DRAF

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
Modul

Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Tahun 1
Modul Pengajaran

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia
Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

KANDUNGAN
Muka surat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kandungan Pendahuluan Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Sains Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Pentaksiran Sains Hayat 8.1 Hidup atau Bukan Hidup 8.2 Kita Serupa Tapi Tidak Sama 8.3 Siapa Saya? 8.4 Yang Mana Satu? 8.5 Siapakah kita? 8.6 Apa Yang Saya Ada? 8.7 Tidak Semuanya Sama 8.8 Betapa Istimewanya Saya Sains Fizikal 9.1 Deria Penglihatan Kita 9.2 Dunia Warna 9.3 Bentuk Di Sekeliling Ku 9.4 Bagaimana Saiznya 9.5 Saya Seorang Jurubina 9.6 Eh, Ada Bau! 9.7 Apa Rasanya? iii 1 1 1 2 4 5

6 16 35 53 68 73 80 87

9.

88 95 106 117 132 141 150

1.

Pendahuluan Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik, Standard Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah dibangunkan bagi memastikan kurikulum yang holistik, tidak terlalu akademik dan membebankan selaras dengan pemantapan kurikulum sebagai fokus utama teras kedua Plan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010.

2.

Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketrampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain-domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Domain bagi setiap tunjang adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Literasi Sains dan Teknologi Fizikal dan Estetika Ketrampilan Diri

Setiap tunjang terdiri daripada elemen-elemen mata pelajaran tertentu yang mana ada di antara mata pelajaran tersebut diajar sebagai satu mata pelajaran dan ada yang digabungkan beberapa mata pelajaran dan dipersembahkan dalam bentuk tema. 3. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk modular yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Komposisi Kurikulum Tahap 1 menekankan kepada penguasaan 3 M iaitu Menulis, 1

Mendengar, dan Mengira serta Menakul. Pada masa yang sama, kemahiran asas ICT, Perkembangan fizikal, kognitif, penguasaan kemahiran generik, Perkembangan sosioemosi, sahsiah, sikap dan nilai diterapkan melalui pengajaran dan pembelajaran.

KOMUNIKASI

Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi secara verbal dan non verbal dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil.

LITERASI SAINS & TEKNOLOGI

• Penguasaan pengetahuan sains, • Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik untuk menyelesaikan masalah.

kemahiran saintifik dan sikap saintifik menerusi inkuiri.

KEROHANIAN, SIKAP & NILAI


INSAN SEIMBANG

Penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap & nilai

• Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi seperti alat, cara, teknik dan proses untuk memudahkanmelaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.

FIZIKAL & ESTETIKA

KEMANUSIAAN

• •

Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi


KETRAMPILAN DIRI

Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan & alam sekitar setempat, negara & global Penghayatan semangat patriotisme & perpaduan

Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum

Rajah 1: Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang 3.1 Standard Kandungan: Pernyataan tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Standard pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang boleh diukur dan mesti dikuasai oleh murid. Objektif perlakuan ini mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Kandungan yang dinyatakan. Penulisan Standard Pembelajaran juga menunjukkan kedalaman dan skop bagi hasil pembelajaran yang perlu dicapai.

3.2

4.

Modul Teras Tema bagi mata pelajaran Sains Terdapat dua dokumen yang disediakan dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains dalam kurikulum transformasi ini iaitu:

2

4.1

Modul Pengajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Satu modul pengajaran telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu Dunia Sains dan Teknologi. Modul ini mengandungi beberapa unit di mana setiap unit mengandungi gabungan beberapa standard pembelajaran. Setiap unit dalam modul pengajaran mempunyai masa yang dicadangkan. Cadangan masa ini bukanlah sesuatu yang wajib dipatuhi kerana guru boleh mengadaptasikan cadangan aktiviti yang terdapat di dalam unit yang disediakan dengan mengambil kira kebolehan dan persekitaran murid. Contoh yang terdapat dalam modul ini hanya meliputi sebahagian daripada keseluruhan standard sains yang ditetapkan bagi murid Tahun 1. Modul ini disediakan dengan menggunakan pendekatan masteri di samping menggabungjalinkan pendekatanpendekatan pedagogi lain yang sesuai. Penerapan elemen ICT, keusahawanan serta kreativiti dan inovasi disisipkan di mana yang sesuai dalam modul ini bagi membimbing guru dalam melaksanakannya. Modul ini menyediakan aktiviti untuk murid yang berpencapaian tinggi melalui aktiviti pengayaan dan murid yang lemah melalui aktiviti pemulihan supaya semua murid dapat mencapai Standard Pembelajaran yang telah ditetapkan. Penilaian yang disediakan bagi sesuatu unit dalam modul ini adalah bersifat diagnostik bagi membolehkan guru mengesan kefahaman murid. Guru mestilah menggunakan maklum balas daripada diagnostik ini bagi melaksanakan tindakan susulan samada aktiviti pemulihan atau pengayaan. Aktiviti dan lembaran aktiviti yang disediakan untuk pengayaan dan pemulihan disediakan mengikut tahap kebolehan murid bagi mencapai standard pembelajaran yang sama bagi unit tersebut. Sekiranya 80% daripada murid di kelas tersebut telah menguasai standard pembelajaran, guru bolehlah beralih kepada unit yang baru. Diharapkan pendekatan masteri ini akan mengurangkan bilangan murid yang tercicir. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam modul ini telah mengambil kira amalan terbaik bagi membantu murid mencapai standard pembelajaran yang ditentukan di sampingkan menyediakan suasana learning is fun semasa

3

pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun, cadangan aktiviti yang terdapat di dalam modul ini bukanlah sesuatu yang muktamad. Guru digalakkan untuk mengubahsuaikan modul yang bersesuaian dengan murid serta peralatan yang terdapat di sekeliling mereka. Guru juga digalakan untuk membina modul p&p yang bersesuaian dengan murid mereka. Dengan ini, guru berpeluang mengembangkan kreativiti mereka sendiri. Penulisan modul ini mengambil kira aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif, supaya mereka dapat berfikir secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif. Aktiviti-aktiviti yang dicadangkan merupakan aktiviti yang dapat membentuk pemikiran murid. 4.2 Modul Pembelajaran Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi Selain daripada Modul Pengajaran, Modul Pembelajaran juga disediakan. Modul Pembelajaran ini mengandungi lembaran kerja untuk kegunaan murid. Di samping itu terdapat penerangan ringkas mengenai topik yang dipelajari bagi membantu murid menjawab soalan-soalan lembaran kerja yang disediakan. Lembaran Kerja yang disediakan mempunyai aras kesukaran yang berbeza. Guru seharusnya dapat memanfaatkan Lembaran Kerja yang disediakan bagi menangani kebolehan murid yang pelbagai di dalam kelas yang sama. Aktiviti murid dan modul pengajaran dan pembelajaran yang disediakan adalah saling melengkapi bagi mencapai standard kandungan dan standard pembelajaran yang dihasratkan. 5. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sains ini guru boleh mempelbagaikan pendekatan bagi mencapai kehendak Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Inkuiri Konstruktivisme Pembelajaran konstektual Pembelajaran interaktif Pembelajaran koperatif Perbincangan

4

Simulasi Projek Kajian lapangan Pembelajaran Masteri Kecerdasan pelbagai Penyelesaian masalah Pelaksanaan pendekatan pengajarandan pembelajaran yang dijalankan haruslah dipelbagaikan bagi mengekalkan minat murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran haruslah berdasarkan kepada kandungan kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. 6. Pentaksiran Pentaksiran haruslah dilaksanakan apabila sesuatu unit itu telah selesai dijalankan. Pentaksiran berasaskan sekolah bentuk formatif di mana guru boleh menggunakan hasil murid seperti lembaran kerja, folio murid dan secara lisan untuk membuat pentaksiran. Pentaksiran juga boleh berbentuk lisan di mana murid dapat menunjuk atau memberi penerangan bagaimana mereka menyediakan hasil kerja. Guru seharusnya mengambil kira untuk membuat pentaksiran bukan hanya pada hasil akhir tetapi juga semasa proses pembelajaran itu berlaku. Guru boleh menggunakan hasil pentaksiran ini untuk tindakan seterusnya seperti merancang pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan bahan yang sesuai.

Sidang Editor

5

Hidup Atau Bukan Hidup?

Tajuk: Ringkasan

HIDUP ATAU BUKAN HIDUP? Di dalam tajuk ini, murid diperkenalkan dengan benda hidup dan benda bukan hidup.Murid-murid dapat mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. Sains Hayat 1.1 Memahami cirri benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1 .1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 4 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kad gambar Kad imbasan – benda hidup, benda bukan hidup. Lembaran Kerja1 - Penilaian Lembaran kerja 2 - Penilaian Lembaran kerja 3 - Pemulihan Lembaran kerja 4 - Pemulihan Lembaran kerja 5 - Pengayaan Lembaran kerja 6 - Pengayaan

Kandungan Standard: Standard pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

1. Guru membimbing murid menamakan semua benda di sekeliling berdasarkan pemerhatian dan pengetahuan sedia ada. Aktiviti kajian lapangan (luar bilik darjah) 1.1 Menama dan menyenaraikan benda-benda yang terdapat di kawasan kajian. 1.2 Murid memilih dan melakar satu benda berdasarkan pemerhatian mereka. 2. Kembali ke bilik darjah 2.1 Guru menampal 2 contoh gambar bagi benda hidup dan 2 contoh gambar benda bukan hidup di dalam ruangan yang disediakan pada papan tulis.(Guru belum memperkenalkan/menyebut benda hidup dan benda bukan hidup) 2.2 Murid menampal hasil lakaran ke dalam ruangan yang disediakan itu. Guru membimbing murid sambil menanya i. Kenapa saya kumpulkan gambar – gambar ini? ii. Apakah yang sama dalam gambar ini? iii. Apakah beza pada gambar ini? 2.3 Murid menerangkan kenapa lakaran mereka ditempatkan di dalam ruangan tersebut.

6

Hidup Atau Bukan Hidup?

2.4 Pembetulan/pengelasan semula akan dibuat selepas perbincangan.(Guru membimbing murid mengenal pasti kriteria yang digunakan untuk pengelasan) 3. Guru memperkenalkan istilah benda hidup dan benda bukan hidup dengan menggunakan kad imbasan. 3.1 Murid menampal kad imbasan ke ruangan pengelasan yang telah dibuat. 4. Pengelasan benda hidup dan benda bukan hidup 4.1 Guru membekalkan kotak/sampul yang mengandungi gambar/model kepada kumpulan murid. 4.2 Murid mengelaskan gambar-gambar mengikut kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup. 4.3 Pembentangan hasil kerja kumpulan. Penilaian: Aktiviti Pemulihan: Menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2. Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian. Murid menyiapkan lembaran kerja 3 dan 4. Murid menyiapkan lembaran kerja 5 dan 6.

Aktiviti Pengayaan:

7

Hidup Atau Bukan Hidup?

Nota

TARIKH:

Tumbuhan dan haiwan adalah benda hidup. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman.Tanpa makanan dan minuman benda hidup akan mati. Benda hidup bernafas, bergerak dan membiak. Benda hidup juga melalui proses tumbesaran. Benda bukan hidup adalah benda yang tidak pernah mengalami proses hidup.Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup tidak bernafas,tidak bergerak dan tidak membiak. Benda bukan hidup juga tidak melalui proses tumbesaran.

tumbuhan

benda hidup

haiwan

pokok kelapa

kucing

burung

pokok pisang

ikan

ular

bukan benda hidup
bola beg cerek
8

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

1

TARIKH:

Bulatkan ( O ) pada benda hidup Gariskan ( / ) pada benda bukan hidup.

9

Markah:

/ 14

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

2

TARIKH:

Tandakan (  ) pada jawapan yang betul.
Contoh

benda hidup

benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

benda hidup benda bukan hidup

Markah:
10

/ 6

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

3A

TARIKH:

Potong gambar benda hidup dan benda bukan hidup. Tampal gambar pada lembaran kerja yang disediakan.

11

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

3B

TARIKH :

Tampal gambar pada ruangan yang betul.

benda hidup

benda bukan hidup

Markah :
12

/ 10

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

TARIKH : Padankan gambar pada kumpulan benda hidup dan benda bukan hidup 4

benda hidup

benda bukan hidup

Markah:
13

/ 5

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja 1.

5

TARIKH :

Tandakan (  ) pada benda hidup dan ( X ) pada benda bukan hidup.

Air mineral

Markah:
14

/ 10

Hidup Atau Bukan Hidup?

Lembaran Kerja

6

TARIKH :

Kumpulkan benda hidup dan benda bukan hidup. Tulis perkataan pada ruangan yang disediakan di bawah.

baldi

monyet

lampu suluh

bayi

jam

siput

kapal benda hidup

pokok pisang

basikal

benda bukan hidup baldi

15

Markah:

/ 8

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Tajuk: Ringkasan:

Kita Serupa Tidapi Tak Sama Dalam tajuk ini, murid akan mempelajari bahagian tubuh dan fungsi bahagian tubuh manusia termasuk persamaan dan perbezaan bahagian tubuh mereka dengan rakan-rakan.Ada yang berambut kerinting dan ada yang berambut lurus.Ada yang boleh menggulung lidah. Sains Hayat 2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia. 2.2 Menghargai bahagian tubuh kita. 2.1.1 Mengenalpasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan, kaki. 2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian. tubuh manusia. 2.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang.

Standard Kandungan:

Standard Pembelajaran

Tempoh Masa: Sumber:

2 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gambar jenis rambut yang berbeza Lembaran Kerja 1 - Penilaian Lembaran Kerja 2 - Penilaian. Lembaran Kerja 3 - Pemulihan Lembaran Kerja 4 - Pengayaan. Lembaran Kerja 5 - Pengayaan.

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru membimbing murid menyanyikan lagu “Kalau rasa Gembira” (lampiran 1) 2. Guru mengedarkan sampul yang mengandungi gambar bahagian muka kepada kumpulan. ( Lampiran 2) 3. Murid menampal bahagian-bahagian muka pada lakaran muka. 4. Guru membimbing murid mengenali bahagian-bahagian tubuh yang lain. ( Lampiran 3 ) Aktiviti 2 1. Guru meminta dua orang murid ke hadapan.(Nota Guru: pastikan murid itu mempunyai perbezaan sifat fizikal yang ketara)
16

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

2. Guru meminta murid untuk memerhati persamaan dan perbezaan di antara keduanya. (Cth:Apakah persamaan yang mereka ada? Apakah pula perbezaan yang antara mereka?) 3. Guru menunjukkan gambar jenis rambut.(iaitu: kerinting dan lurus). (Lampiran 1) 4. Guru meminta murid mengenal pasti jenis rambut masing-masing berdasarkan gambar yang diberi. 5. Guru meminta murid yang mempunyai jenis rambut yang sama berkumpul mengikut gambar yang disediakan. 6. Ulangi aktiviti di atas dengan melihat perbezaan pada kebolehan menggulung lidah. 7. Guru membimbing murid mensyukuri dan membuat rumusan tentang kepentingan persamaan dan perbezaan antara manusia. ( Cth:Mengapa manusia berbeza-beza? Apa yang akan berlaku jika semua manusia sama?)

Penilaian: Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

1. 1. 1.

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 1 dan 2 Murid menyiapkan Lembaran Kerja 3. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 4 dan 5.

http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.ht m).

Nota : Sumber dari Internet 1. http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%Genetics/traits.htm

17

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

18

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

19

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

20

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

21

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

22

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

23

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

24

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

25

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

26

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lampiran

1

Rambut Kerinting

27

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Rambut Lurus

28

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lampiran 2

29

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

30

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

31

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lembaran Kerja

Tarikh: 4 Nama:

Bina perkataan berdasarkan gambar

aatm

Jawapan:

ijra

Jawapan:

gnaetli

Jawapan:
32

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

5 Lembaran Kerja

Tarikh: Nama:

Cari 3 perbezaan di antara gambar A dan B. Tuliskan perbezaan-perbezaan itu.

A 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________

B

Markah:
33

/ 3

Kita Serupa Tapi Tidak Sama

Lembaran Kerja

6

Tarikh:

Layari internet melalui laman web :
http://www.nps.k12.nj.us/vailsburg/VMS%20Human%20Genetics/traits.htm).

Kenalpasti ciri – ciri manusia yang lain. 1. Ciri-ciri pada manusia adalah : a)____________________ b)____________________ c)____________________ d)____________________ e)____________________ f)____________________ g)____________________ h)____________________ i)_____________________ j)_____________________ k)_____________________ l)______________________ Markah:
34

/ 12

Siapa saya?

Topik: Ringkasan:

Siapa saya? Murid akan didedahkan dengan pelbagai jenis haiwan di persekitaran mereka seperti ikan, kucing, burung, kura-kura, arnab, ular, katak, rama-rama, belalang, semut, lembu, ayam, lalat, siput babi Sains Hayat 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sampul surat berisi gambar-gambar haiwan. Model dan kotak hitam Lembaran kerja 1 (Penilaian) Lembaran kerja 2 (Penilaian). Lembaran kerja 3 (Pemulihan) Lembaran kerja 4 (Pengayaan)

Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru menunjukkan sebuah kotak hitam yang diisi dengan model atau gambar haiwan. 2. Guru meminta murid menyoal beberapa soalan untuk mendapatkan maklumat berkaitan haiwan yang ada di dalam kotak tersebut. 3. Guru membantu murid dengan memberikan jawapan 'ya' atau 'tidak' untuk setiap soalan yang dikemukakan oleh murid. 4. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut. 5. Guru menunjukkan haiwan yang ada di dalam kotak hitam tersebut. 6. Guru mengesahkan jawapan murid dengan menunjukkan gambar atau model haiwan tersebut 35

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

Aktiviti 2 1. Guru mengedarkan beberapa sampul surat berisi sekurangkurangnya 2 keping gambar haiwan kepada setiap kumpulan.( Lampiran 1) 2. Guru meminta murid menamakan dan mengeja nama haiwan tersebut secara berkumpulan. 3. Guru meminta kumpulan memperkenalkan haiwan-haiwan tersebut kepada rakan-rakan sekelas yang lain. 4. Guru mengadakan perbincangan dengan murid-murid berkaitan haiwan-haiwan tersebut. Aktiviti 3 1. Guru meminta murid-murid menyatakan kepentingan haiwanhaiwan tersebut. Cth: Apakah yang akan berlaku jika tiada haiwan ini? Cth: Ayam Pentaksiran: Aktiviti pemulihan: Aktiviti pengayaan Guru meminta murid-murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1 dan 2 Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai. Murid menyiapkan lembaran kerja 3. Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5

36
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

Lampiran

1

37
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

38
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

39
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

40
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

41
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

42
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

43
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

44
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

45
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

46
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

Nota

Tarikh:

Haiwan

• Haiwan boleh dijumpai di sekeliling kita. • Contoh: kucing, burung, katak, ayam, lembu, ular, ikan, kura-kura, arnab, rama-rama, belalang, semut, lalat, anjing, nyamuk, kambing, tikus, lipas, cicak dan siput babi. • Ada haiwan mempunyai bahagian tubuh yang sama. • • Ada haiwan mempunyai bahagian tubuh yang berbeza. • Contoh bahagian tersebut ialah: mata, mulut, telinga, hidung, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, tanduk, sesungut, bulu, sisik dan cengkerang.

47
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

Namakan haiwan-haiwan berikut.

1 2 3 4 5 6 7
48
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

8 9 10 11 12 13 14 Marks: / 14

Siapa saya?

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Padankan haiwan dengan namanya. ayam belalang lembu rama-rama lipas lalat belalang katak ikan kucing ular kura-kura arnab siput babi

49
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Markah:

/ 14

Siapa saya?

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

Lengkapkan perkataan berikut.

l

l

t

b

r

n

g

r

m

-

r

m

k

t

k

b

l

l

n

g

k

c

n

g

y

m

l

p

s

k

n

r

n

b

l

m

b

s

p

b

i

k

r

-

u

r

u

a

Markah:
50
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

/ 14

Siapa saya?

Lembaran Kerja

4a

Tarikh:

Lengkapkan teka silang kata berikut.

a k b k r b s a k s t b t l l g n a a r l l n

51
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Siapa saya?

Lembaran Kerja

4b

Tarikh:

Lengkapkan teka silang kata berikut.

52
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Tajuk: Ringkasan:

YANG MANA SATU? Murid akan mengenalpasti, membanding dan membezakan bahagian-bahagian badan haiwan. Sains Hayat 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cengkerang 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlakkan bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Tempoh masa: Sumber:

8 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sampul surat berisi gambar haiwan. Lembaran kerja 1 (Penilaian) Lembaran kerja 2 (Penilaian). Lembaran kerja 3 (Penilaian) Lembaran kerja 4 (Pemulihan) Lembaran kerja 5 (Pemulihan) Lembaran kerja 6 (Pengayaan)

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru menunjukkan sekeping gambar haiwan yang tidak lengkap ataupun haiwan yang mempunyai sifat-sifat tambahan yang lain. 2. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut. (Lampiran 1 gambar arnab tanpa ekor dan telinga). 3. Guru meminta murid meneka haiwan tersebut (Lampiran 2 gambar ikan tanpa ekor, mata dan sirip) 4. Guru membimbing murid untuk merumuskan kepentingan haiwan mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang lengkap. 53

Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Aktiviti 2. 1. Guru mengedarkan sampul surat berisi gambar 2 jenis haiwan yang ditandakan dengan anak panah pada bahagianbahagian tertentu pada haiwan tersebut. ( Lampiran 3) 2. Guru meminta murid melabelkan bahagian-bahagian yang ditandakan. 3. Guru meminta murid-murid membuat perbandingan di antara 2 jenis haiwan tersebut. 4. Guru mejalankan perbincangan dengan murid-murid mengenai bahagian-bahagian badan haiwan yang telah dilabelkan. Aktiviti 3 1. Guru meminta pendapat murid-murid mengenai kepentingan bahagian-bahagian badan haiwan tersebut. Cth: Apakah yang akan berlaku jika siput babi tiada cengkerang?

Pentaksiran: Aktiviti pemulihan: Aktiviti pengayaan

Guru meminta murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1,2 dan 3 Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pelbagai kaedah pengajaran yang sesuai. Murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5. Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 6

54
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lampiran

1

55
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lampiran

2

56
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lampiran

3

burung

57
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

lembu

58
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

belalang

59
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

ikan

60
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Rama-rama

61
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

Namakan bahagian-bahagian ikan ini.

mulut sisik sirip

mata ekor

Markah:

/ 5

62
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Namakan bahagian-bahagian burung ini.

mata kaki sayap

ekor paruh
Markah: / 5

63
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

Namakan bahagian-bahagian tubuh lembu ini.

mata kaki tanduk

ekor telinga
Markah: / 5

64
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lembaran kerja

4

Tarikh:

Lengkapkan huruf yang hilang.

t m t _

n _ _k

e _ _ r

m _ _ u _ k i

Markah:

/ 5

65
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lembaran kerja

5

Tarikh:

Lengkapkan huruf yang hilang.

m

t _

s _r _ _

m _ l _ t e _ r

Markah:

/ 4

66
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Yang mana satu?

Lembaran kerja

6

Tarikh:

Padankan haiwan dengan bahagian-bahagiannya. sayap ● sesungut ● tanduk ● • ekor • sirip • hidung

cengkerang ● paruh ● mulut ● • cengkerang • kaki • telinga tanduk sirip mata ● ● ●

Markah:
67
Model Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 10

Serupakah kita?

Tajuk: Ringkasan:

SERUPAKAH KITA? Murid boleh mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagianbahagian tubuh pada satu haiwan berbanding bahagian tubuh haiwan yang lain serta dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. Sains Hayat 3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan.

Standard Kandungan:

Standard Pembelajaran:

3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai mempunyai ciri yang sama dan berbeza. . 3 waktu 1. Slaid gambar haiwan 2. Kad gambar haiwan 3. Lembaran Kerja 1. Guru menayangkan slaid power point atau kad gambar satu haiwan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahagianbahagian tubuh pada haiwan tersebut. 2. Guru menayangkan dua jenis haiwan satu persatu dan bersoaljawab dengan murid. Hasil maklum balas daripada murid dicatatkan pada borang pengurusan grafik yang telah disediakan pada kertas majong. Contoh soalan: 1. Apakah nama haiwan ini? Kucing 2. Namakan bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada seekor kucing. Ekor, kaki, mata, mulut. misai, ekor Nota: 1. Sambil bersoaljawab dengan murid guru menandakan respon murid pada borang pengurusan grafik yang dipamerkan di hadapan kelas. 2. Soalan diulang untuk jenis haiwan yang lain.

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

68

Serupakah kita?

Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong. Bahagianbahagian Tubuh haiwan

Kaki Ekor Mata Hidung Sayap Paruh Bulu Mulut Misai

/ / / /

/ / /

/ / / / / /

3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil . 4. Guru mengedarkan dua jenis gambar jenis haiwan kepada setiap kumpulan. 5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tubuh yang terdapat gambar haiwan yang diberikan. 6. Murid merekodkan dapatan dalam borang pengurusan grafik (Lembaran Kerja 1) yang diedarkan kepada setiap kumpulan. 7. Guru memantau maklumat yang direkodkan oleh setiap kumpulan dan meminta murid dalam setiap kumpulan menceritakan dapatan mereka. 8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk membuat kesimpulan bahawa terdapat haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan ada yang berbeza. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan cara memelihara dan memulihara haiwan.
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

69

Serupakah kita?

Pentaksiran:

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)

Aktiviti pemulihan:

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dengan bimbingan guru

Aktiviti pengayaan

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

70

Serupakah kita?

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagianbahagian tubuh haiwan Kaki Ekor Mata Hidung Sisik Bulu Tanduk Mulut

Beberapa haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang ________________ dan ada yang _____________________.

Markah:
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 20

71

Serupakah kita?

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian tubuh yang terdapat pada haiwan berikut. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagianbahagian tubuh haiwan Kaki Ekor Mata Hidung Sesungut Bulu Sayap Mulut

Beberapa haiwan yang mempunyai bahagian-bahagian tubuh yang ________________ dan ada yang _____________________.

Markah:
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 20

72

Apa yang saya ada?

Tajuk: Ringkasan:

APA YANG SAYA ADA?

Murid diperkenalkan kepada jenis-jenis tumbuhan dan bahagianbahagian tumbuhan.
SAINS HAYAT 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.

Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

4.1.1

Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku-pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang.

4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. . 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlakkan bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
Tempoh masa: Sumber:

4 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kertas A4 kosong Lembaran Kerja 1 - Penilaian Lembaran Kerja 2 - Penilaian Lembaran kerja 3 - Pengayaan Nota Kad perkataan

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru membahagikan murid kepada kumpulan kecil yang mengandungi tidak lebih dari 4 orang. 2. Murid diminta melukis dan menamakan satu tumbuhan yang mereka kenali yang terdapat di kawasan persekitaran sekolah. 3. Murid membuat pembentangan mengenai lakaran mereka di hadapan kelas.

Aktiviti 2 1. Guru meminta murid melabelkan bahagian-bahagian pokok dengan mengikat kad perkataan pada bahagian-bahagian yang betul. 2. Guru membimbing murid membaca nama dan bahagianbahagian tumbuhan yang dipilih. (nota) 73
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Apa yang saya ada?

Aktiviti 3 3. Guru meminta murid membanding dan membezakan ciri-ciri fizikal tumbuhan yang telah dilakar oleh murid. a) Guru memilih 2 lakaran murid dan tampal di papan tulis. b) Guru menyoal murid tentang dua lakaran yang dipamerkan. c) Guru menyoal apa yang sama dan berbeza. Penilaian:
Aktiviti pemulihan: Aktiviti pengayaan

1. Meminta murid mengeja nama tumbuh-tumbuhan yang ditulis di papan tulis. 2. Murid-murid diminta menyiapkan lembaran kerja 1 dan 2. Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran yang berbeza. Lembaran Kerja 3

74
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Apa yang saya ada?

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

Namakan tumbuh-tumbuhan.
pokok bunga mawar rumput pokok keembung pokok mangga paku -pakis pokok bunga raya pokok kelapa

pokok nenas

75
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Apa yang saya ada?

Markah:

/ 8

76
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Apa yang saya ada?

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Tuliskan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan di bawah.

Pokok kelapa mempunyai :

Pokok bunga mawar mempunyai :

Paku pakis mempunyai :

77
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Apa yang saya ada?

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

Labelkan bahagian-bahagian tumbuhan ini.

78
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Apa yang saya ada?

Nota:

Tarikh:

Bahagian-bahagian tumbuhan • Tumbuhan ada banyak bahagian. • Contohnya batang, daun, dahan, bunga, buah dan akar.

bunga daun buah

batang

akar

• Ada tumbuhan yang berbunga dan ada yang tidak berbunga • Batang tumbuhan menyokong dahan dan daun. • Akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah untuk menyerap air.

79
Modul Tema Teras: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Tajuk: Ringkasan:

TIDAK SEMUANYA SAMA Murid boleh mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagianbahagian yang terdapat pada satu tumbuhan berbanding tumbuhan yang lain serta dapat membuat kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. Sains Hayat 4.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan 4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. 3 waktu 1. 2. 3. 4. Slaid gambar tumbuhan Kad gambar tumbuhan Lembaran kerja Tumbuhan sebenar

Standard Kandungan:

Standard Pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

1. Guru menayangkan slaid power point atau kad gambar tumbuhan dan bersoaljawab dengan murid tentang bahagianbahagian pada tumbuhan tersebut. 2. Guru menayangkan tiga jenis tumbuhan satu persatu dan bersoaljawab dengan murid. Hasil maklum balas daripada murid dicatatkan pada borang pengurusan grafik yang telah disediakan pada kertas majong. Contoh soalan: 1. Apakah nama tumbuhan ini? Pokok bunga raya 2. Namakan bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan ini. Batang, daun, bunga, pucuk 3. Bagaimanakah keadaan batang pokok bunga raya? Batang berkayu 4. Apakah warna bunga raya? Merah 5. Apakah warna daun bunga raya? Hijau 80

Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Nota: Soalan diulang untuk jenis tumbuhan yang lain. Contoh borang pengurusan grafik pada kertas majong. Bahagianbahagian tumbuhan

Batang berkayu Batang tidak berkayu Berbunga Tidak berbunga

/ / / / / /

/ Berbuah Tidak / / berbuah Mempunyai / / 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil . 4. Guru mengedarkan tiga jenis tumbuhan kepada setiap kumpulan. 5. Murid berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan bahagian-bahagian tumbuihan yang terdapat pada tumbuhan yang diberikan. 6. Murid merekodkan dapatan dalam borang pengurusan grafik (Lembaran Kerja 1) yang diedarkan kepada setiap kumpulan. 7. Guru memantau maklumat yang direkodkan oleh setiap kumpulan dan meminta murid dalam setiap kumpulan menceritakan dapatan mereka. 8. Guru membimbing murid dalam setiap kumpulan untuk membuat kesimpulan bahawa terdapat tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada yang berbeza. 9. Guru menerapkan nilai mensyukuri nikmat kurniaan Tuhan dan cara memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan. 10. Akhir sekali guru mengemukakan soalan untuk mendapatkan pandangan murid. Soalan: Bagaimanakah keadaan di muka Bumi jika terdapat hanya satu jenis tumbuhan sahaja?

81
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Pentaksiran:

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 1(Penilaian secara kumpulan)

Aktiviti pemulihan:

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 2 dengan bimbingan guru

Aktiviti pengayaan

1. Murid menjawab Lembaran Kerja 3 2. Murid menjawab Lembaran Kerja 4

82
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai. Bahagianbahagian tumbuhan

Batang berkayu

Batang tidak berkayu Berbunga Tidak berbunga Berbuah Tidak berbuah Berdaun

83
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai.

Bahagianbahagian Tumbuhan

84
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

Kenal pasti bahagian-bahagian yang terdapat pada tumbuhan. Tandakan ( _/ ) pada petak yang sesuai Bahagianbahagian Tumbuhan

Batang berkayu Batang tidak berkayu Berbunga Tidak berbunga Berbuah Tidak berbuah Berdaun Beberapa tumbuhan yang mempunyai bahagian-bahagian yang ________________ dan ada yang _____________________.

85
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Tidak Semuanya Sama

Lembaran Kerja

4

Tarikh:

Lihat gambar ini. Mengapa tumbuhan ini penting? Apakah yang akan berlaku pada kamu jika tiada tumbuhan? 1. 2. 3. Apakah yang kamu dapat lihat ? Di manakah haiwan itu tinggal? Apakah yang akan berlaku jika tiada tumbuhan?

Tumbuhan adalah penting kerana ia memberi _________, ___________ dan ___________ kepada hidupan lain.

86
Modul teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Betapa istimewanya saya!

Tajuk: Ringkasan: Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Betapa istimewanya saya! Murid membuat produk daripada bahagian-bahagian tumbuhan. SAINS HAYAT 4.2 Mencipta produk daripada bahagian – bahagian tumbuhan. 4.2.1. Mereka bentuk produk seperti penanda buku,potpori, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4.2.2. Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan. 3 waktu 1. 2. 3. 4. Bunga dan daun Surat khabar Buku tebal Kad manila

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Murid mengumpul bunga dan daun dari kawasan persekitaran sekolah. 2. Murid menyusun bunga dan daun di antara kepingan surat khabar dan memastikan bunga dan daun itu tidak bersentuhan antara satu sama lain. 3. Murid menutup bunga dan daun itu dengan surat khabar dan meletakkan sebuah buku yang tebal di atasnya. 4. Biarkan selama seminggu. Aktiviti 2 1. Murid menampal bunga dan daun kering di atas kepingan keras 2. Murid mempamerkan hasil projek di hadapan kelas. 3. Hasil projek boleh dijadikan penanda buku. 4. Murid menjual hasil kerja untuk mengutip dana kelas. 5. Guru meminta murid memberi cadangan penambahbaikan hasil kerja mereka.

Pentaksiran:

1. Mempamerkan hasil kerja/projek.

Aktiviti pemulihan: Aktiviti pengayaan

87 Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Deria Penglihatan Kita.

Tajuk: Ringkasan:

DERIA PENGLIHATAN KITA Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti bahagian anggota badan yang berhubungkait dengan deria penglihatan, kepentingan deria penglihatan dan mensyukuri anugerah Tuhan tersebut. Sains Fizikal 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna. 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. 2 waktu

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

1. Lampiran 1 (Kad Ujian Mata) 2. Lampiran 2 (10 gambar objek) 3. Kain penutup mata 4. Lembaran Kerja 1 (Menghargai mata) 5. Lembaran Kerja 2 (Cantuman gambar mata) 6. Lembaran Kerja 3 (Padankan mata mengikut haiwan) 7. MS PowerPoint (Slaid 10 gambar objek) Aktiviti: 1. Guru menunjukkan kad pengujian mata di hadapan kelas (Lampiran 1). Murid-murid dikehendaki menutup sebelah mata menggunakan tapak tangan dan menyebut huruf-huruf yang ditunjukkan oleh guru. 2. Guru menyoal sama ada abjad yang ditunjukkan adalah jelas atau tidak. 3. Murid diminta menyatakan apakah deria yang diperlukan untuk menjalankan aktiviti tersebut. 4. Guru menerangkan mata merupakan salah satu daripada deria yang dimiliki oleh manusia. 5. Guru memaparkan 10 gambar di skrin dengan menggunakan LCD (Lampiran 2 / Slaid powerpoint ). Murid diberi 1 minit untuk mengingati gambar yang dipaparkan . 6. Setelah paparan tersebut dipadamkan, murid dikehendaki menyebut seberapa banyak objek yang telah dilihat. 7. Guru mengaitkan objek yang dilihat dengan deria penglihatan (contoh objek-objek yang dilihat adalah dengan menggunakan deria penglihatan dan bukannya organ deria yang lain) 8. Guru memanggil dua orang murid kehadapan dan menutup mata salah seorang daripada mereka dengan menggunakan sehelai kain. 9. Guru memberi arahan dan meminta murid yang berkenaan mengikuti arahan tersebut. (contoh: bergerak ke arah meja guru, mengambil sebuah buku yang terdapat pada meja yang berhampiran)

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

88

Deria Penglihatan Kita.

10. Murid yang lain dikehendaki membuat penilaian dan perbandingan berdasarkan tingkah laku aktiviti yang dijalankan. 11. Dua orang murid yang berkenaan dikehendaki untuk menceritakan pengalaman yang dilalui hasil daripada aktiviti yang dijalankan. 12. Guru menjelaskan tentang kepentingan deria penglihatan dalam kehidupan seharian. Murid dikehendaki mensyukuri dan menghargai anugerah yang dikurniakan oleh Tuhan. 13. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid (Lembaran Kerja 1). Murid dikehendaki melengkapkan helaian yang diberikan berdasarkan jawapan yang disediakan Penilaian: Aktiviti Pemulihan: Lembaran Kerja 1 Murid diberikan gambar cantuman dan ejaan mata (Lembaran Kerja 2) . Murid dikehendaki menggunting dan mencantumkan cantuman tersebut supaya menjadi gambar dan ejaan mata yang lengkap . Murid diberikan helaian (Lembaran Kerja 3). Murid dikehendaki memadankan gambar mata yang sesuai dengan haiwan yang betul.

Aktiviti Pengayaan:

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

89

Deria Penglihatan Kita.

Lampiran

1

• •

Murid dikehendaki menutup sebelah mata dengan menggunakan tapak tangan. Murid diminta memerhati dan menyebut huruf-huruf yang ditunjukkan oleh guru

Contoh paparan kad ujian mata
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

90

Deria Penglihatan Kita.

Lampiran

2

• • •

Guru memaparkan 10 objek di hadapan kelas. Murid diberikan masa selama 1 minit untuk memerhatikan dan mengingat objek tersebut. Murid dikehendaki menyebut objek-objek tersebut setelah paparan dipadamkan.

Mari Bermain Mata

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

91

Deria Penglihatan Kita.

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

• •

Lukiskan gambar mata pada tempat yang betul. Lengkapkan penyataan di bawah

Nota: Tuhan menciptakan m _ _ _ untuk melihat

Markah:

/ 10

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

92

Deria Penglihatan Kita.

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

93

Deria Penglihatan Kita.

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

• Suaikan gambar mata dengan haiwan yang betul.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

94

Markah:

/ 5

Dunia Warna

Tajuk: Ringkasan:

DUNIA WARNA Dalam topik ini, murid akan mengenalpasti pelbagai warna iaitu biru, merah, hijau, kuning, putih, hitam, ungu, perang dan jingga. Sains Fizikal 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.

Standard Kandungan:

Standard 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu dan jingga Pembelajaran: 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Tempoh masa: Sumber: 2 waktu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Jalur Gemilang Kad warna (biru, merah, kuning, putih) Lampiran 1 Lembaran Kerja 1 (Penilaian) Lembaran Kerja 2 (Penilaian) Lembaran Kerja 3 (Pemulihan) Lembaran Kerja 4 (Pengayaan) Lembaran Kerja 5 (Pengayaan) LCD MS PowerPoint/Lampiran 3 (Warna-warna berbeza)

Aktiviti:

1. Guru menunjukkan Jalur Gemilang dan murid menyatakan warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang. 2. Guru membahagikan murid kepada kumpulan dan setiap kumpulan dibekalkan dengan satu kad berwarna berdasarkan warna-warna yang terdapat pada jalur gemilang (biru, merah, kuning, putih). 3. Guru membawa murid keluar dari kelas. (contoh: ke tempat letak kereta atau tapak perhimpunan). 4. Murid memerhatikan objek di sekeliling yang mempunyai warna yang sama mengikut kumpulan masing-masing (contoh kenderaan, tiang, pasu, bangunan sekolah dan sebagainya). 5. Murid menyenaraikan dan menamakan objek yang dilihat dengan warna kumpulan. 6. Guru menjelaskan bahawa objek-objek di sekeliling mempunyai warna-warna tertentu.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

95

Dunia Warna

7. Guru kemudian membawa murid mengelilingi kawasan sekolah untuk mengenalpasti warna-warna lain (iaitu hijau, hitam, ungu, perang dan jingga). Guru membimbing murid mengenal pasti warna yang terdapat pada objek yang dijumpai dan murid mengulangi sebutan tersebut. (contoh: daun-hijau, tong sampah – hitam, mural pada dinding sekolah – ungu, baju – putih, jingga – limau) 8. Guru membawa murid balik ke kelas. 9. Guru menunjukkan kad berwarna (biru, merah, hijau, kuning, putih, hitam, ungu dan jingga) dan murid menyebut warna yang ditunjukkan. Guru menekankan aspek ejaan dan sebutan. (Lampiran 2) 10. Guru mengedarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada murid 11. Guru memaparkan gambar pada skrin dan menyoal murid apa akan terjadi sekiranya semua objek sekeliling kita mempunyai warna yang sama. (Slaid powerpoint) ( Lampiran 1) 12. Guru mengaitkan warna dengan alam sekeliling dengan kejadian ciptaan Nya. Penilaian: Murid menjawab Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 Murid menjawab Lembaran Kerja 3

Aktiviti Pemulihan:

Aktiviti Pengayaan:

Lembaran Kerja 4 dan Lembaran Kerja 5

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

96

Dunia Warna

Lampiran

1

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

97

Dunia Warna

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

98

Dunia Warna

Lampiran

2

merah biru hijau

hitam
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

99

Dunia Warna

jingga ungu

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

100

Dunia Warna

Lembaran Kerja

1

TARIKH:

Arahan : Padankan warna

merah biru hijau kuning putih hitam ungu jingga

MARKAH:
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 10

101

Dunia Warna

Lembaran Kerja

2

TARIKH:

Arahan : Warnakan kotak

hijau

hitam

kuning

merah

ungu

jingga

biru

putih

MARKAH:
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/10

102

Dunia Warna

Lembaran Kerja

3

TARIKH:

Arahan : Warnakan bahagian bernombor dengan warna yang telah ditetapkan. No.1 : Hitam No.7 hingga No.11 : Ungu No.2 : Hijau No.12 - No.17: Merah No.3 : Perang No.18 hingga No.23 : Jingga No.4 dan 5 : Kuning No. 24 : Putih No.6 : Biru

24

24

24

24

MARKAH
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 10

103

Dunia Warna

Lembaran Kerja

4

TARIKH:

Arahan: Padankan objek dengan warna.

hijau hitam merah ungu kuning oren biru putih

MARKAH:

/ 9

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

104

Dunia Warna

Lembaran Kerja

5

TARIKH:

Arahan : Padankan warna mengikut nama warna

ku

tam

hi

ning

me

ru

bi

rah

hi

tih

pu

jau
MARKAH: / 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

105

Bentuk Di Sekelilingku

Tajuk: Ringkasan:

BENTUK DI SEKELILINGKU Murid akan didedahkan dengan pelbagai bentuk iaitu, segiempat tepat, segi empat sama, segi tiga,bulatan, sfera, piramid,kubus,kuboid,kon dan silinder. Sains Fizikal 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segi empat tepat, Segi empat sama, segi tiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaranmurid.. 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 4 waktu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sampul berisi pelbagai bentuk. Model bentuk dan bongkah. Lembaran kerja 1 (Penilaian) Lembaran kerja 2 (Pemulihan). Lembaran kerja 3 (pengayaan) Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 (basikal beroda segiempat)

Standard Kandungan: Standard Pembelajaran:

Tempoh masa: Sumber:

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru mengedarkan sampul berisi bentuk segiempat tepat, segiempat sama, segi tiga dan bulatan kepada setiap kumpulan. 2. Murid menamakan bentuk-bentuk yang ada mengikut pengetahuan sedia ada. 3. Guru membimbing murid menamakan bentuk. Aktiviti 2 1. Guru mengedarkan pelbagai bentuk iaitu silinder, kon, piramid, kubus dan kuboid. 2. Murid menamakan bentuk-bentuk yang ada mengikut pengetahuan sedia ada. 3. Guru membimbing murid menamakan bentuk. Aktiviti 3 1. Guru menayangkan slaid lampiran 5. 2. Guru membincangkan kepentingan bentuk dalam kehidupan.

Penilaian:

Guru meminta murid-murid menjawab soalan dalam Lembaran Kerja 1 dan 2. 106

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Bentuk Di Sekelilingku

Aktiviti pemulihan: Aktiviti pengayaan

Guru mengulangi proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah pengajaran yang sesuai. Murid menyiapkan lembaran kerja 3. Murid-murid menyiapkan lembaran kerja 4 dan 5

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

107

Bentuk Di Sekelilingku

Lampiran

1

BENTUK BENTUK ASAS

segiempat sama

segiempat tepat

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

108

Bentuk Di Sekelilingku

segitiga

bulatan

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

109

Bentuk Di Sekelilingku

Lampiran

2

kubus

kuboid

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

110

Bentuk Di Sekelilingku

piramid

sfera

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

111

Bentuk Di Sekelilingku

silinder

kon

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

112

Bentuk Di Sekelilingku

Nota

Tarikh:

Kepelbagaian Bentuk

• Pelbagai bentuk boleh dijumpai di sekeliling kita. • Contoh: segiempat tepat, segiempat sama, segitiga, bulatan, sfera, piramid, kubus, kuboid, kon dan silinder. • Bangunan di Malasia mempunyai pelbagai bentuk. • Contoh: KLCC berbentuk silinder Kubah masjid berbentuk sfera Bangunan sekolah berbentuk kuboid

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

113

Bentuk Di Sekelilingku

Lembaran Kerja

1

Tarikh:

Isikan tempat kosong mengenai bentuk asas.

1

2

3

4

Markah:
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 8

114

Bentuk Di Sekelilingku

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Padankan.

1.

segitiga

2.

Silinder

3.

Segi empat tepat

Bulat 4.

5.

Piramid

6.

Kiub

Markah:
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 12

115

Bentuk Di Sekelilingku

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

Terdapat pelbagai bentuk asas dalam kehidupan seperti segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan bulat.
Lakar dan warnakan bentuk-bentuk berikut:
Segi empat sama Segi empat tepat

Segi tiga

Bulat

Markah:

/ 12

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

116

Bagaimana saiznya?

Topik: Ringkasan: Standard Kandungan:

BAGAIMANA SAIZNYA? Dalam topik ini murid akan diperkenalkan dengan konsep pelbagai saiz iaitu kecil, besar, panjang, pendek, tinggi dan rendah. Sains Fizikal 5.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz.

5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu kecil, besar, panjang, pendek, tinggi,rendah. Standard 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. pembelajaran 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2 waktu Tempoh masa: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bahan maujud – pensel dan lain – lain lagi. Lembaran Kerja1 Lembaran kerja 2 Lembaran kerja 3 Lembaran kerja 4 Lembaran kerja 5 Lembaran kerja 6 Perisian Microsoft Power Point & Modul bergembira bersama Powerpoint.

Sumber:

Aktivti 1: Aktiviti 1. Guru memaparkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan power point contoh gajah dan lalat, kotak besar dan kotak kecil, KLCC dan rumah banglo, keretapi dan kereta. Guru membimbing murid sehingga murid dapat menyebut perkataan besar dan kecil, tinggi dan rendah, panjang dan pendek (Lampiran 1). 2. Murid memberi contoh-contoh objek besar dan kecil di sekeliling mereka. Murid melengkapkan lembaran kerja 1 dengan membezakan gambar mengikut saiz. Aktiviti 2: 1. Guru menunjukkan objek-objek yang berlainan saiz menggunakan bahan maujud contoh pensil pendek dan pensil panjang. Guru membimbing murid sehingga murid dapat memahami konsep panjang dan pendek. 2. Murid memberi contoh-contoh objek panjang dan pendek di sekeliling mereka. 3. Murid melengkapkan lembaran kerja 2 dengan membezakan gambar panjang dan pendek.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

117

Bagaimana saiznya?

Aktiviti 3: 1. Guru memanggil seorang murid tinggi dan seorang murid rendah ke hadapan kelas.Guru membimbing murid memahami konsep tinggi dan rendah. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja 3 . Aktiviti 4: Guru meminta murid melihat sekeliling kelas dan menyoal murid “Adakah semua objek dalam kelas ini sama besar?” . Guru menunjukkan gambar menggunakan persembahan Power point (Lampiran 2) dan membimbing murid membincangkan kepentingan pelbagai saiz. Penilaian : Aktiviti Pemulihan: Murid melengkapkan lembaran kerja 4 – 6. 1.Murid menggunakan perisian MS Power point, ‘clip art’ dan picture file untuk menyusun objek mengikut urutan saiz contoh dari kecil ke besar; panjang ke pendek; tinggi ke rendah mengikut kreativiti masing-masing. 2. Murid mencetakkan hasil kerja dan membuat persembahan.

Aktiviti Pengayaan:

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

118

Bagaimana saiznya?

Lampiran

1

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

119

Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

120

Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

121

Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

122

Bagaimana saiznya?

Lampiran

2

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

123

Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

124

Bagaimana saiznya?

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

125

Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja

1

Tarikh :

Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz. Tuliskan perkataan ‘besar’, ‘kecil’.

Markah :
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 6

126

Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja

2

Tarikh :

Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz. Tuliskan perkataan ‘panjang’ atau ’pendek’.

Markah :

/ 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

127

Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja

3

Tarikh :

Objek di sekeliling kita mempunyai pelbagai saiz. Tuliskan perkataan ’tinggi’ atau ’rendah’.

Markah :
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 6

128

Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja

4

Tarikh :

Padankan buah besar dengan bakul yang besar. Padankan buah yang kecil dengan bakul yang kecil.

Markah :
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 4

129

Bagaimana saiznya?

Lembaran Kerja

5

Tarikh :

Warna biru untuk objek yang besar, panjang dan tinggi. Warna kuning untuk objek yang kecil, pendek dan rendah 1.

Markah :

/ 6

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

130

Bagaimana saiznya?

2.

Isikan tempat kosong.

televisyen X a)

televisyen Y

Televisyen yang manakah besar? ___________________

b)

Televisyen yang manakah kecil? ____________________

3. A
Senduk B

Senduk

a) Senduk yang manakah panjang? _____________________ b) Senduk yang manakah pendek? ____________________ MARKAH: / 4

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

131

Saya Seorang Jurubina !

Tajuk: Ringkasan: Standard Kandungan:

SAYA SEORANG JURUBINA!
Dalam topik ini murid akan mengenalpasti persamaan dan perbezaan antara objek dan membuat pengkelasan mengikut kriteria tertentu. Sains Fizikal 5.4 Memahami cirri objek berdasarkan warna, saiz dan bentuk.

Standard 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, pembelajaran saiz atau bentuk 5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 5.4.3 menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 5.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan. Tempoh 4 waktu masa: 1. 2. 3. 4. Kad imbasan Modul bergembira bersama Power point. Bongkah pelbagai bentuk yang diperbuat daripada kad manila Gam, gunting.

Sumber: Aktiviti:

Aktiviti 1: 1. Guru menayangkan gambar kedai dan bertanya,bagaimana barangbarang disusun dan mengapa perlu dibuat begitu (Lampiran 1) . 2. Guru memanggil sekumpulan murid ke hadapan kelas dan bertanyakan bagaimana mahu asingkan barang- barang tersebut. Jawapan yang dijangka besar,kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah dan sebagainya. Aktiviti 2: 1. Murid dalam kumpulan diberi kad imbasan untuk mengkelaskan gambar-gambar mengikut warna, bentuk dan saiz. 2. Setiap kumpulan akan membentang dan menerangkan apa kriteria yang digunakan untuk pengkelasan. Aktiviti 3: 1. Murid dalam kumpulan diberi pelbagai bentuk bongkah yang diperbuat daripada kad manila. 2. Setiap kumpulan diminta berbincang untuk membina struktur yang digemari. 3. Setiap kumpulan membina struktur mengikut hasil perbincangan dalam kumpulan. Setiap kumpulan diminta bercerita tentang struktur yang dibina di hadapan kelas.

Penilaian:

Murid menjawab lembaran kerja 1.( Lembaran kerja dicetak warna ) 132

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Saya Seorang Jurubina !

Aktiviti pemulihan: Aktiviti pengayaan:

Murid melengkapkan lembaran kerja 2( cetak warna) , 3 dan 4. Murid membuat latihan menggunakan perisian power point untuk membuat pengkelasan radas di dalam makmal sains.

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

133

Saya Seorang Jurubina !

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

134

Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja

1

Tarikh :

Objek boleh dikelaskan mengikut warna, bentuk dan saiz.

1. Namakan bentuk-bentuk yang kamu lihat. a) ____________________________ b) ____________________________

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

135

Saya Seorang Jurubina !

2.

Saya kumpulkan objek ini mengikut____________ 3.

Saya kumpulkan objek-objek ini mengikut ___________ 4.

Saya juga boleh kumpulkan mengikut ________________

Markah :
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 5

136

Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja

2

Tarikh :

Gunting gambar- gambar di bawah dan tampal dalam ruang yang disediakan.

Warna

Bentuk

Saiz

Besar

Kecil

Markah :
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 13

137

Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja

3

Tarikh :

Warnakan objek yang ganjil dalam kumpulan di bawah.

1.

Kumpulan saiz

2.

Kumpulan warna

3.

Kumpulan bentuk

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

138

Markah :

/ 3

Saya Seorang Jurubina !

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

139

Saya Seorang Jurubina !

Lembaran Kerja

4

Tarikh :

Tuliskan bentuk asas bagi objek-objek di bawah..

Objek 1

Bentuk asas

2

3

4

5

Markah :

/ 5

Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

140

Eh, Ada Bau!

Tajuk Ringkasan

EH, ADA BAU! Dalam topik ini, murid-murid mengenalpasti benda yang mempunyai bau. Murid-murid juga mengkelaskan benda-benda kepada yang berbau dan tidak berbau. Murid-murid juga didedahkan dengan aplikasi TMK melalui perisian MS word. Sains fizikal 6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau. 6.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6.1.2 Mengelas benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2 waktu ( 1 jam ) 1.Benda-Benda berbau dan tidak berbau. 2. Lembaran kerja 1 ( Penilaian ) 3. Lembaran kerja 2 ( Pemulihan ) 4. Lembaran kerja 3 ( Pengkayaan ) 5. Lembaran Kerja 4 ( Pengkayaan ) 1. Guru membawa contoh bahan yang mempunyai bau.( contoh : minyak wangi dan nasi basi.) 2. Guru meminta murid meneka bau tersebut. 3. Guru mengiringi murid-murid untuk aktiviti lawatan ke taman sains dan kantin sekolah. 4. Murid-murid diminta mengenalpasti benda-benda yang berbau dan tidak berbau. 5. Murid-murid diminta mencatatkan pemerhatian di dalam Lembaran kerja 1.

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Tempoh Sumber:

Aktiviti:

6. Murid-murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan lawatan tersebut. 7. Guru meminta murid mengaitkan organ deria yang digunakan untuk mengesan bau yang dinyatakan. 8. Guru menunjukkan model hidung dan meminta murid 141
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Eh, Ada Bau!

melekatkannya pada kedudukan yang betul pada gambar muka. (rujuk Lampiran 1) 9. Guru membawa contoh 2 jenis cecair (contoh: air pandan asli dan air berwarna hijau ) dan menyuruh murid menghidu baunya dengan menutup hidung. 10. Guru mengemukakan soalan kepada murid. (Contoh: Apakah yang akan berlaku sekiranya kamu tidak boleh menghidu? 11. Guru mengaitkan aktiviti di atas dengan kepentingan kebolehan menghidu. Guru membimbing murid menghargai organ deria bau kurniaan Tuhan. 12. Murid membuat rumusan tentang peranan hidung sebagai organ deria bau dengan bimbingan guru. 13. Guru menunjukkan contoh ‘beg aroma’ kepada murid-murid. Guru menggalakkan membuat ‘beg aroma’ sebagai kerja rumah. Penilaian: Murid mengenal pasti benda-benda yang berbau dan tidak berbau dalam Lembaran Kerja 1 ketika melakukan lawatan ke kawasan sekolah . Murid mengelas benda yang berbau dan tidak berbau dalam Lembaran Kerja 2. Murid menyenaraikan benda yang bau dan tidak berbau dalam Lembaran Kerja 3. ( contoh: yang terdapat di dalam kelas ). Murid mewarna dan menulis benda yang mempunyai bau dalam Lembaran Kerja 4.

Aktiviti Pemulihan: Aktiviti Pengayaan:

Nota : Rujukan ‘Beg Aroma’ 1. Gwen et. al. (2003). Nature smart. Awesome projects to make with mother nature’s help. Main Street Publisher, New York. 398 pp.

142
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Eh, Ada Bau!

Nota

Tarikh:

Bau di sekeliling kita 1. Ada bermacam-macam bau di sekeliling kita. Ada benda berbau. Ada benda tidak berbau. 2. Contoh benda-benda berbau ialah daun pandan, sabun mandi dan bunga mawar. 3. Contoh benda-benda tidak berbau ialah ais, gula dan bunga raya. • berbau

• tidak berbau

143
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja Aktiviti Stesen :

1A

Tarikh:

Hidu benda-benda yang terdapat di stesen A, B dan C. Tandakan (

√ ) pada ruangan yang sesuai.

Markah: Stesen A ( Taman Sains )

/ 6

Benda

Berbau

Tidak berbau

Arnab Pandan Serai Semut Pokok betik Bunga raya
144
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja

1B

Tarikh: Nama:

Markah:

/ 6

Stesen B ( dalam bilik darjah )

benda

berbau

tidak berbau

145
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja

1C

Tarikh: Nama: Markah: / 5

Stesen C ( Sekitar kantin )

benda

berbau

tidak berbau

tong sampah nasi lemak

sinki

longkang

air sirap

146
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja

2

Nama:

Kelaskan benda-benda berbau atau tidak berbau.

kunci

daun pisang

bunga mawar

ikan

cermin mata

kasut kulit

buah mangga

bunga lawang

bateri

10.

11. berbau

12. tidak berbau

Markah:
147
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 9

Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja

3

Tarikh: Nama:

A. Tuliskan benda-benda yang berbau A. 5 benda berbau. 1. _______________________ 2._______________________ 3._______________________ 4._______________________ 5._______________________ B. Tuliskan benda-benda yang tidak berbau. 1._______________________ 2._______________________ 3._______________________ 4._______________________ 5._______________________ Markah:
148
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

/ 10

Eh, Ada Bau!

Lembaran Kerja

4

Tarikh:

Warnakan kawasan berbintik ( • ) dengan warna MERAH. Warnakan kawasan bertanda ( * ) dengan warna HIJAU. Warnakan kawasan bertanda ( ) dengan warna BIRU.

Benda yang saya dapati berbau ialah _____________________________
149
Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi

Markah:

/ 10

Apa Rasanya?

Tajuk: Ringkasan:

APA RASANYA? Dalam topik ini, murid akan menyiasat dan mengenal pasti pelbagai rasa makanan. Mereka akan memahami dan menghargai kepentingan lidah untuk merasa. Murid juga akan mengetahui bahagian-bahagian rasa pada lidah. Sains Fizikal 7.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai rasa. 7.2 Menghargai deria rasa

Standard Kandungan:

Standard Pembelajaran:

7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 7.1.2. Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit dan masam dengan menjalankan penyiasatan 7.1.3. Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. 7.1.4. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan 7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan. 4 waktu

Tempoh Masa: Sumber:

1. Air gula, air garam dan air limau nipis dalam gelas P, Q dan RRujuk Lampiran 1 2. Makanan seperti kek, ikan masin, limau nipis dan peria 3. Kad gambar imbasan – limau, gula-gula, air mineral, telur rebus, roti 4. Kad imbasan perkataan – lidah, rasa, manis, masin, masam dan pahit 5. Lembaran Kerja 1,(Penilaian) 6. Lembaran Kerja 2, 7. Lembaran Kerja 3 8. Lembaran Kerja 4, (Pemulihan) 9. Lembaran Kerja 5,

Aktiviti:

Aktiviti 1 1. Guru menyediakan 3 gelas air mineral yang dicampurkan gula, garam dan jus limau nipis – ditandakan sebagai P, Q dan R.(Sila rujuk Lampiran 1). 2. Guru minta murid melihat dan meneka / mengenal pasti bahan dalam gelas P,Q dan R. (Murid tidak dapat kenal pasti dengan hanya melihat) 3. Guru minta murid menghidu dan kenal pasti bahan

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

150

Apa Rasanya?

P, Q dan R. (Murid mungkin hanya mengenalpasti R sebagai air limau tetapi masih tidak dapat mengenal pasti P dan Q). 4. Guru bimbing murid buat rumusan bahawa tidak semua bahan boleh dikenal pasti dengan hanya melihat dan menghidu sahaja. 5. Guru minta murid merasa dan kenal pasti bahan P, Q dan R. 6. Guru membimbing murid untuk merumus kepentingan rasa kerana ia membolehkan kita menyiasat bahan yang tidak diketahui dengan lebih baik dan bersyukur dengan kebolehan merasa. 7. Guru minta murid kenal pasti bahagian badan yang digunakan semasa merasa. 8. Guru perkenalkan perkataan LIDAH dan RASA. Aktiviti 2 1. Guru tunjukkan gambar-gambar seperti berikut: limau, gula-gula, air mineral, telur rebus dan roti. 2. Guru minta murid kenal pasti makanan yang mempunyai rasa dan tidak mempunyai rasa. 3. Guru bimbing murid buat rumusan bahawa ada makanan yang mempunyai rasa. 4. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1. Aktiviti 3 1. Guru menyediakan contoh makanan yang berikut: kek, ikan masin, limau nipis dan peria. 2. Guru minta murid merasa dan kenal pasti rasa makanan tersebut. 3. Guru membimbing murid membuat rumusan bahawa terdapat pelbagai rasa. 4. Guru perkenal perkataan MANIS, MASIN, MASAM dan PAHIT. Guru minta murid beri pelbagai contoh makanan 151

5.

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

Apa Rasanya?

dengan rasa tertentu. 6. Guru bersoal-jawab tentang kepentingan pelbagai rasa: a. Bagaimana jika semua rasa sama sahaja? b. Bagaimana jika hanya ada rasa manis sahaja? Masam sahaja? Masin? Pahit? Murid melengkapkan Lembaran Kerja 2.

Penilaian: Aktiviti Pemulihan:

Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1, 2 dan 3. Guru melaksanakan pengajaran menggunakan pendekatan berbeza. Murid lengkapkan Lembaran Kerja 4

Aktiviti Pengayaan:

Murid laksanakan Lembaran kerja 5

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

152

Apa Rasanya?

Nota

Tarikh:

LIDAH
Kita gunakan lidah untuk merasa. Ada empat jenis rasa iaitu manis, masin, masam dan pahit.

masam

pahit

lidah

masin manis

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

153

Apa Rasanya?

Lampiran

1

Tarikh:

Sediakan tiga gelas berlabel P, Q dan R yang mengandungi bahan seperti berikut: P = campuran air mineral dan gula Q= campuran air mineral dan garam R = campuran air mineral dan jus limau nipis

P P – Air gula Q – Air garam R – Air limau nipis

Q

R

Minta murid mengenal pasti kandungan P, Q dan R dengan cara: a. b. c. Melihat sahaja Melihat dan menghidu Melihat, menghidu dan merasa

Bimbing murid membuat rumusan bahawa: a. Tidak semua bahan boleh dikenal pasti dengan melihat dan menghidu sahaja. b. Rasa membolehkan kita menyiasat bahan yang tidak diketahui dengan lebih baik.

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

154

Apa Rasanya?

Lampiran

2

Tarikh:

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

155

Apa Rasanya?

Lampiran

3

Tarikh:

Aktiviti 5: Bahan sumber yang diperlukan: a. Roti b. Air Mineral 1. Minta murid kenal pasti rasa roti/air mineral. 2. Beri kebebasan kepada murid untuk merancangkan cara atau menghasilkan roti/air yang lebih sedap. Contohnya: a. Roti + Jem + Mentega b. Air + Sirap + Susu 3. Minta murid kenal pasti rasa makanan yang dihasilkan. 4. Pilih seorang pemenang berdasarkan rasa dan persembahan makanan.

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

156

Apa Rasanya?

Lembaran Kerja
V

1

Tarikh:

Warnakan makanan yang mempunyai rasa.

ikan masin

roti putih

ais krim

gula-gula

kek

air mineral

Markah:

/ 6

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

157

Apa Rasanya?

Lembaran Kerja

2

Tarikh:

Lihat gambar. Bulatkan rasanya. 1. 2.

manis 3.

pahit 4.

masin

manis

masin

pahit

manis

masam

5.

6. manis pahit pahit masam

7.

8.

masin

masam

masin

pahit

Markah:

/ 8

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

158

Apa Rasanya?

Lembaran Kerja

3

Tarikh:

Warnakan gambar mengikut rasanya.

manis

masam

pahit

masam

masin

pahit

manis

masin Markah: / 8

Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

159

Apa Rasanya?

Lembaran Kerja

4

Tarikh:

Tuliskan rasa yang sesuai pada gambar. manis masin masam pahit

Pisang rasanya

Peria rasanya

Tembikai rasanya

Tebu rasanya

Garam

Lemon rasanya

Garam rasanya

Markah:
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

/ 6

160

Apa Rasanya?

Lembaran Kerja

5

Tarikh:

Cari dan tampal gambar mengikut rasa. Manis Masin

Masam

Pahit

Markah:
Modul Teras Tema : Dunia Sains dan Teknologi

/ 8

161

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.