Pskk/smkbr [1

]

Bilangan 00 BAHAGIAN 1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 BAHAGIAN 2 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0

Kandungan Muka Surat Depan dan Senarai Kandungan

Muka Surat 1-4

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Objektif Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Prinsip-prinsip Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Nilai-nilai Utama Dalam Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia Harapan Kementerian Pelajaran Malaysia

5 5 5 5 6 6 6 7-10 10

Kurikulum Kebangsaan Perancangan Strategik SMK Balai Ringin Pemakaian SKPM Visi SMK Balai Ringin Misi SMK Balai Ringin Matlamat SMK Balai Ringin Piagam Pelanggan SMK Balai Ringin Carta Organisasi Sekolah Motto Sekolah Falsafah Sekolah Matlamat Sekolah Budaya Sekolah Ikrar Sekolah Slogan Sekolah Huraian Elemen Logo Sekolah Carta Organisasi Sekolah

10 11 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 14 - 15 17

Pskk/smkbr [2]

BAHAGIAN 3 1.0 2.0 3.0 4.0 BAHAGIAN 4 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 BAHAGIAN 5 1.0 2.0 SUKAN DAN PERMAINAN - OLAHRAGA SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA TAMPAR 85 – 91 92 – 95 PERANCANGAN STRATEGIK MENGIKUT UNIT KOKURIKULUM UNIT BERUNIFORM – PBSM UNIT BERUNIFORM – PENGAKAP UNIT BERUNIFORM – PANDU PUTERI UNIT BERUNIFORM - PUTERI ISLAM UNIT BERUNIFORM – KADET REMAJA SEKOLAH UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA UNIT BERUNIFORM – PERSATUAN KADET BOMBA 27 - 28 29 – 37 38 – 44 45 – 52 53 – 58 59 – 70 71 – 77 78 –84 Falsafah, Visi dan Misi Pendahuluan, Matlamat , Objektif, strategi dan Pemantauan kokurikulum Struktur Organisasi Kokurikulum Matlamat Strategik , Sasaran Pencapaian mengikut Aktiviti Kokurikulum 18 19 - 22 23 24 – 26

Pskk/smkbr [3]

Bilangan 3.0 4.0. 5.0 6.0 BAHAGIAN 6 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Kandungan SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA SEPAK SUKAN DAN PERMAINAN – BOLA JARING SUKAN DAN PERMAINAN – SEPAKTAKRAW SUKAN DAN PERMAINAN – HOKI

Muka Surat 96 – 100 101 – 107 108 – 115 116 – 120 121 – 130 131 – 136 137 – 144 145 – 150 151 – 157 158 – 164 165 – 169 170 – 176 177 - 183 184

KELAB DAN PERSATUAN - BAHASA MELAYU KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA INGGERIS KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA CINA KELAB DAN PERSATUAN – BAHASA IBAN KELAB DAN PERSATUAN - EKONOMI RUMAH TANGGA KELAB DAN PERSATUAN - SAINS KELAB DAN PERSATUAN – SENI VISUAL KELAB DAN PERSATUAN – SEJARAH KELAB DAN PERSATUAN – GEOGRAFI PENGHARGAAN

Pskk/smkbr [4]

BAHAGIAN 1
1.0 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara. 2.0 MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan sistem pendidikan berkualiti yang bertaraf dunia (world class) bagi memperkembang potensi individu sepenuhnya dan memenuhkan aspirasi negara Malaysia. 3.0 OBJEKTIF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan, dan sejahtera; Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan Memberikan peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Matlamat mewujudkan sistem pendidikan bertaraf dunia dan menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini ialah tanggungjawab semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Justeru, satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warga Kementerian Pelajaran Malaysia mempunyai sifat luhur, bertanggungjawab, dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

Pskk/smkbr [5]

5.0

ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja ialah panduan tingkah laku yang menjadi pegangan setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia.

6.0

OBJEKTIF ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 6.1 Menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamalkan bagi meningkatkan kualiti kerja; 6.2 Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi; dan 6.3 Memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara.

7.0

PRINSIP-PRINSIP ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 7.1 Niat yang betul - Melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betuL adalah penting dan dituntut oleh agama untuk memenuhkan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan, misi, matlamat, dan objektif Kementerian Pelajaran Malaysia. Di samping itu, warga KPM hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara serta memberikan sumbangan yang bermutu. Selain itu, warga KPM hendaklah sentiasa memperbaharu niat untuk kebaikan. 7.2 Perlakuan yang baik - Melakukan tugas dengan sempurna merupakan tanggungjawab warga pendidikan ke arah mencapai hasil yang berkualiti, di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, warga KPM perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan, dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, memberikan kepuasan kepada pelanggan, serta menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi. 7.3 Penggerak ke arah kebaikan - Setiap warga KPM hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justeru, seluruh warga KPM hendaklah menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, dan dapat mendorong seseorang melakukan kebaikan. Selain itu, warga KPM hendaklah berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang dapat menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawatan. Di samping itu, warga KPM hendaklah sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik.

Pskk/smkbr [6]

3 Sentiasa menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggungjawab. warga KPM hendaklah sentiasa menepati apa-apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan.5 Berdisiplin dan beradab . Berdisiplin dan mengawal diri dan tidak melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya.1 Amanah . sentiasa memenuhkan peraturan dan arahan perkhidmatan. Warga KPM juga hendaklah memastikan apa-apa yang dibuat mestilah sesuai dengan apa-apa yang diucapkan.7.1. berdisiplin.0 NILAI-NILAI UTAMA DALAM ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 8.4 Memperkotakan apa-apa yang dikatakan . Antara amalan amanah adalah: 8.1 8.Aktiviti yang berperaturan. Justeru.1. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama. tanpa menyeleweng dan cuai. Bersikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.2 8.5 Pskk/smkbr [7] .4 8. 8. sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. 8.Warga KPM hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa-apa yang dikatakan. setiap warga KPM hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan.1. dan Bertanggungjawab melaporkan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa.1. Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan dan tidak menggunakan masa pejabat untuk urusan peribadi.Sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan. mulia. serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Selain itu. pengucapan dan tindakan.1. 7. Justeru. dan beradab adalah penting ke arah melahirkan warga KPM yang cemerlang.

dan kepakaran untuk menjayakan sesuatu tugas dengan cemerlang serta tidak mengambil jalan mudah. dan profesionalisme. keupayaan.2 8.Perasaan dan perlakuan yang menghargai nikmat dan pemberian yang diterima seperti: 8.4. Bercakap benar dan menepati janji. Mempunyai fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama dalam menyelesaikan sesuatu masalah tanpa mengikut perasaan dan emosi.3.1 Sentiasa menghargai anugerah dan nikmat yang diterima tanpa menganggap kejayaan sebagai hak. tidak bercakap bohong dan mungkir janji.Benar pada niat dan perbuatan seperti: 8.1 Menggunakan seluruh potensi.3 8. 8.3. Pskk/smkbr [8] . ilmu dan kepakaran untuk kejayaan bersama.2.1 Mempunyai niat yang baik dan jujur dalam melakukan sesuatu pekerjaan.4 Bersyukur .3 Bijaksana .8. 8.3 8. tanpa niat yang tersembunyi ataupun mengharapkan balasan. dan Memberikan atau menerima arahan yang jelas dan tepat serta tidak mengelirukan. Sentiasa berusaha menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti.3.2 Benar . dan Sentiasa meningkatkan ilmu.2.4 8.2 8.3.4 8. kepakaran.Menggunakan pemikiran dengan bijaksana dalam membuat keputusan dan tindakan sesuai dengan masa serta keadaan seperti: 8.2. rela berkongsi pengalaman. Bersedia untuk mempelajari atau menerima nasihat orang lain dengan tidak bersikap sombong atau angkuh.2.

5.2 Menerima tanggungjawab dengan rela dan hati suci. dan ujian serta tidak boleh berputus asa.3 8. dan Berpuas hati dengan nikmat yang diperoleh seperti ganjaran yang diterima dan kemudahan yang disediakan. Tenang menghadapi masalah dan reda menerima ketetapan. kegagalan. 8. Menjalankan tugas semata-mata untuk mencapai matlamat organisasi.4. tidak berpura-pura atau mengelak daripada tanggungjawab. bukan kerana pangkat.5 Dedikasi .1 8. teliti dan ceria.8. Tekun dan rajin serta bersikap positif dalam melaksanakan tugas dan memastikan hasil kerja yang sentiasa berkualiti.6.5. Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan.2 8. 8. dan Cergas dan pantas bekerja dengan hasil kerjanya menepati kehendak organisasi.4.5.Berhati suci dalam menunaikan tanggungjawab untuk menghasilkan kerja yang terbaik tanpa mengharapkan ganjaran seperti: 8.6.6 Ikhlas .5.Berminat dan rela mengorbankan masa dan tenaga secara berterusan dalam menghasilkan kerja yang berkualiti seperti: 8.3 Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia untuk menerima tugas dengan tidak mencari helah. kedudukan. atau menaburkan fitnah.1 8.5.4 8. berdendam.4. atau mendapat perhatian orang lain. tidak cuai atau merungut. Menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sabar.5 8.4 8.2 Bersedia memberikan pengiktirafan kepada mereka yang berjaya tanpa sebarang prasangka. Pskk/smkbr [9] .

Bersedia menerima teguran dan kritikan dengan hati dan fikiran yang terbuka.5 9. kemahiran.Perasaan dan perlakuan yang menunjukkan sikap memahami.4 8.3 8. unsur kebudayaan. dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid Pskk/smkbr [10] . menghargai. Menganggap setiap orang mempunyai harga diri yang perlu dihormati tanpa sebarang prasangka buruk. tanpa mengira pangkat. Menjadikan organisasi sebagai sebuah keluarga besar yang penuh kemesraan. dan Bersifat simpati dan empati dalam menjalankan tugas seharian.1 8.6.6.7.6.5 Memberikan layanan yang baik. sombong serta meninggi diri. dan mengambil berat seperti: 8.3 8.0 KURIKULUM KEBANGSAAN Kurikulum Kebangsaan adalah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan.2 8.7.4 8. HARAPAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika kerja KPM hendaklah diamalkan oleh semua lapisan warga KPM dengan diterajui oleh pihak pemimpin.7.7. nilai.8. norma. tidak berdendam.7 Penyayang . dan diterima sebagai ibadat yang penuh keberkatan. status. Setiap warga KPM hendaklah bertekad dan berusaha meningkatkan kualiti peribadi dan profesion.7. Mudah-mudahan setiap kerja yang dilaksanakan mendapat keredaan Allah swt.0 Bersifat pemaaf dan penyayang. Bersifat bertimbang rasa dan suka mengambil berat dalam melaksanakan tugas. BAHAGIAN 2 1. dan Sating menghormati tanpa sebarang kepentingan. 8. atau kedudukan dan tidak bersikap pilih kasih.

5 SMK Balai Ringin sebagai sebuah institusi pendidikan diurustadbirkan berpandukan teori dan amalan pengurusan yang cekap dan berkesan. Staf kepimpinan SMK Balai Ringin memainkan peranan yang sangat penting dalam usaha meningkatkan standard kualiti pendidikan. dan pembangunan sahsiah untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti tinggi.0 PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN Untuk memenuhkan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan tuntutan Kurikulum Kebangsaan. SMK Balai Ringin berupaya untuk membina dan membangunkan kemenjadian murid dalam kokurikulum.6 2.dengan sepenuhnya dari segi jasmani. bidang akademik. dan emosi serta menanam dan meningkatkan nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan.7 Pskk/smkbr [11] . 2. dan berpandukan pengalaman dan pandangan pakar dalam bidang pendidikan. 2.4 2. rohani. kaedah pengajaran berkesan.2 2. mental. 2. SMK Balai Ringin berupaya membuat perancangan dan proses membuat keputusan program-program pendidikan berasaskan maklumat serta fakta yang tepat dan betui. SMK Balai Ringin berupaya menjalankan pendidikan di peringkat makro berteraskan teori pembelajaran. SMK Balai Ringin berusaha dengan sedaya upaya untuk menyediakan perancangan Strategik sekolah berlandaskan prinsip-prinsip berikut: 2.1 SMK Balai Ringin berupaya dibangunkan ke tahap yang tinggi secara terancang berasaskan potensi sekolah yang sedia ada. SMK Balai Ringin sebagai institusi pendidikan bertanggungjawab memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan FPN.3 2.

0 MISI SMK BALAI RINGIN Komited dalam mencungkil dan membangunkan potensi murid dalam aspek akademik.0 VISI SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menjadi Sekolah Menengah Luar Bandar Cemerlang pada 2014.8 SMK Balai Ringin berupaya melaksanakan program-program yang dianjurkan atau disarankan oleh Jabatan dan Bahagian KPM.SEKOLAH DALAM PERANCANGAN STRATEGIK SMK BALAI RINGIN SMK Balai Ringin menggunakan dan berpandukan SKPM-Sekolah seperti yang ditetapkan oleh Jemaah Nazir Sekolah. menyelia. SKPM-Sekolah menetapkan perkara-perkara berikut: 3.2. memantau.3 SKPM-Sekolah dapat dijadikan panduan ketika merancangkan.1 SKPM-Sekolah disediakan khusus untuk sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hingga ke tingkatan 6.0 MATLAMAT SMK BALAI RINGIN Seluruh warga SMK Balai Ringin beriltizam untuk mencapai matlamat berikut: 6. dan 3. Pskk/smkbr [12] .9 3.1 Guru-guru dan kakitangan lain sentiasa pada tahap profesional yang tinggi dan berdedikasi. 3. KPM untuk mencapai standard kualiti pendidikan bagi mencapai FPN dan Kurikulum Kebangsaan. 4. 2. dan menilai Perancangan Strategik sekolah. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pelajaran Daerah. kokurikulum dan sahsiah diri.0 PEMAKAIAN SKPM . 6. 5. melaksanakan.2 SKPM-Sekolah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah untuk melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah sebagai asas untuk mengupayakan sekolah menghasilkan pendidikan berkualiti tinggi dengan memberikan penekanan kepada pembangunan potensi individu murid. dan SMK Balai Ringin berupaya menggunakan segala input yang diperuntukkan mengikut tatacara dan prosedur yang ditentukan.

masyarakat dan negara. pantas dan bijaksana.6 Ibu bapa dan komuniti lain sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah. 6.1. komited.0 MOTTO SMK BALAI RINGIN Disiplin.2 Menentukan keluaran sistem pendidikan mempunyai nilai-nilai teras yang ditetapkan dan ciri-ciri yang selaras dengan Falsafah Pelajaran Negara. 8.1. berkesan.7 Sentiasa peka dan responsif kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan pelanggan. 6.1.1.1. canggih. dan 6. 6. pihak sekolah telah menggubal piagamnya seperti tersebut di bawah: 7.6 Menyediakan kemudahan-kemudahan pendidikan yang selesa. bertanggungjawab dan produktif. lengkap dan mencukupi berteraskan piawaian-piawaian tertentu selaras dengan pengalaman perkhidmatan penyayang.2 Prestasi akademik murid melepasi tahap negeri. 7. 7.1. 7. 7.1 Menyediakan sistem pendidikan yang terbaik berasaskan budaya ilmu memenuhi matlamat perpaduan negara.0 PIAGAM PELANGGAN SMK BALAI RINGIN Dalam usaha untuk mencapai kecemerlangan. 7. berdisiplin.1.5 Menyediakan staf yang berdedikasi.5 Persekitaran sekolah sentiasa kondusif dan terkawal.4 Disiplin dan sahsiah murid membanggakan. Tekun. murid.4 Mewujudkan jentera dan sistem pengurusan pendidikan yang cekap.3 Pencapaian kokurikulum murid di tahap tertinggi. agama dan keturunan untuk mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya. 7. 7. Maju Pskk/smkbr [13] .1.3 Memberikan peluang yang sama kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang. dinamik dan berteraskan kepada pembaharuan yang berterusan.6.8 Menguruskan kerja dengan cekap. 7.

Meninggikan disiplin diri dan patuh kepada peraturan-peraturan sekolah.2 12.0 FALSAFAH SEKOLAH Sekolah kami bertekad menumpukan seluruh tenaga dan usaha untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang memberangsangkan ke arah melahirkan murid yang cemerlang selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.1 Memberi pendidikan yang bermutu kepada murid 10. Taat kepada arahan dan menjalankan tugas kami dengan sempurna.5 13. Berterima kasih terhadap apa yang kami perolehi dengan memerlihara kemudahan-kemudahan yang telah disediakan.3 Melahirkan murid yang sihat.4 Bersatu dan bekerjasama 11.0 Bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah demi kelicinan pentadbiran untuk kebaikan bersama. murid-murid SMK Balai Ringin berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita kami berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: 12. SLOGAN SEKOLAH Sekolahku Harapanku Pskk/smkbr [14] . bermoral dan berakhlak mulia 10.4 12.5 Produktif dan berkualiti 12.2 Berusaha ke arah kejayaan 11. berdisiplin.0 MATLAMAT SEKOLAH 10.1 Bersikap prihatin 11. Belajar bersungguh-sungguh.0 BUDAYA SEKOLAH 11.1 12.4 Memastikan keperluan dan kebajikan murid dipenuhi 10.2 Mengembangkan potensi setiap murid untuk mencapai kecemerlangan 10. 10.3 12.9.5 Mewujudkan persekitaran yang indah dan suasana harmoni 11.0 IKRAR SEKOLAH Maka kami.3 Inovatif dan kreatif 11.

The Otter (locally named „Ringin‟) is the school symbol and also carries the school‟s name. Pskk/smkbr [15] .14.0 HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH HURAIAN ELEMEN LOGO SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BALAI RINGIN “DISIPLIN TEKUN MAJU” The badge carries the national and state colours.

The blue pupil represents unity among all in the school. COGWHEEL THE „EYE‟ The school motto: “Disiplin. The „eye‟ (in the centre). Tekun.BLUE SASH YELLOW BOOK WHITE BACKGROUND The blue sash represents the symbol of unity. leadership and authority. Maju” is thus clearly represented by the colours & symbols shown on the badge. The cogwheel has 5 points representing the 5 principles of the Rukun Negara. The cogwheel also carries the meaning: being industrious towards progress. it lies on a white background representing honesty/purity in attitude towards pursuing better knowledge. The yellow book represents the book knowledge. Pskk/smkbr [16] . looking towards the candlelight represents the attitude of being farsighted towards a bright future.

MAIMUNAH HJ. Serian Bhd Setiausaha Peperiksaan Guru Cemerlang * Bahasa Melayu SPM * Matematik SPM * Matematik PMR Pembestraian Sekolah Pekerja Rendah Awam Perhimpunan Kewangan & Akaun Pembantu Tadbir Penyelaras Pentaksiran & Penilaian Sekolah Penyelaras PMR Penyelaras SPM Pskk/smkbr [17] .15. Kesihatan & Keselamatan (3K) Ketua Penyelia Asrama JK Kebajikan Staf & Bilik Guru * Bahasa Iban * Bahasa Cina Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Panitia * Sains * Matematik Guru Rumah Sukan Penyelia Asrama Kantin Sekolah JK Data & Dokumentasi Tukang Masak Pangkalan Data Sekolah Majalah Sekolah JK PPSMI JK Perancangan Strategik Sekolah Diari Sekolah Pejabat Am Ketua Pembantu Tadbir Inventori & Harta Modal Pentadbiran Am Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Guru Penasihat Badan Pengawas Ketua Panitia * Sejarah * Geografi * Pendidikan Seni Visual * Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan * Pendidikan Moral * Pendidikan Islam * Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Koperasi SMK Balai Ringin. BUJANG Penolong Kanan (Pentadbiran & Kurikulum) LEONG MING MENG Pengurusan Kebajikan/ Kemudahan Murid Pengurusan Asrama Unit Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling Setiausaha Kokurikulum Penyelaras Pasukan Beruniforn Penyelaras Kelab/Persatuan Penyelaras Sukan/Permainan Akademik Guru Khidmat Makmal Komputer Kerjaya Guru Khidmat Balai Maklumat Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Panitia * Kemahiran Hidup * Ekonomi * Teknologi Maklumat Disiplin Pencegahan Dadah/Rokok Psikososial/Kesejahteraan Mental Keibubapaan Pembangunan Diri Penolong Kanan (Ko .0 CARTA ORGANISASI SMK BALAI RINGIN PIBG PENGETUA HJH.Kurikulum) PETRUS SIMON AWAN Jawatankuasa Pembangunan Sukan Setiausaha Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Kanan (Hal Ehwal Murid) SARI AJI Pengurusan Sahsiah Murid Pentadbiran Am Kurikulum Pusat Sumber Sekolah Guru Penyelaras Tingkatan Guru Tingkatan Ketua Kelas Lembaga Disiplin Murid Guru Pengurus Sahsiah Murid Badan Pengawas Sekolah Guru Biasiswa/ Bantuan Khas Ketua Waden Asrama JK Pembangunan Fizikal Ketua Bidang Bahasa Ketua Panitia * Bahasa Melayu * Bahasa Inggeris Guru Perpustakaan & Media Guru Khidmat Media Guru Khidmat Pusat Akses Guru Khidmat Bilik Bahasa Guru Khidmat Perpustakaan Guru Khidmat Bilik BBM JK Perkembangan Staf Guru SPBT Waden Asrama JK Jadual Waktu AJK Kebersihan.

disamping memiliki ciri-ciri ketahanan mental.BAHAGIAN 3 FALSAFAH UNIT KOKURIKULUM Untuk melahirkan modal insan yang berdisiplin. berketrampilan. mempunyai daya saing. fizikal dan emosi yang tinggi agar dapat memenuhi kehendak serta aspirasi negara pada masa hadapan VISI Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin akan mencapai tahap sekolah menengah cemerlang dalam bidang kokurikulum menjelang 2014 MISI Memastikan penglibatan yang menyeluruh dan meningkatkan tahap pencapaian cemerlang murid di dalam bidang kokurikulum Pskk/smkbr [18] .

gred A. kognitif dan afektif yang berteraskan Falsafah Pendidikan Negara.0 PENDAHULUAN Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin merupakan sebuah Sekolah satu sesi. Mengukuhkan interaksi. guru dan juga dengan masyarakat luar. intelek dan jasmani yang seimbang.750 orang pelajar terletak di KM 93 Jalan Kuching-Sri Aman. berdisiplin. Bidang tanggungjawab merangkumi pengurusan aktiviti sukan. beradab. 1.1 Menyemai kesedaran murid terhadap agama. jujur dan bersih. bakat dan kemahiran pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum yang diceburi. Adalah menjadi matlamat sekolah untuk melahirkan insan yang seimbang dengan melatih mereka menggunakan masa lapang dengan berfaedah serta memberi peluang untuk mereka menimba pengalaman dan meningkat pencapaian melalui daya saing yang sihat. Hasrat ini dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum yang berkonsepkan interaksi. Mengilap.2 1. Penolong Kanan Kokurikulum bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan melalui pemantapan pengurusan Kokurikulum. mengukuhkan minat. disamping mempunyai ciri-ciri emosi. Dalam usaha untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. permainan. dan jumlah bilangan murid seramai 1. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.1. Ciri-ciri yang dimiliki ini juga bertujuan untuk melahirkan pelajar berkebolehan dari aspek psikomotor. bertanggungjawab.3 1. bidang kokurikulum bertanggungjawab untuk merealisasikan aspirasi negara ke arah menerapkan nilai-nilai murni dan sahsiah yang unggul. Mengisi masa lapang dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang menarik dan berfaedah. taat setia. persatuan dan badan beruniform. integrasi dan persefahaman di kalangan pelajar.4 Pskk/smkbr [19] . 2. 1. kelab.0 MATLAMAT KOKURIKULUM Matlamat aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah untuk merealisasikan kehendak Falsafah Pendidikan Negara iaitu.

1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang berkesan dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri sekolah. 3.2 3. pelajar dengan guru dan kakitangan.3.0 OBJEKTIF KOKURIKULUM Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara. Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat. Meningkatkan keseimbangan anatara perkembangan mental dengan perkembangan sosial. sekolah dengan ibubapa dan masyarakat. masyarakat dan negara. budaya dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara. minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan . Meningkatkan penglibatan.4 3. Meningkatkan disiplin pelajar melalui pemyemaian dan pemupukan nilai. jasmani.3 3. kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar.5 Pskk/smkbr [20] . Perancangan Strategik Kokurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Balai Ringin adalah bertujuan untuk. 3.

2 Menetapkan dan mempelbagaikan aktiviti pasukan pakaian seragam.1 Memberi wajaran kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah. 4. berikut adalah beberapa strategi perlaksanaannya: 4.4 Merancang dan meneliti aktiviti kokurikulum bagi mencapai matlamat yang dikehendaki.8 Memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada guru dan murid. kelab/persatuan . dari semasa ke semasa. Persatuan Ibubapa dan Guru dan agensi luar yang terdiri dari semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum yang sesuai. Pskk/smkbr [21] . 4. negeri dan kebangsaan.7 Memupuk nilai-nilai yang positif dan mengalakkan semangat berdaya saing yang sihat di kalangan pelajar.6 Menganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid di peringkat sekolah. 4.4. merekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan sepanjang tahun 4. untuk tujuan pemupukan perpaduan.0 STRATEGI PERLAKSANAAN Untuk mencapai matlamat tersebut. sukan dan permainan dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif secara individu dan kumpulan.5 Menyelia. 4. 4.3 Melibatkan murid. 4. daerah.

Penyelaras Persatuan & Kelab dan Penyelaras Pasukan Beruniform.2.2.1 5.2.2. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: Keahilan / Kehadiran Penyertaan / Penglibatan Kemudahan dan Peralatan Perlaksanaan Aktiviti Kokurikulum Kewangan dan Perbelanjaan Matlamat dan Objektif Perlembagaan dan Peraturan Disiplin dan Keselamatan Bantuan dan Sokongan Tenaga Luar dan Agensi Berkaitan 5.5 5.2. Penyelaras Sukan & Permainan.2.0 PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM 5.4 5.1 Pemantauan aktiviti kokurikulum dilakukan dengan bantuan Setiausaha Kokurikulum.6 5.2.2.2.9 Pskk/smkbr [22] .2 5.3 5.2 5.7 5.8 5.5.

MOHD FIDAUS RIZWAN 3. SUKAN OLAHRAGA 2. KANAN KOKURIKULUM PETRUS SIMON AWAN SETIAUSAHA KOKURIKULUM MOHD. TEKUKUR . ZAIDAN SAPIAN JK PEMBANGUNAN SUKAN SEKOLAH SETIAUSAHA SUKAN AMNY ANCHING PENYELARAS UNIT PAKAIAN SERAGAM PENYLARAS SUKAN DAN PERMAINAN PENYELARAS KELAB DAN PERSATUAN LENNIE UTIN BAWING PANGGI FATANAH WAHAB BOMBA PKBM KRS PENGAKAP BSMM PANDU PUTERI ST JOHN AMBULAN PUTERI ISLAM SOO BAKH DOO ASAHI KARATE DO OLAHRAGA BOLA JARING HOKI BOLA TAMPAR BOLA SEPAK/ FUTSAL SEPAK TAKRAW TENIS PING PONG BOLA LISUT BADMINTON KELAB BAHASA INGGERIS KELAB BAHASA MELAYU KELAB SEJARAH KELAB SAINS KELAB MATEMATIK KELAB BAHASA CINA KELAB BAHASA IBAN KELAB GEOGRAFI KELAB ERT KELAB SENI VISUAL GURU RUMAH SUKAN [ RUMAH SUKAN [ KETUA ] 1. KENYALANG – ZULL ALFFIAN 2. HELANG – NGIEN HOCK WUONG 4. NURI – MOHD FIRDAUS ABDULLAH GURU PASUKAN SEKOLAH (JURULATIH/ PEGAWAI TEKNIK) 1.CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM. RENTAS DESA 3. CAMAR – MEDIK SANGIN 6. PUNAI – NOOR ASRUL ANUAR 5. PENGETUA HAJJAH MAIMUNAH BT BUJANG GURU PEN. SMK BALAI RINGIN. JOGATHON Pskk/smkbr [23] .

OBJEKTIF : MENCAPAI TAHAP KECEMERLANGAN KOKURIKULUM MATLAMAT STRATEGIK : MENINGKATKAN PENCAPAIAN SUKAN/PERMAINAN/KELAB/UNIT PAKAIAN SERAGAM (SASARAN MENGIKUT JENIS SUKAN / PERMAINAN) ( 2010 HINGGA 2014) Pskk/smkbr [24] .

PERMAINAN.SASARAN PENCAPAIAN DALAM. OLAHRAGA DAN KELAB SMK BALAI RINGIN [2010-2014] Bil Permainan Peringkat 2010 2011 2012 2013 2014 MSSS Bahagian 1 Olahraga MSSS 60 wakil 70 wakil 80 wakil 100 wakil 120 wakil MSSS Negeri 10 wakil 2 wakil Johan 6 wakil 2 wakil 12 wakil 3 wakil Johan 7wakil 3 wakil 15 wakil 4 wakil Johan 8 wakil 4 wakil 20 wakil 5 wakil Johan 9 wakil 5 wakil 25 wakil 6 wakil Johan 10 wakil 6 wakil MSSM Kebangsaan MSSD 2 Rentas Desa MSSS MSS Negeri MSSM Kebangsaan Pskk/smkbr [25] . BADAN BERUNIFORM.

MSSD 3 Bolasepak MSSS MSSS Bahagian Ketiga Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan 3 Wakil Naib Johan 4 Wakil Ketiga 4 Wakil Penyertaan 4 Wakil Johan 5 Wakil Naib Johan 5 wakil Top 5 5 Wakil Johan 6 Wakil Johan 7 wakil Top 3 6 Wakil Johan 7 Wakil Johan 10 wakil Naib Johan 7 Wakil Johan 8 Wakil Johan 13 wakil Johan MSSD 4 Sepak Takraw MSSS MSSS Negeri 5 Bola Tampar MSSS Hoki MSSS MSSD MSSS Negeri MSSD 6 BRIGED / NEGERI 7 PKBM ( Darat) KEBANGSAAN 8 Kadet Bomba MSSD Johan Top 5 Tempat ketiga Johan Top 4 Naib Johan Johan Top 3 Naib Johan Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan 9 Kadet Remaja Sekolah MSSD Penyertaan Top 5 Ketiga Naib Johan Johan Pskk/smkbr [26] .

10 Choral Speaking Competition MSSD Top 5 Top3 Naib Johan Johan Johan 11 Pertandingan Drama MSSD Top 3 Ketiga Naib Johan Johan Johan 12 Public Speaking Competition MSSD Top 4 Ketiga Naib Johan Johan Johan MSSD Johan Johan Johan Johan Johan 13 Pesta Pantun MSSS Negeri Ketiga Naib Joan Naib Johan Johan Johan MSSSM Kebangsaan 14 Pertandingan Forum MSSD 2 wakil 2 wakil 3 wakil 4 wakil 4 wakil Ketiga Naib Johan Naib Johan Johan Johan 15 Pertandingan Koir MSSD MSSS Negeri Naib Johan Top 3 Johan Naib Johan Johan Johan Johan Johan Johan Johan Pskk/smkbr [27] .

Perancangan Strategik Pasukan Beruniform b.BAHAGIAN 4 PERANCANGAN STRATEGIK UNIT KOKURIKULM Merangkumi : a. Perancangan Strategik Kelab dan Persatuan Pskk/smkbr [28] . Perancangan Strategik Sukan dan Permainan c.

PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM PASUKAN BERUNIFORM Pskk/smkbr [29] .

BULAN SABIT MERAH MALAYSIA [ BSM ] Pskk/smkbr [30] .

T) T1 – Masih terdapat ibu bapa yang tidak menyedari tentang kepentingan kegiatan kokurikulum T2 – Masalah pengangkutan untuk ahli-ahli yang tinggal jauh T3 – Ibu bapa yang berpendapatan rendah tidak mampu membeli barangan tambahan BSMM untuk anak-anak mereka PELUANG (Opportunities .O) O1 – Sokongan daripada pihak pentadbir sekolah O2 – Sokongan padu daripada pihak PIBG O3 – Sokongan dari BSMM Cabang Serian Pskk/smkbr [31] .ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT) BSMM. 5 & atas) akan mengikuti kelas tambahan selepas bulan Jun W6 – Kekurangan alatan bantu mengajar ANCAMAN (Threat . 3. SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (Strength – S) S1 – Terdapat guru yang berpengalaman dan komited S2 – Hubungan yang baik dengan ibu pejabat cabang Serian S3 – Hubungan kerjasama yang baik di kalangan guru penasihat S4 – Program bantuan pakaian seragam untuk ahli-ahli yang terpilih S5 – Terdapat ahli-ahli yang berpotensi dan bertanggungjawab KELEMAHAN (Weakness – W) W1 – Kehadiran ahli-ahli tidak mencapai 100% W2 – Kurang kesedaran di kalangan ahli-ahli tentang kepentingan kegiatan kokurikulum W3 – Nisbah guru penasihat : ahli yang tidak sesuai W4 – Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain W5 – Ahli-ahli dari kelas-kelas peperiksaan (Tg.

Ahli-ahli jawatankuasa kurang pendedahan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti persatuan MATLAMAT 1.ahli semasa perjumpaan 2. Kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan tidak 100% 2.PELAN STRATEGIK BSMM ISU Penglibatan ahli-ahli BSMM kurang memuaskan MASALAH 1. Menggalakkan guru meningkat penasihat mengikuti kursus/latihan yang 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli-ahli jawatankuasa dalam bidang kepimpinan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Kepimpinan dan Pejabat BSMM atau kebolehan meningkat. Mempelbagaikan aktiviti 1. Peratus kehadiran semasa perjumpaan ahli. kursus kepimpinan yang dianjurkan oleh Ibu 4. Meningkatkan peratus kehadiran ahli-ahli semasa perjumpaan kepada 100% 2. cabang-cabangnya mengelolakan aktiviti-aktiviti persatuan STRATEGI Pskk/smkbr [32] . Kemahiran dan 3. Menggalakkan ahli-ahli pengetahuan guru jawatankuasa mengikuti bertambah. Penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti BSMM kurang memuaskan 3. Penglibatan ahli-ahli dianjurkan oleh dalam aktiviti Ibu Pejabat BSMM atau persatuan meningkat cabang-cabangnya 3.

2 Kawad Kaki 3. Penolong Kanan 2010 selebih sepanjang tahun. KK Meningkatkan kemahiran 3. Guru Penasihat pengelolaan Majlis Menarik lebih ramai penyertaan Kos/Sumber RM150/Tabung BSMM Indikator Pencapaian Peratus kehadiran ahliahli semasa perjumpaan RM50/PCG Kokurikulum Bilangan ahli yang mahir dalam kawad kaki Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Peratus penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan RM80/PCG Kokurikulum/ Tabung BSMM Pskk/smkbr [33] . Penolong Kanan Hari Sukan ahli-ahli untuk mempraktikkan KK Sekolah pengetahuan pertolongan cemas 2.Bil 1 Program Pertolongan Cemas 1. Pengetua Oktoner ahli yang aktif dan cemerlang 2. 5 Malam Anugerah BSMM 2. 2. 1. 2. Guru Penasihat 2010 yang telah dipelajari Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti-aktiviti persatuan Menilai pengetahuan ahli-ahli 1. 2. SMK BALAI RINGIN PELAN TAKTIKAL BSMM Objektif Tanggungjawab Tempoh Meningkatkan pengetahuan Guru Penasihat : Januari pertolongan cemas asas dari segi Cikgu Constant hingga teori dan praktikal Ngadan Oktober Meningkatkan pengetahuan Cikgu Joseph Ak 2010 tentang jenis-jenis penyakit Samson dan cara-cara pencegahannya Menarik lebih ramai penyertaan Mendedahkan ahli-ahli kepada Guru Penasihat : Januari asas kawad kaki Cikgu Joseph Ak hingga Melahirkan ahli-ahli BSMM Samson Oktober yang mahir dalam kawad kaki 2010 Memberi peluang kepada 1. 3 Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. 4 Pertandingan antara platun 1. Guru Penasihat Sepember tentang teori dan pratikal 2010 pertolongan cemas asas Menarik lebih ramai penyertaan Memberi penghargaan kepada 1. 3. 2. 1.

Tempat pratikal yang sempit dan tidak sesuai Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [34] . Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Meningkatkan pengetahuan pertolongan cemas asas dari segi teori dan praktikal 2. Perlaksanaan aktiviti 5. Menarik lebih ramai penyertaan murid Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat: 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Masa yang sesuai 3. Kekurangan alat bantu mengajar 4.2 Penerangan tentang program 1. Mengenal pasti penceramah yang sesuai 2. Taklimat Program 1. Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis penyakit dan cara-cara pencegahannya 3. Semua ahli BSMM menghadiri ceramah yang diadakan 4. Cikgu Constant Ngadan 2. Program dijalankan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam 5.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1.2 Pratikal pertolongan cemas 5.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertolongan Cemas 1.3 Perlantikan penyelaras program 2.

Bilangan ahli yang kurang Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat BSMM Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakankan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [35] . Kesuntukan masa 2. Taklimat Program 1.2 Penerangan tentang program 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Cikgu Joseph Ak Samson 1.2 Dilaksanakan oleh guru-guru penasihat dalam kumpulan masing-masing dengan bantuan ahli-ahli kumpulan yang mahir 3. Mendedahkan ahli-ahli BSMM tentang asas-asas kawad kaki serta hukuman kawad 2.1 Melatih ahli-ahli berkawad dengan betul dan kemas 4. Perlaksanaan Program 2.3 Perlantikan penyelaras program 2.1 Pendedahan secara teori tentang hukuman asas kawad serta tunjukcara kemahiran kawad kaki yang asas 2. Masalah tempat untuk latihan kawad 4. Pertembungan dengan aktiviti sekolah 3. Teori dan praktikal asas dijalankan pada setiap perjumpaan minggu pasukan pakaian seragam 4.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Kawad Kaki 1. Meningkatkan kemahiran memberi hukum kawad di kalangan ketua/pemimpin kumpulan Januari hingga Oktober 2010 Semua ahli BSMM Guru-guru penasihat BSMM : 1. Kenal pasti Bakat 4. Melahirkan ahli-ahli BSMM yang mahir dalam asas kawad kaki 3.2 Melatih ketua kumpulan memberi hukuman kawad 1.

2 Pengagihan ahli-ahli di stesen-stesen bertugas yang strategik 5.Oktober Ahli-ahli BSMM seramai 60 orang 1.1 Kehadiran dan pakaian semasa bertugas 3. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 2. Taklimat kepada semua ahli yang bertugas 3. Terdapat ahli masih belum dapat menguasai kemahiran pertolongan cemas Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [36] . Ada ahli yang kurang serius semasa bertugas 3.1 Mengambil kehadiran ahli-ahli yang bertugas 5.2 Ulangkaji langkah-langkah pertolongan cemas asas dan cara mengangkat/memindahkan pesakit 4. Pengagihan dan pembentukan kumpulan serta perlantikan ketua kumpulan 3. Mengenal pasti dan memilih ahli-ahli untuk bertugas oleh pengerusi. Guru-guru Penasihat 1. Program dijalankan sekali setahun pada Hari Sukan Sekolah 5.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Khidmat Sukarela Bantuan Pertolongan Cemas 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Mulai bulan Febuari . Perlaksanaan aktiviti 5. Penolong Kanan KK 2. Kekurangan ahli untuk bertugas 2.3 Pemantauan oleh ketua kumpulan dan guru bertugas 1. setiausaha dan ketua guru penasihat 2.

1 Pertandingan diadakan pada minggu perjumpaan pasukan pakaian seragam di bawah kelolaan guru-guru penasihat 2. Bilangan ahli yang ramai 2. Perancangan program 1. Meningkatkan penglibatan ahli-ahli dalam aktiviti persatuan Bulan Ogos Semua ahli BSMM Guru-guru Penasihat 1.1 Guru-guru penasihat membina soalan untuk pertandingan 1.4 Menetapkan bilangan dan bentuk hadiah untuk pemenang 2.2 Guru-guru penasihat akan menyemak kertas soalan untuk menentukan pemenang 2.3 Hadiah dan sijil disampaikan semasa perhimpunan sekolah 1. Ada ahli yang kurang serius semasa menjawab soalan Pemantauan dilakukan oleh Guru-guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun berkutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [37] .2 Perbincangan dan pemilihan soalan-soalan 1.3 Menghantar salinan soalan untuk dicetak 1. Perlaksanaan program 2. Memberikan peluang kepada ahli-ahli untuk mempraktikkan pengetahuan pertolongan cemas yang telah dipelajari 3.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Pertandingan antara platun 1.

Menarik lebih ramai penyertaan Bulan Oktober Semua ahli BSMM 1.3 Perlantikan penyelaras program 2. Semua ahli BSMM menghadiri untuk membuat persediaan 4.2 Atur cara majlis 5. Pengetua 2.2 Penerangan tentang program 1. Kekurangan bajet Pemantauan dilakukan oleh Guru Penasihat Penilaian dijalankan selepas program ini dilaksanakan bagi mengenal pasti keberkesanan program Penambahbaikan dilakukan pada tahun yang berikutnya Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [38] . Menentukan jumlah perbelanjaan yang diperlukan 5.3 Rumusan bersama peserta serta guru penasihat 1.1 Proses mendapatkan input daripada guru penasihat 5. Penolong Kanan Kokurikulum 3. Masa yang sesuai 2. Memberi penghargaan kepada ahli yang aktif dan cemerlang sepanjang tahun.PELAN OPERASI BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM) Nama Projek Objektif Majlis Anugerah BSMM 3. Guru Penasihat 1.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat Persatuan 1. Kenal pasti tempat yang sesuai 3. Perlaksanaan aktiviti 5. Meningkatkan kemahiran pengelolaan Majlis 3. Taklimat Program 1. 4.

PERSATUAN PENGAKAP Pskk/smkbr [39] .

Sokongan dari PIBG.Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . komited dan terlatih S3 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar yang malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [40] . O2 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Sekolah satu sesi yang berasrama harian W5 . S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Persatuan Pangakap Daerah Ancaman ( Threat – T ) T1 .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.Hubungan baik dengan agensi luar.Sebahagian guru mempunyai pengalaman.ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Pengetua yang komited dan berpengalaman. S2 .

Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu pengakap lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [41] .PELAN STRATEGIK PERSTUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1. . INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 orang 2011 = 310 orang 2012 = 320 orang 2013 = 330 orang 2014 = 340 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dan Negeri sebagai ahli yang berkesan. 3. Ramai pelajar tidak hadir setiap tahun kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Mempromosikan aktiviti pengakap kepada semua pelajar sekolah. Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli pengakap Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 300 orang 2.

Lawatan Sambil BelajarKe Ibupejabat Pengakap Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang pengakap 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB TEMPOH 1. Pengetua 2. Penolong Kanan 3.AJK Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. 1. Pengetua 2.PELAN TAKTIKAL PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN BIL.PenyelarasUnit Beruniform 4. Guru penasihat 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajaruntuk menyertai persatuan pengakap 1. Guru Penasihat April – Oktober RM5000 . Penolong Kanan 3.Guru Penasihat Julai atau Ogos RM3000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 120 org Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 300 org 2011 = 310 org 2012 = 320 org 2013 = 330 org 2014 = 340 org Pskk/smkbr [42] .PenyelarasUnit Beruniform 4.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang pengakap menjelang 2014 3.

Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan.3semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai 3.1 pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan( 5 lelaki & 5 perempuan ) 3. penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [43] . Pengetua 2. Penolong Kanan KoKurikulum 3.Guru Penasihat 1.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3.4 hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1.2 segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 3. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 1. Masalah kewangan ( modal ) 2.1 tarikh.masa dan tempat 1.3 perlaksaanaan program 2.Penyelaras Unit Beruniform 4.2 pengisian program 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan pengakap 2014 April/Mei 2010 100 orang ahli terpilih ( 50 lelaki & 50 perempuan ) 1. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. Perlaksanaan Program 3.

3 Perlantikan AJK 2. Perlaksanaan Program 4.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian.1 Objektif program 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibu pejabat Pengakap Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. Penolong Kanan KK 3. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. Pelajar diberi penerangan mengenai 1.Penyelaras Unit Beruniform 4. Masalah kewangan 2. Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1.2 Pengisian program 1.Guru Penasihat 1. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [44] . Pelajar melawat ibu pejabat pengakap Kuching 5. Pengetua 2.

3 Agihan Tugas 1.PELAN OPERASI PERSATUAN PENGAKAP SMK BALAI RINGIN Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.4 Jalankan Latihan 1.2 Lantik AJK 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program. Pskk/smkbr [45] . Penolong Kanan KK.

PERGERAKAN PANDU PUTERI Pskk/smkbr [46] .

S3 Hari perjumpaan kokurikulum diselaraskan. T3 Sumbangan dan bantuan kewangan/PCG yang terhad. Pskk/smkbr [47] . W2 Peralatan kurang sempurna. W6 Murid bergantung sepenuhnya kepada tunjuk ajar/bimbingan guru. ANCAMAN (T) T1 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah mengekang usaha memenuhi keperluan pelajar dan menyukarkan proses pungutan yuran. S7 Persekitaran sekolah yang selamat.ANALISA SWOT Pergerakan Pandu Puteri (PP)SMK Balai Ringin KEKUATAN (S) S1 Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan. S10Guru komited dan bertanggungjawab terhadap kokurikulum. S4 Pelajar berpotensi maju dalam bidang kokurikulum S5 Semangat kerjasama dan kerja berpasukan tinggi di kalangan guru penasihat. W4 Kehadiran pelajar setiap kali perjumpaan tidak 100%. S6 Komitmen guru yang tinggi terhadap aktiviti yang dijalankan. T4 Kurang minat menyertai aktiviti kokurikulum dan penglibatan sekadar mengikut rakan. iaitu hari Rabu. S8 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah dan kebanyakannya adalah murid asrama. KELEMAHAN (W) W1 Kemudahan prasarana kurang mencukupi. W3 Kurang kesedaran pelajar terhadap kepentingan aktiviti kokurikulum. T2 Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum dan kebanyakannya memberi tumpuan dalam pencapaian akademik . W8 Sikap kepimpinan yang mantap sukar dicari. O2 Pelajar berpeluang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak luar dan NGO. W5 Sebahagain guru kurang pengalaman dan pengtahuan dalam kokurikulum. PELUANG (O) O1 Sokongan dari segi kewangan daripada pihak sekolah dan PIBG. S9 Sekolah satu sesi. W7 Murid menganggap kokurikulum hanya aktiviti luar yang tidak ada penilaian dalam sistem pendidikan. S2 Sokongan daripada ibu bapa.

Mempelbagaikan aktiviti seperti Kursus Kepimpinan Ketua Pasukan.Mewajibkan kehadiran ahli. Kehadiran 100% *Memastikan setiap ahli Pergerakan Pandu Puteri hadir dan mengikuti setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif.PELAN STRATEGIK PERGERAKAN PANDU PUTERI ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN 100 % ahli hadir. 3. 2. iaitu perempuan sahaja.Pemimpin kurang ilmu kepimpinan kepanduan.Kehadiran kurang memuaskan *Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti tiada minat disebabkan hanya satu jenis jantina. Penglibatan ahli kurang memuaskan 1. 1. dan Ketua Kumpulan Pergerakan Pandu Puteri.Pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran Pskk/smkbr [48] . 1. 2. 2.Pemimpin memohon waran.

1. 2.Roseline R. Lawatan Sambil Belajar Oktober RM200 KK Tiada lawatan Setahun sekali. 1. 100% ahli berjaya lulus dalam perkhemahan. 3. 3.Pn. 4.Pn. RM800 KK Tiada pemimpin berwaran Semua pemimpin berwaran. Perkhemahan Ahli mempraktikan 1.Pn. Kos / Sumber RM200 KK TOV ETR Indikator Pencapaian 1.Cik Linda Hon Siew Perjumpaan jarang dilakukan Perjumpaan 100% ahli Seminggu menguasai sekali ilmu kepanduan. Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan – Okt. 2.Pn. 100% pemimpin berwaran.Cik Linda Hon Siew Jan.Roseline R.Cik Linda Hon Siew Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru. 100% pelajar dapat melaporkan hasil pemerhatian / pengalaman lawatan. Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran.Normala J.Roseline R. 3. Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan 1. 3.Cik Linda Hon Siew Jun RM1000 Tiada Setahun KK perkhemahan sekali 3. 2.Pn.PELAN TAKTIKAL PANDU PUTERI Bil. Pskk/smkbr [49] . kepanduan.Normala J. 2. ilmu-ilmu 2.Normala J.Roseline R.Normala J.Pn.Pn. – Okt.Pn.

Nyanyian 5. Permainan kecil 4.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perjumpaan Mingguan Meningkatkan kemahiran ahli tentang ilmu kepanduan Januari .Oktober Semua ahli 1. Lagu Dunia dan Taps Kehadiran pelajar tidak 100% Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Pra-Perlantikan dan Kelas Dua Penambahan aktiviti dan pelbagai aktiviti dilakukan selepas selesai sesuatu aktiviti bagi meningkatkan keberkesanannya. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [50] .Pn. Aktiviti bulanan 3.Normala Jahiri 3.Cik Linda Hon Siew 1.Pn.Roseline Runggai 2. Mengambil kedatangan/’Row Call’ 2.

1 Agihan tugas  Segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan  Semua aktiviti yang dilaksanakan akan dinilai 2. Penilaian 6.Normala Jahiri 3. Jun Semua ahli 1.5 Bincang aktiviti 2.Pn.2 Lantikan AJK 2.Pembersihan tapak dan persediaan bahan 4.4 Bincang kos 2.Pelaksanaan perkhemahan 5.3.Cik Linda Hon Siew 1.Masa bertindih dengan pelbagai aktiviti peringkat sekolah Penolong Kanan Kokurikulum Ujian Kemahiran Perkhemahan bermalam Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [51] .Masalah kewangan 2. Mesyuarat AJK: 2.Pn.Roseline Runggai 2.3 Perincian tugas 2.PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Perkhemahan Kecil Ahli mempraktikkan ilmu-ilmu kepanduan.1 Ucapan Ketua Guru Penasihat 2.6 Tetap tarikh & tempat 3.Laporan & Refleksi 1. Penyediaan Kertas Kerja 2.

Permohonan kelulusan 3.Roseline Runggai 2.Pn.Pn.Masalah kewangan-kos pengangkutan yang mahal Penolong Kanan Kokurikulum Laporan perkhemahan Tempat lawatan yang lebih menarik Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [52] .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar Mendedahkan ahli kepada pengalaman baru Oktober Semua ahli 1.Cik Linda Hon Siew 1. Taklimat lawatan 5. Pelaksanaan lawatan 1.Normala Jahiri 3. Mengedarkan Borang Kebenaran Ibu Bapa 4. Pemilihan tempat 2.

Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [53] .PELAN OPERASI PANDU PUTERI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pemimpin Berwaran Semua pemimpin mempunyai waran Januari – Oktober Semua ahli 1.bersurai 1. Pemimpin lulus berwaran Aktiviti penilaian terhadap ahli dapat dilaksanakan. Penilaian – kawad ladam kuda .Pesuruhjaya Daerah Serian 3.Roseline Runggai 1.menaikkan bendera . 1.Pn. 2. Penyediaan buku log dan bahan 2.Penolong Kanan Kokurikulum.pelaporan .Kepelbagaian tugas pemimpin. Permohonan untuk penilaian 3.Pegawai Berwaran Pandu Puteri.Tempoh masa yang terhad 2.

PERGERAKAN PUTERI ISLAM Pskk/smkbr [54] .

Persekitaran sekolah yang selamat Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih S4 .ANALISA SWOT Pergerakan Puteri Islam (PPI)SMK Balai Ringin Kekuatan (Strength – S ) S1 . Ancaman ( Threat – T ) T1 .Sokongan dari PIBG.Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat. S3 .Sekolah satu sesi S5.Hari perjumpaan diselaraskan S2 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W5 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti kokurikulum Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Hubungan baik dengan agensi luar. O2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 – Bantuan kewangan yang terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian Seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Pskk/smkbr [55] .

Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unit-unit Berunifom sebagai ahli yang berkesan. Peningkatan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam aktiviti--aktiviti PPI 1.Memyediakan satu buku aktiviti bagi setiap pelajar untuk dinilai 1.Tidak menghadiri ujian tentang asas-asas agama 1. Memastikan setiap ahli Pergerakan hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. 2. Peningkatan bilangan ahli PPI yang menunjukkan kepimpinan yang berkesan masing 1. Pelajar tidak mahir dalam kemahiran PPI 2. Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Bersepadu Unitunit Berunifom. Mempromosikan PPI kepada semua pelajar sekolah pada papan notis dan semasa perhimpunan mingguan 1. 3. 1. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat. Peningkatan bilangan AJK yang memahami tanggung jawab dan bidang tugas masing-masing 2. Penglibatan ahli dalam aktiviti PI atau unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. 1. Ceramah @ bengkel mengenai tanggung jawab dan bidang tugas setiap AJK utama dalam PPI 2. Ahli-ahli PI yang ada sekarang jarang berpeluang untuk melibatkan dalam aktiviti PI atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah 1. Pskk/smkbr [56] . PELAN STRATEGIK PPIM Isu Masalah Matlamat Strategi Indicator Pencapaian 1.Mempelajari asas –asas agama 3. Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti PPI 1. Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki (tatacara perjumpaan) dan aktiviti-aktiviti seorang muslimah 1 Peningkatan dalam kehadiran ahli bagi Pergerakan PPI.2.

1 Program Mempromosikan aktiviti-aktiviti telah dijalankan oleh PPI (aktiviti indoor ) Menyampaikan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia mengenai bidang kokurikulum dan peranan markah kokurikulum dalam hasrat mereka melanjutkan pelajaran ke IPTA Objektif Meningkatkan peratus kehadiran ahli PPI Tanggungjawab 1.3. Guru penasihat PPI Januari hingga Oktober 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Pskk/smkbr [57] . Guru penasihat PPI Tempoh Januari hingga Oktober Kos/Sum ber TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan Indicator Pencapaian Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan Pergerakan PPI Peningktatan bilangan pelajar yang memandang serius tentang aktiviti Pergerakan Pengakap 2 Meningkatkan bilangan pelajar yang hadir ke perjumpaan Pengerakan PPI melalui kesedaran tentang pentingnya aktiviti kokurikulum dan kemasukan ke universiti awam(IPTA) 1. PELAN TAKTIKAL PPIM ISU STRATEGIK : Peningkatan peratusan kehadiran pelajar dalam aktiviti Pergerakan Puteri Islam MATLAMAT STRATEGIK : Bil. Penolong Kanan KK 2.

4 Kem Bersepadu Unit Berunifom Tahunan 1. Melahirkan ahliahli yang mahir dalam asas tatacara perjumpaan 2.3 Latihan Intensif (Tatacara perjumpaan) 1. Guru penasihat Penganjur April 50% ahli mempunyai kemahiran asas berpengaka p menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas sebagai ahli pergerakan Keyakinan ahli-ahli bertambah ada peluang untuk melibatkan diri dengan perkhemahan di luar @ bersaing dengan badan uniform lain Pskk/smkbr [58] . Sekurangkurangnya 80 % ahli pengakap tahu asas kawad kaki menjelang tahun 2014 1. Meningkatkan kemahiran ahli-ahli PPI melalui perkhemahan di peringkat lebih tinggi 1. Pengetua 2. Penolong Kanan KK 3. Guru penasihat PPI Februari hingga September 80% ahli tahu asas kawad kaki 90% ahli tahu asas kawad kaki mejelang 2014 Peningkatan bilangan ahli yang tahu asas kawad kaki.

Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.1 Ucapan Guru Penasihat 1. Penolong Kanan KK. PELAN OPERASI PPIM Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Latihan Intensif Tatacara Perjumpaan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1. Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Kem Bersepadu Unit Beruniform Tahunan Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Jun hingga September Semua ahli PPI Semua guru penasihat Mesyuarat Perancangan : 1.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti meningkatkan keberkesanan program pada tahun berikut Pskk/smkbr [59] .5 Buat Penilaian Peruntukan dan logistik Pengetua.4.2 Lantik AJK 1.4 Jalankan Latihan 1.3 Agihan Tugas 1.1 Ucapan Guru Penasihat 1.2 Lantik AJK 1. Penolong Kanan KK.5 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.

PERSATUAN KADET REMAJA SEKOLAH Pskk/smkbr [60] .

Peluang (Opportunities – O) O1.Sikap pelajar yang lebih memberatkan akademik. O2.Sokongan daripada ibu bapa yang menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah.Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti sekolah yang lain.Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah seperti pusat akses. perpustakaan. W7. O3-Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah ( Contoh sedia menyumbangakan hadiah pertandingan ) Kelemahan (Weakness – W) W1. sudah terikat dengan jadual kelas tambahan pada waktu petang. T3. W4. W2. T4. Ancaman (Threat – T) T1. dan 5.Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum. 3. dewan dan padang banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti persatuan.Guru tidak mempunyai bakat dalam kawat kaki dan terlatih dalam KRS Pskk/smkbr [61] .Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.ANALISA PERSEKITARAN (SWOT ) PERSATUAN KRS(KADET REMAJA SEKOLAH) SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S) S1.Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan.Sebilangan pelajar mendapat bantuan pakaian seragam yang lengkap.Ibu bapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadang-kadang terpaksa membantu ibu bapa di waktu petang.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila diperlukan.S3-Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain. T2. S2. W5.Pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang.Guru penasihat mengajar .Masalah pengangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah. mengenali dan memahami masalah semua ahli. S6.Selepas bulan jun tg.Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan tidak menghadapi masalah untuk menghadiri perjumpaan kelab . W6. W3. S7. S4-Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik.Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tetapi tidak sampai di sekolah. S5.

Membuat demonstrasi hasilhasil kerja. Taraf keahlian KRS KRS kurang daripada kurang 150 orang memuaskan 2. Menaik taraf kekuatan anggota dari 1 kompeni kepada 2 kompeni yang melibatkan seramai 200 orang kadet putera dan puteri. kepada 100% 2. Strategi 1. semasa perjumpaan atau latihan.4 rasmi KRS semasa pakaian seragam semasa hari Rabu setiap perjumpaan yang lengkap minggu. Keanggotaan dalam KRS semakin meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 125 orang  2011 – 150 orang  2012 – 175 orang  2013 – 195 orang  2014 – 200 orang Pencapaian 1. Indikator Pencapaian 1. 2. 1. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan semakin meningkat setiap tahun:  2010 – 50%  2011 – 60%  2012 – 70%  2013 – 80%  2014 – 100% Pskk/smkbr [62] . 50% ahli KRS tidak 2. Mewajibkan pemakaian pakaian seragam menggunakan pakaian seragam KRS No. Mempromosikan KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 4 dan Tingkatan 1 setiap tahun. 3. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior.PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Isu Masalah Matlamat 1. Memastikan anggota menjelang tahun memakai pakaian seragam 2013. Meningkatkan menggunakan peratus pelajar yang 1.

Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS sentiasa meningkat dari tahun ke tahun:  2010 – 60% hadir  2011 – 70% hadir  2012 – 80% hadir  2013 – 90% hadir  2014 – 100% hadir 4. Memastikan anggota memakai pakaian seragam semasa perjumpaan atau latihan. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti 6. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan.3. Mengadakan latihan teori kompeni. 1. platun serta praktikal sepanjang serta seksyen dapat tahun. Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki semasa sesi perjumpaan KRS semakin meningkat:  2010 – 60% pelajar terlibat  2011 – 70% pelajar terlibat  2012 – 80% pelajar terlibat  2013 – 90% pelajar terlibat  2014 – 100% pelajar terlibat Pskk/smkbr [63] . 6. Mengadakan kuliah 3. Semua ketua 1. 1. melaksanakan tugas 2. Menghantar pelajar ke dengan baik. Mengadakan ujian yang diadakan. Melantik dan melatih pelajar berdasarkan Tingkatan 6 untuk menjadi kurikulum Kadet jurulatih. Remaja Sekolah 4. kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Ahli KRS masih lemah dalam menguasai kemahiran berkawad kaki 1. 2. 5. Diadakan sekali setahun. kenaikan pangkat 5. Penglibatan dalam menjalankan tugas dan aktiviti KRS kurang memuaskan 4. Mewakili sekolah dalam pertandingan Kawad Kaki KRS 1.

PELAN TAKTIKAL KADET REMAJA SEKOLAH Bil 1 Program OPS. JPN serta KPM. Agar aktiviti yang dijalankan adalah lebih 3. Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS Pskk/smkbr [64] . TUGAS 1.2014 Kos / sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Keanggotaan dalam KRS 3. Agar perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat 2010. berteraskan pelajar. Agar pasukan dapat mengambil bahagian dalam SERAGAM aktiviti anjuran PPD. Agar pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai pakaian seragam KRS. KOMPENI Objektif 1. OPS.2014 Pemakaian pakaian seragam KRS semasa perjumpaan Tempoh 2010. 2. PAKAIAN 1. Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Tanggungjawab Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Semua Pegawai KRS 2. Jan – Okt. OPS. 2.

KULIAH 1.4. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki.Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti kawad kaki Pskk/smkbr [65] . Meningkatkan pengetahuan. KAWAD KAKI Jan . PANGKAT 1. OPS. 1. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 6. Pengetua Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Pengetua Guru Penasihat Pegawai KRS Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Pegawai KRS Jan .Nov Penglibatan ahli dalam aktiviti perjumpaan KRS 5. OPS. OPS. Meningkatkan kemahiran serta pengetahuan ahli tentang KRS.

Mempromosi KRS semasa minggu orientasi Tingkatan 1 dan 4. modul latihan serta pakaian oleh pelajar senior. Guru Penasihat 1. 2. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Pengetua 2. Pelajar pasif terhadap aktiviti yang berbentuk pembelajaran kecuali aktiviti sosial. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian. Pskk/smkbr [66] . Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 3.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM KADET REMAJA SEKOLAH Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Membuat demonstrasi hasil kerja. 2. Memastikan pelajar yang sedia ada kekal dalam KRS. KOMPENI Lebih ramai pelajar dapat bergerak aktif dalam KRS Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1.

Pelajar pasif. Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [67] . Kekangan : 1. Pelajar tidak memiliki pakaian seragam Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan disiplin (kurangnya bilangan pelajar yang ditahan selepas perhimpunan hari Rabu kerana tidak memakai uniform. 2. JPN serta KPM.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Mewajibkan pemakaian uniform No. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit.4 semasa hari Rabu setiap minggu.) Berdasarkan hasil penilaian. 2. Pelajar berasa lebih berdisiplin semasa memakai uniform. 2. 3. PAKAIAN SERAGAM 1. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Ahli pasukan dapat mengambil bahagian dalam aktiviti anjuran PPD. Pengetua 2. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

TUGAS 1. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pskk/smkbr [68] . Menghantar pelajar ke kursus anjuran Jabatan Pelajaran Daerah serta Negeri. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Buku catatan kehadiran ko-kurikulum Berdasarkan hasil penilaian. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Guru Penasihat 1. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. 2. Melantik dan melatih pelajar Tingkatan 6 untuk menjadi jurulatih.Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : OPS. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program. Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan : 1. Pengetua 2. 3. Mengadakan latihan teori serta praktikal sepanjang tahun. Pelajar pasif.

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KULIAH 1. Perjalanan aktiviti dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. 2. Aktiviti yang dijalankan adalah lebih berteraskan pelajar. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mewajibkan setiap ahli kadet menghadiri aktiviti yang diadakan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar pasif. 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [69]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. PANGKAT 1. Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kepakaran ilmu KRS bagi kadet yang berkelayakan. Jun – Ogos Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Diadakan sekali setahun 2. Pangkat akan dihadiahkan oleh pihak sekolah.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [70]

Nama Program : Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja :

OPS. KAWAD KAKI 1. Pelajar dapat mewakili Daerah Lundu di dalam pertandingan kawad kaki. 2. Memantapkan disiplin melalui aktiviti kawad kaki. Jan – Nov Ahli Kadet Remaja Sekolah 1. Pengetua 2. Penolong Kanan Ko-Kurikulum 3. Guru Penasihat 1. Mengadakan latihan kawad kaki sekurang-kurangnya 1 jam pada setiap kali perjumpaan. 2. Memastikan anggota memakai uniform semasa perjumpaan atau latihan.

Kekangan : Pemantauan : Penilaian : Penambahbaikan :

1. Pelajar kurang berkeyakinan 2. Penglibatan pelajar dalam aktiviti amat sedikit. Penolong Kanan Ko-Kurikulum Guru Penasihat Kajian Akhir Tahun Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan jika perlu bagi meningkatkan keberkesanan program.

Pskk/smkbr [71]

PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA ( DARAT) [ PKBM ] Pskk/smkbr [72] .

Pskk/smkbr [73] . T2. S3 Semua guru penasihat PKBM memberi komitmen yang tinggi. W5 Bilangan guru penasihat tidak mencukupi (hanya 3 orang) sedangkan bilangan ahli ramai 62 orang (1 platun lelaki dan 1 platun perempuan) PKBM (Darat). W4 Jadual aktiviti latihan dengan Unit gabungan selalu tergendala. Terdapat sebilangan kecil ahli masih tidak komited dalam menjalankan aktiviti PKBM. S5 Semua 3 orang guru penasihat telah menjalani Kursus Pegawai KELEMAHAN ( WEAKNESS — W) W1 Semua 3 orang guru penasihat PKBM sudah berumur 43 tahun ke atas W2. RAMD Kem Semenggo Kuching membantu melatih PKBM S7 PKBM berpotensi tinggi bersaing di peringkat yang kebangsaan. S6 Anggota tentera daripada Rejimen 11.ANALISIS SWOT PKBM KEKUATAN (STRENGTH — S ) S1 Galakkan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan S2 Kebanyakan kelengkapan dan peralatan hampir lengkap dan mencukupi. PELUANG ( OPPORTUNITIES — O ) O1 Mempunyai perhubungan yang baik dengan pihak unit Gabungan (Tentera). O4 Ramai murid minat dan bercita-cita menjadi anggota tentera ANCAMAN ( THREAT — T ) T1. O2 AJK PIBG sentiasa memberi sokongan padu dan bantuan kewangan dalam semua program PKBM. S8 Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan semua ahli PKBM. Latihan dan pertandingan menembak berisiko. Perjalanan yang jauh dari sekolah ke unit gabungan. apabila tamat persekolahan. Pengangkutan trak tentera T3. O3 Sokongan yang baik daripada pihak ibu bapa ahli PKBM. S4 Semua guru penasihat PKBM adalah guru tempatan dan memahami budaya penduduk setempat. W3 Jarak unit gabungan dengan sekolah terlalu jauh menyukarkan menjalankan aktiviti bersama.

PELAN TAKTIKAL PKBM (TAHUN 2010 . Matlamat 1 Meningkatkan kehadiran murid semasa perjumpaan PKBM(D). 2 Meningkatkan bilangan guru penasihat yang bertauliah.2014) Isu 1. 2 Menggalakkan guru menghadiri kursus kejurulatihan. Pskk/smkbr [74] . 1 Program Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Objektif Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat).2014) Bil. Strategi 1 Mempelbagaikan aktiviti setiap kali perjumpaan. Hanya 3 orang mempunyai pentauliahan/sijil kejurulatihan.PELAN STRATEGIK PKBM LIMA TAHUN (2010 . Masih terdapat segelintir ahli yang kurang minat dalam aktiviti PKBM Masalah 1 Kehadiran murid semasa perjumpaan kurang menggalakan. Indikator Pencapaian Peningkatan peratus k ehadiran dan penyertaan murid dalam aktiviti PKBM (D). Tanggungjawab Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Tempoh Nov Kos/Sumber ATM TOV ETR Semua guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan. Indikator Pencapaian Peratus guru penasihat PKBM(D) diberi pentauliahan meningkat. 2 Kurang guru penasihat PKBM(D).

Pskk/smkbr [75] . Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM April RM1000 Sekolah 90% murid menghadiri perjumpaan PKBM(D). menembak. Latihan Berjadual Bersama ATM. pandu arah dan pandu arah dan ilmu medan. 70% murid Peratus murid mempunyai mempunyai pengetahuan pengetahuan dan dan kemahiran kemahiran dalam aktiviti dalam aktiviti kawat. menembak. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera Januari ATM September 60% murid mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti kawat. pandu arah dan ilmu medan. menembak. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). menghadiri perjumpaan PKBM(D). menembak.2 3 Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. pandu arah dan ilmu medan. kawat. Peratus penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan PKBM(D) meningkat. ilmu medan meningkat.

PELAN OPERASI Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Kursus Bakal Pegawai Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) Meningkatan kemahiran dan pengurusan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat). Guru-guru kurang minat sebab aktiviti dijalankan pada waktu cuti sekolah dan guru-guru ada komitmen lain. 4 Menghatar nama guru terpilih dengan kerjasama unit latihan pihak tentera. Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM 1. 2 Kenal pasti guru yang berkebolehan dan ada minat dalam PKBM. Pengetua . November Guru-guru terlatih baru yang berminat dalam PKBM. Penerangan tentang kepentingan kursus oleh guru PKBM yang bertauliah. Proses Kerja 3 Perbincangan dengan pengetua untuk memberi kebenaran dan pelepasan. 5 Program ini dijalankan di luar jadual waktu formal (akhir tahun). PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM Penilaian selepas kursus dijalankan dan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [76] .

Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan selepas aktiviti dijalankan. Meningkatkan penyertaan dan penglibatan murid menghadiri perjumpaan Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) dan unit pakaian Seragam lain April Ahli-ahli PKBM dan unit pakaian Seragam lain Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Guru Penasihat unit berunifor lain 1.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. Penerangan tentang Program Perkhemahan Bersepadu Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan guru penasihat unit beruniform lain tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dan selamat 5 Program ini dijalankan selama 3 hari pada hujung minggu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Pengetua . PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan Guru penasihat unit beruniform lain. Guru-guru penasihat ada komitmen lain. Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [77] .

5 Program ini dijalankan setiap hari Rabu Segelintir pelajar kurang berminat dan kurang motivasi. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam aktiviti kawat. 2 Kenal pasti ahli-ahli mengikut kebolehan dalam bidang.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Latihan Berjadual Bersama ATM. a) kawad b) menembak c) pandu arah 3 Perbincangan dengan pihak tentera tentang jadual aktiviti yang akan dijalankan. 1. Pengetua . Januari hingga September Ahli-ahli PKBM Pengetua PK Kokurikulum Guru Penasihat PKBM Pihak tentera. pandu arah dan ilmu medan. PK Kokurikulum dan Guru Penasihat PKBM dan pihak tentera Penilaian selepas kursus dijalankan kenal pasti keberkesanan Penambahbaikan dilakukan setahun sekali Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahsuaian Pskk/smkbr [78] . Penerangan tentang Latihan Berjadual Bersama ATM. Jadual kadang-kadang bercanggah dengan jadual aktiviti pihak tentera sendiri. 4 Memastikan perjalanan aktiviti berjalan lancar dengan pihak tentera. menembak.

PERSATUAN KADET BOMBA Pskk/smkbr [79] .

Pengetua yang komited dan berpengalaman.Sokongan dari PIBG. O2 .Ibubapa kurang memahami tentang kepentingan aktiviti kokurikulum T2 . S3 . S4 .Kekangan masa untuk melaksanakan Kokurikulum W6 – Pelajar tidak serius tentang aktiviti dalam kokurikulum Ancaman ( Threat – T ) T1 .Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T3 – Pelajar tidak mampu untuk membeli pakaian seragam T4 – Pelajar malas untuk hadir ke perjumpaan Peluang ( Opportunities – O ) O1 .Hubungan baik dengan agensi luar.Sebahagian guru mempunyai pengalaman. S2 . W5 .ANALISA SWOT BAGI PERSATUAN KADET BOMBA SMK BALAI RINGIN Kekuatan (Strength – S ) S1 .Program bekalan pakaian seragam yang lengkap untuk pelajar terpilih Kelemahan ( Weakness – W ) W1 – Kawasan sekolah yang terhad W2 – Ada guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam persatuan ini W3 – Pelajar tinggal jauh dan menghadapi masalah pengangkutan menjejaskan kehadiran W4 – Aktiviti Sekolah yang padat dan murid yang hampir sama terlibat dalam setiap aktiviti. dan komited . O3 – Kerjasama yang jitu daripada Balai Bomba Daerah Lundu Pskk/smkbr [80] .Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat.

Jumlah pelajar yang mendaftar menjadi ahli tidak melebihi 70 orang setiap tahun Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2014 Meningkatkan program/aktiviti untuk menarik minat pelajar 2. 3.. Memastikan setiap ahli hadir untuk setiap aktiviti dan mengambil bahagian secara aktif. Murid kurang berminat untuk menjadi ahli kadet bomba 1.PELAN STRATEGIK 2010 – 2014 PERSTUAN KADET BOMBA SMK LUNDU ISU STRATEGIK MASALAH MATLAMAT STRATEGI 1.Ahli-ahli yang ada sekarang jarang berpeluang untuk terlibat dalam aktiviti atau yang berunsurkan unit berunifom di peringkat zon atau daerah Meninngkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti unit berunifom di peringkat zon atau daerah seperti Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian Mendedahkan ahli kepada latihan kawad kaki dan ilmu kobombaan lain melalui aktiviti pada setiap perjumpaan Pskk/smkbr [81] . . Mempromosikan aktiviti kadet bomba kepada semua pelajar sekolah. INDIKATOR KEJAYAAN Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012 = 100 orang 2013 = 110 orang 2014 = 120 orang Peningkatan peratusan jumlah murid dalam perjumpaan bulanan: 2010 = 60% 2011 = 70% 2012 = 800% 2013 = 90% 2014 = 100 % Ahli terlibat dengan Perkhemahan Tahunan Peringkat Bahagian dengan mencapai sekurang-kurang satu kejayaan dalam kategori yang dipertandingkan. Ramai pelajar tidak hadir kerana beberapa alasan seperti masalah pengakutan dan tiada minat.

Penolong Kanan Oktober 3. Pengetua April – 2. Perkhemahan Tahunan Menarik minat pelajar untuk menyertai persatuan Kadet Bomba 1. PROGRAM Mempromosikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah dijalankan OBJEKTIF Meningkatkan peratus kehadiran ahli TANGGUNGJAWAB 1.AJK TEMPOH Januari hingga Oktober KOS/ SUMBER TOV 80% Kehadiran ahli setiap perjumpaan menjelang 2013 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 50% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 ETR 85% Kehadiran ahli setiap perjumpaan INDIKATOR PENCAPAIAN Peningkatan kehadiran pelajar ke perjumpaan 2. Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian / Kuching Menarik minat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan 1. Guru penasihat 2.Guru Penasihat RM2000 -sekolah Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Peningkatan jumlah murid yang menjadi ahli: 2010 = 80 orang 2011 = 90 orang 2012=100 orang 2013=110 orang 2014=120 orang Pskk/smkbr [82] .PELAN TAKTIKAL 2010-2014 PERSATUAN KADET BOMBA BIL.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. 1.sekolah 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 60% ahli mempunyai kemahiran asas dalam bidang kebombaan menjelang 2014 3. Penolong Kanan Ogos 3.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Pengetua Julai atau 2. Guru Penasihat RM3000 .

penambahbaikan akan dilakukan Pskk/smkbr [81] Pskk/smkbr [83] . Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. perlaksaanaan program 2. pengisian program 6. Pengetua 2. segala aktiviti dijalankan dalam kumpulan 9. tarikh.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan 3.kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 4.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Perkhemahan Tahunan Meningkatkan jumlah penyertaan murid dalam persatuan kadet bomba menjelang 2013 Mac / April 2010 40 orang ahli terpilih ( 20 lelaki & 20 perempuan ) 1. semua aktiviti yang dijalankan akan dinilai hadiah diberikan kepada kumpulan yang berjaya dalam setiap aktiviti 1. Masalah kewangan ( modal ) 2. Masa yang sesuai dengan takwim sekolah Pemantauan akan dilakukan oleh PKK dan guru penasihat Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat selepas program dilaksanakan menggunakan instrumen penilaian yang dibina khas Berdasarkan hasil penilaian.masa dan tempat 5.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4. Perlaksanaan Program 7. Pelajar diberi penerangan mengenai aktiviti dalam program tersebut 4. Prosedur menjalankan aktiviti luar 3. pelajar dibahagikan kepada 8 kumpulan( 4 lelaki & 4 perempuan ) 8.

kehadiran semasa perjumpaan dan senioriti 3. Masalah kewangan 2.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Lawatan Sambil Belajar Ke Ibupejabat Bomba Serian Menarik miat pelajar sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pelajar dalam bidang kebombaan Bulan Julai atau Ogos 45 orang ahli terpilih 1. pengisian program 12.Penyelaras Persatuan Kadet Bomba 4.Perlaksanaan Program 13. objektif program 11. Ahli dipilih berdasarkan jawatan dalam persatuan. pelajar melawat ibu pejabat balai bomba Kuching Pelajar mencatit apa yang di tunjukkan dan dijelaskan kepada mereka 1. Pengetua 2. Masa yang sesuai Pemantauan akan dilakukan oleh PKKK Penilaian akan dibuat oleh guru penasihat melalui jumlah penyertaan pelajar selepas itu Berdasarkan hasil penilaian.Guru Penasihat 1. Penolong Kanan 3. perlantikan AJK 2. Pelajar diberi penerangan mengenai 10. penambahbaikan akan dijalankan Pskk/smkbr [84] .

1 Ucapan Guru Penasihat 1.6 Buat Penilaian Kekurangan juru kawad Pengetua.3 Agihan Tugas 1. Pskk/smkbr [85] . Penolong Kanan KK. Guru Penasihat Guru penasihat Penambahbaikan dilakukan semasa ke semasa(jika perlu) bagi meningkatkan keberkesanan program.PELAN OPERASI TAHUN 2010 PERSATUAN KADET BOMBA Nama Projek: Objektif: Tempoh: Kumpulan Sasaran: Guru Terlibat: Proses Kerja: Kekangan: Pemantauan: Penilaian: Penambahbaikan: Latihan Intensif Kawad Kaki Memahirkan ahli dalam aktiviti kawad kaki Januari hingga September Semua ahli Semua guru penasihat Mesyuarat Pengurusan: 1.2 Lantik AJK 1.5 Jalankan Latihan 1.4 Memohon / Mendapatkan Jurulatih daripada Bomba Dan Penyelamat Serian 1.

BAHAGIAN 5 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM 2010-2014 SUKAN DAN PERMAINAN Pskk/smkbr [86] .

OLAHRAGA / RENTAS DESA Pskk/smkbr [87] .

W3 – Kurang sokongan daripada pihak ibu bapa. S3 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan jurulatih memudahkan aktiviti dilaksanakan.Jurulatih sangat kreatif menggunakan kemudahan sedia ada. T2 – Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan Pskk/smkbr [88] . W4 – Jurulatih kerap bertukar . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid khasnya murid harian tidak memuaskan. PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S4 . O2 – Mendapat sokongan padu daripada ibubapa ANCAMAN ( Treat –T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.SWOT OLAHRAGA/RENTAS DESA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 –Jurulatih terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. W2 – Tidak mempunyai trek olahraga yang sesuai dan kemudahan alatan yang terhad dan uzur.

2. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2010 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan latihan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK OLAHRAGA / RENTAS DESA INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 – 60 org 2011 – 70org 2012 – 80 org 2013 – 90 org 2014 . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2010 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam Sukan Olahraga/ Rentas Desa. 1.95 org ISU MASALAH 1. Penglibatan semua pelajar dalam aktiviti sukan kurang memuaskan 2. Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan dan desakan guru. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Menjuarai Kejohanan Rentas Desa Keseluruhan 3 tempat teratas untuk Olahraga Pskk/smkbr [89] . Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab kurang menggalakkan.

PK KoKurikulum. Meningkatkan Olahraga/Rentas bilangan dan Desa peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti 2. Klinik 1. Meningkatkan tahap kemahiran pelajar dalam olahraga/Rentas Desa PK KoKurikulum. Karnival 1.PELAN TAKTIKAL ( 2010-2014) OLAHRAGA/RENTAS DESA Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1. SU.SU Kokurikulum.00 hingga Sumbagan November PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2.Kokurikulum Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [90] . Guru Penyelaras Januari RM 100. Memupuk Olahraga/Rentas kerjasama semangat Desa berpasukan dalam kalangan murid.

4. Kebajikan atlit dan jurulatih. Murid tingkatan satu. Semua jurulatih yang terlibat. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam teknik asas untuk setiap acara balapan/padang. 2.dua dan empat.3 Pelantikan Kejurulatihan mengikut acara balapan atau padang. Januari hingga Julai.1 Pembahagian atlit mengikut acara masing-masing/dipertandingkan. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Pskk/smkbr [91] .2 Penerangan tentang Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. SU Kokurikulum.Nama Projek Objektif PELAN OPERASI OLAHRAGA /RENTAS DESA Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1.1 Ucapan Ketua Jurilatih. Dibuat berdasarkan post motem bagi meningkatkan keberkesanan klinik tersebut. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan dijalankan . Program dijalankan pada hujung minggu/semasa cuti. bukan atas dasar bakat. Taklimat Program Klinik Olahraga/Rentas Desa. 1. Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti latihan ansur maju. 1. 3. 1. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.

1 Ucapan Pengetua/PKKKO 1. Kebajikan Pegawai Teknikal/Jurulatih/Atlit.1 Pendaftaran pasukan 3.dua dan empat. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. Taklimat Program Karnival Olahraga/Rentas Desa.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja PELAN OPERASI OLAHRAGA/RENTAS DESA.2 Penerangan tentang Program Karnival Olahraga/Rentas Desa. Kekurangan Pengadil. Dibuat berdasarkan hasil proses postmotem bagi meningkatkan keberkesanan karnival. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [92] . Format Pertandingan . Karnival Olahraga/Rentas Desa/Sukan Tahunan Sekolah Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. 1.3 Teknikal Pertandingan 4. kemahiran atlit yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Kokurikulum. 3.2 Jadual pertandingan 3.1 Pembahagian atlit mengikut kategori 3. 1. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti/pertandingan. 2.3 Pelantikan Pegawai Teknikal/Jurulatih. Oktober Murid tingkatan satu. Setiausaha Kokurikulum. Semua jurulatih yang terlibat. 1.

BOLA TAMPAR Pskk/smkbr [93] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA TAMPAR KEKUATAN (STRENGTH) – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1 – Pengetua dan Penolong Kanan KK yang memberi kerjasama. S2 – Semangat kerjasama dan berpasukan yang tinggi di kalangan guru dan murid. W2 – Kekangan masa untuk melatih murid kemahiran yang tinggi. W1 – Kemudahan infrastruktur yang terhad (berkongsi gelanggang dengan permainan lain). S4 . PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan yang padu daripada ibubapa 02 – Mendapat bantuan daripada PIBG dan agensi luar. Pskk/smkbr [94] . S3 .Sambutan yang baik daripada murid. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan yang terhad.Tradisi sebagai pasukan yang cemerlang dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan.

khasnya untuk pasukan perempuan MASALAH 1. STRATEGI 1. Guru Penasihat TEMPOH Sepanjang tahun KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN Pasukan sekolah. PKKK 3.PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR ISU 1. Pskk/smkbr [95] . Pengetua 2. yang tidak gentar dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan dan menjadi juara. Pasukan sekolah kekal sebagai pasukan terbaik MSSM bahagaian Samarahan PELAN TAKTIKAL KOKURIKULUM KELAB BOLA TAMPAR BIL PROGRAM 1. khasnya perempuan. Mendapat pasukan luar untuk perlawanan persahabatan INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Memastikan pasukan mempunyai cukup pengalaman untuk pertandingan. Kurang kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan MATLAMAT 1. Latihan Dalaman OBJEKTIF 1. Pencapaian permainan dalam pertandingan MSSM Bahagian Samarahan tidak konsisten. Meningkatkan kemahiran bermain dan kekuatan mental T/JAWAB 1.

En Patrick Bong 2. Mengadakan perjumpaan kelab 3. khasnya perempuan Semua guru penasihat kelab 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan luar 1. Susah mendapat pasukan luar 1. PKKK 2. Guru Penasihat PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN Pskk/smkbr [96] . Menentukan bilangan ahli dalam pasukan sekolah dan adanya ahli sokongan untuk pasukan sekolah 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB BOLA TAMPAR NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Meningkat kekuatan mental Meningkat kekuatan mental untuk menghadapi pasukan lawan dalam pertandingan MSSM Sepanjang tahun Semua ahli kelab. En Lim Tsing Teck 1. Berkongsi gelanggang dengan kelab lain 2. Kekurangan sumber kewangan 3.

BOLA SEPAK Pskk/smkbr [97] .

ANALISIS (SWOT) KELAB BOLA SEPAK KEKUATAN(STRENGTH –S) S1- Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan aspek pengurusan kebajikan para skuad bola sepak. S2- Guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi dlm menbentuk pasukan yang terbaik S3- Semangat kerjasama didalam pasukan adalah tinggi antara guru yang terlibat. S4- Sambutan yang baik daripada pelajar dalam setiap sesi pemilihan. S5- Pilihan calon pemain adalah ramai kerana sesi pemilihan di hadiri oleh kebanyakan pelajar lelaki mengikut tahap umur. PELUANG(OPPORTUNITIES) O1- Sokongan daripada PIBG O2- Hubungan baik dengan agensi luar O3 Merupakan sukan yang paling diminati oleh pelajar. . KELEMAHAN(WEAKNESS-W) W1- Kemudahan infrastruktur yang terhad(ketiadaan kemudahan padang yang baik.) W2- Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti latihan yang bersistematik. W3- Kurangnya pengetahuan ilmu kejurulatihan yang baik dan terkini dari pada guru pembimbing W4 -Tiadanya kursus kejurulatihan untuk menambahbaikan program latihan para pemain bola sepak. W5- Pelajar kurang mampu ataupun pemain memiliki peralatan permainan yang kurang berkualiti dalam latihan mahupun pertandingan ANCAMAN(THREAT-T) T1-Sumbangan dan bantuan kewangan terbatas

Pskk/smkbr [98]

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM – KELAB BOLA SEPAK

ISU 1) Pencapaian sukan dan permainan kurang cermerlang

MASALAH Ahli kelab terlalu ramai

MATLAMAT 1)Memastikan nisbah antara jurulatih dengan ahli kelab adalah bersesuaian Meningkatkan kemahiran guru penasihat/juru latih

STRATEGI 1) Menambah bilangan jurulatih

INDIKATOR PENCAPAIAN Setiap kejohanan mempunyai jurulatihnya yang tersendiri.

2)Guru Penasihat kelab kurang berpengalaman dan berkemahiran serta pendedahan

Mengadakan kursus/latihan peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dari pertubuhan berdaftar seperti FAM/FAS

Guru /jurulatih boleh meningkatkan kemahiran dalam aspek teknikal/taktikal dalam kejurulatihan.

Pskk/smkbr [99]

PELAN TAKTIKAL KELAB BOLASEPAK

BIL PROGRAM 1

OBJEKTIF

T/JAWAP

TEMPOH Sepanjang tahun

KOS/SUMBER

TOV

ETR

2

3

Penbahagian Menimbangkan 1)Pengetua kumpulan jumlah 2)PKKK kejohanan dan 3)Guru nisbah ahli penasihat/jurulatih kelab dengan guru/jurulatih Latihan Meningkatkan 1)Pengetua dalaman kemahiran 2)PKKK guru penasihat 3)Guru /jurulatih penasihat/jurulatih 4 Jurulatih dari persatuan bola sepak Serawak(FAS) Saya Boleh Meningkatkan 1)Pengetua motivasi dan 2)PKKK keyakinan diri 3)Guru pelajar dalam penasihat/jurulatih menghadapi kejohan sepanjang tahun.

Ogos dan Oktober

Rm200 sunbangan dari pihak luar dan PIBG

INDIKATOR PENCAPAIAN Fokus/tumpuan terhadap kejohanan/bilangan ahli dengan juru latih adalah seimbang Mendapat ilmu kejurulatihan yang betul dari sudut teknik dan taktikal.

Februari RM600 dan Oktober sumbang dari PIBG

Semangat dan keyakinan diri bagi pemain yang terpilih adalah meningkat

Pskk/smkbr [100]

Guru penasihat Selepas setiap perlawanan oleh jurulatih Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Pskk/smkbr [101] . setiap kumpulan terdiri daripada 13-15 orang ahli c. Pengumpulan semua ahli dan mengenalpasti ahli skuad yang berkemahiran 2.PELAN OPERASI KOKURIKULUM-BOLA SEPAK Nama Projek Pembahagian Kumpulan Mengikut Tahap Umur Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat mengikut kejohanan dan peringkat umur Bulan April-Julai Semua ahli kelab Semua guru penasihat kelab/juru latih 1. PKKK 2. Sumber kewangan terbatas 3. setiap ketua pasukan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat 1. ahli di bahagi kepada 10 kumpulan b. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab 3. Tiada padang bola sepak standard khusus untuk bola sepak 2. kehadiran ahli kelab tidak memuaskan 1. Pembahagian kumpulan a.

BOLA JARING Pskk/smkbr [102] .

W2 – Tidak mempunyai gelanggang bola jaring yang dikhaskan.Sikap murid yang penting menganggap aktiviti kokurikulum tidak W4 . KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%.Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. S3.Masalah kewangan untuk membeli peralatan sukan ANCAMAN ( Treat –T ) PELUANG ( Opportunities-O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan T1 – Punca kewangan agak terbatas sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BOLA JARING KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. W3 . O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu Pskk/smkbr [103] .

Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah MATLAMAT 1. Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 STRATEGI Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab bola jaring INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .PELAN STRATEGIK KELAB BOLA JARING ISU MASALAH 1. Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [104] . 2. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan ikut kawan 2.60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% Pencapaian Kelab Bola Jaring masih belum memuaskan.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3.

Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring PK KoKurikulum. Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [105] .00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. PK KoKurikulum.PELAN TAKTIKAL KELAB BOLA JARING Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.

4.2 Penerangan tentang Program Klinik Bola Jaring 1. potensi dan minat Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan pada hujung minggu. bukan atas dasar bakat. Taklimat Program Klinik Bola Jaring 1.Jun Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [106] .PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Bola Jaring Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dalam aktiviti Meningkatkan kemahiran pelajar dalam permainan bola Jaring Februari . Kewangan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

1 Pembahagian murid mengikut kategori 3.3 Teknikal Pertandingan 4. Guru Penyelaras Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [107] .3 Pelantikan Penyelaras Program 2.2 Jadual pertandingan 3. 3. Kewangan Kekurangan Pengadil.1 Pendaftaran pasukan 3.2 Penerangan tentang Program Karnival Bola Jaring 1.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1. kemahiran pelajar yang terbatas dan masalah kewangan Penolong Kanan Ko-kurikulum. Bulan Julai Ahli Kelab Bola Jaring Semua guru kelab bola jaring 1. Format Pertandingan . Taklimat Program Karnival Bola Jaring 1.PELAN OPERASI KELAB BOLA JARING Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Karnival Bola Jaring Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid. Kenal pasti kumpulan sasaran 2.

SEPAKTAKRAW Pskk/smkbr [108] .

O2 – Hubungan baik dengan agensi luar. Pskk/smkbr [109] .Semua guru penasihat kelab memberi komitmen yang tinggi. Terdapat dua gelanggang Sepaktakraw di DEPO JKR Balai Ringin yang berdekatan dengan sekolah.. W2 – Kekangan masa untuk melaksanakan aktiviti kelab kerana berkongsi dengan gelanggang bola keranjang.Pengetua dan Penolong kanan KK yang komited dan berpengalaman.ANALISIS (SWOT) KELAB SEPAKTAKRAW KEKUATAN ( STRENGTH . S4 – Sambutan yang baik daripada murid. KELEMAHAN ( WEAKNESS – W ) W1 – Kemudahan infrastruktur yang amat terhad. ANCAMAN ( THREAT – T ) T1 – Sumbangan dan bantuan kewangan terhad.S) S1 . O3. PELUANG ( OPPORTUNITIES. S2.O) O1 – Sokongan daripada PIBG. S3 .Semangat bekerjasama dan kerja berpasukan adalah tinggi dalam kalangan guru penasihat kelab. W3 – Kurang guru yang berpengalaman dan berkemahiran dalam kelab Sepaktakraw. W4 – Murid tidak mampu membeli peralatan Sepaktakraw.

2. Mengadakan latihan atau kursus peningkatan kemahiran dengan menjemput fasilitator dalam sekolah. MASALAH 1.Memastikan nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 1. Peningkatan kemahiran guru penasihat kelab Sepaktakraw.Nisbah antara guru penasihat dengan ahli kelab adalah bersesuaian iaitu 1 : 30 1. MATLAMAT 1. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan pemain Sarawak. INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan kurang berpengalaman dan kemahiran guru berkemahiran. Guru penasihat kelab 1. STRATEGI 1. penasihat kelab Sepaktakraw.Pencapaian sukan dan permainan kurang cemerlang. 2.Guru penasihat kerap melakukan latihan Sepaktakraw. 3.Menambah bilangan guru penasihat. 1. Ahli kelab terlalu ramai. Pskk/smkbr [110] .

Mengadakan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan dalam kelab. MASALAH 3. .PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ISU 2.Permainan kurang cemerlang.Meningkatkan kehadiran ahli kelab sehingga 98%. 3. MATLAMAT 1. STRATEGI 1. 2. 2. INDIKATOR PENCAPAIAN Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. 1. Menyertai perrlawanan persahabatan antara sekolah. Kurang pendedahan pemain. Pskk/smkbr [111] . Menyangkan rakaman video tentang perlawanan pemain Sepaktakraw negara atau luar negara. Meningkatkan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab.

Guru penasihat kelab Sepaktakraw yang berkemahiran dan berpengalaman. Pskk/smkbr [112] . Guru Penasihat. PKKK 3.Keyakinan dan penglibatan ahli meningkat. Ogos dan Oktober . TEMPOH Sepanjang tahun. KOS/ SUMBER TOV ETR INDIKATOR PENCAPAIAN . Guru Jemputan 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 . Pengetua 2. “Saya Boleh” 1. Pengetua 2. 1. Pengetua 2. Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab 2. 4.2014 ) KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW BIL 1.Nisbah bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat adalah seimbang. 3.Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw. PKKK 3. Guru Penasihat. PROGRAM OBJEKTIF T/JAWAB 1. PKKK 3. nisbah antara bilangan ahli kelab dengan bilangan guru penasihat.Mengimbangi Kumpulan. Guru Penasihat. Latihan Dalaman 1. Pembahagian 1. Februari dan Oktober .

Pembahagian kumpulan. 1. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN Pskk/smkbr [113] . Sepanjang tahun. Semua ahli kelab.2 Setiap kumpulan terdiri daripada 13 – 15 orang ahli. 2.4 Setiap kumpulan diketuai oleh seorang ketua ( ahli yang pernah mewakili sekolah ) 2. En. 2.1 ahli dibahagikan kepada 10 kumpulan. Kekurangan sumber kewangan. Taklimat oleh guru penasihat kepada semua ahli kelab. Tini Ak Numpang 1. 2. Gelanggang Sepaktakraw terhad. 2.6 Setiap ketua kumpulan akan mengendalikan aktiviti dengan bimbingan guru penasihat. En Saiful Azhar B Abu Bakar 2.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW Pembahagian Kumpulan Mengimbangi nisbah antara bilangan ahli kelab dengan guru penasihat.5 Tiga atau empat kumpulan di bawah bimbingan seorang guru penasihat. 1. 1. 3. 3.3 Setiap kumpulan ada wakil dari setiap tingkatan. Kehadiran ahli kelab tidak memuaskan. Semua guru penasihat kelab 1. Pengumpulan semua ahli. 2. 2. 2. 1. PKKK Guru Penasihat Perlawanan antara kumpulan Penambahbaikan akan dilakukan dari semasa ke semasa pada setiap sesi perjumpaan.

Melakukan latihan kemahiran secara berterusan. Pengetua 2. Guru Jemputan 1. 3.Penambahbaikan dilakukan dari semasa ke semasa dengan melakukan latihan secara berterusan Pskk/smkbr [114] . Kesuntukan masa. PKKK 3. Jemputan guru berpengalaman dan berkemahiran.2 Tunjuk cara 4. 5.1 Taklimat 3. Guru penasihat kelab Sepaktakraw. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam sesi perjumpaan kelab. Penentuan program.PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT Latihan Dalaman Meningkarkan kemahiran guru penasihat dalam permainan Sepaktakraw Bulan Ogos dan Oktober Guru penasihat 1. 1. Perbincangan sesama guru penasihat. 1.Cikgu Saiful Azhar B Abu Bakar .Cikgu Tini Ak Numpang PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN 1. 2. PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. 3. Mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam membimbing ahli kelab pada sesi perjumpaan kelab. .

2. Pengetua 2.4 Perlaksanaan perlawanan Sepaktakraw antara kumpulan. Pskk/smkbr [115] . PKKK 3. 2. 2. 2. 1.motem. Mengadakan perlawanan antara kumpulan dalam sekolah. 2.5 Membuat post mortem selepas perlawanan.3 Taklimat kepada semua ahli kelab. 3. Kekangan masa Kekangan gelanggang Sepaktakraw. Guru penasihat 1.NAMA PROJEK OBJEKTIF TEMPOH KUMPULAN SASARAN GURU TERLIBAT PELAN OPERASI KOKURIKULUM – KELAB SEPAKTAKRAW ―Saya Boleh‖ Meningkatkan keyakinan diri dan penglibatan ahli dalam aktiviti kelab Februari dan Oktober Semua ahli kelab Sepaktakraw 1. 2. PROSES KERJA KEKANGAN PEMANTAUAN PENILAIAN PENAMBAHBAIKAN 1. Penambahbaikan akan dilakukan mengikut kelemahan-kelemahan yang diperolehi daripada post. 1. Penyertaan dan kemahiran yang ditunjukkan oleh para pemain daripada setiap pasukan dalam perlawanan. kekangan sumbangan kewangan untuk hadiah para pemain. Pengetua 2.1 Menyediakan kertas kerja untuk ditunjukkan kepada PKKK.2 Mendapatkan sumbangan hadiah. 2. 1. PKKK 3. Menghantar wakil untuk menyertai perlawanan MSSM yang diadakan setiap tahun. Semua guru penasihat kelab.

HOKI Pskk/smkbr [116] .

Sikap murid yang menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting.ANALISIS SWOT KELAB BOLA HOKI PEREMPUAN (15 TKB) SMK BALAI RINGIN Strength ( S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman. S4 – Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan. W2 – Tidak mempunyai gelanggang hoki yang dikhaskan. O2 –Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. Weakness ( W ) W1 – Kehadiran murid belum mencapai 100%. S2 – Galakkan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Threats ( T ) T1 – Kos peralatan agak mahal T2. PIBG dan agensi luar. W3 – Tidak ramai guru yang berkemahiran untuk membimbing pemain Opportunity ( O ) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan. S3 – Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses interaksi. melaksanakan aktiviti kelab Pskk/smkbr [117] .

Penghargaan dan pengiktirafan diberi bagi pelajar yang cemerlang Pskk/smkbr [118] . Meningkatkan peratusan ahli yang mendaftar berdasarkan minat tercapai menjelang 2014 Penerangan dan sesi ceramah/kursus bagi meningkatkan motivasi dan minat ahli kelab 3. Peratusan pelaksanaan aktiviti dirancang mencapai 100% 2010 . Peratusan ahli kelab yang mendaftar sebagai ahli berdasarkan minat dan kesedaran belum memuaskan 2. 2. Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang sepanjang tahun tidak 100% tercapai 3. 100% Pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang dapat dilaksanakan menjelang 2014 Pemantauan secara berterusan dilakukan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang.40% 2011 – 45% 2012 – 50% 2013 – 55% 2014 – 60% 3. Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab amat rendah 1. Pencapaian Kelab Hoki masih belum memuaskan.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010-2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Peratus pelajar mendaftar sebagai ahli meningkat tercapai 2010 . Meningkatkan peratus pelajar mendaftar sebagai ahli tercapai menjelang 2014 Taklimat dan kempen bagi meningkatkan penglibatan pelajar dalam kelab hoki.30 org 2011 – 40 org 2012 – 50 org 2013 – 60 org 2014 – 70 org Peratus ahli mendaftar berdasarkan minat tercapai 2010 .60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100% 1.

Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS PK KoKurikulum.2014 ) KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Bil Program Objektif Tanggung jawab Tempoh Kos/ Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1.PELAN TAKTIKAL ( TAHUN 2010 .00 Sumbagan PIBG Penglibatan ahli kelab 100 % Bilangan pelajar mendaftar sebagai ahli kelab melebihi 60 org Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 60 % Peningkatan bilangan pelajar yang mendaftar sebagai ahli kelab tercapai Bilangan pelajar hadir semasa aktiviti perjumpaan kelab melebihi 55 % 2. Guru Penyelaras Februari & Jun RM 100. Guru Penyelaras AJK kelab Julai RM 300 Peruntukan kokurikulum 85 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan 100 % pelajar hadir setiap kali aktiviti kelab dijalankan Peningkatan peratusan pelaksanaan aktiviti dan keadiran ahli kelab Pskk/smkbr [119] . PK KoKurikulum. Karnival Hoki Memupuk kerjasama semangat berpasukan dalam kalangan murid.

Taklimat Program Klinik hoki 1.PELAN OPERASI KELAB HOKI PEREMPUAN 15 TKB Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru terlibat Proses Kerja Klinik Hoki Meningkatkan bilangan dan peratusan pelajar melibatkan diri dengan kelab PALS Februari & Jun Ahli Kelab Hoki Semua guru kelab hoki 1.2 Penerangan tentang Program Klinik Hoki 1. Kenal pasti kumpulan sasaran 2. bukan atas dasar bakat.1 Ucapan Ketua Guru Penyelaras 1.3 Pelantikan Penyelaras Program 2. potensi dan minat Penolong Kanan Ko-kurikulum. Dilaksanakan semasa dan selepas aktiviti dijalankan sepanjang tahun Dibuat berdasarkan hasil proses penilaian bagi meningkatkan keberkesanan projek Pskk/smkbr [120] .1 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan 3. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar menjadi ahli kelab kerana mengikut kawan. Program dijalankan pada hujung minggu. Guru Penyelaras.

BAHAGIAN 6 PERANCANGAN STRATEGIK KOKURIKULUM KELAB DAN PERSATUAN Pskk/smkbr [121] .

KELAB BAHASA MELAYU Pskk/smkbr [122] .

pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . perbahasan dijalankan.ANALISIS SWOT KELAB BAHASA MELAYU KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . bersajak. pidato. ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG Pskk/smkbr [123] . bersyair. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun.

pidato. bersyair. bersajak. Pskk/smkbr [124] . tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Kebanyakan pelajar yang menyertai Kelab Bahasa Melayu belum atau kurang menguasai 2M menyukarkan pelbagai aktiviti seperti berpantun. pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. perbahasan dijalankan.SWOT KELAB BAHASA MELAYU SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan . S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan .

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum O2 – Sokongan padu daripada PIBG

ANCAMAN (THREAT – T) T1 – Banyak tempat persinggahan pelajar yang menyebabkan pelajar tidak sampai untuk perjumpaan kelab T2 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah T3 – Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA MELAYU
ISU Pencapaian Kelab Bahasa Melayu kurang memuaskan MASALAH 1. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang. 2. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 3. Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 1. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2014 2. Kehadiran 100% menjelang tahun 2014 3. Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang STRATEGI 1. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Melayu 2. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab. 3. Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai INDIKATOR PENCAPAIAN 1. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 2.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100%

Pskk/smkbr [125]

4. Kebanyakan ahli tidak menguasai 2M

dilaksanakan

2M. 3. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 %

PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA MELAYU
BIL PROGRAM 1. Promosi Kelab Bahasa Melayu OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari PCG - RM 100  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang PCG tahun Kokurikulum – RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn

Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Melayu Kelab Bahasa Melayu setiap tahun

2.

Kelas Bimbingan

Meningkatkan Guru penasihat Kelab kemahiran Bahasa Melayu pelajar dalam menguasai 2M.

Hanya 32 % pelajar menguasai 2M Kurang

50% pelajar menguasai 2M

Kemahiran pelajar membaca dan menulis.

3.

Pembimbing Meningkatkan Guru penasihat Kelab

Sepanjang PCG

Penglibatan

Pelajar terlibat

Pskk/smkbr [126]

Rakan Sebaya

penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan

Bahasa Melayu

tahun

Kokurikulum – RM 100

daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan.

pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20%

secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan.

Pskk/smkbr [127]

penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [128] .PELAN OPERASI I Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Melayu Meningkatkan jumlah ahli Kelab bahasa Melayu setiap tahun. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. 1 c. Perhimpunan sekolah b. Berdasarkan hasil penilaian . Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1.

Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. 5. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 4. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 3. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 2. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. c.PELAN OPERASI II Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [129] .

PELAN OPERASI III Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Kelas Bimbingan Meningkatkan kemahiran pelajar dalam menguasai 2M. b. c. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [130] . 2. Prestasi ahli direkodkan. penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi Pelajar ponteng perjumpaan Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian . Sepanjang tahun Semua ahli yang belum menguasai 2M Guru penasihat Kelab Bahasa Melayu 1. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli yang berkenaan . Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab yang berkenaan. Taklimat program kepada semua ahli kelab a.

KELAB BAHASA INGGERIS Pskk/smkbr [131] .

Sokongan daripada ibu-bapa . S2 W2 S3 Semua guru penasihat dapat berkerjasama dengan baik W3 S4 S5 Guru penasihat mengajar dan mengenali semua ahli Kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah banyak membantu dalam perlaksanaan aktiviti kelab W4 W5 W6 PELUANG ( O ) O1.Masalah perangkutan untuk pelajar yang tinggal jauh dari sekolah T3. Tiada kekangan tempat perjumpaan dan keperluan lain Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum Tidak ada kepakaran dari luar yang boleh dijadikan rujukan Pelajar Harian yang tinggal jauh dari sekolah sukar untuk menghadirkan diri untuk perjumpaan di waktu petang Sikap pelajar yang tidak minat bahasa Inggeris Perancangan aktiviti yang bertembung dengan aktiviti lain di sekolah Masih ada murid yang memang sengaja tidak hadir kerana malas turun pada waktu petang.ibubapa menyedari tentang kepentingan kokurikulum melalui permuafakatan bersama pihak sekolah 03 – Masyarakat luar yang sentiasa memberi sokongan kepada setiap aktiviti sekolah (Contoh : Sedia menyumbang hadiah untuk pertandingan) Pskk/smkbr [132] .ANALISIS SWOT KELAB BAHASA INGGERIS KEKUATAN (S) S1 KELEMAHAN (W) W1 Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah pada setiap aktiviti yang dilaksanakan.Banyak tempat persinggahan pelajar – Turun untuk perjumpaan dari rumah tertapi tidak sampai ke sekolah T2.Sokongan padu daripada PIBG – sedia menyumbang apabila ANCAMAN (T) T1.Ibubapa berpendapatan rendah jadi anak-anak kadangkadang terpaksa membantu ibubapa diwaktu petang diperlukan 02.

PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA INGGERIS ISU Pencapaian Kelab bahasa Inggeris kurang memuaskan 1 MASALAH Bilangan ahli kelab tidak sampai 30 orang 1 MATLAMAT Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 50 orang menjelang tahun 2013 1 STRATEGI Meningkatkan penglibatan pelajar 1 INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli kelab Bahasa Inggeris semakin bertambah setiap tahun 2009 – 25 orang 2010 – 30 orang 2011 – 35 orang 2012 – 40 orang 2013 – 50 orang Kehadiran pelajar 100% menjelang tahun 2013 2009 – 70% 2010 – 75% 2011 – 80% 2012 – 90% 2013 – 100% Aktiviti bertambah setiap tahun 2009 – 3 aktiviti 2010 – 4 aktiviti 2011 – 5 aktiviti 2012 – 6 aktiviti 2013 – 7 aktiviti Bilangan pelajar yang bergiat aktif (terlibat dalam pemilihan dan pelaksanaan aktiviti semakin bertambah 2009 – 10% 2010 – 15% 2011 – 20% 2012 – 25% 2013 – 30% 2 Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan kurang dari 80% Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar 2 Kehadiran menjelang Tahun 2013 2 3 3 Memastikan 50% aktiviti yang dilaksanakan dapat menarik penyertaan pelajar dan mengikut perkembangan semasa Memastikan semua aktiviti kelab digerakkan oleh pelajar 100% 3 Meningkatkan kualiti aktiviti mengikut minat pelajar dan perkembangan terkini. Meningkatkan penglibatan guru 2 4 50% pelajar yang menyertai hanya untuk mendapat markah kokurikulum dan mengambil tandatangan 4 3 4 Pskk/smkbr [133] .

Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian 1 Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Semasa Karnival Bulan Bahasa RM 100/PCG BI Bilangan ahli Kelab Bahasa Inggeris kurang daripada 30 orang Bilangan ahli Kelab bahasa Inggeris melebihi 50 orang Bilangan ahli meningkat setiap tahun 2 Mencanai bakat Pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab Bahasa Inggeris Guru penasihat Kelab Bahasa Inggeris Sepanjang RM 100/PCG tahun Kokurikulum Tiada ahli kelab Bahasa Inggeris yang terlibat dalam aktiviti kokurikulum peringkat negeri Sekurangkurangnya 1 orang ahli terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan wakili sekolah di peringkat negeri Bilangan ahli yang mewakili sekolah dan mendapat tempat dalam aktiviti yang berkaitan dengan Bahasa Inggeris semakin bertambah Pskk/smkbr [134] .PELAN TAKTIKAL Bil.

Mariatta Joshua 1 Promosi dilakukan sepanjang bulan Januari melalui beberapa cara a. Melalui perhimpunan sekolah b. Lily Roland Pn. Semasa Karnival Akademik melalui aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan 2 Perlaksanaan aktiviti a.PELAN OPERASI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Mempromosikan Kelab Bahasa Inggeris Meningkatkan ahli Kelab Bahasa Inggeris setiap tahun Bulan Januari / Semasa Karnival Akademik Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Murid diberi pendedahan dan digalakkan menyertai Kelab Bahasa Inggeris Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Persaingan untuk mendapatkan ahli dengan kelab-kelab lain dan pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab setiap tahun Berdasarkan hasil penilaian penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program Penambahbaikan Pskk/smkbr [135] . Iklan/mengedarkan risalah ke kelas-kelas sebelum pendaftaran kokurikulum bermula c.

penambahbaikan dilakukan sebulan sekali untuk meningkatkan keberkesanan setiap aktiviti Pskk/smkbr [136] .PELAN OPERASI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Mencanai bakat pelajar (Mengadakan pertandingan berunsur kebahasaan untuk menarik minat pelajar) Menarik minat pelajar untuk menyertai Kelab bahasa Inggeris Sepanjang tahun Semua ahli Kelab Bahasa Inggeris dan semua pelajar SMK Balai Ringin yang berminat Guru Terlibat Guru Penasihat Kelab bahasa Inggeris Pn. Mariatta Joshua 1 Mengiklankan aktiviti-aktiviti yang hendak diadakan di papan notis sekolah untuk menarik minat pelajar 2 Hadiah disediakan untuk menarik minat pelajar untuk melibatkan diri 3 Pelajar yang terpilih juga akan diberi bimbingan oleh guru untuk memantapkan lagi bakat yang ada pada diri mereka Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pelajar yang menyertai setiap aktiviti yang diadakan di sekolah biasanya pelajar yang sama Guru Penasihat Penilaian dilakukan sebaik sahaja sesuatu aktiviti dilaksanakan Berdasarkan hasil penilaian. Lily Roland Pn.

KELAB BAHASA CINA Pskk/smkbr [137] .

W3.ANALISI SWOT KELAB BAHASA CINA KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 .Tahap sosioekonomi yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Masalah pengangkutan Pskk/smkbr [138] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .

Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA CINA Isu Pencapaian Kelab Bahasa Cina Kurang Cemerlang Masalah 1. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2013 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Bahasa Cina meningkat Pskk/smkbr [139] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 12orang 2012 = 15 orang 2013 = 20 orang 2014 = 25 orang menjelang tahun 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 12 orang = 15 orang = 20 orang = 25 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 1.

Guru Kelab 3. Semua guru 1. Meningkatkan 1. Duit Kelab 3 Kuiz Bahasa Cina 1. kebudayaan & kesusasteraan cina ] 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.00.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina 1.00 Julai RM 100 .00 Duit Kelab Ogos 4 Lawatan Sambil Belajar 1.Meningkatkan 1. Guru Penolong pengetahuan Kanan tentang Bahasa Kokurikulum Cina 2.00 Semua ahli kelab akan menyertai aktiviti ini Pskk/smkbr [140] .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA CINA Bil 1 Program Ceramah Motivasi Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Bahasa Cina 2 Buku Skrap [topik-topik tentang sejarah.Guru Kelab kesedaran pelajar tentang kepentingan & kedudukan Bahasa Cina di Antarabangsa 1.Meningkatkan pengetahuan & Pengalaman pelajar Nov RM 100.Guru Kelab RM 100. Guru Kelab Jan RM 100.

Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pelaksanaan aktiviti 5.4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2. kebudayaan & kesusasteraan China Januari / September Ahli Kelab Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan pengetahuan tentang sejarah. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Bahasa Cina Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [141] . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3.2 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.1 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.3 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.

Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 1.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Ng Sze Fui 1.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Program dijalankan pada bulan Jan 5. Taklimat program Ceramah Motivasi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Ceramah Motivasi Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Jan Ahli Kelab Bahasa Cina 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Lai Chun Kin 2.3.1 . Bong Lee Phin 3. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [142] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.2. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .

PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Bahasa Cina Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Bahasa Cina Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Bahasa Cina Guru Kelab Bahasa Cina 1. melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5.2.4.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Pelaksanaan aktiviti 5.5 . Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Karnival Akademik 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar Bahasa Cina 5. Ketua Penyelaras .Taklimat program Kuiz Bahasa Cina – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.3. Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [143] .1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.

peserta-peserta perlu berkumpul di Balai Maklumat dan mendengar taklimat daripada guru pengiring 5. Ng Sze Fui 1. Bong Lee Phin 3.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.4.Program dijalankan pada bulan Nov 5. Ketua Penyelaras dan Guru Bahasa Cina Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [144] .mengenalpasti jumlah perserta dan menempah bus 5.Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.2 -Guru mengedarkan borang penyertaan dan menetapkan tarikh tutup 5. Lai Chun Kin 2.Taklimat program Lawatan Sambil Belajar – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.5-satu laporan akan disediakan oleh setiausaha kelab dan dibentangkan semasa perhimpunan Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 1.3.Pelajar tidak dapat menanggung kos lawatan Pengetua .PELAN OPERASI KELAB BAHASA CINA Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Lawatan Sambil Belajar Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pelajar Nov Ahli Kelab Bahasa Cina 1.mengenalpasti tempat-tempat yang akan dilawat 5.

KELAB BAHASA IBAN Pskk/smkbr [145] .

komited dan terlatih PELUANG (OPPORTUNITIES – O) O1 – O2 – Sokongan padu daripada ibu bapa terhadap aktiviti kokurikulum Sokongan padu daripada PIBG ANCAMAN (THREAT – T) T2 – T3 – Masalah pengangkutan untuk pelajar harian yang tinggal jauh dari sekolah Motivasi yang rendah daripada keluarga dalam bidang akademik KELEMAHAN (WEAKNESS – W) W1 – Kurang kesedaran dalam kalangan pelajar tentang kepentingan kokurikulum W2 – Kehadiran pelajar tidak memuaskan . pusat akses dan bilik tayangan membantu dalam pelaksanaan aktiviti kelab. tidak mencapai 100% W3 – Pelajar beranggapan aktiviti kelab membosankan W4 – Banyak aktiviti sekolah menyebabakan pelajar kurang serius dengan perjumpaan kelab. Pskk/smkbr [146] .SWOT KELAB BAHASA IBAN SMK BALAI RINGIN KEKUATAN (STRENGTH – S ) S1 – Galakan dan sokongan dari pihak pentadbir sekolah terhadap aktiviti yang dijalankan S2 – Kerjasama yang baik dalam kalangan guru Penasihat S3 – Kemudahan di sekolah yang baik seperti perpustakaan .Guru berpengalaman. S4 – Kebanyakan ahli adalah pelajar asrama dan pelajar harian yang tinggal berdekatan dengan sekolah S5 .

Bersifat akademik dan dianggap membosankan oleh pelajar MATLAMAT 4. Meningkatkan bilangan ahli kelab sehingga 60 orang menjelang tahun 2013 5. INDIKATOR PENCAPAIAN 4. 6. Kehadiran pelajar pada setiap kali perjumpaan tidak mencapai 100% 7. Bilangan ahli Kelab Bahasa Melayu :  2010 – 38 orang  2011 – 45 orang  2012 – 50 orang  2013 – 55 orang  2014 – 60 orang 5. Meningkatkan kehadiran dan penglibatan pelajar dalam pelbagai aktiviti kelab.      Kehadiran pelajar: 2010 – 80% 2011 – 85% 2012 – 90% 2013 – 95% 2014 – 100% 6. Penglibatan pelajar secara aktif:  2010 – 5 %  2011 – 10 %  2012 – 15 %  2013 – 20 %  2014 – 25 % Pskk/smkbr [147] . Memastikan pelajar terlibat secara aktif dalam pelbagai aktiviti yang dilaksanakan STRATEGI 4. Kehadiran 100% menjelang tahun 2013 6. Bilangan ahli kelab tidak mencapai 50 orang.PELAN STRATEGIK KELAB BAHASA IBAN ISU Pencapaian Kelab Bahasa Iban kurang memuaskan MASALAH 5. Meningkatkan bilangan pelajar dalam Kelab Bahasa Iban 5.

Penglibatan pelajar secara aktif dalam setiap aktiviti kelab dapat ditingkatkan kepada 20% Pelajar terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Pskk/smkbr [148] .PELAN TAKTIKAL KELAB BAHASA IBAN BIL PROGRAM 1.RM 100 TOV Bilangan ahli kurang daripada 20 orang ETR Bilangan ahli melebihi 20 orang INDIKATOR PENCAPAIAN Bilangan ahli meingkat setiap tahunn Meningkatkan Guru penasihat Kelab jumlah ahli Bahasa Iban Kelab Bahasa Iban setiap tahun 2. Pembimbing Rakan sebaya Meningkatkan Guru penasihat Kelab penglibatan Bahasa Iban pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan PCG Kokurikulum – RM 100 Kurang daripada 10 % pelajar yang terlibat secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Promosi Kelab Bahasa Iban OBJEKTIF TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS/SUMBER  Januari  Semasa Karnival Bulan Bahasa Sepanjang tahun PCG .

Bulan Januari dan Bulan Bahasa Semua pelajar SMK Balai Ringin Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 2. 1 c. Promosi dijalankan sepanjang bulan Januari melalui: a. Iklan / risalah sebelum pendaftaran kokurikulum / minggu orientasi Tg. Perhimpunan sekolah b. penambahbaikan akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk memastikan keberkesanan program. Semasa Karnival Bulan Bahasa – melalui aktiviti seperti kuiz Pelajar kurang meminati kelab akademik Penolong Kanan Kokurikulum Dilakukan setahun sekali berdasarkan peningkatan bilangan ahli kelab pada setiap tahun. Berdasarkan hasil penilaian . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [149] .PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Promosi Kelab Bahasa Iban Meningkatkan jumlah ahli Kelab Bahasa Iban setiap tahun.

penambahbaikan akan dilakukan pada setiap kali perjumpaan diadakan. 10. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pskk/smkbr [150] . Taklimat program kepada semua ahli kelab a. Program dijalankan semasa perjumpaan kelab pada waktu pagi 8. Guru penasihat menerangkan aktiviti kepada semua ahli kelab b. Pelajar diingatkan bahawa program ini wajib bagi setiap ahli sebagai bukti penglibatan mereka dalam aktiviti kelab. Pelajar dikehendaki menghantar buku catatan selepas setiap aktiviti untuk disemak dan direkod. Pelajar tidak melaksanakan aktiviti dengan bersungguh-sungguh Guru penasihat kelab Dilakukan selepas selesai setiap aktiviti yang dijalankan Berdasarkan hasil penilaian .PELAN OPERASI Nama projek Objektif Tempoh Kumpulan sasaran Guru terlibat Proses kerja Pembimbing Rakan Sebaya Meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dalam setaip aktiviti yang dilaksanakan Sepanjang tahun Semua ahli kelab Guru penasihat Kelab Bahasa Iban 6. c. Hadiah galakan diberi kepada kumpulan yang telah menunjukkan pretasi dan kerjasama yang cemerlang bagi setiap aktiviti yang ditetapkan. Pembentukan kumpulan dan perlantikan ketua kumpulan 7. Setiap pelajar diminta menyediakan buku catatan kelab 9.

KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA Pskk/smkbr [151] .

Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Murid sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 . Pskk/smkbr [152] .Kehadiran murid yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemampuan kerana aktiviti memerlukan kos yang tinggi.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB ERT KEKUATAN ( Strength – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Threat – T ) T1 – Sikap murid yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .

Meningkatkan kehadiran murid sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.Peratus kehadiran murid Kelab ERT meningkat Pskk/smkbr [153] . Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB ERT Isu Pencapaian Kelab ERT Kurang Cemerlang Masalah 3.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 10 orang 2011 = 20 orang 2012 = 30 orang 2013 = 40 orang 2014 = 50 orang menjelang tahun 2014 2. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 4. Kehadiran kurang memuaskan 1. Penglibatan murid meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.

Meningkatkan 1. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Murid berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Murid menguasai pengetahuan asas membaut kek dan biskut. Guru Penolong kesedaran murid Kanan KK tentang isu-isu 2. Meningkatkan 1. Sepanjang tahun - Kehadiran murid meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [154] .PELAN TAKTIKAL KELAB ERT Bil 1 Program Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Demonstrasi membuat kek dan biskut Objektif Tanggungjawab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .00 Duit Kelab Ogos 3 Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 3. 1.Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. 1. Guru Penolong Kanan KK 2. Guru Kelab 2 RM 100.Guru Kelab kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum. Guru Kelab kesihatan 2.00.

Penyelaras membahagikan murid kepada kumpulan 5.Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Pelantikan Penyelaras program 2.2 .1 .Murid tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar dan majalah.1 Mengenalpasti murid 3.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.4 .Taklimat program Buku Skrap 1.Murid tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab ERT Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [155] .3 .Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5. 2. 1.Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Pemakanan sihat dan Kesihatan Diri Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu kesihatan Januari / September Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.Murid duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.Buku skrap dihantar selepas cuti penggal pertama untuk pemantauan.

Taklimat program Demonstrasi membuat kek dan biskut 1.Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ogos Semua murid yang mengambil subjek ERT Guru Kelab ERT 1.2 Pelantikan Penyelaras program 2.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Demonstrasi membuat kek dan biskut Meningkatkan pengetahuan murid tentang kaedah yang betul membuat kek dan biskut. Ketua Penyelaras .1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. Guru Kelab ERT.Pelaksanaan aktiviti Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Peratusan kehadiran ahli kelab kurang memuaskan. Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [156] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum.Program dijalankan dalam 1 fasa 5.Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4. Pengetua .

2 Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk perkembangan kendiri. 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.2 Pelantikan Penyelaras program 2.1 Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.3 Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.1 Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Pengetua .4 Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab. menyihatkan badan dan mencerdaskan minda. Taklimat program Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) 1. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Ketua Penyelaras dan Guru Kelab ERT Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [157] . Pelaksanaan aktiviti 5.PELAN OPERASI KELAB ERT Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Perkembangan Kendiri (Badan Sihat Otak Cerdas) Meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya imej kendiri yang positif dan pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab ERT Guru Kelab ERT 1.

KELAB SAINS Pskk/smkbr [158] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .Pelajar bergantung 100% kepada bimbingan guru untuk menjalankan aktiviti.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2. PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2.Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .ANALISIS SWOT KELAB SAINS KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Masalah pengangkutan bagi murid harian KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . W3 – tidak minat belajar tentang sains Pskk/smkbr [159] .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 = 20 orang = 25 orang = 30 orang = 35 orang = 40 orang 6. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sains meningkat Pskk/smkbr [160] . Meningkatkan kualitI aktiviti Indikator Pencapaian 1.PELAN STRATEGIK KELAB SAINS Isu Pencapaian Kelab Sains kurang cemerlang Masalah 5.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 20 orang 2011 = 25 orang 2012 = 30 orang 2013 = 35orang 2014 = 40 orang menjelang tahun 2014 2.

Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan replika yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan sains 2 Kuiz Sains 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Objektif 1. 1. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kitar semula.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [161] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Semua guru Ogos 3 Buku Skrap 1. Tanggungjawab 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi. Guru Kelab 3. 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SAINS Bil 1 Program Membuat replika menggunakan suratkhabar.

September Semua pelajar menengah atas Guru Kelab Sains Guru-guru yang mengajar Sains menengah atas.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 7. Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 4. Pelajar tidak dapat menyiapkan replika dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sains Memantau penerimaan replika yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki bagi meningkatkan keberkesanan program Replika terbaik akan dipamerkan semasa Pameran Karnival Pendidikan Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [162] .4 . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 10.3 .Penyelaras menerangkan bentuk replika yang dikehendaki. Januari .1 . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. 3. 7.2 .Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelaksanaan aktiviti 5. 5.2 – Pelantikan Penyelaras program 8. Meningkatkan kreativiti pelajar menggunakan bahan-bahan terbuang. Taklimat program 7.1 – Mengenalpasti murid 9.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Membuat replika menggunakan bahan-bahan terbuang.Replika dihantar pada perjumpaan kelab yang seterusnya.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.

Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua . Ketua Penyelaras . Perbincangan Sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 6.Kuiz akan diselia oleh guru Penasihat Kelab 5.PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sains Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sains Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Sains Guru Kelab Sains dan semua guru yang mengajar subjek Sains 3. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 5.2 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 2. Taklimat program 10. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [163] . Program dijalankan dalam 1 fasa 7.1 – Penerangan Program – Guru Panasihat 4.3.1. Pelaksanaan aktiviti 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulanan Kelab Sains 5.

Taklimat program 10.2 – Penerangan Program – Guru Panasihat 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Pengetua .Projek akan diselia oleh guru penasihat kelab 4. Pelaksanaan aktiviti 4. Ketua Penyelaras . Januari. Pelajar kurang membaca menyebabkan kesukaran mendapatkan maklumat. Guru Sains dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki setiap bulan bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [164] .PELAN OPERASI KELAB SAINS Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Projek Buku Skrap . Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.September Semua ahli kelab sains Guru Kelab Sains 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang isu-isu sains dan teknologi.1.2 . Perbincangan sesama Guru Penasihat untuk melaksanakan program 4.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 5.

KELAB SENI VISUAL Pskk/smkbr [165] .

Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk Menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .ANALISIS SWOT KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 – Pelajar kurang berkemapuan untuk membeli peralatan seni Pskk/smkbr [166] .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 35 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang 2.Peratus kehadiran pelajar Kelab Pendidikan Seni Visual meningkat 2. Meningkatkan kualiti aktiviti INDIKATOR PENCAPAIAN 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 STRATEGI 1. Penglibatan pelajar kurang MATLAMAT 1.PELAN STRATEGIK TAHUNAN KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL ISU Pencapaian Kelab Pendidikan Seni Visual Kurang Cemerlang MASALAH 1. Mempelbagaikan aktiviti 1. Kehadiran kurang memuaskan Pskk/smkbr [167] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 15 orang 2011 = 25 orang 2012 = 40 orang 2013 = 55 orang 2014 = 60 orang menjelang tahun 2013 2.

Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya 2.00 Duit Kelab 2 Membuat hasil karya 3 - Badan Sihat Otak Cerdas Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [168] . Guru Kelab 1. Guru Penolong Ogos Kanan Kokurikulum 2. Guru Penolong Jan Kanan September Kokurikulum 2.PELAN TAKTIKAL KELAB PENDIDIKAN SENI VISUAL Bil 1 Program Folio [ isu-isu seni dan budaya] Objektif 1. Semua guru 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Pendidikan Seni Visual 1.Guru Kelab Sepanjang tahun RM 100. Guru Kelab 3.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan folio yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan Pendidikan Seni Visual 1.

PELAN OPERASI KELAB PEDIDIKAN SENI VISUAL Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Folio / Karya Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu seni dan budaya Januari / September Ahli Kelab Pendidikan Seni Visual Guru Kelab Pendidikan Seni Visual 1. Taklimat program Folio / Karya – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 2.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5. Pelajar tidak dapat menyiapkan folio dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Pendidikan Seni Visual Memantau penerimaan folio yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [169] . Pelaksanaan aktiviti 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 3. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.1 .2 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.3 .4 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Penyelaras menerangkan format folio dan isi kandungannya 5. Program dijalankan dalam 2 fasa 5.Folio dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.

KELAB SEJARAH Pskk/smkbr [170] .

PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 . W4 -Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan. PIBG dan agensi luar O3 -Kemudahan yang terdapat di sekolah memuaskan seperti makmal.Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S5 . ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting T2 -Ibu bapa rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3 -Guru sibuk dengan program JPN dan sekolah mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat Pskk/smkbr [171] . W5 -Sumbangan dan bantuan kewangan terhad KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 . W3 -Segelintir pelajar menghadiri kelas tambahan pada waktu petang.ANALISIS SWOT KELAB SEJARAH KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa..Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah.makmal komputer dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S4 . S3 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan S6 .Pengurusan kokurikulum yang sistematik dan tersusun.Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % W2 -Masalah pengangkutan S7 -Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan.

Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Sejarah meningkat Pskk/smkbr [172] .Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2009 = 10 orang 2010 = 20 orang 2011 = 30 orang 2012 = 40 orang 2013 = 50 orang menjelang tahun 2013 2. Kehadiran kurang memuaskan 1. Mempelbagaikan aktiviti = 10 orang = 20 orang = 30 orang = 40 orang = 50 orang 12.PELAN STRATEGIK KELAB SEJARAH Isu Pencapaian Kelab Sejarah Kurang Cemerlang Masalah 11. Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2013 Strategi 1.

00.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah 1.Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1.PELAN TAKTIKAL KELAB SEJARAH Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Kenegaraan ] Objektif 1. Guru Kelab Tempoh JanSeptember Kos/Sumber RM 100 .00 Duit Kelab Julai Pelajar menguasai pengetahuan Sejarah 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1. Semua guru RM 100. Duit Kelab Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti 2 Kuiz Sejarah 2. Guru Kelab 3.Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu Kenegaraan Tanggungjawab 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [173] . Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2.

Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan . Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.4 . Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.3 .1 – Mengenalpasti murid 3.1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.aktiviti 5.1 .2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Pelaksanaan aktiviti 5.2 . Taklimat program Buku Skrap 1.PELAN OPERASI KELAB SEJAEAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang kenegaraan Januari / September Ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah 1. Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Sejarah Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [174] . Program dijalankan dalam 2 fasa 5. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 2.

1 – AJK merangka iklan dalam bentuk Pemberitahuan Ringkas dan mengumumkannya semasa perjumpaan kelab.5 .1 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1. 5. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Program dijalankan dalam 1 fasa 5.4. Guru Sejarah dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program selepas aktiviti selesai Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [175] .Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktiviti Bulan Kemanusiaan 5. Taklimat program Kuiz Sejarah 1.2 – Pelantikan Penyelaras program 2. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.6. Ketua Penyelaras .PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Sejarah Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Sejarah Julai / Ogos Semua pelajar yang menjadi ahli Kelab Sejarah Guru Kelab Sejarah.2.3.Kuiz akan diselia oleh guru penasihat kelab 5.Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Pelajar tidak peka tentang Pemberitahuan Pengetua . 5.AJK menampal pemberitahuan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5. Pelaksanaan aktiviti 5. 1. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3.Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar yang menjadi ahli kelab.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas 1.4 – Pelantikan Penyelaras program 2. En.Guru mengambil kehadiran pelajar 5. Ketua Penyelaras dan Guru Sejarah Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Proses Kerja : Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [176] . En.1 .3 – Penerangan Program – Ketua Penyelaras 1.PELAN OPERASI KELAB SEJARAH Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Sejarah 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 4.3. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 3. Andrew Teram 2.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5. Program dijalankan sepanjang tahun 5. Vincent Lim 3.3.2. McKinley 1. En.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5. Pelaksanaan aktiviti 5.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% Segelintir pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .

KELAB GEOGRAFI Pskk/smkbr [177] .

Guru memahami budaya setempat dan ini memudahkan proses berinteraksi dengan murid S4 .Mendapat sokongan padu daripada ibu bapa.Galakan dan sokongan daripada pihak pentadbir dalam setiap aktiviti yang dijalankan S3 .ANALISIS SWOT KELAB GEOGRAFI KEKUATAN ( Strenght – S ) S1 – Guru penasihat terdiri daripada guru terlatih dan berpengalaman S2 .Kerjasama dan semangat berpasukan dalam kalangan guru memudahkan aktiviti dilaksanakan PELUANG ( Opportunities – O) O1 – Pelajar sentiasa diberikan peluang untuk menunjukkan sifat kepimpinan dan bekerjasama secara berpasukan O2 .Kehadiran pelajar yang belum mencapai 100 % Pskk/smkbr [178] . PIBG dan agensi luar ANCAMAN ( Treat – T ) T1 – Sikap pelajar yang menganggap aktiviti kelab tidak penting KELEMAHAN ( Weakness – W ) W1 .

Penglibatan pelajar meningkat menjelang 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2. Meningkatkan kualiti aktiviti Indikator Pencapaian 1.Peratus kehadiran pelajar Kelab Geografi meningkat Pskk/smkbr [179] . Mempelbagaikan aktiviti = 52 orang = 65 orang = 75 orang = 85 orang = 100 orang 2. Kehadiran kurang memuaskan 1.Meningkatkan kehadiran pelajar sebanyak 100 % menjelang tahun 2014 Strategi 1.PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2010 – 2014 ) KELAB GEOGRAFI Isu Pencapaian Kelab Geografi Kurang Cemerlang Masalah 1. Penglibatan pelajar kurang Matlamat 1.Meningkatkan penglibatan pelajar sebanyak 2010 = 52 orang 2011 = 65 orang 2012 = 75 orang 2013 = 85 orang 2014 = 100 orang menjelang tahun 2014 2.

PELAN TAKTIKAL KELAB GEOGRAFI Bil 1 Program Buku Skrap [ Isu –isu Alam Sekitar ] Objektif 1.Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Tanggungjawab 1. Semua guru RM 100.00.00 Duit Kelab Ogos 3 Badan Sihat Otak Cerdas 1.Guru Kelab Sepanjang tahun - Kehadiran pelajar meningkat di setiap perjumpaan kelab Pskk/smkbr [180] .Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 2. Guru Kelab 3. Duit Kelab TOV ETR Indikator Pencapaian Pelajar berupaya menghasilkan buku skrap yang berkualiti Pelajar menguasai pengetahuan geografi 2 Kuiz Geografi 2. Guru Kelab Tempoh Jan September Kos/Sumber RM 100 .

Penyelaras menerangkan format buku skrap dan isi kandungannya 5.Buku skrap dihantar pada hari yang sama selepas tamat perjumpaan kelab 1.3 .Pelajar tidak membawa bahan yang diperlukan seperti surat khabar 2.2 .Penyelaras membahagikan pelajar kepada kumpulan 5.Pelajar tidak dapat menyiapkan Buku Skrap dalam tempoh yang ditetapkan Guru Kelab Geografi Memantau penerimaan buku skrap yang dihantar Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [181] .4 . Program dijalankan dalam 2 fasa 10. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran – Mengenalpasti murid 8. Pelaksanaan aktiviti 5.Pelajar duduk dalam kumpulan dan melaksanakan aktiviti 5.1 .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Buku Skrap Meningkatkan kesedaran tentang isu-isu alam sekitar Januari / September Ahli Kelab Geografi Guru Kelab Geografi 6. Perbincangan sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Taklimat program Buku Skrap – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7.

melalui radio sekolah dan pengumuman semasa perhimpunan 5. Program dijalankan dalam 1 fasa 10. Pelajar tidak peka tentang iklan Pengetua .6.AJK menampal iklan di papan notis pelajar dan di dalam kelas 5.Kuiz akan diadakan sebagai salah satu aktivii Bulan Kemanusiaan 5.Kuiz akan diselia oleh guru mata pelajaran terakhir 5. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 9. Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 8. Taklimat program Kuiz Geografi – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 7. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.2. Pelaksanaan aktiviti 5. Guru Geografi dan Guru mata pelajaran Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Pskk/smkbr [182] .Kuiz diadakan di dalam kelas dan melibatkan semua pelajar sesi pagi 5.3.4.5 .Hanya 3 pemenang bagi setiap tingkatan akan diberikan hadiah Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : 3. Ketua Penyelaras .PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Kuiz Geografi Meningkatkan pengetahuan pelajar tentang Geografi Ogos Semua pelajar yang mengambil subjek Geografi sesi pagi Guru Kelab Geografi dan semua guru masa akhir waktu aktiviti dilaksanakan 6.1 – AJK merangka iklan dalam bentuk poster.

Mengenalpasti Kumpulan Sasaran 13.Alfizah Putit 11. Ketua Penyelaras dan Guru Geografi Memantau keberkesanan program dari semasa ke semasa Hasil pemantauan akan diperbaiki mengikut fasa bagi meningkatkan keberkesanan program Kekangan : Pemantauan: Penilaian : Penambahbaikan : Pskk/smkbr [183] . Pelaksanaan aktiviti 5.3.Guru mengambil kehadiran pelajar 5.Aktiviti yang dirancang dijalankan seperti biasa 5.Guru menerangkan bahawa aktiviti kokurikulum penting untuk menyihatkan badan dan mencerdaskan minda 5.PELAN OPERASI KELAB GEOGRAFI Nama Projek: Objektif : Tempoh : Kumpulan Sasaran : Guru Terlibat : Proses Kerja : Badan Sihat Otak Cerdas Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya aktiviti kokurikulum Sepanjang tahun Ahli Kelab Geografi 1. Perbincangan Sesama Guru Penyelaras untuk melaksanakan program 14.Insentif berupa sijil akan diberikan kepada pelajar yang dapat mengekalkan kehadiran 100% 4.3.Raiyah Akip Ibrahim 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum.1 . Program dijalankan sepanjang tahun 15. Taklimat program Badan Sihat Otak Cerdas – Penerangan Program – Ketua Penyelaras – Pelantikan Penyelaras program 12.2. Pelajar masih tidak hadir perjumpaan kelab Pengetua .

semua guru serta kakitangan diatas kerjasama. SMK BALAI RINGIN ―BERDISIPLIN. semua penolong kanan.PENGHARGAAN Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Pengetua. semua guru kanan. TEKUN. MAJU‖ ‗SEMOGA SEGALA USAHA KITA AKAN DIBERKATI TUHAN‘ Pskk/smkbr [184] . sumbangan serta usaha dalam menyempurnakan pelan perancangan strategik kokurikulum 2010 -2014.

Pskk/smkbr [185] .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful