Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 193

KEBERKESANAN PENDEKATAN BERASASKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH (The Effectiveness of Multicultural Based Approach on National Integration in History Subject) AHMAD ALI SEMAN ZAHARA AZIZ ABDUL RAZAQ AHMAD ABSTRAK KEMAJUAN: Kajian kuasi eksperimen ini dijalankan untuk menentukan kesan pembelajaran berasaskan kepelbagaian budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya, sejarah etnik dan sejarah kebangsaan ke arah meningkatkan integrasi nasional. Kajian ini juga untuk mengenal pasti hubungan konstruk pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional di kalangan pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Bagi melaksanakan kajian ini, 81 pelajar terlibat dalam kumpulan rawatan dan 80 pelajar dalam kumpulan kawalan tingkatan dua dari dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali, Rawang di negeri Selangor. Hasil kajian rintis pendekatan kepelbagaian budaya bagi kontruk persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional berada di tahap kebolehpercayaan tinggi, iaitu diantara 0.80 hingga 0.96. Kaedah penggunan analisis data menggunakan analisis deskriptif (frekuensi, min dan sisihan piawai) dan inferensi (ujian t, Anova, MANOVA dan regersi berganda) berdasarkan Statistical Package Social Sains (SPSS-11.5). Hasil kajian menunjukkan tahap pendekatan bersasakan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional nasional kumpulan kawalan berada pada tahap sederhana dan kumpulan rawatan pula berada pada tahap yang tinggi. Terdapat perbezaan yang signifikan (p<0.05) antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dari semua aspek yang dikaji berdasarkan jantina dan kaum. Analisis data juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang tinggi antara pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan. Analisis regresi pula menunjukkan pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus, aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2.5 peratus. Implikasi kajian menunjukkan pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dalam mata pelajaran sejarah diterima secara positif oleh pelajar dari pelbagai kaum dan ianya boleh dijadikan model pengajaran bagi mencapai matlamat perpaduan dikalangan kaum seterusnya mencapai visi satu Malaysia.

Form two students of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang and Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali. racial tolerance and Malaysian identity and national integration were at a high reliability level. 2009). . dalam hal ini. Aliran falsafah realism mengakui inisiatif untuk menjayakan matlamat Negara dan agenda perubahan adalah terletak ditangan para guru (Ahmad Rafaai 2000. mean and standard deviation) and inferential (t-test. MANOVA and mutltiple regression) techniques of the Statistical Package of Social Science (SPSS-16). the aspects of Malaysian identity contributes 11% and racial tolerance contributes 2.194 Ahmad Ali. and in the long run. PENGENALAN Guru merupakan agen perpaduan dan transformasi budaya kepada pelajar. Zahara & Abdul Razaq ABSTRACT PROGRESS: This quasi experiment research was done to determine the effect of learning based on multicultural which inclusive of cultural history perspective. This study was also to identify the relationship among the constructs of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. the aspects of cultural understanding contributes 55 %.05) between the control and treatment groups for all the aspects studied in terms of gender and races. kurikulum Sejarah yang memberikan gambaran jelas tentang pembentukan Negara bangsa dapat dianggap wadah yang paling baik untuk menerapkan usaha-usaha memupuk kesedaran dan kefahaman tentang unsur penyatuan bangsa dan perpaduan etnik (Lee 2002). with the score between 0.5 %. oleh sebab itu bidang pendidikan dapat menjadi saluran penting bagi mendokong citacita perpaduan dan integrasi nasional (Chai Hon Chai 1977). The implication of the study reveals that multicultural based approach in the History subject are positively accepted by multiracial students and it can be adopted as a teaching model in order to achieve unity among the multiracial. ethnic history and national history to enhance national integration. Rawang of Selangor were selected to be the respondents of this study. ANOVA. The data was analyzed using descriptive analysis ( frequency. The pilot study showed that the multicultural based approach for the constructs of cultural understanding. racial tolerance and Malaysian identity with national integration among students in the History subject.80 to 0.96. There is a significant difference (p<0. to achieve the vision of One Malaysia. The regression analysis shows that in term of multicultural based approach. racial tolerance and Malaysian identity with national integration in the treatment group. The data analysis shows that there is a high significant relationship between multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. 81 students were selected to be in the treatment group and 80 students were put under the control group. racial tolerance and Malaysian identity and national integration for the control group were at the medium level. The findings show that the level of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. whereas the treatment group was at the high level.

Rashid. pengajaran Sejarah juga turut berfungsi memindahkan nilai-nilai sejagat dan budaya hidup manusia dan masyarakat kepada pelajar. disebabkan sekolah adalah tapak sosialisasi dan wadah pembentukan jatidiri (Tajul Ariffin Noordin 1993). menyeronokkan. Rumusannya beberapa intipati tentang teras pendidikan negara dapat dikenal pasti. agar pelajar mengenal asal usul. dapatlah digambarkan sebagai berikut : Pengetahuan Konsep Bersepadu Budaya Pengalaman Pembelajaran Nilai RAJAH 1. budaya dan etnik. Menjadikan landasan kurikulum sebagai asas penyatuan bangsa dan perpaduan antara etnik merupakan langkah yang paling berkesan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 195 Oleh sebab itu jugalah Sejarah dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) kerana melalui kefahaman tentang Sejarah bangsa dan Negara. kerana penyampaian mesej sebegini perlu bermula dari peringkat awal iaitu melalui sistem pendidikan dan persekolahan. (2) Sejarah Etnik dan (3) Sejarah Kebangsaan dikukuhkan dengan pembentukan aktiviti belajar yang menarik minat. persefahaman budaya. iaitu : . Rahim Abd. Konsep bersepadu yang dikemukakan melalui KBSM juga mewakili hasrat dan matlamat yang sama bagi menzahirkan generasi baru Malaysia yang dapat bekerjasama dalam keberagaman budaya dan kepelbagaian identiti etnik. Menanggapi persoalan ini. Konsep Bersepadu Dalam Pendidikan Disiplin ilmu dan pengetahuan Sejarah yang meliputi tiga elemen utama iaitu (1) Sejarah Budaya. dilaksana berlandaskan : (1) Falsafah Pendidikan Kebangsaan. menganggap keupayaan membina integrasi nasional bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat toleransi antara kaum. Kesepaduan bagi kombinasi ketiga-tiga aspek di atas. toleransi antara kaum dan identiti Negara dapat diperkukuhkan dalam kalangan pelajar yang berbeza latar belakang lokasi. (1997) sendiri mengakui kepentingan Sejarah sebagai kurikulum yang dapat menyedarkan setiap kaum tentang peranan mereka dalam sebuah negara yang berbilang etnik seperti Malaysia. Abd. (2) Teori-teori Pembelajaran dan (3) Pendekatan Kepelbagaian Budaya. memahami proses pembentukannya dan sedia menerima realiti yang ada pada masa kini. Ahmad Ali Seman (2009). Di samping itu. Konsep bersepadu ini. berupaya dilaksanakan dan menarik penglibatan pelajar tentu sekali akan memberi makna yang besar.

4. kesepaduan bermaksud menerapkan nilai-nilai murni yang wujud dalam semua kepercayaan (Kepercayaan kepada Tuhan) dan unsur-unsur norma-norma masyarakat pelbagai etnik (kepelbagaian budaya). Inilah visi dan misi yang hendak dikembangkan daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran (Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan 1992). malahan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Sejarah Etnik Sejarah Budaya Sejarah Kebang saan INTEGRASI NASIONAL RAJAH 2. khazanah warisan negara dan tinggalan sejarah yang telah berakar umbi sekian lama. 2. Setiap etnik telah memberi warna kepada pembentukan budaya kebangsaan di negara kita. Persepaduan Membentuk Integrasi Nasional Budaya Malaysia adalah budaya majmuk bukan lagi budaya tunggal oleh golongan majoriti. .196 Ahmad Ali. Oleh sebab itu. keterampilan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan Tujuan pendidikan adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Kesepaduan merupakan kombinasi antara pengetahuan. (2) Tolak ansur antara kaum (toleransi etnik) dan (3) Identiti kebangsaan yang bercirikan negara bangsa (Identiti Malaysia). tentu sekali mengambilkira kedudukan pelajar daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya. 3. kurikulum pendidikan kebangsaan mahu menyatukan segala unsur kepelbagaian menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk : (1) Persefahaman budaya antara kaum (nilai-nilai kemasyarakatan). Dalam ertikata yang lain. kerana ciri-ciri setiap etnik (meskipun kecil bilangannya) menjadi aset negara. tanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri Matlamatnya ialah memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Untuk mencapai misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan intipati di atas. konsep majmuk budaya telah difahami dan diterima. Zahara & Abdul Razaq 1.

4. oleh sebab itu. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan dapat diterima 3. (2) Dinamika hubungan budaya. Peraturan-peraturan dalam masyarakat yang dijelmakan melalui adat resam. pergaulan dan hubungan sosial sehingga mewujudkan pertembungan dan percampuran unsur kebudayaan. Maharom Mahmood (2001) mengakui dalam usaha membentuk nilainilai patriotik dalam kalangan belia semua kaum. bukanlah pula mengizinkan wujudnya pemisahan dan ekslusiviti sehingga terus teras bernegara dan berbangsa. Tujuan mewujudkan Falsafah ini. Menengahkan ciri-ciri atau nilai-nilai terbaik daripada budaya setiap etnik 3. iaitu : 1. Falsafah Kebudayaan Kebangsaan bolehlah dihuraikan secara panjang lebar dalam menerapkan kefahaman tentang budaya bangsa. 5. Nilai-nilai Islam yang membentuk DKK Kepelbagaian yang dibenarkan tumbuh itu. organisasi sosial. namun kerajaan berusaha mencari . ialah: 1. pengiktirafan dan penghormatan terhadap budaya antara etnik di Malaysia (Khoo Kay Kim 1975). Tradisi nilai budaya. Suatu hal yang nyata ialah apabila membincangkan kebudayaan setiap kaum dalam masyarakat. diberikan perhatian bagi membangkitkan kesedaran dan penghayatan sebenar pelajar terhadap Sejarah Budaya masyarakat. pengajaran Sejarah Budaya turut menekankan kefahaman pelajar tentang DKK yang berlandaskan tiga prinsip. Memperkenalkan ciri-ciri identiti kebangsaan dan keperibadian nasional yang dapat diterima dan diamalkan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 197 Perspektif Sejarah Budaya dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan pemahaman terhadap Sejarah Etnik dan pengambilan unsur-unsur budaya bagi membentuk Sejarah Kebangsaan. (3) Pola interaksi budaya dan (4) Unsur simbolisme dalam kebudayaan. 2. kerana pengalaman budaya membentuk pola kehidupan dan pola pemikiran. Dalam membahaskan perspektif Sejarah Budaya. Pemahaman tentang budaya perlulah merujuk kepada sumber yang autentik. oleh sebab itu. Memberi penekanan terhadap daya kreatif bebas dan pemupukan bakat dan pemikiran 2. Menghilangkan kecurigaan dan prasangka budaya yang boleh menghakis rasa saling percaya dan hormat menghormati antara kaum Kerajaan Malaysia telah menerima dan menetapkan bahawa Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah tonggak bagi mewujudkan identiti nasional. aspek-aspek berkaitan : (1) Pertumbuhan dan perkembangan budaya. Walaupun kepelbagaian dibenarkan wujud. pemahaman tentang latar belakang dan sejarah budaya setiap etnik memainkan peranan penting. pembicaraan akan memberi fokus dan perhatian terhadap pentafsiran ciri-ciri budaya setiap kaum (Sutan Takdir Alisyahbana 1966) yang menyangkut perihal cara hidup. kepercayaan dan peralatannya dapat menjadi intipati pengajaran untuk meningkatkan penerimaan. Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Mengatasi kelemahan dan keburukan budaya massa sebaliknya menyebarkan unsur kebudayaan terbaik daripada setiap kaum.

(ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum Toleransi Kaum (i) Latar belakang demografi dan budaya. (i) . (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam (iii) Penglibatan dan sumbangan tokohtokoh masyarakat setiap kaum (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum Perspektif Sejarah Etnik Unsur Demografi Jantina : L/P Etnik : M/C/I Perspektif Sejarah Kebangsaan Identiti Malaysia (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. Badriyah Salleh 1998). Kerangka Konseptual Kajian Berdasarkan Rajah 4 kerangka konseptual kajian ini adalah membincangkan secara terperinci pendekatan kepelbagaian berasaskan budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya. seperti: (1) bahasa. Zahara & Abdul Razaq unsur persamaan yang boleh mewujudkan titik persamaan. teras yang menyatukan . Sekiranya tidak dibentuk. (2) sistem persekolahan. (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan. tidak akan wujud sebuah negara dan sebuah bangsa . (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. (4) peraturan-peraturan. justeru itu elemen kesatuan dan pembentukan identiti Malaysia yang diterima pelbagai kaum adalah langkah penting dalam mewujudkan Sejarah Nasional dan budaya kebangsaan. Perspektif sejarah budaya adalah berdasarkan kontruk persefahaman budaya yang mengandungi. Integrasi Nasional RAJAH 4. (3) kurikulum pengajaran.198 Ahmad Ali. KERANGKA KONSEPTUAL Pendekatan KEPELBAGAIAN BUDAYA Persefahaman Budaya Perspektif Sejarah Budaya (i) Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan. (5) adat istiadat negara dan (6) upacara-upacara rasmi seperti majlis kongsi raya dan lain-lain (Cheah Boon Kheng 2002.

PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan bagi menjawab persoalan-persoalan berikut: 1. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. Perspektif Sejarah etnik yang mengandungi. Untuk tujuan itu. (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam dan (iii) Penglibatan dan sumbangan tokoh-tokoh masyarakat setiap kaum dan (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 199 Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. Dalam masyarakat heterogen seperti di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya. peranan guru bagi membangkitkan kesedaran tersebut dalam kalangan pelajar amatlah penting. Setiap rakyat Malaysia berhadapan dengan realiti hubungan etnik. (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. pelajar perlu diberikan kefahaman yang jelas tentang sejarah budaya yang menerangkan tentang kewujudan budaya pelbagai kaum di Malaysia serta elemen-elemen penting dan keunikan setiap budaya yang terbentuk. (2) Cina dan (3) India. Yusuf Harun (1991) menjelaskan dalam konteks Malaysia. Dalam konteks pengajaran Sejarah. toleransi antara kaum. biarpun yang kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik yang utama iaitu : (1) Melayu. sejarah budaya adalah berkait dengan sejarah etnik iaitu latar belakang kedatangan dan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia serta unsur budaya yang berasimilasi dalam kehidupan masyarakat. kerana pelajar merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat dan akan membentuk komuniti mereka sendiri pada masa akan datang. Oleh kerana itu. rapat dan tidak mewujudkan prasangka. (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan. kesedaran budaya dan perasaan kekitaan akan menjadi kriteria penting bagi mewujudkan identiti yang dapat dikongsi bersama dan dalam masa yang sama memudahkan usaha untuk membentuk integrasi nasional. Pendekatan kepelbagaian budaya adalah berasaskan teori multikultural yang dikemukakan oleh Kymlicka (2002) dan Dworkin (2001) tetapi diubahsuai untuk konteks pengembangan budaya di Malaysia. Melalui pemahaman tentang budaya pelbagai kaum ini. (2) Cina dan (3) India. penghayatan pelajar tentang hubungan antara kaum akan semakin baik. Perspektif Sejarah kebangsaan pula mengandungi. Perwujudan kebudayaan berasaskan persamaan. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? . isu-isu yang melibatkan hubungan antara etnik perlu difahami dan dihayati. (i) Latar belakang demografi dan budaya. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum. Pendekatan ini lebih sesuai kerana kepelbagaian budaya dalam konteks Malaysia adalah merujuk unsur penerimaan dan merapatkan jurang hubungan antara kaum yang melibatkan kaum yang dominan dalam situasi sosial iaitu : (1) Melayu. pendidikan dan pengajaran di sekolah seharusnya berupaya menekankan nilai-nilai persefahaman budaya dan toleransi antara kaum serta mengelakkan wujudnya prasangka. Apakah tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. kerana di Malaysia terdapat lebih 200 suku kaum.

200 Ahmad Ali. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. 3. Ujian pra digunakan untuk mengenalpasti kesamaan di antara dua kumpulan dan . identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan kaum Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional? Sejauh manakah sumbangan pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. 5. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan jantina. Sampel yang dipilih dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 2 dalam kelas Sejarah. toleransi antara kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina? Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Pelaksanaan pengajaran berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya. toleransi antara kaum. toleransi antara kaum. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional? HIPOTESIS KAJIAN Ho1 Ho2 Ho3 Ho4 Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. 4. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan kaum? Adakah terdapat hubungan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) menggunakan reka bentuk kumpulan rawatan serupa (equivalent control group design). Reka bentuk kuasi rawatan dengan menggunakan kaedah ujian pra dan pos. toleransi antara kaum. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Zahara & Abdul Razaq 2.

Kumpulan rawatan yang terdiri daripada dua kelas akan diajar selama 15 minggu (3 waktu dalam tempoh seminggu). Lihat rajah berikut : SAMPEL KAJIAN SMK Taman Seraya. Hulu Selangor RAJAH 5. Ampang. Batang Kali. Reka bentuk kumpulan rawatan dan kawalan Kumpulan Kumpulan rawatan Kumpulan Kawalan Ujian pra O1 O1 Pendekatan Pengajaran X1 X2 Ujian Pos O2 O2 Dalam reka bentuk ini. Selangor SMK Syed Mashor. Kedua-dua kumpulan ini akan mempelajari kandungan sejarah yang sama mengikut sukatan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran Sejarah di Tingkatan 2 Sampel Kajian Sampel bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan diperoleh di dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan. kedua-dua kumpulan diberi ujian pos.1. Selepas tamat pendedahan pengajaran. Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan rawatan) dan dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan kawalan). O1 mewakili ujian pra kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) dan X2 untuk kumpulan kawalan dengan pendekatan pengajaran tradisional. JADUAL 1. Ujian pra digunakan untuk melihat kesetaraan antara kumpulan. Pengajaran bagi kumpulan rawatan berpandukan Rancangan Pengajaran Harian yang telah dirancang untuk sesi pengajaran sebanyak 30 kali pertemuan dengan 2 sesi pengajaran seminggu ( 1 waktu = 1 period dan 1 waktu = double period). Perkara ini boleh dilihat dalam Rajah 3. Kedua-dua kumpulan diberikan ujian pra yang sama sebelum kajian dijalankan. Ujian pos dianalisis untuk melihat perbezaan antara kumpulan. manakala O2 mewakili ujian pos untuk kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. X1 dan X2 mewakili pendekatan pengajaran yang diberikan ke atas kumpulan-kumpulan rawatan dan kawalan iaitu X1 untuk kumpulan rawatan menggunakan pendekatan bersepadu kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 201 melihat sama ada adakah ianya terdapat perubahan selepas rawatan dilakukan. .

Soal selidik ini mengandungi lima bahagian. perspektif pelajarpelajar Melayu. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini bagi menilai perspektif pelajar tentang penerapan tiga pendekatan pengajaran. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah kebangsaan (identiti Malaysia) adalah tinggi iaitu 0.9634. Jumlah sebenar waktu eksperimen yang diambil ialah : 40 minit x 3 waktu x 15 minggu = 1800 minit ( 30 jam). perspektif sejarah etnik dan perspektif sejarah kebangsaan terhadap integrasi nasional. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang pelajar manakala Bahagian B pula item-item soal selidik tiga pendekatan yang berkaitan : (1) Persefahaman Budaya. Oleh kerana kelas diambil pada bulan-bulan akhir. Mohd Majid Konting (1990) menyatakan teknik yang ditentukan oleh pengkaji harus bersesuaian dengan isu. (2) dan Bahagian C tentang Integrasi Nasional. dua cara digunakan iaitu soal selidik dan temu bual. skop dan format. Berikut ialah Jadual Spesifikasi Item Soal Selidik yang memperincikan setiap elemen dan item soal selidik. Temu bual adalah suatu keadaan di mana pengkaji bersemuka dengan sampel bagi mengajukan pertanyaanpertanyaan yang berkaitan untuk memperoleh jawapan-jawapan yang relevan dengan masalah kajian.8037. Kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik telah dilaksanakan melalui kajian rintis. Guru pakar Sejarah dan pensyarah mata pelajaran Sejarah juga telah dipilih untuk meneliti soal selidik. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah etnik (toleransi antar kaum) adalah tinggi iaitu 0. Setiap item soalan mengukur apa yang sepatutnya diukur (Guliford & Fruchter 1981). . sampel dan situasi yang ingin dikaji. Cina dan India turut dikenalpasti. Zahara & Abdul Razaq Pengajaran akan bermula pada akhir Julai sehingga bulan Oktober.202 Ahmad Ali. iaitu Inventori Penerapan Tiga Pendekatan Mengajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. sillabusnya juga adalah bab-bab akhir buku teks. Cadangan dan ulasan pakar diambil kira disamping menganalisis jawaan pelajar sewaktu kajian rintis bagi menentukan bahasanya mudah dan difahami. Instrumen Kajian Kajian ini memfokuskan untuk melihat pengaruh pembelajaran Sejarah berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya. Soal selidik telah diedarkan kepada pakar dalam bidang yang berkaitan untuk mendapatkan ulasan tentang kandungan. nilai indeks kebolehpercayaan perspektif integrasi nasionanl adalah tinggi iaitu 0. Selain daripada itu. Hasil Kajian Rintis Cronbach alpha digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan soal selidik. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah budaya (persefahaman budaya) adalah tinggi iaitu 0. Oleh itu untuk mencapai objektif kajian. Pengkaji menggunakan dua pendekatan kaedah untuk mendapatkan data bagi memperkukuhkan lagi kesahan dalaman.9226.8037.

26 dan sisihan piawai 0. toleransi antara kaum. Kumpulan Rawatan Min ujian pos aspek persefahaman budaya bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. aspek toleransi antara kaum dengan nilai F = 795.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 203 DAPATAN KAJIAN Tahap Aspek Persefahaman Budaya. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.23 dan sisihan piawai 0.27 dan sisihan piawai 0. Toleransi antara Kaum. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan Kumpulan Kawalan Min ujian pos pembolehubah aspek persefahaman budaya bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.32 dan sisihan piawai 0.623 dan Sig= 0. Selanjutnya.05. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya.09 dan sisihan piawai 0. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa aspek persefahaman budaya.28 dan sisihan piawai 0.000<0.05 dan bagi Integrasi Nasional dengan nilai F = 447. Aspek toleransi antara kaum bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.298 berada pada tahap tinggi dan integrasi nasional pula bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. toleransi kaum.323 berada pada tahap sederhana.05. Bagi aspek persefahaman budaya dengan nilai F = 541. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan kawalan berada pada tahap yang sederhana. nilai F = 53. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Jantina Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan jantina. aspek identiti Malaysia dengan nilai F = 436. Perbezaan Aspek Persefahaman Budaya.138 dan Sig= 0.209 dan Sig = 0.000<0.000<0. toleransi antara kaum.000<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.351 berada pada tahap sederhana.618 dan Sig = 0. Toleransi antara Kaum.13 dan sisihan piawai 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan berada pada tahap tinggi.05.29 dan sisihan piawai 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Konstruk toleransi antara kaum bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. perbandingan skor min toleransi antar .270 berada pada tahap yang tingggi.985 dan Sig = 0.280 pada tahap tinggi. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan min yang signifikan untuk setiap domain iaitu aspek persefahaman budaya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa perspektif persefahaman budaya.292 pada tahap sederhana dan integrasi nasional pula bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.272 berada pada tahap sederhana.000 <0.05. Toleransi antara Kaum.296 berada pada tahap tinggi.

05.711 dan Sig = 0.05. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan rawatan. Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan aspek persefahaman budaya.05.424 dan sig = 0.483 dan sig = 0. China dan India. nilai F = 10. Zahara & Abdul Razaq kaum berdasarkan jantina.998 dan Sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. toleransi antar kaum pula terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai F = 36.607 dan Sig = 0.009 dan Sig = 0. nilai F = 23.05 dan integrasi nasioanal dengan nilai F = 5.000< 0.000 <0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05.05. nilai F = 45.000<0. China dan India.000<0.05.05.316 dan sig = 0.000< 0.024<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.224 dan Sig = 0.000<0. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya.05. Identiti Malaysia dengan nilai F = 26.000<0.05. toleransi antara kaum.000<0.000<0.000<0.05. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan jantina. nilai F = 55. Selanjutnya. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek toleransi antar kaum antara pelajar Melayu.05. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan kawalan. Toleransi antara Kaum. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan jantina. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 42. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 13.521 dan Sig = 0.000<0. nilai F = 8.900 dan Sig = 0.000<0.365 dan sig = 0.000<0.05. China dan India. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum.844 dan Sig = 0. Kumpulan Rawatan terdapat perbezaan yang signifikan aspek persefahaman budaya.671 dan Sig = 0. . bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.000<0. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Kaum Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum.05 dan integrasi nasional dengan nilai F = 23. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Toleransi antar kaum dengan nilai F = 13. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.079 dan sig = 0.988 dan sig = 0.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. nilai F 17. Identiti Malaysia dengan nilai F = 29.204 Ahmad Ali. nilai F = 11. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.

05). nilai F = 4.1804.017<0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi toleransi antara kaum.003 <0.045<0. nilai F = 4.00<0. nilai F = 4. sig 0.002<0.000<0. sig 0.2689. sig 0.1535. sig 0. sig 0. China dan India dalam kumpulan kawalan. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.001<0.2411. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan integrasi nasional. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya.005<0. dengan menggunakan analisis ANOVA mengikut kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.262 dan Sig = 0. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan Identiti Malaysia dengan mencatat perbezaan min = 0.05. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar China dengan India dari segi perbezaan persefahaman budaya dengan mencatat perbezaan min = -0.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu.05).05. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. Selanjutnya.684 dan Sig = 0. sig 0. Nilai min kaum India lebih tinggi berbanding kaum China.1591. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum.1966 .012< 0. nilai F = 6.05. perbandingan skor min toleransi antar kaum berdasarkan kaum.05.2433.288 dan Sig = 0. China dan India. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antara kaum (p>.05).000<0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.05.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 205 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan integrasi nasional dengan mencatat perbezaan min = 0.05).824 dan Sig .05. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia (p>.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. sig 0. Kumpulan Kawalan Perbandingan skor min persefahaman budaya berdasarkan kaum.

Kumpulan Rawatan Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum.05. Seterusnya perbandingan aspek identiti Malaysia berdasarkan kaum. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.053 dan Sig = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan persefahaman budaya.2389.003<0. nilai F = 17. nilai F = 5. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>.3051.000<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.004< 0. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.1974.05.014<0. Zahara & Abdul Razaq = 0.023<0.206 Ahmad Ali. sig 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia. Nilai min kaum China lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.05.05. nilai F = 6.457 dan Sig = 0. Selanjutnya. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.020<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.011<0. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.006 <0. China dan India dalam kumpulan kawalan. sig 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>.2172.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek identiti Malaysia antara pelajar Melayu. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.000<0. nilai F = 10. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>. sig 0. China dan India. China dan India.022 dan Sig = 0.2173. China dan India.05).05). Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.014<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Seterusnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum China dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05. sig 0.05.05. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05). .491 dan Sig = 0. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional.05.05). sig 0.

Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum. sig = 0.05).000. sig 0. Sumbangan Aspek Persefahaman Budaya. sig 0.05).50. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.000<0.05. Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Analisis regresi stepwise yang dijalankan didapati aspek persefahaman budaya merupakan varian yang signifikan memberikan peramal terhadap aspek integrasi nasional dengan nilai F = 98.005<0.05).Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 207 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula dalam Jadual 4. hubungan toleransi antara kaum dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.05).05.2369.05.3179.000 (p<0. sig 0. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional.744. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.05.2262. Hubungan persefahaman budaya dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0. sig = 0. sig = 0000 dan hubunga antara identiti Malaysia dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.05). Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Terdapat hubungan yang signifikan antara persefahaman budaya.007<0. Secara keseuluruhan dapat disimpulkan bahawa teradapat hubungan yang tinggi antara persefahaman budaya. sig = 0.326. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional.3797. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional.183.05).000<0.05.002<0. Hubungan antara Aspek Persefahaman Budaya. Aspek Identiti Malaysia merupakan varian yang signifikan yang memberikan peramal terhadap integrasi nasional.725. Sig = 0.740 dan sig = 0000. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. Selanjutnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>. Selain itu. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan Identiti Malaysia. toleransi antara kaum juga .000 (p<0.2196. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya. sig 0. menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. iaitu F =73.

hlm 97 .258X3+0. Ronald. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP. Ahmad Rafaai Ayudin. Dlm.282. Zahara & Abdul Razaq merupakan varians yang signifikan memberikan peramal terhadap integrasi nasional dengan nilai F = 57.258. Y Integrasi Nasional X1 Persefahaman Budaya X2 Identiti Malaysia X3 Toleransi Antar Kaum Pemalar (Constant) 0. Malaysia : The Making of a Nation. t = 2. Kursus Penataran Sejarah KBSM Untuk Guru Sumber Sejarah. Dworkin. Badriyah Salleh. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt. Jurnal Ilmu Kemanusiaan. Canberra: The Australian National University. Ampang : Penerbitan Salafi Ahmad Rafaai Ayudin.920.689 dan R = 0. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah.744).208 Ahmad Ali. Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura. (2000). (1997). . Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt. bagi aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus (Beta = 0. Daripada dapatan regresi tersebut dapat dibuat persamaan regresi seperti berikut: Y = 0.).326 RUJUKAN Ahmad Ali Seman. Hair et al. sig = 0. Dlm Larry May dan Shari Colins-Chobanian. Kompetensi Profesional Guru-guru Sejarah : Transisi Pembudayaan Ilmu dan Pengajaran Efektif. didapati aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus (Beta = 0. UNRI. t = 2.). Cheah Boon Kheng. (2009).000(p<0. Air Keroh. Kementerian Pendidikan Malaysia. 5:1-21 Chai Hon Chai.817) dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.326 Dimana.521 dan R = 0.5 peratus lagi disumbangkan oleh lain-lain faktor yang tidak diambil kira dalam kajian ini (Pallant 2005. hlm 37 – 56.007 Ralat Terpiawai (Standard Error) 0. Pusat Perkembangan Kurikulum. (2002). Menganggap Serius Masalah Hak. 10 – 14 Mac.282X2+0. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Sig = 0. (1998).399. terdapat kemungkinan baki peratusan yang lain iaitu lebih kurang 31.007+0. Education and Nation Building in Plural Societies: The West Malaysian Experience.112. (1977). Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP. t = 4. Dlm. 2006). Pendekatan Kepelbagaian Budaya dan Sejarah Etnik Ke Arah Pemupukan Integrasi Nasional. Penerapan Patriotisme dan Wawasan Dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah. Melaka. Konteks ini. (2009).000 dan R = 0.399X1+ 0. Pedagogi : Pengetahuan Didaktik Untuk Guru. UNRI Abdul Rahim Abdul Rashid. (2001).639. Dari Komuniti Etnik Kepada Satu Bangsa.05) Berdasarkan kepada nilai Beta.832).5 peratus (Beta = 0.

P. (1989). Sutan Takdir Alisyahbana. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum dan Persatuan Sejarah Malaysia. Adnan Kamis (pnyt. Membentuk Identiti Kebangsaan. Pendidikan Bersepadu : Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM. The Nature of Human Intelligence. Dlm. Halstead dan T. Indonesia : Social and Cultural Revolution. Education for citizenship. Dlm.H. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pandangan dan Maklumbalas. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. In Teacher Education (ed) London. Teacher Education in Malaysia: Current Issues & Future Prospects. Bangi : Penerbit UKM.N. (2002). Kymlicka . (2001). USA: Kogan Page Ltd Maharom Mahmood. Syarahan Tun Seri Lanang. McLaughlin. . Tajul Ariffin Noordin & Nor Aini Dan. Persejarahan Malaysia. W. Kertas Kerja 2 : Kurikulum Sejarah ke arah memperkukuh usaha pemupukan semangat patriotik dalam kalangan murid.) Education and Morality. London:Routledge.). (pnyt. Kuala Lumpur : OUP. Yogyakarta: Tiara Wacana. M. Tajul Ariffin Noordin. Guilford J. (1993). Lee. hlm. (1975).N. (1999). (1992). Kuala Lumpur: Universiti Malaya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 209 Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pembentukan Integrasi Bangsa. (1966). 19-34. New York : McGraw Hill Khoo Kay Kim. Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful