KOD ETIKA KAUNSELOR

PERSATUAN KAUNSELING MALAYSIA (PERKAMA)

Kod Etika ini menggariskan standard perlakuan kaunselor dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien.PENGENALAN Kod Etika ini bertujuan menyediakan garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada standard perlakuan kaunselor. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan kepada harga diri. dan keunikan semua individu termasuk hak-hak dan peluang-peluang mereka. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada semua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. la juga merangkumi etika perlakuan yang standard mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor. digniti. majikan. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab . rakanrakan kaunselor.

 Kod Etika ini berperanan sebagai panduan kepada Majlis Kaunseling Kebangsaan untuk membuat keputusan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan etika . Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling. Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum.

meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. Kaunselor berperanan sebagai pemudahcara kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. mengembangkan kefahaman kendiri.SKOP KAUNSELING Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang kearah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. analisa dan penyelesaian masalah. menangani krisis. Ia merangkumi usahakerja dengan individu atau kumpulan. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan (developmental). Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. membuat keputusan. nilai dan keupayaannya .

kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support) . Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling.KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling.

sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). . seksual. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. ikhlas. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya.KLIEN Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien Semasa perhubungan kaunseling . KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun.

status. agama. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. jantina. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. kecacatan fisikal. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien. . ideologi. diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas.

ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan . Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. kawan karib. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya.

 Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika .RAKAN PROFESIONAL Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan.

 Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut.MASYARAKAT Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya . ORGANISASI / MAJIKAN Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut: Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat.