A)

PENDAHULUAN

Perkataan liberal berasal daripada perkataan Latin liber yang membawa maksud bebas atau bukan hamba. Perkataan liberal banyak dikaitkan dengan perkataan Inggeris liberty dan konsep kebebasan.

Oxford English Dictionary menerangkan yang perkataan liberal telah lama berada di dalam Bahasa Inggeris dengan makna "sesuai untuk orang bebas, besar, murah hati" di dalam seni liberal. Ia juga bermaksud "bebas dari sekatan bersuara atau perlakuan", seperti bebas dengan harta, atau lidah bebas, selalunya dengan sikap tidak malu. Walau bagaimanapun, bermula sejak 1776-88, perkataan liberal mula diberi maksud yang baik yang bermaksud "bebas dari prejudis, toleransi" oleh Edward Gibbon dan lain-lain.

Maksud

"menggemari

kebebasan

dan

demokrasi"

mula

digunakan di dalam Bahasa Inggeris sejak tahun 1801 dan berasal dari perkataan Perancis libéral, mengikut Oxford English Dictionary. Perkataan Perancis itu "pada mulanya digunakan di dalam Bahasa Inggeris oleh musuh Inggeris (selalunya di dalam Bahasa Perancis) dengan gambar ketiadaan undang-undang di luar negara".

37

i)

Ideologi Liberalisme Liberalisme ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil seorang liberal. Walau bagaimanapun, maksud perkataan liberal mungkin

berubah mengikut konteks sesebuah negara.

Liberalisme

menekankan

hak-hak

peribadi

serta

kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, pelbagai aliran dengan nama "liberal" mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk

kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan menyokong sistem sistem pemerintahan. kerajaan Mereka yang liberal dengan

demokrasi

liberal

pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang.

Di dalam History of Rome from Its Foundation oleh Livy, penulis mengambarkan pergolakan di antara kelas plebeian dan patrician. Marcus Aurelius di dalam penulisannya yang bertajuk Meditation berdasarkan menulis "pendapat kepada 37 polisi pemerintahan kesemua yang yang

kebebasan

hampir

diperintah dan pendapat tentang kerajaan beraja berdasarkan kebebasan kepada hampir kesemua yang diperintah".

Di dalam liberalisme atau demokrasi liberal, perkataan ini telah diperkenalkan oleh sebuah parti politik Sepanyol yang berasal dari sebuah tempat bernama Liberales yang membantu negara Sepanyol dalam pembentukan perlembagaannya pada tahun 1791. Setelah didapati sistem liberal ini ideal dan boleh mencapai matlamat yang dikehendaki, maka England pula telah mencuba mempraktikkan sistem ini dalam abad ke-17 dan 18. Sistem ini telah berjalan dengan lancar sehingga ianya merebak ke Eropah, beberapa tanah jajahan British dan lain-lain tempat di dunia.

ii)

Dasar Liberalisme Fahaman liberalisme moden berakar umbi dari Zaman Kesedaran Barat dan menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal seperti hak-hak raja yang diberikan oleh tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Liberal beranggapan sistem ekonomi pasaran bebas lebih cekap dan menjana lebih banyak kemakmuran.

Liberalisme

menekankan

hak-hak

peribadi

serta

kesamarataan peluang. Pelbagai aliran dengan nama ‘liberal’ 37

mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Mereka yang liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang.

Konsep liberal merupakan satu set kepercayaan yang mengatakan bahawa tiap-tiap individu dalam masyarakat mesti diberi kebebasan dan individu adalah penting (supreme importance) dalam kehidupan sosial. Liberal cuba mendapatkan kebebasan dalam masyarakat dan

menekankan pemberian peluang yang sama rata (equality of opportunity).

Konsep liberal juga boleh dikatakan sebagai satu fahaman bebas serta pembaharuan tetapi menentang hak

istimewa. Ianya juga terletak pada tradisi has asasi semulajadi (natural rights). Semua orang harta, mempunyai bebas hak untuk dan

memerintah,

mengumpul

bercakap

mengemukakan kepentingan masing-masing. Boleh dikatakan

37

sebagai liberal ini adalah satu konsep yang mementingkan kebajikan manusia.

iii)

Jenis Liberalisme Terdapat perbezaan pendapat yang mendalam di dalam rangka liberalisme. Perbezaan pendapat ini selalunya membawa kepada perdebatan yang hebat di antara ahli-ahli liberal. Daripada perpecahan ini dari sudut liberalisme klasik, wujud beberapa pergerakan di dalam liberalisme. Seperti di dalam banyak perdebatan, kumpulan-kumpulan yang bertentangan menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza untuk

menyatakan kepercayaan-kepercayaan yang sama dan kadangkala, mereka menggunakan perkataan-perkataan yang sama untuk menerangkan perkara-perkara yang berbeza.

Di sini, terdapat beberapa istilah atau jenis liberalisme menurut beberapa kajian atau fahaman iaitu liberalisme politik, liberalisme budaya, liberalisme ekonomik, liberalisme sosial dan liberalisme moden.

Bagi istilah "liberalisme politik", ianya digunakan sebagai sokongan terhadap demokrasi liberal (Sistem Republik atau Raja Berperlembagaan) yang menentang raja berkuasa mutlak atau diktator. Dalam politik liberal, ianya boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu liberal bercorak lama dan liberal bercorak moden 37

(baru). Liberal yang bercorak lama, lebih menekankan kepada hak-hak asasi dan undang-undang semulajadi mengenai moral, politik, ekkonomi dan sosial, manakala liberal bercorak moden (baru) lebih menekankan kepada dasar-dasar awam melalui pengalaman, penelitian dan praktis.

Istilah "liberalisme budaya" digambarkan sebagai sokongan terhadap kebebasan peribadi yang menentang undang-undang yang mengongkong kebebasan di atas dasar nationalisme atau agama.

Dalam menafsirkan istilah "liberalisme ekonomik", ianya adalah satu sokongan terhadap harta peribadi dan menentang peraturan-peraturan yang mengekang hak-hak terhadap harta peribadi yang ditulis oleh kerajaan.

Manakala

"liberalisme

sosial"

adalah

di

mana

ianya

menunjukkan sokongan terhadap kesaksamaan dan menentang ketidak samarataan peluang.

Secara

dasarnya,

bebarapa

prinsip

liberalisme

boleh

digambarkan dan dipersetujui di kalangan ahlli-ahli liberal seperti berikut:•

Liberalisme politik:-

37

Ianya adalah aliran di mana seseorang itu adalah asas undang-undang dan masyarakat. Masyarakat dan institusi-institusi kerajaan yang wujud di dalam masyarakat, berfungsi untuk

memperjuangkan hak-hak peribadi tanpa memilih kasih kepada sesiapa yang mempunyai taraf sosial yang tinggi.

Magna Carta adalah satu contoh di mana dokumen politik meletakkan hak-hak peribadi lebih tinggi daripada kuasa raja. Liberalisme politik

menekankan perjanjian sosial yang mana rakyat merangka undang-undang dan bersetuju untuk mematuhi undang-undang tersebut. Ini adalah berdasarkan pemikiran di mana seseorang itu lebih mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya. • Liberalisme politik mengandungi semua lapisan masyarakat tanpa mengira jantina, kaum atau taraf ekonomi. Liberalisme politik juga dan

menekankan

kedaulatan

undang-undang

demokrasi liberal.

Liberalisme budaya:•

Ianya pula adalah menekankan kepada hak-hak peribadi yang berkaitan dengan cara hidup dan perasaan hati 37 termasuk kebebasan seksual,

kebebasan

beragama,

kebebasan

pemahaman

dan pelindungan dari campur tangan kerajaan di dalam kehidupan peribadi.

John Stuart Mill menyatakan dengan tepat di dalam eseinya diri yang bertajuk On Liberty, tujuan dan

"perlindungan manusia yang

adalah satu-satunya dari segi

benar

peribadi

masyarakat ke atas campur tangan di dalam kebebasan orang-orang lain. Kuasa tertinggi yang benar hanya boleh digunakan untuk menghalang seseorang di kalangan satu masyarakat yang bertamadun daripada mengganggu (atau

mencederakan) seseorang yang lain. Kebaikan fizikal atau moral seseorang itu tidak mencukupi untuk membiarkan dia mengganggu orang lain."

Liberalisme digambarkan

budaya sebagai

secara

umumnya

boleh

menentang

peraturan-

peraturan kerajaan di dalam kesusasteraan, seni, akademik, perjudian, seks, pelacuran, penguguran kandungan, kemengandungan, penggunaan kesakitan pengawalan muktamad, arak,

ganja dan barang-barang kawalan yang lain.

Kebanyakan ahli-ahli liberal menentang separuh atau semua peraturan-peraturan kerajaan yang mencampuri hal-hal ini. Negara Belanda, dari segi 37

liberalisme budaya, mungkin adalah negara yang paling liberal di dunia. Walaupun aliran terdapat

persetujuan,

sesetengah

memaparkan

berbezaan pendapat yang mendalam.

Liberalisme ekonomik:•

Ianya juga dikenali sebagai liberalisme klasikal atau liberalisme Manchester adalah satu ideologi yang menyokong hak-hak peribadi ke atas harta benda dan kebebasan perjanjian bertulis.

Ia memperjuangkan kapitalisme laissez-faire yang mahu membuang dan semua halangan terhadap

perdagangan

pemberhentian

kemudahan

yang diberi oleh kerajaan seperti subsidi dan monopoli. • Ahli-ahli liberal ekonomik mahu hanya sedikit atau tiada langsung peraturan-peraturan kerajaan di pasaran. Sesetengah mereka menerima halangan kerajaan ke atas yang monopoli lain dan kartel dan

sesetengah

menyatakan

bahawa

monopoli dan kartel disebabkan oleh tindakan kerajaan.

Liberalisme ekonomik menyatakan bahawa harga barangan dan perkhidmatan harus ditentukan oleh pasaran yang 37 sebenarnya ditentukan oleh

tindakan-tindakan

pengguna.

Ada

yang

mahu

melihat kuasa pasaran bertindak di kawasankawasan yang biasanya dimonopoli oleh kerajaan seperti keselamatan dan mahkamah. • Liberalisme ekonomik menerima ketidak

samarataan sebagai hasil semulajadi daripada persaingan yang tidak melibatkan ugutan yang mengancam hak-hak peribadi. Aliran liberalisme ini dipengaruhi oleh liberalisme Inggeris yang merebak di pertengahan kurun ke-19. Minarchisme dan anarcho-kapitalisme adalah antara bentukbentuk liberalisme ekonomik.

Liberalisme sosial:•

Turut dikenali sebagai liberalisme baru/moden (tidak patut dikelirukan dengan neo-liberalisme) mula dilihat berdiri di kalangan masyarakat

negara-negara maju pada akhir abad ke-19. Ia dipengaruhi oleh utilitarianisme yang diasaskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill.

Ada ahli-ahli liberal yang menerima, sesetengah atau semuanya, teori penyalahgunaan Sosialis dan Marxis dan ulasan-ulasan terhadap "tujuan

keuntungan" dan membuat kesimpulan bahawa

37

kerajaan

seharusnya

menggunakan

kuasanya

untuk menyelesaikan masalah itu. • Mengikut fahaman ini, semua individu perlu diberi perkhidmatan pelajaran, asas yang memuaskan dan seperti

peluang

ekonomi

pelindungan

daripada kejadian makro yang tidak ditentukan oleh mereka.

Kepada liberalisme sosial, kemudahan-kemudahan ini dianggap sebagai hak. Ini adalah hak-hak positif yang berbeza secara kualitatif dari apa yang dibahaskan dari segi klasikal, iaitu hak-hak negatif yang hanya menuntut seseorang daripada mencabuli hak-hak orang lain.

Menurut ahli-ahli liberalisme sosial, hak-hak positif ini perlu dibuat dan dibekalkan kepada orang ramai. Pemastian hak-hak positif adalah objektif yang berterusan yang secara asasnya melindungi kebebasan. Pergelutan di antara kebebasan

ekonomi dan kesaksamaan sosial hampir setua dengan idea kebebasan itu sendiri.

Liberal

sosial

sebaliknya

ingin

membentuk

kerajaan yang menjamin kebajikan am rakyat dengan menyediakan makanan dan tempat

perlindungan untuk orang yang tidak berupaya untuk menyediakan 37 keperluan tersebut untuk

dirinya

sendiri,

perkhidmatan

perubatan,

perkhidmatan persekolahan, pencen, kebajikan kanak-kanak dan yang kurang upaya termasuk orang-orang tua, malapertaka semulajadi,

perlindungan untuk pihak minoriti, pencegahan jenayah dan pembiayaian seni dan sains. Ini sekali gus meninggalkan idea kerajaan kecil.

Kesemua bentuk atau jenis liberalisme boleh dianggapkan sebagai mempunyai tujuan yang sama iaitu kebebasan, tetapi tidak bagaimana cara yang paling baik atau yang paling bermoral untuk mencapai kebebasan.

Kesemua bentuk liberalisme mempunyai pendapat di mana terdapat keseimbangan di antara tanggungjawab kerajaan dan peribadi yang mana kerajaan perlu menjalankan peranan yang mana seseorang itu tidak mampu untuk membuatnya dengan sendiri melalui diri atau pihak swasta.

Liberalisme telah merebak dengan luasnya di dunia moden yang akhirnya menyebabkan kerajaan-kerajaan dunia moden ini sekurang-kurangnya bercakap (dan tidak semestinya bertindak) mengenai kebebasan peribadi sebagai asas masyarakat.

37

B)

LIBERALISME DAN DEMOKRASI

Selepas kejatuhan Empayar Roman, pendapat liberalisme tidak cergas di sepanjang Zaman Kelam di Eropah. Perjuangan untuk kebebasan mula dihidupkan kembali semasa zaman Renaissance di Itali. Ia tercetus apabila pertelingkahan berlaku di antara penyokongpenyokong bandar negeri yang bebas dan penyokong-penyokong Paus (Pope). Niccolò Machiavelli kemudiannya di dalam Discourses on Livy mula melakarkan prinsip-prinsip kerajaan republik di awal abad ke-16. Pada akhir abad ke-17, John Locke mengarang England and the thinkers of the French Enlightenment untuk mengkaji perjuangan kebebasan dari sudut Rights of Man yang ditulis oleh Thomas Paine pada tahun 1791.

Ahli-ahli ekonomi seperti Adam Smithdi dalam The Wealth of Nations (1776) pula mengambarkan prinsip-prinsip liberal di dalam perdagangan bebas. Pengarang-pengarang Perlembagaan Sepanyol 1812 yang dirangka di Cádiz mungkin adalah yang pertama menggunakan perkataan liberal di dalam maksud politik sebagai kata nama. Pengarang-pengarang ini menamakan diri mereka sebagai Liberales, untuk menunjukan penentangan mereka kepada

pemerintahan mutlak monarki Sepanyol.

Seperti liberalisme

yang satu

telah

dijelaskan

di

peringkat

awal

bahawa hak-hak

pegangan 37

yang

menekankan

peribadi liberalisme,

serta

kesamarataan aliran

peluang. nama

Dalam ‘liberal’

fahaman mungkin

pelbagai

dengan

mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip berikut termasuk kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Mereka yang liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undangundang.

i)

Liberalisme (Amalan) Ianya boleh dilihat dari pelbagai aspek seperti sistem politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Pengamalan ideologi ini tidak hanya terkongkong atau terarah ke aras sistem politik sematamata, kerana ianya mencakupi aspek yang agak luas dalam mengamalkan liberalisme dalam setiap sudut.

Jika dilihat kembali kepada maksud awal liberalisme adalah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Namun begitu, ianya masih tetap bergantung kepada maksud perkataan liberal mungkin berubah mengikut konteks sesebuah negara.

37

Politik Dilihat kepada pecahan liberalisme awal iaitu liberalisme politik yang mana menafsirkan sebagai aliran di mana seseorang itu adalah asas undang-undang dan masyarakat. Ini boleh digambarkan dengan lebih tepat iaitu sistem politik yang berasaskan Liberal. ideologi ini adalah sistem politik Demokrasi

Sesetengah parti politik liberal menekankan liberalisme ekonomik dan sesetengah yang lain lebih mengemari liberalisme sosial. Parti Konservatif pada kebiasaanya selalu mendekati atau menekankan liberalisme ekonomik dan pada masa yang sama menolak liberalisme sosial dan budaya.

Penggunaan sistem ini dapat dilihat kepada tunjang atau asas liberal itu sendiri iaitu kebebasan kepada rakyat untuk memilih dan mengkehendakkan sesiapa sahaja yang digemari atau disenangi sebagai pilihannya. Ini kerana, fahaman ini meletakkan kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara,

batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan sebagai asasnya.

Ianya boleh digambarkan sebagai digunakan oleh hampir keseluruhan masyarakat di dunia pada masa kini, di mana 37

dengan meletakkan kebebasan dalam segala segi dan hal membolehkan manusia, masyarakat dan rakyat

memperjuangkan apa sahaja yang dirasakan benar atau betul.

Sebagai contoh jika dilihat dan diperhatikan di negaranegara barat, kebebasan dari segala segi adalah segalasegalanya, justeru ianya amat tidak beretika sekiranya kerajaan menghalang kebebasan rakyat untuk meluahkan apa sahaja yang dianggap sebagai satu cara menyampaikan hasrat atau pendapat.

Rakyat di mana amat menitik beratkan kebebasan di dalam menyampaikan apa sahaja yang difikirkan boleh dan betul oleh mereka. Dilihat dari sudut positif ianya amat tepat dan baik di mana, segala pendapat ini dapat dikongsi bersama, tetapi sekiranya dipandang dari sudut negatif, kesemua pendapat ini amat berbahaya sekiranya ianya disampaikan dalam situasi atau keadaan yang tidak betul dan tepat. Ini ditambah pula sekiranya pendapat atau pandangan yang disampaikan hanya merupakan pandangan peribadi yang sama sekali tidak sama atau sealiran dengan yang lain dan bertujuan untuk memenuhi kepuasan atau kehendak hati masing-masing.

Di sini kita cuba lihat dalam skop politik Malaysia yang kini telah menular dengan ideologi liberalisme ini di mana ada di 37

kalangan

parti-parti

pembangkang

(peringkat

pusat)

cuba

menggunakan isu-isu liberal atau kebebasan dalam menunjangi ideologi dan falsafah politik masing-masing sehingga

menimbulkan kesan yang amat mendalam kepada sistem politik dan kebudayaan Malaysia. Mereka cuba menjuarai dalam segala hal atau perkara dengan falsafah kebebasan bersuara agar citacita mereka berjaya.

Segala macam isu akan dipolitikkan dengan sebaik mungkin menggunakan dasar hak atau kebebasan ke atas segala-gala dengan berkiblatkan kepada ideologi barat yang telah digunakan setelah sekian lama. Mereka akan sebaik mungkin mengaitkan bahawa sistem politik Malaysia ini sebenarnya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar bebas atau demokrasi selagi mereka ini tidak berjaya merubah atau menjadi kerajaan yang baru memandangkan Malaysia dikategorikan sebagai negara yang mengamalkan demokrasi hibrid (campuran).

Jika dilihat, ini adalah falsafah liberalisme yang cuba diterapkan di dalam acuan politik Malaysia di mana, kebebasan diletakkan sebagai segala-galanya agar mencerminkan negara ini berada dalam keadaan yang benar-benar bebas dan ‘bersih’. Dengan meletakkan Amerika Syarikat dan United Kingdom sebagai ‘mentor’, jelas menunjukkan bahawa kumpulan parti

37

pembangkang ini berpaksikan ideologi liberalisme walaupun tidak diaplikasikan secara total atau menyeluruh.

Pembangkang di Malaysia berterus-terusan mengatakan bahawa negara ini tidak benar-benar bebas dalam segala hal kerana ianya dikawal oleh kuasa atau badan eksekutif (kerajaan) yang berkuasa. Sebagai contoh, Jabatan Kehakiman, media massa, Suruhanjaya Pilihanraya (EC), PDRM dan pelbagai lagi yang sentiasa ditafsirkan sebagai tidak bebas dan berada di bawah pengaruh atau tekanan kerajaan. Mereka sentiasa meletakkan segala beban isu kepada ‘bahu’ kerajaan agar membuktikan bahawa kerajaan benar-benar telus dalam

menangani sesuatu isu atau perkara.

Sosial Apabila dilihat pula di dalam sosio atau sosial liberalisme (liberal), liberalisme sosial boleh ditafsirkan sebagai

kepercayaan bahawa liberalisme harus merangkumi keadilan sosial. Ini berbeza dari liberalisme klasik yang mana di dalam hal ini ianya mengakui peranan yang sah bagi negara dalam menangani isu-isu ekonomi dan sosial seperti pengangguran, penjagaan kesihatan, dan pendidikan sekaligus memperluaskan hak-hak sivil.

37

Dalam liberalisme sosial, kebaikan oleh masyarakat itu akan dipandang dalam keadaan suasana yang harmoni berbanding dipandang dengan keadaan kebebasan individu.

Dasar sosial liberal telah secara meluas diterima pakai di banyak dunia kapitalis, terutama selepas Perang Dunia II di mana golongan yang berfahaman sosial liberal ini pada

kebiasannya akan dianggap sebagai golongan berhaluan kiri di kebanyakkan negara.

Reaksi terhadap liberalisme sosial di akhir abad-20, sering disebut neoliberalisme, menyebabkan dasar monetaris ekonomi dan pengurangan dalam penyediaan perkhidmatan kerajaan. Namun, reaksi ini tidak menimbulkan kembali kepada liberalisme klasik, kerana kerajaan terus memberikan perkhidmatan sosial dan mengekalkan kawalan ke atas dasar ekonomi.

Istilah “liberalisme sosial" sering digunakan bergantian dengan "liberalisme moden". Liberal Antarabangsa boleh

dikatakan sebagai sebuah organisasi antarabangsa utama dari kalangan ahli atau pihak liberal meliputi, antara lain variasi liberal dan parti liberal sosial. Ia menegaskan prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas serta adil dan demokrasi pelbagai parti, keadilan sosial, toleransi,

37

ekonomi

pasaran

sosial,

perdagangan

bebas,

kelestarian

lingkungan dan rasa yang kuat dari perpaduan antarabangsa.

Kebebasan

ini

telah

mempengaruhi

corak

hidup

dan

keperibadian masyarakat di Malaysia. Ini dapat dilihat dengan timbulnya Badan-badan Bukan Kerajaan (NGO) yang sentiasa memperjudikan atau memainkan isu-isu berkaitan dengan hakhak kemanusiaan (human rights), kebebasan bersuara,

pemilihan umum yang bebas serta adil (Pilihan Raya Umum) dan demokrasi pelbagai parti, keadilan sosial, toleransi, ekonomi pasaran sosial dan perdagangan bebas.

Mereka ini (NGO) akan sering dilihat muncul bersama isu-isu yang berkait rapat dengan ‘kebebasan’ dengan menjadikan rakan-rakan NGO di negara luar (barat terutamanya) lebih ‘bebas’ bersuara berbanding dengan NGO di Malaysia. Kalangan NGO ini akan menjadi ‘juara’ dalam kebanyakan isu

membabitkan ‘hak-hak asasi manusia’. Sebagai contoh, kerap kali kumpulan-kumpulan NGO ini akan terlibat di dalam

demonstrasi membabitkan bantahan terhadap isu-isu yang timbul dengan memanipulasikan ‘hak asasi manusia’ dan ‘kebebasan’ sebagai lambang kejaguhan mereka ini.

Inilah yang dikatakan sebagai ideologi liberalisme (sosial) yang telah menular masuk ke dalam negara ini melalui cara atau 37

kaedah yang tidak bersesuaian untuk diaplikasikan bersama. Dengan menjadikan negara barat sebagai contoh dan ‘kiblat’, pelbagai perbuatan membabitkan dasar ‘kebebasan’ akan

digunakan sebaik mungkin. Namun begitu, jika dilihat dari pelbagai sudut, masih terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai positif dan negatif sekiranya ideologi ini diterapkan mengikut kaedah dan acuan sebenar negara.

Kebudayaan (Seni) Penarifan istilah Kebudayaan (Seni) Liberal turut berkait rapat dengan ideologi liberalisme di mana dalam memperhalusi kesenian dan kebudayaan ini kita dapat melihat kepada pengertian asal maksud kebudayaan liberal.

Istilah seni liberal menyatakan bahawa ianya adalah suatu kurikulum yang mengajar pengetahuan umum dan

mengembangkan pemikiran rasional pelajar dan kemampuan intelektual, tidak seperti kurikulum profesional, vokasional dan teknikal yang menekankan kepada kepakaran. Seni liberal kontemporari terdiri daripada sastera, bahasa, falsafah, sejarah, matematik, dan ilmu pengetahuan.

Berbanding di zaman klasik, seni liberal ditakrifkan sebagai satu pendidikan yang tepat bagi seorang yang bebas. Istilah "liberal arts" atau "liberal persuits" (dalam Bahasa Latin studia 37

liberalia) telah terkandung di dalam silibus pendidikan rasmi sejak zaman Empayar Rom lagi. Sebagai contoh, Lucius Annaeus Seneca atau Seneca the Younger (Ahli Falsafah Rom) pernah membahaskan bahawa seni liberal yang akan menjadi satu pendidikan formal di Rom (dan abad pertengahan) sebenarnya telah lama digunapakai sebagai kurikulum asas dalam paideia enkuklios atau "education in the circle" di zaman Yunani Greek.

Pada

abad

ke-5

Masihi,

Martianus

Capella

telah

mentafkrifkan bahawa tujuh seni liberal adalah sebagai tatabahasa, dialek, retorik, geometri, aritmetik, astronomi, dan muzik. Manakala di universiti-universiti negara Barat (di abad pertengahan), tujuh seni liberal adalah the trivium

(tatabahasa, retorik dan logik) dan the quadrivium (aritmetik, astronomi, muzik dan geometri).

Penularan atau perkembangan seni liberal ini di Malaysia telah terjadi sejak dari tahun 80an (anggaran) dan ke atas di mana pada lewat zaman yang ini, muncullah bebas filem-filem (indie) atau

seniman-seniman

berfikiran

dengan

penghasilan karya seni yang bertentangan dengan arus atau permintaan berkarya. di pasaran bersandarkan kepada kebebasan

37

Seniman-seniman (muzik & filem) ini menghasilkan karyakarya yang amat bertentangan dengan arus pasaran di Malaysia ketika itu, di mana munculnya kumpulan-kumpulan muzik bersama karya muzik yang benar-benar dianggap ‘bebas’ dan tidak terikat lagi dengan corak dan kebudayaan muzik di Malaysia.

Kebanyakan dari mereka ini merupakan kalangan yang menyambung pengajian di negara-negara yang mengamalkan ideologi liberalisme seperti Amerika Syarikat dan United

Kingdom. Justeru tidak mustahil sekiranya ilmu yang diperolehi bersandarkan kepada ideologi ini dibawa balik bagi diterapkan ke dalam seni dan kebudayaan Malaysia.

ii)

Negara Demokrasi Liberalisme Negara kebajikan telah tumbuh secara berperingkat dan merata sejak dari abad ke-19, tetapi menjadi sepenuhnya dibangunkan selepas Perang Dunia II, bersama-sama dengan ekonomi pasaran campuran. Ianya juga disebut sebagai

"embedded liberalisme", dasar liberal sosial telah mendapat sokongan yang meluas di seluruh spektrum politik, ini kerana kecenderungan mereka dalam mengurangkan dan mengganggu polarisasi dalam masyarakat tanpa mencabar sistem ekonomi kapitalis. Negara liberal (mengamalkan demokrasi liberal)

moden yang boleh dijadikan sebagai contoh adalah Negara 37

Amerika Perancis.

Syarikat,

United

Kingdom,

Jerman,

Australia

dan

Amerika Syarikat Negara yang mengamalkan liberalisme yang paling awal boleh digambarkan sebagai Amerika Syarikat, yang didirikan di bawah prinsip "setiap manusia diciptakan sama taraf; bahawa mereka diberi pencipta mereka hak-hak yang tidak boleh dinafikan; kebebasan, bahawa dan antara ini adalah

kehidupan,

mengejar

kebahagiaan;

bahawa untuk melindungi hak-hak ini, kerajaan dibuat oleh manusia, yang menggunakan kuasa mereka secara adil dengan izin mereka yang diperintah."

Amerika Syarikat (Amerika Utara) pada mulanya telah diterokai dan diduduki oleh rakyat dari Britain dan Perancis. Rakyat Britain ini telah menduduki di kawasan perairan/pantai Atlantik dan telah menubuhkan sebanyak 13 buah tanah jajahan dari utara ke selatan Amerika. Pada tahun 1775, Revolusi Amerika tercetus apabila tentera British telah diserang di beberapa tempat oleh kumpulan pejuang kemerdekaan.

Manakala pada tahun 1776, wakil-wakil dari badan perwakilan tanah-tanah jajahan telah bersidang dalam Majlis Perwakilan bagi meluluskan usul deklarasi kemerdekaan (Declaration of Independence). 37

Majlis Perwakilan ini telah mengisytiharkan bahawa 13 buah negeri (tanah jajajahn British) ini telah bebas dan merdeka, manakala Jeneral George Washington telah dilantik sebagai Ketua Pasukan Tentera yang mana pasukan ini telah mencapai kemenangan selepas berperang selama 6 tahun.

Pada September 1782, satu perjanjian yang dibuat di Paris di antara pihak Biritish dan pihak revolusi telah mewujudkan Amerika Syarikat yang mana Document of Independence telah diperkenalkan. Dokumen ini antara lain mengandungi

pernyataan penting iaiatu “semua rakyat mempunyai hak yang sama” dan mempunyai hak terhadap “nyawa (mereka), kebebasan dan peluang mendapatkan kebahagian”.

Pernyataan di sini jelas telah merubah sosial dan politik Amerika yang mana telah meletakkan kebebasan sebagai asas mereka. Ini secara tidak langsung telah mencerminkan proses liberal yang berlaku secara berperingkat-peringkat.

Perang Kemerdekaan Amerika menubuhkan negara yang pertama untuk merangka satu perlembagaan berdasarkan konsep kerajaan liberal, di mana kerajaan dibina dengan kerelaan yang ditadbir. Antara yang penting adalah kuasa pemerintahan terletak di tangan rakyat dan bukan lagi di tangan 37

golongan

aristokrasi

(bangsawan).

Semua

rakyat

pula

mempunyai kuasa yang sama dan berhak memilih wakil rakyat masing-masing untuk bersidang di dalam Dewan Perwakilan untuk membuat undang-undang bagi semua lapisan masyarakat.

Di sini, Amerika Syarikat diletakkan sebagai antara negara yang paling berjaya dalam mengamalkan penggunaan ideologi ini di dalam sistem politik mereka. Sehingga kini, Presiden Barrack Hussein Obama merupakan Presiden Amerika yang ke44 dengan dimulakan oleh Presiden George Washington yang menjadi Presiden dari tahun 1789-1797.

Sistem politik Amerika Syarikat pada masa kini hanya mempunyai 2 buah parti besar sahaja iaitu Parti Demokrat dan Parti Republikan berbanding dengan setengah dozen parti atau lebih yang terdapat di negara-negara lain. Jika dilihat, tidak begitu jelas bagaimana situasi ini (sistem 2 parti) ini terjadi dan sebab-musababnya yang mana hanya boleh dirujukkan sebagai disebabkan oleh peraturan-peraturan pilihanraya negara ini.

Mulanya sistem 2 parti ini boleh dikatakan sebagai bermula bersama-sama atau hampir serentak dengan pembentukan Kesatuan (United) dan terus berjalan sehingga kini.

Pembentukan parti di Amerika pada peringkat awalnya telah turut terbentuk kepada beberapa parti lain namun ianya telah 37

lenyap sehingga terbentuknya kepada 2 parti yang terbesar iaitu Republikan dan Demokrat.

Pembentukan Amerika pada awalnya telah terpecah melalui 2 buah parti juga iaitu Federalists dan Anti-Federalists yang mana kedua-dua parti ini mempunyai penyokong dari kalangan mereka yang berbeza-beza latar belakang kehidupan dan sosio budayanya.

Sistem

politik

Amerika

sememangnya

benar-benar

mengamalkan demokrasi di mana mereka telah mengasingkan sistem pemerintahan mereka kepada 3 Bahagian utama iaitu Badan Eksekutif (Presiden & Kakitangannya), Badan Kehakiman (Supreme Court of the United States) Badan Perundangan atau Kongres iaitu Dewan Senat (United States Senate) – Dewan Tertinggi dan Dewan Perwakilan (House of Representatives) – Dewan Rendah.

Ketiga-tiga badan atau cabang ini mempunyai tugas dan bidang yang berlainan di mana Badan Eksekutif melalui Presiden akan melaksanakan segala dasar-dasar yang telah ditetapkan atau ditentukan oleh Pemerintah/Kerajaan terhadap negara. Presiden juga berkuasa untuk melantik Ketua Agensi yang mana bertanggungjawab untuk Agensi Eksekutif Persekutuan.

37

Kedua-dua Dewan iaitu Dewan Senat dan Dewan Perwakilan mempunyai bidang kuasa yang berlainan di antara satu sama lain. Bidang kuasa ini tidak berkaitan antara ‘mereka’ sebagai kedudukan Dewan Tinggi dan Dewan Rendah.

Dewan

Senat

berkuasa

untuk

mengadili

kes-kes

pendakwaan yang dihadapi oleh Pegawai Persekutuan khsusnya pendakwaan yang dikemukakan oleh Dewan Perwakilan. Dewan Senat juga mempunyai kuasa “advice & consent” terhadap perlantikan yang dilakukan oleh Presiden seperti Hakim

Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Daerah, Peguam Negara (United States Attorneys), Duta, Pemerintah Tentera dan

beberapa Ketua Agensi Persekutuan yang lain seperti NASA. Dewan ini juga berkuasa untuk melantik Naib Presiden Amerika Syarikat sekiranya tiada majoriti yang dapat dicapai di dalam Electoral College bagi memilih Presiden dan Naib Presiden.

Manakala

Dewan

Perwakilan

adalah

berkuasa

untuk

mendakwa Presiden sekiranya perlu termasuk pegawai-pegawai Kerajaan Persekutuan yang lain. Dewan ini juga

bertanggungjawab ke atas semakan semula rang undang-undan (bill).

Pertembungan Demokrasi & Liberal memberi makna yang amat luas terhadap penggunaannya di kalangan negara-negara barat. 37

Akibat dari penjajahan dan revolusi-revolusi yang melanda negaranegara barat seperti Revolusi Amerika (1775-1783), Revolusi

Perancis (1789-1799) dan Revolusi Rusia (1917), telah menyebabkan negara-negara seperti Amerika, United Kingdom, German, Australia dan Perancis mengalami perubahan yang amat ketara di dalam sistem politik mereka.

Tekanan yang diterima dan ketidakadilan yang dialami telah menyebabkan rakyat mula bangkit dan menentang sistem

pemerintahan Raja Mutlak seperti yang telah diamalkan oleh kebanyakkan negara di dunia pada ketika itu. Rakyat beranggapan bahawa, Raja yang menjadi Ketua Negara tidak dapat memerintah dengan benar-benar sempurna dan hanya menumpukan kepada kepentingan diri dan keluarga tanpa mengambil kira perasaan dan permasalahan yang dialami oleh rakyat.

Rakyat yang telah tertindas mula bangkit melalui beberapa kumpulan seperti kumpulan-kumpulan penentang dan gerakangerakan bagi menjatuhkan raja sebagai pemerintah. Ini telah disokong oleh kebanyakkan bangasawan (aristocrat) yang merasakan adanya kepentingan untuk menggulingkan kerajaan sedia ada dan menjatuhkan raja sebagai ketua negara.

Kebangkitan rakyat Amerika melalui Tentera Revolusi telah menyebabkan negara tersebut merdeka dan menjadi sebuah negara 37

Republik dengan melaksanakan sistem demokrasi secara benarbenar mutlak bagi menzahirkan keinginan rakyat yang turut serta sebagai sebagahagian daripada kerajaan dan negara. Mereka boleh dikatakan sebagai negara pertama di dunia yang mula-mula

melaksanakan sistem demokrasi liberal ini. Rakyat bebas dan berhak untuk mengundi dan memilih ketua kerajaan yang mereka inginkan tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi oleh mana-mana pihak.

Walaupun

United

Kingdom

mengamalkan

Sistem

Raja

Berpelembagaan, namun begitu mereka adalah di antara negara yang mengamalkan Demokrasi Liberal. Rakyat bebas dan berhak bersuara terhadap kerajaan sekiranya mereka mendapati bahawa kerajaan yang memerintah tidak melaksanakan kehendak dan tuntutan rakyat.

Begitu juga yang diamalkan oleh negara kolonial Britain iaitu Australia, walaupun negara ini adalah bekas jajahan Britain dan masih merupakan negara koloni, namun sistem pentadbirannya diamalkan secara bersendirian tanpa campurtangan dari Kerajaan Britain. Sistem Demokrasi Liberal yang diamalkan oleh Australia sejak dari tahun 1901 mencerminkan bahawa sistem ini merupakan antara sistem yang sering diamalkan oleh negara-negara ‘besar’ di dunia.

37

C)

PANDANGAN/KOMEN IDEOLOGI LIBERALISME

Amalan

Liberalisme

atau

lebih

tepat

dikatakan

sebagai

Demokrasi Liberal merupakan satu ideolagi yang baik dan bertetapan untuk digunakan memandangkan kebanyakkan negara-negara

‘besar’ di dunia telah mengguna pakai sistem ini sejak dari dahulu lagi. Kebebasan dalam semua perkara atau segi merupakan antara perkara yang amat dititik beratkan oleh negara-negara barat. Ianya adalah bagi mengimbangi pemerintahan dan sistem pentadbiran negara tersebut.

Berdasarkan dari corak dan gaya hidup masyarakat barat, perlaksanaan sistem ini amat baik dan bagus serta bertepatan digunakan oleh kalangan mereka. Kebebasan bersuara merupakan tunjang utama dalam perlaksanaan sistem ini, sekiranya sesuatu dasar telah dirancang atau dilaksanakan, rakyat berhak bersuara untuk membantah sekiranya dasar ini tidak memberi kebaikan kepada rakyat. Ini dapat dilihat dari corak dan cara mereka ini menyuarakan bantahan dan penolakan ke atas dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan.

Penterjemahan rasa tidak puas hati ini kebaiasaannya akan dilakukan menerusi perarakan, perhimpunan, demonstrasi dan protes yang mana kebanyakkan darinya akan bertukar ganas sehingga 37

berupaya

mengorbankan

nyawa

mereka-mereka

yang

terlibat

mahupun tidak. Ini adalah satu-satunya cara terbaik bagi meluahkan rasa tidak puas hati dan marah terhadap sesuatu dasar yang bakal atau telah dilaksanakan oleh kerajaan. Sejak dari dahulu lagi, corak menyuarakan rasa tidak puas hati ini sering dipelopori oleh negaranegara yang pada kebiasaannya mengamalkan ideologi ini.

Amerika Syarikat sebagai contoh adalah antara yang kerap kali mengalami situasi sebegini sejak dari permulaannya ideologi ini

diterapkan di dalam sistem pemerintahan mereka. Tercetusnya sesuatu isu yang tidak menyenangkan hati rakyat, bakal setiap

menyebabkan

mereka

berbondong-bondong

memenuhi

pelosok jalan dan ruang bagi menyuarakan rasa tidak puas hati dan amarah mereka terhadap tindakan yang ditimbulkan oleh sesuatu pihak atau kerajaan.

Kematian Dr. Martin Luther King Jr. (Ketua African-American Civil Right Movement ) pada 4 April 1968 telah menyebabkan kekacauan dan keganasan berlaku di hampir setiap pelusok bandar sehingga mencecah 110 kesemuanya antaranya di Washington DC, Chicago dan Baltimore hingga menyebabkan Amerika Syarikat hampir

lumpuh. Banyak lagi insiden kekacauan dan keganasan yang berlaku hampir setiap tahun, malahan bulan di segenap pelusok Amerika Syarikat akibat dari apa yang dikatakan sebagai kebebasan bersuara.

37

Begitu juga yang dialami oleh sebuah lagi negara yang mengamalkan sistem Demokrasi Liberal iaitu United Kingdom di mana yang terbaru adalah kekacauan atau protes dari kalangan para pelajar di hampir segenap negara yang membantah tindakan kerajaan menaikkan yuran pengajian sehingga 400%. Para pelajar yang marah telah mula bergerak ke jalan-jalan bagi melahir dan menzahirkan rasa marah dan tidak puas hati mereka terhadap dasar kerajaan ini. Kemarahan ini turut dirasai oleh Keluarga DiRaja Britain apabila kenderaan rasmi yang dinaiki oleh Putera Charles dan Duchesss of Cornwall telah diserang oleh para pelajar yang marah.

Disini membuktikan setiap perkara yang terjadi itu ada pro dan kontranya yang mana ada kebaikan dan keburukannya. Ini bermakna penerapan nilai-nilai liberal di dalam sistem politik negara perlulah diubahsuai agar ianya bersesuaian dengan corak kehidupan

masyarakat dan

suasana di negara ini. Sekiranya ia diaplikasikan

secara meluas tanpa ada diterapkan nilai-nilai murni dan ketimuran, maka akan menyebabkan negara amat mudah terdedah di dalam situasi yang dialami oleh rakyat negara lain.

Penerapan

nilai-nilai

kebebasan

yang

amat

tinggi

bakal

menyukarkan sistem pentadbiran negara memandangkan Malaysia adalah di antara negara yang mempunyai rakyat dari kalangan berbilang bangsa (majmuk) dan kecenderungan untuk tercetusnya isu-isu perkauman dan rusuhan kaum amat tinggi. 37

D)

KESIMPULAN

Secara dasarnya, jika melihatkan kepada maksud liberalisme iaitu nilai falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai politik tertinggi. Seseorang liberal. yang menerima fahaman

liberalisme maksud

dipanggil perkataan

seorang liberal

Walau

bagaimanapun, mengikut

mungkin

berubah

konteks sesebuah negara.

Kebebasan adalah tunjang kepada maksud liberalisme yang mana apabila ianya berkembang kepada ideologi, kebebasan

dijadikan sebagai asas kepada perjuangan ideologi ini. Penerapan kebebasan di dalam sistem politik sehingga tercetusnya Demokrasi Liberal telah menyebabkan ianya amat disenangi dan disukai oleh rakyat. Rakyat berhak menyuarakan apa sahaja yang dirasakan tepat dan betul bagi didengari oleh pihak-pihak tertentu termasuk

kerajaan.

Ideologi ini yang dipelopori oleh kebanyakkan negara-negara ‘besar’ barat seperti Amerika, United Kingdom, Jerman, Perancis dan Australia sekiranya dilihat kembali amat bersesuaian dengan corak kehidupan dan pentadbiran negara ini, memandangkan ianya telah digunapakai sejak sekian lama dan amat disenangi oleh kalangan rakyat mereka. 37

Dan sekiranya penerapan ideologi ini dikembangkan di Malaysia, dikhuatari ianya bakal mengundang ketidak tenteraman yang lebih tinggi dan membebankan berbanding dengan kebaikannya. Tidak dapat dinafikan, ideologi ini merupakan satu perkara yang amat baik dari segi pemahaman maksudnya iaitu kebebasan dalam

menyuarakan segala macam pendapat dan pandangan yang mana lebih mudah disebut sebagai ‘kebebasan bersuara’.

Jika dilihat kepada sejarah, ‘rasukan’ ideologi ini ke atas para pelajar yang kebanyakkannya menuntut di negara-negara yang mengamalkan demokrasi liberal, mereka telah membawa masuk ideologi ini ke dalam negara bagi menyebarkan bahawa rakyat berhak dan wajib untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka. Demonstrasi-demonstrasi yang tercetus sejak dari tahun 1970an lagi kebanyakkannya telah dipelopori oleh kalangan

pemimpin yang melanjutkan pelajaran mereka ke negara-negara ini.

Dari sudut positif, ianya merupakan satu perkara yang amat dialu-alukan untuk dilaksanakan, namun corak kehidupan

masyarakat di Malaysia yang jika dikaji dan dilihat semula tidak begitu menggemari tradisi merusuh, berhimpun serta

berdemonstrasi. Tidak dinafikan, kalangan rakyat telah berkumpul (berdemonstrasi) bagi menyuarakan pandangan mereka menentang penjajah Inggeris sekaligus menuntut kemerdekaan dari British. 37

Namun pada tahun-tahun berikutnya tidak begitu banyak tindakan sedemikian rupa dapat dilihat oleh kalangan rakyat di Malaysia dalam menyuarakan apa yang mereka rasai dan hadapi. Kebebasan yang dilaung-laungkan melalui ideologi ini perlulah disesuaikan dengan budaya hidup masyarakat Malaysia bagi

mengelakkan ianya disalah erti dan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tidak salah dalam menyuarakan hak dan kebebasan, namun perlulah ada had dan kaedah-kaedah yang bersesuaian. Sekiranya kelebihan ini disalahgunakan, tidak mustahil negara Malaysia yang aman damai ini bakal menjadi seperti negara-negara lain yang terlibat di dalam kancah keganasan dan huru-hara hanya sematamata menyuarakan hak dan kebebasan yang senantiasa dirasakan betul dan tepat.

Kebebasan perlulah bertitik tolak kepada sama rata di mana meletakkan sesuatu yang kena pada tempatnya. Sekiranya

kebebasan dilaung-laungkan secara membuta tuli tanpa mengambil kira sensitiviti masyarakat dan persekitaran, maka akan buruklah hasilnya. Justeru kebebasan yang dilaung-laungkan perlulah

dilaksanakan dengan penuh etika dan kesopanan bersesuaian dengan corak kehidupan masyarakat Malaysia.

37

E)

BIBLIOGRAFI

i)

Asas Sains Politik (Edisi Ketiga) – Prof. Madya Dr. K.Ramanathan (2003). Konsep Asas Politik (Edisi Pertama) – K.Ramanathan (1988). Ideologi Politik Moden (Nota Tambahan) – Prof. Madya Dr. K.Ramanathan. American Politics – Abraham Ribicoff & Jon O.Newman (1973). Forum Sains: “Liberalisme Sebagai Idea Pragmatis” – http://www.forumsains.com/index.php?page=37. Liberalisme-Challenge (Liberty & Security) – http://www.libertysecurity.org/mot76.html. Wikipedia “Meaning of Liberalisme” – en.wikipedia.org/wiki/Liberalism. Institute)” – http://www.independent.org/publications/tir/article.asp?a=166.

ii)

iii) iv) v) vi)
vii)

viii) Liberalisme: “The Independent Review (The Independent

ix) x)

Australia’s Political System – http://www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/aus_pol_chart_e.pdf. United States of America – http://www.conservapedia.com/United_States.

37