P. 1
44202360 Manual Kajian Tindakan Edisi 2008

44202360 Manual Kajian Tindakan Edisi 2008

|Views: 428|Likes:
Published by Rosanyanti Mokhtar

More info:

Published by: Rosanyanti Mokhtar on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

BUKU MANUAL KAJIAN TINDAKAN EDISI KETIGA BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MAL

AYSIA DISEMBER 2008

Diterbitkan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kemente rian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel : + 603-8884 6591 Faks : + 603-8884 6579 Web : www.moe.gov.my/bppdp Semua hak cipta terpelihara. Hak Cipta Kementerian Pelajaran Malaysia 2006. Tiad a mana-mana jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan d alam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk den gan apa cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau se baliknya tanpa mendapat izin Penerbit. DISEMBER 2008 i

PRAKATA Pembudayaan Kajian Tindakan dalam kalangan warga pendidik telah dapat dl aksanakan secara meluas berdasarkan minat dan peningkatan berterusan bilangan gu ru dalam menjalankan Kajian Tindakan setiap tahun. Pada masa sekarang, Kajian Ti ndakan bukan sahaja dijalankan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bili k darjah, tetapi ia juga digunakan untuk memperkukuhkan pengurusan di sekolah. M atlamat utama Kajian Tindakan adalah berdasarkan kepada satu hasrat iaitu untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan pentadbir dan guru di sekolah. Kajian Tindakan mempunyai dua unsur utama iaitu kajian dan tindakan. Oleh itu i a sangat sesuai diaplilkasikan dalam konteks pendidikan kerana dua unsur utama i ni seringkali dijalankan secara beriringan, iaitu tindakan dalam proses pengajar an dan pembelajaran serta pengurusan pendidikan; dan kajian dijalankan bagi mend apatkan bukti-bukti emperik yang dapat menyokong sesuatu tindakan yang dilaksana kan. Ia membolehkan pengamal iaitu para pendidik melalui proses inkuiri penemuan dengan mengkaji masalah-masalah secara saintifik supaya mereka boleh menilai, m enambahbaik dan memantapkan proses membuat keputusan dan amalan. Peranan dan sum bangan Kajian Tindakan dalam membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihada pi oleh pentadbir dan guru di sekolah tidak akan dipertikaikan. Ini adalah keran a dapatan kajian akan memberi impak yang positif kepada perubahan yang terancang dan kesannya akan menghasilkan apa yang dikehendaki agar matlamat pendidikan da pat direalisasikan. Kajian Tindakan diyakini dapat menonjolkan amalan terbaik da lam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Sehubungan dengan itu, sewa jarnya semua warga pendidik termasuk Pengetua, Guru Besar, dan guru-guru berpera nan dalam membudayakan Kajian Tindakan di sekolah masing-masing. Manual Kajian T indakan dihasilkan dan dimantapkan bersesuaian dengan keperluan semasa dan akan datang. Ia merupakan garis panduan bagi melaksanakan kajian berdasarkan proses y ang betul, tepat dan sistematik supaya dapatan yang bermakna dapat dihasilkan se rta mampu menyumbang kepada penambahbaikan dalam aspek pengajaran dan pembelajar an, pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Manual ini diharapkan dapat membangki tkan minat guru-guru khususnya untuk menjalankan kajian di sekolah, di samping m enambahkan pengetahuan dan kefahaman guru tentang tata cara melaksanakan Kajian Tindakan. Moga penyediaan Manual ini, akan dapat mendekatkan diri pembaca dan pa ra pendidik khususnya dengan dunia Kajian Tindakan. DR. AMIR BIN SALLEH @ MOHD SALEH Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Da sar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia ii

2 1.1 Pendahuluan 1.7 1.1 2.6 Bila Melakukan Refleksi? PEN GUMPULAN DATA 5.3 Temu bual 5.6 1.2 Soal Selidik 5.4 Pem erhatian 5.4 1.4 Bab 3: Pengenalan Jenis-jenis Kajian Tindakan Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Pros es Kajian Tindakan 13 13 17 18 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN 3.1 Pengenalan 4.8 1.2 Definisi Refleksi 4.2 2.9 Bab 2: Definisi Kajian Tindakan Tujuan Kajian Tindakan Ciri-ciri Kajian Tindakan Model Kajian T indakan Perkembangan Kajian Tindakan Kajian Tindakan di Malaysia Budaya Penyelid ikan Dalam Kalangan Guru Rumusan Muka Surat ii iii v vi 1 2 4 5 5 7 8 10 11 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2.1 Pengenalan 3.3 1.3 2.6 Analisis Dokumen iii 26 26 Bab 4: 36 36 37 38 38 39 Bab 5: 42 42 48 49 52 52 .5 Hasil Refleksi 4.KANDUNGAN Tajuk Prakata Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Bab 1: PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.3 Tujuan Refleksi 4.1 Kaedah pengumpulan Data 5.5 Ujian 5.2 Proses Merancang d an Melaksanakan Kajian REFLEKSI 4.4 Kaedah Refleksi 4.5 1.

1 Analisis Data Soal Selidik 6.Bab 6: ANALISIS DATA 6.2 Analisis Dat a Ke Atas Pemerhatian Yang Dijalankan 6.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindaka n 8.4 Analis is Dokumen KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7.2 Format Pela poran Kajian Tindakan 8.1.1.1 Pengenalan 6.1.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan 7.1.2 Fungsi Kertas Cadangan 7.3 Analisis Data Temu Bual 6.4 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 1 8.6 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 3 53 53 66 76 79 Bab 7: 89 89 90 Bab 8: 96 96 97 107 130 139 Bibliografi 151 iv .1 Pelaporan Kajian Tindakan 8.5 Contoh Laporan Kajian Tindaka n: Contoh 2 8.

2008) Proses Kajian Tindakan Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik Melal ui Teknik Sumbangsaran Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur Skrin Mendefin isi Variabel dalam SPSS Data Editor Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Skrin Statistik dalam Prosedur Frequenci es Kotak Dialog bagi Charts Graf Bar Item 1 Graf Bar Item 2 Graf Bar Item 3 Graf Bar Item 4 Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa Pengajaran dan Pembelajaran d i Bilik Darjah Kotak dialog Paired-Samples T-Test Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Histogram bagi Skor Ujian Pra Histogram Skor Ujian Pos Muka surat Rajah 5.1: Rajah 6.14(a): Rajah 6.3 : Perkara Gelung Kaji an Tindakan (Kemmis & McTaggart.6: Raj ah 6.8: Rajah 6.10: Rajah 6. 2005.13: Ra jah 6.1: Rajah 1.7: Rajah 6.4: Rajah 6.2: Rajah 6.SENARAI RAJAH Rajah Rajah 1.1: Rajah 2.14(b): v .9: Rajah 6.1: Rajah 6.5: Rajah 6. 1988) Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell.2 Rajah 2.3: Rajah 6.2: Rajah 2.11: Rajah 6.12: Rajah 6.

SENARAI JADUAL Jadual Jadual 3.1: Jadual 3.2: Jadual 5.1: Jadual 6.1: Jadual 6.1 : Jadual 6.2: Jadual 6.3: Jadual 6.4: Jadual 6.5: Jadual 6.6: Jadual 6.7: Jadual 6.8: Jadual 6.9: Jadual 6.10: Jadual 6.11: Jadual 6.12: Jadual 6.13: Jadual 6.1 4: Perkara Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb Jadua l Pelaksanaan Aktiviti Teknik Utama Temu Bual Pengagihan Skor Jadual Perangkaan Asas Jadual Frekuensi Item 1 Jadual Frekuensi Item 2 Jadual Frekuensi Item 3 Jad ual Frekuensi Item 4 Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Di Bi lik Darjah Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Pengajaran Be rfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Rumusan pemerhatian) Pengajaran Berf ikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Kaedah Pemerhatian – Kaedah Gundal) Peng ajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Pemerhatian Tidak Berstrukt ur) Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Transkripsi Temubual Berkaitan Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Bagi Semester Prestasi Murid dala m Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pelajaran Matematik Muka Surat Jadual 6.15(a): Statistik Asas Jadual 6.15(b): Statistik Korelasi Jadual 6.15(c) : Statistik Ujian T Jadual 6.16(a): Statistik Perihalan Jadual 6.16(b) Jadual 6.16(c): Ujian Pra Mur id Ujian Pos Murid vi

BAB 1 PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.1 Pendahuluan … it is difficult to see how teaching can be improved or how curriculum proposals can be evaluated without self-monitoring on the part of teachers. A research tra dition which is accessible to teachers and which feeds teaching must be created if education is to be significantly improved. (Stenhouse 1975: 165) Kajian tindakan melibatkan pengumpulan dan penterjemahan data untuk memudahkan p emahaman seseorang tentang sesuatu fenomena atau permasalahan di tempat kerja. P erkara utama dalam prinsip pelaksanaan kajian tindakan ialah matlamat untuk memp erbaiki amalan seseorang atau mengatasi masalah yang dihadapi dengan membuat tin dakan terhadap penemuan yang didapati tentang sesuatu amalan itu. Kajian tindaka n dalam pendidikan menjadi satu perkembangan penting yang memberi alternatif pen yelidikan kepada pendidik. Pengamalan 'research thinking and orientation’ dan ‘research-based decision-making dalam tugas harian dalam kalangan guru merupakan satu daripada pendekatan terbai k untuk meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan merupakan wadah yang sangat berkesan dalam me mbantu guru-guru memahami dan menganalisis masalah dan seterusnya menjalankan kajian bagi mendapatkan jawapan untuk mengatasi masalah tersebut. Ka jian tindakan membantu guru-guru untuk bertindak secara sistematik berdasarkan t atacara yang digariskan untuk menjalankan kajian. 1

 

1.2 Definisi Kajian Tindakan Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai pen yelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanaka n tindakan praktik (intervensi) bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kuali ti amalan masingmasing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat ref leksi, merancang, melaksanakan dan memerhati. Terdapat pelbagai definisi kajian tindakan yang telah dikemukakan oleh pakar-pak ar kajian tindakan. Antaranya adalah seperti berikut: i. Kemmis & McTaggart (1988) Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta yang berada dala m sesuatu situasi sosial bertujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan -amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan ii. Ebbut (1985) Kajian tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sek umpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pend idikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan ata u akibat tindakan tersebut. iii. McNiff (1988) Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meni ngkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menj adi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalanama lan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri ya ng dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama. 2

Kajian tindakan melibatkan pengamal (guru) untuk mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan. Somekh (1989) Kajian tindakan ialah satu kajian terhadap situasi sosial yang mel ibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk me mperbaiki kualiti amalan masing-masing. p elaksanaan. vi. guru dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam konteks amalan mereka sendiri. Kember dan Gow (1992). pemerhatian dan refleksi. 3 . v.iv. Kesimpulannya. Cochran-Smith dan Lytle (1990) Kajian tindakan merupakan kajian bilik darjah yan g dilakukan oleh guru-guru bagi membolehkan mereka meneroka isu-isu yang mereka sukai. Sehubungan dengan itu. Ia juga menyediakan satu kaedah yang formal bagi menjadikan pengetahuan g uru sebagai sebahagian daripada sumber maklumat dalam pengajaran serta mendekatk an guru dalam struktur kuasa dalam pendidikan. Kajian tindakan menjurus kep ada matlamat menjalankan penyelidikan tindakan. iaitu atas keinginan dan kecende rungan guru untuk membaiki kualiti amalan atau pengajaran pembelajaran serta sit uasi kerja. memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan-dapatan yang diperolehi. berdasarkan pelbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahawa kajian tindakan merupakan satu kaedah untuk guru mereflek masalah yang mereka ha dapi.

setiap permasalahan . pihak yang membuat inovasi atau penye lia. memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran.Guru yang baik tidak perlu disuruh membuat sesuatu. Pendidik-pendidik luar bilik darjah boleh memberi khidmat nasihat tetapi hanya guru sahaja yang akhirnya diamanahkan untuk mengajar dengan baik. Mereka tidak bergantung k epada penyelidik-penyelidik. guru sepatutnya menganggap strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran sebagai percubaan dan eksperimen supaya mereka dapat mengkritik kemahiran-kemah iran mereka bagi mencapai peningkatan kemahiran profesionalisme. Perbuatan sedemikian membawa maksud bahawa guru patut melibatkankan diri dengan penyelidik an bilik darjah. Oleh yang dem ikian. Kepentingan guru melaksanakan penyelidikan ke atas pengajaran dan pembelajaran juga telah ditega skan oleh Stenhouse (1984:69) iaitu: . Guru yang baik adalah sentiasa rela menerima nasihat. Semua guru adalah penyelidik kerana sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengajara n secara langsung sebenarnya terlibat dalam proses penyelidikan tindakan melalui semua fasa iaitu merancang.3 Tujuan Kajian Tindakan Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran. Budaya penyelidikan amat perlu diterap dan diberi penekanan dalam kalangan guru di sekolah. 4 . memerhati dan mereflek. Sehubungan dengan itu. melaksana.1. dan memperbaiki situasi di ma na pengajaran dijalankan.. kekangan atau kerumitan yang berlaku pada peringkat sekolah sewajarnya dapat d iselesaikan secara bijaksana oleh warga pendidik di sekolah. Jemaah Nazir. bimbingan dan bantuan . Ia amat bertepatan dengan tugas guru sebagai pendidik yang sekali gu s berperanan sebagai agen perubahaan..

iv. Bertindak (Action). ii. 1. dan Memerhati (Observe ). iii. Model tersebut menyarankan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan (cycle) seperti berikut: i.5 Model Kajian Tindakan Terdapat pelbagai model kajian tindakan yang telah dibangunkan oleh para penyeli dik antaranya ialah Model Kajian Tindakan yang dibangunkan oleh Kemmis & McTagga rt (1988). iv. banyak menggunakan aktiviti atau kaedah refleksi kendiri. ii. pengkaji terlibat secara langsung dalam usaha memperbaiki amalan pendidikan dan menambahkan kefahaman terhadap amalan tersebut. v. dilakukan secara berkumpulan dan secara kolaboratif dengan membentuk kumpulan-ku mpulan guru yang bersifat kritis kendiri (self-critical) dan berkomitmen untuk m eningkatkan kefahaman praktis mereka. iii.4 Ciri-ciri Kajian Tindakan Ciri penting kajian tindakan ialah: i. dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian atau dalam kontek s mata pelajaran dan kelas yang mereka ajar. dilakukan secara siste matik dan ‘rigorous’. dan dilakukan secara berterusan. pelaksanaan dan renungan atau refleks i.1. Merancang (Plan). perancangan. berkembang mengikut kitar ref leksi kendiri iaitu tinjauan. 5 . vi. menggunakan tindakan praktis bagi menyeles aikan masalah dan mengembangkan pengetahuan secara serentak. Mereflek (Reflect).

Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart. guru menyediakan satu rancangan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. memahami kew ujudan sesuatu masalah/kesukaran. memah ami bentuk masalah yang timbul. guru melaksanakan rancangan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. 1988) Rajah 1 menunjukkan kajian tindakan dijalankan berpandukan proses berikut: i. ii. Refleksi dilakukan bertujuan seperti berikut: i. memahami mengapa masalah tersebut wujud. memahami pelaku yang terlibat s ecara langsung atau tidak langsung dalam permasalahan itu. dan iii. gu ru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang h endak ditangani. iv. iii.Langkah-langkah tersebut boleh dirumuskan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. 6 . dan v. ii. mengetahui tahap keseriusan masalah yang membele ngu pengajaran dan pembelajaran tersebut.

Australia. Deakin University. 1. Australia dan USA Di Malaysia. New York (1953) sebagai pendekatan penyelidikan di sekolah Tahun 1970-an Penyelidikan mendapat perhatian antarabangsa Lawrence Stenhouse m emperkenalkan Konsep Guru Sebagai Penyelidik 1975-Humanities Curriculum Project (HCP) 1978-Research as a basic for teaching (di UEA.Keseluruhan pelaksanaan kajian tindakan tersebut disifatkan sebagai Gelungan Per tama (Cycle 1) dan jika masalah tidak dapat ditangani.6 Perkembangan Kajian Tindakan PERKEMBANGAN KAJIAN TINDAKAN DIPERKENALKAN OLEH KURT LEWIN (1946) (Ahli Psikolog i Sosial) Dua Idea Utama Konsep Penyelidikan Tindakan Keputusan Bersama Komitmen Untuk Penambahbaikan Idea Lewin digunakan oleh Stephen Corey di Teachers’ College Columbia University. maka guru bolehlah memula kan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah dapat diselesa ikan. Excellence and Research” (PIER) BPPDP 1993-1996 KT sebagai mata pelajaran dalam komponen kursus DPM di Institut/ Maktab Perguruan bagiKursus Diploma Pendidikan dan Ijazah Rajah 1. Stephen Kemmis dari School of Education. Norwich. KT berkemba ng 1990-an Konsep KT diperkenalkan kepada 41 orang pensyarah institut/maktab per guruan dan pegawai BPG dari 11 hingga 20 Disember 1988 oleh Prof. Norwich Classroom Action Research Network (CARN) Projek PALM (1988-1990) Penyel idikan Tindakan berkembang di Eropah. England) Tahun 197 6 John Elliot dan Rakan-rakan memperkenalkan Ford Teaching Project di CARE.2 : Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia 7 . Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada f inality dalam sesuatu proses yang hendak dilaksanakan. Tahun 1990-an Idea “guru sebagai penyelidik” menjadi sebahagian kandungan kursus program pra-perkhidmatan d an dalam perkhidmatan di institut/maktab perguruan. “ Programme for Innovation. UEA.

Dalam program PIER. Excellence and Research) dilaksanakan dengan peruntukan Pinjaman Bank Dunia Sektor Pendidikan Rendah dan Menengah Ketiga. iaitu SubProgra m 1: Inovasi dalam Sains dan Matematik.7 Kajian Tindakan di Malaysia Kajian tindakan di Malaysia mula diperkenalkan secara formal kepada 41 orang pen syarah maktab perguruan serta pegawai dari Bahagian Pendidikan Guru (BPG) pada D isember 1988 melalui satu kursus jangka pendek (BPPDP. Kolabo rasi antara Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan BPPDP telah membolehkan satu kump ulan guru dan pegawai dihantar ke United Kingdom untuk belajar perkaedahan kajia n tindakan dengan lebih lanjut lagi untuk membolehkan mereka menjadi fasilitator kursus kajian tindakan. Di samping itu. Program kajian tindakan diberi penekanan di bawah Sub-Program Penyelidikan Pendi dikan. Sub-Program 3: Pendidikan Jarak Jauh. li ma orang guru dan seorang pegawai BPPDP. kerana KPM berpandangan bahawa guru perlu didedahkan dengan ilmu penyelid ikan bagi mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Tiap-tiap program ini diurus oleh seorang Pengurus Program yang merancang. Sub-Program 2: Sekolah Kecil dan Terpenc il. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) i tu adalah Classroom Action Research di School of 8 . Kursus ini dikenda likan oleh Prof. Dalam tahun 1990an. empat or ang Pakar Perunding dari universiti di Australia dan lima orang Pakar Perunding dari universiti tempatan juga dilantik untuk memberi khidmat perundingan dari se masa ke semasa. Kursus yang diikuti oleh empat orang pensyarah IPGM. Kegiatan kajian tindakan terus mendapat perhatian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dari tahun 1993 hingga 1996 apabila Projek PIER (Programme for I nnovation. Program ini diurus setiakan oleh Unit Penyelidikan.1. 2005). dan Sub-Program 4: Penyelidikan Pendid ikan. Deakin University. menyelaras. Aus tralia pada 11 hingga 20 Disember 1988. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). dan memantau perjalanan program. idea “guru sebagai pen yelidik” telah menjadi sebahagian daripada kandungan kursus program praperkhidmata n dan dalam perkhidmatan di Institut Pengajian Guru Malaysia (IPGM) sehingga kin i. Stephen Kemmis dari School of Education. empat sub-program telah diwujudkan.

Di samping menghadiri kursus kajian tindakan. beber apa siri kursus dan bengkel telah di adakan di seluruh negara yang melibatkan pe serta kursus yang terdiri daripada para guru. England pada tahun 1994. Peja bat Pendidikan Daerah (PPD) dan guru sekolah ialah di Australia pada tahun 1995. Melalui khidmat pakar runding ini. University of East Anglia. Professor Nerida Ellerton dilantik sebagai pakar runding luar negeri manakala Dr. N orwich. seminar-seminar pen yelidikan tindakan telah diadakan setiap tahun sejak tahun 1994 hingga kini. pegawai-pegawai BPPDP. Bagi menyebarluaskan dapatan-dapatan kajian tindakan. 9 . Bagi menambahkan keberkesanan projek penyelidikan pendidikan ini seorang pakar r unding dari The International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP) telah dilantik melalui perjanjian kerjasama antara Kerajaan Mala ysia dengan IDP pada 21 Januari 1995.Education and Applied Research in Education (CARE). 1995). peserta kursus juga telah menjalan kan projek-projek Kajian Tindakan dengan mendapat peruntukan daripada peruntukan PIER di bawah Sub-Program IV (Penyelidikan Pendidikan) yang disalurkan melalui BPPDP. Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). Kumpulan ini telah menghasilkan satu Modul Kajian Tindakan pada tahun 1995 untu k digunakan oleh para guru di bawah projek kajian tindakan (BPPDP. Satu lagi kursus yang dihadiri oleh 11 orang peserta yang terdiri daripada pegawai KPM. pensyarah maktab perguruan serta p egawai-pegawai pendidikan dari Bahagian-bahagian di KPM. Bah an-bahan sokongan seperti Modul Kajian Tindakan juga dihasilkan bagi membantu pelaksanaan kajian tindakan. kakitangan sumber yang telah dila tih di bawah PIER dan pegawai-pegawai JPN. dan PPD. Peserta-peserta kursus terdiri daripada pegawai-pegawai pendidikan dan guru-guru sementara fasilitator terdiri daripada pakar runding tempatan. JPN. Kim Paik Lah dari Universiti Sains Malay sia sebagai pakar runding dalam negeri. Pengetahuan dan maklumat yang diperoleh oleh peserta-peserta kursus Kajian Tinda kan di luar negara telah disebar luas kepada guru-guru di sekolah melalui modul serta kursus dan bengkel untuk mendapat kesan berganda (multiplier effect) bagi membudayakan penyelidikan di sekolah.

Seminar Penyelidikan Kebangsaan yang diadakan setiap tahun mulai 1993 merupakan saluran khas bagi penyebaran hasil kajian tindakan. JPN dan PPD di semua negeri adalah bertanggung jawab dalam merealisasikan matlamat memupuk budaya penyelidikan di kalangan guru sekolah. i i. Di samping itu. Tujuan memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan guru ialah untuk: i. membantu guru dalam menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkembangkan kemahiran profesional guru khususnya dalam mengenal pasti teknik atau kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan. Para guru diberi peluang unt uk membentangkan laporan kajian tindakan dan berkongsi pendapat dengan guru-guru lain yang terlibat dalam rangkaian kajian tindakan yang telah ditubuhkan di set iap Jabatan Pelajaran Negeri. Di samping BPPDP sebagai penggerak utama projek pe mupukan budaya penyelidikan di kalangan guru. beberapa kursus yang melibatkan guru sains dan matematik telah dapat dijalankan. 1. Teknologi d an Alam Sekitar pada tahun 1998 dan 2000. lima orang Jurulatih Utama Kajian Tindakan (JU) bagi setiap ne geri juga telah dilantik. Dengan peruntukan ini. BPPDP telah mendapat peruntukan khas di bawah Anggaran Belanja Mengurus bagi program membudayakan penyelidikan melalui kajian tindakan dalam kalangan guru. Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan bersama pegawai di PPD b ertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek pemupukan budaya penyelidikan serta menyelaras dan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah di setiap negeri .Usaha untuk mempergiatkan aktiviti kajian tindakan setelah tamatnya program PIER diteruskan dengan pengagihan peruntukan daripada Kementerian Sains.8 Budaya Penyelidikan Dalam Kalangan Guru Sejak tahun 2001 hingga sekarang. 10 . Seorang Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan telah dilantik bagi setiap negeri. memberi peluang kepada guru membuat sumbangan penting untuk mengukuhkan asas pengetahuan profesional di samping membolehkan guru menyelesaikan masalah profes sional tanpa merujuk kepada arahan luar.

9 Rumusan Kajian tindakan dapat membantu meningkatkan tahap profesionalisme guru kerana se bagai penyelidik ia dapat memberikan semangat dan minat baru untuk mengenal past i kaedah pengajaran baru seperti yang dicadangkan dalam literatur. mendorong guru secara individu atau b ersama membuat refleksi ke atas amalan mereka. menggalakk an guru menyelidik amalan sendirian. vi. iv. menjadi penyelesai masalah yang baik. dan memper baiki komunikasi dengan pelajar. dan vii. Kajian tindakan membantu meningkatkan keserakanan. membaiki tindakan dan menilai hasil atau ke berkesanan tindakan tersebut. lebih reflektif.iii. guru-guru akan dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran berdasarkan penemuan daripada kajian tindakan. guru mempunyai kuasa untuk membu at keputusan dalam bilik darjahnya sendiri. Ini memberi peluang guru menjadi agen perubahan. menjadi lebih efe ktif. mengeluarkan guru daripada kongkongan amalan rutin dan meningkatkan amalana malan profesional khususnya dalam menguji sendiri dan memperkembangkan idea-idea baru tentang amalan mereka. Dengan itu. ‘empowerment’ dan ‘selfesteem’ dalam kalangan guru. guru mempunyai hak milik dalam memperke nalkan amalan-amalan yang efektif. bagi mendapatkan idea dan str ategi baru ke arah 1. v. menggalakkan guru menyelesaikan masalah y ang wujud dalam amalan harian dengan membuat refleksi pembaharuan. bersikap positif terhadap penyelidikan dan dapat melihat hubungan teori da n amalan 11 . Mereka menjadi lebih terbuka kepada perubahan. menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan. Mereka merasakan diri mereka sebagai pakar dal am bidang masing-masing. mengambil tindakan yang wajar dan memantau kesannya . Melalui cara ini. Kajian tindak an juga membantu guru meningkatkan kemahiran memerhati atau mencerap. menggalakkan guru berkongsi peng alaman dan memberi publisiti tentang amalanamalan profesional mereka. dan lebih bermaklumat. Kesannya. Hal ini da pat meningkatkan keyakinan diri guru sebagai kumpulan profesional dan dapat memb aiki prestasi dan kepuasan kerja.

Sehubungan dengan itu.dengan berkesan. penglibatan guru dalam kajian tindakan a kan memberikan impak yang positif kepada guru sama ada dalam aspek meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atau meningkatkan diri guru sebagai seo rang yang lebih profesional. 12 .

tuisyen. bahkan lain-lain pihak yang berkepentingan juga memainkan peranan dalam kejayaan pelajar. Pada masa kini. kajian tindakan amalan (practical action research).2 Jenis-Jenis Kajian Tindakan Berdasarkan pendekatan konvensional. takrifan kajian lebih luas dan merangku mi komuniti pendidikan ataupun komuniti yang ada hubungan dengan pendidikan atau sekolah. lancar dan mencapai matlamat yan g disasarkan. dan kajian tindakan penyerta an (participatory action research) 13 . Kini. ibu bapa. Creswell (2008) membahagikan kajian tindakan kep ada dua jenis seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2 iaitu: i.BAB 2 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2. kajian tindakan hanya dijalankan dalam kont eks bilik darjah sahaja. ii. Ini adalah untuk memastikan kajian tersebut dapat dijalankan dengan betul. kejayaan sesuatu usaha pendidikan bukan hanya bergantung kepada peranan satu pihak sahaja dan sememangnya bukanlah hanya peranan guru yang menja min kejayaan pelajar.1 Pengenalan Kajian Tindakan melibatkan beberapa proses dan aktiviti tertentu. Kejayaan sesuatu sekolah bukan hanya disebabkan faktor guru dan pelajar semata-mata tetapi gabungan faktor-faktor lain yang sama-sama membe ri sumbangan. pengetua sekolah. Antara pihak berkepentingan atau aspek-aspek yan g mempengaruhi kejayaan pelajar adalah guru besar. dan kelayakan guru. kemudahan yang sedia ada di sekolah. Berdasarkan paradigma baru ini. kom uniti di mana terletaknya sekolah. Setiap proses dan aktiviti ini perlu dijalankan secara sistematik. 2.

Guru yang menjalankan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik (teacher as researcher). 14 Guru perlu mengadakan . guru perlu m eninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah. Untuk melihat isu seperti ini. kajian tindakan amalan melibatkan pe ninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengaja r.Kajian Tindakan Amalan Penyertaan • • Mengkaji amalan setempat Melibatkan inkuiri berasaskan individu atau pasukan Mem fokus kepada pembangunan guru dan pembelajaran murid Melaksana pelan tindakan Me lahirkan guru sebagai penyelidik • Mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan individu Menekankan kesaksamaa n kolaborasi Memfokus kepada perubahanperubahan yang meningkatkan kualiti kehidu pan Melahirkan penyelidik yang “bebas” (emancipated researcher) • • • • • • Rajah 2.1: Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell. Sebaliknya kajian tindakan penyertaan melibatkan kajian tentang isu-isu sosial y ang menghalang perkembangan pelajar. Ini boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri atau pun melibatkan rak an sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama (team-based inquiry) dengan me mberi fokus terhadap perkembangan guru (teacher development) dan pembelajaran pe lajar (student learning). 2008) Dalam klasifikasi kajian tindakan tersebut.

dan struktur sosial organisasi itu dengan tujuan 15 . ia akan menjadikan guru sebagai “emancipated researcher” ataupun guru yang memb ebaskan pelajarnya daripada sesuatu “belenggu” yang mencegah perkembangan pelajar. 555). iaitu: i. ii. Kajian ini praktikal sebab penyelidik meneroka aspek-aspek seperti komunikasi. Kajian tindakan seperti ini juga digelar d engan berbagai-bagai nama seperti community-based inquiry (Stringer. 2000) atau cr itical action research (Mills. Dalam konteks pendidikan. iii. M enurut Creswell (2005) kajian tindakan penyertaan “…has a social and community orientation and an emphasis on research that contributes to emancipati on or change in our society. penghasilan pengetahuan. Dari satu sudut yang lain. ia boleh digunakan untuk meneroka kerjasama antara guru. mereka meneliti bagaimana p emahaman. Ini adalah untuk memahami bag aimana interaksi sosial “membentuk” orang perseorangan. Bentuk inkuiri bercorak penyertaan. Ini bermakna individu menjalankan kajian ber hubung dengan diri mereka sendiri. collaborat ive action research or participatory research (Kemmis & McTaggart.kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab musabab kenapa seseorang pelajar itu tidak boleh menguasai ilmu. kemahiran.” (h. Apabila faktor-faktor y ang menghalang pelajar itu dikenal pasti. Kaedah kajian tindakan ini adalah bersifat praktikal dan kolaboratif. Sebagai contoh. nilai dan pengetahuan menggalakkan dan mencegah amalan tind akan mereka sendiri. Dalam proses ini. 2000). 1999). Kemmis & Wilkinson (1998) menggariskan enam ciri utam a kajian tindakan penyertaan. maka guru boleh melaksanakan program u ntuk mengubah “cara hidup” pelajar (life-enhancing changes) dan dengan berbuat demik ian. Kajian tindakan penyertaan merupakan satu proses sosial di mana penyelidik mener oka perhubungan antara individu dengan orang lain. guru boleh mengkaji diri mereka sendiri unt uk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang amalan mereka dan bagaimana peng etahuan ini boleh membentuk dan mencegah kerja mereka dengan pelajar.

Sebagai contoh. atau tida k mempunyai interaksi yang memuaskan. Kajian tindakan penyertaan bercorak emansipasi (emancipatory).mengurangkan perkara yang tidak rasional. Seseorang guru yang menjalankan kajian tindakan yang bersifat penyertaan boleh m engatasi penyebab atau asas kewujudan sesuatu masalah (root causes of the proble m) dan bukannya terbatas kepada simptom masalah (symptoms of the problems). tentang guru kuasa mungkin dalam dapat persekitaran pendidikan. Ia cuba membebask an seseorang daripada sesuatu kekangan yang boleh menghalang perkembangan dan keyakinan dirinya. Kajian ini juga bersifat kolaboratif kerana ia mementingkan proses inkuiri. Tujuan kajian tindakan penyertaan adalah untuk membantu individu membebaskan dir i daripada sesuatu kekangan sepert media. Apabila guru mereflek tentang peranan merek a di sekolah. v. guru dapat mengatasi masalah tulen (real problems). guru boleh me ngadakan kolaborasi dengan guru lain bagi mengurangkan birokrasi kerana jika ia berterusan mungkin mencegah inovasi di dalam sesebuah bilik darjah. tidak adil. bahasa. Kajian tindakan ini adalah recursive (reflektif atau dialektikal) dan memberi fo kus tentang perubahan (change) dalam sesuatu amalan. dan apa-apa pe rhubungan contoh. kajian tindakan i ni boleh digunakan untuk mengubah prosedur birokratik guru di sekolah bagi memud ahkan pembelajaran pelajar. Dala m perkataan lain. mereka akan cuba tindakan demi tindakan sehingga mereka berjaya da lam tindakan mereka. iv. vi. 16 . Sebagai contoh. tidak produktif. Ini berlaku dalam bentuk ge lung (spiral) refleksi dan tindakan. prosedur kerja. Sebagai mengelakkan diri dari peranan yang dianggap kurang penting (subservient role) di dalam bidang pelajaran yakni mereka tidak berasa diri mereka di beri pengupayaa n (empowerment) di dalam bilik darjah.

Boleh dikatakan bahawa idea Lewin telah dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart (19 81) dengan petikan hasil mereka seperti berikut: “In practice. The general idea prompts a “reconnaissance” of the circumstances of the field. tindakan. Having decided on the field and made a preliminary reconnaissance. kajian tindakan bermula dengan pewujudan satu idea u mum dan kemudian data dipungut untuk menjelaskan atau merungkai sesuatu situasi. and fact-finding about them. In deciding just where to begin in making improvements.2. Beliau menyarankan prose dur itu sebagai mempunyai 4 peringkat utama. It is a decision on where it is possible to have an impact. one decides on a field of action …where the battle (not the whole war) should be fought. iii. t he action researcher decides on a general plan of action. Breaking the general p lan down into achievable steps. 1948) merupakan orang pertama yang mewujudkan satu kodifikasi (codi fication) tentang prosedur menjalankan kajian tindakan. ii. 1948). Peringkat seterusnya melibatkan pungutan fakta-fakta untuk memantau dan menilai intervensi itu. the action researcher settles on the first actio n step. merefleks. Menurut Lewin (1946. pencarian fakta tentang hasil (outcome) daripada tindakan yang telah diambil itu. satu pelan tindakan dapat dihasilkan untuk mencapai objektif yang d ikenal pasti bersama dengan keputusan tentang langkah-langkah pertama yang perlu dijalankan. the process begins with a general idea that some kind of improvement or change is desirable. dan iv. bertindak. Lewin ( 1948) menyatakan bahawa kesemua ini boleh diwujudkan sebagai satu proses gelunga n (spiral) yang mengandungi perancangan. merancang. iaitu bertindak sebagai penilaian formatif. Dengan ini. iaitu: i.3 Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Lewin (1946. Before taking this 17 . memerhati.

iv. memantau dan mereflek apa yang berlaku (memerhati). iii. Kajian Tindakan melibatkan gelung spiral yang bermu la 18 . perancangan strategik. mencuba tindakan/kaedah bar u (melaksana). monitoring. v.4 Proses Kajian Tindakan Proses kajian tindakan boleh ditunjukkan sebagai gelung spiral iaitu satu isu ak an menjadi asas kepada satu isu lain dan satu persoalan yang terjawab akan menja na persoalan-persoalan baru. iv. and devises a way of monitoring the effects of the first action step. membayangkan langkah seterusnya (merancang). mengubah pela n berdasarkan apa yang telah dijumpai. melaksanakan pelan. viii. menilai dan menilai sendiri. refleksi kritikal dan refleksi sendiri ke at as keputusan (i) dan (iii) dan membuat keputusan tentang gelungan kajian seterus nya. When it is possible to maintain fact-finding by monitoring the action. memerhat i. dan meneruskan sehingga anda berpuas hat i dengan kerja anda (mengulangi gelungan). ii. mengkaji semula amalan semasa (refleksi).” (h. vi. mengenal pasti satu aspek yang hendak dikaji. apa yang berlaku dan meneruskannya. Zuber-Skerritt (1996) menyarankan bahawa proses gelungan dalam kajian tindakan s ebagai mempunyai i. the first step is taken. The general plan is then revised in the light of the new inform ation about the field of action and the second action step can be planned along the appropriate monitoring procedures. ia itu i. evaluation and replan ning continues. As the step is implemented new data start coming in and the effect of the action can be describ ed as evaluated.first step the action researcher becomes more circumspect. moni tored and evaluated. McNiff (2002) mencadangkan 8 langkah dalam model kajian tindakan beliau. vii. and the spiral of action. 2). (McNiff. iii. ii. menilai tindakan yang telah diubah itu. The second step is then implemented. 2002) 2.

MEREFLEK Muhasabah/merefleksi diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan p&p diri sendiri TINJAUAN AWAL .Pengumpulan awal data bagi mengesahkan isu/masalah sebenar .daripada proses mereflek. Setiap proses pula mempunyai aktiviti tertentu seperti yang digambarkan dalam Rajah 4. bertindak dan memerhati .2 : Proses Kajian Tindakan 19 . diikuti oleh proses merancang.Men genal pasti fokus masalah yang menjadi keperihatinan GELUNG 1 MEMERHATI Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan MERANCANG Merancang tindakan/ intervensi/ bagi mengatasi masalah yang difokuskan. BERTINDAK Melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah yang menjadi fokus MEREFLEK GELUNG 2 MEMERHATI MERANCANG TERUSKAN KE GELUNG SETERUSNYA (JIKA PERLU) BERTINDAK Rajah 2.

Kajian Tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi (imbas kembali) yang dil akukan oleh guru terhadap tugas seharian mereka. Rajah 5 menunjukkan contoh peta minda tentang masalah kelem ahan murid dalam mata pelajaran Matematik yang diperolehi melalui teknik sumbang saran. misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Kekuatan dan kelemahan p&p diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan p&p. Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpul an. Jika ia dibuat dalam kumpulan. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis a gar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tu gas seharian. tek nik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi dan punc a masalah berkenaan. 20 . Sebagai contoh. guru mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang telah dijalankan di dalam ke las terhadap murid-muridnya.

Guru dinasihatkan jang an terus merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi 21 . Jus teru. Setelah melakukan proses refleksi.3 : Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajar an Matematik Melalui Teknik Sumbangsaran Kelemahan murid dalam Matematik biasany a disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara satu sama lain. Guru perlu memberi fokus kepada punca masalah yang berada dalam rua ng lingkup atau dalam kawalan guru yang mana guru mempunyai kuasa untuk bertinda k.Tidak memahami konsep asas Tidak kuasai sifir Tidak bimbing Malas Pelajar ibubapa Ibu bapa Miskin Ponteng Pelajar lemah math Tidak minat Tidak buat kerja rumah/latihan Tidak ambil berat pelajaran anak Persekitaran Penerangan tidak jelas Pengajaran tidak menarik Garang Cepat untuk habiskan sukatan Tidak kondusif Gejala negatif Guru Tidak dapat kawal kelas Rajah 2. guru perlu sedar bahawa agak sukar untuk menangani kesemua punca masalah y ang ditemui. seterusnya guru harus merancang tindakan yang ingin diambil bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti.

tinjauan awal melalui pengum pulan data atau maklumat secara tepat pada peringkat permulaan adalah penting ba gi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. Setelah mengenalpasti punca masalah yang dihadapi murid melalui tinjauan awal. temu bual. guru perlu sekali lagi mengumpul data sama ada melalui ujian atau cara-cara yang telah dinyatakan di atas tadi. Proses ini akan berterusan dalam kit aran kajian. keberkesanan tindakan tersebut s erta tindakan susulan yang perlu dilakukan. 1993. menggunakan kaedah visual at au maujud untuk menerangkan sesuatu konsep dan sebagainya ke arah menangani masa lah tersebut. guru harus melakukan tindakan melalui perancangan yang telah dibuat. 22 . pemerhatian dan analisis dokumen. Seterusnya. Pen gumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui ujian. Data yang dipe rolehi perlu dianalisis bagi membolehkan guru melakukan semula refleksi berkaita n kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil. Perancangan tindakan ini memerlukan kreativiti guru. menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunapakai. Hal ini boleh menyebabkan tindakan yang diambi l nanti tidak memberikan impak yang besar dan kadangkala berkemungkinan memberi kesan yang negatif kepada guru dan murid. Ringkasan kepada proses kajian tindakan ini dapat digambarkan dalam Sinopsis 1 d an 2 yang disesuaikan daripada catatan seorang guru yang dipetik daripada Hopkin . so al selidik. Untuk ini. Antara tindakan intervensi yang boleh dilakukan adalah seperti mencari kaedah dan strategi p&p yang lebih berkesan. bukan nya berdasarkan maklumat sebenar. Oleh itu.secara individu atau berkumpulan semata-mata. Ia disebabkan perancangan tindakan sebegini akan hanya dibuat berdasarkan persepsi atau andaian guru sahaja. Kemudian guru perlu pula memerhati dan memantau sa ma ada tindakan itu berkesan atau tidak serta sejauhmana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. g uru perlu merancang tindakan intervensi bagi mengatasinya. Laksanakan segala tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah yang dihadapi sama ada oleh murid mahupun guru.

1993) Keinginan untuk mengetahui apa yang berlaku dalam kelas/pengajaran saya." Keputusan: "Saya meneroka lebih lanjut dan memastikan sama ada hal ini merupakan amalan pengajaran saya (tekal) atau hanya dipengaruhi oleh keadaan masa itu." (Membuat rakaman sekali lagi dan disokong dengan pencerapan oleh rakan dan berbu al-bual dengan murid selepas pengajaran) MENGESAHKAN ANDAIAN "… Saya dapati memang benar bahawa saya meminta jawapan dengan cepat selepas menge mukakan soalan dan agak kerap juga saya menjawab sendiri soalan saya itu. (membua t rakaman audio) MENGUMPUL DATA " … Saya rasa seolah-olah saya agak cepat (abrupt) dalam teknik penyoalan saya dan tidak memberi murid masa yang cukup untuk membentuk jawapan k epada soalan saya.SINOPSIS 1 (Disesuaikan daripada laporan seorang guru. dalam Hopkin. TINDAKAN Keadaan ini mungkin menjejaskan proses berfikirkan mereka (?) 23 ." TAFSIRAN Membuat rujukan (Membaca) Saya terjumpa dengan literatur yang membincangkan perk aitan antara tempoh yang berlalu selepas guru mengemukakan soalan dengan kualiti maklum balas (response) murid. Saya merasakan bahawa saya tidak memberi murid c ukup masa untuk berfikir selepas mengemukakan sesuatu soalan.

24 . Say a mengambil masa yang agak panjang (lebih satu bulan) untuk melaksanakan rancang an ini. suasana kelas menjadi bertambah baik. Murid-murid da lam kelas tersebut nampaknya tidak berminat terhadap pelajaran yang saya ajar… GURU A dan GURU B … Kami memutuskan untuk menyiasat dan mendapatkan maklumat tentang apa yang berlak u di kelas tersebut ketika guru A mengajar… GURU B Saya mencerap beberapa pengajaran guru A serta membuat rakaman (audio) pengajara n tersebut. Saya mendapat bukti bahawa: • • • • • respons murid bertambah baik. dan murid bertambah komited untuk mengikuti pe lajaran saya. Kemudian kami berdua sama-sama meneliti catatan saya dan rakaman pen gajaran serta berbincang. murid menjadi l ebih aktif dalam menjawab soalan. Ia menyebabkan masih terdapat beberapa murid yang pasif dan tidak meliba tkan diri dengan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Saya bercadang untuk m eneruskan rancangan saya ini dan membaiki beberapa aspek kelemahan dalam rancang an awal. SINOPSIS 2 GURU A … Saya menghadapi masalah dengan salah sebuah kelas yang saya ajar. ANALISIS DAN REFLEKSI Namun demikian saya dapati cara penyoalan saya masih belum menyeluruh (sebaran s oalan).Saya merangka satu rancangan bagi mengubah tingkah laku pengajaran LAKSANA DAN s aya itu dan menentukan kaedah untuk memantau teknik penyoalan MEMANTAU saya. banyak jawapan aras ti nggi yang diberikan murid.

GURU A Saya mencari idea dan berusaha menggunakan isi pelajaran yang ada kaitan dengan minat atau pengalaman murid. Saya mengubah suai jenis soalan.GURU A Kami membentuk beberapa hipotesis. GURU A Sepanjang mencuba perubahan-perubahan yang saya rancangkan itu. Antaranya: • • kandungan pelajaran yang saya guna kan tidak merangsang murid. dan murid tidak dapat mengaitkan isi pelajaran denga n keperluan atau minat mereka. murid lebih kerap memberi cadangan. saya me mperbanyakkan soalan terbuka serta soalan yang saya sendiri tidak tahu jawapanny a…. GURU A … Saya telah diminta membuat laporan kepada guru-guru lain tentang apa yang saya b uat dan saya bersetuju dengan permintaan tersebut. Kami dapati rakaman GURU A video menunjukkan interaksi yang lebih kompleks berlaku. Kami menonton rakaman tersebut dan berbincang. 25 . • • • • penglibatan murid bertambah. khususnya. dan komunikasi lisan l ebih natural. murid lebih berminat. saya terus memin ta guru B memantau pengajaran saya selama satu minggu serta membuat rakaman vide o.

masalah.2 Proses merancang dan melaksanakan kajian Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. LANGKAH 1: MEREFLEK (Reflect) Mereflek merupakan tindakan mencerminkan diri bagi melihat kekuatan dan kelemaha n amalan kendiri di dalam pengajaran dan pembelajaran. murid. persekitaran. 4. Menentukan kumpulan sasaran. Mengenal pasti objek tif kajian.1 Pengenalan Merancang ialah aktiviti yang penting dalam proses melaksanakan kajian tindakan untuk mencapai objektif. 26 . Melalui amalan refleksi ini. 3. 2. isi kandungan m ata pelajaran. tema. 5. isu atau keprihatinan bagi kajian tindakan yang hendak dijalanka n dapat dikenal pasti. Merancang dan melaksanakan tindak an bagi mengatasi permasalahan. Melakukan proses refleksi terhadap amalan peng ajaran dan pembelajaran.BAB 3 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN 3. 3. Ia merupakan aktiviti pen ting di mana seseorang individu perlu mengingat kembali pengalaman yang telah di lalui dan mempertimbangkan serta membuat penilaian. Refleksi boleh dilakukan ke atas pengalaman atau aktiviti yang dilalui oleh diri sendiri. penyelidik yang hendak m enjalankan kajian tindakan seharusnya membuat perancangan yang komprehensif agar tindakan yang diambil benar-benar berkesan dalam mengatasi permasalahan yang te lah dikenal pasti. kemahiran. komunikasi. Mengenal pasti fokus kajian. bahan pengajaran. proses ini melibatkan langkah-langkah yang berikut: 1. Dalam konteks kajian tindakan. disiplin dan pengajaran dan pembela jaran.

Mereka juga kurang berkomunikasi dengan saya s emasa pengajaran dan pembelajaran mahupun di luar bilik darjah. Contoh 2: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuas hati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. Menentukan fokus kajian Menentukan fokus kajian adalah penting bagi memudahka n penyelidik membuat perancangan tindakan seterusnya. mereka am at lemah dalam keseluruhan mata pelajaran. Saya dapati hampir 60% murid membuat banyak kesilapan semasa membi na ayat-ayat mudah daripada rajah tukar ganti. ia teacher…. tak boleh buat…. Fokus kajian yang tidak je las akan menyebabkan tindakan yang diambil tidak tepat untuk menyelesaikan masal ah yang dihadapi..macam mana nak buat…. 27 . kurangnya perhatian dar ipada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatas i pembelajaran mereka. Kesilapan tersebut juga mengakibatkan tindakan pembetulan tida k berkesan. Saya pula selalu menjawab ….tak faham…. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris.. Secara keseluruhannya. Mereka juga merupakan murid-murid yang rendah prestasi akademik setelah “streaming”. Mereka tidak berkomunikasi dalam Baha sa Inggeris selain bahasa ibunda. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid….“Apalah awak ni yang tu pun….Contoh 1: Saya telah memeriksa satu lembaran kerja yang telah saya berikan kepada murid-mu rid kelas 3E. LANGKAH 2: MENGENAL PASTI FOKUS KAJIAN a. mereka tid ak ingin mencuba membuat sendiri. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka ser atus peratus kerana latar belakang keluarga yang miskin. Sering kali terdengar perkataan…. B agi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan.

Data boleh dikutip dengan cepat dan mudah dalam situasi di tempat kerja terutamanya berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Masalah yang memerlukan tindaka n segera di mana masalah tersebut merupakan keutamaan daripada dua atau lebih ma salah yang telah dikenal pasti. Kriteria menentukan fokus kajian i. Penyelesaian masalah itu penting untuk guru. Murid saya mempun yai kosa kata yang sangat terhad. Skop Kajian • • • Adakah masalah itu wujud dala m kelas anda? Adakah masalah itu serius dan mengganggu prestasi pengajaran anda? Dapatkah anda melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut bagi membaikinya? • Ada kah anda terlalu bergantung kepada orang lain apabila hendak melakukan tindakan intervensi terhadap masalah tersebut? 28 . jelas dan gramatis dan sekali gus membantu mereka lulus denga n baik semasa menjawab Kertas 1 Bahasa Melayu SPM.Berdasarkan refleksi. Secara ringkasnya penentuan fokus kajian perlu memberi pertimbangan kepada perkara-perkara berikut: i. Ii ii. iii. dan Murid tidak d apat menulis ayat yang gramatis. murid dan sekolah. Kesilapan penggunaan perkataan dalam ay at. Saya akan fokuskan kepada kesilapan yang serin g dilakukan oleh murid iaitu : i. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. Dengan membantu mereka memperkayakan kosa kata. iv. Menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. saya yakin mereka boleh membina ayat dengan tepat. ii. Contoh: “… Walaupun saya mengesan beberapa masalah yang dihadapi oleh murid saya. Bidang k ajian berada dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak. b. penyelidik perlu memfokuskan kepada satu daripada beberapa masalah yang dinyatakan.

jika tidak diselesaikan. mempunyai kesan negatif ke atas institusi tempat anda bekerja? iii. mempunyai kesan ke atas tugas rakan sejawat yang lain? • Adakah masalah itu. Kerelevanan Sejauh manakah pentingnya penyelesaian masalah itu dari segi: • • • • Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk menyelesaikan masa lah itu? Adakah anda perlu menyelesaikan masalah itu untuk membolehkan anda meny ambung tugas seterusnya? • Adakah masalah itu. Kebolehurusan (manageability) • • • • Adakah anda berkebolehan menyelesaikan masalah? Ad akah anda mempunyai masa untuk menangani masalah tersebut? Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? Apakah kekangan yang mungkin dihadapi? iv. maka penyelidik sudah menemui fokus kaji an yang tepat pada ketika itu. penyelidik dapat memberikan jawapan yang meyakinkan kepada semua pers oalan dalam kriteria pemilihan di atas. 29 . sekiranya dibia rkan berterusan.ii. Keserasian (compatibility) • Adakah ia melibatkan kerja-kerja yang sememangnya sel alu anda lakukan? • Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian itu dapat digabungkan dengan kerja-kerja mengajar? • Adakah anda boleh mendapat bantuan rakan sejawat un tuk menyelesaikan masalah itu? • Apakah sokongan yang boleh diperolehi dari pihak atas an anda? Sekiranya.

dilaksanakan atau memberi perubahan kepada s ikap murid. Murid dapat menguasai kemahiran menukarkan “Personal Pronouns”.LANGKAH 3: MENGENAL PASTI OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik melalui kaji an berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti. (ii) Objektif Khusus: Boleh diukur. (i) Objektif Umum: Mengikut apa yang dipilih dalam tajuk Contoh: Meningkatkan kemahiran menggunakan tatabahasa (grammar) dalam membina ayat Bahas a Inggeris. Murid dapat menulis sepuluh ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul di akhir sesuatu aktiviti penulisan LANGKAH 4: MENENTUKAN KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran merupakan kumpulan guru atau murid yang terlibat di dalam kajia n yang akan dijalankan. Kumpulan guru atau murid tersebut mestilah terdiri darip ada kumpulan yang terlibat di dalam isu permasalahan kajian dan situasi sosial p enyelidik. sikap guru dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. “Possessive Pronoun s” dan “Possessive Adjectives” dengan betul. Contoh: 1. Ia terdiri daripada Objektif Umum dan Objektif K husus. 2. 30 . Objektif itu mestilah boleh di ukur semasa dan selepas kajian. Objektif utama kajian ialah men gakibatkan perubahan tingkah laku guru dan murid.

LANGKAH 5: MERANCANG DAN MELAKSANA TINDAKAN a. menjalankan te mu bual. Mereka ini mempuyai pencapaian yan g rendah (kurang dari 40 markah) dalam ujian bulan Mac yang lalu. contohnya dengan menggunakan soal selidik. Mereka keliru tentang penggunaa n kata kerja hendaklah bersesuaian dengan subjek. jadual kedatangan. membuat analisis dokumen (h asil kerja murid. 31 .Contoh : Kajian ini melibatkan 20 orang murid Tahun 5 Bestari yang terdiri daripada 8 ora ng murid perempuan dan 12 orang murid lelaki. Selalunya murid-m urid tidak tahu bila perlu menambah ’s’ selepas sesuatu kata kerja. rekod keputusan ujian/peperiksaan. Sebelum merancan g. menganal isis markah Ujian Bulan Mac serta semasa menjalankan aktiviti dalam kelas. rekod la tar belakang murid dan sebagainya). penyelidik perlu mengenal pasti masalah yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat ini. saya dapati latihan kerja penulisan tidak dapat dijawab dengan baik. saya membuat rumusan bahawa sesua tu perlu dilakukan terhadap murid-murid tahun 5 Melur ini untuk membantu mereka memantapkan penulisan ayat khasnya penggunaan subject verb agreement dalam prese nt tense. Contoh: Saya telah membuat pemerhatian daripada pemeriksaan buku latihan murid. menjalankan ujian pra. khususnya dalam penggunaan ”s” did alam kata kerja present tense. membuat pemerhatian. Penulisan mereka tidak mengikut struktur binaan ayat yang betul. Tinjauan Awal Masalah Semasa membuat tinjauan awal. Contohnya: Ali walks to school. Penyelidik boleh mengutip data dengan menggu nakan pelbagai kaedah. Ia bertujuan untuk m endapatkan gambaran awal tentang sesuatu masalah disamping membantu penyelidik m emahami masalah yang telah dikenal pasti dengan lebih mendalam. penyelidik dikehendakki m engumpul data dengan menggunakan beberapa instrumen kajian.

b. Analisis Tinjauan Awal Masalah Data yang telah dikumpul perlu dianalisis untu k mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembe lajaran di mana masalahmasalah itu disenaraikan mengikut keutamaannya. Antara ma salah-masalah yang diberi keutamaan adalah seperti berikut: i. ii. Masalah yang mengongkong kemajuan pembelajaran murid; Masalah yang menjadi penghalang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; iii. Masalah yang memerlukan tindakan penyelesaian segera. Setelah masalah dikenal pasti, penyelidik perlu membuat huraian dari data yang d ianalisis dan persembahkan data dalam bentuk yang sesuai seperti jadual, carta d an sebagainya. Contoh: Berdasarkan Ujian Bulan Mac, buku latihan murid serta pemerhatian saya dibilik d arjah, saya dapati ramai murid tidak dapat menulis ayat mengikut struktur binaan ayat yang betul. Berikut adalah analisis penulisan ayat mengikut format subject -verb agreement. Jadual 3.1: Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb agreement. Nama Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 X X X X X X X Menepati Tidak menepati X Nama Murid 9 Murid 10 Murid 11 Murid 12 Murid 13 Mu rid 14 Murid 15 Murid 16 X X X X X X Menepati Tidak menepati X X 32

Berdasarkan analisis di dalam Jadual 3.1 di atas, hanya 6 (37.5%) orang murid ya ng menjawab menepati struktur binaan yang sebenar di dalam Ujian Mac dan buku la tihan. Agak menyedihkan apabila saya dapati seramai 10 (62.5%) orang murid tidak menepati apa yang dikehendaki. Mungkin murid-murid ini tidak memahami dengan ba ik dan keliru dengan konsep subject-verb-agreement. (c) Merancang tindakan Merancang tindakan atau intervensi bagi mengatasi masalah yang difokuskan merupakan proses merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang se suai untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti sebagai fokus kajian. Bagi menentukan tindakan intervensi yang hendak dijalankan beberapa perkara beri kut perlu diberi perhatian iaitu: i. ii. iii. iv. Memastikan matlamat tindakan i ntervensi selaras dengan objektif kajian. Menentukan tempoh pelaksanaan bagi set iap aktiviti. Mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiv iti. Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian bagi menentukan keberkesana n tindakan intervensi yang dijalankan seperti ujian, soal selidik, temu bual, pe merhatian, analisis dokumen dan sebagainya. v. Meletakkan penanda aras pencapaia n minimum tindakan intervensi untuk mengesahkan keberkesanannya. Contoh: Tindakan dan aktiviti yang dirancang: i. Menggunakan kaedah warna dalam membezakan perubahan-perubahan “Pronouns” antara lelaki dan perempuan. ii. Menggunak an kad-kad imbasan warna biru untuk lelaki dan merah untuk perempuan. iii. Menye diakan soalan-soalan yang lebih memfokuskan sub-sub kemahiran yang lebih khusus kepada pertukaran “Pronouns” dalam ayat-ayat mudah Bahasa Inggeris. iv. Mengadakan u jian pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti keberkesana n aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. 33

(d) Pelaksanaan Tindakan Dalam peringkat melaksanakan tindakan bagi mengatasi is u atau masalah yang menjadi fokus, penyelidik perlu melaksanakan aktiviti-aktivi ti intervensi mengikut ketetapan rancangan tindakan. Walau bagaimanapun, masih d ibenarkan mengubah suai rancangan tindakan sekiranya keadaan memerlukan. Contoh: MINGGU 1 – Menukarkan “nouns” kepada “pronouns” (60 minit waktu P&P). Jadual 3.2: Jadual P elaksanaan Aktiviti Aktiviti 1 (15 minit) • Guru menerangkan pertukaran nouns kepa da pronouns bagi lelaki dan perempuan. • Kad imbasan berwarna merah dan biru dieda rkan kepada murid. Aktiviti 2 (10 minit) Aktiviti 3 (10 minit) • Murid melakukan a ktiviti mengangkat kad imbasan apabila guru menyebut secara lisan. • Kad imbasan d itukarkan kepada kad yang bergaris merah dan biru. • Aktiviti 2 diulang semula. Ak tiviti 4 (10 minit) Aktiviti 5 (15 minit) • Kad imbasan ditukarkan kepada kad yang tidak berwarna. • Aktiviti 3 diulang semula • Lembaran kerja diberikan. • Markah muri d direkodkan. Aktiviti ini adalah sebagai contoh kepada tindakan intervensi yang boleh dijalan kan oleh guru. (e) Pemerhatian/Penilaian yang dijalankan Memerhati melbatkan proses mengumpul d an menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melaksanakan tindakan adalah seperti berikut: 34

Memerhati dan mencatatkan reaksi dan perubahan tingkah laku kumpulan sasaran and a. Kaedah mengutip dan menganalisis data pada peringkat ini sama dengan peringkat tinjauan awal. pemerhatian boleh dilakukan terhadap perubahan markah lembaran kerja murid untuk menganalisis keberkesanan tindakan.i. Conto hnya. iii. proses refleksi dilakukan sekali lagi terhadap keberkesanan tindakan i ntervensi yang telah diambil dan seterusnya mencadangkan tindakan susulan. Selepas tindakan intervensi dilaksanakan. Catatkan maklumat-maklumat di luar jangkaan. 35 . ii. tugas penyelidik seterusnya ialah meng utip dan menganalisis data dapatan untuk menilai keberkesanan tindakan tersebut. kekangan dan halangan yang dihadapi . Akhirnya. iv.

kaedah dan bahan pengajarannya. Knowles (1992) menegaskan bahawa: One way to think about the me aning of “reflective” is in terms of properties of mirrors and prisms.2 Definisi Refleksi Refleksi merupakan proses mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui. Semua guru p erlu menjadi pemikir yang reflektif. perlu melakukan refleksi yang diikuti pelak sanaan tindakan praktik (intervensi) yang dibuatnya sendiri bertujuan untuk memb aiki atau meningkatkan kualiti amalannya. Guru yang reflektif adalah guru yang responsif terhadap perubahan emosi dan keperluan pendidikan setiap individu murid yang diajarnya. amalan refleksi terhadap pengajaran sendiri oleh guru adalah penting sebagai asas bagi menggerakkan guru untuk menyelidik amalan pengajaran mereka masing-masing. memik irkannya. s entiasa memantau tindakan yang diambil dan matlamat yang hendak dicapai. seterus nya melihat kembali matlamat pengajaran. Guru yang efektif adalah berkait rapat deng an guru yang reflektif. Guru yang melaksanakan refleksi yang sistematik terhadap amalan pengajarannya akan me njadi agen perubahan. mempertimbangkannya dan seterusnya membuat penillaian terhadap pengala man tersebut. causing them to mov e in direction opposite to that in which they originally travelled. Guru yang sedemikian akan sentiasa membuat perubahan terha dap pengajarannya untuk tujuan penambahbaikan atau peningkatan. Justeru.1 Pengenalan Kajian Tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri. Mirrors and t ransparent prisms reflect and refract light.BAB 4 REFLEKSI 4. 4. Trish ( 1992) dalam Norton (1997:404) menganggap: : 36 . sometimes even ‘bending’ them back on themselves. Ia didefinisikan seba gai inkuiri yang sistematik oleh seseorang guru terhadap amalan pengajaran sendi ri bagi memperbaiki dan meningkatkan keberkesanannya serta memperdalamkan kefaha man terhadapnya. Refleksi amat penting dalam Kajian Tindakan. they change the direction that ligh t rays travel. iait u satu kajian yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial peserta itu sendi ri misalnya guru sebagai penyelidik. di samping meningkatkan kefahaman tent ang amalan tersebut serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

It’s an on-going check of the child’s progress. Bey (1987) menc adangkan soalan-soalan berikut bagi memupuk fikiran reflektif: What am I doing? Why am I doing? What other way can I do it? How does it work? C an I do it again or another way? 4.A reflective teacher is one who checks back and say. dan menghurai penjelasan tentang murid. You don’t get to the end of the year a nd find out that one of your students can’t read.3 Tujuan Refleksi Tujuan refleksi adalah untuk membolehkan guru: menilai amalan pengajaran kendiri dan membaiki serta mempertingkatkannya. and in the evening at home. interaksi bilik darjah serta proses pengajar an dan pembelajaran. “Did that work? What could I do to help that child?” It’s (reflective thinking ) an on-going process that you do before you arrive at school. Seseoran g yang berfikiran reflektif mempunyai kesediaan melihat sesuatu masalah daripada pelbagai perspektif dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. Mengikut Dewey (1909. menila i kesesuaian strategi pengajaran dan bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan. 1933). 37 . during the school day. kesungguhan (whol eheartedness) dan tanggung jawab intelek (intellectual responsibility). menganalisis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. mengkaj i dan menjelaskan peranan serta nilai peribadi berkaitan pendidikan secara berte rusan. sikap yang perlu ada untuk menjadi seorang yang ber fikiran reflektif adalah berfikiran terbuka (open-mindedness).

Menggunakan artikel te rkini berkaitan isu-isu pendidikan. o Perbincangan dengan rakan setugas secara bersemuka atau pun chating bagi membincangkan isu semasa berkaitan pengajaran dan pembelajarann ya. o Bertukar peranan dan tugas dengan rakan sejawatan bagi mengesan m asalah pengajaran dan pembelajaran. guru boleh membuat environmental scanning untuk mendapatkan maklum ba las bagi mewujudkan kesedaran tentang situasi setempat.4. o Melibatkan diri dalam penulisan jurnal bagi berkongsi idea dan bertukar-tu kar fikiran. o Analisis video: G uru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri atau dengan bantuan raka n dan menganalisisnya.5 Hasil Refleksi Hasil refleksi akan memberikan guru: Kefahaman baru Guru boleh memahami keberkesanan pengajarannya dengan lebih mendalam lagi. 38 . Dalam perka taan lain. Kesedaran ini boleh membantu guru mengetahui persekitaran di mana beliau bekerja. guru boleh mengambil tindakan pemulihan untu k menangani kelemahan dan memperkukuhkan teknik pengajarannya. Dengan memahami proses ini. 4.4 Kaedah Refleksi Refleksi boleh dilaksanakan seperti berikut: o Analisis audio: Guru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri dan menganalisisnya. Kesedaran Guru akan sedar tentang pelaksanaan projek kajian tindakan beliau. terut amanya kenapa beliau berjaya atau tidak berjaya dalam sesuatu aktiviti yang dija lankan. o o Analisis dokumen.

Perubahan amalan Guru perlu mengamalkan perubahan terancang (planned change). Untuk berbuat demik ian. semasa dan selepas menjalankan kajian t indakan. 4. Dengan berbuat demik ian. kalau dahulunya guru menganggap pelajar mempunyai masalah sikap belajar.6 Bila Melakukan Refleksi? Refleksi adalah segala proses mengingat dan merenung kembali aktiviti yang telah dijalankan seseorang di peringkat awal. perubahan persepsi pad a seseorang guru akan mengakibatkan guru itu mengubah persepsinya kepada sesuatu yang lebih positif. Hasil refleksi ini akan menjadikan guru memikirkan cara ter baik untuk pendekatan pedagogi yang sesuai dengan konteks pengajaran dan pembela jaran bilik darjah. guru-guru di sekolah itu dapat “belajar” teknik “best practices” yang t elah membawa hasil. segala pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh itu dapat diterjemahkan kep ada pelan tindakan. Melalui p erubahan amalan. Sebagai contoh. sekolah Dalam sebagai ses uatu organisasi organisasi pembelajaran atau pembelajaran semua warga sama ada pentadbir. 39 . guru seharusnya learning menganggap organisation.Keinsafan Keinsafan ini ada kaitan dengan pembangunan tahap perfesionalisme guru. Perubahan persepsi Perubahan persepsi berkait dengan mewujudkan satu paradigma b aru tentang situasi di mana guru itu beroperasi. Peranan guru adalah untuk mendidik dan sekiranya guru insaf tentang peranan mereka sebag ai seorang pendidik yang berkewibawa maka beliau akan sentiasa memikirkan cara t erbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. guru mahupun pelajar sentiasa berko laborasi antara satu sama lain untuk mencapai objektif organisasi itu.

1 Refleksi Peringkat Awal Refleksi peringkat ini dilakukan sebelum memulakan sesuatu Kajian Tindakan. Anta ra langkah yang boleh dijalankan adalah: membuat analisis situasi serta menjelaskan isu. mengatasi sega la rintangan dengan penambabaikan yang sewajarnya. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi pada peringkat awal: Apakah masalah dalam kelas saya? Mengapa ia berlaku? Bagaimanakah masalah itu bo leh ditangani? Apakah strategi yang perlu digunakan? Bagaimanakah menggunakannya ? 4. fenomena atau masalah pedagogi. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi peringkat semasa kajian: Adakah anda setuju dengan tindakan yang diambil? Apakah persepsi anda terhadap t indakan tersebut? Apakah rintangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan? Ap akah keberkesanan tindakan? 40 .6.2 Refleksi Semasa Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan semasa kajian sedang dijalankan iaitu: membuat keputusan awal terhadap perjalanan proses tindakan (intervensi). menganalisis kefahaman kendiri terhadap isu. dan menilai keberkesanan tind akan intervensi tersebut. dan mengenalpasti tindakan intervensi yang b ersesuaian. menerim a komen dan teguran spontan semasa menjalankan tindakan tersebut.6.4. menentukan isu/bidang keprihatinan. fenomena atau masalah pedagogi.

3 Refleksi Selepas Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan selepas menjalankan tindakan. menentukan rumusan yang boleh dilaksanakan.6. menilai kembali kesan tindakan yang telah diambil serta kefahaman baru yang diperolehi.4. iaitu: mensintesis perubahan dan peningkatan diri guru dan murid. dan merancang tindakan susulan. Contoh soalan untuk refleksi peringkat selepas kajian: Apakah perubahan yang berlaku selepas tindakan diambil? Apakah perasaan anda ter hadap keseluruhan tindakan? Apakah kesimpulan daripada tindakan? Bagaimanakah ra ncangan kajian anda selepas ini? 41 .

4. Soalan yang dike mukakan perlulah jelas dan tidak mengelirukan responden. pengumpulan data yang sahih amat penting. Ia merupakan satu daripada cara yang paling mudah untuk memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan guru mengetahui keadaan sebenar tentang isu-isu peng ajaran dan pembelajaran. 5. guru boleh memungut data menggunakan instrumen seperti berikut : 1. Soal selidik Temu bual Pemerhatian Ujian Selain daripada itu. Soalan yang dikemukakan hendaklah mudah dijawab oleh murid atau responden.1 Kaedah Pengumpulan Data Kajian tindakan memerlukan asas empirikal yang kukuh untuk membolehkan tindakan yang tepat dijalankan.2. Oleh itu. Dalam kajian tindakan. Soalan yang diajukan dapat m engumpulkan maklumat yang dikehendaki setepat mungkin. Soal selidik yang dibina mestilah menepati objektif ata u masalah yang dikaji. 3. 2. 5.2 Soal Selidik Soal selidik kerap digunakan oleh seseorang guru yang menjalankan kajian tindaka n. 42 .BAB 5 PENGUMPULAN DATA 5.1 ▪ ▪ ▪ ▪ Panduan Membina Soal Selidik Soal selidik yang dibina mestilah relevan dengan tujuan kajian. data juga boleh diperoleh daripada Analisis Dokumen.

Responden pe rlu memilih jawapan yang paling sesuai tentang fenomena yang berkaitan. Benar/Salah.2 Bentuk Soalan i. Nyatakan sama ada perkhidmatan berikut ada atau tiada di sekolah anda.5. Soalan Tertutup Dichotomous Skala ini mempunyai dua pilihan seperti Ya/Tidak. Soalan Tertutup Soalan tertutup mempunyai beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran yang boleh digunakan untuk soalan tertutup sepe rti: a. Bil 1 2 3 Pernyataan Saya kerap menerima e-mel Saya ada membina l aman web sekolah Saya sering berkongsi maklumat mengenai internet dengan rakan Y a Tidak Contoh 2: Berikut ialah aktiviti yang biasanya dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseli ng di sekolah. Contoh 1: Nyatakan persetujuan anda terhadap pernyataan berikut: Tandakan (√ ) pada kotak ya ng disediakan. Bil 1 2 3 Kaunseling individu Aktiviti Ada Tiada Kaunseling berkumpulan Pembimbing rakan sebaya 43 . Ada/Tiada dan Set uju/Tidak Setuju.2. Tandakan (√ ) pada kotak yang disediakan.

5. Kurang sesuai. 3. skala Likert 5 poin jug a boleh dibuat seperti berikut: 1. Sesuai. 2. iaitu: 1. Selain daripada itu. Skala Likert Skala ini mempunyai pernyataan yang mempunyai beberapa tahap persetujuan. Sangat Se tuju Walau bagaimanapun skala asal Likert juga boleh dihasilkan dalam bentuk seperti skala yang mempunyai 4 poin.b. 3. Tidak setuju. Sangat sesuai Contoh 1: Sila tandakan (√ ) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala ber ikut: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Kurang setuju 4 = Setuju 5 = Sangat setuju Bil 1 2 3 Soalan Saya sedia mengikuti kursus penggunaan internet Internet sangat sesuai di gunakan sebagai alat perhubungan Laman web adalah mendapatkan maklumat cara terb aik untuk 1 2 3 4 5 44 . 5. 2. Sangat tidak setuju. Sebagai contoh. Tidak sesuai. Setuju. Dalam bentuk asal skala ini mempunyai 5 poin. 4. Tidak pasti. 4. 6 poin. Sangat tidak sesuai. deskriptor bagi skala pun boleh diubah. 7 poin dan sebagainya.

Suci. Tidak setuju _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 2 3 4 5 6 7 Setuju d. Skala Perbezaan Semantik (Semantic Differential Scale) Skala ini dibangunkan oleh Osgood. Responden dikehendaki memilih satu poin dalam continuum pada skala yang diberikan. iaitu nombor 1 menunjukkan peringkat tertinggi. Dalam bentuk asalny a skala ini mempunyai 7 poin.Contoh 2: Nyatakan tahap persetujuan anda terhadap bilangan item di bawah dan bulatkan men gikut skala berikut: 1 = Sangat tidak mencukupi (STC) 2 = Tidak mencukupi (TC) 3 = Mencukupi (C) 4 = Sangat mencukupi (SC) c. Susunan aspek ini adalah mutually exclusive mengiku t keutamaan. nombor 2 kedua tertin ggi 45 . Susunan Mengikut Keutamaan (Rank Order) Skala rank order ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian responden terhadap se mua aspek yang disenaraikan. Contoh 1: Pengajaran guru Sejarah saya Tidak berkesan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 Contoh 2: 2 3 4 5 6 7 Berkesan Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru Pendidikan Seni saya sangat menari k. and Tannenbaum (1957) dan mempunyai des kriptor dua hala yang bertentangan antara satu sama lain.

dan seterusnya hingga nombor terakhir yang menunjukkan peringkat keutamaan palin g rendah. Contoh : Sila beri ranking mengikut keutamaan teknik pengajaran guru yang paling anda suk ai bermula dengan nombor 1 sebagai sangat suka, diikuti dengan nombor 2 bagi tek nik pengajaran yang kedua disukai dan seterusnya sehingga nombor 5. pemeringkata n (ranking) anda pada kotak yang diberikan. Sila tulis Teknik Pengajaran Guru Kuliah Latih tubi Syarahan Lakonan Lawatan e. Maklumat De mografi Pemeringkatan (Ranking) Sesuatu soal selidik pada kebiasaannya mempunyai satu bahagian yang mengandungi maklumat demografi responden. Bahagian demografi membolehkan analisis dibuat den gan lebih terperinci seperti mengikut jantina murid, peringkat sosio-ekonomi mur id dan sebagainya. Contoh: Nyatakan jantina anda. Tandakan (√ ) pada kotak yang be rkenaan. Lelaki Perempuan Nyatakan umur anda sekarang Tahun 46

Contoh Soal Selidik: Kajian Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Arahan: Tandak an (√ ) atau tulis di ruang yang berkenaan. 1. Pada tahun persekolahan yang lalu, adakah ibu bapa anda berbincang (a) dengan gu ru matematik berkenaan pembelajaran matematik anda ? (b) dengan anda berkenaan m asalah pembelajaran Matematik yang dihadapi? (c) dengan anda tentang pencapaian matematik anda? Ya Tidak Bagi soalan 2 isikan ruang berkenaan berdasarkan skala berikut: (1) Tidak Pernah (2) Jarang (3) Kadang-kadang (4) Selalu 2. Di rumah, bapa saya (a) memastikan s aya menyempurnakan kerja rumah matematik yang ditugaskan. (b) menolong saya dala m kerja rumah matematik jika saya menghadapi sebarang masalah. (c) memberi hadia h jika saya mendapatkan gred A dalam Matematik Maklumat asas murid 1. Jantina : Lelaki Perempuan Amat Baik Baik Sederhana Lemah Amat Lemah 3. 2. Pencapaian Matematik PMR : Gred 3. Pengetahuan dalam matematik: (a) Bapa (b) Ibu 4. Taraf Pendidikan (a) Bapa Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM (b) Ibu Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM 5. Pekerjaan (a) Bapa Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ (b) Ibu Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ 47

ii. Soalan Terbuka Soalan terbuka memberi kebebasan kepada responden untuk mengemukakan pendapat da n memberi huraian lanjut berhubung soalan yang dikemukakan. Contoh: Apakah pendapat anda terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah? ______________ ________________________________________________________ _______________________ _______________________________________________ ________________________________ ______________________________________ Berikan cadangan anda untuk mempertingkat kan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum? ______________________________ ________________________________________ _______________________________________ _______________________________ ________________________________________________ ______________________ 5.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi face-to-fac e antara penyelidik dengan informan atau orang yang ditemu bual. Temu bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka (probe) dan mendapatkan maklumat daripada informa n secara mendalam. Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli panitia, rakan sejawatan, pihak pentadbir dan ibu bapa. Mereka perlu ditemu bual untuk m engetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang dijalankan. Temu bual juga boleh dilaksanakan melalui panggilan telefon khususnya dengan ibu bapa. Lebih ramai responden dapat dihubungi terutamanya yang melibatkan jarak j auh. Selain daripada penjimatan kos dapat dilaksanakan, kaedah ini juga memboleh kan pengkaji mendapatkan data dengan lebih cepat. Di samping itu, tiada sentimen perasaan malu di kalangan responden dengan penyelidik kerana tidak bersua muka iaitu hanya berkomunikasi dua hala melalui telefon. Jadual 5.1 menunjukkan tekni k utama temu bual. 48

pemerhatian juga boleh dilakukan dengan bantuan pita rakama n video. Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan mencatat nota tentang apa yang berlak u di bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. kamera ataupun melalui telefon bimbit yang mempunya i fungsi merakam suara dan video.1: Teknik Utama Temu Bual Teknik Temu Bual Berstruktur Separa Berstrukt ur Tidak Berstruktur Ciri Utama Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual dilaksanakan secara formal. Selain daripada itu. 49 . Untuk menjayakan sesi temu bual. Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan menggunak an soalan terbuka. Seseorang penyelidik tidak boleh terpengaruh dengan tingkah laku subjek semasa menjalankan pemerhatian. Pem erhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti. panduan berikut boleh digunakan: • • • • • Tentukan keada an/suasana yang selesa semasa temu bual Pilih masa yang sesuai Bina hubungan (ra pport) dengan informan Sekiranya perlu. Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan informan. Soalan susulan berdasa rkan jawapan informan.Jadual 5.4 Pemerhatian Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal. pita rakaman audio. Cuma soalan utama disediakan. Pemerhatian perlu dijalankan secara sistema tik. minta kebenaran informan untuk merakamka n sesi temu bual Gunakan soalan “probing”. contohnya: o o o o o Apakah pandangan and a … Apa yang anda maksudkan dengan … Bagaimana ia boleh berlaku … Ulangi soalan/jawapa n jika perlu Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk menjawab 5. Misalnya bagaimana guru mengajar dan bagaimana reaksi murid semasa pengajaran.

Penyelidik memerhati. body language semasa pengajaran dan pembelajaran seorang murid atau sekum pulan murid dan pergerakan dalam bilik darjah.1 berikut: 50 . Semasa menjalankan pemerhatian tidak berstruktur. Pemerhatian berstruktur dilakukan dengan menggunakan senarai semak seperti yang jelas ditunjukkan pada bab penganalisisan data.Pemerhatian boleh dilakukan melalui dua cara : a) Berstruktur b) Tidak Berstrukt ur a) Pemerhatian Berstruktur Dalam pemerhatian berstruktur aspek yang hendak diperhatikan dikenal pasti terle bih dahulu. b) Pemerhatian Tidak Berstruktur Dilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti atau aspek yang telah dikenal pasti. mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian. penyelidik boleh meneliti perk araperkara seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5. Fokus ini termasuk tingkah laku murid. Guru juga perlu menentukan tingka h laku murid yang ada kaitan dengan isu yang dikaji.

tingkap Pancaran matahari. OH P. sama ada selaras atau bercangga h PERLAKUAN SOSIAL Apa yang dibuat? Apa pendorongnya? Apa kegiatannya? Kadar/kualiti pelakuan Kesan KEKERAPAN & JANGKA Bila berlaku? Berapa kali? Berulang atau tidak? Mengapa berulang (suasana yang m enyebabkannya berulangan)? LUKIS RAJAH Kedudukan murid Meja guru Pintu.PESERTA Subjek yang hendak diperhatikan termasuk umur. projektor LCD Error! TUJUAN Sebab peserta berkumpul Matlamat antara peserta. dsb Rajah 5. saudara. kedudukan murid. papan hitam . kelas dan sebagainya Hub ungan antara peserta (rakan. dsb) Bilangan peserta LATAR (SETTING) Rupa/bentuk latar seperti susunan kerusi meja.1: Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur 51 . jantina.

maka objektif kajian tercapai. Ujian bole h dijalankan secara lisan ataupun bertulis (pada kertas atau komputer). Suasana peperiksaan kedua-dua ujian juga mesti tidak jauh berbeza. Ujian digunakan untuk me mbandingkan prestasi murid sebelum dan selepas sesuatu rawatan atau program inte rvensi dijalankan. Keputusan yang diperoleh daripada ujian boleh menjadi satu indikator yang baik t entang pencapaian atau penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan ya ng telah diajar kepada murid. Terdapat dua jenis ujian iaitu Ujian Pra dan Ujian Pos.6 Analisis Dokumen Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. Kedua-dua set soalan Uj ian Pra dan Ujian Pos mestilah sama ataupun setara untuk membolehkan perbandinga n dibuat.5 Ujian Ujian merupakan kaedah yang digunakan untuk mengutip data bagi menilai dan menge san kefahaman murid terhadap sesuatu pelajaran yang telah dipelajari. Jika keputusan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang signifi kan berbanding Ujian Pra. Dokumen adalah sumber yang paling mudah kep ada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. 5. Contoh dokumen yang bo leh digunakan: • • • • • • • • • • Diari atau Jurnal Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Buku Rancangan Mengajar Harian Buku teks dan buku rujukan Kertas peperiksaan da n ujian bulanan Tugasan atau buku latihan murid Rekod pencapaian atau rekod adab Minit mesyuarat panitia Jadual Kedatangan Murid Gambar foto 52 .5.

pemerhati an. Item demografi adalah seperti jantina. seseorang gu ru dapat melaporkan hasil kajian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh daripada responden. 2 dan 3 telah memberi respons kepada 4 item soalan yang men yentuh tentang pembelajaran Bahasa Inggeris (BI) berdasarkan skala jenis Likert 4 poin. Soalan-soalan yang diwujudkan dalam sesuatu soal selidik bolehlah dalam bentuk soalan tertutup atau soalan terbuka. iaitu satu bahagian yang mengandungi item-item maklumat demografi dan s atu bahagian lain yang mengandungi maklumat skala pemeringkatan (rating scale). a) Analisis Secara Manual Berikut adalah beberapa contoh daripa da pelajar yang telah memberi respons terhadap soalan-soalan tertutup dalam soal selidik. kelayakan. Dengan menganalisis data. Sangat Setuju. Tidak Setuju. Pelajar 1. Dua jenis data biasanya diperoleh.BAB 6 ANALISIS DATA 6. umur. temubual. Kedua-dua jenis data ini boleh dianalisis secar a manual atau melalui komputer. Bab ini menunjukkan bagaimana data dianalisis secara manual dan melalu i komputer berdasarkan jenis instrumen seperti soal selidik. iaitu i. data dalam bentuk teks. data dalam bentuk nombor dan ii. pengalaman mengajar dan sebagainya. 3. 1 Sangat Tidak Setuju. dan 4.1. ujian.1 Pengenalan Data yang dipungut dalam sesuatu projek kajian tindakan perlu dia nalisis dan penafsiran dibuat ke atasnya. Setuju. 53 . 6. dan jurnal/diari. Item skala pemeringkaan adalah seperti persepsi pelajar tentang pros es pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. 2.1 Analisis Data Soal Selidik Sesuatu soal selidik biasanya mengandungi dua b ahagian.

Daripada respons di atas. 4. 3. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.Pelajar 1 Item Sangat Setuju (4) (1) Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 2. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Pelajar 2 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) Tidak Setuju (2) (1) Sangat Tidak Setuju 1. 3. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. 54 . Pelajar 3 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) (1) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. 2. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya mengguna kan BI semasa di rumah.1) dihasil kan untuk menunjukkan kekerapan taburan respons dan nilai min terhadap sesuatu i tem. 4. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. satu jadual pengagihan skor (rujuk Jadual 6. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 3. 2. 4. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah.

Sebagai contoh.Pelajar 1 di atas telah menandakan Sangat Setuju untuk Item 1. iaitu 9 / 3 = 3 (Min = 3. 1 ( / ) untuk Setuju dan 1 ( / ) untuk Tidak Setuju. iaitu (1 / 3) x 3 = 33. Untuk menentukan min bagi Item 1 anda membahagikan Jumlah skor dengan kekerapan.00). Oleh itu dalam kotak Item 1 di bawah Sangat Setuju tandakan “/ “ pada ko tak bagi Item 1. Oleh itu pindahkan res pons ini kepada kotak Item 1 di bawah Setuju dengan menandakan “ / “. Seterusnya.1. Untuk mendapatkan n ilai jumlah skor bagi setiap kotak pada Item 1. Setuju. Begitu juga Kekerapan untuk Item 2 ialah 3.1. Nilai-nilai sk or ini ditunjukkan dalam kurungan ( ) di kotak-kotak tertentu pada Jadual 6. 55 . Apabila selesai. Berdasarkan kepada respo ns Pelajar 1 ini. hanya seor ang responden menandakan Sangat Setuju (4) pada Item 1 dan nilai poin bagi kotak ini ialah 1 x 4 = 4. Prosedur yang sama digunakan untuk mengira Item 2 .1 dengan menandakan simbol “/ ” pada lajur Sangat Setuju. Item 1 mempunyai 1 respons ( / ) untuk Sangat Setuju. Kemudian. Item 2 mempunyai 1 ( / ) respons untuk Setuju dan 2 ( // ) respons untu k Tidak Setuju. Bagi kotak Item 1 dan Sangat Setuju. Seterusnya 1 responden men andakan Tidak Setuju bagi Item 1 dan jumlah poin ialah 1 x 2 = 2. kirakan kekerapan yang ditunjukkan dalam kotak-kotak itu dalam bentuk peratusan (%). J umlah skor bagi Item 1 ialah 9. masukka n skor rating untuk Pelajar 2 dan Pelajar 3. Prosedur yang sama digunakan bagi mengagihkan skor bagi Item 3 dan Item 4. Respons Pelajar 1 bagi Item 1 ialah Sangat Set uju atau 4. Pelajar 1 menandakan Setuju pada Item 2. Begitu juga seorang responden menandakan Setuju (3) bagi I tem 1 dan jumlah poin bagi kotak ini ialah 1 x 3 = 3. Jumlah Skor dan Peratusan ) di Jadual 6. Setuju untuk Item 3 dan Sangat Setuju untuk Item 4. rating yang diberikan dalam bentuk nombor boleh dipindahkan ke pada Jadual 6.3%. anda mesti ambil nilai kekerapan bagi setiap kotak dan darabkannya dengan nilai skor. Tida k Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Kekerapan untuk Item 1 ialah 3 (lihat lajur Kekerapan. Setuju untuk Item 2. kirakan peratusan dengan men gambil kekerapan dan dibahagikan dengan Jumlah Skor. Prosedur pengiraan yang sama digunakan untuk mengira kotak-kotak Item I dengan S etuju dan Item 1 dengan Tidak Setuju. 3 dan 4.

3%] ((1/3)x100)) Setuju (3) / (3) (1x3) [33.3] ((1/3)x100)) // (6) (2x3) [66.3] ((1/3)x100)) // (4) (2x2) [66. Cara menganalisis data teks adalah seperti ditunjukkan pada bahagian Temu Bual dalam Bab ini.7+33.7] ((2/3)x100)) Jumlah (8) (4+4) (12) (3+3+6) (6) (2+4) (3) (1+2) Analisis respons teks terhadap soalan terbuka dijalankan dengan mewujudkan kateg orikategori respons berdasarkan tema-tema tertentu.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (3+4) [100.7) Min=2. 3 (///) (9) (4+3+2) [100. 4.3+66.33 (7÷3) / (1) (1x1) [33. Salah satu perisian yang kerap d .7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (6+1) [100.Jadual 6.00) (6÷3) (29) (8+12+6+3) // (2) (2x1) [66.3+33.1: Pengagihan Skor Item Sangat Setuju (4) / (4) (1x4) [33.3] ((1/3)x100)) 3.3) Min=3.3+33. Jumlah Skor & Min 1.00 (9÷3) 2.3) (Min=2.0%] (33. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.0%] (33. b) Melalui Kom puter Analisis melalui komputer digalakkan sebab ia lebih mudah dan menjimatkan masa untuk menghasilkan output yang diperlukan.0%] (33.33) (7÷3) 3 (///) (6) (4+2) [100.3%] ((1/3)x100)) Tidak Setuju (2) / (2) (1x1) [33. Saya menggunakan BI sem asa di rumah.7) (Min=2. / (3) (1x3) [33.3%] ((1/3)x100)) Sangat Tidak Setuju (1) Kekerapan.3+66.0%] (66. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. / (4) (1x4) [33.

Dalam fail data ini.igunakan ialah SPSS. 56 . memasukkan data dan menganalisis data bagi memperolehi st atistik perihalan (descriptive statistics). variabel-variabel perlu d idefinisikan sebelum data kajian boleh dimasukkan. Bahagian-bahagian berikut menghuraikan bagaimana anda boleh mewujudkan fail SPSS. Sebelum menjalankan analisis melalui SPSS fail data perlu diwujudkan.

0 for Windows → pilih Type in data → OK → Variab le View → Mula mendefinisikan variabel (rujuk skrin Data Editor pada Rajah 6.1) de ngan mengambil kira perkara-perkara berikut: a) Name: Taip Item1 <Enter> b) Variable Type: Pilih Numeric → OK c) Width: 8 d) De cimal: 0 e) Label: Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah f) Values: Bagi Valu e: taip 1. i) j) Klik Add Kemudian Value: → taip 3 → Value Label: → taip Setuju Seterusnya V alue: → taip 4 → Value Label: → taip Sangat Setuju k) Klik Add l) m) Klik Add n) Missing: No missing values → OK o) Columns: 8 p) Align: Right q) Me asure: Ordinal 57 .I. taip 2. bagi Value Label: taip Sangat Tidak Setuju g) Clik Add h) Bagi Value: sekali lagi. Klik Start → All Programs → SPSS for Windows → SPSS 12. Bagaimana hendak mewujudkan fail data dan mendefinisikan variabel dalam SPSS? Anda boleh menggunakan SPSS Data Editor untuk mendefinisikan variabel bagi item -item dalam soal selidik melalui langkah-langkah seperti berikut: 1. bagi Value Label: taip Tidak Set uju.

d) Masukkan semua data bagi variabel-variabel selanjutnya sehingga semua inp ut data selesai. Gunakan nama variabel sebagai Item2 bagi variabel “2. anda boleh kekalkan variabel itu sebagai Scale. Jikalau anda tidak begitu arif tentang peringkat pengukuran (Measure) sesuatu variabel. Saya mendap at bimbingan daripada ibubapa”. langkah seterusnya iala h memasukkan data ke dalam sel dengan cara seperti berikut: a) Klik Data View (terletak di bahagian bawah sebelah kiri) b) Klik baris 1. Definisikan vari abel kedua (Item kedua dalam soal selidik) dan seterusnya habiskan definisi bagi semua variabel. anda perlu taip 4 pada kes perta ma dan lajur pertama.2 berikut.Rajah 6. 3. masukkan data bagi variabel kedua pada kes ya ng sama di baris 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI” dan Item4 bagi variabel “4. iaitu nilai default. Item3 bagi variabel “3. Skrin untuk memasukkan data ditunjukkan pada Rajah 6.1: Skrin Mendefinisi Variabel dalam SPSS Data Editor 2. Saya menggunakan BI semasa di rum ah”. 58 . Setelah anda selesai mendefinisikan kesemua variabel. laj ur 1 (perhatikan nama variabel itu di atas) c) Taip data. Oleh kerana respons Pe lajar 1 terhadap Item1 ialah 4 (Sangat Setuju). Selepas ini. lajur 2 dengan menekan kekunci (→) pada papan kekunci (keyboar d).

median. Statistik yang kerap digunakan dalam kajian tinda kan ialah statistik perihalan. min. dan bu latan berbahagi (pie chart). graf garis. Statistik perihalan adalah seperti pengiraan frekuensi. Bagaimana hendak memperoleh statistik perihalan? Statistik perihalan boleh d iperoleh dengan menggunakan prosedur Frequencies dalam SPSS.Rajah 6. 59 .3). 1. pilih variable Item1 dan seterusnya klik anak panah kanan untuk memindahkan variabel Item1 ke dalam kotak variabel (rujuk Rajah 6.2: Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Apabila anda selesai mem asukkan data ke dalam fail SPSS. nilai maxima dan sebagainya. Pada kotak dial og Frequencies. Dalam SPSS. Apabila menggunakan prosedur Frequencies. II. seterusnya anda boleh mula menganalisis data ba gi memperoleh output analisis. Langkah-langkah berikut menghuraikan cara untuk mem peroleh statistik perihalan. pilih Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies. anda juga boleh memaparkan taburan dalam bentuk graf seperti graf bar. nilai minima. sisihan piawai.

4). klik Mean. Pilih Charts → klik Bar Charts.3: Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Rajah 6.5). Pilih Statistics. Minimum.4: Skrin Statistik dalam Prosedur Frequencies 60 .2. Klik OK. Std. seterusny a klik Continue (rujuk Rajah 6. dan seteru snya klik Continue (rujuk Rajah 6. Deviation. dan Maximum. 3. 4. Rajah 6.

Output daripada analisis SPSS Output seperti yang ditunjukkan pada Jadual 6 .Rajah 6. Saya terpaksa membantu ibu bapa 3 0 3.5 dan Rajah 6. Say a memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.000 2 4 4. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 1.00 1.9 merupakan output sebenar yang diperoleh s etelah run prosedur Frequencies melalui SPSS.1 hingga 6. 3 0 2. Saya menggunaka n BI semasa di rumah.6 hingga 6.33 1. 3 0 2.155 1 3 N Mean Std. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.5: Kotak Dialog bagi Charts Apabila anda klik OK.00 1. Jadual 6. III.1: Jadual Perangkaan Asas Statistics 2.732 1 4 61 .33 .577 2 3 3. 3 0 2. SPSS akan menghasilkan output statistik perihalan yang dikehendaki.

3 100.3 100.0 Valid Tidak Setuju Setuju Total Jadual 6.7 33.3 66. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.3 100. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.0 Cumulative Percent 33.3 1 00. 0 Valid Percent 33.3 33.Jadual 6.7 33.7 100.3 66.3: Jadual Frekuensi Item 2 2.7 100.0 Cumulative Percent 66.3 100. Saya menggunakan BI semasa di rumah.2: Jadual Frekuensi Item 1 1.7 100.0 Valid Percent 33.0 Valid Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Jadual 6.0 Cumulative Percent 33.5: Jadual Frekuensi Item 4 4.0 Valid Percent 66.7 33.3 66. Frequency 1 2 3 Percent 33 .3 100.7 100.0 Cumulative Percent 66.3 100.3 33.0 Valid Percent 66.0 Valid Sangat tidak setuju Setuju Total Jadual 6. Saya terpaksa membantu ibu bapa Frequency 1 1 1 3 Percent 33.4: Jadual Frekuensi Item 3 3.3 33. Frequency 2 1 3 Percent 66.0 Valid Sangat tidak setuju Sangat Setuju Total 62 .3 33. Frequency 2 1 3 Percent 66.7 33.7 100.

0 yc ne u qer F 6.6: Graf Bar Item 1 63 apab ubi utnabmem askapret ayaS .Rajah 6.0 4.0 0.1 .0 ujuteS tagnaS ujuteS ujuteS kadiT apab ubi utnabmem askapret ayaS .1 0.0 2.1 8.

1 yc ne u qer F 0.apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .0 ujuteS ujuteS kadiT .Rajah 6.2 .7: Graf Bar Item 2 64 .0 0.2 0.2 5.1 5.apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .

0 0.2 5.1 yc ne u qer F 0.3 .IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .Rajah 6.0 ujuteS ujutes kadit tagnaS .1 5.8: Graf Bar Item 3 65 .3 0.IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .

1 5.9: Graf Bar Item 4 . NUD*IST dan Nvivo. TextSmart. Ou tput analisis juga boleh disesuaikan secara manual jika didapati tidak begitu te pat.0 0.4 .yc ne u qer F Analisis respons teks melalui komputer boleh dijalankan dengan menggunakan peris ian seperti SPSS Text Analysis for Surveys. Semua perisian ini membolehkan analisis kualitatif dijalankan.4 ujuteS tagnaS ujutes kadit tagnaS 0.hamur id asames IB nakanuggnem ayaS . 6. Sungguhpun perisian ini dihasilkan untuk menganalisis respons dalam Bahasa Inggeris tetapi ia boleh dis esuaikan untuk menganalisis perkataan dan rangkai kata dalam Bahasa Malaysia.2 ANALISIS DATA KE ATAS PEMERHATIAN YANG DIJALANKAN Permerhatian boleh dijal ankan secara berstruktur atau tidak berstruktur (rujuk Bab 5 untuk penerangan la njut tentang teknik ini) dan analisis ke atas data yang diperoleh daripada pemer hatian adalah seperti berikut.0 5.1 0. 66 .1.2 Rajah 6.hamur id asames IB nakanuggnem ayaS .

Skan melibatkan pemerhatian 67 . Baca semua catatan. Cari tema untuk kategori itu. 1. Anda boleh menggunakan Jadua l Pemerhatian untuk merekodkan kod-kod aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 8. (ii) Pemerhatian Tidak Berstruktur • • • • • Semak maklumat dengan terperinci.(i) Pemerhatian Berstruktur • • Kirakan kekerapan dan peratusan. 2. Tentukan kategori maklumat ya ng digunakan untuk analisis. 3. 5. 9. Semak maklumat semula. 7. PEMERHATIAN BERSTRUKTUR CONTOH 1 : MEMERHATIKAN TINGKAH LAKU MURID YANG MENUMPUK AN/TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEMASA GURU MENGAJAR. 6.6) apabila setiap skan (scan) dijalankan. Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi Pemikiran di tempat lain s ambil mencakar-cakar kertas (doodling) Berangan-angan (day-dreaming) Berjalan da ri satu tempat ke tempat lain (wandering around) Membuat kerja lain Mengganggu m urid lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel Lain-la in aktiviti (seperti keluar bilik darjah) Pemerhatian berdasarkan 9 aktiviti tersebut direkodkan dalam bentuk jadual (ruju k Jadual 6. pemerhatian dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu. Susunkan mengikut k eutamaan (ranking). Kod nombor 1 hingga 9 berik ut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan. 4.

Daripada ketiga-tiga aktiviti ini. Bulatan kosong menunjukkan murid itu tidak menjawab sebarang soalan.6: Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah S kan Murid 1 Asmah Ahmad Zainuddin Zain S. Sebagai contoh. Jadual 6. Dalam Jadual 6. beliau didapati paling ker ap berangan-angan.11 berikut menunjukkan kesediaan murid menjawab soalan semasa pengajaran dan pembelajaran (P & P) dijalankan. jum lah aktiviti (dalam peratusan) dikira dan penafsiran tentang seseorang pelajar d ibuat. Bulatan-bulatan dalam rajah itu mewakili m urid. nombor soalan itu dituliskan dalam bulatan mereka. Berangan-angan iii. CONTOH 2: PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN Rajah 6. Apabila murid menjawab soalan. Pada skan kedua. Ramasamy Jeffery Lim Mary Danker 1 3 2 6 2 4 2 7 5 1 5 1 8 3 3 6 6 5 5 3 4 5 6 3 4 7 8 8 2 7 5 8 1 3 2 9 10 % 40 80 50 50 60 Daripada Jadual 6. 68 . Berfikiran di tempat lain sambil mencakarcakar kertas ii.terhadap aktiviti atau sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah . sebanyak 10 skan telah dijalankan dan nombor dicatatkan pada petak di mana seseorang pelajar itu diperhatikan telah menjalankan aktiviti yan g dimaksudkan.6 di atas Zainuddin didapati telah menjalankan paling banyak a ktiviti (80%) dan aktiviti-aktiviti itu merangkumi i.6. Asmah didapati “Berangan-angan” (aktiviti nombor 3) a pabila skan pertama diadakan. Setelah siap melengkapi Jadual Pemerhatian. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. beliau didapati “Berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain”.

10: Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa P & P di Bilik Darjah Daripada Rajah 6.11. terdapat satu kumpulan murid (seramai 4 orang) yang langsun g tidak menjawab sebarang soalan. terdapat juga seorang murid yang duduk di baris pertama di hadapan kelas yang tidak menjawab sebarang soalan. 69 . bolehlah dirumusk an bahawa kumpulan 4 orang murid di belakang kelas itu mungkin tidak memberi perhat ian semasa guru mengajar. Di samping itu. Pada keseluruhanya. Mereka ini duduk di belakang bilik darjah. Guru perlu memantau kumpulan ini.PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN 28 11 24 1 16 10 23 3 4 2 27 29 17 9 22 5 18 6 12 7 13 30 19 26 20 21 8 25 14 15 Rajah 6.

7 menunjukkan aspek berfikir murid semasa pengajaran dan pembelajaran d i bilik makmal fizik. Jadual 6. Pada dua b lok masa yang pertama (10 minit) guru menjalankan set induksi. Satu blok masa adalah bersamaan dengan 5 minit.CONTOH 3 SKEDUL RAKAMAN PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA Tarikh: 10/3/2008 Tingkatan: 4 Selasih Jadual 6. Blok masa ketiga merupakan pengajaran sebenarnya.7: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik 5 10 15 20 2 5 30 35 40 minit Aspek Berfikir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan s oalan yang memerlukan murid berfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yan g memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengu las idea yang dikemukakan Meminta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pem boleh ubah lain Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima ide a yang dikemukakan oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sa ma dalam aktiviti berkumpulan 1 X X 2 X X 3 Y 4 Y Y 5 Y 6 7 Y 8 Y JUMLAH 5/6 1/6 X X Y Y Y Y 4/6 X X X X Y Y Y Y Y Y 6/6 0/6 X X Y 1/6 X .

X Y Y Y 3/6 X X Y Y 2/6 X X 0/6 Petunjuk : X mewakili “ Waktu set induksi” Y mewakili “ YA” 70 .

0%) 1/6 0/6 0/5 1/6 0/7 2/30 (6.8 seperti di bawah.3%) 2/6 2/6 0/5 1/6 0/7 5/30 71 .3%) 6/6 2/6 5/5 5/6 4/7 22/30 (73.4.2008 (P5) 11.2008 (P2) 4.2008 (P4) 9. Tarikh Pengajaran: (P1) 2. keempat. Rumusan Contoh 3 Sekiranya pemerhatian pengajaran berfikir secara kritis dalam p engajaran Fizik dilakukan sebanyak lima kali. guru meminta murid mengemukakan soalan pada blok masa ketiga.4. Jumlah blok masa itu adalah 5 daripada 6 kesemuanya.4.4.8: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubungkan satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Memberi ma sa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukakan oleh mu ridP1 5/6 P2 4/6 P3 5/5 P4 4/6 P5 6/7 24/30 (80. ketujuh dan kelapan. kelima.3%) 3/6 4/6 4/5 6/6 5/7 22/30 (73.4. 67%) 4/6 6/6 4/5 5/6 3/7 22/30 (73.2008 (P3) 7. rumusan daripada pemerhatian terse but bolehlah ditunjukkan dalam Jadual 6.Berdasarkan Jadual 6.2008 Tingkatan: 4 Jaya Jadual 6.3%) 0/6 1/6 1/5 0/6 2/7 4/30 (13.7 di atas.3%) 1/6 1/6 2/5 2/6 1/7 7/30 (23.

Aspek Berfikir murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivi ti berkumpulan P1 P2 P3 P4 P5 (16.7%) CONTOH 4 PEMERHATIAN BERSTRUKTUR Tarikh : 11/3/2008 Tingkatan : 4 Angsana Jadual 6. Tiga lajur diwujudkan dalam jadual.7%) 0/6 2/6 0/5 1/6 2/7 5/30 (16.9 menunjukkan penggunaan gundal (tallies) dalam merekod pengajaran berf ikir secara kritis di bilik makmal fizik. ia itu lajur pertama menunjukkan aspek berfikir yang hendak diperhatikan.9: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Gundal (talli es) Rank 9 8 3 4 //// //// //// /// //// /// / //// //// / 4 5 3 1 6 8 11 1 . lajur ked ua digunakan untuk mencatat gundal dan lajur ketiga bagi mencatat rank berdasark an bilangan gundal. Jadual 6.

72 .

CONTOH 5 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR PENGGUNAAN CATATAN BEBAS (FIELD NOTES) Tarikh: 12. 73 .Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukak an oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivit i berkumpulan // 2 0 7 9 //// //// 10 2 Daripada jadual tersebut guru boleh tahu bagaimana murid berfikir kritis dengan melihat rank yang diperoleh tentang sesuatu aspek berfikir. Peristiwa yang berlaku direkod mengikut urutan yang sistematik. Dalam pemerhatian yang dijalankan tiada kejadian direkod bagi perk ara “Menerima idea yang dikemukakan oleh murid-murid (Rank 9). Lajur catatan digunakan untuk merekod aspek pemikiran kritis yang diperhatikan berhubung dengan sesuatu peris tiwa yang berlaku. Analisis menunjukkan murid paling berfikir kritis bagi aspek “Meminta murid menghubung satu pemboleh u bah dengan pemboleh ubah lain” oleh kerana menduduki di Rank 1. sejajah dengan proses pengajar an dan pembelajaran yang sedang berlaku di makmal. Ini diikuti oleh “Me ngalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktiviti berkumpulan yang mend uduki Rank 2.2008 Tingkatan: 4 Bunga Raya Jadual 6.10 menunjukkan pemerhatian dijalankan berdasarkan kronologi peristiwa ( events) semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik makmal fizik.3.

sebelum ini. Guru A duduk di kerusi dan meme rhati murid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. Ramai murid memberikan respons. mengingat semula Catatan 74 . Tiga soalan telah diberikan secara lisan dan spesifik. Guru A masuk makmal.Jadual 6. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. Banyak misalan diberikan… Guru A member i satu misalan lain. Semua murid senyap… Semua murid te rus senyap. hubungan antara pemboleh ubah Ber fikir. Masing-masing nak jawab. Guru terus memerhatikan mereka. mengingat semula Berfikir. Murid senyap dan fikir. dan meminta murid ber fikir bagaimana konsep yang telah diajar dapat dikaitkan/digunakan dalam kehidup an harian. Murid-murid semuanya masuk ke mak mal. guna perkataan “fikir” Berfikir. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk….10: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Peristiwa ( Events) Guru A datang. Dia ba ngun dan …menyoal semua murid tentang perkara yang telah mereka pelajari dalam taj uk itu. Guru A menunjukkan alatan…. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberik an itu. Berfikir. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di l uar makmal supaya senyap. Lepas itu ramai yang an gkat tangan. Masih ramai tidak dapat menjawab soalan tersebut. Murid-murid mengambil tempat masing-masing.

Kemudian dia dapatkan jawapan dari seorang mu rid lelaki dan tiga orang murid perempuan. satu lajur tentang Blok Masa diwujudkan bagi membolehkan pemer hati merekod peristiwa-peristiwa berdasarkan masa-masa tertentu semasa pengajara n dan pembelajaran dijalankan.. Guru A duduk di kerusi dan memerhati m urid-muridnya sambil memikirkan sesuatu.Guru A memberi satu misalan lain. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…sebelum ini. Murid-murid semuanya masuk ke makmal. Pemerhati juga merekod lajur catatan tentang aspek-aspe k pemikiran secara kritis. Banyak mis alan diberikan…. dan meminta murid berfikir tentang konsep yang telah diajar dapat dikait kan/digunakan dalam kehidupan harian. 75 Peristiwa (Events) Catatan . Blok masa 1 dan 2 merekod peristiwa sebelum penga jaran sebenar dilakukan.CONTOH 6 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR KRONOLOGI PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA T arikh: 13. Guru A masuk makmal..3. Lepas itu ramai yang angkat tangan. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberikan itu. Jadual 6. Masing-masing nak j awab. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di luar mak mal supaya senyap. Murid senyap dan fikir.2008 Tingkatan: 4 Ros Dalam contoh ini. Mu rid-murid mengambil tempat masing-masing. Semua murid-murid senyap… 2 Semua murid t erus senyap. Dia bangun dan… 3 Guru A menunjukkan ala tan .11: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Blok Masa 1 Guru A datang. Ramai murid memberikan respons.

sama ada hub ungan dua benda dalam kenyataan itu betul atau tidak.Guru beri lagi satu kenya taan yang mengandungi hubungan dua benda dan minta murid fikirkan sekali lagi… 4 M urid-murid diminta bahagi kumpulan untuk tujuan amali… 6. ii.Guru memberi satu kenyataan. Analisis Secara Manual Analisis Melalui Komputer i. Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek yan g digariskan itu. Jaw apan murid pertama salah dan jawapan murid kedua betul. Analisis Secara Manual Analisis secara manual boleh dilakukan dengan cara berikut: • • • • Baca keseluruhan transkrip temu bual bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh t entang apa yang dikatakan oleh orang yang ditemu bual itu. Analisis data boleh dibuat melalui cara-cara berikut: i. bolehlah dibuat transkripsi secara verbatim. 76 . Baca sekali lagi dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan it u. iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenarnya diperoleh. Baca catatan tersebut sekali lagi tetapi kali ini berikan tumpuan kepada aspe k-aspek yang digariskan.13). Ramai yang cuba jawab.1.3 Analisis Data Temu Bual Data temu bual yang diperoleh perlu dibuat tranksripsi (transcription) iaitu dit aip dengan lengkap supaya memudahkan proses menganalisis (lihat Jadual 6. Un tuk membolehkan analisis dibuat dengan tepat. Dia minta murid-murid berikan jawapan.

Lagipun cikgu ajar cepat sangatlah. Saya bua t sedikit sahaja saya betul-betul tak faham. Saya memang tak suka g uru Matematik saya. Kalau dia tak datang dia sakit saya suka betul. tolak angka bula t. Dari dulu-dulu lagi memang saya langsung tak suka cikgu lela ki tu. Dia sikit sangat pakai gambar-gambar. Buat apa nak belajar tajuk pecahan? Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? Cikgu saya ajar cepat sangat. Semua kat ru mah tak boleh tolong saya nak fahamkan dan 3 1 Kod 1 1 2 Murid 2 5 6 Murid 3 3 5. tentu saya tak suka belajar Matematik. Saya tak faham a pa-apa yang cikgu saya ajar. Cikgu tuisyen saya ajar lebih terang. Belajar pecahan pun macam belajar tajuk la in Matematik. darab dan bahagi saya boleh faham.• Semak semula tema-tema yang dibuat dan jika perlu gabungkan beberapa tema yang m empunyai maksud yang sama agar menjadi beberapa kategori tertentu. Saya tak sukalah. Saya pun tak pergi kelas tuisyen . Mula-m ula lagi saya dah tak faham. Angka bulat. alat-alat mac am masa dia ajar tajuk nombor yang sampai pilih ribu itu. Lepas itu banyak kerja rumah. dan • Gabung tema dan kategori yang terdapat dan buatkan kesimpulan. Kita selalu pakai angka bulat bukan pecahan. 1 2 77 . Gur u kelas tuisyen saya dah mula ajar tajuk ni. CONTOH TRANSKRIPSI TEMU BUAL Jadual 6. Cikgu selalu marah budak-budak dala m kelas saya sebab tak siap kerja rumah. Agaknya saya boleh faham lepas ni. Kalau campurkan. Ini Tak a da. Dia tak p akai banyak gambar macam dia selalu buat. Kalau di rumah ada orang tolong ajar pecahan pada saya lainlah. Saya tak suka bila cikgu datang mengaja r dalam kelas saya. Saya memang tak suka tajuk pecahan. Semua nak kena kira.12: Trankripsi Temu bual Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Respons Pelajar Soalan Murid 1 Mengapa anda ti dak berminat untuk belajar tajuk pecahan? Buat apa belajar tajuk ni. Kalau dari mula tak faham terus saya tak suka. Datuk dan nenek saya tak boleh tolong saya. Kalau saya faham nanti agaknya saya sukalah. Apabila dah tak faham.

Lagipun dia tak tu njuk macam mana nak campur dan nak tolak dengan cara yang paling senang. Penentuan Kod 1 : Faktor guru (5) Guru mengajar terlalu cepat Guru selalu marah Guru tidak guna bahan bantuan mengajar Kod 3 3 Murid 5 3 4 Murid 6 4 1 5 6 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2) Tidak pergi kelas tuisyen Sok ongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3 : Mengan ggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak sel alu orang guna pecahan di kedai 4 : Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang sus ah 78 . Dia tak pakai alat-alat dan gambar macam tajuk lain.. Rupa-rupanya pecahan tahun ini sambung dari tahun lepas. pukul empat setengah… Saya tak tahu kenapa s aya tak suka tajuk pecahan ni. manamana lagi ye… Cu ma dengan jam aje. Kalau begitu kenapa nak belajar tajuk ni. Kerja rumah memang ada…saya memang tak tahu nak buat. Agaknya orang tak gunanya selalu. Kalau kerja rumah banyak salah jadi saya tak suka pecahan. Cikgu ajar cepat sangat. Dulu-dulu pun saya tak pernah diajar tajuk ni. Saya memang tak suka tajuk ni dari tahun lepas sebab itu saya tak belajar betul-betul. Kerja rum ah pulak tu. Susah. Tajuk ni memang susah. Lagipun buat apa nak belajar pecahan. Saya me mang tak faham apa yang dia ajar. Tak payahpayah belajar pecahan. Kalau dah tahu angka biasa…Angka bulat pun dah cukup .Respons Pelajar tolong tunjuk buat kerja rumah pecahan Murid 4 Saya betul-betul tak tahu nak buat apa dengan pecahan. pukul tiga suku. Lagipun tidak selalu kita dengar orang guna pecahan di kedai. Angka bulat ada la. Lagipun susah n ak belajar pecahan. dalam pasar. Baru belajar sikit aje cikgu dah beri kerja rumah..

4 ANALISIS DOKUMEN Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaj i.14. Da ripada analisis data temu bual ini. mendapati topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran di rumah. murid juga menyatakan mereka tidak faham apa yan g diajar. anda boleh memberi kesimpulan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan murid tidak berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru yang m engajar mata pelajaran matematik dan anggapan bahawa belajar pecahan adalah tida k relevan. semes ter. Oleh ole h sebahagian besar daripada pelajar itu adalah lemah dalam matematik. Contoh: Analisis Dokumen Keputusan Semester 1 Tahun 2008 Berdasarkan Jadual 6. Selain daripada itu. hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred B. 16 o rang pelajar mendapat gred C. 20 orang pelajar mendapat gred D dan 2 orang pelaj ar tidak lulus (gred E) dalam mata pelajaran matematik. 79 . Keputusan Matematik Seme ster 1 menunjukkan 22 pelajar atau 55% pelajar memperoleh gred D dan E. Dokumen ialah sumber paling mudah kepada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. dan peperiksaan awam. maka satu pe lan tindakan boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini.5 : Tidak faham (3) 6 : Tidak berminat/tidak suka (2) Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu. Di antara jenis dokumen yang boleh digunakan dalam kajian tind akan termasuk: • • • • • • Sukatan pelajaran (seperti kemahiran inferen dalam mempelajari s ins) Minit mesyuarat panitia Kertas peperiksaan dan ujian Tugasan dan latihan mu rid Bahagian yang berkaitan dalam buku teks Keputusan peperiksaan bulanan. 6. seterusnya guru boleh memikirkan cara yang p aling baik untuk merancang pelan tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid itu.

Shauk i Abdul Halim bin Abdullah Tan Kim Soon Ramachandran a/l Sundaraj Stephen Van Da mien Tony De Cruz Abdul Ghani bin Abdul Shukor Terrence Wong Teck Hai Loke Swee Poon Abdullah Sani bin Ishak Shamini a/p Kalimutu 80 Ujian Pra 20 56 12 65 55 34 62 20 4 82 8 Ujian Pos 58 90 39 84 90 78 89 73 66 81 54 . Mengira bilangan pelajar yang lulus atau gagal secara keseluruhan. Mengenal pasti item yang susah dan item yang senang untu k memperoleh indeks kesusahan (difficulty index).14: Prestasi Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pela jaran Matematik No.13: Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Ba gi Semester 1 Gred A B C D E Bilangan Pelajar 0 2 16 20 2 6.Jadual 6. Ali bin Mohd. Melakukan analisis bilangan pelajar yang mencapa i tahap minima.5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Murid Mohd.1 Analisis Ujian dan Latihan Analisis ujian boleh dijalankan melalui cara berikut: • • • • • Mengira bilangan dan perat us pelajar yang tidak memahami sesuatu item. Contoh Jadual 6. Melakukan analisis bilangan pelajar yang boleh menjawab soalan-s oalan yang dikemukakan.

Joned Victor Chua Jui Kim Palaniappan a/l Munusamy Rahim bin Shukor Ong Eng S eng Ang Yoke Soon Johnson Fernandez Richard Chang Kim Loy Hairuddin bin Samsuddi n Monalisa bt Ahmad Zaki Syed Halim bin Syed Razak Sharifah Maimoon bt Syed Zulk efli Wan Ahmad bin Wan Ramli Md. Idris Muhamad bin Abdul Rahman Siti Norlaily bt. Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana anda boleh memperoleh output ujian t sampel berpasangan melalui program SPSS. Abdul Rashid Nurlisa bt.No. Zainal Abidin Sc arlet O’ Hara Lopez Noraini bt. M d. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nama Murid Lim Tui Pong Nurul Hudu bt. 81 . Sher Michael Lim Hock Peng Mary Lim Wee Mei Nurly bt. Shah bin Mohd. Prosedur SPSS yang boleh digunakan ialah ujian t sampel berpasangan (paired samples t-test).15. Analisis Melalui SPSS Perisian SPSS boleh digunakan untuk memperoleh menunjuk kan perbandingan di antara pencapaian murid dalam matematik berdasarkan data di Jadual 6. Amin Md. Zaidi bin Abdul Radhi Ujian Pra 32 52 4 12 64 80 48 30 8 12 16 67 4 52 36 32 58 24 12 34 76 20 78 32 Ujian Pos 89 96 57 48 90 93 69 63 90 36 78 88 33 72 93 93 87 65 27 75 87 45 93 8 7 a.

11: Kotak dialog Paired-Samples T-Test 3. 2.1. Kotak dialog Paired-Samples T Test akan dipaparkan (rujuk Rajah 6. 82 . Rajah 6.12). klik variabel Ujian pra murid dan Ujian pos murid d an seterusnya klik anak panah kanan (right arrow) untuk memindahkan kedua-dua va riabel ini ke dalam kotak Paired Variables (rujuk Rajah 6. Klik Options dan taipkan Confidence Interval: 95%.16 (a) hingg a (c)). Rajah 6. Pilih Exclude cases analys is by analysis dan seterusnya klik Continue (rujuk Rajah 6.12: Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options 4. Klik OK.13). Pada kotak d ialog Paired-Samples T Test. Output analisis Ujian T akan dipaparkan (rujuk Jadual 6. Pilih Analyze → Compare Means → Paired-Samples T Test daripada menu utama.11).

15 (b): Statistik Korelasi N Ujian pra murid & Ujian pos murid 35 Korel asi .15 (c): Statistik Ujian T Perbezaan Pasangan (Paired Differences) Sisis han Min Ralat Min Piawai Piawai Ujian pra pelajar Ujian pos pelajar -35.690) ini menunjukkan pelajar yang memperoleh markah yang tinggi pada u jian pra bercenderung untuk memperoleh markah yang tinggi pada ujian pos dan seb aliknya.690 Sig.000 Jadual 6.690 dan statistik korelasi adalah signifikan (p < 0.16(c) statistik ujian t adalah signifikan (t=-11. Ini bermakna rawatan atau program inovatif yang dijalankan o leh guru telah mengakibatkan pencapaian pelajar yang lebih baik. p<0.Jadual 6.781 19.15 (a): Statistik Asas Min Ujian pra murid Ujian pos murid 37.857 (rujuk Jadual 6.979 Jadual 6.000 Daripada Jadual 6. Dengan perkataa n lain. (2tailed) -11. Berdasarkan Jadual 6. df=34. inovasi 83 .17 73.05).03 N 35 35 Sisihan Piawai 24.05). statistik asas menunjukkan min pencapaian pelajar pada ujian pra ialah 37. Korelasi yang positif dan dengan koefisien yang ti nggi (r=0. .670 34 .16(a).17 manakala min pencapaian pelajar pada ujian pos ialah 73.1 77 3.16 ( c)).073 t df Sig. Korelasi antara ujian pra dan ujian pos ialah 0. Perbezaan min antara ujian pos dan ujian pra ialah 35.03 .857 18.6 70.

17( a) menunjukkan statistik perihalan (descriptive statistics) dan Jadual 6. Jurang di antara gar is ujian pra dan garis ujian pos mewakili perbezaan di antara ujian pos dan ujia n pra. Jurang ini juga digelar sebagai skor keuntungan (gain score). Rajah 6.17 (b) dan (c) masing-masing menunjukkan kekerapan bagi data pencapaian pelajar dalam 84 .13: Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Jadual 6.melalui kajian tindakan yang dijalankan oleh guru secara signifikannya berjaya m enghasilkan pencapaian yang lebih baik. Analisis graf menunjukkan peningkatan pe lajar dalam pencapaian pada ujian pos berbanding ujian pra. Petunjuk Ujian Pos Ujian Pra Rajah 6.12 berikut menunjukkan prestasi setiap pelajar dalam bentuk graf garis.

9 2.7 11.7 2. Rajah 6.1 60.0 Peratus Kumulatif 8.7 2.6 91.4 2.3 25.1 100.4 2.6 2.9 2.0 Peratus Sah 8.6 71.9 2.6 5.0 62. Jadual 6.4 74.9 2.9 100.9 5.9 5.6 2.3 97.6 5.6 14.979 27 96 N Sah Missing Min Sisihan Piawai Skor Minima Skor Maxima Jadual 6.9 2.9 2 .0 85 .17 24.9 2.7 88. Lengkok yang terdapat pada t aburan di kedua-dua rajah ini adalah normal curve.ujian pra dan ujian pos.9 8.16 (a): Statistik Perihalan Ujian pra murid 35 0 37.9 2.9 2.0 82.7 28.9 2.9 2.4 57.9 2.9 8.7 11.9 2.9 100.9 2.6 37.9 51.781 4 82 Ujia n pos murid 35 0 73.9 85.6 5.9 2.9 2.1 40.7 2.7 2.9 2.4 94.9 2.3 77.16 (b): Ujian Pra Murid Skor Sah Frekuensi 4 3 8 2 12 4 16 1 20 3 24 1 30 1 32 3 34 2 36 1 48 1 52 2 55 1 56 1 58 1 62 1 64 1 65 1 67 1 76 1 78 1 80 1 82 1 Jumlah 35 Peratus 8.13 (a) dan (b) menunjukkan histogram bagi tabur an skor ujian pra dan skor ujian pos masing-masing.9 2.1 80.9 68.0 42.03 19.6 5.9 8.9 8.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.

9 2.9 2.9 2.7 11.9 2 .0 86 .9 2.9 2 .4 11.3 85.9 2.9 5.9 2.9 5.4 11.9 5.9 2.9 8.9 2.9 2.9 100.0 22.9 2.7 8.9 8.9 2.7 2.1 10 0.6 74.9 2.6 2.9 2.9 100.1 20.4 2.Jadual 6.7 51.4 2.16 (c): Ujian Pos Murid Skor Sah 27 33 36 39 45 48 54 57 58 63 65 66 69 72 73 75 78 81 84 87 88 89 90 93 96 Jumlah Frekuensi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 4 1 35 Peratus 2.9 25 .0 42.3 17.7 28.9 2.1 65.4 54.9 2.9 2.9 5.9 2.9 2.0 Peratus Kumulatif 2.4 34.7 97.9 2.6 31.9 2.9 2.4 14.9 5 .9 2.7 2.9 2.1 40.0 Peratus Sah 2.9 2.9 2.6 11.3 57.9 2.7 68.9 2.7 11.9 45.9 2.9 2.6 2.9 2.3 37.

Rajah 6.42 = .14 (a): Histogram bagi Skor Ujian Pra 87 7 6 5 naparekeK 4 3 2 1 71.veD .73 = naeM 187.dtS 53 = N 001 08 06 04 02 0 0 arP naijU rokS .

Analisis boleh dijalankan sama ada secara manual ataupun melalui komp uter.6 Analisis Diari/Jurnal Oleh kerana diari/jurnal mengandungi banyak bahan teks .veD . 30.dtS 53 = N 001 08 soP naijU rokS 06 04 02 01 0 8 6 2 4 Rajah 6.91 = .14 (b): Histogram Skor Ujian Pos 88 . Yang penting ialah melihat tema-tema utama yang wujud pada kategori-katego ri yang dihasilkan. maka analisis data bagi input teks adalah sama seperti yang dilakukan bagi res pons terhadap soalan terbuka ataupun temu bual. Analisis diari/jurnal lebih ditu mpukan kepada isi kandungannya (context analysis).naparekeK 6.37 = naeM 979.

2 Fungsi Kertas Cadangan Kertas cadangan perlu disediakan sebelum sesuatu kajian tindakan dijalankan. langkah-langkah menjalankan kajian. Penjelasan ringkas itu menjawab per soalan seperti: • • • • • • Apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan? Apakah isu yang dikenal pasti? Apaka h objektifnya? Bagaimanakah kita akan melaksanakan kajian? Berapa lamakah tempoh pelaksanaannya? Berapakah kos yang diperlukan? 7.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang b eberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang pr ojek kajian tindakan yang akan dilaksanakan. Ia merupakan satu panduan yang menyatakan objektif kajian. 89 . Kertas cadangan membantu penyelidik menjala nkan kajian dengan lebih terancang.BAB 7 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7. peralatan yang akan digunakan atau tempoh pelaksanaan kajian semasa menjalankan kajian tindakan.

Tajuk Kajian: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Dengan Menggu nakan Program Sehari Selembar Benang dan Program 200-4. mengandungi hala tuju. Tajuk Kajian 2.7. Nama Sekolah Catatkan nama sekolah berserta alamat 90 3. 9. 3 4. Nama Penyelidik: Salmiah bt Sidek 3. panduan asas untuk menulis kertas cadangan adalah seperti berikut: 1. Tajuk henda klah ringkas. 5. Contoh Penulis an 1. Nama penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik / ahli kumpulan 2. Namun begitu . 6. Nama Sekolah ( berserta alamat penuh ) Nama Penyelidik / Ahli Kumpulan penyelidi k Tajuk kajian Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan / Foku s Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Tindakan yang dicadangkan Jadual Pelak sanaan Kajian 7.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus. Atau: Program Sehari Sel embar Benang: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Bahagian 1. 8. b.4 Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Proses/Penjelasan a. tindakan dan sasaran kajian. Ta juk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. 7. Nama Sekolah : . 2.

masih rama i murid yang melakukan kesilapan ejaan.” Saya menye dari ramai di kalangan murid bukan Melayu di kelas ini mempunyai asas bahasa yan g agak lemah. ujian. Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utam a tersebut supaya masalah menjadi lebih jelas. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Lalu a. Kuantan. saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun merek a telah berada di menengah atas. sukatan pelajaran dan bahan-bah an yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Pahang Dar ul Makmur 4.Bahagian Proses/Penjelasan lengkap Contoh Penulisan SMK Alor Akar. Perlukah saya ajar semua kosa kata yang terdapat dalam Kamus Dewan untuk memperkaya kosa kata murid? Adakah cara saya mengajar selama ini dapat me mbantu murid menambahkan kosa kata mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat murid memperkaya kosa kata mereka? Mampukah saya menjalankan aktiv iti secara bersendirian untuk membantu murid saya? Apabila saya membincangkan pe rkara ini dengan rakan-rakan dalam mesyuarat panitia. Mereka menggunakan perkataan yang biasa mereka gunakan dan berulang-ulang apab ila ingin menghuraikan tentang sesuatu perkara. Terjemahkan refleksi secara bertulis. Jalan Tengku Muhammad 25050. Refleks pe ngalaman P & P lepas c. tahap penguasaan kosa kata di kalangan murid in i sungguh terhad. keputusan peperiksaan. jawapan yang mereka berika n ialah “ terlalu banyak perkataan baru… susah untuk kami faham maksudnya. d. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sewaktu saya menyemak karangan murid T ingkatan 4 Bestari. Isi yang ditulis juga tidak berkembang. Rujuk bahan yang berkaitan sep erti buku latihan. Dalam ujian Topikal 1 iaitu soal an 2 yang hanya meminta murid menulis ayat berasaskan perkataan yang diberi. jawapan yang mere ka berikan mudah sahaja iaitu “cikgu tak ajar pun perkataan tu…” Ada juga di kalangan murid yang menanyakan kepada saya markah bagi bahagian membina ayat tersebut. Apabila saya tanyakan kepada mereka. Selain itu. Sa ya lihat seolah-olah mereka telah patah semangat untuk memahami dan memperkaya k osa kata mereka. • Guru • Murid • Isi kandungan pelajaran • Persekitaran b. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat empat perkara utam a dalam P&P iaitu. e. say a dapati 37% daripada jumlah murid dari kelas ini tidak menjawab soalan tersebut . ada guru mengatakan 91 . Apabila saya tanyakan kepada para murid tentang keadaan ini. Banyak ayat tergantung dibina oleh murid .

Mereka melakukan banyak kesilapan apabila menulis ayat. Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah b. Murid saya mempunyai kosa kata yang sangat terhad. Murid menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat menjadikan ayat itu t idak gramatis. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian a. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini? Saya telah b erusaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran namun masih ramai muri d yang mempunyai kosa kata yang amat terhad. Namun begit u. saya pasti murid kela s ini tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan juga soalan membina a yat bagi kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan nilai GNP sekolah s aya. 5. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. saya yakin murid boleh membina ayat yang tepat.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan yang murid hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja ilmu yang di perlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. Rumuskan masalah yang diken alpasti daripada refleksi P&P yang lalu Isu Keprihatinan/Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadap i oleh murid saya. Kesilapan yang ser ing dilakukan oleh murid ialah: • • Kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat. • Dengan membantu murid memperkaya kosa kata. Kelemahan ini juga merupakan r entetan daripada pengabaian guru termasuklah saya terhadap kepentingan penguasaa n kosa kata. Murid tidak menjawab soalan bina ayat kerana tidak faham maksud p erkataan yang diberi. Saya berpendapat lemahnya penguasaa n kosa kata di kalangan mereka ialah disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpu an terhadap pentingnya aspek kosa kata yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Mereka hanya mamp u menggunakan perkataan yang biasa mereka temui dan gunakan semasa di sekolah re ndah. jelas dan gramatis. Sekiranya saya tidak membetulkan keadaan ini. Hal ini 92 .

Tinjauan 93 . 2 orang murid India dan 18 orang mur id Cina. Membantu murid meng uasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penguasaan kosa k ata mereka. Kumpulan Sasaran Kajian ini akan melibatkan 30 orang murid Tingkatan 4 Bestari y ang terdiri daripada 10 orang murid Melayu.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam Kertas Bahasa Melayu SPM. 6. c. • 7. ii. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. Sebutkan kelas murid yang akan dikaji. Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjal ankan kajian ini. Objektif Umum Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan per atus kelulusan Bahasa Melayu. Meningkatkan peratus murid yang mendapat markah yang cemerlang bagi bahasa dalam penulisan karangan. Objektif hendaklah boleh diukur. Tindakan yang dicadangkan i. Meningkatkan keupayaan menga plikasikan perkataan baru dalam ayat yang dibina oleh murid. muridmurid diharap akan mencapai objektif berikut: i. e. Kumpulan Sasaran a. Objektif Khusus • • • Meningkatkan bilangan kosa kat a baru yang diketahui dan difahami oleh para murid. Semua objektif kha s hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/aktiviti. Objekt if hendaklah berkaitan dengan masalah. Objektif hendaklah berkaitan dengan ti ndakan/aktiviti (P&P). Sebutkan bilangan murid yang akan dikaji (mestilah kumpulan murid yang diajar oleh penyelidik). tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertu juan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tindakan yang dicadangkan Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan. b. b. 8. d. Tentukan Objektif Kajian a. Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah sa ya.

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut: a. Ujian khas membina ayat beras askan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan kosa kata. b. Latihan karangan murid bagi mengesan kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat penggunaan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. c. Ujian Lisan Berasas kan Sekolah bagi mengesan penguasaan kosa kata murid. ii. Program “Sehari Selembar Benang” Cara Pelaksanaan: a. Guru mengumumkan sepatah p erkataan sehari berserta definisi dan contoh ayat dalam perhimpunan pagi. b. Mur id mencatat dalam buku catatan khas. c. Guru menampal perkataan pada papan kenya taan. d. Guru meminta murid mengaplikasikan penggunaan perkataan dalam karangan yang ditulis – 2 minggu sekali. e. Guru menganalisis karangan murid. iii. Program 200-4 (200 perkataan dalam tempoh 4 minggu) Cara Pelaksanaan: a. Guru meminta mu rid mencatat perkataan sukar daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. b. Murid merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. c. Murid membina ayat berasaskan perkataan ya ng dicari maksud. d. Selepas 4 minggu guru menggabungkan semua perkataan yang di kumpul oleh 30 orang murid 94

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan serta mencetaknya untuk diedarkan kepada semua murid. e. Guru menguji ingatan da n pengetahuan murid dengan mengadakan ujian khas. Aktiviti-aktiviti ini akan diu bah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 9. Jadual Pelaksanaan Kajian a. Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta Gantt. b. Masukkan aktiviti yang dira ncang bagi menjalankan kajian. c. Masukkan tarikh tentatif kajian akan dijalanka n. Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/ keadaan semasa. Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal Kajian Merancang Tindakan – (individu/panitia) Melaksan akan tindakan – Aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam Tindakan 1 (dal am panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul d alam Tindakan 2 (dalam panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 3 Membincangkan m asalah yang timbul dalam Tindakan 3 (dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapa ian murid Refleksi kajian Menulis laporan Kajian Pembentangan dapatan kajian Tar ikh Pelaksanaan 5 Februari 2004 2 3 4 5 13 Februari 2004 18 Februari 2004 23 Februari 2004 27 Februari 2004 6 7 5 Mac, 2004 8 Mac 2004 8 9 10 Mac 2004 12 Mac 2004 10 11 12 13 19 Mac 2004 20 Mac 2004 21 Mac 2004 28 Mac 2004 95

BAB 8 PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Pelaporan Kajian Tindakan Pelaporan kajian tindakan ialah satu pendokumentasian kajian yang ditulis secara sistematik, jelas dan mesra pengguna. Laporan kajian perlu ditulis sejak kita m emulakan kajian sehinggalah kita selesai melaksanakan kajian. 8.2 Format Pelapor an Kajian Tindakan Penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus kerana ia c enderung kepada pendekatan kualitatif. Pelaporan boleh disampaikan mengikut form at atau gaya penyelidik sendiri termasuk menggunakan pendekatan bercerita. Walau bagaimanapun laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mesra pembaca. Pelaporan juga perlu memenuhi empat langkah asas konsep kajian tindaka n iaitu bertindak, merancang, memerhati dan mereflek. Secara asas format laporan kajian tindakan mengandungi bahagian-bahagian berikut:Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.0 Refleksi P & P yang lalu 2.0 Isu Keperihat inan 3.0 Objektif Kajian 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Pelaksanaan Kajian 6.0 Cadanga n Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran 96

ii. Nama Penyelidik: Zalinawati binti Othman Nama Sekolah Catatkan nama dan alamat lengkap sekolah. Aktiviti ini dijalankan sel ama 20-30 minit biasanya setiap hari Rabu. Hasil tin jauan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik. Dua Belas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh tiga bulan. Contoh Penulisan Isi Kandungan Penghargaan Mengandungi penghargaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau meny iapkan laporan. bagi mereka subjek ini adalah susah. Tajuk Kajian a.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindakan Bahagian Proses/Penjelasan Mengandungi senarai isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Abstrak hendaklah: i. Kemahiran menulis adalah penting b agi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. tindakan dan sasaran kajian. Tajuk hendaklah ringkas. Tajuk Kajian: Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Mudah Di Dalam Penulisan Bahas a Inggeris Menggunakan “Little Book Technique” Kepada 36 Murid-Murid T2 Cendikiawan.” Dan saya telah m emperkenalkan kaedah Little Book di mana murid dikehendaki menulis ayat mudah se cara berulang ulang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui se makan kerja murid. Abstrak hendaklah mengandungi: i. and cle ver writing. Ditulis dalam satu perenggan sahaja dan tidak melebihi satu muka surat (100 hing ga 200 patah perkataan).Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. Kumpulan sasaran iii . Seramai 36 orang mu rid serta seorang guru terlibat dalam Kajian ini. soalselidik. b. Ibrahim (200 4) mengatakan “Creative writing is synonymous to imaginative. Johor. Tujuan ii. b. juga mengikut pertukaran topik diajar . Pn Mariam Mohamed Nor dan En Abd Halim B. Creative writing comes from originality of thought. resourceful. ujian pra. Nama Penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik/ahli kumpulan. temubual serta pemerhatian. a. Menggunakan Font 9/10 dan jenis tulisan Arial/Times New Roman. Fokus kajian Abstrak: Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri se perti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar mencari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pe ngajaran dan pembelajaran. Abstrak Abstrak memberi maklumat umum/penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tan pa membaca keseluruhan laporan kajian terlebih dahulu. 86900 Endau.8.Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengap likasikan “Creative writing”. mengandungi hala tuju. Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan Bandar Endau.

Keputusan Ujian pos. Pelajar lebih berminat pada 97 . serta Ujian Bulanan menunjuk kan peningkatan prestasi pelajar.iaitu hari Selasa dan Khamis.

R efleksi hendaklah mengandungi: a.. Kaitkan pengalaman P&P yang telah dikenal pasti supaya masalah menjadi lebih jelas. 1. Langkah-langkah yang seterusya akan dite rangkan di dalam perengganperenggan yang berikut.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelaj aran mereka. Dengan itu. Saya telah memulak an kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat ujian. c. ujian. Jadi kali ini saya membuat keputusan untuk mela ksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi memperbaiki kelemahan pada diri s aya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002.0 Fokus Kajian Fokus kajian merupakan fokus yang menjadi masalah atau isu. sukatan pelajar an dan bahanbahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa -apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Tema/masalah/isu keprihatinan yang telah diken al pasti melalui empat perkara utama dalam P&P yang lalu iaitu: • Guru • Murid • Isi k andungan pelajaran • Persekitaran Refleksi pengalaman P&P lalu. . Terjemah refleksi secara bertulis.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu (P&P) Refleksi merupakan muhassabah diri untuk menilai kembali pengajaran yang lalu. latar belakang keluarga yang miskin.. Sering kali terdengar perkataan…tak faham la teacher…macam man a nak buat…. soal selidik. 1. Saya pula selalu menjawab . Tentukan tema / masalah kajian. mereka tidak i ngin mencuba membuat sendiri. Rujuk bahan ya ng berkaitan seperti buku latihan. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini ha ruslah dikekalkan agar murid lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. e. Tinjauan awal v. Pelaksanaan kajian vi. d. 2. Bagi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan. Proses menentukan fo kus kajian ialah: a. Sepanjang kajian ini saya tela h mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tindakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalanamalan rutin dan meningkatkan amalan-amalan profesional kh ususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan.“Apalah awak ni yang tu pun…. Dapatan Contoh Penulisan mata pelajaran Bahasa Inggeris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah senang dan seronok. memeriksa buku tulis. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. tak boleh b uat… senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak priha tin kepada masalah yang dihadapi oleh muridmurid. Kemudian saya merancang aktiviti serta kaedah yang akan say a jalankan iaitu Little Book Technique. guru mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amal an yang efektif.. keputusan peperiksaan. b.Bahagian Proses/Penjelasan iv. tem ubual.

menulis se rta keyakinan diri. Mereka akan menggangap 98 . Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina ayat mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggu nakan kaedah Little Book.0 Fokus Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun writing skills. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam B ahasa Inggeris ini akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir.2.

pemeriksaan buku . Sebutkan data/makluma t responden yang dikaji.1.2005 Cara Penilaian Memeriksa B uku Tulis Ujian Kump. Membantu murid membina ayat mudah di dalam penulisan Bahasa Inggeris. Cara mengumpulkan maklumat. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreativiti mereka sendiri. e. d. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam ma ta pelajaran Bahasa Inggeris.0 Pelaksanaan Kajian 5. Semua objektif khusus hendaklah diukur/nilai semasa menjalankan tindakan/ak tiviti. Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti. Proses/Penjelasan Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi P&P lalu.chair).1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langk ah Dan Tarikh Langkah 1 17. 5. sasaran 36 0rang murid 2C 36 0rang murid 2C Tujuan 1) 2) i. Objektif hen daklah berkaitan dengan aktiviti/tindakan (P&P). ii. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah. iv. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa In ggeris adalah mata pelajaran yang mudah difahami. 3.2005 Langkah 2 18. 3. 4.chalk.1 Objektif Umum Tujuan kajian ini adalah untuk mempertingk atkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang se rta mempertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi muridmurid Tahap 1.1.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikia wan.0 Objektif Kajian Objektif kajian meliputi: a. 4. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata p elajaran Bahasa Inggeris apabila berada di tahap dua. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus.eraser. Mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid. 3. Maklumat boleh diperoleh melalui: pe merhatian dalam bilik darjah semasa murid memberi maklum balas kepada soalan-soa lan guru. Objektif hendaklah boleh diu kur. Menghuraikan secara terperinci cara-cara mengumpulkan maklumat. iaitu membina ayat mudah berda sarkan gambar (pen.0 Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan kajian meliputi: a. Tujuan adalah untuk mengenal pasti masalah ii.0 Objektif Kajian 3. iii. Saya mengambil keputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cend ikiawan agar semua murid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Lit tle Book ini boleh menarik minat semua murid. Contoh Penulisan Bahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat unt uk terus belajar.ruler. a. c. 5.2 Objektif Khusus i.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan yang hendak dikaji atau menjadi sampel kajian. b.Bahagian b.

99 .

Pemerhati m engenal pasti masalah Zalinawati masalah yang dihadapi. (Lampiran 1) i. yang selebih nya banyak kesalahan ayat seperti. (Lampiran 2) i.1. atau v . ujian pra atau ujian topikal/bulanan Langkah 3 19. i. 5.1. Langkah 3 19.Pemerhati pa da masalah yang Zalinawati dihadapi. iv. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis.2005 Temubual i.2005 Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Ujian Kumpulan sasaran 36 orang murid 2C 36 orang murid 2C Masalah telah dikena lpasti Banyak kesalahan ayat.Pemerhati 100 . Seramai 7 orang telah saya temubual dan d idapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan m engatakan mata pelajaran Bahasa Inggeris adalah susah dan tidak faham setiap kal i menjawab soalan.2005 Temubual Langkah 4 24. 37 orang murid 2C ii.1. kerja tidak disiapkan. melalui soal selidik. 36 oran g Temubual dijalankan secara murid 2C rawak seramai 8 orang untuk ii. Analisis tinjauan masalah dilakukan dengan membuat jadual atau apaapa bentuk ‘data display’ untuk menunjukkan bahawa anda telah mengum pul data/ maklumat untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul dan perkara-per kara lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.1. iv. iii. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerj a sekolah diberi. ii. Setelah membuat ujian pra s aya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul. Keadaan persekitaran di rumah serta pergaulan dengan raka n-rakan mempengaruhi sikap pelajar. iii.1.2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2: Analisis Tinjauan Masalah Langkah dan Ta rikh Langkah 1 17.2005 Langkah 2 18. Analisis tinjauan masalah.2005 Soal selidik Contoh Penulisan yang mereka hadapi ketika membina ayat.Bahagian Proses/Penjelasan latihan. menulis ayat secara terbalik. sesi temu bual. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan. (Lampiran 3) b. 36 orang Kertas soal selidik diedarkan murid 2C untuk mendapat kepastian ii.

Seramai 7 i. ii.1. Hanya 2 orang GPK 1 daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru.Pemerhati Bahasa Inggeris. Lan gkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasarkan pada helaian muka surat. iii. Peng libatan murid sebelum kajian .3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan pel ajar memang lemah dalam penulisan. bahan-bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan/aktiviti yang telah dij alankan ke arah meningkatkan kemahiran murid bagi menangani masalah yang sedang dikaji.2005 Soal selidik Contoh Penulisan i. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. iii. Tulis muka surat di setiap helaian Little book. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab t erutama di dalam penulisan. Oleh itu. Untuk mengatasi masalah ini. ii. c.pasif dan liat. keadaan persekitaran kur ang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka akan kehilangan arah j ika tidak di bimbing oleh guru. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi untuk setiap orang murid supaya tida k menimbulkan masalah. Pertama saya lakukan adalah dengan m emotong kertas A4 kepada empat bahagian.2005 Pemerhatian c. Sikap . Hanya 3 orang yang orang murid betul-betul berm inat 2C pada mata pelajaran ii.Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sambil lewa. kaedah Little Book dipe rkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. Langkah 5 24. b. kurang keyakinan diri. Kemudian saya satukan kertas tersebut d an jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamakan Little Book.1. Beberapa langkah mudah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 3: Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. 5.Sebelum kajian mereka tidak membe ri tumpuan semasa belajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu. saya rasa bertangungjawab di dalam men didik anak-anak didik saya. Langkah 2 101 .Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 4 24. Tindakan menangani masalah Nyatakan semua aktiviti. Guru Pengkaji Pemerhatian dilakukan sendiri oleh say a untuk mengenal pasti masalah dari segi : i. Tingkah laku .

Kad nombor. 57 71 102 . Little Book 11 21 32 21 34 36 37 38 42 53 78 47. Kad gambar. Little Book Kad gambar. 5 biji belon.I Tahun 2 Muka surat 11 Buku Akt.Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Contoh Penulisan Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan “Narrated by _______ " di sebelah hadapan kulit buku tersebut . Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan: No. Kad gambar. Kad nombor. Little Book Kad nombor. Little Book K ad gambar. Membaca Little Book bersama kawankawan. d. temubual. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekemasan hasil kerja. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B. B. Little Book. Little Book. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betul. Little Book. Instrumen dan langkah-langkah seperti pemerhatian. Bahan-bahan yang digunakan seperti Jadual 4 dibawah. Littl e Book Kad gambar. ujian pos saya akan jalankan sendiri. Little Book Benda-benda maujud seperti epal. Little Book. Murid melukis atau menampal gambar gambar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis aya t di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar. Buku cerita. kad gambar.I Tahun 2 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Mewarna mengikut kreativiti m asingmasing. e. Little Book Carta “My Body”.

Saya mula memperkenalkan Little Book serta menunjukkan contoh. Huraikan perasaan Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah Bil.35 p .2. Aya t-ayat tersebut di gunting kemudian ditampal mengikut helaian muka surat. Membuat refleksi kajian i.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa. Cara Pelaksanaan Huraikan bagaimana kajian tindakan telah d ilaksanakan. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Untuk aktiviti seter usnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti. Me reka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Mereka tidak sabar-sabar untuk m enjalankan aktiviti tersebut. Pemerhatian Tarikh : 2 Februari 2005 Tempat : 2 Cendikiawan Masa : 1. Terangkan pe rubahan emosi murid yang telah dikumpul melalui temu bual atau soal selidik iv. Contoh Penulisan 5. supa ya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar. 5. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan kebanyakannya murid-murid lelaki jadi saya per lu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam lembaran kerja (Lampiran 4).Bahagian Proses/Penjelasan d.1 Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Markah Bil. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan. Yang selebihnya tidak dapat me nyiapkan kerja mereka. Selepas membaca petikan ayat. Muri d 5 4 3 2 1 1 4 2 9 20 ii.5. Terangkan perubahan tingkah laku murid melalui pemerhatian iii.4. Huraikan keberkesanan tindakan anda dengan menggun akan data/maklumat yang telah dikumpulkan. e. Murid 5 4 3 35 1 103 . Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah m urid-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh.35 .5 REFLEKSI KAJIAN 5. 5.m Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah s aya siapkan mereka seperti berada di alam lain. hanya 4 o rang daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian.

(Lihat CD yang disertakan) Antara penilaian lain ada lah kreativiti murid.5. Perubahan sikap dapat d ilihat dimana sebelum ini adalah amat susah untuk menarik minat kerana kebanyakk an mereka mempunyai latar 104 . Ini bermakn a daripada aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka. Perubahanperubahan ini berlaku ada lah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkataa n-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis. Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian muridmurid tetapi ibu bapa juga. Bermacam-ilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka. Jadual 8: Ana lisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan . Ha sil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam lampiran 5) juga saya da pati 100% murid-murid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam m embina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menarik yang telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. mereka menceritakan bagaimana anak mereka begitu meminati Bahasa Inggeris. Selepas kajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik sa ya antaranya: i. Malah ibubapa juga boleh menyebut tajuk-tajuk Little Book yang telah anak-anak mereka buat antara yang menarik perhatian mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red.Bahagian Proses/Penjelasan penyelidik terhadap keberkesanan kajian yang telah dijalankan Contoh Penulisan 2 1 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan kan dan saya mendapati perubahan begi tu ketara sekali dimana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah mendapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja.2 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pem belajaran Secara Keseluruhan Sepanjang kajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P . Gred A B C D+E JUMLA H Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan dimana pada Ujian Berselaras 2 serama i 33 orang murid telah mendapat “ A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Mereka akan menunjukkan minat dan bakat melukis serta meng hasilkan Little Book yang terbaik.(Keratan Akhbar Lampiran). macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Temubual bersama ibubapa juga t elah dilakukan. Perubahan sikap murid dan saya sendiri. 5. Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan kerana me eka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Ini adalah keran a semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaimana me mbina ayat-ayat dengan betul.

maka say a akan menggunakan tindakan/aktiviti-aktiviti lain untuk menangani isu ini.. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktiviti ini telah membuahkan kejaya an salah seorang murid 2C telah memenangi tempat Ketiga pertandingan Story telli ng peringkat Negeri Johor.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan belakang keluarga yang miskin kurang perhatian daripada ibu-bap a serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya dap ati sikap mereka telah berubah pada setiap bulan daripada pasif kepada aktif ket ika akitiviti dijalankan . Jika kajian anda tidak berjaya. ii..0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menulis. Bagi saya ini adalah perkembangan positif. Saya memang tidak menyangka mu rid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa beberapa minit saja. Perubahan pada pembelajaran murid. ataupun bila saja masa be rakhir ….Teacher ….kedengaran “……alah…. Bila saya m eletakkan barang-barang di atas meja. 105 . mereka sudah tahu hari ini cikgu akan menj alankan aktiviti yang menarik. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya say a seorang guru kepada mereka.bila saja bermula kelas Bahasa Ingger is kedengaran sorakkan …. b. Anda boleh meneruskan kajian tindakan dengan mengambil tindakan susulan (gelu ngan kedua).” 6. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang d tang kepada saya ingin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. anda boleh menulis seperti berik ut: “Memandangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan tidak berjaya..0 Cadangan Kajian Seterusnya a. Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari ide a dan membuat perancangan untuk pengajaran keesokkan harinya sebelum Kajian Tind akan dilaksanakan saya tidak tahu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang bol eh menarik minat mereka. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kela s bermula. Perasaan saya p ada masa itu begitu tersentuh. bukanlah mudah untuk memenangi pertandingan apatah la gi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasan bandar yang beitu petah berc akap didalam Bahasa Inggeris. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seola h-olah merasakan diri ini seperti penyanyi…. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat didalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya. Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya …….Ye… teacher datang ……dengan begitu kuat sekali. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak me nghadapi masalah bila di tahap dua. esok aktiviti apa teacher…. Ye….. Mereka juga tidak menghadapi masalah didalam me njawab soalan didalam buku aktiviti tahun 2 jika ada masalah mereka terus bertan ya. (Lampir an 6 ) 6.Nampaknya saya telah dapat menerapkan sifat keyakin an didalam diri anak didik saya.

(2003). (1999). (2003). tahun. English Year 2 Sekolah Keban gsaan Textbook. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Activity Book. Utusan Publication & Distributors Sdn. Dewan Bahasa Dan P ustaka Mariam Mohamed Nor & Abd.Bahagian Bibliografi Proses/Penjelasan Menyusun senarai bahan rujukan mengikut abjad bermula dengan N ama pengarang. (2004). Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. nama buku dan penerbit. Halim Bin Ibrahim. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manjin Gill. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. 106 . HBET 2303 Writing in an ESL Context. Manjin Gill. Pendidikan. Lampiran Sertakan segala bahan yang digunakan dalam kajian sebagai lampiran kajian. Bhd. Penyelidikan Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Bibliografi Contoh Penulisan Mohamad Najib Abdul Ghafar.

serta Ujian Bulanan telah menunjukkan peni ngkatan prestasi pelajar. Kemahiran menulis adalah penting ba gi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. temubual serta pemerhatian. Keputusan Ujian pos. and clever.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. ujian pra. Dua belas aktiviti pengajaran dan pembelajar an dijalankan dalam tempoh tiga bulan.” Dan saya telah memperkenalkan k aedah Little Book dimana murid dikehendaki menulis ayat mudah secara berulang ul ang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui sem akan kerja murid. 1. Sering kali 107 . 86900 Endau Johor . Pelajar lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Ingg eris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya.Untuk mengatasi masalah yang d ihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengapl ikasikan “Creative writing” Mariam Mohamed Nor dan Abd. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini haruslah dikekalkan agar murid lebih bermina t pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. resourceful. senang dan seronok. Ibrahim (2004) meng atakan “Creativity is synonymous to being imaginative. juga mengikut pertukaran topik diajar iaitu hari Se lasa dan Khamis. Cr eative writing comes from originality of thought. Seramai 36 orang murid serta seoran g guru terlibat didalam Kajian ini. soalselidik. Aktiviti ini dijalankan selama 20-30 mini t biasanya setiap hari Rabu. ABSTRAK Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri sep erti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar m encari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pen gajaran dan pembelajaran.b agi mereka subjek ini adalah susah. Halim B.4. Hasil tinj auan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik.1 Contoh Laporan Kajian Tindakan Contoh 1 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA AYAT MUDAH DI DALAM PENULISAN BAHASA INGGERIS MEN GGUNAKAN “LITTLE BOOK TECHNIQUE” KEPADA 36 MURID-MURID T2 CENDIKIAWAN Oleh: Zalinawati Bt Othman Sekolah Kebangsaan Bandar Endau.4 8.8.

2. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir. Saya pula selalu menjawab …. Sepanjang kajian ini saya telah mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tin dakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin dan meningkatk an amalan-amalan professional khususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. 108 . memeriksa buku tulis.terdengar perkataan……. latar belakang keluarg a yang miskin. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. Mereka akan menggangap B ahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat untuk terus belajar. menulis serta keyakinan dir i.. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun w riting skills. soal selidik.tak faham la teacher…. Te tapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. Dengan itu guru mempunyai hakmilik (ownership) d alam memperkenalkan amalan-amalan yang efektif. Langkah-la ngkah yang seterusya akan diterangkan di dalam perenggan-perenggan yang berikut.. Saya telah memulakan kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat uj ian. Kemudian saya merancang aktiv iti serta kaedah yang akan saya jalankan iaitu Little Book Technique. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid.“Apalah awak ni yang tu pun…. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan s eperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelajaran mereka. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina aya t mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggunakan kaedah Litt le Book. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata pelajaran Bahasa In ggeris apabila berada di tahap dua. temubual. tak boleh buat….macam mana nak buat…. mereka tidak ingin mencuba membuat sendiri. Bagi saya mereka terlalu bergantung k epada guru untuk memberi jawapan. Jadi kali ini say a membuat keputusan untuk melaksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi mem perbaiki kelemahan pada diri saya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam Bahasa Inggeris in i akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka.

Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah m ata pelajaran yang mudah difahami. iv. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreat iviti mereka sendiri. ii. 4. 109 .0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikiawan.3.1 Objektif Am Tujuan Kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang serta me pertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi murid-murid T ahap 1.0 OBJEKTIF KAJIAN 3. Membantu murid membina ayat mudah di dalam p enulisan Bahasa Inggeris. 3. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajara n Bahasa Inggeris.2 Objektif Khusus i. Saya mengambil k eputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cendikiawan agar semua mu rid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Litle Book ini boleh men arik minat semua murid. iii.

0 PERLAKSANAAN KAJIAN 5.2005 Langkah 2 18.5.chalk.eraser. (Lampiran 1 ) Langkah 3 19.2005 Ujian 36 0rang murid 2C Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.1. Tujuan untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi ketika membina ayat.1.chair). 36 0rang murid 2C ii.Pemerhati Zalinawati Lang kah 4 24. 36 0rang murid 2C ii. (Lampiran 2) 110 .1.2005 Temubual i. (La mpiran 3) Temubual dijalankan secara rawak seramai 8 orang untuk mengenal pasti masalah masalah yang dihadapi .Pemerhati Zalinawati Kertas soal selidik diedarkan untuk mendapat kepastian pada masalah yang dihadapi.1.2005 Soal selidik i.ruler. iait u membina ayat mudah berdasarkan gambar (pen. Tujuan a dalah Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Men genal apakah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh murid .

5. kerja tidak disiapkan .1.2005 Cara Penilaian Memerika Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Masalah telah dikenalpasti Banyak kesalahan ayat.Pemerhati GPK 1 Guru Pengkaji Langkah 5 24. i. iii. Ujian 36 0rang murid 2C Setelah membuat Ujian Pra saya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul .2005 Langkah 2 18. Hanya 2 orang daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru.1. iii. Tingkah laku.2005 Soal selidik i. Seramai 7 0rang murid 2C ii. Hanya 3 orang y ang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. ii. i. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerja sekolah diberi. 111 . ii. Langkah 3 19.2005 Pemerhatian Seramai 7 orang telah saya temubual dan didapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan mengatakan mata pelajaran Bahasa Inggeri s adalah susah dan tidak faham setiap kali menjawab soalan. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. Pemerhatian dilakukan sendiri oleh saya untuk mengenal pasti masalah dari segi : i.1.yang selebihnya banyak kesalahan ayat seperti .2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2 : Analisis tinjauan masalah.pasif dan liat. iv.Sebelum kajian mereka tidak memberi tumpuan semasa b elajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu. 37 0rang murid 2C ii.1. Keadaan persekit aran di rumah serta pergaulan dengan rakan-rakan mempengaruhi sikap pelajar. Penglibatan murid sebel um kajian. i ii. menulis ayat seca ra terbalik. Sikap-Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sam bil lewa. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab ter utama di dalam penulisan. Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.2005 Temubual i.1. ii.Pemerhati Langkah 4 24. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan.

temubual dan ujian pos dijalankan ole h saya sendiri. kuran g keyakinan diri.5. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi u ntuk setiap orang murid supaya tidak menimbulkan masalah. Pertama saya lakukan adalah dengan memotong kertas A4 kepada empat bahagian kemu dian saya satukan kertas tersebut dan jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamaka n Little Book. keadaan persekitaran kurang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka kehilangan arah jika tidak di bimbing oleh guru. 112 . Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan Narrated by _______ di sebela h hadapan kulit buku tersebut. Langkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasar kan helaian muka surat. Beberapa langkah mu dah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah : Jadual 3 :Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. Untuk mengatasi masalah ini. Pentadbiran instrumen seperti pemerhatian. Langkah 5 Langkah 6 Mewarna mengikut kreativiti masing-masing. d. kaedah Little Book diperkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betu l. b. Langkah 2 Langkah 3 Tulis muka surat disetiap helaian Li ttle book. Bahan-Bahan yang digunakan ditunjukkan pada Jadual 4 di bawah. Langkah 7 Membaca Little Book bersama kawan-kawan. c. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris.3 Tindakan Yang Dijalankan Berdasarkan tinjauan awal didapati pelajar memang lemah dari segi penulisan. Langkah 4 Murid melukis atau menampal gambar gamb ar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis a yat di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekem asan hasil kerja. Oleh itu sa ya rasa bertangungjawab di dalam mendidik anak-anak didik saya. e.

Ayat-ayat tersebut di gunting dan kemudian ditampal m engikut helaian muka surat. Kad nombor . Kad gambar. Kad nombor . Little Book. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B.I Tahun 2 Muka surat 5. Little Book Kad nombor . Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam le mbaran kerja (Lampiran 4). Little Book. Selepas membaca petikan ayat. Littl e Book.4 Perlaksanaan Tindakan Dan pemerhatian / Penilaian. Little B ook Kad Gambar. Little Book Carta “My Body”. Little Book. Little Book 38 42 53 47. murid-murid dikehendaki menjawab soalan. 8 9 10 11 Kad gambar. 57 71 78 11 21 32 21 34 36 37 11 Buku Akt.Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan No. 2 3 4 5 6 7 5 biji Belon.4. Buku cerita. Little Book Ka d gambar. Little Book Kad gambar.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa. 113 . B. 5. kad ga mbar.I Tahun 2 Muka surat 1 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Little Book Benda-benda maujud seperti epal. Saya mula memperkenalkan Little B ook serta menunjukkan contoh.

Mereka juga boleh berjalan-jalan didalam kelas melihat hasil kerja rakan-r akan mereka. 5. Mereka seperti berada di alam lain. Contohnya This is a red car. M urid-murid boleh melihat di dalam buku teks jika tidak ada idea untuk melukis ga mbar.4. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan. Kebanyakannya murid-murid lelaki. Kemudian mereka dikehenda ki membuat ayat seperti: This is a red balloon. Seperti biasa mereka akan menulis ayat-ayat di dalam lembaran kerja yang disedia kan.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa : : : 2 Februari 2005 2 Cendikiawan 1. Untuk aktiviti seterusnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti . Saya memberi kebebasan kepad a murid untuk menukar perkataan di belakang ayat. supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar.2 Perlaksanaan Aktiviti 2 Untuk menarik perhatian mereka saya membawa 5 biji belon serta kertas A4 yang be rwarna-warni yang boleh di dapati di koperasi sekolah. Mere ka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. 114 . hanya 4 ora ng daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. Kemudian menampal mengikut helaian muka surat.35 .35 p tg Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah saya siapkan. Mereka tidak sabar-sabar untuk men jalankan aktiviti tersebut. Yang selebihnya tidak dapat meny iapkan kerja mereka. oleh itu sa ya perlu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja.2. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah mur id-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh.

murid-murid sudah mengenali objek-objek di dalam Bahasa Inggeris. Ada yang menunjukkan hasil kerja mereka s erta membandingbandingkannya dengan kawan yang lain.35 ptg Tempat : Masa : Peristiwa : Murid-murid begitu tertarik dengan belon-belon yang saya bawa. Jika ada kesalahan-kesalahan ayat atau perkataan.Saya mendapati ramai yang me mbuat kesalahan ejaan seperti : Jadual 5: Kesalahan Perkataan Perkataan This Balloon Kesalahan The Belon Refleksi Oleh kerana tajuk pada hari ini adalah “objects” dalam masa satu jam saja. murid dikehendaki membuat pemb etulan dan melihat kembali contoh ayat yang saya berikan. Mereka begitu berhati-hati semasa menulis dan begi tu leka dengan aktiviti masing-masing. Saya rasa amat gembira kerana aktiviti kedua berjalan lancar. Hanya satu ayat mudah difahami pada satu muka surat. Untuk menarik minat murid serta membiasakan mereka dengan aktiviti penulisan. saya bercadang akan m emberi hadiah kepada murid-murid yang membuat ayat tanpa kesalahan. Ini menunjukkan mereka dengan se ndirinya sudah memperkayakan “vocabulary” mereka. 115 . Semua memberikan tumpuan pada kerja. Merek a tidak sabar-sabar untuk mengetahui aktiviti apa sebenarnya.Pemerhatian Tarikh : 23 Feb 2005 2 Cendikiawan 1.35-2. Saya tidak mempunyai masalah lagi untuk menerangkan satu persatu maksud perkataan. Mereka begitu bersungguh-sungguh menyiap kannya. Ada yang membuat rujukan di dalam buku te ks dan buku aktiviti Tahun 2. Bila mendapat kert as yang berwarna-warni dan adanya belon dalam kelas mereka begitu gembira sekali .

35 . Kertas hanya dilipat 116 . Murid-murid dikehendaki membacanya (drilling). Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid menunjukkan kesungguhan a pabila mendapat tahu mereka akan diberikan hadiah. 5. Hadiah yang diberikan adala h alatulis yang murah.3. Hasilnya murid-murid dapa t membezakan antara : i. 2. Cuma tajuk pada kali ini adalah numbers. There are_______. Perasaan saya lebih gembira lagi pada aktiviti pada kali ini.3 Perlaksanaan Aktiviti 3 Masih mengekalkan teknik yang sama.4.5. saya bercadang pada akti viti seterusnya saya akan menampal hasil kerja mereka di sudut Bahasa Inggeris. Murid-murid begitu t ekun daripada sebelumnya. Cuma kali ini hanya sa tu ayat saja iaitu ‘Ten plus ten equals twenty’ dan tajuk untuk Little Book pada har i ini ialah Plus. Mereka berhati-hati menulis. Tajuk yang diajar juga sama. There is_______. Say a menunjukkan kad-kad nombor. Semua ayat ditulis dengan betul Little Book mestilah bersih dan kemas Mestilah disiapkan pada masa yang ditetapkan. Untuk menarik minat mereka lagi.35 ptg ii.4. : : : 28 Februari 20 05 2 Cendikiawan 2. serta mengikut syarat-syarat yang telah saya tetapkan. Mereka berlumba-lumba malah berhati-hati semasa membin a ayat. 3. Saya memberitahu murid-murid pada hari ini saya akan memberi hadiah mengikut kri teria: 1. Idea membe ri hadiah memang bagus dan saya akan mengekalkannya.3 Perlaksanaan Aktiviti 4 Kaedah digunakan masih sama. Refleksi Saya tidak menyangka perubahan yang begitu ketara.

Mereka begitu sibuk menyiapkan kerja kerana hasi l kerja boleh di tampal sendiri.dua seperti kad. Tiada kesalahan ayat. : : : 2 March 2005 2 Cendikiawan 1. Topik yang diajar jug a sama iaitu Numbers. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Semua murid boleh membina ayat dengan cepat . ayat-ayat mestilah betul. kerja mereka di sudut Baha sa Inggeris dengan satu syarat. Tajuk buku pada hari ini ialah Minus. Murid-murid juga boleh menukar perkataa n di depan dan di belakang ayat contoh : _______minus_______equals _________. 117 : : : 2 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. Kerana aktiviti pada hari ini adalah satu ayat sa haja mereka sudah menampakkan keyakinan serta tidak takut untuk bertanya pada gu ru. Mereka begitu bangga sekali kerana hasil kerja mereka dilihat oleh rakan-rakan.2. Saya juga mendapati murid-murid lebih mudah memahami bagaiman a membina ayat-ayat mudah.5 Perlaksanaan Aktiviti 5 Kaedah digunakan masih sama.35 pt g Refleksi Barulah saya faham kenapa murid-murid begitu gembira apabila hasil kerj a mereka ditampal. 5.35 ptg .4. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Aktiviti pada kali ini amat mengejutk an saya kerana beberapa orang murid telah menunjukkan kreativiti mereka dengan m engunting Little Book mengikut bentuk yang mereka suka malah ada yang membawa pe nsil warna dari berbagai jenis.35 .35 . Sesiapa sahaja boleh menampal hasil. Hanya satu ayat juga iaitu ‘Nineteen minus seven equals twelve’.2.

4. iaitu yakin dan f aham serta sentiasa bersedia dengan aktiviti yang akan saya jalankan. Ini adalah pada aktiviti kali ini. Beliau mencadangkan agar terus saja ditulis pada helaian muka sur at. 5. Murid dik seterusnya membuat aktiviti Littl Pemerhatian Tarikh : Tempat: Masa : Peristiwa : Murid-murid dengan mudah memaham i perkataan seperti Mother.4. 118 . Mereka terus saja menulis di setiap helaian muka surat . setiap kali aktiviti dijal ankan sentiasa ada peningkatan dan perubahan. masih sama. Topik yang diajar juga sama. Tajuk yang akan ditulis pada Little untuk menarik minat mereka membaca buku cerita ehendaki bercerita tentang keluarga mereka dan e Book seperti biasa. Father dan Brother.2. Seorang murid didapati tidak ing in lagi menulis di dalam kotak dan menampal ayat tersebut kerana lambat untuk 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1.Refleksi Mereka sudah nampak perubahan dari segi tingkah laku. Ramai yang bersetuju.35 ptg menyiapkannya. Refleksi Perkembangan mereka nampaknya begitu ketara. Topik yang diajar ial Book ialah My Family.6 Perlaksanaan Aktiviti 6 Kaedah digunakan ah Family. 5.7 Perlaksanaan Aktiviti 7 Kaedah digunakan masih sama.35 . iaitu tajuk buku pada hari ini ialah I like ______.

I like ______. P eristiwa yang dapat dilihat seperti keseronokkan dan dapat membina ayat dengan mudah.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Beberapa orang murid telah membawa ka mus bergambar melihat maksud perkataan tanpa disuruh oleh saya. 5.9 Perlaksanaan Aktiviti 11 Saya menampal gambar-gambar binatang di papan hitam kemudian menyuruh mereka me mbuat ayat sendiri. Ini adalah perkembangan positif. 119 . 9 dan 10 kaedah digunakan adalah sama.35 .4. Dengan menulis ayat yang berulang-ulang (repetition) mereka mudah untuk membina ayat walaupun ditukar perkataan dibelakang ayat seperti I like banana. saya tidak perlu menterjemahkan maksud per kataan. 5.2.4. Saya boleh menyelia kerja mereka dengan mudah .8 Perlaksanaan Aktiviti 8.35 ptg Refleksi Nampaknya mereka begitu bersungguh-sungguh kerana mereka tahu saya tida k akan mengecewakan mereka setiap kali kelas mata pelajaran Bahasa Inggeris berm ula. 9 Dan 10 Untuk aktiviti 8. apabila melakuka n aktiviti mereka akan : : : 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1.

1 REFLEKSI KAJIAN Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah 5 4 3 2 1 Bil. Murid 35 1 Markah 5 4 3 2 1 Bil. Murid 1 4 2 9 29 120 .Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid sudah dapat membina ayatayat sendiri seperti menunjukkan keyakinan menulis dengan cepat seperti ayat-aya t dibawah: i.2.35 . There is a tiger.5.5 5. . ii. 5. M ereka sudah pandai membina ayat-ayat di dalam Bahasa Inggeris dengan sendiri. It has four legs. : : : 29 Mei 2005 2 Cend ikiawan 1.35 ptg Refleksi Nampaknya memang 100% saya yakin bahawa objektif saya sudah tercapai.

Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 40 35 30 25 Bil. M urid 35 20 15 10 5 0 1 20 9 0 0 2 0 4 1 1 2 Ujian Pra 3 M arkah 4 Ujian Pos 5 Graf 1 : Menunjukkan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Kelas 2C Tah un 2005 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan dan saya mendapati perubahan begitu ketara sekali di mana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah men dapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan keran a mereka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Jadual 8: Analisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan . Ini adalah kerana semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaima na membina ayat-ayat dengan betul. Gred A B C D+E Jumlah Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 121 .

Malah ibubapa juga boleh menyebut taju k-tajuk Little Book yang telah anakanak mereka buat antara yang menarik perhatia n mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. Temubual bersama ibubapa juga telah dilakukan. Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian murid-murid tetapi ibu bapa juga. Hasil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam Lampiran 5) juga saya dapati 100% muridmurid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam membina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menari k telah mereka lakukan sepanjang kajian ini.Perbandingan Keputusan Ujian 01 Dan 02 Kelas 2C Tahun 2005 35 30 25 Jumlah Pelajar 33 25 20 15 10 5 0 A 1 B 2 Gred 11 3 0 C 3 Ujian Berselaras 2 0 0 0 D4 E + Ujian Berselaras1 Graf 2 : Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan di mana pada Ujian Berselaras 2 seram ai 33 orang murid telah mendapat “A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. mereka menceritakan bagaimana ana k mereka begitu meminati Bahasa Inggeris. Perubahan-perubahan ini berlaku ad alah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkata an-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis. 122 .

Mereka menunjukkan minat dan baka t melukis serta menghasilkan Little Book yang terbaik.2 Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiiti Yang Dijalankan Jadual 8: Aktiviti Little Book Yang Telah Dijalankan Bagi Bulan Februari – Jun 200 5. This is a red ______ This is a blue______ 7 sentences Number s 3 28 Feb Mon 2 March 4 Wed " Plus Numbers These are two apples. 7 sentences Thirteen plus five equals eighteen. Bermacam-macam bentuk dan saiz dapat dilihat. 5. This is one ap ple. 4 sentences Unit 7 53 71 123 .5. 1 sentence 3 March 5 Thurs " Minus Five minus two equals three. 1 sentence 23 6 March Wed 7 6 April Wed 8 2 0 April Wed " Clothing My clothes I like I like______ 4 sentences My hat. 4 sentences Unit 4 32 36 " " " " " " Unit 3 2 1 34 " 21 Unit 2 11 Topic Title Sentences Student is able to TB Pg AB pg _ 10 18 Mei Wed Buildings Buildings This is a mosque. Ini bermakna aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat mereka. No Date & time 1 2 Feb Wed 23 Feb 2 Wed Objects Colours Objects Objects I want a ______ 8 sentences. 4 sent ences " 32 38 Parts Of The 9 27 April Wed Rose Red Body My Body This is my nose These are my ears. 4 sentences Copy in text Book Unit 5 Unit 6 42 53 47 57 " 37 ‘’ F amily My Family This is my mother.Antara penilaian lain adalah kreativiti murid.

vi. Selepas k ajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik saya antarany a: i. Perubahan sikap murid dan saya sendiri Perubahan sikap dapat dilihat di mana sebelum ini adalah amat susah untuk menari k minat kerana kebanyakan mereka mempunyai latar belakanng keluarga yang miskin dan kurang perhatian daripada ibu-bapa serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya mendapati sikap mereka telah berubah pada seti ap bulan daripada pasif kepada aktif ketika akitiviti dijalankan. Tanpa saya sedar i sebanyak 12 buah Little Book telah dibuat dan 52 ayat telah ditulis oleh 36 or ang murid dalam masa tiga bulan berbanding sebelum ini mereka kurang faham dan t idak tahu untuk membina ayat yang mudah. Menggunakan buku text dan aktiviti sem aksima mungkin pada tahun-tahun yang lepas adalah amat sukar untuk berbuat demik ian kerana kebanyakan murid tidak faham. iv. 5.11 29 Mei Animals Animals This is a tiger. Dengan itu saya telah mengubah persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah mudah untuk difahami dan kemahiran menulis boleh diajar dengan mengikut amalan yang betul. Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid begitu sero nok serta memberi sepenuh perhatian pada proses pembelajaran serta hubungan guru dengan murid bertambah rapat. 8 sentences Unit 8 78 Total 12 8 12 52 sentences 5 7 11 Secara keseluruhan banyak perubahan-perubanan yang dilalui oleh murid-murid dan saya sendiri.5. v.Teacher …. ii. Rumusan saya adalah berdasarkan rajah di atas: i. Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya …….3 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Keseluruhan Sepanjang k ajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P. esok aktivit i apa teacher….. iii. Kesedaran seperti guru perlu kre atif semasa melakukan P&P.kedengaran 124 . Mengajar mengikut sukatan da n topik dengan mudah dan cepat seperti jadual di atas sebanyak 11 topik telah di ajar menggunakan kaedah Little Book. Pada aktiviti ke 11 murid-murid dengan penuh yakin boleh menulis 8 ayat. ataupun bila saja masa berakhir …. It has four legs.

Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari idea dan membuat perancangan untu k pengajaran keesokan harinya sebelum Kajian Tindakan dilaksanakan saya tidak ta hu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang boleh menarik minat mereka. Bila saya meletakkan barang-barang di atas meja. bukanlah mudah untuk me menangi pertandingan apatah lagi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasa n bandar yang begitu petah bercakap didalam Bahasa Inggeris. Bagi saya ini adala h perkembangan positif (Lampiran 6 ).. ii.. Perubahan sikap ibu-bapa Saya begitu kagum bila ada ibu bapa yang mengikuti perkembangan dan terperasan a da perubahan pada anak-anak mereka.bila saja bermula kelas Bahasa Inggeris kedengaran sorakkan ….Ye… te acher datang ……dengan begitu kuat sekali. Perubahan pada pembelajaran murid Saya memang tidak menyangka murid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa bebe rapa minit saja.Mereka juga tid ak menghadapi masalah di dalam menjawab soalan pada buku aktiviti tahun 2 jika a da masalah mereka terus bertanya. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya saya seorang guru kepa da mereka.“……alah…. Nampaknya saya tela h dapat menerapkan sifat keyakinan di dalam diri anak didik saya. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat di dalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang datang kepada saya in gin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. Saya merasa bangga kerana telah dapat menari k perhatian ibu-bapa sehingga ada yang terharu anak-anak mereka boleh menulis di dalam Bahasa Inggeris. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktivi ti ini telah membawah kejayaan apabila salah seorang murid 2C memenangi tempat k etiga Pertandingan Story Telling peringkat Negeri Johor. Ye…. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan men jalankan aktiviti yang menarik. 125 . Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kel as bermula.. Perasaan saya pada masa itu begitu tersentuh. iii. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seolah-olah merasakan diri ini seper ti penyanyi….

Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak menghadapi masalah bila be rada di tahap dua. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. “ 52 ay at mudah tanpa kesalahan boleh dibina kanak-kanak berumur 8 tahun dalam masa 3 b ulan menggunakan kaedah Little Book jika dilakukan dengan amalan yang betul. Saya sendiri dengan bangganya boleh mengeluarkan teori saya sendiri…. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manj in Gill.” 6. 126 . English Year 2 Sekolah Kebangsaa n Activity Book. Dewan Bahasa Dan Pustaka MariamMohamed Nor & Abd. Penyelidikan Pendidikan. Saya juga boleh berterima kasih kepada di ri sendiri kerana dapat memberikan pengajaran yang berkesan…. (2003).Halim Bin Ibra him. Bhd. HBET 2303 Writing in an ESL Context. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee.iv. BIBLIOGRAFI Mohamad Najib Abdul Ghafar. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Textbook. Utusan Publication & Distribut ors Sdn. (2004). Penerbi tan Universiti Teknologi Malaysia. Manjin Gill. ( 2003). (1999). seperti anjakan para digma. Teori saya sendiri Sudah tentulah saya sebagai seorang guru begitu gembira apabila anak-anak didik telah memahami pengajaran yang diajar.0 CADANGAN KAJIAN Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana kaedah ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menu lis.

iii. Lampiran 2 Catatan temubual Tarikh : Masa : Tempat : Beberapa soalan diajukan kepada 8 orang murid untuk mengenal pasti masalah antar a soalan : i. 5. 3. 1. 4.Lampiran 1 Based on the picture make 5 sentences correctly. 2. Mata pelajaran apa yang awak minati? Siapakah yang selalu menolong awak menyiapkan kerja rumah? Bagaimana awak mengisi masa lapang? 127 . ii.

4. 6. 5. 2. 3. Arahan : Untuk setiap soalan dibawah bulatkan salah satu jawapan sahaja. 7. 8. 128 . S ila jawab semua soalan dengan bulatkan salah satu jawapan. 1. Adakah awak bertanya pada guru jika tidak faham? Ya Tidak 3. Adakah awak memina ti mata pelajaran Bahasa Ingeris? Ya Tidak 2.Lampiran 3 Borang Soal Selidik Maklum balas pelajar terhadap maklumat berkaitan Bahasa Ingg eris. Adakah awak selalu menjawab dengan penuh perhatian ketika menulis jawapan did alam Bahasa Inggeris? Ya Tidak Lampiran 4 Buying some classroom things Example : I want a book 1.

129 . Johor.Lampiran 5 Refleksi murid pada aktiviti Little Book Lampiran 6 Antara kejayaan murid 2 Cendikiawan Nadia Irsalina Bt Shahridha telah memenangi Pertandingan Story Telling Peringkat Negeri Johor pada 25 Jun 2005 di Batu Pahat. Lampiran 7 Keratan Akhbar Lampiran 8 Salinan Little Book yang telah dibuat oleh murid.

itu pun dengan gred 8E berbanding dengan murid 5 Sains1. Ada rasa kecewa. Hasil tinjauan menunjukkan mu rid tidak mengingati proses penukaran dari satu siri homolog kepada siri homolog yang lain. memahami dan s eronok belajar Sifat Kimia Sebatian Karbon melalui teknik ‘COMIL’. hanya empat o rang sahaja yang gagal dengan markah yang hampir lulus. Rasanya saya telah berusaha semam pu yang boleh sehinggakan saya sanggup membelanjakan RM550.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Analisis keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2003 untuk kelas 5Sains2 saya t atap dengan perasaan yang berbaur. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan. reagen yang ditambah. Murid telah dide dahkan kepada Teknik ‘COMIL’ selama 80 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 8 minggu. Antaranya: 130 .8. UMBAI 77300 MERLIMA U.4. Apabila saya nyatakan kekecewaan saya pada rakan-rakan. MELAKA ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yan g dihadapi oleh murid Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kim ia Sebatian Karbon.2 Contoh 2 TEKNIK ‘COMIL’: SATU KAEDAH UNTUK MENGUASAI SUBTOPIK SIFAT KIMIA SEBATIAN K ARBON OLEH SALWATI BINTI OTHMAN SEK. MEN. marah. SMK Seri Mahkota. 1. Seramai 26 orang murid 5Sains2.00 untuk membeli baha n bantu mengajar. peperiksaan penggal dan ujian pra. SERI MAHKOTA. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi mur id. sedih dan seribu satu macam perasaan yang Tuhan sahaja mengetahuinya. Perancangan tindakan difokuskan kepada t eknik untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan – Teknik ‘COMIL’. Umbai dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya mengajar di kedua-d ua kelas ini sejak mereka di tingkatan 4 lagi. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid lebih mengingati. maklum balas yang diteri ma tidak banyak membantu. suhu dan tekanan yang digunakan serta pemerhat ian bagi sesuatu tindak balas tertentu. Hanya dua orang sahaja murid ya ng lulus. KEB.

tidak serius terhadap muridan dan pencapaian mereka adalah agak ren dah. suhu. walaupun lebih berdisiplin dan rajin tetapi pencapaian mereka masih kurang memuaskan. mendenda dan meminta murid 5Sains2 menulis di atas sekeping kertas. Sebatian Karbon dan beberapa topik lain yang mudah. rendah mo tivasi diri. Manakala murid perempuan pula.Tidak ingat rumus / fakta / kon sep penting . Saya juga telah meminta semua guru yang m engajar 5Sains2 menulis pandangan mereka mengenai sikap dan pencapaian murid 5Sa ins2. Masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam sub topik Sifat Kimia Sebatian Karbon ialah mengingati proses penukaran dari satu si ri homolog kepada siri homolog yang lain.” . Saya telah memarahi. se bab-sebab mereka gagal di dalam kimia.Tidak membaca buku / tidak membuat ulangkaji . peluang untuk mer eka lulus adalah sangat tinggi. tidak layak masuk kelas Sains. Kesemua guru mengatakan murid lelaki 5Sains2 kurang berdisiplin. Antara sebab-sebab gagal di dalam kimi a yang telah dinyatakan oleh murid 5Sains2 ialah: . mangkin. Mereka gagal mengingati apakah reagen yang ditambah. dan tekanan yang digunakan serta pemerhatian seper ti perubahan warna bahan kimia dalam sesuatu tindak balas kimia. 2. Jika murid dapat menguasai subtopik Si fat Kimia.“Jangan tensionk an diri Awak tu muda lagi Nanti kena darah tinggi Nik cari ganti” Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini.“Aku ajar si X.. pelik aku macam mana dia boleh masuk kelas Sains.“Mereka memang lemah. masa Form 3. Memang lemah. 131 .Tidak faham soalan dan lain-lain lagi Maklum balas yang diberikan oleh murid dan guru serta keazaman untuk mencapai kelulusan 100% telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan.0 ISU KEPERIHATINAN Saya telah menganalisis soalan Kimia SPM tahun-tahun lepas dan mendapati bahawa item mengenai Sifat Kimia Sebatian karbon merupakan item wajib bagi Kertas 1 dan 2 yang menyumbang antara 7 ke 25 markah.” .

2 a. KUMPULAN SASARAN Murid 5Sains2 Lelaki : 17 orang 132 .1 OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan murid terhadap Sif at Kimia Sebatian Karbon. sikap negati f dan pencapaian murid 5Sains2 yang rendah akan dapat diperbaiki. Gardner (1991) mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan murid boleh meny ebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu subjek.0 3. Kecerdasan dominan Logik – Mate matik Visual – Ruang Tubuh kinestetik Verbal – Linguistik Muzik Ritma Interpersonal Intrapersonal Bil. 4.0 Meningkatkan d aya ingatan murid dan penggunaan otak kanan melalui teknik ‘COMIL’. b. Mengubah cara pengajaran guru supaya murid merasakan proses pembelajaran adalah menyeronokkan. c. OBJEKTIF KHUSUS Meningkatkan kemahiran mu rid untuk menjelaskan Sifat Kimia Sebatian Karbon. 3.Saya yakin jika saya dapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah P&P. Murid 1 10 7 2 3 2 1 3. Membantu murid mendapat keput usan yang lebih baik dalam peperiksaan SPM. 4. Lan taran itu saya telah mendapatkan analisis ′Multiple Intelligences Profile Indicato r ′ murid 5Sains2 dari guru Biologi yang telah menjalankan Ujian Kecerdasan Pelbag ai bagi mengesan kecerdasan dominan murid 5Sains2.

dan soal selidik.1 PELAKSANAAN KAJIAN TINJAUAN MASALA H Dalam pelaksanaan kajian ini. u jian pra dan pos. 5. Sebelum kajian dijal ankan murid kurang memberi respons kepada soalan yang diajukan.2 Ujian Pra dan Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan mereka mengenai subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. 133 . sebaliknya saya telah memperkenalkan Teknik ‘COMIL’ dan 5 hari selepas itu saya telah memberikan Uj ian Pos 1 menggunakan set soalan yang sama dengan Ujian Pra.1.3 Soal selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatka n maklum balas murid berkenaan Sifat Kimia Sebatian Karbon. Lebih kurang empat minggu selepas Ujian Pos 1.1.1.0 5. saya tidak memu langkan kertas jawapan murid dan tidak membincangkan jawapannya. sebelum dan selepas Teknik ′COMIL’ diperkenalkan . Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan – rakan guru yang ada dan tiada latar belakang pendidikan sains untuk mendapatkan pandangan mereka me ngenai Teknik ‘COMIL’. tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian. Item Ujian Pr a merupakan item Kertas 1 dan 2 Kimia – Program Gerak Gempur Sains & Matematik Neg eri Melaka bagi tahun 2003.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajar an dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. 5.Perempuan : 9 orang Jumlah : 26 orang 5. Selepas saya menyemak jawapan murid. Sebagaimana kebi asaannya. murid perempuan yang lebih bersedia dan menunjukkan kesungguhan sebali knya murid lelaki kurang bersungguh dan kurang mengambil bahagian di dalam aktiv iti P&P yang dijalankan. murid saya telah menduduki Peperiksaan Percubaan SPM Selaras bagi Negeri Melaka dan saya telah menggunakan item kertas 1 dan 2 berke naan Sifat Kimia Sebatian Karbon sebagai Ujian Pos 2. 5.

Berikut adalah analisis soal selidik yang telah dijawab oleh murid :134 .2.2 5. 5. Murid berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang menguji kefahaman dan ingatan murid.5.2 Perbandingan pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Pos adalah seperti berikut: Gr ed Pra A B C D E G TH 0 1 1 1 2 18 3 Bilangan Murid Pos 1 1 2 3 3 4 12 1 Pos 2 2 2 5 4 2 9 2 Dapatan Ujian Pra dan Pos menunjukkan terdapatnya peningkatan dari segi pencapai an murid. Walaupun masih terdapat murid yang gagal tetapi tiada seorang pun muri d yang mendapat sifar berbanding dengan Ujian Pra di mana 5 orang murid telah me ndapat sifar. Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan. Analisis Ujian Pra dan Pos.3 Analisis Soal Selidik Murid telah memberikan respons positif manakala guru-guru telah memberikan komen yang membina. sengaja dibuat oleh guru untuk 5.2.1 ANALISIS TINJAUAN MASALAH. Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran dida pati: Murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru sec ara lisan. Mereka menjawab dengan suara yang lantang dan tidak lagi menundukkan muka apabila guru menyoal.2.

Penggunaan warna berkesan untuk menjelaskan aliran proses dan bahan kimia .Skala Likert : 1 . Proses lebih mudah dihafal dan difahami oleh murid. SKALA ITEM 1 2 Kimia merupakan subjek yang mudah. 135 1 2 3 4 5 (BILANGAN MURID) 1 2 3 3 13 15 7 3 1 2 4 11 9 1 0 0 2 2 11 10 0 . 4 Saya mudah memahami tindak bal as kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘ COMIL‘.tidak setuju . Nota adalah padat dan jelas. Guru Bahasa Inggeris: Satu teknik yang menyamai ‘Peta Minda’. 3 Kimia organik merupakan satu cabang kim ia yang mud dikuasai walaupun tanpa teknik ‘COMIL’. Guru Sains: Teknik ini dapat menambah ingatan dan kefahaman murid di samping dap at melihat secara menyeluruh dan mengetahui hubung kait antara sub-sub topik dalam sesuatu tajuk b esar.setuju .sangat setuju Beberapa contoh komen yang telah diberi oleh guru – guru pula adalah seperti berik ut: Guru Pendidikan Seni: Satu pendekatan yang menarik dalam meningkatkan kefaha man dan ingatan murid kerana warna dan simbol adalah dua perkara yang ringkas da n padat jika dibandingkan dengan nota.kurang setuju . Saya lebih suka menggunakan te knik saya sendiri daripada teknik ‘COMIL’. 5 Saya mudah mengingat i tindak balas kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘COMIL’.sangat tidak setuju 2 3 4 5 .

0 4 15 6 .

3. saya telah meminta m urid 5 Sains 2 membawa pen / pensil warna semasa kelas Kimia kerana saya ingin m emperkenalkan satu teknik P & P yang dapat membantu mereka mendapat keputusan ya ng lebih baik.6 Saya rasa lebih seronok belajar tajuk kimia organik menggunakan teknik ‘COMIL’. 0 3 4 13 5 8 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL ‘ untuk matamuridan lain. 0 0 2 12 11 7 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL’ bagi tajuk lai dalam kimia. fungsi dan cara otak manusia bekerja. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Selepas murid menjalani Ujian Pra. Sebelum saya membimbing murid melakar ‘COMIL’ ( Coloured Mind Link ) saya telah mene rangkan serba sedikit tentang struktur. 2. 1 0 5 17 2 9 Teknik ‘ COMIL ‘ membantu meningkatkan daya kreati saya. . 0 1 4 9 11 5.3 1.

Seterusnya saya membimbing murid membina ‘COMIL’.Saya juga telah menyentuh perihal kepentingan warna dalam kehidupan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Buzan :-‘People are 80% more likely to remember what the y read if it’s in colour’. Murid menjalani Ujian Pos 1 dan Pos 2. Sebelum itu saya telah mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada murid terlebih dahulu. 8. 4. 7. 6. Murid membina ‘COMIL’ di atas sekeping kertas putih ( rujuk lampiran ). Selepas ujian Pos 1 dan 2. saya dan murid akan membincangkan jawapan sebagai langkah pengukuhan. Murid diingatkan bahawa warna yang dipilih adalah sepadan dengan warna sebenar b ahan kimia tertentu dan dapat membezakan antara satu tindak balas dengan tindak balas yang lain. 136 . 5. saya mengingatkan murid supaya membaca atau membuat sem ula ‘COMIL’ untuk mengukuhkan daya ingatan. Setiap kali kelas kimia.

Rakan-rakan guru juga telah memberikan komen membina. Murid telah menjal ani ujian Pos1.5 REFLEKSI KAJIAN Pencapaian murid dalam Ujian Pra. Masih terdapat murid yang gagal dalam Ujian Pos 1 dan 2 kerana pada hari saya me mperkenalkan Teknik ‘COMIL’ ada seramai 10 orang murid tidak hadir ke sekolah kerana hujan lebat. Malah beberapa orang guru telah meminta saya mengajar anak . Saya berasa lebih seron ok. Murid berlumba – lumba henda k menjawab soalan guru. lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa me njawab koleksi soalan percubaan dari negeri-negeri lain. lima hari selepas membina ‘COMIL’ dan Ujian Pos 2. Saya telah mem peruntukkan dua waktu P&P untuk membimbing murid membina ‘COMIL’.5. Say a sepatutnya menerangkan dan mempastikan bahawa mereka faham 137 . Pos 1 dan Pos 2 menunjukkan peningkatan yang a gak ketara. Semasa saya menjal ankan kajian ini saya telah menyempurnakan sukatan muridan kimia.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. Kebolehan membina ‘COMIL’ merupakan salah satu kemahiran Visual – Ruang da n secara kebetulan. Tujuan mengedarkan soal selidik ial ah supaya murid lebih bebas dan selesa menjawab berbanding mendapatkan maklumat secara temubual. Berdasarkan pemerhatian saya Teknik ‘COMIL’ berjaya membantu murid meningkatkan penc apaian di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Saya juga telah menerangkan secara ringkas mengenai Teknik ‘COMIL’ kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan.anak mereka Teknik ‘COMIL’. Selepas Ujian Pos 2. 10 daripada 26 orang murid 5Sains2 mempunyai kecerdasan domi nan di dalam Visual – Ruang. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan Teknik ’COMIL’ dan Teori MI banyak me mbantu murid meningkatkan keyakinan diri. 5. Selain daripada itu ada 4 orang murid 5Sains2 yang kerap tidak had ir ke sekolah dan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam Ujian Pos. tidak lagi marah-marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas 5Sains 2. daya ingatan dan kefahaman terhadap ap a yang dimuridi disamping menjadikan suasana P&P lebih ceria dan menyeronokkan. perangsang dan sokongan terhadap usaha saya. murid diminta memenuhkan borang soal selidik untuk mend apatkan pandangan mereka tentang teknik ‘COMIL’. Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 8 minggu. sebulan selepas i tu.

dan buat ‘COMIL’ bukan hanya sekadar mengarahkan mereka menyalin dari rakan-rakan. Michel Foucault and th e Politics of Freedom. Semoga has il kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik. rajah penguru san grafik dan carta berwarna c. d. memasukkan u nsur warna dalam kaedah / teknik P&P yang lain seperti peta minda. Language Interaction Pattens in Lessons Featuring Mathematical Investigations . CA: Sage. Matematik dan Sejarah. Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang murid 5Sains1 menghantar SMS m eminta saya mengajar mereka teknik ‘COMIL’ dan ada yang menyalin dari murid 5Sains2 sebelum disuruh. Mengguna pakai teknik ‘COMIL’ sebaik sahaja guru mengajar bab Sebatian Karbon . Selepas membina ‘COMIL’. b erkesan dan menyeronokkan. guru boleh menyediakan satu modul penggunaan te knik ‘COMIL’ dalam P&P secara lebih terancang / teratur. T. PhD thesis. saya dapati terdapat perubahan yang pos itif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid . S aya juga sepatutnya harus lebih bertegas terhadap segelintir murid lelaki yang a gak malas dan bersikap sambil lewa. (1997). b. Akhir kata: prasarana GURU KREATIF + MURID DEDIKASI Kondusif BIBLIOGRAFI Atan Bin Long. (197 6). 6. Thousand Oaks. Saya yakin bahawa Teknik ‘COMIL’ dapat membantu murid meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek Kimia. (1987 ). Hasil dari penyelidikan yang dijalankan. T.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut: a. Brown. mur id dibekalkan dengan soalan-soalan yang dapat membantu mereka meningkatkan kefah aman dan daya ingatan. University of Southampton. Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Adabi Sdn. Analisis keputusan Peperiksaan Percubaan S PM 5Sains2 menunjukkan peratus kelulusan Kimia adalah di tangga ke 5 selepas BM. 138 KEJAYAAN BERERTI . Dunn. Psikologi Pendidikan. Pendidikan Islam.

as they become aware of new possibilities for pedagogical improvemen t. also underwent significant change. and three teac hers (one teacher teaching mathematics and two teaching science) were involved i n the study. 1.3 Contoh 3 IMPROVING TEACHING AND LEARNING SKILLS THROUGH THE INTERPLAY BETW EEN ACTION RESEARCH AND VIDEO TAPING IN THE TEACHING AND LEARNING OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN ENGLISH: A CASE STUDY Oleh: Ng Yoon Mooi SMK Raja Muda Musa 3300 7 Kuala Kangsar. By using simultaneously two learning conte xts: action research and teacher-pupil conferencing.4. the teachers teaching science and mathematics t o these students are anxious. these English language teachers worked together with the subject teachers so t hat the language used in delivering the lessons did not hamper the teaching and learning process. it should be emph asized that I as the researcher. Furthermore. I learnt to see constructive response as both a social. the teachers were able to address the needs of their pupils thus mak ing them better and more effective teachers and English is not an issue. More importantly is that the dialogic video viewing helped them step outside of themselves in order to see each other and return to look at themselves as oth ers. everyday way of dealing with pupils tactfully and a socio-cognitive construct for scaffolding learning within the pu pils’ zone of development.0 REFLECTION OF THE PROBLEM STUDIED This is a school-based project for helping my colleagues in the teaching of scie nce and mathematics in English. This en abled the teachers to look at their teaching practices critically and improve on it themselves. By videotaping the lessons and by conferencing with pupils. it shows how the developmen t of the dialogic space between teachers and pupils in classroom. Under the “buddy system” and the “critical friend” concepts .This study is conducted with the objective to define and solve the problems faced by both teachers and pupils of Form 3RK in the teaching and learning of sc ience and mathematics in English. They were assisted by their colleagues who were th e English language teachers. English has been used as the medium of instructi on for the teaching of science and 139 . t he study describes how the participatory research relationship helped illuminate both for the teachers and for the pupils what they implicitly know is important to change. A total of 17 girls and 2 boys. Although this study focused on teacher change.8. The introduction of the program (PPSMI) in 2003 saw the present For m 3 pupils sitting for the PMR examination this year and they will be the pionee rs of this programme. Perak ABSTRACT This study describes how the use of video helped the researcher create dialogic intersubjective educational spaces in which tran sformational learning can take place. te achers were able to improve on their teaching skills and by conferencing with th eir pupils. Naturally.

On the students’ part. They were not comfortable wi th their pronunciation and their constant fear of using the wrong words and inab ility to speak without referring to their books. That means. this cohort has been taught science and mathematics in English fo r three years and will be sitting for the Penilaian Menengah Rendah examination this October 2005. to help them make the transition. I had to find ou t where they needed help and how best to help them. the teachers teaching them were teachers who were not proficient in English as it was not their mother tongue and the situation was compounded by the fact the these teachers had been schooled in the Malay-medium schools and had been using Bahasa Malaysia to teach their students since the first day they were appointed as teachers. Considering the fact that these stude nts were wholly and completely taught in Bahasa Malaysia when they were in the p rimary schools. affected the effective delivery of the lessons. instead they fol lowed the words exactly from the books. Furthermore. the problem was more on the teachers’ ina dequacies than the students’. 2. To equip them with the skill. This was made easier for them because they were fresh from the primary s chools and took to learning these subjects in English as if it was the thing the y had to do in a secondary school. they had never taught science and mathematics in Engli sh before. in 2005. have been appointed as their ‘critical friend’ in the buddy system that was implemen ted to help these teachers in using English as the medium of instruction. these teachers had been sent to ETEMS c ourses. I noticed that the teachers wer e very self-conscious of their English proficiency. As their ‘critical friend’. There was no attempt to initiate questions and the pupils were not given the opportunity to ask questions in English. They will be the first batch of students who will answer the questions in English for the two subjects. I have been an English teacher for more than 20 years and was schooled in the Englishmedium school in my school days and so am familiar with the ways science and mat hematics were taught in English. as the researcher. I. Furthermore . Thus. This was due to the fact that the teachers were not confident to explain the topics on their own. the inability of the teachers to conver se in English with their pupils had adverse effects on the teacher-pupils relati onship. Now. As a result the lessons were made very simple and more time was needed to deliver the lesson.mathematics in 2003 to Form 1 students although the students had been schooled i n the Bahasa Malaysia medium when they were in their respective primary schools. On top of that. 140 . it is important to know whether they are able to face the challe nge and especially so when they are the pioneer group for the PPSMI program (Pen gajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris). they were quite natural and take to learning science and mathematics in English as if it was a natural thing to do.0 FOCUS OF STUDY After having observed them on several occasions.

rec ent theorists such as Zeichner and Gore (1995) emphasize that action research do es not focus only on school improvement alone but also has the purpose of helpin g teachers see what they know and building on it. reach an authentic understanding of their situation . This view of action research us es strategic action as a tool for improvement and understanding. action research has traditionally been regarded as a vehic le for change. They must show how action research helped the participants become thoughtful about their teaching. in which the importance of teacher-pupil interaction was emphasized and teacher-pupil conferencing was an important instructional com ponent. Furthermore. 3. by becoming aware of th eir practices. The main goal is to create a space for a reflexive process of enlightenment whereby the resea rcher.The observations conducted during the teachers’ lessons showed that there was a ne ed to construct a rich communicative environment for the teaching and learning o f science and mathematics. 1992. The present study is based on the participation of teachers a nd students in research processes that concern their relationship. Videotapes are used for both teacher and pupil to observe and inform each other of what they see and how they think and feel. 1986). This space was partly created by means of videotaping. It is not uncommon for videotaping to be used a s a stimulus for teachers’ reflections facilitating the transformational process ( Gallimore & Golderberg. The project took 10 months to complete. and of the gaps between their beliefs and their practices.0 ACTION RESEARCH AND THE USE OF VIDEOTAPI NG In teacher education. This study is located within this recent view o f action research. However. 1995). T hey must also show how these teachers gain control of their own professional development by being reflective. and comprised four cycles of act ion research that were designed in response to the teachers’ immediate needs. Wells & Chang-Wells. Current researc hers of action research expect to promote processes of teacher transformation (Carr & Kemmis. Denyer & Florio-Ruane. and by learning to be sensitive to their pupils’ differences in thinking and learning. used not only for the p urpose of data collection but also for enhancing the self-reflexive transformati ve activity of the participants. to construct their voices so t hat they can extend this help to their students. videotapes are also used to enable the teachers to be ready to see and discuss with respect to how they felt. facilitating the participants’ monitoring of their success and fail ure as they enact alternative possibilities for school improvement. teachers and student. 141 . as t hey were revealed to me through their group conversations and through their resp onses to videotapes that I showed them of teacher-pupil conferences taking place in their classrooms and elsewhere. 1992.

0 4. Besides they had no prior experience in conferencing or in peer collabor ation. to write t he research log and frame the project within a theoretical context. This class was the best class for the present Form 3 a nd was called the Rancangan Khas or RK class which was made up of selected stude nts based on their UPSR results. Tn. compri sing 17 girls and 2 boys. I got the help of another tea cher. it seemed like a difficult task for the teachers were uncomfortable to be obse rved and videotaped as they were not proficient in delivering their lessons in E nglish. The teachers involved were both ladies and had been teaching the subjects for more than 15 years. to learn and ask questions in English. My primary role was to provide opportunities for and support teacher reflection. They al so realized that teacherpupil conferencing encompassed a more complex learning r elationship than they had envisioned. undertaken in their natural setting. On top of al l these. However. they discovered that they did not have to be apprehensive and th at peer collaboration could happen naturally and be taken in good faith.4. the researcher. 142 . This project enabled the teachers to assess for themselves a nd subsequently improved on their teaching skills. The project focused on the two teachers and the students of the Form 3RK students. I have to be the participant observer in the teachers’ classroom and in t he meetings of the project. I held numerous conversations with the teache rs as a group and individually. was designed to support a change project carried out by the researcher. We focused on creating a coherent research sett ing. The site of this project was a classroom of 19 students. documenting these activities by collecting field not es and conducting informal interviews with teachers and pupils and structuring t he situational context in which the teachers and the pupils were defining their change. The mathematics teacher was a master teacher. AHZ to videotape the teachers and the pupils in class. as the Englis h teacher to find out their weaknesses and find out ways to help them and for th e pupils. the English teacher who was appointed to help a science and a mathematics teacher who had to teach their respective subj ects in English. 4. Hj.1 SETTING The Research Site The study.2 The Role of the Researcher I was invited to work with them. At the beginning of the project . in which it was appropriate for me and for the participants (teachers and p upils) to engage in collaborative action research. Through the whole project.

I needed to create a situation whereby I could do research with her and not on her.0 THE DESIGN OF THE STUDY The action research comprised four cycles. and evolved from quest ions they asked and suggestions they made. data collec tion and analysis.3 Data Collection and Analysis D uring this stage. the mathematics teacher. to create dialectical relationships between teacher-researcher. The four g oals were grounded in my conversations with the teachers. planning (or framing the problem). Conferencing was conducted in a separate time slot. Puan N was more concerned with delivering her prepared lesson which she did with ease because she had a script for her to read from. From the tape. 5. Most importantly.0 5. At this time the video was used for reconnaissance purposes.2 Acting and Obser ving I prepared the study by videotaping the normal school lessons in the morning.1 CYCLE ONE: ESTABLISHING THE CONTEXT FOR THE STUDY Framing the Problem At the beginning of the project. and to what extent she could transform this relationship into a dialogic int eraction. 143 . I was curious about w hat was happening during the teaching sessions and how the teacher was teaching mathematics in English specifically how she was practicing the dyadic relationsh ip. Another reason was to get the teacher and the pupils used to the video camera in the classrooms. Puan N was videotaped during her normal lessons. the mathematics teacher was taped teaching her pupils for at l east 80 minutes (two class periods). I wanted to create the context for a collaborative relationship with Puan N. pupil-researcher and teacher-pupil. Each of the cycles consisted of the f ollowing components. As a result there was no space f or her to ask for feedback from her pupils. The planning phase sometimes close s the loop of this cycle by emerging directly from the assessment phase.4. observation. 5. reflection and assessment. and the fourth to engage these teachers in theorizing about the meanings and implications of their teaching and the pupils’ learning processes. 5. I could see that Puan N was teaching and there was no interaction with the pupils. It was done in the afternoon when the additional class or reinforcement class was held. w hich did not interfere with their regular teaching. The first cycle was intended to set the context for the study. the third to widen this relationship to include the other te achers. Pupils were not encouraged to a sk questions and they were not given the opportunity to ask any questions. It was a one-way communic ation which was overwhelmingly teacher-centered. the second. When one cycle ended another cycle be gan.

When finally she viewed the tape. the teacher was told to reflect on one aspect of her t eaching that she wanted to improve in order to be able to integrate conferencing into her regular classroom activities. She compared her teaching in English with the time when she had taught the subject in Bahasa Malaysia and stated that it was the re ason why she still could not finish her syllabus. Puan N was told that her lessons were taped and she could view the tape a ny time she liked. A t the end of the meeting.Her verbal interaction with her pupils amounted in most situations to the regula r cue-answer structure in which she often told her pupils to provide the single word answer to the phrase she mentioned. she did not express any interest in watching them. At this point I did not start any systematic data a nalysis because it would risk casting the teacher and the pupils as the objects of the analysis.4 Reflection By the end o f May. she cited the reason for the slow progress of the lessons and the inability to finish the syllabus on time to the poor command of the English language of the pupils. As a result. We finally agreed that she was more foc used on presenting her lessons in English as well as she could rather than prese nting the concepts effectively. I wondered whether she was at all aware of the ways she int eracted with her students. she was more concerned with her English than the main concepts of the lessons. She was worried that the score for the subject in the PMR would decline and she did not want that as she had a reputation to keep. I wanted to establish with the teacher a relationship where col laborative self-reflexive research could take place. citin g her very tight schedules because she was needed elsewhere outside the school a s she was the master teacher in the district. However. 5. Yet. she had not encouraged pupils to ask questions. While viewing the tape together. overlooking her interaction with individual pupils. That is. was a repeated vers ion of her earlier teaching. She felt that her English was not good enough and it had caused her to become a less effective teacher than if the lesson had been taught in Bahasa Malaysia which s he had been doing for years.5 Assessment Puan N focused on her orc hestration of the classroom environment as a whole. her interaction with her pupils were limited to no more than mechanical exchange of information. it 144 . I told her to concentrate on looking at herself teaching and how she conference with her pu pils. she wanted to make sure that she had the attent ion of the whole class because she insisted that the pupils’ command of the Englis h language was poor. she was very emotional. I could see that sh e spent very little time and effort in finding out how her pupils had benefited from her lessons. From the tape. 5. Due to the fear of being unable t o answer questions in English. which incidentally. In other words. I showed her how.

1 Data Collect ion and Analysis Data sources for this part of the study included transcriptions of audio tapes o f Puan N and Puan A’s conferences. and that Puan A was playing a role i n her transformation process. 145 . She needed to discover for herself what that role should be.was not enough to reflect in conversation with her about her role in relation to her students. but through her students’ responses as well. 6. For example. The tuition class in the afternoon became another class lesson instead of r einforcing concepts and helping the pupil in areas where she was not able to und erstand when in class. The session began with Puan N watching the second videotape of herself and Puan A conferencing. This was not difficult as the teacher had to carry out extr a classes in the afternoon as directed by the school’s principal. Puan A hardly had any time to digest one fact before another was d rummed into her. Puan A was playing a very passive role and kept quiet all the t ime. reflecting inwardly as sh e critiqued her interaction with her pupil. she wa s unaware of how she tried to control Puan A’s attention so much so that she did n ot give her any opportunity to ask questions but to keep drumming in the facts o f the lesson. In the analysis of the data. The second Session: Puan N and Puan A begin to look at th emselves. field notes describing informal conversations w ith the teacher and with her pupil. I sought eviden ce that Puan Noraini was beginning to look at herself. she was not ready to look at herself critically. Puan N’s personal coaching with Aminah (a pupil) was taped for three sessions. As the teacher watched her first conference. The plan was to create a situation in which th e teacher could see herself not only through her own responses to her interactio n with her pupils. 6. 6. she was still focused on her own agenda.0 CYCLE TWO: CRE ATING A DIALECTICAL RELATIONSHIP For the next two weeks. blaming Puan A’s lack of underst anding and her inability to answer what she wanted. There is a need to create a confrontational situation that would make her role in conferences vividly visible to her.2 Reflection Puan N and Puan A viewed the tapes separately but each of them viewed the tapes together with me. The First Session: Puan N and Puan A looked at each other. In her first reaction to this segment.

Puan N. Thus. She had felt less insecure and more confi dent as she got used to the language. She thinks that she was hampered by her lac k of command of the English language. she was excited about Puan A’s impr ovement in both understanding of the subject. through the medium of the video and with my mediation. 146 . who were very curious about my work with her. asked if I could continue videotaping and discussing her confere nces with other students. This was because Puan N had made it a point to teach by using only in English and not alternate between English and Bahasa Malaysia. Another positive outcome that Puan N noticed was that Puan A had become more interested in the subject. Puan N is able to see where our problems are. As Puan N th ought about her inadequacies. “I like mathematics now more than last time because I can unders tand the topic better. As the meeting came to an end. aware of her own transformation. As Puan N watched the videotape of the third conference. she was unable to give the correct answers. In the first and second conferences. She is able to address our problems”.“She thinks she understood my lessons but when she was given the exercise. Puan N’s reflection was illuminated by a segment in which she heard he rself teaching Puan A by using Bahasa Malaysia.” As we continued watching and discussing the videotape. Puan A watched the videotape and she commented that she had not understood Puan N because of her constant changi ng of one language to another in the course of her teaching. Suddenly she realized that she had caused confusion to Puan A by teaching in English and then in Bahasa Malaysia and reverting into English when she remembered. She had taken the effort to consult me more on how to deliver the lesson more effectively in English by improving her command of the language. Puan N felt that she wanted to share her learning expe rience with her colleagues. Puan N and Puan A were not able to assess each others’ problems and did not know how to handle the d ifficulties they each faced. Puan N and Puan A learned how to acknowledge their weaknesses . It seemed that Puan A too was pleased with her improvement and she had taken a more liking for the subject. she was able to understand the pressure she was pu tting on Puan A and not attending to her needs. The Third Session: Puan Noraini and Aminah looked at t hemselves and each other. She had been more c onfused than enlightened. By the third conference Puan A had shown that her i nterest in the subject had increased and so was her understanding of the concept s.

I had wan ted to extend the study to include the science teacher who taught science to the same class. The teachers wanted to be videotaped. each choosing the segments to be d iscussed in the meetings. As an after thought.6. The observation phase began when Puan R. After sharing her insights with Puan R about conferencing. data was collecte d and interviews conducted with each teacher. who was teaching another class was invited to join in the stu dy so that Puan R would have a colleague to partner her as this was going to be a collaborative study. The achievement of this cycl e of the study was not only in redefining the teacher-pupil relationship. AHZ videotaped Puan R teaching in class as well as conferencing with her students.3 Assessment It is important to take note that this stage showed that the teaching and learni ng process was not so much of the language issue with the pupils but it was more about the insecurities of the teachers themselves. Besides.1 Research Phases and Data Sources In the implementation phase. Puan M and I vie wed videotapes taken in their classroom teaching sessions and I asked them to ch oose video episodes to be shared with each other. as this is a PPSMI project. 7. Puan Mariam. 7. This was to become one of their PPSMI projects and one of their staff development projects which every dep artment had to carry out. another science tea cher. Puan M will analyze and interpret Puan R’s practice and Puan R w ould analyze and interpret Puan M’s practice. During this cycle.2 Assessment The biggest achievement of this cycle was widening the extent of teacher partici pation. Tn. but al so in the redefinition of the essential relationships of collaborative action re search. 7. when Puan N showed her tapes w e took of her conferencing with her students and of her teaching in the class to the science teacher of Form 3RK. Puan R h ad shown interests too. Puan R in my study . I decided to use this new definition of action research in order to wide n the circle of participants and include the science teacher. As a result. Hj.0 CYCLE THREE: WIDENING THE CIRCLE OF PARTICIPATION The third cycle began in the middle of July 2005. this p roject was also incorporated as a staff development project and the Science and Mathematics head of department gave her full support. Allowing the 147 . The reflection phase required that the teachers work together as a research collaborative to view segments of their videotapes. I as the resea rcher was also in charge of staff development in the school. The fortunate thing in all this was that.

8. For this. From the transcripts based on interviews and conversations.1 CYCLE FOUR: DEEPENING THE CRITICAL PERSPECTIVE OF CONFERENCING Plan ning Yet. each with their o wn needs. I came up with a few themes such as openness to the pupil’s experience. I had to do my homework by reading up on the various theories. Generally. by the end of the four cycles of the acti on research.0 8. t hese themes became objects of critical interpretation. they h ad become exposed to many theoretical constructs. one-time soluti ons.teachers to choose the segments to be viewed and discussed proved to be a good t hing because they felt that they were in control. when I presented the themes to the teachers for discussion. The teachers took advantage of this col laborative activity in order to raise a variety of concerns relating to pedagogi cal issues. I needed to make th em realize that they had to treat their pupils as individuals. It became clear to the teachers that none of their problems had permanent. the teachers’ response was one of great surprise and delight. the teachers noticed changes in three areas: how their tacit knowle dge had become visible. I needed to make them self-critical of their own teaching styles and h elp them to view conferencing as a useful means of teaching. such as classroom control and teacher authority and the implementati on of challenging tasks that seemed endless from the PPD and the JPN. the teachers stil l conceive of teaching pupils as a group and treated them as a group and not as individuals who had their own set of problems and abilities. Action and Observation Once the transcript themes had been identified by me. This was important because by so doing they established and maintained an atmosphere of trust and openness whe re their work could be openly discussed. For 148 . being attuned to su bjectivity. Reflection and Assessment The discussions with the t eachers during this phase showed that. in spite of the teachers’ self-transformative achievements. The critical interpretati on phase began in middle August. The main goal during this phase was to show the teachers how their conversations had connections to certain theoretical notions and I tried as best as I could to expose them to the theories. how they had changed and what still needed to be resolve d. The teachers also commented that by participating in the fourth cycle. collaborating with pupils and helping pupils internalize the process . The goal of this ph ase of study was to help teachers to see what they know and how to use it in the ir work and to construct their voices so that they can extend this help to their students.

contemplating and articulat ing. looking and listening. makes their teachi ng more visible to them. In this study. Not only do these teachers become reflective over time. to an obser vation of themselves through the others’ eyes. The use of video helped make four important elements o f the environment and of teachers’ knowledge more visible to the participants: cla ssroom organization. while watching videotapes of their lessons. change occurred. I continued by trying to make the teacherpupil relationship more visible an d to do that the binary relationship of teachers and researcher was changed into a triangular one.example. when they had allowed pupils to ask questions and by conferencing with them. earlier research in teacher education and teacher pro fessional development has provided considerable evidence that teachers’ dialogue w ith a researcher. teachers’ teaching practices and t eacher’s theoretical knowledge. Puan N became aware of the pupil’s frustrations and could consequently acknowledge her position towards teaching mathematics in English. showing and critiquing. video was used to stimulate reflection and critic al conversations. In fact. but they actually learn to change their classroom teaching practices from the t raditional. the pupils’ interest of the subject increased and they put much more effort into the subject. This was shown by the fact that initially Puan N and Puan A began the study with an other-oriented observation gradually transfo rmed their point of view to a self-oriented observation and finally. teacher-pupil interaction. constructivism had been applied in their teach ing practice. one way flow of communication to the more authentic. The students’ inclusion in this study context enabled the participants to reflect on their practices. she dominated the conv ersation. By conferencing with the pupils. dial ogic mode of interaction. 9. consisting of three dyadic interactions: teacher-pupil. At the beginning of the study. When looking became tied to listening. it is abo ut how to provide constructive response during our reflective conversations conc erning how to respond to their pupils. In most cases.0 AGENDA FOR THE FUTURE There are many issues that emerged in this study that could not be included in t he present paper and which I intend to deal with in the future. Through watching and discussing the videotapes. 10. the teachers realized that. First. teach er-researcher and pupil-researcher. it was the teachers’ teachin g practices that pose the problems and not the medium of instruction (in this ca se 149 .0 CONCLUSION This study is based on the assumption that a videotape offers visual images not only about the situations they portray. but also about the ways in which we make sense of them. This was to show that the pupils had like the personal attention of the teachers. and finally. It also helped teachers develop different ways of watching: seeing and noticing. monologic. Puan N’s conferences with Puan A were basically unidirectional.

Educational Action Res earch: becoming practically critical. in S. R. 11(6). BIBLIOGRAPHY Carr. S. & Gore. W. San Francisco: Jossey-Bass. Using action research as a vehicle for student teacher reflection: a social reconstru ctionist approach.13-30 New York. pp. Palmer. (1992). Stevenson (Eds). Becoming Critical: Education. J. Constructing Knowledge Together : Classrooms of inquiry and literacy. M.E. Tracking the development path of teac hers and learners: A Vygotskian perspective.English) that caused low percentage passes. Mi xed messages and mixed opportunities. J. G.Noffke & R. Teaching and Teacher Education. London. knowled ge and action research. & Florio-Ruane. M. (1995). 539-551 . Teachers College 150 . & Kemmis. Pupils pick up the language fast eno ugh to use it in their learning of the subject. (1986). Porstmouth: Heinemann Seichner. pp. & C hang-Wells. C.) Effective and Re sponsible Teaching: the new synthesis. (1995). how in tr ying to understand other people’s behavior and responding to it we are able to ref lect on our own. Denyer. The second point is how the acti on research that was planned as a context for reflective inquiry became an inter subjective space where the teachers and the researcher needed each other to unde rstand some of the ways in which we learn to see ourselves as the ‘other’. Moments in transformation in writing confe rences and teacher education. Ozer (Ed.L. (1992). & Goldenberg. Wells. Gallimore. B. S.N. K. G. in : F.

International Journal of Operations and Producti on Management. 1999(2). Carl. Berskerville. 22. Thousand Oaks. Work Based Learning in Primary Car e. A. J. 4 2 – 44. Corwin Press. (2004). J. N. Bell. Thinking about teaching. 111 – 115. (1994). Jacobs. (2004). (2002). Modul Kajian Tindakan. London: Falmer Press. ‘Rethinking the principles and practice of action research: The tensions for the teacher-re searcher’. Kuala Lumpur: PIER – Sub Program 4. Kementerian Pelajaran Malaysia. Practitioner action r esearch: Action research to improve practice. & Coghlan. 220 – 40. S. knowledge and action research. G. A. & Morin. Investigating information systems with action re search. & Styhre.. A. S. Razavieh. KPM. 3 . Ary. American School Board Journal. & Somekh. Pah ang. (1997). (2001). S.. & Gullickson. L. D. Airasian. A. 2nd Ed. Boston: Allyn and Bacon. 2004. 1994. Qualitative research in education.. R. Posh. 108(11). Introduction to rese arch in education. D.. Action rese arch for operations management. 6th Ed. (1986). Nov.. (2004). 151 . KPM. (2005). Buckingham: Open Unversity Pr ess.B. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Pend idikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. (1992). 324 – 327. Coughlan. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan . P. (1993). Shani. W.RUJUKAN Adler.V.C. D. Craig. Becoming critical educat ion. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Kementerian Pelajaran Malaysia. (1999). 2004 (2). 20 Ways to reflect upon your practice. Bodgan. Vol 2. Intervention in School and Cl inic. Altricher. 2. & Biklen. Dalam Education Action Research: An International Journal. P. Sue. H. Teac hers investigate their work. P. Bahagian Perancangan dan Penyelid ikan Pendidikan. Belmont: Wadsworth. Bahagian Perancangan dan Penyelidik an Pendidikan. London: Routledge. (1995). CA: Sage. (1993). R. Doing your research project. Arkinson. Collaboration research in organizat ions. B. Communications of the Association for Information Systems. K uala Lumpur: BPPPDP. No. No.L. Blac k. A teacher self-evaluation tool kit . (2005). BPPP. Vol. & Kemmis. Conderman. Manual Kajian Tindakan. 40 (2).

Upper Saddl e River: Prentice Hall. S. T. Hopkins. Qualitative methods in management research. Kemmis. Educational research: Planning. Kertas dibentangkan dalam Annua l Meeting of the American Educational Research Association. R. NJ: Pearson P rentice Hall. Examining learning environmental design issues for prompting reflective thinking in web-based PBL. Thousand Oaks. E. (1998).A Loughran. Victoria. 21 – 36). (1998). Incorporated. (2004). Jamil Ahmad. London: Routledge. Atweh. Diperoleh pada 15 February. & Grabrowski.. J. Kertas dib entangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. Gummesson. 2nd Ed. No. S. Diperoleh pada 23 July 2005 dari http://www. (2000). Participatory action research and the study of practice. Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru: Satu Penilaian. In the pursuit of change and understanding.R. Kemmis. 2005. L. L.D. Gay. 2002. McNiff.Dick. & McTaggart. Journal of Teacher Education. (1988). A teacher’s guide t o classroom research. Kemmis. 2nd Ed. and P.). Ref lective practice and professional development. New Orl eans. (2 005). B. London: Routledge. M. conducting. B. (2002). Effective teacher practice: In search of meaning in learning about teaching. (1994). & Wilkinson. Art. (2000). ERIC document. Upper Saddle River. September 2004. 34. CA: Sage. Ferraro. Educa tional Research: Competencies for analysis and applications. Vol. D. H . Weeks (Eds. 53(1). S. Ge elong. Action research in practice: Partnerships for s ocial justice in education (pp. Creswell. ebscohost. 3. Koszalka.com/ 152 . & Airasian. Kemmis. (2002). 6th Ed. P. Merriam-Webster’s online dictionary. S. (2000). Dikod dari John W. (1988).. J. (2006). Dalam B.m-w.. 5. MerriamWebster. 2006 dari http://www. Forum: Qualitative Social Research. and evaluating q uantitative and qualitative research. 2nd Ed. Buckingham: Open University Press. Pahang. April. J. The action research planner.com. Action Research: Principles and Practice. Australia: Deakin University Press. 33 – 43. Song.

An a ssessment of the scientific merits of action research. Arlington Heights. 23. Schmuck. CA: Corwin Pres s. K. 1 – 38. & Torbert. C. No. 582 – 603. qualities. Beijard. Susman.K. Concepts and Transformation. R. R. Stringer. 1. Practical action research for change. 2nd Ed. Reading Research and Instruction. CA: Sage. V. Roskos. Upper Saddle River. No. Action research: A guide for the teacher researcher... P. W. & Huberman. A. (2002). 41(2). Ponte.R. (1978). NJ: Merrill/Prentice Hall . M. and pe rceptions in learning to teach reading. 153 .T. Thousand Oaks. (2004). (2000). IL: IRI/SkyLight Training and Publishing. Don’t wait till the cows come home: Act ion research and initial teacher education in three different countries.E.B. Vol. 149 – 175. R. P. Osterman. Vol. 2nd Ed. E. December 2004. & Vul kelich. (1993). (1997). Reason. & Kottkamp. G. CA: Sage. (1994). 10. & Ax. The action turn: Toward a transformational social science . Qualitative data analysis: An expanded sour cebook. J. & Evered. Teacher s and Teaching: Theory and Practice. (2001). 6. Mills.. Prospective teachers’ reflection: Strategies.M. G.B. Reflective practice for educators: Imp roving schooling through professional development. (1999). R. 6. Thousand Oaks.Miles. Newbury Park. Action research.. Vol. D. Risko. Adminstrative Science Qua terly.A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->