P. 1
Konsep Bahasa

Konsep Bahasa

|Views: 3,310|Likes:
Published by Adawiyah Ajos
BAB 1
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengetahuan tentang konsep bahasa dan ciri-cirinya amat mustahak dalam kalangan guru khususnya guru bahasa. Pengetahuan tentang perkara ini membolehkan para guru menjana idea yang lebih kreatif dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Begitu juga pengetahuan dalam bidang fonologi akan memudahkan para guru merancang pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan lebih sempurna dan efektif. 1.2 Objektif Kajian Kajian ini
BAB 1
1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengetahuan tentang konsep bahasa dan ciri-cirinya amat mustahak dalam kalangan guru khususnya guru bahasa. Pengetahuan tentang perkara ini membolehkan para guru menjana idea yang lebih kreatif dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Begitu juga pengetahuan dalam bidang fonologi akan memudahkan para guru merancang pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan lebih sempurna dan efektif. 1.2 Objektif Kajian Kajian ini

More info:

Published by: Adawiyah Ajos on Jan 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

BAB 1

1.0 PENDAHULUAN 1.1 Pengenalan Pengetahuan tentang konsep bahasa dan ciri-cirinya amat mustahak dalam kalangan guru khususnya guru bahasa. Pengetahuan tentang perkara ini membolehkan para guru menjana idea yang lebih kreatif dalam menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Begitu juga pengetahuan dalam bidang fonologi akan memudahkan para guru merancang pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan lebih sempurna dan efektif. 1.2 Objektif Kajian Kajian ini bertujuan untuk : 1.2.1. Menjelaskan konsep bahasa ; 1.2.2. Menjelaskan ciri-ciri sesuatu bahasa ; dan 1.2.3. Menjelaskan cara-cara penghasilan bunyi-bunyi vokal 1.3 Kaedah kajian Kajian ini menggunakan kaedah keperpustakaan iaitu dengan merujuk buku-buku dan bahan bukan buku seperti jurnal, majalah dan internet. 1.4 Batasan Kajian Kajian ini terbatas kepada pendefinisian bahasa dan ciri-ciri sesuatu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Manakala bahagian bunyi-bunyi vokal pula terbatas kepada bunyi vokal biasa dalam Bahasa Melayu baku.

.2. Konsep Bahasa Menurut Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir (2003. iii. 1. p.1. ii.5. v. Ciri-ciri Bahasa Ciri-ciri bahasa ialah sifat-sifat khusus yang dimiliki dan membezakan antara bahasa dan bukan bahasa. bahasa mempunyai sembilan ciri khusus iaitu . Bahasa mempunyai system Bahasa mengandungi symbol Bahasa terdiri daripada bunyi-bunyi Bahasa dilambangkan secara struktur Bahasa bersifat arbitrary Bahasa ialah pertuturan Bahasa dipelajari dan bukan diwarisi Bahasa mempunyai makna Bahasa sebagai alat komunikasi Bagi tujuan kajian ini. Dalam kajian ini konsep bahasa ialah pamparan enam definisi bahasa yang dikemukakan tokoh-tokoh bahasa berlainan dan disertai dengan satu kesimpulan. viii.1) . vi. setiap satu ciri di atas akan dihuraikan secara terperinci. iv.5 Definisi Konsep 1.5. ix. vii. i.1. p. bahasa ialah kebolehan semula jadi manusia yang berupa satu sistem simbol bunyi suara yang arbitrari yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi.6) . Menurut Nik Hassan Basri Nik Abdul Kadir (2003.

2008. Menurut Edward Sapir (1921) (dalam Siti Hajar Abdul Aziz. pg. 2. peranan dan fungsinya.52) bahasa ialah set ayat.p. 2008. Bunyi-bunyi Vokal Menurut Nik Safiah Karim dan Norliza Jamaluddin (2001.1. p. 2.4. 2008.3. p. 2. (dalam Siti Hajar Abdul Aziz. p.0 KONSEP BAHASA Bahasa telah didefinisikan dalam pelbagai cara mengikut sifat-sifat semula jadi bahasa.3. Menurut Noam Chomsky (1957) (dalam Siti Hajar Abdul Aziz.1. 52) . 2008.1. Bahasa didefinisikan sebagai system lambing-lambang vokal yang digunakan oleh manusia oleh berkomunikasi.129) . Menurut G.perasaan dan keinginan melalui bunyi.sama ada terbatas atau tidak dan setiap ayat yang terbatas panjangnya dibina oleh satu set elemen yang terbatas juga.52) bahasa ialah ³yang sering digunakan oleh manusia dan merupakan kaedah yang digunakan untuk menyampaikan idea.52) . bunyibunyi vokal ialah bunyi-bunyi bahasa yang bersuara yang ketika menghasilkannya udara dari paru-paru keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut tanpa mendapat sebarang getaran atau geseran. BAB 2 2. (dalam Siti Hajar Abdul Aziz.5. Proses komunikasi bahasa berlaku apabila adanya penutur dan juga pendengar.Trager (1949). Menurut Bloch dan Trager (1942).1. .2. bahasa ialah satu sistem lambang vokal yang arbitrari dan bermakna yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berhubung sebagai satu cara mereka bersosialisasi. 2. Dalam kajian ini akan dijelaskan bagaimana bunyi-bunyi vokal itu terhasil secara terperinci dan disertai dengan rajah-rajah yang sesuai.1.bunyi bahasa yang dituturkan´.1.

2. BAB 3 3. Bahasa mempunyai ciri yang universal dan semua bahasa terdiri daripada konsonan dan vokal. 52) . 1) Bahasa sebagai satu sistem Semua bahasa mempunyai cara atau kaedah untuk diujarkan atau dituliskan. . Bahasa sebagai satu sistem juga bermaksud bentuk perkataan dan kedudukan perkataan dengan perkataan yang lain dalam ayat adalah secara teratur. (dalam Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. p.1.la mb a ng ar bitra ri lisan ± pe nde nga ran . dengan mematuhi cara dan peraturan yang terdapat dalam sesuatu sistem bahasa.4. Hal ini kerana bentuk dan kedudukan perkataan akan memberikan makna kepada sesuatu bahasa. p.52) . nahu atau struktur sintaksis.1. Menurut R. bahasa merupakan institusi yang membolehkan manusia berkomunikasi dan berhubung antara satu sama lain yang mengandungi makna dan dan me ngg una ka n la mb an g. Bahasa mempunyai susunan yang tertentu dalam bentuk bunyi-bunyi perkataan .2. pada hakikatnya bahasa mempunyai sifat dan ciri sepunya yang dikongsi bersama. Menurut Michael Halliday (1973). (dalam Siti Hajar abdul Aziz.2008. Set-set konsonan dan vokal bagi setiap bahasa boleh bercantum dan menghasilkan ayat-ayat yang berbeza. bahasa ialah satu urutan kemungkinan dan pilihan tingkah laku yang bersesuaian dengan individu sebagai manusia yang bersosialisasi. semua percantuman unit dan struktur dapat dilakukan dan memberikan makna yang sempurna. Hall (1964).A. Gabungan daripada kedua-duanya akan menghasilkan bunyibunyi yang bermakna. Dalam bahasa.5. Namun. Manakala sistem pula bersifat berperaturan. susunan perkataan.0 CIRI-CIRI BAHASA Bahasa-bahasa di dunia adalah berbeza antara satu sama lain. terutamanya dari segi bunyi dan bentuk.

3) Bahasa sebagai alat komunikasi Melalui komunikasi. semua bahasa di dunia mempunyai perkataan yang berlainan bagi merujuk kepada benda yang sama. 4) Bahasa bersifat arbitrari Bahasa bersifat arbitrari bermaksud bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan tidak semestinya berkaitan dengan benda-benda yang dimaksudkan. di Negara Malaysia. seseorang dapat merakam pertuturan atau menuliskannya di dalam buku untuk pengetahuan generasi yang terkemudian daripadanya. Oleh sebab itu. Makna juga bersifat arbitrari kerana makna sukar dikenal pasti hanya dengan melihat bentuk simbol tersebut. manusia masih mampu untuk berkomunikasi walaupun penutur dan pendengar tidak berhadapan antara satu sama lain. iaitu jarak tempat dan jarak masa. Sebagai satu alat komunikasi. topik pembicaraan. latar belakang dan tujuan komunikasi perlulah dititikberatkan. . Bahasa tersebut mudah difahami oleh semua pihak dan dapat menyatukan semua kaum dan bangsa yang ada di Malaysia. Simbol digunakan untuk merujuk kepada perkataan-perkataan atau ungkapanungkapan yang membentuk simbol tersebut. bahasa juga melibatkan dua perkara.2) Bahasa sebagai satu simbol Bahasa merupakan simbol isyarat bersuara antara penutur dan pendengar. Dalam proses komunikasi. manusia dapat menyampaikan pandangan kepada orang lain dan juga dapat mewarisi serta mempelajari semua yang diperoleh daripada individu terdahulu. Dengan kecanggihan teknologi pada hari ini. Selain itu. Dari segi jarak masa pula. Dalam bahasa. pendengar. ciri-ciri konteks komunikasi yang terdiri daripada penutur. bahasa Melayu telah dipilih untuk mewakili semua kelompok penutur bahasa yang terdapat di negara ini. Sebagai contoh. bahasa boleh berlaku dengan dua cara iaitu secara lisan atau tulisan. semua isyarat dihantar melalui saluran komunikasi yang tertentu.

. membuat penyesuaian serta menerbitkan pembaharuan dan kemajuan selagi berlakunya komunikasi antara satu sama lain. bahasa Melayu tidak khusus terhadap bangsa Melayu sahaja.5) Bahasa bersifat unik Bahasa bersifat unik bermaksud setiap bahasa mempunyai bentuk dan struktur tertentu. struktur sintaksis. maka bahasa yang diperolehnya adalah bahasa Melayu bukan bahasa Cina. struktur dan tatabahasa sesuatu bahasa lazimnya tidak akan berubah. Bahasa tidak boleh diwarisi tetapi dipelajari secara tidak langsung daripada ibu bapa. Namun. Walau bagaimanapun. istilah-istilah khusus yang digunakan. Sebagai contoh. Sebagai contoh. 8) Bahasa bersifat bervariasi Bahasa bersifat bervariasi bermaksud satu-satu bahasa itu mempunyai kepelbagaian tersendiri seperti cara dan gaya mengajarkannya. Pertembungan kebudayaan akan menyebabkan pertambahan dan pengayaan perbendaharaan kata sesuatu bahasa. tetapi bangsa lain seperti Cina dan India juga bebas untuk mempelajari dan menuturkannya kerana bahasa menjadi milik bersama. 6) Bahasa bersifat sejagat Sesuatu bahasa bebas dipelajari dan dituturkan oleh sesiapa sahaja kerana setiap bahasa itu bersifat sejagat atau universal. keluarga dan masyarakat sekeliling kita. jika seorang bayi Cina dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga berbangsa Melayu. 7) Bahasa bersifat dinamis Sesuatu bahasa itu berpontensi untuk berkembang. semua bahasa mempunyai huraian yang tersendiri dari segi tatabahasa dan tidak dapat diseragamkan untuk bahasa yang berbeza-beza. pelbagai dialek dan juga laras bahasa yang digunakan.

dalam Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar) . Pita suara merupakan alat yang penting sekali dalam penghasilan bunyi. Semasa menghasilkannya. Alat artikulasi yang turut terlibat secara langsung dalam penghasilan bunyi vokal ialah lidah. terdapat lapan bunyi vokal dalam bahasa Melayu. Danial Jones (1956. telah memperkenalkan diagram vokal kardial untuk memudahkan gambaran tentang kedudukan bunyi-bunyi vokal. udara dari paruparu keluar melalui rongga tekak dan rongga mulut secara berterusan tanpa sebarang sekatan atau sempitan yang boleh menimbulkan bunyi-bunyi geseran. RAJAH 1.BAB 4 4. tetapi hanya enam sahaja yang biasanya berlaku dalam pertuturan bahasa Melayu standard.1 Bunyi Vokal Bunyi vokal ialah bunyi bersuara yang dihasilkan dengan tidak melibatkan sebarang sekatan pengaliran udara.0 Kedudukan Vokal dalam Bahasa Melayu .0 CARA-CARA MEMBUNYIKAN VOKAL BAHASA MELAYU 4. bibir dan lelangit lembut. Secara keseluruhannya.

bibir juga memainkan peranan penting dalam menghasilkan bunyi vokal. Selain itu.0 merupakan keratan rentas lidah manusia yang terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian sebelah kiri dinamakan bahagian hadapan lidah. Garis yang melintang merupakan gambaran ketinggian lidah dinaikkan.1 Keadaan bibir dalam penghasilan vokal . manakala bahagian di sebelah kanan dinamakan bahagian belakang lidah dan di tengah dinamakan bahagian tengah lidah. RAJAH 1. Rajah di bawah menunjukkan gambaran tentang keadaan bibir semasa menghasilkan setiap bunyi vokal.Rajah 1. Bunyi vokal dibezakan mengikut tinggi atau rendah lidah diangkat.

Bagi menutup rongga hidung. [ ] dan [a].4. Lidah dan saiz rongga mulut dan bentuk bibir merupakan alat artikulasi yang terlibat dalam menghasilkan bunyi ini. Contoh penggunaan vokal [i] : Awal Ikan [ikan] Iman [iman] Tengah Bila [bila] Sila [sila] Akhir Tali [tali] Padi [padi] . anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. [e].2.1. Manakala lelangit keras merupakan daerah artikulasi yang terlibat. Depan lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras. Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Vokal depan Vokal depan ialah bunyi [i]. a) Vokal depan sempit [i] Bibir berada dalam keadaan terhampar.2 Cara membunyikan setiap vokal 4.

Contoh penggunaan vokal [e] : Awal Ekor [ekor] Elok [elo ] Tengah Sepet [sepet] Leher [leher] Akhir Sate [sate] Kole [kole] . Depan lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah gusi. Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara.b) Vokal depan separuh sempit [e] Bibir berada dalam keadaan terhampar. Bagi menutup rongga hidung. anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.

Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara.c) Vokal depan separuh luas / lapang [ ] Bibir berada dalam keadaan terhampar. Bagi menutup rongga hidung. anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Depan lidah dinaikkan separuh rendah ke arah gusi. Contoh penggunaan vokal [ ] : Awal Enak [ na ] Esa [ sa] Tengah Belok [b lo ] Belek [b l ] Akhir Tempe [temp ] Tauge [taug ] .

anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.d) Vokal depan luas / lapang [a] Bibir berada dalam keadaan terhampar. Contoh penggunaan vokal [a] : Awal Aku [aku] Anak [ana ] Tengah Saya [saya] Hati [hati] Akhir Kita [kita] Bila [bila] . Depan lidah diturunkan serendah mungkin. Bagi menutup rongga hidung. Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara.

anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Contoh penggunaan vokal [u] : Awal Ulat [ulat] Ulam [ulam] Tengah Bulat [bulat] Sulam [sulam] Akhir Dadu [dadu] Batu [batu] . . Vokal Belakang Vokal belakang ialah bunyi [u].2. a) Vokal belakang sempit [u] Bibir berada dalam keadaan bundar. Bagi menutup rongga hidung.2. Lidah dan lelangit lembut merupakan alat artikulasi yang terlibat dalam menghasilkan bunyi ini. Belakang lidah dinaikkan setinggi mungkin ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut.4. [o] dan [ ]. Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Daerah artikulasi yang terlibat pula ialah lelangit keras. Manakala rongga mulut dan saiz bukaan mulut menentukan kadar bukaan luas.

b) Vokal belakang separuh sempit [o] c) Bibir berada dalam keadaan bundar. Contoh penggunaan vokal [o] : Awal Ombak [omba ] Obor [obor] Tengah Sorak [sora ] Akhir Soto [soto] Bola [bola] Koko [koko] . anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Bagi menutup rongga hidung. . Belakang lidah dinaikkan separuh tinggi ke arah lelangit lembut tetapi tidak sampai menyentuh lelangit lembut.

Bagi menutup rongga hidung. Belakang lidah dinaikkan separuh rendah. Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Contoh penggunaan vokal [ ] : Awal Oleh [ol h] Orang [ ra ] Tengah Bolot [b l t] Botak [b ta ] Akhir Soto [s t ] Teko [tek ] .d) vokal belakang separuh luas / lapang [ ] Bibir berada dalam keadaan bundar. anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung.

Vokal tengah Vokal depan ialah bunyi [ ]. Contoh penggunaan vokal [ ] : Awal Emak [ ma ] Empat [ mpat] Tengah Lelah [l lah] Tenat [t nat] . Udara keluar melalui rongga mulut sambil menggetarkan pita suara. Bagi menutup rongga hidung. anak tekak dan lelangit lembut dinaikkan supaya udara tidak keluar melalui rongga hidung. Tengah lidah dinaikkan ke arah lelangit keras tetapi tidak sampai menyentuh lelangit keras.4. Bibir berada dalam keadaan hampar dengan bundar.3.2.

p. Ciri-ciri ini tidak khusus bagi bahasa Melayu sahaja tetapi juga bagi semua bahasa di dunia. Jika keadaan pita suara tertutup rapat sewaktu udara keluar melaluinya. 2008.5. ciri bahasa sebagai alat komunikasi memang terdapat pada semua bahasa di dunia ini kerana ia merupakan asas kepada kewujudan bahasa itu sendiri. Dari segi ciri bahasa yang disenaraikan. bahasa merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk berhubung dengan manusia yang lain. Hal ini bermakna definisi baharu bagi bahasa boleh sahaja terhasil mengikut keperluan dan fungsi bahasa pada sesuatu zaman itu. Bunyi vokal merupakan bunyi-bunyi bahasa dan bunyi-bunyi bersuara. maka berlakulah getaran pada pita suara dan bunyi yang terhasil ialah bunyi bersuara. Bunyi-bunyi bersuara ini mempunyai kaitan dengan keadaan pita suara (glotis).0 KESIMPULAN Berdasarkan penjelasan yang diberikan. kita dapat simpulkan bahawa bahasa mempunyai sifat semula jadi dan universal. belakang dan juga tengah yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi yang tersendiri. Vokal terbahagi kepada tiga jenis iaitu vokal depan. 99) . Sebagai contoh. definisi bahasa yang diberikan oleh ahliahli bahasa tidaklah muktamad. Menurut Asmah Hj Omar (1986). . (dalam Siti Hajar Abdul Aziz. Alat artikulasi boleh menghasilkan bunyi dan setiap satunya mempunyai kedudukan dan fungsi yang berbeza dalam menghasilkan bunyi.

Sistem Bunyi Bahasa Melayu dalam http://www. Indirawati Zahid dan Mardian Shah Omar. Fonetik dan fonologi. 2002. Sistem Fonologi dalam http://ms.com.wikipedia.tutor. 2008. Selangor : Oxford Fajar Sdn.my/tutor/arkib2002.RUJUKAN Siti Hajar Abdul Aziz. Bahasa Melayu 1. Bhd.asp?e=STPM&s=BM&b=SEP&m=4&t=&r= m&i=NOTA (12/09/2009) 2009. 2006.org/wiki/Bahasa_Melayu (12/09/2009) . Kuala Lumpur : PTS Professional.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->