P. 1
artikel pilihan

artikel pilihan

|Views: 54|Likes:
Published by Fitri Saleh

More info:

Published by: Fitri Saleh on Jan 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2012

pdf

text

original

Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 193

KEBERKESANAN PENDEKATAN BERASASKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH (The Effectiveness of Multicultural Based Approach on National Integration in History Subject) AHMAD ALI SEMAN ZAHARA AZIZ ABDUL RAZAQ AHMAD ABSTRAK KEMAJUAN: Kajian kuasi eksperimen ini dijalankan untuk menentukan kesan pembelajaran berasaskan kepelbagaian budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya, sejarah etnik dan sejarah kebangsaan ke arah meningkatkan integrasi nasional. Kajian ini juga untuk mengenal pasti hubungan konstruk pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional di kalangan pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Bagi melaksanakan kajian ini, 81 pelajar terlibat dalam kumpulan rawatan dan 80 pelajar dalam kumpulan kawalan tingkatan dua dari dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali, Rawang di negeri Selangor. Hasil kajian rintis pendekatan kepelbagaian budaya bagi kontruk persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional berada di tahap kebolehpercayaan tinggi, iaitu diantara 0.80 hingga 0.96. Kaedah penggunan analisis data menggunakan analisis deskriptif (frekuensi, min dan sisihan piawai) dan inferensi (ujian t, Anova, MANOVA dan regersi berganda) berdasarkan Statistical Package Social Sains (SPSS-11.5). Hasil kajian menunjukkan tahap pendekatan bersasakan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional nasional kumpulan kawalan berada pada tahap sederhana dan kumpulan rawatan pula berada pada tahap yang tinggi. Terdapat perbezaan yang signifikan (p<0.05) antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dari semua aspek yang dikaji berdasarkan jantina dan kaum. Analisis data juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang tinggi antara pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan. Analisis regresi pula menunjukkan pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus, aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2.5 peratus. Implikasi kajian menunjukkan pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dalam mata pelajaran sejarah diterima secara positif oleh pelajar dari pelbagai kaum dan ianya boleh dijadikan model pengajaran bagi mencapai matlamat perpaduan dikalangan kaum seterusnya mencapai visi satu Malaysia.

mean and standard deviation) and inferential (t-test.5 %. PENGENALAN Guru merupakan agen perpaduan dan transformasi budaya kepada pelajar. There is a significant difference (p<0. The pilot study showed that the multicultural based approach for the constructs of cultural understanding. The regression analysis shows that in term of multicultural based approach. Rawang of Selangor were selected to be the respondents of this study. MANOVA and mutltiple regression) techniques of the Statistical Package of Social Science (SPSS-16). 2009). The data was analyzed using descriptive analysis ( frequency. Zahara & Abdul Razaq ABSTRACT PROGRESS: This quasi experiment research was done to determine the effect of learning based on multicultural which inclusive of cultural history perspective. The findings show that the level of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding.80 to 0. ANOVA.05) between the control and treatment groups for all the aspects studied in terms of gender and races. Aliran falsafah realism mengakui inisiatif untuk menjayakan matlamat Negara dan agenda perubahan adalah terletak ditangan para guru (Ahmad Rafaai 2000. the aspects of cultural understanding contributes 55 %. 81 students were selected to be in the treatment group and 80 students were put under the control group. racial tolerance and Malaysian identity with national integration in the treatment group.96. Form two students of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang and Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali. racial tolerance and Malaysian identity and national integration were at a high reliability level. The implication of the study reveals that multicultural based approach in the History subject are positively accepted by multiracial students and it can be adopted as a teaching model in order to achieve unity among the multiracial. and in the long run.194 Ahmad Ali. ethnic history and national history to enhance national integration. dalam hal ini. racial tolerance and Malaysian identity with national integration among students in the History subject. This study was also to identify the relationship among the constructs of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. whereas the treatment group was at the high level. the aspects of Malaysian identity contributes 11% and racial tolerance contributes 2. kurikulum Sejarah yang memberikan gambaran jelas tentang pembentukan Negara bangsa dapat dianggap wadah yang paling baik untuk menerapkan usaha-usaha memupuk kesedaran dan kefahaman tentang unsur penyatuan bangsa dan perpaduan etnik (Lee 2002). The data analysis shows that there is a high significant relationship between multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. oleh sebab itu bidang pendidikan dapat menjadi saluran penting bagi mendokong citacita perpaduan dan integrasi nasional (Chai Hon Chai 1977). with the score between 0. racial tolerance and Malaysian identity and national integration for the control group were at the medium level. to achieve the vision of One Malaysia. .

toleransi antara kaum dan identiti Negara dapat diperkukuhkan dalam kalangan pelajar yang berbeza latar belakang lokasi. menyeronokkan. dapatlah digambarkan sebagai berikut : Pengetahuan Konsep Bersepadu Budaya Pengalaman Pembelajaran Nilai RAJAH 1. Menjadikan landasan kurikulum sebagai asas penyatuan bangsa dan perpaduan antara etnik merupakan langkah yang paling berkesan. Di samping itu. Rumusannya beberapa intipati tentang teras pendidikan negara dapat dikenal pasti. menganggap keupayaan membina integrasi nasional bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat toleransi antara kaum. Konsep bersepadu yang dikemukakan melalui KBSM juga mewakili hasrat dan matlamat yang sama bagi menzahirkan generasi baru Malaysia yang dapat bekerjasama dalam keberagaman budaya dan kepelbagaian identiti etnik. Abd. memahami proses pembentukannya dan sedia menerima realiti yang ada pada masa kini. budaya dan etnik. Ahmad Ali Seman (2009). Rahim Abd. disebabkan sekolah adalah tapak sosialisasi dan wadah pembentukan jatidiri (Tajul Ariffin Noordin 1993). Kesepaduan bagi kombinasi ketiga-tiga aspek di atas. (2) Teori-teori Pembelajaran dan (3) Pendekatan Kepelbagaian Budaya. kerana penyampaian mesej sebegini perlu bermula dari peringkat awal iaitu melalui sistem pendidikan dan persekolahan. (1997) sendiri mengakui kepentingan Sejarah sebagai kurikulum yang dapat menyedarkan setiap kaum tentang peranan mereka dalam sebuah negara yang berbilang etnik seperti Malaysia. persefahaman budaya. Menanggapi persoalan ini. (2) Sejarah Etnik dan (3) Sejarah Kebangsaan dikukuhkan dengan pembentukan aktiviti belajar yang menarik minat.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 195 Oleh sebab itu jugalah Sejarah dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) kerana melalui kefahaman tentang Sejarah bangsa dan Negara. Konsep bersepadu ini. Konsep Bersepadu Dalam Pendidikan Disiplin ilmu dan pengetahuan Sejarah yang meliputi tiga elemen utama iaitu (1) Sejarah Budaya. agar pelajar mengenal asal usul. Rashid. iaitu : . pengajaran Sejarah juga turut berfungsi memindahkan nilai-nilai sejagat dan budaya hidup manusia dan masyarakat kepada pelajar. berupaya dilaksanakan dan menarik penglibatan pelajar tentu sekali akan memberi makna yang besar. dilaksana berlandaskan : (1) Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Setiap etnik telah memberi warna kepada pembentukan budaya kebangsaan di negara kita. Inilah visi dan misi yang hendak dikembangkan daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran (Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan 1992). khazanah warisan negara dan tinggalan sejarah yang telah berakar umbi sekian lama. Pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan Tujuan pendidikan adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Kesepaduan merupakan kombinasi antara pengetahuan. Sejarah Etnik Sejarah Budaya Sejarah Kebang saan INTEGRASI NASIONAL RAJAH 2. konsep majmuk budaya telah difahami dan diterima. malahan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dalam ertikata yang lain. 4. 2. Persepaduan Membentuk Integrasi Nasional Budaya Malaysia adalah budaya majmuk bukan lagi budaya tunggal oleh golongan majoriti. kerana ciri-ciri setiap etnik (meskipun kecil bilangannya) menjadi aset negara. keterampilan. . (2) Tolak ansur antara kaum (toleransi etnik) dan (3) Identiti kebangsaan yang bercirikan negara bangsa (Identiti Malaysia). tentu sekali mengambilkira kedudukan pelajar daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya. kurikulum pendidikan kebangsaan mahu menyatukan segala unsur kepelbagaian menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk : (1) Persefahaman budaya antara kaum (nilai-nilai kemasyarakatan). tanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri Matlamatnya ialah memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Untuk mencapai misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan intipati di atas. Zahara & Abdul Razaq 1.196 Ahmad Ali. kesepaduan bermaksud menerapkan nilai-nilai murni yang wujud dalam semua kepercayaan (Kepercayaan kepada Tuhan) dan unsur-unsur norma-norma masyarakat pelbagai etnik (kepelbagaian budaya). Oleh sebab itu. 3.

bukanlah pula mengizinkan wujudnya pemisahan dan ekslusiviti sehingga terus teras bernegara dan berbangsa. Maharom Mahmood (2001) mengakui dalam usaha membentuk nilainilai patriotik dalam kalangan belia semua kaum. (3) Pola interaksi budaya dan (4) Unsur simbolisme dalam kebudayaan. pengiktirafan dan penghormatan terhadap budaya antara etnik di Malaysia (Khoo Kay Kim 1975).Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 197 Perspektif Sejarah Budaya dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan pemahaman terhadap Sejarah Etnik dan pengambilan unsur-unsur budaya bagi membentuk Sejarah Kebangsaan. 2. Memperkenalkan ciri-ciri identiti kebangsaan dan keperibadian nasional yang dapat diterima dan diamalkan. Dalam membahaskan perspektif Sejarah Budaya. Memberi penekanan terhadap daya kreatif bebas dan pemupukan bakat dan pemikiran 2. Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. organisasi sosial. pergaulan dan hubungan sosial sehingga mewujudkan pertembungan dan percampuran unsur kebudayaan. Menghilangkan kecurigaan dan prasangka budaya yang boleh menghakis rasa saling percaya dan hormat menghormati antara kaum Kerajaan Malaysia telah menerima dan menetapkan bahawa Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah tonggak bagi mewujudkan identiti nasional. Mengatasi kelemahan dan keburukan budaya massa sebaliknya menyebarkan unsur kebudayaan terbaik daripada setiap kaum. pembicaraan akan memberi fokus dan perhatian terhadap pentafsiran ciri-ciri budaya setiap kaum (Sutan Takdir Alisyahbana 1966) yang menyangkut perihal cara hidup. 5. ialah: 1. oleh sebab itu. pemahaman tentang latar belakang dan sejarah budaya setiap etnik memainkan peranan penting. Suatu hal yang nyata ialah apabila membincangkan kebudayaan setiap kaum dalam masyarakat. (2) Dinamika hubungan budaya. diberikan perhatian bagi membangkitkan kesedaran dan penghayatan sebenar pelajar terhadap Sejarah Budaya masyarakat. Pemahaman tentang budaya perlulah merujuk kepada sumber yang autentik. oleh sebab itu. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan dapat diterima 3. Falsafah Kebudayaan Kebangsaan bolehlah dihuraikan secara panjang lebar dalam menerapkan kefahaman tentang budaya bangsa. aspek-aspek berkaitan : (1) Pertumbuhan dan perkembangan budaya. Nilai-nilai Islam yang membentuk DKK Kepelbagaian yang dibenarkan tumbuh itu. Tradisi nilai budaya. iaitu : 1. 4. Peraturan-peraturan dalam masyarakat yang dijelmakan melalui adat resam. kepercayaan dan peralatannya dapat menjadi intipati pengajaran untuk meningkatkan penerimaan. namun kerajaan berusaha mencari . kerana pengalaman budaya membentuk pola kehidupan dan pola pemikiran. pengajaran Sejarah Budaya turut menekankan kefahaman pelajar tentang DKK yang berlandaskan tiga prinsip. Menengahkan ciri-ciri atau nilai-nilai terbaik daripada budaya setiap etnik 3. Tujuan mewujudkan Falsafah ini. Walaupun kepelbagaian dibenarkan wujud.

Badriyah Salleh 1998). Kerangka Konseptual Kajian Berdasarkan Rajah 4 kerangka konseptual kajian ini adalah membincangkan secara terperinci pendekatan kepelbagaian berasaskan budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan. (i) . (4) peraturan-peraturan. Perspektif sejarah budaya adalah berdasarkan kontruk persefahaman budaya yang mengandungi. KERANGKA KONSEPTUAL Pendekatan KEPELBAGAIAN BUDAYA Persefahaman Budaya Perspektif Sejarah Budaya (i) Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam (iii) Penglibatan dan sumbangan tokohtokoh masyarakat setiap kaum (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum Perspektif Sejarah Etnik Unsur Demografi Jantina : L/P Etnik : M/C/I Perspektif Sejarah Kebangsaan Identiti Malaysia (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. seperti: (1) bahasa. Integrasi Nasional RAJAH 4. (5) adat istiadat negara dan (6) upacara-upacara rasmi seperti majlis kongsi raya dan lain-lain (Cheah Boon Kheng 2002. justeru itu elemen kesatuan dan pembentukan identiti Malaysia yang diterima pelbagai kaum adalah langkah penting dalam mewujudkan Sejarah Nasional dan budaya kebangsaan. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum Toleransi Kaum (i) Latar belakang demografi dan budaya. teras yang menyatukan . Sekiranya tidak dibentuk.198 Ahmad Ali. tidak akan wujud sebuah negara dan sebuah bangsa . Zahara & Abdul Razaq unsur persamaan yang boleh mewujudkan titik persamaan. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. (3) kurikulum pengajaran. (2) sistem persekolahan. (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan.

(ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan. (2) Cina dan (3) India. Untuk tujuan itu. Perspektif Sejarah etnik yang mengandungi. (2) Cina dan (3) India. kerana pelajar merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat dan akan membentuk komuniti mereka sendiri pada masa akan datang. sejarah budaya adalah berkait dengan sejarah etnik iaitu latar belakang kedatangan dan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia serta unsur budaya yang berasimilasi dalam kehidupan masyarakat. Melalui pemahaman tentang budaya pelbagai kaum ini. penghayatan pelajar tentang hubungan antara kaum akan semakin baik. rapat dan tidak mewujudkan prasangka. (i) Latar belakang demografi dan budaya. Pendekatan kepelbagaian budaya adalah berasaskan teori multikultural yang dikemukakan oleh Kymlicka (2002) dan Dworkin (2001) tetapi diubahsuai untuk konteks pengembangan budaya di Malaysia. isu-isu yang melibatkan hubungan antara etnik perlu difahami dan dihayati. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 199 Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. peranan guru bagi membangkitkan kesedaran tersebut dalam kalangan pelajar amatlah penting. Perwujudan kebudayaan berasaskan persamaan. pendidikan dan pengajaran di sekolah seharusnya berupaya menekankan nilai-nilai persefahaman budaya dan toleransi antara kaum serta mengelakkan wujudnya prasangka. Apakah tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Dalam konteks pengajaran Sejarah. kerana di Malaysia terdapat lebih 200 suku kaum. Dalam masyarakat heterogen seperti di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya. Yusuf Harun (1991) menjelaskan dalam konteks Malaysia. Perspektif Sejarah kebangsaan pula mengandungi. toleransi antara kaum. PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan bagi menjawab persoalan-persoalan berikut: 1. Oleh kerana itu. (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam dan (iii) Penglibatan dan sumbangan tokoh-tokoh masyarakat setiap kaum dan (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? . pelajar perlu diberikan kefahaman yang jelas tentang sejarah budaya yang menerangkan tentang kewujudan budaya pelbagai kaum di Malaysia serta elemen-elemen penting dan keunikan setiap budaya yang terbentuk. kesedaran budaya dan perasaan kekitaan akan menjadi kriteria penting bagi mewujudkan identiti yang dapat dikongsi bersama dan dalam masa yang sama memudahkan usaha untuk membentuk integrasi nasional. Setiap rakyat Malaysia berhadapan dengan realiti hubungan etnik. Pendekatan ini lebih sesuai kerana kepelbagaian budaya dalam konteks Malaysia adalah merujuk unsur penerimaan dan merapatkan jurang hubungan antara kaum yang melibatkan kaum yang dominan dalam situasi sosial iaitu : (1) Melayu. biarpun yang kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik yang utama iaitu : (1) Melayu.

Ujian pra digunakan untuk mengenalpasti kesamaan di antara dua kumpulan dan . 3. toleransi antara kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan jantina. 5. Zahara & Abdul Razaq 2. Sampel yang dipilih dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 2 dalam kelas Sejarah. Reka bentuk kuasi rawatan dengan menggunakan kaedah ujian pra dan pos. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan kaum Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan kaum? Adakah terdapat hubungan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional? Sejauh manakah sumbangan pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina? Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Pelaksanaan pengajaran berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional? HIPOTESIS KAJIAN Ho1 Ho2 Ho3 Ho4 Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) menggunakan reka bentuk kumpulan rawatan serupa (equivalent control group design). 4. toleransi antara kaum.200 Ahmad Ali. toleransi antara kaum. toleransi antara kaum. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum.

Kedua-dua kumpulan ini akan mempelajari kandungan sejarah yang sama mengikut sukatan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran Sejarah di Tingkatan 2 Sampel Kajian Sampel bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan diperoleh di dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan. Selepas tamat pendedahan pengajaran. . JADUAL 1. Pengajaran bagi kumpulan rawatan berpandukan Rancangan Pengajaran Harian yang telah dirancang untuk sesi pengajaran sebanyak 30 kali pertemuan dengan 2 sesi pengajaran seminggu ( 1 waktu = 1 period dan 1 waktu = double period). kedua-dua kumpulan diberi ujian pos. Batang Kali. Ujian pra digunakan untuk melihat kesetaraan antara kumpulan. X1 dan X2 mewakili pendekatan pengajaran yang diberikan ke atas kumpulan-kumpulan rawatan dan kawalan iaitu X1 untuk kumpulan rawatan menggunakan pendekatan bersepadu kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya. O1 mewakili ujian pra kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan diberikan ujian pra yang sama sebelum kajian dijalankan. Selangor SMK Syed Mashor. Kumpulan rawatan yang terdiri daripada dua kelas akan diajar selama 15 minggu (3 waktu dalam tempoh seminggu). Reka bentuk kumpulan rawatan dan kawalan Kumpulan Kumpulan rawatan Kumpulan Kawalan Ujian pra O1 O1 Pendekatan Pengajaran X1 X2 Ujian Pos O2 O2 Dalam reka bentuk ini. manakala O2 mewakili ujian pos untuk kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) dan X2 untuk kumpulan kawalan dengan pendekatan pengajaran tradisional. Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan rawatan) dan dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan kawalan). Ujian pos dianalisis untuk melihat perbezaan antara kumpulan. Hulu Selangor RAJAH 5. Perkara ini boleh dilihat dalam Rajah 3.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 201 melihat sama ada adakah ianya terdapat perubahan selepas rawatan dilakukan. Lihat rajah berikut : SAMPEL KAJIAN SMK Taman Seraya.1. Ampang.

8037. Selain daripada itu.9226. perspektif pelajarpelajar Melayu. Soal selidik ini mengandungi lima bahagian. Cina dan India turut dikenalpasti. Soal selidik telah diedarkan kepada pakar dalam bidang yang berkaitan untuk mendapatkan ulasan tentang kandungan. skop dan format. Temu bual adalah suatu keadaan di mana pengkaji bersemuka dengan sampel bagi mengajukan pertanyaanpertanyaan yang berkaitan untuk memperoleh jawapan-jawapan yang relevan dengan masalah kajian.202 Ahmad Ali. Berikut ialah Jadual Spesifikasi Item Soal Selidik yang memperincikan setiap elemen dan item soal selidik. sampel dan situasi yang ingin dikaji. (2) dan Bahagian C tentang Integrasi Nasional. iaitu Inventori Penerapan Tiga Pendekatan Mengajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah.8037. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah budaya (persefahaman budaya) adalah tinggi iaitu 0. Oleh itu untuk mencapai objektif kajian. nilai indeks kebolehpercayaan perspektif integrasi nasionanl adalah tinggi iaitu 0.9634. perspektif sejarah etnik dan perspektif sejarah kebangsaan terhadap integrasi nasional. Mohd Majid Konting (1990) menyatakan teknik yang ditentukan oleh pengkaji harus bersesuaian dengan isu. Zahara & Abdul Razaq Pengajaran akan bermula pada akhir Julai sehingga bulan Oktober. Guru pakar Sejarah dan pensyarah mata pelajaran Sejarah juga telah dipilih untuk meneliti soal selidik. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang pelajar manakala Bahagian B pula item-item soal selidik tiga pendekatan yang berkaitan : (1) Persefahaman Budaya. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah etnik (toleransi antar kaum) adalah tinggi iaitu 0. Pengkaji menggunakan dua pendekatan kaedah untuk mendapatkan data bagi memperkukuhkan lagi kesahan dalaman. . Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah kebangsaan (identiti Malaysia) adalah tinggi iaitu 0. Hasil Kajian Rintis Cronbach alpha digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan soal selidik. sillabusnya juga adalah bab-bab akhir buku teks. Oleh kerana kelas diambil pada bulan-bulan akhir. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini bagi menilai perspektif pelajar tentang penerapan tiga pendekatan pengajaran. Cadangan dan ulasan pakar diambil kira disamping menganalisis jawaan pelajar sewaktu kajian rintis bagi menentukan bahasanya mudah dan difahami. Kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik telah dilaksanakan melalui kajian rintis. Instrumen Kajian Kajian ini memfokuskan untuk melihat pengaruh pembelajaran Sejarah berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya. Setiap item soalan mengukur apa yang sepatutnya diukur (Guliford & Fruchter 1981). Jumlah sebenar waktu eksperimen yang diambil ialah : 40 minit x 3 waktu x 15 minggu = 1800 minit ( 30 jam). dua cara digunakan iaitu soal selidik dan temu bual.

28 dan sisihan piawai 0.000 <0. Kumpulan Rawatan Min ujian pos aspek persefahaman budaya bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.351 berada pada tahap sederhana. Selanjutnya.292 pada tahap sederhana dan integrasi nasional pula bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan kawalan berada pada tahap yang sederhana. Perbezaan Aspek Persefahaman Budaya. Bagi aspek persefahaman budaya dengan nilai F = 541.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 203 DAPATAN KAJIAN Tahap Aspek Persefahaman Budaya.985 dan Sig = 0. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa perspektif persefahaman budaya. aspek toleransi antara kaum dengan nilai F = 795.23 dan sisihan piawai 0. toleransi antara kaum.05.270 berada pada tahap yang tingggi. Aspek toleransi antara kaum bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.138 dan Sig= 0.618 dan Sig = 0. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Jantina Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan jantina.296 berada pada tahap tinggi.09 dan sisihan piawai 0.26 dan sisihan piawai 0.298 berada pada tahap tinggi dan integrasi nasional pula bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. nilai F = 53. perbandingan skor min toleransi antar .000<0.32 dan sisihan piawai 0. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa aspek persefahaman budaya.29 dan sisihan piawai 0. Toleransi antara Kaum.27 dan sisihan piawai 0.05 dan bagi Integrasi Nasional dengan nilai F = 447. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan.05.623 dan Sig= 0. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. Konstruk toleransi antara kaum bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.05. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya.209 dan Sig = 0. Toleransi antara Kaum. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.272 berada pada tahap sederhana.323 berada pada tahap sederhana.000<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.000<0. toleransi antara kaum. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan min yang signifikan untuk setiap domain iaitu aspek persefahaman budaya. aspek identiti Malaysia dengan nilai F = 436.13 dan sisihan piawai 0.280 pada tahap tinggi. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan Kumpulan Kawalan Min ujian pos pembolehubah aspek persefahaman budaya bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.05. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. Toleransi antara Kaum. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan berada pada tahap tinggi.000<0. toleransi kaum.

Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 42.000<0.000<0.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 13.024<0. Identiti Malaysia dengan nilai F = 29. nilai F 17. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. nilai F = 45. toleransi antara kaum.009 dan Sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu.000< 0.316 dan sig = 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan kawalan. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.900 dan Sig = 0.05. China dan India.483 dan sig = 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan rawatan.671 dan Sig = 0.05. nilai F = 23. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Kaum Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum.000< 0. nilai F = 8.000<0.05.607 dan Sig = 0. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu.000<0.05 dan integrasi nasional dengan nilai F = 23.05. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05.000<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan jantina.05. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. . China dan India. China dan India. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan jantina. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum. Toleransi antar kaum dengan nilai F = 13.000<0.000<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.365 dan sig = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05.05.000<0. Toleransi antara Kaum.204 Ahmad Ali.711 dan Sig = 0. Selanjutnya.000<0.000<0. nilai F = 10.05 dan integrasi nasioanal dengan nilai F = 5.05. nilai F = 55. Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan aspek persefahaman budaya. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum.988 dan sig = 0.424 dan sig = 0.000<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu. Zahara & Abdul Razaq kaum berdasarkan jantina. Identiti Malaysia dengan nilai F = 26.224 dan Sig = 0.521 dan Sig = 0.998 dan Sig = 0.844 dan Sig = 0. nilai F = 11.000 <0.05.079 dan sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05. toleransi antar kaum pula terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai F = 36. Kumpulan Rawatan terdapat perbezaan yang signifikan aspek persefahaman budaya.

perbandingan skor min toleransi antar kaum berdasarkan kaum. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.2411. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.1966 . sig 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>. sig 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India.05. sig 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan Identiti Malaysia dengan mencatat perbezaan min = 0. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar China dengan India dari segi perbezaan persefahaman budaya dengan mencatat perbezaan min = -0.262 dan Sig = 0. Selanjutnya. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia (p>.1535.05. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antara kaum (p>. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia.684 dan Sig = 0.05). sig 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi toleransi antara kaum. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. dengan menggunakan analisis ANOVA mengikut kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.045<0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. sig 0.05).005<0. nilai F = 6.824 dan Sig . nilai F = 4.05).05).05.05.288 dan Sig = 0.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 205 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India.05. Nilai min kaum India lebih tinggi berbanding kaum China.012< 0. nilai F = 4. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.2689.05.05. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan integrasi nasional dengan mencatat perbezaan min = 0.00<0. sig 0.05.001<0.003 <0. China dan India.2433.05. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu.1804. sig 0. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.1591. China dan India dalam kumpulan kawalan. Kumpulan Kawalan Perbandingan skor min persefahaman budaya berdasarkan kaum.017<0.000<0.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu. nilai F = 4. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan integrasi nasional.002<0.000<0.

sig 0.2172.022 dan Sig = 0. sig 0. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.3051.05. Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan persefahaman budaya. nilai F = 6. .05.2173. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Seterusnya perbandingan aspek identiti Malaysia berdasarkan kaum. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05. Kumpulan Rawatan Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek identiti Malaysia antara pelajar Melayu.05.000<0. nilai F = 10. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.004< 0.457 dan Sig = 0. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. China dan India.014<0. nilai F = 17.206 Ahmad Ali. sig 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>. nilai F = 5. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum. China dan India.05. sig 0.491 dan Sig = 0.006 <0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu.05). Seterusnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum China dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum. Nilai min kaum China lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.003<0. sig 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.011<0.053 dan Sig = 0.05.023<0.020<0. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.1974. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05). China dan India.05). Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional.05). Zahara & Abdul Razaq = 0.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.2389. Selanjutnya. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>.05. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.000<0. China dan India dalam kumpulan kawalan.014<0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>.

menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.000<0. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. hubungan toleransi antara kaum dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.007<0. Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Analisis regresi stepwise yang dijalankan didapati aspek persefahaman budaya merupakan varian yang signifikan memberikan peramal terhadap aspek integrasi nasional dengan nilai F = 98. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.005<0. Sig = 0.05. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.05).05). toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. Selain itu. sig = 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>. Secara keseuluruhan dapat disimpulkan bahawa teradapat hubungan yang tinggi antara persefahaman budaya. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya.05). Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional.3179.2369. Selanjutnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0. sig 0.05).05). sig 0.744. sig 0.000<0.000 (p<0.000 (p<0.725.05. Hubungan persefahaman budaya dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.740 dan sig = 0000.000.002<0.05. sig = 0000 dan hubunga antara identiti Malaysia dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0. Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Terdapat hubungan yang signifikan antara persefahaman budaya. sig 0. iaitu F =73. Aspek Identiti Malaysia merupakan varian yang signifikan yang memberikan peramal terhadap integrasi nasional.2196. sig = 0. Sumbangan Aspek Persefahaman Budaya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 207 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula dalam Jadual 4. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>. toleransi antara kaum juga . Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0.05).3797. sig = 0.183.2262.50. Hubungan antara Aspek Persefahaman Budaya.326.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan Identiti Malaysia.

(2001).832). Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura.000 dan R = 0. hlm 97 . 5:1-21 Chai Hon Chai. Pusat Perkembangan Kurikulum. Dlm. (1998). Jurnal Ilmu Kemanusiaan. Kursus Penataran Sejarah KBSM Untuk Guru Sumber Sejarah. Menganggap Serius Masalah Hak. Konteks ini. Hair et al. Dari Komuniti Etnik Kepada Satu Bangsa.639. t = 2. didapati aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus (Beta = 0. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Dworkin.689 dan R = 0. Penerapan Patriotisme dan Wawasan Dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah.5 peratus (Beta = 0. Ronald. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP. Kompetensi Profesional Guru-guru Sejarah : Transisi Pembudayaan Ilmu dan Pengajaran Efektif.000(p<0. 2006). Badriyah Salleh.258X3+0. Malaysia : The Making of a Nation.282X2+0.112. Melaka.). (2009). (1977). Air Keroh.208 Ahmad Ali. Cheah Boon Kheng.521 dan R = 0. hlm 37 – 56. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt.007+0. bagi aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus (Beta = 0. Dlm. . sig = 0. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP.399.282. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt.399X1+ 0. (2009). Pendekatan Kepelbagaian Budaya dan Sejarah Etnik Ke Arah Pemupukan Integrasi Nasional. Education and Nation Building in Plural Societies: The West Malaysian Experience.920. Kementerian Pendidikan Malaysia. Canberra: The Australian National University.5 peratus lagi disumbangkan oleh lain-lain faktor yang tidak diambil kira dalam kajian ini (Pallant 2005. Pedagogi : Pengetahuan Didaktik Untuk Guru. Y Integrasi Nasional X1 Persefahaman Budaya X2 Identiti Malaysia X3 Toleransi Antar Kaum Pemalar (Constant) 0. Ampang : Penerbitan Salafi Ahmad Rafaai Ayudin.05) Berdasarkan kepada nilai Beta.817) dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2. (2002). terdapat kemungkinan baki peratusan yang lain iaitu lebih kurang 31. UNRI.744).326 Dimana.). t = 2. Ahmad Rafaai Ayudin.326 RUJUKAN Ahmad Ali Seman. UNRI Abdul Rahim Abdul Rashid. t = 4. (2000).258. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. (1997). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. Sig = 0. Daripada dapatan regresi tersebut dapat dibuat persamaan regresi seperti berikut: Y = 0. Dlm Larry May dan Shari Colins-Chobanian.007 Ralat Terpiawai (Standard Error) 0. 10 – 14 Mac. Zahara & Abdul Razaq merupakan varians yang signifikan memberikan peramal terhadap integrasi nasional dengan nilai F = 57.

). Adnan Kamis (pnyt. Guilford J. Pendidikan Bersepadu : Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM. Dlm. Lee. The Nature of Human Intelligence. Kuala Lumpur : OUP. (1992). Indonesia : Social and Cultural Revolution. (1989). hlm. Tajul Ariffin Noordin.) Education and Morality. Kymlicka . M.N. Education for citizenship. Kertas Kerja 2 : Kurikulum Sejarah ke arah memperkukuh usaha pemupukan semangat patriotik dalam kalangan murid. Tajul Ariffin Noordin & Nor Aini Dan.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 209 Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Persejarahan Malaysia. Yogyakarta: Tiara Wacana. Dlm. Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotic. Halstead dan T. 19-34. . Teacher Education in Malaysia: Current Issues & Future Prospects. (1993). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum dan Persatuan Sejarah Malaysia. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. New York : McGraw Hill Khoo Kay Kim. Membentuk Identiti Kebangsaan. McLaughlin. W. In Teacher Education (ed) London. Sutan Takdir Alisyahbana. USA: Kogan Page Ltd Maharom Mahmood. (1966). Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pembentukan Integrasi Bangsa. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pandangan dan Maklumbalas.P. (2002). Syarahan Tun Seri Lanang. Bangi : Penerbit UKM. (1999).N. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. (2001). (pnyt.H. London:Routledge. (1975).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->