P. 1
Modul BMM 3103 - Pentaksiran Bahasa Melayu Sek Rendah

Modul BMM 3103 - Pentaksiran Bahasa Melayu Sek Rendah

|Views: 3,405|Likes:
Published by esyad87

More info:

Published by: esyad87 on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2015

pdf

text

original

Sections

 • 1.1 Sinopsis
 • 1.2.1. Konsep pentaksiran
 • 1.2.2. Konsep pengujian
 • 1.2.3. Konsep penilaian
 • 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
 • 1.3 Kerangka Konsep
 • 1.4 Pentaksiran
 • 1.5 Pengujian
 • 1.6 Penilaian
 • 1.7 Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
 • 1.8 Aktiviti
 • 2.1 Sinopsis
 • 2.2.1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian
 • 2.2.2. Menjelaskan taksonomi Bloom, taksonomi Solo, dan domain
 • 2.2.3. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu;
 • 2.2.4. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan
 • 2.3 Kerangka Konsep
 • 2.4 Taksonomi Bloom
 • 2.5 Domain David Krathwohl
 • 2.6 Aktiviti
 • 3.1 Sinopsis
 • 3.2.1. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU
 • 3.2.2. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian
 • 3.3 Kerangka konsep
 • 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)
 • 3.5 Kepentingan JSU
 • 3.6 Langkah-langkah Membina JSU
 • 3.7 Aktiviti
 • 4.1 Sinopsis
 • 4.2.1. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian
 • 4.2.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif
 • 4.2.3. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif
 • 4.2.4. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan
 • 4.3 Kerangka Konsep
 • 4.4 Pendahuluan
 • 4.5.1. Ujian Objektif
 • 4.5.2. Soalan Subjektif
 • 4.7 Aktiviti
 • 5.1 Sinopsis
 • 5.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa
 • 5.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian
 • 5.3 Kerangka Konsep
 • 5.4 Ujian Formatif dan Sumatif
 • 5.5 Ujian Formatif
 • 5.6 Ujian Sumatif
 • 5.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif
 • 5.8 Ujian Bakat, Ujian Pencapaian, Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan
 • 6.1 Sinopsis
 • 6.2.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio
 • 6.2.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui
 • 6.2.3. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui
 • 6.3 Kerangka Konsep
 • 6.4.1 Tujuan Portfolio
 • 6.4.2 Kegunaan Portfolio
 • 6.4.3 Ciri-ciri Portfolio
 • 6.4.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina
 • 6.4.5 Bagaimana Menilai Portfolio?
 • 6.4.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio
 • 6.4.7 Kebaikan Penilaian Portfolio
 • 6.5.1 Jenis Pemerhatian
 • 6.5.2 Strategi Pemerhatian
 • 6.5.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian
 • 6.5.4 Fungsi Pemerhatian
 • 6.6 Rumusan
 • 7.1 Sinopsis
 • 7.2 Hasil Pembelajaran
 • 7.3 Kerangka Konsep
 • 7.4.1 Cara Pelaksanaan
 • 7.4.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran
 • 7.4.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?
 • 7.4.4 Format Kontrak Pembelajaran
 • 7.5 Penilaian Melalui Soal Jawab
 • 8.1 Sinopsis
 • 8.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek
 • 8.2.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek
 • 8.3 Kerangka Konsep
 • 8.4 Penilaian Melalui Projek
 • 8.5 Ciri-ciri Penilaian Projek
 • 8.6 Jenis-jenis penilaian Projek
 • 8.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP

Tahukah anda, penilaian hendaklah dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar

1.1 Sinopsis

Topik

ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan

pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topik, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

1

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.3 Kerangka Konsep

Pengertian dan Konsep

Pentaksiran

Pengujian

Penilaian

Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian

1.4 Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

2

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor

1.5 Pengujian  Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik.  Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu.  Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran  Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest.  Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru.

Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian

perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,
3

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan.

1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv) menyatakan “penilaian” sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives.

Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan.

Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

4

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH

Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk:  mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar.  menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari telah disampaikan.  membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah.  menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka.  membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan  membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka perkara yang

dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

5

Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. Pengujian dan Penilaian Rajah 1. PENILAIAN PENTAKSIRAN PENGUJIAN Berdasarkan rajah di atas. 6 .7 Perkaitan antara Pentaksiran. kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran.

semester dan akhir tahun. penilaian.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. dan penilaian dilakukan. b. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian. dan pengukuran ini dalam bentuk grafik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? 7 . sila jawab soalan-soalan dibawah. c. a. pengukuran.

Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Selamat berjaya ! 2. dan domain Krathwohl.4. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl.2 Hasil Pembelajaran 2. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu.1.2. 8 . dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda.2. Menjelaskan taksonomi Bloom. taksonomi Solo. 2. pengujian.2. Menghuraikan konsep pentaksiran.2. dan penilaian.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2. Dalam hal ini. 2. 2.3. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah. Dalam panduan pembelajaran ini.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. pengertian. seperti minat. 2. dan mengoperasi mesin. seperti pengetahuan. sikap. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. dan cara penyesuaian diri. iaitu: 1. 9 . dan keterampilan berfikir. Cognitive Domain (Domain Kognitif). Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. apresiasi.3 Kerangka Konsep Taksonomi dan Domain Taksonomi Bloom Domain Krathwohl 2. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. berenang. 3.

gagasan. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan di dalam gagasan. metodologi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran. 10 . fakta-fakta. Pengetahuan Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. peraturan. jadual . definisi. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. diagram. rumus. Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. prosedur. teori dan sebagainya persekitaran sebenar. pola. arahan. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. laporan. urutan. prinsip dasar. dan sebagainya. dan sebagainya. metodologi . seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. ii.

Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Persepsi 2. gagasan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan.. Respons Terpimpin 4. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. Penyesuaian (Adaptation) 7. Mekanisme (Mechanism) 5. Persediaan (Set) 3. Penciptaan (Origination) 11 .  Domain Psikomotor 1.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2.5 Domain David Krathwohl  Domain Afektif  Penerimaan (Receiving/Attending)  Tanggapan (Responding)  Penghargaan (Valuing)  Pengorganisasian (Organization)  Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) 12 .

Setelah itu.nwlink. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan. Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.gmu.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax.com/~Donclark/hrd/bloom. http://classweb. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a.html 2.pdf 13 . 1.htm 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. c.6 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom. b. http://www. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut:- 1. http://pkukmweb.ukm.

JSU merupakan matrik dua paksi iaitu Kemahiran” (melintang). yang Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. paksi “Kandungan” (menegak) dan paksi “Aras 3.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3.2. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang.2.1. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan tinggi. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian 14 .2 Hasil pembelajaran 3.

Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.   Bilangan item yang mengikut bentuk. Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.3 Kerangka konsep JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU 3.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 15 . 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU)    Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran.5 Kepentingan JSU     Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan.80%. kandungan dan aras kemahiran.  Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . esei. kertas kursus dan lain-lain. amali.

1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu  Asal usul BM. 16 . Linguistik Diskriptif 1. BM sebelum dan selepas merdeka 2 15 2 12 5 4 1. Bentuk Soalan Objektif Aras Kognitif Kemahiran Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.3 Fonologi  Definisi.2 Linguistik BM  Pengenalan linguistik Definisi. cara penghasilan   Fonem segmental Fonem suprasegmental Jumlah 1 20 5 4 1 1 16 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 40 32 Jadual 1: Contoh JSU  Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. alat artikulasi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Bil Memberikan panduan untuk membentuk format ujian. Sejarah.

1. 2. Penilaian Sintesis Analisis Penggunaan Kefahaman Pengetahuan Mudah Sukar Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji?    Ujian objektif Ujian struktur Ujian esei. dan lain-lain. 17 . 4. afektif.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. soalan objektif (30 soalan) 1 markah bagi 1 item jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. c.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. 3. b. 5. dan psikomotor Domain Kognitif 6.

guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Langkah V:  Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. esei dll)   Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah – soalan sukar) Pemarkahan Langkah VI    Nyatakan mata pelajaran Nyatakan tingkatan Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. 18 . pengkelasan atau bimbingan. data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. struktur. Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. JPU berperanan penting. Justeru.

 Tetapkan bilangan item. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.emoe.htm 19 . http://apps.  Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.7 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan.com/kheru2006/iv.pdf 2. 1.gov. http://www. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.geocities.my/ipba/rdipba/cd1/article123.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3. Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif.

2. Dengan itu.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah.2. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.3. 4. 20 . Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan.2 Hasil Pembelajaran 4. 4. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan . Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian.2. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.1. 4.2. Dalam topik ini anda. 4.2. dalam proses menilai ini.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4.

4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. Ini memperbaiki berguna bagi guru untuk dan meningkatkan kualiti P&P. item jenis padanan.5.5.1. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek.3 Kerangka Konsep Pembinaan Ujian Objektif Subjektif 4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. item jenis aneka pilihan dan kloz. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik. 4. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. 4. 21 .

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. dan aneka pilihan. padanan.Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). Item-item itu ialah format salah-betul. Item Salah . Jenis soalan: contoh: a) b) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. 22 . b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun.

c. Kata Adjektif Sifatan 2. Kata Bilangan 1. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. Item aneka pilihan berbentuk soalan Jenis jawapan terbaik Analogi 23 . Kata Adjektif Perasaan Contoh A. Kata Adjektif Bentuk 4. Budak baik selalu dipuji. Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. D. C. Dia amat rindu akan emaknya. Gadis cantik itu anak Pak Zaini. a. Kata Adjektif Pancaindera 3. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. b. B.

dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya. Pada mulanya. Kemudian.2. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut: Item Jenis Struktur  Item Jenis Esei  Pembinaan Ujian 24 . berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. ini semua tidak sukar dilakukan. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. 4. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. pentadbiran dan pemarkahan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.5.

c. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji. kandungannya. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. b.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. Antaranya ialah objektif ujian. d. 25 . Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat “Kesahan” (validity) a. Kesahan Isi Kesahan Ramalan Kesahan Serentak Kesahan Gagasan ii.

Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. sintesis dan penilaian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. kefahaman. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. analisis. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. 26 .7 Aktiviti Arahan : Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. b. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. aplikasi.

my/ipba/rdipba/cd1/article123.emoe.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.gov.pdf 2.usm. http://apps. http://www.pdf 27 . 1.my/education/publication/JPP239_PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.

5.Sumatif.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.2. 5.2 Hasil Pembelajaran 5. 5.2. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif. Pencapaian. Kemajuan.2.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian. Ujian Bakat. Ujian Kefasihan.1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.3 Kerangka Konsep Jenis Penilaian bahasa Ujian Formatif Ujian Sumatif Ujian Kefasihan Ujian Kemajuan Ujian Bakat Ujian Pencapaian 28 . pencapaian. kemajuan dan ujian bakat. 5.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan.

5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. ujian bakat dan ujian pencapaian.ujian kefasihan.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.ujian kemajuan. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. ujian sumatif. 5. iaitu ujian formatif. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa. 29 . Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas. 5.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran. Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek.

Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka. Beraneka jenis 5. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Pada akhir 1. . Kognitif. Sepanjang pengajaran Masa unit/kursus 3. Senang – sukar 5. Berubah-ubah 6. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari. Ujian Pencapaian. Dibentuk khas Kesukaran 6. psikomotor dan afektif 4. 2. Peperiksaan akhir Alat tahun 7. Rujukan kriteria Jenis ujian 7.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1.Rujukan norma 5. Pensijilan atau penggredan 2.Kognitif 4. 30 Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Terhad kepada tugasan Penekanan Sifat 3. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran.8 Ujian Bakat.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan Fungsi kelemahan.

31 . Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. atau struktur sesuatu bahasa.tatabahasa dan kosa kata. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi. mengubah bentuk. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu. 2. Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. 32 .

bermakna dan tidak menakutkan pelajar. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 6. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio. 6.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6. 6. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2.2 Hasil Pembelajaran 6.3. 33 .1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.

4 Penilaian Melalui Porfolio Penilaian Melalui Pemerhatian Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Portfolio 6. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza. 34 . pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Selain portfolio. Ia memerlukan perancangan. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.

Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan. 6.  menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6. 35 . prosedur kerja.1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk :  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6.3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.  digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.2 Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment).4.  menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.  Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. matlamat.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik.4. pengalaman dan harapan. halatuju. (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik.  menilai secara sumatif pembelajaran.4.

dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. seperti di bawah ini. 6. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.5 Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. pengetahuan dan kefahaman.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. (d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.4.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir.4. E J A A N 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru 3 Membentuk suku kata 2 Menyebut bunyi huruf 1 Permulaan mengenal huruf 36 . komen.  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen 6.

 Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi:       Senarai semak yang disediakan oleh guru Nota-nota yang disediakan oleh guru Catatan jurnal Buku log Refleksi kendiri murid Gambar dan foto 6. 37 . jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar.5 Penilaian Melalui Pemerhatian.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian. 6.7 Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru. 6. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P.4.

rekod anekdot.5. bahan dan persekitaran.  Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak. rubrik yang merangkumi aspek kognitif.2 Strategi Pemerhatian  Berterusan mengikut keperluan yang dirancang.5. tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang 6.  Memerhati apa yang telah dirancang secara ‘open ended’. afektif.psikomotor.5.  Menjalankan dijalankan.  Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran.  Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru. 38 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. Antaranya ialah:  Kualiti Pemerhatian  Bentuk Perancangan  Jenis-jenis Pemerhatian 6.  Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai:  Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.  Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. 6.4 Fungsi Pemerhatian  Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran.5.3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian.

6 Rumusan. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. 2. 39 . AKTIVITI 1. dan sikap bias serta prasangka penilai.

kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.2. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. 40 . bermakna dan tidak menakutkan pelajar. 7.2 Hasil Pembelajaran 7. 7.2. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran.

1 Cara Pelaksanaan  Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas. 41 . Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan. 7.  Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.4.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7.

7. pelajar mengenal pasti dan merekod. 42 .4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat.2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a.  Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya.4. mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. b. c.4. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.4. 7.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan?     Penilaian objektif tugasan Hasil Pembelajaran Penilaian Format / Bentuk 7. yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH  Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.

........................................................... Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid .......... Tugasan : ......................................... Nama: Tandatangan guru ................................ 3........................................................ Nama: Tandatangan rakan sebaya ................................................. Tahun/Tingkatan :..................................................................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas..... Nama: 43 ............................................................. 2........................................................... Nama : ............................................................................. Objektif : 1.............. Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ............................

Biasanya. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. 7.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. Penggunaan teknik ini dalam P&P. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.5. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. Di samping itu. 44 .5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. 45 . 2.

8.3 Kerangka Konsep Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Projek Penilaian Melalui Kertas Kerja 46 . Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.2.2 Hasil Pembelajaran 8. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.

Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi. 47 . Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah.  Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut:   Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Dalam konteks kurikulum sekolah. (Wiggins. 1989). projek bermaksud secara amali.  Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah.4 Penilaian Melalui Projek Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar.

Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. Jangka masa yang panjang Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. membina model. Tugasan prestasi – drama. visual.    Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. Langkah 2 : Penilaian awal projek. Langkah 3 : Pelaksanaan strategi.6 Jenis-jenis penilaian Projek  Latihan dan soalan ‘open-ended’ untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah.  Extended tasks assignment seperti menulis puisi.   Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. 8. kemahiran merancang.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 8.  Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. lakonan. Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. 8.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek.5 Ciri-ciri Penilaian Projek     Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. 48 . Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek. Tidak ada satu jawapan yang benar. kinestetik ). integrasi pengetahuan. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. poster atau model. persembahan. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji.   Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.

2. anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. ----------------------------------------MODUL TAMAT--------------------------------------------- 49 . Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Arahan:  Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan: 1.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 50 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->