(A).

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
Latar Belakang
1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 ± menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada : y y y y Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.

2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan: y Dasar ± membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilainilai murni. y Matlamat ± memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

3. Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 2003 2011

-

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Transformasi Kurikulum
Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

BENTUK BAHAN ORGANISASI

PENGURUSAN KURIKULUM

KSSR

KANDUNGAN

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

PERUNTUKAN MASA

Teori Pembelajaran .4 Pillars of Education µGlobal Player¶: ‡ ‡ ‡ ‡ Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri Warga Negara Bertanggung jawab : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu: ‡ ‡ ‡ ‡ Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi ‡ Creator of Technology ‡ Belajar Sepanjang Hayat .Cabaran Abad Ke-21 .Model Baru Ekonomi (MBE) . rohani.Hasrat Pendidikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Murid yang seimbang dari segi intelek. jasmani dan emosi: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan µIndependent learner¶ .

Pendekatan bersepadu . murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. berakhlak mulia dan amalan nilai murni Jati diri dan semangat patriotisme Memahami dan menghayati budaya nasional KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH y Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) y Berasaskan Prinsip KBSR: . menulis dan mengira Kemahiran menaakul.Perkembangan individu secara menyeluruh . Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut: y y y y y y Penguasaan kemahiran asas ± membaca. kreatif dan inovatif Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental) Percaya kepada tuhan.CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH) Pada akhir peringkat pendidikan rendah.

bakat dan apresiasi Kerohanian.Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat..Penguasaan pengetahuan sains.Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. sikap dan nilai Kemanusiaan .Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid .Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum . kreativiti. Sikap & Nilai . negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Keterampilan Diri . kepercayaan. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Perkembangan Fizikal & Estetika .Pendidikan seumur hidup BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi Sains & Teknologi .Penghayatan amalan agama.

Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. standard kandungan dan standard Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran . kemahiran dan nilai.KEMAHIRAN NILAI TAMBAH / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) KURIKULUM BERASASKAN STANDARD Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan.

. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. Membilang objek dalam kumpulan. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bahasa Malaysia Mendengar.Bahasa Malaysia Mendengar. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Pictures in books c. Characters with guidance Matematik Menama dan menentukan nilai nombor Matematik Menamakan nombor hingga 100: a. memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan. Penetapan ilmu. Mengapa Standard? ‡ ‡ ‡ ‡ Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. b. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Bahasa Inggeris Able to express personal response to literary texts Bahasa Inggeris Able to respond to: a. Book covers b.

‡ Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah . Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MODUL SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam 4 Pendidikan Moral 180 120 120 360 360 300 300 150 360 300 150 .

Arab/B.5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60 MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B. Iban* Perhimpunan Jumlah 90 30 1380 30 1380 30 1380 Bahan Kurikulum .

Dokumen Kurikulum ‡ ‡ Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. Buku Teks ‡ Berpendekatan Modular Pedagogi Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelanjaran Secara Konteksual Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Masa Depan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi (TMK) Pentaksiran P&P  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran .1.

Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. ibu bapa serta pihak berkepentingan . pengurus kurikulum. Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik Kesimpulan Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar.

4.30 pagi dan melapor kepada Guru besar atau Pengetua. Borang pencerapan P & P guru y Instrumen penyeliaan dan pemantauan ± gunakan instrument bidang masing-masing 6. jika ketua kumpulan tidak dapat hadir secara automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua. 3. Manaf (senarai lengkap dilampir) 2. 5. Senarai kehadiran pegawai ii. Isah Bin Ismail .Tuan Mohd. Setiap kumpulan terdapat seorang penolong ketua. Surat menyurat diuruskan oleh setiausaha.Ketua Unit Kurikulum .jika ada atau jika perlu . Mohd. Saflan Bin Abd.(B). Semua pegawai diminta berada di sekolah selewat-lewatnya jam 8.En. Modus Operandi 1. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :Kumpulan A . 7. Urusetia setiap kumpulan dilantik secara bergilir. Urusetia diminta menghubungi pihak sekolah yang akan dilawati selewat-lewatnya 2 minggu sebelum tarikh lawatan.Ketua Sektor Pengurusan Akademik Kumpulan B . Urusetia perlu mendapatkan sampul kecil dari setiausaha yang mengandungi :i. Borang rumusan pemantauan iii. LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN A. Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulan. Hubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai peringatan.

Urusetia diminta memulangkan sampul kecil yang semua borang lengkap berserta rumusan pelaporan kepada setiausaha selewatlewatnya selepas 2 minggu tarikh pemantauan. Setiausaha akan menghantar salinan rumusan pelaporan kepada :. Semua ahli lawatan memberikan pelaporan kepada ketua.8. Pelaporan dibuat oleh ketua dan ahli rombongan kepada pentadbir sekolah dan jika perlu kepada semua guru.Guru besar / Pengetua sekolah berkenaan *pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan. Pemantauan & penyeliaan dijalankan 9. 11. 10.Ketua Sektor Pengurusan Akademik . Senarai Tugasan Fail LPPBSPA Bil Pegawai yang terlibat Aspek yang dipantau Catatan 1 Ketua Kumpulan Fail Jawatan Kuasa Kurikulum Buku Rekod Mengajar Guru Besar atau Pengetua Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar .

Koko ) Fail Pencerapan P & P Fail Latihan Perkembangan Staf Fail Peperiksaan Dalaman & Awam Fail Semakan Buku Latihan & Buku Nota Jadual waktu Kelas & Persendirian 3 Pegawai Akademik lain Pencerapan P & P Buku Rekod Mengajar Guru Mata pelajaran Fail Panitia Mata pelajaran Buku Nota & Latihan murid Bengkel / Makmal / Bilik-bilik Khas . HEM.guru Rekod Kehadiran guru Pelan Strategik sekolah 2 Penolong Ketua Kumpulan Buku Rekod Mengajar GPK ( Akademik.

dan lain-lain ANALISIS BILANGAN SEKOLAH DAN GURU YANG DICERAP DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P) PADA 10 OGOS 2010 BIL SEKOLAH SR SM JUMLAH SEKOLAH BIL GURU DI CERAP SR SM JUMLAH GURU BIL NAMA PEMANTAUAN 1 PEMANTAUAN SPA 2 BIDANG BAHASA 3 BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN 19 13 4 2 3 4 3 2 22 17 7 4 97 65 25 5 20 20 16 7 117 85 41 12 4 BIDANG SAINS / MATEMATIK .STF .Kelas Pra sekolah Kelas Pemulihan Khas / Pemulihan Program-program Khas KPM & JPNS .PROBIM / PROTIM .KRK .LINUS .

Pertemuan Profesional dan Aktiviti Guru tiada catatan . Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak disertakan untuk rujukan. Guru perlu menghayati nota dan catatan yang disertakan dimuka hadapan BRM sebagai panduan dan rujukan. Ada guru yang tidak membawa Buku Rekod Mengajar satu kesalahan. ianya memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi. - 2. Proses Pengajaran & Pembelajaran . VOKASIONAL 6 7 BIDANG ICT & PENGKOMPUTERAN PEMANTAUAN INDIVIDU (PROGRAM) JUMLAH KESELURUHAN 12 3 146 199 22 11 5 50 34 14 151 249 14 3 143 352 48 11 11 133 62 14 154 485 Rumusan Pelaporan Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010 Pengurusan Kurikulum 1. Buku Rekod Mengajar Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P atau penulisannya terlalu subjektif .5 BIDANG TEK. ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan Helaian Rekod Penghargaan. Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hanya menyertakan cetakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai RPT. tiada ukuran untuk dijadikan panduan Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid. Melampirkan RPT dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang /sukar dibaca.

Guru sering menggunakan aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas .guru jarang membuat eksperimen . teguran/ulasan asas penulisan buku nota /buku tulis y Tulisan murid yang tidak kemas y Tarikh dan hari tidak dicatat y Garisan tepi sebelum memulakan tugasan y Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil .Tidak diperiksa dengan teliti. ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual. Murid hanya belajar secara teori atau maya sahaja. hoki dan badminton. Guru banyak menggunakan kaedah ceramah ( lecture) tanpa mengambilkira tahap pencapaian dan kebolehan murid. Kaedah ini tidak sesuai untuk matapelajaran Sains.- - - Guru masih menggunakan cara tradisional penyampaian yang tidak menarik dan mencatat atas papan tulis. course ware. Pencerapan rakan sebaya. P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik tiada bilik Muzik Khas menyebabkan menganggu kelas yang berdekatan. Buku Nota / Buku Latihan Dikebanyakan sekolah :. Astro ( TV Pendidikan) dengan pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar. Peralatan kurang seperti ragbi. Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru. jika dibuat dalam kumpulan yang besar. berkala dan konsisten untuk membantu dan memberi komen membina P&P Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . P&P Sains. Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu. GSTT perlu diberi bimbingan dan tunjukajar oleh guru-guru berpengalaman dan terlatih. 9 kaedah pedagogi baru yang diperkenalkan tidak digunakan. Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala. Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila diperlukan untuk membuat persembahan. Kemudahan ICT makmal komputer.Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . 3. Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan kemahiran dan pengetahuan guru terhad. Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup kurang dijalankan.Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi . Kemahiran Hidup dan matapelajaran lain selain dari Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Guru yang mengajar bukan guru opsyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. Diajar tanpa mengikut sukatan pelajaran yang betul. Kajian Tempatan . Penggunaan ABM / BBM terlalu minimum menyebabkan proses P&P membosankan dan kurang berkesan.

Post mortem perlu dibuat. Bengkel Bidang Teknik & Vokasional KHB/MPV/LKTK Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria Ada bengkel kerja kayu. - 5. Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas tidak selesa dan tidak sesuai. Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan Prestasi murid. - 5. Kebanyakan bengkel pertanian. 4. Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P. kemas dan mudah diakses Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama Mesyurat kurikulum sekolah . terbiar dan tidak terjaga . agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat. Fail Panitia Matapelajaran Penyediaan fail panitia yang lengkap . kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun . Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran murid mengikut matapelajaran. Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas 5. Tiada bengkel bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah. soalan dan pencapaian murid berdasarkan matapelajaran. Post mortem terperinci untuk keputusan.2 - tidak berlabel dan peralatan tidak dijaga baik. lengkap dengan perabot dan peralatan Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi banyak yang tidak kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan lancar.1 Bengkel KHSR Bengkel yang dibina khas . Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat. Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian /prestasi murid.- y Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas. Murid wajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji. Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah. .

5.4 Makmal Bahasa . Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan peralatan komputer.Tidak digunakan secara maksimum .3 Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah) Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya perabot rosak dimakan anai-anai Penggunaannya tidak maksimum Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal. .5 Makmal Komputer Penggunaannya tidak secara maksimum Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan. Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan.Tiada bekalan bahan. Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut prosedur yang betul.Bengkel LKTK sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut bengkel terjaga Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel bengkel tidak terjaga atau dijadikan kelas. Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A tidak berjaya. Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada murid perlu tahu sasaran yang dibuat atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru.sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu. . 6. dimaklumkan bahawa tiada peruntukan untuk membaikpulih.Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS . ETR murid yang lemah disasarkan gagal. sukar mendapat bekalan. Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat. penggunaan kaset telah ketinggalan zaman . Bengkel berada di tingkat atas Tingkat 3 peralatan yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah tempat yang tidak sesuai 5. courseware perlu dibina sendiri oleh guru. Pengurusan Headcount Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan alat/tools untuk membantu memajukan prestasi murid. 5.

(C). LAPORAN PRA SEKOLAH .- Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk menentukan sasaran yang telah dibuat.mengelakkan murid berada dalam zon selesa. jika dibawah paras yang disasar perlu buat post mortem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran. sasaran baru perlu dibuat.

1 0 1 0 2 20 1 0 0 21 23 DICKSON 04 K. DATA MURID PRASEKOLAH MENGIKUT DAERAH TAHUN 2010 BIL DAERAH MURID LELAKI M I 12 39 12 12 13 3 C 12 26 12 5 20 25 15 LAINLAIN JUMLAH MURID PEREMPUAN JUMLAH JUMLAH MURID MURID BESAR LELAKI M I C LAIN.PILAH JEMPOL JELEBU REMBAU 724 207 232 329 372 144 166 5 3 2 8 7 4 - 752 256 258 354 412 176 181 709 260 232 289 371 110 151 28 45 15 20 11 15 - 6 2 745 330 268 324 397 144 161 1497 605 526 678 809 320 342 23 2 14 7 7 11 17 10 8 4 2 - . DATA BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KPM MENGIKUT JENIS SEKOLAH DAN LOKASI 2010 BIL DAERAH LOKASI JUMLAH BESAR BANDAR LUAR BANDAR SK SJKC SJKT SKA JUMLAH SK SJKC SJKT SKA JUMLAH 01 SEREMBA 29 0 0 0 29 42 0 1 0 43 72 N 02 TAMPIN 4 0 0 0 4 21 3 3 0 27 31 03 P.PEREMPUAN LAIN 01 02 03 04 05 06 SEREMBA N TAMPIN P.1. DICKSON K. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KELAS PRASEKOLAH IALAH 172 BUAH SEKOLAH 3. 48 0 1 0 47 174 11 6 2 193 240 SEMBILAN 2.PILAH 6 0 0 0 6 30 1 1 0 32 38 05 JEMPOL 0 0 0 0 0 36 2 1 1 40 40 JELEBU 3 0 0 0 3 11 3 0 1 15 18 06 REMBAU 3 0 0 0 3 14 1 0 0 15 18 JUMLAH N.

SEMBILAN 217 4 101 104 29 2408 2122 134 88 25 2369 4777 4. PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK )TAHUN 2010 a. JUMLAH GURU PRASEKOLAH TAHUN 2010 BILANGAN GURU GRED JAWATAN 89 ORANG DGA 29 75 ORANG DGA 32 73 ORANG DG 41 3 ORANG DG 44 JUMLAH GURU PRASEKOLAH SERAMAI 240 ORANG 5. kuala Pilah dan Rembau termasuk 01 04 Dis 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Hotel Orkid Melaka . Tarikh 12 -15 Okt 2009 Nama kursus Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Tempat Regency Resort Port Dickson Kehadiran Penyelia prasekolah JPNS Dan 12 orang Jurulatih Utama Seramai 120 orang peserta dari PPD Seremban. Pendedahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) kepada semua Pegawai Prasekolah di JPNS pegawai prasekolah di PPD Juru Latih Utamaperingkat negeri serta semua guru prasekolah seluruh Negeri Sembilan telah dijalankan bermula pada bulan Oktober 2009.JUMLAH N.

Kurikulum Standarad Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) adalah perlu dilaksanakan pada Januari 2010 mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 9 Tahun 2010.Penyelia prasekolah (Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD 07 10 Dis 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Hotel Emperor Melaka Seramai 120 orang peserta dari PPD Jempol/Jelebu . 27-29 Jun 2010 Kursus Kurilulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi guru yang belum mengikuti Kursus KSPK Hotel Lisbon Melaka b. KURSUS DAN TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI GURU PRASEKOLAH . Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) juga dibincangkan semasa kursus dijalankan. 6. Tampin dan Port Dickson termasuk Penyelia prasekolah (Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD Guru yang baru dilantik seramai 18 orang. c.

Kuala Pilah dan Tampin Semua guru prasekolah dari PPD Seremban.Rembau dan port Dickson 48 peserta 13 Okt 2010 Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah SMK Pendeta Zaaba Paroi Jaya Belum dilaksanakan 18 20 Okt 2010 Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Belum dilaksanakan 26 28 Okt 2010 Hotel Brisdale Kuala lumpur 48 peserta Belum dilaksanakan .Tarikh 01-03 Jun 2010 Kursus / Taklimat Kursus Literaci ICT Tempat Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Kehadiran 50 peserta Status Sudah dilksanakan dengan 100 % kehadiran Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan 04 06 Okt 2010 12Okt 2010 Kursus Literaci ICT Hotel Putera Kuala Lumpur SK Jempol 72 peserta Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah Semua guru prasekolah dari PPD Jempol/Jelebu.

400 minit dalam Bahasa Inggeris dan 400 minit dalam Bahasa Ibunda.00 tengahari iaitu selama 4 jam sehari. y Guru ada menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) tetapi kurang menepati format yang telah dicadangkan semasa kursus KSPK. Menulis. y Di sekolah SJKC dan SJKT . iaitu 3 elemen perlu ditulis iaitu Objektif. y Guru juga cuba mencapai objektif menguasai 4M (Membaca. Pemantauan PBG Pemantauan SPA Pemantauan Bidang Bilangan sekolah yang dilawati 32 buah Bilangan guru 38 orang iv. y Guru telah menjalankan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu dan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris. Menaakul ) untuk semua murid prasekolah yang tiada masaalah pembelajaran. iii.Pemantauan bermula dari bulan Januari dan telah dilaksananakan bersama dengan i. pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu 400 minit dalam Bahasa Melayu. Aktiviti dan Impak. ii. Mengira. Hasil dapatan Pemantauan / kursus serta taklimat dilaksanakan dalam tahun 2010. Dapatan y Lebih 95 % guru prasekolah memahami kehendak KSPK dan telah pun memberi taklimat pelaksanaannya kepada pihak pentadbir. y Kelas bermula jam 8. y Tumpuan pelaksanaan p&p adalah 65 % pengajaran teras dan 35 % pengajaran tema diawal tahun sehingga Jun.00 pagi dan berakhir pada 12. .

. Terdapat juga sebilangan kecil ( 6.y y y Terdapat sebilangan kecil guru prasekolah ( 5.25 % ) Guru Besar yang tidak memahami KSPK.63 % ) masih menggunakan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah tahun 1992. Pada keseluruhannya sepanjang kursus dan taklimat yang dijalankan oleh pihak Jabatan Anjuran bersama Bahagian pendidikan Guru dan Bahagian pembangunan Kurikulum mendapat kerjasama yang sangat baik dari pihak pentadbiran sekolah memandangkan purata kehadiran adalah melebihi 90 %.26 % ) tidak melaksanakan KSPK dan guru Pendidikan Islam (2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful