BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. 6 .7 Perkaitan antara Pentaksiran. Pengujian dan Penilaian Rajah 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.

pengukuran. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. penilaian. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. dan penilaian dilakukan. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 .8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. c. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. sila jawab soalan-soalan dibawah. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. b. a.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. semester dan akhir tahun.

pengujian. Dalam panduan pembelajaran ini. taksonomi Solo.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah.1.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu.2.4. Dalam hal ini. dan penilaian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.2. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. Menjelaskan taksonomi Bloom. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. dan domain Krathwohl.2. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S.2 Hasil Pembelajaran 2. 8 .2. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. 2. Menghuraikan konsep pentaksiran. Selamat berjaya ! 2. 2. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. 2.2.3.

Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. 2. seperti pengetahuan. dan mengoperasi mesin. pengertian. apresiasi.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. iaitu: 1. Cognitive Domain (Domain Kognitif). seperti minat. dan cara penyesuaian diri. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. dan keterampilan berfikir. 9 . 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. berenang. sikap.

fakta-fakta. ii. 10 . dan sebagainya. jadual . seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. diagram. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. prosedur. definisi. metodologi. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. arahan. rumus.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. urutan. pola. laporan. metodologi . peraturan. dan sebagainya. gagasan. prinsip dasar. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit.

metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Penciptaan (Origination) 11 . Persepsi 2. Penyesuaian (Adaptation) 7. Respons Terpimpin 4.  Domain Psikomotor 1. Mekanisme (Mechanism) 5. gagasan. Persediaan (Set) 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6.. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .

anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax.nwlink. 1. http://pkukmweb. c. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.pdf 13 .htm 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.gmu.com/~Donclark/hrd/bloom.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah. b. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1. http://www. http://classweb. Setelah itu.html 2.ukm. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.

Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3.2.2. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang). Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 . Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.2 Hasil pembelajaran 3.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.1. yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3.

Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. amali. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. 15 . Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3. esei.80%.   Bilangan item yang mengikut bentuk. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. 3. kertas kursus dan lain-lain.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. kandungan dan aras kemahiran.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. Linguistik Diskriptif 1.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. alat artikulasi. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi.3 Fonologi  Definisi. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1. 16 . Sejarah.

b.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. 17 . afektif. 2. 5. c. 3. dan psikomotor Domain Kognitif 6. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 4. 1. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei. dan lain-lain.

struktur.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. JPU berperanan penting. pengkelasan atau bimbingan. 18 . data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. Justeru.

http://www. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.  Tetapkan bilangan item.geocities.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.htm 19 .emoe. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan. http://apps.my/ipba/rdipba/cd1/article123.com/kheru2006/iv. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.pdf 2. 1.gov.

Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Dalam topik ini anda. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian.1. 20 . anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.4. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. 4. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan . 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. dalam proses menilai ini.2.2.2. 4. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda.2.2 Hasil Pembelajaran 4. Dengan itu. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah.3.2. 4.

4. 21 . Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. item jenis padanan.5.1.5. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. 4. item jenis aneka pilihan dan kloz. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4.

padanan. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. dan aneka pilihan. Item-item itu ialah format salah-betul. 22 . b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. Item Salah . Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun.

Kata Bilangan 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Kata Adjektif Pancaindera 3. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Kata Adjektif Perasaan Contoh A. c. B. a. Kata Adjektif Bentuk 4. D. Dia amat rindu akan emaknya. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . b. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Kata Adjektif Sifatan 2. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. C. Budak baik selalu dipuji.

sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . pentadbiran dan pemarkahan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian.5. ini semua tidak sukar dilakukan. Pada mulanya. 4. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.2. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. Kemudian. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya.

b. 25 . Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. d. Antaranya ialah objektif ujian. c. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. kandungannya.

Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. 26 . Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan. kefahaman. b.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. analisis. sintesis dan penilaian. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. aplikasi.

gov.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.my/ipba/rdipba/cd1/article123.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.pdf 2.emoe.usm. 1. http://www. http://apps.pdf 27 .

1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 . Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif. kemajuan dan ujian bakat. Ujian Kefasihan.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian. 5. Kemajuan. 5.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan. 5.2.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.2 Hasil Pembelajaran 5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5. 5. Ujian Bakat. Pencapaian.2.Sumatif. pencapaian.

5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar. 29 .4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. ujian bakat dan ujian pencapaian.ujian kemajuan. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran. ujian sumatif. 5.ujian kefasihan. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. 5.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji. iaitu ujian formatif.

bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. 2. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan. Beraneka jenis 5.Kognitif 4. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran. Peperiksaan akhir Alat tahun 7.Rujukan norma 5. Dibentuk khas Kesukaran 6. Ujian Pencapaian. . Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3.8 Ujian Bakat. Pada akhir 1. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Pensijilan atau penggredan 2. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. psikomotor dan afektif 4. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Senang – sukar 5. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Berubah-ubah 6.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Kognitif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing.

atau struktur sesuatu bahasa.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. 31 . Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.tatabahasa dan kosa kata. mengubah bentuk. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. 2. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. 32 .

1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. 6. 6.2 Hasil Pembelajaran 6. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. 6. 33 . Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.2.2.3.

Ia memerlukan perancangan. pelaksanaan dan penilaian yang teliti.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6. Selain portfolio. 34 . rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.

3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).  menilai secara sumatif pembelajaran.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6. 35 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. prosedur kerja.4. matlamat.4.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. 6. halatuju.4. pengalaman dan harapan.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

komen.  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6. seperti di bawah ini.4.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. pengetahuan dan kefahaman.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.4. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 . 6. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.4. 6.4. 6.5 Penilaian Melalui Pemerhatian.  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 37 .afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. 6.psikomotor.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.5. 38 .  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang. bahan dan persekitaran.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.5. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.  Menjalankan dijalankan.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.5.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. rubrik yang merangkumi aspek kognitif.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. rekod anekdot.5.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’. afektif.

AKTIVITI 1. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.6 Rumusan. 2. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. dan sikap bias serta prasangka penilai. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. 39 . Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar.

kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab. 7. 40 . 7.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2 Hasil Pembelajaran 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2.

Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7.  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.4.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan. 7. 41 .4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis.

c.4.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. b. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. 42 .4.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. 7. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.4. 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan. pelajar mengenal pasti dan merekod.

Nama: Tandatangan rakan sebaya ......................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas......... Tahun/Tingkatan :....................................................................................................................... Tugasan : ...................................................... 2......................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid ....................... Nama: Tandatangan guru ................................................................................... Nama: 43 ........... Objektif : 1...................................................................................................................................................................................... Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ........ 3................... Nama : ..

44 . Biasanya. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Di samping itu. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. Penggunaan teknik ini dalam P&P. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. 7. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar.5.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. 2. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. 45 . anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya.

1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 . Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 8. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8.2 Hasil Pembelajaran 8.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

47 . Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. 1989). (Wiggins.  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. projek bermaksud secara amali.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. Dalam konteks kurikulum sekolah. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar.

8.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. Tidak ada satu jawapan yang benar. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi. 8.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. membina model.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. visual.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi. persembahan. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. Tugasan prestasi – drama. Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. Langkah 2 : Penilaian awal projek. poster atau model.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. 48 . integrasi pengetahuan. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. Langkah 5 : Penilaian hasil projek.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. kinestetik ). Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. kemahiran merancang. lakonan.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu.

Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. 2.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful