Susunan Fizikal Bilik Darjah Yang Ideal

Author: admin | Files under Pengurusan Bilik Darjah Tingkah Laku
Share

Susunan Fizikal Bilik Darjah Yang Ideal. 1. 0 MUKADIMAH Bilik darjah ialah sebuah tempat perjumpaan antara guru dengan pelajar bagi melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran. Sebuah bilik darjah yang tidak formal boleh jadi diadakan di bawah sebatang pokok, di tepi padang, atau di pondok sebelum kedatangan British ke Tanah Melayu. Kedatangan British telah memperkenalkan konsep pendidikan. Tujuannya adalah bagi menolong golongan bangsawan dan memperkukuhkan penyerapan serta ajaran barat sendiri dalam kalangan masyarakat Tanah Melayu pada ketika itu. British memperkenalkan sistem pendidikan vernakular atau pengasingan di mana terdapat sekolah aliran Inggeris, India, dan Cina pada masa itu. Hal ini bagi membentuk ketidaksefahaman dalam kalangan masyarakat dalam Tanah Melayu agar tidak berlaku perpaduan dalam membebaskan negara daripada cengkaman penjajah. Namun, tujuan pendidikan yang sebenar adalah pemindahan ilmu. Pemindahan ilmu yang berlaku antara golongan kaum ini sedikit sebanyak telah menyedarkan kaum-kaum yang berada di Tanah Melayu supaya menuntut kebebasan daripada penjajah seperti yang diperjuangkan oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Konsep pendidikan terus berkembang sehingga hari ini sejajar dengan matlamat Pelan Induk PembangunanPendidikan (PIPP) yang berteraskan modal insan. Modal insan hanya dapat dilahirkan menerusi pendidikan dan latihan. (Asnarulkhadi Abu Samah, Berita Harian 25 Jun 2007). Modal insan merupakan daya keupayaan manusia yang meliputi pengetahuan, kemahiran, dan kecekapan yang diperoleh individu. Kepentingan pembangunan modal insan juga telah dinyatakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1988, di mana ³Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran masyarakat dan negara´. Jelasnya bahawa modal insan ini dapat dilahirkan menerusi proses pengajaran guru yang menggunakan sebuah bilik darjah sebagai medium bagi menyampaikan pengetahuan dan kemahiran kepada murid. Justeru, susun atur bilik darjah merupakan tunjang utama dalam merealisasikan hasrat negara ini. SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH YANG BERMASALAH: SATU KAJIAN.

2. 0 MASALAH SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH Mengikut Sharifah Alwiah Alsagoff (1984), persekitaran fizikal bilik darjah yang baik dapat meningkatkan kuasa pengajaran guru. Iklim bilik darjah yang baik ini dapat menyumbang kepada pembelajaran yang berkesan, kawalan kelas yang terjamin, perhubungan guru-murid yang aktif, dan menjamin keseronokan untuk belajar. Beliau juga menekankan aspek pengurusan bilik darjah yang kondusif melibatkan tugas seorang guru untuk menyusun organisasi kelas, menyusun tempat duduk murid-murid dan menyusun alat-alat bantu mengajar. Oleh itu aspek-aspek yang terlibat dalam penyediaan fizikal sebuah bilik darjah harus ditekankan. Antaranya adalah seperti wujudnya guru, sekumpulan pelajar, dan kemudahan-kemudahan seperti meja, kerusi, papan tulis, alat bantu mengajar, papan kenyataan, dan sudut pembelajaran murid perlulah ditekankan. Secara teorinya, jelas dapat dilihat bahawa susunan pelan bilik darjah seperti yang terdapat di lampiran A adalah tidak kondusif mengikut pembelajaran pada tahap Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Ini bermakna pembelajaran tidak dapat dilakukan secara berkesan jika seseorang guru menggunakan sebuah bilik darjah berpandukan pelan fizikal tersebut. Gamba rajah berkenaan (Pelan A) menunjukkan sebuah kelas yang bermasalah dengan kedudukan fizikalnya. Pertamanya, meja guru tidak boleh membelakangkan murid. Sementara meja murid juga tidak wajar membelakangkan meja guru. Selain itu, masalah yang jelas kelihatan ialah pada kedudukan kumpulan murid yang tidak seragam dari segi susunannya. Ada pula sebuah meja untuk seorang individu sahaja di belakang kelas tersebut. Kedudukan tingkap pula dihalang oleh rak buku. Selain itu, kedudukan stesen komputer juga tidak strategik kerana berada di belakang kelas. Tempat untuk mengasah pensel pula terlalu dekat dengan kedudukan murid. Begitu juga halnya dengan kedudukan bakul sampah yang berada di depan kelas akan mencacatkan pemandangan kelas. Kedudukan kumpulan kecil yang berada di tengah pula akan menghalang pandangan murid-murid lain yang berada pada kedudukan belakang kumpulan mereka. Susunan kelas dalam pelan tersebut juga agak padat dan tidak terdapat ruangan aktiviti.

3. 0 CARA-CARA MENGATASI MASALAH SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH Untuk mendapatkan kedudukan fizikal kelas yang ideal, kedudukan tersebut perlulah diubahsuai. Pertamanya meja guru tidak boleh membelakangkan murid. Meja guru perlu diletakkan di hadapan kelas seperti yang terdapat di dalam lampiran B. Guru perlu berada sentiasa di hadapan kelas kerana murid-murid pada tahap KBSR amat memerlukan tunjuk ajar daripada seorang guru dalam menjalankan sesuatu aktiviti. Justeru, tidak wajarlah untuk guru berada di belakang kelas kerana murid tidak dapat untuk melihat dan meneladani tindak tanduk guru tersebut. Hal ini bersesuaian dengan ciri-ciri seorang guru yang ditekankan oleh Falsafah Pendidikan iaitu menjaga keterampilan. Pengajaran yang bercorak amali juga amat memerlukan tumpuan terhadap guru sebagai pemudah cara. Meja guru juga diletakkan di penjuru hadapan supaya tidak menggagu pergerakan aktiviti kelas. Di samping itu, guru dapat menggunakan papan tulis serta memberikan sepenuh perhatian terhadap semua murid di dalam kelas. Masalah kedua yang dapat dilihat ialah pada kedudukan susun atur meja murid di dalam kelas tersebut. Terdapat pelbagai bentuk susunan tempat duduk yang boleh dibentuk oleh guru. Antaranya adalah susunan secara barisan, bulatan atau separuh bulat, klauster atau kelompok kumpulan, dan bentuk ladam kuda (horse shoe). Namun, susunan kedudukan murid yang kondusif adalah dalam bentuk berkumpulan. Hal ini bersesuaian dengan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang menekankan penyusunan meja murid secara berkumpulan seperti mana yang dinyatakan oleh Kamarudin Hj. Husin dalam bukunya Asas Pendidikan 1, Terbitan Longman Malaysia. Mengikut Gibb (1969) pula, pembelajaran berkumpulan bermaksud penukaran maklumat, kepakaran, dan keperluan dalam kalangan ahli kumpulan. Sumbangan daripada setiap ahli kumpulan adalah matlamat utama dalam pembelajaran berkumpulan sejajar dengan pendapat Jim Murphy dalam bukunya Teaching Practise Conversations. Beliau menyatakan bahawa salah satu kaedah untuk mengekalkan tumpuan murid adalah dengan membahagikan murid kepada pasangan dan kumpulan kecil.

Dalam konteks pengajaran bahasa, murid yang belajar secara kumpulan akan membentuk suatu suasana yang kondusif. Murid akan berani untuk mengeluarkan idea ataupun pendapat dalam kalangan sesama mereka. Mereka juga dapat mengembangkan bakat atau kebolehan yang sedia ada. Pengajaran secara berkumpulan dapat menjadikan murid lebih aktif dan mempunyai semangat belajar. Murid juga memperoleh kemahiran bersosialisasi hasil daripada perbincangan yang dilakukan

dalam kumpulan. Selain itu, kedudukan susun atur secara kumpulan ini dapat menjimatkan ruang kelas. Justeru, guru boleh membahagikan murid dalam kumpulan mengikut pelbagai kriteria. Mengikut Kamarudin Hj Husin dalam bukunya KBSM dan Model-model Pengajaran Bahasa, pembelajaran berkumpulan dalam kelas KBSR adalah berdasarkan pencapaian, kebolehan (ability grouping), dan juga berdasarkan minat dan tujuan sesuatu kumpulan itu didirikan. Bagi kumpulan yang meletakkan murid-murid yang berpencapaian tinggi dalam akademik, pembelajaran secara kumpulan dapat meningkatkan lagi kemahiran kognitif mereka kerana mereka telah didedahkan dengan bahan pengajaran yang lebih mendalam dan tinggi. Sementara bagi kumpulan yang mempunyai murid-murid yang berpencapaian rendah, bahan pengajaran mereka akan disesuaikan oleh guru mengikut tahap kognitif mereka. Jadi, mereka dapat membentuk konsep diri kerana tidak terjejas dengan pertandingan bersama murid-murid yang lebih baik dalam bidang akademik. Oleh itu, meja dan kerusi murid hendaklah disusun mengikut kumpulan-kumpulan kecil mengikut kesesuaian guru setelah membuat penilaian terhadap prestasi dan kebolehan mereka. Kedudukan tingkap yang dihalangi oleh rak buku menjadi satu masalah bagi kelas ini. Seorang guru perlulah mengambil kira faktor iklim bilik darjah untuk mewujudkan bilik darjah yang berkesan. Aspek pencahayaan mestilah diambil kira dalam menentukan kedudukan fizikal bilik darjah. Keadaan bilik darjah perlulah berada dalam keadaan stabil iaitu tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Langsir boleh dipasangkan di tingkap bagi memastikan faktor pencahayaan ini seimbang. Bilik darjah yang gelap akan memberi kesan terhadap pandangan murid. Murid juga berkemungkinan untuk tidur dalam bilik darjah yang gelap, sementara bilik darjah yang terang pula akan menyilaukan penglihatan murid. Masalah keempat adalah berkenaan dengan kedudukan stesen komputer yang berada di belakang kelas. Kedudukan tersebut menjadikan pengurusan teknologi ini tidak cekap kerana jarak fokus LCD projektor yang jauh. Kedudukannya yang berdekatan dengan bilik air juga memberi risiko ke atas alatalat komputer. Alat-alat bantu mengajar seperti komputer, pengunjur overhead (OHP), dan LCD projektor yang terdapat di stesen ini sepatutnya digunakan sepenuhnya oleh guru bagi menjamin keberkesanan pengajaran. Jadi, wajarlah seorang guru meletakkan stesen tersebut di bahagian hadapan kanan kelas. Guru perlu menggunakannya dengan cekap bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.

Tempat untuk mengasah pensel pula terlalu dekat dengan sekumpulan murid mengikut pelan tersebut. Hal ini membahayakan murid dari segi fizikal. Murid yang mengasah pensel di situ berkemungkinan akan tercucuk mata pensel yang diasah dengan rakan yang duduk dalam kumpulan yang berdekatan. Faktor kesihatan juga perlu dipertimbang kerana murid yang berhampiran akan terkena habuk pengasah pensel. Jadi, untuk mengelakkan perkara ini berlaku, tempat pengasah pensel tersebut perlulah diletakkan di bahagian belakang kelas. Faktor ini juga dapat menjadikan murid-murid aktif bergerak apabila hendak mengasah pensel mereka. Jadi, mereka akan kekal segar dalam bilik darjah apabila melakukan sedikit pergerakan psikomotor untuk bergerak ke belakang kelas. Masalah lain dalam pelan fizikal bilik darjah ini adalah pada kedudukan bakul sampah yang berada di depan kelas. Kedudukan bakul sampah yang berada di depan kelas akan mencacatkan pemandangan kelas. Menurut buku µAsas Pendidikan 1 Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah¶ menyatakan bahawa aspek psikososial iaitu persekitaran bilik darjah memainkan peranan penting dalam memupuk minat murid supaya terus belajar. Jika kedudukan bakul sampah berada di situ, besar kemungkinan akan terdapat sekumpulan murid yang tidak selesa dengan bau dan keadaan sampah yang berlonggokan. Oleh itu, sudah pastilah murid tersebut tidak dapat belajar dengan tekun. Justeru, kedudukan bakul sampah perlu diubah ke bahagian belakang kelas. Mengikut Jim Murphy pula, aspek kebersihan seperti penghiasan kelas dapat menyediakan keadaan pembelajaran yang selesa kepada murid-murid di samping membudayakan mereka dengan amalan kebersihan. Kedudukan kumpulan kecil yang berada di tengah-tengah kelas juga tidak wajar kerana akan menghalang pandangan murid-murid yang berada di kumpulan belakang. Keadaan ini berlaku apabila murid yang tinggi diletakkan di tengah-tengah kelas tersebut. Jadi, kumpulan kecil ini perlulah diletakkan di bahagian belakang kelas.Terdapat pelbagai tujuan guru dalam membentuk kumpulan kecil dalam kelas. Antaranya adalah bagi melaksanakan kegiatan pemulihan bahasa ataupun mata pelajaran lain. Murid-murid yang pemalu, penakut, dan gugup yang berada dalam kelompok ini dapat diberikan sokongan moral oleh guru apabila berada di kedudukan belakang ini kerana mereka akan malu dengan rakan-rakan sebaya yang lain. Dalam kecanggihan zaman teknologi siber, alat bantu mengajar (ABM) tradisional masih lagi digunakan sebagai asas pengajaran kerana bahan yang digunakan adalah lebih murah. Mengikut Noraziah Abdul Hamid dalam bukunya yang bertajuk Alatan Mengajar Dalam Pengajaran Bahasa,

ABM merupakan satu medium bagi menyampaikan wadah kepada murid memalui proses P&P dengan lancar. Bahan ini dapat menjadikan suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan menarik minat murid untuk terus belajar. Guru juga dapat menerangkan dengan lebih mendalam di samping membuat demonstrasi secara amali. Antara contoh ABM yang digunakan oleh guru bahasa termasuklah kamus, ensiklopedia, peta minda, Oleh itu, ABM perlu disusun dengan baik oleh guru dalam perabot dan rak buku supaya ia mudah digunakan apabila diperlukan kelak.

Sebagai tambahan, sesebuah kelas perlu mengadakan ruangan di hadapan kelas seperti yang terdapat dalam Lampiran B supaya pengajaran yang bercorak amali dan aktiviti dapat dijalankan. Hal ini dapat menjadikan murid cergas dan aktif berbanding dengan hanya duduk di tempat masingmasing. Murid-murid juga menjadi lebih tertarik dengan kaedah pengajaran guru ini. Secara fitrahnya seorang kanak-kanak memang suka bermain. Justeru, guru perlulah memahami mereka dengan melaksanakan pelbagai teknik pengajaran seperti main peranan, dan sosiodrama. Jadi, konsep belajar sambil bermain perlu diaplikasikan oleh guru dengan menyediakan ruangan kosong di hadapan kelas untuk melaksanakan aktiviti tersebut.

Ruang-ruang pembelajaran pula diadakan bagi memudahkan murid-murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Dalam buku yang berjudul Open Education and The American School, R.S Barth menyatakan bahawa, ³Konsep pendidikan terbuka merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid bebas untuk memilih bahan pembelajarannya sendiri dan guru hanya berperanan sebagai penasihat dan pemantau aktiviti pembelajaran yang dilakukan murid itu.´ Jadi, ruang-ruang pembelajaran seperti ruang bacaan perlu diwujudkan seperti yang terdapat dalam Lampiran B bagi menjayakan proses pembelajaran. Aspek fizikal lain yang perlu ditambah dalam kelas ini adalah papan kenyataan. Papan kenyataan penting dalam kelas untuk memaparkan informasi, peraturan, serta jadual bertugas. Peraturan penting supaya murid-murid mematuhi undang-undang dan larangan semasa di bilik darjah. Jadual bertugas pula dapat mempamerkan tanggungjawab murid untuk membersihkan kelas. Peraturan dan undangundang ini jelasnya dapat menjimatkan masa guru. Kelas yang berada dalam keadaan bersih mempermudah proses pengajaran yang hendak dilakukan. Selain itu, kewujudan papan kenyataan ini akan memberikan impak positif ke dalam diri murid. Murid-murid akan dilatih supaya sentiasa peka dengan informasi yang diberikan oleh guru. Oleh itu, guru hendaklah meletakkan papan kenyataan di depan kelas supaya dapat menjadi rujukan oleh semua murid.

4.0 KONKLUSI Mengikut pandangan Sharifah Alwiyah Alsagoff , tokoh Falsafah Pendidikan dan Pedadogi Bahasa Melayu, (1986) tiada suatu kaedah penyusunan meja dan kerusi murid yang tetap. Hal ini bermakna tiada suatu susunan fizikal sebuah bilik darjah yang khusus untuk seorang guru patuhi. Namun, seorang guru perlu sentiasa peka dan memahami iklim bilik darjah kelas mereka bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan berjalan dengan lancar. Guru juga perlu tahu bahawa pengurusan fizikal bilik darjah yang kondusif dapat membawa kepada interaksi iaitu penyampaian dan pemindahan ilmu yang baik, dapat menyesuaikan aktiviti yang dijalankan dengan pembelajaran, menjimatkan masa pelaksanaan aktiviti, serta dapat menyimpan bahan rujukan dan bahan bantu belajar dengan baik. Perlu diingatkan bahawa seorang murid akan mencontohi sikap gurunya bak kata pepatah guru kencing berdiri, anak murid kencing berlari. Justeru, guru hendaklah mengurus persekitaran bilik darjah dengan sebaiknya. Sikap guru ini akan menanam nilai murni tersebut dalam diri murid-muridnya kelak. Sebagai kesimpulan, seorang guru sewajarnya mempertimbangkan faktor-faktor pengurusan fizikal bilik darjah yang meliputi ruang kelas, prosedur dan rutin, aktiviti dan sudut pembelajaran, serta pergerakan dan perjalanan bilik darjah tersebut. Refleksi Pada 23 Februari 2009, kami telah mendapat tugasan Kerja Kursus Pendek Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku daripada Pn. Norzana bt Sulaiman. Tugasan ini sepatutnya dilaksanakan dalam masa dua minggu. Namun, oleh sebab Institut mengadakan hari sukan pada 5 Mac 2009, jadi kami perlu menghantar tugasan tersebut pada 4 Mac 2009, dua hari awal daripada tarikh penghantaran tugasan yang sebenar. Alhamdulillah tugasan dapat dilaksanakan dengan lancar. Tugasan memerlukan kami mengkaji beberapa masalah dengan susunan fizikal bilik darjah yang diberikan dalam sebuah pelan, dan memberikan cadangan mengenai cara-cara mengatasi bilik darjah tersebut dengan merujuk bilik darjah KBSR yang ideal. Justeru, pencarian maklumat telah saya lakukan sebaik sahaja taklimat mengenai penyerahan tugasan dilakukan. Saya telah menjumpai beberapa buah buku rujukan di perpustakaan. Antaranya ialah Asas Pendidikan 1 Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah dan µTeaching Practise Conversations¶

yang banyak dapat membantu saya dalam mengenal pasti maslah yang dihadapi dalam pelan fizikal tersebut. Namun, saya berasa kecewa apabila pihak perpustakaan tidak dapat meminjamkan buku tersebut kepada saya. Keadaan berlanjutan sehinggalah minggu terakhir penyerahan tugasan perlu dilakukan. Pihak perpustakaan tidak dapat meminjamkan buku kerana µserver down¶. Saya berasa kesal dan berharap agar masalah ini dapat diatasi segera oleh pihak sumber.

Selain itu, masalah µwireless¶ yang tiada atau tidak dapat digunakan oleh pelajar IPGM-KBM juga amat mengecewakan kerana perkara ini telah dihebahkan sejak tahun 2006 lagi tetapi tiada sebarang tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, saya dapati bahawa masalah yang dihadapi dalam susun atur fizikal kelas tersebut adalah dari segi meja guru. Meja guru tidak boleh membelakangkan murid. Sementara meja murid juga tidak wajar membelakangkan meja guru. Selain itu, masalah yang jelas kelihatan ialah pada kedudukan kumpulan murid yang tidak seragam dari segi susunannya. Ada pula sebuah meja untuk seorang individu sahaja di belakang kelas tersebut. Kedudukan tingkap pula dihalang oleh rak buku. Selain itu, kedudukan stesen komputer juga tidak strategik kerana berada di belakang kelas. Tempat untuk mengasah pensel pula terlalu dekat dengan kedudukan murid. Begitu juga halnya dengan kedudukan bakul sampah yang berada di depan kelas akan mencacatkan pemandangan kelas. Kedudukan kumpulan kecil yang berada di tengah pula akan menghalang pandangan murid-murid lain yang berada pada kedudukan belakang kumpulan mereka. Susunan kelas dalam pelan tersebut juga agak padat dan tidak terdapat ruangan aktiviti. Justeru, guru hendaklah mengurus persekitaran bilik darjah dengan sebaiknya. Sikap guru ini akan menanam nilai murni tersebut dalam diri murid-muridnya kelak. Sebagai kesimpulan, seorang guru sewajarnya mempertimbangkan faktor-faktor pengurusan fizikal bilik darjah yang meliputi ruang kelas, prosedur dan rutin, aktiviti dan sudut pembelajaran, serta pergerakan dan perjalanan bilik darjah tersebut.

Rujukan: 1) Murid dan Alam Belajar untuk PPPRP4T. Chong Lean Keow. Kumpulan Budiman Sdn.Bhd. Selangor. 2008.

2) Asas Pendidikan 1 Dinamika Sekolah dan Bilik Darjah. Kamarudin Hj. Husin & Kamarul Azhar. Longman Malaysia Sdn. Bhd. Kuala Lumpur. 1994. 3) Teaching Practise Conversations, Plans, Action, and Performance. Jim Murphy. Pearson Sdn. Bhd. Singapore. 2003. 4) KBSM dan Model-model Pengajaran Bahasa. Kamarudin Hj Husin. Vinlin Press Sdn Bhd. Kuala Lumpur . 1989. 5) http://www.scribd.com/doc/11461772/Falsafah-Pendidikan-Islam-Dan-Timur 6) http://mpkt.edu.my/biamin/e-

bisa/Teknologi_Pendidikan/papan_pengajaran.htm?PHPSESSID=b44c177a7b673dea4201bfea87afaa 90 7) http://profblogs.blogspot.com/2008/04/pengurusan-bilik-darjah-by-khairi-hj.html http://kocot.edublogs.org/pengurusan-bilik-darjah-dan-tingkah-laku/ 9) http://blogs.iium.edu.my/marzuki/files/2009/02/pengurusan-dan-pengelolaan-bilik-darjah.pdf

http://jurnalpendidikan.com/psikologi/pengurusan-bilik-darjah-tingkah-laku/susunan-fizikalbilik-darjah-yang-ideal.html