P. 1
artikel pilihan

artikel pilihan

|Views: 54|Likes:
Published by Fitri Saleh

More info:

Published by: Fitri Saleh on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2012

pdf

text

original

Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 193

KEBERKESANAN PENDEKATAN BERASASKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH (The Effectiveness of Multicultural Based Approach on National Integration in History Subject) AHMAD ALI SEMAN ZAHARA AZIZ ABDUL RAZAQ AHMAD ABSTRAK KEMAJUAN: Kajian kuasi eksperimen ini dijalankan untuk menentukan kesan pembelajaran berasaskan kepelbagaian budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya, sejarah etnik dan sejarah kebangsaan ke arah meningkatkan integrasi nasional. Kajian ini juga untuk mengenal pasti hubungan konstruk pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional di kalangan pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Bagi melaksanakan kajian ini, 81 pelajar terlibat dalam kumpulan rawatan dan 80 pelajar dalam kumpulan kawalan tingkatan dua dari dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali, Rawang di negeri Selangor. Hasil kajian rintis pendekatan kepelbagaian budaya bagi kontruk persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional berada di tahap kebolehpercayaan tinggi, iaitu diantara 0.80 hingga 0.96. Kaedah penggunan analisis data menggunakan analisis deskriptif (frekuensi, min dan sisihan piawai) dan inferensi (ujian t, Anova, MANOVA dan regersi berganda) berdasarkan Statistical Package Social Sains (SPSS-11.5). Hasil kajian menunjukkan tahap pendekatan bersasakan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional nasional kumpulan kawalan berada pada tahap sederhana dan kumpulan rawatan pula berada pada tahap yang tinggi. Terdapat perbezaan yang signifikan (p<0.05) antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dari semua aspek yang dikaji berdasarkan jantina dan kaum. Analisis data juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang tinggi antara pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan. Analisis regresi pula menunjukkan pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus, aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2.5 peratus. Implikasi kajian menunjukkan pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dalam mata pelajaran sejarah diterima secara positif oleh pelajar dari pelbagai kaum dan ianya boleh dijadikan model pengajaran bagi mencapai matlamat perpaduan dikalangan kaum seterusnya mencapai visi satu Malaysia.

The findings show that the level of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. oleh sebab itu bidang pendidikan dapat menjadi saluran penting bagi mendokong citacita perpaduan dan integrasi nasional (Chai Hon Chai 1977). to achieve the vision of One Malaysia. The implication of the study reveals that multicultural based approach in the History subject are positively accepted by multiracial students and it can be adopted as a teaching model in order to achieve unity among the multiracial. ethnic history and national history to enhance national integration.80 to 0. The regression analysis shows that in term of multicultural based approach.05) between the control and treatment groups for all the aspects studied in terms of gender and races.96. racial tolerance and Malaysian identity and national integration for the control group were at the medium level. The data was analyzed using descriptive analysis ( frequency. and in the long run. mean and standard deviation) and inferential (t-test. PENGENALAN Guru merupakan agen perpaduan dan transformasi budaya kepada pelajar. MANOVA and mutltiple regression) techniques of the Statistical Package of Social Science (SPSS-16). The data analysis shows that there is a high significant relationship between multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. 81 students were selected to be in the treatment group and 80 students were put under the control group. This study was also to identify the relationship among the constructs of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. Form two students of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang and Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali.5 %. Zahara & Abdul Razaq ABSTRACT PROGRESS: This quasi experiment research was done to determine the effect of learning based on multicultural which inclusive of cultural history perspective. whereas the treatment group was at the high level. Rawang of Selangor were selected to be the respondents of this study. Aliran falsafah realism mengakui inisiatif untuk menjayakan matlamat Negara dan agenda perubahan adalah terletak ditangan para guru (Ahmad Rafaai 2000. kurikulum Sejarah yang memberikan gambaran jelas tentang pembentukan Negara bangsa dapat dianggap wadah yang paling baik untuk menerapkan usaha-usaha memupuk kesedaran dan kefahaman tentang unsur penyatuan bangsa dan perpaduan etnik (Lee 2002). the aspects of cultural understanding contributes 55 %. racial tolerance and Malaysian identity with national integration among students in the History subject. ANOVA. with the score between 0.194 Ahmad Ali. . dalam hal ini. 2009). the aspects of Malaysian identity contributes 11% and racial tolerance contributes 2. There is a significant difference (p<0. racial tolerance and Malaysian identity with national integration in the treatment group. racial tolerance and Malaysian identity and national integration were at a high reliability level. The pilot study showed that the multicultural based approach for the constructs of cultural understanding.

Konsep bersepadu ini. Ahmad Ali Seman (2009). berupaya dilaksanakan dan menarik penglibatan pelajar tentu sekali akan memberi makna yang besar. Rumusannya beberapa intipati tentang teras pendidikan negara dapat dikenal pasti. Di samping itu. pengajaran Sejarah juga turut berfungsi memindahkan nilai-nilai sejagat dan budaya hidup manusia dan masyarakat kepada pelajar. dilaksana berlandaskan : (1) Falsafah Pendidikan Kebangsaan. iaitu : . Abd. (2) Teori-teori Pembelajaran dan (3) Pendekatan Kepelbagaian Budaya. menganggap keupayaan membina integrasi nasional bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat toleransi antara kaum. Menjadikan landasan kurikulum sebagai asas penyatuan bangsa dan perpaduan antara etnik merupakan langkah yang paling berkesan. toleransi antara kaum dan identiti Negara dapat diperkukuhkan dalam kalangan pelajar yang berbeza latar belakang lokasi. Konsep bersepadu yang dikemukakan melalui KBSM juga mewakili hasrat dan matlamat yang sama bagi menzahirkan generasi baru Malaysia yang dapat bekerjasama dalam keberagaman budaya dan kepelbagaian identiti etnik.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 195 Oleh sebab itu jugalah Sejarah dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) kerana melalui kefahaman tentang Sejarah bangsa dan Negara. Konsep Bersepadu Dalam Pendidikan Disiplin ilmu dan pengetahuan Sejarah yang meliputi tiga elemen utama iaitu (1) Sejarah Budaya. disebabkan sekolah adalah tapak sosialisasi dan wadah pembentukan jatidiri (Tajul Ariffin Noordin 1993). (1997) sendiri mengakui kepentingan Sejarah sebagai kurikulum yang dapat menyedarkan setiap kaum tentang peranan mereka dalam sebuah negara yang berbilang etnik seperti Malaysia. Kesepaduan bagi kombinasi ketiga-tiga aspek di atas. dapatlah digambarkan sebagai berikut : Pengetahuan Konsep Bersepadu Budaya Pengalaman Pembelajaran Nilai RAJAH 1. (2) Sejarah Etnik dan (3) Sejarah Kebangsaan dikukuhkan dengan pembentukan aktiviti belajar yang menarik minat. menyeronokkan. memahami proses pembentukannya dan sedia menerima realiti yang ada pada masa kini. persefahaman budaya. Rahim Abd. kerana penyampaian mesej sebegini perlu bermula dari peringkat awal iaitu melalui sistem pendidikan dan persekolahan. budaya dan etnik. agar pelajar mengenal asal usul. Menanggapi persoalan ini. Rashid.

keterampilan. tentu sekali mengambilkira kedudukan pelajar daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya. malahan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. 4.196 Ahmad Ali. Setiap etnik telah memberi warna kepada pembentukan budaya kebangsaan di negara kita. Persepaduan Membentuk Integrasi Nasional Budaya Malaysia adalah budaya majmuk bukan lagi budaya tunggal oleh golongan majoriti. kurikulum pendidikan kebangsaan mahu menyatukan segala unsur kepelbagaian menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk : (1) Persefahaman budaya antara kaum (nilai-nilai kemasyarakatan). Pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan Tujuan pendidikan adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Kesepaduan merupakan kombinasi antara pengetahuan. tanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri Matlamatnya ialah memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Untuk mencapai misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan intipati di atas. Sejarah Etnik Sejarah Budaya Sejarah Kebang saan INTEGRASI NASIONAL RAJAH 2. Oleh sebab itu. . 2. 3. Zahara & Abdul Razaq 1. kesepaduan bermaksud menerapkan nilai-nilai murni yang wujud dalam semua kepercayaan (Kepercayaan kepada Tuhan) dan unsur-unsur norma-norma masyarakat pelbagai etnik (kepelbagaian budaya). Inilah visi dan misi yang hendak dikembangkan daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran (Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan 1992). (2) Tolak ansur antara kaum (toleransi etnik) dan (3) Identiti kebangsaan yang bercirikan negara bangsa (Identiti Malaysia). Dalam ertikata yang lain. kerana ciri-ciri setiap etnik (meskipun kecil bilangannya) menjadi aset negara. konsep majmuk budaya telah difahami dan diterima. khazanah warisan negara dan tinggalan sejarah yang telah berakar umbi sekian lama.

Nilai-nilai Islam yang membentuk DKK Kepelbagaian yang dibenarkan tumbuh itu. pembicaraan akan memberi fokus dan perhatian terhadap pentafsiran ciri-ciri budaya setiap kaum (Sutan Takdir Alisyahbana 1966) yang menyangkut perihal cara hidup. namun kerajaan berusaha mencari . pemahaman tentang latar belakang dan sejarah budaya setiap etnik memainkan peranan penting. Menghilangkan kecurigaan dan prasangka budaya yang boleh menghakis rasa saling percaya dan hormat menghormati antara kaum Kerajaan Malaysia telah menerima dan menetapkan bahawa Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah tonggak bagi mewujudkan identiti nasional. Menengahkan ciri-ciri atau nilai-nilai terbaik daripada budaya setiap etnik 3. Memperkenalkan ciri-ciri identiti kebangsaan dan keperibadian nasional yang dapat diterima dan diamalkan. iaitu : 1. bukanlah pula mengizinkan wujudnya pemisahan dan ekslusiviti sehingga terus teras bernegara dan berbangsa. kepercayaan dan peralatannya dapat menjadi intipati pengajaran untuk meningkatkan penerimaan. Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Memberi penekanan terhadap daya kreatif bebas dan pemupukan bakat dan pemikiran 2. Maharom Mahmood (2001) mengakui dalam usaha membentuk nilainilai patriotik dalam kalangan belia semua kaum. (2) Dinamika hubungan budaya. Dalam membahaskan perspektif Sejarah Budaya. kerana pengalaman budaya membentuk pola kehidupan dan pola pemikiran. Mengatasi kelemahan dan keburukan budaya massa sebaliknya menyebarkan unsur kebudayaan terbaik daripada setiap kaum. diberikan perhatian bagi membangkitkan kesedaran dan penghayatan sebenar pelajar terhadap Sejarah Budaya masyarakat. Falsafah Kebudayaan Kebangsaan bolehlah dihuraikan secara panjang lebar dalam menerapkan kefahaman tentang budaya bangsa. organisasi sosial. pergaulan dan hubungan sosial sehingga mewujudkan pertembungan dan percampuran unsur kebudayaan. Walaupun kepelbagaian dibenarkan wujud. Tujuan mewujudkan Falsafah ini. Pemahaman tentang budaya perlulah merujuk kepada sumber yang autentik. pengajaran Sejarah Budaya turut menekankan kefahaman pelajar tentang DKK yang berlandaskan tiga prinsip. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan dapat diterima 3. 4. aspek-aspek berkaitan : (1) Pertumbuhan dan perkembangan budaya. Peraturan-peraturan dalam masyarakat yang dijelmakan melalui adat resam. pengiktirafan dan penghormatan terhadap budaya antara etnik di Malaysia (Khoo Kay Kim 1975). oleh sebab itu. ialah: 1.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 197 Perspektif Sejarah Budaya dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan pemahaman terhadap Sejarah Etnik dan pengambilan unsur-unsur budaya bagi membentuk Sejarah Kebangsaan. oleh sebab itu. (3) Pola interaksi budaya dan (4) Unsur simbolisme dalam kebudayaan. Suatu hal yang nyata ialah apabila membincangkan kebudayaan setiap kaum dalam masyarakat. Tradisi nilai budaya. 5. 2.

teras yang menyatukan . Integrasi Nasional RAJAH 4. (3) kurikulum pengajaran. Kerangka Konseptual Kajian Berdasarkan Rajah 4 kerangka konseptual kajian ini adalah membincangkan secara terperinci pendekatan kepelbagaian berasaskan budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya. tidak akan wujud sebuah negara dan sebuah bangsa . (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam (iii) Penglibatan dan sumbangan tokohtokoh masyarakat setiap kaum (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum Perspektif Sejarah Etnik Unsur Demografi Jantina : L/P Etnik : M/C/I Perspektif Sejarah Kebangsaan Identiti Malaysia (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. Sekiranya tidak dibentuk. (5) adat istiadat negara dan (6) upacara-upacara rasmi seperti majlis kongsi raya dan lain-lain (Cheah Boon Kheng 2002. justeru itu elemen kesatuan dan pembentukan identiti Malaysia yang diterima pelbagai kaum adalah langkah penting dalam mewujudkan Sejarah Nasional dan budaya kebangsaan.198 Ahmad Ali. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan. (i) . (4) peraturan-peraturan. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. KERANGKA KONSEPTUAL Pendekatan KEPELBAGAIAN BUDAYA Persefahaman Budaya Perspektif Sejarah Budaya (i) Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum Toleransi Kaum (i) Latar belakang demografi dan budaya. Zahara & Abdul Razaq unsur persamaan yang boleh mewujudkan titik persamaan. seperti: (1) bahasa. (2) sistem persekolahan. Perspektif sejarah budaya adalah berdasarkan kontruk persefahaman budaya yang mengandungi. Badriyah Salleh 1998). (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan.

kerana pelajar merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat dan akan membentuk komuniti mereka sendiri pada masa akan datang. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? . kerana di Malaysia terdapat lebih 200 suku kaum. Perwujudan kebudayaan berasaskan persamaan. PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan bagi menjawab persoalan-persoalan berikut: 1. Pendekatan kepelbagaian budaya adalah berasaskan teori multikultural yang dikemukakan oleh Kymlicka (2002) dan Dworkin (2001) tetapi diubahsuai untuk konteks pengembangan budaya di Malaysia. rapat dan tidak mewujudkan prasangka. Perspektif Sejarah kebangsaan pula mengandungi. toleransi antara kaum. Melalui pemahaman tentang budaya pelbagai kaum ini. (2) Cina dan (3) India. (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. isu-isu yang melibatkan hubungan antara etnik perlu difahami dan dihayati. pelajar perlu diberikan kefahaman yang jelas tentang sejarah budaya yang menerangkan tentang kewujudan budaya pelbagai kaum di Malaysia serta elemen-elemen penting dan keunikan setiap budaya yang terbentuk. Pendekatan ini lebih sesuai kerana kepelbagaian budaya dalam konteks Malaysia adalah merujuk unsur penerimaan dan merapatkan jurang hubungan antara kaum yang melibatkan kaum yang dominan dalam situasi sosial iaitu : (1) Melayu. penghayatan pelajar tentang hubungan antara kaum akan semakin baik. peranan guru bagi membangkitkan kesedaran tersebut dalam kalangan pelajar amatlah penting. (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam dan (iii) Penglibatan dan sumbangan tokoh-tokoh masyarakat setiap kaum dan (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum. biarpun yang kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik yang utama iaitu : (1) Melayu. Apakah tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. (2) Cina dan (3) India. Dalam masyarakat heterogen seperti di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya. (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan. Untuk tujuan itu. Oleh kerana itu. Setiap rakyat Malaysia berhadapan dengan realiti hubungan etnik. kesedaran budaya dan perasaan kekitaan akan menjadi kriteria penting bagi mewujudkan identiti yang dapat dikongsi bersama dan dalam masa yang sama memudahkan usaha untuk membentuk integrasi nasional. sejarah budaya adalah berkait dengan sejarah etnik iaitu latar belakang kedatangan dan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia serta unsur budaya yang berasimilasi dalam kehidupan masyarakat. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. (i) Latar belakang demografi dan budaya. Yusuf Harun (1991) menjelaskan dalam konteks Malaysia. Perspektif Sejarah etnik yang mengandungi. pendidikan dan pengajaran di sekolah seharusnya berupaya menekankan nilai-nilai persefahaman budaya dan toleransi antara kaum serta mengelakkan wujudnya prasangka. Dalam konteks pengajaran Sejarah. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 199 Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum.

toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional? Sejauh manakah sumbangan pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. Zahara & Abdul Razaq 2. Reka bentuk kuasi rawatan dengan menggunakan kaedah ujian pra dan pos. Sampel yang dipilih dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 2 dalam kelas Sejarah. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional? HIPOTESIS KAJIAN Ho1 Ho2 Ho3 Ho4 Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan kaum Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Pelaksanaan pengajaran berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya. toleransi antara kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan jantina. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) menggunakan reka bentuk kumpulan rawatan serupa (equivalent control group design).200 Ahmad Ali. 4. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan kaum? Adakah terdapat hubungan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina? Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. 3. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Ujian pra digunakan untuk mengenalpasti kesamaan di antara dua kumpulan dan . 5.

Reka bentuk kumpulan rawatan dan kawalan Kumpulan Kumpulan rawatan Kumpulan Kawalan Ujian pra O1 O1 Pendekatan Pengajaran X1 X2 Ujian Pos O2 O2 Dalam reka bentuk ini. manakala O2 mewakili ujian pos untuk kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 201 melihat sama ada adakah ianya terdapat perubahan selepas rawatan dilakukan. Selepas tamat pendedahan pengajaran. Ampang. kedua-dua kumpulan diberi ujian pos. Selangor SMK Syed Mashor. Sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) dan X2 untuk kumpulan kawalan dengan pendekatan pengajaran tradisional. JADUAL 1. . Lihat rajah berikut : SAMPEL KAJIAN SMK Taman Seraya. Perkara ini boleh dilihat dalam Rajah 3. Batang Kali. Ujian pos dianalisis untuk melihat perbezaan antara kumpulan. Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan rawatan) dan dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan kawalan). Kumpulan rawatan yang terdiri daripada dua kelas akan diajar selama 15 minggu (3 waktu dalam tempoh seminggu). X1 dan X2 mewakili pendekatan pengajaran yang diberikan ke atas kumpulan-kumpulan rawatan dan kawalan iaitu X1 untuk kumpulan rawatan menggunakan pendekatan bersepadu kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya.1. Kedua-dua kumpulan diberikan ujian pra yang sama sebelum kajian dijalankan. Ujian pra digunakan untuk melihat kesetaraan antara kumpulan. Pengajaran bagi kumpulan rawatan berpandukan Rancangan Pengajaran Harian yang telah dirancang untuk sesi pengajaran sebanyak 30 kali pertemuan dengan 2 sesi pengajaran seminggu ( 1 waktu = 1 period dan 1 waktu = double period). O1 mewakili ujian pra kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan ini akan mempelajari kandungan sejarah yang sama mengikut sukatan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran Sejarah di Tingkatan 2 Sampel Kajian Sampel bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan diperoleh di dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan. Hulu Selangor RAJAH 5.

Temu bual adalah suatu keadaan di mana pengkaji bersemuka dengan sampel bagi mengajukan pertanyaanpertanyaan yang berkaitan untuk memperoleh jawapan-jawapan yang relevan dengan masalah kajian. Oleh kerana kelas diambil pada bulan-bulan akhir. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang pelajar manakala Bahagian B pula item-item soal selidik tiga pendekatan yang berkaitan : (1) Persefahaman Budaya. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah etnik (toleransi antar kaum) adalah tinggi iaitu 0.8037. nilai indeks kebolehpercayaan perspektif integrasi nasionanl adalah tinggi iaitu 0.202 Ahmad Ali. Berikut ialah Jadual Spesifikasi Item Soal Selidik yang memperincikan setiap elemen dan item soal selidik. Soal selidik ini mengandungi lima bahagian. Pengkaji menggunakan dua pendekatan kaedah untuk mendapatkan data bagi memperkukuhkan lagi kesahan dalaman. perspektif sejarah etnik dan perspektif sejarah kebangsaan terhadap integrasi nasional.9226. Hasil Kajian Rintis Cronbach alpha digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan soal selidik. Instrumen Kajian Kajian ini memfokuskan untuk melihat pengaruh pembelajaran Sejarah berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya. Jumlah sebenar waktu eksperimen yang diambil ialah : 40 minit x 3 waktu x 15 minggu = 1800 minit ( 30 jam). Cina dan India turut dikenalpasti. (2) dan Bahagian C tentang Integrasi Nasional. Soal selidik telah diedarkan kepada pakar dalam bidang yang berkaitan untuk mendapatkan ulasan tentang kandungan. . perspektif pelajarpelajar Melayu. sillabusnya juga adalah bab-bab akhir buku teks. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini bagi menilai perspektif pelajar tentang penerapan tiga pendekatan pengajaran. Selain daripada itu. Guru pakar Sejarah dan pensyarah mata pelajaran Sejarah juga telah dipilih untuk meneliti soal selidik. dua cara digunakan iaitu soal selidik dan temu bual. iaitu Inventori Penerapan Tiga Pendekatan Mengajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Oleh itu untuk mencapai objektif kajian. Cadangan dan ulasan pakar diambil kira disamping menganalisis jawaan pelajar sewaktu kajian rintis bagi menentukan bahasanya mudah dan difahami. sampel dan situasi yang ingin dikaji.9634. skop dan format.8037. Kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik telah dilaksanakan melalui kajian rintis. Mohd Majid Konting (1990) menyatakan teknik yang ditentukan oleh pengkaji harus bersesuaian dengan isu. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah kebangsaan (identiti Malaysia) adalah tinggi iaitu 0. Setiap item soalan mengukur apa yang sepatutnya diukur (Guliford & Fruchter 1981). Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah budaya (persefahaman budaya) adalah tinggi iaitu 0. Zahara & Abdul Razaq Pengajaran akan bermula pada akhir Julai sehingga bulan Oktober.

05 dan bagi Integrasi Nasional dengan nilai F = 447. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. Toleransi antara Kaum. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Jantina Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan jantina. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.000<0. Bagi aspek persefahaman budaya dengan nilai F = 541. Kumpulan Rawatan Min ujian pos aspek persefahaman budaya bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.000<0.13 dan sisihan piawai 0.323 berada pada tahap sederhana. Konstruk toleransi antara kaum bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.298 berada pada tahap tinggi dan integrasi nasional pula bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.296 berada pada tahap tinggi. Perbezaan Aspek Persefahaman Budaya.23 dan sisihan piawai 0.138 dan Sig= 0.28 dan sisihan piawai 0.000<0. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa aspek persefahaman budaya.292 pada tahap sederhana dan integrasi nasional pula bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. Aspek toleransi antara kaum bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan kawalan berada pada tahap yang sederhana. aspek toleransi antara kaum dengan nilai F = 795.05.05. Toleransi antara Kaum. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.000 <0.272 berada pada tahap sederhana. aspek identiti Malaysia dengan nilai F = 436.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 203 DAPATAN KAJIAN Tahap Aspek Persefahaman Budaya.27 dan sisihan piawai 0.280 pada tahap tinggi.32 dan sisihan piawai 0.270 berada pada tahap yang tingggi. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan min yang signifikan untuk setiap domain iaitu aspek persefahaman budaya. toleransi kaum.05.623 dan Sig= 0. perbandingan skor min toleransi antar . toleransi antara kaum.000<0. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya.351 berada pada tahap sederhana. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan Kumpulan Kawalan Min ujian pos pembolehubah aspek persefahaman budaya bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.29 dan sisihan piawai 0.209 dan Sig = 0. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa perspektif persefahaman budaya. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan berada pada tahap tinggi.26 dan sisihan piawai 0.09 dan sisihan piawai 0. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. Toleransi antara Kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. nilai F = 53.618 dan Sig = 0. Selanjutnya.985 dan Sig = 0.05. toleransi antara kaum.

05. nilai F = 10.05.000<0. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan jantina. Kumpulan Rawatan terdapat perbezaan yang signifikan aspek persefahaman budaya. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.316 dan sig = 0.607 dan Sig = 0.000<0.05. Toleransi antara Kaum.05. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. toleransi antar kaum pula terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai F = 36.000<0.671 dan Sig = 0. Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan aspek persefahaman budaya.844 dan Sig = 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan kawalan.000< 0.000 <0. .711 dan Sig = 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan rawatan.05 dan integrasi nasional dengan nilai F = 23.000<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05 dan integrasi nasioanal dengan nilai F = 5.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Identiti Malaysia dengan nilai F = 29.000<0.000<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Toleransi antar kaum dengan nilai F = 13.079 dan sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan jantina.365 dan sig = 0. nilai F = 8. nilai F = 45. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya.05.000< 0. Zahara & Abdul Razaq kaum berdasarkan jantina. toleransi antara kaum. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 42. nilai F = 23. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum.988 dan sig = 0.424 dan sig = 0. China dan India.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.000<0.05. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Kaum Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum.05. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.000<0.000<0. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 13. Selanjutnya. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.483 dan sig = 0.000<0.05. China dan India.224 dan Sig = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.204 Ahmad Ali. China dan India.05.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. nilai F = 11.024<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. nilai F = 55. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. nilai F 17.05. Identiti Malaysia dengan nilai F = 26. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum.998 dan Sig = 0.521 dan Sig = 0.009 dan Sig = 0.000<0.900 dan Sig = 0.

262 dan Sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu.2689.1966 . Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>. sig 0.2433. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India. dengan menggunakan analisis ANOVA mengikut kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.1804.05. nilai F = 6.05.1535. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antara kaum (p>. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan integrasi nasional dengan mencatat perbezaan min = 0. nilai F = 4.05. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu.00<0.05.05).045<0.012< 0. Nilai min kaum India lebih tinggi berbanding kaum China.05. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan Identiti Malaysia dengan mencatat perbezaan min = 0. perbandingan skor min toleransi antar kaum berdasarkan kaum. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum.2411.05.1591. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Kumpulan Kawalan Perbandingan skor min persefahaman budaya berdasarkan kaum. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar China dengan India dari segi perbezaan persefahaman budaya dengan mencatat perbezaan min = -0.288 dan Sig = 0. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. sig 0. Selanjutnya.05.684 dan Sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu.000<0. nilai F = 4. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan integrasi nasional. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>.05).Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 205 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula. sig 0.003 <0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. China dan India dalam kumpulan kawalan. sig 0.017<0.001<0.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India.005<0.05. sig 0.05). Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi toleransi antara kaum. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia.000<0.05). nilai F = 4. sig 0.824 dan Sig . sig 0. China dan India. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya.002<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia (p>.

05).2173.05.053 dan Sig = 0.014<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional. sig 0. Selanjutnya. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum.020<0. sig 0. Zahara & Abdul Razaq = 0.05). bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek identiti Malaysia antara pelajar Melayu. Kumpulan Rawatan Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.05.05. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. . Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. China dan India. Nilai min kaum China lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.006 <0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Seterusnya perbandingan aspek identiti Malaysia berdasarkan kaum. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum. Seterusnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum China dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05). nilai F = 10. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>. sig 0.05.011<0.05.022 dan Sig = 0. China dan India dalam kumpulan kawalan. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. China dan India. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan persefahaman budaya. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>.05. nilai F = 6.05. Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. China dan India. nilai F = 17.000<0.1974.003<0.004< 0.2172. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu.491 dan Sig = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. nilai F = 5. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.206 Ahmad Ali.2389.05. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.457 dan Sig = 0.023<0.000<0.05).3051. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>.014<0. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum. sig 0.05. sig 0.

000<0. sig 0. Sig = 0.2196. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0. sig 0.3797.50.000 (p<0.05. Selain itu.007<0. sig = 0000 dan hubunga antara identiti Malaysia dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.05).05. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>. iaitu F =73.725. hubungan toleransi antara kaum dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.05.000 (p<0.183.002<0. sig = 0.2369. sig 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan Identiti Malaysia. menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional.05). Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>. Aspek Identiti Malaysia merupakan varian yang signifikan yang memberikan peramal terhadap integrasi nasional.05. sig = 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya.000<0.05.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 207 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula dalam Jadual 4. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>. sig = 0.000.05). Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.3179. Secara keseuluruhan dapat disimpulkan bahawa teradapat hubungan yang tinggi antara persefahaman budaya.744. Hubungan persefahaman budaya dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.005<0. Hubungan antara Aspek Persefahaman Budaya.326. Selanjutnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0.2262. toleransi antara kaum juga . Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Analisis regresi stepwise yang dijalankan didapati aspek persefahaman budaya merupakan varian yang signifikan memberikan peramal terhadap aspek integrasi nasional dengan nilai F = 98. sig 0. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional.05). Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Terdapat hubungan yang signifikan antara persefahaman budaya. Sumbangan Aspek Persefahaman Budaya. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.740 dan sig = 0000.05).05).

Y Integrasi Nasional X1 Persefahaman Budaya X2 Identiti Malaysia X3 Toleransi Antar Kaum Pemalar (Constant) 0. Jurnal Ilmu Kemanusiaan. Pedagogi : Pengetahuan Didaktik Untuk Guru. 5:1-21 Chai Hon Chai.208 Ahmad Ali.689 dan R = 0. (2009). Ronald.326 RUJUKAN Ahmad Ali Seman. Ampang : Penerbitan Salafi Ahmad Rafaai Ayudin. (2009).639.282X2+0. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt. Canberra: The Australian National University. hlm 97 . Air Keroh. UNRI. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP.). Menganggap Serius Masalah Hak. Konteks ini. bagi aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus (Beta = 0.282. UNRI Abdul Rahim Abdul Rashid. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Pendekatan Kepelbagaian Budaya dan Sejarah Etnik Ke Arah Pemupukan Integrasi Nasional. Dlm Larry May dan Shari Colins-Chobanian.5 peratus (Beta = 0. Hair et al. Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura. (1977). Education and Nation Building in Plural Societies: The West Malaysian Experience. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP. 2006). hlm 37 – 56. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Dari Komuniti Etnik Kepada Satu Bangsa.399X1+ 0.007 Ralat Terpiawai (Standard Error) 0. Daripada dapatan regresi tersebut dapat dibuat persamaan regresi seperti berikut: Y = 0. (2001).258. Dworkin.05) Berdasarkan kepada nilai Beta. didapati aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus (Beta = 0. sig = 0. Penerapan Patriotisme dan Wawasan Dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah. (1997). Malaysia : The Making of a Nation. .000 dan R = 0. t = 2.832). t = 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kompetensi Profesional Guru-guru Sejarah : Transisi Pembudayaan Ilmu dan Pengajaran Efektif. Sig = 0. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt.). Kursus Penataran Sejarah KBSM Untuk Guru Sumber Sejarah.007+0. Dlm. Zahara & Abdul Razaq merupakan varians yang signifikan memberikan peramal terhadap integrasi nasional dengan nilai F = 57.258X3+0. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah.5 peratus lagi disumbangkan oleh lain-lain faktor yang tidak diambil kira dalam kajian ini (Pallant 2005. Dlm. Pusat Perkembangan Kurikulum.817) dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2.521 dan R = 0.399. Ahmad Rafaai Ayudin.000(p<0. 10 – 14 Mac. Cheah Boon Kheng. terdapat kemungkinan baki peratusan yang lain iaitu lebih kurang 31. (1998). Badriyah Salleh.326 Dimana. (2000). (2002).920. Melaka. t = 4.744).112.

(2002). Persejarahan Malaysia. (1989). Syarahan Tun Seri Lanang. M. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum dan Persatuan Sejarah Malaysia. Membentuk Identiti Kebangsaan. In Teacher Education (ed) London. Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotic. Education for citizenship.P. Teacher Education in Malaysia: Current Issues & Future Prospects. (1975). Bangi : Penerbit UKM. Kuala Lumpur : OUP. Kertas Kerja 2 : Kurikulum Sejarah ke arah memperkukuh usaha pemupukan semangat patriotik dalam kalangan murid. Kymlicka . The Nature of Human Intelligence. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pembentukan Integrasi Bangsa. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pandangan dan Maklumbalas. Guilford J. Sutan Takdir Alisyahbana.N. 19-34. London:Routledge. Tajul Ariffin Noordin & Nor Aini Dan. Indonesia : Social and Cultural Revolution. (1966). (1999). Adnan Kamis (pnyt. . Dlm. Yogyakarta: Tiara Wacana. (1992). hlm. McLaughlin. USA: Kogan Page Ltd Maharom Mahmood. Pendidikan Bersepadu : Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM. New York : McGraw Hill Khoo Kay Kim. W. Dlm. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.H.N. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lee.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 209 Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Tajul Ariffin Noordin. (2001). (1993). Halstead dan T.) Education and Morality.). (pnyt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->