PEDOMAN UMUM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU 1.

Latar Belakang
1.1 Sistem ejaan Rumi yang digunakan sekarang ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan cetusan daripada perjanjian penyatuan ejaan Rumi bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang dasarnya dipersetujui pada tahun 1967. Sistem ejaan Rumi yang dilaksanakan pada tahun 1972 itu ialah hasil kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia bagi pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Republik Indonesia. Badan yang ditugaskan menyusun pedoman ejaan Rumi di Malaysia ialah Jawatankuasa ini diletakkan di bawah pengurusan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1.2 Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu ini berdasarkan dokumen-dokumen pedoman ejaan Rumi yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut :

i.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia , Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975 (edisi kedua 1987); ii. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975 (edisi semakan 1991); dan iii. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981 (edisi kedua 1988

2. Abjad dan Huruf
Abjad Rumi bahasa Melayu mengandungi 26 huruf yang tersusun seperti yang berikut: Huruf A B C D E F G H I J K L M a B c d e f g h i j k l m Nama e (spt. dlm. kata elak) bi si di i ef ji ec ai je ke el em

1

N O P Q R S T U V W X Y Z

n o p q r s t u v w x y z

en o pi kiu ar es ti yu vi dabliu eks wai zet

3. Huruf Vokal
3.1 Dalam sistem ejaan Rumi, ada lima huruf vokal yang digunakan bagi melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. Huruf-huruf tersebut ialah a, e, i, o dan u. 3.2 Huruf e digunakan untuk melambangkan dua fonem vokal, iaitu:

i. ii.

fonem e pepet yang (dalam buku ini) ditulis secara fonetik [e] dan fonem e taling yang (dalam buku ini) ditulis secara fonetik [é] Catatan: Huruf e pepet dikenal sebagai huruf e bertanda di atas, iaitu ĕ dalam ejaan lama atau ejaan Rumi Za'ba (sebelum tahun 1972). Tanda diakritik di atas e pepet (ĕ) tidak digunakan lagi dalam ejaan Rumi sekarang, Contohnya: Ejaan Lama ĕmak kĕledek mĕntĕri tĕmpoh pĕtek jadi " " " " Ejaan Sekarang emak keledek menteri tempuh petik

2

4. Huruf Diftong
Dalam sistem ejaan Rumi, ada tiga pasang huruf diftong yang melambangkan bunyi tiga diftong dalam bahasa Melayu seperti yang berikut: Huruf ai au oi Fonem /ai/ /au/ /oi/ Contoh Penggunaan di depan aising aurat oidium di tengah ghairah saudara boikot di belakang pandai harimau amboi

5. Huruf Konsonan
5.1 Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan yang digunakan bagi melambangkan 27 fonem atau bunyi konsonan (termasuk beberapa bunyi konsonan sekunder) iaitu: Contoh Penggunaan Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng Fonem /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /gh/ /h/ /j/ /k/ /// /Ö/ /q/ /kh/ /l/ /m/ /n/ /ng/ di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami kadi khusus lekas maka nama ngilu di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa nikmat akhir alas kami anak angin di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak kakak jamik tarikh kesal diam daun pening

3

ny p q r s sy t v w x y z /ny/ /p/ /q/ /r/ /s/ /sy/ /t/ /v/ /w/ /z/ /y/ /z/ nyata pasang Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita xenon yang zaman hanya apa wuquf bara asli asytihar mata universiti hawa payung lazat siap buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz 5. 5. tiga huruf yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap semenjak tahun 1972 ialah q. i. Contohnya: qariah qunut Quran wuquf ii. kh. ng. ny dan sy. v dan x. sebagaimana yang terdapat dalam ejaan bahasa sumber. Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf Jawi qaf ( ‫ ) ق‬untuk mengeja kata istilah agama atau kata yang mengenai agama yang berasal daripada bahasa Arab.2 Daripada 26 huruf konsonan itu. Huruf v digunakan untuk mengeja kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain. Contohnya: active negative octave jadi " " aktif negatif oktaf 4 . terdapat lima huruf gabungan ( digraf ) iaitu gh.3 Selain itu. di pangkal kata atau di pangkal suku kata. Contohnya: versi vitamin vokasional revolusi subversif universiti Catatan: Huruf -ve di akhir kata ditukar menjadi huruf f.

Contohnya: c.3 di atas. Tanda koma di atas ( ' ) dan ( ' ) yang terdapat dalam sistem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) tidak digunakan lagi dalam sistem ejaan Rumi sekarang.1 hingga 5. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi ain ( ) dihapuskan jika membuka suku kata.iii. ii.4 Berkaitan dengan perenggan 5. terdapat dua jenis perubahan huruf konsonan daripada ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) kepada ejaan Rumi sekarang. Perubahan lima huruf konsonan. a. Huruf x hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus yang tidak ditukar menjadi z.Tanda-tanda koma tersebut digugurkan atau digantikan dengan huruf konsonan Rumi seperti yang berikut: i. iaitu: Huruf Lama (i) ch Huruf Sekarang c Contoh Penggunaan chachat chuchi mach (ii) dh d dharab kadhi mudharat (iii) dz z dzalim bedza dzat (iv) sh sy mashhor sharat mĕshuarat (v) th s Ithnain mithal bahath jadi " " " " " " " " " " " " " " cacat cuci Mac darab kadi mudarat zalim beza zat masyhur syarat mesyuarat Isnin misal bahas b. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi ain ( ) 5 . Contohnya: xylophone xenon xenomorph jadi " " xilofon xenon xenomorf 5.

Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah ( ) dihapuskan jika membuka suku kata. ban-tu pin-tu. Persukuan 6. Vokal itu dapat didahului atau diapit oleh konsonan. jadi " masalah soal iv.'alam ma'af ra'i jadi " " alam maaf rai iii. dalam bahasa Melayu sekarang terdapat sebelas pola suku kata yang berikut (huruf condong): Pola (1) (2) (3) (4) (5) V VK KV KVK KKV Contoh i-bu. Contohnya: ĕnche' dato' ru'yah jadi " " encik datuk rukyah 6. ma-in ra-kit. Contohnya: masa'alah so'al e. gu-a er-ti. jadi " " makna rakyat tamak iii. hi-lang dra-ma. ra'ayat tama' d. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah ( ) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata.2 Dari segi ejaan. Contohnya: ma'na ra'yat. 6. indus-tri 6 . digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata.1 Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh satu vokal.

(6) (7) (8) (9) (10) (11) KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK trak-tor. spring Catatan: Pola (1) hingga (4) ialah empat macam pola umum suku kata yang terdapat pada kebanyakan kata dasar dalam bahasa Melayu. skru struk-tur. e-lek-trik un-ta. i-su u-lar. Satu huruf vokal dapat berdiri sebagai satu suku kata terbuka. a-din-da. dan suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri oleh huruf vokal. ar-ki-tek un-tuk. um-pa-ma. kon-teks kom-pleks stra-tegi. Contohnya (huruf condong): Suku Terbuka dra-ma er-ti ke-ka-sih ke-lam-bu ma-la-ri-a se-mu-a teng-ku-juh Kata Suku Kata Tertutup dra-ma-tik er-ti ke-ka-sih ke-lam-bu o-leh se-me-nan-jung teng-ku-juh 6. elek-trik eks-port bank-rap. 6. iaitu yang diserap daripada bentuk ejaan bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa Eropah yang lain. Pola (5) hingga (11) ialah tujuh pola suku kata yang terdapat padanya huruf konsonan rangkap atau gugus konsonan. u-nit in-ci or-gan 7 .4 Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah seperti contoh yang di bawah (huruf condong): Pola (1) (2) (3) (4) (5) (6) V V-VK V-KV V-KVK VK-KV VK-KVK Contoh i-a a-ur u-bi.3 Sebelas pola suku kata dalam bahasa Melayu itu terdiri daripada empat pola suku kata terbuka dan tujuh pola suku kata tertutup.

ma-la-ri-a ma-ut. mag-net se-me-nan-jung. ma-ni-fes-to sum-pit. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk. kal-si-um ha-wa.al-mar-hum (7) (8) (9) (10) (11) (12) KV-V KV-VK KV-KV KV-KVK KVK-KV KVK-KVK di-a. del-ta teng-ku-juh. struk-tur pi-a-no ta-ip bi-ro 6. daripada kata dasarnya terlebih dahulu sebelum memisahkan suku kata pada kata dasarnya. me-sin tam-pi. dip-lo-ma da-pur. serta partikel dan kata ganti singkat. bi-du-an. Contohnya: Perkataan belajar berasa berinai diperkatakan katakanlah keberangkatan kesembilan ketakutan memenuhi mengklasifikasikan mengetumakan pemprosesan pertunjukan seseorang terangkat terjemahannya Pemisahan Suku Kata be-la-jar be-ra-sa ber-i-nai di-per-ka-ta-kan ka-ta-kan-lah ke-ber-ang-kat-an ke-sem-bi-lan ke-ta-kut-an me-me-nuh-i meng-kla-si-fi-ka-si-kan meng-u-ta-ma-kan pem-pro-ses-an per-tun-juk-an se-se-o-rang ter-ang-kat ter-je-mah-an-nya 8 . se-la-sih.5 Pemisahan suku kata ejaan pada kata terbitan dilakukan dengan cara memisahkan imbuhan. se-mu-a.

1 Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Contohnya: bom: mengebom bukan mengebum syor: mengesyorkan bukan mengesyurkan ii.2 Berdasarkan maklumat di perenggan 7. seperti yang di bawah. Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua. antara lain. Contohnya: belerang daerah kaedah kecewa mereka pendekar selera temberang anggota gelora kelopak kuno pidato sekolah semboyan semoga 9 . aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. i atau u di suku kata sebelumnya. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: i. sistem keselarasan huruf vokal memberikan erti. ii. iii. Sistem Keselarasan Huruf Vokal 7. iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. i. Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup. Huruf vokal e taling atau o di kata ekasuku tidak berubah apabila kata tersebut diimbuhi awalan yang mengandungi huruf vokal e pepet. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. Huruf vokal e taling atau o di mana-mana suku kata terbuka tidak berubah sekiranya digunakan huruf vokal a.7.1 di atas. e pepet. 7.

e-o. kelompok. atau u di suku kata sebelumnya. Contohnya: e-e: e-o: o-e: o-o: cerewet. betik. sisih. datuk. cemerlang lebih. sembelih telur. lembayung emas. belerang leceh. selinap intip. kelengkeng.iii.3 Dalam sistem ejaan Rumi sekarang. pelecok. gelek. kilang. selekoh celoreng. o-e dan o-o tidak berubah kerana tidak dapat dipengaruhi oleh huruf vokal a. terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang utama (primer) seperti yang berikut: Pola Keselarasan Suku Kata Praakhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) a a a e pepet e pepet e pepet e taling e taling e taling i i — — — — — — — — — — — Suku Kata Contoh Penggunaan Akhir Tertutup a i u a i u a e taling o a i asah. Contohnya: e-a: beta meja reka sewa o-a: goda kota ronda rongga cetak dewan dendang semak borang hormat johan rosak gelenggang selempang selendang terendak berontak gelombang kerongsang terompah iv. Huruf vokal e taling dan o yang membentuk pasangan keselarasan e-e. temenggung tempuh. telor. elak. halaman alih. temponek ceroboh. kerobek. selekoh ingat. selekeh esok. balak. belimbing 10 . Huruf vokal a di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf vokal e taling atau o di suku kata sebelumnya. balik. e pepet. pelopor 7. tempeleng kerekot. i. dewan. kelam. sumbangsih asuh.

Pola Ejaan e taling .e taling i-o u .(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) i o o o u u u — — — — — — — u a e taling o a i u riuh. keledek.e taling e taling . ng atau r.e taling lebeh Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h. borong. ketupat usik. boleh. iaitu untuk mengeja kata-kata yang diserap daripada bahasa asing. selekeh tempoh. telor. teleng. pokok. boleh. dalam sistem ejaan Rumi sekarang terdapat juga lapan pola kelesarasan huruf vokal seperti yang digunakan dalam ejaan lama itu (lihat perenggan 7.o i .o o . k. celoreng obor. borong.6 Di samping 18pola kelesaran huruf vokal tersebut. kuih.4).e taling o-o Contoh leceh. Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) a . tunduk.e taling u-o Contoh aleh batok tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung e pepet .5 Mengenai pola-pola keselarasan huruf vokal yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama. borang. kelompok ubat. 7. gerusih untuk. belok. tidur. Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a. selekoh. tengkujuh 7.e taling a-o e pepet .4 Daripada 18 pola itu. sekolah oleh. seloroh (1) (2) (3) (4) 7. 11 . dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya digunakan huruf vokal e taling atau o di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal e taling atau o juga di suku kata praakhir. ponteng. ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972). e pepet. i atau u di suku kata praakhir. celoteh obor. gelek. kerekot oleh. kelompok. celoteh. tumpang. periuk otak.

rampok bendok. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) a-e taling a-o aneh. objektif petroleum. lelucon pakem e pepet-e taling gembleng e pepet-o i-e taling i-o u-e taling u-o a-e pepet etaling-i e taling-u e pepet-e pepet i-e pepet o-i o-u u-e pepet e taling-e pepet o-e pepet lumer fosil. ulet bunglon. Pasangan huruf vokal yang 18 pola ini ialah pola-pola sekunder dalam sistem keselarasan huruf vokal. ada sepuluh pola keselarasan huruf vokal lagi yang biasa digunakan untuk mengeja kata-kata serapan dalam bahasa Melayu. plaster hipotesis. interkom tiket. kontraktor setem gabenor. raden barong. kaget. pepet iseng artikel. Ejaan Kata Serapan daripada Bahasa Inggeris dan Bahasa-bahasa Eropah 8. transistor subjek kupon. pilon tulen. Pola Ejaan Contoh Kata Nusantara daripada Bahasa di Contoh Kata daripada Bahasa Inggeris kabaret. konduktor teater. hipokrit bonus. pamer. perabot. laden. buron.jempol imlek ijon. snuker meter Oktober. kriket diftong. calon.1 Penyesuaian ejaan bagi kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman dibuat menurut peraturan penyesuaian huruf seperti dalam daftar contoh yang di bawah: 12 . broker 8. lakon. keraton. awet. dividen filem. jaket atom.Selainitu.khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain serta beberapa bahasa di Nusantara. forum skuter. lancong. spektrum demdem. lapor.

cch d.Bahasa Inggeris (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) a ae ae ai au b. dd e ea ea ee ei eo eu f. cc cc ch ch. bb c c. ff Bahasa Melayu a ae e ai au b s k ks s k d e ea i i ei eo eu f Contoh Penggunaan abstract: plate: plat abstrak aerial: aerial aerograph: aerograf aesthetics: estetika haematite: hematit aileron: trailer: trailer aileron automatic: automatik auditorium: auditorium barbecue: lobby: lobi cent: cylinder: silinder carbon: classic: klasik accent: vaccine: vaksin echelon: machine: mesin chelore: technique: teknik dividend: dividen effective: system: sistem bearing: idealist: idealis beaker: grease: gris beer: jamboree: jambori atheist: protein: protein geometry: stereo: stereo efektif bearing bikar bir ateis geometri barbeku sen karbon aksen eselon kolera europium: europium petroleum: petroleum factor: traffic: trafik faktor 13 .

ll m. gg h i ia ie ie ie io iu j. nn ng o oa oe oi oo oo ou g h i ia i ai ie io iu j k kh l m n ng o o e oi oo u au geology: geologi aggressive: agresif harmony: hotel: hotel identity: textile: tekstil dialect: criteria: kriteria calorie: kalori pie: pai diesel: diet: diet iodine: iodin premium: premium stadium: stadium journal: jury: juri kilo: kilo khaki: khaki liberalism: pill: pil liberalisme jurnal diesel harmoni identiti dialek mammal: mamalia optimism: optisme neon: tennis: tenis neon congress: kongres linguistics: linguistik operator: operator orthodox: ortodoks cardboard: coat: kot kadbod foetus: fetus gonorrhoea: gonorea alkaloid: alkaloid duboisine: duboisin zoo: zoo cartoon: kartun kangaroo: kanggaru accountant: pound: paun akauntan 14 . mm n. kk kh l.(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) g. jj k.

rr rh s. pp ph q r. tt th u ua ue ue ue ui uo uu v u p f k r r s s sk sk t t u ua u ue digugurkan ui uo u v coupon: serious: serius apple: passport: pasport graph: phoneme: fonem quality: technique: teknik lorry: recruit: rekrut rhetoric: rhythm: ritma express: status: status kupon epal graf kualiti lori retorik ekspres proscenium: prosenium science: sains scooter: skuter telescope: teleskop scheme: scholastic: skolastik battery: tractor: traktor skim bateri anthropology: antropologi theory: teori republic: unit: unit republik aquarium: akuarium dualism: dualisme accrue: tissue: tisu duet: duet catalogue: cheque: cek annuity: equinox: ekuinoks quorum: quota: kuota katalog anuiti kuorum akru continuum: kontinum vacuum: vakum novel: novel university: universiti 15 .(44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) ou p. ss sc sc sch t.

yang dipentingkan ialah bentuk ejaan atau bentuk visualnya. pistul 16 .3 Kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain adalah dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal menurut Sistem Ejaan Baru (seperti yang dijelaskan di perenggan 7. 8.(65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) w wh x x y y z. Oleh itu. Contohnya: Bahasa Inggeris corbon cartoon conductor dialogue institute structure jadi " " " " " Bahasa Melayu karbon kartun konduktor dialog institut struktur bukan " " " " " kaban katun kondakter dailog institiut strakcer Lebih-lebih lagi untuk menulis istilah seperti antropologi.2 Bagi penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah lain yang ditulis dengan huruf Roman. Contohnya: Bahasa Inggeris atom bonus fossil pistol tetap " jadi tetap Bahasa Melayu atom bonus fosil pistol bukan " " " atum bonos. fusil pestol. bunus fosel. zz w w Ks x i y z kiwi: wire: wayar whisky: whistle: wisel express: taxi: teksi xenon: xenon kiwi wiski ekspres dynasty: dinasti psychology: psikologi royalty: yankee: yangki jazz: zodiac: zodiak royalti jaz 8. sosialisme dan psikologi.6). perubahan fonem asing ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan apabila diperlukan sahaja.

scheme scr.spring sqststrtrsquadron stable structure tragedy 17 .skema skrip ski slanga snuker spektrum sfera spring skuadron stabil struktur tragedi Bahasa Inggeris blbrblock brake chl.chronology " clcrdrflfrglgrknkrplprpsptscclinic credit drama flora franc glucose gravity knot krone plumbum practical ptomaine scandal " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " psychology " sch. Contohnya: i.script skslsnspski slang snooker spectrum sph. Penulisan gugus konsonan di awal kata (atau awal suku kata) seperti contohnya yang berikut: Bahasa Melayu jadi " blbrklkrklkrdrflfrglgrknkrplprpsptskskskrskslsnspsfsprskststrtrblok brek klorofil kronologi klinik kredit drama flora franc glukosa grativi knot krone plumbum praktis psikologi ptomain skandal skim.chlorophyll " chr.sphere spr.8.4 Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian.

klub glas gran plan stem ii. Kata-kata yang telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia itu termasuklah yang berikut: Bahasa Inggeris class club glass grant plan stamp jadi " " " " " Bahasa Melayu kelas kelab gelas geran pelan setem bukan " " " " " klas klab. jadi " " " " " " " " Bahasa Melayu -lf -lt -ns -nk -ps -rd -rm -rt -ks -ks golf kobalt sains bank forseps standard kloroform konsert kompleks teks -nce science chloroform " Huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu seperti contohnya yang berikut: Bahasa Melayu jadi " -kta -gma -isme fakta paradigma nasionalisme Bahasa Inggeris -ct fact -gm paradigm -ism nationalism " 18 .Penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata (atau akhir suku kata) bagi kata yang diterima bentuk gugus konsonannya seperti contohnya yang berikut: Bahasa Inggeris -lf -lt -nk -ps -rd -rm -rt -x -xt golf cobalt bank forceps standard consert complex text i. beberapa kata tertentu telah diterima menurut ejaan lama yang menggunakan huruf e pepet.tz- tzar " tz- tzar Catatan: Sebagai kekecualian bagi peraturan mengenai gugus konsonan seperti yang disebut di atas.

Contohnya: Bahasa Inggeris bureau custom driver modern pension station jadi " " " " " Bahasa Melayu biro kastam drebar moden pencen stesen bukan " " " " " bureau kustom driver. Ejaan Kata Serapan daripada Bahasa Arab 9.-sm plasm " -sma plasma 8.6 Semua huruf g yang diucapkan [j] dalam kata atau istilah bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf g juga dalam bahasa Melayu. driber modern pension station. Contohnya: Bahasa Inggeris agenda gymnasium technology tragedy tetap jadi " " Bahasa Melayu agenda gimnasium teknologi tragedi bukan " " " ejenda jimnasium teknoloji trajidi Catatan: Sebagai kekecualian huruf g yang diucapkan [j] menurut sebutan dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan menjadi huruf j dalam bahasa Melayu terdapat. stesyen 8.1 Kata Bahasa Inggeris agent jadi Bahasa Melayu ejen 19 .5 Kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dikekalkan ejaannya menurut kaedah ejaan bahasa Melayu itu. antaranya. pada katakata yang berikut: 9. stasion.

2 Istilah dalam bidang khusus agama Islam boleh ditulis dengan menggunakan kaedah 9.college contingent engine garage general image ledger magistrate margarine prestige regime regiment sabotage sergeant " " " " " " " " " " " " " " kolej kontinjen enjin garaj jeneral imej lejar majstret marjerin prestij rejim rejimen sabotaj sarjan umum daripada bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam ejaan Rumi mengikut cara mengeja kata-kata jati dalam bahasa Melayu. Contohnya: Ejaan Jawi Ejaan Rumi sahabat darurat hakim izin kubur zat zalim 9. 1984). Contohnya: Ejaan Jawi Ejaan Rumi hadith kidhib isti'mal 20 .3 transliterasi huruf Arab kepada huruf Rumi seperti yang disenaraikan dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (terbitan DBP.

11. sisipan. Saya ada komputer baharu 11.qunut riya' 10. Contohnya: i. atau kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk kata yang lain. sisipan. akhiran dan apitan) dan semua bentuk terikat lain yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai atau bersambung dengan kata dasar atau bentuk dasarnya atau bentuk akarnya. Semua imbuhan (awalan. Restoran itu penuh sesak iii.2 Penulisan kata terbitan yang berawalan seperti contoh yang berikut: Awalan antiautobebelberbididiperdwiekaBentuk Dasar karat carta rambut ajar asas adab makan besar fungsi bahasa Kata Terbita antikarat autocarta berambut belajar berasas biadab dimakan diperbesar dwifungsi ekabahasa 21 . Pak Kasim percaya bahawa engkau tahu akan perkara itu ii. akhiran atau apitan). Penulisan Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu perkataan yang dipisahkan daripada kata lain yang ada di sampingnya. Penulis Kata Terbitan 11.1 Kata terbitan (atau kata turunan) ialah kata dasar yang berimbuhan (mempunyai awalan.

Contohnya: Maha Mengetahui Allah Yang Maha Esa 22 .jurukemahamememmenmengmengememperpancapepelpempenpengpengeperpolipraprosesubsupraswatatatetertrituna- audit kasih siswa nyanyi baca dapat ganggu pam dalam indera laku ajar bantu duduk hibur bom asap cakera sejarah kerajaan unit golongan golongan tenaga negara rasa sadai bulan karya juruaudit kekasih mahasiswa menyanyi membaca mendapat mengganggu mengepam memperdalam pancaindera pelaku pelajar pembantu penduduk penghibur pengebom perasap policakera prasejarah prokerajaan seunit subgolongan supragolongan swatenaga tatanegara terasa tersadai tribulan tunakarya Catatan: Bentuk awalan yang boleh ditulis terpisah daripada kata dasar atau bentuk dasar yang mengikutinya hanya bagi tiga penggunaan yang berikut: i. Awalan maha ditulis terpisah daripada kata dasar atau bentuk dasar selepasnya yang bermula dengan huruf besar yang menunjukkan ganti nama Tuhan atau nama khas yang lain.

pro dan kontra dapat juga ditulis terpisah sebagai kata bebas seperti yang berikut: bersikap anti pro dan kontra iii.-i Bentuk Dasar anggap dasar ikut maklum setuju Kata Terbitan beranggapan berdasarkan diikuti dimaklumkan dipersetujui 23 .diimbuhkan pada kata nama khas yang bermula dengan huruf besar.-an ber-. Tanda sempang (-) perlu digunakan apabila awalan se. Bentuk terikat anti.4 Penulisan kata terbitan yang berapitan seperti contoh yang berikut: Apitan ber-.-kan diper-.-kan di-. Contohnya: se-Nusantara se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu Se-Malaysia) se-Tanah Melayu (Parti Islam Se-Tanah Melayu) 11.-i di-.3 Penulisan kata terbitan yang berakhiran seperti contohnya yang berikut: Akhiran -an -ah -at -i -iah -in -isme -kan -man -nita/-ita -wan -wati -wi Bentuk Dasar didik sultan muslim turut alam hadir nasional jadi seni biduan bangsa seni dunia Kata Terbitan didikan sultanah muslimat turuti alamiah hadirin nasionalisme jadikan seniman biduanita bangsawan seniwati duniawi 11.Tuhan Yang Maha Bijaksana Duli Yang Maha Mulia ii.

-i ter-.-an pem-.-an per-.-an peng-. /s/ atau /t/ (yang bukan unsur pertama gugus konsonan) adalah menurut sistem morfofonemik bahasa Melayu seperti contoh yang berikut: Imbuhan memBentuk Dasar pikul Kata Terbitan memikul 24 .-i mem-.-an pel-.-an pen-.-kan memper-.atau peN.-an me-.-i meng-.-kan menge-.-i menge-.-kan pe-.-an ter-. /p/.diper-.-kan tingkat rai rindu rata punya besar aku judi duduk jatuh hadap harap syak sah laras ajar bayar dapat ganti cam adab ajar kata dipertingkatkan keraian merindui meratakan mempunyai membesarkan memperakui memperjudikan menduduki menjatuhkan menghadapi mengharapkan mengesyaki mengesahkan pelarasan pelajaran pembayaran pendapatan penggantian pengecaman peradaban terajari terkatakan 11.-kan mem-.-kan ke-.dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/.-kan meng-.-an penge-.-i me-.i memper-.-i men-.5 Penulisan kata terbitan yang bersisipan seperti contoh yang berikut: Sisipan -el-em-in-erBentuk Dasar tunjuk serbak sambung gigi Kata Terbitan telunjuk semerbak sinambung gerigi 11.-kan men-.6 Penulisan kata terbitan yang mempunyai awalan meN.

-an patuh panjang tolak takluk tajam kata kahwin ketua ketat ketengah serang salah sulit pulas pasang tutur tumpu karang korban segar sempurna mematuhi memanjangkan menolak menakluki menajamkan mengata mengahwini mengetuai mengetatkan mengetengahkan menyerang menyalahi menyulitkan pemulas pemasangan penutur penumpuan pengarang pengorbanan penyegar penyempurnaan Catatan: Ada beberapa kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/.-kan pempem-.-i mem-.-kan menmen-.-an pengpeng-.-kan pemBentuk Dasar brek projek draf drama gred kredit proses Kata Terbitan membrek memprojekkan mendraf mendramakan menggred mengkreditkan pemproses 25 .7 Huruf gugus konsonan di awal kata dasar tidak berubah apabila diimbuhkan dengan awalan meN.mem-.-kan mengmeng-.-kan menmen-.atau peN-. 11. /s/ atau /t/ yang tidak berubah bentuknya apabila diimbuhkan dengan awalan meN.-an penpen-.-an penypeny-.-i meng-.-kan menymeny-.seperti contoh yang berikut: Imbuhan memmem-.-kan mengmeng-.-i men-. /p/.atau peN. Kebanyakan kata yang terlibat adalah berupa kata serapan daripada bahasa asing (sebagaimana yang disenaraikan dalam cd ini).-i meny-.

26 . Ada empat jenis kata yang lazim terdapat selepas kata sendi nama di dan ke. Penulisan Kata Sendi Nama 12. Tanda sempang (-) pada awalan di. Contohnya: Ejaan Lama di-makan di-pandang di-pĕrkatakan di-sĕlideki Ejaan Sekarang dimakan dipandang diperkatakan diselidiki ii.-an pengpeng-.7 di atas.8 Catatan: Sehubungan dengan perenggan 11.dalam ejaan lama digugurkan dan awalan itu dieja se dan ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada selepasnya dalam ejaan sekarang. sama dengan kata sendi nama yang lain.1 Kata sendi nama (kata depan) di dan ke.-an proses stabil draf kritik gred pemprosesan penstabil pendrafan pengkritik penggredan 11. Tanda sempang (-) pada awalan sa.1 hingga 11. Contohnya: Ejaan Lama sa-bagaimana sa-bĕlas sa-orang sa-saorang sa-umpama-nya Ejaan Sekarang sebagaimana sebelas seorang seseorang seumpamanya 12.dalam ejaan lama digugurkan dan awalan itu ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada selepasnya dalam ejaan sekarang.-an penpen-. aturan penulisan imbuhan yang berubah daripada kaedah ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) kepada ejaan Rumi sekarang adalah seperti yang berikut: i. ditulis terpisah daripada semua jenis kata yang ada selepasnya.pem-.

iv.6 Catatan: Peraturan penulisan kata sendi nama yang berubah daripada ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) kepada ejaan Rumi sekarang adalah seperti yang berikut: i. iv. Komputernya ada di atas meja tulis itu. ii. 12. iv. Di hutan itulah dia mencari rotan. iii. 12. Pelajar itu berbasikal ke sekolah setiap pagi.4 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata bilangan atau kata yang menunjukkan jumlah sebagai kata bantu tempat dan kata nama umum. ii. iv. ii. Apabila tanda sempang digugurkan dalam ejaan Rumi sekarang.3 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata nama umum yang terdapat selepasnya. Contohnya: i. Kata sendi nama di dalam ejaan Rumi lama ditulis dengan menggunakan tanda sempang (di-). Seronok juga kalau dapat berkunjung ke Afrika Selatan. iii. Mereka berjalan menuju ke utara. kata sendi nama di ditulis sebagai satu kata yang berasingan. Isterinya meninggalkan di Tanah Suci Mekah. Contohnya: i. Ke manakah dia hendak pergi? 12. Mereka mencarinya di setiap tempat. Bapanya tinggal di Kuala Lumpur. ii.5 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata nama tempat atau nama khas yang lain yang ada selepasnya. Cuaca di sana tidak sama dengan di sini. Hujan malam tadi di empat kawasan sahaja. Pemuda itu bekerja di bangunan Dayabumi. 12. Contohnya: i. Peniaga itu menetap di Kuching sebelum berpindah ke Sandakan. iii. Peti undi telah dihantar ke semua pusat pengiraan undi. iii. Memang tidak jauh dari sini ke kota lama itu. Berita itu dihebahkan ke seluruh negara. Contohnya: Ejaan Lama di-dalam di-sĕlatan di-jalan raya di-pĕjabat Ejaan Sekarang didalam di selatan di jalan raya di pejabat 27 .2 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata nama yang menunjukkan arah atau mengenai arah atau menunjukkan kedudukan sesuatu kata nama yang ada selepasnya.12. Contohnya: i. iaitu sama bentuknya dengan awalan di-.

dan ditulis terpisah daripada kata yang ada selepasnya.di-satu daerah di-sĕluroh dunia di-Hotel Mĕrlin di-Uganda di satu daerah di seluruh dunia di Hotel Merlin di Uganda ii. Contohnya: Ejaan Lama ka-dalam ka-sĕlatan ka-jalan raya ka-pĕjabat ka-satu daerah ka-sĕluroh dunia ka-Hotel Istana ka-Uganda Ejaan Sekarang ke dalam ke selatan ke jalan raya ke pejabat ke satu daerah ke seluruh dunia ke Hotel Istana ke Uganda iii.dalam ejaan Rumi lama diubah menjadi ke. Kata sendi nama kapada dalam ejaan Rumi lama diubah menjadi kepada dalam ejaan Rumi sekarang. tanda sempang (-) dihapuskan. awalan atau akhiran.7 Kata sendi nama ke ditulis serangkai dengan kata yang ada selepasnya apabila keduaduanya dijadikan bentuk dasar yang sekali gus diimbuhkan dengan apitan. Kata sendi nama ka. Contohnya: Bentuk Dasar ke bumi jadi Kata Terbitan dikebumikan kebumikan mengebumikan ke muka jadi dikemukakan kemukakan mengemukakan terkemuka ke samping jadi dikesampingkan kesampingkan mengesampingkan ke tepi jadi diketepikan ketepikan mengetepikan 28 . 12.

2 Partikel -lah. Penulisan Partikel 14. 13.2 Kata ganti singkat kau dan ku sebagai awalan penanda pasif ditulis serangkai dengan kata dasar yang ada di belakangnya.1 Ada empat -tah dan pun. Contohnya: cintaku cintamu kepadaku kepadamu menerimaku menerimamu cintanya kepadanya menerimanya Catatan: Kata ganti singkat ku. tanpa tanda sempang.1 Ada empat jenis kata ganti singkat dalam bahasa Melayu sekarang. -kah. hidayat-Nya dan petunjuk-Nya. Penulisan Kata Ganti Singkat 13. mu dan nya sebagai unsur akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya. dalam ejaan Rumi sekarang. iaitu -lah. iaitu kau. Contohnya: i. Adakah mereka berdoa kepada-Ku? ii. -kah dan -tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan Rumi lama ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya. 14. Contohnya: kauambil kaudengar kaulihat kauterima kuambil kudengar kulihat kuterima 13.13. ku. ya Tuhanku. mu dan nya sebagai kata ganti bagi nama Tuhan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan dihubungkan dengan kata yang ada sebelumnya dengan menggunakan tanda sempang (-). iii. mu dan nya. Bimbinglah hamba-Mu. jenis partikel dalam bahasa Melayu sekarang.3 Kata ganti singkat ku. Pejuang-pejuang tersebut memohon rahmat-Nya. 14. Contohnya: Ejaan Lama ada-lah tolong-lah Ejaan Sekarang adalah tolonglah 29 .

Kata ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda sempang termasuklah kata ulang semu. sekali pun engkau belum pernah datang ke Jika Israel berdegil. 4. 2. Kata pun yang berfungsi sebagai kata tugas yang bererti 'juga' ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya.2 Penulisan kata ulang semu seperti contoh yang berikut: anai-anai hati-hati kupu-kupu biri-biri kuda-kuda labah-labah 30 . sini.1 Kata ulang (atau kata ganda) dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu sekarang ditulis sepenuhnya dengan menggunakan tanda sempang (-) yang dibubuh di bahagian kata yang diulang. ia tetap kurus. ii. Jangankan dua kali. kata ulang jamak. 3. kata ulang berentak dan kata ulang berimbuhan. Contohnya: 1. Ada beberapa perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai dengan partikel pun.apa-kah kĕnapa-kah bila-tah apakah kenapakah bilatah 14. 15. Apa-apa pun yang dimakannya. i. PLO pun berdegil. Rambutnya pun tidak bersikat. antaranya: ataupun bagaimanapun kalaupun lagipun meskipun sungguhpun adapun andaipun biarpun kendatipun mahupun sekalipun walaupun 15.3 Ada dua cara menulis partikel pun. Angka du (2) yang digunakan sebagai tanda ulangan dalam ejaan Rumi lama dihapuskan dalam ejaan Rumi sekarang. Penulisan Kata Ulang 15.

3 Penulisan kata ulang jamak seperti contoh yang berikut: anak-anak jawatan-jawatan pelatih-pelatih rancangan-rancangan projek-projek botol-botol kekasih-kekasih perkataan-perkataan senator-senator unit-unit 15. tanda sempang sebagai tanda ulangan tetap digunakan.labi-labi sumpah-sumpah ular-ular sia-sia tupai-tupai undang-undang 15.5 Penulisan kata ulang berimbuhan seperti contoh berikut: anak-anakan berjalan-jalan dibesar-besarkan karang-mengarang lama-kelamaan menangis-nangis segala-galanya akhir-akhirnya bersiri-siri ditiru-tirunya menulis-nulis menggelepar-gelepar memperbesar-besar zaman-berzaman 31 . Contohnya: dikucar-kacirkan keramah-tamahan memporak-perandakan menggembar-gemburkan 15.4 Penulisan kata ulang berentak seperti contoh yang berikut: bolak-balik gunung-ganang kucar-kacir mundar-mandir ramah-tamah serba-serbi simpang-perenang gerak-geri huru-hara lauk-pauk porak-peranda sayur-mayur serta-merta tunggang-langgang Catatan: Apabila kata ulang berentak ini dijadikan bentuk dasar yang mendapat apitan.

i.16. Penulisan Gabungan Kata 16. atau yang disebut rangkai kata setara. (Gabungan kata yang dihasilkan daripada hubungan parataksis. Kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum.1 Ada tiga jenis gabungan kata yang unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contohnya: hidup mati ibu bapa makan minum miskin kaya sana sini tua muda adik kakak bijak pandai cantik molek kampung halaman rupa paras tunjuk ajar iii.Gabungan kata yang merupakan simpulan bahasa secara ditulis terpisah. ditulis terpisah antara satu sama lain. termasuk rangkai kata istilah khusus dan kata majmuk. ditulis secara terpisah. Contohnya: buah hati duit kopi anak emas bulan madu 32 . Contohnya: air hujan balai raya bom tangan gempa bumi guru besar jalan raya jam tangan kapal terbang kata sifat kereta kebal meja tulis nasi minyak sama ada tengah hari tepian gelanggang terima kasih ular lidi duta besar enam puluh dua kereta api cepat luar biasa latihan jasmani model linear nuzul Quran operator mesin cetak kertas kerja perdana menteri pernyataan bersama rukun tetangga segi empat panjang setiausaha politik susu pekat manis telefon dail terus ii.

ditulis serangkai. Gabungan kata umum lain yang tidak disenaraikan dalam buku ini tidak ditulis serangkai. Contohnya: ambil alih anak emas campur aduk ijab kabul lipat ganda tidak adil tidak harmoni sama rata satu padu jadi " " " " " " " " pengambilalihan menganakemaskan mencampuradukkan diijabkabulkan melipatgandakan ketidakadilan ketidakharmonian menyamaratakan penyatupaduan Catatan: Apabila apitan digugurkan.3 Ada beberapa kaedah untuk menentukan penulisan gabungan kata yang serangkai dan bentuk ulangannya. 33 .2 Kata ulang bagi gabungan kata yang ditulis terpisah dibentuk dengan hanya mengulangi kata nama yang diterangkan. ii. iaitu kata yang pertama. Rangkai kata umum yang ditulis terpisah. bentuk dasarnya hendaklah dikembalikan menjadi rangkai kata yang ditulis terpisah. Gabungan kata umum yang ditulis sebagai satu perkataan itu disenaraikan sebagai kata masukan dalam buku ini.Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu sekarang. rangkai kata setara atau simpulan bahasa yang diimbuhi apitan. dan bukan seluruh rangkai kata yang berkenaan. termasuk istilah khusus dan kata majmuk.makan angin pilih kasih puas hati lampu hijau 16. Contohnya: Bentuk Dasar balai raya guru besar jurucakap rasmi kapal terbang ketua pejabat kerajaan pegawai kanan kertas kerja jadi " " " " " " Bentuk Berulang balai-balai raya guru-guru besar jurucakap-jurucakap rasmi kapal-kapal terbang ketua-ketua pejabat kerajaan pegawai-pegawai kanan kertas-kertas kerja 16. telah ditetapkan sejumlah kata tertentu yang boleh ditulis serangkai. i.

. .menangguhkan penyelenggaraan projek..menangguhkan penyelenggaraan projek.. Contohnya: gunung-ganang kemerah-merahan memperbesar-besar pegawai-pegawai selambat-lambatnya sia-sia tanggungjawab-tanggungjawab 17.. Contohnya: .Gabungan kata yang ditulis serangkai dapat pula menjadi bentuk dasar untuk membentuk kata terbitan.ii.menangguhkan penyelenggaraan projek... 34 . Pengulangan gabungan kata yang ditulis serangkai seperti contoh yang berikut: jadi " " " jawatankuasa-jawatankuasa setiausaha-setiausaha suruhanjaya-suruhanjaya tanggungjawab-tanggungjawab jawatankuasa setiausaha suruhanjaya tanggungjawab iv. Contohnya: setiausaha tanggungjawab warganegara tandatangan jadi " " " kesetiausahaan penanggungjawaban kewarganegaraan menandatangani 17.menangguhkan penyelenggaraan projek. Penggunaan Tanda Sempang 17. . .1 Tanda sempang digunakan untuk menulis semua jenis kata ulang..2 Tanda sempang digunkan untuk memisahkan suku kata yang tercerai oleh penggantian baris..

17. Contohnya: ke-12 (kedua belas) ke-125 (keseratus dua puluh lima) Ke-2. Contohnya: anti-Rusia hamba-Mu KDN-nya pan-Afrikanisme pro-Malaysia rahmat-Nya Se-Malaysia 17.6 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran-an. Contohnya: ber-evolusi dengan ber-revolusi 17.5 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor ordinal. Contohnya: alat pandang-dengar 35 .4 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama. Contohnya: tahun 50-an (tahun lima puluhan) tahun 80-an (tahun lapan puluhan) 17.7 Tanda sempang digunakan untuk menyatakan hubungan di antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah.000 (kedua ribu) Catatan: Nombor ordinal pertama hingga kesebelas tidak harus ditulis dengan angka.3 Tanda sempang digunakan untuk memperjelas ungkapan. 17.

36 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful