Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Harga diri - Keupayaan dan keyakinan diri agar mapu memulia dan menjaga maruah diri dalam hidupan Bertanggungjawab - Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan degan sempurna Hemah Tinggi - Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian Toleransi - Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Berdikari - Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Kerajinan - Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Kasih Sayang - Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. meningkaikan imej dan mendaga maruah keluarga. Kesederhanaan .Perasaan cinta. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepengtingan diri dan orang lain.Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia.Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.Boleh berfikir berdasarkan alas an dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Tanggungjawab terhadap Keluarga .Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Nilai Berkaitan Dengan Kekeluargaan Kasih Sayang terhadap Keluarga .Keadilan . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaanm adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temuran dalam keluarga. . Kasih dan saying yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Rasional . Hormat dan Taat kepada Anggota Keluarga .Menerima. Nilai Berkaitan Dengan Alam Sekitar Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar .

Perasaan saying dan bangga kepada Negara serta meletakkan kepengtingan negara melebihi kepengtingan diri.Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara. Menghormati Hak Wanita .Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh member sumbangan dalam pembangunan keluarga.Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara.Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup. .Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya. Nilai Berkaitan Dengan Patriotisme Cinta Akan Negara . Nilai Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Melindungi Hak Kanak-kanak . Taat Setia Kepada Raja dan Negara . Peka terhadap Isu-isu Alam Sekitar .membela. Kemapanan Alam Sekitar . masyarakat dan negara.Kepetuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara Sanggup Berkorban untuk Negara .Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar . member naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna.

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada. jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara.Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia.Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman. Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya .Membela dan memelihara hak individu untuk mendadi pengguna yang berilmu. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara . undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.Memberi layanan yang nersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan Tuahn.Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. Nilai Berkaitan Dengan Demokrasi Mematuhi Peraturan dan Undang-undang .Melindungi Hak Pekerja . Sikap Keterbukaan . Melindungi Hak Pengguna . Kebebasan Bersuara . pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.Bersedia member dan menerima pandangan. menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. Kebebasan Beragama . .Menghormati.

Saling Menghormati antara Negara .Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu.Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat. Saling Membantu dan Bekerjasama .Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. bangsa dan budaya. komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat. .Nilai Berkaitan Dengan Keamanan Dan Keharmonian Hidup Bersama Secara Aman .