BUKU MANUAL KAJIAN TINDAKAN EDISI KETIGA BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MAL

AYSIA DISEMBER 2008

Diterbitkan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kemente rian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel : + 603-8884 6591 Faks : + 603-8884 6579 Web : www.moe.gov.my/bppdp Semua hak cipta terpelihara. Hak Cipta Kementerian Pelajaran Malaysia 2006. Tiad a mana-mana jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan d alam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk den gan apa cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau se baliknya tanpa mendapat izin Penerbit. DISEMBER 2008 i

PRAKATA Pembudayaan Kajian Tindakan dalam kalangan warga pendidik telah dapat dl aksanakan secara meluas berdasarkan minat dan peningkatan berterusan bilangan gu ru dalam menjalankan Kajian Tindakan setiap tahun. Pada masa sekarang, Kajian Ti ndakan bukan sahaja dijalankan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bili k darjah, tetapi ia juga digunakan untuk memperkukuhkan pengurusan di sekolah. M atlamat utama Kajian Tindakan adalah berdasarkan kepada satu hasrat iaitu untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan pentadbir dan guru di sekolah. Kajian Tindakan mempunyai dua unsur utama iaitu kajian dan tindakan. Oleh itu i a sangat sesuai diaplilkasikan dalam konteks pendidikan kerana dua unsur utama i ni seringkali dijalankan secara beriringan, iaitu tindakan dalam proses pengajar an dan pembelajaran serta pengurusan pendidikan; dan kajian dijalankan bagi mend apatkan bukti-bukti emperik yang dapat menyokong sesuatu tindakan yang dilaksana kan. Ia membolehkan pengamal iaitu para pendidik melalui proses inkuiri penemuan dengan mengkaji masalah-masalah secara saintifik supaya mereka boleh menilai, m enambahbaik dan memantapkan proses membuat keputusan dan amalan. Peranan dan sum bangan Kajian Tindakan dalam membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihada pi oleh pentadbir dan guru di sekolah tidak akan dipertikaikan. Ini adalah keran a dapatan kajian akan memberi impak yang positif kepada perubahan yang terancang dan kesannya akan menghasilkan apa yang dikehendaki agar matlamat pendidikan da pat direalisasikan. Kajian Tindakan diyakini dapat menonjolkan amalan terbaik da lam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Sehubungan dengan itu, sewa jarnya semua warga pendidik termasuk Pengetua, Guru Besar, dan guru-guru berpera nan dalam membudayakan Kajian Tindakan di sekolah masing-masing. Manual Kajian T indakan dihasilkan dan dimantapkan bersesuaian dengan keperluan semasa dan akan datang. Ia merupakan garis panduan bagi melaksanakan kajian berdasarkan proses y ang betul, tepat dan sistematik supaya dapatan yang bermakna dapat dihasilkan se rta mampu menyumbang kepada penambahbaikan dalam aspek pengajaran dan pembelajar an, pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Manual ini diharapkan dapat membangki tkan minat guru-guru khususnya untuk menjalankan kajian di sekolah, di samping m enambahkan pengetahuan dan kefahaman guru tentang tata cara melaksanakan Kajian Tindakan. Moga penyediaan Manual ini, akan dapat mendekatkan diri pembaca dan pa ra pendidik khususnya dengan dunia Kajian Tindakan. DR. AMIR BIN SALLEH @ MOHD SALEH Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Da sar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia ii

4 Kaedah Refleksi 4.8 1.1 Pengenalan 4.KANDUNGAN Tajuk Prakata Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Bab 1: PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.2 1.1 Pendahuluan 1.3 2.6 Analisis Dokumen iii 26 26 Bab 4: 36 36 37 38 38 39 Bab 5: 42 42 48 49 52 52 .6 Bila Melakukan Refleksi? PEN GUMPULAN DATA 5.3 1.3 Temu bual 5.3 Tujuan Refleksi 4.1 Pengenalan 3.5 Ujian 5.1 2.4 1.5 1.2 Proses Merancang d an Melaksanakan Kajian REFLEKSI 4.4 Pem erhatian 5.7 1.2 Definisi Refleksi 4.2 Soal Selidik 5.4 Bab 3: Pengenalan Jenis-jenis Kajian Tindakan Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Pros es Kajian Tindakan 13 13 17 18 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN 3.5 Hasil Refleksi 4.1 Kaedah pengumpulan Data 5.6 1.9 Bab 2: Definisi Kajian Tindakan Tujuan Kajian Tindakan Ciri-ciri Kajian Tindakan Model Kajian T indakan Perkembangan Kajian Tindakan Kajian Tindakan di Malaysia Budaya Penyelid ikan Dalam Kalangan Guru Rumusan Muka Surat ii iii v vi 1 2 4 5 5 7 8 10 11 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2.2 2.

Bab 6: ANALISIS DATA 6.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1.2 Fungsi Kertas Cadangan 7.1 Pelaporan Kajian Tindakan 8.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindaka n 8.1 Pengenalan 6.3 Analisis Data Temu Bual 6.4 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 1 8.1 Analisis Data Soal Selidik 6.4 Analis is Dokumen KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7.6 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 3 53 53 66 76 79 Bab 7: 89 89 90 Bab 8: 96 96 97 107 130 139 Bibliografi 151 iv .1.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan 7.1.1.5 Contoh Laporan Kajian Tindaka n: Contoh 2 8.2 Format Pela poran Kajian Tindakan 8.2 Analisis Dat a Ke Atas Pemerhatian Yang Dijalankan 6.

7: Rajah 6.2: Rajah 6.2: Rajah 2.SENARAI RAJAH Rajah Rajah 1.9: Rajah 6.5: Rajah 6.11: Rajah 6.13: Ra jah 6.1: Rajah 1.3 : Perkara Gelung Kaji an Tindakan (Kemmis & McTaggart.6: Raj ah 6. 2005.14(a): Rajah 6.12: Rajah 6.8: Rajah 6.10: Rajah 6. 1988) Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell. 2008) Proses Kajian Tindakan Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik Melal ui Teknik Sumbangsaran Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur Skrin Mendefin isi Variabel dalam SPSS Data Editor Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Skrin Statistik dalam Prosedur Frequenci es Kotak Dialog bagi Charts Graf Bar Item 1 Graf Bar Item 2 Graf Bar Item 3 Graf Bar Item 4 Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa Pengajaran dan Pembelajaran d i Bilik Darjah Kotak dialog Paired-Samples T-Test Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Histogram bagi Skor Ujian Pra Histogram Skor Ujian Pos Muka surat Rajah 5.14(b): v .3: Rajah 6.4: Rajah 6.1: Rajah 6.1: Rajah 2.1: Rajah 6.2 Rajah 2.

SENARAI JADUAL Jadual Jadual 3.1: Jadual 3.2: Jadual 5.1: Jadual 6.1: Jadual 6.1 : Jadual 6.2: Jadual 6.3: Jadual 6.4: Jadual 6.5: Jadual 6.6: Jadual 6.7: Jadual 6.8: Jadual 6.9: Jadual 6.10: Jadual 6.11: Jadual 6.12: Jadual 6.13: Jadual 6.1 4: Perkara Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb Jadua l Pelaksanaan Aktiviti Teknik Utama Temu Bual Pengagihan Skor Jadual Perangkaan Asas Jadual Frekuensi Item 1 Jadual Frekuensi Item 2 Jadual Frekuensi Item 3 Jad ual Frekuensi Item 4 Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Di Bi lik Darjah Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Pengajaran Be rfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Rumusan pemerhatian) Pengajaran Berf ikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Kaedah Pemerhatian – Kaedah Gundal) Peng ajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Pemerhatian Tidak Berstrukt ur) Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Transkripsi Temubual Berkaitan Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Bagi Semester Prestasi Murid dala m Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pelajaran Matematik Muka Surat Jadual 6.15(a): Statistik Asas Jadual 6.15(b): Statistik Korelasi Jadual 6.15(c) : Statistik Ujian T Jadual 6.16(a): Statistik Perihalan Jadual 6.16(b) Jadual 6.16(c): Ujian Pra Mur id Ujian Pos Murid vi

BAB 1 PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.1 Pendahuluan … it is difficult to see how teaching can be improved or how curriculum proposals can be evaluated without self-monitoring on the part of teachers. A research tra dition which is accessible to teachers and which feeds teaching must be created if education is to be significantly improved. (Stenhouse 1975: 165) Kajian tindakan melibatkan pengumpulan dan penterjemahan data untuk memudahkan p emahaman seseorang tentang sesuatu fenomena atau permasalahan di tempat kerja. P erkara utama dalam prinsip pelaksanaan kajian tindakan ialah matlamat untuk memp erbaiki amalan seseorang atau mengatasi masalah yang dihadapi dengan membuat tin dakan terhadap penemuan yang didapati tentang sesuatu amalan itu. Kajian tindaka n dalam pendidikan menjadi satu perkembangan penting yang memberi alternatif pen yelidikan kepada pendidik. Pengamalan 'research thinking and orientation’ dan ‘research-based decision-making dalam tugas harian dalam kalangan guru merupakan satu daripada pendekatan terbai k untuk meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan merupakan wadah yang sangat berkesan dalam me mbantu guru-guru memahami dan menganalisis masalah dan seterusnya menjalankan kajian bagi mendapatkan jawapan untuk mengatasi masalah tersebut. Ka jian tindakan membantu guru-guru untuk bertindak secara sistematik berdasarkan t atacara yang digariskan untuk menjalankan kajian. 1

 

1.2 Definisi Kajian Tindakan Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai pen yelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanaka n tindakan praktik (intervensi) bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kuali ti amalan masingmasing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat ref leksi, merancang, melaksanakan dan memerhati. Terdapat pelbagai definisi kajian tindakan yang telah dikemukakan oleh pakar-pak ar kajian tindakan. Antaranya adalah seperti berikut: i. Kemmis & McTaggart (1988) Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta yang berada dala m sesuatu situasi sosial bertujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan -amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan ii. Ebbut (1985) Kajian tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sek umpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pend idikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan ata u akibat tindakan tersebut. iii. McNiff (1988) Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meni ngkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menj adi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalanama lan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri ya ng dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama. 2

Kesimpulannya. Cochran-Smith dan Lytle (1990) Kajian tindakan merupakan kajian bilik darjah yan g dilakukan oleh guru-guru bagi membolehkan mereka meneroka isu-isu yang mereka sukai. iaitu atas keinginan dan kecende rungan guru untuk membaiki kualiti amalan atau pengajaran pembelajaran serta sit uasi kerja. Kember dan Gow (1992). Kajian tindakan melibatkan pengamal (guru) untuk mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan. memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan-dapatan yang diperolehi. pemerhatian dan refleksi.iv. 3 . Sehubungan dengan itu. guru dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam konteks amalan mereka sendiri. Somekh (1989) Kajian tindakan ialah satu kajian terhadap situasi sosial yang mel ibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk me mperbaiki kualiti amalan masing-masing. Kajian tindakan menjurus kep ada matlamat menjalankan penyelidikan tindakan. vi. Ia juga menyediakan satu kaedah yang formal bagi menjadikan pengetahuan g uru sebagai sebahagian daripada sumber maklumat dalam pengajaran serta mendekatk an guru dalam struktur kuasa dalam pendidikan. v. p elaksanaan. berdasarkan pelbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahawa kajian tindakan merupakan satu kaedah untuk guru mereflek masalah yang mereka ha dapi.

Kepentingan guru melaksanakan penyelidikan ke atas pengajaran dan pembelajaran juga telah ditega skan oleh Stenhouse (1984:69) iaitu: .3 Tujuan Kajian Tindakan Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran. kekangan atau kerumitan yang berlaku pada peringkat sekolah sewajarnya dapat d iselesaikan secara bijaksana oleh warga pendidik di sekolah. 4 . Sehubungan dengan itu. Pendidik-pendidik luar bilik darjah boleh memberi khidmat nasihat tetapi hanya guru sahaja yang akhirnya diamanahkan untuk mengajar dengan baik.1.. Perbuatan sedemikian membawa maksud bahawa guru patut melibatkankan diri dengan penyelidik an bilik darjah. memerhati dan mereflek. Guru yang baik adalah sentiasa rela menerima nasihat. setiap permasalahan . Budaya penyelidikan amat perlu diterap dan diberi penekanan dalam kalangan guru di sekolah. memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran. pihak yang membuat inovasi atau penye lia. bimbingan dan bantuan . Mereka tidak bergantung k epada penyelidik-penyelidik. Jemaah Nazir.. Ia amat bertepatan dengan tugas guru sebagai pendidik yang sekali gu s berperanan sebagai agen perubahaan.Guru yang baik tidak perlu disuruh membuat sesuatu. Semua guru adalah penyelidik kerana sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengajara n secara langsung sebenarnya terlibat dalam proses penyelidikan tindakan melalui semua fasa iaitu merancang. dan memperbaiki situasi di ma na pengajaran dijalankan. Oleh yang dem ikian. melaksana. guru sepatutnya menganggap strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran sebagai percubaan dan eksperimen supaya mereka dapat mengkritik kemahiran-kemah iran mereka bagi mencapai peningkatan kemahiran profesionalisme.

iv. banyak menggunakan aktiviti atau kaedah refleksi kendiri. 5 . Model tersebut menyarankan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan (cycle) seperti berikut: i.1. pelaksanaan dan renungan atau refleks i. ii. dilakukan secara berkumpulan dan secara kolaboratif dengan membentuk kumpulan-ku mpulan guru yang bersifat kritis kendiri (self-critical) dan berkomitmen untuk m eningkatkan kefahaman praktis mereka. iii. ii. dilakukan secara siste matik dan ‘rigorous’. Mereflek (Reflect). v. dan dilakukan secara berterusan. perancangan. pengkaji terlibat secara langsung dalam usaha memperbaiki amalan pendidikan dan menambahkan kefahaman terhadap amalan tersebut.5 Model Kajian Tindakan Terdapat pelbagai model kajian tindakan yang telah dibangunkan oleh para penyeli dik antaranya ialah Model Kajian Tindakan yang dibangunkan oleh Kemmis & McTagga rt (1988). Merancang (Plan).4 Ciri-ciri Kajian Tindakan Ciri penting kajian tindakan ialah: i. 1. iii. iv. berkembang mengikut kitar ref leksi kendiri iaitu tinjauan. menggunakan tindakan praktis bagi menyeles aikan masalah dan mengembangkan pengetahuan secara serentak. Bertindak (Action). vi. dan Memerhati (Observe ). dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian atau dalam kontek s mata pelajaran dan kelas yang mereka ajar.

Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart. 6 . memahami pelaku yang terlibat s ecara langsung atau tidak langsung dalam permasalahan itu. gu ru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang h endak ditangani. dan iii. ii. 1988) Rajah 1 menunjukkan kajian tindakan dijalankan berpandukan proses berikut: i. Refleksi dilakukan bertujuan seperti berikut: i. mengetahui tahap keseriusan masalah yang membele ngu pengajaran dan pembelajaran tersebut. memah ami bentuk masalah yang timbul. iv.Langkah-langkah tersebut boleh dirumuskan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. guru melaksanakan rancangan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. iii. ii. dan v. memahami kew ujudan sesuatu masalah/kesukaran. guru menyediakan satu rancangan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. memahami mengapa masalah tersebut wujud.

Australia dan USA Di Malaysia. New York (1953) sebagai pendekatan penyelidikan di sekolah Tahun 1970-an Penyelidikan mendapat perhatian antarabangsa Lawrence Stenhouse m emperkenalkan Konsep Guru Sebagai Penyelidik 1975-Humanities Curriculum Project (HCP) 1978-Research as a basic for teaching (di UEA. maka guru bolehlah memula kan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah dapat diselesa ikan. Deakin University. UEA.6 Perkembangan Kajian Tindakan PERKEMBANGAN KAJIAN TINDAKAN DIPERKENALKAN OLEH KURT LEWIN (1946) (Ahli Psikolog i Sosial) Dua Idea Utama Konsep Penyelidikan Tindakan Keputusan Bersama Komitmen Untuk Penambahbaikan Idea Lewin digunakan oleh Stephen Corey di Teachers’ College Columbia University.2 : Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia 7 . Norwich Classroom Action Research Network (CARN) Projek PALM (1988-1990) Penyel idikan Tindakan berkembang di Eropah. 1. Stephen Kemmis dari School of Education.Keseluruhan pelaksanaan kajian tindakan tersebut disifatkan sebagai Gelungan Per tama (Cycle 1) dan jika masalah tidak dapat ditangani. Australia. Excellence and Research” (PIER) BPPDP 1993-1996 KT sebagai mata pelajaran dalam komponen kursus DPM di Institut/ Maktab Perguruan bagiKursus Diploma Pendidikan dan Ijazah Rajah 1. England) Tahun 197 6 John Elliot dan Rakan-rakan memperkenalkan Ford Teaching Project di CARE. KT berkemba ng 1990-an Konsep KT diperkenalkan kepada 41 orang pensyarah institut/maktab per guruan dan pegawai BPG dari 11 hingga 20 Disember 1988 oleh Prof. Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada f inality dalam sesuatu proses yang hendak dilaksanakan. Norwich. “ Programme for Innovation. Tahun 1990-an Idea “guru sebagai penyelidik” menjadi sebahagian kandungan kursus program pra-perkhidmatan d an dalam perkhidmatan di institut/maktab perguruan.

Kegiatan kajian tindakan terus mendapat perhatian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dari tahun 1993 hingga 1996 apabila Projek PIER (Programme for I nnovation. empat or ang Pakar Perunding dari universiti di Australia dan lima orang Pakar Perunding dari universiti tempatan juga dilantik untuk memberi khidmat perundingan dari se masa ke semasa. Deakin University. Stephen Kemmis dari School of Education.1. Dalam program PIER. Sub-Program 2: Sekolah Kecil dan Terpenc il. Sub-Program 3: Pendidikan Jarak Jauh. li ma orang guru dan seorang pegawai BPPDP.7 Kajian Tindakan di Malaysia Kajian tindakan di Malaysia mula diperkenalkan secara formal kepada 41 orang pen syarah maktab perguruan serta pegawai dari Bahagian Pendidikan Guru (BPG) pada D isember 1988 melalui satu kursus jangka pendek (BPPDP. Tiap-tiap program ini diurus oleh seorang Pengurus Program yang merancang. Kursus yang diikuti oleh empat orang pensyarah IPGM. Di samping itu. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). dan memantau perjalanan program. iaitu SubProgra m 1: Inovasi dalam Sains dan Matematik. Excellence and Research) dilaksanakan dengan peruntukan Pinjaman Bank Dunia Sektor Pendidikan Rendah dan Menengah Ketiga. Program kajian tindakan diberi penekanan di bawah Sub-Program Penyelidikan Pendi dikan. empat sub-program telah diwujudkan. Aus tralia pada 11 hingga 20 Disember 1988. Program ini diurus setiakan oleh Unit Penyelidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) i tu adalah Classroom Action Research di School of 8 . dan Sub-Program 4: Penyelidikan Pendid ikan. menyelaras. idea “guru sebagai pen yelidik” telah menjadi sebahagian daripada kandungan kursus program praperkhidmata n dan dalam perkhidmatan di Institut Pengajian Guru Malaysia (IPGM) sehingga kin i. Kursus ini dikenda likan oleh Prof. Kolabo rasi antara Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan BPPDP telah membolehkan satu kump ulan guru dan pegawai dihantar ke United Kingdom untuk belajar perkaedahan kajia n tindakan dengan lebih lanjut lagi untuk membolehkan mereka menjadi fasilitator kursus kajian tindakan. kerana KPM berpandangan bahawa guru perlu didedahkan dengan ilmu penyelid ikan bagi mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. 2005). Dalam tahun 1990an.

Bagi menambahkan keberkesanan projek penyelidikan pendidikan ini seorang pakar r unding dari The International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP) telah dilantik melalui perjanjian kerjasama antara Kerajaan Mala ysia dengan IDP pada 21 Januari 1995. N orwich. Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). seminar-seminar pen yelidikan tindakan telah diadakan setiap tahun sejak tahun 1994 hingga kini. Kumpulan ini telah menghasilkan satu Modul Kajian Tindakan pada tahun 1995 untu k digunakan oleh para guru di bawah projek kajian tindakan (BPPDP. Professor Nerida Ellerton dilantik sebagai pakar runding luar negeri manakala Dr. Pengetahuan dan maklumat yang diperoleh oleh peserta-peserta kursus Kajian Tinda kan di luar negara telah disebar luas kepada guru-guru di sekolah melalui modul serta kursus dan bengkel untuk mendapat kesan berganda (multiplier effect) bagi membudayakan penyelidikan di sekolah. pegawai-pegawai BPPDP. JPN. pensyarah maktab perguruan serta p egawai-pegawai pendidikan dari Bahagian-bahagian di KPM. Satu lagi kursus yang dihadiri oleh 11 orang peserta yang terdiri daripada pegawai KPM. University of East Anglia. Kim Paik Lah dari Universiti Sains Malay sia sebagai pakar runding dalam negeri. 1995). 9 . beber apa siri kursus dan bengkel telah di adakan di seluruh negara yang melibatkan pe serta kursus yang terdiri daripada para guru. Peja bat Pendidikan Daerah (PPD) dan guru sekolah ialah di Australia pada tahun 1995. dan PPD.Education and Applied Research in Education (CARE). Di samping menghadiri kursus kajian tindakan. England pada tahun 1994. Bagi menyebarluaskan dapatan-dapatan kajian tindakan. peserta kursus juga telah menjalan kan projek-projek Kajian Tindakan dengan mendapat peruntukan daripada peruntukan PIER di bawah Sub-Program IV (Penyelidikan Pendidikan) yang disalurkan melalui BPPDP. Peserta-peserta kursus terdiri daripada pegawai-pegawai pendidikan dan guru-guru sementara fasilitator terdiri daripada pakar runding tempatan. kakitangan sumber yang telah dila tih di bawah PIER dan pegawai-pegawai JPN. Melalui khidmat pakar runding ini. Bah an-bahan sokongan seperti Modul Kajian Tindakan juga dihasilkan bagi membantu pelaksanaan kajian tindakan.

memberi peluang kepada guru membuat sumbangan penting untuk mengukuhkan asas pengetahuan profesional di samping membolehkan guru menyelesaikan masalah profes sional tanpa merujuk kepada arahan luar. BPPDP telah mendapat peruntukan khas di bawah Anggaran Belanja Mengurus bagi program membudayakan penyelidikan melalui kajian tindakan dalam kalangan guru. Dengan peruntukan ini. Seorang Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan telah dilantik bagi setiap negeri. membantu guru dalam menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkembangkan kemahiran profesional guru khususnya dalam mengenal pasti teknik atau kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan. JPN dan PPD di semua negeri adalah bertanggung jawab dalam merealisasikan matlamat memupuk budaya penyelidikan di kalangan guru sekolah. 10 . beberapa kursus yang melibatkan guru sains dan matematik telah dapat dijalankan. 1. Seminar Penyelidikan Kebangsaan yang diadakan setiap tahun mulai 1993 merupakan saluran khas bagi penyebaran hasil kajian tindakan. Di samping itu. Di samping BPPDP sebagai penggerak utama projek pe mupukan budaya penyelidikan di kalangan guru. lima orang Jurulatih Utama Kajian Tindakan (JU) bagi setiap ne geri juga telah dilantik.Usaha untuk mempergiatkan aktiviti kajian tindakan setelah tamatnya program PIER diteruskan dengan pengagihan peruntukan daripada Kementerian Sains.8 Budaya Penyelidikan Dalam Kalangan Guru Sejak tahun 2001 hingga sekarang. Tujuan memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan guru ialah untuk: i. Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan bersama pegawai di PPD b ertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek pemupukan budaya penyelidikan serta menyelaras dan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah di setiap negeri . Teknologi d an Alam Sekitar pada tahun 1998 dan 2000. Para guru diberi peluang unt uk membentangkan laporan kajian tindakan dan berkongsi pendapat dengan guru-guru lain yang terlibat dalam rangkaian kajian tindakan yang telah ditubuhkan di set iap Jabatan Pelajaran Negeri. i i.

Kajian tindakan membantu meningkatkan keserakanan.9 Rumusan Kajian tindakan dapat membantu meningkatkan tahap profesionalisme guru kerana se bagai penyelidik ia dapat memberikan semangat dan minat baru untuk mengenal past i kaedah pengajaran baru seperti yang dicadangkan dalam literatur. Dengan itu. dan lebih bermaklumat. vi. menggalakkan guru berkongsi peng alaman dan memberi publisiti tentang amalanamalan profesional mereka. Kesannya. v. guru-guru akan dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran berdasarkan penemuan daripada kajian tindakan. bersikap positif terhadap penyelidikan dan dapat melihat hubungan teori da n amalan 11 . mendorong guru secara individu atau b ersama membuat refleksi ke atas amalan mereka. mengeluarkan guru daripada kongkongan amalan rutin dan meningkatkan amalana malan profesional khususnya dalam menguji sendiri dan memperkembangkan idea-idea baru tentang amalan mereka. bagi mendapatkan idea dan str ategi baru ke arah 1. menjadi penyelesai masalah yang baik. ‘empowerment’ dan ‘selfesteem’ dalam kalangan guru. Kajian tindak an juga membantu guru meningkatkan kemahiran memerhati atau mencerap.iii. iv. menggalakkan guru menyelesaikan masalah y ang wujud dalam amalan harian dengan membuat refleksi pembaharuan. Melalui cara ini. guru mempunyai kuasa untuk membu at keputusan dalam bilik darjahnya sendiri. mengambil tindakan yang wajar dan memantau kesannya . Ini memberi peluang guru menjadi agen perubahan. menggalakk an guru menyelidik amalan sendirian. dan vii. lebih reflektif. Hal ini da pat meningkatkan keyakinan diri guru sebagai kumpulan profesional dan dapat memb aiki prestasi dan kepuasan kerja. menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan. menjadi lebih efe ktif. membaiki tindakan dan menilai hasil atau ke berkesanan tindakan tersebut. Mereka merasakan diri mereka sebagai pakar dal am bidang masing-masing. guru mempunyai hak milik dalam memperke nalkan amalan-amalan yang efektif. Mereka menjadi lebih terbuka kepada perubahan. dan memper baiki komunikasi dengan pelajar.

Sehubungan dengan itu.dengan berkesan. penglibatan guru dalam kajian tindakan a kan memberikan impak yang positif kepada guru sama ada dalam aspek meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atau meningkatkan diri guru sebagai seo rang yang lebih profesional. 12 .

pengetua sekolah. 2. Setiap proses dan aktiviti ini perlu dijalankan secara sistematik. ibu bapa. kemudahan yang sedia ada di sekolah.2 Jenis-Jenis Kajian Tindakan Berdasarkan pendekatan konvensional.1 Pengenalan Kajian Tindakan melibatkan beberapa proses dan aktiviti tertentu. dan kajian tindakan penyerta an (participatory action research) 13 . Kini. kajian tindakan hanya dijalankan dalam kont eks bilik darjah sahaja. ii. Pada masa kini. lancar dan mencapai matlamat yan g disasarkan. dan kelayakan guru.BAB 2 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2. Creswell (2008) membahagikan kajian tindakan kep ada dua jenis seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2 iaitu: i. tuisyen. kom uniti di mana terletaknya sekolah. bahkan lain-lain pihak yang berkepentingan juga memainkan peranan dalam kejayaan pelajar. Kejayaan sesuatu sekolah bukan hanya disebabkan faktor guru dan pelajar semata-mata tetapi gabungan faktor-faktor lain yang sama-sama membe ri sumbangan. Antara pihak berkepentingan atau aspek-aspek yan g mempengaruhi kejayaan pelajar adalah guru besar. kejayaan sesuatu usaha pendidikan bukan hanya bergantung kepada peranan satu pihak sahaja dan sememangnya bukanlah hanya peranan guru yang menja min kejayaan pelajar. takrifan kajian lebih luas dan merangku mi komuniti pendidikan ataupun komuniti yang ada hubungan dengan pendidikan atau sekolah. Ini adalah untuk memastikan kajian tersebut dapat dijalankan dengan betul. kajian tindakan amalan (practical action research). Berdasarkan paradigma baru ini.

Sebaliknya kajian tindakan penyertaan melibatkan kajian tentang isu-isu sosial y ang menghalang perkembangan pelajar. Guru yang menjalankan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik (teacher as researcher). Ini boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri atau pun melibatkan rak an sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama (team-based inquiry) dengan me mberi fokus terhadap perkembangan guru (teacher development) dan pembelajaran pe lajar (student learning). guru perlu m eninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah.1: Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell. Untuk melihat isu seperti ini. 14 Guru perlu mengadakan . kajian tindakan amalan melibatkan pe ninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengaja r. 2008) Dalam klasifikasi kajian tindakan tersebut.Kajian Tindakan Amalan Penyertaan • • Mengkaji amalan setempat Melibatkan inkuiri berasaskan individu atau pasukan Mem fokus kepada pembangunan guru dan pembelajaran murid Melaksana pelan tindakan Me lahirkan guru sebagai penyelidik • Mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan individu Menekankan kesaksamaa n kolaborasi Memfokus kepada perubahanperubahan yang meningkatkan kualiti kehidu pan Melahirkan penyelidik yang “bebas” (emancipated researcher) • • • • • • Rajah 2.

555). Dalam konteks pendidikan. Ini adalah untuk memahami bag aimana interaksi sosial “membentuk” orang perseorangan. Kaedah kajian tindakan ini adalah bersifat praktikal dan kolaboratif. Sebagai contoh. Kajian tindakan seperti ini juga digelar d engan berbagai-bagai nama seperti community-based inquiry (Stringer. collaborat ive action research or participatory research (Kemmis & McTaggart. guru boleh mengkaji diri mereka sendiri unt uk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang amalan mereka dan bagaimana peng etahuan ini boleh membentuk dan mencegah kerja mereka dengan pelajar.kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab musabab kenapa seseorang pelajar itu tidak boleh menguasai ilmu. Dalam proses ini.” (h. ia boleh digunakan untuk meneroka kerjasama antara guru. 1999). Ini bermakna individu menjalankan kajian ber hubung dengan diri mereka sendiri. 2000). 2000) atau cr itical action research (Mills. iii. kemahiran. ii. mereka meneliti bagaimana p emahaman. penghasilan pengetahuan. Kemmis & Wilkinson (1998) menggariskan enam ciri utam a kajian tindakan penyertaan. Bentuk inkuiri bercorak penyertaan. iaitu: i. Kajian ini praktikal sebab penyelidik meneroka aspek-aspek seperti komunikasi. ia akan menjadikan guru sebagai “emancipated researcher” ataupun guru yang memb ebaskan pelajarnya daripada sesuatu “belenggu” yang mencegah perkembangan pelajar. Dari satu sudut yang lain. maka guru boleh melaksanakan program u ntuk mengubah “cara hidup” pelajar (life-enhancing changes) dan dengan berbuat demik ian. Kajian tindakan penyertaan merupakan satu proses sosial di mana penyelidik mener oka perhubungan antara individu dengan orang lain. M enurut Creswell (2005) kajian tindakan penyertaan “…has a social and community orientation and an emphasis on research that contributes to emancipati on or change in our society. dan struktur sosial organisasi itu dengan tujuan 15 . nilai dan pengetahuan menggalakkan dan mencegah amalan tind akan mereka sendiri. Apabila faktor-faktor y ang menghalang pelajar itu dikenal pasti.

prosedur kerja. Sebagai contoh. kajian tindakan i ni boleh digunakan untuk mengubah prosedur birokratik guru di sekolah bagi memud ahkan pembelajaran pelajar. Ia cuba membebask an seseorang daripada sesuatu kekangan yang boleh menghalang perkembangan dan keyakinan dirinya. Apabila guru mereflek tentang peranan merek a di sekolah. Dala m perkataan lain. tidak produktif. guru boleh me ngadakan kolaborasi dengan guru lain bagi mengurangkan birokrasi kerana jika ia berterusan mungkin mencegah inovasi di dalam sesebuah bilik darjah. dan apa-apa pe rhubungan contoh. bahasa. guru dapat mengatasi masalah tulen (real problems). Kajian ini juga bersifat kolaboratif kerana ia mementingkan proses inkuiri. mereka akan cuba tindakan demi tindakan sehingga mereka berjaya da lam tindakan mereka. atau tida k mempunyai interaksi yang memuaskan.mengurangkan perkara yang tidak rasional. 16 . Kajian tindakan ini adalah recursive (reflektif atau dialektikal) dan memberi fo kus tentang perubahan (change) dalam sesuatu amalan. v. Kajian tindakan penyertaan bercorak emansipasi (emancipatory). Sebagai contoh. Tujuan kajian tindakan penyertaan adalah untuk membantu individu membebaskan dir i daripada sesuatu kekangan sepert media. tidak adil. Ini berlaku dalam bentuk ge lung (spiral) refleksi dan tindakan. tentang guru kuasa mungkin dalam dapat persekitaran pendidikan. vi. iv. Sebagai mengelakkan diri dari peranan yang dianggap kurang penting (subservient role) di dalam bidang pelajaran yakni mereka tidak berasa diri mereka di beri pengupayaa n (empowerment) di dalam bilik darjah. Seseorang guru yang menjalankan kajian tindakan yang bersifat penyertaan boleh m engatasi penyebab atau asas kewujudan sesuatu masalah (root causes of the proble m) dan bukannya terbatas kepada simptom masalah (symptoms of the problems).

merancang. Menurut Lewin (1946. Beliau menyarankan prose dur itu sebagai mempunyai 4 peringkat utama. 1948) merupakan orang pertama yang mewujudkan satu kodifikasi (codi fication) tentang prosedur menjalankan kajian tindakan.3 Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Lewin (1946. iii. Breaking the general p lan down into achievable steps. satu pelan tindakan dapat dihasilkan untuk mencapai objektif yang d ikenal pasti bersama dengan keputusan tentang langkah-langkah pertama yang perlu dijalankan. kajian tindakan bermula dengan pewujudan satu idea u mum dan kemudian data dipungut untuk menjelaskan atau merungkai sesuatu situasi. Having decided on the field and made a preliminary reconnaissance. Before taking this 17 . Lewin ( 1948) menyatakan bahawa kesemua ini boleh diwujudkan sebagai satu proses gelunga n (spiral) yang mengandungi perancangan.2. memerhati. The general idea prompts a “reconnaissance” of the circumstances of the field. Peringkat seterusnya melibatkan pungutan fakta-fakta untuk memantau dan menilai intervensi itu. bertindak. tindakan. one decides on a field of action …where the battle (not the whole war) should be fought. iaitu: i. Dengan ini. dan iv. the process begins with a general idea that some kind of improvement or change is desirable. t he action researcher decides on a general plan of action. iaitu bertindak sebagai penilaian formatif. 1948). the action researcher settles on the first actio n step. It is a decision on where it is possible to have an impact. pencarian fakta tentang hasil (outcome) daripada tindakan yang telah diambil itu. Boleh dikatakan bahawa idea Lewin telah dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart (19 81) dengan petikan hasil mereka seperti berikut: “In practice. and fact-finding about them. In deciding just where to begin in making improvements. ii. merefleks.

mengkaji semula amalan semasa (refleksi). menilai tindakan yang telah diubah itu. perancangan strategik. vi. The second step is then implemented.4 Proses Kajian Tindakan Proses kajian tindakan boleh ditunjukkan sebagai gelung spiral iaitu satu isu ak an menjadi asas kepada satu isu lain dan satu persoalan yang terjawab akan menja na persoalan-persoalan baru. melaksanakan pelan. As the step is implemented new data start coming in and the effect of the action can be describ ed as evaluated. membayangkan langkah seterusnya (merancang). mengenal pasti satu aspek yang hendak dikaji. viii. v. Kajian Tindakan melibatkan gelung spiral yang bermu la 18 . apa yang berlaku dan meneruskannya. refleksi kritikal dan refleksi sendiri ke at as keputusan (i) dan (iii) dan membuat keputusan tentang gelungan kajian seterus nya. vii. ii. memantau dan mereflek apa yang berlaku (memerhati). (McNiff. menilai dan menilai sendiri. iii. When it is possible to maintain fact-finding by monitoring the action. McNiff (2002) mencadangkan 8 langkah dalam model kajian tindakan beliau. The general plan is then revised in the light of the new inform ation about the field of action and the second action step can be planned along the appropriate monitoring procedures. iv. and devises a way of monitoring the effects of the first action step. the first step is taken. ia itu i. iii. mencuba tindakan/kaedah bar u (melaksana). evaluation and replan ning continues. memerhat i. monitoring.” (h. mengubah pela n berdasarkan apa yang telah dijumpai. 2002) 2. 2). iv. Zuber-Skerritt (1996) menyarankan bahawa proses gelungan dalam kajian tindakan s ebagai mempunyai i. ii.first step the action researcher becomes more circumspect. dan meneruskan sehingga anda berpuas hat i dengan kerja anda (mengulangi gelungan). and the spiral of action. moni tored and evaluated.

Setiap proses pula mempunyai aktiviti tertentu seperti yang digambarkan dalam Rajah 4. bertindak dan memerhati .daripada proses mereflek. BERTINDAK Melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah yang menjadi fokus MEREFLEK GELUNG 2 MEMERHATI MERANCANG TERUSKAN KE GELUNG SETERUSNYA (JIKA PERLU) BERTINDAK Rajah 2. MEREFLEK Muhasabah/merefleksi diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan p&p diri sendiri TINJAUAN AWAL . diikuti oleh proses merancang.Men genal pasti fokus masalah yang menjadi keperihatinan GELUNG 1 MEMERHATI Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan MERANCANG Merancang tindakan/ intervensi/ bagi mengatasi masalah yang difokuskan.2 : Proses Kajian Tindakan 19 .Pengumpulan awal data bagi mengesahkan isu/masalah sebenar .

Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpul an. tek nik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi dan punc a masalah berkenaan. misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Kekuatan dan kelemahan p&p diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan p&p. Jika ia dibuat dalam kumpulan. Sebagai contoh. 20 . guru mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang telah dijalankan di dalam ke las terhadap murid-muridnya. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis a gar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tu gas seharian. Rajah 5 menunjukkan contoh peta minda tentang masalah kelem ahan murid dalam mata pelajaran Matematik yang diperolehi melalui teknik sumbang saran.Kajian Tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi (imbas kembali) yang dil akukan oleh guru terhadap tugas seharian mereka.

Jus teru.Tidak memahami konsep asas Tidak kuasai sifir Tidak bimbing Malas Pelajar ibubapa Ibu bapa Miskin Ponteng Pelajar lemah math Tidak minat Tidak buat kerja rumah/latihan Tidak ambil berat pelajaran anak Persekitaran Penerangan tidak jelas Pengajaran tidak menarik Garang Cepat untuk habiskan sukatan Tidak kondusif Gejala negatif Guru Tidak dapat kawal kelas Rajah 2. Setelah melakukan proses refleksi.3 : Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajar an Matematik Melalui Teknik Sumbangsaran Kelemahan murid dalam Matematik biasany a disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara satu sama lain. guru perlu sedar bahawa agak sukar untuk menangani kesemua punca masalah y ang ditemui. Guru perlu memberi fokus kepada punca masalah yang berada dalam rua ng lingkup atau dalam kawalan guru yang mana guru mempunyai kuasa untuk bertinda k. Guru dinasihatkan jang an terus merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi 21 . seterusnya guru harus merancang tindakan yang ingin diambil bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti.

menggunakan kaedah visual at au maujud untuk menerangkan sesuatu konsep dan sebagainya ke arah menangani masa lah tersebut. temu bual. Seterusnya. Pen gumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui ujian. Proses ini akan berterusan dalam kit aran kajian. Antara tindakan intervensi yang boleh dilakukan adalah seperti mencari kaedah dan strategi p&p yang lebih berkesan. Ringkasan kepada proses kajian tindakan ini dapat digambarkan dalam Sinopsis 1 d an 2 yang disesuaikan daripada catatan seorang guru yang dipetik daripada Hopkin . keberkesanan tindakan tersebut s erta tindakan susulan yang perlu dilakukan.secara individu atau berkumpulan semata-mata. so al selidik. tinjauan awal melalui pengum pulan data atau maklumat secara tepat pada peringkat permulaan adalah penting ba gi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. Ia disebabkan perancangan tindakan sebegini akan hanya dibuat berdasarkan persepsi atau andaian guru sahaja. Untuk ini. Kemudian guru perlu pula memerhati dan memantau sa ma ada tindakan itu berkesan atau tidak serta sejauhmana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. guru harus melakukan tindakan melalui perancangan yang telah dibuat. Laksanakan segala tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah yang dihadapi sama ada oleh murid mahupun guru. Hal ini boleh menyebabkan tindakan yang diambi l nanti tidak memberikan impak yang besar dan kadangkala berkemungkinan memberi kesan yang negatif kepada guru dan murid. 22 . bukan nya berdasarkan maklumat sebenar. Setelah mengenalpasti punca masalah yang dihadapi murid melalui tinjauan awal. Data yang dipe rolehi perlu dianalisis bagi membolehkan guru melakukan semula refleksi berkaita n kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil. Oleh itu. Perancangan tindakan ini memerlukan kreativiti guru. guru perlu sekali lagi mengumpul data sama ada melalui ujian atau cara-cara yang telah dinyatakan di atas tadi. pemerhatian dan analisis dokumen. 1993. g uru perlu merancang tindakan intervensi bagi mengatasinya. menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunapakai.

" Keputusan: "Saya meneroka lebih lanjut dan memastikan sama ada hal ini merupakan amalan pengajaran saya (tekal) atau hanya dipengaruhi oleh keadaan masa itu. Saya merasakan bahawa saya tidak memberi murid c ukup masa untuk berfikir selepas mengemukakan sesuatu soalan. (membua t rakaman audio) MENGUMPUL DATA " … Saya rasa seolah-olah saya agak cepat (abrupt) dalam teknik penyoalan saya dan tidak memberi murid masa yang cukup untuk membentuk jawapan k epada soalan saya. dalam Hopkin." (Membuat rakaman sekali lagi dan disokong dengan pencerapan oleh rakan dan berbu al-bual dengan murid selepas pengajaran) MENGESAHKAN ANDAIAN "… Saya dapati memang benar bahawa saya meminta jawapan dengan cepat selepas menge mukakan soalan dan agak kerap juga saya menjawab sendiri soalan saya itu. TINDAKAN Keadaan ini mungkin menjejaskan proses berfikirkan mereka (?) 23 ." TAFSIRAN Membuat rujukan (Membaca) Saya terjumpa dengan literatur yang membincangkan perk aitan antara tempoh yang berlalu selepas guru mengemukakan soalan dengan kualiti maklum balas (response) murid. 1993) Keinginan untuk mengetahui apa yang berlaku dalam kelas/pengajaran saya.SINOPSIS 1 (Disesuaikan daripada laporan seorang guru.

dan murid bertambah komited untuk mengikuti pe lajaran saya. suasana kelas menjadi bertambah baik. Saya bercadang untuk m eneruskan rancangan saya ini dan membaiki beberapa aspek kelemahan dalam rancang an awal. Murid-murid da lam kelas tersebut nampaknya tidak berminat terhadap pelajaran yang saya ajar… GURU A dan GURU B … Kami memutuskan untuk menyiasat dan mendapatkan maklumat tentang apa yang berlak u di kelas tersebut ketika guru A mengajar… GURU B Saya mencerap beberapa pengajaran guru A serta membuat rakaman (audio) pengajara n tersebut. Say a mengambil masa yang agak panjang (lebih satu bulan) untuk melaksanakan rancang an ini. Saya mendapat bukti bahawa: • • • • • respons murid bertambah baik. Ia menyebabkan masih terdapat beberapa murid yang pasif dan tidak meliba tkan diri dengan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemudian kami berdua sama-sama meneliti catatan saya dan rakaman pen gajaran serta berbincang. ANALISIS DAN REFLEKSI Namun demikian saya dapati cara penyoalan saya masih belum menyeluruh (sebaran s oalan). murid menjadi l ebih aktif dalam menjawab soalan. SINOPSIS 2 GURU A … Saya menghadapi masalah dengan salah sebuah kelas yang saya ajar. banyak jawapan aras ti nggi yang diberikan murid. 24 .Saya merangka satu rancangan bagi mengubah tingkah laku pengajaran LAKSANA DAN s aya itu dan menentukan kaedah untuk memantau teknik penyoalan MEMANTAU saya.

Kami menonton rakaman tersebut dan berbincang. GURU A Saya mencari idea dan berusaha menggunakan isi pelajaran yang ada kaitan dengan minat atau pengalaman murid.GURU A Kami membentuk beberapa hipotesis. GURU A … Saya telah diminta membuat laporan kepada guru-guru lain tentang apa yang saya b uat dan saya bersetuju dengan permintaan tersebut. murid lebih berminat. khususnya. dan komunikasi lisan l ebih natural. murid lebih kerap memberi cadangan. dan murid tidak dapat mengaitkan isi pelajaran denga n keperluan atau minat mereka. 25 . • • • • penglibatan murid bertambah. saya terus memin ta guru B memantau pengajaran saya selama satu minggu serta membuat rakaman vide o. Kami dapati rakaman GURU A video menunjukkan interaksi yang lebih kompleks berlaku. Saya mengubah suai jenis soalan. Antaranya: • • kandungan pelajaran yang saya guna kan tidak merangsang murid. GURU A Sepanjang mencuba perubahan-perubahan yang saya rancangkan itu. saya me mperbanyakkan soalan terbuka serta soalan yang saya sendiri tidak tahu jawapanny a….

4. disiplin dan pengajaran dan pembela jaran. Menentukan kumpulan sasaran. Melakukan proses refleksi terhadap amalan peng ajaran dan pembelajaran. isu atau keprihatinan bagi kajian tindakan yang hendak dijalanka n dapat dikenal pasti. Mengenal pasti fokus kajian. Refleksi boleh dilakukan ke atas pengalaman atau aktiviti yang dilalui oleh diri sendiri. kemahiran. komunikasi. bahan pengajaran. 2. proses ini melibatkan langkah-langkah yang berikut: 1.1 Pengenalan Merancang ialah aktiviti yang penting dalam proses melaksanakan kajian tindakan untuk mencapai objektif.2 Proses merancang dan melaksanakan kajian Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. tema. penyelidik yang hendak m enjalankan kajian tindakan seharusnya membuat perancangan yang komprehensif agar tindakan yang diambil benar-benar berkesan dalam mengatasi permasalahan yang te lah dikenal pasti. murid. 5. masalah. LANGKAH 1: MEREFLEK (Reflect) Mereflek merupakan tindakan mencerminkan diri bagi melihat kekuatan dan kelemaha n amalan kendiri di dalam pengajaran dan pembelajaran. isi kandungan m ata pelajaran. Dalam konteks kajian tindakan. Melalui amalan refleksi ini. 3.BAB 3 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN 3. Ia merupakan aktiviti pen ting di mana seseorang individu perlu mengingat kembali pengalaman yang telah di lalui dan mempertimbangkan serta membuat penilaian. 26 . persekitaran. Mengenal pasti objek tif kajian. 3. Merancang dan melaksanakan tindak an bagi mengatasi permasalahan.

Saya dapati hampir 60% murid membuat banyak kesilapan semasa membi na ayat-ayat mudah daripada rajah tukar ganti. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka ser atus peratus kerana latar belakang keluarga yang miskin. ia teacher…. Menentukan fokus kajian Menentukan fokus kajian adalah penting bagi memudahka n penyelidik membuat perancangan tindakan seterusnya. Sering kali terdengar perkataan…. Fokus kajian yang tidak je las akan menyebabkan tindakan yang diambil tidak tepat untuk menyelesaikan masal ah yang dihadapi.macam mana nak buat…. 27 .. mereka am at lemah dalam keseluruhan mata pelajaran. LANGKAH 2: MENGENAL PASTI FOKUS KAJIAN a. Mereka juga merupakan murid-murid yang rendah prestasi akademik setelah “streaming”.Contoh 1: Saya telah memeriksa satu lembaran kerja yang telah saya berikan kepada murid-mu rid kelas 3E. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid…. tak boleh buat…. Secara keseluruhannya.“Apalah awak ni yang tu pun…. B agi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan. Contoh 2: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuas hati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya.. Mereka tidak berkomunikasi dalam Baha sa Inggeris selain bahasa ibunda.tak faham…. Saya pula selalu menjawab …. Mereka juga kurang berkomunikasi dengan saya s emasa pengajaran dan pembelajaran mahupun di luar bilik darjah. Kesilapan tersebut juga mengakibatkan tindakan pembetulan tida k berkesan. mereka tid ak ingin mencuba membuat sendiri. kurangnya perhatian dar ipada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatas i pembelajaran mereka.

b. Penyelesaian masalah itu penting untuk guru. Saya akan fokuskan kepada kesilapan yang serin g dilakukan oleh murid iaitu : i.Berdasarkan refleksi. jelas dan gramatis dan sekali gus membantu mereka lulus denga n baik semasa menjawab Kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Masalah yang memerlukan tindaka n segera di mana masalah tersebut merupakan keutamaan daripada dua atau lebih ma salah yang telah dikenal pasti. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. Data boleh dikutip dengan cepat dan mudah dalam situasi di tempat kerja terutamanya berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Murid saya mempun yai kosa kata yang sangat terhad. Ii ii. iv. murid dan sekolah. Dengan membantu mereka memperkayakan kosa kata. dan Murid tidak d apat menulis ayat yang gramatis. saya yakin mereka boleh membina ayat dengan tepat. Secara ringkasnya penentuan fokus kajian perlu memberi pertimbangan kepada perkara-perkara berikut: i. Kriteria menentukan fokus kajian i. Contoh: “… Walaupun saya mengesan beberapa masalah yang dihadapi oleh murid saya. Skop Kajian • • • Adakah masalah itu wujud dala m kelas anda? Adakah masalah itu serius dan mengganggu prestasi pengajaran anda? Dapatkah anda melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut bagi membaikinya? • Ada kah anda terlalu bergantung kepada orang lain apabila hendak melakukan tindakan intervensi terhadap masalah tersebut? 28 . iii. Bidang k ajian berada dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak. penyelidik perlu memfokuskan kepada satu daripada beberapa masalah yang dinyatakan. ii. Menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. Kesilapan penggunaan perkataan dalam ay at.

jika tidak diselesaikan. maka penyelidik sudah menemui fokus kaji an yang tepat pada ketika itu. Kerelevanan Sejauh manakah pentingnya penyelesaian masalah itu dari segi: • • • • Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk menyelesaikan masa lah itu? Adakah anda perlu menyelesaikan masalah itu untuk membolehkan anda meny ambung tugas seterusnya? • Adakah masalah itu. 29 .ii. Kebolehurusan (manageability) • • • • Adakah anda berkebolehan menyelesaikan masalah? Ad akah anda mempunyai masa untuk menangani masalah tersebut? Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? Apakah kekangan yang mungkin dihadapi? iv. sekiranya dibia rkan berterusan. Keserasian (compatibility) • Adakah ia melibatkan kerja-kerja yang sememangnya sel alu anda lakukan? • Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian itu dapat digabungkan dengan kerja-kerja mengajar? • Adakah anda boleh mendapat bantuan rakan sejawat un tuk menyelesaikan masalah itu? • Apakah sokongan yang boleh diperolehi dari pihak atas an anda? Sekiranya. mempunyai kesan ke atas tugas rakan sejawat yang lain? • Adakah masalah itu. mempunyai kesan negatif ke atas institusi tempat anda bekerja? iii. penyelidik dapat memberikan jawapan yang meyakinkan kepada semua pers oalan dalam kriteria pemilihan di atas.

Objektif utama kajian ialah men gakibatkan perubahan tingkah laku guru dan murid. 30 . Murid dapat menguasai kemahiran menukarkan “Personal Pronouns”.LANGKAH 3: MENGENAL PASTI OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik melalui kaji an berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti. sikap guru dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. dilaksanakan atau memberi perubahan kepada s ikap murid. “Possessive Pronoun s” dan “Possessive Adjectives” dengan betul. Ia terdiri daripada Objektif Umum dan Objektif K husus. Contoh: 1. (i) Objektif Umum: Mengikut apa yang dipilih dalam tajuk Contoh: Meningkatkan kemahiran menggunakan tatabahasa (grammar) dalam membina ayat Bahas a Inggeris. Murid dapat menulis sepuluh ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul di akhir sesuatu aktiviti penulisan LANGKAH 4: MENENTUKAN KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran merupakan kumpulan guru atau murid yang terlibat di dalam kajia n yang akan dijalankan. (ii) Objektif Khusus: Boleh diukur. Kumpulan guru atau murid tersebut mestilah terdiri darip ada kumpulan yang terlibat di dalam isu permasalahan kajian dan situasi sosial p enyelidik. Objektif itu mestilah boleh di ukur semasa dan selepas kajian. 2.

LANGKAH 5: MERANCANG DAN MELAKSANA TINDAKAN a. jadual kedatangan. Ia bertujuan untuk m endapatkan gambaran awal tentang sesuatu masalah disamping membantu penyelidik m emahami masalah yang telah dikenal pasti dengan lebih mendalam.Contoh : Kajian ini melibatkan 20 orang murid Tahun 5 Bestari yang terdiri daripada 8 ora ng murid perempuan dan 12 orang murid lelaki. menganal isis markah Ujian Bulan Mac serta semasa menjalankan aktiviti dalam kelas. saya membuat rumusan bahawa sesua tu perlu dilakukan terhadap murid-murid tahun 5 Melur ini untuk membantu mereka memantapkan penulisan ayat khasnya penggunaan subject verb agreement dalam prese nt tense. Contoh: Saya telah membuat pemerhatian daripada pemeriksaan buku latihan murid. Penulisan mereka tidak mengikut struktur binaan ayat yang betul. Mereka keliru tentang penggunaa n kata kerja hendaklah bersesuaian dengan subjek. Penyelidik boleh mengutip data dengan menggu nakan pelbagai kaedah. Mereka ini mempuyai pencapaian yan g rendah (kurang dari 40 markah) dalam ujian bulan Mac yang lalu. Tinjauan Awal Masalah Semasa membuat tinjauan awal. menjalankan ujian pra. rekod keputusan ujian/peperiksaan. penyelidik dikehendakki m engumpul data dengan menggunakan beberapa instrumen kajian. Selalunya murid-m urid tidak tahu bila perlu menambah ’s’ selepas sesuatu kata kerja. Sebelum merancan g. saya dapati latihan kerja penulisan tidak dapat dijawab dengan baik. menjalankan te mu bual. Contohnya: Ali walks to school. membuat analisis dokumen (h asil kerja murid. khususnya dalam penggunaan ”s” did alam kata kerja present tense. membuat pemerhatian. contohnya dengan menggunakan soal selidik. 31 . penyelidik perlu mengenal pasti masalah yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat ini. rekod la tar belakang murid dan sebagainya).

b. Analisis Tinjauan Awal Masalah Data yang telah dikumpul perlu dianalisis untu k mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembe lajaran di mana masalahmasalah itu disenaraikan mengikut keutamaannya. Antara ma salah-masalah yang diberi keutamaan adalah seperti berikut: i. ii. Masalah yang mengongkong kemajuan pembelajaran murid; Masalah yang menjadi penghalang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; iii. Masalah yang memerlukan tindakan penyelesaian segera. Setelah masalah dikenal pasti, penyelidik perlu membuat huraian dari data yang d ianalisis dan persembahkan data dalam bentuk yang sesuai seperti jadual, carta d an sebagainya. Contoh: Berdasarkan Ujian Bulan Mac, buku latihan murid serta pemerhatian saya dibilik d arjah, saya dapati ramai murid tidak dapat menulis ayat mengikut struktur binaan ayat yang betul. Berikut adalah analisis penulisan ayat mengikut format subject -verb agreement. Jadual 3.1: Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb agreement. Nama Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 X X X X X X X Menepati Tidak menepati X Nama Murid 9 Murid 10 Murid 11 Murid 12 Murid 13 Mu rid 14 Murid 15 Murid 16 X X X X X X Menepati Tidak menepati X X 32

Berdasarkan analisis di dalam Jadual 3.1 di atas, hanya 6 (37.5%) orang murid ya ng menjawab menepati struktur binaan yang sebenar di dalam Ujian Mac dan buku la tihan. Agak menyedihkan apabila saya dapati seramai 10 (62.5%) orang murid tidak menepati apa yang dikehendaki. Mungkin murid-murid ini tidak memahami dengan ba ik dan keliru dengan konsep subject-verb-agreement. (c) Merancang tindakan Merancang tindakan atau intervensi bagi mengatasi masalah yang difokuskan merupakan proses merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang se suai untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti sebagai fokus kajian. Bagi menentukan tindakan intervensi yang hendak dijalankan beberapa perkara beri kut perlu diberi perhatian iaitu: i. ii. iii. iv. Memastikan matlamat tindakan i ntervensi selaras dengan objektif kajian. Menentukan tempoh pelaksanaan bagi set iap aktiviti. Mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiv iti. Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian bagi menentukan keberkesana n tindakan intervensi yang dijalankan seperti ujian, soal selidik, temu bual, pe merhatian, analisis dokumen dan sebagainya. v. Meletakkan penanda aras pencapaia n minimum tindakan intervensi untuk mengesahkan keberkesanannya. Contoh: Tindakan dan aktiviti yang dirancang: i. Menggunakan kaedah warna dalam membezakan perubahan-perubahan “Pronouns” antara lelaki dan perempuan. ii. Menggunak an kad-kad imbasan warna biru untuk lelaki dan merah untuk perempuan. iii. Menye diakan soalan-soalan yang lebih memfokuskan sub-sub kemahiran yang lebih khusus kepada pertukaran “Pronouns” dalam ayat-ayat mudah Bahasa Inggeris. iv. Mengadakan u jian pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti keberkesana n aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. 33

(d) Pelaksanaan Tindakan Dalam peringkat melaksanakan tindakan bagi mengatasi is u atau masalah yang menjadi fokus, penyelidik perlu melaksanakan aktiviti-aktivi ti intervensi mengikut ketetapan rancangan tindakan. Walau bagaimanapun, masih d ibenarkan mengubah suai rancangan tindakan sekiranya keadaan memerlukan. Contoh: MINGGU 1 – Menukarkan “nouns” kepada “pronouns” (60 minit waktu P&P). Jadual 3.2: Jadual P elaksanaan Aktiviti Aktiviti 1 (15 minit) • Guru menerangkan pertukaran nouns kepa da pronouns bagi lelaki dan perempuan. • Kad imbasan berwarna merah dan biru dieda rkan kepada murid. Aktiviti 2 (10 minit) Aktiviti 3 (10 minit) • Murid melakukan a ktiviti mengangkat kad imbasan apabila guru menyebut secara lisan. • Kad imbasan d itukarkan kepada kad yang bergaris merah dan biru. • Aktiviti 2 diulang semula. Ak tiviti 4 (10 minit) Aktiviti 5 (15 minit) • Kad imbasan ditukarkan kepada kad yang tidak berwarna. • Aktiviti 3 diulang semula • Lembaran kerja diberikan. • Markah muri d direkodkan. Aktiviti ini adalah sebagai contoh kepada tindakan intervensi yang boleh dijalan kan oleh guru. (e) Pemerhatian/Penilaian yang dijalankan Memerhati melbatkan proses mengumpul d an menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melaksanakan tindakan adalah seperti berikut: 34

35 . Conto hnya. tugas penyelidik seterusnya ialah meng utip dan menganalisis data dapatan untuk menilai keberkesanan tindakan tersebut. kekangan dan halangan yang dihadapi . Catatkan maklumat-maklumat di luar jangkaan. Kaedah mengutip dan menganalisis data pada peringkat ini sama dengan peringkat tinjauan awal. ii. iii. iv. proses refleksi dilakukan sekali lagi terhadap keberkesanan tindakan i ntervensi yang telah diambil dan seterusnya mencadangkan tindakan susulan. Selepas tindakan intervensi dilaksanakan. pemerhatian boleh dilakukan terhadap perubahan markah lembaran kerja murid untuk menganalisis keberkesanan tindakan. Memerhati dan mencatatkan reaksi dan perubahan tingkah laku kumpulan sasaran and a. Akhirnya.i.

Trish ( 1992) dalam Norton (1997:404) menganggap: : 36 . Ia didefinisikan seba gai inkuiri yang sistematik oleh seseorang guru terhadap amalan pengajaran sendi ri bagi memperbaiki dan meningkatkan keberkesanannya serta memperdalamkan kefaha man terhadapnya. they change the direction that ligh t rays travel. Guru yang reflektif adalah guru yang responsif terhadap perubahan emosi dan keperluan pendidikan setiap individu murid yang diajarnya. Guru yang sedemikian akan sentiasa membuat perubahan terha dap pengajarannya untuk tujuan penambahbaikan atau peningkatan.2 Definisi Refleksi Refleksi merupakan proses mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui. amalan refleksi terhadap pengajaran sendiri oleh guru adalah penting sebagai asas bagi menggerakkan guru untuk menyelidik amalan pengajaran mereka masing-masing. Guru yang melaksanakan refleksi yang sistematik terhadap amalan pengajarannya akan me njadi agen perubahan. perlu melakukan refleksi yang diikuti pelak sanaan tindakan praktik (intervensi) yang dibuatnya sendiri bertujuan untuk memb aiki atau meningkatkan kualiti amalannya. mempertimbangkannya dan seterusnya membuat penillaian terhadap pengala man tersebut. Knowles (1992) menegaskan bahawa: One way to think about the me aning of “reflective” is in terms of properties of mirrors and prisms. 4. Refleksi amat penting dalam Kajian Tindakan. iait u satu kajian yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial peserta itu sendi ri misalnya guru sebagai penyelidik. Mirrors and t ransparent prisms reflect and refract light. seterus nya melihat kembali matlamat pengajaran. di samping meningkatkan kefahaman tent ang amalan tersebut serta situasi di mana amalan itu dilakukan.BAB 4 REFLEKSI 4. Justeru.1 Pengenalan Kajian Tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri. s entiasa memantau tindakan yang diambil dan matlamat yang hendak dicapai. causing them to mov e in direction opposite to that in which they originally travelled. memik irkannya. Semua guru p erlu menjadi pemikir yang reflektif. kaedah dan bahan pengajarannya. sometimes even ‘bending’ them back on themselves. Guru yang efektif adalah berkait rapat deng an guru yang reflektif.

A reflective teacher is one who checks back and say. Seseoran g yang berfikiran reflektif mempunyai kesediaan melihat sesuatu masalah daripada pelbagai perspektif dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. menganalisis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. It’s an on-going check of the child’s progress. mengkaj i dan menjelaskan peranan serta nilai peribadi berkaitan pendidikan secara berte rusan. 1933).3 Tujuan Refleksi Tujuan refleksi adalah untuk membolehkan guru: menilai amalan pengajaran kendiri dan membaiki serta mempertingkatkannya. 37 . interaksi bilik darjah serta proses pengajar an dan pembelajaran. kesungguhan (whol eheartedness) dan tanggung jawab intelek (intellectual responsibility). and in the evening at home. Bey (1987) menc adangkan soalan-soalan berikut bagi memupuk fikiran reflektif: What am I doing? Why am I doing? What other way can I do it? How does it work? C an I do it again or another way? 4. You don’t get to the end of the year a nd find out that one of your students can’t read. menila i kesesuaian strategi pengajaran dan bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan. dan menghurai penjelasan tentang murid. during the school day. sikap yang perlu ada untuk menjadi seorang yang ber fikiran reflektif adalah berfikiran terbuka (open-mindedness). Mengikut Dewey (1909. “Did that work? What could I do to help that child?” It’s (reflective thinking ) an on-going process that you do before you arrive at school.

4. guru boleh membuat environmental scanning untuk mendapatkan maklum ba las bagi mewujudkan kesedaran tentang situasi setempat. o o Analisis dokumen. o Perbincangan dengan rakan setugas secara bersemuka atau pun chating bagi membincangkan isu semasa berkaitan pengajaran dan pembelajarann ya. 4. Kesedaran Guru akan sedar tentang pelaksanaan projek kajian tindakan beliau.4 Kaedah Refleksi Refleksi boleh dilaksanakan seperti berikut: o Analisis audio: Guru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri dan menganalisisnya. o Analisis video: G uru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri atau dengan bantuan raka n dan menganalisisnya. o Melibatkan diri dalam penulisan jurnal bagi berkongsi idea dan bertukar-tu kar fikiran. Kesedaran ini boleh membantu guru mengetahui persekitaran di mana beliau bekerja.5 Hasil Refleksi Hasil refleksi akan memberikan guru: Kefahaman baru Guru boleh memahami keberkesanan pengajarannya dengan lebih mendalam lagi. terut amanya kenapa beliau berjaya atau tidak berjaya dalam sesuatu aktiviti yang dija lankan. Dengan memahami proses ini. Menggunakan artikel te rkini berkaitan isu-isu pendidikan. 38 . o Bertukar peranan dan tugas dengan rakan sejawatan bagi mengesan m asalah pengajaran dan pembelajaran. Dalam perka taan lain. guru boleh mengambil tindakan pemulihan untu k menangani kelemahan dan memperkukuhkan teknik pengajarannya.

Untuk berbuat demik ian. perubahan persepsi pad a seseorang guru akan mengakibatkan guru itu mengubah persepsinya kepada sesuatu yang lebih positif. Hasil refleksi ini akan menjadikan guru memikirkan cara ter baik untuk pendekatan pedagogi yang sesuai dengan konteks pengajaran dan pembela jaran bilik darjah. kalau dahulunya guru menganggap pelajar mempunyai masalah sikap belajar. Peranan guru adalah untuk mendidik dan sekiranya guru insaf tentang peranan mereka sebag ai seorang pendidik yang berkewibawa maka beliau akan sentiasa memikirkan cara t erbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Perubahan persepsi Perubahan persepsi berkait dengan mewujudkan satu paradigma b aru tentang situasi di mana guru itu beroperasi. Dengan berbuat demik ian. sekolah Dalam sebagai ses uatu organisasi organisasi pembelajaran atau pembelajaran semua warga sama ada pentadbir. 4.Keinsafan Keinsafan ini ada kaitan dengan pembangunan tahap perfesionalisme guru. segala pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh itu dapat diterjemahkan kep ada pelan tindakan. guru mahupun pelajar sentiasa berko laborasi antara satu sama lain untuk mencapai objektif organisasi itu. Melalui p erubahan amalan. Sebagai contoh. 39 .6 Bila Melakukan Refleksi? Refleksi adalah segala proses mengingat dan merenung kembali aktiviti yang telah dijalankan seseorang di peringkat awal. Perubahan amalan Guru perlu mengamalkan perubahan terancang (planned change). guru-guru di sekolah itu dapat “belajar” teknik “best practices” yang t elah membawa hasil. semasa dan selepas menjalankan kajian t indakan. guru seharusnya learning menganggap organisation.

1 Refleksi Peringkat Awal Refleksi peringkat ini dilakukan sebelum memulakan sesuatu Kajian Tindakan. dan menilai keberkesanan tind akan intervensi tersebut. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi peringkat semasa kajian: Adakah anda setuju dengan tindakan yang diambil? Apakah persepsi anda terhadap t indakan tersebut? Apakah rintangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan? Ap akah keberkesanan tindakan? 40 . menganalisis kefahaman kendiri terhadap isu. fenomena atau masalah pedagogi.2 Refleksi Semasa Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan semasa kajian sedang dijalankan iaitu: membuat keputusan awal terhadap perjalanan proses tindakan (intervensi). dan mengenalpasti tindakan intervensi yang b ersesuaian. Anta ra langkah yang boleh dijalankan adalah: membuat analisis situasi serta menjelaskan isu. menerim a komen dan teguran spontan semasa menjalankan tindakan tersebut. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi pada peringkat awal: Apakah masalah dalam kelas saya? Mengapa ia berlaku? Bagaimanakah masalah itu bo leh ditangani? Apakah strategi yang perlu digunakan? Bagaimanakah menggunakannya ? 4. mengatasi sega la rintangan dengan penambabaikan yang sewajarnya. menentukan isu/bidang keprihatinan.4. fenomena atau masalah pedagogi.6.6.

dan merancang tindakan susulan.4. iaitu: mensintesis perubahan dan peningkatan diri guru dan murid.3 Refleksi Selepas Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan selepas menjalankan tindakan. Contoh soalan untuk refleksi peringkat selepas kajian: Apakah perubahan yang berlaku selepas tindakan diambil? Apakah perasaan anda ter hadap keseluruhan tindakan? Apakah kesimpulan daripada tindakan? Bagaimanakah ra ncangan kajian anda selepas ini? 41 .6. menentukan rumusan yang boleh dilaksanakan. menilai kembali kesan tindakan yang telah diambil serta kefahaman baru yang diperolehi.

Soal selidik Temu bual Pemerhatian Ujian Selain daripada itu.2.1 Kaedah Pengumpulan Data Kajian tindakan memerlukan asas empirikal yang kukuh untuk membolehkan tindakan yang tepat dijalankan. Dalam kajian tindakan. guru boleh memungut data menggunakan instrumen seperti berikut : 1.2 Soal Selidik Soal selidik kerap digunakan oleh seseorang guru yang menjalankan kajian tindaka n. Oleh itu. 3. Soalan yang dikemukakan hendaklah mudah dijawab oleh murid atau responden. 5. 5. Ia merupakan satu daripada cara yang paling mudah untuk memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan guru mengetahui keadaan sebenar tentang isu-isu peng ajaran dan pembelajaran.1 ▪ ▪ ▪ ▪ Panduan Membina Soal Selidik Soal selidik yang dibina mestilah relevan dengan tujuan kajian. Soalan yang diajukan dapat m engumpulkan maklumat yang dikehendaki setepat mungkin. 42 . 4. pengumpulan data yang sahih amat penting. Soalan yang dike mukakan perlulah jelas dan tidak mengelirukan responden. Soal selidik yang dibina mestilah menepati objektif ata u masalah yang dikaji.BAB 5 PENGUMPULAN DATA 5. 2. data juga boleh diperoleh daripada Analisis Dokumen.

Bil 1 2 3 Kaunseling individu Aktiviti Ada Tiada Kaunseling berkumpulan Pembimbing rakan sebaya 43 .2. Ada/Tiada dan Set uju/Tidak Setuju.2 Bentuk Soalan i. Nyatakan sama ada perkhidmatan berikut ada atau tiada di sekolah anda. Contoh 1: Nyatakan persetujuan anda terhadap pernyataan berikut: Tandakan (√ ) pada kotak ya ng disediakan. Soalan Tertutup Dichotomous Skala ini mempunyai dua pilihan seperti Ya/Tidak. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran yang boleh digunakan untuk soalan tertutup sepe rti: a. Bil 1 2 3 Pernyataan Saya kerap menerima e-mel Saya ada membina l aman web sekolah Saya sering berkongsi maklumat mengenai internet dengan rakan Y a Tidak Contoh 2: Berikut ialah aktiviti yang biasanya dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseli ng di sekolah. Responden pe rlu memilih jawapan yang paling sesuai tentang fenomena yang berkaitan.5. Benar/Salah. Tandakan (√ ) pada kotak yang disediakan. Soalan Tertutup Soalan tertutup mempunyai beberapa pilihan jawapan yang disediakan.

4. Tidak sesuai. 7 poin dan sebagainya. 3. 6 poin. 4. iaitu: 1. Sangat tidak sesuai. Dalam bentuk asal skala ini mempunyai 5 poin. 2. Sangat tidak setuju. Tidak pasti. Setuju. Sesuai. Tidak setuju. Selain daripada itu. 3. deskriptor bagi skala pun boleh diubah. Sangat Se tuju Walau bagaimanapun skala asal Likert juga boleh dihasilkan dalam bentuk seperti skala yang mempunyai 4 poin. Kurang sesuai. 5. Sangat sesuai Contoh 1: Sila tandakan (√ ) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala ber ikut: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Kurang setuju 4 = Setuju 5 = Sangat setuju Bil 1 2 3 Soalan Saya sedia mengikuti kursus penggunaan internet Internet sangat sesuai di gunakan sebagai alat perhubungan Laman web adalah mendapatkan maklumat cara terb aik untuk 1 2 3 4 5 44 .b. Sebagai contoh. skala Likert 5 poin jug a boleh dibuat seperti berikut: 1. 2. Skala Likert Skala ini mempunyai pernyataan yang mempunyai beberapa tahap persetujuan. 5.

nombor 2 kedua tertin ggi 45 .Contoh 2: Nyatakan tahap persetujuan anda terhadap bilangan item di bawah dan bulatkan men gikut skala berikut: 1 = Sangat tidak mencukupi (STC) 2 = Tidak mencukupi (TC) 3 = Mencukupi (C) 4 = Sangat mencukupi (SC) c. and Tannenbaum (1957) dan mempunyai des kriptor dua hala yang bertentangan antara satu sama lain. Susunan aspek ini adalah mutually exclusive mengiku t keutamaan. Tidak setuju _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 2 3 4 5 6 7 Setuju d. Responden dikehendaki memilih satu poin dalam continuum pada skala yang diberikan. Contoh 1: Pengajaran guru Sejarah saya Tidak berkesan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 Contoh 2: 2 3 4 5 6 7 Berkesan Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru Pendidikan Seni saya sangat menari k. Skala Perbezaan Semantik (Semantic Differential Scale) Skala ini dibangunkan oleh Osgood. Suci. iaitu nombor 1 menunjukkan peringkat tertinggi. Susunan Mengikut Keutamaan (Rank Order) Skala rank order ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian responden terhadap se mua aspek yang disenaraikan. Dalam bentuk asalny a skala ini mempunyai 7 poin.

dan seterusnya hingga nombor terakhir yang menunjukkan peringkat keutamaan palin g rendah. Contoh : Sila beri ranking mengikut keutamaan teknik pengajaran guru yang paling anda suk ai bermula dengan nombor 1 sebagai sangat suka, diikuti dengan nombor 2 bagi tek nik pengajaran yang kedua disukai dan seterusnya sehingga nombor 5. pemeringkata n (ranking) anda pada kotak yang diberikan. Sila tulis Teknik Pengajaran Guru Kuliah Latih tubi Syarahan Lakonan Lawatan e. Maklumat De mografi Pemeringkatan (Ranking) Sesuatu soal selidik pada kebiasaannya mempunyai satu bahagian yang mengandungi maklumat demografi responden. Bahagian demografi membolehkan analisis dibuat den gan lebih terperinci seperti mengikut jantina murid, peringkat sosio-ekonomi mur id dan sebagainya. Contoh: Nyatakan jantina anda. Tandakan (√ ) pada kotak yang be rkenaan. Lelaki Perempuan Nyatakan umur anda sekarang Tahun 46

Contoh Soal Selidik: Kajian Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Arahan: Tandak an (√ ) atau tulis di ruang yang berkenaan. 1. Pada tahun persekolahan yang lalu, adakah ibu bapa anda berbincang (a) dengan gu ru matematik berkenaan pembelajaran matematik anda ? (b) dengan anda berkenaan m asalah pembelajaran Matematik yang dihadapi? (c) dengan anda tentang pencapaian matematik anda? Ya Tidak Bagi soalan 2 isikan ruang berkenaan berdasarkan skala berikut: (1) Tidak Pernah (2) Jarang (3) Kadang-kadang (4) Selalu 2. Di rumah, bapa saya (a) memastikan s aya menyempurnakan kerja rumah matematik yang ditugaskan. (b) menolong saya dala m kerja rumah matematik jika saya menghadapi sebarang masalah. (c) memberi hadia h jika saya mendapatkan gred A dalam Matematik Maklumat asas murid 1. Jantina : Lelaki Perempuan Amat Baik Baik Sederhana Lemah Amat Lemah 3. 2. Pencapaian Matematik PMR : Gred 3. Pengetahuan dalam matematik: (a) Bapa (b) Ibu 4. Taraf Pendidikan (a) Bapa Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM (b) Ibu Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM 5. Pekerjaan (a) Bapa Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ (b) Ibu Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ 47

ii. Soalan Terbuka Soalan terbuka memberi kebebasan kepada responden untuk mengemukakan pendapat da n memberi huraian lanjut berhubung soalan yang dikemukakan. Contoh: Apakah pendapat anda terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah? ______________ ________________________________________________________ _______________________ _______________________________________________ ________________________________ ______________________________________ Berikan cadangan anda untuk mempertingkat kan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum? ______________________________ ________________________________________ _______________________________________ _______________________________ ________________________________________________ ______________________ 5.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi face-to-fac e antara penyelidik dengan informan atau orang yang ditemu bual. Temu bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka (probe) dan mendapatkan maklumat daripada informa n secara mendalam. Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli panitia, rakan sejawatan, pihak pentadbir dan ibu bapa. Mereka perlu ditemu bual untuk m engetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang dijalankan. Temu bual juga boleh dilaksanakan melalui panggilan telefon khususnya dengan ibu bapa. Lebih ramai responden dapat dihubungi terutamanya yang melibatkan jarak j auh. Selain daripada penjimatan kos dapat dilaksanakan, kaedah ini juga memboleh kan pengkaji mendapatkan data dengan lebih cepat. Di samping itu, tiada sentimen perasaan malu di kalangan responden dengan penyelidik kerana tidak bersua muka iaitu hanya berkomunikasi dua hala melalui telefon. Jadual 5.1 menunjukkan tekni k utama temu bual. 48

Misalnya bagaimana guru mengajar dan bagaimana reaksi murid semasa pengajaran. Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan menggunak an soalan terbuka. minta kebenaran informan untuk merakamka n sesi temu bual Gunakan soalan “probing”. Cuma soalan utama disediakan. panduan berikut boleh digunakan: • • • • • Tentukan keada an/suasana yang selesa semasa temu bual Pilih masa yang sesuai Bina hubungan (ra pport) dengan informan Sekiranya perlu. kamera ataupun melalui telefon bimbit yang mempunya i fungsi merakam suara dan video. Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan informan.1: Teknik Utama Temu Bual Teknik Temu Bual Berstruktur Separa Berstrukt ur Tidak Berstruktur Ciri Utama Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual dilaksanakan secara formal. 49 . contohnya: o o o o o Apakah pandangan and a … Apa yang anda maksudkan dengan … Bagaimana ia boleh berlaku … Ulangi soalan/jawapa n jika perlu Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk menjawab 5. Pem erhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti. Untuk menjayakan sesi temu bual.4 Pemerhatian Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal.Jadual 5. pita rakaman audio. Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan mencatat nota tentang apa yang berlak u di bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu. pemerhatian juga boleh dilakukan dengan bantuan pita rakama n video. Seseorang penyelidik tidak boleh terpengaruh dengan tingkah laku subjek semasa menjalankan pemerhatian. Pemerhatian perlu dijalankan secara sistema tik. Soalan susulan berdasa rkan jawapan informan.

Fokus ini termasuk tingkah laku murid. b) Pemerhatian Tidak Berstruktur Dilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti atau aspek yang telah dikenal pasti. penyelidik boleh meneliti perk araperkara seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5.Pemerhatian boleh dilakukan melalui dua cara : a) Berstruktur b) Tidak Berstrukt ur a) Pemerhatian Berstruktur Dalam pemerhatian berstruktur aspek yang hendak diperhatikan dikenal pasti terle bih dahulu. Pemerhatian berstruktur dilakukan dengan menggunakan senarai semak seperti yang jelas ditunjukkan pada bab penganalisisan data. mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian.1 berikut: 50 . Semasa menjalankan pemerhatian tidak berstruktur. Penyelidik memerhati. Guru juga perlu menentukan tingka h laku murid yang ada kaitan dengan isu yang dikaji. body language semasa pengajaran dan pembelajaran seorang murid atau sekum pulan murid dan pergerakan dalam bilik darjah.

saudara. papan hitam .1: Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur 51 . dsb Rajah 5. kelas dan sebagainya Hub ungan antara peserta (rakan. projektor LCD Error! TUJUAN Sebab peserta berkumpul Matlamat antara peserta. jantina. OH P.PESERTA Subjek yang hendak diperhatikan termasuk umur. kedudukan murid. tingkap Pancaran matahari. sama ada selaras atau bercangga h PERLAKUAN SOSIAL Apa yang dibuat? Apa pendorongnya? Apa kegiatannya? Kadar/kualiti pelakuan Kesan KEKERAPAN & JANGKA Bila berlaku? Berapa kali? Berulang atau tidak? Mengapa berulang (suasana yang m enyebabkannya berulangan)? LUKIS RAJAH Kedudukan murid Meja guru Pintu. dsb) Bilangan peserta LATAR (SETTING) Rupa/bentuk latar seperti susunan kerusi meja.

Suasana peperiksaan kedua-dua ujian juga mesti tidak jauh berbeza.5. Kedua-dua set soalan Uj ian Pra dan Ujian Pos mestilah sama ataupun setara untuk membolehkan perbandinga n dibuat. Ujian digunakan untuk me mbandingkan prestasi murid sebelum dan selepas sesuatu rawatan atau program inte rvensi dijalankan. maka objektif kajian tercapai. Ujian bole h dijalankan secara lisan ataupun bertulis (pada kertas atau komputer). Contoh dokumen yang bo leh digunakan: • • • • • • • • • • Diari atau Jurnal Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Buku Rancangan Mengajar Harian Buku teks dan buku rujukan Kertas peperiksaan da n ujian bulanan Tugasan atau buku latihan murid Rekod pencapaian atau rekod adab Minit mesyuarat panitia Jadual Kedatangan Murid Gambar foto 52 . Dokumen adalah sumber yang paling mudah kep ada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Terdapat dua jenis ujian iaitu Ujian Pra dan Ujian Pos.6 Analisis Dokumen Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. Jika keputusan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang signifi kan berbanding Ujian Pra. 5. Keputusan yang diperoleh daripada ujian boleh menjadi satu indikator yang baik t entang pencapaian atau penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan ya ng telah diajar kepada murid.5 Ujian Ujian merupakan kaedah yang digunakan untuk mengutip data bagi menilai dan menge san kefahaman murid terhadap sesuatu pelajaran yang telah dipelajari.

Item demografi adalah seperti jantina. pemerhati an. Dua jenis data biasanya diperoleh. Kedua-dua jenis data ini boleh dianalisis secar a manual atau melalui komputer. iaitu i. Tidak Setuju. Item skala pemeringkaan adalah seperti persepsi pelajar tentang pros es pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah.BAB 6 ANALISIS DATA 6. Bab ini menunjukkan bagaimana data dianalisis secara manual dan melalu i komputer berdasarkan jenis instrumen seperti soal selidik. 2. 6. data dalam bentuk nombor dan ii. Sangat Setuju. dan 4. 2 dan 3 telah memberi respons kepada 4 item soalan yang men yentuh tentang pembelajaran Bahasa Inggeris (BI) berdasarkan skala jenis Likert 4 poin. Pelajar 1. Setuju. ujian. 1 Sangat Tidak Setuju. data dalam bentuk teks. iaitu satu bahagian yang mengandungi item-item maklumat demografi dan s atu bahagian lain yang mengandungi maklumat skala pemeringkatan (rating scale). pengalaman mengajar dan sebagainya. 53 . seseorang gu ru dapat melaporkan hasil kajian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh daripada responden.1 Pengenalan Data yang dipungut dalam sesuatu projek kajian tindakan perlu dia nalisis dan penafsiran dibuat ke atasnya. Soalan-soalan yang diwujudkan dalam sesuatu soal selidik bolehlah dalam bentuk soalan tertutup atau soalan terbuka. kelayakan.1. temubual. 3. a) Analisis Secara Manual Berikut adalah beberapa contoh daripa da pelajar yang telah memberi respons terhadap soalan-soalan tertutup dalam soal selidik.1 Analisis Data Soal Selidik Sesuatu soal selidik biasanya mengandungi dua b ahagian. umur. dan jurnal/diari. Dengan menganalisis data.

2. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 3. satu jadual pengagihan skor (rujuk Jadual 6. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.Pelajar 1 Item Sangat Setuju (4) (1) Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Pelajar 2 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) Tidak Setuju (2) (1) Sangat Tidak Setuju 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Pelajar 3 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) (1) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. 3. 4. Daripada respons di atas. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 4. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.1) dihasil kan untuk menunjukkan kekerapan taburan respons dan nilai min terhadap sesuatu i tem. 2. 54 . Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. 4. 2. 3.

1. Seterusnya. rating yang diberikan dalam bentuk nombor boleh dipindahkan ke pada Jadual 6. Begitu juga Kekerapan untuk Item 2 ialah 3. 55 . Prosedur yang sama digunakan untuk mengira Item 2 . 3 dan 4.Pelajar 1 di atas telah menandakan Sangat Setuju untuk Item 1. Setuju. Item 1 mempunyai 1 respons ( / ) untuk Sangat Setuju. Kekerapan untuk Item 1 ialah 3 (lihat lajur Kekerapan.1. Apabila selesai. kirakan peratusan dengan men gambil kekerapan dan dibahagikan dengan Jumlah Skor. Setuju untuk Item 2. kirakan kekerapan yang ditunjukkan dalam kotak-kotak itu dalam bentuk peratusan (%). Seterusnya 1 responden men andakan Tidak Setuju bagi Item 1 dan jumlah poin ialah 1 x 2 = 2. Untuk mendapatkan n ilai jumlah skor bagi setiap kotak pada Item 1. Bagi kotak Item 1 dan Sangat Setuju. 1 ( / ) untuk Setuju dan 1 ( / ) untuk Tidak Setuju. iaitu (1 / 3) x 3 = 33. Sebagai contoh. hanya seor ang responden menandakan Sangat Setuju (4) pada Item 1 dan nilai poin bagi kotak ini ialah 1 x 4 = 4. Nilai-nilai sk or ini ditunjukkan dalam kurungan ( ) di kotak-kotak tertentu pada Jadual 6. Prosedur yang sama digunakan bagi mengagihkan skor bagi Item 3 dan Item 4. Jumlah Skor dan Peratusan ) di Jadual 6. Setuju untuk Item 3 dan Sangat Setuju untuk Item 4. Prosedur pengiraan yang sama digunakan untuk mengira kotak-kotak Item I dengan S etuju dan Item 1 dengan Tidak Setuju. Tida k Setuju dan Sangat Tidak Setuju. anda mesti ambil nilai kekerapan bagi setiap kotak dan darabkannya dengan nilai skor. Begitu juga seorang responden menandakan Setuju (3) bagi I tem 1 dan jumlah poin bagi kotak ini ialah 1 x 3 = 3. masukka n skor rating untuk Pelajar 2 dan Pelajar 3. Berdasarkan kepada respo ns Pelajar 1 ini. Item 2 mempunyai 1 ( / ) respons untuk Setuju dan 2 ( // ) respons untu k Tidak Setuju. Oleh itu pindahkan res pons ini kepada kotak Item 1 di bawah Setuju dengan menandakan “ / “. Oleh itu dalam kotak Item 1 di bawah Sangat Setuju tandakan “/ “ pada ko tak bagi Item 1. J umlah skor bagi Item 1 ialah 9.3%. Respons Pelajar 1 bagi Item 1 ialah Sangat Set uju atau 4. Pelajar 1 menandakan Setuju pada Item 2.1 dengan menandakan simbol “/ ” pada lajur Sangat Setuju. iaitu 9 / 3 = 3 (Min = 3. Untuk menentukan min bagi Item 1 anda membahagikan Jumlah skor dengan kekerapan.00). Kemudian.

00 (9÷3) 2. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah.00) (6÷3) (29) (8+12+6+3) // (2) (2x1) [66.7+33. Cara menganalisis data teks adalah seperti ditunjukkan pada bahagian Temu Bual dalam Bab ini.33) (7÷3) 3 (///) (6) (4+2) [100.3+33.3+66.3] ((1/3)x100)) // (4) (2x2) [66. / (4) (1x4) [33.0%] (33.0%] (33.7] ((2/3)x100)) Jumlah (8) (4+4) (12) (3+3+6) (6) (2+4) (3) (1+2) Analisis respons teks terhadap soalan terbuka dijalankan dengan mewujudkan kateg orikategori respons berdasarkan tema-tema tertentu. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.3%] ((1/3)x100)) Sangat Tidak Setuju (1) Kekerapan.3+33. Salah satu perisian yang kerap d .3] ((1/3)x100)) // (6) (2x3) [66. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.0%] (33.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (3+4) [100. 3 (///) (9) (4+3+2) [100.3) Min=3.3+66. 4.3%] ((1/3)x100)) Setuju (3) / (3) (1x3) [33.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (6+1) [100. Saya menggunakan BI sem asa di rumah.7) Min=2. / (3) (1x3) [33.3) (Min=2.0%] (66. b) Melalui Kom puter Analisis melalui komputer digalakkan sebab ia lebih mudah dan menjimatkan masa untuk menghasilkan output yang diperlukan. Jumlah Skor & Min 1.3] ((1/3)x100)) 3.1: Pengagihan Skor Item Sangat Setuju (4) / (4) (1x4) [33.Jadual 6.33 (7÷3) / (1) (1x1) [33.7) (Min=2.3%] ((1/3)x100)) Tidak Setuju (2) / (2) (1x1) [33.

Dalam fail data ini.igunakan ialah SPSS. 56 . Sebelum menjalankan analisis melalui SPSS fail data perlu diwujudkan. Bahagian-bahagian berikut menghuraikan bagaimana anda boleh mewujudkan fail SPSS. memasukkan data dan menganalisis data bagi memperolehi st atistik perihalan (descriptive statistics). variabel-variabel perlu d idefinisikan sebelum data kajian boleh dimasukkan.

bagi Value Label: taip Sangat Tidak Setuju g) Clik Add h) Bagi Value: sekali lagi.0 for Windows → pilih Type in data → OK → Variab le View → Mula mendefinisikan variabel (rujuk skrin Data Editor pada Rajah 6. Klik Start → All Programs → SPSS for Windows → SPSS 12. bagi Value Label: taip Tidak Set uju. Bagaimana hendak mewujudkan fail data dan mendefinisikan variabel dalam SPSS? Anda boleh menggunakan SPSS Data Editor untuk mendefinisikan variabel bagi item -item dalam soal selidik melalui langkah-langkah seperti berikut: 1. i) j) Klik Add Kemudian Value: → taip 3 → Value Label: → taip Setuju Seterusnya V alue: → taip 4 → Value Label: → taip Sangat Setuju k) Klik Add l) m) Klik Add n) Missing: No missing values → OK o) Columns: 8 p) Align: Right q) Me asure: Ordinal 57 . taip 2.1) de ngan mengambil kira perkara-perkara berikut: a) Name: Taip Item1 <Enter> b) Variable Type: Pilih Numeric → OK c) Width: 8 d) De cimal: 0 e) Label: Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah f) Values: Bagi Valu e: taip 1.I.

anda perlu taip 4 pada kes perta ma dan lajur pertama. Selepas ini. Saya menggunakan BI semasa di rum ah”.1: Skrin Mendefinisi Variabel dalam SPSS Data Editor 2. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI” dan Item4 bagi variabel “4. Jikalau anda tidak begitu arif tentang peringkat pengukuran (Measure) sesuatu variabel. 58 . d) Masukkan semua data bagi variabel-variabel selanjutnya sehingga semua inp ut data selesai. Oleh kerana respons Pe lajar 1 terhadap Item1 ialah 4 (Sangat Setuju). Gunakan nama variabel sebagai Item2 bagi variabel “2. Item3 bagi variabel “3. Saya mendap at bimbingan daripada ibubapa”. Definisikan vari abel kedua (Item kedua dalam soal selidik) dan seterusnya habiskan definisi bagi semua variabel.Rajah 6. Setelah anda selesai mendefinisikan kesemua variabel. masukkan data bagi variabel kedua pada kes ya ng sama di baris 1.2 berikut. 3. langkah seterusnya iala h memasukkan data ke dalam sel dengan cara seperti berikut: a) Klik Data View (terletak di bahagian bawah sebelah kiri) b) Klik baris 1. Skrin untuk memasukkan data ditunjukkan pada Rajah 6. anda boleh kekalkan variabel itu sebagai Scale. lajur 2 dengan menekan kekunci (→) pada papan kekunci (keyboar d). iaitu nilai default. laj ur 1 (perhatikan nama variabel itu di atas) c) Taip data.

min. Apabila menggunakan prosedur Frequencies.2: Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Apabila anda selesai mem asukkan data ke dalam fail SPSS. pilih variable Item1 dan seterusnya klik anak panah kanan untuk memindahkan variabel Item1 ke dalam kotak variabel (rujuk Rajah 6.3). sisihan piawai. pilih Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies. Pada kotak dial og Frequencies. dan bu latan berbahagi (pie chart). Statistik yang kerap digunakan dalam kajian tinda kan ialah statistik perihalan. Dalam SPSS. seterusnya anda boleh mula menganalisis data ba gi memperoleh output analisis. anda juga boleh memaparkan taburan dalam bentuk graf seperti graf bar. graf garis. 1. nilai maxima dan sebagainya.Rajah 6. II. Statistik perihalan adalah seperti pengiraan frekuensi. median. nilai minima. Bagaimana hendak memperoleh statistik perihalan? Statistik perihalan boleh d iperoleh dengan menggunakan prosedur Frequencies dalam SPSS. 59 . Langkah-langkah berikut menghuraikan cara untuk mem peroleh statistik perihalan.

Klik OK. dan Maximum. 4.3: Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Rajah 6.5). dan seteru snya klik Continue (rujuk Rajah 6. klik Mean.4: Skrin Statistik dalam Prosedur Frequencies 60 .4). 3. Pilih Statistics. Std. Pilih Charts → klik Bar Charts. Minimum. Rajah 6. Deviation.2. seterusny a klik Continue (rujuk Rajah 6.

Deviation Minimum Maximum Valid Missing 1.Rajah 6.33 . 3 0 2.00 1. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. SPSS akan menghasilkan output statistik perihalan yang dikehendaki. 3 0 2. Jadual 6. Say a memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.5: Kotak Dialog bagi Charts Apabila anda klik OK.732 1 4 61 .5 dan Rajah 6.33 1. Output daripada analisis SPSS Output seperti yang ditunjukkan pada Jadual 6 . 3 0 2.000 2 4 4.00 1.1: Jadual Perangkaan Asas Statistics 2. Saya menggunaka n BI semasa di rumah. Saya terpaksa membantu ibu bapa 3 0 3.155 1 3 N Mean Std. III.1 hingga 6.6 hingga 6.9 merupakan output sebenar yang diperoleh s etelah run prosedur Frequencies melalui SPSS.577 2 3 3.

Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.0 Valid Percent 33.7 100.3 33.7 33.7 100.3 66.7 100.3 100.7 100.3 33.0 Cumulative Percent 33.0 Valid Percent 66.3 100.3 33. Saya terpaksa membantu ibu bapa Frequency 1 1 1 3 Percent 33.4: Jadual Frekuensi Item 3 3.0 Valid Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Jadual 6.3 100. 0 Valid Percent 33.0 Valid Sangat tidak setuju Sangat Setuju Total 62 .7 33. Frequency 2 1 3 Percent 66.3 1 00.3 100.3 33.7 33. Frequency 2 1 3 Percent 66.3 66.0 Valid Sangat tidak setuju Setuju Total Jadual 6.5: Jadual Frekuensi Item 4 4.0 Cumulative Percent 66.0 Valid Tidak Setuju Setuju Total Jadual 6.2: Jadual Frekuensi Item 1 1.3: Jadual Frekuensi Item 2 2.0 Valid Percent 66.7 100.3 100. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.3 66. Frequency 1 2 3 Percent 33 .3 100.Jadual 6.0 Cumulative Percent 66.7 33.0 Cumulative Percent 33. Saya menggunakan BI semasa di rumah.

0 yc ne u qer F 6.6: Graf Bar Item 1 63 apab ubi utnabmem askapret ayaS .0 ujuteS tagnaS ujuteS ujuteS kadiT apab ubi utnabmem askapret ayaS .1 0.0 4.Rajah 6.0 0.0 2.1 .1 8.

2 .1 yc ne u qer F 0.1 5.0 ujuteS ujuteS kadiT .0 0.7: Graf Bar Item 2 64 .2 5.2 0.apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .Rajah 6.apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .

0 ujuteS ujutes kadit tagnaS .Rajah 6.3 .IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .0 0.8: Graf Bar Item 3 65 .1 5.IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .3 0.1 yc ne u qer F 0.2 5.

4 . 66 . Semua perisian ini membolehkan analisis kualitatif dijalankan.hamur id asames IB nakanuggnem ayaS .1 5.4 ujuteS tagnaS ujutes kadit tagnaS 0.0 5.1. 6.2 Rajah 6.9: Graf Bar Item 4 .2 ANALISIS DATA KE ATAS PEMERHATIAN YANG DIJALANKAN Permerhatian boleh dijal ankan secara berstruktur atau tidak berstruktur (rujuk Bab 5 untuk penerangan la njut tentang teknik ini) dan analisis ke atas data yang diperoleh daripada pemer hatian adalah seperti berikut. TextSmart. Sungguhpun perisian ini dihasilkan untuk menganalisis respons dalam Bahasa Inggeris tetapi ia boleh dis esuaikan untuk menganalisis perkataan dan rangkai kata dalam Bahasa Malaysia. Ou tput analisis juga boleh disesuaikan secara manual jika didapati tidak begitu te pat.0 0.1 0.hamur id asames IB nakanuggnem ayaS . NUD*IST dan Nvivo.yc ne u qer F Analisis respons teks melalui komputer boleh dijalankan dengan menggunakan peris ian seperti SPSS Text Analysis for Surveys.

8. Skan melibatkan pemerhatian 67 . 3. Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi Pemikiran di tempat lain s ambil mencakar-cakar kertas (doodling) Berangan-angan (day-dreaming) Berjalan da ri satu tempat ke tempat lain (wandering around) Membuat kerja lain Mengganggu m urid lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel Lain-la in aktiviti (seperti keluar bilik darjah) Pemerhatian berdasarkan 9 aktiviti tersebut direkodkan dalam bentuk jadual (ruju k Jadual 6. PEMERHATIAN BERSTRUKTUR CONTOH 1 : MEMERHATIKAN TINGKAH LAKU MURID YANG MENUMPUK AN/TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEMASA GURU MENGAJAR. Semak maklumat semula. 1. pemerhatian dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu. 6. Susunkan mengikut k eutamaan (ranking). 9. 4.6) apabila setiap skan (scan) dijalankan. 5. (ii) Pemerhatian Tidak Berstruktur • • • • • Semak maklumat dengan terperinci. Cari tema untuk kategori itu. Kod nombor 1 hingga 9 berik ut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan. 7.(i) Pemerhatian Berstruktur • • Kirakan kekerapan dan peratusan. Baca semua catatan. 2. Tentukan kategori maklumat ya ng digunakan untuk analisis. Anda boleh menggunakan Jadua l Pemerhatian untuk merekodkan kod-kod aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.

beliau didapati paling ker ap berangan-angan. Bulatan-bulatan dalam rajah itu mewakili m urid. Asmah didapati “Berangan-angan” (aktiviti nombor 3) a pabila skan pertama diadakan. Berfikiran di tempat lain sambil mencakarcakar kertas ii. Bulatan kosong menunjukkan murid itu tidak menjawab sebarang soalan. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. beliau didapati “Berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain”. Berangan-angan iii. Pada skan kedua. Jadual 6. Setelah siap melengkapi Jadual Pemerhatian. Sebagai contoh. nombor soalan itu dituliskan dalam bulatan mereka. Daripada ketiga-tiga aktiviti ini.6 di atas Zainuddin didapati telah menjalankan paling banyak a ktiviti (80%) dan aktiviti-aktiviti itu merangkumi i. Apabila murid menjawab soalan.6: Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah S kan Murid 1 Asmah Ahmad Zainuddin Zain S. Ramasamy Jeffery Lim Mary Danker 1 3 2 6 2 4 2 7 5 1 5 1 8 3 3 6 6 5 5 3 4 5 6 3 4 7 8 8 2 7 5 8 1 3 2 9 10 % 40 80 50 50 60 Daripada Jadual 6. Dalam Jadual 6.terhadap aktiviti atau sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah . sebanyak 10 skan telah dijalankan dan nombor dicatatkan pada petak di mana seseorang pelajar itu diperhatikan telah menjalankan aktiviti yan g dimaksudkan.11 berikut menunjukkan kesediaan murid menjawab soalan semasa pengajaran dan pembelajaran (P & P) dijalankan.6. jum lah aktiviti (dalam peratusan) dikira dan penafsiran tentang seseorang pelajar d ibuat. CONTOH 2: PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN Rajah 6. 68 .

Pada keseluruhanya. terdapat juga seorang murid yang duduk di baris pertama di hadapan kelas yang tidak menjawab sebarang soalan.PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN 28 11 24 1 16 10 23 3 4 2 27 29 17 9 22 5 18 6 12 7 13 30 19 26 20 21 8 25 14 15 Rajah 6. Mereka ini duduk di belakang bilik darjah. terdapat satu kumpulan murid (seramai 4 orang) yang langsun g tidak menjawab sebarang soalan. Di samping itu.10: Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa P & P di Bilik Darjah Daripada Rajah 6. 69 . Guru perlu memantau kumpulan ini.11. bolehlah dirumusk an bahawa kumpulan 4 orang murid di belakang kelas itu mungkin tidak memberi perhat ian semasa guru mengajar.

Satu blok masa adalah bersamaan dengan 5 minit.7 menunjukkan aspek berfikir murid semasa pengajaran dan pembelajaran d i bilik makmal fizik.CONTOH 3 SKEDUL RAKAMAN PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA Tarikh: 10/3/2008 Tingkatan: 4 Selasih Jadual 6.7: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik 5 10 15 20 2 5 30 35 40 minit Aspek Berfikir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan s oalan yang memerlukan murid berfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yan g memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengu las idea yang dikemukakan Meminta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pem boleh ubah lain Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima ide a yang dikemukakan oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sa ma dalam aktiviti berkumpulan 1 X X 2 X X 3 Y 4 Y Y 5 Y 6 7 Y 8 Y JUMLAH 5/6 1/6 X X Y Y Y Y 4/6 X X X X Y Y Y Y Y Y 6/6 0/6 X X Y 1/6 X . Blok masa ketiga merupakan pengajaran sebenarnya. Jadual 6. Pada dua b lok masa yang pertama (10 minit) guru menjalankan set induksi.

X Y Y Y 3/6 X X Y Y 2/6 X X 0/6 Petunjuk : X mewakili “ Waktu set induksi” Y mewakili “ YA” 70 .

4.2008 (P3) 7. Rumusan Contoh 3 Sekiranya pemerhatian pengajaran berfikir secara kritis dalam p engajaran Fizik dilakukan sebanyak lima kali.3%) 2/6 2/6 0/5 1/6 0/7 5/30 71 . kelima.8: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubungkan satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Memberi ma sa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukakan oleh mu ridP1 5/6 P2 4/6 P3 5/5 P4 4/6 P5 6/7 24/30 (80.7 di atas.4.4.3%) 6/6 2/6 5/5 5/6 4/7 22/30 (73.4.2008 (P2) 4.Berdasarkan Jadual 6.3%) 3/6 4/6 4/5 6/6 5/7 22/30 (73.2008 (P4) 9. rumusan daripada pemerhatian terse but bolehlah ditunjukkan dalam Jadual 6.2008 (P5) 11. 67%) 4/6 6/6 4/5 5/6 3/7 22/30 (73.4. guru meminta murid mengemukakan soalan pada blok masa ketiga. Jumlah blok masa itu adalah 5 daripada 6 kesemuanya.8 seperti di bawah. keempat.3%) 0/6 1/6 1/5 0/6 2/7 4/30 (13.2008 Tingkatan: 4 Jaya Jadual 6. ketujuh dan kelapan. Tarikh Pengajaran: (P1) 2.0%) 1/6 0/6 0/5 1/6 0/7 2/30 (6.3%) 1/6 1/6 2/5 2/6 1/7 7/30 (23.

7%) CONTOH 4 PEMERHATIAN BERSTRUKTUR Tarikh : 11/3/2008 Tingkatan : 4 Angsana Jadual 6. lajur ked ua digunakan untuk mencatat gundal dan lajur ketiga bagi mencatat rank berdasark an bilangan gundal.9 menunjukkan penggunaan gundal (tallies) dalam merekod pengajaran berf ikir secara kritis di bilik makmal fizik.9: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Gundal (talli es) Rank 9 8 3 4 //// //// //// /// //// /// / //// //// / 4 5 3 1 6 8 11 1 .7%) 0/6 2/6 0/5 1/6 2/7 5/30 (16. Tiga lajur diwujudkan dalam jadual. Jadual 6. ia itu lajur pertama menunjukkan aspek berfikir yang hendak diperhatikan.Aspek Berfikir murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivi ti berkumpulan P1 P2 P3 P4 P5 (16.

72 .

10 menunjukkan pemerhatian dijalankan berdasarkan kronologi peristiwa ( events) semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik makmal fizik. Ini diikuti oleh “Me ngalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktiviti berkumpulan yang mend uduki Rank 2. Lajur catatan digunakan untuk merekod aspek pemikiran kritis yang diperhatikan berhubung dengan sesuatu peris tiwa yang berlaku.2008 Tingkatan: 4 Bunga Raya Jadual 6. Peristiwa yang berlaku direkod mengikut urutan yang sistematik. Dalam pemerhatian yang dijalankan tiada kejadian direkod bagi perk ara “Menerima idea yang dikemukakan oleh murid-murid (Rank 9).Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukak an oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivit i berkumpulan // 2 0 7 9 //// //// 10 2 Daripada jadual tersebut guru boleh tahu bagaimana murid berfikir kritis dengan melihat rank yang diperoleh tentang sesuatu aspek berfikir. 73 . Analisis menunjukkan murid paling berfikir kritis bagi aspek “Meminta murid menghubung satu pemboleh u bah dengan pemboleh ubah lain” oleh kerana menduduki di Rank 1. sejajah dengan proses pengajar an dan pembelajaran yang sedang berlaku di makmal.3. CONTOH 5 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR PENGGUNAAN CATATAN BEBAS (FIELD NOTES) Tarikh: 12.

Lepas itu ramai yang an gkat tangan. Masing-masing nak jawab. Murid-murid mengambil tempat masing-masing. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…. hubungan antara pemboleh ubah Ber fikir. mengingat semula Catatan 74 . Berfikir. Guru terus memerhatikan mereka. Masih ramai tidak dapat menjawab soalan tersebut. Guru A masuk makmal. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberik an itu. Ramai murid memberikan respons. mengingat semula Berfikir. Guru A tunjuk murid K supaya jawab.10: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Peristiwa ( Events) Guru A datang. Semua murid senyap… Semua murid te rus senyap. Guru A menunjukkan alatan…. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di l uar makmal supaya senyap. Murid-murid semuanya masuk ke mak mal. Banyak misalan diberikan… Guru A member i satu misalan lain. Tiga soalan telah diberikan secara lisan dan spesifik. Dia ba ngun dan …menyoal semua murid tentang perkara yang telah mereka pelajari dalam taj uk itu. Guru A duduk di kerusi dan meme rhati murid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. dan meminta murid ber fikir bagaimana konsep yang telah diajar dapat dikaitkan/digunakan dalam kehidup an harian.sebelum ini. Murid senyap dan fikir.Jadual 6. guna perkataan “fikir” Berfikir.

Guru A memberi satu misalan lain. Guru A masuk makmal. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di luar mak mal supaya senyap. Pemerhati juga merekod lajur catatan tentang aspek-aspe k pemikiran secara kritis. Murid senyap dan fikir.3. Guru A duduk di kerusi dan memerhati m urid-muridnya sambil memikirkan sesuatu.. Ramai murid memberikan respons.CONTOH 6 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR KRONOLOGI PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA T arikh: 13. 75 Peristiwa (Events) Catatan .11: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Blok Masa 1 Guru A datang. satu lajur tentang Blok Masa diwujudkan bagi membolehkan pemer hati merekod peristiwa-peristiwa berdasarkan masa-masa tertentu semasa pengajara n dan pembelajaran dijalankan. Guru A tunjuk murid K supaya jawab.2008 Tingkatan: 4 Ros Dalam contoh ini. Blok masa 1 dan 2 merekod peristiwa sebelum penga jaran sebenar dilakukan. Mu rid-murid mengambil tempat masing-masing. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberikan itu. Semua murid-murid senyap… 2 Semua murid t erus senyap. Masing-masing nak j awab. Jadual 6. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…sebelum ini. Lepas itu ramai yang angkat tangan. Murid-murid semuanya masuk ke makmal. Dia bangun dan… 3 Guru A menunjukkan ala tan . dan meminta murid berfikir tentang konsep yang telah diajar dapat dikait kan/digunakan dalam kehidupan harian. Banyak mis alan diberikan….. Kemudian dia dapatkan jawapan dari seorang mu rid lelaki dan tiga orang murid perempuan.

Guru memberi satu kenyataan.3 Analisis Data Temu Bual Data temu bual yang diperoleh perlu dibuat tranksripsi (transcription) iaitu dit aip dengan lengkap supaya memudahkan proses menganalisis (lihat Jadual 6. Analisis Secara Manual Analisis Melalui Komputer i.13). Analisis Secara Manual Analisis secara manual boleh dilakukan dengan cara berikut: • • • • Baca keseluruhan transkrip temu bual bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh t entang apa yang dikatakan oleh orang yang ditemu bual itu. Jaw apan murid pertama salah dan jawapan murid kedua betul. 76 . Baca sekali lagi dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan it u. Analisis data boleh dibuat melalui cara-cara berikut: i. bolehlah dibuat transkripsi secara verbatim. Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek yan g digariskan itu. Un tuk membolehkan analisis dibuat dengan tepat. Ramai yang cuba jawab. iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenarnya diperoleh. Baca catatan tersebut sekali lagi tetapi kali ini berikan tumpuan kepada aspe k-aspek yang digariskan.1. sama ada hub ungan dua benda dalam kenyataan itu betul atau tidak. ii.Guru beri lagi satu kenya taan yang mengandungi hubungan dua benda dan minta murid fikirkan sekali lagi… 4 M urid-murid diminta bahagi kumpulan untuk tujuan amali… 6. Dia minta murid-murid berikan jawapan.

Belajar pecahan pun macam belajar tajuk la in Matematik. Kalau campurkan. Dia sikit sangat pakai gambar-gambar. Saya memang tak suka g uru Matematik saya. Gur u kelas tuisyen saya dah mula ajar tajuk ni. Saya memang tak suka tajuk pecahan. Kalau di rumah ada orang tolong ajar pecahan pada saya lainlah. Agaknya saya boleh faham lepas ni. Dia tak p akai banyak gambar macam dia selalu buat. Ini Tak a da. Saya tak faham a pa-apa yang cikgu saya ajar. Apabila dah tak faham. CONTOH TRANSKRIPSI TEMU BUAL Jadual 6. Angka bulat. Saya bua t sedikit sahaja saya betul-betul tak faham. Datuk dan nenek saya tak boleh tolong saya. Dari dulu-dulu lagi memang saya langsung tak suka cikgu lela ki tu. tolak angka bula t. Saya tak sukalah. Buat apa nak belajar tajuk pecahan? Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? Cikgu saya ajar cepat sangat. Kalau saya faham nanti agaknya saya sukalah. Cikgu tuisyen saya ajar lebih terang. Kalau dia tak datang dia sakit saya suka betul. Kita selalu pakai angka bulat bukan pecahan. Semua kat ru mah tak boleh tolong saya nak fahamkan dan 3 1 Kod 1 1 2 Murid 2 5 6 Murid 3 3 5.12: Trankripsi Temu bual Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Respons Pelajar Soalan Murid 1 Mengapa anda ti dak berminat untuk belajar tajuk pecahan? Buat apa belajar tajuk ni.• Semak semula tema-tema yang dibuat dan jika perlu gabungkan beberapa tema yang m empunyai maksud yang sama agar menjadi beberapa kategori tertentu. 1 2 77 . Saya pun tak pergi kelas tuisyen . Lagipun cikgu ajar cepat sangatlah. Saya tak suka bila cikgu datang mengaja r dalam kelas saya. Lepas itu banyak kerja rumah. alat-alat mac am masa dia ajar tajuk nombor yang sampai pilih ribu itu. dan • Gabung tema dan kategori yang terdapat dan buatkan kesimpulan. Kalau dari mula tak faham terus saya tak suka. Mula-m ula lagi saya dah tak faham. darab dan bahagi saya boleh faham. tentu saya tak suka belajar Matematik. Semua nak kena kira. Cikgu selalu marah budak-budak dala m kelas saya sebab tak siap kerja rumah.

Tak payahpayah belajar pecahan. Lagipun tidak selalu kita dengar orang guna pecahan di kedai. pukul empat setengah… Saya tak tahu kenapa s aya tak suka tajuk pecahan ni. Agaknya orang tak gunanya selalu. Angka bulat ada la. Kerja rumah memang ada…saya memang tak tahu nak buat. Penentuan Kod 1 : Faktor guru (5) Guru mengajar terlalu cepat Guru selalu marah Guru tidak guna bahan bantuan mengajar Kod 3 3 Murid 5 3 4 Murid 6 4 1 5 6 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2) Tidak pergi kelas tuisyen Sok ongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3 : Mengan ggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak sel alu orang guna pecahan di kedai 4 : Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang sus ah 78 . Kalau begitu kenapa nak belajar tajuk ni. Cikgu ajar cepat sangat.. dalam pasar. Kerja rum ah pulak tu. manamana lagi ye… Cu ma dengan jam aje. Saya memang tak suka tajuk ni dari tahun lepas sebab itu saya tak belajar betul-betul. Baru belajar sikit aje cikgu dah beri kerja rumah. Dulu-dulu pun saya tak pernah diajar tajuk ni. Lagipun susah n ak belajar pecahan. Rupa-rupanya pecahan tahun ini sambung dari tahun lepas. pukul tiga suku. Saya me mang tak faham apa yang dia ajar. Kalau kerja rumah banyak salah jadi saya tak suka pecahan. Susah.. Lagipun buat apa nak belajar pecahan. Kalau dah tahu angka biasa…Angka bulat pun dah cukup . Lagipun dia tak tu njuk macam mana nak campur dan nak tolak dengan cara yang paling senang. Dia tak pakai alat-alat dan gambar macam tajuk lain.Respons Pelajar tolong tunjuk buat kerja rumah pecahan Murid 4 Saya betul-betul tak tahu nak buat apa dengan pecahan. Tajuk ni memang susah.

seterusnya guru boleh memikirkan cara yang p aling baik untuk merancang pelan tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid itu. maka satu pe lan tindakan boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. 6.5 : Tidak faham (3) 6 : Tidak berminat/tidak suka (2) Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu. 4 ANALISIS DOKUMEN Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaj i. Selain daripada itu. dan peperiksaan awam. murid juga menyatakan mereka tidak faham apa yan g diajar. hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred B. Dokumen ialah sumber paling mudah kepada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Da ripada analisis data temu bual ini. anda boleh memberi kesimpulan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan murid tidak berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru yang m engajar mata pelajaran matematik dan anggapan bahawa belajar pecahan adalah tida k relevan. Keputusan Matematik Seme ster 1 menunjukkan 22 pelajar atau 55% pelajar memperoleh gred D dan E. Contoh: Analisis Dokumen Keputusan Semester 1 Tahun 2008 Berdasarkan Jadual 6. 16 o rang pelajar mendapat gred C. 20 orang pelajar mendapat gred D dan 2 orang pelaj ar tidak lulus (gred E) dalam mata pelajaran matematik. Di antara jenis dokumen yang boleh digunakan dalam kajian tind akan termasuk: • • • • • • Sukatan pelajaran (seperti kemahiran inferen dalam mempelajari s ins) Minit mesyuarat panitia Kertas peperiksaan dan ujian Tugasan dan latihan mu rid Bahagian yang berkaitan dalam buku teks Keputusan peperiksaan bulanan.14. mendapati topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran di rumah. 79 . semes ter. Oleh ole h sebahagian besar daripada pelajar itu adalah lemah dalam matematik.

Contoh Jadual 6.14: Prestasi Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pela jaran Matematik No. Shauk i Abdul Halim bin Abdullah Tan Kim Soon Ramachandran a/l Sundaraj Stephen Van Da mien Tony De Cruz Abdul Ghani bin Abdul Shukor Terrence Wong Teck Hai Loke Swee Poon Abdullah Sani bin Ishak Shamini a/p Kalimutu 80 Ujian Pra 20 56 12 65 55 34 62 20 4 82 8 Ujian Pos 58 90 39 84 90 78 89 73 66 81 54 . Melakukan analisis bilangan pelajar yang mencapa i tahap minima.5.1 Analisis Ujian dan Latihan Analisis ujian boleh dijalankan melalui cara berikut: • • • • • Mengira bilangan dan perat us pelajar yang tidak memahami sesuatu item. Ali bin Mohd. Mengenal pasti item yang susah dan item yang senang untu k memperoleh indeks kesusahan (difficulty index).13: Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Ba gi Semester 1 Gred A B C D E Bilangan Pelajar 0 2 16 20 2 6.Jadual 6. Melakukan analisis bilangan pelajar yang boleh menjawab soalan-s oalan yang dikemukakan. Mengira bilangan pelajar yang lulus atau gagal secara keseluruhan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Murid Mohd.

Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana anda boleh memperoleh output ujian t sampel berpasangan melalui program SPSS. Amin Md. 81 . Prosedur SPSS yang boleh digunakan ialah ujian t sampel berpasangan (paired samples t-test).No. M d. Sher Michael Lim Hock Peng Mary Lim Wee Mei Nurly bt. Idris Muhamad bin Abdul Rahman Siti Norlaily bt. Joned Victor Chua Jui Kim Palaniappan a/l Munusamy Rahim bin Shukor Ong Eng S eng Ang Yoke Soon Johnson Fernandez Richard Chang Kim Loy Hairuddin bin Samsuddi n Monalisa bt Ahmad Zaki Syed Halim bin Syed Razak Sharifah Maimoon bt Syed Zulk efli Wan Ahmad bin Wan Ramli Md. Shah bin Mohd. Analisis Melalui SPSS Perisian SPSS boleh digunakan untuk memperoleh menunjuk kan perbandingan di antara pencapaian murid dalam matematik berdasarkan data di Jadual 6. Zainal Abidin Sc arlet O’ Hara Lopez Noraini bt. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nama Murid Lim Tui Pong Nurul Hudu bt. Abdul Rashid Nurlisa bt. Zaidi bin Abdul Radhi Ujian Pra 32 52 4 12 64 80 48 30 8 12 16 67 4 52 36 32 58 24 12 34 76 20 78 32 Ujian Pos 89 96 57 48 90 93 69 63 90 36 78 88 33 72 93 93 87 65 27 75 87 45 93 8 7 a.15.

11: Kotak dialog Paired-Samples T-Test 3. klik variabel Ujian pra murid dan Ujian pos murid d an seterusnya klik anak panah kanan (right arrow) untuk memindahkan kedua-dua va riabel ini ke dalam kotak Paired Variables (rujuk Rajah 6. Output analisis Ujian T akan dipaparkan (rujuk Jadual 6.13). 82 . Rajah 6. Klik OK.16 (a) hingg a (c)). Rajah 6.12: Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options 4.11). Pilih Exclude cases analys is by analysis dan seterusnya klik Continue (rujuk Rajah 6. Klik Options dan taipkan Confidence Interval: 95%. Pilih Analyze → Compare Means → Paired-Samples T Test daripada menu utama. Pada kotak d ialog Paired-Samples T Test.12). 2. Kotak dialog Paired-Samples T Test akan dipaparkan (rujuk Rajah 6.1.

781 19.16(a). df=34. Ini bermakna rawatan atau program inovatif yang dijalankan o leh guru telah mengakibatkan pencapaian pelajar yang lebih baik.03 N 35 35 Sisihan Piawai 24. (2tailed) -11. Dengan perkataa n lain.670 34 .15 (a): Statistik Asas Min Ujian pra murid Ujian pos murid 37.000 Jadual 6. Korelasi antara ujian pra dan ujian pos ialah 0.16(c) statistik ujian t adalah signifikan (t=-11. p<0. Perbezaan min antara ujian pos dan ujian pra ialah 35.03 .15 (c): Statistik Ujian T Perbezaan Pasangan (Paired Differences) Sisis han Min Ralat Min Piawai Piawai Ujian pra pelajar Ujian pos pelajar -35. inovasi 83 .Jadual 6.17 manakala min pencapaian pelajar pada ujian pos ialah 73.857 (rujuk Jadual 6.690) ini menunjukkan pelajar yang memperoleh markah yang tinggi pada u jian pra bercenderung untuk memperoleh markah yang tinggi pada ujian pos dan seb aliknya.6 70.073 t df Sig. statistik asas menunjukkan min pencapaian pelajar pada ujian pra ialah 37. Berdasarkan Jadual 6.15 (b): Statistik Korelasi N Ujian pra murid & Ujian pos murid 35 Korel asi .05). .05). Korelasi yang positif dan dengan koefisien yang ti nggi (r=0.16 ( c)).979 Jadual 6.690 dan statistik korelasi adalah signifikan (p < 0.857 18.17 73.1 77 3.000 Daripada Jadual 6.690 Sig.

17( a) menunjukkan statistik perihalan (descriptive statistics) dan Jadual 6.12 berikut menunjukkan prestasi setiap pelajar dalam bentuk graf garis. Analisis graf menunjukkan peningkatan pe lajar dalam pencapaian pada ujian pos berbanding ujian pra.13: Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Jadual 6. Rajah 6. Petunjuk Ujian Pos Ujian Pra Rajah 6. Jurang ini juga digelar sebagai skor keuntungan (gain score). Jurang di antara gar is ujian pra dan garis ujian pos mewakili perbezaan di antara ujian pos dan ujia n pra.melalui kajian tindakan yang dijalankan oleh guru secara signifikannya berjaya m enghasilkan pencapaian yang lebih baik.17 (b) dan (c) masing-masing menunjukkan kekerapan bagi data pencapaian pelajar dalam 84 .

03 19.16 (b): Ujian Pra Murid Skor Sah Frekuensi 4 3 8 2 12 4 16 1 20 3 24 1 30 1 32 3 34 2 36 1 48 1 52 2 55 1 56 1 58 1 62 1 64 1 65 1 67 1 76 1 78 1 80 1 82 1 Jumlah 35 Peratus 8.6 2.17 24.4 2.9 100.7 2.0 82.9 2.9 2.9 2.9 2.3 97.9 5.9 85.979 27 96 N Sah Missing Min Sisihan Piawai Skor Minima Skor Maxima Jadual 6.6 5.7 28.9 2.4 2. Lengkok yang terdapat pada t aburan di kedua-dua rajah ini adalah normal curve.9 51.9 2.9 2.9 2.9 8.7 2.0 85 .9 5.9 2.9 8.ujian pra dan ujian pos.6 14.9 68.9 2.9 2 .6 2.7 2.9 2.6 5.9 8.1 80.1 60.0 62.0 42.9 2.3 77.9 2.4 94.6 5.6 71.7 11.7 2.13 (a) dan (b) menunjukkan histogram bagi tabur an skor ujian pra dan skor ujian pos masing-masing.6 37.9 2.9 2.781 4 82 Ujia n pos murid 35 0 73.0 Peratus Sah 8.7 88.1 40.9 2.9 2. Rajah 6.9 8.3 25.9 2.9 2.9 2.0 Peratus Kumulatif 8.9 2.6 5.16 (a): Statistik Perihalan Ujian pra murid 35 0 37.7 11.4 74.9 2.9 100.1 100.9 2.4 57.6 91. Jadual 6.

3 17.6 2.4 2.9 5.9 2.4 54.9 2.9 2 .9 100.9 45.9 2.9 2.9 2.3 37.3 85.9 2.1 20.9 2.0 86 .9 5.7 68.6 11.9 2.9 2.0 22.6 74.1 40.0 Peratus Sah 2.0 Peratus Kumulatif 2.1 10 0.7 8.9 2.1 65.9 2.9 8.9 2.9 2 .9 2.16 (c): Ujian Pos Murid Skor Sah 27 33 36 39 45 48 54 57 58 63 65 66 69 72 73 75 78 81 84 87 88 89 90 93 96 Jumlah Frekuensi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 4 1 35 Peratus 2.4 11.9 2.9 25 .9 2.9 2.7 11.7 11.7 2.9 2.4 34.7 2.Jadual 6.9 2.9 5.0 42.6 31.9 2.4 2.9 2.9 8.7 28.9 2.4 14.3 57.9 100.9 5 .9 2.9 2.9 2.7 97.9 2.6 2.9 2.7 51.9 2.9 2.9 2.9 2.9 5.4 11.

dtS 53 = N 001 08 06 04 02 0 0 arP naijU rokS .42 = .14 (a): Histogram bagi Skor Ujian Pra 87 7 6 5 naparekeK 4 3 2 1 71.73 = naeM 187.Rajah 6.veD .

veD . maka analisis data bagi input teks adalah sama seperti yang dilakukan bagi res pons terhadap soalan terbuka ataupun temu bual.naparekeK 6.91 = .14 (b): Histogram Skor Ujian Pos 88 .37 = naeM 979.dtS 53 = N 001 08 soP naijU rokS 06 04 02 01 0 8 6 2 4 Rajah 6.6 Analisis Diari/Jurnal Oleh kerana diari/jurnal mengandungi banyak bahan teks . Yang penting ialah melihat tema-tema utama yang wujud pada kategori-katego ri yang dihasilkan. Analisis boleh dijalankan sama ada secara manual ataupun melalui komp uter. 30. Analisis diari/jurnal lebih ditu mpukan kepada isi kandungannya (context analysis).

1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang b eberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang pr ojek kajian tindakan yang akan dilaksanakan. Penjelasan ringkas itu menjawab per soalan seperti: • • • • • • Apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan? Apakah isu yang dikenal pasti? Apaka h objektifnya? Bagaimanakah kita akan melaksanakan kajian? Berapa lamakah tempoh pelaksanaannya? Berapakah kos yang diperlukan? 7.BAB 7 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7.2 Fungsi Kertas Cadangan Kertas cadangan perlu disediakan sebelum sesuatu kajian tindakan dijalankan. 89 . langkah-langkah menjalankan kajian. Kertas cadangan membantu penyelidik menjala nkan kajian dengan lebih terancang. peralatan yang akan digunakan atau tempoh pelaksanaan kajian semasa menjalankan kajian tindakan. Ia merupakan satu panduan yang menyatakan objektif kajian.

2. Tajuk Kajian 2. b. Ta juk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Nama Sekolah : .4 Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Proses/Penjelasan a. 8. Tajuk henda klah ringkas. tindakan dan sasaran kajian.7. 5. Nama Penyelidik: Salmiah bt Sidek 3. 6. panduan asas untuk menulis kertas cadangan adalah seperti berikut: 1. Atau: Program Sehari Sel embar Benang: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Bahagian 1. Nama penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik / ahli kumpulan 2. 3 4. Nama Sekolah ( berserta alamat penuh ) Nama Penyelidik / Ahli Kumpulan penyelidi k Tajuk kajian Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan / Foku s Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Tindakan yang dicadangkan Jadual Pelak sanaan Kajian 7. 9.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus. Tajuk Kajian: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Dengan Menggu nakan Program Sehari Selembar Benang dan Program 200-4. Nama Sekolah Catatkan nama sekolah berserta alamat 90 3. Contoh Penulis an 1. 7. mengandungi hala tuju. Namun begitu .

Dalam ujian Topikal 1 iaitu soal an 2 yang hanya meminta murid menulis ayat berasaskan perkataan yang diberi. Apabila saya tanyakan kepada mereka. ujian. tahap penguasaan kosa kata di kalangan murid in i sungguh terhad. Isi yang ditulis juga tidak berkembang. d. Rujuk bahan yang berkaitan sep erti buku latihan. Sa ya lihat seolah-olah mereka telah patah semangat untuk memahami dan memperkaya k osa kata mereka. jawapan yang mere ka berikan mudah sahaja iaitu “cikgu tak ajar pun perkataan tu…” Ada juga di kalangan murid yang menanyakan kepada saya markah bagi bahagian membina ayat tersebut. e. Pahang Dar ul Makmur 4. keputusan peperiksaan. Terjemahkan refleksi secara bertulis. saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun merek a telah berada di menengah atas. Refleks pe ngalaman P & P lepas c. sukatan pelajaran dan bahan-bah an yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Apabila saya tanyakan kepada para murid tentang keadaan ini. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat empat perkara utam a dalam P&P iaitu. Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utam a tersebut supaya masalah menjadi lebih jelas. ada guru mengatakan 91 . Jalan Tengku Muhammad 25050. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sewaktu saya menyemak karangan murid T ingkatan 4 Bestari. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Lalu a. jawapan yang mereka berika n ialah “ terlalu banyak perkataan baru… susah untuk kami faham maksudnya. Kuantan. Selain itu.Bahagian Proses/Penjelasan lengkap Contoh Penulisan SMK Alor Akar. masih rama i murid yang melakukan kesilapan ejaan. say a dapati 37% daripada jumlah murid dari kelas ini tidak menjawab soalan tersebut . Banyak ayat tergantung dibina oleh murid . • Guru • Murid • Isi kandungan pelajaran • Persekitaran b. Mereka menggunakan perkataan yang biasa mereka gunakan dan berulang-ulang apab ila ingin menghuraikan tentang sesuatu perkara. Perlukah saya ajar semua kosa kata yang terdapat dalam Kamus Dewan untuk memperkaya kosa kata murid? Adakah cara saya mengajar selama ini dapat me mbantu murid menambahkan kosa kata mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat murid memperkaya kosa kata mereka? Mampukah saya menjalankan aktiv iti secara bersendirian untuk membantu murid saya? Apabila saya membincangkan pe rkara ini dengan rakan-rakan dalam mesyuarat panitia.” Saya menye dari ramai di kalangan murid bukan Melayu di kelas ini mempunyai asas bahasa yan g agak lemah.

Rumuskan masalah yang diken alpasti daripada refleksi P&P yang lalu Isu Keprihatinan/Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadap i oleh murid saya. Kelemahan ini juga merupakan r entetan daripada pengabaian guru termasuklah saya terhadap kepentingan penguasaa n kosa kata. Kesilapan yang ser ing dilakukan oleh murid ialah: • • Kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat. Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah b. jelas dan gramatis. Mereka hanya mamp u menggunakan perkataan yang biasa mereka temui dan gunakan semasa di sekolah re ndah. Mereka melakukan banyak kesilapan apabila menulis ayat. saya yakin murid boleh membina ayat yang tepat. Sekiranya saya tidak membetulkan keadaan ini. Saya berpendapat lemahnya penguasaa n kosa kata di kalangan mereka ialah disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpu an terhadap pentingnya aspek kosa kata yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. 5. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian a. Murid saya mempunyai kosa kata yang sangat terhad. Namun begit u. Murid tidak menjawab soalan bina ayat kerana tidak faham maksud p erkataan yang diberi. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini? Saya telah b erusaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran namun masih ramai muri d yang mempunyai kosa kata yang amat terhad. • Dengan membantu murid memperkaya kosa kata. saya pasti murid kela s ini tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan juga soalan membina a yat bagi kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan nilai GNP sekolah s aya.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan yang murid hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja ilmu yang di perlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. Hal ini 92 . Murid menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat menjadikan ayat itu t idak gramatis.

Membantu murid meng uasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penguasaan kosa k ata mereka. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah sa ya. Meningkatkan peratus murid yang mendapat markah yang cemerlang bagi bahasa dalam penulisan karangan. Objekt if hendaklah berkaitan dengan masalah. Sebutkan bilangan murid yang akan dikaji (mestilah kumpulan murid yang diajar oleh penyelidik). c. Kumpulan Sasaran a. Tentukan Objektif Kajian a. Tindakan yang dicadangkan i. Tindakan yang dicadangkan Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan. Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam Kertas Bahasa Melayu SPM. 6. Objektif hendaklah boleh diukur. • 7. b. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertu juan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjal ankan kajian ini. Kumpulan Sasaran Kajian ini akan melibatkan 30 orang murid Tingkatan 4 Bestari y ang terdiri daripada 10 orang murid Melayu. d. ii. Meningkatkan keupayaan menga plikasikan perkataan baru dalam ayat yang dibina oleh murid. Tinjauan 93 . Objektif Khusus • • • Meningkatkan bilangan kosa kat a baru yang diketahui dan difahami oleh para murid. 2 orang murid India dan 18 orang mur id Cina. Objektif Umum Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan per atus kelulusan Bahasa Melayu. b. Objektif hendaklah berkaitan dengan ti ndakan/aktiviti (P&P). Semua objektif kha s hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/aktiviti. Sebutkan kelas murid yang akan dikaji. e. muridmurid diharap akan mencapai objektif berikut: i. 8.

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut: a. Ujian khas membina ayat beras askan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan kosa kata. b. Latihan karangan murid bagi mengesan kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat penggunaan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. c. Ujian Lisan Berasas kan Sekolah bagi mengesan penguasaan kosa kata murid. ii. Program “Sehari Selembar Benang” Cara Pelaksanaan: a. Guru mengumumkan sepatah p erkataan sehari berserta definisi dan contoh ayat dalam perhimpunan pagi. b. Mur id mencatat dalam buku catatan khas. c. Guru menampal perkataan pada papan kenya taan. d. Guru meminta murid mengaplikasikan penggunaan perkataan dalam karangan yang ditulis – 2 minggu sekali. e. Guru menganalisis karangan murid. iii. Program 200-4 (200 perkataan dalam tempoh 4 minggu) Cara Pelaksanaan: a. Guru meminta mu rid mencatat perkataan sukar daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. b. Murid merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. c. Murid membina ayat berasaskan perkataan ya ng dicari maksud. d. Selepas 4 minggu guru menggabungkan semua perkataan yang di kumpul oleh 30 orang murid 94

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan serta mencetaknya untuk diedarkan kepada semua murid. e. Guru menguji ingatan da n pengetahuan murid dengan mengadakan ujian khas. Aktiviti-aktiviti ini akan diu bah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 9. Jadual Pelaksanaan Kajian a. Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta Gantt. b. Masukkan aktiviti yang dira ncang bagi menjalankan kajian. c. Masukkan tarikh tentatif kajian akan dijalanka n. Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/ keadaan semasa. Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal Kajian Merancang Tindakan – (individu/panitia) Melaksan akan tindakan – Aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam Tindakan 1 (dal am panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul d alam Tindakan 2 (dalam panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 3 Membincangkan m asalah yang timbul dalam Tindakan 3 (dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapa ian murid Refleksi kajian Menulis laporan Kajian Pembentangan dapatan kajian Tar ikh Pelaksanaan 5 Februari 2004 2 3 4 5 13 Februari 2004 18 Februari 2004 23 Februari 2004 27 Februari 2004 6 7 5 Mac, 2004 8 Mac 2004 8 9 10 Mac 2004 12 Mac 2004 10 11 12 13 19 Mac 2004 20 Mac 2004 21 Mac 2004 28 Mac 2004 95

BAB 8 PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Pelaporan Kajian Tindakan Pelaporan kajian tindakan ialah satu pendokumentasian kajian yang ditulis secara sistematik, jelas dan mesra pengguna. Laporan kajian perlu ditulis sejak kita m emulakan kajian sehinggalah kita selesai melaksanakan kajian. 8.2 Format Pelapor an Kajian Tindakan Penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus kerana ia c enderung kepada pendekatan kualitatif. Pelaporan boleh disampaikan mengikut form at atau gaya penyelidik sendiri termasuk menggunakan pendekatan bercerita. Walau bagaimanapun laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mesra pembaca. Pelaporan juga perlu memenuhi empat langkah asas konsep kajian tindaka n iaitu bertindak, merancang, memerhati dan mereflek. Secara asas format laporan kajian tindakan mengandungi bahagian-bahagian berikut:Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.0 Refleksi P & P yang lalu 2.0 Isu Keperihat inan 3.0 Objektif Kajian 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Pelaksanaan Kajian 6.0 Cadanga n Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran 96

Creative writing comes from originality of thought. 86900 Endau. b. Kumpulan sasaran iii . Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan Bandar Endau.8.” Dan saya telah m emperkenalkan kaedah Little Book di mana murid dikehendaki menulis ayat mudah se cara berulang ulang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Aktiviti ini dijalankan sel ama 20-30 minit biasanya setiap hari Rabu. a. and cle ver writing. bagi mereka subjek ini adalah susah. Abstrak Abstrak memberi maklumat umum/penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tan pa membaca keseluruhan laporan kajian terlebih dahulu. Menggunakan Font 9/10 dan jenis tulisan Arial/Times New Roman.Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengap likasikan “Creative writing”. Abstrak hendaklah mengandungi: i. Contoh Penulisan Isi Kandungan Penghargaan Mengandungi penghargaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau meny iapkan laporan. resourceful. soalselidik. Abstrak hendaklah: i. Nama Penyelidik: Zalinawati binti Othman Nama Sekolah Catatkan nama dan alamat lengkap sekolah. Ditulis dalam satu perenggan sahaja dan tidak melebihi satu muka surat (100 hing ga 200 patah perkataan). Kemahiran menulis adalah penting b agi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. Tujuan ii. Hasil tin jauan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik. Tajuk Kajian a. tindakan dan sasaran kajian. Dua Belas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh tiga bulan. Seramai 36 orang mu rid serta seorang guru terlibat dalam Kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui se makan kerja murid.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. Tajuk Kajian: Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Mudah Di Dalam Penulisan Bahas a Inggeris Menggunakan “Little Book Technique” Kepada 36 Murid-Murid T2 Cendikiawan.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindakan Bahagian Proses/Penjelasan Mengandungi senarai isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. juga mengikut pertukaran topik diajar . Pn Mariam Mohamed Nor dan En Abd Halim B. Ibrahim (200 4) mengatakan “Creative writing is synonymous to imaginative. ujian pra. temubual serta pemerhatian. Tajuk hendaklah ringkas. mengandungi hala tuju. b. Johor. Nama Penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik/ahli kumpulan. ii. Fokus kajian Abstrak: Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri se perti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar mencari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pe ngajaran dan pembelajaran. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji.

Keputusan Ujian pos.iaitu hari Selasa dan Khamis. serta Ujian Bulanan menunjuk kan peningkatan prestasi pelajar. Pelajar lebih berminat pada 97 .

“Apalah awak ni yang tu pun…. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. Dapatan Contoh Penulisan mata pelajaran Bahasa Inggeris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah senang dan seronok. guru mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amal an yang efektif. tem ubual. mereka tidak i ngin mencuba membuat sendiri. .0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. Saya telah memulak an kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat ujian. Jadi kali ini saya membuat keputusan untuk mela ksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi memperbaiki kelemahan pada diri s aya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya.. sukatan pelajar an dan bahanbahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa -apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Kaitkan pengalaman P&P yang telah dikenal pasti supaya masalah menjadi lebih jelas. Pelaksanaan kajian vi. Kemudian saya merancang aktiviti serta kaedah yang akan say a jalankan iaitu Little Book Technique. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini ha ruslah dikekalkan agar murid lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. 2. Proses menentukan fo kus kajian ialah: a. tak boleh b uat… senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak priha tin kepada masalah yang dihadapi oleh muridmurid. R efleksi hendaklah mengandungi: a. Tema/masalah/isu keprihatinan yang telah diken al pasti melalui empat perkara utama dalam P&P yang lalu iaitu: • Guru • Murid • Isi k andungan pelajaran • Persekitaran Refleksi pengalaman P&P lalu.Bahagian Proses/Penjelasan iv. 1. ujian. Saya pula selalu menjawab . Sepanjang kajian ini saya tela h mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tindakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalanamalan rutin dan meningkatkan amalan-amalan profesional kh ususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. Langkah-langkah yang seterusya akan dite rangkan di dalam perengganperenggan yang berikut. b.0 Fokus Kajian Fokus kajian merupakan fokus yang menjadi masalah atau isu. e. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelaj aran mereka. Terjemah refleksi secara bertulis. Tinjauan awal v.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu (P&P) Refleksi merupakan muhassabah diri untuk menilai kembali pengajaran yang lalu. Dengan itu. memeriksa buku tulis.. c. Sering kali terdengar perkataan…tak faham la teacher…macam man a nak buat….. 1. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. soal selidik. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. Tentukan tema / masalah kajian. keputusan peperiksaan. d. Bagi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan. Rujuk bahan ya ng berkaitan seperti buku latihan. latar belakang keluarga yang miskin.

Mereka akan menggangap 98 . Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir.2. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam B ahasa Inggeris ini akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina ayat mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggu nakan kaedah Little Book.0 Fokus Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun writing skills. menulis se rta keyakinan diri.

1 Objektif Umum Tujuan kajian ini adalah untuk mempertingk atkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang se rta mempertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi muridmurid Tahap 1.1. iv. e. 3. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreativiti mereka sendiri.2005 Langkah 2 18. Sebutkan data/makluma t responden yang dikaji. d.Bahagian b. iii.2 Objektif Khusus i. 5. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah.0 Objektif Kajian Objektif kajian meliputi: a.2005 Cara Penilaian Memeriksa B uku Tulis Ujian Kump. Objektif hen daklah berkaitan dengan aktiviti/tindakan (P&P). Objektif hendaklah boleh diu kur. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. ii. Mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid. 3. Semua objektif khusus hendaklah diukur/nilai semasa menjalankan tindakan/ak tiviti. Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti.0 Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan kajian meliputi: a. 4.chalk. Proses/Penjelasan Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi P&P lalu. Cara mengumpulkan maklumat.chair). Membantu murid membina ayat mudah di dalam penulisan Bahasa Inggeris.0 Objektif Kajian 3. Contoh Penulisan Bahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat unt uk terus belajar.1. 5. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa In ggeris adalah mata pelajaran yang mudah difahami. pemeriksaan buku . c. a. iaitu membina ayat mudah berda sarkan gambar (pen. Maklumat boleh diperoleh melalui: pe merhatian dalam bilik darjah semasa murid memberi maklum balas kepada soalan-soa lan guru.eraser. Tujuan adalah untuk mengenal pasti masalah ii.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langk ah Dan Tarikh Langkah 1 17. 3.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan yang hendak dikaji atau menjadi sampel kajian.0 Pelaksanaan Kajian 5. b. 4. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam ma ta pelajaran Bahasa Inggeris. Menghuraikan secara terperinci cara-cara mengumpulkan maklumat.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikia wan. sasaran 36 0rang murid 2C 36 0rang murid 2C Tujuan 1) 2) i.ruler. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata p elajaran Bahasa Inggeris apabila berada di tahap dua. Saya mengambil keputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cend ikiawan agar semua murid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Lit tle Book ini boleh menarik minat semua murid.

99 .

menulis ayat secara terbalik. ii. ujian pra atau ujian topikal/bulanan Langkah 3 19.Pemerhati m engenal pasti masalah Zalinawati masalah yang dihadapi. Keadaan persekitaran di rumah serta pergaulan dengan raka n-rakan mempengaruhi sikap pelajar.2005 Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Ujian Kumpulan sasaran 36 orang murid 2C 36 orang murid 2C Masalah telah dikena lpasti Banyak kesalahan ayat.Pemerhati 100 . Setelah membuat ujian pra s aya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul. (Lampiran 3) b.1.Pemerhati pa da masalah yang Zalinawati dihadapi. Analisis tinjauan masalah dilakukan dengan membuat jadual atau apaapa bentuk ‘data display’ untuk menunjukkan bahawa anda telah mengum pul data/ maklumat untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul dan perkara-per kara lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. 36 orang Kertas soal selidik diedarkan murid 2C untuk mendapat kepastian ii. (Lampiran 2) i.1. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. 37 orang murid 2C ii.2005 Langkah 2 18.1. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerj a sekolah diberi. iii. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan. Analisis tinjauan masalah. yang selebih nya banyak kesalahan ayat seperti.2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2: Analisis Tinjauan Masalah Langkah dan Ta rikh Langkah 1 17. iii. 36 oran g Temubual dijalankan secara murid 2C rawak seramai 8 orang untuk ii. Langkah 3 19. sesi temu bual.2005 Temubual i.1. (Lampiran 1) i.2005 Soal selidik Contoh Penulisan yang mereka hadapi ketika membina ayat. 5. i. Seramai 7 orang telah saya temubual dan d idapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan m engatakan mata pelajaran Bahasa Inggeris adalah susah dan tidak faham setiap kal i menjawab soalan. iv. atau v .1.2005 Temubual Langkah 4 24.Bahagian Proses/Penjelasan latihan. kerja tidak disiapkan. melalui soal selidik. iv.

Pertama saya lakukan adalah dengan m emotong kertas A4 kepada empat bahagian. Guru Pengkaji Pemerhatian dilakukan sendiri oleh say a untuk mengenal pasti masalah dari segi : i. iii.1. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi untuk setiap orang murid supaya tida k menimbulkan masalah. Untuk mengatasi masalah ini. saya rasa bertangungjawab di dalam men didik anak-anak didik saya.Sebelum kajian mereka tidak membe ri tumpuan semasa belajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Tulis muka surat di setiap helaian Little book. Sikap . Hanya 3 orang yang orang murid betul-betul berm inat 2C pada mata pelajaran ii. keadaan persekitaran kur ang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka akan kehilangan arah j ika tidak di bimbing oleh guru. Tindakan menangani masalah Nyatakan semua aktiviti. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab t erutama di dalam penulisan.2005 Soal selidik Contoh Penulisan i.Pemerhati Bahasa Inggeris. Seramai 7 i. ii. Kemudian saya satukan kertas tersebut d an jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamakan Little Book. 5. Langkah 5 24. Oleh itu.Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sambil lewa.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan pel ajar memang lemah dalam penulisan.Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 4 24.pasif dan liat. kaedah Little Book dipe rkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. b. Tingkah laku . Beberapa langkah mudah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 3: Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. Hanya 2 orang GPK 1 daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru. kurang keyakinan diri. ii. Langkah 2 101 . c. Peng libatan murid sebelum kajian . bahan-bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan/aktiviti yang telah dij alankan ke arah meningkatkan kemahiran murid bagi menangani masalah yang sedang dikaji.2005 Pemerhatian c.1. Lan gkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasarkan pada helaian muka surat. iii.

Guru akan menilai dari segi ayat serta kekemasan hasil kerja. Kad gambar. Buku cerita. d. Little Book Kad gambar. Bahan-bahan yang digunakan seperti Jadual 4 dibawah. kad gambar. temubual. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betul. ujian pos saya akan jalankan sendiri. Little Book Kad nombor. e. 5 biji belon. Kad nombor. 57 71 102 . Little Book Benda-benda maujud seperti epal. Little Book. Little Book K ad gambar. Little Book Carta “My Body”. B. Kad nombor.I Tahun 2 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Kad gambar. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B. Little Book. Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan: No. Little Book 11 21 32 21 34 36 37 38 42 53 78 47. Murid melukis atau menampal gambar gambar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis aya t di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar.I Tahun 2 Muka surat 11 Buku Akt. Little Book. Littl e Book Kad gambar.Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Contoh Penulisan Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan “Narrated by _______ " di sebelah hadapan kulit buku tersebut . Instrumen dan langkah-langkah seperti pemerhatian. Membaca Little Book bersama kawankawan. Mewarna mengikut kreativiti m asingmasing. Little Book.

Selepas membaca petikan ayat.1 Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Markah Bil.5. Saya mula memperkenalkan Little Book serta menunjukkan contoh. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan kebanyakannya murid-murid lelaki jadi saya per lu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan.Bahagian Proses/Penjelasan d.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Huraikan perasaan Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah Bil. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah m urid-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh. Aya t-ayat tersebut di gunting kemudian ditampal mengikut helaian muka surat. Huraikan keberkesanan tindakan anda dengan menggun akan data/maklumat yang telah dikumpulkan. Yang selebihnya tidak dapat me nyiapkan kerja mereka. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam lembaran kerja (Lampiran 4). Mereka tidak sabar-sabar untuk m enjalankan aktiviti tersebut. Terangkan pe rubahan emosi murid yang telah dikumpul melalui temu bual atau soal selidik iv.5 REFLEKSI KAJIAN 5. Muri d 5 4 3 2 1 1 4 2 9 20 ii.35 . 5. Contoh Penulisan 5.2. Me reka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Murid 5 4 3 35 1 103 .m Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah s aya siapkan mereka seperti berada di alam lain. e. Pemerhatian Tarikh : 2 Februari 2005 Tempat : 2 Cendikiawan Masa : 1.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa. hanya 4 o rang daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. Terangkan perubahan tingkah laku murid melalui pemerhatian iii. supa ya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar. Cara Pelaksanaan Huraikan bagaimana kajian tindakan telah d ilaksanakan. Membuat refleksi kajian i.35 p .4. 5. Untuk aktiviti seter usnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti.

Perubahan sikap murid dan saya sendiri.5. (Lihat CD yang disertakan) Antara penilaian lain ada lah kreativiti murid. Temubual bersama ibubapa juga t elah dilakukan. 5. Jadual 8: Ana lisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan . Gred A B C D+E JUMLA H Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan dimana pada Ujian Berselaras 2 serama i 33 orang murid telah mendapat “ A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Selepas kajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik sa ya antaranya: i. Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan kerana me eka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Ini adalah keran a semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaimana me mbina ayat-ayat dengan betul.(Keratan Akhbar Lampiran). Malah ibubapa juga boleh menyebut tajuk-tajuk Little Book yang telah anak-anak mereka buat antara yang menarik perhatian mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. Bermacam-ilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka.Bahagian Proses/Penjelasan penyelidik terhadap keberkesanan kajian yang telah dijalankan Contoh Penulisan 2 1 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan kan dan saya mendapati perubahan begi tu ketara sekali dimana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah mendapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. mereka menceritakan bagaimana anak mereka begitu meminati Bahasa Inggeris. Ha sil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam lampiran 5) juga saya da pati 100% murid-murid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam m embina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menarik yang telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. Ini bermakn a daripada aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka. Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian muridmurid tetapi ibu bapa juga. Mereka akan menunjukkan minat dan bakat melukis serta meng hasilkan Little Book yang terbaik. macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Perubahan sikap dapat d ilihat dimana sebelum ini adalah amat susah untuk menarik minat kerana kebanyakk an mereka mempunyai latar 104 .2 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pem belajaran Secara Keseluruhan Sepanjang kajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P . Perubahanperubahan ini berlaku ada lah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkataa n-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis.

Mereka juga tidak menghadapi masalah didalam me njawab soalan didalam buku aktiviti tahun 2 jika ada masalah mereka terus bertan ya. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kela s bermula. anda boleh menulis seperti berik ut: “Memandangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan tidak berjaya.Nampaknya saya telah dapat menerapkan sifat keyakin an didalam diri anak didik saya. Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari ide a dan membuat perancangan untuk pengajaran keesokkan harinya sebelum Kajian Tind akan dilaksanakan saya tidak tahu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang bol eh menarik minat mereka. ii. maka say a akan menggunakan tindakan/aktiviti-aktiviti lain untuk menangani isu ini. Ye….Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan belakang keluarga yang miskin kurang perhatian daripada ibu-bap a serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya dap ati sikap mereka telah berubah pada setiap bulan daripada pasif kepada aktif ket ika akitiviti dijalankan . Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya …….. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak me nghadapi masalah bila di tahap dua. (Lampir an 6 ) 6.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menulis. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktiviti ini telah membuahkan kejaya an salah seorang murid 2C telah memenangi tempat Ketiga pertandingan Story telli ng peringkat Negeri Johor. b. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang d tang kepada saya ingin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. Anda boleh meneruskan kajian tindakan dengan mengambil tindakan susulan (gelu ngan kedua).. Bila saya m eletakkan barang-barang di atas meja. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seola h-olah merasakan diri ini seperti penyanyi…. bukanlah mudah untuk memenangi pertandingan apatah la gi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasan bandar yang beitu petah berc akap didalam Bahasa Inggeris. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya say a seorang guru kepada mereka.bila saja bermula kelas Bahasa Ingger is kedengaran sorakkan …. Saya memang tidak menyangka mu rid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa beberapa minit saja.Ye… teacher datang ……dengan begitu kuat sekali.Teacher …. esok aktiviti apa teacher…. ataupun bila saja masa be rakhir …. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat didalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya. Bagi saya ini adalah perkembangan positif. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan menj alankan aktiviti yang menarik.kedengaran “……alah…. Jika kajian anda tidak berjaya. 105 .” 6.. Perasaan saya p ada masa itu begitu tersentuh.0 Cadangan Kajian Seterusnya a.. Perubahan pada pembelajaran murid.

English Year 2 Sekolah Kebangsaan Activity Book. (2004). Pendidikan. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. Manjin Gill. 106 . Dewan Bahasa Dan P ustaka Mariam Mohamed Nor & Abd. (1999). Penyelidikan Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. Bibliografi Contoh Penulisan Mohamad Najib Abdul Ghafar. HBET 2303 Writing in an ESL Context. Halim Bin Ibrahim. Utusan Publication & Distributors Sdn. (2003). tahun. Bhd. (2003). Lampiran Sertakan segala bahan yang digunakan dalam kajian sebagai lampiran kajian. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manjin Gill.Bahagian Bibliografi Proses/Penjelasan Menyusun senarai bahan rujukan mengikut abjad bermula dengan N ama pengarang. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. English Year 2 Sekolah Keban gsaan Textbook. nama buku dan penerbit.

Halim B. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini haruslah dikekalkan agar murid lebih bermina t pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. and clever. senang dan seronok. Ibrahim (2004) meng atakan “Creativity is synonymous to being imaginative.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. Pelajar lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Ingg eris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah. Sering kali 107 . ujian pra. Keputusan Ujian pos. Kemahiran menulis adalah penting ba gi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi.Untuk mengatasi masalah yang d ihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengapl ikasikan “Creative writing” Mariam Mohamed Nor dan Abd.4. 86900 Endau Johor . Hasil tinj auan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui sem akan kerja murid.b agi mereka subjek ini adalah susah. Dua belas aktiviti pengajaran dan pembelajar an dijalankan dalam tempoh tiga bulan.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya.1 Contoh Laporan Kajian Tindakan Contoh 1 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA AYAT MUDAH DI DALAM PENULISAN BAHASA INGGERIS MEN GGUNAKAN “LITTLE BOOK TECHNIQUE” KEPADA 36 MURID-MURID T2 CENDIKIAWAN Oleh: Zalinawati Bt Othman Sekolah Kebangsaan Bandar Endau. soalselidik. ABSTRAK Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri sep erti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar m encari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pen gajaran dan pembelajaran.” Dan saya telah memperkenalkan k aedah Little Book dimana murid dikehendaki menulis ayat mudah secara berulang ul ang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Aktiviti ini dijalankan selama 20-30 mini t biasanya setiap hari Rabu. resourceful.4 8. 1. Cr eative writing comes from originality of thought. serta Ujian Bulanan telah menunjukkan peni ngkatan prestasi pelajar. Seramai 36 orang murid serta seoran g guru terlibat didalam Kajian ini. juga mengikut pertukaran topik diajar iaitu hari Se lasa dan Khamis.8. temubual serta pemerhatian.

0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun w riting skills.tak faham la teacher…. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata pelajaran Bahasa In ggeris apabila berada di tahap dua.macam mana nak buat…. memeriksa buku tulis. Jadi kali ini say a membuat keputusan untuk melaksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi mem perbaiki kelemahan pada diri saya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan s eperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelajaran mereka. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina aya t mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggunakan kaedah Litt le Book. Langkah-la ngkah yang seterusya akan diterangkan di dalam perenggan-perenggan yang berikut. menulis serta keyakinan dir i. Saya pula selalu menjawab …. 2. soal selidik.. Dengan itu guru mempunyai hakmilik (ownership) d alam memperkenalkan amalan-amalan yang efektif.“Apalah awak ni yang tu pun…. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam Bahasa Inggeris in i akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka. Bagi saya mereka terlalu bergantung k epada guru untuk memberi jawapan. mereka tidak ingin mencuba membuat sendiri. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. 108 .. tak boleh buat…. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid. Saya telah memulakan kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat uj ian.terdengar perkataan……. Mereka akan menggangap B ahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat untuk terus belajar. Kemudian saya merancang aktiv iti serta kaedah yang akan saya jalankan iaitu Little Book Technique. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. temubual. Sepanjang kajian ini saya telah mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tin dakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin dan meningkatk an amalan-amalan professional khususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. latar belakang keluarg a yang miskin. Te tapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir.

ii. 4. 109 . iii. Saya mengambil k eputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cendikiawan agar semua mu rid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Litle Book ini boleh men arik minat semua murid. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajara n Bahasa Inggeris. 3.0 OBJEKTIF KAJIAN 3. iv. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreat iviti mereka sendiri.3.2 Objektif Khusus i.1 Objektif Am Tujuan Kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang serta me pertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi murid-murid T ahap 1. Membantu murid membina ayat mudah di dalam p enulisan Bahasa Inggeris. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah m ata pelajaran yang mudah difahami.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikiawan.

1.1. (Lampiran 2) 110 . iait u membina ayat mudah berdasarkan gambar (pen.ruler.chair). (Lampiran 1 ) Langkah 3 19.eraser.2005 Temubual i.0 PERLAKSANAAN KAJIAN 5.1.2005 Soal selidik i. Tujuan untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi ketika membina ayat.Pemerhati Zalinawati Kertas soal selidik diedarkan untuk mendapat kepastian pada masalah yang dihadapi.2005 Langkah 2 18. (La mpiran 3) Temubual dijalankan secara rawak seramai 8 orang untuk mengenal pasti masalah masalah yang dihadapi .2005 Ujian 36 0rang murid 2C Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti.Pemerhati Zalinawati Lang kah 4 24.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17. 36 0rang murid 2C ii.5. 36 0rang murid 2C ii. Tujuan a dalah Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Men genal apakah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh murid .1.chalk.

111 .2005 Cara Penilaian Memerika Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Masalah telah dikenalpasti Banyak kesalahan ayat. Sikap-Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sam bil lewa. i ii. Hanya 2 orang daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru.1.Pemerhati GPK 1 Guru Pengkaji Langkah 5 24. Keadaan persekit aran di rumah serta pergaulan dengan rakan-rakan mempengaruhi sikap pelajar.5.yang selebihnya banyak kesalahan ayat seperti . iv. ii. ii. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerja sekolah diberi. Pemerhatian dilakukan sendiri oleh saya untuk mengenal pasti masalah dari segi : i.2005 Soal selidik i.Pemerhati Langkah 4 24. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan.2005 Temubual i. Seramai 7 0rang murid 2C ii.2005 Langkah 2 18. Penglibatan murid sebel um kajian.1. ii. 37 0rang murid 2C ii. iii. Ujian 36 0rang murid 2C Setelah membuat Ujian Pra saya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul .2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2 : Analisis tinjauan masalah.2005 Pemerhatian Seramai 7 orang telah saya temubual dan didapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan mengatakan mata pelajaran Bahasa Inggeri s adalah susah dan tidak faham setiap kali menjawab soalan.pasif dan liat. Hanya 3 orang y ang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. i. i. Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.Sebelum kajian mereka tidak memberi tumpuan semasa b elajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu.1. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab ter utama di dalam penulisan. menulis ayat seca ra terbalik. kerja tidak disiapkan . iii.1. Tingkah laku. Langkah 3 19.1.

Langkah 2 Langkah 3 Tulis muka surat disetiap helaian Li ttle book. c. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. kuran g keyakinan diri. Langkah 4 Murid melukis atau menampal gambar gamb ar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis a yat di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar. Oleh itu sa ya rasa bertangungjawab di dalam mendidik anak-anak didik saya. Langkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasar kan helaian muka surat. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betu l. Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan Narrated by _______ di sebela h hadapan kulit buku tersebut. temubual dan ujian pos dijalankan ole h saya sendiri. kaedah Little Book diperkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. Pentadbiran instrumen seperti pemerhatian. keadaan persekitaran kurang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka kehilangan arah jika tidak di bimbing oleh guru. d. 112 . e.3 Tindakan Yang Dijalankan Berdasarkan tinjauan awal didapati pelajar memang lemah dari segi penulisan. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi u ntuk setiap orang murid supaya tidak menimbulkan masalah. Untuk mengatasi masalah ini. Beberapa langkah mu dah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah : Jadual 3 :Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. Pertama saya lakukan adalah dengan memotong kertas A4 kepada empat bahagian kemu dian saya satukan kertas tersebut dan jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamaka n Little Book. Langkah 7 Membaca Little Book bersama kawan-kawan. b. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekem asan hasil kerja. Bahan-Bahan yang digunakan ditunjukkan pada Jadual 4 di bawah.5. Langkah 5 Langkah 6 Mewarna mengikut kreativiti masing-masing.

Selepas membaca petikan ayat.I Tahun 2 Muka surat 1 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Little B ook Kad Gambar. Little Book Ka d gambar. Little Book Kad nombor . Little Book. Ayat-ayat tersebut di gunting dan kemudian ditampal m engikut helaian muka surat. Kad nombor . 5.I Tahun 2 Muka surat 5. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B. B. Little Book Carta “My Body”. Buku cerita. Little Book. Littl e Book.Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan No. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. 57 71 78 11 21 32 21 34 36 37 11 Buku Akt. Little Book Kad gambar. Little Book Benda-benda maujud seperti epal. kad ga mbar. Little Book 38 42 53 47. 113 . Kad nombor .4 Perlaksanaan Tindakan Dan pemerhatian / Penilaian. murid-murid dikehendaki menjawab soalan.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam le mbaran kerja (Lampiran 4). 2 3 4 5 6 7 5 biji Belon. Little Book. Kad gambar. 8 9 10 11 Kad gambar.4. Saya mula memperkenalkan Little B ook serta menunjukkan contoh.

Contohnya This is a red car.35 .2. Saya memberi kebebasan kepad a murid untuk menukar perkataan di belakang ayat. Yang selebihnya tidak dapat meny iapkan kerja mereka. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan. supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar. M urid-murid boleh melihat di dalam buku teks jika tidak ada idea untuk melukis ga mbar. Mereka seperti berada di alam lain. Mereka juga boleh berjalan-jalan didalam kelas melihat hasil kerja rakan-r akan mereka. 5. Untuk aktiviti seterusnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti .2 Perlaksanaan Aktiviti 2 Untuk menarik perhatian mereka saya membawa 5 biji belon serta kertas A4 yang be rwarna-warni yang boleh di dapati di koperasi sekolah. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah mur id-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh. Kebanyakannya murid-murid lelaki. hanya 4 ora ng daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. oleh itu sa ya perlu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja.4. Kemudian menampal mengikut helaian muka surat.35 p tg Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah saya siapkan. Kemudian mereka dikehenda ki membuat ayat seperti: This is a red balloon. 114 . Mereka tidak sabar-sabar untuk men jalankan aktiviti tersebut.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa : : : 2 Februari 2005 2 Cendikiawan 1. Mere ka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Seperti biasa mereka akan menulis ayat-ayat di dalam lembaran kerja yang disedia kan.

Untuk menarik minat murid serta membiasakan mereka dengan aktiviti penulisan.Saya mendapati ramai yang me mbuat kesalahan ejaan seperti : Jadual 5: Kesalahan Perkataan Perkataan This Balloon Kesalahan The Belon Refleksi Oleh kerana tajuk pada hari ini adalah “objects” dalam masa satu jam saja. Semua memberikan tumpuan pada kerja. Ini menunjukkan mereka dengan se ndirinya sudah memperkayakan “vocabulary” mereka. Saya tidak mempunyai masalah lagi untuk menerangkan satu persatu maksud perkataan. Mereka begitu bersungguh-sungguh menyiap kannya. saya bercadang akan m emberi hadiah kepada murid-murid yang membuat ayat tanpa kesalahan.35-2. 115 . Hanya satu ayat mudah difahami pada satu muka surat. Ada yang membuat rujukan di dalam buku te ks dan buku aktiviti Tahun 2. Jika ada kesalahan-kesalahan ayat atau perkataan.35 ptg Tempat : Masa : Peristiwa : Murid-murid begitu tertarik dengan belon-belon yang saya bawa. murid-murid sudah mengenali objek-objek di dalam Bahasa Inggeris. murid dikehendaki membuat pemb etulan dan melihat kembali contoh ayat yang saya berikan.Pemerhatian Tarikh : 23 Feb 2005 2 Cendikiawan 1. Saya rasa amat gembira kerana aktiviti kedua berjalan lancar. Bila mendapat kert as yang berwarna-warni dan adanya belon dalam kelas mereka begitu gembira sekali . Mereka begitu berhati-hati semasa menulis dan begi tu leka dengan aktiviti masing-masing. Ada yang menunjukkan hasil kerja mereka s erta membandingbandingkannya dengan kawan yang lain. Merek a tidak sabar-sabar untuk mengetahui aktiviti apa sebenarnya.

: : : 28 Februari 20 05 2 Cendikiawan 2. Idea membe ri hadiah memang bagus dan saya akan mengekalkannya. Murid-murid dikehendaki membacanya (drilling).5.4. Saya memberitahu murid-murid pada hari ini saya akan memberi hadiah mengikut kri teria: 1.4. 5. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid menunjukkan kesungguhan a pabila mendapat tahu mereka akan diberikan hadiah. 3. Kertas hanya dilipat 116 . Perasaan saya lebih gembira lagi pada aktiviti pada kali ini. Mereka berlumba-lumba malah berhati-hati semasa membin a ayat. Untuk menarik minat mereka lagi.35 ptg ii. Hadiah yang diberikan adala h alatulis yang murah. Hasilnya murid-murid dapa t membezakan antara : i. serta mengikut syarat-syarat yang telah saya tetapkan. There is_______. 2. Refleksi Saya tidak menyangka perubahan yang begitu ketara. Tajuk yang diajar juga sama. Semua ayat ditulis dengan betul Little Book mestilah bersih dan kemas Mestilah disiapkan pada masa yang ditetapkan. Cuma tajuk pada kali ini adalah numbers. Mereka berhati-hati menulis.3. Murid-murid begitu t ekun daripada sebelumnya. saya bercadang pada akti viti seterusnya saya akan menampal hasil kerja mereka di sudut Bahasa Inggeris. Cuma kali ini hanya sa tu ayat saja iaitu ‘Ten plus ten equals twenty’ dan tajuk untuk Little Book pada har i ini ialah Plus.35 . Say a menunjukkan kad-kad nombor.3 Perlaksanaan Aktiviti 3 Masih mengekalkan teknik yang sama. There are_______.3 Perlaksanaan Aktiviti 4 Kaedah digunakan masih sama.

2. ayat-ayat mestilah betul. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Semua murid boleh membina ayat dengan cepat . Kerana aktiviti pada hari ini adalah satu ayat sa haja mereka sudah menampakkan keyakinan serta tidak takut untuk bertanya pada gu ru. kerja mereka di sudut Baha sa Inggeris dengan satu syarat.35 pt g Refleksi Barulah saya faham kenapa murid-murid begitu gembira apabila hasil kerj a mereka ditampal.4. Topik yang diajar jug a sama iaitu Numbers.35 ptg . Murid-murid juga boleh menukar perkataa n di depan dan di belakang ayat contoh : _______minus_______equals _________. Tajuk buku pada hari ini ialah Minus. Sesiapa sahaja boleh menampal hasil. 5.35 . 117 : : : 2 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. Tiada kesalahan ayat.2. Mereka begitu sibuk menyiapkan kerja kerana hasi l kerja boleh di tampal sendiri.dua seperti kad. : : : 2 March 2005 2 Cendikiawan 1.5 Perlaksanaan Aktiviti 5 Kaedah digunakan masih sama. Saya juga mendapati murid-murid lebih mudah memahami bagaiman a membina ayat-ayat mudah. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Aktiviti pada kali ini amat mengejutk an saya kerana beberapa orang murid telah menunjukkan kreativiti mereka dengan m engunting Little Book mengikut bentuk yang mereka suka malah ada yang membawa pe nsil warna dari berbagai jenis.35 . Mereka begitu bangga sekali kerana hasil kerja mereka dilihat oleh rakan-rakan. Hanya satu ayat juga iaitu ‘Nineteen minus seven equals twelve’.

Beliau mencadangkan agar terus saja ditulis pada helaian muka sur at. Refleksi Perkembangan mereka nampaknya begitu ketara. Tajuk yang akan ditulis pada Little untuk menarik minat mereka membaca buku cerita ehendaki bercerita tentang keluarga mereka dan e Book seperti biasa.6 Perlaksanaan Aktiviti 6 Kaedah digunakan ah Family. 118 .35 . Ini adalah pada aktiviti kali ini. Mereka terus saja menulis di setiap helaian muka surat . Father dan Brother.4. Murid dik seterusnya membuat aktiviti Littl Pemerhatian Tarikh : Tempat: Masa : Peristiwa : Murid-murid dengan mudah memaham i perkataan seperti Mother. Topik yang diajar juga sama. Seorang murid didapati tidak ing in lagi menulis di dalam kotak dan menampal ayat tersebut kerana lambat untuk 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. iaitu tajuk buku pada hari ini ialah I like ______. 5.2. masih sama. iaitu yakin dan f aham serta sentiasa bersedia dengan aktiviti yang akan saya jalankan. Topik yang diajar ial Book ialah My Family.4.Refleksi Mereka sudah nampak perubahan dari segi tingkah laku. setiap kali aktiviti dijal ankan sentiasa ada peningkatan dan perubahan.35 ptg menyiapkannya. 5.7 Perlaksanaan Aktiviti 7 Kaedah digunakan masih sama. Ramai yang bersetuju.

8 Perlaksanaan Aktiviti 8. 9 dan 10 kaedah digunakan adalah sama. 5. I like ______.4.2.4. Ini adalah perkembangan positif. P eristiwa yang dapat dilihat seperti keseronokkan dan dapat membina ayat dengan mudah.35 . 9 Dan 10 Untuk aktiviti 8. 119 . 5.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Beberapa orang murid telah membawa ka mus bergambar melihat maksud perkataan tanpa disuruh oleh saya. Dengan menulis ayat yang berulang-ulang (repetition) mereka mudah untuk membina ayat walaupun ditukar perkataan dibelakang ayat seperti I like banana.9 Perlaksanaan Aktiviti 11 Saya menampal gambar-gambar binatang di papan hitam kemudian menyuruh mereka me mbuat ayat sendiri. apabila melakuka n aktiviti mereka akan : : : 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1.35 ptg Refleksi Nampaknya mereka begitu bersungguh-sungguh kerana mereka tahu saya tida k akan mengecewakan mereka setiap kali kelas mata pelajaran Bahasa Inggeris berm ula. saya tidak perlu menterjemahkan maksud per kataan. Saya boleh menyelia kerja mereka dengan mudah .

1 REFLEKSI KAJIAN Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah 5 4 3 2 1 Bil. Murid 1 4 2 9 29 120 . 5.5. : : : 29 Mei 2005 2 Cend ikiawan 1.35 ptg Refleksi Nampaknya memang 100% saya yakin bahawa objektif saya sudah tercapai.2. There is a tiger.5 5. Murid 35 1 Markah 5 4 3 2 1 Bil. ii.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid sudah dapat membina ayatayat sendiri seperti menunjukkan keyakinan menulis dengan cepat seperti ayat-aya t dibawah: i. It has four legs.35 . M ereka sudah pandai membina ayat-ayat di dalam Bahasa Inggeris dengan sendiri. .

M urid 35 20 15 10 5 0 1 20 9 0 0 2 0 4 1 1 2 Ujian Pra 3 M arkah 4 Ujian Pos 5 Graf 1 : Menunjukkan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Kelas 2C Tah un 2005 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan dan saya mendapati perubahan begitu ketara sekali di mana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah men dapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. Gred A B C D+E Jumlah Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 121 . Ini adalah kerana semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaima na membina ayat-ayat dengan betul. Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan keran a mereka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Jadual 8: Analisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan .Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 40 35 30 25 Bil.

Hasil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam Lampiran 5) juga saya dapati 100% muridmurid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam membina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menari k telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. Temubual bersama ibubapa juga telah dilakukan.Perbandingan Keputusan Ujian 01 Dan 02 Kelas 2C Tahun 2005 35 30 25 Jumlah Pelajar 33 25 20 15 10 5 0 A 1 B 2 Gred 11 3 0 C 3 Ujian Berselaras 2 0 0 0 D4 E + Ujian Berselaras1 Graf 2 : Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan di mana pada Ujian Berselaras 2 seram ai 33 orang murid telah mendapat “A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Malah ibubapa juga boleh menyebut taju k-tajuk Little Book yang telah anakanak mereka buat antara yang menarik perhatia n mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. 122 . Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian murid-murid tetapi ibu bapa juga. Perubahan-perubahan ini berlaku ad alah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkata an-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis. mereka menceritakan bagaimana ana k mereka begitu meminati Bahasa Inggeris.

No Date & time 1 2 Feb Wed 23 Feb 2 Wed Objects Colours Objects Objects I want a ______ 8 sentences. 4 sentences Unit 4 32 36 " " " " " " Unit 3 2 1 34 " 21 Unit 2 11 Topic Title Sentences Student is able to TB Pg AB pg _ 10 18 Mei Wed Buildings Buildings This is a mosque.2 Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiiti Yang Dijalankan Jadual 8: Aktiviti Little Book Yang Telah Dijalankan Bagi Bulan Februari – Jun 200 5. 5.Antara penilaian lain adalah kreativiti murid. Bermacam-macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Ini bermakna aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat mereka. 7 sentences Thirteen plus five equals eighteen.5. Mereka menunjukkan minat dan baka t melukis serta menghasilkan Little Book yang terbaik. 1 sentence 23 6 March Wed 7 6 April Wed 8 2 0 April Wed " Clothing My clothes I like I like______ 4 sentences My hat. 4 sentences Copy in text Book Unit 5 Unit 6 42 53 47 57 " 37 ‘’ F amily My Family This is my mother. This is a red ______ This is a blue______ 7 sentences Number s 3 28 Feb Mon 2 March 4 Wed " Plus Numbers These are two apples. 4 sentences Unit 7 53 71 123 . 4 sent ences " 32 38 Parts Of The 9 27 April Wed Rose Red Body My Body This is my nose These are my ears. 1 sentence 3 March 5 Thurs " Minus Five minus two equals three. This is one ap ple.

It has four legs.kedengaran 124 . Mengajar mengikut sukatan da n topik dengan mudah dan cepat seperti jadual di atas sebanyak 11 topik telah di ajar menggunakan kaedah Little Book.3 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Keseluruhan Sepanjang k ajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P.5. Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya ……. iv. ii. Selepas k ajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik saya antarany a: i. v. 8 sentences Unit 8 78 Total 12 8 12 52 sentences 5 7 11 Secara keseluruhan banyak perubahan-perubanan yang dilalui oleh murid-murid dan saya sendiri. Rumusan saya adalah berdasarkan rajah di atas: i. Kesedaran seperti guru perlu kre atif semasa melakukan P&P. vi. 5. Perubahan sikap murid dan saya sendiri Perubahan sikap dapat dilihat di mana sebelum ini adalah amat susah untuk menari k minat kerana kebanyakan mereka mempunyai latar belakanng keluarga yang miskin dan kurang perhatian daripada ibu-bapa serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya mendapati sikap mereka telah berubah pada seti ap bulan daripada pasif kepada aktif ketika akitiviti dijalankan. Dengan itu saya telah mengubah persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah mudah untuk difahami dan kemahiran menulis boleh diajar dengan mengikut amalan yang betul. esok aktivit i apa teacher….11 29 Mei Animals Animals This is a tiger. ataupun bila saja masa berakhir …. Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid begitu sero nok serta memberi sepenuh perhatian pada proses pembelajaran serta hubungan guru dengan murid bertambah rapat. Pada aktiviti ke 11 murid-murid dengan penuh yakin boleh menulis 8 ayat. iii.Teacher ….. Menggunakan buku text dan aktiviti sem aksima mungkin pada tahun-tahun yang lepas adalah amat sukar untuk berbuat demik ian kerana kebanyakan murid tidak faham. Tanpa saya sedar i sebanyak 12 buah Little Book telah dibuat dan 52 ayat telah ditulis oleh 36 or ang murid dalam masa tiga bulan berbanding sebelum ini mereka kurang faham dan t idak tahu untuk membina ayat yang mudah.

bukanlah mudah untuk me menangi pertandingan apatah lagi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasa n bandar yang begitu petah bercakap didalam Bahasa Inggeris. Saya merasa bangga kerana telah dapat menari k perhatian ibu-bapa sehingga ada yang terharu anak-anak mereka boleh menulis di dalam Bahasa Inggeris. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan men jalankan aktiviti yang menarik. Ye….. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktivi ti ini telah membawah kejayaan apabila salah seorang murid 2C memenangi tempat k etiga Pertandingan Story Telling peringkat Negeri Johor.Ye… te acher datang ……dengan begitu kuat sekali. Perubahan pada pembelajaran murid Saya memang tidak menyangka murid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa bebe rapa minit saja.. ii. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kel as bermula. iii. Bagi saya ini adala h perkembangan positif (Lampiran 6 ). Perubahan sikap ibu-bapa Saya begitu kagum bila ada ibu bapa yang mengikuti perkembangan dan terperasan a da perubahan pada anak-anak mereka. 125 . Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari idea dan membuat perancangan untu k pengajaran keesokan harinya sebelum Kajian Tindakan dilaksanakan saya tidak ta hu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang boleh menarik minat mereka. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya saya seorang guru kepa da mereka. Nampaknya saya tela h dapat menerapkan sifat keyakinan di dalam diri anak didik saya. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seolah-olah merasakan diri ini seper ti penyanyi….“……alah….bila saja bermula kelas Bahasa Inggeris kedengaran sorakkan …. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat di dalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya.Mereka juga tid ak menghadapi masalah di dalam menjawab soalan pada buku aktiviti tahun 2 jika a da masalah mereka terus bertanya. Perasaan saya pada masa itu begitu tersentuh.. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang datang kepada saya in gin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. Bila saya meletakkan barang-barang di atas meja.

Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. English Year 2 Sekolah Kebangsaa n Activity Book.0 CADANGAN KAJIAN Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana kaedah ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menu lis. Penerbi tan Universiti Teknologi Malaysia. Bhd. HBET 2303 Writing in an ESL Context. Manjin Gill. Teori saya sendiri Sudah tentulah saya sebagai seorang guru begitu gembira apabila anak-anak didik telah memahami pengajaran yang diajar. “ 52 ay at mudah tanpa kesalahan boleh dibina kanak-kanak berumur 8 tahun dalam masa 3 b ulan menggunakan kaedah Little Book jika dilakukan dengan amalan yang betul. seperti anjakan para digma. Dewan Bahasa Dan Pustaka MariamMohamed Nor & Abd.Halim Bin Ibra him. (2004). Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. Saya juga boleh berterima kasih kepada di ri sendiri kerana dapat memberikan pengajaran yang berkesan…. Saya sendiri dengan bangganya boleh mengeluarkan teori saya sendiri…. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Textbook. (1999). Dewan Bahasa Dan Pustaka Manj in Gill.” 6. Penyelidikan Pendidikan. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak menghadapi masalah bila be rada di tahap dua. ( 2003). 126 . (2003). BIBLIOGRAFI Mohamad Najib Abdul Ghafar. Utusan Publication & Distribut ors Sdn.iv.

1. iii. Mata pelajaran apa yang awak minati? Siapakah yang selalu menolong awak menyiapkan kerja rumah? Bagaimana awak mengisi masa lapang? 127 . Lampiran 2 Catatan temubual Tarikh : Masa : Tempat : Beberapa soalan diajukan kepada 8 orang murid untuk mengenal pasti masalah antar a soalan : i. 3.Lampiran 1 Based on the picture make 5 sentences correctly. 2. 4. 5. ii.

Adakah awak memina ti mata pelajaran Bahasa Ingeris? Ya Tidak 2. S ila jawab semua soalan dengan bulatkan salah satu jawapan.Lampiran 3 Borang Soal Selidik Maklum balas pelajar terhadap maklumat berkaitan Bahasa Ingg eris. 8. 2. Arahan : Untuk setiap soalan dibawah bulatkan salah satu jawapan sahaja. 6. 4. 7. Adakah awak selalu menjawab dengan penuh perhatian ketika menulis jawapan did alam Bahasa Inggeris? Ya Tidak Lampiran 4 Buying some classroom things Example : I want a book 1. 3. 5. Adakah awak bertanya pada guru jika tidak faham? Ya Tidak 3. 128 . 1.

129 . Johor.Lampiran 5 Refleksi murid pada aktiviti Little Book Lampiran 6 Antara kejayaan murid 2 Cendikiawan Nadia Irsalina Bt Shahridha telah memenangi Pertandingan Story Telling Peringkat Negeri Johor pada 25 Jun 2005 di Batu Pahat. Lampiran 7 Keratan Akhbar Lampiran 8 Salinan Little Book yang telah dibuat oleh murid.

Rasanya saya telah berusaha semam pu yang boleh sehinggakan saya sanggup membelanjakan RM550. sedih dan seribu satu macam perasaan yang Tuhan sahaja mengetahuinya.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Analisis keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2003 untuk kelas 5Sains2 saya t atap dengan perasaan yang berbaur. Seramai 26 orang murid 5Sains2. Perancangan tindakan difokuskan kepada t eknik untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan – Teknik ‘COMIL’. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan. reagen yang ditambah. peperiksaan penggal dan ujian pra. 1. Hanya dua orang sahaja murid ya ng lulus.8. itu pun dengan gred 8E berbanding dengan murid 5 Sains1. memahami dan s eronok belajar Sifat Kimia Sebatian Karbon melalui teknik ‘COMIL’. Hasil tinjauan menunjukkan mu rid tidak mengingati proses penukaran dari satu siri homolog kepada siri homolog yang lain.4. Umbai dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Antaranya: 130 .2 Contoh 2 TEKNIK ‘COMIL’: SATU KAEDAH UNTUK MENGUASAI SUBTOPIK SIFAT KIMIA SEBATIAN K ARBON OLEH SALWATI BINTI OTHMAN SEK. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi mur id. SMK Seri Mahkota. MEN.00 untuk membeli baha n bantu mengajar. hanya empat o rang sahaja yang gagal dengan markah yang hampir lulus. marah. suhu dan tekanan yang digunakan serta pemerhat ian bagi sesuatu tindak balas tertentu. UMBAI 77300 MERLIMA U. Saya mengajar di kedua-d ua kelas ini sejak mereka di tingkatan 4 lagi. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid lebih mengingati. Apabila saya nyatakan kekecewaan saya pada rakan-rakan. Ada rasa kecewa. KEB. MELAKA ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yan g dihadapi oleh murid Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kim ia Sebatian Karbon. Murid telah dide dahkan kepada Teknik ‘COMIL’ selama 80 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 8 minggu. maklum balas yang diteri ma tidak banyak membantu. SERI MAHKOTA.

Manakala murid perempuan pula.Tidak membaca buku / tidak membuat ulangkaji . Antara sebab-sebab gagal di dalam kimi a yang telah dinyatakan oleh murid 5Sains2 ialah: .” . tidak layak masuk kelas Sains.Tidak ingat rumus / fakta / kon sep penting . Kesemua guru mengatakan murid lelaki 5Sains2 kurang berdisiplin. 2. tidak serius terhadap muridan dan pencapaian mereka adalah agak ren dah. peluang untuk mer eka lulus adalah sangat tinggi. Saya juga telah meminta semua guru yang m engajar 5Sains2 menulis pandangan mereka mengenai sikap dan pencapaian murid 5Sa ins2.. walaupun lebih berdisiplin dan rajin tetapi pencapaian mereka masih kurang memuaskan. masa Form 3. dan tekanan yang digunakan serta pemerhatian seper ti perubahan warna bahan kimia dalam sesuatu tindak balas kimia.” . Saya telah memarahi. rendah mo tivasi diri. Sebatian Karbon dan beberapa topik lain yang mudah.“Jangan tensionk an diri Awak tu muda lagi Nanti kena darah tinggi Nik cari ganti” Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini.“Mereka memang lemah. mangkin.“Aku ajar si X. pelik aku macam mana dia boleh masuk kelas Sains.Tidak faham soalan dan lain-lain lagi Maklum balas yang diberikan oleh murid dan guru serta keazaman untuk mencapai kelulusan 100% telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan. se bab-sebab mereka gagal di dalam kimia. 131 . Masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam sub topik Sifat Kimia Sebatian Karbon ialah mengingati proses penukaran dari satu si ri homolog kepada siri homolog yang lain. mendenda dan meminta murid 5Sains2 menulis di atas sekeping kertas. suhu.0 ISU KEPERIHATINAN Saya telah menganalisis soalan Kimia SPM tahun-tahun lepas dan mendapati bahawa item mengenai Sifat Kimia Sebatian karbon merupakan item wajib bagi Kertas 1 dan 2 yang menyumbang antara 7 ke 25 markah. Jika murid dapat menguasai subtopik Si fat Kimia. Mereka gagal mengingati apakah reagen yang ditambah. Memang lemah.

Kecerdasan dominan Logik – Mate matik Visual – Ruang Tubuh kinestetik Verbal – Linguistik Muzik Ritma Interpersonal Intrapersonal Bil.Saya yakin jika saya dapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah P&P.0 Meningkatkan d aya ingatan murid dan penggunaan otak kanan melalui teknik ‘COMIL’.0 3. c. Membantu murid mendapat keput usan yang lebih baik dalam peperiksaan SPM. 4.2 a. Mengubah cara pengajaran guru supaya murid merasakan proses pembelajaran adalah menyeronokkan. OBJEKTIF KHUSUS Meningkatkan kemahiran mu rid untuk menjelaskan Sifat Kimia Sebatian Karbon. sikap negati f dan pencapaian murid 5Sains2 yang rendah akan dapat diperbaiki. b. Gardner (1991) mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan murid boleh meny ebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu subjek. 4. KUMPULAN SASARAN Murid 5Sains2 Lelaki : 17 orang 132 . 3. Murid 1 10 7 2 3 2 1 3. Lan taran itu saya telah mendapatkan analisis ′Multiple Intelligences Profile Indicato r ′ murid 5Sains2 dari guru Biologi yang telah menjalankan Ujian Kecerdasan Pelbag ai bagi mengesan kecerdasan dominan murid 5Sains2.1 OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan murid terhadap Sif at Kimia Sebatian Karbon.

Sebelum kajian dijal ankan murid kurang memberi respons kepada soalan yang diajukan. Selepas saya menyemak jawapan murid. sebaliknya saya telah memperkenalkan Teknik ‘COMIL’ dan 5 hari selepas itu saya telah memberikan Uj ian Pos 1 menggunakan set soalan yang sama dengan Ujian Pra. 133 . 5.Perempuan : 9 orang Jumlah : 26 orang 5.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajar an dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Sebagaimana kebi asaannya. tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian. murid perempuan yang lebih bersedia dan menunjukkan kesungguhan sebali knya murid lelaki kurang bersungguh dan kurang mengambil bahagian di dalam aktiv iti P&P yang dijalankan.1 PELAKSANAAN KAJIAN TINJAUAN MASALA H Dalam pelaksanaan kajian ini. dan soal selidik. 5.3 Soal selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatka n maklum balas murid berkenaan Sifat Kimia Sebatian Karbon.2 Ujian Pra dan Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan mereka mengenai subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon.1. murid saya telah menduduki Peperiksaan Percubaan SPM Selaras bagi Negeri Melaka dan saya telah menggunakan item kertas 1 dan 2 berke naan Sifat Kimia Sebatian Karbon sebagai Ujian Pos 2. Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan – rakan guru yang ada dan tiada latar belakang pendidikan sains untuk mendapatkan pandangan mereka me ngenai Teknik ‘COMIL’. Lebih kurang empat minggu selepas Ujian Pos 1. u jian pra dan pos.1. 5. Item Ujian Pr a merupakan item Kertas 1 dan 2 Kimia – Program Gerak Gempur Sains & Matematik Neg eri Melaka bagi tahun 2003.0 5. saya tidak memu langkan kertas jawapan murid dan tidak membincangkan jawapannya. sebelum dan selepas Teknik ′COMIL’ diperkenalkan .1.

2.2. 5.2 5. Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan. Mereka menjawab dengan suara yang lantang dan tidak lagi menundukkan muka apabila guru menyoal. Analisis Ujian Pra dan Pos.2. Walaupun masih terdapat murid yang gagal tetapi tiada seorang pun muri d yang mendapat sifar berbanding dengan Ujian Pra di mana 5 orang murid telah me ndapat sifar. Berikut adalah analisis soal selidik yang telah dijawab oleh murid :134 .5. sengaja dibuat oleh guru untuk 5.2 Perbandingan pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Pos adalah seperti berikut: Gr ed Pra A B C D E G TH 0 1 1 1 2 18 3 Bilangan Murid Pos 1 1 2 3 3 4 12 1 Pos 2 2 2 5 4 2 9 2 Dapatan Ujian Pra dan Pos menunjukkan terdapatnya peningkatan dari segi pencapai an murid.1 ANALISIS TINJAUAN MASALAH. Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran dida pati: Murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru sec ara lisan. Murid berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang menguji kefahaman dan ingatan murid.3 Analisis Soal Selidik Murid telah memberikan respons positif manakala guru-guru telah memberikan komen yang membina.

5 Saya mudah mengingat i tindak balas kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘COMIL’. Guru Sains: Teknik ini dapat menambah ingatan dan kefahaman murid di samping dap at melihat secara menyeluruh dan mengetahui hubung kait antara sub-sub topik dalam sesuatu tajuk b esar.sangat tidak setuju 2 3 4 5 . Saya lebih suka menggunakan te knik saya sendiri daripada teknik ‘COMIL’.setuju .sangat setuju Beberapa contoh komen yang telah diberi oleh guru – guru pula adalah seperti berik ut: Guru Pendidikan Seni: Satu pendekatan yang menarik dalam meningkatkan kefaha man dan ingatan murid kerana warna dan simbol adalah dua perkara yang ringkas da n padat jika dibandingkan dengan nota.Skala Likert : 1 . Penggunaan warna berkesan untuk menjelaskan aliran proses dan bahan kimia .kurang setuju . 3 Kimia organik merupakan satu cabang kim ia yang mud dikuasai walaupun tanpa teknik ‘COMIL’.tidak setuju . SKALA ITEM 1 2 Kimia merupakan subjek yang mudah. Nota adalah padat dan jelas. Guru Bahasa Inggeris: Satu teknik yang menyamai ‘Peta Minda’. 135 1 2 3 4 5 (BILANGAN MURID) 1 2 3 3 13 15 7 3 1 2 4 11 9 1 0 0 2 2 11 10 0 . Proses lebih mudah dihafal dan difahami oleh murid. 4 Saya mudah memahami tindak bal as kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘ COMIL‘.

0 4 15 6 .

2. 0 3 4 13 5 8 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL ‘ untuk matamuridan lain. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Selepas murid menjalani Ujian Pra.3 1. 3. fungsi dan cara otak manusia bekerja. Sebelum saya membimbing murid melakar ‘COMIL’ ( Coloured Mind Link ) saya telah mene rangkan serba sedikit tentang struktur. 0 0 2 12 11 7 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL’ bagi tajuk lai dalam kimia. 0 1 4 9 11 5. 1 0 5 17 2 9 Teknik ‘ COMIL ‘ membantu meningkatkan daya kreati saya.6 Saya rasa lebih seronok belajar tajuk kimia organik menggunakan teknik ‘COMIL’. . saya telah meminta m urid 5 Sains 2 membawa pen / pensil warna semasa kelas Kimia kerana saya ingin m emperkenalkan satu teknik P & P yang dapat membantu mereka mendapat keputusan ya ng lebih baik.

Saya juga telah menyentuh perihal kepentingan warna dalam kehidupan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Buzan :-‘People are 80% more likely to remember what the y read if it’s in colour’. 8. 7. Seterusnya saya membimbing murid membina ‘COMIL’. 5. saya dan murid akan membincangkan jawapan sebagai langkah pengukuhan. Setiap kali kelas kimia. 136 . 6. 4. Sebelum itu saya telah mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada murid terlebih dahulu. Murid menjalani Ujian Pos 1 dan Pos 2. Selepas ujian Pos 1 dan 2. saya mengingatkan murid supaya membaca atau membuat sem ula ‘COMIL’ untuk mengukuhkan daya ingatan. Murid diingatkan bahawa warna yang dipilih adalah sepadan dengan warna sebenar b ahan kimia tertentu dan dapat membezakan antara satu tindak balas dengan tindak balas yang lain. Murid membina ‘COMIL’ di atas sekeping kertas putih ( rujuk lampiran ).

Rakan-rakan guru juga telah memberikan komen membina. Berdasarkan pemerhatian saya Teknik ‘COMIL’ berjaya membantu murid meningkatkan penc apaian di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Malah beberapa orang guru telah meminta saya mengajar anak . Semasa saya menjal ankan kajian ini saya telah menyempurnakan sukatan muridan kimia. Selepas Ujian Pos 2.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. Kebolehan membina ‘COMIL’ merupakan salah satu kemahiran Visual – Ruang da n secara kebetulan. lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa me njawab koleksi soalan percubaan dari negeri-negeri lain.anak mereka Teknik ‘COMIL’. daya ingatan dan kefahaman terhadap ap a yang dimuridi disamping menjadikan suasana P&P lebih ceria dan menyeronokkan.5 REFLEKSI KAJIAN Pencapaian murid dalam Ujian Pra. Tujuan mengedarkan soal selidik ial ah supaya murid lebih bebas dan selesa menjawab berbanding mendapatkan maklumat secara temubual. Murid berlumba – lumba henda k menjawab soalan guru.5. murid diminta memenuhkan borang soal selidik untuk mend apatkan pandangan mereka tentang teknik ‘COMIL’. perangsang dan sokongan terhadap usaha saya. Saya juga telah menerangkan secara ringkas mengenai Teknik ‘COMIL’ kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan. Masih terdapat murid yang gagal dalam Ujian Pos 1 dan 2 kerana pada hari saya me mperkenalkan Teknik ‘COMIL’ ada seramai 10 orang murid tidak hadir ke sekolah kerana hujan lebat. sebulan selepas i tu. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan Teknik ’COMIL’ dan Teori MI banyak me mbantu murid meningkatkan keyakinan diri. Saya telah mem peruntukkan dua waktu P&P untuk membimbing murid membina ‘COMIL’. Saya berasa lebih seron ok. Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 8 minggu. 10 daripada 26 orang murid 5Sains2 mempunyai kecerdasan domi nan di dalam Visual – Ruang. lima hari selepas membina ‘COMIL’ dan Ujian Pos 2. Selain daripada itu ada 4 orang murid 5Sains2 yang kerap tidak had ir ke sekolah dan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam Ujian Pos. Murid telah menjal ani ujian Pos1. tidak lagi marah-marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas 5Sains 2. 5. Say a sepatutnya menerangkan dan mempastikan bahawa mereka faham 137 . Pos 1 dan Pos 2 menunjukkan peningkatan yang a gak ketara.

(1987 ). Matematik dan Sejarah. mur id dibekalkan dengan soalan-soalan yang dapat membantu mereka meningkatkan kefah aman dan daya ingatan. Selepas membina ‘COMIL’. Brown. b erkesan dan menyeronokkan. Mengguna pakai teknik ‘COMIL’ sebaik sahaja guru mengajar bab Sebatian Karbon . Saya yakin bahawa Teknik ‘COMIL’ dapat membantu murid meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek Kimia. (197 6). Bhd. Akhir kata: prasarana GURU KREATIF + MURID DEDIKASI Kondusif BIBLIOGRAFI Atan Bin Long. Dunn. Psikologi Pendidikan. Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang murid 5Sains1 menghantar SMS m eminta saya mengajar mereka teknik ‘COMIL’ dan ada yang menyalin dari murid 5Sains2 sebelum disuruh. S aya juga sepatutnya harus lebih bertegas terhadap segelintir murid lelaki yang a gak malas dan bersikap sambil lewa.dan buat ‘COMIL’ bukan hanya sekadar mengarahkan mereka menyalin dari rakan-rakan. Thousand Oaks. b. 138 KEJAYAAN BERERTI . Michel Foucault and th e Politics of Freedom. T. Language Interaction Pattens in Lessons Featuring Mathematical Investigations . Analisis keputusan Peperiksaan Percubaan S PM 5Sains2 menunjukkan peratus kelulusan Kimia adalah di tangga ke 5 selepas BM. (1997). Pendidikan Islam. saya dapati terdapat perubahan yang pos itif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid . Semoga has il kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik. rajah penguru san grafik dan carta berwarna c. PhD thesis. d. CA: Sage. Kuala Lumpur: Penerbit Adabi Sdn.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut: a. T. Hasil dari penyelidikan yang dijalankan. 6. memasukkan u nsur warna dalam kaedah / teknik P&P yang lain seperti peta minda. guru boleh menyediakan satu modul penggunaan te knik ‘COMIL’ dalam P&P secara lebih terancang / teratur. University of Southampton.

te achers were able to improve on their teaching skills and by conferencing with th eir pupils. This en abled the teachers to look at their teaching practices critically and improve on it themselves.This study is conducted with the objective to define and solve the problems faced by both teachers and pupils of Form 3RK in the teaching and learning of sc ience and mathematics in English. By using simultaneously two learning conte xts: action research and teacher-pupil conferencing. They were assisted by their colleagues who were th e English language teachers. 1.8. English has been used as the medium of instructi on for the teaching of science and 139 . Although this study focused on teacher change. as they become aware of new possibilities for pedagogical improvemen t. the teachers teaching science and mathematics t o these students are anxious. I learnt to see constructive response as both a social.0 REFLECTION OF THE PROBLEM STUDIED This is a school-based project for helping my colleagues in the teaching of scie nce and mathematics in English. these English language teachers worked together with the subject teachers so t hat the language used in delivering the lessons did not hamper the teaching and learning process. and three teac hers (one teacher teaching mathematics and two teaching science) were involved i n the study.3 Contoh 3 IMPROVING TEACHING AND LEARNING SKILLS THROUGH THE INTERPLAY BETW EEN ACTION RESEARCH AND VIDEO TAPING IN THE TEACHING AND LEARNING OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN ENGLISH: A CASE STUDY Oleh: Ng Yoon Mooi SMK Raja Muda Musa 3300 7 Kuala Kangsar. Perak ABSTRACT This study describes how the use of video helped the researcher create dialogic intersubjective educational spaces in which tran sformational learning can take place.4. t he study describes how the participatory research relationship helped illuminate both for the teachers and for the pupils what they implicitly know is important to change. A total of 17 girls and 2 boys. Under the “buddy system” and the “critical friend” concepts . The introduction of the program (PPSMI) in 2003 saw the present For m 3 pupils sitting for the PMR examination this year and they will be the pionee rs of this programme. everyday way of dealing with pupils tactfully and a socio-cognitive construct for scaffolding learning within the pu pils’ zone of development. it shows how the developmen t of the dialogic space between teachers and pupils in classroom. Naturally. Furthermore. it should be emph asized that I as the researcher. the teachers were able to address the needs of their pupils thus mak ing them better and more effective teachers and English is not an issue. also underwent significant change. More importantly is that the dialogic video viewing helped them step outside of themselves in order to see each other and return to look at themselves as oth ers. By videotaping the lessons and by conferencing with pupils.

have been appointed as their ‘critical friend’ in the buddy system that was implemen ted to help these teachers in using English as the medium of instruction. Now. On the students’ part. On top of that. I have been an English teacher for more than 20 years and was schooled in the Englishmedium school in my school days and so am familiar with the ways science and mat hematics were taught in English. instead they fol lowed the words exactly from the books. Considering the fact that these stude nts were wholly and completely taught in Bahasa Malaysia when they were in the p rimary schools. they were quite natural and take to learning science and mathematics in English as if it was a natural thing to do. 140 . That means.0 FOCUS OF STUDY After having observed them on several occasions. these teachers had been sent to ETEMS c ourses. it is important to know whether they are able to face the challe nge and especially so when they are the pioneer group for the PPSMI program (Pen gajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris). To equip them with the skill. as the researcher. the teachers teaching them were teachers who were not proficient in English as it was not their mother tongue and the situation was compounded by the fact the these teachers had been schooled in the Malay-medium schools and had been using Bahasa Malaysia to teach their students since the first day they were appointed as teachers. They were not comfortable wi th their pronunciation and their constant fear of using the wrong words and inab ility to speak without referring to their books. 2. They will be the first batch of students who will answer the questions in English for the two subjects. this cohort has been taught science and mathematics in English fo r three years and will be sitting for the Penilaian Menengah Rendah examination this October 2005. As their ‘critical friend’. the problem was more on the teachers’ ina dequacies than the students’. to help them make the transition. This was due to the fact that the teachers were not confident to explain the topics on their own. As a result the lessons were made very simple and more time was needed to deliver the lesson. I. This was made easier for them because they were fresh from the primary s chools and took to learning these subjects in English as if it was the thing the y had to do in a secondary school. in 2005.mathematics in 2003 to Form 1 students although the students had been schooled i n the Bahasa Malaysia medium when they were in their respective primary schools. I noticed that the teachers wer e very self-conscious of their English proficiency. I had to find ou t where they needed help and how best to help them. affected the effective delivery of the lessons. Furthermore. the inability of the teachers to conver se in English with their pupils had adverse effects on the teacher-pupils relati onship. Furthermore . Thus. There was no attempt to initiate questions and the pupils were not given the opportunity to ask questions in English. they had never taught science and mathematics in Engli sh before.

141 . It is not uncommon for videotaping to be used a s a stimulus for teachers’ reflections facilitating the transformational process ( Gallimore & Golderberg. action research has traditionally been regarded as a vehic le for change. They must show how action research helped the participants become thoughtful about their teaching. T hey must also show how these teachers gain control of their own professional development by being reflective. The main goal is to create a space for a reflexive process of enlightenment whereby the resea rcher. facilitating the participants’ monitoring of their success and fail ure as they enact alternative possibilities for school improvement. This space was partly created by means of videotaping. teachers and student. The present study is based on the participation of teachers a nd students in research processes that concern their relationship. Denyer & Florio-Ruane. videotapes are also used to enable the teachers to be ready to see and discuss with respect to how they felt. as t hey were revealed to me through their group conversations and through their resp onses to videotapes that I showed them of teacher-pupil conferences taking place in their classrooms and elsewhere. in which the importance of teacher-pupil interaction was emphasized and teacher-pupil conferencing was an important instructional com ponent. However. This view of action research us es strategic action as a tool for improvement and understanding.The observations conducted during the teachers’ lessons showed that there was a ne ed to construct a rich communicative environment for the teaching and learning o f science and mathematics. 1992. 1995). 1992. The project took 10 months to complete. Current researc hers of action research expect to promote processes of teacher transformation (Carr & Kemmis. to construct their voices so t hat they can extend this help to their students.0 ACTION RESEARCH AND THE USE OF VIDEOTAPI NG In teacher education. This study is located within this recent view o f action research. used not only for the p urpose of data collection but also for enhancing the self-reflexive transformati ve activity of the participants. 1986). Wells & Chang-Wells. Furthermore. and comprised four cycles of act ion research that were designed in response to the teachers’ immediate needs. reach an authentic understanding of their situation . and of the gaps between their beliefs and their practices. and by learning to be sensitive to their pupils’ differences in thinking and learning. 3. Videotapes are used for both teacher and pupil to observe and inform each other of what they see and how they think and feel. rec ent theorists such as Zeichner and Gore (1995) emphasize that action research do es not focus only on school improvement alone but also has the purpose of helpin g teachers see what they know and building on it. by becoming aware of th eir practices.

was designed to support a change project carried out by the researcher. AHZ to videotape the teachers and the pupils in class. Besides they had no prior experience in conferencing or in peer collabor ation. to write t he research log and frame the project within a theoretical context. as the Englis h teacher to find out their weaknesses and find out ways to help them and for th e pupils. On top of al l these. Tn. in which it was appropriate for me and for the participants (teachers and p upils) to engage in collaborative action research. Hj. undertaken in their natural setting.1 SETTING The Research Site The study. The site of this project was a classroom of 19 students.2 The Role of the Researcher I was invited to work with them. The mathematics teacher was a master teacher. the researcher. I got the help of another tea cher. they discovered that they did not have to be apprehensive and th at peer collaboration could happen naturally and be taken in good faith. They al so realized that teacherpupil conferencing encompassed a more complex learning r elationship than they had envisioned. I have to be the participant observer in the teachers’ classroom and in t he meetings of the project. However. This class was the best class for the present Form 3 a nd was called the Rancangan Khas or RK class which was made up of selected stude nts based on their UPSR results. Through the whole project. the English teacher who was appointed to help a science and a mathematics teacher who had to teach their respective subj ects in English.4. to learn and ask questions in English. compri sing 17 girls and 2 boys. documenting these activities by collecting field not es and conducting informal interviews with teachers and pupils and structuring t he situational context in which the teachers and the pupils were defining their change. We focused on creating a coherent research sett ing. The project focused on the two teachers and the students of the Form 3RK students. 142 . My primary role was to provide opportunities for and support teacher reflection. it seemed like a difficult task for the teachers were uncomfortable to be obse rved and videotaped as they were not proficient in delivering their lessons in E nglish. This project enabled the teachers to assess for themselves a nd subsequently improved on their teaching skills. 4. At the beginning of the project . The teachers involved were both ladies and had been teaching the subjects for more than 15 years. I held numerous conversations with the teache rs as a group and individually.0 4.

It was a one-way communic ation which was overwhelmingly teacher-centered. the mathematics teacher was taped teaching her pupils for at l east 80 minutes (two class periods). the mathematics teacher. The first cycle was intended to set the context for the study. I wanted to create the context for a collaborative relationship with Puan N. Puan N was videotaped during her normal lessons.4.0 THE DESIGN OF THE STUDY The action research comprised four cycles. From the tape. 143 . When one cycle ended another cycle be gan.0 5. w hich did not interfere with their regular teaching. to create dialectical relationships between teacher-researcher. I was curious about w hat was happening during the teaching sessions and how the teacher was teaching mathematics in English specifically how she was practicing the dyadic relationsh ip. Puan N was more concerned with delivering her prepared lesson which she did with ease because she had a script for her to read from. I could see that Puan N was teaching and there was no interaction with the pupils. and the fourth to engage these teachers in theorizing about the meanings and implications of their teaching and the pupils’ learning processes. pupil-researcher and teacher-pupil. 5. As a result there was no space f or her to ask for feedback from her pupils. I needed to create a situation whereby I could do research with her and not on her. At this time the video was used for reconnaissance purposes. 5. the third to widen this relationship to include the other te achers. and evolved from quest ions they asked and suggestions they made. The four g oals were grounded in my conversations with the teachers.1 CYCLE ONE: ESTABLISHING THE CONTEXT FOR THE STUDY Framing the Problem At the beginning of the project. data collec tion and analysis. Conferencing was conducted in a separate time slot. Each of the cycles consisted of the f ollowing components. Most importantly. and to what extent she could transform this relationship into a dialogic int eraction.2 Acting and Obser ving I prepared the study by videotaping the normal school lessons in the morning. The planning phase sometimes close s the loop of this cycle by emerging directly from the assessment phase. planning (or framing the problem). the second.3 Data Collection and Analysis D uring this stage. reflection and assessment. Pupils were not encouraged to a sk questions and they were not given the opportunity to ask any questions. Another reason was to get the teacher and the pupils used to the video camera in the classrooms. observation. 5. It was done in the afternoon when the additional class or reinforcement class was held.

From the tape. it 144 . 5. was a repeated vers ion of her earlier teaching. overlooking her interaction with individual pupils.4 Reflection By the end o f May. she was very emotional. However. 5. Due to the fear of being unable t o answer questions in English.Her verbal interaction with her pupils amounted in most situations to the regula r cue-answer structure in which she often told her pupils to provide the single word answer to the phrase she mentioned. which incidentally. I wanted to establish with the teacher a relationship where col laborative self-reflexive research could take place. her interaction with her pupils were limited to no more than mechanical exchange of information. She compared her teaching in English with the time when she had taught the subject in Bahasa Malaysia and stated that it was the re ason why she still could not finish her syllabus. I told her to concentrate on looking at herself teaching and how she conference with her pu pils. she wanted to make sure that she had the attent ion of the whole class because she insisted that the pupils’ command of the Englis h language was poor. While viewing the tape together. At this point I did not start any systematic data a nalysis because it would risk casting the teacher and the pupils as the objects of the analysis. Puan N was told that her lessons were taped and she could view the tape a ny time she liked. citin g her very tight schedules because she was needed elsewhere outside the school a s she was the master teacher in the district. I could see that sh e spent very little time and effort in finding out how her pupils had benefited from her lessons. When finally she viewed the tape. I showed her how. the teacher was told to reflect on one aspect of her t eaching that she wanted to improve in order to be able to integrate conferencing into her regular classroom activities. she cited the reason for the slow progress of the lessons and the inability to finish the syllabus on time to the poor command of the English language of the pupils. she did not express any interest in watching them. she had not encouraged pupils to ask questions. I wondered whether she was at all aware of the ways she int eracted with her students. A t the end of the meeting. Yet. That is. As a result. She was worried that the score for the subject in the PMR would decline and she did not want that as she had a reputation to keep. She felt that her English was not good enough and it had caused her to become a less effective teacher than if the lesson had been taught in Bahasa Malaysia which s he had been doing for years. she was more concerned with her English than the main concepts of the lessons. We finally agreed that she was more foc used on presenting her lessons in English as well as she could rather than prese nting the concepts effectively. In other words.5 Assessment Puan N focused on her orc hestration of the classroom environment as a whole.

but through her students’ responses as well.0 CYCLE TWO: CRE ATING A DIALECTICAL RELATIONSHIP For the next two weeks. she was not ready to look at herself critically. The First Session: Puan N and Puan A looked at each other. For example. As the teacher watched her first conference. The plan was to create a situation in which th e teacher could see herself not only through her own responses to her interactio n with her pupils. The session began with Puan N watching the second videotape of herself and Puan A conferencing. she wa s unaware of how she tried to control Puan A’s attention so much so that she did n ot give her any opportunity to ask questions but to keep drumming in the facts o f the lesson. This was not difficult as the teacher had to carry out extr a classes in the afternoon as directed by the school’s principal. 6. In her first reaction to this segment. she was still focused on her own agenda.2 Reflection Puan N and Puan A viewed the tapes separately but each of them viewed the tapes together with me. blaming Puan A’s lack of underst anding and her inability to answer what she wanted. field notes describing informal conversations w ith the teacher and with her pupil. 6. I sought eviden ce that Puan Noraini was beginning to look at herself. She needed to discover for herself what that role should be. Puan A hardly had any time to digest one fact before another was d rummed into her. In the analysis of the data.was not enough to reflect in conversation with her about her role in relation to her students. reflecting inwardly as sh e critiqued her interaction with her pupil. 6. Puan N’s personal coaching with Aminah (a pupil) was taped for three sessions. The tuition class in the afternoon became another class lesson instead of r einforcing concepts and helping the pupil in areas where she was not able to und erstand when in class. 145 . Puan A was playing a very passive role and kept quiet all the t ime. and that Puan A was playing a role i n her transformation process.1 Data Collect ion and Analysis Data sources for this part of the study included transcriptions of audio tapes o f Puan N and Puan A’s conferences. The second Session: Puan N and Puan A begin to look at th emselves. There is a need to create a confrontational situation that would make her role in conferences vividly visible to her.

As the meeting came to an end. Puan N and Puan A were not able to assess each others’ problems and did not know how to handle the d ifficulties they each faced. 146 . Thus. Puan N is able to see where our problems are. Another positive outcome that Puan N noticed was that Puan A had become more interested in the subject. The Third Session: Puan Noraini and Aminah looked at t hemselves and each other. she was unable to give the correct answers. aware of her own transformation. Suddenly she realized that she had caused confusion to Puan A by teaching in English and then in Bahasa Malaysia and reverting into English when she remembered. As Puan N th ought about her inadequacies. This was because Puan N had made it a point to teach by using only in English and not alternate between English and Bahasa Malaysia. She thinks that she was hampered by her lac k of command of the English language. In the first and second conferences. She had felt less insecure and more confi dent as she got used to the language.” As we continued watching and discussing the videotape. asked if I could continue videotaping and discussing her confere nces with other students. who were very curious about my work with her.“She thinks she understood my lessons but when she was given the exercise. Puan N felt that she wanted to share her learning expe rience with her colleagues. By the third conference Puan A had shown that her i nterest in the subject had increased and so was her understanding of the concept s. Puan A watched the videotape and she commented that she had not understood Puan N because of her constant changi ng of one language to another in the course of her teaching. she was able to understand the pressure she was pu tting on Puan A and not attending to her needs. Puan N and Puan A learned how to acknowledge their weaknesses . She had taken the effort to consult me more on how to deliver the lesson more effectively in English by improving her command of the language. through the medium of the video and with my mediation. She had been more c onfused than enlightened. Puan N’s reflection was illuminated by a segment in which she heard he rself teaching Puan A by using Bahasa Malaysia. It seemed that Puan A too was pleased with her improvement and she had taken a more liking for the subject. she was excited about Puan A’s impr ovement in both understanding of the subject. She is able to address our problems”. As Puan N watched the videotape of the third conference. “I like mathematics now more than last time because I can unders tand the topic better. Puan N.

I decided to use this new definition of action research in order to wide n the circle of participants and include the science teacher. As a result.3 Assessment It is important to take note that this stage showed that the teaching and learni ng process was not so much of the language issue with the pupils but it was more about the insecurities of the teachers themselves. Puan R h ad shown interests too. data was collecte d and interviews conducted with each teacher.6. another science tea cher. but al so in the redefinition of the essential relationships of collaborative action re search. Allowing the 147 . The reflection phase required that the teachers work together as a research collaborative to view segments of their videotapes. I had wan ted to extend the study to include the science teacher who taught science to the same class. Besides. The achievement of this cycl e of the study was not only in redefining the teacher-pupil relationship. 7. This was to become one of their PPSMI projects and one of their staff development projects which every dep artment had to carry out. who was teaching another class was invited to join in the stu dy so that Puan R would have a colleague to partner her as this was going to be a collaborative study. The fortunate thing in all this was that. Hj.2 Assessment The biggest achievement of this cycle was widening the extent of teacher partici pation. During this cycle. 7. Puan R in my study . After sharing her insights with Puan R about conferencing. Puan M and I vie wed videotapes taken in their classroom teaching sessions and I asked them to ch oose video episodes to be shared with each other. I as the resea rcher was also in charge of staff development in the school. as this is a PPSMI project. As an after thought.1 Research Phases and Data Sources In the implementation phase. 7. when Puan N showed her tapes w e took of her conferencing with her students and of her teaching in the class to the science teacher of Form 3RK. The observation phase began when Puan R. Tn. each choosing the segments to be d iscussed in the meetings. this p roject was also incorporated as a staff development project and the Science and Mathematics head of department gave her full support. AHZ videotaped Puan R teaching in class as well as conferencing with her students.0 CYCLE THREE: WIDENING THE CIRCLE OF PARTICIPATION The third cycle began in the middle of July 2005. Puan M will analyze and interpret Puan R’s practice and Puan R w ould analyze and interpret Puan M’s practice. The teachers wanted to be videotaped. Puan Mariam.

8.0 8. by the end of the four cycles of the acti on research. The main goal during this phase was to show the teachers how their conversations had connections to certain theoretical notions and I tried as best as I could to expose them to the theories. the teachers’ response was one of great surprise and delight. being attuned to su bjectivity. The goal of this ph ase of study was to help teachers to see what they know and how to use it in the ir work and to construct their voices so that they can extend this help to their students. From the transcripts based on interviews and conversations. one-time soluti ons. Action and Observation Once the transcript themes had been identified by me. Reflection and Assessment The discussions with the t eachers during this phase showed that. I had to do my homework by reading up on the various theories.1 CYCLE FOUR: DEEPENING THE CRITICAL PERSPECTIVE OF CONFERENCING Plan ning Yet. For 148 .teachers to choose the segments to be viewed and discussed proved to be a good t hing because they felt that they were in control. each with their o wn needs. The teachers took advantage of this col laborative activity in order to raise a variety of concerns relating to pedagogi cal issues. It became clear to the teachers that none of their problems had permanent. how they had changed and what still needed to be resolve d. The critical interpretati on phase began in middle August. the teachers stil l conceive of teaching pupils as a group and treated them as a group and not as individuals who had their own set of problems and abilities. collaborating with pupils and helping pupils internalize the process . For this. in spite of the teachers’ self-transformative achievements. I needed to make th em realize that they had to treat their pupils as individuals. Generally. t hese themes became objects of critical interpretation. This was important because by so doing they established and maintained an atmosphere of trust and openness whe re their work could be openly discussed. The teachers also commented that by participating in the fourth cycle. when I presented the themes to the teachers for discussion. such as classroom control and teacher authority and the implementati on of challenging tasks that seemed endless from the PPD and the JPN. they h ad become exposed to many theoretical constructs. I came up with a few themes such as openness to the pupil’s experience. the teachers noticed changes in three areas: how their tacit knowle dge had become visible. I needed to make them self-critical of their own teaching styles and h elp them to view conferencing as a useful means of teaching.

but also about the ways in which we make sense of them. Through watching and discussing the videotapes. earlier research in teacher education and teacher pro fessional development has provided considerable evidence that teachers’ dialogue w ith a researcher. 10. Puan N became aware of the pupil’s frustrations and could consequently acknowledge her position towards teaching mathematics in English. I continued by trying to make the teacherpupil relationship more visible an d to do that the binary relationship of teachers and researcher was changed into a triangular one. and finally. it is abo ut how to provide constructive response during our reflective conversations conc erning how to respond to their pupils. while watching videotapes of their lessons. The students’ inclusion in this study context enabled the participants to reflect on their practices. The use of video helped make four important elements o f the environment and of teachers’ knowledge more visible to the participants: cla ssroom organization. This was to show that the pupils had like the personal attention of the teachers. she dominated the conv ersation. when they had allowed pupils to ask questions and by conferencing with them. teachers’ teaching practices and t eacher’s theoretical knowledge. looking and listening. makes their teachi ng more visible to them.example. This was shown by the fact that initially Puan N and Puan A began the study with an other-oriented observation gradually transfo rmed their point of view to a self-oriented observation and finally. Puan N’s conferences with Puan A were basically unidirectional. It also helped teachers develop different ways of watching: seeing and noticing. the teachers realized that. it was the teachers’ teachin g practices that pose the problems and not the medium of instruction (in this ca se 149 . In fact. one way flow of communication to the more authentic. teacher-pupil interaction. monologic. contemplating and articulat ing. to an obser vation of themselves through the others’ eyes. Not only do these teachers become reflective over time. In this study. showing and critiquing. change occurred. teach er-researcher and pupil-researcher. First. When looking became tied to listening.0 CONCLUSION This study is based on the assumption that a videotape offers visual images not only about the situations they portray.0 AGENDA FOR THE FUTURE There are many issues that emerged in this study that could not be included in t he present paper and which I intend to deal with in the future. In most cases. By conferencing with the pupils. consisting of three dyadic interactions: teacher-pupil. 9. but they actually learn to change their classroom teaching practices from the t raditional. the pupils’ interest of the subject increased and they put much more effort into the subject. constructivism had been applied in their teach ing practice. dial ogic mode of interaction. video was used to stimulate reflection and critic al conversations. At the beginning of the study.

Ozer (Ed. R. & Gore. & C hang-Wells. S. (1992). Stevenson (Eds). knowled ge and action research. S. Denyer. (1986).) Effective and Re sponsible Teaching: the new synthesis.Noffke & R. Moments in transformation in writing confe rences and teacher education.L. 539-551 . & Kemmis. pp. Porstmouth: Heinemann Seichner. Gallimore. & Florio-Ruane. San Francisco: Jossey-Bass. J.13-30 New York. J.N. & Goldenberg. W. (1995). London. Palmer. (1995). Wells. Using action research as a vehicle for student teacher reflection: a social reconstru ctionist approach. (1992). Educational Action Res earch: becoming practically critical. Mi xed messages and mixed opportunities.English) that caused low percentage passes. G. 11(6). M. B. in : F. K.E. Pupils pick up the language fast eno ugh to use it in their learning of the subject. Becoming Critical: Education. how in tr ying to understand other people’s behavior and responding to it we are able to ref lect on our own. Teaching and Teacher Education. BIBLIOGRAPHY Carr. G. C. pp. in S. Constructing Knowledge Together : Classrooms of inquiry and literacy. The second point is how the acti on research that was planned as a context for reflective inquiry became an inter subjective space where the teachers and the researcher needed each other to unde rstand some of the ways in which we learn to see ourselves as the ‘other’. M. Tracking the development path of teac hers and learners: A Vygotskian perspective. Teachers College 150 .

G.B. Bahagian Perancangan dan Penyelid ikan Pendidikan. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Pend idikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. L. A. Introduction to rese arch in education. B. Sue. 4 2 – 44. Kementerian Pelajaran Malaysia. No. Boston: Allyn and Bacon. A. Kuala Lumpur: PIER – Sub Program 4. 1994. Coughlan. Arkinson. 22. P. (2002). Investigating information systems with action re search. A teacher self-evaluation tool kit . Blac k. Pah ang. S.. N. (2004). Action rese arch for operations management. A. K uala Lumpur: BPPPDP. Jacobs. Carl.. (1997). 20 Ways to reflect upon your practice. CA: Sage. & Somekh. Craig. (1995). ‘Rethinking the principles and practice of action research: The tensions for the teacher-re searcher’. & Coghlan. (1994). Kementerian Pelajaran Malaysia. 2. 111 – 115. 1999(2). P. (2004). J. Corwin Press. Dalam Education Action Research: An International Journal. S. Buckingham: Open Unversity Pr ess. D. Modul Kajian Tindakan. International Journal of Operations and Producti on Management. Bodgan. & Styhre. Manual Kajian Tindakan. 324 – 327. (1993). (2004). Intervention in School and Cl inic. (2005). 151 . Kementerian Pelajaran Malaysia. P. Collaboration research in organizat ions. Doing your research project. R. KPM. Vol 2. & Morin. 220 – 40. American School Board Journal. Work Based Learning in Primary Car e. London: Routledge. Shani. Becoming critical educat ion. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan . & Biklen.RUJUKAN Adler. No. Nov. (1992). London: Falmer Press. & Kemmis. (1999). J. (1993). Qualitative research in education. Airasian. S.V. 2004.. Practitioner action r esearch: Action research to improve practice. 2004 (2). 3 . Ary. D. Thousand Oaks. KPM. Thinking about teaching. Belmont: Wadsworth. knowledge and action research. 40 (2). Bell. (1986). 2nd Ed.. Altricher. BPPP. Teac hers investigate their work. W. & Gullickson. Communications of the Association for Information Systems..C. (2002). H. Bahagian Perancangan dan Penyelidik an Pendidikan. Berskerville. Posh. (2005). 108(11). Conderman. Vol. 6th Ed.L. Razavieh. D. (2001). R. A.

Upper Saddle River. (2 005). Pahang. 34.). (2002). (1998).. The action research planner. Incorporated. 2nd Ed. Effective teacher practice: In search of meaning in learning about teaching. (1994).R. Ferraro. Kemmis. 33 – 43. ERIC document. (2006). Upper Saddl e River: Prentice Hall. No. P. Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru: Satu Penilaian. In the pursuit of change and understanding. Dikod dari John W. D. Hopkins. Vol. 3. Art. T. Gummesson. Forum: Qualitative Social Research. 2006 dari http://www. Australia: Deakin University Press. 21 – 36). Kertas dibentangkan dalam Annua l Meeting of the American Educational Research Association. S. Kemmis. MerriamWebster. (1988). (1998). 5. Kemmis. S. 6th Ed. S. Educational research: Planning. Diperoleh pada 15 February. September 2004.. B. Journal of Teacher Education. April. Koszalka. NJ: Pearson P rentice Hall. CA: Sage. ebscohost. Dalam B. 2nd Ed. London: Routledge. M.D. (2000). Ge elong. (2002). Examining learning environmental design issues for prompting reflective thinking in web-based PBL. J. Victoria. Creswell. Action research in practice: Partnerships for s ocial justice in education (pp. & Airasian. Weeks (Eds. S. Diperoleh pada 23 July 2005 dari http://www. Thousand Oaks.com. Song. Action Research: Principles and Practice. conducting. J. L. 53(1).m-w. E.Dick. (2000). Ref lective practice and professional development. A teacher’s guide t o classroom research. McNiff. Gay. H .A Loughran. (2000). L. Jamil Ahmad. & Grabrowski. 2002. 2005.. New Orl eans. Qualitative methods in management research. Kertas dib entangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. London: Routledge. and P. & McTaggart. Educa tional Research: Competencies for analysis and applications.com/ 152 . 2nd Ed. Atweh. Participatory action research and the study of practice. (1988). & Wilkinson. R. Merriam-Webster’s online dictionary. B. and evaluating q uantitative and qualitative research. (2004). Kemmis. Buckingham: Open University Press. J.

Newbury Park.T.R.M.A. & Vul kelich. & Kottkamp. R. G. & Huberman. P. P. CA: Corwin Pres s. W. M. (1999).. Don’t wait till the cows come home: Act ion research and initial teacher education in three different countries. K. Action research: A guide for the teacher researcher. Vol. Reflective practice for educators: Imp roving schooling through professional development. NJ: Merrill/Prentice Hall . V.B. 41(2). 2nd Ed. Upper Saddle River. The action turn: Toward a transformational social science . & Torbert. No. Osterman. J. 153 .B. 6. C. (1997). Thousand Oaks. Qualitative data analysis: An expanded sour cebook. Mills. (2002). An a ssessment of the scientific merits of action research. A. Concepts and Transformation.Miles. E. Stringer. R. (1994). December 2004. CA: Sage. 149 – 175. Practical action research for change. & Evered. Schmuck. 582 – 603. Reason. 10. (1978). Teacher s and Teaching: Theory and Practice. 2nd Ed. (2004). (2001). (1993). Vol. (2000). R. 23. Reading Research and Instruction. Vol. Ponte. CA: Sage.E. Action research. IL: IRI/SkyLight Training and Publishing. Prospective teachers’ reflection: Strategies. R.. D.K. Arlington Heights. Susman. Risko. Roskos. Beijard. qualities. No. & Ax. G.. Thousand Oaks.. 1 – 38. 6. 1. Adminstrative Science Qua terly. and pe rceptions in learning to teach reading.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful