PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN

Penilaian ialah proses mendapat,menentukan dan member i maklumat yang berguna ataupun menganalisis hasil pengukuran, bagi tindakan selan jutnya. Dalam proses pembelajaran penilaian adalah proses mengumpul maklumat, membuat analisis dan keputusan berkenaan perubahan tingkah laku ataupun perkembangan kanak-kanak. Kini di prasekolah, istilah pentaksiran sering digunakan bersilih ganti dengan istilah penilaian. Namun,pentaksiran adalah proses membuat keputusan berdasarkan peraturan atau piawaian. Penilaian pula melibatkan pengumpulan maklumat, merekodkan, menganalisis dan melaporkan berdasarkan data yang diperoleh. Di prasekolah, penilaian dijalankan secara berterusan dan tidak formal bagi memudahkan guru mengambil tindakan susulan.
TUJUAN PENILAIAN 

Mengumpul maklumat berkenaan perkembangan kanak -kanak selepas ataupun semasa melakukan aktiviti kumpulan ataupun individu . Mengenal pasti kekuatan ataupun kelemahan setiap kanak -kanak. Menentukan pencapaian objektif pembelajaran dan keberkesanan pengajaran guru. Merekodkan maklumat bagi tujuan sewajarnya. Mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi bagi dipertingkatkan ataupun diberi pengukuhan. Merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran Melapor kepada ibubapa. Menjalankan langkah-langkah pencegahan. Merujuk kepada professional.

1.1

PERBEZAAN ANTARA FORMATIF DAN SUMATIF ASPEK PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF

KONSEP

Mengesan penguasaan kanak- Mengesan pencapaian kanak pada suatu hasil pembelajaran melalui pengujian yang dapat dibina danditadbir secara formal ataupun tidak formal kanak-kanak dalam tempoh tertentu persekolahan melalui pengujian yang dijalankan secara formal Pada pertengahan ataupun akhir penggal/semester persekolahan

WAKTU PENILAIAN

Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung

KAEDAH

Formal:Pensel,Kertas. Tidak formal:Pemerhatian,soal jawab,latihan. Dibuat secara individu ataupun berkumpulan

Dibuat secara formal: Ujian pensel dan kertas, Lisan. Dijalankan secara berkumpulan. Memperbaiki kurikulum sdia ada.

SELEPAS PENILAIAN

Menjalankan tindakan susulan ke atas kanak-kanak:

DIJALANKAN a.Aktiviti bimbingan bagi kemahiran yang belum dikkuasai. b.Aktiviti pengukuhan yang sudah mula dikuasai. c.Aktiviti pengayaan bagi memperkembangkan penguasaan kemahiran. Mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran. Mengumpulkan kanakkanak mengikut tahap penguasaan.

Guru juga dapat mengembangkan potensi murid ke tahap optima dalam domain kognitif.tetapi kaedah yang kerap diguna di prasekolah i alah pemerhatian. kekuatan ataupun kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.sebenarnya kita bukan hanya melihat ukiran ataupun corak.1.2 Banyak kaedah boleh digunakan oleh seseorang penyelidik ke atas kanak-kanak di persekolahan. bukan hanya melihat dengan pandangan yang kosong. tetapi bagi menentukan ataupun mengetahui berkenaan masa.guru dapat mengenal pasti potensi. Manakala penilaian adalah proses pengumpulan maklumat berkenaan kemajuan dan perkembangan murid.Interpretasi penilaian akan memberikan keputusan sama ada tidak membuat apa-apa ataupun bertindak. Dengan adanya penilaian. Apakah yang kita perhatikan? Adakah warna-warna blok kayu atau pun perasaan kanak-kanak itu semasa bermain? Kekuatan tanganya? Idea kreatifnya? ataupun cara mereka bersosial bersama rakan? Setiap pemerhatian memerlukan interpretasi tersendiri pada maksud perlakuan kanak-kanak. Pemerhatian mungkin ada kalanya tidak signifikan walaupun ia dikesan. Proses penilaian dilakuakn melalui pemerhatian dengan menggunakan pelbagai kaedah. sekiranya kita memerhati pada jam dinding. KONSEP PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Perkataan pemerhatian membawa maksud perbuatan melihat perilaku seseorang atau sesuatu tanpa perlu menyertainya. Melalui pemerhatian . Namun. Pemerhatian dilakukan bagi mendapat informasi. tidak mustahil akhirnya ia berguna bagi menginterpretasikan sesuatu maksud apabila berlaku insiden yang tidak dijangka. Sebagai contoh.afektif dan psikomotor. Begitu juga apabila memerhati kanak -kanak yang sedang bermain blok kayu. .guru dapat memahami tingkah laku kanak -kanak serta menilai perkembangan mereka.Seterunya dapat melakukan tindakan susulan jika perlu.

Oleh itu. Pemerhatian dilakukan bagi memahami tingkah laku kanak-kanak serta menilai perkembangan mereka. Sebagai contoh semasa aktiviti mengunting . tetapi juga perkembangan individu secara kursus. tujuan pemerhatian dalam membuat penilaian adalah supaya guru dapat : MEMBERI BANTUAN SEGERA Pemerhatian dapat memberikan petunjuk sekiranya bantuan perlakuan. segala data dan informasi dikumpul serta dinilai.MENGAPA PEMERHATIAN PERLU SEBAGAI PENILAIAN? P erlu berikan bantuan Pembelajaran tambahan Penilaian Megukur pencapaian Komunikasi bersama kanak-kanak Pengubahsuaian Strategi P&P Komunikasi bersama ibu bapa Minat / potensi Mengetahui intervensi Apabila guru melakukan pemerhatian.seorang kanak -kanak tidak dapat memegang gunting dengan betul. . Guru akan membantu dengan memegang tangan kanak kanak itu serta menunjukkan cara mengunting dengan betul. Ia digunakan bagi membuat tindakan susulan keatas kanak-kanak itu.Penilaian dibuat bukan hanya pada perkembangan kanak -kanak secara keseluruhan. Tindakan yang dibuat berdasarkan pemerhatian yang sudah dilakukan.

latihan ataupun pengayaan. kanak-kanak yang sedang membuat tugasan dan.kanak-kanak tadi mengeluarkan kata ±kata kesat sambil mencuba merebut kembali pensel warna. MELAKUKAN INTERVENSI Keselamatan dalam kalangan kanak -kanak prasekolah perlu dititik baratkan. Dalam keadaan marah. Apabila guru menghargai hasil kerja kanak -kanak .yang cuba mengambil pensel warna kanak -kanak itu. Dengan pantas guru perlu campur tangan sebelum kejadian . MENGETAHUI MINAT DAN POTENSI Pemerhatian menolong guru mengetahui minat dan kecenderungan kanak -kanak. Sebagai contoh. Kanak-kanak yang dilihat tidak dapat menulis huruf dengan betul akan dilatih menulis mengikut titik -titk dan diajar memegang alat tulis dengan betul berulang kali sehingga ia mencapai kemahiran yang perlu dikuasainya. Manakala kanak-kanak yang dilihat sudah dapat menulis dengan baik akan diberilatihan tambahan s ebagai aktiviti pengkuhuan.minat dan kecenderungan kanak-kanak juga dapat diasah melalui pembanitan dalam pertandingan ± pertandingan tertentu. Contohnya seorang kanak-kanak yang kerap melukis gambar kenderaan. MELAKUKAN AKTIVITI PEMULIHAN ATAUPUN PENGUKUHAN Melalui pemerhatian. Setelah itu. intervensi segera dapat menyelamatkan keadaan. Selain itu. Melalui pemerhatian yang rapi. dengan pengetahuan ini. Ada banyak lagi perkara yang dapat dikaitkan dengan pemerhatian seperti peningkatan hubunga n antara rumah dan sekolah ataupun ibubapa dan sekolah apabila perbincangan berkenaan kanak kanak dijalankan oleh kedua -dua pihak. guru boleh membuat penilaiian sama ada memberikan pemulihan . tetapi dikacau oleh rakanya. aktiviti pengayaan yang lebih mencabar boleh diberikan bagi mengasah minda dan bakat kanak-kanak.mungkin meminati bidang automotif.peningkatan harga diri kanak -kanak terserlah. Ini memberi peluang kepada guru memupuk dan memperkembangkan minat itu.

Dengan adanya penilaian ini. Pemerhatian adalah cara penilaian yang bermakna. Ia dapat dilihat melalui pelbagai cara.pencapaian dalam perkembangan kanak -kanak dapat diukur dengan alat penaksiran yang ssesuai. Guru juga menyelidik status emosi kanak-kanak tersebut sekiranya perkara sedemikian melakukannya. . dan mengenal pasti tahap selanjutnya yang dapat dicapai . ibubapa merasakan anak mereka berada di bawah pengawasan yang rapi. Melalui pemerhatian ini penilaian ke a tas kanak-kanak dapat dilakukan. BERKONGSI MAKLUMAT BERKOMUNIKASI BERSAMA IBU BAPA Pemerhatian yang direkodkan memperjelaskan kepadsa ibubapa berkenaan pencapaian anak-anak mereka. bukan hanya member markah Kepada setiap ujian. malah mampu berkongsi idea dan pengalaman da lam mendidik kanak-kanak. tetapi lebih kepada kemahiran atau kemampuan yang sudah dan sepatutnya dicapai.yang tidak diingini berlaku. Ia mengukur tahap pencapaian kanak -kanak pada masa itu. kanak-kanak yang pada mulanya hanya tahu memegang berus dan menconteng akhirnya dapat melukis serta melakar gambar ibu dan ayahnya.Melalui inilah. MENGUKUR PENCAPAIAN DAN MENGESAN PERKEMBANGAN KANAKKANAK Melalui pemerhatian ting kah laku dan perkembangan kanak-kanak dapat diukur. MEMBUAT PENILAIAN Penilaian adalah proses mengumpul maklumat. Guru yang prihatian pada setiap perkem bangan kanak-kanak. Pemerhatian yang dilakukan bukan perbandingan. Guru dapat melihat perkembangan motor halus serta tah ap emosi kanak-kanak semasa melukis.Sebenarnay pelbagai jenis perkembangan dapat dikenal pasi semasa menjalankan aktiviti ini. Sebagai contoh. Informasi dikumpulkan bagi mengukur perkembangan kanak -kanak mengikut tahap atau norma yang diteapkan.

kanak-kanak disoal supaya membuat perbandingan antara aktiviti yang sama se bulan dahulu dengan apa yang dila kukan sekarang. guru boleh menyoal kanak-kanak apa yang sudah mereka lakukan. Untuk tugasan ini penyelidik akan memilih kaedah pemerhatianke atas kedua dua orang kanak-kanak yang berumur antara 4-6 tahun. Sebagai contoh dalam aktiviti mewarna.guru boleh mengubahsuai aktiviti dengan melihat pendekatan yang sesuai dengan kanak -kanak.Kanak -kanak bebas menyampaikan pendapat dan ini meningkatkan konsep kendiri kanak -kanak itu. MENGUBAHSUAI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Semasa pemerhatian dilakukan. Adakah kanak-kanak itu lebih sesuai dengan pendekatan trial and error. .ia dapat membantu guru mengaplikasikan pengajaran yang sesuai dengan kehendak dan keperluan ka nakkanak. Semasa menjalankan pemerhatian. Tujuan pemerhatian ke atas kedua-dua kanak-kanak itu adalah untuk mendapat dan mengetahui perkembangan kognitif dan berubahan tingkahlaku pada mereka. Dengan menunjukkan hasil kanak-kanak itu. guru bertanya apakah persamaan dan perbezaan warna yang digunakan. Dengan membuat refleksi pada proses pembelajaran. BERKONGSI MAKLUMAT DAN BERKOMUNIKASI BERSAMA KANAKKANAK Kadangkala pendapat kanak -kanak sering diketepikan. arahan lisan ataupun diberi contoh.

.Mereka masing ±masing 6 tahun.2REKOD MAKLUMAT KANAK-KANAK Untuk tujuan kajian ini penyelidik telah memilih dua orang kanak-kanak iaitu Clatina a/p clerence dan Naves a/l Ravi .

.

1 Sebab ±sebab penyelidik memilih Clatina a/p Clerence.Kadang-kadang dia memberitahu dia takut dengan guru.Dia juga seorang penyayang. 2. .Dia suka mengambil berat tentang adiknya.Kadang-kadang dia datang ke sekolah lambat dan memakai pakaian biasa.Apabila guru telah mengambil strategi pengajaran dan membuat dia mengembangkan potensi dia.Dia ada banyak perubahan dalam tingkahlaku dia.Dia juga selalu memberitahu bahawa ibu -bapanya tidak sayang dia dan kurungkan di bilik.Ibunya adalah seorang p ekerja kilang dan setiausaha belia Melaka.1.Clatina juga mudah menangis.2.Saya memilih dia kerana dia selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan tinggalkan buku -buku di rumahnya.Apabila guru do kong dan sayang murid lain.Segala perubahan Akid dapat membantu guru untuk membetulkan cara pengajaran dan menjadi gur u yang berpengetahuan dan penyayang.Dia juga cepat rasa bosan dan mengantuk.Clatina asyik memerhatikan sahaja.Dia jarang duduk di rumah dan banyak keluar.D ia sentiasa diam dan suka marah.1 Sebab pilih Clatina Untuk kerja kursus ini saya memilih Clatina yang berumur enam tahun untuk membuat pemerhatihan dan penilaian.Penyelidik juga dapat mengetahui masalah dia.Ayahnya bekerja di kilang tetapi dia meng ambil berat tentang anaknya.Clatina juga seorang kanak-kanak yang mudah marah orang lain.dan dapat tolong dia.

dia hanya makan roti.segala perubahan Naves tahun ini membuktikan bahawa penyelidik menjalankan tugas sebagai guru yang ada potensi .Selain itu penyelidik juga ingin mengaji kana k-kanak yang ibubapanya yang mengambil berat dan kurang mengambil berat.Apabila enam tahun penyelidik mendapati ban yak perubahan pada diri Naves dan tingkahlakunya.Dia tidak makan seperti kanak-kanak lain.Ibunya selalu mengantar Naves lalu suka bertanya tentang perkembangan dia.Penyelidik pilih dia untuk mengetahui apa berubahan yang ada pada dia tahun ini.Selain diatas faktor makanan naves juga sebab utama penyelidik memilih dia.ikan & goreng.Dia juga sentiasa memberitah u bahawa dia nak jadi macam Vijay iaitu pelajar tahun lepas yang cemerlang dalam semua aspek.kokoranch.Selain itu.Dia juga suka kawan ±kawan di kelas dan adik-beradik dia.penakut semasa lima tahun.2.Saya memilih dia kerana dia seorang pemalu.2 Sebab penyelidik memilih Naves a/l Ravi Saya telah memilih Naves a/l Ravi iaitu enam tahun untuk membuat penilaian da n pemerhatian kerja kursus ini.Penyelidik memilih Naves kerana ibunya adalah seorang suri rumah dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya. .1.dan guru.Dia tidak suka membuat kerja kumpulan kerana kawan -kawanya membuat kerjanya lambat dan kadang -kadang kumpulanya tidak dapat bintang ya ng banyak.dia selalu memberitahu bahawa dia sayang ibubapanya.dan minum susu sahaja.

aktiviti dan lokasi pemerhatian dijalankan.2 INSTRUMEN PEMERHATIAN Terdapat beberapa instrument yang digunakan dalam pemerhatian. Penerangan y y Rekod anekdot Rekod berterusan Persampelan y y Persampelan masa Persampelan peristiwa Skala Kadar y y y y Angka Abjad Grafik Semantik Senarai Semak y Perkembangan .persempelan.Ianya bargantungkepada tujuan.2.Instrumen pemerhatian boleh dikategorikan kepada penerangan .Setiap kategori pu la mempunyai cara masing-masing seperti yang dipamerkan dalam kotak dibawah.skala kadar dan senarai semak.

cemerlang. y Rekod anekdot menceritakan maklumat tingkahlaku dan peristiwa pada masa tertentu.di mana.baik. y Guna ayat pendek tetapi padat seperti: i) ii) iii) Mengambil bahagian dengan aktif Ambil masa terlalu lama untuk menyiapkan Mempunyai masalah menyebut y Rekod ringkas menceritakan tentang satu insiden atau peristiwa yang menunjukkan tingkahlaku penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak yang boleh dijadikan rujukan tingkahlaku yang akan dating.1REKOD ANEKDOT Dalam pengajaran seharian di tad ika . y Rekod anekdot ialah catatan yang dibuat oleh pengasuh atau guru secaa tidak formal mengenai sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan. Membuat catatan ringkas mengenai tingkahlaku yang luar dari kebiasaan sama ada positif atau negatif y Anda harus mengelak daripada menggunakan perkataan yang agak mengelirukan seperti pandai.siapa dan apa yang berlaku y Laporan individu ini boleh dikongsi dengan ibubapa .kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya.pola interaksi sosial.kurang ajar.anda mungkin dapat mengesan tingkah laku kanak-kanak yang luar jangkaan. y Rekod anekdot memastikan rekod tentang perist iwa.sesingkat beberapa saat atau minit. y y y Merekod ppemerhatian yang tertumpu kepada individu.nakal.Rekod yang anda lakukan mengenai peristiwa ini dikatakan sebagai rekod anekdot.bila. y Rekod anekdot merupakan rekod yang menerangkan peristiwa pada masa yang singkat.Instrumen pemerhatian yang digunakan oleh penyelidik untuk membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kedua -dua kanak-kanak ialah rekod anekdot dan senarai semak.2.perkembangan bahasa. 2. Merekod peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.

Pemerhati boleh menulis apa yang dilihat Pemerhati boleh menyaksikan peristiwa dan insiden yang tidak dijangkakan pada bila -bila masa. Maklumat yang perlu direkod adalah: y y y y y y y Ekspresi muka Bahan interaksi Interaksi dengan rakan dan guru Pergerakan badan Bahasa tubuh Bahasa yang diucapkan Masa tumpuan \ . y y Peristiwa atau insiden dikhuatiri disalah ertinya.Berikut adalah panduan kepada anda untuk merekod pemerhatian agar pemerhatian anda lebih tepat . y Ia bergantung kepada terlalu banyak memori pemerhati dan ia direkodkan selepas peristiwa berlaku.Kelebihan Rekod Anekdot y y y y Pemerhati tidak perlu latihan yang khusus. Sukar untuk analisa dan tidak membuktikan secara saintifik Tips penulisan: Merekod pemerhatian amat penting kerana perkara yang diperhatikan berlaku.bergerak atau bercakap terlalu pantas. Pemerhatian ini berbentuk terbuka. y Pemerhati boleh melihat dan merekod tingkahlaku yang ketara Kelemahan Rekod Anekdot y Tidak memberi gambaran yang jelas kerana rekod sesuatu peristiwa atau insiden hanya menarik m inat pemerhati sahaja.

KELEBIHAN : y y y Mudah dan berkesan Boleh memerhati ramai kanak-kanak pada satu masa.2. Pemerhati mestilah memastikan kewujudan tingkahlaku yang diperhatikan. Memberi gambaran yang jelas mengenai perkembangan kanak -kanak. Senarai semak atau inventori juga mestilah berasaskan kepada tujuan dan perkembangan yang boleh dikaitkan dengan kemahiran yang dilihat. Tidak menyatakan bagaimana perkembangan berlaku. y Pemerhati hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat. . y Untuk penilaian secara individu kemungkinan senarai semak yang berbeza digunakan kepada kanak-kanak yang berbeza tetapi senarai semak yang sama boleh digunakan sekiranya melibatkan semua kanak-kanak . y y y Senarai semak yang disusun biasanya mengikut urutan.2 SENARAI SEMAK Kaedah pemerhatian ini adalah merujuk pada senarai tingkahlaku atau perkembangan kanak-kanak. y y Kaedah yang paling mudah dalam merekod perkembangan kanak -kanak. Tidak member tahap penguasaan.Perkara yang penting adalah tarikh dan masa tingkahlaku itu berlaku. Hanya bergantung pada senarai yang disediakan. y Senarai semak digunakan dengan berbagai cara bergantung kepada objektif dan tujuan yang dilakukan. KELEMAHAN: y y y y Maklumat yang diperolehi tidak terperinci.2. Senarai semak tidak menunjukkan darjah ke majuan tingkahlaku yang diperhatikan.

dia juga seorang penyayang keatas adik beradik dia.Mereka telah menunjukkan keyakinan diri dalam semua aspek.Dari laporan memerhatian di atas penyelid ik dapat mengetahui bahawa Clatina hanya mempunyai masalah kasih sayang di rumah.2 Laporan Pemerhatian Setelah saya membuat kajian terhadap Clatina dan Naves .Penyelidik juga mencatat bilaperistiwa itu berlaku .Pada keseluruhannya kanak-kanak ini telah menunjukkan peningkatan dari semua aspekdi atas dari tahun lepas dan tahun ini.setiap tingkahlaku Clatina dan Naves telah dicatat dalam borang tersebut.masyarakat dan Negara.Beliau juga menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama.selain itu.Yan g paling utamanya ialah guru tadika .Setiap tingkahlaku kedua kanak -kanak penyelidik dapat mencatat dalam borang senarai s emak.2.Dia juga sudak minat membuat aktiviti kumpulan.Dia tidak dapat kasih sayang yang secukupnya dan pemerhatian dari ibu.Penyelidik d apat mengkaji kanak-kanak tersebut dengan mengguna dengan bahan bercetak.walau begaimanapun mereka perlukan bimbingan dan galakan untuk mencapai ke peringkat yang lebih optima.Dia mula suka tolong kawan-kawanya di kelas.Dia menunjukkan bayak sikap positif di kelas.0.tarikh.yang berlainan dari tahun lepas.Naves pula menunjukkan sikap.Dia sangat berani dan ada cirri kepimpinan.Pada keseluruhanya penyelidik mendapati bahawa apabila adanya kasih sayang dan pemerhatian yang sepenuhnya kanak -kanak ini dapat dibentuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga. 3.0 PROSES PEMERHATIHAN Proses pemerhatian telah dibuat oleh penyelidik dengan menggunakan borang anekdot keatas kedua-dua kanak-kanak tersebut.Penyelidik dapat mengetahui bahawa kanak-kanak memang ada ciri kebaikan dalam diri mereka.1 Cara membuat pemerhatian Kanak-kanak diberikan aktiviti. 3.Beliau yang sangat berdekatan dengan mereka dan merekalah mencorakkan .

Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan. y Mempertingkatkan kekuatan pembelajaran kanak-kanak: Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.keluarga.Melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan dalam tindakan susulan.Setiap berubahan tingkahlaku kanak -kanak dipengaruhi faktor persekitaran.Selepas menilai. Tindakan susulan ialah aktiviti ya ng dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan perkembanagn dan pembelajaran kanak -kanak dikenalpasti selepas penilaian dianalisis.daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.semagat berdikari.guru boleh mempertingkatkan penguasaan kanak-kanak dalamperkembangan dan pembelajaran.masyarakat. .di dalam sesebuah kelas kanak-kanak tadika terdiri daripada kebelbagaian lingkungan sosioekonomi dan budaya. TUJUAN Tindakan susulan dilakukan untuk: y Memastikan kelemahan kanak-kanak tidak terhimpun sehingga terjejas perkembangan dan pembelajaran seterusnya: Kanak-kanak ini perlu bimbingan.Pencapaian kanak -kanak yang tidak sampai ke tahap perkembangan yang sebenar mengikut umur yang sama denganya memerlukan bentuk aktiviti yang berbeza.sekolah dan Negara. 3.Seperti yang kita sedia maklum.Kadar perkembangan dan pembelajaran setiap individu adalah berbeza.0 TINDAKAN SUSULAN Penilaian keatas setiap kanak-kanak yang bersifat formatif memerlukan guru melakukan tindakan susulan bagi memastikan sejauh mana kanak -kanak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan.guru boleh me ngenalpasti kanak-kanak yang belum menguasai dan yang telah menguasai.Aktiviti itu hendaklah dibentuk sesuai dengan masalah pembelajaran yang dihadapinya.kanak-kanak ini.

Bimbingan secara personal juga memudahkan kanak -kanak menguasai kemahiran yang diajar kerana penyelidik dapat mengenal pasti aspek sebenar bantuan yang diperlukan olek kanak -kanak itu.Penyelidik telah merancang aktiviti -aktiviti yang dapat membantu mereka sesuai dengan aras penguasaan semasa mereka.Dalam keadaan ini. 4.Contohnya. Aktiviti bimbingan Ada kalanya hasil penilaian menunjukkan kedua -dua kanak-kanak itu belum dapat menguasai kemahiran yang dibelajari.Kanak-kanak akan mudah rasa rendah diri sekiranya beliau mengetahui dirinya mempunyai kelemahan berbanding rakan sebaya.1 Penyelidik telah menyediakan aktiviti pengayaan.bimbingan telah diberikan bagi membantu kanak-kanak mengatasi masalah ini supaya kelemahan mereka tidak terus terkumpul.Tindakan ini dapat memastikan proses pembelajaran tidak terencat dan boleh diteruskan.Proses penilaian perlu dilaksanakan semula selepas aktiviti bimbingan dijalankan.Penilaian semula ini juga bakal menentukan tindakan susulan yang seterusnya dan dapat memberikan maklumat yang baru ataupun tidak.Penyelidik menggunakan kaedah kaedah lain seperti membaca terus suku kata tanpa mengeja.Ini bagi menetukan sejauh mana tindakan susulan yang dijalan kan membantu kanak-kanak.Penyelidik telah kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya kedua kanak -kanak itu tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang. Penyelidik juga member bimbingan secara personal kerana kelemahan itu mungkin kesan pada emosi kanak-kanak.apabila mereka masih belum dapat menbaca suku kata dengan betul selepas empat bulan berada di tabika.pengukuhan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kanak -kanak yang dia memerhati dan membuat penilaian. .y Mencadangkan kepada ibubapa pakar rujuk yang berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada kanak-kanak itu.

Aktiviti ini kemahiran sedia ada mereka kerana bagi melaksanakan aktiviti ini.membuat persembahan dalam kumpulan.Maka aktiviti pengukuhan diberi supaya aspek yang sudah dibelajari diperkukuhkan dan penghasilannya berlaku secara semula jadi.maka penyelidik menyediakan aktiviti yang lebih mencabar telah diberi. AKTIVITI PENGAYAAN Selepas kemahiran atau aspek yang sepatutnya dibelajari sudah dikuasai oleh mereka.kemudianya Menulis jawapan di petak yang betul.penyelidik dapat mengembangkan dan memperluaskan sifat ingin tahu mereka.Sebagai contoh apabila mereka berdua mula minat membuat aktiviti dalam kumpulan dengan minat.menari.aktiviti pengukuhan bagi menguatkan minat aktiviti kumpulan seperti kolaj.Ini dilakukan supaya kemahiran dan pengetahuan yang mula dikuasai mereka berdua akan memberikan kesan yang berpanjangan.aktiviti pengayaan juga member i peluang kepada Clatina dan Naves untuk berdikari dan menunjukkan k reativiti mereka. . Tujuanya supaya penglibatan mereka dalam aktiviti kumpulan dapat meningkat dan kanak -kanak berasa lebih berminat.menyanyi.Selain itu.Aktiviti pengayaan ini menginterasikan kemahiran menulis dan membaca mereka berdua.diikuti dengan membunyikan sukukata dan perkataan.AKTIVITI PENGUKUHAN Apabila Clatina dan Naves mula menguasai kemahiran atau pengetahuan yang baru dipelajari.Contohnya apabila mereka berdua sudah menguasai kemahiran mengeja dan menilis suku kata .aktiviti berbentuk teka silang kata yang menggunakan gambar sebagai pembayang boleh diberi.telah diberikan. Selain itu kumpulan terbaik telah diberi hadiah ataupun ganjaran.aktiviti pengayaan adalah aktiviti -aktiviti yang dapat membawa mereka ke tahap kebolehan yang lebih tinggi menggunakan kemahiran atau pengetahuan yang sudah mereka kuasai.lengkapkan puzzle.mereka perlu memikirkan jawapan berpandukan gambar.aktiviti-aktiviti pengukuhan telah diberi.

.4.Untuk ibubapa mengetahui perkembangan ana k-anak mereka dalam pembelajaran dan kemehiran lebih mendalam lagi maka penyelidik juga men gadakan perjumpaan dengan ibubapa iaitu hari terbuka Tabika .ini juga dapat membantu penyelidik mengetahui perubahan mereka lebih mendalam lagi.Selain itu beliau juga sering menelifon ibupaba mereka untuk mengeta hui berubahan yang ada pada mereka.2 Maklum balas: perbincangan dengan ibubapa Semasa melaksanakan penilaian da n pemerhatian terhadap Clatina dan Naves penyelidik juga membuat temu bual dengan ibubapa kedua ±dua kanak-kanak tersebut.Segala komitmen daripada ibubapa dapat membantu lagi penyelidik membuat penilaian dengan senag dan mud ah.Lebih lagi penyelidik dapat mengetahui lagi tentang dan perkembangan kanak -kanak lebih mendalam lagi.Penyelidik juga meminta ibubapa mereka mencatat perubahan ada pada anak mereka dalam satu kertas.

televisyen.Penyelidik juga mempelbagaikan kaedah pengajaran dan banyak mengunakan alat bantu mengajar.penyelidik juga menghormati kedua kanak -kanak itu seperti manusia biasa.Murid -murid berasa gembira dan tidak ada masalah dalam pembelajaran .pita rakaman.kad imbasan dan gambar berwarna perlu digunakan dengan meluas.Dengan ini.Perhubungan guru dan murid dan antara murid dengan . Selain itu. Teknik pengajaran yang berpusatkan guru berubah kepada teknik berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani.Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.Murid -murid yang kehendak mereka dipenuhi kurang cenderung untuk menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Pada mulanya penyelidik memastikan kedua-dua murid tersebut sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah.Layanan baik yang diberikan telah merapatkan hubungan guru dan murid.tidak terlalu susah sehingga mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar langsung.penyelidik juga mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin.Aktiviti yang dirancangkan hendaklah menarik minat mereka dan menyeronokkan kanak -kanak.Di samping itu.3 PENGUBAHSUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penyelidik mengambil banyak tindakan untuk menambahkan perasaan minat dan ingin belajar dalam hati Clatina dan Naves .radio.carta.4.dan slaid untuk menarik minat belajar.Pujian telah diberikan kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik.Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan kebolehan murid -murid .Alat -alat mengajar seperti slaid.televisyen.keperluan murid yang lemah dan murid yang cerdas akan dapat dipenuhi.Selain itu.mereka tidak akan berasa bosan dan tidak mungkin menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Perasaan Berjaya dan diiktiraf akan menimbulakan perasaan belajar.dan seperti radio.Penyertaan kedua dua kanak -kanak tersebut dalam proses pengajaran pembelajaran hendaklah sentiasa digalakkan supaya me reka tidak berasa bosan atau gelisah.iaitu dengan memberi kerja tambahan kepada mereka dan member layanan individu kepada mereka.Dengan cara ini.Hubungan rapat seperti ini dapat mewujudkan perasaan selesa dan ing in belajar dikalangan pelajar.Penggunaan alat -alat tersebut akan mewujudkan suasana yang menyeronokkan murid-murid.

perbincangan.mencungkil perasaan dan sikap.merumuskan isi dan membuat kesimpulan.kerjaya dan peribadi.Bagi setiap jawapan yang diberikan kanak -kanak ucapkan ³Terima Kasih´.Kecerdasan (IQ)kanak -kanak boleh dikukuhkan dengan penggunaan computer jika guru menyediakan pelbagai pengalaman.bercerita.Komputer boleh juga memupuk pelbagai kecekapan seperti menggalakkan potensi imaginative.Tetapi computer adalah behagian yang penting di dalam kurikulum bersepadu jika penggunaanya dirancang di dalam kurikulum menyeluruh.kreatif.Kajian terdahulu menunjukkan kepentinga n computer di dalam menggalakkan kemahiran kognitif dan bahasa.Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing.masalah murid dapat dikurangkan dan perasaan kkecewa tidak mungkin dialami.Sesi kaunseling yag dijalankan oleh guru boleh melipu ti aspek akademik.emosi dan pemikiran logic dan kritikal.peluang pembelajaran dan melahirkan perasaan.kumpulan berlaku secara semula jadi.masyarakat dan Negara.Guru boleh membantu menyelesaikan masalah. Guru seharusnya cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid.mereka bentuk dan pemikiran logic.Guru perlu mengambil cara yang paling berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat berkesan dan dapat melahirkan insane yang berguna kepada sekolah.Dengan cara ini. Seperti pengajaran rakan sebaya.pelbagai kecekapan.Perbincangan secara kelas atau kumpulan kecil boleh dijalankan.Apabila kanak kanak belajar dan bermain bersama.jika kanak-kanak menggunakannya secara aktif dan jika bahan ³software´yang sesuai dipilih.keluarga. Situasi seperti ini akan menyeba bkan murid-murid ingin ke sekolah dan dengan itu mengurangkan masalah dalam pembelajaran.membimbing mereka bercakap mengikut giliran.Misalnya.murid juga akan bertambah rapat.kanak-kanak boleh menggunakan computer sebagai pelukis.peristiwa yang berlaku atau bercerita.Penggunaan computer boleh disepadukan dengan penggunaan multimedia. Penggunaan computer di kalangan kanak-kanak bukanlah merupakan pengganti guru atau tambahn pada kurikulum.penulis. .Tajuk-tajuk yang dibincagkan boleh terdi ri daripada aktiviti yang akan dijalankan.masalah dan kekeliruan sering berlaku.

Nilai-nilai murni seperti kerjasama.tolong -menolong dan bertimbang rasa dapat dipupuk.Murid -murid dapat melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajran sebagai pelajar pelajar yang aktif. Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengalakkan kanak -kanak dapat menyoal guru tentang aspek pelajaran yang belum difahami.Keyakinan diri murid-murid dapat dipupuk melalui interaksi.sifat kepimpinan murid dapat dibina ketika terlibat dalam perbincangan kumpulan.Interaksi menggalakkan pembentukan kemahiran berkomunikasi murid-murid.Guru lebih memehami masalah murid dan dengan itu lebih berupaya membantu mereka sama ada dari segi akademik mahupun peribadi.kanak-kanak juga tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.daya usaha serta bakat kepimpinan mereka.Apabila adanya berubahan maka kanak-kanak bersedia bagi menerima pengajaran dalam masa yang berpanjangan. .keseluruhannya Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran membantu mengembangkan potensi kanak -kanak.semangat berdikari.Harga diri murid dapat ditingkatkan apabila diben arkan mengemukakan idea.bertoleransi.Kemahiran b ersosialisasi dapat dibina dan dikembangkan.Selain itu.4 Apabila mengadakan berubahan dalam pengajaran dan pembelajaran kedua dua kanak-kanak dapat menunjukkan sikap minat untuk datang ke sekolah dan belajar dengan penuh bersemangat.Murid dapat peluang untuk mengemukakan pendapat mereka.4.Kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.Melalui interaksi juga penyelidik dapat mengenal pasti kelemahan murid-muridnya.

Selain itu.saya juga dapat membelajari merancang dan mengelolaaktiviti susulan dan tindakan susulan yang sesuai bagi meningkatkan lagi perkembangan kanak -kanak.4.Selain ini kerja kursus ini memberi banyak pengajaran seperti cara pengumpulan maklumat menggunakan pendekatan terus dan pendekatan tidak langsung.Seterusnya saya juga dapat belajari menggunakan instrument pemerhatihan terhadap kanak -kanak. Selain tindakan guru ibu bapa dan masyarakat di kawasan tersebut juga memainkan peranan pentin g untuk kejayaan seseorang kanak-kanak.semua pihak harus memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi yang bijak pandai dan beraklah mulia.Pemerhatian merupakan satu kaedah penilaian di mana apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak.Selain di atas saya juga mengetahui maksud tindakan susulan dan bagaimana mengaplikasikan tindakan susulan.Selain itu saya juga dapat belajar cara menyedia dan nyatakan maklumat kanak-kanak.Ibu bapa dan guru mempunyai tugas utama ataupun model untuk mengenal pasti dan berusaha membantu perkembangan anak -anak.Kita sebagai guru akan memerhatikan begaimana kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti atau bagaimana mereka menguruskan diri mereka sendiri.saya juga dapat membelajari cara membuat penilaian secara menyeluruh yang merangkumi domain kognitif. Dengan adanya kerja kursus ini baru saya mengetahui menulis cara pelaporan dilakukan dan memastikan portfolio setiap kanak -kanak dikemskinikan sebelum menyampaikan kepada ibubapa atau penjaga. .Terdapat bebe rapa aspek perkembangan dalam setiap domain. Selain itu memahami tentang aspek-aspek pemerhatihan dan penilaian kanak kanak secara mendalam lagi.Kerja kursus ini juga meliputi instrument pemerhatian dan instrument lisan yang boleh digunakan di kalangan kanak.Saya baru mengetahui bahawa hasil kerja kanak -kanak adalah himpunan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang mereka berada di tabika.Selain itu.afektif dan psikomotor.0 KESIMPULAN Melalui kerja kursus ini saya dapat meningkatkan penge tahuan tentang Pemerhatian.

Saya juga terpaksa menyiapkan Manual (sejarah Tadika saya).Keesoknya saya pula pergi keperpustakaan untuk mencari bahan rujukan untuk meyiapkan tugasan .Waktu itu baru saya sedar bahawa anak murid saya anggap saya sebagai ibu mereka d an saya juga boleh melahirkan insan yang berguna dan pengajaran pemb alajaran yang saya adakan di tad ika merangsang kedua kanak-kanak itu. Dan akhirnya kawan saya dan saya bercadang pergi ke ru mah kawan saya iaitu di Duria Tunggal sahaja. Kami juga berkongsi maklumat untuk meyiapkan tugasan. tidak lama lagi.Saya tidak pernah masalah untuk membuat tugasan tugasan sebelum ini.Kawan saya tidak membenarkan saya pergi rumah dia kerana dia sibuk dengan program jabatan dia .Kadang-kadang kala saya berasa bersalah kerana saya tidak memberi tumpuan untuk meyiapkan tugasan saya. membuatkan saya terkilan lalu menangis.kadang-kadang saya lupa untuk makan.Apabila habisnya segala program saya telah berniat menyiapakan tugasan saya. Setelah bal ik dari kurusus saya pun mula mencari bahan untuk tugasan saya..Waktu itu.Ini kerana Hari penyampaian sijil adalah sambutan terakhir untuk tadika kami bagi tahun ini. Walaubagaimanapun saya curi masa juga untuk pergi rumah kanak-kanak yang saya membuat pemerhatian dan penilaian.tetapi saya rasa penat lalu tidak buat kerja.Baru saya memahami bahawa kanak-kanak saya sayang saya dari ibubapa mereka.Tetapi setiap hari saya terpaksa membuat persediaan untuk penyampaian hari kanak -kanak di tadika kami. Saya terpaksa berhenti membuat tugasan ini. Tetapi semasa saya membuat tugasan ini.Awal pagi kami pun pergi Durian Tunggal iaitu ke tadika dia dan merangka kertas kerja kami dengan bahan yang kami cari.Walaupun saya telah menghadapi pelbagai ri ntangan . 7.saya berasa sangat letih ini kerana saya terpaksa membuat tugasan lain juga.ini kerana bimbang kerjanya tidak dapat siap. Setelah perbincangan saya pun mula menaip tugasan kami yang telah di rangka.Waktu itu memang hati saya takut kerana belum siap tugasan.Saya berasa penat s anggat kerana semua kerja di tadika saya seorang sahaja membuat .S.Tapi saya cuba kumpulkan segala maklumat.Banyak kali saya telifon kawan saya sampai dia adakalanya marah.R.Selain itu saya juga terpaksa mengajar anak sya Maheshvara keran dia akan menduduki peperiksaan U. Sebelum saya memulakan tugasan ini saya menganggapkan membuat Pemerhatian dan penilaian terhadap kanak -kanak adalah satu kerja yang senang tetapi di sebaliknya ia adalah satu kerja yang sukar untuk saya.Sel epas balik dari kursus saya habertungkus.saya memang sibuh dan.lumus untuk menyiapkan tugasan ini.pembantu saya kurang memberi pertolongan dan kerjasama.supaya menjelaskan kerja itu..Refleksi Saya amat berbangga kepada kerana memberi tugasan ini kepada saya.Setiap kali ibubapa memberitahu bahawa a nak-anak mereka selesa di sisi saya.banyak cabaran tela h saya hadapi.Saya membuat berbincangan dengan ibubapa kanak -kanak itu.P. Pada mulanya saya beran ggapan senang untuk membuat Pemerhatian dan Penilaian tetapi sebaliknya saya terpaksa selalu menelifon kawan saya. Saya mulakan tugasan saya untuk mendapatkan bahan rujukan.

Saya akan jadikan tugasan saya sebagai panduan untuk masa depan nanti.Saya akan menggunakan segala nasihat . Saya baru sedar bahawa untuk membuat penilaian dan pemerhatiann bukanlah kerja yang senang. Baru saya sedar kejayaan dan perkembangan anak murid saya adalah di tangan saya.namun atas usaha saya dan kerajinan saya serta sokongkan kawan saya serta tidak lupai tuhan yang amat menyayang i saya yang selalu bersama saya untuk menyiapkan tugasan ini.5308 .Saya anggap segala nya sebagai panduan dalam hidup saya.cadangan yang diberi untuk melicinkan lagi proses pengajjaran dan pembelaj aran di kelas saya. Sekian Terima Kasih.!!!!! Disediakan Oleh : Gayathry a/p Jayapragasam 790111 ± 04. Apabila saya mendapat input yang baru saya dapat menambah ilmu dan kadang kala berasa salah kerana ingat anak murid saya yang cinta saya. Saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk meyiapkan tugasan saya.