Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 193

KEBERKESANAN PENDEKATAN BERASASKAN KEPELBAGAIAN BUDAYA TERHADAP INTEGRASI NASIONAL DALAM MATA PELAJARAN SEJARAH (The Effectiveness of Multicultural Based Approach on National Integration in History Subject) AHMAD ALI SEMAN ZAHARA AZIZ ABDUL RAZAQ AHMAD ABSTRAK KEMAJUAN: Kajian kuasi eksperimen ini dijalankan untuk menentukan kesan pembelajaran berasaskan kepelbagaian budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya, sejarah etnik dan sejarah kebangsaan ke arah meningkatkan integrasi nasional. Kajian ini juga untuk mengenal pasti hubungan konstruk pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional di kalangan pelajar dalam mata pelajaran sejarah. Bagi melaksanakan kajian ini, 81 pelajar terlibat dalam kumpulan rawatan dan 80 pelajar dalam kumpulan kawalan tingkatan dua dari dua buah sekolah iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang dan Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali, Rawang di negeri Selangor. Hasil kajian rintis pendekatan kepelbagaian budaya bagi kontruk persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional berada di tahap kebolehpercayaan tinggi, iaitu diantara 0.80 hingga 0.96. Kaedah penggunan analisis data menggunakan analisis deskriptif (frekuensi, min dan sisihan piawai) dan inferensi (ujian t, Anova, MANOVA dan regersi berganda) berdasarkan Statistical Package Social Sains (SPSS-11.5). Hasil kajian menunjukkan tahap pendekatan bersasakan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dan integrasi nasional nasional kumpulan kawalan berada pada tahap sederhana dan kumpulan rawatan pula berada pada tahap yang tinggi. Terdapat perbezaan yang signifikan (p<0.05) antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dari semua aspek yang dikaji berdasarkan jantina dan kaum. Analisis data juga menunjukkan terdapat hubungan signifikan yang tinggi antara pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya, toleransi kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan. Analisis regresi pula menunjukkan pendekatan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus, aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2.5 peratus. Implikasi kajian menunjukkan pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya dalam mata pelajaran sejarah diterima secara positif oleh pelajar dari pelbagai kaum dan ianya boleh dijadikan model pengajaran bagi mencapai matlamat perpaduan dikalangan kaum seterusnya mencapai visi satu Malaysia.

96. to achieve the vision of One Malaysia. MANOVA and mutltiple regression) techniques of the Statistical Package of Social Science (SPSS-16). kurikulum Sejarah yang memberikan gambaran jelas tentang pembentukan Negara bangsa dapat dianggap wadah yang paling baik untuk menerapkan usaha-usaha memupuk kesedaran dan kefahaman tentang unsur penyatuan bangsa dan perpaduan etnik (Lee 2002). the aspects of cultural understanding contributes 55 %. There is a significant difference (p<0. dalam hal ini. This study was also to identify the relationship among the constructs of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. The findings show that the level of multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. racial tolerance and Malaysian identity and national integration were at a high reliability level. The data analysis shows that there is a high significant relationship between multicultural based approach from the aspects of cultural understanding. Zahara & Abdul Razaq ABSTRACT PROGRESS: This quasi experiment research was done to determine the effect of learning based on multicultural which inclusive of cultural history perspective. The regression analysis shows that in term of multicultural based approach. and in the long run. Form two students of Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seraya Ampang and Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Mashyor Batang Kali. with the score between 0. 2009).05) between the control and treatment groups for all the aspects studied in terms of gender and races.194 Ahmad Ali. The pilot study showed that the multicultural based approach for the constructs of cultural understanding. the aspects of Malaysian identity contributes 11% and racial tolerance contributes 2. ANOVA.5 %. ethnic history and national history to enhance national integration. The implication of the study reveals that multicultural based approach in the History subject are positively accepted by multiracial students and it can be adopted as a teaching model in order to achieve unity among the multiracial. mean and standard deviation) and inferential (t-test.80 to 0. Rawang of Selangor were selected to be the respondents of this study. whereas the treatment group was at the high level. racial tolerance and Malaysian identity with national integration among students in the History subject. racial tolerance and Malaysian identity and national integration for the control group were at the medium level. Aliran falsafah realism mengakui inisiatif untuk menjayakan matlamat Negara dan agenda perubahan adalah terletak ditangan para guru (Ahmad Rafaai 2000. racial tolerance and Malaysian identity with national integration in the treatment group. . The data was analyzed using descriptive analysis ( frequency. PENGENALAN Guru merupakan agen perpaduan dan transformasi budaya kepada pelajar. oleh sebab itu bidang pendidikan dapat menjadi saluran penting bagi mendokong citacita perpaduan dan integrasi nasional (Chai Hon Chai 1977). 81 students were selected to be in the treatment group and 80 students were put under the control group.

toleransi antara kaum dan identiti Negara dapat diperkukuhkan dalam kalangan pelajar yang berbeza latar belakang lokasi. (1997) sendiri mengakui kepentingan Sejarah sebagai kurikulum yang dapat menyedarkan setiap kaum tentang peranan mereka dalam sebuah negara yang berbilang etnik seperti Malaysia. Abd. menganggap keupayaan membina integrasi nasional bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat toleransi antara kaum. persefahaman budaya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 195 Oleh sebab itu jugalah Sejarah dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) kerana melalui kefahaman tentang Sejarah bangsa dan Negara. Konsep bersepadu yang dikemukakan melalui KBSM juga mewakili hasrat dan matlamat yang sama bagi menzahirkan generasi baru Malaysia yang dapat bekerjasama dalam keberagaman budaya dan kepelbagaian identiti etnik. berupaya dilaksanakan dan menarik penglibatan pelajar tentu sekali akan memberi makna yang besar. Menjadikan landasan kurikulum sebagai asas penyatuan bangsa dan perpaduan antara etnik merupakan langkah yang paling berkesan. Ahmad Ali Seman (2009). iaitu : . Konsep bersepadu ini. Menanggapi persoalan ini. (2) Sejarah Etnik dan (3) Sejarah Kebangsaan dikukuhkan dengan pembentukan aktiviti belajar yang menarik minat. pengajaran Sejarah juga turut berfungsi memindahkan nilai-nilai sejagat dan budaya hidup manusia dan masyarakat kepada pelajar. budaya dan etnik. menyeronokkan. (2) Teori-teori Pembelajaran dan (3) Pendekatan Kepelbagaian Budaya. memahami proses pembentukannya dan sedia menerima realiti yang ada pada masa kini. agar pelajar mengenal asal usul. Rashid. Kesepaduan bagi kombinasi ketiga-tiga aspek di atas. disebabkan sekolah adalah tapak sosialisasi dan wadah pembentukan jatidiri (Tajul Ariffin Noordin 1993). Konsep Bersepadu Dalam Pendidikan Disiplin ilmu dan pengetahuan Sejarah yang meliputi tiga elemen utama iaitu (1) Sejarah Budaya. Di samping itu. dapatlah digambarkan sebagai berikut : Pengetahuan Konsep Bersepadu Budaya Pengalaman Pembelajaran Nilai RAJAH 1. dilaksana berlandaskan : (1) Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rumusannya beberapa intipati tentang teras pendidikan negara dapat dikenal pasti. kerana penyampaian mesej sebegini perlu bermula dari peringkat awal iaitu melalui sistem pendidikan dan persekolahan. Rahim Abd.

tanggungjawab dan keupayaan mencapai kesejahteraan diri Matlamatnya ialah memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara Untuk mencapai misi dan visi Falsafah Pendidikan Kebangsaan berdasarkan intipati di atas. kerana ciri-ciri setiap etnik (meskipun kecil bilangannya) menjadi aset negara. tentu sekali mengambilkira kedudukan pelajar daripada pelbagai latar belakang etnik dan budaya. 3. konsep majmuk budaya telah difahami dan diterima. Pendidikan merupakan suatu usaha yang berterusan Tujuan pendidikan adalah untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu Kesepaduan merupakan kombinasi antara pengetahuan. malahan sejak Kesultanan Melayu Melaka lagi. Inilah visi dan misi yang hendak dikembangkan daripada pendidikan dan kegiatan pembelajaran (Tajul Ariffin Noordin dan Nor Aini Dan 1992). kesepaduan bermaksud menerapkan nilai-nilai murni yang wujud dalam semua kepercayaan (Kepercayaan kepada Tuhan) dan unsur-unsur norma-norma masyarakat pelbagai etnik (kepelbagaian budaya). Zahara & Abdul Razaq 1. Sejarah Etnik Sejarah Budaya Sejarah Kebang saan INTEGRASI NASIONAL RAJAH 2. . khazanah warisan negara dan tinggalan sejarah yang telah berakar umbi sekian lama. Oleh sebab itu. kurikulum pendidikan kebangsaan mahu menyatukan segala unsur kepelbagaian menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk : (1) Persefahaman budaya antara kaum (nilai-nilai kemasyarakatan). Setiap etnik telah memberi warna kepada pembentukan budaya kebangsaan di negara kita.196 Ahmad Ali. 4. Dalam ertikata yang lain. (2) Tolak ansur antara kaum (toleransi etnik) dan (3) Identiti kebangsaan yang bercirikan negara bangsa (Identiti Malaysia). keterampilan. 2. Persepaduan Membentuk Integrasi Nasional Budaya Malaysia adalah budaya majmuk bukan lagi budaya tunggal oleh golongan majoriti.

