Wahabi Yang Mengaku Salafi

Dari alBanna jr Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakaatuh Salam Perjuangan Alhamdulillah saya merupakan salah seorang pengunjung tetap TKO dan sentiasa mengikuti forum yang disediakan. Akhir-akhir ini saya dapati terdapat ramai di kalangan forumer yang suka membangkitkan persoalan khilafiah di samping membid'ahkan perkara-perkara yang berkaitan. Walaupun golongan salaf merupakan generasi yang terbaik di dalam sejarah Islam dari segi ketaatan serta kepatuhan mereka terhadap hukum-hukum Islam tanpa ada karenah tetapi golongan hari ini yang mendakwa diri mereka salafi tidak membawa manhaj serta adab-adab yang sepatutnya dimiliki oleh golongan ini. Walaupun telah banyak hujah-hujah serta sandaran yang kukuh oleh forumer yang lain, mereka yang mendakwa sebagai 'salaf' ini (saya tidak mengiktiraf ke'salaf'an mereka) masih berada di awang-awangan dengan membawa ayat-ayat (bukan hujah) yang menyakitkan hati. Kepada golongan yang kontra kepada mereka, saya selaku seorang yang beriman kepada Allah 'Azza Wa Jalla dan RasulNya mengajak agar jangan di'endorse'kan kesilapan mereka kepada golongan salaf kerana golongan ini adalah golongan yang diakui oleh Nabi S.A.W sebagai generasi Umat Islam yang terbaik ( daripada kurun pertama hingga ke tiga Hijrah). Pada saya, mereka ini bukanlah golongan salaf tetapi golongan kerana tidak membawa adabadab yang sewajarnya dimiliki bagi golongan ini. Alhamdulillah, saya ada terbaca di dalam http://www.dakwah.info/v2/?p=87 mengenai penjelasan Dr Yusuf alQardhawi mengenai perkara ini.. dan juga http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Kontemporer/Toleransi1.html (yang ini saya tak paste kerana terlalu panjang) Harap saudara moderator dapat menyiarkannya di dalam ruang forum TKO Salam Ukhuwwah alBanna jr http://www.fr204.blogspot.com/ PEMIKIRAN SALAFI Yang dimaksud dengan ³Pemikiran Salafi´ di sini ialah kerangka berpikir (manhaj fikri) yang tercermin dalam pemahaman generasi terbaik dari ummat ini. Yakni para Sahabat dan orangorang yang mengikuti mereka dengan setia, dengan mempedomani hidayah Al-Qur¶an dan tuntunan Nabi SAW. Kriteria Manhaj Salafi yang Benar Adalah suatu manhaj yang secara global berpijak pada prinsip berikut : Berpegang pada nash-nash yang ma¶shum (suci), bukan kepada pendapat para ahli atau tokoh. Mengembalikan masalah-masalah ³mutasyabihat´ (yang kurang jelas) kepada masalah ³muhkamat´ (yang pasti dan tegas). Dan mengembalikan masalah yang zhanni kepada yang qath¶i. Memahami kes-kes furu¶ (kecil) dan juz¶i (tidak prinsipil), dalam kerangka prinsip dan masalah fundamental. Menyerukan ³Ijtihad´ dan pembaharuan. Memerangi ³Taqlid´ dan kejumudan. Mengajak untuk ber-iltizam (memegang teguh) akhlak Islamiah, bukan meniru trend. Dalam masalah fiqh, berorientasi pada ³kemudahan´ bukan ³mempersulit´. Dalam hal bimbingan dan penyuluhan, lebih memberikan motivasi, bukan menakut-nakuti.

Dalam bidang aqidah, lebih menekankan penanaman keyakinan, bukan dengan perdebatan. Dalam masalah Ibadah, lebih mementingkan jiwa ibadah, bukan formalitinya. Menekankan sikap ³ittiba¶´ (mengikuti) dalam masalah agama. Dan menanamkan semangat ³ikhtira¶´ (kreativiti dan daya cipta) dalam masalah kehidupan duniawi. Inilah inti ³manhaj salafi´ yang merupakan khas mereka. Dengan manhaj inilah dibinanya generasi Islam terbaik, dari segi teori dan praktek. Sehingga mereka mendapat pujian langsung dari Allah di dalam Al-Qur¶an dan Hadits-Hadits Nabi serta dibuktikan kebenarannya oleh sejarah. Merekalah yang telah berhasil mentransfer Al-Qur¶an kepada generasi sesudah mereka. Menghafal Sunnah. Mempelopori berbagai kemenangan (futuh). Menyebarluaskan keadilan dan keluhuran (ihsan). Mendirikan ³negara ilmu dan Iman´. Membangun peradaban robbani yang manusiawi, bermoral dan mendunia. Sampai sekarang masih tercatat dalam sejarah. Citra ³Salafiah´ Dirosak oleh Pihak yang Pro dan Kontra Istilah ³Salafiah´ telah dirosak citranya oleh kalangan yang pro dan kontra terhadap ³salafiah´. Orang-orang yang pro-salafiah - baik yang sementara ini dianggap orang dan menamakan dirinya demikian, atau yang sebagian besar mereka benar-benar salafiyah - telah membatasinya dalam skop formaliti dan kontroversial saja, seperti masalah-masalah tertentu dalam Ilmu Kalam, Ilmu Fiqh atau Ilmu Tasawuf. Mereka sangat keras dan garang terhadap orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka dalam masalah-masalah kecil dan tidak prinsipil ini. Sehingga memberi kesan bagi sementara orang bahwa manhaj Salaf adalah cara ³debat´ dan ³polemik´, bukan manhaj konstruktif dan praktikal. Dan juga mengesankan bahwa yang dimaksud dengan ³Salafiah´ ialah mempersoalkan yang kecil-kecil dengan mengorbankan halhal yang prinsipil. Mempermasalahkan khilafiah dengan mengabaikan masalah-masalah yang disepakati. Mementingkan formaliti dan kulit dengan melupakan inti dan jiwa. Sedangkan pihak yang kontra-salafiah menuduh faham ini ³mundur´, senantiasa menoleh ke belakang, tidak pernah memandang ke depan. Fahaman Salafiah, menurut mereka, tidak menaruh perhatian terhadap masa kini dan masa depan. Sangat fanatik terhadap pendapat sendiri, tidak mau mendengar suara orang lain. Salafiah sinonim dengan anti pembaharuan, mematikan kreativiti dan daya cipta. Serta tidak mengenal moderate dan pertengahan. Sebenarnya tuduhan-tuduhan ini merosakkan citra salafiah yang hakiki dan penyeru-penyerunya yang asli. Barangkali tokoh yang paling menonjol dalam mendakwahkan ³salafiah´ dan membelanya mati-matian pda masa lampau ialah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beserta muridnya Imam Ibnul-Qoyyim. Mereka inilah orang yang paling patut mewakili gerakan´pembaruan Islam´ pada masa mereka. Kerana pembaharuan yang mereka lakukan benar-benar mencakup seluruh disiplin ilmu Islam. Mereka telah menumpaskan fahaman ³taqlid´, ³fanatisme madzhab´ fiqh dan ilmu kalam yang sempat mendominasi dan mengekang pemikiran Islam selama beberapa abad. Namun, di samping kegarangan mereka dalam membasmi ³ashobiyah madzhabiyah´ ini, mereka tetap menghargai para Imam Madzhab dan memberikan hak-hak mereka untuk dihormati. Hal itu jelas terlihat dalam risalah ³Raf¶l - malaam µanil - A¶immatil A¶lam´ karya Ibnu Taimiyah. Demikian kuatnya serangan mereka terhadap ³tasawuf´ karena penyimpangan-penyimpangan pemikiran dan aqidah yang tersebar di dalamnya. Khususnya di tangan pengasas madzhab ³AlHulul Wal-Ittihad´ (penyatuan). Dan penyelewengan perilaku yang dilakukan para orang jahil dan yang menyalahgunakan ³tasawuf´ untuk kepentingan pribadinya. Namun, mereka menyadari tasawuf yang benar (shahih). Mereka memuji para pemuka tasawuf yang ikhlas dan robbani. Bahkan dalam bidang ini, mereka meninggalkan warisan yang sangat berharga, yang tertuang dalam dua jilid dari ³Majmu¶ Fatawa´ karya besar Imam Ibnu Taimiyah. Demikian pula dalam

beberapa karangan Ibnu-Qoyyim. Yang termasyhur ialah ³Madarijus Salikin syarah Manazil AsSairin ila Maqomaat Iyyaka Na¶budu wa Iyyaka Nasta¶in´, dalam tiga jilid. Mengikut Manhaj Salaf Bukan Sekadar Ucapan Mereka Yang perlu saya tekankan di sini, mengikut manhaj salaf, tidaklah berarti sekadar ucapan-ucapan mereka dalam masalah-masalah kecil tertentu. Adalah suatu hal yang mungkin terjadi, anda mengambil pendapat-pendapat salaf dalam masalah yang juz¶i (kecil), namun pada hakikatnya anda meninggalkan manhaj mereka yang universal, integral dan seimbang. Sebagaimana juga mungkin, anda memegang teguh manhaj mereka yang kulli (universal), jiwa dan tujuantujuannya, walaupun anda menyalahi sebagian pendapat dan ijtihad mereka. Inilah sikap saya pribadi terhadap kedua Imam tersebut, yakni Imam Ibnu Taimiyah dan IbnulQoyyim. Saya sangat menghargai manhaj mereka secara global dan memahaminya. Namun, ini tidak berarti bahwa saya harus mengambil semua pendapat mereka. Jika saya melakukan hal itu berarti saya telah terperangkap dalam ³taqlid´ yang baru. Dan bererti telah melanggar manhaj yang mereka pegang dan perjuangkan sehingga mereka disiksa karenanya. iaitu manhaj ³nalar´ dan ³mengikuti dalil´. Melihat setiap pendapat secara objektif, bukan memandang orangnya. Apa ertinya anda protes orang lain mengikut (taqlid) Imam Abu Hanifah atau Imam Malik, jika anda sendiri taqlid kepada Ibnu Taimiyah atau Ibnul-Qoyyim Juga termasuk menzalimi kedua Imam tersebut, hanya menyebutkan sisi ilmiah dan pemikiran dari hidup mereka dan mengabaikan segi-segi lain yang tidak kurang penting dengan sisi pertama. Sering terlupakan sisi Robbani dari kehidupan Ibnu Taimiyah yang pernah menuturkan katakata: ³Aku melewati hari-hari dalam hidupku dimana suara hatiku berkata, kalaulah yang dinikmati ahli syurga itu seperti apa yang kurasakan, pastilah mereka dalam kehidupan yang bahagia´. Di dalam sel penjara dan penyiksaannya, beliau pernah mengatakan: ³Apa yang hendak dilakukan musuh terhadapku? Kehidupan di dalam penjara bagiku merupakan khalwat (mengasingkan diri dari kebisingan dunia), pengasingan bagiku merupakan rekreasi, dan jika aku dibunuh adalah mati syahid´. Beliau adalah seorang laki-laki robbani yang amat berperasaan. Demikian pula muridnya IbnulQoyyim. Ini dapat dirasakan oleh semua orang yang membaca kitab-kitabnya dengan hati yang terbuka. Namun, orang seringkali melupakan, sisi ³dakwah´ dan ³jihad´ dalam kehidupan dua Imam tersebut. Imam Ibnu Taimiyah terlibat langsung dalam beberapa medan pertempuran dan sebagai penggerak. Kehidupan dua tokoh itu penuh diwarnai perjuangan dalam memperbarui Islam. Dijebloskan ke dalam penjara beberapa kali. Akhirnya Syaikhul Islam mengakhiri hidupnya di dalam penjara, pada tahun 728 H. Inilah makna ³Salafiah´ yang sesungguhnya. Bila kita alihkan pandangan ke zaman sekarang, kita temukan tokoh yang paling menonjol mendakwahkan ³salafiah´, dan paling gigih mempertahankannya lewat artikel, kitab karangan dan majalah pembawa missi ³salafiah´, ialah Imam Muhammad Rasyid Ridha. Pem-red majalah ³Al-Manar¶ yang selama kurun waktu tiga puluh tahun lebih membawa ³bendera´ salafiah ini, menulis Tafsir ³Al-Manar´ dan dimuat dalam majalah yang sama, yang telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Rasyid Ridha adalah seorang ³pembaharu´ (mujaddid) Islam pada masanya. Barangsiapa membaca ³tafsir´nya, sperti : ³Al-Wahyu Al-Muhammadi´, ³Yusrul-Islam´, ³Nida¶ Lil-Jins AlLathief´, ³Al-Khilafah´, ³Muhawarat Al-Mushlih wal-Muqollid´ dan sejumlah kitab dan makalah-makalahnya, akan melihat bahwa pemikiran tokoh yang satu ini benar-benar merupakan

edisi terjemahan Penerbit Usamah Press) Sumber : http://salafiwahhabi. Beliaulah yang merumuskan sebuah kaidah ³emas´ yang terkenal dan belakangan dilanjutkan Imam Hasan Al-Banna.´ Betapa indahnya kaidah ini jika dipahami dan diterapkan oleh mereka yang meng-klaim dirinya sebagai ³pengikut Salaf´. Dan mari kita saling memaafkan dalam masalah-masalah yang kita berbeda pendapat.³Manar´ (menara) yang memberi petunjuk dalam perjalanan Islam di masa modern. Yaitu kaidah : ³Mari kita saling bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati. (disalin dari buku ³Aulawiyaat Al Harokah Al Islamiyah fil Marhalah Al Qodimah´ karya Dr.com/2007/12/wahabi-yang-mengaku-salafi.blogspot. Kehidupan amalinya merupakan bukti bagi pemikiran ³salafiah´nya.Yusuf Al Qordhowi.html DAFTAR ISI .

Apakah Syeikh Sulaiman Ibnu Abdul Wahhab telah bertobat ? Tauhid Rububiyyah Tauhid Uluhiyyah Definisi Ibadah berdasarkan pemahaman Al-Qur¶an Tolok ukur Tauhid dan Syirik? Apakah Kemampuan atau Ketidak-mampuan merupakan tolok ukur Tauhid dan Syirik? Apakah Al-Qur¶an hanya bisa diartikan secara tekstual atau literal? Tajsim/Penjasmanian dan Tasybih/Penyerupaan Allah swt kepada makhluk-Nya Siapakah Syekh Muhammad Nashiruddin al-Albani Al-Albani melemahkan beberapa hadits dari Imam Bukhori dan Imam Muslim dan. Nama-nama ulama (berbagai madzhab) pengeritik al-Albani Bab 4 Bid¶ah yang diperselisihkan y y y y y y y y y Apa yang dimaksud Bid'ah dalam hadits Rasulallah saw? Contoh-contoh Bid¶ah yang diamalkan para Sahabat pada zaman Nabi saw.Bab 1 Sebuah pengantar y Dalil-dalil larangan mensesatkan.Sa'id Ramdhan al-Buuti dengan anti madzhab Tidak boleh mencari-cari keringanan ajaran yang paling mudah dan ringan dari Ulama Sekelumit pengantar tentang sekte Wahabi/Salafi Riwayat singkat Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Memonopoli ajaran Tauhid dan pengkafiran terhadap para ulama Penentangan terhadap Muhammad Ibnu Abdul Wahhab.. mengkafirkan sesama muslimin ! Bab 2 Siapa golongan Wahabi/Salafi dan bagaimana fahamnya ? y y y y y y y y y y y y y y y Bab 3 Masalah taqlid (ikut-ikutan) kepada Imam Madzhab y y y y Dalil kewajiban bertaqlid ketika tidak mampu berijtihad Pembelaan al-Albani pada Syeikh Khajandi Dialog antara Dr.. Dalil-dalil yang berkaitan dengan Qadha dalam Sholat Sholat sunnah Qabliyah (sebelum) sholat Jum¶at Mengangkat tangan waktu berdo'a Menyebut nama Rasulallah saw..dengan awalan kata sayyidina Mengusap wajah seusai berdo'a Penggunaan Tasbih waktu berdzikir bukanlah bid'ah sesat Keterangan singkat mengenai membaca Qunut dalam sholat Shubuh .

Kewajiban Membaca Basmalah di Awal surat Al-Fatihah Tidak mengerak-gerakkan jari telunjuk ketika Tasyahhud Tata cara singkat Haji dan µUmrah dan urutannya Keterangan singkat mengenai Ru'ya Hilal Keterangan singkat mengenai ibadah Puasa Ramadhan Dalil-dalil dzikir dan uraian para pakar Islam mengenai majlis dzikir Dalil mereka yang melarang dzikir secara jahar dan jawabannya Dalil-dalil Ziarah kubur Ziarah kubur bagi wanita Adab berziarah dan berdo'a didepan pusara Rasulallah saw. Talqin dan Tahlil untuk orang mati y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Bab 6 Faedahnya kumpulan/majlis dzikir dan dalilnya y y Bab 7 Sekelumit macam-macam makalah y y y y y y y y y y y y y Benarkan sayidah Aisyah ra umur 9 tahun waktu dinikahi Rasulallah saw? Fatwa-fatwa para ulama tentang paham Hulul atau Ittihad (menyatunya Allah swt dengan hambaNya) Fatwa-fatwa para ulama mengenai ilmu Tarekat. Pembacaan Al-Qur¶an di kuburan untuk orang yang telah wafat Keterangan dari Ustadz Quraish Shihab Pahalanya membaca Al-Qur¶an Amalan orang hidup yang bermanfaat bagi si mayyit Kehidupan ruh-ruh manusia yang telah wafat Talqin (mengajari dan memberi pemahaman/peringatan) mayyit yang baru dimakamkan Tahlil/Yasinan Keterangan singkat tentang Haul (peringatan tahunan) Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya Pahala sedekah untuk orang yang telah wafat Pahala Puasa dan Sholat untuk orang yang telah wafat Pahala Haji untuk orang yang telah wafat Membaca Al-Qur'an untuk orang yang telah wafat Keterangan singkat sholat jenazah yang ghoib Membangun masjid disisi kuburan Memberi penerangan terhadap kuburan Membangun kubbah diatas kuburan . Hakekat.Bab 5 Ziarah Kubur. Membaca Al-Qur¶an. Ma¶rifat Fatwa-fatwa para ulama mengenai pengertian Wali (waliyullah) Siapakah Syeikh Siti Jenar? Berjabatan tangan antara lelaki dan wanita ajnabiyyah (bukan muhrim) Sekelumit tentang berjabat tangan seusai sholat Kewajiban membaca Al-Fatihah didalam sholat baik untuk ma¶mum maupun imam.

Tabarruk para Sahabat dari tempat tangan dan bibir Nabi saw. tapi manusia sempurna/Kaamil . Dalil Tabarruk para Sahabat dari gelas Nabi saw. Antar Para Sahabat pun Saling Bertabarruk Keterangan singkat mengenai peringatan Maulidin Nabi saw. dari para sahabat Mencampur aduk antara Ta¶dhim/Pengagungan dan Ibadah Sekelumit tentang peringatan Isra dan Mi'raj Rasulallah saw. Pendapat para Ulama dan tokoh cendekiawan Muslim Masalah berdiri waktu pembacaan Maulid Sekelumit makalah Sekelumit tentang peringatan Isra dan Mi'raj Rasulallah saw. Dalil Tabarruk anak-anak para Sahabat pada Nabi saw. dikala wafatnya Pengertian tawassul menurut Ibnu Taimiyyah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Imamnya madzhab Wahabi/Salafi tidak mengingkari tawassul Diantara dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya Tabarruk Berkah dan Tabarruk dalam al-Quran Dalil-dalil Tabarruk para Sahabat dari bekas air wudhu Nabi saw. Rasulallah saw bukan manusia biasa. Tabarruk Para Sahabat dari Peninggalan dan Tempat Shalat Nabi Tabarruk para Sahabat dari Tempat Shalat Nabi saw.serta mengagungkan Nabi saw. Dalil-dalil dan manfaat yang berkaitan dengan peringatan Maulidin Nabi saw. rambut dan kuku Nabi saw. Mengagungkan Nabi Muhammad saw. Dalil Tabarruk dari Pusara (Kuburan) Rasulallah saw.Bab 8 Maulidin Nabi Muhammad saw. y y y y y y y y y y y y y Bab 9 Wasithah/Tawassul dan Tabarruk y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Sekelumit pengantar makna tawassul Ayat-Ayat al-Quran yang berkaitan dengan Tawassul / Istighotsah Tawassul dengan Nama-Nama Allah yang Agung Tawassul melalui Amal Saleh Tawassul melalui Do¶a Rasul Tawassul melalui Do¶a Saudara Mukmin Tawassul melalui Diri Para Nabi dan Hamba Saleh Tawassul melalui Kedudukan dan Keagungan Hamba Sholeh Hadits-Hadits tentang Legalitas/pembolehan Tawassul / Istighotsah Prilaku Salaf Saleh Penguat Legalitas Tawassul / Istighotsah Tawassul kepada Rasulallah saw. Syair-syair untuk Nabi saw. Tabarruk para Sahabat dengan keringat. Cara-cara memperingati hari-hari Allah Nama-nama kitab yang menulis riwayat hidup Rasulallah saw.

berdo¶a pada malam nishfu Sya¶ban Dalil-dalil orang yang membantah dan jawabannya Ibnu Taimiyyah menghidupkan malam nishfu Sya'ban dengan amalan khusus Amalan ibadah pada bulan Rajab TANGAN DI ATAS DADA : SIFAT SHALAT WAHABI = SIFAT IBADAH YAHUDI (TALMUD) Posted on October 19. 2010 by salafytobat . Kalimat hadits Safinah (Perahu) Pendapat Imam Turmudzi tentang makna hadits Tsaqalain. Safinah Sanggahan/Jawaban para ulama terhadap pendapat Imam Turmudzi Peranan keturunan Nabi saw (µAlawiyyin) termasuk Wali Songo dalam penyebaran agama Islam Ajaran-ajaran pokok Wali Songo dan cara dakwah mereka pada masa lalu Cara ibadah. Yahudi dan Persi Pendapat Syekh Ali Tantawi dan saudara Segaf Ali Alkaff/Jeddah Hadits yang diriwayatkan cucu Nabi saw.y y Jenazah dan Kuburan/Pusara Ulama yang Diambil Berkah Golongan Wahabi/Salafi (pengingkar) mengisukan dan jawabannya Bab 10 Amalan-amalan Nishfu Sya¶ban& Bulan Rajab y y y y Bab 11 Kemuliaan Keturunan (Ahlul Bait) Rasulallah saw. Kristen.HAMKA Hadits-hadits tentang akan munculnya Imam Al-Mahdi Pendapat para ulama tentang "Siapakah yang dimaksud Ahlul-Bait" ? Pengertian mengenai kata dzurriyyat atau keturunan Keturunan yang dijuluki Syarif/Sayyid Kalimat hadits Al-Kisa¶ Keterangan mengenai hadits Tsaqalain & hadits Kitabullah wa Sunnati Kalimat hadits Tsaqalain (dua bekal berat) Hadits tentang kemuliaan dan kedudukan keturunan Rasul saw. yang keenam Pendapat Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Pendapat Prof. y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y Sekelumit sejarah dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyyah Dalil-dalil tentang kewajiban untuk mencintai Ahlul-Bait/Keturunan Rasulallah saw.Dr. Tafsir Singkat Surat Al-Kautsar Ramalan akan datangnya Rasul dalam catatan kitab Hindu.

Wahabi akan memukul sesiapa yang solat tidak meletakkan kedua tangannya di atas dada. Sama juga dengan cara µsolat¶ Yahudi. Wahabi agen Yahudi. Begitu juga boleh bersiar2 . Di bawah ini Yahudi KAFIR mengajar kita cara µsolat¶ sebenar mereka seperti yang mereka dakwa iaitu meletakkan dua belah tangan di atas dada Ini pula Yahudi ajar dalam µsolat¶ boleh jalan-jalan gerak2 banyak kali no problem Ini pula geng2 Wahabi (ularbodo) yang masuk UMNO nak rosakkan UMNO dari dalam ajar orang solat mesti letak dua tangan atas dada dan banyak dalam kitab-kitab ajaran agama Wahabi mewajibkan letakan tangan di atas dada same lika Yahudi Zionis. Yahudi meletakkan kedua belah tangan mereka di atas dada dan mendakwa sesiapa yang tidak buat demikian maka µsolat¶nya tidak sah batal!. Wahabi juga mewajibkan letak dua belah tangan di atas dada dan bagi mereka sesiapa yang tidak melakukan sedemikian maka solatnya tak sah batal. Sila lihat buktinya dari awal hingga akhir mereka (wahabi-yahudi) banyak persamaan sebab itu mereka tidak menyerang orang kafir & yahudi tetapi menyerang serta membunuh ulama Islam sahaja.

Yang ini pula cara µsolat¶ Yahudi yang paling µbest¶ boleh baring-baring main tekap2 muka kat lantai full video shalat yahudi = solat wahabi (2 tangan diatas rusuk dada) Tangan dibawah dada bukan di atas dada ! BONGKAR SATU PERSATU KESESATAN SHALAT WAHABY/ALBANY Hadirkan bukti scan kitab ulama ahlusunnah. bukan hanya ilmiah tapi bukti dan fakta akan kesesatan wahaby/salafy!! wahaby terlalu sering memalsu pendapat-pendapat ulama ahlusunnah dalam rujukan -rujukan pada tulisan-tulisan mereka ..sekarang kita bongkar semua rujukan palsu tersebut!!! lanjutan dari sifat shalat Nabi vs sifat shalat albany/wahaby .makan angin berjalan2 ketika solat mcm Yahudi di atas boleh jalan dalam µsolat¶nya.

com/2008/07/18/rukun-shalat/ wahai wahaby!! Rujukan palsu kalian anggap ilmiah??? wahaby badwy cobalah tengok kitab ulama ahlusunnah yg asli!!! 1. . menurut Imam Malik boleh memilih antara menaruh kedua tangan dibawah dadanya atau melepaskannya kebawah dan ini pendapat Jumhur dalam mazhabnya dan yg masyhur pada mereka´ (Syarh Imam Nawawi ala shahih Muslim Juz 4 hal 114). namun pendapat Ibn Mundzir ³bahwa hal itu tak ada kejelasan yg nyata. cuma nukil nukil di buku hadits lalu berfatwa. maka orang boleh memilih´ (Aunul Ma¶bud Juz 2 hal 323. Dari penjelasan ini fahamlah kita bahwa pendapat yg Jumhur (kesepakatan terbanyak dari seluruh Imam dan Muhaddits) adalah menaruh kedua tangan diantara dada dan pusar. dalam pendapat Hanafi dan beberapa imam lainnya adalah menaruh kedua tangan dibawah pusar. entah kemana arahnya.lihat artikel saya : http://salafytobat. Berkata Alhafidh Imam Nawawi : ³Meletakkannya dibawah dadanya dan diatas pusarnya. dan demikianlah pendapat Jumhur (terbanyak). mengikuti pendapat2 yg tak bersanad.wordpress. mereka itu kebanyakan tidak bermadzhab.Menngenai posisi kedua tangan (bersedekap) setelah takbir (pada waktu berdiri). inilah madzhab kita yg masyhur. bahwa Nabi saw menaruh kedua tangannya diatas dada.. DUA TANGAN DIBAWAH DADA BUKAN DIATAS DADA!! . walaupun riwayat yg mengatakan diatas dada itu shahih.

Baca artikel saya ttg ³Kesesatan Syaikh nashiruddin Albani ³.org/index.php?option=com_simpleboard&Itemid=&func=view&catid=8 &id=11843&lang=id#11843 Adapun kitab ³sifat shalat nabi´ yg ditulis Syaikh nashiruddin Albani adalah kitab yg mengajarkan kesesatan!.berkata Imam Nawawi bahwa pendapat yg paling shahih dan merupakan Jumhur (terbanyak dari para Imam). berikut linknya: http://majelisrasulullah. adalah menaruh tangannya dibawah dadanya. Sungguh ini adalah perkataan2 yng menyelisihi imam 4 madzab Ahlusunnah!. dan pada Madzhab Imam Malik (maliki) melepaskan tangan kebawah seperti orang berdiri. (Ibanatul Ahkam bisyarah Bulughil maram Juz 1 hal 398). Inilah bukti kitab ulama ahlusunnah yang muktabar !! Bukan hanya rujukan palsu ustaz-ustaz sesat wahaby/salafy/DDI/wahdah!!! KENYATAAN IMAM NAWAWI AL-BANTANI DI DALAM KITAB NIHAYAH AL-ZAIN-LETAK TANGAN BAWAH DADA !!! . Dalam buku ini Albany mengajarkan satu lagi kesesatan dalam cara shalat yaitu ³tangan bersedekap diatas dada (lihat gambar diatas) ´. dan diatas pusarnya.

.

BUKAN SEBAGAI MANA YANG DI PROMOSIKAN OLEH SET-SET WAHABI YANG KATANYA DI BAWAH DAGU ATAS DADA TIDAK TAQLID.TAK TAASSUB KER TU?? MENGHINA TAQLID«BERERTI MENGHINA DIRI SENDIRI !!! LAGI BAHAN BUKTI MELETAK TANGAN BUKAN ATAS DADA SELEPAS TAKBIR .SEMUA YANG ALBANI KATA BETUL BELAKA.RUPA-RUPANYA TAQLID JUGA MEREKA INI DENGAN PAK ALBANI. DENGAN CONDONG SEDIKIT KE SEBELAH KIRI.MELETAKKAN TANGAN DI BAWAH DADA DAN DI ATAS PUSATNYA.

A. MAKA NABI S.DI ATAS PUSAT ADALAH ITTIBA¶ (MENGIKUT SUNNAH NABI) YANG DIMAKSUDKAN DENGAN DI BAWAH DADA DAN DIATAS PUSAT IALAH CONDONG KE SEBALAH KIRI.INI DIRIWAYAT DARI IBNU HUZAIMAH DIDALAM SAHIHNYA DARIPADA WAIL IBN HUJR YANG MENYATAKAN ´ AKU BERSALAT BERSAMA NABI S.W .W MELETAKKAN TANGAN KANAN DI ATAS TANGAN KIRI DI BAWAH DADANYA.I¶ANAH AL-TALIBIN JUGA MENYATAKAN ³«MELETAKKAN TANGAN DI BAWAH DADA . LAGI BAHAN BUKTI MELETAK TANGAN BUKAN ATAS DADA SELEPAS TAKBIR Posted on by Al-Haqir Mahfuz Muhammad Al-Khalil . KERANA HATI ITU BERADA DI BAHAGIAN KRI.A.

AMALAN INI ADALAH SEPAKAT TIGA MAZHAB SEMENTARA MALIKIYYAH MENYEBUTKAN SEBAGAI MANDUB. MASAALAH MELETAK TANGAN SELEPAS TAKBIRATULIHRAM KITAB MAZHAB 4 -AL-JUZAIRI .DISUNATKAN MELETAKKAN TANGAN KANAN DI ATAS TANGAN KIRI . DI BAWAH PUSAT ATAU DI ATAS PUSATNYA.

IMAM SYAF¶E : MELETAKKAN TANGAN DI ATAS PUSAT DAN DIBAWAH DADA.MALIK : MELETAKKAN TANGAN DI ATAS PUSAT DAN DIBAWAH DADA.INI LAH PENDAPAT 4 MAZHAB DALAM MASAALAH MELETAKKAN TANGAN SELEPAS TAKBIR DIDALAM SEMBAHYANG. IMAM HANAFI : MELETAKKAN TANGAN DI BAWAH PUSAT. IMAMA HAMBALI : MELETAKKAN TANGAN DI BAWAH PUSAT. .

AWAS !!! ustadz Mahfuz Muhammad Al-Khalil http://al-subki.blogspot.PENDAPAT YANG MENGATAKAN MELETAKKAN TANGAN DI BAWAH DAGU . RUJUK KITAB SEPERTI SABILALMUHTADIN. INI ADALAH MEMBATALKAN SALAT.BUGHIAH DAN SEBAGAINYA.html KITAB SAHIH SIFATUSSOLAH AN-NABIY Kitab ini diperbahaskan mengikut kerangka Mazhab al-Syafi ie/ Ahli Hadis. AWAS !!! LAGI CONTOH BUKU SEMBAHYANG WAHABI YANG PATUT DIJAUHI.com/2008_07_01_archive.DI ATAS DADA TIADA PENDAPAT MAZHAB YANG MENGATAKAN BEGITU MELAINKAN KEPALA WAHABI .SEMENTARA GAMBAR YANG KE-2 MENYARANKAN SALAT DENGAN SUJUD DIATAS KAIN SERBANNYA.NASIRUDDIN AL-ALBANI. .KERANA SUJUD PADA SEBAGAIAN PAKAIN YANG BERGERAK BERSAMA PERGERAKKAN TUBUH ANGGUTA KITA. DALAM GAMBAR DIATAS MEREKA MENGANJURKAN SALAT DENGAN MELETAKKAN TANGAN DIATAS DADA. Ia merupakan Satu Jawapan Total Terhadap Sifat Solat Nabi al-Albani..

Dianggap bid ah sesat. Bagaimana caranya untuk kita mengenali individu atau jamaah yang menganut aliran fahaman Wahhabiy Ghuluw secara paling mudah?. tiru singh DLL.Simpton Wahhabi 1 : Kangkang luah-luah Simpton ke 2 : Wajibkan Jubah atas buku lali Simpton ke 3: Wajib letak Tangan ataih dada (letak lain dikira tidak sunnah. Ada pihak tertanya-tanya. serban Imamah (putar) dikira tiada hadis sahih. Jawapannya ialah dengan melihat . bid ah DLL) Simpton ke 4 : Hanya serban Mandili sahaja.

Ibn Abbas. jelaslah bahawa individu atau jamaah tertentu sudah dijangkiti virus Wahhabiy Ghuluw. pendapat ini lebih merupakan PENDAPAT BEBAS al-Albaani yang digunapakai secara ghuluw. tidak sepatutnya mereka memaksa kita mengikuti pendapat mereka. . Ia bukanlah bid ah dholalah sebagaimana di dakwa pelampau agama. Antara simpton Wahhabiy yang termudah dikesan ialah dengan memerhatikan cara mereka mendirikan solat. Hal ini telah diperjelaskan para ulamak al-Syafi iyyah. Hairannya. Ibn Mas ud dan Sahl bin Saad r. Dan sesekali tidak berhak untuk membatalkan pandangan Mujtahid Muthlaq. Lihatlah kedudukan mereka sebagaimana yang disertakan pada paparan di atas. Dan pemahaman zahir ini keluar dari ketentuan mazhab Empat yang muktabar. Tetapi maksudnya ialah berhampiran dada. Sewaktu qiyam. Ghatif al-Harith. Awas.fahaman. Sebahagian mereka meletakkan kedua tangannya di atas pusat. Sunat meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di atas pusat (melepasai pusat) di bawah dada selepas takbiratul ihram. Sewaktu hendak melakukan solat. Dan kesemua itu (dilakukan secara) terbuka dikalangan mereka . Justeru. ketahuilah bahawa jika tuan-puan melihat petanda seperti di atas. (mazhab Hanafi dan Maliki) Kesimpulannya. Sila lihat anjuran bersolat letak tgn atas dada oleh Syeikh al-Albaani dalam Sifat al-Solat Nabi m/s 88. Kenyataan zahir ini boleh difahami dgn lafaz ( inda sadrihi) pada riwayat al-Bazzar. Menurut mereka. Begitu juga bagi mereka yang memakai jubah. Golongan yang memaksa kita meletakkan kedua tangan di atas dada sebenarnya mengambil pemahaman hadis secara zahir. pegangan atau amalan individu atau jamaah itu sendiri. al-Hafiz Ibn Hajr al-Asqalani mengatakan : Ibn Khuzaimah meriwayatkan hadis dari Wail b Hujr bahawa Nabi SAW meletakkan kedua tangannya pada dadanya ( ala sadrihi: bukan di atas dadanya). Akhirnya. (Fath al-Bari m/s 224 juz 2) Ulasan : Yang dimaksudkan di atas dada bukan secara zahirnya. Tabiin dan golongan sesudah mereka. Dalam mazhab al-Syafi ie. Imam al-Tirmidzi menjelaskan ketika membicarakan riwayat Wail bin Hujr. Ternyata. (mazhab al-Syafi ie & Hambali) Manakala sebahagian yang lain meletakkan tangan mereka di bawah pusat. pada dadanya. Jauhilah.a : Hadis ini menjadi amalan para ulamak dari kalangan sahabat Nabi SAW. Antaranya. Kata ulamak : Menghimpunkan riwayat lebih baik jika ia memungkinkan. Jubah tersebut pasti disingkatkan. mereka mengangkang agak luas. mereka melipat seluar mereka melebihi paras buku lali. jika kaki seluar atau jubah berada diparas buku lali dikira bid ah dholalah. Sedangkan al-Albaani bukan dari kalangan mujtahid. golongan Wahhabiy Ghuluw ini membid ahkan sesiapa yang meletakkan kedua tangan (lps takbiratul ihram) atas perut bawah dada sebagaimana amalan dalam mazhab al-Syafi ie kita. Bertakbiratul ihram di paras dada dan meletakkan kedua tangan di atas dada menghampiri leher. Sedang menurut riwayat al-Bazzar( inda sadrihi). Mereka melihat seseorang melakukan solat dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri semasa (qiyam dlm solat).

menyebarkan kebohongan untuk tujuan menebar AJARAN SESAT. kandungan makna dari penamaan bab ini?? adalah berisi ungkapan betapa besar Imam an Nawawi mencintai dan mengagungkan Rasulullah . Ternyata hasil tahqiq-nya tersebut digondol (dicuri) oleh gerombolan Wahabi dari Riyadl Saudi yang menamakan diri mereka sebagai LAJNAH AL BUHUTS AL ILMIYYAH WA AD DA WAH WA AL IRSYAD . as Shalat wa as salam ala Rasululillah. Bukti scan ini dari tulisan (pengakuan) Syekh Abdul Qadir al Arna uth yang telah melakukan tahqiq terhadap kitab karya Imam an Nawawi. Kaum wahabi benar-benar kaum Talafi (pengganti Salafi). ternyata. sebuah bab semula berjudul: Pasal: Dalam menjelaskan tentang ziarah ke makam Rasulullah (Anda tahu. Silahkan anda lihat bukti scan ini untuk menunjukan demikian BURUK-nya mereka. Anda tahu apa yang dilakukan oleh lajnah al buhuts at takfiriyyah ini???? Mereka mengoyak tulisan Imam an Nawawi.. kaum PERUSAK. mereka merubah kitab-kitab ulama Ahlussunnah Wal Jama ah supaya sejalan dengan perut dan hawa nafsu mereka. kaum Wahabiyyah Talafiyyah telah merubah judul bab tersebut menjadi: .!!!) Tapiiii . lihat.Filed under: TANGAN DI ATAS DADA : SIFAT SHALAT WAHABI = SIFAT IBADAH YAHUDI (TALMUD) | Tagged: TANGAN DI ATAS DADA : SIFAT SHALAT WAHABI = SIFAT IBADAH YAHUDI (TALMUD) | Leave a Comment » Wahabi (LAJNAH AL BUHUTS AL ILMIYYAH WA AD DA WAH WA AL IRSYAD Riyad) Mengoyak al Adzkar Karya An Nawawi : Posted on October 26. al Adzkar . 2010 by salafytobat Bismillah.

Riyad. dalam situs resmi salah seorang pendakwah ajaran sesat Wahabi. Ibnu Utsaimin. Filed under: Wahabi (LAJNAH AL BUHUTS AL ILMIYYAH WA AD DA'WAH WA AL IRSYAD . dalam bukunya berjudul Fatawa Muhimmah. berkata: ³Saya katakan bahwa boleh untuk kaum perempuan untuk ziarah kubur dengan dasar hadits ini««´ Sementara pemuka Wahabi lainnya. Lihat. 149150. saling menyesatkan. 2010 by salafytobat Sesama Wahabi Saling Menyesatkan Sesama Wahabi berantem. PERHATIKAN bukankah itu melukai Rasulullah???? Lalu apakah anda sebagai umat Rasulullah tidak merasa dilukai ketika Rasulullah dilukai oleh tangan-tangan jahat itu??? Apakah anda tahu bahwa Rasulullah besabda: / Barangsiapa yang datang berziarah ke makamku maka wajiblah ia mendapatkan syafa atku (HR.Riyad) Mengoyak al Adzkar Karya An Nawawi : | Tagged: Wahabi (LAJNAH AL BUHUTS AL ILMIYYAH WA AD DA'WAH WA AL IRSYAD . berkata: .[ Pasal: Dalam menjelaskan ziarah ke masjid Rasulullah ] (Anda tahu dengan pemalsuan tangan-tangan jahat Wahabi ini betapa besar luka yang ditorekan mereka kepada hati seorang Imam terkemuka sekelas Imam an Nawawi??? Apakah anda tidak merasakan bahwa tangan-tangan jahat tersebut tidak hanya melukai seorang Imam an Nawawi tapi.Riyad) Mengoyak al Adzkar Karya An Nawawi : Sesama Wahabi Saling Menyesatkan : Syaikh Utsaimin Vs Syaikh Abdurrahman Damasyqiyyah Posted on October 26. cet. dan harus mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Rasulullah kelak. bernama Abdurrahman Damasyqiyyah. h. al Bazzar dan lainnya) Orang-orang Wahabi yang tidak tahu diri itu harus menjawab pertanyaan panjang ini.

Bukti bahwa dasar ajaran Wahabi ³SEENAK PERUT´.³Haram ziarah kubur bagi kaum perempuan. 2010 by salafytobat Terjemah: . itu termasuk dari dosa besar. Filed under: Sesama Wahabi Saling Menyesatkan : Syaikh Utsaimin Vs Syaikh Abdurrahman Damasyqiyyah | Tagged: Sesama Wahabi Saling Menyesatkan : Syaikh Utsaimin Vs Syaikh Abdurrahman Damasyqiyyah | Leave a Comment » Pembenci Rasulullah Terpanggang Di atas Qubbah Khadlra (Qubah Hijau Makam Rasulullah) Posted on October 26. sekalipun yang diziarahi makam nabi (Muhammad)´.

dengan ditutupkan sesuatu di atasnya) supaya menjadi pelajaran´. mereka pindah ke Qubah Rasulullah untuk menghancurkannya. Dari sini kemudian orang tersebut ³dikuburkan´ ditempatnya (di atas Qubah. selamanya. . foto tahun 1427 H Filed under: Pembenci Rasulullah Terpanggang Di atas Qubbah Khadlra (Qubah Hijau Makam Rasulullah) | Tagged: Pembenci Rasulullah Terpanggang Di atas Qubbah Khadlra (Qubah Hijau Makam Rasulullah) | Leave a Comment » Bukti Wahabi Bersaudara Dengan Yahudi Dan Kaum Kafir Lainnya Posted on October 26. dia ngomong: ³Dalam syari¶at kita tidak boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir lainnya´. bernama Abdul Aziz al Ammar ³ngaku´ dirinya wakil menteri urusan Masjid.Dikutip dari Syekh az-Zabidi: ³Para musuh Rasulullah setelah mereka selesai menghancurkan makammakam mulia di komplek pemakaman al Baqi¶. ngomong ngelantur seenak perutnya. salah seorang pimpinan Wahabi. Setelah itu tidak ada seorangpun yang mampu menurunkan mayat orang tersebut dari atas Qubah. Lalu ada salah seorang yang sangat saleh dan bertakwa mimpi diberitahukan oleh Rasulullah bahwa tidak akan ada seorangpun yang mampu menurunkan mayat orang tersebut. tapi kemudian Allah mengirimkan petir/api menyambar orang tersebut yang dengan hanya satu kali hantaman saja orang tersebut langsung mati hingga -raganya.menempel di atas Qubah mulia itu. 2010 by salafytobat Lihat. Salah seorang dari mereka lalu naik ke puncak Qubah untuk mulai menghancurkannya.

kami akan membahas tentang dalil-dalil yang menjadi landasan talqin mayit agar bisa memberikan kejelasan pada masyarakat. Permasalahan semacam ini telah menjadi polemik dalam masyarakat. Dasar hukum talqin mayit Salah satu dasar hukum mengenai talqin adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.!!!! Filed under: Bukti Wahabi Bersaudara Dengan Yahudi Dan Kaum Kafir Lainnya | Tagged: Bukti Wahabi Bersaudara Dengan Yahudi Dan Kaum Kafir Lainnya | Leave a Comment » www.!! Syari¶at siapa???? ya syari¶at Wahabi«. dan imam An Nasai : ³Talqinilah orang-orang mati kalian dengan ³ Memang mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud lafadz dalam hadits diatas orang-orang yang hampir mati bukan orang-orang yang telah mati. karena menurut kaidah bahasa arab. Namun dewasa ini.. 2010 by salafytobat Perintah Talqin Mayit Telah umum dalam masyarakat kita. selesai jenazah dimakamkan salah seorang dari pihak keluarga mayit duduk disamping makam lalu mulai melafadzkan bacaan talqin[i] bagi mayit..com : Perintah Talqin Mayit Posted on October 25. Akan tetapi. Hasbunallah Wa nI¶mal Wakil«.forsansalaf. ada satu kelompok yang mengklaim dirinya paling mengikuti al-Qur¶an dan sunnah dengan pemahaman para sahabat dan tabi¶in menyatakan bahwa talqin mayit adalah bid¶ah karena tidak memiliki landasan dalam syari¶at serta tidak bermanfaat bagi si mayit. benarkah talqin mayit tidak memiliki landasan syari¶at padahal telah dilakukan oleh para ulama¶ pendahulu kita ? Oleh karena itu.. omongannya ini menguatkan fatwa ³guru besar´ mereka: Ibnu Baz dan al Albani yang mengatakan bahwa orang-orang Palestina seharusnya meninggalankan negara mereka dan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi. Sebagai contoh jika kita katakan ³talqinillah mayit kalian sebelum matinya´ maka kata-kata ³sebelum matinya´ merupakan qorinah yang mengindikasikan bahwa . imam Abi Dawud. untuk mengarahkan suatu lafadz kepada makna majasnya diperlukan adanya qorinah (indikasi) baik berupa kata atau keadaan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan perkataan tersebut adalah makna majasnya bukan makna aslinya. tidak salah juga jika kita artikan lafadz tersebut dengan arti aslinya yaitu orang yang telah mati. lagi. sehingga hadits tersebut menggunakan arti majas (arti kiasan) bukan arti aslinya.heh.

pent) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati. hadist ini juga diperkuat oleh hadist-hadits shohih seperti : : . Asy Syaukany. Pendapat inilah yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Imam Ath Thobary. dan Ulama lainya. maka Allah menjadi hajiij (yang mengalahkan dengan menampakkan hujjah) baginya bukan Mungkar dan Nakir´. Abu Daud dan dishahihkan oleh Hakim)(5). wahai fulan bin Hawa´ (H.R. sebagian besar ulama Hanbaliyah. dan Al Quran menjadi imammu´. Selain hadits di atas. akan tetapi ulama sepakat bahwa hadits dhaif masih bisa dijadikan pegangan untuk menjelaskan mengenai fadloilul a`mal dan anjuran untuk beramal. . .R. Hadits ini memang termasuk hadist yang dhaif (lemah). maka ratakanlah tanah pada kuburnya (kuburkanlah). Thabrani) (2). ´ : : ³Jika salah satu diantara kalian mati. pent)´ sebab dia akan duduk. maka sah saja jika kita mengartikannya dengan makna aslinya yaitu orang-orang yang telah mati bukan makna majasnya. pent) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati.yang dimaksud dengan kata mayit dalam kalimat ini bukan makna aslinya (yaitu orang yang telah mati) tapi makna majasnya (orang yang hampir mati). Kemudian berkata lagi : ³wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati. Kita tidak akan duduk (menanyakan) di sisi orang yang telah ditalqini (dituntun) hujjahnya (jawabannya). Selain itu. Kemudian berkata lagi : ³wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati. Berdasarkan hadits ini ulama Syafi`iyah. pent)´ sebab dia akan berkata : ³berilah kami petunjuk ±semoga Allah merahmatimu-³ dan kalian tidak akan merasakannya. Sedangkan dalam hadits tersebut tidak diketemukan Qorinah untuk mengarahkan lafadz kepada makna majasnya. yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan kecuali Allah SWT. Ibnul Humam. masih ada hadits lain yang menunjukkan kesunahan mentalqini mayit setelah dikuburkan. Hendaklah salah satu dari kalian berdiri di pinggir kuburnya dan hendaklah berkata : ³wahai fulan (sebutkan nama orang yang mati. Muhammad hamba dan utusan Nya. pent)´ sebab dia bisa mendengarnya tapi tidak bisa menjawabnya. Jadi tidak mengapa kita mengamalkannya. pent) anak fulanah (sebutkan ibu orang yang mati. Muhammad menjadi Nabimu. dan sebagian ulama Hanafiyah serta Malikiyah menyatakan bahwa mentalqini mayit adalah mustahab (sunah)(3). dan sesungguhnya kamu ridlo Allah menjadi Tuhanmu. Kemudian seorang sahabat laki-laki bertanya : wahai Rasulullah ! Jika dia tidak tahu ibu si mayit ?Maka Rasulullah menjawab : nisbatkan kepada Hawa. beliau berdiri di dekat kuburan dan berkata : mintalah kalian ampunan untuk saudara kalian dan mintalah untuknya keteguhan (dalam menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir) karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya´ (H. selama tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat (hadits shohih dan hadits hasan lidzatih) dan juga tidak termasuk hadits yang matruk (ditinggalkan)(4). ³Apabila Rasulullah SAW selesai menguburkan mayit. sebab Mungkar dan Nakir saling berpegangan tangan dan berkata : ³mari kita pergi. Kemudian hendaklah berkata : ³ sebutlah sesuatu yang kamu bawa keluar dari dunia. yaitu : : : : : : :´ .

³ Ayat ini memerintah kita untuk memberi peringatan secara mutlak tanpa mengkhususkan orang yang masih hidup. beliau berkata : Apabila kalian menguburkanku. Diriwayatkan dari `Amr bin Al `Ash. Referensi (1) 1( ± (6 / 219( ) 916 (2) : ± (28 / 6 7 ( : :´ : : : : : . sebab salah satu tujuannya adalah mengingatkan mayit kepada Allah agar bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur dan memang mayit di dalam kuburnya sangat membutuhkan peringatan tersebut(7).Juga hadits yang diriwayatkan Imam Muslim r. Salah satu ayat yang mendukung hadits di atas adalah firman Allah SWT : [5 5/ ] ³Dan tetaplah memberi peringatan. karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Juga menunjukkan bahwa mayit bisa mendengar apa yang dikatakan pentalqin dan merasa terhibur dengannya. Semua hadits ini menunjukkan bahwa talqin mayit memiliki dasar yang kuat. Jadi ucapan pentalqin bukanlah ucapan sia-sia karena semua bentuk peringatan pasti bermanfaat bagi orang-orang mukmin. maka hendaklah kalian menetap di sekeliling kuburanku seukuran disembelihnya unta dan dibagi dagingnya sampai aku merasa terhibur dengan kalian dan saya mengetahui apa yang akan saya jawab apabila ditanya Mungkar dan Nakir(6). Karena mayit bisa mendengar perkataan pentalqin. maka talqin bisa juga dikatakan peringatan bagi mayit.a : ± ± : .

] . 1 67 1 : :´ ( ) ( (3)1 1 62 : « : : : : » : : » : : 2 2 [ . .: ´ ´. « : )1( ´ « : . : . : » ) . .

. . :« ». { .( ) ( ( ) » ( ) . 1 ( :« . : . . 2 26 5 ) ( ) .. ) :« } . : : 4 4 7 ) » :« ».

.± (15 / 5 . (4)2 5 6 2 3 ( ± : ± : : : ± : : :« ». : . . : : » :« . » . : «: . :« : » ». :( : : : . :« : : » :« : :« . :« : ) :« » . : » 2 26 5 : .

: : : : : ´ ´ (5) : (6) ± (7)3 . ´ ´ ´ . } : . ´ ´ . : ± (47 / 7 1 ) ± : . : : . ± (15 / 1 3 ) {: } . . ´ ´ ´ 12 5 } { } { } { } 3 : { : : . 3 { } { . : .

mereka membagi-bagikan rambut Rasulullah yang suci pada hari haji akbar. bahkan antar mereka hampir ³ribut´ karena berebut sisa/tetesan air wudlunya. 2010 by salafytobat Adz Dzahabi Menohok Ajaran Wahabi [[[ Masalah Tabarruk ]]] Lihat ini kitab berjudul: Mu¶jam asy Syuyukh Karya adz Dzahabi. bahkan apa bila Rasulullah mengeluarkan ingus maka ingusnya tidak akan pernah .com : Perintah Talqin Mayit | Leave a Comment » *Imam adzahabi (ahlusunnah) membungkam Wahabi Posted on October 20.com : Perintah Talqin Mayit | Tagged: www. ³Jika dikatakan: Bukankah para sahabat tidak pernah melakukan itu? Jawab: Karena mereka melihat langsung Rasulullah dan bergaul dengannya.forsansalaf. Filed under: www.forsansalaf. mereka mencium tangannya.. dan beliau melihat bahwa melakukan perkara itu bukan suatu masalah (artinya boleh)´. salah seorang murid Ibnu Taimiyah Ini terjemah yang ditandai: ³Imam Ahmad pernah ditanya tentang mengusap makam nabi dan menciumnya.

yang seringkali menjadi rujukan Wahabi Ini terjemah yang ditandai: ³Abdullah bin Ahmad (anak Imam Ahmad ibn Hanbal) berkata: Saya telah melihat ayahku (Imam Ahmad ibn Hanbal) mengambil sehelai rambut dari rambut-rambut Rasulullah. beliau selalu mencium tangan Anas ibn Malik dan meletakannya pada wajahnya. 2). Perkara-perkara semacam ini tidak akan terjadi pada diri seorang muslim kecuali karena dasar cintanya kepada Rasulullah´. kitab ini berjudul: Siyar A¶lam an-Nubala¶ Karya adz Dzahabi. beliau berkata: Inilah tangan yang telah menyentuh tangan Rasulullah. Amin. adz Dzahabi Menohok Ajaran Sesat Wahabi [[[ Masalah Tabarruk ]]] Lihat. dan ia juga mencelupkan rambut tersebut pada air lalu meminumnya untuk tujuan mencari kesembuhan dengannya.jatuh kecuali di atas tangan seseorang (dari sahabatnya) lalu orang tersebut menggosok-gosokan tangannya tersebut ke wajahnya´. Dan aku juga melihatnya meletakan rambut tersebut di matanya. Lagi (Bag. ia menciuminya. lalu ia meletakan rambut tersebut di mulutnya. Semoga kita dikupulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya kelak. ³Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Tsabit al Bunani?. salah seorang murid Ibnu Taimiyah. .

karena mereka memandang sesat terhadap sesuatu yang telah disepakati kebaikannya«. Nasehat adz-Dzahabi Terhadap Ibn Taimiyah. tabarruk itu dari zaman Rasulullah masih hidup sudah ada. dan dengan air zamzam tersebut ia mengusap pada kedua tangan dan wajahnya. Menohok Wahabi . lalu beliau minum dari air tersebut. Aku (adz Dzahabi) katakan: Mana orang yang keras kepala mengingkari Imam Ahmad?? Padahal telah jelas bahwa Abdullah (putra Imam Ahmad) telah bertanya kepada ayahnya sendiri (Imam Ahmad) tentang orang yang mengusap-usap mimbar Rasulullah dan ruang (makam) Rasulullah. tabarruk ko dibilang bid¶ah.Aku juga melihat ayahku mengambil wadah (bejana/piring) milik Rasulullah. beliau memasukannya ke dalam dalam air. Bukti Pengakuan Seorang Murid Bagi Kesesatan Sang Guru Bukti Scan. Aku juga melihatnya meminum dari air zamzam untuk mencarikesembuhan dengannya. Semoga kita dihindarkan oleh Allah dari faham-faham sesat Khawarij dan para ahli bid¶ah´. lalu Imam Ahmad menjawab: ³Aku tidak melihat itu suatu yang buruk (artinya boleh)´. Anda tahu? Sebenarnya yang ahli bid¶ah itu adalah kaum Wahhabi.

Adapun nasehat adz-Dzahabi terhadap Ibn Taimiyah yang ia tuliskan dalam risalah an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah. menghinanya. Dalam risalah Bayân Zghl al-µIlm.Al-Hâfizh adz-Dzahabi ini adalah murid dari Ibn Taimiyah. Untuk ini kemudian adz-Dzahabi menuliskan beberapa risalah sebagai nasehat kepada Ibn Taimiyah. Anda lihat sendiri. peliharalah imanku di dalam diriku. dan gurunya tersebut. ±terutama dalam masalah akidah±. Demi Allah. ampunilah diriku atas segala kecerobohanku. 9/ bukunya ada sama saya]: ³Hindarkanlah olehmu rasa takabur dan sombong dengan ilmumu. Risalah pertama berjudul Bayân Zghl al-µIlm Wa ath-Thalab. dan risalah kedua berjudul anNashîhah adz-Dzhabiyyah Li Ibn Taimiyah. dan karena sikap dengkinya terhadap para ulama terkemuka. Kondisi ini disampaikan oleh adz-Dzahabi kepada Ibn Taimiyah untuk mengingatkannya agar ia berhenti dari menyerukan faham-faham ekstrimnya. mendustakannya. Oh Alangkah sengsaranya diriku karena aku sedikit sekali memiliki sifat sedih!! Oh Alangkah disayangkan ajaran-ajaran Rasulullah dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya telah banyak pergi!! Oh Alangkah rindunya diriku kepada saudara-saudara sesama mukmin yang dapat membantuku dalam menangis!! . alangkah besar bencana yang ditimbulkan oleh sikap ³ke-aku-an´ dan sikap kecintaan terhadap kehormatan semacam ini!´. 9-11]: ³Segala puji bagi Allah di atas kehinaanku ini. Sungguh saya telah lelah dalam menimbang dan mengamati sifatsifatnya (Ibn Taimiyah) ini hingga saya merasa bosan dalam waktu yang sangat panjang. namun ia sadar bahwa ia sendiri. kedua mataku ini tidak pernah mendapati orang yang lebih luas ilmunya. Dan ternyata saya medapatinya mengapa ia dikucilkan oleh para penduduk Mesir dan Syam (sekarang Siria. Ya Allah berikanlah rahmat bagi diriku. sekaligus hal ini sebagai ³pengakuan´ dari seorang murid terhadap kesesatan gurunya sendiri. dan yang lebih kuat kecerdasannya dari seorang yang bernama Ibn Taimiyah. adalah tidak lain karena dia adalah seorang yang takabur. 2. 2. h. serta orang-orang yang menjadi pengikut gurunya ini telah menjadi bulan-bulanan mayoritas umat Islam dari kalangan Ahlussunnah Wal Jama¶ah pengikut madzhab al-Imâm Abu al-Hasan al-Asy¶ari. j. Yordania. h. Kemudian ditambah lagi dengan konsistensinya dalam membela kebenaran dan berjihad sedapat mungkin walau dalam keadaan apapun. secara lengkap dalam terjemahannya sebagai berikut [Teks lebih lengkap dengan aslinya lihat an-Nashîhah adz-Dzahabiyyah dalam dalam kitab Barâ-ah al-Asy¶ariyyîn Min µAqâ-id al-Mukhâlifîn. Alangkah bahagianya dirimu jika engkau selamat dari ilmumu sendiri karena engkau menahan diri dari sesuatu yang datang dari musuhmu atau engkau menahan diri dari sesuatu yang datang dari dirimu sendiri. dan bahkan mengkafirkannya. serta berhenti dari kebiasaan mencaci-maki para ulama saleh terdahulu. Keistimewaannya ini ditambah lagi dengan sikap zuhudnya dalam makanan. lebanon. dan terhadap perempuan. rakus terhadap kehormatan dalam derajat keilmuan. lihat kitab j. sombong. dan Palestina) hingga mereka membencinya. dalam pakaian. adz-Dzahabi menuliskan ungkapan yang diperuntukan bagi Ibn Taimiyah sebagai berikut [Secara lengkap dikutip oleh asy-Syaikh Arabi at-Tabban dalam kitab Barâ-ah al-Asy¶ariyyîn Min µAqâ-id al-Mukhâlifîn. Walaupun dalam banyak hal adzDzahabi mengikuti faham-faham Ibn Taimiyah.

Benar. Benar. dan orang-orang yang merupakan gudang-gudang bagi segala kebaikan!! Oh Alangkah sedih atas semakin langkanya dirham (mata uang) yang halal dan semakin langkanya teman-teman yang lemah lembut yang menentramkan. Sampai kapan engkau (Wahai Ibn Taimiyah) akan terus memperhatikan kotoran kecil di dalam mata saudara-saudaramu. seperti] kaum al-Yunusiyyah. memuji-muji pikiran-pikiranmu sendiri. yang apa bila kebaikankebaikan tersebut dilakukan maka seorang manusia akan menjadi sangat beruntung. maka sudah sangat jelas bahwa itu akan menjadikan hati itu buta. orang-orang yang memiliki sifat-sifat takwa. Dan sungguh. ³Di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah apa bila ia meninggalkan sesuatu yang tidak memberikan manfa¶at bagi dirinya´. Waspadalah engkau. engkau adalah seorang yang pandai memutar argumen dan tajam lidah. Maka sampai kapan engkau akan terus berbicara hanya mengungkap kekufuran-kekufuran kaum filsafat supaya kita bisa membantah mereka dengan logika kita?? . saya sadar bahwa bisa saja engkau dalam membela dirimu sendiri akan berkata kepadaku: ³Sesungguhnya aib itu ada pada diri mereka sendiri. Dan alangkah celakanya seorang disibukan dengan mencari-cari aib orang lain dari pada ia memperbaiki aibnya sendiri. Nabimu (Nabi Muhammad) sangat membenci dan mencaci perkara-perkara [yang ekstrim]. jangan sampai engkau terjerumus dalam berbagai kesesatan dalam agama.Oh Alangkah sedih karena telah hilang orang-orang (saleh) yang merupakan pelita-pelita ilmu. engkau tidak pernah mau diam dan tidak tidur. (HR. memerangi mereka adalah jihad´. Padahal. sementara engkau melupakan cacat besar yang nyata-nyata berada di dalam matamu sendiri?! Sampai kapan engkau akan selalu memuji dirimu sendiri. Beliau bersabda: ³Sesungguhnya sesuatu yang paling ditakutkan yang aku khawatirkan atas umatku adalah seorang munafik yang tajam lidahnya´. padahal engkau tahu bahwa Rasulullah bersabda: ³Janganlah kalian menyebut-menyebut orang-orang yang telah mati di antara kalian kecuali dengan sebutan yang baik. Dan sesungguhnya (Sabda Rasulullah). Nabimu melarang kita untuk banyak bertanya ini dan itu. Sungguh. mereka sama sekali tidak pernah merasakan kebenaran ajaran Islam. Demi Allah. Alangkah beruntungnya seorang yang disibukan dengan memperbaiki aibnya sendiri dari pada ia mencari-cari aib orang lain. Ahmad) Jika banyak bicara tanpa dalil dalam masalah hukum halal dan haram adalah perkara yang akan menjadikan hati itu sangat keras. mereka betul-betul tidak mengetahui kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal (tidak mengerjakan) kebodohankebodohan (kesesatan-kesesatan) yang sama sekali tidak memberikan manfa¶at kepada diri mereka. dan kaum filsafat. karena sesungguhnya mereka telah menyelesaikan apa yang telah mereka perbuat´. maka terlebih lagi jika banyak bicara dalam ungkapanungkapan [kelompok yang sesat. (HR. demi Allah. janganlah terus mencaci maki kami. atau hanya memuji-muji ungkapan-ungkapanmu sendiri?! Engkau selalu mencaci-maki para ulama dan mencari-cari aib orang lain. kita ini telah menjadi bahan tertawaan di hadapan banyak makhluk Allah. at-Tirmidzi) Hai Bung ! (Ibn Taimiyah). berhentilah. sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat mengerti terhadap segala macam kebaikan.

Hai Bung ! Padahal engkau sendiri telah menelan berbagai macam racun kaum filsafat berkalikali. Sungguh, racun-racun itu telah telah membekas dan menggumpal pada tubuhmu, hingga menjadi bertumpuk pada badanmu. Oh Alangkah rindunya kepada majelis yang di dalamnya diisi dengan tilâwah dan tadabbur, majelis yang isinya menghadirkan rasa takut kepada Allah karena mengingt-Nya, majelis yang isinya diam dalam berfikir. Oh Alangkah rindunya kepada majelis yang di dalamnya disebutkan tentang orang-orang saleh, karena sesungguhnya, ketika orang-orang saleh tersebut disebut-sebut namanya maka akan turun rahmat Allah. Bukan sebaliknya, jika orang-orang saleh itu disebut-sebut namanya maka mereka dihinakan, dilecehkan, dan dilaknat. Pedang al-Hajjaj (Ibn Yusuf ats-Tsaqafi) dan lidah Ibn Hazm adalah laksana dua saudara kandung, yang kedua-duanya engkau satukan menjadi satu kesatuan di dalam dirimu. (Engkau berkata): ³Jauhkan kami dari membicarakan tentang ³Bid¶ah al-Khamîs´, atau tentang ³Akl alHubûb´, tetapi berbicaralah dengan kami tentang berbagai bid¶ah yang kami anggap sebagai sumber kesesatan´. (Engkau berkata); Bahwa apa yang kita bicarakan adalah murni sebagai bagian dari sunnah dan merupakan dasar tauhid, barangsiapa tidak mengetahuinya maka dia seorang yang kafir atau seperti keledai, dan siapa yang tidak mengkafirkan orang semacam itu maka ia juga telah kafir, bahkan kekufurannya lebih buruk dari pada kekufuran Fir¶aun. (Engkau berkata); Bahwa orang-orang Nasrani sama seperti kita. Demi Allah, [ajaran engkau ini] telah menjadikan banyak hati dalam keraguan. Seandainya engkau menyelamatkan imanmu dengan dua kalimat syahadat maka engkau adalah orang yang akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Oh Alangkah sialnya orang yang menjadi pengikutmu, karena ia telah mempersiapkan dirinya sendiri untuk masuk dalam kesesatan (az-Zandaqah) dan kekufuran, terlebih lagi jika yang menjadi pengikutmu tersebut adalah seorang yang lemah dalam ilmu dan agamanya, pemalas, dan bersyahwat besar, namun ia membelamu mati-matian dengan tangan dan lidahnya. Padahal hakekatnya orang semacam ini, dengan segala apa yang ia perbuatan dan apa yang ada di hatinya, adalah musuhmu sendiri. Dan tahukah engkau (wahai Ibn Taimiyah), bahwa mayoritas pengikutmu tidak lain kecuali orang-orang yang ³terikat´ (orang-orang bodoh) dan lemah akal?! Atau kalau tidak demikian maka dia adalah orang pendusta yang berakal tolol?! Atau kalau tidak demikian maka dia adalah aneh yang serampangan, dan tukang membuat makar?! Atau kalau tidak demikian maka dia adalah seorang yang [terlihat] ahli ibadah dan saleh, namun sebenarnya dia adalah seorang yang tidak paham apapun?! Kalau engkau tidak percaya kepadaku maka periksalah orang-orang yang menjadi pengikutmu tersebut, timbanglah mereka dengan adil ! Wahai Muslim (yang dimaksud Ibn Taimiyah), adakah layak engkau mendahulukan syahwat keledaimu yang selalu memuji-muji dirimu sendiri?! Sampai kapan engkau akan tetap menemani sifat itu, dan berapa banyak lagi orang-orang saleh yang akan engkau musuhi?! Sampai kapan engkau akan tetap hanya membenarkan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orang-orang baik yang akan engkau lecehkan?! Sampai kapan engkau hanya akan mengagungkan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orangorang yang akan engkau kecilkan (hinakan)?! Sampai kapan engkau akan terus bersahabat dengan sifatmu itu, dan berapa banyak lagi orangorang zuhud yang akan engkau perangi?! Sampai kapan engkau hanya akan memuji-muji pernyataan-pernyataan dirimu sendiri dengan berbagai cara, yang demi Allah engkau sendiri tidak pernah memuji hadits-hadits dalam dua kitab shahih (Shahîh al-Bukhâri dan Shahîh Muslim) dengan caramu tersebut?! Oh Seandainya hadits-hadits dalam dua kitab shahih tersebut selamat dari keritikmu ! Tetapi sebalikanya, dengan semaumu engkau sering merubah hadits-hadits tersebut, engkau mengatakan

ini dla¶if, ini tidak benar, atau engkau berkata yang ini harus ditakwil, dan ini harus diingkari. Tidakkah sekarang ini saatnya bagimu untuk merasa takut?! Bukankah saatnya bagimu sekarang untuk bertaubat dan kembali (kepada Allah)?! Bukankah engkau sekarang sudah dalam umur 70an tahun, dan kematian telah dekat?! Tentu, demi Allah, aku mungkin mengira bahwa engkau tidak akan pernah ingat kematian, sebaliknya engkau akan mencaci-maki seorang yang ingat akan mati! Aku juga mengira bahwa mungkin engkau tidak akan menerima ucapanku dan mendengarkan nesehatku ini, sebaliknya engkau akan tetap memiliki keinginan besar untuk membantah lembaran ini dengan tulisan berjilid-jilid, dan engkau akan merinci bagiku berbagai rincian bahasan. Engkau akan tetap selalu membela diri dan merasa menang, sehingga aku sendiri akan berkata kepadaku: ³Sekarang, sudah cukup, diamlah !´. Jika penilaian terhadap dirimu dari diri saya seperti ini, padahal saya sangat menyangi dan mencintaimu, maka bagaimana penilaian para musuhmu terhadap dirimu?! Padahal para musuhmu, demi Allah, mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang cerdas, orang-orang terkemuka, sementara para pembelamu adalah orang-orang fasik, para pendusta, orang-orang tolol, dan para pengangguran yang tidak berilmu. Aku sangat ridla jika engkau mencaci-maki diriku dengan terang-terangan, namun diam-diam engkau mengambil manfaat dari nasehatku ini. ³Sungguh Allah telah memberikan rahmat kepada seseorang, jika ada orang lain yang menghadiahkan (memperlihatkan) kepadanya akan aibaibnya´. Karena memang saya adalah manusia banyak dosa. Alangkah celakanya saya jika saya tidak bertaubat. Alangkah celaka saya jika aib-aibku dibukakan oleh Allah yang maha mengetahui segala hal yang ghaib. Obatnya bagiku tiada lain kecuali ampunan dari Allah, taufik-Nya, dan hidayah-Nya. Segala puji hanya milik Allah, Shalawat dan salam semoga terlimpah atas tuan kita Muhammad, penutup para Nabi, atas keluarganya, dan para sahabatnya sekalian. Ibn al Jawzi Dalam Sifat as Shofwah Menganjurkan Ziarah Ke Makam Orang2 Saleh Dan Tawassul, Sementara Wahabi Mengatakan Syirik

Shifat ash Shafwah Karya al Imam al Hafizh Abu al Faraj Abdurrahman Ibn al Jauzi (w 597 H) salah seorang ulama Ahlussunnah terkemuka bermadzhab Hanbali; hidup jauh sebelum Ibnu Taimiyah berikut ini adalah terjemahan dari yang digaris bawahi: Dia (Imam Ma¶ruf al Karkhi) adalah obat yang mujarab, karenanya siapa yang memiliki kebutuhan maka datanglah ke makamnya dan berdoalah (meminta kepada Allah) di sana; maka keinginannya akan terkabulkan InsyaAllah. Makam beliau (Imam Ma¶ruf al Karkhi) sangat terkenal di Baghdad; yaitu tempat untuk mencari berkah. Adalah Imam Ibrahim al Harbi berkata: Makam Imam Ma¶ruf al Karkhi adalah obat yang mujarab´. Orang-orang Wahabi membawa ajaran baru dan aneh. Pengakuan mereka sebagai pengikut madzhab Hanbali adalah BOHONG BESAR. Mereka bukan para pengikut madzhab Hanbali; baik dalam aqidah maupun fiqih. Madzhab mereka adalah madzhab WAHABI. Lihat kutipan scan di atas, salah seorang ulama terkemuka di kalangan Ahlussunnah bermadzhab Hanbali membolehkan tabarruk (mencari berkah) dengan ziarah ke makam orang-orang saleh, sementara Wahabi berkata perbuatan tersebut adalah: ³SYIRIK, KUFUR, BID¶AH, TAHAYUL, KHURAFAT, SESAT´ dan label penyesatan lainnya. Setelah mereka melihat scan ini; kita sodorkan pertanyaan kepada mereka: ³Yang sesat itu Ibnul Jauzi atau kalian´???????????????????????????????????????????????????????????? Pertanyaan ini harus mereka pertanggungjawabkan .

Daurah kitab albany.jamaah takfir akhirnya salang mengkafirkan sesamanya sendiri . ..na¶dzubillah . Daurah daurah salafy/wahaby saudy Syaikh nashiruddin albany. Albany & Adzahabi Mengakui akidah : ALLAH WUJUD TANPA TEMPAT ´ & TOLAK AKIDAH ³ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK ATAS µARASY´ Daurah masyayikh salafy timur tengah. yang sering membuat fatwa-fatwa heboh dan menyesatkan ahirnya taubat sebelum matinya disalah satu kitab terakhirnya (ia mentkhrij kitab imam adzahabi alasy¶ary) albany akhirnya mengakui aqidah ahlusunnah walja¶maah (Allah ada tanpa tempat dan arah) berbeda dgn fatwa-fatwa sebelumnya mari kita lihat bukti kitab nya!!! Maka salafy/wahaby pun ramai-ramai mengkafirkannnya!!.2.

com/2007/12/buku-wahhabi-yang-tersebar-diseluruh. Wahai pembaca yang berakal dan budiman .mengapa kamu mengkafirkan Muhaddith kamu ini? Adakah Syeikh Islam kamu.html . ± Albani berakidah ³ Allah Wujud Tanpa Bertempat dan Tidak Ber Arah ´ tetapi Wahhabi Malaysia kafirkan akidah tersebut. ± Hafiz Az-Zahabyi berakidah ³ Allah Wujud Tanpa Bertempat dan Tanpa Ber Arah ´ tetapi Wahhabi Malaysia kafirkan akidah tersebut bahkan Wahhabi berakidah Allah bertempat. Soalan saya kepada Wahhabi. Sila rujuk bukti : http://abu-syafiq.ALBANI & AZ-ZAHABI KATA: AKIDAH ISLAM ADALAH ³ALLAH WUJUD TANPA BERTEMPAT´ & ALLAH TIDAK BERSEMAYAM/DUDUK ATAS ARASY. Silakan pembaca rujuk teks kenyataan Allah Wujud Tanpa Bertempat Dan Tanpa Berarah oleh Al-Bani & Az-Zahabi : Kitab: Mukhtasor µUlu Li µAliyyil µAzhim. malangnya Wahhabi mengkafirkan sesiapa yang berakidah sedemikian. Oleh: Abu Syafiq ( Hp: 006-012-2850578 ) Sememang kebenaran akidah Islam tidak dapat ditolak oleh golongan munafiq mahupun kafir Mujassim. Ini amat jelas dengan hujjah yang telah saya ( Abu Syafiq ) kemukakan sebelum2 ini berlandaskan ayat2 Allah dan sabda Nabi Muhammad berkonsepkan kaedah ulama Salaf dan Khalaf tulen. Cetakan: Maktab Islami. (Sila rujuk kitab tersebut yang telah di scan di atas). Antara akidah Islam adalah ³ Allah Wujud Tanpa Bertempat´ dan inilah antara yang Ahlu Sunnah Wal Jama¶ah war-warkan bagi memberi kefahaman yang tepat dalam perbincangan akidah Islam dalam mentauhidkan diri kepada Allah.. Ini kerana burhan dan adillah (hujjah dan dalil) yang terbit dari sumber yang mulia iaitu Al-Quran dan Hadith tiada secebis pun keraguan manakan pula kebatilan. Pada masa yang sama Wahhabi di Malaysia alpa akan akidah tok guru mereka sendiri Nasiruddin Al-Bany dan rujukan utama mereka Al-Hafiz Az-Zahaby yang juga berakidah Allah Wujud Tanpa Bertempat. Pengarang: Syamsuddin Az-Zahabi. Ini amat jelas semua Wahhabi di Malaysia bukan hanya mengkafirkan umat Islam bahkan turut mengkafirkan tok guru dan rujukan utama mereka sendiri iaitu Al-Bani dan Az-Zahabi. Semua Wahhabi di Malaysia yang berakidah Allah Bertempat telah menghukum kafir terhadap umat Islam yang berakidah benar Allah Wujud Tanpa Bertempat. Pentahkik: Nasiruddin Al-Bani. istawanya Allah atas arasyNya layak bagi keagonganNya dan Allah tidak ber arah dan Allah tidak bertempat´. Kenyataan teks Al-Bani bersumber kitab di atas : ³ Apabila kamu telah mendalami perkara tersebut. denganizin Allah kamu akan faham ayat-ayat Al-Quran dan Hadith Nabai serta kenyataan para ulama Salaf yang telah dinyatakan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya ini Mukhtasor bahawa erti dan maksud sebalik itu semua adalah makna yang thabit bagi Allah iaitu ketinggian Allah pada makhluk-makhlukNya ( bukan ketinggian tempat). Albani pun mengatakan Allah tidak bertempat tetapi Wahhabi di Malaysia pula berakidah Allah itu bertempat bahkan mereka mengkafirkan pula sesiapa yang percaya Allah wujud tanpa bertempat.blogspot. Sememangnya Al-Bani dan Az-Zahabi sering menolak akidah Allah Bersemayam/Duduk Atas µArasy. Kenyatan Al-Bani menafikan tempat bagi Allah adalah secara mutlak dan tidak disebut tempat yang makhluk atau tidak dan ini juga adalah bukti Al-Bani dan Az-Zahabi menafikan Allah Bersemayam/Duduk Atas Arasy. Mukasurat: 71. Saya menyatakan: Al-Bani telah nukilan lafaz akidah yang benar walaupun ulama Islam telah maklum bahawa golongan Mujassimah dan Tabdi¶ ini pada hakikatnya akidah mereka sering berbolak balik. ulama kamu dan Muftary kamu termasuk Albani ini adalah kafir kerana berakidah Allah Tidak Bertempat? Sekiranya TIDAK maka mengapa kamu bawa akidah palsu dan sekiranya YA maka kamu semua adalah NAJIS SYAITON!. WAHHABI MALAYSIA KAFIRKAN ALBANI & AZ-ZAHABI Kesemua Wahhabi di Malaysia berakidah dengan akidah yang tidak menepati Al-Quran dan Hadith Nabawi.

Demikian teks Az-Zahabi kafirkan akidah ³ Allah Bersemayam/Duduk´ : ( RUJUK SCAN KITAB TERSEBUT DI ATAS ) Nama kitab: Al-Kabair. Perhatikan bagaimana Az-Zahabi menghukum kafir sesiapa yang mendakwa Allah bersifat Duduk. LIHAT KITAB ASLI IMAM ADZAHABY YANG BELUM DITAKHRIJ OLEH ALBANY : AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH: ALLAH DUDUK AL-HAFIZ AZ-ZAHABI KAFIRKAN AKIDAH: ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK Oleh: Abu Syafiq ( Tel HP 006-012-2850578) *Bersemayam yang bererti Duduk adalah sifat yang tidak layak bagi Allah dan Allah tidak pernah menyatakan demikian. Wassalam. Apapun saya doakan hidayah keimanan diberikan oleh Allah kepada Wahhabi yang masih hidup.Nah. Kali ini dipaparkan bagaimana rujukan utama Wahhabi iaitu Al-Hafiz Az-Zahabi sendiri mnghukum kafir akidah sesat: Allah Bersemayam/Duduk yang dipelopori oleh Wahhabi pada zaman kini. AzZahabi adalah Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz bin Abdullah ( 673-748H ).blogspot. Cetakan: Muassasah Al-Kitab Athaqofah. Terjemahan. Rujuk scan kitab tersebut di atas m/s 142. begitu juga NabiNya. Az-Zahabi mengkafirkan akidah Allah Duduk sepertimana yang telah dinyatakan olehnya sendiri di dalam kitabnya berjudul Kitab Al-Kabair. Pengarang kitab Siyar An-Nubala¶ dan kitab-kitab lain termasuk AlKabair. Hakikat kebenaran tetap akan terserlah walaupun lidah syaitan Wahhabi cuba merubahnya.com ________________________________ KITAB-KITAB IMAM ADZAHABY SERING DIJADIKAN RUJUKAN-RUJUKAN PALSU OLEH WAHABY TAPI KALAU KITA LIHAT KITAB ASLINYA. www. Pengarang: Al-Hafiz Az-Zahabi.: Berkata Al-Hafiz Az-Zahabi: ³Faidah.! Dimanakah hendak dikategorikan golongan Wahhabi ini? Jamban.abu-syafiq. AKAN LAIN JADINYA .mangkuk.. Fokuskan pada kenyataan Az-Zahhabi tidak pula mengatakan ³sekiranya seseorang itu kata . tandas? atau di tanah perkuburan yang hanya disemadikan dalamnya ahli-ahli Mujassimah pengkhianat amanah?!. perkataan manusia yang dihukum kufur jelas terkeluar dari Islam oleh para ulama adalah: sekiranya seseorang itu menyatakan: Allah Duduk untuk menetap atau katanya Allah Berdiri untuk menetap maka dia telah jatuh KAFIR´. cetakan pertama 1410h. Sesiapa yang mengatakan Allah Duduk maka dia kafir.

Semoga Mujassimah diberi hidayah sebelum mati dengan mengucap dua kalimah syahadah kembali kepada Islam.com http://abu-syafiq.abu-syafiq. Dialah menjaga Arasy dan selain Arasy tanpa memerlukan Arasy.blogspot. www. 3. Filed under: *Imam adzahabi (ahlusunnah) membungkam Wahabi | Tagged: *Imam adzahabi (ahlusunnah) membungkam Wahabi | Leave a Comment » . Demikian dibawah ini teks terjemahan nas Imam Abu Hanifah dalam hal tersebut ( Rujuk kitab asal sepertimana yang telah di scan di atas) : ³ Berkata Imam Abu Hanifah: Dan kami ( ulama Islam ) mengakui bahawa Allah ta¶al ber istawa atas Arasy tanpa Dia memerlukan kepada Arasy dan Dia tidak bertetap di atas Arasy.Allah Duduk seperti makhlukNya maka barulah dia kafir´ akan tetapi amat jelas Az-Zahabi terus menghukum kafir kepada sesiapa yang mendakwa Allah Duduk disamping Az-Zahabi menukilkan hukum tersebut dari seluruh ulama Islam. Tamat terjemahan daripada kenyatan Imam Abu Hanifah dari kitab Wasiat beliau. Hujjah Imam Abu Hanifah yg beliau tulis dalam kitab wasiat nya : ( DIATAS ADALAH KENYATAAN IMAM ABU HANIFAH DALAM KITAB WASIAT BELIAU PERIHAL ISTAWA ) IMAM ABU HANIFAH TOLAK AKIDAH SESAT³ ALLAH BERSEMAYAM/DUDUK/BERTEMPAT ATAS ARASY. Wahai Mohd Asri Zainul Abidin dan Wahhabi yang lain ketahuilah apabila anda semua mengatakan Allah Duduk merupakan kekufuran yang telah dihukum oleh Az-Zahabi sendiri dan ulama Islam.blogspot. kalaulah Allah memerlukan sifat duduk dan bertempat maka sebelum diciptaArasy dimanakah Dia? Maha suci Allah dari yang demikian´. Amat jelas di atas bahawa akidah ulama Salaf sebenarnya yang telah dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah adalah menafikan sifat bersemayam(duduk) Allah di atas Arasy.com/2007/11/al-hafiz-az-zahabikafirkan-akidah. Tidak perlu ditunggu kenyataan ³ Allah Duduk Seperti MakhlukNya´ baru nak dihukum kafir akan tetapi dengan mengatakan Allah Duduk maka ia merupakan perkataan kufur terkeluar dari Islam sepertimana yang dinyatakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi. Bertaubatlah wahai Wahhabi. Imam 4 madzab kafirkan Aqidah Mujasimmah (Tuhan Bertempat/duduk). sekiranya dikatakan Allah memerlukan kepada yang lain sudah pasti Dia tidak mampu mencipta Allah ini dan tidak mampu mentadbirnya sepeti jua makhluk-makhluk.

Kitab Inshof Imam Mardawi (Fiqh Madzab Hanbali) : fikih madzhab Hanbali melegalkan ziarah kubur.tabaruk dan tawasul. Posted on October 18. 2010 by salafytobat .

menjelaskan anjuran ziarah kubur. al Inshaf. 2010 by salafytobat .karya al Mardawi. al Khathib al Baghdadi (w 463 H): Tabarruk Imam Syafi¶i Ziarah di Makam Imam Abu Hanifah Posted on October 18. TABARUK DAN TAWASUL!! KEPADA PARA PENDUSTA WAHABI BERTAUBATLAH!! Filed under: Kitab Mardawi (Fiqh Madzab Hanbali) : fikih madzhab Hanbali melegalkan ziarah kuburtabaruk dan tawasul.tabaruk dan tawasul. berisi fikih madzhab Hanbali. | Tagged: Kitab Mardawi (Fiqh Madzab Hanbali) : fikih madzhab Hanbali melegalkan ziarah kubur. tabaruk dan tawasul« JELASLAH BAHWA MADZAB HANBALI DAN MADZAN SUNNI LAINNYA MELEGALKAN ZIARAH KUBUR.

.

******************************* Lagi-lagi fakta ini menohok Wahabi yang mengatakan tawassul dengan orang yang sudah meninggal sebagai perbuatan syirik dan kufur. hingga tidak jauh setelah itu maka keinginanku telah dikabulkan´. aku mendatangi makamnya setiap hari untuk ziarah. Disebutkan bahwa di sana (komplek makam Imam Abu Hanifah) terdapat makam salah seorang anak Sahabat Ali bin Abi Thalib. yang lebih dikenal dengan al Khathib al Baghdadi (w 463 H) Berikut ini adalah terjemahan yang di tandai: ² dengan sanadnya ². ****************************** Dalam lembaran scan ke tiga disebutkan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa di komplek pemakaman tempat Imam Abu Hanifah dikuburkan (Kufah) terdapat salah salah seorang anak cucu dari Imam Ali bin Abi Thalib yang sering dijadikan tempat ziarah dan mencari berkah oleh orang-orang Islam.!!!!! Filed under: al Khathib al Baghdadi (w 463 H): Tabarruk Imam Syafi'i Ziarah di Makam Imam Abu Hanifah | Tagged: al Khathib al Baghdadi (w 463 H): Tabarruk Imam Syafi'i Ziarah di Makam Imam Abu Hanifah | Leave a Comment » . Anda tanya orang-orang Wahabi itu: Siapa di antara kalian yang berani mengkafirkan Imam Syafi¶i??????????????????????????????? Mereka mati kutu ga punya jawaban««««.berkata: Aku mendengar Imam asy Syafi¶i berkata: Sesungguhnya saya benar-benar melakukan tabarruk (mencari berkah) kepada Imam Abu Hanifah.. dan banyak orang menziarahinya untuk mendapatkan berkah di sana. aku meminta kepada Allah agar terselesaikan urusanku di samping makam beliau. jika ada suatu masalah yang menimpaku maka aku shalat dua raka¶at dan aku mendatangi makam Imam Abu Hanifah. Imam Ibrahim al Harbi berkata: ³Makam Imam Ma¶ruf al Karkhi adalah obat yang mujarab´.Tarikh Baghdad Karya al Imam al Hafizh Abu Bakr Ahmad bin Ali.

2010 by salafytobat .Qadli al Qudlat al Imam al Hafizh al Mufassir al Mujtahid Ali ibn Abdil Kafi as Subki (w756) Membongkar Kekufuran Ibnu Taimiyah Posted on October 18.

ia membawa ajaran (kufur) mengatakan bahwa Dzat Allah adalah benda yang memiliki susunan-susunan. Karya: Qadli al Qudlat al Imam al Hafizh al Mufassir al Mujtahid Ali ibn Abdil Kafi as Subki (w 756 H) Seorang ulama besar yang telah mencapai derajat mujtahid mutlaq.. merusak pokok-pokok ajaran Islam dan keyakinan-keyakinan di dalamnya. lalu diam. sungguh sebenarnya ia telah keluar dari jalan ittiba¶ (ikut kepada ajaran al Qur¶an dan Sunnah) kepada jalan ibtida¶ (menjadi ahli bid¶ah menyesatkan).Kitab ini berjudul ³ad Durrah al Mudliyyah Fi ar Radd Ala Ibn Taimiyah´. dalam bahasa kita artinya ³Mutiara yang bersinar dalam bantahan terhadap Ibnu Taimiyah´. mengatakan bahwa Allah memiliki kehendak-kehendak yang baharu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh . Berikut terjemah bebas dari pembukaan kitab tersebut (alenia 2): Sesungguhnya Ibnu Taimiyah telah membuat perkara-perkara baru dalam dasar-dasar aqidah. mengatakan alam ini (segala sesuatu selain Allah) menyatu dengan Dzat-Nya. ia membawa ajaran ³nyeleneh´ dengan menyimpang dari ajaran mayoritas umat Islam (Ahlussunnah Wal Jama¶ah) dengan menyalahi perkara-perkara yang telah menjadi ijma¶ (kensensus) di antara mereka. mengatakan tidak mustahil bahwa Allah membutuhkan kepada anggota-anggota badan. lalu diam. ia menampakan (seolah-olah) sebagai penyeru kepada kebenaran dan membawa petunjuk ke jalan surga. Hidup semasa dengan Ibnu Taimiyah dan telah mengkafirkan Ibnu Taimiyah karena kesesatan-kesesatannya. mengatakan bahwa al Qur¶an itu baharu dan Allah mengeluarkan huruf-huruf al Qur¶an tersebut dari yang semula Dia diam (menurutnya Allah berkata-kata dengan lafazhlafazh al Qur¶an. ia ³membungkus dirinya (bersembunyi untuk mengelabui orang lain)´ dengan mengaku sebagi orang yang memegang teguh al Qur¶an dan Sunnah. lalu berkata-kata. demikian seterusnya).

Sumber : http://salafytobat.wordpress.com/ . «««.para hamba-Nya. bahkan ia mengatakan bahwa alam ini qadim.. tidak memiliki permulaan.

Apabila pedati tersebut telah bersedia untuk bertolak ke NAJD.iaitu satu cabang dari KAUM ANZA .sumber kepada keperluan mereka . Adakah mereka berketurunan Arab? Pada tahun 851 H .mereka amat berbesar hati dan menyambut mereka dengan hati yang sangat gembira. berkait dengan AL MASALEEKH Setelah mendengar nama itu .Setelah mendengar dari lelaki yahudi itu.Ketua kumpulan ini bernama SAHMI BIN HATHLOOL. Adakah Islam Agama sebenar mereka? 3. Adakah keluarga saud berasal dari kaum ANZA BEN WAEL seperti mana mereka sekarang? 2. Dia kemudiannya mengarahkan hambanya untuk memenuhkan unta2 kaum kabilah tersebut dengan gandum .yahudi itu bertanya mereka Dari mana asalnya kamu? Mereka menjawab Dari Kaum ANZA .seorang yang telah diperintahkan supaya dibunuh oleh rejim Saudi diatas penemuan ini: 1.membentuk satu pedati untuk membeli bijirin( gandum dan jagung) dan bahan makananan lain dai IRAQ .sekumpulan lelaki dari bani AL MASALEEKH .ASAL USUL WAHABI OLEH :BANK WAHABI Wahabi?Siapakah Wahabi?Mesti Baca! DINASTI SAUD : DARI MANAKAH ASALNYA MEREKA INI?DAN SIAPAKAH MOYANG KEPADA KELUARGA INI? KAJIAN DAN PENEMEUAN OLEH: MOHAMMAD SAKHER .ini adalah satu budi yang menarik hati lelaki2 AL MASALEEKH dan menunjukkan kegembiraan mereka kerana berjumpa saudara di IRAQ .Semasa tawar menawar belangsung .dan kerana beliau adalah seorang pedagang makanan yang kaya(yang mereka sangat perlukan)walaupun dia adalah seorang yahudi yang bersembunyikan di sebalik imej ARAB dari kabilah AL MASALEEKH.pedagang yahudi tersebut meminta izin mereka untuk menemani mereka .kerana dia ingin pergi bersama mereka ke tanah asal mereka NAJD. Pedati itu sampai ke BASRA . .kurma dan tamman.mereka percaya setiap apa yang dikatakan oleh yahudi itu.dimana ahli kumpulan berjumpa penjual bijirin iaitu seorang YAHUDI bernama MORDAKHAI BIN IBRAHIM BIN MOSHE. yahudi itu menjadi gembira dan juga mengakui dia berasal dari kaum keluarga yang sama.dan membawanya kembali ke NAJD .tetapi terpaksa tinggal di BASRA IRAQ disebabkan persengketaan keluarga antara bapanya dan ahli keluarga kaum ANZA.

Jarak penyebaran ajarannya termasuk NAJD . Oleh itu keturunan yahudi daripada KELUARGA SAUD (MORDAKHAI).kemudian secara beransur ansur.dan mengambil keputusan untuk menetap di situ.di mana dia bermula untuk menyebarkan kepada penduduk tempatan dengan dusta mengatakan perisai kepada nabi MUhammad SAW telah diambil sebagai barangan rampasan(curi) oleh seorang arab pagan (musyrikin) hasil daripada perang uhud antara Arab musyrikin dan Muslimin.sama nama dengan tempat yang pernah dimilikinya.berkumpullah ramai para penyokongnya.Kemudia dia menukar lokasi penempatannya dan menetap di sebuah tempat bernama DIR`IYA berdekatan ALQATEEF.dan mengambil keputusan untuk membunuhnya.Tetapi kemudiannya yahudi itu (MORDAKHAI) .dia kemudiannya mengisytiharkan dirnya sebagai raja kepada mereka !! Pada ketika itu .mencari perlindungan di sebuah ladang bernama AL-MALIBEED-GHUSAIBA berdekatan AL-ARID.Dia mengukuhkan lagi kedudukannya di kalangan Badwi.sesuatu yang memaksa yahudi itu (keturunan dari KELUARGA SAUD sekarang )untuk berpindah dari AL QASEEM ke AL IHSA.tetapi sebelum menangkapnya dia telah dapat melepaskan diri.Di NAJD.Yaman dan Hijaz. Keturunan Yahudi daripada KELUARGA SAUD (MORDAKHAI) dengan cepat menubuhkan GUEST HOUSE .Yahudi yang menyamar itu tiba di NAJD dengan pedatinya.Dia kemudiannya berpura pura menyatakan bahawa dia telah membeli ladang tersebut dari tuan tanah sebelum malapetaka tersebut datang kepada mereka! Setelah merampas tanah tersebut..Dia kemudiannya mendapat idea untuk menjadikannya sebagai batu loncatan untuk menubuhkan kerajaan Yahudi di tanah Arab.berdekatan AL.dia memulakan untuk menyebarkan banyak propaganda untuk dirinya melalui sahabat2 sahabatnya(Sepupu tipunya ). Untuk memenuhi cita-citanya itu . Katanya Pedang itu telah dijual oleh arab musyrikin kepada kabilah kaum yahudi bernama BANU QUNAIQA` yang menyimpannya sebagai harta karun! Dia kemudiannya mengukuhkan lagi kedudukannya di kalangan Badwi melalui cerita2 dusta yang menyatakan bagaimana Kaum Yahudi di Tanah Arab sangat berpengaruh dan berhak kepada penghormatan tinggi.JAdi.di mana dia mengambil keputusan untuk menjadikannya sebagai pusat di PERSIAN GULF.tetapi tanpa disangka. seorang pendakwah di AL-QASEEM.dia telah mendekati Arab Badwi di padang pasir utnuk memantapkan lagi posisinya.setelah itu.kabilah AJAMAN bersama kabilah BANI KHALED menjadi sangat berhati hati kerana rancangan jahat Yahudi selepas mereka mendedahkan siapa mereka yang sebenarnya.QATEEF.setelah yahudi itu membunuh tuan ladang tersebut dan semua ahli keluarganya.dan berpura pura dengan menyataka mereka semua telah dibunuh oleh pencuri yang menceroboh.Di mana kemudiannya dia menukar namanya (MORDAKHAI ) kepada MARKHAN BIN IBRAHIM MUSA. Dia kemudiannya meminta kepada tuan ladang tersebut untuk memberikannya sebuah perlindungan.dia menamakannya ALDIR`IYA . yang sekarang ini bernama : AL-RIYADH.di kota DIR`IYA .hanya tinggal selama sebulan di situ.Tuan ladang itu berasa sangat simpati lalu memberikannya tempat untuk berlindung.Mereka menyerang bandar lelaki yahudi itu dan menawannya.dia berhadapan dengan kempen penentangan terhadap fahamannya oleh SHEIKH SALEH SALMAN ABDULLAH AL TAMIMI.

Mereka telah merampas tanah terpencil dan ladang2.kaum kerabatnya semakin bertambah dan kuasa di bawah nama Kaum SAUDI .memotong tangan anak mereka dan kemudian membakar mereka!! MEreka kemudiannya disahkan lagi oleh AGAMA SAMSENG WAHABI untuk merampas harta penentang mereka(yang tidak mengikuti agama WAHABI) .dia telah di anugerahkan 35 RIBU POUND MESIR dari KEDUTAAN SAUDI UNTUK KAHERAH . menawarkan wanita dan wang kepada orang yang berpengaruh di kawasan itu.jelasnya untuk sesiapa yang memulakan utnuk menulis biografi sebenar keluarga Yahudi itu. Nama duta tersebut adalah IBRAHIM ALFADEL. Kemudian dia berasa amat puashati dan selamat untuk mewujudkan (AL-DIR`IYA) sebagai rumah tetapnya.iaitu nama kepada DINASTI SAUDI sekarang. tidak mengamalkan ajaran Al Quran.harta mereka dirampas. JADI MEREKA BERHAK UNTUK DIBUNUH OLEH KELUARGA SAUDI !! Didalam buku sejarah KELUARGA SAUDI mukasurat 98-101 .mereka merasuah penulis untuk menyucikan sejarah hitam mereka .seseorang muslim tidak benar benar Muslim jika kepercayaannya tidak berasal dari ajaran MOHAMMAD BIN ABDUL WAHAB (juga Yahudi yang berasal dari Turki) Ajarannya memberikan kuasa kepada KELUARGA SAUDI untuk memusnahkan kampung2 mereka -lelaki termasuk kanak kanak.pengarah/pengurus kepada perpustakaan terbaru kerajaan SAUDI .di arabkan dari keturunan YAHUDI (MACKREN) dan mendapat anak bernama Mohamad dan seorang lagi bernama SAUD.menyeleweng dari ajaran Islam .dia mereka-reka asal usul keturunan kepada KELUARGA YAHUDI (SAUDI) dengan mengatakan ianya berhubung kepada Nabi Junjungan kita Muhammad SAW.menikam perut wanita hamil.keluarga YAHUDI iaitu KELUARGA SAUD(MORDAKHAI).mereka berpegang kepada warisan perkahwinan itu! Salah seorang anak MORDAKHAI bernama AL-MAQARAN.Untuk kerja kotornya itu.dan juga melahirkan ramai anak yang kemudiannya di berikan nama nama Arab kepada anak-anaknya.dan membunuh setiap orang yang cuba menentang rancangan jahat mereka .dan mengumpulkan di sekelilingnya sekumpulan munafiq yang kemudiannya menyebarkan propaganda dusta yang mengatkan bahawa dia adalah SYEKH (ketua) ARAB yang disegani.dan juga menghampirkan asal ketrunan mereka kepada kabilah arab seperti RABI A.Dia mengisytiharkan permusuhan terhadap Sheikh SALEH SALMAN ABDULLA AL TAMIMI.mereka telah mengikuti jejak langkahnya mengamalkan aktiviti haram dan konspirasi terhadap negara Arab.wanita mereka dijadikan hamba seks. ANZA and ALMASALEEKH. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini . Kemudian .maka darah mereka adalah halal dibunuh .Mereka menggunakan apa sahaj tipu helah untuk mencapai matlamat mereka.merogol wanaita mereka .Di situ dia mengamalkan poligami pada tahap teruk . mengamalkan poligami dengan mengahwini ramai wanita arab dan mendapat ramai anak:amalan poligaminya itu pada masa ini telah diteruskan oleh keturunannya.bernama MADAFFA di tanah yang dirampasnya dari mangsa.ahli sejarah keluarga mereka telah mengisytiharkan bahawa DINASTI SAUD mendakwa semua penduduk NAJD adalah KUFUR. Munafik yang sangat jelas di zaman kami adalah MOHAMMAD AMIN AL TAMIMI. dan dia juga telah menyebabkan pembunuhan beliau di sebuah masjid bernama (AL-ZALAFI). Keturunan SAUD (KELUARGA SAUDI sekarang) memulakan kempen pembunuhan ketua ketua kabilah arab di bawah dakwaan bahawa mereka adalah sesat.MESIR pada tahun 1362 H atau 1943 M.mereka merasuah. mush tradisinya.

(diansti tersebut) akan memenggal kepalanya di hadapan khalayak. Raja FAISAL AL SAUD pada masa itu tidak dapat menafikan bahawa keluarganya sangat baik hati dengan YAHUDI apabila beliau mengisytiharkan WASHINGTON POST pada 17 SEPT 1969 menyatakan KAMI .seorang tahanan raja itu. MEREKA telah memiliknegarakan semua kekayaan negara tersebut sebagai harta peribadi.yang melawatnya untuk membebaskan ketua mereka pada masa itu FAISAL AL-DARWEESH .Negara kami (Arab saudi)adalah pencetus kepada keturunan YAHUDI dan keturunannya telah tersebar ke seluruh dunia Ini adalah deklarasi dari RAJA FAISAL AL SAUD BIN ABDUL AZIZ !!!! HAFEZ WAHBI.dia telah menyewa 90 peratus Bilik MEWAH (suite) di Grand Hotel untuk SATU JUTA DOLAR satu malam!!!Bolehkan seseorang menentang pembaziran ini walaupun mereka tahu mereka akan DIPENGGAL DI KHALAYAK RAMAI!!!! SAKSI KEPADA KETURUNAN YAHUDI -KELUARGA SAUD : Pada tahun 1960.dan segala penduduk adalah hamba mereka . Kesalahan FAISAL AL DARWESH pada ketika itu adalah .menyatakan lebih jelas bahawa RAJA ABDUL AZIZ AL-SAUD berkaitrapat dengan dengan kisah benar tentang ketua2 Kabilah Matheer.SAUD AWAL memerintahkan supaya orangnya memenggal kepala semua banduan.dan Stesen penyiaran Yaman di Sana`a telah memastikan@membenarkan bahwa Keluarga SADI adalah dari keturunan YAHUDI.kemudiannya dia memerintahkan orangnya untuk memenggal kepala rombongan tersebut itu juga. HAFEZ WAHABI .DINASTI YAHUDI ini telah meakukan kekejaman sejak 1163 H .kami sepenuhnya tidak bersetuju dengan mana mana Pihak Berkuasa Arab atau Muslim yang menunjukkan pertentangan tehadapYahudi.Jika ada orang miskin dari orang kebanyakan menaikkan suaranya mengkritik undang undang kuku besi DINASTI YAHDI tersebut.Keluarga Hodoh YAhudi ini malah telah melakukan banyak kezaliman dibawah nama ajaran sesat WAHABI yang dicipta oleh YAHUDI untuk menyemai benih kekejaman di hati manusia.Dia mengaitkan kisah tersebut kepada mereka supaya mengelakkan mereka dari meminta pembebasan ketua mereka.bekerja keras untuk kemewahan mereka (KELUARGA SAUD).kemudian dia cuba memalukan mereka dengan menjemput mereka makan dari tempat duduk yang dibuat dari daging mangsa nya yang telah dipenggal dimana kepala2 mereka telah diletakkan diatas pinggan makanan!!!! Rombongan tersebut menjadi sedar dan enggan memakan danging saudara mereka .Jenayah jelik ini dilakukan oleh raja tersebut kepada manusia yang tidak bersalah di mana kesalahan mereka ialah menentang kekejaman raja tersebut.Datuk kami SAUD AWAL .jika tidak mereka akan menimpa nasib yang sama.Mereka telah menamakan semula semenanjung tanah Arab sempena nama keluarga mereka (ARAB SAUDI) sebagai sebuah negara kepunyaan mereka . SAWT AL ARAB stesen penyiaran di Kaherah .KELUARGA SAUDI .mati pada 1953 telah menyatakan Ajaran Kami(Ajaran Saudi) mendapat tentangan dari seluruh kabilah Arab.ADALAH SAUDARA kepada yahudi.Mesir .apabila kunpulan lain dari kabilah sama datang untuk membebaskan banduan bandua .Dia telah membunuh Syekh tersebut dan menggunakan darahnya untuk berwudu` sebelum menunaikan solat(solat agama WAHABI).Kita mestilah hidup bersama mereka dengan kasih sayang.menyatakan dalam bukunya bertajuk SEMENANJUNG TANAH ARAB bahawa RAJA ABDUL AZIZ AL.SAUD .Seorang puteri mereka telah melawat FLORIDA USA bersama sama para penasihatnya.setelah memenjarakan ramai ketua kabilah MATHEER. Penasihat kepada SAUDI .

.dan kekufuran.mengkritik RAJA ABDUL AZIZ AL SAUD apabila raja itu menandatangani dokumen dimana pihak berkuasa Inggeris yang disediakan pada 1922 sebagai deklarasi untuk memberikan PALESTINE kepada YAHUDI.merampas harta kekayaan negara.merompak.Matlamatnya adalah . Itu adalah sistem Rejim ini dan masih lagi diamalkan oleh KELUARGA YAHUDI (KELUARGA SAUDI).kezaliman.menipu.dan melakukan pelbagai jenis kekejaman .tandatangannya telah diterima dalam persidangan yang berlangsung di AL AQEER pada 1922.semua itu dilakukan dengan kerjasama agama yang mereka cipta -WAHABI yang membenarkan pemenggalan kepala penentang mereka.

jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah. India dan Syam. Bahkan mereka menyuruh orangorang untuk berhati-hati terhadapnya. Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut madzhab Hanbali. karena . menulis surat berisi nasehat: "Wahai Ibn Abdil Wahab. Bahkan kakak kandungnya. Hempher. bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik. Sulaiman bin Abdul Wahab. Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya. tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin. diantaranya. Hempher yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. kalau dia menentang bolehlah dia kau anggap kafir.8 Juni 2009 Sejarah awal mula faham Wahabi Tentang sejarah berdirinya Wahabi maka kami berusaha menulis dengan asal usul dan sejarah perkembangannya semaksimal mungkin berdasarkan berbagai sumber dan rujukan kitab-kitab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. menulis buku bantahan kepadanya dengan judul As-Sawa'iqul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah. Syekh Muhammad bin Sulaiman AI-Kurdi asSyafi'i. tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A'dham (kelompok mayoritas) diantara kaum muslimin. aku menasehatimu karena Allah. Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H / 1699 M). begitu pula guru-gurunya. Daulah Utsmaniyah dan Khulashatul Kalam karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Iran. I'tirofatul Jasus AI-Injizy pengakuan Mr. ulama' besar dari madzhab Hanbali. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan alirannya Wahabi. dan lain-lain. maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain Allah tidak bisa memberi manfaat maupun madharrat. Fitnatul Wahabiyah karya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian pada tahun 1125 H / 1713 M. Setelah hal itu terbukti ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain dan diantara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha'i. dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Mr.

termasuk guru-gurunya sendiri. Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu. seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Ibn Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Ahlus Sunah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. ziarah kubur. maulid nabi. adalah mengkufurkan kaum muslim sunni yang mengamalkan tawassul. dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali (QS: An-Nisa 115) Salah satu dari ajaran yang (diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Muhammad bin Saud (meninggal tahun 1178 H / 1765 M) pendiri dinasti Saudi. dan di akhir malam Ramadhan Allah membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadhan" Lelaki itu bertanya lagi "Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu person pun dari jumlah tersebut. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. dan lain-lain. Bahkan lebih dari itu. dan membunuh orang musyrik dijamin surga. Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasehat ayahnya dan guru-gurunya itu. dia harus mengucapkan dua syahadat di hadapannya kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik. dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najed. sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin. Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi . begitu pula kedua orang tuanya. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Mendengar jawaban itu Ibn Abdil Wahab pun terdiam seribu bahasa. kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam jahannam. orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran. sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki AlMuhajirin. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama? besar sebelumnya telah mati kafir. Berapa banyak Allah membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadhan?? Dengan segera dia menjawab. Berbagai dalil akurat yang disampaikan ahlussunnah wal jama'ah berkaitan dengan tawassul.engkau menjauh dari kelompok terbesar. yang dikemudian hari menjadi mertuanya. Aswad Al-Ansiy. Tulaihah Al-Asadiy dll. justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya. Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam. Allah berfirman : "Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim. "Setiap malam Allah membebaskan 100 ribu orang. ziarah kubur serta maulid. Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya. dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta seseorang dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah kafir dan syirik selama 600 tahun lebih. ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Anshar. Termasuk diantara pengikutnya adalah penguasa Dar'iyah.

lalu ke Madinah dan Jeddah. sampai-sampai seorang pengikutnya berkata : ?Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad. di bawah pimpinan Muhammad Ali. Sejak itu. mereka menyerang Karbala-Irak. Abdul Aziz bin Sa?ud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Istanbul-Turki. namun karena gencarnya desakan kaum Muslimin International maka dibangun perpustakaan. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. untuk melumpuhkannya. Bahkan. Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi SAW dengan dalih pemurnian akidah. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. juga kubah Sayyidatuna Khadijah. di Baqi' dan Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan mengunakan dinamit penghancur. sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Madinah dan Mekkah bisa direbut kembali. termasuk kubah tempat kelahiran Nabi SAW. dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Semula AI-Qubbatul Khadra (kubah hijau) tempat Nabi Muhammad SAW dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah tapi karena ancaman International maka orang-orang biadab itu menjadi takut dan mengurungkan niatnya. Mereka masuk ke Mekkah pada 1806. pada awal abad ke-20. Tapi. penguasa Kerajaan Usmani. memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai. Sejak hadirnya Wahabi. kain penutup Ka?bah yang terbuat dari sutra. Mereka juga mencaci-maki ahli kubur bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. hingga kini. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi SAW dilahirkan. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir. menjarah hiasan-hiasan yang ada di Hujrah Nabi Muhammad. Gerakan Wahabi surut. Gerakan kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II. Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Dua tahun kemudian. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Ma?la. Pada 1813. mereka menyerang Madinah. Kekejaman dan kejahilan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi SAW yang berada di Ma?la (Mekkah). murka. yaitu di Suq al Leil diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta. dunia Islam tidak pernah tenang penuh dengan pergolakan pemikiran. Tahun 1924. menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. seperti tawassul. peringatan Maulid dan sebagainya. pada 1802. karena tongkat-ku masih bisa digunakan membunuh ular. Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan umatnya. ziarah kubur. sebab kelompok ekstrem itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman agama Sunni-Syafi?i yang sudah mapan. tempat dikebumikan jasad cucu Nabi Muhammad SAW. Tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makammakam yang mulia. Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab. menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan. ia berhasil menduduki Mekkah. Husein bin Ali bin Abi Thalib. kalau tidak dia pun langsung dibunuh. dan merusak kiswah. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar yang berpotensi syirik kepada Allah. Begitu pula seluruh rangkaian yang .pengikutnya.

Sebelumnya. Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Budha. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior Kerajaan pada tahun 1994. tidak diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari. Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan.400 tahun Itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji dan umrah. Sami Angawi. disitulah Rasulullah berulang-ulang menerima wahyu. Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs sejarah Islam. padahal para Wali itu telah meng-Islam-kan 90 % penduduk negeri ini. rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu digusur. Bahkan sekarang. mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Gerakan wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim. Sebaliknya mereka malah mendatangkan para arkeolog (ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun sebelumnya dengan dalih obyek wisata. Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan kafir. Pada lokasi bangunan berumur 1." katanya kepada Reuters. Dalam maklumat tersebut tertulis. Di tempat itu juga putra-putrinya dilahirkan serta Khadijah meninggal. Pada bulan Juli yang lalu.menjadi manasik haji akan dimodifikasi termasuk maqom Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentangnya maka diurungkan. mereka menebarkan kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Di negeri kita ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng-Islam-kan penduduk negeri ini. Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan wahabisme paling punya andil dalam pemusnahan ini. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Ar-Rasul SAW. Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. tempat kelahiran Nabi SAW terancam akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Padahal. Bagian bersejarahnya akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir. Semua jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. "Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah kepada pemujaan berhala baru. ?Pelestarian bangunan bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat Muslim pada penyembahan berhala. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi berdiri pada 1932. Mampukah wahabiwahabi itu meng-Islam-kan yang 10% sisanya? Mempertahankan yang 90 % dari terkaman orang . Bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Makin habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah SAW dan sahabatnya. syirik dan ahli bid?ah.

Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi)." Para sahabat berkata: Dan dari Najed. karena sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits Rasulullah SAW itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul). Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya. tentu orang-orang yang menjadi corong kaum wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme. mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ketempatnya. dan Ibnu Hibban Nabi SAW pernah berdo'a: "Ya Allah. Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal: "Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahab. Justru mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah SWT." sambil menunjuk ke arah timur (Najed). dan pada yang ketiga kalinya beliau SAW bersabda: "Di sana (Najed) akan ada keguncangan fitnah serta di sana pula akan muncul tanduk syaitan. Dan ini adalah merupakan nash yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul Wahab. karena ahli bid'ah sebelumnya tidak pernah berbuat demikian. bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul). tanda-tanda mereka ialah bercukur (Gundul). berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman. Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan.kafir saja tak bakal mampu. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas bid?ah. fitnah itu datangnya dari arah sana. beliau berdo'a: Ya Allah. Dalam riwayat lain dua tanduk syaitan. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih. penyembah berhala atau masih kafir. bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. sebagaimana terdapat dalam kitab shahih BUKHARI & MUSLIM dan lainnya. (HR. padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama bid?ah? Karena nama negeri Rasulullah SAW diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi yaitu As-Sa'ud. Al-Allamah Sayyid . apalagi mau menambah 10 % sisanya. Ibnu Majah. Juz 6 hal 20748). Sungguh Nabi SAW telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi ini dalam beberapa hadits. (Naudzu billah min dzalik). Diantaranya: "Fitnah itu datangnya dari sana." (HR Bukho-ri no 7123. Tidakkah anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang sholeh dan alim. berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman. wahai Rasulullah.". Jika bukan karena Rahmat Allah yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke negeri kita ini. Abu Daud. Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805. Muslim dalam Kitabul Fitan) "Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Qur'an namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati). Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. ini merupakan tanda kenabian beliau SAW dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut kepalanya hingga mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majlisnya sebelum bercukur gundul. itu semua omong kosong belaka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad. mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya.

AIwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Quthub Abdullah AI-Haddad menyebutkan dalam kitabnya Jala?udz Dzolam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi SAW: "Akan keluar di abad kedua belas nanti di lembah BANY HANIFAH seorang lelaki. BANY HANIFAH adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Saud. Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid AIwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain ialah Muhammad bin Abdul Wahab. diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin". lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar. mereka menghalalkan harta kaum muslimin. Pendiri ajaran wahabiyah ini meninggal tahun 1206 H / 1792 M. ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdil Wahab. yang tingkahnya bagaikan sapi jantan (sombong). pada zaman itu banyak terjadi kekacauan. seorang ulama' mencatat tahunnya dengan hitungan Abjad: "Ba daa halaakul khobiits" (Telah nyata kebinasaan Orang yang Keji) (Masun Said Alwy) . sebagian. AI-Hadits. Adapun mengenai sabda Nabi SAW yang mengisyaratkan bahwa akan ada keguncangan dari arah timur (Najed) dan dua tanduk setan.

adalah golongan alHasyawiyyah kerana kepercayaan-kepercayaan dan pendapat-pendapat mereka seratus persen sama dengan golongan yang dikenali sebagai al-Hasyawiyyah pada abad pertama.w) dan para sahabat berdasarkan pengertian dari segi bahasa semata tanpa penilaian semula. Bahkan sekiranya suatu ³ hadits ³ itu dipalsukan (tetapi orang yang memalsukannya memasukkan suatu rangkaian perawi yang baik kepadanya). kedua-dua mata Allah kesedihan. Mereka mempercayai semua hadits yang dikaitkan kepada Nabi (s.[1][2] Bagaimanapun.w) dengan mereka. nama Wahhabi dikatakan ditolak oleh para penganut Wahhabi sendiri dan mereka menggelarkan diri mereka sebagai golongan al-Muwahhidun[2][3] (unitarians) kerana mereka mendakwa ingin mengembalikan ajaran-ajaran tawhid ke dalam Islam dan kehidupan murni menurut sunnah Rasulullah. Ia tidak dinamakan al-Muhammadiyyah yang mungkin boleh dikaitkan dengan nama Muhammad bin `Abd al-Wahhab bertujuan untuk menggalakkan persamaan di antara para pengikut Nabi Muhammad (s. al-Syaikh Muhammad bin `Abd al-Wahhab al-Najdi. Ahmad bin Yahya al-Yamani (m. Nama ini diberikan kepada orang-orang yang menerima dan mempercayai semua hadits yang dibawa masuk ke dalam Islam oleh orang-orang munafiq. mereka tetap menerimanya tanpa mempedulikan sama sekali apakah ada teks hadits itu sejalan dan selaras dengan al-Qur¶an. Nama Wahhabi atau al-Wahhabiyyah kelihatan dihubungkan dengan nama `Abd al-Wahhab yaitu bapak dan pengasasnya.`a. alHanbaliyyah atau al-Hanabilah yang merupakan salah sebuah mazhab dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.`a.840H/1437M) mencatatkan bahawa: ³ Nama al-Hasyawiyyah digunakan terhadap orang-orang yang meriwayatkan hadits-hadits sisipan yang sengaja dimasukkan oleh golongan al-Zanadiqah sebagai sabda Nabi dan mereka menerimanya tanpa adanya interpretasi terdahulu. pemasangan dan pemasukan. dan mereka juga menggelarkan diri mereka Ashab al-Hadits dan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah« Mereka bersepakat mempercayai konsep pemaksaan (Allah berhubung dengan perbuatan manusia) dan tasybih (bahawa Allah seperti makhluk-Nya) dan mempercayai bahawa Allah mempunyai jasad dan bentuk serta mengatakan bahawa Allah mempunyai anggota tubuh « ³[3][4] Al-Syahrastani (467-548H/1074-1153M) menuliskan bahawa: ³ Terdapat sebuah kumpulan Ashab al-Hadith. Istilah al-Hasyawiyyah adalah berasal dari kata dasar al-Hasyw iaitu penyisipan.s) . dan juga bertujuan untuk menghalang berbagai bentuk eksploitasi (istighlal).komentar Mengenai Asal-usul Mazhab Wahhabi Mazhab Wahhabi sering menimbulkan kontroversi berhubung dengan asal-usul dan kemunculannya dalam dunia Islam. Umat Islam umumnya keliru dengan mereka kerena mereka mendakwa mazhab mereka menuruti pemikiran Ahmad ibn Hanbal dan alirannya. ataupun hadits yang diakui sahih atau sebaliknya. Mazhab Wahhabi pada zaman moden ini tidak lain dan tidak bukan. lalu para malaikat datang menemui-Nya dan Dia (Allah) menangisi (kesedihan) dengan banjir Nabi Nuh (`a. iaitu al-Hasyawiyyah dengan jelas mengisytiharkan kepercayaan mereka tentang tasybih (iaitu Allah seumpama makhluk-Nya) « sehinggakan mereka sanggup mengatakan bahawa pada suatu ketika.

Keadaan tersebut terus berlanjut hingga tahun . di antaranya dengan penduduk-penduduk Najd di pihak yang lain. dia mempunyai hubungan yang erat dengan pengkajian dan pembelajaran kitab-kitab tafsir. bapaknya pindah dari `Uyainah ke Huraymilah dan dia ikut serta dengan bapaknya dan belajar dengannya tetapi masih meneruskan tentangannya yang kuat terhadap amalan-amalan agama di Najd. Muhammad bin `Abd al-Wahhab berniat untuk ke Syam tetapi dia tidak mempunyai harta dan bekalan yang mencukupi. dan menyingkirkannya dari perkampungan mereka. Akhirnya dia melarikan diri ke kota al-Zabir. Dia diberikan minuman dan dibawa balik ke kota tersebut. `Abd al-Wahhab merupakan seorang Qadhi. Dia kembali ke Najd dan kemudian pindah ke Basrah. seorang lelaki (dari kota al-Zabir) telah menemuinya lalu membantunya ketika melihatnya berpakaian seperti seorang alim. Kehidupannya selama beberapa tahun dihabiskan dengan mengembara dan berdagang di kotakota Basrah. Iran.´[4][5] Definisi dan gambaran ini secara langsung menepati golongan Wahhabi yang menamakan diri mereka sebagai Ashab al-Hadits atau Ahl al-Hadits dan kerapkali juga sebagai Sunni. Pada tahun 1139H/1726M. hadits dan akidah. lalu bermusafir ke al-Ahsa¶ dan dari situ. dia telah menemui kitab-kitab karangan Ibn Taimiyyah al-Harrani (m. akibat terlalu letih berjalan kerena kepanasan sehingga hampir-hampir menemui ajalnya. dan `Arasy meratap iba seperti suara pelana baru dan Dia melampaui `Arasy dalam keadaan melebihi empat jari di setiap penjuru. Dia sering mengadakan perubahan dalam pendapat dan pemikiran di dalam majlis-majlis agama. Bapaknya. Justeru itu penduduk Basrah bangkit menentangnya. di Basrah dia mampu memenuhi matlamatnya mencegah banyak orang dari melakukan syiar agama mereka dan menghalang mereka dari perbuatan tersebut. terus ke Huraymilah (dalam kawasan Najd) juga. salah satu kampung di Najd di bagian selatan pada tahun 1115H/1703M.`a. Di Damaskus. India dan Damaskus. Dalam perjalanannya ke Syam. dan pada masa kini mereka memperkenalkan diri mereka sebagai Ansar al-Sunnah ataupun Ittiba` alSunnah. yang juga adalah salah seorang tokoh ulama al-Hanabilah. Pada masa remajanya. yang menyebabkan terjadinya pertentangan dan perselisihan yang berkecamuk di antaranya dan bapaknya di satu pihak dan. Latar belakang Pengasas Mazhab Wahhabi Muhammad bin `Abd al-Wahhab dilahirkan di perkampungan `Uyainah. dan dia tidak suka kepada orang yang bertawassul kepada Nabi (s.sehingga mata-Nya menjadi merah. Semenjak kecil.w) di tempat kelahiran (marqad) baginda yang suci itu. Baghdad. Dalam perjalanan di antara Basrah dan al-Zabir. bukan saja di Najd bahkan hingga ke Madinah selepas dia kembali dari menunaikan haji. Muhammad selalu merendahkan dan mengabaikan syiar agama yang biasanya dipegang oleh penduduk Najd. Muhammad dikatakan pernah mempelajari bidang fiqh al-Hanbali dengan bapaknya.728H/1328M) yang mengandungi ajaran-ajaran yang berunsur kontroversi berbanding dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah.

Ibn `Abd al-Wahhab berkata kepadanya: ³ Sekiranya engkau membantuku dalam dakwah ini. suatu ketetapan dimateraikan. Muhammad keluar dari `Uyainah ke Dar`iyyah di Najd yang diperintah oleh Muhammad bin Sa`ud (m. Muhammad tidak lagi terikat. menolak dan menepikan amalanamalan agama yang dilakukan serta menyeru mereka menyertai kumpulannya. Ibn `Abd al-Wahhab memperolehinya dari serangan dan serbuan yang dilakukannya bersama-sama .´ Pemerintah tersebut menyingkirkannya dan memerintahkannya meninggalkan `Uyainah dengan cara mengusirnya pada tahun 1160H/1747M. Pemerintah `Uyainah mendukung Muhammad dengan kekuatannya dan Muhammad bin `Abd al-Wahhab pula menyeru manusia mentaati pemerintah dan para pengikutnya. Ibn Basyr al-Najdi yang dipetik oleh al-Alusi mengatakan: ³ Penduduk Dar`iyyah pada masa itu dalam keadaan sangat menderita dan kesusahan. engkau akan menguasai seluruh Najd. memuliakan dan menjanjikan kebaikan kepadanya. unta. kuda yang baik. Sebagai balasannya. kuda. Muhammad kembali ke `Uyainah yang pada saat itu diperintah oleh `Utsman bin Hamad kemudian menerima dan memuliakannya hingga berlakulah ketetapan di antara mereka berdua bahawa setiap orang hendaklah mempertahankan yang lain dengan orang memegang kekuasaan dalam perundangan Islam (al-tasyri`) dan seorang lagi dalam pemerintahan. perak. Berita telah sampai kepada pemerintah al-Ahsa¶ bahawa Muhammad bin `Abd al-Wahhab mendakwahkan pendapat dan bid`ahnya.[6][7] Penduduk Dar`iyyah mendukungnya hingga akhirnya Muhammad ibn `Abd al-Wahhab dan Muhammad bin Sa`ud memeterai perjanjian atau memorandum kesepakatan antar keduanya (`aqd al-Ittifaqiyyah). pakaian mewah dan semua makanan tidak mungkin dapat digambarkan dan tempat itu pula sejauh mata memandang. mereka lalu berusaha untuk memenuhi kehidupan mereka « Aku lihat kesempitan hidup mereka pada saat pertama tetapi kemudian aku lihat al-Dar`iyyah setelah itu ± pada zaman Sa`ud. perak. aku dengar hiruk-pikuk suara-suara penjual dan pembeli « ³[7][8] Harta yang banyak itu tidak diketahui dari mana datangnya. Sebagian tertipu dan sebagian lagi meninggalkannya hingga dia mengisytiharkan kekuasaannya di Madinah. aku lihat emas. dan Ibn Basyr al-Najdi sendiri tidak memberikan sumber harta kekayaan yang banyak itu tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah. Pemerintah `Uyainah telah memanggil Muhammad dan memberitahunya bahawa dia enggan membantunya. Ibn `Abd al-Wahhab memberikan kabar gembira kepadanya dengan jaminan penguasaan Najd keseluruhannya.1179H/1765M) yang kemudian menziarahi.´ ³ Aku lihat tempat orang ramai pada hari itu. Beliau telah memerintahkan supaya suatu risalah peringatan dan ancaman diantar kepada pemerintah `Uyainah. di tempat dikenali al-Batin ± aku lihat kumpulan lelaki di satu pihak dan wanita di pihak lain.1153H/1740M apabila bapaknya meninggal dunia.[5][6] Sejak dari itu. pakaian mewah dan lain-lain apalagi sumber-sumber kekayaan sehingga lidah kelu untuk berkata-kata dan gambaran secara terperinci tidak mampu diuraikan. senjata. manakala pemerintah `Uyainah pula mendukungnya. Dengan cara itu. Pada tahun itu. Dia telah mengemukakan akidah-akidahnya yang sesat. para bangsawan. penduduknya memiliki harta yang banyak dan senjata dibaluti emas.

barangiapa yang tunduk (kepada tawhidnya) akan terpelihara diri dan hartanya dan barangsiapa yang enggan maka dianggap kafir harbi (yang perlu diperangi) sama darah dan hartanya. Ibn `Abd al-Wahhab melakukan mu`amalah yang buruk dengan umat Islam yang tidak tunduk kepada hawa nafsu dan pendapatnya seperti mu`amalah terhadap kafir harbi dan dia menghalalkan harta mereka. Tentara Wahhabi mengepung dan memasuki kota itu dengan melakukan pembunuhan. Karbala merupakan sebuah kota suci dihiasi dengan kemasyhuran dan ketenangan di hati umat Islam. dia merampas khazanah harem al-Imam al-Husayn bin `Ali (`a. rampasan. pemerintah dan lain-lain kepada maqam suci ini. sehingga disebutkan sebanyak 20 000 orang. Pelbagai bangsa berhasrat untuk ke sana diantara mereka ada berbangsa Iran.[8][9] Muhammad memerintahkan orang-orang yang cenderung mengikuti dakwahnya supaya memberikan bai`ah dan orang-orang yang enggan wajib dibunuh dan dibagi-bagikan hartanya. Puak Wahhabi telah melakukan keganasan dan kekejaman di kota Karbala¶ dengan jinayah yang tidak mengenal batas perikemanusiaan dan tidak mungkin dapat dibayangkan. Ringkasnya. Selepas melakukan keganasan yang cukup menjijikkan ini. Turki. Apabila al-Amir Sa`ud menyudahi perbuatan keji dan kejamnya di sana. Amir Najd menerima bagiannya dari ghanimah itu dengan persetujuan Muhammad bin `Abd al-Wahhab sendiri. Ibn `Abd al-Wahhab merampas harta kekayaan itu dan membagi-bagikannya kepada penduduk Dar`iyyah. sekitar Syria dan `Iraq. Muhammad ibn `Abd al-Wahhab kelihatan menyeru kepada agama Tawhid tetapi tawhid sesat ciptaannya sendiri. Di atas alasan inilah. runtuhan dan kebinasaan. perhiasan dan hadiah yang dikurniakan oleh raja. Oleh kerana itu.para pengikutnya terhadap kabilah-kabilah dan kota-kota yang kemudian meninggalkannya untuknya. al-Amir Sa`ud al-Wahhabi mempersiapkan tentara yang besar terdiri dari 20 000 orang dan melakukan serangan ganas ke kota suci Karbala¶ di `Iraq. Hijaz. mereka telah menyerang dan membunuh 300 orang dan merampas harta -harta mereka. golongan Wahhabi menguasai medan peperangan di Najd dan kawasankawasan di luarnya seperti Yaman. Mereka merenggut keuntungan yang berlimpah dari kota-kota yang mereka kuasai mengikut kemauan dan kehendak mereka. dia membagikannya kepada 2 atau 3 orang pengikutnya. mereka akan lakukan semua itu.[9][10] Akhirnya Muhammad meninggal dunia pada tahun 1206H/1791M tetapi para pengikutnya telah meneruskan mazhabnya dan menghidupkan bid`ah dan kesesatannya kembali. dalam proses membuang dan mengasingkan penduduk kampung di sekitar alAhsa¶ untuk mendapatkan bai`ah itu. dan bukannya tawhid menurut perintah al-Qur¶an dan al-Hadits. dia kemudian menakluki Karbala¶ untuk dirinya sehingga . Pada tahun 1216H/1801M. Ibn `Abd al-Wahhab mengikuti kaedah khusus dalam pembahagian harta rampasan dari umat Islam yang meninggalkannya. Mereka telah membunuh 5000 orang Islam atau bahkan lebih. tetapi jika sebaliknya mereka hanya memadai dengan merampas harta kekayaan saja. Arab dan sebagainya.s) yang banyak dengan harta. dan jika mereka boleh menghimpunkan kawasan-kawasan itu ke dalam kekuasaan dan kehendak mereka. Ada kalanya.

Ini juga yang diiktiqadkan oleh Muhammad bin `Abd alWahhab dan para pengikutnya.`a.s) ± mereka telah memintas jalan dan merampas hak milik para penziarah al-Husayn (`a.para penyair menyusun qasidah-qasidah penuh dengan rintihan. Para penulis Syi`ah bersepakat bahawa serangan dan serbuan itu berlaku pada hari `Ied al-Ghadir dalam memperingati ketetapan Nabi (s. keluhan dan dukacita mereka. Al-Alusi dalam penjelasannya tentang Wahhabi mengatakan: ³ Mereka menerima hadits-hadits yang datang dari Rasulullah (s. bulan Ramadan al-mubarak tahun 1225H/1810M ± menurut catatan penyusunnya «´ dengan kekacauan fikiran dan kegaluan keadaan. untuk melengkapkan juzuk ini daripada kitab Miftah al-Karamah.[11][12] Al-`Allamah al-Marhum al-Sayyid Muhammad Jawwad al-`Amili mengatakan:[12][13] ³ Allah telah menentukan dan menetapkan dengan kebesaran dan keihsanan-Nya dan juga dengan berkat Muhammad dan baginda (s.`a.w) mengenai pelantikan al-Imam `Ali bin Abi Talib sebagai khalifah selepas baginda.s) setelah mereka kembali dari ziarah itu pada pertengahan bulan Sya`ban.w).´ dia telah melakukan dosa yang besar. selepas tengah malam yang ke-9. diperkirakan 150 orang ataupun kurang «´ Jelaslah. Mereka membunuh sebagian besar daripadanya. juga menerima kata-kata atau akidah-akidah mereka bahawa Allah berjisim. Mereka kembali sebagai perampas. Dia juga turut menjelaskan ³ orang yang berpegang kepada akidah bahawa Nabi masih hidup walaupun sesudah mati seperti kehidupannya semasa baginda masih hidup. penyamun dan pencuri dengan memulainya pada tahun 1216H/1801M.[10][11] Puak Wahhabi mengambil masa selama 12 tahun membuat serangan ke atas kota Karbala¶ dan kawasan sekitarnya.w) bahawa Allah turun ke langit dunia dan berkata: Adakah orang-orang yang ingin memohon keampunan?´[13][14] Sehingga dia mengatakan: ³ Mereka mengakui bahawa Allah ta`ala datang pada hari Qiyamat sebagaimana kata-Nya: ³ dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam.w) sebagai hadits mawdu` (palsu). dan pada hari itu ingatlah manusia akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya ³ (al-Fajr (89): 23) dan sesungguhnya Allah menghampiri makhlukNya menurut kehendak-Nya seperti yang disebutkan: ³ dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya ³ (Qaf (50): 16). Para pengikut akidah Wahhabi yang batil memberikan tanggapan kepada para pengkaji yang melakukan penyelidikan mengenai Islam ± menerusi perhatian dan penelitian kepada kitab-kitab mereka dan mengenali Islam menelusuri bahan-bahan cetakan mereka sendiri ± hingga . terdiri dari orang-orang `Ajam. bahkan mereka menambahkan pemalsuan dan kebatilan Ibn Taimiyyah tersebut. mempunyai anggota tubuh badan dan sebagainya.`a. bahawa tawhid yang diserukan oleh Muhammad bin `Abd al-Wahhab dan jamaahnya adalah dengan mengharuskan darah dan harta orang yang mengingkari dakwah mereka. Dapat dilihat dalam kitab al-Radd `ala al-Akhna¶i oleh Ibn Taimiyyah bahawa dia menganggap hadits-hadits yang diriwayatkan tentang kelebihan ziarah Rasulullah (s. termasuk Najaf.`a. orang-orang `Arab dikelilingi oleh orang-orang dari `Unaizah yang mengucapkan katakata puak al-Wahhabi al-Khariji di al-Najaf al-Asyraf dan masyhad al-Imam al-Husayn (`a.

´[16][17] `Abbas Mahmud al-`Aqqad al-Masri mengatakan: ³ Orang yang paling kuat menentang alSyaikh dalam persoalan ini adalah saudaranya. Zaini Dahlan mengatakan: ³ `Abd al-Wahhab. terbatas dan tidak dapat berlaku dan sesuai pada setiap masa dan zaman. `Abdullah bin Husayn. Di samping itu tentangan juga datang kepadanya dari sepupunya. dan . begitu juga dengan al-Syaikh Sulayman. Kedua-duanya adalah dari mazhab al-Hanabilah. menyeleweng dan batil awalnya. diikuti oleh saudaranya. tidak dapat berjalan seiringan dengan keadaan kemajuan dan proses perubahan serta tidak lagi mempunyai kesatuan dalam perkembangan kemajuan zaman dan perubahan masa «´[14][15] Penentangan Terhadap Mazhab Wahhabi Para ulama al-Hanbali memberontak terhadap Muhammad bin `Abd al-Wahhab dan mengeluarkan hukum bahawa akidahnya adalah sesat. al-Syaikh Sulayman. Semua perbuatan itu dilakukan orang-orang yang kamu kafirkan mereka kerananya. generasi demi generasi tidak pernah mengkafirkan ashab bid`ah. Tokoh pertama yang mengisytiharkan penentangan terhadapnya adalah bapaknya sendiri. penulis kitab al-Sawa`iq alIlahiyyah. perbuatan dan tentangan Muhammad terhadap banyak persoalan agama. Al-Syaikh Sulayman menulis kitab yang berjudul al-Sawa`iq al-Ilahiyyah fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah untuk menentang dan menghantamnya. dia mengingkarinya manakala ada di antara mereka pula mengingkarinya. Mufti Makkah. Beliau tidak mengakui saudaranya itu mencapai kedudukan berijtihad dan berkemampuan memahami al-Kitab dan al-Sunnah. Keduanya telah mengkritik dan mencela pendapatnya dan mereka berdua turut memperingatkan orang-orang mengenai bahayanya pemikiran Muhammad«´[15][16] Dalam keterangan Zaini Dahlan yang lain dikatakan bahawa ³ bapaknya `Abd al-Wahhab. Al-Syaikh `Abd al-Wahhab dan al-Syaikh Sulayman. keadaan itu berlanjut hingga dunia Islam meluas. Lothrop Stodard berbangsa Amerika mengatakan: ³ Kesan dari itu. beku. saudaranya Sulayman dan guru-gurunya telah dapat mengesani tanda-tanda penyelewengan agama (ilhad) dalam dirinya yang didasarkan kepada perkataan. kritikan-kritikan telah timbul karena puak Wahhabi berpegang kepada dalil tersebut dalam perkataan mereka hingga dikatakan bahawa Islam dari segi jawhar dan tabiatnya tidak mampu lagi berhadapan dengan perubahan menurut kehendak dan tuntutan zaman.´ Al-Syaikh Sulayman berkata lagi bahawa: ³ Sesungguhnya perkara-perkara itu berlaku sebelum zaman al-Imam Ahmad bin Hanbal iaitu pada zaman para Imam Islam. kedua-duanya dari awalnya yaitu ketika Muhammad mengikuti pengajarannya di Madinah al-Munawwarah telah mengetahui pendapat dan pemikiran Muhammad yang meragukan.menyebabkan mereka beranggapan bahawa Islam adalah agama yang kaku. al-Syaikh Sulayman. Al-Syaikh Sulayman berpendapat bahawa para Imam yang lalu. bapak dari al-Syaikh Muhammad adalah seorang yang saleh dan seorang tokoh ahli ilmu. dalam hal ini tidak pernah timbul persoalan kufur sehingga timbulnya ketetapan mewajibkan mereka memisahkan diri daripadanya dan sehingga diharuskan pula memeranginya kerana alasan tersebut. al-Syaikh `Abd al-Wahhab.

w). Ulama sepakat dalam hal ini dan barangsiapa yang berpendapat bahawa ziarah itu adalah haram. terutama setelah akidahnya yang penuh kebatilan dituliskan dan disebarkan kepada banyak orang. maka hendaklah dipenjarakan dan direndahkan kedudukannya sehingga umat manusia tidak mengikutinya lagi. Qadi al-Qudat al-Malikiyyah. d) Fakhr bin Muhammad al-Qarsyi. pendapat dan pemikiran seperti itu telah didahului oleh Ibn Taimiyyah al-Harrani dan muridnya. al-Tuhfah al-Mukhtarah fi al-Radd `ala Munkir al-Ziyarah. dan mereka juga tidak pernah menyuruh berjihad menentangnya. Semua tokoh yang disebutkan di atas menolak pendapat dan pemikiran Ibn Taimiyyah dan memperlihatkan kedangkalan serta kecetekan pendapatnya.tiada seorang pun dari para Imam Islam yang menceritakan bahawa mereka mengkafirkan (seseorang) dengan sebab-sebab tersebut. Najm al-Muhtadi wa Rajm al-Mutadi. Tokoh ulama tersebut ialah al-Badr bin Jama`ah. . (2) Celaan dan kritikan para ulama dan fuqaha¶ terhadapnya dengan mengeluarkan hukum dan fatwa tentang kefasikan dan kekufurannya. Sekiranya dia enggan. Mereka tidak pernah mengatakan seseorang itu murtad. c) Taqi al-Din Abi `Abd-Allah al-Akhna¶i. Daf` al-Syubhah. bahkan kamu sanggup mengkafirkan orang yang tidak kafir kerana alasan-alasan ini meskipun kamu sendiri tidak melakukannya«´[17][18] Jelaslah bahawa Muhammad bin `Abd al-Wahhab bukan saja sengaja mengada-adakan bid`ah dalam pendapat dan pemikirannya. dan mereka turut memberikan peringatan tentang bid`ah dalam agama yang boleh merusakkan. f) Taj al-Din. Qadi al-Qudat tersebut menjawab: ³ Ziarah Nabi adalah sunat yang dituntut. e) Taqi al-Din al-Hasani. Pendapat dan pemikirannya bercanggah dan berlawanan dengan akidah ulama dan umat Islam pada zamannya sehingga tokoh-tokoh ulama telah mengeluarkan perisytiharan perang dan menghukumkannya fasiq dan sesat. Qadi al-Qudat di Mesir. Ibn Taimiyyah Dia ialah Abu al-`Abbas bin `Abd al-Halim atau lebih dikenali Ibn Taimiyyah (m.728H/1328M) termasuk dalam kalangan ulama al-Hanabilah. Mereka tidak menamakan negara-negara orang Islam sebagai negara syirik dan perang sebagaimana yang kamu katakan. yang dihasilkan dari pemikirannya. Syifa¶ al-Siqam fi Ziyarah Qabr al-Imam. Penentangan terhadap Ibn Taimiyyah dilakukan menerusi dua cara: (1) Penulisan kitab-kitab dan tulisan-tulisan yang menjawab dan menyangkal pendapat dan pemikirannya yang batil berdasarkan pandangan al-Qur¶an dan al-Hadits. b) Al-Subki dengan kitabnya.`a. Umat Islam telah menulis kepadanya tentang pendapat Ibn Taimiyyah mengenai ziarah kubur Nabi (s. maka para ulama wajib mengutuknya dan mencegahnya dari mengeluarkan pendapat tersebut. Ibn alQayyim al-Jawzi dan tokoh-tokoh seperti mereka berdua. bahkan beberapa abad terdahulu sebelumnya. Contohnya: a) Taqi al-Din al-Subki dengan kitabnya. al-Durrah al-Mudi¶ah fi al-Radd `ala Ibn Taimiyyah.

Mereka juga turut memusnahkan kubah zamzam dan kubah-kubah lain di sekitar Ka`bah. kemudian diikuti oleh kawasan-kawasan lain yang mempunyai kesan dan tinggalan orang-orang salih. apa sahaja yang ada di alMu`alla.w). mazhab atas nama Tawhid dengan menjatuhkan hukuman atas Ahl al-Tawhid. menumpahkan darah umat Islam atas alasan jihad menentang golongan musyrikin hingga menyebabkan beribu-ribu orang manusia. termasuk kubah-kubah Sayyidina `Abd al-Muttalib.w). salah seorang ulama abad ke-8H/14M. Semasa mereka melakukan pemusnahan itu.[18][19] Al-Dzahabi. al-Sayyidah Khadijah sebagaimana yang telah mereka lakukan kepada kubah-kubah tempat kelahiran Nabi (s. Kemudian Muhammad bin `Abd al-Wahhab datang dengan membawa pemikiran Ibn Taimiyyah dan bersekongkol dengan keluarga Sa`ud yang saling mendukung satu dengan yang lain dari segi pemerintahan dan keislaman. Sebagian ahli sejarah menyebutkan: ³ Kemunculan secara tiba-tiba mazhab Wahhabi dan sewaktu mereka memegang kekuasaan di Makkah. mazhab yang baru ini dihubungkan dengan mazhab-mazhab yang banyak itu. operasi pemusnahan secara besar-besaran telah dilakukan oleh mereka dengan memusnahkan pertamanya. mereka membuang kekotoran sambil memukul gendang (al-tubul) dan menyanyi dengan mengeluarkan kata-kata mencaci dan menghina kubur-kubur « sehingga . Dengan kematian Ibn Taimiyyah. dengan mencegahnya dari mengeluarkan pendapat tersebut « dan beliau menyamakannya dengan al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi dari segi kesesatan dan kejahatan. Di Najd. Makkah al-Mukarramah dan Madinah alMunawwarah. Dia menipu kebanyakan umat manusia dan menubuhkan sebuah pertubuhan ataupun dengan kata-kata lain. mencemarkan kehormatan kerabat Rasulullah (Al Rasulillah) dan lain-lain dengan perbuatanperbuatan jinayah dan dosa untuk menggoncangkan hati dan perasaan umat Islam. datuk Nabi (s. Musibah itu akhirnya sampai ke memuncaknya dengan jatuhnya dua buah kota suci.`a. dan umat Islam terlepas dari bid`ah dan kesesatannya.[19][20] Ibn Taimiyyah meninggal dunia pada tahun 728H/1328M di dalam penjara al-Syam. Sayyidina Abi Talib. Mereka dengan sengaja berusaha menghapuskan segala kesan dan tinggalan Islam di kota-kota Makkah dan Madinah dengan memusnahkan kubur para wali (awliya¶) Allah. segala pendapat dan pemikirannya juga turut mengalami kematian. bahkan Qadi alMalikiyyah dan al-Hanbaliyyah turut serta mendakwa kefasikan Ibn Taimiyyah dan menghukumkannya sebagai sesat dan menyeleweng. Ibn alQayyim coba menyambung dan meneruskan usaha gurunya. Ia turut serta menyebabkan perselisihan (khilaf) yang sempit semakin membesar dan menjadi-jadi di kalangan umat Islam dan dengan cara itu. sebuah kawasan perkuburan Quraisy yang terdiri dari kubah-kubah (qubbah) yang begitu banyak. lelaki dan wanita. tokoh sezaman dengan Ibn Taimiyyah telah menulis sebuah risalah kepadanya.`a. Penduduk Najd bermazhab Wahhabi memperolehi bantuan dan pertolongan Britain yang ingin melihat perpecahan negara Islam kepada negara-negara yang lebih kecil dari segi kedudukan geografi.Bukan Qadi al-Syafi`iyyah di Mesir sahaja yang mengeluarkan fatwa ini. kecil dan besar menjadi mangsa bid`ah mereka yang sesat. Abu Bakr dan al-Imam `Ali. tetapi tidak berhasil. kesesatan telah tersebar dan faham al-Wahhabiyyah merembet ke seluruh pelosok tempat semisal kanser (al-saratan) dalam tubuh badan manusia.

kerana hati-hati yang kecewa. Di kalangan golongan Syi`ah pula. apabila tiada lagi kedamaian. hak Nabi-Nya yang telah memberikan petunjuk dan syafaat. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan keilmuannya pada hari itu seumpama orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Mereka telah menulis.w) juga bersabda: ³ Apabila bid`ah timbul dan orang-orang yang terkemudian dari umat ini melaknat orang-orang yang terdahulu. maka orang-orang alim hendaklah memperlihatkan dan menyampaikan ilmu mereka kerana kalau mereka tidak melakukannya.`a.´[22][23] Para Siddiqin (`a. Kitab pertama yang ditulis untuk menolak dan menentang fahaman Muhammad ibn `Abd alWahhab ialah al-Sawa`iq al-Ilahiyyah fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah yang ditulis oleh alSyaikh Sulayman. maka hendaklah menyampaikannya. maka berlakulah pencetus kepada segala kecelakaan. Kitabnya ditulis untuk menjawab risalah yang dihantarkan kepadanya oleh al-Amir `Abd al-`Aziz bin Sa`ud. kitab pertama ditulis untuk tujuan tersebut ialah Manhaj alRasyad oleh al-Syaikh Ja`far Kasyif al-Ghita¶ (m. Mereka musnahkan kubur orang-orang saleh dengan perasaan benci mereka. menerbitkan kitab-kitab dan menjelaskan keburukan dan kejahatan tokoh-tokoh Wahabi yang berusaha untuk merealitikan cita-cita dan harapan Britain menerusi bentuk baru. Hindarilah mereka kerana sesungguhnya mereka membenci orang-orang yang terpilih (di sisi Allah).w) pernah bersabda bahawa: ³ Apabila sesuatu bid`ah itu muncul di kalangan umatku.´[20][21] Al-`Allamah al-Sayyid Sadr al-Din al-Sadr mengatakan: ³ Demi usia hidupku. Bagi umat Islam kepada Allah diadukan. cahaya keimanan (Nur al-Iman) akan hilang. sesungguhnya al-Baqi` telah menerima nasib yang sangat malang. Neraka wail untuk mereka dengan apa yang mereka tentang terhadap orang-orang yang kuat (al-Jabbar).`a. laknat Allah akan ditimpakan atas mereka.1228H/1813M).´[21][22] Rasulullah (s.w) mengatakan bahawa: ³ Apabila bid`ah lahir. mereka tidak mendapat apa-apa darinya dengan membongkarkan harim Muhammad dan kaum kerabat baginda. para ulama Syi`ah dan Sunni telah bersama-sama bangkit menentang serangan mazhab Wahhabi. yaitu saudara Muhammad sendiri.´[23][24] Atas dasar inilah. maka orang alim hendaklah menzahirkan keilmuannya. salah . mengikut nafsu dan berperangai kebudakan. maka barang siapa yang memiliki keilmuan. sekiranya dia tidak berbuat demikian.`a.dikatakan sebahagian dari mereka sanggup kencing di atas kubur-kubur para salihin tersebut.s) dari kaum kerabat Rasulullah (s.´ Katanya lagi: ³ Celakalah anak cucu Yahudi dengan perbuatan jahat yang mereka lakukan.´ Nabi Muhammad (s.

turut sama mendukung usaha-usaha mazhab Wahhabi dan Britain. . kitab-kitab lain mulai menyusul satu demi satu dengan menolak dan mengkritik pemikiran Muhammad ibn `Abd al-Wahhab dari perspektif yang lain hingga ke saat ini. bahkan melaksanakannya dalam kehidupan mereka menerusi perbuatan dan tindakan terhadap umat Islam lain yang disangkakan sebagai lawan-lawan mereka. permusuhan.seorang pemerintah Sa`udi pada zamannya. Mazhab tersebut juga turut memperkuatkan dan memperkukuhkan matlamat penjajahan Britain dengan mengada-adakan fitnah di kalangan umat Islam seperti menuduh orang-orang Islam yang lain sebagai fasiq dan kafir. Selepas itu. perselisihan dan pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Pemerintahan kesultanan Sa`udi telah memperuntukkan sejumlah besar hasil keuntungan petrol mereka untuk menyebarkan dan mengembangkan mazhab ciptaan Britain ini di kalangan orang Islam. persengketaan. Kitabnya itu telah dicetak pada tahun 1343H/1924M di al-Najaf al-Asyraf di `Iraq. Beliau telah membongkarkan kecetekan dan kedangkalan pemikiran Muhammad ibn `Abd al-Wahhab dalam kitabnya dan mensabitkan kebatilan pemikiran Muhammad menurut pandangan al-Qur¶an dan al-Sunnah. Keadaan yang berlanjutan ini menyebabkan umat Islam menjadi lemah dan mudah diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh Islam yang sebenar tetapi bertopeng dengan Islam. golongan Wahhabi telah meningkatkan serangan mereka yang merusakkan dan berbahaya terhadap Islam dan umatnya menerusi penentangan dan peperangan yang didalangi oleh keluarga Sa`ud dengan bantuan dari hasil keuntungan minyak mereka. Kalaulah tidak karena kekayaan yang besar itu tentulah mazhab Wahhabi tidak akan dapat bertahan hingga saat ini. Pada zaman itu. pertelagahan. Umat Islam yang tidak prihatin dan mempunyai pemikiran yang cetek dengan mudah diperdayakan oleh mereka sehingga akhirnya mereka sama ada secara sedar atau tidak. Kelihatan bahawa unsur-unsur penjajahan (al-isti`mar) Britain begitu jelas menerusi mazhab tersebut dan mereka mengambilnya sebagai cara yang terbaik untuk mewujudkan perpecahan.

Dan kaum Wahabi yang sekarang menduduki kedua kota suci itu sama sekali tak punya hak untuk mengacak-acaknya seenak perut mereka. Dulu ketika kaum pemberontak Wahabi Nejed ini berhasil menguasai kota suci Mekah dan Madinah setelah mengalahkan pasukan pemerintah Khilafah Usmani. Suasana sakralnya makin tergerus oleh suasana hedonisme ala Amerika. Dan tak terasa sudah sekitar 300 situs sejarah peradaban Islam yang mereka hancurkan. Pemerintahan Wahabi Arab Saudi telah menghancurkan ratusan situs / tempat sejarah Islam yang telah berusia 14 abad. bukan dalil-2 agama yang difatwakan oleh jumhur ulama umat Islam dunia. Namun lama-kelamaan karena kerajaan Wahabi Saudi Arabia ini makin eksis (apalagi dengan dukungan penuh dari Amerika & Inggris) maka respons tersebut kian kendur. Kini Mekah dan Madinah sudah tak sama lagi dengan Mekah dan Madinah yang kita baca di buku-2 sejarah Islam..KAUM BADUI NEJED HANCURKAN SEJARAH PERADABAN ISLAM 14 ABAD . Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja sepak terjang kaum Wahabi yang merupakan kelompok sangat minoritas dari umat Islam secara keseluruhan ini untuk mengobok-obok warisan peradaban Islam tanpa izin atau musyawarah dulu dengan mayoritas umat Islam dunia ??? Inilah yang akhirnya terjadi ketika orang-2 badui Nejed menguasai tanah suci Mekah-Madinah setelah berhasil memberontak dari kekhilafahan Usmani (Ottoman Empire). Kaum Quraisy yang penduduk asli Mekah pun lama-kelamaan kian tersingkir.. Bahkan bani Hasyim juga telah dipaksa bermigrasi ke Yordania (dengan skenario Inggris).. Akankah ini dibiarkan terus oleh mayoritas umat Islam dunia ??? Seluruh situs sejarah Islam di kedua kota suci tersebut adalah milik umat Islam sedunia. maka para ulama di Nusantara ini pun segera merespons dengan pembentukan µKomisi Hijaz¶. REFERENSI (wajib dibaca juga): Info lebih lengkap + foto-2 bisa dibaca di Rezim Arab Saudi Hancurkan Situs-2 Islam (http://salafytobat. Semua ini dilakukan semata-mata demi uang dan modernisasi walaupun dibungkus dengan µdalil-2 agama¶ versi mereka.wordpress. Inilah berita sedih dan memprihatinkan bagi peradaban Islam dan sejarah peradaban umat manusia secara umum. Respons ini karena para pemberontak Wahabi tersebut telah mulai melakukan perusakan dan penghancuran situs-2 sejarah Islam yang mereka temui di kedua kota suci tersebut. termasuk 2 tanah suci Mekah & Madinah. ? Penghancuran Situs-2 Sejarah Oleh Kaum Wahabi Saudi . Pemberontakan yang disokong Inggris ini akhirnya berujung pembentukan negara baru yang bernama Kerajaan Saudi Arabia yang wilayahnya meliputi kawasan Hijaz dan sekitarnya.com/2009/05/19/potret-arab-saudi-di-masa-datang-menghilangkanjejak-rasulullah-rubah-tempat-sai) Inikah nubuwwah Rasulullah saw.

.wordpress....wordpress.com) : (http://download-buku-elektronik..com): (http://dietorganik. kenapa harus bawa2 nama pihak lain ? DAVIDSON 29-05-2009. 11:37 AM Hmmm apa kah ibu bakal datang ke tread ini .umat ditelantarakan jika akses tempat2 ziarah dimoderenisasi juga ada nada sumbang. 11:40 AM suatu tindakan yang bodohh .. kota juga mengalami hal yg sama jika akses tempat2 ziarah di Arab tidak dimoderinisasi entar orang2 bilang orang Arab itu taunya hanya makan dan hajisaja.com/2007/11/12/penghancuran-situs-situs-sejarah-oleh-kaum-wahabisaudi/) Tentang asal-usul Wahabi bisa dibaca di Sejarah Wahabi (http://hotarticle.blogspot.wordpress. kenyamanan.com)D (http://jamaahtablighonline..com)( (http://dietorganik..net78.bravehost.:D LUCIFER RED 29-05-2009....com)) (http://interviewkerja...bravehost..org/sejarah-wahhabi/) ...com)D (http://dietorganik.net): (http://ebook-indonesia..wordpress..com): (http://jamaah-tabligh-online.. mau di diemain atau mau diubek2 itu terserah kalian saja.. ga perhatiin kelayakan....com)) (http://gazaproperty.(http://qitori...wordpress..com)) (http://bisnisbukudigital... 11:10 AM moderinsasi itu dimana2 memang ada pro kontranya dan itu bukan hanya di Arab saudi diwilayah menteng.blogspot.. keselamatan para umrah dari seluruh dunia.blogspot..blogspot.com): (http://diet-organik-melilea..blogspot.com) : (http://dietorganik.. 10:59 AM Namun lama-kelamaan karena kerajaan Wahabi Saudi Arabia ini makin eksis (apalagi dengan dukungan penuh dari Amerika & Inggris) maka respons tersebut kian kendur.blogspot.wordpress.wordpress.contohnya diatas kita ini susah deh kalo ini mo didiskusikan.com) DAVIDSON 29-05-2009.com)) (http://safrie. (http://stopsmokingaddiction..tapi jangan bawa2 pihak2 lain napa seh kalo ga nyalahin2 pihak2 lain ? Cikosenzki 29-05-2009.wordpress.com) : (http://tawakalyogyakarta.com)P (http://jamaahtablighonline... Dan tak terasa sudah sekitar 300 situs sejarah peradaban Islam yang mereka hancurkan..890m..com)P (http://danatunai...

.php?t=141768)? The Jix 29-05-2009..com/showthread. jd yah modernisasi dan mempertahankan situs2 itu musti seimbang... Hiram 29-05-2009...... 10:43 PM Memangnya situas apa yg dihancurkan sih? Mekah itu dulunya pusat agama Paganisme Arabia kuno yg dihancurkan Muhammad dan kemudian menyisakan satu monolith yg diklaim sebagai milik Islam..kafegaul... Kalau mau gugat menggugat.. saya anti Vandalisme :) flagantz 29-05-2009. pihak2 yg tidak setuju dimoderenisasi dgn alasan . mksdnya gw ga tau apakah situs2 yg hilang itu yg sangat penting. .. masson.. demikian pula sebab musabab kenapa kerajaan Hindu Pajajaran bisa lenyap tak berbekas pasca masuknya Islam.... tapi biasanya yg terjadi adalah memberi alasan lalu mencari simpati dengan menuduh lawannya ada kongkalikong dng setan.... Spt kata Robert Langdon di film Angels and Demons : Saya tidak anti Agama. mksdnya gw ga tau apakah situs2 yg hilang itu yg sangat penting.Tapi jg jangan ampe menghilangkan situs2 yg penting kali... demikian pula ketika Constantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani Gereja Haggia Sofia yg merupakan pencapaian arsitektur Kristen termegah dimasa itu dirusak.. pihak2 yg setuju dimoderenisasi dgn alasan. 11:45 AM terjadi karma (http://forum. 11:41 AM sebenarnya mendiskusikan hal ini ada baiknya 1. 05:23 PM IMHO yaah meodernisasi emang perlu. 11:03 PM IMHO yaah meodernisasi emang perlu.. baru kemudian dimasa Kemal Attaturk situs bersejarah itu dijadikan Musium yg tebruka bagi semua.. Gw kurang ngerti ngeliat keterangan yg dikasi Alphamale karena gw juga bkn orang islam.. jd yah modernisasi dan mempertahankan situs2 itu musti seimbang. 2.Tapi jg jangan ampe menghilangkan situs2 yg penting kali. Gw kurang ngerti ngeliat keterangan yg dikasi Alphamale karena gw juga bkn orang islam..DAVIDSON 29-05-2009. situs peninggalan Hindu Budha di bekas Majapahit jg perlu diselidiki siapa yg menghancurkan........ Taliban jelas2 menghancurkan situs2 bersejarah patung2 Budha raksasa di Bamiyan. US dll flagantz 29-05-2009.. salibnya dihancurkan dan dijadikan Masjid ..

Kalau mau gugat menggugat.. demikian pula ketika Constantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani Gereja Haggia Sofia yg merupakan pencapaian arsitektur Kristen termegah dimasa itu dirusak... baru kemudian dimasa Kemal Attaturk situs bersejarah itu dijadikan Musium yg tebruka bagi semua. 09:14 AM karena gugatan ini bersifat intern. Spt kata Robert Langdon di film Angels and Demons : Saya tidak anti Agama.. saya anti Vandalisme :) tapi kayaknya yg ditulis TS adalah gugat mengugat pada intern Islam sendiri gugatan umat Islam dunia pada pemerintah kerajaan Arab Saudi ttg pemugaran.. modernisasi situs2 bersejarah umat Islam yg ada disana hanya saja dia mencari dukungan (memojokkaan pemerintah Arab) dengan memakai nama pihak luar coba saja kalo dia mendukung pemerintah Arab. salibnya dihancurkan dan dijadikan Masjid .klo diliat intinya tuh artikel kyk mao nge-blame US sama Inggris sbg dalang penghancuran. entar dia bilang yg menentang pemugaran adalah kelompok yg disusupi masson kale DAVIDSON 30-05-2009. well kalo gw bilang seh karma does exist :D DAVIDSON 30-05-2009. demikian pula sebab musabab kenapa kerajaan Hindu Pajajaran bisa lenyap tak berbekas pasca masuknya Islam. Taliban jelas2 menghancurkan situs2 bersejarah patung2 Budha raksasa di Bamiyan.. situs peninggalan Hindu Budha di bekas Majapahit jg perlu diselidiki siapa yg menghancurkan. 09:09 AM Memangnya situas apa yg dihancurkan sih? Mekah itu dulunya pusat agama Paganisme Arabia kuno yg dihancurkan Muhammad dan kemudian menyisakan satu monolith yg diklaim sebagai milik Islam..bamiyan. solusinya atau apa kek yg penting jangan sampe pembicaraan menuju pada klaim2 dl . situs2 kelompok lain kayaknya ga usah diikut2kan yg perlu dibahas adalah perlu tidaknya modernisasi di Arab..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful