PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN

Penilaian ialah proses mendapat,menentukan dan member i maklumat yang berguna ataupun menganalisis hasil pengukuran, bagi tindakan selan jutnya. Dalam proses pembelajaran penilaian adalah proses mengumpul maklumat, membuat analisis dan keputusan berkenaan perubahan tingkah laku ataupun perkembangan kanak-kanak. Kini di prasekolah, istilah pentaksiran sering digunakan bersilih ganti dengan istilah penilaian. Namun,pentaksiran adalah proses membuat keputusan berdasarkan peraturan atau piawaian. Penilaian pula melibatkan pengumpulan maklumat, merekodkan, menganalisis dan melaporkan berdasarkan data yang diperoleh. Di prasekolah, penilaian dijalankan secara berterusan dan tidak formal bagi memudahkan guru mengambil tindakan susulan.
TUJUAN PENILAIAN 

Mengumpul maklumat berkenaan perkembangan kanak -kanak selepas ataupun semasa melakukan aktiviti kumpulan ataupun individu . Mengenal pasti kekuatan ataupun kelemahan setiap kanak -kanak. Menentukan pencapaian objektif pembelajaran dan keberkesanan pengajaran guru. Merekodkan maklumat bagi tujuan sewajarnya. Mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi bagi dipertingkatkan ataupun diberi pengukuhan. Merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran Melapor kepada ibubapa. Menjalankan langkah-langkah pencegahan. Merujuk kepada professional.

1.1

PERBEZAAN ANTARA FORMATIF DAN SUMATIF ASPEK PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF

KONSEP

Mengesan penguasaan kanak- Mengesan pencapaian kanak pada suatu hasil pembelajaran melalui pengujian yang dapat dibina danditadbir secara formal ataupun tidak formal kanak-kanak dalam tempoh tertentu persekolahan melalui pengujian yang dijalankan secara formal Pada pertengahan ataupun akhir penggal/semester persekolahan

WAKTU PENILAIAN

Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung

KAEDAH

Formal:Pensel,Kertas. Tidak formal:Pemerhatian,soal jawab,latihan. Dibuat secara individu ataupun berkumpulan

Dibuat secara formal: Ujian pensel dan kertas, Lisan. Dijalankan secara berkumpulan. Memperbaiki kurikulum sdia ada.

SELEPAS PENILAIAN

Menjalankan tindakan susulan ke atas kanak-kanak:

DIJALANKAN a.Aktiviti bimbingan bagi kemahiran yang belum dikkuasai. b.Aktiviti pengukuhan yang sudah mula dikuasai. c.Aktiviti pengayaan bagi memperkembangkan penguasaan kemahiran. Mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran. Mengumpulkan kanakkanak mengikut tahap penguasaan.

KONSEP PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Perkataan pemerhatian membawa maksud perbuatan melihat perilaku seseorang atau sesuatu tanpa perlu menyertainya. tidak mustahil akhirnya ia berguna bagi menginterpretasikan sesuatu maksud apabila berlaku insiden yang tidak dijangka. sekiranya kita memerhati pada jam dinding. Manakala penilaian adalah proses pengumpulan maklumat berkenaan kemajuan dan perkembangan murid.1.2 Banyak kaedah boleh digunakan oleh seseorang penyelidik ke atas kanak-kanak di persekolahan. tetapi bagi menentukan ataupun mengetahui berkenaan masa. Proses penilaian dilakuakn melalui pemerhatian dengan menggunakan pelbagai kaedah. Dengan adanya penilaian. Melalui pemerhatian .Seterunya dapat melakukan tindakan susulan jika perlu.Interpretasi penilaian akan memberikan keputusan sama ada tidak membuat apa-apa ataupun bertindak. Pemerhatian dilakukan bagi mendapat informasi.afektif dan psikomotor.sebenarnya kita bukan hanya melihat ukiran ataupun corak.guru dapat mengenal pasti potensi. Guru juga dapat mengembangkan potensi murid ke tahap optima dalam domain kognitif. Begitu juga apabila memerhati kanak -kanak yang sedang bermain blok kayu. . Pemerhatian mungkin ada kalanya tidak signifikan walaupun ia dikesan.tetapi kaedah yang kerap diguna di prasekolah i alah pemerhatian. Sebagai contoh. Namun. bukan hanya melihat dengan pandangan yang kosong. Apakah yang kita perhatikan? Adakah warna-warna blok kayu atau pun perasaan kanak-kanak itu semasa bermain? Kekuatan tanganya? Idea kreatifnya? ataupun cara mereka bersosial bersama rakan? Setiap pemerhatian memerlukan interpretasi tersendiri pada maksud perlakuan kanak-kanak. kekuatan ataupun kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.guru dapat memahami tingkah laku kanak -kanak serta menilai perkembangan mereka.

Oleh itu. Ia digunakan bagi membuat tindakan susulan keatas kanak-kanak itu.MENGAPA PEMERHATIAN PERLU SEBAGAI PENILAIAN? P erlu berikan bantuan Pembelajaran tambahan Penilaian Megukur pencapaian Komunikasi bersama kanak-kanak Pengubahsuaian Strategi P&P Komunikasi bersama ibu bapa Minat / potensi Mengetahui intervensi Apabila guru melakukan pemerhatian. Sebagai contoh semasa aktiviti mengunting . segala data dan informasi dikumpul serta dinilai. Tindakan yang dibuat berdasarkan pemerhatian yang sudah dilakukan. Guru akan membantu dengan memegang tangan kanak kanak itu serta menunjukkan cara mengunting dengan betul. .seorang kanak -kanak tidak dapat memegang gunting dengan betul. tetapi juga perkembangan individu secara kursus. Pemerhatian dilakukan bagi memahami tingkah laku kanak-kanak serta menilai perkembangan mereka. tujuan pemerhatian dalam membuat penilaian adalah supaya guru dapat : MEMBERI BANTUAN SEGERA Pemerhatian dapat memberikan petunjuk sekiranya bantuan perlakuan.Penilaian dibuat bukan hanya pada perkembangan kanak -kanak secara keseluruhan.

 MELAKUKAN AKTIVITI PEMULIHAN ATAUPUN PENGUKUHAN Melalui pemerhatian. Kanak-kanak yang dilihat tidak dapat menulis huruf dengan betul akan dilatih menulis mengikut titik -titk dan diajar memegang alat tulis dengan betul berulang kali sehingga ia mencapai kemahiran yang perlu dikuasainya.kanak-kanak tadi mengeluarkan kata ±kata kesat sambil mencuba merebut kembali pensel warna. Contohnya seorang kanak-kanak yang kerap melukis gambar kenderaan. Sebagai contoh.yang cuba mengambil pensel warna kanak -kanak itu.peningkatan harga diri kanak -kanak terserlah. Dengan pantas guru perlu campur tangan sebelum kejadian . Selain itu. intervensi segera dapat menyelamatkan keadaan. Melalui pemerhatian yang rapi. Manakala kanak-kanak yang dilihat sudah dapat menulis dengan baik akan diberilatihan tambahan s ebagai aktiviti pengkuhuan. Ini memberi peluang kepada guru memupuk dan memperkembangkan minat itu. tetapi dikacau oleh rakanya. Setelah itu. Ada banyak lagi perkara yang dapat dikaitkan dengan pemerhatian seperti peningkatan hubunga n antara rumah dan sekolah ataupun ibubapa dan sekolah apabila perbincangan berkenaan kanak kanak dijalankan oleh kedua -dua pihak. aktiviti pengayaan yang lebih mencabar boleh diberikan bagi mengasah minda dan bakat kanak-kanak. MELAKUKAN INTERVENSI Keselamatan dalam kalangan kanak -kanak prasekolah perlu dititik baratkan. Dalam keadaan marah. dengan pengetahuan ini. kanak-kanak yang sedang membuat tugasan dan. Apabila guru menghargai hasil kerja kanak -kanak .minat dan kecenderungan kanak-kanak juga dapat diasah melalui pembanitan dalam pertandingan ± pertandingan tertentu.mungkin meminati bidang automotif. MENGETAHUI MINAT DAN POTENSI Pemerhatian menolong guru mengetahui minat dan kecenderungan kanak -kanak.latihan ataupun pengayaan. guru boleh membuat penilaiian sama ada memberikan pemulihan .

pencapaian dalam perkembangan kanak -kanak dapat diukur dengan alat penaksiran yang ssesuai. MENGUKUR PENCAPAIAN DAN MENGESAN PERKEMBANGAN KANAKKANAK Melalui pemerhatian ting kah laku dan perkembangan kanak-kanak dapat diukur. Guru juga menyelidik status emosi kanak-kanak tersebut sekiranya perkara sedemikian melakukannya. Ia dapat dilihat melalui pelbagai cara. MEMBUAT PENILAIAN Penilaian adalah proses mengumpul maklumat. Pemerhatian adalah cara penilaian yang bermakna. Dengan adanya penilaian ini. BERKONGSI MAKLUMAT BERKOMUNIKASI BERSAMA IBU BAPA Pemerhatian yang direkodkan memperjelaskan kepadsa ibubapa berkenaan pencapaian anak-anak mereka. Informasi dikumpulkan bagi mengukur perkembangan kanak -kanak mengikut tahap atau norma yang diteapkan.yang tidak diingini berlaku. Guru yang prihatian pada setiap perkem bangan kanak-kanak. dan mengenal pasti tahap selanjutnya yang dapat dicapai . Pemerhatian yang dilakukan bukan perbandingan. Melalui pemerhatian ini penilaian ke a tas kanak-kanak dapat dilakukan. Guru dapat melihat perkembangan motor halus serta tah ap emosi kanak-kanak semasa melukis.Melalui inilah. . Sebagai contoh. malah mampu berkongsi idea dan pengalaman da lam mendidik kanak-kanak. tetapi lebih kepada kemahiran atau kemampuan yang sudah dan sepatutnya dicapai. kanak-kanak yang pada mulanya hanya tahu memegang berus dan menconteng akhirnya dapat melukis serta melakar gambar ibu dan ayahnya. Ia mengukur tahap pencapaian kanak -kanak pada masa itu.Sebenarnay pelbagai jenis perkembangan dapat dikenal pasi semasa menjalankan aktiviti ini. bukan hanya member markah Kepada setiap ujian. ibubapa merasakan anak mereka berada di bawah pengawasan yang rapi.

ia dapat membantu guru mengaplikasikan pengajaran yang sesuai dengan kehendak dan keperluan ka nakkanak. arahan lisan ataupun diberi contoh. guru bertanya apakah persamaan dan perbezaan warna yang digunakan. Adakah kanak-kanak itu lebih sesuai dengan pendekatan trial and error. . guru boleh menyoal kanak-kanak apa yang sudah mereka lakukan. kanak-kanak disoal supaya membuat perbandingan antara aktiviti yang sama se bulan dahulu dengan apa yang dila kukan sekarang. Semasa menjalankan pemerhatian.guru boleh mengubahsuai aktiviti dengan melihat pendekatan yang sesuai dengan kanak -kanak. Tujuan pemerhatian ke atas kedua-dua kanak-kanak itu adalah untuk mendapat dan mengetahui perkembangan kognitif dan berubahan tingkahlaku pada mereka. Dengan membuat refleksi pada proses pembelajaran.Kanak -kanak bebas menyampaikan pendapat dan ini meningkatkan konsep kendiri kanak -kanak itu. Sebagai contoh dalam aktiviti mewarna. BERKONGSI MAKLUMAT DAN BERKOMUNIKASI BERSAMA KANAKKANAK Kadangkala pendapat kanak -kanak sering diketepikan. MENGUBAHSUAI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Semasa pemerhatian dilakukan. Dengan menunjukkan hasil kanak-kanak itu. Untuk tugasan ini penyelidik akan memilih kaedah pemerhatianke atas kedua dua orang kanak-kanak yang berumur antara 4-6 tahun.

2REKOD MAKLUMAT KANAK-KANAK Untuk tujuan kajian ini penyelidik telah memilih dua orang kanak-kanak iaitu Clatina a/p clerence dan Naves a/l Ravi .Mereka masing ±masing 6 tahun. .

.

Clatina juga mudah menangis.Dia juga cepat rasa bosan dan mengantuk.Apabila guru do kong dan sayang murid lain.Dia juga seorang penyayang.1 Sebab ±sebab penyelidik memilih Clatina a/p Clerence.1.Clatina asyik memerhatikan sahaja.Dia suka mengambil berat tentang adiknya.Segala perubahan Akid dapat membantu guru untuk membetulkan cara pengajaran dan menjadi gur u yang berpengetahuan dan penyayang.dan dapat tolong dia.1 Sebab pilih Clatina Untuk kerja kursus ini saya memilih Clatina yang berumur enam tahun untuk membuat pemerhatihan dan penilaian.Ibunya adalah seorang p ekerja kilang dan setiausaha belia Melaka.Saya memilih dia kerana dia selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan tinggalkan buku -buku di rumahnya.Dia jarang duduk di rumah dan banyak keluar.D ia sentiasa diam dan suka marah.Penyelidik juga dapat mengetahui masalah dia. 2.Clatina juga seorang kanak-kanak yang mudah marah orang lain.Kadang-kadang dia datang ke sekolah lambat dan memakai pakaian biasa.Kadang-kadang dia memberitahu dia takut dengan guru.Apabila guru telah mengambil strategi pengajaran dan membuat dia mengembangkan potensi dia.Ayahnya bekerja di kilang tetapi dia meng ambil berat tentang anaknya.Dia ada banyak perubahan dalam tingkahlaku dia. .2.Dia juga selalu memberitahu bahawa ibu -bapanya tidak sayang dia dan kurungkan di bilik.

2.Apabila enam tahun penyelidik mendapati ban yak perubahan pada diri Naves dan tingkahlakunya.segala perubahan Naves tahun ini membuktikan bahawa penyelidik menjalankan tugas sebagai guru yang ada potensi .dia hanya makan roti.Saya memilih dia kerana dia seorang pemalu.Selain itu.Penyelidik pilih dia untuk mengetahui apa berubahan yang ada pada dia tahun ini.dia selalu memberitahu bahawa dia sayang ibubapanya.ikan & goreng.Selain itu penyelidik juga ingin mengaji kana k-kanak yang ibubapanya yang mengambil berat dan kurang mengambil berat.2 Sebab penyelidik memilih Naves a/l Ravi Saya telah memilih Naves a/l Ravi iaitu enam tahun untuk membuat penilaian da n pemerhatian kerja kursus ini.dan guru.Selain diatas faktor makanan naves juga sebab utama penyelidik memilih dia.Dia juga suka kawan ±kawan di kelas dan adik-beradik dia. .Penyelidik memilih Naves kerana ibunya adalah seorang suri rumah dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya.kokoranch.Ibunya selalu mengantar Naves lalu suka bertanya tentang perkembangan dia.penakut semasa lima tahun.Dia tidak suka membuat kerja kumpulan kerana kawan -kawanya membuat kerjanya lambat dan kadang -kadang kumpulanya tidak dapat bintang ya ng banyak.1.Dia tidak makan seperti kanak-kanak lain.dan minum susu sahaja.Dia juga sentiasa memberitah u bahawa dia nak jadi macam Vijay iaitu pelajar tahun lepas yang cemerlang dalam semua aspek.

Penerangan y y Rekod anekdot Rekod berterusan Persampelan y y Persampelan masa Persampelan peristiwa Skala Kadar y y y y Angka Abjad Grafik Semantik Senarai Semak y Perkembangan .persempelan.Instrumen pemerhatian boleh dikategorikan kepada penerangan .aktiviti dan lokasi pemerhatian dijalankan.Setiap kategori pu la mempunyai cara masing-masing seperti yang dipamerkan dalam kotak dibawah.2 INSTRUMEN PEMERHATIAN Terdapat beberapa instrument yang digunakan dalam pemerhatian.2.skala kadar dan senarai semak.Ianya bargantungkepada tujuan.

pola interaksi sosial.nakal.Instrumen pemerhatian yang digunakan oleh penyelidik untuk membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kedua -dua kanak-kanak ialah rekod anekdot dan senarai semak. y Rekod anekdot menceritakan maklumat tingkahlaku dan peristiwa pada masa tertentu.di mana.sesingkat beberapa saat atau minit. y Guna ayat pendek tetapi padat seperti: i) ii) iii) Mengambil bahagian dengan aktif Ambil masa terlalu lama untuk menyiapkan Mempunyai masalah menyebut y Rekod ringkas menceritakan tentang satu insiden atau peristiwa yang menunjukkan tingkahlaku penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak yang boleh dijadikan rujukan tingkahlaku yang akan dating. y Rekod anekdot memastikan rekod tentang perist iwa.Rekod yang anda lakukan mengenai peristiwa ini dikatakan sebagai rekod anekdot.baik. y y y Merekod ppemerhatian yang tertumpu kepada individu.perkembangan bahasa.cemerlang.kurang ajar.anda mungkin dapat mengesan tingkah laku kanak-kanak yang luar jangkaan. y Rekod anekdot ialah catatan yang dibuat oleh pengasuh atau guru secaa tidak formal mengenai sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan. Merekod peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.1REKOD ANEKDOT Dalam pengajaran seharian di tad ika .2.bila. 2. Membuat catatan ringkas mengenai tingkahlaku yang luar dari kebiasaan sama ada positif atau negatif y Anda harus mengelak daripada menggunakan perkataan yang agak mengelirukan seperti pandai.kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya.siapa dan apa yang berlaku y Laporan individu ini boleh dikongsi dengan ibubapa . y Rekod anekdot merupakan rekod yang menerangkan peristiwa pada masa yang singkat.

Maklumat yang perlu direkod adalah: y y y y y y y Ekspresi muka Bahan interaksi Interaksi dengan rakan dan guru Pergerakan badan Bahasa tubuh Bahasa yang diucapkan Masa tumpuan \ .bergerak atau bercakap terlalu pantas. Sukar untuk analisa dan tidak membuktikan secara saintifik Tips penulisan: Merekod pemerhatian amat penting kerana perkara yang diperhatikan berlaku. Pemerhati boleh menulis apa yang dilihat Pemerhati boleh menyaksikan peristiwa dan insiden yang tidak dijangkakan pada bila -bila masa. y Ia bergantung kepada terlalu banyak memori pemerhati dan ia direkodkan selepas peristiwa berlaku. y Pemerhati boleh melihat dan merekod tingkahlaku yang ketara Kelemahan Rekod Anekdot y Tidak memberi gambaran yang jelas kerana rekod sesuatu peristiwa atau insiden hanya menarik m inat pemerhati sahaja. Pemerhatian ini berbentuk terbuka. y y Peristiwa atau insiden dikhuatiri disalah ertinya.Kelebihan Rekod Anekdot y y y y Pemerhati tidak perlu latihan yang khusus.Berikut adalah panduan kepada anda untuk merekod pemerhatian agar pemerhatian anda lebih tepat .

Hanya bergantung pada senarai yang disediakan. . y Pemerhati hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat.2. Tidak member tahap penguasaan. Senarai semak atau inventori juga mestilah berasaskan kepada tujuan dan perkembangan yang boleh dikaitkan dengan kemahiran yang dilihat.2. y y Kaedah yang paling mudah dalam merekod perkembangan kanak -kanak. Senarai semak tidak menunjukkan darjah ke majuan tingkahlaku yang diperhatikan. y Senarai semak digunakan dengan berbagai cara bergantung kepada objektif dan tujuan yang dilakukan. y y y Senarai semak yang disusun biasanya mengikut urutan. KELEBIHAN : y y y Mudah dan berkesan Boleh memerhati ramai kanak-kanak pada satu masa. y Untuk penilaian secara individu kemungkinan senarai semak yang berbeza digunakan kepada kanak-kanak yang berbeza tetapi senarai semak yang sama boleh digunakan sekiranya melibatkan semua kanak-kanak . Pemerhati mestilah memastikan kewujudan tingkahlaku yang diperhatikan. Tidak menyatakan bagaimana perkembangan berlaku. Memberi gambaran yang jelas mengenai perkembangan kanak -kanak.Perkara yang penting adalah tarikh dan masa tingkahlaku itu berlaku.2 SENARAI SEMAK Kaedah pemerhatian ini adalah merujuk pada senarai tingkahlaku atau perkembangan kanak-kanak. KELEMAHAN: y y y y Maklumat yang diperolehi tidak terperinci.

Dari laporan memerhatian di atas penyelid ik dapat mengetahui bahawa Clatina hanya mempunyai masalah kasih sayang di rumah.Dia menunjukkan bayak sikap positif di kelas.Pada keseluruhannya kanak-kanak ini telah menunjukkan peningkatan dari semua aspekdi atas dari tahun lepas dan tahun ini.walau begaimanapun mereka perlukan bimbingan dan galakan untuk mencapai ke peringkat yang lebih optima.Dia tidak dapat kasih sayang yang secukupnya dan pemerhatian dari ibu.yang berlainan dari tahun lepas.Setiap tingkahlaku kedua kanak -kanak penyelidik dapat mencatat dalam borang senarai s emak.selain itu.0 PROSES PEMERHATIHAN Proses pemerhatian telah dibuat oleh penyelidik dengan menggunakan borang anekdot keatas kedua-dua kanak-kanak tersebut.Penyelidik dapat mengetahui bahawa kanak-kanak memang ada ciri kebaikan dalam diri mereka.Penyelidik juga mencatat bilaperistiwa itu berlaku .tarikh.setiap tingkahlaku Clatina dan Naves telah dicatat dalam borang tersebut.2.Dia mula suka tolong kawan-kawanya di kelas.Mereka telah menunjukkan keyakinan diri dalam semua aspek.Dia sangat berani dan ada cirri kepimpinan.Penyelidik d apat mengkaji kanak-kanak tersebut dengan mengguna dengan bahan bercetak.2 Laporan Pemerhatian Setelah saya membuat kajian terhadap Clatina dan Naves .Pada keseluruhanya penyelidik mendapati bahawa apabila adanya kasih sayang dan pemerhatian yang sepenuhnya kanak -kanak ini dapat dibentuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga.1 Cara membuat pemerhatian Kanak-kanak diberikan aktiviti.Beliau juga menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama.dia juga seorang penyayang keatas adik beradik dia.Naves pula menunjukkan sikap.Beliau yang sangat berdekatan dengan mereka dan merekalah mencorakkan . 3.Dia juga sudak minat membuat aktiviti kumpulan.masyarakat dan Negara.0.Yan g paling utamanya ialah guru tadika . 3.

guru boleh me ngenalpasti kanak-kanak yang belum menguasai dan yang telah menguasai.kanak-kanak ini.Selepas menilai. 3.Setiap berubahan tingkahlaku kanak -kanak dipengaruhi faktor persekitaran.Aktiviti itu hendaklah dibentuk sesuai dengan masalah pembelajaran yang dihadapinya.keluarga.masyarakat.0 TINDAKAN SUSULAN Penilaian keatas setiap kanak-kanak yang bersifat formatif memerlukan guru melakukan tindakan susulan bagi memastikan sejauh mana kanak -kanak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan. TUJUAN Tindakan susulan dilakukan untuk: y Memastikan kelemahan kanak-kanak tidak terhimpun sehingga terjejas perkembangan dan pembelajaran seterusnya: Kanak-kanak ini perlu bimbingan.di dalam sesebuah kelas kanak-kanak tadika terdiri daripada kebelbagaian lingkungan sosioekonomi dan budaya. y Mempertingkatkan kekuatan pembelajaran kanak-kanak: Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.semagat berdikari.Kadar perkembangan dan pembelajaran setiap individu adalah berbeza. .sekolah dan Negara.Pencapaian kanak -kanak yang tidak sampai ke tahap perkembangan yang sebenar mengikut umur yang sama denganya memerlukan bentuk aktiviti yang berbeza.Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan.Seperti yang kita sedia maklum. Tindakan susulan ialah aktiviti ya ng dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan perkembanagn dan pembelajaran kanak -kanak dikenalpasti selepas penilaian dianalisis.guru boleh mempertingkatkan penguasaan kanak-kanak dalamperkembangan dan pembelajaran.Melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan dalam tindakan susulan.

bimbingan telah diberikan bagi membantu kanak-kanak mengatasi masalah ini supaya kelemahan mereka tidak terus terkumpul.Penilaian semula ini juga bakal menentukan tindakan susulan yang seterusnya dan dapat memberikan maklumat yang baru ataupun tidak.Dalam keadaan ini.Proses penilaian perlu dilaksanakan semula selepas aktiviti bimbingan dijalankan.Ini bagi menetukan sejauh mana tindakan susulan yang dijalan kan membantu kanak-kanak.pengukuhan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kanak -kanak yang dia memerhati dan membuat penilaian.Tindakan ini dapat memastikan proses pembelajaran tidak terencat dan boleh diteruskan.Penyelidik telah merancang aktiviti -aktiviti yang dapat membantu mereka sesuai dengan aras penguasaan semasa mereka.Bimbingan secara personal juga memudahkan kanak -kanak menguasai kemahiran yang diajar kerana penyelidik dapat mengenal pasti aspek sebenar bantuan yang diperlukan olek kanak -kanak itu.Penyelidik telah kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya kedua kanak -kanak itu tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.Kanak-kanak akan mudah rasa rendah diri sekiranya beliau mengetahui dirinya mempunyai kelemahan berbanding rakan sebaya.1 Penyelidik telah menyediakan aktiviti pengayaan. Penyelidik juga member bimbingan secara personal kerana kelemahan itu mungkin kesan pada emosi kanak-kanak.y Mencadangkan kepada ibubapa pakar rujuk yang berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada kanak-kanak itu.Contohnya. 4.Penyelidik menggunakan kaedah kaedah lain seperti membaca terus suku kata tanpa mengeja. Aktiviti bimbingan Ada kalanya hasil penilaian menunjukkan kedua -dua kanak-kanak itu belum dapat menguasai kemahiran yang dibelajari. .apabila mereka masih belum dapat menbaca suku kata dengan betul selepas empat bulan berada di tabika.

maka penyelidik menyediakan aktiviti yang lebih mencabar telah diberi.Selain itu.membuat persembahan dalam kumpulan. AKTIVITI PENGAYAAN Selepas kemahiran atau aspek yang sepatutnya dibelajari sudah dikuasai oleh mereka.penyelidik dapat mengembangkan dan memperluaskan sifat ingin tahu mereka.Aktiviti pengayaan ini menginterasikan kemahiran menulis dan membaca mereka berdua.aktiviti pengayaan adalah aktiviti -aktiviti yang dapat membawa mereka ke tahap kebolehan yang lebih tinggi menggunakan kemahiran atau pengetahuan yang sudah mereka kuasai.Contohnya apabila mereka berdua sudah menguasai kemahiran mengeja dan menilis suku kata .menari.menyanyi.AKTIVITI PENGUKUHAN Apabila Clatina dan Naves mula menguasai kemahiran atau pengetahuan yang baru dipelajari.aktiviti pengayaan juga member i peluang kepada Clatina dan Naves untuk berdikari dan menunjukkan k reativiti mereka.aktiviti berbentuk teka silang kata yang menggunakan gambar sebagai pembayang boleh diberi. .Maka aktiviti pengukuhan diberi supaya aspek yang sudah dibelajari diperkukuhkan dan penghasilannya berlaku secara semula jadi.Sebagai contoh apabila mereka berdua mula minat membuat aktiviti dalam kumpulan dengan minat. Selain itu kumpulan terbaik telah diberi hadiah ataupun ganjaran.kemudianya Menulis jawapan di petak yang betul.Ini dilakukan supaya kemahiran dan pengetahuan yang mula dikuasai mereka berdua akan memberikan kesan yang berpanjangan.telah diberikan.aktiviti-aktiviti pengukuhan telah diberi.lengkapkan puzzle.mereka perlu memikirkan jawapan berpandukan gambar. Tujuanya supaya penglibatan mereka dalam aktiviti kumpulan dapat meningkat dan kanak -kanak berasa lebih berminat.aktiviti pengukuhan bagi menguatkan minat aktiviti kumpulan seperti kolaj.diikuti dengan membunyikan sukukata dan perkataan.Aktiviti ini kemahiran sedia ada mereka kerana bagi melaksanakan aktiviti ini.

Untuk ibubapa mengetahui perkembangan ana k-anak mereka dalam pembelajaran dan kemehiran lebih mendalam lagi maka penyelidik juga men gadakan perjumpaan dengan ibubapa iaitu hari terbuka Tabika .2 Maklum balas: perbincangan dengan ibubapa Semasa melaksanakan penilaian da n pemerhatian terhadap Clatina dan Naves penyelidik juga membuat temu bual dengan ibubapa kedua ±dua kanak-kanak tersebut.Selain itu beliau juga sering menelifon ibupaba mereka untuk mengeta hui berubahan yang ada pada mereka.ini juga dapat membantu penyelidik mengetahui perubahan mereka lebih mendalam lagi.4.Segala komitmen daripada ibubapa dapat membantu lagi penyelidik membuat penilaian dengan senag dan mud ah.Lebih lagi penyelidik dapat mengetahui lagi tentang dan perkembangan kanak -kanak lebih mendalam lagi. .Penyelidik juga meminta ibubapa mereka mencatat perubahan ada pada anak mereka dalam satu kertas.

Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan kebolehan murid -murid .pita rakaman.Hubungan rapat seperti ini dapat mewujudkan perasaan selesa dan ing in belajar dikalangan pelajar.kad imbasan dan gambar berwarna perlu digunakan dengan meluas.Alat -alat mengajar seperti slaid.dan slaid untuk menarik minat belajar.penyelidik juga mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin.Penyertaan kedua dua kanak -kanak tersebut dalam proses pengajaran pembelajaran hendaklah sentiasa digalakkan supaya me reka tidak berasa bosan atau gelisah.Penyelidik juga mempelbagaikan kaedah pengajaran dan banyak mengunakan alat bantu mengajar.4.penyelidik juga menghormati kedua kanak -kanak itu seperti manusia biasa.Pujian telah diberikan kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik.3 PENGUBAHSUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penyelidik mengambil banyak tindakan untuk menambahkan perasaan minat dan ingin belajar dalam hati Clatina dan Naves .Murid -murid yang kehendak mereka dipenuhi kurang cenderung untuk menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Murid -murid berasa gembira dan tidak ada masalah dalam pembelajaran .Dengan cara ini.tidak terlalu susah sehingga mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar langsung.iaitu dengan memberi kerja tambahan kepada mereka dan member layanan individu kepada mereka.mereka tidak akan berasa bosan dan tidak mungkin menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Dengan ini.Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.Pada mulanya penyelidik memastikan kedua-dua murid tersebut sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah.televisyen. Selain itu.pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.radio.Perhubungan guru dan murid dan antara murid dengan .carta.Perasaan Berjaya dan diiktiraf akan menimbulakan perasaan belajar.Di samping itu.keperluan murid yang lemah dan murid yang cerdas akan dapat dipenuhi.Aktiviti yang dirancangkan hendaklah menarik minat mereka dan menyeronokkan kanak -kanak.Selain itu.dan seperti radio.Layanan baik yang diberikan telah merapatkan hubungan guru dan murid. Teknik pengajaran yang berpusatkan guru berubah kepada teknik berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani.Penggunaan alat -alat tersebut akan mewujudkan suasana yang menyeronokkan murid-murid.televisyen.

pelbagai kecekapan.penulis.kanak-kanak boleh menggunakan computer sebagai pelukis.perbincangan. Seperti pengajaran rakan sebaya.peluang pembelajaran dan melahirkan perasaan.kerjaya dan peribadi.masalah dan kekeliruan sering berlaku. Penggunaan computer di kalangan kanak-kanak bukanlah merupakan pengganti guru atau tambahn pada kurikulum.Guru perlu mengambil cara yang paling berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat berkesan dan dapat melahirkan insane yang berguna kepada sekolah.Kajian terdahulu menunjukkan kepentinga n computer di dalam menggalakkan kemahiran kognitif dan bahasa.Tetapi computer adalah behagian yang penting di dalam kurikulum bersepadu jika penggunaanya dirancang di dalam kurikulum menyeluruh. Guru seharusnya cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid.bercerita.mencungkil perasaan dan sikap.Penggunaan computer boleh disepadukan dengan penggunaan multimedia.Dengan cara ini.Tajuk-tajuk yang dibincagkan boleh terdi ri daripada aktiviti yang akan dijalankan.peristiwa yang berlaku atau bercerita. Situasi seperti ini akan menyeba bkan murid-murid ingin ke sekolah dan dengan itu mengurangkan masalah dalam pembelajaran.Perbincangan secara kelas atau kumpulan kecil boleh dijalankan.Apabila kanak kanak belajar dan bermain bersama.Kecerdasan (IQ)kanak -kanak boleh dikukuhkan dengan penggunaan computer jika guru menyediakan pelbagai pengalaman.emosi dan pemikiran logic dan kritikal.masyarakat dan Negara.Sesi kaunseling yag dijalankan oleh guru boleh melipu ti aspek akademik.Misalnya.kumpulan berlaku secara semula jadi.Guru boleh membantu menyelesaikan masalah.jika kanak-kanak menggunakannya secara aktif dan jika bahan ³software´yang sesuai dipilih.Bagi setiap jawapan yang diberikan kanak -kanak ucapkan ³Terima Kasih´.mereka bentuk dan pemikiran logic.merumuskan isi dan membuat kesimpulan.keluarga.Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing.murid juga akan bertambah rapat.Komputer boleh juga memupuk pelbagai kecekapan seperti menggalakkan potensi imaginative.masalah murid dapat dikurangkan dan perasaan kkecewa tidak mungkin dialami. .membimbing mereka bercakap mengikut giliran.kreatif.

Harga diri murid dapat ditingkatkan apabila diben arkan mengemukakan idea.semangat berdikari. .Murid dapat peluang untuk mengemukakan pendapat mereka.Kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.Kemahiran b ersosialisasi dapat dibina dan dikembangkan.Keyakinan diri murid-murid dapat dipupuk melalui interaksi.daya usaha serta bakat kepimpinan mereka.sifat kepimpinan murid dapat dibina ketika terlibat dalam perbincangan kumpulan. Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengalakkan kanak -kanak dapat menyoal guru tentang aspek pelajaran yang belum difahami.kanak-kanak juga tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.tolong -menolong dan bertimbang rasa dapat dipupuk.Selain itu.Melalui interaksi juga penyelidik dapat mengenal pasti kelemahan murid-muridnya.Guru lebih memehami masalah murid dan dengan itu lebih berupaya membantu mereka sama ada dari segi akademik mahupun peribadi.Nilai-nilai murni seperti kerjasama.Apabila adanya berubahan maka kanak-kanak bersedia bagi menerima pengajaran dalam masa yang berpanjangan.keseluruhannya Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran membantu mengembangkan potensi kanak -kanak.4.Murid -murid dapat melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajran sebagai pelajar pelajar yang aktif.bertoleransi.4 Apabila mengadakan berubahan dalam pengajaran dan pembelajaran kedua dua kanak-kanak dapat menunjukkan sikap minat untuk datang ke sekolah dan belajar dengan penuh bersemangat.Interaksi menggalakkan pembentukan kemahiran berkomunikasi murid-murid.

Dengan adanya kerja kursus ini baru saya mengetahui menulis cara pelaporan dilakukan dan memastikan portfolio setiap kanak -kanak dikemskinikan sebelum menyampaikan kepada ibubapa atau penjaga.0 KESIMPULAN Melalui kerja kursus ini saya dapat meningkatkan penge tahuan tentang Pemerhatian.Pemerhatian merupakan satu kaedah penilaian di mana apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak.afektif dan psikomotor.Selain ini kerja kursus ini memberi banyak pengajaran seperti cara pengumpulan maklumat menggunakan pendekatan terus dan pendekatan tidak langsung.Kita sebagai guru akan memerhatikan begaimana kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti atau bagaimana mereka menguruskan diri mereka sendiri.4.Selain di atas saya juga mengetahui maksud tindakan susulan dan bagaimana mengaplikasikan tindakan susulan.Seterusnya saya juga dapat belajari menggunakan instrument pemerhatihan terhadap kanak -kanak. .Kerja kursus ini juga meliputi instrument pemerhatian dan instrument lisan yang boleh digunakan di kalangan kanak. Selain itu memahami tentang aspek-aspek pemerhatihan dan penilaian kanak kanak secara mendalam lagi.Selain itu.Ibu bapa dan guru mempunyai tugas utama ataupun model untuk mengenal pasti dan berusaha membantu perkembangan anak -anak.Selain itu.semua pihak harus memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi yang bijak pandai dan beraklah mulia.Terdapat bebe rapa aspek perkembangan dalam setiap domain. Selain tindakan guru ibu bapa dan masyarakat di kawasan tersebut juga memainkan peranan pentin g untuk kejayaan seseorang kanak-kanak.Selain itu saya juga dapat belajar cara menyedia dan nyatakan maklumat kanak-kanak.saya juga dapat membelajari cara membuat penilaian secara menyeluruh yang merangkumi domain kognitif.saya juga dapat membelajari merancang dan mengelolaaktiviti susulan dan tindakan susulan yang sesuai bagi meningkatkan lagi perkembangan kanak -kanak.Saya baru mengetahui bahawa hasil kerja kanak -kanak adalah himpunan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang mereka berada di tabika.

Waktu itu baru saya sedar bahawa anak murid saya anggap saya sebagai ibu mereka d an saya juga boleh melahirkan insan yang berguna dan pengajaran pemb alajaran yang saya adakan di tad ika merangsang kedua kanak-kanak itu.S.Sel epas balik dari kursus saya habertungkus. tidak lama lagi. Walaubagaimanapun saya curi masa juga untuk pergi rumah kanak-kanak yang saya membuat pemerhatian dan penilaian.Saya tidak pernah masalah untuk membuat tugasan tugasan sebelum ini. Saya juga terpaksa menyiapkan Manual (sejarah Tadika saya).Saya membuat berbincangan dengan ibubapa kanak -kanak itu.Awal pagi kami pun pergi Durian Tunggal iaitu ke tadika dia dan merangka kertas kerja kami dengan bahan yang kami cari.ini kerana bimbang kerjanya tidak dapat siap.Tapi saya cuba kumpulkan segala maklumat.supaya menjelaskan kerja itu.Ini kerana Hari penyampaian sijil adalah sambutan terakhir untuk tadika kami bagi tahun ini.saya berasa sangat letih ini kerana saya terpaksa membuat tugasan lain juga. Setelah bal ik dari kurusus saya pun mula mencari bahan untuk tugasan saya. Sebelum saya memulakan tugasan ini saya menganggapkan membuat Pemerhatian dan penilaian terhadap kanak -kanak adalah satu kerja yang senang tetapi di sebaliknya ia adalah satu kerja yang sukar untuk saya.Banyak kali saya telifon kawan saya sampai dia adakalanya marah.Waktu itu. Pada mulanya saya beran ggapan senang untuk membuat Pemerhatian dan Penilaian tetapi sebaliknya saya terpaksa selalu menelifon kawan saya.Setiap kali ibubapa memberitahu bahawa a nak-anak mereka selesa di sisi saya. Kami juga berkongsi maklumat untuk meyiapkan tugasan.Apabila habisnya segala program saya telah berniat menyiapakan tugasan saya. Saya terpaksa berhenti membuat tugasan ini.Selain itu saya juga terpaksa mengajar anak sya Maheshvara keran dia akan menduduki peperiksaan U.saya memang sibuh dan.banyak cabaran tela h saya hadapi. Saya mulakan tugasan saya untuk mendapatkan bahan rujukan.pembantu saya kurang memberi pertolongan dan kerjasama. Tetapi semasa saya membuat tugasan ini. Dan akhirnya kawan saya dan saya bercadang pergi ke ru mah kawan saya iaitu di Duria Tunggal sahaja.Saya berasa penat s anggat kerana semua kerja di tadika saya seorang sahaja membuat .Waktu itu memang hati saya takut kerana belum siap tugasan..Baru saya memahami bahawa kanak-kanak saya sayang saya dari ibubapa mereka.R.Kawan saya tidak membenarkan saya pergi rumah dia kerana dia sibuk dengan program jabatan dia .Tetapi setiap hari saya terpaksa membuat persediaan untuk penyampaian hari kanak -kanak di tadika kami.lumus untuk menyiapkan tugasan ini. membuatkan saya terkilan lalu menangis. Setelah perbincangan saya pun mula menaip tugasan kami yang telah di rangka.Kadang-kadang kala saya berasa bersalah kerana saya tidak memberi tumpuan untuk meyiapkan tugasan saya.tetapi saya rasa penat lalu tidak buat kerja.Refleksi Saya amat berbangga kepada kerana memberi tugasan ini kepada saya.Keesoknya saya pula pergi keperpustakaan untuk mencari bahan rujukan untuk meyiapkan tugasan .Walaupun saya telah menghadapi pelbagai ri ntangan .kadang-kadang saya lupa untuk makan..P. 7.

Baru saya sedar kejayaan dan perkembangan anak murid saya adalah di tangan saya.namun atas usaha saya dan kerajinan saya serta sokongkan kawan saya serta tidak lupai tuhan yang amat menyayang i saya yang selalu bersama saya untuk menyiapkan tugasan ini. Saya akan jadikan tugasan saya sebagai panduan untuk masa depan nanti. Apabila saya mendapat input yang baru saya dapat menambah ilmu dan kadang kala berasa salah kerana ingat anak murid saya yang cinta saya. Sekian Terima Kasih.Saya anggap segala nya sebagai panduan dalam hidup saya.!!!!! Disediakan Oleh : Gayathry a/p Jayapragasam 790111 ± 04.cadangan yang diberi untuk melicinkan lagi proses pengajjaran dan pembelaj aran di kelas saya.Saya akan menggunakan segala nasihat . Saya baru sedar bahawa untuk membuat penilaian dan pemerhatiann bukanlah kerja yang senang. Saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk meyiapkan tugasan saya.5308 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful