P. 1
Pemerhatian Dan Penilaian Kanak Su

Pemerhatian Dan Penilaian Kanak Su

|Views: 10,308|Likes:
Published by Farhah Amieyra

More info:

Published by: Farhah Amieyra on Jan 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

PEMERHATIAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN

Penilaian ialah proses mendapat,menentukan dan member i maklumat yang berguna ataupun menganalisis hasil pengukuran, bagi tindakan selan jutnya. Dalam proses pembelajaran penilaian adalah proses mengumpul maklumat, membuat analisis dan keputusan berkenaan perubahan tingkah laku ataupun perkembangan kanak-kanak. Kini di prasekolah, istilah pentaksiran sering digunakan bersilih ganti dengan istilah penilaian. Namun,pentaksiran adalah proses membuat keputusan berdasarkan peraturan atau piawaian. Penilaian pula melibatkan pengumpulan maklumat, merekodkan, menganalisis dan melaporkan berdasarkan data yang diperoleh. Di prasekolah, penilaian dijalankan secara berterusan dan tidak formal bagi memudahkan guru mengambil tindakan susulan.
TUJUAN PENILAIAN 

Mengumpul maklumat berkenaan perkembangan kanak -kanak selepas ataupun semasa melakukan aktiviti kumpulan ataupun individu . Mengenal pasti kekuatan ataupun kelemahan setiap kanak -kanak. Menentukan pencapaian objektif pembelajaran dan keberkesanan pengajaran guru. Merekodkan maklumat bagi tujuan sewajarnya. Mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi bagi dipertingkatkan ataupun diberi pengukuhan. Merancang dan mengubahsuai aktiviti pengajaran Melapor kepada ibubapa. Menjalankan langkah-langkah pencegahan. Merujuk kepada professional.

1.1

PERBEZAAN ANTARA FORMATIF DAN SUMATIF ASPEK PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN SUMATIF

KONSEP

Mengesan penguasaan kanak- Mengesan pencapaian kanak pada suatu hasil pembelajaran melalui pengujian yang dapat dibina danditadbir secara formal ataupun tidak formal kanak-kanak dalam tempoh tertentu persekolahan melalui pengujian yang dijalankan secara formal Pada pertengahan ataupun akhir penggal/semester persekolahan

WAKTU PENILAIAN

Sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung

KAEDAH

Formal:Pensel,Kertas. Tidak formal:Pemerhatian,soal jawab,latihan. Dibuat secara individu ataupun berkumpulan

Dibuat secara formal: Ujian pensel dan kertas, Lisan. Dijalankan secara berkumpulan. Memperbaiki kurikulum sdia ada.

SELEPAS PENILAIAN

Menjalankan tindakan susulan ke atas kanak-kanak:

DIJALANKAN a.Aktiviti bimbingan bagi kemahiran yang belum dikkuasai. b.Aktiviti pengukuhan yang sudah mula dikuasai. c.Aktiviti pengayaan bagi memperkembangkan penguasaan kemahiran. Mengubahsuai proses pengajaran dan pembelajaran. Mengumpulkan kanakkanak mengikut tahap penguasaan.

Pemerhatian dilakukan bagi mendapat informasi.afektif dan psikomotor.guru dapat mengenal pasti potensi. Pemerhatian mungkin ada kalanya tidak signifikan walaupun ia dikesan. Sebagai contoh.tetapi kaedah yang kerap diguna di prasekolah i alah pemerhatian. kekuatan ataupun kelemahan kanak-kanak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa. .sebenarnya kita bukan hanya melihat ukiran ataupun corak. tidak mustahil akhirnya ia berguna bagi menginterpretasikan sesuatu maksud apabila berlaku insiden yang tidak dijangka. Manakala penilaian adalah proses pengumpulan maklumat berkenaan kemajuan dan perkembangan murid. Proses penilaian dilakuakn melalui pemerhatian dengan menggunakan pelbagai kaedah. Apakah yang kita perhatikan? Adakah warna-warna blok kayu atau pun perasaan kanak-kanak itu semasa bermain? Kekuatan tanganya? Idea kreatifnya? ataupun cara mereka bersosial bersama rakan? Setiap pemerhatian memerlukan interpretasi tersendiri pada maksud perlakuan kanak-kanak.2 Banyak kaedah boleh digunakan oleh seseorang penyelidik ke atas kanak-kanak di persekolahan. Melalui pemerhatian . bukan hanya melihat dengan pandangan yang kosong. sekiranya kita memerhati pada jam dinding. Begitu juga apabila memerhati kanak -kanak yang sedang bermain blok kayu. Guru juga dapat mengembangkan potensi murid ke tahap optima dalam domain kognitif.Seterunya dapat melakukan tindakan susulan jika perlu.1.Interpretasi penilaian akan memberikan keputusan sama ada tidak membuat apa-apa ataupun bertindak. Dengan adanya penilaian.guru dapat memahami tingkah laku kanak -kanak serta menilai perkembangan mereka. tetapi bagi menentukan ataupun mengetahui berkenaan masa. Namun. KONSEP PEMERHATIAN DAN PENILAIAN Perkataan pemerhatian membawa maksud perbuatan melihat perilaku seseorang atau sesuatu tanpa perlu menyertainya.

Tindakan yang dibuat berdasarkan pemerhatian yang sudah dilakukan. Pemerhatian dilakukan bagi memahami tingkah laku kanak-kanak serta menilai perkembangan mereka. Guru akan membantu dengan memegang tangan kanak kanak itu serta menunjukkan cara mengunting dengan betul. Sebagai contoh semasa aktiviti mengunting . .Penilaian dibuat bukan hanya pada perkembangan kanak -kanak secara keseluruhan.seorang kanak -kanak tidak dapat memegang gunting dengan betul. segala data dan informasi dikumpul serta dinilai.MENGAPA PEMERHATIAN PERLU SEBAGAI PENILAIAN? P erlu berikan bantuan Pembelajaran tambahan Penilaian Megukur pencapaian Komunikasi bersama kanak-kanak Pengubahsuaian Strategi P&P Komunikasi bersama ibu bapa Minat / potensi Mengetahui intervensi Apabila guru melakukan pemerhatian. tujuan pemerhatian dalam membuat penilaian adalah supaya guru dapat : MEMBERI BANTUAN SEGERA Pemerhatian dapat memberikan petunjuk sekiranya bantuan perlakuan. Oleh itu. tetapi juga perkembangan individu secara kursus. Ia digunakan bagi membuat tindakan susulan keatas kanak-kanak itu.

kanak-kanak tadi mengeluarkan kata ±kata kesat sambil mencuba merebut kembali pensel warna. tetapi dikacau oleh rakanya. Selain itu. guru boleh membuat penilaiian sama ada memberikan pemulihan . kanak-kanak yang sedang membuat tugasan dan. Dengan pantas guru perlu campur tangan sebelum kejadian . dengan pengetahuan ini. Sebagai contoh. Melalui pemerhatian yang rapi.latihan ataupun pengayaan. Ada banyak lagi perkara yang dapat dikaitkan dengan pemerhatian seperti peningkatan hubunga n antara rumah dan sekolah ataupun ibubapa dan sekolah apabila perbincangan berkenaan kanak kanak dijalankan oleh kedua -dua pihak. intervensi segera dapat menyelamatkan keadaan. MENGETAHUI MINAT DAN POTENSI Pemerhatian menolong guru mengetahui minat dan kecenderungan kanak -kanak. Ini memberi peluang kepada guru memupuk dan memperkembangkan minat itu. Manakala kanak-kanak yang dilihat sudah dapat menulis dengan baik akan diberilatihan tambahan s ebagai aktiviti pengkuhuan. Apabila guru menghargai hasil kerja kanak -kanak . aktiviti pengayaan yang lebih mencabar boleh diberikan bagi mengasah minda dan bakat kanak-kanak. Setelah itu. MELAKUKAN INTERVENSI Keselamatan dalam kalangan kanak -kanak prasekolah perlu dititik baratkan.minat dan kecenderungan kanak-kanak juga dapat diasah melalui pembanitan dalam pertandingan ± pertandingan tertentu. Kanak-kanak yang dilihat tidak dapat menulis huruf dengan betul akan dilatih menulis mengikut titik -titk dan diajar memegang alat tulis dengan betul berulang kali sehingga ia mencapai kemahiran yang perlu dikuasainya.mungkin meminati bidang automotif. Contohnya seorang kanak-kanak yang kerap melukis gambar kenderaan. Dalam keadaan marah.peningkatan harga diri kanak -kanak terserlah.yang cuba mengambil pensel warna kanak -kanak itu. MELAKUKAN AKTIVITI PEMULIHAN ATAUPUN PENGUKUHAN Melalui pemerhatian.

yang tidak diingini berlaku.pencapaian dalam perkembangan kanak -kanak dapat diukur dengan alat penaksiran yang ssesuai. MEMBUAT PENILAIAN Penilaian adalah proses mengumpul maklumat. Melalui pemerhatian ini penilaian ke a tas kanak-kanak dapat dilakukan. Guru juga menyelidik status emosi kanak-kanak tersebut sekiranya perkara sedemikian melakukannya. .Melalui inilah. Guru dapat melihat perkembangan motor halus serta tah ap emosi kanak-kanak semasa melukis. Ia dapat dilihat melalui pelbagai cara. MENGUKUR PENCAPAIAN DAN MENGESAN PERKEMBANGAN KANAKKANAK Melalui pemerhatian ting kah laku dan perkembangan kanak-kanak dapat diukur. Pemerhatian yang dilakukan bukan perbandingan. ibubapa merasakan anak mereka berada di bawah pengawasan yang rapi. Informasi dikumpulkan bagi mengukur perkembangan kanak -kanak mengikut tahap atau norma yang diteapkan. Ia mengukur tahap pencapaian kanak -kanak pada masa itu. bukan hanya member markah Kepada setiap ujian. Pemerhatian adalah cara penilaian yang bermakna. tetapi lebih kepada kemahiran atau kemampuan yang sudah dan sepatutnya dicapai. Dengan adanya penilaian ini. BERKONGSI MAKLUMAT BERKOMUNIKASI BERSAMA IBU BAPA Pemerhatian yang direkodkan memperjelaskan kepadsa ibubapa berkenaan pencapaian anak-anak mereka.Sebenarnay pelbagai jenis perkembangan dapat dikenal pasi semasa menjalankan aktiviti ini. dan mengenal pasti tahap selanjutnya yang dapat dicapai . malah mampu berkongsi idea dan pengalaman da lam mendidik kanak-kanak. Sebagai contoh. kanak-kanak yang pada mulanya hanya tahu memegang berus dan menconteng akhirnya dapat melukis serta melakar gambar ibu dan ayahnya. Guru yang prihatian pada setiap perkem bangan kanak-kanak.

Dengan menunjukkan hasil kanak-kanak itu. guru bertanya apakah persamaan dan perbezaan warna yang digunakan.ia dapat membantu guru mengaplikasikan pengajaran yang sesuai dengan kehendak dan keperluan ka nakkanak. . Sebagai contoh dalam aktiviti mewarna. BERKONGSI MAKLUMAT DAN BERKOMUNIKASI BERSAMA KANAKKANAK Kadangkala pendapat kanak -kanak sering diketepikan.Kanak -kanak bebas menyampaikan pendapat dan ini meningkatkan konsep kendiri kanak -kanak itu. guru boleh menyoal kanak-kanak apa yang sudah mereka lakukan. Untuk tugasan ini penyelidik akan memilih kaedah pemerhatianke atas kedua dua orang kanak-kanak yang berumur antara 4-6 tahun. kanak-kanak disoal supaya membuat perbandingan antara aktiviti yang sama se bulan dahulu dengan apa yang dila kukan sekarang.guru boleh mengubahsuai aktiviti dengan melihat pendekatan yang sesuai dengan kanak -kanak. Adakah kanak-kanak itu lebih sesuai dengan pendekatan trial and error. Tujuan pemerhatian ke atas kedua-dua kanak-kanak itu adalah untuk mendapat dan mengetahui perkembangan kognitif dan berubahan tingkahlaku pada mereka. arahan lisan ataupun diberi contoh. Semasa menjalankan pemerhatian. Dengan membuat refleksi pada proses pembelajaran. MENGUBAHSUAI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Semasa pemerhatian dilakukan.

2REKOD MAKLUMAT KANAK-KANAK Untuk tujuan kajian ini penyelidik telah memilih dua orang kanak-kanak iaitu Clatina a/p clerence dan Naves a/l Ravi .Mereka masing ±masing 6 tahun. .

.

D ia sentiasa diam dan suka marah.Ayahnya bekerja di kilang tetapi dia meng ambil berat tentang anaknya. . 2.Ibunya adalah seorang p ekerja kilang dan setiausaha belia Melaka.1 Sebab pilih Clatina Untuk kerja kursus ini saya memilih Clatina yang berumur enam tahun untuk membuat pemerhatihan dan penilaian.Clatina asyik memerhatikan sahaja.2.Clatina juga mudah menangis.Dia jarang duduk di rumah dan banyak keluar.Apabila guru telah mengambil strategi pengajaran dan membuat dia mengembangkan potensi dia.Dia suka mengambil berat tentang adiknya.Kadang-kadang dia datang ke sekolah lambat dan memakai pakaian biasa.dan dapat tolong dia.1.Dia ada banyak perubahan dalam tingkahlaku dia.Dia juga cepat rasa bosan dan mengantuk.Dia juga seorang penyayang.1 Sebab ±sebab penyelidik memilih Clatina a/p Clerence.Penyelidik juga dapat mengetahui masalah dia.Kadang-kadang dia memberitahu dia takut dengan guru.Clatina juga seorang kanak-kanak yang mudah marah orang lain.Dia juga selalu memberitahu bahawa ibu -bapanya tidak sayang dia dan kurungkan di bilik.Apabila guru do kong dan sayang murid lain.Segala perubahan Akid dapat membantu guru untuk membetulkan cara pengajaran dan menjadi gur u yang berpengetahuan dan penyayang.Saya memilih dia kerana dia selalu tidak menyiapkan kerja sekolah dan tinggalkan buku -buku di rumahnya.

Selain itu penyelidik juga ingin mengaji kana k-kanak yang ibubapanya yang mengambil berat dan kurang mengambil berat.Selain itu.dan guru. .kokoranch.2.segala perubahan Naves tahun ini membuktikan bahawa penyelidik menjalankan tugas sebagai guru yang ada potensi .dia selalu memberitahu bahawa dia sayang ibubapanya.ikan & goreng.Saya memilih dia kerana dia seorang pemalu.dia hanya makan roti.2 Sebab penyelidik memilih Naves a/l Ravi Saya telah memilih Naves a/l Ravi iaitu enam tahun untuk membuat penilaian da n pemerhatian kerja kursus ini.Penyelidik pilih dia untuk mengetahui apa berubahan yang ada pada dia tahun ini.Dia juga sentiasa memberitah u bahawa dia nak jadi macam Vijay iaitu pelajar tahun lepas yang cemerlang dalam semua aspek.Ibunya selalu mengantar Naves lalu suka bertanya tentang perkembangan dia.dan minum susu sahaja.Selain diatas faktor makanan naves juga sebab utama penyelidik memilih dia.Apabila enam tahun penyelidik mendapati ban yak perubahan pada diri Naves dan tingkahlakunya.1.Dia juga suka kawan ±kawan di kelas dan adik-beradik dia.Penyelidik memilih Naves kerana ibunya adalah seorang suri rumah dan sentiasa mengambil berat tentang dirinya.Dia tidak makan seperti kanak-kanak lain.Dia tidak suka membuat kerja kumpulan kerana kawan -kawanya membuat kerjanya lambat dan kadang -kadang kumpulanya tidak dapat bintang ya ng banyak.penakut semasa lima tahun.

2.aktiviti dan lokasi pemerhatian dijalankan.Instrumen pemerhatian boleh dikategorikan kepada penerangan .Ianya bargantungkepada tujuan.Setiap kategori pu la mempunyai cara masing-masing seperti yang dipamerkan dalam kotak dibawah. Penerangan y y Rekod anekdot Rekod berterusan Persampelan y y Persampelan masa Persampelan peristiwa Skala Kadar y y y y Angka Abjad Grafik Semantik Senarai Semak y Perkembangan .persempelan.2 INSTRUMEN PEMERHATIAN Terdapat beberapa instrument yang digunakan dalam pemerhatian.skala kadar dan senarai semak.

di mana. y Guna ayat pendek tetapi padat seperti: i) ii) iii) Mengambil bahagian dengan aktif Ambil masa terlalu lama untuk menyiapkan Mempunyai masalah menyebut y Rekod ringkas menceritakan tentang satu insiden atau peristiwa yang menunjukkan tingkahlaku penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak yang boleh dijadikan rujukan tingkahlaku yang akan dating. y Rekod anekdot menceritakan maklumat tingkahlaku dan peristiwa pada masa tertentu.siapa dan apa yang berlaku y Laporan individu ini boleh dikongsi dengan ibubapa . Merekod peristiwa yang berlaku walaupun tidak dirancang.Instrumen pemerhatian yang digunakan oleh penyelidik untuk membuat pemerhatian dan penilaian ke atas kedua -dua kanak-kanak ialah rekod anekdot dan senarai semak.Rekod yang anda lakukan mengenai peristiwa ini dikatakan sebagai rekod anekdot.1REKOD ANEKDOT Dalam pengajaran seharian di tad ika . Membuat catatan ringkas mengenai tingkahlaku yang luar dari kebiasaan sama ada positif atau negatif y Anda harus mengelak daripada menggunakan perkataan yang agak mengelirukan seperti pandai. y Rekod anekdot merupakan rekod yang menerangkan peristiwa pada masa yang singkat.kurang ajar.kemahiran menyelesaikan masalah dan sebagainya.cemerlang.anda mungkin dapat mengesan tingkah laku kanak-kanak yang luar jangkaan.nakal. y Rekod anekdot ialah catatan yang dibuat oleh pengasuh atau guru secaa tidak formal mengenai sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan. y Rekod anekdot memastikan rekod tentang perist iwa.sesingkat beberapa saat atau minit.perkembangan bahasa.pola interaksi sosial. 2.baik.2. y y y Merekod ppemerhatian yang tertumpu kepada individu.bila.

Maklumat yang perlu direkod adalah: y y y y y y y Ekspresi muka Bahan interaksi Interaksi dengan rakan dan guru Pergerakan badan Bahasa tubuh Bahasa yang diucapkan Masa tumpuan \ . y Ia bergantung kepada terlalu banyak memori pemerhati dan ia direkodkan selepas peristiwa berlaku. y y Peristiwa atau insiden dikhuatiri disalah ertinya. Sukar untuk analisa dan tidak membuktikan secara saintifik Tips penulisan: Merekod pemerhatian amat penting kerana perkara yang diperhatikan berlaku. Pemerhati boleh menulis apa yang dilihat Pemerhati boleh menyaksikan peristiwa dan insiden yang tidak dijangkakan pada bila -bila masa.bergerak atau bercakap terlalu pantas. Pemerhatian ini berbentuk terbuka.Kelebihan Rekod Anekdot y y y y Pemerhati tidak perlu latihan yang khusus. y Pemerhati boleh melihat dan merekod tingkahlaku yang ketara Kelemahan Rekod Anekdot y Tidak memberi gambaran yang jelas kerana rekod sesuatu peristiwa atau insiden hanya menarik m inat pemerhati sahaja.Berikut adalah panduan kepada anda untuk merekod pemerhatian agar pemerhatian anda lebih tepat .

Tidak member tahap penguasaan. y Senarai semak digunakan dengan berbagai cara bergantung kepada objektif dan tujuan yang dilakukan. . Hanya bergantung pada senarai yang disediakan.2. Memberi gambaran yang jelas mengenai perkembangan kanak -kanak. y y Kaedah yang paling mudah dalam merekod perkembangan kanak -kanak. Pemerhati mestilah memastikan kewujudan tingkahlaku yang diperhatikan. Senarai semak atau inventori juga mestilah berasaskan kepada tujuan dan perkembangan yang boleh dikaitkan dengan kemahiran yang dilihat.2. y Pemerhati hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat/amalan yang lebih tepat. KELEMAHAN: y y y y Maklumat yang diperolehi tidak terperinci. y Untuk penilaian secara individu kemungkinan senarai semak yang berbeza digunakan kepada kanak-kanak yang berbeza tetapi senarai semak yang sama boleh digunakan sekiranya melibatkan semua kanak-kanak . KELEBIHAN : y y y Mudah dan berkesan Boleh memerhati ramai kanak-kanak pada satu masa.Perkara yang penting adalah tarikh dan masa tingkahlaku itu berlaku. y y y Senarai semak yang disusun biasanya mengikut urutan.2 SENARAI SEMAK Kaedah pemerhatian ini adalah merujuk pada senarai tingkahlaku atau perkembangan kanak-kanak. Senarai semak tidak menunjukkan darjah ke majuan tingkahlaku yang diperhatikan. Tidak menyatakan bagaimana perkembangan berlaku.

Setiap tingkahlaku kedua kanak -kanak penyelidik dapat mencatat dalam borang senarai s emak.2 Laporan Pemerhatian Setelah saya membuat kajian terhadap Clatina dan Naves .Naves pula menunjukkan sikap.Penyelidik juga mencatat bilaperistiwa itu berlaku .Penyelidik d apat mengkaji kanak-kanak tersebut dengan mengguna dengan bahan bercetak.walau begaimanapun mereka perlukan bimbingan dan galakan untuk mencapai ke peringkat yang lebih optima.selain itu.dia juga seorang penyayang keatas adik beradik dia.0.Dia tidak dapat kasih sayang yang secukupnya dan pemerhatian dari ibu. 3.yang berlainan dari tahun lepas.Dia juga sudak minat membuat aktiviti kumpulan.Dari laporan memerhatian di atas penyelid ik dapat mengetahui bahawa Clatina hanya mempunyai masalah kasih sayang di rumah.Dia mula suka tolong kawan-kawanya di kelas. 3.Yan g paling utamanya ialah guru tadika .Dia sangat berani dan ada cirri kepimpinan.Penyelidik dapat mengetahui bahawa kanak-kanak memang ada ciri kebaikan dalam diri mereka.Pada keseluruhannya kanak-kanak ini telah menunjukkan peningkatan dari semua aspekdi atas dari tahun lepas dan tahun ini.Beliau yang sangat berdekatan dengan mereka dan merekalah mencorakkan .Mereka telah menunjukkan keyakinan diri dalam semua aspek.2.tarikh.Dia menunjukkan bayak sikap positif di kelas.Pada keseluruhanya penyelidik mendapati bahawa apabila adanya kasih sayang dan pemerhatian yang sepenuhnya kanak -kanak ini dapat dibentuk menjadi insan yang berguna kepada keluarga.1 Cara membuat pemerhatian Kanak-kanak diberikan aktiviti.Beliau juga menunjukkan sifat toleransi dan kerjasama.setiap tingkahlaku Clatina dan Naves telah dicatat dalam borang tersebut.masyarakat dan Negara.0 PROSES PEMERHATIHAN Proses pemerhatian telah dibuat oleh penyelidik dengan menggunakan borang anekdot keatas kedua-dua kanak-kanak tersebut.

Tindakan susulan ialah aktiviti ya ng dijalankan setelah kelemahan dan kekuatan perkembanagn dan pembelajaran kanak -kanak dikenalpasti selepas penilaian dianalisis.keluarga.guru boleh me ngenalpasti kanak-kanak yang belum menguasai dan yang telah menguasai.sekolah dan Negara.Aktiviti itu hendaklah dibentuk sesuai dengan masalah pembelajaran yang dihadapinya.Pencapaian kanak -kanak yang tidak sampai ke tahap perkembangan yang sebenar mengikut umur yang sama denganya memerlukan bentuk aktiviti yang berbeza.Seperti yang kita sedia maklum.0 TINDAKAN SUSULAN Penilaian keatas setiap kanak-kanak yang bersifat formatif memerlukan guru melakukan tindakan susulan bagi memastikan sejauh mana kanak -kanak dapat menerima pembelajaran yang disampaikan.Selepas menilai.kanak-kanak ini. y Mempertingkatkan kekuatan pembelajaran kanak-kanak: Pengayaan adalah sejenis aktiviti pembelajaran yang menarik dan mencabar untuk memberi peluang kepada kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu.guru boleh mempertingkatkan penguasaan kanak-kanak dalamperkembangan dan pembelajaran.Melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan dalam tindakan susulan.Kadar perkembangan dan pembelajaran setiap individu adalah berbeza.semagat berdikari. . 3.di dalam sesebuah kelas kanak-kanak tadika terdiri daripada kebelbagaian lingkungan sosioekonomi dan budaya.daya cipta serta bakat kepimpinan mereka.Setiap berubahan tingkahlaku kanak -kanak dipengaruhi faktor persekitaran.Tindakan susulan boleh dilakukan melalui aktiviti bimbingan dan pengayaan. TUJUAN Tindakan susulan dilakukan untuk: y Memastikan kelemahan kanak-kanak tidak terhimpun sehingga terjejas perkembangan dan pembelajaran seterusnya: Kanak-kanak ini perlu bimbingan.masyarakat.

Contohnya.Tindakan ini dapat memastikan proses pembelajaran tidak terencat dan boleh diteruskan.bimbingan telah diberikan bagi membantu kanak-kanak mengatasi masalah ini supaya kelemahan mereka tidak terus terkumpul. . Penyelidik juga member bimbingan secara personal kerana kelemahan itu mungkin kesan pada emosi kanak-kanak.Kanak-kanak akan mudah rasa rendah diri sekiranya beliau mengetahui dirinya mempunyai kelemahan berbanding rakan sebaya.pengukuhan dan bimbingan dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kanak -kanak yang dia memerhati dan membuat penilaian.Proses penilaian perlu dilaksanakan semula selepas aktiviti bimbingan dijalankan.1 Penyelidik telah menyediakan aktiviti pengayaan.y Mencadangkan kepada ibubapa pakar rujuk yang berkaitan dengan keistimewaan yang ada pada kanak-kanak itu. Aktiviti bimbingan Ada kalanya hasil penilaian menunjukkan kedua -dua kanak-kanak itu belum dapat menguasai kemahiran yang dibelajari.Penyelidik telah merancang aktiviti -aktiviti yang dapat membantu mereka sesuai dengan aras penguasaan semasa mereka.apabila mereka masih belum dapat menbaca suku kata dengan betul selepas empat bulan berada di tabika. 4.Penilaian semula ini juga bakal menentukan tindakan susulan yang seterusnya dan dapat memberikan maklumat yang baru ataupun tidak.Dalam keadaan ini.Bimbingan secara personal juga memudahkan kanak -kanak menguasai kemahiran yang diajar kerana penyelidik dapat mengenal pasti aspek sebenar bantuan yang diperlukan olek kanak -kanak itu.Penyelidik telah kreatif dalam memilih aktiviti bimbingan supaya kedua kanak -kanak itu tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.Penyelidik menggunakan kaedah kaedah lain seperti membaca terus suku kata tanpa mengeja.Ini bagi menetukan sejauh mana tindakan susulan yang dijalan kan membantu kanak-kanak.

Ini dilakukan supaya kemahiran dan pengetahuan yang mula dikuasai mereka berdua akan memberikan kesan yang berpanjangan.aktiviti berbentuk teka silang kata yang menggunakan gambar sebagai pembayang boleh diberi.telah diberikan.Sebagai contoh apabila mereka berdua mula minat membuat aktiviti dalam kumpulan dengan minat.membuat persembahan dalam kumpulan.aktiviti pengayaan adalah aktiviti -aktiviti yang dapat membawa mereka ke tahap kebolehan yang lebih tinggi menggunakan kemahiran atau pengetahuan yang sudah mereka kuasai. Tujuanya supaya penglibatan mereka dalam aktiviti kumpulan dapat meningkat dan kanak -kanak berasa lebih berminat.lengkapkan puzzle. AKTIVITI PENGAYAAN Selepas kemahiran atau aspek yang sepatutnya dibelajari sudah dikuasai oleh mereka.kemudianya Menulis jawapan di petak yang betul.maka penyelidik menyediakan aktiviti yang lebih mencabar telah diberi.AKTIVITI PENGUKUHAN Apabila Clatina dan Naves mula menguasai kemahiran atau pengetahuan yang baru dipelajari.Aktiviti ini kemahiran sedia ada mereka kerana bagi melaksanakan aktiviti ini.aktiviti pengayaan juga member i peluang kepada Clatina dan Naves untuk berdikari dan menunjukkan k reativiti mereka.aktiviti pengukuhan bagi menguatkan minat aktiviti kumpulan seperti kolaj.penyelidik dapat mengembangkan dan memperluaskan sifat ingin tahu mereka.diikuti dengan membunyikan sukukata dan perkataan.Selain itu.Aktiviti pengayaan ini menginterasikan kemahiran menulis dan membaca mereka berdua.menyanyi.aktiviti-aktiviti pengukuhan telah diberi.menari.Maka aktiviti pengukuhan diberi supaya aspek yang sudah dibelajari diperkukuhkan dan penghasilannya berlaku secara semula jadi. .Contohnya apabila mereka berdua sudah menguasai kemahiran mengeja dan menilis suku kata . Selain itu kumpulan terbaik telah diberi hadiah ataupun ganjaran.mereka perlu memikirkan jawapan berpandukan gambar.

Lebih lagi penyelidik dapat mengetahui lagi tentang dan perkembangan kanak -kanak lebih mendalam lagi.Segala komitmen daripada ibubapa dapat membantu lagi penyelidik membuat penilaian dengan senag dan mud ah.Selain itu beliau juga sering menelifon ibupaba mereka untuk mengeta hui berubahan yang ada pada mereka.Untuk ibubapa mengetahui perkembangan ana k-anak mereka dalam pembelajaran dan kemehiran lebih mendalam lagi maka penyelidik juga men gadakan perjumpaan dengan ibubapa iaitu hari terbuka Tabika .2 Maklum balas: perbincangan dengan ibubapa Semasa melaksanakan penilaian da n pemerhatian terhadap Clatina dan Naves penyelidik juga membuat temu bual dengan ibubapa kedua ±dua kanak-kanak tersebut. .ini juga dapat membantu penyelidik mengetahui perubahan mereka lebih mendalam lagi.Penyelidik juga meminta ibubapa mereka mencatat perubahan ada pada anak mereka dalam satu kertas.4.

Hubungan rapat seperti ini dapat mewujudkan perasaan selesa dan ing in belajar dikalangan pelajar.Murid -murid yang kehendak mereka dipenuhi kurang cenderung untuk menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Perasaan Berjaya dan diiktiraf akan menimbulakan perasaan belajar.Alat -alat mengajar seperti slaid.iaitu dengan memberi kerja tambahan kepada mereka dan member layanan individu kepada mereka.dan seperti radio.carta.Aktiviti yang dirancangkan hendaklah menarik minat mereka dan menyeronokkan kanak -kanak.radio.Penggunaan alat -alat tersebut akan mewujudkan suasana yang menyeronokkan murid-murid.Penggunaan alat bantu mengajar perlu digiatkan oleh guru.mereka tidak akan berasa bosan dan tidak mungkin menimbulkan masalah dalam pembelajaran.Dengan cara ini.Penyertaan kedua dua kanak -kanak tersebut dalam proses pengajaran pembelajaran hendaklah sentiasa digalakkan supaya me reka tidak berasa bosan atau gelisah.Murid -murid berasa gembira dan tidak ada masalah dalam pembelajaran .Pada mulanya penyelidik memastikan kedua-dua murid tersebut sentiasa memenuhi masa mereka dengan tugasan yang berfaedah.Perhubungan guru dan murid dan antara murid dengan .Pujian telah diberikan kepada murid yang menyiapkan tugasan dengan baik.Bahan pengajaran yang disediakan oleh guru perlulah sesuai dengan kebolehan murid -murid .televisyen. Teknik pengajaran yang berpusatkan guru berubah kepada teknik berpusatkan murid-murid agar keperluan mereka dapat dilayani.3 PENGUBAHSUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penyelidik mengambil banyak tindakan untuk menambahkan perasaan minat dan ingin belajar dalam hati Clatina dan Naves . Selain itu.4.keperluan murid yang lemah dan murid yang cerdas akan dapat dipenuhi.tidak terlalu susah sehingga mengecewakan mereka dan tidak terlalu mudah sehingga tidak mencabar langsung.Penyelidik juga mempelbagaikan kaedah pengajaran dan banyak mengunakan alat bantu mengajar.Layanan baik yang diberikan telah merapatkan hubungan guru dan murid.penyelidik juga mewujudkan suasana sosioemosi yang sihat supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan licin.Dengan ini.televisyen.Selain itu.kad imbasan dan gambar berwarna perlu digunakan dengan meluas.dan slaid untuk menarik minat belajar.Di samping itu.pita rakaman.pembelajaran akan menjadi lebih bermakna.penyelidik juga menghormati kedua kanak -kanak itu seperti manusia biasa.

kerjaya dan peribadi. Penggunaan computer di kalangan kanak-kanak bukanlah merupakan pengganti guru atau tambahn pada kurikulum. Guru seharusnya cuba meluangkan masa untuk mendengar masalah murid.keluarga.penulis.Dengan cara ini.Misalnya.Guru perlu mengambil cara yang paling berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran di kelas dapat berkesan dan dapat melahirkan insane yang berguna kepada sekolah.Guru memainkan peranan sebagai fasilitator dan pembimbing.Kecerdasan (IQ)kanak -kanak boleh dikukuhkan dengan penggunaan computer jika guru menyediakan pelbagai pengalaman.Guru boleh membantu menyelesaikan masalah.Apabila kanak kanak belajar dan bermain bersama.bercerita.Penggunaan computer boleh disepadukan dengan penggunaan multimedia.Komputer boleh juga memupuk pelbagai kecekapan seperti menggalakkan potensi imaginative.mencungkil perasaan dan sikap.Tetapi computer adalah behagian yang penting di dalam kurikulum bersepadu jika penggunaanya dirancang di dalam kurikulum menyeluruh.mereka bentuk dan pemikiran logic.masalah murid dapat dikurangkan dan perasaan kkecewa tidak mungkin dialami.Bagi setiap jawapan yang diberikan kanak -kanak ucapkan ³Terima Kasih´.kumpulan berlaku secara semula jadi.kanak-kanak boleh menggunakan computer sebagai pelukis. Situasi seperti ini akan menyeba bkan murid-murid ingin ke sekolah dan dengan itu mengurangkan masalah dalam pembelajaran. .Tajuk-tajuk yang dibincagkan boleh terdi ri daripada aktiviti yang akan dijalankan.Kajian terdahulu menunjukkan kepentinga n computer di dalam menggalakkan kemahiran kognitif dan bahasa.Sesi kaunseling yag dijalankan oleh guru boleh melipu ti aspek akademik.peluang pembelajaran dan melahirkan perasaan.merumuskan isi dan membuat kesimpulan.masyarakat dan Negara.murid juga akan bertambah rapat.membimbing mereka bercakap mengikut giliran. Seperti pengajaran rakan sebaya.emosi dan pemikiran logic dan kritikal.peristiwa yang berlaku atau bercerita.masalah dan kekeliruan sering berlaku.pelbagai kecekapan.jika kanak-kanak menggunakannya secara aktif dan jika bahan ³software´yang sesuai dipilih.Perbincangan secara kelas atau kumpulan kecil boleh dijalankan.perbincangan.kreatif.

Kanak-kanak mengembangkan lagi sifat ingin tahu. .bertoleransi. Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat mengalakkan kanak -kanak dapat menyoal guru tentang aspek pelajaran yang belum difahami.Apabila adanya berubahan maka kanak-kanak bersedia bagi menerima pengajaran dalam masa yang berpanjangan.tolong -menolong dan bertimbang rasa dapat dipupuk.Kemahiran b ersosialisasi dapat dibina dan dikembangkan.Guru lebih memehami masalah murid dan dengan itu lebih berupaya membantu mereka sama ada dari segi akademik mahupun peribadi.Interaksi menggalakkan pembentukan kemahiran berkomunikasi murid-murid.keseluruhannya Perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran membantu mengembangkan potensi kanak -kanak.Harga diri murid dapat ditingkatkan apabila diben arkan mengemukakan idea.daya usaha serta bakat kepimpinan mereka.kanak-kanak juga tidak menghadapi kesukaran dalam menguasai kemahiran atau pengetahuan yang dirancang.semangat berdikari.Keyakinan diri murid-murid dapat dipupuk melalui interaksi.Nilai-nilai murni seperti kerjasama.Murid dapat peluang untuk mengemukakan pendapat mereka.4.4 Apabila mengadakan berubahan dalam pengajaran dan pembelajaran kedua dua kanak-kanak dapat menunjukkan sikap minat untuk datang ke sekolah dan belajar dengan penuh bersemangat.Selain itu.Melalui interaksi juga penyelidik dapat mengenal pasti kelemahan murid-muridnya.sifat kepimpinan murid dapat dibina ketika terlibat dalam perbincangan kumpulan.Murid -murid dapat melibatkan diri dalam pengajaran dan pembelajran sebagai pelajar pelajar yang aktif.

Seterusnya saya juga dapat belajari menggunakan instrument pemerhatihan terhadap kanak -kanak.Selain di atas saya juga mengetahui maksud tindakan susulan dan bagaimana mengaplikasikan tindakan susulan.Ibu bapa dan guru mempunyai tugas utama ataupun model untuk mengenal pasti dan berusaha membantu perkembangan anak -anak.Selain itu.Saya baru mengetahui bahawa hasil kerja kanak -kanak adalah himpunan aktiviti yang dilaksanakan sepanjang mereka berada di tabika.0 KESIMPULAN Melalui kerja kursus ini saya dapat meningkatkan penge tahuan tentang Pemerhatian.saya juga dapat membelajari cara membuat penilaian secara menyeluruh yang merangkumi domain kognitif.Selain ini kerja kursus ini memberi banyak pengajaran seperti cara pengumpulan maklumat menggunakan pendekatan terus dan pendekatan tidak langsung. Selain itu memahami tentang aspek-aspek pemerhatihan dan penilaian kanak kanak secara mendalam lagi.Terdapat bebe rapa aspek perkembangan dalam setiap domain.Kerja kursus ini juga meliputi instrument pemerhatian dan instrument lisan yang boleh digunakan di kalangan kanak. Selain tindakan guru ibu bapa dan masyarakat di kawasan tersebut juga memainkan peranan pentin g untuk kejayaan seseorang kanak-kanak. Dengan adanya kerja kursus ini baru saya mengetahui menulis cara pelaporan dilakukan dan memastikan portfolio setiap kanak -kanak dikemskinikan sebelum menyampaikan kepada ibubapa atau penjaga.Kita sebagai guru akan memerhatikan begaimana kanak-kanak melakukan sesuatu aktiviti atau bagaimana mereka menguruskan diri mereka sendiri. .Selain itu saya juga dapat belajar cara menyedia dan nyatakan maklumat kanak-kanak.semua pihak harus memainkan peranan penting untuk melahirkan generasi yang bijak pandai dan beraklah mulia.4.saya juga dapat membelajari merancang dan mengelolaaktiviti susulan dan tindakan susulan yang sesuai bagi meningkatkan lagi perkembangan kanak -kanak.afektif dan psikomotor.Selain itu.Pemerhatian merupakan satu kaedah penilaian di mana apa yang dilakukan oleh seorang kanak-kanak.

Keesoknya saya pula pergi keperpustakaan untuk mencari bahan rujukan untuk meyiapkan tugasan .Refleksi Saya amat berbangga kepada kerana memberi tugasan ini kepada saya.Walaupun saya telah menghadapi pelbagai ri ntangan . Saya mulakan tugasan saya untuk mendapatkan bahan rujukan. Kami juga berkongsi maklumat untuk meyiapkan tugasan. membuatkan saya terkilan lalu menangis.Kawan saya tidak membenarkan saya pergi rumah dia kerana dia sibuk dengan program jabatan dia .saya memang sibuh dan. Setelah bal ik dari kurusus saya pun mula mencari bahan untuk tugasan saya.Tetapi setiap hari saya terpaksa membuat persediaan untuk penyampaian hari kanak -kanak di tadika kami.saya berasa sangat letih ini kerana saya terpaksa membuat tugasan lain juga. Setelah perbincangan saya pun mula menaip tugasan kami yang telah di rangka.Selain itu saya juga terpaksa mengajar anak sya Maheshvara keran dia akan menduduki peperiksaan U.Waktu itu.Apabila habisnya segala program saya telah berniat menyiapakan tugasan saya.. 7.kadang-kadang saya lupa untuk makan.Awal pagi kami pun pergi Durian Tunggal iaitu ke tadika dia dan merangka kertas kerja kami dengan bahan yang kami cari.P.Kadang-kadang kala saya berasa bersalah kerana saya tidak memberi tumpuan untuk meyiapkan tugasan saya..Banyak kali saya telifon kawan saya sampai dia adakalanya marah.Saya tidak pernah masalah untuk membuat tugasan tugasan sebelum ini. Saya terpaksa berhenti membuat tugasan ini.Baru saya memahami bahawa kanak-kanak saya sayang saya dari ibubapa mereka. Sebelum saya memulakan tugasan ini saya menganggapkan membuat Pemerhatian dan penilaian terhadap kanak -kanak adalah satu kerja yang senang tetapi di sebaliknya ia adalah satu kerja yang sukar untuk saya.tetapi saya rasa penat lalu tidak buat kerja.Saya berasa penat s anggat kerana semua kerja di tadika saya seorang sahaja membuat .R.Waktu itu memang hati saya takut kerana belum siap tugasan.Waktu itu baru saya sedar bahawa anak murid saya anggap saya sebagai ibu mereka d an saya juga boleh melahirkan insan yang berguna dan pengajaran pemb alajaran yang saya adakan di tad ika merangsang kedua kanak-kanak itu.Setiap kali ibubapa memberitahu bahawa a nak-anak mereka selesa di sisi saya. Saya juga terpaksa menyiapkan Manual (sejarah Tadika saya).S. Dan akhirnya kawan saya dan saya bercadang pergi ke ru mah kawan saya iaitu di Duria Tunggal sahaja.Saya membuat berbincangan dengan ibubapa kanak -kanak itu. Tetapi semasa saya membuat tugasan ini. Pada mulanya saya beran ggapan senang untuk membuat Pemerhatian dan Penilaian tetapi sebaliknya saya terpaksa selalu menelifon kawan saya. Walaubagaimanapun saya curi masa juga untuk pergi rumah kanak-kanak yang saya membuat pemerhatian dan penilaian.ini kerana bimbang kerjanya tidak dapat siap.lumus untuk menyiapkan tugasan ini.banyak cabaran tela h saya hadapi.Sel epas balik dari kursus saya habertungkus. tidak lama lagi.supaya menjelaskan kerja itu.Ini kerana Hari penyampaian sijil adalah sambutan terakhir untuk tadika kami bagi tahun ini.Tapi saya cuba kumpulkan segala maklumat.pembantu saya kurang memberi pertolongan dan kerjasama.

namun atas usaha saya dan kerajinan saya serta sokongkan kawan saya serta tidak lupai tuhan yang amat menyayang i saya yang selalu bersama saya untuk menyiapkan tugasan ini.!!!!! Disediakan Oleh : Gayathry a/p Jayapragasam 790111 ± 04.cadangan yang diberi untuk melicinkan lagi proses pengajjaran dan pembelaj aran di kelas saya. Baru saya sedar kejayaan dan perkembangan anak murid saya adalah di tangan saya. Saya baru sedar bahawa untuk membuat penilaian dan pemerhatiann bukanlah kerja yang senang. Sekian Terima Kasih. Apabila saya mendapat input yang baru saya dapat menambah ilmu dan kadang kala berasa salah kerana ingat anak murid saya yang cinta saya.Saya akan menggunakan segala nasihat .5308 .Saya anggap segala nya sebagai panduan dalam hidup saya. Saya ingin mengucapkan berterima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk meyiapkan tugasan saya. Saya akan jadikan tugasan saya sebagai panduan untuk masa depan nanti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->