P. 1
zakat

zakat

|Views: 303|Likes:
Published by Eqeen_sisluv91

More info:

Published by: Eqeen_sisluv91 on Jan 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

1

PERANAN AGIHAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN TAHAP EKONOMI UMMAH1
Oleh Patmawati bte Hj Ibrahim2 PhD (Dev. Econs.) (UPM), M.Ec (IIU, Malaysia), B.Ec (Hons.) (IIU, Malaysia) Jabatan syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya No. tel. 603-79676006, e-mail : y0patma@um.edu.my Abstrak Kertas ini bertujuan untuk membuktikan kemampuan agihan zakat berperanan dalam meningkatkan ekonomi ummah. Kertas ini dimulakan dengan menjelaskan kedudukan zakat dalam kehidupan Muslim. Seterusnya kertas ini membincangkan pandangan Islam secara teori berkaitan peranan agihan zakat, di mana zakat berperanan mengatasi masalah sosio ekonomi umat Islam melalui agihan semula pendapatan, yang mampu mengurangkan jurang agihan pendapatan dan pembasmian kemiskinan. Ini disokong dengan pembuktian data empirikal yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa agihan zakat berjaya merapatkan jurang agihan pendapatan serta menurunkan kadar dan beban kemiskinan. Selanjutnya kertas ini mencadangkan pelan tindakan bersepadu untuk mempastikan keberkesanan agihan zakat dalam meningkatkan tahap ekonomi ummah. Pelan tindakan ini melibatkan kerjasama dan tindakan bersepadu dari tiga pihak yang utama, iaitu pihak agensi zakat, para penerima agihan zakat, dan pihak kerajaan. 1. PENDAHULUAN - ZAKAT DALAM KEHIDUPAN MUSLIM` Zakat berbeza dengan sumber-sumber pendapatan kerajaan yang lain di mana tanggungjawab membayar zakat adalah merupakan sebahagian dari ibadah dalam kehidupan Muslim. Allah telah menyatakan dalam al-Quran bahawa menunaikan zakat itu adalah merupakan sebahagian dari ciri-ciri seorang muslim, yang bermaksud; ”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.” surah at-Taubah:713 Sebagai salah satu dari rukun Islam, arahan untuk melaksanakan tanggungjawab zakat ini adalah sangat besar di mana bagi mereka yang gagal melaksanakannya akan mendapat balasan azab yang pedih di dunia dan akhirat . Hal ini dinyatakan dalam surah al-Fushshilat, yang mengkhabarkan 1 Kertas kerja dibentangkan dalam Konvensyen Zakat dan Cukai Peringkat Kebangsaan 2007 di PWTC, Kuala Lumpur, 22/5/07 – 24/5/07. 2 Penulis adalah Pensyarah Kanan, di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 3 Sheikh Abdullah Basmeih ( 1992). Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al-Quran. Kuala Lumpur: Bahagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Hh. 446-447. 2 ancaman Allah terhadap orang-orang musyrik. Ayat ini turut menerangkan ciri-ciri orang Musyrik, diantaranya ialah tidak menunaikan zakat dan tidak mempercayai akan adanya hari akhirat. “Katakanlah (wahai Muhammad): Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu; diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang Satu; maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus (yang membawa kepada mencapai keredhaanNya), serta pohonlah kepadaNya mengampuni (dosa-dosa kamu yang telah lalu). Dan ingatlah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukanNya (dengan sesuatu yang lain), iaitu orang-orang yang tidak memberi zakat (untuk membersihkan jiwa dan hartanya) dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat.” Surah al-Fushsilat: 6-74 Dalam ayat yang lain, Allah menjanjikan rahmatNya ke atas mereka yang menunaikan zakat yang bermaksud: “Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat, sesungguhnya kami kembali (bertaubat) kepadaMu. Allah berfirman: `AzabKu

akan Aku timpakan kepada sesiapa yang Aku kehendaki, dan rahmatKu meliputi tiap-tiap sesuatu: maka Aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertaqwa, dan yang memberi zakat, serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. ” Surah al-A’raaf: 1565 Kerajaan bagi Negara yang mempunyai majoriti Muslim, tugas memungut zakat untuk kebajikan para penerima agihan zakat adalah satu tanggungjawab yang diwahyukan secara langsung oleh Allah. Kepentingan zakat terhadap orang Islam adalah jelas daripada hadith-hadith yang menyatakan bahawa dibenarkan memerangi orang-orang Islam yang mendirikan solat tetapi tidak menunaikan zakat.6 2.0 TUJUAN ZAKAT Islam menekankan penubuhan sebuah masyarakat yang adil, berperikemanusiaan dan bersatu padu. Melindungi manusia dari kelaparan, menjamin keselamatan sosial dan menjaga maruah dan kehormatan insan adalah elemen-elemen yang perlu dalam peraturan masyarakat yang kuat dan berperikemanusiaan. Rasulullah SAW menyatakan bahawa kelaparan adalah satu bentuk tekanan masyarakat yang paling teruk. Oleh itu, Islam mencadangkan institusi zakat sebagai satu 4 Ibid, h. 1265 5 Ibid,h. 383. 6There are innumerable instances of injunctions and orders, rewards and grievous punishments, successes and failures in this world and the next in connection with the payment of zakat. The Prophet declared that whoever offers prayers but does not pay zakat, his prayers are in vain. The great caliph, Abu Bakar even used coercion against those who refused to pay zakat to the state. Some of the relevant verses from the Quran relating to zakat are 2:110, 23:1-6, 51:19, 70:24-25. 3 mekanisma yang menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat dan menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan dan melaksanakan tanggungjawab terhadap Allah. Dengan meningkatkan produktiviti masyarakat, zakat menghilangkan rasa irihati sesama ahli masyarakat, dan seterusnya menghasilkan masyarakat Muslim yang aman dan bersatupadu. Oleh itu, zakat telah dirangka untuk memenuhi matlamat yang jelas dalam masyarakat. Secara ringkasnya, zakat telah ditetapkan oleh Allah dengan matlamat utama sebagai satu bentuk jaminan keselamatan sosial bagi mereka yang miskin dan memerlukan dalam masyarakat, membangunkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula kekayaan dalam masyarakat, dan juga sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan spiritual (Al-Harran, Saad Abd. Sattar. 1993). 3.0 AGIHAN ZAKAT Zakat diagihkan untuk membantu golongan yang miskin dan memerlukan bagi memenuhi keperluan asas mereka. Ia diagihkan untuk memenuhi pelbagai keperluan jangka pendek dan jangka panjang. Zakat hanya boleh diagihkan kepada golongan-golongan yang tertentu sahaja, seprti dinyatakan dalam al-Quran yang bermaksud: ”Sesunguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang faqir, dan orang-orang miskin, dan `amil-`amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu’allaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (Ketetapan yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Surah at-Taubah: 607 Ayat di atas diakhiri dengan perkataan “sebagai satu ketetapan dari Allah” menunjukkan bahawa sedekah-sedekah yang dimaksudkan dalam ayat di atas, iaitu zakat, bukannya satu bentuk derma pilihan (optional charity), sebaliknya satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan (obligation). Lapan golongan (asnaf) yang layak menerima agihan zakat telah dinyatakan oleh Allah melalui ayat di atas dan mestilah dipatuhi dalam mengagihkan hasil-hasil zakat. Secara ringkas, lapan golongan yang layak menerima agihan zakat seperti dinyatakan dalam ayat di atas, adalah seperti berikut; 1. Faqir. Golongan ini mempunyai harta di bawah nilai nisab dan berada di bawah

pendapatan garis kemiskinan sebanyak RM 661 sebulan bagi Semenanjung Malaysia, dan RM 691 sebulan bagi Malaysia.8 Mereka ialah golongan yang benar-benar miskin 7 Sheikh Abdullah Basmeih ( 1992). Op.cit. h.443 8 Unit Perancang Ekonomi, JPM (2006) .Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK9: 2006-2010). Kuala Lumpur: Percetakan nasional Malaysia Berhad. H. 348 4 dan memerlukan bantuan orang lain untuk meneruskan kehidupan samada disebabkan oleh ketidakupayaan fizikal, lanjut usia, dan sebagainya. Mengikut definisi RMK9, pendapatan isi rumah golongan ini berada di bawah keperluan makanan sebanyak RM 400 sebulan. 2. Masakin. Mereka adalah golongan miskin yang tidak menzahirkan kemiskinan mereka.9 Mengikut definisi RMK9, mereka ini berada dalam golongan berpendapatan kurang dari RM 661 sebulan. 3. ‘Amilin’, mereka adalah golongan yang bekerja untuk mentadbir dan mengurus hal-hal berkaitan zakat. Ini termasuk kesemua pegawai dan petugas yang dilantik oleh negeri untuk menjalankan tugas-tugas berkaitan zakat, seperti pengiraan, kutipan dan agihan. Mereka yang terlibat dengan pekerjaan berkaitan zakat, maka layak mendapat gaji dari dana zakat. 4. ‘Muallafat al-qulub’ – mereka yang hatinya dipujuk untuk mendekati Islam. Secara prinsipnya, golongan ini meliputi mereka yang pershabatan dan kerjasama dengannya akan membantu memperkuatkan Islam. Termasuk juga dalam golongan ini ialah mereka yang baru memeluk Islam, yang kehilangan harta benda dan saufaramara mereka yang lampau, oleh itu memerlukan bantuan dan sokongan. Bantuan kewangan berkemungkinan membantu memperkuatkan iman mereka dan melahirkan rasa kebersamaan (sense of belonging) dalam umat Islam. Termasuk juga dalam golongan ini mereka yang sangat kuat menentang Islam, tetapi pemberian wang mampu melembutkan mereka. Hasil zakat boleh diberikan kepada golongan ini walaupun mereka kaya. 5. ‘Riqab’ – membebaskan hamba. 6. ‘Gharim’, - mereka yang berhutang. Terbahagi kepada dua jenis: i. Orang yang berhutang untuk menyempurnakan keperluan mereka, ii. Orang yang berhutang kerana membantu orang lain. 7. ‘Fi-sabilillah’, - kerana jalan Allah, bermaksud segala perbuatan yang dilakukan demi untuk menegakkan agama Allah (Islam) di dunia. Yang paling ekstrim adalah ‘jihad’ (Islamic war). 8. ‘Ibn al-Sabil’, - musafir. Musafir ini berkemungkinan kaya di negara asal mereka, tetapi mungkin menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan di tempat lain. Dana zakat boleh digunakan untuk membantu mereka. 9 The Prophet (saw) said: “Miskeen is he who does not have enough to suffice his needs but is not recognized as poor so that he can be helped, and does not stand to ask for help”. (Bukhari, Muslim). Opinions vary as to the definition of faqir and miskin . Some say that they carry the same meaning, and some others say that these two are different. But this is immaterial for the purpose of zakat. These include all those people who who require others’ help whether it might be permanent in nature or temporary. 5 Jelas di sini bahawa lapan asnaf zakat merangkumi pelbagai golongan yang memerlukan bantuan kewangan. Golongan berpendapatan rendah dan memerlukan, sementara ataupun kekal, semuanya dilindungi oleh zakat. Sebahagian besar dari zakat akan diagihkan kepada mereka yang berpendapatan rendah dalam ekonomi. Oleh itu, wang yang dipungut dari golongan berpendapatan tinggi dalam masyarakat akan dipindahkan kepada golongan yang berpendapatan rendah melalui institusi zakat, mempunyai kesan agihan semula yang berkesan dalam masyarakat (Sadeq, AHM. 1991). Zakat juga bertujuan untuk membantu ahli-ahli lain dalam msayarakat yang tidak miskin dari segi material dan kewangan pada asalnya, sebaliknya menghadapi masalah kewangan dan material tanpa dijangka, seperti menghadapi masalah kewangan dalam perjalanan. Zakat juga meringankan bebanan orang-orang yang tidak mampu menyelesaikan hutang. Peranan zakat juga sangat penting dalam membantu mereka yang berjuang menegakkan agama Allah (fi-sabilillah).

3.1 Bentuk-bentuk Agihan Zakat Selain dari pengkelasan kepada lapan golongan (asnaf) zakat di atas, para penerima agihan zakat juga boleh diklasifikasikan kepada golongan penerima zakat produktif dan tidak produktif. Para penerima agihan yang mampu berusaha dikategorikan sebagai produktif, manakala mereka yang tidak upaya disebabkan lanjut usia, masalah kesihatan, kecacatan dan sebagainya dikategorikan sebagai golongan tidak produktif. Bantuan yang diberikan kepada mereka bergantung kepada keperluan berdasarkan siasatan yang dilakukan oleh agensi zakat terbabit terhadap keperluan asnaf dari masa ke semasa. Terdapat pelbagai jenis bantuan yang diberikan oleh Pusat-pusat zakat di Malaysia kepada para penerima agihan zakat. Secara umum, kertas ini membahagikan jenis-jenis bantuan zakat kepada 6 kategori utama, dilihat dari pelbagai aspek sosio-ekonomi masyarakat: i. Bantuan penggunaan semasa- untuk makanan dan sara hidup; ii. Bantuan perubatan; iii. Bantuan pendidikan; iv. Bantuan keusahawanan; v. Bantuan keagamaan; vi. Bantuan kecemasan. Walaubagaimanapun, kertas ini tidak bertujuan untuk menganalisis atau menerangkan bentuk dan pencapaian bantuan tersebut satu persatu. Sebaliknya kertas ini bertujuan untuk mengetengahkan keberkesanan agihan zakat dalam meningkatkan ekonomi ummah berdasarkan fakta-fakta secara teoretikal, disokong dengan bukti-bukti empirikal menggunakan model-model ekonomi yang sudah establish. Ini akan membuktikan potensi zakat untuk diketengahkan ke dalam arus perdana ekonomi untuk sama-sama menyumbang terhadap peningkatan ekonomi ummah. 6 4.0 IMPLIKASI AGIHAN ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN SOSIO-EKONOMI UMMAH10 Perlu diingat bahawa kutipan dan agihan zakat mempunyai implikasi sosio-ekonomi yang penting. Antara yang utama ialah berkaitan dengan agihan pendapatan dan kekayaan dan pembasmian kemiskinan. 4.1 Zakat dan Agihan Pendapatan Segala bentuk kekayaan yang dikurniakan Allah di mukabumi tidak boleh tertumpu hanya kepada satu golongan yang tertentu sahaja. Sebaliknya, ia perlulah beredar dikalangan semua ahli dalam masyarakat. Konsep keadilan dalam Islam tidak bermaksud pulangan yang sama kepada setiap ahli dalam masyarakat tanpa mengambil kira sumbangan mereka. Islam menerima adanya ketakseimbangan agihan pendapatan disebabkan oleh manusia itu tidak sama secara semulajadi dari segi tingkahlaku, kepakaran, dan sumbangan mereka terhadap masyarakat (Al-Quran, 6:165, 61:71, and 43:32). Bagaimanapun, keperluan asas setiap individu adalah terjamin dalam sebuah kerajaan Islam. Di sini, zakat memainkan peranan sebagai mekanisma agihan semula pendapatan dan kekayaan. Zakat dilaksanakan untuk mengatasi masalah ketakseimbangan agihan pendapatan, dan mengelakkan daripada berlakunya penumpuan harta dikalangan golongan tertentu sahaja dalam masyarakat (Al-Quran, 59:7). Zakat menyediakan mekanisma di mana sumber-sumber yang ada dalam masyarakat akan diagihkan kepada yang miskin dan memerlukan. Dengan itu, jurang agihan pendapatan dalam masyarakat akan dapat dirapatkan. Pembuktian Empirikal Kesan zakat terhadap agihan pendapatan di kalangan pengeluar padi telah dikaji oleh Ismail Salleh dan Rogayah Ngah (1980).11 Kajian ini adalah merupakan antara kajian yang terawal berkaitan kesan zakat terhadap agihan pendapatan di Malaysia. Kajian telah dijalankan di empat buah negeri di Malaysia iaitu Perak, Kedah, Kelantan and Trengganu untuk tahun 1978. Dengan menggunakan index Gini-Coefficient12 bagi mengukur ketakseimbangan agihan pendapatan, 10 Patmawati Ibrahim (2006). Economic Role of Zakat in Reducing Income Inequality and Poverty in Selangor. PhD Thesis. Faculty of Economics and Management, Universiti Putra Malaysia. 11 Ismail Muhd Salleh and Rogayah Ngah. (1980). “Distribution Of The Zakat Burden On Padi Producers In Malaysia.” In M.Raquibuz Zaman (ed.). Some Aspects of the Economics of Zakat. New York: American Trust Publication. 12 Gini coefficient adalah berdasarkan kepada keluk Lorenz. Ia dikira menggunakan formula berikut:
t T t tt

T t t

G ΣP Q ΣP Q

= ++ =

=−
1 11 1

Di mana G: Gini coefficient; Pt = peratus penduduk terkumpul dalam kumpulan ke t; Qt = peratus pendapatan dalam kumpulan ke t, dimana t = 1,2,…,T. Nilai G : 0<G<1. G= 1menunjukkan agihan pendapatan sangat tidak seimbang, G=0 menunjukkan agihan pendapatan sangat seimbang 7 perbezaan sebelum dan selepas agihan zakat diukur menggunakan ‘index penurunan’. Index ini akan menentukan sumbangan agihan zakat terhadap agihan pendapat samada positif atau negatif. Hasil kajian mereka mendapati zakat yang dipungut di Malaysia mampu memperbaiki agihan pendapatan kasar dikalangan para pengeluar padi. Kajian lain berkaitan kesan zakat terhadap agihan pendapatan telah dilakukan oleh Jehle (1994). Menggunakan AKS index13 bagi mengukur ketakseimbangan agihan pendapatan, Jehle menganalisis kesan zakat terhadap agihan pendapatan di Pakistan, menggunakan data tahun 198788. Hasil kajian beliau mendapati zakat telah mengurangkan ketakseimbangan agihan pendapatan di Pakistan, walaupun penurunan tersebut adalah kecil. Patmawati Ibrahim (2006) telah mengkaji kesan agihan zakat terhadap agihan pendapatan di kalangan para penerima agihan zakat dari asnaf fakir dan miskin di Selangor. Beliau telah menggunakan indeks agihan Gini co-efficient berdasarkan keluk Lorenz, yang mengukur ketakseimbangan aghan pendapatan secara umum. Berdasarkan data tahun 2001-2002, hasil kajian beliau mendapati bahawa mengikut index Gini coefficient, agihan zakat berjaya mengurangkan ketakseimbangan agihan pendapatan dikalangan asnaf fakir dan miskin daripada nilai pekali Gini 0.52 sebelum agihan zakat kepada 0.47 selepas agihan zakat. Selanjutnya beliau mengukur agihan pendapatan menggunakan index Atkinson14, yang mengambil kira kesan faktor kebajikan dalam agihan pendapatan. Berdasarkan index Atkinson didapati agihan zakat yang dilakukan telah menjadikan agihan pendapatan lebih tidak seimbang daripada 0.38 kepada 0.53. Tahap kebajikan masyarakat berkurangan disebabkan oleh kehilangan dalam pendapatan akibat ketakseimbangan agihan pendapatan. Selanjutnya beliau telah membuat simulasi dalam kajiannya. Simulasi tersebut telah berjaya memperbaiki agihan pendapatan yang diukur menggunakan kedua-dua index Gini (0.20) dan Atkinson (0.16). Hasil kajian beliau mencadangkan supaya kaedah agihan zakat diperbaiki dengan menggunakan had kifayah sebagai pendapatan garis kemiskinan, serta mengambilkira lokasi penerima samada Bandar atau luar Bandar, dan juga kedudukan kewangan penerima agihan. Jumlah bantuan yang diberikan mestilah menyamai atau lebih dari jurang kemiskinan (had kifayah). Sebagai kesimpulan, selain dari fakta teoretikal, kajian-kajian lepas yang telah dijalankan berjaya membuktikan secara empirikal kemampuan agihan zakat dalam mengatasi masalah ketakseimbangan agihan pendpatan. 13 AKS index menggunakan index etika untuk melihat kesan keseluruhan agihan pendapatan. Ianya berasaskan kepada konsep “equally distributed equivalent income” 14 Atkinson index;

μ I = 1− YEDE ; (1 ) p EDE G Ym − = ; di mana ( ) EDE Y : equally distributed equivalent income; m :pendapatan purata fakir dan miskin, dan p G : Gini coefficient fakir dan miskin. Nilai I : 0<I<1;
I=0 agihan pendapatan sangat seimbang; I=1 agihan pendapatan sangat tidak seimbang.

8 4.2 Zakat dan Pembasmian Kemiskinan Objektif sosio-ekonomi yang utama bagi zakat ialah membasmi kemiskinan dikalangan masyarakat Islam. Islam menganggap kemiskinan sebagai satu masalah yang serius. Kemiskinan merupakan salah satu punca berlakunya jenayah dalam masyarakat. Kemiskinan juga membawa kepada rasa benci dan permusuhan diantara golongan kaya dan miskin, yang akan membawa kepada konflik sosial dalam masyarakat (Sadeq, AHM. 1991). Nabi Muhammad SAW memberi perhatian yang berat terhadap isu kemiskinan. Baginda telah menjelaskan kepada para sahabat bahawa zakat perlu dibelanjakan untuk membantu golongan miskin. Imam Abu Hanifa telah mengikuti langkah ini dan mengisytiharkan bahawa zakat hanya digunakan untuk kebajikan golongan miskin. (Al-Qardhawi, Yusuf. 1981). Sehubungan dengan itu, para ulama Islam telah bersependapat bahawa keutamaan dalam agihan zakat ialah untuk membasmi kemiskinan. Zakat juga telah dikenalpasti sebagai komponen utama dalam sistem keselamatan sosial Islam (Ma’sum Billah, 1996). Zakat mengurangkan kemiskinan (walaupun tidak membasminya) dan mengurangkan jurang agihan pendapatan (walaupun tidak menghapuskannya), dan mempunyai potensi untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi (Imtiazi,1989). Monzer Kahf (1999) berpendapat, dalam mengaplikasikan zakat kontemporari, setiap negara Islam perlu ingat bahawa zakat sahaja tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan di kalangan negara-negara Islam. Menurut beliau, zakat adalah merupakan alat agihan semula, sedangkan kemiskinan di kalangan negara-negara Islam berpunca dari produktiviti dan tahap pembangunan ekonomi yang lemah. Monzer Kahf mencadangkan supaya asas zakat diperluaskan dan dengan itu dana zakat akan meningkat. Kuran (2000), berdasarkan kajian yang dilakukannya di Pakistan, Malaysia, dan Arab Saudi menyimpulkan bahawa sekiranya zakat diharapkan untuk membasmi kemiskinan secara bersendirian, maka rancangan ini akan menemui kegagalan. Menurut beliau ini adalah disebabkan oleh zakat pada hari ini tidak memainkan peranan ekonomi yang utama. M.A. Mannan (1989) melihat bahawa zakat boleh berperanan untuk meningkatkan taraf hidup, pendapatan dan seterusnya membasmi kemiskinan dan mengurangkan jurang agihan pendapatan melalui kesan pengganda dari zakat. Projek-projek yang dibiayai menggunakan dana zakat dalam bidang pendidikan, kesihatan , kebajikan sosial, dan lain-lain akan meningkatkan produktiviti golongan miskin dengan memenuhi keperluan asas mereka. Pendapatan golongan miskin akan meningkat sebagai kesan dari peningkatan produktiviti. Muhammad Anuar (1995) melihat bahawa pembangunan ekonomi golongan fakir dan miskin ini sebagai satu isu yang serius, dan tidak boleh ditangani secara bermusim. Oleh itu perlu ada perancangan projek jangka pendek dan jangka panjang dalam program-program pembangunan golongan miskin. Beliau mengkaji 9 tentang potensi sumbangan zakat dalam membiayai projek-projek pembangunan jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup golongan miskin. Menurut beliau, selain daripada digunakan untuk penggunaan jangka pendek dan semasa, dana zakat juga boleh digunakan untuk membiayai projekprojek pembangunan jangka panjang yang akan mendatangkan faedah jangka panjang kepada golongan fakir dan miskin dalam masyarakat. Menurut kajiannya, penggunaan dana zakat sebegini dibenarkan dalam Islam. Pembuktian Empirikal Shirazi (1996) mengkaji tentang kesan zakat dan `ushr ke atas pembasmian kemiskinan di Pakistan. Menggunakan FGT index 15 beliau telah menggunakan data tahun 1990-91 bagi melihat kesan zakat dan `ushr ke atas pembasmian kemiskinan di Pakistan. Hasil kajian beliau mendapati kadar kemiskinan berkurangan dari 38.7 % kepada 38% dengan adanya agihan zakat dan `ushr. Kajian beliau juga mendapati agihan zakat dan `ushr berjaya mengurangkan jurang kemiskinan dari 11.2% kepada 8%. Beliau juga mendapati agihan zakat mempunyai kesan yang signifikan terhadap pendapatan bolehguna golongan berpendapatan rendah. Bank Pembangunan Islam (IDB) telah menjalankan kajian pada tahun 2004 untuk melihat samaada dana zakat mencukupi bagi memenuhi keperluan golongan miskin. Sebanyak 24 buah negara anggota IDB telah dipilih sebagai sample kajian. Hasil kajian mendapati, bagi negara-negara yang mempunyai pendapatan perkapita yang rendah dan masalah kemiskinan yang tinggi, jumlah

