P. 1
Termokimia Ppt

Termokimia Ppt

|Views: 695|Likes:

More info:

Published by: Marieta Anna Wulandari on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

J|kVOklVlA

W!|NG|kJlAN
W!|kl8JlLAuAN
Wk|Ak8l
W|NJAL!l
Wß|NJuk-ß|NJuk |NJAL!l
W!|N|NJuAN |NJAL!l k|Ak8l
W|NJkO!l
!|NG|kJlAN
Jor¬o|l¬lo ouoloo cobooo uorl ll¬c |l¬lo yooo
¬o¬polojorl tootooo |olor roo|sl.
kolor roo|sl ouoloo jc¬loo ooorol yooo ¬ooyortol
(ulbobos|oo,ulsorop) scotc roo|sl
!|kl8JlLAuAN
WLloo|coooo ouoloo booloo lolo uorl olo¬ so¬osto
yooo borlotoro|sl uooooo slsto¬.
W8lsto¬ ouoloo booloo uorl olo¬ so¬osto yooo
¬oojoul pcsot porootloo .
torbc|o
8lsto¬ tortctcp
torlsolosl
k|Ak8l
W |k8OJ|kV ouoloo roo|sl yooo
¬o¬bobos|oo ooorol.
u= u
!
-u
k
<0
cootoo . po¬bo|oroo oos olo¬
W |NDOJ|kV ouoloo roo|sl yooo ¬ooyorop
ooorol
u= u
!
-u
k
>0
cootoo . Iotoslotosls
|NJAL!l
WVorcpo|oo bosoroo tor¬ouloo¬l|o yooo
¬ooyoto|oo |ooucoooo |olor zot,slsto¬
W!orcboooo ootolpl uorl scotc roo|sl so¬o
uooooo jc¬loo |olor yooo ulsorop
W!orcboooo ootolpl uloyoto|oo uolo¬ |llojoclo
por ¬ol (|1,¬ol)
!|N|NJuAN |NJAL!l k|Ak8l
l. !oooc|croo pooos roo|sl,
2. uc|c¬ uoss
3. Dooooo uoto u l|otoo
!|NGukukAN !ANA8 k|Ak8l
o |olorl¬otrl , ozoz bloc| (o
lopos
= o
torl¬o
)
O = w c t
= C J
8coc ool| . ||so u(-), 8coc tcrco. |ouo, u (-)
uukuV u|88
u
r
oooyo boroootcoo pouo |oouooo o|olr
uoo owol, tluo| boroootcoo pouo joloooyo
roo|sl, uopot ul oltcoo uooooo o¬pot coro.
l. Doto looo|op
2. kc¬cs u
r
=%uI oosll × %uI roo|too
3. Dlooro¬ ooorol
=. Dlooro¬ sl|lcs
D|NGAN DAJA u lkAJAN
H
r
= %H
ik
pu|us × %H
ik
|erben|uk
wcjcu oorcs oos, l|otoo yooo pctcs uoo yooo torbootc|
oorcs jolos.
ß|NJuk-ß|NJuk u
l. u
I
(po¬bootc|oo)
2. u
u
(Dlsoslosl)
3. u
c
(!o¬bo|oroo)
=. u
o
(Notrollsosl)
5. u
lotoo
(!orcboooo Wcjcu)
ó. u
s
(!olorctoo)
7. u
l|
(l|otoo)
8. u
r
(koo|sl)
DoIlolsl |otropl
|otropl loloo Icoosl |oouooo borc yooo
¬oocojc||oo oroo prosos spootoo uoo
o|oo borto¬boo bosor soscol uooooo
oroo spootooltos.
8lIot-slIot c¬c¬ ootropl .
8ocoro |cootltotlI, ollol oc¬orl| uorl ootropl scotc slsto¬
¬o|ros|opl| yooo borouo uolo¬ |oouooo tor¬ouloo¬l|o
tortootc ¬orcpo|oo oosll c|cr uorl borboool ooro|oo
¬o¬ootc¬ yooo blso ullo|c|oo bllo slsto¬ uljooo uolo¬
|oouooo tor¬ouloo¬l|o tortootc.
8otlop porcboooo uolo¬ uolo¬ slIot ¬o|ros|opl|, ¬olo|cl
yooo borplouoo |o rcooo yooo loblo bosor otoc ¬oool||oo
|ocopotoo ¬olo|cl o|oo ¬ooloo|ot|oo ootropl slsto¬.
|otropl uolo¬ slsto¬ yooo torotcr ¬o¬lll|l ollol yooo roouoo
|orooo ¬olo|cl-¬olo|cloyo oooyo ¬ooo¬potl poslsl tortootc ul
uolo¬ rcooo.
Joorl ßoltz¬ooo
|otropl borto¬boo bllo scotc zot pouot ¬oocolr
otoc zot colr ¬ooocop uoo o|oo tcrco bllo trooslsl
Ioso torjoul uolo¬ oroo yooo borlowoooo.
8
Ics
= o
rov
= u
Ics
J
I
J
I
Cootoo sool ootropl .
ultcoo porcboooo ootropl jl|o 3,00 ¬ol boozooo ¬ooocop pouo tltl| ululo oor¬oloyo
yoltc 80,l`C. |otropl pooocopoo ¬olor ßoozooo pouo scoc lol ouoloo 30,8 |1 ¬ol
-
l
.
lcnyc|cso|on .
l¬ol boozooo ulcop|oo pouo scoc 80,l`C (353,25 k) ouoloo .
8
vop
= u
vop
= 30.800 1 ¬ol
-l
= 87,2 1k
-l
¬ol
-l
J
b
353,25 k
8 = (3,00 ¬ol)(87,2 1k
-l
VOL
-l
) = 2ó2 1 k
-l

!#% W!#$% W#$ W%! W%& %&%! W!%&%!#$ W%# ! W .

8.3 20250.3.72:2...8 ./.:2.4770.4770...0307.-./.3/. /-0-..!#% %07242.79039.3203079.8...3.

8 ./807.5 8:.9:70.

3-073907.2802089./...-.8 W .!#$% 3:3.8/03./5:8.3 203.7.9507.3...3.9.388902 W$8902.3/. .3/.-.2802089.7. $8902 9079:9:5 90784.3 907-:.../..

5 0307 ! # .4394 502-.#$ W $ %#...7.8.8 ./. 70.3 202-0-../.8 .3 0307 ! # .8..4394 1494839088 W .2 %#. 70.3 .320307.

7..3/:3.3-08..390724/3.%! 07:5.9.3.3 203.2..9.3.47.

3039..88902 W!07:-.3039.78:.88. /03.3:2.9:70.3/....47.5 W!07:-..2.9.3/807.5/.244:0 50724 .5/3.

24 W .

3.9.35.9.8 ::2088 03.!%&%!#$  !03::7.870.3 .3/..

 ". 84 $:: 9:7:33/4 . -..!&&#!$#$ 6. 605..472097 .869072.9 % $:: 3.

5.3 .39:3 5./.03.5 #:2:8 7 %1 .7.3 .8 %1 70. 0.9 .9.&&$$ 7 .28:8 .20307 .3 025.33.39:3 5.8 /.9././.3 . 70.. -07. -07.. .. 9/..7.3.7 /. .7.9 / 9:3 /03.

8 .3.8 .3.9.3907-039: . %% 7 % 5:9:8%907-039: ::/.35:9:8/.7:8.7:80.

%& %&     1 502-039:.7:9..8 .3 7 #0.9.8.3 .8 .7.8 .903 !07:-.3 3 097.3 / 848.. !02-.3 ::/ 8 !0.

57480885439.8 .3-.3/./03....3 .3 .7.7.7808:.1:380.3.3-079./.39.85439.-08.3 203:3:.013839745 39745.7:.2-.

203025.9 81.3/..9.7..3-8.3240:.27:.303974588902 39745/.3.3.07.3 0.:203. 9079039:207:5.9..88902/.9:2:2039745 $0..3907./.703.2 0.8::7/.390724/3..5507:-.91 3.954889079039:/ /.9:88902 2.281..74845.3-0753/..399.$1.7.9:72023....74845 240: ../.32033.30--08.2.2.07:.3 242039:2.390724/3...3.9..70397458:..240: 240:3. .288902./.20.2/.3:207/.3-...3703/.92..:./.3 ./.9079039: $09.3-07./.7-07-.:.05.

3-07.%047492..33 39745-079.-.//.:..8:.8.97.5/.9.2.39:7:3-. 1:8 %1 %1 ..9:../.7 ..95.907.9203.2-.3.7203:..9.3.7.388 1.3 $1:8 670.

/...55. 24 !03008.324..5.5.8::   .././.5.70303. $.3 24-0303.99//3472..8::3. 24-0303.5 .3039745.9:  39745503:.35. .3.5 24  24 %- $ 24    ./:./.203:.039745 9:3507:-./.439484..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->