Doa Kanzul Arash Syirik dan Menyesatkan? Jawapan Kepada Emjay Assalamualaikum w.b.

t, Saudara Sidang Pembaca yang dirahmati Allah s.w.t Terima kasih kerana mengunjungi blog ini. Tujuan tajuk ini diketengahkan adalah untuk menjawab tuduhan liar daripada seorang lelaki ¡®anonymous¡‾ yang berfahaman iaitu Emjayjb di laman Emjay ¡°Tolong Menolong Sesama Islam¡±. Ustaz yang pernah akan Dr. Haron Din itu sesat dan juga mengatakan Dato¡‾ Harussani Zakaria mencari ham neraka , telah mengeluarkan ¡®fatwa¡‾ SYIRIK dan HARAM mengamalkan Doa Kanzul ini . Atas beberapa sebab seperti berikut: Doa Kanzul Arash ini SYIRIK kerana: 1. 2. 3. Berasal daripada Hadis Palsu Mempunyai tatabahasa Arab yang salah Terdapat Nama-Nama Allah yang lain daripada 99 Asma Al- Husna: seperti Al-Burhan dan lain-lain lagi. 4. Terdapat frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah, Nabi Isa Ruh Allah¡‾ Sidang Pembaca Sekalian, Saya telahpun memberikan hujah balas atas semua pokok persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz Emjay (pensyarah di UTM, bahagian Pendidikan, status ke¡‾ustaz¡‾annya diragu i dan masih siasatan saya). Bagi saya Doa Kanzul Arash itu harus diamalkan oleh umat Islam atas hujah-hujah yang saya kemukakan di bawah. Untuk makluman sidang pembaca, saya pernah ke laman Emjayjb beberapa kali dan pe rnah juga menulis beberapa artikel bagi menjawab permasalahan yang diutarakan di laman tersebut. Tetapi semua artikel saya LANGSUNG TIDAK DIJAWAB dan telah DIP ADAMKAN oleh Emjay ini. Bukan sekadar dipadamkan sahaja, lelaki ¡®anonymous¡‾ bernama Em jay telahpun menjatuhkan hukum KAFIR (secara simbolik: Bagiku agamaku, bagimu a gamamu) kepada saya. Bagi membersihkan nama saya, di bawah ini saya lampirkan sa linan artikel saya yang telahpun dipadamkan oleh Emjayjb untuk rujukan saudara s ekalian. Harap para sidang pembaca budiman sudi membaca artikel ini dari mula hi ngga akhir. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * Assalamualaikum w.b.t, Semoga saudara Emjay, sidang pembaca dan khususnya saudara Omar dirahmati Allah s.w.t. *Muqaddimah * Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Emjay yang telah membawa isu Doa Kanzul Arash ini untuk dibincangkan bersama. Apa yang saya perhatikan, saudara Emjay adalah seorang yang begitu berhati-hati dalam me milih sesuatu amalan supaya tidak ada amalan yang bersumberkan dalil-dalil yang meragukan diamalkan. Ini jelas mencerminkan ketaqwaan saudara kepada Allah s.w.t . Semoga Allah s.w.t akan meningkatkan lagi iman saudara Emjay ke martabat yang lebih tinggi lagi. Wahabi mengat sa Arash

tidaklah menjadi satu kesalahan dan jatuh hukum haram hanya semata-mata JIKA doa itu bukan berasal da ripada Rasullullallah s. haram dan syirik.a.a. penerangan saya ini ada kebenarannya dan mungkin banyak kesilapannya. saya akan sentiasa mendoakan saudara Oma r supaya sentiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah s.w ketika Baginda ditanya tentang jampi yang di amalkan pada z aman jahiliah yang diriwayatkan daripada 'Auf bin Malik Al-Asja'ie maksudnya : "Perlihatkan kepadaku jampi-jampi kamu itu.w. bagi sesuatu doa itu. tidak menjadi apa-apa mengamalkan ja mpi selama mana tidak mengandungi di dalamnya syirik".t. Saya berharap saudara Emjay dan saudara sidang pembaca y ang berkampung di laman Emjay ini sudi menerimanya dengan hati yang terbuka. baginda sendiri turut membenarkan kaum muslimin bu kan sekadar membaca doa yang diajarkan baginda. apatah lagi seorang ahli hadis dan ahli fiqh.w selagi ia tidak mengandungi perkara yang JELAS syir ik seperti menyeru dan meminta nama-nama berhala. izinkan saya membuat penjelasan yang berlainan sekali terhadap kenyataan saudara Emjay yang berpendapat bahawa mengamalkan Doa Kanzul Arash itu adalah salah.w membenarkan para sahabatnya mengamalkan JAMPI-JAMPI yang diamalkan pada ZAMAN JAHILIAH digunakan asalkan tidak mengandungi unsur-unsur syirik di dalamnya. Justeru. Pada pendapat saya yang kerdil ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menerangkan secara jujur bahawa s aya ini bukanlah seorang ustaz.(Riwayat Al-Imam Muslim) Dalam hadis di atas jelas menunjukkan bahawa Rasullullah s. Adakah mengamalkan Doa Kanzul Arash itu SALAH jika ia bukannya bersumberkan d ari hadis Nabi s.a dan juga p ara ulama. malah baginda turut membenarkan mereka mengamalkan jampi-jampi dari zaman jahiliah. Ada para ulama yang mengatakan bahawa doa-doa seperti ini d ikarang oleh orang-orang soleh yang terdiri daripada para sahabat r. Disamping itu.Memandangkan saya hanya seorang tetamu yang singgah sebentar untuk menumpang ted uh di laman ini. *Permasalahan Pertama* 1.a. khas buat saudara Omar. Jadi. 1. Am billah penerangan saya ini hanya sekadar bahan bacaan sampingan. .w. Anggaplah perbincangan yang akan saya utarakan sebentar lagi hanya sekadar ¡®ole-ole¡‾ yang dibawa oleh seorang tetamu yang bermusafir kepada tuan rumah.a. semangat hutan dan dewa-dewa.w sebaliknya bersumberkan sumber lain? Adakah di dalam Doa Ka nzul Arash terdapat unsur syirik seperti pemujaan kepada Iblis laknatullah dan p emujaan kepada yang lain sehingga membawa kesyirikan? Sesetengah ulama ada membincangkan bahawa doa-doa istighasah (seperti Doa Kanzul Arash ini) kebanyakannya berasal daripada sumber-sumber lain yang bukan daripad a Rasullullah s.w. Pemberian ¡®ole-ole¡‾ ini adalah ikhlas dan tidak membawa sebarang ma ksud yang terselindung.a.a. Saya berharap saudara sidang pembaca sekalian dapat mengikuti penerangan saya ini dengan fikiran yang lapang dan hati yang ter buka dari awal hingga ke akhir. Ol eh itu.1 Adakah Doa Kanzul Arash Itu Dikategorikan Sebagai Satu Jampi Atau Doa? Sudik ah Saudara Mengamalkannya Jika Ia Adalah Satu ¡®Bentuk¡‾ Jampi? Jika Ia Satu ¡®Bentuk¡‾ Jam yirikkah Kita Mengamalkannya? Pada zaman Rasullullah s. apakah sebenarny a jampi jahiliah ini. Lihat hadis di bawah ini: Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi: ¡®Sabda Rasulullah s. ¡®Ole-ole¡‾ yang saya bawak an ini juga khusus untuk saudara. TIDAK ADA SALAHNYA mengamalkan pembacaan Doa Kanzul Arash ini.

a. Batu bersurat ini hanya boleh dibaca oleh orang Yahudi dan Nasr ani sahaja. apatah lagi Doa Kanzul Arash ini yang selari dengan kehendak aqidah Islam! Jadi . Adakah serua n yang digunakan bersifat syirik? . bukan sekadar mentera. Sesetengah seruan ja eperti ini datangnya daripada kitab yang disimpan oleh ahli kitab dan sesetengah nya ada pada batu bersurat dalam bahasa Suryaniah yang tersimpan dalam Kaabah un tuk sekian lama. ¡®Selawat¡‾ dan ¡®Tasbih¡‾ pada penghujungnya. Jadi.t. seruan jampi yang menyeru nama-nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ dan ¡®Hubal¡‾ dan se t alam seperti di wadi dan bukit. lafaz ¡®Allah¡‾ ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Rab¡‾ sudah di lam masyarakat pra-Islam.t. Dalam jampi seperti ini ada dig unakan lafaz ¡°Tuhan kepada Kaabah¡± dan ¡°Pencipta Langit dan Bumi¡±. Jampi seperti ini ada yang bersih daripada unsur syiri k dan ada yang tercemar dengan pemujaan kepada selain Allah s. Jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk jampi jahiliah seperti di atas. jampi -jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam.w. ia ialah sebentuk Doa dalam erti kata yang sebenarnya! Saya ulangi sekali lagi. Pertama. Basmalah dan kali mah ¡®Tahmid¡‾ pada permulaannya. Sebahagiannya.w. Jampi-jampi seperti ini memang syirik kerana m enyeru berhala dan semangat animisma. terdapat juga jampi yang digunakan oleh ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tinggal di tanah Arab pada zaman pra-Islam. kerana sebelum kedatangan Islam. His Life Based on the Earliest Sources¡‾ dan sila rujuk juga ka rya Muhd Husain Haykal yang berjudul ¡®Sejarah Hidup Nabi Muhammad¡‾. adakah jampi berbentuk begin i? Perlu kita ingat sekali lagi. ada yang menyeru kepada Allah s. saya berp endapat bahawa isi kandungan Doa Kanzul Arash ini bukan sekadar jampi semata-ma ta. saya berpendapat TIDAKLAH MENJADI KESALAHAN mengamalkan Doa Kanzul Arash ini. masyarakat Arab yang kebanyakannya tidak boleh membaca telah m empelajarinya secara lisan daripada ahli kitab yang menetap di situ. sila rujuk kitab karangan Martin Lings (Abu Bakar Siraj Al-Di n). ) Secara ringkas. definasi dan skop ¡®jampi zaman jahiliah¡‾ merujuk k epada seruan ataupun doa yang diamalkan semasa zaman pra-Islam. Jadi. Ketiga. permohonan dan luahan isi hati dipertengahannya. bukan sekadar puisi ketuhanan.2 Benarkah Dalam Doa Kanzul Arash Ini Terdapat Pemujaan Kepada ¡®Selain¡‾ Allah s. jampi zaman jahiliah itu berlainan bentuknya dengan doa kerana t idak ada bentuk yang spesifik seperti mana yang ada pada ciri-ciri sebuah doa. jika saudara diberi peluang untuk memilih.Pada pendapat saya yang kerdil ini. Doa Kanzul Arash ini b ukan sekadar jampi malah ia adalah sebentuk doa kerana menepati ciri-ciri sebaga i satu bentuk doa! Jika dibandingkan dengan jampi.t Sehingga Membawa Kepada Kesyirikan Pengamalannya? Benarkah Ada Nama Iblis dan Ji n Diseru Dalam Doa Tersebut? Jika perbincangan di atas lebih ke arah penjenisan (klasifikasi) Doa Kanzul Aras h itu sebagai satu bentuk ¡®jampi¡‾ atau ¡®doa¡‾.w. yang mana satukah yang akan saudara pilih? Justeru itu. ia lebih berbent uk syair dan dideklamasikan di pasar U¡‾kaz.w. perbincangan dalam perenggan ini pula men an lebih kepada aspek seruan yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash. S esebuah doa itu harus dibentuk dengan gabungan kalimah ¡®Ta a¡‾wwudz. Sebahagian da ripada jampi jenis ini lebih dekat kepada Islam. ada juga jampi jahiliah yang tidak menyeru nama berhala. sedangkan jampi yang berbentuk jahiliah (yang tiad a unsur syirik dan berlainan bentuknya dengan doa) dibenarkan Rasullullah s. 1. Jampi-jampi ini boleh dikategorikan kepada tiga jenis secara umumnya. (Untuk keterangan lanjut tentang amal an zaman Jahiliah. disel ang-selikan dengan ayat Al-Quran. Kedua. berjudul ¡®Muhammad. dan akhirnya doa itu ditutup dengan kalimah ¡®Tahm id¡‾.

Dari segi seruan yang digunakan. Namun begitu. (Sekadar makl man ¨C sewaktu saya mengaji di pondok dahulu.w.¡±. maka wajarlah kita meno laknya. Oleh yang demikian. salah seorang ustaz saya dari negara Iraq pernah mengatakan nama berhala seperti ¡®Latta¡‾ itu berasal daripada perkataan ¡®Lat f¡‾ dan ¡®Uzza¡‾ itu berasal daripada ¡®Aziz¡‾. & menun hawa nama-nama berhala itu sebenarnya berasal daripada nama Allah s.t. pemujaan syaitan.ku mohon kepada-MU (Ya Allah) dengan hak (kebenaran) Alhamdul illahirabil alamin.t. Namun begitu. *Permasalahan Kedua* 2. sebelum kita menolak doa ini. Sebaliknya. saya dapati TIDAK ADA langsung seruan kepada na ma-nama berhala. pengagungan Iblis dan semangat animisma ada d alam doa tersebut.¡±. Wajar bagi kita membakar doa ini. TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN bag i umat Islam mengamalkan doa-doa yang dikarang oleh ulama dan orang-orang soleh walaupun doa-doa daripada mereka itu bukannya bersumber daripada Rasullullah s.w. ¡®Ya Latta wa ¡®Uzza¡‾. salahkah membaca Doa tersebut? Salahkah kita memohon kepada Allah s . saya memohon jasa baik sidang pembaca sekalian untuk menelit i doa tersebut sekali lagi sebelum menjatuhkan hukum syirik. Apa yang saya dapati adalah seruan doa kepa ahi seperti frasa ¡° . animisma dan sebagainya. Jika benar Doa Kanz ul Arash mempunyai unsur-unsur di atas. ¡®Ya Iblis¡‾ azil¡‾. Bukan setakat memijak-mijak. malah wajar bagi kita mengumumkan secara t erbuka tentang kepalsuan doa ini.. Saya dapati TIDAK ADA seruan syirik seperti ¡®Ya Syaitan¡‾. kemudian telah bertukar sebutannya. Wajarlah bagi kita mengoyak-ngoyakkan doa ini.w. wallahu a¡‾lam). maka doa ini haram dibaca jika ia mempun yai pemujaan kepada syaitan.. jika saudara sekalian ada menjumpai seruan berbentuk syirik seperti yang dinyatakan di atas. saudara telah membaca Doa Kanzul Ar ash yang telahpun diubah suai. Adakah Salah Mengamalkan Doa Kanzul Arash Jika Benar dan Terbukti Ia Berdasar kan Hadis Palsu? Jika benar Doa Kanzul Arash ini berdasarkan hadis palsu. menurut hemat saya. a. dan ¡°Tiada Tuhan Yang di Sembah Melainkan Allah. Sudah tentu saudara Emjay menjadi orang yang p ertama sekali memijak-mijak doa ini. dan sebagainya. pada pendapat saya yang hina-dina ini. bolehkah kita bulat-bul at menerimanya? Sudahkah kita bandingkan permasalahan ini dengan hadis-hadis lain yang bersifat lebih baik lagi? Mungkinkah ada hadis lain yang bertaraf Sahih dan Hassan yang BOLEH MENYOKONG pe ngamalan Doa Kanzul Arash ini? .w. Pernahkah saudara sekalian menjumpai pemujaan syi rik seperti di atas? Saya minta saudara sekalian tampil untuk menyiarkan Doa Kan zul Arash yang terdapat unsur pemujaan kepada Syaitan dan Berhala supaya kita be rsama-sama boleh membendung gejala syirik ini daripada terus berleluasa. Saya secara terang-terang menolak doa ini. bolehkah kita meninjau dari kaedah i lmiah terlebih dahulu bagi memastikan samada Doa Kanzul Arash ini benar-benar be rsumberkan hadis palsu sahaja? Jika ramai yang mengatakan bahawa hadis ini hadis palsu.. jika di dalam doa tersebut tidak ada unsur pemujaan kepada selain Allah s.t? Salahkah kita berhajat kepadaNYA? Salahkah kita membaca doa tersebut yang mengandungi frasa ¡®La ilaha illallah¡‾? Adakah kita menyeru nama BERHALA dan SYAITAN dalam doa tersebut? Adakah kita meminta kepada DEWA-DEWI dalam doa tersebut? Sal ahkah? Haramkah? Syirikkah? Renungkanlah wahai saudara-saudara sekalian¡ Justeru.

saya ini bukanlah seorang ustaz apatah la gi seorang ahli hadis. kita membuat tinjauan sebentar ke dunia ilmu h adis. Kerana Hadis Maudhu¡‾ Sedikit. doa tersebut adalah ¡®Content Free¡‾ walau pun susur galurnya tidak sampai ke Rasullullah s. Kaedah ini saya namakan sebagai ¡®Kerana Nila Setit k Rosak Susu Sebelanga. Hadis Mu¡‾allaq. perlu dibuat kajian dan masih lagi menjadi tanda tanya masih lagi kerana TIDAK TERDAPAT unsur-unsur syirik di dalamnya. ada ha dis-hadis lemah seperti Hadis Mursal. 2.1 ¡®Bekerjalah kamu seolah kamu akan hidup seribu tahun lagi.a. menurut pendapat saya yan g kerdil ini. Dala m masa yang sama. Jika kita menolak sesuatu amalan itu hanya dikeranakan oleh SATU hadis palsu tan pa merujuk kepada hadis dan riwayat lain. 2. dan pad a masa yang sama juga ada hadis-hadis sahih dan Hassan yang turut mendukungnya. jika dilihat isi kandungan riwaya t tersebut adakah ia bercanggah dengan dasar-dasar bekerja dan beribadah dalam I slam? Berdasarkan isi dan penghayatan riwayat di atas. tetapi saya tidak dapat mengingatinya. apakah yang akan terjadi jika kita bekerja seolah-olah kita akan mati esok hari dan beribad ah seolah-olah kita akan mati seribu tahun lagi? Renungkan¡ . Berbalik kepada persoalan tentang kaitan Doa Kanzul Arash ini dengan hadis palsu . Namun begitu.w seperti yang saudara sebut kan. malah haram hukumnya jika kita menggunakan kaed ah ini. (Sebenarnya pada ketika saya mengaji dahulu. ada pula hadis-hadis yang bertaraf sahih dan Hassan yang mendu kungkannya. ada istilah khusus tentang k esilapan penggunaan kaedah seperti ini. saya rasa banyak amalan yang kita laku kan sekarang tidak boleh dibuat. Untuk makluman saudara sekalian. Hadis Mudalla s. Jika ¡®benar¡‾ dakwaan saudara bahawa Doa Kanzul Arash itu berasal daripada hadis maud hu¡‾. Masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang bersumberkan amalan para ulama perlu kita gali d an bongkar keluar. Hadis Munqathi. M ungkin para sidang pembaca boleh bertanyakan kepada mereka yang ahli). Namun begitu. Begitu juga dengan perihal Doa Kanzul Arash dan beberapa doa-doa lain.a. dan beribadatlah ka mu seolah-olah kamu akan mati esok hari¡±. saya rasa terpanggil untuk memberikan sed ikit ¡®input¡‾ berkenaan hadis-hadis dan isu yang berkaitan dengannya. Dalam erti kata yang lain. Hadis Mudraj.w. Tetapi Dalam Hadis Lain Yang Bertaraf Lebih Tinggi Membenarkannya Pula ? Memang terdapat beberapa doa yang bersumberkan hadis-hadis lemah dan palsu. tetapi dari segi pengamalannya. Kita masih perlu membuat kajian kerana masih ada lagi hadis-hadis lain yang boleh menyokongnya. Rosaklah Hadis-Hadis Sahih Se belanga¡‾. Marilah kita bersama-sama meninjau apakah amalan yang TIDAK BOLEH kita lakukan j ika kita mengguna pakai ¡®kaedah¡‾ ini. memandangkan saya antara orang awam yang pe rnah mengamalkan Doa Kanzul Arash ini.a. Adalah menjadi suatu kesilapan jika kita hanya melihat kepada satu h adis dhaif dan maudhu¡‾. dan Hadis Mubham yang menganjurkannya. maka wajarlah kita menolak Doa Kanzul Arash HANYA dari segi hubung-kaitnya den gan Rasullullah s. kemudian secara terburu-buru dan GHAIRAH sekali kita menjat uhkan hukum tanpa melihat kepada hadis-hadis lain yang bertaraf lebih tinggi lag i.1 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bersumber Daripada Had is Palsu.Sudahkah kita semua membuat kajian terperinci tentang permasalahan ini? Marilah saudara-saudara sekalian. Hadis yang dikatakan daripada Rasullullah ini sebenarnya menurut sebahagian ulam a adalah kata-kata Imam Ali r. Hadis Muntharib. SYIRIKKAH dan HARAMKAH ji ka kita rajin bekerja seolah-olah kita akan hidup seribu tahun lagi? SYIRIKKAH d an BERDOSAKAH kita jika kita rajin beribadat seolah-olah kita akan mati esok har i? Jika saya tidak mahu mengikut hadis ini dan melakukan sebaliknya.

a. tetapi hanya menjumpai satu hadis sahaja? Renungkanl ah saudara-saudara sekalian¡ 2.a. Saya ulangi sekali lagi. Hadis yang meriwayatkan tentang amalan berQUNUT Rasullullah s.2 ¡®Tuntutlah ilmu hingga ke negeri China¡‾. sudahkah kita mengorbankan masa kita untuk menyelidiki hadis-hadis sahih yang menyokong Doa K anzul Arash ini? Adakah saudara Emjay ¡®benar-benar¡‾ telah mengorbankan seluruh masanya untuk mencari hadis sahih. Sebagai contoh. maka aku bersedia memberi syafaat dan menjadi s aksi padanya pada hari kiamat¡‾.a.4 ¡®Diriwayatkan daripada Ibnu Abdil Bar. dikatakan bersumber daripada Imam Ali r.3 ¡®Diriwayatkan daripada Rabi¡‾ b. leka dan jahil sehingga memilih hadis maudhu¡‾ sebagai sandaran hukum membaca doa Qunut dalam solat subuh? Atau benarkah ada sebenarnya hadis-hadis Sahih dan Muta watir yang menerangkan bahawa Rasullullah s. Ada seset engah pengkaji pula berpendapat ia bersumber daripada sahabat atau individu lain . Terdapat hadis lain yang menyokong amalan ini .a juga. telah mengamalkan pembacaan doa Qunut ini sepanjang hayat telah melakuka n sesuatu yang syirik? Adakah Imam Syafie telah menggunakan hadis Maudhu¡‾ dalam men etapkan hukum sunnah Mua¡‾kkad dalam membaca Doa Qunut ini atau beliau ada menggunak an hadis-hadis lain yang lebih sahih & mutawatir? Adakah Imam Syafie begitu cuai . jika kita mengguna pakai kaedah seperti di atas.SYIRIK dan HARAM? Apatahlagi umumnya bagi kita yang bermazhab Sya fie¡‾ ini. apakah yang akan terjadi? Oleh itu. Riwayat yang dikatakan daripada Rasullullah s. Benar kata saudara itu. sebuah hadis riwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi. (Riwayat Imam Bukhari) Satu persoalan boleh timbul. ¡®Barang siapa yang menghafal 40 buah hadis untuk disampaikan kepada umatku.h menetapkan hukum sunat mua¡‾kad dalam mazhabnya? Sudahkah kita baca Hadis-hadis sahih yang menyokong amalan berqunut p ada solat Subuh? Jika kita bandingkan dengan Doa Kanzul Arash ini. i aitu jangan mengafal 40 buah hadis kerana ia (menghafaz 40 hadis) adalah amalan daripada hadis dhaif dan patut kita tolak.2.5 Dari segi pengamalan hadis dhaif sebagai amalan telah diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani bahawa pengamalan hadis itu hendaklah menepati 3 syarat i aitu: .w ini sebenarn ya adalah HADIS PALSU. adakah SYIRIK dan HARAM jika kita menuntut ilmu sehingga ke negeri China hanya semata-mata riwayat itu bukannya dari Rasullulla h s. kit a perlu melihat isinya (matannya).. tidak lain tidak b ukan ialah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. apakata kita d engar penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Syarah Hadis yang terkenal dan turu t menjadi rujukan ulama-ulama Wahabi terlebih dahulu.w sentiasa berqunut da lam solat Subuh sehingga baginda meninggal dunia¡‾. 2. Beliau. sekadar melihat kepada tahap hadis itu sendiri tidaklah mencukupi. 2. hadis ini ialah HADIS MAUDHU¡‾. ¡®Hendaklah orang yang menyaksikan (menerima) sesuatu hadis di antara kamu menyampai kannya kepada orang yang tidak menyaksikannya¡‾. Persoalan yang timbul di sini. menurut sesetengah ulama dan pengkaji riwayat. sehingga membuatkan Imam Syafie r.w? Renungkan. Anas bahawa Rasullullah s.a. te tapi sebelum kita terburu-buru dan bernafsu sekali mengiyakannya. Teta pi adakah dengan membaca doa Qunut seperti yang dianjurkan dalam mazhab Imam Sya fie itu BIDAAH.a.w membaca doa Qunut dalam sembahya ng Subuh. adakah SALAH menghafal 40 buah hadis dan SALAH meny ampaikannya kepada orang lain hanya semata-mata ia ialah hadis dhaif? Renungkan¡ Tentu sebahagian sidang pembaca akan mengatakan bahawa umat Islam TIDAK BOLEH me ngamalkan amalan yang bersumber daripada hadis dhaif. Hadis di atas bertaraf DHAIF.w ini.

5b ¨C Amal perbuatan dalam Hadis dhaif tersebut sudah tercakup dalam hadis-hadis sahih yang digunakan sebagai hujah sesuatu amalan.5a ¨C Kedhaifan hadis itu tidaklah keterlaluan sehingga ke tahap hadis Matruk. jika kita mengguna pakai ¡®kaedah penapisan¡‾ ini secara terburu-buru tanpa m elihat isinya (matannya) maka tidak banyaklah amalan sunat tambahan yang boleh k ita lakukan.2.6 Bolehkah Kita Mengamalkan Amalan Doa Kanzul Arash ¡®JIKA¡‾ Ia Bukan Bersumber Daripa da Hadis. Kesimpulannya. Tetapi Bersumber Daripada Amalan Para Ulama Terdahulu? Saudara sidang pembaca sekalian.4 di atas. tidak boleh menyambut Krismas dan tidak boleh beribadat di gere ja pada hari Ahad kerana itu bukan amalan Jesus Christ). jika ¡®tersentuh¡‾ sedikit oleh ma na hadis.. Hadis dhaif yang bersifat hadis Matruk ini tidak boleh dipakai sebagai hujah sek alipun untuk digunakan fadhilat amal. bagi saya pula dari segi isi kandungannya tidaklah bercanggah dengan da sar-dasar aqidah Islam.w. 2. . saya memohon sidang pembaca sekalian supaya tidak terburu-buru me nolak sesuatu amalan itu hanya disebabkan oleh sebuah hadis dhaif atau maudhu¡‾. 2. Sila rujuk penjelasan saya d i perenggan 2. Adakah kita lebih menjurus ke ¡®trend¡‾ ini? Adakah saudara Emjay meniru kaedah yang digunakan oleh golongan Anti-Hadis dan K ristian ini? Bagi saya tidaklah menjadi satu kesalahan jika kita mengamalkan sesuatu amalan ( bersumberkan hadis dhaif) yang baik asalkan kita tidak MENGIKTIKADKAN ia sebagai hadis Rasullullah s.a. Ini menggambarkan seolah-olah kita mengikut kaedah yang diguna pakai oleh golong an Anti-Hadis yang mana mereka hanya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Qura n sahaja kerana Al-Quran itu lebih ¡®sahih dan bersih¡‾. ¡®mungki n¡‾ terdapat kesilapan daripada segi periwayatannya. 2. Memandangkan saudara Emjay telahpun mengat akan bahawa riwayat tentang Doa Kanzul Arash itu daripada hadis Maudhu¡‾. di manakah Maudhu¡‾nya itu? Adakah dari sudut peraw inya? Adakah Maudhu¡‾nya hadis ini sehingga ke tahap Matruk? Tahukah saudara apakah yang dinamakan dengan tahap Matruk? Jika saudara mengetah uinya. ¡®mungkin¡‾ kita belum temui hadis-had s lain lagi. Begitulah perihalnya dengan Doa Kanzul Arash ini. Say a khuatir.w. Banyaklah amalan yang akan ¡®terbatal¡‾ jika ¡®tersentuh¡‾ oleh mana-mana had aif dan maudhu¡‾. kerana hadis itu bukan daripada kalangan ¡®mahramnya¡ aupun kita juga seolah-olah meniru satu mazhab Kristian yang menolak semua amala n-amalan yang tidak ¡®sahih¡‾ seperti ¡®Jehovah Witness¡‾ yang kini mendapat tempat di kala penganut agama Kristian di Malaysia (Contoh amalan mereka ialah tidak boleh meno nton televisyen. ia akan ¡®terbatal¡‾ terus. mungkin ulama terdahulu sudah menjumpainya tetapi kita belum menjum painya. saya amat berbesar hati jika saudara Emjay dapat menerangkan tahap Matruk nya? Bukankah saudara Emjay mendakwa saudara mahir dalam bidang hadis? Sila kemukakan buktinya. saya memoh on jasa baik saudara Emjay untuk menjelaskan dengan terperinci di mana letaknya tahap Maudhu¡‾? Jika benar hadis ini Hadis Maudhu¡‾.a.5c ¨C Tatkala mengamalkan hadis dhaif tersebut hendaklah kita mengiktikadkan bah awa hadis tersebut bukan benar-benar berasal daripada Rasullullah s.

w melakukan sembahyang tahajjud itu tidak tetap jumlahnya . Hanbal telah ¡®memand ai-mandai¡‾ menambah jumlah rakaat. Sebagai contoh.a. dianggap sebagai bid¡‾ah hasanah. Bagi membincangkan kaitan kaedah ini dengan pengamalan Doa Kanzul Arash. bolehkah kita katakan bahawa para ulama yang soleh ini. yang dihukum pancung dan tubuhnya dicencang lumat oleh penguasa yang z alim lantaran ucapan syatahatnya dan juga faktor politik. bolehkah kita mengatakan bahawa Sheikh Mansur Al-Hallaj dan Sheikh Junaid Al-Baghdadi ¡®memandai-mandai¡‾ menoko k tambah lebih daripada Imam Ahmad b. amalan tersebut ditambah oleh Saidin Abu Bakar r.a.a. Hanbal melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 300 rakaat setiap malam. Ini juga adalah berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh orang-orang soleh yang tidak pernah dibuat oleh Rasullul lah s.a.w). Hanbal? Contoh yang lain lagi ialah amalan membaca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ru ku¡‾. Sebagai contoh. t idak pernah melakukannya? Begitu juga dengan zaman selepas kemangkatan Imam Ahmad b. Contoh lain amalan soleh yang tidak bersandarkan sunnah Rasullullah s. (Bagi saya tidak lah menghairankan jika ahli sufi ini boleh melakukan sembahyang tahajjud sehingg a 1000 rakaat. Jadi.w dan para sahabat. Tatkala beliau meningkat tua dan uzur. amalan bersembahyang Tarawih secara berjemaah yang dilakukan seb anyak 20 rakaat atau 36 rakaat pada masa sekarang itu tiada didukungi oleh hadis -hadis sahih dan mutawatir sebagai salah satu daripada amalan Rasulullah s.w dan para sahabatnya. tetapi yang menghairankan saya ialah sesetengah orang-orang yang mengaku bertasauf seperti Mansur Al-Hallaj. Sembahyang tahajjud 300 atau 150 rakaat ini tidak terdapat dalam hadis. apatah lagi bersembahyang sunat!). Dalam kitab hadis dan sirah diterangkan bahawa Rasullullah s. Sebagai contoh.w ialah sembahyang tahajjud melebihi 12 rakaat.w.a.a. Imam Ahmad b.t sehingga boleh melakuka n sembahayang tahajjud sehingga 1000 rakaat.Selain daripada hadis-hadis yang pelbagai jenis. Amalan doa ini ¡®mungkin¡‾ tidak pernah dil akukan oleh Rasullulah s.a.a.w. bolehkah kita mengatakan Imam Ahmad b. Walaupun tidak terdapat dalam hadis. amalan sembahya ng tahajjud 300 / 150 diamalkan oleh umumnya masyarakat Islam kerana ia adalah a malan para ulama.w. Kalau mengikut cara yang asalnya Rasullullah s. Jadi. ke rana ahli sufi yang menyokong hukum bunuh ke atas Mansur Al-Hallaj iaitu gurunya Junaid Al-Baghdadi juga melakukan sembahyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat pada waktu malam dan 1000 rakaat sembahyang Dhuha pada siang hari.a.w dan para sahabat r. yang tidak pernah dibuat oleh Rasullullah s. Jika kita mengguna pakai kaedah yang digunakan oleh saudara Emja y (iaitu tidak menerima amalan selain daripada Rasullullah s. maka jatuhlah hukum dosa membaca ayat tersebut dalam sembahyang. seorang ulama sufi iaitu Mansur A l-Hallaj. analogi yang sama juga kita boleh gunakan ke atas Doa Kanzul Arash dan beb erapa amalan lain daripada kitab mujarrobat. beliau mengur angkannya kepada 150 rakaat sahaja.a. Ia tidak di anggap sebagai bid¡‾ah munkarah dan juga bid¡‾ah dhalalah. pernah melakukan semba hyang tahajjud sebanyak 1000 rakaat. kerana Rasullullah s.w tidak mengajar umatnya memb aca ¡®Rabbanalakalhamdu¡‾ selepas bangkit dari ruku¡‾.a. kita juga boleh merujuk kepada riwayat-riwayat dan amalan para salafus soleh bagi menyandarkan sesuatu amalan. Hanbal. langsung tidak bersembahyang wajib 5 waktu sehari. Jadi. Jadi. dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Rasullullah s. tetapi dilakukan oleh para ulama yang soleh. ingin s aya gunakan analogi pengamalan sembahyang sunat. Ada sesetenga h orang soleh telah diberikan kekuatan oleh Allah s. cuba ¡®mem andai-mandai¡‾ mengarang cipta doa-doa tersebut? Adakah para ulama terdahulu sesuka hati menokok-nambah sesuatu amalan tanpa membuat penyelidikan terlebih dahulu? R .a. Tetapi jika kita lihat para ulama terdahulu melaku kan sembahyang tahajjud lebih daripada itu. Anjuran sembahyang sunat ini. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan.a. dan setelah dihukum seksa oleh pemerintah. Tetapi amalan bersembahyang tarawih ini adalah bersandarkan amalan yang pernah d ibuat oleh Saidina Umar Al-Khattab r.w bersembahyang tahajjud melebihi 100 rakaat.

¡®Ta¡‾ dan ¡®Tsa¡‾ dahulunya tidak bertitik erapa dekad mula ditambah titik bagi membezakannya. Sebagai contoh. ia lebih condong ke arah perbezaan dialek bahasa Arab klasik. 3. pada usia remaja mengambil upah menyalin buku (setakat ini saya belum menjumpai riwayat ini dalam buku-buku tarikh.enungkanlah saudara¡ Oleh itu saya ingin mengatakan bahawa amalan membaca Doa Kanzul Arash ini TIDAK SALAH diamalkan. Di sini saya lampirkan bersama senarai soal selidi k dan ¡®checklist¡‾ kesalahan tatabahasa untuk rujukan saudara Emjay yang budiman sepert i di bawah. 3. Ada huruf yang tidak bertitik dan ada yang bertiti k tetapi tidak lengkap. contohnya Laras dan Gaya bahasa puitis? Jika kita bandingkan laras bahasa puitis dengan laras bahasa biasa penggunaan ta tabahasanya adalah agak berlainan kerana yang pertama bersifat seni manakala ya ng kedua bersifat komunikatif. tetapi diberi baris bawah? Pada pendapat saya jika terdapat kesalahan pembarisan huruf. ia hanya melibatkan sebahagian kec il sahaja. saya mendapat tahu setelah menonton drama Arab tentang Ibnu Taimiyyah). Mesir dan Parsi. Berikut adalah ¡®checklist¡‾ untuk memudahkan skop penjelasan saudara pada ma sa depan.1 Adakah kesalahan itu melibatkan kaedah pembarisan. sepatutny a ia berbaris atas.5 Adakah ia melibatkan kesalahan dari segi sintaksis? Jika terdapat kesalahan sintaksis. Jika kita perhatikan penggunaan baha sa Arab pada zaman dahulu. Saya ingin memohon jasa baik saudara Emjay supay a dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi tentang bentuk kesalahan bahasa yang terdapat dalam doa tersebut.2 Adakah ia juga melibatkan kesalahan ejaan? Jika ia melibatkan kesalahan ejaan. antarany a ialah Sheikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Kebanyakan penyalin upahan pada zaman dahulu juga bukanlah calang-calang orang sebelum mereka menjadi seorang tokoh. huruf hijaiyah ini tidaklah selengkap yang kit a ada pada masa sekarang ini. ia mungkin berpunca daripada kesalahan penul is asal ataupun penulis terkemudian yang membuat kerja menyalin doa tersebut.4 Adakah kesalahan tatabahasa itu disebabkan Doa itu menggunakan laras dan gay a bahasa yang berlainan. ia boleh menunjukkan penulis ayat tersebut ku rang matang dari segi pembentukan ayatnya ataupun penulis tersebut mungkin orang . 3.3 Adakah kesalahan itu melibatkan tanda ¡®sabdu¡‾ ataupun unsure germinat (menurut ist ilah fonetik) di mana tanpa tanda ini boleh menyebabkan perubahan besar dalam ma kna sesuatu perkataan itu? 3. Kufah. 3. Adakah Kesalahan Tatabahasa Dalam Doa Kanzul Arash Boleh Membawa SYIRIK? Saudara Emjay yang dihormati ada memaklumkan bahawa terdapat kesalahan dari segi tatabahasa dalam doa tersebut. mungkin akan tersilap menulis huruf-huruf tersebut dan mungkin orang awam juga akan tersilap membunyikan huru f tersebut. Ki ta perlu ingat bahawa pada zaman dahulu tidak ada mesin pencetak dan kebanyakan buku ditulis oleh penyalin upahan. Contohnya huruf ¡®Ba¡‾. *Permasalahan Ketiga* 3. terdapat perbezaan dari segi memberi baris antara dia lek Tanah Hijaz. Jadi bagi penyalin terkemudi an yang tidak biasa dengan kaedah penghurufan ini. Satu lagi pen yebabnya ialah pada zaman dahulu. Mungkin bukan kesemua ¡®checklist¡‾ ini perlu saudara ketengahkan kerana say a berpendapat jika ada kesalahan tatabahasa.

orang-orang Arab jug a. Namun. Jadi. inikan pula Doa Kanzul Arash yang kecil d an yang kuran penting ini. . dari satu diale k ke satu dialek yang lain. kesalahan tersebut boleh berlaku atas beberapa sebab. Kita perlu ingat bahawa kitab Al-quran yang kita guna pakai pada suatu masa dahu lu juga pernah mengalami kesilapan ketika proses mencetak.3 Kesilapan juga boleh berlaku ketika proses penulisan kaligrafi. juga boleh membuat kesalahan tatabahasa ketika meriwayatkan doa ini. terutama dari segi pencetakan doa ini. mung kin inilah sebabnya. Kaedah pewarisan doa daripada satu generasi ke sat u generasi yang lain.7. Kenapakah hal ini ber laku? Ini disebabkan pada zaman dahulu. dari satu daerah ke satu daerah yang lain. kebanyakan penulis tidak akan memadam kesalaha n yang terdapat dalam penulisannya. terhasillah pelbagai versi bagi satu doa yang sama. tidak terkecuali pelajar Bahasa Arab. Jadi.1 Ia boleh berlaku pada ketika doa ini ditulis sebelum proses percetakan.luar yang fasih berbahasa Arab berdialek asing. tetapi adalah kesilapan ketika proses ¡®moulding¡‾ template kaligrafi dibuat. Sintaksis itu meliputi. Fenomena perubahan ¡®slanga¡‾ ini kita panggil sebagai norma bahasa. kita akan dapati kebanyakan tulisanny a bersih dan teratur.2 Kesilapan juga boleh berlaku semasa proses pewarisan doa tersebut daripad a satu generasi ke satu generasi yang lain dilakukan secara lisan.7 Pada pendapat saya. a) Penggolongan Kata yang digunakan b) Perkataan dan Bentuk Kata c) Proses Pembentukan Kata Saya berharap saudara Emjay dapat mengemukakan kesalahan tatabahasa tersebut sup aya boleh kita perbetulkan bersama-sama untuk tatapan umat Islam umumnya.7. Jika kita teliti manuskrip-manuskrip lama.6 Adakah kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash itu melibatkan kesalahan Morfologi iaitu kaedah tatabahasa yang lebih asas lagi? Seperti. Ia berlaku kerana beberapa sebab. kita dapati ada banyak kesalahan ejaan dan perkataan berulang-ulang (redundant). jika terdapat kesalahan dari segi dialek Arab yang digunakan dalam Doa Kanzul Arash ini. Jika k ita telah mengenal pasti kesalahan tersebut adalah menjadi tanggungjawab kita un tuk membetulkan semula. JIKA BENAR berlaku kesalahan tatabahasa dalam Doa Kanzul Arash ini. Apatah lagi daripada satu generasi yang bukan menggunakan bahasa Arab sebagai ba hasa pertuturan ke generasi yang seterusnya. Tambahan pula. a) Struktur Binaan Ayat dalam Doa b) Laras atau Norma Ayat yang digunakan dalam Doa c) Susunan Ayat yang membentuk doa tersebut d) Bentuk Ayat yang digunakan dalam Doa d) Penjenisan Ayat dalam doa tersebut 3. 3. walaupun bersih dan teratur. Sedangkan percetakan Al-Quran juga boleh terjadi kesilapan. 3. 3. kesilapan ini berlaku bukan disebabkan penulisn ya.7. 3.

Evolusi tatabahasa ini secara umumnya berlaku kepada hampir semua bahasa yang di gunakan sekarang. Wallahua¡‾lam bis sawab. perkataan ¡®fasiq¡‾ yang sepatutnya tidak ada dalam ayat di atas.8 Kesilapan juga boleh berlaku disebabkan perubahan dan evolusi bahasa itu sen diri. Susunan frasa dan pola ayat bahasa Arab Fusha berlainan dengan su sunan frasa & pola ayat bahasa Arab pada masa kini. penulisnya membiarkan sahaja. Disebabkan ketiadaan pemadam dakwat yang khusus.. Insyaallah.3. sesuatu frasa ayat itu dianggap betul penggunaannya dari segi ilmu tatabah asa yang dipakai pada ketika itu. zaman P an-Islamisma Sheikh Muhammabd Abduh dan Sheikh Jamaluddin Afghani. Susunan pola ayat pada zaman dahulu lebih puitis.3-b Penulisnya tidak mahu mencacatkan atau ¡®menyomotkan¡‾ tulisannya dengan memangk ah atau menggarisi perkataan yang salah dieja / ditulis. ke zaman kerajaan Abassiyah. . Samad Ah mad terbitan Dewan Bahasa & Pustaka. ¡°Arakian adapun kitab tib ini fasiq fasal tabib dengan hati tanah¡±. (Jika saudara sidang pembaca berminat untuk mengetahui tentang kesalahan & cara penulisan manuskrip lama. Memandangkan terdapatnya perbezaan penggunaan tatabahasa pada bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab moden. J ikalau ada pun.7. judul buku tersebut tid ak ada pada saya. Abdul Azim Ibrahim Al-Muti¡‾ni y ang berjudul 10 Wasiat Imam Hasan Al-Banna). 3. Kita juga perlu ingat. jika buku itu dikembalikan kepada saya. saudara bolehlah merujuk sebuah buku karya A. Apa yang dilakukan oleh penulis pada zaman silam adalah menyambu ng terus ayatnya . Sebagai contoh. Jika pada masa da hulu. ia mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di atas dan faktor-faktor lain. jika digunakan perala tan pemadam. bahasa Arab yang digunakan pada hari ini adala h berlainan sedikit dengan bahasa Arab Fusha yang digunakan pada zaman permulaan Islam dahulu. Kadangkala.) 3. penulis pada zaman dahulu menulis semula perka taan yang betul bersebelahan dengan perkataan yang salah itu. Cuma pada masa ini.3-a Tidak terdapat alat pemadam khusus untuk memadam dakwat. akan saya masukkan judulnya kelak dalam teks ini ¨C harap maklum. ingin saya rumuskan di sini bahawa jika terdapat kesalahan tatabahasa d alam Doa Kanzul Arash ini . bahasa Arab itu sendiri telah menjalani proses-proses evo lusi yang amat panjang.7. sehinggalah k e zaman sekarang. tidak dipotong / dig aris / dipadam. frasa ayat itu pada zaman silam itu akan dianggap sebagai salah kerana mengikuti penggunaan ilmu tatabahasa yang digunapakai pada masa kini. mungkin penulisnya tidak mahu menggunakannya kerana bimbang akan mencacatkan keindahan kaligrafi yang ditulis. Disebabkan faktor-faktor di atas. Sudah tentulah terdapat banyak pengubahsuaian. pen gurangan dan proses adaptasi tatabahasa telah berlaku. manakala susunana pada zaman sekarang lebih komunikatif.. memandangkan penulisnya tidak mahu mencacatkan kecantikan kaligrafi ayat di atas . selepas beberap a kurun. Kita juga perlu melihat dari segi evolusi sesuatu bahasa itu sendiri. Ia telahpun menjalani proses evolusi sejak daripada zama n para sahabat. tetapi selepas beberapa dekad. ¡° ¡®fasal¡‾ ketabiban dengan hati tanah¡±. Justeru. penambahan. Sebagai contoh. ke zaman kerajaan Sepanyol. Setiap bah asa itu akan mengalami proses perubahan dari semasa ke semasa. Imam Hasan Al-Banna telah mewasiatkan kaum muslimin terut amanya warga Ikwanul Muslimin supaya mempelajari dan menguasai bahasa Arab Fusha iaitu Bahasa Al-Quran (sila rujuk kitab karya Dr. dikhuatiri tulisan-tulisan lain yang berdekatan akan mengembang.

¡°Allah menjadikan nama-Nya tiga bahagian.w. terdapat hadis-hadis lain dan kajia n para ulama yang menerangkan bahawa Nama-nama Allah s. nama-nama Allah s.w.t itu bukan setakat 99 buah sahaja. atau yang Engkau punyai dalam ilmu ghaib-Mu¡±. atau yang telah Engkau turunkan dalam kitab-Mu.w. Jadi ini bermakna. terdiri daripada para malaikat dan l ain-lain dan tidak diturunkan nama itu dalam Kitab-Nya.t yang belum kita ketahui. sebutan tanpa hu kum tajwid sabdu sudah tentu membawa maksud yang berlainan sekali dan jelas syir iknya.w. Perbezaan pembarisan ini tidak membawa se g perubahan maksud.w yang berbunyi.t menyimpan nama-Nya itu dalam ilmu ghaib-Nya. ¡°Aku mohon kepada-Mu dengan setiap nama yang Engkau miliki.t itu sekadar 99 buah nama kesemuanya? Di dalam hadis sahih memang ada dijelaskan oleh Rasullullah s. Tokoh ulama ini juga merupakan seorang murid yang se tia kepada gurunya (Ibnu Taimiyyah) sehingga sanggup bersama gurunya hingga saat -saat terakhir hidup gurunya itu di dalam penjara akibat difitnah oleh para peng uasa. tetapi berjumlah 3000. atau Rabba menjadi Raba. Ibnu Qayyim r . Kedua.1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. Adakah Pengamalan Doa ini SYIRIK dan HARAM Kerana Terdapat Nama-Nama Allah s . Oleh itu. Allah menurunkan nama-Nya itu ke dalam kitab-Nya dan diberitahukan-Nya ke pada hamba-Nya. manakala Raba / Rabi mungkin bermaksud ¡®Ya endeta (Yahudi) ku¡‾ ataupun bermaksud lain lagi.h.w.Saya dapati setakat ini. kecualilah kesalahan yang melibatkan penggunaan ¡®tasydid¡‾ (sabdu / germinat) seperti Rabbi menjadi Rabi. Wallahu a¡‾lam. malah lebih lagi. tidak memberita kan nama-Nya kepada sesiapa jua di kalangan makhluk-Nya. atau yang telah Engkau ajarkan kepada seorang a ntara makhluk-Mu. Tokoh ulama ini juga merupakan ¡®mentor¡‾ dan ¡®sifu¡‾ kepada gerakan Wahabi / Salafi yang kuat tang unsur-unsur khurafat . dapat kita r umuskan bahawa selain daripada 99 Asma Al-Husna yang kita ketahui. 4. sila terangkan di manakah kesilapan tatabahasanya.h. dan ada pendapat yang mengatakan 4000! Benarkah apa yang saya katakan? Atau saya sekadar ingin melebih-lebihkan fakta ini? Mari kita tinjau dahulu pendapat daripada seorang ulama besar dan ¡®all rounder¡‾. Engkau menamakannya unt uk diri-Mu.w. adakah nama-nama Allah s. ada lagi nama -nama Allah s. ingin saya ajukan kepada saudara sidang pembac a sekalian. saya menyeru saudara Emjay supaya jangan hanya sekadar mengeluarkan ¡®fatw a¡‾ ini. Rabbi / Rabba bermaksud ¡®Ya Tuhanku¡‾. Oleh itu. (Imam Ahmad & Ibnu Hibban) Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim dan juga hadis nabi s.a.w di atas. Pendapat Ibnu Qayyim ini terhimpun dalam sepotong doa Nabi s. Ketiga. Doa Kanzul Arash mempunyai kesilapan dari segi pembaris an huruf sebagai contoh. atau nama yang Engkau telah turunkan dalam kitab-Mu.a. Mari kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sheikhul Hadis.a.t itu 99 jumlahnya. Allah s. Ibnu Qayyim berpendapat. di manakah lagi perlu kita gali dan terokai Nama-Nama te . Namun begitu.t Yang Lain Daripada 99 Nama Allah Yang Kita Ketahui? Sebelum saya menjawab soalan ini. ¡®Rabbi¡‾ dan ¡®Rabba¡‾. *Permasalahan Keempat* 4. Pertama. lalu dijelaskan-Nya h anya terhadap sesiapa yang dikehendaki-Nya.t itu bukan sekadar 99.w bahawa nama-nama Allah s.w. Allah menamakan diri-Nya sendiri dengan Nama itu.

daripada 99 nama Allah yang diriway atkan dalam hadis. malah la faz-lafaz nama Allah s. tetapi lebih lagi. saudara Emjay atau Imam Ibn u Hazm? Yang mana lebih layak lagi diikuti? Yang mana satukah lebih berkaliber d an berkarismatik untuk kita teladani? Sekarang marilah kita tinjau pula kajian yang dilakukan oleh seorang tokoh hadis yang besar. As-Shan. Jika kita mengguna pakai kaedah ini untuk menjatuhkan hukum atas Doa Kanz ul Arash ini. yang mana satu kah yang akan sidang pembaca dengari? Mari kita tinjau pendapat daripada seorang tokoh ulama dan Qadhi besar pada zama n keagungan Islam di Cordova. Sepanyol pula iaitu Imam Ibnu Hazm.2 Pendapat Imam Ibnu Hazm. Sepanyol. berdasarkan kajiannya terhadap hadis-hadis yang dikajinya. berdasarkan sebuah hadis yang mempunyai rantaian bermul a daripada beliau sendiri ke Abdul Muluk b. Mazhab Dzahiri ini jika diban dingkan dengan mazhab Wahabi pada masa sekarang ini adalah jauh lebih keras dan ketat lagi.w. saya juga rasa bukan sahaja Doa Kanz ul Arash ini tidak boleh diamalkan malah doa-doa lain yang mempunyai nama-nama A llah s. Mengapakah perkara ini boleh berlaku? Tidak lain. Imam Ibnu Hazm merupakan salah tokoh pemikir Islam pada zaman kegemilangan Islam di Cordova.t yang terkandung dalam Al-Quran dan H adis yang PALING sahih sekali.w. Imam Ibnu Hazm telah menolak sebanyak 19 nama-nama Allah s.w. Menurut Imam Ibnu Majah. daripada Al-Araj.w. t. Mazhab Dzahiri yang dipegang oleh Imam Ibnu Hazm ini juga turut dipe gang kuat malah dikuasai oleh tokoh sufi yang pernah dikafirkan oleh ulama Wahab i kerana fahaman Wahdatul Wujudnya iaitu Ibnu Arabi. Muhamma d At-Tamimi. Ini juga adalah dikeranakan pengaruh mazhab Dzahi ri yang dipeganginya begitu keras dan ketat sekali kaedah Usul Fiqhnya. (Fakta sejarah tentang Ibnu Arabi bermazhab Dzahiri ini penting bagi membidas fahaman sesetengah pengikut t asauf yang tidak mementingkan syariat dan ilmu zahir dalam Islam). Asma Al-Husna itu bukan berjumlah 99 kesemuanya. tetapi mengapak ah perkara yang sebaliknya berlaku? Renungkan¡ Sekadar bertanya. tetapi seben arnya hanya 80 buah nama sahaja! Ini beerti. Ini berma ksud nama-nama Allah itu bukan sekadar 99 buah nama sahaja. sepatutnya gerakan Wahabi / Salafi yang bersifat keras tent u akan menyokong mazhab yang keras seperti mazhab Ibnu Hazm ini.w. Jika kita mengguna pakai kaedah ini.t yang kebany akannya dipelajari oleh umat Islam khasnya di Malaysia masih lagi belum lagi dit apis dengan teliti jika kita ingin mengguna pakai kaedah Usul Fiqh mazhab Dzahir i ini. iaitu Imam Ibnu Majah. anak murid kepada Imam Ahmab b. Beliau adalah seorang tokoh mazhab Dzahiri (Imam Daud Adz -Dzahiri. 4. Hanbal).w. . daripada Zuhir b. 4. tidak bukan adalah kerana b eliau hanya mengambil nama-nama Allah s.3 Kajian Hadis Yang Dijalankan Oleh Imam Ibnu Majah. pu la berpendapat bahawa terdapat penambahan pada nama-nama Allah s. saya berpendapat bukan sekadar lafaz ¡®Al-Burhan¡‾ akan tertolak. Imam Ibnu Majah.Imam Ibnu Majah telah . Apakah pandangan Ibnu Hazm tentang Asma Al-Husna ini? Menurut Ibnu Hazm.t.rsebut? Jika dibandingkan dengan ¡®fatwa¡‾ saudara Emjay dengan Imam Ibnu Qayyim.t yang lain (sebahagian 99 Asma Al-Husna) juga akan ter tolak. Uqbah. daripada Musa b. Berdasarkan fakta ini jelas menunjukkan bahawa nama-nama Allah s.t seperti yang dianjurkan oleh gerakan Wahabi / Salafi juga akan tertol ak! Mungkinkah ini sebabnya gerakan Wahabi menolak keras semua pandangan Ibnu Ha zm? Kalau diikutkan. yang mana satukah pilihan saudara.

1 Pendapat Imam Ibnu Qayyim r. Ibnu Qayyim seperti di atas tadi ( 4. iaitu cucu kepada Sheikh Muhammad b. malah ganjil dan pe lik sekali bunyinya seperti di bawah: 4.t yang indah seperti Al-BURHAN? Jika saudara sidang pembaca kurang yakin dengan penerangan saya ini.4.t. Apakah penambahan nama-nama terseb ut? Sila lihat senarai di bawah: 1) Al-Bari 2) Al-Rasyid 3) As-Syadid 4) Al-Waqi 5)Al-Qaim 6) Al-Hafiz 7) A n-Nazhir 8)As-Sami¡‾ 9) Al-Mu¡‾thi 10) Al-Abad 11) Al-Munir 12) At-Taam 13) Al-Qad im 14) Al-Witru dan yang terakhir sekali ialah 15) AL-BURHAN Berdasarkan daripada hadis-hadis yang dikaji oleh Imam Ibnu Majah. adakah BERDOSA. adakah S YIRIK. 4. pengasas gerakan Wahabi / Salafi. Asma-asma Allah s.t. contoh: 1) Lalsohathil 2) Mahtohathil 3) Jahlatothil 4. tidak kurang juga ada yang akan terlatah malah seram bulu roma ditengkuknya . saudara sekalian tentu akan lebih terkejut l agi.t? Benarkah ini semua nama-nama All ah s.t yang lain daripada 99 Asma Al-Husna itu? Adakah SALAH.w .w. saudara Emjay mengatakan bahawa kalimah ¡®Al-Burhan¡‾ itu bukan nama A llah s.4 Kajian Yang Dijalankan Para Ulama Ilmu Hikmah.t. dapatlah kita lihat bahawa nama Allah s.1 Asma Suryaniyyah. saudara sek alian dijemput membaca buku teks rujukan gerakan Wahabi berjudul ¡®Ketuhanan Yang Ma ha Esa¡‾ karya Sheikh Sulaiman b. SYIRIK dan BERDOSA jika membaca Doa Kanzul Arash kerana terdapat nama Allah s. BERDOSA dan HARAM untuk kita baca? Adakah perkataan-perkataan di atas itu memang benar nama-nama lain bagi Allah s.menemui tambahan pada nama-nama Allah s. SYIRIK dan HARAM membaca Doa Kanzul Arash kerana terda pat nama-nama Allah s.t yan . Imam Ibnu Majah pula mengatakan bahawa ¡®Al-Burhan¡‾ itu MEMANG nama Allah s .t yang tidak pernah kita dengari.t tersebut? Asma-asma Allah s. Wahab.w.w. Jika saudara Emjay dan sidang pembaca budiman membaca buku-buku yang dikarang ol eh para ulama ilmu hikmah seperti Imam Ahmad Ali Al-Buni.t itu sebenarnya datang dari umat yang terdahulu d aripada kita. Imam Ahmad Ad-Dairobi dan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. iaitu adik kandung kepada Sheikh Muhammad Abd. saya berharap saudara sekalian dapat meneliti sekali lagi pendapat Sheikhul Islam. Sheikh Sulaiman Abd. Saya bimbang ada sesetengah pembaca akan merasa begitu seram sekali) Berdasarkan nama-nama Allah s. yang mana satukah patut kita dengar? Saudara Emjay? Atau Al-Imam Ibn u Majah? Selepas meninjau pelbagai pendapat daripada tokoh yang berlainan.w. (Makluman ¨C diharap saudara sekalian jangan terkeliru akan nama penulis buku ini dengan Sheikh Sulaiman b.h. Abd ul Wahab.). Abdullah.t yang aneh dan ganjil sekali bunyinya.t itu adalah sebutan nama-nama Allah s. Mungkin saudara sekalian tertanya-tanya dari manakah datangnya Asma Allah s. contohnya 1) Toshumin 2) A¡‾lumin 3) Qoyumin (Saya rasa cukuplah setakat 6 contoh sahaja.w.w. Sebelum kita membuat kesimpulan. Mungkin juga yang akan naik darah tingginya.t. Wahab bersama-sama bapanya iaitu Sheikh Abdul Wahab mempunyai pandangan yang berlainan dan amat menentang keras aliran Wahabi abangnya itu).w. Untuk pengetahuan sidan g pembaca sekalian. Di dalam kitab karangan mereka te rdapat Asma-asma Allah s.w.2 Asma A¡‾sho Musa.w. mari kita tinj au kajian daripada para ulama ilmu hikmah. Jadi. Jadi. Ia bu kannya satu rekaan dan ia juga bukan satu penambahan oleh ulama-ulama ilmu hikma h.w. Abdul Waha b.w.w.w.t yang indah seperti ¡®Al-Burhan¡‾ itu memang wujud. Sekadar bertanya.4.