kutipan zakat tidak mencukupi untuk menampung keperluan golongan miskin ini. Oleh itu, dana zakat yang ada perlu digunakan dengan cekap. Bantuan yang diberi tidak boleh dalam bentuk bantuan ‘mencukupkan pendapatan’ sahaja, sebaliknya bantuan yang diberi haruslah mampu meningkatkan produktiviti golongan miskin ini supaya dalam jangka panjang mereka bukan setakat boleh keluar dari kemiskinan tetapi juga mampu membayar zakat.. Patmawati Ibrahim (2006), mengkaji kesan agihan zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di Selangor menggunakan data tahun 2001-2002. Kajian beliau menggunakan lima indeks kemiskinan yang sangat popular digunakan oleh kebanyakan penyelidik dalam bidang ini, iaitu
15 FGT

   =
q i i

index :

Σ

=

z g n Pyz
1

(:)1
α α

di mana ; i i g = z − y , adalah kurangan pendapatan (the income short-fall) of the i th poor, z : pendapatan garis kemiskinan, q bilangan isirumah yang berpendapatan kurang dari pendapatan garis kemiskinan. “α “ adalah parameter yang mempunyai nilai lebih besar atau sama dengan 1 (α ≥ 0) . Parameterα dilihat sebagai pengukuran penghindaran kemiskinan. Semakin besar nilai α pengukuran ini menjadi lebih sensitive terhadap pendapatan golongan termiskin. 10 kadar kemiskinan, (H=q/N), jurang kemiskinan ( P 1)16, jurang pendapatan (P2)17, Sen index (P3 )18 dan FGT index (P4)19. Indeks-indeks ini akan digunakan untuk menganalisis isu-isu berikut: Berapa ramai isirumah miskin; berapakah jurang kemiskinan tersebut; dan bagaimanakah beratnya tekanan kemiskinan tersebut. Hasil kajian beliau mendapati agihan zakat berjaya mengurangkan kadar kemiskinan daripada 62% kepada 51%. Jurang kemiskinan berkurangan dari RM 315 kepada RM 281; jurang pendapatan juga berkurangan dari 59% kepada 53%; Sen index yang mengukur tekanan kemiskinan dengan mengambilkira tahap kebajikan masyarakat turut berkurangan dari 0.47 kepada 0.32. FGT index juga berkurangan dari 0.27 kepada 0.17. Kesimpulannya, kajian ini mendapati agihan zakat mampu mengurangkan kadar kemiskinan, jurang kemiskinan dan tekanan kemiskinan yang diukur menggunakan indeks-indeks kemiskinan yang popular digunakan oleh para penyelidik dalam bidang ini. Sehingga ini, kertas ini telah mengemukakan fakta-fakta secara teoretikal yang disokong oleh bukti-bukti empirikal tentang peranan agihan zakat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi ummah dengan melihat dari aspek agihan pendapatan dan pembasmian kemiskinan. Persolannya, pakah tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan untuk mempastikan potensi agihan zakat benarbenar terlaksana. Hal ini melibatkan kerjasama dan tindakan bersepadu dari tiga pihak yang utama; iaitu pihak agensi zakat, para penerima agihan zakat; dan pihak kerajaan sendiri. 5.0 PELAN TINDAKAN BERSEPADU KE ARAH KEBERKESANAN AGIHAN ZAKAT Seperti dinyatakan di atas, untuk merealisasikan potensi agihan zakat dalam meningkatkan ekonomi ummah perlu kepada kerjasama dan tindakan bersepadu dari tiga pihak yang utama; iaitu pihak agensi zakat, para penerima agihan zakat; dan pihak kerajaan sendiri. 5.1 Pelan Tindakan Pihak Agensi Zakat a) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan orang ramai terhadap program agihan zakat;

16 Jurang

kemiskinan =

Σ

=

=
q i

P gi
1 1
17 Jurang

pendapatan:

=∈

Σ

=
() 2 iSz i

P g qz

18 Sen 19

   =
q i i

[] FGT index : Σ
index:

p

P H I (1 I )G 2 = + −

=

z g n Pyz
1

(:)1
α α

11 Jadual 1: Belanjawan Zakat Malaysia (1995-2005) (RM Juta) JUMLAH (RM JUTA) KUTIPAN/ AGIHAN 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Jumlah kutipan 124.32 161.97 203.46 196.87 195.51 267.78 320.36 331.47 408.4 473.3 573.1 Jumlah Agihan 92.07 132.4 146.7 144.7 143.5 170.5 207.4 306.3 325.0 Imbangan 32.25 29.57 56.76 52.17 52.01 97.28 112.96 25.17 83.4 Sumber: Jabatan agama Islam Malaysia, JAKIM, 2002. Pelbagai Pusat / Unit Zakat negeri Jadual 1 di atas menunjukkan belanjawan zakat Malaysia untuk tahun 1995-2005. Sepanjang tempoh satu dekad tersebut di dapati imbangan belanjawan zakat di Malaysia sentiasa mengalami lebihan. Kadar lebihan tertinggi ialah pada tahun 2001, sebanyak RM 112.96 juta. Jika dikaitkan sepanjang tempoh 1995-2005, ekonomi Malaysia mengalami turun naik dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh pelbagai faktor dalaman dan luaran. Diantara yang paling ketara ialah kemelesetan ekonomi bermula dari 1997 – 1999 sebagai kessan dari krisis kewangan antarabangsa. Selain daripada itu, masalah selsema burung yang menyebabkan aktiviti ekonomi lembab. Namun, dalam keadaan demikian, seperti ditunjukkan dalam jadual di atas, institusi zakat masih lagi mendapat kepercayaan dari orang ramai, ditunjukkan dengan peningkatan dalam jumlah kutipan. Ini turut ditunjukkan melalui carta di bawah.

Rajah 1 Imbangan belanjawan zakat Malaysia (1995 - 2003) 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Tahun RM Juta kutipan agihan lebihan
12 Kepercayaan dan keyakinan para pembayar zakat terhadap institusi zakat ini perlu dipertingkatkan. Kajian perlu dilakukan untuk mengkaji dikalangan para pembayar zakat tersebut, berapa peratuskah daripada mereka merupakan pembayar baru, dan berapa peratuskah pembayar zakat yang kekal dalam industri. Para pembayar zakat akan yakin terhadap institusi zakat ini apabila mereka dapat melihat dan mengetahui kemanakah wang zakat mereka diagihkan. Dalam kata lain, untuk meningkatkan kutipan, agihan perlulah jelas dan diyakini. b) Menyebarluaskan promosi agihan. Pihak institusi zakat perlu memperluaskan promosi berkaitan bentuk-bentuk agihan zakat yang boleh diperolehi oleh para asnaf. Sebagai contoh, bagi bantuan pendidikan berbentuk biasiswa untuk para pelajar Universiti, iklan boleh dimasukkan di akhbar-akhbar perdana seperti dilakukan oleh para penaja yang lain. Syarat yang jelas perlu dimasukkan. Begitu juga dengan program pembangunan usahawan yang dijalankan. Pihak institusi zakat juga, selain mencari sendiri asnaf zakat mereka, turut dicadangkan untuk mengiklankan di akhbar-akhbar. Ini akan menyebarkan maklumat dengan lebih luas, dan membolehkan mereka yang benar-benar berminat dan layak turut memohon. Ini akan meningkatkan darjah keberkesanan program agihan zakat tersebut. Secara tidak langsung juga, para pembayar zakat akan dapat melihat bahawa wang zakat yang mereka keluarkan digunakan dengan sepenuhnya. Hal ini akan meningkatkan keyakinan mereka untuk terus membayar zakat melalui institusi zakat. c) Mengkaji semula bentuk dan jumlah agihan zakat yang diberi Bentuk bantuan yang diberi kepada para penerima agihan zakat perlulah mengambil kira keperluan jangka pendek dan jangka panjang. Bagi keperluan jangka pendek, bantuan penggunaan semasa untuk makanan dan sara hidup perlu diberikan. Disamping itu, perlu juga diberi bantuan untuk membolehkan para penerima asnaf khususnya dari asnaf fakir dan miskin untuk mempunyai sumber pendapatan di masa akan datang. Untuk itu, jumlah bantuan yang diberikan kepada mereka perlu dinilai semula. Untuk jangka pendek, bantuan yang diberikan hendaklah mampu memenuhi keperluan asas mereka, untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian untuk projek ekonomi jangka panjang. Apabila projek ekonomi mereka mengeluarkan hasil, maka bantuan jangka pendek tersebut (penggunaan semasa) sudah boleh dihentikan, dan mereka tidak akan bergantung kepada zakat lagi, sebaliknya sudah boleh membayar zakat. d) Mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan Projek-projek pembangunan ekonomi/usahawan yang diceburi oleh asnaf meliputi pelbagai bidang. Termasuk diantaranya bidang ternakan, pertanian, perikanan, peruncitan, IKS dan sebagainya. Kita akui hakikat bahawa para pegawai zakat tidak mempunyai kemahiran dalam 13 bidang-bidang tersebut. Walaubagaimanapun, usahawan zakat ini tidak boleh dibiarkan tanpa panduan, dengan hanya memberi suntikan modal sahaja. Apa yang boleh dilakukan oleh insitusi zakat ialah mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Lembaga Pertubuhan Peladang untuk prograam pertanian, FAMA untuk pemasaran, LKIM untuk perikanan, MEDEC untuk pembangunan usahawan dan IKS, daan sebagainya. Ini bertujuan untuk mempastikan merekaa mendapat nasihat yang betul dari pihak yang tepat, dan mempastikan kejayaan perusahaan mereka.

e) Meningkatkan bilangan pembayar zakat 5.2 Pelan Tindakan Kerajaan Setelah mengetahui potensi zakat untuk menyumbang kepada peningkatan ekonomi ummah di arus perdana ekonomi negara, antara perkara yang dianggap kritikal dalam hal ini ialah untuk meningkatkan jumlah kutipan zakat. Ini adalah bagi memenuhi keperluan pembangunan sosioekonomi masyarakat Islam, khususnya untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. i. Galakan zakat korporat – hanya 2.5 % sahaja dari jumlah keuntungan korporat; (anggaran potensi kemiskinan yang boleh dihapuskan menggunakan dana zakat jorporat ini); ii. Rebat zakat korporat. iii. Keperluan wujudkan Tabung Zakat Negara bagi tujuan pengagihan secara nasional; iv. Aspek pendidikan – membuka lebih banyak institusi pengajian (untuk program Diploma, dsb) v. Aspek Perubatan – perbanyakkan institusi perubatan ( cth: penubuhan hospital; vi. Aspek keusahawanan – Wujudkan halal-hub melibatkan perusahaan dan kilangkilang yang dibangunkan dengan dana zakat 5.3 Pelan tindakan Penerima Agihan Zakat Para penerima agihan zakat adalah merupakan entiti utama dalam mempastikan keberkessanan prograam agihan zakat untuk meningkatkan ekonomi ummah. Pihak lain hanya boleh membantu, menyediakan segala kemudahan, ruang dan peluang. Tetapi sekiranya mereka tidak bersedia dan bekerjasama, maka segala usaha ini akan gagal. Pepatah Melayu ada menyatakan, “kita boleh memaksa kuda pergi ke air, tetapi kita tidak boleh memaksa kuda untuk minum air”. Ini bermakna, nmeningkat atau tidaknya ekonomi ummah bergantung kepada ummah itu sendiri. Untuk itum mereka perlulah mematuhi etika dalam menerima agihan dana zakat. Mereka hendaklah jujur dan bertekad untuk memperbaiki diri. Mereka hendaklah berusaha bersungguh14 sungguh, menjalani latihan dan memuhasabah diri dari masa ke semasa untuk mempastikan kejayaan mereka, keluar dari asnaf zakat, dan menjadi pembayar zakat. 5.4 Pelan Tindakan Kerajaan vii. Galakan zakat korporat – hanya 2.5 % sahaja dari jumlah keuntungan korporat; (anggaran potensi kemiskinan yang boleh dihapuskan menggunakan dana zakat jorporat ini); viii. Rebat zakat korporat. ix. Keperluan wujudkan Tabung Zakat Negara bagi tujuan pengagihan secara nasional; x. Aspek pendidikan – membuka lebih banyak institusi pengajian (untuk program Diploma, dsb) xi. Aspek Perubatan – perbanyakkan institusi perubatan ( cth: penubuhan hospital; xii. Aspek keusahawanan – Wujudkan halal-hub melibatkan perusahaan dan kilangkilang yang dibangunkan dengan dana zakat Part of the zakat transfers could be earmarked for the recipients to participate directly and actively in production activities. This helps create self-employment and independence. This strategy will not only help transform present zakat recipients into zakat payers over time, but will also have positive multiplying effects on the economy (Muhamad Arif Zakaullah and Jamil Osman, 1995). Zakat also affects other macro economic issues such as fiscal policy, economic growth and efficient resource allocation. Hence, if zakat is effectively implemented in its comprehensive form, it will not only result in spiritual uplift of the members of the community, but will also contribute positively to the economic development of the community at large. The inducement to mobilize idle savings and invest in productive activities would be so widespread and encompassing, that the economy would accelerate on its own acc

Kajian potensi pembayar dan kutipan zakat di Malaysia ini merupakan kajian fakta yang dilakukan berasaskan sumber statistik serta pengalaman yang dilihat dari perspektif pengamal zakat dan sudah tentu berbeza pendekatannya sekira dilihat dari perspektif ahli-ahli akademik. Berdasarkan pengamatan, belum terdapat mana-mana pihak yang mengambil insiatif untuk membuat kajian secara akademik serta lebih holistik bagi mencari berapa potensi masyarakat Islam yang layak menunaikan kewajipan berzakat dan seterusnya mengunjurkan potensi kutipan zakat harta di Malaysia bagi dijadikan barometer oleh pengamal-pengamal zakat untuk melihat keberkesanan tugas-tugas memungut dan mengagihkan zakat. Walaupun kajian yang dilakukan ini mungkin banyak kelemahannya serta pelbagai keterbatasan dari sudut ilmu serta kaedah yang digunakan tetapi sekurang-kurangnya dapat menjadi titik tolak kepada kajian yang lebih terperinci dimasa-masa akan datang. Kajian seumpama ini juga sekurang-kurangnya membantu pengamal-pengamal zakat untuk merancang aktiviti mereka serta membuat sasaran kerja bagi meningkatkan kutipan zakat. Beberapa pendekatan lain mungkin boleh digunakan bagi mendapatkan saki-baki masyarakat Islam yang masih belum tampil membayar zakat mereka kepada pihak berkuasa zakat dinegara ini. 1.0 PENDAHULUAN 1.1 Kajian ini bertujuan untuk melihat potensi umat Islam yang layak membayar serta potensi kutipan Zakat Harta yang boleh dikutip di Malaysia dengan menggunakan data-data statistik sejarah (historical statistics) melalui pengamatan serta pengalaman yang dilalui oleh pembentang sepanjang 17 tahun berkhidmat di Pusat Pungutan Zakat-MAIWP. 1.2 Sumber kajian ini adalah berasaskan a. ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang dikeluarkan bagi setiap 10 tahun. b. Data-data statistik pembayar dan kutipan tahun 2005 dan 2006 yang diperolehi daripada negeri-negeri yang mengutip zakat di Malaysia. 1.3 Berdasarkan statistik ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’, Jabatan Perangkaan Malaysia, berikut adalah Ringkasan Perangkaan Penting Demografi Malaysia bagi tahun 2000. Luas kawasan dalam kilometer persegi - 329,847 km persegi Jumlah Penduduk - 23,274,690 orang

Kadar Pertumbuhan Penduduk Tahunan ( Purata, 1991-2000) dlm % - 2.6%
2

Kewarganegaraan (%) Warganegara Malaysia - 94.1 % Bukan Warganegara Malaysia - 5.9 % Komposisi Kumpulan Etnik Warganegara Malaysia (%) : Bumiputera : 65.1 % ( 15,151,823 orang) Melayu - 53.4 % atau 12,428,684 orang Bumiputera Lain - 11.7 % atau 2,723,139 orang Cina - 26.0 % atau 6,051,420 orang India - 7.7 % atau 1,792,151 orang Lain-Lain - 1.2 % atau 279,296 orang Agama Islam - 60.4 % atau 14,057,913 orang Kristian - 9.1 % atau 2,117,997 orang Budha - 19.2 % atau 4,468,781 orang Hindu - 6.3 % atau 1,466,305 orang Lain-Lain : 5.0 % (1,163,734 orang) Jadual 1 : Penduduk Bekerja Berumur 15-64 Tahun Mengikut Kumpulanan Etnik Berdasarkan Sektor Pekerjaan pada Tahun 2000 di Malaysia .
SEKTOR PEKERJAAN ETNIK ETNIK ETNIK ETNIK MELAYU B/IPUTERA LAIN CINA INDIA Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 198,242 16,366 2 65,899 3 5,169 Profesional 237,439 20,682 1 43,863 3 3,247 Juruteknik & Profesional Bersekutu 525,046 67,438 2 43,738 8 2,045 Perkerja Perkeranian 397,351 49,305 2 37,740 6 0,998 Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 472,128 88,482 3 40,472 6 1,555 Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 464,075 297,882 1 18,587 3 7,715 Perkerja Pertukangan dan berkaitan 248,140 52,337 3 19,655 4 3,190 Operator Logi dan Mesin serta pemasang 628,347 77,626 2 01,548 170,503 Pekerja Asas 389,010 86,930 2 17,741 9 1,500 Tidak diketahui 140,254 8 ,845 8 4,121 2 4,661 JUMLAH 3,700,032 765,893 2,173,364 640,583 3

2.0 SKOP UNJURAN Menggunakan data-data statistik sejarah (historical statistics) tahun 2000 bagi membantu mengunjurkan potensi pembayar dan kutipan Zakat Harta di Malaysia bagi tahun 2007-2010. Membuat beberapa andaian umum sebelum unjuran dilakukan antaranya: i. Tiada perubahan besar Dasar Kerajaan berhubung zakat. ii. Kedudukan Ekonomi Negara yang kukuh dan stabil dengan kadar pertumbuhan KDNK antara 5-6% setahun disamping kadar inflasi dapat dikekalkan tidak melebihi 3%. iii. Kedudukan politik Malaysia dapat kekal stabil iv. Faktor-faktor luaran seperti kestabilan politik diperingkat antarabangsa, harga minyak yang bertahan pada harga sekarang serta kedudukan ekonomi USA v. Faktor-faktor dalaman pengurusan zakat di negeri-negeri dari segi keberkesanan kutipan dan agihan, ketelusan dan akauntabiliti sentiasa diperkemaskan.

Mengunjur potensi pembayar dan kutipan Zakat Harta di Malaysia bagi tahun 2007-2010 dengan mengkhususkan kajian terhadap 3 kategori utama Zakat Harta iaitu : a. Zakat Pendapatan /Penggajian b. Zakat Perniagaan c. Lain-lain Zakat (Zakat Simpanan , Zakat KWSP, Emas & Perak, Pertanian, Ternakan dll ). Membuat perbandingan potensi kutipan Zakat Harta tahun 2007 berbanding sasaran kutipan hasil 2007-2010 oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri. 3.0 METHODOLOGI UNJURAN Methodologi kajian ini dibahagikan kepada 3 fasa iaitu : a. Fasa Pertama : Mengunjur Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan b. Fasa Kedua : Mengunjur Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan c. Fasa Ketiga : Mengunjur Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Harta FASA PERTAMA: POTENSI PEMBAYAR & KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN Formula asas bagi mendapatkan unjuran kutipan zakat pendapatan adalah seperti berikut: Jumlah Kutipan Zakat Pendapatan = Jumlah Pekerja Islam Yang Layak Berzakat X Purata Bayaran sesuatu tahun

4

A . Jumlah Pekerja Islam Yang Layak Membayar Zakat Pendapatan Bagi mendapatkan jumlah penduduk Islam yang layak berzakat pada tahun 20072010, beberapa langkah perlu dilakukan keatas statistik asal ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ iaitu mengunjurkan jumlah penduduk Islam Malaysia secara umum bagi tahun 2001-2010, mengunjurkan jumlah penduduk Islam mengikut pecahan etnik dan mengunjurkan penduduk Islam yang bekerja yang layak membayar Zakat Pendapatan. Langkah 1 (Jumlah Penduduk Islam Secara Umum) Menganalisa data ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ dan mengunjurkan jumlah penduduk Islam di Malaysia bagi tahun 2001 –2010 Dengan andaian bahawa Purata Pertumbuhan Penduduk bagi tahun 2001-2010 adalah sama dengan Purata Pertumbuhan Penduduk bagi tahun 1991-2000 iaitu 2.6%, maka jumlah penduduk Malaysia dan jumlah penduduk yang beragama Islam bagi tahun 20012010 dapat diunjurkan seperti jadual 2 dibawah : Langkah 2 (Jumlah Penduduk Islam Mengikut Kumpulan Etnik) Salah satu syarat wajib zakat adalah Islam, maka kajian ke atas potensi zakat pendapatan ini menumpukan pekerja yang beragama Islam yang layak untuk membayar zakat. Oleh kerana data statistik Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000, tidak mengkategorikan Penduduk Bekerja mengikut agama sebaliknya mengikut kumpulan etnik

seperti Melayu, Cina, India dan Bumiputra lain, maka pembentang terpaksa memecahkan jumlah penduduk Islam daripada kumpulan etnik berdasarkan data statistik yang ada.
Jadual 2 : Unjuran Jumlah Penduduk Dan Penduduk Islam di M alaysia Untuk Tahun 2000-2007 ( Kadar Pertumbuhan Penduduk = 2.6%)

Jumlah Jumlah % Tahun Penduduk Beragama Beragama Malaysia Islam Islam 2000 23,274,690 14,057,913 60.4% 2001 23,879,832 14,423,419 60.4% 2002 24,500,708 14,798,428 60.4% 2003 25,137,726 15,183,187 60.4% 2004 25,791,307 15,577,950 60.4% 2005 26,461,881 15,982,976 60.4% 2006 27,149,890 16,398,534 60.4% 2007 27,855,787 16,824,896 60.4% 2008 28,580,037 17,262,343 60.4% 2009 29,323,118 17,711,164 60.4% 2010 30,085,519 18,171,654 60.4% 5 Kaedah untuk mendapatkan jumlah penduduk Islam daripada jumlah penduduk lain-lain etnik (selain Melayu yang diandaikan 100% -Islam ) pada tahun 2000 daripada kaum Cina, India dan Bumiputra Lain dapat dilihat didalam Lampiran 1. Jumlah penduduk Islam dari kalangan etnik Bumiputera lain, Cina dan India pada tahun 2000 dapat diringkaskan seperti didalam Jadual 3 . Peratusan pengkelasan penduduk Islam mengikut kumpulan etnik yang tersebut di atas, diandaikan sama dan akan digunakan semasa membuat pengkelasan pekerja yang beragama Islam (mengikut sektor pekerjaan) berdasarkan etnik bagi tahun 2007-2010. Peratusan tersebut diringkaskan seperti berikut: a. 100% daripada etnik Melayu yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama Islam b. 52.6% daripada etnik Bumiputera Lain yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama Islam. c. 0.8% daripada etnik Cina yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama Islam d. 8.2% daripada etnik India yang bekerja mengikut sektor pekerjaan beragama Islam Dengan menggunakan peratusan di atas, maka jumlah penduduk Islam yang bekerja di Malaysia dapat ditentukan. Contoh: Berdasarkan data daripada Jadual 1 , jumlah penduduk Islam yang berbangsa Cina yang bekerja sebagai penggubal undang-undang, pegawai kanan & pengurus adalah 0.8% daripada 265,899 iaitu seramai

2,884 orang. Jumlah penduduk Islam yang bekerja mengikut sektor pekerjaan pada tahun 2000 ditunjukkan seperti di dalam Jadual 4 di bawah.
Jadual 3: Jumlah Penduduk Islam Di Malaysia Tahun 2000: Kategori Etnik Kumpulan Jumlah Penduduk % Etnik Penduduk (a) Islam (b) (b)/(a) Melayu 12,428,684 12,428,684 100% Bumiputera Lain 2,723,139 1,432,022 52.6% Cina 6,051,420 50,576.0 0.8% India 1,792,151 146,631 8.2% Lain-Lain 279,296 - JUMLAH 23,274,690 14,057,913 60.4% 6

Nota : Pecahan pekerja Islam daripada kumpulan etnik : Rujuk Jadual 1) Peratus pekerja Islam mengikut sektor pekerjaan berbanding jumlah penduduk Islam bagi tahun 2000 tersebut akan dijadikan asas untuk mendapatkan jumlah pekerja Islam mengikut sektor pekerjaan bagi tahun 2001-2010 iaitu dengan mendarabkan peratusan setiap sektor pekerjaan dengan jumlah penduduk sesuatu tahun. Sebagai contoh, jumlah pekerja Islam bagi sektor pekerjaan ‘ Penggubal Undangundang, Pegawai Kanan & Pengurus’ pada tahun 2007 ialah : Jumlah penduduk Islam 2007 = 16,824,896 (rujuk Jadual 2) % pekerja Islam ‘Penggubal Undang-undang, Pegawai Kanan & Pengurus’ = 1.51% , Maka, Jumlah pekerja Islam ‘Penggubal Undang-undang, Pegawai Kanan & Pengurus’ bagi tahun 2007 adalah: = 16,824,896 X 1.51% = 254,056 orang Formula ini seterusnya akan digunakan semasa mengunjurkan potensi pembayar dan kutipan 2007-2010. Langkah 3 (Menentukan Pekerja Islam Yang Layak Berzakat ) Apabila jumlah pekerja Islam telah diketahui, persoalannya pula ialah berapa ramaikah diantara mereka yang layak menjadi pembayar zakat? Langkah seterusnya ialah menentukan pekerja Islam yang layak berzakat iaitu dengan melihat sektor pekerjaan yang dianggap layak membayar zakat pendapatan. Diandaikan bahawa kategori Penggubal Undang-undang, Pegawai Kanan, Pengurus dan kategori Profesional adalah 100% layak menunaikan Zakat Pendapatan kerana pada kebiasaannya mempunyai pendapatan yang melayakkan mereka menunaikan zakat. Jadual 4 : Penduduk Bekerja ( Islam) Mengikut Kumpulan Etnik & Sektor Pekerjaan

Di Malaysia Pada Tahun2000 ( Jumlah Pendudul Islam Tahun 2000: : 14,057,913 )
SEKTOR PEKERJAAN ETNIK ETNIK ETNIK ETNIK JUMLAH % DRP MELAYU B/IPUTERA CINA INDIA PEKERJA PENDUDUK 100% LAIN- 52.6% 0.8% 8.2% ISLAM ISLAM Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1 98,242 8 ,609 2 ,127 2 ,884 2 11,862 1.51% Profesional 2 37,439 1 0,879 1 ,151 2 ,726 2 52,195 1.79% Juruteknik & Profesional Bersekutu 5 25,046 3 5,472 1 ,950 6 ,728 5 69,196 4.05% Perkerja Perkeranian 3 97,351 2 5,934 1 ,902 5 ,002 4 30,189 3.06% Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 4 72,128 4 6,542 2 ,724 5 ,048 5 26,441 3.74% Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4 64,075 156,686 9 49 3 ,093 6 24,802 4.44% Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2 48,140 2 7,529 2 ,557 3 ,542 2 81,768 2.00% Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 6 28,347 4 0,831 1 ,612 1 3,981 6 84,772 4.87% Pekerja Asas 3 89,010 4 5,725 1 ,742 7 ,503 4 43,980 3.16% Tidak diketahui 1 40,254 4 ,652 6 73 2 ,022 1 47,602 1.05% JUMLAH 3 ,700,032 402,860 1 7,387 5 2,528 4 ,172,806 29.68%

7

Bagi kategori sektor pekerjaan selebihnya ditentukan dengan melihat statistik kategori pekerjaan bagi pembayar zakat di PPZ-MAIWP 2006 dan ini digunakan sebagai asas bagi mencari peratusan yang layak. Sebaiknya analisa kategori pekerjaan pembayar zakat ini juga dibuat disetiap negeri tetapi kesukaran mendapat data menyebabkan pembentang terpaksa mengunakan analisa sektor pekerjaan di PPZ-MAIWP sebagai asas dalam menentukan kelayakan pembayar zakat. Berikut adalah analisa pembayar Zakat Harta PPZ-MAIWP bagi tahun 2006 mengikut sektor pekerjaan dan peratusan sumbangan setiap sektor berbanding jumlah pembayar zakat di PPZMAIWP. Kesemua andaian-andaian di atas diringkaskan seperti Jadual 6 dibawah : Jadual 6 : Penentuan % Kelayakan Membayar Zakat Pendapatan Mengikut Sektor Pekerjaan

SEKTOR PEKERJAAN % Kelayakan Membayar Justifikasi Zakat Pendapatan Andaian Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 100% Mempunyai pendapatan yg dianggap Profesional 100% layak dikenakan zakat pendapatan Juruteknik & Profesional Bersekutu 62.9% Rujuk : Jadual 5 Perkerja Perkeranian 10.0% Rujuk : Jadual 5 Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 8.4% Rujuk : Jadual 5 Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan - Rujuk : Jadual 5 Perkerja Pertukangan dan berkaitan - Rujuk : Jadual 5 Operator Logi dan Mesin serta pemasang - Rujuk : Jadual 5 Pekerja Asas - Rujuk : Jadual 5 Lain-Lain (tidak diketahui) 7.4% * Rujuk : Jadual 5 Jadual 5 : Analisa Pembayar Zakat Harta PPZ-MAIWP Tahun 2006 Berdasarkan Sektor Pekerjaan SEKTOR PEKERJAAN BIL % DRPD PEMBAYAR KESELURUHAN PEMBAYAR Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 3,550 6.8% Profesional 2,348 4.5%

Juruteknik & Profesional Bersekutu 32,984 62.9% Perkerja Perkeranian 5,257 10.0% Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 4,401 8.4% Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan - Perkerja Pertukangan dan berkaitan - Operator Logi dan Mesin serta pemasangan - Pekerja Asas - Lain-Lain (tidak diketahui) 3,884 7.4% JUMLAH 52,424 100% 8

Langkah 4 : Mengunjur Purata Bayaran Zakat Pendapatan 2007-2010 Sebelum unjuran kutipan zakat 2007-2010 dibuat, maka purata bayaran bagi tahun-tahun berkenaan perlu diunjur terlebih dahulu. Ini kerana formula bagi mengunjur jumlah kutipan zakat pendapatan sesuatu tahun adalah seperti berikut: Jumlah Kutipan Zakat Pendapatan = Jumlah Pekerja Islam Yang Layak Berzakat X Purata Bayaran sesuatu tahun Purata Bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2007-2010 adalah dengan mengambil sampel purata bayaran sebenar bagi Zakat Pendapatan untuk 2006 dibeberapa negeri di Malaysia dengan mengandaikan peningkatannya sebanyak 2 % secara tahunan ( sila rujuk Lampiran 2 ). Purata bayaran ini akan digunakan bagi mengunjurkan kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia bagi tahun 2007-2010. (Purata Bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2006 adalah RM 951 ). a. Jangkaan Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia bagi tahun 2007-2010 ( berasaskan kenaikan 2 % setahun) adalah diringkaskan seperti berikut: Tahun Kenaikan Tahunan Purata Bayaran Zakat Pendapatan (RM) 2007 2% RM 970 2008 2% RM 989 2009 2% RM 1,009 2010 2% RM 1,092 UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN DI MALAYSIA BAGI TAHUN 2007-2010 Andaian-Andaian: a. Peratusan jumlah pekerja Islam (mengikut sektor) berbanding jumlah penduduk Islam tahun 2000 adalah sama dan terpakai untuk tahun 2007-2010- Rujuk Jadual 4. b. Peratus kelayakan berzakat untuk tahun 2007-2010 –Rujuk jadual 6. c. Peningkatan Purata Bayaran Zakat Pendapatan adalah 2 % setahun.
Ringkasan Potensi Kutipan Zakat Pendapatan Bagi Tahun 2007-2010 adalah berasaskan senariosenario berikut:

a. Senario I : 100% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar b. Senario II : 70% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar c. Senario III : 50% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar d. Senario IV : 30% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar
9

Contoh pengiraan : Potensi kutipan Zakat Pendapatan 2007. Jumlah potensi pembayar yang layak membayar Zakat Pendapatan 2007 = 1,101,242 org Purata Bayaran Zakat Pendapatan 2007 = RM 951, maka Jumlah Potensi Kutipan Zakat Pendapatan = 1,072,816 X RM 970 = RM 1,068,204,740 Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2007

POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA BAGI TAHUN 2007 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2007 : 16,824,896 ) SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 2 54,056 100% 254,056 Profesional 1.79% 301,166 100% 301,166 Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 681,408 62.9% 428,606 Perkerja Perkeranian 3.06% 514,842 10.0% 5 1,484 Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 629,251 8.4% 5 2,857 Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 7 47,025 - Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 336,498 - Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 8 19,372 - Pekerja Asas 3.16% 531,667 - Tidak diketahui 1.05% 176,661 7.40% 13,073 JUMLAH 29.68% 4 ,991,947 22.1% 1,101,242

UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN DI MALAYSIA: 2007 ( PURATA BAYARAN : RM 970.00 ) % JANGKAAN JANGKAAN SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN MEMBAYAR 2007 2007(RM) I 100% 1,101,242 1,068,204,740 II 70% 770,869 7 47,743,318 III 50% 550,621 5 34,102,370 IV 30% 330,373 3 20,461,422
10

Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2008
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA BAGI TAHUN 2008 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2008 : 17,262,343 ) SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 2 60,661 100% 260,661 Profesional 1.79% 3 08,996 100% 308,996 Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 699,125 62.9% 439,750 Perkerja Perkeranian 3.06% 5 28,228 10.0% 5 2,823 Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 645,612 8.4% 5 4,231

Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 7 66,448 - Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 3 45,247 - Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 840,676 - Pekerja Asas 3.16% 5 45,490 - Tidak diketahui 1.05% 1 81,255 7.40% 13,413 JUMLAH 29.68% 5 ,121,737 22.1% 1,129,874

UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN DI MALAYSIA: 2008 ( PURATA BAYARAN : RM 989.00 ) % JANGKAAN JANGKAAN SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN MEMBAYAR 2007 2007(RM) I 100% 1,129,874 1,117,445,386 II 70% 790,912 7 82,211,770 III 50% 564,937 5 58,722,693 IV 30% 338,962 3 35,233,616
11

Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2009
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA BAGI TAHUN 2009 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2009 : 17,711,164 ) SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 267,439 100% 267,439 Profesional 1.79% 3 17,030 100% 317,030 Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 717,302 62.9% 451,183 Perkerja Perkeranian 3.06% 5 41,962 10.0% 5 4,196 Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 662,398 8.4% 5 5,641 Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 7 86,376 - Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 354,223 - Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 862,534 - Pekerja Asas 3.16% 559,673 - Tidak diketahui 1.05% 185,967 7.40% 13,762 JUMLAH 29.68% 5 ,254,902 22.1% 1,159,251

UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN DI MALAYSIA: 2009 ( PURATA BAYARAN : RM 1,009.00 ) % JANGKAAN JANGKAAN SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN MEMBAYAR 2007 2007(RM) I 100% 1,159,251 1,169,684,259 II 70% 811,476 8 18,778,981 III 50% 579,626 5 84,842,130 IV 30% 347,775 3 50,905,278
12

Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Pendapatan di Malaysia 2010
POTENSI PEMBAYAR ZAKAT PENDAPATAN MENGIKUT SEKTOR PEKERJAAN DI MALAYSIA BAGI TAHUN 2010 ( JUMLAH PENDUDUK ISLAM MALAYSIA TAHUN 2010 : 18,171,654 ) SEKTOR PEKERJAAN % DRP JUMLAH % KELAYAKAN POTENSI PENDUDUK PEKERJA MEMBAYAR PEMBAYAR ISLAM ISLAM Z.PENDAPATAN Z.PENDAPATAN Penggubal Undang-undang,pegawai Kanan & Pengurus 1.51% 274,392 100% 274,392 Profesional 1.79% 3 25,273 100% 325,273 Juruteknik & Profesional Bersekutu 4.05% 735,952 62.9% 462,914 Perkerja Perkeranian 3.06% 556,053 10.0% 5 5,605 Pekerja Perkhidmatan & Pekerja Kedai / jurujual 3.74% 6 79,620 8.4% 5 7,088

Perkerja Mahir Pertanian & Perikanan 4.44% 8 06,821 - Perkerja Pertukangan dan berkaitan 2.00% 363,433 - Operator Logi dan Mesin serta pemasangan 4.87% 8 84,960 - Pekerja Asas 3.16% 5 74,224 - Tidak diketahui 1.05% 1 90,802 7.40% 14,119 JUMLAH 29.68% 5,391,530 22.1% 1,189,391

UNJURAN PEMBAYAR DAN KUTIPAN ZAKAT PENDAPATAN DI MALAYSIA: 2010 ( PURATA BAYARAN : RM 1,029.00 ) % JANGKAAN JANGKAAN SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN MEMBAYAR 2010 2010(RM) I 100% 1,189,391 1,223,883,339 II 70% 832,574 8 56,718,337 III 50% 594,696 6 11,941,670 IV 30% 356,817 3 67,165,002
13

FASA KEDUA : POTENSI PEMBAYAR & KUTIPAN ZAKAT PERNIAGAAN Halangan besar dalam menyiapkan kajian ini adalah kesukaran untuk mendapatkan datadata berkaitan bagi membantu mengunjurkan kutipan Zakat Perniagaan. Mengikut statistik syarikat-syarikat perniagaan yang terdapat di Malaysia pada tahun 2007 adalah seperti berikut : Syarikat Berdaftar di Malaysia = 717,000 Syarikat yang berdaftar di LHDN = 300,000 Sungguhpun data mengenai jumlah syarikat berdaftar yang menjalankan perniagaan boleh diperolehi daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) namun masih terdapat halangan untuk mendapatkan fakta-fakta tertentu serta menuntut suatu kajian yang lebih mendalam. Antara perkara-perkara yang menjadi penghalang ialah: a. Kesukaran dalam menentukan bilangan syarikat-syarikat yang aktif menjalankan perniagaan. b. Kesukaran dalam menentukan peratus pemilikan muslim dan ini adalah penting bagi menentukan samada sesuatu syarikat itu dikenakan zakat atau sebaliknya. c. Kesukaran mendapatkan ‘audited account’ yang dijadikan asas pengiraan Zakat Perniagaan. Sebagai alternatif, pendekatan kajian untuk mendapatkan potensi pembayar dan potensi kutipan Zakat Perniagaan bagi tahun 2007 – 2010 adalah berasaskan langkahlangkah berikut: a. Membuat perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan terhadap pembayar Zakat Perniagaan sebenar tahun 2006 di Malaysia. ( setiap seorang yang membayar Zakat Pendapatan, berapa orangkah yang membayar Zakat Perniagaan tahun 2006 ) b. Mendapatkan Purata Bayaran Zakat Perniagaan 2007-2010 ( berasaskan statistik

kutipan dan pembayar Zakat Perniagaan 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia c. Mendapatkan jumlah potensi pembayar Zakat Perniagaan tahun 2007-2010 ( dengan mendarabkan nisbah atau ratio tersebut dengan jumlah potensi pembayar Zakat Pendapatan 2007-2010 ). Perkara ini diulangi bagi mendapatkan jumlah potensi pembayar Zakat Perniagaan bagi tahun 2008-2010. d. Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan 2007-2010 dengan menggunakan formula : Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan = Potensi Jumlah Pembayar Zakat Perniagaan X Purata Bayaran Zakat Perniagaan sesuatu tahun
14

Langkah 1. Perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan terhadap pembayar Zakat Perniagaan sebenar tahun 2006 di Malaysia. Rumusan Analisa : Setiap seorang pembayar yang membayar Zakat Pendapatan, terdapat 0.05 orang yang akan membayar Zakat Perniagaan bagi sesuatu tahun. Langkah 2 : Mendapatkan Purata Bayaran Zakat Perniagaan 2007-2010 ( berasaskan statistik kutipan dan pembayar Zakat Perniagaan 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia) .
Jadual 7: Analisa Nisbah (Ratio) Pembayar Zakat Perniagaan vs Zakat Pendapatan
Oleh Beberapa Negeri Di Malaysia Bagi Tahun 2006

Pihak Pembayar Zakat Pembayar Zakat Bil Berkuasa Pendapatan (RM) Perniagaan (RM) Nisbah Negeri-Negeri (a) (b) a : b (RM) 1 Wilayah Persekutuan 4 0,809 8 85 1 : 0.02 2 Selangor 9 2,588 2 ,308 1 : 0.02 3* Johor 1 6,457 2 ,788 1 : 0.17 4 Pahang 2 2,316 2 ,016 1 : 0.09 5 Kedah 1 7,239 8 03 1 : 0.05 6 Melaka 1 2,307 9 45 1 : 0.08 7 Negeri Sembilan 1 7,299 6 96 1 : 0.04 8* Terengganu Tiada Tiada 9 Sabah 3 ,266 1 67 1 : 0.05 10 Kelantan 9 ,061 8 28 1 : 0.09 11 Perlis 4 ,335 1 49 1 : 0.03 12* Perak Tiada Tiada Purata Nisbah (Nisbah) Pembayar Zakat Perniagaan vs Zakat Pendapatan di M'sia 1 : 0.05
Nota : Negeri-negeri yang bertanda (*) dikeluarkan semasa mengira purata kerana ketiadaan data lengkap atau tidak mencerminkan potensi pembayar semasa.

Jadual 8: Analisa Purata Bayaran Zakat Perniagaan di beberapa negeri di Malaysia: 2006 vs 2005
Pihak 2006 2005 2006 2005 Purata Purata +/Berkuasa Kutipan Kutipan Pembayar Pembayar Bayaran Bayaran Purata Negeri-Negeri (RM) (RM) (orang) (orang) 2006 2005 2006/2005 Wilayah Persekutuan 2 2,790,507.33 2 0,123,320.27 8 85 7 47 25,752 26,939 -4% Selangor 2 7,547,360.90 2 0,319,330.00 2 ,308 1 ,816 11,936 11,189 7% Johor 1 5,475,260.60 1 4,913,593.68 2 ,788 Tiada 5,551 - Pahang 1 3,334,222.64 10,394,902.00 2 ,016 1 ,306 6,614 7,959 -17% Kedah 1 3,571,298.19 6 ,589,960.80 8 03 7 38 16,901 8,929 89% Melaka 5 ,232,225.27 4 ,884,527.05 9 45 8 67 5,537 5,634 -2% Negeri Sembilan 5 ,230,213.02 Tiada 696 Tiada 7,515 - -

Terengganu 1 2,181,836.67 10,555,368.62 Tiada 1602 - 6,589 Sabah 9,270,801.71 5,126,351.20 1 67 1 08 55,514 47,466 17% Kelantan 10,987,510.85 7,579,739.44 8 28 Tiada 13,270 - Perlis 3,403,571.93 Tiada Pecahan 1 49 Tiada 22,843 - Perak 1 2,594,897.47 8,435,377.79 Tiada Tiada - - 17,143 11,471 49%

15

Bagi mendapatkan kenaikan tahunan purata bayaran Zakat Perniagaan yang akan dijadikan asas bagi mendapatkan purata bayaran Zakat Perniagaan 2007-2010, peratus kenaikan bagi Wilayah Persekutuan dan Selangor sahaja yang akan diambil semasa mengira purata peratus kenaikan purata bayaran kerana ianya lebih mencermin ‘trend’ kenaikan yang munasabah. Pengiraan purata bagi peratus kenaikan purata bayaran Zakat Perniagaan di Malaysia seperti berikut : ( -4% + 7%)/2 = 1.5 %. Oleh itu Purata Bayaran Zakat Perniagaan bagi tahun 2007-2010 diandaikan meningkat sebanyak 1.5% setahun dan diringkaskan seperti berikut: Langkah 3 Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan 2007-2010 dengan menggunakan formula : Jumlah Kutipan Zakat Perniagaan = Potensi Jumlah Pembayar Zakat Perniagaan X Purata Bayaran Zakat Perniagaan sesuatu tahun

Ringkasan Potensi Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2007-2010 adalah berasaskan senariosenario berikut:

a. Senario I : 100% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar b. Senario II : 70% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar c. Senario III : 50% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar d. Senario IV : 30% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar Purata Bayaran Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2007- 2010 di Malaysia ( Purata bayaran tahun 2006 = RM 17,143 ) Tahun % Purata Bayaran Peningkatan Zakat Perniagaan 2007 1.50% RM17,400 2008 1.50% RM17,661 2009 1.50% RM17,926 2010 1.50% RM18,195
16

Unjuran Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan di Malaysia 2007-2010
Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2007 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan Membayar 2007 2007, Ratio( 1 : 0.05) 2007(RM) 2007 (RM)

I 100% 1,101,242 55,062 17,400 958,080,540 II 70% 770,869 38,543 17,400 670,656,378 III 50% 5 50,621 27,531 17,400 479,040,270 IV 30% 330,373 1 6,519 17,400 287,424,162 Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2008 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan Membayar 2008 2008, Ratio( 1 : 0.05) 2008 (RM) 2008 (RM) I 100% 1,129,874 56,494 17,661 997,735,236 II 70% 7 90,912 39,546 17,661 698,414,665 III 50% 564,937 28,247 17,661 498,867,618 IV 30% 338,962 16,948 17,661 299,320,571 Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2009 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan Membayar 2009 2009, Ratio( 1 : 0.05) 2009 (RM) 2009 (RM) I 100% 1,159,251 57,963 17,926 1 ,039,036,671 II 70% 811,476 40,574 17,926 727,325,670 III 50% 579,626 28,981 17,926 5 19,518,336 IV 30% 347,775 17,389 17,926 311,711,001 Potensi Pembayar & Kutipan Zakat Perniagaan Bagi Tahun 2010 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Zakat Perniagaan Bayaran Zakat Perniagaan Membayar 2010 2010, Ratio( 1 : 0.05) 2010 (RM) 2010 (RM) I 100% 1,189,391 59,470 18,195 1,082,048,462 II 70% 832,574 41,629 18,195 757,433,924 III 50% 594,696 29,735 18,195 5 41,024,231 IV 30% 3 56,817 1 7,841 18,195 324,614,539 17

Nota: Pengujian Fakta Pembayar Zakat Perniagaan 2007: Jumlah Syarikat Yang Berdaftar Di LHDN = 300,000 Jumlah Potensi Pembayar Zakat Perniagaan 2007 = 55,062
(Jika 100% tampil membayar)

Maka, peratusan syarikat Muslim = 55,062/ 300,000 = 18.3 % Ini hampir menyamai peratusan pemilikan syarikat bumiputera/muslim yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. FASA KETIGA: POTENSI PEMBAYAR & KUTIAPAN LAIN-LAIN ZAKAT Zakat-zakat yang dikategorikan dalam Lain-Lain Zakat ini adalah seperti Zakat Simpanan, Zakat Saham, Zakat KWSP, Zakat Ternakan, Zakat Pertanian dan lain-lain Zakat Harta. Antara perkara-perkara yang menjadi penghalang dalam kajian potensi pembayar dan kutipan Lain-Lain Zakat ialah: Kesukaran dalam mengenalpasti bilangan pembayar kerana pembayarnya terdiri daripada pelbagai lapisan peringkat umur samada yang berkerja ataupun tidak asalkan ianya tertakluk kepada syarat-syarat wajib berzakat. Kesukaran dalam menentukan jumlah zakat yang boleh ditaksir atau dikenakan kerana zakat

ini termasuk di dalam harta-harta yang tersembunyi ( tidak nyata ). Sebagai alternatif, pendekatan kajian untuk mendapatkan potensi pembayar dan kutipan bagi Lain-Lain Zakat bagi tahun 2007 – 2010 adalah berasaskan langkah-langkah berikut: a. Membuat perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan terhadap pembayar Lain-Lain Zakat sebenar tahun 2006 di Malaysia. ( setiap seorang yang membayar Zakat Pendapatan, berapa orangkah yang membayar Lain-Lain Zakat pada tahun 2006 ) b. Mendapatkan Purata Bayaran Lain-Lain Zakat 2007-2010 ( berasaskan statistik kutipan dan pembayar Lain-Lain Zakat 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia c. Mendapatkan jumlah potensi pembayar Lain-Lain Zakat bagi tahun 2007-2010 ( dengan mendarabkan nisbah atau ratio tersebut dengan jumlah potensi pembayar Zakat Pendapatan 2007-2010 ).
18

d. Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat 2007-2010 dengan menggunakan formula : Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat = Potensi Jumlah Pembayar Lain-Lain Zakat X Purata Bayaran Lai-Lain Zakat Langkah 1. Perbandingan nisbah (ratio) diantara pembayar zakat pendapatan terhadap pembayar Lain-Lain Zakat sebenar tahun 2006 di Malaysia. Rumusan Analisa : Setiap seorang pembayar yang membayar Zakat Pendapatan, terdapat 0.29 orang yang akan membayar Lain-Lain Zakat bagi sesuatu tahun. Langkah 2 : Mendapatkan Purata Bayaran Lain-Lain Zakat 2007-2010 ( berasaskan statistik kutipan dan pembayar Lain-Lain Zakat 2006 bagi negeri-negeri di Malaysia)
Ringkasan Potensi Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2007-2010 adalah berasaskan senariosenario berikut:

a. Senario I : 100% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar b. Senario II : 70% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar c. Senario III : 50% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar d. Senario IV : 30% daripada potensi pembayar bagi tahun 2007-2010 tampil membayar
Jadual 9 : Analisa Nisbah (Ratio) Pembayar Lain-Lain Zakat vs Zakat Pendapatan
Oleh Beberapa Negeri Di Malaysia Bagi Tahun 2006

Pihak Pembayar Zakat Pembayar LainBil Berkuasa Pendapatan (RM) Lain Zakat Nisbah Negeri-Negeri (a) (b) a : b (RM) 1 Wilayah Persekutuan 4 0,809 1 5,613 1 : 0.38 2 Selangor 9 2,588 2 2,626 1 : 0.24 3* Johor 1 6,457 2 0,403 1 : 1.24 4 Pahang 2 2,316 7 ,555 1 : 0.34

5 Kedah 1 7,239 4 ,433 1 : 0.26 6 Melaka 1 2,307 5 ,770 1 : 0.47 7 Negeri Sembilan 1 7,299 7 ,910 1 : 0.46 8* Terengganu Tiada Tiada 9 Sabah 3 ,266 702 1 : 0.21 10 Kelantan 9 ,061 4 ,599 1 : 0.51 11* Perlis 4 ,335 4 ,537 1 : 1.05 12* Perak Tiada Tiada Purata Nisbah (Nisbah) Pembayar Lain-Lain Zakat vs Zakat Pendapatan di M'sia 1 : 0.29
Nota : Negeri-negeri yang bertanda (*) dikeluarkan semasa mengira purata kerana ketiadaan data lengkap atau tidak mencerminkan potensi pembayar semasa.

19

Purata Bayaran bagi Lain-Lain Zakat di Malaysia pada tahun 2006 adalah RM 1082-rujuk jadual 10. Oleh itu Purata Bayaran Lain-Lain Zakat bagi tahun 2007-2010 diandaikan meningkat sebanyak 4.0 % setiap tahun dan diringkaskan seperti berikut: Langkah 3 Mendapatkan potensi Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat 2007-2010 dengan menggunakan formula : Jumlah Kutipan Lain-Lain Zakat = Potensi Jumlah Pembayar Lain-Lain Zakat X Purata Bayaran Lain-Lain Zakat
Pihak 2006 2005 2006 2005 Purata Purata +/Berkuasa Kutipan Kutipan Pembayar Pembayar Bayaran Bayaran Purata Negeri-Negeri (RM) (RM) (orang) (orang) 2006 2005 2006/2005 Wilayah Persekutuan 31,390,320.85 29,918,589.81 1 5,613 15,605 2,011 1,917 5% Selangor 41,321,753.23 3 7,119,922.00 2 2,626 22,827 1,826 1,626 12% Johor 21,033,697.36 1 5,686,572.90 2 0,403 Tiada 1,031 - Pahang 6,365,843.31 6 ,218,967.00 7 ,555 7,271 8 43 8 55 -1% Kedah 4,933,013.70 7,785,919.79 4 ,433 Tiada 1,113 - Melaka 4,882,855.00 1 7,692,093.97 5 ,770 5,373 8 46 3,293 -74% Negeri Sembilan 7,430,044.75 1 1,447,591.98 7 ,910 7,777 9 39 1,472 Terengganu 12,101,481.17 1 1,202,517.89 Tiada Tiada - - Sabah 903,255.36 7 71,607.19 7 02 633 - 1,219 Kelantan 8,276,943.44 7 ,631,261.65 4 ,599 Tiada 1,800 - Perlis 1,889,614.65 Tiada Pecahan 4 ,537 Tiada 4 16 - Perak 16,338,432.91 19,108,157.69 Tiada Tiada - - 1 ,082 1 ,038 4%

Jadual 10 : Analisa Purata Bayaran Lain-Lain Zakat di beberapa negeri di Malaysia: 2006 vs 2005

Purata Bayaran Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2007- 2010 di Malaysia ( Purata bayaran tahun 2006 = RM 1,082 ) Tahun % Purata Bayaran Peningkatan Zakat Perniagaan 2007 4.0% RM1,125 2008 4.0% RM1,170 2009 4.0% RM1,217 2010 4.0% RM1,266
20

Unjuran Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat di Malaysia 2007-2010
Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2007 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2007 Bayaran Lain2 Zakat Membayar 2007 Ratio( 1 : 0.29) 2007(RM) 2007 (RM) I 100% 1 ,101,242 319,360 1,125 3 59,280,203 II 70% 7 70,869 2 23,552 1,125 251,496,142

III 50% 550,621 159,680 1,125 1 79,640,101 IV 30% 3 30,373 9 5,808 1,125 107,784,061 Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2008 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2008 Bayaran Lain2 Zakat Membayar 2008 Ratio( 1 : 0.29) 2008 (RM) 2008 (RM) I 100% 1,129,874 3 27,663 1,170 3 83,366,248 II 70% 790,912 2 29,364 1,170 2 68,356,374 III 50% 5 64,937 163,832 1,170 1 91,683,124 IV 30% 3 38,962 9 8,299 1,170 115,009,874 Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2009 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2009 Bayaran Lain2 Zakat Membayar 2009 Ratio( 1 : 0.29) 2009 (RM) 2009 (RM) I 100% 1 ,159,251 336,183 1,217 409,134,455 II 70% 811,476 2 35,328 1,217 286,394,119 III 50% 5 79,626 168,091 1,217 2 04,567,228 IV 30% 3 47,775 100,855 1,217 122,740,337 Potensi Pembayar & Kutipan Lain-Lain Zakat Bagi Tahun 2010 Di Malaysia % Potensi Pembayar Potensi Pembayar Purata Unjuran Kutipan Senario Tampil Zakat Pendapatan Lain2 Zakat 2010 Bayaran Lain2 Zakat Membayar 2010 Ratio( 1 : 0.29) 2010 (RM) 2010 (RM) I 100% 1 ,189,391 3 44,923 1,266 436,673,012 II 70% 8 32,574 241,446 1,266 305,671,108 III 50% 5 94,696 172,462 1,266 218,336,506 IV 30% 356,817 103,477 1,266 1 31,001,904

21

4.0 PERBANDINGAN KUTIPAN ZAKAT HARTA BERBANDING CUKAI Jumlah kutipan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) pada tahun 2006 ialah RM 60 Billion Unjuran kutipan cukai yang disasarkan oleh LHDN pada tahun 2007 ialah RM 65 Billion iaitu naik 7.7% . Diandaikan pada tahun 2008-2010 sasaran kutipan cukai oleh LHDN meningkat pada kadar yang sama iaitu 7.7% atau dengan kenaikan RM 5 Billion setahun. Perbandingan diantara potensi jumlah kutipan Zakat Harta berbanding potensi jumlah kutipan cukai oleh LHDN adalah seperti berikut :
UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2007 % JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs MEMBAYAR 2007 HARTA LHDN CUKAI 2007 (RM) 2007 ( RM) (%) I 100% 1,475,664 2 ,385,565,483 65,000,000,000 3.67% II 70% 1,032,965 1,669,895,838 65,000,000,000 2.57% III 50% 737,832 1,192,782,742 65,000,000,000 1.84% IV 30% 442,699 715,669,645 65,000,000,000 1.10% UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2008 % JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs MEMBAYAR 2008 HARTA LHDN CUKAI 2008 (RM) 2008 ( RM) (%) I 100% 1,514,031 2 ,498,546,870 70,000,000,000 3.57% II 70% 1,059,822 1,748,982,809 70,000,000,000 2.50%

III 50% 757,016 1,249,273,435 70,000,000,000 1.78% IV 30% 454,209 749,564,061 70,000,000,000 1.07% 22

5.0 CABARAN Potensi pembayar zakat dan kutipan zakat di Malaysia adalah cukup besar dan seiring dengan itu cabaran-cabaran yang bakal dihadapi bagi meningkatkan pembayar dan kutipan zakat ketahap potensi sebenar boleh di bahagikan kepada 3 cabaran utama antaranya: a. Pihak Kerajaan Kesediaan kerajaan untuk mengubah dasar atau polisi percukaian yang membenarkan rebat Zakat Perniagaan agar umat Islam dapat menunaikan kewajipan tanpa bebanan. Bekerjasama dan membuat penyelarasan dengan Majlis-Majlis Agama Islam bagi menangani masalah-masalah umat Islam seperti kemiskinan, pendidikan, kemahiran dan lainlain dengan menggunakan wang kutipan zakat. Meletakkan zakat dalam arus perdana melalui sistem pendidikan, ekonomi dan undang-undang negara. b. Pihak Berkuasa Zakat Negeri-Negeri Kesediaan pihak berkuasa zakat negeri bagi menyediakan infrastruktur seperti kemudahan bayaran serta sistem pengurusan yang berkesan bagi menguruskan dan mengagihkan limpahan wang zakat .
UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2009 % JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs MEMBAYAR 2009 HARTA LHDN CUKAI 2009 (RM) 2009 ( RM) (%) I 100% 1,553,397 2 ,617,855,385 75,000,000,000 3.49% II 70% 1,087,378 1,832,498,770 75,000,000,000 2.44% III 50% 776,699 1,308,927,693 75,000,000,000 1.75% IV 30% 466,019 785,356,616 75,000,000,000 1.05% UNJURAN KUTIPAN ZAKAT HARTA DAN CUKAI (LHDN) DI MALAYSIA TAHUN 2010 % JANGKAAN JANGKAAN JANGKAAN +/SENARIO TAMPIL PEMBAYAR KUTIPAN ZAKAT KUTIPAN CUKAI ZAKAT vs MEMBAYAR 2010 HARTA LHDN CUKAI 2010 (RM) 2010 ( RM) (%) I 100% 1,593,784 2 ,742,604,813 80,000,000,000 3.43% II 70% 1,115,649 1,919,823,369 80,000,000,000 2.40% III 50% 796,892 1,371,302,407 80,000,000,000 1.71% IV 30% 478,135 822,781,444 80,000,000,000 1.03% 23

Kesediaan Pihak Berkuasa Zakat Negeri memainkan peranan yang lebih besar dalam menangani masalah umat Islam dan bekerjasama dengan pihak kerajaan agar peranan membantu umat Islam dapat diselaraskan.

Menggunakan mekanisma yang berkesan bagi menimbulkan kesedaran berzakat dikalangan masyarakat Islam. Mengemaskini dan menyeragamkan undang-undang berkaitan zakat termasuk undang-undang yang membolehkan lebihan zakat sesuatu negeri disalurkan ke negeri yang memerlukan di Malaysia. Sentiasa mengamalkan sikap telus dan akauntabiliti bagi mendapat kepercayaan masyarakat Islam dan pihak kerajaan. c. Pihak Masyarakat Islam Sentiasa memahami bahawa tuntutan membayar zakat ini adalah salah satu daripada Rukun Islam yang wajib dilakukan. Membayar zakat mereka bila tiba masanya dan mencukupi syarat-syaratnya Membayar zakat kepada pihak berkuasa sepertimana yang ditekankan di dalam Al-Quran dan as-Sunnah Sentiasa ingat memperingati tentang kewajipan dan perlu bermula daripada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat. Bekerjasama dengan pihak berkuasa zakat sekiranya terdapat kelemahan atau keciciran semasa mengagih zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Rujukan 1. Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 2000- Ciri-Ciri Ekonomi Penduduk, Jabatan Perangkaan Malaysia 2. Buku Laporan Tahunan 2005 PPZ-MAIWP 3. Draf Buku Laporan Tahunan 2006 PPZ-MAIWP 4. Statistik kutipan dan agihan 2006, Lembaga Zakat Selangor 5. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Perak 6. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Johor 7. Statistik kutipan dan agihan 2006, Pejabat Zakat Negeri Kedah 8. Statistik kutipan dan agihan 2006, Pusat Zakat Melaka 9. Statistik kutipan dan agihan 2006, Pusat Zakat Negeri Sembilan 10. Statistik kutipan dan agihan 2006, MAIDAM 11. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Ugama Islam Sabah 12. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Kelantan 13. Statistik kutipan dan agihan 2006, Majlis Agama Islam Perlis

24 Lampiran 1 1.0 Tujuan Mendapatkan jumlah tepat penduduk Malaysia yang beragama Islam dari kalangan etnik besar iaitu Melayu, Bumiputera Lain, India dan Cina untuk tahun 2001-2007 berdasarkan statistik yang ada. Mendapatkan peratusan etnik yang beragama Islam untuk digunakan semasa mengunjurkan bilangan penduduk Islam yang bekerja dan seterusnya mendapatkan potensi yang layak membayar zakat.

2.0 Maklumat Data Tahun 2000 ( Sumber : Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000)

Komposisi Kumpulan Etnik Warganegara Malaysia (%) : Bumiputera : 65.1 % ( 15,151,823 orang) Melayu : 53.4 % ( 12,428,684 orang) Bumiputera Lain : 11.7 % ( 2,723,139 orang) Cina : 26.0 % ( 6,051,420 orang) India : 7.7 % ( 1,792,151 orang) Lain-Lain : 1.2 % ( 279,296 orang) Agama Islam : 60.4 % ( 14,057,913 orang) Kristian : 9.1 % ( 2,117,997 orang) Budha : 19.2 % ( 4,468,781 orang) Hindu : 6.3 % ( 1,466,305 orang) Lain-Lain : 5.0 % (1,163,734 orang)
3.0 Andaian Semua penduduk Melayu Beragama Islam (100%) Bumiputera Lain yang beragama Islam diandaikan hanya terdapat di Sabah & Sarawak Kumpulan lain-lain adalah 100% tidak beragama Islam Kadar Pertumbuhan Penduduk diMalaysia bagi tahun 2001-2010 adalah sama dengan purata pertumbuhan penduduk 1991-2000 4.0 Kaedah Menentukan Kumpulan Etnik Bumiputera Lain, India dan Cina yang beragama Islam a. Kaedah Mendapatkan Jumlah Bumiputera Lain Yang Beragama Islam. Oleh kerana majoriti etnik bumiputera yang lain terdapat di Sabah dan Sarawak ( banyak suku kaum), maka satu formula perlu dirangka untuk mencari bilangan bumiputera lain selain Melayu ( 100 % Islam). 25 Berasaskan statistik ‘Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2000’ di halaman 1-3 dapat diringkaskan seperti Jadual di bawah: Jumlah Penduduk Islam di Sabah atau Sarawak = Jumlah Bangsa Melayu + Bumiputra Lain yang beragama Islam b. Kaedah Mendapatkan Jumlah Penduduk Dari Etnik India Yang Beragama Islam. Andaian : Etnik India majoritinya menganut agama Hindu, dan selebihnya Kristian dan Islam Baki Etnik India setelah ditolak penganut agama Hindu adalah kebanyakannya menganut 2 agama besar iaitu Agama Islam atau Kristian Diandaikan 45% (secara pesimis) daripada baki tersebut menganut agama Islam dan selebihnya agama Kristian. Oleh itu , Penduduk India Beragama Islam = 146,631 orang pada tahun 2000 atau 8.2 % daripada jumlah penduduk India di Malaysia pada tahun 2000. a. Kaedah Mendapatkan Jumlah Penduduk Dari Etnik Cina yang beragama Islam. Setelah mendapat jumlah etnik Melayu (100%- Islam) , Bumiputera lain (52.6% -Islam) dan India (8.2%Islam) maka pencarian bilangan etnik Cina yang beragama Islam adalah mudah iaitu seperti berikut iaitu dengan menggunakan formula: Jumlah Penduduk Malaysia beragama Islam pada tahun 2000 = P + Q + R + S , dimana; Jumlah Penduduk Beragama Islam pada tahun 2000 = 14,057,913 orang P = Penduduk Melayu Beragama Islam = 12,428,684 orang Q = Penduduk Bumiputera Lain Beragama Islam = 1,432,022 orang R = Penduduk India Beragama Islam = 146,631 orang S = Penduduk Cina Beragama Islam = ?? (unknown) Oleh itu , Penduduk Cina Beragama Islam = 50,576 orang pada tahun 2000 atau 0.8% daripada jumlah penduduk Cina di Malaysia pada tahun 2000. Etnik Jumlah Agama Baki Agama Lain Kristian Islam
Penduduk(a) Hindu (b) ( c ) = (a) - (b) (55% X c) (45% X c) India 1,792,151 1,466,305 325,846 179,215 1 46,631

Bumiputera Lain- Sabah & Sarawak
Negeri Bukan Jumlah % Penduduk Penduduk % Melayu Melayu Bumiputera

Semenanjung Penduduk(a) Islam(b) Islam (c ) Islam(e) Lain-Islam (f) (a) (b) c=(aXb) (d) e=(a X d) f =( c -e ) Sarawak 2,071,506 31.3 648,381 23.0 476,446 171,935 Sabah 2,603,485 63.7 1,658,420 15.3 398,333 1,260,087 Jumlah Penduduk Bumiputera Lain Yang Beragama Islam 1,432,022

26 5.0 Rumusan: Jumlah Penduduk Islam Di Malaysia Tahun 2000 Mengikut Pecahan Kaum Kumpulan Jumlah Penduduk % Etnik Penduduk (a) Islam (b) (b)/(a) Melayu 12,428,684 12,428,684 100% Bumiputera Lain 2,723,139 1,432,022 52.6% Cina 6,051,420 50,576.0 0.8% India 1,792,151 146,631 8.2% Lain-Lain 279,296 - JUMLAH 23,274,690 14,057,913 60.4% 27 Lampiran 2

Unjuran Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia Bagi Tahun 2007-2010 Penentuan Purata Bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2007-2010 adalah berasaskan statistik sebenar Zakat Pendapatan tahun 2006 bagi beberapa negeri terpilih di Malaysia . Tujuan purata bayaran ini dicari bagi membantu mengunjurkan potensi kutipan Zakat Pendapatan bagi tahun 2007-2010 berdasarkan jumlah penduduk bekerja yang layak membayar zakat. Berikut adalah purata bayaran Zakat Pendapatan bagi tahun 2006 berdasarkan jumlah pembayar dan kutipan negeri-negeri terpilih pada tahun 2006:
Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia pada tahun 2006 adalah RM 905 bagi setiap pembayar.

Bagi mendapatkan jangkaan purata bayaran bagi tahun 2007-2010, diandaikan bahawa peningkatan purata bayaran adalah 2 % setahun berbanding tahun sebelumnya (asas peningkatan di WP digunakan).
Jangkaan Purata Bayaran Zakat Pendapatan di Malaysia bagi tahun 2007-2010 ( berasaskan kenaikan 1% setahun) adalah seperti berikut :

Tahun Kenaikan Tahunan Purata Bayaran Zakat Pendapatan (RM) 2007 2 % RM 970 2008 2% RM 989 2009 2% RM 1,009 2010 2% RM 1,029

Analisa Purata Bayaran Zakat Pendapatan di beberapa negeri di Malaysia: 2006 vs 2005
Pihak 2006 2005 2006 2005 Purata Purata +/Berkuasa Kutipan Kutipan Pembayar Pembayar Bayaran Bayaran Purata Negeri-Negeri (RM) (RM) (orang) (orang) 2006 2005 2006/2005 Wilayah Persekutuan 8 9,123,574.90 76,704,119.69 4 0,809 35,807 2,184 2,142 2% Selangor 8 1,074,470.56 66,343,660.00 9 2,588 84,237 8 76 7 88 11% Johor 9 ,969,329.99 5,686,447.05 16,457 Tiada 6 06 - Pahang 1 2,021,667.64 10,377,724.00 2 2,316 17,566 5 39 5 91 -9% Kedah 1 6,223,357.85 15,385,170.86 1 7,239 Tiada 9 41 - -

Melaka 7 ,199,623.79 6,426,951.69 1 2,307 9,973 5 85 6 44 -9% Negeri Sembilan 1 0,494,783.77 9,045,841.93 1 7,299 14,026 6 07 6 45 -6% Terengganu 1 4,653,434.10 14,528,727.12 Tiada Tiada - - Sabah 1,899,011.64 1,162,400.53 3,266 1,604 5 81 7 25 -20% Kelantan 11,462,862.06 9,430,489.37 9,061 Tiada 1,265 - Perlis 5,759,207.08 Tiada Pecahan 4,335 Tiada 1,329 - Perak Tiada Pecahan Tiada Pecahan Tiada Tiada - - 9 51 553ord.

7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat

walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme. 7 Sunnah Rasulullah S.A.W Hendaknya kita selalu menjaga tujuh sunnah Nabi setiap hari. Ketujuh sunnah Nabi SAW itu adalah: Pertama: tahajjud, kerana kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajjudnya. Kedua: membaca Al-Qur’an sebelum terbit matahari Alangkah baiknya sebelum mata melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur’an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Ketiga: jangan tinggalkan masjid terutama di waktu shubuh. Sebelum melangkah kemana pun langkahkan kaki ke masjid, kerana masjid merupakan pusat keberkahan, bukan kerana panggilan muadzin tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Keempat: jaga solat dhuha, kerana kunci rezeki terletak pada solat dhuha. Kelima: jaga sedekah setiap hari. Allah menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Keenam: jaga wudhu terus menerus kerana Allah menyayangi hamba yang berwudhu. Kata khalifah Ali bin Abu Thalib, “Orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasa selalu solat walau ia sedang tidak solat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosa dan sayangi dia ya Allah”. Ketujuh: amalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar masalah yang terjadi kerana dosa kita akan dijauhkan oleh Allah. Zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita kurang bersyukur, maka kita kurang berzikir pula, oleh kerana itu setiap waktu harus selalu ada penghayatan dalam melaksanakan ibadah ritual dan ibadah ajaran Islam lainnya. Zikir juga merupakan makanan rohani yang paling bergizi, dan dengan zikir berbagai kejahatan dapat ditangkal sehingga jauhlah umat manusia dari sifat-sifat yang berpangkal pada materialisme dan hedonisme.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->