PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN

Penilaian ialah proses mendapat,menentukan dan member i maklumat yang berguna ataupun menganalisis hasil pengukuran, bagi tindakan selan jutnya. Dalam proses pembelajaran penilaian adalah proses mengumpul maklumat, membuat analisis dan keputusan berkenaan perubahan tingkah laku ataupun perkembangan kanak-kanak. Kini di prasekolah, istilah pentaksiran sering digunakan bersilih ganti dengan istilah penilaian. Namun,pentaksiran adalah proses membuat keputusan berdasarkan peraturan atau piawaian. Penilaian pula melibatkan pengumpulan maklumat, merekodkan, menganalisis dan melaporkan berdasarkan data yang diperoleh. Di prasekolah, penilaian dijalankan secara berterusan dan tidak formal bagi memudahkan guru mengambil tindakan susulan.
TUJUAN PENILAIAN 

Mengumpul maklumat berkenaan perkembangan kanak -kanak selepas ataupun semasa melakukan aktiviti kumpulan ataupun individu . Mengenal pasti kekuatan ataupun kelemahan setiap kanak -kanak. Menentukan pencapaian objektif pembelajaran dan keberkesanan pengajaran guru. Merekodkan maklumat bagi tujuan sewajarnya. Mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi bagi dipertingkatkan ataupun diberi pengukuhan. Merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran Melapor kepada ibubapa. Menjalankan langkah-langkah pencegahan. Merujuk kepada professional.

1.1

PERBEZAAN ANTARA FORMATIF DAN SUMATIF ASPEK PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF

KONSEP

Mengesan penguasaan kanak- Mengesan pencapaian kanak pada suatu hasil pembelajaran melalui pengujian yang dapat dibina danditadbir secara formal ataupun tidak formal kanak-kanak dalam tempoh tertentu persekolahan melalui pengujian yang dijalankan secara formal Pada pertengahan ataupun akhir penggal/semester persekolahan

WAKTU PENILAIAN

Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung

KAEDAH

Formal:Pensel,Kertas. Tidak formal:Pemerhatian,soal jawab,latihan. Dibuat secara individu ataupun berkumpulan

Dibuat secara formal: Ujian pensel dan kertas, Lisan. Dijalankan secara berkumpulan. Memperbaiki kurikulum sdia ada.

SELEPAS PENILAIAN

Menjalankan tindakan susulan ke atas kanak-kanak:

DIJALANKAN a.Aktiviti bimbingan bagi kemahiran yang belum dikkuasai. b.Aktiviti pengukuhan yang sudah mula dikuasai. c.Aktiviti pengayaan bagi memperkembangkan penguasaan kemahiran. Mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran. Mengumpulkan kanakkanak mengikut tahap penguasaan.

Pemerhatian mungkin ada kalanya tidak signifikan walaupun ia dikesan.Seterunya dapat melakukan tindakan susulan jika perlu. Sebagai contoh. . Proses penilaian dilakuakn melalui pemerhatian dengan menggunakan pelbagai kaedah. bukan hanya melihat dengan pandangan yang kosong.Interpretasi penilaian akan memberikan keputusan sama ada tidak membuat apa-apa ataupun bertindak. Manakala penilaian adalah proses pengumpulan maklumat berkenaan kemajuan dan perkembangan murid. Apakah yang kita perhatikan? Adakah warna-warna blok kayu atau pun perasaan kanak-kanak itu semasa bermain? Kekuatan tanganya? Idea kreatifnya? ataupun cara mereka bersosial bersama rakan? Setiap pemerhatian memerlukan interpretasi tersendiri pada maksud perlakuan kanak-kanak.1. tidak mustahil akhirnya ia berguna bagi menginterpretasikan sesuatu maksud apabila berlaku insiden yang tidak dijangka. KONSEP PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Perkataan pemerhatian membawa maksud perbuatan melihat perilaku seseorang atau sesuatu tanpa perlu menyertainya. sekiranya kita memerhati pada jam dinding. tetapi bagi menentukan ataupun mengetahui berkenaan masa. Pemerhatian dilakukan bagi mendapat informasi.guru dapat memahami tingkah laku kanak -kanak serta menilai perkembangan mereka. Dengan adanya penilaian.guru dapat mengenal pasti potensi. Melalui pemerhatian . kekuatan ataupun kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.tetapi kaedah yang kerap diguna di prasekolah i alah pemerhatian. Namun.afektif dan psikomotor.sebenarnya kita bukan hanya melihat ukiran ataupun corak. Begitu juga apabila memerhati kanak -kanak yang sedang bermain blok kayu. Guru juga dapat mengembangkan potensi murid ke tahap optima dalam domain kognitif.2 Banyak kaedah boleh digunakan oleh seseorang penyelidik ke atas kanak-kanak di persekolahan.

tetapi juga perkembangan individu secara kursus. Sebagai contoh semasa aktiviti mengunting . Tindakan yang dibuat berdasarkan pemerhatian yang sudah dilakukan. Oleh itu. tujuan pemerhatian dalam membuat penilaian adalah supaya guru dapat : MEMBERI BANTUAN SEGERA Pemerhatian dapat memberikan petunjuk sekiranya bantuan perlakuan. Pemerhatian dilakukan bagi memahami tingkah laku kanak-kanak serta menilai perkembangan mereka. segala data dan informasi dikumpul serta dinilai.Penilaian dibuat bukan hanya pada perkembangan kanak -kanak secara keseluruhan.seorang kanak -kanak tidak dapat memegang gunting dengan betul.MENGAPA PEMERHATIAN PERLU SEBAGAI PENILAIAN? P erlu berikan bantuan Pembelajaran tambahan Penilaian Megukur pencapaian Komunikasi bersama kanak-kanak Pengubahsuaian Strategi P&P Komunikasi bersama ibu bapa Minat / potensi Mengetahui intervensi Apabila guru melakukan pemerhatian. . Ia digunakan bagi membuat tindakan susulan keatas kanak-kanak itu. Guru akan membantu dengan memegang tangan kanak kanak itu serta menunjukkan cara mengunting dengan betul.

kanak-kanak tadi mengeluarkan kata ±kata kesat sambil mencuba merebut kembali pensel warna. Selain itu. dengan pengetahuan ini. MENGETAHUI MINAT DAN POTENSI Pemerhatian menolong guru mengetahui minat dan kecenderungan kanak -kanak. Contohnya seorang kanak-kanak yang kerap melukis gambar kenderaan. Setelah itu.yang cuba mengambil pensel warna kanak -kanak itu. Ini memberi peluang kepada guru memupuk dan memperkembangkan minat itu. guru boleh membuat penilaiian sama ada memberikan pemulihan . MELAKUKAN AKTIVITI PEMULIHAN ATAUPUN PENGUKUHAN Melalui pemerhatian. Sebagai contoh. Dengan pantas guru perlu campur tangan sebelum kejadian . Melalui pemerhatian yang rapi. aktiviti pengayaan yang lebih mencabar boleh diberikan bagi mengasah minda dan bakat kanak-kanak. Ada banyak lagi perkara yang dapat dikaitkan dengan pemerhatian seperti peningkatan hubunga n antara rumah dan sekolah ataupun ibubapa dan sekolah apabila perbincangan berkenaan kanak kanak dijalankan oleh kedua -dua pihak.latihan ataupun pengayaan. Dalam keadaan marah. intervensi segera dapat menyelamatkan keadaan. Kanak-kanak yang dilihat tidak dapat menulis huruf dengan betul akan dilatih menulis mengikut titik -titk dan diajar memegang alat tulis dengan betul berulang kali sehingga ia mencapai kemahiran yang perlu dikuasainya. Apabila guru menghargai hasil kerja kanak -kanak . Manakala kanak-kanak yang dilihat sudah dapat menulis dengan baik akan diberilatihan tambahan s ebagai aktiviti pengkuhuan. kanak-kanak yang sedang membuat tugasan dan.mungkin meminati bidang automotif. MELAKUKAN INTERVENSI Keselamatan dalam kalangan kanak -kanak prasekolah perlu dititik baratkan.minat dan kecenderungan kanak-kanak juga dapat diasah melalui pembanitan dalam pertandingan ± pertandingan tertentu.peningkatan harga diri kanak -kanak terserlah. tetapi dikacau oleh rakanya.

Dengan adanya penilaian ini. malah mampu berkongsi idea dan pengalaman da lam mendidik kanak-kanak.Melalui inilah.Sebenarnay pelbagai jenis perkembangan dapat dikenal pasi semasa menjalankan aktiviti ini. Pemerhatian yang dilakukan bukan perbandingan.yang tidak diingini berlaku. Sebagai contoh. MENGUKUR PENCAPAIAN DAN MENGESAN PERKEMBANGAN KANAKKANAK Melalui pemerhatian ting kah laku dan perkembangan kanak-kanak dapat diukur. Guru juga menyelidik status emosi kanak-kanak tersebut sekiranya perkara sedemikian melakukannya. Guru yang prihatian pada setiap perkem bangan kanak-kanak. ibubapa merasakan anak mereka berada di bawah pengawasan yang rapi. Informasi dikumpulkan bagi mengukur perkembangan kanak -kanak mengikut tahap atau norma yang diteapkan. . Pemerhatian adalah cara penilaian yang bermakna. Ia dapat dilihat melalui pelbagai cara. kanak-kanak yang pada mulanya hanya tahu memegang berus dan menconteng akhirnya dapat melukis serta melakar gambar ibu dan ayahnya. Guru dapat melihat perkembangan motor halus serta tah ap emosi kanak-kanak semasa melukis. tetapi lebih kepada kemahiran atau kemampuan yang sudah dan sepatutnya dicapai. MEMBUAT PENILAIAN Penilaian adalah proses mengumpul maklumat. bukan hanya member markah Kepada setiap ujian. Melalui pemerhatian ini penilaian ke a tas kanak-kanak dapat dilakukan. dan mengenal pasti tahap selanjutnya yang dapat dicapai . BERKONGSI MAKLUMAT BERKOMUNIKASI BERSAMA IBU BAPA Pemerhatian yang direkodkan memperjelaskan kepadsa ibubapa berkenaan pencapaian anak-anak mereka.pencapaian dalam perkembangan kanak -kanak dapat diukur dengan alat penaksiran yang ssesuai. Ia mengukur tahap pencapaian kanak -kanak pada masa itu.

 Untuk tugasan ini penyelidik akan memilih kaedah pemerhatianke atas kedua dua orang kanak-kanak yang berumur antara 4-6 tahun. kanak-kanak disoal supaya membuat perbandingan antara aktiviti yang sama se bulan dahulu dengan apa yang dila kukan sekarang. Semasa menjalankan pemerhatian. Dengan menunjukkan hasil kanak-kanak itu. Dengan membuat refleksi pada proses pembelajaran. guru bertanya apakah persamaan dan perbezaan warna yang digunakan. BERKONGSI MAKLUMAT DAN BERKOMUNIKASI BERSAMA KANAKKANAK Kadangkala pendapat kanak -kanak sering diketepikan. Adakah kanak-kanak itu lebih sesuai dengan pendekatan trial and error.Kanak -kanak bebas menyampaikan pendapat dan ini meningkatkan konsep kendiri kanak -kanak itu. MENGUBAHSUAI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Semasa pemerhatian dilakukan.ia dapat membantu guru mengaplikasikan pengajaran yang sesuai dengan kehendak dan keperluan ka nakkanak. Sebagai contoh dalam aktiviti mewarna. Tujuan pemerhatian ke atas kedua-dua kanak-kanak itu adalah untuk mendapat dan mengetahui perkembangan kognitif dan berubahan tingkahlaku pada mereka.guru boleh mengubahsuai aktiviti dengan melihat pendekatan yang sesuai dengan kanak -kanak. guru boleh menyoal kanak-kanak apa yang sudah mereka lakukan. . arahan lisan ataupun diberi contoh.

.2REKOD MAKLUMAT KANAK-KANAK Untuk tujuan kajian ini penyelidik telah memilih dua orang kanak-kanak iaitu Clatina a/p clerence dan Naves a/l Ravi .Mereka masing ±masing 6 tahun.

.

Dia juga cepat rasa bosan dan mengantuk.Segala perubahan Akid dapat membantu guru untuk membetulkan cara pengajaran dan menjadi gur u yang berpengetahuan dan penyayang.2.Dia jarang duduk di rumah dan banyak keluar.Dia juga selalu memberitahu bahawa ibu -bapanya tidak sayang dia dan kurungkan di bilik.Clatina asyik memerhatikan sahaja.1 Sebab ±sebab penyelidik memilih Clatina a/p Clerence.Clatina juga seorang kanak-kanak yang mudah marah orang lain.Saya memilih dia kerana dia selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan tinggalkan buku -buku di rumahnya.Apabila guru do kong dan sayang murid lain.Kadang-kadang dia memberitahu dia takut dengan guru. 2.Dia ada banyak perubahan dalam tingkahlaku dia.1.D ia sentiasa diam dan suka marah.Ibunya adalah seorang p ekerja kilang dan setiausaha belia Melaka.Ayahnya bekerja di kilang tetapi dia meng ambil berat tentang anaknya.1 Sebab pilih Clatina Untuk kerja kursus ini saya memilih Clatina yang berumur enam tahun untuk membuat pemerhatihan dan penilaian.Clatina juga mudah menangis.Dia juga seorang penyayang.Penyelidik juga dapat mengetahui masalah dia.Dia suka mengambil berat tentang adiknya. .Apabila guru telah mengambil strategi pengajaran dan membuat dia mengembangkan potensi dia.Kadang-kadang dia datang ke sekolah lambat dan memakai pakaian biasa.dan dapat tolong dia.

2.Dia tidak makan seperti kanak-kanak lain.Selain itu penyelidik juga ingin mengaji kana k-kanak yang ibubapanya yang mengambil berat dan kurang mengambil berat.Saya memilih dia kerana dia seorang pemalu.Dia juga suka kawan ±kawan di kelas dan adik-beradik dia.dan guru.kokoranch.1.segala perubahan Naves tahun ini membuktikan bahawa penyelidik menjalankan tugas sebagai guru yang ada potensi .Apabila enam tahun penyelidik mendapati ban yak perubahan pada diri Naves dan tingkahlakunya.penakut semasa lima tahun.Ibunya selalu mengantar Naves lalu suka bertanya tentang perkembangan dia.ikan & goreng.dia selalu memberitahu bahawa dia sayang ibubapanya.Penyelidik pilih dia untuk mengetahui apa berubahan yang ada pada dia tahun ini.dia hanya makan roti.Selain diatas faktor makanan naves juga sebab utama penyelidik memilih dia.Selain itu.dan minum susu sahaja.2 Sebab penyelidik memilih Naves a/l Ravi Saya telah memilih Naves a/l Ravi iaitu enam tahun untuk membuat penilaian da n pemerhatian kerja kursus ini.Penyelidik memilih Naves kerana ibunya adalah seorang suri rumah dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya.Dia tidak suka membuat kerja kumpulan kerana kawan -kawanya membuat kerjanya lambat dan kadang -kadang kumpulanya tidak dapat bintang ya ng banyak. .Dia juga sentiasa memberitah u bahawa dia nak jadi macam Vijay iaitu pelajar tahun lepas yang cemerlang dalam semua aspek.

persempelan.aktiviti dan lokasi pemerhatian dijalankan.Ianya bargantungkepada tujuan.2.Instrumen pemerhatian boleh dikategorikan kepada penerangan .skala kadar dan senarai semak. Penerangan y y Rekod anekdot Rekod berterusan Persampelan y y Persampelan masa Persampelan peristiwa Skala Kadar y y y y Angka Abjad Grafik Semantik Senarai Semak y Perkembangan .Setiap kategori pu la mempunyai cara masing-masing seperti yang dipamerkan dalam kotak dibawah.2 INSTRUMEN PEMERHATIAN Terdapat beberapa instrument yang digunakan dalam pemerhatian.

Instrumen pemerhatian yang digunakan oleh penyelidik untuk membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kedua -dua kanak-kanak ialah rekod anekdot dan senarai semak. y Rekod anekdot menceritakan maklumat tingkahlaku dan peristiwa pada masa tertentu. y Rekod anekdot merupakan rekod yang menerangkan peristiwa pada masa yang singkat. y y y Merekod ppemerhatian yang tertumpu kepada individu. y Guna ayat pendek tetapi padat seperti: i) ii) iii) Mengambil bahagian dengan aktif Ambil masa terlalu lama untuk menyiapkan Mempunyai masalah menyebut y Rekod ringkas menceritakan tentang satu insiden atau peristiwa yang menunjukkan tingkahlaku penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak yang boleh dijadikan rujukan tingkahlaku yang akan dating.bila. 2.Rekod yang anda lakukan mengenai peristiwa ini dikatakan sebagai rekod anekdot.baik.kurang ajar.anda mungkin dapat mengesan tingkah laku kanak-kanak yang luar jangkaan.pola interaksi sosial.1REKOD ANEKDOT Dalam pengajaran seharian di tad ika .sesingkat beberapa saat atau minit.2. y Rekod anekdot memastikan rekod tentang perist iwa. y Rekod anekdot ialah catatan yang dibuat oleh pengasuh atau guru secaa tidak formal mengenai sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan.kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya.cemerlang.siapa dan apa yang berlaku y Laporan individu ini boleh dikongsi dengan ibubapa . Merekod peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.nakal. Membuat catatan ringkas mengenai tingkahlaku yang luar dari kebiasaan sama ada positif atau negatif y Anda harus mengelak daripada menggunakan perkataan yang agak mengelirukan seperti pandai.di mana.perkembangan bahasa.

y Ia bergantung kepada terlalu banyak memori pemerhati dan ia direkodkan selepas peristiwa berlaku.Kelebihan Rekod Anekdot y y y y Pemerhati tidak perlu latihan yang khusus.bergerak atau bercakap terlalu pantas. Pemerhatian ini berbentuk terbuka. y y Peristiwa atau insiden dikhuatiri disalah ertinya. Pemerhati boleh menulis apa yang dilihat Pemerhati boleh menyaksikan peristiwa dan insiden yang tidak dijangkakan pada bila -bila masa.Berikut adalah panduan kepada anda untuk merekod pemerhatian agar pemerhatian anda lebih tepat . y Pemerhati boleh melihat dan merekod tingkahlaku yang ketara Kelemahan Rekod Anekdot y Tidak memberi gambaran yang jelas kerana rekod sesuatu peristiwa atau insiden hanya menarik m inat pemerhati sahaja. Sukar untuk analisa dan tidak membuktikan secara saintifik Tips penulisan: Merekod pemerhatian amat penting kerana perkara yang diperhatikan berlaku. Maklumat yang perlu direkod adalah: y y y y y y y Ekspresi muka Bahan interaksi Interaksi dengan rakan dan guru Pergerakan badan Bahasa tubuh Bahasa yang diucapkan Masa tumpuan \ .

KELEBIHAN : y y y Mudah dan berkesan Boleh memerhati ramai kanak-kanak pada satu masa. Senarai semak atau inventori juga mestilah berasaskan kepada tujuan dan perkembangan yang boleh dikaitkan dengan kemahiran yang dilihat.2.2. KELEMAHAN: y y y y Maklumat yang diperolehi tidak terperinci. Senarai semak tidak menunjukkan darjah ke majuan tingkahlaku yang diperhatikan. y y Kaedah yang paling mudah dalam merekod perkembangan kanak -kanak.2 SENARAI SEMAK Kaedah pemerhatian ini adalah merujuk pada senarai tingkahlaku atau perkembangan kanak-kanak. y Pemerhati hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat. Memberi gambaran yang jelas mengenai perkembangan kanak -kanak. y y y Senarai semak yang disusun biasanya mengikut urutan. Pemerhati mestilah memastikan kewujudan tingkahlaku yang diperhatikan. Hanya bergantung pada senarai yang disediakan. . y Untuk penilaian secara individu kemungkinan senarai semak yang berbeza digunakan kepada kanak-kanak yang berbeza tetapi senarai semak yang sama boleh digunakan sekiranya melibatkan semua kanak-kanak . y Senarai semak digunakan dengan berbagai cara bergantung kepada objektif dan tujuan yang dilakukan. Tidak member tahap penguasaan.Perkara yang penting adalah tarikh dan masa tingkahlaku itu berlaku. Tidak menyatakan bagaimana perkembangan berlaku.

walau begaimanapun mereka perlukan bimbingan dan galakan untuk mencapai ke peringkat yang lebih optima.Mereka telah menunjukkan keyakinan diri dalam semua aspek.Dia mula suka tolong kawan-kawanya di kelas.tarikh.Dia tidak dapat kasih sayang yang secukupnya dan pemerhatian dari ibu.Dia menunjukkan bayak sikap positif di kelas.dia juga seorang penyayang keatas adik beradik dia.1 Cara membuat pemerhatian Kanak-kanak diberikan aktiviti.Penyelidik dapat mengetahui bahawa kanak-kanak memang ada ciri kebaikan dalam diri mereka.Beliau juga menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama. 3.Dari laporan memerhatian di atas penyelid ik dapat mengetahui bahawa Clatina hanya mempunyai masalah kasih sayang di rumah.setiap tingkahlaku Clatina dan Naves telah dicatat dalam borang tersebut.Beliau yang sangat berdekatan dengan mereka dan merekalah mencorakkan .0.Dia juga sudak minat membuat aktiviti kumpulan.selain itu.2.Pada keseluruhannya kanak-kanak ini telah menunjukkan peningkatan dari semua aspekdi atas dari tahun lepas dan tahun ini.Naves pula menunjukkan sikap.Penyelidik juga mencatat bilaperistiwa itu berlaku .Dia sangat berani dan ada cirri kepimpinan.Penyelidik d apat mengkaji kanak-kanak tersebut dengan mengguna dengan bahan bercetak.2 Laporan Pemerhatian Setelah saya membuat kajian terhadap Clatina dan Naves .0 PROSES PEMERHATIHAN Proses pemerhatian telah dibuat oleh penyelidik dengan menggunakan borang anekdot keatas kedua-dua kanak-kanak tersebut. 3.yang berlainan dari tahun lepas.Yan g paling utamanya ialah guru tadika .Pada keseluruhanya penyelidik mendapati bahawa apabila adanya kasih sayang dan pemerhatian yang sepenuhnya kanak -kanak ini dapat dibentuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga.Setiap tingkahlaku kedua kanak -kanak penyelidik dapat mencatat dalam borang senarai s emak.masyarakat dan Negara.

sekolah dan Negara. TUJUAN Tindakan susulan dilakukan untuk: y Memastikan kelemahan kanak-kanak tidak terhimpun sehingga terjejas perkembangan dan pembelajaran seterusnya: Kanak-kanak ini perlu bimbingan.di dalam sesebuah kelas kanak-kanak tadika terdiri daripada kebelbagaian lingkungan sosioekonomi dan budaya.Setiap berubahan tingkahlaku kanak -kanak dipengaruhi faktor persekitaran.masyarakat.keluarga.Pencapaian kanak -kanak yang tidak sampai ke tahap perkembangan yang sebenar mengikut umur yang sama denganya memerlukan bentuk aktiviti yang berbeza.0 TINDAKAN SUSULAN Penilaian keatas setiap kanak-kanak yang bersifat formatif memerlukan guru melakukan tindakan susulan bagi memastikan sejauh mana kanak -kanak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan.Kadar perkembangan dan pembelajaran setiap individu adalah berbeza.daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.Selepas menilai.guru boleh mempertingkatkan penguasaan kanak-kanak dalamperkembangan dan pembelajaran.guru boleh me ngenalpasti kanak-kanak yang belum menguasai dan yang telah menguasai.kanak-kanak ini. y Mempertingkatkan kekuatan pembelajaran kanak-kanak: Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.Aktiviti itu hendaklah dibentuk sesuai dengan masalah pembelajaran yang dihadapinya. . 3. Tindakan susulan ialah aktiviti ya ng dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan perkembanagn dan pembelajaran kanak -kanak dikenalpasti selepas penilaian dianalisis.semagat berdikari.Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan.Seperti yang kita sedia maklum.Melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan dalam tindakan susulan.

Kanak-kanak akan mudah rasa rendah diri sekiranya beliau mengetahui dirinya mempunyai kelemahan berbanding rakan sebaya. . 4.Bimbingan secara personal juga memudahkan kanak -kanak menguasai kemahiran yang diajar kerana penyelidik dapat mengenal pasti aspek sebenar bantuan yang diperlukan olek kanak -kanak itu.apabila mereka masih belum dapat menbaca suku kata dengan betul selepas empat bulan berada di tabika.Contohnya.Penyelidik menggunakan kaedah kaedah lain seperti membaca terus suku kata tanpa mengeja.Tindakan ini dapat memastikan proses pembelajaran tidak terencat dan boleh diteruskan.pengukuhan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kanak -kanak yang dia memerhati dan membuat penilaian. Penyelidik juga member bimbingan secara personal kerana kelemahan itu mungkin kesan pada emosi kanak-kanak.bimbingan telah diberikan bagi membantu kanak-kanak mengatasi masalah ini supaya kelemahan mereka tidak terus terkumpul.Dalam keadaan ini.Penilaian semula ini juga bakal menentukan tindakan susulan yang seterusnya dan dapat memberikan maklumat yang baru ataupun tidak.Proses penilaian perlu dilaksanakan semula selepas aktiviti bimbingan dijalankan.Penyelidik telah kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya kedua kanak -kanak itu tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang. Aktiviti bimbingan Ada kalanya hasil penilaian menunjukkan kedua -dua kanak-kanak itu belum dapat menguasai kemahiran yang dibelajari.y Mencadangkan kepada ibubapa pakar rujuk yang berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada kanak-kanak itu.Ini bagi menetukan sejauh mana tindakan susulan yang dijalan kan membantu kanak-kanak.Penyelidik telah merancang aktiviti -aktiviti yang dapat membantu mereka sesuai dengan aras penguasaan semasa mereka.1 Penyelidik telah menyediakan aktiviti pengayaan.

Aktiviti pengayaan ini menginterasikan kemahiran menulis dan membaca mereka berdua.aktiviti pengayaan juga member i peluang kepada Clatina dan Naves untuk berdikari dan menunjukkan k reativiti mereka.aktiviti pengayaan adalah aktiviti -aktiviti yang dapat membawa mereka ke tahap kebolehan yang lebih tinggi menggunakan kemahiran atau pengetahuan yang sudah mereka kuasai.membuat persembahan dalam kumpulan.Ini dilakukan supaya kemahiran dan pengetahuan yang mula dikuasai mereka berdua akan memberikan kesan yang berpanjangan.diikuti dengan membunyikan sukukata dan perkataan.kemudianya Menulis jawapan di petak yang betul.Sebagai contoh apabila mereka berdua mula minat membuat aktiviti dalam kumpulan dengan minat.Contohnya apabila mereka berdua sudah menguasai kemahiran mengeja dan menilis suku kata .maka penyelidik menyediakan aktiviti yang lebih mencabar telah diberi. Selain itu kumpulan terbaik telah diberi hadiah ataupun ganjaran.penyelidik dapat mengembangkan dan memperluaskan sifat ingin tahu mereka.Aktiviti ini kemahiran sedia ada mereka kerana bagi melaksanakan aktiviti ini.AKTIVITI PENGUKUHAN Apabila Clatina dan Naves mula menguasai kemahiran atau pengetahuan yang baru dipelajari.Selain itu. AKTIVITI PENGAYAAN Selepas kemahiran atau aspek yang sepatutnya dibelajari sudah dikuasai oleh mereka.menyanyi.Maka aktiviti pengukuhan diberi supaya aspek yang sudah dibelajari diperkukuhkan dan penghasilannya berlaku secara semula jadi. Tujuanya supaya penglibatan mereka dalam aktiviti kumpulan dapat meningkat dan kanak -kanak berasa lebih berminat.mereka perlu memikirkan jawapan berpandukan gambar.menari.aktiviti berbentuk teka silang kata yang menggunakan gambar sebagai pembayang boleh diberi.aktiviti pengukuhan bagi menguatkan minat aktiviti kumpulan seperti kolaj.telah diberikan.lengkapkan puzzle.aktiviti-aktiviti pengukuhan telah diberi. .

Untuk ibubapa mengetahui perkembangan ana k-anak mereka dalam pembelajaran dan kemehiran lebih mendalam lagi maka penyelidik juga men gadakan perjumpaan dengan ibubapa iaitu hari terbuka Tabika .Penyelidik juga meminta ibubapa mereka mencatat perubahan ada pada anak mereka dalam satu kertas.Lebih lagi penyelidik dapat mengetahui lagi tentang dan perkembangan kanak -kanak lebih mendalam lagi.Selain itu beliau juga sering menelifon ibupaba mereka untuk mengeta hui berubahan yang ada pada mereka.2 Maklum balas: perbincangan dengan ibubapa Semasa melaksanakan penilaian da n pemerhatian terhadap Clatina dan Naves penyelidik juga membuat temu bual dengan ibubapa kedua ±dua kanak-kanak tersebut.4.ini juga dapat membantu penyelidik mengetahui perubahan mereka lebih mendalam lagi. .Segala komitmen daripada ibubapa dapat membantu lagi penyelidik membuat penilaian dengan senag dan mud ah.

iaitu dengan memberi kerja tambahan kepada mereka dan member layanan individu kepada mereka.penyelidik juga mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin.Dengan ini.radio.Di samping itu.penyelidik juga menghormati kedua kanak -kanak itu seperti manusia biasa.Hubungan rapat seperti ini dapat mewujudkan perasaan selesa dan ing in belajar dikalangan pelajar.keperluan murid yang lemah dan murid yang cerdas akan dapat dipenuhi.Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.Alat -alat mengajar seperti slaid.Perhubungan guru dan murid dan antara murid dengan . Selain itu.carta.kad imbasan dan gambar berwarna perlu digunakan dengan meluas.Pujian telah diberikan kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik.Perasaan Berjaya dan diiktiraf akan menimbulakan perasaan belajar.Penyelidik juga mempelbagaikan kaedah pengajaran dan banyak mengunakan alat bantu mengajar.pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.Murid -murid berasa gembira dan tidak ada masalah dalam pembelajaran .dan seperti radio.televisyen.mereka tidak akan berasa bosan dan tidak mungkin menimbulkan masalah dalam pembelajaran. Teknik pengajaran yang berpusatkan guru berubah kepada teknik berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani.Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan kebolehan murid -murid .pita rakaman.televisyen.dan slaid untuk menarik minat belajar.Dengan cara ini.Layanan baik yang diberikan telah merapatkan hubungan guru dan murid.Aktiviti yang dirancangkan hendaklah menarik minat mereka dan menyeronokkan kanak -kanak.Murid -murid yang kehendak mereka dipenuhi kurang cenderung untuk menimbulkan masalah dalam pembelajaran.tidak terlalu susah sehingga mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar langsung.Penggunaan alat -alat tersebut akan mewujudkan suasana yang menyeronokkan murid-murid.Pada mulanya penyelidik memastikan kedua-dua murid tersebut sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah.Penyertaan kedua dua kanak -kanak tersebut dalam proses pengajaran pembelajaran hendaklah sentiasa digalakkan supaya me reka tidak berasa bosan atau gelisah.4.3 PENGUBAHSUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penyelidik mengambil banyak tindakan untuk menambahkan perasaan minat dan ingin belajar dalam hati Clatina dan Naves .Selain itu.

masyarakat dan Negara.Misalnya.Dengan cara ini.merumuskan isi dan membuat kesimpulan.Komputer boleh juga memupuk pelbagai kecekapan seperti menggalakkan potensi imaginative.mereka bentuk dan pemikiran logic.emosi dan pemikiran logic dan kritikal.Kecerdasan (IQ)kanak -kanak boleh dikukuhkan dengan penggunaan computer jika guru menyediakan pelbagai pengalaman.Sesi kaunseling yag dijalankan oleh guru boleh melipu ti aspek akademik.kerjaya dan peribadi.bercerita. Situasi seperti ini akan menyeba bkan murid-murid ingin ke sekolah dan dengan itu mengurangkan masalah dalam pembelajaran.mencungkil perasaan dan sikap.perbincangan. Guru seharusnya cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid.Tajuk-tajuk yang dibincagkan boleh terdi ri daripada aktiviti yang akan dijalankan.membimbing mereka bercakap mengikut giliran.kreatif.masalah dan kekeliruan sering berlaku.Kajian terdahulu menunjukkan kepentinga n computer di dalam menggalakkan kemahiran kognitif dan bahasa.peluang pembelajaran dan melahirkan perasaan.kumpulan berlaku secara semula jadi.Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing. Seperti pengajaran rakan sebaya. Penggunaan computer di kalangan kanak-kanak bukanlah merupakan pengganti guru atau tambahn pada kurikulum.murid juga akan bertambah rapat.Guru perlu mengambil cara yang paling berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat berkesan dan dapat melahirkan insane yang berguna kepada sekolah.jika kanak-kanak menggunakannya secara aktif dan jika bahan ³software´yang sesuai dipilih.Apabila kanak kanak belajar dan bermain bersama.Tetapi computer adalah behagian yang penting di dalam kurikulum bersepadu jika penggunaanya dirancang di dalam kurikulum menyeluruh.Bagi setiap jawapan yang diberikan kanak -kanak ucapkan ³Terima Kasih´.peristiwa yang berlaku atau bercerita. .Guru boleh membantu menyelesaikan masalah.Perbincangan secara kelas atau kumpulan kecil boleh dijalankan.penulis.kanak-kanak boleh menggunakan computer sebagai pelukis.keluarga.Penggunaan computer boleh disepadukan dengan penggunaan multimedia.masalah murid dapat dikurangkan dan perasaan kkecewa tidak mungkin dialami.pelbagai kecekapan.

Keyakinan diri murid-murid dapat dipupuk melalui interaksi.Harga diri murid dapat ditingkatkan apabila diben arkan mengemukakan idea.Interaksi menggalakkan pembentukan kemahiran berkomunikasi murid-murid.Murid dapat peluang untuk mengemukakan pendapat mereka.sifat kepimpinan murid dapat dibina ketika terlibat dalam perbincangan kumpulan.daya usaha serta bakat kepimpinan mereka.Kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.tolong -menolong dan bertimbang rasa dapat dipupuk.Guru lebih memehami masalah murid dan dengan itu lebih berupaya membantu mereka sama ada dari segi akademik mahupun peribadi.keseluruhannya Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran membantu mengembangkan potensi kanak -kanak.semangat berdikari.Nilai-nilai murni seperti kerjasama. Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengalakkan kanak -kanak dapat menyoal guru tentang aspek pelajaran yang belum difahami.4 Apabila mengadakan berubahan dalam pengajaran dan pembelajaran kedua dua kanak-kanak dapat menunjukkan sikap minat untuk datang ke sekolah dan belajar dengan penuh bersemangat.Kemahiran b ersosialisasi dapat dibina dan dikembangkan.Melalui interaksi juga penyelidik dapat mengenal pasti kelemahan murid-muridnya.4.Apabila adanya berubahan maka kanak-kanak bersedia bagi menerima pengajaran dalam masa yang berpanjangan.Murid -murid dapat melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajran sebagai pelajar pelajar yang aktif. .Selain itu.bertoleransi.kanak-kanak juga tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.

Dengan adanya kerja kursus ini baru saya mengetahui menulis cara pelaporan dilakukan dan memastikan portfolio setiap kanak -kanak dikemskinikan sebelum menyampaikan kepada ibubapa atau penjaga.Selain itu.Selain itu saya juga dapat belajar cara menyedia dan nyatakan maklumat kanak-kanak.0 KESIMPULAN Melalui kerja kursus ini saya dapat meningkatkan penge tahuan tentang Pemerhatian. .Selain ini kerja kursus ini memberi banyak pengajaran seperti cara pengumpulan maklumat menggunakan pendekatan terus dan pendekatan tidak langsung.saya juga dapat membelajari cara membuat penilaian secara menyeluruh yang merangkumi domain kognitif.Saya baru mengetahui bahawa hasil kerja kanak -kanak adalah himpunan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang mereka berada di tabika.semua pihak harus memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi yang bijak pandai dan beraklah mulia.Terdapat bebe rapa aspek perkembangan dalam setiap domain.saya juga dapat membelajari merancang dan mengelolaaktiviti susulan dan tindakan susulan yang sesuai bagi meningkatkan lagi perkembangan kanak -kanak.Selain di atas saya juga mengetahui maksud tindakan susulan dan bagaimana mengaplikasikan tindakan susulan.Ibu bapa dan guru mempunyai tugas utama ataupun model untuk mengenal pasti dan berusaha membantu perkembangan anak -anak.4.afektif dan psikomotor.Selain itu.Kita sebagai guru akan memerhatikan begaimana kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti atau bagaimana mereka menguruskan diri mereka sendiri.Seterusnya saya juga dapat belajari menggunakan instrument pemerhatihan terhadap kanak -kanak. Selain tindakan guru ibu bapa dan masyarakat di kawasan tersebut juga memainkan peranan pentin g untuk kejayaan seseorang kanak-kanak.Kerja kursus ini juga meliputi instrument pemerhatian dan instrument lisan yang boleh digunakan di kalangan kanak. Selain itu memahami tentang aspek-aspek pemerhatihan dan penilaian kanak kanak secara mendalam lagi.Pemerhatian merupakan satu kaedah penilaian di mana apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak.

7. Setelah perbincangan saya pun mula menaip tugasan kami yang telah di rangka.Walaupun saya telah menghadapi pelbagai ri ntangan .Waktu itu memang hati saya takut kerana belum siap tugasan.Sel epas balik dari kursus saya habertungkus.tetapi saya rasa penat lalu tidak buat kerja.Saya membuat berbincangan dengan ibubapa kanak -kanak itu. Kami juga berkongsi maklumat untuk meyiapkan tugasan.kadang-kadang saya lupa untuk makan.. Tetapi semasa saya membuat tugasan ini.Kadang-kadang kala saya berasa bersalah kerana saya tidak memberi tumpuan untuk meyiapkan tugasan saya.Waktu itu.ini kerana bimbang kerjanya tidak dapat siap. Setelah bal ik dari kurusus saya pun mula mencari bahan untuk tugasan saya. Sebelum saya memulakan tugasan ini saya menganggapkan membuat Pemerhatian dan penilaian terhadap kanak -kanak adalah satu kerja yang senang tetapi di sebaliknya ia adalah satu kerja yang sukar untuk saya.Ini kerana Hari penyampaian sijil adalah sambutan terakhir untuk tadika kami bagi tahun ini. Pada mulanya saya beran ggapan senang untuk membuat Pemerhatian dan Penilaian tetapi sebaliknya saya terpaksa selalu menelifon kawan saya.Banyak kali saya telifon kawan saya sampai dia adakalanya marah.banyak cabaran tela h saya hadapi.Kawan saya tidak membenarkan saya pergi rumah dia kerana dia sibuk dengan program jabatan dia . Walaubagaimanapun saya curi masa juga untuk pergi rumah kanak-kanak yang saya membuat pemerhatian dan penilaian.Waktu itu baru saya sedar bahawa anak murid saya anggap saya sebagai ibu mereka d an saya juga boleh melahirkan insan yang berguna dan pengajaran pemb alajaran yang saya adakan di tad ika merangsang kedua kanak-kanak itu. Dan akhirnya kawan saya dan saya bercadang pergi ke ru mah kawan saya iaitu di Duria Tunggal sahaja.Selain itu saya juga terpaksa mengajar anak sya Maheshvara keran dia akan menduduki peperiksaan U. tidak lama lagi.Apabila habisnya segala program saya telah berniat menyiapakan tugasan saya.Keesoknya saya pula pergi keperpustakaan untuk mencari bahan rujukan untuk meyiapkan tugasan . Saya terpaksa berhenti membuat tugasan ini.Saya berasa penat s anggat kerana semua kerja di tadika saya seorang sahaja membuat .Awal pagi kami pun pergi Durian Tunggal iaitu ke tadika dia dan merangka kertas kerja kami dengan bahan yang kami cari. membuatkan saya terkilan lalu menangis.S.Saya tidak pernah masalah untuk membuat tugasan tugasan sebelum ini.Baru saya memahami bahawa kanak-kanak saya sayang saya dari ibubapa mereka.supaya menjelaskan kerja itu.R.Tapi saya cuba kumpulkan segala maklumat.saya memang sibuh dan..Refleksi Saya amat berbangga kepada kerana memberi tugasan ini kepada saya.Setiap kali ibubapa memberitahu bahawa a nak-anak mereka selesa di sisi saya. Saya juga terpaksa menyiapkan Manual (sejarah Tadika saya).saya berasa sangat letih ini kerana saya terpaksa membuat tugasan lain juga.P. Saya mulakan tugasan saya untuk mendapatkan bahan rujukan.pembantu saya kurang memberi pertolongan dan kerjasama.lumus untuk menyiapkan tugasan ini.Tetapi setiap hari saya terpaksa membuat persediaan untuk penyampaian hari kanak -kanak di tadika kami.

Apabila saya mendapat input yang baru saya dapat menambah ilmu dan kadang kala berasa salah kerana ingat anak murid saya yang cinta saya. Saya baru sedar bahawa untuk membuat penilaian dan pemerhatiann bukanlah kerja yang senang.Saya akan menggunakan segala nasihat .5308 . Baru saya sedar kejayaan dan perkembangan anak murid saya adalah di tangan saya.namun atas usaha saya dan kerajinan saya serta sokongkan kawan saya serta tidak lupai tuhan yang amat menyayang i saya yang selalu bersama saya untuk menyiapkan tugasan ini. Sekian Terima Kasih. Saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk meyiapkan tugasan saya.!!!!! Disediakan Oleh : Gayathry a/p Jayapragasam 790111 ± 04.Saya anggap segala nya sebagai panduan dalam hidup saya.cadangan yang diberi untuk melicinkan lagi proses pengajjaran dan pembelaj aran di kelas saya. Saya akan jadikan tugasan saya sebagai panduan untuk masa depan nanti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful