SDAU1976 Pembina 5M5 Muzaffar 5yah

lSI KANDUNGAN

Perutusan Sekolahku Syurgaku Warga Mozac Kebitaraan

Akademik

Diari

Memori '09

-----l

Ko-kurikulum

--------1

Karya Pelajar

-----j

Kelas '09

-----j

Fivers

PERUTUSAN TAN SRI DATa' ALIMUDDIN BIN MOHO DaM KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

"1 MALAYSIA: RAKYAT OIOAHUlUKAN, PENCAPAIAN OIUTAMAKAN"

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Konsep "1 Malaysia: Rakyat

Didahuluka n, Pencapaian Diutamakan, perlu

diterjemahkan dalam konteks pendidikan di negara kita. Murid sebagai klien hendaklah diutamakan. Murid-murid perlu diasuh dengan budaya berfikir di luar dari kotak pemikiran yang sedia ada supaya mereka mampu menangani cabaran globalisasi yang melanda negara pada masa ini. Untuk tujuan tersebut, guru yang berperanan sebagai penjawat awam perlu memainkan peranan secara berkesan dalam mengubah cara berfikir murid ke arah penambahbaikan pencapaian prestasi minda dan moral yang terbilang.

Dalam usaha mencemerlangkan institusi

pendidikan negara, pihak pengurusan sekolah perlu mampu menerajui perubahan supaya budaya jumud dan beku dapat dihindarl. Setiap perubahan harus berfokus kepada produktiviti yang maksimum. Produktiviti tersebut hendaklah digabungkan dengan kreativiti dan inovasi, demi penambahbaikan yang akan menghasilkan anjalan berganda. Apabila penggabungjalinan kreativiti,

kreativiti dan inovasi ini dimaksimumkan maka akan terhasillah lonjakan kecemerlangan yang diharapkan terlaksana dalam sistem pendidikan di negara kita. Di peringkat sekolah antara produktiviti yang diharap akan terus dilonjakkan itu ialah prestasi pencapaian intelek, rohani, emosi dan jasmani murid-murid. Keempat-empat faktor tersebut harus digembleng secara bersepadu supaya tidak wujud kepincangan dl mana-mana.

Setiap murid mempunyai potensi sebagai modal insan yang berharga kepada negara. Murid yang memerlukan perhatian dan sokongan harus dibantu untuk meningkatkan potensi diri mereka. Potensi murid harus dikembangkan secara seimbang agar dapat membentuk masyarakat yang kukuh akan ciri-ciri moral dan etikanya, mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, serta ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Kesimpulannya, sebagai sekolah yang berpotensi tinggi dalam melahirkan modal insan yang berketerampilan, Sekolah Berasrama Penuh (SBP) diharap akan menjadi contoh kepada institusi pendidikan lain untuk merealisasikan aspirasi pendidikan negara.

Akhir kata, tahniah dan syabas kepada pihak sekolah yang telah berusaha untuk menerbitkan majalah sekolah ini. Semoga inisiatif ini akan berterusan pada masa akan datang dalam menjana generasi yang menjadi kebanggaan negara dan bangsa.

TAN SRI MUHYIDDIN BIN MOHO YASSIN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA

PERUTUSAN TAN SRI DATa' ALIMUDDIN BIN MOHO DaM KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

"1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHUlUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak sekolah atas penerbitan Majalah Sekolah tahun 2009 inLSaya percaya penghasilan majalah ini adalah hasil kerjasama dan komitmen yang tinggi semua warga sekolah terhadap kejayaan sekolah .Pendidikan yang berkualiti menjamin masa depan yang lebih cerah .. Dalam menghadapi cabaran abad ke-21 yang semakin hari semakin kompleks dan mencabar,para pelajar perlu melengkapkan diri dengan kemahiran yang rei evan dengan tuntutan semasa dan masa akan datang.Antara kemahiran tesebut ialah penguasaan bahasa kedua,kemah.iran ICT,kemahiran berfikir dan kemahiran-kemahiran sosial seperti kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bekerja dalam kumpulan.

Kementerian pelajaran mengambil pendekatan menyeluruh dan bersepadu terhadap pendidikan .Keseimbangan ini menjerumus kepada pembangunan modal insan yang bersepadu dari segi jasmani ,emosi ,rohani dan inteleknya. Ini adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang tinggi akhlaknya dan menguasai ilmu dan kemahiran ,memiliki keterampilan dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri,keluarga,masyarakat dan negara.

Selain itu,pemupukan semangat patriotik dan jati diri adalah satu faktor gandingan yang penting.Perkara ini hendakalah diterjemahkan dalam bentuk amalan perpaduan dan integrasi nasional yang baik.Pelajar hendaklah berasa bangga dengan pencapaian negara dan mereka hendaklah meyakini bahawa mereka turut berupaya untuk menyumbang kapada negara pada satu hari nanti.

Se.hubungan itu,saya menyeru agar pihak sekolah akan terus mengambil langkah aktif dan proaktif untuk mendedahkan para pelajar kepada pengalaman-pengalaman pembelajaran yang berkesan dan dapat memupuk mereka menjadi warganegara yang patriotik ,berfikiran progresif ,maju dan prihatin.

SELAMAT MAJU JAYA

c.

DATO' AJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHO. DOM Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia

"1 MALAYSIA : RAKYAT DIDAHUlUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN"

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Sistem pendidikan negara mempunyai agenda tersendiri untuk merealisasikan hasrat negara supaya lahir sebagai salah sebuah negara maju di dunia dalam masa terdekat.Untuk menjadi negara maju,aspek kualiti menjadi faktor utama yang harus diberi peneka nan .sekolah harus mem punyai hala tuju yang jelas untuk mencapai prestasi pendidikan yang berkualiti.Sebagai contoh,guru perlu sentiasa bersedia untuk melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran semaksimum mungkin.llmu dan kemahiran berkualiti yang dimiliki oleh para guru akan dapat menjana minda mudd supaya lahir generasi yang mempunyai pemikiran minda kelas pertama seperti yang diharapkan oleh Negara ,

Kesan globalisasi yang melanda dunia pada masa rru turut kita rasai .Hal ini menuntut kita supaya mengubah cara berfikir dan bertindak ibarat menarik rambut dl dalam tepung,rambut tidak putus.tepung tidak berselerak.Cabaran yang hebat ini haws kita tangani dengan betul dan kadang kala menuntut agar kita berfikir di luar kotak pemikiran yang sedia ada.Murid-murid bukan sahaja dididik supaya untuk mencapai prestasi akademik yang cemerlang,malah mereka juga hendaklah

diajar kernahiran-kernahiran untuk mengendalikan diri dan emosi dengan betul supaya dapat mencapai prestasi dlrl yang membanggakan.Dalam hal ini ,kita hendaklah bersedia melakukan anjakan paradigma yang memerlukan komitmen berterusan dari semua pihak,untuk melahirkan pendidikan yang berkualiti.

Akhirnya,saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada sidang redaksi atas kejayaan menerbitkan majalah sekolah inLSemoga usaha yang baik ini akan berterusan dan menjadi salah satu wadah untuk menjana kretiviti murid dalam usaha melahirkan murid -murid yang inovatif dan berkualiti.

PN ASHAH BT SAMAH

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia.

SECARIK KATA SH. MOHD NASIR B. SHEIKH SALIM YANG DIPERTUA PIBG SMS MUZAFFAR SYAH

Assalamualaikum w.b.t.

Terlebih dahulu saya bagi pihak semua ahli jawatankuasa PIBG S.M.Sains Muzaffar Syah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ke.rana diberi peluang untuk memberi sepatah dua kata di dalam majalah PEMBINA pada kali ini. Tahniah diucapkan kepada Sidang Redaksi PEMBINA serta semua pihak yang terlibat dalam menjayakan penerbitan PEMBINA pada tahun 2009 ini.

Kejayan ini adalah hasil komitmen yang tinggi dalam kalangan para pelajar yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan majalah inLTidak lupa juga kepada warga pendidik SM Sains Muzaffar Syah yang telah memainkan peranan sebaik mungkin dan membimbing para pelajar bagi merealisasikan hasrat dan matlamat Dasar Pendidikan Negara.Dalam masa yang sama ,hasil usaha gigih guru-guru penasihat Sidang Redaksi Sekolah juga tidak dilupakan.Tanpa adanya kerjasama dan persepaduan antara para pelajar dan para guru ,segala aktiviti yang dirancang tidak mungkin dapat diiaksanakan.Pihak ibu bapa akan tetap memberi sokongan padu terhadap apajua aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Namun,bidang akademik merupakan aspek utama bagi setiap pelajar.Meskipun begitu,penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian pelajar yang baik harus dititik beratkan.Melalui penglibatan ini ,para pelajar dapat diajar untuk bergaul dengan warga sekolah dan masyarakat luar.Penglibatan pelajar dalam aktiviti yang bermanfaat dapat membentuk disiplin diri dl samping melahirkan para pelajar yang aktif dan cerdas.

Akhir kata,saya berharap agar nama MOZAC akan terus bersinar dengan kejayaan demi kejayaan yang lebih gemilang dalam segenap aspek.Perjuangan kita masih panjang dan belum selesai kerana matlamat utama kita adalah untuk menjulang nama Malaysia pada persada antarabangsa.

Selamat maju jaya.

,

SH. MOHD NASIR B. SHEIKH SALIM Ynag Dipertua PIBG SMS Muzaffar Syah

SEKAPUR SIRIH EN. BAHARUDDIN BIN BURHAN PENGETUA SMS MUZAFFAR SYAH

Assalamualaikurn w.b.t dan salarn sejahtera.

Alhamdulillah dengan limpah kurnia-Nya, dapat saya coretkan sepatah dua kata dalam majalah PEMBINA edisi 26. Tahniah saya ucapkan kepada Sidang Ridaksi kerana telah Berjaya menerbitkan majalah tahunan sekolah yang penuh informasi untuk manfaat para pelajar khususnya. Kejayaan menerbitkan majalah ini melambangkan kerjasama dan komitmen semua plhak.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan pada zaman globalisasi ini, pelbagai langkah pragmatik telah diambil bagi memastikan penyaluran ilmu dan proses pendidikan berjalan dengan lancar mengikut lunas-lunas kecemerlangan yang telah ditetapkan. Sebagai pengetua, saya melihat para guru dan pelajar telah memberikan komitmen dan kerjasama yang terbaik dalam menjalankan setiap lembaran aktiviti yang dirancang. Majalah sekolah bukan sahaja simbol kepada imej sekolah, malah merupakan lambang usaha intelek pelajar dan guru yang telah dijana melalui semangat kerjasama dalam kalangan warga sekolah.

Kesungguhan dan komitmen sangat penting bagi menghasilkan kualiti kerja yang tinggi dalam menggabungkan idea-idea bernas, kreatif dan inovatif para guru dan pelajar. saya berharap penerbitan majalah ini akan menjadi satu sumber ilmu yang mencatatkan segala peristiwa yang berlaku sepanjang tahun. Laporan program dan aktiviti yang dijalankan boleh dijadikan rujukan dari segi penilaian pencapaian dan kejayaan sekolah.

Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kaslh kepada PIBG dan Alumni yang sentiasa membantu pihak sekolah untuk meningkatkan lagi kegemilangan MOZAC. Terima kasih kepada KPM khususnya Sektor Sekolah Berasrama Penuh yang banyak membantu plhak sekolah. semoga gandingan mantap ini akan menyerlahkan lagi kegemilangan SBP khususnya MOZAC sebagai sekolah kluster kecemerlangan.

Selamat Maju Jaya

EN BAHARUDDIN BIN BURHAN Pengetua SMS Muzaffar Syah

UCAPAN RUZAIDI BIN ROSlAN

KETUA PElAJAR SMS MUZAFFAR SYAH 08/09

Sehubungan dengan itu,saya berharap agar warga Muzaffar terutamanya para pelajar sentiasa berusaha dan bersikap membina dalam melestarikan dinasti kecemerlanagn ini.

Akhir kata ,semoga MOZAC sentiasa maju dalam pelbagai aspek dalam melahirkan warganegara berminda kelas pertama serta mempunyai sifat kepemimpinan bertafar dunia.

Sekian ,terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera .

Pertama-tamanya,saya ingin mengucapkan syukur ke hadrat ilahi kerana diberi peluang untuk mencoret sepatah dua kata dalam majalah PEMBINA 2009 .Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada Sidang Redaksi majalah PEMBINA 2009 kerana sekali lagi berjayan menerbitkan majalah ini yang merupakan salah satu tradisi MOZAC.

(RUZAIDI BIN ROSLAN)

Ketua Pelajar Sesi 2008/2009

Sejak tirai 2009 dibuka sehingga hampir kepada penghujungnya ,MOZAC sekali lagi memperlihatkan kejayaan yang cemerlang hasil usaha para guru dan pelajar-pelajar baik di bidang akademik,koakedemik mahupun kokurikulum. Pencapaian yang membanggakan ini bukan seta kat pada peringkat Negeri,namun menyerlah sehingga peringkat Kebangsaan serta terdapat beberapa penyertaan pada peringkat Antarabangsa .Hal ini sesungguhnya memberikan satu gambaran yang cukup jelas bahawa terdapat kolaborasi serta komitmen yang tinggi dalam kalangan warga sekolah untuk menjayakan program-program yang dilaksanakan.

Perutusan

DARI MEJA KETUA EDITOR

MUHAMAD SHAKIR ZUFAYRI BIN NOOR SAMSUDIN KETUA EDITOR PEMBINA

Assamua laikum

Tahun 2009 , sekali lagi ahli sidang redaksi PEMBINA memegang mandat bagi memastikan detik-detik kejayaan dan perjalanan aktiviti sekolah dirakam dengan sebaik mungkin. Edisi kali ini membawa pembaharuan sejajar dengan era globalisasi dan modenisasi, menjadikan penghasilan karya dan maklumat lebih bermutu dan be rkua I iti.

Dari sudut meja ketua pengarang, saya ingin

mengucapkan jutaan penghargaan kerana telah

memberikan kesempatan kepada saya untuk

mencoretkan sepatah dua kata. Pertamanya,

setinggi-tinggi kesyukuran ke had rat lIahi kerana dengan limpah kurnia-Nya , Majalah PEMBINA 2009 ini dapat disiapkan dengan jayanya. Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada Tuan Pengetua, En.Baharuddin bin Burhan dan Pn.Rita Malina, selaku guru penasihat, ahli sidang redaksi yang sanggup berkorban siang dan malam menyiapkan majalah ini serta setnua pelajar atas sokongan dan komitmen dalam meJicinkan pembikinan memorabilia penuh makna ini.

Berbanding tahun-tahun yang terdahulu, saya amat berbangga pada tahun Inl kerana kami berjaya menyelitkan sedikit penggunaanlCT dalam majalah ini . Hal ini selaras dengan bidang kebitaraan sekolah iaitu e-Mozac dan e- Tinta yang menekankan penggunaan ICT dan penulisan yang mantap dalam penghasilan majalah sekolah. Dengan sedikit perubahan yang dilakukan pada tahun ini , diharapkan dapat membuka perspektif pihak luar terhadap tahap pemikiran pelajar Mozac yang semakin mahir dalam bidang teknologi maklumat sekaligus menaikkan imej MUZAFFAR di persada Malaysia.

Harapan kami, generasi Mozac dapat mewarisi kesinambungan edisi Pembina serta menjadikannya lebih mantap, kretif dan berwawasan agar dapat dijadikan sumber rujukan warga Muzaffar khususnya bagi mereka yang akan meninggalkan bumi Muzaffar ini. Ahli Sidang Redaksi juga memohon seribu kemaafan sekiranya edisi majalah PEMBINA kali ini kurang memenuhi citarasa para pembaca.

Sesungguhnya kenangan yang kami bin a di sini tidak mungkin diketemukan di tempat lain. "Yang patah mungkin turnbuh, yang hilang mungkin berganti. Namun gantinya tidak akan sarna dengan yang hilang". Begitulah juga majalah kami .

SEKIAN TERIMA KASIH.

MUHAMAD SHAKIR ZUFAYRI BIN NOOR SAMSUDIN Ketua Editor Pembina 2009

Sekolahku Syurgaku

SEJARAH SEKOl!~H

Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah Melaka atau dahulu dikenali sebagai Sekolah Menengah Sains Melaka, didirikan di kawasan berbukit dengan ketinggian 121.9 meter dari aras laut. Keluasan asalnya ialah 12.9 hektar.

Sejarah sekolahini telah bermula pada 5 Januari 1973. Pada tarikh tersebut, seramai 120 orang pelajar terdiri daripada 80 pelajar lelaki dan 40 pelajar

perempuan sebagai perintis telah

ditempatkan di Sekolah Menengah

Munsyi Abdullah, Batu Berendam Melaka sementara menunggu bangunan sekolah siap.

Oleh sebab bangunan SekolahMenengah Sains Melaka rru larnbat disiapkan pelajar-pelajar tersebut telah dipindahkan ke SekolahMenegah Sains Johor di Kluang pada tahun berikutnya.

Pada 3 Januari 1976 seramai 120 orang pelajar Tingkatan Satu telah ditumpangkan sekali lagi di Sekolah Menengah Munsyi Abdullah. Mereka ini ditempatkan di Sekolah Menengah Sains Melaka pada 10 Mei 1976 apabila bangunan kekal sekolah ini berjaya disiapkan

Sekolahku Syurgaku

BilikRandD

Semasa cuti akhir tahun ini beberapa projek menaik taraf kemudahan sekolah telah dilakukan Antara projek yang sedang dllakukan adalah menaik taraf dan membaiki kemudahan tandas pelajar lelakI, tandas pelajar perempuan, tandas guru lelaki dan perempuan begitu juga semua tandas pelajar di asrama lelaki dan perempuan . Bagi melaksanakan kebitaraan sekolah sebuah bangunan untuk tujuan Rand D sedang dibina berhampiran kantin sekolah dan sebuah kawasan dinamakan sanggar muzaffar untuk menempatkan aktiviti berkaitan astronomi dan kajian tumbuhan dibina bersebelahan makmal komputer.Semua projek ini dijangka siap sepenuhnya rnenjelang 20 Dis 2008.Diblok akademik kemudahan bilik media juga dinaik taraf dengan pemasangan jubin sepenuhnya .Semua meja belajar dan almari kelas telah di cat baru.

Sekolahku Syurgaku

MOZRC DAHLJLLJ DRN SEKRRA'NG

Sekolahku Syurgaku

MOZRC DAHLJLLJ DRN SEKRRA'NG

Sekolahku Syurgaku

Sekolahku Syurgaku

MISISEKOLAH

Menyediakan pendidikan bermutu secara menyeluruh untuk melahirkan warga muda yang berwibawa ,berketrampilan ,bersahsiah mulia dan beriman dalam sektor perkhidmatan awam dan swasta berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

WISI SEKOLAH

Menjadikan warga sekolah ini sentiasa bersikap membina dan beriman berpaksikan ilmu pengetahuan menjelang tahun 2020

FALSAFAH SEKOLAH

Sesungguhnya pelajar sekolah ini adalah berpotensi dan berkebolehan yang tinggi untuk berkembang maju menuju ke arah kecemerlangan berdasarkan kepercavaan dan kepatuhan kepad~ tuhan. Oleh itu peluang diberikan sepenuhnya kepada mereka bag~ memaju dan memperkembangkan bakat masing-masing untuk menjadi insan yang berilmu, berakhlak rnulla bertanggungjawab terhadap diri,agama,masyarakat,bangsa dan negara.

Sekolahku Syurgaku

MATLAMAT SEKOLAH

l.Mempertingkatkan mutu pengurusan dalam aspek mengawal dan mengurus sumber secara optimum bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang dan pendidikan yang bermutu .

2.Menyediakan warga muda yang dinamik dan bermutu serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani,emosi, rohani dan intelek

3.Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan denganlancar danberkesan di dalam dan di luar bilik darjah.

4.Membantu pertumbuhan dan perkembangan bakat warga muda yang kreatif dan inovatif secara sihat melalui percambahan fikiran.

5.Mempertingkatkan latihan dan kemahiran sumber tenaga manusia melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.

6.Mengamalkan budaya membina diri dan membimbing rakan dalam usaha berkongsi matlamat dan berkomunikasi secara terbuka dan berkesan.

7.Membantu mengatasi masalah moral dan kurang disiplin dalam kalangan warga muda melalui gerak ker]a dan kegiatan berkumpulan yang menunjukkan penghargaan terhadap mereka.

8.Melahirkan warga muda berpengetahuan dalam pelbagai disiplin ilmu sains dan teknologi dari segi kualiti dan kuantiti untuk berdaya salng dalam dunla tanpa sempadan melalui bahasa antarabangsa yang dipelajari.

9.Mewujudkan suasana permuafakatan strategik dan perkongsian pintar untuk menzahirkan budaya rnesra antara sekolah dengan masyarakat, agensi kerajaan dan swasta.

lO.Menyemai perasaan kenegaraan , membina perpaduan kebangsaan dan menanam sikap bertanggung jawab dalam kalangan warga muda yang beridentitikan Malaysia.

Sekolahku Syurgaku

Motto Sekolah

BERSIKAP MEMBINA

Jangka ukur 1 Model atom dan Semi-gear

Melambangkan ketelitian dan kejituan dalam sebarang kerja dan keseluruhan pemikiran secara saintifik bagi mengisi keperluan pembangunan dan perpaduan Negara melalui pendidikan .

_..:::.:: ..... ' -- 0 U LII

, ::l

c: >-iii ...... ....)..c

3: -,p

4J IU

-- >-

Vl --

L.

0.;:1 o Vl LL c: >-c... z: _'

c: ro c... 3: _...!_« ::.::: ..... ::::>..c O..c: ::::> ro o :;')

-=:-E 0::«

52 c: _ c...

0:: , « ill o -;:

.:2

BERDIRI DARI KIRI: Pn. Amesah bt Awal, Pn. Normazitah Idris, Pn Suriyati bt Yusof, Tn. Hj Hassim Abdul Rahman.

DUDUK DARI KIRI,: En Md Isa bin Jani, En Abdul Halim bin Abdul Malek, En Baharuddin bin Burhan, Cik Rosnah Osman

: mij_tbi@yahoo.com : ST 1267, Jln 9, Tmn Bidara In id Tanah, 78300

DUDUK DARI KIRI: En. Saifudin bin Dol Halit, En Md Isa bin Jani, En Abdul Halim bin Abdul Malek, En Baharuddin bin Burhan, eik Rosnah Osman,eik Norazlina bt Sen in, En Jelani bin Marjono @ Hj Abu Bakar

BERDIRI DARI KIRI: ctk Noor Haida bt Zamani, elk Siti Nurazmira bt Yusoff, Cik Siti Munera Haron, En. Husaini Zakaria, En.Mohd Surlandl bin Mohd Riffin, En. Mohd Fauzl bin Mokhtar.

DARI KIRI: En. Saifudin bin Dol Halit, Cik Rosnah Osman, En Baharuddin bin Burhan, Pn.

Zulindawati bt Mohd Jais, Cik Munira bt Mohamed Dum.

Munira bt Mohamed Dum I: 0123946957

BAHASA MElAYU K.etua Panltie: Pn. Azniza bt Azmi

BERDIRI DARI KIRI: Cik Noor Haida bt Zamani, En. Shuhairl bin Mat Rus, Cik Siti Munera Haran.

DUDUK DARI KIRI: Pn Manisah bt Sulaiman, Pn. Azniza bt Azmi, Pn Hanita bt Rahim

ENGLISH Ketua Panitia: Pn. Nori.zah Baba

DARI KIRI: Pn. Rita Malina Rahmat, Madam Ivy Faa Siew Lain, Pn. Norizah Baba, Pn.

Amesah bt Awal, Pn. Wan Hallah Wan Yahya, Pn. Nor Sinasuria Mohd Nadzar, En ..

Ahmad Riza.1 bin Aztz,

TIADA DALAM GAMBAR: Miss Haldah bt Azudin.

BAHASA ANTARABANGSA

DARI KIRI: Cik Boey Siew Inn, En AI Azha.r Abd Aziz, En Jelani bin Marjono @ Hj Abu Bakar, En. Azaman bin Abdul, Pn Lee Chay Yin.

GK.MP Pn Suriyati bt Yusof

MATEMATIK

Ketua. Panitia:-

Ma.tematik: Pn. Hamidah bt Hassan Matematik Tambahan: Pn Saripah Bt Ahmad

BERDIRI DARI KIRI: En Ahmad Sazaly bin Sldek, En Lee Hong Chin, En. Bistamam bin Talib. DUDUK DARI KIR.I: Pn Saripah Bt Ahmad, Pn. Hamidah bt Hassan, Pn. Normazitah Idris, Pn.

Siti Hasnah bt Shohod@Yusop, Miss Ho Phuay Sin TIADA DALAM GAM BAR: Pn. Alza Syazleen bt Ishak

KIMIA

Ketua. Panitia: En •. Ismail Mohamad

sazali6ger@gmail.com 13, Jln BBI 5, Tmn Buktt 75450 Melalca

: hafiza_214.1@yahoo.com J8 5906, Jln DSM 4, Tmn.

Jasln, Melaka.

DARI KLRI: En. Azali@ Sazali Rohani, En. Ismail Mohamad, En. Abdul Jali! Mayassin TIADA DALAM GAMBAR: Pn Hafiza Bt Zainal Abidin

FIZIK

Ketua. Panitia: elk Hajah Rokiah bt Othman

DARI KIRI: Cik Norazlina bt Senin, Cik Hajah Rokiah bt Othman, Pn Suriyati bt Yusof

BIOLOGI

Ketua. Panitia: Miss Rachel Easaw

Erney Wati bt Zailani : 0126127799 erney_2141@yahoo.com.my

679-0, Jln Dell.ma 25, Tmn Beruang, 75450 Mela

OARI KI RI: Pn Erney Wati bt Zallanl, M iss Rachel Easaw, Pn Norhayati Mohamed Nor

SAINS KBSM

Ketua. Panitia: Tn. Hj Johan Othman

DARt KIRk Pn Erney Wati bt Zailani, Cik Norazlina Senin, En. Shahril Sardi bin Saari, Tn. Hj Iohan Othman

TIADA DALAM GAM BAR: Pn Norhafiza Bt Zainal Abidln

GKMP : Tn. Hj Hassim Abdul Rahman

PENDIDIKAN ISLAM Ketua Panitia: Pn. Norliyen bt Ahmad I

BERDIRI DARI KIRI: Pn Shukriah Bt Ismail, Pn. Almarjan bt Hj Musa, Pn. Norliyen bt Ahmad DUDUK DARI KIRI: En.Mohd Suriandi bin Mohd Riffin, En. Mohd Hafiz bin Mat Jusoh, Tn. Hj Hassim Abdul Rahman, En AI Azhar Abd Aziz, En Muhammadlmran b:in lsrnail (Guru Praktikal)

SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

Ketua. Panitia: Pn lee Chay Yin

BERDIRI DARI KIRI: En. Mohd Firdaus bin Madan, Cik Siti Nurazmira bt Yusoff, Mohd Fauzi bin Mokhtar

DUDUK DARI KIRI: En. Husaini Zakarla, En Baharuddin bin Burhan, En. Saifudin bin Dol Halit TIADA DAlAM GAMBAR: Pn. Lee Chay Yin

BERDIRI DARI KIRI:. En. Sulairnan bin Adan, En. Mohd Fauzi bin Mokhtar, En. Mohd Firda.us bin Madan

DUDUK : Pn Lee Chay Yin

PENDIDIKAN JASMANI

Ketua Panitia: En. Mohd Fauzi bin Mokhtar

SEJARAH

Ketua. Panitia: Azatul Azzeruls bin Ama.n

DARI KIRI: Cik Munira bt Mohamed Dum, Tn. Hj Hassim Abdul Rahman, En Azatul Azzeruls bin Aman

TIADA DALAM GAMBAR: Pn. Noor Hasbee bt Mohd Nor.

GEOGRAFI:

Ketua Panitia: Pn Manisah bt Sulaiman

. Noor Hasbee bt Mohd Nor : 0192240576

DARI KIRI: Pn Manisah bt Sulaiman, Pn. Noor Hasbee bt Mohd Nor.

TIADA DAlAM GAMBAR: En Suiaiman bin Adan

PENDIDIKAN MORAL Ketua Panitia: En lee Hong Chin

DARI KIRI: En Jelani bin Marjono @ Hj Abu Bakar, En. Husaini bin Zakaria

DARI KIRI: Cik Siti Nurazmira Yusoff, Pn lee Chay Yin, En lee Hong Chin, En. Azaman bin Abdul, En AI Azhar Abd Aziz.

PENDIDIKAN SENI

Ketua Panitia: En. Husaini bin Zakaria

PENDIDIKAN MUZIK

Ketua Panitia: En. Kamarudin Katon

DARI KIRI: En. Kamarudin Katon, En. Shahril Sardi bin Saari

GKMP :. Pn Normazitah Bt Idris

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

Ketua Panitia: Pn. Hawa Naqiah bt Makmor

DUDU K DARI KIRI: En Muhamad bin Mat Sood, Pn. Hawa Naqiah bt Makmor, Pn.

Normazitah ldrls, Pn. Wahida Saul Hamid, Pn. Norazlina bt Mohd Noor

GKMP :Pn. Normazitah Idris

MATEMATIK TAMBAHAN

Ketua. Panitia: Pn Saripah Bt Ahmad

BERDIRI DARI KIRI: En Ahmad Sazaly bin Sldek, En Lee Hong Chin, En. Bistamam bin Talib. DUDUK DARI KIR.I: Pn Saripah Bt Ahmad, Pn. Hamidah bt Hassan, Pn. Normazitah Idris, Pn.

Siti Hasnah bt Shohod@Yusop, Miss Ho Phuay Sin TIADA DALAM GAM BAR: Pn. Alza Syazleen bt Ishak

BERDIRI DARI KIRI: Azim, Afiq, Hakim, Diana, Asrol, Arif, Nadzwan DUDUK DARI KIRI: Syarifuddin, Ruzaldt, En Jelani Marjono, eik Haida Zamani, Julia, Inani

BERDIRI DARI KIRI: Muaz, Emir, Mashier, Fahmi, Luqman, Nizar, Izzati, Azalea, Suhaylah, Syafiqah, Aziera, Hawa, Husna

DUDUK DARI KIRI: Pn Norliyen, Pn Shukriah, eik Siti Nurazmira, Pn. Almarjan, Atiqah, En Hafiz, Riduan, En AI Azha'r, En Suriandl, En. Imran

BERDIRI DARI KlRI: Dhanesh, Hanan, Thessa, Ann, Ain, Adeliana, Ishver, Rafiq DUDUK DARI KIRI: Ain Md Din, Jessica, Miss Boey, Pn Haidah Azudin,. Fauzul, Hafiz

BERDIRI DARI KIRI: ARfy, Danie, Nazmi, Hisyam, Harnani

DUDUK DARI KIR1: Alwani., Ezayu, Pn Zulindawati, En Saifudin, Amir, Hafiz Zaidi

BERDIRI DARI KIRk Amudhan, Nadiyy, Nadhirah, Dahlia, Fathi, Irshad, Amir DUDUK DARI KIRI: Alif, En Hafiz, En Hassim, En Husaini, Cik Siti Munera, Adie

BERDIRI DARI KIRI: Arif, Asyraf, Zhariff, Hanis, Abid, Helmi, Hannan, Raz, Rabiatul, Amirah, Syafiqah, Syazana, Ma.sitah

DUDUK DARIKIRI: Azizah, Cik Haida, Pn Hawa, Pn Noorhasbee, Pn NorliVen, En.

Baharuddin, Pn Hamidah, En Husaini, En AI Azhar, Faiz

BERDIRI DARI KIRI: Atika, Fatheen, Mazeedah, Nadhirah DUDUK DARI KIRI: Adli, Arshad, En Saifudin, Ehsan, Zubair

BERDIRI DARI KIRI: Fahmi, Helmi, Ain, Azalea

DUDUK DARI KIRI: Zubair" Pn Rita, Madam Ivy, Pn Norizah, Pn Almarjan, Nadhirah

BERDIRI DARI KIRI: Emir, Zulkhairy, Anira, Adeliana

DUDUK DARI KIRI: Arshad, En Rizal, Pn Normazitah, En Jelani, Fatheen.

BERDIRI DARI KIRI: Arnal, Rafeeq, Arnanina, Aiza DUDUK. DARI KIRI: Ehsan, En Jehan, En Hassirn, Mazeedah

BERDIRI DARI KIRI: Haqirni, Luqrnan, Syazana., Zatul

DUDUK DARI KIRI: Adli, Pn Arnesah, Pn Azniza, En Karnaruddin, Pn Nor Sinarsuria, Pn Wan Hailah, Atika.

nli7A~G 11£nITAnAA~ _

e-'fIN'fl\

p,e.mJ'1 i!SilIIFI melFiU'pSi ks ii"II :!iuatl:.l bid iilIlng, kl!Jmahiii1~m yrilln,g IPe.r:111iJ di'kuliilsai clie;~ semua pelaff,ali' dan giJru keralna ia meru pa kalnSilst pelnyamparii:i!li"i ma ~Ili iifl:at V~In,g berkesan daln berkeka'ia Ill. WargiFi' M aZAe perh.i dided iii Ilks III delniEll1lln kem!3lhinm 'Ini untlilk IFIiiI!em bol,el1!hlfi !l@lba,gai' hasii II lkaj ra 11 daln j:);i!!;rliyelid Iblll yilng' dius811'1altaiii"ll :s@1t.a malklulmat yane: dlalkies delam kemh iran IJICiIl alkan dalpat dlid,okulm,el1lMSlika nLDnt~k dfijaidi'uW1 rU]iJlkan, Pe'n1itfngl1iya walrge MQZAC, didedahlkaln de~pn pellb;a~ii perifllgkat Ipe'li1ul ~san dan Ipel1ie,rbite Ii'1I delri sema!sa ke :se.ma!saa~a r Pu,sait Sumbeli" MOZA.C, alks ii"II mE!ln~adi IkhalZ8ili"lilih II mru dalam bentuk: fizJb'll daln mayal untu k rliJj lJihlli1 well"gSl sekolah die 1'1! masyaralk:at lusr. s"emlJal pem::ilpitaiSi n diillli1! ke:ja,yaan yane diir,Si'ul1i oleh !lelia!jalr sekclah in Ii diidoku menr'ltas~ da n di,JJ:Jrnalkan ol,e,hi 18il1 Ji"!:J! dialn pelai,ar sen tlilri. Ple'li1!ulis,sm da,n pelfll,e~bit.a!n lin i dilhall'il pks," seta!raf dlengalli rmutu! pen\lliisan dan Ipe'l1!erbita 11! serna sa delam daln luar negar.a, IProgram 'f1ni akan Calpa! memuipulk milnat Itlru dan !)eb.aljalr dalilm bMe rl16: penu 11158il1 dlaln peneroltalli se'm! mempehaljillrli Calrl' melr:f~mbalilmlil darlpada t:o~oh-t:Clllkoh pemJllls tanahalrr.PelaJalr bo~,el1 me'lniyemll pel bragsli Ipertall'1!cil ngan m enu'lis, ,anju Ii'illn a.le'lIls~' keraja:ilin dla 11! swasta serite ,Si ntaralba I1igsa • Pro,gl"illm i'l1!i dijai1liSkarh,n menel1a 11 belalnja sebalnyaik RM 401 OOQ,

Pe~aJa r memlPunyal penoe.mhu am sedls ada dalam penu IIssn lapiorslr:l hasll bh:haln~: Inov,ssl daln l'\ekac~lpt:a :sa lins yano' dl':sertal pada Sietialp tab Uri. p;elliJa ~ J Ugill l"Ii1<empu l1\Ii,1 kelmrllih Ilran dalam bldilrOg ~~nu Ilisan diln lPenerb~tim maIJa'!~lh Slekola,htl'PlEM 9111NAli yano' han~a dllkElndla Ilikan elien sl'Ciall'1!1il red~ksinya, GlIrlJ dan pela}alr jl!gi!' Cilidieda ~kiln delfil~im petl bilgeli b~ida,~g penu IImlrl dan p~nerb~tem S~i~' l1alli":~ delarn k.shl!dlllliJiln mereks yi I1!g sill'l'onlm dell'llg:a n II mu p€lln3€ltalh usn, P~n.g,mlhllin 1~'1~' 'valnElltinoo~ dan m!l!rllll~ tel~h dJld~dla hk~rn d'a:llilmaspe!k p€llrllJll'sa III dalam bll ~k, dar~:ah "$eCillr~ l~ert.erusaln! Oleh Irtul!!!d a,lih le!b~h ba,~k Jikill Wi iii MOZ.lC memp ~nvall Ik€!mahi'ran ,e-l~nta sUlpaya SiemUill Ih as!lf lk.ajlla Ii1 Ida In! dill! pat:9ln alkan d;alpat d idokYlrn,e.ntaisi tan daln d iJi!!di I(.aln beh a In! 'N,julkan, JEmama MQZAC il,kaln tersehor dallam b~dalfllg !lenelrlblmn 011 dalam daln, luaf nqa Ii1i1I dan mamlP!IJ Imen eroitkall1 p e~ baga'i hasil ~enulisa,n pel~J~my~ !i~md~!'t

Empat ~!J~u h pelratLl:5 pehajalr dan 6ulf1.!I akan memalhami ~onse:p ka'jian daln m!i!todlo~o,g~ pBnulis;an Ulntulk biaano' "'Ri~:DrJ daln ~llcr'!Jum I!ath peiajar daln gJu IILlI aka Ii) dapat mendokumFlntas~kaln kJaijialn dim lbah aln pelnulisa Ii) dBngain me:f'!ggu~n 'I CT" ialah seb-anyait ~-O~:Seratu:s peratus InJmpulan ~I ilIji\! r d gin ~ ru !i'R ;& I)l!.! dan 1l11:Cf!l ahin nrelng~nd Il!nhlll'li dan rnempam~riea" bab an penerbita-n dslam bentu k jurnal, millja ~ilII1J b uku, COt blQg ~~lkQI!:;! 11,. bul!rtJin dan laiM-laljn"Melillhilrtan pel~ err dan ,glJru yan,g berkeboldl a n da ~a n'1 ~emua bid.a~g ilm U SBIiW m~mlPHJl1yali ~t~rd~~aln ~Ilbagai (multj'p:tl~ilr:rt~lIig~nce' mening~t s~bamj'il k: ~~,. M~lnalli!am nilai ~tika dalam diri s~mya p~laJ~rr dan ~IJ~U QrlItulk menghavati diarl, ffM~~ili!lp R~It)a~tnHa ~ mumi ~tikal i:u!~rjal da ~amkumpulam darn lk:elompok: indi,jdu;lF~malpat 41IcQmlp~)fI~n dalam p.rogram e TfotJ'iaitu:

1. B~ngIlOel Ple.:f1IIJITiSi3ln

2. Sara rokoh

:3. J.eJak Ma tlu!'M~ 4t UnffPenero-

pene"rroiitaln. oleh IP eJlba:gpli

Program e-MOUiC ITiiE!fUpakaii"i satu program solkcmyu1 untu ~ me:~Qnja ~kiln buday-a peitilg-u oain Iler ~fa maksimum dan be~kEsa~ d a ~am ssm ua bidani' ya n;g bel1eaitin denp~ !keb~taraan se~lah ini. Moza cfalah sa ~ah sebuah dari pad a 88 bua,h setolah bemalttls IBesta ri sejak mhu n 1998. Pada tahu 11 2007 Mozar: telalh mendapat Pengikt'lramn Anuj!lera'h uma e Intans Sekola ~ Be.stari . Keduduka n M azae yarng stratesik d ~ dalam wilaya ~ Han@'Tush Jaya ¥tlll1g berore8nm.sikatn ilbandar Jal'ur leba~ yang berkelijuan tfnallmembcfel1ltan MO'zac beruma menJaVillkslfI mat'amat mur~i IkeraJaaf'l negeri ~elak.i u ntuk, menjadi h fI1 Melakal nEierl maj u meinjehEinl 't:a~ un 2(110. Mels lule-Mbzac I«II&bo'l'1t5i a ntar,a masyarakat lualr d en:gan !ll~ak se~~a h dapat d ~pertrnghtkilin da n s-eterusnya membug rllang yang lebih IluSIS, untulk pem budayaa fI1' Icr da ~am pelbagai medium d I blda ~ kuriJru lurn dan !ro,kurllw ~um. Dengan iW" wars8 M OZAC dapat menga plikaslkan kepakaran Inl denga n leb ~h lanJut IQi dal,am b ~dan,g pefl~lfdj'k:atn dan ~em bangu~an salns dan 'teknb!osl. Protlifsm e-M&zsc akan meflyedii'kin asas unwk membenwkkan ,satllsistem Ipell1gl1.asilanl penyllmpanan datrl hem ha III bahen pensaJaral'l dan pembetaji fain yang bertak~ di da la m kelas utUuk dlalkses olen s.esia1pa salhaj'a dEin di mana jua, Budaya IR I aka 11 menjadi contoh dan Sll mber rUJukan kepad a warp pefl did ikan lain. Gu ru dan peliJar malhlr me:npplikaslkan srapls Iper~$lan ialpabda membuat pember:lmngan atau perSle'mbathan ~till kerra mereka,Se1terusnya member" Imp,ak kepada pelliinskatan 2·Q9t Jumlah pelajar m enea [a,1 semlua A daj a m PM R dar! 51' M tatn un 2008.Program e-Mozac yang karol ~arlcangol':1 in~ eap8t menJalna minds pelaJar agar berfllklran krlttjs dan kreatif berdasarkan konsep dan kemahlran ~ICT'. e-Mozac Juga berupava menghasllkan tenasa ke~ja muda yang belJ'oreiaintaslkaln lei bagi memer1 uhi palsara n kerJa gtopa!. Anu*a n kns ialah sebanyak: R M 2051 600.

LA1AR BELAKA NG :

Prosram e .. Mmae mengaplitaslkilin leT da~am pe~llagal bidang pen_Jaran dan pembela]aran serta, sistem peng,uNsan cia n pentadbJnlin srekol;alh. Mefa ~ui e-.Mozac kemudahan mEflga tses di huJ~ n.g Jar1 dapat dna kukan densa n pa I1ms dan efisell.serta ma Idlumat da'pat d Ikcng~i dl mana saha,Ja berada. Pa[i pelaJar dan guru akan dapat me.noskses makll.lmat denga" lebih mp dan muda h serti men Incutkan proses pembelaJaml1 darl j:l@ngaJaran dillim dan luar bilik darJah danga n berkesem . Melalu i E!~Mozae kolibol'il<Sf a ntara masy.a mkat I ua r denga~ pJnak sekolan capet dfpertfngkatkan. KerJasama yang: baik antawa s:erolah din PI SG telah mewujud kcan, progam Did ~k komp~ter ~ClIDIKOM!! sE!jakta~ ~n 1'9.97 d@og.alFl Ipe~mYliUlln s~b'anyak SO buah kormpuool'don s:ebuah bUlk opE!ra~i. PtlrkembaW'ig>a n 01 D'IKOM itli amat ~it seh ~ngga k~ni telah mempu nyai dUi bili"k yanG d ~lenGkipi dengan 50 Ibuillh ~.mIl!Jfer yanG d~beki! lkin p@r~hidm:aftan jaJlutr 'Iebir. DIl;;U KO M Juga telah mengendalibn kel~ r~ter~~ k:omp LIter ~ejak 'taht! n dimulakan untulk Siemua fJe1ajaw; Didilkcm" j~G~ m~njal;aln h ftl tlIlktMti ~fe siber pad a hlijunO' m in~ • Melal ui ~-Mo~a~ parajbyb~pil! dapiilrt 1m ~n,ga~~ perkembanGii 11 lk:uriktJ Iluml ko~urilkuluH'iJ'll s.~l'II:a! SoaI~51ah i3lnak merei«l pada :5etiap masa .. il)isam ping itu masyarakat diatr! c::hlilam dan) luar nJlgga:~ boleh m!i!ngiIWti perk.'€lmbanG~Hl dan lkemaj'uiilr:J terkin'~ sekolah melalui e·MoGc .s~rna membolil1!!hk<11n miFilif~~1 m~mb~ri rna klu m balas cain tgrot ~erta bElrkonglii pangalaman, klea dan nmu. SelhybtJ r.ganttu~ prooram E!~Mozat: ,diY!lk;~ni ~a,pat meJneryJl. (taln m!!mp.erkembangkan pempudaynn ICT yang_li'n :S6ldia wujl.ld eli .se,laill;lh in.~ di:5a,mpm.g m~mbE!ri imatna-fualt Ioopada. pihalk luar,

OBJUITiIIF:

dua waktu se:minggur !if:!menmlra I I

nya dalam

berpu.liat untuik

OU1PUT & FAEDAH

OU1iPUli:

1 .. Men'll1,ghlkan p,embudsysan pen,u'U na·a 11 '1Ci" d aJam ka ~a I1ga n pela~ar dan SUIFU iJ@unSi'lrmahlrmensgunakilinsemuaperr,si'anMIc::ro'softOffice.

. rna hir memb ust per.sem oa ns 11 multfmed is dan.gan mengu na kan seplal perlsf,s 11 yalrng berkaita n bagi setrap atau tuss sa,n vans dlbelf'1kin kepada, mereka.

SU ru came ria I1g pi! dSI tah un ,2008 de ngilln IfJel1gunaa n apli hsl El-M02ii!.C.

p~rdana k€!rjaya kill'11 i memerluka n p~lajaw d~W1 gu rll meh~:n~kapj diri d@Jlgan ~mE!tn lran '~;cr untu k oo!XIing d a ~m dunia.

3.Kemahiran guru den p~lajar rlili~lm bida ng 'leT akan mening~flan nilai tam tra n mereka da'~a 111'11 bidaing' R& D W ng mefljil,d"i keb~tarilan sekola~ ini.

4.Pelajar yaf!g, dih i!!:!liilkan "anti ~ tan belrikemamp!;.I;[ul untuk ~~:nj@idi I~bj'" bifur Ikr€!atit in svatif da rI pro; Wf b~rbjndi'n,e dengan ifJ'am pel ajar daM bukan al~ran 1:1E~.5tafi.

Ll17Ai\lG 11 tLlrrATlAAi\I

Apa itu k-Teroka?

BIDANG : "RESEARCH AND DEVELOPMENT"

1. RINGKASAN EKSEKUTIF :

Warga MOZAC mahu menjadikan budaya penyelidikan berlaku dengan aktif di peringkat sekolah. Program ini akan memberi sumbangan secara proaktif kepada warga pendidik melalui penyebaran ilrnu pengetahuan baru untuk memperkaya kualiti hidup. Hasrat utama program "R&D" ini, ialah untuk menghasilkan pelajar sebagai modal insan pencipta.Program "R&D" ini mengandungi dua komponen utama. Komponen pertama ialah untuk menyemai budaya penyelidikan dan penciptaan dalam bidang sains dan rekacipta dalam kalangan pelajar. Pelajar-pelajar akan didedahkan secara berperingkat cara melakukan "R&D" dan digalakkan membuat "R&D" mengikut tahap kernarnpuan me eka. Program ini akan dapat melahirkan lebih ramai pelajar meminati bidang sains dan teknologi. Komponen kedua ialah untuk menghasilkanlebih banyak bahan penyelidikan dan rekacipta yang bermutu untuk pelbagai pertandingan Inovasi dan Rekacipta Sains serta menerbitkannya dalam pelbagai bentuk media. Anggaran kos bagi progra mini ialah RM 256,700. Oleh ltu, Sekola h Menenga h Sa ins M uzaffa r Sya h sentiasa d i rujuk sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang penyelidikan dan pembangunan bidang sains dan teknologi di peringkat sekolah dalam dan luar negara.

2. LATAR BElAKANG :

Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah telah berjaya rnenghasilkan beberapa projek yang bermutu dan cemerlang untuk pertandingan Inovasi dan Rekacipta Sains. Kesemua idea dan projek ini dihasilkan oleh pelajar sendiri dan telah dipraktikkan dari tahun ke tahun. Guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan penasihat sahaja. Oleh itu, program "R&D" yang akan dilaksanakan nanti akan dapat menghasilkanlebih ramai pelajar yang berpotensi melakukan "R&D" yang bermutu dan rnampu bersaing di peringkat global.

Antara kejayaan yang dicapai ialah:

~iit~~[8P 2005 - Tajuk projek : "Smart Parking" rjaya menambat hati pihak RTM untuk dirnasukkan

i pertandingan Robotik Kebangsaan kategori terbuka botik Kebangsaan kategori "Bull Dozer".

bagi pertandingan "Formula One RIMUP".

Bidang

1. Sanggar Muzaffar

Sanggar Muzaffar merupakan taman herba dan kolam ikan air tawar. Projek penyelidikan berkaitan bidang pertanian dan penternakan. Penyelidikan tentang khasiat pokok herba, bioteknologi, penanaman kaedah fertigasi, penternakan ikan keli.

Guru dan pelajar diberi pendedahan tentang cara untuk melaksanakan 'R & D'. Tenaga pengajar dari institusi seperi University Teknikal Malaysia dan Intell education akan dijemput untuk memberi latihan.

5. Eksplorasi Sains

Program ini merupakan satu pertandingan rekacipta dan inovasi yang terbuka kepada semua pelajar.

6. 'Hans-on Activity'

Program ini merupakan satu persembahan eksperimen sains. Setiap kelas akan diwakili oleh tiga pelajar untuk membuat persembahan eskperimen. Tajuk eksperimen adalah berkisar tentang sukatan pe!ajaran yang dipelajari.

7. Program 'Science Explorace'

Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sains. Dilaksanakan untuk pelajar tingkatan 1,2 dan 4. Empat pelajar akan membentuk satu kumpulan. Pertandingan adalah mengikut format seperti Program Explorace TV3. Setiap kumpulan perlu menyempurnakan 10 tugasan yang telah ditetapkan ..

8. Penyertaan Pertandingan Rekacipta dan Inovasi yang dianjurkan oleh SBP, JPN dan lain-lain agensi.

PENCAPAIAN TERBAIK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2DD9

PELAJAR CEMERLANG PMR 2008

PELAJAR CEMERLANG PMR 2008

1. ABDUL AZIZ B. ASMUNI

2. AHMAD AZRI 8.. ABDULLAH

3. AKMAL ARIF B. MOHD RAZALI

4. AMIRUL IZZAT B. ABD. JAMEL

5, DAHLIA BT JOHARI

6, FAIZ DAHRI B, HUSIN

7, MUHAMMAD HANIF B, BAHARUDIN

8, NUR ANIS ATIKA BT. ZAINAL ABIDIN

s. NUR SYAFIQAH BT. MOHD SALEH

10. ZULHILMI B, ZULKIPLI

11. ZULFADZU B. BAHARIN

12. SITI HALILAH BT. NORDIN(P,KHAS)

13. NURUL ATIQAH BT. ALIAS

14. NADHIRAH BT. MUHAMAD NORHISHAM SIOU

15. MUHAMMAD FIKRI AlMAN B. ROMLAN

16. MUHAMMAD DANIEL B, ABDULLAH

17. MUHAMMAD AZLAN B. BAHARON (P,KHAS)

18. MUHAMMAD AZEEMAZLY B. ABDUL HALIM

19. MUHAMMAD AMIRUL BAHRI B. MOHD RIDZWAN

20. MUHAMAD SHAKIR ZUFAYRI B NOOR SAMSUDIN

21. MUHAMAD RIDZWAN B. SAHARUN

22. FARHANA BT A.SAMAD

23. 11YANI BT. ROSLAN

24. FAQRUL FITHRI B. MOHD NASRUDIN

25. ALYVA SYAHIRAH BT. ROSZELAN

26. AISYAH BT MOHAMAD

27. AHMAD REDZA B, RIDZWAN

28. ABDUL AZIM B, ABDUL RASHID

29. DANIA HAZIRAH BT. MOHAMAD HATTA

30. MUHAMMAD ARSHAD B. ABDUL RASHID

31. MUHAMMAD AZFAR B. HJ ADAM

32. MUHAMMAD B. MUSTAPAH

33. MUHAMMAD HAFIZY B. AZMAN

PELAJAR CEMERLANG PMR 2008

34. NABI1AH BT ZAINUDDIN

35. SITI FATIMAH BT. RADZUAN (P.KHAS)

36. SITI NABIHAH BT RAZALI

37. ZULHELMI HUZAINI B. FADZIR

38. SITI AMIRAH BT. RAHMAN

39. NUR MUHAMMAD AIZAT B. ZAINAL

40. NUR HAMIZAH BT LAMRY

41. NUR AMIRAH BT MOHD SHAHAR

42. NUR AIZAIRA BT.IBRAHIM

43. NOR ASRIAH PANDIR

44. NOOR HANNISA BT MOHD HALIMI

45. MUHAMMAD SYUKRIELLAH B. MOHD AZIZ

46. MUHAMMAD HAFIZZUDDIN B. MOHD HAILI

47. MUHAMMAD FATHI B. MOHO AZMI

48. MOHO FARIS B. ROSLAN

49. MOHD AlMAN B. SUHAIMI

50. MOHAMMAD ASHRAF B. ABU HASAN

51. FATIN NAJWA BT HAFIZAN

52. FAIRUZA SYAHIRA BT AMRAN

53. AMIRA BT AZHAR

54. AHMAD RAHIMI B. KHAIRUL SALLEH

55. ADIE AZIZI B. MAZLAN

56. AMIRA ASHIKIN BT MOHO SAUFIE

57. MUHAMMAD KHAIRUL AIZAT B. AZAHAR

58. MUHAMMAD SOLAHUDDAIM B. AR1FFIN (P.KHAS)

59. NORZAHIDAH B1. A. AZIZ

60. ZULHILMI B. RUSLI

61. NUR FAIZZUHAYU B1. MAZLAN

62. NABILAH BT ABO RAZAK *

63. MUHAMMAD NASHRUL AZRI B. MAZLAN

64. MUHAMMAD HAZIM B. ISMAIL

65. MUHAMMAD FARHAN IZZUDDIN B. ABD. KADIR

66. MEGAT HAZMAN DANISH B. MOHD GHAZAU

67. HIDAYATUL NUR FIDDANI BT. UBIT

68. FARIS SYAHIRAN B. ISMAIL

PELAJAR CEMERLANG PMR 2008

69. AMIRA BT. ROSLAN *

70. MUHAMAD NURSHAM B. SELAMAT

71. MUHAMAD RIDZWAN B. SALEHUDIN

72. NOOR LlYANA BT. MUSA

73. NUR.ALlA NG BT ABDUL LATIF NG

74. SITI NABILAH BT. SAMAT

75. NURUL ADHA BT. KHAMIS (P.KHAS)

76. MUHAMMAD SYAFIQ B. OMAR

77. HANNAN ATHARI B. HASSAN*

78. HANNAN WASIM B. ABDUL GHAFAR

79. HANIS SAFWAN B. SUTAJI

80. ANIS AFIFAH BT. HILMI

81. AMIRA NURULAFIQAH BT. .ABDUL RASHID

82. ADIBAH HAZWANI BT. AB. LATIF

83. GIRINIVASHINI GAYATHRI AlP KOMARAN

84. THULAJA THESSA AlP K VASUDHEVAN

85. DOUGLAS HANSEN TELASAI

86. DIANA GEORGE AlP EKAMBARAM

87. A. AMUDHAN A/LARUMUGAM

88. IZERIN MAIJOL

PELAJAR

TERBAIK

2008

PElAJAR TERBAIK PMR 2008 dianugerahkan kepada Muhammad Azeem Azly bin Abdul Halim dari kelas 3 Alpha. Muhammad Azeem dilahirkan pada 8 Februari 1993 di Medical Specialist Centre, Melaka. Bapanya, Abdul Halirn bin Baharuddin ialah seorang jurutera dan ibunya Rohaya binti Othman seorang guru. Keluarganya menetap di Alor Gajah Melaka . Muhammad Azeem merupakan anak bongsu daripada 2 orang adik beradik lelaki. Beliau gemar membaca buku dan bercita-cita menjadi seorang jurutera seperti ayahnya.

Muhammad Azeem mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1, Melaka. Selepas menamatkan pendidikan rendah beliau telah bersekolah di Sekolah Menengah Dato' Haji Talib Karim dang kemudiannya ditawarkan ke Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah kerana lulus cemerlang dengan mendapat SA dalam peperiksaa.n UPSR.

Muhammad Azeem juga melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum sepanjang berada di sekolah ini. Beliau merupakan ahll rumah Bendahara. Bellau juga telah mewakiJi sekolah dalam pertandingan G Math peringkat negeri tahun 2007 dan mendapat tempat kedua.

PMR

Selain itu beliau menyertai pelbagai pertandingan , antaranya Kuiz Sains anjuran UTEM, Perkhemahan JPA pada tahun 2007, mewakili sekoJah dalam Olympiad Mathematic Peringkat Kebangsaan pada tahun 2008, Pertandingan Memanah peringkat SBP tahun 2008, dan yang terbaru menyertai pertandingan National Science Challenge 2009.

Beliau memilih bahasa Arab sebagai Subjek Bahasa Antarabangsa yang ditawarkan di sekolah rru dan merupakan pelajar yang aktif. Kecemerla.ngan akademik dan penglkibatan aktif dalam kegiatan kokurikulum merupakan pakej terbaik untuk melahirkan modal insan ke arah pembentukan Negara bangsa selaras dengan etta-etta pemimpin Negara yang terkandung dalam wawasan 2020 dan Pelan Induk Pembangunan pendidikan. Justeru pada hari ini Muhammad Azeem Azly bin Abdul Halim telah dinobatkan sebagai PElAJAR TERBAIK PMR 2008

GRAF PMR 2008

100 90

80 ;74 . .7968 25

(j) 70 :::J 60

~ 50

w 40 a.. 30

20 10 o

PERBANOtN'GAN MENGIKUT PERATUS PELA.JAR YANG MENDAPAT'A'DALAM SEMUA MATA PELAJARN PMR

75.22

- 63.64 61 .6 r---
- - 59.54 61 .48
_: r--- r--- ,r---
....---
_ 3·9.84
_ r-
21 .74
I r---
I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2006

TAHUN

1.2

PERBANDINGAN GPS PMR 1.18

r-

1.10

.----

1.17

1.15

~ L1 .12

;:)

Q.

c ~1.05

,I;!)

1

,-

1.15

-

1.07

.----.

1.08

r--

1.016

-

2002

2003

2004

2005 TAHUN

2006

2007

20C8

GRAF PMR 2008

35
30
en 25
:::I
I-
~ 20
w
i:l.
15
10
5
0 40

PERBANDINGAN MENGIKUT PERATUS PELAJAR YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENGEKALAN SBP PMR

19_8 1.8.85
-
1·6_26· -
-
12_7
,-- 10.69 9.57
,-- ,..-- 8 7.7
,-- .---------
4.2
n 2000

2001

2002

2003

2004 TAHUN

2005

2006

2007

2008

100
90
80
en 70
::)
I-
~ 60
LU
a.. 50
40
30
20 PERBANDINGAN PENCAPAIAN A MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PMR

97.48 9683

100

98.29

98.4

9466

,-- - - - ,-- ,--
,--. 90.9 -
,-- 85.25
,--
25.22
n 2'0'0'0

2'0'01

.2'0'02

2'0'03 2'0'04 2'0'05

TAHUN

20'06

2007 2'008

GRAF PMR 2008

100
95
90
85
en 80
~,
I- 75
.~
:W 70
,c..
65
60
55
50 PERBANUINGAN PENCAPAIAN A MATA PELAJA'RA'N BAHASA I'NGGERIS PMR

9748

9695

. 94.87
r-- 92.6 ,-
r--
88.89 -
- 85.6
82.79 r--
78.86 r--
- 75.65
- ,---
-
- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TAHUN

100 98 :96 94

~ 92 '~90

W 88 c..

PERBANDI'NGAN PENCAPAIAN A MAT A PELAJA,RAN MATEMATIK PMR

86 84 82 80

99.16

r--

97.44

r--

98.4

-

95.9

:---

95.24

.-----

95.1'2

93.89 -93.'91

90.98

r--

I

2000 2001

2003 2004 TAHUN

2005

2002

2006

2007

2008

GRAF PMR 2008

100 98 96 94 -

~ '92

,10-

'~ 90

w

c.. 88

86 84 82 80

97.48

-

89.68

.----

PERBANDINGAN PENCAPAIAN A MATA PELAJARAN SAINS PMR

82.6

n

94.66

.----'

87.8

.----

98.26

,--

92.8

-

95.73

-

83.61

-

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TAHUN

100 '97048
95 -,
90 ·
85
U'J 80
:;::)
._;.. 75
~ · ,
w 70
Q,.,
65
60 ·
55
50
2000 PERBA,NDINGAN PENCAPAIAN A MATA PELAJARAN SEJARAH PMR

93.65

-

2001

96.7

81.68

r--

78.86

r--

89.57

r-

75.2

-

83.76

......-

2002

78.69

-

2003 2004 2005 ,2006 2007

TAHUN

2008

GRAF PMR 2008

100 95 90 ~

85

'~ 80

I-

'~. 75 ~ ~' 70

65 60 ~ 55 50

PERBANOINGAN PENCAPAIAN A MAT A PELAJARAN GEOGRAFI' PMR

93.6

,---

92.31

',---

91.7

,---

91.3

-

82.44

-,

81.97

r--

80.95

,---

78.9'9

r--

78.05

-

100
98
96
94-
(f) 92
:::)
I- 90
~
w 88
c..
86
84
82
80 2000

2001

2002

2003

2004 2005

TAHUN

200S

2007

2008

PERBANDI,NGAN PENCAPAIAN A

M. PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP PIL.1 PMR

1,00

100

100

100

98 68 98 51 98 59

- 98.39 r-- - -
,.---- r-- r-- r- 97.22
- 2000

2007

2008

2001

2002

2003 2004 2005

TAHUN

2006

GRAF PMR 2008

100

98

92

90

PERBANDINGAN PENCAPAIAN' A

MAT A PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP PIL 2 PM.R

100

100

100

100

100

100

-

-

-.

r--'

98.21

r-

96

-.

92 .. 1'9

r-

100
90
80
70
V'J 60
.::)
~ 50
w 40
Q..
30
20
10
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TAHUN

PERBANDI.NGAN PENCAPAIAN A MATA PELA.JA.RAN PENDIDlKAN ISLAM PM'R

98.25

96.55

959

949

9417

r-- . . ..
r-- r-- 88.6 :r-- . 88.99
.1 r--
76.34
r--
~
47.5
r--
~ 2000 2001

2002 2003 200.4 2005 2006 2007 2008

TAHUN

PELAJAR CEMERLANG SPM

PELAJAR CEM ERLANG SPM

BIL NAMA

KELAS PNG(T) PNG(E) PNG(K). 1A

2A

BlLA

1 CHAREEYAN All CHANG"'

5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

11

2 MUHAMMAD A'MIRUL ASYRAF 'B ABDUL HAMID 5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

3 MUHAMMAD HIMMA SHAFIQ BIN IBRAHIM 5 ALPHA

4.0

10

4.0

4.0

10

4 MUSTAQIM IMRANS ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

5 WAN AFiF HAFIZI B WAN MARZUKI 5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

6 NADRAH BT .. MD. NADZIR ·5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

7 AHMAD SUHAIMI 'BIN ZAWAWI* .5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

8 SHEIKH' MOHAMMAD FAISAL B SHEIKH MOHAMMAD NASIR. 5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

9 HAFIZ BIN BURKHAN'"

·5ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

10 iZZAT HAZIQ B SHUHADAK

. .5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

11 ASHVIN A VA1AN I All CHANDRAKANT"

5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

12 CHEONG PEK WAN*'

5 ALPHA

4 .. 0

4.0

4.0

10

10

13 NUR fARIHIN ZAHARUDDIN

5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

14 THERRY THEW AKAR A/t K. VASUDHEV AN

5 ALPHA

4.0

4.0

4.0

10

10

15 MUHAMMAD AffAN B OTHMAN

5 AtPHA 4.0

4.0

4.0 10

11

1

16 MUHAMMAD ASYRAf ARIF B ABDULLAH

,5ALPHA 4.0

4.0

4.0 10

11

1

17 MUHAMMAD AMIR BINABD RAHMAN

5 ALPHA 3.93

3.98 9

10

4.0

1

18 MOHAMAD AMIRUZAKI B. SANIP

5 ALPHA 3.93

3 .. 98 9

10

4.0

1

19 MOHAMAO HAFIZ B. OTHMAN ( P.KHAS)

5 ALPHA 3.93

4.0

1

10

20 HAZIM IRSYAD BIN ZAINI

5 ALPHA 3.93

4.0

1

10

21 SYED AM EERUl SHAKIR B SYED MiOHDHAR

5 ALPHA 4.0

3.95

3.979

1

10

3 .. 95 r 8

22 HAIRUl AZIZI B!I'N AZRI

5 ALPHA 3.93

3.97

2

10

3.94 r 8

23 MiUHAMAD HAZRUl SHUAEB

5 BETA 3.93

3.95

2

10

24 MUHAMMAD SYUKRI B. AB. HAMID

5 BETA 3.93

3.95

3.94 8

2

10

25 NURIZZATI BT.RAMU

5 ALPHA 3.93

3.95

3.94 8

2

10

26 MOHAMAD AflQ B. JOHAR

5 ALPHA 3.89

3.95

3.93 7

3

10

27 KALAIVANI AlP K. KRISHNAN

5 ALPHA 3.93

3.93

3.93 8

2

10

28 ANAS NAZREEN BIN BAKRI

.5 BETA 4 .. 0

3.9

3.93 8

2

10

29 EUGENE KOH WYE KIANG

5 BETA 4.0

3.9

3 .. 93 8

2

10

30 MUHAMMAD AMIRUL SAFUWAN B MiUHAMMAD

·5 ALPHA 4 . .0

.3..88

3.92 8

2

10

31 NUR SHAHEERA IDRI;S

5 ALPHA 4 .. 0

.3..88

3.92 8

2

10

32 NUHAZREEN BINII MOHAMMAD

.SAtPHA 4 .. 0

3 .. 88

3.92 8

2

10

33 NOR AlHINA BINTI MUNTAHA

5 ALPHA 4.0

3 . .88

352 8

10

2

34 MOHO NAQIS B MOHO HADZIR

5 BETA 4.0

3.83

3.89 7

3

10

35 MOHO. NOR ARIF B. ADAM (P.KHAS)

5 ALPHA 4.0

3.83

3 .. 89 7

3

10

36 MUHAMMAD FADHll B HAMZAH

5 BETA 3.93

3.8

3.84 5

5

10

37 AMIR FlRDAUS B AYOP

5

5 BETA 3.93

3.8

3.84 5

1.0

38 ADAM AL HAKEEM ZUHDI B. LOKMAN

5 BETA 3.93

3.75

3.81 4

6

10

Penerima Anugerah Full Colours SSP, 2009 Peringkat Kebangsaan

Seorang insan yang bernama Wan Afif Hafizi b. Wan Marzuki telah dila.hirkan pada tarikh 9 November 1991 bertempat di Hospital Besar, Melaka dan kini menetap di Lubok China,Melaka . Beliau dibesarkan oleh dua tenaga pendidik yang berhemah, En.Wan Marzuki b Wan Yusoff dan Pn.Normala bt Mohamed yang kedua-duanya bertugas sebagai guru .Mendapat pendidikan awal di SK Bertam Hulu Melaka dan setelah cemerlang dalam

. ,

UPSR beliau meneruskan langkah ke SM Sains Muzaffar Syah . Oi sekolah ini beliau telah menggunakan segala bakat yang ada untuk membantu diri sendiri dan sekolah . Wan Afif Hafizi telah menyertai pelbagai aktiviti di dalam dan di luar sekolah. Antaranya , 'Australian Mathematics Competition International Level 2006', Olimpiad Matematik Kebangsaan ,Kuiz Kimia Kebangsaan 2008, Kern Pendidikan Alam

Semula Jadi peringkat Kebangsaan

Perkhemahan Bersepadu PKBM peringkat Kebangsaan,Pertandingan Pandu Arah PKBM peringkat Kebangsaan,Bengkel Pelaksanaan Modul Entrepreneurial Science Thinking, Peserta Terbaik di Youth Science Camp 2008 'National Robotics Competition 2007','Essay

,

Writing Competition National Level '

Pertandingan Seni Silat Jurus Wajib Peringkat Negeri 2007 ,Johan Pertandingan Pandu Arah PKBM dan pelbagai aktiviti lain yang tidak berkesempatan untuk dimuatkan .

Oianugerahkan daya kepimpinan yang tinggi , beliau telah menjawat pelbagai jawatan di sekolah iaitu Pengawas Sekolah bagi sesi 2007/2008, Pengerusi Persatuan Skim Lencana Anti Dadah , Pengerusi Persatuan Seni Silat Kunci Melayu Melaka , Setiausaha rumah Temenggung I Ketua Platun PKBM , Bendahari Pengawas Pusat Akses dan beliau juga merupakan Sidang Redaksi Majalah Pembina Sekolah . Kecemerlangan beliau telah dinobatkan apabila beliau mendapat Anugerah 'Full Colours SBP' 2009 peringkat Kebangsaan , Anugerah Pelajar Terbaik PMR 2006 peringkat Kebangsaan , Anugerah Pelajar Cemerlang Kerajaan Negeri Melaka , Anugerah Pelajar Cemerlang SSP Zon Selatan , Anugerah Pelajar Terbaik PMR Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah dan sebelum menamatkan persekolahannya di MOZAC I bellau telah mendapat Sijil Anugerah Emas Perilaku Terpuji dan Sijil Gangsa Program Nilam. Beliau kini berada di Kolej MARA Banting sebagai persediaan sebelum meneruskan pengajian ke Royal College of Surgeon Ireland (RCSI), Ireland dalam bidang perubatan.

PELAJAR

TERBAIK

2008

Chareeyan a/I Chang dilahirkan pada 26 Mac 1991.Anak jati Muar,Johor yang mempunyai membacasebagai hoblnya telah memdapat pendidikan awal di SK Parit Hj Zin Muar . Anak kepada En.Chang a/I Echeng dan Pn.Cheum alp Auk Lan meneruskan pembelajarannya di SM Sains Muzaffar Syah. Dibesarkan oleh seorang polis dan seorang suri rumahtangga menyebabkan beliau mewarisi ketegasan dan dalam masa yang sarna mempunyai sikap-sikap terpuji yang disenangi oleh ramai guru dan pelajar . Di pusat pendidikan inilah Chareeyan menunjukkan pelbagai bakat dan kepimpinannya yang mantap . Hal ini dapat dibuktikan apabila beliau telah dipilih sebagai Bintang Muzaffar bagi tahun 2008 . Beliau menjawat jawatan sebagai Pengerusi Pengawas Pusat Sumber 2008 Pengerusi Pasukan Pancaragam Sekolah 2008 dan dalam rnasa yang sarna beliau merupakan Setiausaha rumah sukan beliau iaitu , rumah Syahbandar.

SPM

Selain itu , beliau juga membantu dalam mewakili sekolah dalam Pertandingan Bahas Bahasa Melayu HKSBP , Pertandingan Bahas Bahasa Melayu Peringkat Kebangsaan Sekolah, Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Sains Sekolah Berasrama Penuh 2007 , I Mondialogo : Interna.tional Interculturul Exchange Program dan sebagainya . Kecemerlangan beliau telah dicapai semenjak kecil lagi J mendapat SA dalam Ujian Penilaian Sekolah

Rendah I 8A dalam Penilaian Menengah Rendah dan seterusnya berjaya mendapat 111A dalam Sijil _I'"~ __ ~--, •• elajaran Malaysia [SPM] . Kini beliau sedang en ruskan Pengajian Peringkat A Level di Kolej anu Jaafar di Nilai I Negeri Sembilan di bawah aan Bank Negara . Beliau akan menerima n khas dari Universiti Cambridge dalam Ekonomi dan Sejarah . Chareeyan a/I Chang melanjutkan pelaJaran ke United Kingdom bulan Ogos 2010 .

Penyertaan saatakhirbawa tuah

.M ELAKA: "Saya tidak menyangkaakan memenangi pertandingan kali ini keranaia langsung tidak terlintas dalarn fikiriln. malah dengan usia yang rnasih muda, saya sudah menjadijuara peringkat negeri," katanya.

Begitu kata juara pertandingan Spell-it-Right (SIR) anjuran RHB-New Straits Times (NST) peringkat negeri bagi kategori individu sekolah menengah, Adlina Abd Rahim, 14, dari Se-

diberi dan juga sering rnem-. boca buku berbahasa Inggens," katanya yang akan mewakili Melaka dalarn cabararr eli peringkat nasional

... Ogos 'depan,

Sementara iru, tempat Icedua dimenangi Muhammad 'Iziat Solihuddin, 17, dari Maktab Rendah Sains Mara TUn Ghafar Baba, Iasin dan

tempat ketiga,. Sakinah Nor Amran, l5, dari Sekolah Menengah Kebangsaarr Tinggi

Perempuan Melaka.

kolah Menengah Sains Muzaffar Syah (SMSMS), Ayer Keroh, eli Dataran Pahlawarr . dekat sini, semalam.

Adlina .. berkata, dia me" ngambil keputusan menyertai pertandingan itu pada saat akhir dan.hanya sempatmengulang kaji pelajaran pada hujung minggu saja kerana sibuk dengan ·peperiksaan.

. "Saya mengulang kaji setiap patah perkataan melalui guru . yang tidak [emu .mernberi tuojuk ajar selain dua kamus

Masing- masing menerima Wang tunai RM2,OOO, RMl,500,dari RM I ,000 berserta sijil penyertaan,

Bagi kategori sekolah dimenangi Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Telok Mas, tempat kedua SMK Bukit Baru dan temp at ketiga diungguli SMK Infant Jesus Convent.

Hadiah disarnpaikan PeRHB Bank Berhad Melak3.,Amir

Students get up close with astronaut

~ rAt(!. (\1'1 t; 7l2. ..... nl",z, ,0/"-!,,''1

MAL.ACCA: The Ippe~1OJIC< of M.J.y';'" first. ""g'aso"",n (asrro na ur) D't:u~ S~eikh Muszaphar Shukor at Sci"""" Mu",m., Syah Sewndary Schoot (Bused a. ccrnmctton among "uoonts eager ill meet.me ,,,",,,m.".

WIl .... ve h. waved 0' walked p as t rnem they screamed in delight and snapped pictures with thelr digtt.aJ cameras,

The astrona.ut shared his experiences !n space and answere" questions dllJ'ing tile "A D>y With the Angkasawan- progr.,."n;e, organised by the National LJbr.ary -and Malarca PubliC Lib""y eo"",,,,tio.o.

1)"" must study hard ond excel '~p'ci.lly i" srjence and mathematics if one wants ro be an asrronaur," said Sheikh Muszaphan

H. ,.ld it was not easy fur him as be had to go through experlenreo; Ii"" ,ul'living 0" warer from the BI.ck Sea for "'"'" days and I",.ping himselfwann i!1 ic;y~Jd Siherl.1.

"You not only h.:we to exa:1 academically l'!lU h""" !<I b. "",.tally strong. You must ol,o not b e a (r.id of d ea th," he told ttle student> after p~ying videos of hlmself ar the I"Mnalion,j Space Slat",".

H. said [h. ""U"tty sbould 00""'"''''[< on ;mprovln~ the economy before sendi ng another M.;L1ay$!.an to s~(e.

Sheikh Muszapl,., said h. would like to "lObli,h tho I.iamlt" SP'''' Agency wtrf nine other Muslim astronauts,

~e added that he wanted ro be • pilot by 2013 and roved' to work with children In VIvId taIttt.. Sheikh MU:Slapharsharh"lg hls eXj)&rll!nces.-wi'l'I students of Science MUe2ajJharS-Yah Seeondary-8ehool In malacca

Africa. recently, -

Pelajar Teruja Menyertai. Program Hari Kebudayaan Bahasa Perancis

1)'(jil<IY~",",IJ~E'·cral"H:i5&koI8ltl Eh!ftl~r.l'"11'1i1 ¥t!:rtllli I~b'h ~fii!.daJ.;aB di.J.a tahsm iII!,l n Jl 1K\!i '['If!I'i!li~'r.-:;li pelejar l'3.n.g_ m~mMl wbas;.i 1~butdi:;d,oli!h.

~'(It<mS pdiJj:u Sdo!&b ME'ilt!rWl-h (::;~i).&~ S:lIRTI:gOJ', Nee .\m;jt'l~r'I;1lj r.'lilh(! H~..J\\OIl1i. L7 berklta,bellalft'llo!:!n1;mJ;,l;.F:m.inIL1 doing.an·B::ir-.aD3.f'c._I'and:::dn~1 ~I'1:!Ot!ol:.dD:fHltlD!!BYC"rtai~:illl I~l)'ll~ IhWl!\lJ.Miln innyn baru perlall1a'k;,Ui([j~n"i.

"$!:1::.ll1 rfleJl1!1I:.'~j~rl 13!l:h.:,SII

Peranele, .gec;\1;3, t!..i;11 L~:1L$.-~unl!: saya dopat ceengetahul kebudnyuan ~1P~l';iIncig.,d3nrn;l.~ltul rnc.reka. scrta eebegat barn 100~t;In[lntl,ll;;mOO1o.suliiU!\il.<£reiti," k:.'!.~t"I)<;l ~);lIIL~ lrlet~t.' Thri itli (MHO l:elika dit~I1LlL

Sl!n:i&ltMfiiL[).~DlB.llll;'i.':ill'1<!I!.pm, IS.. wi SM Ag,Bma Peesekuturm K ... jlll~ bcllt.:r.tR, hclia"!.l be~I~ k:e.r.I!I!;iII t~·rT/iI.ih mrl"J1-crtai. ]lo3'Og'I'aTflft'lfiet..Lt_

"Saya IDefDiJ!l2i ;1i:L n [11o!~nJo;nIn7 bil Bahasa PaTancis di se1m1a.lt dall

of"', JliRAJDAH QJHMAN

1J.M"D.Ac HI..l.IR, 2'g Mae - Sal~~ jlt"l.jjD~is.a.dalah RgaIc :&!ling ~l!.j_k&!;Iil.~kJiDOO1IIl".IgkitEi. ~iHilL:I""'i!I1l.'f1Pih;.ll)ll.R.llntn(;; j.;i.tarnernpt:!I;!iIJ;lrl,~11;llriIo';lLd;'l1;1Ini bahssa terseaor.

~tnhuan tentang bahase !lliOOkb'l.1l"JJju.d.i;~ktpB.daltita umuk lrIL"lI'II,JI)I<\iJ ri b.r!i'1,.aIj: ~kam l:et1uitgl:ia:i~,bl,Jl:L..,)~Q.'!:!'kI'.::loo~ juaOI18g&.!'fIJ'erHicld.

Ju::teru iUl. foo:grnm tt:ili K~

1.·:11'1);:' [1X!nllllll;1JI ~M.:hin!U1 kor.l"ii!~ da seyn keran .. diJp.'Ltl~nlllol;'-'\4.i d~an petancoog dee! 1~t'3nI;1~ ~"1IIB& d'at;J,qg kc M.nl8ygia. klm:sus[1_}iII Nq;l'li &~n.gor,~ tstanyR,

.~)T.lnp; P':rl~_iiI~$l Sain::; MIl;o..<iffar S)';tb ("-l'Cr:lAC). Fr-l"l~ril:MatlrB'W", L5c yat1~ h~[01~;~l d .. r-l ThmbururnS3bab~ta.aeJ'O.i}O}:" 4L]pu.tI!E~'(;rtilipt:QgI'BJtl~~lt w;J.ll)ljl)l1 i~I1,T:;I (h.!::- m1run sd;aI.i di edakan,

"Seya dfipa1 mentm ~ ~I~ :gn.lilllJllII dart program i!'li WilI;TLI;I"IILI'I1id.")kruoo~bjIBab~Pe,;,,~.di~,ol.i;.t!.l1dij,l}in.iruci'Upllkau pe-J~~i.un;!IL ~r1o"l[ll,,~ ~i!1 d:::ipD.lbe.lplilaerl.2ltH.>rtli~CIorr~1- ~pil1 d.cr¢Irn JlE"lBja~ dan sekolah IlIin,"ht;II'TT<II'

fI.'(YAm.;II1!'r).;!f"t,·~[I'"iI€'rl,g"era.tJu.I m~;m 1I'II!~,,*.~~~i'".Q!!

Hari Kebudayaan Bahasa Perancis

Batu loncatanPel:aiar Ie MFU

;B.:\Nl)A fllLIRr :w M;(I£ - y~ di-Pertua Negen, 'J\m MoM Khalil Y",,1rub menycmpumakan majlia peresmian Han Keblidilyaan Bahasa I'<mlno~ s.,. koleh Beiasrama Penuh dI perkarangan Muzium Yang di-Pertua Negeri, Banda Hilir, di sini, samalam.

Serianaaha Program, Jelani Abu B.a.kar ~k$;I, """",ok3'1 huoh_ beasramapennh telah rrenj9dOOm 00- ~"._ ~Olloh"""bohio;a_robangsadi_

"Terdapat cnam buah Sekolah Harian Yall.g mempe]ajari Bahasa Petancis seba.slli -'!td)jek PengajOll';m <Ian Pembe,*= ()'&P) di ~ek:Qli:!b rnereka han ill; dan 6ebuah 'Un.:_~tL bertaraf actarabengaa bakal dlrasmikari pads ~ April 2009 iW.tu MEW.f'.ira French Uni, .... tty (MFll) _ ber_, ill Mchla,···ka""". ~ ill!.ernw. Melaka Him Ini(Ml!l),

J elani berkata, pro~lD ini be1tllllJall sebagai batuloneatan kepada pelajar untut.: memnaukt MFtI y<lJl& memcrlukan mereka l1l(:jJKJ.Imllillklbi.l!&I Perand,!! ~ li Ulli~"I'~i l] 1c:1~":3ml

~;I'nln hu,

san MQDomen Perancis, Me:mbi~ Bui:.;,u Sh3ip beekeltan dengan Perancia, Pffi"Lundin,gim K&:r.l:l.o[]ke, Demonuast rn~danjull- 1.:1.D. masakan Pe:~ilit\cis dan

Joncatan kepada peJajar untuk memasuid MFUyang memertukan mereka mengamlHl Bahasa PeranclsdJ Unlversltl tersebut

UTAIIUSH ED 1845

ES

Pl'41)1Il9JlOO8iQ!O$:l71

nstonline

www.ni\.com.my

RUB.

STiAnsTIMES

-

/ .

.... ---- \,

O~

MELAKA: The RHB New Straits TImes Spell·it-Right (SIR) Challenge is back for the second year running, bigger and better. Th,e ordinary atmosphere of Dataran Pahlawan Mall turned to be a live of activity and excitement as parents, teachers and friends came to cheer their teams on.

The competition saw 15 primary and 18 secondary schools turned up to compete 'for the Melaka state championship. The champion for each category will represent the state at the National Final on August Bin Kuala Lumpur

POI1'IIIIII" WITIIfIIi PIU"TIICI" (!eefl' [DIDIIfGM,.PP!,ICGPIII!I,MIJ11! IUMIII, PR!, DIDRI]

Tarlkh: 5 Januari 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

Pada perhimpunan yang pertama, telah dilaksanakan satu majlis watikah pelantikan bagi pemimpin pelajar khususnya Didikom, Pengawas PusatSumber, Pengawas Koperasi, Majlis Tertinggi Rumah, Persatuan Rakan Sebaya dan Badan Dakwah dan Kerohanian Islam. Watikah ini diserahkan kepada pelajar bagi mengiktiraf mereka sebagai pemimpin di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah.

,.aDIMa,. DlftltllM

Tarikh : 9 Januari 2009 ffar Syah

Tempat : Dewan sultan Muza . n Muzaffar Syah untuk

di nbkan hadir ke Dewa bd I

enah Sains Muzaffar Syah IwaJI .. , . sekolah, En. Azaman bin A . u .

Semua pelajar Sekolah ~.e~ g disampaikan oleh guru dlSIPoh.n I h diberikan buku Pengurusan

mendengar taklimat dlslphn /~:~ir pada taklimat ini. .p~ra hadlrl~.~e:asa selama satu jam setengah

Warden~warden asrama turu.. I . 2009. Taklimat 101 mengam I

Sekolah Asrama

Asrama dan Peraturan . h' gga jam 4.30 petang. .... __ --~----!!!!"""--------...-. iaitu dart jam 3.00 petang 10

?AWI"A? ."D

Tarikh : 10 Januari 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

Semua pelajar Tingkatan 2,3, dan 4 teJah berkumpul di dewa

takJimat berkenaan Program 'Research and Develo ment' R n Sultan ~uza~a~ Syah untuk mendengar

seorang profesor dari Universiti Teknologi MelakaP(UTEMr &~)'. Ta~h.mat mi. telah disampaikan oleh pendedahan kepada peJajar dengan lebih .. d I .' Takllmat I~I. bertuJuan untuk memberikan menjadikan MOZAC sebagai sekolah rulukan mR&eDn da. am te.ntang R&D selflng dengan visi sekolah untuk

, negen Melaka.

PINBI'TIIAN PllIJlI 1110 TlNeKITIN t lee9 - 1IIIII1N PIITIIII

Tarikh : 12 Januari 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

Seramai 96 orang pelajar baru tingkatan 1,ambilan pertam~etl:~ah

k dl di Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah, .

mendaftar an In I . k di D wan Sultan Muzaffar

Majlis pendaftaran tersebut telah dllakuti~;ka~an es. Mereka juga telah

~r~:;i ~abnand~b~:~U ~~:~ ~~:k:te~~~~::an 3 bagi memUd:hlk~n mereka

menyesuaikan diri dan memahami peraturan-peraturan seoa .

UIlAIi tAft UIA ..

CI nuari 2009 h . Ceramah 10'

Tarikh : 16 Ja sultan Muzaffar Sya . . penderitaan di paleStin.. mangsa di

at . Dewan h mengenal . ·'t an mangsa- h

Temp , . , buah cerama lami penden a I ka Cerama

lah diben se· r dan menye d i KRJ Me a . h

Seluruh pelajar :,~z::':d:~n kepada se~u: ~~~i~e~::zan .Ibrahi: A~~;!~m:~elah disumbangkan ole

bertujuan mem telah disampalka:n:~o,:e~:e:t:e:n:ga:h~,~s~e~.d_lk_lt __ se~a_n_y~~~~~~~~~~~~~~

Palestin. Ceramah ung selama satu Jam s

t lah berlangs

tersebut e b ng Save Gaza,

para pelajar ke ra u

PI • .lUMPUIII MIIIITO. IIIIIITIIIt •• 'AMA 'I'. lee.

Tarikh : 23 Januarl 2009

Tempat : Sekitar Kawasan MOZAC

Perjumpaan mentor menteeyang pertama bagi sesi 2009 telah diadakan dan setiap pelajar telah diberikan mentor yang terdiri daripada guru-guru SMSMS sendiri. Pada hari tersebut para pelajar mengambil kesempatan untuk mengenali ahli baru dalam keluarga mentor mereka, iaitu adik-adik tingkatan 1, Perjumpaan telah berlangsung selama 40 minit di tempat yang berbeza mengikut mentor masing-masing. Tujuan program ini adalah untuk membuatkan pelajar berasa seperti di rumah, agar mereka mempunyai tempat untuk meluahkan masalah ataupun berkongsi pendapat di kalangan ahli keluarga mentor mereka, Program in; telah diamalkan sejak beberapa tahun yang lalu dan diletakkan di bawah pengurusan Unit Bimbingan dan Kaunseling.

MUll' MAKAN MAUM P'IDANA "'I 100.

Tarikh: 6 Febuari 2009

Tempat:Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah

Pada tanggal 6 Febuari 2009, telah berlangsungnya majlis makan malam perdana yang pertama bagi sesi 2009. Masih lagi mengekalkan tradisi. Makan malam perdana ini dianjurkan oleh rumah sukan. Kali ini rumah Bendahara telah menjadi pihak penganjur. Tujuan utama program ini adalah untuk merapatkan ukwah di kalangan pelajar, guru-guru, para warden dan pihak pengurusan asrama. Para pelajar pula dikehendaki memakai pakalan baju melayu yang lengkap. Pada malam tersebut tetamu kehormat merupakan 2 orang bekas pelajar SMS Muzaffar Syah. Makan malam perdana yang seterusnya telah dianjurkan oleh rumah Syahbandar diikuti rumah laksamana dan Temenggung ..

JIJII[ WaD.'IIII

Tarikh: 7 Febuari 2009

Tempat: Sekitar Bandar Melaka k 4 telah mengikuti program

. lajar ting atan . .

. ... rl Sabtu seramal 40 orang pe .. . .ndedahkan para pelaJar

Pada 7 F~bruan 2009, lal~uB:~~lar Hilir: Melaka. Program in~ bertuJ~an u~~~k:al:m mempelajari seJarah Jejak Wan san bertempat d k .. rt memastikan mereka tidak ketingga h dan taklirnat yang kepada sejarah Ban~ar Mel: ~a:p:ra pelajar telah mendengar beb~rapa cer~~:a pelajar telah diberi Melaka dengan rebth m~~ a pay· sejarah serta sejarahnv.a~ .p.a~a sest p~tang'enutup bagi program ini.

berkaitan dengan tempat em .. . Melaka. Aktivlti uu merupa an p .

t· k menaiki bot menyusun sunga: peluang un u

IfIIND.aAN ItIIltAMAMU TI"~IfATI" ;

Tarikh: 7- 8 Febuari 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

Program Keindahan Bersamamu pelajar tingkatan 5 telah diadakan pada 7 dan 8 Februari. Antara slot yang telah diadakan ialah 'slot in team' dimana semua pelajar tingkatan 5 telah mengeratkan lagi tali persahabatan. Pada malam tersebut, 'meniti angin malam' telah diadakan. Slot ini menggambarkan kehidupan di alam barzakh dan telah memberi keinsafan dalam diri setiap pelajar. Akhir sekali, bagi slot 'menyemai kasih manual sayang' hampir kesemua pelajar telah dipertemukan dengan ibu bapa masing-masing. Segala rasa hati telah diluahkan seikhlasnya.

~"UN! ON! 811018111 ~ON !IUIIN

Tankh : 7 Februari 2009

Tempat: Sekolah Dato' Abdul Razak

Kejohanan Bola Keranjang 3 lawan 3 Z

di SDAR. Pihak sekolah telah m . on selata~ telah berlansung

terdiri daripada 4 kumpulan I:~;~a~:~r :e~amal~. kumpulan yang

Perlawanan bermula ada . .' umpu an perempuan.

kumpulan telah me~ pukul 10 pagi. Keputusannya. Setiap

melayakkan MOZAC keang ,dalam 1 perlawanan tetapi tidak

. per awanan suku akhir Na· b'

pasukan perempuan Mazac 3 telah me' ."."." mun, egttu,

seterusnya melayakka n d iri ke perlawa~!~d~~~~aankhk,~rmKPuland~an

Mozac 3 tel h b . . .. .. emu Ian

melayakka ad" erjaya mengalahkan pasukan STF 3 dan SAKTI da~

oleh STF 2nd 1'" ke p~rlawanan separuh akhir .. Setelah dikalahkan diri ke perl a am per awanan separuh akhir, Mozac 3 melayakkan

... awanan tempat ketiga dan keempat dan seterusn a

mendapat tempat ke-3 setelah menewaskan SAKTI. Y

PIUNflUN PROCalM NIUM Pla.NClrll 'IKOUII

Tarikh: 9 Febuari 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

Pada 9 Februari 2009, Badan Pengawas Pusat Sumber Sekola.h Menengah Sains Muzaffar Syah telah mengadakan pelancaran program Nadi IImu Amalan Membaca (NILAM) peringkat sekolah. Pelancaran program NILAM pada tahun ini diserikan dengan persembahan 'choral speaking' oleh ahli pustakawan sekolah yang mendukung tema 'Mari Membaca'. Selain ltu, terdapat juga para pelajar yang telah mendermakan bahan-bahan bacaan berbentuk buku cerita dan majalah ilmiah kepada pusat sumber sekolah .

.. IIIDI,,.IUIi ftlleKI,.all , aaDU

Tarikh: 10 Febuari 2009

Tempat: Dewan sultan Muzaffar syah

n hari Selasa Sekolah Menengah

Pada 10 Februari 2009,bersamaa . p. daft'aran bagi pelajar

. . d kan Han en

Sains Muzaffar menga a I' d'ladakan di dalam Dewan

P daftaran pe ajar 2 00

tingkatan 4 baru. en dari uku18.00 pagi hingga_1 . .

Besar .Waktu pendaftaran a~al~h 6 :rempuan dan 121elakl telah

h hari S. eramai 18 pelajar uu p

tenga .

melaporkan diri.

RUIIUI n ....... NAN .IUlAI

Tarikh: 10 -12 Febuari 2009

Tempat: Pusat Kokurikulum Lanchang

Pada 10 hingga 12 Februari lalu, satu kursus kepimpinan pelajar sekolah menengah peringkat negeri melak tengah telah dladakan di Pusat Kokurikulum Lanchang,Merlimau Melaka.Sekoiah kita telah menghantar 4 orang peserta ke sana diiringi oleh Encik Husaini Zakaria.

fllA .. all a".,I-DaDall

Tarikh: 17 Febuari 2009

Sultan Muzaffar Syah

Tempat: Dewan. .. . .. d hi t lah diadakan di Dewan Sultan

h hertajuk 'Anti Da a. e '. k I h iaitu

Pada 17 Februari 2009, hari Selasa seb~ah ce~:~~ah ini telah bermula selepas sesi :erse .oA~tia~adah

Muzaffar Syah melibatkan semua pe aJar't I h disampaikan oleh seorang Pegawai gensi

dari pukul 3 petang hingga 5 petang dan ea.

Antarabangsa. d' d h serta kesannya terhadap

. k da keburukan a a I .

Program ini bertujuan untuk m~~d:d,a~~::~~;!a~e~:~ah ini juga dapat menyedarkan para pe ajar dlrl sendiri. Selain itu secar~ ti a a

sekiranya terlibat dalam panhlsapan dadah.

RIJDIIANAN DUIiIAU MIl NICII. MIIARA

Tarikh; 17 -19 Febuari 2009

Tempat ; Stadium Kampus Induk UTeM

Sekblah Menengah Sains Muzaffar Syah telah menghantar seramai 37 atlet diiringi seramai 3 orang guru iaitu En. Sualiman Adan, En. Ahmad Rizal b Ahmad dan En. Mohd Fauzi Mokhtar bagi menyertai kejohanan olahraga MSS Negeri Melaka Kawasan Ayer Keroh kali ke-4. Kejohanan ini berlangsung selama tiga hari.

PlmUDlI1II RUMIU 'UlClllllflll PIR"IMI "IUUIII 100.

Tarikh: 19 Febuari 2009 Tempat:Kawasan Sekitar Sekolah

Pada tanggal19 Febuari yang lalu telah diadakan perjumpaan perdana rumah sukan buat kali pertama bagi tahun 2009. Perjumpaan ini melibatkan semua ahli rumah sukan termasuk guru-guru dan para pelajar. Agenda utama perjumpaan kali ini adalah untuk membincangkan persediaan menghadapi rumah sukan. Selain itu moto rumah, lagu rurnah, dan sorak rumah telah dibentangkan oleh Majlis Tertinggi setiap rumah sukan. Beberapa perkara berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan rumah turut dibincangkan di kalangan ahli rumah. Setiap rumah sukan diharapkan akan dapat meneruskan kecermelangan rumah sukan masing-masing. Akhir kalam,

I

MAJUlAH SISTEM RUMAH UNTUK MUZAFFAR

... ICC.III1'UfII ... Dc..aMI.'lna 2009

Tarikh: 20 Februari

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

'. m at di Dewan sultan Muzaffar Syah

Pada 20 Februan 2009, berte P . ai pengenalan program

telah diadakaA satu cerama~'b~~:~ensemua pelajar Sekolah E-Tinta. ce[~mah yang ma~ It;ah disampaikan oleh Encik Ishak Menengah sains ~~zaffar~y .; tuk mendedahkan kepada para bin JaliLCeramah tru ber~bJektif u~. 'Imiah atau lebih dikenali pelajar mengenai as as tlrnu penu isan 1

sebagai E-Tinta.

"Ra~.IM JlllIIIIIII 1f1'IU "IIII~IfI"IIII" tOO'

Tarikh: 21 Febuari 2009

Tempat: Sekitar Kawasan SMS Muzaffar Syah

Program Jalinan Kasih telah melibatkan semua pelajar tingkatan 4. Dalam sesi pertama ,mereka telah diajar cara-cara penyembelihan ayam yang sah serta langkah-Iangkah membersihkan ayam dengan betul. Pelajar-pelajar lelaki ditugaskan untuk menyembelih ayam manakala pelajar -pelajar perempuan ditugaskan pula untuk mencabut bulu dan memotong ayam.Pada malam itu, pelajar tingkatan 4 telah menjamu selera bersama mentor maslng-rnaslng. Malam itu telah dimeriahkan lagi dengan persembahan karaoke oleh para pelajar.

FEBRUARI - MAC

1f1.ITAua"lf- TIIOIfA'I&DJ

Tarikh: 27-28 Febuari 2009 Tempat: Hotel Aneasa MITC Melaka

Program kebitaraan sekolah melalui k-Teroka mengadakan kursus R&D kepada 40 orang pelajar dan 7 orang guru yang dikendalikan oleh pensyarah dari MOSTI bertempat di Hotel. Aneasa MITC Melaka pada 27 dan 28 Feb 2009 .Manafaat dari penganjuran kursus dan bengkel ini akan membolehkan sebahagian pelajar dan guru menjadi perintis kepada kelompok warga mozae yang lain untuk lebih memahami aspek kajian dan tindakan bagi meningkatkan aktiviti kebitaraan sekolah di bawah k-Teroka.

UJIAIl ,aTU '1'1 2009

Tarikh . 3-5 Mac 2009 h

~ . Sekolah Menengah Sains Muzaffar Sya

Tempa . . .. 1 b gi tahun 2009.

. . M sff ar Syah telah mengadakan UJlan a.

k I h Menengah saios uz

P d 3- 5 Mac yang lalu, Se 0 a .

s::oga kecemerlangan para pelajar dapat dlk_e_ka~l_ka~n_. --_",.------------

IfIJOIIA .. A .. 1f •• IT , ... 'f0" 'IUTA" .. All KI-4

Tarikh : 5 - 8 Mac 2009 Tempat : SMS Muzaffar Syah

Pada tahun ini, SMS Muzaffar Syah telahpun terpilih sebagai tuan rumah Kejohanan Kriket SSP Zon Selatan yang ke-4. lnl merupakan julung kalinya MOZAC menjadi tuan rumah bagi kejohanan kriket SSP. Kejohanan lnl telah berlangsung pada 5 Mac sehingga 8 Mac 2009. Kejohanan kali ini merupakan yang pertama melibatkan 11 buah SBP Zan Selatan. Pertandingan telah berlansung dengan jayanya di Ovul SMS Muzafffar Syah dan Ovul SMK Malim.

frUMAU lin. DUll

Tarikh : 10 Mac 2009

Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

Pada 10 mac 2.009 sebuah ceramah telah diadakan di D

10 rna/am m~lIbatkan semua pelajar. Ceramah in; telah ~7s:n Mu.zaffar Syah ~ari pukut 9 malam sehingga No~, Pegawat IPO Me/aka Tengah. Hal ini telah m. rnpaikan oleh Ch,f Ins Saharuddin bin Mohd. Bellau t~/ah mendalami isu salah /aku remaja cembe~, pendedahan yang lebih efektif kepada pe/ajar gangstensme, vanda/isme, perjudian, pergaulan be~anstodan:~ adalah seperti ponteng sekolah, merokok:

umba haram serta penyalahgunaan dadah.

III

KIMPPI

Tarikh: 10- 13 MAC 2009

Tempat : Kem Pengakap Negeri Melaka Peserta : Alyya Syahira Dan Nabila Zainuddin

Kem ini dijalankan bagi memilih pelajar bagi mewakili Pergerakan Puteri Islam Melaka ke Kem Beruniform peringkat Kebangsaan.Peserta diuji melalu aktiviti masakan rimba,kawad kaki,Bantu mula,ikatan ,gajet dan sebagainya.Kedua-dua wakil Muzaffar telah terpilih untuk ke peringkat kebangsaan.

PDoeUM Jltll'Y' KOUO.,..4

Tarikh: 10 -19 Mac 2009 Tempat : Jepun

. . lar Muzaffar Syah telah terpilih untuk mengikuti Program

Pada 10 hingga 19 Mac .serarnai 2 orang P~'~Jari ini telah disertai oleh oleh Nur Anis Atikah dan Farhan Jenesys Kohort 4.Program selama 8. malam. .. k ada pelajar Malaysia untuk melawat negara Izuddin .Program ini dijlankan bagl memben p~'u:.~g . ep dalam lagLMereka telah melawat beberapa Jepun serta mendalami budaya Jepun dengan ~ I odatb Shansyu Asuke Yashishi dan Nagoya.Pelajar tempat di Jepun seperti SM KTC C~.uo,Menar:~~aJioket:~ ~~legaSi pelajar Malaysia manakala Nur Anis Mozac Farhan lzuddin telah ter. pillh untuk rru J I . A·ch·ISemoga pelajar Muzaffar akan

., . d· P long Ketua Kumpu an I .

Atika pula dipilih untuk menja I eno . . I blh ktif lagi serta tidak memandang remeh akan

melibatkan diri dalam Bahasa Antarabangsa dengan e I a

kepentingan mempelajari bahasa ini.

UWATAti KlltI'TlftlT TlKtiOlOClllOTIKJlOlOCI MlUKA

Tarikh : 14-16 Mac 2009

Tempat: Institut Bioteknologi Melaka

Seramai 28 orang pelajar berpeluang menjalani latihan amali di makmal Institut Bioteknologi Melaka di MITe. Program ini adalah dibawah kebitaraan e-Teroka dan dipimpin oleh tenaga pengajar dari Biotech Melaka.Turut serta dalarn lawatan tersebut ialah Pn. Norhayati, Pn. Suriyati, Pn, Erney dan Cik Rachel sebagai guru-guru pembimbing .Pelajar yang menyertai rombongan tersebut, berpeluang menjalankan beberapa ujikaji mengenai tumbuhan herba, DNA dan kajian lapangan turnbuh-tumbuhan lain dengan menggunakan kemudahan makmal berteknologi tinggi.

MAC - APRil

".TaND.NCAN ,0.U'" .1"'AJa ItIMNc .. aT .. awa,aN An ... 1.011

Tarikh : 26 Mac 2009

Tempat : Sekolah Menengah Bukit Baru, Melaka.

Pada 26/3/2009 bersamaan hari Khamis, Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah telah menghantar sebuah pasukan untuk menyertai pertandingan forum remaja peringkat kawasan Ayer Keroh. Pertandingan ini melibatkan semua sekolah negeri Melaka di kawasan Ayer Keroh. Pertandingan dimulakan pada pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 5 petang. Pasukan forum sekolah telah mendapat undian kelima. Walaupun telah 4 tahun berturut-turut sekolah kita berjaya mempertahankan kedudukan sebagai juara negeri dan kebangsaan dalam pertandingan ini tetapi sayangnya pasukan forum sekolah kita hanya berjaya mendapat tempat ke-4 sahaja.

Ul»ObN ftM •• 1tO

Tarikh; 24-30 Mac 2009 NI'O .... N .... Ita.ANetA

Tempat;Pusat KO-ku Tan

Peserta;Nabilah lainudd~ak :~achok ,Kelantan In,Sln Halilah,Alia Ng

Pelajar MalA

. C telah terpilih

pertandmgan ini telah berla a untuk menyertai pertandin a .

tempat ketiga bagi Kategor: :an~~:~~:;~:.ekmpat ketiga . KO;tij:n g~:~a:~ masakan rimba.Kedua_dua

I . Juga telah berJ'aya m

erangkul

DlollaNaN TINIt.N IOl.NC "'''''' NICI •• "'IUD llURI aAWall 15 TAIIUN

Tarikh : 1- 3 April 2009

Tempat: Pusat Boling Makhota Parade

Pada 1,2 dan 3 April 2009, empat orang pelajar telah mewal<iIi SMS Muzaffar Syah, Melaka ke kejohanan tenpin boling MSSM negeri Melaka. Mereka telah mendapat tempat ketiga dan Muhammad Hareez b. Ismail telah memenangi pingat emas bagi kategori individu. Beliau telah layak ke pusingan Masters dan juga menjadi johan.

Pada tahun ini, MOZAC telah menghantar seramai 60 orang pelajar untuk mengambil bahagian dalam Festival Wind Orchestra 2009 yang bertempat di SMS Sultan Haji Ahmad Shah, Kuantan, Pahang. Pertandingan tersebut telah L:====~ berlangsung selama 4 hari iaitu dari 9 hingga 14 April. MOZAC telah

mempersembahkan lagu 'Itulah Sayang' oleh J.W Zaris sebagai lagu wajib, manakala lagu 'Westport Overture' oleh David Campo sebagai lagu pili han. Pasukan Wind Orchestra MOZAC agak kecewa pada tahun ini berikutan dengan pencapaian sekadar Anugerah Perak oleh pasukan sekolah. Diharap agar pencapaian MOZAC dalam bidang ini dapat dipertingkatkan lagi pada tahun hadapan dan seterusnya bagi melayakkan MOZAC untuk disenaraikan dalam 'Division 1'. Semoga berjaya.

.. 1-------------

"."allDllleAli KOM.,allC 'O.Ma'l 'IM.,IIIa MIII"U .,IIIIDID.all ,oe.

Tarikh : 4 April 2009 Tempat: Perkarangan MITC

Pada 4 April 2009, SMS Muzaffar Syah telah menghantar 14 orang pelajar bagi menyertai pertandingan kompang formasi yang diadakan di MITC Melaka. Pasukan sekolah telah berjaya merangkul naib johan

daripada 12 sekolah yang bertanding.

ItID,.ANDINUN .,DA,.

Tarikh : 7 April 2009 ° ."U DIDOA

Tempat· De .

. wan Bistari Jabatan Pel .

ajaran Melaka, Bukit Baru.

Pada 7 April 2009 yang lalu s

diraja kawasan Ayer Keroh '20~kolah kita telah menghantar seoran

Bukit Baru. Seramai 11 buah se:~ pertandinga~ ini diadakan di De;,~~se:ta k~ .pertandingan pidato piala

~ orang peserta sahaja.Dalam lah y~ng terhbat bagi kawasan A er K Blstan Jabatan Pelajaran Melaka

b:~:b~:%e;~::d:~;!a !;:a;:~~~~:::~~:~~:~;~ !::;~:~:~~ae~,~~~~:S~:,!-:~~n;:~~hh~;j~;

sayang, peserta sekolah kita tidak a:er~:-:aedah Kegiatan Kokurikulum r~j ~:nakala I~idato spontan pula

J v dalam pertandingan ini. olah. .Sayang seribu kali

'I, ..... al .... D o.~alft'.a ,oe.

Tarikh : 9 - 14 April 2009

Tempat : SMS Sultan Haji Ahmad Shah

mar-------------

nil' ,aUK OR-II'"

Tarikh : 11 April 2009 Tempat : Makmal Bestari

Kuiz Falak On-line peringkat negeri telah diadakan pada 11 April 2009. Seramai 3 orang ahll Kelab Astronomi telah menyertai pertandingan ini. Namun begitu, dalam pertandingan ini, peserta yang telah mewakili sekolah hanya layak menerima sijil penyertaan.

" •• ".N •• NUN ., • .,

Tarikh : 16 April 2009 ~.U, .1 tlObN "I •• NCR • ., IIfI

Tempat : SMK Teknik Alor Gajah cr ••

Penyertaan sekolah kita dala ..

Teknik Alor Gajah ad m. Ma)lls Tadarus AI Ouran Pe "

berikut p a 15 apnl telah menghasilkan b b nngkat Neger; Melaka yang diad k .

S e erapa kejaya P a an dl Sek M

yarahan : Ruza·d" R an. encapaian pel " en

Tilawah I , oslan JOhan ajar adalah seperti

AI Quran : Ahmad S .

Hafazan : Ahmad Faizul AZi':~'f~udin Mohamad Naib johan yo Tempat Ketiga

ItIMAHAR Daft" I'AIIUA

Tarikh : 17 April 2009

Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

Seorang guru yang telah berkhidmat selama 31 tahun dalam profesion keguruan dan selama 13 tahun di Mozac diraikan dalam majlis persaraan di sekolah.Beliau adalah Datin Zaliha Binti Abdul Aziz, guru sejarah dan pernah menjawat jawatan GKMP Kemanusiaan sebelum inLPersaraan beliau diraikan dengan sambutan kompang dan bunga manggar, persembahan pelajar , penyampaian cenderamata guru dan pelajar. Di sebelah petangnya bertempat di Hotel Bay View kelab guru meraikan beliau dengan jamuan teh .Semoga datin dan keluarga dilimpahi rahmat Allah dan selamat sejahtera selepas bersara .Seluruh warga Mozac mengucapkan terima kasih di atas semua sumbangan cikgu dan kepada Allahlah jua balasannya rahmatnya.

-

M_'-.IIIDlillcaill ftI[IIIOlOCI"IUIII~.UIII _oaT ai_

Tarikh : 25 April 2009 .

Tempat : Balai Cerap AI-Khawarizmi, Tg. Bldara, Melaka.

. .. n jabatan Mufti Negeri Melaka & Jabatan Pelajaran Negeri Melaka

Pertandingan Teknologl Roket ~Ir anjura I . AI-Khawarizmi Tg. Bidara , Melaka.

telah diadakan pada 25 April dl datarn Ba al cerap ,

Jal'AJlltl t"llfa fORTltT

Tarikh : 25 - 26 April 2009 Tempat: Japan Club Kl

Pad~ 25 hi~gg~ 26 April,seorang pelajar SMS Muzaffar Syah telah terpilih bagi mengikuti Pertandinagn Syarahan Jepun .Saudari Alyya Syahirah ,merupakan antara 14 orang pelajar yang telah terplllh dari seluruh Malaysia bagi mengikuti pertandingan ini.Peserta dipilih melalui hasil karangan Bahasa Jepun yang telah dikarang oleh mereka.Sehari sebelum perta~dingan dijalankan ,peserta dikehendaki untuk menjawab Ujian Bertuhs Tahap Empat Jepun.Markah tertinggi bagi ujian ini akan dlplllh untuk mengikuti lawatan ke Osaka.

ItlftA"DIJlU" .allAt aAIiAta 1""I.lt ItlaU nT "ICIII MIUKA

Tarikh : 30 April 2009 Tempat : SMK Ghafar Baba

Pasukan debat telah mewakili sekolah untuk Debat Bahasa Inggeris Piala Datuk Wira peringkat negeri pada 27, 28 dan 31 April 2009 dan berjaya mencipta sejarah dengan menjadi johan keseluruhan. Sebelum itu, pasukan ini telah berjaya mendapat johan di peringkat kawasan. Pasukan ini telah berdebat sebanyak 6 pusingan dan memenangi kesemua pusingan terse but. Sekolah lain yang bertanding di peringkat negeri ialah SMK Sultan Iskandar Syah, Sekolah Perempuan Methodist, St. Francis Institution, SMK Sultan Alaudin, dan SMK Dato Dol Said. Thulaja Thessa dan Ahmad Azri Abdullah telah berjaya dinobatkan sebagai pendebat terbaik untuk 2 pusingan masing-masing. Guru-guru yang telah merealisasikan kemenangan ini ialah Mdm Ivy, Pn Rita Malina, Pn Norizah Baba, Pn Wan Hailah, En Husaini Zakaria, Cik Rosnah, En Hashim serta semua guru yang telah menolong pasukan ini denagan memberi sokongan.

Berikut merupakan senarai nama peserta :

1) Ahmad Azri Bin Abdullah

2) Muhd Daniel Bin Abdullah

3) Thulaja Thessa alp K. Vasudhevan

4) A. Amudhan all Arumugam

5) Ahmad Rahimi Bin Khairul Salleh

nIOIlA"A" 110 ... , • ., ~O" "UTA"

Tarikh : 22 - 24 Mei 2009 Tempat : SBPI Selandar

nocu'" U"'!fO 1I •• ,-rAel D"eonD"

Tarikh : 23 - 24 Mei 2009 Tempat :. SMS Muzaffar Syah

~~~:c~3~:ri~:~ 2gi~~O~:~~I~~h~~~~:~:.e~::.:~:;~~:~:;~~~{:~~:::~:~: I~}lij~.l

untuk meng~ratkan hubungan ~n~~~a ~~~g~p~:er~a terdiri sekolah SBP seperti tentang wansan dan budaya d y dari SMA Negeri purworejo dan SSP MCKK MOZAC dan peserta \uar negera

, , .... '. d .. Wonhwa Girls High School Korea, Jungsan a.:;_-~~-r----

SMA Negen Bandung In oneSla, C"t national High School Filipina.Peserta ~~:---.d~===:J

High school Korea dan Olongapo I V ....

Bertempat di padang hoki UTeM Melaka sebanyak 13 buah SBP menyertai kejohanan 3 hari ini yang diba.hagikan kepada kurnpulan lelaki dan perempuan bawah umur 16 tahun . Pengelolaan kejohanan adalah SBPI Selandar. Pasukan perempuan Mozac tahun ini berjaya setelah sekian lama masuk kepusingan kedua dan menduduki tempat keempat setelah tewasQ-1 kepada TKC bagi penentuan tempat ke 3 dan ke 4.Pasukan sekolah

natu! IT" DA" .,I.,.A"D'''CA'' IA"D U".,lUCCID

Tarikh : 26 Mei 2009 Tempat : SMS Muzaffa·r Syah

Semua pelajar tingkatan 5 sekolah mengikuti. program patriotik anjuran Biro Tatanegara (BTN) bertempat di Home Stay Sungai Rambai Melaka. Kursus berlangsung dari 26 - 29 Mei 2009.Sementara itu pada hari yang sarna sekolah menjadi tuan rumah bagi penganjuran pertandingan Band Unpluged seluruh negeri Melaka.Penyertaan sebanyak 10 buah sekolah dengan mempertandingkan gubahan dan persembahan kumpulan di adakan di dewan sekolah. MOZAC telah berjaya merangkul tempat ke-3.

PI • .,aND.NCIN aaua, aaua,a '''"1.'' ulf,ap t009

Tarlkh : 28 Mei - 2 Jun 2009 Tempat : Sekolah Seri Puteri

MOZAC telah menghantar 5 orang pendebat untuk menyertai Pertandingan Oebat Bahasa Inggeris Ala Parlimen sempena HKSBP ke-36 pada 28 Mei hingga 2 Jun. Pasukan ini ditempatkan dalam kumpulan l. Bagi usul pertama, MOZAC sebagai kerajaan berjaya menumpaskan SBPI Kubang Pasu dengan membuktikan usul THW Reward Outstanding Athletes. Pendebat terbaik ialah Thulaja Thessa. Bagi usul kedua, Advance in Science and technology Improves Human Health, MOZAC sebagai kerajaan sekali lagi, berjaya mengalahkan SMSJ dan pendebat terbaik juga ialah Thulaja Thessa. Bag; usul ketiga, dengan usulnya THW Encourage Open House Practice in Malaysia, MOZAC selaku pembangkang telah gagal membangkang kerajaan iaitu SBPI Sabak Bernam. Guru pengiring ialah En Rizal bin Abdul Aziz. Senarai pendebat adalah seperti berikut:

Ahmad Azri bin Abdullah A.Amudhan a/I Arumugam Thulaja Thessa alp K.Vasudhevan Ahmad Rahimi bin Khairul Salleh Muhd Daniel bin Abdullah

PIOCUM ItININCW.,..1lI .-a

Tarikh : 30 Mei -1 Jun 2009 ... , DIMIW '.1t"01lI 'IU".N

Tempat : SMS Muzaffar Syah

Pada 30 me; -1 Jun telah berlangsun Pro .

Program ini telah dihadiri oleh 1 g. gr~m Penmgkatan Akademik SPM SSP Zo .

telah mencapai matlamat yang d~~::~a~:~ ~Imana 10 orang pelajar dipilih oleh seti~:~~~:,:~1 ~ekolah i~i: test dengan ujian post test. 10 Pela' . erana terdapat peningkatan markah pencap' da ~o~~am 101 cenderamat O' k . Jar yang menunjukan pe '. . alan an ujran pra

visi "MELAH~RK~~a:E~~ jutaan terima kasih kepada semua Pi~;:~alan pen~ngkatan terbaik teJah diberi

MPJN SERTARAF DUNIA" akan tercapai. ang menJayakan program ini. Semoga

PI.TANDINUN lfaWID If... IfIDIT DIMAJI '1IfOUU PI •• NCIfIT NICI •• MIUIfA

Tarikh : 5 Jun 2009

Tempat: SMKTeknik Md Zin

Pada 5 Jun, telah berlangsungnya Pertandingan Kawad Kaki KRS Peringkat Negeri Melaka. Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah, Melaka telah menghantar sekumpulan kontijen ke pertandingan

IfIJOIiANAN HCa. ,ap 10"

Tarikh .: 8 -11 Jun 2009 Tempat : SMS Johor

Pada 8 hing~a 11 jun tahun 2009 telah berlansung kejohanan ragbl 10 ~ebelah penngkat SSP Kebangsaan bawah 16 tahun yang bertempat di

MS Johor, MOZAC telah ditempatkan bersama-sarna dengan SBPI Gombak dan SBPI Kubang Pasu. MOZAC telah muncul sebagai [ohan kumpulan dan. mara ke peringkat seterusnya.. MOZAC juga telah menumpaskan SMS Alam Shah dan SMS Tunku Muhammad Faris Petra

dan mara ke separuh akhir 'bowl' Akhl k

. .. . Irnya emaraan MOZAC

dltama.t~an oleh Maktab Tentera DiRaja apablla tewas 5 - O. Juara pada tahun rru merupakan SMS Hulu Selangor dan naib johan ialah Sekolah Dato' Abdul Razak. Diharapkan pasukan MOZAC akan memperbaiki lagi corak perlawanan pada masa akan datang untuk kejayaan yang lebih cemerlang.

PI .... AIID ... CA.. ...1........ .AIIA.. PI ..... UJau.. DA.. PI .. CUA .. " .1.a'A'KA .. POWI_POI .. T [1- ... OZAt]

Tarikh 11 Jun 2009

Tempat Makmal Komputer Mozac.

Pada 11 Jun 2009 bertempat di makmal komputer sekolah yang baru telah diadakan satu pertandingan membina bahan pembelajaran dan pengajaran bagi bidang kebitaraan sekolah iaitu e-mozac. Pertandingan ini diadakan bertujuan untuk mengasah bakat para pelajar dan guru dalam membina bahan P&P berasaskan powerpoint di samping mencungkil bakat serta minat dalam ICT. Pertandingan ini mengambil kira semua subjek mengikut mentor masing-masing. Kumpulan daripada Pn. Hamidah bt Hasan yamg memilih subjek matematik tambahan telah memenangi tempat pertama dalam pertandingan inl. Mereka terdiri daripada

Shakir dan Fakhrul Fitri.

If~M PIMANTaPAIil aODIM.1f 'PM 20e.

Tarikh : 10 -13 Jun 2009 Tempat : SMS Muzaffar Syah

Kem ini diadakan dari 10 -13 Jun 2009 bert . dl

Program ialah ceramah kecemerlangan semeu:::t~p~~~:;a~e:;~~.~~;ua Pelajar telah Hadir. Pengisian

"YA"DINU" 011 1t."CCUIlIA

Tarikh : 17 Jun 2009

Tempat: SMK Padang Temu

Sek Me.n Sains. Muzaffar Syah telah menghantar wakil seramai 4 orang pelajat untuk menyertai Pertandrngan Kuiz Pengguna Peringkat Daerah Ayer Keroh di Sek Men Keb Padang Temu .

-:-----

Keputusan

Tempat ke4 Sek Men Keb Infant Jesis Tempat ke3 Sek Men Keb Methodist Tempat ke2 Sek Men Tinggi Perempuan Melaka

Johan Sek Men Sains Muzaffar Syah

Peserta

Muhammad Afiq bin RazaH Mohamad Arif bin Abu Kasim Alyya Syahirah bte Roszelan

KlllUYlllIll1 nIJIYI'.II"CKIT ,., 10" 'IUTI" TIIiUN lOOt

Tarikh : 19/6/2009

Tempat SBPI Jempol

Pada 19/6/2009 telah berlangsungnya Karnival Hari Kerjaya peringkat SBP Zon Selatan. Karnival yang telah diadakan di SBPI Jempol ini melibatkan semua sekolah berasrama penuh zon selatan. Karnival ini mempunyai 6 kategori dan Mozac telah menghantar seramai 6 pasukan bagi menyertai setiap kategori tersebut. Pergi dengan seribu harapan dan pulang dengan kejayaan. Itulah ungkapan yang sesuai bagi menjelaskan kemenangan yang telah dicapai oleh peserta sekolah kita. Seramai 2 buah pasukan Mozac telah berjaya mendapat tempat ke-3 dalarn kategori Folio Kerjaya [ahli Fisioterapi] dan Media Maklumat [ahli farrnasi].

Pada 22 jun 2009 telah diadaka H . K ..

disambut sejak tahun 1995 dan t;hua~linio~:~~~a~:~o::~.pe,:ay.aan Had. Koperasi .sek~lah (HKS) telah mula

pelbagai aktiviti berdasarkan garis panduan yang disedia~~n~tiga HKS disambut dlpertngkat sekolah dengan

=~ UA.IKOIt.U'1 '.KOUII

Tarikh : 22 Jun 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

It.CUM JIJAK MAKlUMAT I - ""'A Jee.

Tarikh : 25 - 28 Jun 2009

Tempat : Selangor, Perak, Kedah dan Perlis

Pada 25 - 28 Jun 2009, seramai 33 orang pelajar dan 5 orang guru telah menjelajah ke 4 buah negeri untuk menjayakan program Jejak Maklumat di bawah kebitaraan E Tinta. Program ini telah membawa para pelajar dan guru menyelusuri sejarah di Selangor, Perak, Kedah dan Perlis. Para pelajar telah berpeluang melawat tempat -tempat bersejarah seperti Makam Sultan Abd Samad, Istana Bandar dan Masjid Alaedin di Jugra, Selangor. Mereka juga berpeluang menaiki keretapi ke Ipoh dan seterusnya menjejaki sejarah penanaman getah di Malaysia dan melihat antara pokok getah tertua negara.Peserta program juga berpeluang ~~ ..... ;;;;;;....;;,,;; ........ - ...... --. mengkaji rekabentuk bangunan lama seperti bangunan MCKK, Istana Kenangan,Masjid Ubudiah dan Galeri Sultan Azlan Syah di Kuala Kangsar serta mempelajari sejarah pemerintahan beraja di Perak.Seterusnya,rombongan telah ke lembah Bujang untuk mengkaji sejarah Kedah tua dan melihat tinggalan candl candi Kerajaan Kedah Tua.Di langkawi pula, peserta telah berjaya membuat temuramah tentang gamat,mengumpul maklumat tentang lagenda Mahsuri, beras terbakar, Gunung Raya, Gunung Mat Cincang dan mereka juga berpeluang melihat batuan berusia jutaan tahun di Geopark dan Gua Kelawar di langkawLDestinasi terakhir ialah Gua Kelam di Perl is. Program ini telah berjaya mengumpul banyak maklumat dan mendedahkan pelajar kepada sejarah tanahair.

NOCDIM IIIIK .. DltYIt. !009

Tarikh : 26 Jun 2009

Tempat : SMS Muzaffar Syah

Program ini telah diadakan pada hari jumaat 26 jun 2009 jam 8.00 - 1200

~--,~~~-'"

tgh.Jbu bapa atau penjaga boleh berbincang dengan guru-guru tingkatan

dan guru matapelajaran tentang pencapaian anak-anak mereka.

"ROCUM .!

ItIOb!. AlAM I".IIATA D

Tarikh : 29 Jun 2009 AI"IDIM'I" 'II"OUN IN ItllANflUN .UUN

Tempat; Dewan Sultan Muzaffar Syah

Pad a Hari J •

snrn 29 Iun 2009 tel h .

Sekolah 1 - 31 julai 2009. Dalam a ~~a~akan Program EXplorasi Ker'a

membentangkan satu kerjaya ia~aJ"s ItU ~ ~rang pelajar dari kela~ ::mdan Pelancaran Bulan Akademik ;ereka seharian ke unit Fisiotherap~ ~uru. FlslotheraPLPelajar_Pelajar ters b:ntu Rakan Sebaya (PRS) telah . ~~~n~ara itu Pelancaran Bulan Akade os~'tal Melaka dalam bentuk mUltim:d.ut membentangkan lawatan

JU al Inl akan diadakan pelba' " ~r Sekolah telah dilancarkan ra.

Matematik dan Bidang Teknik ~ar-avktivrti. mengikut Bidang Bahasa B~eh Tuan Pengetua. Sepanjang bulan

an okasronal. I lang Kemanusiaan Bid S.

lang arns dan

" .... IMIUlJl KIDn DIMAIA IIKOUa 1tI •• JlCKAT JlICI •• MIUKA

Tarikh : 30 Jun - 3 Julai 2009

Tempat : Pusat Kokurikulum Merlimau

Pada 30 Jun sehingga 3 Julai, satu perkhemahan diadakan di Pusat Kokurikulum Merlimau.Perkhemahan ini diadakan bertujuan untuk menguji kadet untuk dinaikkan pangkat sebagai Pegawai Waren 1.2 orang dart peserta sekolah kita telah mendapat pangkat. Mereka ialah:

1. Nur Alia Ng Bt Abd. Latif Ng - Pegawai Waren 1

2. Muhd. Fadhil Bin Mohd. Nazer - Pegawai Waren 2

Nur Alia Ng telah melayakkan diri ke peringkat kebangsaan.

IIIIDINI.! DI'. 1009

Tarikh : 11 Julal 2009 Tempat : SMS Muzaffar Syah

Kejohanan merentas desa telah diadakan pada 11 julai 2009, laluan adalah bermula dari gelanggang bole keranjang ke taman Muzaffar Syah dan berakhir digelanggang bola keranjang juga, laluan ini adalah sejauh 9 krn,

Berikut merupakan keputusan pertandingan :

Johan : Syahbandar

Naib Johan : Bendahara Tempat Ke - 3 : Temenggung

KUltut 'D AIilIMA'IOIll

Tarikh : 18 Julai 2009

Tempat ; Makmal Bestari , .. ' '

, 0 Animation untuk pelajar-pelajar yang bermmat.K~rsus Inl

Pada hari Sabtu 18 Julai telah dladaka. n Kursus 3 . i t 'I h d'ibiayai oleh Jabatan Ketua Menten Melaka

h M d (PUM) Kursus 101 e a ' " , . k th adalah anjuran Persatuan Usa anU a,' Pihak Sekolah merakamkan [utaan tenma aSI

Kursus Bermula jam 8.30 pagi sehingga~ _Jam 5.30 peta~g.

d a yang' terlibat khasnya fasllltatcr yang terllbat.

kepa a sernu

DOlO." ." .eno" Cil 1II0'f.e

Tarikh : 16 Julai 2009

Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

Satu tunjuk cara bagaimana sebuah robot dihasilkan telah diadakan di Dewan Sultan Muzaffar Syah oleh beberapa orang pensyarah UTem pada 16 Julai 2009 jam 3.00 petang. Pensyarah tersebut adalah dari falkulti kejuruteraan Utem.Program ini adalah satu aktiviti dibawah kebitaraan k-Teroka. Seluruh warga sekolah mengucapkan jutaan terimakasih kepada semua yang terlibat khasnya UTem,

UNU .. IDMJAT. Dill. I.II.5/e.

Tarikh

17-19 Julai 2009

Masa : 3.00 petang

Tempat : Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah, Melaka Pengelola : Rejiman 514 Askar Wataniah Bukit Beruang, Melaka. Anjuran : Unit Bimbingan dan Kaunseling

Pada 17 hingga 19 Julai 2009, Unit Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah, Melaka telah mengadakan satu program yang bertujuan untuk memupuk jati diri dalam diri para pelajar. Program yang lebih dikenali dengan nama Kem Jati Diri siri 5/09 ini melibatkan semua pelajar tingkatan 4 sahaja. Pelajar-pelajar lnl telah dibahagikan kepada 5 platun. Programini dikelolakan oleh Rejimen 514 Askar Wataniah Bukit Beruang, Melaka. Antara aktiviti yang telah diadakan selama 3 hari program ini diadakan ialah sukan lasak, kuliah maghrib, paintball, flying fox, berjalan malam di hutan, dan aktivit membina mercu tanda menggunakan surat khabar sahaja. Pada maills penutupan kern ini telah dirasmikan oleh Cik Rosnah bt Osman.

'IUMA" DATAlle ep. 1

Tarikh : 20 Julai 2009 Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

MOZAC mengucapkan selamat datang Pada 20 Julai 2009, sel,u~uh wa~~adUI Halim bin Abdul Malek. Sebenarnya

kepada PK1 yang baru laltu En , di MOZAC ( 1988 _ 2003)Beliau

En Abdul Halim pernah menga~ar 2003 kerana mengikuti KursuS

meninggalkan MOZAC pada ta unkt itu beliau merupakan PK

t di lAB Pada wa u k

Kepengeuaan . , b I' .' I h PK HEM di Sek Tinggi Mela a.

Kokurikulum.Jawatan terakhlr e iau ra a ~~~_.._ __ """

KUlIUIPINCUIIUIANJINAIIA

Tarlkh : 28 Julai 2009

Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

Kursus ini adalah sebagai program sokongan pelajar tingkatan3. Dianjurkan oleh Panitia Pendidikan Islam dan diadakan di Dewan Besar Semuga dengan kursus ini akan menambah kefahaman pelajar terhadap pengurusan Jenazah.

"I"BTU" BUla" aKaD1M1If

Tarikh : 3 Oges 2009

Tempat: Dewan Sultan Muzaffar Syah

Majlis Penutup Bulan Akademik 2009 telah diadakan di dewan sekolah.Para guru dan pelajar telah disajikan dengan tayangan video Kem Jati Diri Ting 4 dan persembahan multimedia aktiviti - aktiviti bulan Akademik oleh semua bidang. Pelajar - pelajar tingkatan 2 Alpha juga telah rnernpersernbahkan sebuah pantemin menarik mengenai pencemaran alam sekitar.Selain daripada itu, tuan pengetua telah menyampaikan hadiah kepada pemenang - pemenang pertandingan.Pada harl in; juga telah diumumkan perlantikan Puan Hjh Amesah Awal sebagai GKMP Bahasa yang bam menggantikan Puan Nerizah Baba yang telah dilantik sebagai Guru Cemerlang Bahasa Inggeris.

nlttut K.I'I""." I •• DAIIIIAJI

T lkh : 8 Oges 2009 . . '

an ' ff sv h dan Gelanggang Bela KeranJang

Tempat : Dewan Sultan Muza ar ya

alalar Tingkatan 4 adalah ceramah Ibadat Haji dan

Kurus khusus untu~, p J, . da 8/8/2009 di Dewan Sekelah dan

Praktikallbadah HaJI tela~ dlada~a~ P~elah didedahkan bagaimana ibadah ~:i!!

di Gelang~ang Bela KeranJan,g.pe aJa~ukaan Akaun secara percuma untuk Hajidikeqakan. Sementara rtu pe,m k T bung Haji dijalankan oleh

, belum mempunyal a aun a . "

pelaJar yang ,.. .. H "p'hak Sekolah mengucapkan setlnggl

pegawai-pegawal Tabung, aJI. ~ai Tabung Haji atas kerjasamayang jitu

perhargaan kepada Pegawal-pega 'k . g Hanya Allah sahara yang L -------_...--

ltu, Budi Tuan~Tuan akan karni enan, .

membalasnya,

!aM.UYalll Illya UMaDUalll KAII .. I • .,.M.

Tarikh : 14 Ogos 2009

Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

Pada 14 Ogos 2009, Sekelah telah mengadakan sambutan ihya Ramadan buat kall pertama pada tahun inLMajlis bermula pada pukul 9,00 malam dan berakhir pada pukul 10.00 malam.Sempena rnajlis lnl, Ustaz Zakariah telah dijemput khas bagi menyampaikan ceramah betemakan "Marhaban Va Ramadhan",Syukur alhamdulillah hasil ceramahnya telah banyak menyedarkan para pelalar tentang kelebihan bulan rarnadhan,

MOtK DlTla .. IW TIReKATAR 5

Tarikh: 20 Ogos 2009

Tempat: Blok Akademik SMS Muzaffar Syah

Para pelajar Tingkatan 5 telah menjalani "mock interview" bagi membiasakan diri menjalani interview. Mekanisma yang digunakan adalah mengikut cara Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Beberapa orang guru turut membantu dengan menjadi penemuramah. Temurah telah dijalankan sepenuhnya dalam bahasa inggeris .. Para pelajar telah dilontarkan dengan soalan-soalan yang menjurus kepada bidang yang mereka minati dan pengetahuan am.

MAlll! .III'IM Il - QUII ..

Tarikh : 20 Ogos 2009 Tempat : Dewan Sultan Muzaffar Syah

. I h b I ngsung pada Hari Khamis

Majlis Khatam AI-Quaran Tmgk~tan 5 a~ ~ult:~ aMuzaffar Syah. Majlis ini .".-.~

20.8.2009 Jam 8.00 malam dlhD~W Kerohanian Islam (BADRI). Acara adalah anjuran Badan Dak~a. an . diarak masuk ke dalam dewan dimulakan dengan para pelaJar tingkatan 5 ara pelajar tingkatan 5

I kompang Seterusnya P

dengan a unan ..... t k mengakhiri bacaan mereka.

membaca JUz amma un u .. .

bersama-sa~a . . a telah diberikan senaskah AI - Qura~

Pelajar-pelaJar t1ngkatan 5 Jug d ' 'h k sekolah. Majlis ditambah sen sebagai. tanda kenang-kenangan an pi a ,

lagi dengan persembahan darl pasukan nasvid sekolah. _--- ........ -- ........ ----------...-

PO, lUIK CURU

Tarikh : 21 Ogos 2009 Tempat : Bilik ERT

Pada pagi 21/8/2009, Kelab Guru mengadakan "Pot luck" sebagai acara menyambut cuti pertengahan penggal ke dua. Acara ini adalah acara suka-suka untuk meningkatkan ukhwah dalam kalangan guru-guru, Guru-guru yang tiada kelas mengajar secara berglllr-glllr telah makan bersama di billk ERT.

SEPTEMBER

.... tu, ADOa. P"OTO,".,P, ADOa. P •• MI.. ..0 DAN .... tu, PIMA'ANeAN KOMPVrD

Tarikh : 5 September 2009 Tempat : SMS Muzaffa.r Syah

Pada 5/9/2009 hari sabtu telah diadakan Kursus Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro dan Kursus Pemasangan Komputer. Program ini adalah dibawah kebitaraan e-Mozac. Seramai 40 orang pelajar telah mengikuti Kursus Adobe Photoshop dimakmal kumputer , 33 orang Pelajar mengikuti Adobe Premier Pro dan seramai 30 orang mengikuti kursus Pemasangan Komputer.Penceramah dan fasilitator untuk Kursus Adobe telah dijalankan oleh Bahagian K-Ekonomi Jabatan Ketua Menteri Melaka, Manakala Kursus Pemasangan Komputer telah dijalankan oleh Ramdhan Consultancy . .Dari soal selidik yang dijalankan 100% pelajar menyatakan kursus ini sangat berguna dan mengharapkan ianya dijalankan lagi untuk pelajar yang lain

flaaMaUIUyaaa.aDua"

Tarikh : 7 September 2009 Tempat : Astaka MOZAC

dh 1430 H Sekolah Menengah Sains Muzaffar Syah telah

Pada 7 September 2009 bersamaan 16 Rama ~n. d. .u:kan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Melaka dan

en adakan ceramah Ihya Ramadhan. Program 101 ianj .. .

diadakan di Dewan Sultan Muzaffar Syah, Melaka. Program ini bermula pada Jam 6.30 petang.

UWATA" CU.U f.'!fl'" C .. l !fIlOOI

Tarikh: 10 September 2009 Tempat : SMS Muzaffar Syah

Seramai 5 orang guru ( Biologi, Fizik, Kimia ) bersama guru bidang Sains Crescent Girls School mengadakan lawatan ringkas ke MOZAC untuk menerangkan objektif lawatan mereka dan membincangkan lawatan susulan yang akan dijadualkan pada awal March 2010 nanti. Lawatan susulan itu akan disertai oleh 40 orang pelajar dan beberapa orang guru dari bidang sains.Tujuan utama ialah untuk mengenali budaya masyarakat Malaysia dan pelajar sekolah berasrama penuh serta menjalankan aktiviti khidmat bakti masyarakat di sebuah rumah kebajikan kanak-kanak terencat akal di Melaka. Perbincangan juga menjurus kepada bagaimana kedua-dua belah pihak dapat bekerjasama dan bertukar-tukar idea serta kemahiran dalam meningkatkan lagi kualiti P&P di kalangan guru sekolah masing-masing.Perbincangan berlangsung di Bilik Pengetua yang juga dihadiri oleh En. Halim (GPK I). Pn Ivy ( Guru Bahasa Inggerls), Puan Amesah (GKMP Bahasa) dan Cik Ho ( Guru Cemerlang Matematik )

SEPTEMBER - OKTOBER

MI •• URU •••• &"

Tarikh : 16 September 2009

Tempat: Dewan Mak.an SMS Muzaffar Syah

Suatu program khas untuk pelajar -pelajar tingkatan 3 telah diadakan di dewan makan. Program ini diadakan untuk memberi motivasi serta peringatan terakhir kepada para pelajar yang akan menduduki peperiksaan mulai 7 Oktober 2009. Program dimulakan dengan menunjukkan prestasi para pelajar dalam kedua- dua peperiksaan oleh Penyelaras Kecemerlangan PMR - Puan Hamidah Hassan.Selepas itu guru - guru matapelajaran menegur kesilapan dan memberi kata - kata semangat kepada para pelajar pada tahun ini. Akhir sekali, tuan pengetua telah menyampaikan amanat beliau.

'OUT IIUaT PM. 'PM

Tarikh : 2 Oktober 2009 Tempat : Astaka MOZAC

. k h kei yaan kepada calon-calon PMR dan

Pada ha:i tersebut telah :ij:lan~~~ ~:~:i~i~~I::::~~~~~:~ i~u~::a ~~itue~aerusaha dan berharap sepenuhnya

SPM. Inl merupakan usa a era . tr . . . 630 etan dengan ketibaan ibubapa dan guru.

kep.a.da Tuhan :ang ~aha Esa. progr~~ be~~ul:uSr~:~~ls~a:ua' ya:g ha;ir telah diberi sedikit ceramah dan MaJlls telah dllmaml oleh Uztaz .lal an lOb' . h Oi akhir program semua pelajar tingkatan 3 dan 5, menunaikan solat taubat dan haiat secara . ejernaan.

guru-guru serta ibubapa telah menjamu selera di Dewan Makan.

' ••• UT ... U.' UY. !IIfOUU

Tarlkh : 3 Oktober 2009 Tempat : SMS Muzaffar Syah

Program pada hari tersebut telah dimulakan denganceramah pemasangan "thumbdrive" oleh Ramadhan Consultantcy kepada semua pelajar. Selesai program tersebut semua pelajar telah pulang ke kelas masing-masing untuk menghadiri jamuan hari raya yang dianjurkan oleh barisan kepimpinantingkatan. Para pelajar menyambut hari tersebut dengan guru kelas mastng-rnaslng dan juadah yang telah dibawa. dari rumah. Pada masa yang sama, guru-guru turut mengadakan pot luck sempena hari raya di dewan makan sekolah.

OKTOBER

al".ll ItI"Ul't." a'OCUJ' TOKoa ana, "IUJa.I-MMa~

Tarikh : 24 Oktober 2009

Tempat: Pusat Sumber SMS Muzaffar Syah

AJK Kebitaraan e-Tinta telah menjalankan Bengkel Penulisan Tokoh Biodata Bekas Pelajar. Penceramah yang memenuhi slot kali ini adalah Prof. Madya Dr. Ramlah Adam. Bengkel dijalankan bertujuan untuk mendedahkan kepada para pelajar yang akan menulis biografi bekas pelajar, teknik-teknik yang betul untuk penulisan biografi. Bengkel telah dimulakan dengan pendedahan terhadap [enls-jenls penulisan biografi. Seterusnya para pelajar telah ditaklimatkan dengan kaedah penulisan yang lebih berkesan dan mampu menarik minat para pembaca. Semoga, usaha ini akan menjadikan warga MOZAC sebagai budayawan dan ilmuan yang gemar menulis .

• TONC IOYONC PlIDANA 2eet

Tarikh : 31 Oktober 2009

Tempat : Sekitar SMS Muzaffar Syah

Pada hari tersebut, semua warga MOZAC telah bersama turun padang untuk membersihkan kawasan sekitar sekolah .. Program ini telah bermula seawal jam 8 pagi. Semua pelajar telah berkumpul sebeJum dibahagikan kawasan pembersihan mengikut tingkatan. Antara tempat yang telah dibersihkan ialah blok akademik, surau AI - Abrar, blok asrama serta Astaka. Program tersebut telah mendapat kerjasama daripada pihakSouthern Waste Management Melaka. Program ini telah pun berakhir pada jam 12 tengahari.