oleh sebab itu. namun kerajaan berusaha mencari . oleh sebab itu. Walaupun kepelbagaian dibenarkan wujud.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 197 Perspektif Sejarah Budaya dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat dengan pemahaman terhadap Sejarah Etnik dan pengambilan unsur-unsur budaya bagi membentuk Sejarah Kebangsaan. kepercayaan dan peralatannya dapat menjadi intipati pengajaran untuk meningkatkan penerimaan. (2) Dinamika hubungan budaya. Suatu hal yang nyata ialah apabila membincangkan kebudayaan setiap kaum dalam masyarakat. Peraturan-peraturan dalam masyarakat yang dijelmakan melalui adat resam. 4. Menengahkan ciri-ciri atau nilai-nilai terbaik daripada budaya setiap etnik 3. Mengatasi kelemahan dan keburukan budaya massa sebaliknya menyebarkan unsur kebudayaan terbaik daripada setiap kaum. aspek-aspek berkaitan : (1) Pertumbuhan dan perkembangan budaya. pengajaran Sejarah Budaya turut menekankan kefahaman pelajar tentang DKK yang berlandaskan tiga prinsip. Berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. Memperkenalkan ciri-ciri identiti kebangsaan dan keperibadian nasional yang dapat diterima dan diamalkan. pembicaraan akan memberi fokus dan perhatian terhadap pentafsiran ciri-ciri budaya setiap kaum (Sutan Takdir Alisyahbana 1966) yang menyangkut perihal cara hidup. Pemahaman tentang budaya perlulah merujuk kepada sumber yang autentik. pemahaman tentang latar belakang dan sejarah budaya setiap etnik memainkan peranan penting. Tradisi nilai budaya. Maharom Mahmood (2001) mengakui dalam usaha membentuk nilainilai patriotik dalam kalangan belia semua kaum. kerana pengalaman budaya membentuk pola kehidupan dan pola pemikiran. iaitu : 1. pergaulan dan hubungan sosial sehingga mewujudkan pertembungan dan percampuran unsur kebudayaan. Menghilangkan kecurigaan dan prasangka budaya yang boleh menghakis rasa saling percaya dan hormat menghormati antara kaum Kerajaan Malaysia telah menerima dan menetapkan bahawa Dasar Kebudayaan Kebangsaan adalah tonggak bagi mewujudkan identiti nasional. Falsafah Kebudayaan Kebangsaan bolehlah dihuraikan secara panjang lebar dalam menerapkan kefahaman tentang budaya bangsa. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan dapat diterima 3. ialah: 1. pengiktirafan dan penghormatan terhadap budaya antara etnik di Malaysia (Khoo Kay Kim 1975). 5. Dalam membahaskan perspektif Sejarah Budaya. Nilai-nilai Islam yang membentuk DKK Kepelbagaian yang dibenarkan tumbuh itu. Tujuan mewujudkan Falsafah ini. Memberi penekanan terhadap daya kreatif bebas dan pemupukan bakat dan pemikiran 2. (3) Pola interaksi budaya dan (4) Unsur simbolisme dalam kebudayaan. 2. bukanlah pula mengizinkan wujudnya pemisahan dan ekslusiviti sehingga terus teras bernegara dan berbangsa. organisasi sosial. diberikan perhatian bagi membangkitkan kesedaran dan penghayatan sebenar pelajar terhadap Sejarah Budaya masyarakat.

KERANGKA KONSEPTUAL Pendekatan KEPELBAGAIAN BUDAYA Persefahaman Budaya Perspektif Sejarah Budaya (i) Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. seperti: (1) bahasa. (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan. Badriyah Salleh 1998). Sekiranya tidak dibentuk. (5) adat istiadat negara dan (6) upacara-upacara rasmi seperti majlis kongsi raya dan lain-lain (Cheah Boon Kheng 2002. Perspektif sejarah budaya adalah berdasarkan kontruk persefahaman budaya yang mengandungi. Zahara & Abdul Razaq unsur persamaan yang boleh mewujudkan titik persamaan. Kerangka Konseptual Kajian Berdasarkan Rajah 4 kerangka konseptual kajian ini adalah membincangkan secara terperinci pendekatan kepelbagaian berasaskan budaya yang merangkumi perspektif sejarah budaya. (4) peraturan-peraturan. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum Toleransi Kaum (i) Latar belakang demografi dan budaya. (2) sistem persekolahan. tidak akan wujud sebuah negara dan sebuah bangsa . (3) kurikulum pengajaran. teras yang menyatukan .198 Ahmad Ali. Integrasi Nasional RAJAH 4. justeru itu elemen kesatuan dan pembentukan identiti Malaysia yang diterima pelbagai kaum adalah langkah penting dalam mewujudkan Sejarah Nasional dan budaya kebangsaan. (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam (iii) Penglibatan dan sumbangan tokohtokoh masyarakat setiap kaum (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum Perspektif Sejarah Etnik Unsur Demografi Jantina : L/P Etnik : M/C/I Perspektif Sejarah Kebangsaan Identiti Malaysia (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. (i) .

Perspektif Sejarah kebangsaan pula mengandungi. Perwujudan kebudayaan berasaskan persamaan. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan? . peranan guru bagi membangkitkan kesedaran tersebut dalam kalangan pelajar amatlah penting. isu-isu yang melibatkan hubungan antara etnik perlu difahami dan dihayati. Pendekatan kepelbagaian budaya adalah berasaskan teori multikultural yang dikemukakan oleh Kymlicka (2002) dan Dworkin (2001) tetapi diubahsuai untuk konteks pengembangan budaya di Malaysia. kesedaran budaya dan perasaan kekitaan akan menjadi kriteria penting bagi mewujudkan identiti yang dapat dikongsi bersama dan dalam masa yang sama memudahkan usaha untuk membentuk integrasi nasional. Oleh kerana itu. Perspektif Sejarah etnik yang mengandungi. rapat dan tidak mewujudkan prasangka. Dalam konteks pengajaran Sejarah. Untuk tujuan itu. (2) Cina dan (3) India. (ii) Unsur kepercayaan dan adat resam dan (iii) Penglibatan dan sumbangan tokoh-tokoh masyarakat setiap kaum dan (iv) Kontrak sosial yang telah dipersetujui antara kaum. (i) Mewujudkan kesatuan kebangsaan. Apakah tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. kerana di Malaysia terdapat lebih 200 suku kaum. biarpun yang kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik yang utama iaitu : (1) Melayu. pendidikan dan pengajaran di sekolah seharusnya berupaya menekankan nilai-nilai persefahaman budaya dan toleransi antara kaum serta mengelakkan wujudnya prasangka. sejarah budaya adalah berkait dengan sejarah etnik iaitu latar belakang kedatangan dan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia serta unsur budaya yang berasimilasi dalam kehidupan masyarakat. Setiap rakyat Malaysia berhadapan dengan realiti hubungan etnik. Yusuf Harun (1991) menjelaskan dalam konteks Malaysia. Melalui pemahaman tentang budaya pelbagai kaum ini. PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan bagi menjawab persoalan-persoalan berikut: 1. (ii) Persamaan kebudayaan antara kaum dan (iii) Menghargai keunikan budaya antara kaum. Pendekatan ini lebih sesuai kerana kepelbagaian budaya dalam konteks Malaysia adalah merujuk unsur penerimaan dan merapatkan jurang hubungan antara kaum yang melibatkan kaum yang dominan dalam situasi sosial iaitu : (1) Melayu. kerana pelajar merupakan sebahagian daripada anggota masyarakat dan akan membentuk komuniti mereka sendiri pada masa akan datang. (2) Cina dan (3) India. penghayatan pelajar tentang hubungan antara kaum akan semakin baik. Dalam masyarakat heterogen seperti di Malaysia yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 199 Menerima dan memahami perbezaan kebudayaan antara kaum. (iii) Pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru dan Undang-undang dan Perlembagaan. (ii) Pelaksanaan Kebudayaan Kebangsaan. (i) Latar belakang demografi dan budaya. pelajar perlu diberikan kefahaman yang jelas tentang sejarah budaya yang menerangkan tentang kewujudan budaya pelbagai kaum di Malaysia serta elemen-elemen penting dan keunikan setiap budaya yang terbentuk.

identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan kaum Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. toleransi antara kaum. sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) menggunakan reka bentuk kumpulan rawatan serupa (equivalent control group design). toleransi antara kaum. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional? Sejauh manakah sumbangan pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. 5. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia dengan integrasi nasional Tidak terdapat sumbangan yang signifikan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya.200 Ahmad Ali. Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Ujian pra digunakan untuk mengenalpasti kesamaan di antara dua kumpulan dan . Reka bentuk kuasi rawatan dengan menggunakan kaedah ujian pra dan pos. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan rawatan dengan kumpulan kawalan berdasarkan jantina. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina? Adakah terdapat perbezaan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional? HIPOTESIS KAJIAN Ho1 Ho2 Ho3 Ho4 Ho5 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. toleransi antara kaum. 4. toleransi antara kaum. Zahara & Abdul Razaq 2. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional METODOLOGI Reka Bentuk Kajian Pelaksanaan pengajaran berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya. 3. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan kaum? Adakah terdapat hubungan antara pendekatan pengajaran berasaskan kepelbagaian budaya dari aspek persefahaman budaya. Sampel yang dipilih dalam kajian ini adalah terdiri daripada pelajar-pelajar Tingkatan 2 dalam kelas Sejarah.

Batang Kali. Kumpulan rawatan yang terdiri daripada dua kelas akan diajar selama 15 minggu (3 waktu dalam tempoh seminggu). Ujian pra digunakan untuk melihat kesetaraan antara kumpulan. X1 dan X2 mewakili pendekatan pengajaran yang diberikan ke atas kumpulan-kumpulan rawatan dan kawalan iaitu X1 untuk kumpulan rawatan menggunakan pendekatan bersepadu kepelbagaian budaya (perspektif sejarah budaya. . Pengajaran bagi kumpulan rawatan berpandukan Rancangan Pengajaran Harian yang telah dirancang untuk sesi pengajaran sebanyak 30 kali pertemuan dengan 2 sesi pengajaran seminggu ( 1 waktu = 1 period dan 1 waktu = double period). Selangor SMK Syed Mashor. Kedua-dua kumpulan diberikan ujian pra yang sama sebelum kajian dijalankan. manakala O2 mewakili ujian pos untuk kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Selepas tamat pendedahan pengajaran. Sejarah etnik dan sejarah kebangsaan) dan X2 untuk kumpulan kawalan dengan pendekatan pengajaran tradisional. JADUAL 1. Ujian pos dianalisis untuk melihat perbezaan antara kumpulan. Sampel Kajian Sampel kajian terdiri daripada dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan rawatan) dan dua kelas Tingkatan 2 (kumpulan kawalan). Kedua-dua kumpulan ini akan mempelajari kandungan sejarah yang sama mengikut sukatan yang telah ditetapkan dalam mata pelajaran Sejarah di Tingkatan 2 Sampel Kajian Sampel bagi kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan diperoleh di dua buah Sekolah Menengah Kebangsaan. Ampang. Hulu Selangor RAJAH 5. Lihat rajah berikut : SAMPEL KAJIAN SMK Taman Seraya. kedua-dua kumpulan diberi ujian pos. Perkara ini boleh dilihat dalam Rajah 3.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 201 melihat sama ada adakah ianya terdapat perubahan selepas rawatan dilakukan. Reka bentuk kumpulan rawatan dan kawalan Kumpulan Kumpulan rawatan Kumpulan Kawalan Ujian pra O1 O1 Pendekatan Pengajaran X1 X2 Ujian Pos O2 O2 Dalam reka bentuk ini. O1 mewakili ujian pra kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.1.

Setiap item soalan mengukur apa yang sepatutnya diukur (Guliford & Fruchter 1981). skop dan format. perspektif sejarah etnik dan perspektif sejarah kebangsaan terhadap integrasi nasional. Instrumen Kajian Kajian ini memfokuskan untuk melihat pengaruh pembelajaran Sejarah berasaskan pendekatan kepelbagaian budaya. Berikut ialah Jadual Spesifikasi Item Soal Selidik yang memperincikan setiap elemen dan item soal selidik. nilai indeks kebolehpercayaan perspektif integrasi nasionanl adalah tinggi iaitu 0. Soal selidik telah diedarkan kepada pakar dalam bidang yang berkaitan untuk mendapatkan ulasan tentang kandungan. Guru pakar Sejarah dan pensyarah mata pelajaran Sejarah juga telah dipilih untuk meneliti soal selidik. sillabusnya juga adalah bab-bab akhir buku teks. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang pelajar manakala Bahagian B pula item-item soal selidik tiga pendekatan yang berkaitan : (1) Persefahaman Budaya. Oleh kerana kelas diambil pada bulan-bulan akhir. Cadangan dan ulasan pakar diambil kira disamping menganalisis jawaan pelajar sewaktu kajian rintis bagi menentukan bahasanya mudah dan difahami. Soal selidik yang digunakan dalam kajian ini bagi menilai perspektif pelajar tentang penerapan tiga pendekatan pengajaran. perspektif pelajarpelajar Melayu. sampel dan situasi yang ingin dikaji. Jumlah sebenar waktu eksperimen yang diambil ialah : 40 minit x 3 waktu x 15 minggu = 1800 minit ( 30 jam).202 Ahmad Ali. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah budaya (persefahaman budaya) adalah tinggi iaitu 0. Pengkaji menggunakan dua pendekatan kaedah untuk mendapatkan data bagi memperkukuhkan lagi kesahan dalaman. dua cara digunakan iaitu soal selidik dan temu bual.8037. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah etnik (toleransi antar kaum) adalah tinggi iaitu 0. Zahara & Abdul Razaq Pengajaran akan bermula pada akhir Julai sehingga bulan Oktober. Hasil Kajian Rintis Cronbach alpha digunakan untuk menentukan indeks kebolehpercayaan soal selidik. Oleh itu untuk mencapai objektif kajian. Soal selidik ini mengandungi lima bahagian.9634. Nilai indeks kebolehpercayaan perspektif sejarah kebangsaan (identiti Malaysia) adalah tinggi iaitu 0. Mohd Majid Konting (1990) menyatakan teknik yang ditentukan oleh pengkaji harus bersesuaian dengan isu. (2) dan Bahagian C tentang Integrasi Nasional. iaitu Inventori Penerapan Tiga Pendekatan Mengajar Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Kesahan dan kebolehpercayaan soal selidik telah dilaksanakan melalui kajian rintis. Temu bual adalah suatu keadaan di mana pengkaji bersemuka dengan sampel bagi mengajukan pertanyaanpertanyaan yang berkaitan untuk memperoleh jawapan-jawapan yang relevan dengan masalah kajian.9226.8037. Cina dan India turut dikenalpasti. . Selain daripada itu.

toleransi antara kaum.618 dan Sig = 0. Toleransi antara Kaum.138 dan Sig= 0. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dengan Kumpulan Kawalan Kumpulan Kawalan Min ujian pos pembolehubah aspek persefahaman budaya bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa perspektif persefahaman budaya. Perbezaan Aspek Persefahaman Budaya. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional antara Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan min yang signifikan untuk setiap domain iaitu aspek persefahaman budaya.000<0.000<0. toleransi antara kaum.28 dan sisihan piawai 0. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4. Konstruk toleransi antara kaum bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.23 dan sisihan piawai 0. Selanjutnya.29 dan sisihan piawai 0. toleransi kaum.280 pada tahap tinggi.298 berada pada tahap tinggi dan integrasi nasional pula bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.05. Bagi aspek persefahaman budaya dengan nilai F = 541. Toleransi antara Kaum.05. Seterusnya aspek Identiti Malaysia bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3.209 dan Sig = 0.09 dan sisihan piawai 0.272 berada pada tahap sederhana. aspek toleransi antara kaum dengan nilai F = 795. nilai F = 53.13 dan sisihan piawai 0. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahawa aspek persefahaman budaya.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 203 DAPATAN KAJIAN Tahap Aspek Persefahaman Budaya. aspek identiti Malaysia dengan nilai F = 436.985 dan Sig = 0.623 dan Sig= 0.26 dan sisihan piawai 0.05.296 berada pada tahap tinggi.000<0. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Jantina Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan jantina.000<0.32 dan sisihan piawai 0. identiti Malaysia dan integrasi nasional antara kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Toleransi antara Kaum.27 dan sisihan piawai 0. perbandingan skor min toleransi antar .292 pada tahap sederhana dan integrasi nasional pula bagi kumpulan kawalan mempunyai min 3. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya.270 berada pada tahap yang tingggi. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan kawalan berada pada tahap yang sederhana. identiti Malaysia dan integrasi nasional dalam kumpulan rawatan berada pada tahap tinggi.000 <0. Kumpulan Rawatan Min ujian pos aspek persefahaman budaya bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.351 berada pada tahap sederhana.05 dan bagi Integrasi Nasional dengan nilai F = 447.323 berada pada tahap sederhana.05. Aspek toleransi antara kaum bagi kumpulan rawatan mempunyai min 4.

05.000<0. Identiti Malaysia dengan nilai F = 26. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan rawatan.316 dan sig = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05. toleransi antara kaum. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan jantina. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.000<0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.607 dan Sig = 0. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 13. nilai F = 8. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu. nilai F 17. identiti Malaysia dan integrasi nasional berdasarkan jantina dalam kumpulan kawalan. Zahara & Abdul Razaq kaum berdasarkan jantina.900 dan Sig = 0. .000< 0. Selanjutnya.000<0. nilai F = 11. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05.05 dan integrasi nasional dengan nilai F = 23.988 dan sig = 0. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.000<0.05. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. China dan India. nilai F = 55.224 dan Sig = 0.000<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.204 Ahmad Ali.000<0.05. Identiti Malaysia dan Integrasi Nasional dalam Kumpulan Kawalan dan Rawatan Berdasarkan Kaum Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum. Identiti Malaysia dengan nilai F = 29.079 dan sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan jantina.998 dan Sig = 0.05. Perbezaan yang Signifikan Aspek Persefahaman Budaya. Toleransi antara Kaum. Toleransi antar kaum dengan nilai F = 13. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar lelaki dengan pelajar perempuan.009 dan Sig = 0. nilai F = 23.711 dan Sig = 0.05.000< 0.483 dan sig = 0.844 dan Sig = 0. Bagi persefahaman budaya dengan nilai F = 42. Kumpulan Rawatan terdapat perbezaan yang signifikan aspek persefahaman budaya.365 dan sig = 0. China dan India.05.000<0.424 dan sig = 0.000<0. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum.521 dan Sig = 0.05.000<0.05.000 <0. Kumpulan Kawalan Terdapat perbezaan aspek persefahaman budaya. nilai F = 45. nilai F = 10.000<0.05.05. toleransi antar kaum pula terdapat perbezaan yang signifikan dengan nilai F = 36.024<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05 dan integrasi nasioanal dengan nilai F = 5.000<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu. China dan India. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05.671 dan Sig = 0.

2433. China dan India.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu.1804.05). Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan integrasi nasional dengan mencatat perbezaan min = 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia (p>. Selanjutnya.002<0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan integrasi nasional. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. Nilai min kaum India lebih tinggi berbanding kaum China.05.1535. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.000<0.1591. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia.2411. Kumpulan Kawalan Perbandingan skor min persefahaman budaya berdasarkan kaum.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi toleransi antara kaum. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>. sig 0.045<0. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. China dan India dalam kumpulan kawalan. sig 0.017<0.05). Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India. Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar China dengan India dari segi perbezaan persefahaman budaya dengan mencatat perbezaan min = -0. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.824 dan Sig . Demikian juga terdapat perbezaan antara pelajar Melayu dengan India dari segi perbezaan Identiti Malaysia dengan mencatat perbezaan min = 0.00<0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India.05. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Identiti Malaysia antara pelajar Melayu. nilai F = 4.001<0.000<0. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.005<0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. nilai F = 6. sig 0.05.05. perbandingan skor min toleransi antar kaum berdasarkan kaum.288 dan Sig = 0. dengan menggunakan analisis ANOVA mengikut kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antara kaum (p>.05.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 205 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula. nilai F = 4.05). bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.262 dan Sig = 0.05. Seterusnya perbandingan identiti Malaysia berdasarkan kaum. nilai F = 4.012< 0.05.05.684 dan Sig = 0.1966 .003 <0.2689. sig 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. sig 0. sig 0.05). sig 0.

sig 0. Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Zahara & Abdul Razaq = 0.023<0. China dan India dalam kumpulan kawalan.457 dan Sig = 0.05).2172. China dan India dan perbandingan integrasi nasional pula berdasarkan kaum.1974.2389.05).003<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan aspek identiti Malaysia antara pelajar Melayu. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>.05.000<0. perbandingan skor min aspek toleransi antar kaum berdasarkan kaum.206 Ahmad Ali.014<0.022 dan Sig = 0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu.006 <0. nilai F = 17.000<0. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Identiti Malaysia. nilai F = 10. Nilai min kaum China lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.491 dan Sig = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.05.3051.05. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>.05). bermakna terdapat perbezaan yang signifikan persefahaman budaya antara pelajar Melayu.05. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan toleransi antar kaum antara pelajar Melayu. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.020<0. Selanjutnya.053 dan Sig = 0. Seterusnya perbandingan aspek identiti Malaysia berdasarkan kaum. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional. nilai F = 6. sig 0. sig 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. China dan India. China dan India. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum. .2173.014<0. bermakna terdapat perbezaan yang signifikan Integrasi Nasional antara pelajar Melayu. nilai F = 5.05. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan persefahaman budaya. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak. Seterusnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum China dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.05. sig 0.05).05. Kumpulan Rawatan Perbandingan skor min aspek persefahaman budaya berdasarkan kaum. sig 0. China dan India.05.004< 0.05.05. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Ini menunjukkan hipotesis nol (Ho) ditolak.011<0.

Sumbangan Aspek Persefahaman Budaya. Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Terdapat hubungan yang signifikan antara persefahaman budaya.3179. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional. toleransi antara kaum juga .740 dan sig = 0000. sig 0. Secara keseuluruhan dapat disimpulkan bahawa teradapat hubungan yang tinggi antara persefahaman budaya. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan aspek persefahaman budaya.05).Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 207 Berdasarkan analisis Ujian Pos Hoc Turkey pula dalam Jadual 4. Selain itu.2196.002<0.05.2262. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan Identiti Malaysia.50.05).05. Bagi aspek toleransi antara kaum menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0. sig = 0000 dan hubunga antara identiti Malaysia dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.005<0. Bagi aspek integrasi nasional pula menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Hubungan antara Aspek Persefahaman Budaya.05). Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar persefahaman budaya (p>.326.05.725.000 (p<0. Toleransi antara Kaum dan Identiti Malaysia terhadap Integrasi Nasional Analisis regresi stepwise yang dijalankan didapati aspek persefahaman budaya merupakan varian yang signifikan memberikan peramal terhadap aspek integrasi nasional dengan nilai F = 98. sig = 0. Hubungan persefahaman budaya dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0. Aspek Identiti Malaysia merupakan varian yang signifikan yang memberikan peramal terhadap integrasi nasional. iaitu F =73.007<0. Sig = 0.05). menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan China iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0. Selanjutnya terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan min = 0.183.3797.000<0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar toleransi antar kaum (p>. sig 0. sig = 0. toleransi antara kaum dan identiti Malaysia terhadap integrasi nasional. Seterusnya bagi aspek Identiti Malaysia menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar kaum Melayu dengan India iaitu dengan catatan perbezaan Min = 0.000<0.744.05). sig 0.05).05.05.000. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar Identiti Malaysia(p>. hubungan toleransi antara kaum dengan integrasi nasional iaitu dengan r = 0.000 (p<0. sig = 0. sig 0. Sedangkan tidak wujud perbezaan antara kumpulan yang lain ke atas pembolehubah bersandar integrasi nasional (p>. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum China dari segi perbezaan Integrasi Nasional. Nilai min kaum Melayu lebih tinggi berbanding kaum India dari segi perbezaan toleransi antar kaum.2369.

Pendekatan Kepelbagaian Budaya dan Sejarah Etnik Ke Arah Pemupukan Integrasi Nasional. Kementerian Pendidikan Malaysia.639.000(p<0.5 peratus (Beta = 0.). Menganggap Serius Masalah Hak.817) dan toleransi antara kaum menyumbang sebanyak 2. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. sig = 0. Dlm Larry May dan Shari Colins-Chobanian.000 dan R = 0.007 Ralat Terpiawai (Standard Error) 0. Cheah Boon Kheng. Kompetensi Profesional Guru-guru Sejarah : Transisi Pembudayaan Ilmu dan Pengajaran Efektif. (2009). UNRI. Kursus Penataran Sejarah KBSM Untuk Guru Sumber Sejarah. Dlm. Zahara & Abdul Razaq merupakan varians yang signifikan memberikan peramal terhadap integrasi nasional dengan nilai F = 57. Penerapan Patriotisme dan Wawasan Dalam Kurikulum Pendidikan Sejarah.326 Dimana. (1998). Hair et al. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt.744). Air Keroh. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP. Etika Terapan: Sebuah Pendekatan Multikultura. (2002).112.208 Ahmad Ali. t = 2.). Ronald. Daripada dapatan regresi tersebut dapat dibuat persamaan regresi seperti berikut: Y = 0. Ampang : Penerbitan Salafi Ahmad Rafaai Ayudin. Malaysia : The Making of a Nation.920.258X3+0.282X2+0. hlm 37 – 56. Ahmad Rafaai Ayudin. Badriyah Salleh. (2009). Konteks ini. Pusat Perkembangan Kurikulum. Isjoni & Abdul Razaq Ahmad (pnyt.689 dan R = 0.521 dan R = 0. t = 2.258. Dworkin. 10 – 14 Mac.282. Pekan Baru : Cendekia Insani & FKIP.05) Berdasarkan kepada nilai Beta.326 RUJUKAN Ahmad Ali Seman. Sig = 0. (2001). Jurnal Ilmu Kemanusiaan. Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran Sejarah. Dari Komuniti Etnik Kepada Satu Bangsa. UNRI Abdul Rahim Abdul Rashid. terdapat kemungkinan baki peratusan yang lain iaitu lebih kurang 31.399. (1977). Melaka. bagi aspek identiti Malaysia menyumbang sebanyak 11 peratus (Beta = 0. Canberra: The Australian National University.832). t = 4. 2006). Dlm. 5:1-21 Chai Hon Chai. Education and Nation Building in Plural Societies: The West Malaysian Experience. (2000). Pedagogi : Pengetahuan Didaktik Untuk Guru.007+0.399X1+ 0. (1997). didapati aspek persefahaman budaya menyumbang sebanyak 55 peratus (Beta = 0. . Y Integrasi Nasional X1 Persefahaman Budaya X2 Identiti Malaysia X3 Toleransi Antar Kaum Pemalar (Constant) 0.5 peratus lagi disumbangkan oleh lain-lain faktor yang tidak diambil kira dalam kajian ini (Pallant 2005. hlm 97 .

Membentuk Identiti Kebangsaan. Syarahan Tun Seri Lanang. (1989). Indonesia : Social and Cultural Revolution. M. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Kuala Lumpur : OUP. (1966). Halstead dan T. (2002). (2001). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum dan Persatuan Sejarah Malaysia. Tajul Ariffin Noordin & Nor Aini Dan. New York : McGraw Hill Khoo Kay Kim.) Education and Morality. USA: Kogan Page Ltd Maharom Mahmood. (1999). Pendidikan Bersepadu : Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM.Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 209 Terjemahan: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. McLaughlin.). Teacher Education in Malaysia: Current Issues & Future Prospects. In Teacher Education (ed) London. Education for citizenship. (1975). Yogyakarta: Tiara Wacana. Bangi : Penerbit UKM. Pendidikan Sejarah ke arah pembentukan warganegara patriotic. Guilford J. Lee. (1993). 19-34.N. London:Routledge.P. Dlm. Tajul Ariffin Noordin. hlm. The Nature of Human Intelligence. Adnan Kamis (pnyt.N. Kertas Kerja 2 : Kurikulum Sejarah ke arah memperkukuh usaha pemupukan semangat patriotik dalam kalangan murid. (1992). Persejarahan Malaysia. Dlm. Kuala Lumpur : Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. . W. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah : Pandangan dan Maklumbalas. (pnyt. Kymlicka .H. Sutan Takdir Alisyahbana. Kertas kerja Seminar Kebangsaan Pembentukan Integrasi Bangsa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful