PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN

Penilaian ialah proses mendapat,menentukan dan member i maklumat yang berguna ataupun menganalisis hasil pengukuran, bagi tindakan selan jutnya. Dalam proses pembelajaran penilaian adalah proses mengumpul maklumat, membuat analisis dan keputusan berkenaan perubahan tingkah laku ataupun perkembangan kanak-kanak. Kini di prasekolah, istilah pentaksiran sering digunakan bersilih ganti dengan istilah penilaian. Namun,pentaksiran adalah proses membuat keputusan berdasarkan peraturan atau piawaian. Penilaian pula melibatkan pengumpulan maklumat, merekodkan, menganalisis dan melaporkan berdasarkan data yang diperoleh. Di prasekolah, penilaian dijalankan secara berterusan dan tidak formal bagi memudahkan guru mengambil tindakan susulan.
TUJUAN PENILAIAN 

Mengumpul maklumat berkenaan perkembangan kanak -kanak selepas ataupun semasa melakukan aktiviti kumpulan ataupun individu . Mengenal pasti kekuatan ataupun kelemahan setiap kanak -kanak. Menentukan pencapaian objektif pembelajaran dan keberkesanan pengajaran guru. Merekodkan maklumat bagi tujuan sewajarnya. Mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi bagi dipertingkatkan ataupun diberi pengukuhan. Merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran Melapor kepada ibubapa. Menjalankan langkah-langkah pencegahan. Merujuk kepada professional.

1.1

PERBEZAAN ANTARA FORMATIF DAN SUMATIF ASPEK PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF

KONSEP

Mengesan penguasaan kanak- Mengesan pencapaian kanak pada suatu hasil pembelajaran melalui pengujian yang dapat dibina danditadbir secara formal ataupun tidak formal kanak-kanak dalam tempoh tertentu persekolahan melalui pengujian yang dijalankan secara formal Pada pertengahan ataupun akhir penggal/semester persekolahan

WAKTU PENILAIAN

Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung

KAEDAH

Formal:Pensel,Kertas. Tidak formal:Pemerhatian,soal jawab,latihan. Dibuat secara individu ataupun berkumpulan

Dibuat secara formal: Ujian pensel dan kertas, Lisan. Dijalankan secara berkumpulan. Memperbaiki kurikulum sdia ada.

SELEPAS PENILAIAN

Menjalankan tindakan susulan ke atas kanak-kanak:

DIJALANKAN a.Aktiviti bimbingan bagi kemahiran yang belum dikkuasai. b.Aktiviti pengukuhan yang sudah mula dikuasai. c.Aktiviti pengayaan bagi memperkembangkan penguasaan kemahiran. Mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran. Mengumpulkan kanakkanak mengikut tahap penguasaan.

Manakala penilaian adalah proses pengumpulan maklumat berkenaan kemajuan dan perkembangan murid.sebenarnya kita bukan hanya melihat ukiran ataupun corak.guru dapat memahami tingkah laku kanak -kanak serta menilai perkembangan mereka. KONSEP PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Perkataan pemerhatian membawa maksud perbuatan melihat perilaku seseorang atau sesuatu tanpa perlu menyertainya. Sebagai contoh. . Dengan adanya penilaian. kekuatan ataupun kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. Namun. Begitu juga apabila memerhati kanak -kanak yang sedang bermain blok kayu. Melalui pemerhatian . Guru juga dapat mengembangkan potensi murid ke tahap optima dalam domain kognitif.Interpretasi penilaian akan memberikan keputusan sama ada tidak membuat apa-apa ataupun bertindak. tetapi bagi menentukan ataupun mengetahui berkenaan masa. bukan hanya melihat dengan pandangan yang kosong. Pemerhatian mungkin ada kalanya tidak signifikan walaupun ia dikesan. Pemerhatian dilakukan bagi mendapat informasi. Proses penilaian dilakuakn melalui pemerhatian dengan menggunakan pelbagai kaedah. tidak mustahil akhirnya ia berguna bagi menginterpretasikan sesuatu maksud apabila berlaku insiden yang tidak dijangka.guru dapat mengenal pasti potensi. Apakah yang kita perhatikan? Adakah warna-warna blok kayu atau pun perasaan kanak-kanak itu semasa bermain? Kekuatan tanganya? Idea kreatifnya? ataupun cara mereka bersosial bersama rakan? Setiap pemerhatian memerlukan interpretasi tersendiri pada maksud perlakuan kanak-kanak.2 Banyak kaedah boleh digunakan oleh seseorang penyelidik ke atas kanak-kanak di persekolahan.tetapi kaedah yang kerap diguna di prasekolah i alah pemerhatian. sekiranya kita memerhati pada jam dinding.afektif dan psikomotor.1.Seterunya dapat melakukan tindakan susulan jika perlu.

.seorang kanak -kanak tidak dapat memegang gunting dengan betul. Guru akan membantu dengan memegang tangan kanak kanak itu serta menunjukkan cara mengunting dengan betul. segala data dan informasi dikumpul serta dinilai.Penilaian dibuat bukan hanya pada perkembangan kanak -kanak secara keseluruhan.MENGAPA PEMERHATIAN PERLU SEBAGAI PENILAIAN? P erlu berikan bantuan Pembelajaran tambahan Penilaian Megukur pencapaian Komunikasi bersama kanak-kanak Pengubahsuaian Strategi P&P Komunikasi bersama ibu bapa Minat / potensi Mengetahui intervensi Apabila guru melakukan pemerhatian. Sebagai contoh semasa aktiviti mengunting . tujuan pemerhatian dalam membuat penilaian adalah supaya guru dapat : MEMBERI BANTUAN SEGERA Pemerhatian dapat memberikan petunjuk sekiranya bantuan perlakuan. Oleh itu. Ia digunakan bagi membuat tindakan susulan keatas kanak-kanak itu. Pemerhatian dilakukan bagi memahami tingkah laku kanak-kanak serta menilai perkembangan mereka. Tindakan yang dibuat berdasarkan pemerhatian yang sudah dilakukan. tetapi juga perkembangan individu secara kursus.

aktiviti pengayaan yang lebih mencabar boleh diberikan bagi mengasah minda dan bakat kanak-kanak.latihan ataupun pengayaan. tetapi dikacau oleh rakanya.minat dan kecenderungan kanak-kanak juga dapat diasah melalui pembanitan dalam pertandingan ± pertandingan tertentu. kanak-kanak yang sedang membuat tugasan dan.peningkatan harga diri kanak -kanak terserlah. Kanak-kanak yang dilihat tidak dapat menulis huruf dengan betul akan dilatih menulis mengikut titik -titk dan diajar memegang alat tulis dengan betul berulang kali sehingga ia mencapai kemahiran yang perlu dikuasainya.kanak-kanak tadi mengeluarkan kata ±kata kesat sambil mencuba merebut kembali pensel warna. MELAKUKAN INTERVENSI Keselamatan dalam kalangan kanak -kanak prasekolah perlu dititik baratkan.yang cuba mengambil pensel warna kanak -kanak itu. guru boleh membuat penilaiian sama ada memberikan pemulihan . intervensi segera dapat menyelamatkan keadaan. Melalui pemerhatian yang rapi. Dalam keadaan marah. Manakala kanak-kanak yang dilihat sudah dapat menulis dengan baik akan diberilatihan tambahan s ebagai aktiviti pengkuhuan. Ada banyak lagi perkara yang dapat dikaitkan dengan pemerhatian seperti peningkatan hubunga n antara rumah dan sekolah ataupun ibubapa dan sekolah apabila perbincangan berkenaan kanak kanak dijalankan oleh kedua -dua pihak. Dengan pantas guru perlu campur tangan sebelum kejadian . Ini memberi peluang kepada guru memupuk dan memperkembangkan minat itu. MELAKUKAN AKTIVITI PEMULIHAN ATAUPUN PENGUKUHAN Melalui pemerhatian. Sebagai contoh. MENGETAHUI MINAT DAN POTENSI Pemerhatian menolong guru mengetahui minat dan kecenderungan kanak -kanak.mungkin meminati bidang automotif. dengan pengetahuan ini. Setelah itu. Selain itu. Contohnya seorang kanak-kanak yang kerap melukis gambar kenderaan. Apabila guru menghargai hasil kerja kanak -kanak .

malah mampu berkongsi idea dan pengalaman da lam mendidik kanak-kanak.Sebenarnay pelbagai jenis perkembangan dapat dikenal pasi semasa menjalankan aktiviti ini. MEMBUAT PENILAIAN Penilaian adalah proses mengumpul maklumat. Guru dapat melihat perkembangan motor halus serta tah ap emosi kanak-kanak semasa melukis.yang tidak diingini berlaku. kanak-kanak yang pada mulanya hanya tahu memegang berus dan menconteng akhirnya dapat melukis serta melakar gambar ibu dan ayahnya. Informasi dikumpulkan bagi mengukur perkembangan kanak -kanak mengikut tahap atau norma yang diteapkan.pencapaian dalam perkembangan kanak -kanak dapat diukur dengan alat penaksiran yang ssesuai. . BERKONGSI MAKLUMAT BERKOMUNIKASI BERSAMA IBU BAPA Pemerhatian yang direkodkan memperjelaskan kepadsa ibubapa berkenaan pencapaian anak-anak mereka. Guru juga menyelidik status emosi kanak-kanak tersebut sekiranya perkara sedemikian melakukannya. tetapi lebih kepada kemahiran atau kemampuan yang sudah dan sepatutnya dicapai. Melalui pemerhatian ini penilaian ke a tas kanak-kanak dapat dilakukan. Dengan adanya penilaian ini. Ia mengukur tahap pencapaian kanak -kanak pada masa itu. Sebagai contoh. ibubapa merasakan anak mereka berada di bawah pengawasan yang rapi. Ia dapat dilihat melalui pelbagai cara. dan mengenal pasti tahap selanjutnya yang dapat dicapai . Pemerhatian yang dilakukan bukan perbandingan. Pemerhatian adalah cara penilaian yang bermakna.Melalui inilah. Guru yang prihatian pada setiap perkem bangan kanak-kanak. bukan hanya member markah Kepada setiap ujian. MENGUKUR PENCAPAIAN DAN MENGESAN PERKEMBANGAN KANAKKANAK Melalui pemerhatian ting kah laku dan perkembangan kanak-kanak dapat diukur.

guru boleh mengubahsuai aktiviti dengan melihat pendekatan yang sesuai dengan kanak -kanak. Semasa menjalankan pemerhatian. Sebagai contoh dalam aktiviti mewarna.ia dapat membantu guru mengaplikasikan pengajaran yang sesuai dengan kehendak dan keperluan ka nakkanak. Dengan menunjukkan hasil kanak-kanak itu. guru bertanya apakah persamaan dan perbezaan warna yang digunakan.Kanak -kanak bebas menyampaikan pendapat dan ini meningkatkan konsep kendiri kanak -kanak itu. Adakah kanak-kanak itu lebih sesuai dengan pendekatan trial and error. kanak-kanak disoal supaya membuat perbandingan antara aktiviti yang sama se bulan dahulu dengan apa yang dila kukan sekarang. Untuk tugasan ini penyelidik akan memilih kaedah pemerhatianke atas kedua dua orang kanak-kanak yang berumur antara 4-6 tahun. guru boleh menyoal kanak-kanak apa yang sudah mereka lakukan. arahan lisan ataupun diberi contoh. BERKONGSI MAKLUMAT DAN BERKOMUNIKASI BERSAMA KANAKKANAK Kadangkala pendapat kanak -kanak sering diketepikan. Tujuan pemerhatian ke atas kedua-dua kanak-kanak itu adalah untuk mendapat dan mengetahui perkembangan kognitif dan berubahan tingkahlaku pada mereka. MENGUBAHSUAI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Semasa pemerhatian dilakukan. Dengan membuat refleksi pada proses pembelajaran. .

Mereka masing ±masing 6 tahun. .2REKOD MAKLUMAT KANAK-KANAK Untuk tujuan kajian ini penyelidik telah memilih dua orang kanak-kanak iaitu Clatina a/p clerence dan Naves a/l Ravi .

.

1.dan dapat tolong dia.Apabila guru do kong dan sayang murid lain.Dia juga seorang penyayang.Clatina juga seorang kanak-kanak yang mudah marah orang lain.2.Kadang-kadang dia datang ke sekolah lambat dan memakai pakaian biasa.Clatina juga mudah menangis.Dia juga cepat rasa bosan dan mengantuk.Apabila guru telah mengambil strategi pengajaran dan membuat dia mengembangkan potensi dia.Ayahnya bekerja di kilang tetapi dia meng ambil berat tentang anaknya. 2.Segala perubahan Akid dapat membantu guru untuk membetulkan cara pengajaran dan menjadi gur u yang berpengetahuan dan penyayang.Dia juga selalu memberitahu bahawa ibu -bapanya tidak sayang dia dan kurungkan di bilik. .Dia ada banyak perubahan dalam tingkahlaku dia.Dia jarang duduk di rumah dan banyak keluar.Ibunya adalah seorang p ekerja kilang dan setiausaha belia Melaka.D ia sentiasa diam dan suka marah.Penyelidik juga dapat mengetahui masalah dia.1 Sebab pilih Clatina Untuk kerja kursus ini saya memilih Clatina yang berumur enam tahun untuk membuat pemerhatihan dan penilaian.Saya memilih dia kerana dia selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan tinggalkan buku -buku di rumahnya.Kadang-kadang dia memberitahu dia takut dengan guru.Dia suka mengambil berat tentang adiknya.1 Sebab ±sebab penyelidik memilih Clatina a/p Clerence.Clatina asyik memerhatikan sahaja.

Penyelidik pilih dia untuk mengetahui apa berubahan yang ada pada dia tahun ini.Dia tidak suka membuat kerja kumpulan kerana kawan -kawanya membuat kerjanya lambat dan kadang -kadang kumpulanya tidak dapat bintang ya ng banyak.Selain itu.2 Sebab penyelidik memilih Naves a/l Ravi Saya telah memilih Naves a/l Ravi iaitu enam tahun untuk membuat penilaian da n pemerhatian kerja kursus ini.Dia tidak makan seperti kanak-kanak lain.segala perubahan Naves tahun ini membuktikan bahawa penyelidik menjalankan tugas sebagai guru yang ada potensi .kokoranch.Dia juga sentiasa memberitah u bahawa dia nak jadi macam Vijay iaitu pelajar tahun lepas yang cemerlang dalam semua aspek. .dia selalu memberitahu bahawa dia sayang ibubapanya.Ibunya selalu mengantar Naves lalu suka bertanya tentang perkembangan dia.1.penakut semasa lima tahun.dia hanya makan roti.ikan & goreng.dan guru.dan minum susu sahaja.Saya memilih dia kerana dia seorang pemalu.Selain itu penyelidik juga ingin mengaji kana k-kanak yang ibubapanya yang mengambil berat dan kurang mengambil berat.Penyelidik memilih Naves kerana ibunya adalah seorang suri rumah dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya.Apabila enam tahun penyelidik mendapati ban yak perubahan pada diri Naves dan tingkahlakunya.Selain diatas faktor makanan naves juga sebab utama penyelidik memilih dia.Dia juga suka kawan ±kawan di kelas dan adik-beradik dia.2.

persempelan.aktiviti dan lokasi pemerhatian dijalankan.skala kadar dan senarai semak.Setiap kategori pu la mempunyai cara masing-masing seperti yang dipamerkan dalam kotak dibawah.Ianya bargantungkepada tujuan.2 INSTRUMEN PEMERHATIAN Terdapat beberapa instrument yang digunakan dalam pemerhatian. Penerangan y y Rekod anekdot Rekod berterusan Persampelan y y Persampelan masa Persampelan peristiwa Skala Kadar y y y y Angka Abjad Grafik Semantik Senarai Semak y Perkembangan .Instrumen pemerhatian boleh dikategorikan kepada penerangan .2.

y Guna ayat pendek tetapi padat seperti: i) ii) iii) Mengambil bahagian dengan aktif Ambil masa terlalu lama untuk menyiapkan Mempunyai masalah menyebut y Rekod ringkas menceritakan tentang satu insiden atau peristiwa yang menunjukkan tingkahlaku penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak yang boleh dijadikan rujukan tingkahlaku yang akan dating.kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya. Merekod peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang. y Rekod anekdot memastikan rekod tentang perist iwa.Rekod yang anda lakukan mengenai peristiwa ini dikatakan sebagai rekod anekdot.anda mungkin dapat mengesan tingkah laku kanak-kanak yang luar jangkaan. y Rekod anekdot ialah catatan yang dibuat oleh pengasuh atau guru secaa tidak formal mengenai sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan. y y y Merekod ppemerhatian yang tertumpu kepada individu.Instrumen pemerhatian yang digunakan oleh penyelidik untuk membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kedua -dua kanak-kanak ialah rekod anekdot dan senarai semak.1REKOD ANEKDOT Dalam pengajaran seharian di tad ika .baik.siapa dan apa yang berlaku y Laporan individu ini boleh dikongsi dengan ibubapa .cemerlang.2.pola interaksi sosial. y Rekod anekdot menceritakan maklumat tingkahlaku dan peristiwa pada masa tertentu.di mana. Membuat catatan ringkas mengenai tingkahlaku yang luar dari kebiasaan sama ada positif atau negatif y Anda harus mengelak daripada menggunakan perkataan yang agak mengelirukan seperti pandai.perkembangan bahasa.sesingkat beberapa saat atau minit.nakal.bila. 2. y Rekod anekdot merupakan rekod yang menerangkan peristiwa pada masa yang singkat.kurang ajar.

Pemerhati boleh menulis apa yang dilihat Pemerhati boleh menyaksikan peristiwa dan insiden yang tidak dijangkakan pada bila -bila masa. y Ia bergantung kepada terlalu banyak memori pemerhati dan ia direkodkan selepas peristiwa berlaku.bergerak atau bercakap terlalu pantas. Maklumat yang perlu direkod adalah: y y y y y y y Ekspresi muka Bahan interaksi Interaksi dengan rakan dan guru Pergerakan badan Bahasa tubuh Bahasa yang diucapkan Masa tumpuan \ . y y Peristiwa atau insiden dikhuatiri disalah ertinya. Pemerhatian ini berbentuk terbuka.Kelebihan Rekod Anekdot y y y y Pemerhati tidak perlu latihan yang khusus.Berikut adalah panduan kepada anda untuk merekod pemerhatian agar pemerhatian anda lebih tepat . Sukar untuk analisa dan tidak membuktikan secara saintifik Tips penulisan: Merekod pemerhatian amat penting kerana perkara yang diperhatikan berlaku. y Pemerhati boleh melihat dan merekod tingkahlaku yang ketara Kelemahan Rekod Anekdot y Tidak memberi gambaran yang jelas kerana rekod sesuatu peristiwa atau insiden hanya menarik m inat pemerhati sahaja.

2. Senarai semak tidak menunjukkan darjah ke majuan tingkahlaku yang diperhatikan.2. Pemerhati mestilah memastikan kewujudan tingkahlaku yang diperhatikan. y y y Senarai semak yang disusun biasanya mengikut urutan. Hanya bergantung pada senarai yang disediakan. y Pemerhati hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat.Perkara yang penting adalah tarikh dan masa tingkahlaku itu berlaku.2 SENARAI SEMAK Kaedah pemerhatian ini adalah merujuk pada senarai tingkahlaku atau perkembangan kanak-kanak. Tidak member tahap penguasaan. KELEMAHAN: y y y y Maklumat yang diperolehi tidak terperinci. Tidak menyatakan bagaimana perkembangan berlaku. Senarai semak atau inventori juga mestilah berasaskan kepada tujuan dan perkembangan yang boleh dikaitkan dengan kemahiran yang dilihat. Memberi gambaran yang jelas mengenai perkembangan kanak -kanak. y y Kaedah yang paling mudah dalam merekod perkembangan kanak -kanak. y Untuk penilaian secara individu kemungkinan senarai semak yang berbeza digunakan kepada kanak-kanak yang berbeza tetapi senarai semak yang sama boleh digunakan sekiranya melibatkan semua kanak-kanak . y Senarai semak digunakan dengan berbagai cara bergantung kepada objektif dan tujuan yang dilakukan. KELEBIHAN : y y y Mudah dan berkesan Boleh memerhati ramai kanak-kanak pada satu masa. .

Naves pula menunjukkan sikap.Penyelidik d apat mengkaji kanak-kanak tersebut dengan mengguna dengan bahan bercetak. 3. 3.tarikh.0 PROSES PEMERHATIHAN Proses pemerhatian telah dibuat oleh penyelidik dengan menggunakan borang anekdot keatas kedua-dua kanak-kanak tersebut.masyarakat dan Negara.Dia mula suka tolong kawan-kawanya di kelas.2.Yan g paling utamanya ialah guru tadika .Mereka telah menunjukkan keyakinan diri dalam semua aspek.1 Cara membuat pemerhatian Kanak-kanak diberikan aktiviti.dia juga seorang penyayang keatas adik beradik dia.Pada keseluruhannya kanak-kanak ini telah menunjukkan peningkatan dari semua aspekdi atas dari tahun lepas dan tahun ini.yang berlainan dari tahun lepas.Beliau juga menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama.2 Laporan Pemerhatian Setelah saya membuat kajian terhadap Clatina dan Naves .Dari laporan memerhatian di atas penyelid ik dapat mengetahui bahawa Clatina hanya mempunyai masalah kasih sayang di rumah.walau begaimanapun mereka perlukan bimbingan dan galakan untuk mencapai ke peringkat yang lebih optima.setiap tingkahlaku Clatina dan Naves telah dicatat dalam borang tersebut.Dia menunjukkan bayak sikap positif di kelas.Penyelidik dapat mengetahui bahawa kanak-kanak memang ada ciri kebaikan dalam diri mereka.Dia sangat berani dan ada cirri kepimpinan.Setiap tingkahlaku kedua kanak -kanak penyelidik dapat mencatat dalam borang senarai s emak.Dia juga sudak minat membuat aktiviti kumpulan.Penyelidik juga mencatat bilaperistiwa itu berlaku .Pada keseluruhanya penyelidik mendapati bahawa apabila adanya kasih sayang dan pemerhatian yang sepenuhnya kanak -kanak ini dapat dibentuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga.Beliau yang sangat berdekatan dengan mereka dan merekalah mencorakkan .selain itu.0.Dia tidak dapat kasih sayang yang secukupnya dan pemerhatian dari ibu.

guru boleh mempertingkatkan penguasaan kanak-kanak dalamperkembangan dan pembelajaran.Selepas menilai.Kadar perkembangan dan pembelajaran setiap individu adalah berbeza.guru boleh me ngenalpasti kanak-kanak yang belum menguasai dan yang telah menguasai.keluarga. 3.Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan.Pencapaian kanak -kanak yang tidak sampai ke tahap perkembangan yang sebenar mengikut umur yang sama denganya memerlukan bentuk aktiviti yang berbeza.semagat berdikari. .di dalam sesebuah kelas kanak-kanak tadika terdiri daripada kebelbagaian lingkungan sosioekonomi dan budaya.0 TINDAKAN SUSULAN Penilaian keatas setiap kanak-kanak yang bersifat formatif memerlukan guru melakukan tindakan susulan bagi memastikan sejauh mana kanak -kanak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan. TUJUAN Tindakan susulan dilakukan untuk: y Memastikan kelemahan kanak-kanak tidak terhimpun sehingga terjejas perkembangan dan pembelajaran seterusnya: Kanak-kanak ini perlu bimbingan.Melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan dalam tindakan susulan.daya cipta serta bakat kepimpinan mereka. Tindakan susulan ialah aktiviti ya ng dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan perkembanagn dan pembelajaran kanak -kanak dikenalpasti selepas penilaian dianalisis.Aktiviti itu hendaklah dibentuk sesuai dengan masalah pembelajaran yang dihadapinya. y Mempertingkatkan kekuatan pembelajaran kanak-kanak: Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.Seperti yang kita sedia maklum.masyarakat.kanak-kanak ini.sekolah dan Negara.Setiap berubahan tingkahlaku kanak -kanak dipengaruhi faktor persekitaran.

Bimbingan secara personal juga memudahkan kanak -kanak menguasai kemahiran yang diajar kerana penyelidik dapat mengenal pasti aspek sebenar bantuan yang diperlukan olek kanak -kanak itu.Ini bagi menetukan sejauh mana tindakan susulan yang dijalan kan membantu kanak-kanak.Penyelidik telah merancang aktiviti -aktiviti yang dapat membantu mereka sesuai dengan aras penguasaan semasa mereka.Tindakan ini dapat memastikan proses pembelajaran tidak terencat dan boleh diteruskan.Proses penilaian perlu dilaksanakan semula selepas aktiviti bimbingan dijalankan. Penyelidik juga member bimbingan secara personal kerana kelemahan itu mungkin kesan pada emosi kanak-kanak. 4.Penyelidik menggunakan kaedah kaedah lain seperti membaca terus suku kata tanpa mengeja.1 Penyelidik telah menyediakan aktiviti pengayaan.Penyelidik telah kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya kedua kanak -kanak itu tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.apabila mereka masih belum dapat menbaca suku kata dengan betul selepas empat bulan berada di tabika. .Penilaian semula ini juga bakal menentukan tindakan susulan yang seterusnya dan dapat memberikan maklumat yang baru ataupun tidak.pengukuhan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kanak -kanak yang dia memerhati dan membuat penilaian. Aktiviti bimbingan Ada kalanya hasil penilaian menunjukkan kedua -dua kanak-kanak itu belum dapat menguasai kemahiran yang dibelajari.Dalam keadaan ini.bimbingan telah diberikan bagi membantu kanak-kanak mengatasi masalah ini supaya kelemahan mereka tidak terus terkumpul.Contohnya.y Mencadangkan kepada ibubapa pakar rujuk yang berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada kanak-kanak itu.Kanak-kanak akan mudah rasa rendah diri sekiranya beliau mengetahui dirinya mempunyai kelemahan berbanding rakan sebaya.

Maka aktiviti pengukuhan diberi supaya aspek yang sudah dibelajari diperkukuhkan dan penghasilannya berlaku secara semula jadi.AKTIVITI PENGUKUHAN Apabila Clatina dan Naves mula menguasai kemahiran atau pengetahuan yang baru dipelajari.Selain itu.Aktiviti pengayaan ini menginterasikan kemahiran menulis dan membaca mereka berdua. Tujuanya supaya penglibatan mereka dalam aktiviti kumpulan dapat meningkat dan kanak -kanak berasa lebih berminat.telah diberikan. Selain itu kumpulan terbaik telah diberi hadiah ataupun ganjaran.Aktiviti ini kemahiran sedia ada mereka kerana bagi melaksanakan aktiviti ini.maka penyelidik menyediakan aktiviti yang lebih mencabar telah diberi.aktiviti berbentuk teka silang kata yang menggunakan gambar sebagai pembayang boleh diberi.menyanyi.membuat persembahan dalam kumpulan.Sebagai contoh apabila mereka berdua mula minat membuat aktiviti dalam kumpulan dengan minat.kemudianya Menulis jawapan di petak yang betul.Ini dilakukan supaya kemahiran dan pengetahuan yang mula dikuasai mereka berdua akan memberikan kesan yang berpanjangan.aktiviti pengayaan juga member i peluang kepada Clatina dan Naves untuk berdikari dan menunjukkan k reativiti mereka.menari.aktiviti pengukuhan bagi menguatkan minat aktiviti kumpulan seperti kolaj.aktiviti-aktiviti pengukuhan telah diberi.Contohnya apabila mereka berdua sudah menguasai kemahiran mengeja dan menilis suku kata . AKTIVITI PENGAYAAN Selepas kemahiran atau aspek yang sepatutnya dibelajari sudah dikuasai oleh mereka.mereka perlu memikirkan jawapan berpandukan gambar.diikuti dengan membunyikan sukukata dan perkataan.aktiviti pengayaan adalah aktiviti -aktiviti yang dapat membawa mereka ke tahap kebolehan yang lebih tinggi menggunakan kemahiran atau pengetahuan yang sudah mereka kuasai.lengkapkan puzzle. .penyelidik dapat mengembangkan dan memperluaskan sifat ingin tahu mereka.

Selain itu beliau juga sering menelifon ibupaba mereka untuk mengeta hui berubahan yang ada pada mereka.Segala komitmen daripada ibubapa dapat membantu lagi penyelidik membuat penilaian dengan senag dan mud ah.ini juga dapat membantu penyelidik mengetahui perubahan mereka lebih mendalam lagi.Untuk ibubapa mengetahui perkembangan ana k-anak mereka dalam pembelajaran dan kemehiran lebih mendalam lagi maka penyelidik juga men gadakan perjumpaan dengan ibubapa iaitu hari terbuka Tabika . .2 Maklum balas: perbincangan dengan ibubapa Semasa melaksanakan penilaian da n pemerhatian terhadap Clatina dan Naves penyelidik juga membuat temu bual dengan ibubapa kedua ±dua kanak-kanak tersebut.Penyelidik juga meminta ibubapa mereka mencatat perubahan ada pada anak mereka dalam satu kertas.Lebih lagi penyelidik dapat mengetahui lagi tentang dan perkembangan kanak -kanak lebih mendalam lagi.4.

Selain itu.televisyen.dan slaid untuk menarik minat belajar.Dengan ini.Penggunaan alat -alat tersebut akan mewujudkan suasana yang menyeronokkan murid-murid.carta. Selain itu.4.Pada mulanya penyelidik memastikan kedua-dua murid tersebut sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah.Aktiviti yang dirancangkan hendaklah menarik minat mereka dan menyeronokkan kanak -kanak.Hubungan rapat seperti ini dapat mewujudkan perasaan selesa dan ing in belajar dikalangan pelajar.penyelidik juga mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin.Perhubungan guru dan murid dan antara murid dengan .Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan kebolehan murid -murid .Penyertaan kedua dua kanak -kanak tersebut dalam proses pengajaran pembelajaran hendaklah sentiasa digalakkan supaya me reka tidak berasa bosan atau gelisah.penyelidik juga menghormati kedua kanak -kanak itu seperti manusia biasa. Teknik pengajaran yang berpusatkan guru berubah kepada teknik berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani.Murid -murid berasa gembira dan tidak ada masalah dalam pembelajaran .dan seperti radio.tidak terlalu susah sehingga mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar langsung.Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.radio.Penyelidik juga mempelbagaikan kaedah pengajaran dan banyak mengunakan alat bantu mengajar.Pujian telah diberikan kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik.Murid -murid yang kehendak mereka dipenuhi kurang cenderung untuk menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Alat -alat mengajar seperti slaid.Layanan baik yang diberikan telah merapatkan hubungan guru dan murid.keperluan murid yang lemah dan murid yang cerdas akan dapat dipenuhi.Perasaan Berjaya dan diiktiraf akan menimbulakan perasaan belajar.Di samping itu.pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.mereka tidak akan berasa bosan dan tidak mungkin menimbulkan masalah dalam pembelajaran.kad imbasan dan gambar berwarna perlu digunakan dengan meluas.televisyen.pita rakaman.Dengan cara ini.iaitu dengan memberi kerja tambahan kepada mereka dan member layanan individu kepada mereka.3 PENGUBAHSUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penyelidik mengambil banyak tindakan untuk menambahkan perasaan minat dan ingin belajar dalam hati Clatina dan Naves .

Kajian terdahulu menunjukkan kepentinga n computer di dalam menggalakkan kemahiran kognitif dan bahasa.mereka bentuk dan pemikiran logic. Guru seharusnya cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid.murid juga akan bertambah rapat.penulis.Dengan cara ini.emosi dan pemikiran logic dan kritikal.peristiwa yang berlaku atau bercerita.jika kanak-kanak menggunakannya secara aktif dan jika bahan ³software´yang sesuai dipilih.bercerita.Sesi kaunseling yag dijalankan oleh guru boleh melipu ti aspek akademik.Perbincangan secara kelas atau kumpulan kecil boleh dijalankan.Tajuk-tajuk yang dibincagkan boleh terdi ri daripada aktiviti yang akan dijalankan.membimbing mereka bercakap mengikut giliran.masyarakat dan Negara. .kanak-kanak boleh menggunakan computer sebagai pelukis. Penggunaan computer di kalangan kanak-kanak bukanlah merupakan pengganti guru atau tambahn pada kurikulum. Seperti pengajaran rakan sebaya.kumpulan berlaku secara semula jadi.Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing.masalah dan kekeliruan sering berlaku.Guru perlu mengambil cara yang paling berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat berkesan dan dapat melahirkan insane yang berguna kepada sekolah.Misalnya.Apabila kanak kanak belajar dan bermain bersama.kerjaya dan peribadi.Penggunaan computer boleh disepadukan dengan penggunaan multimedia.kreatif.Tetapi computer adalah behagian yang penting di dalam kurikulum bersepadu jika penggunaanya dirancang di dalam kurikulum menyeluruh.Guru boleh membantu menyelesaikan masalah.merumuskan isi dan membuat kesimpulan.masalah murid dapat dikurangkan dan perasaan kkecewa tidak mungkin dialami.Bagi setiap jawapan yang diberikan kanak -kanak ucapkan ³Terima Kasih´.Kecerdasan (IQ)kanak -kanak boleh dikukuhkan dengan penggunaan computer jika guru menyediakan pelbagai pengalaman.peluang pembelajaran dan melahirkan perasaan.mencungkil perasaan dan sikap.perbincangan.keluarga.Komputer boleh juga memupuk pelbagai kecekapan seperti menggalakkan potensi imaginative. Situasi seperti ini akan menyeba bkan murid-murid ingin ke sekolah dan dengan itu mengurangkan masalah dalam pembelajaran.pelbagai kecekapan.

keseluruhannya Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran membantu mengembangkan potensi kanak -kanak. .sifat kepimpinan murid dapat dibina ketika terlibat dalam perbincangan kumpulan.Interaksi menggalakkan pembentukan kemahiran berkomunikasi murid-murid.daya usaha serta bakat kepimpinan mereka.Nilai-nilai murni seperti kerjasama.kanak-kanak juga tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang. Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengalakkan kanak -kanak dapat menyoal guru tentang aspek pelajaran yang belum difahami.Murid -murid dapat melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajran sebagai pelajar pelajar yang aktif.semangat berdikari.Melalui interaksi juga penyelidik dapat mengenal pasti kelemahan murid-muridnya.Harga diri murid dapat ditingkatkan apabila diben arkan mengemukakan idea.tolong -menolong dan bertimbang rasa dapat dipupuk.Kemahiran b ersosialisasi dapat dibina dan dikembangkan.Guru lebih memehami masalah murid dan dengan itu lebih berupaya membantu mereka sama ada dari segi akademik mahupun peribadi.Selain itu.Kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.Murid dapat peluang untuk mengemukakan pendapat mereka.Apabila adanya berubahan maka kanak-kanak bersedia bagi menerima pengajaran dalam masa yang berpanjangan.4.Keyakinan diri murid-murid dapat dipupuk melalui interaksi.bertoleransi.4 Apabila mengadakan berubahan dalam pengajaran dan pembelajaran kedua dua kanak-kanak dapat menunjukkan sikap minat untuk datang ke sekolah dan belajar dengan penuh bersemangat.

0 KESIMPULAN Melalui kerja kursus ini saya dapat meningkatkan penge tahuan tentang Pemerhatian.Saya baru mengetahui bahawa hasil kerja kanak -kanak adalah himpunan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang mereka berada di tabika.4. Selain tindakan guru ibu bapa dan masyarakat di kawasan tersebut juga memainkan peranan pentin g untuk kejayaan seseorang kanak-kanak.Kita sebagai guru akan memerhatikan begaimana kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti atau bagaimana mereka menguruskan diri mereka sendiri.afektif dan psikomotor.semua pihak harus memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi yang bijak pandai dan beraklah mulia.Selain itu.Selain itu saya juga dapat belajar cara menyedia dan nyatakan maklumat kanak-kanak.Pemerhatian merupakan satu kaedah penilaian di mana apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak.Selain ini kerja kursus ini memberi banyak pengajaran seperti cara pengumpulan maklumat menggunakan pendekatan terus dan pendekatan tidak langsung.Terdapat bebe rapa aspek perkembangan dalam setiap domain.Selain di atas saya juga mengetahui maksud tindakan susulan dan bagaimana mengaplikasikan tindakan susulan. .Selain itu.saya juga dapat membelajari cara membuat penilaian secara menyeluruh yang merangkumi domain kognitif. Dengan adanya kerja kursus ini baru saya mengetahui menulis cara pelaporan dilakukan dan memastikan portfolio setiap kanak -kanak dikemskinikan sebelum menyampaikan kepada ibubapa atau penjaga.Ibu bapa dan guru mempunyai tugas utama ataupun model untuk mengenal pasti dan berusaha membantu perkembangan anak -anak.saya juga dapat membelajari merancang dan mengelolaaktiviti susulan dan tindakan susulan yang sesuai bagi meningkatkan lagi perkembangan kanak -kanak. Selain itu memahami tentang aspek-aspek pemerhatihan dan penilaian kanak kanak secara mendalam lagi.Kerja kursus ini juga meliputi instrument pemerhatian dan instrument lisan yang boleh digunakan di kalangan kanak.Seterusnya saya juga dapat belajari menggunakan instrument pemerhatihan terhadap kanak -kanak.

Sebelum saya memulakan tugasan ini saya menganggapkan membuat Pemerhatian dan penilaian terhadap kanak -kanak adalah satu kerja yang senang tetapi di sebaliknya ia adalah satu kerja yang sukar untuk saya.Kawan saya tidak membenarkan saya pergi rumah dia kerana dia sibuk dengan program jabatan dia . Setelah bal ik dari kurusus saya pun mula mencari bahan untuk tugasan saya.Banyak kali saya telifon kawan saya sampai dia adakalanya marah.S. membuatkan saya terkilan lalu menangis. Walaubagaimanapun saya curi masa juga untuk pergi rumah kanak-kanak yang saya membuat pemerhatian dan penilaian.supaya menjelaskan kerja itu.saya berasa sangat letih ini kerana saya terpaksa membuat tugasan lain juga.Kadang-kadang kala saya berasa bersalah kerana saya tidak memberi tumpuan untuk meyiapkan tugasan saya.Baru saya memahami bahawa kanak-kanak saya sayang saya dari ibubapa mereka.. Tetapi semasa saya membuat tugasan ini. Dan akhirnya kawan saya dan saya bercadang pergi ke ru mah kawan saya iaitu di Duria Tunggal sahaja.Saya membuat berbincangan dengan ibubapa kanak -kanak itu.R.Awal pagi kami pun pergi Durian Tunggal iaitu ke tadika dia dan merangka kertas kerja kami dengan bahan yang kami cari.Ini kerana Hari penyampaian sijil adalah sambutan terakhir untuk tadika kami bagi tahun ini.Selain itu saya juga terpaksa mengajar anak sya Maheshvara keran dia akan menduduki peperiksaan U.saya memang sibuh dan.lumus untuk menyiapkan tugasan ini.Tapi saya cuba kumpulkan segala maklumat. Kami juga berkongsi maklumat untuk meyiapkan tugasan.Apabila habisnya segala program saya telah berniat menyiapakan tugasan saya.Waktu itu baru saya sedar bahawa anak murid saya anggap saya sebagai ibu mereka d an saya juga boleh melahirkan insan yang berguna dan pengajaran pemb alajaran yang saya adakan di tad ika merangsang kedua kanak-kanak itu. Saya mulakan tugasan saya untuk mendapatkan bahan rujukan. tidak lama lagi.Tetapi setiap hari saya terpaksa membuat persediaan untuk penyampaian hari kanak -kanak di tadika kami.ini kerana bimbang kerjanya tidak dapat siap.Sel epas balik dari kursus saya habertungkus.Saya tidak pernah masalah untuk membuat tugasan tugasan sebelum ini.Keesoknya saya pula pergi keperpustakaan untuk mencari bahan rujukan untuk meyiapkan tugasan . Setelah perbincangan saya pun mula menaip tugasan kami yang telah di rangka. 7.Waktu itu.Refleksi Saya amat berbangga kepada kerana memberi tugasan ini kepada saya.tetapi saya rasa penat lalu tidak buat kerja. Saya juga terpaksa menyiapkan Manual (sejarah Tadika saya)..pembantu saya kurang memberi pertolongan dan kerjasama.kadang-kadang saya lupa untuk makan. Saya terpaksa berhenti membuat tugasan ini.P.banyak cabaran tela h saya hadapi.Waktu itu memang hati saya takut kerana belum siap tugasan.Walaupun saya telah menghadapi pelbagai ri ntangan . Pada mulanya saya beran ggapan senang untuk membuat Pemerhatian dan Penilaian tetapi sebaliknya saya terpaksa selalu menelifon kawan saya.Setiap kali ibubapa memberitahu bahawa a nak-anak mereka selesa di sisi saya.Saya berasa penat s anggat kerana semua kerja di tadika saya seorang sahaja membuat .

namun atas usaha saya dan kerajinan saya serta sokongkan kawan saya serta tidak lupai tuhan yang amat menyayang i saya yang selalu bersama saya untuk menyiapkan tugasan ini.Saya akan menggunakan segala nasihat .!!!!! Disediakan Oleh : Gayathry a/p Jayapragasam 790111 ± 04. Apabila saya mendapat input yang baru saya dapat menambah ilmu dan kadang kala berasa salah kerana ingat anak murid saya yang cinta saya.cadangan yang diberi untuk melicinkan lagi proses pengajjaran dan pembelaj aran di kelas saya. Saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk meyiapkan tugasan saya. Saya baru sedar bahawa untuk membuat penilaian dan pemerhatiann bukanlah kerja yang senang. Saya akan jadikan tugasan saya sebagai panduan untuk masa depan nanti. Sekian Terima Kasih.5308 . Baru saya sedar kejayaan dan perkembangan anak murid saya adalah di tangan saya.Saya anggap segala nya sebagai panduan dalam hidup saya.