KOD ETIKA KAUNSELOR

PERSATUAN KAUNSELING MALAYSIA (PERKAMA)

rakanrakan kaunselor. dan keunikan semua individu termasuk hak-hak dan peluang-peluang mereka. kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada semua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. digniti. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab . individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. majikan. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan kepada harga diri. la juga merangkumi etika perlakuan yang standard mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor.PENGENALAN Kod Etika ini bertujuan menyediakan garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada standard perlakuan kaunselor. Kod Etika ini menggariskan standard perlakuan kaunselor dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien.

Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum. Kod Etika ini berperanan sebagai panduan kepada Majlis Kaunseling Kebangsaan untuk membuat keputusan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan etika . Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling.

 Kaunselor berperanan sebagai pemudahcara kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri.SKOP KAUNSELING Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang kearah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan (developmental). meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. menangani krisis. Ia merangkumi usahakerja dengan individu atau kumpulan. mengembangkan kefahaman kendiri. membuat keputusan. analisa dan penyelesaian masalah. nilai dan keupayaannya .

KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support) .

 KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien. seksual. . kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi). ikhlas. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien Semasa perhubungan kaunseling . emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun.KLIEN Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan.

 Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. jantina. kecacatan fisikal. ideologi. agama. mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. status. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien. . kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas.

Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan . klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. kawan karib. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling.

membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika .RAKAN PROFESIONAL Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati.

 Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut: Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat.MASYARAKAT Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. ORGANISASI / MAJIKAN Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya .