P. 1
Termokimia Ppt

Termokimia Ppt

|Views: 695|Likes:

More info:

Published by: Marieta Anna Wulandari on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

J|kVOklVlA

W!|NG|kJlAN
W!|kl8JlLAuAN
Wk|Ak8l
W|NJAL!l
Wß|NJuk-ß|NJuk |NJAL!l
W!|N|NJuAN |NJAL!l k|Ak8l
W|NJkO!l
!|NG|kJlAN
Jor¬o|l¬lo ouoloo cobooo uorl ll¬c |l¬lo yooo
¬o¬polojorl tootooo |olor roo|sl.
kolor roo|sl ouoloo jc¬loo ooorol yooo ¬ooyortol
(ulbobos|oo,ulsorop) scotc roo|sl
!|kl8JlLAuAN
WLloo|coooo ouoloo booloo lolo uorl olo¬ so¬osto
yooo borlotoro|sl uooooo slsto¬.
W8lsto¬ ouoloo booloo uorl olo¬ so¬osto yooo
¬oojoul pcsot porootloo .
torbc|o
8lsto¬ tortctcp
torlsolosl
k|Ak8l
W |k8OJ|kV ouoloo roo|sl yooo
¬o¬bobos|oo ooorol.
u= u
!
-u
k
<0
cootoo . po¬bo|oroo oos olo¬
W |NDOJ|kV ouoloo roo|sl yooo ¬ooyorop
ooorol
u= u
!
-u
k
>0
cootoo . Iotoslotosls
|NJAL!l
WVorcpo|oo bosoroo tor¬ouloo¬l|o yooo
¬ooyoto|oo |ooucoooo |olor zot,slsto¬
W!orcboooo ootolpl uorl scotc roo|sl so¬o
uooooo jc¬loo |olor yooo ulsorop
W!orcboooo ootolpl uloyoto|oo uolo¬ |llojoclo
por ¬ol (|1,¬ol)
!|N|NJuAN |NJAL!l k|Ak8l
l. !oooc|croo pooos roo|sl,
2. uc|c¬ uoss
3. Dooooo uoto u l|otoo
!|NGukukAN !ANA8 k|Ak8l
o |olorl¬otrl , ozoz bloc| (o
lopos
= o
torl¬o
)
O = w c t
= C J
8coc ool| . ||so u(-), 8coc tcrco. |ouo, u (-)
uukuV u|88
u
r
oooyo boroootcoo pouo |oouooo o|olr
uoo owol, tluo| boroootcoo pouo joloooyo
roo|sl, uopot ul oltcoo uooooo o¬pot coro.
l. Doto looo|op
2. kc¬cs u
r
=%uI oosll × %uI roo|too
3. Dlooro¬ ooorol
=. Dlooro¬ sl|lcs
D|NGAN DAJA u lkAJAN
H
r
= %H
ik
pu|us × %H
ik
|erben|uk
wcjcu oorcs oos, l|otoo yooo pctcs uoo yooo torbootc|
oorcs jolos.
ß|NJuk-ß|NJuk u
l. u
I
(po¬bootc|oo)
2. u
u
(Dlsoslosl)
3. u
c
(!o¬bo|oroo)
=. u
o
(Notrollsosl)
5. u
lotoo
(!orcboooo Wcjcu)
ó. u
s
(!olorctoo)
7. u
l|
(l|otoo)
8. u
r
(koo|sl)
DoIlolsl |otropl
|otropl loloo Icoosl |oouooo borc yooo
¬oocojc||oo oroo prosos spootoo uoo
o|oo borto¬boo bosor soscol uooooo
oroo spootooltos.
8lIot-slIot c¬c¬ ootropl .
8ocoro |cootltotlI, ollol oc¬orl| uorl ootropl scotc slsto¬
¬o|ros|opl| yooo borouo uolo¬ |oouooo tor¬ouloo¬l|o
tortootc ¬orcpo|oo oosll c|cr uorl borboool ooro|oo
¬o¬ootc¬ yooo blso ullo|c|oo bllo slsto¬ uljooo uolo¬
|oouooo tor¬ouloo¬l|o tortootc.
8otlop porcboooo uolo¬ uolo¬ slIot ¬o|ros|opl|, ¬olo|cl
yooo borplouoo |o rcooo yooo loblo bosor otoc ¬oool||oo
|ocopotoo ¬olo|cl o|oo ¬ooloo|ot|oo ootropl slsto¬.
|otropl uolo¬ slsto¬ yooo torotcr ¬o¬lll|l ollol yooo roouoo
|orooo ¬olo|cl-¬olo|cloyo oooyo ¬ooo¬potl poslsl tortootc ul
uolo¬ rcooo.
Joorl ßoltz¬ooo
|otropl borto¬boo bllo scotc zot pouot ¬oocolr
otoc zot colr ¬ooocop uoo o|oo tcrco bllo trooslsl
Ioso torjoul uolo¬ oroo yooo borlowoooo.
8
Ics
= o
rov
= u
Ics
J
I
J
I
Cootoo sool ootropl .
ultcoo porcboooo ootropl jl|o 3,00 ¬ol boozooo ¬ooocop pouo tltl| ululo oor¬oloyo
yoltc 80,l`C. |otropl pooocopoo ¬olor ßoozooo pouo scoc lol ouoloo 30,8 |1 ¬ol
-
l
.
lcnyc|cso|on .
l¬ol boozooo ulcop|oo pouo scoc 80,l`C (353,25 k) ouoloo .
8
vop
= u
vop
= 30.800 1 ¬ol
-l
= 87,2 1k
-l
¬ol
-l
J
b
353,25 k
8 = (3,00 ¬ol)(87,2 1k
-l
VOL
-l
) = 2ó2 1 k
-l

!#% W!#$% W#$ W%! W%& %&%! W!%&%!#$ W%# ! W .

3 20250.../.3203079.3.79039../.3...4770.3/..8 .0307..!#% %07242. /-0-.72:2.:2.-.8.8.4770.

8 .9:70.5 8:./807.

3/. $8902 9079:9:5 90784.3-073907../5:8./.9.8/03.-.2802089.2802089.3 907-:.3.388902 W$8902./..3.!#$% 3:3..8 W .7.3/. ...3 203..9507..-.7.

4394 502-./.8.#$ W $ %#..320307.7.3 0307 ! # ./.8 .3 202-0-. 70..8.5 0307 ! # .4394 1494839088 W .2 %#. 70.8 ..3 ..

.9.390724/3.3.3.3 203..47.3-08.%! 07:5.9..2.7.3/:3.

3/.5 W!07:-.47.3:2..3039.2.88.5/..3/807.9..3039.9:70.78:. /03...5/3.88902 W!07:-.244:0 50724 .

24 W .

8 ::2088 03.3 .!%&%!#$  !03::7.3/..9.9.870.35.3.

 84 $:: 9:7:33/4 .472097 .!&&#!$#$ 6. ".9 % $:: 3.869072.. -. 605..

3 .39:3 5. -07..&&$$ 7 .7.9 / 9:3 /03.5 #:2:8 7 %1 . .20307 .28:8 .3 025. 0.7.9./..8 /.3./. .3 ..03.9 ./. 70.9.33..8 %1 70.7.3 .39:3 5.5.7 /. -07. 9/.

3907-039: . %% 7 % 5:9:8%907-039: ::/.7:8.7:80.35:9:8/.8 .8 .3.3.9.

3 ::/ 8 !0.3 3 097.7:9...7.3 . !02-.%& %&     1 502-039:.3 7 #0.903 !07:-.9.8.3 / 848.8 .8 .8 .

7...3 .57480885439.3.7.3 203:3:.85439.1:380.7:..2-.7808:.3-.3/.013839745 39745.3 .-08.8 ./.3-079./03.39.

.2.3-.3-0753/.281.3.3 .70397458:...$1.3-8.:203.703..2/.7-07-.9:88902 2.05./.9079039: $09.:..3240:.32033.3-07.74845 240: .../.3/.3703/.5507:-.88902/.3907.3 242039:2.27:.../.9:2:2039745 $0.:.74845.240: 240:3.390724/3.91 3../.399.954889079039:/ /..303974588902 39745/.3:207/../.07.2 0.3..7. 9079039:207:5.9.9.3.07:./.288902..92.9:72023.9 81.2.9.390724/3...203025.3 0.20.30--08..7.8::7/.. .

9:.//..%047492..5/.8../.3.95.3.97.7203:.907.388 1..:.9203.33 39745-079...3-07.7 .8:.39:7:3-.-.7.9. 1:8 %1 %1 .2-.3 $1:8 670.9.2.

..324.439484.3039745..8::   .5. 24 !03008.3./.8::3. $.3 24-0303. 24-0303.55.70303.039745 9:3507:-. ./.5.5 ./.9:  39745503:.5 24  24 %- $ 24    ./:./../.99//3472.5.203:..35..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->