http://prosacksblog.blogspot.

com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

TEORI PASCAMODENISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN DAN IMPAKNYA TERHADAP SEKOLAH

PENGENALAN
Pemikiran pascamodenism merupakan satu idealisme alaf baru yang muncul di barat dalam arus modenisasi. Aliran pemikiran ini bermula sekitar tahun 1930-an dengan kemunculan seorang pengarang Belanda yang bernama Federio De Onis dalam penulisannya Antologia De La Poesia Espanola A Hispanoamericana pada tahun 1934 (Featherstone, 1998:202). Para sarjana berpendapat bahawa aliran pemikiran ini muncul atau ditandai dengan zaman enlightenment di Eropah yang mana pada masa itu masyarakat Eropah mula sedar akan kepentingan ilmu pengetahuan dan pada masa itu juga wujudnya revolusi perindustrian yang menyebabkan pelbagai perubahan yang menjadi persoalan. Selepas itu, muncul pula beberapa pemikir-pemikir barat yang lain misalnya Jean Francois Lyotard, Micheal Foucault, Jacques Derida, Habermas dan Jean Baudrillard1. Pascamoden adalah satu aliran pemikiran yang agak mengelirukan namun,pengaruhnya meresap masuk dan mencabar pelbagai bidang ilmu misalnya pemikiran, kerohanian, keagamaan, pendidikan, kesenian, kebudayaan, dan kesusasteraan.

1

Aminuddin Ruskam al- Dawamy (2004). Pascamoden: Perbincangan isu sosial. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. (m/s 1)

1

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

DEFINISI PASCAMODEN
Menurut Kamus Dewan (1994:914) pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah.Moden pula bermaksud dari masa sekaran, berkaitan dengan masa kini, yang terbaru, cara(kaedah) baru dan mutakhir.

Drs Sidi Gazalba(1973) mendefinisikan moden sebagai pembaharuan, iaitu yang lama ditinggalkan, melangkah kepada yang baru atau peristiwa yang mengandungi gerak dan membawa hakikat perubahan. Modenisasi merangkumi dua dimensi yang luas. Pertama, perkembangan struktur sosial yang ditandai dengan perbezaan, diversifikasi dan pemisah di mana berlakunya perubahan umum system sosial dan integrasinya kembali di sekitar suatu matrik dari struktur-struktur yang berbeza. Kedua, modenisasi meliputi perkembangan struktur kelembagaan untuk menangani perubahan terus menerus dan kelangsungan modenisasi termasuk rangkaian nilai, sikap, aspirasi dan tujuan yang tersusun(Calvin Glodscheider, 1971:141).

Menurut Zakaria Stapa (1999:144), pascamoden ialah fahaman yang bersifat antiagama dan anti Tuhan kerana pascamoden ialah lanjutan edisi baru kepada fahaman sekularisme Barat moden. Jika difahami dengan lebih ekstrem lagi, Shahrom T.M. Sulaiman(1999:165) merumuskan bahawa pascamoden ialah budaya kemodenan. Manakala Encyclopedia of Cultural Anthropology(1996) menyatakan; µPascamoden ditakrifkan sebagai satu gerakan hati dari pelbagai sistem atau falsafah, bermula dalam reka bentuk dan falsafah-estetik.¶

Tokoh pascamoden Jean Francois Lyotard dalam tulisannya The Postmodern Condition menyatakan tiada kebenaran terhadap metanaratif yang akhirnya membawa kepada penafian terhadap wahyu dan berubah kepada pandangan dunia yang berasaskan sains semata-mata. Menurut Jencks, C.H(1995:478) pascamoden ditakrifkan sebagai; ¶Satu daripada anjakan utama ke arah dunia pascamoden ialah berlakunya perubahan dalam epistemologi, kefahaman terhadap pengetahuan itu berkembang dan dikaitkan dengan anggapan- anggapan lain¶2

2

Aminuddin Ruskam al- Dawamy (2004). Pascamoden: Perbincangan isu sosial. Johor: Universiti Teknologi Malaysia(m/s 5-6)

2

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

Falsafah postmodern ini telah membentuk beberapa pendekatan untuk mengkritik barat seperti green approach dan feminisme. Istilah postmodernism turut digunakan dalam keadaan yang agak negatif untuk menerangkan perlakuan, kadangkala dalam sesuatu fahaman yang umum. Ia juga kadangkala digunakan untuk menjelaskan perubahan sosial yang berlaku yang mempunyai perkaitan dengan prinsip moral.

PANDANGAN YANG DIKETENGAHKAN OLEH PASCAMODENISME DALAM PENDIDIKAN
Kemunculan pascamoden mula dirasai dalam ilmu sosial pada penghujung tahun 70-an(25 tahun lepas) dan pertengahan 80-an(mencapai teori internasional). Apa yang paling susah dalam pascamoden adalah dalam memahami makna atau definisi sebenar pascamoden itu sendiri. Ini kerana terdapat beberapa teori-teori yang berbeza dalam pelbagai aliran. Salah satu definisi yang boleh digunakan adalah pendefinisian yang diberikan oleh Jean Francois Lyotard: ³simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity towards metanarrative´3. Secara ringkasnya, maksud lainnya Jean Francois Lyotard menerangkan pascamoden sebagai teori yang bersikap skepticism; µmetanarrative¶ yang mana bermaksud mana-mana teori yang mendesak atau menuntut sesuatu perlu ada asas pembentukan atau dasar alasan yang jelas untuk mewujudkan sesuatu tuntutantuntutan pengetahuan dan perlunya penyertaan asas epistemology.4 Terdapat beberapa tema yang diketengahkan dalam pascamoden. Antaranya adalah; hubungan antara kuasa dan ilmu pengetahuan-the power-knowledge, performance nature of identity,dan various textual strategies used by postmodern thinkers.5

3

John Baylis & Steve Smith (2006). The Globalization of World Politics: An Introduction to International

Relations. New York: Oxford university press. (m/s 285) 4 Jean-FrancoisLyotard(1979) The Postmodern Condition A Report on Knowledge retrieved October 25, 2008 from Marxist. Org website: http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.html
5

John Baylis & Steve Smith (2006). The Globalization of World Politics: An Introduction to International

Relations. New York: Oxford university press. (m/s 285-287)

3

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

Power-knowledge Tema ini diperkenalkan oleh Micheal Foucault. Menurut para sarja pascamodenisme, terdapat hubungan erat antara kuasa dan pengetahuan. Bagi mereka, sesuatu idea itu boleh diterima atau akan diterima umum sebagai pengetahuan apabila ia disokong atau diutarakan oleh kuasa atau pihak berkuasa. Pada masa yang sama, pengetahuan diperlukan untuk menjamin kelangsungan kuasa. Ini bererti wujudnya hubungan saling bergantungan antara keduanya. Ringkasnya, idea memerlukan kuasa untuk diterima sebagai pengetahuan dan pengetahuan itu pula perlu untuk kelangsungan kuasa. Hubungan ini juga merupakan µa key concern¶ kepada teori kritikal. Foucalt telah menentang pendapat dominan dalam rationalist theories dan positivism yang mengatakan bahawa knowledge is immune from workings of powerpengetahuan adalah immune daripada pengaruh kuasa. Beliau bersetuju bahawa kuasa secara faktanya menghasilkan pengetahuan dan semua pengetahuan memerlukan sokongan kuasa untuk menguatkan kedudukannya sebagai ilmu pengetahuan yang diterima semua. There is no such thing as µtruth¶ existing outside of power-tiada-µkebenaran yang wujud tanpa kewujudan kuasa¶. Foucault mempersoalkan, how can history have a truth if truth has history?-bagaimana sejarah itu mempunyai kebenaran jika kebenaran mempunyai sejarah? Kebenaran bukan sesuatu perkara yang terasing kepada pembentukan sosial akan tetapi ia wujud sebagai sebahagian daripada sejarah itu. Bagaimana hubungan antara kuasa dan pengetahuan boleh dikaitkan dengan pendidikan? Pendekatan yang dibuat oleh Foucault dikenali sebagai geneology, yang mana ia untuk menukarkan apa yang telah kita percaya pada masa kini dan ia menukarkan ia menjadi satu persoalan. Selain itu juga beliau juga turut menyatakan bahawa segala pengetahuan sebenarnya tidak bersifat mutlak akan tetapi ia bergantung kepada orang yang berkuasa untuk mengesahkannya. Kesimpulannya, apa yang selama ini dianggap benar itu adalah bersifat relative bukannya berbentuk mutlak. Konsep yang sedia perlu dipertikaikan dan dipersoalkan kebenarannya dan kesahihannya. Misalnya dalam aspek pembajaran contohnya, seseorang pelajar tidak akan menerima sesuatu pengetahuan dengan mudah daripada kawannya tetapi dapat menerima dengan mudah apa yang di beritahu oleh orang yang lebih tinggi kuasa daripada mereka seperti ibu bapa dan guru. Dalam keadaan ini, guru bersifat authority dimana segala apa yang disampaikan oleh guru adalah betul dan tepat.

4

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

Natural of Identity Tema kedua adalah bagaimana pascamodenisme melihat identity sebagai bukan perkara tetap akan tetapi sebagai performative site. Satu cara untuk mendekatinya adalah dengan membuat perbandingan dengan bagaimana identiti difahami berdasarkan teori constructivisme pembelajaran. David Campbell menerangkan pendekatan untuk identity melalui fahaman seorang constructivist iaitu Alexender Wendt: µidentity is said to come in two basic forms, one of which is ³those [deemed] intrinsic to an actor«´. As an instance of this, [wendt] claims that ³being democratic« is an intrinsic feature of theUS state relative ti the structure of the international system.´ It is not difficult to appreciate that a position that regards certain identities as µintrinsic,¶ and includes among the[m] highly contestable concepts such as ³ democracy,´ is reductionist in its representation of politic¶(1998:279).6 Pada masa ini, pembahagian kelas mengikut tahap kepandaian masih merupakan mekanisme utama diperingkat antarabangsa untuk mengidentitikan individu. Para sarjana pascamoden mencadangkan supaya identiti individu dibuat dengan membahagikan kepada tahap-tahap kemahiran dan kelebihan serta minta pelajar masing-masing. Ini kerana setiap pelajar mempunyai kemahiran, kelebihan serta minta yang berbeza-beza bagi setiap individu dan biarlah mereka sendiri yang menentukan kelas manakah yang mereka ingini. Ini amat perlu bagi mengurangkan kebergantungan pelajar kepada orang lain dan membolehkan mereka mengenali sendiri apa yang mereka ingini dalam hidup mereka. "Alam semulajadi dan Identiti dalam Perspektif Lintas Budaya akan sangat menarik bagi pelajar dan bagi orang-orang yang berusaha pelbagai cara untuk mengenali di mana kebudayaan manusia telah membayangkan hubungan mereka dengan alam."7

6

John Baylis & Steve Smith (2006). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. New York: Oxford university press. (m/s 286) 7 Anne Buttimer and Luke Wallin,Nature and Identity in Cross-Cultural Perspective, GeoJournal Library , Vol. 48, 1999, 343 p., Hardcover.

5

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

Textual strategies Asasnya dari apa yang dikatakan Jacques Derida (1976) mengenai cara untuk menerangkan tentang keadaan dunia melalui konteks textual adalah world is constituted like a text in the sense that interpreting the world reflects the concepts and structures of language.-Dunia ini seperti teks dalam logic dalam mentafsirkan dunia sebagai pantulan konsep-konsep dan struktur bahasa. Derrida mempunyai dua cara untuk mendedahkan pertukaran textual iaitu melalui deconstruction dan double-reading. Deconstruction adalah berdasarkan idea yang kelihatan stabil dan berkonsepkan natural dan hubungan dalam bahasa sebenarnya adalah pembinaan artificial. Mereka mengubah hierarki dalam makna yang berbeza di mana satu tema adalah sentiasa µprivileged¶ antara yang lain. Deconstruction adalah cara untuk menunjukkan bagaimana semua teori dan perbincangan bergantung kepada artificial stabilities yang dihasilkan melalui sesuatu yang kelihatan objektif dan semulajadinya berbeza (seperti public/private, good/bad, male/female, civilized/ barbarics, right/wrong).8 Double-reading adalah cara Derrida menunjukkan kestabilan operasi melalui dua penafsiran bagi satu teks atau keadaan atau pengetahuan. Penafsiran yang pertama menunjukkan pengulangan terhadap pembacaan yang dominan adalah untuk menunjukkan bagaimana ia mencapai koheren-a repetition of the dominant reading to show how it achieves its coherence. Cara keduanya adalah melalui ketegangan dalaman di dalam text yang terhasil daripada penggunaan yang nampak stabil secara semulajadi. Matlamatnya bukanlah untuk mencari yang mana betul atau memperbetulkan text yang sedia ada tetapi untuk menunjukkan bahawa terdapat lebih daripada satu makna bagi sesuatu keadaan atau peristiwa. Dalam aspek pendidikan, deconstruction boleh ditunjukkan melalui cara mengaitkan setiap apa yang dipelajari dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka untuk dikaitkan bagi memudahkan para pelajar memahami dan mengingatinya dengan lebih efektif. Melalui double-reading pula adalah dengan sentiasa mengaitkan apa perkara baru yang dipelajari dengan mengaitkan dan mengulangi teori atau perkara-perkara yang telah lepas. Selain itu, cubalah untuk menimbulkan persoalan untuk membolehkan mereka mencuba mencari sendiri dan mengemukakan sendiri jawapan mengikut pandangan mereka. Kemudian, cuba kaitkan pandangan mereka dengan teori-teori yang sebenar agar mereka dapat mengenal pasti apa titik yang penting dalam setiap apa yang dipelajari.

8

John Baylis & Steve Smith (2006). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. New York: Oxford university press. (m/s 286)

6

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

IMPLIKASI PASCAMODEN DALAM PENDIDIKAN
Jelas sekali pascamodenisme mencabar semua pendidik samada sekular atau agama. Jika semua anak murid dan pelajar datang ke sekolah atau kolej dengan sikap dan pemikiran pascamodenisme, kita akan berada dalam kesulitan.

Apa yang menguntungkan adalah, untuk mengutip serpihan kaca di beberapa pintu kereta, objek terlihat di cermin yang lebih dekat daripada yang sepatutnya kita lihat. Pengetahuan yang dikongsi oleh warisan masa lalu, pada pemikiran biasa kita, berkembang agak lambat. Dalam pendidikan sekarang, kita menghadapi murid dan pelajar yang bersikap campuran daripada pra-moden, moden, dan pascamoden. Tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak kerana dua sebab: 1. Sebagai pendidik, kita mempunyai tugas intelektual untuk terlibat dengan pernyataan postmodern yang menyerang dasar-dasar kita. 2. Kedua, banyak dikalangan pelajar sekarang menghabiskan masa waktu mereka dengan hidup dalam budaya elektronik yang popular yang membawa kepada sikap pascamodernisme. Salah satu tugas kita adalah untuk membantu pelajar untuk menafsirkan persekitaran mereka. Salah satu pengarang pascamodern terkemuka mencadangkan bahawa pendidikan dasar dan menengah harus fokus pada mengajar pelajar tentang budaya yang berlaku dan pengetahuan masyarakat dan membiarkan mereka mencari dan menemukannya sendiri kemudian membiarkan mereka sesat. Kita harus cuba untuk berbuat lebih baik daripada itu. Kita boleh mula dengan menerima postmodernisme dengan aspek-aspek positif kita sendiri sebagai rangka rujukan. Walaupin mereka menafikan bahawa setiap benda bersifat universal; mereka mempromosi beberapa nilai yang kita pegang adalah bersifat universal ± tetapi perkara seperti itu boleh diabaikan. Salah satunya ialah menghormati kepelbagaian. Panduan pascamodenisme secara kasarnya seperti kenyataan dibawah: awal untuk

7

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

"Golongan asli lama agama Kristian, Islam dan Yahudi mempunyai masa yang sukar berurusan dengan perbezaan-perbezaan (tetapi) ada dua tradisi besar - Buddha dan Hindu yang boleh merangkul dan melakukan perbezaan dalam dunia kita yang semakin pluralistik."9

Kenyataan ini seharusnya membuat Katolik malu kerana mereka telah melakukan pekerjaan yang buruk seperti untuk mewartakan Injil Krist itu sendiri dan menyatakan ianya adalah universal10. Dari segi pendidikan, kita harus memahami yang setiap pelajar mempunyai tahap pemikiran yang berbeza. Oleh itu, sangat perlu untuk kita menghormati kelebihan dan kekurangan seseorang pelajar itu. Ini amat perlu untuk mendorong mereka untuk belajar dan tidak berasa rendah diri bagi mereka yang lemah.

Satu lagi pelajaran lain daripada postmodernisme adalah sebuah penghargaan terhadap nilai sama daripada semua manusia. Oleh itu, sebagai pendidik, hendaklah member layanan yang sama samada dari segi kasih sayang dan pendidikan. Perkara seperti ini amat penting bagi menyediakan guru dan para pelajar dengan dasar yang jelas untuk menegakkan hak asasi manusia sejagat.

Pandangan lain pascamodenisme adalah tolenrasi dan menghormati kebebasan orang lain. Kita harus meraikan kepelbagaian, persamaan dan kebebasan orang lain. Oleh itu, jika kita percaya tentang hak asasi manusia kerana kita semua adalah sama pada dasarnya, kita seharusnya tidak mengenepikan idea bahawa budaya tertentu boleh menjauhkan hak-hak asasi manusia atas nama perbezaan.

Dari sudut positif, kita sepatutnya melihat kembali beberapa qualiti nilai yang pascamodenisme perkenalkan seperti kreativiti, emosi dan intuisi.Tetapi kita juga harus menekankan tentang critical thinking dan intellectual rigour. Pendidik perlu mengajar intellectual rigour dan pemahaman penuh. Heisenberg's Uncertainty Principle, contohnya, tidak bermaksud yang semua benda dalam dunia fizikal adalah tidak tentu atau tidak tetap.

9

John Daniel, UNESCO assistant director-general untuk pendidikan 2001-2004, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 10 John Daniel, UNESCO assistant director-general untuk pendidikan 2001-2004, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

8

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

Secara umumnya, pendidikan di dunia postmodern baru perlu diberi perhatian khusus kepada dua kawasan, keseimbangan dan motivasi. Kita harus mencari keseimbangan dalam kedua kandungan pendidikan dengan mencari maksud apa yang ingin disampaikan. Contohnya seperti sehelai duit kertas sebagai analogi contoh yang baik untuk melambangkan keseimbangan dalam kandungan. Satu sisi setiap nota menggambarkan sebuah pintu atau tingkap. Pendidikan harus menjadi tetingkap di dunia. Ia harus mencungkilpotensi dari setiap individu dan mengembangkan kemahiran dan pengetahuan yang akan membantu dirinya menemukan kesempurnaan dalam pelbagai aspek kehidupan. Perkara ini dipanggil pembentukan manusia yang kompeten.

Manakala sisi nota duit yang lain menunjukkan sebuah jambatan. Pendidikan perlu juga membina jambatan pulau pinang antara individu dan masyarakat. Ianya harus membantu kita belajar untuk hidup bersama, untuk mencipta rangkaian hubungan sosial dan untuk bekerja bersama dalam masyarakat untuk kepentingan bersama.Ini dinamakan pendidikan tanggungjawab warga negara.

Analogi wang kertas ini juga berguna dalam memikirkan kaedah pendidikan. Ianya berguna dalam membezakan antara belajar sendiri dan belajar interaktif. Kita belajar sendiri ketika kita membaca buku, menonton program TV, mendengar radio atau hidup kuliah, atau bekerja di komputer. Untuk orang dewasa kebanyakan pembelajaran adalah independent. Namun, bagi orang dewasa yang belajar secara sendiri tidak dapat menguasai jika kandungan atau kemahiran yang mereka pelajari adalah sukar daripada biasa. Jadi, mereka juga perlu belajar secara interaktif, inilah yang dimaksudkan bahawa mereka memerlukan jambatan daripada orang lain.

Apa yang dimaksudkan dengan pembelajaran interaktif disini adalah seorang guru atau pelajar lain, merespon kepada tindakan khusus atau soalan daripada pelajar. Mereka mungkin menjawab pertanyaan di kelas, mengomen kerja rumah, atau menjawab soalan melalui e-mel.

Banyak omong kosong yang dibicara tentang sumbangan teknologi untuk belajar kerana kegagalan untuk memahami perlunya keseimbangan antara belajar sendiri dan interaktif. Anak-anak, khususnya, memerlukan banyak interaksi dengan orang-orang nyata yang komited untuk pendidikan nyata, inilah yang dikatakan guru-guru merupaka orang yang membimbing pelajar mereka kepada pengetahuan dan pemahaman, daripada menjejakkan maklumat ke dalam otak mereka.
9

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

Semua ini berkait erat dengan keperluan interaksi, yang merupakan keperluan pendidikan yang memotivasi orang. Dunia postmodern adalah dunia yang sukar bagi kaum muda. Banyak tradisi dan role model yang menyediakan kestabilan dan rangka rujukan untuk generasi masa lalu tidak lagi di sana. Biasanya mereka telah tersapu oleh perubahan-perubahan sosial atau konflik sivil lebih daripada disapu oleh pemikiran postmodern. Namun, apabila anak-anak muda mula tertanya-tanya tentang makna hidup kehidupan, pemikiran pascamoden pulak tidak mampu membantu mereka. Mereka memerlukan simpatik orang dewasa - guru, orang tua dan orang lain yang dapat memotivasi mereka dan memberi mereka rasa percaya diri untuk mencari jawapan mereka sendiri.

Semua ini kita dapat lihat melalui lepasan ijazah university-universiti kita dimana kebanyakan mereka bersuara mengatakan, dengan kekecewaan dan kepuasan, bahawa selepas melakukan peringkat sarjana di Universiti terbuka, mereka masih tidak dapat melihat perkara-perkara yang sebegini. Itulah sebabnya kita harus memotivasi mereka untuk melakukannya. Kita harus terlebih dahulu membantu orang untuk mengembangkan sikap skepticisme sistematik yang membuat mereka mengajukan soalan. Kemudian kita harus memberi mereka cara-cara untuk menemukan jawapan atas soalan-soalan itu dan untuk menilai qualiti jawapan-jawapan yang ada. Penilaian mereka kemudiannya boleh menjadi asas bagi tindakan individu seterusnya.

Dengan cara ini kita dapat membekalkan pelajar kita untuk terlibat dengan dunia moden yang serba maju dan bertindak di dalamnya sebagai individu yang autonomi, bukan sebagai ahli tak berwajah yang anarkis, tanpa nama kolektif. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia dan para pendidik memahami perkara ini dengan baik untuk menguruskan tugasan-tugasan dan tanggungjawab ini secara efektif demi kemajuan komuniti, masyarakat dan Negara.

10

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

KESIMPULAN
Pemikiran pascamodenism merupakan satu idealisme alaf baru yang muncul di dalam arus modenisasi dimana ia merupakan satu aliran pemikiran yang agak mengelirukan namun,pengaruhnya meresap masuk dan mencabar pelbagai bidang ilmu misalnya pemikiran, kerohanian, keagamaan, pendidikan, kesenian, kebudayaan, dan kesusasteraan. Kemunculan pascamoden mula dirasai dalam ilmu sosial pada penghujung tahun 70-an(25 tahun lepas) dan pertengahan 80-an(mencapai teori internasional). Apa yang paling susah dalam pascamoden adalah dalam memahami makna atau definisi sebenar pascamoden itu sendiri. Ini kerana terdapat beberapa teori-teori yang berbeza dalam pelbagai aliran. Terdapat beberapa tema yang diketengahkan dalam pascamoden melalui pendidikan. Antaranya adalah; the power-knowledge, nature of identity, dan textual strategies. the power-knowledge mengatakan bahawa terdapat hubungan antara kuasa dan pengetahuan dimana pengetahuan memerlukan kuasa untuk diterima sebagai pengetahuan dan pengetahuan itu pula perlukan kuasa untuk kelangsungan. Ini dapat dilihat melalui guru yang mana mempunyai kuasa authority untuk menyampaikan pengetahuan dimana segala ilmu yang disampaikan oleh guru lebih mudah diterima daripada disampaikan oleh orang lain. Manakala nature of identity pula menekankan kepada pencarian identiti secara berdikari dimana selaku guru, tidak boleh memaksa pelajar untuk menceburi sesuatu bidang dan biarlah mereke sendiri mengenali diri mereka sendiri dengan memilih haluan mereka sendiri. Textual strategies pula merupakan cara untuk menyampaikan sesuatu pengetahuan secara efektif samada dengan deconstruction-mengaitkan apa yang berlaku dalam kehidupan atau dengan cara double-reading-mengulangi ilmu-ilmu yang dipelajari di setiap pembelajaran sebagai peringatan atau untuk dikaitkan dengan ilmu yang baru. Dalam pendidikan sekarang, kita menghadapi murid dan pelajar yang bersikap campuran daripada pra-moden, moden, dan pascamoden Tetapi hal ini tidak boleh menjadi alasan untuk tidak bertindak kerana banyak dikalangan pelajar sekarang menghabiskan masa waktu mereka dengan hidup dalam budaya elektronik yang popular yang membawa kepada sikap pascamodernisme. Salah satu tugas kita adalah untuk membantu pelajar untuk menafsirkan persekitaran mereka. Sebagai pendidik, kita mempunyai tugas intelektual untuk terlibat dengan pernyataan postmodern yang menyerang dasar-dasar kita.

11

http://prosacksblog.blogspot.com SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

BIBLIOGRAFI
1. Aminuddin Ruskam al- Dawamy (2004). Pascamoden: Perbincangan isu sosial. Johor: Universiti Teknologi Malaysia. 2. John Baylis & Steve Smith (2006). The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations. New York: Oxford university press. 3. Jean-FrancoisLyotard(1979) The Postmodern Condition A Report on Knowledge retrieved October 25, 2008 from Marxist. Org website: http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/lyotard.html 4. Anne Buttimer and Luke Wallin,Nature and Identity in Cross-Cultural Perspective, GeoJournal Library , Vol. 48, 1999, 343 p., Hardcover. 5. John Daniel, conference Education in a New Postmodern World retrieved September 12, 2002 from United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization website: http://portal.unesco.org/education/en/ev.phpURL_ID=5908&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 6. Clive Beck, Postmodernism, Pedagogy and Philosophy of Education. 1996-2004 from Ontario Institute for Studies in Education website: http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-Yearbook/93_docs/BECK.HTM 7. Hanwei Tang, Moral Education with the Postmodernism as its Backdrop from Shandong Normal University website: http://www2.sbg.ac.at/whiteheadconference/abstracts/TangMoral%20Education%20in%20the%20View%20of%20Postmodernism.doc 8. Gary DeLashmutt and Roger Braund, Contributors. Postmodernism and You: Education. 1996. Xenos Online Journal website: http://www.xenos.org/ministries/crossroads/doteduc.htm

12

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.