DEFINISI %##&

"
Dari Segi Bahasa
Dalam aspek bahasa tawarruq alah perkataan Arab yang berasal darpada darpada
al-wariq, atu wang perak, drham atau perak. Al-Quran telah menggunakan perkataan al-
wariq dalam Irman Allah:
Ƈ' · ·´ ` · »´ ´ ~ = ' ' »´ ´ · · Ƈ - - ~ ¹' . ¹ ' - ~ ~ ¹ · Ɗ - - - ´ = ' +´ - ' ´ ' ´ ¹ · ' ~' · = . ' - »´ ´ ƍ ´ Ƈ - ~ · ¹ · ´ · -ŝ = ¹ Ǝ - ~´ - ' ¹ · »´ ´ Ƈ ŝ . · ' ~ = '
Maksudnya: Sekarang utuslah salah seorang dari kamu. membawa wang perak kamu ini ke
bandar, kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana ienis makanan vang lebih
baik lagi halal (vang diiual di situ), kemudian hendaklah dia membawa untuk kamu sedikit
habuan daripadanva, dan hendaklah dia berlemah-lembut dengan bersungguh-sungguh
(semasa di bandar), dan ianganlah dia melakukan sesuatu vang menvebabkan sesiapapun
menvedari akan hal kamu.
(al-KahI 18:19)
Manakala perkataan al-tawarruq pula member maksud al-wariq, atu memnta wang.
1


Dari Segi Istilah
!ada asalnya, tada stlah tawarruq pada stlah I6h kecual pada mazhab Hanbal.
Dar seg stlah Syara`, tawarruq berert seseorang yang membel satu barangan dengan
pembayaran secara tangguh, kemudan orang tu meniual pula kepada pembel lan dengan
harga yang kurang darpada pembelan pertama tu, bag tuiuan mendapatkan wang tuna.
2

Dalam al-Mawsu`ah al-F6hyyah, tawarruq ddeInskan sebaga satu bentuk iual
bel yang melbatkan pembelan sesuatu barangan secara tangguh dan kemudan barangan

1
MohdŦ lrwan kamll MohdŦ lsa (2009)ţ ºkonsep dan perlaksanaan alŴLawarruq dalam pemblavaan perlbadl ť
ka[lan dl AlŴ8a[hl 8ank (Malavsla)"ţ (LaLlhan llmlah !abaLan Svarlah dan Lkonomlţ Akademl Þenaa[lan lslamţ
unlverslLl Malava)ţ hŦ16
2
Ŧ
tersebut diual secara tuna kepada phak ketga (bukan peniual asal) yang mana harga iualan
tersebut lebh rendah darpada harga belan bag tuiuan mendapatkan tuna.
3

D sampng tu, aima al-Fiqh al-Islami Rabitah al-Alam al-Islami meruiuk
tawarruq sebagamana berkut:
'membeli sesuatu barangan vang ada dalam kekuasaan dan milik peniual dengan harga
bertangguh. kemudian pembeli tersebut meniualnva kepada pihak ketiga vang bukan pihak
vang meniualnva kepadanva. secara tunai. untuk mendapatkan wang¨.
Manakala Shekh Abd Allah bn Sulaman al-Mn` menyebutkan pengertan
tawarruq menurut stlah adalah sebagamana berkut:
'tindakan orang vang perlu kepada wang. dengan cara menghindarkannva dari cara-cara
riba. Caranva ialah orang tersebut membeli barang dengan harga vang mendekati iumlah
wang vang diperlukannva. Tetapi ia menambah harganva sebagai imbalan penundaan
pembavarannva. Kemudian ia meniual barang tersebut kepada orang vang bukan peniual
kepada. dengan tuiuan agar ia dapat memenuhi keperluannva sekarang¨
4

Kesmpulannya, tawarruq alah peniualan sesuatu barang kepada seseorang pembel
secara harga tertangguh. !embel kemudannya meniual barang tersebut kepada orang ketga
secara tuna pada harga kurang darpada harga tertangguh dengan tuiuan untuk mendapatkan
wang tuna. Ia dnamakan tawarruq kerana ketka membel barang tersebut secara bayaran
bertangguh, pembel tdak bernat untuk menggunakan atau memanIaatkannya, tetap hanya
ngn meniadkannya laluan ke arah memperoleh wang tuna. !erbncangan dalam kalangan
maiort Iu6aha` slam tentang tawarruq berlaku serentak sewaktu mereka berbcara tentang
bav al-Inah. Mereka tdak memsahkan, tetap yang memsahkan perbncangan kedua-
duanya hanyalah Iu6aha` mazhab Hanbal.
5

3
Ŧ

Ŧ
3
lbldŦ
!NDNGN UL TENTNG KONSE! %##&"
!andangan Ulama Silam
&lama` slam turut berbeza pandangan mengena konsep tawarruq. Menurut Ibn
Qudamah, ika barangan tu hendak diual secara tuna kepada peniual asal tu dengan harga
yang lebh rendah, barangan tu hendaklah telah berkurangan dalam aspek sama ada kualt
mahupun kuantt dan ika tdak a hanyalah sama dengan bav al-Inah yang meniuru kepada
rba. Akan tetap, ika barangan tu diual kepada phak yang ketga secara tuna dengan harga
yang rendah, maka a dbolehkan, sekalpun phak yang ketga tu alah bapa atau anak
kepada peniual tu.
6

Sementara tu, al-Mardaw menyatakan bahawa terdapat tga pendapat Imam Ahmad
telah dlaporkan, atu makruh, harus dan haram. Manakala menurut Ibn Taymyyah pula
menielaskan ika sesuatu barangan yang dbel (oleh seseorang yang ngn mendapatkan
kemudahan tuna) diual balk kepada peniual asalnya, maka a danggap sebaga helah
kepada rba. Namun, ika barangan tu diual kepada phak lan, maka terdapat dua rwayat
darpada Imam Ahmad atu makruh dan harus. Walau bagamanapun, maiort Iu6aha`
mengharuskan kontrak tawarruq n.
7

Manakala, menurut al-Hummam, ulama` mazhab HanaI yang lebh cenderung
mengharamkan bav al-inah, belau berpendapat bahawa tawarruq sebaga harus tetap
khilaf al-awla (bertentangan dengan yang lebh bak). Sementara tu, al-Zayla` yang iuga
tokoh d kalangan mazhab HanaI mengatakan hukum tawarruq adalah makruh. Dapat
dsmpulakan dsn, mazhab HanaI mengharuskan tawarru6 kerana a melbatkan phak lan
yang akhrnya menggunakan barangan tersebut.
8

Manakala dalam mazhab SyaI` pula, tawarruq dharuskan berdasarkan harusnya
kontrak bav al-Inah. Menurut Imam al-SyaI`, belau tdak membezakana antara barangan
tu diual kepada phak peniual asal atau phak yang ketga akan tetap belau mengatakan
kontrak iualan yang kedua selepas kontrak iualan yang pertama merupakan dua kontrak yang
berlanan dan boleh beroperas secara sah
9


6
Ŧ
7
Ŧ
8
Ŧ
9
Ŧ
Kesmpulannya, maiort ulama` slam atu HanaI, Malk, SyaI` dan Hanbal
mengharuskan tawarruq. Walau bagamanapun, tawarruq yang dharuskan oleh Mazhab
Hanbal, Malk dan HanaI alah yang tdak melbatkan persepakatan awal antara phak yang
bertransaks (al-tawarruq al-fardi)
10!andangan Ulama Kontemporari
Secara umumnya, terdapat dua pendapat utama, atu pertamanya mengharuskan
tawarruq, sama ada berbentuk al-tawarruq al-munazzam mahupun tawarruq al-fardhi.
Antara yang mendokong pendapat n alah sepert Shekh Abd Allah bn Sulaman al-Mn`,
&samah Bahr dengan beberapa syarat.
Manakala pendapat yang kedua pula mengatakan terdapat perbezaan antara al-
tawarruq al-fardhi dengan al-tawarruq al-munazzam. !endapat n mengharuskan al-
tawarruq al-fardhi tetap menganggap al-tawarruq al-munazam sama sepert bav al-Inah.
Antara mereka yang berpendapat sedemkan adalah sepert Dr. Ahmed Budhy al-Dn, Dr
Sam al-Suwaylem dan Dr. Hussn Hamd Hasaan.
Menurut al-Suwaylem. al-tawarruq al-munazzam berbeza dengan al-tawarruq al-
fardhi kerana kesan al-tawarruq al-fardhi, peniual barang dan pembel akhr tdak bersangkut
paut antara satu sama lan. D sampng tu, persepakatan awal yang wuiud dan meniad wakl
peniual darpada pembel dalam al-tawarruq al-munazzam sudah cukup untuk membuktkan
apa yang berlaku bukanlah iual bel tetap hanya pergerakan wang tuna sahaia.
11

Bekas MuIt Saud, Syekh Abd al-Azz bn Baz mengharuskan kontrak al-tawarruq
berasaskan pandangan ulama` slam Hanbal yang amat ketat menolak bav al-Inah tetap
tdak menyebut perbezaan antara dua bentuk al-tawarruq tersebut. Berkenaan dengan su
tawarruq n iuga, belau berpendapat transaks n tdak dhukum sebaga rba. Malah
pandangan yang tepat alah hukumnya adalah dharuskan berasaskan kepada maksud umum
dall-dall syarak tentang iual bel serta dapat diustIkaskan berdasarkan prnsp al-haiah

10
Ŧ
11
Ŧ
(keperluan) yang memberkan kemudahan serta membantah masyarakat/nd;du memenuh
keperluan semasa mereka.
Manakala Syekh &thaymn pula mengharuskan tawarruq dalam keadaan yang
terdesak yakn dalam ert kata lan betul-betul memerlukan wang tuna dan bukannya mereka
yang berhasrat untuk memniamkannya kepada orang lan. Menurut belau lag, sekranya
tdak ada yang mahu memniamkan wang kepada seseorang tu, maka da bolehlah
menggunakan kaedah n untuk mendapatkan wang. Fatwa Syekh &thaymn n dlhat lebh
rele;an dengan keadaan pasaran kewangan masa kn memandangkan tdak ada bank yang
boleh memberkan pniaman tanpa mendapat keuntungan darpada keuntungan mereka.
12

Adapun transaks yang melbatkan peniualan balk sesuatu barangan darpada pembel
kepada peniual yang dkenal sebaga bav al-Inah, akad sedemkan tdak dbenarkan
bahkan a termasuk transaks ribawi. Menurut belau lag, transaks bav al-Inah dharuskan
dsebabkan Iungsnya yang bertndak sebaga helah untuk membolehkan larangan rba.
Sementara tu, para sariana Arab Saud moden sepert Dr. Sulaymen Iabd al-lm iuga
mengharuskan tawarruq tetap telah meletakkan beberapa syarat atu:
) rang yang melakukan konsep tawarruq hendaklah dalam keadaan memerlukan
wang tuna
) Ketadaan nsttus yang menawarkan pniaman secara qard al-hassan
) Kontrak tawarruq berkenaan semestnya tdak menyertakan sebarang elemen yang
menyerupa rba
;) ualan barangan oleh pembel hendaklah setelah da benar-benar memlknya
13

Manakala Iatwa semasa yang dlakukan oleh Dr. RaI6 Yunus al-Masr, belau
mengatakan sebahagan ulama` mengharuskan tawarruq tanpa membuat perncan. !ada
pandangannya, hukum iual bel tawarruq berbeza berdasarkan keadaan-keadaan berkut:
. ka ketga-tga phak yang terlbat mengetahu tuiuan pelanggan melaksanakan
tndakan tawarruq n adalah memperoleh wang tuna, ketga-tga mereka berdosa.

12
Ŧ
13
Ŧ
. ka dua phak yang lan mengetahu bahawa pembel menggunakan transaks
tawarruq untuk mendapatkan wang tuna, kedua-dua phak tersebut berdosa. ka
mereka tdak mengetahu tuiuan pembel, mereka tdak berdosa.
. Seseorang boleh melakukan tawarruq untuk memperoleh wang tuna dalam
keadaan terdesak
14


DLIL-DLIL DN !ENGHU1HN TERHD! %##&"
Dalil-dalil dan Hujah-hujah Golongan yang enyokong
1. Frman Allah Ta`ala
ƀ - .- ~ŝ ¹ ´ · Ƈ ¹ .·´ ¹ -ŝ ~¹ ´ ·´ =ŝ ƈ = Ǝ - . ~ŝ ¹ ´ »·´ - - ' ~ ´ 'ŝ ¹ ƃ .·´~·´ - - ' ¹ ' · = ¹ . ~ ´ . . ~ ~ ´ +ŝ - ƀ Ƈ = ¹ » ·´ ¹' · ¹ ' ~ŝ - ƃ ' - ƈ ` ~ ´ · ´ .
· Ƈ ¹ ' ¹ ´ ·ŝ ¹¹ ŝ . = ſ · - ƈ · Ƈ ¹ »ŝ = · · ' ' = . ~ · ´ - - · ~ ´Ɗ = = · Ƈŝ . ~ . + Ǝ- · ´ · ¹ · ~ ſ · - ¹ ~ ' ~ ´ -´ ·ŝ ¹¹ . ¹ ƃ
. ~ · · ¹·´ ƀ · ~' = - ſ = · = ŝ -¹ ´ Ɔ ' »´ - - · · = ' .·´ ~ ¹
Maksudnya: rang-orang vang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul
melainkan seperti berdirinva orang vang dirasuk Svaitan dengan terhuvung-havang kerana
sentuhan (Svaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan. Bahawa
sesungguhnva berniaga itu sama sahaia seperti riba. Padahal Allah telah menghalalkan
beriual beli (berniaga) dan mengharamkan riba. leh itu sesiapa vang telah sampai
kepadanva peringatan (larangan) dari Tuhannva lalu dia berhenti (dari mengambil riba).
maka apa vang telah diambilnva dahulu (sebelum pengharaman itu) adalah meniadi haknva
dan perkaranva terserahlah kepada Allah dan sesiapa vang mengulangi lagi (perbuatan
mengambil riba itu) maka mereka itulah ahli Neraka. mereka kekal di dalamnva
Ayat n menielaskan bahawa Allah Ta`ala menghalalkan semua ientuk iual bel,
kecual terdapat dall yang mengharamkannya. Kta katakan 'semua¨ kerana Allah Ta`ala
menyebut perkataan ·-Ƈ dserta .· (alI-lam makrIah). usteru tu, golongan yang
mengharuskan tawarruq n mengatakan tawarruq termasuk iual bel kerana d sn tdak
terdapat dall yang mengecualkan tawarruq dar makna umum Irman Allah d atas. ad
Allah Ta`ala menghalalkan tawarruq.
2. Frman Allah Ta`ala:

1
Ŧ
· - ~ŝ ¹ ' +´ - ƀ ·´ - ~' - .- - ~ Ƈ »´ Ǝ- -' ~ ƍ ' ~ ƃ ' . ¹ ƃ . . = ſ ĸ ~ ~´ ~ · . ´ -·´ ƈ´ Ǝ
Maksudnya: ahai orang-orang vang beriman' Apabila kamu menialankan sesuatu
urusan dengan hutang piutang vang diberi tempoh hingga ke suatu masa vang tertentu maka
hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bavarannva)
Berdasarkan ayat n, tawarruq adalah seiens iual bel dan hutang putang yang
termasuk dalam makna ayat umum d atas.
15

3. Al-Sunnah, sabda Rasulullah s.a.w:
· ·-¹= -' .¹- -' .·~ .ſ ·-= -' .- Ɖ-- .Ƈſ .= Ɔ--= ~ƎƇ --'=· ƈ-= .¹= `= .~·Ǝ~ſ »¹~ , .·~ .'-·
»¹~· ·-¹= -' .¹- -' , '~´- ƈ-= ~ƍ .´ſ , ` .'· , .-='-¹'· .-='-¹'Ƈ '~- .~ -'--¹' ~='-¹ '-ƃ -' .·~'- -'·
Ɗ```¹'Ƈ , .·-ƍ` »¹~· ·-¹= -' .¹- -' .·~ .'-· , 'ƈ--= »-~¹'Ƈ ·~=¹' ·Ƈ
Maksudnya: iriwavatkan dari Abi Hurairah r.a bahawa Rasulullah s.a.w melantik
seorang sahabat sebagai petugas di Khaibar. Sahabat tersebut membawa kurma vang
disebut (ianib). Rasulullah s.a.w bertanva kepada sahabat tersebut. adakah semua kurma
Khaibar begini? Sahabat tersebut meniawab. demi Allah. tidak wahai Rasulullah. Kami
membeli kurma ini satu sha dengan imbalan kurma ini sebanvak dua sha dan iika kami
membeli kurma ini dua sha dengan imbalan kurma ini tiga sha. Rasulullah s.a.w bersabda.
'iangan lakukan seperti itu. Tetapi iuallah semua kurma tersebut dengan dirham. kemudian
belilah dengan dirham tersebut kurma ianib`.
Hads n menerapkan cara untuk menghndar dar hakkat rba. leh tu, kta boleh
menggunakan akad iual bel yang sah tanpa nat untuk meniadkan iual bel tersebut sebaga
helah kepada rba. Transaks n iuga danggap sah kerana wuiudnya pertukaran antara aset
dan matawang. Dengan demkan, transaks sepert n al-tawarruq tdak boleh danggap
sebaga helah yang meniurus kepada rba.
16

4. Kaedah I6h
»-=Ǝ¹' .¹= .-¹~¹' .~- .Ǝ= Ɗ='Ƈ`' ƀ-~`' .· .-`'

13
Ŧ

lman Salleh (2009)ţ ºkonsep bav` alŴLawarruq dan apllkaslnva dalam slsLem perbankan lslam ť ka[lan dl Bank
Islam Malaysa Berhad¨, (Lathan Ilmah. abatan Syarah dan !engurusan, Akadem !engaian Islam, &n;erst Malaya)
Maksudnya: 'Asal sesuatu adalah harus. hinggalah adalah dalil menuniukkan
pengharamannva"
Kaedah tersebut selaras dengan cptaan Allah dan asal segala yang bak-bak dan
berIaedah n dharuskan. &ntuk urusan yang berkatan dengan muamalat msalnya
penggunaan konsep tawarruq sesua dgunakan kaedah n. Hal tersebut kerana kaedah tu
adalah selaras serta sesua dengan manusa yang dberkan kebebasan dalam perkara yang
berkatan dengan urusan kedunaan mereka. Tambahan pula, penggunaan konsep tawarruq
danggap rele;an pada masa kn kerana a meniad keperluan kepada manusa untuk
mendapatkan kecaran tuna sebaga alternatI mengelak dar rba
17

Ɗ='Ƈ`' =·~¹'· ~·-·¹' .· .-`' , ~= .¹= .-¹~¹' .~ '~ `ƃ ·Ǝ
Segala akad dan svarat adalah harus. kecuali iika terdapat dalil vang mengharamkannva.
Bav al-tawarruq termasuk d antara akad yang dharuskan dalam kaedh I6h tersebut.
18

Tuiuan pedagang melakukan perdagangan alah untuk mendapatkan wang yang lebh
banyak darpada wang yang sedkt. ual bel adalah perantaraan antara keuntungan dan
modal. Dan tada seorang darpada kalangan perdangan mahupun ulama` yang memandang
tuiuan n sebaga satu tuiuan yang buruk. Begtu iuga dengan bav al-tawarruq. Tuiuannya
alah memperoleh wang dan barang sebaga obiek akad dan perantara antara keuntungan dan
modal.
19

Keperluan yang mendesak masyarakat kepada menggunakan transaks n untuk
memenuh keperluan seharan. !andangan n merupakan pandangan ulama Rabitah al-
Alam al-Islami atu, (--= ·ſ -'·´ ·ſ -'--¹ =¹~ .¹' Ɗ-='~¹' Ɗ='=¹'). Maksud dan tuiuan melakukan
rba tdak ielas pada bentuk transaks al-tawarruq. !andangan n dnyatakan oleh Syekh
Abdullah b. Sulaman al-Man` dalam aiallah al-Buhuth al-Islamivah. Belau berkata ' ·-ſ
·-·- `· 'Ƈ¹' ~-· ·-· +=- »¹¨
20


Golongan Yang enolak

17
MohdŦ lrwan kamll MohdŦ lsa (2009)ţ ½Ŧnţh 29Ŧ
18
lman Salleh (2009)ţ ½Ŧn
19
Ŧ
20
Ŧ
Imam Ibn Taymyyah menganggap iual bel tawarruq satu transaks yang selalunya
dlakukan oelh golongan yang berhadapan dengan keadaan terdesak (darurat), keadaan d
masa da amat memerlukan wang tuna d tangan. Lantaran tu, huiah yang dkemukakan
mereka adalah hads yang berkatan dengan iual bel golongan tersebut.
21

Al-Quran, Frman Allah s.w.t:
¹ ´ ·ŝ ¹¹ ŝ . = ſ · - ƈ · Ƈ ¹ »ŝ = · · '
Maksudnya: Allah telah menghalalkan iual beli dan mengharamkan riba.
Dalam ayat n Allah s.w.t telah mengharamkan rba, sementara bav al-Inah dan al-
tawarruq merupakan perantara yang palng hampr kepada rba dan a merupakan sesuatu
waslah kepada sesuatu perkara yang haram dan hukumnya iuga haram.
22

Al-Sunnah, Sabda Rasulullah s.a.w:
.'· '~+-= -' .- ~= .Ƈ' .= : .·-- »¹~· ·-¹= -' .¹- -' .·~ ƌ·~~ " : ' -ƈ¹' -'-~ƃ »ƍ~='· Ɗ--·¹'Ƈ »Ǝ·-'ƈƍ '~
»´--~ .¹' '··=ƍ .Ǝ= ·=´~-` `~ »´-¹= -' =¹~ ~+=¹' »Ǝ´ƍ· -´¹'Ƈ »Ǝ--· "
Maksudnya: darpada Ibnu &mar r.a berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: 'ika
kamu melakukan akad menggunakan bav alInah dan mengambl ekor-ekor lembu dan
mennggalkan ihad, nescaya Allah akan menempatkan kehnaan ke atas kamu yang tdak
akan dangkatNya sehngga kamu kembal (bertaubat) kepada agamamu¨.
23

Ibn al-Qayym berkata bahawa terdapat tga bahagan d dalam transaks n atu, ika
orang yang memerlukan wang dan da terpaksa untuk membel sesuatu dengan harga tangguh
kemudan meniualnya kembal kepada tuannya maka n adalah bav al-Inah dan ika da
meniual kepada orang selan tuannya maka a dkenal sebaga bav al-tawarruq dan ika a
diual kepada phak yang ketga d mana phak ketga n mempunya hubungan dengan
pembel dan peniual maka ketga-tga bahagan n dgunakan oleh orang-orang yang
mengamalkan rba. leh tu, ulama` telah menolak bav al-tawarruq n berpendapat bahawa
tuiuan melakukan transaks al-tawarruq adalah untuk mendapatkan wang, d mana pada akhr

21
MohdŦ lrwan kamll MohdŦ lsa (2009)ţ ½Ŧnţh 30Ŧ
22
lman Salleh (2009)ţ ½Ŧn
23
Ŧ
transaks n pembel mendapatkan wang dengan cara membel drham (wang) dengan drham
(wang) yang lebh dan barang adalah perantara sahaia dan bukan tuiuan yang sebenar.
24

Imam Ahmad bn Hanbal iuga membayangkan bahawa bav al-Inah adalah berlaku
darpada seseorang yang terdesak (amat perlu) kepada wang tuna, sewaktu orang kaya kkr
untuk memberkan pniaman, langsung da terpaksa terlbat dalam bav al-Inah (ikalau yang
membelnya semula alah peniual sendr) atau transaks tawarruq (sekranya pembelan
phak lan). Maksud darpada kedua-dua transaks tersebut alah memperoleh harga iualan
tangguh yang lebh tngg berbandng iumlah wang tuna yang lebh kecl sebaga harga
belan tuna yang merupakan Ienomena rba pada hakkatnya
25

!andangan Ulama Semasa
i. Fuqaha Timur Tengah
aima Fiqh al-Islami dalam persdangannya yang ke 15 mengharuskan tawarruq.
Keputusan n sebenarnya meruiuk kepada tawarruq yang tdak wuiud persepakatan awal
antara phak yang bernteraks. Walau bagamanapun, dalam persdangan yang ke 17
keputusan yang d buat alah mengharamkan tawarruq. Keputusan n terpaka untuk bentuk
tawarruq yang damalkan dsesetengah nsttus kewangan atau yang dstlahkan sebaga al-
tawarruq al-munazzam. Alasan penolakan tawarruq tersebut alah tndakan nsttus
kewangan meniad wakl kepada mustawrriq atu pelanggan yang memerlukan kecaran
wang tuna meniual barangan yang dbel darpada nsttus yang tertentu kepada phak yang
ketga mempunya persamaan dengan amalan bav al-Inah dan tdak menepat bentuk
tawarruq yang dharuskan oleh ulama` slam.
26

Walau bagamanapun, al-tawarruq al-munazzam telah dharuskan oleh Mails
!enashat Kewangan Islam Tmur Tengah sepert HSBC Amanah, Arab Natonal Bank, The
Natonal Commercal Bank dan Shaml Bank. Antara ahl penashat yang telah meluluskan
bentuk al-tawarruq alah Syekh Abdullah b. Sulaman al-Man`. Selan darpada tu, antara
cendakawan Islam semasa yang mengharuskan al-tawarruq yang dperkenalkan dalam

2
Ŧ
23
MohdŦ lrwan kamll MohdŦ lsa (2009)ţ ½Ŧnţh 31Ŧ
26
lman Salleh (2009)ţ ½Ŧn
kewangan Islam semasa adalah Dr. Musa Adam Isa, Dr. &samah Bahr dan Dr. Sulaman
Nassr al-&lwan
27

Dan d antara ulama` semasa yang menolak bentuk al-tawarruq yang damalkan oleh
nttus kewangan Islam alah Dr Khald bn Al al-Musya6ah, Dr RaI6 Yunus al-Mgt, Dr
Muhammad b Abdullah al-Syaban, Dr Sam Suwalem dan Dr Hussn Hamd Hassan.
28

ii. Fuqaha alaysia
Mails !enashat Syarah (M!S) Bank Negara Malaysa dalam pertemuan atau
mensyuarat yang ke 51 yang dlaksanakan pada 28 ula 2005 bersamaan dengan 21 amadl
Awal 1426 Hirah telah memutuskan bahawa produk depost dan pembayaan berdasarkan
konsep tawarruq yang dkenal sebaga murabahah komodt adalah dbenarkan.
29

Tawarruq dtakrIkan sebaga tatacara yang melbatkan pembelan aset berdasarkan
musawamah (harga yang dsepakat melalu tawar-menawar) atau murabahah dan peniualan
berkutnya dar aset yang sama kepada phak ketga untuk mendapatkan wang tuna
30

In berbeza dar bav Bithaman Aiil (BBA) sebagamana basanya dpraktkkan d
Malaysa dan bav al-Inah sebaga tawarruq melbatkan phak ketga, dan dalam urus naga
tawarruq tdak ada keadaan untuk peniualan yang mendasar obiek yang akan dkembalkan
semula (diual kembal) kepada pemlk asal.
31
27
Ŧ
28
Ŧ
29
hLLpť//wwwŦazmllawŦcomŦmv/archlves/ArLlcle_9_1awarruq_00093603_Ŧpdfţ Larlkh akses 3 Aprll 2010
30
Ŧ
31
Ŧ

. 47.9:3.39::. ... -079.2. 808047.7..3 .9.05..3.3:39:203/. 80.7..29039.253 9: .: 202. .7.. .7..39:3.9.-0.3 503:3/. -:.3: 02:/.3 /03.8.3203:.33..3 90780-:90-703/. /.5.5..3503:./.. /3.7..9079.80. 05.7.9039. 20250740 .5.. . -07-.3-. .3 .2.9: -..5.. 2028. .05.3.3 503079.7.3.09..3203/.3: 502-09/. 09. 7-.3 9.7. 8.77:6203:7:989./..7.7.7.3 503:. -../. /03. .3. /..3 90780-:9 05.3 /.3.920203:0507:.3 909..7. 8.3 -079.:807039. 33 203..7..-9.3 507-3.3 . 80-.-07:9 93/.33./.3.9: 2070.9./.          .. 203.3 203/0.:..75.309.7. .5. . !07-3..8./.3./..9 :2.-07:9 202-0 808:. %09.3  . 203:.3 -:...33.-...3 /.5 .39::.2.1:6. 6 .77:6 07.2 #.32.3 90780-:9 202-0 -. .3 5.3..3 /507:. 2033/.3 2 503:.3.3-.3 90780-:9 80. 80..3 .7.:..3 502-0 80.3./.3 .9.9079. 47.3 2..77:6 -07. . . 9. 9/./. 202-0 -.2.7.3 808:. -3 $:.7.7.33.33..5 .39:3.7.3 9:3.3 .7 .3.3  0825:.9:3..3.3 05.7. /03. 3.3 507: 05. .9: -.4791:6..3 .31.-.3 -:.7..7.7. ./.3.2 207:: 9.7... 2.:7. :39:203/.3 . $0 -/ . -073. 503:..3 .3.3 0/:../..3.7.80.33.39. 05.77:6 .3 .75. 8.90780-:9/:.3 -.2-. 2-..3 2028..2 .9.3./. 09..2 0:.7.7.3/. 3 2030-:9./.3.33.7.3: !02-002:/.80../... 5.2..3 9.5 .3 /03.9 :39: 203:3. 070.203:.3:/03.9::.3.5..3 502-0 90780-:9 203:.  8.390780-:905.7.3 502-./. -. 909.47. ..3 0.2 .3 .3 .77:680-.7.33.9:3.80-..3 47..3./. 02:/. /:.

.75.3. .35079.3 .9/.3 09. 202-0.503:.3/./.92.3./.7.3 -07.7:8 /.: 203.7. .3.5:3 2.7. ..3 -.3 33 203/.3 .3.907/.9: -.7.9: . ./ .9: 2.3.9 /:.3. $.203:3.2.2 &.2..2 .7:8 .9 /825:.3 9: /:. 203:7:9 .3. . . /:./. 9: .479 1:6../.880.2./.5.9..7.5.3/.3 .:.3 0- .3 ... 3.7.2 :.5.3-.77:63  .850 8..9.2 9:7:9 -07-0. 203.. 907/. .2.3.3 .: -07503/.. 808:.80.7..35.          .22. 203:7:9 -3 %.-.. .2.1 5:. -0.73./03.-.3 9: 03/..207:5.77:6 ...- . 3. /.3.7:83. .. 05..:5:3:.3.9.8.77:607.2.8005.5.. 7..9 /./03.4397.3.3 0- -.309./. 5.39.99.84397.9..7.3203:7:05... .8. ...7.: .3. 203. ... -....503:..1 -0.3. -07:7. 5:. 944 / ..- . 03:7:92.3 ....3 /03..3 /.3.3. 4397.7.7: /.20-.3&. :.9:3.3 2..: 5.3 02:/.5 80-.39:03/.2 2.3-.3.-.30/:. 43805 9.3 :.!& %% $!%##&" !.5.399/.2.8.3 -07/.8.3 9:3.3-.. .7.3..7. 90.3-40-074507.9./ 90.3 09.03/07:3 203. $./.3.3. /. $02039. 9..9:/03.7.:.3909.1203.3.- $.34397..2.77:6 80-.. .390780-:9  .7:8. -.2 2.547.3 4397. 9. 2. 2. . -. 5. .3.2.7:8.05.: -. 8.7.2:3 .9. 2.3 703/..7: .3 ::2 9. 5.3.1 .3.7. .2 . 3..8.2.39.:9/.5 .9.1 203./..7.77:6 03:7:9 -3 ":/..5:3 5.3 0- 703/.7:8. . 2030.9.3. 05.-.39:/:. :22.9:3. 503:. .5 -0.9:  $02039.8.3..3 . ...3 909. .503/. -. 9: .3 .5.7: .7:8 909.77:6 /. ..8. /./. 05.9: 2.3 ... 7-.7./.5. 05.3./:.9 2. /-40.. . -079039.. 503:... 7-.05.3/.3.3 /-0 40 808047. 2.7/.1 ... 05. 0. .3 20303.3.3/83 2.5.-.3./.80..9 -.3.. 2.3 80.3.3 2.2.3 9: /:..7..3.3/:.5 .

3.3. /:. 1.3  03:7:9 .9 .3 .-3$:.3  9.34397.39. 2:3. 9. /..3./. 1.7. 203. 2:3..5.. 7-.2/..::5:39: 202-:9.77:6. -07-039: . /::2 80-.3507805.. 2070.9 09.3./..3 .3 /03..-078.08.2.3..7:8./. 9.3.3 ..28..3/.3.2.2 -07-0.2.9 :9.7.. $:..8..3.8 3 9/. 8.7.:...39..9 /:.7/ 503:. /03.. 1.3502-0.9 97.79/.3.:5:3 9.3 40 ..9.3 9. 503/.39.8.77:6 .8.9../..5 9/.7.3-0-07..-.. 3 &8.3 05.2. .1.0825:.77:6 .:-:.5203.3 907/. $../.5.3 ..:9. 9.3 8. 1.8. .203. 203.3 -0797.3 :.3.3.2.3/. 8..7:8.77:6 . .5.- . 805079 7 20/ :/ .3 ....3 . 39. /.5.      .5:3 9.5.8.7 $0.7/07.8..77:6. 9.9. 3.3.3 .. 9.3.5./.9 /:891. -039: .2.1 ../. 2:3.2.2 2.7/03.38.3-07.7. 5:.2 ..39/.3 5. 907/.. .. 9...5.  0.-0909.2.7:8..3 :. 5.9: . 2.: -.5.3203/443503/.8.8. 9039. -.3/. 9.8.77:6 . 503:..7. .3905.::23.7.2. 9.3 -07/. 1.7./. -0 8079.3 57385 .8. -3..2539: 507805.502-0/.77:6 .3203.3. 43902547.9  .2..37 :883. 9..75.5.:/ $0 -/.. :2:23..3 . . 503/.93.9 .9 507-0.5.3&.50707. 9. 1.7/ /03. 2:3.805079-.77:6 . .2 !03/..1 /. 9. . 909.3 .02/..77:6 ..77:6 . . .77:6. $:. 8.9 2034.9:8.3..3.8 .3-.3-.33...3.2.3-.3 -07503/.39.77:6.5.2 .3 -07. 2030-:9 507-0.8:/ :2:2 /.: -07503/.77:6 3 :.9 80/02.7:8.77:6 90780-:9 0703.3/.77:6 -07. 3.. 3 7 $.9: 5079.77:6.8:19$.2.3 8: 9.2.7..9 3 203.28:/.7:8.2 .. -0.479 :.9.3 /.7.3:://..39:3.5..7/ 39. /.3 0/:.02 .3:9 5. 2...77:6 8.805079$0 -/. 203.3 ..5.. 2:3. 9.20-.7/909.7.7/  !..7:8.5.38..3.

 202-.0507:.9.3 8079..7.8..3 . 2.3 202-07.3 02:/.39.

3-.77:6 9.353..87 -0. 09.9..3503:. 3 202.. 09...9 5073.-03.7./. 9.0.3.7.9.2031.3.: 203. 09.808:.3. .3 !.3/.353./.7.3802..2.3-:.-$.3 .3 .38.3/..3 0.9 :39: 2023./..2009.: 2023.3-07:9  .77:6-0703. -.7.-07/48.-.8.33.3 0.3-09: -09:20207:.20250740.37-.:.9 20309..33899:8..3 . /-03. -40.2 0.0:39:3.3 43805 9.8.90:39:3. 3.: ./: 20203: 0507:.2./.6.3 93/. 05.39:3.7./.0/.. 202-:.30..3 . 3.380-./. 5./..3 -07.7..39.8090../. . ./. ..3 05. 97.3 . .75.3..7 -03.3.:39:202-40. :. 03:7:9-0.8-.233/.3 20. 5.87.3.35..7.3/.2 0.38.38020893. 1.3:39:203/.32070. 9.3/.3 20207:.8. /.77:6 /./.80-.9. .7:8.3 9.3/.2070... 807. 808047.3 .3.: 9::.77:6 03/././.3 9/.7. 47.300203./.. 203:3.. 9/.2..72023./.-07/.:..5.3 -40202-07./.3 /.33.2079.3.9: 5.38.8.3.2070.7/.. .$0 &9.3 80-.3 0...320-.3-0-07. 80-.3 2. .2.35.3.. -.3..7:8./.9072..3.-09. 503:.16 :3:8 .3 20307:5...75.90- 700.7.3 4397.7.31:383..3/.380.9:-.8./ 80/02.8. /.3 /03. ./.203079.5.3 907-.88..3.39.3 .9.39:3.9/.7.23 5:.3 20.9.3 /03...340502-003/.3-.77:6909.9..3 9/.       . ::2:.3 -.2...3 907/08.5:397.7:8.3 5..  .9.7.9:   .8:97.3203. . . 802.3 2.3 :..  /.7.3 50.3.502-0 05.2070.77:63. 7. 203.:.77:6-07-0.3 /80-. ..3 40 7 #.-/.7:8.:/24/038050797 $:.3 03:7:9 -0. .. 203.  $02039...9.8./.39.203/.3.3 9: 2.8.5. $0 &9.3-0793/.590. 203.87-.33.3 9..7.8.3. 2:.3.7-.39:3.

9: 2.3 9.%..39:3. . 47..%.2- 7-..3:./.5.3 203:.3.3.3 2070.3. .3 203..9 3 2030.0.3907/08.3 . 05..9 /.2-3..3. 8. 9: 8.3 $.3. /80-.7 %:./.3 9.3 507. ..3 9.. 507-:.. -0 0.8:$.:: 80-0:2503.2-7-. !.9. /.3 /7. .. /.3 802:. .33.203..3 9:3.3  /8079.3 7-.5.3..3.%.3 203.9/. '  & &&        & &  &&       "         "    &    " "   &                 ' & "   & "  &  &    &         .33.3907::3 .3. 907807.3 .3 97.   !&%#!%##&" .39. 805079 7-./..3 808.-.3 -. / 83 9/.7. 9: 9/..:. /..23.7.3 /03.2 0... . 0/:.. 90./ .3 203. 8..3 47. /:..3 07. 808:3:3.3 /.7 2.3 ...//.5.2.443. 8039:. 2070. -0 07.9.. :2:2 172.3 .. /..8 .5.. . .9. .7:8. .9. 203.:9::.: /...5. 203.9 /.71. .3.3 .7.9.8: :. / . /:. . -073.90780-:9-07/48.38.. -07039 /.3.7.2 2.9.. 2030-:9 507.2.3 .20309.3 90..9.2. -0 -073. $08047.25.. 2070..3 202.3. ./....3 802:.. ..77:6 9072. /. 039: :./. /. .3 203.390. 7..77:6 /.8 9.77:6  72. 07.7. 502-0 203:3.8.39: .-07/48.5.203. ..3805079 -07/73. :.2- 7-.: -.3 -40 20. ... 05.3 .07./. .:.303443  72.9.77:6 3 203.. 907/.2070.5.:. 5073.3 -07:.7 203.3 203. %.1 ..3 20309.2.3.3 /02.3 .77:6:39:203/./..9./...    .3 .77:6 :39: 20250740 . . %. 9. :8907: 9: 443..8:/3.3 9. 0 9: 808.9 -07/7 -09: 20.3 2030.9:. 5. 2.3 9: . 203.3502-0 2070./.5.9/.9. .3. 907/.

3.39. 3 80-.3/-07902543. -0 /.3 /02.3 . 80038 :.. .8.3/:.38050799: %09.9:2.7. 7..3 5:9.9.3 . 8. /03.3:. 20. :39: 2033/.9 90780-:9 202-. ...3!03:7:8.5 8. :72. 7 . -. 509:.-.8:/3..39. #.3. .8.9.38.7.5:.8::.2.3. . #.#. .32.9 80-.3 2-. -078./.-/.3$.39079039:2.3.08:.9.3. 9/....7. 47...7 $.-090780-:980-. .8::..3 :9. /.2 202-0 :72./..8 3 :.3..3 .3/7.35:9. 07./03.3..3 8..3. #. 9.3 :72../.  .290780-:9:72.8::.2 202-0:72.3 47.9 90780-:9 .  . -40 /...8.0.77:6 9/...7-.3... ::/3./8 3 20307.3 .35../ .38.3.7 .9 7-.8::./. 8 .32-.5 80-.3:9. /. 802:./02!03.77:6 .8 . ..3 2./:.  07/.8 .2 02:/.3/03. /03..8 / ...3 9072.07.0/..-.../. .3/.3 ..9. /:.-..9 3 9.-.3 97. .9: :7:8.8.3 -0./.8:/3.9: 8.:. & ' & ' %&%& %&  & '& &  %&%&& ''& .2: 203. 5079:.9.7 - :7.  . 8.3203:7:805.22. 8... 05.8. %7.3 -072.2:203:8 :9.7.8   $:33. 05.3.3/7.-.39 8047.8::.3.9 90780-:9 203.802:.16  && & & &&    ¯f°f %% #°¾ ½ ff ff f°f½f¾°f ff¯¾¾ ¯½ f°f°¾f¯ f©f° .9:2:2/.7. 03/.3 . :72.7.3:72.3 5. 7-..3 03.32.38. 0.8:/. -40 && && & && & & %& & %& & &     %& %& 203:3.38.-..8. #.90780-:9/03.2 &3.-0. 3 8. .:72..5.8 805079 3 . 8 .3 ./..3..3 8.33.-.7.0789.3 /..-.9:39:203.3 /80-:9 . -079..7 /. 0 9: 9.3.3 808:.  '   & & & & &   "       " .- /02 .-/.9.-.809 /..7 -03 $.

-9. -039: 97.3 /.0/.  0507:./..9 .3 503.8://. 203:3. .3 .3. 503:3.7.9.7.9.80-.7.8:/3. 9.39. %.../.3/.2. . 0.3 ..:39:203/... .3 3 /3.3 0-0-.3/.0/.77-. .7.38.3.3:8.7..3 97.3 .8..3 :7:8.59.4-0.380-. ::9.2.... .3 2. . 203..39::. 808:.3 /..3.7. ..7.:.7.3.3 .7.3 . .39.33 80-.7:8...320./..3 7-..2. :39: 203/. 0.3 .3/.2.8.8:/..3.3 2.8 5. /. 9: .. .3 24/...3 -..3 /03..3 -:7: 09::. 503:3.3/./ /.3 :.9 /.0:39:3..7.3 9::.. .:5:3 :.77:6 /.7././.3 5.3 2070.8. 80.3034... .3.3./.3 8. . 8. .. /03. .3:8.3 5.75..77:6 !.3 24/.3 40 $0 -/:. 90780-:9 07.7.3 202.8 /03.3 203/08.2 507. ¾f%% ½ n  ¯f°f %% ½ n      20203: 0507:.5. f°f¯. 2.39.33. 90780-:9 80.30.9 05..9:9::./.3507/.3 .20250740..75.3.2.5 700.3.- $:./.8 8079.2.3 203. & & 443.2. .7:8 0.3-.7. 8047. 3 /..3 2:. 0:39:3.3.. #.3 . /.9 28.77:6 %::.  ..3 05.3 80/9 :.3. ..3 !.9.39:3./.3/..0/1690780-:9  %::.8 3 :39: ..2.3 80.3 -071.3 5:.5. .38.3/.912030.3 -07. -0 .8.33.3/. . . 8. 2.3507. 203:3:. /:3.3 9.. && & &&&& $0.3 /-07.77:69072. 9..7:8 3.. 3 07./. 80.0/.3 507/. ./ 0507:.9: .39.30- -.3. /.3 /./.2-.9./.3 -. -.7:8.3. ..:-07.33. .3. 507.3 3 207:5.//. 8.2. /03.3 0/:3./. 808:. 9.3.3 .7.9.  .3/. 3 .3..2..3 43805 9.3 43805 9.0/.350/..7..320.8 .:.3 -07.8.9.5.. /.9:  '& && && && .3 /03. 9/.3 &39: :7:8.77:6 808:.39.2.:. 2.. 907/.3 /./.9073.

-0/.203. .. ..3 /03.9..3 0 . ".:39:203/. /..8 .3 47. .7.3..2-07...38..3: 02:/.9: 97.2034.3 907/08./. 9. /.2: -3. :-:3..-.37-.3:. ¾f%% ½ n  ¯f°f %% ½ n    .9.3.3.75.5. 3 2025:3.3 ..:.3/.33.3/03. 3.9.3 /03. 47. 2.. $.3 40 443.9.5. 47.3:..5. 9:.:-.3 9/.3 203./.2. -0 9.. 203./.3.37-.:203/03.2. 7-.9 0.3 0.3 03.2/. 9.3 . 5.93.3 503:..8:/3. 09.39. 05..77 .8 990.3203. ..9075. .3 203025...3 .3::23.2. 9. . 9::.2- 047 047 02-: /.38. 05. /.3 -../8.37-./..:39:202-0808:. /.7. 3. 5.-0443...-.8 .9 20207:.-/.9.3 80.3 09.  &&& & & & && %&%& &&%& & &&' %&& &  .. 09: :.3-07.3 9: :.77:6 8..9. .9..397.3. /.2.257 05.. -079..2. .77:6 207:5./.297.2:02-..2.3.8::.8::.:./.9-./ 308.39. /03. ...#. 802039.8.-.7#.83. .8.7.3//.7.3 9:3.7.05.2.3 -07.5./.33.3 /02:.8 .7.-3:&2./. -.-.9:507.808:.-/.99.3 ..2: . .7.2  $:33.8 ..3 .8. 3 . ./. /.3 808:..8:/3.5 :.3. .3 2070.3. -. -.3.2.3 203.5.39:. /.2 -3 %..:. .3.77:6.3.3 3 /:3. 2.9: .7:7./.3/.3 5..2: 20..3./.907/. 2.2..203.390780-:9  ":7.9:/03. / 9./. 02-..3 507.. .9 05.3./. 9.8 9     & "   .3 .3 ..:. 80-..-07. / 2.8.9.320.3 2033.. -078. 09.3 72.9: .3 ..7../. 203:.3/.77:63-07503/. .3 / 2. 3. .90.7  ./.. 207:5.38. /:. 90./ 203:3. 05.3 40 47.3 /2..3 . f°f¯.3 203:. .:3.3 502-0 /. 9.77:6 /.3 .320207:. ...3 80./.7.803.

3 /03..3.3.  :6.3.7.380-.38.3.3 0 203.7.38.39.3 /.8.3 3899:8 0.3.3-.3.77:6 .3 /. 503:. .2 . 20::8.3 -073907.7.3 9:3.2-. 203./.3..2. /..3.7.507.2. :.3 ..3 9.3 5034.7.2...2 .3 9/. 3. 80.-....3/89.3/8080903..$0 -/:.808047.3.39.3.. -.943..7:8..77:6..:..: 97.- $:.. 9.3/03. 93/. 7.3 20207:. ..339075./.3. 6 .3&.. .9 .8 9.3 .39::.3 0- 93 -07-.3 /03. .77:6 807..:39:-039: 9.38:3/. ::/ 507805.77:6 05:9:8. 503..7:8.2 5078/..9507: 05.3 203.3 ./.2 /./. .3899:80.3 $0... 20305.3 -. .39:3.03/.7 :39:202-07.3 40 . 2:3..3 8.3899:8.353. $02.73. 5078. 05. f°f¯.5..2.3907/08.3 3 80-03.9. 2025:3./.31034203.776 .3 ..5:3 /.9.77:6 05:9:8.39:3..3 . .3 202-03.3 09.77:6 .3 .8.943.2 2.805079$2. 97.-..77:6 .33.7.3.7 2..38.2.907-. 5..9/.3. . 802:. ¾f%% ½ n  ¯f°f %% ½ n  ..: -.93.8 90780-:9 .3 -039:.2    . 0/:.9: 50.7.3 %0 . 2:3.30-/.380-03.2 .202-0/7.7:8..77:6. 9..3.8:/ /.3-:.3./ ./.77:6 90780-:9 .3. 80-.2 .90...9.39079039:05.. 9.3/. .3 39.2.3 90.:..3.3 .2.39:3. 202-.3/. !. . 3.9 -039: 9.7.3/7..8 .3 /50703.3.2.2 802. 502-0.2 .77:6. . 8... 42207.3207:5.3 $.2.8..%2:7%03.7. /.39.9: ...8 !03.203:.7-.8.2.75.3 0- 0././.8. 20250740 .3 .7..8. /:.3 .3: ..3.3/-:. 2:89.38.3/3 :2.3-.5:3 .9:47..2. 8... ..3 -. .9.5..3/.2 90.83502-0203/. . .3 203.7:8.. ..3 9.3/-0/.: /. 9../.9..8. 803/7 .3 9. .77:6 .2.7.3 0./ -3 . :.3.3... 3.. 207:: 05.39.3.97./..75...3. 9.5.: -.. -07.340:.75.3/./...3 9/.75. -0.3 5.9075. ./.2 5078/. .2%2:7%03.3 0 05:9:8.

 /. 9.7. 90.8.3 502-.39. -078.2.7.2 507902:.424/9.7.9..2. 7#./--/:.9. /:..30..9.2.3/.3.3././ . .88.502.. . 3...3..2.3.3/.8...5.. 9.2..77:6.05.8.3 / .77:69/./.3.:39:203/.        ½ $$ f¯f n¯ ¯$fn ¾$n %%@ff%% ½ € ff¾ ¾½     .. !$ .7..77:6....9.16:3:8.-.02-.3/805. 9.:9.38.7.7..09..9..35.-.02/.340 399:80.3 .3-./.9. /. .3/03. . 574/: /05489 /..:. 3 -07-0.35.0. .: 2038:./-03.39:3.3 2:8.8.2/..77:620-.3:39:503:.3/..3  80-.6...3 0..0.77:6 /9.80-../.3 438059. /57.3 7$.. 202:9:8.887.3/.74-0.7 /.3  :6../.2$:.3.9.3/02-.2:7.3503:.2:7:83.2.2 8. 7 &8./. -.3 -07/.. /..8 !03.3 502-0..3/03.3 8.-039:.809 -07/.809.3 .37:883./.38./.3. /.7.2..8.3 802:.09.5.71.32034.. .7 -. .22./.3 80-.3.3 -..3 .2.3 20-..8.8. 7..7. &.9 20..3. 9. :8.2. 802..7..:.8.9.2.2.80-.7.2 802./-3 .9 $../.7.3 %.8.8..8. 05.8...3203/.7 .3 7 $:.-.. $.3 .7 203.9. 7 :8.3 -07:93.:2:7. 9 7 :.