BUKU MANUAL KAJIAN TINDAKAN EDISI KETIGA BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MAL

AYSIA DISEMBER 2008

Diterbitkan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kemente rian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel : + 603-8884 6591 Faks : + 603-8884 6579 Web : www.moe.gov.my/bppdp Semua hak cipta terpelihara. Hak Cipta Kementerian Pelajaran Malaysia 2006. Tiad a mana-mana jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan d alam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk den gan apa cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau se baliknya tanpa mendapat izin Penerbit. DISEMBER 2008 i

PRAKATA Pembudayaan Kajian Tindakan dalam kalangan warga pendidik telah dapat dl aksanakan secara meluas berdasarkan minat dan peningkatan berterusan bilangan gu ru dalam menjalankan Kajian Tindakan setiap tahun. Pada masa sekarang, Kajian Ti ndakan bukan sahaja dijalankan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bili k darjah, tetapi ia juga digunakan untuk memperkukuhkan pengurusan di sekolah. M atlamat utama Kajian Tindakan adalah berdasarkan kepada satu hasrat iaitu untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan pentadbir dan guru di sekolah. Kajian Tindakan mempunyai dua unsur utama iaitu kajian dan tindakan. Oleh itu i a sangat sesuai diaplilkasikan dalam konteks pendidikan kerana dua unsur utama i ni seringkali dijalankan secara beriringan, iaitu tindakan dalam proses pengajar an dan pembelajaran serta pengurusan pendidikan; dan kajian dijalankan bagi mend apatkan bukti-bukti emperik yang dapat menyokong sesuatu tindakan yang dilaksana kan. Ia membolehkan pengamal iaitu para pendidik melalui proses inkuiri penemuan dengan mengkaji masalah-masalah secara saintifik supaya mereka boleh menilai, m enambahbaik dan memantapkan proses membuat keputusan dan amalan. Peranan dan sum bangan Kajian Tindakan dalam membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihada pi oleh pentadbir dan guru di sekolah tidak akan dipertikaikan. Ini adalah keran a dapatan kajian akan memberi impak yang positif kepada perubahan yang terancang dan kesannya akan menghasilkan apa yang dikehendaki agar matlamat pendidikan da pat direalisasikan. Kajian Tindakan diyakini dapat menonjolkan amalan terbaik da lam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Sehubungan dengan itu, sewa jarnya semua warga pendidik termasuk Pengetua, Guru Besar, dan guru-guru berpera nan dalam membudayakan Kajian Tindakan di sekolah masing-masing. Manual Kajian T indakan dihasilkan dan dimantapkan bersesuaian dengan keperluan semasa dan akan datang. Ia merupakan garis panduan bagi melaksanakan kajian berdasarkan proses y ang betul, tepat dan sistematik supaya dapatan yang bermakna dapat dihasilkan se rta mampu menyumbang kepada penambahbaikan dalam aspek pengajaran dan pembelajar an, pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Manual ini diharapkan dapat membangki tkan minat guru-guru khususnya untuk menjalankan kajian di sekolah, di samping m enambahkan pengetahuan dan kefahaman guru tentang tata cara melaksanakan Kajian Tindakan. Moga penyediaan Manual ini, akan dapat mendekatkan diri pembaca dan pa ra pendidik khususnya dengan dunia Kajian Tindakan. DR. AMIR BIN SALLEH @ MOHD SALEH Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Da sar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia ii

6 1.1 Pendahuluan 1.2 2.4 1.3 1.4 Bab 3: Pengenalan Jenis-jenis Kajian Tindakan Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Pros es Kajian Tindakan 13 13 17 18 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN 3.5 1.7 1.6 Analisis Dokumen iii 26 26 Bab 4: 36 36 37 38 38 39 Bab 5: 42 42 48 49 52 52 .2 Proses Merancang d an Melaksanakan Kajian REFLEKSI 4.5 Ujian 5.6 Bila Melakukan Refleksi? PEN GUMPULAN DATA 5.2 1.9 Bab 2: Definisi Kajian Tindakan Tujuan Kajian Tindakan Ciri-ciri Kajian Tindakan Model Kajian T indakan Perkembangan Kajian Tindakan Kajian Tindakan di Malaysia Budaya Penyelid ikan Dalam Kalangan Guru Rumusan Muka Surat ii iii v vi 1 2 4 5 5 7 8 10 11 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2.3 2.1 Kaedah pengumpulan Data 5.1 Pengenalan 3.2 Soal Selidik 5.KANDUNGAN Tajuk Prakata Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Bab 1: PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.8 1.1 2.4 Pem erhatian 5.5 Hasil Refleksi 4.3 Temu bual 5.1 Pengenalan 4.3 Tujuan Refleksi 4.4 Kaedah Refleksi 4.2 Definisi Refleksi 4.

2 Fungsi Kertas Cadangan 7.3 Analisis Data Temu Bual 6.2 Format Pela poran Kajian Tindakan 8.1.1 Pengenalan 6.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan 7.4 Analis is Dokumen KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7.5 Contoh Laporan Kajian Tindaka n: Contoh 2 8.1.1 Analisis Data Soal Selidik 6.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindaka n 8.6 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 3 53 53 66 76 79 Bab 7: 89 89 90 Bab 8: 96 96 97 107 130 139 Bibliografi 151 iv .4 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 1 8.1.1 Pelaporan Kajian Tindakan 8.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.2 Analisis Dat a Ke Atas Pemerhatian Yang Dijalankan 6.Bab 6: ANALISIS DATA 6.1.

SENARAI RAJAH Rajah Rajah 1. 2008) Proses Kajian Tindakan Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik Melal ui Teknik Sumbangsaran Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur Skrin Mendefin isi Variabel dalam SPSS Data Editor Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Skrin Statistik dalam Prosedur Frequenci es Kotak Dialog bagi Charts Graf Bar Item 1 Graf Bar Item 2 Graf Bar Item 3 Graf Bar Item 4 Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa Pengajaran dan Pembelajaran d i Bilik Darjah Kotak dialog Paired-Samples T-Test Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Histogram bagi Skor Ujian Pra Histogram Skor Ujian Pos Muka surat Rajah 5.1: Rajah 6.12: Rajah 6.9: Rajah 6.8: Rajah 6.2 Rajah 2. 1988) Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell.7: Rajah 6.2: Rajah 2.4: Rajah 6.14(a): Rajah 6.6: Raj ah 6.2: Rajah 6.1: Rajah 1.14(b): v .11: Rajah 6.5: Rajah 6.13: Ra jah 6.1: Rajah 2.10: Rajah 6. 2005.3 : Perkara Gelung Kaji an Tindakan (Kemmis & McTaggart.3: Rajah 6.1: Rajah 6.

SENARAI JADUAL Jadual Jadual 3.1: Jadual 3.2: Jadual 5.1: Jadual 6.1: Jadual 6.1 : Jadual 6.2: Jadual 6.3: Jadual 6.4: Jadual 6.5: Jadual 6.6: Jadual 6.7: Jadual 6.8: Jadual 6.9: Jadual 6.10: Jadual 6.11: Jadual 6.12: Jadual 6.13: Jadual 6.1 4: Perkara Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb Jadua l Pelaksanaan Aktiviti Teknik Utama Temu Bual Pengagihan Skor Jadual Perangkaan Asas Jadual Frekuensi Item 1 Jadual Frekuensi Item 2 Jadual Frekuensi Item 3 Jad ual Frekuensi Item 4 Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Di Bi lik Darjah Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Pengajaran Be rfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Rumusan pemerhatian) Pengajaran Berf ikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Kaedah Pemerhatian – Kaedah Gundal) Peng ajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Pemerhatian Tidak Berstrukt ur) Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Transkripsi Temubual Berkaitan Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Bagi Semester Prestasi Murid dala m Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pelajaran Matematik Muka Surat Jadual 6.15(a): Statistik Asas Jadual 6.15(b): Statistik Korelasi Jadual 6.15(c) : Statistik Ujian T Jadual 6.16(a): Statistik Perihalan Jadual 6.16(b) Jadual 6.16(c): Ujian Pra Mur id Ujian Pos Murid vi

BAB 1 PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.1 Pendahuluan … it is difficult to see how teaching can be improved or how curriculum proposals can be evaluated without self-monitoring on the part of teachers. A research tra dition which is accessible to teachers and which feeds teaching must be created if education is to be significantly improved. (Stenhouse 1975: 165) Kajian tindakan melibatkan pengumpulan dan penterjemahan data untuk memudahkan p emahaman seseorang tentang sesuatu fenomena atau permasalahan di tempat kerja. P erkara utama dalam prinsip pelaksanaan kajian tindakan ialah matlamat untuk memp erbaiki amalan seseorang atau mengatasi masalah yang dihadapi dengan membuat tin dakan terhadap penemuan yang didapati tentang sesuatu amalan itu. Kajian tindaka n dalam pendidikan menjadi satu perkembangan penting yang memberi alternatif pen yelidikan kepada pendidik. Pengamalan 'research thinking and orientation’ dan ‘research-based decision-making dalam tugas harian dalam kalangan guru merupakan satu daripada pendekatan terbai k untuk meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan merupakan wadah yang sangat berkesan dalam me mbantu guru-guru memahami dan menganalisis masalah dan seterusnya menjalankan kajian bagi mendapatkan jawapan untuk mengatasi masalah tersebut. Ka jian tindakan membantu guru-guru untuk bertindak secara sistematik berdasarkan t atacara yang digariskan untuk menjalankan kajian. 1

 

1.2 Definisi Kajian Tindakan Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai pen yelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanaka n tindakan praktik (intervensi) bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kuali ti amalan masingmasing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat ref leksi, merancang, melaksanakan dan memerhati. Terdapat pelbagai definisi kajian tindakan yang telah dikemukakan oleh pakar-pak ar kajian tindakan. Antaranya adalah seperti berikut: i. Kemmis & McTaggart (1988) Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta yang berada dala m sesuatu situasi sosial bertujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan -amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan ii. Ebbut (1985) Kajian tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sek umpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pend idikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan ata u akibat tindakan tersebut. iii. McNiff (1988) Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meni ngkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menj adi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalanama lan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri ya ng dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama. 2

pemerhatian dan refleksi. berdasarkan pelbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahawa kajian tindakan merupakan satu kaedah untuk guru mereflek masalah yang mereka ha dapi. memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan-dapatan yang diperolehi. guru dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam konteks amalan mereka sendiri. Kajian tindakan menjurus kep ada matlamat menjalankan penyelidikan tindakan. 3 .iv. Cochran-Smith dan Lytle (1990) Kajian tindakan merupakan kajian bilik darjah yan g dilakukan oleh guru-guru bagi membolehkan mereka meneroka isu-isu yang mereka sukai. Somekh (1989) Kajian tindakan ialah satu kajian terhadap situasi sosial yang mel ibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk me mperbaiki kualiti amalan masing-masing. p elaksanaan. Kajian tindakan melibatkan pengamal (guru) untuk mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan. Kember dan Gow (1992). Kesimpulannya. Ia juga menyediakan satu kaedah yang formal bagi menjadikan pengetahuan g uru sebagai sebahagian daripada sumber maklumat dalam pengajaran serta mendekatk an guru dalam struktur kuasa dalam pendidikan. Sehubungan dengan itu. v. vi. iaitu atas keinginan dan kecende rungan guru untuk membaiki kualiti amalan atau pengajaran pembelajaran serta sit uasi kerja.

.1. Kepentingan guru melaksanakan penyelidikan ke atas pengajaran dan pembelajaran juga telah ditega skan oleh Stenhouse (1984:69) iaitu: . melaksana. Ia amat bertepatan dengan tugas guru sebagai pendidik yang sekali gu s berperanan sebagai agen perubahaan. memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran.3 Tujuan Kajian Tindakan Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran. guru sepatutnya menganggap strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran sebagai percubaan dan eksperimen supaya mereka dapat mengkritik kemahiran-kemah iran mereka bagi mencapai peningkatan kemahiran profesionalisme. kekangan atau kerumitan yang berlaku pada peringkat sekolah sewajarnya dapat d iselesaikan secara bijaksana oleh warga pendidik di sekolah. bimbingan dan bantuan . memerhati dan mereflek. Semua guru adalah penyelidik kerana sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengajara n secara langsung sebenarnya terlibat dalam proses penyelidikan tindakan melalui semua fasa iaitu merancang. dan memperbaiki situasi di ma na pengajaran dijalankan. Sehubungan dengan itu.Guru yang baik tidak perlu disuruh membuat sesuatu. Pendidik-pendidik luar bilik darjah boleh memberi khidmat nasihat tetapi hanya guru sahaja yang akhirnya diamanahkan untuk mengajar dengan baik.. Oleh yang dem ikian. Jemaah Nazir. Guru yang baik adalah sentiasa rela menerima nasihat. 4 . Budaya penyelidikan amat perlu diterap dan diberi penekanan dalam kalangan guru di sekolah. setiap permasalahan . Mereka tidak bergantung k epada penyelidik-penyelidik. pihak yang membuat inovasi atau penye lia. Perbuatan sedemikian membawa maksud bahawa guru patut melibatkankan diri dengan penyelidik an bilik darjah.

Mereflek (Reflect).5 Model Kajian Tindakan Terdapat pelbagai model kajian tindakan yang telah dibangunkan oleh para penyeli dik antaranya ialah Model Kajian Tindakan yang dibangunkan oleh Kemmis & McTagga rt (1988). dan dilakukan secara berterusan. dan Memerhati (Observe ). berkembang mengikut kitar ref leksi kendiri iaitu tinjauan. dilakukan secara berkumpulan dan secara kolaboratif dengan membentuk kumpulan-ku mpulan guru yang bersifat kritis kendiri (self-critical) dan berkomitmen untuk m eningkatkan kefahaman praktis mereka. iii.1. iv. ii. Bertindak (Action). pengkaji terlibat secara langsung dalam usaha memperbaiki amalan pendidikan dan menambahkan kefahaman terhadap amalan tersebut. 5 . 1. banyak menggunakan aktiviti atau kaedah refleksi kendiri. vi. dilakukan secara siste matik dan ‘rigorous’. ii. pelaksanaan dan renungan atau refleks i. v. iv.4 Ciri-ciri Kajian Tindakan Ciri penting kajian tindakan ialah: i. dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian atau dalam kontek s mata pelajaran dan kelas yang mereka ajar. menggunakan tindakan praktis bagi menyeles aikan masalah dan mengembangkan pengetahuan secara serentak. perancangan. iii. Merancang (Plan). Model tersebut menyarankan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan (cycle) seperti berikut: i.

mengetahui tahap keseriusan masalah yang membele ngu pengajaran dan pembelajaran tersebut. guru melaksanakan rancangan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. 1988) Rajah 1 menunjukkan kajian tindakan dijalankan berpandukan proses berikut: i. ii.Langkah-langkah tersebut boleh dirumuskan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. guru menyediakan satu rancangan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Refleksi dilakukan bertujuan seperti berikut: i. dan iii. memah ami bentuk masalah yang timbul. 6 . memahami pelaku yang terlibat s ecara langsung atau tidak langsung dalam permasalahan itu. ii. memahami kew ujudan sesuatu masalah/kesukaran. Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart. iii. dan v. iv. gu ru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang h endak ditangani. memahami mengapa masalah tersebut wujud.

Australia. Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada f inality dalam sesuatu proses yang hendak dilaksanakan. Norwich. Norwich Classroom Action Research Network (CARN) Projek PALM (1988-1990) Penyel idikan Tindakan berkembang di Eropah. Deakin University.6 Perkembangan Kajian Tindakan PERKEMBANGAN KAJIAN TINDAKAN DIPERKENALKAN OLEH KURT LEWIN (1946) (Ahli Psikolog i Sosial) Dua Idea Utama Konsep Penyelidikan Tindakan Keputusan Bersama Komitmen Untuk Penambahbaikan Idea Lewin digunakan oleh Stephen Corey di Teachers’ College Columbia University.2 : Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia 7 . 1.Keseluruhan pelaksanaan kajian tindakan tersebut disifatkan sebagai Gelungan Per tama (Cycle 1) dan jika masalah tidak dapat ditangani. New York (1953) sebagai pendekatan penyelidikan di sekolah Tahun 1970-an Penyelidikan mendapat perhatian antarabangsa Lawrence Stenhouse m emperkenalkan Konsep Guru Sebagai Penyelidik 1975-Humanities Curriculum Project (HCP) 1978-Research as a basic for teaching (di UEA. KT berkemba ng 1990-an Konsep KT diperkenalkan kepada 41 orang pensyarah institut/maktab per guruan dan pegawai BPG dari 11 hingga 20 Disember 1988 oleh Prof. England) Tahun 197 6 John Elliot dan Rakan-rakan memperkenalkan Ford Teaching Project di CARE. Tahun 1990-an Idea “guru sebagai penyelidik” menjadi sebahagian kandungan kursus program pra-perkhidmatan d an dalam perkhidmatan di institut/maktab perguruan. Stephen Kemmis dari School of Education. maka guru bolehlah memula kan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah dapat diselesa ikan. “ Programme for Innovation. Australia dan USA Di Malaysia. UEA. Excellence and Research” (PIER) BPPDP 1993-1996 KT sebagai mata pelajaran dalam komponen kursus DPM di Institut/ Maktab Perguruan bagiKursus Diploma Pendidikan dan Ijazah Rajah 1.

Kursus ini dikenda likan oleh Prof. Deakin University. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) i tu adalah Classroom Action Research di School of 8 . idea “guru sebagai pen yelidik” telah menjadi sebahagian daripada kandungan kursus program praperkhidmata n dan dalam perkhidmatan di Institut Pengajian Guru Malaysia (IPGM) sehingga kin i. iaitu SubProgra m 1: Inovasi dalam Sains dan Matematik. Sub-Program 2: Sekolah Kecil dan Terpenc il. Kegiatan kajian tindakan terus mendapat perhatian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dari tahun 1993 hingga 1996 apabila Projek PIER (Programme for I nnovation. menyelaras. Program kajian tindakan diberi penekanan di bawah Sub-Program Penyelidikan Pendi dikan. empat or ang Pakar Perunding dari universiti di Australia dan lima orang Pakar Perunding dari universiti tempatan juga dilantik untuk memberi khidmat perundingan dari se masa ke semasa. Aus tralia pada 11 hingga 20 Disember 1988. li ma orang guru dan seorang pegawai BPPDP.7 Kajian Tindakan di Malaysia Kajian tindakan di Malaysia mula diperkenalkan secara formal kepada 41 orang pen syarah maktab perguruan serta pegawai dari Bahagian Pendidikan Guru (BPG) pada D isember 1988 melalui satu kursus jangka pendek (BPPDP. Program ini diurus setiakan oleh Unit Penyelidikan. empat sub-program telah diwujudkan. 2005). Dalam program PIER. dan Sub-Program 4: Penyelidikan Pendid ikan. Sub-Program 3: Pendidikan Jarak Jauh. Di samping itu. Kursus yang diikuti oleh empat orang pensyarah IPGM. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). Kolabo rasi antara Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan BPPDP telah membolehkan satu kump ulan guru dan pegawai dihantar ke United Kingdom untuk belajar perkaedahan kajia n tindakan dengan lebih lanjut lagi untuk membolehkan mereka menjadi fasilitator kursus kajian tindakan. Stephen Kemmis dari School of Education. dan memantau perjalanan program. Tiap-tiap program ini diurus oleh seorang Pengurus Program yang merancang. Excellence and Research) dilaksanakan dengan peruntukan Pinjaman Bank Dunia Sektor Pendidikan Rendah dan Menengah Ketiga. Dalam tahun 1990an. kerana KPM berpandangan bahawa guru perlu didedahkan dengan ilmu penyelid ikan bagi mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.1.

Bah an-bahan sokongan seperti Modul Kajian Tindakan juga dihasilkan bagi membantu pelaksanaan kajian tindakan. Bagi menyebarluaskan dapatan-dapatan kajian tindakan. JPN. dan PPD. Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). University of East Anglia. N orwich. pensyarah maktab perguruan serta p egawai-pegawai pendidikan dari Bahagian-bahagian di KPM. 1995). Peja bat Pendidikan Daerah (PPD) dan guru sekolah ialah di Australia pada tahun 1995. Satu lagi kursus yang dihadiri oleh 11 orang peserta yang terdiri daripada pegawai KPM.Education and Applied Research in Education (CARE). Pengetahuan dan maklumat yang diperoleh oleh peserta-peserta kursus Kajian Tinda kan di luar negara telah disebar luas kepada guru-guru di sekolah melalui modul serta kursus dan bengkel untuk mendapat kesan berganda (multiplier effect) bagi membudayakan penyelidikan di sekolah. England pada tahun 1994. seminar-seminar pen yelidikan tindakan telah diadakan setiap tahun sejak tahun 1994 hingga kini. 9 . Kumpulan ini telah menghasilkan satu Modul Kajian Tindakan pada tahun 1995 untu k digunakan oleh para guru di bawah projek kajian tindakan (BPPDP. Kim Paik Lah dari Universiti Sains Malay sia sebagai pakar runding dalam negeri. beber apa siri kursus dan bengkel telah di adakan di seluruh negara yang melibatkan pe serta kursus yang terdiri daripada para guru. Melalui khidmat pakar runding ini. Di samping menghadiri kursus kajian tindakan. pegawai-pegawai BPPDP. Professor Nerida Ellerton dilantik sebagai pakar runding luar negeri manakala Dr. Bagi menambahkan keberkesanan projek penyelidikan pendidikan ini seorang pakar r unding dari The International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP) telah dilantik melalui perjanjian kerjasama antara Kerajaan Mala ysia dengan IDP pada 21 Januari 1995. Peserta-peserta kursus terdiri daripada pegawai-pegawai pendidikan dan guru-guru sementara fasilitator terdiri daripada pakar runding tempatan. kakitangan sumber yang telah dila tih di bawah PIER dan pegawai-pegawai JPN. peserta kursus juga telah menjalan kan projek-projek Kajian Tindakan dengan mendapat peruntukan daripada peruntukan PIER di bawah Sub-Program IV (Penyelidikan Pendidikan) yang disalurkan melalui BPPDP.

Di samping itu. 1. Di samping BPPDP sebagai penggerak utama projek pe mupukan budaya penyelidikan di kalangan guru. Tujuan memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan guru ialah untuk: i. Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan bersama pegawai di PPD b ertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek pemupukan budaya penyelidikan serta menyelaras dan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah di setiap negeri . lima orang Jurulatih Utama Kajian Tindakan (JU) bagi setiap ne geri juga telah dilantik. JPN dan PPD di semua negeri adalah bertanggung jawab dalam merealisasikan matlamat memupuk budaya penyelidikan di kalangan guru sekolah.8 Budaya Penyelidikan Dalam Kalangan Guru Sejak tahun 2001 hingga sekarang. membantu guru dalam menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkembangkan kemahiran profesional guru khususnya dalam mengenal pasti teknik atau kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan. 10 . beberapa kursus yang melibatkan guru sains dan matematik telah dapat dijalankan. Seminar Penyelidikan Kebangsaan yang diadakan setiap tahun mulai 1993 merupakan saluran khas bagi penyebaran hasil kajian tindakan. Teknologi d an Alam Sekitar pada tahun 1998 dan 2000. i i. Dengan peruntukan ini. Seorang Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan telah dilantik bagi setiap negeri. memberi peluang kepada guru membuat sumbangan penting untuk mengukuhkan asas pengetahuan profesional di samping membolehkan guru menyelesaikan masalah profes sional tanpa merujuk kepada arahan luar.Usaha untuk mempergiatkan aktiviti kajian tindakan setelah tamatnya program PIER diteruskan dengan pengagihan peruntukan daripada Kementerian Sains. BPPDP telah mendapat peruntukan khas di bawah Anggaran Belanja Mengurus bagi program membudayakan penyelidikan melalui kajian tindakan dalam kalangan guru. Para guru diberi peluang unt uk membentangkan laporan kajian tindakan dan berkongsi pendapat dengan guru-guru lain yang terlibat dalam rangkaian kajian tindakan yang telah ditubuhkan di set iap Jabatan Pelajaran Negeri.

bersikap positif terhadap penyelidikan dan dapat melihat hubungan teori da n amalan 11 . Hal ini da pat meningkatkan keyakinan diri guru sebagai kumpulan profesional dan dapat memb aiki prestasi dan kepuasan kerja. menjadi lebih efe ktif. guru-guru akan dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran berdasarkan penemuan daripada kajian tindakan. bagi mendapatkan idea dan str ategi baru ke arah 1. guru mempunyai kuasa untuk membu at keputusan dalam bilik darjahnya sendiri. menggalakkan guru menyelesaikan masalah y ang wujud dalam amalan harian dengan membuat refleksi pembaharuan. guru mempunyai hak milik dalam memperke nalkan amalan-amalan yang efektif. iv. Ini memberi peluang guru menjadi agen perubahan. menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan. ‘empowerment’ dan ‘selfesteem’ dalam kalangan guru. vi. menggalakk an guru menyelidik amalan sendirian. dan lebih bermaklumat. Kesannya. mengeluarkan guru daripada kongkongan amalan rutin dan meningkatkan amalana malan profesional khususnya dalam menguji sendiri dan memperkembangkan idea-idea baru tentang amalan mereka. Mereka menjadi lebih terbuka kepada perubahan.iii. mendorong guru secara individu atau b ersama membuat refleksi ke atas amalan mereka. lebih reflektif. menggalakkan guru berkongsi peng alaman dan memberi publisiti tentang amalanamalan profesional mereka. Melalui cara ini. v. Kajian tindakan membantu meningkatkan keserakanan. Kajian tindak an juga membantu guru meningkatkan kemahiran memerhati atau mencerap.9 Rumusan Kajian tindakan dapat membantu meningkatkan tahap profesionalisme guru kerana se bagai penyelidik ia dapat memberikan semangat dan minat baru untuk mengenal past i kaedah pengajaran baru seperti yang dicadangkan dalam literatur. Dengan itu. dan vii. mengambil tindakan yang wajar dan memantau kesannya . menjadi penyelesai masalah yang baik. dan memper baiki komunikasi dengan pelajar. membaiki tindakan dan menilai hasil atau ke berkesanan tindakan tersebut. Mereka merasakan diri mereka sebagai pakar dal am bidang masing-masing.

12 . Sehubungan dengan itu. penglibatan guru dalam kajian tindakan a kan memberikan impak yang positif kepada guru sama ada dalam aspek meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atau meningkatkan diri guru sebagai seo rang yang lebih profesional.dengan berkesan.

dan kelayakan guru. kom uniti di mana terletaknya sekolah. Kini.1 Pengenalan Kajian Tindakan melibatkan beberapa proses dan aktiviti tertentu. Creswell (2008) membahagikan kajian tindakan kep ada dua jenis seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2 iaitu: i. Ini adalah untuk memastikan kajian tersebut dapat dijalankan dengan betul. pengetua sekolah. ii. takrifan kajian lebih luas dan merangku mi komuniti pendidikan ataupun komuniti yang ada hubungan dengan pendidikan atau sekolah.BAB 2 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2. ibu bapa. Berdasarkan paradigma baru ini. Antara pihak berkepentingan atau aspek-aspek yan g mempengaruhi kejayaan pelajar adalah guru besar. Setiap proses dan aktiviti ini perlu dijalankan secara sistematik. kemudahan yang sedia ada di sekolah. dan kajian tindakan penyerta an (participatory action research) 13 . kajian tindakan hanya dijalankan dalam kont eks bilik darjah sahaja. 2. tuisyen. Pada masa kini. bahkan lain-lain pihak yang berkepentingan juga memainkan peranan dalam kejayaan pelajar. kajian tindakan amalan (practical action research). lancar dan mencapai matlamat yan g disasarkan. Kejayaan sesuatu sekolah bukan hanya disebabkan faktor guru dan pelajar semata-mata tetapi gabungan faktor-faktor lain yang sama-sama membe ri sumbangan. kejayaan sesuatu usaha pendidikan bukan hanya bergantung kepada peranan satu pihak sahaja dan sememangnya bukanlah hanya peranan guru yang menja min kejayaan pelajar.2 Jenis-Jenis Kajian Tindakan Berdasarkan pendekatan konvensional.

1: Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell. Untuk melihat isu seperti ini. 14 Guru perlu mengadakan . Ini boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri atau pun melibatkan rak an sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama (team-based inquiry) dengan me mberi fokus terhadap perkembangan guru (teacher development) dan pembelajaran pe lajar (student learning). Sebaliknya kajian tindakan penyertaan melibatkan kajian tentang isu-isu sosial y ang menghalang perkembangan pelajar. kajian tindakan amalan melibatkan pe ninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengaja r. Guru yang menjalankan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik (teacher as researcher). 2008) Dalam klasifikasi kajian tindakan tersebut.Kajian Tindakan Amalan Penyertaan • • Mengkaji amalan setempat Melibatkan inkuiri berasaskan individu atau pasukan Mem fokus kepada pembangunan guru dan pembelajaran murid Melaksana pelan tindakan Me lahirkan guru sebagai penyelidik • Mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan individu Menekankan kesaksamaa n kolaborasi Memfokus kepada perubahanperubahan yang meningkatkan kualiti kehidu pan Melahirkan penyelidik yang “bebas” (emancipated researcher) • • • • • • Rajah 2. guru perlu m eninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah.

Apabila faktor-faktor y ang menghalang pelajar itu dikenal pasti. Kajian tindakan penyertaan merupakan satu proses sosial di mana penyelidik mener oka perhubungan antara individu dengan orang lain. ia boleh digunakan untuk meneroka kerjasama antara guru. iaitu: i. guru boleh mengkaji diri mereka sendiri unt uk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang amalan mereka dan bagaimana peng etahuan ini boleh membentuk dan mencegah kerja mereka dengan pelajar.” (h. dan struktur sosial organisasi itu dengan tujuan 15 . Kajian ini praktikal sebab penyelidik meneroka aspek-aspek seperti komunikasi. Bentuk inkuiri bercorak penyertaan. 555). penghasilan pengetahuan.kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab musabab kenapa seseorang pelajar itu tidak boleh menguasai ilmu. 1999). ii. M enurut Creswell (2005) kajian tindakan penyertaan “…has a social and community orientation and an emphasis on research that contributes to emancipati on or change in our society. ia akan menjadikan guru sebagai “emancipated researcher” ataupun guru yang memb ebaskan pelajarnya daripada sesuatu “belenggu” yang mencegah perkembangan pelajar. Ini bermakna individu menjalankan kajian ber hubung dengan diri mereka sendiri. Kemmis & Wilkinson (1998) menggariskan enam ciri utam a kajian tindakan penyertaan. maka guru boleh melaksanakan program u ntuk mengubah “cara hidup” pelajar (life-enhancing changes) dan dengan berbuat demik ian. Ini adalah untuk memahami bag aimana interaksi sosial “membentuk” orang perseorangan. mereka meneliti bagaimana p emahaman. nilai dan pengetahuan menggalakkan dan mencegah amalan tind akan mereka sendiri. iii. collaborat ive action research or participatory research (Kemmis & McTaggart. Sebagai contoh. kemahiran. Dalam konteks pendidikan. Kaedah kajian tindakan ini adalah bersifat praktikal dan kolaboratif. Dari satu sudut yang lain. Kajian tindakan seperti ini juga digelar d engan berbagai-bagai nama seperti community-based inquiry (Stringer. 2000). Dalam proses ini. 2000) atau cr itical action research (Mills.

mereka akan cuba tindakan demi tindakan sehingga mereka berjaya da lam tindakan mereka. Kajian tindakan penyertaan bercorak emansipasi (emancipatory). Seseorang guru yang menjalankan kajian tindakan yang bersifat penyertaan boleh m engatasi penyebab atau asas kewujudan sesuatu masalah (root causes of the proble m) dan bukannya terbatas kepada simptom masalah (symptoms of the problems). atau tida k mempunyai interaksi yang memuaskan.mengurangkan perkara yang tidak rasional. iv. Kajian ini juga bersifat kolaboratif kerana ia mementingkan proses inkuiri. Tujuan kajian tindakan penyertaan adalah untuk membantu individu membebaskan dir i daripada sesuatu kekangan sepert media. Sebagai mengelakkan diri dari peranan yang dianggap kurang penting (subservient role) di dalam bidang pelajaran yakni mereka tidak berasa diri mereka di beri pengupayaa n (empowerment) di dalam bilik darjah. tentang guru kuasa mungkin dalam dapat persekitaran pendidikan. Ini berlaku dalam bentuk ge lung (spiral) refleksi dan tindakan. 16 . dan apa-apa pe rhubungan contoh. kajian tindakan i ni boleh digunakan untuk mengubah prosedur birokratik guru di sekolah bagi memud ahkan pembelajaran pelajar. Sebagai contoh. tidak adil. Dala m perkataan lain. guru boleh me ngadakan kolaborasi dengan guru lain bagi mengurangkan birokrasi kerana jika ia berterusan mungkin mencegah inovasi di dalam sesebuah bilik darjah. bahasa. prosedur kerja. guru dapat mengatasi masalah tulen (real problems). v. Kajian tindakan ini adalah recursive (reflektif atau dialektikal) dan memberi fo kus tentang perubahan (change) dalam sesuatu amalan. vi. Apabila guru mereflek tentang peranan merek a di sekolah. tidak produktif. Ia cuba membebask an seseorang daripada sesuatu kekangan yang boleh menghalang perkembangan dan keyakinan dirinya. Sebagai contoh.

ii. kajian tindakan bermula dengan pewujudan satu idea u mum dan kemudian data dipungut untuk menjelaskan atau merungkai sesuatu situasi. t he action researcher decides on a general plan of action. 1948). tindakan. Having decided on the field and made a preliminary reconnaissance. Before taking this 17 . Breaking the general p lan down into achievable steps. bertindak. Lewin ( 1948) menyatakan bahawa kesemua ini boleh diwujudkan sebagai satu proses gelunga n (spiral) yang mengandungi perancangan. memerhati. merancang. merefleks. In deciding just where to begin in making improvements. iaitu bertindak sebagai penilaian formatif. the process begins with a general idea that some kind of improvement or change is desirable. satu pelan tindakan dapat dihasilkan untuk mencapai objektif yang d ikenal pasti bersama dengan keputusan tentang langkah-langkah pertama yang perlu dijalankan. Peringkat seterusnya melibatkan pungutan fakta-fakta untuk memantau dan menilai intervensi itu. Beliau menyarankan prose dur itu sebagai mempunyai 4 peringkat utama.3 Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Lewin (1946. one decides on a field of action …where the battle (not the whole war) should be fought. the action researcher settles on the first actio n step. pencarian fakta tentang hasil (outcome) daripada tindakan yang telah diambil itu. iii. Boleh dikatakan bahawa idea Lewin telah dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart (19 81) dengan petikan hasil mereka seperti berikut: “In practice. Dengan ini. and fact-finding about them. Menurut Lewin (1946. It is a decision on where it is possible to have an impact. 1948) merupakan orang pertama yang mewujudkan satu kodifikasi (codi fication) tentang prosedur menjalankan kajian tindakan. The general idea prompts a “reconnaissance” of the circumstances of the field. iaitu: i.2. dan iv.

memantau dan mereflek apa yang berlaku (memerhati). menilai tindakan yang telah diubah itu. viii. evaluation and replan ning continues.” (h. apa yang berlaku dan meneruskannya. monitoring. iv. and devises a way of monitoring the effects of the first action step. mengkaji semula amalan semasa (refleksi). McNiff (2002) mencadangkan 8 langkah dalam model kajian tindakan beliau. ii. the first step is taken. dan meneruskan sehingga anda berpuas hat i dengan kerja anda (mengulangi gelungan). refleksi kritikal dan refleksi sendiri ke at as keputusan (i) dan (iii) dan membuat keputusan tentang gelungan kajian seterus nya. menilai dan menilai sendiri. ii. vi. 2002) 2. mengenal pasti satu aspek yang hendak dikaji. perancangan strategik. memerhat i. and the spiral of action. When it is possible to maintain fact-finding by monitoring the action. membayangkan langkah seterusnya (merancang). Zuber-Skerritt (1996) menyarankan bahawa proses gelungan dalam kajian tindakan s ebagai mempunyai i. ia itu i. moni tored and evaluated.4 Proses Kajian Tindakan Proses kajian tindakan boleh ditunjukkan sebagai gelung spiral iaitu satu isu ak an menjadi asas kepada satu isu lain dan satu persoalan yang terjawab akan menja na persoalan-persoalan baru. As the step is implemented new data start coming in and the effect of the action can be describ ed as evaluated. vii. The general plan is then revised in the light of the new inform ation about the field of action and the second action step can be planned along the appropriate monitoring procedures. melaksanakan pelan. iv.first step the action researcher becomes more circumspect. mencuba tindakan/kaedah bar u (melaksana). v. Kajian Tindakan melibatkan gelung spiral yang bermu la 18 . iii. 2). The second step is then implemented. (McNiff. iii. mengubah pela n berdasarkan apa yang telah dijumpai.

daripada proses mereflek. Setiap proses pula mempunyai aktiviti tertentu seperti yang digambarkan dalam Rajah 4.Pengumpulan awal data bagi mengesahkan isu/masalah sebenar . MEREFLEK Muhasabah/merefleksi diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan p&p diri sendiri TINJAUAN AWAL .Men genal pasti fokus masalah yang menjadi keperihatinan GELUNG 1 MEMERHATI Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan MERANCANG Merancang tindakan/ intervensi/ bagi mengatasi masalah yang difokuskan. BERTINDAK Melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah yang menjadi fokus MEREFLEK GELUNG 2 MEMERHATI MERANCANG TERUSKAN KE GELUNG SETERUSNYA (JIKA PERLU) BERTINDAK Rajah 2.2 : Proses Kajian Tindakan 19 . bertindak dan memerhati . diikuti oleh proses merancang.

Kajian Tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi (imbas kembali) yang dil akukan oleh guru terhadap tugas seharian mereka. Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpul an. tek nik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi dan punc a masalah berkenaan. 20 . guru mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang telah dijalankan di dalam ke las terhadap murid-muridnya. misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Jika ia dibuat dalam kumpulan. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis a gar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tu gas seharian. Sebagai contoh. Kekuatan dan kelemahan p&p diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan p&p. Rajah 5 menunjukkan contoh peta minda tentang masalah kelem ahan murid dalam mata pelajaran Matematik yang diperolehi melalui teknik sumbang saran.

Setelah melakukan proses refleksi. Guru perlu memberi fokus kepada punca masalah yang berada dalam rua ng lingkup atau dalam kawalan guru yang mana guru mempunyai kuasa untuk bertinda k. Jus teru. seterusnya guru harus merancang tindakan yang ingin diambil bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti.Tidak memahami konsep asas Tidak kuasai sifir Tidak bimbing Malas Pelajar ibubapa Ibu bapa Miskin Ponteng Pelajar lemah math Tidak minat Tidak buat kerja rumah/latihan Tidak ambil berat pelajaran anak Persekitaran Penerangan tidak jelas Pengajaran tidak menarik Garang Cepat untuk habiskan sukatan Tidak kondusif Gejala negatif Guru Tidak dapat kawal kelas Rajah 2.3 : Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajar an Matematik Melalui Teknik Sumbangsaran Kelemahan murid dalam Matematik biasany a disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara satu sama lain. guru perlu sedar bahawa agak sukar untuk menangani kesemua punca masalah y ang ditemui. Guru dinasihatkan jang an terus merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi 21 .

so al selidik. 22 . keberkesanan tindakan tersebut s erta tindakan susulan yang perlu dilakukan. Setelah mengenalpasti punca masalah yang dihadapi murid melalui tinjauan awal. Kemudian guru perlu pula memerhati dan memantau sa ma ada tindakan itu berkesan atau tidak serta sejauhmana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Data yang dipe rolehi perlu dianalisis bagi membolehkan guru melakukan semula refleksi berkaita n kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil. temu bual. Ringkasan kepada proses kajian tindakan ini dapat digambarkan dalam Sinopsis 1 d an 2 yang disesuaikan daripada catatan seorang guru yang dipetik daripada Hopkin . bukan nya berdasarkan maklumat sebenar. Untuk ini. Ia disebabkan perancangan tindakan sebegini akan hanya dibuat berdasarkan persepsi atau andaian guru sahaja.secara individu atau berkumpulan semata-mata. tinjauan awal melalui pengum pulan data atau maklumat secara tepat pada peringkat permulaan adalah penting ba gi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunapakai. guru harus melakukan tindakan melalui perancangan yang telah dibuat. Antara tindakan intervensi yang boleh dilakukan adalah seperti mencari kaedah dan strategi p&p yang lebih berkesan. Pen gumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui ujian. Proses ini akan berterusan dalam kit aran kajian. Hal ini boleh menyebabkan tindakan yang diambi l nanti tidak memberikan impak yang besar dan kadangkala berkemungkinan memberi kesan yang negatif kepada guru dan murid. Perancangan tindakan ini memerlukan kreativiti guru. Laksanakan segala tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah yang dihadapi sama ada oleh murid mahupun guru. Seterusnya. pemerhatian dan analisis dokumen. menggunakan kaedah visual at au maujud untuk menerangkan sesuatu konsep dan sebagainya ke arah menangani masa lah tersebut. Oleh itu. guru perlu sekali lagi mengumpul data sama ada melalui ujian atau cara-cara yang telah dinyatakan di atas tadi. 1993. g uru perlu merancang tindakan intervensi bagi mengatasinya.

1993) Keinginan untuk mengetahui apa yang berlaku dalam kelas/pengajaran saya." (Membuat rakaman sekali lagi dan disokong dengan pencerapan oleh rakan dan berbu al-bual dengan murid selepas pengajaran) MENGESAHKAN ANDAIAN "… Saya dapati memang benar bahawa saya meminta jawapan dengan cepat selepas menge mukakan soalan dan agak kerap juga saya menjawab sendiri soalan saya itu. TINDAKAN Keadaan ini mungkin menjejaskan proses berfikirkan mereka (?) 23 .SINOPSIS 1 (Disesuaikan daripada laporan seorang guru. Saya merasakan bahawa saya tidak memberi murid c ukup masa untuk berfikir selepas mengemukakan sesuatu soalan. dalam Hopkin." Keputusan: "Saya meneroka lebih lanjut dan memastikan sama ada hal ini merupakan amalan pengajaran saya (tekal) atau hanya dipengaruhi oleh keadaan masa itu. (membua t rakaman audio) MENGUMPUL DATA " … Saya rasa seolah-olah saya agak cepat (abrupt) dalam teknik penyoalan saya dan tidak memberi murid masa yang cukup untuk membentuk jawapan k epada soalan saya." TAFSIRAN Membuat rujukan (Membaca) Saya terjumpa dengan literatur yang membincangkan perk aitan antara tempoh yang berlalu selepas guru mengemukakan soalan dengan kualiti maklum balas (response) murid.

dan murid bertambah komited untuk mengikuti pe lajaran saya.Saya merangka satu rancangan bagi mengubah tingkah laku pengajaran LAKSANA DAN s aya itu dan menentukan kaedah untuk memantau teknik penyoalan MEMANTAU saya. murid menjadi l ebih aktif dalam menjawab soalan. banyak jawapan aras ti nggi yang diberikan murid. SINOPSIS 2 GURU A … Saya menghadapi masalah dengan salah sebuah kelas yang saya ajar. Murid-murid da lam kelas tersebut nampaknya tidak berminat terhadap pelajaran yang saya ajar… GURU A dan GURU B … Kami memutuskan untuk menyiasat dan mendapatkan maklumat tentang apa yang berlak u di kelas tersebut ketika guru A mengajar… GURU B Saya mencerap beberapa pengajaran guru A serta membuat rakaman (audio) pengajara n tersebut. Ia menyebabkan masih terdapat beberapa murid yang pasif dan tidak meliba tkan diri dengan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. suasana kelas menjadi bertambah baik. Say a mengambil masa yang agak panjang (lebih satu bulan) untuk melaksanakan rancang an ini. ANALISIS DAN REFLEKSI Namun demikian saya dapati cara penyoalan saya masih belum menyeluruh (sebaran s oalan). Saya bercadang untuk m eneruskan rancangan saya ini dan membaiki beberapa aspek kelemahan dalam rancang an awal. Saya mendapat bukti bahawa: • • • • • respons murid bertambah baik. 24 . Kemudian kami berdua sama-sama meneliti catatan saya dan rakaman pen gajaran serta berbincang.

25 . GURU A Saya mencari idea dan berusaha menggunakan isi pelajaran yang ada kaitan dengan minat atau pengalaman murid. khususnya. Saya mengubah suai jenis soalan.GURU A Kami membentuk beberapa hipotesis. Kami dapati rakaman GURU A video menunjukkan interaksi yang lebih kompleks berlaku. GURU A Sepanjang mencuba perubahan-perubahan yang saya rancangkan itu. dan murid tidak dapat mengaitkan isi pelajaran denga n keperluan atau minat mereka. GURU A … Saya telah diminta membuat laporan kepada guru-guru lain tentang apa yang saya b uat dan saya bersetuju dengan permintaan tersebut. Kami menonton rakaman tersebut dan berbincang. murid lebih berminat. dan komunikasi lisan l ebih natural. saya terus memin ta guru B memantau pengajaran saya selama satu minggu serta membuat rakaman vide o. murid lebih kerap memberi cadangan. saya me mperbanyakkan soalan terbuka serta soalan yang saya sendiri tidak tahu jawapanny a…. Antaranya: • • kandungan pelajaran yang saya guna kan tidak merangsang murid. • • • • penglibatan murid bertambah.

kemahiran. penyelidik yang hendak m enjalankan kajian tindakan seharusnya membuat perancangan yang komprehensif agar tindakan yang diambil benar-benar berkesan dalam mengatasi permasalahan yang te lah dikenal pasti. persekitaran.BAB 3 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN 3. Dalam konteks kajian tindakan. Mengenal pasti objek tif kajian. 2. Refleksi boleh dilakukan ke atas pengalaman atau aktiviti yang dilalui oleh diri sendiri.1 Pengenalan Merancang ialah aktiviti yang penting dalam proses melaksanakan kajian tindakan untuk mencapai objektif. 3. 4. 3. LANGKAH 1: MEREFLEK (Reflect) Mereflek merupakan tindakan mencerminkan diri bagi melihat kekuatan dan kelemaha n amalan kendiri di dalam pengajaran dan pembelajaran. 5. komunikasi. Menentukan kumpulan sasaran. Melakukan proses refleksi terhadap amalan peng ajaran dan pembelajaran.2 Proses merancang dan melaksanakan kajian Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. bahan pengajaran. Melalui amalan refleksi ini. Mengenal pasti fokus kajian. tema. disiplin dan pengajaran dan pembela jaran. murid. Ia merupakan aktiviti pen ting di mana seseorang individu perlu mengingat kembali pengalaman yang telah di lalui dan mempertimbangkan serta membuat penilaian. isi kandungan m ata pelajaran. Merancang dan melaksanakan tindak an bagi mengatasi permasalahan. 26 . isu atau keprihatinan bagi kajian tindakan yang hendak dijalanka n dapat dikenal pasti. proses ini melibatkan langkah-langkah yang berikut: 1. masalah.

Contoh 2: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuas hati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya... Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka ser atus peratus kerana latar belakang keluarga yang miskin.tak faham…. ia teacher…. Menentukan fokus kajian Menentukan fokus kajian adalah penting bagi memudahka n penyelidik membuat perancangan tindakan seterusnya. Kesilapan tersebut juga mengakibatkan tindakan pembetulan tida k berkesan. 27 . tak boleh buat…. Mereka tidak berkomunikasi dalam Baha sa Inggeris selain bahasa ibunda.Contoh 1: Saya telah memeriksa satu lembaran kerja yang telah saya berikan kepada murid-mu rid kelas 3E.macam mana nak buat…. Saya dapati hampir 60% murid membuat banyak kesilapan semasa membi na ayat-ayat mudah daripada rajah tukar ganti. Sering kali terdengar perkataan…. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. Fokus kajian yang tidak je las akan menyebabkan tindakan yang diambil tidak tepat untuk menyelesaikan masal ah yang dihadapi. kurangnya perhatian dar ipada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatas i pembelajaran mereka. mereka tid ak ingin mencuba membuat sendiri. Mereka juga kurang berkomunikasi dengan saya s emasa pengajaran dan pembelajaran mahupun di luar bilik darjah. mereka am at lemah dalam keseluruhan mata pelajaran. Saya pula selalu menjawab …. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid….“Apalah awak ni yang tu pun…. B agi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan. Secara keseluruhannya. Mereka juga merupakan murid-murid yang rendah prestasi akademik setelah “streaming”. LANGKAH 2: MENGENAL PASTI FOKUS KAJIAN a.

iv. Contoh: “… Walaupun saya mengesan beberapa masalah yang dihadapi oleh murid saya. murid dan sekolah. Bidang k ajian berada dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak. Secara ringkasnya penentuan fokus kajian perlu memberi pertimbangan kepada perkara-perkara berikut: i. b. Ii ii. saya yakin mereka boleh membina ayat dengan tepat. Data boleh dikutip dengan cepat dan mudah dalam situasi di tempat kerja terutamanya berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Penyelesaian masalah itu penting untuk guru. Masalah yang memerlukan tindaka n segera di mana masalah tersebut merupakan keutamaan daripada dua atau lebih ma salah yang telah dikenal pasti. Menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. jelas dan gramatis dan sekali gus membantu mereka lulus denga n baik semasa menjawab Kertas 1 Bahasa Melayu SPM. penyelidik perlu memfokuskan kepada satu daripada beberapa masalah yang dinyatakan. Saya akan fokuskan kepada kesilapan yang serin g dilakukan oleh murid iaitu : i.Berdasarkan refleksi. Skop Kajian • • • Adakah masalah itu wujud dala m kelas anda? Adakah masalah itu serius dan mengganggu prestasi pengajaran anda? Dapatkah anda melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut bagi membaikinya? • Ada kah anda terlalu bergantung kepada orang lain apabila hendak melakukan tindakan intervensi terhadap masalah tersebut? 28 . Murid saya mempun yai kosa kata yang sangat terhad. Kriteria menentukan fokus kajian i. Dengan membantu mereka memperkayakan kosa kata. dan Murid tidak d apat menulis ayat yang gramatis. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. ii. Kesilapan penggunaan perkataan dalam ay at. iii.

maka penyelidik sudah menemui fokus kaji an yang tepat pada ketika itu. Keserasian (compatibility) • Adakah ia melibatkan kerja-kerja yang sememangnya sel alu anda lakukan? • Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian itu dapat digabungkan dengan kerja-kerja mengajar? • Adakah anda boleh mendapat bantuan rakan sejawat un tuk menyelesaikan masalah itu? • Apakah sokongan yang boleh diperolehi dari pihak atas an anda? Sekiranya. Kerelevanan Sejauh manakah pentingnya penyelesaian masalah itu dari segi: • • • • Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk menyelesaikan masa lah itu? Adakah anda perlu menyelesaikan masalah itu untuk membolehkan anda meny ambung tugas seterusnya? • Adakah masalah itu. mempunyai kesan ke atas tugas rakan sejawat yang lain? • Adakah masalah itu. Kebolehurusan (manageability) • • • • Adakah anda berkebolehan menyelesaikan masalah? Ad akah anda mempunyai masa untuk menangani masalah tersebut? Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? Apakah kekangan yang mungkin dihadapi? iv. jika tidak diselesaikan. 29 . mempunyai kesan negatif ke atas institusi tempat anda bekerja? iii.ii. penyelidik dapat memberikan jawapan yang meyakinkan kepada semua pers oalan dalam kriteria pemilihan di atas. sekiranya dibia rkan berterusan.

(i) Objektif Umum: Mengikut apa yang dipilih dalam tajuk Contoh: Meningkatkan kemahiran menggunakan tatabahasa (grammar) dalam membina ayat Bahas a Inggeris. Ia terdiri daripada Objektif Umum dan Objektif K husus. sikap guru dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. dilaksanakan atau memberi perubahan kepada s ikap murid. (ii) Objektif Khusus: Boleh diukur. Murid dapat menguasai kemahiran menukarkan “Personal Pronouns”.LANGKAH 3: MENGENAL PASTI OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik melalui kaji an berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti. “Possessive Pronoun s” dan “Possessive Adjectives” dengan betul. 2. Murid dapat menulis sepuluh ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul di akhir sesuatu aktiviti penulisan LANGKAH 4: MENENTUKAN KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran merupakan kumpulan guru atau murid yang terlibat di dalam kajia n yang akan dijalankan. Contoh: 1. 30 . Objektif itu mestilah boleh di ukur semasa dan selepas kajian. Kumpulan guru atau murid tersebut mestilah terdiri darip ada kumpulan yang terlibat di dalam isu permasalahan kajian dan situasi sosial p enyelidik. Objektif utama kajian ialah men gakibatkan perubahan tingkah laku guru dan murid.

LANGKAH 5: MERANCANG DAN MELAKSANA TINDAKAN a. Contoh: Saya telah membuat pemerhatian daripada pemeriksaan buku latihan murid. Contohnya: Ali walks to school. Selalunya murid-m urid tidak tahu bila perlu menambah ’s’ selepas sesuatu kata kerja. membuat pemerhatian. khususnya dalam penggunaan ”s” did alam kata kerja present tense. 31 . membuat analisis dokumen (h asil kerja murid.Contoh : Kajian ini melibatkan 20 orang murid Tahun 5 Bestari yang terdiri daripada 8 ora ng murid perempuan dan 12 orang murid lelaki. rekod keputusan ujian/peperiksaan. Penyelidik boleh mengutip data dengan menggu nakan pelbagai kaedah. saya dapati latihan kerja penulisan tidak dapat dijawab dengan baik. contohnya dengan menggunakan soal selidik. Penulisan mereka tidak mengikut struktur binaan ayat yang betul. penyelidik dikehendakki m engumpul data dengan menggunakan beberapa instrumen kajian. saya membuat rumusan bahawa sesua tu perlu dilakukan terhadap murid-murid tahun 5 Melur ini untuk membantu mereka memantapkan penulisan ayat khasnya penggunaan subject verb agreement dalam prese nt tense. Ia bertujuan untuk m endapatkan gambaran awal tentang sesuatu masalah disamping membantu penyelidik m emahami masalah yang telah dikenal pasti dengan lebih mendalam. penyelidik perlu mengenal pasti masalah yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat ini. menjalankan te mu bual. jadual kedatangan. menjalankan ujian pra. Mereka keliru tentang penggunaa n kata kerja hendaklah bersesuaian dengan subjek. Sebelum merancan g. menganal isis markah Ujian Bulan Mac serta semasa menjalankan aktiviti dalam kelas. rekod la tar belakang murid dan sebagainya). Mereka ini mempuyai pencapaian yan g rendah (kurang dari 40 markah) dalam ujian bulan Mac yang lalu. Tinjauan Awal Masalah Semasa membuat tinjauan awal.

b. Analisis Tinjauan Awal Masalah Data yang telah dikumpul perlu dianalisis untu k mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembe lajaran di mana masalahmasalah itu disenaraikan mengikut keutamaannya. Antara ma salah-masalah yang diberi keutamaan adalah seperti berikut: i. ii. Masalah yang mengongkong kemajuan pembelajaran murid; Masalah yang menjadi penghalang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; iii. Masalah yang memerlukan tindakan penyelesaian segera. Setelah masalah dikenal pasti, penyelidik perlu membuat huraian dari data yang d ianalisis dan persembahkan data dalam bentuk yang sesuai seperti jadual, carta d an sebagainya. Contoh: Berdasarkan Ujian Bulan Mac, buku latihan murid serta pemerhatian saya dibilik d arjah, saya dapati ramai murid tidak dapat menulis ayat mengikut struktur binaan ayat yang betul. Berikut adalah analisis penulisan ayat mengikut format subject -verb agreement. Jadual 3.1: Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb agreement. Nama Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 X X X X X X X Menepati Tidak menepati X Nama Murid 9 Murid 10 Murid 11 Murid 12 Murid 13 Mu rid 14 Murid 15 Murid 16 X X X X X X Menepati Tidak menepati X X 32

Berdasarkan analisis di dalam Jadual 3.1 di atas, hanya 6 (37.5%) orang murid ya ng menjawab menepati struktur binaan yang sebenar di dalam Ujian Mac dan buku la tihan. Agak menyedihkan apabila saya dapati seramai 10 (62.5%) orang murid tidak menepati apa yang dikehendaki. Mungkin murid-murid ini tidak memahami dengan ba ik dan keliru dengan konsep subject-verb-agreement. (c) Merancang tindakan Merancang tindakan atau intervensi bagi mengatasi masalah yang difokuskan merupakan proses merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang se suai untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti sebagai fokus kajian. Bagi menentukan tindakan intervensi yang hendak dijalankan beberapa perkara beri kut perlu diberi perhatian iaitu: i. ii. iii. iv. Memastikan matlamat tindakan i ntervensi selaras dengan objektif kajian. Menentukan tempoh pelaksanaan bagi set iap aktiviti. Mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiv iti. Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian bagi menentukan keberkesana n tindakan intervensi yang dijalankan seperti ujian, soal selidik, temu bual, pe merhatian, analisis dokumen dan sebagainya. v. Meletakkan penanda aras pencapaia n minimum tindakan intervensi untuk mengesahkan keberkesanannya. Contoh: Tindakan dan aktiviti yang dirancang: i. Menggunakan kaedah warna dalam membezakan perubahan-perubahan “Pronouns” antara lelaki dan perempuan. ii. Menggunak an kad-kad imbasan warna biru untuk lelaki dan merah untuk perempuan. iii. Menye diakan soalan-soalan yang lebih memfokuskan sub-sub kemahiran yang lebih khusus kepada pertukaran “Pronouns” dalam ayat-ayat mudah Bahasa Inggeris. iv. Mengadakan u jian pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti keberkesana n aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. 33

(d) Pelaksanaan Tindakan Dalam peringkat melaksanakan tindakan bagi mengatasi is u atau masalah yang menjadi fokus, penyelidik perlu melaksanakan aktiviti-aktivi ti intervensi mengikut ketetapan rancangan tindakan. Walau bagaimanapun, masih d ibenarkan mengubah suai rancangan tindakan sekiranya keadaan memerlukan. Contoh: MINGGU 1 – Menukarkan “nouns” kepada “pronouns” (60 minit waktu P&P). Jadual 3.2: Jadual P elaksanaan Aktiviti Aktiviti 1 (15 minit) • Guru menerangkan pertukaran nouns kepa da pronouns bagi lelaki dan perempuan. • Kad imbasan berwarna merah dan biru dieda rkan kepada murid. Aktiviti 2 (10 minit) Aktiviti 3 (10 minit) • Murid melakukan a ktiviti mengangkat kad imbasan apabila guru menyebut secara lisan. • Kad imbasan d itukarkan kepada kad yang bergaris merah dan biru. • Aktiviti 2 diulang semula. Ak tiviti 4 (10 minit) Aktiviti 5 (15 minit) • Kad imbasan ditukarkan kepada kad yang tidak berwarna. • Aktiviti 3 diulang semula • Lembaran kerja diberikan. • Markah muri d direkodkan. Aktiviti ini adalah sebagai contoh kepada tindakan intervensi yang boleh dijalan kan oleh guru. (e) Pemerhatian/Penilaian yang dijalankan Memerhati melbatkan proses mengumpul d an menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melaksanakan tindakan adalah seperti berikut: 34

Kaedah mengutip dan menganalisis data pada peringkat ini sama dengan peringkat tinjauan awal. Memerhati dan mencatatkan reaksi dan perubahan tingkah laku kumpulan sasaran and a. tugas penyelidik seterusnya ialah meng utip dan menganalisis data dapatan untuk menilai keberkesanan tindakan tersebut. iv. iii. proses refleksi dilakukan sekali lagi terhadap keberkesanan tindakan i ntervensi yang telah diambil dan seterusnya mencadangkan tindakan susulan. Conto hnya. Akhirnya. Selepas tindakan intervensi dilaksanakan. pemerhatian boleh dilakukan terhadap perubahan markah lembaran kerja murid untuk menganalisis keberkesanan tindakan. ii. kekangan dan halangan yang dihadapi .i. 35 . Catatkan maklumat-maklumat di luar jangkaan.

memik irkannya. Ia didefinisikan seba gai inkuiri yang sistematik oleh seseorang guru terhadap amalan pengajaran sendi ri bagi memperbaiki dan meningkatkan keberkesanannya serta memperdalamkan kefaha man terhadapnya. mempertimbangkannya dan seterusnya membuat penillaian terhadap pengala man tersebut. Guru yang melaksanakan refleksi yang sistematik terhadap amalan pengajarannya akan me njadi agen perubahan. Knowles (1992) menegaskan bahawa: One way to think about the me aning of “reflective” is in terms of properties of mirrors and prisms. amalan refleksi terhadap pengajaran sendiri oleh guru adalah penting sebagai asas bagi menggerakkan guru untuk menyelidik amalan pengajaran mereka masing-masing. iait u satu kajian yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial peserta itu sendi ri misalnya guru sebagai penyelidik. causing them to mov e in direction opposite to that in which they originally travelled. Guru yang sedemikian akan sentiasa membuat perubahan terha dap pengajarannya untuk tujuan penambahbaikan atau peningkatan. Guru yang efektif adalah berkait rapat deng an guru yang reflektif. s entiasa memantau tindakan yang diambil dan matlamat yang hendak dicapai. kaedah dan bahan pengajarannya. Semua guru p erlu menjadi pemikir yang reflektif. perlu melakukan refleksi yang diikuti pelak sanaan tindakan praktik (intervensi) yang dibuatnya sendiri bertujuan untuk memb aiki atau meningkatkan kualiti amalannya. they change the direction that ligh t rays travel.BAB 4 REFLEKSI 4. Justeru. seterus nya melihat kembali matlamat pengajaran. sometimes even ‘bending’ them back on themselves. Guru yang reflektif adalah guru yang responsif terhadap perubahan emosi dan keperluan pendidikan setiap individu murid yang diajarnya. di samping meningkatkan kefahaman tent ang amalan tersebut serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Refleksi amat penting dalam Kajian Tindakan.1 Pengenalan Kajian Tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri. Mirrors and t ransparent prisms reflect and refract light. 4. Trish ( 1992) dalam Norton (1997:404) menganggap: : 36 .2 Definisi Refleksi Refleksi merupakan proses mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui.

menganalisis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. sikap yang perlu ada untuk menjadi seorang yang ber fikiran reflektif adalah berfikiran terbuka (open-mindedness). menila i kesesuaian strategi pengajaran dan bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan. Bey (1987) menc adangkan soalan-soalan berikut bagi memupuk fikiran reflektif: What am I doing? Why am I doing? What other way can I do it? How does it work? C an I do it again or another way? 4.A reflective teacher is one who checks back and say. kesungguhan (whol eheartedness) dan tanggung jawab intelek (intellectual responsibility).3 Tujuan Refleksi Tujuan refleksi adalah untuk membolehkan guru: menilai amalan pengajaran kendiri dan membaiki serta mempertingkatkannya. “Did that work? What could I do to help that child?” It’s (reflective thinking ) an on-going process that you do before you arrive at school. and in the evening at home. during the school day. 1933). It’s an on-going check of the child’s progress. Seseoran g yang berfikiran reflektif mempunyai kesediaan melihat sesuatu masalah daripada pelbagai perspektif dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. dan menghurai penjelasan tentang murid. 37 . Mengikut Dewey (1909. mengkaj i dan menjelaskan peranan serta nilai peribadi berkaitan pendidikan secara berte rusan. You don’t get to the end of the year a nd find out that one of your students can’t read. interaksi bilik darjah serta proses pengajar an dan pembelajaran.

Dengan memahami proses ini. terut amanya kenapa beliau berjaya atau tidak berjaya dalam sesuatu aktiviti yang dija lankan. o Analisis video: G uru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri atau dengan bantuan raka n dan menganalisisnya. o Bertukar peranan dan tugas dengan rakan sejawatan bagi mengesan m asalah pengajaran dan pembelajaran. Dalam perka taan lain.4. o o Analisis dokumen.5 Hasil Refleksi Hasil refleksi akan memberikan guru: Kefahaman baru Guru boleh memahami keberkesanan pengajarannya dengan lebih mendalam lagi. 4. guru boleh mengambil tindakan pemulihan untu k menangani kelemahan dan memperkukuhkan teknik pengajarannya.4 Kaedah Refleksi Refleksi boleh dilaksanakan seperti berikut: o Analisis audio: Guru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri dan menganalisisnya. Kesedaran Guru akan sedar tentang pelaksanaan projek kajian tindakan beliau. Kesedaran ini boleh membantu guru mengetahui persekitaran di mana beliau bekerja. o Perbincangan dengan rakan setugas secara bersemuka atau pun chating bagi membincangkan isu semasa berkaitan pengajaran dan pembelajarann ya. o Melibatkan diri dalam penulisan jurnal bagi berkongsi idea dan bertukar-tu kar fikiran. guru boleh membuat environmental scanning untuk mendapatkan maklum ba las bagi mewujudkan kesedaran tentang situasi setempat. 38 . Menggunakan artikel te rkini berkaitan isu-isu pendidikan.

Hasil refleksi ini akan menjadikan guru memikirkan cara ter baik untuk pendekatan pedagogi yang sesuai dengan konteks pengajaran dan pembela jaran bilik darjah. sekolah Dalam sebagai ses uatu organisasi organisasi pembelajaran atau pembelajaran semua warga sama ada pentadbir.6 Bila Melakukan Refleksi? Refleksi adalah segala proses mengingat dan merenung kembali aktiviti yang telah dijalankan seseorang di peringkat awal. guru seharusnya learning menganggap organisation. segala pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh itu dapat diterjemahkan kep ada pelan tindakan. guru-guru di sekolah itu dapat “belajar” teknik “best practices” yang t elah membawa hasil. Dengan berbuat demik ian. 4. Melalui p erubahan amalan. guru mahupun pelajar sentiasa berko laborasi antara satu sama lain untuk mencapai objektif organisasi itu. kalau dahulunya guru menganggap pelajar mempunyai masalah sikap belajar.Keinsafan Keinsafan ini ada kaitan dengan pembangunan tahap perfesionalisme guru. Untuk berbuat demik ian. Sebagai contoh. 39 . perubahan persepsi pad a seseorang guru akan mengakibatkan guru itu mengubah persepsinya kepada sesuatu yang lebih positif. Peranan guru adalah untuk mendidik dan sekiranya guru insaf tentang peranan mereka sebag ai seorang pendidik yang berkewibawa maka beliau akan sentiasa memikirkan cara t erbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Perubahan persepsi Perubahan persepsi berkait dengan mewujudkan satu paradigma b aru tentang situasi di mana guru itu beroperasi. semasa dan selepas menjalankan kajian t indakan. Perubahan amalan Guru perlu mengamalkan perubahan terancang (planned change).

4. fenomena atau masalah pedagogi. menentukan isu/bidang keprihatinan. dan mengenalpasti tindakan intervensi yang b ersesuaian. menganalisis kefahaman kendiri terhadap isu.6. menerim a komen dan teguran spontan semasa menjalankan tindakan tersebut. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi pada peringkat awal: Apakah masalah dalam kelas saya? Mengapa ia berlaku? Bagaimanakah masalah itu bo leh ditangani? Apakah strategi yang perlu digunakan? Bagaimanakah menggunakannya ? 4. fenomena atau masalah pedagogi.1 Refleksi Peringkat Awal Refleksi peringkat ini dilakukan sebelum memulakan sesuatu Kajian Tindakan.6. mengatasi sega la rintangan dengan penambabaikan yang sewajarnya. Anta ra langkah yang boleh dijalankan adalah: membuat analisis situasi serta menjelaskan isu.2 Refleksi Semasa Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan semasa kajian sedang dijalankan iaitu: membuat keputusan awal terhadap perjalanan proses tindakan (intervensi). Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi peringkat semasa kajian: Adakah anda setuju dengan tindakan yang diambil? Apakah persepsi anda terhadap t indakan tersebut? Apakah rintangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan? Ap akah keberkesanan tindakan? 40 . dan menilai keberkesanan tind akan intervensi tersebut.

dan merancang tindakan susulan.3 Refleksi Selepas Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan selepas menjalankan tindakan. iaitu: mensintesis perubahan dan peningkatan diri guru dan murid. menentukan rumusan yang boleh dilaksanakan.4.6. menilai kembali kesan tindakan yang telah diambil serta kefahaman baru yang diperolehi. Contoh soalan untuk refleksi peringkat selepas kajian: Apakah perubahan yang berlaku selepas tindakan diambil? Apakah perasaan anda ter hadap keseluruhan tindakan? Apakah kesimpulan daripada tindakan? Bagaimanakah ra ncangan kajian anda selepas ini? 41 .

2. 42 . Soal selidik Temu bual Pemerhatian Ujian Selain daripada itu. 5.2 Soal Selidik Soal selidik kerap digunakan oleh seseorang guru yang menjalankan kajian tindaka n. Soalan yang dike mukakan perlulah jelas dan tidak mengelirukan responden. Ia merupakan satu daripada cara yang paling mudah untuk memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan guru mengetahui keadaan sebenar tentang isu-isu peng ajaran dan pembelajaran. Oleh itu.1 Kaedah Pengumpulan Data Kajian tindakan memerlukan asas empirikal yang kukuh untuk membolehkan tindakan yang tepat dijalankan. Dalam kajian tindakan. pengumpulan data yang sahih amat penting. data juga boleh diperoleh daripada Analisis Dokumen. 3.1 ▪ ▪ ▪ ▪ Panduan Membina Soal Selidik Soal selidik yang dibina mestilah relevan dengan tujuan kajian. guru boleh memungut data menggunakan instrumen seperti berikut : 1. Soal selidik yang dibina mestilah menepati objektif ata u masalah yang dikaji. Soalan yang dikemukakan hendaklah mudah dijawab oleh murid atau responden. 4. 5.BAB 5 PENGUMPULAN DATA 5.2. Soalan yang diajukan dapat m engumpulkan maklumat yang dikehendaki setepat mungkin.

5. Benar/Salah. Nyatakan sama ada perkhidmatan berikut ada atau tiada di sekolah anda.2 Bentuk Soalan i. Bil 1 2 3 Pernyataan Saya kerap menerima e-mel Saya ada membina l aman web sekolah Saya sering berkongsi maklumat mengenai internet dengan rakan Y a Tidak Contoh 2: Berikut ialah aktiviti yang biasanya dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseli ng di sekolah. Tandakan (√ ) pada kotak yang disediakan. Contoh 1: Nyatakan persetujuan anda terhadap pernyataan berikut: Tandakan (√ ) pada kotak ya ng disediakan. Soalan Tertutup Soalan tertutup mempunyai beberapa pilihan jawapan yang disediakan.2. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran yang boleh digunakan untuk soalan tertutup sepe rti: a. Ada/Tiada dan Set uju/Tidak Setuju. Bil 1 2 3 Kaunseling individu Aktiviti Ada Tiada Kaunseling berkumpulan Pembimbing rakan sebaya 43 . Soalan Tertutup Dichotomous Skala ini mempunyai dua pilihan seperti Ya/Tidak. Responden pe rlu memilih jawapan yang paling sesuai tentang fenomena yang berkaitan.

Skala Likert Skala ini mempunyai pernyataan yang mempunyai beberapa tahap persetujuan.b. 7 poin dan sebagainya. 2. Dalam bentuk asal skala ini mempunyai 5 poin. deskriptor bagi skala pun boleh diubah. 6 poin. Selain daripada itu. Sebagai contoh. 5. Setuju. Sangat Se tuju Walau bagaimanapun skala asal Likert juga boleh dihasilkan dalam bentuk seperti skala yang mempunyai 4 poin. Kurang sesuai. 4. Sangat tidak sesuai. 5. Sesuai. 4. Tidak setuju. skala Likert 5 poin jug a boleh dibuat seperti berikut: 1. Sangat sesuai Contoh 1: Sila tandakan (√ ) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala ber ikut: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Kurang setuju 4 = Setuju 5 = Sangat setuju Bil 1 2 3 Soalan Saya sedia mengikuti kursus penggunaan internet Internet sangat sesuai di gunakan sebagai alat perhubungan Laman web adalah mendapatkan maklumat cara terb aik untuk 1 2 3 4 5 44 . Sangat tidak setuju. 3. 2. iaitu: 1. Tidak pasti. Tidak sesuai. 3.

Contoh 1: Pengajaran guru Sejarah saya Tidak berkesan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 Contoh 2: 2 3 4 5 6 7 Berkesan Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru Pendidikan Seni saya sangat menari k.Contoh 2: Nyatakan tahap persetujuan anda terhadap bilangan item di bawah dan bulatkan men gikut skala berikut: 1 = Sangat tidak mencukupi (STC) 2 = Tidak mencukupi (TC) 3 = Mencukupi (C) 4 = Sangat mencukupi (SC) c. Susunan Mengikut Keutamaan (Rank Order) Skala rank order ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian responden terhadap se mua aspek yang disenaraikan. nombor 2 kedua tertin ggi 45 . Susunan aspek ini adalah mutually exclusive mengiku t keutamaan. and Tannenbaum (1957) dan mempunyai des kriptor dua hala yang bertentangan antara satu sama lain. Suci. Skala Perbezaan Semantik (Semantic Differential Scale) Skala ini dibangunkan oleh Osgood. Tidak setuju _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 2 3 4 5 6 7 Setuju d. Responden dikehendaki memilih satu poin dalam continuum pada skala yang diberikan. Dalam bentuk asalny a skala ini mempunyai 7 poin. iaitu nombor 1 menunjukkan peringkat tertinggi.

dan seterusnya hingga nombor terakhir yang menunjukkan peringkat keutamaan palin g rendah. Contoh : Sila beri ranking mengikut keutamaan teknik pengajaran guru yang paling anda suk ai bermula dengan nombor 1 sebagai sangat suka, diikuti dengan nombor 2 bagi tek nik pengajaran yang kedua disukai dan seterusnya sehingga nombor 5. pemeringkata n (ranking) anda pada kotak yang diberikan. Sila tulis Teknik Pengajaran Guru Kuliah Latih tubi Syarahan Lakonan Lawatan e. Maklumat De mografi Pemeringkatan (Ranking) Sesuatu soal selidik pada kebiasaannya mempunyai satu bahagian yang mengandungi maklumat demografi responden. Bahagian demografi membolehkan analisis dibuat den gan lebih terperinci seperti mengikut jantina murid, peringkat sosio-ekonomi mur id dan sebagainya. Contoh: Nyatakan jantina anda. Tandakan (√ ) pada kotak yang be rkenaan. Lelaki Perempuan Nyatakan umur anda sekarang Tahun 46

Contoh Soal Selidik: Kajian Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Arahan: Tandak an (√ ) atau tulis di ruang yang berkenaan. 1. Pada tahun persekolahan yang lalu, adakah ibu bapa anda berbincang (a) dengan gu ru matematik berkenaan pembelajaran matematik anda ? (b) dengan anda berkenaan m asalah pembelajaran Matematik yang dihadapi? (c) dengan anda tentang pencapaian matematik anda? Ya Tidak Bagi soalan 2 isikan ruang berkenaan berdasarkan skala berikut: (1) Tidak Pernah (2) Jarang (3) Kadang-kadang (4) Selalu 2. Di rumah, bapa saya (a) memastikan s aya menyempurnakan kerja rumah matematik yang ditugaskan. (b) menolong saya dala m kerja rumah matematik jika saya menghadapi sebarang masalah. (c) memberi hadia h jika saya mendapatkan gred A dalam Matematik Maklumat asas murid 1. Jantina : Lelaki Perempuan Amat Baik Baik Sederhana Lemah Amat Lemah 3. 2. Pencapaian Matematik PMR : Gred 3. Pengetahuan dalam matematik: (a) Bapa (b) Ibu 4. Taraf Pendidikan (a) Bapa Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM (b) Ibu Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM 5. Pekerjaan (a) Bapa Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ (b) Ibu Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ 47

ii. Soalan Terbuka Soalan terbuka memberi kebebasan kepada responden untuk mengemukakan pendapat da n memberi huraian lanjut berhubung soalan yang dikemukakan. Contoh: Apakah pendapat anda terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah? ______________ ________________________________________________________ _______________________ _______________________________________________ ________________________________ ______________________________________ Berikan cadangan anda untuk mempertingkat kan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum? ______________________________ ________________________________________ _______________________________________ _______________________________ ________________________________________________ ______________________ 5.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi face-to-fac e antara penyelidik dengan informan atau orang yang ditemu bual. Temu bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka (probe) dan mendapatkan maklumat daripada informa n secara mendalam. Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli panitia, rakan sejawatan, pihak pentadbir dan ibu bapa. Mereka perlu ditemu bual untuk m engetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang dijalankan. Temu bual juga boleh dilaksanakan melalui panggilan telefon khususnya dengan ibu bapa. Lebih ramai responden dapat dihubungi terutamanya yang melibatkan jarak j auh. Selain daripada penjimatan kos dapat dilaksanakan, kaedah ini juga memboleh kan pengkaji mendapatkan data dengan lebih cepat. Di samping itu, tiada sentimen perasaan malu di kalangan responden dengan penyelidik kerana tidak bersua muka iaitu hanya berkomunikasi dua hala melalui telefon. Jadual 5.1 menunjukkan tekni k utama temu bual. 48

Soalan susulan berdasa rkan jawapan informan. panduan berikut boleh digunakan: • • • • • Tentukan keada an/suasana yang selesa semasa temu bual Pilih masa yang sesuai Bina hubungan (ra pport) dengan informan Sekiranya perlu. Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan menggunak an soalan terbuka.1: Teknik Utama Temu Bual Teknik Temu Bual Berstruktur Separa Berstrukt ur Tidak Berstruktur Ciri Utama Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual dilaksanakan secara formal. contohnya: o o o o o Apakah pandangan and a … Apa yang anda maksudkan dengan … Bagaimana ia boleh berlaku … Ulangi soalan/jawapa n jika perlu Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk menjawab 5. 49 . Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan informan. kamera ataupun melalui telefon bimbit yang mempunya i fungsi merakam suara dan video.Jadual 5. Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan mencatat nota tentang apa yang berlak u di bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran.4 Pemerhatian Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal. Pem erhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti. Untuk menjayakan sesi temu bual. pemerhatian juga boleh dilakukan dengan bantuan pita rakama n video. Misalnya bagaimana guru mengajar dan bagaimana reaksi murid semasa pengajaran. pita rakaman audio. minta kebenaran informan untuk merakamka n sesi temu bual Gunakan soalan “probing”. Seseorang penyelidik tidak boleh terpengaruh dengan tingkah laku subjek semasa menjalankan pemerhatian. Cuma soalan utama disediakan. Pemerhatian perlu dijalankan secara sistema tik. Selain daripada itu.

Penyelidik memerhati. penyelidik boleh meneliti perk araperkara seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5.Pemerhatian boleh dilakukan melalui dua cara : a) Berstruktur b) Tidak Berstrukt ur a) Pemerhatian Berstruktur Dalam pemerhatian berstruktur aspek yang hendak diperhatikan dikenal pasti terle bih dahulu.1 berikut: 50 . Semasa menjalankan pemerhatian tidak berstruktur. Fokus ini termasuk tingkah laku murid. body language semasa pengajaran dan pembelajaran seorang murid atau sekum pulan murid dan pergerakan dalam bilik darjah. b) Pemerhatian Tidak Berstruktur Dilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti atau aspek yang telah dikenal pasti. mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Pemerhatian berstruktur dilakukan dengan menggunakan senarai semak seperti yang jelas ditunjukkan pada bab penganalisisan data. Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian. Guru juga perlu menentukan tingka h laku murid yang ada kaitan dengan isu yang dikaji.

dsb) Bilangan peserta LATAR (SETTING) Rupa/bentuk latar seperti susunan kerusi meja.1: Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur 51 . tingkap Pancaran matahari.PESERTA Subjek yang hendak diperhatikan termasuk umur. jantina. projektor LCD Error! TUJUAN Sebab peserta berkumpul Matlamat antara peserta. kedudukan murid. OH P. saudara. kelas dan sebagainya Hub ungan antara peserta (rakan. sama ada selaras atau bercangga h PERLAKUAN SOSIAL Apa yang dibuat? Apa pendorongnya? Apa kegiatannya? Kadar/kualiti pelakuan Kesan KEKERAPAN & JANGKA Bila berlaku? Berapa kali? Berulang atau tidak? Mengapa berulang (suasana yang m enyebabkannya berulangan)? LUKIS RAJAH Kedudukan murid Meja guru Pintu. dsb Rajah 5. papan hitam .

5.5 Ujian Ujian merupakan kaedah yang digunakan untuk mengutip data bagi menilai dan menge san kefahaman murid terhadap sesuatu pelajaran yang telah dipelajari.6 Analisis Dokumen Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. maka objektif kajian tercapai. Suasana peperiksaan kedua-dua ujian juga mesti tidak jauh berbeza. Terdapat dua jenis ujian iaitu Ujian Pra dan Ujian Pos. Jika keputusan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang signifi kan berbanding Ujian Pra. Kedua-dua set soalan Uj ian Pra dan Ujian Pos mestilah sama ataupun setara untuk membolehkan perbandinga n dibuat. Dokumen adalah sumber yang paling mudah kep ada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Ujian bole h dijalankan secara lisan ataupun bertulis (pada kertas atau komputer). Contoh dokumen yang bo leh digunakan: • • • • • • • • • • Diari atau Jurnal Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Buku Rancangan Mengajar Harian Buku teks dan buku rujukan Kertas peperiksaan da n ujian bulanan Tugasan atau buku latihan murid Rekod pencapaian atau rekod adab Minit mesyuarat panitia Jadual Kedatangan Murid Gambar foto 52 . Ujian digunakan untuk me mbandingkan prestasi murid sebelum dan selepas sesuatu rawatan atau program inte rvensi dijalankan. 5. Keputusan yang diperoleh daripada ujian boleh menjadi satu indikator yang baik t entang pencapaian atau penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan ya ng telah diajar kepada murid.

iaitu satu bahagian yang mengandungi item-item maklumat demografi dan s atu bahagian lain yang mengandungi maklumat skala pemeringkatan (rating scale). a) Analisis Secara Manual Berikut adalah beberapa contoh daripa da pelajar yang telah memberi respons terhadap soalan-soalan tertutup dalam soal selidik. Tidak Setuju. umur. dan 4. 3. 2.1 Pengenalan Data yang dipungut dalam sesuatu projek kajian tindakan perlu dia nalisis dan penafsiran dibuat ke atasnya. dan jurnal/diari. Kedua-dua jenis data ini boleh dianalisis secar a manual atau melalui komputer. pemerhati an. Item skala pemeringkaan adalah seperti persepsi pelajar tentang pros es pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. 1 Sangat Tidak Setuju.1 Analisis Data Soal Selidik Sesuatu soal selidik biasanya mengandungi dua b ahagian. Dengan menganalisis data. Dua jenis data biasanya diperoleh.1. 2 dan 3 telah memberi respons kepada 4 item soalan yang men yentuh tentang pembelajaran Bahasa Inggeris (BI) berdasarkan skala jenis Likert 4 poin.BAB 6 ANALISIS DATA 6. Pelajar 1. data dalam bentuk nombor dan ii. seseorang gu ru dapat melaporkan hasil kajian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh daripada responden. Item demografi adalah seperti jantina. temubual. 6. iaitu i. Setuju. data dalam bentuk teks. ujian. Bab ini menunjukkan bagaimana data dianalisis secara manual dan melalu i komputer berdasarkan jenis instrumen seperti soal selidik. pengalaman mengajar dan sebagainya. 53 . kelayakan. Sangat Setuju. Soalan-soalan yang diwujudkan dalam sesuatu soal selidik bolehlah dalam bentuk soalan tertutup atau soalan terbuka.

Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. satu jadual pengagihan skor (rujuk Jadual 6.Pelajar 1 Item Sangat Setuju (4) (1) Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. 3. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. 4. 2. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.1) dihasil kan untuk menunjukkan kekerapan taburan respons dan nilai min terhadap sesuatu i tem. 2. 4. Pelajar 3 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) (1) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. 54 . Pelajar 2 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) Tidak Setuju (2) (1) Sangat Tidak Setuju 1. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 2. 3. Daripada respons di atas. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. 4. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. 3. Saya mengguna kan BI semasa di rumah.

3 dan 4. iaitu (1 / 3) x 3 = 33. Respons Pelajar 1 bagi Item 1 ialah Sangat Set uju atau 4. Bagi kotak Item 1 dan Sangat Setuju. hanya seor ang responden menandakan Sangat Setuju (4) pada Item 1 dan nilai poin bagi kotak ini ialah 1 x 4 = 4.Pelajar 1 di atas telah menandakan Sangat Setuju untuk Item 1. Seterusnya. Jumlah Skor dan Peratusan ) di Jadual 6.3%. 1 ( / ) untuk Setuju dan 1 ( / ) untuk Tidak Setuju.00).1. iaitu 9 / 3 = 3 (Min = 3. J umlah skor bagi Item 1 ialah 9. Begitu juga seorang responden menandakan Setuju (3) bagi I tem 1 dan jumlah poin bagi kotak ini ialah 1 x 3 = 3. Berdasarkan kepada respo ns Pelajar 1 ini. Apabila selesai. kirakan peratusan dengan men gambil kekerapan dan dibahagikan dengan Jumlah Skor. Prosedur yang sama digunakan untuk mengira Item 2 . masukka n skor rating untuk Pelajar 2 dan Pelajar 3. Item 2 mempunyai 1 ( / ) respons untuk Setuju dan 2 ( // ) respons untu k Tidak Setuju. Untuk menentukan min bagi Item 1 anda membahagikan Jumlah skor dengan kekerapan.1. Tida k Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Kemudian. Seterusnya 1 responden men andakan Tidak Setuju bagi Item 1 dan jumlah poin ialah 1 x 2 = 2. Begitu juga Kekerapan untuk Item 2 ialah 3. Untuk mendapatkan n ilai jumlah skor bagi setiap kotak pada Item 1. Setuju untuk Item 3 dan Sangat Setuju untuk Item 4. Prosedur yang sama digunakan bagi mengagihkan skor bagi Item 3 dan Item 4. anda mesti ambil nilai kekerapan bagi setiap kotak dan darabkannya dengan nilai skor. rating yang diberikan dalam bentuk nombor boleh dipindahkan ke pada Jadual 6.1 dengan menandakan simbol “/ ” pada lajur Sangat Setuju. Setuju untuk Item 2. Sebagai contoh. Oleh itu pindahkan res pons ini kepada kotak Item 1 di bawah Setuju dengan menandakan “ / “. Kekerapan untuk Item 1 ialah 3 (lihat lajur Kekerapan. Pelajar 1 menandakan Setuju pada Item 2. kirakan kekerapan yang ditunjukkan dalam kotak-kotak itu dalam bentuk peratusan (%). 55 . Item 1 mempunyai 1 respons ( / ) untuk Sangat Setuju. Oleh itu dalam kotak Item 1 di bawah Sangat Setuju tandakan “/ “ pada ko tak bagi Item 1. Prosedur pengiraan yang sama digunakan untuk mengira kotak-kotak Item I dengan S etuju dan Item 1 dengan Tidak Setuju. Nilai-nilai sk or ini ditunjukkan dalam kurungan ( ) di kotak-kotak tertentu pada Jadual 6. Setuju.

7) Min=2. / (4) (1x4) [33.33) (7÷3) 3 (///) (6) (4+2) [100.3] ((1/3)x100)) // (6) (2x3) [66.3+66. / (3) (1x3) [33.33 (7÷3) / (1) (1x1) [33.3] ((1/3)x100)) // (4) (2x2) [66. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah.0%] (33.7) (Min=2.3) Min=3.0%] (33.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (3+4) [100.3+33. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.3+66.3+33.1: Pengagihan Skor Item Sangat Setuju (4) / (4) (1x4) [33. Saya menggunakan BI sem asa di rumah.7] ((2/3)x100)) Jumlah (8) (4+4) (12) (3+3+6) (6) (2+4) (3) (1+2) Analisis respons teks terhadap soalan terbuka dijalankan dengan mewujudkan kateg orikategori respons berdasarkan tema-tema tertentu. Salah satu perisian yang kerap d . b) Melalui Kom puter Analisis melalui komputer digalakkan sebab ia lebih mudah dan menjimatkan masa untuk menghasilkan output yang diperlukan.3) (Min=2.3] ((1/3)x100)) 3.7+33. Cara menganalisis data teks adalah seperti ditunjukkan pada bahagian Temu Bual dalam Bab ini.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (6+1) [100.3%] ((1/3)x100)) Tidak Setuju (2) / (2) (1x1) [33.3%] ((1/3)x100)) Setuju (3) / (3) (1x3) [33.3%] ((1/3)x100)) Sangat Tidak Setuju (1) Kekerapan. 3 (///) (9) (4+3+2) [100. Jumlah Skor & Min 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.0%] (33.0%] (66.Jadual 6. 4.00) (6÷3) (29) (8+12+6+3) // (2) (2x1) [66.00 (9÷3) 2.

igunakan ialah SPSS. memasukkan data dan menganalisis data bagi memperolehi st atistik perihalan (descriptive statistics). variabel-variabel perlu d idefinisikan sebelum data kajian boleh dimasukkan. Dalam fail data ini. 56 . Bahagian-bahagian berikut menghuraikan bagaimana anda boleh mewujudkan fail SPSS. Sebelum menjalankan analisis melalui SPSS fail data perlu diwujudkan.

0 for Windows → pilih Type in data → OK → Variab le View → Mula mendefinisikan variabel (rujuk skrin Data Editor pada Rajah 6. bagi Value Label: taip Sangat Tidak Setuju g) Clik Add h) Bagi Value: sekali lagi. Bagaimana hendak mewujudkan fail data dan mendefinisikan variabel dalam SPSS? Anda boleh menggunakan SPSS Data Editor untuk mendefinisikan variabel bagi item -item dalam soal selidik melalui langkah-langkah seperti berikut: 1. Klik Start → All Programs → SPSS for Windows → SPSS 12. taip 2. i) j) Klik Add Kemudian Value: → taip 3 → Value Label: → taip Setuju Seterusnya V alue: → taip 4 → Value Label: → taip Sangat Setuju k) Klik Add l) m) Klik Add n) Missing: No missing values → OK o) Columns: 8 p) Align: Right q) Me asure: Ordinal 57 .1) de ngan mengambil kira perkara-perkara berikut: a) Name: Taip Item1 <Enter> b) Variable Type: Pilih Numeric → OK c) Width: 8 d) De cimal: 0 e) Label: Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah f) Values: Bagi Valu e: taip 1.I. bagi Value Label: taip Tidak Set uju.

Setelah anda selesai mendefinisikan kesemua variabel. masukkan data bagi variabel kedua pada kes ya ng sama di baris 1.1: Skrin Mendefinisi Variabel dalam SPSS Data Editor 2. d) Masukkan semua data bagi variabel-variabel selanjutnya sehingga semua inp ut data selesai. Saya menggunakan BI semasa di rum ah”. 3. anda perlu taip 4 pada kes perta ma dan lajur pertama. Saya mendap at bimbingan daripada ibubapa”. Gunakan nama variabel sebagai Item2 bagi variabel “2. 58 . anda boleh kekalkan variabel itu sebagai Scale. Definisikan vari abel kedua (Item kedua dalam soal selidik) dan seterusnya habiskan definisi bagi semua variabel. Jikalau anda tidak begitu arif tentang peringkat pengukuran (Measure) sesuatu variabel. iaitu nilai default. Skrin untuk memasukkan data ditunjukkan pada Rajah 6. Oleh kerana respons Pe lajar 1 terhadap Item1 ialah 4 (Sangat Setuju). laj ur 1 (perhatikan nama variabel itu di atas) c) Taip data.2 berikut. Selepas ini. langkah seterusnya iala h memasukkan data ke dalam sel dengan cara seperti berikut: a) Klik Data View (terletak di bahagian bawah sebelah kiri) b) Klik baris 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI” dan Item4 bagi variabel “4. Item3 bagi variabel “3.Rajah 6. lajur 2 dengan menekan kekunci (→) pada papan kekunci (keyboar d).

Rajah 6. graf garis. pilih variable Item1 dan seterusnya klik anak panah kanan untuk memindahkan variabel Item1 ke dalam kotak variabel (rujuk Rajah 6.2: Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Apabila anda selesai mem asukkan data ke dalam fail SPSS. dan bu latan berbahagi (pie chart). Statistik yang kerap digunakan dalam kajian tinda kan ialah statistik perihalan. min. nilai maxima dan sebagainya. Dalam SPSS. II. median. 59 . nilai minima. sisihan piawai. Apabila menggunakan prosedur Frequencies. anda juga boleh memaparkan taburan dalam bentuk graf seperti graf bar. pilih Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies. 1.3). Pada kotak dial og Frequencies. Langkah-langkah berikut menghuraikan cara untuk mem peroleh statistik perihalan. seterusnya anda boleh mula menganalisis data ba gi memperoleh output analisis. Bagaimana hendak memperoleh statistik perihalan? Statistik perihalan boleh d iperoleh dengan menggunakan prosedur Frequencies dalam SPSS. Statistik perihalan adalah seperti pengiraan frekuensi.

4. dan seteru snya klik Continue (rujuk Rajah 6.2. Minimum.3: Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Rajah 6.5).4: Skrin Statistik dalam Prosedur Frequencies 60 . Klik OK.4). dan Maximum. Pilih Statistics. Deviation. klik Mean. Std. Pilih Charts → klik Bar Charts. 3. Rajah 6. seterusny a klik Continue (rujuk Rajah 6.

155 1 3 N Mean Std. Say a memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.00 1.33 . 3 0 2. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Saya menggunaka n BI semasa di rumah. 3 0 2.1: Jadual Perangkaan Asas Statistics 2. 3 0 2.33 1.00 1.9 merupakan output sebenar yang diperoleh s etelah run prosedur Frequencies melalui SPSS. Jadual 6.5 dan Rajah 6.000 2 4 4.5: Kotak Dialog bagi Charts Apabila anda klik OK. Output daripada analisis SPSS Output seperti yang ditunjukkan pada Jadual 6 . Saya terpaksa membantu ibu bapa 3 0 3. SPSS akan menghasilkan output statistik perihalan yang dikehendaki. III.6 hingga 6.Rajah 6.1 hingga 6.732 1 4 61 .577 2 3 3. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 1.

3 66.5: Jadual Frekuensi Item 4 4.0 Cumulative Percent 66.0 Valid Percent 66.3: Jadual Frekuensi Item 2 2. 0 Valid Percent 33.7 33. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.7 33.3 100.7 33.2: Jadual Frekuensi Item 1 1.0 Valid Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Jadual 6.3 33.7 100.0 Cumulative Percent 66. Saya menggunakan BI semasa di rumah.3 100.3 33.3 66.7 100.0 Valid Percent 66.0 Valid Percent 33.3 66.0 Valid Sangat tidak setuju Setuju Total Jadual 6. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.3 1 00.3 33.7 100.0 Valid Tidak Setuju Setuju Total Jadual 6.7 33.3 100.7 100.3 100. Saya terpaksa membantu ibu bapa Frequency 1 1 1 3 Percent 33.7 100.Jadual 6.0 Cumulative Percent 33.4: Jadual Frekuensi Item 3 3. Frequency 2 1 3 Percent 66.3 33.0 Cumulative Percent 33. Frequency 2 1 3 Percent 66.0 Valid Sangat tidak setuju Sangat Setuju Total 62 . Frequency 1 2 3 Percent 33 .3 100.3 100.

0 2.0 yc ne u qer F 6.6: Graf Bar Item 1 63 apab ubi utnabmem askapret ayaS .Rajah 6.0 4.0 0.1 .1 0.1 8.0 ujuteS tagnaS ujuteS ujuteS kadiT apab ubi utnabmem askapret ayaS .

1 5.2 0.2 5.apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .7: Graf Bar Item 2 64 .2 .Rajah 6.1 yc ne u qer F 0.0 ujuteS ujuteS kadiT .apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .0 0.

Rajah 6.3 .IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .0 0.1 yc ne u qer F 0.3 0.8: Graf Bar Item 3 65 .2 5.0 ujuteS ujutes kadit tagnaS .1 5.

TextSmart. Semua perisian ini membolehkan analisis kualitatif dijalankan.1 5. Ou tput analisis juga boleh disesuaikan secara manual jika didapati tidak begitu te pat.1 0.0 0.hamur id asames IB nakanuggnem ayaS .2 Rajah 6.9: Graf Bar Item 4 .2 ANALISIS DATA KE ATAS PEMERHATIAN YANG DIJALANKAN Permerhatian boleh dijal ankan secara berstruktur atau tidak berstruktur (rujuk Bab 5 untuk penerangan la njut tentang teknik ini) dan analisis ke atas data yang diperoleh daripada pemer hatian adalah seperti berikut.4 ujuteS tagnaS ujutes kadit tagnaS 0. 6.4 .hamur id asames IB nakanuggnem ayaS .yc ne u qer F Analisis respons teks melalui komputer boleh dijalankan dengan menggunakan peris ian seperti SPSS Text Analysis for Surveys. 66 .0 5. NUD*IST dan Nvivo.1. Sungguhpun perisian ini dihasilkan untuk menganalisis respons dalam Bahasa Inggeris tetapi ia boleh dis esuaikan untuk menganalisis perkataan dan rangkai kata dalam Bahasa Malaysia.

(ii) Pemerhatian Tidak Berstruktur • • • • • Semak maklumat dengan terperinci.6) apabila setiap skan (scan) dijalankan. 1. 8. Anda boleh menggunakan Jadua l Pemerhatian untuk merekodkan kod-kod aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Tentukan kategori maklumat ya ng digunakan untuk analisis. PEMERHATIAN BERSTRUKTUR CONTOH 1 : MEMERHATIKAN TINGKAH LAKU MURID YANG MENUMPUK AN/TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEMASA GURU MENGAJAR. Susunkan mengikut k eutamaan (ranking). Skan melibatkan pemerhatian 67 . 5. Baca semua catatan. 7. Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi Pemikiran di tempat lain s ambil mencakar-cakar kertas (doodling) Berangan-angan (day-dreaming) Berjalan da ri satu tempat ke tempat lain (wandering around) Membuat kerja lain Mengganggu m urid lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel Lain-la in aktiviti (seperti keluar bilik darjah) Pemerhatian berdasarkan 9 aktiviti tersebut direkodkan dalam bentuk jadual (ruju k Jadual 6. 6. 2. pemerhatian dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu. Cari tema untuk kategori itu.(i) Pemerhatian Berstruktur • • Kirakan kekerapan dan peratusan. 3. 4. 9. Kod nombor 1 hingga 9 berik ut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan. Semak maklumat semula.

Dalam Jadual 6. Jadual 6.6.6: Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah S kan Murid 1 Asmah Ahmad Zainuddin Zain S. Pada skan kedua. Ramasamy Jeffery Lim Mary Danker 1 3 2 6 2 4 2 7 5 1 5 1 8 3 3 6 6 5 5 3 4 5 6 3 4 7 8 8 2 7 5 8 1 3 2 9 10 % 40 80 50 50 60 Daripada Jadual 6. Bulatan-bulatan dalam rajah itu mewakili m urid. Setelah siap melengkapi Jadual Pemerhatian. nombor soalan itu dituliskan dalam bulatan mereka. beliau didapati “Berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain”. sebanyak 10 skan telah dijalankan dan nombor dicatatkan pada petak di mana seseorang pelajar itu diperhatikan telah menjalankan aktiviti yan g dimaksudkan. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berfikiran di tempat lain sambil mencakarcakar kertas ii. Berangan-angan iii. beliau didapati paling ker ap berangan-angan.terhadap aktiviti atau sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah .6 di atas Zainuddin didapati telah menjalankan paling banyak a ktiviti (80%) dan aktiviti-aktiviti itu merangkumi i. Bulatan kosong menunjukkan murid itu tidak menjawab sebarang soalan. Apabila murid menjawab soalan.11 berikut menunjukkan kesediaan murid menjawab soalan semasa pengajaran dan pembelajaran (P & P) dijalankan. Daripada ketiga-tiga aktiviti ini. CONTOH 2: PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN Rajah 6. 68 . Sebagai contoh. jum lah aktiviti (dalam peratusan) dikira dan penafsiran tentang seseorang pelajar d ibuat. Asmah didapati “Berangan-angan” (aktiviti nombor 3) a pabila skan pertama diadakan.

11. terdapat satu kumpulan murid (seramai 4 orang) yang langsun g tidak menjawab sebarang soalan.10: Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa P & P di Bilik Darjah Daripada Rajah 6. Mereka ini duduk di belakang bilik darjah. Di samping itu. bolehlah dirumusk an bahawa kumpulan 4 orang murid di belakang kelas itu mungkin tidak memberi perhat ian semasa guru mengajar. Pada keseluruhanya. Guru perlu memantau kumpulan ini. 69 .PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN 28 11 24 1 16 10 23 3 4 2 27 29 17 9 22 5 18 6 12 7 13 30 19 26 20 21 8 25 14 15 Rajah 6. terdapat juga seorang murid yang duduk di baris pertama di hadapan kelas yang tidak menjawab sebarang soalan.

7 menunjukkan aspek berfikir murid semasa pengajaran dan pembelajaran d i bilik makmal fizik.CONTOH 3 SKEDUL RAKAMAN PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA Tarikh: 10/3/2008 Tingkatan: 4 Selasih Jadual 6. Satu blok masa adalah bersamaan dengan 5 minit. Blok masa ketiga merupakan pengajaran sebenarnya. Jadual 6.7: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik 5 10 15 20 2 5 30 35 40 minit Aspek Berfikir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan s oalan yang memerlukan murid berfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yan g memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengu las idea yang dikemukakan Meminta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pem boleh ubah lain Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima ide a yang dikemukakan oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sa ma dalam aktiviti berkumpulan 1 X X 2 X X 3 Y 4 Y Y 5 Y 6 7 Y 8 Y JUMLAH 5/6 1/6 X X Y Y Y Y 4/6 X X X X Y Y Y Y Y Y 6/6 0/6 X X Y 1/6 X . Pada dua b lok masa yang pertama (10 minit) guru menjalankan set induksi.

X Y Y Y 3/6 X X Y Y 2/6 X X 0/6 Petunjuk : X mewakili “ Waktu set induksi” Y mewakili “ YA” 70 .

Rumusan Contoh 3 Sekiranya pemerhatian pengajaran berfikir secara kritis dalam p engajaran Fizik dilakukan sebanyak lima kali.3%) 2/6 2/6 0/5 1/6 0/7 5/30 71 .Berdasarkan Jadual 6.2008 (P4) 9.2008 Tingkatan: 4 Jaya Jadual 6.4. kelima.8 seperti di bawah.3%) 0/6 1/6 1/5 0/6 2/7 4/30 (13.4.3%) 1/6 1/6 2/5 2/6 1/7 7/30 (23. Jumlah blok masa itu adalah 5 daripada 6 kesemuanya.3%) 6/6 2/6 5/5 5/6 4/7 22/30 (73.8: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubungkan satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Memberi ma sa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukakan oleh mu ridP1 5/6 P2 4/6 P3 5/5 P4 4/6 P5 6/7 24/30 (80.4. 67%) 4/6 6/6 4/5 5/6 3/7 22/30 (73.4.4. rumusan daripada pemerhatian terse but bolehlah ditunjukkan dalam Jadual 6.2008 (P2) 4. ketujuh dan kelapan.2008 (P3) 7. Tarikh Pengajaran: (P1) 2.3%) 3/6 4/6 4/5 6/6 5/7 22/30 (73.2008 (P5) 11.0%) 1/6 0/6 0/5 1/6 0/7 2/30 (6.7 di atas. guru meminta murid mengemukakan soalan pada blok masa ketiga. keempat.

Tiga lajur diwujudkan dalam jadual.7%) 0/6 2/6 0/5 1/6 2/7 5/30 (16.7%) CONTOH 4 PEMERHATIAN BERSTRUKTUR Tarikh : 11/3/2008 Tingkatan : 4 Angsana Jadual 6.9: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Gundal (talli es) Rank 9 8 3 4 //// //// //// /// //// /// / //// //// / 4 5 3 1 6 8 11 1 . Jadual 6.9 menunjukkan penggunaan gundal (tallies) dalam merekod pengajaran berf ikir secara kritis di bilik makmal fizik. lajur ked ua digunakan untuk mencatat gundal dan lajur ketiga bagi mencatat rank berdasark an bilangan gundal. ia itu lajur pertama menunjukkan aspek berfikir yang hendak diperhatikan.Aspek Berfikir murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivi ti berkumpulan P1 P2 P3 P4 P5 (16.

72 .

CONTOH 5 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR PENGGUNAAN CATATAN BEBAS (FIELD NOTES) Tarikh: 12.3. sejajah dengan proses pengajar an dan pembelajaran yang sedang berlaku di makmal. Lajur catatan digunakan untuk merekod aspek pemikiran kritis yang diperhatikan berhubung dengan sesuatu peris tiwa yang berlaku.Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukak an oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivit i berkumpulan // 2 0 7 9 //// //// 10 2 Daripada jadual tersebut guru boleh tahu bagaimana murid berfikir kritis dengan melihat rank yang diperoleh tentang sesuatu aspek berfikir. Peristiwa yang berlaku direkod mengikut urutan yang sistematik.10 menunjukkan pemerhatian dijalankan berdasarkan kronologi peristiwa ( events) semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik makmal fizik. Ini diikuti oleh “Me ngalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktiviti berkumpulan yang mend uduki Rank 2. Dalam pemerhatian yang dijalankan tiada kejadian direkod bagi perk ara “Menerima idea yang dikemukakan oleh murid-murid (Rank 9). Analisis menunjukkan murid paling berfikir kritis bagi aspek “Meminta murid menghubung satu pemboleh u bah dengan pemboleh ubah lain” oleh kerana menduduki di Rank 1. 73 .2008 Tingkatan: 4 Bunga Raya Jadual 6.

Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberik an itu. Tiga soalan telah diberikan secara lisan dan spesifik. Ramai murid memberikan respons. Guru A masuk makmal. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. guna perkataan “fikir” Berfikir. Guru terus memerhatikan mereka. Semua murid senyap… Semua murid te rus senyap. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di l uar makmal supaya senyap. Guru A duduk di kerusi dan meme rhati murid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. Murid senyap dan fikir. Dia ba ngun dan …menyoal semua murid tentang perkara yang telah mereka pelajari dalam taj uk itu. Masih ramai tidak dapat menjawab soalan tersebut. Murid-murid semuanya masuk ke mak mal. Murid-murid mengambil tempat masing-masing. Masing-masing nak jawab.10: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Peristiwa ( Events) Guru A datang. dan meminta murid ber fikir bagaimana konsep yang telah diajar dapat dikaitkan/digunakan dalam kehidup an harian. Guru A menunjukkan alatan…. Lepas itu ramai yang an gkat tangan. Berfikir. Banyak misalan diberikan… Guru A member i satu misalan lain.Jadual 6. mengingat semula Berfikir.sebelum ini. mengingat semula Catatan 74 . Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…. hubungan antara pemboleh ubah Ber fikir.

Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberikan itu.3. Blok masa 1 dan 2 merekod peristiwa sebelum penga jaran sebenar dilakukan. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…sebelum ini.2008 Tingkatan: 4 Ros Dalam contoh ini.. Guru A duduk di kerusi dan memerhati m urid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. Kemudian dia dapatkan jawapan dari seorang mu rid lelaki dan tiga orang murid perempuan. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. satu lajur tentang Blok Masa diwujudkan bagi membolehkan pemer hati merekod peristiwa-peristiwa berdasarkan masa-masa tertentu semasa pengajara n dan pembelajaran dijalankan. Lepas itu ramai yang angkat tangan. Murid senyap dan fikir. Murid-murid semuanya masuk ke makmal. Semua murid-murid senyap… 2 Semua murid t erus senyap. Banyak mis alan diberikan…. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di luar mak mal supaya senyap.CONTOH 6 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR KRONOLOGI PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA T arikh: 13.Guru A memberi satu misalan lain. Mu rid-murid mengambil tempat masing-masing. Masing-masing nak j awab. Ramai murid memberikan respons. Guru A masuk makmal. 75 Peristiwa (Events) Catatan . Dia bangun dan… 3 Guru A menunjukkan ala tan .11: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Blok Masa 1 Guru A datang. Jadual 6. Pemerhati juga merekod lajur catatan tentang aspek-aspe k pemikiran secara kritis. dan meminta murid berfikir tentang konsep yang telah diajar dapat dikait kan/digunakan dalam kehidupan harian..

bolehlah dibuat transkripsi secara verbatim. sama ada hub ungan dua benda dalam kenyataan itu betul atau tidak. Analisis data boleh dibuat melalui cara-cara berikut: i. Baca catatan tersebut sekali lagi tetapi kali ini berikan tumpuan kepada aspe k-aspek yang digariskan.1. ii. Baca sekali lagi dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan it u. Analisis Secara Manual Analisis secara manual boleh dilakukan dengan cara berikut: • • • • Baca keseluruhan transkrip temu bual bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh t entang apa yang dikatakan oleh orang yang ditemu bual itu. Jaw apan murid pertama salah dan jawapan murid kedua betul. 76 . Dia minta murid-murid berikan jawapan. Analisis Secara Manual Analisis Melalui Komputer i.3 Analisis Data Temu Bual Data temu bual yang diperoleh perlu dibuat tranksripsi (transcription) iaitu dit aip dengan lengkap supaya memudahkan proses menganalisis (lihat Jadual 6.Guru beri lagi satu kenya taan yang mengandungi hubungan dua benda dan minta murid fikirkan sekali lagi… 4 M urid-murid diminta bahagi kumpulan untuk tujuan amali… 6.Guru memberi satu kenyataan. Ramai yang cuba jawab. Un tuk membolehkan analisis dibuat dengan tepat. Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek yan g digariskan itu.13). iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenarnya diperoleh.

Cikgu tuisyen saya ajar lebih terang. Saya bua t sedikit sahaja saya betul-betul tak faham. Kalau saya faham nanti agaknya saya sukalah. tolak angka bula t. Agaknya saya boleh faham lepas ni. Kalau dari mula tak faham terus saya tak suka. Datuk dan nenek saya tak boleh tolong saya. Saya pun tak pergi kelas tuisyen . Kalau campurkan. Belajar pecahan pun macam belajar tajuk la in Matematik. Angka bulat. Saya memang tak suka g uru Matematik saya. Apabila dah tak faham. Dia sikit sangat pakai gambar-gambar. CONTOH TRANSKRIPSI TEMU BUAL Jadual 6. Lagipun cikgu ajar cepat sangatlah.• Semak semula tema-tema yang dibuat dan jika perlu gabungkan beberapa tema yang m empunyai maksud yang sama agar menjadi beberapa kategori tertentu.12: Trankripsi Temu bual Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Respons Pelajar Soalan Murid 1 Mengapa anda ti dak berminat untuk belajar tajuk pecahan? Buat apa belajar tajuk ni. dan • Gabung tema dan kategori yang terdapat dan buatkan kesimpulan. Lepas itu banyak kerja rumah. Kalau dia tak datang dia sakit saya suka betul. Dia tak p akai banyak gambar macam dia selalu buat. Semua kat ru mah tak boleh tolong saya nak fahamkan dan 3 1 Kod 1 1 2 Murid 2 5 6 Murid 3 3 5. Dari dulu-dulu lagi memang saya langsung tak suka cikgu lela ki tu. Mula-m ula lagi saya dah tak faham. Cikgu selalu marah budak-budak dala m kelas saya sebab tak siap kerja rumah. Saya tak sukalah. Semua nak kena kira. darab dan bahagi saya boleh faham. Saya memang tak suka tajuk pecahan. 1 2 77 . Kalau di rumah ada orang tolong ajar pecahan pada saya lainlah. Ini Tak a da. alat-alat mac am masa dia ajar tajuk nombor yang sampai pilih ribu itu. tentu saya tak suka belajar Matematik. Kita selalu pakai angka bulat bukan pecahan. Saya tak faham a pa-apa yang cikgu saya ajar. Buat apa nak belajar tajuk pecahan? Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? Cikgu saya ajar cepat sangat. Gur u kelas tuisyen saya dah mula ajar tajuk ni. Saya tak suka bila cikgu datang mengaja r dalam kelas saya.

Cikgu ajar cepat sangat. Agaknya orang tak gunanya selalu. Tajuk ni memang susah... pukul tiga suku. Penentuan Kod 1 : Faktor guru (5) Guru mengajar terlalu cepat Guru selalu marah Guru tidak guna bahan bantuan mengajar Kod 3 3 Murid 5 3 4 Murid 6 4 1 5 6 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2) Tidak pergi kelas tuisyen Sok ongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3 : Mengan ggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak sel alu orang guna pecahan di kedai 4 : Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang sus ah 78 . Dia tak pakai alat-alat dan gambar macam tajuk lain. Lagipun dia tak tu njuk macam mana nak campur dan nak tolak dengan cara yang paling senang. Kerja rumah memang ada…saya memang tak tahu nak buat. dalam pasar. Saya memang tak suka tajuk ni dari tahun lepas sebab itu saya tak belajar betul-betul. Lagipun susah n ak belajar pecahan. Saya me mang tak faham apa yang dia ajar. pukul empat setengah… Saya tak tahu kenapa s aya tak suka tajuk pecahan ni. Lagipun tidak selalu kita dengar orang guna pecahan di kedai. Dulu-dulu pun saya tak pernah diajar tajuk ni. Angka bulat ada la. Kalau dah tahu angka biasa…Angka bulat pun dah cukup . Lagipun buat apa nak belajar pecahan. Susah. Kalau kerja rumah banyak salah jadi saya tak suka pecahan. Kalau begitu kenapa nak belajar tajuk ni. Rupa-rupanya pecahan tahun ini sambung dari tahun lepas. Tak payahpayah belajar pecahan. Kerja rum ah pulak tu. Baru belajar sikit aje cikgu dah beri kerja rumah. manamana lagi ye… Cu ma dengan jam aje.Respons Pelajar tolong tunjuk buat kerja rumah pecahan Murid 4 Saya betul-betul tak tahu nak buat apa dengan pecahan.

seterusnya guru boleh memikirkan cara yang p aling baik untuk merancang pelan tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid itu. mendapati topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran di rumah. 79 . Contoh: Analisis Dokumen Keputusan Semester 1 Tahun 2008 Berdasarkan Jadual 6. semes ter. hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred B. Dokumen ialah sumber paling mudah kepada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Da ripada analisis data temu bual ini. murid juga menyatakan mereka tidak faham apa yan g diajar. Keputusan Matematik Seme ster 1 menunjukkan 22 pelajar atau 55% pelajar memperoleh gred D dan E. 4 ANALISIS DOKUMEN Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaj i. maka satu pe lan tindakan boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. anda boleh memberi kesimpulan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan murid tidak berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru yang m engajar mata pelajaran matematik dan anggapan bahawa belajar pecahan adalah tida k relevan. Di antara jenis dokumen yang boleh digunakan dalam kajian tind akan termasuk: • • • • • • Sukatan pelajaran (seperti kemahiran inferen dalam mempelajari s ins) Minit mesyuarat panitia Kertas peperiksaan dan ujian Tugasan dan latihan mu rid Bahagian yang berkaitan dalam buku teks Keputusan peperiksaan bulanan. 16 o rang pelajar mendapat gred C.5 : Tidak faham (3) 6 : Tidak berminat/tidak suka (2) Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu. dan peperiksaan awam. 6. Oleh ole h sebahagian besar daripada pelajar itu adalah lemah dalam matematik.14. 20 orang pelajar mendapat gred D dan 2 orang pelaj ar tidak lulus (gred E) dalam mata pelajaran matematik. Selain daripada itu.

Jadual 6. Ali bin Mohd. Mengira bilangan pelajar yang lulus atau gagal secara keseluruhan.13: Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Ba gi Semester 1 Gred A B C D E Bilangan Pelajar 0 2 16 20 2 6. Contoh Jadual 6. Melakukan analisis bilangan pelajar yang boleh menjawab soalan-s oalan yang dikemukakan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Murid Mohd. Melakukan analisis bilangan pelajar yang mencapa i tahap minima. Mengenal pasti item yang susah dan item yang senang untu k memperoleh indeks kesusahan (difficulty index).14: Prestasi Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pela jaran Matematik No. Shauk i Abdul Halim bin Abdullah Tan Kim Soon Ramachandran a/l Sundaraj Stephen Van Da mien Tony De Cruz Abdul Ghani bin Abdul Shukor Terrence Wong Teck Hai Loke Swee Poon Abdullah Sani bin Ishak Shamini a/p Kalimutu 80 Ujian Pra 20 56 12 65 55 34 62 20 4 82 8 Ujian Pos 58 90 39 84 90 78 89 73 66 81 54 .1 Analisis Ujian dan Latihan Analisis ujian boleh dijalankan melalui cara berikut: • • • • • Mengira bilangan dan perat us pelajar yang tidak memahami sesuatu item.5.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nama Murid Lim Tui Pong Nurul Hudu bt. Shah bin Mohd.No. 81 . Idris Muhamad bin Abdul Rahman Siti Norlaily bt. Sher Michael Lim Hock Peng Mary Lim Wee Mei Nurly bt. Prosedur SPSS yang boleh digunakan ialah ujian t sampel berpasangan (paired samples t-test). Amin Md. Joned Victor Chua Jui Kim Palaniappan a/l Munusamy Rahim bin Shukor Ong Eng S eng Ang Yoke Soon Johnson Fernandez Richard Chang Kim Loy Hairuddin bin Samsuddi n Monalisa bt Ahmad Zaki Syed Halim bin Syed Razak Sharifah Maimoon bt Syed Zulk efli Wan Ahmad bin Wan Ramli Md.15. Zaidi bin Abdul Radhi Ujian Pra 32 52 4 12 64 80 48 30 8 12 16 67 4 52 36 32 58 24 12 34 76 20 78 32 Ujian Pos 89 96 57 48 90 93 69 63 90 36 78 88 33 72 93 93 87 65 27 75 87 45 93 8 7 a. Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana anda boleh memperoleh output ujian t sampel berpasangan melalui program SPSS. Analisis Melalui SPSS Perisian SPSS boleh digunakan untuk memperoleh menunjuk kan perbandingan di antara pencapaian murid dalam matematik berdasarkan data di Jadual 6. Abdul Rashid Nurlisa bt. M d. Zainal Abidin Sc arlet O’ Hara Lopez Noraini bt.

Pada kotak d ialog Paired-Samples T Test.12). 2. Klik OK. Pilih Analyze → Compare Means → Paired-Samples T Test daripada menu utama. Rajah 6. klik variabel Ujian pra murid dan Ujian pos murid d an seterusnya klik anak panah kanan (right arrow) untuk memindahkan kedua-dua va riabel ini ke dalam kotak Paired Variables (rujuk Rajah 6.13).11).11: Kotak dialog Paired-Samples T-Test 3. Kotak dialog Paired-Samples T Test akan dipaparkan (rujuk Rajah 6. Output analisis Ujian T akan dipaparkan (rujuk Jadual 6. Klik Options dan taipkan Confidence Interval: 95%. Pilih Exclude cases analys is by analysis dan seterusnya klik Continue (rujuk Rajah 6.16 (a) hingg a (c)).1. 82 .12: Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options 4. Rajah 6.

690 Sig.6 70.03 .857 (rujuk Jadual 6.03 N 35 35 Sisihan Piawai 24.16(a).1 77 3. Ini bermakna rawatan atau program inovatif yang dijalankan o leh guru telah mengakibatkan pencapaian pelajar yang lebih baik.690 dan statistik korelasi adalah signifikan (p < 0.000 Daripada Jadual 6.000 Jadual 6. df=34.979 Jadual 6. p<0. Berdasarkan Jadual 6. statistik asas menunjukkan min pencapaian pelajar pada ujian pra ialah 37.670 34 .781 19.15 (c): Statistik Ujian T Perbezaan Pasangan (Paired Differences) Sisis han Min Ralat Min Piawai Piawai Ujian pra pelajar Ujian pos pelajar -35.16 ( c)).Jadual 6. . Dengan perkataa n lain. inovasi 83 .05).05). Korelasi yang positif dan dengan koefisien yang ti nggi (r=0. Perbezaan min antara ujian pos dan ujian pra ialah 35. Korelasi antara ujian pra dan ujian pos ialah 0.15 (b): Statistik Korelasi N Ujian pra murid & Ujian pos murid 35 Korel asi .857 18.17 73. (2tailed) -11.690) ini menunjukkan pelajar yang memperoleh markah yang tinggi pada u jian pra bercenderung untuk memperoleh markah yang tinggi pada ujian pos dan seb aliknya.15 (a): Statistik Asas Min Ujian pra murid Ujian pos murid 37.17 manakala min pencapaian pelajar pada ujian pos ialah 73.16(c) statistik ujian t adalah signifikan (t=-11.073 t df Sig.

Jurang di antara gar is ujian pra dan garis ujian pos mewakili perbezaan di antara ujian pos dan ujia n pra.13: Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Jadual 6. Analisis graf menunjukkan peningkatan pe lajar dalam pencapaian pada ujian pos berbanding ujian pra. Rajah 6.12 berikut menunjukkan prestasi setiap pelajar dalam bentuk graf garis. Jurang ini juga digelar sebagai skor keuntungan (gain score).17( a) menunjukkan statistik perihalan (descriptive statistics) dan Jadual 6.melalui kajian tindakan yang dijalankan oleh guru secara signifikannya berjaya m enghasilkan pencapaian yang lebih baik. Petunjuk Ujian Pos Ujian Pra Rajah 6.17 (b) dan (c) masing-masing menunjukkan kekerapan bagi data pencapaian pelajar dalam 84 .

13 (a) dan (b) menunjukkan histogram bagi tabur an skor ujian pra dan skor ujian pos masing-masing.9 2.6 71.9 8.9 8.9 2.6 5.9 2.1 60.9 51.6 5.9 2.9 2.7 2.9 2.9 85.0 62.9 2.6 5.0 Peratus Sah 8.7 2.9 2.7 88.781 4 82 Ujia n pos murid 35 0 73.9 2.9 8.7 2.16 (a): Statistik Perihalan Ujian pra murid 35 0 37.9 2.9 5.7 2.7 11.7 11.1 40.9 8.4 94.9 2. Jadual 6.6 14.0 42.9 100.ujian pra dan ujian pos.0 Peratus Kumulatif 8.1 80.9 68.9 2.9 2 .9 2.4 57.6 5.9 2.03 19.3 77.9 5.9 100.4 2.1 100.6 91.9 2.0 85 .6 37.7 28.4 2. Rajah 6.0 82.9 2.9 2.9 2.17 24.3 97.9 2.9 2.16 (b): Ujian Pra Murid Skor Sah Frekuensi 4 3 8 2 12 4 16 1 20 3 24 1 30 1 32 3 34 2 36 1 48 1 52 2 55 1 56 1 58 1 62 1 64 1 65 1 67 1 76 1 78 1 80 1 82 1 Jumlah 35 Peratus 8. Lengkok yang terdapat pada t aburan di kedua-dua rajah ini adalah normal curve.9 2.9 2.4 74.3 25.9 2.6 2.6 2.979 27 96 N Sah Missing Min Sisihan Piawai Skor Minima Skor Maxima Jadual 6.

9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.3 85.9 2 .Jadual 6.9 2.9 2.9 5 .0 86 .6 74.9 2.9 2.16 (c): Ujian Pos Murid Skor Sah 27 33 36 39 45 48 54 57 58 63 65 66 69 72 73 75 78 81 84 87 88 89 90 93 96 Jumlah Frekuensi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 4 1 35 Peratus 2.9 100.9 2.9 2.7 97.4 54.9 2.9 2.9 2.7 51.9 5.9 2.9 45.9 2.1 20.7 11.3 37.7 8.0 Peratus Sah 2.9 2.9 5.9 2.9 2.0 42.9 25 .9 8.4 11.9 2.9 5.9 2.9 2.7 11.9 2.9 8.9 2.9 100.6 11.9 2 .9 2.7 2.1 40.7 28.7 68.9 2.6 2.6 31.4 11.4 2.1 65.9 2.0 22.1 10 0.3 17.4 2.9 5.4 34.0 Peratus Kumulatif 2.7 2.9 2.6 2.3 57.4 14.

dtS 53 = N 001 08 06 04 02 0 0 arP naijU rokS .veD .42 = .Rajah 6.14 (a): Histogram bagi Skor Ujian Pra 87 7 6 5 naparekeK 4 3 2 1 71.73 = naeM 187.

91 = .naparekeK 6.37 = naeM 979.14 (b): Histogram Skor Ujian Pos 88 . Analisis boleh dijalankan sama ada secara manual ataupun melalui komp uter.6 Analisis Diari/Jurnal Oleh kerana diari/jurnal mengandungi banyak bahan teks . maka analisis data bagi input teks adalah sama seperti yang dilakukan bagi res pons terhadap soalan terbuka ataupun temu bual. Yang penting ialah melihat tema-tema utama yang wujud pada kategori-katego ri yang dihasilkan.veD . 30. Analisis diari/jurnal lebih ditu mpukan kepada isi kandungannya (context analysis).dtS 53 = N 001 08 soP naijU rokS 06 04 02 01 0 8 6 2 4 Rajah 6.

Kertas cadangan membantu penyelidik menjala nkan kajian dengan lebih terancang.BAB 7 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7. peralatan yang akan digunakan atau tempoh pelaksanaan kajian semasa menjalankan kajian tindakan. langkah-langkah menjalankan kajian. Penjelasan ringkas itu menjawab per soalan seperti: • • • • • • Apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan? Apakah isu yang dikenal pasti? Apaka h objektifnya? Bagaimanakah kita akan melaksanakan kajian? Berapa lamakah tempoh pelaksanaannya? Berapakah kos yang diperlukan? 7.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang b eberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang pr ojek kajian tindakan yang akan dilaksanakan. Ia merupakan satu panduan yang menyatakan objektif kajian.2 Fungsi Kertas Cadangan Kertas cadangan perlu disediakan sebelum sesuatu kajian tindakan dijalankan. 89 .

Nama Sekolah Catatkan nama sekolah berserta alamat 90 3. tindakan dan sasaran kajian. 6. Atau: Program Sehari Sel embar Benang: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Bahagian 1. 2. panduan asas untuk menulis kertas cadangan adalah seperti berikut: 1. Nama Sekolah : . 3 4. 9. Contoh Penulis an 1.7. mengandungi hala tuju. Tajuk Kajian: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Dengan Menggu nakan Program Sehari Selembar Benang dan Program 200-4. Nama penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik / ahli kumpulan 2. Tajuk Kajian 2. Namun begitu . 5. Tajuk henda klah ringkas. Ta juk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Nama Sekolah ( berserta alamat penuh ) Nama Penyelidik / Ahli Kumpulan penyelidi k Tajuk kajian Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan / Foku s Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Tindakan yang dicadangkan Jadual Pelak sanaan Kajian 7. 8. b.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus.4 Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Proses/Penjelasan a. 7. Nama Penyelidik: Salmiah bt Sidek 3.

Perlukah saya ajar semua kosa kata yang terdapat dalam Kamus Dewan untuk memperkaya kosa kata murid? Adakah cara saya mengajar selama ini dapat me mbantu murid menambahkan kosa kata mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat murid memperkaya kosa kata mereka? Mampukah saya menjalankan aktiv iti secara bersendirian untuk membantu murid saya? Apabila saya membincangkan pe rkara ini dengan rakan-rakan dalam mesyuarat panitia. Banyak ayat tergantung dibina oleh murid . Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Lalu a. ada guru mengatakan 91 . Apabila saya tanyakan kepada para murid tentang keadaan ini. keputusan peperiksaan. jawapan yang mere ka berikan mudah sahaja iaitu “cikgu tak ajar pun perkataan tu…” Ada juga di kalangan murid yang menanyakan kepada saya markah bagi bahagian membina ayat tersebut. Terjemahkan refleksi secara bertulis. Dalam ujian Topikal 1 iaitu soal an 2 yang hanya meminta murid menulis ayat berasaskan perkataan yang diberi.Bahagian Proses/Penjelasan lengkap Contoh Penulisan SMK Alor Akar. d. Apabila saya tanyakan kepada mereka. Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utam a tersebut supaya masalah menjadi lebih jelas. sukatan pelajaran dan bahan-bah an yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku.” Saya menye dari ramai di kalangan murid bukan Melayu di kelas ini mempunyai asas bahasa yan g agak lemah. Sa ya lihat seolah-olah mereka telah patah semangat untuk memahami dan memperkaya k osa kata mereka. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat empat perkara utam a dalam P&P iaitu. saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun merek a telah berada di menengah atas. jawapan yang mereka berika n ialah “ terlalu banyak perkataan baru… susah untuk kami faham maksudnya. • Guru • Murid • Isi kandungan pelajaran • Persekitaran b. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sewaktu saya menyemak karangan murid T ingkatan 4 Bestari. Jalan Tengku Muhammad 25050. Kuantan. Selain itu. Rujuk bahan yang berkaitan sep erti buku latihan. e. tahap penguasaan kosa kata di kalangan murid in i sungguh terhad. Isi yang ditulis juga tidak berkembang. Pahang Dar ul Makmur 4. masih rama i murid yang melakukan kesilapan ejaan. say a dapati 37% daripada jumlah murid dari kelas ini tidak menjawab soalan tersebut . ujian. Mereka menggunakan perkataan yang biasa mereka gunakan dan berulang-ulang apab ila ingin menghuraikan tentang sesuatu perkara. Refleks pe ngalaman P & P lepas c.

Kelemahan ini juga merupakan r entetan daripada pengabaian guru termasuklah saya terhadap kepentingan penguasaa n kosa kata. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. Hal ini 92 . Sekiranya saya tidak membetulkan keadaan ini. saya pasti murid kela s ini tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan juga soalan membina a yat bagi kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan nilai GNP sekolah s aya. Murid tidak menjawab soalan bina ayat kerana tidak faham maksud p erkataan yang diberi. Murid menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat menjadikan ayat itu t idak gramatis. Mereka melakukan banyak kesilapan apabila menulis ayat. Murid saya mempunyai kosa kata yang sangat terhad. Rumuskan masalah yang diken alpasti daripada refleksi P&P yang lalu Isu Keprihatinan/Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadap i oleh murid saya.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan yang murid hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja ilmu yang di perlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. 5. • Dengan membantu murid memperkaya kosa kata. Mereka hanya mamp u menggunakan perkataan yang biasa mereka temui dan gunakan semasa di sekolah re ndah. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian a. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini? Saya telah b erusaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran namun masih ramai muri d yang mempunyai kosa kata yang amat terhad. jelas dan gramatis. Kesilapan yang ser ing dilakukan oleh murid ialah: • • Kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat. Saya berpendapat lemahnya penguasaa n kosa kata di kalangan mereka ialah disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpu an terhadap pentingnya aspek kosa kata yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. saya yakin murid boleh membina ayat yang tepat. Namun begit u. Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah b.

Objektif hendaklah boleh diukur. Sebutkan kelas murid yang akan dikaji. • 7. d. 8. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah sa ya. Semua objektif kha s hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/aktiviti. ii. b. muridmurid diharap akan mencapai objektif berikut: i. Sebutkan bilangan murid yang akan dikaji (mestilah kumpulan murid yang diajar oleh penyelidik). Membantu murid meng uasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penguasaan kosa k ata mereka. Objektif hendaklah berkaitan dengan ti ndakan/aktiviti (P&P). Objektif Khusus • • • Meningkatkan bilangan kosa kat a baru yang diketahui dan difahami oleh para murid. Tentukan Objektif Kajian a. Objekt if hendaklah berkaitan dengan masalah. Meningkatkan keupayaan menga plikasikan perkataan baru dalam ayat yang dibina oleh murid. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. Kumpulan Sasaran a. 2 orang murid India dan 18 orang mur id Cina.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam Kertas Bahasa Melayu SPM. Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjal ankan kajian ini. e. Objektif Umum Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan per atus kelulusan Bahasa Melayu. Tindakan yang dicadangkan i. Kumpulan Sasaran Kajian ini akan melibatkan 30 orang murid Tingkatan 4 Bestari y ang terdiri daripada 10 orang murid Melayu. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertu juan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. c. 6. Tindakan yang dicadangkan Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan. b. Tinjauan 93 . Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Meningkatkan peratus murid yang mendapat markah yang cemerlang bagi bahasa dalam penulisan karangan.

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut: a. Ujian khas membina ayat beras askan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan kosa kata. b. Latihan karangan murid bagi mengesan kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat penggunaan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. c. Ujian Lisan Berasas kan Sekolah bagi mengesan penguasaan kosa kata murid. ii. Program “Sehari Selembar Benang” Cara Pelaksanaan: a. Guru mengumumkan sepatah p erkataan sehari berserta definisi dan contoh ayat dalam perhimpunan pagi. b. Mur id mencatat dalam buku catatan khas. c. Guru menampal perkataan pada papan kenya taan. d. Guru meminta murid mengaplikasikan penggunaan perkataan dalam karangan yang ditulis – 2 minggu sekali. e. Guru menganalisis karangan murid. iii. Program 200-4 (200 perkataan dalam tempoh 4 minggu) Cara Pelaksanaan: a. Guru meminta mu rid mencatat perkataan sukar daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. b. Murid merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. c. Murid membina ayat berasaskan perkataan ya ng dicari maksud. d. Selepas 4 minggu guru menggabungkan semua perkataan yang di kumpul oleh 30 orang murid 94

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan serta mencetaknya untuk diedarkan kepada semua murid. e. Guru menguji ingatan da n pengetahuan murid dengan mengadakan ujian khas. Aktiviti-aktiviti ini akan diu bah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 9. Jadual Pelaksanaan Kajian a. Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta Gantt. b. Masukkan aktiviti yang dira ncang bagi menjalankan kajian. c. Masukkan tarikh tentatif kajian akan dijalanka n. Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/ keadaan semasa. Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal Kajian Merancang Tindakan – (individu/panitia) Melaksan akan tindakan – Aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam Tindakan 1 (dal am panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul d alam Tindakan 2 (dalam panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 3 Membincangkan m asalah yang timbul dalam Tindakan 3 (dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapa ian murid Refleksi kajian Menulis laporan Kajian Pembentangan dapatan kajian Tar ikh Pelaksanaan 5 Februari 2004 2 3 4 5 13 Februari 2004 18 Februari 2004 23 Februari 2004 27 Februari 2004 6 7 5 Mac, 2004 8 Mac 2004 8 9 10 Mac 2004 12 Mac 2004 10 11 12 13 19 Mac 2004 20 Mac 2004 21 Mac 2004 28 Mac 2004 95

BAB 8 PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Pelaporan Kajian Tindakan Pelaporan kajian tindakan ialah satu pendokumentasian kajian yang ditulis secara sistematik, jelas dan mesra pengguna. Laporan kajian perlu ditulis sejak kita m emulakan kajian sehinggalah kita selesai melaksanakan kajian. 8.2 Format Pelapor an Kajian Tindakan Penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus kerana ia c enderung kepada pendekatan kualitatif. Pelaporan boleh disampaikan mengikut form at atau gaya penyelidik sendiri termasuk menggunakan pendekatan bercerita. Walau bagaimanapun laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mesra pembaca. Pelaporan juga perlu memenuhi empat langkah asas konsep kajian tindaka n iaitu bertindak, merancang, memerhati dan mereflek. Secara asas format laporan kajian tindakan mengandungi bahagian-bahagian berikut:Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.0 Refleksi P & P yang lalu 2.0 Isu Keperihat inan 3.0 Objektif Kajian 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Pelaksanaan Kajian 6.0 Cadanga n Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran 96

tindakan dan sasaran kajian. ii. Kemahiran menulis adalah penting b agi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. Hasil tin jauan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik. Contoh Penulisan Isi Kandungan Penghargaan Mengandungi penghargaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau meny iapkan laporan. Nama Penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik/ahli kumpulan. Aktiviti ini dijalankan sel ama 20-30 minit biasanya setiap hari Rabu. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. 86900 Endau.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindakan Bahagian Proses/Penjelasan Mengandungi senarai isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. b. Dua Belas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh tiga bulan. Nama Penyelidik: Zalinawati binti Othman Nama Sekolah Catatkan nama dan alamat lengkap sekolah. Pn Mariam Mohamed Nor dan En Abd Halim B. resourceful. Creative writing comes from originality of thought. temubual serta pemerhatian. bagi mereka subjek ini adalah susah. Abstrak hendaklah mengandungi: i. juga mengikut pertukaran topik diajar . Tujuan ii. Ibrahim (200 4) mengatakan “Creative writing is synonymous to imaginative. Johor. Menggunakan Font 9/10 dan jenis tulisan Arial/Times New Roman. Ditulis dalam satu perenggan sahaja dan tidak melebihi satu muka surat (100 hing ga 200 patah perkataan). Abstrak Abstrak memberi maklumat umum/penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tan pa membaca keseluruhan laporan kajian terlebih dahulu. Tajuk Kajian: Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Mudah Di Dalam Penulisan Bahas a Inggeris Menggunakan “Little Book Technique” Kepada 36 Murid-Murid T2 Cendikiawan.8.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. Kumpulan sasaran iii .” Dan saya telah m emperkenalkan kaedah Little Book di mana murid dikehendaki menulis ayat mudah se cara berulang ulang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Tajuk hendaklah ringkas. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui se makan kerja murid. Tajuk Kajian a. Seramai 36 orang mu rid serta seorang guru terlibat dalam Kajian ini. a. soalselidik. mengandungi hala tuju.Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengap likasikan “Creative writing”. b. Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan Bandar Endau. and cle ver writing. ujian pra. Fokus kajian Abstrak: Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri se perti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar mencari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pe ngajaran dan pembelajaran. Abstrak hendaklah: i.

Pelajar lebih berminat pada 97 .iaitu hari Selasa dan Khamis. serta Ujian Bulanan menunjuk kan peningkatan prestasi pelajar. Keputusan Ujian pos.

mereka tidak i ngin mencuba membuat sendiri. c. Tentukan tema / masalah kajian. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. Sering kali terdengar perkataan…tak faham la teacher…macam man a nak buat…. Bagi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan.0 Fokus Kajian Fokus kajian merupakan fokus yang menjadi masalah atau isu. d.. ujian... memeriksa buku tulis. keputusan peperiksaan. Dengan itu.“Apalah awak ni yang tu pun…. Terjemah refleksi secara bertulis. guru mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amal an yang efektif. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini ha ruslah dikekalkan agar murid lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. sukatan pelajar an dan bahanbahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa -apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. Tinjauan awal v. Langkah-langkah yang seterusya akan dite rangkan di dalam perengganperenggan yang berikut. Jadi kali ini saya membuat keputusan untuk mela ksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi memperbaiki kelemahan pada diri s aya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya. 1. tak boleh b uat… senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak priha tin kepada masalah yang dihadapi oleh muridmurid. Proses menentukan fo kus kajian ialah: a. soal selidik. Saya telah memulak an kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat ujian. Tema/masalah/isu keprihatinan yang telah diken al pasti melalui empat perkara utama dalam P&P yang lalu iaitu: • Guru • Murid • Isi k andungan pelajaran • Persekitaran Refleksi pengalaman P&P lalu. Rujuk bahan ya ng berkaitan seperti buku latihan.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. tem ubual. Saya pula selalu menjawab . Dapatan Contoh Penulisan mata pelajaran Bahasa Inggeris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah senang dan seronok. e.Bahagian Proses/Penjelasan iv. 1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu (P&P) Refleksi merupakan muhassabah diri untuk menilai kembali pengajaran yang lalu. b. . Kemudian saya merancang aktiviti serta kaedah yang akan say a jalankan iaitu Little Book Technique. Sepanjang kajian ini saya tela h mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tindakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalanamalan rutin dan meningkatkan amalan-amalan profesional kh ususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. Pelaksanaan kajian vi. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. Kaitkan pengalaman P&P yang telah dikenal pasti supaya masalah menjadi lebih jelas. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. R efleksi hendaklah mengandungi: a. latar belakang keluarga yang miskin. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelaj aran mereka. 2.

Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina ayat mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggu nakan kaedah Little Book. Mereka akan menggangap 98 . menulis se rta keyakinan diri.2.0 Fokus Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun writing skills. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam B ahasa Inggeris ini akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka.

iv.chalk.0 Objektif Kajian Objektif kajian meliputi: a. Sebutkan data/makluma t responden yang dikaji.chair). 3. iaitu membina ayat mudah berda sarkan gambar (pen. 3. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata p elajaran Bahasa Inggeris apabila berada di tahap dua. Cara mengumpulkan maklumat. Contoh Penulisan Bahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat unt uk terus belajar. c. a. Maklumat boleh diperoleh melalui: pe merhatian dalam bilik darjah semasa murid memberi maklum balas kepada soalan-soa lan guru. 5. Menghuraikan secara terperinci cara-cara mengumpulkan maklumat. Mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid.eraser.0 Objektif Kajian 3. e.0 Pelaksanaan Kajian 5. d. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam ma ta pelajaran Bahasa Inggeris. Membantu murid membina ayat mudah di dalam penulisan Bahasa Inggeris.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan yang hendak dikaji atau menjadi sampel kajian.ruler.0 Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan kajian meliputi: a. 5. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus.2005 Langkah 2 18.Bahagian b. 3.1. Proses/Penjelasan Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi P&P lalu. iii.1.2005 Cara Penilaian Memeriksa B uku Tulis Ujian Kump. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreativiti mereka sendiri. b. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa In ggeris adalah mata pelajaran yang mudah difahami. Semua objektif khusus hendaklah diukur/nilai semasa menjalankan tindakan/ak tiviti. 4. Objektif hendaklah boleh diu kur. ii.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikia wan. Saya mengambil keputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cend ikiawan agar semua murid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Lit tle Book ini boleh menarik minat semua murid. Tujuan adalah untuk mengenal pasti masalah ii.2 Objektif Khusus i. 4. pemeriksaan buku . sasaran 36 0rang murid 2C 36 0rang murid 2C Tujuan 1) 2) i. Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti. Objektif hen daklah berkaitan dengan aktiviti/tindakan (P&P).1 Objektif Umum Tujuan kajian ini adalah untuk mempertingk atkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang se rta mempertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi muridmurid Tahap 1.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langk ah Dan Tarikh Langkah 1 17.

99 .

Bahagian Proses/Penjelasan latihan.Pemerhati pa da masalah yang Zalinawati dihadapi. sesi temu bual. i.2005 Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Ujian Kumpulan sasaran 36 orang murid 2C 36 orang murid 2C Masalah telah dikena lpasti Banyak kesalahan ayat.Pemerhati m engenal pasti masalah Zalinawati masalah yang dihadapi. iv.1. (Lampiran 1) i. 5. Analisis tinjauan masalah. Seramai 7 orang telah saya temubual dan d idapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan m engatakan mata pelajaran Bahasa Inggeris adalah susah dan tidak faham setiap kal i menjawab soalan. Langkah 3 19. Setelah membuat ujian pra s aya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul. ii. Analisis tinjauan masalah dilakukan dengan membuat jadual atau apaapa bentuk ‘data display’ untuk menunjukkan bahawa anda telah mengum pul data/ maklumat untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul dan perkara-per kara lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. (Lampiran 2) i.2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2: Analisis Tinjauan Masalah Langkah dan Ta rikh Langkah 1 17. yang selebih nya banyak kesalahan ayat seperti.1. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. 36 oran g Temubual dijalankan secara murid 2C rawak seramai 8 orang untuk ii. (Lampiran 3) b.2005 Soal selidik Contoh Penulisan yang mereka hadapi ketika membina ayat. menulis ayat secara terbalik.1. iv. atau v . 37 orang murid 2C ii. melalui soal selidik. 36 orang Kertas soal selidik diedarkan murid 2C untuk mendapat kepastian ii.Pemerhati 100 . Keadaan persekitaran di rumah serta pergaulan dengan raka n-rakan mempengaruhi sikap pelajar.2005 Temubual Langkah 4 24.1. iii.1. ujian pra atau ujian topikal/bulanan Langkah 3 19.2005 Langkah 2 18. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan.2005 Temubual i. kerja tidak disiapkan. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerj a sekolah diberi. iii.

Langkah 5 24. Beberapa langkah mudah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 3: Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. Tulis muka surat di setiap helaian Little book.Pemerhati Bahasa Inggeris.Sebelum kajian mereka tidak membe ri tumpuan semasa belajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu. b. Untuk mengatasi masalah ini.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan pel ajar memang lemah dalam penulisan. ii. keadaan persekitaran kur ang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka akan kehilangan arah j ika tidak di bimbing oleh guru. ii. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi untuk setiap orang murid supaya tida k menimbulkan masalah. Peng libatan murid sebelum kajian . saya rasa bertangungjawab di dalam men didik anak-anak didik saya. Hanya 2 orang GPK 1 daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru. Oleh itu.Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 4 24.1.Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sambil lewa.pasif dan liat.2005 Soal selidik Contoh Penulisan i. Pertama saya lakukan adalah dengan m emotong kertas A4 kepada empat bahagian.2005 Pemerhatian c. Seramai 7 i. Tingkah laku . Tindakan menangani masalah Nyatakan semua aktiviti. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab t erutama di dalam penulisan. c. iii. Guru Pengkaji Pemerhatian dilakukan sendiri oleh say a untuk mengenal pasti masalah dari segi : i. kaedah Little Book dipe rkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. iii. Hanya 3 orang yang orang murid betul-betul berm inat 2C pada mata pelajaran ii. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Kemudian saya satukan kertas tersebut d an jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamakan Little Book. kurang keyakinan diri. Lan gkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasarkan pada helaian muka surat. Langkah 2 101 . Sikap . 5.1. bahan-bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan/aktiviti yang telah dij alankan ke arah meningkatkan kemahiran murid bagi menangani masalah yang sedang dikaji.

Little Book 11 21 32 21 34 36 37 38 42 53 78 47. d. e. Kad gambar. Kad nombor. Mewarna mengikut kreativiti m asingmasing. Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan: No. 5 biji belon. ujian pos saya akan jalankan sendiri. Buku cerita. Little Book Kad nombor. B. Littl e Book Kad gambar. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betul. kad gambar. Little Book Carta “My Body”. Bahan-bahan yang digunakan seperti Jadual 4 dibawah. Little Book.Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Contoh Penulisan Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan “Narrated by _______ " di sebelah hadapan kulit buku tersebut . Kad gambar. temubual.I Tahun 2 Muka surat 11 Buku Akt. Kad nombor. Little Book. Little Book. Little Book Benda-benda maujud seperti epal. Instrumen dan langkah-langkah seperti pemerhatian. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekemasan hasil kerja.I Tahun 2 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Murid melukis atau menampal gambar gambar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis aya t di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B. Little Book K ad gambar. 57 71 102 . Membaca Little Book bersama kawankawan. Little Book. Little Book Kad gambar.

Terangkan pe rubahan emosi murid yang telah dikumpul melalui temu bual atau soal selidik iv.2. hanya 4 o rang daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Untuk aktiviti seter usnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti.5 REFLEKSI KAJIAN 5.35 .Bahagian Proses/Penjelasan d. Membuat refleksi kajian i. Huraikan keberkesanan tindakan anda dengan menggun akan data/maklumat yang telah dikumpulkan.35 p . Terangkan perubahan tingkah laku murid melalui pemerhatian iii. supa ya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah m urid-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh. Contoh Penulisan 5. Muri d 5 4 3 2 1 1 4 2 9 20 ii. Selepas membaca petikan ayat. Saya mula memperkenalkan Little Book serta menunjukkan contoh. 5. Pemerhatian Tarikh : 2 Februari 2005 Tempat : 2 Cendikiawan Masa : 1.5. Yang selebihnya tidak dapat me nyiapkan kerja mereka.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa. Cara Pelaksanaan Huraikan bagaimana kajian tindakan telah d ilaksanakan. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan kebanyakannya murid-murid lelaki jadi saya per lu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja. Murid 5 4 3 35 1 103 .m Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah s aya siapkan mereka seperti berada di alam lain. Aya t-ayat tersebut di gunting kemudian ditampal mengikut helaian muka surat. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam lembaran kerja (Lampiran 4). Me reka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan. Huraikan perasaan Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah Bil. e.1 Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Markah Bil. 5.4. Mereka tidak sabar-sabar untuk m enjalankan aktiviti tersebut.

macam bentuk dan saiz dapat dilihat. mereka menceritakan bagaimana anak mereka begitu meminati Bahasa Inggeris. 5.(Keratan Akhbar Lampiran). (Lihat CD yang disertakan) Antara penilaian lain ada lah kreativiti murid.Bahagian Proses/Penjelasan penyelidik terhadap keberkesanan kajian yang telah dijalankan Contoh Penulisan 2 1 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan kan dan saya mendapati perubahan begi tu ketara sekali dimana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah mendapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan kerana me eka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Ini adalah keran a semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaimana me mbina ayat-ayat dengan betul. Perubahan sikap dapat d ilihat dimana sebelum ini adalah amat susah untuk menarik minat kerana kebanyakk an mereka mempunyai latar 104 . Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian muridmurid tetapi ibu bapa juga. Perubahan sikap murid dan saya sendiri. Jadual 8: Ana lisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan . Perubahanperubahan ini berlaku ada lah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkataa n-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis.2 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pem belajaran Secara Keseluruhan Sepanjang kajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P . Malah ibubapa juga boleh menyebut tajuk-tajuk Little Book yang telah anak-anak mereka buat antara yang menarik perhatian mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. Ini bermakn a daripada aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka. Gred A B C D+E JUMLA H Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan dimana pada Ujian Berselaras 2 serama i 33 orang murid telah mendapat “ A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Temubual bersama ibubapa juga t elah dilakukan. Ha sil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam lampiran 5) juga saya da pati 100% murid-murid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam m embina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menarik yang telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. Bermacam-ilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka.5. Mereka akan menunjukkan minat dan bakat melukis serta meng hasilkan Little Book yang terbaik. Selepas kajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik sa ya antaranya: i.

.0 Cadangan Kajian Seterusnya a. ataupun bila saja masa be rakhir …. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seola h-olah merasakan diri ini seperti penyanyi…. Perubahan pada pembelajaran murid. Ye….” 6.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menulis. Bila saya m eletakkan barang-barang di atas meja..Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan belakang keluarga yang miskin kurang perhatian daripada ibu-bap a serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya dap ati sikap mereka telah berubah pada setiap bulan daripada pasif kepada aktif ket ika akitiviti dijalankan . Mereka juga tidak menghadapi masalah didalam me njawab soalan didalam buku aktiviti tahun 2 jika ada masalah mereka terus bertan ya..bila saja bermula kelas Bahasa Ingger is kedengaran sorakkan …. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan menj alankan aktiviti yang menarik.kedengaran “……alah…. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya say a seorang guru kepada mereka. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak me nghadapi masalah bila di tahap dua. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat didalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya. Bagi saya ini adalah perkembangan positif. maka say a akan menggunakan tindakan/aktiviti-aktiviti lain untuk menangani isu ini. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kela s bermula. Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari ide a dan membuat perancangan untuk pengajaran keesokkan harinya sebelum Kajian Tind akan dilaksanakan saya tidak tahu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang bol eh menarik minat mereka. anda boleh menulis seperti berik ut: “Memandangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan tidak berjaya.Ye… teacher datang ……dengan begitu kuat sekali.. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang d tang kepada saya ingin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. ii. esok aktiviti apa teacher…. Anda boleh meneruskan kajian tindakan dengan mengambil tindakan susulan (gelu ngan kedua). 105 .Nampaknya saya telah dapat menerapkan sifat keyakin an didalam diri anak didik saya. Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya ……. b. bukanlah mudah untuk memenangi pertandingan apatah la gi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasan bandar yang beitu petah berc akap didalam Bahasa Inggeris.Teacher …. Saya memang tidak menyangka mu rid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa beberapa minit saja. Jika kajian anda tidak berjaya. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktiviti ini telah membuahkan kejaya an salah seorang murid 2C telah memenangi tempat Ketiga pertandingan Story telli ng peringkat Negeri Johor. (Lampir an 6 ) 6. Perasaan saya p ada masa itu begitu tersentuh.

Bibliografi Contoh Penulisan Mohamad Najib Abdul Ghafar. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. Lampiran Sertakan segala bahan yang digunakan dalam kajian sebagai lampiran kajian. Penyelidikan Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. 106 . Dewan Bahasa Dan P ustaka Mariam Mohamed Nor & Abd. (2004). (2003). English Year 2 Sekolah Keban gsaan Textbook. Manjin Gill.Bahagian Bibliografi Proses/Penjelasan Menyusun senarai bahan rujukan mengikut abjad bermula dengan N ama pengarang. (1999). nama buku dan penerbit. tahun. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manjin Gill. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Activity Book. (2003). Pendidikan. Utusan Publication & Distributors Sdn. Halim Bin Ibrahim. Bhd. HBET 2303 Writing in an ESL Context.

Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui sem akan kerja murid. Keputusan Ujian pos.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya.4. Halim B. resourceful.b agi mereka subjek ini adalah susah.1 Contoh Laporan Kajian Tindakan Contoh 1 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA AYAT MUDAH DI DALAM PENULISAN BAHASA INGGERIS MEN GGUNAKAN “LITTLE BOOK TECHNIQUE” KEPADA 36 MURID-MURID T2 CENDIKIAWAN Oleh: Zalinawati Bt Othman Sekolah Kebangsaan Bandar Endau.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. juga mengikut pertukaran topik diajar iaitu hari Se lasa dan Khamis. 86900 Endau Johor .Untuk mengatasi masalah yang d ihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengapl ikasikan “Creative writing” Mariam Mohamed Nor dan Abd. Dua belas aktiviti pengajaran dan pembelajar an dijalankan dalam tempoh tiga bulan. Cr eative writing comes from originality of thought. ujian pra. 1.” Dan saya telah memperkenalkan k aedah Little Book dimana murid dikehendaki menulis ayat mudah secara berulang ul ang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Ibrahim (2004) meng atakan “Creativity is synonymous to being imaginative. ABSTRAK Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri sep erti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar m encari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pen gajaran dan pembelajaran. Aktiviti ini dijalankan selama 20-30 mini t biasanya setiap hari Rabu.8. Kemahiran menulis adalah penting ba gi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. Hasil tinj auan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik. Sering kali 107 . serta Ujian Bulanan telah menunjukkan peni ngkatan prestasi pelajar. and clever. temubual serta pemerhatian. Pelajar lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Ingg eris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah. senang dan seronok. soalselidik. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini haruslah dikekalkan agar murid lebih bermina t pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. Seramai 36 orang murid serta seoran g guru terlibat didalam Kajian ini.4 8.

Saya pula selalu menjawab …. Te tapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. Bagi saya mereka terlalu bergantung k epada guru untuk memberi jawapan. latar belakang keluarg a yang miskin.. soal selidik.“Apalah awak ni yang tu pun…. Jadi kali ini say a membuat keputusan untuk melaksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi mem perbaiki kelemahan pada diri saya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya.macam mana nak buat….terdengar perkataan……. Dengan itu guru mempunyai hakmilik (ownership) d alam memperkenalkan amalan-amalan yang efektif. memeriksa buku tulis. menulis serta keyakinan dir i. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam Bahasa Inggeris in i akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka. Mereka akan menggangap B ahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat untuk terus belajar. mereka tidak ingin mencuba membuat sendiri. Sepanjang kajian ini saya telah mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tin dakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin dan meningkatk an amalan-amalan professional khususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. Kemudian saya merancang aktiv iti serta kaedah yang akan saya jalankan iaitu Little Book Technique. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid. 2. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina aya t mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggunakan kaedah Litt le Book. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. Langkah-la ngkah yang seterusya akan diterangkan di dalam perenggan-perenggan yang berikut.tak faham la teacher…. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun w riting skills. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata pelajaran Bahasa In ggeris apabila berada di tahap dua. tak boleh buat…. 108 . kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan s eperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelajaran mereka.. Saya telah memulakan kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat uj ian. temubual.

3. 109 . 4.2 Objektif Khusus i. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreat iviti mereka sendiri. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajara n Bahasa Inggeris. iii. ii. Saya mengambil k eputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cendikiawan agar semua mu rid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Litle Book ini boleh men arik minat semua murid. iv.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikiawan. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah m ata pelajaran yang mudah difahami.1 Objektif Am Tujuan Kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang serta me pertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi murid-murid T ahap 1.3. Membantu murid membina ayat mudah di dalam p enulisan Bahasa Inggeris.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.

2005 Langkah 2 18.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.0 PERLAKSANAAN KAJIAN 5.1.chalk.1. iait u membina ayat mudah berdasarkan gambar (pen. 36 0rang murid 2C ii. (Lampiran 2) 110 .ruler.2005 Soal selidik i. (Lampiran 1 ) Langkah 3 19.Pemerhati Zalinawati Lang kah 4 24.eraser.chair). (La mpiran 3) Temubual dijalankan secara rawak seramai 8 orang untuk mengenal pasti masalah masalah yang dihadapi .5. 36 0rang murid 2C ii.1.Pemerhati Zalinawati Kertas soal selidik diedarkan untuk mendapat kepastian pada masalah yang dihadapi. Tujuan a dalah Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Men genal apakah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh murid .2005 Ujian 36 0rang murid 2C Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti. Tujuan untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi ketika membina ayat.1.2005 Temubual i.

menulis ayat seca ra terbalik. Hanya 3 orang y ang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. 111 . iii. iii.2005 Cara Penilaian Memerika Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Masalah telah dikenalpasti Banyak kesalahan ayat.pasif dan liat. 37 0rang murid 2C ii. Langkah 3 19. Seramai 7 0rang murid 2C ii. ii.1. ii.Pemerhati GPK 1 Guru Pengkaji Langkah 5 24. Keadaan persekit aran di rumah serta pergaulan dengan rakan-rakan mempengaruhi sikap pelajar. ii.5.Sebelum kajian mereka tidak memberi tumpuan semasa b elajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu.1. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerja sekolah diberi.2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2 : Analisis tinjauan masalah. Ujian 36 0rang murid 2C Setelah membuat Ujian Pra saya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul .2005 Pemerhatian Seramai 7 orang telah saya temubual dan didapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan mengatakan mata pelajaran Bahasa Inggeri s adalah susah dan tidak faham setiap kali menjawab soalan. Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.2005 Temubual i. Tingkah laku. i ii. Pemerhatian dilakukan sendiri oleh saya untuk mengenal pasti masalah dari segi : i.1. i. Hanya 2 orang daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru.Pemerhati Langkah 4 24. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab ter utama di dalam penulisan. i.1.yang selebihnya banyak kesalahan ayat seperti .1. iv.2005 Langkah 2 18. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. kerja tidak disiapkan . Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan. Sikap-Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sam bil lewa. Penglibatan murid sebel um kajian.2005 Soal selidik i.

3 Tindakan Yang Dijalankan Berdasarkan tinjauan awal didapati pelajar memang lemah dari segi penulisan. d. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betu l. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekem asan hasil kerja. Beberapa langkah mu dah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah : Jadual 3 :Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. Pentadbiran instrumen seperti pemerhatian. temubual dan ujian pos dijalankan ole h saya sendiri. b. kuran g keyakinan diri. kaedah Little Book diperkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi u ntuk setiap orang murid supaya tidak menimbulkan masalah. Langkah 7 Membaca Little Book bersama kawan-kawan. Pertama saya lakukan adalah dengan memotong kertas A4 kepada empat bahagian kemu dian saya satukan kertas tersebut dan jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamaka n Little Book. Langkah 2 Langkah 3 Tulis muka surat disetiap helaian Li ttle book. Bahan-Bahan yang digunakan ditunjukkan pada Jadual 4 di bawah. Untuk mengatasi masalah ini. Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan Narrated by _______ di sebela h hadapan kulit buku tersebut. c. 112 . Langkah 4 Murid melukis atau menampal gambar gamb ar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis a yat di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar.5. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. keadaan persekitaran kurang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka kehilangan arah jika tidak di bimbing oleh guru. Oleh itu sa ya rasa bertangungjawab di dalam mendidik anak-anak didik saya. Langkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasar kan helaian muka surat. e. Langkah 5 Langkah 6 Mewarna mengikut kreativiti masing-masing.

1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa. 2 3 4 5 6 7 5 biji Belon. Little Book. 8 9 10 11 Kad gambar. kad ga mbar. Saya mula memperkenalkan Little B ook serta menunjukkan contoh.4 Perlaksanaan Tindakan Dan pemerhatian / Penilaian. Little Book Kad nombor .I Tahun 2 Muka surat 5. Littl e Book.I Tahun 2 Muka surat 1 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. B. 5. Little Book Carta “My Body”. Kad nombor . Buku cerita. Little Book. Ayat-ayat tersebut di gunting dan kemudian ditampal m engikut helaian muka surat. Kad gambar. 113 . Little B ook Kad Gambar. 57 71 78 11 21 32 21 34 36 37 11 Buku Akt. murid-murid dikehendaki menjawab soalan. Little Book. Little Book 38 42 53 47. Little Book Ka d gambar. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam le mbaran kerja (Lampiran 4).4. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Selepas membaca petikan ayat. Little Book Kad gambar. Kad nombor . Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B.Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan No. Little Book Benda-benda maujud seperti epal.

Mereka tidak sabar-sabar untuk men jalankan aktiviti tersebut. Mereka juga boleh berjalan-jalan didalam kelas melihat hasil kerja rakan-r akan mereka. M urid-murid boleh melihat di dalam buku teks jika tidak ada idea untuk melukis ga mbar. 5. Mereka seperti berada di alam lain. hanya 4 ora ng daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. Mere ka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Kebanyakannya murid-murid lelaki. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah mur id-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh. Saya memberi kebebasan kepad a murid untuk menukar perkataan di belakang ayat. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan.2.35 . Yang selebihnya tidak dapat meny iapkan kerja mereka.35 p tg Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah saya siapkan. Kemudian mereka dikehenda ki membuat ayat seperti: This is a red balloon. Contohnya This is a red car. Untuk aktiviti seterusnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti . Kemudian menampal mengikut helaian muka surat. Seperti biasa mereka akan menulis ayat-ayat di dalam lembaran kerja yang disedia kan.4. oleh itu sa ya perlu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa : : : 2 Februari 2005 2 Cendikiawan 1. 114 .2 Perlaksanaan Aktiviti 2 Untuk menarik perhatian mereka saya membawa 5 biji belon serta kertas A4 yang be rwarna-warni yang boleh di dapati di koperasi sekolah. supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar.

Semua memberikan tumpuan pada kerja. Merek a tidak sabar-sabar untuk mengetahui aktiviti apa sebenarnya. Hanya satu ayat mudah difahami pada satu muka surat. Ini menunjukkan mereka dengan se ndirinya sudah memperkayakan “vocabulary” mereka.35-2. murid-murid sudah mengenali objek-objek di dalam Bahasa Inggeris. Ada yang membuat rujukan di dalam buku te ks dan buku aktiviti Tahun 2. 115 . Untuk menarik minat murid serta membiasakan mereka dengan aktiviti penulisan.35 ptg Tempat : Masa : Peristiwa : Murid-murid begitu tertarik dengan belon-belon yang saya bawa.Pemerhatian Tarikh : 23 Feb 2005 2 Cendikiawan 1. saya bercadang akan m emberi hadiah kepada murid-murid yang membuat ayat tanpa kesalahan.Saya mendapati ramai yang me mbuat kesalahan ejaan seperti : Jadual 5: Kesalahan Perkataan Perkataan This Balloon Kesalahan The Belon Refleksi Oleh kerana tajuk pada hari ini adalah “objects” dalam masa satu jam saja. Mereka begitu bersungguh-sungguh menyiap kannya. Saya rasa amat gembira kerana aktiviti kedua berjalan lancar. Mereka begitu berhati-hati semasa menulis dan begi tu leka dengan aktiviti masing-masing. Jika ada kesalahan-kesalahan ayat atau perkataan. murid dikehendaki membuat pemb etulan dan melihat kembali contoh ayat yang saya berikan. Saya tidak mempunyai masalah lagi untuk menerangkan satu persatu maksud perkataan. Ada yang menunjukkan hasil kerja mereka s erta membandingbandingkannya dengan kawan yang lain. Bila mendapat kert as yang berwarna-warni dan adanya belon dalam kelas mereka begitu gembira sekali .

Mereka berhati-hati menulis. 3. There are_______.4.3 Perlaksanaan Aktiviti 4 Kaedah digunakan masih sama.3 Perlaksanaan Aktiviti 3 Masih mengekalkan teknik yang sama. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid menunjukkan kesungguhan a pabila mendapat tahu mereka akan diberikan hadiah. Semua ayat ditulis dengan betul Little Book mestilah bersih dan kemas Mestilah disiapkan pada masa yang ditetapkan. : : : 28 Februari 20 05 2 Cendikiawan 2. Tajuk yang diajar juga sama. Murid-murid begitu t ekun daripada sebelumnya.35 .35 ptg ii. Say a menunjukkan kad-kad nombor. Hasilnya murid-murid dapa t membezakan antara : i. Mereka berlumba-lumba malah berhati-hati semasa membin a ayat.5. 2. Kertas hanya dilipat 116 .3. Idea membe ri hadiah memang bagus dan saya akan mengekalkannya. Refleksi Saya tidak menyangka perubahan yang begitu ketara. 5. There is_______.4. Saya memberitahu murid-murid pada hari ini saya akan memberi hadiah mengikut kri teria: 1. Hadiah yang diberikan adala h alatulis yang murah. serta mengikut syarat-syarat yang telah saya tetapkan. Perasaan saya lebih gembira lagi pada aktiviti pada kali ini. Cuma kali ini hanya sa tu ayat saja iaitu ‘Ten plus ten equals twenty’ dan tajuk untuk Little Book pada har i ini ialah Plus. Cuma tajuk pada kali ini adalah numbers. Murid-murid dikehendaki membacanya (drilling). saya bercadang pada akti viti seterusnya saya akan menampal hasil kerja mereka di sudut Bahasa Inggeris. Untuk menarik minat mereka lagi.

Sesiapa sahaja boleh menampal hasil.5 Perlaksanaan Aktiviti 5 Kaedah digunakan masih sama.35 pt g Refleksi Barulah saya faham kenapa murid-murid begitu gembira apabila hasil kerj a mereka ditampal. Tajuk buku pada hari ini ialah Minus. 117 : : : 2 Mac 2005 2 Cendikiawan 1.35 ptg . Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Semua murid boleh membina ayat dengan cepat . 5.4. Topik yang diajar jug a sama iaitu Numbers. : : : 2 March 2005 2 Cendikiawan 1. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Aktiviti pada kali ini amat mengejutk an saya kerana beberapa orang murid telah menunjukkan kreativiti mereka dengan m engunting Little Book mengikut bentuk yang mereka suka malah ada yang membawa pe nsil warna dari berbagai jenis. Hanya satu ayat juga iaitu ‘Nineteen minus seven equals twelve’.35 . Mereka begitu bangga sekali kerana hasil kerja mereka dilihat oleh rakan-rakan. Saya juga mendapati murid-murid lebih mudah memahami bagaiman a membina ayat-ayat mudah. Tiada kesalahan ayat.35 . kerja mereka di sudut Baha sa Inggeris dengan satu syarat.dua seperti kad.2. ayat-ayat mestilah betul. Mereka begitu sibuk menyiapkan kerja kerana hasi l kerja boleh di tampal sendiri. Kerana aktiviti pada hari ini adalah satu ayat sa haja mereka sudah menampakkan keyakinan serta tidak takut untuk bertanya pada gu ru. Murid-murid juga boleh menukar perkataa n di depan dan di belakang ayat contoh : _______minus_______equals _________.2.

Mereka terus saja menulis di setiap helaian muka surat . Murid dik seterusnya membuat aktiviti Littl Pemerhatian Tarikh : Tempat: Masa : Peristiwa : Murid-murid dengan mudah memaham i perkataan seperti Mother. setiap kali aktiviti dijal ankan sentiasa ada peningkatan dan perubahan. 5. Beliau mencadangkan agar terus saja ditulis pada helaian muka sur at. Ini adalah pada aktiviti kali ini. 118 . Refleksi Perkembangan mereka nampaknya begitu ketara. Seorang murid didapati tidak ing in lagi menulis di dalam kotak dan menampal ayat tersebut kerana lambat untuk 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1.7 Perlaksanaan Aktiviti 7 Kaedah digunakan masih sama. Tajuk yang akan ditulis pada Little untuk menarik minat mereka membaca buku cerita ehendaki bercerita tentang keluarga mereka dan e Book seperti biasa. Ramai yang bersetuju.Refleksi Mereka sudah nampak perubahan dari segi tingkah laku. Topik yang diajar ial Book ialah My Family. iaitu yakin dan f aham serta sentiasa bersedia dengan aktiviti yang akan saya jalankan.4.35 . 5. masih sama.2. iaitu tajuk buku pada hari ini ialah I like ______.4.6 Perlaksanaan Aktiviti 6 Kaedah digunakan ah Family. Topik yang diajar juga sama.35 ptg menyiapkannya. Father dan Brother.

2. P eristiwa yang dapat dilihat seperti keseronokkan dan dapat membina ayat dengan mudah. 9 Dan 10 Untuk aktiviti 8.35 ptg Refleksi Nampaknya mereka begitu bersungguh-sungguh kerana mereka tahu saya tida k akan mengecewakan mereka setiap kali kelas mata pelajaran Bahasa Inggeris berm ula. 5.9 Perlaksanaan Aktiviti 11 Saya menampal gambar-gambar binatang di papan hitam kemudian menyuruh mereka me mbuat ayat sendiri. Ini adalah perkembangan positif.4. 119 .35 . 5. 9 dan 10 kaedah digunakan adalah sama.4. Saya boleh menyelia kerja mereka dengan mudah .Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Beberapa orang murid telah membawa ka mus bergambar melihat maksud perkataan tanpa disuruh oleh saya. Dengan menulis ayat yang berulang-ulang (repetition) mereka mudah untuk membina ayat walaupun ditukar perkataan dibelakang ayat seperti I like banana. saya tidak perlu menterjemahkan maksud per kataan. apabila melakuka n aktiviti mereka akan : : : 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. I like ______.8 Perlaksanaan Aktiviti 8.

: : : 29 Mei 2005 2 Cend ikiawan 1. Murid 35 1 Markah 5 4 3 2 1 Bil.2. 5. . Murid 1 4 2 9 29 120 . ii.5 5.35 ptg Refleksi Nampaknya memang 100% saya yakin bahawa objektif saya sudah tercapai. It has four legs.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid sudah dapat membina ayatayat sendiri seperti menunjukkan keyakinan menulis dengan cepat seperti ayat-aya t dibawah: i.35 .5. There is a tiger. M ereka sudah pandai membina ayat-ayat di dalam Bahasa Inggeris dengan sendiri.1 REFLEKSI KAJIAN Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah 5 4 3 2 1 Bil.

Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 40 35 30 25 Bil. Gred A B C D+E Jumlah Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 121 . Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan keran a mereka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. M urid 35 20 15 10 5 0 1 20 9 0 0 2 0 4 1 1 2 Ujian Pra 3 M arkah 4 Ujian Pos 5 Graf 1 : Menunjukkan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Kelas 2C Tah un 2005 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan dan saya mendapati perubahan begitu ketara sekali di mana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah men dapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. Jadual 8: Analisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan . Ini adalah kerana semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaima na membina ayat-ayat dengan betul.

122 . Malah ibubapa juga boleh menyebut taju k-tajuk Little Book yang telah anakanak mereka buat antara yang menarik perhatia n mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. Perubahan-perubahan ini berlaku ad alah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkata an-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis. Hasil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam Lampiran 5) juga saya dapati 100% muridmurid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam membina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menari k telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. Temubual bersama ibubapa juga telah dilakukan. Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian murid-murid tetapi ibu bapa juga.Perbandingan Keputusan Ujian 01 Dan 02 Kelas 2C Tahun 2005 35 30 25 Jumlah Pelajar 33 25 20 15 10 5 0 A 1 B 2 Gred 11 3 0 C 3 Ujian Berselaras 2 0 0 0 D4 E + Ujian Berselaras1 Graf 2 : Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan di mana pada Ujian Berselaras 2 seram ai 33 orang murid telah mendapat “A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. mereka menceritakan bagaimana ana k mereka begitu meminati Bahasa Inggeris.

4 sentences Unit 7 53 71 123 . Mereka menunjukkan minat dan baka t melukis serta menghasilkan Little Book yang terbaik. 4 sentences Copy in text Book Unit 5 Unit 6 42 53 47 57 " 37 ‘’ F amily My Family This is my mother. 5. 4 sent ences " 32 38 Parts Of The 9 27 April Wed Rose Red Body My Body This is my nose These are my ears. Bermacam-macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Ini bermakna aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat mereka. This is one ap ple. No Date & time 1 2 Feb Wed 23 Feb 2 Wed Objects Colours Objects Objects I want a ______ 8 sentences. 7 sentences Thirteen plus five equals eighteen.5.Antara penilaian lain adalah kreativiti murid. 1 sentence 23 6 March Wed 7 6 April Wed 8 2 0 April Wed " Clothing My clothes I like I like______ 4 sentences My hat. This is a red ______ This is a blue______ 7 sentences Number s 3 28 Feb Mon 2 March 4 Wed " Plus Numbers These are two apples. 4 sentences Unit 4 32 36 " " " " " " Unit 3 2 1 34 " 21 Unit 2 11 Topic Title Sentences Student is able to TB Pg AB pg _ 10 18 Mei Wed Buildings Buildings This is a mosque. 1 sentence 3 March 5 Thurs " Minus Five minus two equals three.2 Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiiti Yang Dijalankan Jadual 8: Aktiviti Little Book Yang Telah Dijalankan Bagi Bulan Februari – Jun 200 5.

Kesedaran seperti guru perlu kre atif semasa melakukan P&P. iv. ii. 5.5. It has four legs.Teacher …. iii. Tanpa saya sedar i sebanyak 12 buah Little Book telah dibuat dan 52 ayat telah ditulis oleh 36 or ang murid dalam masa tiga bulan berbanding sebelum ini mereka kurang faham dan t idak tahu untuk membina ayat yang mudah.3 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Keseluruhan Sepanjang k ajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P. Rumusan saya adalah berdasarkan rajah di atas: i. Pada aktiviti ke 11 murid-murid dengan penuh yakin boleh menulis 8 ayat. Dengan itu saya telah mengubah persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah mudah untuk difahami dan kemahiran menulis boleh diajar dengan mengikut amalan yang betul. Mengajar mengikut sukatan da n topik dengan mudah dan cepat seperti jadual di atas sebanyak 11 topik telah di ajar menggunakan kaedah Little Book. v. Perubahan sikap murid dan saya sendiri Perubahan sikap dapat dilihat di mana sebelum ini adalah amat susah untuk menari k minat kerana kebanyakan mereka mempunyai latar belakanng keluarga yang miskin dan kurang perhatian daripada ibu-bapa serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya mendapati sikap mereka telah berubah pada seti ap bulan daripada pasif kepada aktif ketika akitiviti dijalankan. Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid begitu sero nok serta memberi sepenuh perhatian pada proses pembelajaran serta hubungan guru dengan murid bertambah rapat.. esok aktivit i apa teacher….kedengaran 124 . Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya ……. Menggunakan buku text dan aktiviti sem aksima mungkin pada tahun-tahun yang lepas adalah amat sukar untuk berbuat demik ian kerana kebanyakan murid tidak faham.11 29 Mei Animals Animals This is a tiger. vi. Selepas k ajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik saya antarany a: i. 8 sentences Unit 8 78 Total 12 8 12 52 sentences 5 7 11 Secara keseluruhan banyak perubahan-perubanan yang dilalui oleh murid-murid dan saya sendiri. ataupun bila saja masa berakhir ….

Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seolah-olah merasakan diri ini seper ti penyanyi….Ye… te acher datang ……dengan begitu kuat sekali. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat di dalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya. Nampaknya saya tela h dapat menerapkan sifat keyakinan di dalam diri anak didik saya.. ii.“……alah…. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan men jalankan aktiviti yang menarik. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktivi ti ini telah membawah kejayaan apabila salah seorang murid 2C memenangi tempat k etiga Pertandingan Story Telling peringkat Negeri Johor. bukanlah mudah untuk me menangi pertandingan apatah lagi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasa n bandar yang begitu petah bercakap didalam Bahasa Inggeris. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang datang kepada saya in gin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. iii. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kel as bermula.bila saja bermula kelas Bahasa Inggeris kedengaran sorakkan …. Perasaan saya pada masa itu begitu tersentuh.. 125 . Saya merasa bangga kerana telah dapat menari k perhatian ibu-bapa sehingga ada yang terharu anak-anak mereka boleh menulis di dalam Bahasa Inggeris. Perubahan pada pembelajaran murid Saya memang tidak menyangka murid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa bebe rapa minit saja. Perubahan sikap ibu-bapa Saya begitu kagum bila ada ibu bapa yang mengikuti perkembangan dan terperasan a da perubahan pada anak-anak mereka. Ye….. Bila saya meletakkan barang-barang di atas meja. Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari idea dan membuat perancangan untu k pengajaran keesokan harinya sebelum Kajian Tindakan dilaksanakan saya tidak ta hu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang boleh menarik minat mereka. Bagi saya ini adala h perkembangan positif (Lampiran 6 ).Mereka juga tid ak menghadapi masalah di dalam menjawab soalan pada buku aktiviti tahun 2 jika a da masalah mereka terus bertanya. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya saya seorang guru kepa da mereka.

Bhd. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. (2003). Saya juga boleh berterima kasih kepada di ri sendiri kerana dapat memberikan pengajaran yang berkesan…. Manjin Gill. Penyelidikan Pendidikan. (2004). “ 52 ay at mudah tanpa kesalahan boleh dibina kanak-kanak berumur 8 tahun dalam masa 3 b ulan menggunakan kaedah Little Book jika dilakukan dengan amalan yang betul. (1999).” 6.Halim Bin Ibra him. Saya sendiri dengan bangganya boleh mengeluarkan teori saya sendiri…. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak menghadapi masalah bila be rada di tahap dua. HBET 2303 Writing in an ESL Context. Utusan Publication & Distribut ors Sdn. 126 . English Year 2 Sekolah Kebangsaa n Activity Book. Teori saya sendiri Sudah tentulah saya sebagai seorang guru begitu gembira apabila anak-anak didik telah memahami pengajaran yang diajar. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Textbook. Dewan Bahasa Dan Pustaka MariamMohamed Nor & Abd. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manj in Gill. ( 2003). Penerbi tan Universiti Teknologi Malaysia. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee.iv. seperti anjakan para digma.0 CADANGAN KAJIAN Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana kaedah ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menu lis. BIBLIOGRAFI Mohamad Najib Abdul Ghafar.

ii. 5. 1. 3.Lampiran 1 Based on the picture make 5 sentences correctly. iii. 2. 4. Mata pelajaran apa yang awak minati? Siapakah yang selalu menolong awak menyiapkan kerja rumah? Bagaimana awak mengisi masa lapang? 127 . Lampiran 2 Catatan temubual Tarikh : Masa : Tempat : Beberapa soalan diajukan kepada 8 orang murid untuk mengenal pasti masalah antar a soalan : i.

2. 8.Lampiran 3 Borang Soal Selidik Maklum balas pelajar terhadap maklumat berkaitan Bahasa Ingg eris. 4. 3. S ila jawab semua soalan dengan bulatkan salah satu jawapan. 6. Adakah awak bertanya pada guru jika tidak faham? Ya Tidak 3. 5. Adakah awak memina ti mata pelajaran Bahasa Ingeris? Ya Tidak 2. 128 . Adakah awak selalu menjawab dengan penuh perhatian ketika menulis jawapan did alam Bahasa Inggeris? Ya Tidak Lampiran 4 Buying some classroom things Example : I want a book 1. 1. Arahan : Untuk setiap soalan dibawah bulatkan salah satu jawapan sahaja. 7.

Lampiran 7 Keratan Akhbar Lampiran 8 Salinan Little Book yang telah dibuat oleh murid. 129 . Johor.Lampiran 5 Refleksi murid pada aktiviti Little Book Lampiran 6 Antara kejayaan murid 2 Cendikiawan Nadia Irsalina Bt Shahridha telah memenangi Pertandingan Story Telling Peringkat Negeri Johor pada 25 Jun 2005 di Batu Pahat.

reagen yang ditambah.2 Contoh 2 TEKNIK ‘COMIL’: SATU KAEDAH UNTUK MENGUASAI SUBTOPIK SIFAT KIMIA SEBATIAN K ARBON OLEH SALWATI BINTI OTHMAN SEK. Hasil tinjauan menunjukkan mu rid tidak mengingati proses penukaran dari satu siri homolog kepada siri homolog yang lain. marah. Ada rasa kecewa. Murid telah dide dahkan kepada Teknik ‘COMIL’ selama 80 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 8 minggu. Perancangan tindakan difokuskan kepada t eknik untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan – Teknik ‘COMIL’. itu pun dengan gred 8E berbanding dengan murid 5 Sains1. UMBAI 77300 MERLIMA U. Apabila saya nyatakan kekecewaan saya pada rakan-rakan.8. maklum balas yang diteri ma tidak banyak membantu. Antaranya: 130 . Hanya dua orang sahaja murid ya ng lulus. hanya empat o rang sahaja yang gagal dengan markah yang hampir lulus. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan. sedih dan seribu satu macam perasaan yang Tuhan sahaja mengetahuinya. Umbai dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Saya mengajar di kedua-d ua kelas ini sejak mereka di tingkatan 4 lagi. memahami dan s eronok belajar Sifat Kimia Sebatian Karbon melalui teknik ‘COMIL’. MELAKA ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yan g dihadapi oleh murid Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kim ia Sebatian Karbon. SMK Seri Mahkota. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi mur id.4. Rasanya saya telah berusaha semam pu yang boleh sehinggakan saya sanggup membelanjakan RM550. peperiksaan penggal dan ujian pra. suhu dan tekanan yang digunakan serta pemerhat ian bagi sesuatu tindak balas tertentu. MEN. SERI MAHKOTA. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid lebih mengingati.00 untuk membeli baha n bantu mengajar.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Analisis keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2003 untuk kelas 5Sains2 saya t atap dengan perasaan yang berbaur. KEB. Seramai 26 orang murid 5Sains2. 1.

dan tekanan yang digunakan serta pemerhatian seper ti perubahan warna bahan kimia dalam sesuatu tindak balas kimia. 2. rendah mo tivasi diri. peluang untuk mer eka lulus adalah sangat tinggi. Mereka gagal mengingati apakah reagen yang ditambah. Jika murid dapat menguasai subtopik Si fat Kimia. tidak layak masuk kelas Sains. Manakala murid perempuan pula. mangkin. Saya juga telah meminta semua guru yang m engajar 5Sains2 menulis pandangan mereka mengenai sikap dan pencapaian murid 5Sa ins2.0 ISU KEPERIHATINAN Saya telah menganalisis soalan Kimia SPM tahun-tahun lepas dan mendapati bahawa item mengenai Sifat Kimia Sebatian karbon merupakan item wajib bagi Kertas 1 dan 2 yang menyumbang antara 7 ke 25 markah. Masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam sub topik Sifat Kimia Sebatian Karbon ialah mengingati proses penukaran dari satu si ri homolog kepada siri homolog yang lain. Antara sebab-sebab gagal di dalam kimi a yang telah dinyatakan oleh murid 5Sains2 ialah: .Tidak membaca buku / tidak membuat ulangkaji . masa Form 3. pelik aku macam mana dia boleh masuk kelas Sains. mendenda dan meminta murid 5Sains2 menulis di atas sekeping kertas. tidak serius terhadap muridan dan pencapaian mereka adalah agak ren dah. Kesemua guru mengatakan murid lelaki 5Sains2 kurang berdisiplin. suhu.“Aku ajar si X. Sebatian Karbon dan beberapa topik lain yang mudah..“Mereka memang lemah. se bab-sebab mereka gagal di dalam kimia.“Jangan tensionk an diri Awak tu muda lagi Nanti kena darah tinggi Nik cari ganti” Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini.” .Tidak faham soalan dan lain-lain lagi Maklum balas yang diberikan oleh murid dan guru serta keazaman untuk mencapai kelulusan 100% telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan. Memang lemah. 131 .” .Tidak ingat rumus / fakta / kon sep penting . walaupun lebih berdisiplin dan rajin tetapi pencapaian mereka masih kurang memuaskan. Saya telah memarahi.

2 a. Lan taran itu saya telah mendapatkan analisis ′Multiple Intelligences Profile Indicato r ′ murid 5Sains2 dari guru Biologi yang telah menjalankan Ujian Kecerdasan Pelbag ai bagi mengesan kecerdasan dominan murid 5Sains2. Membantu murid mendapat keput usan yang lebih baik dalam peperiksaan SPM. 3. c. OBJEKTIF KHUSUS Meningkatkan kemahiran mu rid untuk menjelaskan Sifat Kimia Sebatian Karbon. 4. Murid 1 10 7 2 3 2 1 3.Saya yakin jika saya dapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah P&P. Kecerdasan dominan Logik – Mate matik Visual – Ruang Tubuh kinestetik Verbal – Linguistik Muzik Ritma Interpersonal Intrapersonal Bil. b. KUMPULAN SASARAN Murid 5Sains2 Lelaki : 17 orang 132 . sikap negati f dan pencapaian murid 5Sains2 yang rendah akan dapat diperbaiki.1 OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan murid terhadap Sif at Kimia Sebatian Karbon.0 3. Gardner (1991) mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan murid boleh meny ebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu subjek.0 Meningkatkan d aya ingatan murid dan penggunaan otak kanan melalui teknik ‘COMIL’. Mengubah cara pengajaran guru supaya murid merasakan proses pembelajaran adalah menyeronokkan. 4.

1. sebaliknya saya telah memperkenalkan Teknik ‘COMIL’ dan 5 hari selepas itu saya telah memberikan Uj ian Pos 1 menggunakan set soalan yang sama dengan Ujian Pra. Item Ujian Pr a merupakan item Kertas 1 dan 2 Kimia – Program Gerak Gempur Sains & Matematik Neg eri Melaka bagi tahun 2003. Lebih kurang empat minggu selepas Ujian Pos 1. Selepas saya menyemak jawapan murid.Perempuan : 9 orang Jumlah : 26 orang 5.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajar an dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian.1 PELAKSANAAN KAJIAN TINJAUAN MASALA H Dalam pelaksanaan kajian ini. murid saya telah menduduki Peperiksaan Percubaan SPM Selaras bagi Negeri Melaka dan saya telah menggunakan item kertas 1 dan 2 berke naan Sifat Kimia Sebatian Karbon sebagai Ujian Pos 2.3 Soal selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatka n maklum balas murid berkenaan Sifat Kimia Sebatian Karbon. 133 . 5.1.1. Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan – rakan guru yang ada dan tiada latar belakang pendidikan sains untuk mendapatkan pandangan mereka me ngenai Teknik ‘COMIL’.2 Ujian Pra dan Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan mereka mengenai subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian. 5. 5. sebelum dan selepas Teknik ′COMIL’ diperkenalkan . saya tidak memu langkan kertas jawapan murid dan tidak membincangkan jawapannya.0 5. Sebelum kajian dijal ankan murid kurang memberi respons kepada soalan yang diajukan. murid perempuan yang lebih bersedia dan menunjukkan kesungguhan sebali knya murid lelaki kurang bersungguh dan kurang mengambil bahagian di dalam aktiv iti P&P yang dijalankan. u jian pra dan pos. Sebagaimana kebi asaannya. dan soal selidik.

Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan.3 Analisis Soal Selidik Murid telah memberikan respons positif manakala guru-guru telah memberikan komen yang membina.2. sengaja dibuat oleh guru untuk 5. Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran dida pati: Murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru sec ara lisan. Walaupun masih terdapat murid yang gagal tetapi tiada seorang pun muri d yang mendapat sifar berbanding dengan Ujian Pra di mana 5 orang murid telah me ndapat sifar.5. Mereka menjawab dengan suara yang lantang dan tidak lagi menundukkan muka apabila guru menyoal. Analisis Ujian Pra dan Pos. 5. Berikut adalah analisis soal selidik yang telah dijawab oleh murid :134 . Murid berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang menguji kefahaman dan ingatan murid.2.2 Perbandingan pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Pos adalah seperti berikut: Gr ed Pra A B C D E G TH 0 1 1 1 2 18 3 Bilangan Murid Pos 1 1 2 3 3 4 12 1 Pos 2 2 2 5 4 2 9 2 Dapatan Ujian Pra dan Pos menunjukkan terdapatnya peningkatan dari segi pencapai an murid.2.2 5.1 ANALISIS TINJAUAN MASALAH.

5 Saya mudah mengingat i tindak balas kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘COMIL’. Penggunaan warna berkesan untuk menjelaskan aliran proses dan bahan kimia . Proses lebih mudah dihafal dan difahami oleh murid. 135 1 2 3 4 5 (BILANGAN MURID) 1 2 3 3 13 15 7 3 1 2 4 11 9 1 0 0 2 2 11 10 0 . Guru Sains: Teknik ini dapat menambah ingatan dan kefahaman murid di samping dap at melihat secara menyeluruh dan mengetahui hubung kait antara sub-sub topik dalam sesuatu tajuk b esar. 3 Kimia organik merupakan satu cabang kim ia yang mud dikuasai walaupun tanpa teknik ‘COMIL’. SKALA ITEM 1 2 Kimia merupakan subjek yang mudah. Nota adalah padat dan jelas.setuju . Saya lebih suka menggunakan te knik saya sendiri daripada teknik ‘COMIL’. 4 Saya mudah memahami tindak bal as kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘ COMIL‘. Guru Bahasa Inggeris: Satu teknik yang menyamai ‘Peta Minda’.tidak setuju .sangat tidak setuju 2 3 4 5 .sangat setuju Beberapa contoh komen yang telah diberi oleh guru – guru pula adalah seperti berik ut: Guru Pendidikan Seni: Satu pendekatan yang menarik dalam meningkatkan kefaha man dan ingatan murid kerana warna dan simbol adalah dua perkara yang ringkas da n padat jika dibandingkan dengan nota.kurang setuju .Skala Likert : 1 .

0 4 15 6 .

3 1. fungsi dan cara otak manusia bekerja. 1 0 5 17 2 9 Teknik ‘ COMIL ‘ membantu meningkatkan daya kreati saya. saya telah meminta m urid 5 Sains 2 membawa pen / pensil warna semasa kelas Kimia kerana saya ingin m emperkenalkan satu teknik P & P yang dapat membantu mereka mendapat keputusan ya ng lebih baik. 3. 0 0 2 12 11 7 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL’ bagi tajuk lai dalam kimia. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Selepas murid menjalani Ujian Pra. Sebelum saya membimbing murid melakar ‘COMIL’ ( Coloured Mind Link ) saya telah mene rangkan serba sedikit tentang struktur. 2. 0 3 4 13 5 8 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL ‘ untuk matamuridan lain. 0 1 4 9 11 5.6 Saya rasa lebih seronok belajar tajuk kimia organik menggunakan teknik ‘COMIL’. .

Sebelum itu saya telah mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada murid terlebih dahulu. Selepas ujian Pos 1 dan 2. saya dan murid akan membincangkan jawapan sebagai langkah pengukuhan. 8. 5. Murid membina ‘COMIL’ di atas sekeping kertas putih ( rujuk lampiran ). Murid diingatkan bahawa warna yang dipilih adalah sepadan dengan warna sebenar b ahan kimia tertentu dan dapat membezakan antara satu tindak balas dengan tindak balas yang lain. 4. Murid menjalani Ujian Pos 1 dan Pos 2.Saya juga telah menyentuh perihal kepentingan warna dalam kehidupan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Buzan :-‘People are 80% more likely to remember what the y read if it’s in colour’. 6. Seterusnya saya membimbing murid membina ‘COMIL’. saya mengingatkan murid supaya membaca atau membuat sem ula ‘COMIL’ untuk mengukuhkan daya ingatan. 136 . 7. Setiap kali kelas kimia.

5. perangsang dan sokongan terhadap usaha saya. tidak lagi marah-marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas 5Sains 2.5. Saya berasa lebih seron ok.5 REFLEKSI KAJIAN Pencapaian murid dalam Ujian Pra. Murid telah menjal ani ujian Pos1. Murid berlumba – lumba henda k menjawab soalan guru. Pos 1 dan Pos 2 menunjukkan peningkatan yang a gak ketara. Saya juga telah menerangkan secara ringkas mengenai Teknik ‘COMIL’ kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan. lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa me njawab koleksi soalan percubaan dari negeri-negeri lain. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan Teknik ’COMIL’ dan Teori MI banyak me mbantu murid meningkatkan keyakinan diri. Tujuan mengedarkan soal selidik ial ah supaya murid lebih bebas dan selesa menjawab berbanding mendapatkan maklumat secara temubual. murid diminta memenuhkan borang soal selidik untuk mend apatkan pandangan mereka tentang teknik ‘COMIL’. Selepas Ujian Pos 2. Kebolehan membina ‘COMIL’ merupakan salah satu kemahiran Visual – Ruang da n secara kebetulan. daya ingatan dan kefahaman terhadap ap a yang dimuridi disamping menjadikan suasana P&P lebih ceria dan menyeronokkan. Berdasarkan pemerhatian saya Teknik ‘COMIL’ berjaya membantu murid meningkatkan penc apaian di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Say a sepatutnya menerangkan dan mempastikan bahawa mereka faham 137 . Semasa saya menjal ankan kajian ini saya telah menyempurnakan sukatan muridan kimia. Rakan-rakan guru juga telah memberikan komen membina. 10 daripada 26 orang murid 5Sains2 mempunyai kecerdasan domi nan di dalam Visual – Ruang.anak mereka Teknik ‘COMIL’. Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 8 minggu.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. Saya telah mem peruntukkan dua waktu P&P untuk membimbing murid membina ‘COMIL’. Malah beberapa orang guru telah meminta saya mengajar anak . Selain daripada itu ada 4 orang murid 5Sains2 yang kerap tidak had ir ke sekolah dan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam Ujian Pos. sebulan selepas i tu. lima hari selepas membina ‘COMIL’ dan Ujian Pos 2. Masih terdapat murid yang gagal dalam Ujian Pos 1 dan 2 kerana pada hari saya me mperkenalkan Teknik ‘COMIL’ ada seramai 10 orang murid tidak hadir ke sekolah kerana hujan lebat.

0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut: a. S aya juga sepatutnya harus lebih bertegas terhadap segelintir murid lelaki yang a gak malas dan bersikap sambil lewa. rajah penguru san grafik dan carta berwarna c. Michel Foucault and th e Politics of Freedom. d. 138 KEJAYAAN BERERTI . memasukkan u nsur warna dalam kaedah / teknik P&P yang lain seperti peta minda. PhD thesis. saya dapati terdapat perubahan yang pos itif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid . b erkesan dan menyeronokkan. (197 6). T. (1997). T. Akhir kata: prasarana GURU KREATIF + MURID DEDIKASI Kondusif BIBLIOGRAFI Atan Bin Long. Saya yakin bahawa Teknik ‘COMIL’ dapat membantu murid meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek Kimia. Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang murid 5Sains1 menghantar SMS m eminta saya mengajar mereka teknik ‘COMIL’ dan ada yang menyalin dari murid 5Sains2 sebelum disuruh. Bhd. Matematik dan Sejarah. b. Language Interaction Pattens in Lessons Featuring Mathematical Investigations . Analisis keputusan Peperiksaan Percubaan S PM 5Sains2 menunjukkan peratus kelulusan Kimia adalah di tangga ke 5 selepas BM. guru boleh menyediakan satu modul penggunaan te knik ‘COMIL’ dalam P&P secara lebih terancang / teratur. Kuala Lumpur: Penerbit Adabi Sdn.dan buat ‘COMIL’ bukan hanya sekadar mengarahkan mereka menyalin dari rakan-rakan. (1987 ). Thousand Oaks. Brown. Hasil dari penyelidikan yang dijalankan. 6. Dunn. CA: Sage. Semoga has il kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik. Selepas membina ‘COMIL’. Mengguna pakai teknik ‘COMIL’ sebaik sahaja guru mengajar bab Sebatian Karbon . mur id dibekalkan dengan soalan-soalan yang dapat membantu mereka meningkatkan kefah aman dan daya ingatan. Psikologi Pendidikan. Pendidikan Islam. University of Southampton.

8.This study is conducted with the objective to define and solve the problems faced by both teachers and pupils of Form 3RK in the teaching and learning of sc ience and mathematics in English.3 Contoh 3 IMPROVING TEACHING AND LEARNING SKILLS THROUGH THE INTERPLAY BETW EEN ACTION RESEARCH AND VIDEO TAPING IN THE TEACHING AND LEARNING OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN ENGLISH: A CASE STUDY Oleh: Ng Yoon Mooi SMK Raja Muda Musa 3300 7 Kuala Kangsar. and three teac hers (one teacher teaching mathematics and two teaching science) were involved i n the study. Although this study focused on teacher change. these English language teachers worked together with the subject teachers so t hat the language used in delivering the lessons did not hamper the teaching and learning process. Perak ABSTRACT This study describes how the use of video helped the researcher create dialogic intersubjective educational spaces in which tran sformational learning can take place. it should be emph asized that I as the researcher. Naturally. the teachers were able to address the needs of their pupils thus mak ing them better and more effective teachers and English is not an issue. They were assisted by their colleagues who were th e English language teachers. Furthermore. 1. t he study describes how the participatory research relationship helped illuminate both for the teachers and for the pupils what they implicitly know is important to change. The introduction of the program (PPSMI) in 2003 saw the present For m 3 pupils sitting for the PMR examination this year and they will be the pionee rs of this programme.0 REFLECTION OF THE PROBLEM STUDIED This is a school-based project for helping my colleagues in the teaching of scie nce and mathematics in English. also underwent significant change. By videotaping the lessons and by conferencing with pupils. By using simultaneously two learning conte xts: action research and teacher-pupil conferencing. the teachers teaching science and mathematics t o these students are anxious. it shows how the developmen t of the dialogic space between teachers and pupils in classroom. te achers were able to improve on their teaching skills and by conferencing with th eir pupils.4. as they become aware of new possibilities for pedagogical improvemen t. More importantly is that the dialogic video viewing helped them step outside of themselves in order to see each other and return to look at themselves as oth ers. This en abled the teachers to look at their teaching practices critically and improve on it themselves. English has been used as the medium of instructi on for the teaching of science and 139 . I learnt to see constructive response as both a social. Under the “buddy system” and the “critical friend” concepts . A total of 17 girls and 2 boys. everyday way of dealing with pupils tactfully and a socio-cognitive construct for scaffolding learning within the pu pils’ zone of development.

0 FOCUS OF STUDY After having observed them on several occasions. I. This was made easier for them because they were fresh from the primary s chools and took to learning these subjects in English as if it was the thing the y had to do in a secondary school. I have been an English teacher for more than 20 years and was schooled in the Englishmedium school in my school days and so am familiar with the ways science and mat hematics were taught in English. have been appointed as their ‘critical friend’ in the buddy system that was implemen ted to help these teachers in using English as the medium of instruction. As a result the lessons were made very simple and more time was needed to deliver the lesson. I had to find ou t where they needed help and how best to help them. this cohort has been taught science and mathematics in English fo r three years and will be sitting for the Penilaian Menengah Rendah examination this October 2005. it is important to know whether they are able to face the challe nge and especially so when they are the pioneer group for the PPSMI program (Pen gajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris). they were quite natural and take to learning science and mathematics in English as if it was a natural thing to do. instead they fol lowed the words exactly from the books.mathematics in 2003 to Form 1 students although the students had been schooled i n the Bahasa Malaysia medium when they were in their respective primary schools. affected the effective delivery of the lessons. This was due to the fact that the teachers were not confident to explain the topics on their own. I noticed that the teachers wer e very self-conscious of their English proficiency. 2. as the researcher. 140 . the inability of the teachers to conver se in English with their pupils had adverse effects on the teacher-pupils relati onship. They will be the first batch of students who will answer the questions in English for the two subjects. Considering the fact that these stude nts were wholly and completely taught in Bahasa Malaysia when they were in the p rimary schools. in 2005. Thus. To equip them with the skill. the problem was more on the teachers’ ina dequacies than the students’. As their ‘critical friend’. the teachers teaching them were teachers who were not proficient in English as it was not their mother tongue and the situation was compounded by the fact the these teachers had been schooled in the Malay-medium schools and had been using Bahasa Malaysia to teach their students since the first day they were appointed as teachers. these teachers had been sent to ETEMS c ourses. Furthermore. to help them make the transition. On top of that. they had never taught science and mathematics in Engli sh before. On the students’ part. Now. There was no attempt to initiate questions and the pupils were not given the opportunity to ask questions in English. That means. Furthermore . They were not comfortable wi th their pronunciation and their constant fear of using the wrong words and inab ility to speak without referring to their books.

and by learning to be sensitive to their pupils’ differences in thinking and learning. videotapes are also used to enable the teachers to be ready to see and discuss with respect to how they felt. This view of action research us es strategic action as a tool for improvement and understanding. The project took 10 months to complete. 1995). teachers and student. 141 . in which the importance of teacher-pupil interaction was emphasized and teacher-pupil conferencing was an important instructional com ponent. T hey must also show how these teachers gain control of their own professional development by being reflective. used not only for the p urpose of data collection but also for enhancing the self-reflexive transformati ve activity of the participants. Current researc hers of action research expect to promote processes of teacher transformation (Carr & Kemmis. The present study is based on the participation of teachers a nd students in research processes that concern their relationship. action research has traditionally been regarded as a vehic le for change. 1992. Videotapes are used for both teacher and pupil to observe and inform each other of what they see and how they think and feel. rec ent theorists such as Zeichner and Gore (1995) emphasize that action research do es not focus only on school improvement alone but also has the purpose of helpin g teachers see what they know and building on it. 3. to construct their voices so t hat they can extend this help to their students. 1986). facilitating the participants’ monitoring of their success and fail ure as they enact alternative possibilities for school improvement. 1992. and comprised four cycles of act ion research that were designed in response to the teachers’ immediate needs.0 ACTION RESEARCH AND THE USE OF VIDEOTAPI NG In teacher education. This study is located within this recent view o f action research. Wells & Chang-Wells. This space was partly created by means of videotaping. However. Furthermore. as t hey were revealed to me through their group conversations and through their resp onses to videotapes that I showed them of teacher-pupil conferences taking place in their classrooms and elsewhere. by becoming aware of th eir practices. They must show how action research helped the participants become thoughtful about their teaching. and of the gaps between their beliefs and their practices. It is not uncommon for videotaping to be used a s a stimulus for teachers’ reflections facilitating the transformational process ( Gallimore & Golderberg. reach an authentic understanding of their situation .The observations conducted during the teachers’ lessons showed that there was a ne ed to construct a rich communicative environment for the teaching and learning o f science and mathematics. The main goal is to create a space for a reflexive process of enlightenment whereby the resea rcher. Denyer & Florio-Ruane.

This project enabled the teachers to assess for themselves a nd subsequently improved on their teaching skills. to write t he research log and frame the project within a theoretical context. Through the whole project. as the Englis h teacher to find out their weaknesses and find out ways to help them and for th e pupils. the English teacher who was appointed to help a science and a mathematics teacher who had to teach their respective subj ects in English.0 4. However. they discovered that they did not have to be apprehensive and th at peer collaboration could happen naturally and be taken in good faith. Hj. it seemed like a difficult task for the teachers were uncomfortable to be obse rved and videotaped as they were not proficient in delivering their lessons in E nglish.4. They al so realized that teacherpupil conferencing encompassed a more complex learning r elationship than they had envisioned. This class was the best class for the present Form 3 a nd was called the Rancangan Khas or RK class which was made up of selected stude nts based on their UPSR results. My primary role was to provide opportunities for and support teacher reflection. The mathematics teacher was a master teacher. At the beginning of the project . I got the help of another tea cher.2 The Role of the Researcher I was invited to work with them. On top of al l these. The site of this project was a classroom of 19 students. undertaken in their natural setting. was designed to support a change project carried out by the researcher. to learn and ask questions in English. 142 . in which it was appropriate for me and for the participants (teachers and p upils) to engage in collaborative action research. the researcher. I held numerous conversations with the teache rs as a group and individually. I have to be the participant observer in the teachers’ classroom and in t he meetings of the project. Tn. compri sing 17 girls and 2 boys. The project focused on the two teachers and the students of the Form 3RK students. 4. We focused on creating a coherent research sett ing. The teachers involved were both ladies and had been teaching the subjects for more than 15 years.1 SETTING The Research Site The study. Besides they had no prior experience in conferencing or in peer collabor ation. documenting these activities by collecting field not es and conducting informal interviews with teachers and pupils and structuring t he situational context in which the teachers and the pupils were defining their change. AHZ to videotape the teachers and the pupils in class.

and evolved from quest ions they asked and suggestions they made. 5. Most importantly. 5. Each of the cycles consisted of the f ollowing components. I wanted to create the context for a collaborative relationship with Puan N. the mathematics teacher.4. The planning phase sometimes close s the loop of this cycle by emerging directly from the assessment phase. I could see that Puan N was teaching and there was no interaction with the pupils. reflection and assessment. When one cycle ended another cycle be gan. Conferencing was conducted in a separate time slot. At this time the video was used for reconnaissance purposes. Another reason was to get the teacher and the pupils used to the video camera in the classrooms. the second. observation. the third to widen this relationship to include the other te achers.2 Acting and Obser ving I prepared the study by videotaping the normal school lessons in the morning. pupil-researcher and teacher-pupil. w hich did not interfere with their regular teaching. It was done in the afternoon when the additional class or reinforcement class was held.3 Data Collection and Analysis D uring this stage.0 5. data collec tion and analysis. to create dialectical relationships between teacher-researcher. the mathematics teacher was taped teaching her pupils for at l east 80 minutes (two class periods). It was a one-way communic ation which was overwhelmingly teacher-centered. I needed to create a situation whereby I could do research with her and not on her. 143 . and to what extent she could transform this relationship into a dialogic int eraction. 5. and the fourth to engage these teachers in theorizing about the meanings and implications of their teaching and the pupils’ learning processes. As a result there was no space f or her to ask for feedback from her pupils. Puan N was videotaped during her normal lessons. The first cycle was intended to set the context for the study. I was curious about w hat was happening during the teaching sessions and how the teacher was teaching mathematics in English specifically how she was practicing the dyadic relationsh ip.1 CYCLE ONE: ESTABLISHING THE CONTEXT FOR THE STUDY Framing the Problem At the beginning of the project. The four g oals were grounded in my conversations with the teachers. From the tape.0 THE DESIGN OF THE STUDY The action research comprised four cycles. planning (or framing the problem). Puan N was more concerned with delivering her prepared lesson which she did with ease because she had a script for her to read from. Pupils were not encouraged to a sk questions and they were not given the opportunity to ask any questions.

We finally agreed that she was more foc used on presenting her lessons in English as well as she could rather than prese nting the concepts effectively. which incidentally. 5. She felt that her English was not good enough and it had caused her to become a less effective teacher than if the lesson had been taught in Bahasa Malaysia which s he had been doing for years. overlooking her interaction with individual pupils. was a repeated vers ion of her earlier teaching. When finally she viewed the tape.4 Reflection By the end o f May. I wondered whether she was at all aware of the ways she int eracted with her students. As a result. Due to the fear of being unable t o answer questions in English. She compared her teaching in English with the time when she had taught the subject in Bahasa Malaysia and stated that it was the re ason why she still could not finish her syllabus. I showed her how. She was worried that the score for the subject in the PMR would decline and she did not want that as she had a reputation to keep. A t the end of the meeting. she wanted to make sure that she had the attent ion of the whole class because she insisted that the pupils’ command of the Englis h language was poor. she cited the reason for the slow progress of the lessons and the inability to finish the syllabus on time to the poor command of the English language of the pupils. At this point I did not start any systematic data a nalysis because it would risk casting the teacher and the pupils as the objects of the analysis. she did not express any interest in watching them. Yet. However. the teacher was told to reflect on one aspect of her t eaching that she wanted to improve in order to be able to integrate conferencing into her regular classroom activities. I could see that sh e spent very little time and effort in finding out how her pupils had benefited from her lessons. Puan N was told that her lessons were taped and she could view the tape a ny time she liked.5 Assessment Puan N focused on her orc hestration of the classroom environment as a whole. 5. That is. I told her to concentrate on looking at herself teaching and how she conference with her pu pils. she was more concerned with her English than the main concepts of the lessons. she was very emotional. From the tape. I wanted to establish with the teacher a relationship where col laborative self-reflexive research could take place. In other words. it 144 . citin g her very tight schedules because she was needed elsewhere outside the school a s she was the master teacher in the district. she had not encouraged pupils to ask questions. While viewing the tape together.Her verbal interaction with her pupils amounted in most situations to the regula r cue-answer structure in which she often told her pupils to provide the single word answer to the phrase she mentioned. her interaction with her pupils were limited to no more than mechanical exchange of information.

Puan N’s personal coaching with Aminah (a pupil) was taped for three sessions. I sought eviden ce that Puan Noraini was beginning to look at herself. and that Puan A was playing a role i n her transformation process. The session began with Puan N watching the second videotape of herself and Puan A conferencing. This was not difficult as the teacher had to carry out extr a classes in the afternoon as directed by the school’s principal. The tuition class in the afternoon became another class lesson instead of r einforcing concepts and helping the pupil in areas where she was not able to und erstand when in class.was not enough to reflect in conversation with her about her role in relation to her students. The plan was to create a situation in which th e teacher could see herself not only through her own responses to her interactio n with her pupils. The First Session: Puan N and Puan A looked at each other. 145 . As the teacher watched her first conference. In her first reaction to this segment. She needed to discover for herself what that role should be. blaming Puan A’s lack of underst anding and her inability to answer what she wanted. she wa s unaware of how she tried to control Puan A’s attention so much so that she did n ot give her any opportunity to ask questions but to keep drumming in the facts o f the lesson. field notes describing informal conversations w ith the teacher and with her pupil. Puan A was playing a very passive role and kept quiet all the t ime.1 Data Collect ion and Analysis Data sources for this part of the study included transcriptions of audio tapes o f Puan N and Puan A’s conferences.0 CYCLE TWO: CRE ATING A DIALECTICAL RELATIONSHIP For the next two weeks. she was still focused on her own agenda. 6. 6. Puan A hardly had any time to digest one fact before another was d rummed into her. In the analysis of the data. she was not ready to look at herself critically. but through her students’ responses as well. 6.2 Reflection Puan N and Puan A viewed the tapes separately but each of them viewed the tapes together with me. For example. reflecting inwardly as sh e critiqued her interaction with her pupil. There is a need to create a confrontational situation that would make her role in conferences vividly visible to her. The second Session: Puan N and Puan A begin to look at th emselves.

She is able to address our problems”. Puan N and Puan A learned how to acknowledge their weaknesses . she was unable to give the correct answers. through the medium of the video and with my mediation. Thus.“She thinks she understood my lessons but when she was given the exercise. who were very curious about my work with her. She had felt less insecure and more confi dent as she got used to the language. It seemed that Puan A too was pleased with her improvement and she had taken a more liking for the subject. The Third Session: Puan Noraini and Aminah looked at t hemselves and each other. As Puan N th ought about her inadequacies. By the third conference Puan A had shown that her i nterest in the subject had increased and so was her understanding of the concept s. She thinks that she was hampered by her lac k of command of the English language. asked if I could continue videotaping and discussing her confere nces with other students. aware of her own transformation. “I like mathematics now more than last time because I can unders tand the topic better. Puan N. Puan N felt that she wanted to share her learning expe rience with her colleagues. This was because Puan N had made it a point to teach by using only in English and not alternate between English and Bahasa Malaysia. she was excited about Puan A’s impr ovement in both understanding of the subject. Another positive outcome that Puan N noticed was that Puan A had become more interested in the subject. she was able to understand the pressure she was pu tting on Puan A and not attending to her needs. Puan N and Puan A were not able to assess each others’ problems and did not know how to handle the d ifficulties they each faced. She had been more c onfused than enlightened. Puan N’s reflection was illuminated by a segment in which she heard he rself teaching Puan A by using Bahasa Malaysia. Suddenly she realized that she had caused confusion to Puan A by teaching in English and then in Bahasa Malaysia and reverting into English when she remembered. Puan N is able to see where our problems are. As the meeting came to an end. Puan A watched the videotape and she commented that she had not understood Puan N because of her constant changi ng of one language to another in the course of her teaching. She had taken the effort to consult me more on how to deliver the lesson more effectively in English by improving her command of the language. In the first and second conferences. 146 . As Puan N watched the videotape of the third conference.” As we continued watching and discussing the videotape.

Puan R in my study .3 Assessment It is important to take note that this stage showed that the teaching and learni ng process was not so much of the language issue with the pupils but it was more about the insecurities of the teachers themselves. as this is a PPSMI project. Besides. another science tea cher. when Puan N showed her tapes w e took of her conferencing with her students and of her teaching in the class to the science teacher of Form 3RK. Allowing the 147 . As a result. AHZ videotaped Puan R teaching in class as well as conferencing with her students. I had wan ted to extend the study to include the science teacher who taught science to the same class. 7. I as the resea rcher was also in charge of staff development in the school. Hj. each choosing the segments to be d iscussed in the meetings. As an after thought. data was collecte d and interviews conducted with each teacher. Puan Mariam.0 CYCLE THREE: WIDENING THE CIRCLE OF PARTICIPATION The third cycle began in the middle of July 2005. I decided to use this new definition of action research in order to wide n the circle of participants and include the science teacher. who was teaching another class was invited to join in the stu dy so that Puan R would have a colleague to partner her as this was going to be a collaborative study. Tn. The teachers wanted to be videotaped. The achievement of this cycl e of the study was not only in redefining the teacher-pupil relationship. After sharing her insights with Puan R about conferencing.1 Research Phases and Data Sources In the implementation phase.2 Assessment The biggest achievement of this cycle was widening the extent of teacher partici pation. 7. Puan R h ad shown interests too. Puan M and I vie wed videotapes taken in their classroom teaching sessions and I asked them to ch oose video episodes to be shared with each other. This was to become one of their PPSMI projects and one of their staff development projects which every dep artment had to carry out. 7. During this cycle.6. The fortunate thing in all this was that. this p roject was also incorporated as a staff development project and the Science and Mathematics head of department gave her full support. The observation phase began when Puan R. but al so in the redefinition of the essential relationships of collaborative action re search. Puan M will analyze and interpret Puan R’s practice and Puan R w ould analyze and interpret Puan M’s practice. The reflection phase required that the teachers work together as a research collaborative to view segments of their videotapes.

I needed to make them self-critical of their own teaching styles and h elp them to view conferencing as a useful means of teaching. one-time soluti ons. For 148 .teachers to choose the segments to be viewed and discussed proved to be a good t hing because they felt that they were in control. Action and Observation Once the transcript themes had been identified by me. in spite of the teachers’ self-transformative achievements. how they had changed and what still needed to be resolve d. I came up with a few themes such as openness to the pupil’s experience. the teachers’ response was one of great surprise and delight. 8. Generally. The teachers took advantage of this col laborative activity in order to raise a variety of concerns relating to pedagogi cal issues. From the transcripts based on interviews and conversations. I needed to make th em realize that they had to treat their pupils as individuals. The critical interpretati on phase began in middle August. It became clear to the teachers that none of their problems had permanent. This was important because by so doing they established and maintained an atmosphere of trust and openness whe re their work could be openly discussed. such as classroom control and teacher authority and the implementati on of challenging tasks that seemed endless from the PPD and the JPN. the teachers stil l conceive of teaching pupils as a group and treated them as a group and not as individuals who had their own set of problems and abilities. The goal of this ph ase of study was to help teachers to see what they know and how to use it in the ir work and to construct their voices so that they can extend this help to their students. The teachers also commented that by participating in the fourth cycle.0 8. each with their o wn needs. being attuned to su bjectivity. Reflection and Assessment The discussions with the t eachers during this phase showed that.1 CYCLE FOUR: DEEPENING THE CRITICAL PERSPECTIVE OF CONFERENCING Plan ning Yet. I had to do my homework by reading up on the various theories. the teachers noticed changes in three areas: how their tacit knowle dge had become visible. they h ad become exposed to many theoretical constructs. by the end of the four cycles of the acti on research. For this. collaborating with pupils and helping pupils internalize the process . when I presented the themes to the teachers for discussion. t hese themes became objects of critical interpretation. The main goal during this phase was to show the teachers how their conversations had connections to certain theoretical notions and I tried as best as I could to expose them to the theories.

Puan N became aware of the pupil’s frustrations and could consequently acknowledge her position towards teaching mathematics in English. it was the teachers’ teachin g practices that pose the problems and not the medium of instruction (in this ca se 149 . when they had allowed pupils to ask questions and by conferencing with them. while watching videotapes of their lessons. In this study.0 CONCLUSION This study is based on the assumption that a videotape offers visual images not only about the situations they portray. This was shown by the fact that initially Puan N and Puan A began the study with an other-oriented observation gradually transfo rmed their point of view to a self-oriented observation and finally. constructivism had been applied in their teach ing practice. one way flow of communication to the more authentic. contemplating and articulat ing. to an obser vation of themselves through the others’ eyes. The students’ inclusion in this study context enabled the participants to reflect on their practices. video was used to stimulate reflection and critic al conversations. change occurred. In fact. In most cases. but also about the ways in which we make sense of them. looking and listening. consisting of three dyadic interactions: teacher-pupil. the teachers realized that. Puan N’s conferences with Puan A were basically unidirectional. the pupils’ interest of the subject increased and they put much more effort into the subject. By conferencing with the pupils. Not only do these teachers become reflective over time. and finally. she dominated the conv ersation. makes their teachi ng more visible to them. it is abo ut how to provide constructive response during our reflective conversations conc erning how to respond to their pupils. teacher-pupil interaction. First. earlier research in teacher education and teacher pro fessional development has provided considerable evidence that teachers’ dialogue w ith a researcher. I continued by trying to make the teacherpupil relationship more visible an d to do that the binary relationship of teachers and researcher was changed into a triangular one. showing and critiquing. This was to show that the pupils had like the personal attention of the teachers. At the beginning of the study. 10. When looking became tied to listening. The use of video helped make four important elements o f the environment and of teachers’ knowledge more visible to the participants: cla ssroom organization. teach er-researcher and pupil-researcher.example. teachers’ teaching practices and t eacher’s theoretical knowledge. It also helped teachers develop different ways of watching: seeing and noticing. dial ogic mode of interaction.0 AGENDA FOR THE FUTURE There are many issues that emerged in this study that could not be included in t he present paper and which I intend to deal with in the future. Through watching and discussing the videotapes. but they actually learn to change their classroom teaching practices from the t raditional. 9. monologic.

in S. Stevenson (Eds). W. (1995). Mi xed messages and mixed opportunities.L.) Effective and Re sponsible Teaching: the new synthesis. (1992). J. The second point is how the acti on research that was planned as a context for reflective inquiry became an inter subjective space where the teachers and the researcher needed each other to unde rstand some of the ways in which we learn to see ourselves as the ‘other’. Denyer. M. S. Using action research as a vehicle for student teacher reflection: a social reconstru ctionist approach.Noffke & R. Teaching and Teacher Education. (1995).English) that caused low percentage passes. San Francisco: Jossey-Bass. K. (1992). 11(6). Pupils pick up the language fast eno ugh to use it in their learning of the subject. Becoming Critical: Education. G. & Florio-Ruane.N. G. how in tr ying to understand other people’s behavior and responding to it we are able to ref lect on our own. Tracking the development path of teac hers and learners: A Vygotskian perspective. Gallimore. pp. & C hang-Wells.E. knowled ge and action research. (1986). M. Moments in transformation in writing confe rences and teacher education. in : F. Constructing Knowledge Together : Classrooms of inquiry and literacy. S. London. Wells. B. Ozer (Ed. & Goldenberg. Educational Action Res earch: becoming practically critical. & Gore. Teachers College 150 . Porstmouth: Heinemann Seichner. J. R.13-30 New York. C. 539-551 . Palmer. & Kemmis. pp. BIBLIOGRAPHY Carr.

2nd Ed. London: Routledge. A. Thinking about teaching. (2005). Vol. (1999). Boston: Allyn and Bacon. A. (2004). & Kemmis. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia.. L. S... (1992). 40 (2). Shani. 1999(2). Teac hers investigate their work. 20 Ways to reflect upon your practice. & Coghlan. Arkinson. (1995). J. B. Kementerian Pelajaran Malaysia. Investigating information systems with action re search. Bahagian Perancangan dan Penyelid ikan Pendidikan. R. 2. A teacher self-evaluation tool kit . Modul Kajian Tindakan. No. Posh. No. Work Based Learning in Primary Car e. (1993). D. 151 . Bodgan. (2004). Bahagian Perancangan dan Penyelidik an Pendidikan.L. ‘Rethinking the principles and practice of action research: The tensions for the teacher-re searcher’.. 2004. Blac k. & Biklen. Qualitative research in education. Craig. BPPP.RUJUKAN Adler.V. Airasian. Sue. Intervention in School and Cl inic. Thousand Oaks. CA: Sage. W. P. Collaboration research in organizat ions. Dalam Education Action Research: An International Journal. Corwin Press. 6th Ed. London: Falmer Press. 22. (2004). Coughlan. N. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan . Action rese arch for operations management. D. Practitioner action r esearch: Action research to improve practice. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Pend idikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. Carl.C. G. (1994). (1993). Kuala Lumpur: PIER – Sub Program 4. J. Bell. Pah ang. (2005). & Morin. American School Board Journal. Vol 2. H. Razavieh. D. S. 4 2 – 44. Conderman. P. Introduction to rese arch in education. A. (1997). Ary. 324 – 327. Buckingham: Open Unversity Pr ess. Doing your research project.. P. (2002). R. & Styhre. International Journal of Operations and Producti on Management. 3 . 1994. Berskerville. (2002). 220 – 40. KPM. KPM. Jacobs. & Gullickson. 2004 (2). (1986). (2001). Manual Kajian Tindakan. 111 – 115. Altricher. Nov.B. & Somekh. Becoming critical educat ion. 108(11). S. Belmont: Wadsworth. knowledge and action research. A. K uala Lumpur: BPPPDP. Communications of the Association for Information Systems.

J. (1988).A Loughran. (2002). & Grabrowski.. 53(1). Kemmis. (2004).. J. Action Research: Principles and Practice. (1994). and P. Merriam-Webster’s online dictionary. April. Jamil Ahmad. (2002). (2 005). Ref lective practice and professional development. Participatory action research and the study of practice. S. Incorporated. Forum: Qualitative Social Research. Buckingham: Open University Press. P. The action research planner.m-w. 2006 dari http://www. 6th Ed.Dick. R. & Airasian. Educa tional Research: Competencies for analysis and applications. J.com. Art. Kertas dibentangkan dalam Annua l Meeting of the American Educational Research Association. (1988). London: Routledge. (2000). Creswell. Diperoleh pada 15 February. Kemmis. ebscohost. 34.D. M. (2000). CA: Sage. Journal of Teacher Education.R. No. (1998). Diperoleh pada 23 July 2005 dari http://www. B. 2nd Ed. Educational research: Planning. MerriamWebster. L. Qualitative methods in management research. Atweh. 2002. September 2004.com/ 152 . Koszalka. McNiff. H .. 5. ERIC document. E. Hopkins. Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru: Satu Penilaian. In the pursuit of change and understanding. S. Gummesson. & McTaggart. A teacher’s guide t o classroom research. Kemmis. Weeks (Eds. Pahang. Upper Saddle River.). B. London: Routledge. (2000). (1998). Gay. New Orl eans. Dalam B. Kertas dib entangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. Effective teacher practice: In search of meaning in learning about teaching. S. and evaluating q uantitative and qualitative research. Kemmis. 2nd Ed. NJ: Pearson P rentice Hall. S. Song. D. Ge elong. Australia: Deakin University Press. Ferraro. Victoria. 3. T. Upper Saddl e River: Prentice Hall. 21 – 36). (2006). Thousand Oaks. L. Action research in practice: Partnerships for s ocial justice in education (pp. 2nd Ed. Vol. Dikod dari John W. conducting. & Wilkinson. 2005. Examining learning environmental design issues for prompting reflective thinking in web-based PBL. 33 – 43.

K. R. & Ax. (2002). Reflective practice for educators: Imp roving schooling through professional development. Action research: A guide for the teacher researcher. 6.B. J. M. G. Schmuck. 149 – 175. Don’t wait till the cows come home: Act ion research and initial teacher education in three different countries. Vol.T. Concepts and Transformation. Reason. Mills. Beijard.Miles. Qualitative data analysis: An expanded sour cebook. D. IL: IRI/SkyLight Training and Publishing. 23.K. Adminstrative Science Qua terly. Teacher s and Teaching: Theory and Practice. P.. (1997). Susman. CA: Corwin Pres s. (2000). Upper Saddle River. 2nd Ed. Roskos.. NJ: Merrill/Prentice Hall . Prospective teachers’ reflection: Strategies. (1999). V. No. R.R. (1993). R. 582 – 603. Risko. Thousand Oaks. & Huberman. Vol. Stringer.E. Osterman. Newbury Park.. An a ssessment of the scientific merits of action research. (1994). Action research. (1978). & Evered. qualities. 1. Practical action research for change. Arlington Heights. Thousand Oaks. 1 – 38. R. & Vul kelich. Ponte. P. W.B. & Torbert. 10. E.M. CA: Sage. 6. and pe rceptions in learning to teach reading.A. (2004). 153 . A. Vol. No.. 2nd Ed. Reading Research and Instruction. The action turn: Toward a transformational social science . & Kottkamp. C. December 2004. 41(2). CA: Sage. (2001). G.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful