PEDOMAN UMUM EJAAN RUMI BAHASA MELAYU 1.

Latar Belakang
1.1 Sistem ejaan Rumi yang digunakan sekarang ialah Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan cetusan daripada perjanjian penyatuan ejaan Rumi bagi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang dasarnya dipersetujui pada tahun 1967. Sistem ejaan Rumi yang dilaksanakan pada tahun 1972 itu ialah hasil kesepakatan Majlis Bahasa Indonesia-Malaysia bagi pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Republik Indonesia. Badan yang ditugaskan menyusun pedoman ejaan Rumi di Malaysia ialah Jawatankuasa ini diletakkan di bawah pengurusan Dewan Bahasa dan Pustaka. 1.2 Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu ini berdasarkan dokumen-dokumen pedoman ejaan Rumi yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, khususnya daripada terbitan-terbitan yang berikut :

i.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Malaysia , Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975 (edisi kedua 1987); ii. Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975 (edisi semakan 1991); dan iii. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1981 (edisi kedua 1988

2. Abjad dan Huruf
Abjad Rumi bahasa Melayu mengandungi 26 huruf yang tersusun seperti yang berikut: Huruf A B C D E F G H I J K L M a B c d e f g h i j k l m Nama e (spt. dlm. kata elak) bi si di i ef ji ec ai je ke el em

1

N O P Q R S T U V W X Y Z

n o p q r s t u v w x y z

en o pi kiu ar es ti yu vi dabliu eks wai zet

3. Huruf Vokal
3.1 Dalam sistem ejaan Rumi, ada lima huruf vokal yang digunakan bagi melambangkan enam fonem vokal atau bunyi vokal baku. Huruf-huruf tersebut ialah a, e, i, o dan u. 3.2 Huruf e digunakan untuk melambangkan dua fonem vokal, iaitu:

i. ii.

fonem e pepet yang (dalam buku ini) ditulis secara fonetik [e] dan fonem e taling yang (dalam buku ini) ditulis secara fonetik [é] Catatan: Huruf e pepet dikenal sebagai huruf e bertanda di atas, iaitu ĕ dalam ejaan lama atau ejaan Rumi Za'ba (sebelum tahun 1972). Tanda diakritik di atas e pepet (ĕ) tidak digunakan lagi dalam ejaan Rumi sekarang, Contohnya: Ejaan Lama ĕmak kĕledek mĕntĕri tĕmpoh pĕtek jadi " " " " Ejaan Sekarang emak keledek menteri tempuh petik

2

4. Huruf Diftong
Dalam sistem ejaan Rumi, ada tiga pasang huruf diftong yang melambangkan bunyi tiga diftong dalam bahasa Melayu seperti yang berikut: Huruf ai au oi Fonem /ai/ /au/ /oi/ Contoh Penggunaan di depan aising aurat oidium di tengah ghairah saudara boikot di belakang pandai harimau amboi

5. Huruf Konsonan
5.1 Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan yang digunakan bagi melambangkan 27 fonem atau bunyi konsonan (termasuk beberapa bunyi konsonan sekunder) iaitu: Contoh Penggunaan Huruf b c d f g gh h j k kh l m n ng Fonem /b/ /c/ /d/ /f/ /g/ /gh/ /h/ /j/ /k/ /// /Ö/ /q/ /kh/ /l/ /m/ /n/ /ng/ di depan bahasa cakap dua fakir guna ghaib hari jalan kami kadi khusus lekas maka nama ngilu di tengah sebut kaca ada tafsir tiga maghrib saham manja paksa nikmat akhir alas kami anak angin di belakang adab Mac abad maaf beg mubaligh tuah kolej katak kakak jamik tarikh kesal diam daun pening

3

ny p q r s sy t v w x y z /ny/ /p/ /q/ /r/ /s/ /sy/ /t/ /v/ /w/ /z/ /y/ /z/ nyata pasang Quran raih sampai syarat tali vitamin wanita xenon yang zaman hanya apa wuquf bara asli asytihar mata universiti hawa payung lazat siap buraq putar lemas Quraisy rapat lafaz 5. 5. terdapat lima huruf gabungan ( digraf ) iaitu gh. ny dan sy. tiga huruf yang diperkenalkan supaya digunakan secara tetap semenjak tahun 1972 ialah q. Contohnya: qariah qunut Quran wuquf ii. ng. sebagaimana yang terdapat dalam ejaan bahasa sumber.3 Selain itu. Contohnya: active negative octave jadi " " aktif negatif oktaf 4 . kh. Huruf q digunakan sebagai padanan kepada huruf Jawi qaf ( ‫ ) ق‬untuk mengeja kata istilah agama atau kata yang mengenai agama yang berasal daripada bahasa Arab. di pangkal kata atau di pangkal suku kata. i.2 Daripada 26 huruf konsonan itu. v dan x. Contohnya: versi vitamin vokasional revolusi subversif universiti Catatan: Huruf -ve di akhir kata ditukar menjadi huruf f. Huruf v digunakan untuk mengeja kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain.

ii. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi ain ( ) dihapuskan jika membuka suku kata. Contohnya: xylophone xenon xenomorph jadi " " xilofon xenon xenomorf 5.Tanda-tanda koma tersebut digugurkan atau digantikan dengan huruf konsonan Rumi seperti yang berikut: i. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi ain ( ) 5 .3 di atas.4 Berkaitan dengan perenggan 5. Tanda koma di atas ( ' ) dan ( ' ) yang terdapat dalam sistem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) tidak digunakan lagi dalam sistem ejaan Rumi sekarang. Perubahan lima huruf konsonan. iaitu: Huruf Lama (i) ch Huruf Sekarang c Contoh Penggunaan chachat chuchi mach (ii) dh d dharab kadhi mudharat (iii) dz z dzalim bedza dzat (iv) sh sy mashhor sharat mĕshuarat (v) th s Ithnain mithal bahath jadi " " " " " " " " " " " " " " cacat cuci Mac darab kadi mudarat zalim beza zat masyhur syarat mesyuarat Isnin misal bahas b.1 hingga 5. terdapat dua jenis perubahan huruf konsonan daripada ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) kepada ejaan Rumi sekarang. Contohnya: c. Huruf x hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus yang tidak ditukar menjadi z.iii. a.

ma-in ra-kit. Contohnya: masa'alah so'al e. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah ( ) dihapuskan jika membuka suku kata. ra'ayat tama' d. Tanda koma di atas ( ' ) yang sepadan dengan huruf Jawi hamzah ( ) digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. dalam bahasa Melayu sekarang terdapat sebelas pola suku kata yang berikut (huruf condong): Pola (1) (2) (3) (4) (5) V VK KV KVK KKV Contoh i-bu.2 Dari segi ejaan. Contohnya: ĕnche' dato' ru'yah jadi " " encik datuk rukyah 6. jadi " masalah soal iv. digantikan dengan huruf konsonan k jika menutup suku kata. Contohnya: ma'na ra'yat. Vokal itu dapat didahului atau diapit oleh konsonan. Persukuan 6. jadi " " makna rakyat tamak iii. indus-tri 6 . ban-tu pin-tu.1 Setiap suku kata bahasa Melayu ditandai oleh satu vokal. 6. hi-lang dra-ma.'alam ma'af ra'i jadi " " alam maaf rai iii. gu-a er-ti.

u-nit in-ci or-gan 7 . skru struk-tur.3 Sebelas pola suku kata dalam bahasa Melayu itu terdiri daripada empat pola suku kata terbuka dan tujuh pola suku kata tertutup. dan suku kata tertutup ialah suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. kon-teks kom-pleks stra-tegi.(6) (7) (8) (9) (10) (11) KKVK VKK KVKK KKVKK KKKV KKKVK trak-tor. i-su u-lar. Pola (5) hingga (11) ialah tujuh pola suku kata yang terdapat padanya huruf konsonan rangkap atau gugus konsonan. um-pa-ma. spring Catatan: Pola (1) hingga (4) ialah empat macam pola umum suku kata yang terdapat pada kebanyakan kata dasar dalam bahasa Melayu. a-din-da. Suku kata terbuka ialah suku kata yang diakhiri oleh huruf vokal. e-lek-trik un-ta. elek-trik eks-port bank-rap. ar-ki-tek un-tuk. 6. Contohnya (huruf condong): Suku Terbuka dra-ma er-ti ke-ka-sih ke-lam-bu ma-la-ri-a se-mu-a teng-ku-juh Kata Suku Kata Tertutup dra-ma-tik er-ti ke-ka-sih ke-lam-bu o-leh se-me-nan-jung teng-ku-juh 6. iaitu yang diserap daripada bentuk ejaan bahasa Inggeris atau bahasa-bahasa Eropah yang lain.4 Pemisahan suku kata pada kata dasar adalah seperti contoh yang di bawah (huruf condong): Pola (1) (2) (3) (4) (5) (6) V V-VK V-KV V-KVK VK-KV VK-KVK Contoh i-a a-ur u-bi. Satu huruf vokal dapat berdiri sebagai satu suku kata terbuka.

al-mar-hum (7) (8) (9) (10) (11) (12) KV-V KV-VK KV-KV KV-KVK KVK-KV KVK-KVK di-a. Contohnya: Perkataan belajar berasa berinai diperkatakan katakanlah keberangkatan kesembilan ketakutan memenuhi mengklasifikasikan mengetumakan pemprosesan pertunjukan seseorang terangkat terjemahannya Pemisahan Suku Kata be-la-jar be-ra-sa ber-i-nai di-per-ka-ta-kan ka-ta-kan-lah ke-ber-ang-kat-an ke-sem-bi-lan ke-ta-kut-an me-me-nuh-i meng-kla-si-fi-ka-si-kan meng-u-ta-ma-kan pem-pro-ses-an per-tun-juk-an se-se-o-rang ter-ang-kat ter-je-mah-an-nya 8 .5 Pemisahan suku kata ejaan pada kata terbitan dilakukan dengan cara memisahkan imbuhan. ma-ni-fes-to sum-pit. bi-du-an. kal-si-um ha-wa. ma-la-ri-a ma-ut. struk-tur pi-a-no ta-ip bi-ro 6. se-la-sih. daripada kata dasarnya terlebih dahulu sebelum memisahkan suku kata pada kata dasarnya. se-mu-a. serta partikel dan kata ganti singkat. del-ta teng-ku-juh. mag-net se-me-nan-jung. termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk. me-sin tam-pi. dip-lo-ma da-pur.

e pepet.1 Keselarasan huruf vokal bererti keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Kata dasar hendaklah berakhir dengan suku kata tertutup.7. Prinsip keselarasan huruf vokal ini berlaku dengan syarat yang berikut: i. 7. Huruf vokal e taling atau o di kata ekasuku tidak berubah apabila kata tersebut diimbuhi awalan yang mengandungi huruf vokal e pepet. Bagi kata yang mengandungi suku kata yang lebih daripada dua. antara lain. iii. aturan tentang sistem keselarasan huruf vokal ini dikenakan pada dua suku kata yang terakhir sahaja. Contohnya: belerang daerah kaedah kecewa mereka pendekar selera temberang anggota gelora kelopak kuno pidato sekolah semboyan semoga 9 . Sistem Keselarasan Huruf Vokal 7. sistem keselarasan huruf vokal memberikan erti. i. ii. Contohnya: bom: mengebom bukan mengebum syor: mengesyorkan bukan mengesyurkan ii. Huruf vokal e taling atau o di mana-mana suku kata terbuka tidak berubah sekiranya digunakan huruf vokal a.2 Berdasarkan maklumat di perenggan 7. iaitu suku kata praakhir dengan suku kata akhir tertutup. iaitu pasangan antara huruf vokal di suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup. Keselarasan di antara dua huruf vokal pada kata dasar. i atau u di suku kata sebelumnya. seperti yang di bawah.1 di atas.

selekoh celoreng. dewan. lembayung emas. Contohnya: e-a: beta meja reka sewa o-a: goda kota ronda rongga cetak dewan dendang semak borang hormat johan rosak gelenggang selempang selendang terendak berontak gelombang kerongsang terompah iv. elak. belerang leceh. telor. pelopor 7. temponek ceroboh. kerobek. pelecok. gelek. balak. Huruf vokal a di suku kata akhir tidak mengubah atau mempengaruhi huruf vokal e taling atau o di suku kata sebelumnya. sumbangsih asuh. selekeh esok. i. tempeleng kerekot. datuk. o-e dan o-o tidak berubah kerana tidak dapat dipengaruhi oleh huruf vokal a. e pepet.iii. sisih. kelengkeng. selinap intip. selekoh ingat. temenggung tempuh. terdapat 18 pola keselarasan huruf vokal yang utama (primer) seperti yang berikut: Pola Keselarasan Suku Kata Praakhir (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) a a a e pepet e pepet e pepet e taling e taling e taling i i — — — — — — — — — — — Suku Kata Contoh Penggunaan Akhir Tertutup a i u a i u a e taling o a i asah. halaman alih. Contohnya: e-e: e-o: o-e: o-o: cerewet. Huruf vokal e taling dan o yang membentuk pasangan keselarasan e-e. sembelih telur. kelompok. kelam. balik. atau u di suku kata sebelumnya. cemerlang lebih.3 Dalam sistem ejaan Rumi sekarang. belimbing 10 . betik. e-o. kilang.

o i .5 Mengenai pola-pola keselarasan huruf vokal yang tidak berubah daripada sistem ejaan lama. celoreng obor. boleh. tumpang. seloroh (1) (2) (3) (4) 7. ponteng.e taling o-o Contoh leceh. k. selekoh. sekolah oleh. teleng. Pola Ejaan e taling . kerekot oleh. belok. kelompok.4 Daripada 18 pola itu.e taling u-o Contoh aleh batok tempoh pileh tidor usek untong Ejaan Rumi Sekarang Pola Ejaan a-i a-u e-i e-u i-i i-u u-i u-u Contoh alih batuk lebih tempuh pilih tidur usik Untung e pepet . 11 . Dasar mengenai perubahan ini menetapkan supaya digunakan huruf vokal i atau u di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal a.4). periuk otak.e taling lebeh Catatan: Kata-kata yang mengalami perubahan tersebut biasanya mengandungi huruf konsonan akhir h.e taling i-o u . gerusih untuk. kuih. borong. e pepet.6 Di samping 18pola kelesaran huruf vokal tersebut. ketupat usik. i atau u di suku kata praakhir. iaitu untuk mengeja kata-kata yang diserap daripada bahasa asing. keledek. telor.(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) i o o o u u u — — — — — — — u a e taling o a i u riuh. borang. dasar keselarasan huruf vokal menetapkan supaya digunakan huruf vokal e taling atau o di suku kata akhir tertutup sekiranya digunakan huruf vokal e taling atau o juga di suku kata praakhir. dalam sistem ejaan Rumi sekarang terdapat juga lapan pola kelesarasan huruf vokal seperti yang digunakan dalam ejaan lama itu (lihat perenggan 7. kelompok ubat. tengkujuh 7. boleh.e taling e taling . selekeh tempoh. 7. ada lapan pola yang berupa pola-pola yang berubah daripada sistem ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972).o o . celoteh obor. ng atau r. pokok.e taling a-o e pepet . Ejaan Rumi Lama Pola Ejaan (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) a . borong. gelek. celoteh. tidur. tunduk.

perabot. raden barong. snuker meter Oktober. Pasangan huruf vokal yang 18 pola ini ialah pola-pola sekunder dalam sistem keselarasan huruf vokal. lapor. plaster hipotesis. objektif petroleum. awet. hipokrit bonus.1 Penyesuaian ejaan bagi kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang ditulis dengan huruf Roman dibuat menurut peraturan penyesuaian huruf seperti dalam daftar contoh yang di bawah: 12 . kaget.Selainitu.jempol imlek ijon. kontraktor setem gabenor. rampok bendok. interkom tiket. Pola Ejaan Contoh Kata Nusantara daripada Bahasa di Contoh Kata daripada Bahasa Inggeris kabaret. pepet iseng artikel.khususnya daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain serta beberapa bahasa di Nusantara. ulet bunglon. dividen filem. buron. jaket atom. Ejaan Kata Serapan daripada Bahasa Inggeris dan Bahasa-bahasa Eropah 8. broker 8. pilon tulen. lelucon pakem e pepet-e taling gembleng e pepet-o i-e taling i-o u-e taling u-o a-e pepet etaling-i e taling-u e pepet-e pepet i-e pepet o-i o-u u-e pepet e taling-e pepet o-e pepet lumer fosil. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) a-e taling a-o aneh. lancong. lakon. pamer. forum skuter. konduktor teater. laden. kriket diftong. keraton. calon. spektrum demdem. transistor subjek kupon. ada sepuluh pola keselarasan huruf vokal lagi yang biasa digunakan untuk mengeja kata-kata serapan dalam bahasa Melayu.

cch d. cc cc ch ch. dd e ea ea ee ei eo eu f.Bahasa Inggeris (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) a ae ae ai au b. bb c c. ff Bahasa Melayu a ae e ai au b s k ks s k d e ea i i ei eo eu f Contoh Penggunaan abstract: plate: plat abstrak aerial: aerial aerograph: aerograf aesthetics: estetika haematite: hematit aileron: trailer: trailer aileron automatic: automatik auditorium: auditorium barbecue: lobby: lobi cent: cylinder: silinder carbon: classic: klasik accent: vaccine: vaksin echelon: machine: mesin chelore: technique: teknik dividend: dividen effective: system: sistem bearing: idealist: idealis beaker: grease: gris beer: jamboree: jambori atheist: protein: protein geometry: stereo: stereo efektif bearing bikar bir ateis geometri barbeku sen karbon aksen eselon kolera europium: europium petroleum: petroleum factor: traffic: trafik faktor 13 .

(21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) g. kk kh l. nn ng o oa oe oi oo oo ou g h i ia i ai ie io iu j k kh l m n ng o o e oi oo u au geology: geologi aggressive: agresif harmony: hotel: hotel identity: textile: tekstil dialect: criteria: kriteria calorie: kalori pie: pai diesel: diet: diet iodine: iodin premium: premium stadium: stadium journal: jury: juri kilo: kilo khaki: khaki liberalism: pill: pil liberalisme jurnal diesel harmoni identiti dialek mammal: mamalia optimism: optisme neon: tennis: tenis neon congress: kongres linguistics: linguistik operator: operator orthodox: ortodoks cardboard: coat: kot kadbod foetus: fetus gonorrhoea: gonorea alkaloid: alkaloid duboisine: duboisin zoo: zoo cartoon: kartun kangaroo: kanggaru accountant: pound: paun akauntan 14 . gg h i ia ie ie ie io iu j. mm n. ll m. jj k.

(44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) ou p. ss sc sc sch t. pp ph q r. rr rh s. tt th u ua ue ue ue ui uo uu v u p f k r r s s sk sk t t u ua u ue digugurkan ui uo u v coupon: serious: serius apple: passport: pasport graph: phoneme: fonem quality: technique: teknik lorry: recruit: rekrut rhetoric: rhythm: ritma express: status: status kupon epal graf kualiti lori retorik ekspres proscenium: prosenium science: sains scooter: skuter telescope: teleskop scheme: scholastic: skolastik battery: tractor: traktor skim bateri anthropology: antropologi theory: teori republic: unit: unit republik aquarium: akuarium dualism: dualisme accrue: tissue: tisu duet: duet catalogue: cheque: cek annuity: equinox: ekuinoks quorum: quota: kuota katalog anuiti kuorum akru continuum: kontinum vacuum: vakum novel: novel university: universiti 15 .

yang dipentingkan ialah bentuk ejaan atau bentuk visualnya. Contohnya: Bahasa Inggeris atom bonus fossil pistol tetap " jadi tetap Bahasa Melayu atom bonus fosil pistol bukan " " " atum bonos. Contohnya: Bahasa Inggeris corbon cartoon conductor dialogue institute structure jadi " " " " " Bahasa Melayu karbon kartun konduktor dialog institut struktur bukan " " " " " kaban katun kondakter dailog institiut strakcer Lebih-lebih lagi untuk menulis istilah seperti antropologi.2 Bagi penyesuaian ejaan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah lain yang ditulis dengan huruf Roman. perubahan fonem asing ke dalam bahasa Melayu telah dilakukan apabila diperlukan sahaja.(65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) w wh x x y y z. fusil pestol.6). sosialisme dan psikologi. 8. zz w w Ks x i y z kiwi: wire: wayar whisky: whistle: wisel express: taxi: teksi xenon: xenon kiwi wiski ekspres dynasty: dinasti psychology: psikologi royalty: yankee: yangki jazz: zodiac: zodiak royalti jaz 8. bunus fosel. pistul 16 . Oleh itu.3 Kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain adalah dikecualikan daripada peraturan sistem keselarasan huruf vokal menurut Sistem Ejaan Baru (seperti yang dijelaskan di perenggan 7.

scheme scr. Penulisan gugus konsonan di awal kata (atau awal suku kata) seperti contohnya yang berikut: Bahasa Melayu jadi " blbrklkrklkrdrflfrglgrknkrplprpsptskskskrskslsnspsfsprskststrtrblok brek klorofil kronologi klinik kredit drama flora franc glukosa grativi knot krone plumbum praktis psikologi ptomain skandal skim. Contohnya: i.sphere spr.chronology " clcrdrflfrglgrknkrplprpsptscclinic credit drama flora franc glucose gravity knot krone plumbum practical ptomaine scandal " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " psychology " sch.script skslsnspski slang snooker spectrum sph.spring sqststrtrsquadron stable structure tragedy 17 .8.skema skrip ski slanga snuker spektrum sfera spring skuadron stabil struktur tragedi Bahasa Inggeris blbrblock brake chl.4 Ejaan gugus konsonan yang terdapat dalam bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain diterima dan dikekalkan bentuknya ke dalam bahasa Melayu dengan beberapa penyesuaian.chlorophyll " chr.

jadi " " " " " " " " Bahasa Melayu -lf -lt -ns -nk -ps -rd -rm -rt -ks -ks golf kobalt sains bank forseps standard kloroform konsert kompleks teks -nce science chloroform " Huruf gugus konsonan di akhir kata dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan dengan penambahan huruf vokal dalam bahasa Melayu seperti contohnya yang berikut: Bahasa Melayu jadi " -kta -gma -isme fakta paradigma nasionalisme Bahasa Inggeris -ct fact -gm paradigm -ism nationalism " 18 . beberapa kata tertentu telah diterima menurut ejaan lama yang menggunakan huruf e pepet.tz- tzar " tz- tzar Catatan: Sebagai kekecualian bagi peraturan mengenai gugus konsonan seperti yang disebut di atas. klub glas gran plan stem ii.Penulisan huruf gugus konsonan di akhir kata (atau akhir suku kata) bagi kata yang diterima bentuk gugus konsonannya seperti contohnya yang berikut: Bahasa Inggeris -lf -lt -nk -ps -rd -rm -rt -x -xt golf cobalt bank forceps standard consert complex text i. Kata-kata yang telah ditetapkan ejaannya oleh Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia itu termasuklah yang berikut: Bahasa Inggeris class club glass grant plan stamp jadi " " " " " Bahasa Melayu kelas kelab gelas geran pelan setem bukan " " " " " klas klab.

driber modern pension station. Ejaan Kata Serapan daripada Bahasa Arab 9. stasion. pada katakata yang berikut: 9.5 Kata daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dikekalkan ejaannya menurut kaedah ejaan bahasa Melayu itu. Contohnya: Bahasa Inggeris bureau custom driver modern pension station jadi " " " " " Bahasa Melayu biro kastam drebar moden pencen stesen bukan " " " " " bureau kustom driver.1 Kata Bahasa Inggeris agent jadi Bahasa Melayu ejen 19 . stesyen 8.6 Semua huruf g yang diucapkan [j] dalam kata atau istilah bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf g juga dalam bahasa Melayu.-sm plasm " -sma plasma 8. Contohnya: Bahasa Inggeris agenda gymnasium technology tragedy tetap jadi " " Bahasa Melayu agenda gimnasium teknologi tragedi bukan " " " ejenda jimnasium teknoloji trajidi Catatan: Sebagai kekecualian huruf g yang diucapkan [j] menurut sebutan dalam bahasa Inggeris yang disesuaikan menjadi huruf j dalam bahasa Melayu terdapat. antaranya.

Contohnya: Ejaan Jawi Ejaan Rumi hadith kidhib isti'mal 20 . 1984). Contohnya: Ejaan Jawi Ejaan Rumi sahabat darurat hakim izin kubur zat zalim 9.2 Istilah dalam bidang khusus agama Islam boleh ditulis dengan menggunakan kaedah 9.college contingent engine garage general image ledger magistrate margarine prestige regime regiment sabotage sergeant " " " " " " " " " " " " " " kolej kontinjen enjin garaj jeneral imej lejar majstret marjerin prestij rejim rejimen sabotaj sarjan umum daripada bahasa Arab yang sudah terserap dalam bahasa Melayu dieja dalam ejaan Rumi mengikut cara mengeja kata-kata jati dalam bahasa Melayu.3 transliterasi huruf Arab kepada huruf Rumi seperti yang disenaraikan dalam buku Pedoman Transliterasi Huruf Arab ke Huruf Rumi (terbitan DBP.

akhiran atau apitan). atau kata dasar yang ditulis serangkai dengan bentuk kata yang lain. sisipan. 11. Contohnya: i. Penulis Kata Terbitan 11. Penulisan Kata Dasar Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu perkataan yang dipisahkan daripada kata lain yang ada di sampingnya. Semua imbuhan (awalan.qunut riya' 10.1 Kata terbitan (atau kata turunan) ialah kata dasar yang berimbuhan (mempunyai awalan. Restoran itu penuh sesak iii. akhiran dan apitan) dan semua bentuk terikat lain yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai atau bersambung dengan kata dasar atau bentuk dasarnya atau bentuk akarnya. Saya ada komputer baharu 11.2 Penulisan kata terbitan yang berawalan seperti contoh yang berikut: Awalan antiautobebelberbididiperdwiekaBentuk Dasar karat carta rambut ajar asas adab makan besar fungsi bahasa Kata Terbita antikarat autocarta berambut belajar berasas biadab dimakan diperbesar dwifungsi ekabahasa 21 . sisipan. Pak Kasim percaya bahawa engkau tahu akan perkara itu ii.

Contohnya: Maha Mengetahui Allah Yang Maha Esa 22 .jurukemahamememmenmengmengememperpancapepelpempenpengpengeperpolipraprosesubsupraswatatatetertrituna- audit kasih siswa nyanyi baca dapat ganggu pam dalam indera laku ajar bantu duduk hibur bom asap cakera sejarah kerajaan unit golongan golongan tenaga negara rasa sadai bulan karya juruaudit kekasih mahasiswa menyanyi membaca mendapat mengganggu mengepam memperdalam pancaindera pelaku pelajar pembantu penduduk penghibur pengebom perasap policakera prasejarah prokerajaan seunit subgolongan supragolongan swatenaga tatanegara terasa tersadai tribulan tunakarya Catatan: Bentuk awalan yang boleh ditulis terpisah daripada kata dasar atau bentuk dasar yang mengikutinya hanya bagi tiga penggunaan yang berikut: i. Awalan maha ditulis terpisah daripada kata dasar atau bentuk dasar selepasnya yang bermula dengan huruf besar yang menunjukkan ganti nama Tuhan atau nama khas yang lain.

-kan diper-. Bentuk terikat anti.-i di-. Contohnya: se-Nusantara se-Malaysia (Persatuan Pelajar Melayu Se-Malaysia) se-Tanah Melayu (Parti Islam Se-Tanah Melayu) 11.3 Penulisan kata terbitan yang berakhiran seperti contohnya yang berikut: Akhiran -an -ah -at -i -iah -in -isme -kan -man -nita/-ita -wan -wati -wi Bentuk Dasar didik sultan muslim turut alam hadir nasional jadi seni biduan bangsa seni dunia Kata Terbitan didikan sultanah muslimat turuti alamiah hadirin nasionalisme jadikan seniman biduanita bangsawan seniwati duniawi 11.diimbuhkan pada kata nama khas yang bermula dengan huruf besar.-kan di-.-an ber-.Tuhan Yang Maha Bijaksana Duli Yang Maha Mulia ii. pro dan kontra dapat juga ditulis terpisah sebagai kata bebas seperti yang berikut: bersikap anti pro dan kontra iii.4 Penulisan kata terbitan yang berapitan seperti contoh yang berikut: Apitan ber-. Tanda sempang (-) perlu digunakan apabila awalan se.-i Bentuk Dasar anggap dasar ikut maklum setuju Kata Terbitan beranggapan berdasarkan diikuti dimaklumkan dipersetujui 23 .

-i mem-. /p/.-kan memper-.-i ter-.-an pem-.-i menge-.6 Penulisan kata terbitan yang mempunyai awalan meN.-an peng-.-an ter-.-i meng-. /s/ atau /t/ (yang bukan unsur pertama gugus konsonan) adalah menurut sistem morfofonemik bahasa Melayu seperti contoh yang berikut: Imbuhan memBentuk Dasar pikul Kata Terbitan memikul 24 .atau peN.-an pen-.-an me-.-kan meng-.-kan men-.-i men-.-an pel-.-kan menge-.-an per-.dengan kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/.-kan ke-.5 Penulisan kata terbitan yang bersisipan seperti contoh yang berikut: Sisipan -el-em-in-erBentuk Dasar tunjuk serbak sambung gigi Kata Terbitan telunjuk semerbak sinambung gerigi 11.diper-.-kan pe-.-kan mem-.-kan tingkat rai rindu rata punya besar aku judi duduk jatuh hadap harap syak sah laras ajar bayar dapat ganti cam adab ajar kata dipertingkatkan keraian merindui meratakan mempunyai membesarkan memperakui memperjudikan menduduki menjatuhkan menghadapi mengharapkan mengesyaki mengesahkan pelarasan pelajaran pembayaran pendapatan penggantian pengecaman peradaban terajari terkatakan 11.i memper-.-an penge-.-i me-.

seperti contoh yang berikut: Imbuhan memmem-. Kebanyakan kata yang terlibat adalah berupa kata serapan daripada bahasa asing (sebagaimana yang disenaraikan dalam cd ini).-i meny-.atau peN-.-kan menmen-.mem-.-kan mengmeng-.-kan mengmeng-.atau peN.-kan menmen-. 11.-kan menymeny-. /s/ atau /t/ yang tidak berubah bentuknya apabila diimbuhkan dengan awalan meN. /p/.-i men-.-i meng-.7 Huruf gugus konsonan di awal kata dasar tidak berubah apabila diimbuhkan dengan awalan meN.-an patuh panjang tolak takluk tajam kata kahwin ketua ketat ketengah serang salah sulit pulas pasang tutur tumpu karang korban segar sempurna mematuhi memanjangkan menolak menakluki menajamkan mengata mengahwini mengetuai mengetatkan mengetengahkan menyerang menyalahi menyulitkan pemulas pemasangan penutur penumpuan pengarang pengorbanan penyegar penyempurnaan Catatan: Ada beberapa kata dasar yang bermula dengan konsonan /k/.-kan pemBentuk Dasar brek projek draf drama gred kredit proses Kata Terbitan membrek memprojekkan mendraf mendramakan menggred mengkreditkan pemproses 25 .-an pengpeng-.-i mem-.-kan pempem-.-an penypeny-.-an penpen-.

Ada empat jenis kata yang lazim terdapat selepas kata sendi nama di dan ke. Contohnya: Ejaan Lama di-makan di-pandang di-pĕrkatakan di-sĕlideki Ejaan Sekarang dimakan dipandang diperkatakan diselidiki ii.1 hingga 11.dalam ejaan lama digugurkan dan awalan itu ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada selepasnya dalam ejaan sekarang.7 di atas.-an proses stabil draf kritik gred pemprosesan penstabil pendrafan pengkritik penggredan 11.1 Kata sendi nama (kata depan) di dan ke. Penulisan Kata Sendi Nama 12.-an penpen-.pem-.dalam ejaan lama digugurkan dan awalan itu dieja se dan ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada selepasnya dalam ejaan sekarang. ditulis terpisah daripada semua jenis kata yang ada selepasnya. sama dengan kata sendi nama yang lain. Tanda sempang (-) pada awalan di.8 Catatan: Sehubungan dengan perenggan 11.-an pengpeng-. Contohnya: Ejaan Lama sa-bagaimana sa-bĕlas sa-orang sa-saorang sa-umpama-nya Ejaan Sekarang sebagaimana sebelas seorang seseorang seumpamanya 12. Tanda sempang (-) pada awalan sa. 26 . aturan penulisan imbuhan yang berubah daripada kaedah ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) kepada ejaan Rumi sekarang adalah seperti yang berikut: i.

iii. iv. iii. Mereka berjalan menuju ke utara. Seronok juga kalau dapat berkunjung ke Afrika Selatan. Memang tidak jauh dari sini ke kota lama itu. Berita itu dihebahkan ke seluruh negara. ii. Contohnya: i. Mereka mencarinya di setiap tempat. Apabila tanda sempang digugurkan dalam ejaan Rumi sekarang. ii. Contohnya: i. Peniaga itu menetap di Kuching sebelum berpindah ke Sandakan. 12. Contohnya: i. Pemuda itu bekerja di bangunan Dayabumi. Contohnya: i. Bapanya tinggal di Kuala Lumpur.12. ii.2 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata nama yang menunjukkan arah atau mengenai arah atau menunjukkan kedudukan sesuatu kata nama yang ada selepasnya. iv.3 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata nama umum yang terdapat selepasnya. iaitu sama bentuknya dengan awalan di-. Cuaca di sana tidak sama dengan di sini. Isterinya meninggalkan di Tanah Suci Mekah. kata sendi nama di ditulis sebagai satu kata yang berasingan. Komputernya ada di atas meja tulis itu. Di hutan itulah dia mencari rotan. iv.4 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata bilangan atau kata yang menunjukkan jumlah sebagai kata bantu tempat dan kata nama umum. Ke manakah dia hendak pergi? 12. Kata sendi nama di dalam ejaan Rumi lama ditulis dengan menggunakan tanda sempang (di-). 12. Contohnya: Ejaan Lama di-dalam di-sĕlatan di-jalan raya di-pĕjabat Ejaan Sekarang didalam di selatan di jalan raya di pejabat 27 . Pelajar itu berbasikal ke sekolah setiap pagi. ii. 12.6 Catatan: Peraturan penulisan kata sendi nama yang berubah daripada ejaan Rumi lama (sebelum tahun 1972) kepada ejaan Rumi sekarang adalah seperti yang berikut: i.5 Kata sendi nama di dan ke dipisahkan daripada kata nama tempat atau nama khas yang lain yang ada selepasnya. iii. iv. iii. Hujan malam tadi di empat kawasan sahaja. Peti undi telah dihantar ke semua pusat pengiraan undi.

Contohnya: Bentuk Dasar ke bumi jadi Kata Terbitan dikebumikan kebumikan mengebumikan ke muka jadi dikemukakan kemukakan mengemukakan terkemuka ke samping jadi dikesampingkan kesampingkan mengesampingkan ke tepi jadi diketepikan ketepikan mengetepikan 28 .di-satu daerah di-sĕluroh dunia di-Hotel Mĕrlin di-Uganda di satu daerah di seluruh dunia di Hotel Merlin di Uganda ii. tanda sempang (-) dihapuskan.7 Kata sendi nama ke ditulis serangkai dengan kata yang ada selepasnya apabila keduaduanya dijadikan bentuk dasar yang sekali gus diimbuhkan dengan apitan. awalan atau akhiran. Kata sendi nama kapada dalam ejaan Rumi lama diubah menjadi kepada dalam ejaan Rumi sekarang. Contohnya: Ejaan Lama ka-dalam ka-sĕlatan ka-jalan raya ka-pĕjabat ka-satu daerah ka-sĕluroh dunia ka-Hotel Istana ka-Uganda Ejaan Sekarang ke dalam ke selatan ke jalan raya ke pejabat ke satu daerah ke seluruh dunia ke Hotel Istana ke Uganda iii. 12. Kata sendi nama ka. dan ditulis terpisah daripada kata yang ada selepasnya.dalam ejaan Rumi lama diubah menjadi ke.

hidayat-Nya dan petunjuk-Nya.2 Partikel -lah. Bimbinglah hamba-Mu.2 Kata ganti singkat kau dan ku sebagai awalan penanda pasif ditulis serangkai dengan kata dasar yang ada di belakangnya.1 Ada empat -tah dan pun. Contohnya: kauambil kaudengar kaulihat kauterima kuambil kudengar kulihat kuterima 13. mu dan nya sebagai unsur akhiran ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya. iaitu kau. Contohnya: Ejaan Lama ada-lah tolong-lah Ejaan Sekarang adalah tolonglah 29 . Penulisan Kata Ganti Singkat 13. 14. -kah. Contohnya: i. Contohnya: cintaku cintamu kepadaku kepadamu menerimaku menerimamu cintanya kepadanya menerimanya Catatan: Kata ganti singkat ku. ku. Penulisan Partikel 14. Pejuang-pejuang tersebut memohon rahmat-Nya. 13. iaitu -lah. mu dan nya sebagai kata ganti bagi nama Tuhan menggunakan huruf besar sebagai huruf pertama dan dihubungkan dengan kata yang ada sebelumnya dengan menggunakan tanda sempang (-).3 Kata ganti singkat ku. dalam ejaan Rumi sekarang. -kah dan -tah yang menggunakan tanda sempang dalam ejaan Rumi lama ditulis serangkai dengan kata dasar atau bentuk dasar yang ada di depannya. mu dan nya. iii.13. jenis partikel dalam bahasa Melayu sekarang. 14. Adakah mereka berdoa kepada-Ku? ii. tanpa tanda sempang. ya Tuhanku.1 Ada empat jenis kata ganti singkat dalam bahasa Melayu sekarang.

ia tetap kurus. Contohnya: 1. ii. Ada beberapa perkataan yang telah ditetapkan ejaannya supaya ditulis serangkai dengan partikel pun. i. Jangankan dua kali. Angka du (2) yang digunakan sebagai tanda ulangan dalam ejaan Rumi lama dihapuskan dalam ejaan Rumi sekarang. Penulisan Kata Ulang 15. Kata pun yang berfungsi sebagai kata tugas yang bererti 'juga' ditulis terpisah daripada kata yang ada di sampingnya. Rambutnya pun tidak bersikat. 4. 3. kata ulang jamak.3 Ada dua cara menulis partikel pun. sekali pun engkau belum pernah datang ke Jika Israel berdegil. 2. PLO pun berdegil.apa-kah kĕnapa-kah bila-tah apakah kenapakah bilatah 14.1 Kata ulang (atau kata ganda) dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu sekarang ditulis sepenuhnya dengan menggunakan tanda sempang (-) yang dibubuh di bahagian kata yang diulang.2 Penulisan kata ulang semu seperti contoh yang berikut: anai-anai hati-hati kupu-kupu biri-biri kuda-kuda labah-labah 30 . Kata ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda sempang termasuklah kata ulang semu. sini. 15. antaranya: ataupun bagaimanapun kalaupun lagipun meskipun sungguhpun adapun andaipun biarpun kendatipun mahupun sekalipun walaupun 15. kata ulang berentak dan kata ulang berimbuhan. Apa-apa pun yang dimakannya.

labi-labi sumpah-sumpah ular-ular sia-sia tupai-tupai undang-undang 15. tanda sempang sebagai tanda ulangan tetap digunakan.4 Penulisan kata ulang berentak seperti contoh yang berikut: bolak-balik gunung-ganang kucar-kacir mundar-mandir ramah-tamah serba-serbi simpang-perenang gerak-geri huru-hara lauk-pauk porak-peranda sayur-mayur serta-merta tunggang-langgang Catatan: Apabila kata ulang berentak ini dijadikan bentuk dasar yang mendapat apitan. Contohnya: dikucar-kacirkan keramah-tamahan memporak-perandakan menggembar-gemburkan 15.5 Penulisan kata ulang berimbuhan seperti contoh berikut: anak-anakan berjalan-jalan dibesar-besarkan karang-mengarang lama-kelamaan menangis-nangis segala-galanya akhir-akhirnya bersiri-siri ditiru-tirunya menulis-nulis menggelepar-gelepar memperbesar-besar zaman-berzaman 31 .3 Penulisan kata ulang jamak seperti contoh yang berikut: anak-anak jawatan-jawatan pelatih-pelatih rancangan-rancangan projek-projek botol-botol kekasih-kekasih perkataan-perkataan senator-senator unit-unit 15.

Contohnya: hidup mati ibu bapa makan minum miskin kaya sana sini tua muda adik kakak bijak pandai cantik molek kampung halaman rupa paras tunjuk ajar iii. Contohnya: air hujan balai raya bom tangan gempa bumi guru besar jalan raya jam tangan kapal terbang kata sifat kereta kebal meja tulis nasi minyak sama ada tengah hari tepian gelanggang terima kasih ular lidi duta besar enam puluh dua kereta api cepat luar biasa latihan jasmani model linear nuzul Quran operator mesin cetak kertas kerja perdana menteri pernyataan bersama rukun tetangga segi empat panjang setiausaha politik susu pekat manis telefon dail terus ii. ditulis secara terpisah. termasuk rangkai kata istilah khusus dan kata majmuk.16. (Gabungan kata yang dihasilkan daripada hubungan parataksis. ditulis terpisah antara satu sama lain. i. atau yang disebut rangkai kata setara. Contohnya: buah hati duit kopi anak emas bulan madu 32 .1 Ada tiga jenis gabungan kata yang unsur-unsurnya ditulis terpisah. Penulisan Gabungan Kata 16.Gabungan kata yang merupakan simpulan bahasa secara ditulis terpisah. Kata-kata bebas yang membentuk rangkai kata umum.

rangkai kata setara atau simpulan bahasa yang diimbuhi apitan. Contohnya: Bentuk Dasar balai raya guru besar jurucakap rasmi kapal terbang ketua pejabat kerajaan pegawai kanan kertas kerja jadi " " " " " " Bentuk Berulang balai-balai raya guru-guru besar jurucakap-jurucakap rasmi kapal-kapal terbang ketua-ketua pejabat kerajaan pegawai-pegawai kanan kertas-kertas kerja 16. 33 .3 Ada beberapa kaedah untuk menentukan penulisan gabungan kata yang serangkai dan bentuk ulangannya. iaitu kata yang pertama. Gabungan kata umum lain yang tidak disenaraikan dalam buku ini tidak ditulis serangkai.2 Kata ulang bagi gabungan kata yang ditulis terpisah dibentuk dengan hanya mengulangi kata nama yang diterangkan. bentuk dasarnya hendaklah dikembalikan menjadi rangkai kata yang ditulis terpisah. Rangkai kata umum yang ditulis terpisah. telah ditetapkan sejumlah kata tertentu yang boleh ditulis serangkai. ditulis serangkai. dan bukan seluruh rangkai kata yang berkenaan. termasuk istilah khusus dan kata majmuk.makan angin pilih kasih puas hati lampu hijau 16. Contohnya: ambil alih anak emas campur aduk ijab kabul lipat ganda tidak adil tidak harmoni sama rata satu padu jadi " " " " " " " " pengambilalihan menganakemaskan mencampuradukkan diijabkabulkan melipatgandakan ketidakadilan ketidakharmonian menyamaratakan penyatupaduan Catatan: Apabila apitan digugurkan. ii.Dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu sekarang. Gabungan kata umum yang ditulis sebagai satu perkataan itu disenaraikan sebagai kata masukan dalam buku ini. i.

menangguhkan penyelenggaraan projek. Pengulangan gabungan kata yang ditulis serangkai seperti contoh yang berikut: jadi " " " jawatankuasa-jawatankuasa setiausaha-setiausaha suruhanjaya-suruhanjaya tanggungjawab-tanggungjawab jawatankuasa setiausaha suruhanjaya tanggungjawab iv. Contohnya: .... Contohnya: gunung-ganang kemerah-merahan memperbesar-besar pegawai-pegawai selambat-lambatnya sia-sia tanggungjawab-tanggungjawab 17. .. .menangguhkan penyelenggaraan projek. Contohnya: setiausaha tanggungjawab warganegara tandatangan jadi " " " kesetiausahaan penanggungjawaban kewarganegaraan menandatangani 17. 34 .2 Tanda sempang digunkan untuk memisahkan suku kata yang tercerai oleh penggantian baris. ....Gabungan kata yang ditulis serangkai dapat pula menjadi bentuk dasar untuk membentuk kata terbitan..1 Tanda sempang digunakan untuk menulis semua jenis kata ulang.ii.menangguhkan penyelenggaraan projek. Penggunaan Tanda Sempang 17.menangguhkan penyelenggaraan projek.

4 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan huruf kecil dengan huruf besar pada kata yang sama.5 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan ke dengan angka bagi penulisan nombor ordinal. Contohnya: tahun 50-an (tahun lima puluhan) tahun 80-an (tahun lapan puluhan) 17. Contohnya: anti-Rusia hamba-Mu KDN-nya pan-Afrikanisme pro-Malaysia rahmat-Nya Se-Malaysia 17. Contohnya: ber-evolusi dengan ber-revolusi 17.6 Tanda sempang digunakan untuk merangkaikan angka yang menunjukkan tahun dengan akhiran-an. Contohnya: ke-12 (kedua belas) ke-125 (keseratus dua puluh lima) Ke-2. 17.7 Tanda sempang digunakan untuk menyatakan hubungan di antara kata-kata pada rangkai kata setara tertentu atau rangkai kata istilah. Contohnya: alat pandang-dengar 35 .3 Tanda sempang digunakan untuk memperjelas ungkapan.000 (kedua ribu) Catatan: Nombor ordinal pertama hingga kesebelas tidak harus ditulis dengan angka.17.

36 .