KOD ETIKA KAUNSELOR

PERSATUAN KAUNSELING MALAYSIA (PERKAMA)

la juga merangkumi etika perlakuan yang standard mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor. majikan. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab . Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada semua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. Kod Etika ini menggariskan standard perlakuan kaunselor dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien. rakanrakan kaunselor. digniti.PENGENALAN Kod Etika ini bertujuan menyediakan garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada standard perlakuan kaunselor. dan keunikan semua individu termasuk hak-hak dan peluang-peluang mereka. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan kepada harga diri.

 Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. Kod Etika ini berperanan sebagai panduan kepada Majlis Kaunseling Kebangsaan untuk membuat keputusan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan etika . Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum.

nilai dan keupayaannya . Kaunselor berperanan sebagai pemudahcara kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien.SKOP KAUNSELING Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang kearah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. menangani krisis. mengembangkan kefahaman kendiri. membuat keputusan. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan (developmental). analisa dan penyelesaian masalah. Ia merangkumi usahakerja dengan individu atau kumpulan.

kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support) . Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan.KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling.

ikhlas. seksual. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien Semasa perhubungan kaunseling . KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. . Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi).KLIEN Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien.

diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. agama. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. jantina. . Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. status. kecacatan fisikal. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. ideologi. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien.

kawan karib. ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan . Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama.

adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika . Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan.RAKAN PROFESIONAL Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing.

 Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut: Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur.MASYARAKAT Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya . ORGANISASI / MAJIKAN Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful