BUKU MANUAL KAJIAN TINDAKAN EDISI KETIGA BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MAL

AYSIA DISEMBER 2008

Diterbitkan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kemente rian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Pesekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel : + 603-8884 6591 Faks : + 603-8884 6579 Web : www.moe.gov.my/bppdp Semua hak cipta terpelihara. Hak Cipta Kementerian Pelajaran Malaysia 2006. Tiad a mana-mana jua daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula atau disimpan d alam bentuk yang boleh diperoleh semula atau disiarkan dalam sebarang bentuk den gan apa cara sekalipun termasuk elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman atau se baliknya tanpa mendapat izin Penerbit. DISEMBER 2008 i

PRAKATA Pembudayaan Kajian Tindakan dalam kalangan warga pendidik telah dapat dl aksanakan secara meluas berdasarkan minat dan peningkatan berterusan bilangan gu ru dalam menjalankan Kajian Tindakan setiap tahun. Pada masa sekarang, Kajian Ti ndakan bukan sahaja dijalankan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bili k darjah, tetapi ia juga digunakan untuk memperkukuhkan pengurusan di sekolah. M atlamat utama Kajian Tindakan adalah berdasarkan kepada satu hasrat iaitu untuk meningkatkan tahap profesionalisme dalam kalangan pentadbir dan guru di sekolah. Kajian Tindakan mempunyai dua unsur utama iaitu kajian dan tindakan. Oleh itu i a sangat sesuai diaplilkasikan dalam konteks pendidikan kerana dua unsur utama i ni seringkali dijalankan secara beriringan, iaitu tindakan dalam proses pengajar an dan pembelajaran serta pengurusan pendidikan; dan kajian dijalankan bagi mend apatkan bukti-bukti emperik yang dapat menyokong sesuatu tindakan yang dilaksana kan. Ia membolehkan pengamal iaitu para pendidik melalui proses inkuiri penemuan dengan mengkaji masalah-masalah secara saintifik supaya mereka boleh menilai, m enambahbaik dan memantapkan proses membuat keputusan dan amalan. Peranan dan sum bangan Kajian Tindakan dalam membantu menyelesaikan pelbagai masalah yang dihada pi oleh pentadbir dan guru di sekolah tidak akan dipertikaikan. Ini adalah keran a dapatan kajian akan memberi impak yang positif kepada perubahan yang terancang dan kesannya akan menghasilkan apa yang dikehendaki agar matlamat pendidikan da pat direalisasikan. Kajian Tindakan diyakini dapat menonjolkan amalan terbaik da lam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah. Sehubungan dengan itu, sewa jarnya semua warga pendidik termasuk Pengetua, Guru Besar, dan guru-guru berpera nan dalam membudayakan Kajian Tindakan di sekolah masing-masing. Manual Kajian T indakan dihasilkan dan dimantapkan bersesuaian dengan keperluan semasa dan akan datang. Ia merupakan garis panduan bagi melaksanakan kajian berdasarkan proses y ang betul, tepat dan sistematik supaya dapatan yang bermakna dapat dihasilkan se rta mampu menyumbang kepada penambahbaikan dalam aspek pengajaran dan pembelajar an, pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Manual ini diharapkan dapat membangki tkan minat guru-guru khususnya untuk menjalankan kajian di sekolah, di samping m enambahkan pengetahuan dan kefahaman guru tentang tata cara melaksanakan Kajian Tindakan. Moga penyediaan Manual ini, akan dapat mendekatkan diri pembaca dan pa ra pendidik khususnya dengan dunia Kajian Tindakan. DR. AMIR BIN SALLEH @ MOHD SALEH Pengarah Bahagian Perancangan & Penyelidikan Da sar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia ii

3 1.3 2.5 Hasil Refleksi 4.2 2.2 Proses Merancang d an Melaksanakan Kajian REFLEKSI 4.7 1.9 Bab 2: Definisi Kajian Tindakan Tujuan Kajian Tindakan Ciri-ciri Kajian Tindakan Model Kajian T indakan Perkembangan Kajian Tindakan Kajian Tindakan di Malaysia Budaya Penyelid ikan Dalam Kalangan Guru Rumusan Muka Surat ii iii v vi 1 2 4 5 5 7 8 10 11 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2.2 Soal Selidik 5.4 1.4 Pem erhatian 5.1 Pengenalan 3.4 Bab 3: Pengenalan Jenis-jenis Kajian Tindakan Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Pros es Kajian Tindakan 13 13 17 18 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN 3.2 1.1 Pengenalan 4.1 Kaedah pengumpulan Data 5.6 Bila Melakukan Refleksi? PEN GUMPULAN DATA 5.1 Pendahuluan 1.2 Definisi Refleksi 4.6 Analisis Dokumen iii 26 26 Bab 4: 36 36 37 38 38 39 Bab 5: 42 42 48 49 52 52 .KANDUNGAN Tajuk Prakata Kandungan Senarai Rajah Senarai Jadual Bab 1: PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.4 Kaedah Refleksi 4.6 1.8 1.3 Temu bual 5.5 Ujian 5.5 1.1 2.3 Tujuan Refleksi 4.

4 Analis is Dokumen KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Analisis Data Soal Selidik 6.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindaka n 8.6 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 3 53 53 66 76 79 Bab 7: 89 89 90 Bab 8: 96 96 97 107 130 139 Bibliografi 151 iv .1 Pengenalan 6.1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan 7.Bab 6: ANALISIS DATA 6.1.1.2 Fungsi Kertas Cadangan 7.2 Analisis Dat a Ke Atas Pemerhatian Yang Dijalankan 6.1.5 Contoh Laporan Kajian Tindaka n: Contoh 2 8.2 Format Pela poran Kajian Tindakan 8.1 Pelaporan Kajian Tindakan 8.3 Analisis Data Temu Bual 6.1.4 Contoh Laporan Kajian Tindakan: Contoh 1 8.

4: Rajah 6.SENARAI RAJAH Rajah Rajah 1.2 Rajah 2.14(b): v .13: Ra jah 6.8: Rajah 6.10: Rajah 6. 1988) Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell.1: Rajah 6.3 : Perkara Gelung Kaji an Tindakan (Kemmis & McTaggart. 2008) Proses Kajian Tindakan Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajaran Matematik Melal ui Teknik Sumbangsaran Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur Skrin Mendefin isi Variabel dalam SPSS Data Editor Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Skrin Statistik dalam Prosedur Frequenci es Kotak Dialog bagi Charts Graf Bar Item 1 Graf Bar Item 2 Graf Bar Item 3 Graf Bar Item 4 Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa Pengajaran dan Pembelajaran d i Bilik Darjah Kotak dialog Paired-Samples T-Test Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Histogram bagi Skor Ujian Pra Histogram Skor Ujian Pos Muka surat Rajah 5.12: Rajah 6.3: Rajah 6. 2005.1: Rajah 2.14(a): Rajah 6.2: Rajah 2.5: Rajah 6.11: Rajah 6.1: Rajah 1.6: Raj ah 6.9: Rajah 6.1: Rajah 6.2: Rajah 6.7: Rajah 6.

SENARAI JADUAL Jadual Jadual 3.1: Jadual 3.2: Jadual 5.1: Jadual 6.1: Jadual 6.1 : Jadual 6.2: Jadual 6.3: Jadual 6.4: Jadual 6.5: Jadual 6.6: Jadual 6.7: Jadual 6.8: Jadual 6.9: Jadual 6.10: Jadual 6.11: Jadual 6.12: Jadual 6.13: Jadual 6.1 4: Perkara Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb Jadua l Pelaksanaan Aktiviti Teknik Utama Temu Bual Pengagihan Skor Jadual Perangkaan Asas Jadual Frekuensi Item 1 Jadual Frekuensi Item 2 Jadual Frekuensi Item 3 Jad ual Frekuensi Item 4 Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Di Bi lik Darjah Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Pengajaran Be rfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Rumusan pemerhatian) Pengajaran Berf ikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Kaedah Pemerhatian – Kaedah Gundal) Peng ajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik (Pemerhatian Tidak Berstrukt ur) Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Transkripsi Temubual Berkaitan Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Bagi Semester Prestasi Murid dala m Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pelajaran Matematik Muka Surat Jadual 6.15(a): Statistik Asas Jadual 6.15(b): Statistik Korelasi Jadual 6.15(c) : Statistik Ujian T Jadual 6.16(a): Statistik Perihalan Jadual 6.16(b) Jadual 6.16(c): Ujian Pra Mur id Ujian Pos Murid vi

BAB 1 PENGENALAN KAJIAN TINDAKAN 1.1 Pendahuluan … it is difficult to see how teaching can be improved or how curriculum proposals can be evaluated without self-monitoring on the part of teachers. A research tra dition which is accessible to teachers and which feeds teaching must be created if education is to be significantly improved. (Stenhouse 1975: 165) Kajian tindakan melibatkan pengumpulan dan penterjemahan data untuk memudahkan p emahaman seseorang tentang sesuatu fenomena atau permasalahan di tempat kerja. P erkara utama dalam prinsip pelaksanaan kajian tindakan ialah matlamat untuk memp erbaiki amalan seseorang atau mengatasi masalah yang dihadapi dengan membuat tin dakan terhadap penemuan yang didapati tentang sesuatu amalan itu. Kajian tindaka n dalam pendidikan menjadi satu perkembangan penting yang memberi alternatif pen yelidikan kepada pendidik. Pengamalan 'research thinking and orientation’ dan ‘research-based decision-making dalam tugas harian dalam kalangan guru merupakan satu daripada pendekatan terbai k untuk meningkatkan mutu kecemerlangan pendidikan, terutamanya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kajian tindakan merupakan wadah yang sangat berkesan dalam me mbantu guru-guru memahami dan menganalisis masalah dan seterusnya menjalankan kajian bagi mendapatkan jawapan untuk mengatasi masalah tersebut. Ka jian tindakan membantu guru-guru untuk bertindak secara sistematik berdasarkan t atacara yang digariskan untuk menjalankan kajian. 1

 

1.2 Definisi Kajian Tindakan Kajian tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta iaitu pengamal pendidikan, guru atau pendidik sebagai pen yelidik dalam situasi sosial itu sendiri. Sebagai penyelidik, mereka melaksanaka n tindakan praktik (intervensi) bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kuali ti amalan masingmasing, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan. Ia melibatkan proses membuat ref leksi, merancang, melaksanakan dan memerhati. Terdapat pelbagai definisi kajian tindakan yang telah dikemukakan oleh pakar-pak ar kajian tindakan. Antaranya adalah seperti berikut: i. Kemmis & McTaggart (1988) Kajian tindakan merupakan satu bentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan secara kolektif, dilakukan oleh peserta yang berada dala m sesuatu situasi sosial bertujuan meningkatkan kerasionalan dan keadilan amalan -amalan kemasyarakatan dan pendidikan mereka sendiri, di samping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan-amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan ii. Ebbut (1985) Kajian tindakan merupakan suatu pengkajian yang sistematik oleh sek umpulan pengamal terhadap usaha-usaha untuk mengubah dan memperbaiki amalan pend idikan melalui tindakan praktis mereka sendiri serta refleksi terhadap kesan ata u akibat tindakan tersebut. iii. McNiff (1988) Kajian tindakan adalah satu pendekatan untuk memperbaiki atau meni ngkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menj adi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri, menjadi kritis terhadap amalanama lan tersebut dan bersedia untuk mengubahnya. Ia melibatkan guru dalam inkuiri ya ng dijalankan oleh mereka serta melibatkan guru-guru lain secara bersama. 2

Cochran-Smith dan Lytle (1990) Kajian tindakan merupakan kajian bilik darjah yan g dilakukan oleh guru-guru bagi membolehkan mereka meneroka isu-isu yang mereka sukai. Ia juga menyediakan satu kaedah yang formal bagi menjadikan pengetahuan g uru sebagai sebahagian daripada sumber maklumat dalam pengajaran serta mendekatk an guru dalam struktur kuasa dalam pendidikan.iv. vi. berdasarkan pelbagai definisi tersebut dapat dirumuskan bahawa kajian tindakan merupakan satu kaedah untuk guru mereflek masalah yang mereka ha dapi. Kesimpulannya. Sehubungan dengan itu. pemerhatian dan refleksi. Somekh (1989) Kajian tindakan ialah satu kajian terhadap situasi sosial yang mel ibatkan peserta dalam situasi sosial itu sendiri sebagai penyelidik dengan niat untuk me mperbaiki kualiti amalan masing-masing. Kajian tindakan menjurus kep ada matlamat menjalankan penyelidikan tindakan. 3 . iaitu atas keinginan dan kecende rungan guru untuk membaiki kualiti amalan atau pengajaran pembelajaran serta sit uasi kerja. guru dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam konteks amalan mereka sendiri. memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan-dapatan yang diperolehi. Kember dan Gow (1992). Kajian tindakan melibatkan pengamal (guru) untuk mencuba membaiki pengajaran mereka melalui kitaran yang melibatkan proses perancangan. v. p elaksanaan.

Guru yang baik tidak perlu disuruh membuat sesuatu. Oleh yang dem ikian. setiap permasalahan .3 Tujuan Kajian Tindakan Kajian tindakan bertujuan untuk memperbaiki amalan pengajaran. Kepentingan guru melaksanakan penyelidikan ke atas pengajaran dan pembelajaran juga telah ditega skan oleh Stenhouse (1984:69) iaitu: . Semua guru adalah penyelidik kerana sesiapa sahaja yang terlibat dalam pengajara n secara langsung sebenarnya terlibat dalam proses penyelidikan tindakan melalui semua fasa iaitu merancang. memerhati dan mereflek. melaksana. Jemaah Nazir.1. bimbingan dan bantuan . 4 . Ia amat bertepatan dengan tugas guru sebagai pendidik yang sekali gu s berperanan sebagai agen perubahaan. Mereka tidak bergantung k epada penyelidik-penyelidik.. pihak yang membuat inovasi atau penye lia. Sehubungan dengan itu. Pendidik-pendidik luar bilik darjah boleh memberi khidmat nasihat tetapi hanya guru sahaja yang akhirnya diamanahkan untuk mengajar dengan baik. Budaya penyelidikan amat perlu diterap dan diberi penekanan dalam kalangan guru di sekolah. dan memperbaiki situasi di ma na pengajaran dijalankan. kekangan atau kerumitan yang berlaku pada peringkat sekolah sewajarnya dapat d iselesaikan secara bijaksana oleh warga pendidik di sekolah. Perbuatan sedemikian membawa maksud bahawa guru patut melibatkankan diri dengan penyelidik an bilik darjah. Guru yang baik adalah sentiasa rela menerima nasihat. guru sepatutnya menganggap strategi-strategi dan teknik-teknik pengajaran sebagai percubaan dan eksperimen supaya mereka dapat mengkritik kemahiran-kemah iran mereka bagi mencapai peningkatan kemahiran profesionalisme. memperbaiki atau meningkatkan kefahaman terhadap amalan pengajaran..

berkembang mengikut kitar ref leksi kendiri iaitu tinjauan. dilakukan secara siste matik dan ‘rigorous’. menggunakan tindakan praktis bagi menyeles aikan masalah dan mengembangkan pengetahuan secara serentak. v. perancangan. dan Memerhati (Observe ). dan dilakukan secara berterusan. pengkaji terlibat secara langsung dalam usaha memperbaiki amalan pendidikan dan menambahkan kefahaman terhadap amalan tersebut. Merancang (Plan). 5 . Bertindak (Action). Mereflek (Reflect). iv.1. 1. iii. iii. ii. Model tersebut menyarankan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan (cycle) seperti berikut: i.4 Ciri-ciri Kajian Tindakan Ciri penting kajian tindakan ialah: i. banyak menggunakan aktiviti atau kaedah refleksi kendiri. iv. pelaksanaan dan renungan atau refleks i. dilakukan oleh guru atau pendidik dalam konteks tugas seharian atau dalam kontek s mata pelajaran dan kelas yang mereka ajar. vi.5 Model Kajian Tindakan Terdapat pelbagai model kajian tindakan yang telah dibangunkan oleh para penyeli dik antaranya ialah Model Kajian Tindakan yang dibangunkan oleh Kemmis & McTagga rt (1988). ii. dilakukan secara berkumpulan dan secara kolaboratif dengan membentuk kumpulan-ku mpulan guru yang bersifat kritis kendiri (self-critical) dan berkomitmen untuk m eningkatkan kefahaman praktis mereka.

memahami pelaku yang terlibat s ecara langsung atau tidak langsung dalam permasalahan itu. gu ru menjalankan refleksi ke atas satu-satu isu pengajaran dan pembelajaran yang h endak ditangani. memahami mengapa masalah tersebut wujud. 1988) Rajah 1 menunjukkan kajian tindakan dijalankan berpandukan proses berikut: i. Refleksi dilakukan bertujuan seperti berikut: i. mengetahui tahap keseriusan masalah yang membele ngu pengajaran dan pembelajaran tersebut. ii. memah ami bentuk masalah yang timbul. ii. Rajah 1: Gelung Kajian Tindakan (Kemmis & McTaggart. guru menyediakan satu rancangan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.Langkah-langkah tersebut boleh dirumuskan seperti yang ditunjukkan pada Rajah 1. guru melaksanakan rancangan yang dihasilkan dan dalam proses pelaksanaannya guru memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. dan v. dan iii. iii. 6 . iv. memahami kew ujudan sesuatu masalah/kesukaran.

2 : Perkembangan Kajian Tindakan Di Malaysia 7 . Excellence and Research” (PIER) BPPDP 1993-1996 KT sebagai mata pelajaran dalam komponen kursus DPM di Institut/ Maktab Perguruan bagiKursus Diploma Pendidikan dan Ijazah Rajah 1. Norwich Classroom Action Research Network (CARN) Projek PALM (1988-1990) Penyel idikan Tindakan berkembang di Eropah. Australia.Keseluruhan pelaksanaan kajian tindakan tersebut disifatkan sebagai Gelungan Per tama (Cycle 1) dan jika masalah tidak dapat ditangani. England) Tahun 197 6 John Elliot dan Rakan-rakan memperkenalkan Ford Teaching Project di CARE. Satu kritikan terhadap model ini ialah ia sentiasa berlanjutan dan tiada f inality dalam sesuatu proses yang hendak dilaksanakan. Australia dan USA Di Malaysia. Tahun 1990-an Idea “guru sebagai penyelidik” menjadi sebahagian kandungan kursus program pra-perkhidmatan d an dalam perkhidmatan di institut/maktab perguruan. maka guru bolehlah memula kan proses semula ke Gelungan Kedua (Cycle 2) sehinggalah masalah dapat diselesa ikan. UEA. Stephen Kemmis dari School of Education. Norwich. “ Programme for Innovation.6 Perkembangan Kajian Tindakan PERKEMBANGAN KAJIAN TINDAKAN DIPERKENALKAN OLEH KURT LEWIN (1946) (Ahli Psikolog i Sosial) Dua Idea Utama Konsep Penyelidikan Tindakan Keputusan Bersama Komitmen Untuk Penambahbaikan Idea Lewin digunakan oleh Stephen Corey di Teachers’ College Columbia University. 1. New York (1953) sebagai pendekatan penyelidikan di sekolah Tahun 1970-an Penyelidikan mendapat perhatian antarabangsa Lawrence Stenhouse m emperkenalkan Konsep Guru Sebagai Penyelidik 1975-Humanities Curriculum Project (HCP) 1978-Research as a basic for teaching (di UEA. KT berkemba ng 1990-an Konsep KT diperkenalkan kepada 41 orang pensyarah institut/maktab per guruan dan pegawai BPG dari 11 hingga 20 Disember 1988 oleh Prof. Deakin University.

menyelaras. idea “guru sebagai pen yelidik” telah menjadi sebahagian daripada kandungan kursus program praperkhidmata n dan dalam perkhidmatan di Institut Pengajian Guru Malaysia (IPGM) sehingga kin i. Stephen Kemmis dari School of Education.7 Kajian Tindakan di Malaysia Kajian tindakan di Malaysia mula diperkenalkan secara formal kepada 41 orang pen syarah maktab perguruan serta pegawai dari Bahagian Pendidikan Guru (BPG) pada D isember 1988 melalui satu kursus jangka pendek (BPPDP. empat sub-program telah diwujudkan. iaitu SubProgra m 1: Inovasi dalam Sains dan Matematik. Kursus ini dikenda likan oleh Prof. Dalam tahun 1990an. dan Sub-Program 4: Penyelidikan Pendid ikan. kerana KPM berpandangan bahawa guru perlu didedahkan dengan ilmu penyelid ikan bagi mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Di samping itu.1. Deakin University. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP). dan memantau perjalanan program. Aus tralia pada 11 hingga 20 Disember 1988. Kursus yang diikuti oleh empat orang pensyarah IPGM. Dalam program PIER. Program ini diurus setiakan oleh Unit Penyelidikan. Tiap-tiap program ini diurus oleh seorang Pengurus Program yang merancang. Excellence and Research) dilaksanakan dengan peruntukan Pinjaman Bank Dunia Sektor Pendidikan Rendah dan Menengah Ketiga. Kolabo rasi antara Bahagian Pendidikan Guru (BPG) dan BPPDP telah membolehkan satu kump ulan guru dan pegawai dihantar ke United Kingdom untuk belajar perkaedahan kajia n tindakan dengan lebih lanjut lagi untuk membolehkan mereka menjadi fasilitator kursus kajian tindakan. Kegiatan kajian tindakan terus mendapat perhatian daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dari tahun 1993 hingga 1996 apabila Projek PIER (Programme for I nnovation. 2005). li ma orang guru dan seorang pegawai BPPDP. empat or ang Pakar Perunding dari universiti di Australia dan lima orang Pakar Perunding dari universiti tempatan juga dilantik untuk memberi khidmat perundingan dari se masa ke semasa. Sub-Program 3: Pendidikan Jarak Jauh. Sub-Program 2: Sekolah Kecil dan Terpenc il. Program kajian tindakan diberi penekanan di bawah Sub-Program Penyelidikan Pendi dikan. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) i tu adalah Classroom Action Research di School of 8 .

University of East Anglia. beber apa siri kursus dan bengkel telah di adakan di seluruh negara yang melibatkan pe serta kursus yang terdiri daripada para guru. Peja bat Pendidikan Daerah (PPD) dan guru sekolah ialah di Australia pada tahun 1995. pegawai-pegawai BPPDP. Satu lagi kursus yang dihadiri oleh 11 orang peserta yang terdiri daripada pegawai KPM. Professor Nerida Ellerton dilantik sebagai pakar runding luar negeri manakala Dr. Melalui khidmat pakar runding ini. Bah an-bahan sokongan seperti Modul Kajian Tindakan juga dihasilkan bagi membantu pelaksanaan kajian tindakan.Education and Applied Research in Education (CARE). Bagi menyebarluaskan dapatan-dapatan kajian tindakan. seminar-seminar pen yelidikan tindakan telah diadakan setiap tahun sejak tahun 1994 hingga kini. Kim Paik Lah dari Universiti Sains Malay sia sebagai pakar runding dalam negeri. dan PPD. Peserta-peserta kursus terdiri daripada pegawai-pegawai pendidikan dan guru-guru sementara fasilitator terdiri daripada pakar runding tempatan. 1995). pensyarah maktab perguruan serta p egawai-pegawai pendidikan dari Bahagian-bahagian di KPM. JPN. Di samping menghadiri kursus kajian tindakan. peserta kursus juga telah menjalan kan projek-projek Kajian Tindakan dengan mendapat peruntukan daripada peruntukan PIER di bawah Sub-Program IV (Penyelidikan Pendidikan) yang disalurkan melalui BPPDP. Jabatan Pendidikan Negeri (JPN). 9 . England pada tahun 1994. Pengetahuan dan maklumat yang diperoleh oleh peserta-peserta kursus Kajian Tinda kan di luar negara telah disebar luas kepada guru-guru di sekolah melalui modul serta kursus dan bengkel untuk mendapat kesan berganda (multiplier effect) bagi membudayakan penyelidikan di sekolah. Kumpulan ini telah menghasilkan satu Modul Kajian Tindakan pada tahun 1995 untu k digunakan oleh para guru di bawah projek kajian tindakan (BPPDP. kakitangan sumber yang telah dila tih di bawah PIER dan pegawai-pegawai JPN. Bagi menambahkan keberkesanan projek penyelidikan pendidikan ini seorang pakar r unding dari The International Development Program of Australian Universities and Colleges (IDP) telah dilantik melalui perjanjian kerjasama antara Kerajaan Mala ysia dengan IDP pada 21 Januari 1995. N orwich.

Dengan peruntukan ini. JPN dan PPD di semua negeri adalah bertanggung jawab dalam merealisasikan matlamat memupuk budaya penyelidikan di kalangan guru sekolah. Seorang Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan telah dilantik bagi setiap negeri. Pegawai Penyelaras Kajian Tindakan bersama pegawai di PPD b ertanggungjawab merancang dan melaksanakan projek pemupukan budaya penyelidikan serta menyelaras dan memantau pelaksanaannya di sekolah-sekolah di setiap negeri . Di samping BPPDP sebagai penggerak utama projek pe mupukan budaya penyelidikan di kalangan guru.8 Budaya Penyelidikan Dalam Kalangan Guru Sejak tahun 2001 hingga sekarang.Usaha untuk mempergiatkan aktiviti kajian tindakan setelah tamatnya program PIER diteruskan dengan pengagihan peruntukan daripada Kementerian Sains. Tujuan memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan guru ialah untuk: i. i i. BPPDP telah mendapat peruntukan khas di bawah Anggaran Belanja Mengurus bagi program membudayakan penyelidikan melalui kajian tindakan dalam kalangan guru. Teknologi d an Alam Sekitar pada tahun 1998 dan 2000. lima orang Jurulatih Utama Kajian Tindakan (JU) bagi setiap ne geri juga telah dilantik. Di samping itu. 10 . memberi peluang kepada guru membuat sumbangan penting untuk mengukuhkan asas pengetahuan profesional di samping membolehkan guru menyelesaikan masalah profes sional tanpa merujuk kepada arahan luar. membantu guru dalam menghadapi cabaran dan masalah berhubung dengan amalan pengajaran dan pembelajaran serta dapat memperkembangkan kemahiran profesional guru khususnya dalam mengenal pasti teknik atau kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan. 1. Para guru diberi peluang unt uk membentangkan laporan kajian tindakan dan berkongsi pendapat dengan guru-guru lain yang terlibat dalam rangkaian kajian tindakan yang telah ditubuhkan di set iap Jabatan Pelajaran Negeri. Seminar Penyelidikan Kebangsaan yang diadakan setiap tahun mulai 1993 merupakan saluran khas bagi penyebaran hasil kajian tindakan. beberapa kursus yang melibatkan guru sains dan matematik telah dapat dijalankan.

Mereka menjadi lebih terbuka kepada perubahan. menjadi penyelesai masalah yang baik. membaiki tindakan dan menilai hasil atau ke berkesanan tindakan tersebut. guru mempunyai kuasa untuk membu at keputusan dalam bilik darjahnya sendiri. Dengan itu. mengeluarkan guru daripada kongkongan amalan rutin dan meningkatkan amalana malan profesional khususnya dalam menguji sendiri dan memperkembangkan idea-idea baru tentang amalan mereka. bersikap positif terhadap penyelidikan dan dapat melihat hubungan teori da n amalan 11 . mendorong guru secara individu atau b ersama membuat refleksi ke atas amalan mereka. Kesannya. menggalakkan guru berkongsi peng alaman dan memberi publisiti tentang amalanamalan profesional mereka. menggalakkan guru menyelesaikan masalah y ang wujud dalam amalan harian dengan membuat refleksi pembaharuan. Kajian tindakan membantu meningkatkan keserakanan. lebih reflektif.9 Rumusan Kajian tindakan dapat membantu meningkatkan tahap profesionalisme guru kerana se bagai penyelidik ia dapat memberikan semangat dan minat baru untuk mengenal past i kaedah pengajaran baru seperti yang dicadangkan dalam literatur. vi. Ini memberi peluang guru menjadi agen perubahan. v. guru mempunyai hak milik dalam memperke nalkan amalan-amalan yang efektif. mengambil tindakan yang wajar dan memantau kesannya . Hal ini da pat meningkatkan keyakinan diri guru sebagai kumpulan profesional dan dapat memb aiki prestasi dan kepuasan kerja. dan vii. menggalakk an guru menyelidik amalan sendirian. bagi mendapatkan idea dan str ategi baru ke arah 1.iii. dan memper baiki komunikasi dengan pelajar. Mereka merasakan diri mereka sebagai pakar dal am bidang masing-masing. guru-guru akan dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran berdasarkan penemuan daripada kajian tindakan. Melalui cara ini. ‘empowerment’ dan ‘selfesteem’ dalam kalangan guru. menganalisis peranan mereka dari segi kekuatan dan kelemahan. menjadi lebih efe ktif. Kajian tindak an juga membantu guru meningkatkan kemahiran memerhati atau mencerap. iv. dan lebih bermaklumat.

Sehubungan dengan itu. 12 . penglibatan guru dalam kajian tindakan a kan memberikan impak yang positif kepada guru sama ada dalam aspek meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atau meningkatkan diri guru sebagai seo rang yang lebih profesional.dengan berkesan.

BAB 2 PROSES KAJIAN TINDAKAN 2. tuisyen. lancar dan mencapai matlamat yan g disasarkan. ibu bapa. bahkan lain-lain pihak yang berkepentingan juga memainkan peranan dalam kejayaan pelajar. kajian tindakan amalan (practical action research). dan kelayakan guru. kom uniti di mana terletaknya sekolah. takrifan kajian lebih luas dan merangku mi komuniti pendidikan ataupun komuniti yang ada hubungan dengan pendidikan atau sekolah. Setiap proses dan aktiviti ini perlu dijalankan secara sistematik. ii. Kini. Creswell (2008) membahagikan kajian tindakan kep ada dua jenis seperti yang ditunjukkan pada Rajah 2 iaitu: i.2 Jenis-Jenis Kajian Tindakan Berdasarkan pendekatan konvensional. kejayaan sesuatu usaha pendidikan bukan hanya bergantung kepada peranan satu pihak sahaja dan sememangnya bukanlah hanya peranan guru yang menja min kejayaan pelajar. Ini adalah untuk memastikan kajian tersebut dapat dijalankan dengan betul. Berdasarkan paradigma baru ini. dan kajian tindakan penyerta an (participatory action research) 13 . Kejayaan sesuatu sekolah bukan hanya disebabkan faktor guru dan pelajar semata-mata tetapi gabungan faktor-faktor lain yang sama-sama membe ri sumbangan. kajian tindakan hanya dijalankan dalam kont eks bilik darjah sahaja. 2. Pada masa kini. pengetua sekolah. Antara pihak berkepentingan atau aspek-aspek yan g mempengaruhi kejayaan pelajar adalah guru besar. kemudahan yang sedia ada di sekolah.1 Pengenalan Kajian Tindakan melibatkan beberapa proses dan aktiviti tertentu.

kajian tindakan amalan melibatkan pe ninjauan tentang amalan guru dalam konteks bilik darjah di mana guru itu mengaja r. 14 Guru perlu mengadakan . Ini boleh dijalankan sama ada melalui dirinya sendiri atau pun melibatkan rak an sejawat yang mengajar mata pelajaran yang sama (team-based inquiry) dengan me mberi fokus terhadap perkembangan guru (teacher development) dan pembelajaran pe lajar (student learning). guru perlu m eninjau latar belakang sosial pelajar dan persekitaran sekolah. Untuk melihat isu seperti ini. Sebaliknya kajian tindakan penyertaan melibatkan kajian tentang isu-isu sosial y ang menghalang perkembangan pelajar.1: Jenis-Jenis Kajian Tindakan (Creswell. Guru yang menjalankan kajian tindakan amalan ini mesti melaksanakan satu pelan tindakan bagi mencapai matlamat beliau sebagai seorang guru penyelidik (teacher as researcher). 2008) Dalam klasifikasi kajian tindakan tersebut.Kajian Tindakan Amalan Penyertaan • • Mengkaji amalan setempat Melibatkan inkuiri berasaskan individu atau pasukan Mem fokus kepada pembangunan guru dan pembelajaran murid Melaksana pelan tindakan Me lahirkan guru sebagai penyelidik • Mengkaji isu-isu sosial yang menghalang kehidupan individu Menekankan kesaksamaa n kolaborasi Memfokus kepada perubahanperubahan yang meningkatkan kualiti kehidu pan Melahirkan penyelidik yang “bebas” (emancipated researcher) • • • • • • Rajah 2.

Kajian tindakan penyertaan merupakan satu proses sosial di mana penyelidik mener oka perhubungan antara individu dengan orang lain. kemahiran. iii. ia akan menjadikan guru sebagai “emancipated researcher” ataupun guru yang memb ebaskan pelajarnya daripada sesuatu “belenggu” yang mencegah perkembangan pelajar. Sebagai contoh. Kemmis & Wilkinson (1998) menggariskan enam ciri utam a kajian tindakan penyertaan. penghasilan pengetahuan. ii. 2000). dan struktur sosial organisasi itu dengan tujuan 15 . ia boleh digunakan untuk meneroka kerjasama antara guru.kolaborasi dengan komuniti atau pihak berkepentingan bagi mencari sebab musabab kenapa seseorang pelajar itu tidak boleh menguasai ilmu. Ini adalah untuk memahami bag aimana interaksi sosial “membentuk” orang perseorangan. M enurut Creswell (2005) kajian tindakan penyertaan “…has a social and community orientation and an emphasis on research that contributes to emancipati on or change in our society. 555). guru boleh mengkaji diri mereka sendiri unt uk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang amalan mereka dan bagaimana peng etahuan ini boleh membentuk dan mencegah kerja mereka dengan pelajar. nilai dan pengetahuan menggalakkan dan mencegah amalan tind akan mereka sendiri. Kajian ini praktikal sebab penyelidik meneroka aspek-aspek seperti komunikasi. mereka meneliti bagaimana p emahaman. maka guru boleh melaksanakan program u ntuk mengubah “cara hidup” pelajar (life-enhancing changes) dan dengan berbuat demik ian. Ini bermakna individu menjalankan kajian ber hubung dengan diri mereka sendiri. 1999).” (h. 2000) atau cr itical action research (Mills. Apabila faktor-faktor y ang menghalang pelajar itu dikenal pasti. Kaedah kajian tindakan ini adalah bersifat praktikal dan kolaboratif. collaborat ive action research or participatory research (Kemmis & McTaggart. Dalam proses ini. Dari satu sudut yang lain. Dalam konteks pendidikan. Bentuk inkuiri bercorak penyertaan. iaitu: i. Kajian tindakan seperti ini juga digelar d engan berbagai-bagai nama seperti community-based inquiry (Stringer.

Sebagai contoh. tentang guru kuasa mungkin dalam dapat persekitaran pendidikan. Kajian tindakan ini adalah recursive (reflektif atau dialektikal) dan memberi fo kus tentang perubahan (change) dalam sesuatu amalan. atau tida k mempunyai interaksi yang memuaskan. Apabila guru mereflek tentang peranan merek a di sekolah. vi. Tujuan kajian tindakan penyertaan adalah untuk membantu individu membebaskan dir i daripada sesuatu kekangan sepert media. guru dapat mengatasi masalah tulen (real problems). prosedur kerja. Ini berlaku dalam bentuk ge lung (spiral) refleksi dan tindakan. Dala m perkataan lain. guru boleh me ngadakan kolaborasi dengan guru lain bagi mengurangkan birokrasi kerana jika ia berterusan mungkin mencegah inovasi di dalam sesebuah bilik darjah. Ia cuba membebask an seseorang daripada sesuatu kekangan yang boleh menghalang perkembangan dan keyakinan dirinya. 16 . kajian tindakan i ni boleh digunakan untuk mengubah prosedur birokratik guru di sekolah bagi memud ahkan pembelajaran pelajar. Sebagai contoh. Kajian ini juga bersifat kolaboratif kerana ia mementingkan proses inkuiri. Seseorang guru yang menjalankan kajian tindakan yang bersifat penyertaan boleh m engatasi penyebab atau asas kewujudan sesuatu masalah (root causes of the proble m) dan bukannya terbatas kepada simptom masalah (symptoms of the problems). iv. Sebagai mengelakkan diri dari peranan yang dianggap kurang penting (subservient role) di dalam bidang pelajaran yakni mereka tidak berasa diri mereka di beri pengupayaa n (empowerment) di dalam bilik darjah. tidak produktif. tidak adil. v. dan apa-apa pe rhubungan contoh. bahasa.mengurangkan perkara yang tidak rasional. mereka akan cuba tindakan demi tindakan sehingga mereka berjaya da lam tindakan mereka. Kajian tindakan penyertaan bercorak emansipasi (emancipatory).

Beliau menyarankan prose dur itu sebagai mempunyai 4 peringkat utama. t he action researcher decides on a general plan of action. kajian tindakan bermula dengan pewujudan satu idea u mum dan kemudian data dipungut untuk menjelaskan atau merungkai sesuatu situasi. It is a decision on where it is possible to have an impact. the action researcher settles on the first actio n step. merancang. Peringkat seterusnya melibatkan pungutan fakta-fakta untuk memantau dan menilai intervensi itu. one decides on a field of action …where the battle (not the whole war) should be fought. iii. The general idea prompts a “reconnaissance” of the circumstances of the field. and fact-finding about them. Menurut Lewin (1946. dan iv. satu pelan tindakan dapat dihasilkan untuk mencapai objektif yang d ikenal pasti bersama dengan keputusan tentang langkah-langkah pertama yang perlu dijalankan. Lewin ( 1948) menyatakan bahawa kesemua ini boleh diwujudkan sebagai satu proses gelunga n (spiral) yang mengandungi perancangan. the process begins with a general idea that some kind of improvement or change is desirable. iaitu bertindak sebagai penilaian formatif.3 Prosedur Menjalankan Kajian Tindakan Lewin (1946. memerhati. Boleh dikatakan bahawa idea Lewin telah dikembangkan oleh Kemmis & McTaggart (19 81) dengan petikan hasil mereka seperti berikut: “In practice. Before taking this 17 . Dengan ini. iaitu: i. tindakan. Having decided on the field and made a preliminary reconnaissance. 1948) merupakan orang pertama yang mewujudkan satu kodifikasi (codi fication) tentang prosedur menjalankan kajian tindakan. merefleks. Breaking the general p lan down into achievable steps. 1948). ii.2. In deciding just where to begin in making improvements. bertindak. pencarian fakta tentang hasil (outcome) daripada tindakan yang telah diambil itu.

2). 2002) 2. moni tored and evaluated. vi. iv. ii.first step the action researcher becomes more circumspect. and the spiral of action. menilai dan menilai sendiri. (McNiff. refleksi kritikal dan refleksi sendiri ke at as keputusan (i) dan (iii) dan membuat keputusan tentang gelungan kajian seterus nya.” (h. ia itu i. ii. monitoring. iii. iv. v. memantau dan mereflek apa yang berlaku (memerhati). melaksanakan pelan. Kajian Tindakan melibatkan gelung spiral yang bermu la 18 . mencuba tindakan/kaedah bar u (melaksana).4 Proses Kajian Tindakan Proses kajian tindakan boleh ditunjukkan sebagai gelung spiral iaitu satu isu ak an menjadi asas kepada satu isu lain dan satu persoalan yang terjawab akan menja na persoalan-persoalan baru. McNiff (2002) mencadangkan 8 langkah dalam model kajian tindakan beliau. evaluation and replan ning continues. mengubah pela n berdasarkan apa yang telah dijumpai. membayangkan langkah seterusnya (merancang). memerhat i. The second step is then implemented. apa yang berlaku dan meneruskannya. The general plan is then revised in the light of the new inform ation about the field of action and the second action step can be planned along the appropriate monitoring procedures. vii. dan meneruskan sehingga anda berpuas hat i dengan kerja anda (mengulangi gelungan). menilai tindakan yang telah diubah itu. mengkaji semula amalan semasa (refleksi). and devises a way of monitoring the effects of the first action step. the first step is taken. Zuber-Skerritt (1996) menyarankan bahawa proses gelungan dalam kajian tindakan s ebagai mempunyai i. perancangan strategik. iii. As the step is implemented new data start coming in and the effect of the action can be describ ed as evaluated. When it is possible to maintain fact-finding by monitoring the action. viii. mengenal pasti satu aspek yang hendak dikaji.

Men genal pasti fokus masalah yang menjadi keperihatinan GELUNG 1 MEMERHATI Mengumpul dan menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan MERANCANG Merancang tindakan/ intervensi/ bagi mengatasi masalah yang difokuskan. MEREFLEK Muhasabah/merefleksi diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan p&p diri sendiri TINJAUAN AWAL . diikuti oleh proses merancang. BERTINDAK Melaksanakan tindakan bagi mengatasi masalah yang menjadi fokus MEREFLEK GELUNG 2 MEMERHATI MERANCANG TERUSKAN KE GELUNG SETERUSNYA (JIKA PERLU) BERTINDAK Rajah 2.Pengumpulan awal data bagi mengesahkan isu/masalah sebenar .daripada proses mereflek. bertindak dan memerhati . Setiap proses pula mempunyai aktiviti tertentu seperti yang digambarkan dalam Rajah 4.2 : Proses Kajian Tindakan 19 .

Kekuatan dan kelemahan p&p diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan p&p. Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpul an.Kajian Tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi (imbas kembali) yang dil akukan oleh guru terhadap tugas seharian mereka. guru mengimbas kembali sesi pengajaran dan pembelajaran (p&p) yang telah dijalankan di dalam ke las terhadap murid-muridnya. Rajah 5 menunjukkan contoh peta minda tentang masalah kelem ahan murid dalam mata pelajaran Matematik yang diperolehi melalui teknik sumbang saran. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis a gar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tu gas seharian. tek nik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi dan punc a masalah berkenaan. misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Sebagai contoh. Jika ia dibuat dalam kumpulan. 20 .

Guru perlu memberi fokus kepada punca masalah yang berada dalam rua ng lingkup atau dalam kawalan guru yang mana guru mempunyai kuasa untuk bertinda k.Tidak memahami konsep asas Tidak kuasai sifir Tidak bimbing Malas Pelajar ibubapa Ibu bapa Miskin Ponteng Pelajar lemah math Tidak minat Tidak buat kerja rumah/latihan Tidak ambil berat pelajaran anak Persekitaran Penerangan tidak jelas Pengajaran tidak menarik Garang Cepat untuk habiskan sukatan Tidak kondusif Gejala negatif Guru Tidak dapat kawal kelas Rajah 2. Setelah melakukan proses refleksi. seterusnya guru harus merancang tindakan yang ingin diambil bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti. guru perlu sedar bahawa agak sukar untuk menangani kesemua punca masalah y ang ditemui. Guru dinasihatkan jang an terus merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi 21 .3 : Contoh Peta Minda Tentang Masalah Kelemahan Murid Dalam Mata Pelajar an Matematik Melalui Teknik Sumbangsaran Kelemahan murid dalam Matematik biasany a disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan antara satu sama lain. Jus teru.

menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunapakai. Laksanakan segala tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah yang dihadapi sama ada oleh murid mahupun guru. temu bual. Untuk ini. Ringkasan kepada proses kajian tindakan ini dapat digambarkan dalam Sinopsis 1 d an 2 yang disesuaikan daripada catatan seorang guru yang dipetik daripada Hopkin . Ia disebabkan perancangan tindakan sebegini akan hanya dibuat berdasarkan persepsi atau andaian guru sahaja. Proses ini akan berterusan dalam kit aran kajian. Seterusnya. Kemudian guru perlu pula memerhati dan memantau sa ma ada tindakan itu berkesan atau tidak serta sejauhmana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. menggunakan kaedah visual at au maujud untuk menerangkan sesuatu konsep dan sebagainya ke arah menangani masa lah tersebut. Pen gumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui ujian. so al selidik. Oleh itu.secara individu atau berkumpulan semata-mata. Antara tindakan intervensi yang boleh dilakukan adalah seperti mencari kaedah dan strategi p&p yang lebih berkesan. guru harus melakukan tindakan melalui perancangan yang telah dibuat. keberkesanan tindakan tersebut s erta tindakan susulan yang perlu dilakukan. guru perlu sekali lagi mengumpul data sama ada melalui ujian atau cara-cara yang telah dinyatakan di atas tadi. Perancangan tindakan ini memerlukan kreativiti guru. Hal ini boleh menyebabkan tindakan yang diambi l nanti tidak memberikan impak yang besar dan kadangkala berkemungkinan memberi kesan yang negatif kepada guru dan murid. Setelah mengenalpasti punca masalah yang dihadapi murid melalui tinjauan awal. g uru perlu merancang tindakan intervensi bagi mengatasinya. tinjauan awal melalui pengum pulan data atau maklumat secara tepat pada peringkat permulaan adalah penting ba gi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. Data yang dipe rolehi perlu dianalisis bagi membolehkan guru melakukan semula refleksi berkaita n kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil. 22 . bukan nya berdasarkan maklumat sebenar. 1993. pemerhatian dan analisis dokumen.

dalam Hopkin. 1993) Keinginan untuk mengetahui apa yang berlaku dalam kelas/pengajaran saya." (Membuat rakaman sekali lagi dan disokong dengan pencerapan oleh rakan dan berbu al-bual dengan murid selepas pengajaran) MENGESAHKAN ANDAIAN "… Saya dapati memang benar bahawa saya meminta jawapan dengan cepat selepas menge mukakan soalan dan agak kerap juga saya menjawab sendiri soalan saya itu." TAFSIRAN Membuat rujukan (Membaca) Saya terjumpa dengan literatur yang membincangkan perk aitan antara tempoh yang berlalu selepas guru mengemukakan soalan dengan kualiti maklum balas (response) murid. (membua t rakaman audio) MENGUMPUL DATA " … Saya rasa seolah-olah saya agak cepat (abrupt) dalam teknik penyoalan saya dan tidak memberi murid masa yang cukup untuk membentuk jawapan k epada soalan saya.SINOPSIS 1 (Disesuaikan daripada laporan seorang guru." Keputusan: "Saya meneroka lebih lanjut dan memastikan sama ada hal ini merupakan amalan pengajaran saya (tekal) atau hanya dipengaruhi oleh keadaan masa itu. Saya merasakan bahawa saya tidak memberi murid c ukup masa untuk berfikir selepas mengemukakan sesuatu soalan. TINDAKAN Keadaan ini mungkin menjejaskan proses berfikirkan mereka (?) 23 .

Say a mengambil masa yang agak panjang (lebih satu bulan) untuk melaksanakan rancang an ini. SINOPSIS 2 GURU A … Saya menghadapi masalah dengan salah sebuah kelas yang saya ajar. Saya bercadang untuk m eneruskan rancangan saya ini dan membaiki beberapa aspek kelemahan dalam rancang an awal. suasana kelas menjadi bertambah baik. dan murid bertambah komited untuk mengikuti pe lajaran saya. 24 . banyak jawapan aras ti nggi yang diberikan murid. Kemudian kami berdua sama-sama meneliti catatan saya dan rakaman pen gajaran serta berbincang. Saya mendapat bukti bahawa: • • • • • respons murid bertambah baik. Ia menyebabkan masih terdapat beberapa murid yang pasif dan tidak meliba tkan diri dengan aktif dalam pengajaran dan pembelajaran. ANALISIS DAN REFLEKSI Namun demikian saya dapati cara penyoalan saya masih belum menyeluruh (sebaran s oalan). murid menjadi l ebih aktif dalam menjawab soalan.Saya merangka satu rancangan bagi mengubah tingkah laku pengajaran LAKSANA DAN s aya itu dan menentukan kaedah untuk memantau teknik penyoalan MEMANTAU saya. Murid-murid da lam kelas tersebut nampaknya tidak berminat terhadap pelajaran yang saya ajar… GURU A dan GURU B … Kami memutuskan untuk menyiasat dan mendapatkan maklumat tentang apa yang berlak u di kelas tersebut ketika guru A mengajar… GURU B Saya mencerap beberapa pengajaran guru A serta membuat rakaman (audio) pengajara n tersebut.

dan komunikasi lisan l ebih natural. Saya mengubah suai jenis soalan. saya me mperbanyakkan soalan terbuka serta soalan yang saya sendiri tidak tahu jawapanny a…. GURU A … Saya telah diminta membuat laporan kepada guru-guru lain tentang apa yang saya b uat dan saya bersetuju dengan permintaan tersebut. murid lebih berminat. Kami menonton rakaman tersebut dan berbincang. murid lebih kerap memberi cadangan. Antaranya: • • kandungan pelajaran yang saya guna kan tidak merangsang murid.GURU A Kami membentuk beberapa hipotesis. 25 . Kami dapati rakaman GURU A video menunjukkan interaksi yang lebih kompleks berlaku. dan murid tidak dapat mengaitkan isi pelajaran denga n keperluan atau minat mereka. GURU A Saya mencari idea dan berusaha menggunakan isi pelajaran yang ada kaitan dengan minat atau pengalaman murid. saya terus memin ta guru B memantau pengajaran saya selama satu minggu serta membuat rakaman vide o. • • • • penglibatan murid bertambah. khususnya. GURU A Sepanjang mencuba perubahan-perubahan yang saya rancangkan itu.

3. disiplin dan pengajaran dan pembela jaran. Menentukan kumpulan sasaran. 2. penyelidik yang hendak m enjalankan kajian tindakan seharusnya membuat perancangan yang komprehensif agar tindakan yang diambil benar-benar berkesan dalam mengatasi permasalahan yang te lah dikenal pasti. Merancang dan melaksanakan tindak an bagi mengatasi permasalahan.1 Pengenalan Merancang ialah aktiviti yang penting dalam proses melaksanakan kajian tindakan untuk mencapai objektif. murid. masalah. tema. persekitaran.2 Proses merancang dan melaksanakan kajian Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Mengenal pasti fokus kajian. komunikasi. 5. isi kandungan m ata pelajaran.BAB 3 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN KAJIAN 3. Dalam konteks kajian tindakan. LANGKAH 1: MEREFLEK (Reflect) Mereflek merupakan tindakan mencerminkan diri bagi melihat kekuatan dan kelemaha n amalan kendiri di dalam pengajaran dan pembelajaran. bahan pengajaran. 26 . Mengenal pasti objek tif kajian. 3. Melakukan proses refleksi terhadap amalan peng ajaran dan pembelajaran. 4. isu atau keprihatinan bagi kajian tindakan yang hendak dijalanka n dapat dikenal pasti. Melalui amalan refleksi ini. Ia merupakan aktiviti pen ting di mana seseorang individu perlu mengingat kembali pengalaman yang telah di lalui dan mempertimbangkan serta membuat penilaian. kemahiran. proses ini melibatkan langkah-langkah yang berikut: 1. Refleksi boleh dilakukan ke atas pengalaman atau aktiviti yang dilalui oleh diri sendiri.

Mereka juga kurang berkomunikasi dengan saya s emasa pengajaran dan pembelajaran mahupun di luar bilik darjah. mereka am at lemah dalam keseluruhan mata pelajaran. B agi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan.Contoh 1: Saya telah memeriksa satu lembaran kerja yang telah saya berikan kepada murid-mu rid kelas 3E. LANGKAH 2: MENGENAL PASTI FOKUS KAJIAN a. Fokus kajian yang tidak je las akan menyebabkan tindakan yang diambil tidak tepat untuk menyelesaikan masal ah yang dihadapi. Kesilapan tersebut juga mengakibatkan tindakan pembetulan tida k berkesan.tak faham…. Menentukan fokus kajian Menentukan fokus kajian adalah penting bagi memudahka n penyelidik membuat perancangan tindakan seterusnya.macam mana nak buat…. Mereka tidak berkomunikasi dalam Baha sa Inggeris selain bahasa ibunda. kurangnya perhatian dar ipada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatas i pembelajaran mereka. mereka tid ak ingin mencuba membuat sendiri. ia teacher….. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid…. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka ser atus peratus kerana latar belakang keluarga yang miskin. 27 . Mereka juga merupakan murid-murid yang rendah prestasi akademik setelah “streaming”. Secara keseluruhannya. Contoh 2: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuas hati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. Saya dapati hampir 60% murid membuat banyak kesilapan semasa membi na ayat-ayat mudah daripada rajah tukar ganti. tak boleh buat….“Apalah awak ni yang tu pun…. Saya pula selalu menjawab …. Sering kali terdengar perkataan…. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris..

Bidang k ajian berada dalam ruang lingkup kuasa guru untuk bertindak. jelas dan gramatis dan sekali gus membantu mereka lulus denga n baik semasa menjawab Kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Kesilapan penggunaan perkataan dalam ay at. murid dan sekolah. Dengan membantu mereka memperkayakan kosa kata. Saya akan fokuskan kepada kesilapan yang serin g dilakukan oleh murid iaitu : i. Secara ringkasnya penentuan fokus kajian perlu memberi pertimbangan kepada perkara-perkara berikut: i. Masalah yang memerlukan tindaka n segera di mana masalah tersebut merupakan keutamaan daripada dua atau lebih ma salah yang telah dikenal pasti. Murid saya mempun yai kosa kata yang sangat terhad. Ii ii. Menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. ii. Penyelesaian masalah itu penting untuk guru.Berdasarkan refleksi. Skop Kajian • • • Adakah masalah itu wujud dala m kelas anda? Adakah masalah itu serius dan mengganggu prestasi pengajaran anda? Dapatkah anda melakukan sesuatu terhadap masalah tersebut bagi membaikinya? • Ada kah anda terlalu bergantung kepada orang lain apabila hendak melakukan tindakan intervensi terhadap masalah tersebut? 28 . b. Data boleh dikutip dengan cepat dan mudah dalam situasi di tempat kerja terutamanya berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Contoh: “… Walaupun saya mengesan beberapa masalah yang dihadapi oleh murid saya. iv. Kriteria menentukan fokus kajian i. dan Murid tidak d apat menulis ayat yang gramatis. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. iii. penyelidik perlu memfokuskan kepada satu daripada beberapa masalah yang dinyatakan. saya yakin mereka boleh membina ayat dengan tepat.

ii. mempunyai kesan negatif ke atas institusi tempat anda bekerja? iii. Keserasian (compatibility) • Adakah ia melibatkan kerja-kerja yang sememangnya sel alu anda lakukan? • Adakah mungkin aktiviti-aktiviti kajian itu dapat digabungkan dengan kerja-kerja mengajar? • Adakah anda boleh mendapat bantuan rakan sejawat un tuk menyelesaikan masalah itu? • Apakah sokongan yang boleh diperolehi dari pihak atas an anda? Sekiranya. mempunyai kesan ke atas tugas rakan sejawat yang lain? • Adakah masalah itu. penyelidik dapat memberikan jawapan yang meyakinkan kepada semua pers oalan dalam kriteria pemilihan di atas. Kerelevanan Sejauh manakah pentingnya penyelesaian masalah itu dari segi: • • • • Jangka masa pendek? Jangka masa panjang? Adakah anda berminat untuk menyelesaikan masa lah itu? Adakah anda perlu menyelesaikan masalah itu untuk membolehkan anda meny ambung tugas seterusnya? • Adakah masalah itu. 29 . maka penyelidik sudah menemui fokus kaji an yang tepat pada ketika itu. Kebolehurusan (manageability) • • • • Adakah anda berkebolehan menyelesaikan masalah? Ad akah anda mempunyai masa untuk menangani masalah tersebut? Apakah persiapan yang perlu anda lakukan? Apakah kekangan yang mungkin dihadapi? iv. sekiranya dibia rkan berterusan. jika tidak diselesaikan.

Objektif itu mestilah boleh di ukur semasa dan selepas kajian. sikap guru dan amalan dalam pengajaran dan pembelajaran. (i) Objektif Umum: Mengikut apa yang dipilih dalam tajuk Contoh: Meningkatkan kemahiran menggunakan tatabahasa (grammar) dalam membina ayat Bahas a Inggeris. 30 . 2. Ia terdiri daripada Objektif Umum dan Objektif K husus. “Possessive Pronoun s” dan “Possessive Adjectives” dengan betul. (ii) Objektif Khusus: Boleh diukur.LANGKAH 3: MENGENAL PASTI OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelidik melalui kaji an berdasarkan masalah yang telah dikenal pasti. Murid dapat menguasai kemahiran menukarkan “Personal Pronouns”. dilaksanakan atau memberi perubahan kepada s ikap murid. Murid dapat menulis sepuluh ayat dengan menggunakan tatabahasa yang betul di akhir sesuatu aktiviti penulisan LANGKAH 4: MENENTUKAN KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran merupakan kumpulan guru atau murid yang terlibat di dalam kajia n yang akan dijalankan. Objektif utama kajian ialah men gakibatkan perubahan tingkah laku guru dan murid. Contoh: 1. Kumpulan guru atau murid tersebut mestilah terdiri darip ada kumpulan yang terlibat di dalam isu permasalahan kajian dan situasi sosial p enyelidik.

Contohnya: Ali walks to school. saya membuat rumusan bahawa sesua tu perlu dilakukan terhadap murid-murid tahun 5 Melur ini untuk membantu mereka memantapkan penulisan ayat khasnya penggunaan subject verb agreement dalam prese nt tense. penyelidik dikehendakki m engumpul data dengan menggunakan beberapa instrumen kajian. menganal isis markah Ujian Bulan Mac serta semasa menjalankan aktiviti dalam kelas. rekod keputusan ujian/peperiksaan. Berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat ini. Ia bertujuan untuk m endapatkan gambaran awal tentang sesuatu masalah disamping membantu penyelidik m emahami masalah yang telah dikenal pasti dengan lebih mendalam. saya dapati latihan kerja penulisan tidak dapat dijawab dengan baik. khususnya dalam penggunaan ”s” did alam kata kerja present tense. membuat analisis dokumen (h asil kerja murid.Contoh : Kajian ini melibatkan 20 orang murid Tahun 5 Bestari yang terdiri daripada 8 ora ng murid perempuan dan 12 orang murid lelaki. Penyelidik boleh mengutip data dengan menggu nakan pelbagai kaedah. rekod la tar belakang murid dan sebagainya). penyelidik perlu mengenal pasti masalah yang terdapat dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Tinjauan Awal Masalah Semasa membuat tinjauan awal. menjalankan te mu bual. contohnya dengan menggunakan soal selidik. LANGKAH 5: MERANCANG DAN MELAKSANA TINDAKAN a. membuat pemerhatian. menjalankan ujian pra. Selalunya murid-m urid tidak tahu bila perlu menambah ’s’ selepas sesuatu kata kerja. Contoh: Saya telah membuat pemerhatian daripada pemeriksaan buku latihan murid. 31 . jadual kedatangan. Penulisan mereka tidak mengikut struktur binaan ayat yang betul. Mereka keliru tentang penggunaa n kata kerja hendaklah bersesuaian dengan subjek. Sebelum merancan g. Mereka ini mempuyai pencapaian yan g rendah (kurang dari 40 markah) dalam ujian bulan Mac yang lalu.

b. Analisis Tinjauan Awal Masalah Data yang telah dikumpul perlu dianalisis untu k mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembe lajaran di mana masalahmasalah itu disenaraikan mengikut keutamaannya. Antara ma salah-masalah yang diberi keutamaan adalah seperti berikut: i. ii. Masalah yang mengongkong kemajuan pembelajaran murid; Masalah yang menjadi penghalang kepada keberkesanan pengajaran dan pembelajaran; iii. Masalah yang memerlukan tindakan penyelesaian segera. Setelah masalah dikenal pasti, penyelidik perlu membuat huraian dari data yang d ianalisis dan persembahkan data dalam bentuk yang sesuai seperti jadual, carta d an sebagainya. Contoh: Berdasarkan Ujian Bulan Mac, buku latihan murid serta pemerhatian saya dibilik d arjah, saya dapati ramai murid tidak dapat menulis ayat mengikut struktur binaan ayat yang betul. Berikut adalah analisis penulisan ayat mengikut format subject -verb agreement. Jadual 3.1: Analisis penulisan ayat oleh murid mengikut format subject-verb agreement. Nama Murid 1 Murid 2 Murid 3 Murid 4 Murid 5 Murid 6 Murid 7 Murid 8 X X X X X X X Menepati Tidak menepati X Nama Murid 9 Murid 10 Murid 11 Murid 12 Murid 13 Mu rid 14 Murid 15 Murid 16 X X X X X X Menepati Tidak menepati X X 32

Berdasarkan analisis di dalam Jadual 3.1 di atas, hanya 6 (37.5%) orang murid ya ng menjawab menepati struktur binaan yang sebenar di dalam Ujian Mac dan buku la tihan. Agak menyedihkan apabila saya dapati seramai 10 (62.5%) orang murid tidak menepati apa yang dikehendaki. Mungkin murid-murid ini tidak memahami dengan ba ik dan keliru dengan konsep subject-verb-agreement. (c) Merancang tindakan Merancang tindakan atau intervensi bagi mengatasi masalah yang difokuskan merupakan proses merancang aktiviti-aktiviti intervensi yang se suai untuk menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti sebagai fokus kajian. Bagi menentukan tindakan intervensi yang hendak dijalankan beberapa perkara beri kut perlu diberi perhatian iaitu: i. ii. iii. iv. Memastikan matlamat tindakan i ntervensi selaras dengan objektif kajian. Menentukan tempoh pelaksanaan bagi set iap aktiviti. Mengenal pasti bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktiv iti. Menetapkan cara pemantauan dan kaedah penilaian bagi menentukan keberkesana n tindakan intervensi yang dijalankan seperti ujian, soal selidik, temu bual, pe merhatian, analisis dokumen dan sebagainya. v. Meletakkan penanda aras pencapaia n minimum tindakan intervensi untuk mengesahkan keberkesanannya. Contoh: Tindakan dan aktiviti yang dirancang: i. Menggunakan kaedah warna dalam membezakan perubahan-perubahan “Pronouns” antara lelaki dan perempuan. ii. Menggunak an kad-kad imbasan warna biru untuk lelaki dan merah untuk perempuan. iii. Menye diakan soalan-soalan yang lebih memfokuskan sub-sub kemahiran yang lebih khusus kepada pertukaran “Pronouns” dalam ayat-ayat mudah Bahasa Inggeris. iv. Mengadakan u jian pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mengenal pasti keberkesana n aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan. 33

(d) Pelaksanaan Tindakan Dalam peringkat melaksanakan tindakan bagi mengatasi is u atau masalah yang menjadi fokus, penyelidik perlu melaksanakan aktiviti-aktivi ti intervensi mengikut ketetapan rancangan tindakan. Walau bagaimanapun, masih d ibenarkan mengubah suai rancangan tindakan sekiranya keadaan memerlukan. Contoh: MINGGU 1 – Menukarkan “nouns” kepada “pronouns” (60 minit waktu P&P). Jadual 3.2: Jadual P elaksanaan Aktiviti Aktiviti 1 (15 minit) • Guru menerangkan pertukaran nouns kepa da pronouns bagi lelaki dan perempuan. • Kad imbasan berwarna merah dan biru dieda rkan kepada murid. Aktiviti 2 (10 minit) Aktiviti 3 (10 minit) • Murid melakukan a ktiviti mengangkat kad imbasan apabila guru menyebut secara lisan. • Kad imbasan d itukarkan kepada kad yang bergaris merah dan biru. • Aktiviti 2 diulang semula. Ak tiviti 4 (10 minit) Aktiviti 5 (15 minit) • Kad imbasan ditukarkan kepada kad yang tidak berwarna. • Aktiviti 3 diulang semula • Lembaran kerja diberikan. • Markah muri d direkodkan. Aktiviti ini adalah sebagai contoh kepada tindakan intervensi yang boleh dijalan kan oleh guru. (e) Pemerhatian/Penilaian yang dijalankan Memerhati melbatkan proses mengumpul d an menganalisis data bagi menilai keberkesanan tindakan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semasa melaksanakan tindakan adalah seperti berikut: 34

35 . Memerhati dan mencatatkan reaksi dan perubahan tingkah laku kumpulan sasaran and a. Conto hnya. Akhirnya. Selepas tindakan intervensi dilaksanakan.i. Kaedah mengutip dan menganalisis data pada peringkat ini sama dengan peringkat tinjauan awal. proses refleksi dilakukan sekali lagi terhadap keberkesanan tindakan i ntervensi yang telah diambil dan seterusnya mencadangkan tindakan susulan. kekangan dan halangan yang dihadapi . ii. pemerhatian boleh dilakukan terhadap perubahan markah lembaran kerja murid untuk menganalisis keberkesanan tindakan. tugas penyelidik seterusnya ialah meng utip dan menganalisis data dapatan untuk menilai keberkesanan tindakan tersebut. iv. iii. Catatkan maklumat-maklumat di luar jangkaan.

mempertimbangkannya dan seterusnya membuat penillaian terhadap pengala man tersebut. Semua guru p erlu menjadi pemikir yang reflektif. amalan refleksi terhadap pengajaran sendiri oleh guru adalah penting sebagai asas bagi menggerakkan guru untuk menyelidik amalan pengajaran mereka masing-masing. perlu melakukan refleksi yang diikuti pelak sanaan tindakan praktik (intervensi) yang dibuatnya sendiri bertujuan untuk memb aiki atau meningkatkan kualiti amalannya. Refleksi amat penting dalam Kajian Tindakan. Guru yang reflektif adalah guru yang responsif terhadap perubahan emosi dan keperluan pendidikan setiap individu murid yang diajarnya. memik irkannya. causing them to mov e in direction opposite to that in which they originally travelled. Guru yang sedemikian akan sentiasa membuat perubahan terha dap pengajarannya untuk tujuan penambahbaikan atau peningkatan. kaedah dan bahan pengajarannya.1 Pengenalan Kajian Tindakan adalah satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri.BAB 4 REFLEKSI 4. Ia didefinisikan seba gai inkuiri yang sistematik oleh seseorang guru terhadap amalan pengajaran sendi ri bagi memperbaiki dan meningkatkan keberkesanannya serta memperdalamkan kefaha man terhadapnya. Mirrors and t ransparent prisms reflect and refract light. Justeru. Knowles (1992) menegaskan bahawa: One way to think about the me aning of “reflective” is in terms of properties of mirrors and prisms. Trish ( 1992) dalam Norton (1997:404) menganggap: : 36 . sometimes even ‘bending’ them back on themselves. seterus nya melihat kembali matlamat pengajaran. iait u satu kajian yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial peserta itu sendi ri misalnya guru sebagai penyelidik. 4. they change the direction that ligh t rays travel. Guru yang efektif adalah berkait rapat deng an guru yang reflektif.2 Definisi Refleksi Refleksi merupakan proses mengingat kembali pengalaman yang telah dilalui. s entiasa memantau tindakan yang diambil dan matlamat yang hendak dicapai. Guru yang melaksanakan refleksi yang sistematik terhadap amalan pengajarannya akan me njadi agen perubahan. di samping meningkatkan kefahaman tent ang amalan tersebut serta situasi di mana amalan itu dilakukan.

menila i kesesuaian strategi pengajaran dan bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan. menganalisis nilai-nilai pendidikan yang menjadi asas amalan pengajaran. 37 . during the school day. and in the evening at home. dan menghurai penjelasan tentang murid. “Did that work? What could I do to help that child?” It’s (reflective thinking ) an on-going process that you do before you arrive at school. kesungguhan (whol eheartedness) dan tanggung jawab intelek (intellectual responsibility). mengkaj i dan menjelaskan peranan serta nilai peribadi berkaitan pendidikan secara berte rusan. Seseoran g yang berfikiran reflektif mempunyai kesediaan melihat sesuatu masalah daripada pelbagai perspektif dengan penuh kesungguhan dan tanggungjawab. 1933).A reflective teacher is one who checks back and say. It’s an on-going check of the child’s progress. Bey (1987) menc adangkan soalan-soalan berikut bagi memupuk fikiran reflektif: What am I doing? Why am I doing? What other way can I do it? How does it work? C an I do it again or another way? 4. interaksi bilik darjah serta proses pengajar an dan pembelajaran. Mengikut Dewey (1909. You don’t get to the end of the year a nd find out that one of your students can’t read. sikap yang perlu ada untuk menjadi seorang yang ber fikiran reflektif adalah berfikiran terbuka (open-mindedness).3 Tujuan Refleksi Tujuan refleksi adalah untuk membolehkan guru: menilai amalan pengajaran kendiri dan membaiki serta mempertingkatkannya.

o Melibatkan diri dalam penulisan jurnal bagi berkongsi idea dan bertukar-tu kar fikiran. o Analisis video: G uru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri atau dengan bantuan raka n dan menganalisisnya. Kesedaran Guru akan sedar tentang pelaksanaan projek kajian tindakan beliau. Menggunakan artikel te rkini berkaitan isu-isu pendidikan. guru boleh mengambil tindakan pemulihan untu k menangani kelemahan dan memperkukuhkan teknik pengajarannya. o o Analisis dokumen. 4. o Bertukar peranan dan tugas dengan rakan sejawatan bagi mengesan m asalah pengajaran dan pembelajaran. Dalam perka taan lain. Dengan memahami proses ini. Kesedaran ini boleh membantu guru mengetahui persekitaran di mana beliau bekerja.5 Hasil Refleksi Hasil refleksi akan memberikan guru: Kefahaman baru Guru boleh memahami keberkesanan pengajarannya dengan lebih mendalam lagi. terut amanya kenapa beliau berjaya atau tidak berjaya dalam sesuatu aktiviti yang dija lankan.4 Kaedah Refleksi Refleksi boleh dilaksanakan seperti berikut: o Analisis audio: Guru merakam sesi pengajaran dan pembelajarannya sendiri dan menganalisisnya. guru boleh membuat environmental scanning untuk mendapatkan maklum ba las bagi mewujudkan kesedaran tentang situasi setempat.4. o Perbincangan dengan rakan setugas secara bersemuka atau pun chating bagi membincangkan isu semasa berkaitan pengajaran dan pembelajarann ya. 38 .

Peranan guru adalah untuk mendidik dan sekiranya guru insaf tentang peranan mereka sebag ai seorang pendidik yang berkewibawa maka beliau akan sentiasa memikirkan cara t erbaik untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Dengan berbuat demik ian. guru mahupun pelajar sentiasa berko laborasi antara satu sama lain untuk mencapai objektif organisasi itu. guru-guru di sekolah itu dapat “belajar” teknik “best practices” yang t elah membawa hasil. kalau dahulunya guru menganggap pelajar mempunyai masalah sikap belajar. Perubahan amalan Guru perlu mengamalkan perubahan terancang (planned change). Perubahan persepsi Perubahan persepsi berkait dengan mewujudkan satu paradigma b aru tentang situasi di mana guru itu beroperasi. Melalui p erubahan amalan. Hasil refleksi ini akan menjadikan guru memikirkan cara ter baik untuk pendekatan pedagogi yang sesuai dengan konteks pengajaran dan pembela jaran bilik darjah. 39 . 4. perubahan persepsi pad a seseorang guru akan mengakibatkan guru itu mengubah persepsinya kepada sesuatu yang lebih positif. Sebagai contoh.6 Bila Melakukan Refleksi? Refleksi adalah segala proses mengingat dan merenung kembali aktiviti yang telah dijalankan seseorang di peringkat awal. Untuk berbuat demik ian. segala pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh itu dapat diterjemahkan kep ada pelan tindakan. guru seharusnya learning menganggap organisation. semasa dan selepas menjalankan kajian t indakan. sekolah Dalam sebagai ses uatu organisasi organisasi pembelajaran atau pembelajaran semua warga sama ada pentadbir.Keinsafan Keinsafan ini ada kaitan dengan pembangunan tahap perfesionalisme guru.

2 Refleksi Semasa Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan semasa kajian sedang dijalankan iaitu: membuat keputusan awal terhadap perjalanan proses tindakan (intervensi). fenomena atau masalah pedagogi. menganalisis kefahaman kendiri terhadap isu. mengatasi sega la rintangan dengan penambabaikan yang sewajarnya.6. fenomena atau masalah pedagogi. dan mengenalpasti tindakan intervensi yang b ersesuaian. menentukan isu/bidang keprihatinan. dan menilai keberkesanan tind akan intervensi tersebut. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi peringkat semasa kajian: Adakah anda setuju dengan tindakan yang diambil? Apakah persepsi anda terhadap t indakan tersebut? Apakah rintangan yang dihadapi semasa menjalankan tindakan? Ap akah keberkesanan tindakan? 40 .4.6. Anta ra langkah yang boleh dijalankan adalah: membuat analisis situasi serta menjelaskan isu. menerim a komen dan teguran spontan semasa menjalankan tindakan tersebut.1 Refleksi Peringkat Awal Refleksi peringkat ini dilakukan sebelum memulakan sesuatu Kajian Tindakan. Contoh soalan untuk menggerakkan refleksi pada peringkat awal: Apakah masalah dalam kelas saya? Mengapa ia berlaku? Bagaimanakah masalah itu bo leh ditangani? Apakah strategi yang perlu digunakan? Bagaimanakah menggunakannya ? 4.

menentukan rumusan yang boleh dilaksanakan.4.3 Refleksi Selepas Kajian Refleksi peringkat ini dilakukan selepas menjalankan tindakan. Contoh soalan untuk refleksi peringkat selepas kajian: Apakah perubahan yang berlaku selepas tindakan diambil? Apakah perasaan anda ter hadap keseluruhan tindakan? Apakah kesimpulan daripada tindakan? Bagaimanakah ra ncangan kajian anda selepas ini? 41 . menilai kembali kesan tindakan yang telah diambil serta kefahaman baru yang diperolehi.6. iaitu: mensintesis perubahan dan peningkatan diri guru dan murid. dan merancang tindakan susulan.

Ia merupakan satu daripada cara yang paling mudah untuk memperoleh data yang diperlukan bagi membolehkan guru mengetahui keadaan sebenar tentang isu-isu peng ajaran dan pembelajaran. 5. Soal selidik yang dibina mestilah menepati objektif ata u masalah yang dikaji. pengumpulan data yang sahih amat penting.BAB 5 PENGUMPULAN DATA 5. 5.1 ▪ ▪ ▪ ▪ Panduan Membina Soal Selidik Soal selidik yang dibina mestilah relevan dengan tujuan kajian. 4. Oleh itu. 42 . Soalan yang dikemukakan hendaklah mudah dijawab oleh murid atau responden.2.1 Kaedah Pengumpulan Data Kajian tindakan memerlukan asas empirikal yang kukuh untuk membolehkan tindakan yang tepat dijalankan. Soalan yang dike mukakan perlulah jelas dan tidak mengelirukan responden. guru boleh memungut data menggunakan instrumen seperti berikut : 1. data juga boleh diperoleh daripada Analisis Dokumen. Dalam kajian tindakan. 3.2 Soal Selidik Soal selidik kerap digunakan oleh seseorang guru yang menjalankan kajian tindaka n. 2. Soal selidik Temu bual Pemerhatian Ujian Selain daripada itu. Soalan yang diajukan dapat m engumpulkan maklumat yang dikehendaki setepat mungkin.

Bil 1 2 3 Kaunseling individu Aktiviti Ada Tiada Kaunseling berkumpulan Pembimbing rakan sebaya 43 .2 Bentuk Soalan i. Nyatakan sama ada perkhidmatan berikut ada atau tiada di sekolah anda. Contoh 1: Nyatakan persetujuan anda terhadap pernyataan berikut: Tandakan (√ ) pada kotak ya ng disediakan. Terdapat beberapa jenis skala pengukuran yang boleh digunakan untuk soalan tertutup sepe rti: a. Benar/Salah. Bil 1 2 3 Pernyataan Saya kerap menerima e-mel Saya ada membina l aman web sekolah Saya sering berkongsi maklumat mengenai internet dengan rakan Y a Tidak Contoh 2: Berikut ialah aktiviti yang biasanya dijalankan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseli ng di sekolah. Tandakan (√ ) pada kotak yang disediakan. Soalan Tertutup Soalan tertutup mempunyai beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Soalan Tertutup Dichotomous Skala ini mempunyai dua pilihan seperti Ya/Tidak.5.2. Ada/Tiada dan Set uju/Tidak Setuju. Responden pe rlu memilih jawapan yang paling sesuai tentang fenomena yang berkaitan.

Skala Likert Skala ini mempunyai pernyataan yang mempunyai beberapa tahap persetujuan. Tidak pasti. 4. 3. 7 poin dan sebagainya. skala Likert 5 poin jug a boleh dibuat seperti berikut: 1. Kurang sesuai. Sebagai contoh. 3.b. 4. Sangat sesuai Contoh 1: Sila tandakan (√ ) berdasarkan tahap persetujuan anda mengikut skala ber ikut: 1 = Sangat tidak setuju 2 = Tidak setuju 3 = Kurang setuju 4 = Setuju 5 = Sangat setuju Bil 1 2 3 Soalan Saya sedia mengikuti kursus penggunaan internet Internet sangat sesuai di gunakan sebagai alat perhubungan Laman web adalah mendapatkan maklumat cara terb aik untuk 1 2 3 4 5 44 . 2. 6 poin. 2. iaitu: 1. Setuju. Tidak setuju. Dalam bentuk asal skala ini mempunyai 5 poin. Sesuai. 5. Sangat tidak sesuai. deskriptor bagi skala pun boleh diubah. Sangat tidak setuju. Tidak sesuai. Selain daripada itu. Sangat Se tuju Walau bagaimanapun skala asal Likert juga boleh dihasilkan dalam bentuk seperti skala yang mempunyai 4 poin. 5.

Responden dikehendaki memilih satu poin dalam continuum pada skala yang diberikan. iaitu nombor 1 menunjukkan peringkat tertinggi. Suci. Contoh 1: Pengajaran guru Sejarah saya Tidak berkesan _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 Contoh 2: 2 3 4 5 6 7 Berkesan Bahan bantu mengajar yang digunakan oleh guru Pendidikan Seni saya sangat menari k. Susunan aspek ini adalah mutually exclusive mengiku t keutamaan. Susunan Mengikut Keutamaan (Rank Order) Skala rank order ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian responden terhadap se mua aspek yang disenaraikan. nombor 2 kedua tertin ggi 45 .Contoh 2: Nyatakan tahap persetujuan anda terhadap bilangan item di bawah dan bulatkan men gikut skala berikut: 1 = Sangat tidak mencukupi (STC) 2 = Tidak mencukupi (TC) 3 = Mencukupi (C) 4 = Sangat mencukupi (SC) c. Tidak setuju _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1 2 3 4 5 6 7 Setuju d. Dalam bentuk asalny a skala ini mempunyai 7 poin. Skala Perbezaan Semantik (Semantic Differential Scale) Skala ini dibangunkan oleh Osgood. and Tannenbaum (1957) dan mempunyai des kriptor dua hala yang bertentangan antara satu sama lain.

dan seterusnya hingga nombor terakhir yang menunjukkan peringkat keutamaan palin g rendah. Contoh : Sila beri ranking mengikut keutamaan teknik pengajaran guru yang paling anda suk ai bermula dengan nombor 1 sebagai sangat suka, diikuti dengan nombor 2 bagi tek nik pengajaran yang kedua disukai dan seterusnya sehingga nombor 5. pemeringkata n (ranking) anda pada kotak yang diberikan. Sila tulis Teknik Pengajaran Guru Kuliah Latih tubi Syarahan Lakonan Lawatan e. Maklumat De mografi Pemeringkatan (Ranking) Sesuatu soal selidik pada kebiasaannya mempunyai satu bahagian yang mengandungi maklumat demografi responden. Bahagian demografi membolehkan analisis dibuat den gan lebih terperinci seperti mengikut jantina murid, peringkat sosio-ekonomi mur id dan sebagainya. Contoh: Nyatakan jantina anda. Tandakan (√ ) pada kotak yang be rkenaan. Lelaki Perempuan Nyatakan umur anda sekarang Tahun 46

Contoh Soal Selidik: Kajian Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Arahan: Tandak an (√ ) atau tulis di ruang yang berkenaan. 1. Pada tahun persekolahan yang lalu, adakah ibu bapa anda berbincang (a) dengan gu ru matematik berkenaan pembelajaran matematik anda ? (b) dengan anda berkenaan m asalah pembelajaran Matematik yang dihadapi? (c) dengan anda tentang pencapaian matematik anda? Ya Tidak Bagi soalan 2 isikan ruang berkenaan berdasarkan skala berikut: (1) Tidak Pernah (2) Jarang (3) Kadang-kadang (4) Selalu 2. Di rumah, bapa saya (a) memastikan s aya menyempurnakan kerja rumah matematik yang ditugaskan. (b) menolong saya dala m kerja rumah matematik jika saya menghadapi sebarang masalah. (c) memberi hadia h jika saya mendapatkan gred A dalam Matematik Maklumat asas murid 1. Jantina : Lelaki Perempuan Amat Baik Baik Sederhana Lemah Amat Lemah 3. 2. Pencapaian Matematik PMR : Gred 3. Pengetahuan dalam matematik: (a) Bapa (b) Ibu 4. Taraf Pendidikan (a) Bapa Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM (b) Ibu Sarjana Ijazah Diploma STPM SPM 5. Pekerjaan (a) Bapa Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ (b) Ibu Kakitangan kerajaan Tiada pekerjaan Kakitangan swasta Lain-lain (nyatakan)______ _____ 47

ii. Soalan Terbuka Soalan terbuka memberi kebebasan kepada responden untuk mengemukakan pendapat da n memberi huraian lanjut berhubung soalan yang dikemukakan. Contoh: Apakah pendapat anda terhadap pelaksanaan kokurikulum di sekolah? ______________ ________________________________________________________ _______________________ _______________________________________________ ________________________________ ______________________________________ Berikan cadangan anda untuk mempertingkat kan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum? ______________________________ ________________________________________ _______________________________________ _______________________________ ________________________________________________ ______________________ 5.3 Temu Bual Temu bual merupakan kaedah pengutipan data yang melibatkan interaksi face-to-fac e antara penyelidik dengan informan atau orang yang ditemu bual. Temu bual ialah kaedah terbaik untuk meneroka (probe) dan mendapatkan maklumat daripada informa n secara mendalam. Informan bagi temu bual terdiri daripada murid, ahli panitia, rakan sejawatan, pihak pentadbir dan ibu bapa. Mereka perlu ditemu bual untuk m engetahui persepsi, pendapat dan sikap mereka terhadap kajian yang dijalankan. Temu bual juga boleh dilaksanakan melalui panggilan telefon khususnya dengan ibu bapa. Lebih ramai responden dapat dihubungi terutamanya yang melibatkan jarak j auh. Selain daripada penjimatan kos dapat dilaksanakan, kaedah ini juga memboleh kan pengkaji mendapatkan data dengan lebih cepat. Di samping itu, tiada sentimen perasaan malu di kalangan responden dengan penyelidik kerana tidak bersua muka iaitu hanya berkomunikasi dua hala melalui telefon. Jadual 5.1 menunjukkan tekni k utama temu bual. 48

panduan berikut boleh digunakan: • • • • • Tentukan keada an/suasana yang selesa semasa temu bual Pilih masa yang sesuai Bina hubungan (ra pport) dengan informan Sekiranya perlu. Selain daripada itu. Seseorang penyelidik tidak boleh terpengaruh dengan tingkah laku subjek semasa menjalankan pemerhatian. pita rakaman audio. contohnya: o o o o o Apakah pandangan and a … Apa yang anda maksudkan dengan … Bagaimana ia boleh berlaku … Ulangi soalan/jawapa n jika perlu Berikan tempoh masa yang sesuai kepada informan untuk menjawab 5. pemerhatian juga boleh dilakukan dengan bantuan pita rakama n video. Misalnya bagaimana guru mengajar dan bagaimana reaksi murid semasa pengajaran. minta kebenaran informan untuk merakamka n sesi temu bual Gunakan soalan “probing”.1: Teknik Utama Temu Bual Teknik Temu Bual Berstruktur Separa Berstrukt ur Tidak Berstruktur Ciri Utama Soalan disediakan terlebih dahulu dan temu bual dilaksanakan secara formal. Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan mencatat nota tentang apa yang berlak u di bilik darjah semasa proses pengajaran dan pembelajaran.Jadual 5. Pemerhatian perlu dijalankan secara sistema tik. Untuk menjayakan sesi temu bual. 49 . Cuma soalan utama disediakan. Pem erhatian sesuai digunakan bagi mengamati tingkah laku murid berdasarkan pemboleh ubah atau aspek yang dikenal pasti. Hal ini bertujuan meneroka idea atau perasaan informan. kamera ataupun melalui telefon bimbit yang mempunya i fungsi merakam suara dan video. Soalan susulan berdasa rkan jawapan informan.4 Pemerhatian Pemerhatian merupakan proses meneliti situasi atau kejadian secara kritikal. Temu bual dijalankan secara tidak formal dengan menggunak an soalan terbuka.

Pemerhatian boleh dilakukan melalui dua cara : a) Berstruktur b) Tidak Berstrukt ur a) Pemerhatian Berstruktur Dalam pemerhatian berstruktur aspek yang hendak diperhatikan dikenal pasti terle bih dahulu. Guru juga perlu menentukan tingka h laku murid yang ada kaitan dengan isu yang dikaji. penyelidik boleh meneliti perk araperkara seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5. Penyelidik perlu menentukan fokus pemerhatian. Pemerhatian berstruktur dilakukan dengan menggunakan senarai semak seperti yang jelas ditunjukkan pada bab penganalisisan data. Fokus ini termasuk tingkah laku murid. Penyelidik memerhati. mendengar dan merekod maklumat berdasarkan set aktiviti yang telah dikenal pasti. Semasa menjalankan pemerhatian tidak berstruktur. b) Pemerhatian Tidak Berstruktur Dilakukan tanpa merujuk kepada set aktiviti atau aspek yang telah dikenal pasti.1 berikut: 50 . body language semasa pengajaran dan pembelajaran seorang murid atau sekum pulan murid dan pergerakan dalam bilik darjah.

kelas dan sebagainya Hub ungan antara peserta (rakan. projektor LCD Error! TUJUAN Sebab peserta berkumpul Matlamat antara peserta. sama ada selaras atau bercangga h PERLAKUAN SOSIAL Apa yang dibuat? Apa pendorongnya? Apa kegiatannya? Kadar/kualiti pelakuan Kesan KEKERAPAN & JANGKA Bila berlaku? Berapa kali? Berulang atau tidak? Mengapa berulang (suasana yang m enyebabkannya berulangan)? LUKIS RAJAH Kedudukan murid Meja guru Pintu. jantina. dsb) Bilangan peserta LATAR (SETTING) Rupa/bentuk latar seperti susunan kerusi meja. saudara. tingkap Pancaran matahari. kedudukan murid.PESERTA Subjek yang hendak diperhatikan termasuk umur. dsb Rajah 5. papan hitam .1: Proses dalam Pemerhatian Tidak Berstruktur 51 . OH P.

Jika keputusan Ujian Pos menunjukkan peningkatan yang signifi kan berbanding Ujian Pra. Suasana peperiksaan kedua-dua ujian juga mesti tidak jauh berbeza. Ujian bole h dijalankan secara lisan ataupun bertulis (pada kertas atau komputer). Terdapat dua jenis ujian iaitu Ujian Pra dan Ujian Pos. Contoh dokumen yang bo leh digunakan: • • • • • • • • • • Diari atau Jurnal Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Buku Rancangan Mengajar Harian Buku teks dan buku rujukan Kertas peperiksaan da n ujian bulanan Tugasan atau buku latihan murid Rekod pencapaian atau rekod adab Minit mesyuarat panitia Jadual Kedatangan Murid Gambar foto 52 . maka objektif kajian tercapai.5 Ujian Ujian merupakan kaedah yang digunakan untuk mengutip data bagi menilai dan menge san kefahaman murid terhadap sesuatu pelajaran yang telah dipelajari.6 Analisis Dokumen Pengumpulan data melalui analisis dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaji. 5.5. Keputusan yang diperoleh daripada ujian boleh menjadi satu indikator yang baik t entang pencapaian atau penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau pengetahuan ya ng telah diajar kepada murid. Kedua-dua set soalan Uj ian Pra dan Ujian Pos mestilah sama ataupun setara untuk membolehkan perbandinga n dibuat. Dokumen adalah sumber yang paling mudah kep ada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Ujian digunakan untuk me mbandingkan prestasi murid sebelum dan selepas sesuatu rawatan atau program inte rvensi dijalankan.

1 Sangat Tidak Setuju. temubual. seseorang gu ru dapat melaporkan hasil kajian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh daripada responden. iaitu i. iaitu satu bahagian yang mengandungi item-item maklumat demografi dan s atu bahagian lain yang mengandungi maklumat skala pemeringkatan (rating scale).1 Pengenalan Data yang dipungut dalam sesuatu projek kajian tindakan perlu dia nalisis dan penafsiran dibuat ke atasnya.1 Analisis Data Soal Selidik Sesuatu soal selidik biasanya mengandungi dua b ahagian. Dua jenis data biasanya diperoleh. pemerhati an. Item demografi adalah seperti jantina. Bab ini menunjukkan bagaimana data dianalisis secara manual dan melalu i komputer berdasarkan jenis instrumen seperti soal selidik. pengalaman mengajar dan sebagainya. umur. kelayakan. Soalan-soalan yang diwujudkan dalam sesuatu soal selidik bolehlah dalam bentuk soalan tertutup atau soalan terbuka.BAB 6 ANALISIS DATA 6. a) Analisis Secara Manual Berikut adalah beberapa contoh daripa da pelajar yang telah memberi respons terhadap soalan-soalan tertutup dalam soal selidik. data dalam bentuk teks. 2 dan 3 telah memberi respons kepada 4 item soalan yang men yentuh tentang pembelajaran Bahasa Inggeris (BI) berdasarkan skala jenis Likert 4 poin. dan jurnal/diari. Sangat Setuju. ujian. Setuju. 2. 6.1. data dalam bentuk nombor dan ii. Pelajar 1. Kedua-dua jenis data ini boleh dianalisis secar a manual atau melalui komputer. Tidak Setuju. 3. Item skala pemeringkaan adalah seperti persepsi pelajar tentang pros es pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah. 53 . Dengan menganalisis data. dan 4.

4. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Daripada respons di atas. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Pelajar 2 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) Tidak Setuju (2) (1) Sangat Tidak Setuju 1. 3. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. 4. Pelajar 3 Item Sangat Setuju (4) Setuju (3) (1) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. 2. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. Saya mengguna kan BI semasa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.1) dihasil kan untuk menunjukkan kekerapan taburan respons dan nilai min terhadap sesuatu i tem.Pelajar 1 Item Sangat Setuju (4) (1) Setuju (3) Tidak Setuju (2) Sangat Tidak Setuju 1. 3. 4. 2. 2. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI. 54 . 3. satu jadual pengagihan skor (rujuk Jadual 6. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.

iaitu 9 / 3 = 3 (Min = 3. Setuju. hanya seor ang responden menandakan Sangat Setuju (4) pada Item 1 dan nilai poin bagi kotak ini ialah 1 x 4 = 4. kirakan peratusan dengan men gambil kekerapan dan dibahagikan dengan Jumlah Skor. anda mesti ambil nilai kekerapan bagi setiap kotak dan darabkannya dengan nilai skor. Respons Pelajar 1 bagi Item 1 ialah Sangat Set uju atau 4. Sebagai contoh.00). Setuju untuk Item 3 dan Sangat Setuju untuk Item 4. masukka n skor rating untuk Pelajar 2 dan Pelajar 3. Item 1 mempunyai 1 respons ( / ) untuk Sangat Setuju. rating yang diberikan dalam bentuk nombor boleh dipindahkan ke pada Jadual 6. 1 ( / ) untuk Setuju dan 1 ( / ) untuk Tidak Setuju.1. Oleh itu pindahkan res pons ini kepada kotak Item 1 di bawah Setuju dengan menandakan “ / “. Untuk mendapatkan n ilai jumlah skor bagi setiap kotak pada Item 1. Setuju untuk Item 2. Prosedur yang sama digunakan untuk mengira Item 2 .3%.1. Prosedur pengiraan yang sama digunakan untuk mengira kotak-kotak Item I dengan S etuju dan Item 1 dengan Tidak Setuju. Item 2 mempunyai 1 ( / ) respons untuk Setuju dan 2 ( // ) respons untu k Tidak Setuju.1 dengan menandakan simbol “/ ” pada lajur Sangat Setuju. Pelajar 1 menandakan Setuju pada Item 2. Kemudian. Oleh itu dalam kotak Item 1 di bawah Sangat Setuju tandakan “/ “ pada ko tak bagi Item 1. Seterusnya. Begitu juga seorang responden menandakan Setuju (3) bagi I tem 1 dan jumlah poin bagi kotak ini ialah 1 x 3 = 3. Berdasarkan kepada respo ns Pelajar 1 ini. iaitu (1 / 3) x 3 = 33. Kekerapan untuk Item 1 ialah 3 (lihat lajur Kekerapan. 55 . Apabila selesai. Begitu juga Kekerapan untuk Item 2 ialah 3. J umlah skor bagi Item 1 ialah 9. Tida k Setuju dan Sangat Tidak Setuju. kirakan kekerapan yang ditunjukkan dalam kotak-kotak itu dalam bentuk peratusan (%). Seterusnya 1 responden men andakan Tidak Setuju bagi Item 1 dan jumlah poin ialah 1 x 2 = 2.Pelajar 1 di atas telah menandakan Sangat Setuju untuk Item 1. Prosedur yang sama digunakan bagi mengagihkan skor bagi Item 3 dan Item 4. Untuk menentukan min bagi Item 1 anda membahagikan Jumlah skor dengan kekerapan. 3 dan 4. Jumlah Skor dan Peratusan ) di Jadual 6. Nilai-nilai sk or ini ditunjukkan dalam kurungan ( ) di kotak-kotak tertentu pada Jadual 6. Bagi kotak Item 1 dan Sangat Setuju.

3] ((1/3)x100)) // (4) (2x2) [66. 4.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (3+4) [100.0%] (33.33) (7÷3) 3 (///) (6) (4+2) [100. 3 (///) (9) (4+3+2) [100.1: Pengagihan Skor Item Sangat Setuju (4) / (4) (1x4) [33. Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.3%] ((1/3)x100)) Setuju (3) / (3) (1x3) [33.7] ((2/3)x100)) 3 (///) (7) (6+1) [100.7) (Min=2.0%] (66.3+66. b) Melalui Kom puter Analisis melalui komputer digalakkan sebab ia lebih mudah dan menjimatkan masa untuk menghasilkan output yang diperlukan. / (4) (1x4) [33.00) (6÷3) (29) (8+12+6+3) // (2) (2x1) [66.3+66. Jumlah Skor & Min 1.3+33.7) Min=2.3) Min=3.0%] (33.0%] (33.7+33. / (3) (1x3) [33.3%] ((1/3)x100)) Sangat Tidak Setuju (1) Kekerapan.33 (7÷3) / (1) (1x1) [33.3) (Min=2.3+33.Jadual 6. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.00 (9÷3) 2. Saya menggunakan BI sem asa di rumah. Salah satu perisian yang kerap d .3%] ((1/3)x100)) Tidak Setuju (2) / (2) (1x1) [33. Cara menganalisis data teks adalah seperti ditunjukkan pada bahagian Temu Bual dalam Bab ini.7] ((2/3)x100)) Jumlah (8) (4+4) (12) (3+3+6) (6) (2+4) (3) (1+2) Analisis respons teks terhadap soalan terbuka dijalankan dengan mewujudkan kateg orikategori respons berdasarkan tema-tema tertentu.3] ((1/3)x100)) 3.3] ((1/3)x100)) // (6) (2x3) [66.

Bahagian-bahagian berikut menghuraikan bagaimana anda boleh mewujudkan fail SPSS. Dalam fail data ini. memasukkan data dan menganalisis data bagi memperolehi st atistik perihalan (descriptive statistics). variabel-variabel perlu d idefinisikan sebelum data kajian boleh dimasukkan. 56 .igunakan ialah SPSS. Sebelum menjalankan analisis melalui SPSS fail data perlu diwujudkan.

bagi Value Label: taip Sangat Tidak Setuju g) Clik Add h) Bagi Value: sekali lagi. i) j) Klik Add Kemudian Value: → taip 3 → Value Label: → taip Setuju Seterusnya V alue: → taip 4 → Value Label: → taip Sangat Setuju k) Klik Add l) m) Klik Add n) Missing: No missing values → OK o) Columns: 8 p) Align: Right q) Me asure: Ordinal 57 . taip 2.1) de ngan mengambil kira perkara-perkara berikut: a) Name: Taip Item1 <Enter> b) Variable Type: Pilih Numeric → OK c) Width: 8 d) De cimal: 0 e) Label: Saya terpaksa membantu ibu bapa di rumah f) Values: Bagi Valu e: taip 1. bagi Value Label: taip Tidak Set uju. Bagaimana hendak mewujudkan fail data dan mendefinisikan variabel dalam SPSS? Anda boleh menggunakan SPSS Data Editor untuk mendefinisikan variabel bagi item -item dalam soal selidik melalui langkah-langkah seperti berikut: 1.0 for Windows → pilih Type in data → OK → Variab le View → Mula mendefinisikan variabel (rujuk skrin Data Editor pada Rajah 6. Klik Start → All Programs → SPSS for Windows → SPSS 12.I.

Saya mendap at bimbingan daripada ibubapa”. Jikalau anda tidak begitu arif tentang peringkat pengukuran (Measure) sesuatu variabel. Definisikan vari abel kedua (Item kedua dalam soal selidik) dan seterusnya habiskan definisi bagi semua variabel. laj ur 1 (perhatikan nama variabel itu di atas) c) Taip data. anda boleh kekalkan variabel itu sebagai Scale. lajur 2 dengan menekan kekunci (→) pada papan kekunci (keyboar d). d) Masukkan semua data bagi variabel-variabel selanjutnya sehingga semua inp ut data selesai.Rajah 6. langkah seterusnya iala h memasukkan data ke dalam sel dengan cara seperti berikut: a) Klik Data View (terletak di bahagian bawah sebelah kiri) b) Klik baris 1. masukkan data bagi variabel kedua pada kes ya ng sama di baris 1. 3. Item3 bagi variabel “3. Gunakan nama variabel sebagai Item2 bagi variabel “2. Selepas ini. iaitu nilai default.1: Skrin Mendefinisi Variabel dalam SPSS Data Editor 2. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI” dan Item4 bagi variabel “4.2 berikut. anda perlu taip 4 pada kes perta ma dan lajur pertama. Oleh kerana respons Pe lajar 1 terhadap Item1 ialah 4 (Sangat Setuju). Skrin untuk memasukkan data ditunjukkan pada Rajah 6. Saya menggunakan BI semasa di rum ah”. Setelah anda selesai mendefinisikan kesemua variabel. 58 .

1. pilih variable Item1 dan seterusnya klik anak panah kanan untuk memindahkan variabel Item1 ke dalam kotak variabel (rujuk Rajah 6. Dalam SPSS. anda juga boleh memaparkan taburan dalam bentuk graf seperti graf bar. 59 . Statistik yang kerap digunakan dalam kajian tinda kan ialah statistik perihalan. Statistik perihalan adalah seperti pengiraan frekuensi. nilai maxima dan sebagainya.Rajah 6. sisihan piawai. Bagaimana hendak memperoleh statistik perihalan? Statistik perihalan boleh d iperoleh dengan menggunakan prosedur Frequencies dalam SPSS. Pada kotak dial og Frequencies. II. pilih Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies. Langkah-langkah berikut menghuraikan cara untuk mem peroleh statistik perihalan. graf garis.2: Skrin Memasukkan Data dalam SPSS Data Editor Apabila anda selesai mem asukkan data ke dalam fail SPSS. seterusnya anda boleh mula menganalisis data ba gi memperoleh output analisis. nilai minima. min. Apabila menggunakan prosedur Frequencies. dan bu latan berbahagi (pie chart). median.3).

klik Mean. Deviation. 3. Pilih Statistics.4: Skrin Statistik dalam Prosedur Frequencies 60 . Std. Minimum.3: Kotak Dialog bagi Prosedur Frequencies Rajah 6. 4. Klik OK. dan Maximum. Rajah 6. dan seteru snya klik Continue (rujuk Rajah 6.5). Pilih Charts → klik Bar Charts. seterusny a klik Continue (rujuk Rajah 6.4).2.

33 1. Say a memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.33 .1: Jadual Perangkaan Asas Statistics 2. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa. Output daripada analisis SPSS Output seperti yang ditunjukkan pada Jadual 6 . III.6 hingga 6. Deviation Minimum Maximum Valid Missing 1.000 2 4 4.00 1. 3 0 2.577 2 3 3. Jadual 6. Saya terpaksa membantu ibu bapa 3 0 3.00 1. SPSS akan menghasilkan output statistik perihalan yang dikehendaki.155 1 3 N Mean Std.1 hingga 6. 3 0 2.9 merupakan output sebenar yang diperoleh s etelah run prosedur Frequencies melalui SPSS.5 dan Rajah 6.732 1 4 61 . 3 0 2.Rajah 6. Saya menggunaka n BI semasa di rumah.5: Kotak Dialog bagi Charts Apabila anda klik OK.

7 100.5: Jadual Frekuensi Item 4 4.7 33.3 100.3 100.3 100.3 66.3 1 00.7 33.0 Valid Percent 66. Saya memahami apa yang Cikgu ajar semasa kelas BI.7 33.0 Cumulative Percent 66.3 33.3 100.3 66.7 100. Saya mendapat bimbingan daripada ibubapa.3 100.7 100. Frequency 2 1 3 Percent 66.0 Valid Tidak Setuju Setuju Total Jadual 6.0 Valid Sangat tidak setuju Sangat Setuju Total 62 .0 Valid Sangat tidak setuju Setuju Total Jadual 6.3 33.4: Jadual Frekuensi Item 3 3.3: Jadual Frekuensi Item 2 2.0 Valid Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju Total Jadual 6.0 Valid Percent 66.Jadual 6. Saya menggunakan BI semasa di rumah.0 Cumulative Percent 33.0 Cumulative Percent 66.7 33.3 33.3 100.0 Cumulative Percent 33.0 Valid Percent 33. Frequency 1 2 3 Percent 33 .3 66. Saya terpaksa membantu ibu bapa Frequency 1 1 1 3 Percent 33.3 33. Frequency 2 1 3 Percent 66.2: Jadual Frekuensi Item 1 1.7 100. 0 Valid Percent 33.7 100.

0 ujuteS tagnaS ujuteS ujuteS kadiT apab ubi utnabmem askapret ayaS .0 4.6: Graf Bar Item 1 63 apab ubi utnabmem askapret ayaS .1 8.0 yc ne u qer F 6.0 2.1 0.Rajah 6.0 0.1 .

Rajah 6.2 5.1 yc ne u qer F 0.1 5.7: Graf Bar Item 2 64 .2 0.0 0.apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .apabubi adapirad nagnibmib tapadnem ayaS .2 .0 ujuteS ujuteS kadiT .

1 5.0 ujuteS ujutes kadit tagnaS .3 0.Rajah 6.8: Graf Bar Item 3 65 .2 5.3 .1 yc ne u qer F 0.0 0.IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .IB salek asames raja ugkiC gnay apa imahamem ayaS .

hamur id asames IB nakanuggnem ayaS . 6.4 .1. Semua perisian ini membolehkan analisis kualitatif dijalankan.1 5. Ou tput analisis juga boleh disesuaikan secara manual jika didapati tidak begitu te pat.2 ANALISIS DATA KE ATAS PEMERHATIAN YANG DIJALANKAN Permerhatian boleh dijal ankan secara berstruktur atau tidak berstruktur (rujuk Bab 5 untuk penerangan la njut tentang teknik ini) dan analisis ke atas data yang diperoleh daripada pemer hatian adalah seperti berikut.4 ujuteS tagnaS ujutes kadit tagnaS 0. Sungguhpun perisian ini dihasilkan untuk menganalisis respons dalam Bahasa Inggeris tetapi ia boleh dis esuaikan untuk menganalisis perkataan dan rangkai kata dalam Bahasa Malaysia.0 5. 66 . TextSmart.0 0.9: Graf Bar Item 4 .1 0.2 Rajah 6.hamur id asames IB nakanuggnem ayaS .yc ne u qer F Analisis respons teks melalui komputer boleh dijalankan dengan menggunakan peris ian seperti SPSS Text Analysis for Surveys. NUD*IST dan Nvivo.

8. 9. Tentukan kategori maklumat ya ng digunakan untuk analisis. PEMERHATIAN BERSTRUKTUR CONTOH 1 : MEMERHATIKAN TINGKAH LAKU MURID YANG MENUMPUK AN/TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN SEMASA GURU MENGAJAR. Susunkan mengikut k eutamaan (ranking). 4. Baca semua catatan. Skan melibatkan pemerhatian 67 . Bercakap yang tiada kaitan dengan tugasan yang diberi Pemikiran di tempat lain s ambil mencakar-cakar kertas (doodling) Berangan-angan (day-dreaming) Berjalan da ri satu tempat ke tempat lain (wandering around) Membuat kerja lain Mengganggu m urid lain secara fizikal Mencuba untuk menarik perhatian Mengasah pensel Lain-la in aktiviti (seperti keluar bilik darjah) Pemerhatian berdasarkan 9 aktiviti tersebut direkodkan dalam bentuk jadual (ruju k Jadual 6. 3. 7.6) apabila setiap skan (scan) dijalankan. Cari tema untuk kategori itu. Kod nombor 1 hingga 9 berik ut menunjukkan tingkah laku murid semasa kelas dijalankan. 6. 2. pemerhatian dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan itu. Semak maklumat semula. (ii) Pemerhatian Tidak Berstruktur • • • • • Semak maklumat dengan terperinci. Anda boleh menggunakan Jadua l Pemerhatian untuk merekodkan kod-kod aktiviti yang dilakukan oleh murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 1. 5.(i) Pemerhatian Berstruktur • • Kirakan kekerapan dan peratusan.

6: Jadual Pemerhatian semasa Pengajaran dan Pembelajaran Bilik Darjah S kan Murid 1 Asmah Ahmad Zainuddin Zain S. Berangan-angan iii. Sebagai contoh. sebanyak 10 skan telah dijalankan dan nombor dicatatkan pada petak di mana seseorang pelajar itu diperhatikan telah menjalankan aktiviti yan g dimaksudkan. Bulatan kosong menunjukkan murid itu tidak menjawab sebarang soalan. Daripada ketiga-tiga aktiviti ini. Apabila murid menjawab soalan. beliau didapati paling ker ap berangan-angan. Bulatan-bulatan dalam rajah itu mewakili m urid. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. 68 . Jadual 6. Dalam Jadual 6. Berfikiran di tempat lain sambil mencakarcakar kertas ii. jum lah aktiviti (dalam peratusan) dikira dan penafsiran tentang seseorang pelajar d ibuat. beliau didapati “Berjalan dari satu tempat ke satu tempat yang lain”. Ramasamy Jeffery Lim Mary Danker 1 3 2 6 2 4 2 7 5 1 5 1 8 3 3 6 6 5 5 3 4 5 6 3 4 7 8 8 2 7 5 8 1 3 2 9 10 % 40 80 50 50 60 Daripada Jadual 6. nombor soalan itu dituliskan dalam bulatan mereka. Asmah didapati “Berangan-angan” (aktiviti nombor 3) a pabila skan pertama diadakan.6 di atas Zainuddin didapati telah menjalankan paling banyak a ktiviti (80%) dan aktiviti-aktiviti itu merangkumi i.11 berikut menunjukkan kesediaan murid menjawab soalan semasa pengajaran dan pembelajaran (P & P) dijalankan.6. Pada skan kedua. Setelah siap melengkapi Jadual Pemerhatian.terhadap aktiviti atau sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah . CONTOH 2: PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN Rajah 6.

10: Kesediaan Murid Menjawab Soalan Semasa P & P di Bilik Darjah Daripada Rajah 6. terdapat satu kumpulan murid (seramai 4 orang) yang langsun g tidak menjawab sebarang soalan.11. terdapat juga seorang murid yang duduk di baris pertama di hadapan kelas yang tidak menjawab sebarang soalan. Pada keseluruhanya. Di samping itu.PEMERHATIAN DALAM KELAS KESEDIAAN MURID MENJAWAB SOALAN 28 11 24 1 16 10 23 3 4 2 27 29 17 9 22 5 18 6 12 7 13 30 19 26 20 21 8 25 14 15 Rajah 6. Guru perlu memantau kumpulan ini. bolehlah dirumusk an bahawa kumpulan 4 orang murid di belakang kelas itu mungkin tidak memberi perhat ian semasa guru mengajar. Mereka ini duduk di belakang bilik darjah. 69 .

7: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik 5 10 15 20 2 5 30 35 40 minit Aspek Berfikir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan s oalan yang memerlukan murid berfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yan g memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengu las idea yang dikemukakan Meminta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pem boleh ubah lain Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima ide a yang dikemukakan oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sa ma dalam aktiviti berkumpulan 1 X X 2 X X 3 Y 4 Y Y 5 Y 6 7 Y 8 Y JUMLAH 5/6 1/6 X X Y Y Y Y 4/6 X X X X Y Y Y Y Y Y 6/6 0/6 X X Y 1/6 X . Satu blok masa adalah bersamaan dengan 5 minit. Jadual 6.CONTOH 3 SKEDUL RAKAMAN PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA Tarikh: 10/3/2008 Tingkatan: 4 Selasih Jadual 6. Pada dua b lok masa yang pertama (10 minit) guru menjalankan set induksi.7 menunjukkan aspek berfikir murid semasa pengajaran dan pembelajaran d i bilik makmal fizik. Blok masa ketiga merupakan pengajaran sebenarnya.

X Y Y Y 3/6 X X Y Y 2/6 X X 0/6 Petunjuk : X mewakili “ Waktu set induksi” Y mewakili “ YA” 70 .

0%) 1/6 0/6 0/5 1/6 0/7 2/30 (6.8: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubungkan satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Memberi ma sa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukakan oleh mu ridP1 5/6 P2 4/6 P3 5/5 P4 4/6 P5 6/7 24/30 (80.3%) 6/6 2/6 5/5 5/6 4/7 22/30 (73. Tarikh Pengajaran: (P1) 2. rumusan daripada pemerhatian terse but bolehlah ditunjukkan dalam Jadual 6.4.4.7 di atas.4.2008 (P5) 11. Jumlah blok masa itu adalah 5 daripada 6 kesemuanya.2008 (P2) 4.2008 Tingkatan: 4 Jaya Jadual 6.3%) 0/6 1/6 1/5 0/6 2/7 4/30 (13.3%) 1/6 1/6 2/5 2/6 1/7 7/30 (23.3%) 2/6 2/6 0/5 1/6 0/7 5/30 71 .2008 (P4) 9. keempat.Berdasarkan Jadual 6.2008 (P3) 7.8 seperti di bawah. Rumusan Contoh 3 Sekiranya pemerhatian pengajaran berfikir secara kritis dalam p engajaran Fizik dilakukan sebanyak lima kali. guru meminta murid mengemukakan soalan pada blok masa ketiga.4.4. 67%) 4/6 6/6 4/5 5/6 3/7 22/30 (73. ketujuh dan kelapan. kelima.3%) 3/6 4/6 4/5 6/6 5/7 22/30 (73.

7%) 0/6 2/6 0/5 1/6 2/7 5/30 (16.9 menunjukkan penggunaan gundal (tallies) dalam merekod pengajaran berf ikir secara kritis di bilik makmal fizik.9: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Aspek Berfik ir Meminta murid mengemukakan soalan Mengemukakan soalan yang memerlukan murid b erfikir di peringkat tinggi Mengemukakan soalan yang memerlukan murid mengingat fakta Menggunakan perkataan “fikir” Meminta murid mengulas idea yang dikemukakan Mem inta murid menghubung satu pemboleh ubah dengan pemboleh ubah lain Gundal (talli es) Rank 9 8 3 4 //// //// //// /// //// /// / //// //// / 4 5 3 1 6 8 11 1 .7%) CONTOH 4 PEMERHATIAN BERSTRUKTUR Tarikh : 11/3/2008 Tingkatan : 4 Angsana Jadual 6. Jadual 6. ia itu lajur pertama menunjukkan aspek berfikir yang hendak diperhatikan. Tiga lajur diwujudkan dalam jadual. lajur ked ua digunakan untuk mencatat gundal dan lajur ketiga bagi mencatat rank berdasark an bilangan gundal.Aspek Berfikir murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivi ti berkumpulan P1 P2 P3 P4 P5 (16.

72 .

Analisis menunjukkan murid paling berfikir kritis bagi aspek “Meminta murid menghubung satu pemboleh u bah dengan pemboleh ubah lain” oleh kerana menduduki di Rank 1. Lajur catatan digunakan untuk merekod aspek pemikiran kritis yang diperhatikan berhubung dengan sesuatu peris tiwa yang berlaku. sejajah dengan proses pengajar an dan pembelajaran yang sedang berlaku di makmal.3.Memberi masa untuk membolehkan murid-murid berfikir Menerima idea yang dikemukak an oleh murid-murid Menggalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktivit i berkumpulan // 2 0 7 9 //// //// 10 2 Daripada jadual tersebut guru boleh tahu bagaimana murid berfikir kritis dengan melihat rank yang diperoleh tentang sesuatu aspek berfikir. CONTOH 5 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR PENGGUNAAN CATATAN BEBAS (FIELD NOTES) Tarikh: 12.2008 Tingkatan: 4 Bunga Raya Jadual 6. 73 .10 menunjukkan pemerhatian dijalankan berdasarkan kronologi peristiwa ( events) semasa pengajaran dan pembelajaran di bilik makmal fizik. Ini diikuti oleh “Me ngalakkan murid-murid berfikir bersama-sama dalam aktiviti berkumpulan yang mend uduki Rank 2. Dalam pemerhatian yang dijalankan tiada kejadian direkod bagi perk ara “Menerima idea yang dikemukakan oleh murid-murid (Rank 9). Peristiwa yang berlaku direkod mengikut urutan yang sistematik.

hubungan antara pemboleh ubah Ber fikir.Jadual 6. Guru A masuk makmal. Murid-murid mengambil tempat masing-masing. dan meminta murid ber fikir bagaimana konsep yang telah diajar dapat dikaitkan/digunakan dalam kehidup an harian. Guru terus memerhatikan mereka. Ramai murid memberikan respons. Murid senyap dan fikir. Tiga soalan telah diberikan secara lisan dan spesifik. Banyak misalan diberikan… Guru A member i satu misalan lain. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberik an itu. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di l uar makmal supaya senyap. Murid-murid semuanya masuk ke mak mal. Lepas itu ramai yang an gkat tangan.sebelum ini. Dia ba ngun dan …menyoal semua murid tentang perkara yang telah mereka pelajari dalam taj uk itu. mengingat semula Berfikir. Masing-masing nak jawab. Semua murid senyap… Semua murid te rus senyap. mengingat semula Catatan 74 .10: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Peristiwa ( Events) Guru A datang. Guru A duduk di kerusi dan meme rhati murid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. Berfikir. Guru A menunjukkan alatan…. guna perkataan “fikir” Berfikir. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…. Masih ramai tidak dapat menjawab soalan tersebut.

Semua murid-murid senyap… 2 Semua murid t erus senyap.Guru A memberi satu misalan lain.. Blok masa 1 dan 2 merekod peristiwa sebelum penga jaran sebenar dilakukan. Murid senyap dan fikir. Ramai murid memberikan respons. satu lajur tentang Blok Masa diwujudkan bagi membolehkan pemer hati merekod peristiwa-peristiwa berdasarkan masa-masa tertentu semasa pengajara n dan pembelajaran dijalankan. Guru A masuk makmal. Jadual 6. Masing-masing nak j awab. Dia minta murid berfikir tentang logik misalan yang diberikan itu.3. Dia bangun dan… 3 Guru A menunjukkan ala tan . Banyak mis alan diberikan….CONTOH 6 PEMERHATIAN TAK BERSTRUKTUR KRONOLOGI PERISTIWA BERDASARKAN BLOK MASA T arikh: 13. Kemudian dia dapatkan jawapan dari seorang mu rid lelaki dan tiga orang murid perempuan. Dia menjerit supaya semua murid yang sedang berbaris di luar mak mal supaya senyap. Mu rid-murid mengambil tempat masing-masing. dan meminta murid berfikir tentang konsep yang telah diajar dapat dikait kan/digunakan dalam kehidupan harian. Lepas itu ramai yang angkat tangan. Guru A terus bertanya tempat mereka berhenti untuk tajuk…sebelum ini.. Murid-murid semuanya masuk ke makmal.2008 Tingkatan: 4 Ros Dalam contoh ini.11: Pengajaran Berfikir Secara Kritis Di Bilik Makmal Fizik Blok Masa 1 Guru A datang. Pemerhati juga merekod lajur catatan tentang aspek-aspe k pemikiran secara kritis. Guru A tunjuk murid K supaya jawab. Guru A duduk di kerusi dan memerhati m urid-muridnya sambil memikirkan sesuatu. 75 Peristiwa (Events) Catatan .

Ramai yang cuba jawab.3 Analisis Data Temu Bual Data temu bual yang diperoleh perlu dibuat tranksripsi (transcription) iaitu dit aip dengan lengkap supaya memudahkan proses menganalisis (lihat Jadual 6. Jaw apan murid pertama salah dan jawapan murid kedua betul.Guru memberi satu kenyataan. Dia minta murid-murid berikan jawapan. 76 .1. iaitu menggunakan perkataan atau ayat-ayat yang sebenarnya diperoleh. Un tuk membolehkan analisis dibuat dengan tepat.13). Baca catatan tersebut sekali lagi tetapi kali ini berikan tumpuan kepada aspe k-aspek yang digariskan.Guru beri lagi satu kenya taan yang mengandungi hubungan dua benda dan minta murid fikirkan sekali lagi… 4 M urid-murid diminta bahagi kumpulan untuk tujuan amali… 6. sama ada hub ungan dua benda dalam kenyataan itu betul atau tidak. ii. bolehlah dibuat transkripsi secara verbatim. Baca sekali lagi dan kemudian highlight atau gariskan maklumat penting yang terdapat dalam catatan it u. Analisis Secara Manual Analisis Melalui Komputer i. Analisis data boleh dibuat melalui cara-cara berikut: i. Analisis Secara Manual Analisis secara manual boleh dilakukan dengan cara berikut: • • • • Baca keseluruhan transkrip temu bual bagi mendapatkan gambaran yang menyeluruh t entang apa yang dikatakan oleh orang yang ditemu bual itu. Bentuk tema yang bersesuian berdasarkan aspek-aspek yan g digariskan itu.

Kalau dia tak datang dia sakit saya suka betul. tentu saya tak suka belajar Matematik. dan • Gabung tema dan kategori yang terdapat dan buatkan kesimpulan. Saya memang tak suka g uru Matematik saya. Angka bulat. 1 2 77 . darab dan bahagi saya boleh faham. tolak angka bula t. Kalau di rumah ada orang tolong ajar pecahan pada saya lainlah. Kalau saya faham nanti agaknya saya sukalah. Kalau dari mula tak faham terus saya tak suka.12: Trankripsi Temu bual Minat Murid Tahun 5 Anggerik Ke Atas Tajuk Pecahan Respons Pelajar Soalan Murid 1 Mengapa anda ti dak berminat untuk belajar tajuk pecahan? Buat apa belajar tajuk ni. Semua nak kena kira. Lepas itu banyak kerja rumah. Semua kat ru mah tak boleh tolong saya nak fahamkan dan 3 1 Kod 1 1 2 Murid 2 5 6 Murid 3 3 5. Datuk dan nenek saya tak boleh tolong saya. Dia tak p akai banyak gambar macam dia selalu buat. CONTOH TRANSKRIPSI TEMU BUAL Jadual 6. Ini Tak a da. Saya memang tak suka tajuk pecahan. alat-alat mac am masa dia ajar tajuk nombor yang sampai pilih ribu itu. Agaknya saya boleh faham lepas ni. Kita selalu pakai angka bulat bukan pecahan. Apabila dah tak faham. Gur u kelas tuisyen saya dah mula ajar tajuk ni. Saya tak faham a pa-apa yang cikgu saya ajar. Cikgu selalu marah budak-budak dala m kelas saya sebab tak siap kerja rumah. Saya bua t sedikit sahaja saya betul-betul tak faham. Saya pun tak pergi kelas tuisyen . Lagipun cikgu ajar cepat sangatlah. Saya tak sukalah. Saya tak suka bila cikgu datang mengaja r dalam kelas saya. Mula-m ula lagi saya dah tak faham. Belajar pecahan pun macam belajar tajuk la in Matematik. Dia sikit sangat pakai gambar-gambar. Cikgu tuisyen saya ajar lebih terang. Dari dulu-dulu lagi memang saya langsung tak suka cikgu lela ki tu. Buat apa nak belajar tajuk pecahan? Kenapa cikgu nak ajar tajuk ni? Cikgu saya ajar cepat sangat.• Semak semula tema-tema yang dibuat dan jika perlu gabungkan beberapa tema yang m empunyai maksud yang sama agar menjadi beberapa kategori tertentu. Kalau campurkan.

pukul empat setengah… Saya tak tahu kenapa s aya tak suka tajuk pecahan ni.Respons Pelajar tolong tunjuk buat kerja rumah pecahan Murid 4 Saya betul-betul tak tahu nak buat apa dengan pecahan. Tak payahpayah belajar pecahan. Angka bulat ada la. dalam pasar. Lagipun tidak selalu kita dengar orang guna pecahan di kedai. Dia tak pakai alat-alat dan gambar macam tajuk lain. Penentuan Kod 1 : Faktor guru (5) Guru mengajar terlalu cepat Guru selalu marah Guru tidak guna bahan bantuan mengajar Kod 3 3 Murid 5 3 4 Murid 6 4 1 5 6 2 : Tiada sokongan /bantuan pelajaran di rumah (2) Tidak pergi kelas tuisyen Sok ongan pelajaran di rumah tiada (ibu bapa/penjaga tidak tahu mengajar) 3 : Mengan ggap pecahan tidak relevan (5) Tidak digunakan dalam aktiviti seharian Tidak sel alu orang guna pecahan di kedai 4 : Tajuk pecahan susah (2) Tajuk ini memang sus ah 78 . Kalau kerja rumah banyak salah jadi saya tak suka pecahan. Lagipun dia tak tu njuk macam mana nak campur dan nak tolak dengan cara yang paling senang. manamana lagi ye… Cu ma dengan jam aje. Rupa-rupanya pecahan tahun ini sambung dari tahun lepas.. Susah. Cikgu ajar cepat sangat. Dulu-dulu pun saya tak pernah diajar tajuk ni. Tajuk ni memang susah. Lagipun susah n ak belajar pecahan. Baru belajar sikit aje cikgu dah beri kerja rumah. Kerja rum ah pulak tu. Kalau dah tahu angka biasa…Angka bulat pun dah cukup . pukul tiga suku.. Kalau begitu kenapa nak belajar tajuk ni. Agaknya orang tak gunanya selalu. Saya memang tak suka tajuk ni dari tahun lepas sebab itu saya tak belajar betul-betul. Kerja rumah memang ada…saya memang tak tahu nak buat. Lagipun buat apa nak belajar pecahan. Saya me mang tak faham apa yang dia ajar.

murid juga menyatakan mereka tidak faham apa yan g diajar. 4 ANALISIS DOKUMEN Dokumen dapat memberikan maklumat yang relevan kepada isu dan masalah yang dikaj i. hanya 2 orang pelajar sahaja yang mendapat gred B.5 : Tidak faham (3) 6 : Tidak berminat/tidak suka (2) Daripada kategori-kategori yang diwujudkan itu. anda boleh memberi kesimpulan bahawa dua faktor utama yang menyebabkan murid tidak berminat belajar tajuk pecahan ialah faktor guru yang m engajar mata pelajaran matematik dan anggapan bahawa belajar pecahan adalah tida k relevan. Da ripada analisis data temu bual ini. semes ter. 79 . 6. Selain daripada itu. 16 o rang pelajar mendapat gred C. Dokumen ialah sumber paling mudah kepada guru kerana maklumat yang diperlukan telah sedia ada.14. Contoh: Analisis Dokumen Keputusan Semester 1 Tahun 2008 Berdasarkan Jadual 6. 20 orang pelajar mendapat gred D dan 2 orang pelaj ar tidak lulus (gred E) dalam mata pelajaran matematik. Keputusan Matematik Seme ster 1 menunjukkan 22 pelajar atau 55% pelajar memperoleh gred D dan E. Oleh ole h sebahagian besar daripada pelajar itu adalah lemah dalam matematik. Di antara jenis dokumen yang boleh digunakan dalam kajian tind akan termasuk: • • • • • • Sukatan pelajaran (seperti kemahiran inferen dalam mempelajari s ins) Minit mesyuarat panitia Kertas peperiksaan dan ujian Tugasan dan latihan mu rid Bahagian yang berkaitan dalam buku teks Keputusan peperiksaan bulanan. seterusnya guru boleh memikirkan cara yang p aling baik untuk merancang pelan tindakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid itu. dan peperiksaan awam. maka satu pe lan tindakan boleh dilaksanakan untuk menangani masalah ini. mendapati topik pecahan susah dan tiada bantuan pelajaran di rumah.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nama Murid Mohd.13: Pencapaian Pelajar Tingkatan 4 Gigih Dalam Peperiksaan Matematik Ba gi Semester 1 Gred A B C D E Bilangan Pelajar 0 2 16 20 2 6. Mengenal pasti item yang susah dan item yang senang untu k memperoleh indeks kesusahan (difficulty index). Shauk i Abdul Halim bin Abdullah Tan Kim Soon Ramachandran a/l Sundaraj Stephen Van Da mien Tony De Cruz Abdul Ghani bin Abdul Shukor Terrence Wong Teck Hai Loke Swee Poon Abdullah Sani bin Ishak Shamini a/p Kalimutu 80 Ujian Pra 20 56 12 65 55 34 62 20 4 82 8 Ujian Pos 58 90 39 84 90 78 89 73 66 81 54 . Ali bin Mohd.5. Melakukan analisis bilangan pelajar yang boleh menjawab soalan-s oalan yang dikemukakan. Mengira bilangan pelajar yang lulus atau gagal secara keseluruhan. Melakukan analisis bilangan pelajar yang mencapa i tahap minima.Jadual 6.1 Analisis Ujian dan Latihan Analisis ujian boleh dijalankan melalui cara berikut: • • • • • Mengira bilangan dan perat us pelajar yang tidak memahami sesuatu item. Contoh Jadual 6.14: Prestasi Murid dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Dalam Mata Pela jaran Matematik No.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nama Murid Lim Tui Pong Nurul Hudu bt. Zaidi bin Abdul Radhi Ujian Pra 32 52 4 12 64 80 48 30 8 12 16 67 4 52 36 32 58 24 12 34 76 20 78 32 Ujian Pos 89 96 57 48 90 93 69 63 90 36 78 88 33 72 93 93 87 65 27 75 87 45 93 8 7 a. Amin Md. Idris Muhamad bin Abdul Rahman Siti Norlaily bt.15. Joned Victor Chua Jui Kim Palaniappan a/l Munusamy Rahim bin Shukor Ong Eng S eng Ang Yoke Soon Johnson Fernandez Richard Chang Kim Loy Hairuddin bin Samsuddi n Monalisa bt Ahmad Zaki Syed Halim bin Syed Razak Sharifah Maimoon bt Syed Zulk efli Wan Ahmad bin Wan Ramli Md. 81 . Abdul Rashid Nurlisa bt. M d. Analisis Melalui SPSS Perisian SPSS boleh digunakan untuk memperoleh menunjuk kan perbandingan di antara pencapaian murid dalam matematik berdasarkan data di Jadual 6. Sher Michael Lim Hock Peng Mary Lim Wee Mei Nurly bt. Zainal Abidin Sc arlet O’ Hara Lopez Noraini bt.No. Langkah-langkah berikut menunjukkan bagaimana anda boleh memperoleh output ujian t sampel berpasangan melalui program SPSS. Prosedur SPSS yang boleh digunakan ialah ujian t sampel berpasangan (paired samples t-test). Shah bin Mohd.

11: Kotak dialog Paired-Samples T-Test 3.11).13). Pilih Exclude cases analys is by analysis dan seterusnya klik Continue (rujuk Rajah 6. Pilih Analyze → Compare Means → Paired-Samples T Test daripada menu utama. Klik Options dan taipkan Confidence Interval: 95%. Kotak dialog Paired-Samples T Test akan dipaparkan (rujuk Rajah 6. Pada kotak d ialog Paired-Samples T Test.12: Kotak dialog Paired-Samples T Test: Options 4. klik variabel Ujian pra murid dan Ujian pos murid d an seterusnya klik anak panah kanan (right arrow) untuk memindahkan kedua-dua va riabel ini ke dalam kotak Paired Variables (rujuk Rajah 6. Output analisis Ujian T akan dipaparkan (rujuk Jadual 6.12). Klik OK.1. Rajah 6. 2. Rajah 6. 82 .16 (a) hingg a (c)).

6 70. statistik asas menunjukkan min pencapaian pelajar pada ujian pra ialah 37. Ini bermakna rawatan atau program inovatif yang dijalankan o leh guru telah mengakibatkan pencapaian pelajar yang lebih baik.1 77 3.690) ini menunjukkan pelajar yang memperoleh markah yang tinggi pada u jian pra bercenderung untuk memperoleh markah yang tinggi pada ujian pos dan seb aliknya.16(a).690 Sig.690 dan statistik korelasi adalah signifikan (p < 0. Korelasi antara ujian pra dan ujian pos ialah 0.03 N 35 35 Sisihan Piawai 24. Dengan perkataa n lain.781 19.05). (2tailed) -11. Korelasi yang positif dan dengan koefisien yang ti nggi (r=0. . df=34.17 73.073 t df Sig.05).15 (b): Statistik Korelasi N Ujian pra murid & Ujian pos murid 35 Korel asi .17 manakala min pencapaian pelajar pada ujian pos ialah 73.Jadual 6.15 (c): Statistik Ujian T Perbezaan Pasangan (Paired Differences) Sisis han Min Ralat Min Piawai Piawai Ujian pra pelajar Ujian pos pelajar -35. Berdasarkan Jadual 6.857 18. p<0. Perbezaan min antara ujian pos dan ujian pra ialah 35.16(c) statistik ujian t adalah signifikan (t=-11.000 Daripada Jadual 6. inovasi 83 .03 .979 Jadual 6.857 (rujuk Jadual 6.670 34 .16 ( c)).000 Jadual 6.15 (a): Statistik Asas Min Ujian pra murid Ujian pos murid 37.

13: Graf Garis Prestasi Murid Dalam Ujian Pra dan Ujian Pos Jadual 6. Jurang di antara gar is ujian pra dan garis ujian pos mewakili perbezaan di antara ujian pos dan ujia n pra. Jurang ini juga digelar sebagai skor keuntungan (gain score).17( a) menunjukkan statistik perihalan (descriptive statistics) dan Jadual 6.12 berikut menunjukkan prestasi setiap pelajar dalam bentuk graf garis. Rajah 6.melalui kajian tindakan yang dijalankan oleh guru secara signifikannya berjaya m enghasilkan pencapaian yang lebih baik. Analisis graf menunjukkan peningkatan pe lajar dalam pencapaian pada ujian pos berbanding ujian pra.17 (b) dan (c) masing-masing menunjukkan kekerapan bagi data pencapaian pelajar dalam 84 . Petunjuk Ujian Pos Ujian Pra Rajah 6.

7 11.3 25.16 (b): Ujian Pra Murid Skor Sah Frekuensi 4 3 8 2 12 4 16 1 20 3 24 1 30 1 32 3 34 2 36 1 48 1 52 2 55 1 56 1 58 1 62 1 64 1 65 1 67 1 76 1 78 1 80 1 82 1 Jumlah 35 Peratus 8.9 2.4 2.3 97.9 2.9 2.9 2.0 Peratus Kumulatif 8.9 2.3 77.6 2.6 14.9 5.0 85 .17 24.9 2.9 2 .6 5.6 71.9 8.0 62.03 19.1 100.1 40.6 5.9 8.6 37.9 2.0 82.7 2.9 5. Lengkok yang terdapat pada t aburan di kedua-dua rajah ini adalah normal curve.9 2.9 2.7 2. Rajah 6.7 11.9 2.6 2.9 2.ujian pra dan ujian pos.9 2.4 94.9 2.9 100.9 2.9 51.4 74.9 2.13 (a) dan (b) menunjukkan histogram bagi tabur an skor ujian pra dan skor ujian pos masing-masing.1 80.4 2.9 2.4 57.0 42.9 8.9 2.9 68.9 100.9 8.7 88.781 4 82 Ujia n pos murid 35 0 73.6 91. Jadual 6.9 2.9 2.9 85.1 60.16 (a): Statistik Perihalan Ujian pra murid 35 0 37.0 Peratus Sah 8.6 5.7 28.7 2.7 2.9 2.6 5.979 27 96 N Sah Missing Min Sisihan Piawai Skor Minima Skor Maxima Jadual 6.9 2.9 2.9 2.

9 2.6 11.9 2.6 31.9 2 .7 8.9 2.7 97.9 45.9 2.9 5.9 2.9 2.9 5.0 42.7 51.3 37.9 2.9 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.4 11.9 5.9 2.9 2.9 25 .3 57.4 54.9 2.9 2.1 20.Jadual 6.9 2.0 22.1 10 0.7 28.9 100.1 65.9 2.7 68.6 74.16 (c): Ujian Pos Murid Skor Sah 27 33 36 39 45 48 54 57 58 63 65 66 69 72 73 75 78 81 84 87 88 89 90 93 96 Jumlah Frekuensi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 4 1 35 Peratus 2.4 2.4 34.9 2.7 11.9 2.9 8.9 5.9 2.9 2.9 100.9 2 .0 86 .6 2.0 Peratus Sah 2.0 Peratus Kumulatif 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.9 2.9 5 .9 2.9 2.4 14.3 85.4 11.3 17.1 40.6 2.9 8.4 2.7 11.

veD .42 = .dtS 53 = N 001 08 06 04 02 0 0 arP naijU rokS .Rajah 6.73 = naeM 187.14 (a): Histogram bagi Skor Ujian Pra 87 7 6 5 naparekeK 4 3 2 1 71.

Yang penting ialah melihat tema-tema utama yang wujud pada kategori-katego ri yang dihasilkan. maka analisis data bagi input teks adalah sama seperti yang dilakukan bagi res pons terhadap soalan terbuka ataupun temu bual.91 = .naparekeK 6. Analisis diari/jurnal lebih ditu mpukan kepada isi kandungannya (context analysis).veD . Analisis boleh dijalankan sama ada secara manual ataupun melalui komp uter.6 Analisis Diari/Jurnal Oleh kerana diari/jurnal mengandungi banyak bahan teks .14 (b): Histogram Skor Ujian Pos 88 .37 = naeM 979. 30.dtS 53 = N 001 08 soP naijU rokS 06 04 02 01 0 8 6 2 4 Rajah 6.

1 Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan atau proposal kajian tindakan ialah penjelasan ringkas tentang b eberapa perkara yang ingin dimaklumkan atau pelan tindakan penyelidik tentang pr ojek kajian tindakan yang akan dilaksanakan.2 Fungsi Kertas Cadangan Kertas cadangan perlu disediakan sebelum sesuatu kajian tindakan dijalankan. 89 . Kertas cadangan membantu penyelidik menjala nkan kajian dengan lebih terancang. langkah-langkah menjalankan kajian.BAB 7 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN 7. peralatan yang akan digunakan atau tempoh pelaksanaan kajian semasa menjalankan kajian tindakan. Ia merupakan satu panduan yang menyatakan objektif kajian. Penjelasan ringkas itu menjawab per soalan seperti: • • • • • • Apakah tajuk kajian yang akan dilaksanakan? Apakah isu yang dikenal pasti? Apaka h objektifnya? Bagaimanakah kita akan melaksanakan kajian? Berapa lamakah tempoh pelaksanaannya? Berapakah kos yang diperlukan? 7.

Nama Sekolah Catatkan nama sekolah berserta alamat 90 3. mengandungi hala tuju. Nama Sekolah ( berserta alamat penuh ) Nama Penyelidik / Ahli Kumpulan penyelidi k Tajuk kajian Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Isu Keprihatinan / Foku s Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Tindakan yang dicadangkan Jadual Pelak sanaan Kajian 7. Ta juk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. Nama Penyelidik: Salmiah bt Sidek 3. Tajuk Kajian 2. Tajuk Kajian: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Dengan Menggu nakan Program Sehari Selembar Benang dan Program 200-4. Contoh Penulis an 1. 5.4 Panduan Asas Menyediakan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Proses/Penjelasan a.7. 6. 8.3 Kandungan Dalam Kertas Cadangan Kajian Tindakan Kertas cadangan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus. tindakan dan sasaran kajian. panduan asas untuk menulis kertas cadangan adalah seperti berikut: 1. Nama penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik / ahli kumpulan 2. Nama Sekolah : . b. Tajuk henda klah ringkas. Atau: Program Sehari Sel embar Benang: Memperkaya Kosa Kata Murid Tingkatan 4 Bestari Bahagian 1. 7. 3 4. Namun begitu . 2. 9.

• Guru • Murid • Isi kandungan pelajaran • Persekitaran b. Mereka menggunakan perkataan yang biasa mereka gunakan dan berulang-ulang apab ila ingin menghuraikan tentang sesuatu perkara. e. Perlukah saya ajar semua kosa kata yang terdapat dalam Kamus Dewan untuk memperkaya kosa kata murid? Adakah cara saya mengajar selama ini dapat me mbantu murid menambahkan kosa kata mereka? Apakah yang boleh saya lakukan untuk menarik minat murid memperkaya kosa kata mereka? Mampukah saya menjalankan aktiv iti secara bersendirian untuk membantu murid saya? Apabila saya membincangkan pe rkara ini dengan rakan-rakan dalam mesyuarat panitia. jawapan yang mereka berika n ialah “ terlalu banyak perkataan baru… susah untuk kami faham maksudnya. Pahang Dar ul Makmur 4. keputusan peperiksaan. sukatan pelajaran dan bahan-bah an yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa-apa yang telah dilaksanakan/ berlaku. ada guru mengatakan 91 . Sa ya lihat seolah-olah mereka telah patah semangat untuk memahami dan memperkaya k osa kata mereka.” Saya menye dari ramai di kalangan murid bukan Melayu di kelas ini mempunyai asas bahasa yan g agak lemah. Apabila saya tanyakan kepada para murid tentang keadaan ini. say a dapati 37% daripada jumlah murid dari kelas ini tidak menjawab soalan tersebut . Kuantan. Terjemahkan refleksi secara bertulis. Refleks pe ngalaman P & P lepas c. Tema/masalah/isu keprihatinan dikenal pasti dengan melihat empat perkara utam a dalam P&P iaitu. jawapan yang mere ka berikan mudah sahaja iaitu “cikgu tak ajar pun perkataan tu…” Ada juga di kalangan murid yang menanyakan kepada saya markah bagi bahagian membina ayat tersebut. Kaitkan pengalaman P & P lepas dengan empat perkara utam a tersebut supaya masalah menjadi lebih jelas. Selain itu. ujian. Apabila saya tanyakan kepada mereka. Isi yang ditulis juga tidak berkembang.Bahagian Proses/Penjelasan lengkap Contoh Penulisan SMK Alor Akar. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu Sewaktu saya menyemak karangan murid T ingkatan 4 Bestari. saya rasa sungguh terkejut kerana saya dapati walaupun merek a telah berada di menengah atas. Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Lalu a. masih rama i murid yang melakukan kesilapan ejaan. Banyak ayat tergantung dibina oleh murid . Jalan Tengku Muhammad 25050. d. tahap penguasaan kosa kata di kalangan murid in i sungguh terhad. Rujuk bahan yang berkaitan sep erti buku latihan. Dalam ujian Topikal 1 iaitu soal an 2 yang hanya meminta murid menulis ayat berasaskan perkataan yang diberi.

saya yakin murid boleh membina ayat yang tepat. Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian a. • Dengan membantu murid memperkaya kosa kata. Rumuskan masalah yang diken alpasti daripada refleksi P&P yang lalu Isu Keprihatinan/Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadap i oleh murid saya. saya hanya akan fokuskan kajian ini kepada masalah penguasaan kosa kata. Saya berpendapat lemahnya penguasaa n kosa kata di kalangan mereka ialah disebabkan kurangnya penjelasan serta tumpu an terhadap pentingnya aspek kosa kata yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Murid tidak menjawab soalan bina ayat kerana tidak faham maksud p erkataan yang diberi.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan yang murid hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja ilmu yang di perlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini? Saya telah b erusaha mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran namun masih ramai muri d yang mempunyai kosa kata yang amat terhad. Namun begit u. Murid saya mempunyai kosa kata yang sangat terhad. 5. Sekiranya saya tidak membetulkan keadaan ini. Tentukan tema/isu keprihatinan kajian /masalah b. jelas dan gramatis. Kesilapan yang ser ing dilakukan oleh murid ialah: • • Kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat. Murid menggunakan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat menjadikan ayat itu t idak gramatis. Kelemahan ini juga merupakan r entetan daripada pengabaian guru termasuklah saya terhadap kepentingan penguasaa n kosa kata. saya pasti murid kela s ini tidak dapat menjawab dengan baik soalan karangan dan juga soalan membina a yat bagi kertas 2 yang akhirnya akan menyebabkan kemerosotan nilai GNP sekolah s aya. Mereka melakukan banyak kesilapan apabila menulis ayat. Mereka hanya mamp u menggunakan perkataan yang biasa mereka temui dan gunakan semasa di sekolah re ndah. Hal ini 92 .

Tindakan yang dicadangkan i. Objektif hendaklah berkaitan dengan ti ndakan/aktiviti (P&P). Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjal ankan kajian ini. Sebutkan bilangan murid yang akan dikaji (mestilah kumpulan murid yang diajar oleh penyelidik). ii. Objektif hendaklah boleh diukur. Meningkatkan peratus murid yang mendapat markah yang cemerlang bagi bahasa dalam penulisan karangan. Objektif Khusus • • • Meningkatkan bilangan kosa kat a baru yang diketahui dan difahami oleh para murid. tinjauan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertu juan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam Kertas Bahasa Melayu SPM. 2 orang murid India dan 18 orang mur id Cina. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. 8. Kumpulan Sasaran a. muridmurid diharap akan mencapai objektif berikut: i. • 7. b. Meningkatkan keupayaan menga plikasikan perkataan baru dalam ayat yang dibina oleh murid. Tinjauan 93 . Tindakan yang dicadangkan Nyatakan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan. Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Kumpulan Sasaran Kajian ini akan melibatkan 30 orang murid Tingkatan 4 Bestari y ang terdiri daripada 10 orang murid Melayu. c. b. Objektif Umum Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan per atus kelulusan Bahasa Melayu. Membantu murid meng uasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penguasaan kosa k ata mereka. Objekt if hendaklah berkaitan dengan masalah. 6. e. Tentukan Objektif Kajian a. Sebutkan kelas murid yang akan dikaji. d. Semua objektif kha s hendaklah diukur/ nilai semasa menjalankan tindakan/aktiviti. Keadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah sa ya.

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut: a. Ujian khas membina ayat beras askan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan kosa kata. b. Latihan karangan murid bagi mengesan kesilapan penggunaan perkataan dalam ayat penggunaan kosa kata yang berulang-ulang dalam satu ayat. c. Ujian Lisan Berasas kan Sekolah bagi mengesan penguasaan kosa kata murid. ii. Program “Sehari Selembar Benang” Cara Pelaksanaan: a. Guru mengumumkan sepatah p erkataan sehari berserta definisi dan contoh ayat dalam perhimpunan pagi. b. Mur id mencatat dalam buku catatan khas. c. Guru menampal perkataan pada papan kenya taan. d. Guru meminta murid mengaplikasikan penggunaan perkataan dalam karangan yang ditulis – 2 minggu sekali. e. Guru menganalisis karangan murid. iii. Program 200-4 (200 perkataan dalam tempoh 4 minggu) Cara Pelaksanaan: a. Guru meminta mu rid mencatat perkataan sukar daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. b. Murid merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. c. Murid membina ayat berasaskan perkataan ya ng dicari maksud. d. Selepas 4 minggu guru menggabungkan semua perkataan yang di kumpul oleh 30 orang murid 94

Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan serta mencetaknya untuk diedarkan kepada semua murid. e. Guru menguji ingatan da n pengetahuan murid dengan mengadakan ujian khas. Aktiviti-aktiviti ini akan diu bah suai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. 9. Jadual Pelaksanaan Kajian a. Boleh dibuat dalam bentuk jadual/ carta Gantt. b. Masukkan aktiviti yang dira ncang bagi menjalankan kajian. c. Masukkan tarikh tentatif kajian akan dijalanka n. Tarikh mungkin berubah mengikut keperluan/ keadaan semasa. Jadual Pelaksanaan Kajian Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal Kajian Merancang Tindakan – (individu/panitia) Melaksan akan tindakan – Aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam Tindakan 1 (dal am panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul d alam Tindakan 2 (dalam panitia) Melaksanakan tindakan – Aktiviti 3 Membincangkan m asalah yang timbul dalam Tindakan 3 (dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapa ian murid Refleksi kajian Menulis laporan Kajian Pembentangan dapatan kajian Tar ikh Pelaksanaan 5 Februari 2004 2 3 4 5 13 Februari 2004 18 Februari 2004 23 Februari 2004 27 Februari 2004 6 7 5 Mac, 2004 8 Mac 2004 8 9 10 Mac 2004 12 Mac 2004 10 11 12 13 19 Mac 2004 20 Mac 2004 21 Mac 2004 28 Mac 2004 95

BAB 8 PELAPORAN KAJIAN TINDAKAN 8.1 Pelaporan Kajian Tindakan Pelaporan kajian tindakan ialah satu pendokumentasian kajian yang ditulis secara sistematik, jelas dan mesra pengguna. Laporan kajian perlu ditulis sejak kita m emulakan kajian sehinggalah kita selesai melaksanakan kajian. 8.2 Format Pelapor an Kajian Tindakan Penulisan laporan kajian tindakan tidak mempunyai format yang khusus kerana ia c enderung kepada pendekatan kualitatif. Pelaporan boleh disampaikan mengikut form at atau gaya penyelidik sendiri termasuk menggunakan pendekatan bercerita. Walau bagaimanapun laporan kajian perlu dilaporkan secara sistematik, jelas dan mesra pembaca. Pelaporan juga perlu memenuhi empat langkah asas konsep kajian tindaka n iaitu bertindak, merancang, memerhati dan mereflek. Secara asas format laporan kajian tindakan mengandungi bahagian-bahagian berikut:Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.0 Refleksi P & P yang lalu 2.0 Isu Keperihat inan 3.0 Objektif Kajian 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Pelaksanaan Kajian 6.0 Cadanga n Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran 96

juga mengikut pertukaran topik diajar . Kumpulan sasaran iii . Tujuan ii. Contoh Penulisan Isi Kandungan Penghargaan Mengandungi penghargaan kepada pihak yang membantu melaksanakan kajian atau meny iapkan laporan. ujian pra. Abstrak hendaklah: i. Nama Penyelidik Catatkan nama penuh penyelidik/ahli kumpulan. ii.3 Panduan Asas Menyediakan Kertas Laporan Kajian Tindakan Bahagian Proses/Penjelasan Mengandungi senarai isi kandungan dan muka surat bagi pecahan tajuk. Tajuk hendaklah ringkas. Tajuk Kajian a.8. Kemahiran menulis adalah penting b agi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi. Fokus kajian Abstrak: Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri se perti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar mencari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pe ngajaran dan pembelajaran. Menggunakan Font 9/10 dan jenis tulisan Arial/Times New Roman. tindakan dan sasaran kajian. Tajuk ditentukan dengan mengenal pasti kemahiran yang ingin dikaji. and cle ver writing. Aktiviti ini dijalankan sel ama 20-30 minit biasanya setiap hari Rabu. Johor. Tajuk Kajian: Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Mudah Di Dalam Penulisan Bahas a Inggeris Menggunakan “Little Book Technique” Kepada 36 Murid-Murid T2 Cendikiawan. Ibrahim (200 4) mengatakan “Creative writing is synonymous to imaginative. b. bagi mereka subjek ini adalah susah. Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan Bandar Endau. Pn Mariam Mohamed Nor dan En Abd Halim B. mengandungi hala tuju. soalselidik. Ditulis dalam satu perenggan sahaja dan tidak melebihi satu muka surat (100 hing ga 200 patah perkataan). Nama Penyelidik: Zalinawati binti Othman Nama Sekolah Catatkan nama dan alamat lengkap sekolah. b. 86900 Endau. Hasil tin jauan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik.Untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengap likasikan “Creative writing”. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui se makan kerja murid. Seramai 36 orang mu rid serta seorang guru terlibat dalam Kajian ini. Abstrak hendaklah mengandungi: i. Creative writing comes from originality of thought.” Dan saya telah m emperkenalkan kaedah Little Book di mana murid dikehendaki menulis ayat mudah se cara berulang ulang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Dua Belas aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan dalam tempoh tiga bulan. a. resourceful. temubual serta pemerhatian. Abstrak Abstrak memberi maklumat umum/penting kepada pembaca tentang apa yang dikaji tan pa membaca keseluruhan laporan kajian terlebih dahulu.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh….

serta Ujian Bulanan menunjuk kan peningkatan prestasi pelajar. Keputusan Ujian pos. Pelajar lebih berminat pada 97 .iaitu hari Selasa dan Khamis.

e. d. tak boleh b uat… senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak priha tin kepada masalah yang dihadapi oleh muridmurid. latar belakang keluarga yang miskin. Bagi saya mereka terlalu bergantung kepada guru untuk memberi jawapan. mereka tidak i ngin mencuba membuat sendiri. Tetapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. .Bahagian Proses/Penjelasan iv. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini ha ruslah dikekalkan agar murid lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. c. Pelaksanaan kajian vi. ujian... Kaitkan pengalaman P&P yang telah dikenal pasti supaya masalah menjadi lebih jelas. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. Saya pula selalu menjawab . Sepanjang kajian ini saya tela h mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tindakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalanamalan rutin dan meningkatkan amalan-amalan profesional kh ususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. Kemudian saya merancang aktiviti serta kaedah yang akan say a jalankan iaitu Little Book Technique. soal selidik. Jadi kali ini saya membuat keputusan untuk mela ksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi memperbaiki kelemahan pada diri s aya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya. guru mempunyai hakmilik (ownership) dalam memperkenalkan amalan-amal an yang efektif. 1. Dengan itu. Saya telah memulak an kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat ujian. Proses menentukan fo kus kajian ialah: a. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan seperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelaj aran mereka. b. sukatan pelajar an dan bahanbahan yang berkaitan untuk membantu penyelidik mengingat kembali apa -apa yang telah dilaksanakan/ berlaku.. Langkah-langkah yang seterusya akan dite rangkan di dalam perengganperenggan yang berikut. memeriksa buku tulis.“Apalah awak ni yang tu pun…. keputusan peperiksaan. Tema/masalah/isu keprihatinan yang telah diken al pasti melalui empat perkara utama dalam P&P yang lalu iaitu: • Guru • Murid • Isi k andungan pelajaran • Persekitaran Refleksi pengalaman P&P lalu.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu (P&P) Refleksi merupakan muhassabah diri untuk menilai kembali pengajaran yang lalu.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu: Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. 1. Tinjauan awal v. 2. Rujuk bahan ya ng berkaitan seperti buku latihan. Dapatan Contoh Penulisan mata pelajaran Bahasa Inggeris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah senang dan seronok. tem ubual. Terjemah refleksi secara bertulis. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris.0 Fokus Kajian Fokus kajian merupakan fokus yang menjadi masalah atau isu. Tentukan tema / masalah kajian. Sering kali terdengar perkataan…tak faham la teacher…macam man a nak buat…. R efleksi hendaklah mengandungi: a.

Mereka akan menggangap 98 . menulis se rta keyakinan diri.0 Fokus Kajian Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun writing skills. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina ayat mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggu nakan kaedah Little Book. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam B ahasa Inggeris ini akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka.2.

Objektif hendaklah boleh diu kur. iii. 4.1 Objektif Umum Tujuan kajian ini adalah untuk mempertingk atkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang se rta mempertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi muridmurid Tahap 1. Semua objektif khusus hendaklah diukur/nilai semasa menjalankan tindakan/ak tiviti.2005 Langkah 2 18. Objektif hen daklah berkaitan dengan aktiviti/tindakan (P&P). Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreativiti mereka sendiri. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata p elajaran Bahasa Inggeris apabila berada di tahap dua. Maklumat boleh diperoleh melalui: pe merhatian dalam bilik darjah semasa murid memberi maklum balas kepada soalan-soa lan guru.0 Pelaksanaan Kajian Pelaksanaan kajian meliputi: a.0 Pelaksanaan Kajian 5. Objektif hendaklah berkaitan dengan masalah.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan yang hendak dikaji atau menjadi sampel kajian. a. c. Saya mengambil keputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cend ikiawan agar semua murid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Lit tle Book ini boleh menarik minat semua murid. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa In ggeris adalah mata pelajaran yang mudah difahami. sasaran 36 0rang murid 2C 36 0rang murid 2C Tujuan 1) 2) i. Proses/Penjelasan Rumuskan masalah yang dikenalpasti daripada refleksi P&P lalu. 3.chalk.Bahagian b. Mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh murid. e. iaitu membina ayat mudah berda sarkan gambar (pen.0 Objektif Kajian Objektif kajian meliputi: a.1.0 Objektif Kajian 3. 5.0 Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikia wan.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langk ah Dan Tarikh Langkah 1 17. d. Objektif kajian terdiri daripada objektif umum dan objektif khusus. pemeriksaan buku .eraser.2005 Cara Penilaian Memeriksa B uku Tulis Ujian Kump. Tujuan adalah untuk mengenal pasti masalah ii. 5. 3. Contoh Penulisan Bahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat unt uk terus belajar.1. ii.2 Objektif Khusus i. Membantu murid membina ayat mudah di dalam penulisan Bahasa Inggeris. b. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam ma ta pelajaran Bahasa Inggeris. 3. iv. 4. Sebutkan data/makluma t responden yang dikaji.chair).ruler. Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti. Menghuraikan secara terperinci cara-cara mengumpulkan maklumat. Cara mengumpulkan maklumat.

99 .

Analisis tinjauan masalah. Seramai 7 orang telah saya temubual dan d idapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan m engatakan mata pelajaran Bahasa Inggeris adalah susah dan tidak faham setiap kal i menjawab soalan. kerja tidak disiapkan. iv. sesi temu bual. melalui soal selidik. 5. menulis ayat secara terbalik.1. iv.2005 Soal selidik Contoh Penulisan yang mereka hadapi ketika membina ayat. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. Langkah 3 19.1. Setelah membuat ujian pra s aya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan.Pemerhati m engenal pasti masalah Zalinawati masalah yang dihadapi.Pemerhati pa da masalah yang Zalinawati dihadapi. 36 oran g Temubual dijalankan secara murid 2C rawak seramai 8 orang untuk ii. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerj a sekolah diberi.2005 Temubual Langkah 4 24.1. (Lampiran 2) i. atau v .2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2: Analisis Tinjauan Masalah Langkah dan Ta rikh Langkah 1 17. yang selebih nya banyak kesalahan ayat seperti.1. Keadaan persekitaran di rumah serta pergaulan dengan raka n-rakan mempengaruhi sikap pelajar.Pemerhati 100 . iii.2005 Langkah 2 18. ii. (Lampiran 1) i. iii. ujian pra atau ujian topikal/bulanan Langkah 3 19.2005 Temubual i. Analisis tinjauan masalah dilakukan dengan membuat jadual atau apaapa bentuk ‘data display’ untuk menunjukkan bahawa anda telah mengum pul data/ maklumat untuk mengetahui bagaimana masalah itu timbul dan perkara-per kara lain yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.1. i. 36 orang Kertas soal selidik diedarkan murid 2C untuk mendapat kepastian ii. (Lampiran 3) b.Bahagian Proses/Penjelasan latihan. 37 orang murid 2C ii.2005 Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Ujian Kumpulan sasaran 36 orang murid 2C 36 orang murid 2C Masalah telah dikena lpasti Banyak kesalahan ayat.

Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 4 24. Guru Pengkaji Pemerhatian dilakukan sendiri oleh say a untuk mengenal pasti masalah dari segi : i. iii. Peng libatan murid sebelum kajian . ii. Lan gkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasarkan pada helaian muka surat. Beberapa langkah mudah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah: Jadual 3: Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. kurang keyakinan diri.1. ii. Langkah 5 24. c.Sebelum kajian mereka tidak membe ri tumpuan semasa belajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu. 5.pasif dan liat. saya rasa bertangungjawab di dalam men didik anak-anak didik saya. Pertama saya lakukan adalah dengan m emotong kertas A4 kepada empat bahagian. bahan-bahan dan cara anda membuat pemerhatian untuk menguji keberkesanan tindakan/aktiviti yang telah dij alankan ke arah meningkatkan kemahiran murid bagi menangani masalah yang sedang dikaji. Tindakan menangani masalah Nyatakan semua aktiviti. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi untuk setiap orang murid supaya tida k menimbulkan masalah. Tulis muka surat di setiap helaian Little book.2005 Pemerhatian c. Langkah 2 101 . keadaan persekitaran kur ang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka akan kehilangan arah j ika tidak di bimbing oleh guru. Tingkah laku . Kemudian saya satukan kertas tersebut d an jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamakan Little Book.Pemerhati Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Seramai 7 i. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab t erutama di dalam penulisan.1.2005 Soal selidik Contoh Penulisan i. Oleh itu. Hanya 2 orang GPK 1 daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi masalah ini. iii. kaedah Little Book dipe rkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. b. Hanya 3 orang yang orang murid betul-betul berm inat 2C pada mata pelajaran ii.Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sambil lewa.3 TINDAKAN YANG DIJALANKAN Berdasarkan tinjauan awal yang telah dijalankan pel ajar memang lemah dalam penulisan. Sikap .

Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan: No. B. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B.Bahagian Proses/Penjelasan Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Contoh Penulisan Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan “Narrated by _______ " di sebelah hadapan kulit buku tersebut . Little Book 11 21 32 21 34 36 37 38 42 53 78 47. Kad gambar. e. Mewarna mengikut kreativiti m asingmasing. Kad nombor.I Tahun 2 Muka surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Little Book. Kad gambar. 57 71 102 . Little Book Kad gambar. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekemasan hasil kerja. Murid melukis atau menampal gambar gambar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis aya t di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar. Little Book. Little Book Kad nombor. Membaca Little Book bersama kawankawan. Little Book. temubual. Instrumen dan langkah-langkah seperti pemerhatian. Little Book. Littl e Book Kad gambar. Little Book Carta “My Body”. Little Book K ad gambar. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betul. kad gambar. 5 biji belon. Bahan-bahan yang digunakan seperti Jadual 4 dibawah. Buku cerita. Kad nombor. ujian pos saya akan jalankan sendiri.I Tahun 2 Muka surat 11 Buku Akt. d. Little Book Benda-benda maujud seperti epal.

Terangkan pe rubahan emosi murid yang telah dikumpul melalui temu bual atau soal selidik iv. Saya mula memperkenalkan Little Book serta menunjukkan contoh.Bahagian Proses/Penjelasan d.35 p . Murid 5 4 3 35 1 103 . Membuat refleksi kajian i. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah m urid-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh. 5. Contoh Penulisan 5. Yang selebihnya tidak dapat me nyiapkan kerja mereka. Huraikan keberkesanan tindakan anda dengan menggun akan data/maklumat yang telah dikumpulkan. Aya t-ayat tersebut di gunting kemudian ditampal mengikut helaian muka surat.1 Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Markah Bil. Mereka tidak sabar-sabar untuk m enjalankan aktiviti tersebut. Muri d 5 4 3 2 1 1 4 2 9 20 ii.35 . e.m Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah s aya siapkan mereka seperti berada di alam lain.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa.5. Terangkan perubahan tingkah laku murid melalui pemerhatian iii.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. Me reka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Cara Pelaksanaan Huraikan bagaimana kajian tindakan telah d ilaksanakan. supa ya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan kebanyakannya murid-murid lelaki jadi saya per lu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja. hanya 4 o rang daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. Untuk aktiviti seter usnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti. 5. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam lembaran kerja (Lampiran 4).2.4. Pemerhatian Tarikh : 2 Februari 2005 Tempat : 2 Cendikiawan Masa : 1. Murid-murid dikehendaki menjawab soalan. Huraikan perasaan Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah Bil. Selepas membaca petikan ayat.5 REFLEKSI KAJIAN 5.

(Lihat CD yang disertakan) Antara penilaian lain ada lah kreativiti murid.Bahagian Proses/Penjelasan penyelidik terhadap keberkesanan kajian yang telah dijalankan Contoh Penulisan 2 1 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan kan dan saya mendapati perubahan begi tu ketara sekali dimana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah mendapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja. Jadual 8: Ana lisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan . Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan kerana me eka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Ha sil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam lampiran 5) juga saya da pati 100% murid-murid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam m embina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menarik yang telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. 5. Perubahanperubahan ini berlaku ada lah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkataa n-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis. Selepas kajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik sa ya antaranya: i.(Keratan Akhbar Lampiran). Perubahan sikap murid dan saya sendiri.5. macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Perubahan sikap dapat d ilihat dimana sebelum ini adalah amat susah untuk menarik minat kerana kebanyakk an mereka mempunyai latar 104 . Bermacam-ilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka. Gred A B C D+E JUMLA H Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan dimana pada Ujian Berselaras 2 serama i 33 orang murid telah mendapat “ A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Mereka akan menunjukkan minat dan bakat melukis serta meng hasilkan Little Book yang terbaik.2 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pem belajaran Secara Keseluruhan Sepanjang kajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P . Malah ibubapa juga boleh menyebut tajuk-tajuk Little Book yang telah anak-anak mereka buat antara yang menarik perhatian mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. mereka menceritakan bagaimana anak mereka begitu meminati Bahasa Inggeris. Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian muridmurid tetapi ibu bapa juga. Ini adalah keran a semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaimana me mbina ayat-ayat dengan betul. Temubual bersama ibubapa juga t elah dilakukan. Ini bermakn a daripada aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang pada murid menunjukkan bakat mereka.

Perubahan pada pembelajaran murid.Nampaknya saya telah dapat menerapkan sifat keyakin an didalam diri anak didik saya. ataupun bila saja masa be rakhir …. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya say a seorang guru kepada mereka. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak me nghadapi masalah bila di tahap dua. Mereka juga tidak menghadapi masalah didalam me njawab soalan didalam buku aktiviti tahun 2 jika ada masalah mereka terus bertan ya. Jika kajian anda tidak berjaya.. Ye…. ii. Anda boleh meneruskan kajian tindakan dengan mengambil tindakan susulan (gelu ngan kedua). Saya memang tidak menyangka mu rid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa beberapa minit saja. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seola h-olah merasakan diri ini seperti penyanyi….” 6. anda boleh menulis seperti berik ut: “Memandangkan kajian tindakan yang telah saya jalankan tidak berjaya.. Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya …….0 Cadangan Kajian Seterusnya a. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat didalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya. maka say a akan menggunakan tindakan/aktiviti-aktiviti lain untuk menangani isu ini. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktiviti ini telah membuahkan kejaya an salah seorang murid 2C telah memenangi tempat Ketiga pertandingan Story telli ng peringkat Negeri Johor. esok aktiviti apa teacher…. 105 .0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menulis. Bagi saya ini adalah perkembangan positif. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kela s bermula. bukanlah mudah untuk memenangi pertandingan apatah la gi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasan bandar yang beitu petah berc akap didalam Bahasa Inggeris.Bahagian Proses/Penjelasan Contoh Penulisan belakang keluarga yang miskin kurang perhatian daripada ibu-bap a serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya dap ati sikap mereka telah berubah pada setiap bulan daripada pasif kepada aktif ket ika akitiviti dijalankan . teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang d tang kepada saya ingin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. Bila saya m eletakkan barang-barang di atas meja. Perasaan saya p ada masa itu begitu tersentuh.Ye… teacher datang ……dengan begitu kuat sekali.. (Lampir an 6 ) 6..kedengaran “……alah…. b.Teacher …. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan menj alankan aktiviti yang menarik. Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari ide a dan membuat perancangan untuk pengajaran keesokkan harinya sebelum Kajian Tind akan dilaksanakan saya tidak tahu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang bol eh menarik minat mereka.bila saja bermula kelas Bahasa Ingger is kedengaran sorakkan ….

Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Activity Book. Lampiran Sertakan segala bahan yang digunakan dalam kajian sebagai lampiran kajian. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd. (1999). Halim Bin Ibrahim. HBET 2303 Writing in an ESL Context. Dewan Bahasa Dan P ustaka Mariam Mohamed Nor & Abd. (2003). (2004).Bahagian Bibliografi Proses/Penjelasan Menyusun senarai bahan rujukan mengikut abjad bermula dengan N ama pengarang. tahun. (2003). Pendidikan. Manjin Gill. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manjin Gill. Bibliografi Contoh Penulisan Mohamad Najib Abdul Ghafar. nama buku dan penerbit. Penyelidikan Penerbitan Universiti Teknologi Malaysia. English Year 2 Sekolah Keban gsaan Textbook. 106 . Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee.

juga mengikut pertukaran topik diajar iaitu hari Se lasa dan Khamis.4. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah ini haruslah dikekalkan agar murid lebih bermina t pada mata pelajaran Bahasa Inggeris khususnya di dalam penulisan. ujian pra. ABSTRAK Kajian ini saya laksanakan adalah kerana kesedaran pada diri sendiri sep erti anjakan paradigma untuk keluar dari pemikiran yang negatif dan berikhtiar m encari jalan penyelesaian terhadap masalah dan rintangan yang dihadapi dalam pen gajaran dan pembelajaran. serta Ujian Bulanan telah menunjukkan peni ngkatan prestasi pelajar. Seramai 36 orang murid serta seoran g guru terlibat didalam Kajian ini. and clever.” Dan saya telah memperkenalkan k aedah Little Book dimana murid dikehendaki menulis ayat mudah secara berulang ul ang (repetition) mengikut kreativiti mereka. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui sem akan kerja murid. 1. Halim B. resourceful. Cr eative writing comes from originality of thought. soalselidik. Dua belas aktiviti pengajaran dan pembelajar an dijalankan dalam tempoh tiga bulan. Aktiviti ini dijalankan selama 20-30 mini t biasanya setiap hari Rabu.8. Ibrahim (2004) meng atakan “Creativity is synonymous to being imaginative.Jika disebut Bahasa Inggeris ramai murid yang mengeluh…. Kemahiran menulis adalah penting ba gi setiap murid untuk mendapat markah yang tinggi.4 8.Untuk mengatasi masalah yang d ihadapi oleh murid 2 Cendikiawan di dalam penulisan Bahasa Inggeris saya mengapl ikasikan “Creative writing” Mariam Mohamed Nor dan Abd.b agi mereka subjek ini adalah susah. Keputusan Ujian pos. senang dan seronok. 86900 Endau Johor .1 Contoh Laporan Kajian Tindakan Contoh 1 LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBINA AYAT MUDAH DI DALAM PENULISAN BAHASA INGGERIS MEN GGUNAKAN “LITTLE BOOK TECHNIQUE” KEPADA 36 MURID-MURID T2 CENDIKIAWAN Oleh: Zalinawati Bt Othman Sekolah Kebangsaan Bandar Endau. Sering kali 107 . temubual serta pemerhatian. Pelajar lebih berminat pada mata pelajaran Bahasa Ingg eris menggunakan kaedah ini kerana ia mudah.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Pertama sekali saya ingin nyatakan perasaan yang begitu kesal dan tidak berpuash ati terhadap diri sendiri kerana tidak memberikan tunjuk ajar yang betul kepada anak-anak didik saya. Hasil tinj auan menunjukan murid tidak mahir menulis ayat serta banyak perkataan-perkataan yang salah serta susunan ayat yang terbalik.

mereka tidak ingin mencuba membuat sendiri. Mereka akan menggangap B ahasa Inggeris adalah subjek yang susah serta hilang minat untuk terus belajar. temubual. Sepanjang kajian ini saya telah mendapat kebenaran tentang pentingnya Kajian Tin dakan iaitu mengeluarkan guru dari kongkongan amalan-amalan rutin dan meningkatk an amalan-amalan professional khususnya dalam menguji sendiri dan perkembangkan idea-idea baru mengenai amalan. 108 .tak faham la teacher…. Dengan itu guru mempunyai hakmilik (ownership) d alam memperkenalkan amalan-amalan yang efektif. Saya telah memulakan kajian dengan beberapa langkah iaitu membuat uj ian. tak boleh buat…. senang aje… do it yourself…” tanpa memberi tunjuk ajar yang betul serta tidak prihatin kepada masa lah yang dihadapi oleh murid-murid. Saya pula selalu menjawab ….. soal selidik. memeriksa buku tulis.. Saya pernah menghadiri kursus Kajian Tindakan pada tahun 2002. Te tapi saya tidak boleh menyalahkan mereka seratus peratus. Bagi saya mereka terlalu bergantung k epada guru untuk memberi jawapan.terdengar perkataan…….macam mana nak buat…. menulis serta keyakinan dir i. latar belakang keluarg a yang miskin. Jadi kali ini say a membuat keputusan untuk melaksanakan Kajian dengan bersungguh-sungguh bagi mem perbaiki kelemahan pada diri saya serta mempertingkatkan pembelajaran anak-anak didik saya. Jika pelajar tidak boleh membuat ayat dengan betul didalam Bahasa Inggeris in i akan memberi kesan yang negatif terhadap diri mereka. begitu sinonim sekali setiap kali pembelajaran Bahasa Inggeris.“Apalah awak ni yang tu pun…. 2. kurangnya perhatian daripada ibu bapa serta tidak ada kemudahan s eperti Perpustakaan Awam juga membatasi pembelajaran mereka. Membina ayat memerlukan kemahiran berfikir. Kemudian saya merancang aktiv iti serta kaedah yang akan saya jalankan iaitu Little Book Technique. Langkah-la ngkah yang seterusya akan diterangkan di dalam perenggan-perenggan yang berikut. Kajian ini adalah penting bagi murid tahap satu untuk membina aya t mudah secara berulang-ulang mengikut muka surat dengan menggunakan kaedah Litt le Book.0 ISU KEPERIHATINAN / FOKUS KAJIAN Kajian yang dijalankan ini adalah berfokuskan kepada kemahiran menulis ataupun w riting skills. Kesannya mereka akan menghadapi banyak masalah di dalam mata pelajaran Bahasa In ggeris apabila berada di tahap dua.

ii.0 OBJEKTIF KAJIAN 3.1 Objektif Am Tujuan Kajian ini adalah untuk mempertingkatkan kemahiran menulis di dalam Bahasa Inggeris menggunakan ayat yang senang serta me pertingkatkan keyakinan diri supaya menguasai Bahasa Inggeris bagi murid-murid T ahap 1. iv.0 KUMPULAN SASARAN Kumpulan sasaran terdiri daripada 36 orang murid 2 Cendikiawan. Membantu murid membina ayat mudah di dalam p enulisan Bahasa Inggeris. Saya mengambil k eputusan untuk mengadakan kajian ke atas semua murid 2 Cendikiawan agar semua mu rid kelas ini mendapat faedah dan manfaat kerana kaedah Litle Book ini boleh men arik minat semua murid.3. Membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajara n Bahasa Inggeris. Membantu murid supaya menghasilkan buku mengikut kreat iviti mereka sendiri. 3.2 Objektif Khusus i. 109 . iii. 4. Mengubah sikap persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah m ata pelajaran yang mudah difahami.

1.2005 Soal selidik i. (Lampiran 1 ) Langkah 3 19. iait u membina ayat mudah berdasarkan gambar (pen.2005 Ujian 36 0rang murid 2C Saya menjankan ujian ke atas 36 orang murid tahun 2C yang dikenal pasti. (Lampiran 2) 110 .1. Tujuan a dalah Cara Penilaian Memeriksa Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Men genal apakah masalah sebenarnya yang dihadapi oleh murid . (La mpiran 3) Temubual dijalankan secara rawak seramai 8 orang untuk mengenal pasti masalah masalah yang dihadapi .ruler.1.2005 Langkah 2 18.2005 Temubual i.1.Pemerhati Zalinawati Lang kah 4 24.0 PERLAKSANAAN KAJIAN 5.chair).Pemerhati Zalinawati Kertas soal selidik diedarkan untuk mendapat kepastian pada masalah yang dihadapi. 36 0rang murid 2C ii.chalk.5.1 Tinjauan Masalah Jadual 1: Kaedah Mengutip Data Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.eraser. Tujuan untuk mengenal pasti masalah yang mereka hadapi ketika membina ayat. 36 0rang murid 2C ii.

5.1.pasif dan liat.2 Analisis Tinjauan Masalah Jadual 2 : Analisis tinjauan masalah. 3 orang daripada mereka tidak faham soalan dan tidak tahu untuk menjawab ter utama di dalam penulisan. Hanya 2 orang daripada mereka akan bertanya jika tidak faham kerja yang diberikan oleh guru. salah ejaan dan tidak faham apa yang mereka tulis. iv. ii.Pemerhati GPK 1 Guru Pengkaji Langkah 5 24. Penglibatan murid sebel um kajian.Sebelum kajian mereka tidak memberi tumpuan semasa b elajar apabila ditanya soalan mereka hanya membisu. Kurang mendapat tunjuk ajar daripada ibubapa apabila kerja sekolah diberi.2005 Soal selidik i.1. 37 0rang murid 2C ii.2005 Cara Penilaian Memerika Buku Tulis Kumpulan sasaran 36 0rang murid 2C Masalah telah dikenalpasti Banyak kesalahan ayat.1. iii. kerja tidak disiapkan . Langkah Dan Tarikh Langkah 1 17.1. Hanya 3 orang y ang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. i ii.2005 Langkah 2 18.yang selebihnya banyak kesalahan ayat seperti . Seramai 7 0rang murid 2C ii. Tingkah laku. iii. ii.1. Masa lapang banyak diisi dengan bermain bersama kawan-kawan. Pemerhatian dilakukan sendiri oleh saya untuk mengenal pasti masalah dari segi : i. Langkah 3 19. menulis ayat seca ra terbalik. 111 . Keadaan persekit aran di rumah serta pergaulan dengan rakan-rakan mempengaruhi sikap pelajar. Sikap-Kebanyakan daripada mereka membuat kerja sam bil lewa.2005 Pemerhatian Seramai 7 orang telah saya temubual dan didapati hanya 3 orang yang betul-betul berminat pada mata pelajaran Bahasa dan mengatakan mata pelajaran Bahasa Inggeri s adalah susah dan tidak faham setiap kali menjawab soalan.2005 Temubual i. i. Ujian 36 0rang murid 2C Setelah membuat Ujian Pra saya dapati hanya seorang saja yang dapat membuat ayat dengan betul . ii. i.Pemerhati Langkah 4 24.

kuran g keyakinan diri. Pertama saya lakukan adalah dengan memotong kertas A4 kepada empat bahagian kemu dian saya satukan kertas tersebut dan jadikan ia sebuah buku kecil yang dinamaka n Little Book. kaedah Little Book diperkenalkan untuk melaksanakan kajian ini: a. Untuk mengatasi masalah ini. Langkah 5 Langkah 6 Mewarna mengikut kreativiti masing-masing. e.5. d. Langkah 2 Langkah 3 Tulis muka surat disetiap helaian Li ttle book. keadaan persekitaran kurang mendapat dorongan daripada ibubapa menyebabkan mereka kehilangan arah jika tidak di bimbing oleh guru. Pentadbiran instrumen seperti pemerhatian. Sebelum masuk ke kelas saya pastikan buku tersebut mencukupi u ntuk setiap orang murid supaya tidak menimbulkan masalah. Guru akan menilai dari segi ayat serta kekem asan hasil kerja. 112 . Langkah 4 Murid melukis atau menampal gambar gamb ar berdasarkan ayat yang telah mereka tulis atau pun murid boleh terus menulis a yat di setiap helaian muka surat berdasarkan gambar. Bahan-Bahan yang digunakan ditunjukkan pada Jadual 4 di bawah. temubual dan ujian pos dijalankan ole h saya sendiri.3 Tindakan Yang Dijalankan Berdasarkan tinjauan awal didapati pelajar memang lemah dari segi penulisan. b. Oleh itu sa ya rasa bertangungjawab di dalam mendidik anak-anak didik saya. Beberapa langkah mu dah perlu diikuti seperti Jadual 3 di bawah : Jadual 3 :Langkah-langkah untuk membina ayat di dalam Little Book. Langkah 1 Murid-murid dikehendaki membina 4 atau 6 ayat Bahasa Inggeris berdasar kan helaian muka surat. Ini adalah kerana mereka kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Langkah 7 Membaca Little Book bersama kawan-kawan. c. Murid-murid dikehendaki menulis ‘title’ dan Narrated by _______ di sebela h hadapan kulit buku tersebut. Guru memberi hadiah kepada murid yang membina ayat dengan betu l.

113 . 5. Little Book. Ayat-ayat tersebut di gunting dan kemudian ditampal m engikut helaian muka surat. 2 3 4 5 6 7 5 biji Belon. Little Book.4. Saya mula memperkenalkan Little B ook serta menunjukkan contoh. Buku cerita. kad ga mbar. Little B ook Kad Gambar.I Tahun 2 Muka surat 5. Littl e Book. Aktiviti Bahan-bahan berkaitan Buku Teks B. Selepas membaca petikan ayat.Jadual 4 : Bahan-bahan yang digunakan No. Kad gambar. murid-murid dikehendaki menjawab soalan. Little Book 38 42 53 47. Little Book. 57 71 78 11 21 32 21 34 36 37 11 Buku Akt. 8 9 10 11 Kad gambar. Little Book Carta “My Body”. Kad nombor . Little Book Kad nombor . Little Book Kad gambar. Little Book Benda-benda maujud seperti epal. Little Book Ka d gambar.1 Perlaksanaan Aktiviti 1 Pengajaran seperti biasa.I Tahun 2 Muka surat 1 Petikan di dalam Bahasa Inggeris. Akhir sekali mereka dikehendaki melukis gambar. Murid-murid dikehendaki menulis 8 ayat di dalam le mbaran kerja (Lampiran 4).4 Perlaksanaan Tindakan Dan pemerhatian / Penilaian. Kad nombor . B.

Untuk aktiviti seterusnya saya terfikir yang saya akan menggunakan buku text dan buku aktiviti . Kemudian menampal mengikut helaian muka surat.35 .2 Perlaksanaan Aktiviti 2 Untuk menarik perhatian mereka saya membawa 5 biji belon serta kertas A4 yang be rwarna-warni yang boleh di dapati di koperasi sekolah. 114 . Yang selebihnya tidak dapat meny iapkan kerja mereka. Saya memberi kebebasan kepad a murid untuk menukar perkataan di belakang ayat. 5.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa : : : 2 Februari 2005 2 Cendikiawan 1. supaya mereka mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ayat dan juga gambar.2. Mereka tidak sabar-sabar untuk men jalankan aktiviti tersebut.35 p tg Peristiwa : Murid-murid seperti “terpaku” melihat contoh Little Book yang telah saya siapkan. Mereka juga boleh berjalan-jalan didalam kelas melihat hasil kerja rakan-r akan mereka. Apabila aktiviti bermula saya menghadapi masalah mur id-murid mengambil masa untuk menulis ayat walaupun sudah diberikan contoh. Mere ka banyak memberikan tumpuan pada lukisan dan menulis agak perlahan. Seperti biasa mereka akan menulis ayat-ayat di dalam lembaran kerja yang disedia kan. M urid-murid boleh melihat di dalam buku teks jika tidak ada idea untuk melukis ga mbar. Contohnya This is a red car. Kemudian mereka dikehenda ki membuat ayat seperti: This is a red balloon. Mereka seperti berada di alam lain.4. hanya 4 ora ng daripada 36 yang menumpukan penuh perhatian. oleh itu sa ya perlu membantu murid ini supaya mereka terus menyiapkan kerja. Refleksi Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid kelihatan seronok tetapi kura ng memberi tumpuan pada penulisan. Kebanyakannya murid-murid lelaki.

115 . saya bercadang akan m emberi hadiah kepada murid-murid yang membuat ayat tanpa kesalahan.35 ptg Tempat : Masa : Peristiwa : Murid-murid begitu tertarik dengan belon-belon yang saya bawa. Semua memberikan tumpuan pada kerja. Mereka begitu berhati-hati semasa menulis dan begi tu leka dengan aktiviti masing-masing.Pemerhatian Tarikh : 23 Feb 2005 2 Cendikiawan 1. murid-murid sudah mengenali objek-objek di dalam Bahasa Inggeris. Merek a tidak sabar-sabar untuk mengetahui aktiviti apa sebenarnya. murid dikehendaki membuat pemb etulan dan melihat kembali contoh ayat yang saya berikan.35-2. Untuk menarik minat murid serta membiasakan mereka dengan aktiviti penulisan. Bila mendapat kert as yang berwarna-warni dan adanya belon dalam kelas mereka begitu gembira sekali .Saya mendapati ramai yang me mbuat kesalahan ejaan seperti : Jadual 5: Kesalahan Perkataan Perkataan This Balloon Kesalahan The Belon Refleksi Oleh kerana tajuk pada hari ini adalah “objects” dalam masa satu jam saja. Ini menunjukkan mereka dengan se ndirinya sudah memperkayakan “vocabulary” mereka. Saya tidak mempunyai masalah lagi untuk menerangkan satu persatu maksud perkataan. Ada yang membuat rujukan di dalam buku te ks dan buku aktiviti Tahun 2. Jika ada kesalahan-kesalahan ayat atau perkataan. Ada yang menunjukkan hasil kerja mereka s erta membandingbandingkannya dengan kawan yang lain. Hanya satu ayat mudah difahami pada satu muka surat. Mereka begitu bersungguh-sungguh menyiap kannya. Saya rasa amat gembira kerana aktiviti kedua berjalan lancar.

3. Murid-murid begitu t ekun daripada sebelumnya.4. Semua ayat ditulis dengan betul Little Book mestilah bersih dan kemas Mestilah disiapkan pada masa yang ditetapkan.5. Kertas hanya dilipat 116 .4. serta mengikut syarat-syarat yang telah saya tetapkan. : : : 28 Februari 20 05 2 Cendikiawan 2.3. saya bercadang pada akti viti seterusnya saya akan menampal hasil kerja mereka di sudut Bahasa Inggeris. There is_______. Mereka berhati-hati menulis. Untuk menarik minat mereka lagi. Say a menunjukkan kad-kad nombor.35 . Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid menunjukkan kesungguhan a pabila mendapat tahu mereka akan diberikan hadiah. Refleksi Saya tidak menyangka perubahan yang begitu ketara. Saya memberitahu murid-murid pada hari ini saya akan memberi hadiah mengikut kri teria: 1.35 ptg ii.3 Perlaksanaan Aktiviti 4 Kaedah digunakan masih sama. Cuma tajuk pada kali ini adalah numbers. 2. Idea membe ri hadiah memang bagus dan saya akan mengekalkannya.3 Perlaksanaan Aktiviti 3 Masih mengekalkan teknik yang sama. Tajuk yang diajar juga sama. Perasaan saya lebih gembira lagi pada aktiviti pada kali ini. 5. There are_______. Murid-murid dikehendaki membacanya (drilling). Hasilnya murid-murid dapa t membezakan antara : i. Hadiah yang diberikan adala h alatulis yang murah. Mereka berlumba-lumba malah berhati-hati semasa membin a ayat. Cuma kali ini hanya sa tu ayat saja iaitu ‘Ten plus ten equals twenty’ dan tajuk untuk Little Book pada har i ini ialah Plus.

Topik yang diajar jug a sama iaitu Numbers.35 . Mereka begitu sibuk menyiapkan kerja kerana hasi l kerja boleh di tampal sendiri.dua seperti kad.4. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Semua murid boleh membina ayat dengan cepat . : : : 2 March 2005 2 Cendikiawan 1. Saya juga mendapati murid-murid lebih mudah memahami bagaiman a membina ayat-ayat mudah.2. ayat-ayat mestilah betul.35 . Sesiapa sahaja boleh menampal hasil. Murid-murid juga boleh menukar perkataa n di depan dan di belakang ayat contoh : _______minus_______equals _________. 5. Mereka begitu bangga sekali kerana hasil kerja mereka dilihat oleh rakan-rakan. 117 : : : 2 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. Hanya satu ayat juga iaitu ‘Nineteen minus seven equals twelve’. kerja mereka di sudut Baha sa Inggeris dengan satu syarat. Tajuk buku pada hari ini ialah Minus.2. Tiada kesalahan ayat.35 ptg .35 pt g Refleksi Barulah saya faham kenapa murid-murid begitu gembira apabila hasil kerj a mereka ditampal. Kerana aktiviti pada hari ini adalah satu ayat sa haja mereka sudah menampakkan keyakinan serta tidak takut untuk bertanya pada gu ru. Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Aktiviti pada kali ini amat mengejutk an saya kerana beberapa orang murid telah menunjukkan kreativiti mereka dengan m engunting Little Book mengikut bentuk yang mereka suka malah ada yang membawa pe nsil warna dari berbagai jenis.5 Perlaksanaan Aktiviti 5 Kaedah digunakan masih sama.

setiap kali aktiviti dijal ankan sentiasa ada peningkatan dan perubahan. Seorang murid didapati tidak ing in lagi menulis di dalam kotak dan menampal ayat tersebut kerana lambat untuk 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. iaitu yakin dan f aham serta sentiasa bersedia dengan aktiviti yang akan saya jalankan. Ramai yang bersetuju. masih sama. iaitu tajuk buku pada hari ini ialah I like ______. Beliau mencadangkan agar terus saja ditulis pada helaian muka sur at.35 . Topik yang diajar ial Book ialah My Family. Topik yang diajar juga sama. 5.2. 118 .6 Perlaksanaan Aktiviti 6 Kaedah digunakan ah Family.7 Perlaksanaan Aktiviti 7 Kaedah digunakan masih sama. Mereka terus saja menulis di setiap helaian muka surat . Father dan Brother.4. 5. Tajuk yang akan ditulis pada Little untuk menarik minat mereka membaca buku cerita ehendaki bercerita tentang keluarga mereka dan e Book seperti biasa.Refleksi Mereka sudah nampak perubahan dari segi tingkah laku.4. Ini adalah pada aktiviti kali ini. Murid dik seterusnya membuat aktiviti Littl Pemerhatian Tarikh : Tempat: Masa : Peristiwa : Murid-murid dengan mudah memaham i perkataan seperti Mother.35 ptg menyiapkannya. Refleksi Perkembangan mereka nampaknya begitu ketara.

apabila melakuka n aktiviti mereka akan : : : 23 Mac 2005 2 Cendikiawan 1. 5.35 . 119 .4. 9 dan 10 kaedah digunakan adalah sama.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Beberapa orang murid telah membawa ka mus bergambar melihat maksud perkataan tanpa disuruh oleh saya. 9 Dan 10 Untuk aktiviti 8. Saya boleh menyelia kerja mereka dengan mudah . P eristiwa yang dapat dilihat seperti keseronokkan dan dapat membina ayat dengan mudah.9 Perlaksanaan Aktiviti 11 Saya menampal gambar-gambar binatang di papan hitam kemudian menyuruh mereka me mbuat ayat sendiri. I like ______.8 Perlaksanaan Aktiviti 8. 5.35 ptg Refleksi Nampaknya mereka begitu bersungguh-sungguh kerana mereka tahu saya tida k akan mengecewakan mereka setiap kali kelas mata pelajaran Bahasa Inggeris berm ula. saya tidak perlu menterjemahkan maksud per kataan.2. Ini adalah perkembangan positif. Dengan menulis ayat yang berulang-ulang (repetition) mereka mudah untuk membina ayat walaupun ditukar perkataan dibelakang ayat seperti I like banana.4.

1 REFLEKSI KAJIAN Penilaian pencapaian murid Jadual 6 : Keputusan Ujian Pra Jadual 7: Keputusan Ujian Pos Markah 5 4 3 2 1 Bil. : : : 29 Mei 2005 2 Cend ikiawan 1. Murid 1 4 2 9 29 120 .2. M ereka sudah pandai membina ayat-ayat di dalam Bahasa Inggeris dengan sendiri. 5.5 5.35 .5. . There is a tiger. ii. It has four legs.35 ptg Refleksi Nampaknya memang 100% saya yakin bahawa objektif saya sudah tercapai. Murid 35 1 Markah 5 4 3 2 1 Bil.Pemerhatian Tarikh Tempat Masa Peristiwa : Murid-murid sudah dapat membina ayatayat sendiri seperti menunjukkan keyakinan menulis dengan cepat seperti ayat-aya t dibawah: i.

Ini adalah kerana semasa Ujian Pra dijalankan murid-murid belum mendapat pendedahan bagaima na membina ayat-ayat dengan betul. Ujian Pos telah menunjukkan peningkatan keran a mereka telah mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran yang betul. Gred A B C D+E Jumlah Ujian Berselaras 01 25 11 36 Ujian Berselaras 02 33 3 36 121 . M urid 35 20 15 10 5 0 1 20 9 0 0 2 0 4 1 1 2 Ujian Pra 3 M arkah 4 Ujian Pos 5 Graf 1 : Menunjukkan perbandingan keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Kelas 2C Tah un 2005 Ujian Pra dan Ujian Pos telah dilaksanakan dan saya mendapati perubahan begitu ketara sekali di mana pada Ujian Pos didapati 35 orang murid 2C telah men dapat markah penuh berbanding markah Ujian Pra hanya 2 orang sahaja.Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 40 35 30 25 Bil. Jadual 8: Analisa Ujian Berselaras Bahasa Inggeris kelas 2 Cendikiawan .

Perbandingan Keputusan Ujian 01 Dan 02 Kelas 2C Tahun 2005 35 30 25 Jumlah Pelajar 33 25 20 15 10 5 0 A 1 B 2 Gred 11 3 0 C 3 Ujian Berselaras 2 0 0 0 D4 E + Ujian Berselaras1 Graf 2 : Perbandingan Ujian Pra Dan Ujian Pos Kelas 2C Tahun 2005 Ujian Bulanan juga menunjukkan peningkatan di mana pada Ujian Berselaras 2 seram ai 33 orang murid telah mendapat “A” di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris berband ing dengan Ujian Berselaras 1 hanya 25 orang. Malah ibubapa juga boleh menyebut taju k-tajuk Little Book yang telah anakanak mereka buat antara yang menarik perhatia n mereka ialah: Mother’s Day dan juga Rose Red. Hasil temubual dan refleksi murid (murid mencatat didalam Lampiran 5) juga saya dapati 100% muridmurid 2 Cendikiawan meminati Bahasa Inggeris terutama di dalam membina ayat–ayat mudah didalam Little Book kerana banyak aktiviti-aktiviti menari k telah mereka lakukan sepanjang kajian ini. Ini menunjukkan Little Book bukan saja mendapat perhatian murid-murid tetapi ibu bapa juga. Temubual bersama ibubapa juga telah dilakukan. 122 . mereka menceritakan bagaimana ana k mereka begitu meminati Bahasa Inggeris. Perubahan-perubahan ini berlaku ad alah kerana mereka sudah mempunyai keyakinan diri serta mempunyai banyak perkata an-perkataan baru di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris ketika menjawab soalan Ujian mereka seperti mengimbas kembali apa yang telah mereka lukis dan tulis.

This is a red ______ This is a blue______ 7 sentences Number s 3 28 Feb Mon 2 March 4 Wed " Plus Numbers These are two apples. Mereka menunjukkan minat dan baka t melukis serta menghasilkan Little Book yang terbaik. Bermacam-macam bentuk dan saiz dapat dilihat. Ini bermakna aktiviti yang dilakukan dapat memberi peluang kepada murid menunjukkan bakat mereka. 5. 1 sentence 3 March 5 Thurs " Minus Five minus two equals three. 4 sentences Unit 7 53 71 123 .5. 4 sentences Unit 4 32 36 " " " " " " Unit 3 2 1 34 " 21 Unit 2 11 Topic Title Sentences Student is able to TB Pg AB pg _ 10 18 Mei Wed Buildings Buildings This is a mosque. 7 sentences Thirteen plus five equals eighteen. 4 sentences Copy in text Book Unit 5 Unit 6 42 53 47 57 " 37 ‘’ F amily My Family This is my mother.2 Rumusan Pemerhatian Aktiviti-Aktiiti Yang Dijalankan Jadual 8: Aktiviti Little Book Yang Telah Dijalankan Bagi Bulan Februari – Jun 200 5. 4 sent ences " 32 38 Parts Of The 9 27 April Wed Rose Red Body My Body This is my nose These are my ears.Antara penilaian lain adalah kreativiti murid. 1 sentence 23 6 March Wed 7 6 April Wed 8 2 0 April Wed " Clothing My clothes I like I like______ 4 sentences My hat. No Date & time 1 2 Feb Wed 23 Feb 2 Wed Objects Colours Objects Objects I want a ______ 8 sentences. This is one ap ple.

3 Refleksi Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Keseluruhan Sepanjang k ajian ini banyak pengalaman yang telah saya lalui terutama semasa P&P. Kesedaran seperti guru perlu kre atif semasa melakukan P&P. 8 sentences Unit 8 78 Total 12 8 12 52 sentences 5 7 11 Secara keseluruhan banyak perubahan-perubanan yang dilalui oleh murid-murid dan saya sendiri. vi. Tanpa saya sedar i sebanyak 12 buah Little Book telah dibuat dan 52 ayat telah ditulis oleh 36 or ang murid dalam masa tiga bulan berbanding sebelum ini mereka kurang faham dan t idak tahu untuk membina ayat yang mudah. ii.5. iv. Sepanjang aktiviti dijalankan murid-murid begitu sero nok serta memberi sepenuh perhatian pada proses pembelajaran serta hubungan guru dengan murid bertambah rapat. v. Rumusan saya adalah berdasarkan rajah di atas: i.11 29 Mei Animals Animals This is a tiger. Perubahan sikap murid dan saya sendiri Perubahan sikap dapat dilihat di mana sebelum ini adalah amat susah untuk menari k minat kerana kebanyakan mereka mempunyai latar belakanng keluarga yang miskin dan kurang perhatian daripada ibu-bapa serta kurang bahan bacaan tetapi setelah melaksanakan Kajian Tindakan saya mendapati sikap mereka telah berubah pada seti ap bulan daripada pasif kepada aktif ketika akitiviti dijalankan. Selepas k ajian saya dapat melihat perubahan yang besar pada anak-anak didik saya antarany a: i. Dengan itu saya telah mengubah persepsi murid bahawa Bahasa Inggeris adalah mudah untuk difahami dan kemahiran menulis boleh diajar dengan mengikut amalan yang betul. esok aktivit i apa teacher…. 5. Pada aktiviti ke 11 murid-murid dengan penuh yakin boleh menulis 8 ayat.Teacher …. ataupun bila saja masa berakhir ….kedengaran 124 .. It has four legs. Mereka begitu meminati mata pelajaran Bahasa Inggeris dan selalu bertanya ……. Menggunakan buku text dan aktiviti sem aksima mungkin pada tahun-tahun yang lepas adalah amat sukar untuk berbuat demik ian kerana kebanyakan murid tidak faham. Mengajar mengikut sukatan da n topik dengan mudah dan cepat seperti jadual di atas sebanyak 11 topik telah di ajar menggunakan kaedah Little Book. iii.

Ye…. iii. Keyakinan yang dapat diterapkan melalui aktivi ti ini telah membawah kejayaan apabila salah seorang murid 2C memenangi tempat k etiga Pertandingan Story Telling peringkat Negeri Johor.. Perasaan saya pada masa itu begitu tersentuh. Mereka sudah mahir bukan itu saja ada yang cuba menulis 2 atau 3 ayat di dalam satu muka surat tanpa bertanyakan pada saya.Ye… te acher datang ……dengan begitu kuat sekali. ini akan mengingat kan saya betapa pentingnya saya seorang guru kepa da mereka. teacher ngajar la kelas kita sampai balik” malah ada yang datang kepada saya in gin melihat apa yang saya bawa pada hari itu. Nampaknya mereka begitu bersedia setiap kali kel as bermula. mereka sudah tahu hari ini cikgu akan men jalankan aktiviti yang menarik.. ii.“……alah….bila saja bermula kelas Bahasa Inggeris kedengaran sorakkan …. Perubahan sikap ibu-bapa Saya begitu kagum bila ada ibu bapa yang mengikuti perkembangan dan terperasan a da perubahan pada anak-anak mereka. Bila saya meletakkan barang-barang di atas meja. bukanlah mudah untuk me menangi pertandingan apatah lagi terpaksa bersaing dengan muri-murid dari kawasa n bandar yang begitu petah bercakap didalam Bahasa Inggeris.Mereka juga tid ak menghadapi masalah di dalam menjawab soalan pada buku aktiviti tahun 2 jika a da masalah mereka terus bertanya. Saya merasa bangga kerana telah dapat menari k perhatian ibu-bapa sehingga ada yang terharu anak-anak mereka boleh menulis di dalam Bahasa Inggeris. Nampaknya saya tela h dapat menerapkan sifat keyakinan di dalam diri anak didik saya. 125 . Bagi saya ini adala h perkembangan positif (Lampiran 6 ). Selepas kelas berakhir saya pasti akan mencari idea dan membuat perancangan untu k pengajaran keesokan harinya sebelum Kajian Tindakan dilaksanakan saya tidak ta hu bagaimana cara untuk membuat aktiviti yang boleh menarik minat mereka.. Perubahan pada pembelajaran murid Saya memang tidak menyangka murid-murid boleh membina ayat hanya dalam masa bebe rapa minit saja. Setiap kali melangkah ke kelas 2 Cendikiawan saya seolah-olah merasakan diri ini seper ti penyanyi….

Teori saya sendiri Sudah tentulah saya sebagai seorang guru begitu gembira apabila anak-anak didik telah memahami pengajaran yang diajar. Manjin Gill. Saya sendiri dengan bangganya boleh mengeluarkan teori saya sendiri…. Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. HBET 2303 Writing in an ESL Context. Dewan Bahasa Dan Pustaka MariamMohamed Nor & Abd.iv. “ 52 ay at mudah tanpa kesalahan boleh dibina kanak-kanak berumur 8 tahun dalam masa 3 b ulan menggunakan kaedah Little Book jika dilakukan dengan amalan yang betul. Penerbi tan Universiti Teknologi Malaysia. ( 2003). English Year 2 Sekolah Kebangsaa n Activity Book. 126 .0 CADANGAN KAJIAN Saya akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran saya pada masa hadapan kerana kaedah ini adalah kaedah paling mudah dan berkesan untuk mengajar kemahiran menu lis. (2003). Matishwar Kaur & Kan Yuet Yee. seperti anjakan para digma. Saya juga boleh berterima kasih kepada di ri sendiri kerana dapat memberikan pengajaran yang berkesan…. BIBLIOGRAFI Mohamad Najib Abdul Ghafar. (2004).Halim Bin Ibra him. English Year 2 Sekolah Kebangsaan Textbook. (1999). Utusan Publication & Distribut ors Sdn. Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka Manj in Gill. Bhd. Pendedahan awal adalah perlu supaya mereka tidak menghadapi masalah bila be rada di tahap dua.” 6.

5. iii. 4. 1. 3.Lampiran 1 Based on the picture make 5 sentences correctly. Lampiran 2 Catatan temubual Tarikh : Masa : Tempat : Beberapa soalan diajukan kepada 8 orang murid untuk mengenal pasti masalah antar a soalan : i. ii. Mata pelajaran apa yang awak minati? Siapakah yang selalu menolong awak menyiapkan kerja rumah? Bagaimana awak mengisi masa lapang? 127 . 2.

7. 2. 8. Adakah awak bertanya pada guru jika tidak faham? Ya Tidak 3. Arahan : Untuk setiap soalan dibawah bulatkan salah satu jawapan sahaja. Adakah awak memina ti mata pelajaran Bahasa Ingeris? Ya Tidak 2. S ila jawab semua soalan dengan bulatkan salah satu jawapan. Adakah awak selalu menjawab dengan penuh perhatian ketika menulis jawapan did alam Bahasa Inggeris? Ya Tidak Lampiran 4 Buying some classroom things Example : I want a book 1. 5. 4. 6.Lampiran 3 Borang Soal Selidik Maklum balas pelajar terhadap maklumat berkaitan Bahasa Ingg eris. 3. 128 . 1.

Lampiran 5 Refleksi murid pada aktiviti Little Book Lampiran 6 Antara kejayaan murid 2 Cendikiawan Nadia Irsalina Bt Shahridha telah memenangi Pertandingan Story Telling Peringkat Negeri Johor pada 25 Jun 2005 di Batu Pahat. 129 . Johor. Lampiran 7 Keratan Akhbar Lampiran 8 Salinan Little Book yang telah dibuat oleh murid.

SMK Seri Mahkota. suhu dan tekanan yang digunakan serta pemerhat ian bagi sesuatu tindak balas tertentu. SERI MAHKOTA. Rasanya saya telah berusaha semam pu yang boleh sehinggakan saya sanggup membelanjakan RM550. 1. itu pun dengan gred 8E berbanding dengan murid 5 Sains1. Ada rasa kecewa.00 untuk membeli baha n bantu mengajar. UMBAI 77300 MERLIMA U.4. Seramai 26 orang murid 5Sains2. peperiksaan penggal dan ujian pra.8. Dapatan soal selidik pula menunjukkan murid lebih mengingati. Antaranya: 130 . memahami dan s eronok belajar Sifat Kimia Sebatian Karbon melalui teknik ‘COMIL’. MEN. Apabila saya nyatakan kekecewaan saya pada rakan-rakan. KEB. Umbai dan seorang guru terlibat dalam kajian ini. Hasil tinjauan menunjukkan mu rid tidak mengingati proses penukaran dari satu siri homolog kepada siri homolog yang lain. Hanya dua orang sahaja murid ya ng lulus. maklum balas yang diteri ma tidak banyak membantu. reagen yang ditambah. marah. Perancangan tindakan difokuskan kepada t eknik untuk meningkatkan kefahaman dan daya ingatan – Teknik ‘COMIL’. Murid telah dide dahkan kepada Teknik ‘COMIL’ selama 80 minit dan kajian ini telah diselesaikan dalam tempoh 8 minggu.2 Contoh 2 TEKNIK ‘COMIL’: SATU KAEDAH UNTUK MENGUASAI SUBTOPIK SIFAT KIMIA SEBATIAN K ARBON OLEH SALWATI BINTI OTHMAN SEK. sedih dan seribu satu macam perasaan yang Tuhan sahaja mengetahuinya. MELAKA ABSTRAK Kajian ini dijalankan untuk menentukan dan mengatasi masalah-masalah yan g dihadapi oleh murid Tingkatan 5 aliran Sains Tulin di dalam subtopik Sifat Kim ia Sebatian Karbon. Saya mengajar di kedua-d ua kelas ini sejak mereka di tingkatan 4 lagi.0 REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Analisis keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2003 untuk kelas 5Sains2 saya t atap dengan perasaan yang berbaur. Tinjauan awal telah dilaksanakan melalui ujian bulanan. hanya empat o rang sahaja yang gagal dengan markah yang hampir lulus. Keputusan ujian pos telah menunjukkan peningkatan prestasi mur id.

131 .“Aku ajar si X. Memang lemah. 2.Tidak membaca buku / tidak membuat ulangkaji . peluang untuk mer eka lulus adalah sangat tinggi.” . Antara sebab-sebab gagal di dalam kimi a yang telah dinyatakan oleh murid 5Sains2 ialah: . Manakala murid perempuan pula. se bab-sebab mereka gagal di dalam kimia.0 ISU KEPERIHATINAN Saya telah menganalisis soalan Kimia SPM tahun-tahun lepas dan mendapati bahawa item mengenai Sifat Kimia Sebatian karbon merupakan item wajib bagi Kertas 1 dan 2 yang menyumbang antara 7 ke 25 markah.Tidak faham soalan dan lain-lain lagi Maklum balas yang diberikan oleh murid dan guru serta keazaman untuk mencapai kelulusan 100% telah mendorong saya untuk menjalankan kajian tindakan..“Jangan tensionk an diri Awak tu muda lagi Nanti kena darah tinggi Nik cari ganti” Saya tidak puas hati dan rasa terpanggil untuk mengubah keadaan ini. Masalah utama yang dihadapi oleh murid dalam sub topik Sifat Kimia Sebatian Karbon ialah mengingati proses penukaran dari satu si ri homolog kepada siri homolog yang lain. walaupun lebih berdisiplin dan rajin tetapi pencapaian mereka masih kurang memuaskan. Jika murid dapat menguasai subtopik Si fat Kimia. tidak layak masuk kelas Sains.Tidak ingat rumus / fakta / kon sep penting . tidak serius terhadap muridan dan pencapaian mereka adalah agak ren dah. rendah mo tivasi diri. Sebatian Karbon dan beberapa topik lain yang mudah. masa Form 3. Mereka gagal mengingati apakah reagen yang ditambah. mangkin. Kesemua guru mengatakan murid lelaki 5Sains2 kurang berdisiplin. Saya telah memarahi. Saya juga telah meminta semua guru yang m engajar 5Sains2 menulis pandangan mereka mengenai sikap dan pencapaian murid 5Sa ins2. dan tekanan yang digunakan serta pemerhatian seper ti perubahan warna bahan kimia dalam sesuatu tindak balas kimia. suhu. pelik aku macam mana dia boleh masuk kelas Sains.“Mereka memang lemah. mendenda dan meminta murid 5Sains2 menulis di atas sekeping kertas.” .

KUMPULAN SASARAN Murid 5Sains2 Lelaki : 17 orang 132 . Kecerdasan dominan Logik – Mate matik Visual – Ruang Tubuh kinestetik Verbal – Linguistik Muzik Ritma Interpersonal Intrapersonal Bil. Membantu murid mendapat keput usan yang lebih baik dalam peperiksaan SPM. Mengubah cara pengajaran guru supaya murid merasakan proses pembelajaran adalah menyeronokkan. sikap negati f dan pencapaian murid 5Sains2 yang rendah akan dapat diperbaiki.Saya yakin jika saya dapat mempelbagai dan meningkatkan kaedah P&P. 4.0 3. Murid 1 10 7 2 3 2 1 3. Lan taran itu saya telah mendapatkan analisis ′Multiple Intelligences Profile Indicato r ′ murid 5Sains2 dari guru Biologi yang telah menjalankan Ujian Kecerdasan Pelbag ai bagi mengesan kecerdasan dominan murid 5Sains2. b. c.1 OBJEKTIF KAJIAN OBJEKTIF AM Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman dan ingatan murid terhadap Sif at Kimia Sebatian Karbon. 4. OBJEKTIF KHUSUS Meningkatkan kemahiran mu rid untuk menjelaskan Sifat Kimia Sebatian Karbon. 3. Gardner (1991) mengatakan ketidakserasian antara kaedah mengajar dengan profil kecerdasan murid boleh meny ebabkan seseorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap sesuatu subjek.2 a.0 Meningkatkan d aya ingatan murid dan penggunaan otak kanan melalui teknik ‘COMIL’.

5. Sebelum kajian dijal ankan murid kurang memberi respons kepada soalan yang diajukan. murid perempuan yang lebih bersedia dan menunjukkan kesungguhan sebali knya murid lelaki kurang bersungguh dan kurang mengambil bahagian di dalam aktiv iti P&P yang dijalankan.0 5.1.1 Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku murid semasa proses pengajar an dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. tinjauan masalah dibuat berdasarkan pemerhatian. 5. sebaliknya saya telah memperkenalkan Teknik ‘COMIL’ dan 5 hari selepas itu saya telah memberikan Uj ian Pos 1 menggunakan set soalan yang sama dengan Ujian Pra.1. 5. sebelum dan selepas Teknik ′COMIL’ diperkenalkan . murid saya telah menduduki Peperiksaan Percubaan SPM Selaras bagi Negeri Melaka dan saya telah menggunakan item kertas 1 dan 2 berke naan Sifat Kimia Sebatian Karbon sebagai Ujian Pos 2. u jian pra dan pos.3 Soal selidik Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada murid untuk mendapatka n maklum balas murid berkenaan Sifat Kimia Sebatian Karbon. Selepas saya menyemak jawapan murid. saya tidak memu langkan kertas jawapan murid dan tidak membincangkan jawapannya.2 Ujian Pra dan Pos Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan mereka mengenai subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. Sebagaimana kebi asaannya. 133 . Item Ujian Pr a merupakan item Kertas 1 dan 2 Kimia – Program Gerak Gempur Sains & Matematik Neg eri Melaka bagi tahun 2003. dan soal selidik. Saya juga telah mengedarkan borang soal selidik kepada rakan – rakan guru yang ada dan tiada latar belakang pendidikan sains untuk mendapatkan pandangan mereka me ngenai Teknik ‘COMIL’.1 PELAKSANAAN KAJIAN TINJAUAN MASALA H Dalam pelaksanaan kajian ini.1. Lebih kurang empat minggu selepas Ujian Pos 1.Perempuan : 9 orang Jumlah : 26 orang 5.

Berikut adalah analisis soal selidik yang telah dijawab oleh murid :134 .2. Walaupun masih terdapat murid yang gagal tetapi tiada seorang pun muri d yang mendapat sifar berbanding dengan Ujian Pra di mana 5 orang murid telah me ndapat sifar.2 5.3 Analisis Soal Selidik Murid telah memberikan respons positif manakala guru-guru telah memberikan komen yang membina.2.1 ANALISIS TINJAUAN MASALAH.5. Analisis Ujian Pra dan Pos. sengaja dibuat oleh guru untuk 5.2 Perbandingan pencapaian murid dalam Ujian Pra dan Pos adalah seperti berikut: Gr ed Pra A B C D E G TH 0 1 1 1 2 18 3 Bilangan Murid Pos 1 1 2 3 3 4 12 1 Pos 2 2 2 5 4 2 9 2 Dapatan Ujian Pra dan Pos menunjukkan terdapatnya peningkatan dari segi pencapai an murid. Analisis pemerhatian Berdasarkan pemerhatian selepas kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran dida pati: Murid lebih berkeyakinan untuk menjawab soalan yang diajukan oleh guru sec ara lisan. Murid berjaya mengesan dan membetulkan kesalahan yang menguji kefahaman dan ingatan murid.2. Suasana pembelajaran di dalam kelas lebih memberangsangkan. 5. Mereka menjawab dengan suara yang lantang dan tidak lagi menundukkan muka apabila guru menyoal.

5 Saya mudah mengingat i tindak balas kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘COMIL’.tidak setuju . Penggunaan warna berkesan untuk menjelaskan aliran proses dan bahan kimia .kurang setuju . SKALA ITEM 1 2 Kimia merupakan subjek yang mudah. Guru Bahasa Inggeris: Satu teknik yang menyamai ‘Peta Minda’. Guru Sains: Teknik ini dapat menambah ingatan dan kefahaman murid di samping dap at melihat secara menyeluruh dan mengetahui hubung kait antara sub-sub topik dalam sesuatu tajuk b esar.sangat setuju Beberapa contoh komen yang telah diberi oleh guru – guru pula adalah seperti berik ut: Guru Pendidikan Seni: Satu pendekatan yang menarik dalam meningkatkan kefaha man dan ingatan murid kerana warna dan simbol adalah dua perkara yang ringkas da n padat jika dibandingkan dengan nota. 3 Kimia organik merupakan satu cabang kim ia yang mud dikuasai walaupun tanpa teknik ‘COMIL’.Skala Likert : 1 .sangat tidak setuju 2 3 4 5 .setuju . Proses lebih mudah dihafal dan difahami oleh murid. Saya lebih suka menggunakan te knik saya sendiri daripada teknik ‘COMIL’. 4 Saya mudah memahami tindak bal as kimia organic selepas guru memperkenalkan teknik ‘ COMIL‘. 135 1 2 3 4 5 (BILANGAN MURID) 1 2 3 3 13 15 7 3 1 2 4 11 9 1 0 0 2 2 11 10 0 . Nota adalah padat dan jelas.

0 4 15 6 .

. 0 0 2 12 11 7 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL’ bagi tajuk lai dalam kimia.3 1. fungsi dan cara otak manusia bekerja. 1 0 5 17 2 9 Teknik ‘ COMIL ‘ membantu meningkatkan daya kreati saya. 2. 0 3 4 13 5 8 Saya akan menggunakan teknik ‘COMIL ‘ untuk matamuridan lain. 3. saya telah meminta m urid 5 Sains 2 membawa pen / pensil warna semasa kelas Kimia kerana saya ingin m emperkenalkan satu teknik P & P yang dapat membantu mereka mendapat keputusan ya ng lebih baik. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Selepas murid menjalani Ujian Pra. Sebelum saya membimbing murid melakar ‘COMIL’ ( Coloured Mind Link ) saya telah mene rangkan serba sedikit tentang struktur.6 Saya rasa lebih seronok belajar tajuk kimia organik menggunakan teknik ‘COMIL’. 0 1 4 9 11 5.

Sebelum itu saya telah mencungkil idea dan pengetahuan sedia ada murid terlebih dahulu. 8. 5. Setiap kali kelas kimia. saya mengingatkan murid supaya membaca atau membuat sem ula ‘COMIL’ untuk mengukuhkan daya ingatan. Murid membina ‘COMIL’ di atas sekeping kertas putih ( rujuk lampiran ). Murid menjalani Ujian Pos 1 dan Pos 2. Seterusnya saya membimbing murid membina ‘COMIL’. 136 . Murid diingatkan bahawa warna yang dipilih adalah sepadan dengan warna sebenar b ahan kimia tertentu dan dapat membezakan antara satu tindak balas dengan tindak balas yang lain. 6. saya dan murid akan membincangkan jawapan sebagai langkah pengukuhan. 7. 4. Selepas ujian Pos 1 dan 2.Saya juga telah menyentuh perihal kepentingan warna dalam kehidupan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Buzan :-‘People are 80% more likely to remember what the y read if it’s in colour’.

lebih berkeyakinan dan mendapat skor yang baik semasa me njawab koleksi soalan percubaan dari negeri-negeri lain. sebulan selepas i tu. Murid berlumba – lumba henda k menjawab soalan guru. daya ingatan dan kefahaman terhadap ap a yang dimuridi disamping menjadikan suasana P&P lebih ceria dan menyeronokkan. tidak lagi marah-marah dan tidak rasa tertekan apabila masuk ke kelas 5Sains 2. Masih terdapat murid yang gagal dalam Ujian Pos 1 dan 2 kerana pada hari saya me mperkenalkan Teknik ‘COMIL’ ada seramai 10 orang murid tidak hadir ke sekolah kerana hujan lebat. Saya berasa lebih seron ok. Saya telah mem peruntukkan dua waktu P&P untuk membimbing murid membina ‘COMIL’. Saya juga telah menerangkan secara ringkas mengenai Teknik ‘COMIL’ kepada rakan guru dan meminta mereka memberi pandangan. Say a sepatutnya menerangkan dan mempastikan bahawa mereka faham 137 . 10 daripada 26 orang murid 5Sains2 mempunyai kecerdasan domi nan di dalam Visual – Ruang. Murid telah menjal ani ujian Pos1.anak mereka Teknik ‘COMIL’. 5. Pos 1 dan Pos 2 menunjukkan peningkatan yang a gak ketara. Selepas Ujian Pos 2. Rakan-rakan guru juga telah memberikan komen membina. Malah beberapa orang guru telah meminta saya mengajar anak . Kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh 8 minggu. Tujuan mengedarkan soal selidik ial ah supaya murid lebih bebas dan selesa menjawab berbanding mendapatkan maklumat secara temubual. Kebolehan membina ‘COMIL’ merupakan salah satu kemahiran Visual – Ruang da n secara kebetulan. Semasa saya menjal ankan kajian ini saya telah menyempurnakan sukatan muridan kimia.4 PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN. perangsang dan sokongan terhadap usaha saya. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa adunan Teknik ’COMIL’ dan Teori MI banyak me mbantu murid meningkatkan keyakinan diri. Berdasarkan pemerhatian saya Teknik ‘COMIL’ berjaya membantu murid meningkatkan penc apaian di dalam subtopik Sifat Kimia Sebatian Karbon. murid diminta memenuhkan borang soal selidik untuk mend apatkan pandangan mereka tentang teknik ‘COMIL’.5.5 REFLEKSI KAJIAN Pencapaian murid dalam Ujian Pra. Selain daripada itu ada 4 orang murid 5Sains2 yang kerap tidak had ir ke sekolah dan mereka yang tidak hadir inilah yang gagal dalam Ujian Pos. lima hari selepas membina ‘COMIL’ dan Ujian Pos 2.

Akhir kata: prasarana GURU KREATIF + MURID DEDIKASI Kondusif BIBLIOGRAFI Atan Bin Long. b. (1987 ). Semoga has il kajian saya ini dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses P&P lebih menarik. memasukkan u nsur warna dalam kaedah / teknik P&P yang lain seperti peta minda. PhD thesis. Analisis keputusan Peperiksaan Percubaan S PM 5Sains2 menunjukkan peratus kelulusan Kimia adalah di tangga ke 5 selepas BM. d. T. rajah penguru san grafik dan carta berwarna c. Matematik dan Sejarah. Language Interaction Pattens in Lessons Featuring Mathematical Investigations . Saya yakin bahawa Teknik ‘COMIL’ dapat membantu murid meningkatkan pencapaian mereka dalam subjek Kimia. Dunn. CA: Sage. Saya berasa tersentuh dan terharu apabila seorang murid 5Sains1 menghantar SMS m eminta saya mengajar mereka teknik ‘COMIL’ dan ada yang menyalin dari murid 5Sains2 sebelum disuruh. 6.0 CADANGAN UNTUK KAJIAN SETERUSNYA Beberapa cadangan untuk kajian seterusnya adalah seperti berikut: a. saya dapati terdapat perubahan yang pos itif dari segi amalan pengajaran guru dan amalan pembelajaran murid . Pendidikan Islam. Thousand Oaks. (1997). mur id dibekalkan dengan soalan-soalan yang dapat membantu mereka meningkatkan kefah aman dan daya ingatan. Psikologi Pendidikan. Selepas membina ‘COMIL’. University of Southampton. S aya juga sepatutnya harus lebih bertegas terhadap segelintir murid lelaki yang a gak malas dan bersikap sambil lewa. Brown. Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Adabi Sdn.dan buat ‘COMIL’ bukan hanya sekadar mengarahkan mereka menyalin dari rakan-rakan. (197 6). Hasil dari penyelidikan yang dijalankan. T. Mengguna pakai teknik ‘COMIL’ sebaik sahaja guru mengajar bab Sebatian Karbon . b erkesan dan menyeronokkan. guru boleh menyediakan satu modul penggunaan te knik ‘COMIL’ dalam P&P secara lebih terancang / teratur. 138 KEJAYAAN BERERTI . Michel Foucault and th e Politics of Freedom.

the teachers teaching science and mathematics t o these students are anxious. A total of 17 girls and 2 boys.0 REFLECTION OF THE PROBLEM STUDIED This is a school-based project for helping my colleagues in the teaching of scie nce and mathematics in English. te achers were able to improve on their teaching skills and by conferencing with th eir pupils. They were assisted by their colleagues who were th e English language teachers. 1. By using simultaneously two learning conte xts: action research and teacher-pupil conferencing. these English language teachers worked together with the subject teachers so t hat the language used in delivering the lessons did not hamper the teaching and learning process. it shows how the developmen t of the dialogic space between teachers and pupils in classroom.This study is conducted with the objective to define and solve the problems faced by both teachers and pupils of Form 3RK in the teaching and learning of sc ience and mathematics in English. t he study describes how the participatory research relationship helped illuminate both for the teachers and for the pupils what they implicitly know is important to change.4. as they become aware of new possibilities for pedagogical improvemen t. and three teac hers (one teacher teaching mathematics and two teaching science) were involved i n the study. it should be emph asized that I as the researcher. Naturally. By videotaping the lessons and by conferencing with pupils.3 Contoh 3 IMPROVING TEACHING AND LEARNING SKILLS THROUGH THE INTERPLAY BETW EEN ACTION RESEARCH AND VIDEO TAPING IN THE TEACHING AND LEARNING OF SCIENCE AND MATHEMATICS IN ENGLISH: A CASE STUDY Oleh: Ng Yoon Mooi SMK Raja Muda Musa 3300 7 Kuala Kangsar. More importantly is that the dialogic video viewing helped them step outside of themselves in order to see each other and return to look at themselves as oth ers. English has been used as the medium of instructi on for the teaching of science and 139 . Under the “buddy system” and the “critical friend” concepts . This en abled the teachers to look at their teaching practices critically and improve on it themselves.8. The introduction of the program (PPSMI) in 2003 saw the present For m 3 pupils sitting for the PMR examination this year and they will be the pionee rs of this programme. also underwent significant change. Perak ABSTRACT This study describes how the use of video helped the researcher create dialogic intersubjective educational spaces in which tran sformational learning can take place. the teachers were able to address the needs of their pupils thus mak ing them better and more effective teachers and English is not an issue. I learnt to see constructive response as both a social. everyday way of dealing with pupils tactfully and a socio-cognitive construct for scaffolding learning within the pu pils’ zone of development. Furthermore. Although this study focused on teacher change.

Furthermore . 140 . this cohort has been taught science and mathematics in English fo r three years and will be sitting for the Penilaian Menengah Rendah examination this October 2005. I. the problem was more on the teachers’ ina dequacies than the students’. I noticed that the teachers wer e very self-conscious of their English proficiency. to help them make the transition. To equip them with the skill. affected the effective delivery of the lessons. they were quite natural and take to learning science and mathematics in English as if it was a natural thing to do. They were not comfortable wi th their pronunciation and their constant fear of using the wrong words and inab ility to speak without referring to their books. in 2005. it is important to know whether they are able to face the challe nge and especially so when they are the pioneer group for the PPSMI program (Pen gajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris). That means. 2. these teachers had been sent to ETEMS c ourses. as the researcher. I had to find ou t where they needed help and how best to help them.mathematics in 2003 to Form 1 students although the students had been schooled i n the Bahasa Malaysia medium when they were in their respective primary schools. Now. Considering the fact that these stude nts were wholly and completely taught in Bahasa Malaysia when they were in the p rimary schools. On the students’ part. As their ‘critical friend’. As a result the lessons were made very simple and more time was needed to deliver the lesson. Furthermore. the teachers teaching them were teachers who were not proficient in English as it was not their mother tongue and the situation was compounded by the fact the these teachers had been schooled in the Malay-medium schools and had been using Bahasa Malaysia to teach their students since the first day they were appointed as teachers. have been appointed as their ‘critical friend’ in the buddy system that was implemen ted to help these teachers in using English as the medium of instruction. Thus. This was made easier for them because they were fresh from the primary s chools and took to learning these subjects in English as if it was the thing the y had to do in a secondary school. instead they fol lowed the words exactly from the books. They will be the first batch of students who will answer the questions in English for the two subjects. On top of that. they had never taught science and mathematics in Engli sh before. There was no attempt to initiate questions and the pupils were not given the opportunity to ask questions in English.0 FOCUS OF STUDY After having observed them on several occasions. the inability of the teachers to conver se in English with their pupils had adverse effects on the teacher-pupils relati onship. I have been an English teacher for more than 20 years and was schooled in the Englishmedium school in my school days and so am familiar with the ways science and mat hematics were taught in English. This was due to the fact that the teachers were not confident to explain the topics on their own.

1995).The observations conducted during the teachers’ lessons showed that there was a ne ed to construct a rich communicative environment for the teaching and learning o f science and mathematics. 1992. action research has traditionally been regarded as a vehic le for change. They must show how action research helped the participants become thoughtful about their teaching. This study is located within this recent view o f action research. This space was partly created by means of videotaping. However. It is not uncommon for videotaping to be used a s a stimulus for teachers’ reflections facilitating the transformational process ( Gallimore & Golderberg. Denyer & Florio-Ruane. videotapes are also used to enable the teachers to be ready to see and discuss with respect to how they felt. The project took 10 months to complete. Videotapes are used for both teacher and pupil to observe and inform each other of what they see and how they think and feel. Furthermore. by becoming aware of th eir practices.0 ACTION RESEARCH AND THE USE OF VIDEOTAPI NG In teacher education. and comprised four cycles of act ion research that were designed in response to the teachers’ immediate needs. Wells & Chang-Wells. in which the importance of teacher-pupil interaction was emphasized and teacher-pupil conferencing was an important instructional com ponent. T hey must also show how these teachers gain control of their own professional development by being reflective. reach an authentic understanding of their situation . This view of action research us es strategic action as a tool for improvement and understanding. 1992. rec ent theorists such as Zeichner and Gore (1995) emphasize that action research do es not focus only on school improvement alone but also has the purpose of helpin g teachers see what they know and building on it. teachers and student. and by learning to be sensitive to their pupils’ differences in thinking and learning. 141 . The main goal is to create a space for a reflexive process of enlightenment whereby the resea rcher. and of the gaps between their beliefs and their practices. 1986). 3. The present study is based on the participation of teachers a nd students in research processes that concern their relationship. facilitating the participants’ monitoring of their success and fail ure as they enact alternative possibilities for school improvement. as t hey were revealed to me through their group conversations and through their resp onses to videotapes that I showed them of teacher-pupil conferences taking place in their classrooms and elsewhere. to construct their voices so t hat they can extend this help to their students. Current researc hers of action research expect to promote processes of teacher transformation (Carr & Kemmis. used not only for the p urpose of data collection but also for enhancing the self-reflexive transformati ve activity of the participants.

undertaken in their natural setting. The site of this project was a classroom of 19 students. 142 . At the beginning of the project . Besides they had no prior experience in conferencing or in peer collabor ation. to learn and ask questions in English. I got the help of another tea cher.0 4. However. the English teacher who was appointed to help a science and a mathematics teacher who had to teach their respective subj ects in English. in which it was appropriate for me and for the participants (teachers and p upils) to engage in collaborative action research. 4. My primary role was to provide opportunities for and support teacher reflection.2 The Role of the Researcher I was invited to work with them. We focused on creating a coherent research sett ing. I held numerous conversations with the teache rs as a group and individually. the researcher. They al so realized that teacherpupil conferencing encompassed a more complex learning r elationship than they had envisioned. to write t he research log and frame the project within a theoretical context. it seemed like a difficult task for the teachers were uncomfortable to be obse rved and videotaped as they were not proficient in delivering their lessons in E nglish. This project enabled the teachers to assess for themselves a nd subsequently improved on their teaching skills. Through the whole project. I have to be the participant observer in the teachers’ classroom and in t he meetings of the project. they discovered that they did not have to be apprehensive and th at peer collaboration could happen naturally and be taken in good faith. documenting these activities by collecting field not es and conducting informal interviews with teachers and pupils and structuring t he situational context in which the teachers and the pupils were defining their change. The project focused on the two teachers and the students of the Form 3RK students. This class was the best class for the present Form 3 a nd was called the Rancangan Khas or RK class which was made up of selected stude nts based on their UPSR results. Hj. The teachers involved were both ladies and had been teaching the subjects for more than 15 years. AHZ to videotape the teachers and the pupils in class.4. was designed to support a change project carried out by the researcher.1 SETTING The Research Site The study. Tn. as the Englis h teacher to find out their weaknesses and find out ways to help them and for th e pupils. On top of al l these. compri sing 17 girls and 2 boys. The mathematics teacher was a master teacher.

When one cycle ended another cycle be gan. Puan N was videotaped during her normal lessons. The planning phase sometimes close s the loop of this cycle by emerging directly from the assessment phase. observation. I could see that Puan N was teaching and there was no interaction with the pupils. Most importantly. w hich did not interfere with their regular teaching.1 CYCLE ONE: ESTABLISHING THE CONTEXT FOR THE STUDY Framing the Problem At the beginning of the project. It was done in the afternoon when the additional class or reinforcement class was held. planning (or framing the problem).0 5.3 Data Collection and Analysis D uring this stage. Puan N was more concerned with delivering her prepared lesson which she did with ease because she had a script for her to read from.0 THE DESIGN OF THE STUDY The action research comprised four cycles. 5. Each of the cycles consisted of the f ollowing components. 5. the third to widen this relationship to include the other te achers. reflection and assessment. and the fourth to engage these teachers in theorizing about the meanings and implications of their teaching and the pupils’ learning processes.2 Acting and Obser ving I prepared the study by videotaping the normal school lessons in the morning. the mathematics teacher. The first cycle was intended to set the context for the study. I wanted to create the context for a collaborative relationship with Puan N. the mathematics teacher was taped teaching her pupils for at l east 80 minutes (two class periods). and to what extent she could transform this relationship into a dialogic int eraction. and evolved from quest ions they asked and suggestions they made. As a result there was no space f or her to ask for feedback from her pupils. 5. I needed to create a situation whereby I could do research with her and not on her. I was curious about w hat was happening during the teaching sessions and how the teacher was teaching mathematics in English specifically how she was practicing the dyadic relationsh ip. pupil-researcher and teacher-pupil. At this time the video was used for reconnaissance purposes. Pupils were not encouraged to a sk questions and they were not given the opportunity to ask any questions. From the tape. the second. Another reason was to get the teacher and the pupils used to the video camera in the classrooms. data collec tion and analysis. Conferencing was conducted in a separate time slot. 143 .4. to create dialectical relationships between teacher-researcher. The four g oals were grounded in my conversations with the teachers. It was a one-way communic ation which was overwhelmingly teacher-centered.

From the tape. Puan N was told that her lessons were taped and she could view the tape a ny time she liked. She was worried that the score for the subject in the PMR would decline and she did not want that as she had a reputation to keep. I told her to concentrate on looking at herself teaching and how she conference with her pu pils. she was very emotional. I wanted to establish with the teacher a relationship where col laborative self-reflexive research could take place. I wondered whether she was at all aware of the ways she int eracted with her students.4 Reflection By the end o f May. She felt that her English was not good enough and it had caused her to become a less effective teacher than if the lesson had been taught in Bahasa Malaysia which s he had been doing for years. I could see that sh e spent very little time and effort in finding out how her pupils had benefited from her lessons. 5. Due to the fear of being unable t o answer questions in English. However. she was more concerned with her English than the main concepts of the lessons. it 144 . That is. was a repeated vers ion of her earlier teaching. While viewing the tape together. she did not express any interest in watching them. her interaction with her pupils were limited to no more than mechanical exchange of information.5 Assessment Puan N focused on her orc hestration of the classroom environment as a whole. overlooking her interaction with individual pupils. citin g her very tight schedules because she was needed elsewhere outside the school a s she was the master teacher in the district. We finally agreed that she was more foc used on presenting her lessons in English as well as she could rather than prese nting the concepts effectively. 5. At this point I did not start any systematic data a nalysis because it would risk casting the teacher and the pupils as the objects of the analysis. As a result. which incidentally. In other words. When finally she viewed the tape. the teacher was told to reflect on one aspect of her t eaching that she wanted to improve in order to be able to integrate conferencing into her regular classroom activities. she cited the reason for the slow progress of the lessons and the inability to finish the syllabus on time to the poor command of the English language of the pupils. A t the end of the meeting. I showed her how. She compared her teaching in English with the time when she had taught the subject in Bahasa Malaysia and stated that it was the re ason why she still could not finish her syllabus. she had not encouraged pupils to ask questions. she wanted to make sure that she had the attent ion of the whole class because she insisted that the pupils’ command of the Englis h language was poor.Her verbal interaction with her pupils amounted in most situations to the regula r cue-answer structure in which she often told her pupils to provide the single word answer to the phrase she mentioned. Yet.

2 Reflection Puan N and Puan A viewed the tapes separately but each of them viewed the tapes together with me. Puan N’s personal coaching with Aminah (a pupil) was taped for three sessions. field notes describing informal conversations w ith the teacher and with her pupil.1 Data Collect ion and Analysis Data sources for this part of the study included transcriptions of audio tapes o f Puan N and Puan A’s conferences. The plan was to create a situation in which th e teacher could see herself not only through her own responses to her interactio n with her pupils. The second Session: Puan N and Puan A begin to look at th emselves. 6. For example. but through her students’ responses as well.0 CYCLE TWO: CRE ATING A DIALECTICAL RELATIONSHIP For the next two weeks. Puan A was playing a very passive role and kept quiet all the t ime. reflecting inwardly as sh e critiqued her interaction with her pupil. In the analysis of the data.was not enough to reflect in conversation with her about her role in relation to her students. she was not ready to look at herself critically. 6. and that Puan A was playing a role i n her transformation process. This was not difficult as the teacher had to carry out extr a classes in the afternoon as directed by the school’s principal. 145 . she wa s unaware of how she tried to control Puan A’s attention so much so that she did n ot give her any opportunity to ask questions but to keep drumming in the facts o f the lesson. She needed to discover for herself what that role should be. There is a need to create a confrontational situation that would make her role in conferences vividly visible to her. blaming Puan A’s lack of underst anding and her inability to answer what she wanted. The First Session: Puan N and Puan A looked at each other. she was still focused on her own agenda. As the teacher watched her first conference. Puan A hardly had any time to digest one fact before another was d rummed into her. I sought eviden ce that Puan Noraini was beginning to look at herself. In her first reaction to this segment. The tuition class in the afternoon became another class lesson instead of r einforcing concepts and helping the pupil in areas where she was not able to und erstand when in class. The session began with Puan N watching the second videotape of herself and Puan A conferencing. 6.

she was unable to give the correct answers. she was excited about Puan A’s impr ovement in both understanding of the subject. She thinks that she was hampered by her lac k of command of the English language. she was able to understand the pressure she was pu tting on Puan A and not attending to her needs. She had taken the effort to consult me more on how to deliver the lesson more effectively in English by improving her command of the language. By the third conference Puan A had shown that her i nterest in the subject had increased and so was her understanding of the concept s. Puan N’s reflection was illuminated by a segment in which she heard he rself teaching Puan A by using Bahasa Malaysia. As Puan N watched the videotape of the third conference. Another positive outcome that Puan N noticed was that Puan A had become more interested in the subject. It seemed that Puan A too was pleased with her improvement and she had taken a more liking for the subject. As the meeting came to an end. This was because Puan N had made it a point to teach by using only in English and not alternate between English and Bahasa Malaysia. She had been more c onfused than enlightened. 146 . The Third Session: Puan Noraini and Aminah looked at t hemselves and each other. Suddenly she realized that she had caused confusion to Puan A by teaching in English and then in Bahasa Malaysia and reverting into English when she remembered. In the first and second conferences.“She thinks she understood my lessons but when she was given the exercise. Puan N. who were very curious about my work with her. Thus. As Puan N th ought about her inadequacies. through the medium of the video and with my mediation. Puan N and Puan A learned how to acknowledge their weaknesses . Puan N felt that she wanted to share her learning expe rience with her colleagues. aware of her own transformation. She had felt less insecure and more confi dent as she got used to the language. Puan N is able to see where our problems are.” As we continued watching and discussing the videotape. She is able to address our problems”. Puan N and Puan A were not able to assess each others’ problems and did not know how to handle the d ifficulties they each faced. Puan A watched the videotape and she commented that she had not understood Puan N because of her constant changi ng of one language to another in the course of her teaching. asked if I could continue videotaping and discussing her confere nces with other students. “I like mathematics now more than last time because I can unders tand the topic better.

3 Assessment It is important to take note that this stage showed that the teaching and learni ng process was not so much of the language issue with the pupils but it was more about the insecurities of the teachers themselves. As an after thought. The achievement of this cycl e of the study was not only in redefining the teacher-pupil relationship. As a result. as this is a PPSMI project. I as the resea rcher was also in charge of staff development in the school. this p roject was also incorporated as a staff development project and the Science and Mathematics head of department gave her full support. another science tea cher. Puan R in my study . when Puan N showed her tapes w e took of her conferencing with her students and of her teaching in the class to the science teacher of Form 3RK. Tn. AHZ videotaped Puan R teaching in class as well as conferencing with her students.1 Research Phases and Data Sources In the implementation phase. Hj. I decided to use this new definition of action research in order to wide n the circle of participants and include the science teacher. Puan Mariam. each choosing the segments to be d iscussed in the meetings. Besides. During this cycle. Puan R h ad shown interests too. The teachers wanted to be videotaped. 7. data was collecte d and interviews conducted with each teacher. 7.6. I had wan ted to extend the study to include the science teacher who taught science to the same class. but al so in the redefinition of the essential relationships of collaborative action re search. Puan M and I vie wed videotapes taken in their classroom teaching sessions and I asked them to ch oose video episodes to be shared with each other. After sharing her insights with Puan R about conferencing. 7.0 CYCLE THREE: WIDENING THE CIRCLE OF PARTICIPATION The third cycle began in the middle of July 2005. who was teaching another class was invited to join in the stu dy so that Puan R would have a colleague to partner her as this was going to be a collaborative study. The fortunate thing in all this was that.2 Assessment The biggest achievement of this cycle was widening the extent of teacher partici pation. Allowing the 147 . The observation phase began when Puan R. The reflection phase required that the teachers work together as a research collaborative to view segments of their videotapes. Puan M will analyze and interpret Puan R’s practice and Puan R w ould analyze and interpret Puan M’s practice. This was to become one of their PPSMI projects and one of their staff development projects which every dep artment had to carry out.

one-time soluti ons.1 CYCLE FOUR: DEEPENING THE CRITICAL PERSPECTIVE OF CONFERENCING Plan ning Yet. For this. This was important because by so doing they established and maintained an atmosphere of trust and openness whe re their work could be openly discussed.teachers to choose the segments to be viewed and discussed proved to be a good t hing because they felt that they were in control. by the end of the four cycles of the acti on research.0 8. I came up with a few themes such as openness to the pupil’s experience. From the transcripts based on interviews and conversations. The teachers took advantage of this col laborative activity in order to raise a variety of concerns relating to pedagogi cal issues. I had to do my homework by reading up on the various theories. in spite of the teachers’ self-transformative achievements. Action and Observation Once the transcript themes had been identified by me. collaborating with pupils and helping pupils internalize the process . For 148 . the teachers noticed changes in three areas: how their tacit knowle dge had become visible. The goal of this ph ase of study was to help teachers to see what they know and how to use it in the ir work and to construct their voices so that they can extend this help to their students. I needed to make th em realize that they had to treat their pupils as individuals. when I presented the themes to the teachers for discussion. It became clear to the teachers that none of their problems had permanent. The critical interpretati on phase began in middle August. the teachers’ response was one of great surprise and delight. Reflection and Assessment The discussions with the t eachers during this phase showed that. 8. The teachers also commented that by participating in the fourth cycle. t hese themes became objects of critical interpretation. Generally. they h ad become exposed to many theoretical constructs. such as classroom control and teacher authority and the implementati on of challenging tasks that seemed endless from the PPD and the JPN. how they had changed and what still needed to be resolve d. The main goal during this phase was to show the teachers how their conversations had connections to certain theoretical notions and I tried as best as I could to expose them to the theories. I needed to make them self-critical of their own teaching styles and h elp them to view conferencing as a useful means of teaching. each with their o wn needs. being attuned to su bjectivity. the teachers stil l conceive of teaching pupils as a group and treated them as a group and not as individuals who had their own set of problems and abilities.

video was used to stimulate reflection and critic al conversations.0 AGENDA FOR THE FUTURE There are many issues that emerged in this study that could not be included in t he present paper and which I intend to deal with in the future. one way flow of communication to the more authentic. the pupils’ interest of the subject increased and they put much more effort into the subject. dial ogic mode of interaction.example. Puan N became aware of the pupil’s frustrations and could consequently acknowledge her position towards teaching mathematics in English. First. but they actually learn to change their classroom teaching practices from the t raditional. makes their teachi ng more visible to them. It also helped teachers develop different ways of watching: seeing and noticing. Through watching and discussing the videotapes. consisting of three dyadic interactions: teacher-pupil. constructivism had been applied in their teach ing practice. while watching videotapes of their lessons. monologic. to an obser vation of themselves through the others’ eyes. In most cases. showing and critiquing. This was to show that the pupils had like the personal attention of the teachers. The use of video helped make four important elements o f the environment and of teachers’ knowledge more visible to the participants: cla ssroom organization. At the beginning of the study. the teachers realized that.0 CONCLUSION This study is based on the assumption that a videotape offers visual images not only about the situations they portray. I continued by trying to make the teacherpupil relationship more visible an d to do that the binary relationship of teachers and researcher was changed into a triangular one. Not only do these teachers become reflective over time. teacher-pupil interaction. 10. looking and listening. In fact. it was the teachers’ teachin g practices that pose the problems and not the medium of instruction (in this ca se 149 . change occurred. When looking became tied to listening. she dominated the conv ersation. Puan N’s conferences with Puan A were basically unidirectional. teachers’ teaching practices and t eacher’s theoretical knowledge. earlier research in teacher education and teacher pro fessional development has provided considerable evidence that teachers’ dialogue w ith a researcher. 9. By conferencing with the pupils. contemplating and articulat ing. and finally. The students’ inclusion in this study context enabled the participants to reflect on their practices. when they had allowed pupils to ask questions and by conferencing with them. it is abo ut how to provide constructive response during our reflective conversations conc erning how to respond to their pupils. but also about the ways in which we make sense of them. In this study. teach er-researcher and pupil-researcher. This was shown by the fact that initially Puan N and Puan A began the study with an other-oriented observation gradually transfo rmed their point of view to a self-oriented observation and finally.

B. C.Noffke & R. & Florio-Ruane. Educational Action Res earch: becoming practically critical.E. J. San Francisco: Jossey-Bass. BIBLIOGRAPHY Carr. (1986). Ozer (Ed.English) that caused low percentage passes. Wells. Pupils pick up the language fast eno ugh to use it in their learning of the subject. G. & Gore. knowled ge and action research. Using action research as a vehicle for student teacher reflection: a social reconstru ctionist approach. Palmer. & C hang-Wells. & Goldenberg. & Kemmis. in : F. M. (1995). Gallimore. Tracking the development path of teac hers and learners: A Vygotskian perspective. how in tr ying to understand other people’s behavior and responding to it we are able to ref lect on our own. The second point is how the acti on research that was planned as a context for reflective inquiry became an inter subjective space where the teachers and the researcher needed each other to unde rstand some of the ways in which we learn to see ourselves as the ‘other’. Mi xed messages and mixed opportunities. Teaching and Teacher Education. G. 11(6). W. Becoming Critical: Education. pp. Constructing Knowledge Together : Classrooms of inquiry and literacy. (1992). S. J. pp. Stevenson (Eds).N. (1995). London. Porstmouth: Heinemann Seichner. 539-551 . in S. S. (1992). Teachers College 150 . Denyer.L. K. Moments in transformation in writing confe rences and teacher education.13-30 New York.) Effective and Re sponsible Teaching: the new synthesis. R. M.

R. Altricher. Action rese arch for operations management. Arkinson. & Styhre. & Somekh. International Journal of Operations and Producti on Management. Ary. 6th Ed. (2004).. (2005). Berskerville. Kementerian Pelajaran Malaysia.RUJUKAN Adler. London: Falmer Press. (2005).. Bodgan. Communications of the Association for Information Systems.. Becoming critical educat ion. Boston: Allyn and Bacon. London: Routledge. Introduction to rese arch in education. & Coghlan. Modul Kajian Tindakan. (2002). No. Posh. Doing your research project. 3 . R. 111 – 115. Bahagian Perancangan dan Penyelid ikan Pendidikan. & Gullickson. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan . Collaboration research in organizat ions. 22. 1994. A teacher self-evaluation tool kit . 1999(2). American School Board Journal. & Biklen. K uala Lumpur: BPPPDP.B. (2001). P. & Morin. Practitioner action r esearch: Action research to improve practice. 324 – 327. Pah ang. 20 Ways to reflect upon your practice. H. Belmont: Wadsworth. Intervention in School and Cl inic. (1995). Razavieh. Teac hers investigate their work. Buckingham: Open Unversity Pr ess. 2. (1993). B. G. (2004). 2nd Ed. 4 2 – 44. No. Thinking about teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia. BPPP. & Kemmis. Investigating information systems with action re search. KPM. Kertas Kerja Seminar Penyelidikan Pend idikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. D. Coughlan. Craig. A. 2004 (2).V. Shani. 2004. 220 – 40. S. Work Based Learning in Primary Car e. (1999).. Dalam Education Action Research: An International Journal.C. (1992). Nov. Bell. Sue. D. S. Vol 2. J. 151 . Vol. Qualitative research in education. Corwin Press. N. knowledge and action research. Blac k. CA: Sage. Airasian. ‘Rethinking the principles and practice of action research: The tensions for the teacher-re searcher’. Bahagian Perancangan dan Penyelidik an Pendidikan. P. (1997). S. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1986). P.L. (2004). (2002). 40 (2). (1993). Manual Kajian Tindakan. J. Kuala Lumpur: PIER – Sub Program 4. A. Thousand Oaks. Jacobs. (1994). A. D. Carl. L.. KPM. A. 108(11). Conderman. W.

2006 dari http://www. J. Creswell.R. L. R. & McTaggart. (2000). D. Diperoleh pada 23 July 2005 dari http://www. B. (2006). Upper Saddl e River: Prentice Hall. NJ: Pearson P rentice Hall. L. Buckingham: Open University Press. 2nd Ed. Forum: Qualitative Social Research. Educational research: Planning.com. April. 34. Pemupukan budaya penyelidikan di kalangan guru: Satu Penilaian. S. Thousand Oaks. No. Action Research: Principles and Practice. Gay.. (2000). Victoria.). Koszalka. 2nd Ed. Participatory action research and the study of practice. E. London: Routledge. McNiff. 2005. Educa tional Research: Competencies for analysis and applications. 21 – 36). Ferraro. Kemmis. Merriam-Webster’s online dictionary. ebscohost. Kemmis. Action research in practice: Partnerships for s ocial justice in education (pp.Dick. London: Routledge. Upper Saddle River. Weeks (Eds. Song. September 2004. S. MerriamWebster. conducting. Pahang.m-w. Kemmis. (1988).D. A teacher’s guide t o classroom research. S.. S. J. 53(1). & Wilkinson. and P. 3. & Grabrowski. M. Kertas dibentangkan dalam Annua l Meeting of the American Educational Research Association. Ge elong.A Loughran. Ref lective practice and professional development. (2002). & Airasian. Dikod dari John W. Diperoleh pada 15 February. Hopkins. (2 005). T. 2002. (2002). Atweh. (1998). Dalam B. Incorporated. The action research planner. 5. and evaluating q uantitative and qualitative research. P. Vol. B. (1994). 6th Ed. (2004). (1998). Qualitative methods in management research. Effective teacher practice: In search of meaning in learning about teaching. Jamil Ahmad. 2nd Ed. Examining learning environmental design issues for prompting reflective thinking in web-based PBL.com/ 152 . (2000). CA: Sage. (1988). In the pursuit of change and understanding. ERIC document. Gummesson. Kemmis. Australia: Deakin University Press. 33 – 43.. Kertas dib entangkan dalam Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Ke XII 2005 dari 6 – 9 Disember 2005 di Swiss Garden Resort. New Orl eans. J. Art. Journal of Teacher Education. H .

A. 2nd Ed. E. Roskos. & Torbert. 6. Risko. M. R. 1. Stringer. R. Vol. Action research.B. (1999). Thousand Oaks. 23. Practical action research for change. Teacher s and Teaching: Theory and Practice. Upper Saddle River. (2001). C. No. & Evered. & Ax. Ponte. (1994). P. The action turn: Toward a transformational social science . 41(2). Concepts and Transformation. Qualitative data analysis: An expanded sour cebook. (2002).Miles. Susman. & Huberman. CA: Sage. CA: Corwin Pres s. Arlington Heights. 10. 153 . Beijard. 149 – 175. qualities. Prospective teachers’ reflection: Strategies. R. Vol. Thousand Oaks. 1 – 38. 6. Osterman. and pe rceptions in learning to teach reading. Schmuck. & Vul kelich. K. IL: IRI/SkyLight Training and Publishing. December 2004. R. Mills. (1993). An a ssessment of the scientific merits of action research.B. W.. No. D..R.M. Newbury Park. CA: Sage. Vol. P. G. J. (1997).. V. (2000). (1978). Reflective practice for educators: Imp roving schooling through professional development. A. & Kottkamp. Don’t wait till the cows come home: Act ion research and initial teacher education in three different countries..K. G. Reason.T. (2004). Action research: A guide for the teacher researcher. Adminstrative Science Qua terly. NJ: Merrill/Prentice Hall .E. Reading Research and Instruction. 582 – 603. 2nd Ed.