BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas. 6 .7 Perkaitan antara Pentaksiran. Pengujian dan Penilaian Rajah 1. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

c.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik. penilaian. dan penilaian dilakukan.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. pengukuran. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. semester dan akhir tahun. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 . Berdasarkan maklumat yang diperoleh. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. sila jawab soalan-soalan dibawah. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. b. a.

dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. dan penilaian. 2.3.2. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. taksonomi Solo. Dalam panduan pembelajaran ini.2. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. Selamat berjaya ! 2.2. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah.4. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. Dalam hal ini.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. Menghuraikan konsep pentaksiran. 2. dan domain Krathwohl.1.2. 8 .Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan. Menjelaskan taksonomi Bloom. 2.2 Hasil Pembelajaran 2. pengujian.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2.

seperti pengetahuan. Cognitive Domain (Domain Kognitif). 9 . apresiasi. seperti minat. dan keterampilan berfikir. pengertian. berenang.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. 3. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. iaitu: 1. sikap. 2. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2. dan mengoperasi mesin. dan cara penyesuaian diri.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain.

prosedur. 10 . dan sebagainya. gagasan. ii. fakta-fakta. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. peraturan. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. jadual . pola. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. metodologi. arahan. urutan. metodologi . Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. rumus. diagram. prinsip dasar. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. dan sebagainya. definisi. laporan. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan.

Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Respons Terpimpin 4. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. gagasan. Persepsi 2. Persediaan (Set) 3. Mekanisme (Mechanism) 5. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan.  Domain Psikomotor 1.. Penciptaan (Origination) 11 . Penyesuaian (Adaptation) 7.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .

gmu. 1. http://www.pdf 13 .nwlink.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah. Setelah itu.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax. c. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.com/~Donclark/hrd/bloom.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan.htm 3. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda.html 2.ukm. http://classweb. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. http://pkukmweb. b.

2.2. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang). Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian.1. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 . Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3. paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3.2 Hasil pembelajaran 3.

Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. kertas kursus dan lain-lain. 3.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. esei.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 15 .   Bilangan item yang mengikut bentuk.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . kandungan dan aras kemahiran.80%. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. amali.

2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi. 16 . Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. alat artikulasi.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM.3 Fonologi  Definisi. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1. Linguistik Diskriptif 1. Sejarah. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah.

4. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. 17 . dan lain-lain. 5.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. 1. b. 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. c. afektif. dan psikomotor Domain Kognitif 6. 2. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei.

Justeru. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. pengkelasan atau bimbingan. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. 18 . struktur. JPU berperanan penting.

htm 19 .com/kheru2006/iv.geocities.  Tetapkan bilangan item.my/ipba/rdipba/cd1/article123.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan. http://apps.gov.emoe. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.pdf 2.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. 1. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif. http://www.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3.

1. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.2. Dengan itu. 4.2. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .2 Hasil Pembelajaran 4.2. 4. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian. Dalam topik ini anda. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. dalam proses menilai ini.4.2. 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. 20 .2.3. 4.

Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. 4.1.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. 21 . item jenis aneka pilihan dan kloz. Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.5. 4. item jenis padanan. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar.5.

Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Item Salah . 22 . Item-item itu ialah format salah-betul. b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat.Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. padanan. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. dan aneka pilihan.

Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. Dia amat rindu akan emaknya. C. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Kata Bilangan 1. Kata Adjektif Sifatan 2. Kata Adjektif Pancaindera 3. c. B. a. b. D. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . Kata Adjektif Perasaan Contoh A. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. Budak baik selalu dipuji. Kata Adjektif Bentuk 4.

2. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. pentadbiran dan pemarkahan. 4. Kemudian. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . ini semua tidak sukar dilakukan. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 .5. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. Pada mulanya.

d. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. 25 . c. kandungannya. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. b. Antaranya ialah objektif ujian.

Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. sintesis dan penilaian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. 26 . kefahaman.7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan. b. analisis. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. aplikasi. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei.

http://apps.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.my/ipba/rdipba/cd1/article123.emoe.usm. http://www.pdf 2.gov.pdf 27 . 1.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.

kemajuan dan ujian bakat.2 Hasil Pembelajaran 5.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 . pencapaian. 5. 5.2. Ujian Kefasihan.Sumatif.2. Kemajuan.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu. 5. Pencapaian.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan. Ujian Bakat.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian. 5. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif.2.

4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. ujian sumatif. 29 .ujian kemajuan. ujian bakat dan ujian pencapaian.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. 5. iaitu ujian formatif. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran. 5. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji.ujian kefasihan.

Rujukan norma 5. Peperiksaan akhir Alat tahun 7. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. . Berubah-ubah 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5.8 Ujian Bakat. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Ujian Pencapaian. psikomotor dan afektif 4.Kognitif 4. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran. Senang – sukar 5. Pensijilan atau penggredan 2. Dibentuk khas Kesukaran 6. 2. Beraneka jenis 5. Kognitif. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3. Pada akhir 1.

31 . Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. atau struktur sesuatu bahasa.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. mengubah bentuk. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.tatabahasa dan kosa kata.

2. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. 32 . Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.

bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2. 33 . kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. 6.2. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio. 6. 6.3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2 Hasil Pembelajaran 6.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian.

34 . pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6.4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Selain portfolio. Ia memerlukan perancangan. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.

 menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. matlamat.4.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. 35 .4. halatuju.4.  menilai secara sumatif pembelajaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment). (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. pengalaman dan harapan. 6. prosedur kerja. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

 Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan. 6. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 .5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran.4. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan. seperti di bawah ini.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. komen. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. pengetahuan dan kefahaman.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina.4.

afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.  Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. 6.4.5 Penilaian Melalui Pemerhatian.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.4. 6. 37 .

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. 6.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.5.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian.5.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’.5. afektif. rubrik yang merangkumi aspek kognitif.5.  Menjalankan dijalankan.  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6. rekod anekdot.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.psikomotor. bahan dan persekitaran. 38 . tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.

pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. 2. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.6 Rumusan. dan sikap bias serta prasangka penilai. 39 . AKTIVITI 1. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2.2 Hasil Pembelajaran 7.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran. 7.2. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab. 7. 40 . kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.

4. Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. 41 . 7.

4.4. 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan. pelajar mengenal pasti dan merekod. 7. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.4. 42 .4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. b. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan. c. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut.

3........................................................... Nama: Tandatangan rakan sebaya ...........BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas.................................................................... Tahun/Tingkatan :............. Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ............................ Nama: 43 ....................................................... Nama: Tandatangan guru ........................................................................................................... Objektif : 1... 2............. Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid ....... Tugasan : ............................................................................................................................................ Nama : .....................................................

di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. 7. Biasanya. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. Penggunaan teknik ini dalam P&P.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. 44 . Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan.5. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Di samping itu.

anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. 45 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. 2.

Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka.2 Hasil Pembelajaran 8.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 .2.2. 8.

47 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Dalam konteks kurikulum sekolah. projek bermaksud secara amali.  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. (Wiggins. 1989). Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. membina model. 8. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. Tidak ada satu jawapan yang benar.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. lakonan.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. Langkah 2 : Penilaian awal projek. kemahiran merancang. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. persembahan.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. integrasi pengetahuan. 48 . poster atau model. visual. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. 8. Tugasan prestasi – drama.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi. kinestetik ). Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1. Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . 2. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful