Bulan  Purnama dan suku yang ketiga Bulan adalah terang di sebelah kiri  Sebelah kiri nampak  sebanyak 51 – 99% · · Fasa ini berlaku seminggu selepas  Bulan Purnama.

A  B  C  D  E  F  G  H 104  .

1.2.  Murid membentuk kumpulan kecil ( 5­6 orang)  Setiap kumpulan dibekalkan 3 biji bola ping pong dan 3 jenis permukaan  yang berbeza  3 orang ahli kumpulan akan melepaskan bola ping pong secara serentak.  Murid  membina  kefahaman berkenaan idea­idea saintifik melalui pengalaman terus dan interaksi  dengan  bahan­bahan  manipulatif.  Murid menjawab soalan­soalan dalam Lembaran Kerja D yang  disediakan.  dan  berbincang  sesama  sendiri.  Ahli kumpulan yang lain memerhati kelajuan pergerakan bola ping pong  tersebut.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 6  Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga  Topik : Pergerakan  Sumber P & P : bola ping pong. membentuk pembelajaran melalui perbincangan sesama  sendiri dan orang lain. kertas pasir (kotak dan pasir).  Pengajaran  inkuiri  membimbing  murid  melalui  pengalaman.7.  Salah  satu  cara  pendekatan  inkuiri  ialah  menyampaikan  pembelajaran  sains  sebagai masalah yang perlu diselesaikan dan bukan fakta yang harus dihafal.  membuat  rujukan. papan  kayu  Pengetahuan sedia ada : Murid telah mempelajari  bahawa daya  menambahkan  kelajuan objek yang bergerak. kaca . menyebabkan objek pegun mula bergerak dan  mengubahkan arah gerakan objek  Hasil Pembelajaran :  Pada akhir pelajaran. murid akan dapat:  a)  menyatakan dengan betul kesan geseran terhadap pergerakan objek  Strategi P & P : Inkuiri Penemuan  Prosedur aktiviti:  a)  b)  c)  d)  Semua murid diberi satu lembaran kerja untuk dijawab selepas aktiviti.4  Inkuiri Penemuan  Pengajaran  inkuiri  memerlukan  guru  berkemahiran  dan  berpengetahuan  berkaitan  isi  kandungan  dan  pedagogi  saintifik  supaya  dapat  merangka  pengalaman  pembelajaran  yang  mencabar  murid  bagi  membentuk  dan  mencadangkan soalan. 105  e)  .

  1  2  3  Jenis permukaan papan  Permukaan Berpasir  Permukaan kaca  Permukaan papan kayu  Kelajuan Bola Ping Pong  4. Apakah yang diperhatikan  .  Letakkan 3 papan yang mempunyai permukaan yang berbeza pada satu garisan  permulaan.Lembaran Kerja D:  Arahan:  1. teknik berbincang.  2. tunjuk cara. 106  .  7.  Perhatikan bola ping pong yang mana akan sampai di hujung papan dahulu.  Pada pendapat anda permukaan mana yang paling memperlahankan pergerakan?  6. dan  pembelajaran kolaboratif juga boleh dilaksanakan.  Lepaskan  3 biji bola ping pong secara serentak di bahagian atas papan. Apakah yang diubah  .  Padankan yang berikut dengan betul  Apakah yang dimalarkan?  .  Apakah tujuan penyiasatan ini?  5. · Jenis permukaan  · Jisim Bola Ping Pong  · Kelajuan pergerakan bola  8.  Apakah kesimpulan anda ?  Selain daripada menjalankan eksperimen.  Bola Ping Pong  Papan  MEJA  Bil.  Berikan sebab bagi jawapan anda.  3.

1.  c.  Projek  boleh  dilakukan  oleh  seorang  sahaja  atau  kumpulan  kecil  yang  terdiri  daripada  dua  atau  tiga  orang.  Projek ialah penyiasatan yang teratur. Catatkan nama pokok dalam jadual  yang dilampirkan.  Mengaplikasikan kemahiran manipulatif.  Gunakan pita pengukur.  b.  Contoh aktiviti:  Aktiviti  Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Rendah  Tahun : 4  Tema  : Menyiasat Alam Kehidupan  Topik  : Proses Kehidupan  Sumber P&P: Pita pengukur.  Hasil Pembelajaran: Di akhir proses pengajaran dan pembelajaran.  memberi  garis  panduan.  Mengetahui bagaimana kaedah asas untuk menentukan usia sebatang pokok.7. masking tape.  Ukur lilit batang pokok tersebut bermula dari kawasan yang telah diletakkan “  masking tape” dengan menggunakan pita pengukur.  d. Tugas guru adalah menyediakan pilihan projek yang  realistik.  Catatkan bacaan dalam jadual.  mencadangkan  bentuk  persembahan  dan  memantau progress pelaksanaan dari semasa ke semasa. benang atau tali  Pengetahuan sedia ada:  Pelajar telah mengetahui bahawa setiap benda hidup akan membesar.  Letakkan sekeping “ masking tape” di batang pokok dengan jarak 2 meter dari tanah.  Strategi P&P: Pembelajaran Berasaskan Projek  Kaedah:  a. pembinaan atau tugasan yang menuju ke  suatu  tujuan  yang  tertentu. melanjutkan  atau  mengaplikasikan  sesuatu  konsep  dan  menyebabkan  murid­murid  menggunakan proses sains.  Ulang langkah 1­4 pada pokok yang lain yang hendak ditentukan usianya.5  Pembelajaran Berasaskan Projek (Project­Based Learning­PBL)  PBL  merupakan  satu  aktiviti  pembelajaran  yang  menggunakan  kaedah  pemusatan murid di mana guru memberi satu tajuk masalah untuk dibincangkan  oleh murid.  Kenal pasti pokok untuk ditentukan usianya. pelajar akan dapat:  a.  dengan  bimbingan  minimum daripada guru.  b.  Selain  itu  projek  boleh  diadakan  mengikut  minat  dan  keupayaan  murid  terutama  murid  bermasalah pembelajaran. Projek boleh dijalankan untuk menjelaskan. 107  .  e.2.  Projek  boleh  dijalankan  mengikut  keperluan  tajuk  yang  diajar.

5  cm  setahun.5  2.4  Lakukan sedikit kajian.  Kira dan catat semua usia pokok yang telah anda kenal pasti di ruang kanan jadual.  maka  usia  pokok  boleh  ditentukan  dengan  menggunakan  formula  berikut:  Usia pokok=  Ukur lilit batang pokok ( cm)  2.Jadual  Nama pokok  Diameter  Usia pokok  Kawasan:  Analisis:  1.1  Berapakah usia pokok yang paling muda dalam aktiviti ini?  2. 108  .2  Berapakah usia pokok yang paling tua dalam aktiviti ini?  2.  Mengira  usia pokok. mengapa ukur lilit pokok bertambah setiap tahun?  Nota untuk guru: Aktiviti ini tidak sesuai untuk pokok berkayu keras yang tua.  2.  Dengan  menganggap ukur lilit pokok  membesar  sebanyak 2.3  Kenalpasti tahun yang paling banyak pokok hidup daripada aktiviti ini?  2.

 atau dengan menggunakan peralatan yang  terdapat dalam bilik darjah dan bilik sains sekolah.  Berdasarkan  strategi  P&P  yang  sesuai  sediakan  satu  aktiviti  P&P  untuk  pembentangan  kumpulan  nanti. 109  . surat khabar.2  Sumber­sumber untuk P&P Sains  Sumber P&P boleh dihasilkan oleh guru sendiri. Selain itu guru juga boleh menggunakan  sumber komuniti atau menguruskan projek kerja lapangan di luar bilik darjah.3  Tugasan dan latihan  Tugasan dalam kumpulan kecil)  Berdasarkan  kepada  pengalaman  anda  di  kawasan  pedalaman. parabola.  dapur.  Setiap  kumpulan  juga  digalakkan  mengguna  strategi  P&P  yang  berbeza.2. dll)  persekitaran sekolah. dll)  Nota: Guru­guru boleh memikirkan contoh­contoh lain yang berkaitan dan mudah terdapat di  pedalaman.  hutan / kampung)  bahan terbuang (botol. bot berenjin.  Contoh­  contoh sumber yang digunakan juga perlu disertakan. Berikut adalah  beberapa contoh sumber pengajaran dan pembelajaran sains sekolah pedalaman:  ­  ­  ­  ­  ­  ­  ­  model (contoh benda maujud yang terdapat di sekitar kawasan pedalaman.  7. generator.  Penggunaan  sumber  alam  sekitar  di  kawasan  pedalaman  amatlah  digalakkan.  rancangkan  satu  aktiviti  P&P  dengan  memilih  satu  atau  dua  hasil  pembelajaran  dalam  Huraian  Sukatan  Mata  pelajaran  Sains  Sekolah  Rendah. kenderaan. plastic.4  Pembentangan tugasan / latihan  Setiap  kumpulan  yang  membentang akan dinilai oleh  pensyarah  serta  rakan­rakan  daripada kumpulan lain dengan menggunakan borang penilaian yang disediakan. rumah (family science)  permainan tempatan  lawatan / projek atau kajian lapangan  elemen teknologi (Astro.  7.7.

Borang Penilaian Kumpulan Sendiri  Nama ahli _________________________________________  Tajuk Tugasan _____________________________________  Tarikh ___________________  Peranan kumpulan anda:  Menghabiskan tugasan tepat pada masa              Ya            Tidak  Semua ahli bekerja sama                                      Ya             Tidak  Berjaya menghabiskan tugasan dengan baik        Ya             Tidak  Komen:  Sumbangan ______________________________: 110  .

  2.  Komen lain: 111  .1.

Borang Penilaian Pembentangan Aktiviti Kumpulan  Nama kumpulan:  1.        Apakah penambahbaikan yang perlu ada? (nyatakan sebab) 112  .  Kekuatan yang ada pada kumpulan ini?  (nyatakan sebab)  2.  Apakah unsur P&P yang paling berjaya dalam aktiviti ini?  3.

 Alias Abdullah & Nur Huda Faujan. Kuala Lumpur.  Sasbadi Sdn. Petaling Jaya. Bhd. Nexus Science UPSR.  Pusat Sains Negara. Syarifah Norhaidah Syed Idros & Mohd. 2005. Kuala Lumpur.Rujukan:  Faujan H. 113  . Ali Samsudin. Ahmad. Kaedah  Mengajar Sains. 2008. Bhd.  Zurida Ismail.  Modul Program Pembelajaran Sains. Teknologi dan Inovasi untuk Pendidik. PTS Professional Publishing Sdn. 2008.

UNIT 8: PEDAGOGI MATEMATIK (SEKOLAH PEDALAMAN)  8.  Ianya  bermaksud  hanya  satu  hasil  atau  jawapan  yang  boleh  diterima.    Pembelajaran  untuk  berfikir  secara  matematik  adalah  penting  dalam  dunia  kehidupan  kita.    Kuasa  matematik  begitu  besar  sekali  dan  ianya  boleh  membawa  hasil  dan kemajuan dalam kehidupan dan juga boleh membawa kemusnahan jika berlaku  kesalahan.  Asas  matematik  dibahagikan  kepada  dua  komponen  iaitu  komponen  perkiraan  dan  komponen penyelesaian masalah. · Gabungan dua operasi termasuk tanda  kurung. Pecahan Setara. Pecahan Wajar. Pecahan Tak Wajar.  8.1  Kajian Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah  Kandungan  sukatan  pelajaran  Matematik  sekolah  rendah  adalah  seperti  yang  ditunjukkan dalam jadual berikut:  Bil  1  Nombor Bulat Topik  Sub­topik  · · · · Kemahiran  Perbandingan kuantiti.  NOMBOR  · · · · · · · Pengenalan pecahan.1. Masalah ini dapat dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi.  Penyelesaian  masalah  adalah  aplikasi  kemahiran­kemahiran  pengiraan  yang  telah  dipelajari yang merangkumi cara berfikir bagi memahami beberapa situasi yang tidak  diketahui.    Kemahiran  ini  adalah  amat  penting  dalam  dunia  pekerjaan.1  Pengenalan Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman (1 jam)  Asas  Matematik  adalah  salah  satu  pembinaan  blok  kepada  semua  bentuk  pendidikan  rendah. Nombor Bercampur. Operasi tambah dan tolak melibatkan  pecahan.  Matematik  asas  mengandungi  satu  set  terdiri  daripada  bahagian­bahagian  yang  digabungkan sebagai asas untuk membentuk kemahiran matematik yang lebih tinggi.    Demikian  juga  kebolehan  menyoal  soalan  yang  betul  dan  mengenal  pasti kesalahan adalah faktor penting yang akan menentukan masa depan kita. Perkiraan adalah manipulasi dari nombor­nombor  yang  mengikut  peraturan  preset  untuk  menentukan  ramalan  dapatan. Penganggaran dan pembundaran. Operasi tambah.  perkiraan  nombor  bulat dan pecahan. tolak. Pecahan 114  . Nombor bulat hingga tujuh digit.  Ia  dibahagikan  kepada  empat  bidang  kemahiran  iaitu  kesediaan.  fakta  nombor. darab dan  bahagi melibatkan nombor bulat. Perbandingan nilai pecahan.

· Operasi tambah dan tolak melibatkan  perpuluhan. darab. · Penentuan nilai wang. · Operasi tambah. dan  bahagi melibatkan timbangan berat. · Penukaran unit timbangan berat. darab.Bil  Topik  Sub­topik  Kemahiran · Operasi darab pecahan dengan  nombor bulat. tolak. · Penyukatan dan penganggaran. · Gabungan dua operasi tambah dan  tolak melibatkan pecahan. · Operasi tambah. darab.  · Pengenalan unit timbangan berat. · Penggunaan peratus. · Penentuan tempoh masa.  · Pengenalan mata wang. · Gabungan dua operasi tambah dan  tolak melibatkan wang. · Perbandingan nombor hingga tiga  tempat perpuluhan. dan  bahagi melibatkan masa dan waktu. darab dan  bahagi melibatkan wang.  · Pengenalan peratus. · Pernyataan waktu termasuk sistem 12  jam dan 24 jam. · Pengukuran dan penganggaran. · Operasi tambah. tolak. · Penukaran unit panjang. tolak. segi empat sama. tolak.  · Jenis bentuk dua matra: Segi empat  tepat. · Operasi darab dan bahagi perpuluhan  dengan nombor bulat. · Penukaran unit isi padu cecair. darab dan  bahagi melibatkan isi padu cecair. · Penukaran pecahan dan nombor  perpuluhan kepada peratus dan  sebaliknya.  · Pengenalan perpuluhan. · Penukaran pecahan kepada nombor  perpuluhan dan sebaliknya.  · Pengenalan unit panjang. tolak.  · Pengenalan unit isi padu cecair. segi tiga Perpuluhan Peratus 2  WANG  Wang 3  Masa dan  Waktu Panjang UKURAN  Timbangan  Berat Isi padu Cecair 4  BENTUK  Bentuk Dua 115  . · Operasi tambah. · Penentuan nilai peratus. · Penimbangan dan penganggaran. · Gabungan dua operasi tambah dan  tolak melibatkan perpuluhan. dan  bahagi melibatkan panjang. · Operasi tambah.  · Pengenalan masa dan waktu.

  pyramid tapak segi tiga sama sisi.  pyramid tapak segi empat sama.  membincangkan  kaedah­kaedah  pembelajaran  kontekstual  dan  mengaplikasikan  pembelajaran  kontekstual  ke  dalam  pengajaran  dan  pembelajaran  dalam kelas agar murid yang berkualiti dapat dihasilkan.  Jenis bentuk tiga matra: kubus. segi tiga sama sisi. Piktograf dan carta palang. Perimeter segi empat dan segi tiga.  Pendekatan Kontekstual  i. Luas segi empat tepat. sfera. Lukisan bentuk tiga matra.  menghuraikan  teori  pembelajaran  kontekstual.  Kedua­dua  pendekatan  ini  dapat  meningkatkan  keberkesanan  pengajaran  dan  pembelajaran  matematik  di  kalangan  murid  pedalaman  kerana  ia  berasaskan  persekitaran  murid  dan aktiviti yang berpusatkan murid serta sumber pengajaran pembelajaran. Ciri­ciri bentuk tiga matra. segi tiga sama kaki. segi tiga sama sisi dan segi  tiga bersudut tegak. Isi padu kubus dan kuboid.  8.  Pengenalan  Untuk membantu guru menjelaskan definisi pembelajaran kontekstual. Pembinaan piktograf dan carta palang.  prisma. kuboid.  · · · · · Bentuk Tiga  Matra · · · · · 5  Purata STATISTIK  Perwakilan Data · · · · Pungutan data. Ciri­ciri bentuk dua matra. Pengiraan purata. 116  .1  Pendekatan Kontekstual dan Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran  Matematik Sekolah Pedalaman  Pendekatan Kontekstual dan konstruktivisme merupakan dua jenis Pendekatan yang  sesuai  diamalkan  bagi  subjek  Matematik  di  sekolah  pedalaman. segi  tiga bersudut tegak dan bulatan.  Pengenalan purata.Bil  Topik  DAN  RUANG  Sub­topik  Matra  · Kemahiran  sama kaki. Maklumat daripada piktograf dan carta  palang.2  Aplikasi Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman  8.  a.2. silinder dan kon. segi empat  sama.  piramid tapak segi empat tepat. Lukisan bentuk dua matra.

    psikologi.Pembelajaran kontekstual merupakan satu model dinamik dan terbuka.  iii.  Kemanusiaan.  pelajar  akan  melalui  satu  atau  lebih  daripada  kaedah­kaedah  pembelajaran  berikut  .  dan  menggunakan  pengalaman  serta  informasi  demi  membina  pengetahuan  sendiri.  Pembelajaran  kontekstual  mempertimbangkan  interaksi  antara  pelbagai  tahap  dan  unsur  pengajaran.  Sains.  Kurikulum  yang  cuba  menempatkan  pembelajaran 117  .  fizikal Kepelbagaian  persekitaran  pembelajaran  ­  Bilik  darjah.  ia  dapat diringkaskan menjadi “REACT” · Relating (Menghubung kait):  Pembelajaran  dalam  konteks  menghubungkaitkan  pengetahuan  baru  dengan  pengalaman  hidup  merupakan  suatu  bentuk  pembelajaran  kontekstual  yang  biasanya  berlaku  di  kalangan  kanak­kanak.  Pendekatan  kontekstual  juga  merentas  pelbagai  disiplin  ilmu  seperti  Matematik.  Teknikal  dan  Vokasional.  Ini  memerlukan  proses  pembelajaran  yang  luwes  dan  tidak  mengikut  susunan  bukan  kontekstual yang berbentuk artifisial. pembelajaran hanya berlaku  apabila  pelajar  dapat  memproses  maklumat  atau  pengetahuan  baru  dengan  cara  yang  bermakna  dalam  rangka  minda  mereka.  iv.  Teori  pembelajaran kontekstual adalah berdasarkan unsur­unsur berikut: · · · Konteks  pembelajaran  yang  pelbagai  –  budaya.  sosial.  Pembelajaran  kontekstual  memastikan  pelajar  disediakan  peluang  untuk  menjadikan  pembelajaran  bermakna  melalui  pengalaman  dan  informasi.  adalah  menjadi  lebih  sukar  untuk  menyediakan  konteks  pembelajaran  yang  bermakna.  Makmal.  Apabila  kanak­kanak  membesar.  Kemanusiaan  Unsur­unsur  tersebut  menegaskan  bahawa  pembelajaran  akan  menjadi  lebih  berkesan  jika  maklumat  disampaikan  dalam  konteks  yang pelbagai dan bermakna kepada murid. Kehidupan harian Kepelbagaian  disiplin  ilmu  –  Matematik.  Teori  Mengikut teori pembelajaran kontekstual.  Komunikasi.  Kaedah­Kaedah Pembelajaran Kontekstual  Dalam  proses  pembelajaran  secara  kontekstual. Teori ini juga menegaskan  bahawa  penekanan  perlu  diberi  kepada  kepelbagaian  persekitaran  pembelajaran  untuk  menghasilkan  pembelajaran  yang  berkesan.  Sains.  Kaedah  ini  menyediakan  pembelajaran  secara konkrit  yang  melibatkan aktiviti  hands –  on dan  minds – on.  Tempat kerja.  ii.  Pemahaman  pelajar  menjadi  semakin  jelas  apabila  mereka  berupaya  mengaitkan  pengetahuan  yang  diperoleh  dalam  bilik darjah dapat diaplikasikan dengan  situasi di luar  konteks bilik darjah.  masyarakat  dan  alam  pekerjaan.  Definisi  Pembelajaran  kontekstual  ialah  kaedah  pembelajaran  yang  menggabungkan  isi  kandungan  dengan  pengalaman  harian  individu.  Komunikasi.

 Pengalaman bekerjasama  bukan  sahaja  membantu  kebanyakan  pelajar  mempelajari  bahan  pengajian.  Secara  tradisinya. Applying (Mengaplikasikan):  Mengaplikasikan  konsep  dan  informasi  dalam  konteks  untuk  digunakan  dalam  situasi  yang  lain. 4m dan 5m untuk  menghasilkan  sudut  tegak  dalam  aktiviti  mengecat  garisan  gelanggang permainan. 118  · · · .  malah  ia  juga  dengan  konsisten  dengan  fokus  dunia  sebenar  tentang  pengajaran  kontekstual.  Pendekatan  ini  menyerupai  RELATING  iaitu  ia  berasaskan  perkara­perkara  yang  lazim  dan  diketahui.  taakulan.  atau  memindahkannya  adalah  berlandaskan  apa  yang  telah  diketahui  pelajar.  tetapi  mereka  masih  merupakan  bentuk  pembelajaran  yang  pasif  secara  bandingannya.  Majikan  mementingkan  pekerja  yang  boleh  berkomunikasi.dalam  konteks  pengalaman  hidup  mesti  menumpukan  perhatian  pelajar  kepada  taakulan.    Guru  boleh  membantu  meningkatkan  keyakinan  pelajar  dengan  menyediakan  panduan  yang  dapat  menghubungkan  pengalaman  pembelajaran  baru  dengan  apa  yang  telah  diketahui  pelajar. Contoh murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut  tegak  dengan  menggunakan  Teorem  Pythagoras.  Kemudiannya.  naratif.  berkongsi  maklumat  dan  bekerja dengan selesanya dalam pasukan di tempat kerja. penemuan  dan  reka  cipta  ­  merupakan  nadi  pembelajaran  kontekstual.  makmal  dan  amali.  mentoring  dan  latihan  kerja.  peristiwa  dan  keadaan  harian.  atau  aktiviti  berasaskan  teks.  Contoh  murid  melakukan  aktiviti  mengutip  sampah  di  sekitar  sekolah  untuk  menanam  sikap  cintakan  kebersihan.  Walaupun pelajar­pelajar boleh dimotivasikan dengan strategi P&P  seperti  video.  peristiwa  dan  keadaan  harian  itu  dipautkan  dengan  maklumat  baru  untuk  penyelesaian  sesuatu  masalah.  Murid  boleh  memindahkan pengetahuan segi tiga bersisi 3m. aplikasi sering berdasarkan aktiviti pekerjaan. Transferring (Memindahkan):  Pembelajaran  sesuatu isi dalam  konteks pengetahuan  yang  sedia  ada.  Dalam  kursus  pembelajaran  kontekstual.  video.  bertindak  balas.  Menerusi  pengalaman  ini  murid  dapat  mengaitkan  aktiviti  yang  dilakukan  oleh  ibu  bapa  mereka  semasa  membersihkan  kawasan  tempat tinggal mereka setiap hari.  dan  komunikasi  dengan  pelajar  lain  ­  merupakan  strategi  P&P  yang  utama dalam pembelajaran kontekstual.  Pembelajaran  adalah  lebih  berkesan  sekiranya  pelajar­pelajar  dapat  memanipulasikan  alatan  dan  bahan  serta  melakukan bentuk penyelidikan yang aktif.  kebanyakan  pelajar  menghadapi  situasi  pembelajaran  yang  baru  tanpa  sebarang  kaitan  dengan  pengetahuan  sedia  adanya. Cooperating (Bekerjasama):  Pembelajaran  dalam  konteks  berkongsi. Ini boleh  dilakukan  dengan  teks.  Kebanyakan  sekolah  akan  mengadakan  lawatan  kilang. · Experiencing (Mengalami):  Pengalaman  ­  pembelajaran  dalam  konteks eksplorasi.

  pemerhatian.  seterusnya  dapat  menyumbang  ke  arah  pemeringkatan  penguasaan  kemahiran dan prestasi murid.  · · · vii. Penilaian  Penilaian  boleh  dilakukan  dengan  cara  lisan.  berkesan  dan  menyeronokkan.  vi.  makmal. 119  .  Pendekatan  kontekstual  merupakan  suatu  kaedah  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  mencabar. Pemahaman  Ia merangkumi kemahiran murid yang berkaitan dengan tajuk yang  dipelajari. perbincangan kumpulan dan penyediaan portfolio.  terdorong  melakukan  aktiviti  hands­on  dan  tidak  yakin  mempelajari Matematik secara abstrak. Kemahiran  Pengetahuan  baru  yang  diperoleh  murid  dapat  diaplikasikan  bagi  mencetuskan pemikiran murid dan dengan itu dapat menyelesaikan  masalah  harian.  budaya.  Kumpulan Murid Yang Sesuai Untuk Pembelajaran Kontekstual  Terdiri  dari  kumpulan  yang  sederhana.  Kaedah  penyampaian  maklumat  harus  dipelbagaikan  agar  dapat  menarik  minat  murid  terhadap  sesuatu  konsep  itu.  Pelaksanaan  Pengajaran  dan  Pembelajaran  Kontekstual  memerlukan: · ini  Motivasi  Bertujuan  untuk  menarik  minat  dan  mencetuskan  idea  asas  terhadap  sesuatu  tajuk  yang  akan  dibincangkan.  Kesimpulan  Pembelajaran  hanya  akan  berlaku  apabila  murid  dapat  memproses  maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada  mereka.  Minda  seseorang  akan  cuba  mencari  makna  dalam  konteks  dengan  membuat  hubung  kait  yang  bermakna  dan  relevan  dalam  persekitarannya.  Ini  boleh  dilakukan  dengan  bacaan.  fizikal  atau  psikologi  untuk  mendapatkan hasil pembelajaran yang dihasratkan.  perubahan sikap dan bertulis.  Teori  ini  menggalakkan  pendidik  memilih  atau  mewujudkan  persekitaran  pembelajaran  yang  merangkumi  pelbagai  pengalaman  sama  ada  dalam  konteks  sosial.  tajuk  darurat  –  guru  boleh  memperdengarkan  rakaman  bunyi  tembak  menembak  berserta  jeritan  sebagai  motivasi.  guru  menanyakan  soalan  yang  akan  mendorong murid menggunakan ensiklopedia sebagai rujukan.  tempat  kerja  atau  kehidupan  harian.  Contoh  selepas  muris  mempelajari  cara  penggunaan  ensiklopedia.v.  Teori  Pembelajaran  Kontekstual  menumpukan  kepada  kepelbagaian  aspek  persekitaran  pembelajaran  sama  ada  di  bilik  darjah.  Murid  diberikan  kebebasan  mengutarakan  perkara­perkara  yang  berkaitan.  perbincangan  kumpulan dan membuat kajian.  Contoh  mata  pelajaran  Sejarah.  cenderung  kepada  aplikasi  konsep. Aktiviti boleh dilakukan dengan cara  kuiz.

 Learner autonomy and initiative is  accepted and encouraged.  b.  mengalami.  constructs  his/her  own  conceptualisations and solutions to problems.  dan  membuat  keputusan  yang  bijak  dalam  menghadapi  pelbagai kemungkinan dan cabaran Murid  lebih  faham  –  kefahaman  murid  tentang  sesuatu  konsep  dan idea lebih jelas apabila mereka terlibat secara langsung dalam  pembinaan pengetahuan baru.  Penglibatan  masyarakat  dan  industri  dalam  merancang  strategi  untuk  menjayakan wawasan bersama dengan pihak sekolah sangat penting.  “In the constructivist theory the emphasis is placed on the learner or the student  rather  than  the  teacher  or  the  instructor.  therefore. Murid  lebih  berkemahiran  sosial  –  murid  diberi  peluang  untuk  berinteraksi  dengan  rakan­rakan  dan  guru  dalam  membina  pengetahuan mereka.” (Sushkin.  Oleh  itu  sekolah. Murid  lebih  ingat  –  Setelah  memahami  sesuatu  konsep.  Murid yang melalui kaedah pembelajaran secara kontekstual berupaya  mengaitkan  apa  yang  dipelajari  dan  mengaplikasikannya  kepada  situasi lain.  Setiap  bentuk  yang  dibincangkan  harus  mengaitkan  pembelajaran  dengan  pengalaman  dan  persekitaran.  Kelebihan pembelajaran secara konsturktivisme : · Murid  lebih  berfikir  ­  untuk  menyelesaikan  masalah. Antara bentuk yang diutarakan  adalah  menghubung  kait.  The  learner. Murid  lebih  Yakin  –  murid  diberi  peluang  untuk  membina  kefahaman mereka tentang sesuatu.  Pembelajaran  kontekstual  yang  efektif  memerlukan  gabung  jalin  atau  interaksi  di  antara  kurikulum.Dalam proses pembelajaran secara kontekstual.  Pendekatan Konstruktivisme  Pembelajaran  secara  konstruktivisme  penting  dalam  sistem  pendidikan  hari ini.  bekerjasama  dan  memindahkan.  kaedah  pengajaran.  menjana  idea. N.  situasi  dan  masa.  industri  dan  masyarakat  perlu  bersedia  menerima  perubahan  dalam  menjayakan  pengajaran  dan  pembelajaran  secara  kontekstual. 1999)  i. objektif pembelajaran  dapat dicapai melalui pelbagai bentuk.  It  is  the  learner  who  interacts  with  objects and events and thereby gains an understanding of the features held by  objects  or  events. · · · · 120  ..  murid  akan dapat mengingati lebih lama konsep tersebut kerana mereka  terlibat secara aktif dalam mengaitkan pengetahuan yang diterima  dengan  pengetahuan  sedia  ada  untuk  membina  pengetahuan  baru.  mengaplikasikan. Ini menjadikan mereka lebih  yakin  kepada  diri  sendiri  dan  berani  menghadapi  and  menyelesaikan masalah dalam situasi baru.

 tolak.· Murid  lebih  seronok  –  murid  diberi  peluang  untuk  berinteraksi  dengan  rakan­rakan  dan  guru  dalam  membina  pengetahuan  mereka.  darab dan bahagi · Membilang · Operasi tambah dan  tolak dengan/tanpa  mengumpul semula · Perpuluhan · Nilai tempat 121  · Pendekatan  kontekstual  · Pendekatan  kontekstual  6  Dekak­dekak · Biji getah · Dawai/bambu · Pendekatan  kontekstual .2. menggalakkan  penemuan  oleh  murid  melalui  pertanyaan  soalan  bercapah .2  Contoh­contoh aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan pendekatan  kontekstual dan konstruktivisme dalam pedagogi sekolah pedalaman seperti yang  disenaraikan berikut:  BIL  AKTIVITI  1  Pertandingan  Melastik/  menyumpit Anyaman BAHAN/SUMBER  · Kad/daun nombor · Gelang getah/  sumpit/lastik · Tanah liat · Mengkuang/daun  kelapa KEMAHIRAN MATEMATIK  CATATAN  · Mengenal nombor · Operasi penambahan · Operasi tolak · · · · · Konsep/rumus luas Konsep/rumus perimeter Pecahan Peratus (10 x 10 grid) Perpuluhan · Pendekatan  kontekstual  2  · Anyaman tikar · Corak segi empat  sama · Pendekatan  konstruktivisme  · Pendekatan  kontekstual · Kolaborasi  3  4  Main lompat­  lompat  (Skiping)/  Sepak bulu  ayam Pertandingan  Lompat jauh/  parit Garis nombor · Tali /rotan · Gelang getah · Bulu ayam · Membilang · Gandaan · Mengukur masa · Rotan · Pita ukur/  pembaris meter 5  · Biji getah · Dawai/bambu · Menganggar jarak · Mengukur jarak dengan  unit sebarangan · Mengukur jarak dengan  unit metrik · Membilang · Operasi tambah.  8. menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai  pandangan mereka.  Peranan yang dimainkan oleh seorang guru konstruktivis adalah  seperti berikut : · · · menggalakkan  murid  menerangkan  lebih  lanjut  jawapan  kepada  soalan yang ditanya.  ii.

 ikan  masin. sayur.  5.BIL  AKTIVITI  7  Tamu Tani BAHAN/SUMBER  · Hasil­hasil  masyarakat  setempat  (buah.2.  4. ulam) · Bulu ayam · Paku · Gelang getah · plastisin · Gelang getah KEMAHIRAN MATEMATIK  CATATAN  · Menyelesaikan masalah  harian melibatkan wang · Mengumpul data  (Statistik asas) · Mengenal nombor · Penambahan · Pendaraban · Membilang · Ukuran panjang · Mengumpul/Perwakilan  data · Penyelesaian masalah  melibatkan 4 operasi  asas · Kontekstual · Main peranan  8  Pertandingan  dart · Kontekstual  9  Pertandingan  Main gelang  getah Penyelesaian  Masalah  berbentuk  cerita · Kontekstual  10  · Daun · Batu · Biji getah · Kontekstual · Simulasi  8. murid diminta membina satu anyaman menggunakan  daun tersebut (grid segi empat sama bersaiz 10 x 10 unit persegi) berpandukan  tunjuk cara guru.  3.  Guru membekalkan daun mengkuang/pandan/kelapa yang terdapat di persekitaran  murid.  Murid diminta untuk mengira jumlah bilangan unit segi empat sama dalam anyaman  mereka.3  Contoh Cara pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pelajaran:  Aktiviti  1: Anyaman  Hasil Pembelajaran:  Menemui rumus luas segi empat  Tahun: 4  Sumber/Bahan:  1.  Daun mengkuang/pandan/kelapa  2.  Kertas berbentuk L  Prosedur:  1.  Guru mengedarkan jadual  seperti berikut;  BENTUK  JUMLAH BILANGAN UNIT  PERSEGI SEGI EMPAT  SAMA  1  100  2  3  4 BILANGAN UNIT  SEGI EMPAT  SAMA (LEBAR)  10  BILANGAN UNIT  SEGI EMPATSAMA  (PANJANG)  10  122  .  Dalam kumpulan 2 – 3 orang. Lebar daun hendaklah sama.  Murid diminta mengira jumlah bilangan unit segi empat sama untuk panjang dan  lebar anyaman.  2.

 Contohnya 10 getah setiap murid.  Kertas skor  3. · Pemenang ditentukan berdasarkan bilangan gelang getah yang diperoleh.  2.  Ranting kayu  Prosedur:  1. Contohnya 10 minit. · Dari garisan yang ditetapkan peserta secara bergilir akan melastik gelang  getah di atas palang. guru membekalkan 20 gelang getah  kepada setiap murid.  murid  dikehendaki  mendapatkan  hubungan  di  antara  jumlah  bilangan  unit  segi  empat  sama.  dengan  bilangan  unit  segi  empat  sama  untuk  panjang dan lebar bagi setiap bentuk.  murid  akan  mengulangi  langkah  3  dan  4.  7.  Dengan menggunakan kertas berbentuk L yang disediakan oleh guru. Getah yang paling hampir dengan garisan  merupakan pemain pertama dan terjauh dari garisan atau terkena garisan  sebagai giliran terakhir.  Dalam kumpulan seramai 3 orang murid. · Ahli kumpulan membuat persetujuan untuk menentukan jarak dan  menentukan giliran dengan cara yang kreatif contohnya menghumban gelang  getah ke garisan tertentu.  Rajah:  Garisan Melastik  Ranting kayu  Palang getah 1 ­ 2  123  .  Berdasarkan  jadual.  Untuk  setiap  segi  empat  yang  dibentuk. · Permainan berterusan mengikut masa yang ditetapkan.  3.  Guru memacak 2 batang ranting kayu secara selari dan diikat satu gelang getah  menghubungkan kedua­dua ranting tersebut sebagai palang. · Getah dikumpulkan dan disusun di atas palang. Getah yang terjatuh akan menjadi miliknya.  8. murid diminta  menutup  sebahagian  permukaan  anyaman  untuk  membentuk  segi  empat  pelbagai  saiz (sekurang­kurangnya tiga bentuk).  Guru  membuat  kesimpulan  tentang  perkaitan  dalam  aktiviti  8  dengan  memperkenalkan rumus luas segi empat sama dan segi empat tepat seperti berikut;  Luas  segi empat sama/tepat = panjang x lebar  Aktiviti  2:  Permainan main gelang getah  Hasil Pembelajaran:  Membilang  Tahun:  Sumber/Bahan:  1.6.  9.  dan merekodkan kiraan bilangan unit segi empat yang disediakan.  Gelang getah  2.  Arahan pertandingan; · Ahli kumpulan membuat persetujuan tentang bilangan gelang getah yang  hendak pertaruhkan.

  124  . murid diminta membina satu dekak­dekak berpandukan  tunjuk cara guru seperti Rajah 1.  Guru membekalkan  biji getah  dan dawai atau bambu (buluh)  terdapat di  persekitaran kampong.  3.  Murid­murid diminta menggunakan dekak­dekak untuk membuat operasi tambah dan  tolak dengan/tanpa mengumpul semula seperti jadual berikut:  Bil  1  2  3  4  Operasi ayat matematik  27+ 12  =  17 + 5 =  45­ 34 =  25­17 =  Jawapan  39  Sepit  Tambah biji getah pada  tiang dekak mengikut  nilai tempat Buluh Diraut  Biji Getah  Buluh  tens  ones  Rajah 1 : Dekak­dekak  4.Aktiviti 3:  Menggunakan Dekak­dekak  Getah gelang  Hasil Pembelajaran:  Operasi tambah dan tolak dengan/tanpa mengumpul semula  Tahun:  Sumber/Bahan:  2  Biji getah /warna/Dawai/bambu/buluh /papan/ sepit  Prosedur:  1.  Guru memberi lembaran kerja menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi  tambah dan tolak.  Dalam kumpulan 3  orang.  2.

 Kemudian dia mengutip lagi sebanyak 5 biji pada sebelah petang.  Basru ada 9 ekor ayam. guru menunjukkan proses  menyelesaikan masalah melalui simulasi.  Bunga / daun/ batu kecil / lidi  Prosedur:  1. Dia mengutip 3 biji  buah durian pada  awal pagi.  Guru memberi satu situasi masalah berdasarkan suasana kehidupan seharian.  Dengan menggunakan bahan yang disediakan.  5. ( contoh : sebiji batu = seekor ayam) 125  .Aktiviti  4:  Penyelesaian masalah berbentuk cerita  Hasil Pembelajaran:  Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi tambah dan tolak  dengan/tanpa mengumpul semula  Tahun:  2  Sumber/Bahan:  1.  Guru menunjukkan penyelesaian masalah berdasarkan Model Polya seperti berikut:  Langkah 1: Apakah maklumat yang diberi?  Langkah 2: Apakah operasi yang digunakan?  Langkah 3: Selesaikan  Langkah 4: Semak Jawapan.  Guru menunjukkan contoh lain yang melibatkan operasi tolak.  Buah­buahan  3. guru menunjukkan proses  menyelesaikan masalah melalui simulasi.  Biji getah berwarna  2.  Guru membekalkan  pembilang seperti yang disenaraikan oleh guru yang boleh  diperoleh  di persekitaran kampong.  Berapakah jumlah biji durian dikutip oleh Ah Lek ?  3.  Ah Lek seorang pekebun buah­buahan. ( contoh : sehelai daun = sebiji durian )  4.  Berapakah ekor  ayam Basru yang tinggal ?  6  Dengan menggunakan bahan yang disediakan.  4 ekor ayam telah dicuri orang.  2.

  Berapakah biji kobis Zubaidah lebih  daripada kobis Zainab?  Penyelesaian/ Ayat  matematik  3  9.  Zainab beli dua biji  kobis. anda dalam kumpulan berempat dikehendaki  merancang satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran matematik dengan memilih  satu atau dua hasil pembelajaran matematik sekolah rendah seperti yang  terdapat dalam huraian sukatan pelajaran matematik sekolah rendah.   Aktiviti  tersebut hendaklah disesuaikan dengan persekitaran murid­murid sekolah  pedalaman.  Pakciknya telah berinya 2 ekor arnab.  sediakan sumber pengajaran dan pembelajaran yang boleh menarik minat murid­  126  murid pedalaman mempelajari matematik dengan baik.7  Guru menunjukkan penyelesaian masalah berdasarkan Model Polya seperti dalam  langkah 4 di atas.  Berdasarkan  kepada  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  yang  dirancang.3  Tugasan/latihan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Sekolah  Pedalaman  Perbincangan kumpulan tentang aplikasi pendekatan Kontekstual dan  Konstruktivisme dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik sekolah pedalaman.  Kebanyakan  murid­murid  sekolah  rendah  di  kawasan  pedalaman  menghadapi  masalah pembelajaran matematik seperti berikut; · Tidak menumpukan perhatian terhadap pengajaran guru di bilik darjah · Mengingat fakta asas · Memahami sesuatu konsep · Memadankan kuantiti suatu objek dengan angka · Tidak menyiapkan kerja rumah · Murid pasif  Berdasarkan senario di atas.  Berapakah biji nenas semuanya?  Bobie mahu memelihara 5 ekor arnab.  Berapakah ekor arnab lagi yang perlu Bobie beli?  Zubaidah beli lima biji kobis.  Kaedah “ take­away”  8.  Guru memberi lembaran kerja menyelesaikan masalah berbentuk cerita yang  berkaitan operasi tambah dan tolak.  Hasil bengkel anda akan  dibentangkan mengikut kumpulan .  8.  Murid­murid diminta menyelesaikan masalah berbentuk cerita yang disediakan oleh  guru dalam lembaran kerja seperti jadual berikut:  Bil  1  2  Masalah berbentuk cerita  Emak beli dua biji nenas.  Arahan :  Teliti senario di bawah ini untuk membuat  tugasan / latihan bagi unit ini.  Bapa beli tiga biji  nenas.

  Di  akhir  sesi  pembentangan.4  Pembentangan Tugasan / Latihan (2 Jam)  Setiap  kumpulan  diminta  membentangkan  tugasan/latihan.8. setiap pelajar perlu membuat refleksi kendiri. Pensyarah dan pelajar  bersoal jawab tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dibentangkan dan  mencatat  maklum  balas  berdasarkan  pemerhatian  terhadap  tugasan/latihan  kumpulan lain di dalam jadual mengikut format yang disediakan seperti berikut.  Borang penilaian pembentangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran kumpulan  Nama Kumpulan: ___________________________  Topik:  Perkara  ___________________________  Komen  Kelebihan 127  .

Kelemahan  Cadangan  penambahbaikan 128  .

 Published By BPG  L. The Teaching Or Arithmetic In Tropical Primary Schools. BPG  Troutman A. Mathematics for Young Children. Ohio  Nik Azis Nik Pa.K.html 129  .S. Shaw & S. Mathematics : A Good Beginning Strategies for  nd  Teaching Children ( 2  Edition ).W.Rujukan:  Buku Konsep Dan Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik Sekolah Rendah  (1998).A.  California.  Kuala  Lumpur..  J.N. Lichtenberg B. Kuala  Lumpur. [Online] Available:  http://carbon.  Sushkin. (1982). Pendekatan konstruktivisme radikal dalam pendidikan matematik. Brooks/Cole Publishing Company. Monterey. Downes & D. Pembelajaran secara konstruktivisme. Blake (1998).cudenver. Paling (1963). (1999). (1999).P.  Pusat Perkembangan Kurikulum (2001).  Oxfor University Press:London  Pukal Latihan Penggunaan Bahan Manipularif Dalam Pengajaran Pembelajaran Matematik  Sekolah Rendah. Merrill Prentice­Hall:  Columbus. Universiti Malaya.edu/~mryder/itc_data/constructivism.

  Dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran  guru  perlu  mengetahui  maklumat  yang  dikumpulkan  melalui  pelbagai  cara  pengujian  atau  kaedah  lain.  guru  perlu  menilai  keberkesanan  perancangan dan pengajarannya.  9.  Dalam  pendidikan  khas  pula  tujuan  pentaksiran  dan  penilaian  adalah  untuk  mendapatkan  maklumat  mengenai  keupayaan  dan  pencapaian  murid­murid  bekeperluan khas. pentaksiran merupakan proses menentukan.UNIT 9:  9.2  Definisi  Menurut Gronlund (1993). mendapatkan  dan  memberikan  maklumat  yang  berguna  untuk  membuat  pertimbangan  mengenai  tindakan  selanjutnya.  b)  Mendapatkan  maklumat  yang berkualiti bagi  membuat  interpretasi  yang  sah  dan boleh dipercayai mengenai pembelajaran murid.1  PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  KONSEP PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  9.1  Pengenalan  Pentaksiran  merupakan  bidang  untuk  mendapatkan  maklumat  bagi  mengenal  pasti  masalah  yang  dihadapi  oleh  seseorang  murid.  Pentaksiran dan penilaian bagi murid bermasalah pembelajaran  seharusnya  dijalankan  secara  individu dengan  mengambilkira  semua aspek seperti  berikut:  a)  Kemahiran kognitif  §  Kecerdasan  §  Memori  b)  Kemahiran motor  §  Motor kasar  §  Motor halus 130  .1.3  Tujuan Pentaksiran dan Penilaian  Tujuan utama pentaksiran ialah:  a)  Memberi maklumbalas kepada murid untuk membaiki pencapaian.  9.  Gay  (1985)  mengatakan  penilaian  adalah  satu  proses  yang  sistematik  dalam  pengumpulan dan analisis data untuk menentukan sama ada sesuatu objektif itu telah  dicapai yang membolehkan sesuatu pertimbangan atau keputusan dibuat.1.  c)  Mengenal  pasti  jika  murid  memahami  kurikulum  yang  diperlukan  dan  mengajar semula jika murid tidak memahaminya. Pentaksiran  juga  merupakan  proses  memerhati  dan  mencerap  pembelajaran  serta  mengintepretasikan  maklumat  berhubung  pembelajaran  seorang  murid.  d)  Memberi  maklumat  kepada  ibubapa/penjaga  tentang  prestasi  pembelajaran  anak/ anak jagaan mereka.  Justeru.1.  Kesimpulannya  pentaksiran  adalah  satu  proses  mengumpulkan  maklumat  untuk  merancang  aktiviti  pengajaran  dan  pembelajaran  dengan  cara  yang  lebih  berkesan.

  b)  Ujian Saringan · · · · Ujian  yang  dijalankan  untuk  mengenal  pasti  kanak­kanak  yang  berisiko  menghadapi masalah.c)  Kemahiran persepsi  §  Persepsi visual  §  Persepsi auditori  d)  Pencapaian akademik  §  Bacaan  §  Tulisan  §  Matematik  e)  Kemahiran bahasa  §  Bahasa eskpresif  §  Bahasa reseptif  f)  g)  h)  i)  j)  9.  Pentaksiran  jenis  ini  memberi  peluang  untuk  mentaksir  kreativiti.  mengguna alat  sains. Satu alat pengukuran yang menyeluruh membantu mengesan murid yang  lemah. Untuk mengasing dan menentukan kumpulan murid Dilaksanakan melalui ujian formal atau tidak formal sama ada secara individu  atau kumpulan 131  .  Kaedah  ini  memberi  peluang  kepada  murid  untuk  menyemak  sendiri  perkembangan  linguistik  dan  proses  pembelajaran.  Satu  contoh  pentaksiran  alternatif  ialah  pentaksiran  pencapaian  (performance  assessment)  seperti  bermain alat  muzik.  Pentaksiran  alternatif boleh  dilaksanakan  dengan  menggunakan  senarai  semak  dan rubrik.  kebolehan  untuk  mengintegrasikan  pengetahuan  dan  kemahiran  untuk bekerja dengan orang lain.  Pentaksiran  pencapaian  juga  dikenali  sebagai  pentaksiran autentik kerana ia menilai kebolehan murid untuk melakukan sesuatu  tugas  dalam  keadaan  atau  situasi  yang  sebenar  (real  life  task/  situation).  menari.2  Tingkah laku  Keadaan sosial dan emosi  Kesihatan  Pemeriksaan penglihatan  Pemeriksaan pendengaran  INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  a)  Pentaksiran Alternatif  Pentaksiran  alternatif  adalah  berasaskan  pendapat  bahawa  murid  boleh  membuat akses pembelajaran kendiri dan belajar dari proses penilaian tersebut.  kemahiran  merancang. memancing ikan  dan lain­lain.  menyumpit.  Pentaksiran pencapaian adalah berdasarkan kepada pemerhatian dan penilaian  guru  ketika  murid  sedang  melakukan  sesuatu  aktiviti  tingkah  laku  serta  berinteraksi  dengan  orang  lain.

  Murid  mungkin  hanya  boleh melakukan sebahagian daripada kemahiran kecil tersebut.  d)  Analisis Tugasan  Bagi  sebilangan  murid.  e)  Portfolio  Pentaksiran  portfolio  merupakan  satu  cara  pentaksiran  yang  amat  popular  digunakan  dalam  kalangan  guru.  Guru  akan  mengajar  murid  kemahiran­kemahiran  kecil  yang  masih  tidak  dapat  dikuasai oleh murid.  Guru  perlu  mengenal pasti apakah kemahiran­kemahiran kecil yang terdapat dalam sesuatu  tugasan.  Pemerhatian  yang  dibuat  perlu  direkodkan  dan  terdapat  beberapa  cara  untuk  merekod  hasil  pemerhatian. · Membolehkan  guru  merancang  dan  membina  bahan  bantu  mengajar  yang  bersesuaian mengikut tahap murid. 132  .· Dalam  pendidikan  pemulihan  ujian  saringan  adalah  satu  instrumen  pengukuran  yang  menyeluruh  terhadap  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  penguasaan  kemahiran­kemahiran  asas  oleh  murid  pemulihan  secara  individu  untuk    mengikuti  sesuatu  program. Tujuannya adalah untuk: · Mengenal pasti secara khusus kesulitan­kesulitan yang dihadapi oleh murid.  c)  Ujian Diagnostik  Ujian  diagnostik  adalah  satu  instrumen  pengukuran  yang  membolehkan  guru  mengesan  punca  dan  kawasan  kelemahan  secara  spesifik  yang  dihadapi  oleh  seseorang murid.  Kelebihan  cara  pentaksiran  ini  ialah  sampel­sampel  kerja  yang  disimpan dalam  portfolio boleh menunjukkan kemajuan  yang dicapai oleh murid  dengan  ketara. kemahiran  kecil  yang  masih  tidak  dapat  dilakukan  oleh  murid  perlu  diajar. · Mengenal pasti punca kegagalan murid untuk menguasai sesuatu kemahiran.  f)  Pemerhatian  Pemerhatian  merupakan  satu  alat  yang  biasa  digunakan  oleh  guru  untuk  mengumpul maklumat khususnya yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang  murid. · Mengenal  pasti  kumpulan  tertentu  mengikut  Kebolehan  dan  kawasan­  kawasan kesukaran yang dihadapi oleh murid. · Membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus ­ individu  atau kumpulan dengan lebih tepat dan sistematik.  Untuk mengajar murid menjalankan sesuatu tugasan dengan jayanya.  Pentaksiran  jenis  ini  dijalankan  secara  berterusan.  Ianya  dapat  mengenal  pasti  murid­murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan.  Pemerhatian  juga  sesuai  digunakan  untuk  mengumpul maklumat mengenai tingkah laku dan kemahiran sosial murid.  sesuatu  tugasan  yang  diberi  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan baik. · Membantu guru merancang objektif pengajaran.  Sampel­sampel  kerja  tersebut  boleh  digunakan  sebagai  bukti  pencapaiannya. dan kemudian menguji kebolehan murid menjalankan tugasan tersebut. Hal ini kerana tugasan yang  dilakukan sebenarnya terdiri darpada  satu  siri  kemahiran  kecil  yang  perlu  dilakukan  dengan  jayanya  sebelum  menguasai  tugasan  atau  kemahiran  yang  lebih  berat.

  Jika  senarai  semak memerlukan respon “ya atau tidak”.  h)  Temu bual  Kaedah  temu  bual  sesuai  digunakan  bagi  mendapatkan  maklumat  berkaitan  murid  dengan  cara  menemu  bual  ibu  bapa.  guru­guru  yang  lain  serta  rakan  sebaya murid.  i)  Skala Pengkadaran  Bentuk  skala  pengkadaran  hampir  sama  dengan  senarai  semak.g)  Senarai semak  Senarai  semak  merupakan instrumen pengumpulan  maklumat  yang  berstruktur.  Garis panduan untuk membina portfolio adalah seperti berikut:  a)  Senarai Isi Kandungan  b)  Penilaian guru terhadap kerja murid  o  Contohnya : · Dalam bentuk jurnal · Dalam bentuk senarai semak · Dalam bentuk rakaman audio  c)  Sampel­sampel kerja murid yang terpilih  o  Contohnya: · Sampel kerja di peringkat permulaan · Sampel kerja selepas pengajaran dijalankan · Hasil kerja yang terbaik · Hasil kerja yang paling tidak memuaskan · Sampel kerja bagi kemahiran yang berlainan  d)  Penilaian kendiri oleh murid  e)  Soal selidik tentang aspek­aspek tertentu berkaitan murid 133  .  9.  guru  perlu  merancang  apakah  yang  harus  dimasukkan  dalam  portfolio  dan  sediakan satu garis panduan. pembinaan portfolio mesti dirancang dengan teliti oleh guru.3.  Soalan­soalan  spesifik  dikemukakan  dan  responden  hanya  memilih  jawapan  mengikut pandangannya. skala pengkadaran memerlukan satu  skala persetujuan diberikan dan responden perlu memilih darjah persetujuannya.2  Portfolio  Untuk memastikan supaya portfolio tidak menjadi tempat simpanan bagi semua hasil  kerja murid. Di peringkat  awal.3  CARA MEMBINA INSTRUMEN PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN  9.3.1  Analisis Tugasan  Contoh aktiviti: Analisis Tugasan memberus Gigi  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  Picit tiub ubat gigi untuk mengeluarkan amaun yang wajar di atas berus  Membuka pili air  Berkumur  Menggosok gigi dengan cara yang betul  Membersihkan mulut dengan air selepas gigi diberus  Menutup tiub ubat gigi  Menyimpan berus gigi  9.

3.  2.  4.9.3  Skala Pengkadaran  Laporan Kemajuan Murid  1.  Bil  1  2  Menunjukkan kemajuan  Masih perlu tunjuk kemajuan  Tidak tunjuk kemajuan  Belum diajar  Kesediaan Membaca  Dapat membezakan persamaan dan perbezaan objek  Dapat membezakan persamaan dan perbezaan dalam  gambar  Membaca dari kiri ke kanan  Mengenal warna  Dapat melihat dan mengingat objek dalam gambar  Dapah menghafal alamat dan nombor telefon  Mengetahui nama sendiri  Mengetahui hari lahir  Dapat menulis nama dengan tulisan yang tepat  Dapat memadan perkataan nama warna dengan warna  Dapat menggunakan gunting 1  2  3  4  3  4  5  6  7  8  9  10  11  134  .  3.

3 Cepat marah/ meradang  1.2 Menipu/ berbohong  4.6 terlalu malu  3)  Perlakuan Negatif Sosial  3.6 Panas baran  1.4 Menangis dalam kelas  4.4  Senarai Semak  Contoh Senarai Semak Untuk Mengenal Pasti Masalah Tingkah Laku Murid  Nama Murid  :  Umur  :  Alamat Rumah  :  Telefon  :  Alamat Sekolah  :  Telefon  :  Tarikh dan waktu dijalankan  :  Sila tandakan ( / ) pada ruang yang disediakan.3 selalu mengadu sakit  4.9.6 Risau  4.8 Hiperaktif  2)  Perlakuan Pasif  2.5 Berbahasa kasar  3.1 memencilkan diri  2.9 Mengambil sesuatu barang tanpa izin  4)  Permasalahan Emosi  4.7 Selalu buang air dalam bilik darjah  3.3 Tidak menepati janji  3.2 Selalu bergaduh/bertumbuk  1.2 Bercakap bohong  3.3 terlalu pendiam  2.4 Mengacau orang lain  1.8 Suka membuat bising  3.7 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba­tiba (abrupt  behavior)  1.5 Memerlukan perhatian yang lebih  4. sugul  2.1 Gelisah  4.7 Mengkhayal 135  Ada  Tiada  Catatan  .1 Mengusik  3.4 Terlalu malas  2.1 Merosakkan harta benda sendiri/ orang lain  1.4 Tidak menurut perintah  3.5 Mencederakan diri  1.6 Terlalu suka bercakap  3.5 mudah terganggu perhatian  2.2.3.  Keterangan  Bil  1)  Perlakuan Agresif  1.

4.  _____lar _____kan ___mak ___pi ___tik 136  ___tak .1 Ujian Diagnostik  Ujian Diagnostik Bahasa Melayu ( Bertulis ) KEMAHIRAN 3 :  Suku kata V  Arahan Guru  :  Tulis suku kata V berdasarkan gambar.4  PENTAKSIRAN INSTRUMEN  9.9.

 Dia juga boleh menjawab soalan jika  ditanya  dan  memberi  pandangan  apabila  perlu.  Membantu murid dalam proses P&P dan kehidupan seharian mereka.  Carta  ini  terdiri  daripada  nombor  atau  huruf  ‘E’  yang  ditunjukkan  pada  berbagai­  bagai  arah  atau  gambar  tertentu  yang  ditulis  dalam  saiz  yang  berbeza­beza.  Pentaksiran  Pengamatan Penglihatan  9.5  Pentaksiran Murid Bekeperluan Khas  9.  berbual  dan berinteraksi dengan rakan dan gurunya.5. memakai pakaian  tanpa bantuan.5. sekolah dan bersama  masyarakat.  Namun.  menyendiri  dan  lebih suka memerhati.1  Kemahiran Pengurusan Diri  a)  Keupayaan menguruskan diri sendiri (membersihkan diri sendiri.4. suka bermain dan  suka  bercakap  tetapi  kadangkala  dia  menjadi  seorang  yang  pendiam.  Hal  ini  digambarkan  apabila  dia  mampu  bermain.2  a)  b)  c)  d)  e)  f)  Kemahiran Sosial Dan Emosi  Tingkah laku yang bersesuaian untuk berinteraksi di rumah.  Membolehkan  mereka  berinteraksi  dan  menjaga  hubungan  antara  masyarakat  dengan baik dan bersesuaian mengikut golongan.  beliau  mengambil  masa  untuk mesra dengan sesiapa yang baru dikenalinya. Dia boleh menjadi seorang  yang  periang.3  a)  Pentaksiran Ketajaman Visual  Alat  yang  digunakan  untuk  menguji  ketajaman  penglihatan  ialah  Carta  Snellen.  bergaul.  b)  Kemahiran Tingkah Laku  Pemerhatian  terhadap  tingkah  laku  murid  A  memberi  gambaran  kepada  saya  bahawa  murid  A  merupakan  seorang  murid  yang  mempunyai  perwatakan  yang  sukar dijangka.  menyelesaikan masalah.  asertif. 137  .  Aspek  dalam  kemahiran  sosial­kemahiran  berkomunikasi.  Tujuan  pentaksiran  adalah  untuk  mengenal  pasti  murid  yang  mempunyai  kelemahan dalam bersosial.1  Pemerhatian  Contoh melaporkan hasil pemerhatian:  a)  Kemahiran Sosial  Murid  A  merupakan  seorang  murid  yang  mempunyai  kemahiran  sosial  yang  memuaskan.  9.5.  b)  Supaya murid dapat menjaga keperibadian diri sendiri dan berupaya menguruskan  diri sendiri tanpa pertolongan orang lain  9.9.  bergaul.  makan  dengan cara  yang betul  dan  mampu  memenuhi kehendak  asas diri seperti membuang air.  Keupayaan  sosial  individu  yang  mampu  mencapai  kejayaan  tanpa  menggangu  orang lain.

  Dan huruf  terkecil yang dapat dibaca daripada carta tersebut direkodkan.  Semakin  besar  nombor  penyebut.  (nombor  pada  carta)  semakin  kecil  ketajaman  penglihatan. 138  .  Penting untuk difahami  bahawa ujian ketajaman penglihatan adalah untuk setiap  mata. Jika mata  pesakit  yang  berdiri  enam  meter  dari  carta  dapat  melihat  huruf­huruf  nombor  penyebut  bagi  jarak  18m.  CARTA SNELEN  b)  Pentaksiran Kepekaan Warna  Seseorang  itu  dikatakan  buta  warna  jika  dia  tidak  dapat  mengenal  warna.  biru  dan  hijau  untuk  membolehkannya  melihat  keseluruhan  spectrum  warna. Nilai ini menunjukkan mata pesakit dapat melihat dari jarak  enam meter pada carta yang memang dapat dilihat oleh orang normal.  Hasil  yang  diperoleh  akan  dinyatakan  dalam  6/6  menunjukkan  ketajaman  penglihatan yang baik.  skor  bagi  pesakit  tersebut  ialah  6/18. Angka ini ditulis di atas latar belakang yang  terdiri  daripada  titik­titik  berwarna  yang  serupa  bentuk.  Carta  ini  berupa  plat  yang  tercetak  di  atasnya  angka  yang ditulis dengan titik­titik berwarna.Biasanya  pesakit  diminta  membaca  carta  dari  jarak  20  kaki  (6  meter).  Mata  yang  normal  memerlukan  kon  merah.  Angka  itu  terdiri  daripada  warna hampir serupa dengan latar belakang bagi individu yang buta warna.  Bagi  menguji  masalah  buta  warna  satu  kaedah  iaitu  Carta  Isihara.

 KKVK. kaki. bibir.  meniup  buih.  Kebanyakan  murid­murid  yang  mempunyai masalah dalam motor halus biasanya bermasalah dalam membunyikan  perkataan tertentu.  berdiri sebelah  kaki.  9.  Keupayaan  mengimbangi  kedudukan  tubuh  adalah  elemen yang perlu dipertimbangkan dalam membuat pentaksiran kemahiran motor  kasar.5.  KVVK.  9.  b)  Kehilangan pendengaran minima  Murid  bermasalah  untuk  mendengar  pertuturan  yang  perlahan  atau  tidak  jelas.  mencantum  puzzle. KVVV (K­Konsonan; V­ vokal) 139  .4  Pentaksiran  Pendengaran  a)  Pendengaran biasa  Murid  boleh  mendengar  semua  bunyi  pertuturan  walaupun  pada  peringkat  perbualan yang perlahan. berjalan. lidah.  d)  Sederhana  Perbincangan kelas dari jarak 3 hingga 5 kaki boleh difahami sekiranya struktur dan  penggunaan perkataan dikawal.  b)  Motor Halus  Kemahiran motor halus melibatkan otot­otot halus seperti tangan.5.6  Pencapaian Akademik  a)  Kemahiran Lisan  Ujian  diagnostik  lisan  merupakan  satu  cara  untuk  mengetahui  aras  pencapaian  murid­murid.  otot muka yang digunakan semasa melakukan tugasan yang  lebih susah ataupun  tugasan  yang  memerlukan  kehalusan  (delicate  task).9.  meniru  mimic  muka.  melompat.  Perbualan  oleh  murid  lain  dan  arahan­arahan  guru  yang  diberi  secara  pantas.  bersiul  dan  sebagainya.  Contohnya;  kemahiran  menulis. Hasil ujian akan membantu guru mengetahui tahap pencapaian murid  dalam  penguasaan  huruf.  berenang  dan  sebagainya.  suku  kata.  melukis. KVV. KKV.  VK.5.  melontar.  dan  bacaan  ayat  mudah.  Contohnya.  berlari.  c)  Ringan  Murid  tidak  dapat  mendengar  dengan  baik  sehingga  50%  daripada  perbincangan  kelas  terutamanya  jika  tahap  pertuturan  digunakan  agak  perlahan  di  dalam  persekitaran yang bising.  Ujian  diagnostik  yang dicadangkan ialah: · Mengenal huruf besar secara rawak · Mengenai huruf kecil secara rawak · Mengenal  suku  kata  mengikut  pemeringkatan  KV.  KVKK.5  Pentaksiran  Kemahiran Motor  a)  Motor Kasar  Keupayaan murid­murid melaksanakan aktiviti yang memerlukan penglibatan otot­  otot besar.  menjahit.  terutama di dalam sebuah kelas yang bising berkemungkinan besar mengakibatkan  maklumat yang diberi tidak sampai.  menyebut  perkataan.  KVK.

  Ujian  diagnostik  matematik  digunakan  untuk  mengenal  pasti  secara  khusus  kekuatan  dan  kelemahan  dalam  kemahiran  tertentu. 140  . rubrik).  ­  Tugasan perlu dibentangkan semasa tutorial.  Kemahiran  yang  terkandung  dalam Ujian Diagnostik Matematik ialah: · · · · Kuantiti dan nilai Angka bulat Mengenal nombor Operasi tambah dan tolak  9.  Bina  satu alat pentaksiran untuk tujuan tersebut (contoh; senarai semak.  anda  dikehendaki  untuk  menilai  pencapaian  setiap  murid  dalam  drama  tersebut.  Nota:  ­  Setiap kumpulan hanya dikehendaki  menjawab satu soalan sahaja.6  Tugasan Pelajar  Sebagai  seorang  bakal  guru  anda  perlu  menghasilkan  alat­alat  pentaksiran  dan  penilaian  untuk  mengumpul  maklumat  bagi  membantu  anda  dalam  proses  pengajaran  dan  pembelajaran.  a)  Bina satu set ujian diagnostik (mengikut mata pelajaran)  b)  Kenal  pasti  satu  masalah  yang  dihadapi  oleh  murid  anda.  d)  Kelab  Bahasa  telah  melaksanakan  satu  pementasan  drama.b)  Kemahiran menulis  Murid  yang  bermasalah  dalam  penulisan  biasanya  membuat  kesilapan  seperti  berikut: · bentuk huruf tidak konsisten saiznya · jarak huruf atau perkataan yang tidak seimbang · kecondongan huruf atau perkataan tidak selari · salah ejaan · Tulisan kotor – kerap dipadam dengan getah pemadam  c)  Kemahiran Mengira  Keupayaan  menguasai  pengetahuan  tentang  perkara  asas  matematik  seperti  nombor dan operasi mudah.  Sebagai  guru  penasihat.  c)  Bina  satu  senarai  semak  untuk  mengesan  minat  murid  terhadap  mata  pelajaran  yang  anda ajar.  kemudian  laksanakan  satu  analisis tugasan untuk membantu murid menguasai kemahiran tersebut.

  &  Giuliani.nclrc.R.faculty.org/essentials/assessing/alternative. How to Make Achievement Tests and Assessments. Language Disorders: A Functional Approach to Assessment and  Internention. R.htm  http://www.  R.com/alt_assess.noctrl.  th  Gronlund.  2006.htm/  http://jonathan.  The  Special  Educator’s  Comprehensive  Guide  to  301  Diagnostic Tests.  New York: Macmillan Co.htm/ 141  .  Pierangelo.toolbox/whatisit. Ed. 1993. 2007.  http://www. Educational and Evaluation and Measurement. Competencies for Analysis  nd  and Application.org/index. 5  .. N. Ohio: Charles E. Sandra F.htm/  http://www. Boston: Allyn & Bacon. 1991.edu. 1985.  Rief. L. and expanded ed. 2  .E.  G. Merrill.projectappleseed. San Francisco: Jossey­Bass. Kuala Lumpur: Institut Terjemahan Negara Malaysia  Berhad. Terj.Ed.RUJUKAN  Gay.E Jr.. Rev.aurbach. Bagaimana Mendekati dan Mendidik Kanak­kanak ADD/ADHD: teknik  dan  strategi  praktikal  untuk  membantu  kanak­kanak  yang  menghadapi  masalah  penumpuan dan hiperaktif.  Owen.

00 – 3. Pedalaman  (Unit 1.2 – 1.30 – 12.4)  R  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 2)  E  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 3)  RABU  H  H  A  T  KHAMIS  Tugasan/Latihan:  Perancangan Unit P&P  (Unit 4.00  9.00  2.4)  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 1)  SELASA  Punca­punca  Salah Laku  (Unit 2.00  ISNIN  Pengenalan  Kanak­kanak di  Kaw.2)  Pengenalan  PBL*  (Unit 4.4)  Tugasan/Latihan:  Bengkel  Pengurusan KB*  (Unit 3.2)  Instrumen  Pentaksiran &  Penilaian  (Unit 9.4)  A  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 4)  T  JUMAAT  Petunjuk:  KK*  :  Keperluan Khas  KB*  :  Kelas Bercantum 142  PBL*  :  Pembelajaran Berasaskan Projek  .0  CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN  MINGGU 1:  MASA  HARI  8.  Pengelolaan &  Pengurusan KB*  (Unit 3.1 – 3.30  11.30  – 2.3)  Kepentingan  PBL*  (Unit 4.2)  Pengurusan  Kurikulum KB*  (Unit 3.00  –  10.00 – 10.L  (Unit 2. Pedalaman  (Unit 1.1)  Tugasan/Latihan:  Bengkel Pengenalan Kanak­kanak di  Kaw.00 – 9.00  3.2)  R  E  Strategi  Pengurusan  Tingkah Laku  (Unit 2.3)  Tugasan/Latihan:  Bengkel  Pengurusan T.1)  Konsep  Pentaksiran &  Penilaian  (Unit 9.1)  Pengenalan.00  Kepelbagaian  KK*  Kanak­kanak di  Kaw.3)  Cara­cara  Membina  Instrumen &  Mentaksir  (Unit 9.3)  10.30 – 11.30  10.4. Pedalaman  (Unit 1.00 – 4.30  12.3 ­ 9.1)  Pengenalan  Pengurusan  Tingkah Laku  (Unit 2.3)  Pengurusan  Kurikulum KB*  (Unit 3.

1)  Pengenalan  Pedagogi  Matematik SP*  (Unit 8.00 – 3.30  12.30  2.3)  Tugasan/Latihan: Bengkel Aktiviti  P&P Sains SP*  (Unit 7.1)  9.5)  (Unit 9.1)  Pengenalan  Pedagogi Sains  SP*  (Unit 7.5)  Petunjuk:  SP*  :  Sekolah Pedalaman 143  .1)  Pengenalan  Pedagogi BI  SP*  (Unit 6.2)  Aplikasi  Pedagogi BI  SP*  (Unit 6.00 – 10.30 – 11.30  – 2.00  Aplikasi  Pedagogi BM  SP*  (Unit 5.00  ISNIN  Tugasan/Latihan:  Bengkel Aktiviti P&P BM SP*  (Unit 5.2)  R  10.2)  Aplikasi  Pedagogi Sains  SP*  (Unit 7.3)  Tugasan/Latihan:  Bengkel Aktiviti P&P BI SP*  (Unit 6.00  –  10.30 – 12.00  3.3)  Tugasan/Latihan:  Bengkel Aktiviti P&P Matematik SP*  (Unit 8.00 – 4.00  Pengenalan  Pedagogi BM:  SP*  (Unit 5.30  11.00 – 9.MINGGU 2:  MASA  HARI  8.3)  Pembentangan  Tugasan/Latihan  (Unit 9)  R  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 5)  SELASA  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 6)  E  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 7)  E  RABU  H  A  H  A  KHAMIS  Pembentangan Tugasan/Latihan  (Unit 8)  T  T  Tugasan/Latihan:  Tugasan/Latihan:  Membina  Membina  JUMAAT  Instrumen  Instrumen  (Unit 9.2)  Aplikasi  Pedagogi  Matematik SP*  (Unit 8.00  10.

 Norhayati binti Idris  Unit 3  :  ­  ­  IPGM Kampus Kent  IPGM Kampus Keningau  IPGM Kampus Kent  IPGM KampusTun Abdul Razak  Unit 2  :  Pengurusan Aktiviti Pengajaran­Pembelajaran Kelas Bercantum  1. Ramlah binti Alias  ­  2.  Cik Lim Siew Geck  ­  IPGM Kampus Perempuan Melayu  IPGM Kampus Ilmu Khas  Unit 5  :  Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Pedalaman  1.  Pn.  En. Zulkarnain bin Mohd Noor  ­  IPGM Kampus Batu Lintang  Unit 4  :  Kepelbagaian Strategi dalam Pengajaran dan Pembelajaran  1. Arun bin Daud  2. Mustaffar bin Abd. Ali bin Abu Bakar  2. Ruslan bin Mapeala  ­  ­  ­  IPGM Kampus Rajang  IPGM Kampus Tun Abdul Razak  IPGM Kampus Tawau  Unit 9  :  Pentaksiran dan Penilaian Pencapaian Kanak­kanak Pedalaman  1.  Pn. Jawing Dongkok  ­  ­  ­  IPGM Kampus Kent  IPGM Kampus Keningau  IPGM Kampus Gaya  Unit 6  :  Pedagogi Bahasa Inggeris Sekolah Pedalaman  1  En. Raiti btinti Naiman  ­  ­  ­  IPGM Kampus Gaya  IPGM Kampus Batu Lintang  IPGM Kampus Keningau  Unit 8  :  Pedagogi Sains Sekolah Pedalaman  1.  Pn.  En. Majid  ­  2. Norhayati binti.  En. Anne Anthony Lajinga  ­  ­  IPGM Kampus Keningau  IPGM Kampus Batu Lintang  Unit 7  :  Pedagogi Matematik Sekolah Pedalaman  1. Jausip @Joseph Yabai  2  Pn.  En.Panel Penggubal Modul KPLI SR Sekolah Pedalaman  Penyelaras: Pn. Fatimah binti Daud  Unit 1  :  Pengenalan Kanak­kanak Pedalaman  1.  Tn. Halik Wang  ­  Pengurusan Tingkah Laku Kanak­kanak  1. Sukran Nelamin  ­  ­  ­  IPGM Kampus Tun Abdul Razak  IPGM Kampus Kent  IPGM Kampus Tawau 144  .  Pn. Daud  2.  En.  En.  Cik Khaw Ai Guat  3.  En. Arun b.  Tn.  Cik Angie Garet  2.  Pn.  Pn. Choy Sau Kam  3. Hj. Ling Hau Ching  2. Jovinia Lajiwin Kudun  3. Idris  3.  En. Hj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->