(A).

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
Latar Belakang
1. Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 ± menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada : y y y y Pembangunan modal insan Penghasilan pelajar celik minda Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan maklumat Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab.

2. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan: y Dasar ± membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilainilai murni. y Matlamat ± memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

3. Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. Sejarah Kurikulum Sekolah Rendah 1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 2003 2011

-

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Transformasi Kurikulum
Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi, peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

BENTUK BAHAN ORGANISASI

PENGURUSAN KURIKULUM

KSSR

KANDUNGAN

PENTAKSIRAN PEDAGOGI

PERUNTUKAN MASA

Teori Pembelajaran . rohani. jasmani dan emosi: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berilmu Pengetahuan Berketrampilan Percaya kepada Tuhan Berakhlak Mulia Berkeyakinan µIndependent learner¶ .Hasrat Pendidikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan Dasar Pendidikan Kebangsaan Wawasan 2020 Rangka Rancangan Jangka Panjang Murid yang seimbang dari segi intelek.Model Baru Ekonomi (MBE) .4 Pillars of Education µGlobal Player¶: ‡ ‡ ‡ ‡ Daya Saing Daya Tahan Kemahiran Berkomunikasi Jati Diri Warga Negara Bertanggung jawab : ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Berbudi Bersatu padu Patriotik Adil Penyayang Berbakti Pekerja Berilmu: ‡ ‡ ‡ ‡ Inovatif Kreatif Dahagakan Ilmu Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi ‡ Creator of Technology ‡ Belajar Sepanjang Hayat .Cabaran Abad Ke-21 .

murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian.CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH) Pada akhir peringkat pendidikan rendah. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut: y y y y y y Penguasaan kemahiran asas ± membaca. kreatif dan inovatif Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental) Percaya kepada tuhan. menulis dan mengira Kemahiran menaakul.Pendekatan bersepadu . berakhlak mulia dan amalan nilai murni Jati diri dan semangat patriotisme Memahami dan menghayati budaya nasional KONSEP KURIKULUM TRANSFORMASI SEKOLAH RENDAH y Berteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) y Berasaskan Prinsip KBSR: .Perkembangan individu secara menyeluruh .

bakat dan apresiasi Kerohanian. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Perkembangan Fizikal & Estetika .Pendidikan seumur hidup BENTUK KURIKULUM TRANSFORMASI Komunikasi Penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi Sains & Teknologi .Penguasaan pengetahuan sains.Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi. sikap dan nilai Kemanusiaan . Sikap & Nilai . kreativiti.Penghayatan amalan agama.Peluang dan kualiti pendidikan yang sama untuk semua murid .Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum ..Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. kepercayaan. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Keterampilan Diri .

kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.KEMAHIRAN NILAI TAMBAH / ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) KURIKULUM BERASASKAN STANDARD Kurikulum Transformasi Sekolah Rendah digubal berasaskan pembelajaran Standard Kandungan Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. standard kandungan dan standard Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran .

Bahasa Malaysia Mendengar. . Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul Bahasa Malaysia Mendengar. Penetapan ilmu. b. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). Mengapa Standard? ‡ ‡ ‡ ‡ Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. Book covers b. Bahasa Inggeris Able to express personal response to literary texts Bahasa Inggeris Able to respond to: a. Pictures in books c. memahami dan memberi respon terhadap sesuatu arahan. Membilang objek dalam kumpulan. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Characters with guidance Matematik Menama dan menentukan nilai nombor Matematik Menamakan nombor hingga 100: a. Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.

‡ Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah . Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MODUL SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam 4 Pendidikan Moral 180 120 120 360 360 300 300 150 360 300 150 .

5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi 60 30 60 60 30 60 60 30 60 MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B. Iban* Perhimpunan Jumlah 90 30 1380 30 1380 30 1380 Bahan Kurikulum . Arab/B.

Dokumen Kurikulum ‡ ‡ Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. Buku Teks ‡ Berpendekatan Modular Pedagogi Kemahiran Berfikir Belajar Cara Belajar Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri Pembelajaran Akses Kendiri Pembelanjaran Secara Konteksual Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pengajaran Berasaskan Masa Depan Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komuinikasi (TMK) Pentaksiran P&P  Dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid dalam pembelajaran .1.

 Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai  Bersifat autentik dan holistik Kesimpulan Meningkatkan kualiti pendidikan rendah agar lebih relevan dengan cabaran masa kini dan abad ke-21. Guru memainkan peranan yang penting bagi mengupayakan P&P yang berkesan. dan Kejayaan transformasi kurikulum memerlukan komitmen menyeluruh daripada semua pihak termasuk penggubal dasar. ibu bapa serta pihak berkepentingan . pengurus kurikulum.

Mohd. Borang pencerapan P & P guru y Instrumen penyeliaan dan pemantauan ± gunakan instrument bidang masing-masing 6.En.30 pagi dan melapor kepada Guru besar atau Pengetua. Urusetia setiap kumpulan dilantik secara bergilir. Surat menyurat diuruskan oleh setiausaha. Semua pegawai dibahagikan kepada 2 kumpulan dan diketuai oleh :Kumpulan A . Urusetia diminta menghubungi pihak sekolah yang akan dilawati selewat-lewatnya 2 minggu sebelum tarikh lawatan.Ketua Unit Kurikulum . Semua pegawai diminta berada di sekolah selewat-lewatnya jam 8. Urusetia perlu mendapatkan sampul kecil dari setiausaha yang mengandungi :i.(B). Modus Operandi 1. Senarai kehadiran pegawai ii.Tuan Mohd. jika ketua kumpulan tidak dapat hadir secara automatik penolong akan mengambil alih tugas ketua. Hubungi ketua dan ahli dalam kumpulan sebagai peringatan. Saflan Bin Abd. 7. Setiap kumpulan terdapat seorang penolong ketua. 5. Manaf (senarai lengkap dilampir) 2. Sessi lawatan boleh dimulakan dengan taklimat pihak sekolah atau ketua kumpulan. Isah Bin Ismail . LAWATAN PENYELIAAN & PEMANTAUAN BERKELOMPOK SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN NEGERI SEMBILAN A. Borang rumusan pemantauan iii. 4.Ketua Sektor Pengurusan Akademik Kumpulan B . 3.jika ada atau jika perlu .

Ketua Sektor Pengurusan Akademik . Setiausaha akan menghantar salinan rumusan pelaporan kepada :. Pelaporan dibuat oleh ketua dan ahli rombongan kepada pentadbir sekolah dan jika perlu kepada semua guru.Guru besar / Pengetua sekolah berkenaan *pihak sekolah perlu memberi tindak balas kepada Unit Kurikulum JPNS dalam masa 2 minggu selepas pelaporan diserahkan. Urusetia diminta memulangkan sampul kecil yang semua borang lengkap berserta rumusan pelaporan kepada setiausaha selewatlewatnya selepas 2 minggu tarikh pemantauan. 10. Semua ahli lawatan memberikan pelaporan kepada ketua. Senarai Tugasan Fail LPPBSPA Bil Pegawai yang terlibat Aspek yang dipantau Catatan 1 Ketua Kumpulan Fail Jawatan Kuasa Kurikulum Buku Rekod Mengajar Guru Besar atau Pengetua Rekod penghantaran Buku Rekod Mengajar . Pemantauan & penyeliaan dijalankan 9.8. 11.

HEM.guru Rekod Kehadiran guru Pelan Strategik sekolah 2 Penolong Ketua Kumpulan Buku Rekod Mengajar GPK ( Akademik. Koko ) Fail Pencerapan P & P Fail Latihan Perkembangan Staf Fail Peperiksaan Dalaman & Awam Fail Semakan Buku Latihan & Buku Nota Jadual waktu Kelas & Persendirian 3 Pegawai Akademik lain Pencerapan P & P Buku Rekod Mengajar Guru Mata pelajaran Fail Panitia Mata pelajaran Buku Nota & Latihan murid Bengkel / Makmal / Bilik-bilik Khas .

STF .PROBIM / PROTIM .dan lain-lain ANALISIS BILANGAN SEKOLAH DAN GURU YANG DICERAP DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(P & P) PADA 10 OGOS 2010 BIL SEKOLAH SR SM JUMLAH SEKOLAH BIL GURU DI CERAP SR SM JUMLAH GURU BIL NAMA PEMANTAUAN 1 PEMANTAUAN SPA 2 BIDANG BAHASA 3 BIDANG SAINS KEMASYARAKATAN 19 13 4 2 3 4 3 2 22 17 7 4 97 65 25 5 20 20 16 7 117 85 41 12 4 BIDANG SAINS / MATEMATIK .LINUS .KRK .Kelas Pra sekolah Kelas Pemulihan Khas / Pemulihan Program-program Khas KPM & JPNS .

5 BIDANG TEK. VOKASIONAL 6 7 BIDANG ICT & PENGKOMPUTERAN PEMANTAUAN INDIVIDU (PROGRAM) JUMLAH KESELURUHAN 12 3 146 199 22 11 5 50 34 14 151 249 14 3 143 352 48 11 11 133 62 14 154 485 Rumusan Pelaporan Lawatan Penyeliaan & Pemantauan Sektor Pengurusan Akademik 2010 Pengurusan Kurikulum 1. tiada ukuran untuk dijadikan panduan Kebanyakan guru mencatatkan aktiviti dalam penulisan rancangan harian terlalu ringkas Aktiviti yang dicatat tanpa mengambilkira tahap pencapaian murid. ianya sepatutnya mudah diakses bila diperlukan Helaian Rekod Penghargaan. Guru perlu menghayati nota dan catatan yang disertakan dimuka hadapan BRM sebagai panduan dan rujukan. Kebanyakan guru tiada catatan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT) hanya menyertakan cetakan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) sebagai RPT. Ada yang mencatatkan disimpan pada fail yang berasingan tetapi tidak disertakan untuk rujukan. Proses Pengajaran & Pembelajaran . Pertemuan Profesional dan Aktiviti Guru tiada catatan . Ada guru yang tidak membawa Buku Rekod Mengajar satu kesalahan. - 2. ianya memudahkan pihak pentadbir untuk membuat penilaian prestasi. Melampirkan RPT dan Sukatan Pelajaran yang telah lusuh atau tulisan yang tidak terang /sukar dibaca. Buku Rekod Mengajar Ramai guru yang tidak mencatatkan refleksi atau impak selepas setiap P&P atau penulisannya terlalu subjektif .

course ware. Penggunaan ABM / BBM terlalu minimum menyebabkan proses P&P membosankan dan kurang berkesan. hoki dan badminton. berkala dan konsisten untuk membantu dan memberi komen membina P&P Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tidak dipisahkan . teguran/ulasan asas penulisan buku nota /buku tulis y Tulisan murid yang tidak kemas y Tarikh dan hari tidak dicatat y Garisan tepi sebelum memulakan tugasan y Ejaan dan penggunaan huruf besar dan huruf kecil . Kaedah yang digunakan kaedah yang berpusatkan guru. Guru yang mengajar bukan guru opsyen dan silih berganti setiap tahun dan ramai. 3. P&P Sains. Buku Nota / Buku Latihan Dikebanyakan sekolah :. Pencerapan rakan sebaya. Murid hanya belajar secara teori atau maya sahaja. Setiap P&P perlu dimulakan dengan set induksi yang relevan agar dapat menarik minat dan perhatian murid untuk dikaitkan dengan pelajaran yang akan diajar. Guru banyak menggunakan kaedah ceramah ( lecture) tanpa mengambilkira tahap pencapaian dan kebolehan murid. Kemahiran Hidup dan matapelajaran lain selain dari Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Kajian Tempatan . Aktiviti amali untuk matapelajaran Sains dan Kemahiran Hidup kurang dijalankan.Aktiviti yang menarik yang ada hubung kait dengan pelajaran dan aktiviti pengukuhan . Bilik muzik sering diletakkan di tingkat atas menyebabkan guru dan pelajar menghadapi kesukaran memindahkan peralatan bila diperlukan untuk membuat persembahan. Kemudahan ICT makmal komputer. 9 kaedah pedagogi baru yang diperkenalkan tidak digunakan.- - - Guru masih menggunakan cara tradisional penyampaian yang tidak menarik dan mencatat atas papan tulis. GSTT perlu diberi bimbingan dan tunjukajar oleh guru-guru berpengalaman dan terlatih.Nota dan latihan yang diberi guru tidak mencukupi . P & P Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan Muzik tiada bilik Muzik Khas menyebabkan menganggu kelas yang berdekatan. Guru Sandaran Tidak Terlatih (GSTT) ditempat mengajar kelas peperiksaan tanpa memberikan bimbingan terlebih dahulu. jika dibuat dalam kumpulan yang besar.guru jarang membuat eksperimen . Menyebabkan murid kurang minat mempelajari Sains Guru bukan opsyen hendaklah diberi bimbingan dan latihan berkala. ketua panitia dan pentadbir perlu diamalkan dengan berjadual. Guru yang mengajar bukan guru opsyen menyebabkan kemahiran dan pengetahuan guru terhad. Diajar tanpa mengikut sukatan pelajaran yang betul.Tidak diperiksa dengan teliti. Peralatan kurang seperti ragbi. Kaedah ini tidak sesuai untuk matapelajaran Sains. Guru sering menggunakan aktiviti mebaca buku teks secara bergilir didalam kelas . Astro ( TV Pendidikan) dengan pendekatan yang lebih menarik tidak digunakan dengan meluas.

Didalam mesyuarat kurikulum sasaran keputusan sekolah berdasarkan headcount yang dibuat dengan menggunakan panduan dan rujukan dari pelan strategik sekolah. Mesyuarat panitia digunakan untuk membincangkan sasaran murid mengikut matapelajaran. terbiar dan tidak terjaga . soalan dan pencapaian murid berdasarkan matapelajaran. Bengkel Bidang Teknik & Vokasional KHB/MPV/LKTK Bengkel ERT kebanyakannya terjaga rapi dan ceria Ada bengkel kerja kayu. Setiap ujian/peperiksaan dalaman hendaklah dibuat JSU soalan. kemas dan mudah diakses Catatan minit mesyuarat yang menggunakan format lama Mesyurat kurikulum sekolah . Kelas amali dijalankan di bilik darjah atau kantin atau kaki lima kelas tidak selesa dan tidak sesuai. agendanya hanya membincangkan hal-hal pengurusan ( house keeping) lebih banyak digunakan oleh pentadbir untuk memberikan taklimat. Kebanyakan bengkel pertanian. 4. Murid wajib membuat pembetulan atas segala kesilapan bagi tujuan mengulangkaji. Seharusnya mesyuarat kurikulum di gunakan untuk membincangkan tahap pencapaian /prestasi murid. Bengkel / Makmal/Bilik-bilik Khas 5. Tiada bengkel bahan dan peralatan disimpan didalam stor sukan atau stor am sekolah.- y Buku nota / buku tulis yang kotor dan koyak Tiada catatan penghargaan atas kerja murid yang baik dan kemas.1 Bengkel KHSR Bengkel yang dibina khas . . Post mortem terperinci untuk keputusan. - 5. Kebanyakan bengkel MPV dalam keadaan baik dan selesa untuk P&P. Post mortem perlu dibuat. Fail Panitia Matapelajaran Penyediaan fail panitia yang lengkap . - 5. kerja paip dan kerja elektronik-tidak tersusun . Tidak ada tindak susulan atas segala teguran yang dbuat.2 - tidak berlabel dan peralatan tidak dijaga baik. lengkap dengan perabot dan peralatan Bengkel yang diubahsuai ada yang lengkap dan dijaga rapi tetapi banyak yang tidak kondusif dan padat jika satu kelas 35 ke 40 orang murid dalam satu-satu masa peralatan yang tidak mencukupi menyebabkan aktiviti amali lambat dan tidak berjalan lancar. Aktiviti yang sesuai dijalankan oleh membantu mempertingkatkan Prestasi murid.

5.Tiada bekalan bahan. 6.4 Makmal Bahasa . Bengkel berada di tingkat atas Tingkat 3 peralatan yang besar dan terlalu berat di tempatkan dibawah tempat yang tidak sesuai 5. . courseware perlu dibina sendiri oleh guru. sukar mendapat bekalan.Tidak digunakan secara maksimum . ETR murid yang lemah disasarkan gagal. Ada disediakan tetapi ada kekeliruan atau kesilapan. Pengurusan Headcount Headcount dibuat sekadar memenuhi keperluan PPD atau JPNS tetapi tidak dijadikan alat/tools untuk membantu memajukan prestasi murid. 5.sepatutnya disasarkan markah yang minimum lulus dan guru akan berusaha membantu murid kearah itu.Bengkel LKTK sekolah yang menawarkan matapelajarn tersebut bengkel terjaga Sekolah yang tidak menawarkan matapelajaran tersebut tetapi ada bengkel bengkel tidak terjaga atau dijadikan kelas. . Headcount pelu dipamer dalam kelas atau meja murid atau buku nota/latihan murid agar murid sentiasa peka dengan sasaran yang dibuat.Peralatan telah rosak dan bila dilaporkan ke JPNS . Makmal Sains/ Bilik Sains perlu diaudit setiap tahun supaya makmal diurus mengikut prosedur yang betul. Bilangan yang sedikit menyebabkan murid perlu berkongsi Internet tidak dapat diakses atau terlalu perlahan menyebabkan program seperti ZOOM A tidak berjaya. penggunaan kaset telah ketinggalan zaman .3 Makmal Sains ( Sekolah Menengah) Bilik Sains ( Sekolah Rendah) Banyak makmal Sains yang telah lama dan uzur fizikalnya perabot rosak dimakan anai-anai Penggunaannya tidak maksimum Proses pelupusan bahan-bahan berbahaya sukar dan mahal.5 Makmal Komputer Penggunaannya tidak secara maksimum Banyak komputer dalam makmal komputer rosak yang tidak boleh digunakan. dimaklumkan bahawa tiada peruntukan untuk membaikpulih. Peruntukan khas perlu untuk kos penyelenggaraan peralatan komputer. Perbincangan dua hala murid dan guru perlu ada murid perlu tahu sasaran yang dibuat atau murid yang menentu sasaran atas bimbingan guru.

jika dibawah paras yang disasar perlu buat post mortem tetapi jika menepati atau melepasi sasaran. sasaran baru perlu dibuat.mengelakkan murid berada dalam zon selesa.- Post mortem perlu dibuat oleh murid dan guru selepas setiap ujian atau peperiksaan untuk menentukan sasaran yang telah dibuat. (C). LAPORAN PRA SEKOLAH .

1 0 1 0 2 20 1 0 0 21 23 DICKSON 04 K. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN KELAS PRASEKOLAH IALAH 172 BUAH SEKOLAH 3. DATA BILANGAN KELAS PRASEKOLAH KPM MENGIKUT JENIS SEKOLAH DAN LOKASI 2010 BIL DAERAH LOKASI JUMLAH BESAR BANDAR LUAR BANDAR SK SJKC SJKT SKA JUMLAH SK SJKC SJKT SKA JUMLAH 01 SEREMBA 29 0 0 0 29 42 0 1 0 43 72 N 02 TAMPIN 4 0 0 0 4 21 3 3 0 27 31 03 P. DATA MURID PRASEKOLAH MENGIKUT DAERAH TAHUN 2010 BIL DAERAH MURID LELAKI M I 12 39 12 12 13 3 C 12 26 12 5 20 25 15 LAINLAIN JUMLAH MURID PEREMPUAN JUMLAH JUMLAH MURID MURID BESAR LELAKI M I C LAIN.1.PILAH JEMPOL JELEBU REMBAU 724 207 232 329 372 144 166 5 3 2 8 7 4 - 752 256 258 354 412 176 181 709 260 232 289 371 110 151 28 45 15 20 11 15 - 6 2 745 330 268 324 397 144 161 1497 605 526 678 809 320 342 23 2 14 7 7 11 17 10 8 4 2 - . DICKSON K. 48 0 1 0 47 174 11 6 2 193 240 SEMBILAN 2.PILAH 6 0 0 0 6 30 1 1 0 32 38 05 JEMPOL 0 0 0 0 0 36 2 1 1 40 40 JELEBU 3 0 0 0 3 11 3 0 1 15 18 06 REMBAU 3 0 0 0 3 14 1 0 0 15 18 JUMLAH N.PEREMPUAN LAIN 01 02 03 04 05 06 SEREMBA N TAMPIN P.

SEMBILAN 217 4 101 104 29 2408 2122 134 88 25 2369 4777 4. kuala Pilah dan Rembau termasuk 01 04 Dis 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Hotel Orkid Melaka . PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN (KSPK )TAHUN 2010 a.JUMLAH N. Pendedahan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) kepada semua Pegawai Prasekolah di JPNS pegawai prasekolah di PPD Juru Latih Utamaperingkat negeri serta semua guru prasekolah seluruh Negeri Sembilan telah dijalankan bermula pada bulan Oktober 2009. JUMLAH GURU PRASEKOLAH TAHUN 2010 BILANGAN GURU GRED JAWATAN 89 ORANG DGA 29 75 ORANG DGA 32 73 ORANG DG 41 3 ORANG DG 44 JUMLAH GURU PRASEKOLAH SERAMAI 240 ORANG 5. Tarikh 12 -15 Okt 2009 Nama kursus Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Tempat Regency Resort Port Dickson Kehadiran Penyelia prasekolah JPNS Dan 12 orang Jurulatih Utama Seramai 120 orang peserta dari PPD Seremban.

27-29 Jun 2010 Kursus Kurilulum Standard Prasekolah Kebangsaan bagi guru yang belum mengikuti Kursus KSPK Hotel Lisbon Melaka b. KURSUS DAN TAKLIMAT PENINGKATAN PROFESIONAL BAGI GURU PRASEKOLAH . Tampin dan Port Dickson termasuk Penyelia prasekolah (Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD Guru yang baru dilantik seramai 18 orang.Penyelia prasekolah (Pengurusan) 6 orang Penyelia Prasekolah dari semua PPD 07 10 Dis 2009 Kursus Orientasi Kurikulum standard Prasekolah Kebangsaan 2009 Hotel Emperor Melaka Seramai 120 orang peserta dari PPD Jempol/Jelebu . Kurikulum Standarad Prasekolah Kebangsaan (KSPK ) adalah perlu dilaksanakan pada Januari 2010 mengikut Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Bilangan 9 Tahun 2010. 6. Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) juga dibincangkan semasa kursus dijalankan. c.

Tarikh 01-03 Jun 2010 Kursus / Taklimat Kursus Literaci ICT Tempat Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Kehadiran 50 peserta Status Sudah dilksanakan dengan 100 % kehadiran Belum dilaksanakan Belum dilaksanakan 04 06 Okt 2010 12Okt 2010 Kursus Literaci ICT Hotel Putera Kuala Lumpur SK Jempol 72 peserta Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah Semua guru prasekolah dari PPD Jempol/Jelebu. Kuala Pilah dan Tampin Semua guru prasekolah dari PPD Seremban.Rembau dan port Dickson 48 peserta 13 Okt 2010 Taklimat Modul Pentaksiran Prasekolah SMK Pendeta Zaaba Paroi Jaya Belum dilaksanakan 18 20 Okt 2010 Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Kursus Profesinalisme bahasa Inggeris bagi Guru Prasekolah Hotel Seri Malaysia Bagan Lalang Sepang Belum dilaksanakan 26 28 Okt 2010 Hotel Brisdale Kuala lumpur 48 peserta Belum dilaksanakan .

Menulis. y Di sekolah SJKC dan SJKT . pengajaran dan pembelajaran dijalankan mengikut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan iaitu 400 minit dalam Bahasa Melayu. Aktiviti dan Impak.Pemantauan bermula dari bulan Januari dan telah dilaksananakan bersama dengan i. Dapatan y Lebih 95 % guru prasekolah memahami kehendak KSPK dan telah pun memberi taklimat pelaksanaannya kepada pihak pentadbir. Menaakul ) untuk semua murid prasekolah yang tiada masaalah pembelajaran. y Kelas bermula jam 8. y Tumpuan pelaksanaan p&p adalah 65 % pengajaran teras dan 35 % pengajaran tema diawal tahun sehingga Jun. Mengira. iii. . Hasil dapatan Pemantauan / kursus serta taklimat dilaksanakan dalam tahun 2010. y Guru ada menyediakan Rancangan Pengajaran Tahunan (RPT ) dan menulis Rancangan Pengajaran Harian (RPH ) tetapi kurang menepati format yang telah dicadangkan semasa kursus KSPK.00 pagi dan berakhir pada 12.00 tengahari iaitu selama 4 jam sehari. ii. iaitu 3 elemen perlu ditulis iaitu Objektif. y Guru juga cuba mencapai objektif menguasai 4M (Membaca. y Guru telah menjalankan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Melayu dan 600 minit pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris. Pemantauan PBG Pemantauan SPA Pemantauan Bidang Bilangan sekolah yang dilawati 32 buah Bilangan guru 38 orang iv.400 minit dalam Bahasa Inggeris dan 400 minit dalam Bahasa Ibunda.

Pada keseluruhannya sepanjang kursus dan taklimat yang dijalankan oleh pihak Jabatan Anjuran bersama Bahagian pendidikan Guru dan Bahagian pembangunan Kurikulum mendapat kerjasama yang sangat baik dari pihak pentadbiran sekolah memandangkan purata kehadiran adalah melebihi 90 %.26 % ) tidak melaksanakan KSPK dan guru Pendidikan Islam (2.25 % ) Guru Besar yang tidak memahami KSPK.63 % ) masih menggunakan Kurikulum Kebangsaan Prasekolah tahun 1992. . Terdapat juga sebilangan kecil ( 6.y y y Terdapat sebilangan kecil guru prasekolah ( 5.