Para ulama ilmu hikmah telah bertung kus lumus mengkaji bahasa-bahasa kuno yang pernah berrasulkan rasul-rasul yang t erdahulu. Fakta ini juga boleh menunjukkan terdapatnya kemungkina n bahawa Rasullullah s. Saudara juga boleh melihat bagaimana fakta sejarah tentang lafaz ¡®Allah¡‾ telah diputar belit oleh seorang lagi t okoh orientalis iaitu Professor Marcus Bach dalam bukunya yang berjudul ¡®Major Rel igions of the World¡‾.t. yang mana satukah pilihan saudara? Saudara Emjay? Atau AL-HUJJ ATUL ISLAM Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mengakhiri perbincangan permasalahan nama-nama Allah s.w telah pun mengguna pakai nama tersebut tetapi dala m versi Arab iaitu ¡®Ilah¡‾ dan ¡®Allah¡‾. apakah perkaitannya penerangan saya di atas dengan Doa Kanzul Arash? Ada k aitannya. Tujuan mereka membuat kaji an ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendakwa bahawa Rasullullah s. tetapi telah mencedok ilmu-ilmu d aripada ahli kitab.w. Jadi. 7 No.w. mar i kita tinjau pula apa yang dikaji oleh para ¡®mat saleh¡‾ seperti di bawah. menurut Professor F. Oleh itu.t seperti di atas. Pendapat Professor F. dan bukannya daripada wahyu! (Nau¡‾dzubillah). F.a. . Peter. Sekadar bertanya. ¡®ELOHIM¡‾ dan ¡®ELOAH¡‾ dalam Doa Kanzul Arash? Pern sekalian temui lafaz-lafaz tersebut dalam kitab-kitab karangan para ulama ilmu hikmah? Terdapatkah persamaan dari segi suku kata dan fonetik lafaz ¡®EL¡‾. Sirya n dan bahasa-bahasa lain lagi. Sesetengah asma-asma Allah s.Peter ini menunjukkan bahawa sebelum kelahiran R asullullah s.g indah dalam bahasa umat-umat dahulu kala.w mempelajari tentang Allah s.t daripada kaum jahilia h dan ahli kitab.E.a.w bukannya menerima wahyu daripada Allah s.5 Kajian Nama Allah Yang Dilakukan Oleh Para Orientalis Para orientalis juga tidak terkecuali dalam permasalahan Asma Al-Husna. saudara sidang pembaca janganlah risau dan berasa begitu aneh sekali m elihat nama-nama Allah s. Oleh itu. E. Menurut b eliau. 4. E. Peter telah mempe runtukkan tenaga dan kepakarannya untuk mengkaji Asma Jalalah iaitu ¡®ALLAH¡‾. apatah lagi kerana Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali sendiri ada mengesyorkan sup aya azimat-azimat ditulis dengan Asma-Asma di atas.w. ¡®ELOHIM¡‾ dan gan Asma Suryaniyyah dan Asma A¡‾sho Musa seperti contoh di atas? Justeru itu.a. saudara sekalian dijemput un tuk membaca ¡®posting¡‾ saya di isu ¡®Mengapakah Kitab Mujarrobat itu Sesat Lagi Menyesatka postin ini telah dipadamkan dari Laman Emjay ¨C penulis) bagi menjernihkan kemelut isu ini. 3¡‾. saya dapati maksudnya (setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab) adalah lebih kurang sama dengan 99 Asma Al-Husna.w. Jika sidang pembaca merasa janggal .w.E. nama ¡®ALLAH¡‾ itu sebenarnya adalah daripada bahasa Hebrew (Yahudi) ¡®EL¡‾.a.w. Peter ini telah dikuatkan lagi oleh beberapa para orientalis yang lain sepe rti Professor Godfrey Higgins dalam bukunya ¡®Anacalypsis¡‾dan Professor Penny Warren da lam jurnalnya ¡®Plim Report (1998) Vol. Antara tokoh yang tersohor ialah Professor F. Berdasarkan pembacaan dan penelitian saya terhada p nama-nama Allah s.t ini adalah dalam bahasa Ibrani. BER DOSAKAH.t ini. Saya memohon jasa baik saudara sidang pembaca sekalian. Mereka begitu bertungkus lumus membo ngkar isu ini dengan niat untuk menghancurkan Islam. Semoga penerangan saya ini dapat menurunkan semula rasa seram saudara itu. ¡®ELOH ama-nama berbahasa Hebrew ini telah mengalami proses evolusi dan akhirnya tiba d i tanah Arab setelah beberapa kurun berlalu.t ini. Penduduk-penduduk Arab sebelum zama n kelahiran Rasullullah s. pernahkah saud ara temui lafaz-lafaz seperti ¡®EL¡‾. SYIRIKKAH dan HARAMKAH bagi kita mengamalkan Doa Kanzul Arash? Renungka n saudara sekalian¡. Mereka begitu ghairah sekali membuat kajian tentang isu ini. sebutan ¡®Ilah¡‾ dan juga ¡®Allah¡‾ sudah menjadi sesuatu yang umum dikal para penduduk jahiliah.w.

itu tuhan.s.w.t telah menggelar Nabi Isa a. Bena r dan tepat sekali kata saudara itu.w. tetapi berma ksud Nabi Isa a. tetapi adalah ¡®Sebahagian daripad a ciptaanNya¡‾. ¡°. i tu sebenar-benar RUH bagi dzat Allah s.t! Namun begitu.w. . frasa ¡®Ruh Allah¡‾ itu perlu kita lih at dari sudut yang lain. Jadi mengapakah Allah s.s itu sebenar-benarnya ¡®Ruh¡‾ bagi dzat Allah. Marilah kita bersama-sama meninjau firman Allah s. Allah s. yang mana satukah menjadi pilihan saudara.w.t menggelarkan Nabi Isa a. Apakah maksud tersirat yang terkandung dalam frasa tersebu t? Mari kita tinjau penerangan daripada seorang tokoh Ilmu Sirah dan Ilmu Tafsir yang tidak asing lagi iaitu Imam Ibnu Katsir r. tetapi bermaksud ¡®Sebahagian dar pada ciptaanNya¡‾. mafhumnya.w. jika kita beriktikad bahawa Nabi Isa a.t ada menyebut.t telahpun berfirman bahawa Nabi Isa a .w.w.t telah memuliakan dan mengangkat martabat Nabi Isa a.w. lafaz doa yang meng andungi kalimah ¡®El¡‾ ¡®Eloah¡‾ dan ¡®Elohim¡‾? Atau Doa Kanzul Arash .s. Ia sebenarnya merujuk kep ada gelaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah s.s dengan pelbagai gelaran. Dalam erti kata lain.w.t. Begitu juga dengan frasa yang menyebut Nabi Isa itu sebagai KalimatNya.t tidak pernah berfirman ¡®Ruh Allah¡‾.s sebagai ¡®Ruh daripadaNYA¡‾.w.s.t. Doa Kanzul Arash Ini SYIRIK dan HARAM Dibaca Kerana Terdapat Frasa ¡®Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah. Jika kita mempercayai bahawa ¡®Ruh¡‾ Nabi Isa a. Dalam Al-Quran. Allah s. dengan gelaran tersebut .Sekadar bertanya.w. 5.t. Allah s. Nauzubillah.s itu ialah ¡®Ruh daripadaNya¡‾.s wujud atas kalimatNya (ciptaanNya).t kepada nabi Isa a.w. Mohon dijauhkan o leh Allah s. Allah s.t maka jatuhlah hukum syirik dan tergel incir akidah seseorang daripada landasan iman. saya b erpendapat TIDAK MENJADI SATU KESALAHAN mengamalkan doa ini.s Itu ¡®Ruh Allah¡‾? Jika kita teliti dalam Al-Quran.h telahpun membandingkan frasa ini (Ruh daripadaNYA) dengan beberapa frasa lain yang terda pat dalam ayat Al-Quran untuk menjelaskan isu ini.1 Adakah Di Dalam Al-Quran Ada Disebut Nabi Isa a.sesungguhnya Al-Masih Isa I bni Maryam itu hanya seorang Pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampai kanNya kepada Maryam dan (dia juga tiupan) Ruh daripadaNya¡±. Sebenarnya frasa nabi Isa sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ bukannya bermak sud Nabi Isa a.t yang qadim .yang memuji Allah ahasa Arab? Memandangkan ketiadaan unsur-unsur keyahudian dalam Doa Kanzul Arash ini. (Surah An-Nisa: 171) Jika dilihat pada ayat di atas.s itu sebagai ¡®dzat¡‾ Allah s. Allah s.t. Imam Ibnu Katsir r. pada pendapat saya yang kerdil ini. antar anya ialah ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Namun begitu.h.s at as keistimewaan baginda yang lahir tidak berbapa (mu¡‾jizat). Dalam Tafsir Ibnu Katsir ada menjelaskan bahawa ¡®Ruh¡‾ daripadaNya bukannya bermaksud b ahawa ¡®Ruh¡‾ itu adalah sebahagian daripada Allah s.w.t t ersebut. Isa Ruh Allah¡‾ Dalam Doa Tersebut? Saudara Emjay yang dihormati mengatakan doa ini boleh ¡¡®mengeluarkan pengamalnya dari keimanan¡¡‾ kerana terdapat akidah bahawa nabi Isa a.w. ¡®KalimatNya¡‾ d i sini bukan bermaksud Kalam daripada dzat Allah s.w..s itu ialah Ruh Allah s. maka kita telahpun memakai kepercayaan orang Kristian yang mengatakan Nabi Isa a. *Permasalahan Kelima* 5.antaranya: ¡®Ini adalah unta (betina) Allah dan¡¡‾ Unta tersebut bukanlah daripada dzat Allah s.

Selepas membaca riwayat tersebut. BERDOSA dan MENYESATKA N ? Oleh itu. oleh itu kita tidak boleh menyamakan kedua-dua frasa berkenaan. Jadi adakah frasa ¡®Tiada Tuhan Yang diSembah Melainkan Allah dan Isa itu Ruh Allah¡‾ se perti di dalam Doa Kanzul Arash itu adalah SYIRIK.a. saya berharap saudara Emjay dan sidang pembaca yang budiman tidak terlepas pandang akan hal ini kerana Allah s. (Ima m Ahmad).a. Daripada Jabir b. jawab Nabi Isa. ¡ h yang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾. ma nakala buku lain pula ialah Imam masjid bagi makmum yang hadir di situ. disa ping kamu ada pemimpin-pemimpin kamu. sebagai kehormatan Allah kepada umat ini¡±. ¡®pemimpin¡‾ yang akan memanggil Nabi Isa a .a.s untuk mengimami sembahya ng jemaah tersebut.w.s.s itu sebagai ¡° ¡®Ruh ¡® daripada-Nya¡± di dalam Al-Quran dan Rasullullah s. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾. Selain gelaran ¡®Ruh daripada-Nya¡‾. Isa Ruh Allah¡± hendaklah kita mengiktikadkan bahawa sebutan ¡®Isa Ruh Allah¡‾ adalah sebagai cara kita kita memuliakan baginda seperti mana Allah s. Sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ Telah Di Sebut Dalam Hadis Sahih? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim ketika menceritakan tentan g Dajjal.a.w s i juga pernah bersabda ketika menggambarkan tentang panggilan kaum mukmin pada a khir zaman kepada Nabi Isa a. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾ untuk megimami solat berjemaah itu ialah Imam Mahdi. apa kata kita dengar pula penerangan ya ng disebut dalam sepotong hadis Nabi s. Wallahu a¡‾lam bis sawab. hadis tersebut menerangkan pada ketika orang Islam ingin mengerjakan sembahyang jemaah.w. saya ada juga berangan-angan kalaulah saya ini dapat m enjadi salah seorang daripada makmum yang hadir ketika itu.s juga digelar oleh Allah s.s. Berkatalah pemimpin mere ka itu kepadanya. Hadis di atas dikuatkan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Musli m.w.w. Abdullah r. ¡®Sentiasa ada segolongan daripada umatku hingga hari kiamat yang berjuang membela kebenaran d an akan menang.s.s. maka dikatak an kepadanya. apabila kita membaca ayat ¡°Tiada Tuhan Yang Disembah Melainkan Allah.s da n seperti mana Imam Mahdi (menurut sesetengah riwayat) memuliakan Nabi Isa a. ¡°Tidak.s. ¡°Dipersilakan mengimami kami sembahyang¡±. ¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat.t dengan g elaran yang lain seperti Penyelamat (Surah 5:17) dan Ibnu Maryam (Surah 61:6). mereka telah menjemput Nabi Isa a. benar apa yang saudara simpulkan itu. cuma s ebelum kita membuat kesimpulan terakhir. Jadi.t hanya menyebut Nabi Isa a. dan ada yang mengatakan bahawa ¡‾pemimpin¡‾ itu adalah salah seorang makmum yang hadir. HARAM.t sendiri ada menyebut frasa Nabi Isa a. 5.Begitulah bunyinya salah satu ringkasan petikan daripada Tafsir Ibnu Katsir dala m versi Bahasa Inggeris yang saya rujuk. Allah s. (I mam Muslim) Dalam sesetengah buku yang pernah saya baca.w. Nabi Isa a. . dapat kita simpulkan di sini bahawa memang benar ada frasa ¡®Ruh Allah¡‾ disebut dalam hadis sahih. lalu baginda bersabda. dari segi isinya (matan) agak sama cuma tidak terdapat frasa ¡®Ruh Allah¡‾ digunakan seperti berikut.2 Adakah Gelaran Nabi Isa a. sebagai ¡®Ruh Allah¡‾ seperti yang tersebut dalam Hadis Sahih riwayat Imam Ahmad.w.t memuliakan Nabi Isa a. berpeluanglah saya m elihat wajah seorang nabi. katanya: ¡°Bersabdalah Rasullullah s. Pada ketika itulah Nabi Isa akan turun. Pada pendapat saya yang kerdil ini. itu sebagai ¡®Ruh Daripada-Nya¡‾ dan bukannya ¡®Ruh Allah¡‾. Berdasarkan hadis di atas. Saudara sidang pembaca sekalian mungkin akan membuat kesimpulan bahawa di dalam Al-Quran.

w. saranan saya kepada semua warga pelayar Laman Emjay.t Salam ikhlas dan mengundur diri daripada saya. maka dikatakan kepadanya. ¡®He ang maju itu pemimpin kamu dan hendaklah ia mengimami solat kamu sekalian¡‾¡(Imam Ahmad ) *** *** *** *** *** *** *** *** *** Begitulah bunyi artikel saya di laman tersebut sebelum dipadam sebanyak tiga kal i oleh lelaki yang mendakwa dirinya itu ustaz. Saya juga turut mendoakan supaya Allah s. Tetapi jika ¡®ole-ole¡‾ ini manis pula jangan dimakan u banyak. saya berharap penerangan di atas dapat menjernihkan semula pemahaman umum masyarakat Islam te ntang Doa Kanzul Arash.s. lalu baginda bersabda. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk berpesan kepada diri saya dan juga umat Islam umumnya supaya berhati-hati dalam pemilihan doa dan berhati-hati juga dalam menjatuhkan hukum. Saya juga pohon maaf jika sekiranya ¡®ole-ole¡‾ ini agak pedas. Gunakanlah doa ini untuk membantu sesama Islam. Saya tidak berkecil hati. Jadi.ketika baginda ingin mendirikan solat berjemaah pada ketika Al-Masih Dajjal munc ul kelak. wassalamualikum w. ¡°Kecil tapak tangan. Kepada saudara Omar khasnya. terpulanglah kepada budi bicara sidang pembaca untuk merenungkannya semula ataupun menelan bulat-bulat ¡®fatwa¡‾ Emjay.b.a. Sekian.t memberikan kekuata n dan motivasi kepada saudara untuk mengamalkan amal soleh termasuklah pengamala n Doa Kanzul Arash ini. jutaan terima kasih saya ucapkan¡±. Atas kiriman email sau dara Emjay itu. ¡®¡®Majulah (Imamkanlah kami) Wahai ¡®Ruh Allah¡‾.w.t dan apa yang buruk itu datang daripada saya yang kerdil ini. Sememangnya sudah menjadi resmi seorang ¡®Tablig h¡‾ yang sentiasa dicemuh dan dihina Ingin saya berpesan kepada sidang pembaca sekalian. Sebelum menutup tirai perbincangan.t mengurniaka n kelebihan-kelebihan yang ada dalam doa ini. Malah. Sekadar bertanya. Ada sebahagiannya saya bersetuju dan menyo kongnya juga. saya pohon maaf jika sekiranya saya terkasar bahasa. wabillahittaufik wal hidayah. Khas buat saudara Emjay yang dihormati dan sidang pembaca budiman.w.w.s. kata doktor kita harus kurangkan ¡®makanan¡‾ bergula! Anggaplah apa yang baik itu datangnya daripada Allah s. nyiru saya tadahkan. Bukanlah niat saya untuk mengkritik semua perkara yang diuta rakan di laman Emjay ini semata-mata.w (daripada hadis Imam Ahmad) yang mengatakan bahaw a umat akhir zaman akan memanggil Nabi Isa a. bukanlah niat sebenar saya m . yang mana satukah akan saudara jadikan pilihan? ¡®Fatwa¡‾ saudara Emja y yang mengatakan bahawa Nabi Isa a. mungkin saya be lum mahir lagi mengadun ¡®kuah¡‾nya. Terpulanglah juga kepada para sidang pemba ca jika ingin menganggap saya seorang yang ¡®sesat¡‾ lagi ¡®kafir¡‾ seperti yang dilakukan Emjayjb. saya doakan s emoga Allah s. sebenarnya terlalu banyak yang dapat saya pelajari daripada isu-isu yang dikirimkan oleh saudara Emjay kepada saya. dengan gelaran ¡®Ruh Allah¡‾? *Penutup* Akhir sekali. Tablighster ¡¡®Tiba-tiba Isa sudah berada antara mereka dan dikumandangkanlah solat.t sentiasa merahmati dan memberkati usaha gigih saudara sekalian dalam menegakkan aqidah Islam serta membimbing masyarakat kita daripada terjeba k dalam kesesatan. saya berdoa supaya Allah s. itu bukan ¡®Ruh Allah¡‾? atau saudara ingin mende ngar sabdaan Rasullullah s.

Semoga saudara sekalian sentiasa dilimpahi keberkat an daripada Allah s.t. tidak begitu sama sekali.w. Tablighster . saya dahului dengan ucapan terima kasih. Cuma yang saya harapkan sidang pembaca bersikap kritikal terhadap sesuatu dakwaa n yang dibuat oleh individu-individu tertentu. Salam ikhlas. Sekian. bukannya secara melulu.elarang sidang pembaca untuk bersetuju dengan beliau. tidak terkecuali dakwaan daripada diri saya sendiri. Atas kesudian saudara sekalian membaca emel ini hingga ke akhirnya. Yang penting. kita menerima sesuatu dakwaan itu biarlah deng an cara yang rasional.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful