KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

PENDAHULUAN

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu ini disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku ini sebagai panduan kepada guru untuk mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dengan sokongan pelbagai bahan media. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru untuk menterjemahkan Standard Kurikulum Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Kesemua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malahan menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek pentaksiran, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu dan Struktur Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi daftar kata dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Satu. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Guru digalak menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut supaya bersesuaian dengan kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan jutaan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang telah terlibat secara langsung dalam penghasilan modul ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak kementerian.

1

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penamahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa yang diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan dan aspek Seni Bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang lebih memfokuskan keupayaan murid berkomunikasi. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Satu, lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Satu. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Rajah 1: Standard Kurikulum

Berasaskan Enam Tunjang
2

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk : i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; viii. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; ix. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul;

3

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

x.

membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; menggunakan sistem bahasa yang betul penulisan;; dan dalam pertuturan, pembacaan dan

xi.

xii. xiii. xiv. xv. xvi.

xvii. xviii. xix. xx.

xxi.

menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

FOKUS

Pada akhir pembelajaran bahasa Malaysia sekolah rendah, murid dapat memperkaya kosa kata, mempertingkatkan pemahaman berbahasa dan menguasai bahasa serta berkomunikasi secara berkesan bagi menyampaikan pendapat, idea dan maklumat dalam pelbagai situasi pembelajaran, hubungan sosial dan kehidupan harian.

4

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

Standard Kurikulum

KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan dapat dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid sekolah kebangsaan dan juga di sekolah jenis kebangsaan. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran serta nilai murni yang perlu dikuasai oleh murid. Standard Kandungan Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Standard Pembelajaran Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.

A. Kemahiran Bahasa
Kandungan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia mengandungi aspek kemahiran berbahasa, seni bahasa dan tatabahasa. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Kemahiran bahasa merupakan teras penguasaan bahasa baku. Penerangan terhadap kandungan kurikulum dinyatakan seperti yang berikut:

Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti bersoal jawab, ucapan, lakonan Kemahiran Mendengar dan perbincangan. Murid juga perlu menghayati dan Bertutur dan memberi respons yang betul kepada perkara yang didengar. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk hubungan sosial, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif. Penekanan diberi pada sebutan dan intonasi yang betul serta pengucapan yang bertatasusila serta menggunakan tatabahasa yang betul.

5

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. iii. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul; mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa dengan betul; mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat; mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan menggunakan ayat yang mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila; bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan ayat tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; dan berbicara untuk menyampaikan maklumat tantang sesuatu perkara dengan tepat dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila.

iv. v. vi.

vii.

viii.

Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. Bahan ransangan penting untuk meningkatkan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat mempercepat penguasaan kemahiran. Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

Kemahiran Membaca

Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran yang betul dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu, dan bahan sastera dan bukan sastera secara kritis.

6

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. membaca pelbagai perkataan, frasa, dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; membaca dan memahami perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul; membaca ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul; membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda mengikut tanda baca dengan betul; membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dan membuat klasifikasi dengan betul; membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik; dan membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkaya kosa kata dan menambah pengetahuan.

iii. iv. v. vi. vii.

Prinsip Kemahiran Membaca i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca.

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif yang berkaitan dengan Kemahiran Menulis ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi. Penekanan juga diberi pada penulisan yang menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan. Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:

7

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x.

melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis bentuk huruf dan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas; menulis perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul; menulis secara mekanis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan ejaan yang tepat; mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dengan betul untuk diklasifikasikan; menulis untuk menyampaikan maklumat yang tepat menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara terkawal dengan betul; dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan.

Prinsip Pengajaran Kemahiran Menulis i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran menulis menulis mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. Melahirkan idea dalam bentuk penulisan dan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

B. Aspek Seni Bahasa
Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan murid mengungkap dan mengapresiasi keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pembelajaran yang menyeronokkan Aspek Seni Bahasa menerusi kepelbagaian aktiviti secara didik hibur. Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka dalam melahirkan idea melalui penulisan dan lisan. Seni bahasa memberi penekanan kepada keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid melalui teknik penyampaian yang menarik dan menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita, berlakon dan berpuisi. Pembentukan ayat yang menggunakan simile, peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif juga menampakkan keindahan dan seni dalam bahasa Melayu. Keindahan bahasa yang digunakan semasa aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka. Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan erkeupayaan:

8

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

i. ii. iii.

iv.

v.

menyebut dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dengan gerak laku secara didik hibur; mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang indah dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui penceritaan secara didik hibur; mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara menggunakan bahasa badan secara kreatif melalui lakonan secara didik hibur; dan melafazkan pantun dua kerat menggunakan bahasa yang indah dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun secara didik hibur.

Prinsip Pengajaran Seni Bahasa i. ii. iii. iv. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif.

C.

Aspek Tatabahasa

Aspek tatabahasa merujuk kepada keupayaan murid menguasai perkara asas dalam pembentukan kata dan ayat serta menggunakan tatabahasa mengikut cara dan sistem yang betul Aspek Tatabahasa semasa membina ayat. Selain itu, aspek sebutan, intonasi dan semantik serta penggunaan peribahasa dan perbendaharaan kata yang betul juga diberi penekanan. Pengajaran dan pembelajaran tatabahasa diberi penekanan melalui penggabungjalinan kemahiran bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. iii. iv. v. memahami dan menggunakan kata nama am, nama khas, kata ganti nama diri pertama dan kedua serta kata kerja dengan betul; memahami dan menggunakan kata adjektif warna dan kata hubung dengan betul; memahami dan menggunakan kata tanya merujuk manusia dan benda dengan betul; menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul; dan memahami dan membina ayat dasar dengan pola FN + FN , dan FN + FK dengan

9

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

betul.

Prinsip Pengajaran Aspek Tatabahasa
i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada lebih kompleks. Tidak menggalakkan pelajar menghafalkan rumus atau hukum bahasa. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan. Mengenal pasti struktur isi dengan jelas. Guru perlu mahir tentang selok-belok tatabahasa yang hendak disampaikan. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman.

STRUKTUR MODUL

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran merangkumi fokus utama, fokus sampingan, objektif, aktiviti, pentaksiran, pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubahsuai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Kesemua aspek ini dijelmakan mengikut keutamaan berikut;  Tema  Tajuk  Fokus Utama  Fokus Sampingan  Objektif  Pengisian Kurikulum  Sistem Bahasa  Media  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

10

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Aktiviti-aktiviti ini ditulis menggunakan beberapa langkah pengajaran yang menggabungjalinkan aktiviti-aktiviti fokus utama dan fokus sampingan. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek pentaksiran, pengayaan dan pemulihan serta latihan-latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan. Pentaksiran dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran merupakan proses penilaian untuk menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran tercapai. Oleh itu, pentaksiran perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui pentaksiran yang berterusan guru dapat memastikan tindakan susul yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan murid dan kadar masa untuk mereka menguasai sesuatu kemahiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah mengikut kecerdasan murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang berbeza daripada murid pemulihan. Bahan yang digunakan perlu lebih mencabar minda dan digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru yang paling minima. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad permainan bahasa dan bahan-bahan untuk aktiviti boleh diberikan kepada murid. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penjelasan cara melakukan latihan pengayaan dan memberi ruang untuk murid tersebut membuat latihan yang diberi secara sendiri. Pada masa yang sama guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah menjalankan aktiviti pemulihan.

11

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi penggajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di luar dan di dalam bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah, teknik dan aktiviti. Pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Kaedah pula cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dengan langkahlangkah penyampaian yang tersusun. Teknik pula merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih. Aktiviti pembelajaran konvensional boleh diterapkan kepada murid melalui ruang dan peluang mengikuti proses pembelajaran yang menyeronokkan dalam suasana yang kondusif dengan teknik yang lebih menarik dan berkesan. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran supaya tindakan susulan dapat dijalankan dalam menilai proses pengajaran dan pembelajaran untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid. Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. Contoh pendekatan berpusatkan murid seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Selain pendekatan berpusatkan murid terdapat juga pendekatan-pendekatan lain seperti pendekatan berpusatkan bahan dan pendekatan berpusatkan guru. Kepelbagaian Teknik Teknik merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahanbahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah dan pendekatan yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik mengajar.

12

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

Guru boleh memilih pendekatan dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif, berkomunikasi, dan berinteraksi. Teknik-teknik pengajaran bahasa i. Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan kepada sesuatu masalah. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama dari segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. viii. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran (brainstorming) yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea.

13

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

ix.

Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Teknik simulasi Teknik di ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing. Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, elektif dan audiolingual.

x.

xi.

xii. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan dan ia dilakukan dikalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. xiii. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas.

Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. Penggunaan Tatabahasa yang tepat Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid dengan tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Bacaan

14

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Malaysia dengan menggunakan bahanbahan ilmiah dan sastera. Penekanan Konsep 5 P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia menekankan konsep penggabungjalinan, penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. a. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. b. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. c. Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana latar belakang murid yang berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

d. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. e. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid, sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan, dan

15

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid.

PENGISIAN KURIKULUM

Elemen dalam pengisian kurikulum ialah ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai tambah. Penerangan ringkas bagi setiap elemen seperti yang berikut; Ilmu Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Nilai Murni Penyerapan nilai murni dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketrampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai sejagat. Kewarganegaraan Penyerapan unsur patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara. Di samping itu, pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara. Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah ialah kemahiran yang diajarkan di dalam bilik darjah dan dapat

16

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

diaplikasikan dalam kehidupan seharian murid. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kemahiran Berfikir, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi, Kemahiran Belajar Cara Belajar, Kajian Masa Depan, Kecerdasan Pelbagai, Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Penerangan ringkas tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan seperti yang berikut; Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka dapat menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti mengaplikasikan perisian, menghantar dan menerima e-mel, mengakses, memproses, menyebar dan berkongsi maklumat serta berinteraksi sosial melalui internet untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dan dalam urusan kehidupan. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah, dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat, serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin, dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan

17

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

pengalaman harian individu, masyarakat, dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Kreativiti dan inovasi Kreativiti merujuk kepada kebolehan atau kemampuan individu untuk mencipta, menyelesaikan masalah, menggunakan daya imaginasi, idea kreatif yang yang tulen, asli dan baharu bagi menghasilkan sesuatu yang objektif. Inovasi pula merujuk kepada proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi saling berkait rapat bagi melahirkan modal insan yang serba boleh dan berketerampilan. Daya kreativiti dan inovasi murid perlu dipupuk ke tahap optimum supaya mereka berdaya cipta, berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti dan menjadikan amalan serta budaya dalam kehidupan warga Malaysia pada masa hadapan.

TEMA

Kurikulum Standard Bahasa Malaysia menyampaikan pengetahuan serta membina kefahaman tentang kehidupan dan alam sekekelingi murid melalui kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur, Kemahiran Membaca, Kemahiran Menulis, Seni Bahasa dan Tatabahasa melalui tema-tema yang dicadangkan. Melalui tema-tema ini akan dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman, memupuk kesedaran, membina jati diri, menghargai warisan dan mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid. Cakupan tema-tema yang perlu diberi penekanan; 1. Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid-murid sekolah rendah agar menghargai setiap ahli keluarga. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan

2.

3.

18

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. 4. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada di pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran kepada murid agar mengutamakan keselamatan. Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang berbentuk toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat yang madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berani menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan menguruskan alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin akan alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian Tema pertanian mendedahkan murid perihal pertanian seperti bercucuk tanam, berternak dan menangkap ikan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai

5.

6.

7.

8.

9.

10.

19

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Buku Panduan Guru

diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang pertanian dalam kehidupan. 11. Ekonomi / Keusahawanan Tema ekonomi merujuk perihal bidang perniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kepentingan bidang ekonomi dalam kehidupan.

20

1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran

kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur.

Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 1.1 Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan betul. 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa serta ayat dengan betul. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada 21

1.3

1.4.

1.5.

1.6

pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

22

1.0

STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai

objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

23

TEMA TAJUK

KEBERSIHAN Menjaga Diri Standard Kandungan 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul . Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

1.2.4

Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

2.2

2.2.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan anggota badan dan bukan anggota badan. menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.

iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul. i. PENGISIAN KURIKULUM ii. Ilmu: Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas SISTEM BAHASA MEDIA Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT 24

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Langkah 1 1. Guru menamakan anggota badannya kepada murid dan murid mendengar dengan teliti. Contoh: tangan dahi mulut jari leher hidung badan mata perut kaki

CATATAN

2.

Murid diminta menyebut semula anggota badan yang disebutkan oleh guru secara individu, kumpulan atau kelas.

Langkah 2 1. Murid menyebut perkataan yang berkaitan dengan anggota badan yang ditunjukkan . Contoh: tangan dahi mulut jari leher hidung badan mata perut kaki KBT (KB): - Mengumpul dan mengelas Nilai: - Jaga kebersihan diri Ilmu: - Sains (anggota badan)

Perkataan: Contoh:  tangan hidung  perut mulut  badan leher Media: - Gambar anggota badan - kad perkataan

2.

Murid menyebut semula perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan bimbingan guru. Murid mengecam perkataan yang didengar lalu menyentuh bahagian badan masingmasing.

3.

25

AKTIVITI Langkah 3 1. Murid menceritakan cara-cara menjaga kebersihan diri dan peralatan yang selalu digunakan Murid diminta mengeja dan membaca kad perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup seterusnya memadankan dengan gambar yang diberi. Murid mengeja dan membaca semula perkataan yang telah disuaikan dengan gambar menggunakan sebutan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

2.

3.

Lembaran Kerja 1

Langkah 4 1. Murid mendengar dan mengulang perkataan yang disebut oleh guru berpandukan kad perkataan yang ditunjukkan. Seorang murid mengeja dan menyebut perkataan yang terdapat pada kad dan murid lain akan mengulanginya. KBT (KB): - klasifikasi Lampiran 1

2.

Sistem Bahasa: - Kata nama Am

3.

KBT(TKP): Murid menyebut perkataan yang terdapat - hubung kait pada kad dan mengasingkan kad-kad yang menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai: anggota badan. - Kebersihan Murid mengkelaskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan pada lembaran kerja yang diberi. Lembaran Kerja 2

4.

26

AKTIVITI Langkah 5 1.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

2.

Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT beramai-ramai dengan bimbingan guru. Sistem Bahasa: Murid mengeja dan menyebut perkataan - sinonim yang dihitamkan dalam perenggan secara bergilir-gilir. Murid bersoal jawab tentang perkataan yang dihitamkan. maksud

Lampiran 2

3.

4.

Murid menyebut semula makna perkataan yang dihitamkan. Murid memadankan perkataan dengan makna yang diberi secara menaip atau klik dan seret - MS Word perkataan Lembaran Kerja 3

5.

Pentaksiran 1. Murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang disebut oleh guru. Murid menulis perkataan yang disebut dengan ejaan yang betul. Lembaran Kerja 4

2.

Pemulihan 1. Murid menyebut suku kata yang ditunjukkan. Murid menggabungkan suku kata menjadi perkataan dan mengeja serta menyebut perkataan itu. Lembaran Kerja 5

2.

27

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid mengeja dan menyebut perkataan yang ditunjukkan. Murid memadankan perkataan untuk membentuk frasa yang bermakna. Murid menyebut frasa yang telah dibina.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lembaran Kerja 6

2.

3.

28

Lampiran 1 Aktiviti 1

tangan leher badan mata hidung

jari kaki mulut perut dahi

29

Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.
berus sikat perut mulut

berus

sikat

mulut

perut

30

Lembaran Kerja 2
Aktiviti 1 Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan bukan anggota badan.

selipar berus perut

leher mandi

tangan sikat

mulut hidung

kasut kotor

Anggota Badan

Bukan Anggota Badan

31

Lampiran 2 Secara berpasangan, dengar bacaan rakan kamu.

Razak budak yang sihat. Dia selalu jaga diri supaya bersih. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari. Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak ada kuman. Razak gosok badan agar hilang daki. Selepas mandi, Razak lap badan supaya kering. Dia sapu bedak pada badannya supaya rasa segar. Dia juga pakai baju yang bersih. Razak selalu nampak kemas.

32

Lembaran Kerja 3
Aktiviti 3 Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi.

uzur bakteria

serbuk harum

rapi nyaman

1.

sakit

2.

kuman

3.

bedak

4.

segar

5.

kemas

33

Lembaran Kerja 4 Pentaksiran Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang disediakan.

1.

ebrsu

2.

nuhdgi

3.

nsaub

4.

hsita

5.

esarg

34

Lembaran Kerja 5 Pemulihan Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan.
bun sok kat

sut

suh

1.

go

2.

ba

3.

sa

4.

si

5.

ka
35

Lembaran Kerja 6 Pengayaan
Secara berpasangan, dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan untuk membentuk frasa.

gosok basuh cuci Jawapan:
1. 2.

kasut rambut gigi

sabun tangan kuku

badan sikat potong

3.

4.

5. 6.

36

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN Keluarga Saya Standard Kandungan 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

FOKUS UTAMA

Standard Pembelajaran

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Kandungan FOKUS Standard SAMPINGAN Pembelajaran

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. ii. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul. i. Ilmu: Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Nilai: Kasih sayang ii. KBT: Kemahiran berfikir-menjana idea Tatabahasa: Kata nama am Kad gambar, carta lirik lagu, lembaran kerja, kad perkataan, gambar 37

OBJEKTIF

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 1 Nilai:Kasih sayang 1. Guru mempamerkan lirik lagu ”Saya Sayang Semua” pada papan tulis. Murid mendengar dengan teliti lagu yang dimainkan melalui pita rakaman. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan dengan ahli keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. Contoh: ibu, bapa, kakak, abang dan adik. Guru meminta murid menyanyi lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengansebutan yang betul. KBT: Kemahiran mendengar Lampiran 1 Lirik lagu ”Saya sayang semua” ( melodi lagu: ’Satu satu saya sayang ibu’)

2. 3.

4.

Langkah 2 1. Guru mempamerkan kad suku kata dan meminta mengeja dan menyebut suku kata tersebut. Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan. Guru meminta murid menampal, menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan gambar dengan sebutan yang betul . Lampiran 2 - kad suku kata Lampiran 3 Kad perkataan

2.

3.

Lampiran 4

38

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 3 1. Guru mempamerkan gambar yang berkaitan dengan ahli keluarga seperti ibu, bapa, kakak, abang dan adik. Guru membimbing murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut. Guru meminta murid membaca secara individu perkataan-perkataan tesebut. KBT: Konstruktivisme Memahami ahli keluarga. Lampiran 5 - suku kata, perkataan dan gambar

2.

3.

Pentaksiran 1. Guru meminta murid menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. Guru meminta murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar. Lembaran Kerja 1

2.

Lampiran 4

Pemulihan 1. Guru membimbing murid menyebut dan mengeja suku kata dan perkataan. Murid memadankan gambar dengan perkataan. Lembaran Kerja 2

2.

39

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Pengayaan 1. Guru meminta murid bercerita tentang ahli keluarga mereka kepada rakan berdasarkan gambar ahli keluarga mereka.

CATATAN

Lampiran 5 - gambar ahli keluarga

40

Lampiran 1

Seni kata lagu

Saya Sayang Keluarga Satu satu Saya sayang ibu Dua dua Saya sayang bapa Tiga tiga Sayang adik kakak Satu dua tiga Sayang abang juga Lirik Lagu ” Saya Sayang Semua”

41

Lampiran 2 Dengar dan sebut perkataan yang didengari.

sa

ya

i

bu

ba

pa

a

bang ga

ka

kak

a

d ik

42

Lampiran 3

Sebut dan eja.

saya

bapa

adik

abang

kakak

ibu

43

Lampiran 4 GAMBAR KELUARGA

44

Lampiran 5

ka

kak
kakak

a

bang
abang

ba
bapa

pa

i
ibu

bu

adik

a

dik ddik dik
45

Pentaksiran

Dengar perkataan yang disebut dan tandakan perkataan yang betul.

*

pada petak

ibu idu

kakak kakek

bapa papa

alik adik

46

Pemulihan a. Dengar dan sebut perkataan ini.

saya

ibu

bapa

adik

kakak
b. Padankan perkataan dengan gambar.

abang

bapa

kakak

ibu

47

Pengayaan

Ceritakan tentang keluarga kamu Ceritakan: - nama kamu - nama bapa - nama ibu - nama kakak - nama abang - nama adik

48

2.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehanmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi pengajaran dan

pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca. Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 2.1 2.2 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai

bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6

49

2.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

50

TEMA TAJUK

KEBERSIHAN Rumah Saya Bersih 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

2.2.1

3.2 3.2.4

FOKUS SAMPINGAN

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF membaca perkataan mengandungi dua atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

ii. membaca dan menyatakan erti perkataan dengan betul. iii. menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

i. Ilmu: Kesihatan ii. KBT: Belajar Cara Belajar – bacaan intensif, kemahiran menulis Tatabahasa: sinonim, kata kerja

Petikan dalam bentuk ICT 51

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Murid membaca petikan secara kelas dan individu. Murid membaca suku kata terbuka dan tertutup yang terdapat dalam petikan . KBT: Belajar Cara Belajar - bacaan luncuran - bacaan intensif PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Lampiran 1

2.

Langkah 2 1. Murid bersoal jawab tentang isiisi petikan. Murid membaca isi-isi petikan yang ditulis oleh guru secara individu. Murid menyatakan cara-cara mereka membantu ibu bapa di rumah. Ilmu: Sains Nilai: Bekerjasama Kebersihan Lampiran 1

2.

3.

Langkah 3 1. Murid membaca perkataan sinonim secara individu berdasarkan lampiran 2. Murid menyesuaikan maksud perkataan dalam lampiran 2. Murid membaca semula perkataan yang telah disesuaikan. Sistem bahasa - sinonim Lampiran 1

2.

Lembaran Kerja 1

3.

52

AKTIVITI Langkah 4 1. Murid menulis perkataan yang sesuai pada gambar. Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis di dalam kotak yang telah disediakan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

KBT: Konstruktivisme Ilmu: Kesihatan

Lembaran Kerja 2

2.

Pentaksiran 1. Murid membaca kata kerja sebagai pilihan jawapan dan menggariskan kata kerja yang paling tepat bagi ayat yang diberi. Murid membaca semula ayat yang telah dilengkapkan jawapan,

Sistem bahasa: -kata kerja

Lembaran Kerja 3

2.

Pemulihan 1. Murid membaca suku kata tertutup dengan lancar berdasarkan lampiran 5 Murid melengkapkan ’Bunga Kata’ secara menaip atau klik dan seret – MS Word/ perkataan. Murid membaca perkataan yang dibina daripada Bunga Kata.

Permainan bahasa: -’Bunga Kata’

Lembaran Kerja 4

2.

3.

53

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membaca perkataanperkataan yang diberikan. 2. Murid mewarnakan perkataan tersebut dalam teka silang kata.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Permainan bahasa: -teka silang kata

Lembaran Kerja 5

54

Lampiran 1

Aktiviti 1
Garis perkataan yang disebut oleh guru. Baca perkataan yang telah digariskan.

Rumah Farah

Ini rumah Farah. Rumah Farah bersih dan cantik. Hari-hari emak Farah sapu dan kemas rumah itu. Pada hari cuti, Farah tolong emak basuh bilik air. Kakak kemas bilik tidur. Abang susun majalah di ruang tamu. Adik bantu cuci longkang. Bapa tebas rumput. Emak pula sapu sampah dan siram pokok bunga. Di rumah Farah tidak ada semut, lalat dan tikus. Semut, lalat dan tikus bawa penyakit. Keluarga Farah sihat. Jiran dan kawan suka datang ke rumah Farah.

55

Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2 Suaikan perkataan sinonim di bawah ini.

basuh

tolong

tebas

sahabat

susun

potong

bantu

cuci

kawan

atur

siram

jirus

56

Lembaran Kerja 2

Aktiviti 3 Tuliskan perkataan yang sesuai bagi gambar yang diberi. Akibat Tidak Menjaga Kebersihan

57

Lembaran Kerja 3 Pentaksiran
Baca dan warnakan kotak perkataan yang sesuai dalam ayat yang diberi di bawah. 1. Farah basuh jemur bilik air.

2.

Bapa

tebang

tebas

rumput.

3.

Kakak

kemas

sentuh

bilik tidur.

4.

Abang

sepah

susun

majalah di ruang tamu.

5.

Kita mesti rumah.

tolong

lihat

ibu bapa jaga kebersihan

58

Lembaran Kerja 4 Pemulihan
Klik dan seret suku kata yang betul pada petak yang disediakan. Isikan tempat kosong dengan suku kata tertutup yang diberi.

kar dur

lam kam

ram kus

ti

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja 59

Lembaran Kerja 5 Pengayaan
Baca dan warnakan perkataan dalam petak di bawah berpandukan perkataan yang diberi. TIDUR BILIK A E B T U E Y Z K O Q SIRAM JIRAN J U O I S F T X E R B I O F D I S I V M C A R K M U H I T O A A N A A B R A R E H S S T TEBAS KAWAN N W I P T A B A P U U T A L Z X M A L K S Z SIHAT BANTU G N I N S K S D R U I M R K C L J B O B N E KEMAS SUSUN

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

60

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN Kami Sayang Datuk Nenek

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

2.2.3

3.2

3.2.6

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. membaca ayat tentang datuk dan nenek dengan sebutan yang betul. OBJEKTIF ii. menulis ayat tunggal tentang datuk dan nenek dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

i. ii. iii.

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT- BCB-Kemahiran mendengar

Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja, kad frasa

61

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru mempamerkan kad-kad frasa dan membacakannya. Murid membaca frasa-frasa dengan bimbingan guru dan memahami maksud yang dipamerkan dengan sebutan yang jelas. Guru menunjukkan kad ayat kepada murid dan meminta murid membaca ayat-ayat yang ada pada kad ayat. Nilai - kasih sayang Lampiran 1 Kad frasa PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Lampiran 2 -kad ayat

3.

Langkah 2 1. Guru mengedarkan lampiran petikan kepada setiap murid. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi guru dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul secara individu, kumpulan atau kelas. Guru dan murid bersoal jawab tentang isi petikan. Lampran 3 -petikan

2.

3.

4.

Langkah 2 1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan murid menyalin ayat dengan tulisan yang kemas. Murid menyalin ayat tunggal dengan tulisan yang kemas. 62 Lembaran kerja 1 Buku latihan garis tiga

2.

AKTIVITI Pentaksiran 1. Murid membaca lima ayat tunggal dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Murid menyalin ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lampiran 3 - kad ayat

2.

Lembaran kerja 2

Pemulihan 1. Guru membimbing murid membaca ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Murid menyalin semula ayat dnegan betul dan tulisan yang kemas. Lembaran Kerja 1

2.

Pengayaan 1. Murid mengisi tempat kosong dengan frasa yang sesuai. Murid membaca ayat dengan sebutan yang betul. Lembaran kerja 3

2.

63

Lampiran 1

Kad Frasa

datuk saya

nenek saya

sayang akan datuk

sayang akan nenek

sangat baik

64

Lampiran 2

Kad Ayat

Saya sayang akan datuk.

Saya sayang akan nenek.

Datuk saya tinggal di kampung.

Nenek sayang akan saya.

Datuk saya ada kebun.

65

Lampiran 3

Baca dan fahami petikan.

Mei Ling ada datuk. Mei Ling ada nenek. Nama datuk Mei Ling, Ah Chong. Nama nenek Mei Ling, Yee Yee. Datuk Mei Ling tinggal di kampung. Datuk Mei Ling ada kebun sayur.

66

Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas

Mei Ling ada datuk.

Nama nenek Mei Ling,Yee Yee.

Mei Ling sayang akan datuk.

67

Lembaran Kerja 1 Pemulihan Baca dan salin ayat di bawah dengan betul dan kemas

Saya sayang akan datuk.

Saya sayang akan nenek.

Datuk tinggal di kampung.
68

Lembaran Kerja 3 Pengayaan
Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

kampung

datuk

nenek

rajin

kebun sayur

1.

Mei Ling ada datuk dan __________________________

2. Nama ____________________________ Mei Ling, Ah Chong. 3. Nama ______________________________Mei Ling, Yee Yee. ___________________________.

4. Datuk Mei Ling tinggal di 5.

Datuk ada kebun ____________________________.

69

3.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Asas menulis dengan cara yang betul. Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 3.8 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.

70

3.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu

memberi pertimbangan

aktiviti yang

sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran ini menulis dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan aktiviti secara

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

71

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEBERSIHAN Menjaga Kebersihan Balai Raya

FOKUS UTAMA

Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan

3.2

Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Mendengar, memahami pesanan dan memberi respons secara gerak laku yang betul.

3.2.3

1.3

FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

1.3.3

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menulis perkataan suku kata tertutup yang sesuai pada ayat-ayat arahan dengan betul. OBJEKTIF ii. iii. menulis perkataan suku kata tertutup dan memberi erti perkataan tersebut dengan betul dan kemas. mendengar dan mencatat perkataan yang terkandung dalam pesanan yang disampaikan. i. Ilmu: Kesihatan ii. KBT: BCB – Kemahiran membaca, Kontekstual. Tatabahasa: sinonim, ayat perintah

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

Gambar tunggal, kad arahan

72

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI
Langkah 1 1. Murid meneliti gambar tunggal tentang aktiviti membersihkan balai raya. Murid bersoal jawab tentang aktiviti di dalam gambar tersebut. Murid menulis perkataan yang sesuai berdasarkan gambar tunggal itu. Contoh: pokok balai raya pasu bunga sapu Murid membaca semula perkataan yang telah ditulis.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: - Kajian Tempatan

Lampiran 1

2.

3.

Nilai: - Kebersihan - Kerajinan

4.

Gabung jalin kemahiran: -Membaca

Langkah 2 1. Beberapa orang murid melakukan simulasi aktiviti gotong-royong membersihkan balai raya dengan berdasarkan kad arahan pada lembaran. Contoh: Tolong sapu sampah Tolong cangkul tanah Tolong cat dinding Tolong paku papan Tolong potong rumput

KBT: Konstruktivistime -menilai dan mentafsir

Lampiran 2

Nilai: - Kerjasama

73

AKTIVITI
2. Murid lain meneka aktiviti yang dilakukan oleh rakan mereka dalam seperti dalam aktiviti (a). Murid menyalin ayat arahan yang terdapat pada kad arahan yang dipaparkan oleh guru.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

3.

Langkah 3 1. Beberapa orang murid menulis perkataan yang disebut oleh guru pada papan tulis. Contoh: potong kutip sental jirus himpun tampal Murid memadankan perkataan dengan perkataan seerti pada lembaran kerja. Murid menulis perkataan suku kata tertutup dan menulis erti perkataan tersebut dalam lembaran yang diberi.

2.

Lembaran Kerja 1

3.

Lembaran Kerja 2

74

AKTIVITI
Pentaksiran 1. Murid menulis perkataan yang sesuai pada ayat-ayat arahan berdasarkan gambar diberi.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lembaran Kerja 3

Pemulihan 2. Murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan berpandukan perkataan yang diberi. Lembaran Kerja 4

Pengayaan 1. Murid menulis ayat-ayat arahan dengan menggunakan perkataan suku kata tertutup yang diberi pada nota. Murid melukis gambar yang sesuai berdasarkan ayat arahan yang ditulis. Lembaran Kerja 5

2.

75

Lampiran 1 Aktiviti 1 Teliti dan tuliskan aktiviti yang terdapat dalam gambar dalam kotak jawapan yang disediakan.

76

Lampiran 2

Lakukan simulasi berpandukan kad arahan yang diberi.

Tolong sapu Sampah.

Tolong cangkul tanah.

Tolong cat dinding.

Tolong potong rumput.

Tolong paku papan.

77

Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2 Padankan perkataan dengan perkataan seerti yang diberi.

kerat

gosok

kutip

potong

sental

pungut

tampal

kumpul

jirus

lekat

himpun
78

siram

Lembaran Kerja 2

Tuliskan perkataan seerti dengan perkataan yang diberi pada ruangan yang disediakan.

kerat

kutip

sental

tampal

jirus

himpun
79

Lembaran Kerja 3 Pentaksiran Tuliskan perkataan yang sesuai dalam ayat berdasarkan gambar.

80

LembaranKerja 4 Pemulihan Tuliskan perkataan mengandungi suku kata tertutup dalam ayat arahan.

sampah

longkang

papan

tanam

dinding

bakar

1.

Tolong kumpul____________________ itu.

2. 3.

Tolong ___________________ pokok bunga. Tolong cuci__________________ yang kotor.

4.

Tolong ____________________ sampah ini.

5.

Tolong cat __________________ ini.

6.

Tolong paku dinding _____________________ itu.

Aktiviti ini untuk murid yang belum mencapai standard pembelajaran sahaja. 81

Lembaran Kerja 5 Pengayaan Tuliskan nota arahan kepada rakan anda untuk membersihkan kawasan balai raya dengan menggunakan salah satu perkataan di bawah. longkang himpun susun kutip

Menjaga Kebersihan Balai Raya Kita

Nota Arahan: Tolong bersihkan longkang di kawasan balai raya.
1. ………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran. . 82

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kampung Datuk Rajoo

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas. Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

3.3.1

1.2

1.2.5

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup tentang kampung datuk dengan betul dan kemas. menyebut dan mengeja perkataan berdasarkan tajuk yang mengandungi diftong dan vokal berganding dengan betul dan tepat. i. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih sayang KBT- BCB-Kemahiran menulis Tatabahasa:Kata Nama Am Lembaran kerja 83

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru menampal kad yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup pada papan tulis. Guru meminta murid mengeja dan menyebut suku kata yang dipamerkan. Guru meminta murid memadankan suku kata untuk membina perkataan berpandukan gambar yang dipaparkan pada papan tulis. Guru meminta murid menulis semula perkataan yang telah dibina pada papan tulis. Murid memadankan gambar dan menulis perkataan yang dibina pada lembaran kerja. Tatabahasa: -kata nama KBT: Kontekstual: -memindahkan BCB:menulis 3. Lampiran 1 Kad suku kata PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

2.

Lampiran 2 Kad gambar

4.

5.

Lembaran Kerja 1

Langkah 2 1. Guru meminta murid mendengar dan menyebut semula perkataan yang didengar dengan sebutan yang betul. Murid menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding secara latih tubi. Guru meminta murid menyebut dan mengeja perkataan tersebut secara individu, kumpulan dan kelas. 84 KBTBCB – mendengar dengan teliti KBT: PAK:latih tubi Lembaran kerja 1

2.

3.

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pentaksiran 1. Murid membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar diberi. Murid menyebut dan mengeja perkataan yang ditunjukkan. KBT: Kontekstual: -memindahkan BCB:menulis Lembaran Kerja 2

2.

Lampiran 3 Kad perkataan

Pemulihan 1. Guru meminta murid memadan perkataan suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar. KBT: PAK:latih tubi Lembaran kerja 3

Pengayaan 1. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja. Guru meminta murid menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup berdasarkan gambar. KBT: PAK:kemahiran secara kendiri Lembaran Kerja 4

85

Lampiran 1 Kad Suku Kata

la

ut

ker

bau

bu

ah

su

ngai

86

Lampiran 2

Kad Gambar

87

Lampiran 3

Kad Perkataan

laut

buah

kerbau

sungai

88

Lembaran Kerja1 Tuliskan suku kata dan perkataan berdasarkan gambar.

89

Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Padankan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar.
bau ka ran ah in la bu ngai ut ker su tai

90

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Padankan suku kata berdasarkan gambar.

ker

ah

su

ut

bu

bau

la

ngai

91

Lembaran Kerja 4 Pengayaan

Tulis perkataan yang sesuai berpandukan gambar. pantai pisau buaian rantai pulau wau

92

4.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa menentukan keupayaan murid mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih

berketrampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 4.1 4.2 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

94

4.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran Seni Bahasa, guru perlu memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni Pengajaran dan ini boleh aktiviti

bahasa yang diajar. pembelajaran

kemahiran

dilaksanakan melalui pelbagai secara terancang bagi

mencapai Guru

objektif yang telah ditentukan.

boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini.

95

SEKOLAH KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEBERSIHAN Kebersihan Diri

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul secara didik hibur. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

4.4.1

2.3

FOKUS SAMPINGAN

2.3.1

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat: i. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul. ii. membaca baris-baris pantun dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. i. Ilmu: Menjaga kebersihan diri KBT: Kecerdasan Pelbagai- Verbal linguistik BCB- Mencatat nota

PENGISIAN KURIKULUM

ii.

SISTEM BAHASA MEDIA
,

Tatabahasa: kata nama am Kad pantun

96

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM KBT: KP- Verbal linguistik

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 1 1. Guru memperdengarkan pantun tentang kebersihan diri melalui pita rakaman atau yang dilafazkan oleh guru dan meminta murid mendengarnya dengan telitii. Guru membimbing murid melafazkan pantun itu semula dengan sebutan dan intonasi yang betul. Murid melafazkan pantun dengan sebutan yang betul,intonasi dan gaya yang sesuai secara kelas, kumpulan dan individu.

2.

Lampiran 1

3.

Langkah 2 1. Guru dan murid berbincang tentang maksud pantun yang telah dilafazkan. Murid diminta mengenal pasti frasa yang berkaitan tentang kebersihan diri yang terdapat dalam pantun. Murid diminta menulis baris pantun tersebut pada kotak pantun yang bernombor. Murid diminta membaca dalam pantun yang menngandungi baris pantun tersebut semula. Lembaran Kerja 1

KBT: BCB- mencatat nota

2.

3.

4.

97

AKTIVITI Langkah 3

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Lampiran 1 1. Guru mengedarkan lembaran yang mengandungi beberapa baris pantun dua kerat kepada kumpulan kecil. Guru meminta murid dalam kumpulan menyusun baris pantun menjadi pantun dua kerat yang lengkap. Guru meminta murid melafazkan pantun yang telah disusun barisnya dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang sesuai.

2.

3.

Langkah 4 1. Murid diberi lembaran kerja untuk memadankan gambar dengan pantun yang sesuai. Murid membaca pantun yang telah dipadankan dengan gambar. Lembaran Kerja 2

2.

98

Lampiran 1 Aktiviti 1
Baca pantun di bawah.

Ikan keli di atas rakit,

1

Gosok gigi supaya tak sakit.
Beli sotong masak kari,
2

Kuku dipotong kuman lari.
Ikan haruan di dalam tangki, Sabun badan buang daki.
3

Naik bot pergi ke hulu, Cuci rambut bersih selalu.
99

4

Lembaran Kerja 1 Aktiviti 2
Catatkan baris pantun yang mengandungi maklumat kesihatan yang terdapat dalam pantun Kuku dipotong kuman lari. Gosok gigi supaya tak sakit. Sabun badan buang daki.

Cuci rambut bersih selalu.

Pantun

Maklumat tentang kebersihan diri

Pantun 1

Pantun 2

Pantun 3

Pantun 4

100

Lembaran Kerja 2 Aktiviti 2
Tuliskan pantun yang sesuai dengan gambar yang diberi.

Ikan keli di atas rakit, Gosok gigi supaya tak sakit. Naik bot pergi ke hulu, Cuci rambut bersih selalu.

Beli sotong masak kari, Kuku dipotong kuman lari. Ikan haruan dalam tangki, Sabun badan buang daki.

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

101

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TEMA TAJUK KEKELUARGAAN Kebun Datuk Saya

Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

4.1.1

1.5

1.5.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.

ii. menamakan haiwan-haiwan yang terdapat dalam gambar. i. Ilmu: Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA Nilai: Kasih sayang, keberanian ii. KBT: Verbal linguistik, visual ruang, kinestetik Tatabahasa: Kata nama am Seni kata lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran

102

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 1 1. Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. Murid diminta menamakan haiwanhaiwan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang haiwan tersebut. Contoh; -bunyi haiwan Nilai: Kasih sayang Teknik Soal Jawab Teknik nyanyian Lampiran 1 Gambar tunggal (carta gambar atau slaid powerpoint

2.

Langkah 2 1. Guru mempamerkan seni kata lagu ’Datuk Saya Ada Kebun’ dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara berkumpulan dan kelas. Guru dan murid menyanyi beramai-ramai sambil melakukan aksi yang sesuai. Lampiran 2 Seni kata lagu “Datuk Saya Ada Kebun’.

2.

3.

4.

103

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Langkah 3 1. Sediakan 5 keping kad perkataan. (ayam, itik, kambing, burung, kucing ) Pilih 5 orang murid secara rawak. Murid diminta melekatkan kad perkataan pada gambar yang sesuai pada Lampiran 1. Kemudian murid diminta menyebut nama-nama haiwan dengan sebutan yang betul. Murid yang melekatkan kad perkataan diminta bercerita tentang haiwan-haiwan yang telah disebut tadi. KBT Kontekstual Nilai: Keberanian Lampiran 3 -kad perkataan Lampiran 1 -kad gambar

2.

3.

4.

Langkah 4 1. Murid diminta menyanyikan semula lagu ” Datuk Saya Ada Kebun” dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya dan sesuai sebagai penutup.

Lampiran 2 -seni kata lagu ’ Datu Saya Ada Kebun’.

104

Lampiran 1

Kad Gambar

105

Lampiran 2 Seni Kata Lagu

Datuk Saya Ada Kebun Datuk saya ada kebun, Iya iya o, Di kebunnya ada ayam, Iya iya o... Kok, kok ni, dan kok kok tu, Kok ni kok tu Kok, kok, kok, kok, kok Datuk saya ada kebun, Iya iya o, Di kebunnya ada itik, Iya iya o... Kuek, kuek ni dan kuek kuek tu, Kuek ni kuek tu, Kuek, kuek, kuek, kuek, (Ulang untuk semua haiwan)
Irama lagu ’Pak Mamat Ada Kebun’

106

Lampiran 3

Kad Perkataan

ayam

itik

kambing

burung

kucing

107

5.0

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan

pengajaran dan pengajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahirankemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa in harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh melakukan: 5.1 5.2 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

108

5.0

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN TATABAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan sebelum, aktiviti yang sesuai dan selepas

semasa

pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilaksanakan aktiviti secara

kemahiran

melalui pelbagai

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan

mengajar yang disediakan ini.

109

TEMA TAJUK

KEBERSIHAN Kebersihan Diri

Standard Kandungan FOKUS UTAMA Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN

5.1 5.1.1 2.2

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran

2.2.1

Pada akhir pengajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menggunakan kata nama am yang mengandungi dua atau lebih suku kata terbuka dan tertutup dalam pelbagai situasi. ii. membaca dan menyenaraikan kata nama am mengikut kategori. i. Ilmu: Muzik dan Sains ii. KBT: Belajar Cara Belajar Tatabahasa: Kata nama am Petikan lagu, kad perkataan, dan lembaran kerja

PENGISIAN KURIKULUM SISTEM BAHASA MEDIA

110

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Langkah 1 1. 2. Murid membaca seni kata lagu . Murid menyanyi mengikut rentak seni kata lagu ’Bangun Pagi Gosok Gigi ’ dengan bimbingan guru. Murid menyanyikan lagu kebersihan secara beramai-ramai. Beberapa orang murid menyanyikan lagu kebersihan secara individu. Murid diberi penerangan tentang kata nama am yang terdapat dalam lagu . tikus sekolah sabun 6. bilik Lampiran 2 bapa Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Muzik Nilai: Bekerjasama KBT: Kemahiran berfikir Lampiran 1

3.

4.

5.

Murid menyebut semula kata nama am yang dipamerkan oleh guru secara kelas.

Langkah 2 1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulanuntuk permainan Peti Undi Setiap kumpulan diberi sebuah kotak yang mengandungi pelbagai kad kata nama am . Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kerjasama Kad perkataan dalam kotak undi Lampiran 4 Kad perkataan

2.

111

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM KBT: Kemahiran Berfikir (Mengumpul dan mengelas) Kinestatik

CATATAN

3.

Kotak tersebut akan diedarkan daripada seorang murid kepada murid yang lain apabila guru memainkan muzik/meniup wisel. Apabila muzik / wisel dihentikan, murid akan memilih satu kata nama am lalu memasukkan ke dalam kotak yang disediakan oleh guru mengikut kategori (binatang, tempat, orang, benda) Murid mengulangi aktiviti di atas sehingga semua kumpulan selesai membuat aktiviti. Ketua kumpulan menampal kad-kad tersebut pada papan hitam mengikut kategori. Hasil kerja kumpulan yang berjaya menjawab dengan betul. Murid membaca kad kata nama am mengikut kategori secara kelas.

Lampiran 4 ’Permainan Oeti Undi’

4.

5.

6.

7.

8.

Langkah 3 1. Beberapa orang murid tampil ke hadapan untuk menyebut dengan betul kata nama am yang ditunjuk oleh guru secara individu. Murid membaca kata nama am yang ditunjukkan oleh guru secara kelas.

Ilmu:Pendidikan Moral Nilai:Berdikari

Kad kata nama am.

2.

112

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Langkah 4 1. Setiap kumpulan berbincang untuk membina ayat berdasarkan kata nama am yang diagihkan oleh guru. Ketua kumpulan diminta menulis semula ayat yang telah dibina oleh kumpulan masing-masing pada papan tulis. Murid dibimbing membuat pembetulan berdasarkan komen guru. Murid menulis ayat yang telah diperbetulkan oleh guru dalam buku latihan masing- masing tanpa membuat sebarang kesalahan tanda baca dan ejaan. Ilmu: PSK, P.Moral Nilai: Bekerjasama Lampiran 3

2.

3.

4.

Pentaksiran 1. Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kategori pada lembaran kerja yang diedarkan. Nilai: Berdikari KBT: Kemahiran Berfikir (Mengumpul dan mengelas) Lembaran Kerja 1

Pemulihan 1. Murid memadankan gambar dengan perkataan. Nilai: Berdikari Lembaran Kerja 2

113

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan Murid mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berpandukan gambar.

Nilai: Berdikari

Lembaran Kerja 3

114

Lampiran 1

Nyanyikan lagu ini.

KEBERSIHAN Bangun pagi gosok gigi, Cuci muka dan mandi, Guna sabun agar wangi, Ke sekolah senang hati.

Kakak bangun kemas bilik, Agar bersih dan rapi, Ibu masak bapa makan, Pergi kerja suka hati.

Kakak suka bela kucing Semua tikus pun lari, Keluarga saya suka hati, Rumah bersih berseri.

115

(Nyanyikan ikut Melodi: Bangun Pagi)

Lampiran 2 Kad perkataan

gigi rumah bilik sabun kakak bapa

tikus sekolah kucing muka ibu

116

Lampiran 3

Kad perkataan yang dimasukkan ke dalam kotak undi.

sabun sekolah kakak nenek kipas kedai kucing rumah
117

gigi bilik tikus ikan datuk bapa tuala arnab

Lampiran 4 Cara permainan peti undi (Aktiviti 1)

KUMP. 1

KUMP. 2

KUMP. 3

KUMP. 4

Kotak kad kata nama am

Tempat Orang Benda Binatang

118

Pentaksiran

Baca perkataan di bawah.

kakak kipas bilik

gigi ikan sabun

tikus datuk kedai

bapa nenek tuala

kucing rumah arnab

Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan.

Orang

Binatang

Benda

Tempat

119

Pemulihan Padankan kata nama am dengan gambar di bawah.

1.

sabun

rumah
2.

gigi

sekolah
3.

tikus

4.

ibu

Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja.

120

Lembaran Kerja3 Pengayaan Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Ini _________________ saya.

1.

2.

_________________ saya besar.

3.

Di hadapan rumah ada dua batang ___________

4.

Dia mandi menggunakan ______________________

Kita mesti menggosok _________________________
5.

etiap hari.

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran.

121

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN Keluarga Bahagia

Standard FOKUS UTAMA Kandungan Standard Pembelajaran Standard Kandungan FOKUS SAMPINGAN Standard Pembelajaran 5.1.1 5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

2.2

2.2.1

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. menyatakan kata nama am yang terdapat dalam ayat dengan betul. ii. menulis kata nama am yang telah dipelajari dalam ayat dengan betul. iii. membaca dan menyatakan perkataan yang mengandungi du atau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

i. PENGISIAN KURIKULUM ii. iii.

Ilmu: Sivik dan Kewarganegaraan. Nilai: Kasih sayang, mematuhi arahan, kerjasama KBT: Kemahiran Berfikir KP: Verbal Linguistik

SISTEM BAHASA MEDIA

Tatabahasa: Kata Nama Am Petikan, Kad perkataaan dan lembaran kerja 122

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Langkah 1 1. Guru membimbing murid membaca petikan yang diberi dengan sebutan yang betul secara kelas, kumpulan dan individu. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Guru bersoal jawab berdasarkan petikan yang dibaca. Ilmu: Kewarganegaraan Nilai: Kerjasama Kasih sayang KBT: Kemahiran Bernilai Tambah PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Lampiran 1 Petikan

2.

3.

Langkah 2 1. Guru meminta murid menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang ditunjukkan secara latih tubi. Guru meminta murid mengeja dan membaca perkataan yang ditunjuk secara individu, kumpulan dan kelas. Verbal linguistik Lampiran 2 Kad Perkataan

2.

Langkah 3 1. Guru membahagikan murid kepada tiga kumpulan. Guru menyediakan kata perkataan kata nama dan meletakkannya pada stesen yang dipilih.

2.

123

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu: Sivik, Muzik Nilai: Kerjasama Mematuhi arahan

CATATAN

3

Guru meminta wakil setiap kumpulan beredar dari satu stesen ke satu stesen dengan tertib mengikut alunan muzik dan mencari kad perkataan kata nama am. Apabila muzik berhenti, murid akan mencari kad perkataan kata nama am yang diperoleh dari stesen tersebut dan menampal pada papan tulis. Guru meminta murid mengulangi aktiviti itu sehingga semua kumpulan selesai. Guru menerangkan golongan kata nama am yang telah dipelajari.

Lampiran 2 Kad Perkataan

4.

KBT: Kemahiran Berfikir Muzik

5.

6.

7. Guru meminta murid mengisi tempat kosong dalam ayat berpandukan gambar.

Lembaran Kerja 1

Pentaksiran 1. Murid mengisi tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. Lembaran Kerja 2

Pemulihan 1. Murid memadankan gambar dengan kata nama am yang sesuai. Lembaran Kerja 3

Pengayaan 1. Murid menyenaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Lembaran Kerja 4

124

Lampiran 1

Baca petikan di bawah dengan sebutan yang betul dan jelas.

Saya ada ibu.

Saya ada bapa.

Saya juga ada dua orang kakak.

Keluarga saya suka bela kucing.

Kucing saya suka makan ikan.

Kucing saya suka bermain di padang.

125

Lampiran 2

Kad Perkataan

bapa

ibu

kakak

ikan

padang

kucing

keluarga

126

Lembaran Kerja 1
Isikan tempat kosong dengan kata nama am yang sesuai. padang ikan ibu bapa kucing kakak

1.

___________ saya baik.

2.

___________ saya rajin.

3.

___________ saya pandai.

4.

___________ saya jinak.

5.

Bapa bela ______________ di dalam akuarium.

5.

Saya bermain bola di ________ . 127

Lembaran Kerja 2 Pentaksiran Isikan tempat kosong berdasarkan gambar yang diberi.
1. Ini ________________________ saya.

2.

Azlan ada dua orang _________________ .

3.

Saya bermain bola sepak di ____________ .

4.

________________________ suka makan tikus.

5.

Saya sayang akan ________________ saya.

6. Ah Chai pandai melukis gambar ________ .

128

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Padankan kata nama am di bawah.

kakak

ibu

bapa

padang

ikan

kucing
129

Lembaran Kerja 4 Pengayaan Baca perkataan di bawah. buku rumah polis anjing kapur dewan guru arnab komputer sekolah emak dewan

Senaraikan kata nama am mengikut kumpulan. Orang

Benda

Tempat

Haiwan

130

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2010
TEMA / TAJUK

MINGGU

HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD KANDUNGAN MEMBACA
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD KANDUNGAN MENULIS
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Tema: Kebersihan

Tajuk: - Menjaga Diri - Rumah Saya Bersih 2 - Menjaga Kebersihan Balai Raya - Badanku Bersih - Kebersihan Diri

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

3.2.3 Menulis suku kata 2.2.1 Membaca dan 4.4.1 Melafazkan tertutup dengan memahami pantun dua kerat cara yang betul perkataan yang dengan intonasi dan tulisan yang mengandungi dua yang betul secara kemas. atau tiga suku didik hibur. kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

132

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 1 ~ 2010
MINGGU TEMA / TAJUK HARI 1 STANDARD KANDUNGAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. HARI 2 HARI 3 HARI 4 HARI 5 STANDARD KANDUNGAN ASPEK TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD KANDUNGAN MEMBACA 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD KANDUNGAN MENULIS 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan betul.

STANDARD KANDUNGAN SENI BAHASA 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

Tema: Kekeluargaan Tajuk: - Keluarga Saya - Kami Sayang Datuk Nenek - Kebun Datuk Rajoo - Kebun Datuk Saya - Keluarga Bahagia

1

STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA

STANDARD PEMBELAJARAN MENULIS

STANDARD PEMBELAJARAN SENI BAHASA

STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

1.2.4 Mendengar, 2.2.3 Membaca dan memahami, memahami ayat menyebut, dan tunggal daripada mengeja perkataan pelbagai bahan yang mengandungi bacaan dengan suku kata terbuka sebutan yang betul.. dan tertutup dengan betul dan tepat.

3.3.1

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas

4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

133

KELUARGA

1 2 3 4 5 6

adik anak ayah bapa datuk emak

7 8 9 10 11

ibu kakak keluarga nenek opah

KENDERAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 bas basikal beca bot feri jet jip kapal 9 10 11 12 13 14 15 kapal terbang kereta kereta api lori motosikal teksi van

BINATANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 anjing arnab ayam babi badak beruk biri-biri buaya gajah ikan itik kera ketam 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 lembu monyet paus penyu rusa tikus tupai serangga serigala kambing kura-kura udang zirafah

134

ANGGOTA BADAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 badan bahu betis bibir dada dagu dahi gigi hidung jari kaki kepala ketiak kuku leher 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 lidah lutut mata muka mulut otak perut pinggang pipi punggung pusat rambut tangan telinga tengkuk

WARNA 1 2 3 4 5 biru coklat hijau hitam kelabu 6 7 8 9 kuning merah perang putih

HARI 1 2 3 4 Isnin Selasa Rabu Khamis 5 6 7 Jumaat Sabtu Ahad

BULAN 1 2 3 4 5 6 Januari Februari Mac April Mei Jun 7 8 9 10 11 12 Julai Ogos September Oktober November Disember

135

TUMBUH-TUMBUHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 anggerik anggur belimbing betik bunga raya ciku durian epal kelapa koko 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 laici langsat manggis mawar nanas orkid pulasan rambutan ros tembikai

ALAM SEKITAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 air ais angin asap awan batu bukit hutan langit laut 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ombak pantai padang panas pulau ribut sawah sungai taman tasik

MAKANAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 biskut bubur burger gula-gula jem jus kacang kari keropok keju 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 kerepek ketupat kuih lauk mi nasi pau roti sate sayur

136

PAKAIAN 1 2 3 baju baju kurung ceongsam 4 5 6 gaun seluar stoking

ALATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 album almari atap baju bakul baldi bangku bantal beg berus bola botol buai buku butang cap cawan cebok cerek cincin dadu dam dapur disket dompet fail foto garpu gasing gelang gendang guli gunting jam jam tangan jarum kad 137 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 kain kapak kapur karom katil kertas kerusi kipas komputer kotak kuali kuku kunci lampu mancis mangkuk meja mercun obor pagar paip paku papan parang pasu patung pemadam pembaris pen pengasah pensel penyapu periuk peti pos pin pinggan pisau

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

piring pisau pistol radio raga rak rantai rokok rotan sampul sangkar sarang sarung seluar sudip sudu

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106

surat tabung tali teko telefon televisyen tetikus tikar tong topi tuala tudung wang wisel yoyo zip

SEKOLAH 1 2 3 4 5 6 bendera bilik dewan guru guru besar kantin 7 8 9 10 11 12 lencana murid pengawas pusat sumber sukan tandas

KATA KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 angguk angkat baca belajar eja jeling joging kurung lari lumba mandi minta peluk petik pijak pilih pukul 138 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 sambut sapu senam sikat siram tanam tarik tepuk tidur tiup tolak tudung tulis tumbuk tutup ubah

KATA ADJEKTIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 baharu baik bengkok bujur bulat buruk gelap halus herot kasar kecil 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 kering kuat lama lurus nipis rata tajam tebal terang tinggi tumpul

PERTANIAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 air akar baja bajak baldi batas bawang bayam benih binatang cabai cangkul cili cuaca daging gembur hasil jantan kambing kandang kangkung 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 kebun kelapa kentang kolam kubis langsat padang palet pencakar ragut reban rumput sawi segar siram susu tanah telur terung ubi zat

139

KESIHATAN

1 2 3

batuk demam selesema

4 5

segar sihat

CAKERAWALA 1 2 3 bintang bulan bumi 4 5 langit matahari

PERUBATAN 1 2 3 4 5 6 ambulans cucuk doktor jarum jururawat klinik 7 8 9 10 11 12 hospital oksigen pil rawatan suntikan ubat-ubatan

SENDI NAMA 1 2 dari daripada 3 4 ke pada

KATA TUNJUK 1 2 ini itu 3 4 sana sini

140

AWALAN BER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 berada berakal berakar berakit beralas beralih beramai beraneka berangin berasal beratap beratur berazam berbagai-bagai berbaik-baik berbangsa berbaris berbelang berbentuk berbuah berbuih berbuka berbulu berbumbung berbunyi berbutang bercabang bercadang bercahaya bercampur bercat bercerita bercorak berdaun berdebu berdekatan berderma berdisiplin berdoa berdosa 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 berdua berduri berebut-rebut berekor berenang berfikir bergaris bergembira bergerak bergolek bergoyang berguna berhabuk berhampiran berharap berharga berhari-hari berhati-hati berhimpun berikrar berinti berjaga berjaja berjalur berjasa berjenis-jenis berjimat berjiran berjoging berjudul berkahwin berkarat berkasar berkata-kata berkebun berkeluarga berkemas berkembar berkepak berkeping-keping

141

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

berkhemah berkibar berkicau berkilat berkipas berkirim berkokok berkongsi berkuda berkumpul berkumur berkunci berkunjung berlakon berlaku berlanggar berlantai bermakna bermaksud bermimpi berminyak bernafas berniaga bernombor bernyala bernyawa berombak berparuh berpayung berpesan berpindah berpuasa berpura-pura berpusing bersabar bersahabat bersalah

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

bersalam bersalji bersamping bersarapan bersedia bersedih berselimut berselipar berseluar bersembahyang bersembunyi bersepah-sepah bersiap bersiar-siar bersopan santun bersukan bersungguh-sungguh bertajuk bertambah bertanding bertanya bertaring bertelur bertepuk bertolak bertongkat bertopeng bertuah bertukar berubah berubi berucap berusia berulat berwarna-warni berzat berzip

142

AWALAN meN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 melawat melihat melompat melukis memadam memakai memakan memandu memanjat memasak membaca membaiki membakar membaling membantu membasuh membawa membayar membela membeli membentang membersih memberus membiak membuang membuat membuka memegang memeluk memetik meminjam meminta memotong memukul menangis menangkap menatang 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 mencari menconteng mencuci mencuri mendaki mendapat mendengar meneka menendang mengecat mengejar mengejek mengelap menggigit menggoreng menggantung menggunting menghantar mengikat mengikut mengira meninggal menjadi menjaga menjala menjawab menjual menolak menolong menulis menutup menyambut menyanyi menyepak menyimpan menyiram menyusun

GANTI NAMA 1 2 3 4 aku awak dia engkau 143 5 6 7 8 kami kamu mereka saya

KATA TANYA 1 2 3 apa bagaimana berapa 4 5 6 bila mana mengapa

KATA GANDA 1 2 3 4 5 buku-buku cita-cita gula-gula kanak-kanak laki-laki 6 7 8 9 10 layang-layang murid-murid rama-rama rajin-rajin sama-sama

144

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SIMPULAN BAHASA Anak bongsu Anak emas Anak sulung Anak tunggal Anak yatim Baik hati Berat tulang Buah tangan Yatim piatu Buta huruf Cahaya mata Cakar ayam Celik huruf Kaki ayam Kaki bangku

MAKNA Anak yang terakhir dalam keluarga Orang yang disayangi Anak pertama dalam keluarga Anak yang tidak mempunyai adik-beradik lain Anak yang kematian ibu atau bapa Bersikap baik dan penyayang, suka menolong orang Orang yang malas bekerja Hadiah Anak yang kematian ibu dan bapa Tidak tahu membaca dan menulis Anak Tulisan yang buruk Tahun membaca dan menulis Tidak memakai kasut Tidak pandai bermain bola sepak

146

16 17 18

Makan angin Panjang tangan Ringan tulang

Berehat atau bersiar-siar Orang yang suka mencuri Orang yang rajin bekerja

147

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD

1.

transformasi

perubahan bentuk pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran. (modul) selesa petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sastera atau seni/ perlambangan – sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. perihal mendemokrasikan sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baru. perihal menaksir

2.

modular

3. 4. 5.

kondusif indikator simile

6.

pesonifikasi

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

kohesi koheren pendemokrasian konvensional ekstensif mengkonsepsikan kerelevanan inovasi taksiran

148

BIL. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

PERKATAAN elemen penerokaan merangsang intelek merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan kronologi jeda penaakulan kritis kreatif kreativiti mengimlak

MAKSUD sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka atau menerokai) membangkitkan sesuatu perasaan kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang, bertukar-tukar pendapat sambutan, reaksi, jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain

149

BIL. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48.

PERKATAAN puitis gramatis verbal non-verbal imaginatif kecenderungan semantik mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan komunikatif audiolingual sahsiah penggabungjalinan potensi bersifat puisi

MAKSUD

berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan perihal bercambah sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau perdengaran peribadi perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu)

150

BIL. 47. 49. 50. 51. 52.

PERKATAAN sosiobudaya konsep komitmen kontekstual lajur

MAKSUD hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris

151

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.