Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

KANDUNGAN
PERKARA PENGENALAN TAKRIF KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN
Permohonan baru, Pembaharuan, Kenaikkan Gred Tambah Kategori dan Pengkhususan, Kebenaran Khas Masuk Tender/Menjalankan Kerja, Perubahan Butir-butir

MUKA SURAT 1 2-3 4 -14 15 - 24

PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA PENDAFTARAN UNTUK KONTRAKTOR ANTARABANGSA PENDAFTARAN KONTRAKTOR ASING
Lampiran 1 Lampiran 2a Lampiran 2b Lampiran 2c Lampiran 2d Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 (i) Lampiran 7 (ii) Lampiran 7 (iii) Senarai Pejabat CIDB Gred, Kategori dan Pengkhususan Pendaftaran Senarai Pengkhususan Dalam Pendaftaran Kontraktor Kategori Pengkhususan Pendaftaran Keperluan Tambahan Bagi Pengkhususan Kriteria Pendaftaran Mata Minimum CCD Skima Mata CCD Bayaran Fee Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Syarikat Sendirian Berhad atau Berhad Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Firma Pemilikan Tunggal/Perkongsian/Enterprise Senarai Semakan Dokumen Sokongan Bagi Koperasi Dan Lain-Lain

25 - 26 27 28 - 29 30 - 31 32 33 - 34 35 - 45 46 47 48 49 - 50 51 52 53 54

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN
PENGENALAN a) Berkuatkuasa mulai 20 Julai 1995, adalah mandatori untuk semua kontraktor samada tempatan atau asing untuk berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) atau CIDB sebelum mengakujanji dan menyempurnakan apa-apa kerja pembinaan di Malaysia kecuali mereka yang diberi pengecualian di bawah Seksyen 40(1) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994. Seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan atau menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan tanpa didaftarkan sebagai kontraktor berdaftar dengan LPIPM adalah melakukan kesalahan di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit. Kontraktor yang memohon untuk didaftarkan dinasihatkan untuk membaca terma Keperluan dan Prosedur Pendaftaran dengan teliti sebelum mengemukakan borangborang permohonan.

b)

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

1

1.0

TAKRIF

Industri Pembinaan ertinya industri berkenaan dengan kerja-kerja pembinaan; Kerja-kerja Pembinaan ertinya pembinaan, penyambungan, pemasangan, pembaikan, penyenggaraan, pembaharuan, pemindahan, pengubahsuaian, pengubahan, perombakan atau perobohan
a) b) c) d) e) mana-mana bangunan, binaan, bangunan besar, struktur, tembok, pagar atau cerobong, sama ada dibina keseluruhannya atau sebahagiannya di atas atau di bawah paras bumi; mana-mana jalan, kerja-kerja pelabuhan, landasan keretapi, laluan dan talian kabel, terusan atau padang terbang; apa-apa kerja saliran, pengairan atau kawalan sungai; apa-apa kerja elektrik, mekanikal, air, gas, petrokimia atau telekomunikasi; atau mana-mana jambatan, jejambat, empangan, reservoir, kerja tanah, talian paip, pembetung, akueduk, pemacu, syaf, terowong atau kerja-kerja penebusgunaan,

dan termasuklah apa-apa kerja yang menjadi bahagian yang penting, atau adalah persediaan atau sementara bagi kerja-kerja yang diperihalkan dalam perenggan (a) hingga (e), termasuklah pembersihan tapak, penyelidikan dan pembaikan tanah, pemindahan tanah, penggalian, meletakkan batu asas, pemulihan dan melanskap tapak;

Kontraktor ertinya seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan; Kontraktor tempatan bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia serta mempunyai pegangan ekuiti tempatan sekurang-kurangnya tujuh puluh peratus (70 %). Ekuiti asing dari kalangan rakyat dari negara-negara ASEAN adalah dibenarkan tetapi tidak melebihi lima puluh satu peratus (51 %) dari jumlah modal berbayar atau modal terkumpul. Kontraktor Asing bermaksud syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau di luar negara serta mempunyai pegangan ekuiti rakyat asing sebanyak tiga puluh satu peratus (31 %) dan ke atas. Kakitangan yang digajikan adalah pekerja yang diambil bekerja oleh sesebuah syarikat serta dibuktikan dengan salinan Penyata Caruman / Jadual Caruman KWSP (Borang A) /Jadual Caruman SOCSO terkini dengan salinan resit bayaran caruman berkenaan. Ijazah/diploma yang diiktiraf adalah ijazah/diploma samada dalam atau luar negara serta diiktiraf oleh kerajaan Malaysia atau Lembaga Akreditasi Negara. Pegawai pengurusan utama (PPU) samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah atau pengarah.

2

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Personel teknikal boleh terdiri dari mana-mana individu samada pemilik perniagaan, ahli lembaga pengarah, pengarah atau kakitangan yang digajikan sepenuh masa dan dibayar caruman KWSP. Kontraktor Usahasama adalah Syarikat usahasama yang tidak diperbadankan di Malaysia yang telah dianugerahkan sesuatu projek pembinaan. Satu atau kesemua daripada syarikat usahasama tersebut telah berdaftar secara individu dengan CIDB. Kontraktor Antarabangsa adalah Kontraktor tempatan yang telah berdaftar dengan CIDB dan akan melaksanakan / telah melaksanakan kerja pembinaan di luar negara.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

3

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR
2.0 TERMA PENDAFTARAN 2.1 Tatacara Permohonan Semua permohonan Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah menggunakan borangborang yang telah ditetapkan. Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) atau wakil PPU yang diberi kuasa secara bertulis. Borang permohonan boleh diperolehi secara belian terus di mana-mana pejabat CIDB Negeri dan Cawangan seperti alamat di (lampiran 1), dengan harga RM5.00 senaskah dan tambahan RM1.00 (caj pos sekiranya melalui pos). Borang permohonan juga boleh diperolehi secara dimuaturun melalui laman web rasmi CIDB (http://www.cidb.gov.my/). Pemohon hendaklah memastikan borang permohonan mereka diisi dengan lengkap bersama-sama dengan dokumen sokongan yang telah disahkan. Borang permohonan yang telah lengkap boleh diserah/pos di mana-mana pejabat ClDB Negeri dan Cawangan yang berdekatan. Permohonan yang tidak lengkap akan ditolak/tidak diterima. 2.2 Skop Pendaftaran Terdapat tiga (3) Kategori Pendaftaran iaitu: (i) (ii) (iii) Pembinaan Kejuruteraan Awam Pembinaan Bangunan dan Mekanikal dan Elektrikal

Kategori ini dikelaskan mengikut pelbagai kumpulan pengkhususan (rujuk lampiran 2a.) Terdapat tujuh (7) gred bagi setiap kategori dan pengkhususan (rujuk lampiran 2a, 2b dan 2c) Pengkhususan tertentu Pemohon yang memohon pengkhususan seperti di lampiran 2d perlu memenuhi keperluan seperti yang ditetapkan. Pada amnya pemohon yang memohon pendaftaran hendaklah memenuhi mana-mana undang-undang atau peraturan bertulis yang melibatkan aktiviti yang akan dilaksanakan jika beliau didaftarkan.

4

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

2.3

Fee Prosesan Semua permohonan hendaklah diserahkan bersama fee proses yang berkaitan. Jumlah fee yang perlu dibayar seperti di lampiran 6. Pembayaran tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja. Pembayaran boleh juga dibuat melalui wang pos, jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. Pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima. Semua fee yang dibayar tidak akan dikembalikan. CIDB boleh meminda amaun fee tanpa memberi sebarang notis.

2.4

Penyerahan Borang Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh PPU atau orang yang diberi kuasa untuk berbuat demikian oleh Syarikat, firma perseorangan, perkongsian, persatuan dan koperasi di mana wajar. Borang Permohonan yang disertai dengan fee prosesan berkaitan hendaklah diserahkan di mana-mana alamat CIDB seperti di lampiran 1. Pemohon digalakkan untuk menyerahkan sendiri permohonan untuk memastikan permohonan mereka adalah lengkap. Pemprosesan akan dibuat hanya berdasarkan maklumat yang dikemukakan di dalam borang permohonan. Pemohon adalah digalakkan mengemukakan terus surat perakuan klien / perunding bagi projek-projek yang telah dilaksanakan dan hendaklah diserahkan bersama-sama borang permohonan di dalam sampul bertanda ‘SULIT’. Semasa memproses permohonan, pihak CIDB mungkin merasakan perlu untuk mendapatkan rujukan dari pihak Bank atau Klien / Perunding professional yang mengawasi projek-projek pemohon. Apa-apa bayaran perkhidmatan yang dikenakan oleh pihak bank atau perunding professional ke atas CIDB berhubung dengan pertanyaan yang dibuat hendaklah ditanggung oleh pemohon.

2.5

Pengesahan Dokumen Semua dokumen sokongan yang dikemukakan bersama borang permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor hendaklah disahkan oleh:(i) (ii) Agensi pengeluar dokumen berkaitan, atau Orang yang diberi kuasa (Pengarah Syarikat, Pemilik Perniagaan, Setiausaha Syarikat)

Pemohon hendaklah merujuk lampiran 7(i), 7(ii) dan 7 (iii) untuk menentukan dokumendokumen sokongan yang perlu dikemukakan mengikut operasi perniagaan semasa permohonan dibuat.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

5

2.6

Masa Prosesan Dalam keadaan biasa, jika permohonan adalah lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan mengenai keputusan tidak lebih empat belas hari (14) dari tarikh penjanaan nombor permohonan.

2.7

Pemakluman Keputusan Permohonan Keputusan permohonan akan dimaklumkan kepada pemohon samada melalui serahan tangan di kaunter pejabat CIDB atau melalui pos. Surat keputusan permohonan juga boleh diperolehi/ambil di kaunter CIDB oleh pemilik/pengarah ataupun wakil yang diberi surat kuasa. Keputusan permohonan pendaftaran kontraktor seperti berikut;2.7.1 Lulus Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan seperti yang dinyatakan dalam surat. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan Pendaftaran. 2.7.2 Lulus Bersyarat Surat kelulusan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB telah mempertimbangkan dan memberi kelulusan bersyarat di mana pemohon perlu mematuhi apa-apa syarat yang ditetapkan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat. Pemohon diingatkan agar menyemak kelulusan dan terma sebelum membuat pembayaran untuk pengeluaran Perakuan Pendaftaran. 2.7.3 Gagal Surat penolakan yang dikeluarkan kepada pemohon adalah bagi memaklumkan bahawa pihak CIDB tidak dapat mempertimbangkan permohonan yang telah dikemukakan kerana tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, pemohon boleh membuat rayuan di atas penolakan tersebut jika syarat-syarat yang diperlukan dapat dipenuhi dan dikemukakan semula kepada CIDB bagi tujuan memproses semula permohonan.

2.8

Fee Bayaran Pendaftaran Fee proses pendaftaran hendaklah dijelaskan sebelum permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor dapat dipertimbangkan. Kadar fee proses dan pembayaran adalah seperti di lampiran 6. Fee Pendaftaran akan dimaklumkan melalui surat kelulusan permohonan dan hendaklah dijelaskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan.

6

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran kontraktor akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis sekiranya fee pendaftaran gagal dijelaskan dalam tempoh tersebut. Surat kelulusan permohonan Perakuan Pendaftaran tidak boleh dianggap sebagai Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor melainkan fee pendaftaran telah dijelaskan. Pembayaran boleh dibuat melalui wang pos, jaminan bank atau deraf bank atas nama “Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia”. Pembayaran dalam bentuk tunai hanya boleh dilakukan di kaunter CIDB sahaja, manakala pembayaran menggunakan cek syarikat atau cek peribadi tidak diterima. 2.9 Perakuan Pendaftaran Pemohon yang berjaya akan didaftarkan dalam gred, kategori serta pengkhususan yang bersesuaian dan akan diberikan Perakuan Pendaftaran yang berkenaan. Sila rujuk lampiran 2a, 2b dan 2c untuk gred, kategori dan pengkhususan. 3.0 KELAYAKAN PENDAFTARAN Pemohon mestilah memenuhi keperluan pendaftaran sebelum mereka boleh diambil kira untuk didaftar. Keperluan pendaftaran ialah seperti dinyatakan di bawah. 3.1 Status Dengan Pendaftar Syarikat atau Pendaftar Perniagaan 3.1.1 Pendaftaran Syarikat Pemohon hendaklah mendaftarkan operasi perniagaannya dengan manamana pihak berkuasa yang berkaitan di Malaysia, sebelum mereka boleh dipertimbangkan untuk berdaftar dengan CIDB. Keperluan pendaftaran adalah seperti dinyatakan di bawah:(i) (ii) (iii) (iv) Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pendaftaran Perniagaan/Pendaftaran Syarikat) Pendaftar Koperasi/Persatuan Lesen Perdagangan – Borang 1 (negeri Sarawak) Lesen Perniagaan - Borang B (negeri Sabah)

Aktiviti atau operasi firma/syarikat/koperasi/persatuan dan seumpamanya hendaklah melibatkan kerja-kerja pembinaan yang dinyatakan di dalam; (i) (ii) (iii) (iv) (v) Daftar Syarikat (Memorandum & Articles of Association)/ Daftar Perniagaan (Borang A) Undang-Undang Kecil Koperasi/Persatuan Borang 1 (negeri Sarawak) Borang B (negeri Sabah)

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

7

3.2

Kelayakan Pemohon Permohonan untuk berdaftar sebagai kontraktor binaan hanya boleh dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU). PPU hendaklah mempunyai sekurang-kurangnya 2 tahun pengalaman dalam bidang pembinaan atau lulus Kursus Pengurusan Bisnes dan manamana kursus dalam bidang pakar/ tred (mengikut pengkhususan yang dipohon). Sekiranya PPU tidak mempunyai kelayakan, PPU boleh menamakan wakil yang akan bertindak sebagai PPU. PPU atau pegawai yang dilantik untuk mewakili PPU adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa perkara bersabit dengan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan. PPU hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah.

3.3

Kelayakan Kewangan Pemohon hendaklah memiliki dan mengekalkan punca kewangan yang mencukupi sepanjang tempoh pendaftaran mereka. Had minima kewangan yang perlu dimiliki oleh pemohon adalah seperti di lampiran 3. 3.3.1 Penilaian Keupayaan Kewangan Keupayaan Kewangan pemohon akan dinilai berdasarkan kepada dokumen yang dikemukakan serta jenis syarikat/operasi. 3.3.1.1 Syarikat Sendirian Berhad/Berhad. Keupayaan kewangan pemohon akan dinilai dari jumlah modal berbayar syarikat tersebut. 3.3.1.2 Firma Milik Tunggal/Perkongsian Untuk pemohon ini, kewangan adalah dinilai dari segi nilai modal bersih (net capital worth) yang dikira berdasarkan salah satu atau semua daripada berikut; (i) (ii) Akaun Semasa Penyata Akaun Semasa bank pemohon untuk tiga bulan terkini. Simpanan Tetap Simpanan tetap yang dimaksudkan ialah yang tidak dicagarkan pada mana-mana bank atau institusi kewangan serta belum luput tempoh matangnya. Kemudahan Overdraft Amaun kemudahan overdraf (OD) yang dinikmati oleh pemohon (memerlukan pengesahan OD dari bank dan penyata 3 bulan terkini akaun OD tersebut).

(iii)

8

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

(iv)

Akaun Simpanan Termasuklah akaun simpanan, saham ASB, sijil Simpanan Premium BSN, akaun Tabung Haji yang terkini (semua atau salah satu).

3.3.1.3

Koperasi /Persatuan atau Seumpamanya Kewangan bagi pemohon ini akan dinilai dari modal syer anggota. Dokumen rujukan adalah akaun audit terkini.

3.4

Kelayakan Teknikal Personel Teknikal hendaklah terdiri dari warganegara Malaysia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan (diiktiraf oleh CIDB) melaksanakan kerja-kerja pembinaan. Personel Teknikal hendaklah memenuhi keperluan seperti di lampiran 3. Personel teknikal hendaklah tidak terikat secara profesional atau digaji oleh mana-mana pihak selain dari pemohon. Personel teknikal hendaklah berdaftar dengan CIDB dan memiliki Kad Pendaftaran Personel Binaan yang masih sah.

3.5

Keperluan Tambahan Pemohon hendaklah memenuhi/mematuhi lain-lain terma dan syarat pengeluaran Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa. 3.5.1 Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan Semua kontraktor baru yang telah berdaftar dengan CIDB diwajibkan menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan (1 hari) dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh Perakuan Pendaftaran kontraktor dikeluarkan. Selepas tamat kursus peserta akan diberi sijil kehadiran kursus. Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan adalah wajib dihadiri oleh Pegawai Pengurusan Utama (PPU) seperti berikut:a) b) c) d) Pemilik Perniagaan, Ahli Lembaga Pengarah, Pengarah, atau Wakil Pegawai Pengurusan Utama (WPPU).

Permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran bagi kali pertama hendaklah disertakan dengan Sijil Kehadiran Kursus Integriti. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan permohonan pembaharuan Perakuan Pendaftaran tidak dapat dipertimbangkan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

9

Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan penganjuran Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan. 3.5.2 Mata CCD Permohonan pembaharuan perakuan pendaftaran kontraktor akan diluluskan berdasar kepada jumlah mata CCD yang dapat dikumpul oleh pemohon seperti di lampiran 4. Pemohon perlu mengemukakan dokumen sokongan seperti sijil penyertaan, sijil kehadiran, surat sokongan atau lain-lain sebagai bukti penganugerahan mata CCD seperti di lampiran 5. Pemohon boleh berhubung terus dengan mana-mana pejabat CIDB Negeri atau Cawangan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan mata CCD. 3.6 Pengeluaran Semula Perakuan Pendaftaran Salinan akuan berkanun atau Laporan Polis mengenai kehilangan / kerosakan Perakuan Pendaftaran kontraktror asal dan bayaran sebanyak RM100.00 hendaklah dikemukakan sebelum Perakuan baru dikeluarkan sebagai menggantikan Perakuan Pendaftaran kontraktror yang hilang / rosak. 3.7 Salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang memerlukan salinan Perakuan Pendaftaran perlu mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB beserta dengan bayaran sebanyak RM20.00 sesalinan. Walau bagaimanapun, surat permohonan daripada syarikat tidak diperlukan sekiranya PPU atau wakil PPU yang dilantik berurusan terus di kaunter CIDB. 3.8 Status Pengkelasan Pendaftaran Kontraktor Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan maklumat projek yang dilaksanakan sepanjang tempoh Perakuan Pendaftaran kontraktor sebelumnya untuk penentuan status/kelas. CIDB mempunyai hak untuk menentukan pengkelasan kontraktor berdasarkan kepada maklumat yang dikemukakan. Pengkelasan Perakuan Pendaftaran kontraktor adalah seperti berikut: a) Aktif : Kontraktor tempatan yang mempunyai projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa. Kontraktor ini adalah terdiri dari mereka yang berpengalaman dan serius dalam bidang pembinaan. Separa Aktif : Kontraktor yang tidak dianugerahkan sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa tetapi aktif dalam menyertai tender.

b)

10

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

c) d)

Dorman : Kontraktor yang tidak dianugerah sebarang projek sepanjang tempoh pendaftaran mereka berkuatkuasa dan tidak menyertai sebarang tender. Baru : Kontraktor yang baru berdaftar.

Perubahan pengkelasan Perakuan Pendaftaran boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan syarat pihak kontraktor dapat mengemukakan bukti kerja/tender (yang telah disahkan) dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal CIDB di mana-mana pejabat CIDB Negeri/ Cawangan. Setiap perubahan/penggantian Perakuan Pendaftaran baru tidak akan dikenakan bayaran. 3.9 Pembatalan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Permohonan untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran kontraktor hanya boleh dipohon oleh pemegang Perakuan Pendaftaran. Pemohon perlu mengemukakan surat permohonan daripada syarikat kepada CIDB. Bagi syarikat yang mempunyai lebih dari seorang pemegang Perakuan Pendaftaran, kebenaran bertulis dari semua pemegang adalah diperlukan. Perakuan Pendaftaran yang masih belum tamat tempoh sah laku perlu dikembalikan kepada CIDB sekiranya syarikat berhasrat untuk membatalkan Perakuan Pendaftaran tersebut. Syarikat yang membatalkan Perakuan Pendaftaran tidak boleh mengaktifkan semula (mendapatkan Perakuan Pendaftaran) dalam tempoh dua belas (12) bulan dari tarikh pembatalan dilakukan. 4.0 SYARAT-SYARAT UMUM a) Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah hak CIDB. Pihak CIDB boleh membatal, menarikbalik atau menggantung Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dikeluarkan. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor hendaklah memulangkan Perakuan Pendaftaran tersebut apabila diarah untuk berbuat demikian. Pemegang Perakuan Pendaftaran Kontraktor adalah bertanggungjawab untuk mematuhi syarat-syarat pendaftaran kontraktor, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia dan peraturan-peraturan yang dibuat di bawahnya serta undang-undang bertulis yang lain pada sepanjang masa Perakuan Pendaftaran tersebut dipegang. Semua kontraktor dikehendaki untuk mematuhi arahan/pekeliling yang dikeluarkan oleh CIDB dari masa ke semasa samada dalam bentuk media cetak atau media elektronik. Mana-mana arahan/pekeliling yang diedar melalui pos, hebahan akhbar, laman web atau apa-apa media/ kaedah yang difikirkan wajar akan disifatkan telah diterima oleh pihak kontraktor. Semua maklumat/dokumen yang dikemukakan kepada CIDB adalah menjadi milik CIDB. CIDB mempunyai hak untuk mengguna dan menzahirkan maklumat-maklumat tersebut dalam apa jua bentuk terbitan untuk kegunaan dan kepentingan industri pembinaan.

b)

c)

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

11

d)

Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan butir-butir maklumat yang diperlukan oleh CIDB atau mendapatkan Perakuan Pendaftaran yang telah diluluskan dalam tempoh sembilan puluh (90) hari dari tarikh surat arahan/surat kelulusan dikeluarkan. Kegagalan berbuat demikian akan dianggap bahawa pemohon tidak berminat untuk meneruskan usaha bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor yang dipohon dan permohonan tersebut akan terbatal dengan sendirinya tanpa sebarang notis. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan baru sekiranya ingin mendapatkan Perakuan Pendaftaran kontraktor setelah permohonan sebelumnya terbatal.

5.0

PENGGANTUNGAN ATAU PEMBATALAN ATAU PENARIKAN SEMULA PERAKUAN PENDAFTARAN a) CIDB boleh atas daya usahanya sendiri atau berdasarkan aduan yang telah ditentusahkan daripada mana-mana pihak, menggantung atau membatal atau menarik semula Perakuan Pendaftaran mana-mana kontraktor yang telah melakukan apa-apa kesalahan seperti yang tersenarai di perenggan (b). Mana-mana sebab di bawah ini boleh menyebabkan Perakuan Pendaftaran kontraktor digantung, atau ditarik balik: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) pemegang Perakuan telah dihukum sebagai bankrupt; atau petisyen penggulungan berhubung dengan kontraktor telah diserahkan; atau pemegang Perakuan gagal mematuhi mana-mana peruntukan Akta atau peraturan-peraturan pendaftaran; atau pemegang Perakuan telah memperoleh Perakuan dengan membuat perakuan atau penyataan palsu secara bertulis atau sebaliknya; atau pemegang Perakuan meninggalkan kerja pembinaan yang sedang dijalankan; atau pemegang Perakuan didapati bersalah oleh mahkamah atau mana-mana badan penyiasat yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis kerana cuai dalam pelaksanaan kerja-kerja pembinaan yang dilaksanakan; atau pemegang Perakuan telah melanggar atau gagal mematuhi; atau telah membantu pelanggaran mana-mana terma, syarat-syarat atau batasan yang dikenakan oleh CIDB.

b)

(vii)

c)

Pendaftaran mana-mana kontraktor akan terbatal secara automatik dalam kes-kes berikut: (i) Apabila pendaftarannya dengan Pendaftar Perniagaan telah tamat, kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dengan Pendaftar Perniagaan dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh tamat Perakuan Pendaftaran Perniagaan.

12

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

(ii)

Bagi kontraktor yang pendaftarannya dengan Suruhanjaya Tenaga telah tamat kecuali kontraktor menyerahkan salinan Perakuan pembaharuan dalam tempoh dua (2) minggu selepas tarikh tamat pendaftaran. Apabila seorang kontraktor yang menjalankan operasi secara milik tunggal meninggal dunia kecuali waris atau walinya memohon kebenaran dari CIDB, dalam masa satu (1) bulan dari tarikh kematian, di mana dengan kelulusan CIDB, pendaftarannya boleh diteruskan sehingga kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan siap. Apabila rakan kongsi kontraktor yang beroperasi secara perkongsian meninggal dunia atau berpecah kongsi kecuali rakan kongsi yang masih hidup atau tinggal memohon kebenaran CIDB dalam tempoh satu (1) bulan daripada tarikh kematian atau pemecahan, di mana dengan kelulusan CIDB, pendaftaran kontraktor dibenarkan sehingga kerja semasa siap atau tamat pendaftarannya yang mana lebih awal.

(iii)

(iv)

d)

Sebelum CIDB membatalkan, menggantung atau menarik balik Perakuan Pendaftaran mana-mana kontraktor, CIDB hendaklah: (i) (ii) Menghantar notis bertulis mengenai aduan terhadap kontraktor; dan Memberi kontraktor berkenaan peluang mengemukakan penjelasan secara bertulis;

kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam (c) di atas. e) Kontraktor yang pendaftarannya telah dibatalkan, digantung atau ditarik balik tidak dibenarkan untuk menyertai mana-mana tender baru atau meneruskan mana-mana kerja pembinaan. Pihak CIDB boleh dalam keadaan tertentu membenarkan kontraktor yang Perakuan Pendaftarannya telah dibatalkan untuk menyiapkan kerja semasanya.

f)

6.0

TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR BERDAFTAR 6.1 Syarat-Syarat Pendaftaran 6.1.1 Syarat Am a) b) Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan tidak boleh dipindah milik. CIDB mempunyai hak mengkaji semula gred pendaftaran kontraktor dari masa ke semasa.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

13

6.1.2

Tanggungjawab dan Obligasi Kontraktor a) Kontraktor hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (”AKTA”), peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya dan apa-apa terma, syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh CIDB dari masa ke semasa. Kontraktor tidak boleh menyertai mana-mana tender atau melaksanakan apa-apa kerja pembinaan selepas habis tempoh Perakuan sehingga ianya diperbaharui. Kontraktor tidak boleh mengakujanji untuk membina apa-apa projek pembinaan yang melebihi nilai kerja pembinaan yang dinyatakan di bawah gred pendaftaranya dan tidak boleh melaksanakan apa-apa projek pembinaan di luar kategori pendaftaranya. Kontraktor hendaklah mengemukakan maklumat mengenai apa-apa kerja pembinaan atau kontrak dalam tempoh satu bulan selepas diaward. Kontraktor hendaklah mengemukakan apa-apa maklumat yang dikehendaki oleh CIDB dari masa ke semasa. Kontraktor hendaklah mempamerkan Perakuan Pendaftaran yang dikeluarkan oleh CIDB atau salinan Perakuan Pendaftaran yang diperakui oleh CIDB di tempat perniagaannya. Kontraktor hendaklah mempamerkan nombor pendaftaran atas papan tanda di setiap tapak pembinaannya. Kontraktor hendaklah memohon untuk memperbaharui pendaftaran dalam tempoh enam puluh hari sebelum tarikh tamat tempoh yang dinyatakan dalam Perakuan itu. Permohonan yang diterima oleh CIDB kurang dari 30 hari sebelum tarikh tamat tempoh Perakuan Pendaftaran akan dikenakan denda sebanyak RM200.00 kerana lewat memperbaharui Perakuan Pendaftaran. Kontraktor hendaklah memenuhi prinsip-prinsip Kod Etika Kontraktor yang diterbitkan oleh CIDB.

b)

c)

d)

e) f)

g) h)

i)

14

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

PENDAFTARAN UNTUK PEMOHON TEMPATAN ATAU PEMOHON YANG DIPERBADANKAN DI MALAYSIA
1.0 PERMOHONAN PERAKUAN PENDAFTARAN BARU 1.1. Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan. 1.1.1 Syarat-Syarat Permohonan a) b) c) d) e) f) 1.1.2 Melengkapkan borang pendaftaran baru R1/95. Membayar Fee proses sebanyak RM50.00. Pemohon telah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya. Pemohon hendaklah mempunyai keupayaan kewangan yang mencukupi serta mengekalkan punca kewangan tersebut di sepanjang tempoh pendaftarannya (rujuk lampiran 3). Pemohon hendaklah mempunyai atau menggaji pegawai teknikal yang berkelayakan dan mencukupi serta mengekalkan pegawai tersebut sepanjang tempoh pendaftarannya. (rujuk lampiran 3). PPU atau wakil PPU mempunyai pengalaman dalam bidang pembinaan sekurang-kurangnya dua (2) tahun.

Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan, sila rujuk lampiran 6. 1.2 Tempoh Pendaftaran Semua pendaftaran baru akan diberi kelulusan bersyarat untuk tempoh satu (1) tahun sahaja. Dalam tempoh tersebut, kontraktor disyaratkan untuk menghadiri Kursus Integriti Untuk Kontraktor Binaan yang dianjurkan oleh CIDB dan perlu memiliki mata CCD minimum seperti di lampiran 4 dalam tempoh kelulusan tersebut. Perakuan Pendaftaran tidak akan diperbaharui jika kontraktor gagal menghadiri Kursus Integriti. 2.0 PERMOHONAN PEMBAHARUAN PERAKUAN PENDAFTARAN 2.1. Permohonan Permohonan hendaklah dibuat oleh Pegawai Pengurusan Utama dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan.
KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

15

2.1.1 a) b) c) d) e) f) g) h)

Syarat-Syarat Permohonan Melengkapkan borang pembaharuan R4/95. Fee Proses sebanyak RM30.00. Mematuhi syarat-syarat dan keperluan pendaftaran seperti permohonan baru. Mengikuti kursus Integriti untuk kontraktor pembinaan. Mengumpul jumlah mata CCD yang ditetapkan. Permohonan hendaklah dikemukakan seawal-awalnya enam puluh(60) hari sebelum luput tempoh Perakuan Pendaftaran. Permohonan yang dibuat kurang daripada tiga puluh(30) hari dari tarikh luput pendaftaran kontraktor akan dikenakan denda lewat sebanyak RM200.00. Bebas daripada tindakan tatatertib.

CIDB berhak untuk membuat penilaian semula gred pendaftaran kontraktor yang sedia ada . Gred pendaftaran akan diturunkan sekiranya kontraktor gagal memenuhi kriteria pendaftaran. Penilaian adalah berdasarkan maklumat yang dikemukakan bersama borang permohonan. 2.1.2 Dokumen Sokongan

Rujuk lampiran 7(i), atau 7(ii) atau 7(iii) 2.1.3 Fee Pendaftaran

Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan (rujuk lampiran 6). 2.1.4 Tempoh Pendaftaran

Tempoh Perakuan Pendaftaran akan ditentukan berdasarkan mata CCD minimum mengikut gred seperti di lampiran 4. 3.0 KENAIKAN GRED 3.1 Permohonan Permohonan untuk kenaikan gred sediada kepada gred yang lebih tinggi hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan. 3.2 Butir-Butir Permohonan Pemohon hendaklah menyatakan gred yang dipohon di dalam borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a, 2b dan 2c).

16

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

3.3

Syarat-Syarat Permohonan Kenaikan Gred (i) (ii) (iii) (iv) (v) Melengkapkan Borang CIDB R5/96. Fee proses sebanyak RM30.00. Memenuhi keperluan kewangan untuk gred yang dipohon (rujuk Lampiran 3 ). Memenuhi keperluan dan kriteria personel teknikal bagi gred yang dipohon (rujuk lampiran 3 ). Bebas daripada tindakan tatatertib.

3.4

Dokumen-dokumen Sokongan Dokumen-dokumen yang perlu disertakan rujuk lampiran 7 (i), 7(ii) dan 7(iii).

3.5

Fee Pendaftaran Kenaikan Gred Fee dikenakan adalah mengikut perbezaan antara fee gred baru dan fee gred sebelumnya.

3.6

Perakuan Pendaftaran a) b) Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee kenaikan gred dijelaskan. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada (untuk permohonan kenaikan gred sahaja). Nota : Sekiranya tempoh sah laku Perakuan sediada masih belum luput, Perakuan Pendaftaran asal hendaklah dipulangkan semula semasa membuat pembayaran yuran pendaftaran. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah mengikut tempoh yang diluluskan (untuk permohonan kenaikan bersama pembaharuan).

c) 4.0

TAMBAH KATEGORI/PENGKHUSUSAN 4.1 Permohonan Permohonan untuk tambah kategori/pengkhususan hendaklah menggunakan borang yang telah ditetapkan. 4.2 Butir-Butir Permohonan Pemohon hendaklah menyatakan kategori dan pengkhususan yang dipohon di dalam borang permohonan mereka (rujuk lampiran 2a, 2b dan 2c). 4.3 Syarat-Syarat Tambah Kategori/Pengkhususan (i) Melengkapkan Borang CIDB R5/96.
KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

17

(ii) (iii) (iv) (v) a)

Fee proses sebanyak RM30.00. Tempoh sah pendaftaran tidak kurang dari 6 bulan. Bebas daripada tindakan tatatertib. Lain-lain syarat khusus bagi: Tambahan Kategori

Tambahan kategori boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:(i) atau (ii) Mempunyai personel teknikal berkaitan bidang berkaitan. Nota : Bagi kategori Mekanikal Dan Elektrikal khususnya, pemohon perlu mengemukakan personel teknikal dalam bidang Elektrikal ataupun Mekanikal. Syarikat telah melaksanakan kerja dalam kategori tersebut dengan kebenaran khas daripada CIDB.

b)

Tambahan Pengkhususan

Tambahan pengkhususan hanya boleh dipohon sekiranya kontraktor dapat membuktikan bahawa:(i) atau (ii) atau (iii) (iv) 4.3 Pendaftaran dengan mana-mana agensi pendaftar di bawah Akta Parlimen (rujuk lampiran 2 d). Mempunyai Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon. Mempunyai personel teknikal berkaitan dalam bidang tersebut (rujuk lampiran 2 d). Beliau telah melaksanakan kerja dalam pengkhususan yang dipohon.

Dokumen-Dokumen Sokongan Dokumen-dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan. a) Tambah Kategori & Pengkhususan (i) Maklumat personel teknikal sama seperti permohonan pembaharuan (R4/95). (ii) Bukti kerja atau surat tawaran kerja atau surat siap kerja bagi setiap pengkhususan yang dipohon (rujuk lampiran 2c). (iii) Sijil Kecekapan Pengurusan di dalam bidang yang dipohon (rujuk

18

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

lampiran 7(i) atau 7(ii) atau 7(iii) bagi menentukan dokumen yang perlu dikemukakan. 4.4 Fee Pendaftaran Bagi Tambah Kategori/Pengkhususan Fee yang dikenakan bagi tambahan kategori/pengkhususan adalah seperti berikut : a) Permohonan Dalam Tempoh Berkuatkuasa Pendaftaran

Fee dikenakan sebanyak RM100.00 bagi pengeluaran perakuan yang baru. b) Permohonan Serentak Tambah Kategori/Pengkhususan dan Pembaharuan Pendaftaran

Fee dikenakan adalah fee pembaharuan sahaja. 4.5 Perakuan Pendaftaran a) b) 5.0 Perakuan Pendaftaran yang baru akan dikeluarkan setelah fee dijelaskan. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran adalah seperti tempoh sediada.

KEBENARAN KHAS MEMASUKI TENDER/MENJALANKAN KERJA MELEBIHI GRED 5.1 Jenis-Jenis Permohonan Kebenaran Khas Terdapat 2 jenis permohonan bagi kebenaran khas dan setiap jenis mempunyai beberapa kategori seperti berikut :(i) Kebenaran Khas Menyertai Tender:a) melebihi gred berdaftar b) di luar kategori c) di luar pengkhususan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja:a) melebihi gred berdaftar b) di luar kategori

(ii)

5.2

Syarat-Syarat Am Permohonan a) b) c) d) Telah berdaftar dengan CIDB. Memiliki Perakuan Pendaftaran yang masih sah. Telah diberi surat anugerah projek/membuat akujanji melaksanakan projek. Bebas daripada tindakan tatatertib.

5.3

Syarat-Syarat Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Khas 5.3.1 Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Melebihi Gred Berdaftar
KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

19

5.3.1.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) permohonan hanya dibenarkan untuk satu gred lebih tinggi sahaja. mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang dipohon.

5.3.1.2 Keperluan Permohonan a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 Fee proses RM30.00 Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender Maklumat Kewangan (mana-mana di antara berikut): i) Syarikat Sendirian Berhad/Berhad. Modal berbayar + modal terkumpul. ii) Koperasi Modal syer anggota + modal terkumpul. iii) Lain-lain Modal terkumpul. Maklumat Personel Teknikal (jika ada) Bebas daripada tindakan tatatertib

e) f) 5.3.2

Permohonan Kebenaran Khas Menyertai Tender Diluar Kategori dan Pengkhususan. 5.3.2.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) la dibenarkan kepada kontraktor selagi ia tidak melebihi gred berdaftar . Tiada had bilangannya.

5.3.2.2 Syarat Pemohonan a) b) c) d) e) 5.3.3 Melengkapkan borang R6. Fee proses RM30.00. Salinan iklan tender/surat tawaran menyertai tender. Maklumat Personel Teknikal. Pendaftaran Dengan Agensi Pendaftar Berkaitan.

Permohonan Kebenaran Khas Menjalankan Kerja Melebehi Gred Berdaftar/ Diluar Kategori 5.3.3.1 Kelayakan Pemohon (i) (ii) Mempunyai kedudukan kewangan setaraf dengan gred yang dipohon. Memenuhi kriteria personel teknikal setaraf gred yang dipohon.

20

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

(iii)

Telah dilantik untuk melaksanakan kerja melebihi gred berdaftar.

5.3.3.2 Keperluan Permohonan (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Melengkapkan borang R6. Fee proses RM30.00. Salinan surat tawaran kerja. Maklumat Kewangan. Maklumat Personel Teknikal /ijazah/diploma. Penyata EPF syarikat.

Kebenaran khas menjalankan kerja pembinaan melebihi gred hanya diberi sekali sahaja dalam tempoh pendaftaran bagi sesuatu gred. 6.0 PERUBAHAN BUTIR-BUTIR MAKLUMAT Semua kontraktor dikehendaki untuk memaklumkan kepada CIDB dari masa ke semasa apa-apa perubahan butir-butir maklumat mengenai syarikat mereka dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh perubahan tersebut berlaku. Perubahan butir-butir hendaklah dikemukakan dengan menggunakan borang yang telah ditetapkan. 6.1 Perubahan Butir-Butir Perniagaan 6.1.1 Pertukaran Status Daripada Firma Milik Tunggal (ROB) Kepada Perkongsian (ROB). Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru). Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma (ROB) dengan CIDB, sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru.

6.1.2

Pertukaran Nama Dari Firma A (ROB) Kepada Firma B (ROB) Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru). Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma
KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

21

(ROB) dengan CIDB, sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru. 6.1.3 Pertukaran Perniagaan Milik Tunggal/Perkongsian Kepada Syarikat Sendirian Berhad. Pemohon perlu:a) b) Mengemukakan permohonan pendaftaran baru (rujuk bab pendaftaran baru). Mengemukakan surat pemakluman mengenai pertukaran status serta memohon pembatalan pendaftaran kontraktor bagi firma (ROB) dengan CIDB, sekiranya personel dan pengalaman lepas ingin dipindahkan kepada syarikat baru (ROC).

6.1.4

Pemilik Tunggal Meninggal Dunia Waris atau walinya memaklumkan perkara tersebut kepada CIDB bagi tujuan pembatalan pendaftaran. Walau bagaimanapun jika terdapat kerja-kerja semasa yang sedang dilaksanakan, waris atau walinya perlu mengambil tindakan dengan merujuk kepada perkara 5 c(iii) muka surat 13.

6.1.5

Perubahan Rakan Kongsi Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan Borang R6 berserta fee proses RM30.00. Mengemukakan borang B iaitu dokumen perubahan butir (yang diakui sah) daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

6.1.6

Perubahan Alamat Berdaftar Kontraktor perlu :a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.00. Mengemukakan borang D (pembaharuan daftar perniagaan) terkini. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.

6.2

Perubahan Butir-Butir Syarikat 6.2.1 Perubahan Nama Syarikat

22

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

Kontraktor perlu:a) b) c) d) 6.2.2 Melengkapkan borang R6 dengan fee proses RM30.00. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.00. Mengemukakan borang 13 - Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.

Perubahan Alamat Berdaftar Syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30.00. Membayar fee mencetak semula Perakuan Pendaftaran bernilai RM100.00. Mengemukakan borang 44 - Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal.

6.2.3

Perubahan - Butiran Pengarah Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6 berserta fee proses RM30.00. Mengemukakan borang 49 - ‘Return Giving Particulars In Register Of Directors, Managers And Secretaries And Changes Of Particulars’ bersabit dengan perubahan.

6.2.4

Perubahan Butiran Struktur Ekuiti/Pemegang Saham Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30.00. Mengemukakan borang 32A - ‘Pindah Milik Saham / Debentur’ bersabit dengan perubahan.

6.2.5

Perubahan Modal Berbayar Syarikat Kontraktor perlu:a) b) Melengkapkan borang R6/ berserta fee proses RM30.00. Mengemukakan borang 24 - ‘Return Of Allotment Of Shares’ bersabit dengan perubahan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

23

6.2.6

Penggulungan Syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.00. Mengemukakan surat daripada pengarah syarikat. Mengemukakan bersama Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tempatan yang asal untuk tujuan pembatalan. Notis Berkanun Pengisytiharan Penggulungan Syarikat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia.

6.3

Perubahan Teknikal Masuk/Berhenti/Keluar daripada syarikat Kontraktor perlu:a) b) c) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.00. Mengemukakan nama personel teknikal yang keluar atau masuk syarikat. Menyertakan bersama Penyata EPF syarikat dan resit bayaran.

6.4

Perubahan Bagi Kontraktor Usahasama atau Kontraktor Asing (Perubahan melibatkan tarikh mula atau siap kerja, Nilai kontrak dan sebagainya) Kontraktor perlu:a) b) c) d) Melengkapkan borang R6 beserta fee proses RM30.00. Mengembalikan Perakuan Pendaftaran Kontraktor yang asal. Membayar Fee pendaftaran sebanyak RM100.00. Mengemukakan dokumen sokongan daripada ’klien’ yang mengesahkan perubahan tersebut.

6.5

Perubahan Alamat perhubungan /No. Telefon dan No. Fax Kontraktor hanya perlu memaklumkan kepada CIDB dengan mengemukakan surat pemberitahuan pertukaran alamat perhubungan tersebut dan tiada fee dikenakan bagi tujuan ini.

24

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

PENDAFTARAN UNTUK SYARIKAT KONSORTIUM ATAU USAHASAMA
Syarikat-syarikat kontraktor usahasama/konsortium yang telah dilantik untuk melaksanakan sesuatu projek pembinaan perlu berdaftar dengan CIDB. Pendaftaran ini adalah atas dasar projek dan ianya sah hanya untuk kontraktor ini melaksanakan projek seperti yang tertera di dalam Perakuan Pendaftaran tersebut sahaja. 1.0 Pendaftaran Kontraktor Usahasama/Konsortium. Secara amnya, terdapat dua (2) jenis pendaftaran kontraktor usahasama /konsortium dengan CIDB iaitu:(i) (ii) Kontraktor usahasama / konsortium Tempatan. Kontraktor usahasama / konsortium Kontraktor Asing.

Jenis pendaftaran adalah ditentukan melalui analisa dokumen perjanjian usahasama/konsortium tersebut. 2.0 Kontraktor Usahasama/Konsortium Tempatan Pendaftaran ini melibatkan usahasama/konsortium yang mempunyai perjanjian untuk menyiapkan sesuatu projek dimana kontraktor tempatan mempunyai equiti 100% ataupun sekurang-kurangnya 70% dari keseluruhan projek. 2.1 Kriteria Pendaftaran Kontraktor Usahasama/konsortium perlulah memenuhi kriteria berikut:(i) Projek Mempunyai surat lantikan/surat setuju-terima untuk melaksanakan satu-satu projek. Pendaftaran Sebagai Kontraktor (Setiap Rakan Kongsi) Mempunyai sekurang-kurangnya satu rakan usahasama/ konsortium yang mempunyai Perakuan Pendaftaran yang masih sah. Gred Berdaftar Sekurang-kurangnya salah seorang dari rakan kongsi adalah terdiri dari kontraktor yang berdaftar di bawah gred yang sama dengan nilai projek yang akan dilaksanakan.

(ii)

(iii)

2.2.

Syarat Permohonan Syarat permohonan pendaftaran usahasama/konsortium tempatan adalah seperti berikut:(i) Melengkapkan borang permohonan baru R1/95.
KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

25

(ii) (iii) (iv) (v) 2.3.

Membayar fee proses RM 50.00. Mengemukakan dokumen perjanjian usahasama/konsortium (MOU). Mengemukakan surat tawaran kerja rasmi yang lengkap. Menyertakan bersama salinan Perakuan Pendaftaran sebagai kontraktor bagi rakan kongsi yang terlibat dengan kerja-kerja pembinaan di tapak.

Fee Pendaftaran Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB setelah permohonan diluluskan, rujuk lampiran 6.

3.0

Usahasama Kontraktor Tempatan dan Kontraktor Asing Pendaftaran ini melibatkan usahasama di antara kontraktor tempatan dan kontraktor asing yang mempunyai perjanjian dimana kontraktor asing membuat kerja melebihi 30% dari keseluruhan projek usahasama tersebut. Pendaftarannya adalah sama seperti pendaftaran kontraktor asing. (rujuk pendaftaran kontraktor asing)

26

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

PERMOHONAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR ANTARABANGSA
1.0 Permohonan Firma atau syarikat tempatan atau syarikat yang diperbadankan di Malaysia atau firma atau syarikat sedia ada yang terlibat dalam aktiviti pembinaan boleh memohon pendaftaran dengan menggunakan borang CIDB R5/95 (Pin. 1/99) beserta fee proses sebanyak RM30.00 2.0 Syarat Permohonan 2.1 Pendaftaran Syarikat a) b) 2.2 Pemohon hendaklah berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran syarikat atau yang berkaitan mengenai operasi perniagaannya sebelum permohonan mereka layak dipertimbangkan oleh CIDB. Pemohon hendaklah berdaftar dengan CIDB bagi tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun.

Kemampuan dan Keupayaan Syarikat a) b) c) Telah menunjukkan bukti bahawa telah menyiapkan sekurang kurang satu projek samada di dalam atau di luar negara dalam bidang yang berkaitan. Mempunyai persijilan ISO 9001: 2008. Status Pengkelasan adalah aktif.

3.0

Dokumen Sokongan a) b) c) d) e) Salinan Perakuan Pendaftaran CIDB. Form of Annual Return of A Company Having Share Capital. Salinan Sijil ISO 9001:2008. Surat tawaran atau apa-apa surat kontrak untuk kerja pembinaan yang telah siap dilaksanakan samada di dalam Negara atau di luar Negara. Addendum (permohonan antarabangsa).

4.0

Fee Pendaftaran Apabila diluluskan dan dimaklumkan oleh CIDB, permohonan yang berjaya hendaklah membayar fee pendaftaran berjumlah RM100.00 dan membawa bersama Perakuan Pendaftaran asal sebelum Perakuan Pendaftaran yang baru dikeluarkan.

5.0

Tempoh Pendaftaran Perakuan Pendaftaran adalah sah sama dengan tempoh Perakuan Pendaftaran tempatan sedia ada kecuali dibatal, digantung atau ditarik balik terdahulu oleh CIDB.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

27

PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ASING
1.0 Perakuan Pendaftaran Sementara Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menyertai apa-apa tender samada atas pelawaan pelanggan atau melalui iklan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran sementara dari CIDB. Perakuan Pendaftaran sementara hanya dikeluarkan kepada kontraktotr asing bagi tender yang akan disertai sahaja 1.1 Syarat Permohonan Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan pendaftaran sementara untuk kontraktor asing adalah seperti berikut: a) b) c) d) e) f) 1.2 Melengkapkan borang R2/95. Fee proses RM50.00. Iklan tender./surat jemputan daripada ’klien’. Maklumat pengalaman syarikat. Maklumat kewangan syarikat. Maklumat personel syarikat.

Syarat Perakuan Pendaftaran Sementara Perakuan Pendaftaran sementara adalah kebenaran untuk menyertai tender bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran sementara sahaja. Tempoh sah Perakuan Pendaftaran Sementara adalah sehingga tarikh tutup atau tarikh tutup lanjutan bagi tender tertentu sahaja. Perakuan ini tidak boleh digunakan untuk melaksanakan kerja-kerja permbinaan. Pemohon dikehendaki untuk mengemukakan permohonan bagi mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing apabila pemohon berjaya dengan bidaan mereka.

1.3

Fee Perakuan Pendaftaran Sementara Fee Perakuan Pendaftaran sementara adalah mengikut fee pendaftaran kontraktor asing (Lamplran 6). Fee pendaftaran hendaklah dijelaskan kepada CIDB seperti ditetapkan di dalam surat kelulusan permohonan. Fee tersebut hendaklah dijelaskan sebelum Perakuan sementara dikeluarkan.

2.0

Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Semua kontraktor asing tidak dibenarkan menjalankan atau mengakujanji untuk menjalankan apaapa kerja pembinaan tanpa memperolehi Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing.

28

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

2.1

Syarat Permohonan Syarat-syarat permohonan untuk mendapatkan Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing. adalah seperti berikut: a) b) Melengkapkan borang R3/95, Surat Tawaran Kerja rasmi.

2.2

Syarat Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing adalah kebenaran untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan bagi projek yang dinyatakan di dalan Perakuan Pendaftaran kontraktor asing sahaja. Tempoh sah laku Perakuan Pendaftaran kontraktor usahasama/ konsortium adalah seperti yang ditetapkan di dalam surat tawaran kerja yang dikemukakan (dari Tarikh Mula Kerja hingga tarikh luput Tempoh Tanggungan Kecacatan (Defect Liability Period)). Jika terdapat sesuatu sebab dimana tarikh penyiapan projek dilanjutkan, pihak kontraktor hendaklah memohon kepada CIDB dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh luput Perakuan Pendaftaran bagi tujuan melanjutkan tempoh sah laku Perakuan tersebut.

2.3

Fee Perakuan Pendaftaran Kontraktor Asing Fee pendaftaran kontraktor asing adalah seperti di dalam jadual fee pendaftaran kontraktor asing (rujuk lampiran 6). Fee proses dan fee pendaftaran hendaklah dijelaskan semasa permohonan dibuat.

2.4

Masa Prosesan Jika permohonan lengkap dan teratur, pemohon akan dimaklumkan keputusan dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh penyerahan permohonan.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

29

LAMPIRAN 1

IBU PEJABAT CIDB Tingkat 7, Grand Seasons Avenue, No. 72 Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur Tel: 03-2617 0200 Faks: 03-2617 0220 CIDB Wilayah Persekutuan Tingkat 7 Grand Seasons Avenue No. 72, Jalan Pahang 53000 Kuala Lumpur Tel : 03-4045 3800 Faks : 03-4045 3858 CIDB Perak Lot 5.02, Tingkat 5, Bangunan KWSP, Jalan Greentown, 30450 Ipoh, Perak Perak. Tel : 05-2423 488 Faks : 05-2555 488 CIDB Pahang A1, Ground 1st, 2nd & 3rd Floor, Jalan Seri Kuantan 2, Sri Kuantan Square, 25050 Kuantan Pahang Tel : 09-517 8734/8953 Faks : 09-517 8751 CIDB Kedah Lot 7 & 8, Kompleks Perniagaan Asas Jaya Jalan Stadium 05000 Alor Setar Kedah Tel : 04-733 1243 Faks : 04-733 1175 CIDB Wilayah Sabah Blok A, Tingkat 4 Bangunan KWSP 88100, Kota Kinabalu, Sabah Tel : 088-235 060 Faks : 088-242 481 CIDB Melaka M1/3/40, Tingkat 2 Bangunan Kota Cemerlang Leboh Ayer Keroh 75450 Ayer Keroh Melaka Tel : 06-232 8885 Faks : 06-232 8950

30

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

CIDB Terengganu Tingkat 7, Menara Yayasan Islam Terengganu, Jalan Sultan Omar, 20300 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel : 09-624 5311 Faks : 09-623 8973 CIDB Johor Lot 2067, Batu 3, Jalan Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor. Tel : 07-234 4808 Faks : 07-234 4807 CIDB Kelantan No. U7.2, Tingkat 7, Menara Perbadanan, Jalan Tengku Petra, Semerak, 15000 Kota Bahru, Kelantan. Tel : 09-743 5311 Faks : 09-744 4311 Pejabat CIDB Pulau Pinang Lot 9.01, Tingkat 9, Bangunan KWSP, No.3009 Off Lebuh Tenggiri 2, Bandar Seberang Jaya, 13700 Seberang Jaya, Pulau Pinang. Tel : 04-390 2448 Faks : 04-390 7448

CIDB Sarawak Tingkat 1, Blok A Kompleks CIDB, Jalan Sultan Tengah 93050 Kuching Sarawak Tel : 082-445 883/446 833 Faks : 082-447 833 CIDB Miri (Cawangan) Tingkat 1, Wisma Rela Aman Lot 1301, Blok 9, MCLD Miri Water Front 98000 Miri, Sarawak Tel : 085-417 431 Faks : 085-417 432 CIDB Tawau (Cawangan) Tingkat 1, Blok 35, Wisma Gek Poh, Batu 1 Jalan Dunlop/Kuhara Beg Berkunci No. 7 91009 Tawau, Sabah Tel : 089-777 841/842 Faks : 089-777 840

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

31

LAMPIRAN 2A

RINGKASAN GRED, KATEGORI DAN PENGKHUSUSAN

Gred & Keupayaan Menender
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 Tidak melebihi 200,000.00 Tidak melebihi 500,000.00 Tidak melebihi 1,000,000.00 Tidak melebihi 3,000,000.00 Tidak melebihi 5,000,000.00 Tidak melebihi 10,000,000.00 Tiada had

Kategori
CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM B PEMBINAAN BANGUNAN ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL

Pengkhususan
Sila rujuk lampiran 2b Sila rujuk lampiran 2b Sila rujuk lampiran 2b

32

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN 2B

SENARAI PENGKHUSUSAN DALAM PENDAFTARAN KONTRAKTOR KATEGORI B PEMBINAAN BANGUNAN
KOD B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 DESKRIPSI
IBS: Sistem konkrit pasang siap IBS: Sistem Kerangka keluli Pemulihan dan pemuliharaan Kerja am bangunan Kerja cerucuk Kerja pembaikan konkrit Hiasan dalaman Pemasangan bahan kalis air Lanskap Pemasangan paip air dalaman Pemasangan tanda Kerja aluminium / keluli dan kaca Pemasangan jubin dan kerja lepaan Kerja cat Pemasangan bumbung dan clading logam Pembinaan dan pemasangan kelengkapan kolam Kerja prestressing dan post tensioning

KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM
KOD CE01 CE02 CE03 CE04 CE05 CE06 CE07 CE08 CE09 CE10 CE11 CE12 CE13 CE14 CE15 CE16 CE17 DESKRIPSI
Pembinaan jalan dan pavemen Pembinaan Jambatan Strktur merin Empangan Terowong dan sokong bawah Sistem kawalan banjir Trek keretapi Sistem perlindungan cerun Saluran paip minyak atau gas Kerja cerucuk Kerja Pembaikan konkrit Kerja penyiasatan tanah Pemasangan tanda Landskap Kerja-kerja luar pesisir Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan bawah air Lapangan terbang

KATEGORI ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
KOD M01 M02 M03 M04 M05 M06 M07 DESKRIPSI
Sistem hawa dingin Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran Lift dan eskalator Sistem automasi bangunan Sistem untuk bengkel, kilang kuari dan sebagainya Peralatan perubatan Peralatan dapur

KOD E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14

DESKRIPSI
Sistem bunyi Sistem pengawasan dan keselamatan Sistem automasi bangunan Pemasangan voltan rendah Pemasangan voltan tinggi Sistem pencahayaan khas Sistem telekomunikasi dalaman Sistem telekomunisai luaran Pelbagai peralatan khas Penel kawalan khusus Kerja am elektrik Papan tanda elektrik Sistem telekomunikasi keretapi Kabel rangkaian komputer

M08 Sistem pemulihan haba M09 M10 M11 M12
Pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal Pendingin untuk kuasa penjanaan Pembinaan dan rawatan khusus Loji khusus

M13 Pengendalian gerudian M14 M15 M16 M17
Sistem kawalan pencemaran Kelengkapan mekanikal pelbagai Kren menara Peralatan dobi

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

33

KATEGORI B PEMBINAAN BANGUNAN
B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28
Kerja logam IBS: sistem fomwork Pemasangan paip gas dalam bangunan Pemasangan perancah IBS: Sistem blok IBS: Sistem kerangka kayu Kerja penyenggaraan bangunan Penyambungan paip persendirian ke pembetong Kerja meroboh Perkhidmatan penyenga raan sistem bekalan air atau sistem pembentungan Kerja pelbagai

KATEGORI CE PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM
CE18 CE19 CE20 CE21 CE22 CE23 CE24 CE25 CE26 CE27 CE28 CE29 CE30 CE31
Kerja tebus guna Sistem pebentungan Sistem bekalan air Kerja-kerja am kejuruteraan awam Trek padang permainan sintetik Kerja prestressing dan post tensioning Struktur kejuruteraan awam Kerja meletup batu Struktur berukir Kerja penebatan haba/refractory Sistem acuan khusus Pemasangan perencah Kerja pensatabilan tanah, penyaliran bawah tanah Kerjakejuruteraan awam telekomunikasi

KATEGORI ME MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL
M18 M19 M20
Sistem air panas Pemasangan kelengkapan loji Penyenggaraan am mekanikal

CE32 Kerja penyelenggaraan kejuruteraan awam CE33 CE34 CE35 CE36 CE37 CE38 CE39 CE40 CE41
Penggerudian untuk air bawah tanah Kerja pemasangan konkrit pra tuang Ujian konkrit Kerja tanah Kerja serombong stesen kuasa Penyenggaraan sistem penbentongan Penyelengaraan sistem bekalan air Pengorekan Kerja membina kolam air untuk ternakan

34

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN 2C

KATEGORI & PENGKHUSUSAN PENDAFTARAN KATEGORI
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

PENGKHUSUSAN
B01 IBS: Sistem konkrit pasang siap

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan menggunakan komponen konkrit pasang pengurusan siap seperti tiang, rasuk, lantai papak, dinding pratuang, panel ringan dan kompenen 3D (balconi, tangga, `toilets pod’ dan `lift chambers’) Pembinaan Bangunan dan loji yang Bukti kerja/Sijil Kecekapan menggunakan struktur keluli samada Pengurusan `hot-rolled’ atau `cold-rolled’ seperti rasuk keluli, tiang keluli, kekuda bumbung keluli dan `portal frame’.

B02 IBS: Sistem kerangka keluli

B03 Kerja-kerja Pemulihan dan pemuliharaan Bukti kerja Pemulihan dan pemuliharaan bangunan B04 Kerja-kerja am bangunan Kerja-kerja Am bangunan, bangunan Pengalaman/ personel Rangka Konkrit bertulang, kerja-kerja teknikal/sijil Kecekapan pembinaan tidak termasuk struktur Pengurusan rangka konkrit bertulang. Kerja-kerja cerucuk seperti cerucuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan konkrit di situ, konkrit bertulang tuang Pengurusan dahulu, konkrit prategasan atau pascategasan, keluli, kayu atau sistem berpaten. Pengukuhan struktur dengan cara Bukti kerja `pressure grouting, guniting’ dan sebagainya. Hiasan dalaman, termasuk penel siling, Bukti kerja / Sijil Kecekapan sesekat `built-in fitmens’, kerja-kerja Pengurusan lantai yang dinaikkan.

B05 Kerja cerucuk

B06 Kerja pembaikan konkrit B07 Hiasan dalaman

B08 Pemasangan bahan kalis air untuk Bukti kerja / Sijil Kecekapan Pemasangan bahan kalis air `basement, bumbung, tembok dan Pengurusan sebagainya. B09 Lanskap Mengadakan kemudahan landskap Bukti kerja termasuk penanaman pokok dan rumput.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

35

KATEGORI
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

PENGKHUSUSAN
B10 Pemasangan paip air dalaman B11 Pemasangan tanda

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Pemasangan, membaiki dan Permit A (A1 atau A2) dari menyelengara paip air dalam bangunan. SPAN kecualai Sabah dan Sarawak (orang) Pemasangan tanda, tanda arah Bukti kerja bersepadu untuk kompleks, lapangan terbang, pusat membeli belah, tanda pameran dan sebaginya. Kerja-kerja aluminium/keluli dan kaca. Bukti kerja

B12 Kerja alamunium/keluli dan kaca

B13 Pemasangan jubin dan kerja lepaan. Pemasangan jubin dan kerja lepaan B14 Kerja-kerja cat B15 Pemasangan bumbung dan `cladding logam’ Kerja-kerja cat.

Bukti kerja

Bukti kerja/ Sijil Kecekapan Pengurusan

Pemasangan bumbung dan clading Bukti kerja / Sijil kecekapan logam. Pengurusan

B16 Pembinaan dan pemasangan sistem Bukti kerja Pembinaan dan pemasangan kelengkapan renang. kelengkapan kolam renang B17 Kerja `Prestressing’ dan post-tensioning’ B18 Kerja-kerja logam B19 IBS: Sistem formwork Kerja `pretressing’ tensioning’. Kerja-kerja logam. dan `post Bukti kerja

Bukti kerja

Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem acuan samada Pengurusan keluli atau plastic seperti acuan keluli tetap (metal decks), tunnel forms, acuan tiang dan rasuk dan sebagainya. Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (syarikat)

B20 Pemasangan paip gas dalam bagunan. Pemasangan paip gas dalam bangunan

36

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KATEGORI
PEMBINAAN BANGUNAN (B)

PENGKHUSUSAN
B21 Pemasangan perancah B22 IBS:Sistem blok

DISKRIPSI
Pemasangan perancah.

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN
Sijil pemasangan perancah dengan JKKP (orang)

Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem blok seperti Pengurusan `interlocking concrete masonory unit’ (CMU), konkrit blok ringan dan sebagainya. Pembinaan bangunan dan loji yang Bukti kerja / Sijil Kecekapan menggunakan sistem prafabikasi Pengurusan kerangka kayu seperti kekuda bumbung kayu dan rangka kayu. Kerja-kerja penyenggaraan bangunan, Bukti kerja / Sijil Kecekapan sistem kebersihan dan sebagainya. pengurusan Menjalankan apa-apa kerja yang perlu Permit B dari SPAN kecuali untuk menyambungkan paip sambungan Sabah dan Sarawak persendirian ke pembetung atau tempat (orang) rawatan kumbahan. Kerja-kerja meroboh bangunan, struktur Bukti kerja / personel awam dan sebagainya. berpengalaman Bagi menjalankan kerja-kerja Permit D dari SPAN kecuali perkhidmatan penyenggaraan bagi sistem Sabah dan Sarawak bekalan air atau sistem pembentungan (syarikat) tetapi tidak melibatkan pengendalian sistem tersebut. Kerja pelbagai. Bukti kerja

B23 IBS: Sistem kerangka kayu

B24 Kerja penyenggaraan bangunan B25 Penyambungan paip persendirian ke pembetong B26 Kerja meroboh B27 Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembentungan B28 Kerja pelbagai

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

37

KATEGORI
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN
CE01 Pembinaan jalan dan pavmen

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Pembinaan jalan, membaiki jalan, Bukti kerja pavmen, tempat menunggu bas, tempat letak kereta terbuka dan kerja-kerja yang berkaitan seperti bahu jalan dan bahu pejalan kaki. Pembinaan jambatan konkrit, batu-bata, Bukti kerja kayu atau besi. Pembinaan struktur merin seperti jeti, Bukti kerja / Sijil kecekapan pelabuhan, dermaga, pengkalan, tembok Pengurusan laut dan sungai. Kerja-kerja Empangan. Bukti kerja

CE02 Pembinaan jambatan CE03 Struktur merin CE04 Empangan CE05 Terowong dan sokong Bawah CE06 Sistem kawalan pengairan banjir CE07 Trek keretapi CE08 Sistem perlindungan cerun dan penstabilan tanah CE09 Saluran paip minyak atau gas CE10 Kerja-kerja Cerucuk

Kerja-kerja terowong dan sokong bawah Bukti kerja tanah. Penggalian terusan, sungai dan kerja- Bukti kerja kerja pesisir termasuk kerja-kerja penebusgunaan. Pemasangan landasan keretapi. Bukti kerja

Kerja-kerja perlindungan cerun termasuk Bukti kerja / Sijil kecekapan juga kerja-kerja penstabilan seperti Pengurusan `micropiling’ `ground anchoring’ dan ground grouting. Pemasangan, penyelenggaraan dan Bukti kerja pembaikan saluran paip minyak atau gas Pemasangan semua jenis cerucuk seperti Bukti kerja / Sijil Kecekapan cerucuk konkrit disitu, Konkrit bertulang Pengurusan Tuang dahulu, Konkrit Prategasan atau Pascategasan. Cerucuk keluli, Cerucuk kayu dan Cerucuk Berpaten. Pengukuhan Struktur dengan cara Bukti kerja `preasure grouting and guniting’ dan sebagainya.

CE11 Kerja pembaikan konkrit

38

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KATEGORI
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN
CE12 Kerja penyiasatan tanah CE13 Pemasangan tanda

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Kerja penyiasatan dan pengujian Bukti kerja / Sijil Kecekapan kemudahan untuk menentukan klasifikasi, Pengurusan kekuatan dan kandungan tanah. Pemasangan tanda, Tanda arah Bukti kerja / Sijil Kecekapan bersepadu untuk kompleks, lapangan Pengurusan terbang, pusat membeli belah, mengadakan tanda pameran, tanda jalan dan sebagainya. Mengadakan kemudahan lanskap Bukti kerja / Sijil Kecekapan termasuk menanam pokok dan rumput. Pengurusan Kerja-kerja pembinaan luar persisir Bukti kerja termasuk kerja-kerja yang berkaitan. Pembinaan di bawah air dan Bukti kerja penyenggaraan pembinaan di bawah air. Bangunan Terminal, bangunan satelit, Bukti kerja terminal kargo, menara kawalan trafik udara, landasan terbang, tempat letak kapal terbang dan sebagainya. Kerja-kerja tebus guna. Bukti kerja

CE14 Landskap CE15 Kerja-kerja luar persisir CE16 Kerja-kerja pembinaan dan penyenggaraan bawah air CE17 Lapangan terbang

CE18 Kerja-kerja tebus guna CE19 Sistem pembentungan

Menjalankan kerja-kerja pembinaan, Permit C dari SPAN (sistem pemasangan atau pengubahsuaian pembentongan) (termasuk hot tapping) kepada sistem pembentungan. Menjalankan kerja-kerja pembinaan, Permit C dari SPAN (sistem pemasangan atau pengubahsuaian bekalan air) (termasuk hot tapping) kepada sistem bekalan air. Bukti Kerja /Personel Teknikal

CE20 Sistem bekalan air

CE21 Kerja-kerja am kejuruteraan awam. Kerja-kerja am kejuruteraan awam CE22 Trek padang permainan sintetik

Kerja-kerja membuat trek dan padang Bukti kerja permainan sintetik.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

39

KATEGORI
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN
CE23 Kerja `prestressing’ dan `post-tensioning’

DISKRIPSI
Kerja `prestressing’ tensioning’. dan

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN
`post Bukti kerja

CE24 Struktur kejuruteraan awam, Struktur Bukti kerja Struktur kejuruteraan awam Telekomunikasi, Struktur pencawangan Elektrik dan sebagainya. CE25 Kerja-kerja meletup batu CE26 Struktur berukir CE27 Kerja-kerja penebatan haba/`refractory’ CE28 Sistem acuan khusus CE29 Pemasangan Perancah CE30 Kerja-kerja penstabilan tanah, penyaliran bawah tanah CE31 Kerja-kerja kejuruteraan awam telekumunikasi Kerja-kerja meletup batu. Struktur berukir. Permit dari KDN Bukti kerja

Kerja-kerja penebatan haba `refractory’. Bukti kerja

Sistem Acuan Khusus. Pemasangan Perancah.

Bukti kerja Sijil pemasangan perancah dengan JKKP

Kerja-kerja penstabilan tanah, penyaliran Bukti kerja/ Sijil Kecekapan bawah tanah. Pengurusan

Kerja-kerja Kejuruteraan Awam Bukti kerja Telekomunikasi, Penanaman sesalur dan pembinaan peti penyambung dan buat lurang untuk rangkaian kabel telefon. Sistem Gelombang Mikro. Sistem satelit, Sistem pengawasan radar, sistem perhubungan data.

CE32 Kerja-kerja penyenggaraan kejuruteraan Bukti kerja Kerja-kerja penyelenggaraan awam. kejuruteraan awam CE33 Penggerudian Untuk Air Bawah Tanah Kerja-kerja kajian Geofizik Penggerudian Untuk Air bawah Tanah, Bukti kerja kerja-kerja kajian Geofizik.

40

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KATEGORI
PEMBINAAN KEJURUTERAAN AWAM (CE)

PENGKHUSUSAN
CE34 Kerja-kerja pemasangan konkrit pratuang CE35 Ujian konkrit CE36 Kerja-kerja tanah CE37 Kerja-kerja serombong stesen kuasa CE38 Penyenggaraan sistem pembentongan CE39 Penyelengaraan sistem bekalan air CE40 Pengorekan CE41 Kerja membina kolam air untuk ternakan

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Kerja-kerja pemasangan konkrit Bukti kerja pratuang, Konkrit bertetulang atau tanpa tulang Tuang dahulu untuk rasuk, bebendul jalan pembentung dan saliran. Kerja-kerja ujian konkrit yang tidak Bukti kerja memberikan kesan pada anggota konkrit. Kerja-kerja tanah. Bukti kerja

Kerja-kerja membuat serombong stesen Bukti kerja kuasa dan sebaginya. Penyenggaraan sistem pembentongan. Permit D dari SPAN

Penyenggaraan sistem bekalan air.

Permit D dari SPAN

Kerja kerja Pengorekan.

Pendaftaran dengan JKKP (orang)

Kerja-kerja membina kolam takungan Bukti kerja air untuk ternakan udang ikan dan sebagainya.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

41

KATEGORI
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

PENGKHUSUSAN
M01 Sistem hawa dingin dan pengedaran udara M02 Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran M03 Lift dan Eskalator M04 Sistem automasi bangunan

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Pemasangan, mengujiterima, Bukti kerja/Sijil Kecekapan penyenggaraan dan pembaikan Pengurusan penghawa dingin, pendingin bilik sejuk dan sistem pengedaran udara. Pemasangan dan penyengaraan bunyi Bukti kerja/Sijil Kecekapan amaran api, sistem pencegah dan Pengurusan perlindungan kebakaran. Pemasangan, mengujiterima dan Pendaftaran dengan JKKP penyenggara lif, eskalator, `travellators’ (syarikat) dn sistem `conveyor’. Automasi bangunan industri dan sistem Bukti kerja/Sijil Kecekapan kawalan proses termasuk pemasangan Pengurusan dan penyenggaraan mikropemproses atau sistem kawalan komputer untuk bangunan dan sistem kawalan proses industri.

M05 Pemasangan, pengujiterima dan sistem Bukti kerja Sistem untuk bengkel, kilang penyengaraan bengkel, kilang, kuari kuari dan sebagainya seperti kren, jentera pengangkat, jentera pemecah dan loji penapis, alat campuran asfalt dan lain-lain. M06 Peralatan perubatan Pemasangan, pengujiterima dan Bukti kerja penyenggaraan peralatan perubatan seperti sistem pemampat udara, pemasangan sistem gas perubatan, kerusi pergigian, sistem hydrotherapy dan sebagainya. Pemasangan, mengujiterima menyenggara peralatan dapur. dan Bukti kerja

M07 Peralatan dapur M08 Sistem pemulihan haba

Pemasangan, mengujiterima, Pendaftaran dengan JKKP menyenggara dan pembaikan loji (syarikat) dandang, penukar haba, penyerap pendingin `unfired pressure vessels’.

M09 Pemasangan, penyenggaraan dan Bukti kerja Pemampatan dan penjanaan membaiki pemampat empar, pemampat berasaskan mekanikal salingan, kelincir, pemampat udara, pemampat putar injap talian paip, peniup, pemampat cecair gelang, penjanaan diesel, fotovolta suria, penjanaan turbin air dan sistem hibrid.

42

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KATEGORI
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

PENGKHUSUSAN
M10 Pendingin untuk kuasa penjanaan M11 Pembinaan dan rawatan khusus

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Pemasangan, penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki turbin gas terpacu pendingin. Mendirikan, penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki batang ekzos, tangki, reaktor, pemisah turas, penggosok, penyahidrat penyejat, pepaipan, relau, pembagasan kersik dan mengecat, penebatan panas dan sejuk, sistem barsuar kimpalan dan galas. Pembinaan, penyenggaraan dan Bukti kerja membaiki stesen pemampat, stesen permeteran, stesen pengkalan atas laut, loji penjanaan, loji memproses gas, loji petrokimia, kilang penapis minyak, sistem pengisian semula bahan api untuk penerbangan `and defuelling’. Stesen petrol. Pembinaan, penyenggaraan dan membaiki Bukti kerja gerudi luar pantai (Jack-up Tender Assisted, kapal gerudi, `Self Contained’ pelantar gerudi separuh tenggelam) gerudi atas laut, `conventional workover rig’ dan baj berpaya. penunu, Bukti kerja

M12 Loji khusus

M13 Pengendalian gerudian

M14 Teknologi tambahantanah, Sistem kawalan pencemaran pemisah minyak. M15 Kelengkapan mekanikal pelbagai

Kelengkapan Mekanikal pelbagai seperti Pengalaman/personel pemasangan dan pembaikan loji jentera teknikal dan kelengkapan Pemasangan, pengujian, penjayaan, penyenggaraan dan pembaikan sistem berasaskan mekanikal seperti loji pembersihan pembuangan , pemasangan loji pembersih air pam putar, pam salingan, pam empar dan pam tujuan khas Pemasangan alat pengepam, sistem penyampai rak bergerak , dan sebagainya. Kren menara dan jentera pengangkat, Pendaftaran dengan JKKP kren bagan, kren workshop, Unit (orang) pengangkat untuk menyelenggara bangunan dan sebaginya. Pemasangan dan kelengkapan peralatan Bukti kerja dobi.

M16 Kren menara

M17 Peralatan dobi

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

43

KATEGORI
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

PENGKHUSUSAN
M18 Sistem air panas M19 Pemasangan kelengkapan loji M20 Penyelengaraan am mekanikal E01 Sistem bunyi E02 Sistem pengawasan dan keselamatan

DISKRIPSI
Pemasangan sistem air panas.

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN
Bukti kerja

Pemasangan kelengkapan loji seperti Bukti kerja pembersih kumbahan, penghancuran dan penapisan, mencampur asfalt dan pembersih air. Penyelenggaraan am mekanikal. Bukti kerja

Kerja-kerja pemasangan sistem siar Bukti kerja raya, sistem pandang dengar, sistem persidangan, sistem intercom dan MATV. Pemasangan dan penyenggaraan kawalan Bukti kerja keselamatan, sistem pengawasan, penggera keselamatan, pengawasan tempat meletak kereta dan sistem kad laluan masuk, CCTV,sistem penderia/ pengesanan, sistem perlindungan gas, sistem penggera pelantar, sistem perlindungan kilat. Automasi bangunan, perindustrian Bukti kerja dan sistem kawalan proses termasuk pemasangan dan penyenggaraan mikro pemproses atau sistem kawalan bangunan berkomputer dan sistem kawalan proses perindustrian. Pemasangan dan penyenggaraan sistem pengeluaran tenaga. Pendawaian am dan pengawalan sistem kerja pendawaian tidak melebihi 1KV. Pemasangan dan penyenggaraan talian atas tegangan rendah dan kabel bawah tanah tidak melebihi 1KV termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’ tidak melebihi 1KV. Pemasagan dan penyenggaraan peralatan dan kabel voltan tinggi bawah tanah, talian atas tegangan tinggi termasuk menara `transmission’ melebihi 1KV. Termasuk juga pemasangan dan penyenggaraan perkakasan dan peralatan `genarating plant’ melebihi 1KV. Pendaftaran kontraktor elektrik Sarawak (orang) / Pendaftaran Kontraltor Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga ( borang Q) (Syarikat)

E03 Sistem automasi bangunan serta sistem pengeluaran tenaga

E04 Pemasangan voltan rendah

E05 Pemasangan voltan tinggi

Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga ketegori B,B0...B4 atau pendaftaran Jurutera Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (orang)

44

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KATEGORI
MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL (ME)

PENGKHUSUSAN
E06 Sistem pencahayaan khas

DISKRIPSI

KEPERLUAN PENGKHUSUSAN

Pemasangan dan penyelenggaraan Bukti kerja lampu jalan, lampu stadium, lampu trafik, lampu landasan terbang, pamasangan lampu `high mast’ sistem laser, lampu pentas, lampu kesan khas, bantuan pandu arah, pencahayaan bawah air, pencahayaan pelantar, pecahayaan loji petrokimia pencahayaan loji memproses gas, pencahayaan kilang penapis minyak dan sebagainya. Kabel telefon, saluran dalaman, sistem Sijil kecekapan yang komunikasi beradio dan sistem PABX. dikeluarkan oleh Telekom (orang)

E07 Sistem telekomunikasi dalaman

E08 Kebel telekomunikasi bawah tanah, talian Sijil kecekapan yang Sistem telekomunikasi luaran atas lurang, dan kabel dalam saluran dikeluarkan oleh Telekom paip bawah tanah. (orang) E09 Pelbagai peralatan khas Pemasangan, pengujiterima dan Bukti kerja menyenggara meja bilik pembedahan dan lampu, peralatan radiografi, sistem panggilan jururawat, papan kenyataan elektronik dan sistem pembekalan kuasa tanpa ganguan. Penal kawalan khusus. Kerja Am Elektrik. Pemasangan Papan tanda Elektrik. Bukti kerja Bukti kerja Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (borang S) (syarikat) Bukti kerja

E10 Panel kawalan khusus E11 Kerja am elektrik E12 Papan tanda elektrik

E13 Sistem telekomunikasi keretapi

Sistem semboyan dan perhubungan Bukti kerja keretapi, pemasangan sistem semboyan yang mengandungi Geganti Berkaitpunca dan Geganti Bongkah Automatik, pemasangan sistem perhubungan untuk kawalan pusat laluan tepi stesen dan pemasangan sawar elektrik lengkap dengan isyarat susur dan penggera lebuhraya. Kerja-kerja pemasangan kabel rangkaian Bukti kerja untuk komputer.

E14 Kabel rangkaian komputer

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

45

LAMPIRAN 2D

PENGKHUSUSAN
B10 (Pemasangan paip air dalaman) E04 (Pemasangan voltan rendah) E05 (Pemasangan voltan tinggi) B21, CE29 (Pemasangan perancah) CE40 (Pengorekan) B25 (Penyambungan paip ke paip kumbahan) E07 (Sistem telekomunikasi dalaman) E08 (Sistem telekomunikasi luaran) B10 (Pemasangan paip air dalaman) CE19 (Sistem Pembetungan)

KOMPETEN

PERMIT/SIJIL/LESEN
Permit A (A1 ATAU A2) SPAN kecuali Sabah dan Sarawak Pendaftaran Kontraktor Elektrik Sarawak Pendaftaran Dengan Suruhanjaya Tenaga (Kategori B, B0..B4) Pendaftaran Jurutera Elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga Sijil pemasangan Perancah dengan JKKP

ORANG

Pendaftaran dengan JKKP Permit B dengan SPAN kecuali Sabah dan Sarawak Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom Sijil kecekapan yang dikeluarkan oleh Telekom Sijil Jurugegas dari pihak berkuasa tempatan (untuk Sabah & Sarawak) Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) , C2 (projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta), C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak Permit SPAN C1 (projek lebih RM10juta) , C2 (projek RM 2juta tetapi tidak melebihi RM10juta), C3 (projek RM200 ribu tetapi tidak melebihi RM2juta) ATAU C4 (projek tidak melebihi RM200ribu) kecuali Sabah dan Sarawak Pendaftaran dengan JKKP Permit D dengan SPAN kecuali Sabah dan Sarawak

CE20 (Sistem bekalan air) CE09 (Saluran paip minyak atau gas) B27/CE38/CE39 (Perkhidmatan penyenggaraan sistem bekalan air atau sistem pembetungan) B20 (Pemasangan paip gas dalam bangunan) CE25 (Kerja-kerja meletup batu) E04 (Pemasangan voltan rendah) E12 (Papan tanda elektrik) M03 (Lift dan Eskalator) M08 (Sistem pemulihan haba) M16 (Kren menara)

SYARIKAT

Pendaftaran dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Permit dari Kem. Dalam Negeri. Pendaftaran kontraktor elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Pendaftaran kontraktor papan tanda elektrik dengan Suruhanjaya Tenaga (ST) Pendaftaran dengan JKKP Pendaftaran dengan JKKP Pendaftaran dengan JKKP

46

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN 3

JADUAL B : KRITERIA PENDAFTARAN KONTRAKTOR 1
Gred

2
Keupayaan Menender/ Menjalankan Kerja (RM)

3
Modal Berbayar*/ Modal Terkumpul** (RM)

4
Personel Teknikal Kelulusan Individu

5
Pegawai Pengurusan Utama/ Wakil Peg. Pengurusan Utama

6
Kad Pendaftaran Personel Binaan

G7

Tiada Had

750,000.00

1 kumpulan A dan 1 kumpulanB (kedua-dua min 5 tahun pengalaman) atau 2 kumpulan A (salah seorang min 5 tahun pengalaman) 1 kumpulan A dan 1 kumpulan B (salah seorang min 3 tahun pengalaman) 1 kumpulan A atau 1 kumpulan B (min 5 tahun pengalaman) 1 kumpulan B Sijil kursus/pengalaman Sijil kursus/pengalaman Sijil kursus/pengalaman 2 tahun pengalaman berkaitan pembinaan

G6

Tidak melebihi 10 juta

500,000.00

G5

Tidak melebihi 5 juta Tidak melebihi 3 juta Tidak melebihi 1 juta Tidak melebihi 500,000.00 Tidak melebihi 200,000.00

250,000.00

Pegawai Pengurusan Utama, Pegawai teknikal dan personel binaan yang terlibat dengan aktiviti pembinaan ditapak bina

G4 G3 G2 G1

150,000.00 50,000.00 25,000.00 5,000.00

Nota: • Modal Berbayar (bagi syarikat Sdn Bhd atau syarikat Bhd) •• Modal Terkumpul (bagi firma pemilik tunggal / perkongsian dalam bentuk penyata bank untuk 3 bulan terkini (purata baki diambilkira)/ baki di buku simpanan / kemudahan overdraft / simpanan tetap yang belum dicagar / saham ASB. # Kumpulan A Kumpulan B Kumpulan C

pemegang Ijazah dalam bidang yang berkaitan dengan pembinaan pemegang Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan Pembinaan individu yang pernah mengikuti kursus-kursus berkaitan dengan pembinaan dan/atau juga individu selain daripada yang di atas tetapi terlibat dengan aktiviti-aktiviti teknikal di tapak binaan dengan pengalaman di dalam kerja-kerja pembinaan ataupun pemegang sijil-sijil teknikal berkaitan pembinaan dari ABM, politeknik dan pusat-pusat latihan seumpamanya.

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

47

LAMPIRAN 4

TEMPOH PEMBAHARUAN GRED PENDAFTARAN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN

(mata minimum wajib)

(mata minimum)

(mata minimum)

G1 DAN G2 G3 DAN G4 G5 DAN G6 G7

10 20 30 40

20 40 60 80

30 60 90 120

48

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN 5

PROGRAM PEMBANGUNAN KONTRAKTOR SECARA BERTERUSAN ‘ CONTINUOUS CONTRACTOR DEVELOPMENT (CCD) ‘ SKIMA MATA CCD
NO
1

ACARA CCD
Konvensyen, Forum, Seminar, Bengkel, Syarahan, Lawatan teknikal, Kursus, latihan a

PENERANGAN
Menghadiri konvensyen, persidangan, forum, seminar, bengkel, kursus pendek dan program yang berkaitan sebagai peserta yang dianjurkan oleh CIDB dan agensi kerajaan yang berkaitan - 2 hari atau lebih - sepenuh hari - separuh hari Menghadiri konvensyen, persidangan, forum, seminar, bengkel, kursus pendek dan program yang berkaitan sebagai peserta yang dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf oleh CIDB

MATA CCD SETIAP ACARA

MATA CCD SETAHUN

BUKTI / DOKUMEN

Sijil 16 8 4

b

Sijil

- 2 hari atau lebih - sepenuh hari - separuh hari Lawatan teknikal / Misi Pelaburan Antarabangsa yang dianjurkan oleh CIDB atau pihak lain yang berkaitan yang diiktiraf oleh CIDB Latihan kemahiran pembinaan yang dianjurkan oleh Akademi Binaan Malaysia (ABM) atau pusat latihan yang diiktiraf oleh CIDB (Belia & Personel Binaan) **Program Latihan Kontraktor - Kursus Business - Kursus Teknikal 2 Terlibat di dalam Program-program Pembangunan CIDB a Ahli Lembaga Pengarah CIDB Jawatankuasa CIDB (kumpulan; pakar/khas/gerak kerja dan sebagainya) -(Kehadiran mesyuarat minima sebanyak 60%) CIDB’s Mediator, Adjudicator, etc Penyertaan di dalam pertandingan MCIEA

14 6 3

c

8

Surat Pengesahan

d

25

Sijil SKK & Sijil SKP / Sijil Kehadiran

20

Surat Lantikan Surat Jemputan Mesyuarat / Surat Lantikan Sijil Sijil

b

20

c d

20 10

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

49

NO
3

ACARA CCD
Persembahan ucaptama, kertas kerja dan sebagainya

PENERANGAN
Penceramah, Pengerusi atau ahli panel terlibat di dalam penyediaan dan persembahan ucaptama atau kertas kerja bagi persidangan, konvensyen, forum, seminar, bengkel, kursus dan sebagainya a b Dianjurkan oleh CIDB Dianjurkan oleh pihak lain yang diiktiraf oleh CIDB Pemilik berdaftar kepada syarikat pembinaan yang berkhidmat dengan persatuan/ pertubuhan pembinaan yang diiktiraf oleh CIDB; samada di peringkat kebangsaan atau negeri i. Presiden ii. Timbalan Presiden iii. Ahli Majlis iv. Ahli Jawatankuasa v. Ahli Biasa b Mewakili persatuan ke manamana acara rasmi Penerbitan buku berkait dengan profesion > 100 muka surat Penerbitan buku berkait dengan profesion < 100 muka surat Penerbitan artikel di dalam jurnal, majalah atau akhbar yang berkaitan dengan profesion Menghadiri mesyuarat agong persatuan pada peringkat kebangsaan, negeri dan cawangan Anugerah dan pengiktirafan berkaitan dengan aktiviti pembinaan oleh badan / institusi yang diiktiraf oleh CIDB Penglibatan dan sumbangan yang berkaitan dengan aktiviti pembinaan serta diiktiraf oleh CIDB

MATA CCD SETIAP ACARA

MATA CCD SETAHUN

BUKTI / DOKUMEN

Surat Tawaran / Surat Lantikan / Sijil 6 3

4

Berkhidmat kepada profesion

a

10 8 6 4 1 4 20 15

Surat Pengesahan

5

Penerbitan buku atau artikel

a b

Bahan Cetakan & Penerbit 10

c Sumbangan kepada aktiviti persatuan berkaitan pembinaan

6

a

4

Surat Pengesahan

a 7 Lain-lain b

10

Sijil

Akan Ditentukan Oleh CIDB

50

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN 6

BAYARAN FEE JENIS
1. Fee Proses a. Pendaftaran baru b. Pendaftaran Asing

AMAUN
RM 50.00

BAYARAN
Disertakan bersama semasa memohon: 1. Permohonan untuk pendaftaran tempatan borang CIDB R1/95 (Pin 1/99) 2. Permohonan untuk perakuan sementara di dalam borang CIDB R2/95 atau permohonan untuk pendaftaran asing borang CIDB R3/95

c. Pembaharuan d. Kenaikan gred/tambah kategori/pengkhususan e. Kebenaran khas f. Perubahan butir

RM 30.00

3. Permohonan untuk pembaharuan 4. Permohonan untuk kenaikan gred 5. Permohonan untuk tambahan kategori/pengkhususan 6. Permohonan kebenaran khas 7. Pertukaran di dalam butir-butir

2. FEE PENDAFTARAN a. Perakuan pendaftaran Gred G7 Gred G6 Gred G5 Gred G4 Gred G3 Gred G2 Gred G1 b. Pendaftaran Perakuan Sementara untuk Kontraktor Asing c. Pendaftaran Perakuan Kontraktor Asing 3. Denda Kelewatan memperbaharui 4. Pengeluaran Perakuan baru 5. Pengeluaran Salinan Pendua

RM 1,400.00 setahun RM 1,000.00 setahun RM 700.00 setahun RM 350.00 setahun RM 150.00 setahun RM 80.00 setahun RM 20.00 setahun RM 500.00

Disertakan sebelum pengeluaran perakuan

Disertakan sebelum pengeluaran perakuan Disertakan bersama dengan permohonan Borang CIDB R3/95.

RM 5,000.00* RM 4,500.00 jika telah dikeluarkan Perakuan Sementara RM 200.00 RM 100.00 RM 20.00

Disertakan jika pembaharuan diterima oleh LPIPM kurang daripada 30 hari sebelum dari tarikh luput pendaftaran Disertakan sebelum pengeluaran perakuan baru untuk menggantikan perakuan yang hilang/rosak Disertakan semasa permohonan

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

51

LAMPIRAN 7 (i)

Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan SYARIKAT SENDIRIAN BERHAD ATAU SYARIKAT BERHAD
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Nota:

Perkara
Bayaran fee proses “Memorandom and Articles of Association” Perakuan Pemerbadanan Syarikat Persenderian /Awam – Borang 9/8 “Return Of Allotment Of Shares” – Borang 24 “Form Of Annual Return Of A Company Having Share Capital” “Return Giving Particulars In Register Of Directors, Managers, - Borang 49 Perakuan Pemerbadanan Atas Pertukaran Nama Syarikat – Borang 13 Borang 44 – Notis Pemberitahuan Alamat Berdaftar dan Waktu Pejabat dan Butir-Butir Perubahan Borang “Annual Return”, 24 & 29 kepunyaan syarikat yang mempunyai ekuiti dalam syarikat pemohon Borang 32A – Borang Pindah Milik Saham / Debentur jika melibatkan ekuiti asing Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) Penyata kewangan audit terkini Salinan kad pengenalan PPU wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan bagi PPU wakil PPU dan teknikal personel Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman (resume) Jadual Caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata caruman KWSP/ SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. Sijil kursus Intergriti Mata CCD (sijil dan sebagainya) Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK)
√ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama

Baru
√ √ √ √ ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** * * **

Permohonan Pembaharuan Naik Gred
√ * * * ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** √ √ √ ** √ * * * ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** * * **

52

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN 7 (ii)

Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan FIRMA PEMILIKAN TUNGGAL ATAU PERKONGSIAN SAHAJA
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perkara
Bayaran fee proses Pendaftaran Perniagaan AKTA PERDAFTARAN PERNIAGAAN 1956 (Pindaan 1978) – Borang A Perakuan Pendaftaran – Borang D terkini Pendaftaran perubahan-perubahan dalam perniagaan – Borang B Lesen Berniaga – Borang B (Sabah) Sijil Pendaftaran Ordinan Nama-nama Perniagaan (CAP64) (Sarawak) Petikan Pendaftaran Nama-nama Perniagaan (Sarawak) Lesen Perdagangan – Borang 1 (Sarawak) Maklumat Kewangan (Semua / salah satu diantara berikut):-Salinan penyata bank akaun semasa 3 bulan terkini -Salinan baki terkini dari buku akaun simpanan -Salinan penyata simpanan tetap yang masih dalam tempoh sah laku dan tidak dicagarkan -Surat pengesahan dari bank berhubung dengan kemudahan overdraft, jika ada -Saham ASB Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman (resume) Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan (SKK) Surat tawaran kerja /surat Akuan Siap Kerja/sebut harga dll. Sijil kursus Intergriti Mata CCD (sijil dan sebagainya) Sijil Kecekapan Pengurusan(SKP)/Sijil Kecekapan Kemahiran (SKK)
√ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama

Baru
√ √ √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** * * **

Permohonan Pembaharuan Naik Gred
√ ** √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** √ √ √ ** √ ** √ ** ** ** ** ** √ ** ** ** ** √ √ √ / ** √ / ** ** ** * * **

10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nota:

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

53

LAMPIRAN 7 (iii)

Dokumen Sokongan Berikut Perlu Dikemukakan Bersama Borang Permohonan KOPERASI DAN LAIN-LAIN
Bil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Perkara
Bayaran fee proses Perakuan Pendaftaran Perakuan Pindaan Pendaftaran Undang-undang kecil Senarai Anggota Lembaga Pengarah Terkini Pendaftaran saham anggota (jika baru didaftarkan) Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) terkini Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) terkini Penyata Kewangan di audit terkini Lesen Perdagangan – Borang 1 – (Sarawak) Lesen Perniagaan – Borang B – (Sabah) Salinan ijazah/diploma/sijil kekompetenan/sijil kursus/butir-butir pengalaman Jadual caruman KWSP (Borang A) terkini dan resit rasmi / penyata KWSP / SOCSO untuk tiga (3) bulan terkini Salinan kad pengenalan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Salinan kad pendaftaran personel binaan PPU atau wakil PPU dan teknikal personel Sijil kursus Intergriti Mata CCD Sijil Kecekapan Pengurusan (SKP)/Sijil Kecekapan kemahiran (SKK)
√ * ** √√ Wajib disertakan semasa permohonan Tidak perlu Jika berkenaan Wajib disertakan semasa permohonan Pembaharuan Kali Pertama

Baru
√ √ ** √ √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ ** * **

Permohonan Pembaharuan Naik Gred
√ ** ** ** √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ √ √ √ ** √ ** ** ** √ ** ** ** √ ** ** √ / ** √ / ** √ √ * * **

Nota:

54

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR

55

56

KEPERLUAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KONTRAKTOR