KOD ETIKA KAUNSELOR

PERSATUAN KAUNSELING MALAYSIA (PERKAMA)

kaunselor hendaklah menunaikan tanggungjawab etika dengan memberi pertimbangan berasaskan kepada semua prinsip yang terkandung dalam Kod Etika. Kod Etika ini menggariskan standard perlakuan kaunselor dalam menjalin perhubungan profesional dengan klien. la juga merangkumi etika perlakuan yang standard mengenai tatalaku yang sesuai dengan kedudukan dan identiti sebagai seorang kaunselor.PENGENALAN Kod Etika ini bertujuan menyediakan garis panduan kepada kaunselor dan juga menjadi asas dalam menyelesaikan isu etika yang timbul dan dianggap menyeleweng daripada standard perlakuan kaunselor. Ia juga berasaskan kepada profesion kaunseling itu sendiri yang mengutamakan nilai-nilai murni Apabila menghadapi situasi yang memerlukan intervensi. Kod Etika ini berasaskan kepada nilai-nilai utama perkhidmatan kaunseling dan memberi penekanan kepada harga diri. dan keunikan semua individu termasuk hak-hak dan peluang-peluang mereka. rakanrakan kaunselor. majikan. individu dan profesion lain serta masyarakat keseluruhannya. digniti. Kod Etika ini tidak menggariskan semua peraturan mengenai perlakuan kaunselor dalam menghadapi keadaan yang begitu kompleks dalam melaksanakan tanggungjawab .

 Kod Etika ini berperanan sebagai panduan kepada Majlis Kaunseling Kebangsaan untuk membuat keputusan dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan etika . Ia juga tidak harus digunakan untuk mengenakan tindakan disiplin kepada kaunselor tanpa diberi hak perlindungan dan keadilan yang maksimum. Kod Etika ini tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk menyekat peluang dan kebebasan kaunselor dalam mengamalkan khidmat kaunseling.

analisa dan penyelesaian masalah. mengembangkan kefahaman kendiri. nilai dan keupayaannya . Kaunselor berperanan sebagai pemudahcara kepada klien dalam menangani isu dan masalah yang dihadapi dengan menghormati martabat diri. meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman atau memperbaiki dan mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain. Ia merangkumi usahakerja dengan individu atau kumpulan.SKOP KAUNSELING Perkhidmatan Kaunseling ialah perkhidmatan yang memberi peluang kepada klien untuk berkembang kearah kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Skop perkhidmatan kaunseling meliputi isu-isu perkembangan (developmental). membuat keputusan. Objektif perhubungan kaunseling berbeza mengikut klien. menangani krisis.

kecekapan dan kemahiran dalam bidang profesionnya. Kaunselor mestilah diawasi serta dinilai tugas kaunselingnya oleh penyelia profesional melalui penyeliaan lazim (regular supervision) dan sokongan perundingan (consultative support) . Kaunselor hendaklah sentiasa berusaha menilai dan meningkatkan pengetahuan. objektif dan jujur selaras dengan profesion kaunseling. Kaunselor hendaklah menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab.KOD TATALAKU Kaunselor hendaklah menjaga tatalakunya demi memelihara standard dan identiti sebagai seorang kaunselor dan intergriti profesion kaunseling.

emosi dan sebagainya atau dalam apa bentuk sekalipun. jujur dan membuktikan kemahiran serta kecekapan profesionalismenya. KaunseIor hendaklah berkhidmat dengan penuh dedikasi. dan tidak memperalatkan klien untuk kepentingan diri sendiri sama ada dalam aspek kewangan. ikhlas. . Kaunselor hendaklah menghormati privasi klien dan merahsiakan segala maklumat yang diperolehi semasa kaunseling melainkan jikalau maklumat itu akan membahayakan klien atau orang-orang dipersekitarannya. Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati latar belakang sosiobudaya klien Semasa perhubungan kaunseling . seksual. Kaunselor hendaklah membimbing klien kearah pembentukan sikap bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya. kaunselor hendaklah memelihara kesejahteraan fisikal dan psikologi klien. Kaunselor juga perlu menghormati keputusan atau penentuan kendiri yang dibuat oleh klien.KLIEN Kaunselor bertanggungjawab mengutamakan kepentingan klien. sama ada klien individu atau klien korporat (organisasi).

mental atau diskriminasi dalam apa-apa bentuk sekali pun. ideologi. Kaunselor hendaklah menjelaskan kepada klien mengenai keperluan. jantina. . Apa-apa persetujuan di antara kaunselor dan klien mengenai kerahsiaan boleh di semak semula dan diubah dengan persetujuan bersama. diri klien atau orang Iain berada dalarn keadaan bahaya. status. proses dan implikasi perkhidmatan kaunseling. kecacatan fisikal. Kaunselor tidak boleh mengamalkan. mempersetujui atau menggalakkan diskriminasi berasaskan ras. Dalam kes di mana jelas terbukti bahawa klien. mengikut pertimbangan kaunselor menunjukkan dengan jelas. kaunselor hendaklah menggunakan budi bicaranya mengambil tindakan wajar untuk menjaga kepentingan klien dan orang lain yang terlibat. agama. Kaunselor hendaklah mencapai persetujuan dengan kliennya diperingkat awal sesi kaunseling mengenai batasan umur kerahsiaan.

ataupun kepada mereka yang mempunyai hubungan intim dengannya atau mempunyai hubungan dengan pihak pentadbiran yang berunsurkan penilaian terhadap prestasinya. Kaunselor hendaklah memastikan bahawa klien yang diberi khidmat kaunseling tidak menjalani kaunseling dengan kaunselor yang lain pada masa yang sama. klien memerlukan perkhidmatan luar daripada bidang kepakarannya. Kaunselor tidak boleh menghalang klien yang hendak menamatkan sesi kaunseling atau ingin menukar kepada kaunselor yang lain. Kaunselor tidak digalakkan memberi perkhidmatan kaunseling kepada saudara mara. Kaunselor hendaklah menyediakan tempat yang selesa dan private untuk sesi kaunseling. Sekiranya mengikut pertimbangan kaunselor. Klien tidak seharusnya diperhatikan oleh orang lain melainkan dengan kebenarannya. kawan karib. kaunselor perlu merujuk klien kepada pihak berkenaan. ini termasuk juga sesi kaunseling yang dirakam atau dipita videokan .

RAKAN PROFESIONAL Kaunselor hendaklah saling berusaha untuk meningkat tahap kecekapan professionalisme masing-masing. membantu serta membela rakan kaunselor yang teraniaya akibat tuduhan dan tohmahan perlakuan yang tidak beretika . Kaunselor bertanggungjawab untuk mencegah. mendedahkan serta memperbetulkan perlakuan rakan kaunselor yang tidak beretika Kaunselor hendaklah bersedia untuk mempertahankan. Kaunselor hendaklah menunjukkan sikap menghormati. adil dan terbuka terhadap rakan professionalnya.

ORGANISASI / MAJIKAN Terdapat kaunselor yang berkhidmat dengan organisasi kerajaan atau bukan kerajaan. Peranan kaunselor dalam organisasi haruslah mempermudahkan pencapaian matlamat organisasi dengan mematuhi prinsip berikut: Kaunselor hendaklah mematuhi persetujuan komitmen yang ditandatangani dengan organisasi tempat dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah berusaha mengikut polisi dan prosedur.MASYARAKAT Kaunselor hendaklah memahami dan menghormati unsur sosiobudaya masyarakat di mana dia berkhidmat. Kaunselor hendaklah mematuhi undang-undang negara dan melaksanakan tugasnya berlandaskan undang-undang tersebut. serta meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan organisasinya .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful