biodata wali 9

BIODATA WALI SEMBILAN 1.Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim 2.Sunan Ampel atau Raden Rahmat 3.

Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim 4.Sunan Drajat atau Raden Qasim 5.Sunan Kudus atau Jaffar Shadiq 6.Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin 7.Sunan Kalijaga atau Raden Said 8.Sunan Muria atau Raden Umar Said 9.Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah 1.MAULANA MALIK IBRAHIM Maulana Malik Ibrahim, dikenal juga dengan sebutan Maghribi atau Syekh Maghribi. Meskipun beliau bukan asli orang Jawa, namun beliau telah berjasa kepada masyarakat. Karena beliaulah yang mula pertama memasukkan islam ke tanah Jawa. Sehingga berkat usaha dan jasanya, penduduk pulau jawa yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha di kala itu, akhirnya mulai banyak memeluk agama Islam. Adapun dari kalangan orang-orang Hindu, hanya dari kasta-kasta Waisya dan Syudra yang dapat di ajak memeluk agama Islam. Sedang dari kasta-kasta Brahmana dan Ksatria pada umumnya tidak suka memeluk Islam, bahkan tidak sedikit dari kalangan Brahmana yang lari sampai ke pulai Bali, serta menetap disanalah mereka akhirnya mempertahankan diri hinggga sekarang, dan agama mereka kemudian dikenal dengan sebutan agama Hindu Bali. Apabila dikalangan kaum Brahmana dan Ksatria tidak suka masuk agama Islam, hal itu mudah dimengerti karena bagi mereka tentunya agak berat untuk duduk sejajar bersama-sama dengan kaum Waisya dan Syudra yang selama ini mereka hina. Sudah barang tentu dengan adanya konsepsi Islam yang radikal dan revoulsioner dalam bidang sosial, sukar sekali untuk diterima dengan kedua belah tangan terbuka oleh mereka. Sebab bukankah meerka selama ini telah didewa-dewakan, tiba-tiba turun tahta, duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bekas hamba sahaya mereka, rakyat jelata yang selama ini telah memuja serta mendewa-dewakan mereka. Maulana Malik Ibrahim mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa didaerah Jawa Timur. Dari sanalah dia memulai menyingsingkan lengan

sedangkan ahli sejarah yang lain mengatakan bahwa letaknya Cheermen adalah di Indonesia.. bertambah berat pula tugas dan pekerjaannya.... Dalam riwayat dikatakan. Untuk mempersiapkan kadur ummat yang terdidik bagi melanjutkan perjuangan guna menegakkan ajaran-ajaran Islam di tanah air kita. Dengan budi bahasa yang ramah tamah serta ketinggian akhlak.... Adapun bukunya yang terkenal mengenai tanah Jawa adalah : "History of Java" yang ditulisnya pada tahun 1817 M. Bertambah banyak orang yang masuk Islam. Sebagaimana diketahui. Mereka harus diberi didikan dan penerangan secukupnya sehingga keimanannya menjadi kuat dan keyakinannya menjadi kokoh. beliau kemudian menerima tawaran dari raja negeri Cheermen.. Bahkan dikatakan bahwa Maulana Malik Ibrahim beripar dengan raja di negeri Cheermen. bahwa beliau berasal dari Persia. Adapun caranya pertama-tama ialah dengan jalam mendekati pergaulan dengan anak negeri.bajunya. atau tahun 1419 M. maka dibukanyalah pesantren-pesantren yang merupakan perguruan Islam tempat mendidik serta menggembleng para siswa sebagai calon mubaligh Islam untuk masa depan. raja Cheermen itu sangat berhajat untuk mengIslam-kan raja Majapahit yang masih beragama Hindu.. Adapun mengenai nama kedua orang tuanya. ada yang mengatakan bahwa beliau berasal dari Kasyan (Persia).. dari hasil didikannya akhirnya tersebar diseluruh penjuru tanah air mubaligh-mubaligh islam yang dengan tiada jemu-jemunya menyiarkan ajaran-ajaran agamanya. melainkan beliau hanya memperlihatkan kaindahan dan ketinggian ajaranajaran dan didikan yang dibawa oleh Islam. serta bekas letnan Gubernur Inggris ditanah Jawa dari tahun 1811-1816 M. Di dalam sumber menyebutkan. dekat Surabaya terukir sebagai tahun meninggalnya 882 H. Di dalam usaha yang sedemikian itu. bahwa maulana maghribi itu adalah keturunan dari Zainul Abidin Bin Hassan Bin Ali ra... banyak anak negeri yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. diantaranya Syekh Maulana Malik Ibrahim pernah mengatakan apakah yang dinamakannya Allah itu ? ujarnya "Yang dinamakan Allah ialah sesungguhnya yang diperlukan adanya. Mengenai letak negeri Cheermen itu terletak di Hindustan.? Menurut setengah riwayat mengatakan. Mengenai filsafat Ketuhannya. Seperti ternyata kemudian. kapan beliau dilahirkan serta dimana. bahwa beliau itu berasal dari Gujarat India.. berjuang untuk mengembangkan agama Islam. dalam hal ini belum diketahui dengan pasti. Stamford Raffles (1781-1826) adalah seorang ahli politik Inggris. keterangan ini menurut buku karangan Sir Thomas Stamford Raffles. tentu saja orang-orang itu tidak dibiarkan begitu saja. yang rupanya disamping berniaga. hal itu senantiasa diperlihatkannya didalam pergaulan sehari-hari. Berkat keramah tamahannya serta budi bahasa dan pergaulannya yang sopan santun itulah. Begitu pula beliau tidak menentang secara spontan terhadap adat istiadat yang ada serta berlaku dalam masyarakat kita yang masih memeluk agama Hindu dan Buddha itu. beliau juga menyiarkan agama Islam ... sebagaimana diajarkan oleh Islam. Beliau tidak menentang secara tajam kepada agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli. Bilamana beliau meninggal dunia ? Kalau ditilik dari batu nisan yang terdapat pada makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik.

Bagaimana pendapat sunan ampel terhadap berbagai masalah kepercayaan dan adat istiadat masyarakat kiranya dapatlah kita ketahui dari hasil pada pemusyawaratan para wali. untuk kemudian disebarkan keberbagai tempat diseluruh pulai jawa. di tempat inilah hendak dididiknya para pemudapemuda islam sebagai kader yang terdidik. untuk memulai usahanya. seperti kita ketahui Raden Paku yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Inilah jasa beliau yang besar.SUNAN AMPEL Raden Rahmat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa berdirinya masjid Demak adalah berdasarkan candrasengkala yang berbunyi : "Kori Trus Gunaning Janmi" yang artinya adalah tahun Saka 1399 atau bertepatan dengan tahun 1477 M. Raden Patah yang kemudian menjadi Sultan pertama dari kerajaan Islam di Bintoro Demak. Dalam sejarah beliau dianggap sebagai pejuang seta pelopor dalam menyebarkan agama Islam ditanah Jawa. Raden Makdum Ibrahim (puteranya sendiri) yang belakangan dikenal dengan dengan sebutan Sunan Bonang. sekarang jalan yang menuju kemakam tersebut diberi nama jalan Malik Ibrahim. Dan bukan menjadi rahasia lagi. maka sunan ampel pun bertanyalah : . 2. Adapun berdirinya kerajaan Bintoro Demak bersengkala "Geni Mati Siniram Janmi". adalah terkenal sebagai salah seorang wali yang telah ikut pula menegakkan agama Islam. Syarifuddin (puteranya sendiri) yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Drajat. bersesaji itu dimasuki rasa ke-Islam-an. Pada waktu Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan. maka Raden Rahmat membuka pondok pesantran di Ampeldenta di Surabaya. bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang menjadi perencana dari kerajaan islam pertama di jawa yang beribu kota di Bintoro Demak. Maulana Ishak yang pernah diutus ke daerah Blambangan untuk meng-Islam-kan rakyat disana. Semasa hidupnya beliau ikut pula mendirikan Masjid Agung demak yang dibangun kira-kira pada tahun Saka 1401 atau kira-kira bertepatan dengan tahun Masehi 1479. yang artinya api mati disiram orang. dan besar pula jasa beliau terhadap agama dan masyarakat. dengan mengangkat Raden Patah sebagai Sultannya yang pertama.. Negara baru di Demak itu adalah hasil rencana dari Sunan Ampel.Makam Maulana Malik Ibrahim yang terletak dikampung Gapura di Gresik.

mengingatkan kita kembali kepada cerita di dalam sejarah Melayu. Syarifuddin (Sunan Drajat). mengingat bahwa Aceh dalam sejarah terkenal sebagai daerah pertama di Indonesia yang memeluk agama Islam. Raden Rakhmat dilahirkan kira-kira dalam tahun 1401 M. Adapun mengenai kekhawatiran tuan. Putri Istri Sunan Kalijaga. saya mempunyai keyakinan bahwa dikemudian hari akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya". di Champa. atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. mengenai nama Champa ini berselisih para ahli sejarah. sebagai Sultan pertama dengan gelar: Sultan Alam Akbar Al Fatah. Berbicara tentang Sunan Bonang yang namanya didepannya tercantum kata-kata Maulana Makdum. sebab kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah?". Hal ini besar kemungkinan. kemudian wafat pada tahun 1425 M. Maulana Makdum Ibrahim (Sunan Bonang). yaitu orang kaya harus menolong kepada fakir miskin. Champa ini suatu negeri kecil yang terletak di Kamboja."Apakah tidak mengkhawatirkan dikemudian hari ? bahwa adat isitadat dan upacara-upacara lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran islam. bahwa Sunan Ampel adalah putera dari Ibrahim Asmarakandi yang dikatakan berasal dari Champa dan menjadi raja di sana. akan tetapi Raffles. Pertanyaan sunan ampel ini kemudian dijawab oleh sunan Kudus sbb : "Saya setuju dengan pendapatnya Sunan Kalijaga. jarak 25 km jauhnya. Konon kabarnya dalam sejarah Melayu pun dahulu ada pula . mengatakan bahwa champa itu bukan di kamboja. serta dimakamkan di Tuban. dari perkawinannya ini beliau memperoleh 4 orang putra: Putri Nyai Ageng Maloka. Kalau menurut Encyclopedia Van Nederlandesh Indie. Itulah sedikit mengenai diri dan perjuangan Sunan Ampel 3. sebagai putera dari raja Champa. sebab menurut pelajaran agama Budha itu ada persamaannya dengan ajaran Islam. menurut riwayat dikatakan. adalah seorang putera dari Sunan Ampel. Sunan Ampel kemudian kawin dengan putri Tuban bernama Nyai Ageng Manila. Adapun kota demak letaknya disebelah selatan kota Kudus. Sunan Ampel juga yang mengangkat serta menetapkan Raden Patah yang berkedudukan di desa Glagah Wangi yang kemudian bertukar nama menjadi Bintoro Demak.SUNAN BONANG Raden Maulana Makdum Ibrahim. Pada waktu kerajaan Islam Demak berdiri. tetapi terletak di Aceh (Sumatera) yang sekarang bernama : Jeumpa.

Seseorang itu tiada mempunyai gerakan sendiri. dan seseorang itu adalah seumpama buta. Salam seorang besar yang mengepalai suatu departemen ketika terjadi pembentukan adat yang berdasarkan Islam. tatkala agama Islam memasuki lingkungan Minangkabau. dan nama-nama dewa Hindu diganti dengan nama-nama malaikat serta nabi-nabi. serta ikut pula membantu mendirikan Masjid Agung di kota Bintoro Demak. salam seorang Tumenggung dari kerajaan Majapahit yang berkuasa di Tuban. bahwa imam tauhid dan makrifat itu terdiri dari pengetahuan yang sempurna. konon beliaulah yang menciptakan gending Dharma serta berusaha mengganti nama-nama hari nahas/sial menurut kepercayaan Hindu. sebab ia masih insaf akan itu. Hal mana dimaksudkan untuk lebih mendekati hari rakyat guna diajak masuk agama Islam. dan maf'ulnya dikatakan makhdum artinya orang yang harus dikhidmati atau dihormati karena kedudukannya dalam agama atau pemerintahan Islam di waktu itu. Adapun mengenai filsafat Ketuhanannya. beliau juga termasuk penyokong dari kerajaan Islam Demak. serta wafat pada tahun 1525 M. terutama di daerah Tuban dan sekitarnya. Beliau adalah putera dari Sunan Ampel dalam perkawinannya dengan Nyai Ageng Manila. seorang putera dari Arya Teja. Maksud saya adalah bahwa kesempurnaan barulah akan tercapai hanya dengan terus menerus mengabdi kepada Tuhan.Rupanya Makhdum atau Mubaligh Islam yang berpangkat atau bergelar Makhdum itu data ke Malaka dalam abad ke XV." . Maulana Makhdum Ibrahim. kata atau gelar Makdum ini merupakan sinonim kata Maula atau Malauy gelar kepada orang besar agama berasal dari kata Khodama Yakhdamu dan infinitifnya (masdarnya) khidmat. tuli dan bisu. maka Sunan Bonang pun mendirikan pondok pesantran di daerah Tuban untuk mendidik serta menggembleng kader-kader Islam yang akan ikut menyiarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa.tersebut tentang cendekiawan islam yang memakai gelar Makdum. Di masa hidupnya. berpangkat Makdum pula. Disanalah beliau mulai berjuang menyebarkan agama Islam. semasa hidupnya dengan gigih giat sekali menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. maka belumlah cukup. yaitu gelar yang lazim dipakai di India. ketika Malaka mencapai puncak kejayaannya. Segala gerakannya itu datang dari Allah. begitu pula tidak mempunyai kemauan sendiri. kembali mengenai diri Sunan Bonang disamping beliau adalah putera Sunan Ampel juga menjadi muridnya pula. sekiranya orang hanya mengenal makrifat saja. adapun daerah operasinya semasa hidupnya adalah terutama Jawa Timur. adalah : "Adapun pendirian saya adalah. sebagaimana halnya ayahnya. menurut dugaan Sunan Bonang dilahirkan dalam tahun 1465 M.

Di dalam dongeng-dongeng diceritakan. oleh karena beliau ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di daerah Blambangan yang pada masa itu masih kuat memeluk agama Hindu dan Budha.bahwa pada suatu ketika pernah ada seorang pendita hindu yang datang untuk mengajak berdebat dengan sunan bonang. Raden Paku oleh Sunan Ampel di suruh pergi haji ke Tanah Suci. namanya Raden Paku. beliau adalah putera Maulana Ishak dari Blambangan (di Jawa Timur). Sunan Bonang memasukkan pengaruh Islam ke dalam kalangan bangsawan dari keraton Majapahit. disebut Nyai Ageng Tandes atau Nyai Ageng saja. Hanya sayang sekali harapan beliau agar supaya Demak dapat menjadi pusat agama Islam untuk selamaselamanya kiranya tidak berhasil. Nyi Gede Maloka namanya. Siasat dari Sunan Bonang adalah memberikan didikan Islam kepada Raden Patah putera dari Brawijaya V. Kemudian bersama-sama dengan Maulana Makdum Ibrahim. Besar kemungkinan kita ini adalah berisi kumpulan atau himpunan catatan dari pelajaran-pelajaran yang pernah diberikan oleh Sunan Bonang semasa hidupnya kepada murid-muridnya. putera-putera Sunan Ampel yang kemudian bergelar Sunan Bonang. Pada masa hidupnya dikatakan bahwa Sunan Bonang itu pernah belajar ke Pasai. sampai memperdalam ilmunya. atau Sultan Abdul Fakih. adalah tampak bersifat politis dan Sunan Bonang rupanya berhasil cita-citanya mendirikan kerajaan Islam di Demak. di mana kalimatnya agak terpengaruh oleh bahasa Arab. Di sana Raden Paku bertemu dengan Maulana Makdum Ibrahim. untuk menuntut ilmu kepada para ulama disana. Kalau di babad tanah jawa. disebut juga sebagai Prabu Satmata. 4. Sesudah beliau besar disekolahkannya ke Ampel untuk berguru kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel). dan menyediakan Demak sebagai tempat untuk mendirikan negara Islam. .SUNAN GIRI Sewaktu Sunan Ampel masih hidup. Sekembalinya dari Pasai. Berhubung ayahnya ke pasai dan tidak kembali lagi ke tanah Jawa maka Raden Paku kemudian diambil sebagai putera angkat oleh salah seorang wanita kaya. Sunan Bonang perjuangannya diarahkan kepada menanamkan pengaruh ke dalam. tetapi isinya mengenai hal-hal agama islam. Tetapi mereka sebelum sampai di tanah suci singgah terlebihdahulu di Pasai (Aceh). dari kerajaan Majapahit. Maulana Ishak dikatakan dari Blambangan. bahkan kemudian pendeta hindu itupun akhirnya bertaubat serta menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. di Gresik ada pula seorang penganjur agama yang terkenal.. serta mempergunakan Demak sebagai tempat berkumpul bagi para muridmuridnya.Ada kitab yang disebut Suluk Sunan Bonang yang berbahasa prosa Jawa Tengah-an.

yaitu satu pohon. bahkan sampai ke Ternate dam Haruku di kepulauan Maluku. Sungguh amat besar jasa Sunan Giri semasa hidupnya. dan termasyhur diseluruh tanah Jawa dan sekelilingnya. beliau dihormati serta disegani. Raden Paku berhasil mendapat "Ilmu Laduni". menurut setengah riwayat. karena mengajarkan ilmu yang berbahaya pada rakyat. Dari segala penjuru. Sunan Giri adalah terhitung seorang ahli pendidik (pedagang) yang berjiwa demokratis. lain-lainnya jadi "buruan" mereka ini akan 'selamat' atau 'bebas' dari terkaman 'pemburunya'. baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri. jor. Beliaulah kabarnya yang menciptakan gending Asmaradana dan Pucung. Mereka dikirim oleh Sunan Giri ke pulau Madura.Adapun yang imaksud ilmu di sini. Sesudah kedua tunas muda itu selesai menuntut pelajaran di sana. Adapun caranya adalah begini : Anak-anak banyak. adalah ilmu ke Tuhanan menurut ajaran tasawuf. satu diantaranya menjadi "pemburu". Maluku. Nusa Tenggara dan Madura. juga ke Bawean dan Kangean. seperti misalnya : jelungan. merekapun kembalilah ke tanah Jawa. Mereka terdiri dari pelajar. saudagar. tiang atau tonggak yang telah ditentukan terlebih dahulu. Konon kabarnya memang banyak ulama-ulama keturunan India dan Persia yang membuka pengajian di pasai di waktu itu. karena beliaulah yang mengirimkan utusan (mission secree) keluar Jawa. Permainan dimaksudkan untuk mendidik pengertian tentang keselamatan hidup. Beliau mendidik anak-anak dengan jalan membuat bermacam-macam permainan yang berjiwa agama. dimana muridmuridnya terdiri pada orang-orang kecil (rakyat jelata). cublakcublak suweng. Diantara permainan kanak-kanak hasil ciptaan/gubahannya adalah rupa "jitungan" atau "jelungan". gendi gerit. Pada waktu dahulu Giri adalah menjadi sumber ilmu keagamaan. Raden paku atau Syekh Ainul Yaqin mengadakan tempat berkumpul yang boleh disebut pondok pesantrennya di Giri. yaitu : bahwa apabila sudah berpegangan kepada agama yang berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa sajalah. gula ganti. sehingga gurunya di pasai memberinya nama "Ainul Yaqin". Sunan Giri-lah yang menghukum sesat terhadap diri Syekh Siti Jenar. Di samping itu diajarkannya pula nyanyian-nyanyian untuk kanak-kanak yang bersifat paedagogis serta . nelayan. Bahkan banyak pula ulama-ulama dari Malaka juga kadang-kadang datang bertanya tentang sesuatu masalah ke Pasai. jamuran. apabila telah berpegangan pada 'jitungan'. Raden Paku sekembalinya di tanah Jawa mengajarkan agama Islam menurut bakatnya. Daeran penyiarannya sampai ke Sulawesi. ilir-ilir dan sebagainya. maka manusia (buruan) itu akan selamat dari terkaman iblis (pemburunya). sehingga sesuatu soal yang penting senantiasa menantikan sikap dan keputusan yang diambil oleh Sunan Giri. Amat besar pengaruh Sunan Giri terhadap jalannya roda pemerintahan di kerajaan Islam Demak. Oleh para wali lainnya.

agar sesat kebodohan diri (begog. ndak sorak hore. Jika tidak. tak sengguh kemanten anyar. "Dondomono. Meskipun "lunyu-lunyu" (licin). murni. tandure wing angilir. tetapi kerjakan guna membasuh hati dan jiwa kita yang kotor ini. jrumatana. dolanane naning latar. Adapun maksud dari tembang tersebut di atas itu adalah : Agama Islam (bulan) telah datang memberi penerangan hidup. dondomana jrumatana. Akan tetapi mengingat bahwa diantara wali sanga. bahwa itu adalah ciptaan sunan kalijaga. Disamping itu terkenal pula tembang buat kanak-kanak yang bernama "Ilirilir" yang isinya mengandung filsafat serte berjiwa agama. ngalap padang gilar-gilar.Bunyi selengkapnya adalah demikian. mumpung jembar kalangane. penekno blimbing kuwi. Di antaranya adalah berupa 'tembung dolanan bocah' (lagu permainan anak-anak). mengusir gelap yang lari terbirit-birit". cah angon. ayo gage da dolanan. lunyu-lunyu penekno kanggo masuh dodotiro. "Lir-ilir. sehingga dengan menjalankan sholat itu diharapkan besuk dikelak kemudian dapat kita buat sebagai bekal kita dalam menghadap kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. kanggo sebo mengko sore. Itulan diantara lain buah ciptaan sunan giri. mualim. mengambil manfaat dari terang benderang. Sedangkan "blimbing" diibaratkan blimbing itu mempunyai/teridiri dari lima belahannya. Apakah benar ciptaan sunan kalijaga atau gubahan bersama dengan sunan giri. kendatipun sembahyang itu susah.berjiwa agama. lir ilir. kumitir bedah ing pinggir. "bocah angon" (pengembala) itu diumpamakan santri. kumitir bedah ing pinggir" maksudnya kendatipun sholat itu susah. siapa saja ingin memandangnya. mumpung gede rembulane. bermain) di bumi ini (latar. yang dalam bahasa indonesianya kira-kira begini : "Terang-terang bulan. yang berbunyi sebagai berikut : "Padang-padang bulan. Maksudnya " bahwa orang hidup di dalam dunia ini senantiasa condong kearah berbuat dosam segan mengerjakan yang baik dan benar serta utama. nundang bagog hangatikar". dodotiro-dodotiro. yang pasti adalah bahwa tembang tersebut adalah ciptaan pada jaman wali. artinya orang yang menjalankan syariat agama. kanggo sebo mengko sore. sing ijo royo-royo. cah angon. buat membasuh "dodotiradodotira. bermain dihalaman. sunan giri yang terkenal sebagai seorang pendidik yang gemar menciptakan lagu-lagu kanak-kanak maka besar dugaan kita bahwa lagu tersebut adalah ciptaan beliau juga. tolong panjatkan juga. marilah lekas bermain. gilar-gilar. maksudnya untuk menjalankan sembahyang lima waktu. itu adalah soal secundair. bekal itu adalah beramal saleh." Adapun maksudnya adalah demikian : sang bayi yang baru lahir di dalam dunia ini masih suci bersih. maka marilah segera orang menuntut penghidupan (dolanan. gelap) segera terusir. dan surak-surak hore". namun kerjakanlah. Mengenai tembang (lagu) ilir-ilir ini ada pula yang berpendapat. halaman) akan mengambil manfaat ilmu agama Islam (padang. terang benderang) itu. sehingga ibarat seperti penganten baru. .

Tidakkah Islam mengajarkan kepada kita. sedangkan lainnya hidup dalam kesengsaraan dan kemiskinan. para fakir miskin.Sesudah beliau wafat. maka hal itu adalah sesuai dengan tuntunan agama. 5. Giri maupun Gresik mengalami perubahan yang tidak sedikit. selalu beliau juga tidak segan-segan pula memberikan pertolongan kepada kesengsaraan umum. kemudian setelah Sunan Guwa wafat diganti oleh Panembahan Agung. hanya tinggal kenang-kenangan dalam sejarah kebangunan Islam di tanah Jawa. karena pada hakekatnya setiap pribadi muslim itu adalah juga seorang sosialis. Konon kabarnya beliau. Tatkala Sunan Prapen pada tahun 1597 M. beliaupun ikut pula mendirikan kerajaan Islam di Demak dan menjadi penyokongnya yang setia. daerah operasinya diantaranya adalah di Jawa Timur. maka puteranya inipun kemudian menjadi seorang penganjur pula dalam agama Islam. apabila dikatakan bahwa syarifoeddin atau Sunan Drajat itu mempunyai jiwa sosial maka hal itu adalah benar. Setelah Sunan Giri meninggal dunia. bukanlah muslim namanya. mulai saat sunan Amangkurat II memegang kendali pemerintahan. adalah pencipta gending. maka berdosalah kita semua. dalam menjalankan agama. jadi agama melarang kita sendiri hidup dalam lautan kenikmatan dan kemewahan. kemudian dimakamkan di atas bukit Giri (Gresik). wafat beliau digantikan Sunan Kawis guna. Seorang waliullah yang berjiwa sosial. seperti membela anak-anak yatim piatu. agar memiliki jiwa sosial serta menganjurkan agar supaya rakyat suka menolong para fakir dan miskin yang sedang mengalami penderitaan dan kesempitan. berturut-turut digantikan oleh Sunan Delem. Sunan Drajat adalah seorang sosiawan Islam. Bahwa apabila disekitar tetangga kita terdapat orang yang kelaparan. Akibat daripada serangan Amangkurat II yang dibantu oleh kompeni akhirnya pada tanggal 27 april 1680 jatuhlah kekuasaan Pengeran Giri ke tangan Amangkurat II. kemudian atas perintah Sunan Amangkurat I. orang-orang sakit. Sunan Sedam Margi. Semenjak itu Giri cahanya mulai pudar.SUNAN DRAJAT Syarifuddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Drajat adalah seorang putera dari Sunan Ampel. sebab memang demikianlah ajaran di dalam agama Islam. jikalau dia tidak berjiwa sosial. sebagaimana ayahnya. Pada tahun 1638 M Panembahan Agung Giri diganti oleh Panembahan Mas Witana Sideng Rana. dan lain-lain. karena . Jadi bilamana Sunan Drajat memberi contoh serta menganjurkan kepada rakyat. Pangern Puspa Ira (Singonegoro) ditempatkan di Giri. beliau wafat pada tahun 1660 M. pangkur. Sunan Prapen.

Kaum bangsawan dan cendekiawan amat simpatik kepada beliau. jikalau beliau bertabligh. Diantara para Wali Sembilan. sebab-sebab inilah yang .. dikatakan dalam riwayat. dalam cerita-cerita wayang itu dimaksudkan sebanyak mungkin unsur-unsur ke-Islam-an. Demikian intisari dari ajaran yang terkandung di dalam Islam.R. karena caranya beliau menyiarkan agama islam yang disesuaikan dengan aliran jaman. bahwa dalam perkawinannya dengan Dewi Saroh Binti Maulana Ishak. maka islam telah mengajarkan kepada setiap pemeluknya untuk menanamkan rasa persaudaraan dan kerukunan.agama islam memang tidak membenarkan adanya individualisme dan egoisme. ada pula yang mengatakan. tidakkah Islam mengatakan. jauh sebelum itu di barat timbul semboyan egalite dan fraternite. daerah operasinya tidak terbatas. adalah putera dari Ki Tumenggung Wilatika. dan itulah yang dipraktekkan oleh sunan drajat semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Sunan Kalijaga juga memperoleh 3 orang putera. gemar kepada gamelan dan beberapa cabang kesenian lainnya. atau tegasnya Syiwa Budha. melainkan yang senantiasa ditekankan oleh islam di dalam sepanjang ajaran-ajarannya ialah rasa kolektivisme. hidup dalam persaudaraan. masyarakat masih memagang teguh tradisi-tradisi atau adat istiadat lama. Sunan Kalijaga adalah adalah seorang wali yang kritis. 6. sunan kalijaga terhitung seorang wali yang ternama serta disegani beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang berinisiatif mengaran cerita-cerita wayang yang disesuaikan dengan ajaran Islam dengan lain perkataan.SUNAN KALIJAGA Raden. pujangga dan filosofi. beliau terkenal sebagai seorang wali yang berjiwa besar. ataupun dengan kata lain.. mubaligh. Dewi Rakayuh dan Dewi Sofiah. ialah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. bahwa sebaik-baiknya manusia di dunia ini. senantiasa diikuti oleh pada kaum ningrat dan sarjana. tolong menolong. hidup didalam kerukunan hidup dalam suasana gotong royong. bupati Tuban.Mas Syahid atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Kalijaga. Umar Said (Sunan Muria). oleh karena itu beliau adalah terhitung seorang mubaligh keliling (reizendle mubaligh). bahwa nama lengkap ayah Sunan Kalijaga adalah Raden Sabur Tumenggung Wilatika. Diantaranya masih suka kepada pertunjukan wayang. masing-masing : . seorang pemimpin. bahu membahu. hal ini dilakukan karena pertimbangan bahwa masyarakat di Jawa pada waktu itu masih tebal kepercayaannya terhadap Hinduisme dan Buddhisme. banyak toleransi dan pergaulannya dan berpandangan jauh serta berperasaan dalam.

bahwa beliau itu benar-benar manusia besar jiwanya. Jawa Terbangan) menurut irama seni arab. . maka gamelan yang telah dipesan itupun ditempatkan diatas pagengan yaitu sebuah tarub yang tempatnya di depan halaman Masjid Demak. seni lukis yang bernafaskan Islam. gapura mashidpun dihiasinya pula. sesudan konperensi besar para wali. Menurut adat kebiasaan pada setiap tahun. dengan maksud untuk meng-Islam-kan orangorang yang belum masuk Islam. mengatur siasat. sebagai pujangga. seni suara yang berjiwakan tauhid. yaitu menempuh jalan mengawinkan adat istiadat lama dengan ajaran-ajaran Islam assimilasi kebudayaan. dan berpandangan jauh. oleh karena Sunan Kalijaga mengetahui. Maka dipesanlah oleh Sunan Kalijaga kepada ahli gamelan untuk membuatkan serancak gamelan. disamping itu pula beliau berjasa pula bagi perkembangan dari kehidupan wayang kulit yang ada sekarang ini. namanya hingga kini masih tetap harum serta dikenang oleh seluruh lapisan masyrakat dari yang atas sampai yang bawah. cara itu diketemukan oleh Sunan Kalijaga. telah banyak mengarang berbagai cerita yang mengandung filsafat serta berjiwa agama. hanya diselipkan ke dalam cerita kewayangan. dapat diketemukan suatu cara yang lebih supel. Sunan Kalijaga adalah pengarang dari kitab-kitab cerita-cerita wayang yang dramatis serta diberi jiwa agama. Hal ini oleh Sunan Kalijaga hendak disempurnakan dengan pengertian disesuaikan dengan alam fikiran masyarakat jawa. hal itu adalah dimaksudkan untuk memperkembangkan Agama Islam.berfikiran tajam. Berhubung pada waktu itu sedikit para pemeluk agama syiwa budha yang fanatik terhadap ajaran agamanya. diserambi Masjid Demak diadakan perayaan Maulid Nabi yang diramaikan dengan rebana (Bhs. dengan dihiasai beraneka macam bungan-bungaan yang indah. dan besar pula jasanya. jalan dan cara mana adalah berdasarkan atas kebijaksanaan para wali sembilan dalam mengambangkan Agama Islam di sini. banyak cerita-cerita yang dibuatnya yang isinya menggambarkan ethik ke-Islam-an. disamping itu beliau juga ahli seni dan faham pula akan gamelan serta gending-gending (lagu-lagunya). Sunan Kalijaga. hal ini adalah merupakan suatu bukti. Maka setelah diadakan permusyawaratan para wali.mendorong Sunan Kalijaga sebagai salah seorang mubaligh untuk memeras otak. kesusilaan dalam hidup sepanjang tuntunan dan ajaran Islam . serta berasal dari suku jawa asli. para wali termasuk didalamnya Sunan Kalijaga mengetahui bahwa rakyat dari kerajaan Majapahit masih lekat sekali kepada kesenian dan kebudayaan mereka. yang kemudian diberinya nama kyai sekati. maka akan berbahaya sekali kiranya apabila dalam memperkembangkan agama islam selanjutnya tidak dilakukan dengan cara yang bijaksana. salah seorang yang terkenal berjiwa besar. bahwa pada waktu itu keadaan masyarakat menghendaki yang sedemikian. diantaranya masih gemar kepada gemalan dan keramaian-keramaian yang bersifat keagamaan Syiwa-Budha. maka taktik perjuangan beliaupun disesuaikannya pula dengan keadaan ruang dan waktu.

akan tetapi terlebih dahulu harus mengambil air wudlu di kolas masjid melalui pintu gapura. seni lukis. Nama yang simbolik sifatnya ini. tampillah ke depan podium bergantian para wali memberikan wejangan-wejangan serta nasehat-nasehatnya uraianuraiannya diberikan dengan gaya bahasa yang sangat menarik sehingga orang yang mendengarkan hatinya tertaik untuk masuk ke dalam masjid untuk mendekati gamelan yang sedang ditabuh. Kemudian dimuka gapura masjid. yang diartikan bahwa bagi barang siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat kemudian masuk ke dalam masjid melalui gapura (dari Bahasa Arab Ghapura) maka berarti bahwa segala dosanya sudah diampuni oleh Tuhan. seni pakaian. beliau antara lain mengalami tiga kali masa pemerintahan. dimaksudkan untuk mendidik kita agar supaya selalu cara hidup dan kehidupan kita sesuai dengan tuntunan agama. akan tetapi lebih indah lagi dia sebagai riwayat pendidikan dan pengajaran budi pekerti. Dalam hubungan ini dibuatnya model baju kaum pria yang diberinya nama baju "takwo". pertama jaman akhkh Siti Jenar sesungguhnya tak ada disini. tidak hanya dalam lapangan seni suara saja.sehingga banyaklah rakyat yang tertarik untuk berkunjung ke sana. akan tetapi juga meliputi seni drama (wayang kulit) seni gamelan. dikatakan berasal dari rangkaian Bahasa Arab ' Qadli Zaka. Konon kabarnya Sunan Kalijaga itu usianya termasuk lanjut pula. inilah diantaranya jasa sunan kalijaga dalam hal seni lukis. perwujudan burung itu memanglah sangat indahnya. penghulu : sedangkan Zaka . gamelan itupun kemudian dipukulinya betalu-talu dengan tiada henti-hentinya. di dalam bahasa kawi. Sungguh besar jasa Sunan Kalijaga terhadap kesenian. sebagai gambar ilustrasi. yang artinya "peliharalah ucapan (mulut)-mu. artinya dibunyikan itu. banyak corak batik oleh sunan kalijaga (periode demak) diberi motif "burung" di dalam beraneka macam. agar selalu baik tutur katanya. jadi Qodlizaka atau yang kemudian menurut lidah dan ejaan kita sekarang berubah menjadi Kalijaga itu artinya ialah pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan (kesucian) dan kebenaran agama Islam. nama tersebut berasal berasal dari kata bahasa arab "taqwa" yang artinya ta'at serta berbakti kepada Allah SWT. seni ukir. ujarnya pula : . yang ada hanyalah Tuhan yang Sejati. dan juga dalam lapangan kesusastraan. Qadli . Hal mana dimaksudkan bahwa kain pakaian yang bermotif kukila atau burung itu senantiasa memperingatkan atau mendidik dan mengajar kepada kita. sehingga dalam masa hidupnya. seni pahat. burung itu disebut "kukila" dan kata bahasa kawi ini jika dalam bahasa arab adalah dari rangkaian kata : "quu" dan "qilla" atau "quuqiila". dan mereka diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Nama Kalijaga menurut setengah riwayat .artinya pelaksana. upacara yang demikian ini mengandung simbolik.artinya membersihkan.

Oleh karena segala ucapan-ucapan dan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar ini dipandang sangt membahayakan kepada rakyat. iya ingsun iki Allah. tan ana liyan jatine. karena mereka harus menebus keyakinan hidupnya dengan hukuman mati. wajahing pangeran jati. lamun Syekh Lemah Bang ora. maka Syekh Siti Jenar pun menjawablah. ing pangeran kang sejati. nadyan sira ngaturana. kedua ahli mistik. tersentuhlah aku. dan keduanya pun mengalami pula nasib yang sama. saya sebetulnya bernama Prabu Satmata. laksana bercampurnya chamar dengan air jernih bila menyentui akanmu sesuatu. jejuluk Prabu Satmata. Disamping itu al hallaj juga pernah mengatakan : "Telah bercampur rahmu dalam rohku. kesatuan antara makhluk dengan khalik Maha Penciptanya. ucapan dan ajarannya inilah yang mengakibatkan dia dihukum mati di atas tiang gantungan. sebab itu engkau adalah aku" Dalam segala hal demikianlah pandangan hidupnya. yaitu Al Hallaj (858-992). Al Hallaj pernah berkata: "Annal haqq" artinya : "sayalah kebenaran yang sejati itu" kemudian katanya pula : "wa'ma fi jubbati illa-lah" artinya "dan tidak ada yang dalam jubah . maka hal itu mengingatkan kita kepada ajaran-ajaran dan ucapan-ucapan salah seorang misticus yang masyhur. dan tiadalah yang lain dengan nama Ketuhanan. ingkang aran bangsa Allah" Artinya : jangan kebanyakan semu. mansa kalakon yekti" Artinya : Oleh karena Syekh Siti Jenar itu sesungguhnya adalah wajah wujudnya Tuhan sejati. pada waktu Maulana Maghribi memberi wejangan bahwa yang disebut Tuhan Allah Sejati itu Wajibul Wujud (kang aran Allah jatine. Jikalau kita ikuti segala ucapan-ucapan Siti Jenar tersebut di atas. katanya : . sebagaimana diketahui. wajibul wujud kang ana). saya inilah Allah. yang tampak isinya lebih mengutamakan hakekat daripada syari'at. melainkan Allah". karena dianggap berbahaya dan menyesatkan oleh pemerintah Bagdad."Awit seh lemang bang iku. Kemudian kita dapati pula ucapan Siti Jenar yang lain. meskipun engkau menghadap kepada Tuhan yang sejati. baik Al Hallaj maupun Syekh Siti Jenar fahamnya condong kepada ajaran pantheisme.maka tidaklah hal itu akan terlaksana. manakala siti jenar tidak. nyata ingsun kang sejati. katanya : "Aja ana kakehan semu. maka akhirnya beliau pun dihukum mati oleh para wali.

dikarenakan para sahabat justru sibuk rebutan soal posisi khalifah pengganti Nabi (Tarikh Ibnu Ishak. Sejarah juga mencatat bahwa dalam persoalan politik. Giri Kedaton yang beraliran "Islam mutihan" (lebih mengutamakan tauhid) mendukung Sunan Prawata dengan pertimbangan ke-'alimannya. itu sangat menarik. gusti dat roning kamal". tapi sejak jaman Wali Songo-pun. . seperti: "Babad Demak". Pangeran Panggung. Konflik itu berakhir dengan fatwa hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar dan pengikutnya. Sunan Kalijaga (Adilangu. Ki Ageng Pengging. Ki Lontang. ternyata juga bisa terpolarisasi ke dalam tiga kutub politik. Lagi-lagi. lebih banyak diakibatkan karena persoalan (rebutan pengaruh) politik." Selanjutnya berkatalah Syekh Siti Jenar : "Tan mituhu salat lawan dikir. marma siti jenar mung madep wajidi. ta'liq Muhammad Hamidi). Demikianlah antara lain pandangan hidup serta ajaran-ajaran dari Syekh Siti Jenar. sinung swarga besuke. Islam tetep durjaning budi. Karena pertikaian kedua wali tersebut dengan begitu gamblangnya sempat tercatat dalam literatur sejarah klasik Jawa. dalam sidang para wali sekalipun. Tidak hanya terjadi pada era kiai-ulama masa kini. Di era Wali Songo -kelompok ulama yang "diklaim" oleh NU sebagai nenekmoyangnya dalam perihal berdakwah dan ajarannya. Sementara Sunan Kudus mendukung Aryo Penangsang karena dia merupakan pewaris sah (putra tertua) dari Pangeran Sekar Seda Lepen (kakak Trenggono) yang telah dibunuh oleh Prawata (anak Trenggono). yen wus ngapal batukmu. sejatine tanpa pinanggih. ujar iku dora kabehm nora kena ginugu. Perseteruan yang terjadi antara para wali itu bisa terjadi. Demak) dan Sunan Kudus (Kudus). konflik seperti itu pernah terjadi. Kutub-kutub politik itu memiliki pertimbangan dan alasan sendiri-sendiri yang berbeda. wong bodo kanur ulama. di Gresik). Wali Songo yang oleh masyarakat dikenal sebagai kelompok ulama penyebar agama Islam di Nusantara yang cukup solid dalam berdakwah itu. apa dene jakat lawan pitrah. beda syekh siti jenar. Bahkan. Terutama perseteruan dari dua nama yang terakhir. bermula setelah Sultan Trenggono (raja ke-2 Demak) wafat. konflik itu diakibatkan karena persoalan politik. "Serat Kandha". neng dunya bae pada susah amemikul. tur nyatane pada bae ora uning. Menengok konflik Masa Lalu Biasanya. nora nana ganjarane. lara sangsaya tan beda. jengkang-jengking neng masjid ting krembyah. sejarah telah mencatat pula terjadinya konflik yang "fenomenal" antara Wali Songo (yang mementingkan syari'at) dengan kelompok Syekh Siti Jenar (yang mengutamakan hakekat). dan "Babad Meinsma". ngapusi kyehning titah."Sahadat salat puwasa kawuri. sejarah Islam telah mencatat bahwa jenazah Muhammad Rasulullah SAW baru dimakamkan tiga hari setelah wafatnya. "Babad Tanah Djawi". konflik yang terjadi di kalangan ulama -terutama ulama jaman dahulu. Giri Kedaton (Sunan Giri. Dalam riwayat dikatakan bahwa murid Syekh Siti Jenar adalah : Ki Ageng Tingkir. dan sangat sulit untuk dicarikan titik temunya.

hegemoni aliran oleh para wali. Tidak hanya berhenti di situ. yang (terlalu) banyak ikut campur tangan terhadap persoalan negara. dengan alasan "mengganggu keamanan negara". Hingga anak cucu generasi mereka selanjutnya. tapi sekolah agama dari para wali itu bisa juga dilihat sebagai sebuah konsentrasi politik. Ini adalah sebagai bukti adanya imbas yang berkepanjangan dari perseteruan ideologi para wali di era sebelumnya -di samping juga karena faktor politik yang lain. Konflik politik para wali itu terus berlanjut hingga akhir hayat mereka. seseorang yang menjadi raja. dengan pertimbangan ia akan mampu memunculkan sebuah kerajaan kebangsaan nusantara yang akomodatif terhadap budaya. pengkhianatan murid terhadap guru. mengusir Pangeran Benawa (putra Sultan Hadiwijaya). apalagi di era kiai sekarang ini. Sunan Kudus "berbelok arah" mendukung kubu Demak (Aria Pangiri. Bahkan. seolaholah telah menjadi sebuah "warisan" masa kini. karena pertikaian mereka sangat syarat dengan intrik politik yang kotor. Sejarah juga mencatat. putra Sunan Prawata [kubu yang sebelumnya dilenyapkan Arya Penangsang. yang luar biasa. Logikanya. Penutup Kedewasaan dalam Berkonflik Jadi. dan sebagainya. asal . putra Sultan Agung Hanyokrokusumo) membantai secara keji 6000 ulama ahlussunnah wal jama'ah di alun-alun Mataram. ketika Sunan Amangkurat I (Raja Mataram ke-5. Begitupun ketika pusat pemerintahan pindah dari Pajang ke Mataram. abangan) mendukung Joko Tingkir (Hadiwijaya). dendam guru terhadap murid. jagoan Sunan Kudus]) untuk menguasai Pajang. seorang sejarawan Jawa dari Belanda. dengan begitu beraninya menilai konflik di antara para wali itu bukan hanya masalah hubungan antara guru dan murid belaka. di jaman sahabat Nabi SAW dan para wali saja bisa terjadi. konflik para wali itu "lebih seru" bila dibandingkan dengan konflik ulama sekarang. tetapi juga memposisikan dirinya sebagai ahli politik sejati. Penyebabnya tidak semata karena persoalan politik saja. Sementara Sunan Kalijaga mendukung keturunan Pamanahan (Ki Gede Mataram) untuk mendirikan kerajaan baru yang bernama Mataram. Itu adalah hal yang lumrah. Dan lebih memprihatinkan lagi. tapi di sana juga ada hal-hal lain seperti: pergesekan pengaruh ideologi. Bukan pula harus selalu dilihat dari segi spiritualnya. Para wali yang terlibat konflik itu sesungguhnya tidak membatasi diri pada ajaran spiritual saja. gesekan-gesekan aliran keagamaan (ideologi) seperti itu. berhak menyandang gelar "Sultan" bila telah mendapatkan "restu" dari Giri Kedaton. di kemudian hari terus berlanjut. Dan. konflik politik di antara ulama/kiai bukanlah merupakan hal yang baru. karena kita bisa melihat akar konflik seperti itu sudah terjadi sejak dahulu kala --tentu dengan konteks yang berbeda.Sedangkan Sunan Kalijaga (aliran tasawuf. seperti menjurus pada pembunuhan terhadap lawan politik. Seperti misalnya. Model pola hubungan ulama-umara seperti ini yang kemudian menjadi benih-benih pertikaian di antara wali sendiri. De Graaf.

Menurut beberapa riwayat. Sunan Kudus menggunakan sapi sebagai sarana penarik masyarakat untuk datang untuk mendengarkan dakwahnya.Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaannya kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam perayaan Idul Adha untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. yang seyogyanya menjadi suritauladan bagi masyarakat. ketika konflik -yang biasanya bersifat pribadi ulama. putri Sunan Ngudung. wallaahu'alam bi ash showab. Pada tahun 1530. Selain sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak. maka selayaknya kita patut meragukan otoritas mereka sebagai ulama. adik dari Sunan Bonang. . dan Syarifah. 8.tersebut bersifat kekanak-kanakan. sekaligus organisasi dijadikan sebagai barang taruhannya. yang sampai harus mengorbankan kepentingan umat dan kemaslahatan organisasi (NU). Dalam melakukan dakwah penyebaran Islam di Kudus. Sunan Kudus juga membangun Menara Kudus yang merupakan gabungan kebudayaan Islam dan Hindu yang juga terdapat Masjid yang disebut Masjid Menara Kudus. adalah panglima perang Kesultanan Demak Bintoro. Yang tidak dibenarkan. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Kudus pernah menjabat sebagai panglima perang untuk Kesultanan Demak.dilakukan secara dewasa.SUNAN KUDUS Sunan Kudus dilahirkan dengan nama Jaffar Shadiq. Sunan Kudus mendirikan sebuah mesjid di desa Kerjasan. Dia adalah putra dari pasangan Sunan Ngudung. Dan bila sudah demikian. dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Soejinah. Selebihnya. Jawa Tengah. yang kini terkenal dengan nama Masjid Agung Kudus dan masih bertahan hingga sekarang. Yang tidak wajar. ketika konflik pribadi itu kemudian diseret menjadi konflik yang melibatkan umat. dan dalam masa pemerintahan Sunan Prawoto. Sekarang Masjid Agung Kudus berada di alun-alun kota Kudus.SUNAN MURIA Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. dia menjadi penasihat bagi Arya Penangsang. 7. Sunan Kudus juga menjabat sebagai hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Kudus Kulon.

9. yang terletak di sebelah utara kota Kudus. namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau lahir pada sekitar 1448 M. lahir sekitar 1450 M. Jawa Tengah.SUNAN GUNUNG JATI Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari kelompok ulama besar di Jawa bernama walisongo.Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama gunung (Gunung Muria). tempat dia dimakamkan. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful